EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0609-20170711

Consolidated text: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 2013 m. birželio 12 d. dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/609/2017-07-11

02013R0609 — LT — 11.07.2017 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 609/2013

2013 m. birželio 12 d.

dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 181 2013.6.29, p. 35)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/1091 2017 m. balandžio 10 d.

  L 158

5

21.6.2017
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 609/2013

2013 m. birželio 12 d.

dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009

(Tekstas svarbus EEE)I

SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

1.  Šiuo reglamentu nustatomi šių kategorijų maisto produktų sudėties ir informacijos apie juos reikalavimai:

a) pradinio maitinimo kūdikių mišiniai ir tolesnio maitinimo kūdikių mišinių;

b) perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikiams skirti maisto produktų;

c) specialiosios medicininės paskirties maisto produktų;

d) viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti.

2.  Šiuo reglamentu nustatomas medžiagų, kurių gali būti pridedama į vienos ar daugiau 1 dalyje nurodytų maisto produktų kategorijų, Sąjungos sąrašas ir to sąrašo atnaujinimui taikomos taisyklės.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

1.  Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a) maisto produkto, maisto verslo operatoriaus, mažmeninės prekybos ir pateikimo rinkai apibrėžtys, nustatytos atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 straipsnyje ir 3 straipsnio 3, 7 ir 8 punktuose;

b) fasuoto maisto produkto, ženklinimo ir dirbtinai sukurtos nanomedžiagos apibrėžtys, nustatytos atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 2 straipsnio 2 dalies e, j ir t punktuose;

c) teiginio apie maistingumą ir teiginio apie sveikatingumą apibrėžtys, nustatytos atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 2 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktuose.

2.  Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

kūdikis – vaikas iki dvylikos mėnesių amžiaus;

b)

mažas vaikas – vaikas nuo vienerių iki trejų metų amžiaus;

c)

pradinio maitinimo kūdikių mišiniai – kūdikiams skirti maisto produktai, visiškai patenkinantys tokių kūdikių mitybos poreikius pirmaisiais gyvenimo mėnesiais, kol juos pradedama atitinkamai papildomai maitinti;

d)

tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai – maisto produktai, skirti atitinkamai papildomai maitinti pradedamiems kūdikiams – pagrindinis palaipsniui įvairinamos tokių kūdikių mitybos skystasis komponentas;

e)

perdirbti grūdiniai maisto produktai –

maisto produktai:

i) skirti specialiems geros sveikatos būklės kūdikių, kol jie atpratinami nuo motinos pieno, ir geros sveikatos būklės mažų vaikų mitybos poreikiams tenkinti kaip papildomi jų mitybos komponentai ir (arba) skirti jų laipsniškam prisitaikymui prie įprastos mitybos; ir

ii) kurie priskiriami vienai iš šių kategorijų:

 įprasti grūdiniai produktai, kurie yra atgaminami ar turi būti atgaminami pridedant pieno ar kitų tinkamų maistinių skysčių;

 grūdiniai produktai su pridėtais baltymingais produktais, kurie yra atgaminami ar turi būti atgaminami pridedant vandens ar kitų baltymų neturinčių skysčių;

 makaronai, kurie turi būti vartojami išvirti vandenyje ar kituose tinkamuose skysčiuose;

 džiūvėsiai ir sausainiai, kurie vartojami tiesiogiai arba, juos susmulkinus - kartu su vandeniu, pienu ar kitais tinkamais skysčiais;

f)

kūdikiams skirti maisto produktai –

maisto produktai, skirti specialiems geros sveikatos būklės kūdikių, kol jie atpratinami nuo motinos pieno, ir geros sveikatos būklės mažų vaikų mitybos poreikiams tenkinti kaip papildomi jų mitybos ir (arba) jų laipsniško prisitaikymo prie įprastos mitybos komponentai, išskyrus:

i) perdirbtus grūdinius maisto produktus; ir

ii) mažiems vaikams skirtus pieno gėrimus ir panašius produktus;

g)

specialiosios medicininės paskirties i – specialiai perdirbti arba sukurti i dietinei pacientų, įskaitant kūdikius, mitybai, vartojami prižiūrint medikams, kurie skirti visiškai arba iš dalies jais maitinti tuos pacientus, kurie turi ribotą, susilpnėjusią arba sutrikusią galimybę įsisavinti, virškinti, absorbuoti, metabolizuoti arba šalinti įprastus maisto produktus arba tam tikras juose esančias maistines medžiagas arba jų apykaitos produktus, arba kuriems medikai kelia kitokių mitybos reikalavimų, kurių neįmanoma patenkinti tik keičiant įprastą racioną;

h)

viso paros raciono pakaitalas svoriui kontroliuoti – i, sukurti specialiai sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti, kurie, jei yra vartojami pagal maisto verslo operatoriaus nurodymus, pakeičia visą paros racioną.

3 straipsnis

Sprendimai dėl aiškinimo

Siekiant užtikrinti vienodą šio reglamento įgyvendinimą, Komisija priimdama įgyvendinimo aktus gali nuspręsti:

a) ar atitinkamas maisto produktas patenka į šio reglamento taikymo sritį;

b) kuriai konkrečiai 1 straipsnio 1 dalyje nurodytai maisto produkto kategorijai priskiriamas atitinkamas maisto produktas.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4 straipsnis

Pateikimas rinkai

1.  1 straipsnio 1 dalyje nurodyti maisto produktai gali būti pateikiami rinkai, tik tuo atveju, jei jie atitinka šio reglamento reikalavimus.

2.  1 straipsnio 1 dalyje nurodytus maisto produktus leidžiama tiekti mažmeninės prekybos rinkai tik kaip fasuotus maisto produktus.

3.  Valstybės narės negali dėl su maisto produktų sudėtimi, gamyba, pateikimu ar ženklinimu susijusių priežasčių riboti ar drausti maisto produktų, kurie atitinka šio reglamento reikalavimus, pateikimą rinkai.

5 straipsnis

Atsargumo principas

Siekiant užtikrinti aukštą asmenų, kuriems skirti šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nurodyti maisto produktai, sveikatos apsaugos lygį, taikomas atsargumo principas, įtvirtintas Reglamento (EB) Nr. 178/2002 7 straipsnyje.II

SKYRIUS

SUDĖTIES IR INFORMACIJOS REIKALAVIMAI1

SKIRSNIS

Bendrieji reikalavimai

6 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.  1 straipsnio 1 dalyje nurodyti maisto produktai turi atitikti visus maisto produktus reglamentuojančius Sąjungos teisėje nustatytus reikalavimus.

2.  Šiame reglamente nustatytiems reikalavimams taikoma pirmenybė visų kitų prieštaraujančių reikalavimų, nustatytų maisto produktams taikomoje Sąjungos teisėje, atžvilgiu.

7 straipsnis

Tarnybos nuomonės

Tarnyba teikia mokslines nuomones, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 22 ir 23 straipsniuose, šio reglamento taikymo tikslais. Tomis nuomonėmis moksliškai pagrindžiamos visos pagal šį reglamentą priimamos Sąjungos priemonės, galinčios turėti poveikio visuomenės sveikatai.

8 straipsnis

Galimybė susipažinti su dokumentais

Paraiškų dėl galimybės susipažinti su dokumentais, kuriems taikomas šis reglamentas, atžvilgiu Komisija taiko 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais ( 1 ).

9 straipsnis

Bendrieji sudėties ir informacijos reikalavimai

1.  1 straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto produktų sudėtis turi būti tokia, kad būtų galima patenkinti asmenų, kuriems jie skirti, mitybos poreikius ir kad jie jiems tiktų, remiantis visuotinai pripažintais moksliniais duomenimis.

2.  1 straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto produktų sudėtyje neturi būti jokios medžiagos tiek, kad ji keltų pavojų asmenų, kuriems jie skirti, sveikatai.

Medžiagų, kurios yra dirbtinai sukurtos nanomedžiagos, atveju atitiktis pirmoje pastraipoje nurodytam reikalavimui įrodoma, jei reikia, tinkamais bandymų metodais.

3.  Remiantis visuotinai pripažintais moksliniais duomenimis, medžiagos, kurių pridedama į 1 straipsnio 1 dalyje nurodytus maisto produktus siekiant laikytis šio straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų, turi būti biologiškai įsisavinamos žmogaus organizmo, turi turėti maistinį arba fiziologinį poveikį ir turi būti tinkamos asmenims, kuriems tie maisto produktai yra skirti.

4.  Nedarant poveikio šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies taikymui, šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nurodytuose maisto produktuose gali būti medžiagų, kurioms taikomas Reglamento (EB) Nr. 258/97 1 straipsnis, jeigu tos medžiagos atitinka pateikimo rinkai reikalavimus pagal tą Reglamentą.

5.  Ženklinant, pateikiant ir reklamuojant 1 straipsnio 1 dalyje nurodytus maisto produktus turi būti pateikta informacija apie tinkamą tokių maisto produktų vartojimą, ji neturi klaidinti ir tokiems maisto produktams neturi būti priskiriamos žmogaus ligų profilaktinės ar gydomosios savybės ar leidžiama suprasti, kad tie maisto produktai jomis pasižymi.

6.  5 dalimi neužkertamas kelias skleisti naudingą informaciją ar rekomendacijas, išimtinai skirtas kvalifikuotiems medicinos, mitybos, farmacijos specialistams ar kitiems už motinos priežiūrą ir vaiko priežiūrą atsakingiems sveikatos priežiūros specialistams.

10 straipsnis

Papildomi reikalavimai pradinio maitinimo kūdikių mišiniams ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniams

1.  Pradinio maitinimo kūdikių mišinių ir tolesnio maitinimo kūdikių mišinių ženklinimas, pateikimas ir reklama turi nesukelti noro nemaitinti krūtimi.

2.  Ženklinant, pateikiant ir reklamuojant pradinio maitinimo kūdikių mišinius ir ženklinant tolesnio maitinimo kūdikių mišinius nenaudojami tokių mišinių naudojimą galintys idealizuoti kūdikių atvaizdai arba kiti paveikslėliai ar tekstas.

Nedarant poveikio pirmos pastraipos taikymui, leidžiama naudoti grafinius vaizdus, skirtus pradinio maitinimo kūdikių mišiniams bei tolesnio maitinimo kūdikių mišiniams lengvai identifikuoti ir paruošimo būdui paaiškinti.2

SKIRSNIS

Specialieji reikalavimai

11 straipsnis

Specialieji sudėties ir informacijos reikalavimai

1.  Laikantis bendrųjų 6 ir 9 straipsniuose nustatytų reikalavimų, 10 straipsnio papildomų reikalavimų ir atsižvelgiant į susijusią technikos ir mokslo pažangą, Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl:

a) 1 straipsnio 1 dalyje nurodytiems maisto produktams taikomų specialiųjų sudėties reikalavimų, išskyrus priede įtvirtintus reikalavimus;

b) pesticidų naudojimo produktuose, skirtuose 1 straipsnio 1 dalyje nurodytiems maisto produktams gaminti, ir pesticidų liekanų koncentracijos tokiuose maisto produktuose specialiųjų reikalavimų. Tie specialieji reikalavimai 1 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytų kategorijų maisto produktams bei specialiosios medicininės paskirties maisto produktams, sukurtiems kūdikių ir mažų vaikų mitybiniams poreikiams tenkinti turi būti reguliariai atnaujinami ir, inter alia, apimti nuostatas, skirtas kuo labiau apriboti pesticidų naudojimą;

c) 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto produktų ženklinimo, pateikimo ir reklamavimo specialiųjų reikalavimų, įskaitant leidimus vartoti teiginius apie jų maistingumą ir sveikatingumą;

d) reikalavimų pranešimui apie 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto produktų pateikimą rinkai, kad būtų galima sudaryti palankesnes sąlygas tokių maisto produktų veiksmingai oficialiai stebėsenai atlikti ir, kuriais remiantis maisto verslo operatoriai praneštų valstybės (-ių) narės (-ių), kurioje (-iose) prekiaujama tuo maisto produktu, kompetentingai valdžios institucijai;

e) su pradinio maitinimo kūdikių mišinių pardavimo skatinimo ir komercine veikla susijusių reikalavimų;

f) informacijos, kuri turi būti teikiama apie kūdikių ir mažų vaikų maitinimą siekiant užtikrinti tinkamą informavimą apie atitinkamą maitinimo praktiką, reikalavimų;

g) specialiosios medicininės paskirties maisto produktams, sukurtiems kūdikių mitybiniams poreikiams tenkinti, taikytinų specialiųjų reikalavimų, įskaitant sudėties reikalavimus ir reikalavimus dėl atitinkamai pesticidų naudojimo produktuose, skirtuose tokiems maisto produktams gaminti, pesticidų liekanų, ženklinimo, pateikimo, reklamavimo bei pardavimo skatinimo ir komercinės veiklos.

Tie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip 2015 m. liepos 20 d.

2.  Laikantis 6 ir 9 straipsniais nustatytų bendrųjų reikalavimų, 10 straipsnio papildomų reikalavimų ir atsižvelgiant į atitinkamą technikos ir mokslo pažangą, įskaitant suinteresuotųjų šalių pateiktus su inovatyviais produktais susijusius duomenis, Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant atnaujinti šio straipsnio 1 dalyje nurodytus aktus.

Jeigu su naujai atsiradusiu pavojumi sveikatai susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šią dalį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 19 straipsnyje numatyta procedūra.

12 straipsnis

Mažiems vaikams skirti pieno gėrimai ir panašūs produktai

Ne vėliau kaip 2015 m. liepos 20 d. Komisija, pasikonsultavusi su Tarnyba, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl būtinybės, jei tokios esama, nustatyti specialias nuostatas dėl sudėties ir ženklinimo reikalavimų ir, prireikus, kitų rūšių reikalavimų mažiems vaikams skirtiems pieno gėrimams ir panašiems produktams. Ataskaitoje Komisija aptaria, inter alia, mažų vaikų mitybinius poreikius, tų produktų vaidmenį mažų vaikų mityboje ir ar jų maistinė vertė, palyginti su įprastu racionu, būtinu nuo motinos pieno atpratinamam vaikui, būtų nors kiek didesnė. Komisija, prireikus, gali kartu su tokia ataskaita pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

13 straipsnis

Sportininkams skirti maisto produktai

Ne vėliau kaip 2015 m. liepos 20 d. Komisija, pasikonsultavusi su Tarnyba, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl būtinybės, jei tokios esama, nustatyti nuostatas dėl sportininkams skirtų maisto produktų. Komisija, prireikus, gali kartu su tokia ataskaita pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

14 straipsnis

Techninės gairės

Komisija gali patvirtinti technines gaires, siekiant palengvinti maisto verslo operatoriams, ypač MVĮ, šio skyriaus ir III skyriaus reikalavimų laikymąsi.III

SKYRIUS

SĄJUNGOS SĄRAŠAS

15 straipsnis

Sąjungos sąrašas

1.  Į vienos ar kelių 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų maisto produktus gali būti pridedama šioms medžiagų kategorijoms priskiriamų medžiagų, jeigu tos medžiagos yra įtrauktos į priede pateikiamą Sąjungos sąrašą ir atitinka Sąjungos sąraše nurodytus elementus, jame pateikiamus vadovaujantis šio straipsnio 3 dalimi:

a) vitaminų;

b) mineralų;

c) aminorūgščių;

d) karnitino ir taurino;

e) nukleotidų;

f) cholino ir inozitolio.

2.  Į Sąjungos sąrašą įtrauktos medžiagos atitinka bendruosius 6 ir 9 straipsniuose nustatytus reikalavimus ir, atitinkamais atvejais, pagal 11 straipsnį nustatytus specialiuosius reikalavimus.

3.  Sąjungos sąraše pateikiami šie elementai:

a) 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto produktų, į kuriuos galima dėti šio straipsnio 1 dalyje išvardytoms medžiagų kategorijoms priklausančių medžiagų, kategorija;

b) medžiagos pavadinimas, aprašymas ir, atitinkamais atvejais, jos formos specifikacijos;

c) atitinkamais atvejais, medžiagos naudojimo sąlygos;

d) atitinkamais atvejais, medžiagai taikomi grynumo kriterijai.

4.  Maisto produktams taikomuose Sąjungos teisės aktuose nustatyti grynumo kriterijai, kurie taikomi į Sąjungos sąrašą įtrauktoms medžiagoms, kai jos naudojamos šiame reglamente nenurodytos paskirties maisto produktams gaminti, toms medžiagoms taikomi ir tais atvejais, kai jos naudojamos šiame reglamente aptariamais tikslais, nebent šiame reglamente būtų nurodyta kitaip.

5.  Į Sąjungos sąrašą įtrauktoms medžiagoms, kurioms maisto produktams taikomuose Sąjungos teisės aktuose grynumo kriterijai nenustatyti, taikomi tarptautinių institucijų rekomenduojami bendrai priimtini grynumo kriterijai iki tol, kol tokie kriterijai patvirtinami.

Valstybės narės gali palikti galioti nacionalines taisykles, nustatančias griežtesnius grynumo kriterijus.

6.  Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, mokslo pasiekimus ar vartotojų sveikatos apsaugos aspektus, Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, susijusius su šio straipsnio 1 dalyje išvardytomis medžiagų kategorijomis, dėl:

a) medžiagų kategorijos išbraukimo;

b) mitybinį ar fiziologinį poveikį turinčių medžiagų kategorijos įtraukimo.

7.  Į 1 straipsnio 1 dalyje nurodytus maisto produktus gali būti pridedama medžiagų, priklausančių šio straipsnio 1 dalyje neišvardytoms kategorijoms, jeigu tos medžiagos atitinka 6 ir 9 straipsniuose išdėstytus bendruosius reikalavimus ir, atitinkamais atvejais, pagal 11 straipsnį nustatytus specialiuosius reikalavimus.

16 straipsnis

Sąjungos sąrašo atnaujinimas

1.  Laikantis bendrųjų 6 ir 9 straipsniuose nustatytų reikalavimų ir, atitinkamais atvejais, pagal 11 straipsnį nustatytų specialiųjų reikalavimų bei siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, mokslo pasiekimus ar vartotojų sveikatos apsaugos aspektus, pagal 18 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priedo dalinio keitimo šiais tikslais

a) siekiant įtraukti naują medžiagą į Sąjungos sąrašą;

b) siekiant išbraukti medžiagą iš Sąjungos sąrašo;

c) siekiant įtraukti, išbraukti arba keisti 15 straipsnio 3 dalyje nurodytus elementus.

2.  Jei atsižvelgiant į naujus pavojus sveikatai būtina imtis neatidėliotinų priemonių, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 19 straipsnyje nustatyta tvarka.IV

SKYRIUS

PROCEDŪRINĖS NUOSTATOS

17 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, įsteigtas Reglamentu (EB) Nr. 178/2002. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Kai komiteto nuomonei gauti būtina rašytinė procedūra, tokia procedūra laikoma baigta be rezultato, jei per nuomonei pateikti nustatytą laikotarpį taip nusprendžia komiteto pirmininkas arba to prašo paprastoji komiteto narių dauguma.

18 straipsnis

Naudojimasis įgaliojimais

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  Įgaliojimai priimti 11 straipsnyje, 15 straipsnio 6 dalyje ir 16 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2013 m. liepos 19 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 11 straipsnyje, 15 straipsnio 6 dalyje ir 16 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Pagal 11 straipsnį, 15 straipsnio 6 dalį ir 16 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

19 straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 18 straipsnio 5 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi pranešimą apie Europos Parlamento arba Tarybos sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.V

SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20 straipsnis

Panaikinimas

1.  Direktyva 2009/39/EB panaikinama nuo 2016 m. liepos 20 d. Nuorodos į panaikintą aktą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

2.  Direktyva 92/52/EEB ir Reglamentas (EB) Nr. 41/2009 panaikinami nuo 2016 m. liepos 20 d.

3.  Nedarant poveikio 4 dalies pirmos pastraipos taikymui, Direktyva 96/8/EB maisto produktams, kurie pateikiami kaip pakeičiantys vieną ar daugiau valgymų per parą, netaikoma nuo 2016 m. liepos 20 d.

4.  Reglamentas (EB) Nr. 953/2009 ir direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB panaikinami nuo 11 straipsnio 1 dalyje nurodytų deleguotųjų aktų taikymo pradžios dienos.

Jeigu Reglamentas (EB) Nr. 953/2009, direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB, 2006/141/EB ir šis reglamentas vieni kitiems prieštarauja, pirmenybė teikiama šiam reglamentui.

21 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.  1 straipsnio 1 dalyje nurodytais maisto produktais, neatitinkančiais šio reglamento, bet atitinkančiais Direktyvos 2009/39/EB, ir, kiek taikoma, Reglamento (EB) Nr. 953/2009 ir direktyvų 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB reikalavimus bei pateiktais rinkai arba paženklintais anksčiau nei 2016 m. liepos 20 d., gali būti prekiaujama po tos datos, kol baigsis tų maisto produktų atsargos.

Jei šio reglamento 11 straipsnio 1 dalyje nurodytų deleguotųjų aktų taikymo data yra vėlesnė nei 2016 m. liepos 20 d., 1 straipsnio 1 dalyje nurodytais maisto produktais, atitinkančiais šio reglamento, ir, kiek taikoma, Reglamento (EB) Nr. 953/2009 ir direktyvų 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB reikalavimus, bet neatitinkančiais tų deleguotųjų aktų, pateiktais rinkai arba paženklintais anksčiau nei tų deleguotųjų aktų taikymo pradžios diena, gali būti prekiaujama po tos dienos, kol baigsis tų maisto produktų atsargos.

2.  Maisto produktais, kurie nėra minimi šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje, tačiau kurie pateikti rinkai arba paženklinti laikantis Direktyvos 2009/39/EB ir Reglamento (EB) Nr. 953/2009 ir, kiek taikoma, Direktyvos 96/8/EB ir Reglamento (EB) Nr. 41/2009 anksčiau nei 2016 m. liepos 20 d., gali būti prekiaujama po tos dienos, kol baigsis tų maisto produktų atsargos.

22 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2016 m. liepos 20 d., išskyrus:

 11, 16, 18 ir 19 straipsnius, kurie taikomi nuo 2013 m. liepos 19 d.;

 15 straipsnį ir šio reglamento priedą, kurie taikomi nuo 11 straipsnio 1 dalyje nurodytų deleguotųjų aktų taikymo pradžios dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
PRIEDAS15 straipsnio 1 dalyje nurodytas Sąjungos sąrašas

Medžiaga

Maisto produktų kategorija

Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai ir tolesnio maitinimo kūdikių mišiniai

Perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikiams skirti maisto produktai

Specialio-sios medicininės paskirties maisto produktai

Viso paros raciono pakaitalai svoriui kontroliuoti

Vitaminai

 

 

 

 

 

 

Vitaminas A

 

 

 

 

 

retinolis

X

X

X

X

retinilo acetatas

X

X

X

X

retinilo palmitatas

X

X

X

X

b-karotenas

 

X

X

X

Vitaminas D

 

 

 

 

 

ergokalciferolis

X

X

X

X

cholekalciferolis

X

X

X

X

Vitaminas E

 

 

 

 

 

D-alfa-tokoferolis

X

X

X

X

DL-alfa-tokoferolis

X

X

X

X

D-alfa-tokoferilacetatas

X

X

X

X

DL-alfa-tokoferilacetatas

X

X

X

X

D-alfa-tokoferilo rūgšties sukcinatas

 

 

X

X

D-alfa-tokoferilpolietilenglikol-1000-sukcinatas (TPGS)

 

 

X

 

Vitaminas K

 

 

 

 

 

filochinonas (fitomenadionas)

X

X

X

X

menachinonas (1)

 

 

X

X

Vitaminas C

 

 

 

 

 

L–askorbo rūgštis

X

X

X

X

natrio L-askorbatas

X

X

X

X

kalcio L-askorbatas

X

X

X

X

kalio L-askorbatas

X

X

X

X

L-askorbil- 6-palmitatas

X

X

X

X

Tiaminas

 

 

 

 

 

tiamino hidrochloridas

X

X

X

X

tiamino mononitratas

X

X

X

X

Riboflavinas

 

 

 

 

 

riboflavinas

X

X

X

X

natrio riboflavin-5’-fosfatas

X

X

X

X

Niacinas

 

 

 

 

 

nikotino rūgštis

X

X

X

X

nikotinamidas

X

X

X

X

Vitaminas B6

 

 

 

 

 

piridoksino hidrochloridas

X

X

X

X

piridoksin-5’-fosfatas

X

X

X

X

piridoksino dipalmitatas

 

X

X

X

Foliatai

 

 

 

 

 

folio rūgštis (pteroilmonoglutamo rūgštis)

X

X

X

X

kalcio-L-metilfoliatas

 

 

X

X

Vitaminas B12

 

 

 

 

 

cianokobalaminas

X

X

X

X

hidroksokobalaminas

X

X

X

X

Biotinas

 

 

 

 

 

D-biotinas

X

X

X

X

Pantoteno rūgštis

 

 

 

 

 

kalcio D-pantotenatas

X

X

X

X

natrio D-pantotenatas

X

X

X

X

dekspantenolis

X

X

X

X

Mineralinės medžiagos

 

 

 

 

 

 

Kalis

 

 

 

 

 

kalio bikarbonatas

X

 

X

X

kalio karbonatas

X

 

X

X

kalio chloridas

X

X

X

X

kalio citratas

X

X

X

X

kalio gliukonatas

X

X

X

X

kalio glicerofosfatas

 

X

X

X

kalio laktatas

X

X

X

X

kalio hidroksidas

X

 

X

X

ortofosforo rūgšties kalio druskos

X

 

X

X

magnio kalio citratas

 

 

X

X

Kalcis

 

 

 

 

 

kalcio karbonatas

X

X

X

X

kalcio chloridas

X

X

X

X

citrinų rūgšties kalcio druskos

X

X

X

X

kalcio gliukonatas

X

X

X

X

kalcio glicerofosfatas

X

X

X

X

kalcio laktatas

X

X

X

X

ortofosforo rūgšties kalcio druskos

X

X

X

X

kalcio hidroksidas

X

X

X

X

kalcio oksidas

 

X

X

X

kalcio sulfatas

 

 

X

X

kalcio bisglicinatas

 

 

X

X

kalcio citrato malatas

 

 

X

X

kalcio malatas

 

 

X

X

kalcio L-pidolatas

 

 

X

X

▼M1

kalcio fosforilo oligosacharidai

 

 

X

 

▼B

Magnis

 

 

 

 

 

magnio acetatas

 

 

X

X

magnio karbonatas

X

X

X

X

magnio chloridas

X

X

X

X

citrinų rūgšties magnio druskos

X

X

X

X

magnio gliukonatas

X

X

X

X

magnio glicerofosfatas

 

X

X

X

ortofosforo rūgšties magnio druskos

X

X

X

X

magnio laktatas

 

X

X

X

magnio hidroksidas

X

X

X

X

magnio oksidas

X

X

X

X

magnio sulfatas

X

X

X

X

magnio L-aspartatas

 

 

X

 

magnio bisglicinatas

 

 

X

X

magnio L-pidolatas

 

 

X

X

magnio kalio citratas

 

 

X

X

Geležis

 

 

 

 

 

geležies (II) karbonatas

 

X

X

X

geležies (II) citratas

X

X

X

X

geležies amonio citratas

X

X

X

X

geležies (II) gliukonatas

X

X

X

X

geležies (II) fumaratas

X

X

X

X

geležies natrio difosfatas

 

X

X

X

geležies (II) laktatas

X

X

X

X

geležies (II) sulfatas

X

X

X

X

geležies (II) amonio fosfatas

 

 

X

X

geležies natrio (EDTA)

 

 

X

X

geležies difosfatas (geležies pirofosfatas)

X

X

X

X

geležies sacharatas

 

X

X

X

elementinė geležis (karbonilas + elektrolitas + redukuotas vandenilis)

 

X

X

X

▼M1

geležies bisglicinatas

X

X

X

X

▼B

geležies (II) L-pidolatas

 

 

X

X

Cinkas

 

 

 

 

 

cinko acetatas

X

X

X

X

cinko chloridas

X

X

X

X

cinko citratas

X

X

X

X

cinko gliukonatas

X

X

X

X

cinko laktatas

X

X

X

X

cinko oksidas

X

X

X

X

cinko karbonatas

 

 

X

X

cinko sulfatas

X

X

X

X

cinko bisglicinatas

 

 

X

X

Varis

 

 

 

 

 

vario karbonatas

X

X

X

X

vario citratas

X

X

X

X

vario gliukonatas

X

X

X

X

vario sulfatas

X

X

X

X

vario ir lizino kompleksas

X

X

X

X

Manganas

 

 

 

 

 

mangano karbonatas

X

X

X

X

mangano chloridas

X

X

X

X

mangano citratas

X

X

X

X

mangano gliukonatas

X

X

X

X

mangano glicerofosfatas

 

X

X

X

mangano sulfatas

X

X

X

X

Fluoras

 

 

 

 

 

kalio fluoridas

 

 

X

X

natrio fluoridas

 

 

X

X

Selenas

 

 

 

 

 

natrio selenatas

X

 

X

X

natrio vandenilio selenitas

 

 

X

X

natrio selenitas

X

 

X

X

selenu papildytos mielės (2)

 

 

X

X

Chromas

 

 

 

 

 

chromo (III) chloridas ir jo heksahidratas

 

 

X

X

chromo (III) sulfatas ir jo heksahidratas

 

 

X

X

chromo pikolinatas

 

 

X

X

Molibdenas

 

 

 

 

 

amonio molibdatas

 

 

X

X

natrio molibdatas

 

 

X

X

Jodas

 

 

 

 

 

kalio jodidas

X

X

X

X

kalio jodatas

X

X

X

X

natrio jodidas

X

X

X

X

natrio jodatas

 

X

X

X

Natris

 

 

 

 

 

natrio bikarbonatas

X

 

X

X

natrio karbonatas

X

 

X

X

natrio chloridas

X

 

X

X

natrio citratas

X

 

X

X

natrio gliukonatas

X

 

X

X

natrio laktatas

X

 

X

X

natrio hidroksidas

X

 

X

X

ortofosforo rūgšties natrio druskos

X

 

X

X

Boras

 

 

 

 

 

natrio boratas

 

 

X

X

boro rūgštis

 

 

X

X

Aminorūgštys (3)

 

 

 

 

 

 

L-alaninas

 

X

X

L-argininas

X

ir jo hidrochloridas

X

ir jo hidrochloridas

X

X

L-asparto rūgštis

 

 

X

 

L-citrulinas

 

 

X

 

L-cisteinas

X

ir jo hidrochloridas

X

ir jo hidrochloridas

X

X

Cistinas (4)

X

ir jo hidrochloridas

X

ir jo hidrochloridas

X

X

L-histidinas

X

ir jo hidrochloridas

X

ir jo hidrochloridas

X

X

L-glutamo rūgštis

 

 

X

X

L-glutaminas

 

 

X

X

glicinas

 

 

X

 

L-izoleucinas

X

ir jo hidrochloridas

X

ir jo hidrochloridas

X

X

L-leucinas

X

ir jo hidrochloridas

X

ir jo hidrochloridas

X

X

L-lizinas

X

ir jo hidrochloridas

X

ir jo hidrochloridas

X

X

L-lizino acetatas

 

 

X

X

L-metioninas

X

X

X

X

L-ornitinas

 

 

X

X

L-fenilalaninas

X

X

X

X

L-prolinas

 

 

X

 

L-treoninas

X

X

X

X

L-triptofanas

X

X

X

X

L-tirozinas

X

X

X

X

L-valinas

X

X

X

X

L-serinas

 

 

X

 

L-arginin-L-aspartatas

 

 

X

 

L-lizin-L-aspartatas

 

 

X

 

L-lizin-L-glutamatas

 

 

X

 

N-acetil-L-cisteinas

 

 

X

 

N-acetil-L-metioninas

 

 

X (produktuo-se, skirtuose vyresniems nei 1 m. amžiaus asmenims)

 

Karnitinas ir taurinas

 

 

 

 

 

 

L-karnitinas

X

X

X

X

L-karnitino hidrochloridas

X

X

X

X

taurinas

X

 

X

X

L-karnitino-L-tartratas

X

 

X

X

Nukleotidai

 

 

 

 

 

 

adenozin-5’-fosforo rūgštis (AMP)

X

 

X

X

AMP natrio druskos

X

 

X

X

citidin-5’-monofosforo rūgštis (CMP)

X

 

X

X

CMP natrio druskos

X

 

X

X

guanozin-5’-fosforo rūgštis (GMP)

X

 

X

X

GMP natrio druskos

X

 

X

X

inozin-5’-fosforo rūgštis (IMP)

X

 

X

X

IMP natrio druskos

X

 

X

X

uridin-5’-fosforo rūgštis (UMP)

X

 

X

X

UMP natrio druskos

X

 

X

X

Cholinas ir inozitolis

 

 

 

 

 

 

cholinas

X

X

X

X

cholino chloridas

X

X

X

X

cholino bitartratas

X

X

X

X

cholino citratas

X

X

X

X

inozitolis

X

X

X

X

(1)   Menachinonas dažniausiai būna menachinonas-7, retais atvejais – menachinonas-6.

(2)   Selenu papildytos mielės, paruoštos iš mielių kultūros naudojant natrio selenitą (seleno šaltinį) ir kuriose yra (sausos formos mielėse, kurios parduodamos) ne daugiau kaip 2,5 mg Se/g. Mielėse vyraujanti organinė seleno rūšis – selenometioninas (60–85 % viso ekstrahuoto seleno kiekio produkte). Kitų organinių seleno junginių, įskaitant selenocisteiną, kiekis neturi viršyti 10 % viso ekstrahuoto seleno kiekio. Neorganinio seleno kiekis paprastai neturi viršyti 1 % viso ekstrahuoto seleno kiekio.

(3)   Pradinio maitinimo kūdikių mišiniuose, tolesnio maitinimo kūdikių mišiniuose, perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose ir kūdikiams skirtuose maisto produktuose naudojamų aminorūgščių atveju galima naudoti tik konkrečiai paminėtą hidrochloridą. Specialiosios medicininės paskirties maisto produktuose ir viso paros raciono pakaitaluose svoriui kontroliuoti naudojamų aminorūgščių atveju galima naudoti tokiu mastu, kokiu tai taikytina, taip pat ir natrio, kalio kalcio ir magnio druskas bei jų hidrochloridus.

(4)   Naudojant pradinio maitinimo kūdikių mišiniuose, tolesnio maitinimo kūdikių mišiniuose, perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose ir kūdikiams skirtuose maisto produktuose galima naudoti tik L-cistiną.( 1 ) OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

Top