Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0386-20140730

Tarybos sprendimas 2014/386/BUSP 2014 m. birželio 23 d. dėl ribojamųjų priemonių atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/386/2014-07-30

2014D0386 — LT — 30.07.2014 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

▼M1

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/386/BUSP

2014 m. birželio 23 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą

▼B

(OL L 183, 24.6.2014, p.70)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/507/BUSP 2014 m. liepos 30 d.

  L 226

20

30.7.2014
▼B

▼M1

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/386/BUSP

2014 m. birželio 23 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą

▼BEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 6 d. Sąjungos valstybių narių ar vyriausybių vadovai griežtai pasmerkė Rusijos Federacijos įvykdytą neišprovokuotą Ukrainos suvereniteto ir teritorinio vientisumo pažeidimą;

(2)

2014 m. kovo 17 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/145/BUSP ( 1 ) dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi;

(3)

2014 m. kovo 20–21 d. susitikime Europos Vadovų Taryba griežtai pasmerkė Krymo Autonominės Respublikos (toliau – Krymas) ir Sevastopolio miesto (toliau – Sevastopolis) neteisėtą prijungimą prie Rusijos Federacijos ir pabrėžė, kad jo nepripažins. Europos Vadovų Taryba laikėsi nuomonės, kad reikėtų pasiūlyti tam tikrus skubiai įgyvendintinus ekonominius, prekybinius bei finansinius apribojimus dėl Krymo;

(4)

2014 m. kovo 27 d. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė rezoliuciją 68/262 dėl Ukrainos teritorinio vientisumo, kuriame patvirtinamas Generalinės Asamblėjos įsipareigojimas siekti Ukrainos suvereniteto, politinės nepriklausomybės, vienybės ir teritorinio vientisumo tarptautiniu mastu pripažintoje jos teritorijoje, pabrėždama, kad kovo 16 d. Kryme surengtas referendumas yra negaliojantis, ir visos valstybės raginamos nepripažinti jokių Krymo ir Sevastopolio statuso pakeitimų;

(5)

šiomis aplinkybėmis Taryba mano, kad turėtų būti draudžiama į Europos Sąjungą importuoti Krymo ar Sevastopolio kilmės prekes, išskyrus Krymo ar Sevastopolio kilmės prekes, kurioms Ukrainos vyriausybė suteikė kilmės pažymėjimą;

(6)

siekiant užtikrinti, kad šiuo sprendimu nustatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo;

(7)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikalingi tolesni Sąjungos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

1.  Draudžiama importuoti į Sąjungą Krymo ar Sevastopolio kilmės prekes.

2.  Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę pagalbą, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su Krymo ar Sevastopolio kilmės prekių importavimu.

2 straipsnis

1 straipsnyje nustatyti draudimai netaikomi Krymo ar Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos valdžios institucijoms patikrinti ir kurios buvo tų institucijų patikrintos ir kurioms Ukrainos vyriausybė suteikė kilmės pažymėjimą.

3 straipsnis

1 straipsnyje nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2014 m. rugsėjo 26 d., arba ne vėliau kaip iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytinų ir vykdytinų pagalbinių sutarčių, kurios reikalingos tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui ne vėliau kaip 2014 m. rugsėjo 26 d.

4 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti 1 straipsnyje nustatytų draudimų.

▼M1

4a straipsnis

1.  Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojantis valstybių narių jurisdikcijai priklausančiais laivais ar orlaiviais draudžiama parduoti, tiekti arba perduoti infrastruktūros projektų kūrimui, įsigijimui ar plėtojimui toliau išvardytuose Krymo ir Sevastopolio sektoriuose skirtą bazinę įrangą ir technologijas, nepriklausomai nuo to, ar valstybių narių teritorija yra tokios įrangos ar technologijų kilmės vieta:

a) transporto;

b) telekomunikacijų;

c) energetikos.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši dalis, nustatyti.

2.  Įmonėms Kryme ir Sevastopolyje, kurios vykdo su infrastruktūros kūrimu, įsigijimu ar plėtojimu susijusią veiklą 1 dalyje nurodytuose sektoriuose Kryme ir Sevastopolyje, draudžiama teikti:

a) techninę pagalbą ar mokymo ir kitas paslaugas, susijusias su bazine įranga ir technologijomis, kaip apibrėžta 1 dalyje;

b) finansavimą ar finansinę paramą bazinės įrangos ir technologijų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, kaip apibrėžta 1 dalyje, arba siekiant teikti susijusią techninę pagalbą ar mokymą.

3.  Draudžiama sąmoningai ar apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama 1 ir 2 dalyse nurodytų draudimų.

4b straipsnis

1.  Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojantis valstybių narių jurisdikcijai priklausančiais laivais ar orlaiviais draudžiama parduoti, tiekti arba perduoti bazinę įrangą ir technologijas, skirtas toliau išvardytų gamtos išteklių Kryme ir Sevastopolyje naudojimui, nepriklausomai nuo to, ar valstybių narių teritorija yra tokios įrangos ar technologijų kilmės vieta:

a) naftos;

b) dujų;

c) mineralinių žaliavų.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši dalis, nustatyti.

2.  Įmonėms, kurios Kryme ir Sevastopolyje vykdo su 1 dalyje nurodytų gamtos išteklių naudojimu susijusią veiklą, draudžiama teikti:

a) techninę pagalbą ar mokymo ir kitas paslaugas, susijusias su bazine įranga ir technologijomis, kaip apibrėžta 1 dalyje;

b) finansavimą ar finansinę paramą bazinės įrangos ir technologijų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, kaip apibrėžta 1 dalyje, arba siekiant teikti susijusią techninę pagalbą ar mokymą.

3.  Draudžiama sąmoningai ar apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama 1 ir 2 dalyse nurodytų draudimų.

4c straipsnis

4a ir 4b straipsniuose nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių, sudarytų iki 2014 m. liepos 30 d., arba pagalbinių sutarčių, kurios reikalingos tokioms sutartims įvykdyti ir kurios turi būti sudarytos ir įvykdytos ne vėliau kaip 2014 m. spalio 28 d., vykdymui iki 2014 m. spalio 28 d.

4d straipsnis

Draudžiama:

a) teikti finansines paskolas ar kreditus, susijusius su infrastruktūros kūrimu, įsigijimu ar plėtojimu 4a straipsnyje nurodytuose sektoriuose;

b) įsigyti ar padidinti kapitalo dalį Kryme ir Sevastopolyje įsteigtose įmonėse, susijusiose su infrastruktūros kūrimu, įsigijimu ar plėtojimu 4a straipsnyje nurodytuose sektoriuose, įskaitant visišką tokių įmonių įsigijimą ir dalyvavimo teises suteikiančių akcijų ir vertybinių popierių įsigijimą;

c) steigti bendrą įmonę, susijusią su infrastruktūros kūrimu, įsigijimu ar plėtojimu 4a straipsnyje nurodytuose sektoriuose.

4e straipsnis

Draudžiama:

a) teikti finansines paskolas ar kreditus, konkrečiai susijusius su 4b straipsnyje nurodyta gamtos išteklių naudojimo veikla Kryme ir Sevastopolyje;

b) įsigyti ar padidinti kapitalo dalį Kryme ir Sevastopolyje įsteigtose įmonėse, susijusiose su 4b straipsnyje nurodyta gamtos išteklių naudojimo veikla Kryme ir Sevastopolyje, įskaitant visišką tokių įmonių įsigijimą ir dalyvavimo teises suteikiančių akcijų ir vertybinių popierių įsigijimą;

c) steigti bendrą įmonę, susijusią su 4b straipsnyje nurodyta gamtos išteklių naudojimo veikla Kryme ir Sevastopolyje.

4f straipsnis

4d ir 4e straipsniuose nustatyti draudimai:

a) nedaro poveikio įsipareigojimų, numatytų iki 2014 m. liepos 30 d. sudarytose sutartyse ar susitarimuose, vykdymui;

b) netrukdo padidinti kapitalo dalį, jeigu toks kapitalo didinimas yra privalomas pagal iki 2014 m. liepos 30 d. sudarytą susitarimą.

4g straipsnis

4b ir 4e straipsniuose nustatyti draudimai nedaro poveikio sandoriams, susijusiems su esančios infrastruktūros priežiūra, skirta saugos užtikrinimui.

▼B

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis sprendimas taikomas iki 2015 m. birželio 23 d.

Šis sprendimas nuolat peržiūrimas. Jis atnaujinamas arba atitinkamai iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jo tikslai nebuvo pasiekti. ►M1  4a ir 4g straipsniai peržiūrimi ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 31 d. ◄( 1 ) OL L 78, 2014 3 17, p. 16.

Top