EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014L0023-20200101

Consolidated text: 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/23/2020-01-01

02014L0023 — LT — 01.01.2020 — 003.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2014/23/ES

2014 m. vasario 26 d.

dėl koncesijos sutarčių suteikimo

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 094 2014.3.28, p. 1)

Iš dalies keičiama:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/2172 2015 m. lapkričio 24 d.

  L 307

9

25.11.2015

 M2

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/2366 2017 m. gruodžio 18 d.

  L 337

21

19.12.2017

►M3

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/1827 2019 m. spalio 30 d.

  L 279

23

31.10.2019


Pataisyta:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 114, 5.5.2015, p.  24 (2014/23/ES)

►C2

Klaidų ištaisymas, OL L 082, 26.3.2018, p.  17 (2014/23/ES)
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2014/23/ES

2014 m. vasario 26 d.

dėl koncesijos sutarčių suteikimo

(Tekstas svarbus EEE)I ANTRAŠTINĖ DALIS.

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS, PRINCIPAI IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS

I SKYRIUS.

Taikymo sritis, bendrieji principai ir terminų apibrėžtys

I SKIRSNIS.

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS, BENDRIEJI PRINCIPAI, TERMINŲ APIBRĖŽTYS IR VERTĖS RIBA

1 straipsnis.

Dalykas ir taikymo sritis

2 straipsnis.

Laisvo viešųjų institucijų vykdomo administravimo principas

3 straipsnis.

Lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principai

4 straipsnis.

Laisvė apibrėžti bendrojo ekonominio intereso paslaugas

5 straipsnis.

Terminų apibrėžtys

6 straipsnis.

Perkančiosios organizacijos

7 straipsnis.

Perkantieji subjektai

8 straipsnis.

Vertės riba ir numatomos koncesijų vertės apskaičiavimo metodai

9 straipsnis.

Ribos peržiūra

II SKIRSNIS.

IŠIMTYS

10 straipsnis.

Išimtys, taikomos perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų suteiktoms koncesijoms

11 straipsnis.

Specialios išimtys elektroninių ryšių srityje

12 straipsnis.

Specialios išimtys vandens srityje

13 straipsnis.

Koncesijos, suteikiamos susijusioms įmonėms

14 straipsnis.

Bendrajai įmonei arba bendrajai įmonei priklausančiam perkančiajam subjektui suteikiamos koncesijos

15 straipsnis.

Perkančiųjų subjektų vykdomas informacijos pateikimas

16 straipsnis.

Išimtys, taikomos tiesioginės konkurencijos veikiamoms veiklos rūšims

17 straipsnis.

Koncesijos tarp viešojo sektoriaus subjektų

III SKIRSNIS.

BENDROSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis.

Koncesijos trukmė

19 straipsnis.

Socialinės ir kitos specialios paslaugos

20 straipsnis.

Mišriosios sutartys

21 straipsnis.

Mišriosios pirkimo sutartys, apimančios gynybos ir saugumo aspektus

22 straipsnis.

Sutartys, apimančios II priede nurodytų rūšių ir kitų rūšių veiklą

23 straipsnis.

Koncesijos, apimančios II priede nurodytų rūšių veiklą ir veiklą, susijusią su gynybos arba saugumo aspektais

IV SKIRSNIS.

YPATINGI ATVEJAI

24 straipsnis.

Rezervuotos koncesijos

25 straipsnis.

Mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos

II SKYRIUS.

Principai

26 straipsnis.

Ekonominės veiklos vykdytojai

27 straipsnis.

Nomenklatūros

28 straipsnis.

Konfidencialumas

29 straipsnis.

Komunikavimui taikomos taisyklės

II ANTRAŠTINĖ DALIS.

KONCESIJŲ SUTEIKIMO TAISYKLĖS. BENDRIEJI PRINCIPAI IR PROCEDŪRINĖS GARANTIJOS

I SKYRIUS.

Bendrieji principai

30 straipsnis.

Bendrieji principai

31 straipsnis.

Koncesijos skelbimai

32 straipsnis.

Skelbimai apie koncesijos suteikimą

33 straipsnis.

Skelbimų paskelbimo forma ir būdas

34 straipsnis.

Galimybė gauti koncesijos dokumentus elektronine forma

35 straipsnis.

Kova su korupcija ir interesų konfliktų prevencija

II SKYRIUS.

Procedūrinės garantijos

36 straipsnis.

Techniniai ir funkciniai reikalavimai

37 straipsnis.

Procedūrinės garantijos

38 straipsnis.

Kandidatų atranka ir kokybinis vertinimas

39 straipsnis.

Paraiškų ir pasiūlymų dėl koncesijos gavimo terminai

40 straipsnis.

Informacijos teikimas kandidatams ir konkurso dalyviams

41 straipsnis.

Suteikimo kriterijai

III ANTRAŠTINĖ DALIS.

KONCESIJŲ VYKDYMO TAISYKLĖS

42 straipsnis.

Subranga

43 straipsnis.

Sutarčių keitimas jų galiojimo laikotarpiu

44 straipsnis.

Koncesijų nutraukimas

45 straipsnis.

Stebėsena ir ataskaitų teikimas

IV ANTRAŠTINĖ DALIS.

DIREKTYVŲ 89/665/EEB IR 92/13/EEB DALINIAI PAKEITIMAI

46 straipsnis.

Direktyvos 89/665/EEB daliniai pakeitimai

47 straipsnis.

Direktyvos 92/13/EEB daliniai pakeitimai

V ANTRAŠTINĖ DALIS.

DELEGUOTIEJI ĮGALIOJIMAI, ĮGYVENDINIMO ĮGALIOJIMAI IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48 straipsnis.

Įgaliojimų delegavimas

49 straipsnis.

Skubos procedūra

50 straipsnis.

Komiteto procedūra

51 straipsnis.

Perkėlimas į nacionalinę teisę

52 straipsnis.

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

53 straipsnis.

Stebėsena ir ataskaitų teikimas

54 straipsnis.

Įsigaliojimas

55 straipsnis.

Adresatai

I PRIEDAS.

5 STRAIPSNIO 7 PUNKTE NURODYTŲ VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠAS

II PRIEDAS.

PERKANČIŲJŲ SUBJEKTŲ VYKDOMA VEIKLA, KAIP NURODYTA 7 STRAIPSNYJE

III PRIEDAS.

SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ, NURODYTŲ 7 STRAIPSNIO 2 DALIES B PUNKTE, SĄRAŠAS

IV PRIEDAS.

19 STRAIPSNYJE NURODYTOS PASLAUGOS

V PRIEDAS.

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA KONCESIJOS SKELBIMUOSE, NURODYTUOSE 31 STRAIPSNYJE

VI PRIEDAS.

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA IŠANKSTINIUOSE INFORMACINIUOSE SKELBIMUOSE DĖL KONCESIJŲ SOCIALINIŲ IR KITŲ SPECIALIŲ PASLAUGŲ ATVEJU, KAIP NURODYTA 31 STRAIPSNIO 3 DALYJE

VII PRIEDAS.

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE DĖL KONCESIJOS SUTEIKIMO, KAIP NURODYTA 32 STRAIPSNYJE

VIII PRIEDAS.

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE DĖL KONCESIJOS SUTEIKIMO SOCIALINIŲ IR KITŲ SPECIALIŲ PASLAUGŲ KONCESIJŲ ATVEJU, KAIP NURODYTA 32 STRAIPSNYJE

IX PRIEDAS.

PASKELBIMO YPATUMAI

X PRIEDAS.

30 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTŲ TARPTAUTINIŲ SOCIALINIŲ IR APLINKOS APSAUGOS KONVENCIJŲ SĄRAŠAS

XI PRIEDAS.

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE DĖL KONCESIJOS PAKEITIMO JOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU PAGAL 43 STRAIPSNĮI

ANTRAŠTINĖ DALIS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS, PRINCIPAI IR TERMINŲ APIBRĖŽTYSI

SKYRIUS

Taikymo sritis, bendrieji principai ir terminų apibrėžtysI

skirsnis

Dalykas, taikymo sritis, bendrieji principai, terminų apibrėžtys ir riba

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šia direktyva nustatomos taisyklės, kuriomis reglamentuojamos perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų pirkimų sudarant koncesiją, kurios vertė, kaip numatoma, yra ne mažesnė nei 8 straipsnyje nustatyta riba, procedūros.

2.  Ši direktyva taikoma darbų arba paslaugų koncesijų suteikimui ekonominės veiklos vykdytojams, kurį atlieka:

a) perkančiosios organizacijos arba

b) perkantieji subjektai, su sąlyga, kad darbai ar paslaugos skirti vienai iš II priede nurodytų rūšių veiklai vykdyti.

3.  Ši direktyva taikoma laikantis SESV 346 straipsnio.

4.  Susitarimai, sprendimai ar kitos teisinės priemonės, kuriais organizuojamas įgaliojimų ir pareigų viešųjų užduočių vykdymo srityje perdavimas tarp perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų arba perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų grupių, ir kuriais nenumatomas atlygis už sutartinių prievolių vykdymą, laikomi atitinkamos valstybės narės vidaus organizavimo klausimu, todėl jiems ši direktyva neturi jokio poveikio.

2 straipsnis

Laisvo viešųjų institucijų vykdomo administravimo principas

1.  Šia direktyva pripažįstamas laisvo nacionalinių, regionų ir vietos valdžios institucijų vykdomo administravimo pagal nacionalinę ir Sąjungos teisę principas. Tos valdžios institucijos gali nekliudomos spręsti, kaip geriausiai administruoti darbų vykdymą ar paslaugų teikimą, visų pirma siekiant užtikrinti aukštą kokybės, saugos ir prieinamumo lygį, lygiateisiškumą ir visuotinio prieinamumo bei naudotojų teisių propagavimą viešųjų paslaugų srityje.

Tos valdžios institucijos gali pasirinkti vykdyti savo viešojo intereso užduotis naudodamos nuosavus išteklius arba bendradarbiaudamos su kitomis valdžios institucijomis, arba šias užduotis pavesti ekonominės veiklos vykdytojams.

2.  Šia direktyva nedaromas poveikis valstybių narių turto nuosavybės sistemoms. Visų pirma ja nereikalaujama privatizuoti viešąsias įmones, kurios teikia paslaugas visuomenei.

3 straipsnis

Lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principai

1.  Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai ekonominės veiklos vykdytojus vertina vienodai ir jų nediskriminuoja, jie veikia skaidriai ir vadovaujasi proporcingumo principu.

Koncesijos suteikimo procedūra, įskaitant numatomą vertę, negali būti parengta ketinant išvengti šios direktyvos taikymo jai arba ketinant netinkamai sudaryti palankesnes ar nepalankias sąlygas tam tikriems ekonominės veiklos vykdytojams arba tam tikrų darbų, prekių ar paslaugų atžvilgiu.

2.  Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai siekia užtikrinti suteikimo procedūros ir sutarties vykdymo skaidrumą laikydamiesi 28 straipsnio.

4 straipsnis

Laisvė apibrėžti bendrojo ekonominio intereso paslaugas

1.  Šia direktyva nedaromas poveikis valstybių narių teisei laisvai spręsti, laikantis Sąjungos teisės, kokias paslaugas jos laiko bendrojo ekonominio intereso paslaugomis, kaip tos paslaugos turėtų būti organizuojamos ir finansuojamos laikantis valstybės pagalbos taisyklių ir kokios konkrečios pareigos joms turėtų būti taikomos. Be to, šia direktyva nedaromas poveikis tam, kaip valstybės narės organizuoja savo socialinės apsaugos sistemas.

2.  Ši direktyva netaikoma bendrojo intereso neekonominėms paslaugoms.

5 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

koncesijos –

darbų arba paslaugų koncesijos, kaip apibrėžta a ir b punktuose:

a)

darbų koncesija – raštu sudaryta piniginės naudos sutartis, kurios pagrindu viena ar daugiau perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų paveda vykdyti darbus vienam arba daugiau ekonominės veiklos vykdytojų, kai atlygį pagal ją sudaro tik teisė eksploatuoti darbus, kurie yra sutarties dalykas, arba ta teisė kartu su mokėjimu;

b)

paslaugų koncesija – raštu sudaryta piniginės naudos sutartis, kurios pagrindu viena ar daugiau perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų paveda teikti ir valdyti paslaugas (išskyrus a punkte nurodytų darbų vykdymą) vienam arba daugiau ekonominės veiklos vykdytojų, kai atlygį pagal ją sudaro tik teisė eksploatuoti paslaugas, kurios yra sutarties dalykas, arba ta teisė kartu su mokėjimu.

Suteikiant darbų arba paslaugų koncesiją koncesininkui perduodama veiklos rizika, susijusi su tų darbų arba paslaugų naudojimu, apimanti paklausos ar pasiūlos riziką arba abiejų šių rūšių riziką. Laikoma, kad koncesininkas prisiima veiklos riziką, kai įprastomis veiklos sąlygomis nesuteikiama garantijų, kad bus atgautos vykdant darbus ar teikiant paslaugas, kurie yra koncesijos dalykas, įdėtos investicijos ar patirtos išlaidos. Koncesininkui perduota rizikos dalis turi apimti realią atvirumo rinkos pokyčiams riziką, kaip antai, kad bet koks nuostolis, kurį gali patirti koncesininkas, nebūtų tik nominalus ar nedidelis;

2)

ekonominės veiklos vykdytojas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba viešasis subjektas, arba tokių asmenų arba subjektų grupė, įskaitant laikinas įmonių asociacijas, kurie rinkoje siūlo vykdyti darbus ir (arba) darbą, tiekti prekes ar teikti paslaugas;

3)

kandidatas – ekonominės veiklos vykdytojas, siekiantis būti pakviestas arba jau pakviestas dalyvauti koncesijos suteikimo procedūroje;

4)

konkurso dalyvis – pasiūlymą pateikęs ekonominės veiklos vykdytojas;

5)

koncesininkas – ekonominės veiklos vykdytojas, kuriam suteikta koncesija;

6)

rašytinis arba raštu – bet kokia išraiška žodžiais ar skaičiais, kuriuos galima perskaityti, atgaminti, o paskui perduoti, įskaitant elektroninėmis priemonėmis perduodamą ir saugomą informaciją;

7)

darbų vykdymas – darbų, susijusių su viena iš I priede nurodytų veiklos rūšių, arba darbo vykdymas arba projektavimas ir vykdymas, arba darbo, atitinkančio reikalavimus, nustatytus perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto, turinčių lemiamą įtaką darbo pobūdžiui ar projektavimui, vykdymas bet kokiomis priemonėmis;

8)

darbas – statybos arba civilinės inžinerijos darbų visumos rezultatas, kurio savaime pakanka ekonominei ar techninei funkcijai atlikti;

9)

elektroninės priemonės – elektroninė įranga, naudojama duomenims, perduodamiems, siunčiamiems ir gaunamiems laidinėmis, radijo, optinėmis priemonėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis, tvarkyti (įskaitant skaitmeninį suspaudimą) ir saugoti;

10)

išimtinė teisė – teisė, kurią valstybės narės kompetentinga valdžios institucija suteikė įstatymais ar kitais paskelbtais teisės aktais, kurie atitinka Sutartis, kuria siekiama tam tikrą veiklą leisti vykdyti vieninteliam ekonominės veiklos vykdytojui, ir kuria daromas esminis poveikis kitų ekonominės veiklos vykdytojų galimybėms vykdyti tokią veiklą;

11)

specialioji teisė – teisė, kurią valstybės narės kompetentinga valdžios institucija suteikė įstatymais ar kitais paskelbtais teisės aktais, kurie atitinka Sutartis, kuria siekiama tam tikrą veiklą leisti vykdyti dviem ar daugiau ekonominės veiklos vykdytojų, ir kuria daromas esminis poveikis kitų ekonominės veiklos vykdytojų galimybėms vykdyti tokią veiklą;

12)

koncesijos dokumentas – bet kuris dokumentas, kurį pateikė arba nurodė perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, kuriame apibūdinami arba nustatomi koncesijos ar procedūros elementai, įskaitant koncesijos skelbimą, techninius ir funkcinius reikalavimus, siūlomas koncesijos sąlygas, kandidatų ir konkurso dalyvių dokumentų pateikimo formas, informaciją apie bendrai taikytinas pareigas ir kitus papildomus dokumentus;

13)

inovacija – naujo arba iš esmės pagerinto produkto, paslaugos ar proceso, įskaitant gamybos, statymo ar statybos procesus, bet jais neapsiribojant, naujo rinkodaros metodo arba naujo organizacinio metodo verslo praktikos, darbo vietų organizavimo arba išorės santykių srityse įgyvendinimas, inter alia, siekiant padėti spręsti visuomenės uždavinius ar remti strategiją „Europa 2020“.

6 straipsnis

Perkančiosios organizacijos

1.  Šioje direktyvoje „perkančiosios organizacijos“ – valstybės, regionų ar vietos valdžios institucijos, viešosios teisės reglamentuojami subjektai arba iš vienos ar daugiau tokių valdžios institucijų arba vienos ar daugiau tokių viešosios teisės reglamentuojamų subjektų sudarytos asociacijos, išskyrus tas valdžios institucijas, įstaigas ar asociacijas, kurios vykdo vieną iš II priede nurodytų rūšių veiklą ir suteikia koncesiją vienos iš tų rūšių veiklos vykdymui.

2.  Regionų valdžios institucijos – visos administracinių vienetų, išvardytų nebaigtiniame NUTS 1 ir 2 klasifikatorių sąraše, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1059/2003 ( 1 ), valdžios institucijos.

3.  Vietos valdžios institucijos – visos administracinių vienetų, klasifikuojamų NUTS 3 klasifikatoriuje, ir mažesnių administracinių vienetų, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1059/2003, valdžios institucijos.

4.  Viešosios teisės reglamentuojami subjektai – subjektai, pasižymintys visomis toliau išvardytomis charakteristikomis:

a) jie įsteigti siekiant konkretaus tikslo – patenkinti bendrojo intereso poreikius, kurie nėra pramoninio ar komercinio pobūdžio;

b) jie turi teisinį subjektiškumą ir

c) jie didžiąja dalimi finansuojami valstybės, regionų ar vietos valdžios institucijų ar kitų viešosios teisės reglamentuojamų subjektų, lėšomis arba jų valdymas yra prižiūrimas tų įstaigų arba valdžios institucijų, arba jie turi administracinį, valdymo ar priežiūros organą, kurio daugiau kaip pusę narių skiria valstybės, regionų ar vietos valdžios institucijos arba kiti viešosios teisės reglamentuojami subjektai.

7 straipsnis

Perkantieji subjektai

1.  Šioje direktyvoje „perkantieji subjektai“ – subjektai, kurie vykdo vienos iš II priede nurodytų rūšių veiklą ir suteikia koncesiją vienos iš tų rūšių veiklos vykdymui, ir kurie yra vienas iš šių subjektų:

a) valstybės, regionų ar vietos valdžios institucijos, viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos arba iš vienos ar daugiau tokių valdžios institucijų arba vienos ar daugiau tokių viešosios teisės reglamentuojamų įstaigų sudarytos asociacijos;

b) viešosios įmonės, kaip apibrėžta šio straipsnio 4 dalyje;

c) subjektai, išskyrus šios dalies a ir b punktuose nurodytus subjektus, kurie veikia remdamiesi specialiosiomis arba išimtinėmis teisėmis, kurios buvo suteiktos vienos iš II priede nurodytų rūšių veiklos vykdymui.

2.  Subjektai, kuriems specialiosios arba išimtinės teisės buvo suteiktos laikantis procedūros, kuria užtikrinamas pakankamas viešumas, ir jei tos teisės buvo suteiktos remiantis objektyviais kriterijais, nelaikomi perkančiaisiais subjektais, kaip apibrėžta 1 dalies c punkte. Tokios procedūros apima:

a) pirkimų procedūras skelbiant išankstinį kvietimą dalyvauti konkurse pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/24/ES ( 2 ) ir Direktyvą 2014/25/ES, Direktyvą 2009/81/EB arba šią direktyvą;

b) procedūras, vykdomas laikantis kitų Sąjungos teisės aktų, kurie išvardyti III priede, kuriomis iš anksto užtikrinamas skaidrus, objektyviais kriterijais grindžiamas leidimų išdavimas.

3.  Komisijai pagal 48 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl III priede pateikto Sąjungos teisės aktų sąrašo pakeitimų, kai tokie pakeitimai būtini dėl tų teisės aktų panaikinimo arba pakeitimo arba dėl naujų aktų priėmimo.

4.  Viešoji įmonė – bet kokia įmonė, kuriai perkančiosios organizacijos gali tiesiogiai ar netiesiogiai daryti lemiamą įtaką, nes įmonė joms priklauso, jos dalyvauja valdant įmonės kapitalą arba tą reglamentuoja įmonės taisyklės.

Preziumuojama, kad perkančiosios organizacijos turi lemiamą įtaką, bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų, kai tos organizacijos tiesiogiai ar netiesiogiai:

a) valdo didžiąją įmonės pasirašytojo kapitalo dalį;

b) kontroliuoja daugumą balsų, kurie suteikiami įmonės išleistomis akcijomis;

c) gali skirti daugiau kaip pusę įmonės administracinio, valdymo ar priežiūros organo narių.

8 straipsnis

Vertės riba ir numatomos koncesijų vertės apskaičiavimo metodai

1.  Ši direktyva taikoma koncesijoms, kurių vertė yra ►M3  5 350 000  EUR ◄ ar didesnė.

2.  Koncesijos vertę sudaro perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sutarties vykdymo laikotarpiu apskaičiuotos koncesininko pajamos, neįskaitant PVM, kurios bus gautos kaip atlygis už darbus ir paslaugas, kurie yra koncesijos dalykas, taip pat už prekes, susijusias su tokiais darbais ir paslaugomis.

Tas apskaičiavimas galioja koncesijos skelbimo išsiuntimo momentu, o tais atvejais, kai toks skelbimas nenumatytas – tuo momentu, kai perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas pradeda koncesijos suteikimo procedūrą, pavyzdžiui, kai tinkama, susisiekdami su ekonominės veiklos vykdytojais koncesijų klausimu.

Taikant 1 dalį, jei koncesijos suteikimo metu koncesijos vertė yra daugiau nei 20 % didesnė už jos numatomą vertę, galiojanti apskaičiuota vertė yra koncesijos vertė koncesijos suteikimo metu.

3.  Koncesijos numatoma vertė apskaičiuojama taikant koncesijos dokumentuose nurodytą objektyvų metodą. Apskaičiuodami koncesijos numatomą vertę perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai prireikus visų pirma atsižvelgia į:

a) visų rūšių pasirinkimo galimybių vertę ir koncesijos trukmės pratęsimą;

b) pajamas iš darbų ar paslaugų vartotojų sumokėtų mokesčių ar baudų, išskyrus mokesčius ir baudas, surinktus perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vardu;

c) mokėjimus arba kitą bet kurios rūšies finansinę naudą, kurią koncesininkas gauna iš perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto arba bet kurios kitos viešosios institucijos, įskaitant kompensaciją už su viešosiomis paslaugomis susijusių pareigų laikymąsi ir viešojo sektoriaus investicijų subsidijas;

d) bet kokios formos dotacijų arba bet kurios kitos finansinės naudos, gaunamos iš trečiųjų šalių už koncesijos vykdymą, vertę;

e) pajamas iš turto, kuris yra koncesijos dalis, pardavimo;

f) visų prekių ir paslaugų, kurias koncesininkui suteikia perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai, su sąlyga, kad tokios prekės ar paslaugos yra būtinos darbams vykdyti ar paslaugoms teikti, vertę;

g) prizus ar mokėjimus kandidatams ar konkurso dalyviams.

4.  Numatomos koncesijos vertės apskaičiavimo metodas negali būti pasirenkamas taip, kad būtų siekiama išvengti šios direktyvos taikymo jai. Koncesija neskaidoma į dalis siekiant išvengti šios direktyvos taikymo jai, nebent tai yra pateisinama dėl objektyvių priežasčių.

5.  Kai dėl siūlomo darbo ar siūlomos paslaugos koncesijos gali būti suteikiamos pagal atskiras pirkimo dalis, atsižvelgiama į bendrą numatomą visų tokių pirkimo dalių vertę.

6.  Kai bendra pirkimo dalių vertė yra lygi šiame straipsnyje nustatytai vertės ribai arba ją viršija, ši direktyva taikoma suteikiant kiekvieną pirkimo dalį.

9 straipsnis

Vertės ribos peržiūra

1.  Komisija kas dvejus metus, pradedant nuo 2013 m. birželio 30 d., patikrina, ar 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta riba atitinka vertės ribą, nustatytą Pasaulio prekybos organizacijos Sutartyje dėl viešųjų pirkimų (toliau – SVP) darbų koncesijoms, ir prireikus tą ribą peržiūri pagal šį straipsnį.

Laikydamasi SVP nustatyto apskaičiavimo metodo, Komisija šios vertės ribos vertę apskaičiuoja pagal vidutinę euro dienos vertę, išreikštą specialiosiomis skolinimosi teisėmis (toliau – SST), per 24 mėnesių laikotarpį, kuris baigiasi rugpjūčio mėn., einančio prieš peržiūrą, 31 d., ir ji įsigalioja sausio 1 d. Taip peržiūrėta ribos vertė prireikus suapvalinama tūkstančio eurų tikslumu, siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma galiojančios SVP numatytos ribos, išreikštos SST.

2.  Kas dvejus metus, pradedant nuo 2014 m. sausio 1 d., Komisija nustato 8 straipsnio 1 dalyje nurodytos vertės ribos, peržiūrėtos pagal šio straipsnio 1 dalį, vertes valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, nacionaline valiuta.

Laikantis SVP nustatyto apskaičiavimo metodo, tokios vertės nustatomos pagal tų valiutų vidutinę dienos vertę, atitinkančią taikytiną ribą, išreikštą eurais, per 24 mėnesių laikotarpį, kuris baigiasi rugpjūčio, einančio prieš peržiūrą, 31 dieną, ir įsigalioja sausio 1 d.

3.  Komisija 1 dalyje nurodytą peržiūrėtą ribą, 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą atitinkamą jos vertę nacionaline valiuta ir pagal 2 dalies antrą pastraipą nustatytą vertę paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje lapkričio mėn., einančio po jų peržiūros, pradžioje.

4.  Komisijai pagal 48 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šio straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatyto metodo suderinimo su SVP numatytų metodų, taikomų 8 straipsnio 1 dalyje nurodytos vertės ribos peržiūrai ir atitinkamų verčių valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, nacionaline valiuta nustatymui, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, pakeitimais.

Komisijai taip pat pagal 48 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 8 straipsnio 1 dalyje nurodytos vertės ribos peržiūros pagal šio straipsnio 1 dalį.

5.  Kai būtina peržiūrėti tą ribą ir dėl laiko stokos negalima pasinaudoti 48 straipsnyje nustatyta procedūra ir todėl yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, 49 straipsnyje numatyta procedūra taikoma pagal šio straipsnio 4 dalies antrą pastraipą priimtiems deleguotiesiems aktams.II

skirsnis

Išimtys

10 straipsnis

Išimtys, taikomos perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų suteiktoms koncesijoms

1.  Ši direktyva netaikoma paslaugų koncesijoms, kurios suteikiamos perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui, kaip apibrėžta 7 straipsnio 1 dalies a punkte, arba jų asociacijai, remiantis išimtine teise.

Ši direktyva netaikoma paslaugų koncesijoms, kurios suteikiamos ekonominės veiklos vykdytojui remiantis išimtine teise, kuri buvo suteikta pagal SESV ir Sąjungos teisės aktus, kuriais nustatomos bendrosios patekimo į rinką taisyklės, taikytinos II priede nurodytų rūšių veiklai.

2.  Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies antros pastraipos, kai toje pastraipoje nurodytuose Sąjungos sektorių teisės aktuose nenumatyta konkretiems sektoriams taikomų skaidrumo pareigų, taikomas 32 straipsnis.

Tais atvejais, kai valstybė narė ekonominės veiklos vykdytojui suteikia išimtinę teisę vykdyti vienos iš II priede nurodytų rūšių veiklą, per vieną mėnesį po tos išimtinės teisės suteikimo apie tai ji informuoja Komisiją.

3.  Ši direktyva netaikoma koncesijoms, susijusioms su oro susisiekimo paslaugomis, grindžiamomis licencijos oro susisiekimui vykdyti išdavimu, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1008/2008 ( 3 ), arba koncesijoms, susijusioms su keleivinio transporto viešosiomis paslaugomis, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1370/2007.

4.  Ši direktyva netaikoma koncesijoms, kurias perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas privalo suteikti arba organizuoti pagal procedūras, kurios skiriasi nuo šioje direktyvoje nustatytų procedūrų ir yra nustatytos kuriuo nors toliau nurodytu būdu:

a) teisiniu instrumentu, kuriuo sukuriamos tarptautinės teisės pareigos, kaip antai tarptautiniu susitarimu, kurį laikydamasi SESV yra sudariusi valstybė narė ir viena ar daugiau trečiųjų šalių, ar jo dalimis, ir kuris taikomas darbams, prekėms ar paslaugoms, skirtoms tam, kad juos pasirašiusiosios valstybės galėtų bendrai įgyvendinti arba naudoti projektą;

b) tarptautinės organizacijos.

Ši direktyva netaikoma koncesijoms, kurias perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikia pagal tarptautinės organizacijos arba tarptautinės finansų įstaigos numatytas pirkimų taisykles, jeigu atitinkamas koncesijas visiškai finansuoja ta organizacija arba įstaiga. Tais atvejais, kai koncesijas didžiąja dalimi bendrai finansuoja tarptautinė organizacija arba tarptautinė finansų įstaiga, šalys susitaria dėl taikytinų pirkimų procedūrų.

Valstybės narės apie visus šios dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytus teisinius instrumentus praneša Komisijai, kuri gali konsultuotis su 50 straipsnyje nurodytu Viešųjų pirkimų patariamuoju komitetu.

Ši dalis netaikoma koncesijoms gynybos ir saugumo srityje, kaip nurodyta Direktyvoje 2009/81/EB.

5.  Ši direktyva netaikoma koncesijoms gynybos ir saugumo srityse, kaip nurodyta Direktyvoje 2009/81/EB, kurias reglamentuoja:

a) specialios procedūrinės taisyklės pagal vienos ar daugiau valstybių narių ir vienos ar daugiau trečiųjų šalių sudarytą tarptautinį susitarimą ar sutartį;

b) specialios procedūrinės taisyklės pagal sudarytą tarptautinį susitarimą ar sutartį dėl karinių dalinių dislokavimo, susijusios su valstybės narės ar trečiosios šalies įsipareigojimais;

c) savo reikmėms perkančios tarptautinės organizacijos specialios procedūrinės taisyklės, taip pat pirkimams, kuriuos valstybė narė turi vykdyti pagal tas taisykles.

6.  Ši direktyva taikoma gynybos ir saugumo srityse suteikiamoms koncesijoms, kaip nurodyta Direktyvoje 2009/81/EB, išskyrus:

a) koncesijas, kurių atveju taikant šią direktyvą valstybė narė būtų įpareigota teikti informaciją, kurios atskleidimą ji laiko prieštaraujančiu esminiams savo saugumo interesams; arba kai koncesijas, kurių atveju pirkimas ir koncesijos vykdymas yra pripažįstami slaptais arba jų metu reikia imtis specialių apsaugos priemonių pagal valstybėje narėje galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus, ši direktyva netaikoma, su sąlyga, kad valstybė narė yra nustačiusi, kad atitinkamų esminių interesų nebūtų įmanoma apsaugoti mažiau intervencinėmis priemonėmis, kaip antai nurodytomis 7 dalyje;

b) koncesijas, suteiktas pagal Direktyvos 2009/81/EB 13 straipsnio c punkte nurodytą bendradarbiavimo programą;

c) koncesijas, kurias viena Vyriausybė suteikia kitai Vyriausybei, susijusias su darbais ir paslaugomis, kurie yra tiesiogiai susiję su karine įranga ar įslaptinta įranga, arba darbais ir paslaugomis, kurie yra specialiai skirti kariniams tikslams, arba įslaptintais darbais ir įslaptintomis paslaugomis;

d) koncesijas, suteikiamas trečiojoje šalyje, vykdomas dislokavus pajėgas už Sąjungos teritorijos ribų, kai dėl operacinių poreikių tas koncesijas būtina sudaryti su operacijų rajone esančiais ekonominės veiklos vykdytojais, ir

e) koncesijas, kurioms kitu atveju taikomos išimtys pagal šią direktyvą.

7.  Ši direktyva netaikoma koncesijoms, kurioms kitu atveju netaikomos išimtys pagal 6 dalį, tiek, kiek valstybės narės esminių saugumo interesų apsaugos negalima užtikrinti mažiau intervencinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, nustačius reikalavimus, kuriais siekiama apsaugoti informacijos, kurią šioje direktyvoje numatytos koncesijos suteikimo procedūros metu teikia perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, konfidencialų pobūdį.

8.  Ši direktyva netaikoma paslaugų koncesijoms dėl:

a) žemės, esamų pastatų ar kito nekilnojamojo turto įsigijimo arba nuomos bet kokiomis finansinėmis priemonėmis arba koncesijoms, susijusioms su teisėmis į juos;

b) audiovizualinės arba radijo žiniasklaidos paslaugų teikėjų suteikiamoms koncesijoms dėl programų medžiagos, skirtos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms arba radijo žiniasklaidos paslaugoms teikti, įsigijimo, kūrimo, gaminimo ar bendro gaminimo arba koncesijoms dėl transliacijos laiko ar programų transliavimo, suteikiamoms audiovizualinės ar radijo žiniasklaidos paslaugų teikėjams. Taikant šį punktą terminai „audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos“ ir „žiniasklaidos paslaugų teikėjai“ turi tokią pačią reikšmę, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/13/ES ( 4 ) atitinkamai 1 straipsnio 1 dalies a ir d punktuose. Terminas „programa“ turi tokią pačią reikšmę, kaip apibrėžta tos direktyvos 1 straipsnio 1 dalies b punkte, tačiau jis taip pat apima radijo programas ir radijo programų medžiagą. Be to, taikant šią nuostatą, termino „programų medžiaga“ ir termino „programa“ reikšmės yra tokios pačios;

c) arbitražo ir taikinimo paslaugų;

d) bet kurios iš šių teisinių paslaugų:

i) teisininko vykdomo kliento teisinio atstovavimo, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 77/249/EEB ( 5 ) 1 straipsnyje:

 arbitražo ar taikinimo procese, vykstančiame valstybėje narėje, trečiojoje šalyje arba tarptautinio arbitražo ar taikinimo instancijoje, arba

 teismo procesuose, vykstančiuose valstybės narės ar trečiosios šalies teismuose ar viešosiose institucijose, arba tarptautiniuose teismuose ar institucijose;

ii) teisinių konsultacijų, teikiamų rengiantis šio punkto i papunktyje nurodytiems procesams arba jei yra konkreti nuoroda ir didelė tikimybė, kad klausimas, dėl kurio teiktos konsultacijos, bus nagrinėjamas tokiuose procesuose, su sąlyga, kad konsultaciją teikia teisininkas, kaip apibrėžta Direktyvos 77/249/EEB 1 straipsnyje;

iii) dokumentų sertifikavimo ir tvirtinimo paslaugų, kurias turi teikti notarai;

iv) patikėtinių ar paskirtų globėjų teikiamų teisinių paslaugų arba kitų teisinių paslaugų, kurių teikėjus yra paskyręs atitinkamos valstybės narės teismas arba kurie yra paskirti pagal įstatymą tam, kad atliktų specialias užduotis prižiūrint tokiems teismams;

v) kitų teisinių paslaugų, kurios atitinkamoje valstybėje narėje yra susijusios (net jei retai) su viešosios valdžios funkcijų vykdymu;

e) finansinių paslaugų, susijusių su vertybinių popierių ar kitų finansinių priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar perleidimu, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/39/EB ( 6 ), dėl centrinio banko paslaugų ir dėl operacijų, atliekamų su Europos finansinio stabilumo fondu ir Europos stabilumo mechanizmu;

f) paskolų, susijusių ar nesusijusių su vertybinių popierių ar kitų finansinių priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar perleidimu;

g) civilinės gynybos, civilinės saugos ir pavojaus prevencijos paslaugų, kurias teikia ne pelno organizacijos ar asociacijos ir kurių BVPŽ kodai yra 75250000–3, 75251000–0, 75251100–1, 75251110–4, 75251120–7, 75252000–7, 75222000–8, 98113100–9 ir 85143000–3, išskyrus pacientų vežimui skirtas greitosios pagalbos paslaugas;

h) politinių kampanijų paslaugų, kurių BVPŽ kodai yra 79341400–0, 92111230–3 ir 92111240–6, jei tokias koncesijas suteikia politinė partija rinkimų kampanijos metu.

9.  Ši direktyva netaikoma paslaugų koncesijoms dėl loterijos paslaugų, kurių BVPŽ kodas yra 92351100–7, kurias valstybė narė suteikia ekonominės veiklos vykdytojui remdamasi išimtine teise. Šioje dalyje sąvoka „išimtinė teisė“ neapima išimtinių teisių, kaip nurodyta 7 straipsnio 2 dalyje.

Apie tokios išimtinės teisės suteikimą skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

10.  Ši direktyva netaikoma koncesijoms, kurias perkantieji subjektai suteikia savo veiklai trečiojoje šalyje vykdyti tokiomis sąlygomis, kai fiziškai nenaudojamas Sąjungoje esantis tinklas arba geografinė vietovė.

11 straipsnis

Specialios išimtys elektroninių ryšių srityje

Ši direktyva netaikoma koncesijoms, kurių pagrindinis tikslas – leisti perkančiosioms organizacijoms teikti arba naudoti viešuosius ryšių tinklus, arba teikti visuomenei vieną ar daugiau elektroninių ryšių paslaugų.

Šiame straipsnyje „viešasis ryšių tinklas“ ir elektroninių ryšių paslauga“ reiškia tą patį kaip Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/21/EB ( 7 ).

12 straipsnis

Specialios išimtys vandens srityje

1.  Ši direktyva netaikoma koncesijoms, kurios suteikiamos:

a) fiksuotų tinklų, skirtų teikti paslaugą visuomenei, suteikimui ar eksploatavimui, kiek tai susiję su geriamojo vandens gamyba, transportavimu ar paskirstymu;

b) geriamojo vandens tiekimui tokiems tinklams.

2.  Ši direktyva taip pat netaikoma koncesijoms, kurios pasižymi vienu ar abiem iš toliau nurodytų dalykų, kai jos yra susijusios su 1 dalyje nurodyta veikla:

a) hidraulinės inžinerijos projektų, drėkinimo arba žemės sausinimo, su sąlyga, kad vandens kiekis, kuris bus naudojamas geriamajam vandeniui tiekti, sudaro daugiau nei 20 % viso vandens kiekio, gaunamo vykdant tokius projektus arba naudojant drėkinimo ar sausinimo įrenginius, arba

b) nuotekų šalinimo arba valymo.

13 straipsnis

Koncesijos, suteikiamos susijusioms įmonėms

1.  Šiame straipsnyje susijusi įmonė – įmonė, kurios metinės finansinės ataskaitos yra konsoliduojamos su perkančiojo subjekto metinėmis finansinėmis ataskaitomis laikantis Direktyvoje 2013/34/ES nustatytų reikalavimų.

2.  Subjektų, kuriems Direktyva 2013/34/ES netaikoma, atveju, susijusi įmonė – bet kuri įmonė:

a) kuriai perkantysis subjektas gali turėti tiesioginę ar netiesioginę lemiamą įtaką;

b) kuri gali turėti lemiamą įtaką perkančiajam subjektui arba

c) kuriai, kartu su perkančiuoju subjektu, lemiamą įtaką daro kita įmonė dėl to, kad ji priklauso pastarajai įmonei, pastaroji dalyvauja valdant jos kapitalą arba dėl jos veiklą reglamentuojančių taisyklių.

Šioje dalyje „lemiama įtaka“ reiškia tai, kas apibrėžta 7 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje.

3.  Nepaisant 17 straipsnio ir jei yra tenkinamos šio straipsnio 4 dalyje nurodytos sąlygos, ši direktyva netaikoma koncesijoms, kurias suteikia:

a) perkantysis subjektas susijusiai įmonei arba

b) bendroji įmonė, sudaryta išimtinai tik iš kelių perkančiųjų subjektų, kad būtų vykdoma veika, aprašyta II priede, įmonei, susijusiai su vienu iš tų perkančiųjų subjektų.

4.  3 dalis taikoma:

a) paslaugų koncesijoms, su sąlyga, kad bent 80 % susijusios įmonės vidutinės bendrosios apyvartos per ankstesnius trejus metus, atsižvelgiant į visas tos įmonės suteiktas paslaugas, susidarė dėl paslaugų teikimų perkančiajam subjektui ar kitoms įmonėms, su kuriomis ji yra susijusi;

b) darbų koncesijoms, su sąlyga, kad bent 80 % susijusios įmonės vidutinės bendrosios apyvartos, atsižvelgiant į visus tos įmonės atliktus darbus, per ankstesnius trejus metus susidarė dėl darbų vykdymo perkančiajam subjektui ar kitoms įmonėms, su kuriomis ji yra susijusi skirtų.

5.  Kai atsižvelgiant į datą, kurią susijusi įmonė buvo įsteigta arba pradėjo veiklą, duomenų apie trejų ankstesnių metų apyvartą nėra, tai įmonei pakanka įrodyti, visų pirma remiantis verslo planais, kad 4 dalies a arba b punkte nurodyta apyvarta yra tikėtina.

6.  Kai tas pačias ar panašias paslaugas teikia arba tuos pačius ar panašius darbus atlieka daugiau nei viena įmonė, susijusi su perkančiuoju subjektu, su kuriuo jos sudaro ekonominę grupę, 4 dalyje nurodyti procentiniai dydžiai apskaičiuojami atsižvelgiant į bendrąją apyvartą, kurią susidarė dėl tų susijusių įmonių vykdomo atitinkamai paslaugų teikimo arba darbų atlikimo.

14 straipsnis

Bendrajai įmonei arba bendrajai įmonei priklausančiam perkančiajam subjektui suteikiamos koncesijos

Nepaisant 17 straipsnio ir su sąlyga, kad bendroji įmonė yra įsteigta atitinkamai veiklai vykdyti bent trejų metų laikotarpiu ir jos steigimo dokumentuose nurodyta, jog perkantieji subjektai, kurie tą įmonę sudaro, bus jos dalis bent jau tokios pačios trukmės laikotarpiu, ši direktyva netaikoma koncesijoms, kurias suteikia:

a) bendroji įmonė, sudaryta išimtinai iš kelių perkančiųjų subjektų, kad būtų vykdoma veikla, kaip apibrėžta II priede, vienam iš tų perkančiųjų subjektų arba

b) perkantysis subjektas tokiai bendrajai įmonei, kuriai jis priklauso.

15 straipsnis

Perkančiųjų subjektų vykdomas informacijos pateikimas

Gavę prašymą, perkantieji subjektai Komisijai pateikia toliau nurodytą informaciją dėl 13 straipsnio 2 bei 3 dalių ir 14 straipsnio taikymo:

a) atitinkamų įmonių ar bendrųjų įmonių pavadinimus;

b) atitinkamų koncesijų pobūdį ir vertę;

c) Komisijos nuomone būtinus įrodymus, kad įmonės ar bendrosios įmonės, kuriai suteiktos koncesijos, santykis su perkančiuoju subjektu atitinka 13 straipsnio arba 14 straipsnio reikalavimus.

16 straipsnis

Išimtys, taikomos tiesioginės konkurencijos veikiamoms veiklos rūšims

Ši direktyva netaikoma perkančiųjų subjektų suteikiamoms koncesijoms, kai pagal Direktyvos 2014/25/ES 35 straipsnį nustatyta, kad valstybėje narėje, kurioje tokios koncesijos turi būti vykdomos, ta veikla yra tiesiogiai veikiama konkurencijos pagal tos direktyvos 34 straipsnį.

17 straipsnis

Koncesijos tarp viešojo sektoriaus subjektų

1.  Ši direktyva netaikoma koncesijai, kurią perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, kaip apibrėžta 7 straipsnio 1 dalies a punkte, suteikia juridiniam asmeniui, kurio veikla reglamentuojama privačiosios ar viešosios teisės, kai įvykdomos visos šios sąlygos:

a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas atitinkamą juridinį asmenį kontroliuoja panašiai kaip ir savo skyrius;

b) daugiau kaip 80 % kontroliuojamojo juridinio asmens veiklos vykdoma atliekant užduotis, kurias jam yra pavedusi kontroliuojančioji perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas arba kiti tos perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto kontroliuojami juridiniai asmenys, ir

c) kontroliuojamajame juridiniame asmenyje nėra tiesioginio privataus kapitalo dalyvavimo, išskyrus atvejus, kai kontrolės ir teisės blokuoti nesuteikiantis privataus kapitalo dalyvavimas yra reikalaujamas pagal nacionalinės teisės aktų nuostatas laikantis Sutarčių ir jis nesuteikia lemiamos įtakos kontroliuojamojo juridinio asmens sprendimams.

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, kaip nurodyta 7 straipsnio 1 dalies a punkte, laikomi kontroliuojančiais juridinį subjektą panašiai kaip ir savo skyrius kaip apibrėžta šios dalies pirmos pastraipos a punkte, jeigu jie daro lemiamą įtaką kontroliuojamojo juridinio asmens strateginiams tikslams ir reikšmingiems sprendimams. Tą kontrolę gali vykdyti ir kitas juridinis asmuo, kurį patį tokiu pačiu būdu kontroliuoja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.

2.  1 dalis taikoma ir tuo atveju, kai kontroliuojamasis juridinis asmuo, kuris yra perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, kaip nurodyta 7 straipsnio 1 dalies a punkte, suteikia koncesiją savo kontroliuojančiajai perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui arba kitam tos pačios perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto kontroliuojamam juridiniam asmeniui, jeigu juridiniame asmenyje, kuriam suteikiama koncesija, nėra tiesioginio privataus kapitalo dalyvavimo, išskyrus atvejus, kai kontrolės ir teisės blokuoti nesuteikiantis privataus kapitalo dalyvavimas yra reikalaujamas pagal nacionalinės teisės aktų nuostatas laikantis Sutarčių ir jis nesuteikia lemiamos įtakos kontroliuojamojo juridinio asmens sprendimams.

3.  Vis dėlto perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, kaip nurodyta 7 straipsnio 1 dalies a punkte, nekontroliuojantys juridinio asmens, kurio veikla reglamentuojama privačiosios ar viešosios teisės pagal šio straipsnio 1 dalį, gali tam juridiniam asmeniui suteikti koncesiją netaikydami šios direktyvos, kai įvykdomos visos šios sąlygos:

a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, kaip nurodyta 7 straipsnio 1 dalies a punkte, kartu su kitomis perkančiosiomis organizacijomis ar perkančiaisiais subjektais kontroliuoja tą juridinį asmenį panašiai kaip savo pačių skyrius;

b) daugiau kaip 80 % to juridinio asmens veiklos vykdoma atliekant užduotis, kurias jam yra pavedusios kontroliuojančiosios perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai arba kiti tų pačių perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų kontroliuojami juridiniai asmenys, ir

c) kontroliuojamajame juridiniame asmenyje nėra tiesioginio privataus kapitalo dalyvavimo, išskyrus atvejus, kai kontrolės ir teisės blokuoti nesuteikiantis privataus kapitalo dalyvavimas yra reikalaujamas pagal nacionalinės teisės aktų nuostatas laikantis Sutarčių ir jis nesuteikia lemiamos įtakos kontroliuojamojo juridinio asmens sprendimams.

Taikant šios dalies pirmos pastraipos a punktą, perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai, kaip nurodyta 7 straipsnio 1 dalies a punkte, vykdo bendrą juridinio asmens kontrolę, kai įvykdomos visos šios sąlygos:

i) kontroliuojamojo juridinio asmens sprendimų priėmimo organus sudaro visų dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų atstovai. Atskiri atstovai gali atstovauti kelioms arba visoms dalyvaujančioms perkančiosioms organizacijoms ar perkantiesiems subjektams;

ii) tos perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai gali kartu daryti lemiamą įtaką kontroliuojamojo juridinio asmens strateginiams tikslams ir svarbiems sprendimams ir

iii) kontroliuojamasis juridinis asmuo nesiekia jokių interesų, kurie būtų priešingi kontroliuojančiųjų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų interesams.

4.  Ši direktyva netaikoma išimtinai dviejų ar daugiau perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų, kaip nurodyta 7 straipsnio 1 dalies a punkte, sudarytai sutarčiai, kai įvykdomos visos šios sąlygos:

a) sutartimi nustatomas ar įgyvendinamas dalyvaujančių perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų bendradarbiavimas siekiant užtikrinti, kad viešosios paslaugos, kurias jie turi suteikti, būtų teikiamos siekiant bendrų jų tikslų;

b) tas bendradarbiavimas įgyvendinamas vadovaujantis vien su viešuoju interesu susijusiais motyvais ir

c) dalyvaujančios perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai atviroje rinkoje vykdo mažiau kaip 20 % veiklų, kurias apima bendradarbiavimas.

5.  Nustatant procentinę 1 dalies pirmos pastraipos b punkte, 3 dalies pirmos pastraipos b punkte ir 4 dalies c punkte nurodytos veiklos dalį, atsižvelgiama į trejų metų iki koncesijos suteikimo duomenis apie vidutinę bendrąją apyvartą arba atitinkamą alternatyvų veikla grindžiamą rodiklį, kaip antai atitinkamo juridinio asmens, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sąnaudas, kaip nurodyta 7 straipsnio 1 dalies a punkte, susijusias su paslaugomis, prekėmis ir darbais.

Kai dėl atitinkamo juridinio asmens, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto įsteigimo ar veiklos pradžios datos arba kai dėl jo veiklos reorganizavimo duomenų apie trejų ankstesnių metų apyvartą arba alternatyvų veikla grindžiamą rodiklį, pavyzdžiui, sąnaudas, nėra arba jie nebeaktualūs, pakanka įrodyti, visų pirma remiantis verslo planais, kad duomenys apie veiklą yra patikimi.III

skirsnis

Bendrosios nuostatos

18 straipsnis

Koncesijos trukmė

1.  Koncesijos trukmė turi būti ribota. Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas nustato jos trukmę atsižvelgdami į reikalaujamus darbus arba paslaugas.

2.  Ilgiau nei penkerius metus trunkančių koncesijų atveju maksimali koncesijos trukmė neturi viršyti laikotarpio, kurio, tikėtina, koncesininkui galėtų pagrįstai prireikti, kad būtų atgautos investicijos, skirtos darbams vykdyti ar paslaugoms teikti, ir būtų gauta investuoto kapitalo grąža atsižvelgiant į investicijas, būtinas konkretiems sutartiniams tikslams pasiekti.

Investicijos, į kurias atsižvelgiama apskaičiavimo tikslais, apima pradines investicijas ir investicijas, padarytas koncesijos vykdymo metu.

19 straipsnis

Socialinės ir kitos specialios paslaugos

IV priede išvardytų socialinių ir kitų specialių paslaugų koncesijoms, kurioms taikoma ši direktyva, taikomos tik pagal 31 straipsnio 3 dalį ir 32, 46 bei 47 straipsnius kylančios pareigos.

20 straipsnis

Mišriosios sutartys

1.  Koncesijos, kurių dalykas yra tiek darbai, tiek paslaugos, suteikiamos pagal tai koncesijos rūšiai, kuriai priskiriamas pagrindinis atitinkamos sutarties dalykas, taikytinas nuostatas.

Mišriųjų koncesijų, iš dalies apimančių IV priede išvardytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, ir iš dalies kitas paslaugas, atveju pagrindinis dalykas nustatomas atsižvelgiant į tai, kuri iš atitinkamų paslaugų numatomų verčių yra didesnė.

2.  Kai skirtingos konkrečios sutarties dalys objektyviai gali būti atskirtos, taikomos 3 ir 4 dalys Kai skirtingos konkrečios sutarties dalys objektyviai negali būti atskirtos, taikoma 5 dalis.

Kai konkrečios sutarties daliai taikomas SESV 346 straipsnis arba Direktyva 2009/81/EB, taikomas šios direktyvos 21 straipsnis.

Sutartims, kuriomis siekiama apimti kelių rūšių veiklą, iš kurių vienai taikomas šios direktyvos II priedas arba Direktyva 2014/25/ES, taikytinos nuostatos nustatomos atitinkamai pagal šios direktyvos 22 straipsnį ir Direktyvos 2014/25/ES 6 straipsnį.

3.  Sutarčių, kurių dalykas apima tiek elementus, kuriems taikoma ši direktyva, tiek ir kitus elementus, atveju perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai gali nuspręsti suteikti atskiras sutartis atskiroms dalims. Kai perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai nusprendžia suteikti atskiras sutartis atskiroms dalims, sprendimas dėl to, kurį teisinį režimą taikyti bet kuriai iš tokių atskirų sutarčių, priimamas atsižvelgiant į atitinkamos atskiros dalies charakteristikas.

Kai perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai nusprendžia suteikti vieną sutartį, tokiai sudaromai mišriajai sutarčiai taikoma ši direktyva, nebent šio straipsnio 4 dalyje arba 21 straipsnyje nustatyta kitaip, neatsižvelgiant į dalių, kurioms kitu atveju būtų taikomas skirtingas teisinis režimas, vertę ir neatsižvelgiant į tai, kuris teisinis režimas antraip būtų taikomas toms dalims.

4.  Mišriųjų sutarčių, kuriose yra tiek su koncesijomis, tiek su viešosiomis sutartimis, kurioms taikoma Direktyva 2014/24/ES, arba sutarčių, kurioms taikoma Direktyva 2014/25/ES, susijusių elementų, atveju mišriosios sutartys suteikiamos laikantis atitinkamai Direktyvos 2014/24/ES arba Direktyvos 2014/25/ES.

5.  Kai skirtingos konkrečios sutarties dalys negali būti objektyviai atskirtos, taikytinas teisinis režimas nustatomas atsižvelgiant į pagrindinį tos sutarties dalyką.

Tuo atveju, kai sutartys apima tiek paslaugų koncesijos, tiek tiekimo sutarties elementus, pagrindinis dalykas nustatomas atsižvelgiant į tai, kuri iš atitinkamų paslaugų ar prekių numatomų verčių yra didesnė.

21 straipsnis

Mišriosios pirkimo sutartys, apimančios gynybos arba saugumo aspektus

1.  Šis straipsnis taikomas mišriosioms sutartims, kurių dalykas yra koncesijos elementai, kuriems taikoma ši direktyva, ir pirkimų ar kiti elementai, kuriems taikomas SESV 346 straipsnis arba Direktyva 2009/81/EB.

Sutartims, kuriomis siekiama apimti kelių rūšių veiklą, kurių vienai taikomas šios direktyvos II priedas arba Direktyva 2014/25/ES, o kitai – SESV 346 straipsnis arba Direktyva 2009/81/EB, taikytinos nuostatos nustatomos atitinkamai pagal šios direktyvos 23 straipsnį ir Direktyvos 2014/25/ES 26 straipsnį.

2.  Kai skirtingos konkrečios sutarties dalys objektyviai gali būti atskirtos, perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai gali nuspręsti suteikti atskiras sutartis atskiroms dalims arba suteikti vieną sutartį.

Jei perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai nusprendžia suteikti atskiras sutartis atskiroms dalims, sprendimas dėl to, kurį teisinį režimą taikyti bet kuriai iš tokių atskirų sutarčių, priimamas atsižvelgiant į atitinkamos atskiros dalies charakteristikas.

Kai perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai nusprendžia suteikti vieną sutartį, taikytinam teisiniam režimui nustatyti taikomi tokie kriterijai:

a) kai konkrečios sutarties daliai taikomas SESV 346 straipsnis arba jei skirtingoms dalims taikomi atitinkamai SESV 346 straipsnis ir Direktyva 2009/81/EB, sutartis gali būti suteikiama netaikant šios direktyvos, su sąlyga, kad vienos sutarties suteikimas yra pateisinamas dėl objektyvių priežasčių;

b) kai konkrečios sutarties daliai taikoma Direktyva 2009/81/EB, sutartis gali būti suteikta laikantis šios direktyvos arba Direktyvos 2009/81/EB, su sąlyga, kad vienos sutarties suteikimas yra pateisinamas dėl objektyvių priežasčių.

Vis dėlto sprendimas suteikti vieną sutartį neturi būti priimtas siekiant, kad sutartims nebūtų taikoma ši direktyva arba Direktyva 2009/81/EB.

3.  Kai skirtingos konkrečios sutarties dalys objektyviai negali būti atskirtos, sutartis, jei ji apima elementus, kuriems taikomas SESV 346 straipsnis, gali būti suteikiama netaikant šios direktyvos. Kitu atveju perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas gali nuspręsti tą sutartį suteikti pagal šią direktyvą arba Direktyvą 2009/81/EB.

22 straipsnis

Sutartys, apimančios II priede nurodytų rūšių ir kitų rūšių veiklą

1.  Nukrypstant nuo 20 straipsnio, sutarčių, kuriomis siekiama apimti kelių rūšių veiklą, atveju perkantieji subjektai gali nuspręsti suteikti atskiras sutartis dėl kiekvienos atskiros veiklos rūšies arba suteikti vieną sutartį. Jei perkantieji subjektai nusprendžia suteikti atskirą sutartį, sprendimas dėl to, kurias taisykles taikyti bet kuriai iš tokių atskirų sutarčių, priimamas atsižvelgiant į atitinkamos atskiros veiklos charakteristikas.

Nepaisant 20 straipsnio, jei perkantieji subjektai nusprendžia suteikti vieną sutartį, taikomos šio straipsnio 2 ir 3 dalys. Vis dėlto, jei vienai iš atitinkamų veiklos rūšių taikomas SESV 346 straipsnis arba Direktyva 2009/81/EB, taikomas šios direktyvos 23 straipsnis.

Sprendimu suteikti vieną sutartį ar suteikti kelias atskiras sutartis nesiekiama, kad sutarčiai ar sutartims nebūtų taikoma ši direktyva arba atitinkamais atvejais direktyvos 2014/24/ES arba 2014/25/ES.

2.  Sutarčiai, kuria siekiama apimti kelias veiklos rūšis, taikomos taisyklės, taikytinos veiklai, kuriai vykdyti iš esmės suteikta sutartis.

3.  Jeigu neįmanoma objektyviai nustatyti, kuriai veiklos rūšiai iš esmės yra suteikta sutartis, taikytinos taisyklės nustatomos taip:

a) koncesija suteikiama laikantis šios direktyvos nuostatų, taikytinos koncesijoms, kurias suteikia perkančiosios organizacijos, jei vienai iš veiklos rūšių, kuriai yra suteikta sutartis, taikomos šios direktyvos nuostatos, taikytinos koncesijoms, kurias suteikia perkančiosios organizacijos, o kitai – šios direktyvos nuostatos, taikytinos koncesijoms, kurias suteikia perkantieji subjektai;

b) sutartis suteikiama laikantis Direktyvos 2014/24/ES, jei vienai iš veiklos rūšių, kuriai yra skirta sutartis, taikoma ši direktyva, o kitai – Direktyva 2014/24/ES;

c) sutartis suteikiama laikantis šios direktyvos, jei vienai iš veiklos rūšių, kuriai yra skirta sutartis, taikoma ši direktyva, o kitai – netaikoma nei ši direktyva, nei Direktyva 2014/24/ES arba Direktyva 2014/25/ES.

23 straipsnis

Koncesijos, apimančios II priede nurodytų rūšių veiklą ir veiklą, susijusią su gynybos arba saugumo aspektais

1.  Sutarčių, kuriomis siekiama apimti kelių rūšių veiklą, atveju perkantieji subjektai gali nuspręsti suteikti atskiras sutartis dėl kiekvienos atskiros veiklos arba suteikti vieną sutartį. Jei perkantieji subjektai nusprendžia suteikti atskiras sutartis dėl atskirų dalių, sprendimas dėl to, kurį teisinį režimą taikyti bet kuriai iš tokių atskirų sutarčių, priimamas atsižvelgiant į atitinkamas atskiros veiklos charakteristikas.

Nepaisant 21 straipsnio, jei perkantieji subjektai nusprendžia suteikti vieną sutartį, taikoma šio straipsnio 2 dalis.

Vis dėlto sprendimu suteikti vieną sutartį ar suteikti kelias atskiras sutartis neturi būti siekiama, kad sutarčiai ar sutartims nebūtų taikoma ši direktyva arba Direktyva 2009/81/EB.

2.  Sutarčių, kuriomis siekiama apimti tam tikrą veiklą, kuriai taikoma ši direktyva, ir kitos rūšies veiklą, kuriai:

a) taikomas SESV 346 straipsnis arba

b) taikoma Direktyva 2009/81/EB,

atveju perkantysis subjektas gali:

i) a punkte nustatytais atvejais suteikti sutartį nesilaikydamas šios direktyvos arba

ii) b punkte nustatytais atvejais suteikti sutartį laikydamasis šios direktyvos arba Direktyvos 2009/81/EB.

Šios dalies pirma pastraipa nedaro poveikio Direktyvoje 2009/81/EB numatytoms riboms ir išimtims. Sutartys, nurodytos b punkte, į kurias taip pat įtraukta pirkimų ar kitų elementų, kuriems taikomas SESV 346 straipsnis, gali būti suteikiamos netaikant šios direktyvos.

Vis dėlto nustatoma, kad šią dalį leidžiama taikyti tik tuo atveju, jei vienos sutarties suteikimas yra pateisinamas dėl objektyvių priežasčių, o sprendimu suteikti vieną sutartį nesiekiama sutartims netaikyti šios direktyvos.IV

skirsnis

Ypatingi atvejai

24 straipsnis

Rezervuotos koncesijos

Valstybės narės gali rezervuoti teisę dalyvauti koncesijos suteikimo procedūrose globojamoms darbo grupėms ir ekonominės veiklos vykdytojams, kurių pagrindinis tikslas yra socialinė ir profesinė neįgaliųjų ar nepalankioje padėtyje esančių asmenų integracija, arba gali numatyti, kad tokios koncesijos būtų vykdomos pagal globojamų darbo grupių užimtumo programas, su sąlyga, kad ne mažiau kaip 30 % tų grupių, ekonominės veiklos vykdytojų ar programų darbuotojų yra neįgalūs ar nepalankioje padėtyje esantys asmenys. Koncesijos skelbime arba paslaugų koncesijų, kaip apibrėžta 19 straipsnyje, atveju – išankstinės informacijos skelbime pateikiama nuoroda į šį straipsnį.

25 straipsnis

Mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos

Ši direktyva taikoma tik paslaugų koncesijoms dėl mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų, kurių BVPŽ kodai yra nuo 73000000–2 iki 73120000–9, 73300000–5, 73420000–2 ir 73430000–5, su sąlyga, kad įvykdytos abi toliau nurodytos sąlygos:

a) naudą gauna tik perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas vykdydami savo veiklą ir

b) už teikiamą paslaugą visiškai atlygina perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas.II

SKYRIUS

Principai

26 straipsnis

Ekonominės veiklos vykdytojai

1.  Ekonominės veiklos vykdytojai pagal valstybės narės, kurioje jie įsisteigę, teisę turintys teisę teikti atitinkamą paslaugą, nėra atmetami remiantis vien tuo, kad pagal valstybės narės, kurioje suteikiama sutartis, teisę reikalaujama, kad jie turi būti fiziniai arba juridiniai asmenys.

Iš juridinių asmenų gali būti reikalaujama pasiūlyme arba prašyme nurodyti darbuotojų, atsakingų už atitinkamos sutarties vykdymą, vardus, pavardes ir atitinkamą profesinę kvalifikaciją.

2.  Koncesijos suteikimo procedūrose gali dalyvauti ekonominės veiklos vykdytojų grupės, įskaitant laikinas asociacijas. Perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai iš jų nereikalauja turėti konkrečią teisinę formą tam, kad jos galėtų pateikti pasiūlymą ar prašymą dalyvauti.

Prireikus perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai gali koncesijos dokumentuose paaiškinti, kaip ekonominės veiklos vykdytojų grupės turi atitikti ekonominės ir finansinės būklės arba techninių ir profesinių pajėgumų reikalavimus, nurodytus 38 straipsnyje, jeigu tai pagrįsta objektyviomis priežastimis ir yra proporcinga. Valstybės narės gali nustatyti standartines sąlygas, kaip ekonominės veiklos vykdytojų grupės turi atitikti tuos reikalavimus. Bet kokios tokių ekonominės veiklos vykdytojų grupių vykdomų koncesijų sąlygos, kurios skiriasi nuo tų, kurios nustatytos atskiriems dalyviams, taip pat turi būti pagrįstos objektyviomis priežastimis ir turi būti proporcingos.

3.  Nepaisant 1 ir 2 dalių, perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai gali reikalauti, kad po to, kai ekonominės veiklos vykdytojų grupėms buvo suteikta sutartis, jos įgytų konkrečią teisinę formą, jeigu tas pakeitimas yra būtinas sutarčiai tinkamai įvykdyti.

27 straipsnis

Nomenklatūros

1.  Visos nuorodos į nomenklatūras koncesijų suteikimo srityje pateikiamos naudojant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2195/2002 ( 8 ) nustatytą Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (toliau – BVPŽ).

2.  Komisijai pagal 48 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šioje direktyvoje nurodytų BVPŽ kodų pritaikymo, kai BVPŽ nomenklatūros pakeitimai turi būti atspindėti šioje direktyvoje ir jeigu jie nereiškia, kad turi būti keičiama šios direktyvos taikymo sritis.

28 straipsnis

Konfidencialumas

1.  Jei šioje direktyvoje arba perkančiajai organizacijai taikomoje nacionalinėje teisėje, visų pirma teisės aktuose dėl teisės gauti informaciją, nenurodyta kitaip, ir nedarant poveikio pareigoms, susijusioms su suteiktų koncesijos sutarčių viešinimu ir informacijos teikimu kandidatams ir konkurso dalyviams, kaip nustatyta 32 ir 40 straipsniuose, perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas neatskleidžia ekonominės veiklos vykdytojų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui perduotos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią, įskaitant technikos ar prekybos paslaptis ir konfidencialius pasiūlymų aspektus, bet jais neapsiribojant.

Šiuo straipsniu nedraudžiama viešai atskleisti nekonfidencialias sudarytų sutarčių dalis, įskaitant visus vėlesnius pakeitimus.

2.  Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas gali nustatyti ekonominės veiklos vykdytojams reikalavimus, kuriais siekiama apsaugoti informacijos, kurią perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas teikia vykdydamos koncesijos suteikimo procedūrą, konfidencialų pobūdį.

29 straipsnis

Komunikavimui taikomos taisyklės

1.  Išskyrus atvejus, kai pagal 33 straipsnio 2 dalį ir 34 straipsnį privalomas elektroninių priemonių naudojimas, valstybės narės arba perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai visų tipų komunikavimui ir keitimuisi informacija gali pasirinkti vieną ar daugiau iš toliau nurodytų komunikavimo priemonių:

a) elektronines priemones;

b) paštą arba faksą;

c) komunikavimą žodžiu, įskaitant telefoną, kai bendraujama kitais klausimais nei esminiai koncesijos suteikimo procedūros elementai, ir jeigu komunikavimo žodžiu turinys yra pakankamu mastu užfiksuojamas patvarioje laikmenoje;

d) dokumentų įteikimą asmeniškai su gavimo patvirtinimu.

Valstybės narės gali nustatyti, kad privaloma vykdyti ne tik 33 straipsnio 2 dalyje ir 34 straipsnyje nustatytus įpareigojimus, bet elektronines ryšių priemones naudoti ir kitose su koncesijomis susijusiose srityse.

2.  Pasirinktos bendravimo priemonės turi būti plačiai prieinamos ir nediskriminacinio pobūdžio, ir jos turi nevaržyti ekonominės veiklos vykdytojų galimybės dalyvauti koncesijos suteikimo procedūroje. Priemonės ir prietaisai, naudojami komunikuojant elektroninėmis priemonėmis, taip pat jų techninės charakteristikos, turi būti sąveikūs su visuotinai naudojamais informacinių ir ryšių technologijų produktais.

Visais komunikavimo, keitimosi informacija ir jos saugojimo atvejais perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai užtikrina, kad būtų išsaugotas duomenų vientisumas ir paraiškų bei pasiūlymų konfidencialumas. Jos nagrinėja paraiškų ir pasiūlymų turinį tik pasibaigus galutiniam jų pateikimo laikotarpiui.II

ANTRAŠTINĖ DALIS

KONCESIJŲ SUTEIKIMO TAISYKLĖS.

BENDRIEJI PRINCIPAI IR PROCEDŪRINĖS GARANTIJOSI

SKYRIUS

Bendrieji principai

30 straipsnis

Bendrieji principai

1.  Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi teisę laisvai surengti procedūrą, kurios metu laikantis šios direktyvos pasirenkamas koncesininkas.

2.  Koncesijos suteikimo procedūros tvarka atitinka 3 straipsnyje nustatytus principus. Visų pirma, koncesijos suteikimo procedūros metu perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas neteikia informacijos diskriminuojamai, kad vieniems kandidatams ar konkurso dalyviams nebūtų teikiamas pranašumas kitų atžvilgiu.

3.  Valstybės narės imasi tinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad vykdydami koncesijos sutartis ekonominės veiklos vykdytojai laikytųsi taikytinų pareigų aplinkos, socialinės ir darbo teisės srityse, nustatytų Sąjungos teise, nacionaline teise, kolektyvinėmis sutartimis arba X priede išvardytomis aplinkos, socialinės ir darbo tarptautinės teisės nuostatomis.

4.  Komisijai pagal 48 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl X priede pateikto sąrašo dalinio keitimo, kai tai būtina norint į sąrašą įtraukti naujus tarptautinius susitarimus, kuriuos yra ratifikavusios visos valstybės narės, kai sąraše nurodyti esami tarptautiniai susitarimai nebėra ratifikuoti visų valstybių narių arba jei jie buvo kitaip pakeisti, pavyzdžiui, buvo pakeista jų taikymo sritis, turinys arba rūšis.

31 straipsnis

Koncesijos skelbimai

1.  Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai, ketinantys suteikti koncesiją, apie savo ketinimus paskelbia koncesijos skelbime.

2.  Koncesijos skelbimuose pagal standartinę formą pateikiama V priede nurodyta informacija ir atitinkamais atvejais bet kokia kita informacija, kurią perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas laiko reikalinga.

3.  Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai, ketinantys suteikti IV priede išvardytų socialinių ir kitų specialių paslaugų koncesiją, apie ketinimą suteikti planuojamą koncesiją paskelbia išankstiniame informaciniame skelbime. Tuose skelbimuose pateikiama VI priede nustatyta informacija.

4.  Nukrypstant nuo 1 dalies, perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai neprivalo skelbti koncesijos skelbimo, jeigu darbus atlikti arba paslaugas suteikti gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl bet kurios iš toliau išvardytų priežasčių:

a) koncesijos tikslas yra unikalaus meno kūrinio ar meninio pasirodymo sukūrimas arba įsigijimas;

b) konkurencijos nebuvimo dėl techninių priežasčių;

c) išimtinės teisės egzistavimo;

d) intelektinės nuosavybės teisių ir kitų išimtinių teisių nei apibrėžtosios 5 straipsnio 10 punkte apsaugos.

Išimtys, nustatytos pirmos pastraipos b, c ir d punktuose, taikomos tik tuo atveju, kai nėra pagrįstos alternatyvos arba pakaitalo ir konkurencijos nebuvimas nėra nulemtas dirbtiniu koncesijos suteikimo parametrų susiaurinimu.

5.  Nukrypstant nuo 1 dalies, kai per ankstesnę koncesijos procedūrą nebuvo pateikta paraiškų ar pasiūlymų arba nebuvo pateikta tinkamų paraiškų ar tinkamų pasiūlymų, perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas neprivalo skelbti naujo koncesijos skelbimo, su sąlyga, kad iš esmės nepakeičiamos pradinės koncesijos sutarties sąlygos ir kad Komisijai nusiunčiama ataskaita, kai ji to prašo.

Pirmos pastraipos tikslais pasiūlymas laikomas netinkamu, kai jis yra nereikšmingas koncesijai, nes, nepadarius esminių pakeitimų, jis akivaizdžiai negali patenkinti koncesijos dokumentuose nurodytų perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto poreikių ir reikalavimų.

Pirmos pastraipos tikslais paraiška laikoma netinkama:

▼C1

a) kai atitinkamas paraiškos teikėjas pašalinamas arba gali būti pašalintas pagal 38 straipsnio 4–9 dalis, arba kai jis neatitinka atrankos kriterijų, kuriuos perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra nustatęs pagal 38 straipsnio 1 dalį;

▼B

b) kai paraiškose pateikti netinkami pasiūlymai, kaip apibrėžta antroje pastraipoje.

32 straipsnis

Skelbimai apie koncesijos suteikimą

1.  Ne vėliau kaip per 48 dienas po koncesijos suteikimo perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai, laikydamiesi 33 straipsnyje nustatytų procedūrų, išsiunčia skelbimą apie koncesijos suteikimą, kuriame pateikiami koncesijos suteikimo procedūros rezultatai. Tačiau IV priede išvardytų socialinių ir kitų specialių paslaugų atveju tokie skelbimai gali būti grupuojami kas ketvirtį. Tuo atveju perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai sugrupuotus skelbimus išsiunčia per 48 dienas nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos.

2.  Skelbimuose dėl koncesijos suteikimo pateikiama VII priede nustatyta informacija, o IV priede išvardytų socialinių ir kitų specialių paslaugų koncesijų atveju – VIII priede nustatyta informacija, ir jie skelbiami pagal 33 straipsnį.

33 straipsnis

Skelbimų paskelbimo forma ir būdas

▼C1

1.  Koncesijos skelbimuose, skelbimuose apie koncesijos suteikimą ir 43 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytame skelbime pateikiama V, VI, VII, VIII ir XI prieduose nustatyta informacija naudojant standartines formas, įskaitant standartines klaidų ištaisymo formas.

▼B

Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl tų standartinių formų nustatymo. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 50 straipsnyje nurodytos patariamosios procedūros.

2.  1 dalyje nurodyti skelbimai rengiami, perduodami elektroninėmis priemonėmis Europos Sąjungos leidinių biurui ir skelbiami laikantis IX priedo. Europos Sąjungos leidinių biuras pateikia perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui skelbimo gavimo ir atsiųstos informacijos paskelbimo patvirtinimą, nurodydama paskelbimo datą, kuris laikomas paskelbimo įrodymu. Skelbimai skelbiami ne vėliau kaip praėjus penkioms dienoms po jų išsiuntimo. Europos Sąjungos leidinių biuro patiriamas skelbimų paskelbimo išlaidas padengia Sąjunga.

3.  Koncesijos skelbimai skelbiami išsamiai perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto pasirinkta oficialiąja (-iosiomis) Sąjungos institucijų kalba (-omis). Tos kalbos arba tų kalbų redakcija laikoma vieninteliu (-iais) autentišku (-ais) tekstu (-tais). Svarbių kiekvieno skelbimo elementų santrauka skelbiama ir kitomis oficialiosiomis Sąjungos institucijų kalbomis.

4.  Koncesijos skelbimai ir skelbimai dėl koncesijos suteikimo nacionaliniu lygiu skelbiami tik po to, kai juos paskelbė Europos Sąjungos leidinių biuras, išskyrus atvejus, kai Europos Sąjungos leidinių biurui patvirtinus, kad perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas gavo skelbimą, kaip nurodyta 2 dalyje, skelbimas per 48 valandas nepaskelbiamas Sąjungos lygiu. Nacionaliniu lygiu skelbiamuose koncesijos skelbimuose ir skelbimuose dėl koncesijos suteikimo nėra kitos nei Europos Sąjungos leidinių biurui išsiųstuose skelbimuose nurodytos informacijos, bet juose nurodoma skelbimo išsiuntimo Europos Sąjungos leidinių biurui data.

34 straipsnis

Galimybė gauti koncesijos dokumentus elektronine forma

1.  Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai nuo koncesijos skelbimo paskelbimo dienos arba, jeigu koncesijos skelbime nėra kvietimo pateikti pasiūlymus, nuo tos dienos, kurią buvo išsiųstas kvietimas pateikti pasiūlymus, suteikia neribotą, visapusišką, tiesioginę ir nemokamą prieigą elektroninėmis priemonėmis prie koncesijos dokumentų. Koncesijos skelbimo arba tų kvietimų tekste nurodomas interneto adresas, kuriuo galima gauti koncesijos dokumentus.

2.  Tais atvejais, kai deramai pagrįstomis aplinkybėmis dėl išskirtinių su saugumu susijusių ar techninių priežasčių arba dėl ypač slapto komercinės informacijos pobūdžio, dėl kurio reikalingas labai aukštas apsaugos lygis, negali būti suteikta neribota, visapusiška, tiesioginė ir nemokama prieiga elektroninėmis priemonėmis prie tam tikrų koncesijos dokumentų, perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai skelbime arba kvietime pateikti pasiūlymą nurodo, kad atitinkami koncesijos dokumentai bus perduoti ne elektroninėmis, bet kitomis priemonėmis, o pasiūlymų gavimo terminas yra pratęsiamas.

3.  Su sąlyga, kad papildomos informacijos, susijusios su koncesijos dokumentais, prašoma tinkamu laiku, perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai ar kompetentingi padaliniai ją pateikia visiems koncesijos suteikimo procedūroje dalyvaujantiems paraiškų teikėjams ar konkurso dalyviams ne vėliau likus šešioms dienoms iki nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

35 straipsnis

Kova su korupcija ir interesų konfliktų prevencija

Valstybės narės reikalauja, kad perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai imtųsi tinkamų priemonių, skirtų kovoti su sukčiavimu, favoritizmu bei korupcija ir veiksmingai užkirstų kelią interesų konfliktams, kylantiems vykdant koncesijos suteikimo procedūras, juos nustatytų ir šalintų, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo ir užtikrinti suteikimo procedūros skaidrumą ir visų kandidatų bei konkurso dalyvių lygiateisiškumą.

Interesų konfliktų koncepcija turi apimti bent jau atvejus, kai perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto darbuotojai, kurie dalyvauja vykdant koncesijos suteikimo procedūrą arba gali daryti poveikį tos procedūros rezultatams, turi tiesioginių arba netiesioginių finansinių, ekonominių ar kitų asmeninių interesų, kurie gali būti laikomi kenkiančiais jų nešališkumui ir nepriklausomumui vykstant koncesijos suteikimo procedūrai.

Dėl interesų konfliktų priimtos priemonės neviršija to, kas griežtai būtina siekiant užkirsti kelią galimam interesų konfliktui arba pašalinti nustatytą interesų konfliktą.II

SKYRIUS

Procedūrinės garantijos

36 straipsnis

Techniniai ir funkciniai reikalavimai

1.  Techniniais ir funkciniais reikalavimais apibrėžiamos charakteristikos, kurias turi atitikti darbai ar paslaugos, kurie yra koncesijos dalykas. Jie nustatomi koncesijos dokumentuose.

Tos charakteristikos taip pat gali būti susijusios su konkrečiu gamybos arba prašomų darbų atlikimo ar paslaugų teikimo procesu, su sąlyga, kad jos yra susijusios su sutarties dalyku ir yra proporcingos jos vertei bei tikslams. Charakteristikos gali, pavyzdžiui, apimti kokybės lygius, aplinkosauginio ir klimatinio veiksmingumo lygius, visus projektavimo reikalavimus (įskaitant prieinamumą neįgaliesiems) ir atitikties įvertinimą, veikimo rezultatus, saugą ar matmenis, terminiją, simbolius, testavimą ir bandymų metodus, žymėjimą ir ženklinimą arba naudojimo instrukcijas.

2.  Išskyrus atvejus, kai tai pagrįsta atsižvelgiant į sutarties dalyką, techniniuose ir funkciniuose reikalavimuose negalima nurodyti konkretaus modelio ar šaltinio, konkretaus proceso, būdingo konkretaus ekonominės veiklos vykdytojo produktams ar paslaugoms, arba prekių ženklų, patentų, tipų ar konkretaus gamybos būdo taip, kad tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankios sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, jeigu sutarties dalyko neįmanoma pakankamai tiksliai ir aiškiai apibūdinti. Toks nurodymas pateikiamas su fraze „arba lygiavertis“.

3.  Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas neatmeta pasiūlymo remdamiesi tuo, kad siūlomi darbai ir paslaugos neatitinka jame nurodytų techninių ir funkcinių reikalavimų, jei konkurso dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis tinkamomis priemonėmis įrodo, jog jo pasiūlyti sprendimai lygiaverčiu būdu tenkino techninius ir funkcinius reikalavimus.

37 straipsnis

Procedūrinės garantijos

1.  Koncesijos suteikiamos remiantis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto pagal 41 straipsnį nustatytais suteikimo kriterijais, su sąlyga, kad tenkinamos visos šios sąlygos:

a) pasiūlymas atitinka minimalius reikalavimus, kuriuos atitinkamais atvejais nustato perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas;

b) konkurso dalyvis atitinka dalyvavimo sąlygas, kaip nurodyta 38 straipsnio 1 dalyje, ir

c) konkurso dalyvis nėra pašalintas iš suteikimo procedūros pagal 38 straipsnio 4–7 dalis, laikantis 38 straipsnio 9 dalies.

a punkte nurodyti minimalūs reikalavimai apima sąlygas ir charakteristikas (visų pirma technines, fizines, funkcines ir teisines), kurias turėtų atitikti ar turėti bet kuris pasiūlymas.

2.  Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas pateikia:

a) koncesijos skelbime – koncesijos ir dalyvavimo sąlygų aprašymą;

b) koncesijos skelbime, kvietime pateikti pasiūlymą arba kituose koncesijos dokumentuose – suteikimo kriterijų aprašymą ir, jei taikytina, minimalius reikalavimus.

3.  Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas gali iki tam tikro lygio apriboti kandidatų ar konkurso dalyvių skaičių, su sąlyga, kad tai daroma skaidriai ir remiantis objektyviais kriterijais. Pakviestų kandidatų ar konkurso dalyvių skaičiaus turi pakakti tikrai konkurencijai užtikrinti.

4.  Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas visiems dalyviams perduoda numatomos procedūros tvarkos aprašymą ir informuoja juos apie preliminarų procedūros užbaigimo terminą. Apie bet kokius pakeitimus pranešama visiems dalyviams tiek, kiek tie pakeitimai susiję su koncesijos skelbime, paskelbtame visiems ekonominės veiklos vykdytojams, atskleistais aspektais.

5.  Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas pasirūpina, kad procedūros etapai būtų tinkamai dokumentuojami, naudojant priemones, kurias jie laiko tinkamomis, laikantis 28 straipsnio 1 dalies.

6.  Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas gali vesti derybas su kandidatais ir konkurso dalyviais. Per derybas negali būti keičiamas koncesijos dalykas, suteikimo kriterijai ir minimalūs reikalavimai.

38 straipsnis

Kandidatų atranka ir kokybinis vertinimas

1.  Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai patikrina dalyvavimo sąlygas, susijusias su profesinėmis ir techninėmis kandidatų ar konkurso dalyvių galimybėmis ir jų finansine ir ekonomine būkle, remdamosi jų pačių pateiktomis deklaracijomis ir įrodomuoju dokumentu ar dokumentais, kurie turi būti pateikti laikantis koncesijos skelbime nustatytų reikalavimų, kurie turi būti nediskriminacinio pobūdžio ir proporcingi koncesijos dalykui. Dalyvavimo sąlygos turi būti susijusios su būtinybe užtikrinti, kad koncesininkas sugebės įvykdyti koncesiją, atsižvelgiant į koncesijos dalyką ir tikros konkurencijos užtikrinimo tikslą, ir turi būti proporcingos tai būtinybei.

2.  Siekdamas atitikti 1 dalyje nustatytas dalyvavimo sąlygas, ekonominės veiklos vykdytojas atitinkamais atvejais ir dalyvaudamas konkrečioje koncesijoje gali remtis kitų subjektų pajėgumu, nepriklausomai nuo savo ryšių su jais teisinio pobūdžio. Kai ekonominės veiklos vykdytojas pageidauja remtis kitų subjektų pajėgumu, jis perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui įrodo (pavyzdžiui, pateikdamas tų subjektų tuo tikslu prisiimtą įsipareigojimą), kad jis koncesijos vykdymo laikotarpiu turės reikiamus išteklius. Kalbant apie finansinę būklę, perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas gali reikalauti, kad ekonominės veiklos vykdytojas ir tie subjektai būtų bendrai atsakingi už sutarties įvykdymą.

3.  Tomis pačiomis sąlygomis 26 straipsnyje nurodyta ekonominės veiklos vykdytojų grupė gali remtis dalyvių grupės arba kitų subjektų pajėgumu.

4.  Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai, kaip nurodyta 7 straipsnio 1 dalies a punkte, ekonominės veiklos vykdytoją pašalina iš koncesijos suteikimo procedūros, jeigu jie nustatė, kad tas ekonominės veiklos vykdytojas galutiniu teismo sprendimu yra nuteistas dėl vienos iš toliau išvardytų priežasčių:

a) dalyvavimo nusikalstamos organizacijos veikloje, kaip apibrėžta Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR ( 9 ) 2 straipsnyje;

b) korupcijos, kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais ( 10 ), 3 straipsnyje ir Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR ( 11 ) 2 straipsnio 1 dalyje, taip pat dėl korupcijos, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje;

c) sukčiavimo, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos ( 12 ) 1 straipsnyje;

d) teroristinių nusikaltimų arba su teroristine veikla susijusių nusikaltimų, kaip apibrėžta atitinkamai Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR ( 13 ) 1 ir 3 straipsniuose, arba dėl nusikalstamos veikos kurstymo, pagalbos ar bendrininkavimo ją įvykdant arba kėsinimosi ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje;

e) pinigų plovimo arba teroristų finansavimo, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB ( 14 ) 1 straipsnyje;

f) vaikų darbo ir kitų prekybos žmonėmis formų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES ( 15 ) 2 straipsnyje.

Pareiga pašalinti ekonominės veiklos vykdytoją taip pat taikoma, kai galutiniu teismo sprendimu nuteistas asmuo yra to ekonominės veiklos vykdytojo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba kuris turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu.

Perkantieji subjektai, išskyrus nurodytuosius 7 straipsnio 1 dalies a punkte, gali pašalinti ekonominės veiklos vykdytoją iš koncesijos suteikimo procedūros, jeigu jie žino, kad tas ekonominės veiklos vykdytojas galutiniu teismo sprendimu yra nuteistas dėl bet kurios iš šios dalies pirmoje pastraipoje išvardytų priežasčių.

5.  Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai, kaip nurodyta 7 straipsnio 1 dalies a punkte, pašalina ekonominės veiklos vykdytoją iš koncesijos suteikimo procedūros, kai jie žino, kad ekonominės veiklos vykdytojas nesilaiko pareigų, susijusių su mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimu, ir kai tai nustatyta galutiniu ir privalomu teismo ar administraciniu sprendimu pagal šalies, kurioje šis ekonominės veiklos vykdytojas yra įsisteigęs, arba perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybės narės teisės nuostatas.

Be to, perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai, kaip nurodyta 7 straipsnio 1 dalies a punkte, gali pašalinti arba gali būti valstybių narių įpareigoti pašalinti ekonominės veiklos vykdytoją iš koncesijos suteikimo procedūros, kai perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas gali bet kuriuo tinkamu būdu įrodyti, kad ekonominės veiklos vykdytojas nesilaiko savo pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu.

Ši dalis nebetaikoma, kai ekonominės veiklos vykdytojas įvykdo jam nustatytas pareigas sumokėdamas mokesčius ar socialinio draudimo įmokas arba sudarydamas privalomą susitarimą, kuriuo įsipareigoja sumokėti mokėtinus mokesčius arba socialinio draudimo įmokas, įskaitant prireikus susikaupusias palūkanas ar baudas.

6.  Valstybės narės išimties tvarka gali numatyti nuo 4 ir 5 dalyse numatytų privalomų pašalinimo leidžiančią nukrypti nuostatą, kai to reikia dėl svarbių priežasčių, susijusių su viešuoju interesu, kaip antai visuomenės sveikata ar aplinkos apsauga.

Be to, valstybės narės gali numatyti nukrypti nuo 5 dalyje numatyto privalomo pašalinimo leidžiančią nuostatą, kai pašalinimas būtų aiškiai neproporcingas, visų pirma jei nesumokėtos tik nedidelės mokesčių ar socialinio draudimo įmokų sumos arba kai ekonominės veiklos vykdytojui apie tikslią mokėtiną sumą, pastarajam neįvykdžius pareigos, susijusios su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu, buvo pranešta tokiu metu, kad jis neturėjo galimybės imtis priemonių, kaip numatyta 5 dalies trečioje pastraipoje, prieš baigiantis paraiškos pateikimo terminui.

7.  Perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai gali pašalinti arba gali būti valstybių narių įpareigoti pašalinti iš koncesijos suteikimo procedūros ekonominės veiklos vykdytoją, jei tenkinama viena iš šių sąlygų:

a) kai jie tinkamomis priemonėmis gali įrodyti, kad buvo pažeistos 30 straipsnio 3 dalyje nurodytos taikytinos pareigos;

b) kai ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs arba jam yra taikoma nemokumo arba likvidavimo procedūra, kai jo turtą administruoja likvidatorius arba teismas, kai jis yra sudaręs susitarimą su kreditoriais, kai jis yra sustabdęs savo verslo veiklą arba yra analogiškoje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros; tačiau perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas gali priimti sprendimą nepašalinti arba gali būti valstybių narių įpareigoti nepašalinti ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra vienoje iš pirmiau išvardytų situacijų, kai jie nustatė, kad tas ekonominės veiklos vykdytojas sugebės įvykdyti koncesiją, atsižvelgiant į taikytinas nacionalines taisykles ir priemones dėl veiklos tęstinumo tų situacijų atveju;

c) kai perkančioji organizacija gali tinkamomis priemonėmis įrodyti, kad ekonominės veiklos vykdytojas yra kaltas dėl sunkaus profesinio nusižengimo, dėl kurio galima abejoti jo sąžiningumu;

d) kai interesų konflikto, kaip apibrėžta 35 straipsnio antroje pastraipoje, negalima veiksmingai pašalinti kitomis mažiau intervencinėmis priemonėmis;

e) kai perkančioji organizacija turi pakankamai įtikinamų duomenų daryti išvadą, kad ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudarė susitarimus, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją;

f) kai ekonominės veiklos vykdytojas vykdydamas anksčiau jo sudarytą koncesiją arba anksčiau sudarytą t sutartį su perkančiąja organizacija ar perkančiuoju subjektu, kaip nurodyta šioje direktyvoje arba Direktyvoje 2014/25/ES, esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos;

g) kai ekonominės veiklos vykdytojas rimtai iškraipė faktus pateikdamas informaciją, reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams, nuslėpė tokią informaciją arba negali pateikti reikiamų dokumentų tokiai informacijai pagrįsti;

h) kai ekonominės veiklos vykdytojas pradėjo daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialią informaciją, dėl kurios koncesijos suteikimo procedūroje įgytų pernelyg didelį pranašumą, arba ėmė aplaidžiai teikti klaidinančią informaciją, kuri gali turėti esminę įtaką sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar koncesijos suteikimo;

i) gynybos ir saugumo srityse, kaip nurodyta Direktyvoje 2009/81/EB, suteikiamų koncesijų atveju, kai remiantis bet kurios rūšies įrodymais, įskaitant apsaugotus duomenų šaltinius, paaiškėjo, kad ekonominės veiklos vykdytojas nėra patikimas, kaip tai būtina, kad nekiltų pavojus valstybės narės saugumui.

8.  Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai, kaip nurodyta 7 straipsnio 1 dalies a punkte, bet kuriuo procedūros metu pašalina ekonominės veiklos vykdytoją, kai paaiškėja, kad tas ekonominės veiklos vykdytojas dėl veiksmų, atliktų arba neatliktų prieš procedūrą ar jos metu, yra patekęs į vieną iš šio straipsnio 4 dalyje ir šio straipsnio 5 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų padėčių.

Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai bet kuriuo procedūros momentu gali pašalinti ekonominės veiklos vykdytoją arba būti valstybių narių įpareigoti pašalinti ekonominės veiklos vykdytoją, jeigu paaiškėja, kad tas ekonominės veiklos vykdytojas dėl veiksmų, atliktų arba neatliktų prieš procedūrą ar jos metu, yra patekęs į vieną 5 dalies antroje pastraipoje ir 7 dalyje nurodytų padėčių.

9.  Ekonominės veiklos vykdytojas, atsidūręs vienoje iš 4 ir 7 dalyse nurodytų padėčių, gali pateikti įrodymus, kad ėmėsi pakankamų priemonių, jog įrodytų savo patikimumą, nepaisant to, kad yra atitinkamas pagrindas jo pašalinimui. Jeigu manoma, kad tokių įrodymų pakanka, atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas nepašalinamas iš procedūros.

Šiuo tikslu ekonominės veiklos vykdytojas įrodo, kad sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl nusikalstamos veikos ar nusižengimo, išsamiai išaiškino faktines ir kitas aplinkybes, aktyviai bendradarbiaudamas su tyrimą atliekančiomis valdžios institucijomis, ir ėmėsi konkrečių tinkamų techninių, organizacinių ir personalo priemonių, kad užkirstų kelią tolesnei nusikalstamai veikai arba nusižengimams. Priemonės, kurių ėmėsi ekonominės veiklos vykdytojai, vertinamos atsižvelgiant į nusikalstamos veikos arba nusižengimo sunkumą ir konkrečias aplinkybes. Kai manoma, kad priemonių nepakanka, atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui pateikiamas to sprendimo motyvų paaiškinimas.

Ekonominės veiklos vykdytojui, kuris galutiniu teismo sprendimu pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų, neleidžiama valstybėse narėse, kuriose tas teismo sprendimas galioja, iš to sprendimo išplaukiančiu pašalinimo laikotarpiu naudotis šioje dalyje numatyta galimybe.

10.  Valstybės narės apibrėžia šio straipsnio įgyvendinimo sąlygas įstatymuose ar kituose teisės aktuose ir atsižvelgdamos į Sąjungos teisę. Visų pirma jos nustato ilgiausią pašalinimo laikotarpį, jei ekonominės veiklos vykdytojas savo patikimumui įrodyti nesiėmė jokių 9 dalyje nurodytų priemonių. Kai pašalinimo laikotarpis nenustatomas galutiniu teismo sprendimu, tas laikotarpis 4 dalyje nurodytais atvejais neviršija penkerių metų nuo galutinio teismo sprendimo dėl nuteisimo dienos, o 7 dalyje nurodytais atvejais – trejų metų nuo atitinkamo įvykio dienos.

39 straipsnis

Paraiškų ir pasiūlymų dėl koncesijos gavimo terminai

1.  Perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai, nustatydami paraiškų arba pasiūlymų gavimo terminus, visų pirma atsižvelgia į koncesijos sudėtingumą ir pasiūlymams ar paraiškoms parengti reikalingą laiką, nedarydami poveikio šiame straipsnyje nustatytiems minimaliems terminams.

2.  Kai paraiškos arba pasiūlymai gali būti parengti tik apsilankius vietoje arba vietoje patikrinus dokumentus, kuriais grindžiami koncesijos suteikimo dokumentai, paraiškų dėl koncesijos gavimo arba pasiūlymų gavimo terminai nustatomi taip, kad visi atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai galėtų sužinoti visą paraiškoms arba pasiūlymams parengti reikalingą informaciją, ir bet kuriuo atveju terminai turi būti ilgesni nei 3 ir 4 dalyse nustatyti minimalūs terminai.

3.  Minimalus paraiškų dėl koncesijos (nepriklausomai nuo to, ar su jomis pateikiami pasiūlymai) gavimo terminas yra 30 dienų nuo koncesijos skelbimo išsiuntimo dienos.

4.  Kai procedūra vyksta keliais etapais, minimalus pirminių pasiūlymų gavimo terminas yra 22 dienos nuo kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo dienos.

5.  Pasiūlymų gavimo terminas gali būti sutrumpintas penkiomis dienomis, kai perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas sutinka, kad pasiūlymai gali būti teikiami elektroninėmis priemonėmis pagal 29 straipsnį.

40 straipsnis

Informacijos teikimas kandidatams ir konkurso dalyviams

1.  Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas kuo greičiau informuoja kiekvieną kandidatą ir konkurso dalyvį apie priimtus sprendimus dėl koncesijos suteikimo, įskaitant konkurso laimėtojo pavadinimą, sprendimo atmesti jo paraišką ar pasiūlymą priežastis, sprendimo nesuteikti sutarties, dėl kurios buvo paskelbtas koncesijos skelbimas, priežastis arba dėl procedūros pradėjimo iš naujo.

Be to, jeigu to prašo atitinkama šalis, perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas kaip įmanoma greičiau ir bet kuriuo atveju per 15 dienų nuo rašytinio prašymo gavimo praneša konkurso dalyviams, pateikusiems priimtiną pasiūlymą, apie pasirinkto pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus.

2.  Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas gali nuspręsti neatskleisti tam tikros 1 dalyje nurodytos su sutartimi susijusios informacijos, kai tokios informacijos atskleidimas trukdytų užtikrinti teisės aktų vykdymą, kitaip prieštarautų viešajam interesui, pažeistų teisėtus viešųjų ar privačių ekonominės veiklos vykdytojų komercinius interesus arba galėtų trukdyti sąžiningai tokių ekonominės veiklos vykdytojų tarpusavio konkurencijai.

41 straipsnis

Suteikimo kriterijai

1.  Koncesijos suteikiamos remiantis objektyviais kriterijais, kurie atitinka 3 straipsnyje nustatytus principus ir kuriais užtikrinamas pasiūlymų vertinimas veiksmingos konkurencijos sąlygomis, kad būtų nustatyta bendra ekonominė nauda perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui.

2.  Suteikimo kriterijai yra susiję su koncesijos sutarties dalyku, ir jais perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui nesuteikiama neribota pasirinkimo laisvė. Jie gali apimti, inter alia, aplinkos, socialinius arba su inovacijomis susijusius kriterijus.

Su tais kriterijais pateikiami reikalavimai, pagal kuriuos galima veiksmingai patikrinti konkurso dalyvių pateiktą informaciją.

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas patikrina, ar pasiūlymai tinkamai atitinka suteikimo kriterijus.

3.  Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas kriterijus išvardija mažėjančios svarbos tvarka.

Nepaisant pirmos pastraipos, kai perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas gauna pasiūlymą, kuriame siūlomas inovacinis išimtiniu funkciniu veiksmingumu pasižymintis sprendimas, kurio pareiginga perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas negalėjo numatyti, perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas išimtiniais atvejais gali pakoreguoti suteikimo kriterijų eiliškumą, kad būtų atsižvelgta į tą naujovišką sprendimą. Tuo atveju perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas visus konkurso dalyvius informuoja apie pakoreguotą eiliškumą pagal svarbą ir paskelbia naują kvietimą pateikti pasiūlymus, laikydamiesi 39 straipsnio 4 dalyje nurodytų minimalių terminų. Kai koncesijos skelbimo paskelbimo metu buvo paskelbti suteikimo kriterijai, perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas paskelbia naują koncesijos skelbimą, laikydamiesi 39 straipsnio 3 dalyje nurodytų minimalių terminų.

Dėl suteikimo kriterijų eiliškumo pakoregavimo neturi atsirasti diskriminacijos.III

ANTRAŠTINĖ DALIS

KONCESIJŲ VYKDYMO TAISYKLĖS

42 straipsnis

Subranga

1.  Kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos, veikdamos pagal savo atsakomybę ir kompetenciją, imdamosi atitinkamų veiksmų užtikrina, kad subrangovai laikytųsi 30 straipsnio 3 dalyje nurodytų pareigų.

2.  Koncesijos dokumentuose perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas gali prašyti arba valstybės narės gali būti įpareigoti konkurso dalyvio ar paraiškos teikėjo prašyti pasiūlyme nurodyti visas koncesijos dalis, kurias jis ketina subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims, ir visus siūlomus subrangovus. Ši dalis nedaro poveikio pagrindinio koncesininko atsakomybei.

3.  Darbų koncesijų ir paslaugų, kurios turi būti teikiamos objekte prižiūrint perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, atveju suteikus koncesiją ir ne vėliau kaip nuo tada, kai koncesija pradedama vykdyti, perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas reikalauja, kad koncesininkas perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui nurodytų savo subrangovų, kurie dalyvauja atliekant tokius darbus ar teikiant tokias paslaugas, pavadinimus, kontaktinius duomenis ir teisinius atstovus, tiek, kiek ta informacija tuo metu yra žinoma. Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas reikalauja, kad koncesininkas koncesijos laikotarpiu juos informuotų apie visus tos informacijos pasikeitimus, taip pat praneštų būtiną informaciją apie visus naujus subrangovus, kuriuos jis vėliau įtraukia į tokių darbų atlikimą ar paslaugų teikimą.

Nepaisant pirmos pastraipos, valstybės narės gali tiesiogiai koncesininkui nustatyti pareigą teikti reikiamą informaciją.

Pirma ir antra pastraipos netaikomos tiekėjams.

Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai gali išplėsti arba gali būti valstybių narių įpareigoti išplėsti pirmoje pastraipoje numatytų pareigų taikymą, pavyzdžiui:

a) paslaugų koncesijoms, nesusijusioms su paslaugomis, kurios turi būti teikiamos objektuose, prižiūrint perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, arba tiekėjams, įtrauktiems į darbų ar paslaugų koncesijas;

b) koncesininko subrangovų subrangovams arba dar žemesnėje subrangos grandyje esantiems subrangovams.

4.  Siekiant išvengti 30 straipsnio 3 dalyje nurodytų pareigų pažeidimų, gali būti imtasi atitinkamų priemonių, kaip antai:

a) kai valstybės narės nacionalinėje teisėje nustatytas subrangovų ir koncesininko bendrosios atsakomybės mechanizmas, atitinkama valstybė narė užtikrina, kad atitinkamos taisyklės būtų taikomos laikantis 30 straipsnio 3 dalyje nustatytų sąlygų;

b) perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai gali patikrinti arba gali būti valstybių narių įpareigoti patikrinti, ar yra subrangovams taikytinų pašalinimo pagrindų pagal 38 straipsnio 4–10 dalis. Tokiais atvejais perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas reikalauja, kad ekonominės veiklos vykdytojas pakeistų subrangovą, kurio atžvilgiu atlikto patikrinimo rezultatai rodo, kad esama privalomų pašalinimo pagrindų. Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas gali reikalauti arba gali būti valstybės narės įpareigoti reikalauti, kad ekonominės veiklos vykdytojas pakeistų subrangovą, kurio atžvilgiu atlikto patikrinimo rezultatai rodo, kad esama neprivalomų pašalinimo pagrindų.

5.  Valstybės narės gali nustatyti griežtesnes atsakomybės taisykles pagal nacionalinę teisę.

6.  Valstybės narės, nusprendusios numatyti priemones pagal 1 ir 3 dalis, įstatymais ar kitais teisės aktais ir atsižvelgdamos į Sąjungos teisę, apibrėžia tų priemonių įgyvendinimo sąlygas. Tą darydamos valstybės narės gali apriboti jų taikymą, pavyzdžiui, numatyti, kad jos bus taikomos tik tam tikroms sutarčių rūšims, tam tikroms perkančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų ar ekonominės veiklos vykdytojų kategorijoms arba pradedant nuo tam tikrų sumų.

43 straipsnis

Sutarčių keitimas jų galiojimo laikotarpiu

1.  Koncesijos gali būti keičiamos nevykdant naujos koncesijos suteikimo procedūros pagal šią direktyvą bet kuriuo iš šių atvejų:

a) kai pakeitimai, neatsižvelgiant į jų piniginę vertę, buvo numatyti pradiniuose koncesijos dokumentuose apibrėžtose aiškiose, tiksliose ir nedviprasmiškose peržiūros nuostatose, kurios, be kita ko, gali apimti nuostatas dėl vertės persvarstymo, arba pasirinkimo galimybėse. Tokiose nuostatose nurodoma galimų pakeitimų arba pasirinkimo galimybių taikymo sritis, pobūdis ir galimos jų taikymo sąlygos. Jose nenumatomi pakeitimai arba pasirinkimo galimybės, dėl kurių pasikeistų bendras koncesijos pobūdis;

b) perkant iš pradinio koncesininko papildomus darbus ar paslaugas, kurie tapo būtini, tačiau nebuvo įtraukti į pradinę koncesiją, jei:

i) keisti koncesininko negalima dėl ekonominių ar techninių priežasčių, pavyzdžiui, dėl sukeičiamumo arba sąveikumo su esama įranga, paslaugomis arba įrenginiais, įsigytais vykdant pradinę koncesiją, reikalavimų ir

ii) pakeitus koncesininką perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui kiltų didelių nepatogumų arba dėl to būtų dubliuojama nemažai jo išlaidų.

Vis dėlto, koncesijų, kurias perkančioji organizacija suteikė kitai nei II priede nurodytai veiklai vykdyti, atveju vertės padidėjimas neturi viršyti 50 % pradinės koncesijos vertės. Kai daromi keli pakeitimai iš eilės, ta riba taikoma kiekvieno pakeitimo vertei. Tokiais iš eilės daromais pakeitimais nesiekiama išvengti šios direktyvos taikymo;

c) kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

i) būtinybė daryti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių pareiginga perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas negalėjo numatyti;

ii) dėl pakeitimo nepasikeičia bendras koncesijos pobūdis;

iii) koncesijų, kurias perkančioji organizacija suteikė kitų nei II priede nurodytų rūšių veiklai vykdyti, atveju vertės padidėjimas neviršija 50 % pradinės koncesijos vertės. Kai daromi keli pakeitimai iš eilės, ta riba taikoma kiekvieno pakeitimo vertei. Tokiais iš eilės daromais pakeitimais nesiekiama išvengti šios direktyvos taikymo;

d) kai koncesininkas, kuriam perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas iš pradžių suteikė koncesiją, pakeičiamas nauju koncesininku dėl vienos iš šių priežasčių:

i) nedviprasmiškos peržiūros nuostatos arba pasirinkimo galimybės, laikantis a punkto;

ii) jeigu dėl įmonės restruktūrizavimo, įskaitant perėmimą, susijungimą ir įsigijimą, arba dėl nemokumo visas arba dalį pradinio koncesininko teisių perima kitas ekonominės veiklos vykdytojas, atitinkantis pradinius kokybinės atrankos kriterijus, su sąlyga, kad dėl to nereikia daryti kitų esminių sutarties pakeitimų ir taip nesiekiama išvengti šios direktyvos taikymo, arba

iii) kai pati perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas prisiima pagrindinio koncesininko pareigas jo subrangovų atžvilgiu, jei tokia galimybė numatyta nacionalinės teisės aktuose;

e) kai pakeitimai, neatsižvelgiant į jų vertę, nėra esminiai, kaip apibrėžta 4 dalyje.

Perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai, pakeitę koncesiją šios dalies b ir c punktuose nurodytais atvejais, tuo tikslu paskelbia skelbimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tokiame skelbime pateikiama XI priede nustatyta informacija ir jis skelbiamas pagal 33 straipsnį.

2.  Be to, koncesijos taip pat gali būti keičiamos nevykdant naujos koncesijos suteikimo procedūros pagal šią direktyvą, nereikalaujant patikrinti, ar įvykdytos 4 dalies a–d punktuose nustatytos sąlygos, kai pakeitimo vertė neviršija šių abiejų verčių:

i) 8 straipsnyje nustatytos ribos ir

ii) 10 % pradinės koncesijos vertės.

Vis dėlto pakeitimu neturi būti keičiamas bendras koncesijos pobūdis. Kai daromi keli pakeitimai iš eilės, vertė nustatoma pagal iš eilės daromų pakeitimų grynąją kumuliacinę vertę.

3.  Tais atvejais, kai į koncesiją įtraukiama indeksavimo sąlyga, siekiant apskaičiuoti 2 dalyje ir 1 dalies b bei c punktuose nurodytą vertę, atnaujinta vertė yra pamatinė vertė. Kai į koncesiją neįtraukiama indeksavimo sąlyga, atnaujinta vertė apskaičiuojama atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybės narės vidutinę infliaciją.

4.  Koncesijos keitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu pagal 1 dalies e punktą, kai dėl jo koncesijos pobūdis, palyginti su pradine koncesija, iš esmės pasikeičia. Bet kuriuo atveju, nedarant poveikio 1 ir 2 dalims, pakeitimas laikomas esminiu, kai įvykdoma viena ar daugiau iš šių sąlygų:

a) pakeitimu nustatomos sąlygos, dėl kurių, jeigu jos būtų buvusios įtrauktos į pradinę koncesijos suteikimo procedūrą, būtų buvę galima leisti dalyvauti kitiems paraiškų teikėjams nei iš pradžių atrinktieji arba priimti kitą pasiūlymą nei iš pradžių priimtas, arba koncesijos suteikimo procedūra būtų pritraukusi papildomų dalyvių;

b) pakeitimu koncesininko naudai pakeičiama koncesijos ekonominė pusiausvyra taip, kaip nebuvo numatyta pradinėje koncesijoje;

c) pakeitimu labai išplečiama koncesijos taikymo sritis;

d) kai koncesininkas, kuriam perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas iš pradžių suteikė koncesiją, pakeičiamas nauju koncesininku kitais atvejais, nei numatytieji pagal 1 dalies d punktą.

5.  Koncesijos galiojimo laikotarpiu darant kitus jos nuostatų pakeitimus, nei numatyti 1 ir 2 dalyse, reikalaujama vykdyti naują koncesijos suteikimo procedūrą pagal šią direktyvą.

44 straipsnis

Koncesijų nutraukimas

Valstybės narės užtikrina, kad perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai taikytinoje nacionalinėje teisėje nustatytomis sąlygomis turėtų galimybę nutraukti koncesijos sutartį jos galiojimo laikotarpiu, jeigu įvykdyta viena ar daugiau iš šių sąlygų:

a) koncesija yra pakeista, ir tuo atveju būtų reikalaujama vykdyti naują koncesijų suteikimo procedūrą pagal 43 straipsnį;

b) suteikiant sutartį koncesininkas buvo vienoje iš 38 straipsnio 4 dalyje nurodytų padėčių ir todėl jis turėjo būti pašalintas iš koncesijos suteikimo procedūros;

c) Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal SESV 258 straipsnį nustato, kad valstybė narė neįvykdė savo pareigų pagal Sutartis, nes tai valstybei narei priklausanti perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas atitinkamą koncesiją suteikė nesilaikydami jiems pagal Sutartis ir šią direktyvą tenkančių pareigų.

45 straipsnis

Stebėsena ir ataskaitų teikimas

1.  Siekdamos užtikrinti teisingą ir veiksmingą įgyvendinimą, valstybės narės užtikrina, kad viena ar daugiau valdžios institucijų ar struktūrų vykdytų bent šiame straipsnyje nustatytas užduotis. Jos Komisijai nurodo visas valdžios institucijas ar struktūras, kompetentingas vykdyti šias užduotis.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų stebima, kaip taikomos koncesijų sutarčių suteikimo taisyklės. Kai stebėsenos institucijos ar struktūros nustato konkrečius pažeidimus, pavyzdžiui, sukčiavimo, korupcijos, interesų konflikto ar kitų rimtų pažeidimų atvejus, ar sistemines problemas, jos yra įgaliotos tuos pažeidimus ar problemas nurodyti nacionalinėms audito institucijoms, teismams arba kitoms atitinkamoms valdžios institucijoms ar struktūroms, pavyzdžiui, ombudsmenui, nacionaliniams parlamentams ar jų komitetams.

3.  Stebėsenos veiklos rezultatai pagal 2 dalį skelbiami viešai, naudojant atitinkamas informacijos priemones.

Komisija gali ne dažniau kaip kas trejus metus paprašyti valstybių narių jai perduoti stebėsenos ataskaitą, apimančią dažniausių netinkamo koncesijos sutarčių suteikimo taisyklių taikymo priežasčių, įskaitant galimas struktūrines arba pasikartojančias taisyklių taikymo problemas, be kita ko, galimus sukčiavimo ir kito neteisėto elgesio atvejus, apžvalgą.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų galima nemokamai gauti informaciją ir konsultacijas dėl Sąjungos teisės, reglamentuojančios koncesijos sutarčių suteikimą, aiškinimo ir taikymo, siekiant padėti perkančiosioms organizacijoms, perkantiesiems subjektams ir ekonominės veiklos vykdytojams tinkamai taikyti Sąjungos taisykles.IV

ANTRAŠTINĖ DALIS

DIREKTYVŲ 89/665/EEB IR 92/13/EEB DALINIAI PAKEITIMAI

46 straipsnis

Direktyvos 89/665/EEB daliniai pakeitimai

Direktyva 89/665/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.  Ši direktyva taikoma sutartims, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/24/ES ( *1 ), išskyrus atvejus, kai tokios sutartys neįtrauktos į taikymo sritį pagal tos direktyvos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 ir 37 straipsnius.

Ši direktyva taip pat taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/23/ES ( *2 ) nurodytoms perkančiųjų organizacijų suteiktoms koncesijoms, išskyrus atvejus, kai tokios koncesijos neįtrauktos į taikymo sritį pagal tos direktyvos 10, 11, 12, 17 ir 25 straipsnius.

Sutartys, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, apima viešąsias sutartis, preliminariuosius susitarimus, darbų ir paslaugų koncesijas ir dinamines pirkimo sistemas.

Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad su sutartimis, kurioms taikoma Direktyva 2014/24/ES arba Direktyva 2014/23/ES, susiję perkančiųjų organizacijų priimti sprendimai galėtų būti veiksmingai ir visų pirma kuo greičiau peržiūrėti laikantis šios direktyvos 2–2f straipsniuose nustatytų sąlygų, remiantis tuo, kad tokiais sprendimais yra pažeisti Sąjungos viešųjų pirkimų srities teisės aktai arba nacionalinės taisyklės, kuriomis tie teisės aktai perkeliami į nacionalinę teisę.

2) 2a straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a) pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Sutartis negali būti sudaryta po sprendimo suteikti sutartį, kuriai taikoma Direktyva 2014/24/ES arba Direktyva 2014/23/ES, nepraėjus bent 10 kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo kitos dienos po to, kai atitinkamiems konkurso dalyviams ir kandidatams faksu arba elektroninėmis priemonėmis išsiunčiamas sprendimas dėl sutarties suteikimo, arba, jei naudojamos kitokios ryšių priemonės, nepraėjus bent 15 kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo kitos dienos po to, kai atitinkamiems konkurso dalyviams ir kandidatams išsiunčiamas sprendimas dėl sutarties suteikimo, arba bent 10 kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo kitos dienos po to, kai buvo gautas sprendimas dėl sutarties suteikimo.“;

b) ketvirtos pastraipos pirma įtrauka pakeičiama taip:

„— atitinkamų tokio sprendimo priežasčių santrauka, kaip nustatyta Direktyvos 2014/24/ES 55 straipsnio 2 dalyje, laikantis tos direktyvos 55 straipsnio 3 dalies, arba Direktyvos 2014/23/ES 40 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, laikantis tos direktyvos 40 straipsnio 2 dalies, ir“;

3) 2b straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) pirmoje pastraipoje:

i) a punktas pakeičiamas taip:

„a) jei pagal Direktyvą 2014/24/ES arba, kai tinkama, Direktyvą 2014/23/ES nereikalaujama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje iš anksto paskelbti skelbimo apie pirkimą;“;

ii) c punktas pakeičiamas taip:

„c) jei sutartis sudaryta pagal preliminarųjį susitarimą, kaip numatyta Direktyvos 2014/24/ES 33 straipsnyje ir jei specifinė sutartis sudaryta pagal dinaminę pirkimo sistemą, kaip numatyta tos direktyvos 34 straipsnyje.“;

b) antros pastraipos pirma ir antra įtraukos pakeičiamos taip:

„— jei pažeistas Direktyvos 2014/24/ES 33 straipsnio 4 dalies c punktas arba 34 straipsnio 6 dalis, ir

 jei numatoma sutarties vertė atitinka arba viršija Direktyvos 2014/24/ES 4 straipsnyje nustatytas ribas.“;

4) 2c straipsnyje žodžiai „Direktyvos 2004/18/EB“ pakeičiami žodžiais „Direktyvos 2014/24/ES arba Direktyvos 2014/23/ES“;

5) 2d straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalyje:

i) a punktas pakeičiamas taip:

„a) jei perkančioji organizacija sutartį suteikė iš anksto nepaskelbusi skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kai tai nėra leidžiama pagal Direktyvą 2014/24/ES arba Direktyvą 2014/23/ES;“;

ii) b punkte žodžiai „Direktyvos 2004/18/EB“ pakeičiami žodžiais „Direktyvos 2014/24/ES arba Direktyvos 2014/23/ES“;

b) 4 dalies pirma įtrauka pakeičiama taip:

„— perkančioji organizacija mano, kad suteikti sutartį Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą yra leidžiama pagal Direktyvą 2014/24/ES arba Direktyvą 2014/23/ES,“;

c) 5 dalies pirma įtrauka pakeičiama taip:

„— perkančioji organizacija mano, kad sutartis suteikta laikantis Direktyvos 2014/24/ES 33 straipsnio 4 dalies c punkto arba 34 straipsnio 6 dalies,“;

6) 2f straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a) nepasibaigus bent 30 kalendorinių dienų laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai:

 perkančioji organizacija paskelbė skelbimą dėl sutarties suteikimo, laikydamasi Direktyvos 2014/24/ES 50 ir 51 straipsnių arba Direktyvos 2014/23/ES 31 ir 32 straipsnių, jeigu tame skelbime pagrindžiamas perkančiosios organizacijos sprendimas paskirti sutartį Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą, arba

 perkančioji organizacija informavo atitinkamus konkurso dalyvius ir kandidatus apie sutarties sudarymą, jeigu kartu su ta informacija pateikiama atitinkamų priežasčių santrauka, kaip nustatyta Direktyvos 2014/24/ES 55 straipsnio 2 dalyje, laikantis tos direktyvos 55 straipsnio 3 dalies, arba Direktyvos 2014/23/ES 40 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, laikantis tos direktyvos 40 straipsnio 2 dalies. Ši pasirinkimo galimybė taip pat taikoma šios direktyvos 2b straipsnio pirmos pastraipos c punkte nurodytiems atvejams;“;

7) 3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.  Komisija gali pradėti 2–5 dalyse numatytą procedūrą, jei prieš sudarant sutartį mano, kad padaryta rimtų Sąjungos viešųjų pirkimų srities teisės aktų pažeidimų vykdant sutarties skyrimo procedūrą, kuriai taikoma Direktyva 2014/24/ES arba Direktyva 2014/23/ES.“

47 straipsnis

Direktyvos 92/13/EEB pakeitimai

Direktyva 92/13/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.  Ši direktyva taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/25/ES ( *3 ) nurodytoms sutartims, išskyrus atvejus, kai tokios sutartys neįtrauktos į taikymo sritį pagal tos direktyvos 18–24, 27–30, 34 ar 55 straipsnius.

Sutartys, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, apima prekių tiekimo, darbų ir paslaugų teikimo sutartis, darbų ir paslaugų koncesijas, preliminariuosius susitarimus ir dinamines pirkimo sistemas.

Ši direktyva taip pat taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/23/ES ( *4 ) nurodytoms perkančiųjų subjektų suteiktoms koncesijoms, išskyrus atvejus, kai tokios sutartys neįtrauktos į taikymo sritį pagal tos direktyvos 10, 12, 13, 14, 16, 17 ir 25 straipsnius.

Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad su sutartimis, kurioms taikoma Direktyva 2014/25/ES arba Direktyva 2014/23ES, susiję perkančiųjų subjektų priimti sprendimai galėtų būti veiksmingai ir visų pirma kuo greičiau peržiūrėti laikantis šios direktyvos 2–2f straipsniuose nustatytų sąlygų, remiantis tuo, kad tokiais sprendimais yra pažeisti Sąjungos pirkimų srities teisės aktai arba nacionalinės taisyklės, kuriomis tie teisės aktai perkeliami į nacionalinę teisę.

2) 2a straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a) pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Sutartis negali būti sudaryta po sprendimo paskirti sutartį, kuriai taikoma Direktyva 2014/25/ES arba Direktyva 2014/23/ES nepraėjus bent 10 kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo kitos dienos po to, kai atitinkamiems konkurso dalyviams ir kandidatams faksu arba elektroninėmis priemonėmis išsiunčiamas sprendimas dėl sutarties suteikimo, arba, jei naudojamos kitokios ryšių priemonės, nepraėjus bent 15 kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo kitos dienos po to, kai atitinkamiems konkurso dalyviams ir kandidatams išsiunčiamas sprendimas dėl sutarties suteikimo, arba bent 10 kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo kitos dienos po to, kai buvo gautas sprendimas dėl sutarties suteikimo.“;

b) ketvirtos pastraipos pirma įtrauka pakeičiama taip:

„— atitinkamų priežasčių santrauka, kaip nustatyta Direktyvos 2014/25/ES 75 straipsnio 2 dalyje, laikantis tos direktyvos 75 straipsnio 3 dalies nuostatų, arba Direktyvos 2014/23/ES 40 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, laikantis tos direktyvos 40 straipsnio 2 dalies nuostatų, ir“;

3) 2b straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) pirmoje pastraipoje:

i) a punktas pakeičiamas taip:

„a) jei pagal Direktyvą 2014/25/ES arba, kai tinkama, Direktyvą 2014/23/ES nereikalaujama iš anksto paskelbti skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;“;

ii) c punktas pakeičiamas taip:

„c) jei specifinės sutartys sudarytos pagal dinaminę pirkimo sistemą, kaip numatyta Direktyvos 2014/25/ES 52 straipsnyje.“

b) antros pastraipos pirma ir antra įtraukos pakeičiamos taip:

„— jei pažeista Direktyvos 2014/25/ES 52 straipsnio 6 dalis ir

 jei numatoma sutarties vertė atitinka arba viršija Direktyvos 2014/25/ES 15 straipsnyje nustatytas ribas.“;

4) 2c straipsnyje žodžiai „Direktyvos 2004/17/EB“ pakeičiami žodžiais „Direktyvos 2014/25/ES arba Direktyvos 2014/23/ES“;

5) 2d straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalyje:

i) a punktas pakeičiamas taip:

„a) jei perkantysis subjektas sutartį suteikė iš anksto nepaskelbęs skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kai tai nėra leidžiama pagal Direktyvą 2014/25/ES arba Direktyvą 2014/23/ES;“;

ii) b punkte žodžiai „Direktyvos 2004/17/EB“ pakeičiami žodžiais „Direktyvos 2014/25/ES arba Direktyvos 2014/23/ES“;

b) 4 dalies pirma įtrauka pakeičiama taip:

„— perkantysis subjektas mano, kad suteikti sutartį iš anksto nepaskelbus skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje leidžiama pagal Direktyvą 2014/25/ES arba Direktyvą 2014/23/ES,“;

c) 5 dalies pirma įtrauka pakeičiama taip:

„— perkantysis subjektas mano, kad sutartis suteikta laikantis Direktyvos 2014/25/ES 52 straipsnio 6 dalies,“;

6) 2f straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a) nepasibaigus bent 30 kalendorinių dienų laikotarpiui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai:

 perkantysis subjektas paskelbė skelbimą dėl sutarties suteikimo laikydamasis Direktyvos 2014/25/ES 70 ir 71 straipsnių arba Direktyvos 2014/23/ES 31 ir 32 straipsnių, jeigu tame skelbime pagrindžiamas perkančiojo subjekto sprendimas suteikti sutartį iš anksto nepaskelbus skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba

 perkantysis subjektas informavo atitinkamus konkurso dalyvius ir kandidatus apie sutarties sudarymą, jeigu kartu su ta informacija pateikiama atitinkamų priežasčių santrauka, kaip nustatyta Direktyvos 2014/25/ES 75 straipsnio 2 dalyje, laikantis tos direktyvos 75 straipsnio 3 dalies, arba Direktyvos 2014/23/ES 40 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, laikantis tos direktyvos 40 straipsnio 2 dalies. Ši galimybė taip pat taikoma šios direktyvos 2b straipsnio pirmos pastraipos c punkte nurodytiems atvejams;“;

7) 8 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.  Komisija gali pradėti 2–5 dalyse numatytą procedūrą, jei prieš sudarant sutartį mano, kad padaryta rimtų Bendrijos viešųjų pirkimų srities teisės aktų pažeidimų vykdant sutarties suteikimo procedūrą, kuriai taikoma Direktyva 2014/25/ES arba Direktyva 2014/23/ES, arba susijusią su Direktyvos 2014/25/ES 26 straipsnio 1 dalimi, perkančiųjų subjektų, kuriems ta nuostata taikoma, atveju.“V

ANTRAŠTINĖ DALIS

DELEGUOTIEJI ĮGALIOJIMAI, ĮGYVENDINIMO ĮGALIOJIMAI IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  7 straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 4 dalyje, 27 straipsnio 2 dalyje ir 30 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neapibrėžtam laikotarpiui nuo 2014 m. balandžio 17 d.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 7 straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 4 dalyje, 27 straipsnio 2 dalyje ir 30 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Pagal 7 straipsnio 3 dalį, 9 straipsnio 4 dalį, 27 straipsnio 2 dalį ir 30 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

49 straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 48 straipsnio 5 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi pranešimą apie Europos Parlamento arba Tarybos sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

50 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Viešųjų pirkimų patariamasis komitetas, įsteigtas Tarybos sprendimu 71/306/EEB ( 16 ). Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

51 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.  Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 18 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

52 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Nuorodos į Direktyvos 2004/17/EB 1 straipsnio 3 dalies a ir b punktus ir Direktyvos 2004/18/EB 1 straipsnio 3 ir 4 dalis bei III antraštinę dalį laikomos nuorodomis į šią direktyvą.

53 straipsnis

Stebėsena ir ataskaitų teikimas

Komisija įvertina ekonominį poveikį vidaus rinkai, visų pirma atsižvelgdama į tokius veiksnius, kaip tarpvalstybinis sutarčių suteikimas ir sandorių sąnaudos, atsiradusį dėl 8 straipsnyje nustatytų ribų taikymo, ir ne vėliau kaip 2019 m. balandžio 18 d. apie tai pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Vedant derybas pagal SVP, ribų lygio tinkamumas išnagrinėjamas atsižvelgiant į infliacijos poveikį ir sandorių išlaidas. Komisija, jei įmanoma ir tinkama, apsvarsto galimybę kitame derybų raunde pasiūlyti padidinti pagal SVP taikytinas ribas.

Kai yra kokių nors pagal SVP taikytinų ribų pakeitimų, po ataskaitos prireikus pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo keičiamos šioje direktyvoje nustatytos ribos.

Komisija taip pat įvertina 12 straipsnyje nustatytų išimčių ekonominį poveikį vidaus rinkai, atsižvelgdama į ypatingas vandens sektoriaus struktūras, ir ne vėliau kaip 2019 m. balandžio 18 d. apie tai pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

Komisija, remdamasi informacija, kurią valstybės narės teikia pagal 45 straipsnio 3 dalį, atlieka šios direktyvos veikimo peržiūrą ir ne vėliau kaip 2021 m. balandžio 18 d. pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, o vėliau ją teikia kas penkerius metus.

Komisija viešai paskelbia peržiūros, kuri atliekama pagal ketvirtą pastraipą, rezultatus.

54 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Ši direktyva netaikoma koncesijų, dėl kurių konkursai vyko arba kurios buvo suteiktos anksčiau nei 2014 m. balandžio 17 d., suteikimui.

55 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
I PRIEDAS5 STRAIPSNIO 7 PUNKTE NURODYTŲ VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠAS (1)

NACE 1 red. (2)

BVPŽ kodas

F SEKCIJA

STATYBA

Skyrius

Grupė

Klasė

Pavadinimas

Pastabos

45

 

 

Statyba

Šis skyrius apima:

— naujų pastatų statybą bei darbus, atnaujinimą ir įprastus remonto darbus.

45000000

 

45,1

 

Statybvietės paruošimas

 

45100000

 

 

45,11

Pastatų nugriovimas, išardymas; žemės darbai

Ši klasė apima:

— pastatų ir kitų statinių nugriovimą,

— statybviečių valymą,

— žemės darbus: iškasimą, užkasimą, statybviečių išlyginimą, griovių kasimą, uolienų šalinimą, sprogdinimą ir t. t.,

— aikštelės parengimą kasybai,

— nuodangos pašalinimą ir kitokį statybviečių bei kasybos darbų plėtojimą bei ruošimą.

Ši klasė taip pat apima:

— statybviečių drenažą,

— žemės ir miškų ūkio paskirties naudmenų drenažą.

45110000

 

 

45,12

Žvalgomasis gręžimas

Ši klasė apima:

— bandomuosius gręžimo ir gręžinių darbus, kernų pavydžių ėmimą statybinėms, geofizinėms, geologinėms ar panašioms reikmėms.

Ši klasė neapima:

— naftos ir gamtinių dujų gavybos gręžinių gręžimo (žr. 11.20),

— vandens gręžinių gręžimo (žr. 45.25),

— šachtų įrengimo (žr. 45.25),

— naftos ir gamtinių dujų telkinių žvalgymo, geofizinių, geologinių ir seisminių matavimų (žr. 74.20).

45120000

 

45,2

 

Pastatų ir jų dalių statyba; inžinerinių statinių statyba

 

45200000

 

 

45,21

Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba

Ši klasė apima:

— visų rūšių pastatų statybą, inžinerinių statinių statybą,

— tiltus, įskaitant skirtus estakadoms, viadukams, tuneliams ir metro,

— ilgų nuotolių vamzdynus, komunikacijų ir elektros linijas,

— miesto vamzdynų, miesto komunikacijų ir elektros linijas,

— papildomus miesto darbus,

— surenkamųjų statinių surinkimą ir statymą statybvietėje.

Ši klasė neapima:

— paslaugų, susijusių su naftos ir gamtinių dujų gavyba (žr. 11.20),

— surenkamųjų statinių, kurių dalys nėra betoninės ir yra pačių pagamintos, įrengimo (žr. 20, 26 ir 28 skyrius),

— stadionų, plaukimo baseinų, sporto salių, teniso ir golfo aikštelių ir kitų sportui skirtų įrenginių statybos darbų (išskyrus pastatų statybos darbus) (žr. 45.23),

— pastatų įrengimo (žr. 45.3),

— statybos baigimo (žr. 45.4),

— architektūrinės ir inžinerinės veiklos (žr. 74.20),

— statybos projektų valdymo (žr. 74.20).

45210000

Išskyrus:

– 45213316

45220000

45231000

45232000

 

 

45,22

Laikančių stogo konstrukcijų ir stogo dangų montavimas

Ši klasė apima:

— stogų įrengimą,

— stogo dangų įrengimą,

— hidroizoliacijos įrengimą.

45261000

 

 

45,23

Greitkelių, kelių tiesimas, orlaivių pakilimo aikštelių ir takų bei sporto statinių statyba

Ši klasė apima:

— greitkelių, gatvių, kelių, kitų transporto ir pėsčiųjų kelių statybą,

— geležinkelių statybą,

— oro uosto pakilimo takų statybą,

— stadionų, plaukimo baseinų, sporto salių, teniso ir golfo aikštelių statybą ir kitų sportui skirtų įrenginių statybos darbus (išskyrus pastatų statybos darbus),

— kelių ir stovėjimo aikštelių ženklinimą.

Ši klasė neapima:

— pirminių žemės darbų (žr. 45.11).

45212212 ir DA03

45230000

išskyrus:

– 45231000

– 45232000

– 45234115

 

 

45,24

Vandens įrenginių statyba

Ši klasė apima:

— statybą: — vandens kelių, uostų ir upių darbų, poilsinių prieplaukų (valčių prieplaukų), šliuzų ir t. t.,

— užtvankų ir pylimų-užtvankų,

— dugno gilinimo darbus,

— darbus po vandeniu.

45240000

 

 

45,25

Kiti statybos darbai, įskaitant specialiuosius profesinius darbus

Ši klasė apima:

— statybos darbus, susijusius su įvairioms konstrukcijoms bendru konkrečiu aspektu, kuriems atlikti reikia specialių žinių arba įrangos,

— pamatų įrengimą, įskaitant polių kalimą,

— vandens šulinių gręžimą bei statybą, šachtų įrengimą,

— ne savos gamybos plieno detalių montavimą,

— plieno lenkimą,

— mūrijimą ir grindimą,

— pastolių ir darbo platformų įrengimą ir išardymą, įskaitant pastolių ir darbo platformų nuomą,

— kaminų ir pramoninių krosnių įrengimą.

Ši klasė neapima:

— pastolių nuomos be jų įrengimo ir išardymo (žr. 71.32).

45250000

45262000

 

45,3

 

Pastatų ir statinių įrengimas

 

45300000

 

 

45,31

Elektros instaliacijos ir kitų įtaisų įrengimas

Ši klasė apima:

įrengimą pastatuose ar kituose statybos objektuose:

— elektros instaliacijos ir įtaisų,

— telekomunikacijos sistemų,

— elektrinių šildymo sistemų,

— radijo ir televizijos antenų (gyvenamiesiems namams),

— priešgaisrinės signalizacijos,

— apsaugos nuo įsilaužimo signalizacijos sistemų,

— liftų ir eskalatorių,

— žaibolaidžių ir t. t.

45213316

45310000

Išskyrus:

– 45316000

 

 

45,32

Izoliacijos įrengimas

Ši klasė apima:

— šiluminės, garso arba vibracijos izoliacijos įrengimą pastatuose arba kituose statybos objektuose.

Ši klasė neapima:

— hidroizoliacijos įrengimo (žr. 45.22).

45320000

 

 

45,33

Vandentiekio ir panašių sistemų įrengimas

Ši klasė apima:

— įrengimą pastatuose arba kituose statybos objektuose:

— vandentiekio ir sanitarinės įrangos,

— dujų įrenginių,

— šildymo, vėdinimo, šaldymo ar oro kondicionavimo įrangos bei kanalų,

— purškimo sistemų.

Ši klasė neapima:

— elektrinių šildymo sistemų įrengimo (žr. 45.31).

45330000

 

 

45,34

Kitokių pastatų ir statinių įrengimas

Ši klasė apima:

— kelių, geležinkelių, oro uostų ir jūrų uostų apšvietimo ir signalizacijos sistemų įrengimą,

— armatūros ir armatūros reikmenų pastatuose ir kituose statiniuose įrengimą (niekur kitur nepriskirtą)

45234115

45316000

45340000

 

45,4

 

Statybos baigimas

 

45400000

 

 

45,41

Tinkavimas

Ši klasė apima:

— vidaus ir išorės tinkavimo, įskaitant susijusias grebėstų medžiagas, darbus pastatuose ir kituose statiniuose.

45410000

 

 

45,42

Staliaus dirbinių įrengimas

Ši klasė apima:

— medinių ar iš kitų medžiagų pagamintų ne savos gamybos durų, langų, durų ir langų rėmų, įmontuojamų virtuvės baldų, laiptų, parduotuvių armatūros ir pan. įrengimą,

— vidaus apdailos darbus, pavyzdžiui, lubų, medinių sienų dangų, slankiųjų pertvarų ir t. t. įrengimą.

Ši klasė neapima:

— parketo ir kitokių medinių grindų dangų klojimo (žr. 45.43).

45420000

 

 

45,43

Grindų ir sienų dengimas

Ši klasė apima:

— klojimą, kabinimą, įrengimą ar dengimą jais pastatuose ar kituose statiniuose:

— keraminių, betoninių arba tašyto akmens sienų arba grindų plytelių,

— parketo ir kitokių medinių grindų dangų, kiliminių ir linoleumo grindų dangų,

— įskaitant pagamintas iš gumos arba plastiko grindų dangas,

— terrazzo, marmurinių, granitinių arba skalūninių grindų arba sienų dangų,

— tapetų.

45430000

 

 

45,44

Dažymas ir stiklinimas

Ši klasė apima:

— pastatų išorės ir vidaus dažymą,

— inžinerinių konstrukcijų dažymą,

— stiklų, veidrodžių ir kt. įrengimą.

Ši klasė neapima:

— langų montavimo (žr. 45.42).

45440000

 

 

45,45

Kiti baigiamieji statybos darbai

Ši klasė apima:

— privačių baseinų įrengimą,

— pastatų valymo garu, smėliasrove ir panašius pastatų išorės darbus,

— kitus baigiamųjų statybos darbų ir apdailos darbus (niekur kitur nepriskirtus).

Ši klasė neapima:

— pastatų ir kitų statinių vidaus valymo darbų (žr. 74.70).

45212212 ir DA04

45450000

 

45,5

 

Statybos ar griovimo įrenginių nuoma su operatorių samdymu

 

45500000

 

 

45,50

Statybos ar griovimo įrenginių nuoma su operatorių samdymu

Ši klasė neapima:

— statybos ar griovimo mašinų ir įrenginių nuomos nesamdant operatorių (žr. 71.32).

45500000

(1)   Jei apibrėžtys Bendrame viešųjų pirkimų žodyne (BVPŽ) ir Europos bendrijos statistiniame ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (NACE) skiriasi, bus taikomas BVPŽ klasifikatorius.

(2)   1990 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3037/90 dėl statistinio Europos bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (OL L 293, 1990 10 24, p. 1).
II PRIEDAS

PERKANČIŲJŲ SUBJEKTŲ VYKDOMA VEIKLA, KAIP NURODYTA 7 STRAIPSNYJE

Šios direktyvos nuostatos, kuriomis reglamentuojamos perkančiųjų subjektų suteikiamos koncesijos, taikomos šiai veiklai:

1. Dujų ir šilumos srityje:

a) fiksuotų tinklų, kurių paskirtis – teikti paslaugą visuomenei, suteikimui ar eksploatavimui, kiek tai susiję su dujų ar šilumos gamyba, transportavimu ar paskirstymu;

b) dujų arba šilumos tiekimui tokiems fiksuotiems tinklams.

▼C1

7 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodyto perkančiojo subjekto vykdomas dujų ar šilumos tiekimas fiksuotiems tinklams, kuriais teikiama paslauga visuomenei, nėra laikomas atitinkama veikla, kaip apibrėžta šios dalies pirmoje pastraipoje, jeigu įvykdytos visos šios sąlygos:

▼B

i) to perkančiojo subjekto vykdoma dujų ar šilumos gamyba yra neišvengiama veiklos, kuri nėra nurodyta šioje dalyje arba šio priedo 2 ir 3 dalyse, vykdymo pasekmė;

ii) tiekimu viešajam tinklui siekiama tik ekonominiu požiūriu pasinaudoti tokia gamyba ir toks tiekimas sudaro ne daugiau kaip 20 % to perkančiojo subjekto apyvartos, remiantis trejų ankstesnių metų, įskaitant einamuosius metus, vidurkiu.

Šioje direktyvoje tiekimas apima dujų generavimą ir (arba) gamybą, didmeninę ir mažmeninę prekybą jomis. Vis dėlto dujų gamyba gavybos būdu patenka į šio priedo 4 dalies taikymo sritį.

2. Elektros energijos srityje:

a) fiksuotų tinklų, kurių paskirtis – teikti paslaugą visuomenei, suteikimui ar eksploatavimui, kiek tai susiję su elektros energijos gamyba, transportavimu ar paskirstymu;

b) elektros energijos tiekimui tokiems fiksuotiems tinklams.

Šioje direktyvoje elektros energijos tiekimas apima elektros energijos generavimą ir (arba) gamybą, taip pat didmeninę ir mažmeninę prekybą elektros energija.

▼C1

7 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodyto perkančiojo subjekto vykdomas elektros energijos tiekimas tinklams, kuriais teikiama paslauga visuomenei, nėra laikomas atitinkama veikla, kaip apibrėžta šios dalies pirmoje pastraipoje, jeigu įvykdytos visos šios sąlygos:

▼B

a) tas perkantysis subjektas gamina elektros energiją, nes jos vartojimas yra būtinas veiklai, kuri nėra nurodyta šioje dalyje arba šio priedo 1 ir 3 dalyse, vykdyti;

b) tiekimas viešajam tinklui priklauso tik nuo to perkančiojo subjekto vartojimo ir neviršijo 30 % bendro to perkančiojo subjekto pagamintos energijos kiekio, remiantis trejų ankstesnių metų, įskaitant einamuosius metus, vidurkiu.

3. Veiklos rūšims, susijusioms su tinklų, kuriais teikiama paslauga visuomenei vežimo geležinkeliais, automatinėmis sistemomis, tramvajais, troleibusais, autobusais arba lynų kelio transportu srityje, suteikimu arba eksploatavimu.

Transporto paslaugų srityje laikoma, kad tinklas egzistuoja, kai paslauga yra teikiama laikantis valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos nustatytų eksploatavimo sąlygų, pavyzdžiui, sąlygų, susijusių su maršrutais, kurie turi būti aptarnaujami, pajėgumais, kurie turi būti užtikrinti, arba paslaugos teikimo dažnumu.

4. Veiklos rūšims, susijusioms su geografinės vietovės eksploatavimu siekiant vežėjams oru, jūra arba vidaus vandenų keliais suteikti oro uostus, jūrų ar vidaus vandenų uostus arba kitą terminalų infrastruktūrą.

5. Veiklos rūšims, susijusioms su:

a) pašto paslaugų teikimu;

b) kitų nei pašto paslaugų teikimu, su sąlyga, kad tokias paslaugas teikiantis subjektas taip pat teikia pašto paslaugas, kaip apibrėžta šios dalies antros pastraipos ii punkte, ir kad paslaugų, kurioms taikomas antros pastraipos ii punktas, atžvilgiu nėra įvykdytos Direktyvos 2014/25/ES 34 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos.

Šioje direktyvoje, nedarant poveikio Direktyvai 97/67/EB:

i) pašto siunta – bet kokio svorio adresuota ir išsiųsti paruošta siunta. Be korespondencijos siuntų, tokiomis siuntomis taip pat laikomos, pavyzdžiui, knygos, katalogai, laikraščiai, periodiniai spaudiniai ir pašto siuntiniai su prekėmis, turinčiomis komercinę vertę ar jos neturinčiomis, nepriklausomai nuo svorio;

ii) pašto paslaugos – paslaugos, kurias sudaro pašto siuntų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas. Jos apima paslaugas, kurios priklauso universaliosioms paslaugoms, kaip apibrėžta Direktyvoje 97/67/EB, ir paslaugas, kurios nepriklauso universaliosioms paslaugoms, kaip apibrėžta Direktyvoje 97/67/EB;

iii) kitos nei pašto paslaugos – paslaugos, teikiamos šiose srityse:

 pašto paslaugų valdymo paslaugos (paslaugos, teikiamos prieš išsiuntimą ir po jo, įskaitant siuntų skyriaus valdymo paslaugas),

 paslaugos, susijusios su a punkte nepaminėtomis pašto siuntomis, pavyzdžiui, tiesioginis neadresuotų pašto siuntų pristatymas.

6. Veiklos rūšims, susijusioms su geografinės vietovės eksploatavimu tokiu tikslu:

a) naftos arba dujų gavyba;

b) anglių ar kito kietojo kuro žvalgymas arba gavyba.
III PRIEDAS

SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ, NURODYTŲ 7 STRAIPSNIO 2 DALIES B PUNKTE, SĄRAŠAS

Teisės, suteiktos laikantis procedūros, kurios atveju užtikrintas pakankamas viešumas, jeigu suteikiant tas teises buvo remiamasi objektyviais kriterijais, nėra laikomos specialiosiomis ar išimtinėmis teisėmis, kaip apibrėžta šioje direktyvoje. Toliau pateikiamas procedūrų, kuriomis iš anksto užtikrinamas tinkamas skaidrumas, skirtų kitų Sąjungos teisėkūros procedūra priimamų aktų pagrindu išduoti leidimus, kurie nėra laikomi specialiosiomis ar išimtinėmis teisėmis, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, sąrašas:

a) leidimų eksploatuoti gamtinių dujų įrengimus išdavimas pagal Direktyvos 2009/73/EB 4 straipsnyje nustatytas procedūras;

b) leidimų statyti naujus elektros energijos gamybos įrenginius išdavimas arba kvietimas pateikti pasiūlymus dėl naujų elektros energijos gamybos įrenginių statybos pagal Direktyvą 2009/72/EB;

c) leidimų pašto paslaugoms, kurios yra nerezervuotos arba neturi būti rezervuotos, teikti išdavimas pagal Direktyvos 97/67/EB 9 straipsnyje nustatytas procedūras;

d) leidimų vykdyti su angliavandenilių eksploatavimu susijusią veiklą išdavimo procedūra pagal Direktyvą 94/22/EB;

e) viešojo paslaugų pirkimo sutartys, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1370/2007, keleivinio autobusų, tramvajų, geležinkelių ar metro transporto viešosioms paslaugoms teikti, kurios buvo suteiktos konkurso tvarka pagal jo 5 straipsnio 3 dalį, jeigu jo trukmė atitinka to reglamento 4 straipsnio 3 arba 4 dalį.
IV PRIEDAS19 STRAIPSNYJE NURODYTOS PASLAUGOS

▼C2

BVPŽ kodas

Aprašymas

▼B

79611000–0; 75200000–8; 75231200–6; 75231240–8; 79622000–0 [Namų ūkio pagalbinių darbininkų parūpinimo paslaugos]; 79624000–4 [Slaugos personalo parūpinimo paslaugos] ir 79625000–1 [Medicinos personalo parūpinimo paslaugos] nuo 85000000–9 iki 85323000–9; 85143000–3,

98133100–5, 98133000–4, 98200000–5 ir 98500000–8 [Privatūs namų ūkiai, samdantys namų ūkio darbininkus] ir nuo 98513000–2 iki 98514000–9 [Namų ūkių darbo jėgos paslaugos, namų ūkių agentūrų darbuotojų paslaugos, namų ūkių raštinės darbuotojų paslaugos, namų ūkių laikinųjų darbuotojų paslaugos, pagalbos namuose paslaugos ir namų ūkio paslaugos]

Sveikatos, socialinės ir susijusios paslaugos

85321000–5 ir 85322000–2, 75000000–6 [Administracinės, gynybos ir socialinės apsaugos paslaugos], 75121000–0, 75122000–7, 75124000–1; nuo 79995000–5 iki 79995200–7; nuo 80000000–4 [Švietimo ir mokymo paslaugos] iki 80660000–8; nuo 92000000–1 iki 92342200–2; nuo 92360000–2 iki 92700000–8;

79950000–8 [Parodų, mugių ir kongresų organizavimo paslaugos], 79951000–5 [Seminarų organizavimo paslaugos], 79952000–2 [Su renginiais susijusios paslaugos], 79952100–3 [Kultūrinių renginių organizavimo paslaugos], 79953000–9 [Festivalių organizavimo paslaugos], 79954000–6 [Pobūvių organizavimo paslaugos], 79955000–3 [Madų šou organizavimo paslaugos], 79956000–0 [Mugių ir parodų organizavimo paslaugos]

Administracinės, socialinės, švietimo, sveikatos priežiūros ir kultūros paslaugos

75300000–9

Privalomojo socialinio draudimo paslaugos (1)

75310000–2, 75311000–9, 75312000–6,

75313000–3, 75313100–4, 75314000–0,

75320000–5, 75330000–8, 75340000–1

Išmokų paslaugos

98000000–3; 98120000–0; 98132000–7; 98133110–8 ir 98130000–3

Kitos bendruomenės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo paslaugos, įskaitant profesinių organizacijų, politinių organizacijų, jaunimo asociacijų ir kitų narystės organizacijų teikiamas paslaugas

98131000–0

Religinės paslaugos

Nuo 55100000–1 iki 55410000–7; nuo 55521000–8 iki 55521200–0

[55521000–8 Pagaminto valgio tiekimo privatiems namų ūkiams paslaugos, 55521100–9

Skubaus valgių pristatymo į namus paslaugos, 55521200–0 Maisto pristatymo paslaugos]

55520000–1 Pagaminto valgio tiekimo paslaugos, 55522000–5 Pagaminto valgio tiekimo transporto įmonėms paslaugos, 55523000–2 Pagaminto valgio tiekimo kitoms įmonėms ar kitoms institucijoms paslaugos, 55524000–9 Pagaminto valgio tiekimo mokykloms paslaugos

55510000–8 Valgyklų paslaugos, 55511000–5 Valgyklų ir kitų ribotos klientūros užkandinių paslaugos, 55512000–2 Valgyklų valdymo paslaugos, 55523100–3 Maisto mokykloms paslaugos

Viešbučių ir restoranų paslaugos

Nuo 79100000–5 iki 79140000–7; 75231100–5

Teisinės paslaugos, išskyrus tas, kurios nepatenka į taikymo sritį pagal 10 straipsnio 8 dalies d punktą

Nuo 75100000–7 iki 75120000–3; 75123000–4; nuo 75125000–8 iki 75131000–3

Kitos administracinės ir valdžios paslaugos

75200000–8 to 75231000–4

Paslaugų teikimas bendruomenei

Nuo 75231210–9 iki 75231230–5; nuo 75240000–0 iki 75252000–7; 794300000–7; 98113100–9

„Su kalėjimais susijusios paslaugos, visuomenės saugumo ir gelbėjimo paslaugos, išskyrus tas, kurios nepatenka į taikymo sritį pagal 10 straipsnio 8 dalies g punktą“

Nuo 79700000–1 iki 79721000–4 [Tyrimo ir apsaugos paslaugos, apsaugos paslaugos, signalizacijos sistemų stebėsenos paslaugos, apsaugos paslaugos, stebėjimo paslaugos, suradimo sistemų paslaugos, pasislėpusių asmenų radimo paslaugos, patrulių paslaugos, tapatybės kortelių išleidimo paslaugos, tyrimo paslaugos ir detektyvų agentūrų paslaugos]

79722000–1 [Grafologijos paslaugos], 79723000–8 [Atliekų analizės paslaugos]

Tyrimo ir apsaugos paslaugos

64000000–6 [Pašto ir telekomunikacijų paslaugos], 64100000–7 [Pašto ir kurjerių paslaugos], 64110000–0 [Pašto paslaugos], 64111000–7 [Pašto paslaugos, susijusios su laikraščiais ir periodiniais leidiniais], 64112000–4 [Pašto paslaugos, susijusios su laiškais], 64113000–1 [Pašto paslaugos, susijusios su siuntiniais], 64114000–8 [Pašto skyrių langelių paslaugos], 64115000–5 [Pašto dėžučių nuoma], 64116000–2 [Pašto paslaugos „iki pareikalavimo“], 64122000–7 [Vidaus pašto ir kurjerių paslaugos]

Pašto paslaugos

50116510–9 [Padangų restauravimo paslaugos], 71550000–8 [Kalvystės paslaugos]

Įvairios paslaugos

98900000–2 [Ekstrateritorialių organizacijų ir įstaigų paslaugos] ir 98910000–5 [Specifinės tarptautinių organizacijų ir institucijų paslaugos]

Tarptautinės paslaugos

(1)   Ši direktyva šios rūšies paslaugoms netaikoma, jei šios paslaugos yra organizuojamos kaip bendrojo ekonominio intereso paslaugos. Valstybės narės gali laisvai pasirinkti būdą, kaip organizuoti privalomųjų socialinių paslaugų arba kitų paslaugų teikimą – ar jas teikti kaip bendrojo intereso paslaugas ar kaip bendrojo intereso neekonomines paslaugas.
V PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA KONCESIJOS SKELBIMUOSE, NURODYTUOSE 31 STRAIPSNYJE

1. Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto ir, jeigu skiriasi, papildomos informacijos suteikti galinčios tarnybos pavadinimas, identifikacinis numeris (jeigu numatytas nacionalinės teisės aktais), adresas, įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto ir interneto adresas.

2. Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto rūšis ir pagrindinė vykdoma veikla.

3. Jei paraiškose turi būti pateikti pasiūlymai, el. pašto ar interneto adresas, kuriuo bus suteikta neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie koncesijos dokumentų. Tais atvejais, kai 34 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie dokumentų nesuteikiama, turi būti nurodoma, kokiu būdu galima susipažinti su pirkimo dokumentais.

4. Koncesijos aprašymas: darbų pobūdis ir apimtis, paslaugų pobūdis ir apimtis, sutarties dydis ar preliminari vertė ir, kai įmanoma, galiojimo trukmė. Jeigu koncesija skaidoma į pirkimo dalis, ši informacija pateikiama apie kiekvieną pirkimo dalį. Atitinkamais atvejais aprašomos visos pasirinkimo galimybės.

5. BVPŽ kodai. Jeigu koncesija skaidoma į pirkimo dalis, ši informacija pateikiama apie kiekvieną pirkimo dalį.

6. Pagrindinės darbų vykdymo vietos NUTS kodas, jei tai yra darbų koncesija, arba pagrindinės paslaugų suteikimo vietos NUTS kodas, jei tai yra paslaugų koncesija; jeigu koncesija skaidoma į pirkimo dalis, ši informacija pateikiama apie kiekvieną pirkimo dalį.

7. Dalyvavimo sąlygos, įskaitant:

a) atitinkamais atvejais – informaciją, ar koncesija yra suteikta tik globojamoms darbo grupėms arba ar ji vykdoma tik pagal specialias įdarbinimo programas;

b) atitinkamais atvejais – informaciją apie tai, ar pagal įstatymus ar kitus teisės aktus paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos atstovai; nuorodą į atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą;

c) atitinkamais atvejais – atrankos kriterijų sąrašą ir trumpą jų aprašą; minimalų (-ius) standartą (-us), kurių gali būti reikalaujama; reikalaujamą informaciją (savideklaracijas, dokumentus).

8. Paraiškų pateikimo arba pasiūlymo gavimo terminas.

9. Kriterijai, kurie bus taikomi suteikiant koncesiją, jeigu jie nepateikiami kituose koncesijos dokumentuose.

10. Skelbimo išsiuntimo data.

11. Įstaigos, atsakingos už apeliacines ir atitinkamais atvejais tarpininkavimo procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija, susijusi su apeliacijų teikimo terminais, arba, jei reikia, šią informaciją galinčios suteikti tarnybos pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso numeris ir el. pašto adresas.

12. Atitinkamais atvejais – koncesijos vykdymui taikomos konkrečios sąlygos.

13. Adresas, kuriuo siunčiamos paraiškos ar pasiūlymai.

14. Atitinkamais atvejais – elektroninių ryšio priemonių naudojimui keliami reikalavimai ir sąlygos.

15. Informacija, ar koncesija susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojamu (-a) iš Sąjungos lėšų.

16. Darbų koncesijų atveju, nuoroda dėl to, ar koncesijai taikoma SVP.
VI PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA IŠANKSTINIUOSE INFORMACINIUOSE SKELBIMUOSE DĖL KONCESIJŲ SOCIALINIŲ IR KITŲ SPECIALIŲ PASLAUGŲ ATVEJU, KAIP NURODYTA 31 STRAIPSNIO 3 DALYJE

1. Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto ir, jeigu skiriasi, papildomos informacijos galinčios suteikti tarnybos pavadinimas, identifikacinis numeris (jeigu nustatytas nacionalinės teisės aktais), adresas, įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto ir interneto adresas.

2. Atitinkamais atvejais – el. pašto arba interneto adresas, kuriuo galima gauti specifikacijas ir visus patvirtinamuosius dokumentus.

3. Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto rūšis ir pagrindinė vykdoma veikla.

4. BVPŽ kodai; jeigu sutartis skaidoma į pirkimo dalis, ši informacija pateikiama apie kiekvieną pirkimo dalį.

5. Pagrindinės paslaugų koncesijų vykdymo vietos NUTS kodas.

6. Paslaugų aprašymas, preliminarus dydis ar vertė.

7. Dalyvavimo sąlygos.

8. Atitinkamais atvejais – kreipimosi į perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą dėl dalyvavimo terminas (-ai).

9. Atitinkamais atvejais – trumpas pagrindinių taikytinos koncesijos suteikimo procedūros ypatybių aprašymas.

10. Kita aktuali informacija.
VII PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE DĖL KONCESIJOS SUTEIKIMO, KAIP NURODYTA 32 STRAIPSNYJE

1. Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto ir, jeigu skiriasi, papildomos informacijos suteikti galinčios tarnybos pavadinimas, identifikacinis numeris (jeigu numatytas nacionalinės teisės aktais), adresas, įskaitant NUTS kodą, ir atitinkamais atvejais telefono numeris, fakso numeris, el. pašto ir interneto adresas.

2. Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto rūšis ir pagrindinė vykdoma veikla.

3. BVPŽ kodai.

4. Pagrindinės darbų vykdymo vietos NUTS kodas, jei tai yra darbų koncesija, arba pagrindinės paslaugų suteikimo vietos NUTS kodas, jei tai yra paslaugų koncesija.

5. Koncesijos aprašymas: darbų pobūdis ir apimtis, paslaugų pobūdis ir apimtis, sutarties galiojimo trukmė. Jeigu koncesija skaidoma į pirkimo dalis, ši informacija pateikiama apie kiekvieną pirkimo dalį. Atitinkamais atvejais aprašomos visos pasirinkimo galimybės.

6. Taikomos suteikimo procedūros aprašymas; suteikimo be išankstinio skelbimo atveju – pagrindimas.

7. 41 straipsnyje nurodyti kriterijai, kurie buvo taikomi koncesijos ar koncesijų suteikimui.

8. Sprendimo ar sprendimų dėl koncesijos suteikimo data.

9. Kiekvieno suteikimo atveju – gautų pasiūlymų skaičius, įskaitant:

a) pasiūlymų, gautų iš ekonominės veiklos vykdytojų, kurie yra mažosios ir vidutinės įmonės, skaičių;

b) iš užsienio gautų pasiūlymų skaičių;

c) elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičių.

10. Kiekvieno suteikimo atveju – konkurso laimėtojo (-ų) pavadinimas, adresas, įskaitant NUTS kodą, ir atitinkamais atvejais telefono numeris, fakso numeris, el. pašto adresas ir interneto adresas, įskaitant:

a) informaciją, ar konkurso laimėtojas yra mažoji arba vidutinė įmonė;

b) informaciją, ar koncesija suteikta konsorciumui.

11. Suteiktos koncesijos vertė ir pagrindinės finansinės sąlygos, įskaitant:

a) mokesčių dydį ir baudas (jei numatyti);

b) premijas ir mokėjimus (jei numatyti);

c) kitą su koncesijos verte susijusią informaciją, kaip nustatyta 8 straipsnio 3 dalyje.

12. Informacija, ar koncesija susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojamu (-a) iš Sąjungos lėšų.

13. Įstaigos, atsakingos už peržiūros ir atitinkamais atvejais tarpininkavimo procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija, susijusi su peržiūros procedūrų terminu, arba prireikus tarnybos, iš kurios šią informaciją galima gauti, pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso numeris ir el. pašto adresas.

14. Ankstesnių publikacijų Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dėl šiame skelbime minimos (-ų) koncesijos (-ų) data (-os) ir nuoroda (-os).

15. Skelbimo išsiuntimo data.

16. Koncesijos numatomai vertei apskaičiuoti naudotas metodas, jeigu jis neapibūdintas kituose koncesijos dokumentuose pagal 8 straipsnį.

17. Kita aktuali informacija.
VIII PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE DĖL KONCESIJOS SUTEIKIMO SOCIALINIŲ IR KITŲ SPECIALIŲ PASLAUGŲ KONCESIJŲ ATVEJU, KAIP NURODYTA 32 STRAIPSNYJE

1. Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto ir, jeigu skiriasi, papildomos informacijos suteikti galinčios tarnybos pavadinimas, identifikacinis numeris (jeigu numatytas nacionalinės teisės aktais), adresas, įskaitant NUTS kodą, ir atitinkamais atvejais telefono numeris, fakso numeris, el. pašto ir interneto adresas.

2. Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto rūšis ir pagrindinė vykdoma veikla.

3. BVPŽ kodai; jeigu sutartis skaidoma į pirkimo dalis, ši informacija pateikiama apie kiekvieną pirkimo dalį.

4. Glaustas koncesijos dalyko aprašymas.

5. Gautų pasiūlymų skaičius.

6. Laimėjusio pasiūlymo vertė, įskaitant mokesčius ir kainas.

7. Laimėjusio (-ių) ekonominės veiklos vykdytojo (-ų) pavadinimas ir adresas, įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto ir interneto adresas.

8. Kita aktuali informacija.
IX PRIEDAS

PASKELBIMO YPATUMAI

1.   Skelbimų paskelbimas

31 ir 32 straipsniuose nurodytus skelbimus perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai nusiunčia Europos Sąjungos leidinių biurui, ir jie turi būti skelbiami pagal šias taisykles:

31 ir 32 straipsniuose nurodytus skelbimus skelbia Europos Sąjungos leidinių biuras;

Europos Sąjungos leidinių biuras pateikia perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui patvirtinimą, nurodytą 33 straipsnio 2 dalyje.

2.   Skelbimų siuntimo elektroninėmis priemonėmis formatas ir procedūros

Informacija apie Komisijos nustatytą skelbimų siuntimo elektroninėmis priemonėmis formatą ir procedūrą pateikta internete adresu http://simap.europa.eu
X PRIEDAS

30 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTŲ TARPTAUTINIŲ SOCIALINIŲ IR APLINKOS APSAUGOS KONVENCIJŲ SĄRAŠAS

TDO Konvencija Nr. 87 dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo;

TDO Konvencija Nr. 98 dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas principų taikymo;

TDO Konvencija Nr. 29 dėl priverstinio ar privalomojo darbo;

TDO Konvencija Nr. 105 dėl priverstinio darbo panaikinimo;

TDO Konvencija Nr. 138 dėl minimalaus įdarbinimo amžiaus;

TDO Konvencija Nr. 111 dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje;

TDO Konvencija Nr. 100 dėl vienodo atlyginimo vyrams ir moterims už lygiavertį darbą;

TDO Konvencija Nr. 182 dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo ir neatidėliotinų veiksmų tokiam darbui panaikinti;

Vienos konvencija dėl ozono sluoksnio apsaugos ir jos Monrealio protokolas dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų;

Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės (Bazelio konvencija);

Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų (Stokholmo POT konvencija);

Konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje (UNEP/FAO) (IAPS, arba PIC konvencija), ir jos 3 regioniniai protokolai.
XI PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE DĖL KONCESIJOS PAKEITIMO JOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU PAGAL 43 STRAIPSNĮ

1. Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto ir, jeigu skiriasi, papildomos informacijos suteikti galinčios tarnybos pavadinimas, identifikacinis numeris (jeigu numatytas nacionalinės teisės aktais), adresas, įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto ir interneto adresas.

2. BVPŽ kodai.

3. Pagrindinės darbų vykdymo vietos NUTS kodas, jei tai yra darbų koncesija, arba pagrindinės paslaugų suteikimo vietos NUTS kodas, jei tai yra paslaugų koncesija.

4. Koncesijos aprašymas prieš pakeitimą ir po jo: darbų pobūdis ir apimtis, paslaugų pobūdis ir apimtis.

5. Kai taikoma, koncesijos vertės pakeitimas, įskaitant dėl pakeitimo padidėjusias kainas ar mokesčius.

6. Aplinkybių, dėl kurių buvo būtina daryti pakeitimus, aprašymas.

7. Sprendimo dėl koncesijos suteikimo data.

8. Kai taikoma, naujo ekonominės veiklos vykdytojo ar vykdytojų pavadinimas, adresas, įskaitant NUTS kodą, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto adresas ir interneto adresas.

9. Informacija, ar koncesija susijusi su iš Sąjungos lėšų finansuojamu (-a) projektu ir (arba) programa.

10. Įstaigos, atsakingos už peržiūros ir atitinkamais atvejais tarpininkavimo procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija, susijusi su peržiūros procedūrų terminu, arba prireikus tarnybos, iš kurios šią informaciją galima gauti, pavadinimas, adresas, telefono numeris, fakso numeris ir el. pašto adresas.

11. Ankstesnių publikacijų Europos Sąjungos oficialiame leidinyje dėl šiame skelbime minimos (-ų) sutarties (-ių) data (-os) ir nuoroda (-os).

12. Skelbimo išsiuntimo data.

13. Kita aktuali informacija.( 1 ) 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).

( 2 ) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 65).

( 3 ) 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (OL L 293, 2008 10 31, p. 3).

( 4 ) 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1).

( 5 ) 1977 m. kovo 22 d. Komisijos direktyva 77/249/EEB skirta padėti teisininkams veiksmingai naudotis laisve teikti paslaugas (OL L 78, 1977 3 26, p. 17).

( 6 ) 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1).

( 7 ) 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 33).

( 8 ) 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (OL L 340, 2002 12 16, p. 1).

( 9 ) 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

( 10 ) OL C 195, 1997 6 25, p. 1.

( 11 ) 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54).

( 12 ) OL C 316, 1995 11 27, p. 48.

( 13 ) 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (OL L 164, 2002 6 22, p. 3).

( 14 ) 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

( 15 ) 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

( *1 ) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

( *2 ) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).“;

( *3 ) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

( *4 ) 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).“;

( 16 ) 1971 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 71/306/EEB dėl Viešųjų darbų sutarčių patariamojo komiteto įsteigimo (OL L 185, 1971 8 16, p. 15).

Top