EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013D0255-20131214

Consolidated text: Tarybos sprendimas 2013/255/BUSP 2013 m. gegužės 31 d. dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/255/2013-12-14

2013D0255 — LT — 14.12.2013 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/255/BUSP

2013 m. gegužės 31 d.

dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

(OL L 147, 1.6.2013, p.14)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/760/BUSP 2013 m. gruodžio 13 d.

  L 335

50

14.12.2013
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/255/BUSP

2013 m. gegužės 31 d.

dėl ribojamųjų priemonių SirijaiEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2013 m. gegužės 27 d. Taryba susitarė patvirtinti ribojamąsias priemones Sirijai 12 mėnesių laikotarpiui šiose srityse, kaip nurodyta 2012 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendime 2012/739/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai ( 1 ):

 eksporto ir importo, išskyrus ginklus ir su jais susijusius reikmenis bei įrangą, kurie galėtų būti naudojami vidinėms represijoms, apribojimai;

 tam tikrų įmonių finansavimo apribojimai;

 infrastruktūros projektams taikomi apribojimai;

 finansinės paramos prekybai apribojimai;

 finansų sektorius;

 transporto sektorius;

 leidimo atvykti apribojimai;

 lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas.

(2)

kalbant apie galimą ginklų eksportą į Siriją, Taryba atkreipė dėmesį į valstybių narių įsipareigojimą įgyvendinant savo nacionalinę politiką laikytis 2013 m. gegužės 27 d. priimto Tarybos pareiškimo 2 punkto, įskaitant tai, kad valstybės narės atskirai įvertina kiekvieną eksporto licencijos paraišką, visapusiškai atsižvelgdamos į 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP, nustatančioje bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę, nustatytus kriterijus ( 2 );

(3)

tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikia tolesnių Sąjungos veiksmų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:I

SKYRIUS

EKSPORTO IR IMPORTO APRIBOJIMAI

1 straipsnis

1.  Valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojant jų jurisdikcijai priklausančius laivus arba orlaivius draudžiama Sirijai parduoti, tiekti, perduoti arba į ją eksportuoti tam tikrą įrangą, prekes ir technologijas, kurios galėtų būti naudojamos vidaus represijoms, ar produktų, kurie galėtų būti naudojami vidaus represijoms, gamybai ar techninei priežiūrai, neatsižvelgiant į tai, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši dalis, nustatyti.

2.  Draudžiama:

a) fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Sirijoje arba naudojimui Sirijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ar kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytais objektais arba susijusias su tokių objektų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Sirijoje arba naudojimui Sirijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su 1 dalyje nurodytais objektais, įskaitant visų pirma negrąžintinas paskolas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti tokiems objektams parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti, arba su jais susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

▼M1

3.  1 ir 2 dalys netaikomos tam tikros įrangos, prekių ir technologijų, kurios galėtų būti naudojamos vidaus represijoms, ar produktų, kurie galėtų būti naudojami vidaus represijoms, gamybai ir techninei priežiūrai, pardavimui, tiekimui, vežimui arba eksportui, ar susijusios techninės ar finansinės pagalbos teikimui, kai valstybė narė kiekvienu konkrečiu atveju nustato, kad jie skirti:

a) maisto, žemės ūkio, medicinos ar kitais humanitariniais tikslais ar JT personalo arba Sąjungos ar jos valstybių narių personalo naudai; arba

b) veiklai, vykdomai vadovaujantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 2118(2013) 10 punktu ir susijusiais CGUO vykdomosios tarybos sprendimais ir atitinka Konvencijos dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo bei jo sunaikinimo (toliau – Cheminio ginklo uždraudimo konvencija) tikslą, bei pasikonsultavus su CGUO.

▼B

2 straipsnis

1.  Leidimus valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojant jų jurisdikcijai priklausančius laivus arba orlaivius Sirijai parduoti, tiekti, perduoti arba į ją eksportuoti tam tikrą įrangą, prekes ar technologijas, kitas nei minimos 1 straipsnio 1 dalyje, kurios galėtų būti naudojamos vidaus represijoms, ar produktų, kurie galėtų būti naudojami vidaus represijoms, gamybai ar techninei priežiūrai, išduoda eksportuojančios valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos kiekvienu konkrečiu atveju.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši dalis, nustatyti.

2.  Eksportuojančios valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos leidimas taip pat privalomas norint teikti:

a) fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Sirijoje arba naudojimui Sirijoje techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ar kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytais objektais arba susijusias su tokių objektų tiekimu, technine priežiūra ir naudojimu;

b) fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Sirijoje arba naudojimui Sirijoje finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su 1 dalyje nurodytais objektais, įskaitant visų pirma negrąžintinas paskolas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti tokiems objektams parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti,

arba su jais susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

3 straipsnis

1.  Draudžiama pirkti, importuoti ar vežti visų rūšių ginklus ir su jais susijusius reikmenis, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir šių objektų atsargines dalis, iš Sirijos arba kurių kilmės vieta yra Sirija.

2.  Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, įskaitant finansines išvestines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, bei su draudimu ir perdraudimu susijusias tarpininkavimo paslaugas bet kokiam 1 dalyje nurodytų objektų pirkimui, importui ar vežimui iš Sirijos arba kurių kilmės vieta yra Sirija.

▼M1

3.  1 ir 2 dalys netaikomos cheminių ginklų ar susijusių reikmenų importui ar vežimui iš Sirijos arba kurių kilmės vieta yra Sirijoje, vykdomam vadovaujantis JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2118(2013) 10 punktu ir susijusiais CGUO vykdomosios tarybos sprendimais bei kuris atitinka Cheminio ginklo uždraudimo konvencijos tikslą.

▼B

4 straipsnis

Draudžiama parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti įrangą ar programinę įrangą, visų pirma skirtą naudoti interneto arba judriojo ar fiksuoto telefono ryšio tinklų Sirijoje stebėsenai ar perėmimui, atliekamiems Sirijos režimo ar jo vardu, ir teikti pagalbą įdiegiant, eksploatuojant ar atnaujinant tokią įrangą ar programinę įrangą.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikomas šis straipsnis, nustatyti.

5 straipsnis

1.  Draudžiama įsigyti, importuoti ar vežti iš Sirijos žalią naftą bei naftos produktus.

2.  Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, įskaitant finansines išvestines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytais draudimais.

6 straipsnis

Siekiant padėti Sirijos civiliams gyventojams, visų pirma patenkinti humanitarinius poreikius, atkurti įprastą gyvenimą, užtikrinti pagrindinių paslaugų teikimą, vykdyti atstatymą ir atkurti įprastą ekonominę veiklą ar įgyvendinti kitus civilinius tikslus ir nukrypstant nuo 5 straipsnio 1 ir 2 dalių, valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos gali suteikti leidimą įsigyti, importuoti arba vežti iš Sirijos žalią naftą bei naftos produktus, teikti susijusį finansavimą arba finansinę paramą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, jei tenkinamos šios sąlygos:

a) atitinkama valstybė narė iš anksto pasikonsultavo su Nacionaline Sirijos opozicinių ir revoliucinių jėgų koalicija;

b) atitinkama veikla tiesiogiai ar netiesiogiai nėra 28 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų arba subjektų naudai; ir

c) atitinkama veikla nepažeidžiami jokie šiame sprendime nustatyti draudimai.

Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms apie visus pagal šį straipsnį suteiktus leidimus.

7 straipsnis

5 straipsnyje nustatyti draudimai nedaro poveikio įsipareigojimų, numatytų iki 2011 m. rugsėjo 2 d. sudarytose sutartyse, vykdymui iki 2011 m. lapkričio 15 d.

8 straipsnis

1.  Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojantis jų jurisdikcijai priklausančiais laivais ar orlaiviais draudžiama parduoti, tiekti, arba perduoti svarbiausią įrangą ir technologijas toliau išvardytiems svarbiausiems naftos ir gamtinių dujų pramonės sektoriams Sirijoje arba šiuose sektoriuose už Sirijos ribų veikiančioms Sirijos įmonėms ar Sirijai nuosavybės teise priklausančioms įmonėms, nepriklausomai nuo to, ar valstybių narių teritorija yra tokios įrangos ar technologijų kilmės vieta:

a) perdirbimo;

b) suskystintų gamtinių dujų;

c) žvalgymo;

d) gamybos.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši dalis, nustatyti.

2.  1 dalyje nurodytoms svarbiausiuose Sirijos naftos ir dujų pramonės sektoriuose veikiančioms įmonėms Sirijoje arba šiuose sektoriuose už Sirijos ribų veikiančioms Sirijos įmonėms ar Sirijai nuosavybės teise priklausančioms įmonėms draudžiama teikti:

a) techninę pagalbą ar mokymo ir kitas paslaugas, susijusias su svarbiausia įranga ir technologijomis, kaip nurodyta 1 dalyje;

b) finansavimą arba finansinę paramą svarbiausios įrangos ir technologijų, kaip nustatyta 1 dalyje, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba siekiant teikti susijusią techninę pagalbą ar mokymą.

9 straipsnis

1.  8 straipsnio 1 dalyje nustatyti draudimai nedaro poveikio su prekių pristatymu susijusių įsipareigojimų, numatytų iki 2011 m. gruodžio 1 d. sudarytose sutartyse, vykdymui.

2.  8 straipsnyje nustatyti draudimai nedaro poveikio įsipareigojimų, numatytų iki 2011 m. gruodžio 1 d. sudarytose sutartyse ir susijusių su valstybėse narėse įsteigtų įmonių iki 2011 m. rugsėjo 23 d. padarytomis investicijomis Sirijoje, vykdymui.

10 straipsnis

Siekiant padėti Sirijos civiliams gyventojams, visų pirma patenkinti humanitarinius poreikius, atkurti įprastą gyvenimą, užtikrinti pagrindinių paslaugų teikimą, vykdyti atstatymą ir atkurti įprastą ekonominę veiklą ar įgyvendinti kitus civilinius tikslus ir nukrypstant nuo 8 straipsnio 1 ir 2 dalių, valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos gali suteikti leidimą parduoti, tiekti arba perduoti svarbiausią įrangą ir technologijas 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems svarbiausiems naftos ir gamtinių dujų pramonės sektoriams Sirijoje arba šiuose sektoriuose už Sirijos ribų veikiančioms Sirijos įmonėms arba Sirijai nuosavybės teise priklausančioms įmonėms ir teikti susijusią techninę pagalbą ar mokymo ir kitas paslaugas, taip pat finansavimą ir finansinę paramą, jei tenkinamos šios sąlygos:

a) atitinkama valstybė narė iš anksto pasikonsultavo su Nacionaline Sirijos opozicinių ir revoliucinių jėgų koalicija;

b) atitinkama veikla tiesiogiai ar netiesiogiai nėra 28 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų arba subjektų naudai; ir

c) atitinkama veikla nepažeidžiami jokie šiame sprendime nustatyti draudimai.

Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms apie visus pagal šį straipsnį suteiktus leidimus.

11 straipsnis

Draudžiama išduoti Sirijos banknotus ir monetas Sirijos centriniam bankui.

12 straipsnis

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti auksą, tauriuosius metalus ir deimantus Sirijos Vyriausybei, jos viešosioms įstaigoms, korporacijoms ir agentūroms, Sirijos centriniam bankui, taip pat jų vardu veikiantiems arba jų vadovaujamiems asmenims ir subjektams arba jiems nuosavybės teise priklausantiems ar jų kontroliuojamiems subjektams arba jų naudai, iš jų arba jų naudai pirkti auksą, tauriuosius metalus ir deimantus, jiems, iš jų arba jų naudai vežti auksą, tauriuosius metalus ir deimantus arba tarpininkauti jiems arba jų naudai parduodant ar iš jų arba jų naudai perkant auksą, tauriuosius metalus ir deimantus.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikomas šis straipsnis, nustatyti.

13 straipsnis

Valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojant jų jurisdikcijai priklausančius laivus arba orlaivius draudžiama Sirijai parduoti, tiekti, perduoti arba į ją eksportuoti prabangos prekes, neatsižvelgiant į tai, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikomas šis straipsnis, nustatyti.

▼M1

13a straipsnis

Draudžiama importuoti, eksportuoti, perduoti kultūros vertybes ir kitus archeologinę, istorinę, kultūrinę, retą mokslinę ir religinę svarbą turinčius objektus, kurie 2011 m. gegužės 9 d. arba vėliau buvo neteisėtai išvežti iš Sirijos teritorijos, arba teikti su jais susijusias tarpininkavimo paslaugas, arba kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad jie tą dieną arba vėliau buvo neteisėtai išvežti. Draudimas netaikomas, jei įrodoma, kad kultūros objektai saugiai grąžinami jų teisėtiems savininkams Sirijoje.

Sąjunga imasi reikiamų priemonių siekdama nustatyti atitinkamus objektus, kuriems taikytinas šis straipsnis.

▼BII

SKYRIUS

TAM TIKRŲ ĮMONIŲ FINANSAVIMO APRIBOJIMAI

14 straipsnis

Draudžiama:

a) suteikti bet kokią finansinę paskolą ar kreditą Sirijos naftos pramonės žvalgymo, gavybos ar perdirbimo sektoriuose veikiančioms įmonėms Sirijoje arba šiuose sektoriuose už Sirijos ribų veikiančioms Sirijos įmonėms ar Sirijai nuosavybės teise priklausančioms įmonėms;

b) suteikti bet kokią finansinę paskolą ar kreditą įmonėms Sirijoje, statančioms naujas jėgaines elektros energijos gamybai Sirijoje;

c) įsigyti ar padidinti kapitalo dalį Sirijos naftos pramonės žvalgymo, gavybos ar perdirbimo sektoriuose veikiančiose įmonėse Sirijoje arba šiuose sektoriuose už Sirijos ribų veikiančiose Sirijos įmonėse ar Sirijai nuosavybės teise priklausančiose įmonėse, įskaitant visišką tokių įmonių įsigijimą ir dalyvavimo teises suteikiančių akcijų ar vertybinių popierių įsigijimą;

d) įsigyti ar padidinti kapitalo dalį įmonėse Sirijoje, statančiose naujas jėgaines elektros energijos gamybai Sirijoje, įskaitant visišką tokių įmonių įsigijimą ir dalyvavimo teises suteikiančių akcijų ar vertybinių popierių įsigijimą;

e) steigti bendras įmones su Sirijos naftos pramonės žvalgymo, gavybos ar perdirbimo sektoriuose veikiančiomis įmonėmis Sirijoje ir su patronuojamosiomis įmonėmis ar filialais, kuriuos jos kontroliuoja;

f) steigti bendras įmones su įmonėmis Sirijoje, statančiomis naujas jėgaines elektros energijos gamybai Sirijoje, ir su patronuojamosiomis įmonėmis ar filialais, kuriuos jos kontroliuoja.

15 straipsnis

1.  14 straipsnio a ir c punktuose nustatyti draudimai:

i) nedaro poveikio įsipareigojimų, numatytų iki 2011 m. rugsėjo 23 d. sudarytose sutartyse ar susitarimuose, vykdymui;

ii) netrukdo padidinti kapitalo dalį, jei toks kapitalo didinimas privalomas pagal iki 2011 m. rugsėjo 23 d. sudarytą susitarimą.

2.  14 straipsnio b ir d punktuose nustatyti draudimai:

i) nedaro poveikio įsipareigojimų, numatytų iki 2011 m. gruodžio 1 d. sudarytose sutartyse ar susitarimuose, vykdymui;

ii) netrukdo padidinti kapitalo dalį, jei toks kapitalo didinimas privalomas pagal iki 2011 m. gruodžio 1 d. sudarytą susitarimą.

16 straipsnis

Siekiant padėti Sirijos civiliams gyventojams, visų pirma patenkinti humanitarinius poreikius, atkurti įprastą gyvenimą, užtikrinti pagrindinių paslaugų teikimą, vykdyti atstatymą ir atkurti įprastą ekonominę veiklą ar įgyvendinti kitus civilinius tikslus ir nukrypstant nuo 14 straipsnio a, c ir e punktų, valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos gali suteikti leidimą suteikti bet kokią finansinę paskolą ar kreditą Sirijos naftos pramonės žvalgymo, gavybos ar perdirbimo sektoriuose veikiančioms įmonėms Sirijoje arba šiuose sektoriuose už Sirijos ribų veikiančioms Sirijos įmonėms ar Sirijai nuosavybės teise priklausančioms įmonėms arba įsigyti ar padidinti kapitalo dalį jose, arba steigti bendras įmones su Sirijos naftos pramonės žvalgymo, gavybos ar perdirbimo sektoriuose veikiančiomis įmonėmis Sirijoje ir su patronuojamosiomis įmonėmis ar filialais, kuriuos jos kontroliuoja, jei tenkinamos šios sąlygos:

a) atitinkama valstybė narė iš anksto pasikonsultavo su Nacionaline Sirijos opozicinių ir revoliucinių jėgų koalicija;

b) atitinkama veikla tiesiogiai ar netiesiogiai nėra 28 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų arba subjektų naudai; ir

c) atitinkama veikla nepažeidžiami jokie šiame sprendime nustatyti draudimai.

Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms apie visus pagal šį straipsnį suteiktus leidimus.III

SKYRIUS

APRIBOJIMAI, SUSIJĘ SU INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAIS

17 straipsnis

1.  Draudžiama dalyvauti naujų jėgainių elektros energijos gamybai Sirijoje statybos veikloje.

2.  Draudžiama teikti techninę pagalbą arba finansavimą ar finansinę paramą naujų jėgainių elektros energijos gamybai Sirijoje statybos veiklai.

3.  1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai nedaro poveikio įsipareigojimų, numatytų iki 2011 m. gruodžio 1 d. sudarytose sutartyse ar susitarimuose, vykdymui.IV

SKYRIUS

FINANSINĖS PARAMOS PREKYBAI APRIBOJIMAI

18 straipsnis

1.  Valstybės narės laikosi nuosaikumo prisiimdamos naujus trumpalaikius ir vidutinės trukmės įsipareigojimus dėl viešos ir privačios finansinės paramos teikimo prekybai su Sirija, įskaitant eksporto kreditų, garantijų ar draudimo teikimą savo piliečiams ar subjektams, kurie užsiima tokia prekyba, kad būtų mažinamos neišmokėtos sumos, visų pirma siekiant vengti teikti finansinę paramą, kuria būtų prisidedama prie smurtinių represijų prieš civilius Sirijos gyventojus. Be to, valstybės narės neprisiima naujų ilgalaikių įsipareigojimų dėl viešos ir privačios finansinės paramos prekybai su Sirija.

2.  1 dalis nedaro poveikio įsipareigojimams, prisiimtiems iki 2011 m. gruodžio 1 d.

3.  1 dalis netaikoma prekybai maisto, žemės ūkio, medicinos ar kitais humanitariniais tikslais.V

SKYRIUS

FINANSŲ SEKTORIUS

19 straipsnis

Valstybės narės neprisiima naujų įsipareigojimų dėl dotacijų, finansinės paramos ar lengvatinių paskolų Sirijos Vyriausybei, taip pat ir joms dalyvaujant tarptautinių finansų įstaigų veikloje, išskyrus humanitariniais ir vystymosi tikslais.

20 straipsnis

Draudžiama:

a) teikti bet kokias Europos investicijų banko (EIB) išmokas ar atlikti kitus mokėjimus pagal galiojančius Sirijos ir EIB sudarytus paskolų susitarimus arba su jais susijusius;

b) EIB tęsti bet kokias galiojančias techninės pagalbos paslaugų sutartis Sirijoje vykdomiems valstybės projektams.

21 straipsnis

Draudžiama: Sirijos vyriausybinių ar vyriausybės garantuojamų obligacijų, išleistų po 2011 m. gruodžio 1 d., tiesioginis ar netiesioginis pardavimas toliau išvardytiems subjektams ar pirkimas iš šių subjektų ar tarpininkavimas jomis prekiaujant ir pagalba jas išduodant; šie subjektai: Sirijos Vyriausybė, jos valstybinės įstaigos, įmonės ir agentūros, Sirijos centrinis bankas, bankai, kurių buveinė yra Sirijoje, bankų, kurių buveinė yra Sirijoje, filialai ir patronuojamosios įmonės, tiek valstybių narių jurisdikcijai priklausantys, tiek nepriklausantys, finansų subjektai, kurių buveinė yra ne Sirijoje ir kurie nepriklauso valstybių narių jurisdikcijai, tačiau kuriuos kontroliuoja asmenys ir subjektai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra Sirijoje, taip pat visi asmenys ir subjektai, veikiantys jų vardu ar jiems vadovaujant, arba šiems asmenims nuosavybės teise priklausantys ar jų kontroliuojami subjektai.

22 straipsnis

1.  Draudžiama valstybių narių teritorijoje atidaryti naujus Sirijos bankų filialus, patronuojamąsias įmones, atstovybes ir steigti naujas bendras įmones, taip pat Sirijos bankams, įskaitant Sirijos centrinį banką jo filialus bei patronuojamąsias įmones ir kitus finansų subjektus, kurių buveinė yra ne Sirijoje, tačiau kuriuos kontroliuoja asmenys ar subjektai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra Sirijoje, įsigyti valstybių narių jurisdikcijai priklausančių bankų kapitalo dalį arba užmegzti naujus korespondentinės bankininkystės santykius su šiais bankais.

2.  Valstybių narių teritorijoje esančioms arba jų jurisdikcijai priklausančioms finansų įstaigoms draudžiama atidaryti atstovybes, patronuojamąsias įmones arba banko sąskaitas Sirijoje.

23 straipsnis

Siekiant padėti Sirijos civiliams gyventojams, visų pirma patenkinti humanitarinius poreikius, atkurti įprastą gyvenimą, užtikrinti pagrindinių paslaugų teikimą, vykdyti atstatymą ir atkurti įprastą ekonominę veiklą ar įgyvendinti kitus civilinius tikslus ir nukrypstant nuo 22 straipsnio 2 dalies, valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos gali valstybių narių teritorijose esančioms arba jų jurisdikcijai priklausančioms finansų įstaigoms suteikti leidimą atidaryti atstovybes, patronuojamąsias įmones arba banko sąskaitas Sirijoje, jeigu tenkinamos šios sąlygos;

a) atitinkama valstybė narė iš anksto pasikonsultavo su Nacionaline Sirijos opozicinių ir revoliucinių jėgų koalicija;

b) atitinkama veikla nėra tiesiogiai ar netiesiogiai vykdoma 28 straipsnio 1 dalyje nurodytių asmenų arba subjektų naudai; ir

c) atitinkama veikla nepažeidžiami jokie šiame sprendime nustatyti draudimai.

Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms apie visus pagal šį straipsnį suteiktus leidimus.

24 straipsnis

1.  Draudžiama teikti draudimo ir perdraudimo paslaugas Sirijos Vyriausybei, jos valstybinėms įstaigoms, įmonėms ir agentūroms arba jų vardu veikiantiems ar jų vadovaujamiems asmenims ir subjektams, arba jiems nuosavybės teise priklausantiems ar jų kontroliuojamiems subjektams, be kita ko, neteisėtomis priemonėmis.

2.  1 dalis netaikoma:

a) sveikatos ar kelionių draudimo paslaugų teikimui fiziniams asmenims;

b) privalomo arba civilinės atsakomybės draudimo paslaugų teikimui Sąjungoje įsikūrusiems Sirijos asmenims, subjektams ar organizacijoms;

c) draudimo ar perdraudimo paslaugų teikimui laivo, orlaivio ar transporto priemonės, kuriuos nuomoja į I arba II priedą neįtraukti Sirijos asmenys, subjektai ar organizacijos, savininkui.VI

SKYRIUS

TRANSPORTO SEKTORIUS

25 straipsnis

1.  Valstybės narės, laikydamosi savo nacionalinės teisės aktų ir laikydamosi tarptautinėa teisėa, ypač atitinkamų tarptautinių civilinės aviacijos susitarimų, imasi būtinų priemonių, kad į jų jurisdikcijai priklausančius oro uostus negalėtų būti vykdomi jokie Sirijos vežėjų vykdomi išimtinai krovininiai skrydžiai ir jokie bendrovės „Syrian Arab Airlines“ vykdomi skrydžiai.

2.  1 dalis netaikoma bendrovės „Syrian Arab Airlines“ vykdomiems skrydžiams į valstybių narių jurisdikcijai priklausančius oro uostus, kurių vienintelis tikslas – vykdyti Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių evakuaciją iš Sirijos.

26 straipsnis

1.  Jeigu valstybės narės turi informacijos, kuria remdamosi pagrįstai mano, jog į Siriją vykstančių laivų ar orlaivių krovinyje yra objektų, kuriuos pagal 1 straipsnį yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti arba dėl kurių tiekimo, pardavimo, perdavimo ar eksporto reikia gauti leidimą pagal 2 straipsnį, jos, laikydamosi nacionalinės teisės aktų ir tarptautinės teisės, visų pirma jūrų teisės ir atitinkamų tarptautinių civilinės aviacijos susitarimų bei jūrų transporto susitarimų, tikrina tokius laivus ir orlaivius savo jūrų ir oro uostuose, taip pat savo teritorinėje jūroje, pagal savo kompetentingų valdžios institucijų sprendimus bei pajėgumus ir gavus vėliavos valstybės sutikimą, jei tai būtina pagal tarptautinę teisę, taikomą teritorinei jūrai.

2.  Aptikusios objektus, kuriuos pagal 1 arba 2 straipsnį draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti, valstybės narės, laikydamosi savo nacionalinės teisės aktų ir tarptautinės teisės, juos konfiskuoja ir pašalina.

3.  Valstybės narės, vadovaudamosi savo nacionalinės teisės aktais, bendradarbiauja pagal 1 ir 2 dalis vykdydamos tikrinimus ir šalinimą.

4.  Į Siriją krovinius gabenantiems orlaiviams ir laivams taikomas reikalavimas prieš atvykimą ir prieš išvykimą pateikti papildomos informacijos apie visas prekes, įvežamas į valstybę narę ir išvežamas iš jos.VII

SKYRIUS

LEIDIMO ATVYKTI APRIBOJIMAI

27 straipsnis

1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad I priede išvardytiems asmenims, kurie yra atsakingi už smurtines represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje, taip pat iš režimo naudos gaunantiems arba jį remiantiems asmenims ir su jais susijusiems asmenims nebūtų leidžiama atvykti į jų teritoriją ar vykti per ją tranzitu.

2.  1 dalis neįpareigoja valstybės narės atsisakyti įleisti į savo teritoriją savo piliečių.

3.  1 dalis nedaro poveikio tais atvejais, kai valstybė narė turi laikytis įsipareigojimo pagal tarptautinę teisę, būtent:

a) kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančioji šalis;

b) kaip JT rengiamos ar globojamos tarptautinės konferencijos priimančioji šalis;

c) pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų suteikimo; arba

d) pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos sudarytą Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

4.  3 dalis taikoma ir tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) priimančioji šalis.

5.  Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė taiko išimtį pagal 3 ar 4 dalį.

6.  Valstybės narės gali leisti taikyti pagal 1 dalį nustatytų priemonių išimtis, kai kelionė yra pateisinama dėl skubaus humanitarinio poreikio arba dėl dalyvavimo tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant tuos, kuriuos remia Sąjunga arba kurių priimančioji šalis yra ESBO pirmininkaujanti valstybė narė, kuriuose vyksta politinis dialogas, kuriuo tiesiogiai propaguojami demokratija, žmogaus teisės ir teisinės valstybės principai Sirijoje.

7.  Valstybė narė, ketinanti leisti taikyti 6 dalyje nurodytas išimtis, apie tai Tarybai praneša raštu. Laikoma, kad išimtį leidžiama taikyti, jeigu viena ar daugiau Tarybos narių per dvi darbo dienas nuo tada, kai buvo gautas pranešimas apie siūlomą išimtį, raštu nepareiškia prieštaravimo. Jeigu viena ar kelios Tarybos narės pareikštų prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti leisti taikyti siūlomą išimtį.

8.  Kai pagal 3–7 dalis valstybė narė leidžia I priede išvardytiems asmenims atvykti į savo teritoriją arba vykti per ją tranzitu, leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis buvo suteiktas, ir tik tam asmeniui, kuriam jis suteiktas.VIII

SKYRIUS

LĖŠŲ IR EKONOMINIŲ IŠTEKLIŲ ĮŠALDYMAS

28 straipsnis

1.  Įšaldomos visos I ir II prieduose išvardytiems asmenims, kurie yra atsakingi už smurtines represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje, taip pat iš režimo naudos gaunantiems arba jį remiantiems asmenims bei subjektams ir su jais susijusiems asmenims ir subjektams priklausančios arba jų nuosavybės teise turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.  Lėšos ar ekonominiai ištekliai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai atiduoti naudotis I ir II prieduose išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims arba subjektams arba jų naudai.

3.  Valstybės narės kompetentinga valdžios institucija gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurios, jos nuomone, yra tinkamos, nustačiusi, kad atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) būtini I ir II prieduose išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą ar hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c) skirti išimtinai mokesčiams ar aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti; arba

d) būtini nenumatytoms išlaidoms padengti, su sąlyga, kad kompetentinga institucija apie priežastis, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas, kitų valstybių narių kompetentingai institucijai ir Komisijai pranešė ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo;

▼M1

e) būtini humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą, įskaitant medicinos priemones, maistą, humanitarinius darbuotojus ir susijusią pagalbą, arba sudarant palankesnes sąlygas tokios pagalbos teikimui, su sąlyga, kad, kai įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymas yra nutraukiamas, lėšos ar ekonominiai ištekliai perduodami JT, siekiant teikti pagalbą Sirijai arba sudaryti palankesnes sąlygas jos teikimui vadovaujantis humanitarinės pagalbos teikimo Sirijai planu (SHARP);

▼B

f) pervedami į diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos, kuri pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, sąskaitą arba iš jos, jeigu tokie mokėjimai skirti naudoti oficialiais diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos tikslais;

▼M1

g) reikalingi vykdant evakuaciją iš Sirijos.

▼B

Valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie pagal šią dalį suteiktus leidimus.

4.  Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) lėšoms ar ekonominiams ištekliams taikomas arbitražinis sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią 1 dalyje nurodytas asmuo arba subjektas buvo įtrauktas į I arba II priede pateiktą sąrašą, arba ES priimtas teisminės institucijos ar administracinis sprendimas, arba atitinkamoje valstybėje narėje vykdytinas teisminės institucijos sprendimas, priimtas iki tos dienos arba po jos;

b) lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu sprendimu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus keliančių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c) toks sprendimas nėra I arba II priede išvardytų asmenų arba subjektų naudai; ir

d) tokio sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

Valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie pagal šią dalį suteiktus leidimus.

5.  1 dalimi neužkertamas kelias tam, kad į sąrašą įtrauktas asmuo arba subjektas pervestų mokėtiną sumą pagal sutartį, sudarytą iki tokio asmens arba subjekto įtraukimo į priede pateiktą sąrašą, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad to mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 dalyje nurodytas asmuo arba subjektas.

6.  1 dalimi neužkertamas kelias į II priedo sąrašą įtrauktam subjektui dviejų mėnesių po jo įtraukimo į sąrašą dienos laikotarpiu atlikti mokėjimą iš įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių, kuriuos tas subjektas gavo po jo įtraukimo į sąrašą dienos, kai tokį mokėjimą reikia atlikti pagal sutartį, susijusią su prekybos finansavimu, su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė nustatė, kad to mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna asmuo arba subjektas, nurodytas 1 dalyje.

7.  2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamiems:

a) palūkanoms arba kitoms su tomis sąskaitomis susijusioms pajamoms; arba

b) mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar prievoles, sudarytas arba kilusias iki dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtas taikyti šis sprendimas,

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikoma 1 dalis.

8.  1 ir 2 dalys netaikomos Sirijos centrinio banko arba per jį atliekamam lėšų ar ekonominių išteklių, gautų ir įšaldytų po jo įtraukimo į sąrašą dienos, pervedimui, arba Sirijos centriniam bankui arba per jį atliekamam lėšų ar ekonominių išteklių pervedimui po jo įtraukimo į sąrašą dienos, jei toks pervedimas susijęs su mokėjimu, kurį pagal konkrečią prekybos sutartį vykdo į sąrašą neįtraukta finansų įstaiga, su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė kiekvienu konkrečiu atveju nustato, kad to mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 dalyje nurodytas asmuo arba subjektas.

9.  1 dalis netaikoma Sirijos centriniam bankui arba per jį atliekamam įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių pervedimui, jei toks pervedimas skirtas valstybių narių jurisdikcijoje esančioms finansų įstaigoms suteikti likvidumo prekybai finansuoti, su sąlyga, kad tokį pervedimą atlikti leido atitinkama valstybė narė.

10.  1 ir 2 dalys netaikomos I arba II priede nurodyto finansų subjekto ar per jį atliekamam įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių pervedimui, jeigu pervedimas yra susijęs su asmens ar subjekto, nenurodyto I arba II priede, atliekamu mokėjimu, susijusiu su finansinės paramos teikimu Sirijos piliečiams, kurie studijuoja, dalyvauja profesiniuose mokymuose ar akademiniuose moksliniuose tyrimuose Sąjungoje, jeigu atitinkama valstybė narė kiekvienu konkrečiu atveju nustato, kad to mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 dalyje nurodytas asmuo ar subjektas.

11.  1 ir 2 dalys netaikomos veiksmams ar sandoriams, susijusiems su bendrove „Syrian Arab Airlines“, kurių vienintelis tikslas – vykdyti Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių evakuaciją iš Sirijos.

▼M1

12.  1 ir 2 dalys netaikomos Sirijos komercinio banko ar per jį atliekamam lėšų ar ekonominių išteklių, gautų ne Sąjungoje ir įšaldytų po jo įtraukimo į sąrašą dienos, pervedimui, arba lėšų ar ekonominių išteklių, gautų ne Sąjungoje, pervedimui Sirijos komerciniam bankui ar per jį po jo įtraukimo į sąrašą dienos, kai toks pervedimas susijęs su mokėjimu, kurį į sąrašą neįtraukta finansų institucija turi atlikti pagal konkrečią prekybos sutartį dėl medicinos priemonių, maisto, pastogės, sanitarijos ar higienos priemonių civiliniam naudojimui, jeigu susijusi valstybė narė kiekvienu konkrečiu atveju yra nustačiusi, kad mokėjimas tiesiogiai ar netiesiogiai neatiteks 1 dalyje nurodytam asmeniui ar subjektui.

▼BIX

SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29 straipsnis

Nepatenkinami jokie asmenų ar subjektų, įtrauktų į I ir II prieduose pateiktus sąrašus, arba kitų Sirijos asmenų ar subjektų, įskaitant Sirijos Vyriausybę, jos valstybines įstaigas, įmones ir agentūras, arba asmenų arba subjektų, pateikusių ieškinį tų asmenų ar subjektų vardu ar jų naudai, ieškiniai, įskaitant ieškinius dėl kompensavimo ar žalos atlyginimo arba kitus tokios rūšies ieškinius, pavyzdžiui, ieškinius dėl užskaitymo, baudas arba ieškinius pagal garantiją, prašymus pratęsti obligacijos ar finansinės garantijos terminą arba jas apmokėti, įskaitant ieškinius dėl akredityvų ir panašių priemonių, kurie yra susiję su sutartimi ar sandoriu, kurio vykdymui tiesioginį ar netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo taikomos priemonės, numatytos šiame sprendime.

30 straipsnis

1.  Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba sudaro I ir II prieduose pateiktus sąrašus ir juos iš dalies keičia.

2.  Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam asmeniui arba subjektui praneša apie savo sprendimą dėl įtraukimo į sąrašą, įskaitant įtraukimo priežastis, suteikdama tokiam asmeniui arba subjektui galimybę pateikti savo pastabas.

3.  Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai informuoja atitinkamą asmenį arba subjektą.

31 straipsnis

1.  I ir II prieduose nurodomos atitinkamų asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą priežastys.

2.  Be to, I ir II prieduose pateikiama informacija, jei turima, būtina atitinkamų asmenims arba subjektams nustatyti. Teikiant informaciją apie asmenis gali būti nurodomas vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, taip pat pareigos ar profesija. Teikiant informaciją apie subjektus gali būti nurodomas pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta.

32 straipsnis

Draudžiama sąmoningai arba apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama šiame sprendime nustatytų draudimų.

33 straipsnis

Siekiant, kad šiame sprendime nustatytų priemonių poveikis būtų kuo didesnis, Sąjunga skatina trečiąsias valstybes patvirtinti ribojamąsias priemones, panašias į nustatytąsias šiame sprendime.

34 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki 2014 m. birželio 1 d. Jis nuolat peržiūrimas. Prireikus jis atnaujinamas arba iš dalies keičiamas, jeigu Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.

35 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.
I PRIEDAS

27 ir 28 straipsniuose nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašasA.  Asmenys

 

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Bashar (image) Al-Assad (image)

Gimęs 1965 m. rugsėjo 11 d.

Damaske;

diplomatinio paso Nr. D1903.

Respublikos Prezidentas; įsakymą dėl represijų prieš protestuotojus davęs asmuo ir jų vadovas.

2011 5 23

2.

Maher (image) (dar žinomas kaip Mahir) Al-Assad (image)

Gimęs 1967 m. gruodžio 8 d.;

diplomatinio paso Nr. 4138.

Kariuomenės 4-osios šarvuočių divizijos vadas, „Baath“ partijos centrinės vadovybės narys, Respublikos gvardijos lyderis; Prezidento Bashar Al-Assad brolis; pagrindinis represijų prieš protestuotojus vadovas.

2011 5 9

3.

Ali (image) Mamluk (image ) (dar žinomas kaip Mamlouk)

Gimęs 1946 m. vasario 19 d.

Damaske;

diplomatinio paso Nr. 983.

Sirijos generalinio žvalgybos direktorato (GID) vadovas; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus.

2011 5 9

4.

Atej (image) (dar žinomas kaip Atef, Atif) Najib (image) (dar žinomas kaip Najeeb)

 

Buvęs politinio saugumo direktorato vadovas Dara'a; Prezidento Bashar Al-Assad pusbrolis; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus.

2011 5 9

5.

Hafiz (image) Makhluf (image ) (dar žinomas kaip Hafez Makhlouf)

Gimęs 1971 m. balandžio 2 d.

Damaske;

diplomatinio paso Nr. 2246.

Pulkininkas, vadovaujantis vienam iš žvalgybos tarnybos skyrių (Generalinio žvalgybos direktorato Damasko padaliniui); Prezidento Bashar Al-Assad pusbrolis; Maher Al-Assad artimas asmuo; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus.

2011 5 9

6.

Muhammad (image) Dib (image) Zaytun (image) (dar žinomas kaip Mohammed Dib Zeitoun)

Gimęs 1951 m. gegužės 20 d.

Damaske;

diplomatinio paso Nr. D000001300.

Politinio saugumo direktorato vadovas; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus.

2011 5 9

7.

Amjad (image) Al-Abbas (image)

 

Politinio saugumo vadovas Banjase; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus Baidoje.

2011 5 9

8.

Rami (image) Makhlouf (image)

Gimęs 1969 m. liepos 10 d.

Damaske;

paso Nr. 454224.

Sirijos verslininkas; Prezidento Bashar Al-Assad pusbrolis; kontroliuoja „Al Mashreq“, „Bena Properties“, „Cham Holding“, „Syriatel“, „Souruh Company“ investavimo fondus ir šiuo tikslu teikia finansavimą ir paramą režimui.

2011 5 9

9.

Abd Al-Fatah (image) Qudsiyah (image)

Gimęs 1953 m.

Hame;

diplomatinio paso Nr. D0005788.

Sirijos karinės žvalgybos (SMI) vadovas; prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 5 9

10.

Jamil (image) (dar žinomas kaip Jameel) Hassan (image)

 

Sirijos oro pajėgų žvalgybos vadovas; prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 5 9

11.

Rustum (image) Ghazali (image)

Gimęs 1953 m. gegužės 3 d.

Dara'a;

diplomatinio paso Nr. D000000887.

Sirijos karinės žvalgybos Damasko rajono padalinio vadovas; prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 5 9

12.

Fawwaz (image) Al-Assad (image)

Gimęs 1962 m. birželio 18 d.

Kerdaloje;

paso Nr. 88238.

Prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus būdamas „Shabiha“ nereguliariųjų karinių pajėgų nariu.

2011 5 9

13.

Munzir (image) Al-Assad (image)

Gimęs 1961 m. kovo 1 d.

Latakijoje;

pasų Nr. 86449 ir Nr. 842781.

Prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus būdamas „Shabiha“ nereguliariųjų karinių pajėgų nariu.

2011 5 9

14.

Asif (image) Shawkat (image)

Gimęs 1950 m. sausio 15 d.

Al-Madehleh, Tartuse.

Štabo vado pavaduotojas saugumo ir žvalgybos reikalais; prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 5 23

15.

Hisham (image) Ikhtiyar (image,image,image) (dar žinomas kaip Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)

Gimęs 1941 m. liepos 20 d.

Damaske.

Sirijos nacionalinio saugumo tarnybos vadovas; prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

Pranešama, kad žuvo per 2012 m. liepos 18 d. bombardavimą.

2011 5 23

16.

Faruq (image) (dar žinomas kaip Farouq, Farouk) Al Shar' (image) (dar žinomas kaip Al Char', Al Shara', Al Shara)

Gimęs 1938 m. gruodžio 10 d.

Sirijos viceprezidentas; prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 5 23

17.

Muhammad (image) Nasif (image) (dar žinomas kaip Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (image,image)

Gimęs 1937 m. balandžio 10 d. (arba 1937 m. gegužės 20 d.)

Hame;

diplomatinio paso Nr. 0002250.

Sirijos viceprezidento padėjėjas nacionalinio saugumo klausimais; prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 5 23

18.

Mohamed (image) Hamcho (image)

Gimęs 1966 m. gegužės 20 d.;

paso Nr. 002954347.

Sirijos verslininkas ir kelių užsienio bendrovių vietos atstovas; asmuo, susijęs su Maher Al-Assad; valdo dalį jo finansinių ir ekonominių reikalų ir tokiu būdu finansuoja režimą.

2011 5 23

19.

Iyad (image ) (dar žinomas kaip Eyad) Makhlouf (image)

Gimęs 1973 m. sausio 21 d.

Damaske;

paso Nr. N001820740.

Rami Makhlouf brolis ir Generalinio žvalgybos direktorato pareigūnas, prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 5 23

20.

Bassam (image) Al Hassan (image) (dar žinomas kaip Al Hasan)

 

Prezidento patarėjas strateginiais klausimais; prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 5 23

21.

Dawud Rajiha

 

Ginkluotųjų pajėgų štabo vadas, atsakingas už karinius veiksmus naudojant smurtą prieš taikius protestuotojus.

Žuvo per 2012 m. liepos 18 d. bombardavimą.

2011 5 23

22.

Ihab (image) (dar žinomas kaip Ehab, Iehab) Makhlouf (image )

Gimęs 1973 m. sausio 21 d.

Damaske;

paso Nr. N002848852.

„Syriatel“ viceprezidentas, kuris pagal licencinę sutartį moka 50 % pelno Sirijos Vyriausybei.

2011 5 23

23.

Zoulhima (image) (dar žinomas kaip Zu al-Himma) Chaliche (image) (dar žinomas kaip Shalish, Shaleesh) (dar žinomas kaip Dhu al-Himma Shalish)

Gimęs 1951 m. arba 1946 m. arba 1956 m.

Kerdaha.

Prezidento apsaugos vadas; dalyvavo vykdant represijas prieš protestuotojus; Prezidento Bashar Al-Assad pirmos eilės pusbrolis.

2011 6 23

24.

Riyad (image) Chaliche (image) (dar žinomas kaip Shalish, Shaleesh) (dar žinomas kaip Riyad Shalish)

 

„Military Housing Establishment“ direktorius; finansuoja režimą; Prezidento Bashar Al-Assad pirmos eilės pusbrolis.

2011 6 23

25.

Brigados vadas Mohammad (image) (dar žinomas kaip Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (image) Jafari (image) (dar žinomas kaip Jaafari, Ja'fari, Aziz; dar žinomas kaip Jafari, Ali; dar žinomas kaip Jafari, Mohammad Ali; dar žinomas kaip Ja'fari, Mohammad Ali; dar žinomas kaip Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)

Gimęs 1957 m. rugsėjo 1 d.

Yazd, Iranas.

Irano revoliucijos gvardijos vyriausiasis vadas; dalyvavo tiekiant įrangą ir teikiant paramą Sirijos režimui protestams Sirijoje malšinti.

2011 6 23

26.

Generolas majoras Qasem (image) Soleimani (image) (dar žinomas kaip Qasim Soleimany)

 

Irano revoliucijos gvardijos specialiųjų pajėgų „Qods“ vadas; dalyvavo tiekiant įrangą ir teikiant paramą Sirijos režimui protestams Sirijoje malšinti.

2011 6 23

27.

Hossein Taeb (dar žinomas kaip Taeb, Hassan; dar žinomas kaip Taeb, Hosein; dar žinomas kaip Taeb, Hossein; dar žinomas kaip Taeb, Hussayn; dar žinomas kaip Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Gimęs 1963 m.

Teherane, Iranas.

Irano revoliucijos gvardijos vado pavaduotojas, atsakingas už žvalgybą; dalyvavo tiekiant įrangą ir teikiant paramą Sirijos režimui protestams Sirijoje malšinti.

2011 6 23

28.

Khalid (image) (dar žinomas kaip Khaled) Qaddur (image) (dar žinomas kaip Qadour, Qaddour)

 

Maher Al-Assad verslo partneris; finansuoja režimą.

2011 6 23

29.

Ra'if (image) Al-Quwatly (image) (dar žinomas kaip Ri'af Al-Quwatli dar žinomas kaip Raeef Al-Kouatly)

 

Maher Al-Assad verslo partneris ir atsakingas už kai kurių jo verslo reikalų tvarkymą; finansuoja režimą.

2011 6 23

30.

Mohammad (image) (dar žinomas kaip Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (image) (dar žinomas kaip Muflih)

 

Hamo miesto Sirijos karinės žvalgybos tarnybos vadovas, dalyvavo vykdant represijas prieš demonstrantus.

2011 8 1

31.

Generolas majoras Tawfiq (image) (dar žinomas kaip Tawfik) Younes (image) (dar žinomas kaip Yunes)

 

Žvalgybos generalinio direktorato vidaus saugumo departamento vadovas; prisideda prie represijų prieš civilius gyventojus.

2011 8 1

32.

Mr Mohammed (image) Makhlouf (image) (dar žinomas kaip Abu Rami)

Gimęs 1932 m. spalio 19 d.

Latakijoje, Sirija.

Bashar ir Mahir al-Assad artimas asmuo ir dėdė iš motinos pusės. Rami, Ihab ir Iyad Makhlouf verslo partneris ir tėvas.

2011 8 1

33.

Ayman (image) Jabir (image) (dar žinomas kaip Jaber)

Gimęs Latakijoje.

Asmuo, susijęs su Mahir al-Assad „Shabiha“ nereguliariosiose karinėse pajėgose. Tiesiogiai dalyvavo vykdant represijas bei naudojant smurtą prieš civilius gyventojus ir koordinuoja „Shabiha“ nereguliariųjų karinių pajėgų grupių veiklą.

2011 8 1

34.

Hayel (image) Al-Assad (image)

 

Maher Al-Assad pavaduotojas, vykdant represijas dalyvavusio kariuomenės 4-osios divizijos karo policijos padalinio vadovas.

2011 8 23

35.

Ali (image) Al-Salim (image) (dar žinomas kaip Al-Saleem)

 

Sirijos gynybos ministerijos aprūpinimo ginklais padalinio, per kurį Sirijos kariuomenė aprūpinama visais ginklais, direktorius.

2011 8 23

36.

Nizar Al-Assad (image)

Bashar Al-Assad pusbrolis; buvęs bendrovės „Nizar Oilfield Supplies“ vadovas.

Labai artimas pagrindiniams valdžios pareigūnams; finansuoja „Shabiha“ Latakijos regione.

2011 8 23

37.

Brigados generolas Rafiq (image) (dar žinomas kaip Rafeeq) Shahadah (image) (dar žinomas kaip Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Sirijos karinės žvalgybos 293-iojo padalinio (vidaus reikalai) Damaske vadovas; tiesiogiai dalyvavo vykdant represijas ir naudojant smurtą prieš civilius gyventojus Damaske. Prezidento Bashar Al-Assad patarėjas strateginiais ir karinės žvalgybos klausimais.

2011 8 23

38.

Brigados generolas Jamea (image) Jamea (image)(dar žinomas kaip Jami Jami, Jame’, Jami’)

 

Sirijos karinės žvalgybos padalinio Deir az Zore vadovas; tiesiogiai dalyvavo vykdant represijas ir naudojant smurtą prieš civilius gyventojus Deir az Zore ir al Bukamale.

2011 8 23

39.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Gimęs 1935 m.

Alepe.

Viceministro pavaduotojas, buvęs gynybos ministras, Prezidento Bashar Al-Assad specialusis pasiuntinys.

Pranešama, kad žuvo per 2012 m. liepos 18 d. bombardavimą.

2011 8 23

40.

Muhammad (image) (dar žinomas kaip Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (image) (dar žinomas kaip Sa’id, Sa’eed, Saeed) Bukhaytan (image)

 

Nuo 2005 m. „Baath“ arabų socialistų partijos regioninio sekretoriaus padėjėjas, 2000–2005 m. „Baath“ regioninės partijos nacionalinio saugumo klausimų direktorius. Buvęs Hamo gubernatorius (1998–2000 m.). Artimas Prezidento Bashar Al-Assad ir Maher Al-Assad bendrininkas. Su represijomis prieš civilius gyventojus susijusius sprendimus priimantis vyresnysis pareigūnas.

2011 8 23

41.

Ali (image) Douba (image)

 

Atsakingas už 1980 m. Hame įvykdytus nužudymus, grąžintas atgal į Damaską kaip Prezidento Bashar Al-Assad specialusis patarėjas.

2011 8 23

42.

Brigados generolas Nawful (image) (dar žinomas kaip Nawfal, Nofal) Al-Husayn (image) (dar žinomas kaip Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Sirijos karinės žvalgybos padalinio Idlibe vadovas; tiesiogiai dalyvavo vykdant represijas ir naudojant smurtą prieš civilius gyventojus Idlibo provincijoje.

2011 8 23

43.

Brigados vadas Husam (image) Sukkar (image)

 

Prezidento patarėjas saugumo klausimais; prezidento patarėjas saugumo agentūrų vykdomų represijų ir smurto prieš civilius gyventojus klausimais.

2011 8 23

44.

Brigados generolas Muhammed (image) Zamrini (image)

 

Sirijos karinės žvalgybos padalinio Homse vadovas; tiesiogiai dalyvavo vykdant represijas ir naudojant smurtą prieš civilius gyventojus Homse.

2011 8 23

45.

Generolas leitenantas Munir (image) (dar žinomas kaip Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (image ) (dar žinomas kaip Adnuf, Adanof)

Gimęs 1951 m.

Sirijos kariuomenės operacijų ir mokymų generalinio štabo vado pavaduotojas; tiesiogiai dalyvavo vykdant represijas ir naudojant smurtą prieš civilius gyventojus Sirijoje.

2011 8 23

46.

Brigados generolas Ghassan (image) Khalil (image) (dar žinomas kaip Khaleel)

 

Žvalgybos generalinio direktorato informacijos padalinio vadovas; tiesiogiai dalyvavo vykdant represijas ir naudojant smurtą prieš civilius gyventojus Sirijoje.

2011 8 23

47.

Mohammed (image) (dar žinomas kaip Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (image) (dar žinomas kaip Jaber)

Gimęs Latakijoje.

„Shabiha“ nereguliarios karinės pajėgos. Asmuo, susijęs su Maher al-Assad „Shabiha“ nereguliariosiose karinėse pajėgose. Tiesiogiai dalyvavo vykdant represijas bei naudojant smurtą prieš civilius gyventojus ir koordinuoja „Shabiha“ nereguliariųjų karinių pajėgų grupių veiklą.

2011 8 23

48.

Samir (image) Hassan (image)

 

Artimas Maher Al-Assad verslo partneris; žinoma, kad jis teikia finansinę paramą Sirijos režimui.

2011 8 23

49.

Fares (image) Chehabi (image) (dar žinomas kaip Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Ahmad Chehabi sūnus.

Gimęs 1972 m. gegužės 7 d.

Alepo pramonės rūmų direktorius. „Cham Holding“ pirmininko pavaduotojas. Teikia ekonominę paramą Sirijos režimui.

2011 9 2

50.

Tarif (image) Akhras (image,image) (dar žinomas kaip Al Akhras)

Gimęs 1951 m. birželio 2 d.

Homse, Sirija;

Sirijos paso Nr. 0000092405.

Žinomas verslininkas, gaunantis naudos iš režimo politikos ir remiantis režimą. Grupės „Akhras“ (prekės, prekyba, perdirbimas ir logistika) įsteigėjas ir buvęs Homso prekybos rūmų pirmininkas. Glaudūs verslo ryšiai su Prezidento Al-Assad šeima. Sirijos prekybos rūmų federacijos valdybos narys. Teikė režimui pramonės paskirties ir gyvenamąsias patalpas improvizuotoms įkalinimo stovykloms ir logistinę paramą (autobusus ir tankų vilkikus).

2011 9 2

51.

Issam (image) Anbouba (image)

„Anbouba for Agricultural Industries Co.“ direktorius.

Gimęs 1952 m.

Homse, Sirija.

Teikia finansinę paramą represiniam aparatui ir sukarintoms grupuotėms, kurios naudoja jėgą prieš civilius gyventojus Sirijoje. Suteikia nuosavybę (pastatus, sandėlius) improvizuotoms įkalinimo stovykloms. Finansiniais ryšiais susijęs su aukštais Sirijos pareigūnais.

2011 9 2

52.

Mazen (image) al-Tabba (image)

Gimęs 1958 m. sausio 1 d.

Damaske;

Sirijos paso Nr. 004415063, galioja iki 2015 m. gegužės 6 d.

Ihab Mkhlour ir Nizar al-Assad (kuriam nustatytos sankcijos 2011 m. rugpjūčio 23 d.) verslo partneris; al-diyar lil-Saraafa (dar žinomos kaip Diar Electronic Services), valiutos keitimo bendrovės, kuri remia Sirijos centrinio banko politiką, bendrasavininkis kartu su Rami Makhlour.

2012 3 23

53.

Adib (image) Mayaleh (image)

Gimęs 1955 m.

Daraa.

Adib Mayaleh atsakingas už ekonominės ir finansinės paramos teikimą Sirijos režimui vykdant savo kaip Sirijos centrinio banko valdytojo funkcijas.

2012 5 15

54.

Generolas majoras Jumah (image) Al-Ahmad (image) (dar žinomas kaip Al-Ahmed)

 

Specialiųjų pajėgų vadas; atsakingas už smurto naudojimą prieš protestuotojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

55.

Pulkininkas Lu'ai (image) (dar žinomas kaip Louay) al-Ali (image)

 

Sirijos karinės žvalgybos Dara'a padalinio vadovas; atsakingas už smurtą prieš protestuotojus Dara’a.

2011 11 14

56.

Generolas leitenantas Ali (image) Abdullah (image) (dar žinomas kaip Abdallah) Ayyub (image)

 

Generalinio štabo vado pavaduotojas (personalas ir žmogiškieji ištekliai); atsakingas už smurto naudojimą prieš protestuotojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

57.

Generolas leitenantas Jasim (image) (dar žinomas kaip Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (image) (dar žinomas kaip Al-Freij)

 

Generalinio štabo vadas; atsakingas už smurto naudojimą prieš protestuotojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

58.

Generolas Aous (image) (Aws) Aslan (image)

Gimęs 1958 m.

Respublikos gvardijos bataliono vadovas; Maher al-Assad ir prezidentui al-Assad artimas asmuo; dalyvavo vykdant represijas prieš civilius gyventojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

59.

Generolas Ghassan (image) Belal (image)

 

Generolas, vadovaujantis 4-osios divizijos rezervinei tarnybai; Maher al-Assad patarėjas ir saugumo operacijų koordinatorius; atsakingas už represijas prieš civilius gyventojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

60.

Abdullah (image) (dar žinomas kaip Abdallah) Berri (image)

 

Berri šeimos nereguliariųjų karinių pajėgų vadovas; vadovauja provyriausybinėms nereguliariosioms karinėms pajėgoms, dalyvavusioms vykdant represijas prieš civilius gyventojus Alepe.

2011 11 14

61.

George (image) Chaoui (image)

 

Sirijos elektroninės armijos narys; dalyvavo vykdant smurtines represijas ir raginant naudoti smurtą prieš civilius gyventojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

62.

Generolas majoras Zuhair (image) (dar žinomas kaip Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (image)

 

Generalinio žvalgybos direktorato vadovo pavaduotojas; atsakingas už smurto naudojimą visoje Sirijoje ir protestuotojų bauginimus bei kankinimus.

2011 11 14

63.

Amar (image) (dar žinomas kaip Ammar) Ismael (image) (dar žinomas kaip Ismail)

Gimęs 1973 m. balandžio 3 d.

(arba panašiai tuo metu) Damaske.

Civilis. Sirijos elektroninės armijos vadovas (teritorinė armijos žvalgybos tarnyba); dalyvavo vykdant smurtines represijas ir raginant naudoti smurtą prieš civilius gyventojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

64.

Mujahed (image) Ismail (image) (dar žinomas kaip Ismael)

 

Sirijos elektroninės armijos narys; dalyvavo vykdant smurtines represijas ir raginant naudoti smurtą prieš civilius gyventojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

65.

Generolas majoras Nazih (image)

 

Generalinio žvalgybos direktorato direktoriaus pavaduotojas; atsakingas už smurto naudojimą visoje Sirijoje ir protestuotojų bauginimus bei kankinimus.

2011 11 14

66.

Kifah (image) Moulhem (image) (dar žinomas kaip Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

4-osios divizijos bataliono vadas; atsakingas už represijas prieš civilius gyventojus Deir el-Zor.

2011 11 14

67.

Generolas majoras Wajih (image) (dar žinomas kaip Wajeeh) Mahmud (image)

 

18-osios šarvuočių divizijos vadas; atsakingas už smurtą prieš protestuotojus Homse.

2011 11 14

68.

Bassam (image) Sabbagh (image,image) (dar žinomas kaip Al Sabbagh)

Gimęs 1959 m. rugpjūčio 24 d.

Damaske.

Adresas: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus.

Sirijos paso Nr. 004326765, išduotas 2008 m. lapkričio 2 d., galioja iki 2014 m. lapkričio mėn.

Teisės ir finansų patarėjas, tvarko Rami Makhlouf ir Khaldoun Makhlouf reikalus. Kartu su Bashar al-Assad dalyvauja finansuojant nekilnojamojo turto projektą Latakijoje. Teikia režimui finansinę paramą.

2011 11 14

69.

Generolas leitenantas Talal (image) Mustafa (image) Tlass (image)

 

Generalinio štabo vado pavaduotojas (logistika ir tiekimas); atsakingas už smurto naudojimą prieš protestuotojus visoje Sirijoje.

2011 11 14

70.

Generolas majoras Fu'ad (image) Tawil (image)

 

Sirijos oro pajėgų žvalgybos vadovo pavaduotojas; atsakingas už smurto naudojimą visoje Sirijoje ir protestuotojų bauginimus bei kankinimus.

2011 11 14

71.

Bushra (image) Al-Assad (image) (dar žinoma kaip Bushra Shawkat)

Gimusi 1960 m. spalio 24 d.

Bashar Al-Assad sesuo ir Asif Shawkat žmona, Saugumo ir žvalgybos štabo vado pavaduotoja. Dėl artimų asmeninių ir glaudžių finansinių ryšių su Sirijos prezidentu Bashar Al-Assad bei kitais pagrindiniais Sirijos režimo veikėjais ji gauna naudos iš Sirijos režimo ir yra su juo susijusi.

2012 3 23

72.

Asma (image) Al-Assad (image) (dar žinoma kaip Asma Fawaz Al Akhras)

Gimusi 1975 m. rugpjūčio 11 d.

Londone, Jungtinė Karalystė.

Paso Nr. 707512830, galioja iki 2020 m. rugsėjo 22 d.;

mergautinė pavardė: Al Akhras.

Bashar Al-Assad žmona. Dėl artimų asmeninių ir glaudžių finansinių ryšių su Sirijos prezidentu Bashar Al-Assad ji gauna naudos iš Sirijos režimo ir yra su juo susijusi.

2012 3 23

73.

Manal (image) Al-Assad (image) (dar žinoma kaip Manal Al Ahmad)

Gimusi 1970 m. vasario 2 d.

Damaske.

Sirijos paso Nr.: 0000000914;

mergautinė pavardė: Al Jadaan.

Maher Al-Assad sutuoktinė ir todėl gauna naudos iš režimo bei yra artimai su juo susijusi.

2012 3 23

74.

Anisa (image) (dar žinoma kaip Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad (image) (dar žinoma kaip Anisah Al-Assad)

Gimusi 1934 m.;

mergautinė pavardė: Makhlouf.

Prezidento Al-Assad motina. Dėl artimų asmeninių ir glaudžių finansinių ryšių su Sirijos prezidentu Bashar Al-Assad ji gauna naudos iš Sirijos režimo ir yra su juo susijusi.

2012 3 23

75.

Generolas leitenantas Fahid (image) (dar žinomas kaip Fahd) Al-Jassim (image)

 

Štabo vadas; karinis pareigūnas, dalyvavęs vykdant represijas Homse.

2011 12 1

76.

Generolas majoras Ibrahim (image) Al-Hassan (image) (dar žinomas kaip Al-Hasan)

 

Štabo vado pavaduotojas; karinis pareigūnas, dalyvavęs vykdant represijas Homse.

2011 12 1

77.

Brigados vadas Khalil (image) (dar žinomas kaip Khaleel) Zghraybih (image,image) (dar žinomas kaip Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

 

14-oji divizija; karinis pareigūnas, dalyvavęs vykdant represijas Homse.

2011 12 1

78.

Brigados vadas Ali (image) Barakat (image)

 

Respublikos gvardijos divizijos 103-ioji brigada; karinis pareigūnas, dalyvavęs vykdant represijas Homse.

2011 12 1

79.

Brigados vadas Talal (image) Makhluf (image) (dar žinomas kaip Makhlouf)

 

Respublikos gvardijos divizijos 103-ioji brigada; karinis pareigūnas, dalyvavęs vykdant represijas Homse.

2011 12 1

80.

Brigados vadas Nazih (image) (dar žinomas kaip Nazeeh) Hassun (image) (dar žinomas kaip Hassoun)

 

Sirijos oro pajėgų žvalgyba; karinis pareigūnas, dalyvavęs vykdant represijas Homse.

2011 12 1

81.

Kapitonas Maan (image) (dar žinomas kaip Ma’an ) Jdiid (image) (dar žinomas kaip Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

 

Prezidento gvardija; karinis pareigūnas, dalyvavęs vykdant represijas Homse.

2011 12 1

82.

Mohammad (image) (dar žinomas kaip Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (image) (dar žinomas kaip Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

 

Politinio saugumo skyrius; karinis pareigūnas, dalyvavęs vykdant represijas Homse.

2011 12 1

83.

Khald (image) (dar žinomas kaip Khaled) Al-Taweel (image) (dar žinomas kaip Al-Tawil)

 

Politinio saugumo skyrius; karinis pareigūnas, dalyvavęs vykdant represijas Homse.

2011 12 1

84.

Ghiath (image) Fayad (image) (dar žinomas kaip Fayyad)

 

Politinio saugumo skyrius; karinis pareigūnas, dalyvavęs vykdant represijas Homse.

2011 12 1

85.

Brigados generolas Jawdat (image) Ibrahim (image) Safi (image)

154-o pulko vadas

Įsakė kariuomenei šaudyti į protestuotojus Damaske ir aplink Damaską, įskaitant Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

2012 1 23

86.

Generolas majoras Muhammad (image) (dar žinomas kaip Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (image) Durgham

4-os divizijos vadas

Įsakė kariuomenei šaudyti į protestuotojus Damaske ir aplink Damaską, įskaitant Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

2012 1 23

87.

Generolas majoras Ramadan (image) Mahmoud (image) Ramadan (image)

35-o specialiųjų pajėgų pulko vadas

Įsakė kariuomenei šaudyti į protestuotojus Baniyas ir Deraa.

2012 1 23

88.

Brigados generolas Ahmed (image) (dar žinomas kaip Ahmad) Yousef (image) (dar žinomas kaip Youssef) Jarad (image) (dar žinomas kaip Jarrad)

132-os brigados vadas

Įsakė kariuomenei šaudyti į protestuotojus Deraa, be kita ko, naudoti kulkosvaidžius ir priešlėktuvinius ginklus.

2012 1 23

89.

Generolas majoras Naim (image) (dar žinomas kaip Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (image) Suleiman (image)

3-os divizijos vadas

Davė įsakymus kariuomenei šaudyti į protestuotojus Douma.

2012 1 23

90.

Brigados generolas General Jihad (image) Mohamed (image) (dar žinomas kaip Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (image)

65-os brigados vadas

Davė įsakymus kariuomenei šaudyti į protestuotojus Douma.

2012 1 23

91.

Generolas majoras General Fo'ad (image) (dar žinomas kaip Fouad, Fu’ad) Hamoudeh (image) (dar žinomas kaip Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

Karinių operacijų Idlibe vadas

2011 m. rugsėjo mėn. pradžioje davė įsakymus kariuomenei šaudyti į protestuotojus Idlibe.

2012 1 23

92.

Generolas majoras Bader (image) Aqel (image)

Specialiųjų pajėgų vadas

Davė įsakymus kareiviams surinkti žuvusiųjų kūnus ir perduoti juos mukhabarat (žvalgybos tarnybai); atsakingas už smurtą Bukamal.

2012 1 23

93.

Brigados generolas Ghassan (image) Afif (image) (dar žinomas kaip Afeef)

45-o pulko vadas

Vadovavo karinėms operacijoms Homse, Baniyas ir Idlibe.

2012 1 23

94.

Brigados generolas Mohamed (image) (dar žinomas kaip Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (image) (dar žinomas kaip Maarouf, Ma'ruf)

45-o pulko vadas

Karinių operacijų Homse vadas. Davė įsakymus šaudyti į protestuotojus Homse.

2012 1 23

95.

Brigados generolas Yousef (image) Ismail (image) (dar žinomas kaip Ismael)

134-os brigados vadas

Davė įsakymus kariuomenei šaudyti į namus ir žmones ant stogų Talbiseg vykusių prieš dieną žuvusių protestuotojų laidotuvių metu.

2012 1 23

96.

Brigados generolas Jamal (image) Yunes (image) (dar žinomas kaip Younes)

555-o pulko vadas

Davė įsakymus kariuomenei šaudyti į protestuotojus Mo'adamiyeh.

2012 1 23

97.

Brigados generolas Mohsin (image) Makhlouf (image)

 

Davė įsakymus kariuomenei šaudyti į protestuotojus Al-Herak.

2012 1 23

98.

Brigados generolas Ali (image) Dawwa

 

Davė įsakymus kariuomenei šaudyti į protestuotojus Al-Herak.

2012 1 23

99.

Brigados generolas Mohamed (image) (dar žinomas kaip Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (image) (dar žinomas kaip Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

106-os brigados vadas, Prezidento sargybinis

Davė įsakymus kariuomenei mušti protestuotojus lazdomis ir juos suimti. Atsakingas už represijas prieš taikius protestuotojus Douma.

2012 1 23

100.

Generolas majoras Suheil (image) (dar žinomas kaip Suhail) Salman (image) Hassan (image)

5-os divizijos vadas

Davė įsakymus kariuomenei šaudyti į protestuotojus Deraa gubernijoje.

2012 1 23

101.

Wafiq (image) (dar žinomas kaip Wafeeq) Nasser (image)

Suwayda regioninio skyriaus (Karinės žvalgybos departamento) vadovas

Kaip Karinės žvalgybos departamento Suwayda skyriaus vadovas atsakingas už savavališką sulaikytųjų kalinimą ir kankinimą Suwayda.

2012 1 23

102.

Ahmed (image) (dar žinomas kaip Ahmad) Dibe (image) (dar žinomas kaip Dib, Deeb)

Deraa regioninio skyriaus (Generalinio saugumo direktorato) vadovas

Kaip Generalinio saugumo direktorato Deraa regioninio skyriaus vadovas atsakingas už savavališką sulaikytųjų kalinimą ir kankinimą Deraa.

2012 1 23

103.

Makhmoud (image) (dar žinomas kaip Mahmoud) al-Khattib (image) (dar žinomas kaip Al-Khatib, Al-Khateeb)

Tyrimų skyriaus (Politinio saugumo direktorato) vadovas

Kaip Politinio saugumo direktorato Tyrimų skyriaus vadovas atsakingas už sulaikytųjų kalinimą ir kankinimą.

2012 1 23

104.

Mohamed (image) (dar žinomas kaip Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (image) (dar žinomas kaip Hikmat, Hekmat) Ibrahim (image)

Operacijų skyriaus (Politinio saugumo direktorato) vadovas

Kaip Politinio saugumo direktorato Operacijų skyriaus vadovas atsakingas už sulaikytųjų kalinimą ir kankinimą.

2012 1 23

105.

Nasser (image) (dar žinomas kaip Naser) Al-Ali (image ) (dar žinomas kaip brigados generolas Nasr al-Ali)

Deraa regioninio skyriaus (Politinio saugumo direktorato) vadovas

Kaip Politinio saugumo direktorato Deraa regioninio skyriaus vadovas atsakingas už sulaikytųjų kalinimą ir kankinimą. Nuo 2012 m. balandžio mėn. Politinio saugumo direktorato Deraa padalinio vadovas (buvęs Homso skyriaus vadovas).

2012 1 23

106.

Dr. Wael (image) Nader (image) Al –Halqi (image) (dar žinomas kaip Al-Halki)

Gimęs 1964 m.

Daraa provincijoje.

Ministras Pirmininkas ir buvęs sveikatos apsaugos ministras. Būdamas Ministru Pirmininku dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 2 27

107.

Mohammad (image) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (image) Al-Sha'ar (image) (dar žinomas kaip Al-Chaar, Al-Shaar) (dar žinomas kaip Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Gimęs 1956 m.

Alepe.

Vidaus reikalų ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2011 12 1

108.

Dr. Mohammad (image) (dar žinomas kaip Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (image,image)

Gimęs 1945 m.

Damaske.

Finansų ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2011 12 1

109.

Imad (image) Mohammad (image) (dar žinomas kaip Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (image) (dar žinomas kaip Imad Mohammad Dib Khamees)

Gimęs 1961 m. rugpjūčio 1 d.

netoli Damasko.

Elektros energijos ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 3 23

110.

Omar (image) Ibrahim (image) Ghalawanji (image)

Gimęs 1954 m.

Tartuse.

Ministro pirmininko pavaduotojas tarnybų reikalams, Vietos administravimo ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 3 23

111.

Joseph (image) (dar žinomas kaip Josef) Suwaid (image) (dar žinomas kaip Swaid) (dar žinomas kaip Joseph Jergi Sweid, Joseph Jirgi Sweid)

Gimęs 1958 m.

Damaske.

Valstybės ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 3 23

112.

Eng Hussein (image) (dar žinomas kaip Hussain) Mahmoud (image) Farzat (image) (dar žinomas kaip Hussein Mahmud Farzat)

Gimęs 1957 m.

Hame.

Valstybės ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 3 23

113.

Mansour (image) Fadlallah (image) Azzam (image) (dar žinomas kaip Mansur Fadl Allah Azzam)

Gimęs 1960 m.

Sweida provincijoje.

Prezidento reikalų ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 2 27

114.

Dr. Emad (image) Abdul-Ghani (image) Sabouni (image) (dar žinomas kaip Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Gimęs 1964 m.

Damaske.

Telekomunikacijų ir technologijų ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 2 27

115.

Generolas Ali (image) Habib (image) (dar žinomas kaip Habeeb) Mahmoud (image)

Gimęs 1939 m.

Tartuse.

Buvęs gynybos ministras. Susijęs su Sirijos režimu ir Sirijos kariuomene bei jos vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2011 8 1

116.

Tayseer (image) Qala (image) Awwad (image)

Gimęs 1943 m.

Damaske.

Buvęs teisingumo ministras. Susijęs su Sirijos režimu bei jo vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2011 9 23

117.

Dr. Adnan (image) Hassan (image) Mahmoud (image)

Gimęs 1966 m.

Tartuse.

Buvęs informacijos ministras. Susijęs su Sirijos režimu bei jo vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2011 9 23

118.

Dr. Mohammad (image) (dar žinomas kaip Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (image) Al-Shaar (image) (dar žinomas kaip Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

Gimęs 1956 m.

Alepe.

Buvęs ekonomikos ir prekybos ministras. Susijęs su Sirijos režimu bei jo vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2011 12 1

119.

Sufian (image) Allaw (image)

Gimęs 1944 m.

al-Bukamal, Deir Ezzor.

Buvęs naftos ir mineralinių išteklių ministras. Susijęs su režimu bei jo vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2012 2 27

120.

Dr. Adnan (image) Slakho (image)

Gimęs 1955 m.

Damaske.

Buvęs pramonės ministras. Susijęs su režimu bei jo vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2012 2 27

121.

Dr. Saleh (image) Al-Rashed (image)

Gimęs 1964 m.

Alepo provincijoje.

Buvęs švietimo ministras. Susijęs su režimu bei jo vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2012 2 27

122.

Dr. Fayssal (image) (dar žinomas kaip Faysal) Abbas (image)

Gimęs 1955 m.

Hamo provincijoje.

Buvęs transporto ministras. Susijęs su režimu bei jo vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2012 2 27

123.

Ghiath (image) Jeraatli (image) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

Gimęs 1950 m.

Salamiya.

Buvęs valstybės ministras. Susijęs su režimu bei jo vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2012 3 23

124.

Yousef (image) Suleiman (image) Al-Ahmad (image) (dar žinomas kaip Al-Ahmed)

Gimęs1956 m.

Hasakoje

Buvęs valstybės ministras. Susijęs su režimu bei jo vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2012 3 23

125.

Hassan (image,image) al-Sari (image)

Gimęs 1953 m.

Hame.

Buvęs valstybės ministras. Susijęs su režimu bei jo vykdomomis smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus.

2012 3 23

126.

Bouthaina (image) Shaaban (image) (dar žinoma kaip Buthaina Shaaban)

Gimusi 1953 m.

Homse, Sirija.

Nuo 2008 m. liepos mėn. Prezidento patarėja politikos ir žiniasklaidos klausimais; eidama šias pareigas yra susijusi su smurtinėmis represijomis prieš gyventojus.

2012 6 26

127.

Brigados generolas Sha'afiq (image) (dar žinomas kaip Shafiq, Shafik) Masa (image) (dar žinomas kaip Massa)

 

Sausumos kariuomenės Žvalgybos tarnybos 215 padalinio (Damaskas) vadovas. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą. Dalyvauja represiniuose veiksmuose prieš civilius.

2012 7 24

128.

Brigados generolas Burhan (image) Qadour (image) (dar žinomas kaip Qaddour, Qaddur)

 

Sausumos kariuomenės Žvalgybos tarnybos 291 padalinio (Damaskas) vadovas. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.

2012 7 24

129.

Brigados generolas Salah (image) Hamad (image)

 

Sausumos kariuomenės Žvalgybos tarnybos 291 padalinio vadovo pavaduotojas. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.

2012 7 24

130.

Brigados generolas Muhammad (image) (arba: Mohammed) Khallouf (image) (dar žinomas kaip Abou Ezzat)

 

Sausumos kariuomenės Žvalgybos tarnybos, kuriai tenka esminis vaidmuo armijos represiniame mechanizme, 235 padalinio (vad. „Palestinos“ padalinys, Damaskas) vadovas. Tiesiogiai dalyvauja represiniuose veiksmuose prieš oponentus. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.

2012 7 24

131.

Generolas majoras Riad (image) (dar žinomas kaip Riyad) al-Ahmed (image) (dar žinomas kaip Al-Ahmad)

 

Sausumos kariuomenės Žvalgybos tarnybos Latakijos padalinio vadovo pavaduotojas. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą ir žudymą.

2012 7 24

132.

Brigados generolas Abdul- Salam (image image,image) Fajr Mahmoud (image)

 

Karinių oro pajėgų Žvalgybos tarnybos Bab Touma padalinio (Damaskas) vadovas. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.

2012 7 24

133.

Brigados generolas Jawdat (image) al-Ahmed (image) (dar žinomas kaip Al-Ahmad)

 

Karinių oro pajėgų Žvalgybos tarnybos Homso padalinio vadovas. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.

2012 7 24

134.

Pulkininkas Qusay (image) Mihoub (image)

 

Karinių oro pajėgų Žvalgybos tarnybos Deros padalinio vadovas (iš Damasko atsiųstas į Derą, šiame mieste prasidėjus manifestacijoms). Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.

2012 7 24

135.

Pulkininkas Suhail (image) (dar žinomas kaip Suheil) Al-Abdullah (image) (dar žinomas kaip Al- Abdallah)

 

Karinių oro pajėgų Žvalgybos tarnybos Latakijos padalinio vadovas. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.

2012 7 24

136.

Brigados generolas Khudr (image) Khudr (image)

 

Generalinio žvalgybos direktorato Latakijos padalinio vadovas. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.

2012 7 24

137.

Brigados generolas Ibrahim (image) Ma'ala (image) (dar žinomas kaip Maala, Maale)

 

Generalinio žvalgybos direktorato 285 padalinio (Damaskas) vadovas (2011 m. pabaigoje pakeitė brigados generolą Hussam Fendi). Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.

2012 7 24

138.

Brigados generolas Firas (image) Al-Hamed (image) (dar žinomas kaip Al-Hamid)

 

Generalinio žvalgybos direktorato 318 padalinio (Homsas) vadovas. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.

2012 7 24

139.

Brigados generolas Hussam (image) (dar žinomas kaip Husam, Housam, Houssam) Luqa (image) (dar žinomas kaip Louqa, Louca, Louka, Luka)

 

Nuo 2012 m. balandžio mėn. – Politinio saugumo direktorato Homso padalinio vadovas (pakeitė brigados generolą Nasr al-Ali). Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.

2012 7 24

140.

Brigados generolas Taha (image) Taha (image)

 

Atsakingas už Politinio saugumo direktorato Latakijos padalinio teritoriją. Atsakingas už sulaikytų oponentų kankinimą.

2012 7 24

141.

Bassel (image) (dar žinomas kaip Basel) Bilal (image)

 

Policijos pareigūnas centriniame Idlibo kalėjime. Tiesiogiai dalyvavo centriniame Idlibo kalėjime laikomų oponentų kankinimuose.

2012 7 24

142.

Ahmad (image) (dar žinomas kaip Ahmed) Kafan (image)

 

Policijos pareigūnas centriniame Idlibo kalėjime. Tiesiogiai dalyvavo centriniame Idlibo kalėjime laikomų oponentų kankinimuose.

2012 7 24

143.

Bassam (image) al-Misri (image)

 

Policijos pareigūnas centriniame Idlibo kalėjime. Tiesiogiai dalyvavo centriniame Idlibo kalėjime laikomų oponentų kankinimuose.

2012 7 24

144.

Ahmed (image) (dar žinomas kaip Ahmad) al-Jarroucheh (image) (dar žinomas kaip Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Gimęs 1957 m.

Generalinio žvalgybos direktorato išorės padalinio (279 padalinys) vadovas. Eidamas šias pareigas yra atsakingas už Generalinio žvalgybos direktorato aparatą Sirijos ambasadose. Jis tiesiogiai dalyvauja Sirijos valdžios institucijų vykdomose oponentų represijose, visų pirma atsako už užsienyje veikiančios Sirijos opozicijos represijas.

2012 7 24

145.

Michel (image) Kassouha (image) (dar žinomas kaip Kasouha) (dar žinomas kaip Ahmed Salem; dar žinomas kaip Ahmed Salem Hassan)

Gimęs 1948 m. vasario 1 d.

Nuo XX a. 8-o dešimtmečio pradžios dirba Sirijos saugumo tarnyboje, dalyvauja kovoje su oponentais Prancūzijoje ir Vokietijoje. Nuo 2006 m. kovo mėn. jis yra atsakingas už Sirijos Generalinio žvalgybos direktorato 273 padalinio viešuosius ryšius. Ilgą laiką ėjęs aukštas pareigas, jis yra artimas Generalinio žvalgybos direktorato vadovui Ali Mamlouk – vienam iš pagrindinių režimo saugumo veikėjų, kuriam nuo 2011 m. gegužės 9 d. taikomos ES ribojamosios priemonės. Jis tiesiogiai remia režimo vykdomas oponentų represijas, ir atsako, inter alia, už užsienyje veikiančios Sirijos opozicijos represijas.

2012 7 24

146.

Generolas Ghassan (image) Jaoudat (image) Ismail (image) (dar žinomas kaip Ismael)

Gimęs 1960 m.

Kilmės vieta: Drekish, Tartuso regionas.

Atsakingas už Karinių oro pajėgų Žvalgybos tarnybos misijų padalinį, kuris, bendradarbiaudamas su specialiųjų operacijų padaliniu, vadovauja Karinių oro pajėgų Žvalgybos tarnybos elitinėms pajėgoms, atliekančioms svarbų vaidmenį režimo vykdomose represijose. Eidamas šias pareigas Ghassan Jaoudat Ismail yra vienas iš atsakingų kariškių, tiesiogiai įgyvendinančių režimo vykdomas represijas prieš oponentus.

2012 7 24

147.

Generolas Amer (image) al-Achi (image) (dar žinomas kaip Amis al Ashi; dar žinomas kaip Ammar Aachi; dar žinomas kaip Amer Ashi)

 

Alepo karo mokyklos absolventas, Karinių oro pajėgų Žvalgybos tarnybos žvalgybos padalinio vadovas (nuo 2012 m.), artimas Sirijos gynybos ministrui Daoud Rajah. Eidamas pareigas Karinių oro pajėgų Žvalgybos tarnyboje, Amer al- Achi dalyvauja Sirijos opozicijos represijose.

2012 7 24

148.

Generolas Mohammed (image) (dar žinomas kaip Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (image) Nasr (image) (arba: Mohammed Ali Naser)

Gimęs apie 1960 m.

Artimas jaunesniajam Prezidento broliui Maher Al-Assad. Didžiąją karjeros dalį praleido Respublikos gvardijoje. 2010 m. pradėjo dirbti Generalinio žvalgybos direktorato, atsakingo už susidorojimą su politine opozicija, vidaus skyriuje (arba 251 skyriuje). Būdamas vienu iš to skyriaus vyresniųjų pareigūnų, generolas Mohammed Ali tiesiogiai dalyvauja represijose, nukreiptose prieš oponentus.

2012 7 24

149.

Generolas Issam (image) Hallaq (image)

 

Nuo 2010 m. – Karinių oro pajėgų štabo viršininkas. Vadovauja prieš oponentus nukreiptoms oro operacijoms.

2012 7 24

150.

Ezzedine (image) Ismael (image) (dar žinomas kaip Ismail)

Gimęs 5-o dešimtmečio viduryje (tikriausiai 1947 m.)

Bastir, Džeblos regionas.

Atsargos generolas, užėmęs aukštas pareigas Karinių oro pajėgų Žvalgybos tarnyboje; šio amžiaus 1-o dešimtmečio pradžioje pradėjo vadovauti šiai tarnybai. 2006 m. paskirtas Prezidento patarėju politiniais ir saugumo klausimais. Eidamas Sirijos Prezidento patarėjo politiniais ir saugumo klausimais pareigas, Ezzedine Ismael dalyvauja režimo vykdomoje represinėje politikoje, nukreiptoje prieš oponentus.

2012 7 24

151.

Samir (image) (dar žinomas kaip Sameer) Joumaa (image) (dar žinomas kaip Jumaa, Jum'a, Joum'a) (dar žinomas kaip Abou Sami)

Gimęs apie 1962 m.

Beveik 20 metų yra Mohammad Nassif Kheir Bek – vieno iš pagrindinių Bachar al-Assad patarėjų saugumo klausimais, oficialiai einančio viceprezidento Farouk al-Sharaa padėjėjo pareigas – kabineto direktorius. Samir Joumaa dėl savo artimų ryšių su Bachar al-Assad ir Mohammed Nasif Kheir Bek dalyvauja režimo vykdomoje represinėje politikoje, nukreiptoje prieš oponentus.

2012 7 24

152.

Dr. Qadri (image) (dar žinomas kaip Kadri) Jamil (image) (dar žinomas kaip Jameel)

 

Ministro pirmininko pavaduotojas ekonomikos reikalams, Vidaus prekybos ir vartotojų apsaugos reikalų ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

153.

Waleed (image) (dar žinomas kaip Walid) Al Mo'allem (image) (dar žinomas kaip Al Moallem, Muallem)

 

Ministro pirmininko pavaduotojas užsienio ir emigrantų reikalams. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

154.

Generolas majoras Fahd (image) Jassem (image) Al Freij (image) (dar žinomas kaip Al-Furayj)

 

Gynybos ministras ir karinis vadas. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

155.

Dr. Mohammad (image) (dar žinomas kaip Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (image) (dar žinomas kaip Abd al-Sattar) Al Sayed (image) (dar žinomas kaip Al Sayyed)

 

Religinių fondų ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

156.

Inžinierė Hala (image) Mohammad (image) (dar žinoma kaip Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser (image)

 

Turizmo ministrė. Būdama Vyriausybės ministre dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

157.

Inžinierius Bassam (image) Hanna (image)

 

Vandens išteklių ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

158.

Inžinierius Subhi (image) Ahmad (image) Al Abdallah (image) (dar žinomas kaip Al-Abdullah)

 

Žemės ūkio ir žemės ūkio reformos ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

159.

Dr. Mohammad (image) (dar žinomas kaip Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (image) (dar žinomas kaip Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (image) (dar žinomas kaip Mu’la, Ma’la, Muala, Maala, Mala)

 

Aukštojo mokslo ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

160.

Dr. Hazwan Al Wez (dar žinomas kaip Al Wazz)

 

Švietimo ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

161.

Dr. Mohamad (image) (dar žinomas kaip Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (image) (dar žinomas kaip Dhafer) Mohabak (image) (dar žinomas kaip Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Ekonomikos ir užsienio prekybos ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

162.

Dr. Mahmoud (image) Ibraheem (image) (dar žinomas kaip Ibrahim) Sa'iid (image) (dar žinomas kaip Said, Sa’eed, Saeed)

 

Transporto ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

163.

Dr. Safwan (image) Al Assaf (image)

 

Aprūpinimo būstu ir miestų plėtros ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

164.

Inžinierius Yasser (image) (dar žinomas kaip Yaser) Al Siba'ii (image) (dar žinomas kaip Al-Sibai, Al-Siba’i, Al Sibaei)

 

Viešųjų darbų ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

165.

Inžinierius Sa'iid (image) (dar žinomas kaip Sa’id, Sa’eed, Saeed) Ma'thi (image) (dar žinomas kaip Mu’zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (image)

 

Naftos ir mineralinių išteklių ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

166.

Dr. Lubana (image) (dar žinoma kaip Lubanah) Mushaweh (image) (dar žinoma kaip Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Gimusi 1955 m.

Damaske.

Kultūros ministrė. Būdama Vyriausybės ministre dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

167.

Dr. Jassem (image) (dar žinomas kaip Jasem) Mohammad (image) (dar žinomas kaip Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (image)

Gimęs 1968 m.

Darbo ir socialinių reikalų ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

168.

Omran (image) Ahed (image) Al Zu'bi (image) (dar žinomas kaip Al Zoubi, Al Zo’bi, Al Zou’bi)

Gimęs 1959 m. rugsėjo 27 d.

Damaske.

Informacijos ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

169.

Dr. Adnan (image) Abdo (image) (dar žinomas kaip Abdou) Al Sikhny (image) (dar žinomas kaip Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

 

Pramonės ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

170.

Najm (image) (dar žinomas kaip Nejm) Hamad (image) Al Ahmad (image) (dar žinomas kaip Al-Ahmed)

 

Teisingumo ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

171.

Dr. Abdul- Salam (image image,image) Al Nayef (image)

 

Sveikatos apsaugos ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

172.

Dr. Ali (image) Heidar (image) (dar žinomas kaip Haidar, Heydar, Haydar)

 

Valstybės ministras, atsakingas už nacionalinio susitaikymo reikalus. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

173.

Dr. Nazeera (image) (dar žinoma kaip Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (image) Sarkees (image) (dar žinoma kaip Sarkis)

 

Valstybės ministrė, atsakinga už aplinkos apsaugos reikalus. Būdama Vyriausybės ministre dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

174.

Mohammed (image) Turki (image) Al Sayed (image)

 

Valstybės ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

175.

Najm-eddin (image) (dar žinomas kaip Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (image) (dar žinomas kaip Khrait)

 

Valstybės ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

176.

Abdullah (image) (dar žinomas kaip Abdallah) Khaleel (image) (dar žinomas kaip Khalil) Hussein (image) (dar žinomas kaip Hussain)

 

Valstybės ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

177.

Jamal (image) Sha'ban (image) (dar žinomas kaip Shaaban) Shaheen (image)

 

Valstybės ministras. Būdamas Vyriausybės ministru dalijasi atsakomybe už režimo smurtines represijas prieš civilius gyventojus.

2012 10 16

178.

Sulieman (image) Maarouf (image) (dar žinomas kaip Suleiman Maarouf, Sulayman Ma'ruf, Sleiman Maarouf; Sulaiman Maarouf)

Pasas: turi Jungtinės Karalystės pasą.

Prezidento Al-Assad šeimai artimas verslininkas. Turi į sąrašą įtrauktos televizijos stoties „Addounia TV“ akcijų. Artimas asmuo į sąrašą įtrauktam Muhammad Nasif Khayrbik. Remia Sirijos režimą.

2012 10 16

179.

Razan (image) Othman (image)

Rami Makhlouf žmona, Waleed (dar žinomo kaip Walid) Othman dukra.

Gimusi 1977 m. sausio 31 d.

Latakijos gubernijoje.

Asmens tapatybės kortelės Nr.: 06090034007.

Ji palaiko artimus asmeninius ir finansinius ryšius su Rami Makhlouf – Prezidento Bashar Al-Assad pusbroliu ir pagrindiniu režimą finansuojančiu asmeniu –, kuris įtrauktas į sąrašą. Todėl ji yra susijusi su Sirijos režimu ir gauna iš jo naudos.

2012 10 16B.  Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Bena Properties

 

Kontroliuojamas Rami Makhlouf; finansuoja režimą.

2011 6 23

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (dar žinomas kaip „Sunduq Al Mashrek Al Istithmari“)

P.O. Box 108,Damascus;tel.: 963 112110059 / 963 112110043;faks.: 963 933333149

Kontroliuojamas Rami Makhlouf; finansuoja režimą.

2011 6 23

3.

Hamcho International (Hamsho International Group)

Baghdad Street,P.O. Box 8254,Damascus;tel.: 963 112316675;faks.: 963 112318875;svetainė: www.hamshointl.com;el. paštas: info@hamshointl.com ir hamshogroup@yahoo.com

Kontroliuojamas Mohammad Hamcho arba Hamsho; finansuoja režimą.

2011 6 23

4.

Military Housing Establishment (dar žinomas kaip MILIHOUSE)

 

Valstybinė statybos įmonė, kontroliuojama Riyad Shalish ir Gynybos ministerijos; finansuoja režimą.

2011 6 23

5.

Politinio saugumo direktoratas

 

Sirijos valstybinė tarnyba, tiesiogiai dalyvaujanti vykdant represijas.

2011 8 23

6.

Bendrosios žvalgybos direktoratas

 

Sirijos valstybinė tarnyba, tiesiogiai dalyvaujanti vykdant represijas.

2011 8 23

7.

Karinės žvalgybos direktoratas

 

Sirijos valstybinė tarnyba, tiesiogiai dalyvaujanti vykdant represijas.

2011 8 23

8.

Oro pajėgų žvalgybos tarnyba

 

Sirijos valstybinė tarnyba, tiesiogiai dalyvaujanti vykdant represijas.

2011 8 23

9.

Irano revoliucijos gvardijos pajėgos „Qods“ (dar žinomos kaip „Quds“ pajėgos)

Teheranas, Iranas

„Qods“ (arba „Quds“) pajėgos yra Irano islamo revoliucijos gvardijos pajėgų specialusis padalinys. „Qods“ pajėgos dalyvauja tiekiant įrangą ir teikiant paramą Sirijos režimui protestams Sirijoje numalšinti. IRGC „Qods“ pajėgos teikė techninę pagalbą, įrangą ir paramą Sirijos saugumo tarnyboms vykdant represijas prieš civilių protestus.

2011 8 23

10.

Mada Transport

„Cham Holding“ patronuojamoji įmonė (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525, tel.: 00 963 11 99 62)

Ekonominis subjektas, finansuojantis režimą.

2011 9 2

11.

Cham Investment Group

„Cham Holding“ patronuojamoji įmonė (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525, tel.: 00 963 11 99 62)

Ekonominis subjektas, finansuojantis režimą.

2011 9 2

12.

Real Estate Bank (Nekilnojamojo turto bankas)

Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square,DamascusP.O. Box: 2337Damascus Syrian Arab Republic;tel.: (+963) 11 2456777 ir 2218602;faks.: (+963) 11 2237938 ir 2211186;banko el. paštas: Publicrelations@reb.sy;svetainė: www.reb.sy

Valstybinis bankas, teikiantis finansinę paramą režimui.

2011 9 2

13.

„Addounia TV“ (dar žinoma kaip „Dounia TV“)

Tel.: +963-11-5667274; +963-11-5667271;

faks.: +963-11-5667272;

svetainė: http://www.addounia.tv

„Addounia TV“ ragino imtis smurtinių veiksmų prieš civilius gyventojus Sirijoje.

2011 9 23

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – SyriaP.O. Box 9525;tel.: +963 (11) 9962; +963 (11) 668 14000; +963 (11) 673 1044;faks.: +963 (11) 673 1274;el. paštas: info@chamholding.sy;svetainė: www.chamholding.sy

Kontroliuojamas Rami Makhlouf; didžiausia Sirijos kontroliuojančioji bendrovė, kuri naudojasi režimu ir jį remia.

2011 9 23

15.

El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company)

Adresas: Dair Ali Jordan Highway,P.O. Box 13052,Damascus, Syria;tel.: +963-11-2212345;faks.: +963-11-44694450;el. paštas: sales@eltelme.com;svetainė: www.eltelme.com

Gamina ir tiekia ryšių ir perdavimo bokštus bei kitą įrangą Sirijos armijai.

2011 9 23

16.

Ramak Constructions Co.

Adresas: Dara'a Highway,Damascus, Syria;tel.: +963-11-6858111;mobilus tel.: +963-933-240231

Stato kareivines, pasienio postų ir kitus kariuomenės poreikiams skirtus pastatus.

2011 9 23

17.

Souruh Company (dar žinomas kaip SOROH Al Cham Company)

Address: Adra Free Zone AreaDamascus – Syria;tel.: +963-11-5327266;mobilus tel.: +963-933-526812; +963-932-878282;faks.: +963-11-5316396;el. paštas: sorohco@gmail.com;svetainė: http://sites.google.com/site/sorohco

Investuoja į vietos karo pramonės projektus, gamina ginklų dalis ir susijusius gaminius. Dauguma bendrovės akcijų priklauso Rami Makhlouf.

2011 9 23

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor,BP 2900;tel.: +963 11 61 26 270;faks.: +963 11 23 73 97 19;el. paštas: info@syriatel.com.sy;svetainė: http://syriatel.sy/

Kontroliuojamas Rami Makhlouf; teikia finansinę paramą režimui: pagal licencinę sutartį moka 50 % pelno Vyriausybei.

2011 9 23

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas;tel.: +963-11-2260805;faks.: +963-11-2260806;el. paštas: mail@champress.com;svetainė: www.champress.net

Televizijos kanalas, dalyvaujantis dezinformacijos ir smurto prieš protestuotojus kurstymo kampanijose.

2011 12 1

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper -Damascus – Duty Free Zone;tel.: 00963 11 2137400;faks.: 00963 11 2139928

Dienraštis, dalyvaujantis dezinformacijos ir smurto prieš protestuotojus kurstymo kampanijose.

2011 12 1

21.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (Sirijos studijų ir mokslinių tyrimų centras) (dar žinomas kaip „CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique“; dar žinomas kaip „SSRC, Scientific Studies and Research Center“; dar žinomas kaip „Centre de Recherche de Kaboun“)

Barzeh Street,PO Box 4470,Damas

Teikia Sirijos armijai paramą įrangai, tiesiogiai naudojamai protestuotojų stebėjimui ir represijoms prieš juos, įsigyti.

2011 12 1

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9,PO Box 7155,Damascus;tel.: 963112725499;faks.: 963112725399

Bendrovė, veikianti kaip priedanga CERS įsigyjant padidintos rizikos įrangą.

2011 12 1

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5,PO Box 6394,Damascus;tel./faks.: 63114471080

Bendrovė, veikianti kaip priedanga CERS įsigyjant padidintos rizikos įrangą.

2011 12 1

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202,Industrial Zone,Al-Qadam Road,Damas

Bendrovė, veikianti kaip priedanga CERS įsigyjant padidintos rizikos įrangą.

2011 12 1

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street,P.O.Box 5966,Damascus;tel.: +963-11-5111352;faks.: +963-11-5110117

Bendrovė, veikianti kaip priedanga CERS įsigyjant padidintos rizikos įrangą.

2011 12 1

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966,Abou Bakr Al-Seddeq St.,Damascusand PO BOX 2849Al-Moutanabi Street,Damascusand PO BOX 21120Baramkeh,Damascus;tel.: 963112121816; 963112121834; 963112214650; 963112212743; 963115110117

Bendrovė, veikianti kaip priedanga CERS įsigyjant padidintos rizikos įrangą.

2011 12 1

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building,17 Street Nissan,Damascus, Syria

Valstybei priklausanti bendrovė, atsakinga už visą naftos eksportą iš Sirijos. Teikia finansinę paramą režimui.

2011 12 1

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company,PO Box 60694,Damascus, SyriaBOX: 60694;tel.: 963113141635;faks.: 963113141634;el. paštas: info@gpc-sy.com

Valstybei priklausanti naftos bendrovė. Teikia finansinę paramą režimui.

2011 12 1

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham -Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC BuildingP.O. Box 7660Damascus, Syria;tel.: 00963-11- (6183333); 00963-11- (31913333);faks.: 00963-11- (6184444); 00963-11- (31914444);afpc@afpc.net.sy

Bendroji įmonė, 50 % priklauso Generalinei naftos korporacijai. Teikia finansinę paramą režimui.

2011 12 1

30.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,P.O. Box 7572Damascus, Syria;tel.: +963 11-222-8200; +963 11-222-7910;faks.: +963 11-222-8412

Valstybinis bankas. Teikia finansinę paramą režimui.

2012 1 23

31.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street,Damascus, Syria;tel.: +963 11-222-7604; +963 11-221-8376;faks.: +963 11-221-0124

Valstybinis bankas. Teikia finansinę paramą režimui.

2012 1 23

32.

Saving Bank

Syria-Damascus – Merjah – Al-Furat St.P.O. Box: 5467;faks.: 224 4909; 245 3471;tel.: 222 8403;el. paštas: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy

Valstybinis bankas. Teikia finansinę paramą režimui.

2012 1 23

33.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez,P.O. Box 4325,Damascus, Syria;tel.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393;faks.: +963 11-224-1261;svetainė: www.agrobank.org

Valstybinis bankas. Teikia finansinę paramą režimui.

2012 1 23

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,P.O. Box 11-8701,Beirut, Lebanon;tel.: +961 1-741666;faks.: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629;svetainė: www.slcb.com.lb

Į sąrašą jau įtraukto Sirijos komercinio banko filialas. Teikia finansinę paramą režimui.

2012 1 23

35.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza AreaP.O. Box 9120Damascus, Syria;tel.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400;faks.: +963 11-662-1848

Generalinės naftos korporacijos bendroji įmonė. Teikia finansinę paramą režimui.

2012 1 23

36.

Ebla Petroleum Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16,P.O. Box 9120,Damascus, Syria;tel.: +963 116691100

Generalinės naftos korporacijos bendroji įmonė. Teikia finansinę paramą režimui.

2012 1 23

37.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway,P.O. Box 81,Damascus, Syria

Generalinės naftos korporacijos bendroji įmonė. Teikia finansinę paramą režimui.

2012 1 23

38.

Central Bank of Syria

Syria, Damascus, Sabah Bahrat SquarePostal address: Altjreda al Maghrebeh square,Damascus, Syrian Arab Republic,P.O. Box: 2254

Teikia finansinę paramą režimui.

2012 2 27

39.

Syrian Petroleum company

Adresas: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32P.O. BOX: 2849 arba 3378;tel.: 00963-11-3137935 arba 3137913;faks.: 00963-11-3137979 arba 3137977;el. paštas: spccom2@scs-net.org arba spccom1@scs-net.org;svetainės: www.spc.com.sy www.spc-sy.com

Valstybei priklausanti naftos bendrovė. Teikia finansinę paramą Sirijos režimui.

2012 3 23

40.

Mahrukat Company (The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products) (Sirijos naftos produktų saugojimo ir platinimo bendrovė)

Būstinė: Damascus – Al Adawi st., Petroleum building;faks.: 00963-11/4445796;tel.: 00963-11/44451348 – 4451349;el. paštas: mahrukat@net.sy;svetainė: http://www. mahrukat.gov.sy/ indexeng.php

Valstybei priklausanti naftos bendrovė. Teikia finansinę paramą Sirijos režimui.

2012 3 23

41.

General Organisation of Tobacco

Salhieh Street 616,Damascus, Syria

Teikia finansinę paramą Sirijos režimui. „General Organisation of Tobacco“ visiškai priklauso Sirijos valstybei. Organizacijos gaunamas pelnas, įskaitant pelną, gautą pardavus leidimus parduoti užsienio prekių ženklais pažymėtus tabako gaminius ir iš užsienio prekių ženklais pažymėtų tabako gaminių importo mokesčių, pervedamas Sirijos valstybei.

2012 5 15

42.

Gynybos ministerija

Adresas: Umayyad Square,Damascus;tel.: +963-11-7770700

Sirijos Vyriausybės padalinys, tiesiogiai dalyvaujantis vykdant represijas.

2012 6 26

43.

Vidaus reikalų ministerija

Adresas: Merjeh Square,Damascus;tel.: +963-11-2219400; +963-11-2219401; +963-11-2220220; +963-11-2210404

Sirijos Vyriausybės padalinys, tiesiogiai dalyvaujantis vykdant represijas.

2012 6 26

44.

Sirijos nacionalinio saugumo tarnyba

 

Sirijos Vyriausybės tarnyba ir Sirijos Ba'ath partijos padalinys. Tiesiogiai dalyvauja vykdant represijas. Vadovavo Sirijos saugumo pajėgoms joms naudojant itin žiaurų smurtą prieš protestuotojus.

2012 6 26

45.

Syria International Islamic Bank (SIIB) (dar žinomas kaip Syria International Islamic Bank (SIIB); dar žinomas kaip SIIB)

Adresas: Syria International Islamic Bank Building, Main Highway Road, Al Mazzeh Area,P.O. Box 35494,Damascus, Syria;Alt. Adresas: P.O. Box 35494,Mezza'h Vellat Sharqia'h, beside the Consulate of Saudi Arabia,Damascus, Syria

SIIB veikė kaip Sirijos komercinio banko (Commercial Bank of Syria) priedanga; tai sudarė sąlygas tam bankui išvengti ES jam nustatytų sankcijų. 2011–2012 m. SIIB slapta sudarė Sirijos komerciniam bankui sąlygas suteikti beveik 150 mln. USD vertės finansavimą. Finansinius susitarimus, kuriuos esą sudarė SIIB, iš tikrųjų sudarė Sirijos komercinis bankas. SIIB ne tik padėjo Sirijos komerciniam bankui išvengti sankcijų, bet ir 2012 m. sudarė sąlygas atlikti kelis didelius mokėjimus Sirijos ir Libano komerciniam bankui, kuriam ES taip pat yra nustačiusi sankcijas. Taip SIIB prisideda prie finansinės paramos Sirijos režimui teikimo.

2012 6 26

46.

General Organisation of Radio and TV (dar žinoma kaip Syrian Directorate General of Radio & Television Est; dar žinoma kaip General Radio and Television Corporation; dar žinoma kaip Radio and Television Corporation; dar žinoma kaip GORT)

Address: Al Oumaween Square,P.O. Box 250,Damascus, Syria;tel.: (963 11) 223 4930

Valstybės valdoma agentūra, pavaldi Sirijos Informacijos ministerijai; todėl remia ir propaguoja jos vykdomą informacijos politiką. Ji atsakinga už Sirijos valstybinių televizijos kanalų (dviejų antžeminių ir vieno palydovinio) ir valstybinių radijo stočių veikimą. GORT kurstė naudoti smurtą prieš civilius gyventojus Sirijoje; ja naudojamasi kaip Assad režimo propagandos priemone ir dezinformacijos platinimo priemone.

2012 6 26

47.

Syrian Company for Oil Transport (dar žinoma kaip Syrian Crude Oil Transportation Company; dar žinoma kaip SCOT; dar žinoma kaip SCOTRACO)

Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way,P.O. Box 13,Banias, Syria;svetainė: www.scot-syria.com;el. paštas: scot50@scn-net.org

Valstybinė Sirijos naftos bendrovė. Teikia finansinę paramą režimui.

2012 6 26

48.

Drex Technologies S.A.

Įregistravimo data: 2000 m. liepos 4 d.

Registracijos numeris: 394678;

direktorius: Rami Makhlouf;

įgaliotas atstovas: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd

„Drex Technologies“ visiškos nuosavybės teise priklauso Rami Makhlouf, įtrauktam į asmenų, kuriems taikomos ES sankcijos už finansinės paramos teikimą Sirijos režimui, sąrašą. Rami Makhlouf naudojasi „Drex Technologies“ sudarydamas sąlygas savo tarptautinių finansinių kontroliuojančiųjų bendrovių veiklai ir jas valdydamas, įskaitant didžiąją kapitalo dalį „SyriaTel“, kurią ES anksčiau įtraukė į sąrašą dėl to, kad ji taip pat teikia finansinę paramą Sirijos režimui.

2012 7 24

49.

Cotton Marketing Organisation

Address: Bab Al-FarajP.O. Box 729,Aleppo;tel.: +96321 2239495/6/7/8;Cmo-aleppo@mail.sy, www.cmo.gov.sy

Valstybei priklausanti bendrovė. Teikia finansinę paramą Sirijos režimui.

2012 7 24

50.

Syrian Arab Airlines (dar žinoma kaip SAA, dar žinoma kaip „Syrian Air“)

Al-Mohafazeh Square,P.O. Box 417,Damascus, Syria;tel.: +963112240774

Režimo kontroliuojama viešoji bendrovė. Teikia režimui finansinę paramą.

2012 7 24

51.

Drex Technologies Holding S.A.

Registruota Liuksemburge Nr. B77616, anksčiau įsisteigusi šiuo adresu:

17, rue BeaumontL-1219 Luxembourg

„Drex Technologies Holding S.A.“ faktiškasis savininkas yra Rami Makhlouf, kuris yra įtrauktas į asmenų, kuriems taikomos ES sankcijos už finansinės paramos teikimą Sirijos režimui, sąrašą.

2012 8 17

52.

Megatrade

Address: Aleppo Street,P.O. Box 5966,Damascus, Syria;faks.: 963114471081

Veikia kaip Mokslinio karinio mokslinių tyrimų instituto („Scientific Studies and Research Centre“) (SSRC), kuris yra įtrauktas į sąrašą, įgaliota įstaiga. Vykdo prekybą dvejopo naudojimo prekėmis, kuri draudžiama Sirijos Vyriausybei taikomomis ES sankcijomis.

2012 10 16

53.

Expert Partners

Adresas: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5,PO Box: 7006,Damascus, Syria

Veikia kaip Mokslinio karinio mokslinių tyrimų instituto („Scientific Studies and Research Centre“) (SSRC), kuris yra įtrauktas į sąrašą, įgaliota įstaiga. Vykdo prekybą dvejopo naudojimo prekėmis, kuri draudžiama Sirijos Vyriausybei taikomomis ES sankcijomis.

2012 10 16
II PRIEDAS

28 straipsnyje nurodytų subjektų sąrašasSubjektai

 

Pavadinimas

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Commercial Bank of Syria

— Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;

— P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

— Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC: CMSY SY DA; visi biurai visame pasaulyje [NPWMD];

svetainė: http://cbs-bank.sy/En-index.php

tel.: +963 11 2218890;

faks.: +963 11 2216975;

administracija: dir.cbs@mail.sy

Valstybei priklausantis bankas, teikiantis finansinę paramą režimui.

2011 10 13( 1 ) OL L 330, 2012 11 30, p. 2.

( 2 ) OL L 335, 2008 12 13, p. 99.

Top