EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0150-20181012

Consolidated text: 2014 m. kovo 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl laikino eksperimento organizavimo numatant tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas, taikomas prekybai kviečių, miežių, avižų ir kukurūzų populiacijomis pagal Tarybos direktyvą 66/402/EEB (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 1681) (Tekstas svarbus EEE) (2014/150/ES)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/150/2018-10-12

02014D0150 — LT — 12.10.2018 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. kovo 18 d.

dėl laikino eksperimento organizavimo numatant tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas, taikomas prekybai kviečių, miežių, avižų ir kukurūzų populiacijomis pagal Tarybos direktyvą 66/402/EEB

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 1681)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/150/ES)

(OL L 082 2014.3.20, p. 29)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/1519 Tekstas svarbus EEE 2018 m. spalio 9 d.

  L 256

65

12.10.2018
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. kovo 18 d.

dėl laikino eksperimento organizavimo numatant tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas, taikomas prekybai kviečių, miežių, avižų ir kukurūzų populiacijomis pagal Tarybos direktyvą 66/402/EEB

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 1681)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/150/ES)1 straipsnis

Dalykas

1.  Laikinas eksperimentas organizuojamas Sąjungos lygmeniu, siekiant įvertinti, ar sėklos iš populiacijų, nurodytų 2 straipsnyje ir priskiriamų rūšims Avena spp., Hordeum spp., Triticum spp. ir Zea mays L., auginimas siekiant prekiauti ir prekyba ja tam tikromis sąlygomis gali būti geresnė alternatyva nei draudimas prekiauti sėkla, kuri neatitinka Direktyvos 66/402/EEB 2 straipsnio 1 dalies E, F ir G punktų reikalavimų dėl tam tikrų rūšių sėklų veislinių aspektų ir 3 straipsnio 1 dalies reikalavimų dėl teikimo rinkai turint oficialų sertifikatą, kaip antai „sertifikuota sėkla“, „sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla“ arba „sertifikuota antrosios reprodukcijos sėkla“.

2.  Vertinami šie elementai:

a) ar tų rūšių populiacijų identifikavimas gali būti atliekamas remiantis informacija apie jų veisimo ir auginimo metodus, kryžminimui naudotas veisles ir pagrindines tokių populiacijų savybes, taip pat

b) ar šių populiacijų sėklų, kuriomis prekiaujama, tapatybė gali būti grindžiama auginimo regiono atsekamumo ir identifikavimo reikalavimais.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis sprendimas apima augalų grupes, kurios atitinka visus šiuos reikalavimus:

a) jos gaunamos naudojant tam tikrą genotipų derinį;

b) jos yra laikomos vienetais atsižvelgiant į jų tinkamumą būti reprodukuotoms jų nepakeitus konkrečiame auginimo regione konkrečiomis agroklimatinėmis sąlygomis;

c) jos yra gautos taikant vieną iš šių metodų:

i) kryžminamos penkios ar daugiau veislių naudojant visus galimus derinius, po to išvesti palikuonys grupuojami ir augalai paliekami natūraliai atrankai vėlesnėse kartose;

ii) bent penkių veislių daugiausia kryžminiu būdu apvaisinti augalai auginami kartu, palikuonys grupuojami, pakartotinai persėjami ir paliekami natūraliai atrankai, kol pradinių veislių augalų nebelieka;

iii) veislės kryžminamos tarpusavyje naudojant kryžminimo protokolus, kurie skiriasi nuo i ar ii punktuose numatytųjų, siekiant gauti panašios įvairovės populiacijas, kuriose nėra veislių.

Tokios augalų grupės toliau vadinamos populiacijomis.

3 straipsnis

Valstybių narių dalyvavimas

1.  Eksperimente gali dalyvauti bet kuri valstybė narė. Vėliausia data, kada jos gali pradėti dalyvauti – ►M1  2019 m. gruodžio 31 d. ◄

2.  Valstybės narės, kurios nusprendžia dalyvauti eksperimente (toliau – dalyvaujančios valstybės narės), praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie jų dalyvavimą, nurodo rūšis ir regionus, dėl kurių jos dalyvauja, ir pagal šį sprendimą taikomas priemones.

3.  Dalyvaujančios valstybės narės bet kuriuo metu gali nutraukti savo dalyvavimą apie tai atitinkamai pranešdamos Komisijai.

4 straipsnis

Atleidimas nuo prievolių

Dalyvaujančios valstybės narės atleidžiamos nuo prievolių, numatytų Direktyvos 66/402/EEB 2 straipsnio 1 dalies E, F ir G punktuose, 3 straipsnio 1 dalyje ir 10 straipsnyje, dėl populiacijų auginimo siekiant prekiauti ir prekybos jomis.

5 straipsnis

Populiacijų identifikavimas

Populiacijų tapatybė nustatoma remiantis šiais elementais:

a) veislės, naudotos kryžminimui siekiant sukurti populiacijas;

b) veisimo programos, kaip apibrėžta atitinkamuose protokoluose;

c) auginimo regionas;

d) įvairiapusiškumo laipsnis, ypač savidulkių rūšių atveju, taip pat

e) 7 straipsnio 2 dalies f punkte nurodytos populiacijų savybės.

6 straipsnis

Populiacijų sėklos auginimo ir prekybos sąlygos

Šio eksperimento tikslais valstybės narės užtikrina, kad populiacijos sėkla gali būti auginama siekiant prekiauti ir parduodama, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

a) sėkla yra iš populiacijos, kurios leidimas suteiktas;

b) sėkla atitinka 9 straipsnio nuostatas;

c) populiacijos pavadinimas atitinka 8 straipsnio nuostatas;

d) populiaciją veisia ir sėklą augina asmenys, užregistruoti pagal 10 straipsnį.

7 straipsnis

Populiacijų leidimų suteikimas

1.  Valstybės narės suteikia populiacijų leidimus pagal 2, 3 ir 4 dalis.

2.  Paraiška leidimui gauti pateikiama sėklos sertifikavimo institucijai. Paraiškoje nurodomi šie duomenys:

a) pareiškėjo pavadinimas (arba vardas ir pavardė) ir adresas;

b) populiacijos rūšis ir pavadinimas;

c) metodo, naudojamo siekiant gauti populiaciją pagal, jei taikytina, 2 straipsnio c punkto i, ii ar iii papunktį, tipo aprašymas;

d) veisimo programos tikslai;

e) veisimo ir auginimo metodas – veisimo programa, apibrėžta pagal atitinkamus protokolus, veisimui ir populiacijos gavimui naudojamos veislės, susijusio veiklos vykdytojo taikoma auginimo savikontrolės programa;

f) populiacijos savybių aprašas:

i) su savybėmis susiję dokumentai, kuriuos pareiškėjas laiko svarbiais – apie derlių, kokybę, augimo ypatumus, tinkamumą mažų sąnaudų sistemoms, atsparumą ligoms, derlingumą, skonį ar spalvą;

ii) eksperimentinių tyrimų rezultatai, susiję su i punkte nurodytomis savybėmis;

g) auginimo regionas;

h) pareiškėjo deklaracija dėl 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų elementų tikrumo;

i) reprezentatyvi populiacijos imtis;

j) už veisimą, auginimą ir priežiūrą atsakingo asmens pavardė, vardas ir adresas.

3.  Sėklos sertifikavimo institucija patikrina šiuos dalykus:

a) paraiškos atitiktį pagal 2 dalį, taip pat

b) populiacijos atitiktį 5 straipsnio identifikavimo reikalavimams.

Atitiktis 5 straipsnio identifikavimo reikalavimams turi būti vertinama remiantis pateiktais dokumentais ir patikrinimais vietose, kuriose populiacija yra auginama.

4.  Apie populiacijos leidimo suteikimą ir 2 dalyje nustatytus duomenis pranešama kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

8 straipsnis

Populiacijų pavadinimas

1.  Populiacijos turi pavadinimą. Taisyklės dėl veislių pavadinimų, kaip nustatyta Tarybos direktyvos 2002/53/EB ( 1 ) 9 straipsnio 6 dalyje, atitinkamai taikomos ir suteikiant pavadinimą populiacijoms.

2.  Žodis „populiacija“ įrašomas kiekvieno pavadinimo pabaigoje.

9 straipsnis

Reikalavimai dėl grūdinių kultūrų, sėklos ir partijų bei mėginių svorio

1.  Taikomi Direktyvos 66/402/EEB I priedo 1 ir 6 punktai.

2.  Populiacijų sėklos auginimo ir prekybos ja laikotarpiu sėkla atitinka Direktyvos 66/402/EEB II priedo 2 ir 3 punktų nuostatas dėl antros sertifikuotų sėklų kartos populiacijose Avena nuda L., Avena sativa L., Avena strigosa Schreb., Hordeum vulgare L., Triticum aestivum L., Triticum durum L. ir Triticum spelta L. ir dėl sertifikuotos sėklos populiacijose Zea mays L.

3.  Populiacijų sėklos auginimo ir prekybos ja laikotarpiu partijų ir mėginių svoriai atitinka Direktyvos 66/402/EEB III priedo nuostatas, o Zea mays L atveju – to priedo nuostatas dėl šios rūšies sertifikuotos sėklos.

10 straipsnis

Veisėjų, augintojų ir už populiacijų priežiūrą atsakingų asmenų registracija

1.  Kiekviena valstybė narė registruoja asmenis, kurie veisia populiacijas arba augina ar prižiūri populiacijų sėklą savo teritorijoje, registre, jei jie atitinka 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

2.  Veisėjai, augintojai ir už populiacijų priežiūrą atsakingi asmenys pateikia paraišką sėklos sertifikavimo institucijai juos įtraukti į registrą. Paraiškoje nurodomi šie duomenys:

a) jų pavadinimas (vardas, pavardė), adresas ir kontaktiniai duomenys;

b) atitinkamos populiacijos pavadinimas.

3.  Registre nurodoma tokia informacija:

a) pavadinimas (vardas, pavardė), adresas ir kontaktiniai duomenys, kaip nurodyta 2 dalies a punkte;

b) 2 dalies b punkte nurodytos populiacijos, kuri turi būti auginama arba prižiūrima, pavadinimas.

11 straipsnis

Ženklinimas

Sėklos pakuotės arba talpyklos turi etiketę, kuria paženklina gamintojas. Informacija etiketėje apima I priede nurodytą informaciją.

12 straipsnis

Kiekybiniai apribojimai

1.  Kiekvienos rūšies populiacijos, kurios leidimas suteiktas, sėklos, kuria prekiaujama, kiekis, skirtas kiekvienai dalyvaujančiai valstybei narei kasmet, neviršija 0,1 % tos pačios rūšies sėklos, gautos tais metais dalyvaujančioje valstybėje narėje.

2.  Kiekvienas augintojas deklaruoja sėklos sertifikavimo institucijai kiekvienos populiacijos, kurią jis ketina auginti kiekvienais metais, kiekį.

3.  Dalyvaujanti valstybė narė gali uždrausti prekiauti populiacijos sėkla, jei ji mano, kad atsižvelgiant į eksperimento tikslą nėra tikslinga, kad papildomas atitinkamos populiacijos sėklos kiekis būtų pateiktas rinkai. Ji nedelsdama apie tai praneša atitinkamam augintojui arba augintojams.

13 straipsnis

Atsekamumas

1.  Asmuo, prekiaujantis populiacijų sėklomis, užtikrina galimybę atsekti tas sėklas.

2.  Asmuo, prekiaujantis populiacijų sėklomis, saugo informaciją, kuria remiantis būtų galima nustatyti asmenis, kurie jam tiekė sėklas ir kuriems jis tiekė populiacijų sėklas.

3.  Gavus prašymą informacija pateikiama sėklos sertifikavimo institucijai.

14 straipsnis

Oficiali kontrolė

Dalyvaujančių valstybių narių sėklos sertifikavimo institucijos oficialiai kontroliuoja populiacijų sėklų auginimą ir prekybą jomis. Oficiali kontrolė apima bent:

a) laukų tikrinimus, mėginių ėmimą ir populiacijų patikras, kaip nustatyta II priedo 1 punkte;

b) lyginamųjų lauko bandymų organizavimo šiuo tikslu, kaip nustatyta II priedo 2 punkte, priežiūrą;

c) pagamintus ir parduotus kiekius;

d) augintojo ir bet kurio asmens, prekiaujančio sėkla, atitiktį šio sprendimo nuostatoms.

Kontrolė, minima d punkte, atliekama ne rečiau kaip kartą per metus. Ji apima susijusių asmenų patalpų ir laukų, naudojamų populiacijoms auginti, tikrinimus.

15 straipsnis

Populiacijų priežiūra

1.  Už populiacijos priežiūrą atsakingas asmuo prižiūri populiaciją šio eksperimento trukmės laikotarpiu.

Priežiūra vykdoma laikantis pripažintos praktikos, susijusios su atitinkamomis rūšimis.

2.  Už populiacijos priežiūrą atsakingas asmuo saugo įrašus apie populiacijos priežiūrą ir prireikus pateikia juos patikrinti atsakingai oficialiai įstaigai bet kuriuo metu.

3.  Atsakinga oficiali įstaiga vykdo populiacijų priežiūros kontrolę ir gali tuo tikslu imti sėklos mėginius iš susijusių populiacijų.

16 straipsnis

Augintojų prievolės teikti pranešimus

Augintojai sėklos sertifikavimo institucijoms kasmet praneša informaciją, nurodytą III priedo a, b, c, f, g, h ir i punktuose.

17 straipsnis

Informacijos registravimas

Dalyvaujančios valstybės narės registruoja III priede nurodytą informaciją apie populiacijų auginimą ir prekybą jomis. Paprašytos jos padeda viena kitai registruoti tą informaciją.

18 straipsnis

Prievolė teikti ataskaitas

1.  Dalyvaujančios valstybės narės dėl kiekvienų metų ne vėliau kaip kitų metų kovo 31 d. pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms metinę ataskaitą, į kurią įtraukti šie elementai:

a) informacija apie populiacijų, leidžiamų pagal rūšis auginti ir parduoti vykdant eksperimentą, tipą ir skaičių, taip pat

b) išaugintas ir parduotas kiekis pagal populiacijas ir rūšis ir, jei taikytina, valstybė narė, kuriai buvo skirta sėkla.

Dalyvaujančios valstybės narės gali nuspręsti įtraukti į ataskaitą bet kokią kitą svarbią informaciją.

2.  Dalyvaujančios valstybės narės iki 2018 m. kovo 31 d. pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms ataskaitą, kurioje pateikiama III priede nurodyta informacija. Toje ataskaitoje pateikiamas eksperimento sąlygų ir intereso pratęsti eksperimento trukmę vertinimas, jei taikytina, pagal kiekvieną rūšį. Šioje ataskaitoje gali būti pateikiama ir kita informacija, kuri joms atrodo svarbi atliekant eksperimentą.

3.  Valstybė narė, baigianti savo dalyvavimą iki 2017 m. gruodžio 31 d., pateikia savo ataskaitą iki kitų metų kovo 31 d., pasibaigus jos dalyvavimui.

19 straipsnis

Laikotarpis

Eksperimentas pradedamas 2014 m. kovo 1 d. ir baigiamas ►M1  2021 m. vasario 28 d. ◄

20 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.
I PRIEDAS

INFORMACIJA, KURIĄ REIKIA PATEIKTI ANT ETIKETĖS PAGAL 11 STRAIPSNĮ

Sėklų pakuotės arba talpyklos etiketėje turi būti pateikta ši informacija:

1) žodžiai „Laikinas eksperimentas pagal ES taisykles ir standartus“;

2) sėklų sertifikavimo institucija ir valstybė narė arba jų inicialai;

3) už ženklinimą etikete atsakingo augintojo pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas ar jo registracijos kodas;

4) auginimo regionas;

5) partijos numeris;

6) užantspaudavimo metai ir mėnuo, nurodyti taip: „užantspauduota…“ (metai ir mėnuo) arba paskutinio oficialaus mėginių ėmimo kontrolės tikslu metai ir mėnuo, nurodyti taip: „mėginiai imti….“ (metai ir mėnuo);

7) rūšis, nurodyta bent užrašytu botaniniu pavadinimu, kuris gali būti sutrumpintas, nenurodant autorių pavardžių, lotyniškomis raidėmis;

8) populiacijos pavadinimas;

9) auginimo valstybė narė, jei skiriasi nuo 2 punkte nurodytos;

10) deklaruotas neto ar bruto svoris arba deklaruotas sėklų skaičius;

11) kai nurodomas svoris ir naudojami granuliuoti pesticidai, dražė ar kiti kieti priedai, priedo rūšis ir apytikslis grynų sėklų svorio ir bendro svorio santykis;

12) kai pakartotinai tiriamas daigumas, daigumo lygio etiketėje deklaravimas. Ši informacija gali būti pateikiama prie (oficialios) etiketės pritvirtintame (oficialiame) lipduke.
II PRIEDAS

MĖGINIŲ ĖMIMAS IR 14 STRAIPSNYJE NURODYTOS PATIKROS

Atliekamas šis mėginių ėmimas ir tyrimas:

1) auginimo laukai tikrinami ir sėklos mėginiai imami atsitiktinės atrankos būdu kiekvienais metais iš bent 5 % visų populiacijų sėklų partijų ir auginimo laukų pagal eksperimentą; tai atlieka oficialūs sėklos mėginių ėmėjai.

Vykdant laikiną eksperimentą kiekvienas auginimo laukas oficialiai patikrinamas bent du kartus.

Šie mėginiai turi būti naudojami kontroliuoti, kaip laikomasi 5 straipsnio dėl tapatybės ir 9 straipsnio dėl sėklos kokybės.

2) Lyginamieji lauko bandymai atliekami su kiekviena leidžiama populiacija, kuria prekiaujama vykdant eksperimentą.

Lauko tyrimai atliekami kompetentingų institucijų, mokslinių tyrimų institucijų arba veisėjų ar augintojų. Veisėjų ir augintojų atveju valstybės narės prižiūri bandymus.
III PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI REGISTRUOJAMA, KAIP NURODYTA 17 STRAIPSNYJE

Registruojami šie duomenys:

a) rūšies pavadinimas ir pavadinimas, suteiktas kiekvienai leidžiamai populiacijai pagal eksperimentą;

b) 2 straipsnio c punkte nurodytas populiacijų tipas;

c) kiekis, pagamintas ir parduotas pagal kiekvieną populiaciją ir rūšį ir valstybę narę, kuriai buvo skirta sėkla;

d) populiacijų leidimų suteikimo ypatumai valstybėse narėse ir susijusios pareiškėjo išlaidos;

e) tyrimų, atliktų pagal II priedo 1 punktą, rezultatai ir aprašas;

f) lyginamųjų lauko bandymų, nurodytų II priedo 2 punkte, rezultatai;

g) dalyvaujančių veisėjų ir augintojų dydis: labai maža įmonė, maža įmonė, vidutinė įmonė ar didesnė įmonė;

h) kaip populiacijas vertina naudotojai atsižvelgdami į savybes pagal 7 straipsnio 2 dalies f punktą.( 1 ) 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo (OL L 193, 2002 7 20, p. 1).

Top