EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0932-20170109

Consolidated text: Komisijos reglamentas (ES) Nr. 932/2012 2012 m. spalio 3 d. kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių būgninių džiovyklių ekologinio projektavimo reikalavimai (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/932/2017-01-09

02012R0932 — LT — 09.01.2017 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 932/2012

2012 m. spalio 3 d.

kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių būgninių džiovyklių ekologinio projektavimo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 278 2012.10.12, p. 1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/2282 2016 m. lapkričio 30 d.

  L 346

51

20.12.2016
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 932/2012

2012 m. spalio 3 d.

kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių būgninių džiovyklių ekologinio projektavimo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šiame reglamente nustatomi rinkai patiekiamų į elektros tinklą jungiamų buitinių būgninių džiovyklių, buitinių dujinių būgninių džiovyklių, taip pat buitinių įmontuojamųjų būgninių džiovyklių, įskaitant parduodamas ne namų ūkio reikmėms skirtas tokias džiovykles, ekologinio projektavimo reikalavimai.

2.  Šis reglamentas netaikomas buitinėms skalbyklėms-džiovyklėms, taip pat buitinėms centrifuginėms džiovyklėms.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Be nustatytųjų Direktyvos 2009/125/EB 2 straipsnyje, šiame reglamente pateikiamos šių terminų apibrėžtys:

1)

buitinė būgninė džiovyklė – iš esmės buitinėms reikmėms skirtas įrenginys, kuriame tekstilės gaminiai džiovinami vartant besisukančiame būgne, per kurį pučiamas karštas oras;

2)

buitinė įmontuojamoji būgninė džiovyklė – į spintelę, paruoštą nišą sienoje arba panašioje vietoje montuojama buitinė būgninė džiovyklė, kuriai reikalinga baldų apdaila;

3)

buitinė skalbyklė-džiovyklė – buitinė skalbyklė, kuri turi ir gręžimo funkciją, ir priemonę tekstilės gaminiams džiovinti; joje skalbiniai paprastai džiovinami šildant ir vartant;

4)

buitinė centrifuginė džiovyklė (centrifuginė skalbinių džiovinimo mašina) – iš esmės buitinėms reikmėms skirtas įrenginys, kuriame vanduo iš tekstilės gaminių pašalinamas išcentrine besisukančio būgno jėga ir išsiurbiamas automatiniu siurbliu;

5)

ventiliuojamoji būgninė džiovyklė – būgninė džiovyklė, į kurią įtrauktas grynas oras leidžiamas per tekstilės gaminius, o gautas drėgnas oras išleidžiamas į patalpą arba į lauką;

6)

kondensacinė būgninė džiovyklė – būgninė džiovyklė su įtaisu, veikiančiu kondensavimo arba kitais principais, kurio paskirtis – surinkti drėgmę iš džiovinimo procesui naudojamo oro;

7)

automatinė būgninė džiovyklė – būgninė džiovyklė, kurios džiovinimo procesas išjungiamas, kai aptinkamas tam tikras įkrovos drėgnis, pavyzdžiui, laidumo arba temperatūros jutikliais;

8)

neautomatinė būgninė džiovyklė – būgninė džiovyklė, kurios džiovinimo procesas išjungiamas po iš anksto nustatyto paprastai laikmačiu kontroliuojamo laikotarpio, tačiau šis procesas taip pat gali būti išjungtas rankiniu būdu;

9)

programa – iš anksto nustatytų operacijų, kurias gamintojas nurodė kaip tinkamas tam tikrų rūšių tekstilės gaminiams džiovinti, seka;

10)

ciklas – užbaigtas pagal pasirinktą programą nustatytas džiovinimo procesas;

11)

programos trukmė – laikas nuo programos įjungimo iki užbaigimo, išskyrus bet kokią galutinio naudotojo nustatytą delsą;

12)

vardinis pajėgumas – gamintojo nurodyta didžiausia tam tikros rūšies sausų tekstilės gaminių, kuriuos galima apdoroti buitine būgnine džiovykle pagal pasirinktą programą, masė (dvi masės vertės skiriasi 0,5 kg), jei gaminiai į ją įdedami pagal gamintojo nurodymus;

13)

dalinė įkrova – pusė buitinės būgninės džiovyklės vardinio pajėgumo įkrovos pagal tam tikrą programą;

14)

kondensavimo efektyvumas – būgninės džiovyklės kondensatoriaus surinktos drėgmės masės ir iš įkrovos pašalintos drėgmės masės ciklo pabaigoje santykis;

15)

išjungties režimas – būsena, kai galutiniam naudotojui prieinamais ir, kai buitinė būgninė džiovyklė naudojama įprastai, jam skirtais naudoti valdymo įtaisais arba jungikliais buitinė būgninė džiovyklė išjungiama, kad vartotų kuo mažiau energijos; šis mažiausios vartojamosios galios režimas gali išlikti neribotą laiką, kai buitinė būgninė džiovyklė sujungta su maitinimo šaltiniu ir naudojama pagal gamintojo nurodymus; jei galutiniam naudotojui prieinamo valdymo įtaiso ar jungiklio nėra, išjungties režimas yra būsena, kuri atsiranda, kai buitinė būgninė džiovyklė savaime persijungia į stabilaus energijos vartojimo režimą;

16)

baigtos programos režimas – mažiausios vartojamosios galios režimas, kuriuo, užbaigus programą, džiovyklė gali veikti neribotą laiką, jei galutinis naudotojas nesiima jokių kitų veiksmų, išskyrus skalbinių išėmimą iš džiovyklės;

17)

lygiavertė buitinė būgninė džiovyklė – rinkai patiektas buitinės būgninės džiovyklės modelis, kurio vardinis pajėgumas, techninės ir eksploatacinės charakteristikos, suvartojamos energijos kiekis, kondensavimo efektyvumas (jei taikoma), standartinė medvilnės programos trukmė ir džiovinant keliamas akustinis triukšmas yra tokie patys kaip kito buitinės būgninės džiovyklės modelio, kurį tas pats tiekėjas patiekė rinkai su kitu komerciniu kodu;

18)

standartinė medvilnės programa – ciklas, kurį pasirinkus medvilniniai skalbiniai (pradinis įkrovos drėgnis – 60 %) džiovinami tol, kol liekamasis įkrovos drėgnis yra 0 %.

3 straipsnis

Ekologinio projektavimo reikalavimai

Buitinių būgninių džiovyklių bendrieji ekologinio projektavimo reikalavimai nustatyti I priedo 1 punkte. Buitinių būgninių džiovyklių specialieji ekologinio projektavimo reikalavimai nustatyti I priedo 2 punkte.

Ekologinio projektavimo reikalavimų nereikia nustatyti jokiam kitam Direktyvos 2009/125/EB I priedo 1 dalyje nurodytam ekologinio projektavimo parametrui.

4 straipsnis

Atitikties vertinimas

1.  Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnyje nurodyta atitikties vertinimo procedūra – tai tos direktyvos IV priede nustatyta projektavimo vidaus kontrolės sistema arba V priede nustatyta valdymo sistema.

2.  Atliekant atitikties vertinimą pagal Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnį į techninius dokumentus įtraukiama pagal šio reglamento II priedą apskaičiuotų rezultatų kopija.

Jei į techninius dokumentus įtraukta tam tikro buitinės būgninės džiovyklės modelio informacija buvo nustatyta atlikus skaičiavimą, kurį atliekant buvo remiamasi projekto duomenimis, arba ji buvo nustatyta ekstrapoliuojant kitų lygiaverčių buitinių būgninių džiovyklių duomenis ar buvo taikomi abu metodai, tokiu atveju techniniuose dokumentuose pateikiami išsamūs šio skaičiavimo ar ekstrapoliavimo arba abiejų metodų ir bandymų, kurių siekdami patikrinti atliktų skaičiavimų tikslumą ėmėsi gamintojai, duomenys. Šiais atvejais kartu su techniniais dokumentais taip pat pateikiamas visų kitų lygiaverčių buitinių būgninių džiovyklių modelių, kurių informacija, pateikiama techniniuose dokumentuose, nustatyta tokiu pačiu būdu, sąrašas.

5 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Valstybės narės, atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, kad nustatytų, ar laikomasi šio reglamento I priede nustatytų reikalavimų, taiko šio reglamento III priede aprašytą patikros procedūrą.

6 straipsnis

Etalonai

Šio reglamento įsigaliojimo metu rinkoje esančių efektyviausių buitinių būgninių džiovyklių orientaciniai etalonai pateikti IV priede.

7 straipsnis

Persvarstymas

Komisija persvarsto šį reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą ne vėliau kaip po penkerių metų nuo jo įsigaliojimo ir pateikia to persvarstymo rezultatus Ekologinio projektavimo konsultacijų forumui. Persvarstant visų pirma įvertinamos III priede nustatytos leidžiamosios patikros nuokrypos ir ventiliuojamosios įrangos efektyvumas.

8 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.  Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Jis taikomas nuo 2013 m. lapkričio 1 d.

Tačiau:

a) I priedo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nustatyti bendrieji ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi nuo 2014 m. lapkričio 1 d.;

b) I priedo 2.2 papunktyje nustatyti specialieji ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi nuo 2015 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

Ekologinio projektavimo reikalavimai

1.    Bendrieji ekologinio projektavimo reikalavimai

1.1. Apskaičiuojant buitinių būgninių džiovyklių suvartojamos energijos kiekį ir kitus parametrus naudojamas ciklas, kurį pasirinkus medvilniniai skalbiniai (pradinis įkrovos drėgnis – 60 %) džiovinami tol, kol liekamasis įkrovos drėgnis yra 0 %, (toliau – standartinė medvilnės programa). Šį ciklą įmanoma lengvai atpažinti buitinės būgninės džiovyklės programos pasirinkimo įtaise (-uose) arba buitinės būgninės džiovyklės rodytuve, jeigu jis įmontuotas (arba ir įtaise (-uose), ir rodytuve); šis ciklas pažymimas „standartinė medvilnės programa“ arba vienodu ženklu (arba tinkamu šių dviejų žymėjimo būdų deriniu) ir numatomas kaip nustatytasis ciklas buitinėse būgninėse džiovyklėse, kuriose numatytas automatinis programos pasirinkimas ar bet kokia džiovinimo programos automatinio pasirinkimo ar pasirinktos programos išlaikymo funkcija. Jei būgninė džiovyklė yra automatinė būgninė džiovyklė, „standartinė medvilnės programa“ yra automatinė.

1.2. Gamintojo pateikiamoje instrukcijų knygelėje nurodoma ši informacija:

a) informacija apie standartinę medvilnės programą ir nurodoma, kad ji yra tinkama įprastiems šlapiems medvilniniams skalbiniams džiovinti ir kad pagal bendrą energijos suvartojimą šlapiems medvilniniams skalbiniams džiovinti ji yra pati efektyviausia programa;

b) išjungties režimo ir baigtos programos režimo vartojamoji galia;

c) orientacinė informacija apie programos trukmę ir suvartojamos energijos kiekį pagrindinėms džiovinimo programoms ir su visa, ir, jei taikytina, su daline įkrova.

2.    Specialieji ekologinio projektavimo reikalavimai

Buitinės būgninės džiovyklės atitinka šiuos reikalavimus:

2.1. Nuo 2013 m. lapkričio 1 d.:

 energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) yra mažesnis kaip 85,

 buitinių kondensacinių būgninių džiovyklių svertinis kondensavimo efektyvumas yra ne mažesnis kaip 60 %.

2.2. Nuo 2015 m. lapkričio 1 d.:

 buitinių kondensacinių būgninių džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) yra mažesnis kaip 76,

 buitinių kondensacinių būgninių džiovyklių svertinis kondensavimo efektyvumas yra ne mažesnis kaip 70 %.

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) ir svertinis kondensavimo efektyvumas apskaičiuojami pagal II priedą.
II PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo indekso ir svertinio kondensavimo efektyvumo apskaičiavimo metodas

1.   ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO INDEKSO APSKAIČIAVIMAS

Buitinės būgninės džiovyklės modelio energijos vartojimo efektyvumo indeksui (EEI) apskaičiuoti buitinės būgninės džiovyklės metinis svertinis suvartojamos energijos kiekis, kai naudojama standartinė medvilnės programa su visa ir daline įkrova, lyginamas su standartiniu šios džiovyklės per metus suvartojamos energijos kiekiu.

a) Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) apskaičiuojamas ir suapvalinamas iki dešimtųjų:

image

čia:

AEC = buitinės būgninės džiovyklės svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis,

SAEC = buitinės būgninės džiovyklės standartinis metinis suvartojamos energijos kiekis.

b) Standartinis metinis suvartojamos energijos kiekis (SAEC ) (kWh per metus) apskaičiuojamas, kaip nurodyta toliau, ir suapvalinamas iki šimtųjų:

 visoms buitinėms neventiliuojamosioms būgninėms džiovyklėms:

 
image

 buitinėms ventiliuojamosioms būgninėms džiovyklėms:

 
image

čia:

  c – buitinės būgninės džiovyklės vardinis pajėgumas, kai naudojama standartinė medvilnės programa,

  Tt – standartinės medvilnės programos svertinė programos trukmė.

c) Svertinis per metus suvartojamos energijos kiekis (AEC ) apskaičiuojamas (kWh per metus) ir suapvalinamas iki šimtųjų:

i) 
image

čia:

Et = svertinis suvartojamos energijos kiekis (kWh), suapvalintas iki šimtųjų,

Po = standartinės medvilnės programos su visa įkrova išjungties režimo vartojamoji galia (W), suapvalinta iki šimtųjų,

Pl = standartinės medvilnės programos su visa įkrova baigtos programos režimo vartojamoji galia (W), suapvalinta iki šimtųjų,

Tt = svertinė programos trukmė minutėmis, suapvalinta iki artimiausios minutės,

160 = bendras įprastų džiovinimo ciklų skaičius per metus.

ii) Jei buitinėje būgninėje džiovyklėje įrengta galios reguliavimo sistema, pagal kurią pasibaigus programai buitinė būgninė džiovyklė savaime ima veikti išjungties režimu, svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (AEC ) apskaičiuojamas pagal šią formulę (atsižvelgiant į baigtos programos režimo faktinę trukmę):

image

čia:

Tl = išmatuota standartinės medvilnės programos su visa įkrova baigtos programos režimo trukmė (minutėmis), suapvalinta iki artimiausios minutės.

d) Standartinės medvilnės programos svertinė programos trukmė (Tt ) apskaičiuojama (minutėmis) ir suapvalinama iki artimiausios minutės:

image

čia:

Tdry = standartinės medvilnės programos su visa įkrova trukmė (minutėmis), suapvalinta iki artimiausios minutės,

Tdry½ = standartinės medvilnės programos su daline įkrova trukmė (minutėmis), suapvalinta iki artimiausios minutės.

e) Svertinis suvartojamos energijos kiekis (Et ) apskaičiuojamas (kWh) ir suapvalinamas iki šimtųjų:

image

čia:

Edry = standartinės medvilnės programos su visa įkrova suvartojamos energijos kiekis (kWh), suapvalintas iki šimtųjų,

Edry½ = standartinės medvilnės programos su daline įkrova suvartojamos energijos kiekis (kWh), suapvalintas iki šimtųjų.

f) Buitinių dujinių būgninių džiovyklių suvartojamos energijos kiekis, kai naudojama standartinė medvilnės programa su visa ir daline įkrova, apskaičiuojamas (kWh) ir suapvalinamas iki šimtųjų:

image

image

čia:

Egdry = standartinės medvilnės programos su visa įkrova suvartojamas dujų kiekis (kWh), suapvalintas iki šimtųjų,

Egdry½ = standartinės medvilnės programos su daline įkrova suvartojamas dujų kiekis (kWh), suapvalintas iki šimtųjų,

Egdry,a = standartinės medvilnės programos su visa įkrova suvartojamas pagalbinės elektros energijos kiekis (kWh), suapvalintas iki šimtųjų,

Egdry½,a = standartinės medvilnės programos su daline įkrova suvartojamas pagalbinės elektros energijos kiekis (kWh), suapvalintas iki šimtųjų,

fg = 2,5.

2.   SVERTINIO KONDENSAVIMO EFEKTYVUMO APSKAIČIAVIMAS

Programos kondensavimo efektyvumas – tai buitinės kondensacinės būgninės džiovyklės kondensatoriaus surinktos drėgmės masės ir iš įkrovos pašalintos drėgmės, kai naudojama ta programa, masės santykis; iš įkrovos pašalintos drėgmės masė yra bandomosios šlapios įkrovos prieš džiovinimą masės ir bandomosios įkrovos po džiovinimo masės skirtumas. Siekiant apskaičiuoti svertinį kondensavimo efektyvumą, atsižvelgiama į vidutinį kondensavimo efektyvumą, kai naudojama standartinė medvilnės programa su visa ir daline įkrova.

Svertinis programos kondensavimo efektyvumas (Ct ) apskaičiuojamas (procentais) ir suapvalinamas iki artimiausio viso procento:

image

čia:

Cdry = standartinės medvilnės programos su visa įkrova vidutinis kondensavimo efektyvumas,

Cdry½ = standartinės medvilnės programos su daline įkrova vidutinis kondensavimo efektyvumas.

Vidutinis kondensavimo efektyvumas C apskaičiuojamas pagal kondensavimo efektyvumo rezultatus, gautus per bandymus, ir išreiškiamas procentais:

image

čia:

n – bandymų skaičius, ne mažesnis kaip keturi tinkamai atlikti pasirinktos programos bandymai,

j – bandymo numeris,

Wwj – per bandymą j kondensatoriaus talpoje surinkto vandens masė,

Wi – bandomosios šlapios įkrovos masė prieš džiovinimą,

Wf – bandomosios įkrovos masė po džiovinimo.

▼M1
III PRIEDAS

Rinkos priežiūros institucijų atliekama gaminio atitikties patikra

Šiame priede nurodytos leidžiamosios patikros nuokrypos yra susijusios tik su valstybių narių institucijų atliekama išmatuotų parametrų patikra; gamintojas ar importuotojas jų nenaudoja kaip leidžiamųjų nuokrypų nustatydamas vertes techniniuose dokumentuose ir nesiremia jomis aiškindamas šias vertes, norėdamas įrodyti, kad gaminys atitinka reikalavimus, ar bet kokiomis priemonėmis nurodyti geresnius veikimo rodiklius.

Tikrindamos gaminio modelio atitiktį šiame reglamente pagal Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalį nustatytiems ir šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko šią procedūrą:

1) Valstybių narių institucijos patikrina vieną modelio vienetą.

2) Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei:

a) pagal Direktyvos 2009/125/EB IV priedo 2 punktą techniniuose dokumentuose nurodytos vertės (deklaruotos vertės) ir, jei taikytina, vertės, naudotos šioms vertėms apskaičiuoti, nėra gamintojui ar importuotojui palankesnės už atitinkamų matavimų, atliktų pagal to punkto g papunktį, rezultatus ir

b) deklaruotos vertės atitinka visus šiame reglamente nustatytus reikalavimus, o gamintojo ar importuotojo paskelbtoje reikalaujamoje informacijoje apie gaminį nėra nurodytos jokios vertės, kurios gamintojui ar importuotojui būtų palankesnės už deklaruotas vertes, ir

c) vertės, nustatytos valstybių narių institucijoms bandant modelio vienetą (per bandymą išmatuotos atitinkamų parametrų vertės ir remiantis šiais matavimo duomenimis apskaičiuotos vertės), atitinka 1 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

3) Jei 2 punkto a arba b papunktyje nurodyti rezultatai nepasiekiami, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie gamintojo ar importuotojo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai buitinės būgninės džiovyklės modeliai, neatitinka šio reglamento reikalavimų.

4) Jei 2 punkto c papunktyje nurodytas rezultatas nepasiekiamas, valstybių narių institucijos atrenka ir išbando tris papildomus to paties modelio vienetus. Taikant alternatyvų būdą, galima atrinkti tris papildomus vieno arba kelių skirtingų modelių, kurie gamintojo ar importuotojo techniniuose dokumentuose išvardyti kaip lygiaverčiai modeliai, vienetus.

5) Laikoma, kad modelis atitinka taikomus reikalavimus, jei verčių, nustatytų bandant šiuos tris vienetus, aritmetinis vidurkis atitinka 1 lentelėje nurodytas atitinkamas leidžiamąsias patikros nuokrypas.

6) Jei 5 punkte nurodytas rezultatas nepasiekiamas, laikoma, kad tas modelis ir visi modeliai, kurie gamintojo ar importuotojo techniniuose dokumentuose yra išvardyti kaip lygiaverčiai buitinės būgninės džiovyklės modeliai, neatitinka šio reglamento reikalavimų.

7) Pagal 3 ir 6 punktus priėmusios sprendimą dėl modelio neatitikties, valstybių narių institucijos nedelsdamos pateikia kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai visą susijusią informaciją.

Valstybių narių institucijos taiko matavimo procedūras, pagrįstas visuotinai pripažintais, pažangiausiais, patikimais, tiksliais ir pakartojamais matavimo metodais, įskaitant metodus, nustatytus dokumentuose, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Valstybių narių institucijos taiko II priede nustatytus matavimo ir skaičiavimo metodus.

Tikrindamos atitiktį šiame priede nurodytiems reikalavimams, valstybių narių institucijos taiko tik 1 lentelėje nustatytas leidžiamąsias patikros nuokrypas ir tik 1–7 punktuose aprašytą procedūrą. Netaikomos jokios kitos leidžiamosios nuokrypos, pavyzdžiui, leidžiamosios nuokrypos, nustatytos darniuosiuose standartuose ar bet kokio kito matavimo metodo apraše.1 lentelė

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Parametrai

Leidžiamosios patikros nuokrypos

Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (AEC)

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės AEC daugiau kaip 6 %.

Svertinis suvartojamos energijos kiekis (Et)

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės Et daugiau kaip 6 %.

Svertinis kondensavimo efektyvumas (Ct)

Nustatyta vertė nėra daugiau kaip 6 % mažesnė už deklaruotą vertę Ct.

Svertinė programos trukmė (Tt)

Nustatytos vertės neviršija deklaruotų verčių Tt daugiau kaip 6 %.

Išjungties režimo ir baigtos programos režimo vartojamoji galia (P o ir P l)

Nustatytos didesnės kaip 1,00 W vartojamosios galios vertės P o ir P l neviršija deklaruotų verčių P o ir P l daugiau kaip 6 % Nustatytos ne didesnės kaip 1,00 W vartojamosios galios vertės P o ir P l neviršija deklaruotų verčių P o ir P l daugiau kaip 0,10 W.

Baigtos programos režimo trukmė (Tl)

Nustatyta vertė neviršija deklaruotos vertės Tl daugiau kaip 6 %.

▼B
IV PRIEDAS

Etalonai

Nustatyta, kad šio reglamento įsigaliojimo metu geriausia (vertinant pagal energijos vartojimą ir džiovinant keliamą akustinį triukšmą, kai naudojama standartinė medvilnės programa) rinkoje turima buitinių būgninių džiovyklių technologija yra:

1) buitinė ventiliuojamoji būgninė džiovyklė, kurios vardinis pajėgumas – 3 kg:

a) suvartojamos energijos kiekis – 1,89 kWh per ciklą, kai naudojama standartinė medvilnės programa su visa įkrova; tai prilygsta apytiksliai 247 kWh per metus ( *1 );

b) akustinio triukšmo lygis – 69 dB;

2) buitinė ventiliuojamoji būgninė džiovyklė, kurios vardinis pajėgumas – 5 kg:

a) suvartojamos energijos kiekis – 2,70 kWh per ciklą, kai naudojama standartinė medvilnės programa su visa įkrova; tai prilygsta apytiksliai 347 kWh per metus (*1) ;

b) akustinio triukšmo lygis – nenurodytas;

3) buitinė dujinė ventiliuojamoji būgninė džiovyklė, kurios vardinis pajėgumas – 5 kg:

a) suvartojamos dujų energijos kiekis – 3,25 kWhdujų per ciklą prilygsta 1,3 kWh, kai naudojama standartinė medvilnės programa su visa įkrova. Per metus suvartojamos energijos kiekis nenurodytas;

b) akustinio triukšmo lygis – nenurodytas;

4) buitinė kondensacinė būgninė džiovyklė, kurios vardinis pajėgumas – 5 kg:

a) suvartojamos energijos kiekis – 3,10 kWh per ciklą, kai naudojama standartinė medvilnės programa su visa įkrova; tai prilygsta apytiksliai 396 kWh per metus (*1) ;

b) akustinio triukšmo lygis – nenurodytas;

5) buitinė ventiliuojamoji būgninė džiovyklė, kurios vardinis pajėgumas – 6 kg:

a) suvartojamos energijos kiekis – 3,84 kWh per ciklą, kai naudojama standartinė medvilnės programa su visa įkrova; tai prilygsta apytiksliai 487 kWh per metus (*1) ;

b) akustinio triukšmo lygis – 67 dB;

6) buitinė kondensacinė būgninė džiovyklė, kurios vardinis pajėgumas – 6 kg:

a) suvartojamos energijos kiekis – 1,58 kWh per ciklą, kai naudojama standartinė medvilnės programa su visa įkrova; tai prilygsta apytiksliai 209 kWh per metus (*1) ;

b) akustinio triukšmo lygis – nenurodytas;

7) buitinė ventiliuojamoji būgninė džiovyklė, kurios vardinis pajėgumas – 7 kg:

a) suvartojamos energijos kiekis – 3,9 kWh per ciklą, kai naudojama standartinė medvilnės programa su visa įkrova; tai prilygsta apytiksliai 495 kWh per metus (*1) ;

b) akustinio triukšmo lygis – 65 dB;

8) buitinė dujinė ventiliuojamoji būgninė džiovyklė, kurios vardinis pajėgumas – 7 kg:

a) suvartojamos dujų energijos kiekis – 3,4 kWhdujų per ciklą prilygsta 1,36 kWh, kai naudojama standartinė medvilnės programa su visa įkrova. Per metus suvartojamos energijos kiekis nenurodytas;

b) akustinio triukšmo lygis – nenurodytas;

9) buitinė kondensacinė būgninė džiovyklė, kurios vardinis pajėgumas – 7 kg:

a) suvartojamos energijos kiekis – 1,6 kWh per ciklą, kai naudojama standartinė medvilnės programa su visa įkrova; tai prilygsta apytiksliai 211 kWh per metus (*1) ;

b) akustinio triukšmo lygis – 65 dB;

10) buitinė ventiliuojamoji būgninė džiovyklė, kurios vardinis pajėgumas – 8 kg:

a) suvartojamos energijos kiekis – 4,1 kWh per ciklą, kai naudojama standartinė medvilnės programa su visa įkrova; tai prilygsta apytiksliai 520 kWh per metus (*);

b) akustinio triukšmo lygis – 65 dB;

11) buitinė kondensacinė būgninė džiovyklė, kurios vardinis pajėgumas – 8 kg:

a) suvartojamos energijos kiekis – 2,30 kWh per ciklą, kai naudojama standartinė medvilnės programa su visa įkrova; tai prilygsta apytiksliai 297 kWh per metus (*);

b) akustinio triukšmo lygis – nenurodytas.( *1 ) Apskaičiuota tariant, kad per metus būna 160 džiovinimo ciklų, kai suvartojamos energijos kiekis, kai naudojama standartinė medvilnės programa su daline įkrova, yra lygus 60 % suvartojamos energijos kiekiui, kai įdėta visa įkrova, o papildomas per metus suvartojamos energijos kiekis, tenkantis mažai energijos vartojantiems veikimo režimams, yra 13,5 kWh.

Top