EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1388-20150101

Consolidated text: Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1388/2013 2013 m. gruodžio 17 d. kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas bei panaikinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 7/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1388/2015-01-01

2013R1388 — LT — 01.01.2015 — 002.002


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1388/2013

2013 m. gruodžio 17 d.

kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas bei panaikinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 7/2010

(OL L 354, 28.12.2013, p.319)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 713/2014 2014 m. birželio 24 d.

  L 190

2

28.6.2014

►M2

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1340/2014 2014 m. gruodžio 15 d.

  L 363

1

18.12.2014
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1388/2013

2013 m. gruodžio 17 d.

kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas bei panaikinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 7/2010EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 31 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sąjungoje tam tikros žemės ūkio ir pramonės produkcijos nepakanka specialiems Sąjungos pramonės šakų, kuriose naudojami tie produktai, poreikiams patenkinti. Todėl minėtų produktų pasiūla Sąjungoje labai priklauso nuo importo iš trečiųjų šalių. Skubiausia minėtų produktų paklausa Sąjungoje turėtų būti nedelsiant patenkinta pačiomis palankiausiomis sąlygomis. Atsižvelgiant į būtinybę netrikdyti tų produktų rinkos arba netrukdyti tų produktų gamybai ar jos plėtrai Sąjungoje, reikėtų nustatyti atitinkamo kiekio Sąjungos tarifines kvotas, kurioms taikoma lengvatinė muito norma;

(2)

reikia užtikrinti, kad visi Sąjungos importuotojai nuolat vienodomis sąlygomis galėtų naudotis tomis kvotomis, o kvotoms nustatytos muito normos turėtų būti nuolat taikomos visam atitinkamų į visas valstybes nares importuojamų produktų kiekiui, kol kvotos bus išnaudotos;

(3)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93 ( 1 ) numatyta tarifinių kvotų administravimo sistema, kuria užtikrinama galimybė chronologine tvarka pagal išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijų priėmimo datas nuolat vienodomis sąlygomis naudotis kvotomis bei taikyti muito normas. Todėl Komisija ir valstybės narės šiuo reglamentu nustatytas tarifines kvotas turėtų administruoti pagal minėtą sistemą;

(4)

kvotų kiekiai paprastai išreiškiami tonomis. Tam tikriems produktams, kuriems nustatytos autonominės tarifinės kvotos, kvotų kiekis yra išreikštas kitu matavimo vienetu. Todėl, kai Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 ( 2 ) I priede pateiktoje Kombinuotojoje nomenklatūroje nėra nurodyto papildomo minėtų produktų matavimo vieneto, gali kilti neaiškumų dėl naudojamo matavimo vieneto. Taigi, aiškumo ir geresnio kvotų administravimo tikslais reikėtų numatyti, kad, norint pasinaudoti minėtomis autonominėmis tarifinėmis kvotomis, išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijoje turi būti nurodytas tikslus importuojamų produktų kiekis, išreikštas šio reglamento priede nurodytu tų produktų kvotos kiekio matavimo vienetu;

(5)

Tarybos reglamentas (ES) Nr. 7/2010 ( 3 ) buvo daug kartų iš dalies pakeistas. Siekiant skaidrumo ir palengvinti ekonominės veiklos vykdytojams stebėti prekes, kurioms taikomos autonominės tarifinės kvotos, tikslinga visą Reglamentą (ES) Nr. 7/2010 pakeisti nauju reglamentu;

(6)

pagal proporcingumo principą, siekiant pagrindinio tikslo – skatinti valstybių narių ir trečiųjų šalių tarpusavio prekybą, – būtina ir tikslinga nustatyti taisykles, kad būtų suderinti Sąjungoje veikiančių ekonominės veiklos vykdytojų komerciniai interesai, nekeičiant Sąjungos Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) sąrašo. Pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 4 dalį šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(7)

tarifinėmis kvotomis turi būti leista naudotis nuo 2014 m. sausio 1 d., todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir būti taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Šiuo reglamentu leidžiama naudotis priede išvardytų produktų Sąjungos autonominėmis tarifinėmis kvotomis, kurioms nustatytų autonominių bendrojo muitų tarifo muitų taikymas sustabdomas priede nustatytais laikotarpiais, laikantis jame nustatytų muito normų ir kvotų dydžių.

2 straipsnis

Šio reglamento 1 straipsnyje nurodytas tarifines kvotas administruoja Komisija, vadovaudamasi Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsniais.

3 straipsnis

Kai pateikiama šiame reglamente minimo produkto, kurio kvotos kiekis yra išreikštas ne svorio (tonomis ar kilogramais) ar vertės, bet kitu matavimo vienetu, išleidimo į laisvą apyvartą deklaracija, importuojamų produktų, kurių papildomas matavimo vienetas nėra nurodytas Reglamento (EEB) Nr. 2658/97 I priede pateiktoje Kombinuotojoje nomenklatūroje, tikslus kiekis nurodomas tos deklaracijos 41 langelyje „Papildomas matavimo vienetas“, naudojant šio reglamento priede nurodytą to produkto kvotos kiekio matavimo vienetą.

4 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 7/2010 panaikinamas.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M2
PRIEDASEilės Nr.

KN kodas

TARIC

Aprašymas

Kvotos laikotarpis

Kvotos kiekis

Kvotos muitas (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Auricularia polytricha rūšies grybai (nevirti arba virti vandenyje ar garuose), užšaldyti, skirti paruoštam maistui gaminti (1) (2)

1.1.-12.31.

700 tonų

0

09.2663

ex 1104 29 17

10

Malti sorgų grūdai, kurie yra bent išlukštenti ir pašalintu gemalu, skirti palaidų užpildų pakavimo produktams gaminti (1)

1.1.-12.31.

1 500 tonų

0

09.2664

ex 2008 60 39

30

Saldžiosios vyšnios, į kurias pridėta alkoholio ir kurių sudėtyje esančio cukraus yra 9 % masės arba nėra cukraus, kurių skersmuo ne didesnis kaip 19,9 mm, su kauliukais, skirtos šokolado produktams gaminti (1)

1.1.-12.31.

1 000 tonų

10 (3)

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Natūralus neperdirbtas tabakas, supjaustytas arba nesupjaustytas taisyklingos formos gabalėliais, kurių muitinė vertė ne mažesnė kaip 450 eurų už 100 kg neto masės, vartojami kaip rišiklis arba įvynioklis gaminant prekes, priskiriamas 2402 10 00 subpozicijai (1)

1.1.-12.31.

6 000 tonų

0

09.2928

ex 2811 22 00

40

Granulių pavidalo kvarco užpildas, kurio sudėtyje silicio dioksidas sudaro ne mažiau kaip 97 % masės

1.1.-12.31.

1 700 tonų

0

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadžio oksidai ir hidroksidai, skirti tik lydiniams gaminti (1)

1.1.-12.31.

13 000 tonų

0

09.2806

ex 2825 90 40

30

Volframo trioksidas ir volframo mėlynasis oksidas (CAS RN 1314–35–8 arba CAS RN 39318–18–8)

1.1.-12.31.

12 000 tonų

0

09.2929

2903 22 00

 

Trichloretilenas (CAS RN 79–01–6)

1.1.-12.31.

10 000 tonų

0

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromchlormetanas (CAS RN 74–97–5)

1.1.-12.31.

600 tonų

0

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Dichlorbenzenas (CAS RN 541–73–1)

1.1.-12.31.

2 600 tonų

0

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Chloretanolis, naudojamas 4002 99 90 subpozicijai priskiriamiems skystiesiems tioplastams gaminti (CAS RN 107–07–3) (1)

1.1.-12.31.

15 000 tonų

0

 (4) 09.2830

ex 2906 19 00

40

Ciklopropilmetanolis (CAS RN 2516–33–8)

1.1.-12.31.

20 tonų

0

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Krezolis, kurio grynumas ne mažesnis kaip 98,5 % masės (CAS RN 95–48–7)

1.1.-12.31.

20 000 tonų

0

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanilinas (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehidas) (CAS RN 121–32–4)

1.1.-12.31.

950 tonų

0

09.2852

ex 2914 29 00

60

Ciklopropilmetilketonas (CAS RN 765–43–5)

1.1.-12.31.

300 tonų

0

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acto rūgštis, kurios grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės (CAS RN 64–19–7)

1.1.-12.31.

1 000 000 tonų

0

09.2972

2915 24 00

 

Acto rūgšties anhidridas (CAS RN 108–24–7)

1.1.-12.31.

20 000 tonų

0

 (4) 09.2679

2915 32 00

 

Vinilacetatas (CAS RN 108–05–4)

1.1.-12.31.

200 000 tonų

0

09.2665

ex 2916 19 95

30

Kalio (E,E)-heksa-2,4-dienoatas (CAS RN 24634–61–5)

1.1.-12.31.

8 000 tonų

0

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimetilsebacatas (CAS RN 106–79–6)

1.1.-12.31.

1 000 tonų

0

 (4) 09.2680

ex 2917 19 90

25

(n-Dodecenil)gintaro rūgšties anhidridas (CAS RN 19780–11–1), kurio:

— spalvos vertė pagal Gardnerio skalę ne didesnė kaip 1,

— 10 % masės tirpalo toluene pralaidumas esant 500 nm ne mažesnis kaip 98 %,

naudojamas automobilių dangoms gaminti (1)

1.1.-12.31.

80 tonų

0

09.2634

ex 2917 19 90

40

Dodekandiono rūgštis, kurios grynumas didesnis kaip 98,5 % masės (CAS RN 693–23–2)

1.1.-12.31.

4 600 tonų

0

09.2808

ex 2918 22 00

10

o-Acetilsalicilo rūgštis (CAS RN 50–78–2)

1.1.-12.31.

120 tonų

0

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3′,4,4′-tetrakarboksidianhidridas (CAS RN 2421–28–5)

1.1.-12.31.

1 000 tonų

0

 (4) 09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilinas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės (CAS RN 62–53–3)

1.1.-12.31.

50 000 tonų

0

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenilendiaminas (CAS RN 95–54–5)

1.1.-12.31.

1 800 tonų

0

09.2977

2926 10 00

 

Akrilnitrilas (CAS RN 107–13–1)

1.1.-12.31.

75 000 tonų

0

09.2856

ex 2926 90 95

84

2-Nitro-4-(trifluormetil)benzonitrilas (CAS RN 778–94–9)

1.1.-12.31.

500 tonų

0

09.2838

ex 2927 00 00

85

C,C′-Azodi(formamidas) (CAS RN 123–77–3), kurio:

— pH ne mažesnis kaip 6,5, bet ne didesnis kaip 7,5,

— semikarbazido (CAS RN 57–56–7) kiekis, nustatytas skysčių chromatografijos masių spektrometrijos (LC-MS) metodu, ne didesnis kaip 1 500 mg/kg,

— skilimo temperatūra – 195–205 °C,

— savitasis sunkis – 1,64–1,66,

— degimo šiluma – 215–220 Kcal/mol

1.1.-12.31.

100 tonų

0

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamonas (ISO) (CAS RN 96525–23–4)

1.1.-12.31.

300 tonų

0

09.2812

ex 2932 20 90

77

Heksan-6-olidas (CAS RN 502–44–3)

1.1.-12.31.

4 000 tonų

0

09.2858

2932 93 00

 

Piperonalis (CAS RN 120–57–0)

1.1.-12.31.

220 tonų

0

09.2831

ex 2932 99 00

40

1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-gliucitolis (CAS RN 135861–56–2)

1.1.-12.31.

500 tonų

0

 (4) 09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-olis (CAS RN 2403–88–5)

1.1.-12.31.

1 000 tonų

0

 (4) 09.2674

ex 2933 39 99

44

Chlorpirofosas (ISO) (CAS RN 2921–88–2)

1.1.-12.31.

9 000 tonų

0

 (4) 09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tri[3-(dimetilamino)propil]heksahidro-1,3,5-triazinas (CAS RN 15875–13–5)

1.1.-12.31.

400 tonų

0

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilamino)benzimidazolonas (CAS RN 26576–46–5)

1.1.-12.31.

200 tonų

0

 (4) 09.2675

ex 2935 00 90

79

4-[[(2-metoksibenzoil)amino]sulfonil]benzoilchloridas (CAS RN 816431–72–8)

1.1.-12.31.

542 tonų

0

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksilozė (CAS RN 58–86–6)

1.1.-12.31.

400 tonų

0

 (4) 09.2676

ex 3204 17 00

14

Dažiklio C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023–61–2) pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje šis dažiklis sudaro ne mažiau kaip 60 % masės

1.1.-12.31.

50 tonų

0

 (4) 09.2677

ex 3204 17 00

45

Dažiklis C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 4118–16–5), labai dervingas pigmentas (apie 35 % disproporcinės dervos), kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės, ekstruzijos būdu pagamintų rutuliukų pavidalo, drėgnumas ne didesnis kaip 1 % masės

1.1.-12.31.

500 tonų

0

 (4) 09.2666

ex 3204 17 00

55

Dažiklis C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237–63–7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Pigment Red 169 sudaro ne mažiau kaip 50 % masės

1.1.-12.31.

40 tonų

0

 (4) 09.2678

ex 3204 17 00

67

Dažiklis C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281–04–9), kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės, ekstruzijos būdu pagamintų rutuliukų pavidalo, drėgnumas ne didesnis kaip 1,5 % masės

1.1.-12.31.

150 tonų

0

09.2659

ex 3802 90 00

19

Su soda išdegta diatomitinė žemė

1.1.-12.31.

30 000 tonų

0

09.2908

ex 3804 00 00

10

Natrio lignosulfonatas

1.1.-12.31.

40 000 tonų

0

09.2889

3805 10 90

 

Sulfatinis terpentinas

1.1.-12.31.

25 000 tonų

0

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kanifolija ir kanifolijos rūgštys, pagamintos iš šviežių aliejingųjų dervų (oleorezinų)

1.1.-12.31.

280 000 tonų

0

 (4) 09.2832

ex 3808 92 90

40

Preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 38 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės cinko piritiono (INN) (CAS RN 13463–41–7), vandeninės dispersijos pavidalo

1.1.-12.31.

500 tonų

0

 (4) 09.2681

ex 3824 90 92

85

Bis(3-trietoksisililpropil)sulfidų mišinys (CAS RN 211519–85–6)

1.1.-12.31.

9 000 tonų

0

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizatorius, sudarytas iš titano dioksido ir volframo trioksido

1.1.-12.31.

3 000 tonų

0

 (4) 09.2644

ex 3824 90 92

77

Preparatas, kurio sudėtyje yra:

— ne mažiau kaip 55 % ir ne daugiau kaip 78 % dimetilglutarato

— ne mažiau kaip 10 % ir ne daugiau kaip 30 % dimetiladipato ir

— ne daugiau kaip 35 % dimetilsukcinato

1.1.-12.31.

10 000 tonų

0

 (4) 09.2140

ex 3824 90 92

79

Tretinių aminų mišinys, kurio sudėtyje:

— N,N-dimetil-1-oktanaminas sudaro 2,0–4,0 % masės

— N,N-dimetil-1-dekanaminas – ne mažiau kaip 94 % masės

— N,N-dimetil-1-dodekanaminaso –ne daugiau kaip 2 % masės

1.1.-12.31.

4 500 tonų

0

 (4) 09.2829

ex 3824 90 93

43

Liekanų, netirpstančių alifatiniuose angliavandeniliuose, gautų ekstrahuojant kanifoliją iš medienos, kietas ekstraktas, pasižymintis šiomis charakteristikomis:

— kanifolijos rūgštis sudaro ne daugiau kaip 30 % masės,

— rūgščių skaičius ne didesnis kaip 110 ir

— lydymosi temperatūra ne žemesnė kaip 100 °C

1.1.-12.31.

1 600 tonų

0

 (4) 09.2907

ex 3824 90 93

67

Miltelių pavidalo fitosterolių mišinys, kurio sudėtyje yra:

— ne mažiau kaip 75 % masės sterolių,

— ne daugiau kaip 25 % masės stanolių,

skirtas stanolių/sterolių arba stanolių/sterolių esterių gamybai (1)

1.1.-12.31.

2 500 tonų

0

 (4) 09.2660

ex 3902 30 00

98

Amorfinio poli-alfa-olefino klijai higienos gaminiams gaminti (1)

1.1.-12.31.

500 tonų

0

 (4) 09.2639

3905 30 00

 

Poli(vinilo alkoholis), kuriame yra arba nėra nehidrolizuotų acetato grupių

1.1.-2015.12.31.

15 000 tonų

0

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(vinilbutiralis) (CAS RN 63148–65–2):

— kurio sudėtyje hidroksilo grupės sudaro ne mažiau kaip 17,5 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės, ir

— kurio dalelių dydžio mediana (D50) yra didesnė kaip 0,6 mm

1.1.-12.31.

11 000 tonų

0

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsiloksanas, kurio polimerizacijos laipsnis yra 2 800 monomero grandžių (± 100)

1.1.-12.31.

1 300 tonų

0

09.2816

ex 3912 11 00

20

Celiuliozės acetato dribsniai

1.1.-12.31.

75 000 tonų

0

09.2864

ex 3913 10 00

10

Natrio alginatas, gautas iš rudadumblių (CAS RN 9005–38–3)

1.1.-12.31.

1 000 tonų

0

09.2641

ex 3913 90 00

87

Natrio hialuronatas, nesterilus, kurio:

— vidutinė molekulinė masė (Mw) ne didesnė kaip 900 000 ,

— endotoksino lygis neviršija 0,008 endotoksino vienetų (ES)/mg,

— sudėtyje esantis etanolis sudaro ne daugiau kaip 1 % masės,

— sudėtyje esantis izopropanolis sudaro ne daugiau kaip 0,5 % masės

1.1.-12.31.

200 kg

0

09.2661

ex 3920 51 00

50

Polimetilmetakrilato lakštai, atitinkantys šiuos standartus:

— EN 4364 (MIL-P-5425E) ir DTD5592A arba

— EN 4365 (MIL-P-8184) ir DTD5592A

1.1.-12.31.

100 tonų

0

09.2645

ex 3921 14 00

20

Akytas regeneruotos celiuliozės blokas, įmirkytas vandeniu, kurio sudėtyje yra magnio chlorido ir ketvirtinių amonio junginių, ir kurio matmenys – 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.-12.31.

1 300 tonų

0

09.2818

ex 6902 90 00

10

Ugniai atsparios plytos, kurių:

— briauna ilgesnė kaip 300 mm;

— sudėtyje TiO2 sudaro ne daugiau kaip 1 % masės;

— sudėtyje Al2O3 sudaro ne daugiau kaip 0,4 % masės bei

— tūrio pokytis 1 700 °C temperatūroje yra mažesnis kaip 9 %

1.1.-12.31.

225 tonų

0

09.2628

ex 7019 52 00

10

120 g/m2 (± 10 g/m2) masės plastiku padengtas stiklo pluošto audinys, paprastai naudojamas nuo vabzdžių apsaugančioms vyniojamoms uždangoms su pritvirtintais rėmais gaminti

1.1.-12.31.

3 000 000 m2

0

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferochromas, kurio sudėtyje anglis sudaro ne mažiau kaip 1,5 %, bet ne daugiau kaip 4 % masės, o chromas – ne daugiau kaip 70 % masės

1.1.-12.31.

50 000 tonų

0

 (4) 09.2834

ex 7604 29 10

20

Aliuminio lydinio strypai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 200 mm, bet neviršija 300 mm

1.1.-12.31.

1 000 tonų

0

 (4) 09.2835

ex 7604 29 10

30

Aliuminio lydinio strypai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 300,1 mm, bet ne didesnis kaip 533,4 mm

1.1.-12.31.

500 tonų

0

09.2840

ex 8104 30 00

20

Magnio milteliai, kurių:

— grynumas ne mažesnis kaip 98 %, bet ne didesnis kaip 99,5 % masės,

— dalelių dydis ne mažesnis kaip 0,2 mm, bet ne didesnis kaip 0,8 mm

1.1.-12.31.

2 000 tonų

0

 (4) 09.2629

ex 8302 49 00

91

Teleskopinės rankenos iš aliuminio, skirtos kelioniniam bagažui gaminti (1)

1.1.-12.31.

800 000 vienetų

0

09.2642

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

30

40

Mazgas, kurį sudaro:

— vienfazis elektros kintamosios srovės kolektorinis variklis, kurio galia ne mažesnė kaip 480 W, bet ne didesnė kaip 1 400 W ir kurio įėjimo galia didesnė kaip 900 W, bet ne didesnė kaip 1 600 W, kurio išorinis skersmuo didesnis kaip 119,8 mm, bet ne didesnis kaip 135,2 mm ir kurio nominalios apsukos didesnės kaip 30 000 aps/min, bet ne didesnės kaip 50 000 aps/min, ir

— oro įtraukimo ventiliatorius,

skirtas vakuuminiams siurbliams gaminti (1)

1.1.-12.31.

120 000 vienetų

0

09.2763

ex 8501 40 80

30

Elektrinis vienfazis kintamosios srovės kolektorinis variklis, kurio galia didesnė kaip 750 W, įėjimo galia didesnė kaip 1 600 W, bet ne didesnė kaip 2 700 W, išorinis skersmuo didesnis kaip 120 mm (± 0,2 mm), bet ne didesnis kaip 135 mm (± 0,2 mm), nominalios apsukos daugiau kaip 30 000 aps/min, bet ne daugiau kaip 50 000 aps/min, su oro įtraukimo ventiliatoriumi, skirtas naudoti vakuuminių siurblių gamybai (1)

1.1.-12.31.

2 000 000 vienetų

0

09.2633

ex 8504 40 82

20

Elektros lygintuvas, kurio galia ne didesnė kaip 1 kVA, naudojamas 8509 80 subpozicijai ir 8510 pozicijai priskiriamiems prietaisams gaminti (1)

1.1.-12.31.

4 500 000 vienetų

0

09.2643

ex 8504 40 82

30

Maitinimo tiekimo plokštės, skirtos prekėms, priskiriamoms 8521 ir 8528 pozicijoms, gaminti (1)

1.1.-12.31.

1 038 000 vienetų

0

09.2620

ex 8526 91 20

20

GPS sistemoms skirtas komplektas su pozicijos nustatymo funkcija, be monitoriaus, ne didesnės kaip 2 500 g masės

1.1.-12.31.

3 000 000 vienetų

0

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Spausdintinė plokštė su šviesos diodais (LED):

— su prizmėmis/lęšiais arba be jų ir

— su jungtimi (-is) arba be jų,

naudojama 8528 pozicijai priskiriamų prekių vidinio apšvietimo įtaisams gaminti (1)

1.1.-12.31.

115 000 000 vienetų

0

09.2003

ex 8543 70 90

63

Reguliuojamos įtampos dažnio generatorius, sudarytas iš aktyviųjų ir pasyviųjų elementų, sumontuotų ant spausdintinės plokštės esančios korpuse, kurio matmenys ne didesni kaip 30 mm × 30 mm

1.1.-12.31.

1 400 000 vienetų

0

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

Iš anglies pluošto ir dirbtinės dervos pagamintas dviračio rėmas, dažytas, lakuotas ir (arba) poliruotas, naudojamas dviračiams gaminti (1)

1.1.-12.31.

125 000 vienetų

0

09.2669

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

21

31

Iš anglies pluošto ir dirbtinės dervos pagaminta dviračio priekinė šakė, dažyta, lakuota ir (arba) poliruota, naudojama dviračiams gaminti (1)

1.1.-12.31.

97 000 vienetų

0

09.2631

ex 9001 90 00

80

Neaptaisyti stiklo lęšiai, prizmės ir suklijuoti elementai, naudojami prekėms, kurių KN kodai 9002 , 9005 , 9013 10 ir 9015 , gaminti arba taisyti (1)

1.1.-12.31.

5 000 000 vienetų

0

 (4) 09.2836

ex 9003 11 00

ex 9003 19 00

10

20

Plastikiniai arba netauriųjų metalų akinių rėmeliai, skirti korekciniams akiniams gaminti (1)

1.1.-12.31.

5 800 000 vienetų

0

(1)   Muitų taikymas sustabdytas pagal 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1), 291–300 straipsnius.

(2)   Tačiau priemonė netaikoma, jei perdirbimą vykdo mažmeninės prekybos arba viešojo maitinimo įmonės.

(3)   Taikoma specifinė muito norma.

(4)   Nauja pozicija arba iš dalies pakeista pozicija.( 1 ) 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).

( 2 ) 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

( 3 ) 2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 7/2010, kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas, bei panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2505/96 (OL L 3, 2010 1 7, p. 1.).

Top