EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0814-20170109

Consolidated text: Komisijos reglamentas (ES) Nr. 814/2013 2013 m. rugpjūčio 2 d. kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų ekologinio projektavimo reikalavimai (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/814/2017-01-09

02013R0814 — LT — 09.01.2017 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 814/2013

2013 m. rugpjūčio 2 d.

kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų ekologinio projektavimo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 239 2013.9.6, p. 162)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/2282 2016 m. lapkričio 30 d.

  L 346

51

20.12.2016
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 814/2013

2013 m. rugpjūčio 2 d.

kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų ekologinio projektavimo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šiame reglamente nustatomi rinkai tiekiamų ir (arba) atiduodamų eksploatuoti vandens šildytuvų, kurių vardinis šilumos atidavimas ≤ 400 kW, ir karšto vandens talpyklų, kurių talpa ≤ 2 000 litrų, įskaitant Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 812/2013 2 straipsnyje apibrėžtus vandens šildytuvus ir karšto vandens talpyklas, integruotus vandens šildytuvo ir saulės energijos įrenginio komplektuose, ekologinio projektavimo reikalavimai.

2.  Šis reglamentas netaikomas:

a) vandens šildytuvams, kurie specialiai suprojektuoti naudoti daugiausia iš biomasės gautą dujinį arba skystąjį kurą;

b) vandens šildytuvams, naudojantiems kietąjį kurą;

c) vandens šildytuvams, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES ( 1 );

d) kombinuotiesiems šildytuvams, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 813/2013 ( 2 ) 2 straipsnyje;

e) vandens šildytuvams, kurie neatitinka bent apkrovos profilio, kurio atskaitinė energija yra mažiausia, kaip nurodyta III priedo 1 lentelėje;

f) vandens šildytuvams, kurie suprojektuoti tik karštiems gėrimams ir (arba) maistui ruošti;

g) vandens šildytuvams skirtiems šilumos generatoriams, ir vandens šildytuvų korpusams, kuriuose įmontuojami tokie šilumos generatoriai, kurie rinkai tiekiami iki 2018 m. sausio 1 d., kad jais būtų pakeisti tapatūs šilumos generatoriai ir tapatūs vandens šildytuvų korpusai. Ant pakaitinio gaminio arba jo pakuotės aiškiai nurodyta, su kokiu vandens šildytuvu jis skirtas naudoti.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Be nustatytųjų Direktyvos 2009/125/EB 2 straipsnyje, šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

vandens šildytuvas –

įrenginys,

a) prijungtas prie išorinio geriamojo arba sanitarinio vandens šaltinio;

b) gaminantis ir perduodantis šilumą, kad per tam tikrą intervalą paruoštų tam tikros temperatūros karšto geriamojo arba sanitarinio vandens kiekį ir srautą, ir

c) turintis įrengtą vieną arba daugiau šilumos generatorių;

2)

šilumos generatorius –

vandens šildytuvo dalis, gaminanti šilumą vienu iš šių būdų arba keliais šiais būdais:

a) iškastinio kuro ir (arba) biomasės kuro deginimas;

b) kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šilumos naudojimas;

c) aplinkos šilumos surinkimas iš oro šaltinio, vandens šaltinio arba grunto šaltinio ir (arba) šilumingųjų atliekų,

jei šilumos generatorius suprojektuotas vandens šildytuvui ir vandens šildytuvo korpusui, kuriame įmontuojamas toks šilumos generatorius, jis taip pat laikomas vandens šildytuvu;

3)

vandens šildytuvo korpusas – vandens šildytuvo dalis, suprojektuota taip, kad joje būtų galima įrengti šilumos generatorių;

4)

vardinis šilumos atidavimas – deklaruotas vandens šildytuvo šilumos atidavimas (kWh), kai vanduo šildomas standartinėmis veikimo sąlygomis;

5)

talpa (V) – karšto vandens talpyklos arba kaupiamojo vandens šildytuvo vardinė talpa (litrais);

6)

standartinės veikimo sąlygos – vandens šildytuvų veikimo sąlygos, kuriomis nustatomas vardinis šilumos atidavimas, energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas, garso galios lygis ir išmetamo azoto oksido kiekis; pagal standartines veikimo sąlygas nustatomas karšto vandens talpyklų savaiminis nuostolis;

7)

biomasė – biologiškai skaidi biologinės kilmės produktų, atliekų ir liekanų, gaunamų žemės ūkyje (įskaitant augalinės ir gyvulinės kilmės medžiagas), miškų ūkyje ir susijusiose pramonės šakose, įskaitant žuvininkystę ir akvakultūrą, dalis, taip pat biologiškai skaidi pramoninių ir buitinių atliekų dalis;

8)

biomasės kuras – iš biomasės pagamintas dujinis arba skystasis kuras;

9)

iškastinis kuras – dujinis arba skystasis iškastinis kuras;

10)

įprastas vandens šildytuvas – vandens šildytuvas, kuriuo šiluma gaminama deginant iškastinį ir (arba) biomasės kurą ir (arba) išgaunant kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šilumą;

11)

vandens šildytuvas su šilumos siurbliu – vandens šildytuvas, kuriuo šiluma gaminama naudojant aplinkos šilumą iš oro šaltinio, vandens šaltinio arba grunto šaltinio ir (arba) šilumingųjų atliekų;

12)

saulės energijos vandens šildytuvas – vandens šildytuvas, turintis vieną arba daugiau saulės energijos kolektorių, saulės energijos karšto vandens talpyklas, šilumos generatorius ir galintis turėti siurblius kolektoriaus kontūre bei kitas dalis. Saulės energijos vandens šildytuvas rinkai tiekiamas kaip blokas;

13)

karšto vandens talpykla – rezervuaras, kuriame laikomas vandeniui ir (arba) patalpai šildyti naudojamas karštas vanduo (su visais priedais) ir kuriame neįrengtas šilumos generatorius, tačiau gali būti vienas arba daugiau pagalbinių panardinamųjų kaitintuvų;

14)

pagalbinis panardinamasis kaitintuvas – kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šilumą duodantis šildytuvas, kuris yra karšto vandens talpyklos dalis ir gamina šilumą tik tada, kai išorinis šilumos šaltinis sutrikdomas (įskaitant techninės priežiūros laikotarpiais) arba neveikia; toks šildytuvas gali būti saulės energijos karšto vandens talpyklos dalis, tiekianti šilumą, kai saulės energijos šaltinio nepakanka būtinam patogumui pagal nustatytą lygį užtikrinti;

15)

energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (ηwh ) – vandens šildytuvo tiekiamos naudingosios energijos ir jos gamybai būtinos energijos santykis (%);

16)

garso galios lygis (LWA ) – A svertinis garso galios lygis patalpoje ir (arba) lauke (dB);

17)

savaiminis nuotolis (S) – esant tam tikrai vandens ir aplinkos temperatūrai prarasta karšto vandens talpyklos šiluminė galia (W);

18)

perskaičiavimo koeficientas (CC) – koeficientas, atitinkantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/27/ES ( 3 ) nurodytą apskaičiuotą 40 % ES energijos gamybos efektyvumo vidurkį. Perskaičiavimo koeficiento reikšmė yra CC = 2,5.

Papildomos II ir VI prieduose vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos I priede.

3 straipsnis

Ekologinio projektavimo reikalavimai ir jų taikymo tvarkaraštis

1.  Vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų ekologinio projektavimo reikalavimai pateikti II priede.

2.  Ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi pagal šį tvarkaraštį:

a) nuo 2015 m. rugsėjo 26 d.:

i) vandens šildytuvai atitinka II priedo 1.1 punkto a papunkčio, 1.2, 1.3, 1.4 ir 1.6 punktų reikalavimus;

ii) karšto vandens talpyklos atitinka II priedo 2.2 punkto reikalavimus;

b) nuo 2017 m. rugsėjo 26 d.:

i) vandens šildytuvai atitinka II priedo 1.1 punkto b papunkčio reikalavimus;

ii) karšto vandens talpyklos atitinka II priedo 2.1 punkto reikalavimus;

c) nuo 2018 m. rugsėjo 26 d.:

i) vandens šildytuvai atitinka II priedo 1.1 punkto c papunkčio reikalavimus;

ii) vandens šildytuvai atitinka II priedo 1.5 punkto a papunkčio reikalavimus.

3.  Atitiktis ekologinio projektavimo reikalavimams nustatoma ir reikalingas skaičiavimas atliekamas pagal III ir IV prieduose išdėstytus reikalavimus.

4 straipsnis

Atitikties vertinimas

1.  Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta atitikties vertinimo procedūra – tai tos direktyvos IV priede nustatyta projektavimo vidaus kontrolės sistema arba V priede nustatyta valdymo sistema.

2.  Atliekant atitikties vertinimą į techninius dokumentus įtraukiama šio reglamento II priedo 1.6 punkte nurodyta informacija apie gaminį.

5 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus patikrinimus, kuriuos privaloma atlikti vykdant rinkos priežiūrą ir kuriais nustatoma, ar laikomasi šio reglamento II priede nustatytų reikalavimų, valstybių narių institucijos taiko šio reglamento V priede aprašytą patikros procedūrą.

6 straipsnis

Etalonai

Įsigaliojant šiam reglamentui efektyviausių rinkoje esančių vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų etalonai pateikti VI priede.

7 straipsnis

Peržiūra

1.  Komisija ne vėliau kaip per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos jį peržiūri atsižvelgdama į vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų technologijų pažangą ir pateikia tos peržiūros rezultatus Ekologinio projektavimo konsultacijų forumui. Peržiūrint reglamentą įvertinami visų pirma šie aspektai:

a) ar dera nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus, taikomus su šaldalais susijusių išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimui;

b) kokio lygmens ekologinio projektavimo reikalavimai, taikomi anglies monoksido išmetimui, galėtų būti nustatyti atsižvelgiant į rengiamus matavimo metodus;

c) ar dera nustatyti griežtesnius ekologinio projektavimo reikalavimus, susijusius su išmetamų azoto oksidų kiekiu;

d) ar dera nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus, taikomus vandens šildytuvams, kurie specialiai suprojektuoti naudoti daugiausia iš biomasės gautą dujinį arba skystąjį kurą;

e) ar pagrįsta perskaičiavimo koeficiento reikšmė;

f) ar dera nustatyti trečiųjų šalių sertifikavimą.

2.  Be to, Komisija ne vėliau kaip per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos jį peržiūri atsižvelgdama į vandens šildytuvų technologijų pažangą ir pateikia tos peržiūros rezultatus Ekologinio projektavimo konsultacijų forumui. Peržiūrint reglamentą svarstoma tik tai, ar dera nustatyti skirtingus įvairių tipų vandens šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimus.

8 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.  Iki 2015 m. rugsėjo 26 d. valstybės narės gali leisti rinkai tiekti ir (arba) atiduoti eksploatuoti vandens šildytuvus, kurie atitinka šio reglamento priėmimo metu galiojusias nacionalines nuostatas dėl energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo ir garso galios lygio.

2.  Iki 2018 m. rugsėjo 26 d. valstybės narės gali leisti rinkai tiekti ir (arba) atiduoti eksploatuoti vandens šildytuvus, kurie atitinka šio reglamento priėmimo metu galiojusias nacionalines nuostatas dėl išmetamų azoto oksidų.

3.  Iki 2017 m. rugsėjo 26 d. valstybės narės gali leisti rinkai tiekti ir (arba) atiduoti eksploatuoti karšto vandens talpyklas, kurios atitinka šio reglamento priėmimo metu galiojusias nacionalines nuostatas dėl savaiminio nuostolio.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

II–VI prieduose vartojamų terminų apibrėžtys

II–VI prieduose vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

kaupiamasis vandens šildytuvas – vandens šildytuvas, turintis karšto vandens talpyklą (-as), šilumos generatorių (-ius) ir galintis turėti kitas dalis, sumontuotas viename korpuse;

2)

apkrovos profilis – tam tikra vandens ėmimo seka, kaip nurodyta III priedo 1 lentelėje; kiekvienas vandens šildytuvas atitinka bent vieną apkrovos profilį;

3)

vandens ėmimas – tam tikras naudingojo vandens srauto, naudingosios vandens temperatūros, naudingosios energijos kiekio ir didžiausios temperatūros derinys, kaip nurodyta III priedo 1 lentelėje;

4)

naudingasis vandens srautas (f) – mažiausias srautas (litrų/min.), kuriuo karštas vanduo yra naudingas atskaitinei energijai, kaip nurodyta III priedo 1 lentelėje;

5)

naudingoji vandens temperatūra (Tm ) – vandens temperatūra Celsijaus laipsniais, iki kurios įšilęs vanduo tampa naudingas atskaitinei energijai, kaip nurodyta III priedo 1 lentelėje;

6)

naudingosios energijos kiekis (Qtap ) – karšto vandens energijos kiekis (kWh), kai temperatūra yra lygi naudingajai vandens temperatūrai arba yra už ją didesnė ir kai vandens srautai yra lygūs naudingajam vandens srautui arba yra už jį didesni, kaip nurodyta III priedo 1 lentelėje;

7)

karšto vandens energijos kiekis – vandens savitosios šiluminės talpos, ištekančio karšto vandens ir įtekančio šalto vandens vidutinio temperatūrų skirtumo ir visos paruošto karšto vandens masės sandauga;

8)

didžiausia temperatūra (Tp ) – būtiniausia vandens temperatūra Celsijaus laipsniais, kuri turi būti pasiekta per vandens ėmimą, kaip nurodyta III priedo 1 lentelėje;

9)

atskaitinė energija (Qref ) – visas paimto vandens naudingosios energijos kiekis (kWh), susijęs su tam tikru apkrovos profiliu, kaip nurodyta III priedo 1 lentelėje;

10)

didžiausios apkrovos profilis – didžiausios atskaitinės energijos, kurią gali tiekti to apkrovos profilio temperatūros ir srauto sąlygas atitinkantis vandens šildytuvas, apkrovos profilis;

11)

deklaruotasis apkrovos profilis – vertinant atitiktį taikomas apkrovos profilis;

12)

elektros energijos suvartojimas per parą (Qelec ) – per 24 valandas iš eilės pagal deklaruotąjį apkrovos profilį suvartojama elektros energija galutinės energijos kWh;

13)

kuro sunaudojimas per parą (Qfuel ) – 24 valandas iš eilės pagal deklaruotąjį apkrovos profilį sunaudojamas kuras didžiausiojo šilumingumo kWh;

14)

didžiausiasis šilumingumas (GCV) – šilumos kiekis, gautas su deguonimi visiškai sudeginus vieną kuro kiekio vienetą ir degimo produktams visiškai atvėsus iki aplinkos temperatūros. Į šilumos kiekį įskaičiuojama kure esančio vandens garų ir degant kure esančiam vandeniliui susidarančių vandens garų kondensacijos šiluma;

15)

pažangusis valdiklis – įtaisas, kuriuo vandens šildymo procesas automatiškai pritaikomas pagal individualias naudojimo sąlygas, siekiant sumažinti energijos suvartojimą;

16)

atitiktis pažangiojo valdymo reikalavimams (smart) – įvertinimas, ar vandens šildytuvas su pažangiaisiais valdikliais atitinka IV priedo 4 punkte nustatytus reikalavimus;

17)

pažangiojo valdymo daugiklis (SCF) – energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo padidėjimas dėl pažangiojo valdymo pagal III priedo 3 punkte nurodytas sąlygas;

18)

savaitinis elektros energijos suvartojimas su pažangiaisiais valdikliais (Qelec,week,smart ) – vandens šildytuvo, kurio pažangaus valdymo funkcijos įjungtos, per savaitę suvartota elektros energija galutinės energijos kWh, išmatuota pagal III priedo 3 punkte nustatytas sąlygas;

19)

savaitinis kuro sunaudojimas su pažangiaisiais valdikliais (Qfuel,week,smart ) – vandens šildytuvo, kurio pažangaus valdymo funkcijos įjungtos, per savaitę sunaudotas kuras didžiausiojo šilumingumo kWh, išmatuotas pagal III priedo 3 punkte nustatytas sąlygas;

20)

savaitinis elektros energijos suvartojimas be pažangiųjų valdiklių (Qelec,week ) – vandens šildytuvo, kurio pažangaus valdymo funkcijos išjungtos, per savaitę suvartota elektros energija galutinės energijos kWh, išmatuota pagal III priedo 3 punkte nustatytas sąlygas;

21)

savaitinis kuro sunaudojimas be pažangiųjų valdiklių (Qfuel,week ) – vandens šildytuvo, kurio pažangaus valdymo funkcijos išjungtos, per savaitę sunaudotas kuras didžiausiojo šilumingumo kWh, išmatuotas pagal III priedo 3 punkte nustatytas sąlygas;

22)

aplinkos pataisa (Qcor ) – pataisa (kWh), kuria atsižvelgiama į tai, kad vandens šildytuvas įrengtas nepastovios temperatūros patalpoje;

23)

šilumos nuostoliai budėjimo veiksena (Pstby ) – veikiančio vandens šildytuvo su šilumos siurbliu šilumos nuostoliai (kWh), kai tiekti šilumos nereikia;

24)

mišrusis 40 °C vanduo (V40) – 40 °C vandens kiekis (litrais), kurio entalpija tokia pati kaip iš vandens šildytuvo ištekančio karšto vandens, kurio temperatūra didesnė nei 40 °C;

25)

vidutinio klimato sąlygos – Strasbūro mieste įprasta temperatūra ir visuminės saulės energinės apšvietos sąlygos;

26)

metinis energijos suvartojimas (Qtota ) – saulės energijos vandens šildytuvo per metus suvartojama energija pirminės energijos kWh ir (arba) didžiausiojo šilumingumo kWh;

27)

metinis ne saulės šilumos sandas (Qnonsol ) – metinis elektros energijos (pirminės energijos kWh) ir (arba) kuro (didžiausiojo šilumingumo kWh) sandas saulės energijos vandens šildytuvo naudingai atiduodamoje šilumoje, atsižvelgiant į saulės energijos kolektoriaus metinį surinktos šilumos kiekį ir į saulės energijos karšto vandens talpyklos šilumos nuostolius;

28)

saulės energijos kolektorius – įrenginys, suprojektuotas visuminei saulės energinei apšvietai sugerti ir taip pagamintą šilumą perduoti per jį tekančiam skysčiui. Jo ypatybės – kolektoriaus apertūros plotas, nulinio nuostolio efektyvumas, pirmosios eilės koeficientas, antrosios eilės koeficientas ir kritimo kampo modifikatorius;

29)

visuminė saulės energinė apšvieta – į 45 laipsnių kampu į pietus nukreipto kolektoriaus plokštumą krentantis visas saulės energijos srautas prie žemės paviršiaus (W/m2);

30)

kolektoriaus apertūros plotas (Asol ) – didžiausias projekcijos plotas (m2), per kurį nesutelkti saulės spinduliai patenka į kolektorių;

31)

nulinio nuostolio efektyvumas (η0 ) – saulės energijos kolektoriaus efektyvumas, kai saulės energijos kolektoriaus vidutinė skysčio temperatūra yra lygi aplinkos temperatūrai;

32)

pirmosios eilės koeficientas (a1 ) – saulės energijos kolektoriaus šilumos nuostolių koeficientas, W/(m2 K);

33)

antrosios eilės koeficientas (a2 ) – koeficientas, kuriuo matuojama pirmosios eilės koeficiento priklausomybė nuo temperatūros, W/(m2 K2);

34)

kritimo kampo modifikatorius (IAM) – tam tikru kritimo kampu nustatyto saulės energijos kolektoriaus naudingojo šilumos atidavimo ir 0 laipsnių kritimo kampu nustatyto to paties kolektoriaus naudingojo šilumos atidavimo santykis;

35)

kritimo kampas – kampas tarp krypties į saulę ir kolektoriaus apertūrai statmenos krypties;

36)

saulės energijos karšto vandens talpykla – karšto vandens talpykla, kurioje saugoma vieno arba daugiau saulės energijos kolektorių pagaminta šilumos energija;

37)

šilumos generatoriaus energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (ηwh,nonsol ) – į saulės energijos vandens šildytuvą įmontuoto šilumos generatoriaus energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas (%), apskaičiuotas pagal vidutinio klimato sąlygas, be saulės šilumos;

38)

pagalbinės elektros energijos suvartojimas (Qaux ) – dėl siurblio vartojamosios galios ir budėjimo veiksenos vartojamosios galios saulės energijos vandens šildytuvo per metus suvartojama elektros energija galutinės energijos kWh;

39)

siurblio vartojamoji galia (solpump) – saulės energijos vandens šildytuvo kolektoriaus kontūro siurblio vardinė vartojamoji elektrinė galia (W);

40)

budėjimo veiksenos vartojamoji galia (solstandby) – saulės energijos vandens šildytuvo vardinė vartojamoji elektrinė galia (W), kai saulės energijos vandens šildytuvo siurblys ir šilumos generatorius neveikia;

41)

lygiavertis modelis – rinkai pateiktas modelis, kurio techniniai parametrai, nustatyti taikomuose II priede pateiktuose informacijos apie gaminį reikalavimuose, yra tokie patys kaip kito modelio, kurį rinkai pateikė tas pats gamintojas.
II PRIEDAS

Ekologinio projektavimo reikalavimai

1.   VANDENS ŠILDYTUVŲ EKOLOGINIO PROJEKTAVIMO REIKALAVIMAI

1.1.    Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo reikalavimai

a) Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. vandens šildytuvų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas yra ne mažesnis už šias vertes:Deklaruotasis apkrovos profilis

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas yra

22 %

23 %

26 %

26 %

30 %

30 %

30 %

32 %

32 %

32 %

Be to, jei nurodyta, kad vandens šildytuvų vertė smart yra 1, tai energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas, apskaičiuotas, kai vertė smart yra 0, ir išbandytas pagal deklaruotąjį apkrovos profilį, yra

19 %

20 %

23 %

23 %

27 %

27 %

27 %

28 %

28 %

28 %

b) Nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. vandens šildytuvų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas yra ne mažesnis už šias vertes:Deklaruotasis apkrovos profilis

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas yra

32 %

32 %

32 %

32 %

36 %

37 %

37 %

37 %

37 %

38 %

Be to, jei nurodyta, kad vandens šildytuvų vertė smart yra 1, tai energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas, apskaičiuotas, kai vertė smart yra 0, ir išbandytas pagal deklaruotąjį apkrovos profilį, yra

29 %

29 %

29 %

29 %

33 %

34 %

35 %

36 %

36 %

36 %

c) Nuo 2018 m. rugsėjo 26 d. vandens šildytuvų energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas yra ne mažesnis už šias vertes:Deklaruotasis apkrovos profilis

XXL

3XL

4XL

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas yra

60 %

64 %

64 %

1.2.    Kaupiamųjų vandens šildytuvų, kurių deklaruotieji apkrovos profiliai – 3XS, XXS, XS ir S, talpos reikalavimai

Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d.:

a) kaupiamųjų vandens šildytuvų, kurių deklaruotasis apkrovos profilis – 3XS, talpa ne didesnė kaip 7 litrai;

b) kaupiamųjų vandens šildytuvų, kurių deklaruotieji apkrovos profiliai – XXS ir XS, talpa ne didesnė kaip 15 litrų;

c) kaupiamųjų vandens šildytuvų, kurių deklaruotasis apkrovos profilis – S, talpa ne didesnė kaip 36 litrai.

1.3.    Kaupiamųjų vandens šildytuvų, kurių deklaruotieji apkrovos profiliai – M, L, XL, XXL, 3XL ir 4XL, mišriojo 40 °C vandens reikalavimai

Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. mišriojo 40 °C vandens kiekis yra ne mažesnis nei nurodyta toliau;Deklaruotasis apkrovos profilis

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Mišrusis 40 °C vanduo

65 litrai

130 litrų

210 litrų

300 litrų

520 litrų

1 040 litrų

1.4.    Garso galios lygio reikalavimai

Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. vandens šildytuvų su šilumos siurbliais garso galios lygis ne didesnis nei nurodyta toliau;Vardinis šilumos atidavimas ≤ 6 kW

Vardinis šilumos atidavimas > 6 kW ir ≤ 12 kW

Vardinis šilumos atidavimas > 12 kW ir ≤ 30 kW

Vardinis šilumos atidavimas > 30 kW ir ≤ 70 kW

Garso galios lygis (LWA ) patalpoje

Garso galios lygis (LWA ) lauke

Garso galios lygis (LWA ) patalpoje

Garso galios lygis (LWA ) lauke

Garso galios lygis (LWA ) patalpoje

Garso galios lygis (LWA ) lauke

Garso galios lygis (LWA ) patalpoje

Garso galios lygis (LWA ) lauke

60 dB

65 dB

65 dB

70 dB

70 dB

78 dB

80 dB

88 dB

1.5.    Su išmetamų azoto oksidų kiekiu susiję reikalavimai

a) Nuo 2018 m. rugsėjo 26 d. vandens šildytuvų išmetamų azoto oksidų kiekis azoto dioksido išraiška yra ne didesnis nei nurodyta toliau:

 dujinį kurą naudojantys įprasti vandens šildytuvai – 56 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

 skystąjį kurą naudojantys įprasti vandens šildytuvai – 120 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

 vandens šildytuvai su šilumos siurbliais ir išoriniais dujinio kuro deginimo įrenginiais, taip pat saulės energijos vandens šildytuvai, naudojantys dujinį kurą, – 70 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

 vandens šildytuvai su šilumos siurbliais ir išoriniais skystojo kuro deginimo įrenginiais, taip pat saulės energijos vandens šildytuvai, naudojantys skystąjį kurą, – 120 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

 vandens šildytuvai su šilumos siurbliais ir vidiniais dujinio kuro deginimo įrenginiais – 240 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo,

 vandens šildytuvai su šilumos siurbliais ir vidiniais skystojo kuro deginimo įrenginiais – 420 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo.

1.6.    Vandens šildytuvams taikomi informacijos apie gaminį reikalavimai

Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. įrengėjams ir galutiniams naudotojams skirtose naudojimo instrukcijose, laisvai prieinamose gamintojų, jų įgaliotųjų atstovų ir importuotojų interneto svetainėse, taip pat atitikties vertinimo pagal 4 straipsnį dokumentuose pateikiama ši informacija:

a) modelio (-ų) identifikavimo informacija, įskaitant lygiaverčius modelius, su kuriais ta informacija susijusi;

b) III priedo 6 punkte nurodytų techninių parametrų matavimo rezultatai;

c) IV priedo 2 punkte nurodytų techninių parametrų apskaičiavimo rezultatai;

d) visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint vandens šildytuvą;

e) vandens šildytuvams skirtų šilumos generatorių ir vandens šildytuvų korpusų, kuriuose įmontuojami tokie šilumos generatoriai, charakteristikos, taip pat surinkimo reikalavimai, būtini užtikrinti atitiktį vandens šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimams, ir prireikus gamintojo rekomenduojamų derinių sąrašas;

f) informacija, susijusi su išmontavimu, grąžinamuoju perdirbimu ir (arba) šalinimu pasibaigus gyvavimo ciklui.

2.   KARŠTO VANDENS TALPYKLŲ EKOLOGINIO PROJEKTAVIMO REIKALAVIMAI

2.1.    Su savaiminiu nuostoliu susiję reikalavimai

Nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. karšto vandens talpyklų, kurių talpa V (litrais), savaiminis nuostolis S neviršija šios ribos:

image

2.2.    Karšto vandens talpykloms taikomi informacijos apie gaminį reikalavimai

Nuo 2015 m. rugsėjo 26 d. įrengėjams ir galutiniams naudotojams skirtose naudojimo instrukcijose, laisvai prieinamose gamintojų, jų įgaliotųjų atstovų ir importuotojų interneto svetainėse, taip pat atitikties vertinimo pagal 4 straipsnį dokumentuose pateikiama ši informacija:

a) modelio (-ų) identifikavimo informacija, įskaitant lygiaverčius modelius, su kuriais ta informacija susijusi;

b) III priedo 7 punkte nurodytų techninių parametrų matavimo rezultatai;

c) visos specialios atsargumo priemonės, kurių reikia imtis surenkant, sumontuojant arba prižiūrint karšto vandens talpyklą;

d) informacija, susijusi su išmontavimu, grąžinamuoju perdirbimu ir (arba) šalinimu pasibaigus gyvavimo ciklui.
III PRIEDAS

Matavimas

1.

Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi tų reikalavimų, tikslais matavimai atliekami pagal darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus patikimus, tikslius ir pakartojamus metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus. Jie atitinka 2–7 punktuose nustatytas sąlygas ir techninius parametrus.

2.

BENDROSIOS VANDENS ŠILDYTUVŲ BANDYMO SĄLYGOS:

a) matavimas atliekamas taikant 1 lentelėje nustatytus apkrovos profilius;

b) matavimas atliekamas šiuo 24 valandų matavimo ciklu:

 00.00–06.59 – be vandens ėmimo,

 nuo 07.00 – vandens ėmimas pagal deklaruotąjį apkrovos profilį,

 po paskutinio vandens ėmimo iki 24.00 – be vandens ėmimo;

c) deklaruotasis apkrovos profilis yra didžiausios apkrovos profilis arba pirmas apkrovos profilis po didžiausios apkrovos profilio;

d) šilumos generatoriai, skirti vandens šildytuvams ir vandens šildytuvų korpusams, kuriuose įmontuojami tokie šilumos generatoriai, bandomi atitinkamai su tinkamu vandens šildytuvo korpusu ir šilumos generatoriumi;

e) jei vandens šildytuvai klasifikuojami kaip ne piko valandomis veikiantys vandens šildytuvai, energija jiems tiekiama daugiausia 8 valandas iš eilės nuo 24 valandų išleidimo modelio 22.00 iki 07.00 val. 24 valandų išleidimo modelio pabaigoje vandens šildytuvams energija tiekiama iki etapo pabaigos.

lentelė

Vandens šildytuvų apkrovos profiliaih

3XS

XXS

XS

S

Q tap

f

Tm

Q tap

f

Tm

Q tap

f

Tm

Q tap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07.00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

07.05

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.15

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.26

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

 

07.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.30

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

08.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

11.45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

12.00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12.30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12.45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14.30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

18.15

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

40

 

18.30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19.00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19.30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20.00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20.30

 

 

 

 

 

 

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20.45

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21.15

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21.30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

0,525

5

45

 

21.35

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21.45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

Q ref

0,345

2,100

2,100

2,100h

M

L

XL

Q tap

f

Tm

Tp

Q tap

f

Tm

Tp

Q tap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07.00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

07.05

1,4

6

40

 

1,4

6

40

 

 

 

 

 

07.15

 

 

 

 

 

 

 

 

1,82

6

40

 

07.26

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

07.30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

07.45

 

 

 

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

08.01

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08.05

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

08.15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08.25

 

 

 

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

08.30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

08.45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09.00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09.30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

10.30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

11.30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

11.45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14.30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

15.30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

16.30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

18.00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

18.15

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

18.30

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

19.00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

19.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.46

 

 

 

 

 

 

 

 

4,42

10

10

40

21.00

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

21.15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

21.30

1,4

6

40

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

21.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q ref

5,845

11,655

19,07h

XXL

3XL

4XL

Q tap

f

Tm

Tp

Q tap

f

Tm

Tp

Q tap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07.00

0,105

3

25

 

11,2

48

40

 

22,4

96

40

 

07.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.15

1,82

6

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.26

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.45

6,24

16

10

40

 

 

 

 

 

 

 

 

08.01

0,105

3

25

 

5,04

24

25

 

10,08

48

25

 

08.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.45

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00

0,105

3

25

 

1,68

24

25

 

3,36

48

25

 

09.30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30

0,105

3

10

40

0,84

24

10

40

1,68

48

10

40

11.00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.45

0,105

3

25

 

1,68

24

25

 

3,36

48

25

 

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.45

0,735

4

10

55

2,52

32

10

55

5,04

64

10

55

14.30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30

0,105

3

25

 

2,52

24

25

 

5,04

48

25

 

16.00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.15

0,105

3

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.30

0,105

3

40

 

3,36

24

25

 

6,72

48

25

 

19.00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.30

0,735

4

10

55

5,88

32

10

55

11,76

64

10

55

20.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.46

6,24

16

10

40

 

 

 

 

 

 

 

 

21.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.30

6,24

16

10

40

12,04

48

40

 

24,08

96

40

 

21.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q ref

24,53

46,76

93,52

3.

VANDENS ŠILDYTUVŲ ATITIKTIES PAŽANGIOJO VALDYMO REIKALAVIMAMS (SMART) BANDYMO SĄLYGOS

Jei, gamintojo nuomone, dera nurodyti, kad vertė smart yra 1, savaitinis elektros energijos suvartojimas ir (arba) savaitinis kuro sunaudojimas su pažangiaisiais valdikliais ir be jų matuojamas šiuo dviejų savaičių matavimo ciklu:

 1–5 dienos – iš deklaruotojo apkrovos profilio ir po jo pirmo einančio apkrovos profilio pasirenkama atsitiktinė apkrovos profilių seka, pažangieji valdikliai išjungti,

 6 ir 7 dienos – be vandens ėmimo, pažangieji valdikliai išjungti,

 8–12 dienos – kartojama 1–5 dienų seka, pažangieji valdikliai įjungti,

 13 ir 14 dienos – be vandens ėmimo, pažangieji valdikliai įjungti,

 per 1–7 dienas išmatuoto naudingosios energijos kiekio ir per 8–14 dienų išmatuoto naudingosios energijos kiekio skirtumas yra ne didesnis kaip 2 % deklaruotojo apkrovos profilio Qref .

4.

SAULĖS ENERGIJOS VANDENS ŠILDYTUVŲ BANDYMO SĄLYGOS

Saulės energijos kolektorius, saulės energijos karšto vandens talpykla, kolektoriaus kontūro siurblys (jei taikytina) ir šilumos generatorius bandomi atskirai. Jei saulės energijos kolektoriaus ir saulės energijos karšto vandens talpyklos išbandyti atskirai neįmanoma, bandomas jų derinys. Šilumos generatorius bandomas pagal šio priedo 2 punkte nustatytas sąlygas.

Rezultatai naudojami IV priedo 3 punkto b papunktyje nustatytam skaičiavimui pagal 2 ir 3 lentelių sąlygas. Skaičiuojant Qtota , laikoma, kad šilumos generatoriaus, kuriuo gaunama kaitinimo elementų elektrinės varžos Džaulio šiluma, efektyvumas yra 100/CC.

5.

VANDENS ŠILDYTUVŲ SU ŠILUMOS SIURBLIAIS BANDYMO SĄLYGOS:

 vandens šildytuvai su šilumos siurbliais bandomi pagal 4 lentelėje nustatytas sąlygas,

 vandens šildytuvai su šilumos siurbliais, kurių šilumos šaltinis yra ventiliacijos šalinamas oras, bandomi pagal 5 lentelėje nustatytas sąlygas.2  lentelė

Vidutinė dienos temperatūra [°C]

 

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Vidutinio klimato sąlygos

2,8

2,6

7,4

12,2

16,3

19,8

21,0

22,0

17,0

11,9

5,6

3,23  lentelė

Vidutinė visuminė saulės energinė apšvieta [W/m2]

 

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Vidutinio klimato sąlygos

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

564  lentelė

Standartinės vandens šildytuvų su šilumos siurbliais veikimo sąlygos; sausuoju termometru išmatuota oro temperatūra (skliaustuose nurodyta drėgnuoju termometru išmatuota temperatūra)

Šilumos šaltinis

Lauko temperatūra

Patalpos temperatūra

Ventiliacijos šalinamas oras

Tirpalas

Vanduo

Temperatūra

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 20 °C

(maks. + 15 °C)

+ 20 °C

(+ 12 °C)

0 °C (įtekantis)/– 3 °C (ištekantis)

+ 10 °C (įtekantis)/+ 7 °C (ištekantis)5  lentelė

Didžiausias ventiliacijos šalinamo oro srautas [m3/h], esant 20 °C temperatūrai ir 5,5 g/m3 drėgnumui

Deklaruotasis apkrovos profilis

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Didžiausias ventiliacijos šalinamo oro srautas

109

128

128

159

190

870

1 021

2 943

8 830

6.

TECHNINIAI VANDENS ŠILDYTUVŲ PARAMETRAI

Nustatomi šie vandens šildytuvų parametrai:

a) elektros energijos suvartojimas per parą Qelec (kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų;

b) deklaruotasis apkrovos profilis, pažymėtas atitinkama raide pagal šio priedo 1 lentelę;

c) garso galios lygis LWA patalpoje (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (vandens šildytuvams su šilumos siurbliais, jei taikytina);

be to, iškastinį ir (arba) biomasės kurą naudojančių vandens šildytuvų:

d) kuro sunaudojimas per parą Qfuel (didžiausiojo šilumingumo kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų;

e) išmetamų azoto oksidų kiekis azoto dioksido išraiška (tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo mg/kWh), suapvalintas iki artimiausio sveiko skaičiaus;

be to, vandens šildytuvų, kurių deklaruota vertė smart yra 1:

f) savaitinis kuro sunaudojimas su pažangiaisiais valdikliais Qfuel,week,smart (didžiausiojo šilumingumo kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų;

g) savaitinis elektros energijos suvartojimas su pažangiaisiais valdikliais Qelec,week,smart (kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų;

h) savaitinis kuro sunaudojimas be pažangiųjų valdiklių Qfuel,week (didžiausiojo šilumingumo kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų;

i) savaitinis elektros energijos suvartojimas be pažangiųjų valdiklių Qelec,week (kWh), suapvalintas iki tūkstantųjų;

be to, kaupiamųjų vandens šildytuvų, kurių deklaruotieji apkrovos profiliai – 3XS, XXS ir XS:

j) talpa V (litrais), suapvalinta iki dešimtųjų;

be to, kaupiamųjų vandens šildytuvų, kurių deklaruotieji apkrovos profiliai – M, L, XL, XXL, 3XL ir 4XL:

k) mišrusis 40 °C vanduo V40 (litrais), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

be to, saulės energijos vandens šildytuvų:

l) kolektoriaus apertūros plotas Asol (m2), suapvalintas iki šimtųjų;

m) nulinio nuostolio efektyvumas η0 , suapvalintas iki tūkstantųjų;

n) pirmosios eilės koeficientas a1 (W/(m2 K)), suapvalintas iki šimtųjų;

o) pirmosios eilės koeficientas a2 (W/(m2 K)), suapvalintas iki šimtųjų;

p) kritimo kampo modifikatorius IAM, suapvalintas iki šimtųjų;

q) siurblio vartojamoji galia solpump (W), suapvalinta iki šimtųjų;

r) budėjimo veiksenos vartojamoji galia solstandby (W), suapvalinta iki šimtųjų;

be to, vandens šildytuvų su šilumos siurbliais:

s) garso galios lygis LWA lauke (dB), suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

7.

TECHNINIAI KARŠTO VANDENS TALPYKLŲ PARAMETRAI

Nustatomi šie techniniai karšto vandens talpyklų parametrai:

a) talpa V (litrais), suapvalinta iki dešimtųjų;

b) savaiminis nuostolis S (W), suapvalintas iki dešimtųjų.
IV PRIEDAS

Skaičiavimas

1.

Šio reglamento reikalavimų laikymosi ir patikros, ar laikomasi tų reikalavimų, tikslais skaičiavimas atliekamas pagal darniuosius standartus, kurių numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba taikant kitus tinkamus skaičiavimo metodus, kuriuose atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius metodus. Jie atitinka 2–5 punktuose nustatytus techninius parametrus ir skaičiavimą.

Atliekant skaičiavimą naudojami techniniai parametrai matuojami pagal III priedą.

2.

TECHNINIAI VANDENS ŠILDYTUVŲ PARAMETRAI

Apskaičiuojami šie vidutinio klimato sąlygomis veikiančių vandens šildytuvų parametrai:

a) energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ηwh (%), suapvalintas iki dešimtųjų;

be to, vidutinio klimato sąlygomis veikiančių saulės energijos vandens šildytuvų:

b) metinis ne saulės šilumos sandas Qnonsol elektros energijos pirminės energijos kWh ir (arba) kuro didžiausiojo šilumingumo kWh, suapvalintas iki dešimtųjų;

c) šilumos generatoriaus energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas ηwh,nonsol (%), suapvalintas iki dešimtųjų;

d) metinis pagalbinės elektros energijos suvartojimas Qaux (kWh), suapvalintas iki dešimtųjų.

3.

ENERGIJOS VANDENIUI ŠILDYTI VARTOJIMO EFEKTYVUMO ηwh APSKAIČIAVIMAS:

a) įprastų vandens šildytuvų ir vandens šildytuvų su šilumos siurbliais

energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas apskaičiuojamas taip:

image

Vandens šildytuvų su vandens-vandens/tirpalo-vandens šilumos siurbliais atveju atsižvelgiama į tai, kiek elektros energijos suvartoja vienas arba keli požeminio vandens siurbliai;

b) saulės energijos vandens šildytuvų

energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas apskaičiuojamas taip:

image

čia:

image

4.

PAŽANGIOJO VALDYMO DAUGIKLIO SCF IR ATITIKTIES PAŽANGIOJO VALDYMO REIKALAVIMAMS smart NUSTATYMAS:

a) pažangiojo valdymo daugiklis apskaičiuojamas taip:

image

b) jei SCF ≥ 0,07, vertė smart yra 1. Kitaip vertė smart yra 0.

5.

APLINKOS PATAISOS Qcor NUSTATYMAS.

Aplinkos pataisa apskaičiuojama taip:

a) elektros energiją vartojančių įprastų vandens šildytuvų:

image

b) kurą naudojančių įprastų vandens šildytuvų:

image

c) vandens šildytuvų su šilumos siurbliais:

image

čia:

kiekvieno apkrovos profilio vertė k nurodyta 6 lentelėje.6  lentelė

Vertės k

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

k

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,0

0,0

0,0

▼M1
V PRIEDAS

Rinkos priežiūros institucijų atliekama gaminio atitikties patikra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; gamintojas ar importuotojas jų nenaudoja kaip leidžiamųjų nuokrypų nustatydamas vertes techniniuose dokumentuose ir nesiremia jomis aiškindamas šias vertes, norėdamas įrodyti, kad gaminys atitinka reikalavimus, ar bet kokiomis priemonėmis nurodyti geresnius veikimo rodiklius.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame reglamente pagal Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalį nustatytiems ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

1) Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

2) Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a) pagal Direktyvos 2009/125/EB IV priedo 2 punktą techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos šioms vertėms apskaičiuoti, nėra gamintojui ar importuotojui palankesnės už atitinkamų matavimų, atliktų pagal to punkto g papunktį, rezultatus ir

b) deklaruotos vertės atitinka visus šiame reglamente nustatytus reikalavimus, o gamintojo ar importuotojo paskelbtoje reikalaujamoje informacijoje apie gaminį nėra nurodytos jokios vertės, kurios gamintojui ar importuotojui būtų palankesnės už deklaruotas vertes, ir

c) vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 7 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

3) Jei 2 punkto a arba b papunktyje nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie gamintojo ar importuotojo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai vandens šildytuvo ar karšto vandens talpyklės modeliai, neatitinka šio reglamento reikalavimų.

4) Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Taikant alternatyvų būdą, galima atrinkti tris papildomus vieno arba kelių skirtingų modelių, kurie gamintojo ar importuotojo techniniuose dokumentuose išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai, vienetus.

5) Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 7 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

6) Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie gamintojo ar importuotojo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai vandens šildytuvo ar karšto vandens talpyklės modeliai, neatitinka šio reglamento reikalavimų.

7) Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko III ir IV prieduose nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 7 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikomos jokios kitos leidžiamosios nuokrypos, pavyzdžiui, leidžiamosios nuokrypos, nustatytos darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.7 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametrai

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Elektros energijos suvartojimas per parą, Q elec

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.

Garso galios lygis (L WA) patalpoje ir (arba) lauke

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 2 dB.

Kuro sunaudojimas per parą, Q fuel

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.

Išmetamų azoto oksidų kiekis

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 20 %.

Savaitinis kuro sunaudojimas su pažangiaisiais valdikliais, Q fuel,week,smart

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.

Savaitinis elektros energijos suvartojimas su pažangiaisiais valdikliais, Q elec,week,smart

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.

Savaitinis kuro sunaudojimas be pažangiųjų valdiklių, Q fuel,week

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.

Savaitinis elektros energijos suvartojimas be pažangiųjų valdiklių, Q elec,week

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.

Talpa, V

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 2 % mažesnė už deklaruotą vertę.

Mišrusis 40 °C vanduo, V40

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 3 % mažesnė už deklaruotą vertę.

Kolektoriaus apertūros plotas, A sol

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 2 % mažesnė už deklaruotą vertę.

Siurblio vartojamoji galia, solpump

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 3 %.

Budėjimo veiksenos vartojamoji galia, solstandby

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.

Savaiminis nuostolis, S

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės daugiau kaip 5 %.

▼B
VI PRIEDAS

6 straipsnyje nurodyti etalonai

Įsigaliojant šiam reglamentui nustatyta geriausia rinkoje vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų technologija energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo, garso galios lygio, savaiminio nuostolio ir išmetamų azoto oksidų kiekio atžvilgiais

1. VANDENS ŠILDYTUVŲ ENERGIJOS VANDENIUI ŠILDYTI VARTOJIMO EFEKTYVUMO ETALONAIDeklaruotasis apkrovos profilis

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas yra

35 %

35 %

38 %

38 %

75 %

110 %

115 %

120 %

130 %

130 %

2. VANDENS ŠILDYTUVŲ SU ŠILUMOS SIURBLIAIS GARSO GALIOS LYGIO (LWA ) LAUKE ETALONAI

a) vardinis šilumos atidavimas ≤ 6 kW: 39 dB;

b) vardinis šilumos atidavimas > 6 kW ir ≤ 12 kW: 40 dB;

c) vardinis šilumos atidavimas > 12 kW ir ≤ 30 kW: 41 dB;

d) vardinis šilumos atidavimas > 30 kW ir ≤ 70 kW: 67 dB.

3. KARŠTO VANDENS TALPYKLŲ, KURIŲ TALPA V (LITRAIS), SAVAIMINIO NUOSTOLIO ETALONAS

image

4. DUJINĮ KURĄ NAUDOJANČIŲ ĮPRASTŲ VANDENS ŠILDYTUVŲ IŠMETAMŲ AZOTO OKSIDŲ KIEKIO AZOTO OKSIDO IŠRAIŠKA ETALONAS

35 mg/kWh tiekiamo kuro didžiausiojo šilumingumo

1, 2 ir 4 punktuose nurodyti etalonai nebūtinai reiškia, kad vienas vandens šildytuvas gali pasiekti šių verčių derinį.( 1 ) OL L 334, 2010 12 17, p. 17.

( 2 ) Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 136.

( 3 ) OL L 315, 2012 11 14, p. 1.

Top