EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1387-20140701

Consolidated text: Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1387/2013 2013 m. gruodžio 17 d. kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1344/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1387/2014-07-01

2013R1387 — LT — 01.07.2014 — 001.002


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1387/2013

2013 m. gruodžio 17 d.

kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1344/2011

(OL L 354, 28.12.2013, p.201)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 722/2014 2014 m. birželio 24 d.

  L 192

9

1.7.2014


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 293, 9.10.2014, p. 57  (1387/2013)

►C2

Klaidų ištaisymas, OL L 293, 9.10.2014, p. 58  (722/2014)
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1387/2013

2013 m. gruodžio 17 d.

kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1344/2011EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 31 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

I priede nurodytų žemės ūkio ir pramonės produktų gamyba Sąjungoje šiuo metu nepakankama arba nevykdoma, todėl neįmanoma patenkinti Sąjungos pramonės šakų, kuriose naudojami tie produktai, poreikių;

(2)

todėl Sąjunga yra suinteresuota iš dalies arba visiškai sustabdyti autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tiems produktams;

(3)

Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1344/2011 ( 1 ) buvo ne kartą iš dalies pakeistas. Be to, iš dalies pakeitus jį Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1220/2012 ( 2 ), iš Reglamento (ES) Nr. 1344/2011 taikymo srities išbraukti žuvininkystės produktai. Todėl siekiant skaidrumo visas Reglamentas (ES) Nr. 1344/2011 turėtų būti pakeistas;

(4)

reglamentais, kuriais sustabdomas autonominių Bendrojo muito tarifo muitų taikymas tam tikriems pramonės ir žemės ūkio produktams, atnaujinta didelė dalis ankstesnių priemonių. Todėl, siekiant racionalizuoti atitinkamų priemonių įgyvendinimą, tikslinga šio reglamento galiojimo laiko neriboti, nes jo taikymo sritis gali būti pakeista, o produktai Tarybos reglamentu gali būti įtraukiami į šio reglamento I priedą arba iš jo išbraukiami;

(5)

kadangi šio reglamento I priede nurodytų produktų muitų taikymas sustabdytas laikinai, tą sustabdymą reikėtų persvarstyti sistemingai ir ne vėliau kaip per penkerius metus nuo jo taikymo pradžios ar atnaujinimo. Be to, Komisijai pateikus pasiūlymą, pagrįstą jos iniciatyva atlikto persvarstymo rezultatais, arba paprašius vienai ar kelioms valstybėms narėms, gali prireikti bet kuriuo metu atšaukti muitų taikymo tam tikriems produktams sustabdymą, jei Sąjungai nebenaudinga toliau stabdyti muitų taikymo arba jei tai pateisinama techniniais produktų pokyčiais, pasikeitusiomis aplinkybėmis ar ekonominėmis tendencijomis rinkoje;

(6)

tam tikrų šio reglamento I priede išvardytų produktų statistiniai duomenys dažnai pateikiami vienetais, kvadratiniais metrais ar kitais matavimo vienetais nei svoris. Tačiau Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 ( 3 ) I priede pateiktoje Kombinuotojoje nomenklatūroje tokie papildomi matavimo vienetai nenurodyti. Todėl reikia numatyti kad importuojant atitinkamus produktus išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijoje būtų nurodytas ne tik svoris kilogramais arba tonomis, bet ir susiję papildomi matavimo vienetai;

(7)

kadangi šiame reglamente nustatytas muitų sustabdymas turi būti pradėtas taikyti nuo 2014 m. sausio 1 d., šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir būti taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.;

(8)

vadovaujantis proporcingumo principu ir siekiant pagrindinių tikslų – didinti Sąjungos pramonės konkurencinius pajėgumus ir taip suteikti galimybių išsaugoti darbo vietas arba sukurti naujų bei modernizuoti savo struktūrą, – būtina ir tikslinga nustatyti Bendrojo muitų tarifo muitų taikymo I priede nurodytiems produktams sustabdymo taisykles. Pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 4 dalį šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina jo tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas I priede išvardytiems žemės ūkio ir pramonės produktams sustabdomas.

2 straipsnis

1.  Komisija gali bet kuriuo metu persvarstyti muito taikymo I priede išvardytiems produktams sustabdymą:

a) savo iniciatyva;

b) valstybės narės prašymu.

2.  Komisija muito taikymo sustabdymą persvarsto I priede nurodytais metais.

3 straipsnis

Teikiant produktų, kuriems priskiriami II priede nurodyti KN kodai arba TARIC kodai, išleidimo į laisvą apyvartą deklaraciją, į atitinkamą jos laukelį įrašomi tame priede nurodyti papildomi matavimo vienetai.

4 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1344/2011 panaikinamas.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

▼M1

(*) Muitų tarifų taikymo sustabdymas, susijęs su šiame priede nurodytu produktu, kurio KN ar TARIC kodas, produkto aprašymas arba privalomos peržiūros data iš dalies pakeista 2014 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 722/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams (OL L 192, 2014 7 1, p. 9).

▼BKN kodas

TARIC

Aprašymas

Autonominio muito tarifas

Numatytos privalomos priežiūros

ex071021 00

10

Žirniai ankštyse (Pisum sativum rūšies, Hortense axiphium veislės), sušaldyti, ne storesni kaip 6 mm, skirti naudoti su ankštimis paruoštų maisto produktų gamyboje (1) (2)

0 %

31.12.2018

ex071080 95

50

Bambuko ūgliai, sušaldyti, nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

0 %

31.12.2018

ex071159 00

11

Grybai, išskyrus Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum ir Tricholoma genties grybus, konservuoti sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui, skirti konservų pramonei (1)

0 %

31.12.2016

ex071232 00

ex071233 00

ex071239 00

10

10

31

Grybai, išskyrus Agaricus genties grybus, džiovinti, sveiki arba supjaustyti atpažįstamais gabalėliais ar riekelėmis, skirti kitokiam apdorojimui negu tik paprastas perpakavimas mažmeninės prekybos tikslais (1) (2)

0 %

31.12.2018

ex080410 00

30

Datulės, šviežios arba džiovintos, naudojamos gėrimų ar maisto pramonės produktams gaminti (išskyrus pakavimą) (1)

0 %

31.12.2018

ex081040 50

10

Vaccinium macrocarpon rūšies spanguolės, šviežios, naudojamos gėrimų ar maisto pramonės produktams gaminti (išskyrus pakavimą) (1)

0 %

31.12.2018

0811 90 50

0811 90 70

ex081190 95

70

Vaccinium genties vaisiai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, sušaldyti, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių

0 %

31.12.2018

ex081190 95

20

Boizenberijos (Boysenberries) aviečių, gervuogių ir loganberijų hibridas), kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, neskirtos mažmeninei prekybai

0 %

31.12.2018

ex081190 95

30

Ananasai (Ananas comosus), supjaustyti gabalais, sušaldyti

0 %

31.12.2018

ex081190 95

40

Erškėtuogės, nevirtos arba išvirtos garuose arba vandenyje, sušaldytos, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex151190 19

*ex151190 91

*ex151311 10

*ex151319 30

*ex151321 10

*ex151329 30

10

10

10

10

10

10

Palmių aliejus, kokosų (kopros) aliejus, palmių branduolių aliejus, skirtas gaminti:

— pramoninėms riebalų monokarboksirūgštims, priskiriamoms 3823 19 10 subpozicijai,

— riebalų rūgščių metilesteriams, priskiriamiems 2915 arba 2916 pozicijai,

— riebalų alkoholiams, priskiriamiems 2905 17, 2905 19 ir 3823 70 subpozicijoms, naudojamiems kosmetikai, skalbimo priemonėms arba farmacijos produktams gaminti,

— riebalų alkoholiams, priskiriamiems 2905 16 subpozicijai, gryniems arba mišiniuose, naudojamiems kosmetikai, skalbimo priemonėms arba farmacijos produktams gaminti,

— stearino rūgščiai, priskiriamai 3823 11 00 subpozicijai,

— prekėms, priskiriamoms 3401 pozicijai,

— didelio grynumo riebalų rūgštims, priskiriamoms 2915 pozicijai, naudojamoms cheminiams produktams gaminti, išskyrus produktus, priskiriamus 3826 pozicijai, arba

— prekėms, priskiriamoms 1516 pozicijai (1)

0 %

2014 12 31

▼B

ex151590 99

92

Augalinis aliejus, rafinuotas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės arachidono rūgšties arba ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės dokozaheksaenono rūgšties

0 %

31.12.2018

ex151620 96

20

Kininės simondsijos aliejus, sukietintas ir peresterintas, kuriam neatlikta jokių kitų cheminių modifikacijų ir netaikytas tekstūravimas

0 %

31.12.2014

ex151790 99

10

Augalinis aliejus, rafinuotas, kurio ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės sudaro arachidono rūgštis, arba kurio ne mažiau kaip 12 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės sudaro dokozaheksaenono rūgštis, standartizuotas saulėgrąžų aliejumi, kurio sudėtyje yra daug oleino rūgšies (HOSO)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex190190 99

ex210690 98

39

45

Miltelių pavidalo preparatai, kurių:

— ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės sudaro iš kviečių gautas maltodekstrinas,

— ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės sudaro išrūgos (pieno serumas),

— ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės sudaro rafinuotas, balintas, dezodoruotas ir nesukietintas saulėgrąžų aliejus,

— ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės sudaro purškiamojo džiovinimo būdu džiovinto nokinto sūrio mišinys,

— ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės sudaro pasukos ir

— ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės sudaro natrio kazeinatas, dinatrio fosfatas, pieno rūgštis

0 %

2018 12 31

▼B

ex190230 10

ex190300 00

10

20

Skaidrūs vermišėliai, supjaustyti gabaliukais, pagaminti iš pupų (Vigna radiata (L.) Wilczek), nesupakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

0 %

31.12.2018

ex200591 00

10

Bambukų ūgliai, paruošti arba konservuoti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 5 kg

0 %

31.12.2018

ex200799 50

ex200799 50

81

91

Koncentruota malpigijų tyrė:

— iš Malpighia spp. genties augalų vaisių,

— su cukrumi, kurio masės dalis ne mažesnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 30 %,

naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti (1)

9 % (3)

31.12.2017

ex200799 50

ex200799 50

82

92

Parūgštinta koncentruota bananų tyrė, gauta verdant:

— Musa cavendish genties augalų vaisius,

— su cukrumi, kurio masės dalis ne mažesnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 30 %,

naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti (1)

11,5 % (3)

31.12.2017

ex200799 50

ex200799 50

ex200799 93

83

93

10

Koncentruota mangų tyrė, gauta verdant:

— Mangifera spp. genties augalų vaisius,

— su cukrumi, kurio masės dalis ne didesnė kaip 30 %,

naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti (1)

6 % (3)

31.12.2017

ex200799 50

ex200799 50

84

94

Koncentruota papajų tyrė, gauta verdant:

— Carica spp. genties augalų vaisius,

— su cukrumi, kurio masės dalis ne mažesnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 30 %,

naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti (1)

7,8 % (3)

31.12.2017

ex200799 50

ex200799 50

85

95

Koncentruota gvajavų tyrė, gauta verdant:

— Psidium spp. genties augalų vaisius,

— su cukrumi, kurio masės dalis ne mažesnė kaip 13 %, bet ne didesnė kaip 30 %,

naudojama maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti (1)

6 % (3)

31.12.2017

ex200893 91

20

Saldintos džiovintos spanguolės, naudojamos maisto perdirbimo pramonės produktų gamybai (vien pakavimas nelaikomas perdirbimu) (4)

0 %

31.12.2017

ex200899 48

94

Mangų tyrė:

— ne iš koncentrato,

— iš Mangifera genties augalų vaisių,

— kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 14, bet ne didesnė kaip 20,

naudojama gėrimų pramonės produktams gaminti (1)

6 %

31.12.2015

ex200899 49

ex200899 99

30

40

Besėklė boizeno uogų tyrė, į kurią nepridėta alkoholio, kurios sudėtyje yra arba nėra pridėtojo cukraus

0 %

31.12.2014

ex200899 49

ex200899 99

70

11

Blanširuoti Kara kishmish genties vynuogių lapai sūryme, kuriame:

— druskos koncentracija sudaro daugiau kaip 6 % masės,

— rūgštingumą rodantis citrinų rūgšties monohidratas sudaro ne mažiau kaip 0,1 % ir ne daugiau kaip 1,4 % masės,

— nėra arba yra ne daugiau kaip 2 000 mg/kg natrio benzoato pagal CODEX STAN 192-1995,

skirti naudoti gaminant ryžiais įdarytus vynuogių lapus (1)

0 %

31.12.2017

ex200941 92

ex200941 99

20

70

Ananasų sultys:

— ne iš koncentrato,

— iš Ananas genties augalų vaisių,

— kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 11, bet ne didesnė kaip 16,

naudojamos gėrimų pramonės produktams gaminti (1)

8 %

31.12.2015

ex200949 30

91

Anansų sultys, ne miltelių pavidalo, kurių:

— Brikso vertė didesnė kaip 20, bet ne didesnė kaip 67,

— vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg grynojo svorio,

— sudėtyje yra pridėtojo cukraus,

naudojamos maisto ir gėrimų pramonės produktams gaminti (1)

0 %

31.12.2014

ex200981 31

10

Koncentruotos spanguolių sultys:

— kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 40, bet ne didesnė kaip 66,

— tiesiogiai supakuotos į ne mažesnės kaip 50 litrų talpos pakuotes

0 %

31.12.2014

ex200989 79

20

Sušaldytas boizeno uogų sulčių koncentratas, kurio Brikso vertė ne mažesnė kaip 61, bet ne didesnė kaip 67, tiesiogiai supakuotas į ne mažesnes kaip 50 litrų talpos pakuotes

0 %

31.12.2016

ex200989 79

30

Sušaldytos koncentruotos malpigijų sultys:

— kurių Brikso vertė didesnė kaip 48, bet ne didesnė kaip 67,

— tiesiogiai supakuotos į ne mažesnės kaip 50 litrų talpos pakuotes

0 %

31.12.2018

ex200989 79

85

Koncentruotos aliejinės kopūstpalmės uogų sultys:

— Euterpe oleracea rūšies,

— šaldytos,

— nesaldintos,

— ne miltelių pavidalo,

— kurių Brikso vertė ne mažesnė kaip 23, bet ne didesnė kaip 32,

tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių masė ne mažesnė kaip 10 kg

0 %

31.12.2016

ex200989 99

93

Sušaldytas neapdorotas kokosų vanduo, tiesiogiai supakuotas į ne mažesnes kaip 50 litrų talpos pakuotes

0 %

31.12.2016

ex210610 20

10

Sojos baltymų izoliatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 6,6 %, bet ne daugiau kaip 8,6 % masės kalcio fosfato

0 %

31.12.2018

▼M1

ex210610 20

20

Sojų baltymų koncentratas, kuriame baltymai sudaro ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 90 % sausojo produkto masės, miltelių pavidalo ar tekstūruotas

0 %

2018 12 31

▼B

ex210690 92

45

Preparatas, kurio sudėtyje yra:

— daugiau nei 30 %, bet ne daugiau nei 35 % masės paprastojo saldymedžio ekstrakto

— daugiau nei 65 %, bet ne daugiau kaip 70 % masės oktano triglicerido,

kurio masė standardizuota ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 4 % masės glabridino

0 %

31.12.2016

▼M1

ex220720 00

ex220720 00

ex382000 00

20

80

20

Žaliava, kurios:

— ne mažiau kaip 88 %, bet ne daugiau kaip 92 % masės sudaro etanolis,

— ne mažiau kaip 2,2 %, bet ne daugiau kaip 2,7 % masės sudaro monoetilenglikolis,

— 1,0 %, bet ne daugiau kaip 1,3 % masės sudaro metiletilketonas,

— ne mažiau kaip 0,36 %, bet ne daugiau kaip 0,40 % masės sudaro anijoninė aktyvioji paviršiaus medžiaga (apie 30 % aktyvumo),

— ne mažiau kaip 0,0293 %, bet ne daugiau kaip 0,0396 % masės sudaro metil izopropilketonas,

— ne mažiau kaip 0,0195 %, bet ne daugiau kaip 0,0264 % masės sudaro 5-metil-3-heptanonas,

— ne mažiau kaip 10 ppm, bet ne daugiau kaip 12 ppm masės sudaro denatonio benzoatas (Bitrex),

— ne daugiau kaip 0,01 % masės sudaro kvapiosios medžiagos,

— ne mažiau kaip 6,5 %, bet ne daugiau kaip 8,0 % masės sudaro vanduo,

naudojama koncentruotam automobilių stiklų plovikliui ir kitiems ledo tirpikliams gaminti (1)

0 %

2018 12 31

▼B

ex251990 10

10

Lydyta magnezija, kurios grynumas ne mažesnis kaip 97 % masės

0 %

31.12.2016

▼M1

ex270799 99

10

Sunkiosios ir vidutiniosios alyvos, kurių aromatinių junginių kiekis viršija jų nearomatinių junginių kiekį, naudojamos kaip naftos perdirbimo gamyklų žaliava kuriame nors iš specifinių procesų, apibūdintų 27 skirsnio 5 papildomojoje pastabojev (1)

0 %

2018 12 31

ex271019 99

10

Kataliziškai hidroizomerizuota bazinė alyva, iš kurios pašalintas vaškas, susidedanti iš hidrintų, izoparafininių angliavandenilių, kurios:

— ne mažiau kaip 90 % masės sudaro sotieji angliavandeniliai ir

— ne daugiau kaip 0,03 % masės – siera;

klampos indeksas ne mažesnis kaip 120.

0 %

2018 12 31

▼B

ex280450 90

10

Telūras, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,99 % masės, bet ne didesnis kaip 99,999 % (CAS RN 13494-80-9)

0 %

31.12.2018

2804 70 00

 

Fosforas

0 %

31.12.2018

ex280519 90

10

Ličio metalas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,7 % masės (CAS RN 7439-93-2)

0 %

31.12.2017

ex280530 10

10

Cerio ir kitų retų žemės metalų lydinys, kurio sudėtyje esantis ceris sudaro ne mažiau kaip 47 % masės

0 %

31.12.2018

ex280530 90

ex280530 90

ex280530 90

45

55

65

Retųjų žemių metalai, skandis ir itris, kurių grynumas ne mažesnis kaip 95 % masės

0 %

31.12.2015

ex281119 80

10

Sulfamo rūgštis (CAS RN 5329-14-6)

0 %

31.12.2018

ex281119 80

20

Vandenilio jodidas (CAS RN 10034-85-2)

0 %

31.12.2016

ex281119 80

30

Fosfito rūgštis (CAS RN 10294-56-1) / fosfono rūgštis (CAS RN 13598-36-2), naudojama kaip sudedamoji dalis gaminant polivinilchlorido pramonėje naudojamus priedus (1)

0 %

31.12.2017

ex281122 00

10

Miltelių pavidalo silicio dioksidas (CAS RN 7631-86-9), naudojamas didelio efektyvumo skysčio chromatografijos kolonėlių (HPLC) ir mėginio paruošimo kasečių gamyboje (1)

0 %

31.12.2018

ex281122 00

30

Akytojo baltojo silicio dioksido rutuliukai, didesni kaip 1 μm, naudojami kosmetikos gaminiams gaminti (1)

0 %

31.12.2016

ex281290 00

10

Azoto trifluoridas (CAS RN 7783-54-2)

0 %

31.12.2018

ex281640 00

10

Bario hidroksidas (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2017

ex281810 91

10

Mikrokristalinės struktūros sukepintasis korundas, kurio sudėtyje pagal masę:

— α-Al2O3 (CASRN1344-28-1) sudaro ne mažiau kaip 94 %, bet ne daugiau kaip 98,5 % masės,

— magnio špinelis (CASRN1309-48-4) sudaro 2 %(± 1,5 %) masės,

— itrio oksidas (CASRN1314-36-9) sudaro 1 %(± 0,6 %) masės

ir

— 2 %(± 1,2 %) masės sudaro lantano oksidas (CASRN1312-81-8)

— arba 2 %(± 1,2 %) masės sudaro lantano oksidas (CASRN1312-81-8) ir neodimio oksidas (CASRN1313-97-9)

ir kuriame mažiau kaip 50 % bendros masės sudaro didesnės kaip 10 mm dalelės

0 %

31.12.2015

ex281820 00

10

Aliumogelis, kurio savitasis paviršiaus plotas yra ne mažesnis kaip 350 m2/g

0 %

31.12.2014

ex281830 00

10

Aliuminio hidroksido oksidas, pseudo-bemito pavidalo

4 %

31.12.2018

2819 10 00

 

Chromo trioksidas (CAS RN 1333-82-0)

0 %

31.12.2016

ex281990 90

10

Dichromo trioksidas, naudojamas metalurgijoje (CAS RN 1308-38-9) (1)

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex282300 00

10

Titano dioksidas (CAS RN 13463–67–7), kurio:

— grynumas ne mažesnis kaip 99,9 % masės,

— vidutinis grūdelio dydis ne mažesnis kaip 0,7 μm ir ne didesnis kaip 2,1μm

0 %

2017 12 31

▼B

ex282300 00

20

Titano dioksidas (CAS RN 13463-67-7), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,7 % masės ir kurio sudėtyje pagal masę yra:

— ne daugiau kaip 0,005 % kalio ir natrio (kartu) (išreikšto elementiniu natriu ir elementiniu kaliu),

— ne daugiau kaip 0,01 % fosforo (išreikšto elementiniu fosforu),

naudojamas metalurgijoje (1)

0 %

31.12.2017

ex282510 00

10

Hidroksilamonio chloridas (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2017

ex282550 00

20

Vario (I arba II) oksidas, kurio sudėtyje varis sudaro ne mažiau kaip 78 % masės, o chloridas – ne daugiau kaip 0,03 % masės

0 %

31.12.2018

ex282560 00

10

Cirkonio dioksidas (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2017

ex282619 90

10

Volframo heksafluoridas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,9 % masės (CAS RN 7783-82-6)

0 %

31.12.2015

ex282690 80

15

Ličio heksafluorfosfatas (CAS RN 21324-40-3)

0 %

31.12.2016

ex282739 85

10

Vario monochloridas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės, bet ne didesnis kaip 99 % masės (CAS RN 7758-89-6)

0 %

31.12.2018

ex282739 85

20

Stibio pentachloridas, kurio grynumas 99 % masės arba didesnis (CAS RN 7647-18-9)

0 %

31.12.2016

ex282739 85

30

Mangano dichloridas (CAS RN 7773-01-5)

0 %

31.12.2014

▼M1

ex282739 85

40

Bario chlorido dihidratas (CAS RN 10326–27–9)

0 %

2018 12 31

▼B

ex282749 90

10

Hidratuotasis cirkonio chlorido oksidas

0 %

31.12.2018

ex283010 00

10

Dinatrio tetrasulfidas, kurio sudėtyje esantis natris sudaro ne daugiau kaip 38 % sauso bevandenio produkto masės

0 %

31.12.2018

ex283329 80

20

Mangano sulfato monohidratas (CAS RN 10034-96-5)

0 %

31.12.2018

ex283329 80

30

Cirkonio sulfatas (CAS RN 14644-61-2)

0 %

31.12.2015

ex283510 00

10

Natrio hipofosfito monohidratas (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2017

▼M1

ex283510 00

20

Natrio hipofosfitas (CAS RN 7681–53–0)

0 %

2018 12 31

▼B

ex283691 00

20

Ličio karbonatas, kurio sudėtyje yra viena arba daugiau nurodytų priemaišų:

— ne mažiau kaip 2 mg/kg arseno,

— ne mažiau kaip 200 mg/kg kalcio,

— ne mažiau kaip 200 mg/kg chloridų,

— ne mažiau kaip 20 mg/kg geležies,

— ne mažiau kaip 150 mg/kg magnio,

— ne mažiau kaip 20 mg/kg sunkiųjų metalų,

— ne mažiau kaip 300 mg/kg kalio,

— ne mažiau kaip 300 mg/kg natrio,

— ne mažiau kaip 200 mg/kg sulfatų,

kurių kiekis nustatytas vadovaujantis specifiniais metodais, nurodytais Europos Farmakopėjoje

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex283699 17

20

Cirkonio (IV) bazinis karbonatas (CAS RN 57219–64–4)

0 %

2018 12 31

▼B

ex283719 00

20

Vario cianidas (CAS RN 544-92-3)

0 %

31.12.2018

ex283720 00

10

Tetranatrio heksacianferatas (II) (CAS RN 13601-19-9)

0 %

31.12.2016

ex283720 00

20

Amonio geležies (III) heksacianferatas (II) (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2017

ex283919 00

10

Dinatrio disilikatas (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2017

ex283990 00

20

Kalcio silikatas (CAS RN 1344-95-2)

0 %

31.12.2018

2841 30 00

 

Natrio dichromatas (CAS RN 10588-01-9)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex284170 00

10

Diamonio tetraoksomolibdatas(2-) (CAS RN 13106–76–8)

0 %

2018 12 31

▼B

ex284180 00

10

Diamonio volframatas (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2017

ex284190 85

10

Ličio kobalto (III) oksidas, kurio sudėtyje esantis kobaltas sudaro ne mažiau kaip 59 % (CAS RN 12190-79-3)

0 %

31.12.2017

ex284190 85

20

Kalio-titano oksidas, miltelių pavidalo, grynumas ne mažesnis kaip 99 % (CAS RN 12056-51-8)

0 %

31.12.2018

ex284210 00

10

Sintetiniai beta ceolito milteliai

0 %

31.12.2018

ex284210 00

20

Sintetinių šabazito ceolitų milteliai

0 %

31.12.2014

ex284290 10

10

Natrio selenatas (CAS RN 13410-01-0)

0 %

31.12.2014

ex284329 00

10

Sidabro oksidas, be nitratų ir karbonatų, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 99,99 % sidabro atsižvelgiant į metalo kiekį, skirtas sidabro oksido baterijų gamybai (1)

0 %

31.12.2016

2845 10 00

 

Sunkusis vanduo (deuterio oksidas) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)

0 %

31.12.2018

2845 90 10

 

Deuteris ir jo junginiai; vandenilis ir jo junginiai, įsodrinti deuteriu; mišiniai ir tirpalai, kurių sudėtyje yra šių produktų (Euratom)

0 %

31.12.2018

ex284590 90

10

Helis-3 (CAS RN 14762-55-1)

0 %

31.12.2016

ex284590 90

20

Vanduo, ne mažiau kaip 95 % prisodrintas deguonimi-18 (CAS RN 14314-42-2)

0 %

31.12.2018

ex284590 90

30

(13C)Anglies monoksidas (CAS RN 1641-69-6)

0 %

31.12.2016

ex284590 90

40

Geležies boridas, kurio daugiau kaip 95 % masės prisodrinta boru-10 (CAS RN 200513-39-9)

0 %

31.12.2018

ex284610 00

ex382490 97

10

48

Retųjų žemių koncentratas, kurio sudėtyje retųjų metalų oksidų yra ne mažiau kaip 60 % masės, bet ne daugiau kaip 95 % masės, o cirkonio oksido, aliuminio oksido ar geležies oksido yra ne daugiau kaip po 1 % masės kiekvieno, ir nuodegų ne mažiau kaip 5 % masės

0 %

31.12.2018

ex284610 00

20

Dicerio trikarbonatas, hidratuotas arba nehidratuotas (CAS RN 537-01-9)

0 %

31.12.2018

ex284610 00

30

Cerio lantano karbonatas, hidratuotas arba nehidratuotas

0 %

31.12.2018

ex284610 00

40

Cerio lantano neodimio prazeodimio karbonatas, hidratuotas arba nehidratuotas

0 %

31.12.2014

2846 90 00

 

Retųjų žemių metalų (lantanoidų), itrio arba skandžio bei šių metalų mišinių neorganiniai arba organiniai junginiai, išskyrus klasifikuojamus 2846 10 00 subpozicijoje

0 %

31.12.2018

ex284800 00

10

Fosfanas (CAS RN 7803-51-2)

0 %

31.12.2018

ex285000 20

10

Silanas (CAS RN 7803-62-5)

0 %

31.12.2018

ex285000 20

20

Arsanas (CAS RN 7784-42-1)

0 %

31.12.2018

ex285000 20

30

Titano nitridas, kurio dalelių dydis ne didesnis kaip 250 nm (CAS RN 25583-20-4)

0 %

31.12.2017

ex285000 20

40

Germanio tetrahidridas (CAS RN 7782-65-2)

0 %

31.12.2016

ex285000 20

50

Natrio tetrahidroboratas (CAS RN 16940-66-2),

— kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės ir

— kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 10 ppm geležies,

skirtas naudoti kaip priedas polimeriniams deguonies užtvaros gaminiams gaminti (1)

0 %

31.12.2017

ex285000 60

10

Natrio azidas (CAS RN 26628-22-8)

0 %

31.12.2018

ex285300 90

10

Chlorsulfonilo izocianatas (CAS RN 1189-71-5)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex290339 19

10

1-Brom-2-metilpropanas (CAS RN 78–77–3), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,0 % ir kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip:

— 0,25 % antr-butilo bromido,

— 0,06 % n-butilo bromido,

— 0,06 % n-propilo bromido

0 %

2018 12 31

▼B

ex290339 90

10

Anglies tetrafluoridas (tetrafluormetanas) (CAS RN 75-73-0)

0 %

31.12.2018

ex290339 90

15

Perfluor(4-metil-2-pentenas) (CAS RN 84650-68-0)

0 %

31.12.2016

ex290339 90

25

2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-enas (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2017

ex290339 90

30

Perfluoretanas (CAS RN 76-16-4)

0 %

31.12.2018

ex290339 90

40

1,1-Difluoretanas (CAS RN 75-37-6)

0 %

31.12.2018

ex290339 90

50

1,1,1,3,3-Pentafluorpropanas (CAS RN 460-73-1)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼B

ex290339 90

75

Trans-1,3,3,3-tetrafluorprop-1-enas (CAS RN 1645-83-6)

0 %

31.12.2018

ex290339 90

80

Heksafluorpropenas (CAS RN 116-15-4)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex290339 90

85

(Perfluorbutil)etilenas (CAS RN 19430–93–4)

0 %

2018 12 31

ex290339 90

87

1H-perfluorheksanas (CAS RN 355–37–3)

0 %

2018 12 31

▼B

ex290377 30

10

1,1,1-Trichlortrifluoretanas (CAS RN 354-58-5)

0 %

31.12.2018

ex290377 90

10

Chlortrifluoretilenas (CAS RN 79-38-9)

0 %

31.12.2016

ex290389 90

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekachlorpentaciklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dienas (CAS RN 13560-89-9)

0 %

31.12.2018

ex290389 90

30

Oktafluorciklopentenas (CAS RN 559-40-0)

0 %

31.12.2016

ex290389 90

40

Heksabromciklododekanas

0 %

31.12.2016

ex290389 90

50

Chlorciklopentanas (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2017

ex290399 90

20

1,2-Bis(pentabromfenil)etanas (CAS RN 84852-53-9)

0 %

31.12.2018

ex290399 90

40

2,6-Dichlortoluenas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės ir kurio sudėtyje esantys:

— tetrachlordibenzodioksinai sudaro ne daugiau kaip 0,001 mg/kg,

— tetrachlordibenzofuranai sudaro ne daugiau kaip 0,001 mg/kg,

— tetrachlorbifenilai sudaro ne daugiau kaip 0,2 mg/kg

0 %

31.12.2018

ex290399 90

50

Fluorbenzenas (CAS RN 462-06-6)

0 %

31.12.2018

ex290399 90

70

α,α,α′,α′-Tetrachlor-o-ksilenas (CAS RN 25641-99-0)

0 %

31.12.2015

ex290399 90

80

1-Brom-3,4,5-trifluorbenzenas (CAS RN 138526-69-9)

0 %

31.12.2018

ex290399 90

85

2-Brom-9H-fluorenas(CAS RN 1133-80-8)

0 %

31.12.2018

ex290410 00

30

Natrio p-stirensulfonatas (CAS RN 2695-37-6)

0 %

31.12.2014

ex290410 00

50

Natrio 2-metilprop-2-eno-1-sulfonatas (CAS RN 1561-92-8)

0 %

31.12.2014

ex290420 00

10

Nitrometanas (CAS RN 75-52-5)

0 %

31.12.2015

ex290420 00

20

Nitroetanas (CAS RN 79-24-3)

0 %

31.12.2015

ex290420 00

30

1-Nitropropanas (CAS RN 108-03-2)

0 %

31.12.2015

ex290420 00

40

2-Nitropropanas (CAS RN 79-46-9)

0 %

31.12.2014

ex290490 40

10

Trichlornitrometanas, naudojamas produktų, klasifikuojamų 3808 92 subpozicijoje, gamyboje (CAS RN 76-06-2) (1)

0 %

31.12.2014

ex290490 95

20

1-Chlor-2,4-dinitrobenzenas (CAS RN 97-00-7)

0 %

31.12.2014

ex290490 95

30

Tozilchloridas (CAS RN 98-59-9)

0 %

31.12.2014

ex290490 95

40

4-Chlorobenzensulfonilchloridas (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2017

ex290490 95

50

Etansulfonilchloridas (CAS RN 594-44-5)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex290511 00

10

Metanolis (CAS RN 67–56–1), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,85 % masės

0 %

2018 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex290519 00

11

Kalio tret-butanoliatas (CAS RN 865–47–4), ištirpintas arba neištirpintas tetrahidrofurane pagal KN 29 skirsnio 1e) pastabą

0 %

2018 12 31

ex290519 00

20

Butiltitanato monohidratas, homopolimeras (CAS RN 162303–51–7)

0 %

2018 12 31

ex290519 00

25

Tetra-(2-etilheksil)titanatas (CAS RN 1070–10–6)

0 %

2018 12 31

▼B

ex290519 00

30

2,6-Dimetilheptan-4-olis (CAS RN 108-82-7)

0 %

31.12.2018

ex290519 00

40

2,6-Dimetilheptan-2-olis (CAS RN 13254-34-7)

0 %

31.12.2014

ex290519 00

70

Titano tetrabutanolatas (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2017

ex290519 00

80

Titanio tetraizopropoksidas (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2017

ex290519 00

85

Titano tetraetanoliatas (CAS RN 3087-36-3)

0 %

31.12.2018

ex290529 90

10

3,5-Dimetilheks-1-in-3-olis (CAS RN 107-54-0)

0 %

31.12.2014

ex290529 90

20

Dek-9-en-1-olis (CAS RN 13019-22-2)

0 %

31.12.2014

ex290529 90

30

Dodeka-8,10-dien-1-olis (CAS RN 33956-49-9)

0 %

31.12.2015

ex290539 95

10

Propan-1,3-diolis (CAS RN 504-63-2)

0 %

31.12.2015

ex290539 95

20

Butan-1,2-diolis (CAS RN 584-03-2)

0 %

31.12.2016

ex290539 95

30

2,4,7,9-Tetrametil-4,7-dekanediolis (CAS RN 17913-76-7)

0 %

31.12.2016

ex290539 95

40

Dekan-1,10-diolis (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2017

ex290539 95

50

2-Metil-2-propilpropan-1,3-diolis (CAS RN 78-26-2)

0 %

31.12.2018

ex290549 00

10

Etilidintrimetanolis (CAS RN 77-85-0)

0 %

31.12.2014

ex290559 98

20

2,2,2-Trifluoretanolis (CAS RN 75-89-8)

0 %

31.12.2014

2906 11 00

 

Mentolis (CAS RN 1490-04-6)

0 %

31.12.2018

ex290619 00

10

Cikloheks-1,4-ilendimetanolis (CAS RN 105-08-8)

0 %

31.12.2018

ex290619 00

20

4,4′-Izopropilidendicikloheksanolis (CAS RN 80-04-6)

0 %

31.12.2018

ex290629 00

10

2,2′-(m-Fenilen)dipropan-2-olis (CAS RN 1999-85-5)

0 %

31.12.2014

ex290629 00

20

1-Hidroksimetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorbenzenas (CAS RN 79538-03-7)

0 %

31.12.2018

ex290629 00

30

2-Feniletanolis (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2017

ex290715 90

10

2-Naftolis (CAS RN 135-19-3)

0 %

31.12.2016

ex290719 90

10

2,3,5-Trimetilfenolis (CAS RN 697-82-5)

0 %

31.12.2014

ex290719 90

20

Bifenil-4-olis (CAS RN 92-69-3)

0 %

31.12.2018

ex290721 00

10

Rezorcinolis (CAS RN 108-46-3)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼B

ex290729 00

15

6,6′-Di-tret-butil-4,4′-butilidendi-m-krezolis (CAS RN 85-60-9)

0 %

31.12.2018

ex290729 00

20

4,4′-(3,3,5-Trimetilcikloheksiliden)difenolis (CAS RN 129188-99-4)

0 %

31.12.2018

ex290729 00

30

4,4′,4′′-Etilidintrifenolis (CAS RN 27955-94-8)

0 %

31.12.2018

ex290729 00

35

4-[2-(4-Hidroksi-3-prop-2-enilfenil)propan-2-il]-2-prop-2-enilfenolis (CAS RN 1745-89-7)

0 %

31.12.2016

ex290729 00

40

2,3,5-Trimetilhidrochinonas (CAS RN 700-13-0)

0 %

31.12.2016

ex290729 00

45

2-Metilhidrochinonas (CAS RN 95-71-6)

0 %

31.12.2016

ex290729 00

50

6,6′,6″-Tricikloheksil-4,4′,4″-butan-1,1,3-triiltri(m-krezolis) (CAS RN 111850-25-0)

0 %

31.12.2018

ex290729 00

55

Bifenil-2,2′-diolis (CAS RN 1806-29-7)

0 %

31.12.2017

ex290729 00

70

2,2′,2″,6,6′,6″-Heksa-tret-butil-α,α′,α″-(mezitilen-2,4,6-triil)tri-p-krezolis (CAS RN 1709-70-2)

0 %

31.12.2018

ex290729 00

85

Floroglucinolis, hidratuotas arba nehidratuotas

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex290819 00

10

Pentafluorfenolis (CAS RN 771–61–9)

0 %

2018 12 31

▼B

ex290819 00

20

4,4′-(Perfluorizopropiliden)difenolis(CAS RN 1478-61-1)

0 %

31.12.2018

ex290899 00

30

4-Nitrofenolis (CAS RN 100-02-7)

0 %

31.12.2018

ex290899 00

40

4,5-Dihidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2017

ex290919 90

20

Bis(2-chloretil) eteris (CAS RN 111-44-4)

0 %

31.12.2018

ex290919 90

30

Nonafluorbutilo metilo eterio arba nonafluorbutilo etilo eterio izomerų mišinys, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės

0 %

31.12.2018

ex290919 90

50

3-Etoksi-perfluor-2-metilheksanas (CAS RN 297730-93-9)

0 %

31.12.2016

ex290919 90

60

1-Metoksiheptafluorpropanas (CAS RN 375-03-1)

0 %

31.12.2018

ex290920 00

10

8-Metoksicedranas (CAS RN 19870-74-7)

0 %

31.12.2016

ex290930 38

10

Bis(pentabromfenil)eteris (CAS RN 1163-19-5)

0 %

31.12.2018

ex290930 38

20

1,1′-Propan-2,2-diilbis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrompropoksi)benzenas] (CAS RN 21850-44-2)

0 %

31.12.2016

ex290930 90

10

2-(Fenilmetoksi)naftalenas (CAS RN 613-62-7)

0 %

31.12.2014

ex290930 90

20

1,2-Bis(3-metilfenoksi)etanas (CAS RN 54914-85-1)

0 %

31.12.2014

ex290930 90

30

3,4,5-Trimetoksitoluenas (CAS RN 6443-69-2)

0 %

31.12.2015

ex290950 00

10

4-(2-Metoksietil)fenolis (CAS RN 56718-71-9)

0 %

31.12.2018

ex290950 00

20

Ubichinolis (CAS RN 992-78-9)

0 %

31.12.2015

ex290960 00

10

Bis(α,α-dimetilbenzil) peroksidas (CAS RN 80-43-3)

0 %

31.12.2018

ex290960 00

20

1,4-Di(2-tret-butilperoksi izopropil)benzenas (CAS RN 25155-25-3)

0 %

31.12.2016

ex291090 00

15

1,2-Epoksicikloheksanas (CAS RN 286-20-4)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex291090 00

20

2-[(2-Metoksifenoksi)metil]oksiranas (CAS RN 2210–74–4)

0 %

2018 12 31

▼B

ex291090 00

30

2,3-Epoksipropan-1-olis (glicidolis) (CAS RN 556-52-5)

0 %

31.12.2018

ex291090 00

80

Alilo glicidileteris (CAS RN 106-92-3)

0 %

31.12.2016

ex291229 00

40

(2E,4E,6E,8E,10E,12E)-2,7,11-Trimetil-13-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)-2,4,6,8,10,12-tridekaheksaenalis (CAS RN 1638-05-7)

0 %

31.12.2016

ex291229 00

50

4-Izobutilbenzaldehidas (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2017

ex291229 00

60

3,4-Dimetilbenzaldehidas (CAS RN 5973-71-7)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex291229 00

70

4-tret-Butilbenzaldehidas (CAS RN 939–97–9)

0 %

2018 12 31

ex291229 00

80

4-Izopropilbenzaldehidas (CAS RN 122–03–2)

0 %

2018 12 31

▼B

ex291249 00

10

3-Fenoksibenzaldehidas (CAS RN 39515-51-0)

0 %

31.12.2018

ex291249 00

20

4-Hidroksibenzaldehidas (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2017

ex291249 00

30

Salicilo aldehidas (CAS RN 90-02-8)

0 %

31.12.2015

ex291419 90

20

Heptan-2-onas (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2017

ex291419 90

30

3-Metilbutanonas (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2017

ex291419 90

40

Pentan-2-onas (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2017

ex291429 00

20

Cikloheksadek-8-enonas (CAS RN 3100-36–5)

0 %

31.12.2018

ex291429 00

30

(R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-onas (CAS RN 6485-40-1)

0 %

31.12.2015

ex291429 00

40

Kamparas

0 %

31.12.2018

ex291429 00

50

trans-β-Damaskonas (CAS RN 23726-91-2)

0 %

31.12.2016

ex291439 00

30

Benzofenonas (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2017

ex291439 00

50

4-Fenilbenzfenonas (CAS RN 2128-93-0)

0 %

31.12.2018

ex291439 00

60

4-Metilbenzfenonas (CAS RN 134-84-9)

0 %

31.12.2018

ex291439 00

70

Benzilas (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2017

ex291439 00

80

4′-Metilacetofenonas (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2017

ex291450 00

20

3′-Hidroksiacetofenonas (CAS RN 121-71-1)

0 %

31.12.2015

ex291450 00

25

4′-Metoksiacetofenonas (CAS RN 100-06-1)

0 %

31.12.2018

ex291450 00

30

2′-Hidroksiacetofenonas (CAS RN 118-93-4)

0 %

31.12.2018

ex291450 00

36

2,7-Dihidroksi-9-fluorenonas (CAS RN 42523-29-5)

0 %

31.12.2018

ex291450 00

40

4-(4-Hidroksifenil)butan-2-onas (CAS RN 5471-51-2)

0 %

31.12.2016

ex291450 00

45

3,4-Dihidroksibenzofenonas (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2017

▼M1

ex291450 00

55

2,2',4,4'-Tetrahidroksibenzfenonas (CAS RN 131–55–5)

0 %

2018 12 31

▼B

ex291450 00

60

2,2-Dimetoksi-2-fenilacetofenonas (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2017

ex291450 00

70

16α,17α-Epoksi-3β-hidroksipregn-5-en-20-onas (CAS RN 974-23-2)

0 %

31.12.2017

ex291450 00

80

2′,6′-Dihidroksiacetofenonas (CAS RN 699-83-2)

0 %

31.12.2018

ex291469 90

10

2-Etilantrachinonas (CAS RN 84-51-5)

0 %

31.12.2018

ex291469 90

20

2-Pentilantrachinonas (CAS RN 13936-21-5)

0 %

31.12.2014

ex291469 90

30

1,4-Dihidroksiantrachinonas (CAS RN 81-64-1)

0 %

31.12.2018

ex291469 90

40

p-Benzochinonas (CAS RN 106-51-4)

0 %

31.12.2016

ex291470 00

20

2,4′-Difluorbenzofenonas (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2017

ex291470 00

40

Perfluor(2-metilpentan-3-onas) (CAS RN 756-13-8)

0 %

31.12.2018

ex291470 00

50

3′-Chlor propiofenonas (CAS RN 34841-35-5)

0 %

31.12.2018

ex291470 00

60

4′-tret-Butil-2′,6′-dimetil-3′,5′-dinitroacetofenonas (CAS RN 81-14-1)

0 %

31.12.2015

ex291470 00

70

4-Chlor-4′-hidroksibenzfenonas (CAS RN 42019-78-3)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex291470 00

80

Tetrachlor-p-benzchinonas (CAS RN 118–75–2)

0 %

2018 12 31

▼B

ex291529 00

10

Stibio triacetatai (CAS RN 6923-52-0)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

ex291539 00

25

2-Metilcikloheksilacetatas (CAS RN 5726–19–2)

0 %

2018 12 31

▼B

ex291539 00

40

tret-Butilacetatas (CAS RN 540-88-5)

0 %

31.12.2018

ex291539 00

50

3-Acetilfenilacetatas (CAS RN 2454-35-5)

0 %

31.12.2014

ex291539 00

60

Dodeka-8-enilacetatas (CAS RN 28079-04-1)

0 %

31.12.2015

ex291539 00

65

Dodeka-7,9-dienilacetatas (CAS RN 54364-62-4)

0 %

31.12.2015

ex291539 00

70

Dodeka-9-enilacetatas (CAS RN 16974-11-1)

0 %

31.12.2015

ex291539 00

75

Izobornilacetatas (CAS RN 125-12-2)

0 %

31.12.2016

ex291539 00

80

1-Feniletilacetatas (CAS RN 93-92-5)

0 %

31.12.2016

ex291539 00

85

2-tret-Butilcikloheksilacetatas (CAS RN 88-41-5)

0 %

31.12.2018

ex291560 19

10

Etilbutiratas (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2017

ex291590 70

30

3,3-Dimetilbutirilchloridas (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2017

ex291590 70

40

Nonano rūgštis (pelargono rūgštis) (CAS RN 112-05-0)

0 %

31.12.2018

ex291590 70

50

Alilheptanoatas (CAS RN 142-19-8)

0 %

31.12.2014

ex291590 70

55

Trietilortoformiatas (CAS RN 122-51-0)

0 %

31.12.2018

ex291590 70

60

Etil-6,8-dichloroktanoatas (CAS RN 1070-64-0)

0 %

31.12.2015

ex291590 70

70

Kobalto borato neodekanoato kompleksai, kurių grynumas ne mažesnis kaip 92 % masės (CAS RN 68457-13-6)

0 %

31.12.2016

ex291590 70

75

2,2-Dimetilbutirilchloridas (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2017

ex291590 70

80

Etildifluoroacetatas (CAS RN 454-31-9)

0 %

31.12.2016

ex291612 00

10

2-tret-Butil-6-(3-tret-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenil akrilatas (CAS RN 61167-58-6)

0 %

31.12.2018

ex291612 00

40

2,4-Di-tret-pentil-6[1-(3,5-di-tret-pentil-2-hidroksifenil)etil]fenilakrilatas (CAS RN 123968-25-2)

0 %

31.12.2018

ex291612 00

70

2-(2-Viniloksietoksi)etilakrilatas (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2017

ex291613 00

10

Hidroksicinko metakrilato milteliai (CAS RN 63451-47-8)

0 %

31.12.2014

ex291613 00

20

Cinko dimetakrilatas, miltelių pavidalo (CAS RN 13189-00-9)

0 %

31.12.2018

ex291614 00

10

2,3-Epoksipropilmetakrilatas (CAS RN 106-91-2)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex291614 00

20

Etilmetakrilatas (CAS RN 97–63–2)

0 %

2018 12 31

▼B

ex291619 95

20

Metil 3,3-dimetilpent-4-enoatas (CAS RN 63721-05-1)

0 %

31.12.2018

ex291619 95

40

Sorbo rūgštis, skirta naudoti pašarų gamyboje (CAS RN 110-44-1) (1)

0 %

31.12.2018

ex291620 00

50

Etil-2,2-dimetil-3-(2-metilpropenil)ciklopropankarboksilatas (CAS RN 97-41-6)

0 %

31.12.2018

ex291620 00

60

3-Cikloheksilpropiono rūgštis (CAS RN 701-97-3)

0 %

31.12.2015

ex291631 00

10

Benzilo benzoatas (CAS RN 120-51-4)

0 %

31.12.2016

ex291639 90

10

2,3,4,5-Tetrafluorbenzokarboksirūgštis (CAS RN 1201-31-6)

0 %

31.12.2016

ex291639 90

15

2-Chlor-5-nitrobenzenkarboksirūgštis (CAS RN 2516-96-3)

0 %

31.12.2016

ex291639 90

20

3,5-Dichlorbenzoilchloridai (CAS RN 2905-62-6)

3,6 %

31.12.2018

ex291639 90

25

2-Metil-3-(4-fluorfenil)-propionilchloridas (CAS RN 1017183-70-8)

0 %

31.12.2015

ex291639 90

30

2,4,6-Trimetilbenzoilchloridas (CAS RN 938-18-1)

0 %

31.12.2015

ex291639 90

35

Metil 4-tret-butilbenzoatas (CAS RN 26537-19-9)

0 %

31.12.2018

ex291639 90

38

6-Bromnaftalen-2-karboksirūgštis (CAS RN 5773-80-8)

0 %

31.12.2018

ex291639 90

45

2-Chlorbenzenkarboksirūgštis (CAS RN 118-91-2)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex291639 90

48

3-Fluorbenzoilchloridas (CAS RN 1711–07–5)

0 %

2018 12 31

▼B

ex291639 90

50

3,5-Dimetilbenzoilchloridas (CAS RN 6613-44-1)

0 %

31.12.2018

ex291639 90

55

4-tret-Butilbenzenkarboksirūgštis (CAS RN 98-73-7)

0 %

31.12.2017

ex291639 90

60

4-Etilbenzoilchloridai (CAS RN 16331-45-6)

0 %

31.12.2018

ex291639 90

70

Ibuprofenas (INN) (CAS RN 15687-27-1)

0 %

31.12.2018

ex291639 90

75

m-Toluilo rūgštis (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2017

ex291639 90

85

(2,4,5-trifluorfenil)acto rūgštis (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2017

ex291711 00

20

Bis(p-metilbenzil) oksalatas (CAS RN 18241-31-1)

0 %

31.12.2018

ex291711 00

30

Kobalto oksalatas (CAS RN 814-89-1)

0 %

31.12.2014

ex291719 10

10

Dimetilmalonatas (CAS RN 108-59-8)

0 %

31.12.2014

ex291719 10

20

Dietilmalonatas (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2017

▼M1

ex291719 90

15

Butino dirūgšties dimetilesteris (CAS RN 762–42–5)

0 %

2018 12 31

▼B

ex291719 90

20

Natrio 1,2-bis(cikloheksiloksikarbonil)etansulfonatas (CAS RN 23386-52-9)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex291719 90

25

(n-Dodecenil)gintaro rūgšties anhidridas (CAS RN 19780–11–1)

0 %

2018 12 31

▼B

ex291719 90

30

Etileno brasilatas (CAS RN 105-95-3)

0 %

31.12.2014

ex291719 90

50

Tetradekano dirūgštis (CAS RN 821-38-5)

0 %

31.12.2015

ex291719 90

70

Itakono rūgštis (CAS RN 97-65-4)

0 %

31.12.2018

ex291720 00

30

1,4,5,6,7,7-Heksachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboksianhidridas (CAS RN 115-27-5)

0 %

31.12.2018

ex291720 00

40

3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftalio anhidridas (CAS RN 5333-84-6)

0 %

31.12.2018

ex291734 00

10

Dialilftalatas (CAS RN 131-17-9)

0 %

31.12.2018

ex291739 95

20

Dibutil-1,4-benzendikarboksilatas (CAS RN 1962-75-0)

0 %

31.12.2015

ex291739 95

30

Benzen-1,2:4,5-tetrakarboksidianhidridas (CAS RN 89-32-7)

0 %

31.12.2015

▼M1

ex291739 95

40

Dimetil-2-nitrotereftalatas (CAS RN 5292–45–5)

0 %

2018 12 31

▼B

ex291816 00

20

Kalcio digliukonato monohidratas (CAS RN 66905-23-5), skirtas naudoti kalcio gliukonato laktato gamyboje (CAS RN 11116-97-5) (1)

0 %

31.12.2018

ex291819 98

20

L-obuolių rūgštis (CAS RN 97-67-6)

0 %

31.12.2018

ex291829 00

10

Monohidroksinaftalenkarboksirūgštys

0 %

31.12.2018

ex291829 00

35

Propil 3,4,5-trihidroksibenzoatas (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2017

ex291829 00

50

Heksametileno bis[3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)propionatas] (CAS RN 35074-77-2)

0 %

31.12.2018

ex291829 00

60

4-Hidroksibenzenkarboksirūgšties metilo, etilo, propilo arba butilo esteriai arba jų natrio druskos (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)

0 %

31.12.2016

ex291830 00

30

Metil-2-benzoilbenzoatas (CAS RN 606-28-0)

0 %

31.12.2018

ex291830 00

50

Etilacetoacetatas (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2017

ex291899 90

10

3,4-Epoksicikloheksilmetil 3,4-epoksicikloheksankarboksilatas (CAS RN 2386-87-0)

0 %

31.12.2018

ex291899 90

15

Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutiratas (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2017

ex291899 90

20

Metil 3-metoksiakrilatas (CAS RN 5788-17-0)

0 %

31.12.2014

▼M1

ex291899 90

25

3-Metoksi-2-(2-chlormetilfenil)-2-metilakrilatas (CAS RN 117428–51–0)

0 %

2018 12 31

▼B

ex291899 90

30

Metil-2-(4-hidroksifenoksi)propionatas (CAS RN 96562-58-2)

0 %

31.12.2018

ex291899 90

40

trans-4-Hidroksi-3-metoksicinamono rūgštis (CAS RN 1135-24-6)

0 %

31.12.2018

ex291899 90

50

Metil-3,4,5-trimetoksibenzoatas (CAS RN 1916-07-0)

0 %

31.12.2018

ex291899 90

60

3,4,5-Trimetoksibenzenkarboksirūgštis (CAS RN 118-41-2)

0 %

31.12.2018

ex291899 90

70

Alil-(3-metilbutoksi)acetatas (CAS RN 67634-00-8)

0 %

31.12.2014

ex291899 90

80

Natrio 5-[2-chlor-4-(trifluormetil)fenoksi]-2-nitrobenzoatas (CAS RN 62476-59-9)

0 %

31.12.2016

ex291990 00

10

2,2′-Metilenbis(4,6-di-tret-butilfenil) fosfatas, mononatrio druska (CAS RN 85209-91-2)

0 %

31.12.2018

ex291990 00

30

Aliuminio hidroksibis[2,2′-metilenbis(4,6-di-tret-butilfenil)fosfatas] (CAS RN 151841-65-5)

0 %

31.12.2018

ex291990 00

40

Tri-n-heksilfosfatas (CAS RN 2528-39-4)

0 %

31.12.2018

ex291990 00

50

Trietilfosfatas (CAS RN 78-40-0)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex291990 00

60

Bifenolio A bi(difenilfosfatas) (CAS RN 5945–33–5)

0 %

2018 12 31

▼B

ex292019 00

10

Fenitrotionas (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0 %

31.12.2018

ex292019 00

20

Metil-tolklofosas (ISO) (CAS RN 57018-04-9)

0 %

31.12.2018

ex292090 10

10

Dietilsulfatas (CAS RN 64-67-5)

0 %

31.12.2018

ex292090 10

20

Dialil-2,2′-oksidietildikarbonatas (CAS RN 142-22-3)

0 %

31.12.2018

ex292090 10

40

Dimetilkarbonatas (CAS RN 616-38-6)

0 %

31.12.2018

ex292090 10

50

Di-tret-butildikarbonatas (CAS RN 24424-99-5)

0 %

31.12.2018

ex292090 10

60

2,4-Di-tert-butil-5-nitrofenilmetilkarbonatas (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2017

2920 90 30

 

Trimetilfosfitas (trimetoksifosfinas) (CAS RN 121-45-9)

0 %

31.12.2018

2920 90 40

 

Trietilfosfitas (CAS RN 122-52-1)

0 %

31.12.2016

ex292090 85

10

O,O′-Dioktadecilpentaeritritolbis(fosfitas) (CAS RN 3806-34-6)

0 %

31.12.2018

ex292090 85

20

Tri(metilfenil)fosfitas (CAS RN 25586-42-9)

0 %

31.12.2015

ex292090 85

30

2,2′-[[3,3′,5,5′-Tetrakis(1,1-dimetiletil)[1,1′-bifenil]-2,2′-diil]bis(oksi)]bis[bifenil-1,3,2-dioksafosfepinas], (CAS RN 138776-88-2)

0 %

31.12.2015

ex292090 85

40

Bis(2,4-dikumilfenil) pentaeritritoldifosfitas (CAS RN 154862-43-8)

0 %

31.12.2015

ex292090 85

50

Fozetil-aliuminis (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018

ex292090 85

60

Bis(neopentilglikolato)diboras (CAS RN 201733-56-4)

0 %

31.12.2018

ex292119 50

ex292990 00

10

20

Dietilamino-trietoksisilanas (CAS RN 35077-00-0)

0 %

31.12.2014

ex292119 60

10

2-(N,N-dietilamino)etilchlorido hidrochloridas (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2017

ex292119 99

20

Etil(2-metilalil)aminas (CAS RN 18328-90-0)

0 %

31.12.2018

ex292119 99

30

Alilaminas (CAS RN 107-11-9)

0 %

31.12.2018

ex292119 99

60

Tetrakis(etilmetilamino) cirkonis (IV), (CAS RN 175923-04-3)

0 %

31.12.2018

ex292119 99

70

N,N-Dimetiloktilamino – boro trichloridas (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2017

ex292129 00

20

Tris[3-(dimetilamino)propil]aminas (CAS RN 33329-35-0)

0 %

31.12.2018

ex292129 00

30

Bis[3-(dimetilamino)propil]metilaminas (CAS RN 3855-32-1)

0 %

31.12.2018

ex292129 00

40

Dekametilendiaminas (CAS RN 646-25-3)

0 %

31.12.2015

ex292129 00

50

N′-[3-(Dimetilamino)propil]-N,N-dimetilpropano-1,3-diaminas, (CAS RN 6711-48-4)

0 %

31.12.2016

ex292130 99

30

1,3-Cikloheksandimetanaminas (CAS RN 2579-20-6)

0 %

31.12.2015

ex292130 99

40

Ciklopropilaminas (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2017

ex292142 00

15

4-amino-3-nitrobenzensulfonrūgštis (CAS RN 616-84-2)

0 %

31.12.2018

ex292142 00

20

3-Chloranilinas (CAS RN 108-42-9)

0 %

31.12.2018

ex292142 00

25

Natrio vandenilio 2-aminobenzen-1,4-disulfonatas (CAS RN 24605-36-5)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex292142 00

30

4-Nitroanilinas (CAS RN 100–01–6)

0 %

2018 12 31

▼B

ex292142 00

35

2-Nitroanilinas (CAS RN 88-74-4)

0 %

31.12.2018

ex292142 00

45

2,4,5-Trichloranilinas (CAS RN 636-30-6)

0 %

31.12.2018

ex292142 00

50

3-Aminobenzensulfonrūgštis (CAS RN 121-47-1)

0 %

31.12.2018

ex292142 00

70

2-Aminobenzen-1,4-disulfonrūgštis (CAS RN 98-44-2)

0 %

31.12.2014

ex292142 00

80

4-Chlor-2-nitroanilinas (CAS RN 89-63-4)

0 %

31.12.2018

ex292142 00

82

2-Chlor-4-nitroanilinas (CAS RN 121-87-9)

0 %

31.12.2015

ex292142 00

85

3,5-Dichloranilinas (CAS RN 626-43-7)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex292142 00

86

2,5-Dichloranilinas (CAS RN 95–82–9)

0 %

2017 12 31

▼B

ex292142 00

87

N-Metilanilinas (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2017

ex292142 00

88

3,4-Dichloranilin-6-sulfonrūgštis (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2017

ex292143 00

20

4-Amino-6-chlortoluen-3-sulfonrūgštis (CAS RN 88-51-7)

0 %

31.12.2018

ex292143 00

30

3-Nitro-p-toluidinas (CAS RN 119-32-4)

0 %

31.12.2018

ex292143 00

40

4-Aminotoluen-3-sulfonrūgštis (CAS RN 88-44-8)

0 %

31.12.2018

ex292143 00

50

4-Aminobenzotrifluoridas (CAS RN 455-14-1)

0 %

31.12.2015

ex292143 00

60

3-Aminobenzotrifluoridas (CAS RN 98-16-8)

0 %

31.12.2015

ex292143 00

70

N-Etil-m-toluidinas (CAS RN 102-27-2)

0 %

31.12.2016

ex292143 00

80

6-Chlor-α,α,α-trifluor-m-toluidinas (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2017

ex292144 00

20

Difenilaminas (CAS RN 122-39-4)

0 %

31.12.2018

ex292145 00

10

Natrio vandenilio 3-Aminonaftalen-1,5-disulfonatas (CAS RN 4681-22-5)

0 %

31.12.2014

ex292145 00

20

2-aminonaftalen-1,5-disulfonrūgštis (CAS RN 117-62-4) arba viena iš jos natrio druskų (CAS RN 19532-03-7) arba (CAS RN 62203-79-6)

0 %

31.12.2018

ex292145 00

40

1-Naftilaminas (CAS RN 134-32-7)

0 %

31.12.2014

ex292145 00

50

7-Aminonaftalen-1,3,6-trisulfonrūgštis (CAS RN 118-03-6)

0 %

31.12.2018

ex292149 00

20

Pendimetalinas (ISO) (CAS RN 40487-42-1)

3,5 %

31.12.2018

ex292149 00

40

N-1-Naftilanilinas (CAS RN 90-30-2)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex292149 00

50

3,4-Ksilidinas (CAS RN 95–64–7)

0 %

2018 12 31

▼B

ex292149 00

60

N-Benzil-N-etilanilinas (CAS RN 92-59-1)

0 %

31.12.2014

▼M1 —————

▼B

ex292149 00

80

4-Heptafluorizopropil-2-metilanilinas (CAS RN 238098-26-5)

0 %

31.12.2015

ex292149 00

85

4-Izopropilanilinas (CAS RN 99-88-7)

0 %

31.12.2017

ex292151 19

20

Toluendiaminas (TDA), kurio sudėtyje esantis 4-metil-m-fenilendiaminas sudaro ne mažiau kaip 78 %, bet ne daugiau kaip 82 % masės, 2-metil-m-fenilendiaminas sudaro ne mažiau kaip 18 %, bet ne daugiau kaip 22 % masės, o likusioji derva sudaro ne daugiau kaip 0,23 % masės

0 %

31.12.2018

ex292151 19

30

2-Metil-p-fenilendiaminsulfatas (CAS RN 615-50-9)

0 %

31.12.2018

ex292151 19

40

p-Fenilendiaminas (CAS RN 106-50-3)

0 %

31.12.2016

ex292151 19

50

p-Fenilendiamino ir p-diaminotolueno monochlordariniai ir dichlordariniai

0 %

31.12.2014

ex292151 19

60

2,4-Diaminobenzensulfonrūgštis (CAS RN 88-63-1)

0 %

31.12.2018

ex292159 90

10

3,5-Dietiltoluendiamino izomerų mišiniai

0 %

31.12.2018

ex292159 90

30

3,3′-Dichlorbenzidino dihidrochloridas (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2017

ex292159 90

40

4,4′-Diaminostilbeno-2,2′-disulfonrūgštis (CAS RN 81-11-8)

0 %

31.12.2018

ex292159 90

50

N-Etil-N′,N′-dimetil-N-fenil-etilen-1,2-diaminas (CAS RN 27692-91-7)

0 %

31.12.2014

ex292159 90

60

(2R,5R)-1,6-Difenilheksan-2,5-diamino dihidrochloridas (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2017

ex292219 85

20

2-(2-Metoksifenoksi)etilamino hidrochloridas (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2017

ex292219 85

25

Titano bis(trietanolamino)diizopropoksidas (CAS RN 36673-16-2)

0 %

31.12.2017

ex292219 85

30

N,N,N′,N′-Tetrametil-2,2′-oksibis(etilaminas) (CAS RN 3033-62-3)

0 %

31.12.2018

ex292219 85

40

2-(Dimetilamino)etilbenzoatas (CAS RN 2208-05-1)

0 %

31.12.2014

ex292219 85

45

2-[2-Hidroksietil(oktadecil)amino]etanolis (CAS RN 10213-78-2)

0 %

31.12.2016

ex292219 85

50

2-(2-Metoksifenoksi)etilaminas (CAS RN 1836-62-0)

0 %

31.12.2018

ex292219 85

60

N,N,N′-Trimetil-N′-(2-hidroksietil) 2,2′-oksibis(etilaminas), (CAS RN 83016-70-0)

0 %

31.12.2018

ex292219 85

65

trans-4-Aminocikloheksanolis (CAS RN 27489-62-9)

0 %

31.12.2018

ex292219 85

70

D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenil)propan-1,3-diolis (CAS RN 716-61-0)

0 %

31.12.2016

ex292219 85

75

2-Etoksietilaminas (CAS RN 110-76-9)

0 %

31.12.2018

ex292219 85

80

N-[2-[2-(Dimetilamino)etoksi]etil]-N-metil-1,3-propandiaminas, (CAS RN 189253-72-3)

0 %

31.12.2014

ex292219 85

85

(1S,4R)-cis-4-Amino-2-ciklopenten-1-metanol-D-tartratas (CAS RN 229177-52-0)

0 %

31.12.2018

ex292221 00

10

2-Amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonrūgštis (CAS RN 6535-70-2)

0 %

31.12.2018

ex292221 00

30

6-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis (CAS RN 90-51-7)

0 %

31.12.2014

ex292221 00

40

7-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis (CAS RN 87-02-5)

0 %

31.12.2018

ex292221 00

50

Natrio vandenilio 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonatas, (CAS RN 5460-09-3)

0 %

31.12.2014

ex292221 00

60

4-Amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis, kurios grynumas ne mažesnis kaip 80 % masės (CAS RN 90-20-0)

0 %

31.12.2018

ex292229 00

20

3-Aminofenolis (CAS RN 591-27-5)

0 %

31.12.2018

ex292229 00

25

5-Amino-o-krezolis (CAS RN 2835-95-2)

0 %

31.12.2018

ex292229 00

45

Anizidinai

0 %

31.12.2018

ex292229 00

55

3-Amino-4-hidroksibenzensulfonrūgštis (CAS RN 98-37-3)

0 %

31.12.2014

ex292229 00

65

4-Trifluormetoksianilinas (CAS RN 461-82-5)

0 %

31.12.2014

ex292229 00

70

4-Nitro-o-anizidinas (CAS RN 97-52-9)

0 %

31.12.2018

ex292229 00

75

4-(2-Aminoetil)fenolis (CAS RN 51-67-2)

0 %

31.12.2015

ex292229 00

80

3-Dietilaminofenolis (CAS RN 91-68-9)

0 %

31.12.2018

ex292229 00

85

4-Benziloksianilino hidrochloridas (CAS RN 51388-20-6)

0 %

31.12.2018

ex292239 00

10

1-Amino-4-brom-9,10-dioksoantracen-2-sulfonrūgštis ir jos druskos

0 %

31.12.2018

ex292239 00

20

2-Amino-5-chlorbenzfenonas (CAS RN 719-59-5)

0 %

31.12.2015

ex292239 00

70

p-[(2-Chloroetil)etilamino]benzaldehidas (CAS RN 2643-07-4)

0 %

31.12.2016

ex292243 00

10

Antranilo rūgštis (CAS RN 118-92-3)

0 %

31.12.2018

ex292249 85

10

Ornitino aspartatas (INNM) (CAS RN 3230-94-2)

0 %

31.12.2018

ex292249 85

15

DL-Asparto rūgštis, naudojama maisto priedams gaminti, (CAS RN 617-45-8) (1)

0 %

31.12.2014

ex292249 85

20

3-Amino-4-chlorbenzenkarboksirūgštis (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2017

ex292249 85

40

Norvalinas

0 %

31.12.2018

ex292249 85

45

Glicinas (CAS RN 56-40-6)

0 %

31.12.2015

ex292249 85

50

D-(-)-Dihidrofenilglicinas (CAS RN 26774-88-9)

0 %

31.12.2014

ex292249 85

60

Etil-4-dimetilaminobenzoatas (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2017

ex292249 85

70

2-Etilheksil-4-dimetilaminobenzoatas (CAS RN 21245-02-3)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex292249 85

80

12-Aminododekano rūgštis (CAS RN 693–57–2)

0 %

2018 12 31

▼B

ex292250 00

20

1-[2-Amino-1-(4-metoksifenil)-etil]-cikloheksanolio hidrochloridas, (CAS RN 130198-05-9)

0 %

31.12.2014

ex292250 00

70

2-(1-Hidroksicikloheksil)-2-(4-metoksifenil)etilamonio acetatas

0 %

31.12.2018

ex292390 00

10

Tetrametilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra 25 % (± 0,5 %) masės tetrametilamonio hidroksido

0 %

31.12.2018

ex292390 00

25

Tetra(dimetilditetradecilamonio) molibdatas, (CAS RN 117342-25-3)

0 %

31.12.2018

ex292390 00

45

Tetrabutilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra 55 % (± 1 %) masės tetrabutilamonio hidroksido, (CAS RN 2052-49-5)

0 %

31.12.2014

ex292390 00

70

Tetrapropilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra:

— 40 % (± 2 %) masės tetrapropilamonio hidroksido,

— ne daugiau kaip 0,3 % masės karbonato,

— ne daugiau kaip 0,1 % masės tripropilamino,

— ne daugiau kaip 500 mg/kg masės bromido, ir

— ne daugiau kaip 25 mg/kg masės kalio ir natrio (kartu)

0 %

31.12.2018

ex292390 00

75

Tetraetilamonio hidroksido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra:

— 35 % (± 0,5 %) masės tetraetilamonio hidroksido,

— ne daugiau kaip 1 000 mg/kg chlorido,

— ne daugiau kaip 2 mg/kg geležies ir

— ne daugiau kaip 10 mg/kg kalio

0 %

31.12.2015

ex292390 00

80

Dialildimetilamonio chlorido vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 63 %, bet ne daugiau kaip 67 % masės dialildimetilamonio chlorido, (CAS RN 7398-69-8)

0 %

31.12.2018

ex292419 00

10

2-akrilamido-2-metilpropansulfonrūgštis (CAS RN 15214-89-8) arba jos natrio druska (CAS RN 5165-97-9), arba jos amonio druska (CAS RN 58374-69-9)

0 %

31.12.2018

ex292419 00

30

Metil-2-acetamid-3-chlorpropionatas (CAS RN 87333-22-0)

0 %

31.12.2018

ex292419 00

40

N-(1,1-Dimetil-3-oksbutil)akrilamidas (CAS RN 2873-97-4)

0 %

31.12.2018

ex292419 00

50

Akrilamidas (CAS RN 79-06-1)

0 %

31.12.2018

ex292419 00

60

N,N-Dimetilakrilamidas (CAS RN 2680-03-7)

0 %

31.12.2016

ex292419 00

70

Metilkarbamatas (CAS RN 598-55-0)

0 %

31.12.2018

ex292419 00

80

Tetrabutilkarbamidas (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2017

ex292421 00

10

4,4′-Dihidroksi-7,7′-ureilendi(naftalen-2-sulfonrūgštis) ir jos natrio druskos

0 %

31.12.2018

ex292421 00

20

(3-Aminofenil)karbamido hidrochloridas (CAS RN 59690-88-9)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

10

Alachloras (ISO)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

12

4-Acetilamino-2-aminobenzensulfonrūgštis (CAS RN 88-64-2)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

15

Acetochloras (ISO), (CAS RN 34256-82-1)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

20

2-Chlor-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(propan-2-iloksimetil)acetamidas, (CAS RN 86763-47-5)

0 %

31.12.2014

ex292429 98

27

2-Brom-4-fluoracetanilidas (CAS RN 1009-22-9)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex292429 98

37

Beflubutamidas (ISO) (CAS RN 113614–08–7)

0 %

2018 12 31

▼B

ex292429 98

40

N,N′-1,4-Fenilenbis[3-oksobutiramidas], (CAS RN 24731-73-5)

0 %

31.12.2015

▼M1

ex292429 98

43

N,N'-(3,3'-dimetilbifenil-4,4'-en)di(acetoacetamidas) (CAS RN 91–96–3)

0 %

2018 12 31

▼B

ex292429 98

45

Propoksuras (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0 %

31.12.2015

ex292429 98

50

N,N′-(2,5-Dichlor-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramidas], (CAS RN 42487-09-2)

0 %

31.12.2015

ex292429 98

51

Metil 2-amino-4-[[(2,5-dichlorfenil)amino]karbonil]benzoatas (CAS RN 59673-82-4)

0 %

31.12.2017

ex292429 98

53

4-Amino-N-[4-(aminokarbonil)fenil]benzamidas (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2017

ex292429 98

55

N,N′-(2,5-Dimetil-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramidas], (CAS RN 24304-50-5)

0 %

31.12.2015

ex292429 98

60

N,N′-(2-Chlor-5-metil-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramidas], (CAS RN 41131-65-1)

0 %

31.12.2015

ex292429 98

63

N-Etil-2-(izopropil)-5-metilcikloheksankarboksamidas (CAS RN 39711-79-0)

0 %

31.12.2016

ex292429 98

65

2-(4-Hidroksifenil)acetamidas (CAS RN 17194-82-0)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

75

3-Amino-p-anisanilidas (CAS RN 120-35-4)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

80

5′-Chlor-3-hidroksi-2′,4′-dimetoksi-2-naftanilidas (CAS RN 92-72-8)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

85

p-Aminobenzamidas (CAS RN 2835-68-9)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

86

Antranilamidas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,5 % masės (CAS RN 88-68-6)

0 %

31.12.2017

ex292429 98

87

Paracetamolis (INN) (CAS RN 103-90-2)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

88

5′-Chlor-3-hidroksi-2′-metil-2-naftanilidas (CAS RN 135-63-7)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

89

Flutolanilis (ISO) (CAS RN 66332-96-5)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

91

3-Hidroksi-2′-metoksi-2-naftanilidas (CAS RN 135-62-6)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

92

3-Hidroksi-2-naftanilidas (CAS RN 92-77-3)

0 %

31.12.2014

ex292429 98

93

3-Hidroksi-2′-metil-2-naftanilidas (CAS RN 135-61-5)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

94

2′-Etoksi-3-hidroksi-2-naftanilidas (CAS RN 92-74-0)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

97

1,1-Cikloheksanodiactorūgštis monoamidas (CAS RN 99189-60-3)

0 %

31.12.2018

ex292511 00

20

Sacharinas ir jo natrio druskos

0 %

31.12.2018

ex292519 95

10

N-Fenilmaleimidas (CAS RN 941-69-5)

0 %

31.12.2018

ex292519 95

20

4,5,6,7-Tetrahidroizoindol-1,3-dionas (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2017

ex292519 95

30

N,N′-(m-Fenilen)dimaleimidas (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2017

ex292529 00

10

Dicikloheksilkarbodiimidas (CAS RN 538-75-0)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex292529 00

20

N-[3-(dimetilamino)propil]-N'-etilkarbodiimido hidrochloridas (CAS RN 25952–53–8)

0 %

2018 12 31

▼B

ex292690 95

13

alfa-Brom-o-toluonitrilas (CAS RN 22115-41-9)

0 %

31.12.2018

ex292690 95

20

2-(m-Benzoilfenil)propionnitrilas (CAS RN 42872-30-0)

0 %

31.12.2014

▼M1

ex292690 95

23

Akrinatrinas (ISO) (CAS RN 101007–06–1)

0 %

2018 12 31

▼B

ex292690 95

25

2,2-Dibrom-3-nitrilopropionamidas (CAS RN 10222-01-2)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex292690 95

27

Cihalofop-butilas (ISO) (CAS RN 122008–85–9)

0 %

2018 12 31

▼B

ex292690 95

30

2-Amino-3-(3,4-dimetoksifenil)-2-metilpropannitrilo hidrochloridas, (CAS RN 2544-13-0)

0 %

31.12.2015

ex292690 95

50

Cianacto rūgšties alkilo arba alkoksialkilo esteriai

0 %

31.12.2018

ex292690 95

55

Metil-2-ciano-2-fenilbutiratas (CAS RN 24131-07-5)

0 %

31.12.2016

ex292690 95

60

Cianacto rūgštis kristalų pavidalo (CAS RN 372-09-8)

0 %

31.12.2014

ex292690 95

61

m-(1-Cianoetil)benzenkarboksirūgštis (CAS RN 5537-71-3)

0 %

31.12.2016

ex292690 95

63

1-(Cianacetil)-3-etilkarbamidas (CAS RN 41078-06-2)

0 %

31.12.2014

ex292690 95

64

Esfenvalerato izomerų mišinys, kurio grynumas ne mažesnis kaip 83 % masės (CAS RN 66230-04-4)

0 %

31.12.2014

ex292690 95

65

Malonnitrilas (CAS RN 109-77-3)

0 %

31.12.2018

ex292690 95

70

Metakrilnitrilas (CAS RN 126-98-7)

0 %

31.12.2014

ex292690 95

74

Chlorotalonilas (ISO) (CAS RN 1897-45-6)

0 %

31.12.2014

ex292690 95

75

Etil-2-cian-2-etil-3-metilheksanoatas (CAS RN 100453-11-0)

0 %

31.12.2014

ex292690 95

80

Etil-2-cian-2-fenilbutiratas (CAS RN 718-71-8)

0 %

31.12.2018

ex292690 95

86

Etilendiaminotetraacetonitrilas (CAS RN 5766-67-6)

0 %

31.12.2018

ex292690 95

89

Butironitrilas (CAS RN 109-74-0)

0 %

31.12.2018

ex292700 00

10

2,2′-Dimetil-2,2′-azodipropionamidino dihidrochloridas

0 %

31.12.2018

ex292700 00

20

4-Anilino-2-metoksibenzendiazonio vandenilio sulfatas (CAS RN 36305-05-2)

0 %

31.12.2018

ex292700 00

30

4′-Aminoazobenzen-4-sulfonrūgštis (CAS RN 104-23-4)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex292700 00

60

4,4'-Diciano-4,4'-azodivalerijonų rūgštis (CAS RN 2638-94-0)

0 %

2018 12 31

▼B

ex292700 00

70

Tetranatrio 3,3′-[azoksibis[(2-metoksi-4,1-fenilen)azo]]bis[4,5-dihidroksinaftalen-2,7-disulfonatas], (CAS RN 83968-64-3)

0 %

31.12.2014

ex292700 00

80

4-[(2,5-Dichlorfenil)azo]-3-hidroksi-2-naftalenkarboksirūgštis (CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2017

ex292800 90

10

3,3′-Bis(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)-N,N′-bipropionamidas (CAS RN 32687-78-8)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

25

Acetaldehido oksimas vadeniniame tirpale (CAS RN 107-29-9)

0 %

31.12.2015

ex292800 90

30

N-Izopropilhidroksilaminas (CAS RN 5080-22-8)

0 %

31.12.2016

ex292800 90

35

2-Chlor-N-metoksi-N-metilacetamidas (CAS RN 67442-07-3)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

40

O-Etilhidroksilaminas, vandeninis tirpalas (CAS RN 624-86-2)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

45

Tebufenozidas(ISO) (CAS RN 112410-23-8)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

55

Aminoguanidinio vandenilio karbonatas (CAS RN 2582-30-1)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

60

Adipohidrazidas (CAS RN 1071-93-8)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

70

Butanono oksimas (CAS RN 96-29-7)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

75

Metaflumizonas (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %

31.12.2016

ex292800 90

80

Ciflufenamidas (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

85

Daminozidas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės (CAS RN 1596-84-5)

0 %

31.12.2016

ex292910 00

10

Metilendicikloheksilo diizocianatai (CAS RN 28605-81-4)

0 %

31.12.2018

ex292910 00

15

3,3′-Dimetilbifenil-4,4′-diildiizocianatas (CAS RN 91-97-4)

0 %

31.12.2014

ex292910 00

20

Butilizocianatas (CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2017

ex292910 00

40

m-Izopropenil-α,α-dimetilbenzilo izocianatas (CAS RN 2094-99-7)

0 %

31.12.2018

ex292910 00

50

m-Fenilendiizopropilideno diizocianatas (CAS RN 2778-42-9)

0 %

31.12.2018

ex292910 00

55

2,5 (ir 2,6)-Bis(izocianatmetil)biciklo[2.2.1]heptanas (CAS RN 74091-64-8)

0 %

31.12.2015

ex292910 00

60

Trimetilheksametileno diizocianatas, izomerų mišiniai

0 %

31.12.2018

ex292910 00

80

1,3-Bis(izocianatometil)benzenas (CAS RN 3634-83-1)

0 %

31.12.2016

ex293020 00

10

Prosulfokarbas (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2017

ex293020 00

20

2-Izopropiletiltiokarbamatas (CAS RN 141-98-0)

0 %

31.12.2016

ex293090 99

10

2,3-Bis((2-merkaptoetil)tio)-1-propanetiolis (CAS RN 131538-00-6)

0 %

31.12.2015

ex293090 99

13

Merkaptamino hidrochloridas (CAS RN 156-57-0)

0 %

31.12.2016

ex293090 99

14

4-(Metiltio)benzaldehidas (CAS RN 3446-89-7)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

15

Etoprofosas (ISO) (CAS RN 13194-48-4)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

17

2-[(p-Aminofenil)sulfonil]etilo vandenilio sulfatas (CAS RN 2494-89-5)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

18

1-Metil-5-[3-metil-4-[4-[(trifluormetil)tio]fenoksi]fenil]biuretas (CAS RN 106310-17-2)

0 %

31.12.2016

ex293090 99

20

2-Metoksi-N-[2-nitro-5-(feniltio)fenil]acetamidas (CAS RN 63470-85-9)

0 %

31.12.2015

ex293090 99

23

Dimetil[(metilsulfanil)metililiden]biskarbamatas (CAS RN 34840-23-8)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

25

Tiofanat-metilas (ISO), (CAS RN 23564-05-8)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

30

4-(4-Izopropoksifenilsulfonil)fenolis (CAS RN 95235-30-6)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

35

Glutationas (CAS RN 70-18-8)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex293090 99

37

Etantioamidas (CAS RN 62–55–5)

0 %

2018 12 31

▼B

ex293090 99

40

3,3′-Tiodi(propiono rūgštis) (CAS RN 111-17-1)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex293090 99

43

Trimetilsulfoksonio jodidas (CAS RN 1774–47–6)

0 %

2018 12 31

▼B

ex293090 99

45

2-[(p-Aminofenil)sulfonil]etilo vandenilio sulfatas (CAS RN 2494-89-5)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

50

[S-(R*,R*)]-2-Amino-1-[4-(metiltio)-fenil]-1,3-propandiolis, (CAS RN 23150-35-8)

0 %

31.12.2015

ex293090 99

55

Tiokarbamidas (CAS RN 62-56-6)

0 %

31.12.2015

ex293090 99

60

Metilfenilsulfidas (CAS RN 100-68-5)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

62

Cinko bis(benzensulfinatas) (CAS RN 24308-84-7)

0 %

31.12.2014

ex293090 99

64

3-Chlor-2-metilfenilo metilsulfidas (CAS RN 82961-52-2)

0 %

31.12.2014

ex293090 99

65

Pentaeritritoltetra(3-merkaptopropionatas) (CAS RN 7575-23-7)

0 %

31.12.2015

ex293090 99

66

Difenilsulfidas (CAS RN 139-66-2)

0 %

31.12.2017

ex293090 99

67

3-Brommetil-2-chlor-4-(metilsulfonil)-benzenkarboksirūgštis (CAS RN 120100-05-2)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

68

Kletodimas (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2017

ex293090 99

77

4-[4-(2-Propeniloksi)fenilsulfonil]fenolis (CAS RN 97042-18-7)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

78

4-Merkaptometil-3,6-ditia-1,8-oktanditiolis (CAS RN 131538-00-6)

0 %

31.12.2016

ex293090 99

80

Kaptanas (ISO) (CAS RN 133-06-2)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

81

Dinatrio heksametilen-1,6-bistiosulfato dihidratas (CAS RN 5719-73-3)

3 %

31.12.2014

ex293090 99

83

Metil-p-tolilo sulfonas (CAS RN 3185-99-7)

0 %

31.12.2017

ex293090 99

84

2-Chlor-4-(metilsulfonil)benzenkarboksirūgštis (CAS RN 53250-83-2)

0 %

31.12.2014

ex293090 99

87

3-Sulfinobenzenkarboksirūgštis (CAS RN 15451-00-0)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

89

O-etil-, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- arba O-pentil-ditiokarbonatų kalio arba natrio druska

0 %

31.12.2016

ex293190 90

05

Butiletilmagnis (CAS RN 62202-86-2), heptano tirpale

0 %

31.12.2018

ex293190 90

10

Dietilmetoksiboranas (CAS RN 7397-46-8), ištirpintas arba neištirpintas tetrahidrofurane pagal KN 29 skirsnio 1epastabą

0 %

31.12.2015

ex293190 90

14

Natrio diizobutilditiofosfinato (CAS RN 13360-78-6) vandeninis tirpalas

0 %

31.12.2017

ex293190 90

15

Trietilboranas (CAS RN 97-94-9)

0 %

31.12.2015

ex293190 90

18

Trioktilfosfino oksidas (CAS RN 78-50-2)

0 %

31.12.2016

ex293190 90

20

Metilciklopentadienil mangano trikarbonilas, kurio sudėtyje esantis ciklopentadienil mangano trikarbonilas sudaro ne daugiau kaip 4,9 % masės, (CAS RN 12108-13-3)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

24

Metilo tri(2-pentanono oksimo)silanas (CAS RN 37859-55-5)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

30

Dietilborano izopropoksidas (CAS RN 74953-03-0)

0 %

31.12.2015

▼M1

ex293190 90

33

Di-tret-butilfosfanas (CAS RN 819–19–2)

0 %

2018 12 31

▼B

ex293190 90

35

(Z)-prop-1-en-1-ilfosfono rūgštis (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2017

ex293190 90

40

N-(Fosfonmetil)iminodiacto rūgštis (CAS RN 5994-61-6)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

50

Bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinato rūgštis (CAS RN 83411-71-6)

0 %

31.12.2018

ex293190 90

55

Dimetil[dimetilsilildiindenil]hafnis (CAS RN 220492-55-7)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

70

N,N-Dimetilanilino tetrakis(pentafluorfenil)boratas (CAS RN 118612-00-3)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

72

Fenilfosfondichloridas (CAS RN 824-72-6)

0 %

31.12.2016

ex293190 90

75

Tetrakis(hidroksimetil)fosfonio chloridas (CAS RN 124-64-1)

0 %

31.12.2016

ex293190 90

86

9-Ikozil-9-fosfabiciklo[3.3.1]nonano ir 9-ikozil-9-fosfabiciklo[4.2.1]nonano izomerų mišinys

0 %

31.12.2018

ex293190 90

87

Tri(4-metilpentan-2-oksimino)metilsilanas (CAS RN 37859-57-7)

0 %

31.12.2018

ex293190 90

89

Tetrabutilfosfonio acetato vandeninis tirpalas (CAS RN 30345-49-4)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

91

Trimetilsilanas (CAS RN 993-07-7)

0 %

31.12.2016

ex293190 90

92

Trimetilboranas (CAS RN 593-90-8)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

96

3-(Hidroksifenilfosfinoil)propiono rūgštis (CAS RN 14657-64-8)

0 %

31.12.2018

ex293213 00

10

Tetrahidrofurfurilo alkoholis (CAS RN 97-99-4)

0 %

31.12.2018

ex293219 00

40

Furanas (CAS RN 110-00-9), kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės

0 %

31.12.2014

ex293219 00

41

2,2 di(tetrahidrofuril)propanas (CAS RN 89686-69-1)

0 %

31.12.2014

ex293219 00

45

1,6-Dichlor-1,6-dideoksi-β-D-fruktofuranozil-4-chlor-4 deoksi-α-D-galaktopiranozidas, (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2014

ex293219 00

50

2-Metilfuranas (CAS RN 534-22-5)

0 %

31.12.2015

ex293219 00

70

Furfurilaminas (CAS RN 617-89-0)

0 %

31.12.2014

ex293219 00

75

Tetrahidro-2-metilfuranas (CAS RN 96-47-9)

0 %

31.12.2018

ex293219 00

80

5-Nitrofurfurilidendi(acetatas) (CAS RN 92-55-7)

0 %

31.12.2016

ex293220 90

10

2′-Anilin-6′-[etil(izopentil)amino]-3′-metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9′-ksanten]-3-onas (CAS RN 70516-41-5)

0 %

31.12.2018

ex293220 90

15

Kumarinas (CAS RN 91-64-5)

0 %

31.12.2016

ex293220 90

20

Etil 6′-(dietilamino)-3-okso-3H-spiro[2-benzofuran-1,9′-ksanten]-2′-karboksilatas (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex293220 90

35

6′-Dietilamino-3′-metil-2′-(2,4-ksilidin)spiro[izobenzofuran-1(3H),9′-ksanten]-3-onas (CAS RN 36431-22-8)

0 %

31.12.2018

ex293220 90

40

(S)-(-)-α-Amino-γ-butirolaktonohidrobromidas (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2017

▼M1

ex293220 90

45

2,2-Dimetil-1,3-dioksan-4,6-dionas (CAS RN 2033–24–1)

0 %

2018 12 31

▼B

ex293220 90

55

6-Dimetilamino-3,3-bis(4-dimetilaminofenil)ftalidas (CAS RN 1552-42-7)

0 %

31.12.2018

ex293220 90

60

6′-(Dietilamino)-3′-metil-2′-(fenilamino)-spiro[izobenzfuran-1(3H),9′-[9H]ksanten]-3-onas (CAS RN 29512-49-0)

0 %

31.12.2016

ex293220 90

70

3′,6′-Bis(etilamino)-2′,7′-dimetilspiro[izobenzofuran-1(3H),9′-[9H]-ksanten]-3-onas, (CAS RN 41382-37-0)

0 %

31.12.2018

ex293220 90

71

6′-(dibutilamino)-3′-metil-2′-(fenilamino)-spiro[izobenzfuran-1(3H),9′-[9H]ksanten]-3-onas (CAS RN 89331-94-2)

0 %

31.12.2016

ex293220 90

72

2′-[Bis(fenilmetil)amino]6′-(dietilamino)-spiro[izobenzfuran-1(3H),9′-[9H]ksanten]-3-onas (CAS RN 34372-72-0)

0 %

31.12.2016

ex293220 90

80

Giberelino rūgštis, kurios minimalus grynumas – 88 % masės (CAS RN 77-06-5)

0 %

31.12.2018

ex293220 90

84

Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnaft [2,1-b] furan-2 (1H)-onas (CAS RN 564-20-5)

0 %

31.12.2018

ex293299 00

10

Bendiocarbas (ISO) (CAS RN 22781-23-3)

0 %

31.12.2018

ex293299 00

15

1,3,4,6,7,8-Heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilinden[5,6-c]piranas (CAS RN 1222-05-5)

0 %

31.12.2016

ex293299 00

20

Etil-2-metil-1,3-dioksolan-2-acetatas (CAS RN 6413-10-1)

0 %

31.12.2016

ex293299 00

25

1-(2,2-Difluorbenz[d][1,3]dioksol-5-il)ciklopropankarboksirūgštis (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2017

ex293299 00

35

1,2,3-Trideoksi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilen]-nonitolas, (CAS RN 882073-43-0)

0 %

31.12.2018

ex293299 00

40

1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-gliucitolis (CAS RN 135861-56-2)

0 %

31.12.2018

ex293299 00

45

2-Butilbenzofuranas (CAS RN 4265-27-4)

0 %

31.12.2018

ex293299 00

50

7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioksepin-3-onas (CAS RN 28940-11-6)

0 %

31.12.2015

▼M1

ex293299 00

53

1,3-Dihidro-1,3-dimetoksiizobenzfuranas (CAS RN 24388–70–3)

0 %

2018 12 31

▼B

ex293299 00

55

6-Fluor-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-karboksirūgštis (CAS RN 99199-60-7)

0 %

31.12.2018

ex293299 00

70

1,3:2,4-bis-O-Benziliden-D-gliucitolis (CAS RN 32647-67-9)

0 %

31.12.2016

ex293299 00

75

3-(3,4-Metilendioksifenil)-2-metilpropanalis (CAS RN 1205-17-0)

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex293299 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Metilbenziliden)-D-gliucitolis (CAS RN 81541–12–0)

0 %

2016 12 31

▼B

ex293319 90

30

3-Metil-1-p-tolil-5-pirazolonas (CAS RN 86-92-0)

0 %

31.12.2018

ex293319 90

40

Edaravonas (INN) (CAS RN 89-25-8)

0 %

31.12.2018

ex293319 90

50

Fenpiroksimatas (ISO) (CAS RN 134098-61-6)

0 %

31.12.2014

ex293319 90

60

Piraflufen-etilas (ISO) (CAS RN 129630-19-9)

0 %

31.12.2014

ex293319 90

70

4,5-Diamino-1-(2-hidroksietil)-pirazolsulfatas (CAS RN 155601-30-2)

0 %

31.12.2018

ex293319 90

80

3-(4,5-Dihidro-3-metil-5-okso-1H-pirazol-1-il)benzensulfonrūgštis (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2017

ex293319 90

85

Alil 5-amino-4-(2-metilfenil)-3-okso-2,3-dihidro-1H-1-pirazolkarbotioatas (CAS RN 473799-16-5)

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex293321 00

50

1-Brom-3-chlor-5,5-dimetilhidantoinas (CAS RN 16079–88–2)/(CAS RN 32718–18–6)

0 %

2016 12 31

▼B

ex293321 00

60

DL-p-Hidroksifenilhidantoinas (CAS RN 2420-17-9)

0 %

31.12.2016

ex293321 00

70

α-(4-Metoksibenzoil)-α-(1-benzil-5-etoksi-3-hidantoinil)-2-chlor-5-dodeciloksikarbonilacetanilidas, (CAS RN 70950-45-7)

0 %

31.12.2016

ex293321 00

80

5,5-Dimetil hidantoinas (CAS RN 77-71-4)

0 %

31.12.2015

ex293329 90

15

Etil 4-(1-hidroksi-1-metiletilo)-2-propilimidazol-5-karboksilatas (CAS RN 144689-93-0)

0 %

31.12.2018

ex293329 90

25

Prochlorazas (ISO) (CAS RN 67747-09-5)

0 %

31.12.2018

ex293329 90

35

1-Tritil-4-formilimidazolas (CAS RN 33016-47-6)

0 %

31.12.2018

ex293329 90

40

Triflumizolas (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0 %

31.12.2014

ex293329 90

45

Prochlorazo vario chloridas (ISO) (CAS RN 156065-03-1)

0 %

31.12.2018

ex293329 90

50

1,3-Dimetilimidazolidin-2-onas (CAS RN 80-73-9)

0 %

31.12.2018

ex293329 90

60

1-Cian-2-metil-1-[2-(5-metilimidazol-4-ilmetiltio)etil]izotiokarbamidas (CAS RN 52378-40-2)

0 %

31.12.2016

ex293329 90

70

Ciazofamidas (ISO) (CAS RN 120116-88-3)

0 %

31.12.2016

ex293329 90

80

Imazalilas (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2017

ex293339 99

12

2,3-Dichlorpiridinas (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2017

ex293339 99

15

Piridin-2,3-dikarboksirūgštis (CAS RN 89-00-9)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

18

6-Chlor-3-nitropiridin-2-ilaminas (CAS RN 27048-04-0)

0 %

31.12.2017

ex293339 99

20

Vario piritiono milteliai (CAS RN 14915-37-8)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

24

2-Chlormetil-4-metoksi-3,5-dimetilpiridino hidrochloridas (CAS RN 86604-75-3)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

25

Imazetapiras (ISO) (CAS RN 81335-77-5)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

30

Fluazinamas (ISO) (CAS RN 79622-59-6)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

32

2-Chlormetil-3,4-dimetoksipiridinio chloridas (CAS RN 72830-09-2)

0 %

31.12.2016

ex293339 99

35

Aminopiralidas (ISO) (CAS RN 150114-71-9)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

37

Piridin-2-tiolio 1-oksido vandeninis tirpalas, natrio druska (CAS RN 3811-73-2)

0 %

31.12.2016

ex293339 99

40

2-Chlorpiridinas (CAS RN 109-09-1)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

42

2,2,6,6-Tetrametilpiperidinas (CAS RN 768-66-1)

0 %

31.12.2016

ex293339 99

45

5-Difluormetoksi-2-[[(3,4-dimetoksi-2-piridil)metil]tio]-1H-benzimidazolis, (CAS RN 102625-64-9)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

47

(-)-trans-4-(4′-Fluorfenil)-3-hidroksimetil-N-metilpiperidinas (CAS RN 105812-81-5)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

48

Flonikamidas (ISO) (CAS RN 158062-67-0)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

49

2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifluoretoksi)-2-piridinil]metil]tio]-1H-benzimidazolis, (CAS RN 103577-40-8)

0 %

31.12.2015

ex293339 99

50

N-Fluor-2,6-dichlorpiridinio tetrafluorboratas (CAS RN 140623-89-8)

0 %

31.12.2016

ex293339 99

53

3-Brompiridinas (CAS RN 626-55-1)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

55

Piriproksifenas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 97 % masės (CAS RN 95737-68-1)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

57

Tret-butil 3-(6-amino-3-metilpiridin-2-il)benzoatas (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2017

▼M1

ex293339 99

58

4-Chlor-1-metilpiperidinas (CAS RN 5570–77–4)

0 %

2018 12 31

▼B

ex293339 99

60

2-Fluor-6-(trifluormetil)piridinas (CAS RN 94239-04-0)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

63

2-Aminometil-3-chlor-5-trifluormetilpiridino hidrochloridas (CAS RN 326476-49-7)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

65

Acetamipridas (ISO) (CAS RN 135410-20-7)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

67

(1R,3S,4S)-tret-butil 3-(6-brom-1H-benzo[d]imidazol-2-il)-2-azabiciklo[2.2.1]heptan-2-karboksilatas (CAS RN 1256387-74-2)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

70

2,3-Dichlor-5-trifluormetilpiridinas (CAS RN 69045-84-7)

0 %

31.12.2016

ex293339 99

72

5,6-Dimetoksi-2-[(4-piperidinil)metil]indan-1-onas (CAS RN 120014-30-4)

0 %

31.12.2016

ex293339 99

77

Imazamoksas (ISO) (CAS RN 114311-32-9)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

85

2-Chlor-5-chlormetil-piridinas (CAS RN 70258-18-3)

0 %

31.12.2015

ex293349 10

10

Chinmerakas (ISO) (CAS RN 90717-03-6)

0 %

31.12.2018

ex293349 10

20

3-Hidroksi-2-metilchinolin-4-karboksirūgštis (CAS RN 117-57-7)

0 %

31.12.2018

ex293349 10

30

Etil 4-okso-1,4-dihidrochinolin-3-karboksilatas (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2017

ex293349 90

30

Chinolinas (CAS RN 91-22-5)

0 %

31.12.2015

ex293349 90

40

Izochinolinas (CAS RN 119-65-3)

0 %

31.12.2015

ex293349 90

60

5,6,7,8-Tetrahidrochinolinas (CAS RN 10500-57-9)

0 %

31.12.2014

ex293349 90

70

Chinolin-8-olis (CAS RN 148-24-3)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex293349 90

80

Etil-6,7,8-trifluor-1-[formil(metil)amin]-4-okso-1,4-dihidrochinolin-3-karboksilatas (CAS RN 100276–65–1)

0 %

2018 12 31

▼B

ex293352 00

10

Malonilkarbamidas (barbitūro rūgštis) (CAS RN 67-52-7)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex293359 95

13

2-Dietilamin-6-hidroksi-4-metilpirimidinas (CAS RN 42487–72–9)

0 %

2018 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex293359 95

15

Sitagliptino fosfato monohidratas (CAS RN 654671–77–9)

0 %

2018 12 31

▼B

ex293359 95

17

N,N′-(4,6-dichlorpirimidin-2,5-diil)diformamidas (CAS RN 116477-30-6)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

20

2,4-Diamino-6-chlorpirimidinas (CAS RN 156-83-2)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

23

6-Chlor-3-metiluracilas (CAS RN 4318-56-3)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

27

2-[(2-amino-6-okso-1,6-dihidro-9H-purin-9-il)metoksi]-3-hidroksipropilacetatas (CAS RN 88110-89-8)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

30

Mepanipirimas (ISO) (CAS RN 110235-47-7)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

45

1-[3-(Hidroksimetil)piridin-2-il]-4-metil-2-fenilpiperazinas (CAS RN 61337-89-1)

0 %

31.12.2014

ex293359 95

50

2-(2-Piperazin-1-iletoksi)etanolis (CAS RN 13349-82-1)

0 %

31.12.2014

ex293359 95

55

Tiopentalis (INNM) (CAS RN 76-75-5)

0 %

31.12.2014

ex293359 95

60

2,6-Dichlor-4,8-dipiperidinpirimid[5,4-d]pirimidinas (CAS RN 7139-02-8)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

65

1-Chlormetil-4-fluor-1,4-diazoniabiciklo[2.2.2]oktanbis(tetrafluorboratas), (CAS RN 140681-55-6)

0 %

31.12.2014

ex293359 95

70

N-(4-Etil-2,3-dioksopiperazin-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglicinas (CAS RN 63422-71-9)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

72

Triacetilgancikloviras (CAS RN 86357-14-4)

0 %

31.12.2016

ex293359 95

75

(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Chlor-5-fluorpirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorfenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olio hidrochloridas, (CAS RN 188416-20-8)

0 %

31.12.2014

ex293359 95

77

3-(Trifluormetil)-5,6,7,8-tetrahidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazino hidrochloridas (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2017

ex293369 80

25

1,3,5-Triazin-2,4,6-triamino monofosfatas (CAS RN 20208-95-1)

0 %

31.12.2016

ex293369 80

40

Troklozennatris (INNM) (CAS RN 2893-78-9)

0 %

31.12.2016

ex293369 80

50

1,3,5-Tris(2,3-dibrompropil)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trionas (CAS RN 52434-90-9)

0 %

31.12.2018

ex293369 80

55

Terbutrinas (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

31.12.2015

ex293369 80

60

Cianuro rūgštis (CAS RN 108-80-5)

0 %

31.12.2015

▼M1

ex293369 80

65

1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-tritionas, trinatrio druska (CAS RN 17766–26–6)

0 %

2018 12 31

▼B

ex293369 80

80

Tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazintrionas (CAS RN 839-90-7)

0 %

31.12.2018

ex293379 00

30

5-Vinil-2-pirolidonas (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2017

ex293379 00

50

6-Bromo-3-metil-3H-dibenz(f,ij)izochinolin-2,7-dionas (CAS RN 81-85-6)

0 %

31.12.2018

ex293379 00

60

3,3-Pentametilen-4-butanlaktamas (CAS RN 64744-50-9)

0 %

31.12.2014

ex293379 00

70

(S)-N-[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-okso-1-pirolidinacetamido L-(+)-tartratas, (CAS RN 754186-36-2)

0 %

31.12.2015

ex293399 80

10

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-tret-butilfenolis (CAS RN 3846-71-7)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

13

5-Difluormetoksi-2-merkapto-1-H-benzimidazolas (CAS RN 97963-62-7)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex293399 80

14

2-(2H-benztriazol-2-il)-4-metil-6-(2-metilprop-2-en-1-il)fenolis (CAS RN 98809–58–6)

0 %

2018 12 31

▼B

ex293399 80

15

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-tret-pentilfenolis (CAS RN 25973-55-1)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

18

4,4′-[(9-Butil-9H-karbazol-3-il)metilen]bis[N-metil-N-fenilanilinas] (CAS RN 67707-04-4)

0 %

31.12.2017

ex293399 80

20

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenolis (CAS RN 70321-86-7)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

22

(2S)-2-Benzil-N,N-dimetilaziridin-1-sulfamidas (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2017

ex293399 80

24

1,3-Dihidro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-onas (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2017

ex293399 80

28

N-(2,3-Dihidro-2-okso-1H-benzimidazol-5-il)-3-hidroksinaftalen-2-karboksamidas (CAS RN 26848-40-8)

0 %

31.12.2017

ex293399 80

30

Chiizalofop-P-etilas (ISO) (CAS RN 100646-51-3)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

32

5-[4′-(Brommetil)bifenil-2-il]-2-tritil-2H-tetrazolas (CAS RN 133051-88-4)

0 %

31.12.2014

ex293399 80

35

1,3,3-Trimetil-2-metilenindolinas (CAS RN 118-12-7)

0 %

31.12.2014

ex293399 80

37

8-Chlor-5,10-dihidro-11H-dibenz[b,e] [1,4]diazepin-11-onas (CAS RN 50892-62-1)

0 %

31.12.2014

ex293399 80

40

trans-4-Hidroksi-L-prolinas (CAS RN 51-35-4)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

43

2,3-Dihidro-1H-pirol[3,2,1-ij]chinolinas (CAS RN 5840-01-7)

0 %

31.12.2017

ex293399 80

45

Maleino hidrazidas (ISO) (CAS RN 123-33-1)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

47

Paklobutrazolas (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

31.12.2017

ex293399 80

50

Metkonazolas (ISO) (CAS RN 125116-23-6)

3,2 %

31.12.2018

ex293399 80

53

Kalio (S)-5-[tret-butoksikarbonil]-5-azaspiro[2,4]heptan-6-karboksilatas (CUS0133723-1) (5)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

55

Piridabenas (ISO) (CAS RN 96489-71-3)

0 %

31.12.2014

ex293399 80

57

2-(5-Metoksiindol-3-il)etilaminas (CAS RN 608-07-1)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

62

1H-indol-6-karboksirūgštis (CAS RN 1670-82-2)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

64

((3R)-1-{(1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimetoksifenil) etoksi]cikloheksil}pirolidin-3-olio hidrochloridas, (CAS RN 748810-28-8)

0 %

31.12.2015

ex293399 80

67

Kandesartano etilo esteris (INNM) (CAS RN 139481-58-6)

0 %

31.12.2016

ex293399 80

71

10-Metoksiiminostilbenas (CAS RN 4698-11-7)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

72

1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciklononanas

0 %

31.12.2018

ex293399 80

74

Imidazo[1,2-b] piridazin-hidrochloridas (CAS RN 18087-70-2)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

76

Mangano(2+), bis(oktahidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-triazonin-N1,N4,N7) tri-μ-oksodi-, acetatas (1:2) (CAS RN 916075-10-0)

0 %

31.12.2014

ex293399 80

78

3-Amino-3-azabiciklo (3.3.0) oktano hidrochloridas (CAS RN 58108-05-7)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

81

1,2,3-Benztriazolas (CAS RN 95-14-7)

0 %

31.12.2016

ex293399 80

82

Toliltriazolas (CAS RN 29385-43-1)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

88

2,6-Dichlorchinoksalinas (CAS RN 18671-97-1)

0 %

31.12.2014

ex293399 80

89

Karbendazimas (ISO) (CAS RN 10605-21-7)

0 %

31.12.2018

ex293410 00

10

Heksitiazoksas (ISO) (CAS RN 78587-05-0)

0 %

31.12.2018

ex293410 00

15

4-Nitrofeniltiazol-5-ilmetil karbonatas (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2017

ex293410 00

20

2-(4-Metiltiazol-5-il)etanolis (CAS RN 137-00-8)

0 %

31.12.2018

ex293410 00

25

(S)-Etil-2-(3-((2-izopropiltiazol-4-il)metil)-3-metilureido)-4-morfolinobutanoato oksalatas (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2017

ex293410 00

35

(2-Izopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanamino dihidrochloridas (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2017

ex293410 00

40

(Z)-2-(2-t-butoksikarbonilaminotiazol-4-il)-2-penteno rūgštis (CAS RN 86978-24-7)

0 %

31.12.2018

ex293410 00

60

Fostiazatas (ISO) (CAS RN 98886-44-3)

0 %

31.12.2014

ex293410 00

70

2-(Formilamino)-4-tiazolo acetilchloridas, hidrochloridas (CAS RN 372092-18-7)

0 %

31.12.2016

ex293410 00

80

3,4-Dichlor-5-karboksiizotiazolas (CAS RN 18480-53-0)

0 %

31.12.2016

ex293420 80

20

S-1,3-Benzotiazol-2-il (2Z)-(5-amin-1,2,4-tiadiazol-3-il)(metoksiimin)etantioatas (CAS RN 89604-91-1)

0 %

31.12.2016

ex293420 80

30

2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-tiazolil)-2-(2-benzotiazoliltio)-2-oksoetiliden]amino]oksi]-acto rūgštis, metilo esteris (CAS RN 246035-38-1)

0 %

31.12.2016

ex293420 80

40

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-onas (Benzizotiazolinonas (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2017

ex293420 80

50

S-(1,3-Benzotiazol-2-il)-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(acetiloksiimino)tioacetatas, (CAS RN 104797-47-9)

0 %

31.12.2018

ex293420 80

60

Benzotiazol-2-il-(Z)-2-tritiloksiimino-2-(2-aminotiazol-4-il)-tioacetatas (CAS RN 143183-03-3)

0 %

31.12.2015

ex293420 80

70

N,N-Bis(1,3-benzotiazolo-2-sulfanilil)-2-metilpropan-2-aminas (CAS RN 3741-80-8)

0 %

31.12.2015

ex293430 90

10

2-Metiltiofenotiazinas (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2017

ex293499 90

11

Metil 3-{1,4-dioksaspiro[4.5]dek-8-il[(trans-4-metilcikloheksil)karbonil]amino}-5-jodtiofen-2-karboksilatas (CAS RN 1026785-65-8)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

12

Dimetomorfas (ISO) (CAS RN 110488-70-5)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

13

Buprofezinas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 98,5 % masės (CAS RN 953030-84-7)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

14

Etil N-{[1-metil-2-({[4-(5-okso-4,5-dihidro-1,2,4-oksadiazol-3-il)fenil]amino}metil)-1H-benzimidazol-5-il]karbonil}-N-piridin-2-il-b-alaninatas (CAS RN 872728-84-2)

0 %

31.12.2017

ex293499 90

15

Karboksinas (ISO) (CAS RN 5234-68-4)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

17

Metil(1,8-dietil-1,3,4,9-tetrahidropiran[3,4-b]indol-1-il)acetatas (CAS RN 122188-02-7)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

18

3,3-Bis(2-metil-1-oktil-1H-indol-3-il)ftalidas (CAS RN 50292-95-0)

0 %

31.12.2017

ex293499 90

20

Tiofenas (CAS RN 110-02-1)

0 %

31.12.2014

ex293499 90

22

7-[4-(Dietilamino)-2-etoksifenil]-7-(2-metil-1-oktil-1H-indol-3-il) furo[3,4-b]piridin-5(7H)-onas (CAS RN 87563-89-1)

0 %

31.12.2017

ex293499 90

23

Bromukonazolas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės (CAS RN 116255-48-2)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

25

2,4-Dietil-9H-tioksanten-9-onas (CAS RN 82799-44-8)

0 %

31.12.2015

ex293499 90

28

11-(Piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]tiazepino dihidrochloridas (CAS RN 111974-74-4)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

30

Dibenz[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-onas (CAS RN 3159-07-7)

0 %

31.12.2014

ex293499 90

33

[2,2′-Tio-bis(4-tret-oktilfenoliato)]-n-butilamino nikelis (CAS RN 14516-71-3)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

35

Dimetenamidas (ISO) (CAS RN 87674-68-8)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

37

4-Propan-2-ilmorfolinas (CAS RN 1004-14-4)

0 %

31.12.2017

ex293499 90

40

2-Tiofeno etilaminas (CAS RN 30433-91-1)

0 %

31.12.2015

ex293499 90

43

Klopidogrelio rūgšties hidrochloridas (CAS RN 144750-42-5)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

45

Tris(2,3-epoksipropil)-1,3,5-triazinanetrionas (CAS RN 2451-62-9)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

48

Propan-2-olio – 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepino (1:2) dihidratas (CAS RN 864743-41-9)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

50

10-[1,1′-Bifenil]-4-il-2-(1-metiletil)-9-okso-9H-tioksanteno heksafluorfosfatas, (CAS RN 591773-92-1)

0 %

31.12.2015

▼M1 —————

▼B

ex293499 90

60

DL-Homocisteino tiolaktono hidrochloridas (CAS RN 6038-19-3)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

66

Tetrahidrotiofeno 1,1-dioksidas (CAS RN 126-33-0)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

72

1-[3-(5-Nitro-2-furil)alilidenamin]imidazolidin-2,4-dionas (CAS RN 1672-88-4)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

74

2-Izopropiltioksantonas (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2017

ex293499 90

75

(4R-cis)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorfenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)karbonil]-1H-pirol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioksan-4-acetatas (CAS RN 125971-95-1)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

ex320420 00

76

10

2,5-Tiofendiilbis(5-tert-butil-1,3-benzoksazolas) (CAS RN 7128-64-5)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

77

Kalio 5-metil-1,3,4-oksadiazol-2-karboksilatas (CAS RN 888504-28-7)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

79

Tiofen-2-etanolis (CAS RN 5402-55-1)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

83

Flumioksazinas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės (CAS RN 103361-09-7)

0 %

31.12.2014

ex293499 90

84

Etoksazolas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 94,8 % masės (CAS RN 153233-91-1)

0 %

31.12.2014

ex293499 90

85

N2-[1-(S)-Etoksikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoracetil-L-lisil-N2-karboksianhidridas (CAS RN 126586-91-2)

0 %

31.12.2015

ex293499 90

86

Ditianonas (ISO) (CAS RN 3347-22-6)

0 %

31.12.2015

ex293499 90

87

2,2′-(1,4-Fenilen) bis(4H-3,1-benzoksazin-4-onas) (CAS RN 18600-59-4)

0 %

31.12.2015

ex293500 90

15

Natrio flupirsulfuron metilas (ISO) (CAS RN 144740-54-5)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex293500 90

17

6-Metil-4-okso-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamidas (CAS RN 120279–88–1)

0 %

2018 12 31

▼B

ex293500 90

20

Toluensulfonamidai

0 %

31.12.2018

ex293500 90

23

N-[4-(2-Chloracetil)fenil]metansulfonamidas (CAS RN 64488-52-4)

0 %

31.12.2016

ex293500 90

25

Triflusulfuron-metilas (ISO) (CAS RN 126535-15-7)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

27

Metil(3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorfenil)-6-izopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino]pirimidin-5-il}-3,5-dihidroksihept-6-enoatas (CAS RN 147118-40-9)

0 %

31.12.2016

ex293500 90

28

N-fluorbenzensulfonimidas (CAS RN 133745-75-2)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

30

N-Etiltoluen-2-sulfonamido ir N-etiltoluen-4-sulfonamido izomerų mišinys

0 %

31.12.2014

ex293500 90

35

Chlorsulfuronas (ISO) (CAS RN 64902-72-3)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

40

Imazosulfuronas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės (CAS RN 122548-33-8)

0 %

31.12.2015

ex293500 90

42

Penoksulamas (ISO) (CAS RN 219714-96-2)

0 %

31.12.2015

ex293500 90

45

Rimsulfuronas (ISO) (CAS RN 122931-48-0)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

48

(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorfenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il]-3,5-dihidroksihept-6-eno rūgšties – 1-[(R)-(4-chlorfenil)(fenil)metil]piperazinas (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)

0 %

31.12.2016

ex293500 90

50

4,4′-Oksidi(benzensulfonhidrazidas) (CAS RN 80-51-3)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

53

2,4-Dichlor-5-sulfamoilbenzenkarboksirūgštis (CAS RN 2736-23-4)

0 %

31.12.2014

ex293500 90

55

Tifensulfuron-metilas (ISO) (CAS RN 79277-27-3)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

63

Nikosulfuronas (ISO), kurio grynumas ne mažesnis kaip 91 % masės (CAS RN 111991-09-4)

0 %

31.12.2014

ex293500 90

65

Tribenuron-metilas (ISO) (CAS RN 101200-48-0)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

75

Metsulfuron-metilas (ISO) (CAS RN 74223-64-6)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

77

[[4-[2-[[(3-Etil-2,5-dihidro-4-metil-2-okso-1H-pirol-1-il)karbonil]amino]etil]fenil]sulfonil]-karbamo rūgšties etilo esteris, (CAS RN 318515-70-7)

0 %

31.12.2014

ex293500 90

82

N-(5,7-Dimetoksi[1,2,4]triazol[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metoksi-4-(trifluorometil)piridin-3-sulfonamidas, (CAS RN 422556-08-9)

0 %

31.12.2014

ex293500 90

85

N-[4-(Izopropilaminoacetil)fenil]metansulfonamido hidrochloridas

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex293500 90

88

N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidin)etil) metansulfonamido seskvisulfato monohidratas(CAS RN25646–71–3)

0 %

2018 12 31

▼B

ex293500 90

89

3-(3-Brom-6-fluor-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N,N-dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfamidas (CAS RN 348635-87-0)

0 %

31.12.2016

ex293890 30

10

Amonio glicirizatas (CAS RN 53956-04-0)

0 %

31.12.2015

ex293890 90

10

Hesperidinas (CAS RN 520-26-3)

0 %

31.12.2018

ex293890 90

20

Etilvanilino beta-D-gliukopiranozidas (CAS RN 122397-96-0)

0 %

31.12.2018

ex294120 30

10

Dihidrostreptomicino sulfatas (CAS RN 5490-27-7)

0 %

31.12.2016

ex310250 00

10

Gamtinis natrio nitratas

0 %

31.12.2017

3201 20 00

 

Akacijų ekstraktas

0 %

31.12.2018

ex320190 90

20

Rauginimo ekstraktai, gaunami iš gambier ir myrobalan vaisių

0 %

31.12.2018

▼M1

ex320411 00

15

Dažiklis C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693–64–0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Disperse Blue 360 sudaro ne mažiau kaip 99 % masės

0 %

2018 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320411 00

20

Dažiklis C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249–52–9) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Disperse Yellow 241 sudaro ne mažiau kaip 97 % masės

0 %

2015 12 31

▼B

ex320411 00

30

Dispersinių dažiklių preparatas, kurio sudėtyje yra:

— C.I. Disperse Orange 61

— C.I. Disperse Blue 291:1,

— C.I. Disperse Violet 93:1,

— C.I. Disperse Red 54

0 %

31.12.2015

▼M1 —————

▼M1

*ex320411 00

40

Dažiklis C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418–58–5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Disperse Red 60 sudaro ne mažiau kaip 50 % masės

0 %

2016 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320411 00

50

Dažiklis C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81–48–1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Disperse Blue 72 sudaro ne mažiau kaip 95 % masės

0 %

2016 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320411 00

60

Dažiklis C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570–50–7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. Disperse Blue 359 yra ne mažiau kaip 50 % masės

0 %

2016 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320411 00

70

Dažiklis C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035–78–6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Disperse Red 343 sudaro ne mažiau kaip 95 % masės

0 %

2017 12 31

▼B

ex320411 00

80

Dažų preparatas, nejonogeninis, kurio sudėtyje yra:

— N-[5-(acetilamino)-4-[(2-chloro-4,6-dinitrofenil)azo]-2-metoksifenil]- 2-okso-2-(fenilmetoksi)etil-β-alanino (CAS RN 159010-67-0)

— N-[4-[(2-ciano-4-nitrofenil)azo]fenil]-N-metil-2-(1,3-dihidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)etil-β-alanino (CAS RN 170222-39-6) ir

— N-[2-chloro-4-[(4-nitrofenil)azo]fenil]-2-[2-(1,3-dihidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)etoksi]-2-oksoetil-β-alanino (CAS RN 371921-34-5)

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320412 00

10

Dažiklis C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650–18–2) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. Acid Blue 9 yra ne mažiau kaip 50 % masės

0 %

2016 12 31

▼B

ex320412 00

20

Dažų preparatas, anijoninis, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 75 % masės dinatrio-7-((4-chloro-6-(dodecilamino)-1,3,5-triazin-2-il)amino)-4-hidroksi-3-((4-((4-sulfofenil)azo)fenil)azo)-2-naftalensulfonato (CAS RN 145703-76-0)

0 %

31.12.2017

ex320412 00

30

Rūgštinis dažų preparatas, anijoninis, kurio sudėtyje yra:

— ličio-amino-4-(4-tret-butilanilino)antrachinono-2-sulfonato (CAS RN 125328-86-1),

— C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) ir

— C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)

0 %

31.12.2017

ex320412 00

40

Skystas dažų preparatas, kurio sudėtyje yra anijoninio rūgštinio dažiklio C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex320412 00

50

Dažiklis C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474–24–2) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. Acid Blue 80 yra ne mažiau kaip 99 % masės

0 %

2018 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320413 00

10

Dažiklis C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989–38–8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Basic Red 1 sudaro ne mažiau kaip 50 % masės

0 %

2016 12 31

▼B

ex320413 00

20

(2,2′-(3,3′-Dioksidbifenil-4,4′-diildiazo)bis(6-(4-(3-(dietilamino)propilamino)-6-(3-(dietilamonio)propilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-3-sulfonato-1-naftolato))divario(II) acetato laktatas (CAS RN 159604-94-1)

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320413 00

30

Dažiklis C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390–60–5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. Basic Blue 7 yra ne mažiau kaip 50 % masės

0 %

2017 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320413 00

40

Dažiklis C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603–47–4 arba CAS RN 8004–87–3) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. Basic Violet 1 yra ne mažiau kaip 90 % masės

0 %

2017 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320415 00

10

Dažiklis C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) (CAS RN 4424–06–0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) sudaro ne mažiau kaip 20 % masės

0 %

2017 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320415 00

60

Dažiklis C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81–77–6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Vat Blue 4 sudaro ne mažiau kaip 50 % masės

0 %

2018 12 31

ex320415 00

70

Dažiklis C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379–74–0)

0 %

2018 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

10

Dažiklis C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094–93–5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Pigment Yellow 81 sudaro ne mažiau kaip 50 % masės

0 %

2018 12 31

ex320417 00

13

Dažiklis C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023–61–2)

0 %

2018 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

15

Dažiklis C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328–53–6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Pigment Green 7 sudaro ne mažiau kaip 40 % masės

0 %

2016 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

20

Dažiklis C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147–14–8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Pigment Blue 15:3 sudaro ne mažiau kaip 35 % masės

0 %

2016 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

25

Dažiklis C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468–75–7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Pigment Yellow 14 sudaro ne mažiau kaip 25 % masės

0 %

2016 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

30

Dažiklis C.I. Pigment Yellow 97 (CAS RN 12225–18–2) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Pigment Yellow 97 sudaro ne mažiau kaip 30 % masės

0 %

2017 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

35

Dažiklis C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089–17–6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Pigment Red 202 sudaro ne mažiau kaip 70 % masės

0 %

2016 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

40

Dažiklis C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920–31–8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kuriuose dažiklio C.I. Pigment Yellow 120 yra ne mažiau kaip 50 % masės

0 %

2014 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

50

Dažiklis C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804–81–0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Pigment Yellow 180 sudaro ne mažiau kaip 90 % masės

0 %

2014 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

60

Dažiklis C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160–02–1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Pigment Red 53:1 sudaro ne mažiau kaip 50 % masės

0 %

2016 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

65

Dažiklis C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092–56–0) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Pigment Red 53 sudaro ne mažiau kaip 50 % masės

0 %

2016 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

70

Dažiklis C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102–83–0 arba CAS RN 15541–56–7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Pigment Yellow 13 sudaro ne mažiau kaip 60 % masės

0 %

2016 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

75

Dažiklis C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468–63–1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Pigment Orange 5 sudaro ne mažiau kaip 80 % masės

0 %

2017 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

80

Dažiklis C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819–77–7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Pigment Red 207 sudaro ne mažiau kaip 50 % masės

0 %

2017 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

85

Dažiklis C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324–76–1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Pigment Blue 61 sudaro ne mažiau kaip 35 % masės

0 %

2017 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

88

Dažiklis C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325–82–2 arba CAS RN 101357–19–1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Pigment Violet 3 sudaro ne mažiau kaip 90 % masės

0 %

2017 12 31

▼B

ex320419 00

11

Fotochrominis dažiklis 3-(4-butoksifenil-6,7-dimetoksi-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-11-karbonitrilas

0 %

31.12.2014

ex320419 00

21

Fotochrominis dažiklis 4-(3-(4-butoksifenil)-6-metoksi-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluormetil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-7-il)morfolinas (CAS RN 1021540-64-6)

0 %

31.12.2014

ex320419 00

31

Fotochrominis dažiklis N-heksil -6,7-dimetoksi-3,3-bis(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-11-karboksamidas

0 %

31.12.2014

ex320419 00

41

Fotochrominis dažiklis 4,4′-(13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-3,3-diil)difenolis

0 %

31.12.2014

ex320419 00

43

Fotochrominis dažiklis, bis(2-(4-(7-metoksi-3-(4-metoksifenil)-11-fenil-13, 13-dipropil-3, 13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-3-il)fenoksi)etil) dekandioatas (CUS 0133724-2) (5)

0 %

31.12.2018

ex320419 00

47

Fotochrominis dažiklis, 4-(4-(13,13-dimetil-3,11-difenil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-3-il)fenil)morfolinas (CUS 0133726-4) (5)

0 %

31.12.2018

ex320419 00

51

Fotochrominis dažiklis4-(4-(6,11-difluor-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f] chromeno-3-il)fenil)morfolinas(CAS RN 1360882-72-6)

0 %

31.12.2014

ex320419 00

53

Fotochrominis dažiklis, 3-(4-butoksifenil)-3-(4-fluorfenil)-6,7-dimetoksi-13,13-dimetil-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-11-karbonitrilas (CUS 0133725-3) (5)

0 %

31.12.2018

ex320419 00

55

Fotochrominis dažiklis, 4, 4′-(7-metoksi-11-fenil-13, 13-dipropil-3, 13-dihidrobenzo[h]indeno[2, 1-f]chromeno-3, 3-diil)difenolis (CUS 0133728-6) (5)

0 %

31.12.2018

ex320419 00

57

Fotochrominis dažiklis, bis(2-{4-[11-cian-3-(4-fluorfenil)-6,7-dimetoksi-13,13-dimetil-3, 13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-3-il]fenoksi}etil) dekandioatas (CUS 0133729-7) (5)

0 %

31.12.2018

ex320419 00

61

Fotochrominis dažiklis 3-(4-butoksifenil)-6,7-dimetoksi-3-(4-metoksifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluormetil)-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f] chromenas (CAS RN 1021540-61-3)

0 %

31.12.2014

ex320419 00

63

Fotochrominis dažiklis, 1-{4-(6-metoksi-3-(4-metoksifenil)-13, 13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeno-3-il)fenil}piperidinas (CUS 0133727-5) (5)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex320419 00

70

Dažiklis C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103–39–5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Solvent Red 49:2 sudaro ne mažiau kaip 90 % masės

0 %

2018 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320419 00

71

Dažiklis C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696–98–6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Solvent Brown 53 sudaro ne mažiau kaip 95 % masės

0 %

2015 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320419 00

73

Dažiklis C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116–75–6) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Solvent Blue 104 sudaro ne mažiau kaip 97 % masės

0 %

2015 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320419 00

77

Dažiklis C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870–92–4 arba CAS RN 12671–74–8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Solvent Yellow 98 sudaro ne mažiau kaip 95 % masės

0 %

2016 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320419 00

84

Dažiklis C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226–78–7) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Solvent Blue 67 sudaro ne mažiau kaip 98 % masės

0 %

2017 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320419 00

85

Dažiklis C.I. Solvent Red HPR (CAS RN 75198–96–8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Solvent Red HPR sudaro ne mažiau kaip 95 % masės

0 %

2017 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320420 00

20

Dažiklis C.I. Fluorescent Brightener 71 (CAS RN 16090–02–1) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Fluorescent Brightener 71 sudaro ne mažiau kaip 94 % masės

0 %

2016 12 31

▼M1 —————

▼M1

*ex320420 00

30

Dažiklis C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344–41–8) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Fluorescent Brightener 351 sudaro ne mažiau kaip 90 % masės

0 %

2016 12 31

▼B

ex320420 00

40

Dinatrio 5-[[4-anilino-6-[2-hidroksietil(metil)amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-2-[(E)-2-[4-[[4-anilino-6-[2-hidroksietil(metil)amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-2-sulfonatofenil]etenil]benzensulfonatas (CAS RN 13863-31-5)

0 %

31.12.2018

ex320500 00

10

Aliuminio lakas, pagamintas iš dažiųjų medžiagų, skirtas pigmentų, naudojamų farmacijos pramonėje, gamybai (1)

0 %

31.12.2018

ex320500 00

20

Dažiklis C.I. Carbon Black 7 Lake

0 %

31.12.2016

ex320611 00

10

Titano oksidas, padengtas izopropoksititano triizostearatu, kuriame yra ne mažiau kaip 1,5 %, bet ne daugiau kaip 2,5 % masės izopropoksititano triizostearato

0 %

31.12.2018

ex320619 00

10

Preparatas, kurio sudėtyje esantis:

— žėrutis sudaro 72 % (± 2 %) masės (CAS RN 12001-26-2) ir

— titano dioksidas sudaro 28 % (± 2 %) masės (CAS RN 13463-67-7)

0 %

31.12.2016

ex320642 00

10

Litoponas (CAS RN 1345-05-7)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex320649 70

10

Nevandeninė dispersija, kurios:

— ne mažiau kaip 57 %, be ne daugiau kaip 63 % masės sudaro aliuminio oksidas (CAS RN 1344–28–1),

— ne mažiau kaip 37 %, bet ne daugiau kaip 42 % masės sudaro titano dioksidas (CAS RN13463–67–7) ir

— ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės sudaro trietoksikaprililsilanas (CAS RN 2943–75)

0 %

2018 12 31

▼B

3206 50 00

 

Neorganiniai produktai, naudojami kaip liuminoforai

0 %

31.12.2018

ex320730 00

10

Preparatas, kurio sudėtyje:

— sidabras sudaro ne daugiau kaip 85 % masės

— paladis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės

— bario titanatas

— terpineolis ir

— etilceliuliozė

naudojamas šilkografijoje gaminant daugiasluoksnius keraminius kondensatorius (1)

0 %

31.12.2018

ex320740 85

20

Stiklo fritas, padengtas sidabru, kurio vidutinis skersmuo lygus 40 (+/- 10) μm

0 %

31.12.2018

ex320740 85

40

Stiklo dribsniai (CAS RN 65997-17-3):

— kurių storis ne mažesnis kaip 0,3 μm, bet ne didesnis kaip 10 μm ir

— kurie padengti titanodioksidu (CAS RN 13463-67-7) arba geležies oksidu (CAS RN 18282-10-5)

0 %

31.12.2017

ex320810 90

ex370790 90

10

60

Antirefleksinis sluoksnis, sudarytas iš esterio polimero, modifikuoto chromoforo grupėmis, 2-metoksi-1-propanol, 2-metoksi-1-metiletil acetato arba metil-2-hidroksiizobutirato tirpale, kuriame polimeras sudaro ne daugiau kaip 10 % masės

0 %

31.12.2018

ex320820 10