EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0346-20180301

Consolidated text: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) N r. 346/2013 2013 m. balandžio 17 d. dėl Europos socialinio verslumo fondų (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/346/2018-03-01

02013R0346 — LT — 01.03.2018 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 346/2013

2013 m. balandžio 17 d.

dėl Europos socialinio verslumo fondų

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 115 2013.4.25, p. 18)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1991 2017 m. spalio 25 d.

  L 293

1

10.11.2017
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 346/2013

2013 m. balandžio 17 d.

dėl Europos socialinio verslumo fondų

(Tekstas svarbus EEE)I

SKYRIUS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatomi vienodi reikalavimai ir sąlygos kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams, kurie nori naudoti nuorodą „EuSEF“, Sąjungoje platindami reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų akcijas ar investicinius vienetus, taip prisidedant prie sklandaus vidaus rinkos veikimo.

Juo taip pat nustatomos vienodos reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimo tinkamiems investuotojams visoje Sąjungoje, reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų portfelio sudėties, reikalavimus atitinkantiems socialinio verslumo fondams tinkamų naudoti investicinių priemonių ir metodų, taip pat valdytojų, kurie platina reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų akcijas ar investicinius vienetus visoje Sąjungoje, struktūros, elgesio ir skaidrumo taisyklės.

2 straipsnis

1.  Šis reglamentas taikomas kolektyvinio investavimo subjektų, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalies a punkte, valdytojams, kurie atitinka šias sąlygas:

a) jų visa valdomo turto vertė neviršija Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytos ribos;

b) jie įsisteigę Sąjungoje;

c) jie registruojami savo buveinės valstybės narės kompetentingose institucijose pagal Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 3 dalies a punktą; ir

d) jie valdo reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų portfelius.

▼M1

2.  Šio reglamento 3–6 straipsniai, 10 ir 13 straipsniai, 14 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktai, 15a–20 straipsniai, 21 straipsnio 3 dalies antra pastraipa ir 22 bei 22a straipsniai taikomi veiklos leidimą pagal Direktyvos 2011/61/ES 6 straipsnį turintiems kolektyvinio investavimo subjektų valdytojams, valdantiems reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų portfelius ir ketinantiems naudoti nuorodą „EuSEF“ platinant tų fondų akcijas ar investicinius vienetus Sąjungoje.

▼B

3.  Jei reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai yra išorės valdytojai ir yra registruoti pagal 15 straipsnį, jie gali valdyti ir kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektus (toliau – KIPVPS), kuriems taikomas leidimas pagal Direktyvą 2009/65/EB.

3 straipsnis

1.  Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

kolektyvinio investavimo subjektas – alternatyvaus investavimo fondas, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte;

b)

reikalavimus atitinkantis socialinio verslumo fondas –

kolektyvinio investavimo subjektas, kuris:

i) bent 70 proc. visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo ketina investuoti į turtą, kuris yra reikalavimus atitinkančios investicijos, apskaičiuotos remiantis investuotinomis sumomis atėmus visas susijusias sąnaudas ir grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų atsargas per laiką, nustatytą jo taisyklėse arba steigimo dokumentuose;

ii) nenaudoja daugiau kaip 30 proc. visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo turtui, investicijos į kurį nėra reikalavimus atitinkančios investicijos, apskaičiuotos remiantis investuotinomis sumomis atėmus visas susijusias sąnaudas ir grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų atsargas, įsigyti;

iii) yra įsteigtas valstybės narės teritorijoje;

c)

reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas – juridinis asmuo, kurio įprasta veikla – bent vieno reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdymas;

d)

reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė –

įmonė, kuri:

i) tuo metu, kai į ją investuoja reikalavimus atitinkantis socialinio verslumo fondas, nėra įtraukta į prekybos sąrašus reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje (DPS), kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 14 ir 15 punktuose;

▼M1

ii) pagal savo įstatus ar bet kokias kitas taisykles arba įmonės steigimo dokumentus siekia pagrindinio tikslo – išmatuojamo ir teigiamo socialinio poveikio, kai įmonė:

 teikia socialinės grąžos duodančias paslaugas ar prekes;

 gamina prekes arba teikia paslaugas tokiu būdu, kad būtų siekiama socialinio tikslo, arba

 teikia finansinę paramą tik socialinėms įmonėms, kaip apibrėžta pirmose dviejose įtraukose;

▼B

iii) pirmiausia naudoja savo pelną siekdama pagrindinio tikslo pagal savo įstatus ar bet kokias kitas taisykles arba įmonės steigimo dokumentus, kuriuose nustatytos iš anksto apibrėžtos procedūros ir taisyklės, taikytinos tomis aplinkybėmis, kai pelnas paskirstomas akcininkams ir savininkams, siekiant užtikrinti, kad toks pelno paskirstymas nekenktų pagrindiniam tikslui;

iv) valdoma atskaitingai ir skaidriai, visų pirma įtraukiant į valdymą darbuotojus, klientus ir suinteresuotuosius subjektus, kuriems daro poveikį jos verslo veikla;

v) yra įsteigta valstybės narės teritorijoje arba trečiojoje valstybėje, jei trečioji valstybė:

 nėra įtraukta į Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu finansinių veiksmų darbo grupės (angl. FATF) sudarytą nebendradarbiaujančių valstybių ir teritorijų sąrašą,

 yra pasirašiusi susitarimą su veiklos leidimą turinčio reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojo buveinės valstybe nare ir su visomis kitomis valstybėmis narėmis, kuriose ketinama platinti reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo investicinius vienetus ar akcijas, kad būtų užtikrinama, jog trečioji valstybė visiškai atitinka EBPO pavyzdinės sutarties dėl pajamų bei kapitalo apmokestinimo 26 straipsnyje nustatytus standartus ir užtikrina veiksmingą keitimąsi informacija mokesčių klausimais, įskaitant bet kokius daugiašalius mokesčių susitarimus;

e)

reikalavimus atitinkančios investicijos –

bet kurios iš šių priemonių:

i) nuosavo kapitalo arba kvazinuosavo kapitalo priemonės, kurias:

 išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė ir kurias iš reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės tiesiogiai įsigyja reikalavimus atitinkantis socialinio verslumo fondas,

 išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė mainais už nuosavybės vertybinius popierius, kuriuos išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė, arba

 išleidžia įmonė, valdanti reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės kontrolinį paketą, ir kurią reikalavimus atitinkantis socialinio verslumo fondas įsigyja mainais už nuosavo kapitalo priemonę, kurią išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė;

ii) reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės išleistos vertybiniais popieriais pakeistos ir nepakeistos skolos priemonės;

iii) vieno ar kelių kitų reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų investiciniai vienetai ar akcijos tuo atveju, jei tie socialinio verslumo fondai patys nėra investavę daugiau kaip 10 proc. visų savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo į kitus reikalavimus atitinkančius socialinio verslumo fondus;

iv) užtikrintos arba neužtikrintos paskolos, kurias reikalavimus atitinkančiai portfeliui priklausančiai įmonei teikia reikalavimus atitinkantis socialinio verslumo fondas;

v) bet kokios kitos rūšies dalyvavimas reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės kapitale;

f)

susijusios sąnaudos – visi mokesčiai, rinkliavos ir išlaidos, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai padengia investuotojai ir dėl kurių sutaria reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas ir investuotojai;

g)

nuosavas kapitalas – įmonės nuosavybės dalis, išreiškiama akcijomis arba kitomis dalyvavimo reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės kapitale formomis, išleidžiamomis investuotojams;

h)

kvazinuosavas kapitalas – bet kokios rūšies finansavimo priemonės, kurios yra nuosavo kapitalo ir skolos derinys, kurių grąža susijusi su reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės pelnu arba nuostoliais ir kurių grąžinimas nėra visiškai užtikrintas įsipareigojimų neįvykdymo atveju;

i)

platinimas – tiesioginis ar netiesioginis reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojo valdomo reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo investicinių vienetų ar akcijų siūlymas arba pateikimas to valdytojo iniciatyva arba jo vardu Sąjungoje gyvenantiems ar registruotąsias buveines turintiems investuotojams;

j)

numatytasis kapitalas – bet koks įsipareigojimas, pagal kurį investuotojas per laiką, nustatytą reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo taisyklėse arba jo steigimo dokumentuose, įsipareigoja įsigyti to fondo kapitalo dalį arba skirti tam fondui kapitalo įnašus;

▼M1

k)

buveinės valstybė narė – valstybė narė, kurioje reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas turi registruotąją buveinę;

▼B

l)

priimančioji valstybė narė – valstybė narė, išskyrus buveinės valstybę narę, kurioje reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas platina reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų akcijas ar investicinius vienetus pagal šį reglamentą;

▼M1

m)

kompetentinga institucija – tai: –

i) šio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų valdytojų atveju – kompetentinga institucija, nurodyta Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 3 dalies a punkte;

ii) šio reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų valdytojų atveju – kompetentinga institucija, nurodyta Direktyvos 2011/61/ES 7 straipsnio 1 dalyje;

iii) reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų atveju – valstybės narės, kurioje reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo fondas yra įsisteigęs, kompetentinga institucija;

▼M1

n)

priimančiosios valstybės kompetentinga institucija – kitos valstybės narės nei buveinės valstybės narės, kurioje prekiaujama reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo akcijomis ar investiciniais vienetais, institucija.

▼B

Atsižvelgiant į pirmos pastraipos c punktą, jei pagal reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo teisinę formą valdymas gali būti vidinis ir jei fondo valdymo organas nepaskiria išorės valdytojo, pats reikalavimus atitinkantis socialinio verslumo fondas registruojamas kaip reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas pagal 15 straipsnį. Reikalavimus atitinkantis socialinio verslumo fondas, kuris užregistruotas kaip vidinis reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas, negali būti registruojamas kaip kitų kolektyvinio investavimo subjektų reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo išorės valdytojas.

2.  Komisijai pagal 26 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomos paslaugų ar prekių rūšys bei paslaugų teikimo ar prekių gamybos metodai, kuriais siekiama socialinio tikslo, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktyje, atsižvelgiant į reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių rūšių įvairovę ir aplinkybes, kuriomis pelnas gali būti paskirstomas savininkams ir investuotojams.II

SKYRIUS

NUORODOS „EuSEF“ NAUDOJIMO SĄLYGOS

4 straipsnis

Reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojai, kurie laikosi šiame skyriuje nustatytų reikalavimų, turi teisę Sąjungoje platindami reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo akcijas ar investicinius vienetus naudoti nuorodą „EuSEF“.

5 straipsnis

1.  Reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai užtikrina, kad įsigyjant turtą, išskyrus reikalavimus atitinkančias investicijas, būtų panaudojama ne daugiau kaip 30 proc. visų reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo numatytojo kapitalo. 30 proc. riba apskaičiuojama remiantis investuotinomis sumomis, atėmus visas susijusias sąnaudas. Apskaičiuojant tą ribą, į grynųjų pinigų atsargas ir pinigų ekvivalentus neatsižvelgiama, nes grynieji pinigai ir pinigų ekvivalentai neturi būti laikomi investicijomis.

2.  Reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo lygmeniu negali naudoti jokio metodo, kuriuo fondo pozicija būtų didinama taip, kad būtų viršytas jo numatytojo kapitalo lygis, skolinantis grynųjų pinigų arba vertybinių popierių, įgyjant išvestinių finansinių priemonių pozicijas arba bet kokiomis kitomis priemonėmis.

3.  Reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai gali skolintis, leisti skolinius įsipareigojimus ar teikti garantijas reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo lygmeniu tik tuo atveju, jei tokie įsiskolinimai, skoliniai įsipareigojimai ar garantijos padengiami nepareikalautais įvykdyti įsipareigojimais.

6 straipsnis

1.  Reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojai reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo investicinius vienetus ir akcijas platina tik investuotojams, kurie laikomi profesionaliais klientais pagal Direktyvos 2004/39/EB II priedo I skirsnį arba kurie jų prašymu gali būti vertinami kaip profesionalūs klientai pagal Direktyvos 2004/39/EB II priedo II skirsnį, arba kitiems investuotojams, kai pastarieji:

a) įsipareigoja investuoti bent 100 000  EUR ir

b) atskirame nuo sutarties, kuri sudaroma dėl įsipareigojimo investuoti, dokumente raštu patvirtina, kad jie žino apie riziką, susijusią su numatomu įsipareigojimu.

2.  1 dalis netaikoma reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojo vadovų, direktorių ar valdymo veikloje dalyvaujančių darbuotojų daromoms investicijoms, kai jie investuoja į savo valdomus reikalavimus atitinkančius socialinio verslumo fondus.

7 straipsnis

Reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai, valdydami reikalavimus atitinkančius socialinio verslumo fondus:

a) veikia sąžiningai, teisingai ir deramai profesionaliai, apdairiai, stropiai;

b) taiko tinkamą politiką ir procedūras, kad išvengtų piktnaudžiavimo, kuris, kaip pagrįstai galima tikėtis, gali turėti neigiamą įtaką investuotojų ir reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių interesams;

c) savo veiklą vykdo taip, kad skatintų reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių, į kurias investavo, teigiamą socialinį poveikį, kuo geriau patenkintų savo valdomų reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų interesus, tų fondų investuotojų interesus ir skatintų rinkos vientisumą;

d) atrinkdami investicijas į reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones ir nuolat stebėdami jas ir jų teigiamą socialinį poveikį, elgiasi labai dėmesingai;

e) turi tinkamų žinių ir supratimą apie reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones, į kurias jie investuoja;

f) vienodai vertina savo investuotojus;

g) užtikrina, kad nė vienam investuotojui nebūtų sudaromos palankesnės sąlygos, nebent palankesnės sąlygos nurodytos reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo taisyklėse arba steigimo dokumentuose.

8 straipsnis

1.  Jei reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas perduoda funkcijas trečiosioms šalims, tai nedaro poveikio jo atsakomybei reikalavimus atitinkančiam socialinio verslumo fondui ir jo investuotojams. Valdytojas neperduoda tiek funkcijų, kad iš esmės nebegalėtų būti laikomas reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytoju ir taptų pašto dėžutės funkcijas atliekančiu subjektu.

2.  Dėl bet kokio pagal 1 dalį numatyto funkcijų perdavimo neturi sumažėti reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojo priežiūros veiksmingumas ir ypač neturi būti trukdoma tam valdytojui veikti ar reikalavimus atitinkančiam socialinio verslumo fondui būti valdomam taip, kaip naudingiausia jo investuotojams.

9 straipsnis

1.  Reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai nustato interesų konfliktus ir jų vengia, o kai jų neįmanoma išvengti, tuos interesų konfliktus valdo, stebi ir pagal 4 dalį nedelsdami juos atskleidžia, kad išvengtų neigiamos tokių konfliktų įtakos reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų ir jų investuotojų interesams ir užtikrintų sąžiningą elgesį su savo valdomais reikalavimus atitinkančiais socialiniais verslumo fondais.

2.  Reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai visų pirma nustato tuos interesų konfliktus, kurių gali kilti tarp:

a) reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojų, tų asmenų, kurie faktiškai vykdo tų valdytojų veiklą, darbuotojų ar bet kokio asmens, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja tuos valdytojus arba yra jų kontroliuojamas, ir reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo, kurį valdo tie valdytojai, ar jo investuotojų;

b) reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo ar jo investuotojų ir kito reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo, kurį valdo tas reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas, ar jo investuotojų;

c) reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo ar jo investuotojų ir kolektyvinio investavimo subjekto ar KIPVPS, valdomo to paties reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojo, ar jo investuotojų.

3.  Reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai palaiko ir taiko veiksmingas organizacines ir administracines procedūras, kad būtų laikomasi 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų.

4.  Informacija apie interesų konfliktus, kaip nurodyta 1 dalyje, atskleidžiama tais atvejais, kai organizacinės procedūros, kurias reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas taiko siekdamas nustatyti interesų konfliktus, jų išvengti, juos valdyti ir stebėti, yra nepakankamos, kad būtų galima pakankamai patikimai išvengti žalos, kuri gresia investuotojų interesams. Prieš imdamasis veiklos investuotojų vardu, reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas juos aiškiai informuoja apie bendrą interesų konfliktų pobūdį arba priežastis.

5.  Komisijai pagal 26 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nurodoma:

a) šio straipsnio 2 dalyje nurodytų interesų konfliktų rūšys;

b) su struktūra bei organizacinėmis ir administracinėmis procedūromis susiję veiksmai, kurių reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojai turi imtis, siekdami nustatyti interesų konfliktus, jų išvengti, juos valdyti, stebėti ir apie juos informuoti.

10 straipsnis

1.  Reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojai kiekvienam reikalavimus atitinkančiam socialinio verslumo fondui, kurį jie valdo, taiko procedūras, pagal kurias vertinama, kokiu mastu reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės, į kurias reikalavimus atitinkantis socialinio verslumo fondas investuoja, padaro teigiamą socialinį poveikį, kurio įsipareigota siekti. Valdytojai užtikrina, kad šios procedūros būtų aiškios ir skaidrios ir apimtų rodiklius, kurie, priklausomai nuo socialinio tikslo ir nuo reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės pobūdžio, gali apimti vieną ar daugiau šių sričių:

a) užimtumą ir darbo rinkas;

b) su darbo vietų kokybe susijusius standartus ir teises;

c) socialinę įtrauktį ir tam tikrų grupių apsaugą;

d) vienodą vertinimą, galimybes ir nediskriminavimą;

e) visuomenės sveikatą ir saugą;

f) teisę gauti socialinę apsaugą, naudotis sveikatos ir švietimo sistemomis ir poveikį joms.

2.  Komisijai pagal 26 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose pateikiama išsami informacija apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytas procedūras, susijusias su įvairiomis reikalavimus atitinkančiomis portfeliui priklausančiomis įmonėmis.

11 straipsnis

1.  Reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai visada turi pakankamai nuosavų lėšų ir naudoja pakankamus ir tinkamus žmogiškuosius ir techninius išteklius, kurių reikia, kad reikalavimus atitinkantis socialinis verslumo fondas, kurį jie valdo, būtų tinkamai valdomas.

▼M1

2.  Tiek vidinio valdymo reikalavimus atitinkantys socialinio verslumo fondai, tiek reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų išorės valdytojai turi turėti 50 000  EUR pradinį kapitalą.

▼M1

3.  Nuosavos lėšos turi visuomet sudaryti bent vieną aštuntadalį valdytojo ankstesnių metų pastoviųjų pridėtinių išlaidų. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali tą reikalavimą patikslinti tuo atveju, jeigu nuo praėjusių metų valdytojo veikloje įvyksta esminių pokyčių. Jeigu reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas dar nėra baigęs vienerių metų veiklos, suma pagal šį reikalavimą sudaro aštuntadalį pastoviųjų pridėtinių išlaidų, numatytų valdytojo verslo plane, išskyrus atvejus, kai buveinės valstybės narės kompetentinga institucija reikalauja pakoreguoti tą planą.

4.  Jeigu valdytojo valdomų reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų vertė viršija 250 000 000  EUR, valdytojas turi pateikti papildomų nuosavų lėšų sumą. Ta papildoma suma turi būti lygi 0,02% sumos, kuria visa reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų vertė viršija 250 000 000  EUR dydį.

5.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojui nepateikti iki 50 % 4 punkte nurodytos papildomos nuosavų lėšų sumos, jeigu tas valdytojas turi tos pačios sumos dydžio garantiją, išduotą kredito įstaigos ar draudimo įmonės, kurios registruota buveinė yra valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, kurioje jai taikomos veiklos riziką ribojančios taisyklės, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos laikomos lygiavertėmis Sąjungos teisės aktuose nustatytoms taisyklėms.

6.  Nuosavos lėšos turėtų būti investuojamos į likvidųjį turtą arba į turtą, kurį per trumpą laiką galima lengvai konvertuoti į grynuosius pinigus, ir turėtų būti vengiama rizikingų investicijų.

▼B

12 straipsnis

1.  Turto vertinimo taisyklės nustatomos reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo taisyklėse arba jo steigimo dokumentuose ir užtikrina tinkamą ir skaidrų vertinimo procesą.

2.  Taikant vertinimo procedūras užtikrinama, kad turtas būtų vertinamas tinkamai ir turto vertė būtų apskaičiuojama bent kartą per metus.

3.  Siekiant užtikrinti reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių vertinimo nuoseklumą, EVPRI parengia gaires, kuriose nustatomi bendri investicijų į tokias įmones traktavimo principai, atsižvelgiant į pagrindinį tikslą – siekti daryti išmatuojamą ir teigiamą socialinį poveikį ir pirmiausia naudoti savo pelną siekiant užtikrinti tokį poveikį.

13 straipsnis

1.  Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia kiekvieno valdomo reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo metinę ataskaitą. Ataskaitoje aprašoma reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo portfelio sudėtis ir praėjusių metų veikla. Joje taip pat atskleidžiamas reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo pelnas per jo gyvavimo laikotarpį ir tam tikrais atvejais jo gyvavimo laikotarpiu paskirstytas pelnas. Joje pateikiamos auditorių patikrintos reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo finansinės ataskaitos. Metinė ataskaita rengiama pagal esamus ataskaitų teikimo standartus ir reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojų bei investuotojų sutartas sąlygas. Reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai pateikia ataskaitą investuotojams jų prašymu. Reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai ir investuotojai tarpusavyje gali susitarti dėl papildomos informacijos vieni kitiems atskleidimo.

2.  Metinėje ataskaitoje pateikiama bent ši informacija:

a) išsami informacija apie bendrus socialinius rezultatus, pasiektus įgyvendinant investavimo politiką, ir atitinkamai išsami informacija apie metodą, taikytą vertinant tuos rezultatus;

b) informacija apie visus turto pardavimo, susijusio su reikalavimus atitinkančiomis portfeliui priklausančiomis įmonėmis, atvejus;

c) aprašas, kuriame nurodoma, ar buvo pardavimo atvejų, susijusių su kitu reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo turtu, kuris nėra investuojamas į reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones, remiantis 14 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytais kriterijais;

d) informacijos apie reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojo veiklą, kurios imtasi dėl reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių, kaip nurodyta 14 straipsnio 1 dalies l punkte, santrauka;

▼M1

e) informacija apie investicijų, kurios nėra 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos reikalavimus atitinkančios investicijos, pobūdį, vertę ir tikslą;

▼M1

f) aprašymas, kaip reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo investavimo metodu atsižvelgiama į su aplinka ir klimatu susijusią riziką.

▼B

3.  Reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo auditas atliekamas bent kartą per metus. Auditas patvirtina, kad pinigai ir turtas laikomi reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo vardu ir kad reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas sukūrė ir išlaiko tinkamus įrašus ir kontrolę, susijusius su visų įgaliojimų naudojimu ar reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo ir jo investuotojų pinigų ir turto kontrole. Auditas atliekamas bent kartą per metus.

4.  Jeigu reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas dėl reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo privalo viešai paskelbti metinę finansinę ataskaitą pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo ( 1 ) 4 straipsnį, šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija gali būti teikiama atskirai arba papildomoje metinės finansinės ataskaitos dalyje.

▼M1

5.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija laiku suteikia visą pagal šį straipsnį surinktą informaciją kiekvieno susijusio reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo kompetentingai institucijai, kiekvienos susijusios priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai ir EVPRI, taikydama 23 straipsnyje nurodytą procedūrą.

▼B

14 straipsnis

1.  Reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai, valdydami reikalavimus atitinkančius socialinio verslumo fondus, prieš jų investuotojams priimant investicinius sprendimus aiškiai ir suprantamai pateikia jiems šią informaciją:

a) to valdytojo ir visų kitų paslaugų teikėjų, su kuriais tas valdytojas yra sudaręs sutartis dėl jo valdymo, tapatybę ir jų pareigų aprašą;

▼M1

b) to valdytojo turimų nuosavų lėšų sumą, skirtą tinkamiems žmogiškiesiems ir techniniams ištekliams, kurių reikia kad būtų tinkamai valdomi jo reikalavimus atitinkantys socialinio verslumo fondai;

▼B

c) reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo investavimo strategijos ir tikslų aprašą, įskaitant:

i) reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių, į kurias ketina investuoti, rūšis;

ii) bet kurį kitą reikalavimus atitinkantį socialinio verslumo fondą, į kurį ketina investuoti;

iii) reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių, į kurias ketina investuoti bet kuris kitas reikalavimus atitinkantis socialinio verslumo fondas, nurodytas ii papunktyje, rūšis;

iv) reikalavimų neatitinkančias investicijas, kurias ketina atlikti;

v) metodus, kuriuos ketina taikyti, ir

vi) visų taikomų investavimo apribojimų aprašą;

d) informaciją apie teigiamą socialinį poveikį, kurio siekiama reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo investavimo politika, įskaitant, kai taikoma, tokių rezultatų prognozes, jei tai pagrįsta, ir informaciją apie ankstesnius rezultatus šioje srityje;

e) informaciją apie metodiką, kuri bus taikoma socialiniam poveikiui įvertinti;

f) turto, išskyrus reikalavimus atitinkančias portfeliui priklausančias įmones, bei tvarkos ir kriterijų, kurie taikomi šio turto atrankai, nebent tai būtų grynieji pinigai ar pinigų ekvivalentai, aprašą;

g) reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo rizikos pobūdžio ir visos rizikos, susijusios su turtu, į kurį fondas gali investuoti, arba investavimo metodais, kurie gali būti taikomi, aprašą;

h) reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo vertinimo procedūros ir turtui vertinti taikomos kainų nustatymo metodikos aprašą, įskaitant metodus, taikomus reikalavimus atitinkančioms portfeliui priklausančioms įmonėms vertinti;

i) reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojo atlyginimo apskaičiavimo aprašą;

j) visų susijusių išlaidų ir didžiausių jų sumų aprašą;

k) ankstesnius reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo finansinės veiklos rezultatus, jei jie žinomi;

l) informaciją apie verslo paramos paslaugas ir kitą paramos veiklą, kurią reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas vykdo arba užtikrina pasitelkdamas trečiąsias šalis, kad palengvintų reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių, į kurias reikalavimus atitinkantis socialinio verslumo fondas investuoja, plėtrą, augimą arba jų veiklos tęstinumą kokiu nors kitu aspektu, arba, jeigu tokios paslaugos neteikiamos ar tokia veikla nevykdoma, paaiškinimą, kodėl taip yra;

m) procedūrų, pagal kurias reikalavimus atitinkantis socialinio verslumo fondas gali keisti savo investavimo strategiją arba investavimo politiką, arba jas abi, aprašą.

2.  Visa 1 dalyje nurodyta informacija turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti. Ji nuolat atnaujinama ir reguliariai peržiūrima, jei taikoma.

3.  Jeigu reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas pagal 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą ( 2 ), arba pagal nacionalinės teisės aktus privalo paskelbti prospektą dėl reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija gali būti teikiama atskirai arba kaip prospekto dalis.

4.  Komisijai pagal 26 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nurodoma:

a) šio straipsnio 1 dalies c–f ir l punktuose nurodytos informacijos turinys;

b) kaip šio straipsnio 1 dalies c–f ir l punktuose nurodyta informacija galėtų būti vienodai teikiama, kad būtų užtikrinamas didžiausias įmanomas jos palyginamumas.III

SKYRIUS

PRIEŽIŪRA IR ADMINISTRACINIS BENDRADARBIAVIMAS

15 straipsnis

1.  Reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai, ketinantys naudoti nuorodą „EuSEF“, kai platina savo reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų akcijas ar investicinius vienetus, praneša apie savo ketinimą savo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir pateikia šią informaciją:

a) asmenų, kurie faktiškai vykdo reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdymo veiklą, tapatybę;

b) reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų, kurių investiciniai vienetai ar akcijos platinami, tapatybę ir jų investavimo strategijas;

c) informaciją apie priemones, kurių imtasi siekiant laikytis II skyriuje nustatytų reikalavimų;

d) valstybių narių, kuriose reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas ketina platinti kiekvieno reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo akcijas ar investicinius vienetus, sąrašą.

▼M1 —————

▼B

2.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytoją užregistruoja tik tuo atveju, jeigu įsitikina, kad laikomasi šių sąlygų:

a) asmenys, vykdantys faktinę reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdymo veiklą, yra pakankamai geros reputacijos ir turi pakankamai patirties, be kita ko, susijusios su reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojo taikomomis strategijomis;

b) informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal 1 dalį, yra išsami;

c) priemonės, apie kurias pranešta pagal 1 dalies c punktą, yra tinkamos siekiant laikytis II skyriuje nustatytų reikalavimų.

▼M1 —————

▼B

3.  Registracija pagal šį straipsnį galioja visoje Sąjungos teritorijoje ir suteikia reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojams galimybę reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų akcijas ar investicinius vienetus platinti su nuoroda „EuSEF“ visoje Sąjungoje.

▼M1

4.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija informuoja valdytoją, kaip nurodyta 1 dalyje, ar jis užregistruotas kaip reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas ne vėliau kaip per du mėnesius po to, kai jis pateikė visą toje dalyje nurodytą informaciją.

5.  Pagal šį straipsnį atliekama registracija yra registracija taikant Direktyvos 2011/61/ES 3 straipsnio 3 dalį dėl reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdymo.

6.  Kaip nurodyta šiame straipsnyje, reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas praneša buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai apie visus jo pirminės registracijos pagal šį straipsnį sąlygų esminius pakeitimus prieš tai, kai tokie pakeitimai įgyvendinami.

Jei buveinės valstybės kompetentinga institucija nusprendžia taikyti apribojimus ar atmesti pirmoje pastraipoje nurodytus pakeitimus, ji reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytoją apie tai informuoja per 1 mėnesį nuo tų pakeitimų gavimo. Kompetentinga institucija gali tą laikotarpį pratęsti ne daugiau kaip dar 1 mėnesiu, jei ji mano, kad tai būtina dėl ypatingų su atitinkamu atveju susijusių aplinkybių, prieš tai informavusi reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytoją. Pokyčiai gali būti įgyvendinti, jeigu per atitinkamą įvertinimo laikotarpį atitinkama kompetentinga institucija jiems neprieštarauja.

7.  Siekiant užtikrinti vienodą šio straipsnio taikymą, EVPRI gali parengti projektus techninių reguliavimo standartų, kuriais papildomai patikslinama informacija, kuri turi būti pateikta kompetentingoms institucijoms 1 dalyje nurodytoje registracijos paraiškoje, ir papildomai patikslinamos 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą ir pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

8.  Siekiant užtikrinti vienodą šio straipsnio taikymą, EVPRI gali parengti projektus techninių reguliavimo standartų, kuriais nustatomos 1 dalyje numatytam informacijos teikimui kompetentingoms institucijoms taikomos standartinės formos, šablonai ir procedūros, ir 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

9.  EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 30 straipsnį organizuoja ir atlieka tarpusavio vertinimus, siekiant padidinti registracijos procedūrų, kurias pagal šį reglamentą vykdo kompetentingos institucijos, nuoseklumą.

15a straipsnis

1.  Veiklos leidimą pagal Direktyvos 2011/61/ES 6 straipsnį turintys kolektyvinio investavimo subjektų valdytojai teikia paraišką užregistruoti reikalavimus atitinkančius socialinio verslumo fondus, kuriems jie ketina naudoti nuorodą „EuSEF“.

2.  1 dalyje nurodytą registracijos paraišką, pateikiamą reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo kompetentingai institucijai, sudaro:

a) reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo taisyklės arba steigimo dokumentai;

b) depozitoriumo identifikavimo informacija;

c) 15 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija;

d) valstybių narių, kuriose 1 dalyje nurodyti valdytojai įsteigė ar ketina įsteigti reikalavimus atitinkančius socialinio verslumo fondus, sąrašą.

Taikant pirmos pastraipos c punktą, informacija apie priemones, kurių imtasi siekiant vykdyti šio reglamento II skyriuje nustatytus reikalavimus, yra susijusi su priemonėmis, kurių imtasi siekiant laikytis 5, 6 ir 10 straipsnių, 13 straipsnio 2 dalies ir 14 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktų.

3.  Jei reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo kompetentinga institucija ir buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nėra ta pati institucija, reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo kompetentinga institucija paklausia buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, ar reikalavimus atitinkančiam socialinio verslumo fondui taikomas valdytojo leidimas valdyti AIF ir ar įvykdytos 15 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos sąlygos.

Reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo kompetentinga institucija taip pat gali paprašyti buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos pateikti paaiškinimų ir informacijos, susijusių su 2 dalyje nurodytais dokumentais pagrįstais faktais.

Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija atsakymą pateikia per vieną mėnesį nuo reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo kompetentingos institucijos prašymo gavimo dienos.

4.  1 dalyje nurodyti valdytojai neprivalo teikti informacijos ar dokumentų, kuriuos tie valdytojai jau pateikė pagal Direktyvą 2011/61/ES.

5.  Įvertinusi pagal 2 dalį gautus dokumentus ir gavusi 3 dalyje nurodytą paaiškinimą ir informaciją, reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo kompetentinga institucija kaip reikalavimus atitinkantį socialinio verslumo fondą užregistruoja kiekvieną fondą, kurio valdytojas atitinka 15 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

6.  Reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo kompetentinga institucija informuoja 1 dalyje nurodytą valdytoją, ar tas fondas užregistruotas kaip reikalavimus atitinkantis socialinio verslumo fondas ne vėliau kaip per du mėnesius po to, kai tas valdytojas pateikė visus 2 dalyje nurodytus dokumentus.

7.  Reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų registracija pagal šį straipsnį galioja visoje Sąjungos teritorijoje ir sudaro sąlygas tų fondų akcijas ar investicinius vienetus su nuoroda „EuSEF“ platinti visoje Sąjungoje.

8.  Siekiant užtikrinti vienodą šio straipsnio taikymą, EVPRI gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kuriais papildomai patikslinama, kokia informacija turi būti teikiama kompetentingoms institucijoms pagal 2 dalį.

Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

9.  Siekiant užtikrinti vienodą šio straipsnio taikymą EVPRI gali parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus dėl standartinių formų, šablonų ir informacijos kompetentingoms institucijoms teikimo procedūrų pagal 2 dalį.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

10.  EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 30 straipsnį organizuoja ir atlieka tarpusavio vertinimus, siekdama padidinti registracijos procedūrų, kurias pagal šį reglamentą vykdo kompetentingos institucijos, nuoseklumą.

15b straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad bet koks atsisakymas užregistruoti 15 straipsnyje nurodytą valdytoją arba 15a straipsnyje nurodytą fondą būtų pagrįstas, apie jį būtų pranešta tuose straipsniuose nurodytiems valdytojams ir jį būtų galima apskųsti nacionalinėje teisminėje, administracinėje ar kitokioje institucijoje. Ši teisė apskųsti taip pat taikoma registracijai, kai per du mėnesius po to, kai tas valdytojas pateikė visą reikalaujamą informaciją, sprendimas dėl registracijos nepriimamas. Valstybės narės gali reikalauti, kad valdytojas, prieš naudodamasis ta teise kreiptis į teismą, išnaudotų visas administracines preliminarias teisines priemones, numatytas nacionalinėje teisėje.

▼B

16 straipsnis

Reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai informuoja buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, jei jie ketina platinti:

a) naujo reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo akcijas ar investicinius vienetus arba

b) esamo reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo akcijas ar investicinius vienetus valstybėje narėje, kuri neminima 15 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytame sąraše.

17 straipsnis

▼M1

1.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir EVPRI nedelsdamos praneša apie reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojų registraciją arba pašalinimą iš registro, reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų įtraukimą arba pašalinimą iš registro ir apie valstybių narių, kuriose reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai ketina platinti tų fondų akcijas ar investicinius vienetus, įtraukimą į sąrašą arba pašalinimą iš jo.

Taikant pirmą pastraipą, reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo, kuris užregistruotas pagal 15a straipsnį, kompetentinga institucija nedelsdama praneša to reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojo buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai, priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir EVPRI apie reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo įtraukimą į registrą arba pašalinimą iš jo arba apie valstybių narių, kuriose reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai ketina platinti tų reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų akcijas ar investicinius vienetus, įtraukimą į sąrašą arba pašalinimą iš jo.

2.  Priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos nenustato reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojams jokių reikalavimų ar administracinių procedūrų, susijusių su jų reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimu, ir nereikalauja jokio platinimo patvirtinimo prieš pradedant tokį platinimą. Tokie reikalavimai ar administracinės procedūros apima mokesčius ir kitas rinkliavas.

▼B

3.  Siekiant užtikrinti vienodą šio straipsnio taikymą, EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų, kuriais nustatomas pranešimo pagal šį straipsnį formatas, projektus.

4.  EVPRI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus pateikia Komisijai iki 2014 m. vasario 16 d.

5.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 3 dalyje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnyje nustatytos procedūros.

▼M1

17a straipsnis

1.  Pagal 15 straipsnio 9 dalį ir 15a straipsnio 10 dalį organizuojant ir atliekant tarpusavio vertinimus buveinės valstybės narės kompetentinga institucija arba reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo kompetentinga institucija (kai tai nėra ta pati institucija) užtikrina, kad galutinė informacija, kurios pagrindu buvo atlikta registracija, kaip nustatyta 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse, ir 15a straipsnio 2 dalyje, būtų po registracijos laiku pateikta EVPRI. Tokia informacija pateikiama laikantis 23 straipsnyje nurodytos procedūros.

2.  Siekiant užtikrinti vienodą šio straipsnio taikymą EVPRI gali parengti techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose papildomai patikslinama, kokia informacija turi būti pateikta EVPRI pagal 1 dalį.

Komisijai suteikiami įgaliojimai papildyti šį reglamentą pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

3.  Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio taikymo sąlygas, EVPRI parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus dėl standartinių formų, šablonų ir informacijos EVPRI teikimo procedūrų pagal 1 dalį.

Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus.

▼M1

18 straipsnis

1.  EVPRI tvarko centrinę duomenų bazę, kuri viešai prieinama internetu ir kurioje išvardijami visi nuorodą „EuSEF“ naudojantys reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai ir reikalavimus atitinkantys socialinio verslumo fondai, kuriems jie naudoja tą nuorodą, taip pat valstybės, kuriose platinamos tų fondų akcijos ar investiciniai vienetai.

2.  Savo svetainėje EVPRI pateikia interneto nuorodas į atitinkamą informaciją apie trečiąsias šalis, atitinkančias pagal 3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punkto v papunktį taikomą reikalavimą.

▼B

19 straipsnis

1.  Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija prižiūri, kaip laikomasi šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

▼M1

1a.  2 straipsnio 2 dalyje nurodytų valdytojų atveju buveinės valstybės narės kompetentinga institucija atsakinga už reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojo procedūrų ir veiklos organizavimo tinkamumo priežiūrą, kad tas valdytojas galėtų laikytis su visų jo valdomų reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų steigimu ir veikla susijusių įpareigojimų ir taisyklių. Kompetentinga institucija taip pat atsakinga už tų įpareigojimų ir taisyklių laikymosi priežiūrą.

1b.  Reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo, kurį valdo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytas valdytojas, atveju reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo kompetentinga institucija užtikrina, kad reikalavimus atitinkantis socialinio verslumo fondas atitiktų 5 ir 6 straipsniuose bei 14 straipsnio 1 dalies c ir i punktuose nustatytas taisykles. Reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo kompetentinga institucija taip pat atsako už to fondo taisyklėse ar steigimo dokumentuose nustatytų prievolių vykdymo priežiūrą.

▼B

2.  Tais atvejais, kai priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turi akivaizdžių ir pagrįstų priežasčių manyti, kad reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas pažeidžia šį reglamentą jos teritorijoje, ji nedelsdama apie tai praneša buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija imasi atitinkamų priemonių.

3.  Jeigu reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas toliau elgiasi taip, kad aiškiai pažeidžia šį reglamentą, nepaisant priemonių, kurių ėmėsi buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, arba, jeigu buveinės valstybės narės kompetentinga institucija nesiima veiksmų per pagrįstą laikotarpį, priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija, informavusi buveinės valstybės narės kompetentingą instituciją, gali imtis visų atitinkamų reikiamų priemonių investuotojams apsaugoti, įskaitant galimybę reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojui uždrausti toliau platinti reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų akcijas ar investicinius vienetus priimančiosios valstybės narės teritorijoje.

20 straipsnis

Laikantis nacionalinės teisės, kompetentingos institucijos turi visus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, kurie būtini jų funkcijoms vykdyti. Visų pirma jos turi įgaliojimus:

a) reikalauti susipažinti su bet kokiu bet kokios formos dokumentu ir gauti tokio dokumento kopiją ar ją pasidaryti;

b) reikalauti, kad reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas nedelsdamas pateiktų informaciją;

c) reikalauti informacijos iš kiekvieno asmens, susijusio su reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojo ar reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo veikla;

d) atlikti patikras vietoje iš anksto pranešus arba nepranešus;

e) imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas ir toliau laikytųsi šio reglamento reikalavimų;

f) duoti nurodymą siekiant užtikrinti, kad reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas laikytųsi šiame reglamente nustatytų reikalavimų ir nebekartotų jokių veiksmų, kuriais gali būti pažeistas šis reglamentas.

▼M1

EVPRI pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 30 straipsnį organizuoja ir atlieka tarpusavio vertinimus, siekdama padidinti su priežiūros ir tyrimo įgaliojimais susijusių procedūrų, kurias pagal šį reglamentą vykdo kompetentingos institucijos, nuoseklumą.

▼B

21 straipsnis

1.  Valstybės narės parengia administracinių sankcijų ir kitų administracinių priemonių, taikomų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, taisykles ir imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad šios taisyklės būtų įgyvendintos. Numatytos administracinės sankcijos ir kitos administracinės priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.  Valstybės narės iki ►M1  2020 m. kovo 2 d. ◄ praneša Komisijai ir EVPRI apie 1 dalyje nurodytas taisykles. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir EVPRI apie visus vėlesnius tų taisyklių pakeitimus.

▼M1

3.  2 straipsnio 1 dalyje nurodyti valdytojai visada turi laikytis šio reglamento ir taip pat atsako už bet kokius šio reglamento pažeidimus, įskaitant visus dėl to patirtus nuostolius ar žalą.

2 straipsnio 2 dalyje nurodyti valdytojai visada turi laikytis Direktyvos 2011/61/ES. Jie yra atsakingi už tai, kad būtų užtikrinama atitiktis šio reglamento reikalavimams, ir taip pat yra atsakingi, kaip numatyta Direktyvoje 2011/61/ES. Tie valdytojai taip pat atsako už visus nuostolius ar žalą, patirtus dėl šio reglamento pažeidimo.

▼B

22 straipsnis

▼M1

1.  Kompetentinga institucija, laikydamasi proporcingumo principo, imasi atitinkamų 2 dalyje nurodytų priemonių, jei taikytina, jei reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas:

▼B

a) nesilaiko reikalavimų, taikomų portfelio sudėčiai, ir pažeidžia 5 straipsnį;

b) pažeisdamas 6 straipsnį, platina reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo akcijas ar investicinius vienetus reikalavimų neatitinkantiems investuotojams;

▼M1

c) naudoja nuorodą „EuSEF“, bet nėra užsiregistravęs pagal 15 straipsnį, arba reikalavimus atitinkantis socialinio verslumo fondas nėra užregistruotas pagal 15a straipsnį;

▼B

d) nuorodą „EuSEF“ naudoja platindamas fondų, kurie nėra įsteigti pagal 3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktį, akcijas ir investicinius vienetus;

▼M1

e) užsiregistravo pateikęs klaidingą informaciją arba pasinaudojęs kitomis neteisėtomis priemonėmis, pažeisdamas 15 arba 15a straipsnį;

▼B

f) nevykdo veiklos sąžiningai, teisingai ar deramai profesionaliai, apdairiai ar stropiai ir pažeidžia 7 straipsnio a punktą;

g) nesilaiko tinkamos politikos ir procedūrų, kad išvengtų piktnaudžiavimo, ir pažeidžia 7 straipsnio b punktą;

h) pakartotinai nesilaiko 13 straipsnio reikalavimų dėl metinės ataskaitos;

i) pakartotinai nesilaiko prievolės informuoti investuotojus pagal 14 straipsnį.

▼M1

2.  1 dalyje nurodytais atvejais kompetentinga institucija atitinkamai:

a) imasi priemonių siekdama užtikrinti, kad susijusio reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas laikytųsi 5 ir 6 straipsnių, 7 straipsnio a ir b punktų ir 13–15a straipsnių, jei taikytina;

b) uždraudžia atitinkamo reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojui naudoti nuorodą „EuSEF“ ir pašalina tą valdytoją arba atitinkamą reikalavimus atitinkantį socialinio verslumo fondą iš registro.

3.  1 dalyje nurodyta kompetentinga institucija nedelsdama praneša visoms kitoms susijusioms kompetentingoms institucijoms, visų priimančiųjų valstybių narių, nurodytų 15 straipsnio 1 dalies d punkte, kompetentingoms institucijoms ir EVPRI apie reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojo arba reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo pašalinimą iš registro.

4.  Teisė Sąjungoje platinti vieno ar daugiau reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų akcijas ar investicinius vienetus su nuoroda „EuSEF“ nustoja galioti nuo 2 dalies b punkte nurodyto kompetentingos institucijos sprendimo priėmimo dienos.

▼M1

5.  Buveinės valstybės narės arba priimančiosios valstybės narės, jei taikytina, kompetentinga institucija nedelsdama praneša EVPRI, jeigu ji turi akivaizdžių ir įrodomų priežasčių manyti, kad reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas įvykdė bet kokį iš 1 dalies a–i punktuose nurodytų pažeidimų.

EVPRI, laikydamasi proporcingumo principo, pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 17 straipsnį gali pateikti rekomendacijas susijusioms kompetentingoms institucijoms imtis arba nesiimti kurios nors iš priemonių, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje.

22a straipsnis

Kompetentingoms institucijoms pagal Direktyvą 2011/61/ES suteikti įgaliojimai, įskaitant įgaliojimus, susijusius su nuobaudomis, taip pat taikomi valdytojams, nurodytiems šio reglamento 2 straipsnio 2 dalyje.

▼B

23 straipsnis

1.  Kompetentingos institucijos ir EVPRI bendradarbiauja pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, kad galėtų vykdyti atitinkamas savo pareigas pagal šį reglamentą.

2.  Kompetentingos institucijos ir EVPRI keičiasi visa informacija ir dokumentais, būtinais tam tikroms jų pareigoms pagal šį reglamentą vykdyti, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010, visų pirma šio reglamento pažeidimams nustatyti ir pašalinti.

24 straipsnis

1.  Visiems asmenims, kurie dirba arba dirbo kompetentingoms institucijoms arba EVPRI, taip pat kompetentingų institucijų arba EVPRI nurodymus gaunantiems auditoriams ir ekspertams taikoma prievolė saugoti profesinę paslaptį. Tiems asmenims draudžiama teikti bet kokią konfidencialią informaciją, kurią jie sužino atlikdami pareigas, bet kokiam asmeniui ar institucijai, išskyrus tokią jos santrauką ar apibendrinimą, kad atskiri reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai ir reikalavimus atitinkantys socialinio verslumo fondai negalėtų būti nustatyti, išskyrus atvejus, kuriems taikoma baudžiamoji teisė ir procedūros pagal šį reglamentą.

2.  Valstybių narių kompetentingoms institucijoms arba EVPRI nedraudžiama keistis informacija remiantis šiuo reglamentu arba kitais Sąjungos teisės aktais, kurie taikomi reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojams ir reikalavimus atitinkantiems socialiniams verslumo fondams.

3.  Jeigu kompetentingos institucijos ar EVPRI gauna konfidencialią informaciją pagal 2 dalį, šia informacija jos gali pasinaudoti tik vykdydamos pareigas ir administracinių bei teisminių procesų tikslais.

25 straipsnis

Tuo atveju, jei valstybių narių kompetentingos institucijos nesutaria dėl vienos iš kompetentingų institucijų vertinimo, veiksmų ar neveiklumo tose srityse, kuriose pagal šį reglamentą būtinas daugiau nei vienos valstybės narės kompetentingų institucijų bendradarbiavimas arba veiksmų koordinavimas, kompetentingos institucijos gali perduoti spręsti šį klausimą EVPRI, o ši gali imtis veiksmų naudodamasi pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 19 straipsnį jai suteiktais įgaliojimais, jei šis nesutarimas nėra susijęs su šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkto i papunkčiu arba d punkto i papunkčiu.IV

SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26 straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  3 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 5 dalyje, 10 straipsnio 2 dalyje ir 14 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo 2013 m. gegužės 15 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ketverių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 5 dalyje, 10 straipsnio 2 dalyje ir 14 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 9 straipsnio 5 dalį, 10 straipsnio 2 dalį ir 14 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

27 straipsnis

1.  Komisija persvarsto šį reglamentą, laikydamasi 2 dalyje nurodytų terminų. Į peržiūrą įtraukiama bendra šio reglamento taisyklių veikimo apžvalga ir jas taikant įgyta patirtis, įskaitant:

a) mastą, kuriuo reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai įvairiose valstybėse narėse arba tarpvalstybiniu mastu naudoja nuorodą „EuSEF“;

b) reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų investicijų pasiskirstymą pagal geografines vietoves ir sektorius;

c) informacijos tinkamumo reikalavimus pagal 14 straipsnį, visų pirma tai, ar jie pakankami, kad investuotojai galėtų priimti pagrįstą investicinį sprendimą;

d) įvairių reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų investicijų naudojimą ir to poveikį socialinių įmonių raidai visoje Sąjungoje;

e) galimybę sukurti Europos socialinės įmonės ženklą;

f) galimybę leisti trečiojoje valstybėje įsisteigusiems socialinio verslumo fondams naudoti nuorodą „EuSEF“, atsižvelgiant į patirtį, sukauptą taikant Komisijos rekomendaciją dėl priemonių, kuriomis trečiosios valstybės skatinamos laikytis minimalių gero mokesčių srities valdymo standartų;

g) praktinį reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių nustatymo kriterijų taikymą, to poveikį socialinių įmonių raidai visoje Sąjungoje ir jų teigiamą socialinį poveikį;

h) procedūrų, kurias įgyvendina reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojai, siekdami įvertinti reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių, nurodytų 10 straipsnyje, daromą teigiamą socialinį poveikį, analizę ir galimybių įdiegti darniuosius standartus, skirtus socialiniam poveikiui Sąjungos lygmeniu išmatuoti, tokiu būdu, kuris atitiktų Sąjungos socialinę politiką, įvertinimą;

i) galimybę išplėsti reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų investicinių vienetų platinimą mažmeniniams investuotojams;

j) galimybę įtraukti reikalavimus atitinkančius socialinio verslumo fondus į reikalavimus atitinkantį turtą pagal Direktyvą 2009/65/EB;

k) galimybę papildyti šį reglamentą nuostatomis dėl depozitoriumo veiklos tvarkos;

l) galimų mokesčių kliūčių socialinio verslumo fondams analizę ir galimų mokesčių paskatų, skirtų socialiniam verslumui Sąjungoje skatinti, įvertinimą;

m) visų kliūčių, kurios galėjo trukdyti investavimui į fondus nudojant nuorodą „EuSEF“, taip pat kitų rizikos ribojimo Sąjungos teisės aktų poveikio instituciniams investuotojams įvertinimą.

2.  1 dalyje nurodyta peržiūra atliekama taip:

a) iki ►M1  2022 m. kovo 2 d. ◄ persvarstomi a–e ir g–m punktai ir

b) iki 2015 m. liepos 22 d. persvarstomas f punktas.

3.  Atlikusi 1 dalyje minėtą peržiūrą ir pasikonsultavusi su EVPRI, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, prie kurios, jei tinkama, prideda pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

▼M1

4.  Kartu su peržiūra pagal Direktyvos 2011/61/ES 69 straipsnį, ypač klausimais, nurodytais tos direktyvos 3 straipsnio 2 dalies b punkte, Komisija išnagrinėja:

a) reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdymą ir tai, ar tinkama keisti teisinę sistemą, įskaitant galimybę nustatyti valdymo pasą; ir

b) ar reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų akcijų ar investicinių vienetų platinimo apibrėžtis yra tinkama, kokį poveikį ta apibrėžtis ir skirtingos jos nacionalinės interpretacijos daro reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų veikimui ir perspektyvumui bei tarpvalstybiniu mastu platinamoms tokių fondų akcijoms ar investiciniams vienetams.

Atlikusi tą peržiūrą, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prie kurios, jei tinkama, pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

▼B

28 straipsnis

1.  Komisija iki 2017 m. liepos 22 d. pradeda šio reglamento ir kitų kolektyvinio investavimo subjektams ir jų valdytojams taikomų taisyklių, ypač išdėstytų Direktyvoje 2011/61/ES, sąveikos peržiūrą. Per tą peržiūrą nagrinėjamas šio reglamento taikymo srities klausimas. Ją atliekant surenkami duomenys, padėsiantys įvertinti, ar reikia išplėsti reglamento taikymo sritį ir leisti valdytojams, valdantiems socialinio verslumo fondus, kurių viso turto vertė viršija 2 straipsnio 1 dalyje numatytą ribą, tapti reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojais pagal šį reglamentą.

2.  Atlikusi 1 dalyje nurodytą peržiūrą ir pasikonsultavusi su EVPRI, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, prie kurios, jei tinkama, prideda pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

29 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. liepos 22 d., išskyrus 3 straipsnio 2 dalį, 9 straipsnio 5 dalį, 10 straipsnio 2 dalį ir 14 straipsnio 4 dalį, kurios taikomos nuo 2013 m. gegužės 15 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.( 1 ) OL L 390, 2004 12 31, p. 38.

( 2 ) OL L 345, 2003 12 31, p. 64.

Top