EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0792-20220119

Consolidated text: 2012 m. rugpjūčio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 792/2012, kuriuo nustatomos Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą numatytų leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų modelių taisyklės ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792/2022-01-19

02012R0792 — LT — 19.01.2022 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 792/2012

2012 m. rugpjūčio 23 d.

kuriuo nustatomos Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą numatytų leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų modelių taisyklės ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006

(OL L 242 2012.9.7, p. 13)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/57 2015 m. sausio 15 d.

  L 10

19

16.1.2015

►M2

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/2281 2021 m. gruodžio 16 d.

  L 473

131

30.12.2021
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 792/2012

2012 m. rugpjūčio 23 d.

kuriuo nustatomos Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą numatytų leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų modelių taisyklės ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/20061 straipsnis

Bendrosios nuostatos

Šiame reglamente apibūdinami Reglamente (EB) Nr. 338/97 ir Reglamente (EB) Nr. 865/2006 numatytų leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų formų modeliai ir techninės specifikacijos. Nustatomi šių dokumentų modeliai ir techninės specifikacijos:

1) 

importo leidimų;

2) 

eksporto leidimų;

3) 

reeksporto sertifikatų;

4) 

asmeninės nuosavybės sertifikatų;

5) 

pavyzdžių rinkinių sertifikatų;

▼M1

5a) 

muzikos instrumentų sertifikatų;

▼B

6) 

pranešimų apie importą;

7) 

kilnojamosios parodos sertifikatų;

▼M1

8) 

asmeninės nuosavybės sertifikatų, kilnojamosios parodos sertifikatų ir muzikos instrumentų sertifikatų papildomų lapų;

▼B

9) 

Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio 2 dalies b punkte, 3 ir 4 dalyse, taip pat 8 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalies b punkte numatytų sertifikatų;

10) 

Reglamento (EB) Nr. 338/97 7 straipsnio 4 dalyje nurodytų etikečių.

2 straipsnis

Formos

▼M1

1.  
Importo leidimų, eksporto leidimų, reeksporto sertifikatų, asmeninės nuosavybės sertifikatų, pavyzdžių rinkinių sertifikatų bei muzikos instrumentų sertifikatų ir paraiškų gauti šiuos dokumentus formos atitinka I priede pateiktą pavyzdį, išskyrus naudojimui šalies viduje skirtas tų formų dalis.

▼B

2.  
Pranešimų apie importą formos turi atitikti II priede pateiktą pavyzdį, išskyrus naudojimui šalies viduje skirtas tų formų vietas. Jose gali būti nurodytas serijos numeris.

▼M2

Iki 2023 m. sausio 19 d. pranešimai apie importą gali būti rengiami naudojant formas, nustatytas II priedo redakcijoje, galiojusioje 2022 m. sausio 18 d.

▼B

3.  
Kilnojamosios parodos sertifikatų ir šių dokumentų paraiškų formos turi atitikti III priede pateiktą pavyzdį, išskyrus naudojimui šalies viduje skirtas tų formų vietas.
4.  
Asmeninės nuosavybės sertifikatų papildomi lapai ir kilnojamosios parodos sertifikatų formos turi atitikti IV priede pateiktą pavyzdį.
5.  
Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio 2 dalies b punkte, 3 ir 4 dalyse, taip pat 8 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalies b punkte numatytų sertifikatų ir šių sertifikatų paraiškų formos turi atitikti šio reglamento V priede pateiktą pavyzdį, išskyrus naudojimui šalies viduje skirtas tų formų vietas.

Tačiau valstybės narės gali nustatyti, kad 18 ir 19 skiltyse vietoje iš anksto atspausdinto teksto turi būti tik atitinkamas patvirtinimas ir (arba) leidimas.

6.  
Reglamento (EB) Nr. 338/97 7 straipsnio 4 dalyje nurodytų etikečių forma turi atitikti šio reglamento VI priede pateiktą pavyzdį.

3 straipsnis

Formų techninės specifikacijos

1.  
2 straipsnyje nurodytų formų popierius turi būti be mechaninės plaušienos, paruoštas rašyti ir sverti ne mažiau kaip 55 g/m2.
2.  
2 straipsnio 1–5 dalyse nurodytų formų matmenys turi būti 210 × 297 mm (A4), o didžiausia leistina ilgio paklaida – 18 mm mažiau ir 8 mm daugiau.
3.  

2 straipsnio 1 dalyje nurodytoms formoms naudojamo popieriaus spalva turi būti:

a) 

balta formai Nr. 1, originalui, su rėminiu ornamentu fone, priekinėje lapo dalyje atspausdintu pilkai, kad būtų galima atpažinti mechaniniu arba cheminiu būdu padarytą klastotę;

b) 

geltona formai Nr. 2, turėtojui skirtam egzemplioriui;

c) 

šviesiai žalia formai Nr. 3, importo leidimo, skirto eksportuojančiai ir reeksportuojančiai šaliai, egzemplioriui arba eksporto leidimo ar reeksporto sertifikato egzemplioriui, kurį muitinė grąžina juos išdavusiai valdymo institucijai;

d) 

rausva formai Nr. 4, išdavusiai institucijai skirtam egzemplioriui;

e) 

balta formai Nr. 5, paraiškai.

4.  

2 straipsnio 2 dalyje nurodytoms formoms naudojamo popieriaus spalva turi būti:

a) 

balta formai Nr. 1, originalui;

b) 

geltona formai Nr. 2, importuotojui skirtam egzemplioriui.

5.  

2 straipsnio 3 ir 5 dalyje nurodytoms formoms naudojamo popieriaus spalva turi būti:

a) 

geltona formai Nr. 1, originalui, su rėminiu ornamentu fone, priekinėje lapo dalyje atspausdintu pilkai, kad būtų galima atpažinti mechaniniu arba cheminiu būdu padarytą klastotę;

b) 

rausva formai Nr. 2, išdavusiai institucijai skirtam egzemplioriui;

c) 

balta formai Nr. 3, paraiškai.

6.  
2 straipsnio 4 dalyje nurodytiems papildomiems lapams ir 2 straipsnio 6 dalyje nurodytoms etiketėms naudojamo popieriaus spalva turi būti balta.
7.  
2 straipsnyje nurodytos formos spausdinamos ir pildomos viena iš oficialių Sąjungos kalbų taip, kaip nurodo kiekvienos valstybės narės valdymo institucijos. Prireikus jų turinys išverčiamas į vieną iš Konvencijos oficialių darbo kalbų.
8.  
Už 2 straipsnyje nurodytų formų spausdinimą yra atsakingos valstybės narės, o 2 straipsnio 1–5 dalyse nurodytoms formoms gali būti taikoma kompiuterinė leidimų (sertifikatų) išdavimo tvarka.

4 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 865/2006 iš dalies keičiamas taip:

1) 

2 ir 3 straipsniai išbraukiami;

2) 

I–VI priedai išbraukiami.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. rugsėjo 27 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS