EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1370-20181019

Consolidated text: 2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1370/2018-10-19

02013R1370 — LT — 19.10.2018 — 006.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1370/2013

2013 m. gruodžio 16 d.

kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės

(OL L 346 2013.12.20, p. 12)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/591 2016 m. balandžio 15 d.

  L 103

3

19.4.2016

►M2

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/795 2016 m. balandžio 11 d.

  L 135

115

24.5.2016

►M3

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1042 2016 m. birželio 24 d.

  L 170

1

29.6.2016

►M4

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/2145 2016 m. gruodžio 1 d.

  L 333

1

8.12.2016

►M5

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/147 2018 m. sausio 29 d.

  L 26

6

31.1.2018

►M6

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1554 2018 m. spalio 15 d.

  L 261

1

18.10.2018


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 130, 19.5.2016, p.  23 (1370/2013,)
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1370/2013

2013 m. gruodžio 16 d.

kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės1 straipsnis

Taikymo sritis

▼C1

Šiame reglamente nustatomos kainų, mokesčių, pagalbos ir kiekybinių apribojimų, susijusių su Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 nustatytu bendru žemės ūkio rinkų organizavimu, nustatymo priemonės.

▼M4

1a straipsnis

Referencinės kainų ribos

1.  Nustatomos šios referencinės kainų ribos:

a) grūdų sektoriuje: kaina, susijusi su didmeninės prekybos etapu prieš iškraunant į sandėlį pristatytas prekes – 101,31 EUR už toną;

b) žaliavinių ryžių: standartinės kokybės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 III priedo A punkte, žaliavinių ryžių kaina, susijusi su didmeninės prekybos etapu prieš iškraunant į sandėlį pristatytas prekes – 150 EUR už toną;

c) standartinės kokybės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 III priedo B punkte, iš fabriko tiekiamo nefasuoto cukraus kaina:

i) baltojo cukraus – 404,4 EUR už toną;

ii) žaliavinio cukraus – 335,2 EUR už toną;

d) galvijienos sektoriuje: raumeningumo ir riebumo klasių R3 klasės, kaip nustatyta Sąjungos aštuonių mėnesių arba vyresnių galvijų skerdenų klasifikavimo skalėje, nurodytoje Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo A punkte, galvijų patinų skerdenų kaina – 2 224 EUR už toną;

e) pieno ir pieno produktų sektoriuje:

i) sviesto – 246,39 EUR už 100 kg;

ii) nugriebto pieno miltelių – 169,80 EUR už 100 kg;

f) kiaulienos: standartinės kokybės, apibrėžtos pagal svorį ir raumeningumą, kaip nustatyta Sąjungos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalėje, nurodytoje Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 IV priedo B punkte, kiaulių skerdenų kaina – 1 509,39  EUR už toną:

i) E klasės skerdenų, sveriančių nuo 60 kg iki mažiau kaip 120 kg;

ii) R klasės skerdenų, sveriančių nuo 120 kg iki 180 kg;

g) alyvuogių aliejaus sektoriuje:

i) ypač gryno alyvuogių aliejaus – 1 779 EUR už toną;

ii) gryno alyvuogių aliejaus – 1 710 EUR už toną;

iii) klasikinio alyvuogių aliejaus, kuriame laisvųjų riebalų rūgščių kiekis lygus dviem laipsniams – 1 524 EUR už toną, šią sumą už kiekvieną papildomą rūgštingumo laipsnį mažinant 36,70 EUR už toną.

2.  Referencines kainų ribas, nustatytas 1 dalyje, nuolat peržiūri Komisija, atsižvelgdama į objektyvius kriterijus, visų pirma gamybos ir gamybos sąnaudų (ypač gamybos išteklių sąnaudų) pokyčius, ir į rinkos tendencijas. Prireikus referencinės kainų ribos atnaujinamos laikantis SESV 43 straipsnio 3 dalyje nustatytos procedūros, atsižvelgiant į gamybos ir rinkų pokyčius.

3.  Nuorodos į referencines kainų ribas Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 aiškinamos kaip nuorodos į šio straipsnio 1 dalyje nustatytas ribas.

▼M4

2 straipsnis

Valstybės intervencinės kainos

1.  Valstybės intervencinių kainų lygis:

a) paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių, miežių, kukurūzų, žaliavinių ryžių ir nugriebto pieno miltelių kaina turi atitikti 1a straipsnyje nustatytas atitinkamas referencines kainų ribas, jei produktai superkami nustatyta kaina, ir neturi viršyti atitinkamų referencinių kainų ribų, jei produktai superkami konkurso tvarka;

b) sviesto kaina turi būti lygi 90 % 1a straipsnyje nustatytos referencinės kainų ribos, jei produktai superkami nustatyta kaina, ir neturi viršyti 90 % tos referencinės kainų ribos, jei produktai superkami konkurso tvarka;

c) galvijienos kaina neturi viršyti 85 % 1a straipsnyje nustatytos referencinės kainų ribos.

2.  1 dalyje nurodytos paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių, miežių, kukurūzų ir žaliavinių ryžių valstybės intervencinės kainos koreguojamos didinant arba mažinant jas remiantis pagrindiniais šiems produktams taikomais kokybės kriterijais.

3.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, nustatančius šio straipsnio 2 dalyje nurodytas didesnes arba mažesnes produktų valstybės intervencines kainas, laikydamasi toje dalyje nustatytų sąlygų. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B

3 straipsnis

Supirkimo kainos ir taikytini kiekybiniai apribojimai

1.  Vykdant valstybės intervenciją, pradėtą taikyti pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 13 straipsnio 1 dalies a punktą, produktai superkami šio reglamento 2 straipsnyje nurodyta nustatyta kaina ir neviršijant tokių kiekybinių apribojimų kiekvienu laikotarpiu, nurodytu Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 12 straipsnyje, atitinkamai:

a) paprastųjų kviečių – 3 mln. tonų;

b) sviesto – 50 000 tonų;

c) nugriebto pieno miltelių – 109 000 tonų.

▼M3

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 2016 m. sviesto ir nugriebto pieno miltelių supirkimo nustatyta kaina kiekybiniai apribojimai yra tokie: sviesto – 100 000 tonų, nugriebto pieno miltelių – 350 000 tonų. Jokie kiekiai, supirkti pagal konkursą, tebevykstantį 2016 m. birželio 29 d., neišskaičiuojami iš tų kiekybinių apribojimų.

▼M5

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 2018 m. nugriebto pieno miltelių supirkimo nustatyta kaina kiekybinis apribojimas yra 0 tonų.

▼M6

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 2019 m. nugriebto pieno miltelių supirkimo nustatyta kaina kiekybinis apribojimas yra 0 tonų.

▼B

2.  Kai valstybės intervencija pradedama taikyti pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 13 straipsnio 1 dalį:

a) paprastųjų kviečių, sviesto ir nugriebto pieno miltelių, kai viršijami šio straipsnio 1 dalyje nurodyti kiekybiniai apribojimai, atveju; ir

b) kietųjų kviečių, miežių, kukurūzų, žaliavinių ryžių ir galvijienos atveju

produktai superkami konkurso tvarka siekiant nustatyti didžiausią supirkimo kainą.

Didžiausia supirkimo kaina neturi viršyti šio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto lygio ir ji yra nustatoma įgyvendinimo aktais.

3.  Ypatingomis ir tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais:

a) konkursas apribojamas, kad jis būtų taikomas tik vienai valstybei narei ar jos regionui, arba

b) atsižvelgiant į 2 straipsnio 1 dalį nustatomos taikant valstybės intervenciją supirkimo kainos kiekvienai valstybei narei arba jos regionui pagal užregistruotas vidutines rinkos kainas.

4.  2 ir 3 dalyse nurodytos paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių, miežių, kukurūzų ir žaliavinių ryžių supirkimo kainos koreguojamos didinant arba mažinant jas remiantis pagrindiniais tiems produktams taikomais kokybės kriterijais.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos tokios didesnės arba mažesnės kainos.

5.  Šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

6.  Netaikydama 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kurie būtini, kad:

a) būtų laikomasi šio straipsnio 1 dalyje nurodytų intervencijos apribojimų; ir

b) būtų galima taikyti šio straipsnio 2 dalyje nurodytą konkurso tvarką siekiant supirkti šio straipsnio 1 dalyje nurodytus kiekybinius apribojimus viršijančius paprastųjų kviečių, sviesto ir nugriebto pieno miltelių kiekius.

4 straipsnis

Privataus sandėliavimo pagalba

1.  Siekiant nustatyti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 17 straipsnyje išvardytų produktų privataus sandėliavimo pagalbos sumą, kai pagalba skiriama pagal to reglamento 18 straipsnio 2 dalį, skelbiamas konkursas tam tikram laikotarpiui arba pagalbos suma nustatoma iš anksto. Pagalba gali būti nustatyta vienai valstybei narei arba jos regionui.

2.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais:

a) tuo atveju, kai skelbiamas konkursas, nustatoma didžiausia privataus sandėliavimo pagalbos suma;

b) tuo atveju, kai pagalbos suma nustatoma iš anksto, nustatoma pagalbos suma atsižvelgiant į sandėliavimo išlaidas ir (arba) kitus susijusius rinkos elementus.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼M2

5 straipsnis

Pagalba mokykloms skirtų vaisių ir daržovių ir mokykloms skirto pieno tiekimui, papildomoms švietimo priemonėms ir susijusių išlaidų padengimui

1.  Sąjungos pagalba papildomų švietimo priemonių finansavimui, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 1 dalies b punkte, neviršija 15 % šio straipsnio 6 dalyje nurodytų valstybių narių metinių galutinių skiriamų sumų.

2.  Sąjungos bendra pagalba susijusių išlaidų padengimui, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 1 dalies c punkte, neviršija 10 % šio straipsnio 6 dalyje nurodytų valstybių narių metinių galutinių skiriamų sumų.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas didžiausias Sąjungos pagalbos pagal tokių išlaidų kategoriją lygis, išreikštas procentine valstybių narių metinių galutinių skiriamų sumų dalimi arba išlaidų atitinkamiems produktams procentine dalimi.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.  Sąjungos pagalbos už Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 5 dalyje nurodytų produktų pieno komponentą suma neviršija 27 EUR/100 kg.

4.  Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 1 dalyje nurodyta pagalba skiriama kiekvienai valstybei narei pagal šią dalį ir atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nustatytus kriterijus.

Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. liepos 31 d. pagalbos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 1 dalies antros pastraipos a ir b punktuose, orientacinės skiriamos sumos kiekvienai valstybei narei yra tokios, kaip išdėstyta I priede. Tuo laikotarpiu Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas Kroatijai netaikomas.

Nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais, remiantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytais kriterijais, nustatomos pagalbos, nurodytos to reglamento 23a straipsnio 1 dalies antros pastraipos a ir b punktuose, orientacinės skiriamos sumos kiekvienai valstybei narei. Tačiau kiekviena valstybė narė gauna bent 290 000 EUR Sąjungos pagalbos mokykloms skirtų vaisių ir daržovių paskirstymui ir bent 193 000 EUR Sąjungos pagalbos mokykloms skirto pieno paskirstymui, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 2 dalyje.

Vėliau Komisija ne rečiau kaip kas trejus metus įvertina, ar tos orientacinės skiriamos sumos ir toliau atitinka Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus. Prireikus Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos naujos orientacinės skiriamos sumos.

Šioje dalyje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5.  Jeigu tam tikrais metais valstybė narė nepateikė paraiškos dėl Sąjungos pagalbos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 3 dalyje, arba paprašė tik dalies šio straipsnio 4 dalyje nurodytos savo orientacinės skiriamos sumos, Komisija perskirsto tą orientacinę skiriamą sumą arba tą jos dalį, dėl kurios nepateikta prašymų, toms valstybėms narėms, kurios jai pranešė apie pageidavimą panaudoti didesnę nei joms skirta orientacinę sumą.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtina priemones, būtinas tokiam perskirstymui atlikti; jis turi būti grindžiamas Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytu kriterijumi ir ribojamas pagal galutinės Sąjungos pagalbos skiriamos sumos, nurodytos šio straipsnio 6 dalyje, naudojimo lygį atitinkamoje valstybėje narėje už mokslo metus, pasibaigusius prieš pateikiant metinį prašymą dėl Sąjungos pagalbos.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

6.  Gavusi valstybių narių pateiktus prašymus pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 3 dalį, Komisija kiekvienais metais priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato galutines pagalbai už mokykloms skirtus vaisius ir daržoves ir už mokykloms skirtą pieną skiriamas sumas dalyvaujančioms valstybėms narėms laikantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 1 dalyje nustatytų ribų, atsižvelgiant į to reglamento 23a straipsnio 4 dalyje nurodytus perkėlimus.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B

7 straipsnis

Cukraus sektoriaus gamybos mokestis

1.  Nustatomas Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 128 straipsnyje nurodyto cukraus, inulino sirupo ir izogliukozės kvotų gamybos mokestis yra 12,00 EUR už toną cukraus ir inulino sirupo kvotoms. Izogliukozei nustatomas 50 % cukrui taikomo mokesčio dydžio gamybos mokestis.

2.  Visą gamybos mokesčio, mokamo pagal 1 dalį, sumą valstybė narė surenka iš jos teritorijoje esančių įmonių, atsižvelgdama į atitinkamais prekybos metais turimą kvotą.

Mokestį tos įmonės sumoka ne vėliau kaip iki atitinkamų prekybos metų vasario mėn. pabaigos.

3.  Sąjungos cukraus ir inulino sirupo gamybos įmonės gali reikalauti, kad cukrinių runkelių ar cukranendrių augintojai arba cikorijų tiekėjai padengtų iki 50 % atitinkamo gamybos mokesčio.

8 straipsnis

Cukraus sektoriaus grąžinamoji gamybos išmoka

Grąžinamąją gamybos išmoką už Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 129 straipsnyje nurodytus cukraus sektoriaus produktus priimdama įgyvendinimo aktus nustato Komisija, atsižvelgdama į:

a) importuojamo cukraus naudojimo išlaidas, kurias sektorius patirtų, jei cukrus būtų tiekiamas iš pasaulio rinkos; ir

▼M4

b) Sąjungos rinkoje esančio perteklinio cukraus kainą arba, jei toje rinkoje perteklinio cukraus nėra, 1a straipsnio c punkte nustatytą referencinę cukraus kainos ribą.

▼B

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

9 straipsnis

Mažiausia runkelių kaina

1.  Nustatoma mažiausia Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 135 straipsnyje nurodytų kvotinių runkelių kaina yra 26,29 EUR už toną iki 2017 m. rugsėjo 30 d., 2016–2017 cukraus prekybos metų pabaigos.

2.  1 dalyje nurodyta mažiausia kaina taikoma Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 III priedo B dalyje apibrėžtos standartinės kokybės cukriniams runkeliams.

3.  Cukraus gamybos įmonės, perkančios į cukrų perdirbti tinkamus kvotinius runkelius, skirtus perdirbti į kvotinį cukrų, turi sumokėti bent mažiausią kainą, padidintą ar sumažintą atsižvelgiant į nukrypimus nuo standartinės kokybės. Tokias didesnes arba mažesnes kainas priimdama įgyvendinimo aktus nustato Komisija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4.  Cukrinių runkelių, kurių kiekis lygus pramoninio cukraus arba perteklinio cukraus kiekiui, kuriam taikomas 11 straipsnyje numatytas pertekliaus mokestis, supirkimo kainą atitinkama cukraus gamybos įmonė koreguoja taip, kad ji būtų bent lygi mažiausiai kvotinių runkelių kainai.

10 straipsnis

Nacionalinių cukraus kvotų koregavimas

Taryba gali pagal Sutarties 43 straipsnio 3 dalį, Komisijai pasiūlius, pakoreguoti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 XII priede nustatytas kvotas, kai tai susiję su valstybių narių pagal to reglamento 138 straipsnį priimtais sprendimais.

11 straipsnis

Pertekliaus mokestis cukraus sektoriuje

1.  Nustatomas toks pertekliaus mokestis, be kita ko, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 142 straipsnyje, kuris yra pakankamai didelis, tam, kad būtų išvengta tame straipsnyje nurodyto cukraus kiekių sukaupimo. Šį mokestį priimdama įgyvendinimo aktus nustato Komisija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.  1 dalyje nurodytą pertekliaus mokestį valstybė narė renka iš jos teritorijoje esančių įmonių atsižvelgdama į toje dalyje nurodytos produkcijos kiekius, toms įmonėms nustatytus atitinkamiems prekybos metams.

12 straipsnis

Laikinas rinkos valdymo mechanizmas cukraus sektoriuje

Siekiant užtikrinti pakankamą ir subalansuotą cukraus tiekimą Sąjungos rinkai, iki 2017 m. rugsėjo 30 d., 2016–2017 cukraus prekybos metų pabaigos, nepaisant Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 142 straipsnio, Komisija gali, priimdama įgyvendinimo aktus, už reikiamą to reglamento 139 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytos nekvotinės produkcijos kiekį bei reikiamam laikotarpiui laikinai taikyti pertekliaus mokestį.

Komisija, priimdama šiame straipsnyje nurodytus įgyvendinimo aktus, nustato tokio mokesčio sumą.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

13 straipsnis

Eksporto grąžinamųjų išmokų nustatymas

1.  Pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 196 straipsnyje nustatytas sąlygas ir kaip nurodyta to reglamento 198 straipsnyje Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos eksporto grąžinamosios išmokos:

a) reguliariais laiko tarpais – produktams iš Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 196 straipsnio 1 dalies sąrašo;

b) skelbiant konkursus grūdų, ryžių, cukraus ir pieno bei pieno produktų atveju.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.  Nustatant eksporto grąžinamąją išmoką už produktą, atsižvelgiama į vieną ar kelis šiuos aspektus:

a) esamą padėtį ir ateities tendencijas, susijusias su:

i) to produkto kainomis ir jo įsigijimo galimybėmis Sąjungos rinkoje,

ii) to produkto kainomis pasaulio rinkoje;

b) bendro rinkos organizavimo tikslus, kurie yra – užtikrinti pusiausvyrą ir natūralią kainų bei prekybos raidą toje rinkoje;

c) būtinybę išvengti trikdymų, dėl kurių ilgesniam laikui būtų sutrikdyta pasiūlos ir paklausos pusiausvyra Sąjungos rinkoje;

d) siūlomo eksporto ekonominį aspektą;

e) pagal Sutartį sudarytais tarptautiniais susitarimais nustatytas ribas;

f) poreikį užtikrinti Sąjungos pagrindinių produktų naudojimo gaminant perdirbtas prekes, skirtas eksportuoti į trečiąsias valstybes, ir trečiųjų valstybių produktų, įvežtų pagal perdirbimo susitarimus, naudojimo pusiausvyrą;

g) mažiausias pardavimo išlaidas ir transporto iš Sąjungos rinkų į Sąjungos uostus ar kitas eksporto vietas bei išsiuntimo į paskirties šalis išlaidas;

h) paklausą Sąjungos rinkoje;

i) kiaulienos, kiaušinių ir paukštienos sektorių atžvilgiu, į Sąjungos kainų ir pasaulinės rinkos kainų už pašarinių grūdų kiekį, kurio reikia gaminant tų sektorių produktus Sąjungoje, skirtumą.

3.  Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, valstybės narės prašymu ar savo iniciatyva gali grąžinamosios išmokos sumą pakoreguoti, kai to reikia siekiant užtikrinti skubų atsaką į greitai besikeičiančią padėtį rinkoje. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

14 straipsnis

Specialiosios javų ir ryžių eksporto grąžinamųjų išmokų priemonės

1.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos tikslinamosios sumos, taikytinos grūdų ir ryžių sektorių eksporto grąžinamosioms išmokoms. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Kai to reikia siekiant užtikrinti skubų atsaką į greitai besikeičiančią padėtį rinkoje, Komisija, netaikydama 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros, gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais iš dalies keičiamos tokios tikslinamosios sumos.

Komisija šią dalį gali taikyti grūdų ir ryžių sektorių produktams, kurie pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1216/2009 ( 1 ) eksportuojami perdirbtų prekių pavidalu.

2.  Per pirmus tris prekybos metų mėnesius grąžinamoji išmoka, taikoma už ankstesnių prekybos metų pabaigoje sandėliuoto salyklo arba iš tuo metu turimų miežių pagaminto salyklo eksportą, yra tokia, kokia būtų buvusi taikoma konkrečios eksporto licencijos atžvilgiu eksportui per paskutinį ankstesnių prekybos metų mėnesį.

3.  Pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 199 straipsnio 2 dalį nustatytą grąžinamąją išmoką už to reglamento I priedo I dalies a ir b punktuose išvardytus produktus Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, gali koreguoti atsižvelgdama į intervencinių kainų lygio pokyčius.

Pirma pastraipa gali būti visa arba iš dalies taikoma Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I priedo I dalies c ir d punktuose išvardytiems produktams, taip pat to priedo I dalyje išvardytiems produktams, kurie pagal Reglamentą (EB) Nr. 1216/2009 eksportuojami perdirbtų prekių pavidalu. Tuo atveju Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, tikslina šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą koregavimą taikydama koeficientą, kuriuo išreiškiamas pagrindinio produkto kiekio ir jo kiekio, esančio eksportuojamame perdirbtame produkte arba panaudoto eksportuojamose prekėse, santykis.

Šioje dalyje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

15 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitetas, įsteigtas pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 229 straipsnį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

16 straipsnis

Atitikties lentelė

Nuorodos į atitinkamas Reglamento (EB) Nr. 1234/2007, jį panaikinus Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013, nuostatas laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal šio reglamento priede pateiktą atitikties lentelę.

17 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

7–12 straipsniai taikomi iki 2017 m. rugsėjo 30 d., 2016–2017 cukraus prekybos metų pabaigos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
►M2  II PRIEDAS ◄

ATITIKTIES LENTELĖ

nurodyta 16 straipsnyjeReglamentas (EB) Nr. 1234/2007

Šis reglamentas

18 straipsnio 1 ir 3 dalys

2straipsnis

18 straipsnio 2 dalies a punktas

3 straipsnio 1 dalies a punktas

13 straipsnio 1 dalies c punktas

3 straipsnio 1 dalies b punktas

13 straipsnio 1 dalies d punktas

3 straipsnio 1 dalies c punktas

18 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

3 straipsnio 2 dalis

▼C1

18 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

3 straipsnio 3 dalis

18 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio 4 dalis

43aa straipsnis

3 straipsnio 6 dalis

▼B

31 straipsnio 2 dalis

4 straipsnis

103ga straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 1 dalis

103ga straipsnio 5 dalis

5 straipsnio 2 dalis

102 straipsnio 4 dalis

6 straipsnio 1 dalis

102 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 2–3 dalys

51 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 1 dalis

51 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 2 dalis

51 straipsnio 4 dalis

7 straipsnio 3 dalis

97 straipsnis

8 straipsnis

49 straipsnis

9 straipsnis

64 straipsnio 2 dalis

11 straipsnio 1 dalis

64 straipsnio 3 dalis

11 straipsnio 2 dalis

164 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 1 ir 3 dalys

164 straipsnio 3 dalis

13 straipsnio 2 dalis

164 straipsnio 4 dalis

14 straipsnio 1 dalis

165 straipsnis

14 straipsnio 2 dalis

166 straipsnis

14 straipsnio 3 dalis

▼M2
I PRIEDAS

ORIENTACINĖS SKIRIAMOS SUMOS

2017 m. rugpjūčio 1 d. – 2023 m. liepos 31 d. laikotarpiu

(kaip nurodyta 5 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje)Valstybė narė

Orientacinė skiriama suma mokykloms skirtiems vaisiams ir daržovėms

Orientacinė skiriama suma mokykloms skirtam pienui

Belgija

3 367 930

1 650 729

Bulgarija

2 093 779

1 020 451

Čekija

3 123 230

1 600 707

Danija

1 807 661

1 460 645

Vokietija

19 696 932

9 404 154

Estija

439 163

700 309

Airija

1 757 779

900 398

Graikija

3 218 885

1 550 685

Ispanija

12 932 647

6 302 784

Prancūzija

22 488 086

12 625 577

Kroatija

1 360 232

800 354

Italija

16 711 302

8 003 535

Kipras

290 000

500 221

Latvija

633 672

700 309

Lietuva

900 888

1 032 456

Liuksemburgas

290 000

193 000

Vengrija

3 029 587

1 756 776

Мalta

290 000

193 000

Nyderlandai

5 431 641

2 401 061

Austrija

2 238 064

1 100 486

Lenkija

11 639 985

10 204 507

Portugalija

3 283 397

2 220 981

Rumunija

6 866 848

10 399 594

Slovėnija

554 020

320 141

Slovakija

1 708 720

900 398

Suomija

1 599 047

3 824 689

Švedija

2 854 972

8 427 723

Jungtinė Karalystė

19 391 534

9 804 331

Iš viso

150 000 000

100 000 000( 1 ) 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1216/2009, nustatantis prekybos tvarką, taikomą tam tikroms iš perdirbtų žemės ūkio produktų pagamintoms prekėms (OL L 328, 2009 12 15, p. 10).

Top