EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0401-20220423

Consolidated text: Tarybos reglamentas (ES) Nr. 401/2013 dėl ribojamųjų priemonių, taikomų atsižvelgiant į padėtį Mianmare/Birmoje, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 194/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/401/2022-04-23

02013R0401 — LT — 23.04.2022 — 013.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

▼M8

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 401/2013

dėl ribojamųjų priemonių, taikomų atsižvelgiant į padėtį Mianmare/Birmoje, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 194/2008

▼B

(OL L 121 2013.5.3, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/647 2018 m. balandžio 26 d.

  L 108

1

27.4.2018

 M2

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/898 2018 m. birželio 25 d.

  L 160I

1

25.6.2018

 M3

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1117 2018 m. rugpjūčio 10 d.

  L 204

9

13.8.2018

 M4

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/2053 2018 m. gruodžio 21 d.

  L 327I

1

21.12.2018

►M5

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/672 2019 m. balandžio 29 d.

  L 114

1

30.4.2019

 M6

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1163 2019 m. liepos 5 d.

  L 182

33

8.7.2019

►M7

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/562 2020 m. balandžio 23 d.

  L 130

23

24.4.2020

►M8

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2021/479 2021 m. kovo 22 d.

  L 99I

13

22.3.2021

►M9

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/480 2021 m. kovo 22 d.

  L 99I

15

22.3.2021

►M10

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/638 2021 m. balandžio 19 d.

  L 132I

1

19.4.2021

►M11

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/706 2021 m. balandžio 29 d.

  L 147

1

30.4.2021

►M12

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/998 2021 m. birželio 21 d.

  L 219I

45

21.6.2021

►M13

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/238 2022 m. vasario 21 d.

  L 40

8

21.2.2022

►M14

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/239 2022 m. vasario 21 d.

  L 40

10

21.2.2022

►M15

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/595 2022 m. balandžio 11 d.

  L 114

60

12.4.2022

►M16

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/662 2022 m. balandžio 21 d.

  L 121

1

22.4.2022
▼B

▼M8

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 401/2013

dėl ribojamųjų priemonių, taikomų atsižvelgiant į padėtį Mianmare/Birmoje, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 194/2008▼M1

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

reikalavimas –

kiekvienas procesiniais veiksmais patvirtintas arba nepatvirtintas reikalavimas, pateiktas iki šio reglamento įsigaliojimo dienos arba po jos, susijęs su sutarties ar sandorio vykdymu arba pateiktas dėl sutarties ar sandorio ir visų pirma apimantis:

i) 

reikalavimą vykdyti įsipareigojimą pagal sutartį ar sandorį arba su jais susijusį įsipareigojimą;

ii) 

reikalavimą pratęsti bet kokios formos obligacijos, finansinės garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti;

iii) 

reikalavimą dėl kompensacijos, susijusios su sutartimi ar sandoriu;

iv) 

priešieškinį;

v) 

reikalavimą pripažinti, be kita ko, taikant egzekvatūros procedūrą, bet kur priimtą teismo, arbitražo ar lygiavertį sprendimą arba užtikrinti jų vykdymą;

b)

sutartis arba sandoris –neatsižvelgiant į taikytiną teisę sudaryti visų formų sandoriai, susidedantys iš vienos arba daugiau tarp tų pačių ar skirtingų šalių sudarytų sutarčių arba panašių įsipareigojimų; šiuo atveju sąvoka „sutartis“ apima teisiškai nepriklausomą arba priklausomą įsipareigojimą, garantiją arba žalos atlyginimo įsipareigojimą, pirmiausia – finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, ir kreditą, taip pat visas susijusias nuostatas, taikytinas pagal sandorį ar susijusias su juo;

c)

kompetentingos institucijos –valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos II priede išvardytose interneto svetainėse;

d)

ekonominiai ištekliai –bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms gauti arba prekėms ar paslaugoms įsigyti;

e)

ekonominių išteklių įšaldymas –draudimas naudoti ekonominius išteklius lėšoms gauti arba prekėms ar paslaugoms įsigyti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą;

f)

lėšų įšaldymas –bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo ar naudojimo, galimybės jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

g)

lėšos –

finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant (tačiau ne tik):

i) 

grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, įsakomuosius čekius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

ii) 

indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

iii) 

viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, pažymėjimus akcijoms įsigyti nustatytu laiku ir nustatyta kaina, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

iv) 

palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugio;

v) 

paskolą, užskaitos teisę, garantijas, sutarties vykdymo garantijas arba kitus finansinius įsipareigojimus;

vi) 

akredityvus, važtaraščius, pardavimo sąskaitas ir

vii) 

dokumentus, kuriais patvirtinama lėšų ar kitų finansinių išteklių nuosavybės teisė;

h)

techninė pagalba –techninė parama, susijusi su remontu, plėtra, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar kitu techniniu aptarnavimu, kuri gali būti teikiama instrukcijų, patarimų, mokymo, darbo žinių, įgūdžių perdavimo ar konsultacinių paslaugų pavidalu, įskaitant pagalbą žodžiu;

i)

tarpininkavimo paslaugos:

i) 

derybos dėl prekių ir technologijų pirkimo, pardavimo arba tiekimo iš vienos trečiosios šalies į bet kurią kitą trečiąją šalį sandorių arba tokių sandorių organizavimas arba

ii) 

prekių ir technologijų, esančių trečiosiose šalyse, pardavimas arba pirkimas siekiant jas persiųsti į kitą trečiąją šalį;

j)

importas –prekių įvežimas į Sąjungos muitų teritoriją ar kitas teritorijas, kurioms taikoma Sutartis, pagal jos 349 ir 355 straipsniuose nustatytas sąlygas. Kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 952/2013 ( 1 ), kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, tai apima laikymą laisvojoje zonoje, specialios procedūros įforminimą ir išleidimą į laisvą apyvartą, išskyrus tranzitą ir laikiną saugojimą;

k)

eksportas –prekių išvežimas iš Sąjungos muitų teritorijos ar kitų teritorijų, kurioms taikoma Sutartis, pagal jos 349 ir 355 straipsniuose nustatytas sąlygas. Kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 952/2013, tai apima prekių, kurioms turi būti užpildyta muitinės deklaracija, ir prekių, kurios buvo saugomos laisvojoje zonoje arba kurioms įforminta speciali procedūra, išvežimą, išskyrus tranzitą ir laikiną saugojimą;

l)

eksportuotojas –fizinis arba juridinis asmuo, kurio vardu pateikiama eksporto deklaracija, t. y. asmuo, kuris priimant deklaraciją yra sudaręs sutartį su prekių gavėju trečiojoje šalyje ir kuris yra įgaliotas spręsti dėl prekės išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos ar kitų teritorijų, kurioms taikoma Sutartis;

m)

Sąjungos teritorija –valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę.

▼B1

SKYRIUS

2 straipsnis

1.  
I priede išvardytą Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės įrangą, kuri gali būti panaudota vidaus represijoms, draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms arba naudojimui Mianmare / Birmoje.
2.  
1 dalis netaikoma apsauginei aprangai, įskaitant neperšaunamas liemenes bei kareiviškus šalmus, kuriuos tik asmeniniam naudojimui į Mianmarą / Birmą laikinai eksportavo Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę bei plėtros pagalbą teikiantys darbuotojai ir su jais susijęs personalas.

3 straipsnis

1.  

Draudžiama:

a) 

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms arba naudojimui Mianmare / Birmoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, susijusią su karine veikla ir ginklų bei visų rūšių susijusių medžiagų, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei jos atsargines dalis, tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu;

b) 

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms arba naudojimui Mianmare / Birmoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę paramą, susijusią su karine veikla, visų pirma įskaitant dotacijas, paskolas ir eksporto kreditų draudimą, skirtą ginklų ir susijusių medžiagų pardavimui, tiekimui, perdavimui arba eksportui.

2.  

Draudžiama:

a) 

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms arba naudojimui Mianmare / Birmoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, susijusią su I priede išvardyta įranga, kuri gali būti panaudota vidaus represijoms;

b) 

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms arba naudojimui Mianmare / Birmoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę paramą, susijusią su I priede išvardyta įranga, visų pirma įskaitant dotacijas, paskolas ir eksporto kreditų draudimą.

▼M1 —————

▼M1

3a straipsnis

1.  
Draudžiama fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms Mianmare/Birmoje arba naudojimui Mianmare/Birmoje tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti į Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009 ( 2 ) I priedą įtrauktas Sąjungos ar kitos kilmės dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, jeigu šie objektai visi arba iš dalies yra arba gali būti skirti kariniam naudojimui, kariniams arba sienos apsaugos policijos galutiniams naudotojams.

Jei galutinis naudotojas yra Mianmaro/Birmos kariuomenė, laikoma, kad jos perkamos dvejopo naudojimo prekės ir technologijos yra skirtos kariniam naudojimui.

2.  
Priimdamos sprendimą dėl prašymų gauti leidimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 428/2009, kompetentingos institucijos neišduoda eksporto leidimo jokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Mianmare/Birmoje arba naudojimui Mianmare/Birmoje, jeigu jos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad galutinis naudotojas gali būti karinis galutinis naudotojas, sienos apsaugos policija arba kad prekės gali būti skirtos galutiniam kariniam naudojimui.
3.  
Eksportuotojai kompetentingoms institucijoms pateikia visą atitinkamą informaciją, reikalingą jų paraiškoms dėl eksporto leidimo.
4.  

Draudžiama:

a) 

bet kuriems kariniams galutiniams naudotojams, sienos apsaugos policijai arba kariniam naudojimui Mianmare/Birmoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su tokių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) 

bet kuriems kariniams galutiniams naudotojams, sienos apsaugos policijai arba kariniam naudojimui Mianmare/Birmoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie skirti tokioms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

5.  
1 ir 4 dalyse nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių, sudarytų iki 2018 m. balandžio 27 d., arba papildomų sutarčių, kurios reikalingos tokioms sutartims vykdyti, vykdymui.
6.  
1 straipsnis netaikomas apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos tik savo asmeniniam naudojimui laikinai į Mianmarą/Birmą eksportavo JT personalas, ES arba jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai ir humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai ir susijęs personalas.

3b straipsnis

1.  
Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti bet kuriam asmeniui, subjektui ar organizacijai Mianmare/Birmoje arba naudojimui Mianmare/Birmoje III priede nurodytą Sąjungos ar kitos kilmės įrangą, technologijas arba programinę įrangą, nebent atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija, nurodyta II priede išvardytose interneto svetainėse, iš anksto tam suteikė leidimą.
2.  
Valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos II priede išvardytose interneto svetainėse, nesuteikia leidimo pagal 1 dalį, jeigu jos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad Mianmaro/Birmos Vyriausybė, viešosios įstaigos, korporacijos ar agentūros arba jų vardu ar jų nurodymu veikiantys asmenys ar subjektai tokią įrangą, technologijas arba programinę įrangą naudotų vidaus represijoms.
3.  
Į III priedą įtraukiama įranga, technologijos arba programinė įranga, visų pirma skirta naudoti interneto arba telefono ryšiui stebėti arba jį perimti.
4.  
Apie pagal šį straipsnį suteiktą leidimą atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per keturias savaites nuo leidimo suteikimo.

3c straipsnis

1.  

Nebent atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija, nurodyta II priede išvardytose interneto svetainėse, iš anksto suteikė leidimą pagal 3b straipsnį, draudžiama:

a) 

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti bet kuriam asmeniui, subjektui ar organizacijai Mianmare/Birmoje arba naudojimui Mianmare/Birmoje techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su III priede nurodyta įranga, technologijomis ir programine įranga arba su III priede nurodytos įrangos ir technologijų įrengimu, tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, arba su III priede nurodytos programinės įrangos tiekimu, diegimu, eksploatavimu ar atnaujinimu;

b) 

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti bet kuriam asmeniui, subjektui ar organizacijai Mianmare/Birmoje arba naudojimui Mianmare/Birmoje finansavimą ar finansinę paramą, susijusią su III priede nurodyta įranga, technologijomis ir programine įranga;

c) 

Mianmaro/Birmos Vyriausybei, viešosioms įstaigoms, korporacijoms ir agentūroms arba jų vardu ar jų nurodymu veikiantiems asmenims ar subjektams teikti bet kokias telekomunikacijų ar interneto ryšio stebėjimo ar perėmimo paslaugas, iš kurių jie gauna tiesioginę arba netiesioginę naudą.

2.  
1 dalies c punkte „telekomunikacijų arba interneto ryšio stebėjimo arba perėmimo paslaugos“ reiškia paslaugas, kuriomis suteikiama galimybė, naudojantis III priede nurodyta įranga, technologijomis ar programine įranga, gauti prieigą prie subjekto gaunamų ir išsiunčiamų telekomunikacijų bei su skambučiais susijusių duomenų ir juos perduoti siekiant tuos duomenis išgauti, iššifruoti, įrašyti, tvarkyti, analizuoti ar saugoti arba vykdyti kitą su jais susijusią veiklą.

▼B

4 straipsnis

▼M1

1.  

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio 1 dalies, 3 straipsnio 2 dalies, 3a straipsnio 1 dalies ir atsižvelgdamos į 5 straipsnį, II priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti:

a) 

parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti I priede išvardytą įrangą, kuri gali būti panaudota vidaus represijoms, arba Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede išvardytas dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, skirtas tik humanitariniams arba apsaugos tikslams, Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos institucijų stiprinimo programoms, taip pat Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų krizių valdymo operacijoms;

b) 

parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti išminavimo įrangą ir išminavimo operacijose naudojamas medžiagas, ir

c) 

teikti finansavimą ir finansinę paramą bei techninę pagalbą, susijusią su a ir b punktuose nurodyta įranga, medžiagomis, programomis ir operacijomis.

▼B

2.  

Nukrypdamos nuo 3 straipsnio 1 dalies ir atsižvelgdamos į 5 straipsnį, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti teikti finansavimą ir finansinę paramą bei techninę pagalbą, susijusią su:

a) 

žudyti nepritaikyta karine įranga, skirta tik humanitariniams ar apsaugos tikslams arba Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos institucijų kūrimo programoms;

b) 

Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų krizių valdymo operacijoms skirtomis medžiagomis.

▼M1

4a straipsnis

1.  
Įšaldomos visos IV priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms priklausančios, jų turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.
2.  
IV priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba jų naudai nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesudaroma galimybė naudotis jokiomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

▼M8

3.  

Į IV priedą įtraukiami:

a) 

fiziniai asmenys iš Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw), Mianmaro policijos pajėgų ir sienos apsaugos policijos, atsakingi už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Mianmare/Birmoje;

b) 

fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kurių veiksmai, politika ar veikla kenkia demokratijos ar teisinės valstybės principams Mianmare/Birmoje arba kurie imasi veiksmų, keliančių grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Mianmare/Birmoje, arba tokius veiksmus remia;

c) 

fiziniai asmenys iš Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw), Mianmaro policijos pajėgų ir sienos apsaugos policijos, atsakingi už trukdymą teikti humanitarinę pagalbą civiliams gyventojams, kuriems jos reikia;

d) 

fiziniai asmenys iš Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw), Mianmaro policijos pajėgų ir sienos apsaugos policijos, atsakingi už trukdymą vykdyti nepriklausomus įtariamų šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų tyrimus;

e) 

Mianmaro ginkluotosioms pajėgoms (Tatmadaw) priklausantys arba jų kontroliuojami juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, kurie gauna pajamų Mianmaro ginkluotosioms pajėgoms (Tatmadaw) arba teikia paramą arba gauna iš jų naudos;

f) 

su a–e punktuose nurodytaisiais susiję fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos.

▼M1

4.  
IV priede nurodomos atitinkamų asmenų, subjektų ir organizacijų įtraukimo priežastys.
5.  
IV priede taip pat pateikiama turima informacija, reikalinga nustatyti atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų tapatybei. Fizinių asmenų atveju tokia informacija gali apimti pavardę ir vardą (įskaitant, jeigu yra, slapyvardžius ir titulus), gimimo datą ir vietą, pilietybę, paso ir tapatybės kortelės numerius, lytį, adresą (jei žinomas) ir pareigas ar profesiją. Juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų atveju tokia informacija gali apimti pavadinimą, registracijos vietą ir datą, registracijos numerį ir veiklos vykdymo vietą.

4b straipsnis

1.  

Nukrypdamos nuo 4a straipsnio, II priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti panaikinti tam tikrų įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) 

reikalingi IV priede išvardytų fizinių ir juridinių asmenų ir nuo tų asmenų priklausomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas, tenkinti;

b) 

skirti tik pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti arba patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c) 

skirti tik mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdienį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti;

d) 

reikalingi ypatingoms išlaidoms, jei atitinkama kompetentinga institucija kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai bent prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo yra pranešusi priežastis, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas, arba

e) 

mokėtini į diplomatinės ar konsulinės atstovybės arba tarptautinės organizacijos, kuri pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, sąskaitą arba iš jos, tiek, kiek tie mokėjimai skirti naudoti oficialiais diplomatinės arba konsulinės atstovybės arba tarptautinės organizacijos tikslais.

2.  
Apie pagal 1 dalį suteiktus leidimus atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per keturias savaites nuo leidimo suteikimo.

4c straipsnis

1.  

Nukrypdamos nuo 4a straipsnio, II priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti panaikinti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei įvykdytos šios sąlygos:

a) 

dėl lėšų ar ekonominių išteklių yra arbitražo sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią 4a straipsnyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į IV priedą, arba iki tos dienos arba vėliau dėl tų lėšų ar ekonominių išteklių Sąjungos priimtas teismo arba administracinis sprendimas, arba priimtas teismo sprendimas, vykdytinas atitinkamoje valstybėje narėje;

b) 

lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu sprendimu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus turinčių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c) 

sprendimas nėra IV priede pateiktame sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba organizacijos naudai ir

d) 

sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

2.  
Apie pagal 1 dalį suteiktus leidimus atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per keturias savaites nuo leidimo suteikimo.

4d straipsnis

1.  

Nukrypdamos nuo 4a straipsnio ir su sąlyga, kad IV priede išvardyti fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos privalo atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį sudarė atitinkamas fizinis arba juridinis asmuo, subjektas arba organizacija, arba pagal įsipareigojimą, kuris atitinkamam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai buvo nustatytas iki dienos, kurią tas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba organizacija buvo įtraukti į IV priedą, valstybių narių kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti panaikinti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad:

a) 

lėšos arba ekonominiai ištekliai turi būti naudojami IV priede nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba organizacijos mokėjimui atlikti;

b) 

mokėjimu nepažeidžiama 4a straipsnio 2 dalis.

2.  
Apie pagal 1 dalį suteiktus leidimus atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per keturias savaites nuo leidimo suteikimo.
3.  
4a straipsnio 2 dalimi finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų, gavus lėšų, kurias trečiosios šalys pervedė į sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos sąskaitą, jei visi tokių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldomi. Finansų ar kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.
4.  

Su sąlyga, kad tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai įšaldomi pagal 4a straipsnį, 4a straipsnio 2 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų papildymui:

a) 

palūkanomis arba kitomis dėl šių sąskaitų atsirandančiomis pajamomis;

b) 

mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba nustatyti iki tos dienos, kurią 4a straipsnyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtraukti į IV priedą, arba

c) 

mokėjimais pagal valstybėje narėje priimtus ar atitinkamoje valstybėje narėje vykdytinus teismo, administracinius ar arbitražo sprendimus.

▼M8

4da straipsnis

1.  
Nukrypdamos nuo 4a straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti panaikinti tam tikrų įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kokias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad tokias lėšas ar ekonominius išteklius būtina suteikti humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą ar sudarant palankesnes sąlygas teikti pagalbą, įskaitant medicinos atsargas ir maisto produktus arba humanitarinių darbuotojų perkėlimą ir susijusią pagalbą, arba evakuacijai iš Mianmaro/Birmos vykdyti.
2.  
Apie pagal 1 dalį suteiktus leidimus atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per keturias savaites nuo leidimo suteikimo.

▼M13

4db straipsnis

Nukrypdamos nuo 4a straipsnio, valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti panaikinti tam tikrų įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių, priklausančių IV priedo 10 įraše nurodytam subjektui, įšaldymą arba leisti tam subjektui naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kokias kompetentingos institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad tokios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra būtini:

a) 

siekiant vykdyti užduotis, susijusias su naftos ir dujų gręžinių eksploatavimo nutraukimu pagal tarptautinius standartus, pavyzdžiui, šalinti atliekas, atlikti teritorijos tvarkymo darbus, reikalingus dėl saugos ir aplinkos atkūrimo, teikti susijusią techninę pagalbą, sumokėti atitinkamus mokesčius ir muitus, taip pat atlyginimus ir socialines išmokas darbuotojams, arba

b) 

siekiant anksčiau nei 2022 m. liepos 31 d. atlikti akcijų ar nuosavybės dalių perleidimą, būtiną norint anksčiau nei 2022 m. vasario 21 d. nutraukti sutartis, sudarytas su IV priedo 10 įraše nurodytu subjektu.

▼M1

4e straipsnis

1.  

Nedarant poveikio taikomoms ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklėms, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos:

a) 

nedelsdami pateikia valstybės narės, kurioje yra jų buveinė arba kurioje jie įsikūrę, kompetentingai institucijai visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento nuostatų, pavyzdžiui, informaciją apie pagal 4a straipsnį įšaldytas sąskaitas bei sumas, ir tiesiogiai arba per valstybę narę perduoda šią informaciją Komisijai, ir

b) 

bendradarbiauja su kompetentinga institucija, kai tikrinama a punkte nurodyta informacija.

2.  
Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija pateikiama valstybėms narėms.
3.  
Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

4f straipsnis

1.  
Dėl lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo arba atsisakymo leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, kai šie veiksmai vykdomi sąžiningai ir vadovaujantis tuo, kad jais laikomasi šio reglamento, neatsiranda jokia jį įgyvendinančio fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos arba jų direktorių ar darbuotojų atsakomybė, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.
2.  
Fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos nelaikomi atsakingais už savo veiksmus, jeigu jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais jie pažeistų šiame reglamente nustatytas priemones.

4g straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra apeiti šiame reglamente nustatytas priemones.

4h straipsnis

1.  

Netenkinami jokie su sutartimi arba sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai, įskaitant reikalavimus dėl žalos atlyginimo arba kitus šios rūšies reikalavimus, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, visų pirma reikalavimai pratęsti arba apmokėti obligaciją, garantiją ar žalos atlyginimo įsipareigojimą, ypač finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, nepriklausomai nuo jų formos, kuriuos pateikė:

a) 

IV priedo sąraše išvardyti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos;

b) 

fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, veikiantys per a punkte nurodytus asmenis, subjektus ar organizacijas arba jų vardu.

2.  
Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimo, tenka to reikalavimo vykdymo siekiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai.
3.  
Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų teisei į sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

4i straipsnis

1.  
Jeigu Taryba nusprendžia fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai taikyti 4a straipsnyje nurodytas priemones, ji atitinkamai iš dalies pakeičia IV priedą.
2.  
Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, 1 dalyje nurodytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai praneša apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, suteikdama tokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai galimybę pateikti pastabas.
3.  
Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja fizinį ar juridinį asmenį, subjektą ar organizaciją.
4.  
IV priede pateiktas sąrašas peržiūrimas reguliariai ir bent kartą per kiekvieną 12 mėnesių laikotarpį.

▼B2

SKYRIUS

5 straipsnis

4 straipsnyje nurodyti leidimai neišduodami veiklai, kuri jau buvo vykdyta.

▼M1

6 straipsnis

1.  

Komisija ir valstybės narės viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir viena kitai teikia bet kokią kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie:

a) 

lėšas, įšaldytas pagal 4a straipsnį, ir leidimus, suteiktus pagal 3a, 3b, 3c, 4b, 4c ir 4d straipsnius;

b) 

pažeidimus, vykdymo užtikrinimo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

2.  
Valstybės narės nedelsdamos teikia viena kitai ir Komisijai bet kokią kitą turimą svarbią informaciją, kuri gali trukdyti veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

▼B

7 straipsnis

Komisija įgaliojama iš dalies keisti II priedą remiantis valstybių narių pateikta informacija.

8 straipsnis

1.  
Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinos sankcijos, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
2.  
Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tas taisykles ir visus vėlesnius jų pakeitimus.

9 straipsnis

1.  
Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas valdžios institucijas ir jas nurodo II priede išvardytose interneto svetainėse arba per šias svetaines.
2.  
Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos nurodo savo kompetentingas valdžios institucijas Komisijai ir praneša apie visus vėlesnius su šių institucijų paskyrimu susijusius pasikeitimus.

10 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) 

Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) 

visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c) 

visiems Sąjungos teritorijoje ar už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d) 

visiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybės narės teisę;

e) 

visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

11 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 194/2008 panaikinamas.

12 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

2, 3 ir 4 straipsniuose nurodytos įrangos, kuri gali būti panaudota vidaus represijoms, sąrašas

1. 

Šie šaunamieji ginklai, šaudmenys ir susiję priedai:

1.1. 

šaunamieji ginklai, nekontroliuojami pagal ES bendrojo karinės įrangos sąrašo ( 3 ) ML 1 ir ML 2 punktus;

1.2. 

1.1 punkte išvardytiems šaunamiesiems ginklams specialiai sukurti šaudmenys ir specialiai sukurti jų komponentai;

1.3. 

taikikliai, nekontroliuojami pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

2. 

Bombos ir granatos, nekontroliuojamos pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

3. 

Šios transporto priemonės:

3.1. 

specialiai riaušėms malšinti sukurtos ar pritaikytos transporto priemonės su įmontuota vandens patranka;

3.2. 

transporto priemonės, specialiai sukurtos ar pritaikytos elektros srove atremti užpuolimus;

3.3. 

transporto priemonės, specialiai sukurtos ar pritaikytos užtvaroms šalinti, įskaitant neperšaunamą statybos įrangą;

3.4. 

transporto priemonės, specialiai sukurtos kaliniams ir (arba) sulaikytiesiems vežti ar pervežti;

3.5. 

transporto priemonės, specialiai sukurtos mobiliosioms kliūtims išdėstyti;

3.6. 

3.1–3.5 punktuose nurodytų transporto priemonių komponentai, specialiai sukurti riaušėms malšinti.

1 pastaba.  Šis punktas netaikomas transporto priemonėms, specialiai sukurtoms gaisrams gesinti.

2 pastaba.  3.5 punkte vartojamas terminas „transporto priemonės“ apima priekabas.

4. 

Šios sprogstamosios medžiagos ir susijusi įranga:

4.1. 

Įranga bei prietaisai, specialiai sukurti sprogimui sukelti elektrinėmis ar neelektrinėmis priemonėmis, įskaitant uždegimo įtaisus, detonatorius, uždegiklius, stiprintuvus ir detonavimo virvę, bei specialiai sukurti jų komponentai; išskyrus įrangą bei prietaisus, specialiai sukurtus konkrečiai komercinei paskirčiai – naudojant sprogstamąsias medžiagas įjungti kitą įrangą ar prietaisus, kurie neskirti sprogdinti (pvz., automobilio oro pagalvės pripūtimo įrenginiai ar gaisro gesintuvų jungiklių elektros viršįtampio iškrovikliai), arba palaikyti jų veikimą.

4.2. 

Linijiniai sprogstamieji užtaisai, nekontroliuojami pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

4.3. 

Šios kitos sprogstamosios medžiagos, nekontroliuojamos pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą, ir susijusios medžiagos:

a) 

amatolas;

b) 

nitroceliuliozė (su daugiau kaip 12,5 % azoto);

c) 

nitroglikolis;

d) 

pentaeritritolio tetranitratas (PETN);

e) 

pikrilchloridas;

f) 

2,4,6-trinitrotoluenas (TNT).

5. 

Ši apsauginė įranga, nekontroliuojama pagal ES bendrojo karinės įrangos sąrašo ML 13 punktą:

5.1. 

Neperšaunama ir (arba) neperduriama šarvuotė;

5.2. 

Neperšaunami ir (arba) nuo skeveldrų apsaugantys šalmai, apsauginiai šalmai ir skydai gintis nuo riaušininkų bei neperšaunami skydai.

Pastaba: Šis punktas netaikomas:

— 
specialiai sporto veiklai sukurtai įrangai;
— 
darbo saugos reikalavimams atitikti specialiai sukurtai įrangai.
6. 

Mokytis šaudyti iš šaunamųjų ginklų skirti simuliatoriai, nekontroliuojami pagal ES bendrojo karinės įrangos sąrašo ML 14 punktą, ir specialiai jiems sukurta programinė įranga.

7. 

Naktinio matymo ir terminio vaizdo įranga bei vaizdo skaisčio stiprintuvai, išskyrus kontroliuojamus pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

8. 

Spygliuotoji viela.

9. 

Kariniai peiliai, kovos peiliai ir durtuvai, kurių ašmenys ilgesni kaip 10 cm.

10. 

Specialiai sukurta šiame sąraše nurodytų gaminių gamybos įranga.

11. 

Šiame sąraše nurodytų gaminių kūrimui, gamybai ar naudojimui skirtos specialios technologijos.
II PRIEDAS

Interneto svetainės, kuriose pateikiama informacija apie 4, 7 ir 9 straipsniuose nurodytas kompetentingas valdžios institucijas, ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai

▼M15

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIJA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČEKIJA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIJA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

VOKIETIJA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTIJA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

AIRIJA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIJA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIJA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KIPRAS

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

VENGRIJA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NYDERLANDAI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENKIJA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALIJA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMIJA

https://um.fi/pakotteet

ŠVEDIJA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgija

E. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M1
III PRIEDAS

3b ir 3c straipsniuose nurodyta įranga, technologijos ir programinė įranga

Bendroji pastaba

Nepaisant šio priedo turinio, jis netaikomas:

a) 

įrangai, technologijoms ir programinei įrangai, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede arba bendrajame karinės įrangos sąraše, arba

b) 

programinei įrangai, skirtai naudotojui įdiegti be papildomos esminės tiekėjo paramos, kuri paprastai viešai prieinama ir parduodama be apribojimų mažmeninės prekybos punktuose šiais būdais:

i) 

sudarant tiesioginius sandorius;

ii) 

sudarant užsakymo paštu sandorius;

iii) 

atliekant elektroninius mokėjimus arba

iv) 

sudarant pardavimo telefonu sandorius, arba

c) 

viešo naudojimo programinei įrangai.

A, B, C, D ir E skirsniai susiję su skirsniais, nurodytais Reglamente (EB) Nr. 428/2009.

3b ir 3c straipsniuose nurodyta įranga, technologijos ir programinė įranga:

A. 

Įrangos sąrašas

— 
Išsamios duomenų paketo analizės įranga
— 
Tinklo perėmimo įranga, įskaitant perėmimo valdymo įrangą ir saugomų duomenų siejamosios analizės įrangą
— 
Radijo dažnių stebėjimo įranga
— 
Tinklo ir palydovinio ryšio trukdymo įranga
— 
Nuotolinio užkrėtimo įranga
— 
Balso atpažinimo/apdorojimo įranga
— 
IMSI ( 4 ), MSISDN ( 5 ), IMEI ( 6 ), TMSI ( 7 ) perėmimo ir stebėjimo įranga
— 
Taktinė SMS ( 8 )/GSM ( 9 )/GPS ( 10 )/GPRS ( 11 )/UMTS ( 12 )/CDMA ( 13 )/PSTN ( 14 ) perėmimo ir stebėjimo įranga
— 
DHCP ( 15 )/SMTP ( 16 ), GTP ( 17 ) informacijos perėmimo ir stebėjimo įranga
— 
Modelių atpažinimo ir modelių profiliavimo įranga
— 
Nuotolinės kriminalistikos įranga
— 
Semantinio apdorojimo modulio įranga
— 
WEP ir WPA kodų iššifravimo įranga
— 
VoIP nuosavybinių ir standartinių protokolų perėmimo įranga
B. 

Nenaudojama

C. 

Nenaudojama

D. 

„Programinė įranga“, reikalinga A dalyje nurodytai įrangai „vystyti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

E. 

„Technologijos“, reikalingos A dalyje nurodytai įrangai „vystyti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

Į šiuos skirsnius patenkanti įranga, technologijos ir programinė įranga patenka į šio priedo taikymo sritį tik tiek, kiek jos bendrai apibūdinamos kaip „internetinio, telefoninio ir palydovinio ryšio perėmimo ir stebėjimo sistemos“.

Šiame priede „stebėjimas“ reiškia skambučių turinio arba tinklo duomenų įgijimą, išgavimą, iššifravimą, įrašymą, apdorojimą, analizę ir archyvavimą.
IV PRIEDAS

4a straipsnyje nurodytų asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas▼M10

A.  4a straipsnyje nurodyti fiziniai asmenys

▼M5

 

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Aung Kyaw Zaw

Gimimo data: 1961 m. rugpjūčio 20 d.

Lytis: vyras

Paso Nr.: DM000826

Išdavimo data: 2011 m. lapkričio 22 d.

Galiojimo pabaigos data: 2021 m. lapkričio 21 d.

Karinis identifikavimo numeris: BC 17444

Leitenantas generolas Aung Kyaw Zaw buvo Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) specialiųjų operacijų biuro Nr. 3 vadas nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. iki 2017 m. pabaigos. Specialiųjų operacijų biuras Nr. 3 prižiūrėjo Vakarų karinę apygardą, todėl tomis aplinkybėmis leitenantas generolas Aung Kyaw Zaw yra atsakingas už žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos tuo laikotarpiu Vakarų karinė apygarda įvykdė prieš rohinjus Rachinų valstijoje. Tai apima be teismo sprendimo vykdytas egzekucijas, seksualinę prievartą ir sistemingą rohinjų namų ir pastatų deginimą.

2018 6 25

2.

Maung Maung Soe

Gimimo data: 1964 m. kovo mėn.

Lytis: vyras

Nacionalinis identifikavimo Nr.: Tatmadaw Kyee 19571

Generolas majoras Maung Maung Soe buvo Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) Vakarų karinės apygardos vadas nuo 2016 m. spalio mėn. iki 2017 m. lapkričio 10 d. ir prižiūrėjo karines operacijas Rachinų valstijoje. Tame kontekste jis yra atsakingas už žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos tuo laikotarpiu Vakarų karinė apygarda įvykdė prieš rohinjus Rachinų valstijoje. Tai apima be teismo sprendimo vykdytas egzekucijas, seksualinę prievartą ir sistemingą rohinjų namų ir pastatų deginimą.

2018 6 25

▼M7

3.

Than Oo

Gimimo data: 1973 m. spalio 12 d.

Lytis: vyras

Karinis identifikavimo numeris: BC 25723

Iki 2018 m. gegužės mėn. brigados generolas Than Oo buvo Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) 99-osios lengvųjų pėstininkų divizijos vadas. Tomis aplinkybėmis jis yra atsakingas už žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos 2017 m. antroje pusėje 99-oji lengvųjų pėstininkų divizija įvykdė prieš rohinjus Rachinų valstijoje. Tai apima be teismo sprendimo vykdytas egzekucijas, seksualinę prievartą ir sistemingą rohinjų namų ir pastatų deginimą.

2018 6 25

▼M11

4.

Aung Aung

Lytis: vyras

Karinis identifikavimo numeris: BC 23750

Generolas majoras Aung Aung yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) Pietvakarių karinės apygardos vadas ir buvęs Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) 33-iosios lengvųjų pėstininkų divizijos vadas. Tomis aplinkybėmis jis yra atsakingas už žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos 2017 m. antroje pusėje 33-ioji lengvųjų pėstininkų divizija įvykdė prieš rohinjus Rachinų valstijoje. Tai apima be teismo sprendimo vykdytas egzekucijas, seksualinę prievartą ir sistemingą rohinjų namų ir pastatų deginimą.

2018 6 25

▼M5

5.

Khin Maung Soe

Gimimo data: 1972 m.

Lytis: vyras

Brigados generolas Khin Maung Soe yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) karinio operatyvinio vadovavimo padalinio Nr. 15 (taip pat kartais žinomo kaip 15-oji lengvųjų pėstininkų divizija), kuriai priklauso pėstininkų batalionas Nr. 564, vadas. Tomis aplinkybėmis jis yra atsakingas už žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos 2017 m. antrąjį pusmetį Karinio operatyvinio vadovavimo padalinys Nr. 15, visų pirma, pėstininkų batalionas Nr. 564, įvykdė prieš rohinjus Rachinų valstijoje. Tai apima be teismo sprendimo vykdytas egzekucijas, seksualinę prievartą ir sistemingą rohinjų namų ir pastatų deginimą.

2018 6 25

6.

Thura San Lwin

Gimimo data: 1959 m. kovo 17 d.

Lytis: vyras

Brigados generolas Thura San Lwin buvo sienos apsaugos policijos vadas nuo 2016 m. spalio mėn. iki 2017 m. spalio mėn. pradžios. Tomis aplinkybėmis jis yra atsakingas už žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos tuo laikotarpiu sienos apsaugos policija įvykdė prieš rohinjus Rachinų valstijoje. Tai apima be teismo sprendimo vykdytas egzekucijas ir sistemingą rohinjų namų ir pastatų deginimą.

2018 6 25

7.

Thant Zin Oo

Lytis: vyras

Thant Zin Oo yra 8-ojo saugumo policijos bataliono vadas. Tame kontekste jis yra atsakingas už žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos 2017 m. antroje pusėje 8-asis saugumo policijos batalionas įvykdė prieš rohinjus Rachinų valstijoje. Šiurkštūs žmogaus teisių pažeidimai apima be teismo sprendimo vykdytas egzekucijas ir sistemingą rohinjų namų ir pastatų deginimą. Tie pažeidimai buvo vykdomi kartu su Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) 33-ąja lengvųjų pėstininkų divizija, vadovaujama brigados generolo Aung Aung, ir tai divizijai tiesiogiai remiant. Todėl Thant Zin Oo yra susijęs su įtrauktu į sąrašą brigados generolu Aung Aung.

2018 6 25

8.

Ba Kyaw

Lytis: vyras

Ba Kyaw yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) 564-ojo lengvųjų pėstininkų bataliono štabo seržantas. 2017 m. antroje pusėje jis vykdė žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant žmogžudystes, deportaciją ir kankinimus, prieš rohinjus Rachinų valstijoje. Visų pirma jis identifikuotas kaip vienas iš pagrindinių 2017 m. rugpjūčio 27 d. Maung Nu žudynių vykdytojų.

2018 12 21

9.

Tun Naing

Lytis: vyras

Tun Naing yra sienos apsaugos policijos Taung Bazar bazės vadas. Jis, eidamas tas pareigas, yra atsakingas už žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant laikymą prievarta, netinkamą elgesį ir kankinimus, kuriuos sienos apsaugos policija įvykdė prieš 2017 m. rugpjūčio 25 d., apytiksliai tą dieną ir vėliau.

2018 12 21

▼M11

10.

Khin Hlaing

Gimimo data: 1968 m. gegužės 2 d.

Lytis: vyras

Generolas majoras Khin Hlaing yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) Trikampio regiono karinės apygardos vadas. Jis yra buvęs Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) 99-osios lengvųjų pėstininkų divizijos vadas ir buvo šių pajėgų Šiaurės rytų karinės apygardos vadas. Kaip 99-osios lengvųjų pėstininkų divizijos vadas jis prižiūrėjo karines operacijas, vykdytas 2016 m. ir 2017 m. pradžioje Šanų valstijoje. Tomis aplinkybėmis jis yra atsakingas už žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos 2016 m. antroje pusėje 99-oji lengvųjų pėstininkų divizija įvykdė prieš etninei mažumai priklausančius kaimų gyventojus Šanų valstijoje. Šie apima be teismo sprendimo vykdytas egzekucijas, laikymą prievarta ir kaimų naikinimą.

2018 12 21

▼M5

11.

Aung Myo Thu

Lytis: vyras

Majoras Aung Myo Thu yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) 33- iosios lengvųjų pėstininkų divizijos lauko dalinio vadas. Kaip 33-osios lengvųjų pėstininkų divizijos lauko dalinio vadas jis prižiūrėjo karines operacijas, vykdytas 2017 m. Rachinų valstijoje. Tomis aplinkybėmis jis yra atsakingas už žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos 2017 m. antroje pusėje 33-ioji lengvųjų pėstininkų divizija įvykdė prieš rohinjus Rachinų valstijoje. Šie apima be teismo sprendimo vykdytas egzekucijas, seksualinę prievartą ir laikymą prievarta.

2018 12 21

12.

Thant Zaw Win

Lytis: vyras

Thant Zaw Win yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) 564-ojo lengvųjų pėstininkų bataliono majoras. Jis, eidamas tas pareigas, prižiūrėjo Rachinų valstijoje vykdytas karines operacijas ir yra atsakingas už žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos 564-asis lengvųjų pėstininkų batalionas įvykdė prieš rohinjus Rachinų valstijoje, visų pirma Maung Nu kaime ir jo apylinkėse 2017 m. rugpjūčio 27 d. Šie apima be teismo sprendimo vykdytas egzekucijas, seksualinę prievartą ir sistemingą rohinjų namų ir pastatų deginimą.

2018 12 21

13.

Kyaw Chay

Lytis: vyras

Kyaw Chay yra sienos apsaugos policijos kapralas. Anksčiau jis buvo įsikūręs Zay Di Pyin ir laikotarpiu apie 2017 m. rugpjūčio 25 d., kai jo vadovaujamos sienos apsaugos policijos pajėgos įvykdė daug žmogaus teisių pažeidimų, buvo sienos apsaugos policijos bazės Zay Di Pyin vadas. Tomis aplinkybėmis jis yra atsakingas už žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos tuo laikotarpiu sienos apsaugos policija įvykdė prieš rohinjus Rachinų valstijoje. Jis taip pat dalyvavo vykdant šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus. Šie pažeidimai apima netinkamą elgesį su sulaikytaisiais ir kankinimus.

2018 12 21

14.

Nyi Nyi Swe

Lytis: vyras

Generolas majoras Nyi Nyi Swe yra buvęs Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) Šiaurės karinės apygardos vadas. Jis, eidamas tas pareigas, yra atsakingas už žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant netinkamą elgesį su civiliais gyventojais, kuriuos nuo 2016 m. gegužės mėn. iki 2018 m. balandžio mėn. (iki jo paskyrimo Pietvakarių karinės apygardos vadu) įvykdė Šiaurės karinė apygarda Jis taip pat yra atsakingas už trukdymą tuo laikotarpiu Kačinų valstijoje teikti humanitarinę pagalbą civiliams gyventojams, kuriems jos reikėjo, visų pirma maisto pervežimų blokavimą.

2018 12 21

▼M16

15.

Min Aung Hlaing

Gimimo data: 1956 m. liepos 3 d.

Gimimo vieta: Tavoy (Tavojus), Mianmaras / Birma

Pilietybė: Mianmaro

Nacionalinis identifikavimo Nr.: 12/SAKHANA(N)020199

Lytis: vyras

Min Aung Hlaing nuo 2011 m. yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) vyriausiasis vadas. Jis yra Valstybės administracijos tarybos (SAC) pirmininkas ir Nacionalinės gynybos ir saugumo tarybos (NDSC) narys. 2021 m. rugpjūčio 1 d. Min Aung Hlaing pasiskelbė Ministru Pirmininku. 2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare / Birmoje: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą Vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe 2021 m. vasario 1 d. paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. 2021 m. vasario 2 d. įsteigta SAC, kuriai pavesta ši valdžia, neleidžiant demokratiškai išrinktai Vyriausybei vykdyti savo įgaliojimų. 2022 m. sausio 31 d. Min Aung Hlaing prašymu NDSC oficialiai pratęsė nepaprastąją padėtį iki 2022 m. liepos 31 d.

Sutelkęs visus įgaliojimus ir kaip SAC pirmininkas vyriausiasis vadas Min Aung Hlaing tiesiogiai dalyvavo priimant sprendimus dėl valstybės funkcijų ir už tai buvo atsakingas, todėl yra atsakingas už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje. Be to, SAC priėmė sprendimus, kuriais apribotos teisės į saviraiškos laisvę, įskaitant galimybes gauti informaciją, ir taikių susirinkimų laisvę. Karinės pajėgos ir valdžios institucijos, veikiančios kontroliuojant SAC, nuo 2021 m. vasario 1 d. vykdė šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus: žudė civilius beginklius protestuotojus, ribojo susirinkimų laisvę ir saviraiškos laisvę, be kita ko, ribodamos prieigą prie interneto ir savavališkai suimdamos bei sulaikydamos opozicijos vadovus ir perversmo oponentus. SAC pirmininkas vyriausiasis vadas Min Aung Hlaing yra tiesiogiai atsakingas už tuos represinius sprendimus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus.

2018 m. JT ir tarptautinės pilietinės visuomenės organizacijos pranešė apie itin šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir šiurkščius tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, kuriuos karinės ir policijos pajėgos nuo 2011 m. vykdė Kačinų, Rachinų ir Šanų valstijose prieš rohinjus, ir padarė išvadą, kad dauguma tų pažeidimų prilygsta sunkiausiems nusikaltimams pagal tarptautinę teisę. Nuo 2011 m. Min Aung Hlaing yra Tatmadaw vyriausiasis vadas, todėl jis yra tiesiogiai atsakingas už tuos prieš rohinjus nukreiptus šiurkščius pažeidimus.

2021 3 22

16.

Myint Swe

Gimimo data: 1951 m. gegužės 24 d.

Pilietybė: Mianmaro

Lytis: vyras

Generolas leitenantas Myint Swe yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) narys ir iki 2021 m. vasario 1 d. buvo Tatmadaw paskirtas viceprezidentas. 2021 m. vasario 1 d. Myint Swe dalyvavo Nacionalinės gynybos ir saugumo tarybos (NDSC) posėdyje su kitais Tatmadaw nariais. NDSC posėdis buvo antikonstitucinis, nes jame nedalyvavo jos civiliai nariai. Tame posėdyje Myint Swe paskelbtas laikinuoju prezidentu. Tada Myint Swe paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. Buvo pažeista nepaprastosios padėties paskelbimo procedūra, nes pagal Konstituciją tik prezidentas turi įgaliojimus paskelbti šią padėtį. 2022 m. sausio 31 d. Myint Swe patvirtino nepaprastosios padėties pratęsimą iki 2022 m. liepos 31 d.

Sutikdamas eiti laikinojo prezidento pareigas ir perduodamas teisėkūros, teisminę ir vykdomąją valdžią vyriausiajam vadui, Myint Swe prisidėjo prie demokratiškai išrinktos Vyriausybės nuvertimo ir todėl yra atsakingas už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2021 3 22

17.

Soe Win

Gimimo data: 1960 m. kovo 1 d.

Pilietybė: Mianmaro

Lytis: vyras

Soe Win nuo 2011 m. yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) vyriausiojo vado pavaduotojas. Jis yra Valstybės administracijos tarybos (SAC) pirmininko pavaduotojas ir Nacionalinės gynybos ir saugumo tarybos (NDSC) narys. 2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą Vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe 2021 m. vasario 1 d. paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. 2021 m. vasario 2 d. įsteigta SAC, kuriai pavesta ši valdžia, neleidžiant demokratiškai išrinktai Vyriausybei vykdyti savo įgaliojimų. Soe Win dalyvavo 2022 m. sausio 31 d. NDSC posėdyje, kuriame nepaprastoji padėtis pratęsta iki 2022 m. liepos 31 d.

SAC pirmininko pavaduotojas, vyriausiojo vado pavaduotojas Soe Win tiesiogiai dalyvavo priimant sprendimus dėl valstybės funkcijų ir už tai buvo atsakingas, todėl yra atsakingas už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje. Be to, SAC priėmė sprendimus, kuriais apribotos teisės į saviraiškos laisvę, įskaitant galimybes gauti informaciją, ir taikių susirinkimų laisvę. Karinės pajėgos ir valdžios institucijos, veikiančios kontroliuojant SAC, nuo 2021 m. vasario 1 d. vykdė šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus: žudė civilius beginklius protestuotojus, ribojo susirinkimų laisvę ir saviraiškos laisvę, be kita ko, ribodamos prieigą prie interneto ir savavališkai suimdamos bei sulaikydamos opozicijos vadovus ir perversmo oponentus.

SAC pirmininko pavaduotojas vyriausiojo vado pavaduotojas Soe Win yra tiesiogiai atsakingas už tuos represinius sprendimus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus.

2018 m. Jungtinės Tautos ir tarptautinės pilietinės visuomenės organizacijos pranešė apie itin šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir šiurkščius tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, kuriuos karinės ir policijos pajėgos nuo 2011 m. vykdė Kačinų, Rachinų ir Šanų valstijose prieš rohinjus, ir padarė išvadą, kad dauguma tų pažeidimų prilygsta sunkiausiems nusikaltimams pagal tarptautinę teisę. Nuo 2011 m. Soe Win yra Tatmadaw vyriausiojo vado pavaduotas, todėl jis yra atsakingas už tuos prieš rohinjus nukreiptus šiurkščius pažeidimus.

2021 3 22

▼M9

18.

Sein Win

Gimimo data: 1956 m. liepos 24 d.

Gimimo vieta: Pyin Oo Lwin, Mianmaras / Birma

Pilietybė: Mianmaras

Lytis: vyras

Generolas leitenantas Sein Win yra Tatmadaw narys ir buvęs gynybos ministras (2015 m. rugpjūčio 24 d.–2021 m. vasario 1 d.). Vasario 1 d. jis dalyvavo Nacionalinės gynybos ir saugumo tarybos (NDSC) posėdyje su kitais Tatmadaw nariais. NDSC posėdis buvo antikonstitucinis, nes jame nedalyvavo jos civiliai nariai. Tame posėdyje Myint Swe paskelbtas laikinuoju prezidentu. Tada Myint Swe paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui Min Aung Hlaing. Buvo pažeista nepaprastosios padėties paskelbimo procedūra, nes pagal Konstituciją tik prezidentas turi įgaliojimus paskelbti šią padėtį.

Dalyvaudamas NDSC posėdyje, kurio metu nuspręsta paskelbti nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perduoti Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui, Sein Win prisidėjo prie 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatų panaikinimo ir demokratiškai išrinktos Vyriausybės nuvertimo. Todėl jis yra atsakingas už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2021 3 22

2018 m. JT ir tarptautinės pilietinės visuomenės organizacijos pranešė apie šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir šiurkščius tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, kuriuos karinės ir policijos pajėgos nuo 2011 m. įvykdė Kačinų, Rachinų ir Šanų valstijose prieš rohinjus, ir padarė išvadą, kad dauguma tų pažeidimų prilygsta sunkiausiems nusikaltimams pagal tarptautinę teisę. 2015 m. rugpjūčio 24 d.–2021 m. vasario 1 d. Sein Win buvo gynybos ministras, todėl yra atsakingas už šiuos prieš rohinjus nukreiptus šiurkščius pažeidimus.

19.

Thein Soe

(dar žinomas kaip U Thein Soe)

Gimimo data: 1952 m. sausio 23 d.

Gimimo vieta: Kani, Mianmaras / Birma

Pilietybė: Mianmaras

Lytis: vyras

2021 m. vasario 2 d. Thein Soe paskirtas Sąjungos rinkimų komisijos (UEC) pirmininku. Sutikdamas eiti šias pareigas po 2021 m. vasario 1 d. karinio perversmo ir savo kaip UEC pirmininko veiksmais, konkrečiai – panaikindamas rinkimų rezultatus neturint tikrų įrodymų apie pažeidimus, Thein Soe tiesiogiai dalyvavo veikloje, kuria kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2021 3 22

▼M16

20.

Mya Tun Oo

Gimimo data: 1961 m. gegužės 5 arba 5 d.

Pilietybė: Mianmaro

Lytis: vyras

Generolas Mya Tun Oo yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) narys. 2021 m. vasario 1 d. jis paskirtas gynybos ministru ir yra Valstybės administracijos tarybos (SAC) narys.

2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą Vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe 2021 m. vasario 1 d. paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. 2021 m. vasario 2 d. įsteigta SAC, kuriai pavesta ši valdžia, neleidžiant demokratiškai išrinktai Vyriausybei vykdyti savo įgaliojimų. Mya Tun Oo dalyvavo 2022 m. sausio 31 d. Nacionalinės gynybos ir saugumo tarybos (NDSC) posėdyje, kuriame nepaprastoji padėtis pratęsta iki 2022 m. liepos 31 d. NDSC ir SAC narys generolas Mya Tun Oo tiesiogiai dalyvavo priimant sprendimus dėl valstybės funkcijų ir už tai buvo atsakingas, todėl yra atsakingas už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

Be to, SAC priėmė sprendimus, kuriais apribotos teisės į saviraiškos laisvę, įskaitant galimybes gauti informaciją, ir taikių susirinkimų laisvę. Karinės pajėgos ir valdžios institucijos, veikiančios kontroliuojant SAC, nuo 2021 m. vasario 1 d. vykdė šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus: žudė civilius beginklius protestuotojus, ribojo susirinkimų laisvę ir saviraiškos laisvę, be kita ko, ribodamos prieigą prie interneto ir savavališkai suimdamos bei sulaikydamos opozicijos vadovus ir perversmo oponentus.

SAC narys generolas Mya Tun Oo yra tiesiogiai atsakingas už tuos represinius sprendimus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus. Be to, kaip gynybos ministras Mya Tun Oo yra atsakingas už 2021 m. gruodžio 25 d. karinių pajėgų išpuolius Kajų valstijoje, kurių metu žuvo daugiau kaip 30 žmonių, įskaitant vaikus ir humanitarinius darbuotojus, ir masinį civilių gyventojų žudymą ir kankinimą visame Mianmare. Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Mianmare / Birmoje.

2018 m. Jungtinės Tautos ir tarptautinės pilietinės visuomenės organizacijos pranešė apie itin šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir šiurkščius tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, kuriuos karinės ir policijos pajėgos nuo 2011 m. vykdė Kačinų, Rachinų ir Šanų valstijose prieš rohinjus, ir padarė išvadą, kad dauguma tų pažeidimų prilygsta sunkiausiems nusikaltimams pagal tarptautinę teisę. Nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. Mya Tun Oo iki jo paskyrimo gynybos ministru buvo Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) pakaitinis štabo viršininkas – Tatmadaw ėjo trečias pagal svarbą pareigas. Eidamas šias pareigas jis prižiūrėjo karines operacijas, vykdomas Rohinjų valstijoje, ir koordinavo įvairių ginkluotųjų pajėgų, įskaitant kariuomenę, karines jūrų ir oro pajėgas, veiklą, taip pat artilerijos naudojimą. Todėl jis atsakingas už tuos prieš rohinjus nukreiptus šiurkščius pažeidimus.

2021 3 22

▼M9

21.

Dwe Aung Lin

Gimimo data:

1962 m. gegužės 31 d.

Pilietybė: Mianmaras

Lytis: vyras

Generolas leitenantas Dwe Aung Lin yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) narys ir Valstybės administracijos tarybos (SAC) sekretorius.

2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą Vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe vasario 1 d. paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. Vasario 2 d. įsteigta SAC, kuriai pavesta ši valdžia, neleidžiant demokratiškai išrinktai Vyriausybei vykdyti savo įgaliojimų.

2021 m. vasario 2 d. generolas leitenantas Dwe Aung Lin paskirtas SAC sekretoriumi ir pasirašė SAC nurodymus. Be kita ko, jis nurodė atleisti iš pareigų asmenis, kuriuos į šias pareigas buvo paskyrusi teisėtai išrinkta Vyriausybė, taip pat pakeitė Mianmaro rinkimų komisijos sudėtį.

SAC narys ir sekretorius generolas leitenantas Dwe Aung Lin tiesiogiai dalyvavo priimant sprendimus dėl valstybės funkcijų ir už tai buvo atsakingas, todėl yra atsakingas už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2021 3 22

Be to, SAC priėmė sprendimus, kuriais apribotos teisės į saviraiškos laisvę, įskaitant galimybes gauti informaciją ir taikių susirinkimų laisvę. Karinės pajėgos ir valdžios institucijos, veikiančios kontroliuojant SAC, nuo 2021 m. vasario 1 d. vykdė šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus: žudė civilius beginklius protestuotojus, ribojo susirinkimų ir saviraiškos laisvę, be kita ko, ribodamos prieigą prie interneto ir savavališkai suimdamos bei sulaikydamos opozicijos vadovus ir perversmo oponentus.

SAC narys ir sekretorius generolas leitenantas Dwe Aung Lin yra tiesiogiai atsakingas už šiuos represinius sprendimus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus.

22.

Ye Win Oo

Gimimo data: 1966 m. vasario 21 d.

Pilietybė: Mianmaras

Lytis: vyras

Generolas leitenantas Ye Win Oo yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) narys ir Valstybės administracijos tarybos (SAC) pakaitinis sekretorius.

2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą Vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe vasario 1 d. paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. Vasario 2 d. įsteigta SAC, kuriai pavesta ši valdžia, neleidžiant demokratiškai išrinktai Vyriausybei vykdyti savo įgaliojimų.

2021 3 22

2021 m. vasario 2 d. generolas leitenantas Ye Win Oo buvo paskirtas SAC pakaitiniu sekretoriumi. SAC narys ir pakaitinis sekretorius generolas leitenantas Ye Win Oo tiesiogiai dalyvavo priimant sprendimus dėl valstybės funkcijų ir buvo už tai atsakingas, todėl yra atsakingas už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

Be to, SAC priėmė sprendimus, kuriais apribotos teisės į saviraiškos laisvę, įskaitant galimybes gauti informaciją ir taikių susirinkimų laisvę. Mianmaro saugumo pajėgos ir valdžios institucijos, veikiančios kontroliuojant SAC, nuo 2021 m. vasario 1 d. vykdė šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus: žudė civilius beginklius protestuotojus, ribojo susirinkimų ir saviraiškos laisvę, be kita ko, ribodamos prieigą prie interneto ir savavališkai suimdamos bei sulaikydamos opozicijos vadovus ir perversmo oponentus.

SAC narys ir pakaitinis sekretorius generolas leitenantas Ye Win Oo yra tiesiogiai atsakingas už šiuos represinius sprendimus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus.

▼M16

23.

Maung Maung Kyaw

Gimimo data: 1964 m. liepos 23 d.

Pilietybė: Mianmaro

Lytis: vyras

Generolas Maung Maung Kyaw yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) narys ir Valstybės administracijos tarybos (SAC) narys. Anksčiau – nuo 2018 m. iki 2022 m. sausio mėn. – jis ėjo Mianmaro oro pajėgų vyriausiojo vado pareigas. 2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą Vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe 2021 m. vasario 1 d. paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. 2021 m. vasario 2 d. įsteigta SAC, kuriai pavesta ši valdžia, neleidžiant demokratiškai išrinktai Vyriausybei vykdyti savo įgaliojimų. SAC narys generolas Maung Maung Kyaw tiesiogiai dalyvavo priimant sprendimus dėl valstybės funkcijų ir buvo už tai atsakingas, todėl yra atsakingas už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

Be to, SAC priėmė sprendimus, kuriais apribotos teisės į saviraiškos laisvę, įskaitant galimybes gauti informaciją, ir taikių susirinkimų laisvę. Karinės pajėgos ir valdžios institucijos, veikiančios kontroliuojant SAC, nuo 2021 m. vasario 1 d. vykdė šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus: žudė civilius beginklius protestuotojus, ribojo susirinkimų laisvę ir saviraiškos laisvę, be kita ko, ribodamos prieigą prie interneto ir savavališkai suimdamos bei sulaikydamos opozicijos vadovus ir perversmo oponentus. SAC narys generolas Maung Maung Kyaw yra tiesiogiai atsakingas už tuos represinius sprendimus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus. Be to, kaip buvęs Mianmaro oro pajėgų vadovas, jis buvo tiesiogiai atsakingas už 2021 m. gruodžio mėn. Kajų valstijoje įvykdytus sprogdinimus, nukreiptus prieš civilius gyventojus ir pareikalavusius daug aukų. Todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus.

2021 3 22

▼M9

24.

Moe Myint Tun

Gimimo data: 1968 m. gegužės 24 d.

Pilietybė: Mianmaras

Lytis: vyras

Generolas leitenantas Moe Myint Tun yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) narys ir Valstybės administracijos tarybos (SAC) narys.

2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą Vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe vasario 1 d. paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. Vasario 2 d. įsteigta SAC, kuriai pavesta ši valdžia, neleidžiant demokratiškai išrinktai Vyriausybei vykdyti savo įgaliojimų.

SAC narys generolas leitenantas Moe Myint Tun tiesiogiai dalyvavo priimant sprendimus dėl valstybės funkcijų ir buvo už tai atsakingas, todėl yra atsakingas už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2021 3 22

Be to, SAC priėmė sprendimus, kuriais apribotos teisės į saviraiškos laisvę, įskaitant galimybes gauti informaciją ir taikių susirinkimų laisvę. Karinės pajėgos ir valdžios institucijos, veikiančios kontroliuojant SAC, nuo 2021 m. vasario 1 d. vykdė šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus: žudė civilius beginklius protestuotojus, ribojo susirinkimų ir saviraiškos laisvę, be kita ko, ribodamos prieigą prie interneto ir savavališkai suimdamos bei sulaikydamos opozicijos vadovus ir perversmo oponentus.

SAC narys generolas leitenantas Moe Myint Tun yra tiesiogiai atsakingas už šiuos represinius sprendimus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus.

2018 m. JT ir tarptautinės pilietinės visuomenės organizacijos pranešė apie itin šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir šiurkščius tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, kuriuos karinės ir policijos pajėgos nuo 2011 m. vykdė Kačinų, Rachinų ir Šanų valstijose prieš rohinjus, ir padarė išvadą, kad dauguma tų pažeidimų prilygsta sunkiausiems nusikaltimams pagal tarptautinę teisę. Generolas leitenantas Moe Myint Tun vadovavo 6-ajam specialiųjų operacijų biurui (BSO-6) ir iki 2019 m. buvo Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) (kariuomenės) štabo viršininkas. Eidamas šias pareigas jis prižiūrėjo operacijas Rachinų valstijoje. Todėl jis atsakingas už tuos prieš rohinjus nukreiptus šiurkščius pažeidimus.

25.

Than Hlaing

Gimimo data:

Pilietybė: Mianmaras

Lytis: vyras

Generolas leitenantas Than Hlaing yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) narys. 2021 m. vasario 2 d. jis paskirtas vidaus reikalų ministro pavaduotoju ir policijos viršininku.

2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą Vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe vasario 1 d. paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. Vasario 2 d. įsteigta SAC, kuriai pavesta ši valdžia, neleidžiant demokratiškai išrinktai Vyriausybei vykdyti savo įgaliojimų.

Valstybės administracijos tarybos paskirtas generolas leitenantas Than Hlaing yra atsakingas už veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje, taip pat veiksmus, keliančius grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Mianmare / Birmoje.

2021 3 22

Be to, generolo leitenanto Than Hlaing vadovaujamos policijos pajėgos nuo 2021 m. vasario 1 d. vykdė šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus: žudė civilius beginklius protestuotojus, ribojo susirinkimų ir saviraiškos laisvę, be kita ko, ribodamos prieigą prie interneto, savavališkai suėmė ir sulaikė opozicijos vadovus ir perversmo oponentus. Vidaus reikalų ministro pavaduotojas ir policijos viršininkas generolas leitenantas Than Hlaing yra tiesiogiai atsakingas už sprendimų dėl represinės politikos ir smurtinių veiksmų, kuriuos policija vykdė prieš taikius demonstrantus, priėmimą, todėl yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Mianmare / Birmoje.

▼M10

26.

Mahn Nyein Maung (dar žinomas kaip P’do, Phado Man Nyein Maung)

Valstybės administracijos tarybos narys;

Mahn Nyein Maung yra Valstybės administracijos tarybos (SAC) narys.

2021 4 19

 

 

Gimimo data: apie 1947 m.;

Pilietybė: Mianmaro;

Lytis: vyras

2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą Vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe vasario 1 d. paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. Vasario 2 d. įsteigta SAC, kuriai pavesta ši valdžia, neleidžiant demokratiškai išrinktai Vyriausybei vykdyti savo įgaliojimų.

SAC narys Mahn Nyein Maung tiesiogiai dalyvavo priimant sprendimus dėl valstybės funkcijų ir buvo už tai atsakingas, todėl yra atsakingas už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

 

 

 

 

Be to, SAC priėmė sprendimus, kuriais apribotos teisės į saviraiškos laisvę, įskaitant galimybes gauti informaciją ir taikių susirinkimų laisvę. Karinės pajėgos ir valdžios institucijos, veikiančios kontroliuojant SAC, nuo 2021 m. vasario 1 d. vykdė šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus: žudė civilius beginklius protestuotojus, ribojo susirinkimų ir saviraiškos laisvę, be kita ko, ribodamos prieigą prie interneto ir savavališkai suimdamos bei sulaikydamos opozicijos vadovus ir perversmo oponentus. Be to, SAC šalies dalyse paskelbė karinę padėtį ir taip sudarė sąlygas kariuomenei visapusiškai įtvirtinti savo valdžią konkrečiose teritorijose, įskaitant administracines, teismines ir teisėsaugos funkcijas. Teritorijose, kuriose paskelbta karinė padėtis, karo teismai vykdo civilių gyventojų, įskaitant žurnalistus ir taikius protestuotojus, persekiojimą, faktiškai nesuteikdami jiems teisės į tinkamą teisinį procesą, įskaitant teisę apskųsti. Teritorijose, kuriose paskelbta karinė padėtis, ypač suaktyvėjo smurtiniai karinių ir policijos pajėgų veiksmai, keliantys grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui.

SAC narys Mahn Nyein Maung yra tiesiogiai atsakingas už šiuos represinius sprendimus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus.

 

27.

Thein Nyunt

Valstybės administracijos tarybos narys; Naujosios nacionalinės demokratijos partijos (NNDP) pirmininkas;

Gimimo data: 1944 m. gruodžio 26 d.;

Gimimo vieta: Kawkareik (Kokareikas) (Karen State (Kajinų valstija)) Mianmaras / Birma;

Pilietybė: Mianmaro;

Tapatybės dokumento numeris: 12/THAGAKA(NAING)012432;

Lytis: vyras

Thein Nyunt yra Valstybės administracijos tarybos (SAC) narys.

2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą Vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe vasario 1 d. paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. Vasario 2 d. įsteigta SAC, kuriai pavesta vykdyti šiuos įgaliojimus, neleidžiant demokratiškai išrinktai Vyriausybei vykdyti savo įgaliojimų.

SAC narys Thein Nyunt tiesiogiai dalyvavo priimant sprendimus dėl valstybės funkcijų ir už tai buvo atsakingas, todėl yra atsakingas už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2021 4 19

 

 

 

Be to, SAC priėmė sprendimus, kuriais apribotos teisės į saviraiškos laisvę, įskaitant galimybes gauti informaciją ir taikių susirinkimų laisvę. Karinės pajėgos ir valdžios institucijos, veikiančios kontroliuojant SAC, nuo 2021 m. vasario 1 d. vykdė šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus: žudė civilius beginklius protestuotojus, ribojo susirinkimų ir saviraiškos laisvę, be kita ko, ribodamos prieigą prie interneto ir savavališkai suimdamos bei sulaikydamos opozicijos vadovus ir perversmo oponentus. Be to, SAC šalies dalyse paskelbė karinę padėtį ir taip sudarė sąlygas kariuomenei visapusiškai įtvirtinti savo valdžią konkrečiose teritorijose, įskaitant administracines, teismines ir teisėsaugos funkcijas. Teritorijose, kuriose paskelbta karinė padėtis, karo teismai vykdo civilių gyventojų, įskaitant žurnalistus ir taikius protestuotojus, persekiojimą, faktiškai nesuteikdami jiems teisės į tinkamą teisinį procesą, įskaitant teisę apskųsti. Teritorijose, kuriose paskelbta karinė padėtis, ypač suaktyvėjo smurtiniai karinių ir policijos pajėgų veiksmai, keliantys grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui.

SAC narys Thein Nyunt yra tiesiogiai atsakingas už šiuos represinius sprendimus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus.

 

28.

Khin Maung Swe

Valstybės administracijos tarybos narys; Nacionalinių demokratinių pajėgų partijos (NDF) pirmininkas;

Gimimo data: 1942 m. liepos 24 d.;

Gimimo vieta: Ngathaingchaung (Ngataingčaungas), Pathein District (Pateino apygarda), Mianmaras / Birma;

Pilietybė: Mianmaro;

Lytis: vyras

Khin Maung Swe yra Valstybės administracijos tarybos (SAC) narys.

2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą Vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe vasario 1 d. paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. Vasario 2 d. įsteigta SAC, kuriai pavesta ši valdžia, neleidžiant demokratiškai išrinktai Vyriausybei vykdyti savo įgaliojimų.

SAC narys Khin Maung Swe tiesiogiai dalyvavo priimant sprendimus dėl valstybės funkcijų ir už tai buvo atsakingas, todėl yra atsakingas už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2021 4 19

 

 

 

Be to, SAC priėmė sprendimus, kuriais apribotos teisės į saviraiškos laisvę, įskaitant galimybes gauti informaciją ir taikių susirinkimų laisvę. Karinės pajėgos ir valdžios institucijos, veikiančios kontroliuojant SAC, nuo 2021 m. vasario 1 d. vykdė šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus: žudė civilius beginklius protestuotojus, ribojo susirinkimų ir saviraiškos laisvę, be kita ko, ribodamos prieigą prie interneto ir savavališkai suimdamos bei sulaikydamos opozicijos vadovus ir perversmo oponentus. Be to, SAC šalies dalyse paskelbė karinę padėtį ir taip sudarė sąlygas kariuomenei visapusiškai įtvirtinti savo valdžią konkrečiose teritorijose, įskaitant administracines, teismines ir teisėsaugos funkcijas. Teritorijose, kuriose paskelbta karinė padėtis, karo teismai vykdo civilių gyventojų, įskaitant žurnalistus ir taikius protestuotojus, persekiojimą, faktiškai nesuteikdami jiems teisės į tinkamą teisinį procesą, įskaitant teisę apskųsti. Teritorijose, kuriose paskelbta karinė padėtis, ypač suaktyvėjo smurtiniai karinių ir policijos pajėgų veiksmai, keliantys grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui.

SAC narys Khin Maung Swe yra tiesiogiai atsakingas už šiuos represinius sprendimus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus.

 

29.

Aye Nu Sein

Valstybės administracijos tarybos narė; Arakanų nacionalinės partijos pirmininko pavaduotoja;

Gimimo data: 1957 m. kovo 24 d.

Gimimo vieta: Sittwe (Sitvė), Rakhine State (Rachinų valstija), Mianmaras / Birma;

Pilietybė: Mianmaro;

Lytis: moteris

Aye Nu Sein yra Valstybės administracijos tarybos (SAC) narė.

2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą Vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe vasario 1 d. paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. Vasario 2 d. įsteigta SAC, kuriai pavesta ši valdžia, neleidžiant demokratiškai išrinktai Vyriausybei vykdyti savo įgaliojimų.

SAC narė Aye Nu Sein tiesiogiai dalyvavo priimant sprendimus dėl valstybės funkcijų ir už tai buvo atsakinga, todėl yra atsakinga už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2021 4 19

 

 

 

Be to, SAC priėmė sprendimus, kuriais apribotos teisės į saviraiškos laisvę, įskaitant galimybes gauti informaciją ir taikių susirinkimų laisvę. Karinės pajėgos ir valdžios institucijos, veikiančios kontroliuojant SAC, nuo 2021 m. vasario 1 d. vykdė šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus: žudė civilius beginklius protestuotojus, ribojo susirinkimų ir saviraiškos laisvę, be kita ko, ribodamos prieigą prie interneto ir savavališkai suimdamos bei sulaikydamos opozicijos vadovus ir perversmo oponentus. Be to, SAC šalies dalyse paskelbė karinę padėtį ir taip sudarė sąlygas kariuomenei visapusiškai įtvirtinti savo valdžią konkrečiose teritorijose, įskaitant administracines, teismines ir teisėsaugos funkcijas. Teritorijose, kuriose paskelbta karinė padėtis, karo teismai vykdo civilių gyventojų, įskaitant žurnalistus ir taikius protestuotojus, persekiojimą, faktiškai nesuteikdami jiems teisės į tinkamą teisinį procesą, įskaitant teisę apskųsti. Teritorijose, kuriose paskelbta karinė padėtis, ypač suaktyvėjo smurtiniai karinių ir policijos pajėgų veiksmai, keliantys grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui.

SAC narė Aye Nu Sein yra tiesiogiai atsakinga už šiuos represinius sprendimus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus.

 

30.

Jeng Phang Naw Htaung

Valstybės administracijos tarybos narys;

Pilietybė: Mianmaro;

Lytis: vyras

Jeng Phang Naw Htaung yra Valstybės administracijos tarybos (SAC) narys.

2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą Vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe vasario 1 d. paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. Vasario 2 d. įsteigta SAC, kuriai pavesta ši valdžia, neleidžiant demokratiškai išrinktai Vyriausybei vykdyti savo įgaliojimų.

SAC narys Jeng Phang Naw Htaung tiesiogiai dalyvavo priimant sprendimus dėl valstybės funkcijų ir už tai buvo atsakingas, todėl yra atsakingas už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2021 4 19

 

 

 

Be to, SAC priėmė sprendimus, kuriais apribotos teisės į saviraiškos laisvę, įskaitant galimybes gauti informaciją ir taikių susirinkimų laisvę. Karinės pajėgos ir valdžios institucijos, veikiančios kontroliuojant SAC, nuo 2021 m. vasario 1 d. vykdė šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus: žudė civilius beginklius protestuotojus, ribojo susirinkimų ir saviraiškos laisvę, be kita ko, ribodamos prieigą prie interneto ir savavališkai suimdamos bei sulaikydamos opozicijos vadovus ir perversmo oponentus. Be to, SAC šalies dalyse paskelbė karinę padėtį ir taip sudarė sąlygas kariuomenei visapusiškai įtvirtinti savo valdžią konkrečiose teritorijose, įskaitant administracines, teismines ir teisėsaugos funkcijas. Teritorijose, kuriose paskelbta karinė padėtis, karo teismai vykdo civilių gyventojų, įskaitant žurnalistus ir taikius protestuotojus, persekiojimą, faktiškai nesuteikdami jiems teisės į tinkamą teisinį procesą, įskaitant teisę apskųsti. Teritorijose, kuriose paskelbta karinė padėtis, ypač suaktyvėjo smurtiniai karinių ir policijos pajėgų veiksmai, keliantys grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui.

SAC narys Jeng Phang Naw Htaung yra tiesiogiai atsakingas už šiuos represinius sprendimus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus.

 

31.

Maung Ha

Valstybės administracijos tarybos narys;

Pilietybė: Mianmaro;

Lytis: vyras

Maung Ha yra Valstybės administracijos tarybos (SAC) narys.

2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą Vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe vasario 1 d. paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. Vasario 2 d. įsteigta SAC, kuriai pavesta ši valdžia, neleidžiant demokratiškai išrinktai Vyriausybei vykdyti savo įgaliojimų.

SAC narys Maung Ha tiesiogiai dalyvavo priimant sprendimus dėl valstybės funkcijų ir už tai buvo atsakingas, todėl yra atsakingas už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2021 4 19

 

 

 

Be to, SAC priėmė sprendimus, kuriais apribotos teisės į saviraiškos laisvę, įskaitant galimybes gauti informaciją ir taikių susirinkimų laisvę. Karinės pajėgos ir valdžios institucijos, veikiančios kontroliuojant SAC, nuo 2021 m. vasario 1 d. vykdė šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus: žudė civilius beginklius protestuotojus, ribojo susirinkimų ir saviraiškos laisvę, be kita ko, ribodamos prieigą prie interneto ir savavališkai suimdamos bei sulaikydamos opozicijos vadovus ir perversmo oponentus. Be to, SAC šalies dalyse paskelbė karinę padėtį ir taip sudarė sąlygas kariuomenei visapusiškai įtvirtinti savo valdžią konkrečiose teritorijose, įskaitant administracines, teismines ir teisėsaugos funkcijas. Teritorijose, kuriose paskelbta karinė padėtis, karo teismai vykdo civilių gyventojų, įskaitant žurnalistus ir taikius protestuotojus, persekiojimą, faktiškai nesuteikdami jiems teisės į tinkamą teisinį procesą, įskaitant teisę apskųsti. Teritorijose, kuriose paskelbta karinė padėtis, ypač suaktyvėjo smurtiniai karinių ir policijos pajėgų veiksmai, keliantys grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui.

SAC narys Maung Ha yra tiesiogiai atsakingas už šiuos represinius sprendimus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus.

 

32.

Sai Long Hseng

Valstybės administracijos tarybos narys;

Gimimo data: 1947 m. balandžio 18 d.;

Gimimo vieta: Kengtung (Kengtungas), Mianmaras / Birma;

Pilietybė: Mianmaro;

Pilietybės patvirtinimo kortelė: Katana (Naing) 0052495;

Nacionalinio piliečių registro (NRC) numeris:

13/ KATANA (N)-005249;

Lytis: vyras

Sai Long Hseng yra Valstybės administracijos tarybos (SAC) narys.

2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą Vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe vasario 1 d. paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. Vasario 2 d. įsteigta SAC, kuriai pavesta ši valdžia, neleidžiant demokratiškai išrinktai Vyriausybei vykdyti savo įgaliojimų.

SAC narys Sai Long Hseng tiesiogiai dalyvavo priimant sprendimus dėl valstybės funkcijų ir už tai buvo atsakingas, todėl yra atsakingas už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2021 4 19

 

 

 

Be to, SAC priėmė sprendimus, kuriais apribotos teisės į saviraiškos laisvę, įskaitant galimybes gauti informaciją ir taikių susirinkimų laisvę. Karinės pajėgos ir valdžios institucijos, veikiančios kontroliuojant SAC, nuo 2021 m. vasario 1 d. vykdė šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus: žudė civilius beginklius protestuotojus, ribojo susirinkimų ir saviraiškos laisvę, be kita ko, ribodamos prieigą prie interneto ir savavališkai suimdamos bei sulaikydamos opozicijos vadovus ir perversmo oponentus. Be to, SAC šalies dalyse paskelbė karinę padėtį ir taip sudarė sąlygas kariuomenei visapusiškai įtvirtinti savo valdžią konkrečiose teritorijose, įskaitant administracines, teismines ir teisėsaugos funkcijas. Teritorijose, kuriose paskelbta karinė padėtis, karo teismai vykdo civilių gyventojų, įskaitant žurnalistus ir taikius protestuotojus, persekiojimą, faktiškai nesuteikdami jiems teisės į tinkamą teisinį procesą, įskaitant teisę apskųsti. Teritorijose, kuriose paskelbta karinė padėtis, ypač suaktyvėjo smurtiniai karinių ir policijos pajėgų veiksmai, keliantys grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui.

SAC narys Sai Long Hseng yra tiesiogiai atsakingas už šiuos represinius sprendimus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus.

 

33.

Saw Daniel

Valstybės administracijos tarybos narys;

Gimimo data: 1957 m. lapkričio 25 d.;

Gimimo vieta: Loikaw (Loiko) (Kayah valstija (Kajų valstija)) Mianmaras / Birma;

Pilietybė: Mianmaro;

Lytis: vyras

Saw Daniel yra Valstybės administracijos tarybos (SAC) narys.

2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą Vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe vasario 1 d. paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. Vasario 2 d. įsteigta SAC, kuriai pavesta ši valdžia, neleidžiant demokratiškai išrinktai Vyriausybei vykdyti savo įgaliojimų.

SAC narys Saw Daniel tiesiogiai dalyvavo priimant sprendimus dėl valstybės funkcijų ir už tai buvo atsakingas, todėl yra atsakingas už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2021 4 19

 

 

 

Be to, SAC priėmė sprendimus, kuriais apribotos teisės į saviraiškos laisvę, įskaitant galimybes gauti informaciją ir taikių susirinkimų laisvę. Karinės pajėgos ir valdžios institucijos, veikiančios kontroliuojant SAC, nuo 2021 m. vasario 1 d. vykdė šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus: žudė civilius beginklius protestuotojus, ribojo susirinkimų ir saviraiškos laisvę, be kita ko, ribodamos prieigą prie interneto ir savavališkai suimdamos bei sulaikydamos opozicijos vadovus ir perversmo oponentus. Be to, SAC šalies dalyse paskelbė karinę padėtį ir taip sudarė sąlygas kariuomenei visapusiškai įtvirtinti savo valdžią konkrečiose teritorijose, įskaitant administracines, teismines ir teisėsaugos funkcijas. Teritorijose, kuriose paskelbta karinė padėtis, karo teismai vykdo civilių gyventojų, įskaitant žurnalistus ir taikius protestuotojus, persekiojimą, faktiškai nesuteikdami jiems teisės į tinkamą teisinį procesą, įskaitant teisę apskųsti. Teritorijose, kuriose paskelbta karinė padėtis, ypač suaktyvėjo smurtiniai karinių ir policijos pajėgų veiksmai, keliantys grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui.

SAC narys Saw Daniel yra tiesiogiai atsakingas už šiuos represinius sprendimus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus.

 

34.

Dr Banyar Aung Moe

Valstybės administracijos tarybos narys;

Pilietybė: Mianmaro;

Lytis: vyras

Banyar Aung Moe yra Valstybės administracijos tarybos (SAC) narys.

2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą Vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe vasario 1 d. paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. Vasario 2 d. įsteigta SAC, kuriai pavesta ši valdžia, neleidžiant demokratiškai išrinktai Vyriausybei vykdyti savo įgaliojimų.

SAC narys Banyar Aung Moe tiesiogiai dalyvavo priimant sprendimus dėl valstybės funkcijų ir už tai buvo atsakingas, todėl yra atsakingas už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2021 4 19

 

 

 

Be to, SAC priėmė sprendimus, kuriais apribotos teisės į saviraiškos laisvę, įskaitant galimybes gauti informaciją ir taikių susirinkimų laisvę. Karinės pajėgos ir valdžios institucijos, veikiančios kontroliuojant SAC, nuo 2021 m. vasario 1 d. vykdė šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus: žudė civilius beginklius protestuotojus, ribojo susirinkimų ir saviraiškos laisvę, be kita ko, ribodamos prieigą prie interneto ir savavališkai suimdamos bei sulaikydamos opozicijos vadovus ir perversmo oponentus. Be to, SAC šalies dalyse paskelbė karinę padėtį ir taip sudarė sąlygas kariuomenei visapusiškai įtvirtinti savo valdžią konkrečiose teritorijose, įskaitant administracines, teismines ir teisėsaugos funkcijas. Teritorijose, kuriose paskelbta karinė padėtis, karo teismai vykdo civilių gyventojų, įskaitant žurnalistus ir taikius protestuotojus, persekiojimą, faktiškai nesuteikdami jiems teisės į tinkamą teisinį procesą, įskaitant teisę apskųsti. Teritorijose, kuriose paskelbta karinė padėtis, ypač suaktyvėjo smurtiniai karinių ir policijos pajėgų veiksmai, keliantys grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui.

SAC narys Banyar Aung Moe yra tiesiogiai atsakingas už šiuos represinius sprendimus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus.

 

▼M16

35.

U Chit Naing

(dar žinomas kaip: Sate Pyin Nyar)

Gimimo data: 1948 m. gruodžio mėn.

Gimimo vieta: Kyee Nee Village (Kyee Nee kaimas), Chauk Township (Čauko gyvenvietė), Magway Region (Magvės regionas), Mianmaras / Birma

Pilietybė: Mianmaro

Lytis: vyras

Adresas: 150, Yadanar Street, Yadanar Housing (near Tine Yin Thar Village), Tharkayta Township, Yangon, Myanmar

U Chit Naing yra Sąjungos Vyriausybės ministras, vadovaujantis Sąjungos Vyriausybės kabineto ministerijai (2). Nuo 2021 m. vasario 2 d. iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. jis buvo informacijos ministras. Jį paskyrė Valstybės administracijos tarybos (SAC), kuri nuo 2021 m. vasario 2 d. perėmė valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią, pirmininkas. Eidamas informacijos ministro pareigas jis buvo atsakingas už valstybinę žiniasklaidą (MWD, MRTV, laikraščius Myanmar Alin, Kyemon ir Global New Light of Myanmar bei Mianmaro žinių agentūrą (MNA) ir Myanmar Digital News), taigi už oficialių žinių transliavimą bei skelbimą. Jam einant informacijos ministro pareigas, laikraščiai ėmė intensyviai spausdinti kariuomenei palankius straipsnius, todėl jis atsakingas už chuntos propagandą ir dezinformacijos platinimą valstybinėje žiniasklaidoje, kuri skelbia neteisingą informaciją. Jis tiesiogiai atsakingas už sprendimus, kuriais nustatytos griežtos priemonės Mianmaro žiniasklaidai. Tai apima nurodymus, kuriais nepriklausomai žiniasklaidai įsakyta nevartoti žodžių „perversmas“, „karinis režimas“ ir „chunta“ ir dėl kurių šalyje uždrausta veikti penkiems vietos naujienų kanalams. Jam ėjus ankstesnes ir einant dabartines Vyriausybės nario pareigas, jo veiksmai, politika ir veikla kenkia demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2021 4 19

36.

Soe Htut

Gimimo data: 1960 m. kovo 29 d.

Gimimo vieta: Mandalay (Mandalajus), Mianmaras / Birma

Pilietybė: Mianmaro

Lytis: vyras

Generolas leitenantas Soe Htut yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) narys. Jis taip pat yra Valstybės administracijos tarybos (SAC), kuriai vadovauja vyriausiasis vadas Min Aung Hlaing, narys.

2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą Vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe 2021 m. vasario 1 d. paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. 2021 m. vasario 2 d. įsteigta SAC, kuriai pavesta ši valdžia, neleidžiant demokratiškai išrinktai Vyriausybei vykdyti savo įgaliojimų.

2021 m. vasario 1 d. Soe Htut buvo paskirtas vidaus reikalų ministru. Soe Htut dalyvavo 2022 m. sausio 31 d. Nacionalinės gynybos ir saugumo komiteto (NDSC) posėdyje, kuriame nepaprastoji padėtis pratęsta iki 2022 m. liepos 31 d. Dėl to sprendimo ir einant SAC nario pareigas jo veikla ir politika kenkia demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

Vidaus reikalų ministras yra atsakingas už Mianmaro policijos pajėgas, priešgaisrinę tarnybą ir kalėjimų tarnybą. Vidaus reikalų ministerijos funkcijos apima valstybės saugumą ir teisėtvarką. Eidamas šias pareigas, generolas leitenantas Soe Htut yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos Mianmaro policija įvykdė po 2021 m. vasario 1 d. karinio perversmo, įskaitant civilių ir beginklių protestuotojų žudymą, asociacijų laisvės ir taikių susirinkimų laisvės pažeidimus, savavališkus opozicijos lyderių ir taikių protestuotojų suėmimus bei sulaikymą ir saviraiškos laisvės pažeidimus.

Be to, kaip SAC narys generolas leitenantas Soe Htut tiesiogiai dalyvavo priimant sprendimus dėl valstybės funkcijų ir buvo už tai atsakingas, todėl yra atsakingas už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje. Jis taip pat yra tiesiogiai atsakingas už SAC priimtus represinius sprendimus, įskaitant teisės aktus, kuriais pažeidžiamos Mianmaro piliečių žmogaus teisės ir ribojamos jų laisvės, ir už šiurkščius Mianmaro saugumo pajėgų įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus.

2021 6 21

37.

Tun Tun Naung

(dar žinomas kaip Tun Tun Naing; dar žinomas kaip Htun Htun Naung)

Gimimo data: 1963 m. balandžio 30 d.

Pilietybė: Mianmaro;

Lytis: vyras

Generolas leitenantas Tun Tun Naung yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) narys ir buvęs vadas. Jis yra sienų reikalų ministras ir Nacionalinės gynybos ir saugumo tarybos narys (NDSC). 2013 m. Tun Tun Naung buvo šiaurinės karinės apygardos vadas, prižiūrėjęs Birmos karinį konfliktą su Kačinų nepriklausomybės armija. Šiame konflikte Tun Tun Naung vadovaujamos Mianmaro pajėgos vykdė šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus. 2017 m. Tun Tun Naung vadovavo „1-ajam specialiųjų operacijų biurui“. Jo vadovaujami kariai vykdė žiaurumus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus prieš etnines mažumas Rachinų valstijoje vykdant „rohinjų valymo operacijas“. Tos operacijos buvo pradėtos 2017 m. rugpjūčio 25 d. ir apėmė savavališkus rohinjų žudymus, fizinę prievartą prieš juos, jų kankinimus, seksualinį smurtą prieš juos ir jų sulaikymą. 2013 ir 2017 m. Tun Tun Naung buvo vadas, todėl jis yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Mianmare / Birmoje.

2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą Vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. Tų įvykių metu 2021 m. vasario 1 d. Tun Tun Naung sutiko būti paskirtas Sąjungos Vyriausybės sienų reikalų ministru ir taip tapo Nacionalinės gynybos ir saugumo tarybos (NDSC) nariu. Tun Tun Naung dalyvavo 2022 m. sausio 31 d. NDSC posėdyje, kuriame nepaprastoji padėtis pratęsta iki 2022 m. liepos 31 d. Dėl to sprendimo ir būdamas Sąjungos Vyriausybės nariu ir sienų reikalų ministru Tun Tun Naung yra atsakingas už veiklą, kuria kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare, ir veiksmus, keliančius grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui šalyje.

2021 6 21

38.

Win Shein

(dar žinomas kaip U Win Shein)

Gimimo data: 1957 m. liepos 31 d.

Gimimo vieta: Mandalay (Mandalajus), Mianmaras / Birma

Pilietybė: Mianmaro

Lytis: vyras

Paso Nr.: DM001478 (Mianmaras / Birma), išduotas 2012 m. rugsėjo 10 d., galioja iki 2022 m. rugsėjo 9 d.

Nacionalinis tapatybės Nr.: 12DAGANA011336

Win Shein yra Sąjungos Vyriausybės planavimo ir finansų ministras, 2021 m. vasario 1 d. paskirtas vyriausiojo vado Min Aung Hlaing. 2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą Vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Min Aung Hlaing.

Win Shein sutiko eiti Sąjungos Vyriausybės planavimo, finansų ir pramonės ministro pareigas ir atlieka svarbų vaidmenį režimo ekonominėje politikoje, todėl Win Shein yra atsakingas už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2021 6 21

▼M12

39.

Khin Maung Yi (dar žinomas kaip Khin Maung Yee; dar žinomas kaip U Khin Maung Yi)

Gimimo data: 1965 m. vasario 15 d.;

Gimimo vieta: Rangūnas, Mianmaras;

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Lytis: vyras

Pulkininkas Khin Maung Yi yra dabartinis gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministras (MONREC ministerija). Jis buvo nuolatinis sekretorius šioje ministerijoje prie demokratiškai išrinktos vyriausybės.

2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. Vasario 2 d. įsteigta SAC, kuriai pavesta ši valdžia, neleidžiant demokratiškai išrinktai vyriausybei vykdyti savo įgaliojimų.

2021 m. vasario 2 d. Valstybės administracijos taryba (SAC), vadovaujama vyriausiojo vado Min Aung Hlaing, paskyrė pulkininką Khin Maung Yi gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministru (MONREC ministerija).

2021 6 21

 

 

 

Pagal Mianmaro teisę už Mianmaro gamtos išteklių eksploatavimo valdymą atsako tik MONREC ministerija; jai tenka labai svarbus vaidmuo eksploatuojant ir prekiaujant, be kita ko, tokiais ištekliais kaip brangakmeniai, perlai ir kiti mineraliniai ištekliai, taip pat miškininkystės ištekliais. Jam vadovaujant MONREC ministerija kontroliuoja „Myanmar Pearl Enterprise“ (MPE), „Myanmar Gems Enterprise“ (MGE) ir „Myanmar Timber Enterprise“ (MTE), turinčias išimtines teises išgauti išteklius ir jais prekiauti savo kompetencijos srityse.

Khin Maung Yi sutiko eiti gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministro pareigas, atlieka vaidmenį Mianmaro gamtos išteklių eksploatavimo srityje ir taip prisideda prie karinio režimo finansavimo, todėl jis yra atsakingas už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

 

40.

Tin Aung San

Gimimo data: 1960 m. spalio 16 d.;

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Lytis: vyras

Nacionalinis tapatybės Nr.: 12/La Ma Na (N) 89 489

Admirolas Tin Aung San yra Mianmaro karinio jūrų laivyno vyriausiasis vadas ir transporto ir ryšių ministras. Jis taip pat yra Valstybės administracijos tarybos (SAC) narys.

2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe vasario 1 d. paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. Vasario 2 d. įsteigta SAC, kuriai pavesta ši valdžia, neleidžiant demokratiškai išrinktai vyriausybei vykdyti savo įgaliojimų.

2021 6 21

 

 

 

2021 m. vasario 3 d. Valstybės administracijos taryba (SAC), vadovaujama vyriausiojo vado Min Aung Hlaing, admirolą Tin Aung San paskyrė transporto ir ryšių ministru.

Būdamas vyriausybės ministru, jis yra atsakingas už ryšius ir tinklus, todėl priima sprendimus ir įgyvendina politiką, kuria apibrėžiama prieigos prie duomenų internete laisvė. Po to, kai jis perėmė vadovavimą ministerijai, daug kartų internetas buvo sustabdytas ir tyčia sulėtintas, taip pat duota įsakymų paslaugų teikėjams užkirsti kelią internetinei prieigai prie „Facebook“, „Twitter“ ir „Instagram“. Todėl jis yra tiesiogiai atsakingas už spaudos laisvės ir prieigos prie informacijos internete apribojimą ir taip kenkia demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

Būdamas SAC nariu, Tin Aung San tiesiogiai dalyvavo priimant sprendimus, susijusius su valstybės funkcijų vykdymu, ir todėl yra atsakingas už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje. Jis taip pat yra tiesiogiai atsakingas už SAC priimtus represinius sprendimus, įskaitant teisės aktus, kuriais pažeidžiamos Mianmaro piliečių žmogaus teisės ir ribojamos jų laisvės, ir už šiurkščius Mianmaro saugumo pajėgų įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus.

 

41.

Thida Oo

dar žinoma kaip Daw Thida Oo

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Lytis: moteris

Thida Oo yra Mianmaro Sąjungos generalinė prokurorė nuo 2021 m. vasario 2 d. – tą dieną ją paskyrė Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) vyriausiasis vadas Min Aung Hlaing. Ji yra Mianmaro investicijų komisijos (MIC) narė.

2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe vasario 1 d. paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. Vasario 2 d. įsteigta Valstybės administracijos taryba (SAC), kuriai pavesta ši valdžia, neleidžiant demokratiškai išrinktai vyriausybei vykdyti savo įgaliojimų.

2021 6 21

 

 

 

Thida Oo nuo pirmos dienos yra po perversmo suformuotos vyriausybės narė ir naudojasi 2010 m. Įstatymo dėl Sąjungos generalinio prokuroro suteikiamais įgaliojimais politiniais motyvais grindžiamiems teismo procesams rengti ir paskesniems savavališkiems sulaikymams vykdyti, taip pat sudaryti sąlygas karinio režimo vykdomiems pažeidimams. Todėl ji dalyvauja vykdant veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje, taip pat veiksmus, keliančius grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Mianmare / Birmoje.

 

42.

Aung Lin Tun

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Lytis: vyras

Generolas majoras Aung Lin Tun yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) narys ir eina gynybos ministro pavaduotojo pareigas.

2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe vasario 1 d. paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. Vasario 2 d. įsteigta Valstybės administracijos taryba (SAC), kad naudotųsi šia valdžia, taip neleidžiant demokratiškai išrinktai vyriausybei vykdyti savo įgaliojimų.

2021 6 21

 

 

 

2021 m. gegužės 11 d. Valstybės administracijos taryba (SAC), vadovaujama vyriausiojo vado Min Aung Hlaing, generolą majorą Aung Lin Tun paskyrė gynybos ministro pavaduotoju. Iki paaukštinimo jis buvo kariuomenės vyriausiojo vado biuro narys ir dalyvavo visuose represiniuose veiksmuose, kurių nuo perversmo ėmėsi SAC ir Tatmadaw.

Eidamas gynybos ministro pavaduotojo pareigas, generolas majoras Aung Lin Tun dalyvauja vykdant politiką ir veiksmus, kuriais kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje, taip pat veiksmais, keliančiais grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui šalyje. Be to, būdamas karinio režimo nariu, generolas majoras Aung Lin Tun yra tiesiogiai atsakingas už saugumo pajėgų prieš taikius protestuotojus padarytus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus.

 

43.

Zaw Min Tun

Gimimo vieta: Yenanchaung, Mianmaras;

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Lytis: vyras

Brigados generolas Zaw Min Tun yra Valstybės administracijos tarybos spaudos grupės vadovas ir informacijos ministro pavaduotojas. Anksčiau jis vadovavo Tatmadaw žinių tarnybai True News Information Team.

2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe vasario 1 d. paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. Vasario 2 d. įsteigta Valstybės administracijos taryba (SAC), kad naudotųsi šia valdžia, taip neleidžiant demokratiškai išrinktai vyriausybei vykdyti savo įgaliojimų.

2021 m. vasario 5 d. Valstybės administracijos taryba (SAC), vadovaujama vyriausiojo vado Min Aung Hlaing, paskyrė jį SAC spaudos grupės vadovu, o 2021 m. vasario 7 d. – informacijos ministro pavaduotoju.

Būdamas Valstybės administracijos tarybos atstovu spaudai, brigados generolas Zaw Min Tun pirmininkavo visoms SAC spaudos konferencijoms, kurių tikslas – teikti ir pateisinti SAC naratyvą apie perversmą ir po jo vykdytus chuntos veiksmus.

2021 6 21

 

 

 

Kaip informacijos ministro pavaduotojas jis yra tiesiogiai atsakingas už valstybės valdomą žiniasklaidą, taigi ir už oficialių naujienų transliavimą ir skelbimą. Nuo tada, kai Chit Naing buvo paskirtas informacijos ministru, o Zaw Min Tung – jo pavaduotoju, laikraščiai ėmė intensyviai spausdinti kariuomenei palankius straipsnius. Taigi Zaw Min Tun yra atsakingas už chuntos propagandą ir dezinformacijos platinimą valstybinėje žiniasklaidoje, kuri skelbia neteisingą informaciją. Jis taip pat yra tiesiogiai atsakingas už sprendimus, kuriais nustatytos griežtos priemonės Mianmaro žiniasklaidai. Tai apima nurodymus, kuriais nepriklausomai žiniasklaidai įsakyta nevartoti žodžių „perversmas“, „karinis režimas“ ir „chunta“ ir dėl kurių šalyje uždrausta veikti vietos naujienų kanalams ir buvo suimami vietos ir užsienio žurnalistai. Savo pareiškimuose jis viešai remia karinį perversmą. Todėl jis, ribodamas spaudos laisvę ir prieigą prie internetinės ir neinternetinės informacijos, yra atsakingas už kenkimą demokratijai Mianmare / Birmoje.

Būdamas tiek SAC, tiek chuntos vyriausybės nariu, brigados generolas Zaw Min Tun dalyvauja vykdant ir remia veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje, taip pat veiksmus, keliančius grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Mianmare / Birmoje.

 

▼M14

44.

Aung Naing Oo

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Gimimo data: 1962 m. spalio 13 d.;

Gimimo vieta: Kyaukse (Čiauksė), Mandalay (Mandalajus), Mianmaras / Birma;

Lytis: vyras

Adresas: L 103, Kenyeikthar Lane 6, FMI city, Yangon, Mianmaras / Birma;

Paso Nr.: DM002656

Nacionalinis tapatybės Nr.: 7/PaKhaNa (Naing) 13345

Aung Naing Oo nuo 2021 m. vasario 2 d. eina investicijų ir išorės ekonominių santykių ministro pareigas. Jį paskyrė Valstybės administracijos taryba (SAC), kuriai vadovauja vyriausiasis vadas Min Aung Hlaing ir kuri nuo 2021 m. vasario 2 d. perėmė valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią.

Būdamas vyriausybės ministru, jis priklauso kariniam režimui, kuris per karinį perversmą užgrobė valdžią ir nuvertė teisėtai išrinktus vadovus Mianmare / Birmoje. Būdamas investicijų ir išorės ekonominių santykių ministru, jis yra atsakingas už palankesnių sąlygų verslui ir investicijoms Mianmare / Birmoje sudarymą, ir todėl padeda užtikrinti karinio režimo finansinius poreikius. Savo pareiškimuose ir savo veiksmais jis viešai rėmė perversmą ir karinį režimą, be kita ko, pareiškė, kad tarptautinė žiniasklaida išpūtė krizės mastą, ir taip pat primygtinai teigė, kad pilietinio nepaklusnumo judėjimas baigiasi. Be to, jis uždraudė užsienio telekomunikacijų įmonių vadovams išvykti iš šalies be leidimo, o 2021 m. vasario mėn. atleido iš darbo protestuojančius ministerijos valstybės tarnautojus. Todėl jo veiksmai, vykdoma politika ir veikla kenkia demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje ir jis dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui Mianmare / Birmoje.

2022 2 21

45.

Charlie Than

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Gimimo data: 1950 m.;

Lytis: vyras

Adresas: Room No (23), Building No (25), Palm Village Villa, Yankin Yanshin Street, Yangon, Mianmaras / Birma

Charlie Than nuo 2021 m. gegužės 22 d. eina pramonės ministro pareigas. Jį paskyrė Valstybės administracijos taryba (SAC), kuriai vadovauja vyriausiasis vadas Min Aung Hlaing ir kuri nuo 2021 m. vasario 2 d. perėmė valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią.

Savo pareiškimuose ir savo veiksmais jis viešai rėmė perversmą ir karinį režimą. Būdamas vyriausybės ministru, jis priklauso kariniam režimui, kuris per karinį perversmą užgrobė valdžią ir nuvertė teisėtai išrinktus vadovus Mianmare / Birmoje. Būdamas pramonės ministru, jis kontroliuoja valstybei priklausančias gamyklas ir taip padeda užtikrinti karinio režimo finansinius poreikius. Todėl jo veiksmai, vykdoma politika ir veikla kenkia demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje ir jis dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui Mianmare / Birmoje.

2022 2 21

46.

Thet Thet Khine

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Gimimo data: 1967 m. rugpjūčio 19 d.;

Gimimo vieta: Mogok (Mogokas), Mianmaras / Birma;

Lytis: moteris

Adresas:127A Dhamazadei Road, Kamayut, Yangon, Mianmaras / Birma;

Paso Nr.: MB132403 (Mianmaras / Birma), išduotas 2015 m. gegužės 7 d., galioja iki 2020 m. gegužės 6 d.;

Nacionalinis tapatybės Nr.: 9MAKANAN034200

Thet Thet Khine nuo 2021 m. vasario 4 d. eina socialinės gerovės, paramos ir apgyvendinimo ministrės pareigas. Ją paskyrė Valstybės administracijos tarybos (SAC), kuriai vadovauja vyriausiasis vadas Min Aung Hlaing ir kuri nuo 2021 m. vasario 2 d. perėmė valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią, pirmininkas.

Būdama vyriausybės ministre, ji priklauso kariniam režimui, kuris per karinį perversmą užgrobė valdžią ir nuvertė teisėtai išrinktus vadovus Mianmare / Birmoje. Savo pareiškimuose ir savo veiksmais ji viešai rėmė perversmą ir karinį režimą, įskaitant jos pareiškimą, kad kariuomenė įvykdė perversmą reaguodama į rinkimų klastojimą. Be to, ji paneigė, kad kariuomenė įvykdė rohinjų genocidą. Todėl ji dalyvauja vykdant veiksmus ir politiką, kuriais kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje, taip pat veiksmus, keliančius grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui Mianmare / Birmoje, ir juos remia.

2022 2 21

47.

Maung Maung Ohn (dar žinomas kaip U Maung Maung Ohn)

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Lytis: vyras

Maung Maung Ohn nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. eina informacijos ministro pareigas. Jį paskyrė Valstybės administracijos taryba (SAC), kuriai vadovauja vyriausiasis vadas Min Aung Hlaing ir kuri nuo 2021 m. vasario 2 d. perėmė valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią. Anksčiau jis buvo Viešbučių ir turizmo ministru (paskirtas 2021 m. vasario 7 d.).

Būdamas vyriausybės ministru, jis priklauso kariniam režimui, kuris per karinį perversmą užgrobė valdžią ir nuvertė teisėtai išrinktus vadovus Mianmare / Birmoje. Eidamas informacijos ministro pareigas jis kontroliuoja valstybinę žiniasklaidą (MWD, MRTV, laikraščius Myanmar Alin, Kyemon ir Global New Light of Myanmar, taip pat Mianmaro žinių agentūrą (MNA) ir Myanmar Digital News), taigi, kontroliuoja oficialių žinių transliavimą bei skelbimą. Po karinio perversmo jis tęsė ir toliau stiprino represinę politiką, visų pirma iš dalies pakeisdamas Televizijos ir radijo transliavimo įstatymą, nustatydamas papildomus saviraiškos laisvės ir spaudos laisvės apribojimus, be kita ko, apribodamas prieigą prie interneto, kriminalizuodamas žurnalistiką ir įkalindamas žurnalistus. Be to, jis pavedė Mianmaro žiniasklaidos tarybos, kuri yra nepriklausoma įstaiga, nariams įgyvendinti vyriausybės tikslus.

Todėl jo veiksmai, vykdoma politika ir veikla kenkia demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje ir jis dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui Mianmare / Birmoje.

2022 2 21

48.

Shwe Kyein (dar žinomas kaip U Shwe Kyein)

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Lytis: vyras

Shwe Kyein nuo 2021 m. kovo 30 d. yra Valstybės administracijos tarybos (SAC) narys.

2021 m. vasario 1 d. vyriausiojo vado Min Aung Hlaing vadovaujamos Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) surengė perversmą Mianmare / Birmoje: panaikino 2020 m. lapkričio 8 d. surengtų rinkimų rezultatus ir nuvertė demokratiškai išrinktą vyriausybę. Šio perversmo metu laikinai prezidento pareigas einantis viceprezidentas Myint Swe vasario 1 d. paskelbė nepaprastąją padėtį ir valstybės teisėkūros, vykdomąją ir teisminę valdžią perdavė Gynybos pajėgų vyriausiajam vadui vyriausiajam generolui Min Aung Hlaing. 2021 m. vasario 2 d. įsteigta SAC, kuriai pavesta ši valdžia, neleidžiant demokratiškai išrinktai vyriausybei vykdyti savo įgaliojimų.

SAC narys U Shwe Kyein tiesiogiai dalyvavo priimant sprendimus dėl valstybės funkcijų ir už tai buvo atsakingas, todėl yra atsakingas už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje. Be to, SAC priėmė sprendimus, kuriais apribotos teisės į saviraiškos laisvę, įskaitant galimybes gauti informaciją, ir taikių susirinkimų laisvę.

Karinės pajėgos ir valdžios institucijos, veikiančios kontroliuojant SAC, nuo 2021 m. vasario 1 d. nuolat vykdė šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus: žudė civilius beginklius protestuotojus, privertė persikelti šimtus tūkstančių žmonių, degino, kankino ir žudė civilius gyventojus ir nesudarė vienodų galimybių gauti humanitarinę pagalbą. Karinės pajėgos ir valdžios institucijos, veikiančios kontroliuojant SAC, ribojo susirinkimų ir saviraiškos laisvę, be kita ko, blokuodamos prieigą prie interneto, taip pat savavališkai suimdamos, sulaikydamos opozicijos vadovus ir perversmo oponentus ir juos nuteisdamos. Be to, SAC tam tikrose šalies dalyse paskelbė karinę padėtį ir taip sudarė sąlygas kariuomenei visapusiškai įtvirtinti savo valdžią konkrečioje teritorijoje, įskaitant administracines, teismines ir teisėsaugos funkcijas. Teritorijose, kuriose paskelbta karinė padėtis, karo teismai vykdo civilių gyventojų, įskaitant žurnalistus ir taikius protestuotojus, persekiojimą, nesuteikdami jiems teisės į tinkamą teisinį procesą, įskaitant teisę apskųsti. Teritorijose, kuriose paskelbta karinė padėtis, ypač suaktyvėjo smurtiniai karinių ir policijos pajėgų veiksmai, keliantys grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui.

SAC narys U Shwe Kyein yra tiesiogiai atsakingas už šiuos represinius sprendimus ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus.

2022 2 21

49.

Aung Moe Myint (dar žinomas kaip U Aung Moe Myint)

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Lytis: vyras

2021 m. vasario 23 d. Aung Moe Myint paskirtas Sąjungos rinkimų komisijos (UEC) nariu. Sutikdamas eiti šias pareigas po 2021 m. vasario 1 d. karinio perversmo ir savo, kaip UEC nario, veiksmais, konkrečiai – panaikindamas 2020 m. lapkričio mėn. rinkimų rezultatus neturint tikrų įrodymų apie klastojimą, taip pat pareikšdamas kaltinimus dėl tų pačių rinkimų klastojimo, Aung Moe Myint tiesiogiai dalyvavo veiksmuose, kuriais kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2022 2 21

50.

Than Tun (dar žinomas kaip U Than Tun)

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Lytis: vyras

2021 m. vasario 2 d. Than Tun paskirtas Sąjungos rinkimų komisijos (UEC) nariu. Sutikdamas eiti šias pareigas po 2021 m. vasario 1 d. karinio perversmo ir savo, kaip UEC nario, veiksmais, konkrečiai – panaikindamas 2020 m. lapkričio mėn. rinkimų rezultatus neturint tikrų įrodymų apie klastojimą, taip pat pareikšdamas kaltinimus dėl tų pačių rinkimų klastojimo ir vykdydamas represijas prieš buvusius UEC narius, Than Tun tiesiogiai dalyvavo veiksmuose, kuriais kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2022 2 21

51.

Aung Lwin Oo (dar žinomas kaip U Aung Lwin OO)

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Lytis: vyras

2021 m. vasario 23 d. Aung Lwin Oo paskirtas Sąjungos rinkimų komisijos (UEC) nariu. Sutikdamas eiti šias pareigas po 2021 m. vasario 1 d. karinio perversmo ir savo, kaip UEC nario, veiksmais, konkrečiai – panaikindamas 2020 m. lapkričio mėn. rinkimų rezultatus neturint tikrų įrodymų apie klastojimą, taip pat pareikšdamas kaltinimus dėl tų pačių rinkimų klastojimo ir vykdydamas represijas prieš buvusius UEC narius, Aung Lwin Oo tiesiogiai dalyvavo veiksmuose, kuriais kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2022 2 21

52.

Aung Saw Win (dar žinomas kaip U Aung Saw Win)

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Lytis: vyras

2021 m. vasario 2 d. Aung Saw Win paskirtas Sąjungos rinkimų komisijos (UEC) nariu. Sutikdamas eiti šias pareigas po 2021 m. vasario 1 d. karinio perversmo ir savo, kaip UEC nario, veiksmais, konkrečiai – panaikindamas 2020 m. lapkričio mėn. rinkimų rezultatus neturint tikrų įrodymų apie klastojimą, pareikšdamas kaltinimus dėl tų pačių rinkimų klastojimo ir vykdydamas represijas prieš buvusius UEC narius, Aung Saw Win tiesiogiai dalyvavo veiksmuose, kuriais kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2022 2 21

53.

Than Win

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Lytis: vyras

2021 m. vasario 2 d. Than Win paskirtas Sąjungos rinkimų komisijos (UEC) nariu. Sutikdamas eiti šias pareigas po 2021 m. vasario 1 d. karinio perversmo ir savo, kaip UEC nario, veiksmais, konkrečiai – panaikindamas 2020 m. lapkričio mėn. rinkimų rezultatus neturint tikrų įrodymų apie klastojimą, pareikšdamas kaltinimus 16 asmenų dėl tų pačių rinkimų klastojimo ir vykdydamas represijas prieš buvusius UEC narius, Than Win tiesiogiai dalyvavo veiksmuose, kuriais kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2022 2 21

54.

Saw Ba Hline (dar žinomas kaip U Saw Ba Hline)

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Lytis: vyras

2021 m. vasario 9 d. Saw Ba Hline paskirtas Sąjungos rinkimų komisijos (UEC) nariu. Sutikdamas eiti šias pareigas po 2021 m. vasario 1 d. karinio perversmo ir savo, kaip UEC nario, veiksmais, konkrečiai – panaikindamas 2020 m. lapkričio mėn. rinkimų rezultatus neturint tikrų įrodymų apie klastojimą, taip pat pareikšdamas kaltinimus dėl tų pačių rinkimų klastojimo ir vykdydamas represijas prieš buvusius UEC narius, Saw Ba Hline tiesiogiai dalyvavo veiksmuose, kuriais kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2022 2 21

55.

Soe Oo (dar žinomas kaip U Soe OO)

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Lytis: vyras

2021 m. vasario 9 d. Soe Oo paskirtas Sąjungos rinkimų komisijos (UEC) nariu. Sutikdamas eiti šias pareigas po 2021 m. vasario 1 d. karinio perversmo ir savo, kaip UEC nario, veiksmais, konkrečiai – panaikindamas 2020 m. lapkričio mėn. rinkimų rezultatus neturint tikrų įrodymų apie klastojimą, taip pat pareikšdamas kaltinimus 16 asmenų dėl tų pačių rinkimų klastojimo ir vykdydamas represijas prieš buvusius UEC narius, Soe Oo tiesiogiai dalyvavo veiksmuose, kuriais kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2022 2 21

56.

Than Soe (dar žinomas kaip U Than Soe)

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Lytis: vyras

2021 m. vasario 26 d. Than Soe paskirtas Sąjungos rinkimų komisijos (UEC) nariu. Sutikdamas eiti šias pareigas po 2021 m. vasario 1 d. karinio perversmo ir savo, kaip UEC nario, veiksmais, konkrečiai – panaikindamas 2020 m. lapkričio mėn. rinkimų rezultatus neturint tikrų įrodymų apie klastojimą, taip pat pareikšdamas kaltinimus dėl tų pačių rinkimų klastojimo ir vykdydamas represijas prieš buvusius UEC narius, Than Soe tiesiogiai dalyvavo veiksmuose, kuriais kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2022 2 21

57.

Bran Shaung (dar žinomas kaip U Bran Shaung)

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Lytis: vyras

2021 m. vasario 26 d. Bran Shaung paskirtas Sąjungos rinkimų komisijos (UEC) nariu. Sutikdamas eiti šias pareigas po 2021 m. vasario 1 d. karinio perversmo ir savo, kaip UEC nario, veiksmais, konkrečiai – panaikindamas 2020 m. lapkričio mėn. rinkimų rezultatus neturint tikrų įrodymų apie klastojimą, taip pat pareikšdamas kaltinimus dėl tų pačių rinkimų klastojimo ir vykdydamas represijas prieš buvusius UEC narius, Bran Shaung tiesiogiai dalyvavo veiksmuose, kuriais kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2022 2 21

58.

Myint Oo (dar žinomas kaip U Myint Oo)

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Lytis: vyras

2021 m. vasario 26 d. Myint Oo paskirtas Sąjungos rinkimų komisijos (UEC) nariu. Sutikdamas eiti šias pareigas po 2021 m. vasario 1 d. karinio perversmo ir savo, kaip UEC nario, veiksmais, konkrečiai – panaikindamas 2020 m. lapkričio mėn. rinkimų rezultatus neturint tikrų įrodymų apie klastojimą, taip pat pareikšdamas kaltinimus dėl tų pačių rinkimų klastojimo ir vykdydamas represijas prieš buvusius UEC narius, Myint Oo tiesiogiai dalyvavo veiksmuose, kuriais kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2022 2 21

59.

Khin Maung Oo (dar žinomas kaip U Khin Maung Oo)

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Lytis: vyras

2021 m. vasario 26 d. Khin Maung Oo paskirtas Sąjungos rinkimų komisijos (UEC) nariu. Sutikdamas eiti šias pareigas po 2021 m. vasario 1 d. karinio perversmo ir savo, kaip UEC nario, veiksmais, konkrečiai – panaikindamas 2020 m. lapkričio mėn. rinkimų rezultatus neturint tikrų įrodymų apie klastojimą, taip pat pareikšdamas kaltinimus dėl tų pačių rinkimų klastojimo ir vykdydamas represijas prieš buvusius UEC narius, Khin Maung Oo tiesiogiai dalyvavo veiksmuose, kuriais kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2022 2 21

60.

Nu Mya Zan (dar žinoma kaip Daw Nu Mya Zan)

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Lytis: moteris

2021 m. vasario 26 d. Nu Mya Zan paskirta Sąjungos rinkimų komisijos (UEC) nare. Sutikdama eiti šias pareigas po 2021 m. vasario 1 d. karinio perversmo ir savo, kaip UEC narės, veiksmais, konkrečiai – panaikindama 2020 m. lapkričio mėn. rinkimų rezultatus neturint tikrų įrodymų apie klastojimą, taip pat pareikšdama kaltinimus dėl tų pačių rinkimų klastojimo ir vykdydama represijas prieš buvusius UEC narius, Nu Mya Zan tiesiogiai dalyvavo veiksmuose, kuriais kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2022 2 21

61.

Myint Thein (dar žinomas kaip U Myint Thein)

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Lytis: vyras

2021 m. vasario 26 d. Myint Thein paskirtas Sąjungos rinkimų komisijos (UEC) nariu. Sutikdamas eiti šias pareigas po 2021 m. vasario 1 d. karinio perversmo ir savo, kaip UEC nario, veiksmais, konkrečiai – panaikindamas 2020 m. lapkričio mėn. rinkimų rezultatus neturint tikrų įrodymų apie klastojimą, taip pat pareikšdamas kaltinimus dėl tų pačių rinkimų klastojimo ir vykdydamas represijas prieš buvusius UEC narius, Myint Thein tiesiogiai dalyvavo veiksmuose, kuriais kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2022 2 21

62.

Ba Maung (dar žinomas kaip Dr Ba Maung)

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Lytis: vyras

2021 m. vasario 26 d. Ba Maung paskirtas Sąjungos rinkimų komisijos (UEC) nariu. Sutikdamas eiti šias pareigas po 2021 m. vasario 1 d. karinio perversmo ir savo, kaip UEC nario, veiksmais, konkrečiai – panaikindamas 2020 m. lapkričio mėn. rinkimų rezultatus neturint tikrų įrodymų apie klastojimą, taip pat pareikšdamas kaltinimus dėl tų pačių rinkimų klastojimo ir vykdydamas represijas prieš buvusius UEC narius, Ba Maung tiesiogiai dalyvavo veiksmuose, kuriais kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2022 2 21

63.

Tayza Kyaw (dar žinomas kaip U Tayza Kyaw)

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Lytis: vyras

U Tayza Kyaw yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) narys ir užima įvairias aukšto rango pareigas; be kita ko, jis yra Šiaurės karinės apygardos vadas ir Specialiųjų operacijų biuro Nr. 1 (BSO 1) vadas.

Iki 2021 m. vasario 1 d. perversmo U Tayza Kyaw prižiūrėjo karines operacijas Kačinų valstijoje – joms buvo būdingas perdėtas jėgos naudojimas prieš etninių mažumų grupes ir beatodairiškas smurtas, o tai nulėmė civilių gyventojų teisių pažeidimus ir priverstinį jų perkėlimą.

Nuo 2021 m. vasario mėn. U Tayza Kyaw prižiūri BSO 1, kuris vadovavo kelioms didelio masto karinėms operacijoms glaudžiai bendradarbiaudamas su U Than Hlaing, o jo atsakomybė už pernelyg didelį smurtą ir žmogaus teisių pažeidimus yra nustatyta. Sagaing (Sagaingo) ir Magwe (Magv) regionuose rengiant ir vėliau pradedant „valymo operacijas“, priskiriamas BSO 1 atsakomybei, buvo itin perdėtai naudojama jėga ir smurtas dėl lyties. Todėl U Tayza Kyaw yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Mianmare / Birmoje, taip pat už dalyvavimą veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui Mianmare / Birmoje.

2022 2 21

64.

Ni Lin Aung

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Lytis: vyras

Brigados generolas Ni Lin Aung yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) Rytų karinės apygardos vadas. Rytų karinės apygardos jurisdikcijai priklauso ir Kayah (Kajų) valstija. 2021 m. gruodžio 24 d. prie Moso kaimo, esančio Phruso apylinkėje, Karenni (Kayah) (Kajų) valstijoje, įvykdyto išpuolio metu žuvo ne mažiau kaip 35 žmonės, tarp jų – civiliai gyventojai, vaikai ir du NVO „Gelbėkit vaikus“ humanitarinės pagalbos darbuotojai. Tatmadaw laikoma atsakinga už šį išpuolį. Eidamas Rytų karinės apygardos vado pareigas, brigados generolas Ni Lin Aung tiesiogiai vadovauja Kajų valstijoje veikiantiems daliniams, įskaitant tuos, kurie yra atsakingi už pirmiau minėtas žudynes. Todėl brigados generolas Ni Lin Aung yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir dalyvavimą veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui Mianmare / Birmoje.

2022 2 21

65.

Aung Zaw Aye

Pilietybė: Mianmaro / Birmos;

Lytis: vyras

Generolas leitenantas Aung Zaw Aye yra Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) Specialiųjų operacijų biuro Nr. 2 vadas.

2021 m. gruodžio 24 d. prie Moso kaimo, esančio Phruso apylinkėje, Karenni (Kayah) (Kajų) valstijoje, įvykdyto karinio išpuolio metu žuvo ne mažiau kaip 35 asmenys, tarp jų – civiliai gyventojai, vaikai ir du NVO „Gelbėkit vaikus“ humanitarinės pagalbos darbuotojai. Tatmadaw laikoma atsakinga už šį išpuolį. Eidamas Specialiųjų operacijų biuro Nr. 2 vado pareigas, generolas leitenantas Aung Zaw Aye vadovauja Rytų karinei apygardai, tiesiogiai vadovaujančiai Kajų valstijoje aktyviai veikiantiems kariniams daliniams, įskaitant tuos, kurie yra atsakingi už tas žudynes. Todėl generolas leitenantas Aung Zaw Aye yra atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir dalyvavimą veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui Mianmare / Birmoje.

2022 2 21

▼M10B.  4a straipsnyje nurodytų juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas

 

Pavadinimas

Identifikavimo informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd

Adresas: 51 Mahabandoola road, 189/191 Botataung, Yangon region, Myanmar 11 161;

Subjekto rūšis: atviroji akcinė bendrovė;

Registracijos vieta: Yangon (Jangonas), Mianmaras / Birma;

Registracijos data: 1990 m. balandžio 27 d.

Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd (MEHL) yra konglomeratas, kuris nuosavybės teise priklauso ir kurį kontroliuoja Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw), jis turi patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių įvairiuose ekonomikos sektoriuose, įskaitant bankų, draudimo, statybų, prekybos, transporto, kasybos, brangakmenių gavybos, gamybos ir turizmo sektorius. MEHL ir jo patronuojamosios įmonės generuoja pajamas Tatmadaw, todėl prisideda prie šių ginkluotųjų pajėgų pajėgumų vykdyti veiklą, kuria kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei, ir prie šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų Mianmare / Birmoje.

MEHL ir jo patronuojamosios įmonės 2017 m. Tatmadaw skirtų lėšų rinkimo kampanijų metu kariuomenei nemokamai skyrė turto. Todėl MEHL finansiškai rėmė Tatmadaw ir taip prisidėjo prie šių ginkluotųjų pajėgų pajėgumų 2017 m. vykdyti „valymo operacijas“ ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus prieš rohinjus.

2021 4 19

 

 

Registracijos numeris: 156387282;

Pagrindinė verslo vieta: Mianmaras / Birma;

Partneriai: Direktorių valdyba: generolas leitenantas Dwe Aung Lin – direktorius (įtrauktas į ES sąrašus); generolas leitenantas Moe Myint Tun – direktorius (įtrauktas į ES sąrašus); Globėjų grupė: vyriausiasis vadas Min Aung Hlaing – pirmininkas (įtrauktas į ES sąrašus);

vyriausiojo vado pavaduotojas Soe Win – pirmininko pavaduotojas (įtrauktas į ES sąrašus);

Tel. nr.: 01-290843;

Interneto svetainė: http://www.mehl.com.mm/

MEHL direktorių valdybą sudaro išimtinai (aktyvūs arba į pensiją išėję) Tatmadaw vyresnieji karininkai. Du direktorių valdybos nariai (generolas leitenantas Dwe Aung Lin ir generolas leitenantas Moe Myint Tun) taip pat yra Valstybės administracijos tarybos, po vasario 1 d. perversmo ad hoc įsteigto organo, kuris šiuo metu de facto valdo Mianmarą, nariai, įtraukti į Tarybos sprendime 2013/184/BUSP ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 401/2013 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Mianmare / Birmoje pateiktus sąrašus. Vyriausiojo vado pavaduotojas Soe Win – pirmininko pavaduotojas (įtrauktas į ES sąrašus);

Vyriausiasis vadas Min Aung Hlaing ir vyriausiojo vado pavaduotojas Soe Win vadovauja MEHL globėjų grupei; jie atitinkamai eina pirmininko ir pirmininko pavaduotojo pareigas.

 

2.

Myanmar Economic Corporation Limited

Adresas: Corner of Ahlone road & Kannar road, Ahlone, Yangon, Myanmar;

Subjekto rūšis: akcinė bendrovė;

Registracijos vieta: Yangon (Jangonas), Mianmaras / Birma;

Registracijos data: 1997 m. įsteigta kaip valstybinė įmonė, 2019 m. sausio 9 d. perregistruota kaip privati bendrovė;

Registracijos numeris: 105444192;

Myanmar Economic Corporation (MEC) yra konglomeratas, kuris nuosavybės teise priklauso ir kurį kontroliuoja Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw), jis turi patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių įvairiuose ekonomikos sektoriuose, įskaitant bankų, draudimo, statybų, prekybos, transporto, kasybos, brangakmenių gavybos, gamybos ir turizmo sektorius. MEC ir jo patronuojamosios įmonės generuoja pajamas Tatmadaw, todėl prisideda prie šių ginkluotųjų pajėgų pajėgumų vykdyti veiklą, kuria kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei, ir prie šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų Mianmare / Birmoje.

MEC direktorių valdybą sudaro išimtinai (aktyvūs arba į pensiją išėję) Tatmadaw vyresnieji karininkai.

2021 4 19

 

 

Verslo vieta: Mianmaras / Birma;

Tel. nr.: 01-8221369;

El. pašto adresas: mecadm.hq@gmail.com

MEC ir jo patronuojamosios įmonės 2017 m. Tatmadaw skirtų lėšų rinkimo kampanijų metu kariuomenei nemokamai skyrė turto. Todėl MEC finansiškai rėmė Tatmadaw ir taip prisidėjo prie šių ginkluotųjų pajėgų pajėgumų 2017 m. vykdyti „valymo operacijas“ ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus prieš rohinjus.“

 

▼M12

3.

„Myanma Gems Enterprise“, dar žinoma kaip „Myanmar Gems Enterprise“

Adresas: NO.70-072, Yarza, Thingaha Road, Thapyaygone Ward, Zabuthiri Township, Naypyitaw, Myanmar;

Subjekto rūšis: valstybės valdoma įmonė;

„Myanmar Gems Enterprise“ (MGE) yra valstybės valdoma įmonė, kontroliuojama Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw), atsakinga už taisyklių ir reglamentų rengimą, taip pat leidimų priežiūrą ir išdavimą vietos privatiems verslininkams, prekybos renginių ir specialių pardavimų organizavimą siekiant pelningai parduoti nefritą ir brangakmenius. MGE veikia pagal Gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerijos (MONREC), kurios ministrą paskyrė Valstybės administracijos taryba (SAC), nurodymus.

2021 6 21

 

 

Registracijos vieta: Mianmaras;

Interneto svetainė: http://www.mge.gov.mm/

Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw) jau ilgą laiką turėjo svarbių interesų nefrito ir brangakmenių srityje, visų pirma per MGE vadovybę, kurią beveik visą sudaro buvę karininkai, taip pat per dviejų karinių konglomeratų – „Myanmar Economic Holdings Limited“ (MEHL) ir „Myanmar Economic Corporation Limited“ (MEC) – vykdomą veiklą. Po 2021 m. vasario 1 d. valstybės perversmo kariškiai vėl perėmė MGE kontrolę – tai suteikė galimybę Tatmadaw įgyti didelę kontrolę brangakmenių sektoriuje. MGE generuoja pajamas įvairioms Mianmaro valstybės ministerijoms, o karinės pajėgos (Tatmadaw), vykdydamos įvairią pirmiau aprašytą veiklą, turi galimybę tiesiogiai arba netiesiogiai gauti naudos iš šio sektoriaus pajamų, taip prisidedant prie jos pajėgumų vykdyti veiksmus, kuriais kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei, ir prie sunkių žmogaus teisių pažeidimų Mianmare / Birmoje.

 

4.

„Myanma Timber Enterprise“

(dar žinoma kaip „Myanmar Timber Enterprise“)

Adresas:

Pagrindinė buveinė: Gyogone Forest Compound, Bayint Naung Road, Insein Township, Yangin, Myanmar

Filialo buveinė: No 72/74 Shawe Dagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar;

Subjekto rūšis: valstybės valdoma įmonė;

Registracijos vieta: Mianmaras;

Tel. nr.: 01-3528789

Interneto svetainė: http://www.mte.com.mm/index.php/en

„Myanma Timber Enterprise“ (MTE) yra valstybės valdoma įmonė, veikianti prie Gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerijos (MONREC). MTE Mianmare / Birmoje turi išimtines teises gaminti ir eksportuoti medieną.

2021 m. vasario 1 d. Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw), vadovaujamos vyriausiojo vado Min Aung Hlaing, perversmo metu perėmė valdžią iš civilinės teisėtos vyriausybės ir įsteigė Valstybės administracijos tarybą (SAC), kad ji naudotųsi valstybės teisėkūros, vykdomąja ir teismine valdžia. 2021 m. vasario 2 d. karinis režimas paskyrė naują kabinetą, įskaitant naują gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministrą (MONREC ministerija). Per SAC ir naująjį kabinetą karinis režimas įgijo valstybės valdomų įmonių, įskaitant MTE, kontrolę ir gauna iš jų naudos. Todėl „Myanma Timber Enterprise“ ir jos patronuojamosios įmonės yra kontroliuojamos Tatmadaw ir generuoja joms pajamas, taip prisidėdamos prie jų pajėgumų vykdyti veiksmus, kuriais kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei.

2021 6 21

5.

„Forest Products Joint Venture Corporation Limited“

Adresas:

422/426(Rm 2), 2nd Flr, Strand Rd., Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG;

Subjekto rūšis: bendra įmonė;

Registracijos vieta: Mianmaras;

Tel. nr.: 01-9010742; 01-9010744; 09-443250050

El. paštas: fjv.md@gmail.com

„Forest Products Joint Venture Corporation Limited“ (FPJVC) veikia Mianmaro medienos pramonės sektoriuje ir perdirba tikmedžio medieną ir kietąją medieną. Nors FPJVC yra akcinė bendrovė, ji priklauso valstybei ir yra jos kontroliuojama, nes pastaroji i) valdo didžiąją dalį FPJVC akcijų per Gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministeriją (MONREC) (10 %) ir valstybei priklausančią „Myanma Timber Enterprise“ (MTE) (45 %) ir ii) turi teisę skirti daugumą FPJVC direktorių valdybos narių (iš 11 narių po tris skiria MONREC ir MTE).

2021 6 21

 

 

 

2021 m. vasario 1 d. Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw), vadovaujamos vyriausiojo vado Min Aung Hlaing, perversmo metu perėmė valdžią iš civilinės teisėtos vyriausybės ir įsteigė Valstybės administracijos tarybą (SAC), kad ji vykdytų valstybės teisėkūros, vykdomuosius ir teisminius įgaliojimus. 2021 m. vasario 2 d. karinis režimas paskyrė naują kabinetą, įskaitant naują gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministrą (MONREC ministerija). Per SAC ir naująjį kabinetą karinis režimas įgijo valstybės valdomų įmonių, įskaitant FPJVC, kontrolę ir gauna iš jų naudos. Todėl FPJVC yra kontroliuojama Tatmadaw ir generuoja jai pajamas, taip prisidėdama prie jos pajėgumų vykdyti veiksmus, kuriais kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei.

 

6.

Mianmaro karo veteranų organizacija („Myanmar War Veterans Organization“)

Adresas: Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division, Myanmar;

Subjekto rūšis: nevyriausybinė organizacija;

Registracijos vieta: Yangon (Jangonas), Mianmaras;

Registracijos data: 1973 m.;

Tel. nr.: (067) 30485

Interneto svetainė: https://www.mwvo.org/Home/About

Mianmaro karo veteranų organizacija (MWVO) yra nevyriausybinė organizacija, kurios tikslas – teikti paramą buvusiems Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) nariams. Tai pagrindinė organizacija, dalyvaujanti sprendžiant socialinius ir ekonominius klausimus, susijusius su šalies kariuomene.

2021 m. vasario 1 d. Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw), vadovaujamos vyriausiojo vado Min Aung Hlaing, perversmo metu perėmė valdžią iš civilinės teisėtos vyriausybės ir įsteigė Valstybės administracijos tarybą (SAC), kad ji naudotųsi valstybės teisėkūros, vykdomąja ir teismine valdžia. Vasario 2 d. įsteigta Valstybės administracijos taryba (SAC), kad naudotųsi šia valdžia, taip neleidžiant demokratiškai išrinktai vyriausybei vykdyti savo įgaliojimų.

2021 6 21

 

 

 

Pagal MWVO įgaliojimus, ši nevyriausybinė organizacija veikia kaip Tatmadaw rezervas ir dalyvauja formuojant nacionalinę gynybos ir saugumo politiką. Be to, MWVO organizuoja režimą palaikančius mitingus ir vykdo nereguliariųjų karinių pajėgų veiklą, taip padėdama Tatmadaw vykdyti veiksmus, kuriais kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

Centrinei MWVO globėjų grupei atstovauja aukšto rango Tatmadaw atstovai, pvz., vyriausiasis vadas Min Aung Hlaing ir vyriausiojo vado pavaduotojas Soe Win. MWVO nariai priklauso kariuomenės vadovaujamų konglomeratų „Myanmar Economic Holdings Limited“ (MEHL) ir „Myanmar Economic Corporation Limited“ (MEC) valdymo struktūrai. Todėl MWVO yra susijusi su asmenimis ir subjektais, įtrauktais į Tarybos sprendimo 2013/184/BUSP ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 401/2013 sąrašus.

 

▼M14

7.

Htoo group of Companies

Adresas: 5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon, Mianmaras / Birma;

Subjekto rūšis: kontroliuojančioji bendrovė;

Registracijos vieta: Mianmaras / Birma;

Tel. nr.: +95 1 500344 / +95 1 500355;

Interneto svetainė: https://htoo.com/

„Htoo Group of Companies“ yra privatus konglomeratas, kurį įsteigė ir kuriam pirmininkauja U Tay Za, glaudžiai susijęs su Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) aukščiausia vadovybe. Konglomerato veikla apima prekybą, bankininkystę, kasybą, turizmą ir aviaciją.

„Htoo Group of Companies“ 2017 m. teikė Tatmadaw finansinę paramą, susijusią su Rachinų „valymo operacijomis“, ir taip prisidėjo prie šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų prieš rohinjus 2017 m. Be to, konglomeratas „Htoo Group of Companies“ veikė kaip tarpininkas tiekiant karinę įrangą, kuri buvo panaudota prieš civilius gyventojus, protestavusius prieš vasario 1 d. perversmą, visoje šalyje ir visų pirma vietovėse, kuriose gyvena etninės mažumos. Prisidėdamas prie karinių pajėgumų vykdyti veiklą, kuria kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje, konglomeratas „Htoo Group of Companies“ teikė paramą Tatmadaw ir dalyvavo veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Mianmare / Birmoje.

2022 2 21

8.

International Group of Entrepreneurs (IGE) Company Limited

Adresas: No. 36-G, 37-F, level-20, Office Tower (2), Time City, Corner of Kyun taw Street and Hantharwaddy Road, (7), Quarter, Kamayut Township, Yangon, Mianmaras / Birma 110401;

Subjekto rūšis: privati įmonė;

Registracijos vieta: Mianmaras / Birma;

Tel. nr.: 95 775 111 112 ;

Interneto svetainė: www.ige.com.mm

„International Group of Entrepreneurs (IGE) Company Limited“ yra privatus konglomeratas, kurį įsteigė ir kuriam pirmininkauja U Nay Aung, glaudžiai susijęs su Mianmaro ginkluotųjų pajėgų (Tatmadaw) aukščiausia vadovybe. IGE vykdo veiklą pagrindiniuose infrastruktūros pramonės sektoriuose, pavyzdžiui, telekomunikacijų ir energetikos sektoriuose, taip pat žemės ūkio ir svetingumo srityse.

IGE 2017 m. teikė Tatmadaw finansinę paramą, susijusią su Rachinų „valymo operacijomis“, ir taip prisidėjo prie šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų prieš rohinjus 2017 m. IGE taip pat teikė Tatmadaw netiesioginę finansinę paramą, finansiškai dalyvaudama keliuose projektuose ir bendrovėse, susijusiuose su Tatmadaw ir jų konglomeratais. Todėl ji teikia paramą Tatmadaw ir gauna iš jų naudos.

2022 2 21

9.

No. 1 Mining Enterprise (ME1)

Adresas: Bu Tar Street, Forest Street, Corner of Yone Gyi Quarter, Monywa, Sagaing Region, Mianmaras / Birma;

Subjekto rūšis: valstybės valdoma įmonė;

Registracijos vieta: Mianmaras / Birma;

Tel. nr.: 09-071-21168

„No. 1 Mining Enterprise“ (ME 1) yra valstybės valdoma įmonė, veikianti prie Gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministerijos (MONREC), kuri taip pat veikia kaip spalvotųjų metalų gamybos ir prekybos jais sektoriaus reguliavimo institucija. Todėl šiai valstybės valdomai įmonei suteikta atsakomybė išduoti leidimus ir rinkti dalį mokesčio už privačių bendrovių, kurios yra sudariusios „gavybos pasidalijimo sutartis“ arba dalyvauja bendrojoje įmonėje su ME 1, gautą pelną.

2021 m. vasario 1 d. Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw), vadovaujamos vyriausiojo vado Min Aung Hlaing, perversmo metu perėmė valdžią iš teisėtos civilinės vyriausybės ir įsteigė Valstybės administracijos tarybą (SAC), kad ji naudotųsi valstybės teisėkūros, vykdomąja ir teismine valdžia. 2021 m. vasario 2 d. karinis režimas paskyrė naują kabinetą, įskaitant naują gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos ministrą (MONREC). Per SAC ir naująjį kabinetą karinis režimas įgijo valstybės valdomų įmonių, įskaitant „No. 1 Mining Enterprise“, kontrolę ir gauna iš jų naudos. Todėl „No. 1 Mining Enterprise“ yra kontroliuojama Tatmadaw ir generuoja joms pajamas, taip prisidėdama prie jų pajėgumų vykdyti veiklą, kuria kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei.

Be to, „No. 1 Mining Enterprise“ dalyvavo įvairiuose projektuose, susijusiuose su Tatmadaw vykdomu smurtu prieš civilius gyventojus ir jų pagrindinių teisių pažeidimais, be kita ko, konfiskuojant žemę ir vykdant priverstinį perkėlimą, ir (arba) tuos projektus prižiūrėjo. Todėl „No. 1 Mining Enterprise“ yra atsakinga už veiksmų, keliančių grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui Mianmare / Birmoje, rėmimą.

2022 2 21

10.

„Myanma Oil and Gas Enterprise“

Adresas: Elektros ir energetikos ministerija, pastatas Nr. 6, Nay Pyi Taw, Mianmaras / Birma

Subjekto rūšis: valstybės valdoma įmonė

Registracijos vieta: Mianmaras / Birma;

Tel. nr.: +95-67-3 411 055

Interneto svetainė: http://www.moee.gov.mm/en/ignite/page/40

Valstybės valdoma įmonė „Myanma Oil and Gas Enterprise“ (MOGE) yra naftos sektoriaus ekonominės veiklos vykdytojas, paslaugų teikėjas ir naftos bei dujų sektoriaus reguliavimo institucija. Ji vykdo naftos ir dujų žvalgybos ir gavybos, vietos dujų perdavimo ir naftos produktų paskirstymo priežiūrą. Šiai valstybės valdomai įmonei suteikta atsakomybė išduoti leidimus ir rinkti dalį mokesčio už privačių bendrovių, kurios yra sudariusios „gavybos pasidalijimo sutartis“ arba dalyvauja bendrojoje įmonėje su MOGE, gautą pelną.

2021 m. vasario 1 d. Mianmaro ginkluotosios pajėgos (Tatmadaw), vadovaujamos vyriausiojo vado Min Aung Hlaing, perversmo metu perėmė valdžią iš teisėtos civilinės vyriausybės ir įsteigė Valstybės administracijos tarybą (SAC), kad ji naudotųsi valstybės teisėkūros, vykdomąja ir teismine valdžia. 2021 m. vasario 2 d. SAC paskyrė naujus ministrus, įskaitant elektros ir energetikos ministrą. Mianmaro elektros ir energetikos ministerija (MEE) vykdo MOGE priežiūrą. Per SAC ir naująjį kabinetą karinis režimas įgijo valstybės valdomų įmonių, įskaitant MOGE, kontrolę ir gauna iš jų naudos.

Todėl MOGE yra kontroliuojama Tatmadaw ir generuoja jai pajamas, taip prisidėdama prie jos pajėgumų vykdyti veiklą, kuria kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei Mianmare / Birmoje.

2022 2 21( 1 ) 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

( 2 ) 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (OL L 134, 2009 5 29, p. 1).

( 3 ) Europos Sąjungos bendrasis karinės įrangos sąrašas (2013 m. kovo 11 d. priimtas Tarybos) (OL C 30, 2013 3 27, p. 1).

( 4

( 5

( 6

( 7

( 8

( 9

( 10

( 11

( 12

( 13

( 14

( 15

( 16

( 17

Top