EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0148-20171101

Consolidated text: Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 148/2013 2012 m. gruodžio 19 d. kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas nuostatomis dėl būtiniausių duomenų, kuriuos reikia pateikti sandorių duomenų saugykloms, techninių reguliavimo standartų (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/148/2017-11-01

02013R0148 — LT — 01.11.2017 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 148/2013

2012 m. gruodžio 19 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas nuostatomis dėl būtiniausių duomenų, kuriuos reikia pateikti sandorių duomenų saugykloms, techninių reguliavimo standartų

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 052 2013.2.23, p. 1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/104 2016 m. spalio 19 d.

  L 17

1

21.1.2017
▼B

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 148/2013

2012 m. gruodžio 19 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas nuostatomis dėl būtiniausių duomenų, kuriuos reikia pateikti sandorių duomenų saugykloms, techninių reguliavimo standartų

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Išsami informacija, kurią reikia pateikti pranešimuose (ataskaitose) pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 9 straipsnio 1 ir 3 dalis

1.  Pranešimuose sandorių duomenų saugyklai pateikiama:

a) priedo 1 lentelėje nurodyta išsami informacija, įskaitant su sandorio šalimis susijusią informaciją;

b) priedo 2 lentelėje nurodyta informacija, įskaitant su dviejų sandorio šalių sudaryta išvestinių finansinių priemonių sutartimi susijusią informaciją.

▼M1

2.  1 dalyje nurodyta informacija pateikiama vienu pranešimu.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 1 dalyje nurodyta informacija pateikiama atskirais pranešimais, kai tenkinamos šios sąlygos:

a) išvestinių finansinių priemonių sutartį sudaro kelios išvestinių finansinių priemonių sutartys;

b) priedo lentelių laukeliuose neįmanoma veiksmingai pateikti informacijos apie a punkte nurodytą išvestinių finansinių priemonių sutartį.

Išvestinių finansinių priemonių sutarties, kurią sudaro kelios išvestinių finansinių priemonių sutartys, sandorio šalys iki pranešimo pateikimo termino susitaria dėl atskirų pranešimų, kuriuos dėl išvestinių finansinių priemonių sutarties reikia nusiųsti sandorių duomenų saugyklai, skaičiaus.

Pranešimą teikianti sandorio šalis atskirus pranešimus susieja priedo 2 lentelės 14 laukelyje nurodytu identifikatoriumi, kuris sandorio šalies lygmeniu sandorių pranešimų grupei yra unikalus.

▼B

3.  Kai abiejų sandorio šalių vardu teikiamas vienas pranešimas, jame pateikiama priedo 1 lentelėje išdėstyta informacija, susijusi su kiekviena sandorio šalimi. Priedo 2 lentelėje išdėstyta informacija pateikiama tik kartą.

4.  Kai abiejų sandorio šalių vardu teikiamas vienas pranešimas, jame nurodomas šis faktas, kaip nustatyta priedo 1 lentelės 9 lauke.

5.  Kai sutarties duomenis sandorių duomenų saugyklai teikia viena sandorio šalis kitos sandorio šalies vardu arba kai apie sutartį sandorių duomenų saugyklai praneša trečiasis subjektas vienos ar abiejų sandorio šalių vardu, pateikiama visa išsami informacija, kuri būtų buvusi pateikta, jei apie sutartis sandorių duomenų saugyklai būtų atskirai pranešusi kiekviena sandorio šalis.

6.  Kai išvestinių finansinių priemonių sutartis turi požymių, būdingų daugiau nei vienam pagrindiniam turtui, kaip nurodyta priedo 2 lentelėje, pranešime nurodoma turto klasė, į kurią sutartis labiausiai panaši – dėl to sandorio šalys susitaria prieš siunčiant pranešimą sandorių duomenų saugyklai.

▼M1

2 straipsnis

Sandoriai, kurių tarpuskaita atlikta

1.  Kai išvestinių finansinių priemonių sutarties, kurios informacija jau pateikta pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 9 straipsnį, tarpuskaitą vėliau atlieka pagrindinė sandorio šalis, apie tą sutartį pranešama kaip apie nutrauktą priedo 2 lentelės 93 laukelyje nurodant veiksmo rūšį „pirmalaikis sutarties nutraukimas“ ir pranešama apie naujas sutartis, atsiradusias atlikus tarpuskaitą.

2.  Kai sutartis ir sudaroma prekybos vietoje, ir jos tarpuskaita atliekama tą pačią dieną, pranešama tik apie sutartis, atsiradusias atlikus tarpuskaitą.

3 straipsnis

Pozicijų duomenų teikimas

1.  Duomenys apie įkaitą, kurių reikalaujama pagal priedo 1 lentelę, apima duomenis apie visus pateiktus ir gautus įkaitus priedo 1 lentelės 21–35 laukeliuose.

2.  Jei sandorio šalis netaiko užtikrinimo kiekvieno sandorio lygmeniu, sandorio šalys pateikia sandorių duomenų saugyklai informaciją apie portfelio lygmeniu pateiktą ir gautą įkaitą priedo 1 lentelės 21–35 laukeliuose.

3.  Jei informacija apie įkaitą, susijusį su sutartimi, pateikiama portfelio lygmeniu, pranešimą teikianti sandorio šalis nurodo sandorių duomenų saugyklai kodą, pagal kurį identifikuojamas su sutartimi, apie kurią teikiama informacija, susijęs portfelis priedo 1 lentelės 23 laukelyje.

4.  Ne finansų sandorio šalys, išskyrus nurodytąsias Reglamento (ES) Nr. 648/2012 10 straipsnyje, neprivalo pateikti informacijos apie sutarčių, nurodytų šio reglamento priedo 1 lentelėje, įkaitą, vertinimą pagal rinkos kainą ar vertinimą pagal modelį.

5.  Sutarčių, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, atveju sandorio šalis pateikia pagrindinės sandorio šalies pateiktą sutarties vertinimą priedo 1 lentelės 17–20 laukeliuose.

6.  Sutarčių, kurių tarpuskaitos neatlieka pagrindinė sandorio šalis, atveju šio reglamento priedo 1 lentelės 17–20 laukeliuose sandorio šalis pateikia sutarties vertinimą, atliktą pagal metodiką, apibrėžtą Sąjungos priimtame ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1126/2008 ( 1 ) priede nurodytame 13-ajame tarptautiniame finansinės atskaitomybės standarte „Tikrosios vertės nustatymas“.

▼M1

3a straipsnis

Tariamoji suma

1.  Priedo 2 lentelės 20 laukelyje nurodyta išvestinių finansinių priemonių sutarties tariamoji suma nurodoma taip:

a) apsikeitimo, ateities ir išankstinių sandorių, kuriais prekiaujama piniginiais vienetais, atveju – orientacinė suma, pagal kurią nustatomi sutartiniai mokėjimai išvestinių finansinių priemonių rinkose;

b) pasirinkimo sandorių atveju apskaičiuojama pagal vykdymo kainą;

c) finansinių sutarčių dėl kainų skirtumų ir išvestinių finansinių priemonių sutarčių, susijusių su biržos prekėmis, nurodomomis tokiais vienetais kaip bareliai ar tonos, atveju – kiekio, išreikšto atitinkama sutartyje nustatyta kaina, galutinė suma;

d) išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tariamoji suma apskaičiuojama naudojant pagrindinio turto kainą ir tokia kaina sužinoma tik atsiskaitymo metu, atveju – dienos pabaigos pagrindinio turto kaina sutarties sudarymo dieną.

2.  Pradiniame pranešime apie išvestinių finansinių priemonių sutartį, kurios tariamoji suma laikui bėgant keičiasi, yra nurodoma tariamoji suma, taikoma išvestinių finansinių priemonių sutarties sudarymo dieną.

▼M1

4 straipsnis

Pranešimų žurnalas

Sandorių duomenų saugyklose registruojamų duomenų pakeitimai saugomi žurnale, kuriame nurodomas pakeitimo paprašęs asmuo ar asmenys, įskaitant pačią sandorių duomenų saugyklą, jei taikoma, taip pat nurodoma tokio pakeitimo priežastis arba priežastys, data ir laiko žyma, pateikiamas aiškus pakeitimų aprašymas, įskaitant seną ir naują atitinkamų duomenų turinį, kaip išdėstyta priedo 2 lentelės 93 laukelyje.

▼B

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M1
PRIEDAS

Išsami informacija, kurią reikia pateikti sandorių duomenų saugykloms1  lentelė

Sandorio šalies duomenys

 

Laukelis

Išsami informacija, kurią reikia pateikti

 

Sutarties šalys

 

1

Pranešimo laiko žyma

Pranešimo pateikimo sandorių duomenų saugyklai data ir laikas.

2

Pranešimą teikiančios sandorio šalies identifikatorius

Unikalus kodas, pagal kurį identifikuojama pranešimą teikianti sandorio šalis.

3

Kitos sandorio šalies identifikatoriaus rūšis

Kodo, pagal kurį identifikuojama kita sandorio šalis, rūšis.

4

Kitos sandorio šalies identifikatorius

Unikalus kodas, pagal kurį identifikuojama kita sandorio šalis.

Šis laukelis pildomas iš pranešimą teikiančios sandorio šalies pozicijos. Privataus asmens atveju nuosekliai naudojamas kliento kodas.

5

Kitos sandorio šalies valstybė

Valstybės, kurioje yra kitos sandorio šalies registruotoji buveinė, arba gyvenamosios vietos valstybės, jei kita sandorio šalis yra fizinis asmuo, kodas.

6

Pranešimą teikiančios sandorio šalies įmonių sektorius

Pranešimą teikiančios sandorio šalies įmonės veiklos pobūdis.

Jei pranešimą teikianti sandorio šalis yra finansų sandorio šalis, šiame laukelyje pateikiami visi būtini kodai, įtraukti į finansų sandorio šalių taksonomiją ir taikomi tai sandorio šaliai.

Jei pranešimą teikianti sandorio šalis yra ne finansų sandorio šalis, šiame laukelyje pateikiami visi būtini kodai, įtraukti į ne finansų sandorio šalių taksonomiją ir taikomi tai sandorio šaliai.

Jei pranešimas apima daugiau nei vienos rūšies veiklą, kodai pateikiami atitinkamos veiklos santykinės svarbos tvarka.

7

Pranešimą teikiančios sandorio šalies pobūdis

Nurodyti, ar pranešimą teikianti sandorio šalis yra pagrindinė sandorio šalis, finansų sandorio šalis, ne finansų sandorio šalis, ar kita sandorio šalis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 (1) 1 straipsnio 5 dalį arba 2 straipsnio 1, 8 ir 9 punktus.

8

Maklerio identifikatorius

Jei makleris veikia kaip pranešimą teikiančios sandorio šalies tarpininkas ir pats netampa sandorio šalimi, pranešimą teikianti sandorio šalis nurodo šio maklerio unikalų kodą.

9

Pranešimą teikiančio subjekto identifikatorius

Jei pranešimą teikianti sandorio šalis teikti pranešimą pavedė trečiajai šaliai arba kitai sandorio šaliai, šiame laukelyje turi būti nurodomas to subjekto unikalus kodas.

Priešingu atveju šis laukelis paliekamas tuščias.

10

Tarpuskaitos nario identifikatorius

Jei atliekama išvestinių finansinių priemonių sutarties tarpuskaita ir pranešimą teikianti sandorio šalis pati nėra tarpuskaitos narė, šiame laukelyje nurodomas tarpuskaitos nario, per kurį atliekama išvestinių finansinių priemonių sutarties tarpuskaita, unikalus kodas.

11

Naudos gavėjo identifikatoriaus rūšis

Kodo, pagal kurį identifikuojamas naudos gavėjas, rūšis.

12

Naudos gavėjo identifikatorius

Šalis, kuriai taikomos teisės ir pareigos pagal sutartį.

Kai sandoris vykdomas per tam tikrą struktūrą, kaip antai patikos fondą ar fondą, atstovaujantį naudos gavėjų grupei, kaip naudos gavėjas nurodoma ta struktūra.

Jei sutarties naudos gavėjas nėra šios sutarties šalis, pranešimą teikianti sandorio šalis nurodo šio naudos gavėjo unikalų kodą arba privataus asmens atveju – kliento kodą, nuosekliai naudojamą ir suteiktą juridinio asmens, kurio paslaugomis naudojasi privatus asmuo.

13

Prekybos įgaliojimai

Nurodoma, ar pranešimą teikianti sandorio šalis sudarė sutartį savo sąskaita (savo vardu ar kliento vardu), ar kliento sąskaita ir jo vardu.

14

Sandorio šalies pobūdis

Nurodoma, ar pranešimą teikianti sandorio šalis yra pirkėjas, ar pardavėjas.

15

Tiesioginė sąsaja su komercine veikla ar iždo finansavimo veikla

Informacija apie tai, ar sutartį galima objektyviai vertinti kaip tiesiogiai susijusią su pranešimą teikiančios sandorio šalies komercine ar iždo finansavimo veikla, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 10 straipsnio 3 dalyje.

Šis laukelis paliekamas tuščias, jei pranešimą teikianti sandorio šalis yra finansų sandorio šalis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 8 punkte.

16

Tarpuskaitos riba

Informacija apie tai, ar pranešimą teikianti sandorio šalis viršija tarpuskaitos ribą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 10 straipsnio 3 dalyje.

Šis laukelis paliekamas tuščias, jei pranešimą teikianti sandorio šalis yra finansų sandorio šalis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnio 8 punkte.

17

Sutarties vertė

Sutarties vertė pagal rinkos kainą arba pagal modelį, kai taikoma, remiantis Reglamento (ES) Nr. 648/2012 11 straipsnio 2 dalimi. Sandorio, kurio tarpuskaita atlikta, atveju naudojamas pagrindinės sandorio šalies vertinimas.

18

Vertės valiuta

Valiuta, naudota sutarčiai įvertinti.

19

Vertinimo laiko žyma

Paskutinio vertinimo data ir laikas. Vertinimo pagal rinkos kainą atveju nurodoma referencinių kainų paskelbimo data ir laikas.

20

Vertinimo rūšis

Nurodoma, ar vertinimas atliktas pagal rinkos kainą, ar pagal modelį, ar pateiktas pagrindinės sandorio šalies vertinimas.

21

Užtikrinimas įkaitu

Nurodoma, ar egzistuoja sandorio šalių susitarimas dėl įkaito.

22

Įkaitas portfelio lygmeniu

Nurodoma, ar užtikrinimas įkaitu atliktas portfelio lygmeniu.

Portfelis reiškia, kad įkaitas apskaičiuojamas remiantis grynosiomis pozicijomis, susidarančiomis dėl sutarčių rinkinio, o ne kiekvienam sandoriui.

23

Įkaito portfelio kodas

Jei apie įkaitą pranešama portfelio lygmeniu, portfelis turėtų būti identifikuojamas pagal unikalų kodą, kurį nustato pranešimą teikianti sandorio šalis.

24

Pateikta pradinė garantinė įmoka

Pranešimą teikiančios sandorio šalies kitai sandorio šaliai pateiktos pradinės garantinės įmokos vertė.

Kai pradinė garantinė įmoka pateikiama portfelio lygmeniu, šiame laukelyje turėtų būti nurodyta bendra to portfelio atžvilgiu pateiktų pradinių garantinių įmokų vertė.

25

Pateiktos pradinės garantinės įmokos valiuta

Nurodoma pateiktos pradinės garantinės įmokos valiuta.

26

Pateikta kintamoji garantinė įmoka

Pranešimą teikiančios sandorio šalies kitai sandorio šaliai pateiktos kintamosios garantinės įmokos, įskaitant tą, už kurią atsiskaitoma pinigais, vertė.

Kai kintamoji garantinė įmoka pateikiama portfelio lygmeniu, šiame laukelyje turėtų būti nurodyta bendra to portfelio atžvilgiu pateiktų kintamųjų garantinių įmokų vertė.

27

Pateiktų kintamųjų garantinių įmokų valiuta

Nurodoma pateiktos kintamosios garantinės įmokos valiuta.

28

Gauta pradinė garantinė įmoka

Pranešimą teikiančios sandorio šalies iš kitos sandorio šalies gautos pradinės garantinės įmokos vertė.

Kai pradinė garantinė įmoka gaunama portfelio lygmeniu, šiame laukelyje turėtų būti nurodyta bendra to portfelio atžvilgiu gautos pradinės garantinės įmokos vertė.

29

Gautos pradinės garantinės įmokos valiuta

Nurodoma gautos pradinės garantinės įmokos valiuta.

30

Gauta kintamoji garantinė įmoka

Pranešimą teikiančios sandorio šalies iš kitos sandorio šalies gautos kintamosios garantinės įmokos, įskaitant tą, už kurią atsiskaitoma pinigais, vertė.

Kai kintamoji garantinė įmoka gaunama portfelio lygmeniu, šiame laukelyje turėtų būti nurodyta bendra to portfelio atžvilgiu gautos kintamosios garantinės įmokos vertė.

31

Gautų kintamųjų garantinių įmokų valiuta

Nurodoma gautos kintamosios garantinės įmokos valiuta.

32

Pateiktas įkaito perviršis

Pateikto įkaito, viršijančio reikalaujamą įkaitą, vertė.

33

Pateikto įkaito perviršio valiuta

Nurodoma pateikto įkaito perviršio valiuta.

34

Gautas įkaito perviršis

Gauto įkaito, viršijančio reikalaujamą įkaitą, vertė.

35

Gauto įkaito perviršio valiuta

Nurodoma gauto įkaito perviršio valiuta.

(1)   2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).2  lentelė

Bendri duomenys

 

Laukelis

Išsami informacija, kurią reikia pateikti

Taikomos išvestinių finansinių priemonių sutarčių rūšys

 

2a skirsnis. Sutarties rūšis

 

Visos sutartys

1

Sutarties rūšis

Visos sutartys, apie kurias teikiama informacija, suskirstomos pagal rūšį.

 

2

Turto klasė

Visos sutartys, apie kurias teikiama informacija, suskirstomos pagal turto, kuriuo jos pagrįstos, klasę.

 

 

2b skirsnis. Informacija apie sutartį

 

Visos sutartys

3

Produkto klasifikacijos rūšis

Atitinkamos produkto klasifikacijos rūšis.

 

4

Produkto klasifikacija

Produktų, kurie identifikuojami pagal tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį (ISIN kodą) arba alternatyvaus priemonės identifikavimo (AII) kodą, atveju nurodomas finansinių priemonių klasifikavimo (CFI) kodas.

Produktų, neturinčių ISIN arba AII kodo, atveju nurodomas patvirtintas unikalus produkto identifikatorius (UPI). Kol UPI kodas patvirtinamas, tie produktai klasifikuojami pagal CFI kodą.

 

5

Produkto identifikatoriaus rūšis

Atitinkamo produkto identifikatoriaus rūšis.

 

6

Produkto identifikatorius

Produktas identifikuojamas pagal ISIN arba AII kodą. Naudojamas AII kodas, jei produktu prekiaujama prekybos vietoje, kuri klasifikuojama pagal AII kodą EVPRI interneto svetainėje skelbiamame registre, sukurtame remiantis kompetentingų institucijų pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1287/2006 (1) 13 straipsnio 2 dalį teikiama informacija.

AII naudojamas tik iki deleguotojo akto, Komisijos priimto pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 (2) 27 straipsnio 3 dalį, taikymo pradžios datos.

 

7

Pagrindinės priemonės identifikatoriaus rūšis

Atitinkamo pagrindinės priemonės identifikatoriaus rūšis.

 

8

Pagrindinės priemonės identifikatorius

Pagrindinė priemonė identifikuojama naudojant unikalų šios priemonės identifikatorių pagal jos rūšį.

AII naudojamas tik iki deleguotojo akto, Komisijos priimto pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 27 straipsnio 3 dalį, taikymo pradžios datos.

Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių atveju nurodomas išvestinės finansinės priemonės pagrindinės pozicijos ISIN kodas.

Krepšelių, kuriuos, be kita ko, sudaro finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, atveju nurodomos tik finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje.

 

9

1 tariamosios sumos valiuta

Tariamosios sumos valiuta.

Palūkanų normų arba valiutų išvestinių finansinių priemonių sutarties atveju tai bus 1 sandorio dalies tariamosios sumos valiuta.

 

10

2 tariamosios sumos valiuta

Kita tariamosios sumos valiuta.

Palūkanų normų arba valiutų išvestinių finansinių priemonių sutarties atveju tai bus 2 sandorio dalies tariamosios sumos valiuta.

 

11

Pristatymo valiuta

Valiuta, kurią reikia pristatyti.

 

 

2c skirsnis. Išsami informacija apie sandorį

 

Visos sutartys

12

Sandorio identifikatorius

Kol atsiras pasauliniai UTI kodai, unikalus sandorio identifikavimo numeris, suderintas su kita sandorio šalimi.

 

13

Pranešimo sekimo numeris

Unikalus pranešimų, susijusių su tuo pačiu išvestinių finansinių priemonių sutarties vykdymu, grupės numeris.

 

14

Sudėtinių sandorių komponentų identifikatorius

Pranešimą teikiančios įmonės vidinis identifikatorius, skirtas visiems pranešimams, susijusiems su ta pačia išvestinių finansinių priemonių sutartimi, kurią sudaro kelios išvestinių finansinių priemonių sutartys, identifikuoti ir susieti. Kodas sandorio šalies lygmeniu turi būti unikalus sandorių pranešimų, susijusių su išvestinių finansinių priemonių sutartimi, grupei.

Laukelis turi būti pildomas tik tuo atveju, jei įmonė vykdo išvestinių finansinių priemonių sutartį, sudarytą iš dviejų ar daugiau išvestinių finansinių priemonių sutarčių, ir jei informacijos apie šią sutartį neįmanoma tinkamai pateikti vienu pranešimu.

 

15

Įvykdymo vieta

Išvestinių finansinių priemonių sutarties įvykdymo vieta identifikuojama pagal unikalų šios vietos kodą.

Jei sutartis sudaryta ne biržoje ir atitinkama priemone leidžiama prekiauti arba prekiaujama prekybos vietoje, naudojamas MIC kodas „XOFF“.

Jei sutartis sudaryta ne biržoje ir atitinkama priemone neleidžiama prekiauti arba neprekiaujama prekybos vietoje, naudojamas MIC kodas „XXXX“.

 

16

Portfelio suspaudimas

Nurodoma, ar sutartis atsiranda dėl portfelio suspaudimo, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 600/2014 2 straipsnio 1 dalies 47 punkte, operacijos.

 

17

Kaina/norma

Kiekvienos išvestinės finansinės priemonės kaina, atėmus, kai taikoma, komisinį atlygį ir sukauptas palūkanas.

 

18

Kainos žymėjimas

Būdas, kuriuo išreikšta kaina.

 

19

Kainos valiuta

Valiuta, kuria išreikšta kaina/norma.

 

20

Tariamoji suma

Orientacinė suma, pagal kurią nustatomi sutartiniai mokėjimai. Dalinio sutarties nutraukimo, amortizacijos ir sutarčių, kurių tariamoji suma dėl sutarties ypatybių laikui bėgant keičiasi, atveju ji rodo po pakeitimo likusią tariamąją sumą.

 

21

Kainos daugiklis

Finansinės priemonės vienetų viename prekybos lote skaičius; pavyzdžiui, sutarties išvestinių finansinių priemonių skaičius.

 

22

Kiekis

Į pranešimą įtrauktų sutarčių skaičius.

Pirkimo ir pardavimo kainų skirtumo lažybų sandorių (angl. spread bets) atveju kiekis yra piniginė vertė, kuria lažinamasi, tiesioginės pagrindinės finansinės priemonės vieno punkto pokyčiui.

 

23

Išankstinis mokėjimas

Bet kokio pranešimą teikiančios sandorio šalies atlikto ar gauto išankstinio mokėjimo suma.

 

24

Pristatymo rūšis

Nurodoma, ar pagal sutartį atsiskaitoma fiziškai pristatant finansines priemones, ar pinigais.

 

25

Įvykdymo laiko žyma

Data ir laikas, kada buvo įvykdyta sutartis.

 

26

Įsigaliojimo data

Data, kai įsigalioja įsipareigojimai pagal sutartį.

 

27

Termino pabaigos data

Pradinė sutarties, apie kurią teikiama informacija, galiojimo pabaigos data.

Šiame laukelyje neteikiama informacija apie pirmalaikį sutarties nutraukimą.

 

28

Sutarties nutraukimo data

Sutarties nutraukimo data pirmalaikio sutarties, apie kurią teikiama informacija, nutraukimo atveju.

 

29

Atsiskaitymo data

Pagrindinės priemonės atsiskaitymo data.

Jei egzistuoja daugiau nei viena, galima naudoti daugiau laukelių.

 

30

Pagrindinio susitarimo rūšis

Nuoroda į bet kurį pagrindinį susitarimą, jei yra (pvz., Tarptautinės apsikeitimo sandorių ir išvestinių finansinių priemonių asociacijos pagrindinis susitarimas (ISDA Master Agreement); pagrindinis elektros energijos pirkimo ir pardavimo susitarimas (Master Power Purchase and Sale Agreement); tarptautinis pagrindinis valiutos keitimo susitarimas (International ForEx Master Agreement); Europos pagrindinis susitarimas (European Master Agreement) ar bet kokie vietos pagrindiniai susitarimai).

 

31

Pagrindinio susitarimo versija

Nuoroda į pagrindinio susitarimo versijos, naudotos sandoryje, apie kurį teikiama informacija, metus, jei taikoma (pvz., 1992 m., 2002 m. ir t. t.).

 

 

2d skirsnis. Rizikos mažinimas/Pranešimas

 

Visos sutartys

32

Patvirtinimo laiko žyma

Patvirtinimo data ir laikas, kaip nustatyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 149/2013 (3) 12 straipsnyje.

 

33

Patvirtinimo būdas

Ar sutartis patvirtinta elektroniškai, patvirtinta neelektroniškai ar tebėra nepatvirtinta.

 

 

2e skirsnis. Tarpuskaita

 

Visos sutartys

34

Tarpuskaitos prievolė

Nurodoma, ar sutartis, apie kurią teikiama informacija, priklauso ne biržos išvestinių finansinių priemonių klasei, kuriai, kaip paskelbta, taikoma tarpuskaitos prievolė, ir ar abiem sandorio šalims taikoma tarpuskaitos prievolė pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012 sutarties įvykdymo metu.

 

35

Tarpuskaita atlikta

Nurodoma, ar atlikta tarpuskaita.

 

36

Tarpuskaitos laiko žyma

Tarpuskaitos atlikimo laikas ir data.

 

37

Pagrindinė sandorio šalis

Jei sutarties tarpuskaita atlikta, unikalus pagrindinės sandorio šalies, kuri atliko sutarties tarpuskaitą, kodas.

 

38

Grupės vidaus sandoris

Nurodoma, ar sutartis sudaryta kaip grupės vidaus sandoris, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 648/2012 3 straipsnyje.

 

 

2f skirsnis. Palūkanų normos

 

Palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės

39

1 sandorio dalies fiksuotoji norma

Nurodoma naudota 1 sandorio dalies fiksuotoji norma, jei taikoma.

 

40

2 sandorio dalies fiksuotoji norma

Nurodoma naudota 2 sandorio dalies fiksuotoji norma, jei taikoma.

 

41

1 sandorio dalies fiksuotosios normos dienų skaičius

Atitinkamo 1 sandorio dalies fiksuotosios normos mokėtojo skaičiavimo laikotarpio faktinis dienų skaičius, jei taikoma.

 

42

2 sandorio dalies fiksuotosios normos dienų skaičius

Atitinkamo 2 sandorio dalies fiksuotosios normos mokėtojo skaičiavimo laikotarpio faktinis dienų skaičius, jei taikoma.

 

43

1 sandorio dalies fiksuotosios normos mokėjimo dažnumas – laikotarpis

Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas 1 sandorio dalies fiksuotosios normos mokėjimų dažnumas, jei taikoma.

 

44

1 sandorio dalies fiksuotosios normos mokėjimo dažnumas – daugiklis

Laikotarpio, kuriuo apibūdinamas 1 sandorio dalies fiksuotosios normos mokėjimų dažnumas, daugiklis, jei taikoma.

 

45

2 sandorio dalies fiksuotosios normos mokėjimo dažnumas – laikotarpis

Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas 2 sandorio dalies fiksuotosios normos mokėjimų dažnumas, jei taikoma.

 

46

2 sandorio dalies fiksuotosios normos mokėjimo dažnumas – daugiklis

Laikotarpio, kuriuo apibūdinamas 2 sandorio dalies fiksuotosios normos mokėjimų dažnumas, daugiklis, jei taikoma.

 

47

1 sandorio dalies kintamosios normos mokėjimo dažnumas – laikotarpis

Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas 1 sandorio dalies kintamosios normos mokėjimų dažnumas, jei taikoma.

 

48

1 sandorio dalies kintamosios normos mokėjimo dažnumas – daugiklis

Laikotarpio, kuriuo apibūdinamas 1 sandorio dalies kintamosios normos mokėjimų dažnumas, daugiklis, jei taikoma.

 

49

2 sandorio dalies kintamosios normos mokėjimo dažnumas – laikotarpis

Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas 2 sandorio dalies kintamosios normos mokėjimų dažnumas, jei taikoma.

 

50

2 sandorio dalies kintamosios normos mokėjimo dažnumas – daugiklis

Laikotarpio, kuriuo apibūdinamas 2 sandorio dalies kintamosios normos mokėjimų dažnumas, daugiklis, jei taikoma.

 

51

1 sandorio dalies kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas – laikotarpis

Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas 1 sandorio dalies kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas, jei taikoma.

 

52

1 sandorio dalies kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas – daugiklis

Laikotarpio, kuriuo apibūdinamas 1 sandorio dalies kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas, daugiklis, jei taikoma.

 

53

2 sandorio dalies kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas – laikotarpis

2 sandorio dalies kintamosios normos perskaičiavimo dažnumo laikotarpis, jei taikoma.

 

54

2 sandorio dalies kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas – daugiklis

Laikotarpio, kuriuo apibūdinamas 2 sandorio dalies kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas, daugiklis, jei taikoma.

 

55

1 sandorio dalies kintamoji norma

Nurodomos naudojamos palūkanų normos, perskaičiuojamos iš anksto nustatytais intervalais, darant nuorodą į rinkos pagrindinę normą, jei taikoma.

 

56

1 sandorio dalies kintamosios normos bazinis laikotarpis – laikotarpis

Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas 1 sandorio dalies kintamosios normos bazinis laikotarpis, jei taikoma.

 

57

1 sandorio dalies kintamosios normos bazinis laikotarpis – daugiklis

Laikotarpio, kuriuo apibūdinamas 1 sandorio dalies kintamosios normos bazinis laikotarpis, daugiklis, jei taikoma.

 

58

2 sandorio dalies kintamoji norma

Nurodomos naudojamos palūkanų normos, perskaičiuojamos iš anksto nustatytais intervalais, darant nuorodą į rinkos pagrindinę normą, jei taikoma.

 

59

2 sandorio dalies kintamosios normos bazinis laikotarpis – laikotarpis

Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas 2 sandorio dalies kintamosios normos bazinis laikotarpis, jei taikoma.

 

60

2 sandorio dalies kintamosios normos bazinis laikotarpis – daugiklis

Laikotarpio, kuriuo apibūdinamas 2 sandorio dalies kintamosios normos bazinis laikotarpis, daugiklis, jei taikoma.

 

 

2g skirsnis. Valiutų keitimas

 

Valiutų išvestinės finansinės priemonės

61

2 pristatymo valiuta

Kita valiuta, jei skiriasi nuo pristatymo valiutos.

 

62

1 valiutos kursas

Valiutos keitimo kursas tuo momentu, kai užfiksuota sutarties sudarymo data ir laikas. Jis išreiškiamas kaip bazinės valiutos kaina kotiruotės valiuta.

 

63

Išankstinis valiutos kursas

Išankstinis valiutos kursas, dėl kurio sandorio šalys susitarė sutartyje. Jis išreiškiamas kaip bazinės valiutos kaina kotiruotės valiuta.

 

64

Valiutos kurso pagrindas

Valiutos keitimo pagrindinės valiutos.

 

 

2h skirsnis. Biržos prekės ir apyvartiniai taršos leidimai

 

Biržos prekių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės

 

Bendroji informacija

 

 

65

Biržos prekių kategorijos

Nurodoma sutarties pagrindinės biržos prekės rūšis.

 

66

Išsami informacija apie biržos prekes

Išsami informacija apie tam tikrą biržos prekę, nepateikta 65 laukelyje.

 

 

Energija

67–77 laukeliai taikomi tik išvestinių finansinių priemonių sutartims, susijusioms su Sąjungoje tiekiamomis gamtinėmis dujomis ir elektros energija.

 

67

Tiekimo vieta arba zona

Rinkos zonos (-ų) tiekimo vieta (-os).

 

68

Sujungimo taškas

Transportavimo sutarties sienos (-ų) kirtimo punkto (-ų) identifikavimas.

 

69

Apkrovos rūšis

Nurodomas tiekimo pobūdis.

 

 

Pasikartojantis 70–77 laukelių skirsnis

 

 

70

Apkrovos tiekimo intervalai

Kiekvieno bloko ar profilio laiko intervalas.

 

71

Tiekimo pradžios data ir laikas

Tiekimo pradžios data ir laikas.

 

72

Tiekimo pabaigos data ir laikas

Tiekimo pabaigos data ir laikas.

 

73

Trukmė

Tiekimo laikotarpio trukmė

 

74

Savaitės dienos

Tiekimo savaitės dienos.

 

75

Tiekimo pajėgumas

Kiekvieno apkrovos tiekimo intervalo, nurodyto 70 laukelyje, tiekimo pajėgumas.

 

76

Kiekio vienetas

Dieninis ar valandinis kiekis, išreikštas MWh arba kWh/d, atsižvelgiant į pagrindinę biržos prekę.

 

77

Kaina už kiekį per laiko intervalą

Jei taikoma, kaina už kiekį per tiekimo laiko intervalą.

 

 

2i skirsnis. Pasirinkimo sandoriai

 

Sutartys, kuriose numatytas pasirinkimo sandoris

78

Pasirinkimo sandorio rūšis

Nurodoma, ar išvestinių finansinių priemonių sutartis yra pirkimo (teisė pirkti konkretų pagrindinį turtą), ar pardavimo (teisė parduoti konkretų pagrindinį turtą) sandoris, ar neįmanoma nustatyti, ar jis išvestinių finansinių priemonių sutarties įvykdymo metu bus pirkimo, ar pardavimo sandoris.

— Pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių atveju nurodoma:

— „Put“ – pardavimo, jei tai gavimo pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorių (angl. receiver swaption), kai pirkėjas turi teisę sudaryti apsikeitimo sandorį kaip fiksuotosios normos gavėjas,

— „Call“ – pirkimo, jei tai pirkimo pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorių (angl. payer swaption), kai pirkėjas turi teisę sudaryti apsikeitimo sandorį kaip fiksuotosios normos mokėtojas.

— Viršutinių ir apatinių ribų sandorių atveju nurodoma:

— „Put“ – pardavimo, kai tai apatinės ribos,

— „Call“ – pirkimo, kai tai viršutinės ribos.

 

79

Pasirinkimo sandorio vykdymo būdas

Nurodoma, ar pasirinkimo sandorį galima įvykdyti tik fiksuotą datą (europietiško ir azijietiško stiliaus), kelias iš anksto nustatytas datas (Bermudų) ar bet kuriuo metu sandorio galiojimo laikotarpiu (amerikietiškas).

 

80

Vykdymo kaina (viršutinė/apatinė riba)

Pasirinkimo sandorio vykdymo kaina.

 

81

Vykdymo kainos žymėjimas

Būdas, kuriuo išreikšta vykdymo kaina.

 

82

Pagrindinės priemonės termino pabaigos data

Pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių atveju – pagrindinio apsikeitimo sandorio termino pabaigos data.

 

 

2j skirsnis. Kredito išvestinės finansinės priemonės

 

 

83

Pirmumas

Informacija apie pirmumą, jei tai sutartis, susieta su indeksu arba vieno pavadinimo subjektu.

 

84

Referencinis subjektas

Nurodomas pagrindinis referencinis subjektas.

 

85

Mokėjimų dažnumas

Palūkanų normos ar atkarpos mokėjimo dažnumas.

 

86

Skaičiavimo pagrindas

Palūkanų normos skaičiavimo pagrindas.

 

87

Serija

Indekso sudėties serijos numeris, jei taikoma.

 

88

Versija

Nauja serijos versija išleidžiama, jei viena iš sudedamųjų dalių neatitinka reikalavimų ir indeksą reikia iš naujo įvertinti, kad būtų atsižvelgta į naują bendrą sudedamųjų indekso dalių skaičių.

 

89

Indekso koeficientas

Koeficientas, taikytinas tariamajai sumai (20 laukelis), kad ji būtų pakoreguota pagal visus ankstesnius tos indekso serijos kredito įvykius.

Šis skaičius gali būti nuo 0 iki 100.

 

90

Segmentas

Nurodoma, ar išvestinių finansinių priemonių sutartis yra segmentuota.

 

91

Nuostolių priskyrimo riba

Riba, nuo kurios grupės nuostoliai bus priskirti konkrečiam segmentui.

 

92

Nuostolių atskyrimo riba

Riba, nuo kurios nuostoliai neveikia konkretaus segmento.

 

 

2k skirsnis. Sutarties pakeitimai

 

 

93

Veiksmo rūšis

Ar pranešime pateikta informacija apie:

— išvestinių finansinių priemonių sutartį ir ta informacija pateikiama pirmą kartą – tokiu atveju ji bus nurodoma kaip „nauja“ („new“),

— išvestinių finansinių priemonių sutarties, apie kurią pranešta anksčiau, sąlygų ar duomenų pakeitimą, bet ne pranešimo pataisymą – tokiu atveju ji bus nurodoma kaip „pakeitimas“ („modify“). Tai apima ankstesnio pranešimo, rodančio poziciją, atnaujinimą, kad būtų parodyti į tą poziciją įtraukti nauji sandoriai,

— klaidingai pateikto viso pranešimo panaikinimą, jei sutartis nepradėjo egzistuoti arba jai nebuvo taikomi Reglamento (ES) Nr. 648/2012 pranešimų teikimo reikalavimai, bet apie ją per klaidą pranešta sandorių duomenų saugyklai – tokiu atveju ji bus nurodoma kaip „klaida“ („error“),

— esamos sutarties pirmalaikį nutraukimą – tokiu atveju ji bus nurodoma kaip „pirmalaikis nutraukimas“ („early termination“),

— anksčiau pateiktą pranešimą su klaidingais duomenų laukeliais – tokiu atveju pranešimas, kuriuo pataisomi ankstesnio pranešimo klaidingi duomenų laukeliai, nurodomas kaip „pataisymas“ („correction“),

— sutarties, apie kurią teikiama informacija, portfelio suspaudimą – tokiu atveju ji bus nurodoma kaip „portfelio suspaudimas“ („compression“),

— sutarties vertinimo arba įkaito atnaujinimą – tokiu atveju ji bus nurodoma kaip „vertinimo atnaujinimas“ („valuation update“),

— išvestinių finansinių priemonių sutartį, apie kurią reikia pranešti kaip apie naują sandorį ir kuri tą pačią dieną taip pat įtraukta į atskirą pranešimą apie poziciją, – tokiu atveju ji bus nurodoma kaip „pozicijos komponentas“ („position component“). Ši vertė bus lygiavertė pranešimui apie naują sandorį, po kurio teikiamas to pranešimo atnaujinimas, pagal kurį ji parodoma kaip portfelio suspaudimas.

 

94

Lygmuo

Nurodoma, ar pranešimas teikiamas sandorio, ar pozicijos lygmeniu.

Pozicijos lygmens pranešimas gali būti naudojamas tik kaip sandorio lygmens pranešimo papildymas siekiant pranešti apie įvykius po sandorio sudarymo ir tik tuo atveju, jei pozicija pakeičiami atskiri pakeičiamų produktų sandoriai.

 

(1)   2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1287/2006, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB dėl investicinėms įmonėms taikomų apskaitos dokumentų tvarkymo reikalavimų, informacijos apie sandorius pateikimo, rinkos skaidrumo, leidimų prekiauti finansinėmis priemonėmis ir toje direktyvoje apibrėžtų sąlygų (OL L 241, 2006 9 2, p. 1).

(2)   2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

(3)   2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 149/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl netiesioginės tarpuskaitos susitarimų, tarpuskaitos prievolės, viešo registro, galimybės naudotis prekybos vietos paslaugomis, ne finansų sandorio šalių ir ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdų techninių reguliavimo standartų (OL L 52, 2013 2 23, p. 11).( 1 ) 2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (OL L 320, 2008 11 29, p. 1).

Top