EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012O0027-20191117

Consolidated text: 2012 m. gruodžio 5 d. Europos Centrinio Banko gairės dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (nauja redakcija) (ECB/2012/27) (2013/47/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/47/2019-11-17

02012O0027 — LT — 17.11.2019 — 007.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2012 m. gruodžio 5 d.

dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)

(nauja redakcija)

(ECB/2012/27)

(2013/47/ES)

(OL L 030 2013.1.30, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. rugsėjo 26 d.

  L 333

82

12.12.2013

►M2

EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2014 m. birželio 5 d.

  L 168

120

7.6.2014

►M3

EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2015/930 2015 m. balandžio 2 d.

  L 155

38

19.6.2015

►M4

EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2016/579 2016 m. kovo 16 d.

  L 99

21

15.4.2016

►M5

EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2017/2082 2017 m. rugsėjo 22 d.

  L 295

97

14.11.2017

►M6

EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2018/1626 2018 m. rugpjūčio 3 d.

  L 280

40

9.11.2018

►M7

EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2019/1849 2019 m. spalio 4 d.

  L 283

64

5.11.2019




▼B

EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2012 m. gruodžio 5 d.

dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)

(nauja redakcija)

(ECB/2012/27)

(2013/47/ES)



I

SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

▼M6

1.  TARGET2 teikia RLAA paslaugą mokėjimams eurais, atsiskaitant centrinio banko pinigais per mokėjimų modulio (MM) sąskaitas, TSD specialiąsias lėšų sąskaitas (T2S SLS) vertybinių popierių sandoriams ir TIPS specialiąsias lėšų sąskaitas (TIPS SLS) momentiniams mokėjimams. TARGET2 yra įkurta ir veikia BTP pagrindu, per kurią mokėjimo nurodymai pateikiami, apdorojami bei galiausiai gaunami tokiu pačiu techniniu būdu. Kalbant apie T2S SLS techninį veikimą, TARGET2 yra techniškai sukurta ir funkcionuoja T2S platformos pagrindu. Kalbant apie technines TIPS SLS operacijas, TARGET2 yra techniškai sukurta ir funkcionuoja TIPS platformos pagrindu.

▼B

2.  TARGET2 teisiškai yra išdėstyta kaip daugelio RLAA sistemų darinys.

▼M4

1a straipsnis

TARGET2 operacijos

Nacionaliniai centriniai bankai (NCB) visada naudoja TARGET2 sąskaitas tokioms operacijoms:

a) Europos Centrinio Banko gairėse (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) ( 1 ) apibūdintoms atvirosios rinkos pinigų politikos operacijoms;

b) su išorine sistema susijusių operacijų atlikimui ir

c) mokėjimams tarp kredito įstaigų;

▼B

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiose gairėse:

1. bendra techninė platforma (BTP) – vienos techninės platformos infrastruktūra, pateikta BTP teikiančių NCB;

2. TARGET2 komponento sistema – bet kuri Eurosistemos CB RLAA sistema, kuri yra TARGET2 dalis;

3. centrinis bankas (CB) – Eurosistemos CB ir (arba) prisijungęs NCB;

4. BTP teikiantys NCB – Deutsche Bundesbank, Banque de France ir Banca d’Italia, veikiantys kaip CB, kuriantys ir eksploatuojantys BTP Eurosistemos tikslams;

▼M1

5.  ►M3  TARGET2 tinklo paslaugų teikėjas ◄ – kompiuterizuoto tinklo ryšių, skirtų pateikti mokėjimo pranešimams TARGET2, teikėjas. Kompiuterizuoto tinklo ryšiai teikiami per SWIFT ir papildomai, Eurosistemos vidaus komunikacijai – per CoreNet;

▼M6

6. dalyvis [arba tiesioginis dalyvis] – subjektas, turintis bent vieną MM sąskaitą (MM sąskaitos turėtojas) ir (arba) vieną T2S specialiąją lėšų sąskaitą (T2S SLS turėtojas) ir (arba) vieną TIPS SLS (TIPS SLS turėtojas) Eurosistemos CB;

▼B

7. Eurosistemos CB – ECB arba euro zonos NCB;

8. mokėjimų modulis (MM) – BTP modulis, kuriame apmokami ►M3  MM sąskaitos turėtojų ◄ mokėjimai MM sąskaitose;

9. MM sąskaita – ►M3  MM sąskaitos turėtojo ◄ sąskaita mokėjimų modulyje Eurosistemos CB, tokiam ►M3  MM sąskaitos turėtojui ◄ reikalinga:

a) pateikti mokėjimo nurodymus arba gauti mokėjimus per TARGET2 ir

b) apmokėti tokius mokėjimus tame Eurosistemos CB;

10. euro zonos NCB – valstybės narės, kurios valiuta yra euro, nacionalinis centrinis bankas (NCB);

11. bendrovės identifikavimo kodas (BIC) pagal ISO standartą Nr. 9362 nustatytas kodas;

12. adresuojamojo BIC turėtojas – subjektas, kuris:

a) turi bendrovės identifikavimo kodą (BIC);

b) nėra patvirtintas kaip netiesioginis dalyvis;

c) yra MM sąskaitos turėtojo korespondentas ar klientas arba MM sąskaitos turėtojo ar netiesioginio dalyvio filialas ir gali pateikti mokėjimo nurodymus bei gauti mokėjimus iš TARGET2 komponento sistemos per MM sąskaitos turėtoją;

▼M6

13. netiesioginis dalyvis – Europos Sąjungoje ar Europos ekonominėje erdvėje (EEE) įsteigta kredito įstaiga, kuri sudarė susitarimą su MM sąskaitos turėtoju dėl mokėjimo nurodymų pateikimo ir mokėjimų gavimo per tokį MM sąskaitos turėtoją, bei kurį TARGET2 komponento sistema pripažino netiesioginiu dalyviu;

▼B

14. filialas – filialas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 17 punkte;

▼M6

15. darbo diena arba TARGET2 darbo diena – bet kuri diena, kurią TARGET2 vykdo atsiskaitymus pagal mokėjimo nurodymus kaip nustatyta II priedo V priedėlyje, IIa priedo V priedėlyje ir IIb priedo III priedėlyje;

▼B

16. sertifikavimo įstaigos – vienas arba daugiau NCB, Valdančiosios tarybos paskirtas veikti Eurosistemos vardu išduodant, tvarkant, atšaukiant ir atnaujinant elektroninius sertifikatus;

17. elektroniniai sertifikatai arba sertifikatai – sertifikavimo įstaigų išduota elektroninė byla, kuri susieja viešąjį raktą su asmeniu ir kuri naudojama šiems tikslams: paliudyti, kad viešasis raktas priklauso asmeniui, patvirtinti turėtojo tapatybę, patikrinti to asmens parašą arba užkoduoti tam asmeniui skirtą pranešimą. Sertifikatai laikomi fizinėje laikmenoje, pvz., lustinėje kortelėje arba USB atmintinėje, ir nuorodos į sertifikatus apima tokias fizines laikmenas. Sertifikatai yra reikalingi ►M3  MM sąskaitos turėtojų ◄ tapatybės patvirtinimo procese jiems jungiantis prie TARGET2 per internetą ir teikiant mokėjimo pranešimus arba valdymo pranešimus;

18. sertifikato turėtojas – įvardintas atskiras asmuo, kurį ►M3  MM sąskaitos turėtojas ◄ identifikavo ir jam leido turėti internetinę prieigą prie ►M3  MM sąskaitos turėtojo ◄ TARGET2 sąskaitos. Jo prašymą gauti sertifikatą patikrino ►M3  MM sąskaitos turėtojo ◄ buveinės NCB ir perdavė sertifikavimo įstaigoms, kurios tada pateikė sertifikatą, susiejantį viešąjį raktą su ►M3  MM sąskaitos turėtojo ◄ tapatybę identifikuojančiais duomenimis;

19. prisijungęs NCB – prie TARGET2 pagal atskirą susitarimą prisijungęs NCB, kuris nėra euro zonos NCB;

20. JL grupė – iš jungtinio likvidumo (JL) režimą naudojančių JL grupės narių sudaryta grupė;

21. JL grupės narys – ►M3  MM sąskaitos turėtojas ◄ , kuris atitinka naudojimosi JL režimu kriterijus ir yra sudaręs JL susitarimą;

22. JL susitarimas – JL grupės narių ir jų atitinkamų JL nacionalinių centrinių bankų dėl JL režimo sudarytas daugiašalis jungtinio likvidumo susitarimas;

23. JL NCB – euro zonos NCB, kuris yra JL susitarimo šalis ir veikia kaip JL grupės narių, kurie dalyvauja jo TARGET2 komponento sistemoje, sandorio šalis;

24. JL režimas – tai naudotinų lėšų MM sąskaitose sumavimas;

▼M6

25. naudotinos lėšos – teigiamas dalyvio sąskaitos balansas ir, jei taikytina, bet kokia MM sąskaitoje atitinkamo euro zonos NCB tokiai sąskaitai suteikta dienos paskolos linija, kuria dar nepasinaudota, arba, jei taikytina, sumažintos bet kokių apdorotų likvidumo rezervacijų MM sąskaitoje arba T2S SLS blokuotų lėšų suma;

▼B

26. dienos paskola – mažiau nei vienai darbo dienai suteikta paskola;

27. JL grupės valdytojas – kitų JL grupės narių paskirtas JL grupės narys darbo dienos metu valdyti naudotinas JL grupės lėšas;

28. ribinio skolinimosi norma – palūkanų norma, taikoma ribinio skolinimosi galimybei;

29. ribinio skolinimosi galimybė – nuolatinė Eurosistemos galimybė, kuria sandorio šalys gali naudotis, kad gautų vienos nakties paskolą iš NCB iš anksto nurodyta ribinio skolinimosi norma,

30. atsiskaitymų bankas – ►M3  MM sąskaitos turėtojas ◄ , kurio MM sąskaita ar subsąskaita yra naudojama išorinės sistemos per ISS pateiktiems mokėjimo nurodymams apmokėti;

▼M6

31. išorinė sistema – Sąjungoje arba EEE įsteigto subjekto valdoma bei kompetentingos institucijos prižiūrima ir (arba) stebima sistema, kuri atitinka paslaugas eurais teikiančių infrastruktūrų vietai taikomus priežiūros reikalavimus, kaip kartkartėmis iš dalies keičiama ir skelbiama ECB interneto svetainėje ( 2 ), ir kurioje keičiamasi mokėjimais ir (arba) finansinėmis priemonėmis ir (arba) atliekama jų tarpuskaita arba jie yra įskaitomi, o a) piniginės prievolės yra vykdomos TARGET2 ir (arba) b) lėšos laikomos TARGET2, vadovaujantis šiomis gairėmis ir dvišaliu išorinės sistemos ir atitinkamo Eurosistemos CB susitarimu;

▼B

32. išorinės sistemos sąsaja (ISS) – techninė įranga, įgalinanti išorinę sistemą naudoti specialias, iš anksto nustatytas paslaugas teikiant ir apmokant išorinės sistemos mokėjimo nurodymus; euro zonos NCB ją taip pat gali naudoti piniginėms operacijoms, kylančioms iš grynųjų pinigų indėlių ir atsiėmimų, vykdyti;

▼M6

33. mokėtojas – išskyrus 23 straipsnyje nurodytą atvejį, TARGET2 dalyvis, kurio MM sąskaita, T2S SLS arba TIPS SLS bus debetuojama apmokant mokėjimo nurodymą;

34. gavėjas – išskyrus 23 straipsnyje nurodytą atvejį, TARGET2 dalyvis, kurio MM sąskaita, T2S SLS arba TIPS SLS bus kredituojama apmokant mokėjimo nurodymą;

35. suderintos taisyklės – II, IIA, IIB arba V priede nurodytos sąlygos;

▼B

36. pagrindinės TARGET2 paslaugos – mokėjimo nurodymų TARGET2 komponento sistemose apdorojimas, su išorine sistema susijusių operacijų atlikimas ir likvidumo sutelkimo būdai;

▼M6

37. namų sąskaita – Sąjungoje ar EEE įsteigtos kredito įstaigos sąskaita, kurią euro zonos NCB atidaro ne MM;

▼M3 —————

▼B

39. vadovaujantis NCB – TARGET2 komponento sistemos, kurioje dalyvauja JL grupės valdytojas, JL NCB;

40. priverstinio vykdymo įvykis – JL grupės nario atžvilgiu:

a) bet koks įsipareigojimų nevykdymo atvejis, nurodytas II priedo 34 straipsnio 1 dalyje;

b) bet koks kitas įsipareigojimų nevykdymo atvejis arba įvykis, nurodytas II priedo 34 straipsnio 2 dalyje, kurio atžvilgiu CB nusprendė, atsižvelgdamas į įsipareigojimų nevykdymo arba įvykio svarbą, kad turėtų būti išieškoma iš įkeitimo objekto pagal to priedo 25b straipsnį, įkaitas turėtų būti realizuotas pagal to priedo 25c straipsnį ir turėtų būti pradėtas reikalavimų įskaitymas pagal to priedo 26 straipsnį;

c) bet koks sprendimas sustabdyti arba nutraukti dienos paskolos teikimą;

41. dalyvio sąsaja (DS) – techninė įranga, įgalinanti tiesioginius dalyvius pateikti ir apmokėti mokėjimo nurodymus naudojantis MM teikiamomis paslaugomis;

42. internetinė prieiga – tai ►M3  MM sąskaitos turėtojas ◄ pasirinkta MM sąskaita, kuria galima naudotis tik per prieigą internetu, ir ►M3  MM sąskaitos turėtojas ◄ mokėjimo pranešimus arba kontrolinius pranešimus į TARGET2 pateikia internetu;

43. nemokumo byla – nemokumo byla, kaip apibrėžta 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose ( 3 ) 2 straipsnio j punkte;

▼M7

44. informacijos ir kontrolės modulis (IKM) (Information and Control Module, ICM) – BTP modulis, leidžiantis MM sąskaitos turėtojams tiesiogiai gauti informaciją ir suteikiantis jiems galimybę pateikti likvidumo pervedimo nurodymus, valdyti likvidumą ir, jei taikytina, inicijuoti pakaitinius mokėjimo nurodymus arba nenumatytais atvejais – mokėjimo nurodymus sprendimui nenumatytais atvejais;

▼M6

45. TARGET2 koordinatorius – ECB paskirtas asmuo, kuris užtikrina kasdienį TARGET2 operacinį valdymą, esant neįprastai situacijai valdo ir koordinuoja veiklą, koordinuoja ir perduoda informaciją MM sąskaitos turėtojams ir TIPS SLS turėtojams;

▼B

46. TARGET2 atsiskaitymų vadovas – Eurosistemos CB paskirtas asmuo stebėti jo TARGET2 komponento sistemos veikimą;

▼M6

47. TARGET2 krizių vadovas – Eurosistemos CB paskirtas asmuo Eurosistemos CB vardu valdyti padėtį dėl BTP ir (arba) TIPS platformos sutrikimų ir (arba) neįprastų išorės įvykių;

48. techniniai TARGET2 sutrikimai – sunkumai, trūkumai arba gedimai atitinkamos TARGET2 komponento sistemos naudojamoje techninėje infrastruktūroje ir (arba) kompiuterių sistemose, įskaitant BTP ar T2S platformą, arba kitas įvykis, kai atitinkamoje TARGET2 komponento sistemoje neįmanoma apmokėti ir tą pačią darbo dieną užbaigti apdoroti mokėjimų;

49. neapmokėtas mokėjimo nurodymas – mokėjimo nurodymas, išskyrus momentinio mokėjimo nurodymą, mokėjimo grąžinimo nurodymą ir likvidumo pervedimo iš TIPS SLS į MM nurodymą, kuris nebuvo apmokėtas tą pačią darbo dieną, kurią jis buvo priimtas;

▼B

50. atsiskaitymas tarp sistemų – realaus laiko debeto nurodymų apmokėjimas, kai mokėjimai atliekami iš vienos išorinės sistemos atsiskaitymų banko, šiam naudojant 6-ąją atsiskaitymo procedūrą, į kitos išorinės sistemos atsiskaitymų banką, šiam naudojant 6-ąją atsiskaitymo procedūrą, kaip nurodyta IV priede;

51. piniginis atsiskaitymas – atsikaitymas banknotais ir monetomis;

▼M1

52.  CoreNet – vidaus Eurosistemos tinklo paslauga, kurią ECB teikia, o Eurosistemos CB naudoja kaip nenumatytiems atvejams skirtą tinklą prisijungti prie BTP, jei neveikia SWIFT, bei kaip ne SWIFT, o alternatyvų tinklą prisijungti prie KAPS;

53. klientų aptarnavimo paslaugų sistema (KAPS) – ji teikia Eurosistemos CB pagrindines ir papildomas paslaugas, t. y. archyvavimo, sąskaitų išrašymo papildomas paslaugas, užklausų ir ataskaitų teikimo papildomas paslaugas ir ryšių su klientais papildomas paslaugas;

▼M2

54. indėlių galimybė – nuolatinė Eurosistemos galimybė, kuria kitos sandorių šalys gali pasinaudoti teikdamos vienos nakties indėlius nacionaliniame centriniame banke už iš anksto nustatytą indėlių palūkanų normą;

55. palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe – indėlių galimybei taikoma palūkanų norma;

▼M3

56. T2S operacijos – suderintos ir standartizuotos vienalaikio vertybinių popierių ir piniginių lėšų pervedimo atsiskaitymų paslaugos, teikiamos per T2S platformą integruotoje techninėje aplinkoje, turinčioje tarptautinių pajėgumų;

57. TARGET2-Securities (T2S) arba T2S platforma – aparatinės įrangos, programinės įrangos ir kitų techninės infrastruktūros komponentų rinkinys, per kuriuos Eurosistema teikia paslaugas CVPD ir Eurosistemos CB, kurios leidžia atlikti pagrindinius, neutralius ir nepaisančius sienų atsiskaitymus už vertybinių popierių sandorius vienalaikio vertybinių popierių ir piniginių lėšų pervedimo pagrindu centrinio banko pinigais;

58. T2S tinklo paslaugų teikėjas – įmonė, kuri sudarė licencijavimo susitarimą su Eurosistema T2S kontekste teikti ryšio paslaugas;

▼M6

59. T2S specialioji lėšų sąskaita (T2S SLS) – T2S SLS turėtojo sąskaita, atidaryta TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ir naudojama piniginiams mokėjimams, susijusiems su T2S vertybinių popierių atsiskaitymais;

60. Suderintos T2S specialiosios lėšų sąskaitos (T2S SLS) atidarymo ir tvarkymo TARGET2 taisyklės – IIa priede nustatytos taisyklės;

▼M3

61. automatinio įkeitimo operacijų taisyklės – IIIa priede nustatytos taisyklės;

▼M6

62. mokėjimo nurodymas – kredito pervedimo nurodymas, likvidumo pervedimo nurodymas, tiesioginio debeto nurodymas, likvidumo pervedimo iš MM į T2S SLS nurodymas, likvidumo pervedimo iš T2S SLS į MM nurodymas, likvidumo pervedimo iš T2S SLS į T2S SLS nurodymas, likvidumo pervedimo iš MM į TIPS SLS nurodymas, likvidumo pervedimo iš TIPS SLS į MM nurodymas, momentinio mokėjimo nurodymas arba mokėjimo grąžinimo nurodymas;

63. likvidumo pervedimo iš T2S SLS į MM nurodymas – nurodymas pervesti nurodytą lėšų sumą iš T2S SLS į MM sąskaitą;

64. likvidumo pervedimo iš MM į T2S SLS nurodymas – nurodymas pervesti nurodytą lėšų sumą iš MM sąskaitos į T2S SLS;

65. likvidumo pervedimo iš T2S SLS į T2S SLS nurodymas – nurodymas pervesti nurodytą lėšų sumą a) iš T2S SLS į T2S SLS, kuri susieta su ta pačia pagrindine MM sąskaita, b) iš T2S SLS į T2S SLS, kurią turi tas pats juridinis asmuo; arba c) iš T2S SLS į T2S SLS, kurią (arba jas abi) turi CB;

66. pagrindinė MM sąskaita – MM sąskaita, su kuria susieta T2S SLS, ir į kurią dienos pabaigoje automatiškai grąžinami bet kokie likučiai;

▼M3

67. realaus laiko atskirieji atsiskaitymai – kiekviena mokėjimo nurodymų apdorojimo ir apmokėjimo operacija, atliekama realiuoju laiku;

68. kredito pervedimo nurodymas – mokėtojo nurodymas pervesti lėšas gavėjui atliekant įrašą MM sąskaitoje;

69. TARGET2 dalyvis – bet kurios TARGET2 komponento sistemos bet kuris dalyvis;

▼M6

70. automatinis įkeitimas – euro zonos NCB suteikta dienos paskola centrinio banko pinigais, kuri inicijuojama, kai T2S SLS turėtojas neturi pakankamai lėšų apmokėti vertybinių popierių sandorių; tokia dienos paskola užtikrinama perkamais vertybiniais popieriais (srauto įkaitas) arba T2S SLS turėtojo turimais vertybiniais popieriais euro zonos NCB naudai (atsargų įkaitas);

▼M3

71. likvidumo pervedimo nurodymas – mokėjimo nurodymas, kurio pagrindinė paskirtis yra pervesti lėšas tarp to paties dalyvio skirtingų sąskaitų arba KSI ar JL grupėje;

72. kredito įstaiga: a) kredito įstaiga, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 ( 4 ) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte [ir, kai tinkama, įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES ( 5 ) 2 straipsnio 5 dalį], kurią prižiūri kompetentinga institucija; arba b) kita kredito įstaiga, kaip apibrėžta Sutarties 123 straipsnio 2 dalyje, kuriai taikomi panašūs į kompetentingos institucijos priežiūrą patikrinimai;

73. tiesioginio debeto nurodymas – gavėjo nurodymas, pateiktas jo CB, pagal kurį mokėtojo CB tiesioginio debeto įgaliojimo pagrindu debetuoja mokėtojo sąskaitą nurodyme pateikta suma;

▼M5

74. garantinės lėšos – išorinės sistemos dalyvių suteiktos lėšos, naudotinos tais atvejais, kai dėl bet kokių priežasčių vienas ar daugiau dalyvių neįvykdo savo mokėjimo įsipareigojimų išorinėje sistemoje;

▼M6

75. TARGET momentinių mokėjimų vykdymo (TIPS) paslauga – momentinio mokėjimo nurodymų vykdymas atsiskaitant centrinio banko pinigais TIPS platformoje;

76. TIPS platforma – vienos techninės platformos infrastruktūra, pateikta TIPS platformą teikiančių NCB;

77. TIPS platformą teikiantys NCB – Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France ir Banca d'Italia, veikiantys kaip CB, kuriantys ir eksploatuojantys TIPS platformą Eurosistemos tikslams;

78. TIPS tinklo paslaugų teikėjas – įmonė, kuri: a) atitinka visas būtinas sąlygas prisijungti prie TIPS platformos ir kuri nustatė techninę jungtį su TIPS platforma pagal IIb priedo V priedėlyje nustatytas taisykles ir procedūras ir b) pasirašė TIPS ryšio priėmimo sąlygas, paskelbtas ECB interneto svetainėje;

79. TIPS specialioji lėšų sąskaita (TIPS SLS) – TIPS SLS turėtojo sąskaita, atidaryta TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ir naudojama teikti momentinių mokėjimų paslaugas jo klientams;

80. Suderintos TIPS specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo TARGET2 taisyklės – IIb priede nustatytos taisyklės;

81. momentinio mokėjimo nurodymas – pagal Europos mokėjimų tarybos SEPA momentinio kredito pervedimo (SCT Inst) schemą, mokėjimo instrukcija, kuri gali būti vykdoma 24 valandas per parą visomis kalendorinėmis metų dienomis, apdorojimą vykdant nedelsiant arba beveik nedelsiant ir apie tai pranešant mokėtojui;

82. mokėjimo atšaukimo nurodymas – vadovaujantis SCT Inst schema, TIPS SLS turėtojo žinutė, kuria prašoma grąžinti [lėšas] pagal įvykdytą momentinio mokėjimo nurodymą;

83. mokėjimo grąžinimo nurodymas – vadovaujantis SCT Inst schema, mokėjimo nurodymas, kurį inicijuoja mokėjimo atšaukimo nurodymo gavėjas, atsakydamas į mokėjimo atšaukimo nurodymą, ir kuris vykdomas to mokėjimo atšaukimo nurodymo siuntėjo naudai;

84. likvidumo pervedimo iš MM į TIPS SLS nurodymas – nurodymas pervesti nurodytą lėšų sumą iš MM sąskaitos į TIPS SLS;

85. likvidumo pervedimo iš TIPS SLS į MM nurodymas – nurodymas pervesti nurodytą lėšų sumą iš TIPS SLS į MM sąskaitą;

▼M7

86. sprendimas nenumatytais atvejais (Contingency Solution) – BTP funkcionalumas, apdorojantis labai svarbius ir svarbius mokėjimus nenumatytais atvejais.

▼B

3 straipsnis

TARGET2 komponento sistemos

1.  Kiekvienas Eurosistemos CB eksploatuoja savo TARGET2 komponento sistemą.

2.  Kiekviena TARGET2 komponento sistema pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvą 98/26/EB, yra apibrėžiama kaip sistema.

3.  TARGET2 komponento sistemų pavadinimai sudaromi tik iš „TARGET2“ ir atitinkamo Eurosistemos CB ar tokio Eurosistemos CB valstybės narės pavadinimo arba santrumpos.

4 straipsnis

Valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, NCB prisijungimas

Nedalyvaujančių valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, NCB prie TARGET2 gali prisijungti tik sudarę susitarimą su Eurosistemos CB. Tokiame susitarime nurodoma, kad prisijungę NCB vadovaujasi šiomis gairėmis, atsižvelgdami į abipusiškai nustatytus patikslinimus ir pakeitimus

5 straipsnis

ECBS vidaus sandoriai

Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) vidaus sandoriai apdorojami TARGET2, išskyrus mokėjimus, kuriuos, kai tinkama, CB dvišaliais arba daugiašaliais susitarimais sutinka apdoroti korespondentinėse sąskaitose.

6 straipsnis

Eurosistemos vidaus atsiskaitymai

1.  Bet kuris mokėjimų apmokėjimas tarp skirtingų TARGET2 komponento sistemų dalyvių automatiškai suformuoja mokėtojo Eurosistemos CB Eurosistemos vidaus įsipareigojimą gavėjo Eurosistemos centriniam bankui.

2.  Bet kuris pagal 1 dalį suformuotas Eurosistemos vidaus įsipareigojimas automatiškai prijungiamas ir sudaro bendro kiekvieno Eurosistemos CB įsipareigojimo dalį. Kiekvieną kartą, kai apmokamas mokėjimas tarp skirtingų TARGET2 komponento sistemų dalyvių, atitinkamai pakoreguojamas susijusio Eurosistemos CB bendras įsipareigojimas. Darbo dienos pabaigoje kiekvienam tokiam bendram įsipareigojimui taikoma daugiašalė įskaitos procedūra, kurią atlikus nustatomas kiekvieno euro zonos NCB įsipareigojimas arba reikalavimas ECB, kaip nustatyta Eurosistemos centrinių bankų susitarime.

3.  Kiekvienas euro zonos NCB tvarko sąskaitą, kurioje įrašomas jo įsipareigojimas arba reikalavimas ECB, atsiradęs apmokėjus mokėjimus tarp TARGET2 komponento sistemų.

▼M6

3a.  Nedarant poveikio 1 ir 2 daliai, bet kuris momentinių mokėjimų nurodymų apmokėjimas tarp skirtingų TARGET2 komponento sistemų dalyvių automatiškai suformuoja tik po vieną kiekvieno Eurosistemos CB reikalavimą ar įsipareigojimą ECB atžvilgiu. Kiekvieno Eurosistemos CB reikalavimas ar įsipareigojimas ECB atžvilgiu, kuris naudojamas atskaitomybės tikslais kiekvienos darbo dienos pabaigoje, patikslinamas kasdien, naudojant atitinkamo Eurosistemos CB apskaitoje esančių visų TIPS SLS dienos pabaigos balansų deltą.

▼B

4.  ECB savo registruose atidaro sąskaitą kiekvienam euro zonos NCB, kad darbo dienos pabaigoje būtų matyti konkretaus euro zonos NCB įsipareigojimas arba reikalavimas ECB.



II

SKIRSNIS

VALDYMAS

▼M4

7 straipsnis

Valdymo lygiai

1.  Nepažeidžiant Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 8 straipsnio, TARGET2 valdymas grindžiamas trijų lygių valdymo schema. ►M6  Valdančiajai tarybai (1 lygis), 2 lygio techninio ir operacinio valdymo subjektui ir BTP teikiantiems NCB ir TIPS platformą teikiantiems NCB (3 lygis) paskirti uždaviniai yra nustatyti I priede. ◄

2.  Valdančioji taryba yra atsakinga už vadovavimą TARGET2, jos valdymą ir kontrolę. 1 lygiui paskirti uždaviniai priklauso išimtinei Valdančiosios tarybos kompetencijai. ►M6  ————— ◄

3.  Vadovaujantis ECBS statuto 12 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa, Eurosistemos CB yra atsakingi už 2 lygiui paskirtus uždavinius Valdančiosios tarybos apibrėžtoje bendroje sistemoje. Valdančioji taryba įsteigia 2 lygio subjektą, kuriam Eurosistemos CB paveda tam tikrus techninio ir operacinio valdymo uždavinius, susijusius su TARGET2.

4.  Eurosistemos CB susitaria tarpusavyje sudarydami atitinkamus susitarimus.

▼M6

5.  Vadovaujantis ECBS statuto 12 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa, BTP teikiantys NCB ir TIPS platformą teikiantys NCB yra atsakingi už 3 lygiui paskirtus uždavinius Valdančiosios tarybos apibrėžtoje bendroje sistemoje.

6.  BTP teikiantys NCB ir TIPS platformą teikiantys NCB sudaro susitarimus, reglamentuojančius BTP ir TIPS platformą teikiančių NCB teiktinas paslaugas. Tam tikrais atvejais į tokius susitarimus įtraukiami prisijungę NCB.

7.  Eurosistema, kaip T2S paslaugų teikėja, ir Eurosistemos CB, kaip jų atitinkamų nacionalinių TARGET2 komponento sistemų operatoriai, sudaro susitarimą, reglamentuojantį Eurosistemos paslaugų teikimą Eurosistemos CB T2S SLS atžvilgiu. Kai tai tinkama, tokį susitarimą taip pat sudaro prisijungę NCB.

▼B



III

SKIRSNIS

TARGET2 VEIKIMAS

8 straipsnis

▼M6

Suderintos MM sąskaitos, T2S SLS arba TIPS SLS atidarymo ir tvarkymo TARGET2 taisyklės

▼B

1.   ►M4  Kiekvienas euro zonos NCB priima II priede nustatytų Suderintų MM sąskaitos atidarymo ir tvarkymo TARGET2 taisyklių įgyvendinimo priemones. ◄ Šios priemonės išimtinai reglamentuoja atitinkamo euro zonos NCB ir jo ►M3  MM sąskaitos turėtojų ◄ santykius mokėjimų apdorojimo MM atžvilgiu. MM sąskaita galima naudotis per internetinę prieigą arba per ►M3  TARGET2 tinklo paslaugų teikėją ◄ . Šie du naudojimosi MM sąskaita metodai yra nesuderinami, tačiau ►M3  MM sąskaitos turėtojas ◄ gali pasirinkti turėti vieną arba daugiau MM sąskaitų, ir kiekviena iš jų būtų galima naudotis arba per prieigą internetu, arba per ►M3  TARGET2 tinklo paslaugų teikėją ◄ .

▼M6

1a.  Kiekvienas euro zonos NCB priima IIa priede nustatytų Suderintų T2S specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo TARGET2 taisyklių įgyvendinimo priemones. Šios priemonės išimtinai reglamentuoja atitinkamo euro zonos NCB ir jo T2S SLS turėtojo santykius T2S SLS atidarymo ir tvarkymo atžvilgiu.

▼M6

1b.  Kiekvienas euro zonos NCB priima IIb priede nustatytų Suderintų TIPS specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo TARGET2 taisyklių įgyvendinimo priemones. Šios priemonės išimtinai reglamentuoja atitinkamo euro zonos NCB ir jo TIPS SLS turėtojo santykius TIPS SLS atidarymo ir tvarkymo atžvilgiu.

▼M6

2.  ECB priima TARGET2-ECB taisykles įgyvendindamas i) II priede nustatytas Suderintas MM sąskaitos atidarymo ir tvarkymo TARGET2 taisykles, ii) IIa priede nustatytas Suderintas T2S specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo TARGET2 taisykles ir iii) IIb priede nustatytas Suderintas TIPS specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo TARGET2 taisykles, išskyrus tai, kad TARGET2-ECB teikia tarpuskaitos ir atsiskaitymų paslaugas tarpuskaitos ir atsiskaitymų organizacijoms, įskaitant ne EEE įsteigtus subjektus, tik jei juos prižiūri kompetentinga institucija ir jei Valdančioji taryba patvirtino jų prieigą prie TARGET2-ECB.

▼B

3.  Eurosistemos CB priimtos Suderintas taisykles įgyvendinančios priemonės yra viešai paskelbiamos.

4.  Eurosistemos CB, remdamasis nacionalinės teisės suvaržymais, gali prašyti nuo Suderintų taisyklių leidžiančių nukrypti nuostatų. Valdančioji taryba kiekvieno tokio prašymo atvejį svarsto atskirai ir prireikus leidžia taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas.

▼M6

5.  Kiek tai įmanoma pagal atitinkamą piniginį susitarimą, ECB gali apibrėžti II priedo 4 straipsnio 2 dalies e punkte, IIa priedo 5 straipsnio 2 dalies e punkte ir IIb priedo 5 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytiems subjektams atitinkamas dalyvavimo TARGET2 sąlygas, įskaitant atsiskaitymo paslaugų centrinio banko pinigais teikimą T2S operacijoms ir TIPS paslaugai.

6.  Eurosistemos CB savo TARGET2 komponento sistemoje neleidžia jokiam subjektui tapti netiesioginiu MM dalyviu arba registruotis adresuojamojo BIC turėtoju, jei tas subjektas veikia per MM sąskaitos turėtoją, kuris yra valstybės narės NCB, tačiau ne Eurosistemos CB ir ne prisijungęs NCB.

▼B

9 straipsnis

Įkainiai

1.  Eurosistemos CB užtikrina, kad:

▼M6

a) įkainiai už pagrindines TARGET2 paslaugas, suteiktas jų netiesioginiams MM dalyviams ir jų adresuojamojo BIC turėtojams, kurie gali dalyvauti TARGET2 kaip netiesioginiai MM dalyviai, yra didesni nei II priedo VI priedėlio 1 punkto a papunktyje MM sąskaitos turėtojams nurodyti įkainiai;

▼M4 —————

▼B

d) II priedo VI priedėlio įkainių sąrašas netaikomas visoms šioms operacijoms ir sandoriams:

i) iš namų sąskaitų inicijuotiems ir jose apdorotiems likvidumo pervedimams;

ii) su privalomųjų atsargų valdymu ir nuolatinėmis galimybėmis susijusioms operacijoms;

iii) namų sąskaitose atliktoms grynųjų pinigų operacijoms.

▼M3 —————

▼B

10 straipsnis

Likvidumo sutelkimo susitarimai

1.  JL NCB apsikeičia visa jų pareigoms ir įsipareigojimams pagal JL likvidumo susitarimą atlikti reikalinga informacija. JL NCB nedelsdamas praneša vadovaujančiam NCB apie bet kokį jiems žinomą priverstinio vykdymo įvykį, susijusį su JL grupe arba JL grupės nariu, taip pat su jos būstine ir filialais.

2.  Jei vadovaujančiam NCB pranešta apie priverstinio vykdymo įvykį, jis, atsižvelgdamas į JL susitarimą, atitinkamam JL NCB teikia nurodymus dėl priverstinio vykdymo veiksmų JL grupės arba atitinkamo JL grupės nario atžvilgiu. JL NCB atsako dėl savo teisių pagal JL susitarimą ir II priedą įgyvendinančius susitarimus įgyvendinimo. Vadovaujantis NCB atsako už reikalavimų paskirstymo apskaičiavimą ir nurodymų dėl paskirstymo teikimą.

3.  Jei priverstinio vykdymo įvykio atveju kuriam nors JL grupės nariui suteikta dienos paskola grąžinama ne visa, siekiant, kad JL NCB reikalavimai, kuriuos pagal JL susitarimą jis gali turėti jo atitinkamų JL grupės narių atžvilgiu, būtų įvykdyti visi ir laiku, toks JL NCB, gavęs vadovaujančio NCB nurodymus, įgyvendina teises, kurias jis gali turėti jo atitinkamų JL grupės narių atžvilgiu, įskaitant teises, kylančias dėl atitinkamo įkeitimo, įskaitymo, baigiamojo įskaitymo arba dėl bet kurios kitos atitinkamos II priedą įgyvendinančių susitarimų nuostatos. Tokie reikalavimai priverstinai vykdomi pirmiau nei bet kurie kiti susijusio JL NCB reikalavimai jo atitinkamų JL grupės narių atžvilgiu.

4.  Įvykdžius priverstinio vykdymo veiksmus dėl reikalavimo pagal JL susitarimą, visi gauti mokėjimai persiunčiami JL NCB, kurie suteikė dienos paskolą atitinkamiems JL grupės nariams. Tokie mokėjimai JL NCB paskirstomi proporcingai dienos paskolos sumai, kurios JL grupės nariai negrąžino savo atitinkamiems JL NCB.

5.  Bet kuris JL NCB, pageidaujantis iškelti reikalavimą dėl patirtų nuostolių, kuriuos turėtų padengti visi JL NCB, vadovaujančiam NCB teikia prašymą, kuriame nurodo reikalavimo priežastis. Vadovaujantis NCB šį prašymą persiunčia susijusiems JL NCB ir apskaičiuoja kompensaciją, kurią šie JL NCB turi sumokėti lygiomis dalimis.

11 straipsnis

▼M5

Atlygiai už garantines lėšas

▼M5 —————

▼M5

2.  Už garantines lėšas atlyginama taikant palūkanų normą už naudojimąsi indėlių galimybe.

▼B

12 straipsnis

▼M3

Dienos paskola – automatinis įkeitimas

▼B

1.  Euro zonos NCB gali suteikti dienos paskolą, jei tai atliekama vadovaujantis III priede nustatytas dienos paskolos suteikimo taisykles įgyvendinančiomis priemonėmis. Dienos paskola neteikiama ►M3  MM sąskaitos turėtojui ◄ , kurio tinkamumas būti kita sandorio šalimi Eurosistemos pinigų politikos operacijoms yra sustabdytas arba panaikintas.

2.  ECB sandorio šalių tinkamumo kriterijai dienos paskolai gauti yra apibrėžti 2007 m. liepos 24 d. Sprendime ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų ( 6 ). ECB suteikta dienos paskola yra apribota suteikimo dienos trukme, be galimybės pratęsti į vienos nakties paskolą.

▼M6

3.  Atsižvelgdami į dalyvio, turinčio prieigą prie dienos paskolos, prašymą, euro zonos NCB teikia automatinio įkeitimo T2S SLS galimybę, jei tai atliekama vadovaujantis IIIa priede nustatytomis Automatinio įkeitimo operacijų taisyklėmis.

▼B

13 straipsnis

Išorinės sistemos

▼M6

1.  Eurosistemos CB teikia lėšų pervedimo paslaugas išorinėms sistemoms centrinio banko pinigais mokėjimų modulyje, juo naudojantis per TARGET tinklo paslaugų teikėją. Tokias paslaugas reglamentuoja dvišaliai Eurosistemos CB ir atitinkamų išorinių sistemų susitarimai.

▼B

2.  Dvišaliai susitarimai su išorinėmis sistemomis, kurios naudoja ISS, yra suderinti su IV priedu. Be to, Eurosistemos CB užtikrina, kad tokiuose dvišaliuose susitarimuose mutatis mutandis taikomos šios II priedo nuostatos:

 8 straipsnio 1 dalis (techniniai ir teisiniai reikalavimai),

 8 straipsnio 2–5 dalys (prašymo pateikimo procedūra), išskyrus, kad užuot reikalavus, jog išorinė sistema atitiktų 4 straipsnyje nurodytus prisijungimo kriterijus, reikalaujama, kad išorinė sistema atitiktų II priedo 1 straipsnyje išorinės sistemos apibrėžime nustatytus prisijungimo kriterijus,

 V priedėlyje pateiktas veikimo tvarkaraštis,

 11 straipsnis (bendradarbiavimo ir apsikeitimo informacija reikalavimai), išskyrus 8 dalį,

 27 ir 28 straipsniai (veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūros bei saugumo reikalavimai),

 31 straipsnis (atsakomybės taikymas),

 32 straipsnis (įrodymo taisyklės),

 33 ir 34 straipsniai (trukmė ir dalyvavimo nutraukimas bei sustabdymas), išskyrus 34 straipsnio 1 dalies b punktą,

 35 straipsnis, kai susiję (MM sąskaitų uždarymas),

 38 straipsnis (konfidencialumo taisyklės),

 39 straipsnis (Sąjungos duomenų apsaugos, pinigų plovimo prevencijos reikalavimai ir susiję klausimai),

 40 straipsniai (reikalavimai pranešimams),

 41 straipsnis (sutartiniai santykiai su ►M3  TARGET2 tinklo paslaugų teikėju ◄ ),

 44 straipsnis (taikomos teisės, jurisdikcijos ir vykdymo vietos taisyklės).

3.  Dvišaliai susitarimai su išorinėmis sistemomis, kurios naudoja DS, yra suderinti su:

a) II priedu, išskyrus V antraštinę dalį bei VI bei VII priedėlius, ir

b) IV priedo 18 straipsniu.

4.  Nukrypstant nuo 3 dalies, dvišaliai susitarimai su išorinėmis sistemomis, kurios naudoja DS, bet vykdo mokėjimus tik savo klientų naudai, yra suderinti su:

a) II priedu, išskyrus V antraštinę dalį, 36 straipsnį bei VI bei VII priedėlius, ir

b) IV priedo 18 straipsniu.

14 straipsnis

Finansavimas ir kainų metodika

▼M6

1.  Valdančioji taryba apibrėžia BTP ir TIPS platformos finansavimui taikomas taisykles. Bet koks dėl BTP ar TIPS platformos veikimo atsiradęs perteklius arba trūkumas paskirstomas euro zonos NCB, vadovaujantis ECB kapitalo pasirašymo raktu pagal ECBS statuto 29 straipsnį.

▼B

2.  Valdančioji taryba nustato bendrą pagrindinių TARGET2 paslaugų kainų metodiką ir įkainių struktūrą.

▼M6

15 straipsnis

Nuostatos dėl saugumo

1.  Valdančioji taryba nustato BTP ir TIPS platformos saugumo politiką ir saugumo reikalavimus bei kontrolę. Valdančioji taryba taip pat nustato BTP internetinei prieigai naudojamų sertifikatų saugumo principus.

2.  Eurosistemos CB laikosi 1 dalyje nurodytų priemonių ir užtikrina, kad BTP ir TIPS platforma jas atitinka.

3.  T2S SLS atitikties informacijos saugumo reikalavimams atžvilgiu taikomos Gairės ECB/2012/13 ( 7 ).

▼B

16 straipsnis

Audito taisyklės

Audito vertinimai atliekami vadovaujantis Valdančiosios tarybos ECBS audito politikoje nustatytais principais ir susitarimais.

17 straipsnis

Įsipareigojimai sustabdymo arba nutraukimo atveju

1.  Eurosistemos CB iš anksto neįspėjęs tuoj pat nutraukia arba sustabdo dalyvio dalyvavimą atitinkamoje TARGET2 komponento sistemoje, jei:

a) dalyviui iškeliama nemokumo byla; arba

b) dalyvis nebeatitinka prisijungimo dalyvauti atitinkamoje TARGET2 komponento sistemoje kriterijų.

2.  Jei Eurosistemos CB pagal 1 dalį arba atsargumo sumetimais pagal 19 straipsnį sustabdo arba nutraukia dalyvio dalyvavimą TARGET2, jis apie tai tuoj pat praneša visiems kitiems Eurosistemos CB, nurodydamas visą šią informaciją:

a) dalyvio pavadinimas, pinigų finansinės institucijos kodas ir BIC;

▼M6

aa) su dalyvio T2S SLS ar TIPS SLS susietų MM sąskaitų BIC;

▼B

b) informacija, kuria remdamasis euro zonos NCB priėmė savo sprendimą, taip pat bet kokia informacija arba nuomonė, gauta iš atitinkamos priežiūros institucijos;

c) priemonės, kurių imtasi ir pasiūlyti jų taikymo terminai.

Jei kitas Eurosistemos CB to paprašo, kiekvienas Eurosistemos CB apsikeičia informacija apie tokį dalyvį, taip pat informacija apie su juo susijusius mokėjimus.

3.  Eurosistemos CB, kuris nutraukė arba sustabdė dalyvio dalyvavimą jo TARGET2 komponento sistemoje pagal 1 dalį, prisiima atsakomybę kitų Eurosistemos CB atžvilgiu, jei:

a) po to leidžia apmokėti mokėjimo nurodymus, skirtus dalyviams, kurių dalyvavimą jis nutraukė arba sustabdė, arba

b) neįvykdo 1 ir 2 dalyse nurodytų įsipareigojimų.

▼M6

3a.  Eurosistemos CB, sustabdęs MM sąskaitos turėtojo ar T2S SLS turėtojo dalyvavimą jo TARGET2 komponento sistemoje pagal 1 dalies a punktą, apdoroja to dalyvio mokėjimus tik remdamasis jo atstovų nurodymais, įskaitant tuos atstovus, kuriuos paskyrė kompetentinga institucija arba teismas, pavyzdžiui, dalyvio nemokumo administratorius, arba remdamasis vykdytinu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu, kuriame yra nurodymai, kaip mokėjimai turi būti apdorojami. Eurosistemos CB, sustabdęs TIPS SLS turėtojo dalyvavimą jo TARGET2 komponento sistemoje pagal 1 dalies a punktą, atmeta visus pateiktus mokėjimo nurodymus.

▼M5

4.  1–3a dalyse nustatyti Eurosistemos CB įsipareigojimai taip pat taikomi sustabdant arba nutraukiant ISS naudojimą išorinėms sistemoms.

▼M6

18 straipsnis

Prašymo dalyvauti TARGET2 atmetimo atsargumo sumetimais tvarka

Jei remdamasis II priedo 8 straipsnio 4 dalies c punktu arba IIa priedo 6 straipsnio 4 dalies c punktu arba IIb priedo 6 straipsnio 4 dalies c punktu, Eurosistemos CB atsargumo sumetimais atmeta prašymą prisijungti prie TARGET2, šis Eurosistemos CB tuoj pat praneša ECB apie tokį atmetimą.

▼B

19 straipsnis

▼M6

Dalyvavimo TARGET2, dienos paskolos ir automatinio įkeitimo teikimo sustabdymo, apribojimo arba nutraukimo atsargumo sumetimais tvarka

1.  Kai atsargumo sumetimais euro zonos NCB dalyviui sustabdo, apriboja arba nutraukia dienos paskolos teikimą pagal III priedo 12 punkto d papunktį arba IIIa priedo 10 punkto d papunktį arba Eurosistemos CB sustabdo arba nutraukia dalyvio dalyvavimą prie TARGET2 pagal II priedo 34 straipsnio 2 dalies e punktą arba IIa priedo 26 straipsnio 2 dalies e punktą, sprendimas įsigalioja kiek tai įmanoma tuo pačiu metu visose TARGET2 komponento sistemose.

▼B

2.  Euro zonos NCB nedelsdamas teikia 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją atitinkamoms priežiūros institucijoms euro zonos NCB valstybėje narėje kartu su prašymu, kad priežiūros institucijos pasidalintų informacija su kitų valstybių narių, kuriose dalyvis turi antrinę bendrovę arba filialą, priežiūros institucijomis. Atsižvelgdamas į 1 dalyje nurodytą sprendimą, kitas euro zonos NCB imasi atitinkamų veiksmų ir apie tai nedelsdamas praneša ECB.

3.  ECB vykdomoji valdyba gali pasiūlyti Valdančiajai tarybai priimti sprendimus, užtikrinančius vienodą priemonių, kurių imamasi pagal 1 ir 2 dalį, įgyvendinimą.

4.  Valstybių narių, kuriose turi būti įgyvendintas sprendimas, euro zonos NCB informuoja dalyvį apie sprendimą ir priima visas reikalingas įgyvendinimo priemones.

20 straipsnis

Eurosistemos CB bendradarbiavimo dėl administracinių arba ribojančių priemonių tvarka

▼M6

Įgyvendinant II priedo 39 straipsnio 3 dalį, IIa priedo 28 straipsnio 3 dalį ir IIb priedo 30 straipsnio 3 dalį:

a) bet kuris Eurosistemos CB nedelsdamas pasidalina su visais galimai susijusiais CB visa informacija, kurią jis gauna dėl pasiūlyto mokėjimo nurodymo, išskyrus mokėjimo nurodymus, susijusius su likvidumo pervedimu tarp skirtingų to paties dalyvio sąskaitų;

▼B

b) bet kuris Eurosistemos CB, kuris iš dalyvio gauna įrodymą, kad kompetentingai institucijai pateiktas pranešimas arba iš jos gautas sutikimas, nedelsdamas persiunčia šį įrodymą kitam CB, veikiančiam kaip mokėtojo arba gavėjo, atitinkamai, mokėjimo paslaugų teikėjas;

▼M6

c) tada Eurosistemos CB, veikiantis kaip mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas, nedelsdamas praneša mokėtojui, kad jis gali įtraukti atitinkamą mokėjimo nurodymą į TARGET2.

▼B

21 straipsnis

Veiklos tęstinumas

▼M6

1.  Jei II priedo 27 straipsnyje arba IIa priedo 17 straipsnyje nurodyti įvykiai paveikia TARGET2 paslaugų, išskyrus MM, IKM ir T2S SLS, eksploatavimą, atitinkamas Eurosistemos CB stebi ir valdo tokius įvykius, kad būtų išvengta neigiamų pasekmių sklandžiam TARGET2 veikimui.

▼B

2.  Normalų MM ir (arba) IKM eksploatavimą trikdančio įvykio atveju susijęs Eurosistemos CB apie tai tuoj pat praneša TARGET2 koordinatoriui, kuris kartu su susijusio Eurosistemos CB atsiskaitymų vadovu sprendžia dėl tolesnių veiksmų. TARGET2 atsiskaitymų vadovai susitaria kokia informacija turėtų būti pateikta TARGET2 dalyviams.

▼M3

3.  Jei toks sutrikimas gali paveikti T2S platformos veikimą, atsiskaitymus išorinėse sistemose arba sukelti sisteminę riziką, Eurosistemos CB apie dalyvio sutrikimą praneša TARGET2 koordinatoriui. Paprastai TARGET2 dėl dalyvio sutrikimo neuždaroma vėliau.

▼B

4.  Eurosistemos CB apie išorinei sistemai poveikį darantį sutrikimą informaciniais tikslais praneša TARGET2 koordinatoriui. Neišvengiamo sisteminio poveikio atveju, ypač jei jis tarptautinio pobūdžio, TARGET2 koordinatorius inicijuoja TARGET2 atsiskaitymų vadovų telekonferenciją.

5.  Išskirtinėmis aplinkybėmis, jei sutrikimas daro poveikį išorės sistemai, BTP gali būti uždaroma vėliau. Eurosistemos CB apie prašymą vėliau uždaryti BTP praneša TARGET2 krizių vadovams.

▼M7

6.  Eurosistemos centriniai bankai prisijungia prie sprendimo nenumatytais atvejais.

▼B

22 straipsnis

Reikalavimų tvarkymas pagal TARGET2 kompensavimo schemą

▼M3

1.  Jei Valdančioji taryba nenusprendžia kitaip, II priedo II priedėlyje arba IIa priedo II priedėlyje nustatyta kompensavimo tvarka taikoma pagal šį straipsnį.

▼M6

2.  Kompensacijos reikalavimą teikiančio MM sąskaitos turėtojo ar T2S SLS turėtojo CB preliminariai įvertina kompensacijos reikalavimą ir MM sąskaitos turėtojui ar T2S SLS turėtojui praneša apie savo vertinimą. Kai tai reikalinga įvertinant reikalavimus, tokiam CB padeda susijęs CB. Atitinkamas CB praneša ECB ir visiems kitiems susijusiems CB kai tik sužino apie esamus reikalavimus.

▼B

3.   ►M6  Per devynias savaites nuo techninio TARGET2 sutrikimo reikalavimą teikiančio MM sąskaitos turėtojo ar T2S SLS turėtojo CB: ◄

a) paruošia išankstinio vertinimo ataskaitą, kurioje CB įvertina gautus reikalavimus, ir

b) pateikia ECB ir visiems kitiems susijusiems CB išankstinio vertinimo ataskaitą.

▼M6

4.  Per penkias savaites nuo išankstinio vertinimo ataskaitos gavimo Valdančioji taryba atlieka galutinį visų gautų reikalavimų vertinimą ir nusprendžia dėl kompensacijos pasiūlymų susijusiems MM sąskaitos turėtojams ir T2S SLS turėtojams. Per penkias darbo dienas nuo galutinio vertinimo užbaigimo ECB praneša galutinio vertinimo rezultatus susijusiems CB. Šie CB nedelsdami praneša savo MM sąskaitos turėtojams ir T2S SLS turėtojams apie galutinio vertinimo rezultatus ir, kai taikytina, išsamią informaciją apie kompensacijos pasiūlymą kartu pateikdami formą, kuri yra priėmimo raštas.

▼M3

5.  Per dvi savaites nuo II priedo II priedėlio 4 straipsnio d punkto paskutiniajame sakinyje arba IIa priedo II priedėlio 4 straipsnio d punkto paskutiniajame sakinyje nurodyto laikotarpio pabaigos CB praneša ECB ir visiems kitiems susijusiems CB, kurie kompensacijos pasiūlymai priimti ir kurie atmesti.

▼M6

6.  CB praneša ECB apie bet kokį jų MM sąskaitos turėtojų ir T2S SLS turėtojų reikalavimą, pateiktą CB, kuriam netaikoma TARGET2 kompensavimo schema, tačiau kuris yra susijęs su TARGET2 techniniais sutrikimais.

▼B

23 straipsnis

Dėl techninių TARGET2 sutrikimų atsiradusių nuostolių tvarkymas

1.  Techninių TARGET2 sutrikimų atveju:

a) mokėtojo pusės CB, kuriame mokėtojas padėjo indėlį, gauna tam tikras finansines pajamas, kurios lygios Eurosistemos pagrindinių pakartotinio finansavimo operacijų palūkanų normos ir indėlio palūkanų normos skirtumui, taikomam naudojantis Eurosistemos indėlių galimybe gautam ribiniam prieaugiui TARGET2 techninių sutrikimų laikotarpiu, ir gali siekti neapmokėtų mokėjimo nurodymų sumą. Jei mokėtojas lieka su neatlygintų lėšų pertekliumi, finansinės pajamos yra lygios Eurosistemos pagrindinių pakartotinio finansavimo operacijų palūkanų normai, taikomai nepalūkaninių perteklinių lėšų sumai TARGET2 techninių sutrikimų laikotarpiu, ir gali siekti neapmokėtų mokėjimo nurodymų sumą;

b) gavėjo pusės CB, iš kurio gavėjas pasiskolino pasinaudodamas ribinio skolinimosi galimybe, gauna tam tikras finansines pajamas, kurios lygios ribinio skolinimosi palūkanų normos ir Eurosistemos pagrindinių pakartotinio finansavimo operacijų palūkanų normos skirtumui, taikomam naudojantis ribinio skolinimosi galimybe gautam ribiniam prieaugiui TARGET2 techninių sutrikimų laikotarpiu, ir gali siekti neapmokėtų mokėjimo nurodymų sumą.

2.  ECB finansinės pajamos yra lygios:

a) įplaukoms prisijungusių NCB atžvilgiu, atsirandančioms iš šių prisijungusių NCB skirtingo atlygio dienos pabaigos balansuose ECB atžvilgiu, ir

b) delspinigių sumai, kurią ECB gauna iš prisijungusio NCB, jei vienas iš šių prisijungusių NCB dalyviui nustato delspinigius už laiku negrąžintą dienos paskolą, kaip numatyta Eurosistemos CB ir prisijungusių NCB susitarime.

3.  CB sujungia 1 ir 2 dalyse nurodytas finansines pajamas ir gauta bendra suma naudojama apmokėti išlaidas tų CB, kurie jas patiria kompensuodami savo dalyviams. Likusios finansinės pajamos arba CB kompensuojant jų dalyviams patirtos išlaidos padalijamos tarp Eurosistemos CB pagal ECB kapitalo pasirašymo raktą.

24 straipsnis

Su subsąskaitose esančiomis lėšomis susijusios užtikrinimo teisės ir Eurosistemos vidaus garantija

1.  Kad su išorine sistema susiję mokėjimo nurodymai būtų apmokėti, bet kuris Eurosistemos CB, atidaręs subsąskaitas savo ►M3  MM sąskaitos turėtojams ◄ , užtikrina, kad tokių subsąskaitų balansai (įskaitant įšaldyto balanso padidinimą arba sumažinimą kredituojant atsiskaitymo tarp sistemų mokėjimus į subsąskaitą arba debetuojant iš jos, arba kredituojant likvidumo pervedimus į subsąskaitą), kurie yra įšaldyti išorinės sistemos apdorojimo ciklo metu, galėtų būti naudojami su išorine sistema susijusiems mokėjimų nurodymams apmokėti. Tam įtakos nedaro nei atitinkamam ►M3  MM sąskaitos turėtojui ◄ iškeltos nemokumo bylos, nei atskiros priverstinio vykdymo priemonės, susijusios su tokio ►M3  MM sąskaitos turėtojo ◄ subsąskaita.

2.  Kiekvieną kartą, pervedus likvidumą į ►M3  MM sąskaitos turėtojo ◄ subsąskaitą, ir jei Eurosistemos CB nėra išorinės sistemos CB, toks Eurosistemos CB iš išorinės sistemos gavęs pranešimą (ciklo pradžios pranešimą), patvirtina atitinkamos išorinės sistemos subsąskaitos balansų įšaldymą ir, atlikdamas tai, garantuoja išorinės sistemos centriniam bankui mokėjimą suma, mažesne arba lygia to balanso sumai. Įšaldymo patvirtinimas išorinei sistemai taip pat yra teisiškai susaistantis išorinės sistemos CB valios išreiškimas, kad jis išorinei sistemai garantuoja mokėjimą suma, mažesne arba lygia įšaldyto balanso sumai. Patvirtindamas įšaldyto balanso padidėjimą arba sumažėjimą po to, kai kredituojami arba debetuojami atsiskaitymo tarp sistemų mokėjimai į subsąskaitą arba iš jos, arba kai kredituojami likvidumo pervedimai į subsąskaitą, Eurosistemos CB, kuris nėra išorinės sistemos CB, ir išorinės sistemos CB praneša apie garantijos padidinimą arba sumažinimą mokėjimui lygia suma. Abi garantijos yra neatšaukiamos, besąlyginės ir išmokamos pareikalavus. Abi garantijos ir balanso įšaldymas pasibaigia išorinei sistemai pateikus pranešimą, kad atsiskaitymas atliktas (ciklo pabaigos pranešimą).



IV

SKIRSNIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25 straipsnis

Ginčų sprendimas ir taikytina teisė

1.  Tarp Eurosistemos centrinių bankų kilus susijusiam su šiomis gairėmis ginčui, jo paveiktos šalys ginčą siekia išspręsti vadovaudamosi Susitarimo memorandumu dėl ECBS vidaus ginčų sprendimo tvarkos.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, jei šalys susitarimu negali išspręsti ginčo, susijusio su uždavinių paskirstymu 2 ir 3 lygiui, ginčą sprendžia Valdančioji taryba.

3.  Kilus 1 dalyje nurodyto pobūdžio ginčui, atitinkamos šalių teisės ir pareigos pirmiausia apibrėžiamos pagal gairėse nustatytas taisykles ir procedūras. Ginčams, susijusiems su mokėjimais tarp TARGET2 komponento sistemų, papildomai taikoma valstybės narės, kurioje yra gavėjo Eurosistemos CB buveinė, teisė, kiek tai neprieštarauja šioms gairėms.

26 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.  Šios gairės įsigalioja 2012 m. gruodžio 7 d. Jos taikomos nuo 2013 m. sausio 1 d., atsižvelgiant į 27 straipsnyje nustatytas pereinamojo laikotarpio nuostatas.

2.  Gairės ECB/2007/2 panaikinamos nuo 2013 m. sausio 1 d.

3.  Nuorodos į panaikintas gaires laikomos nuorodomis į šias gaires ir skaitomos pagal VII priede pateiktą atitikties lentelę.

▼M6

27 straipsnis

Kitos nuostatos

euro zonos NCB ne MM, ne T2S platformoje ir ne TIPS platformoje atidarytoms kredito įstaigų ir išorinių sistemų sąskaitoms taikomos tokių euro zonos NCB taisyklės, laikantis šių gairių nuostatų, susijusių su namų sąskaitomis, ir kitų Valdančiosios tarybos sprendimų. euro zonos NCB ne MM, ne T2S platformoje ir ne TIPS platformoje atidarytoms kitų nei kredito įstaigos ir išorinės sistemos subjektų sąskaitoms taikomos tokių euro zonos NCB taisyklės.

▼B

28 straipsnis

Adresatai, įgyvendinančios priemonės ir metinės ataskaitos

1.  Šios gairės taikomos visiems Eurosistemos CB.

2.  Iki 2012 m. gruodžio 20 d. euro zonos NCB nusiunčia ECB priemones, kuriomis jie ketina laikytis šių gairių II priedo 39 straipsnio, II priedo VI priedėlio, III priedo 9 punkto a papunkčio, 12 punkto a papunkčio v dalies ir 13 punkto, IV priedo 18 punkto 1 papunkčio c dalies ii punkto ir V priedo IIA priedėlio.

3.  ECB paruošia Valdančiosios tarybos svarstymui metines ataskaitas apie bendrą TARGET2 funkcionavimą.

▼M6




I PRIEDAS

TARGET2 VALDYMO STRUKTŪRA



1 lygis. Valdančioji taryba

2 lygis. Techninio ir operacinio valdymo subjektui

3 lygis. BTP teikiantys NCB ir TIPS platformą teikiantys NCB

0.  Bendrosios nuostatos

1 lygis turi didžiausią kompetenciją vidaus ir tarptautiniais TARGET2 klausimais ir atsako už TARGET2 viešosios funkcijos priežiūrą

2 lygis vykdo su TARGET2 susijusius techninio ir operacinio valdymo uždavinius

3 lygis priima sprendimus dėl kasdienės bendros techninės platformos (BTP) ir TIPS platformos priežiūros, atsižvelgdamas į paslaugų lygius, nustatytus šių gairių 7 straipsnio 6 dalyje nurodytuose susitarimuose

1.  Kainų ir įkainių politika

— Sprendžia dėl bendros kainų metodikos

— Sprendžia dėl vienodos įkainių struktūros

— Sprendžia dėl papildomų paslaugų ir (arba) modulių įkainių

(Netaikytina)

2.  Paslaugų lygis

— Sprendžia dėl pagrindinių paslaugų

— Sprendžia dėl papildomų paslaugų ir (arba) modulių

— Prisideda pagal 1 lygio/2 lygio poreikius

3.  Rizikos valdymas

— Sprendžia dėl bendros rizikos valdymo sistemos nustatymo ir likusios rizikos prisiėmimo

— Vykdo faktinį rizikos valdymą

— Vykdo rizikos analizę ir taiko paskesnes priemones

— Teikia rizikos analizei reikalingą informaciją pagal 1 lygio/2 lygio poreikius

4.  Valdymas ir finansavimas

— Nustato sprendimų priėmimo ir BTP ir TIPS platformos finansavimo taisykles

— Nustato ir užtikrina Europos centrinių bankų sistemos teisinės sistemos, skirtos TARGET2, tinkamą įgyvendinimą

— Parengia 1 lygiu susitartas valdymo ir finansavimo taisykles

— Sudaro biudžetą, atlieka jo patvirtinimą ir įgyvendinimą

— Kontroliuoja sistemos taikymą

— Kaupia lėšas ir užmokesčius už paslaugas

— 2 lygiui teikia kainų už teikiamas paslaugas ataskaitą

5.  Plėtra

— Konsultuojasi su 2 lygiu dėl BTP ir TIPS platformos buvimo vietos.

— Tvirtina bendrą projekto planą

— Sprendžia dėl BTP ir TIPS platformos esminės sandaros ir plėtros

— Sprendžia ką pasirinkti: ar sukurti iš naujo, ar esančios platformos pagrindu

— Sprendžia dėl BTP operatoriaus ir TIPS platformos operatoriaus parinkimo

— Tardamasis su 3 lygiu nustato BTP ir TIPS platformos paslaugų lygius

— Po pasitarimo su 1 lygiu sprendžia dėl BTP ir TIPS platformos buvimo vietos

— Tvirtina specifikacijos proceso metodiką ir 3 lygio „rezultatus“, laikomus tinkamais nurodyti produkto savybes ir vėliau testuoti ir patvirtinti jį (ypač bendrąsias ir detaliąsias vartotojo specifikacijas)

— Parengia etapų projekto planą

— Įvertina ir patvirtina rezultatus

— Parengia testavimo planus

— Koordinuoja centrinių bankų ir vartotojų testavimą glaudžiai bendradarbiaudamas su 3 lygiu

— Pataria dėl BTP ir TIPS platformos esminės sandaros

— Pataria, ar sukurti iš naujo ar esančios platformos pagrindu

— Pataria dėl BTP ir TIPS platformos esminės sandaros

— Parengia bendrąsias ir detaliąsias funkcines specifikacijas (vidaus detaliąsias funkcines specifikacijas ir vartotojo detaliąsias funkcines specifikacijas)

— Parengia detaliąsias technines specifikacijas

— Teikia (pirminį ir tęstinį) įnašą planuojant ir kontroliuojant etapų projektą

— Teikia techninę ir operacinę pagalbą atliekant testus (atlikdamas BTP ir TIPS platformos testus, pateikdamas įnašą dėl su BTP susijusių testavimo planų ir su TIPS platforma susijusių testavimo planų, padėdamas Eurosistemos CB jų BTP ir TIPS platformos testavimo veikloje)

6.  Įgyvendinimas ir perkėlimas

— Sprendžia dėl perkėlimo strategijos

— Parengia ir koordinuoja perkėlimą į BTP ir TIPS platformą glaudžiai bendradarbiaudamas su 3 lygiu

— Teikia įnašą dėl perkėlimo klausimų vadovaudamasis 2 lygio pareikalavimais

— Atlieka su BTP ir TIPS platformos perkėlimu susijus darbus, papildomai remia besijungiančius NCB

7.  Veikimas

— Valdo sudėtingas kritines situacijas

— Duoda leidimą TARGET2 imitatoriaus kūrimui ir veiklai

— Internetinei prieigai paskiria sertifikavimo įstaigas

— Nustato saugumo politiką, BTP ir TIPS platformai keliamus reikalavimus, ir jos kontrolę

— Nustato internetinei prieigai naudojamų sertifikatų saugumo principus

— Palaiko ryšius su vartotojais Europos lygiu (atsižvelgdamas į išimtinę Eurosistemos CB atsakomybę dėl verslo santykių su jų klientais) ir kasdien stebi vartotojų aktyvumą iš verslo pozicijų (Eurosistemos CB uždavinys)

— Stebi verslo plėtrą

— Vykdo su biudžetu susijusias, finansavimo, sąskaitų pateikimo (Eurosistemos CB uždavinys) ir kitas administracines funkcijas

— Valdo sistemą šių gairių 7 straipsnio 6 dalyje nurodytų susitarimų pagrindu

▼B




II PRIEDAS

▼M3

SUDERINTOS MM SĄSKAITOS ATIDARYMO IR TVARKYMO TARGET2 TAISYKLĖS

▼B



I

ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiose Suderintose taisyklėse (toliau – Taisyklės) vartojami šie terminai:

▼M6

adresuojamojo BIC turėtojas (addressable BIC holder) –subjektas, kuris: a) turi bendrovės identifikavimo kodą (BIC); b) nėra patvirtintas kaip netiesioginis MM dalyvis; ir c) yra MM sąskaitos turėtojo korespondentas ar klientas arba tiesioginio ar netiesioginio MM dalyvio filialas bei gali pateikti mokėjimo nurodymus ir gauti mokėjimus iš TARGET2 komponento sistemos per MM sąskaitos turėtoją,

▼B

bendra techninė platforma (BTP) (Single Shared Platform (SSP)) –vienos techninės platformos infrastruktūra, pateikta BTP teikiančių NCB,

bendrovės identifikavimo kodas (BIC) –pagal ISO standartą Nr. 9362 nustatytas kodas,

BTP teikiantys NCB (SSP-providing NCBs) –Deutsche Bundesbank, Banque de France ir Banca d’Italia, veikiantys kaip CB, kuriantys ir eksploatuojantys BTP Eurosistemos tikslams,

centriniai bankai (CB) (CBs) –Eurosistemos CB ir prisijungę NCB,

▼M6

dalyvis [arba tiesioginis dalyvis] (participant [or direct participant]) –subjektas, turintis bent vieną MM sąskaitą (MM sąskaitos turėtojas) ir (arba) vieną T2S specialiąją lėšų sąskaitą (T2S SLS turėtojas), ir (arba) vieną TIPS specialiąją lėšų sąskaitą (TIPS SLS turėtojas) Eurosistemos CB,

darbo diena (business day) arba TARGET2 darbo diena (TARGET2 business day) –bet kuri diena, kurią TARGET2 vykdo atsiskaitymus pagal mokėjimo nurodymus kaip nustatyta V priedėlyje,

▼B

daugiaadresė prieiga (multi-addressee access) –galimybė, kai filialai arba kredito įstaigos, ►M6  įsteigtos Sąjungoje arba EEE ◄ , gali naudotis atitinkama TARGET2 komponento sistema, pateikdamos mokėjimo nurodymus tiesiai į TARGET2 komponento sistemą ir (arba) gaudamos mokėjimus iš jos; ši galimybė leidžia šiems subjektams pateikti savo mokėjimo nurodymus per ►M3  MM sąskaitos turėtojo ◄ MM sąskaitą neįtraukiant to ►M3  MM sąskaitos turėtojo ◄ ,

dienos paskola (intraday credit) –mažiau nei vienai darbo dienai suteikta paskola,

Eurosistemos CB (Eurosystem CB) –ECB arba euro zonos NCB,

euro zonos NCB (euro area NCB) –valstybės narės, kurios valiuta yra euro, nacionalinis centrinis bankas (NCB),

▼M3

filialas (branch) –filialas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 17 punkte,

▼B

gavėjas (payee) –išskyrus, kai vartojama šio priedo 39 straipsnyje, – TARGET2 dalyvis, kurio MM sąskaita bus kredituojama apmokant mokėjimo nurodymą,

grupė (

group

):

a) kredito įstaigų, įtrauktų į patronuojančiosios įmonės konsoliduotas finansines ataskaitas, kurias patronuojančioji įmonė privalo pateikti pagal 27-ąjį Tarptautinį apskaitos standartą (27 TAS), priimtą Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2238/2004 ( 8 ), junginys, susidedantis iš: i) patronuojančiosios įmonės ir vienos ar daugiau patronuojamųjų įmonių; arba ii) dviejų ar daugiau patronuojančiosios įmonės patronuojamųjų įmonių; arba

b) kredito įstaigų junginys, kaip numatyta a punkto i arba ii papunktyje, kai patronuojančioji įmonė nepateikia konsoliduotų finansinių ataskaitų pagal 27 TAS, tačiau gali atitikti 27 TAS apibrėžtus kriterijus dėl įtraukimo į konsoliduotas finansines ataskaitas, jei prieš tai ją patikrina ►M3  MM sąskaitos turėtojo ◄ CB arba, JL grupės atveju – vadovaujantis NCB;

c) dvišalis arba daugiašalis kredito įstaigų tinklas, kuris yra: i) sudarytas teisės aktų, apibrėžiančių kredito įstaigų priklausymą tokiam tinklui, nustatytais pagrindais; arba ii) charakterizuojamas savo organizuotais bendradarbiavimo mechanizmais (jo narių veiklos interesų skatinimas, rėmimas ir atstovavimas) ir (arba) intensyvesnio nei įprasta bendradarbiaujant kredito įstaigoms ekonominio solidarumo, jei tokį bendradarbiavimą ir solidarumą leidžia kredito įstaigų įstatai ar steigimo dokumentai arba jie nustatyti atskirais susitarimais;

ir abiem c punkte numatytais atvejais ECB valdančioji taryba patenkino prašymą dėl sudarytos grupės pripažinimo,

▼M2

indėlių galimybė –nuolatinė Eurosistemos galimybė, kuria kitos sandorių šalys gali pasinaudoti teikdamos vienos nakties indėlius nacionaliniame centriniame banke už iš anksto nustatytą indėlių palūkanų normą,

▼M7

informacijos ir kontrolės modulis (IKM) (Information and Control Module, ICM) –BTP modulis, leidžiantis MM sąskaitos turėtojams tiesiogiai gauti informaciją ir suteikiantis jiems galimybę pateikti likvidumo pervedimo nurodymus, valdyti likvidumą ir, jei taikytina, inicijuoti pakaitinius mokėjimo nurodymus arba nenumatytaiss atvejais – mokėjimo nurodymus sprendimui nenumatytais atvejais,

▼M6

investicinė įmonė (

investment firm

)

investicinė įmonė, kaip apibrėžta [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 1 punktą ( 9 )], išskyrus įstaigas, nurodytas [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias Direktyvos 2014/65/ES 2 straipsnio 1 dalį], jei ši investicinė įmonė:

a) turi leidimą veiklai ir yra prižiūrima pripažintos kompetentingos institucijos, paskirtos pagal Direktyvą 2014/65/ES, ir

b) turi teisę vykdyti veiklą, nurodytą [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias Direktyvos 2014/65/ES I priedo A skirsnio 2, 3, 6 ir 7 punktus],

IKM transliacinis pranešimas (ICM broadcast message) –informacija, kuri vienu metu tampa prieinama visiems arba pasirinktai MM sąskaitos turėtojų grupei per IKM,

▼M3

įsipareigojimų nevykdymas

(event of default

) –

bet koks gresiantis arba esamas įvykis, kuriam įvykus gali kilti grėsmė dėl dalyvio įsipareigojimų vykdymo pagal šias Taisykles ar bet kokias kitas taisykles, taikomas santykiams tarp to dalyvio ir [įterpti CB pavadinimą] ar bet kurio kito CB, įskaitant:

a) kai dalyvis nebeatitinka 4 straipsnyje nustatytų prisijungimo kriterijų arba 8 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje nustatytų reikalavimų;

b) kai dalyviui iškelta nemokumo byla;

c) pateikiamas prašymas dėl b punkte nurodytos bylos;

d) kai pateikiamas dalyvio rašytinis pareiškimas dėl jo negalėjimo sumokėti visų ar dalies savo skolų ar įvykdyti savo įsipareigojimų, susijusių su dienos paskola;

e) kai dalyvis su savo kreditoriais sudaro savanorišką bendrą sutartį ar susitarimą;

f) kai dalyvis yra arba CB laiko jį esant nemokiu arba negalinčiu sumokėti savo skolų;

▼M6

g) kai dalyvio MM sąskaitos arba T2S SLS ar TIPS SLS teigiamam balansui arba visam dalyvio turtui ar didžiajai jo daliai taikoma nutartis dėl įšaldymo, areštas, konfiskavimas ar bet kuri procedūra, skirta apsaugoti viešąjį interesą ar dalyvio kreditorių teises;

▼M3

h) kai dalyvio dalyvavimas kitoje TARGET2 komponento sistemoje; ir (arba) išorinėje sistemoje yra sustabdytas arba nutrauktas;

i) kai bet koks esminis pareiškimas ar kitoks ikisutartinis paskelbimas, kuris pagal taikytiną teisę dalyvio buvo pateiktas arba numanoma, kad buvo pateiktas, yra netikslus arba klaidingas;

j) kai perleidžiama visa ar didžioji dalyvio turto dalis,

▼M6

išorinė sistema (ancillary system) –Europos Sąjungoje ar EEE įsteigto subjekto valdoma bei kompetentingos institucijos prižiūrima ir (arba) stebima sistema, kuri atitinka paslaugas eurais teikiančių infrastruktūrų vietai taikomus priežiūros reikalavimus, kaip kartkartėmis iš dalies keičiama ir skelbiama ECB interneto svetainėje ( 10 ), ir kurioje keičiamasi mokėjimais ir (arba) finansinėmis priemonėmis ir (arba) atliekama jų tarpuskaita arba jie yra įskaitomi, o a) piniginės prievolės yra vykdomos TARGET2 ir (arba) b) lėšos laikomos TARGET2, vadovaujantis Gairėmis ECB/2012/27 ( 11 ) ir dvišaliu išorinės sistemos ir atitinkamo Eurosistemos CB susitarimu,

▼B

JL susitarimas (AL agreement) –JL grupės narių ir jų atitinkamų JL nacionalinių centrinių bankų dėl JL režimo sudarytas daugiašalis jungtinio likvidumo susitarimas,

JL grupė (AL group) –tai iš JL režimą naudojančių JL grupės narių sudaryta grupė,

JL grupės valdytojas (AL group manager) –kitų JL grupės narių paskirtas JL grupės narys darbo dienos metu valdyti naudotinas JL grupės lėšas,

JL grupės narys (AL group member) – ►M3  MM sąskaitos turėtojas ◄ , kuris yra sudaręs JL susitarimą,

JL režimas (AL mode) –tai naudotinų lėšų MM sąskaitose sumavimas,

JL NCB (AL NCB) –dalyvaujantis NCB, kuris yra JL susitarimo šalis ir veikia kaip JL grupės narių, dalyvaujančių jo TARGET2 komponento sistemoje, sandorio šalis,

▼M3

kredito įstaiga (credit institution):a) kredito įstaiga, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalyje [ir, kai tinkama, įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias Direktyvos 2013/36/ES 2 straipsnio 5 dalį], kurią prižiūri kompetentinga institucija; arba b) kita kredito įstaiga, kaip apibrėžta Sutarties 123 straipsnio 2 dalyje, kuriai taikomi panašūs į kompetentingos institucijos priežiūrą patikrinimai,

▼B

kredito pervedimo nurodymas (credit transfer order) –mokėtojo nurodymas, sudarantis galimybę gavėjui disponuoti lėšomis, atlikus įrašą MM sąskaitoje,

KSI grupė (CAI group) –grupė, sudaryta iš ►M3  MM sąskaitos turėtojų ◄ , naudojančių KSI režimą,

KSI grupės valdytojas (CAI group manager) –kitų KSI grupės narių paskirtas KSI grupės narys darbo dienos metu stebėti ir paskirstyti naudotinas KSI grupės lėšas,

KSI režimas (CAI mode) –konsoliduotos sąskaitų informacijos apie MM sąskaitas teikimas per IKM,

likvidumo pervedimo nurodymas (liquidity transfer order) –mokėjimo nurodymas, kurio pagrindinė paskirtis yra pervesti lėšas tarp to paties dalyvio skirtingų sąskaitų arba KSI ar JL grupėje,

▼M6

likvidumo pervedimo iš MM į TIPS SLS nurodymas (PM to TIPS DCA liquidity transfer order) –nurodymas pervesti nurodytą lėšų sumą iš MM sąskaitos į TIPS SLS,

▼M6

likvidumo pervedimo iš MM į T2S SLS nurodymas (PM to T2S DCA liquidity transfer order) –nurodymas pervesti nurodytą lėšų sumą iš MM sąskaitos į T2S SLS,

▼M6

likvidumo pervedimo iš TIPS SLS į MM nurodymas (TIPS DCA to PM liquidity transfer order) –nurodymas pervesti nurodytą lėšų sumą iš TIPS SLS į MM sąskaitą,

▼B

mokėtojas (payer) –išskyrus, kai vartojama šio priedo 39 straipsnyje – TARGET2 dalyvis, kurio MM sąskaita bus debetuojama apmokant mokėjimo nurodymą,

▼M6

momentinio mokėjimo nurodymas (instant payment order) –pagal Europos mokėjimų tarybos SEPA momentinio kredito pervedimo (SCT Inst) schemą, mokėjimo instrukcija, kuri gali būti vykdoma 24 valandas per parą visomis kalendorinėmis metų dienomis, apdorojimą vykdant nedelsiant arba beveik nedelsiant ir apie tai pranešant mokėtojui,

mokėjimo atšaukimo nurodymas (recall request) –vadovaujantis SCT Inst schema, TIPS SLS turėtojo žinutė, kuria prašoma grąžinti [lėšas] pagal įvykdytą momentinio mokėjimo nurodymą,

mokėjimo grąžinimo nurodymas (positive recall answer) –vadovaujantis SCT Inst schema, mokėjimo nurodymas, kurį inicijuoja mokėjimo atšaukimo nurodymo gavėjas, atsakydamas į mokėjimo atšaukimo nurodymą, ir kuris vykdomas to mokėjimo atšaukimo nurodymo siuntėjo naudai,

▼M6

mokėjimo nurodymas (payment order) –kredito pervedimo nurodymas, likvidumo pervedimo nurodymas, tiesioginio debeto nurodymas, likvidumo pervedimo iš MM į T2S SLS nurodymas arba likvidumo pervedimo iš MM į TIPS SLS nurodymas,

▼B

mokėjimų modulis (MM) (Payments Module (PM)) –BTP modulis, kuriame apmokami ►M3  MM sąskaitos turėtojų ◄ mokėjimai MM sąskaitose,

MM sąskaita (

PM account

) –

TARGET2 dalyvio sąskaita mokėjimų modulyje CB, tokiam TARGET2 dalyviui reikalinga:

a) pateikti mokėjimo nurodymus arba gauti mokėjimus per TARGET2; ir

b) apmokėti tokius mokėjimus tame CB,

▼M6

namų sąskaita (Home Account) –Sąjungoje ar EEE įsteigtos kredito įstaigos sąskaita, kurią euro zonos NCB atidaro ne MM,

naudotinos lėšos (available liquidity) –teigiamas dalyvio MM sąskaitos balansas ir, jei taikytina, bet kokia atitinkamo euro zonos NCB tokiai sąskaitai suteikta dienos paskolos linija, kuria dar nepasinaudota, arba, jei taikytina, sumažintos bet kokių sumažintas bet kokių rezervuotų MM sąskaitoje lėšų suma,

▼B

neapmokėtas mokėjimo nurodymas (non-settled payment order) –mokėjimo nurodymas, kuris nebuvo apmokėtas tą pačią darbo dieną, kurią jis buvo priimtas,

nemokumo byla (insolvency proceedings) –nemokumo byla, kaip apibrėžta 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose ( 12 ) 2 straipsnio j punkte,

▼M7 —————

▼B

netiesioginis dalyvis (indirect participant) – ►M6  Sąjungoje arba EEE ◄ įsteigta kredito įstaiga, kuri sudarė susitarimą su ►M3  MM sąskaitos turėtoju ◄ dėl mokėjimo nurodymų pateikimo ir mokėjimų gavimo per tokio ►M3  MM sąskaitos turėtojo ◄ MM sąskaitą bei kurį TARGET2 komponento sistema pripažino netiesioginiu dalyviu,

nuomonė dėl gebėjimų (capacity opinion) –nuomonė apie konkretų dalyvį, kuria įvertinami dalyvio teisiniai gebėjimai prisiimti ir vykdyti pagal šias Taisykles kylančius įsipareigojimus,

nurodantysis dalyvis (instructing participant) –TARGET2 dalyvis, inicijavęs mokėjimo nurodymą,

▼M2

palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe –indėlių galimybei taikoma palūkanų norma,

▼B

pastovių duomenų rinkimo forma (static data collection form) –[įterpti CB pavadinimą] sudaryta forma, skirta registruoti norinčius naudotis TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] paslaugomis pareiškėjus ir bet kokius pasikeitimus dėl tokių paslaugų teikimo,

prisijungęs NCB (connected NCB) –prie TARGET2 pagal atskirą susitarimą prisijungęs nacionalinis centrinis bankas (NCB), kuris nėra Eurosistemos CB,

priverstinio vykdymo įvykis (enforcement event) –JL grupės nario atžvilgiu: a) bet koks įsipareigojimų nevykdymo atvejis, nurodytas 34 straipsnio 1 dalyje; b) arba bet koks kitas įsipareigojimų nevykdymo atvejis arba įvykis, nurodytas 34 straipsnio 2 dalyje, kurio atžvilgiu [įterpti CB pavadinimą] nusprendė, atsižvelgdamas į įsipareigojimų nevykdymo arba įvykio svarbą, kad [Įterpti, jei taikoma: [turėtų būti išieškoma iš įkeitimo objekto pagal 25b straipsnį] [įkaitas turėtų būti realizuotas pagal 25c straipsnį] ir] turėtų būti pradėtas reikalavimų įskaitymas pagal 26 straipsnį; arba c) bet koks sprendimas laikinai sustabdyti ar nutraukti dienos paskolos teikimą,

▼M3

pagrindinė MM sąskaita (Main PM account) –MM sąskaita, su kuria susieta ►M6  T2S SLS ◄ , ir į kurią dienos pabaigoje automatiškai turi būti grąžinami bet kokie likučiai iš ►M6  T2S SLS ◄ ,

▼B

ribinio skolinimosi galimybė (marginal lending facility) –nuolatinė Eurosistemos galimybė, kuria kitos sandorio šalys gali naudotis, kad gautų vienos nakties paskolą iš Eurosistemos CB iš anksto nurodyta ribinio skolinimosi norma,

ribinio skolinimosi norma (marginal lending rate) –palūkanų norma, taikoma ribinio skolinimosi galimybei,

▼M7

sprendimas nenumatytais atvejais (Contingency Solution) –BTP funkcionalumas, apdorojantis labai svarbius ir svarbius mokėjimus nenumatytais atvejais,

▼M6

Suderintos TIPS specialiosios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo TARGET2 taisyklės (Harmonised Conditions for the Opening and Operation of a TIPS Dedicated Cash Account in TARGET2) –IIb priede nustatytos taisyklės,

susieta MM sąskaita (linked PM account) –MM sąskaita, su kuria susieta TIPS SLS dėl likvidumo valdymo ir TIPS mokesčių mokėjimo,

▼B

sustabdymas (suspension) –laikinas dalyvio teisių ir įsipareigojimų įšaldymas [įterpti CB pavadinimą] nustatytam laikotarpiui,

▼M6

T2S specialioji lėšų sąskaita (T2S SLS) (T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA)) –T2S SLS turėtojo sąskaita, atidaryta TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ir naudojama piniginiams mokėjimams, susijusiems su T2S vertybinių popierių atsiskaitymais,

▼M6

TARGET momentinių mokėjimų vykdymo (TIPS) paslauga (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service) –momentinio mokėjimo nurodymų vykdymas atsiskaitant centrinio banko pinigais TIPS platformoje,

▼B

TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] (TARGET2-[insert CB/country reference]) –[įterpti CB pavadinimą] TARGET2 komponento sistema,

TARGET2 (TARGET2) –centrinių bankų visų TARGET2 komponento sistemų visuma,

TARGET2 komponento sistema (TARGET2 component system) –bet kuri CB realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų (RLAA) sistema, kuri yra TARGET2 dalis,

TARGET2 CUG (TARGET2 CUG) – ►M3  TARGET2 tinklo paslaugų teikėjo ◄ klientų pogrupis, sudarytas jiems naudotis atitinkamomis ►M3  TARGET2 tinklo paslaugų teikėjo ◄ paslaugomis ir produktais mokėjimų modulyje,

TARGET2 dalyvis (TARGET2 participant) –bet kurios TARGET2 komponento sistemos bet kuris dalyvis,

techniniai TARGET2 sutrikimai (technical malfunction of TARGET2) –sunkumai, trūkumai arba gedimai TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] naudojamoje techninėje infrastruktūroje ir (arba) kompiuterių sistemose arba kitas įvykis, kai TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] neįmanoma apmokėti ir ►M6  tą pačią darbo dieną užbaigti apdoroti mokėjimų ◄ ,

▼M4

tiesioginio debeto įgaliojimas (direct debit authorisation) –bendro pobūdžio mokėtojo nurodymas jo CB, tam CB suteikiantis teisę ir jį įpareigojantis debetuoti mokėtojo sąskaitą gavus galiojantį tiesioginio debeto nurodymą iš gavėjo,

▼B

tiesioginio debeto nurodymas (direct debit instruction) –gavėjo nurodymas, pateiktas jo CB, pagal kurį mokėtojo CB tiesioginio debeto įgaliojimo pagrindu debetuoja mokėtojo sąskaitą nurodyme pateikta suma,

▼M6

TIPS platforma (TIPS Platform) –vienos techninės platformos infrastruktūra, pateikta TIPS platformą teikiančių NCB,

TIPS platformą teikiantys NCB (TIPS Platform-providing NCBs) –Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France ir Banca d'Italia, veikiantys kaip CB, kuriantys ir eksploatuojantys TIPS platformą Eurosistemos tikslams,

TIPS specialioji lėšų sąskaita (TIPS SLS) (TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA)) –TIPS SLS turėtojo sąskaita, atidaryta TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ir naudojama teikti momentinių mokėjimų paslaugas jo klientams,

TIPS tinklo paslaugų teikėjas (TIPS network service provider) –įmonė, kuri: a) atitinka visas būtinas sąlygas prisijungti prie TIPS platformos ir kuri nustatė techninę jungtį su TIPS platforma pagal Gairių ECB/2012/27 IIb priedo V priedėlyje nustatytas taisykles ir procedūras ir b) pasirašė TIPS ryšio priėmimo sąlygas, paskelbtas ECB interneto svetainėje,

▼B

►M3  TARGET2 tinklo paslaugų teikėjas ◄ (network service provider) –ECB valdančiosios tarybos paskirta įmonė teikti kompiuterizuoto tinklo ryšius, skirtus pateikti mokėjimo pranešimams TARGET2,

vadovaujantis NCB (managing NCB) –TARGET2 komponento sistemos, kurioje dalyvauja JL grupės valdytojas, JL NCB,

valstybinio sektoriaus subjektas (public sector body) –subjektas, priklausantis „valstybiniam sektoriui“, kaip jis apibrėžtas 1993 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 3603/93, nustatančio apibrėžimus, susijusius su Sutarties 104 ir 104b (1) straipsniuose numatytų draudimų taikymu ( 13 ), 3 straipsnyje,

Vartotojo detalios funkcinės specifikacijos (VDFS) (User Detailed Functional Specifications (UDFS)) –naujausia VDFS, kuri yra dalyvio ir TARGET2 sąveiką aprašanti techninė dokumentacija, versija,

vykdymo fazė (entry disposition) –mokėjimo apdorojimo fazė, kai TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], naudojant 20 straipsnyje nurodytas specialias procedūras, siekiama įvykdyti pagal 14 straipsnį priimtą mokėjimo nurodymą.

▼M3

1a straipsnis

Taikymo sritis

Šios Taisyklės reglamentuoja atitinkamo euro zonos NCB ir jo MM sąskaitos turėtojo santykius tiek, kiek tai susiję su MM sąskaitos atidarymu ir tvarkymu.

▼B

2 straipsnis

Priedėliai

1.  Šių Taisyklių sudėtinė dalis yra šie priedėliai:

I priedėlis. Techninės mokėjimo nurodymų apdorojimo specifikacijos

II priedėlis. TARGET2 kompensavimo schema

III priedėlis. Nuomonių dėl gebėjimų ir šalies pavyzdinės sąlygos

IV priedėlis. Veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūros

V priedėlis. Veikimo tvarkaraštis

VI priedėlis. Įkainių sąrašas ir sąskaitų pateikimas

VII priedėlis. Jungtinio likvidumo susitarimas

2.  Esant prieštaravimui arba neatitikimui tarp kurio nors priedėlio ir šių Taisyklių nuostatų turinio, vadovaujamasi Taisyklių nuostatomis.

▼M6

3 straipsnis

Bendras TARGET2 aprašymas

1.  TARGET2 teikia realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų paslaugą mokėjimams eurais, atsiskaitant centrinio banko pinigais per MM sąskaitas, T2S SLS vertybinių popierių sandoriams ir TIPS SLS momentiniams mokėjimams.

2.  TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] apdorojami šie mokėjimo nurodymai:

a) mokėjimo nurodymai, tiesiogiai atsirandantys iš Eurosistemos pinigų politikos operacijų arba susiję su jomis;

b) Eurosistemos užsienio valiutos keitimo operacijų atsiskaitymų eurais dalis;

c) atsiskaitymai už eurų pervedimus po atliktų operacijų tarptautinėse didelės vertės įskaitymo sistemose;

d) atsiskaitymai už eurų pervedimus po atliktų operacijų sisteminės reikšmės mažmeninių mokėjimų eurais sistemose;

e) piniginė atsiskaitymo už vertybinių popierių operacijas dalis;

f) likvidumo pervedimo iš T2S SLS į T2S SLS nurodymai, likvidumo pervedimo iš T2S SLS į MM nurodymai ir likvidumo pervedimo iš MM į T2S SLS nurodymai;

fa) momentinio mokėjimo nurodymai;

fb) mokėjimo grąžinimo nurodymai;

fc) likvidumo pervedimo iš T2S SLS į MM nurodymai ir likvidumo pervedimo iš MM į TIPS SLS nurodymai; ir

g) bet kokios kitos TARGET2 dalyviams skirtos transakcijos eurais.

3.  TARGET2 teikia realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų paslaugą mokėjimams eurais, atsiskaitant centrinio banko pinigais per MM sąskaitas, T2S SLS ir TIPS SLS. TARGET2 yra įkurta ir veikia BTP pagrindu, per kurią mokėjimo nurodymai pateikiami, apdorojami bei galiausiai gaunami tokiu pačiu techniniu būdu. Kalbant apie technines T2S SLS operacijas, TARGET2 yra techniškai sukurta ir funkcionuoja T2S platformos pagrindu. Kalbant apie technines TIPS SLS operacijas, TARGET2 yra techniškai sukurta ir funkcionuoja TIPS platformos pagrindu.

4.  [Įterpti CB pavadinimą] yra paslaugų pagal šias Taisykles teikėjas. BTP teikiančių NCB veikimas ir neveikimas laikomi [įterpti CB pavadinimą] veikimu ir neveikimu, už kuriuos jis prisiima atsakomybę pagal toliau pateiktą 31 straipsnį. Dalyvavimas, remiantis šiomis Taisyklėmis, nesukuria sutartinių santykių tarp MM sąskaitos turėtojų ir BTP teikiančių NCB, kai bet kuris iš jų veikia kaip BTP teikiantys NCB. Nurodymai, pranešimai arba informacija, kuriuos MM sąskaitos turėtojas gauna iš BTP arba siunčia į ją dėl paslaugų, teikiamų pagal šias Taisykles, laikomi gautais iš [įterpti CB pavadinimą] arba nusiųstais į jį.

5.  TARGET2 teisiškai yra sudaryta kaip mokėjimo sistemų darinys, susidedantis iš visų TARGET2 komponento sistemų, kurios pagal Direktyvą 98/26/EB įgyvendinančius nacionalinės teisės aktus yra laikomos „sistemomis“. TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] yra laikoma „sistema“ pagal [įterpti atitinkamą teisinę nuostatą, įgyvendinančią Direktyvą 98/26/EB].

6.  Dalyvavimas TARGET2 vyksta dalyvaujant TARGET2 komponento sistemoje. Šios taisyklės apibrėžia TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] MM sąskaitos turėtojų ir [įterpti CB pavadinimą] abipuses teises ir pareigas. Mokėjimo nurodymų apdorojimo taisyklės pagal šias Taisykles (IV antraštinė dalis ir I priedėlis) taikomos visiems bet kurio MM sąskaitos turėtojo pateiktiems mokėjimo nurodymams arba gautiems mokėjimams.

▼B



II

ANTRAŠTINĖ DALIS

DALYVAVIMAS

4 straipsnis

Prisijungimo kriterijai

1.  Šie subjektai turi teisę tiesiogiai dalyvauti TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą]:

▼M6

a) sąjungoje arba EEE įsteigtos kredito įstaigos, įskaitant, kai jos veikia per Sąjungoje arba EEE įsteigtą filialą;

b) ne EEE įsteigtos kredito įstaigos, jeigu jos veikia per Sąjungoje arba EEE įsteigtą filialą;

▼B

c) valstybių narių NCB ir ECB,

jei a ir b punktuose nurodytiems subjektams netaikomos Europos Sąjungos Tarybos arba valstybių narių pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 65 straipsnio 1 dalies b punktą, 75 straipsnį arba 215 straipsnį priimtos ribojančios priemonės, kurių įgyvendinimas prieš tai pranešus ECB [įterpti CB/šalies nuorodą] nuomone yra nesuderinamas su sklandžiu TARGET2 veikimu.

2.  [Įterpti CB pavadinimą] gali, savo nuožiūra, tiesioginiais dalyviais pripažinti šiuos subjektus:

▼M7

a) valstybių narių centrinės ar regioninės valdžios iždo departamentus;

▼B

b) valstybių narių valstybinio sektoriaus subjektus, turinčius teisę tvarkyti klientų sąskaitas;

▼M7

c)

 

i) Sąjungoje arba EEE įsteigtos investicinės įmonės, įskaitant, kai jos veikia per Sąjungoje arba EEE įsteigtą filialą, ir

ii) ne EEE įsteigtos investicinės įmonės, jeigu jos veikia per Sąjungoje arba EEE įsteigtą filialą;

▼M6

d) išorines sistemas valdančius ir kaip šių sistemų valdytojai veikiančius subjektus; ir

▼B

e) kredito įstaigas ar bet kuriuos a–d punktuose išvardytus subjektus, jei abiem atvejais jie yra įsteigti šalyje, su kuria Sąjunga yra sudariusi monetarinį susitarimą, leidžiantį bet kuriam tokiam subjektui dalyvauti Sąjungos mokėjimo sistemose pagal monetariniame susitarime nustatytas sąlygas, jei šalyje taikomas atitinkamas teisinis režimas prilygsta atitinkamiems Sąjungos teisės aktams.

3.  Elektroninių pinigų įstaigos, kaip apibrėžta [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš dalies keičiančios Direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinančios Direktyvą 2000/46/EB ( 14 ) 2 straipsnio 1 dalį], neturi teisės dalyvauti TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą].

5 straipsnis

Tiesioginiai dalyviai

1.  Tiesioginiai TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] dalyviai laikosi 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų. Jie [įterpti CB pavadinimą] turi bent vieną MM sąskaitą.

2.   ►M3  MM sąskaitos turėtojai ◄ gali nustatyti adresuojamojo BIC turėtojus neatsižvelgdami į jų įsteigimo vietą.

▼M6

3.  MM sąskaitos turėtojai subjektus gali laikyti netiesioginiais dalyviais MM, jei jie atitinka 6 straipsnyje nustatytas sąlygas.

▼B

4.  Daugiaadresė prieiga per filialus gali būti teikiama taip:

a) kredito įstaiga, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies a arba b punkte, priimta ►M3  MM sąskaitos turėtoju ◄ , gali suteikti prieigą prie savo MM sąskaitos vienam arba daugiau savo filialų, įsteigtų ►M6  Sąjungoje arba EEE ◄ , kad mokėjimo nurodymai būtų pateikiami ir (arba) mokėjimai gaunami tiesiogiai, jei [įterpti CB pavadinimą] buvo tinkamai informuotas;

b) jei kredito įstaigos filialas tampa ►M3  MM sąskaitos turėtoju ◄ , kiti to paties juridinio asmens filialai ir (arba) jo pagrindinė buveinė, jei jie yra įsteigti ►M6  Sąjungoje arba EEE ◄ , gali naudotis filialo MM sąskaita šiuo tikslu, jei jis tinkamai informavo [įterpti CB pavadinimą].

6 straipsnis

Netiesioginiai dalyviai

1.  Kiekviena ►M6  Sąjungoje arba EEE ◄ įsteigta kredito įstaiga gali sudaryti sutartį su vienu ►M3  MM sąskaitos turėtoju ◄ , kuris yra kredito įstaiga, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies a arba b punkte, arba CB, kad galėtų pateikti mokėjimo nurodymus ir (arba) gautų mokėjimus, ir kad juos apmokėtų per to ►M3  MM sąskaitos turėtojo ◄ MM sąskaitą. TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] pripažįsta netiesioginius dalyvius užregistruodama tokį netiesioginį dalyvavimą TARGET2 kataloge, kuris yra aprašytas 9 straipsnyje.

2.  Kai ►M3  MM sąskaitos turėtojas ◄ , kuris yra kredito įstaiga, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies a arba b punkte, ir netiesioginis dalyvis priklauso tai pačiai grupei, ►M3  MM sąskaitos turėtojas ◄ gali specialiai įgaliodamas netiesioginiam dalyviui suteikti teisę naudoti savo MM sąskaitą tiesiogiai pateikti mokėjimo nurodymams ir (arba) gauti mokėjimams per su grupe susietą daugiaadresę prieigą.

7 straipsnis

►M3  MM sąskaitos turėtojo ◄ atsakomybė

1.  Siekiant išvengti neaiškumų, laikoma, kad ►M3  MM sąskaitos turėtojas ◄ pats pateikė arba gavo netiesioginių dalyvių, kaip apibrėžta 6 straipsnyje, ir filialų, turinčių tokią teisę pagal 5 straipsnio 4 dalį, pateiktus mokėjimo nurodymus arba gautus mokėjimus.

2.   ►M3  MM sąskaitos turėtojas ◄ yra susaistytas tokių mokėjimo nurodymų, neatsižvelgiant į to ►M3  MM sąskaitos turėtojo ◄ ir bet kurio 1 dalyje nurodyto subjekto sutartinių ar kitokių susitarimų turinį ar bet kokį neatitikimą jiems.

▼M6

3.  MM sąskaitos turėtojui, sutikusiam, kad jo MM sąskaita būtų pripažinta pagrindine MM sąskaita, yra privalomos visos sąskaitos, susijusios su kiekvienos T2S SLS, susietos su ta MM sąskaita, atidarymu ir tvarkymu, kaip nustatyta šio priedo VI priedėlyje, neatsižvelgiant į to MM sąskaitos turėtojo ir T2S SLS turėtojo sutarčių ar kitokių susitarimų turinį ar bet kokį jų nevykdymą.

▼M3

4.  Pagrindinės MM sąskaitos turėtojui yra privalomos visos sąskaitos, susijusios su kiekvienos ►M6  T2S SLS ◄ , su kuria yra susieta MM sąskaita, susiejimu, kaip nustatyta šio priedo VI priedėlyje;

▼M4

5.  MM sąskaitos turėtojui, turinčiam ir ►M6  T2S SLS ◄ , naudojamą automatiniam įkeitimui, taikomos IIIa priedo 9 dalies d punkte nurodytos baudos.

▼M6

6.  MM sąskaitos turėtojui, sutikusiam, kad jo MM sąskaita būtų pripažinta pagrindine MM sąskaita, yra privalomos visos sąskaitos, susijusios su kiekvienos TIPS SLS, susietos su ta MM sąskaita, atidarymu ir tvarkymu, kaip nustatyta šio priedo VI priedėlyje, neatsižvelgiant į to MM sąskaitos turėtojo ir TIPS SLS turėtojo sutarčių ar kitokių susitarimų turinį ar bet kokį jų nevykdymą. Susieta MM sąskaita gali būti daugiausiai susieta su 10 TIPS SLS.

7.  Susietos MM sąskaitos turėtojas apžvelgia TIPS SLS, susietose su ta MM sąskaita, esančias lėšas ir užtikrina, kad TIPS SLS turėtojai žino apie savo atsakomybę valdyti tą likvidumą.

▼B

8 straipsnis

Prašymo pateikimo procedūra

1.  Siekdami prisijungti prie TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], besikreipiantys dalyviai turi:

a) atitikti šiuos techninius reikalavimus:

i) įrengti, valdyti, eksploatuoti ir stebėti IT infrastruktūrą, reikalingą prisijungti prie ►M6  BTP ◄ ir teikti jai mokėjimo nurodymus, bei užtikrinti jos saugumą. Tam atlikti besikreipiantys dalyviai gali pasitelkti trečiąsias šalis, bet patys išlieka atsakingi. Taip pat besikreipiantys dalyviai sudaro susitarimą su ►M3  TARGET2 tinklo paslaugų teikėju ◄ , kad gautų reikiamas ryšio paslaugas ir prieigą, pagal I priedėlyje pateiktas technines specifikacijas; ir

ii) atlikti [įterpti CB pavadinimą] pateiktus testus; ir

b) atitikti šiuos teisinius reikalavimus:

i) pateikti nuomonę dėl gebėjimų III priedėlyje pateikta forma, jei [įterpti CB pavadinimą] dar negavo tokioje nuomonėje dėl gebėjimų pateiktinos informacijos ir pareiškimų kitomis aplinkybėmis; ir

▼M7

ii) pateikti nuomonę dėl šalies III priedėlyje pateikta forma – teikia 4 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktyje nurodyti subjektai, jei [įterpti CB pavadinimą] dar negavo tokioje nuomonėje dėl šalies pateiktinos informacijos ir pareiškimų kitomis aplinkybėmis.

▼B

2.  Pareiškėjai kreipiasi raštu į [įterpti CB pavadinimą] pridėdami bent šiuos dokumentus (informaciją):

a) užpildytas [įterpti CB pavadinimą] pateiktas pastovių duomenų rinkimo formas;

b) nuomonę dėl gebėjimų, jei [įterpti CB pavadinimą] reikalauja; ir

c) nuomonę dėl šalies, jei [įterpti CB pavadinimą] reikalauja.

3.  [Įterpti CB pavadinimą] taip pat gali paprašyti bet kokios papildomos informacijos, kurią laiko būtina priimti sprendimui dėl prašymo dalyvauti.

4.  [Įterpti CB pavadinimą] atmeta prašymą dalyvauti, jei:

a) netenkinami 4 straipsnyje nurodyti prisijungimo kriterijai;

b) netenkinami vienas ar keli 1 dalyje numatyti dalyvavimo kriterijai; ir (arba)

c) [įterpti CB pavadinimą] vertinimu, toks dalyvavimas keltų grėsmę bendram TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ar bet kurios kitos TARGET2 komponento sistemos stabilumui, patikimumui ir saugumui arba kliudytų [įterpti CB pavadinimą] atlikti savo uždavinius, kaip apibrėžta [nurodyti atitinkamą nacionalinės teisės aktą] bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statute, arba, atsargumo sumetimais, laikomas keliančiu riziką.

5.  [Įterpti CB pavadinimą] per vieną mėnesį nuo dienos, kai [įterpti CB pavadinimą] gavo prašymą dalyvauti, pareiškėjui raštu praneša savo sprendimą dėl prašymo dalyvauti. Jei [įterpti CB pavadinimą], remdamasis 3 dalimi, prašo papildomos informacijos, [įterpti CB pavadinimą] savo sprendimą praneša per mėnesį nuo dienos, kai jis šią informaciją gavo iš pareiškėjo. Bet koks neigiamas sprendimas yra pagrindžiamas.

9 straipsnis

TARGET2 katalogas

1.  TARGET2 katalogas yra BIC duomenų bazė, naudojama nukreipti mokėjimo nurodymus, pateikiamus:

a)  ►M3  MM sąskaitos turėtojams ◄ ir jų filialams, naudojantiems daugiaadresę prieigą;

b) TARGET2 netiesioginiams dalyviams, įskaitant naudojančius daugiaadresę prieigą, ir

c) TARGET2 adresuojamojo BIC turėtojams.

Jis atnaujinamas kas savaitę.

2.  Jei ►M3  MM sąskaitos turėtojas ◄ nereikalauja kitaip, jo BIC skelbiami TARGET2 kataloge.

3.   ►M3  MM sąskaitos turėtojai ◄ TARGET2 katalogą gali platinti tik savo filialams ir subjektams, naudojantiems daugiaadresę prieigą.

4.  Subjektai, nurodyti 1 dalies b ir c punktuose, savo BIC naudoja sąryšiui tik su vienu ►M3  MM sąskaitos turėtoju ◄ .

5.   ►M3  MM sąskaitos turėtojai ◄ pripažįsta, kad [įterpti CB pavadinimą] ir kiti CB gali skelbti ►M3  MM sąskaitos turėtojų ◄ pavadinimus ir BIC. Be to, gali būti skelbiami ►M3  MM sąskaitos turėtojų ◄ registruotų netiesioginių dalyvių pavadinimai ir BIC; ►M3  MM sąskaitos turėtojai ◄ užtikrina, kad netiesioginiai dalyviai būtų davę sutikimą tai skelbti.



III

ANTRAŠTINĖ DALIS

ŠALIŲ PAREIGOS

10 straipsnis

[Įterpti CB pavadinimą] ir dalyvių pareigos

1.  [Įterpti CB pavadinimą] teikia IV antraštinėje dalyje numatytas paslaugas. Jei šios Taisyklės ar teisės aktai nenumato kitaip, kad įvykdytų savo pareigas pagal šias Taisykles, [įterpti CB pavadinimą] naudoja visas pagrįstai įmanomas priemones, negarantuodamas rezultato.

2.  Dalyviai [įterpti CB pavadinimą] moka VI priedėlyje nustatytus užmokesčius.

3.  Dalyviai užtikrina, kad jie yra prisijungę prie TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] darbo dienomis pagal V priedėlyje pateiktą veikimo tvarkaraštį.

4.  Dalyvis [įterpti CB pavadinimą] pareiškia ir užtikrina, kad jo pareigų pagal šias Taisykles vykdymas nepažeidžia jokio jam taikomo įstatymo, reglamento ar poįstatyminio teisės akto ar kito jį įpareigojančio susitarimo.

11 straipsnis

Bendradarbiavimas ir apsikeitimas informacija

1.  Vykdydami pareigas ir naudodamiesi teisėmis pagal šias Taisykles, [įterpti CB pavadinimą] ir dalyviai glaudžiai bendradarbiauja, kad užtikrintų TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] stabilumą, patikimumą ir saugumą. Jie vienas kitam teikia visą informaciją ar dokumentus, susijusius su jų atitinkamų pareigų vykdymu ir su naudojimusi atitinkamomis teisėmis pagal šias Taisykles, nepažeisdami banko paslapties įsipareigojimų.

2.  [Įterpti CB pavadinimą] įkuria ir palaiko sistemos pagalbos tarnybą, skirtą padėti dalyviams kilus su sistemos veikimu susijusiems sunkumams.

3.   ►M6  Atnaujinta informacija apie BTP veikimo būseną prieinama TARGET2 informacinėje sistemoje (T2IS) ECB interneto svetainėje. ◄ T2IS gali būti naudojama norint gauti informaciją dėl bet kurio įvykio, įtakojančio normalų TARGET2 veikimą.

4.  [Įterpti CB pavadinimą] dalyviams pranešimus gali perduoti transliuodamas per IKM ar bet kuriomis kitomis ryšio priemonėmis.

▼M6

4a.  Susietos MM sąskaitos turėtojas turi laiku informuoti savo TIPS SLS turėtojus apie bet kurį atitinkamą IKM transliacinį pranešimą, įskaitant susijusius su bet kurio TIPS SLS turėtojo dalyvavimo TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] sustabdymu ar nutraukimu.

▼B

5.  Dalyviai yra atsakingi už esamų pastovių duomenų rinkimo formų atnaujinimą laiku ir už naujų pastovių duomenų rinkimo formų pateikimą [įterpti CB pavadinimą]. Dalyviai yra atsakingi už su jais susijusios informacijos, kurią [įterpti CB pavadinimą] įveda į TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], tikslumo patikrinimą.

6.  [Įterpti CB pavadinimą] laikomas turinčiu teisę perduoti BTP teikiantiems NCB visą su dalyviais susijusią informaciją, kuri BTP teikiantiems NCB gali būti reikalinga jiems atliekant paslaugų administratorių funkciją pagal su ►M3  TARGET2 tinklo paslaugų teikėju ◄ sudarytą sutartį.

7.  Dalyviai informuoja [įterpti CB pavadinimą] apie visus pasikeitimus dėl jų teisinių gebėjimų ir atitinkamų teisės aktų pakeitimus, darančius įtaką klausimams, išdėstytiems su jais susijusioje nuomonėje dėl šalies.

8.  Dalyviai informuoja [įterpti CB pavadinimą] apie:

a) bet kokį naują netiesioginį dalyvį, adresuojamojo BIC turėtoją ar naudojantį daugiaadresę prieigą subjektą, kurį jie įregistruoja; ir

b) bet kokius pasikeitimus dėl a punkte išvardytų subjektų.

▼M7

9.  Dalyviai nedelsdami informuoja [įterpti CB pavadinimą] apie su jais susijusį įsipareigojimų nevykdymą arba jeigu jiems taikomos krizių prevencijos priemonės ar krizių valdymo priemonės, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/59/ES ( 15 ) arba bet kuriuose lygiaverčiuose taikytinuose teisės aktuose.

▼B



IV

ANTRAŠTINĖ DALIS

MM SĄSKAITŲ TVARKYMAS IR MOKĖJIMO NURODYMŲ APDOROJIMAS

12 straipsnis

MM sąskaitų atidarymas ir tvarkymas

1.  [Įterpti CB pavadinimą] kiekvienam dalyviui atidaro ir tvarko bent vieną MM sąskaitą. Kaip atsiskaitymų bankas veikiančiam dalyviui paprašius, [įterpti CB pavadinimą] atidaro vieną ar daugiau subsąskaitų TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], naudotinų lėšoms paskirti.

2.  [Įterpti, jei taikoma: MM sąskaitose neleidžiama turėti neigiamo balanso.]

3.  [Įterpti, jei taikoma: Darbo dienos pradžioje ir pabaigoje MM sąskaitų balansai yra lygūs nuliui. Laikoma, kad darbo dienos pabaigoje dalyvis nurodė [įterpti CB pavadinimą] pervesti bet kokį likutį į dalyvio nurodytą sąskaitą.]

4.  [Įterpti, jei taikoma: Kitos darbo dienos pradžioje toks likutis pervedamas atgal į dalyvio MM sąskaitą.]

▼M2

5.  Už MM sąskaitas ir jų subsąskaitas atlyginama taikant 0 % palūkanų normą arba palūkanų normą už naudojimąsi indėlių galimybe, taikant tą dydį, kuris yra mažesnis, išskyrus atvejus, kai jos naudojamos privalomosioms atsargoms laikyti. Tokiu atveju atlyginimo už laikomas privalomąsias atsargas apskaičiavimą ir mokėjimą reglamentuoja 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2531/98 dėl Europos Centrinio Banko privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo ( 16 ) ir 2003 m. rugsėjo 12 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2003/9) ( 17 ).

▼B

6.  MM sąskaita gali būti naudojama ne tik apmokėti mokėjimo nurodymus mokėjimų modulyje, bet ir apmokėti mokėjimo nurodymus į namų sąskaitas ir iš jų pagal [įterpti CB pavadinimą] nustatytas taisykles.

7.  Norėdami gauti informaciją apie savo likvidumo poziciją, dalyviai naudoja IKM. [Įterpti CB pavadinimą] kasdien teikia sąskaitų ataskaitą tokią paslaugą užsisakiusiems dalyviams.

13 straipsnis

Mokėjimo nurodymų rūšys

▼M3

TARGET2 mokėjimo nurodymais yra laikomi:

a) kredito pervedimo nurodymai;

b) tiesioginio debeto nurodymai, vykdomi pagal tiesioginio debeto įgaliojimą;

▼M6

c) likvidumo pervedimo nurodymai;

d) likvidumo pervedimo iš MM į T2S SLS nurodymai; ir

▼M6

e) likvidumo pervedimo iš MM į TIPS SLS nurodymai.

▼B

14 straipsnis

Mokėjimo nurodymų priėmimas ir atmetimas

1.  Dalyvių pateikti mokėjimo nurodymai yra laikomi [įterpti CB pavadinimą] priimtais, jei:

a) mokėjimo pranešimas atitinka ►M3  TARGET2 tinklo paslaugų teikėjo ◄ nustatytas taisykles;

b) mokėjimo pranešimas atitinka TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] formatavimo taisykles ir sąlygas bei yra patikrintas dėl I priedėlyje apibrėžto dvigubo įrašo; ir

c) tais atvejais, kai mokėtojo arba gavėjo dalyvavimas sustabdytas, iš sustabdyto dalyvio CB yra gautas aiškus sutikimas.

2.  [Įterpti CB pavadinimą] nedelsdamas atmeta mokėjimo nurodymą, kuris neatitinka 1 dalyje nustatytų sąlygų. [Įterpti CB pavadinimą] informuoja dalyvį apie kiekvieną mokėjimo nurodymo atmetimą, kaip nurodyta I priedėlyje.

▼M6

3.  BTP prideda savo laiko žymą (timestamp) mokėjimo nurodymams apdoroti pagal jų gavimo seką.

▼B

15 straipsnis

Prioriteto taisyklės

1.  Nurodantieji dalyviai kiekvieną mokėjimo nurodymą pažymi kaip vieną iš šių:

a) paprastą mokėjimo nurodymą (2 prioriteto klasė);

b) skubų mokėjimo nurodymą (1 prioriteto klasė); arba

c) labai skubų mokėjimo nurodymą (0 prioriteto klasė).

Jei mokėjimo nurodyme prioritetas nenurodytas, jis laikomas paprastu mokėjimo nurodymu.

▼M6

2.  Mokėjimo nurodymus kaip labai skubius gali pažymėti tik:

a) CBs; ir

b) dalyviai, atlikdami mokėjimus į CLS Bank International bei iš jo, išskyrus mokėjimus, susijusius su CLS PSŠ ir CLS Now services paslauga, ir likvidumo pervedimus atsiskaityti išorinėse sistemose, naudojant ISS.

Visi išorinės sistemos per ISS pateikti mokėjimo nurodymai, kuriais debetuojamos arba kredituojamos dalyvių MM sąskaitos, ir visi pateikti likvidumo pervedimo iš MM į T2S SLS nurodymai bei likvidumo pervedimo iš MM į TIPS SLS nurodymai laikomi labai skubiais mokėjimo nurodymais.

▼B

3.  Per IKM inicijuoti likvidumo pervedimo nurodymai yra skubūs mokėjimo nurodymai.

4.  Mokėtojas per IKM gali pakeisti skubių ir paprastų mokėjimo nurodymų prioritetą, kuris taikomas nedelsiant. Negalima pakeisti labai skubaus mokėjimo nurodymo prioriteto.

16 straipsnis

Lėšų limitai

1.  Dalyvis gali apriboti naudotinų lėšų naudojimą mokėjimo nurodymams kitiems TARGET2 dalyviams, išskyrus centrinius bankus, nustatydamas dvišalius arba daugiašalius limitus. Tokie limitai gali būti nustatyti tik paprastiems mokėjimo nurodymams.

2.  Limitus gali nustatyti tik visa JL grupė arba jie gali būti nustatomi tik visai JL grupei. Limitai nenustatomi atskirai JL grupės nario MM sąskaitai, o JL grupės dalyviai taip pat negali nustatyti limitų vienas kitam.

3.  Nustatydamas dvišalį limitą, dalyvis nurodo [įterpti CB pavadinimą], kad priimtas mokėjimo nurodymas nebūtų apmokamas, jei iš jo pateiktų paprastų mokėjimo nurodymų į kito TARGET2 dalyvio MM sąskaitą sumos atėmus visų gautinų iš to TARGET2 dalyvio MM sąskaitos skubių ir paprastų mokėjimų sumą, skirtumas viršytų šį dvišalį limitą.

4.  Dalyvis gali nustatyti daugiašalį limitą kiekvieniems santykiams, kuriems netaikytinas dvišalis limitas. Daugiašalis limitas gali būti nustatytas tik tada, kai dalyvis yra nustatęs bent vieną dvišalį limitą. Jei dalyvis nustato daugiašalį limitą, jis nurodo [įterpti CB pavadinimą], kad priimtas mokėjimo nurodymas nebūtų apmokamas, jei iš jo pateiktų paprastų mokėjimo nurodymų į visas TARGET2 dalyvių MM sąskaitas, kurioms nėra nustatytas dvišalis limitas, sumos atėmus visų gautinų iš tokių MM sąskaitų skubių ir paprastų mokėjimų sumą, skirtumas viršytų šį daugiašalį limitą.

5.  Mažiausia limito suma yra 1 milijonas eurų. Jei dvišalio arba daugiašalio limito suma yra lygi nuliui, laikoma, kad limitas nenustatytas. Limitai nuo nulio iki 1 milijono eurų negalimi.

6.  Limitai gali būti pakeisti per IKM realiu laiku taikant tuoj pat arba nuo kitos darbo dienos. Jei limitas pakeičiamas į nulį, jo negalima vėl pakeisti tą pačią darbo dieną. Naujo dvišalio arba daugiašalio limito nustatymas taikomas tik nuo kitos darbo dienos.

17 straipsnis

Lėšų rezervavimo galimybės

1.  Dalyviai per IKM gali rezervuoti lėšas labai skubiems arba skubiems mokėjimo nurodymams.

2.  JL grupės valdytojas gali rezervuoti lėšas tik visai JL grupei. Lėšos nerezervuojamos atskiroms sąskaitoms JL grupėje.

3.  Dalyvis, prašydamas rezervuoti tam tikrą lėšų sumą labai skubiems mokėjimo nurodymams, nurodo [įterpti CB pavadinimą] skubius ir paprastus nurodymus apmokėti tik jei yra naudotinų lėšų atėmus rezervuotą sumą labai skubiems mokėjimo nurodymams.

4.  Dalyvis, prašydamas rezervuoti tam tikrą lėšų sumą skubiems mokėjimo nurodymams, nurodo [įterpti CB pavadinimą] paprastus mokėjimo nurodymus apmokėti tik jei yra naudotinų lėšų atėmus rezervuotą sumą skubiems ir labai skubiems mokėjimo nurodymams.

5.  [Įterpti CB pavadinimą], gavęs prašymą rezervuoti lėšas, patikrina, ar tam pakanka lėšų dalyvio MM sąskaitoje. Jei taip nėra, rezervuojamos tik MM sąskaitos naudotinos lėšos. Likusi nerezervuota prašomų rezervuoti lėšų dalis rezervuojama, jei atsiranda papildomų lėšų.

6.  Rezervuotų lėšų suma gali būti keičiama. Dalyviai gali pateikti prašymą per IKM rezervuoti naujas sumas taikant tuoj pat arba nuo kitos darbo dienos.

17a straipsnis

Periodiniai nurodymai rezervuoti ir paskirti lėšas

1.  Dalyviai per IKM gali iš anksto nustatyti, kiek lėšų rezervuojama labai skubiems arba skubiems mokėjimų nurodymams. Toks periodinis nurodymas arba tokio nurodymo pakeitimas įsigalioja kitą darbo dieną.

2.  Dalyviai per IKM gali iš anksto nustatyti, kiek lėšų atidedama išorinės sistemos atsiskaitymams. Toks periodinis nurodymas arba tokio nurodymo pakeitimas įsigalioja kitą darbo dieną. Laikoma, kad dalyviai nurodė [įterpti CB pavadinimą] paskirti lėšas jų vardu, jei to prašo atitinkama išorinė sistema.

18 straipsnis

Iš anksto nustatyti apmokėjimo laikai

1.  Nurodantieji dalyviai gali iš anksto nustatyti mokėjimo nurodymų apmokėjimo laiką darbo dienos metu, naudodami anksčiausio debeto laiko indikatorių arba vėliausio debeto laiko indikatorių.

2.  Kai naudojamas anksčiausio debeto laiko indikatorius, priimtas mokėjimo nurodymas saugomas ir tik nurodytu laiku pradedama jo vykdymo fazė.

3.  Kai naudojamas vėliausio debeto laiko indikatorius, priimtas mokėjimo nurodymas grąžinamas kaip neapmokėtas, jei jis negali būti apmokėtas iki nurodyto debeto laiko. Likus 15 minučių iki nustatyto debeto laiko, nurodančiajam dalyviui per IKM išsiunčiamas automatinis pranešimas. Nurodantysis dalyvis taip pat gali naudoti vėliausio debeto laiko indikatorių tik kaip įspėjimo indikatorių. Tokiais atvejais šis mokėjimo nurodymas nėra grąžinamas.

4.  Nurodantieji dalyviai gali pakeisti anksčiausio debeto laiko indikatorių ir vėliausio debeto laiko indikatorių per IKM.

5.  Išsamesnė techninė informacija pateikta I priedėlyje.

19 straipsnis

Iš anksto pateikti mokėjimo nurodymai

1.  Mokėjimo nurodymai gali būti pateikti ne anksčiau kaip prieš penkias darbo dienas iki nurodytos apmokėjimo datos (kaupiamieji (warehoused) mokėjimo nurodymai).

2.  Kaupiamieji mokėjimo nurodymai priimami ir jų vykdymo fazė pradedama nurodančiojo dalyvio nustatytą dieną dienos operacijų etapo pradžioje, kaip numatyta V priedėlyje. Jie įrašomi prieš tokio pat prioriteto mokėjimo nurodymus.

3.  Kaupiamiesiems mokėjimo nurodymams mutatis mutandis taikomi 15 straipsnio 3 dalis, 22 straipsnio 2 dalis ir 29 straipsnio 1 dalies a punktas.

20 straipsnis

Mokėjimo nurodymų apmokėjimas vykdymo fazėje

1.  Jei nurodantieji dalyviai nenurodė apmokėjimo laiko 18 straipsnyje numatytu būdu, priimti mokėjimo nurodymai apmokami nedelsiant arba vėliausiai iki darbo dienos, kurią jie buvo priimti, pabaigos, jei yra pakankamai lėšų mokėtojo MM sąskaitoje ir atsižvelgiant į bet kokius lėšų limitus ir lėšų rezervavimą, kaip numatyta 16 ir 17 straipsniuose.

2.  Gali būti naudojamos šios lėšos:

a) naudotinos lėšos MM sąskaitoje; arba

b) iš kitų TARGET2 dalyvių gautini mokėjimai, kuriems taikytinos optimizavimo procedūros.

3.  Labai skubiems mokėjimo nurodymams taikomas „pirmas į, pirmas iš“ ((First In, First Out) (FIFO)) principas. Tai reiškia, kad labai skubūs mokėjimo nurodymai apmokami chronologine tvarka. Skubūs ir paprasti mokėjimo nurodymai neapmokami kol eilėje yra labai skubių mokėjimo nurodymų.

4.  Skubiems mokėjimo nurodymams taip pat taikomas FIFO principas. Paprasti mokėjimo nurodymai neapmokami, kol eilėje yra skubių ir labai skubių mokėjimo nurodymų.

5.  Nukrypstant nuo 3 ir 4 dalių, mažesnio prioriteto (ar tokio paties prioriteto, tačiau vėliau priimti) mokėjimo nurodymai gali būti apmokami anksčiau už didesnio prioriteto (ar to paties prioriteto, kurie buvo priimti anksčiau) mokėjimo nurodymus, jei mažesnio prioriteto mokėjimo nurodymus būtų galima įskaityti su gautinais mokėjimais, ir mokėtojo lėšų likutis dėl to padidėtų.

6.  Paprasti mokėjimo nurodymai apmokami netaikant FIFO principo. Tai reiškia, kad jie, nesilaikant FIFO principo, gali būti apmokami nedelsiant (nepaisant, kad yra kitų anksčiau priimtų eilėje esančių paprastų mokėjimų), jei yra pakankamai lėšų.

7.  Išsamesnė informacija dėl mokėjimo nurodymų apmokėjimo vykdymo fazėje pateikta I priedėlyje.

21 straipsnis

Eilėje esančių mokėjimo nurodymų apmokėjimas ir grąžinimas

1.  Mokėjimo nurodymai, kurie nėra nedelsiant apmokami vykdymo fazėje, įrašomi į eiles pagal atitinkamo dalyvio nurodytą prioritetą, kaip numatyta 15 straipsnyje.

2.  Eilėje esančių mokėjimo nurodymų apmokėjimui optimizuoti [įterpti CB pavadinimą] gali naudoti optimizavimo procedūras, apibrėžtas I priedėlyje.

3.  Mokėtojas per IKM gali pakeisti, t. y. perrikiuoti, mokėjimo nurodymų, išskyrus labai skubių mokėjimo nurodymų, poziciją eilėje. Mokėjimo nurodymai bet kuriuo dienos operacijų etapo metu gali būti nedelsiant perkelti į atitinkamos eilės priekį arba galą, kaip numatyta V priedėlyje.

4.  Mokėtojo prašymu [įterpti CB pavadinimą] arba, kai yra JL grupė, JL grupės valdytojo CB gali nuspręsti pakeisti labai skubaus mokėjimo nurodymo vietą eilėje (išskyrus labai skubius mokėjimo nurodymus atliekant 5-ąją ir 6-ąją atsiskaitymų procedūras), jei šis pakeitimas neturės įtakos sklandžiam išorinių sistemų atsiskaitymui TARGET2 arba kitaip nesukels sisteminės rizikos.

5.  Jei nepakanka lėšų, per IKM perduoti likvidumo pervedimo nurodymai nedelsiant grąžinami kaip neįvykdyti. Kiti mokėjimo nurodymai grąžinami kaip neįvykdyti, jei jie negali būti apmokėti iki atitinkamai pranešimo rūšiai taikomo priėmimo sustabdymo laiko, kaip numatyta V priedėlyje.

22 straipsnis

Mokėjimo nurodymų įtraukimas į sistemą ir jų neatšaukiamumas

1.  Direktyvos 98/26/EB 3 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje ir [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias šį Direktyvos 98/26/EB straipsnį] laikoma, kad mokėjimo nurodymai įtraukiami į TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] tuo momentu, kai debetuojama atitinkamo dalyvio MM sąskaita.

2.  Mokėjimo nurodymus galima atšaukti, kol jie nėra įtraukti į TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] pagal 1 dalį. Į algoritmą įtrauktų mokėjimo nurodymų, kaip numatyta I priedėlyje, negalima atšaukti kol algoritmas veikia.



V

ANTRAŠTINĖ DALIS

LIKVIDUMO SUTELKIMAS

23 straipsnis

Likvidumo sutelkimo režimai

[Įterpti CB pavadinimą] teikia konsoliduotos sąskaitų informacijos (KSI) režimą ir jungtinio likvidumo (JL) režimą.

24 straipsnis

Konsoliduotos sąskaitų informacijos režimas

1.  KSI režimą gali naudoti:

a) kredito įstaiga ir (arba) jos filialai (neatsižvelgiant, ar tokie subjektai dalyvauja toje pačioje TARGET2 komponento sistemoje), jei šie subjektai turi keletą skirtingais BIC identifikuojamų MM sąskaitų; arba

b) dvi arba daugiau kredito įstaigų, kurios priklauso tai pačiai grupei, ir (arba) jų filialai, jei kiekviena (-as) iš jų turi vieną arba daugiau skirtingais BIC identifikuojamų MM sąskaitų.

2.  

a) KSI režime kiekvienam KSI grupės nariui ir jų atitinkamiems centriniams bankams pateikiamas grupės narių MM sąskaitų sąrašas ir ši KSI grupės lygiu konsoliduota papildoma informacija:

i) dienos paskolos linijos (jei taikoma);

ii) balansai, įskaitant subsąskaitų balansus;

iii) apyvarta;

iv) apmokėti mokėjimai;

v) eilėje esantys mokėjimo nurodymai.

b) KSI grupės valdytojui ir jo atitinkamam CB prieinama informacija, susijusi su kiekvienu pirmiau nurodytu punktu dėl bet kurios KSI grupės MM sąskaitos.

c) Šioje dalyje nurodyta informacija teikiama per IKM.

3.  KSI grupės valdytojas turi teisę per IKM inicijuoti likvidumo pervedimus tarp MM sąskaitų, įskaitant jų subsąskaitas, priklausančias tai pačiai KSI grupei.

4.  KSI grupė taip pat gali apimti MM sąskaitas, kurios priklauso JL grupei. Tokiu atveju visos JL grupės MM sąskaitos yra KSI grupės dalis.

5.  Kai dvi arba daugiau MM sąskaitų yra JL grupės, ir tuo pačiu metu, KSI grupės (apimančios ir kitas MM sąskaitas) dalis, JL grupės vidaus santykiams taikomos JL grupės taisyklės.

6.  KSI grupė, kuri apima JL grupės MM sąskaitas, gali paskirti KSI grupės valdytoją, kuris yra kitas asmuo nei JL grupės valdytojas.

7.  25 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta procedūra gauti leidimą naudoti JL režimą mutatis mutandis taikoma leidimo naudoti KSI režimą gavimo procedūrai. KSI grupės valdytojas vadovaujančiam NCB nepateikia sudaryto KSI režimo susitarimo.

25 straipsnis

Jungtinio likvidumo režimas

1.  JL režimą gali naudoti:

a) kredito įstaiga ir (arba) jos filialai (neatsižvelgiant, ar tokie subjektai dalyvauja toje pačioje TARGET2 komponento sistemoje), jei šie subjektai yra įsteigti euro zonoje ir turi keletą skirtingais BIC identifikuojamų MM sąskaitų;

b) ne euro zonoje įsteigtos kredito įstaigos euro zonoje įsteigti filialai (neatsižvelgiant, ar tokie filialai dalyvauja toje pačioje TARGET2 komponento sistemoje), jei tokie filialai turi keletą skirtingais BIC identifikuojamų MM sąskaitų; arba

c) a punkte nurodytos dvi arba daugiau kredito įstaigos ir (arba) b punkte nurodyti filialai, kurie priklauso tai pačiai grupei.

Kiekvienu a–c punktuose nurodytu atveju taip pat reikalaujama, kad šie subjektai su atitinkamu euro zonos NCB būtų sudarę dienos paskolos susitarimus.

2.  JL režime tikrinant, ar mokėjimo nurodymui pakanka lėšų, sumuojamos visų JL grupės narių naudotinos lėšos MM sąskaitose. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, JL grupės nario ir jo JL NCB dvišalius MM sąskaitos santykius ir toliau reglamentuoja atitinkami TARGET2 komponento sistemos susitarimai, atsižvelgiant į JL susitarime nustatytus pakeitimus. Dienos paskolą, suteiktą bet kuriam JL grupės nariui jo MM sąskaitoje, tas JL grupės narys gali padengti savo kitų MM sąskaitų naudotinomis lėšomis arba kitų, priklausančių tam pačiam ar bet kuriam kitam JL NCB, JL grupės narių MM sąskaitų naudotinomis lėšomis.

3.  Siekdamas naudotis JL režimu, atitinkantis 1 dalies kriterijus ►M3  MM sąskaitos turėtojas ◄ (arba daugiau tokių ►M3  MM sąskaitos turėtojų ◄ ) sudaro JL susitarimą su [įterpti CB pavadinimą] ir, jei taikoma, kitų TARGET2 komponento sistemų, kuriose dalyvauja kiti JL grupės nariai, centriniais bankais. ►M3  MM sąskaitos turėtojas ◄ dėl konkrečios MM sąskaitos gali sudaryti tik vieną JL susitarimą. JL susitarimas atitinka VII priedėlyje pateiktą šabloną.

4.  Kiekviena JL grupė paskiria JL grupės valdytoją. Jei JL grupėje yra tik vienas ►M3  MM sąskaitos turėtojas ◄ , šis ►M3  MM sąskaitos turėtojas ◄ veikia kaip JL grupės valdytojas. JL grupės valdytojas vadovaujančiam NCB pateikia rašytinį prašymą naudoti JL režimą (su [įterpti CB pavadinimą] pateiktomis pastovių duomenų rinkimo formomis) ir pagal vadovaujančio NCB pateiktą šabloną sudarytą JL susitarimą. Kiti JL grupės nariai savo rašytinius prašymus (su [įterpti CB pavadinimą] pateiktomis pastovių duomenų rinkimo formomis) teikia savo atitinkamiems JL nacionaliniams centriniams bankams. Vadovaujantis NCB gali paprašyti bet kokios papildomos informacijos arba dokumentų, kuriuos jis laiko reikalingais sprendžiant dėl prašymo. Be to, vadovaujantis NCB, susitaręs su kitais JL nacionaliniais centriniais bankais, gali paprašyti įterpti į JL susitarimą bet kokią papildomą nuostatą, kurią jis laiko tinkama užtikrinant, kad visi JL grupės nariai tinkamai ir laiku vykdytų esamus ir (arba) būsimus įsipareigojimus bet kuriam JL NCB.

5.  Vadovaujantis NCB tikrina, ar pareiškėjai atitinka reikalavimus sudaryti JL grupę ir ar JL susitarimas yra tinkamai sudarytas. Dėl to vadovaujantis NCB gali tartis su kitais JL nacionaliniais centriniais bankais. Vadovaujantis NCB rašytinį sprendimą JL grupės valdytojui pateikia per vieną mėnesį nuo dienos, kurią vadovaujantis NCB gavo 4 dalyje nurodytą prašymą, arba, jei vadovaujantis NCB prašo papildomos informacijos, per vieną mėnesį nuo dienos, kurią vadovaujantis NCB gavo tokią informaciją. Bet koks neigiamas sprendimas yra pagrindžiamas.

6.  JL grupės nariai automatiškai turi prieigą prie KSI režimo.

7.  Informacijos teikimas ir visos interaktyvios kontrolės priemonės JL grupėje yra prieinamos per IKM.

[Įterpti, jei taikoma:

25a straipsnis

Įkeitimas/priverstinis vykdymas

1.  Esami ir būsimi [įterpti CB pavadinimą] reikalavimai, kylantys iš JL grupės nario ir [įterpti CB pavadinimą] teisinių santykių, kurie yra užtikrinti [įterpti taikytiną terminą: įkeitimu/kintamo dydžio skolininko disponuojamu įkaitu] pagal šių Taisyklių 36 straipsnio 1 ir 2 dalis, apima [įterpti CB pavadinimą] reikalavimus tokiam JL grupės nariui, kylančius iš JL susitarimo, kurio šalimis jie yra.

2.  [Įterpti, jei reikalaujama pagal atitinkamos jurisdikcijos teisės aktus: Nepažeidžiant JL susitarimo, toks įkeitimas nekliudo ►M3  MM sąskaitos turėtojui ◄ naudoti savo MM sąskaitoje (-ose) laikomų grynųjų pinigų darbo dienos metu.]

3.  [Įterpti, jei reikalaujama pagal atitinkamos jurisdikcijos teisės aktus: Speciali paskirstymo sąlyga: JL grupės narys paskirsto savo MM sąskaitoje laikomus grynuosius pinigus įvykdyti visiems savo įsipareigojimams, kylantiems iš [įterpti nuorodą į Suderintas taisykles įgyvendinančias priemones].]

[Įterpti, jei taikoma ir reikalaujama pagal atitinkamos jurisdikcijos teisės aktus:

25b straipsnis

Išieškojimas iš įkeitimo objekto

Priverstinio vykdymo įvykio atveju [įterpti CB pavadinimą] turi neribotą teisę realizuoti įkeitimo objektą be išankstinio įspėjimo. [Įterpti, jei laikoma tinkama pagal atitinkamos jurisdikcijos teisės aktus: pagal [įterpti atitinkamas nacionalinės teisės nuostatas, reglamentuojančias išieškojimą iš įkeitimo objekto].]

[Jei taikoma ir reikalaujama pagal atitinkamos jurisdikcijos teisės aktus:

25c straipsnis

Įkaito realizavimas

Priverstinio vykdymo įvykio atveju [įterpti CB pavadinimą] turi teisę realizuoti įkaitą pagal 36 straipsnį.]

26 straipsnis

Reikalavimų įskaitymas pagal 36 straipsnio 4 ir 5 dalį

Priverstinio vykdymo įvykio atveju [įterpti CB pavadinimą] reikalavimai tokiam JL grupės nariui automatiškai ir nedelsiant vykdomi, ir jiems taikomos šių Taisyklių 36 straipsnio 4 ir 5 dalys.



VI

ANTRAŠTINĖ DALIS

SAUGUMO REIKALAVIMAI IR NENUMATYTI ATVEJAI

▼M7

27 straipsnis

Veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūros

1.  Kai neįprastas išorės arba bet koks kitas įvykis paveikia BTP veikimą, taikomos IV priedėlyje apibrėžtos veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūros.

2.  Eurosistema suteikia sprendimą nenumatytais atvejais, jeigu įvyksta 1 dalyje nurodyti įvykiai. Prisijungimas prie sprendimo nenumatytais atvejais ir jo naudojimas yra privalomas dalyviams, kuriuos [įterpti CB pavadinimą] laiko svarbiais. Kiti dalyviai, jei jie to prašo, gali prisijungti prie sprendimo nenumatytais atvejais.

▼B

28 straipsnis

Saugumo reikalavimai

1.  Kad apsaugotų savo sistemas nuo neteisėtos prieigos ir naudojimo, dalyviai įgyvendina atitinkamas saugumo kontrolės priemones. Dalyviai išimtinai patys atsako už savo sistemų konfidencialumo apsaugą, vientisumą ir prieinamumą.

2.  Dalyviai informuoja [įterpti CB pavadinimą] apie bet kokius su saugumu susijusius incidentus savo techninėse infrastruktūrose ir, tam tikrais atvejais, apie su saugumu susijusius incidentus, kurie įvyksta trečiųjų šalių paslaugų teikėjų techninėse infrastruktūrose. [Įterpti CB pavadinimą] gali paprašyti išsamesnės informacijos apie incidentą ir, kai reikalinga, paprašyti, kad dalyvis imtųsi tinkamų priemonių užkirsti kelią tokio įvykio pasikartojimui.

▼M7

3.  [Įterpti CB pavadinimą] visiems dalyviams ir (arba) dalyviams, kuriuos [įterpti CB pavadinimą] laiko svarbiais, gali nustatyti papildomus saugumo reikalavimus, ypač dėl kibernetinio saugumo ar sukčiavimo prevencijos.

▼M7

4.  Dalyviai pateikia [įterpti CB pavadinimą] savo TARGET2 savarankiško sertifikavimo dokumentą ir patvirtinimą apie tai, kad jie laikosi TARGET2 tinklo paslaugų teikėjo galutinio taško saugumo reikalavimų. Jeigu pastarųjų nėra laikomasi, dalyviai pateikia dokumentą, apibūdinantį alternatyvias rizikos mažinimo priemones, kurios priimtinos [įterpti CB pavadinimą].

5.  Dalyviai, kurie leidžia trečiosioms šalims turėti prieigą prie jų MM sąskaitos, kaip numatyta 5 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse, sprendžia klausimą dėl rizikos, kylančios dėl tokios prieigos suteikimo, vadovaudamiesi 1–4 dalyse nurodytais saugumo reikalavimais. 4 dalyje nurodytame savarankiško sertifikavimo dokumente nurodoma, kad dalyvis nustato, jog TARGET2 tinklo paslaugų teikėjo galutinio taško saugumo reikalavimai yra privalomi trečiosioms šalims, turinčioms prieigą prie to dalyvio MM sąskaitos.

▼B



VII

ANTRAŠTINĖ DALIS

INFORMACIJOS IR KONTROLĖS MODULIS

29 straipsnis

IKM naudojimas

1.  IKM:

a) suteikia galimybę dalyviams gauti su jų sąskaitomis susijusią informaciją ir valdyti likvidumą;

▼M6

b) gali būti naudojamas inicijuoti likvidumo pervedimo nurodymus, likvidumo pervedimo iš TIPS SLS į MM nurodymus, likvidumo pervedimo iš MM į TIPS SLS nurodymus, likvidumo pervedimo iš MM į T2S SLS nurodymus ir, kai IKM naudojamas kartu su T2S pridėtinės vertės paslaugomis, likvidumo pervedimo iš T2S SLS į MM nurodymus; ir

▼M7

c) jei sutrinka dalyvio mokėjimo infrastruktūra, suteikia galimybę dalyviams inicijuoti pakaitinį likvidumo perskirstymą ir pakaitinius atsarginius mokėjimus arba mokėjimo nurodymus sprendimui nenumatytais atvejais.

▼B

2.  Išsamesnė techninė informacija apie IKM pateikiama I priedėlyje.



VIII

ANTRAŠTINĖ DALIS

KOMPENSAVIMAS, ATSAKOMYBĖS TAIKYMAS IR ĮRODYMAI

30 straipsnis

Kompensavimo schema

Jei mokėjimo nurodymas dėl techninių TARGET2 sutrikimų negali būti apmokėtas tą pačią darbo dieną, kurią jis buvo priimtas, [įterpti CB pavadinimą], vadovaudamasis II priedėlyje nustatyta specialia procedūra, atitinkamiems tiesioginiams dalyviams pasiūlo kompensaciją.

31 straipsnis

Atsakomybės taikymas

1.  Vykdydami savo įsipareigojimus pagal šias Taisykles, [įterpti CB pavadinimą] ir dalyviai vienas kito atžvilgiu yra susaistyti bendrąja pagrįsto rūpestingumo pareiga.

2.  [Įterpti CB pavadinimą] savo dalyviams atsako sukčiavimo (įskaitant tyčinį nusižengimą, bet neapsiribojant juo) arba didelio neatsargumo atvejais dėl bet kokių nuostolių, atsiradusių eksploatuojant TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą]. Paprasto neatsargumo atvejais, [įterpti CB pavadinimą] atsakomybė apribojama dalyvio tiesioginiais nuostoliais, t. y. susijusios operacijos suma ir (arba) palūkanų už ją praradimu, išskyrus bet kokius netiesioginius nuostolius.

3.  [Įterpti CB pavadinimą] neatsako už bet kokius nuostolius, atsirandančius dėl techninės infrastruktūros (įskaitant [įterpti CB pavadinimą] kompiuterių infrastruktūros, programų, duomenų, taikomųjų programų arba tinklų bet jais neapsiribojant) sutrikimų ar gedimų, jei tokie sutrikimai ar gedimai atsiranda nepaisant, kad [įterpti CB pavadinimą] įgyvendino tas priemones, kurios yra pagrįstai reikalingos siekiant apsaugoti tokią infrastruktūrą nuo sutrikimų ar gedimų bei pašalinti tokių sutrikimų ar gedimų pasekmes (į pastarąsias įtraukiant (bet neapsiribojant) IV priedėlyje nurodytų veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūrų inicijavimą ir įvykdymą).

4.  [Įterpti CB pavadinimą] neatsako:

a) už dalyvio sukeltų nuostolių dalį; arba

b) jei nuostoliai atsiranda dėl [įterpti CB pavadinimą] nekontroliuojamų išorės įvykių (force majeure).

▼M6

5.  Nepaisant [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2366 ( 18 )], 1–4 dalys taikomos tokia apimtimi, jog [įterpti CB pavadinimą] atsakomybė gali būti atmetama.

▼B

6.  [Įterpti CB pavadinimą] ir dalyviai imasi visų pagrįstų ir praktiškų priemonių sumažinti bet kokią šiame straipsnyje nurodytą žalą ar nuostolius.

7.  [Įterpti CB pavadinimą] kai kuriuos arba visus savo įsipareigojimus pagal šias Taisykles gali pavesti savo vardu vykdyti trečiosioms šalims, ypač telekomunikacijų ar kitų tinklų teikėjams arba kitiems subjektams, jei to reikia [įterpti CB pavadinimą] įsipareigojimams įvykdyti, arba jei tokia yra įprasta rinkos praktika. [Įterpti CB pavadinimą] įsipareigojimas apribojamas tinkamu bet kokių tokių trečiųjų šalių parinkimu ir jų įgaliojimu, ir atitinkamai apribojama [įterpti CB pavadinimą] atsakomybė. Šioje dalyje BTP teikiantys NCB nelaikomi trečiosiomis šalimis.

32 straipsnis

Įrodymai

1.  Jei šiose Taisyklėse nenumatyta kitaip, visi TARGET2 mokėjimų ir su mokėjimų apdorojimu susiję pranešimai, tokie kaip debeto arba kredito patvirtinimai ar sąskaitos išrašai, tarp [įterpti CB pavadinimą] ir dalyvių siunčiami per ►M3  TARGET2 tinklo paslaugų teikėjo ◄ tinklą.

2.  [Įterpti CB pavadinimą] arba ►M3  TARGET2 tinklo paslaugų teikėjo ◄ saugomi elektroniniai arba rašytiniai pranešimų įrašai, priimami kaip [įterpti CB pavadinimą] apdorotų mokėjimų įrodymo priemonės. Išsaugotas elektronine forma arba atspausdintas ►M3  TARGET2 tinklo paslaugų teikėjo ◄ originalus pranešimas laikomas įrodymo priemone, neatsižvelgiant į originalaus pranešimo formą.

3.  Jei sutrinka dalyvio ryšys su ►M3  TARGET2 tinklo paslaugų teikėju ◄ , dalyvis naudoja kitas pranešimų perdavimo priemones, nustatytas IV priedėlyje. Tokiais atvejais, išsaugotas elektronine forma arba atspausdintas [įterpti CB pavadinimą] pateiktas pranešimas turi tokią pačią įrodomąją vertę kaip ir originalus pranešimas, neatsižvelgiant į jo formą.

4.  [Įterpti CB pavadinimą] [įterpti laikotarpį, kurio reikalaujama pagal atitinkamą nacionalinės teisės aktą] saugo visus pateiktų mokėjimo nurodymų ir dalyvių gautų mokėjimų įrašus nuo tada, kai tie mokėjimo nurodymai yra pateikti ir mokėjimai gauti; bet kokio TARGET2 dalyvio, kuris, vadovaujantis Europos Sąjungos Tarybos arba valstybių narių priimtomis ribojančiomis priemonėmis, nuolat stebimas, atžvilgiu visi tokie įrašai turi apimti bent penkerius metus arba daugiau, jei to reikalauja specialios taisyklės.

5.  Paties [įterpti CB pavadinimą] registrai ir įrašai (išsaugoti popieriuje, mikrofilmuose, mikrokortose elektronine ar magnetine forma, bet kokia kita mechaniškai atgaminama forma ar kitaip išsaugoti) traktuojami kaip dalyvių bet kokių įsipareigojimų ir bet kokių faktų bei įvykių, kuriais remiasi šalys, įrodymo priemonės.



IX

ANTRAŠTINĖ DALIS

DALYVAVIMO NUTRAUKIMAS IR SĄSKAITŲ UŽDARYMAS

33 straipsnis

Trukmė ir paprastas dalyvavimo nutraukimas

1.  Nepažeidžiant 34 straipsnio, dalyvavimas TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] yra neterminuotas.

2.  Dalyvis bet kuriuo metu gali nutraukti savo dalyvavimą TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] apie tai įspėjęs prieš 14 darbo dienų, jei su [įterpti CB pavadinimą] nesusitaria dėl trumpesnio įspėjimo laikotarpio.

3.  [Įterpti CB pavadinimą] bet kuriuo metu gali nutraukti dalyvio dalyvavimą TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] apie tai įspėjęs prieš tris mėnesius, jei su dalyviu nesusitaria dėl kitokio įspėjimo laikotarpio.

4.  Pasibaigus dalyvavimui, 38 straipsnyje nustatyti konfidencialumo įsipareigojimai dar galioja penkerius metus nuo dalyvavimo pabaigos dienos.

5.  Pasibaigus atitinkamo dalyvio dalyvavimui, jo MM sąskaitos uždaromos, kaip nurodyta 35 straipsnyje.

34 straipsnis

Sustabdymas ir išimtinis dalyvavimo nutraukimas

1.   ►M3  MM sąskaitos turėtojo ◄ dalyvavimas TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] nutraukiamas arba sustabdomas nedelsiant be išankstinio įspėjimo, jei įvyksta vienas iš šių įsipareigojimų nevykdymo įvykių:

a) iškeliama nemokumo byla; ir (arba)

b)  ►M3  MM sąskaitos turėtojas ◄ nebeatitinka 4 straipsnyje nustatytų prisijungimo kriterijų.

▼M6

Krizių prevencijos priemonių ar krizių valdymo priemonių ėmimasis, kaip tai nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/59/ES ( 19 ), taikant šią dalį MM sąskaitos turėtojo atžvilgiu nėra automatiškai vertinamas kaip nemokumo bylos iškėlimas.

▼B

2.  [Įterpti CB pavadinimą] gali be išankstinio įspėjimo nutraukti arba sustabdyti ►M3  MM sąskaitos turėtojo ◄ dalyvavimą TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], jei:

a) įvyksta vienas arba daugiau įsipareigojimų nevykdymo įvykių (kitų, nei nurodyti 1 dalyje);

b)  ►M3  MM sąskaitos turėtojas ◄ iš esmės pažeidžia šias Taisykles;

c)  ►M3  MM sąskaitos turėtojas ◄ neįvykdo bet kurio esminio įsipareigojimo [įterpti CB pavadinimą];

d)  ►M3  MM sąskaitos turėtojas ◄ yra pašalinamas arba kitaip nustoja būti TARGET2 CUG nariu;

e) įvyksta bet koks kitas su ►M3  MM sąskaitos turėtoju ◄ susijęs įvykis, kuris, [įterpti CB pavadinimą] vertinimu, keltų grėsmę bendram TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ar bet kurios kitos TARGET2 komponento sistemos stabilumui, patikimumui ir saugumui, arba kuris kliudytų [įterpti CB pavadinimą] atlikti savo uždavinius, kaip apibrėžta [nurodyti atitinkamą nacionalinės teisės aktą] bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statute, arba, atsargumo sumetimais, laikomas keliančiu riziką; ir (arba)

f) NCB sustabdo arba nutraukia galimybę ►M3  MM sąskaitos turėtojui ◄ gauti dienos paskolą, remdamasis III priedo 12 punktu.

3.  Priimdamas sprendimą pagal 2 dalį, [įterpti CB pavadinimą] atsižvelgia, inter alia, į nevykdomų įsipareigojimų ar a–c punktuose nurodytų įvykių svarbą.

4.  

►M4  a) Tuo atveju, jei [įterpti CB pavadinimą] sustabdo arba nutraukia MM sąskaitos turėtojo dalyvavimą TARGET2 [įterpti CB/šalies nuorodą] pagal 1 arba 2 dalį, [įterpti CB pavadinimą] nedelsiant informuoja IKM transliaciniu pranešimu arba T2S transliaciniu pranešimu tą MM sąskaitos turėtoją, kitus CB ir MM sąskaitos turėtojus ir ►M6  T2S SLS turėtojus ◄ visose TARGET2 komponento sistemose apie tokį sustabdymą arba nutraukimą. Laikoma, kad šis pranešimas pateiktas pranešimą gavusio ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ buveinės CB. ◄

▼M4 —————

▼B

c) Kai ►M3  MM sąskaitos turėtojai ◄ gauna tokį IKM transliacinį pranešimą, laikoma, kad jie buvo informuoti apie ►M3  MM sąskaitos turėtojo ◄ dalyvavimo TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] arba kitoje TARGET2 komponento sistemoje nutraukimą arba sustabdymą. ►M3  MM sąskaitos turėtojai ◄ padengia bet kokius nuostolius, kilusius dėl mokėjimo nurodymo pateikimo ►M3  MM sąskaitos turėtojams ◄ , kurių dalyvavimas sustabdytas arba nutrauktas, jei tas mokėjimo nurodymas į TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] buvo įtrauktas gavus IKM transliacinį pranešimą.

5.  Nutraukus ►M3  MM sąskaitos turėtojo ◄ dalyvavimą, TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] iš tokio ►M3  MM sąskaitos turėtojo ◄ nepriima jokių naujų mokėjimo nurodymų. Į eilę įrašyti mokėjimo nurodymai, kaupiamieji mokėjimo nurodymai arba tokio ►M3  MM sąskaitos turėtojo ◄ naudai pateikti nauji mokėjimo nurodymai grąžinami.

▼M5

6.  Jei MM sąskaitos turėtojo dalyvavimas TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] yra sustabdytas kitais pagrindais nei nurodyti 1 dalies a punkte, visi jo gautini mokėjimai ir pateikti mokėjimo nurodymai yra saugomi, ir į vykdymo fazę jie įtraukiami tik tuomet, kai juos specialiai priima sustabdytojo MM sąskaitos turėtojo CB.

▼M5

7.  Jei MM sąskaitos turėtojo dalyvavimas TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] yra sustabdytas pagrindais, nurodytais 1 dalies a punkte, visi to MM sąskaitos turėtojo pateikti mokėjimo nurodymai yra apdorojami tik remiantis jo atstovų nurodymais, įskaitant tuos atstovus, kuriuos paskyrė kompetentinga institucija arba teismas, pavyzdžiui, MM sąskaitos turėtojo nemokumo administratorius arba, remiantis vykdytinu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu, kuriame yra nurodymai, kaip mokėjimai turi būti apdorojami. Visi gautini mokėjimai apdorojami pagal 6 dalį.

▼B

35 straipsnis

MM sąskaitų uždarymas

1.  Dalyviai gali uždaryti savo MM sąskaitas bet kuriuo metu, jei apie tai [įterpti CB pavadinimą] jie įspėja prieš 14 darbo dienų.

2.  [Įterpti CB pavadinimą], nutraukdamas dalyvavimą, remdamasis, atitinkamai, 33 arba 34 straipsniu, uždaro atitinkamo dalyvio MM sąskaitas po to, kai:

a) apmokami arba grąžinami bet kokie eilėje esantys mokėjimo nurodymai; ir

b) buvo pasinaudota savo teisėmis į įkeitimą ir įskaitymą, kaip nurodyta 36 straipsnyje.



X

ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36 straipsnis

[Įterpti CB pavadinimą] teisės į įkeitimą ir įskaitymą

1.  [Įterpti, jei taikoma: Užtikrinant bet kokius esamus arba būsimus reikalavimus, kylančius iš šalių teisinių santykių, dalyvio esami ir būsimi teigiami balansai jo MM sąskaitose yra įkeičiami [įterpti CB pavadinimą].]

1a.  [Įterpti, jei taikoma: Dalyvio esami ir būsimi reikalavimai [įterpti CB pavadinimą], kylantys dėl teigiamo balanso MM sąskaitoje, pervedami [įterpti CB pavadinimą] kaip įkaitas užtikrinti bet kokius [įterpti CB pavadinimą] esamus ar būsimus reikalavimus dalyviui, kylančius iš [įterpti nuorodą į priemonę, įgyvendinančią šias Taisykles]. Toks įkaitas laikomas pateiktu vien esant faktui, kad lėšos buvo įrašytos į dalyvio MM sąskaitą.]

1b.  [Įterpti, jei taikoma: Užtikrinant bet kokius esamus ir būsimus reikalavimus, kylančius iš šalių teisinių santykių, dalyvio esami ir būsimi teigiami balansai jo MM sąskaitose yra užtikrinami kintamo dydžio skolininko disponuojamu įkaitu [įterpti CB pavadinimą].]

2.  [Įterpti, jei taikoma: [Įterpti CB pavadinimą] turi 1 dalyje nurodytą teisę, net jei jo reikalavimai yra tik sąlyginiai arba dar nesuėjo jų terminas.]

3.  [Įterpti, jei taikoma: Dalyvis, veikdamas kaip MM sąskaitos turėtojas, patvirtina įkeitimo [įterpti CB pavadinimą], kuriame ta sąskaita buvo atidaryta, pateikimą; šis patvirtinimas yra įkeisto turto pateikimas [įterpti CB pavadinimą], numatytas pagal [įterpti atitinkamą šalies pavadinimą] teisę. Bet kokios sumos, sumokėtos į MM sąskaitą, kurios balansas yra įkeistas, vien dėl fakto, kad yra įmokėtos, yra neatšaukiamai be jokių apribojimų įkeistos kaip užtikrinimo priemonė, kad užtikrinti įsipareigojimai būtų visiškai įvykdyti.]

4.  Įvykus:

a) įsipareigojimų nevykdymo atvejui, nurodytam 34 straipsnio 1 dalyje; arba

b) bet kuriam kitam įsipareigojimų nevykdymo atvejui arba įvykiui, nurodytam 34 straipsnio 2 dalyje, dėl kurio buvo nutrauktas arba sustabdytas dalyvio dalyvavimas, nepaisant bet kokios nemokumo bylos iškėlimo dalyviui, ir nepaisant dalyvio teisių perleidimo, teismo ar kitokio arešto arba kitokio dalyvio teisių pasikeitimo, visi dalyvio įsipareigojimai automatiškai ir tuoj pat vykdomi prieš terminą be išankstinio įspėjimo ir nereikalaujant išankstinio jokios kompetentingos institucijos patvirtinimo. Be to, dvišaliai dalyvio ir [įterpti CB pavadinimą] įsipareigojimai automatiškai įskaitomi tarpusavyje, o šalis, skolinga didesnę sumą, sumoka kitai šaliai skirtumą.

5.  [Įterpti CB pavadinimą], remdamasis 4 dalimi, nedelsdamas praneša dalyviui apie bet kokį įskaitymą, po to, kai toks įskaitymas įvykdomas.

6.  [Įterpti CB pavadinimą] gali be išankstinio įspėjimo debetuoti bet kurią dalyvio MM sąskaitą suma, kurią dalyvis yra skolingas [įterpti CB pavadinimą], atsiradusią iš teisinių dalyvio ir [įterpti CB pavadinimą] santykių.

37 straipsnis

Su subsąskaitose esančiomis lėšomis susijusios užtikrinimo teisės

1.  Dalyvio subsąskaitos, atidarytos su išorine sistema susijusiems mokėjimo nurodymams apmokėti pagal atitinkamos išorinės sistemos ir jos CB susitarimus, balansas yra užtikrintas [įterpti nuorodą į įkaito pateikimo būdus pagal taikomą teisinę sistemą] [įterpti CB pavadinimą]. Toks balansas užtikrina 7 dalyje numatytą su tokiu atsiskaitymu susijusį dalyvio įsipareigojimą [įterpti CB pavadinimą].

2.  Gavęs išorinės sistemos pranešimą (ciklo pradžios pranešimą), [įterpti CB pavadinimą] įšaldo dalyvio subsąskaitos balansą. Kai taikytina, po to [įterpti CB pavadinimą] padidina arba sumažina įšaldytą balansą kredituodamas atsiskaitymo tarp sistemų mokėjimus į subsąskaitą arba debetuodamas iš jos arba kredituodamas likvidumo pervedimus į subsąskaitą. Toks įšaldymas baigiasi iš išorinės sistemos gavus pranešimą (ciklo pabaigos pranešimą).

3.  [Įterpti CB pavadinimą], patvirtindamas dalyvio subsąskaitos balanso įšaldymą, mokėjimą išorinei sistemai garantuoja suma, lygia to balanso sumai. Patvirtinant, kai taikytina, įšaldyto balanso padidėjimą arba sumažėjimą po atsiskaitymo tarp sistemų mokėjimų kreditavimo į subsąskaitą arba debetavimo iš jos arba likvidumo pervedimų kreditavimo į subsąskaitą, garantija automatiškai padidinama arba sumažinama mokėjimo sumos dydžiu. Nepažeidžiant minėto garantijos padidėjimo arba sumažėjimo, garantija yra neatšaukiama, besąlygiška ir sumokama pagal pirmą pareikalavimą. Jei [įterpti CB pavadinimą] nėra išorinės sistemos CB, laikoma, kad [įterpti CB pavadinimą] nurodyta suteikti minėtą garantiją išorinės sistemos CB.

4.  Nesant jokių su dalyviu susijusių nemokumo bylų, su išorine sistema susiję mokėjimo nurodymai dėl dalyvio atsiskaitymo įsipareigojimo apmokėjimo (squaring) vykdomi nepanaudojant garantijos ir atgręžtinio reikalavimo į dalyvio subsąskaitos balanso užtikrinimą teisės.

5.  Dalyviui esant nemokiam, su išorine sistema susijęs mokėjimo nurodymas dėl dalyvio atsiskaitymo įsipareigojimo apmokėjimo vykdomas pirmumo teise garantija užtikrintu mokėjimu; todėl nurodytos sumos nurašymas nuo dalyvio subsąskaitos (ir išorinės sistemos techninės sąskaitos kreditavimas) taip pat apima [įterpti CB pavadinimą] garantijos įsipareigojimo įvykdymą ir dalyvio subsąskaitos balansui taikomą teisės į įkaitą realizavimą.

6.  Garantija baigiasi iš išorinės sistemos gavus pranešimą apie atliktą atsiskaitymą (ciklo pabaigos pranešimą).

7.  Dalyvis privalo apmokėti [įterpti CB pavadinimą] bet kokį pastarojo atliktą mokėjimą, užtikrintą tokia garantija.

38 straipsnis

Konfidencialumas

▼M4

1.  [Įterpti CB pavadinimą] laiko konfidencialia visą neskelbtiną arba slaptą informaciją, įskaitant, kai tokia informacija yra susijusi su dalyviui, tos pačios grupės dalyviams ar dalyvio klientams priklausančia mokėjimų, technine arba organizacine informacija, išskyrus kai dalyvis arba jo klientas pateikė rašytinį sutikimą atskleisti ją [įterpti šią frazę, jei taikoma pagal nacionalinius teisės aktus: arba tokį atskleidimą leidžia, arba jo reikalauja [įterpti nuorodą į šalies pavadinimą] teisė].

▼M6

1a.  Nukrypdamas nuo 1 dalies, dalyvis sutinka, kad informacija apie bet kokius veiksmus, kurių imtasi pagal 34 straipsnį, nelaikoma konfidencialia informacija.

▼M5

2.  Nukrypdamas nuo 1 dalies, dalyvis sutinka, kad [įterpti CB pavadinimą] gali atskleisti TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] veikimo metu gautą su dalyviu, dalyviais iš tos pačios grupės arba dalyvio klientais susijusią mokėjimų, techninę arba organizacinę informaciją a) kitiems CB arba trečiosioms šalims, kurios yra susijusios su TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] veikimu, kiek to reikia veiksmingam TARGET2 veikimui, arba dalyvio ar jo grupės padėties stebėjimui; b) kitiems CB siekiant vykdyti analizę, reikalingą rinkos operacijoms, pinigų politikos funkcijoms, finansiniam stabilumui arba finansinei integracijai; arba ►M7  c) valstybių narių ir Sąjungos prudencinės priežiūros, pertvarkymo ir sistemų priežiūros institucijoms, įskaitant CB, kiek to reikia jų viešųjų užduočių atlikimui, ir visais tokiais atvejais, jei atskleidimas neprieštarauja taikomai teisei. ◄ [Įterpti CB pavadinimą] neatsako už tokio atskleidimo finansines ir komercines pasekmes.

3.  Nukrypdamas nuo 1 dalies, ir jei dėl to netampa įmanoma tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti dalyvį arba dalyvio klientus, [įterpti CB pavadinimą] gali naudoti, atskleisti arba paskelbti informaciją apie dalyvio arba dalyvio klientų mokėjimus dėl statistikos, istorinių, mokslinių arba kitų tikslų vykdydamas savo viešąsias funkcijas arba, kad kiti viešieji subjektai, kuriems informacija yra atskleista, galėtų vykdyti savo funkcijas.

▼B

4.  Su TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] veikimu susijusi informacija, prie kurios dalyviai turėjo prieigą, gali būti naudojama tik šiose Taisyklėse nustatytiems tikslams. Dalyviai tokią informaciją laiko konfidencialia, jei [įterpti CB pavadinimą] aiškiai nepateikė rašytinio pritarimo ją atskleisti. Dalyviai užtikrina, kad bet kurios trečiosios šalys, kurias jie samdo kaip išorės išteklius, kurioms paveda užduotis, įtakojančias arba galinčias įtakoti jų įsipareigojimų vykdymą pagal šias Taisykles, arba su kuriomis tokioms užduotims atlikti sudaro rangos sutartis, yra susaistytos šio straipsnio konfidencialumo reikalavimų.

5.  Kad būtų apmokėti mokėjimo nurodymai, [įterpti CB pavadinimą] yra įgaliojamas apdoroti ir perduoti reikalingus duomenis ►M3  TARGET2 tinklo paslaugų teikėjui ◄ .

39 straipsnis

Duomenų apsauga, pinigų plovimo prevencija, administracinės ar ribojančios priemonės ir susiję klausimai

1.  Laikoma, kad dalyviai žino ir laikosi visų savo įsipareigojimų, susijusių su teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo, su padidinta platinimo rizika susijusios branduolinės veiklos ir branduolinių ginklų pristatymo sistemų plėtojimo prevenciją, ypač įgyvendindami atitinkamas priemones, susijusias su bet kokiais jų MM sąskaitose debetuojamais arba kredituojamais mokėjimais. Prieš sudarydami sutartinius santykius su ►M3  TARGET2 tinklo paslaugų teikėju ◄ , dalyviai taip pat susipažįsta su ►M3  TARGET2 tinklo paslaugų teikėjo ◄ duomenų pakartotinio pateikimo politika.

2.  Laikoma, kad dalyviai įgaliojo [įterpti CB pavadinimą] gauti bet kokią su jais susijusią informaciją iš nacionalinių arba užsienio finansų ar priežiūros institucijų arba prekybos subjekto, jei tokia informacija reikalinga dėl dalyvio dalyvavimo TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą].

3.  Dalyviai, veikdami kaip mokėtojo ar gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjai, laikosi visų reikalavimų, išplaukiančių iš jiems taikomų administracinių arba ribojančių priemonių, privalomų pagal Sutarties 75 arba 215 straipsnį, įskaitant reikalavimus pateikti pranešimus ir (arba) gauti kompetentingos institucijos sutikimą vykdyti operacijas. Be to:

a) kai [įterpti CB pavadinimą] yra dalyvio, kuris yra mokėtojas, mokėjimo paslaugų teikėjas:

i) dalyvis pateikia reikalaujamą pranešimą arba gauna sutikimą centrinio banko, kuris pirmiausia privalo pateikti pranešimą arba gauti sutikimą, vardu ir pateikia [įterpti CB pavadinimą] įrodymus apie pateiktą pranešimą arba gautą sutikimą;

▼M6

ii) dalyvis neįtraukia mokėjimo nurodymo pervesti lėšas į kito subjekto nei dalyvis sąskaitą į TARGET2 tol, kol negauna patvirtinimo iš [įterpti CB pavadinimą], kad reikalaujamas pranešimas pateiktas arba gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas gavo sutikimą, arba toks sutikimas gautas to mokėjimo paslaugų teikėjo vardu;

▼B

b) kai [įterpti CB pavadinimą] yra dalyvio, kuris yra gavėjas, mokėjimo paslaugų teikėjas, dalyvis pateikia reikalaujamą pranešimą arba gauna sutikimą centrinio banko, kuris pirmiausia privalo pateikti pranešimą arba gauti sutikimą, vardu ir pateikia [įterpti CB pavadinimą] įrodymus apie pateiktą pranešimą arba gautą sutikimą.

Šioje dalyje terminai „mokėjimo paslaugų teikėjas“, „mokėtojas“ ir „gavėjas“ vartojami taikytinose administracinėse arba ribojančiose priemonėse nustatyta prasme.

40 straipsnis

Pranešimai

1.  Išskyrus, kai šiose Taisyklėse numatyta kitaip, visi pagal šias Taisykles reikalaujami arba leidžiami pranešimai siunčiami registruotu paštu, faksimiliniu ryšiu ar kitaip raštu arba pranešimu, kurio autentiškumas patvirtintas, per ►M3  TARGET2 tinklo paslaugų teikėją ◄ . Pranešimai, skirti [įterpti CB pavadinimą], pateikiami [įterpti CB pavadinimą] [įterpti mokėjimų sistemų departamento arba atitinkamo CB padalinio pavadinimą] vadovui [įterpti atitinkamą CB adresą] arba [įterpti CB BIC adresą]. Dalyviui skirti pranešimai siunčiami dalyvio kartkartėmis [įterpti CB pavadinimą] nurodomu adresu, fakso numeriu arba BIC adresu.

2.  Įrodinėjant, kad pranešimas buvo išsiųstas, pakanka įrodyti, kad pranešimas buvo pristatytas atitinkamu adresu, arba kad pranešimo vokas buvo tinkamai adresuotas ir išsiųstas paštu.

3.  Visi pranešimai pateikiami [įterpti atitinkamą kalbą ir (arba) nuorodą į anglų kalbą].

4.  Dalyviai yra susaistyti visų [įterpti CB pavadinimą] formų ir dokumentų, kuriuos dalyviai užpildė ir (arba) pasirašė, pateikė pagal 1 ir 2 dalį, ir kuriuos [įterpti CB pavadinimą] pagrįstai mano gavęs iš dalyvių, jų darbuotojų ar atstovų, įskaitant (bet neapsiribojant) pastovių duomenų rinkimo formas, kaip nurodyta 8 straipsnio 2 dalies a punkte, ir 11 straipsnio 5 dalyje numatytą informaciją.

41 straipsnis

Sutartiniai santykiai su ►M3  TARGET2 tinklo paslaugų teikėju ◄

1.  Šiose Taisyklėse ►M3  TARGET2 tinklo paslaugų teikėjas ◄ yra SWIFT. Kiekvienas dalyvis su SWIFT sudaro atskirą susitarimą dėl SWIFT teikiamų paslaugų, susijusių su dalyvio naudojimusi TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą]. Teisinius dalyvio ir SWIFT santykius išimtinai reglamentuoja SWIFT taisyklės.

2.  Kiekvienas dalyvis taip pat dalyvauja TARGET2 CUG, kaip nurodo BTP teikiantys NCB, veikiantys kaip SWIFT paslaugų BTP administratoriai. Dalyvio priėmimas į TARGET2 CUG ir pašalinimas iš jos įsigalioja, kai SWIFT paslaugų administratorius apie tai praneša SWIFT.

3.  Dalyviai laikosi TARGET2 SWIFT paslaugų aprašymo sąlygų (TARGET2 SWIFT Service Profile), kurias pateikia [įterpti CB pavadinimą].

4.  SWIFT teiktinos paslaugos nėra [įterpti CB pavadinimą] TARGET2 atžvilgiu atliekamų paslaugų dalis.

5.  [Įterpti CB pavadinimą] neatsako už jokius SWIFT (įskaitant jo direktorių, personalo ir subrangovų), kaip SWIFT paslaugų teikėjo, veiksmus, klaidas arba neveikimą ar už dalyvių pasirinktų tinklo teikėjų, suteikiančių prieigą prie SWIFT tinklo, veiksmus, klaidas arba neveikimą.

42 straipsnis

Dalinio pakeitimo procedūra

[Įterpti CB pavadinimą] gali bet kuriuo metu vienašališkai iš dalies pakeisti šias Taisykles, ►M6  įskaitant priedėlius ◄ . Šių Taisyklių, ►M6  įskaitant priedėlių ◄ , daliniai pakeitimai skelbiami [įterpti atitinkamas paskelbimo priemones]. Laikoma, kad sutinkama dėl dalinių pakeitimų, jei dalyvis per 14 dienų, kai sužinojo apie tokius dalinius pakeitimus, aiškiai nepareiškia prieštaravimo. Jei dalyvis prieštarauja daliniam pakeitimui, [įterpti CB pavadinimą] turi teisę nedelsdamas nutraukti to dalyvio dalyvavimą TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ir uždaryti bet kokias jo MM sąskaitas.

43 straipsnis

Trečiosios šalies teisės

1.  Dalyviai be rašytinio [įterpti CB pavadinimą] sutikimo trečiajai šaliai neperleidžia, neįkeičia bei nepriskiria jokių teisių, prievolių, įsipareigojimų ir reikalavimų, kylančių iš šių Taisyklių arba susijusių su jomis.

2.  Šios Taisyklės nesukuria jokių teisių arba įsipareigojimų, susijusių su kitais subjektais nei [įterpti CB pavadinimą] ir TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] dalyviai.

44 straipsnis

Taikoma teisė, jurisdikcija ir vykdymo vieta

1.  Dvišalius [įterpti CB pavadinimą] ir TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] dalyvių santykius reglamentuoja [įterpti nuorodą į šalies pavadinimą] teisė.

2.  Nepažeidžiant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo kompetencijos, bet kokie ginčai, kylantys dėl dalyko, susijusio su 1 dalyje nurodytais santykiais, patenka į išimtinę [įterpti CB buveinės vietą] kompetentingų teismų kompetenciją.

3.  Su teisiniais [įterpti CB pavadinimą] ir dalyvių santykiais susijusio vykdymo vieta yra [įterpti CB buveinės vietą].

45 straipsnis

Atskiriamumas

Jei kuri nors šių Taisyklių nuostata yra arba tampa nebegaliojanti, tai nekliudo taikyti visas kitas šių Taisyklių nuostatas.

46 straipsnis

Įsigaliojimas ir privalomumas

1.  Šios Taisyklės įsigalioja nuo [įterpti atitinkamą datą].

▼M3

2.  [Įterpti, jei tinkama pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus: Besikreipiantys dalyviai, prašydami MM sąskaitos TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], automatiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis tarpusavyje ir [įterpti CB pavadinimą] atžvilgiu].]

▼B




I priedėlis

TECHNINĖS MOKĖJIMO NURODYMŲ APDOROJIMO SPECIFIKACIJOS

Kartu su Suderintomis taisyklėmis, mokėjimo nurodymų apdorojimui taikomos šios taisyklės:

1.    Techniniai infrastruktūros, tinklo ir formato reikalavimai dalyvaujant TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą]

1) Apsikeitimui pranešimais TARGET2 naudojasi SWIFT paslaugomis. Todėl kiekvienam dalyviui reikia būti prisijungusiam prie SWIFT saugaus IP tinklo (SWIFT Secure IP Network). Kiekvieno dalyvio MM sąskaita identifikuojama aštuonių arba 11 ženklų SWIFT BIC. Be to, kad galėtų dalyvauti TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], kiekvienas dalyvis privalo atlikti testus, kad įrodytų savo techninius ir operacinius gebėjimus.

2) Mokėjimų nurodymams pateikti ir mokėjimo pranešimais apsikeisti MM naudojamasi SWIFTNet FIN Y-copy paslauga. Šiam tikslui sukuriama tam skirta SWIFT uždara vartotojų grupė (SWIFT Closed User Group, CUG). Mokėjimo nurodymai tokios TARGET2 CUG viduje nukreipiami tiesiogiai gaunančiajam TARGET2 dalyviui, jo BIC nurodant SWIFTNet FIN pranešimo antraštėje.

3) Informacijos ir kontrolės paslaugoms užtikrinti gali būti naudojamasi šiomis SWIFTNet paslaugomis:

a)  SWIFTNet InterAct;

b)  SWIFTNet FileAct, ir (arba)

c)  SWIFTNet Browse.

4) Dalyvių apsikeitimo pranešimais saugumas užtikrinamas naudojantis išimtinai SWIFT viešojo rakto infrastruktūros (SWIFT’s Public Key Infrastructure, PKI) paslauga. Informacija apie PKI paslaugą yra išdėstyta SWIFT pateiktuose dokumentuose.

5) SWIFT santykių valdymo programos (SWIFT’s Relationship Management Application, RMA) teikiama „dvišalių santykių valdymo“ paslauga naudojama tik BTP pagrindinės paskirties BIC, bet ne mokėjimo pranešimams tarp TARGET2 dalyvių.

2.    Mokėjimo pranešimų rūšys

1) Apdorojami šie SWIFTNet FIN/SWIFT sistemos pranešimai:



Pranešimo rūšis

Naudojimo rūšis

Aprašymas

MT 103

Privalomasis

Kliento mokėjimas

MT 103+

Privalomasis

Kliento mokėjimas (nenutrūkstamas procesas)

MT 202

Privalomasis

Tarpbankinis mokėjimas

▼M7

MT 202COV

Privalomasis

Padengiamasis mokėjimas

▼B

MT 204

Pasirenkamasis

Tiesioginio debeto mokėjimas

MT 011

Pasirenkamasis

Įteikimo pranešimas

MT 012

Pasirenkamasis

Pranešimas siuntėjui

MT 019

Privalomasis

Atmetimo pranešimas

MT 900

Pasirenkamasis

Debeto patvirtinimas/Kredito linijos pakeitimas

MT 910

Pasirenkamasis

Kredito patvirtinimas/Kredito linijos pakeitimas

MT 940/950

Pasirenkamasis

(Kliento) sąskaitos išrašas

MT 011, MT 012 ir MT 019 yra SWIFT sistemos pranešimai.

2) Registruodamiesi TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], tiesioginiai dalyviai nurodo, kurias pasirenkamųjų pranešimų rūšis jie naudos, išskyrus MT 011 ir MT 012 pranešimus, dėl kurių dalyviai kartkartėmis nusprendžia, ar pageidauja juos gauti su nuoroda į konkrečius pranešimus.

3) Dalyviai laikosi SWIFT pranešimų struktūros ir laukų užpildymo sąlygų, kaip apibrėžta SWIFT dokumentuose ir TARGET2 nustatytų apribojimų, kaip nurodyta Vartotojo detaliųjų funkcinių specifikacijų (VDFS) (User Detailed Functional Specifications) 1 knygos 9.1.2.2 dalyje.

4) Laukų turinys patikrinamas TARGET2-[įterpti šalies/CB nuorodą] lygmenyje pagal VDFS reikalavimus. Dalyviai dėl laukų turinio tarpusavyje gali nustatyti specialias taisykles. Tačiau TARGET2-[įterpti šalies/CB nuorodą] atskirai netikrinama, ar dalyviai laikosi tokių taisyklių.

5) MT 202COV pranešimai naudojami padengiamiesiems mokėjimams atlikti, t. y. mokėjimams, kuriuos atlieka bankai korespondentai, kad įvykdytų (padengtų) kredito pervedimo pranešimus, pateiktus kliento bankui kitomis, labiau tiesioginėmis priemonėmis. IKM nerodomi MT 202COV esantys duomenys apie klientą.

3.    Tikrinimas dėl dvigubo įrašo

1) Visi mokėjimo nurodymai patikrinami dėl dvigubo įrašo, siekiant pašalinti tuos mokėjimo nurodymus, kurie per klaidą buvo pateikti daugiau negu vieną kartą.

2) Tikrinami šie SWIFT pranešimų laukai:



Rekvizitai

SWIFT pranešimo dalis

Laukas

Siuntėjas

Pagrindinė antraštė

LT adresas

Pranešimo tipas

Pranešimo antraštė

Pranešimo tipas

Gavėjas

Pranešimo antraštė

Paskirties adresas

Operacijos identifikacinis numeris (TRN)

Tekstinis laukas

:20

Susijusi nuoroda

Tekstinis laukas

:21

Vykdymo data

Tekstinis laukas

:32

Suma

Tekstinis laukas

:32

3) Jeigu visi 2 punkte aprašyti naujai pateikto mokėjimo nurodymo laukai sutampa su jau priimto mokėjimo nurodymo laukais, naujai pateiktas mokėjimo nurodymas grąžinamas.

4.    Klaidų kodai

Jeigu mokėjimo nurodymas atmetamas, nurodantysis dalyvis gauna atmetimo pranešimą (MT 019), kuriame, naudojant klaidų kodus, nurodoma atmetimo priežastis. Klaidų kodai yra apibrėžti VDFS 9.4.2 dalyje.

5.    Iš anksto nustatyti apmokėjimo laikai

1) Mokėjimo nurodymų, kuriuose vartojamas anksčiausio debeto laiko indikatorius, atveju vartojamas kodinis žodis „/FROTIME/“.

2) Mokėjimo nurodymų, kuriuose vartojamas vėliausio debeto laiko indikatorius, atveju galimi du variantai.

a) kodinis žodis „/REJTIME/“: jeigu mokėjimo nurodymas negali būti apmokėtas iki nurodyto debeto laiko, mokėjimo nurodymas grąžinamas;

b) kodinis žodis „/TILTIME/“: jeigu mokėjimo nurodymas negali būti apmokėtas iki nurodyto debeto laiko, mokėjimo nurodymas negrąžinamas, bet įtraukiamas į atitinkamą eilę.

Abiem atvejais, jeigu mokėjimo nurodymas, kuriame vartojamas vėliausio debeto laiko indikatorius, nėra apmokėtas likus 15 minučių iki jame nurodyto laiko, per IKM automatiškai siunčiamas priminimas.

3) Jeigu vartojamas kodinis žodis „/CLSTIME/“, mokėjimas apdorojamas taip pat, kaip 2 dalies b punkte nurodytas mokėjimo nurodymas.

6.    Mokėjimo nurodymų apmokėjimas vykdymo fazėje

1) Priešpriešinio apmokėjimo patikrinimas ir, jei reikia, išplėstinis priešpriešinio apmokėjimo patikrinimas (abi sąvokos apibrėžtos 2 ir 3 dalyse) atliekami mokėjimo nurodymų atžvilgiu vykdymo fazėje, kad būtų atliktas greitas, likvidumą tausojantis atskirasis mokėjimo nurodymų apmokėjimas.

2) Priešpriešinio apmokėjimo patikrinimu nustatoma, ar yra gavėjo mokėjimo nurodymų, esančių labai skubios arba, jei tokios nėra, skubios eilės priekyje, kurie gali būti apmokėti priešpriešiniu būdu mokėtojo mokėjimo nurodymo atžvilgiu (toliau – priešpriešinio mokėjimo nurodymai). Jei priešpriešinio mokėjimo nurodymo lėšų nepakanka atitinkamam mokėtojo mokėjimo nurodymui vykdymo fazėje apmokėti, nustatoma, ar mokėtojo MM sąskaitoje yra pakankamai lėšų.

3) Jei priešpriešinio apmokėjimo patikrinimas rodo, kad toks apmokėjimas neįmanomas, [įterpti CB pavadinimą] gali taikyti išplėstinį priešpriešinio mokėjimo patikrinimą. Išplėstiniu priešpriešinio apmokėjimo patikrinimu nustatoma, ar yra priešpriešinio mokėjimo nurodymų kurioje nors gavėjo eilėje nepriklausomai nuo to, kada jie buvo įtraukti į eilę. Tačiau, jeigu gavėjo eilėje yra didesnio prioriteto mokėjimo nurodymų, skirtų kitiems TARGET2 dalyviams, FIFO principas gali būti netaikomas tik jei tokio priešpriešinio mokėjimo nurodymo apmokėjimas padidintų gavėjo likvidumą.

7.    Eilėje esančių mokėjimo nurodymų apmokėjimas

1) Eilėse esančių mokėjimo nurodymų apdorojimas priklauso nuo to, kokį prioritetą jiems priskyrė nurodantysis dalyvis.

2) Mokėjimo nurodymai labai skubiose ir skubiose eilėse apmokami taikant 6 dalyje aprašytus priešpriešinio mokėjimo patikrinimus, pradedant nuo eilės priekyje esančio mokėjimo nurodymo, tuo atveju kai likvidumas didėja arba kai yra intervencija eilės lygmenyje (kai keičiamas eiliškumas, apmokėjimo laikas ar prioritetas arba kai mokėjimo nurodymas atšaukiamas).

3) Mokėjimo nurodymai, įskaitant visus neapmokėtus labai skubius ir skubius mokėjimo nurodymus, paprastojoje eilėje apmokami nuolat. Taikomi įvairūs optimizavimo mechanizmai (algoritmai). Jeigu algoritmas yra tinkamas, įtraukti mokėjimo nurodymai yra apmokami; jeigu algoritmas yra netinkamas, įtraukti mokėjimo nurodymai lieka eilėje. Trys algoritmai (1–3) taikomi priešpriešinio apmokėjimo srautams. 4-asis algoritmas taikomas 5-ajai atsiskaitymo procedūrai (kaip apibrėžta VDFS 2.8.1 dalyje), skirtai palengvinti išorinių sistemų mokėjimo nurodymų apmokėjimą. Siekiant optimizuoti išorinės sistemos labai skubių operacijų apmokėjimą dalyvių subsąskaitose, taikomas specialus algoritmas (5-asis algoritmas).

a) Pagal 1-ąjį algoritmą („viskas arba nieko“) [įterpti CB pavadinimą] tiek kiekvieno santykio, kuriam yra nustatytas dvišalis limitas, tiek visos santykių, kuriems yra nustatytas daugiašalis limitas, sumos atžvilgiu:

i) apskaičiuoja kiekvienos TARGET2 dalyvio MM sąskaitos bendrą likvidumo poziciją, nustatydamas, ar bendra visų eilėje esančių pateikiamų ir gautinų mokėjimo nurodymų suma yra neigiama, ar teigiama, ir, jei ji neigiama, patikrina, ar ji neviršija to dalyvio naudotinų lėšų (bendra likvidumo pozicija sudaro „suminę likvidumo poziciją“); ir

ii) patikrina, ar nepažeidžiami kiekvieno TARGET2 dalyvio kiekvienai atitinkamai MM sąskaitai nustatyti limitai ir rezervavimas.

Jeigu šių skaičiavimų ir patikrinimų rezultatas kiekvienos atitinkamos MM sąskaitos atžvilgiu yra teigiamas, [įterpti CB pavadinimą] ir kiti susiję CB tuo pačiu metu atlieka visus mokėjimus atitinkamų TARGET2 dalyvių MM sąskaitose.

b) Pagal 2-ąjį algoritmą („dalinis“), [įterpti CB pavadinimą]:

i) apskaičiuoja ir patikrina kiekvienos atitinkamos MM sąskaitos likvidumo pozicijas, limitus ir rezervavimą, kaip ir pagal 1-ąjį algoritmą; ir

ii) jeigu vienos ar daugiau atitinkamos MM sąskaitos suminė likvidumo pozicija yra neigiama, išskiria atskirus mokėjimo nurodymus, kol kiekvienos atitinkamos MM sąskaitos suminė likvidumo pozicija tampa teigiama.

Po to, [įterpti CB pavadinimą] ir kiti susiję CB, jei yra pakankamai lėšų, tuo pačiu metu apmoka visus likusius mokėjimus (išskyrus išskirtus mokėjimo nurodymus) atitinkamų TARGET2 dalyvių MM sąskaitose.

Išskirdamas mokėjimo nurodymus, [įterpti CB pavadinimą] pradeda nuo TARGET2 dalyvio MM sąskaitos su didžiausia neigiama sumine likvidumo pozicija ir nuo eilės gale esančio mažiausio prioriteto mokėjimo nurodymo. Šis atrankos procesas taikomas tik trumpą laiką, kurį [įterpti CB pavadinimą] nustato savo nuožiūra.

c) Pagal 3-iąjį algoritmą („daugybinis“), [įterpti CB pavadinimą]:

i) palygina TARGET2 dalyvių MM sąskaitų poras, siekdamas nustatyti, ar eilėje esantys mokėjimo nurodymai gali būti apmokėti tų dviejų TARGET2 dalyvių MM sąskaitų naudotinomis lėšomis ir laikantis šių dalyvių nustatytų limitų (pradedama nuo TARGET2 dalyvių MM sąskaitų poros su mažiausiu skirtumu tarp vienas kitam skirtų mokėjimo nurodymų), o susiję CB tuo pačiu metu įrašo tuos mokėjimus tų dviejų TARGET2 dalyvių MM sąskaitose; ir

ii) jeigu MM sąskaitų poros, aprašytos i punkte, atveju likvidumas yra nepakankamas dvišalei pozicijai apmokėti, išskiria atskirus mokėjimo nurodymus, kol likvidumas tampa pakankamas. Šiuo atveju susiję CB tuo pačiu metu apmoka likusius mokėjimus, išskyrus išskirtuosius, abiejose TARGET2 dalyvių MM sąskaitose.

Atlikęs patikrinimus, nurodytus i ir ii punktuose, [įterpti CB pavadinimą] patikrina daugiašalio apmokėjimo pozicijas (tarp dalyvio MM sąskaitos ir kitų TARGET2 dalyvių MM sąskaitų, kurių atžvilgiu yra nustatytas daugiašalis limitas). Šiuo tikslu mutatis mutandis taikoma i–ii punktuose aprašyta tvarka.

d) Pagal 4-ąjį algoritmą („dalinis ir išorinės sistemos atsiskaitymas“) [įterpti CB pavadinimą] laikosi tokios pačios tvarkos kaip ir 2-ojo algoritmo atveju, bet neišskirdamas mokėjimo nurodymų išorinės sistemos (kuri tuo pačiu metu apmoka daugiašaliu pagrindu) apmokėjimo atžvilgiu.

e) Pagal 5-ąjį algoritmą („išorinės sistemos atsiskaitymas per subsąskaitas“) [įterpti CB pavadinimą] laikosi tokios pačios tvarkos kaip ir 1-ojo algoritmo atveju, tačiau skirtumas yra toks, kad [įterpti CB pavadinimą] pradeda taikyti 5-ąjį algoritmą per išorinės sistemos sąsają (Ancillary System Interface) ir tikrina tik tai, ar dalyvių subsąskaitose yra pakankamai lėšų. Be to, neatsižvelgiama į limitus ir rezervavimą. 5-asis algoritmas taip pat veikia nakties atsiskaitymų metu.

4) Tačiau mokėjimo nurodymai, kurie, pradėjus taikyti kuriuos nors iš 1–4 algoritmų, atsiduria vykdymo fazėje, gali būti vykdymo fazėje tuoj pat apmokėti, jeigu atitinkamų TARGET2 dalyvių MM sąskaitų pozicijos ir limitai yra suderinami tiek su šių mokėjimo nurodymų apmokėjimu, tiek su mokėjimo nurodymų apmokėjimu pagal šią optimizavimo procedūrą. Tačiau du algoritmai negali būti taikomi tuo pačiu metu.

5) Dienos operacijų etape algoritmai taikomi vienas po kito. Jei nėra dar neatlikto išorinės sistemos vienalaikio daugiašalio apmokėjimo, laikomasi tokios sekos:

a) 1-asis algoritmas;

b) jei 1-ojo algoritmo taikymas nepavyksta, tada taikomas 2-asis algoritmas;

c) jei 2-ojo algoritmo taikymas nepavyksta, tada taikomas 3-iasis algoritmas, o jeigu 2-ojo algoritmo taikymas pavyksta, kartojamas 1-asis algoritmas.

Kai išorinės sistemos atžvilgiu yra dar neatliktas vienalaikis daugiašalis apmokėjimas (5-oji procedūra), taikomas 4-asis algoritmas.

6) Algoritmai taikomi lanksčiai, nustatant iš anksto apibrėžtą laiko tarpą tarp skirtingų algoritmų taikymo, kad būtų užtikrintas minimalus laiko tarpas tarp dviejų algoritmų veikimo. Laiko seka kontroliuojama automatiškai. Galimas rankinis reguliavimas.

7) Mokėjimo nurodymas neperrikiuojamas (nekeičiama jo vieta eilėje) bei neatšaukiamas, kol jam taikomas algoritmas. Prašymai perrikiuoti ar atšaukti mokėjimo nurodymą yra įtraukiami į eilę ir joje laikomi, kol algoritmo taikymas pabaigiamas. Jeigu atitinkamas mokėjimo nurodymas yra apmokamas taikant algoritmą, prašymai šį nurodymą perrikiuoti ar atšaukti pašalinami. Jei mokėjimo nurodymas neapmokėtas, į dalyvio prašymus tuoj pat atsižvelgiama.

8.    IKM naudojimas

1) IKM gali būti naudojamas informacijai gauti ir likvidumui valdyti. Apsikeitimą informacija ir kontrolės priemonių taikymą techniškai užtikrinantis komunikacijų tinklas yra SWIFT saugus IP tinklas (SWIFT Secure IP Network, SIPN).

2) Išskyrus kaupiamuosius mokėjimo nurodymus ir informaciją apie pastovius duomenis, tik šios darbo dienos duomenys yra prieinami per IKM. Informacija ekrane pateikiama tik anglų kalba.

3) Informacija pateikiama taikant „užklausų“ režimą, t. y. kiekvienas dalyvis turi paprašyti informacijos, kad ją gautų.

4) Galimi šie IKM naudojimo režimai:

a) „programa programai“ režimas (A2A).

Taikant A2A, informacija ir pranešimai perduodami tarp MM ir dalyvio vidaus programos. Todėl dalyvis turi užtikrinti tinkamos programos apsikeitimui XML pranešimais (užklausomis ir atsakymais) per IKM, naudojant standartizuotą sąsają, buvimą. Išsamesnė informacija pateikiama IKM vartotojo žinyne ir VDFS 4 knygoje;

b) „vartotojas programai“ režimas (U2A)

U2A leidžia tiesioginę komunikaciją tarp dalyvio ir IKM. Informacija pateikiama naršyklėje, veikiančioje AK sistemoje (SWIFT Alliance WebStation arba kitoje sąsajoje, kaip gali būti reikalaujama SWIFT). U2A prieigai užtikrinti IT infrastruktūra turi palaikyti slapukų ir JavaScript veikimą. Išsamesnė informacija pateikiama IKM vartotojo žinyne.

5) Kiekvienas dalyvis turi bent vieną SWIFT Alliance WebStation arba kitą sąsają, kaip gali būti reikalaujama SWIFT, kad turėtų prieigą prie IKM U2A režimu.

6) Prieigos prie IKM teisės suteikiamos naudojant SWIFT „Prieigos kontrolę vaidmenų pagrindu“ (SWIFT Role Based Access Control). SWIFT „išleidimo neatmetimo“ (SWIFT Non Repudiation of Emission, NRE) paslauga, kurią dalyviai gali naudoti, leidžia XML pranešimo gavėjui įrodyti, kad toks pranešimas nebuvo pakeistas.

7) Jei dalyvis turi techninių problemų ir negali pateikti mokėjimo nurodymų, naudodamasis IKM jis gali generuoti iš anksto nustatytą pakaitinį likvidumo perskirstymą ir pakaitinius atsarginius mokėjimus. [Įterpti CB pavadinimą] dalyvio prašymu suteikia tokį funkcionalumą.

8) Dalyviai taip pat gali naudoti IKM likvidumo pervedimams:

a) [įterpti, jei taikytina] iš jų MM sąskaitos į jų ne MM sąskaitą;

b) tarp MM sąskaitos ir dalyvio subsąskaitų; ir

▼M6

c) iš MM sąskaitos į techninę sąskaitą, kurią tvarko išorinė sistema, naudodama realaus laiko 6-ąją atsiskaitymo procedūrą;

d) likvidumo pervedimo iš MM į T2S SLS nurodymui arba, kai IKM naudojamas kartu su T2S pridėtinės vertės paslaugomis, likvidumo pervedimo iš T2S SLS į MM nurodymui; ir

▼M6

e) likvidumo pervedimo iš MM į TIPS SLS nurodymui ar likvidumo pervedimo iš TIPS SLS į MM nurodymui.

▼B

9.    VDFS ir IKM vartotojo žinynas

Išsamesnė informacija ir pavyzdžiai, paaiškinantys šias taisykles, pateikiami VDFS ir IKM vartotojo žinyne, kartkartėmis iš dalies pakeičiamame ir skelbiamame [įterpti CB pavadinimą] interneto svetainėje bei ECB interneto svetainėje anglų kalba.




II priedėlis

TARGET2 KOMPENSAVIMO SCHEMA

1.    Bendrieji principai

a) Jei įvyksta techniniai TARGET2 sutrikimai, tiesioginiai dalyviai gali pateikti kompensacijos reikalavimus pagal TARGET2 kompensavimo schemą, aprašytą šiame priedėlyje.

b) Jei ECB valdančioji taryba nenusprendė kitaip, TARGET2 kompensavimo schema netaikoma, jei techniniai TARGET2 sutrikimai atsiranda dėl išorinių įvykių, kurių susiję CB pagrįstai negali kontroliuoti, arba dėl trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo.

c) Kompensavimas pagal TARGET2 kompensavimo schemą yra vienintelė kompensavimo procedūra techninių TARGET2 sutrikimų atveju. Tačiau dalyviai, reikalaudami nuostolių atlyginimo, gali naudoti kitas teisines priemones. Jei dalyvis sutinka su kompensacija, siūloma pagal TARGET2 kompensavimo schemą, tai kartu reiškia dalyvio neatšaukiamą sutikimą atsisakyti visų reikalavimų dėl tų mokėjimo nurodymų, kurių atžvilgiu jis priima kompensaciją (įskaitant reikalavimus atlyginti netiesioginius nuostolius), kuriuos jis gali turėti bet kurio CB atžvilgiu, o atitinkamo kompensacijos mokėjimo gavimo faktas reiškia visišką ir galutinį tokių reikalavimų įvykdymą. Dalyvis pagal TARGET2 kompensavimo schemą gautos sumos ribose užtikrina, kad susiję CB neturės tenkinti jokių kitų reikalavimų, kuriuos pateiks bet kuris kitas dalyvis ar bet kuris kitas trečiasis asmuo to mokėjimo nurodymo ar to mokėjimo atžvilgiu.

d) Kompensacijos pasiūlymo pateikimas nereiškia [įterpti CB pavadinimą] ar bet kurio kito CB atsakomybės dėl techninių TARGET2 sutrikimų pripažinimo.

2.    Sąlygos kompensacijos pasiūlymams

a) Mokėtojas gali pateikti administracinio mokesčio ir palūkanų kompensavimo reikalavimą, jei dėl techninių TARGET2 sutrikimų mokėjimo nurodymas nebuvo apmokėtas tą darbo dieną, kurią jis buvo priimtas.

b) Gavėjas gali pateikti administracinio mokesčio reikalavimą, jei dėl techninių TARGET2 sutrikimų jis negavo mokėjimo, kurį jis tikėjosi gauti tam tikrą darbo dieną. Gavėjas taip pat gali pateikti palūkanų kompensavimo reikalavimą, jei yra patenkintos viena ar daugiau iš šių sąlygų:

i) dalyvių, kurie gali naudotis ribinio skolinimosi galimybe, atveju: dėl techninių TARGET2 sutrikimų gavėjas naudojosi ribinio skolinimosi galimybe; ir (arba)

ii) visų dalyvių atveju: buvo techniškai neįmanoma pasinaudoti pinigų rinka arba toks refinansavimas buvo neįmanomas dėl kitų, objektyviai pagrįstų priežasčių.

3.    Kompensacijos apskaičiavimas

a) Kompensacijos pasiūlymo mokėtojui atveju:

i) administracinis mokestis yra 50 eurų už pirmą neapmokėtą mokėjimo nurodymą, 25 eurai už kiekvieną iš keturių paskesnių tokių mokėjimo nurodymų ir 12,50 eurų už kiekvieną kitą tokį mokėjimo nurodymą. Administracinis mokestis kiekvienam gavėjui apskaičiuojamas atskirai;

▼M4

ii) palūkanų kompensacija nustatoma taikant kiekvieną dieną nustatomą bazinę normą. Ši bazinė norma yra mažesnioji iš šių normų: euro vienos nakties palūkanų vidurkio indekso (EONIA) normos ir ribinio skolinimosi normos. Bazinė norma taikoma dėl techninių TARGET2 sutrikimų neapmokėto mokėjimo nurodymo sumai už kiekvieną laikotarpio dieną nuo faktinio arba, 2 dalies b punkto ii papunktyje nurodytų mokėjimo nurodymų atveju, planuoto mokėjimo nurodymo pateikimo dienos iki dienos, kurią mokėjimo nurodymas buvo arba galėjo būti sėkmingai apmokėtas. Palūkanos arba mokėjimai, atsirandantys padėjus neapmokėtų mokėjimo nurodymų lėšas kaip indėlį Eurosistemoje, iš kompensacijos sumos išskaičiuojami arba prie jos pridedami; ir

▼B

iii) palūkanų kompensacija nemokama, jeigu ir tiek, kiek neapmokėtų mokėjimo nurodymų lėšos buvo investuotos į rinką arba panaudotos privalomųjų atsargų reikalavimams patenkinti.

b) Kompensacijos pasiūlymo mokėtojui atveju:

i) administracinis mokestis yra 50 eurų už pirmą neapmokėtą mokėjimo nurodymą, 25 eurai už kiekvieną iš keturių paskesnių tokių mokėjimo nurodymų ir 12,50 euro už kiekvieną kitą tokį mokėjimo nurodymą. Administracinis mokestis kiekvienam mokėtojui apskaičiuojamas atskirai;

ii) taikomas a punkto ii papunktyje nustatytas palūkanų kompensacijos skaičiavimo metodas, tačiau mokėtinos palūkanų kompensacijos norma yra lygi skirtumui tarp ribinio skolinimosi normos ir bazinės normos, o kompensacijos dydis skaičiuojamas nuo ribinio skolinimosi galimybės sumos, panaudotos dėl techninių TARGET2 sutrikimų.

4.    Procedūrinės taisyklės

a) Kompensacijos reikalavimas pateikiamas naudojant reikalavimo formą, kurią galima rasti [įterpti CB pavadinimą] interneto svetainėje anglų kalba (žr. [įterpti nuorodą į CB tinklavietę]). Mokėtojai pateikia atskirą reikalavimo formą kiekvieno gavėjo atžvilgiu, o gavėjai pateikia atskirą reikalavimo formą kiekvieno mokėtojo atžvilgiu. Reikalavimo formoje nurodytai informacijai patvirtinti pridedama pakankama papildoma informacija ir dokumentai. Konkretaus mokėjimo ar mokėjimo nurodymo atžvilgiu gali būti pateiktas tik vienas reikalavimas.

b) Per keturias savaites nuo techninių TARGET2 sutrikimų atsiradimo dalyviai pateikia savo reikalavimo formas [įterpti CB pavadinimą]. [Įterpti CB pavadinimą] prašoma papildoma informacija ir įrodymai pateikiami per dvi savaites nuo tokio prašymo pateikimo.

c) [Įterpti CB pavadinimą] peržiūri reikalavimus ir persiunčia juos ECB. Jei ECB valdančioji taryba nenusprendžia kitaip ir nepraneša dalyviams, visi gauti reikalavimai vertinami ir kompensacijos pasiūlymai pateikiami ne vėliau kaip per 14 savaičių nuo techninių TARGET2 sutrikimų atsiradimo.

d) [Įterpti CB pavadinimą] apie c punkte nurodyto vertinimo rezultatus praneša atitinkamiems dalyviams. Jei, atlikus vertinimą, pateikiamas kompensacijos pasiūlymas, atitinkami dalyviai per keturias savaites nuo pranešimo apie tokį pasiūlymą gavimo kiekviename reikalavime nurodyto kiekvieno mokėjimo ar mokėjimo nurodymo atžvilgiu priima šį pasiūlymą arba jį atmeta, pasirašydami standartinį priėmimo raštą (naudodami formą, kurią galima rasti [įterpti CB pavadinimą] tinklavietėje (žr. [įterpti nuorodą į CB tinklavietę]). Jei [įterpti CB pavadinimą] tokio rašto negauna per keturias savaites, laikoma, kad atitinkami dalyviai atmetė kompensacijos pasiūlymą.

e) Gavęs dalyvio raštą dėl kompensacijos priėmimo, [įterpti CB pavadinimą] atlieka kompensacijos mokėjimus. Kompensacijos mokėjimų atžvilgiu palūkanos nemokamos.




III priedėlis

NUOMONIŲ DĖL GEBĖJIMŲ IR ŠALIES PAVYZDINĖS SĄLYGOS

Nuomonių dėl TARGET2 dalyvių gebėjimų pavyzdinės sąlygos

[Įterpti CB pavadinimą]

[adresas]

Dalyvavimas [sistemos pavadinimas]

[vieta]

[data]

Gerb. p.

Mes, [vidaus arba nepriklausomi] teisininkai, atstovaujantys [nurodyti Dalyvio ar Dalyvio filialo pavadinimą] interesams, buvome paprašyti pateikti šią nuomonę dėl klausimų, kylančių dėl [jurisdikcija, kurioje Dalyvis yra įsteigtas, toliau – jurisdikcija] teisės aktų, susijusių su [Dalyvio pavadinimas] (toliau – Dalyvis) dalyvavimu [TARGET2 komponento sistemos pavadinimas] (toliau – Sistema).

Ši nuomonė apima tuos [jurisdikcija] teisės aktus, kurie galiojo jos pateikimo momentu. Tam, kad pagrįstume šią nuomonę, nenagrinėjome jokios kitos jurisdikcijos teisės aktų, šiuo atžvilgiu nereiškiame jokių pastabų ir nedarome jokių išvadų. Visi toliau pateikti teiginiai ir išvados pagal [jurisdikcijos] teisės aktus taikomi vienodai tikslumo ir galiojimo požiūriu, nepriklausomai nuo to, ar pateik- damas mokėjimo nurodymus ir gaudamas mokėjimus Dalyvis veikia per savo pagrindinę buveinę, ar per vieną ar daugiau filialų, įsteigtų valstybėje, kurioje taikoma [jurisdikcija], arba kitose valstybėse.

I.   IŠNAGRINĖTI DOKUMENTAI

Siekdami pagrįsti šią nuomonę, mes išnagrinėjome:

1. Dalyvio [nurodyti atitinkamų steigimo dokumentų], galiojančių šios nuomonės pateikimo metu, patvirtintas kopijas;

2. [jei taikoma] išrašą iš [nurodyti atitinkamą įmonių registrą] ir iš [jei taikoma] [kredito įstaigų ar atitinkamą registrą];

3. [tiek, kiek taikoma] licencijos ar kito dokumento, įrodančio Dalyvio teisę teikti bankines, investicines, lėšų pervedimo ar kitas finansines paslaugas [jurisdikcijoje], kopiją;

4. [jei taikoma] Dalyvio valdybos ar atitinkamo valdymo organo [įterpti datą] priimto nutarimo, įrodančio Dalyvio sutikimą laikytis Sistemos dokumentuose numatytų nuostatų (kaip apibrėžta toliau), kopiją; ir

5. [nurodyti visus įgaliojimus ir kitus dokumentus, kuriuose nurodyta ar kurie įrodo, kad asmuo arba asmenys, kurie pasirašo atitinkamus Sistemos dokumentus (kaip apibrėžta toliau) Dalyvio vardu, turi tam teisę];

ir visus kitus šiai nuomonei pateikti būtinus arba tinkamus dokumentus, susijusius su Dalyvio įsteigimu, teisėmis ir įgaliojimais (toliau – Dalyvio dokumentai).

Siekdami pagrįsti šią nuomonę, mes taip pat išnagrinėjome:

1. [įterpti datą] patvirtintas Sistemos [įterpti nuorodą į ►M3  Suderintas MM sąskaitos atidarymo ir tvarkymo TARGET2 taisykles ◄ įgyvendinančias taisykles] (toliau – Taisyklės); ir

2. […].

[Taisyklės] ir […] toliau vadinami „Sistemos dokumentais“, o kartu su Dalyvio dokumentais – „Dokumentais“.

II.   PRIELAIDOS

Pateikdami šią nuomonę, darome šias prielaidas apie Dokumentus:

1. mums buvo pateikti Sistemos dokumentų originalai arba tikros kopijos;

2. Sistemos dokumentų sąlygos ir juose numatytos teisės ir pareigos yra galiojančios ir teisiškai privalomos pagal [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] teisę, kurią jie yra pasirinkę taikytina, o pasirinkimas Sistemos dokumentams taikyti [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] teisę yra galimas pagal [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] teisę;

3. Dalyvio dokumentai yra galiojantys ir teisėti, yra tinkamai patvirtinti, priimti ar sudaryti ir, kai būtina, pateikti atitinkamų šalių; ir

4. Dalyvio dokumentai yra teisiškai privalomi šalims, kurioms jie skirti, o jų sąlygos nėra pažeistos.

III.   NUOMONĖS DĖL DALYVIO

A. Dalyvis yra juridinis asmuo, tinkamai įsteigtas ir įregistruotas arba kitaip tinkamai įkurtas pagal [jurisdikcijos] teisę.

B. Dalyvis turi visus reikalingus juridinio asmens įgaliojimus įgyvendinti ir vykdyti teises ir pareigas, numatytas Sistemos dokumentuose, kurių šalimi jis yra.

C. Dalyvio teisių ir pareigų priėmimas ar įgyvendinimas ir vykdymas pagal Sistemos dokumentus, kurių šalimi jis yra, jokiu būdu nepažeis jokių [jurisdikcijos] teisės aktų nuostatų, taikomų Dalyviui ar Dalyvio dokumentams.

D. Dalyviui nereikia jokių papildomų įgaliojimų, leidimų, sutikimų, dokumentų pateikimų, registravimų, notaro ar kitų patvirtinimų iš [pagal jurisdikciją] kompetentingų teismo ar valdžios, teisinių ar valstybės institucijų, dėl Sistemos dokumentų priėmimo, galiojimo arba vykdymo arba teisių ir pareigų pagal juos įgyvendinimui.

E. Dalyvis ėmėsi visų būtinų veiksmų ir kitų priemonių, reikalingų pagal [jurisdikcijos] teisę, kad jo pareigos pagal Sistemos dokumentus būtų teisėtos, galiojančios ir saistančios.

Ši nuomonė sudaryta joje nurodytą dieną ir skirta tik [įterpti CB pavadinimą] ir [Dalyviui]. Jokie kiti asmenys negali remtis šia nuomone, o jos turinys negali būti atskleistas be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo jokiems kitiems asmenims, išskyrus numatytus jos gavėjus ir jų interesams atstovaujančius teisininkus, taip pat Europos Centrinį Banką ir Europos centrinių bankų sistemos nacionalinius centrinius bankus [ir [jurisdikcijos] nacionalinį centrinį banką/atitinkamas valdymo institucijas].

Pagarbiai

[parašas]

Nuomonių dėl šalies ne EEE TARGET2 dalyviams pavyzdinės sąlygos

[Įterpti CB pavadinimą]

[adresas]

[sistemos pavadinimas]

[vieta]

[data]

Gerb. p.

Mes, [nepriklausomi] teisininkai, atstovaujantys [nurodyti Dalyvio ar Dalyvio filialo pavadinimą] (toliau – Dalyvis) interesams dėl klausimų, kylančių iš [Dalyvio įsteigimo vietos jurisdikcijos (toliau – jurisdikcija)] teisės, buvome paprašyti pateikti šią nuomonę pagal [jurisdikcijos] teisės aktus dėl Dalyvio dalyvavimo sistemoje, kuri yra TARGET2 sudėtinė dalis (toliau – Sistema). Nuorodos į [jurisdikcijos] teisę apima visus taikytinus [jurisdikcijos] teisės aktus. Mes pareiškiame šią nuomonę pagal [jurisdikcijos] teisę, ypač atsižvelgdami į Dalyvį, įsteigtą ne [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] dėl teisių ir pareigų, kylančių iš dalyvavimo Sistemoje, kaip numatyta toliau apibrėžtuose Sistemos dokumentuose.

Ši nuomonė apima tuos [jurisdikcijos] teisės aktus, kurie galiojo jos pateikimo momentu. Tam, kad pagrįstume šią nuomonę, nenagrinėjome jokios kitos jurisdikcijos teisės aktų, šiuo atžvilgiu nereiškiame jokių pastabų ir nedarome jokių išvadų. Mes darėme prielaidą, kad jokios kitos jurisdikcijos teisės aktuose nėra nieko, kas darytų įtaką šiai nuomonei.

1.   IŠNAGRINĖTI DOKUMENTAI

Siekdami pagrįsti šią nuomonę, mes išnagrinėjome toliau išvardytus ir kitus dokumentus, kuriuos laikėme reikalingais ar tinkamais:

1. [įterpti datą] patvirtintas Sistemos [įterpti nuorodą į ►M3  Suderintas MM sąskaitos atidarymo ir tvarkymo TARGET2 taisykles ◄ įgyvendinančias taisykles] (toliau – Taisyklės); ir

2. visus kitus dokumentus, reglamentuojančius Sistemą ir (arba) teisinius santykius tarp Dalyvio ir kitų Sistemos dalyvių, tarp Sistemos dalyvių ir [įterpti CB pavadinimą].

Taisyklės ir […] toliau vadinami „Sistemos dokumentais“.

2.   PRIELAIDOS

Pateikdami šią nuomonę, darome šias prielaidas apie Sistemos dokumentus:

1. Sistemos dokumentai yra galiojantys ir teisėti, yra tinkamai patvirtinti, priimti ar sudaryti ir, kai būtina, pateikti atitinkamų šalių;

2. Sistemos dokumentų sąlygos ir juose numatytos teisės ir pareigos yra galiojančios ir teisiškai privalomos pagal [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] teisę, kurią jie yra pasirinkę taikytina, o pasirinkimas Sistemos dokumentams taikyti [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] teisę yra galimas pagal [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] teisę;

3. Sistemos dalyviai, per kuriuos bet kokie mokėjimo nurodymai yra siunčiami ar mokėjimai yra gaunami arba per kuriuos bet kokios teisės ar pareigos pagal Sistemos dokumentus yra įgyvendinamos ar vykdomos, turi licenciją teikti lėšų pervedimo paslaugas visose susijusiose jurisdikcijose; ir

4. dokumentai, mums pateikti kaip kopijos ar pavyzdžiai, atitinka originalus.

3.   NUOMONĖ

Remdamiesi tuo, kas išdėstyta pirmiau, ir kiekvienu atveju atsižvelgdami į tai, kas numatyta toliau, darome išvadą, kad:

3.1.    Konkrečios šalies teisiniai aspektai [kiek taikytina]

Šie [jurisdikcijos] teisės aktų požymiai atitinka Dalyvio pareigas, kylančias iš Sistemos dokumentų, ir jokiu būdu jų nepanaikina: [konkrečios šalies teisinių aspektų sąrašas].

▼M7

3.2.    Bendrieji nemokumo ir krizių valdymo klausimai

3.2.a    Nemokumo ir krizių valdymo bylų rūšys

Nemokumo bylų rūšys (įskaitant sureguliavimo ar sanavimo bylas), kurios šioje nuomonėje apima visas bylas dėl Dalyvio turto arba bet kurio Dalyvio filialo, veikiančio pagal [jurisdikciją], kurios gali būti iškeltos Dalyviui pagal [jurisdikciją], yra tik šios: [išvardyi bylas originalo kalba su vertimu į anglų kalbą] (visos kartu toliau vadinamos „nemokumo bylomis“).

Be nemokumo bylų, Dalyviui, bet kokiam jo turtui ar filialui, veikiančiam pagal [jurisdikciją], gali būti keliamos pagal [jurisdikciją] [išvardyti visas taikytinas moratoriumo, administravimo ar kitas bylas, dėl kurių mokėjimai Dalyviui ir (arba) Dalyvio mokėjimai gali būti sustabdyti ar apriboti, arba panašias bylas, įskaitant krizių prevencijos priemones ir krizių valdymo priemones, lygiavertes apibrėžtoms Direktyvoje 2014/59/ES, originalo kalba su vertimu į anglų kalbą] (visos kartu toliau vadinamos „bylomis“).

3.2.b    Nemokumo susitarimai

[Jurisdikcija] arba tam tikri valstybiniai dariniai [jurisdikcijoje], kaip nurodyta, yra šių nemokumo susitarimų šalis (-ys): [nurodyti, jei taikoma, tuos, kurie turi arba gali turėti įtaką šiai nuomonei].

▼B

3.3.    Sistemos dokumentų vykdymas

Atsižvelgiant į tai, kas toliau išdėstyta, visos Sistemos dokumentų nuostatos bus įpareigojančios ir vykdytinos pagal jų sąlygas pagal [jurisdikcijos] teisės aktus, ypač jei dalyviui iškeliamos nemokumo bylos ar kitos bylos.

Taigi mes manome, kad:

3.3.a    Mokėjimo nurodymų apdorojimas

Taisyklių [skyrių sąrašo] nuostatos dėl mokėjimo nurodymų apdorojimo yra galiojančios ir vykdytinos. Ypač, visi mokėjimo nurodymai, apdoroti vadovaujantis šiais skyriais, bus galiojantys, įpareigojantys ir vykdytini pagal [jurisdikcijos] teisės aktus. Taisyklių nuostata, apibrėžianti tikslų momentą, nuo kurio Sistemai pateikti Dalyvio mokėjimo nurodymai tampa vykdytini ir neatšaukiami ([nurodyti Taisyklių skyrių]), yra galiojanti, įpareigojanti ir vykdytina pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.3.b    [įterpti CB pavadinimą] įgaliojimas atlikti savo funkcijas

Nemokumo ar kitos bylos iškėlimas Dalyviui neturės įtakos iš Sistemos dokumentų kylantiems [įterpti CB pavadinimą] įgaliojimams ir teisėms. [Nurodyti [kiek taikytina], kad: ta pati nuomonė taip pat taikoma bet kurio kito subjekto, kuris Dalyviams tiesiogiai teikia paslaugas, būtinai reikalingas dalyvavimui Sistemoje (pvz., ►M3  TARGET2 tinklo paslaugų teikėjas ◄ ), atžvilgiu.]

3.3.c    Teisių gynimo priemonės įsipareigojimų nevykdymo atveju

[Kai taikytina Dalyviui, Taisyklių [skyrių sąrašas] nuostatos dėl reikalavimų, kurių terminas dar nesuėjo, įvykdymo prieš terminą, reikalavimų įskaitymo dėl Dalyvio lėšų naudojimo, įkeitimo realizavimo, dalyvavimo sustabdymo ir nutraukimo, reikalavimų dėl delspinigių už įsipareigojimų nevykdymą ir sutarčių bei sandorių nutraukimo ([įterpti kitas susijusias Taisyklių arba Sistemos dokumentų nuostatas)] yra galiojančios ir vykdytinos pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.]

3.3.d    Sustabdymas ir nutraukimas

Kai taikytina Dalyviui, Taisyklių [skyrių sąrašas] nuostatos (dėl Dalyvio dalyvavimo Sistemoje sustabdymo ir nutraukimo pradėjus nemokumo ar kitą bylą arba dėl įsipareigojimų nevykdymo, kaip apibrėžta Sistemos dokumentuose, arba jeigu Dalyvis kelia bet kokią sisteminę riziką arba turi rimtų veikimo problemų) yra galiojančios ir vykdytinos pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.3.e    Baudų taikymas

Kai taikytina Dalyviui, Taisyklių [skyrių sąrašo] nuostatos dėl baudų Dalyviui, negalinčiam laiku, kai taikoma, grąžinti dienos paskolos arba vienos nakties paskolos, yra galiojančios ir vykdytinos pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.3.f    Teisių ir pareigų perleidimas

Dalyvio teisės ir pareigos negali būti perleistos, pakeistos ar kitaip Dalyvio perduotos trečiosioms šalims be išankstinio rašytinio [įterpti CB pavadinimą] sutikimo.

3.3.g    Taikytinos teisės ir jurisdikcijos pasirinkimas

[Taisyklių] [skyrių sąrašo] nuostatos, ypač dėl taikytinos teisės, ginčų sprendimo, teismingumo, ir teismo proceso dokumentų įteikimo, yra galiojančios ir vykdytinos pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.4.    Pirmumo teisės negaliojimas

Mes manome, kad nei vienas iš Sistemos dokumentų kylantis įsipareigojimas, jo vykdymas ar laikymasis iki bet kokios nemokumo ar kitos bylos Dalyvio atžvilgiu pradžios jokioje tokioje byloje negali būti atmestas kaip pirmumo teisė, nuginčijamas sandoris arba kitaip pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

Ypač ir neapribojant to, kas ankščiau pasakyta, mes pareiškiame šią nuomonę dėl bet kurio dalyvio į Sistemą pateiktų mokėjimo nurodymų. Ypač, mes manome, kad [Taisyklių] [skyrių sąrašo] nuostatos, reglamentuojančios mokėjimo nurodymų vykdymą ir neatšaukiamumą, bus galiojančios ir vykdytinos, ir kad nei vieno dalyvio pateiktas ir apdorotas pagal Taisyklių [skyrių sąrašo] mokėjimo nurodymas jokioje nemokumo ar kitoje byloje negali būti atmestas kaip pirmumo teisė, nuginčijamas sandoris arba kitaip pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.5.    Turto areštas

Jeigu Dalyvio kreditorius reikalauja turto arešto akto (įskaitant bet kokį aktą dėl arešto, konfiskavimo ar kitokios viešosios arba privatinės teisės procedūros, skirtos apsaugoti visuomenės interesą ar Dalyvio kreditorių teises) – toliau vadinama „areštu“ – pagal [jurisdikcijos] teisės aktus iš [jurisdikcijoje] kompetentingos teismo arba valdžios, teisminės ar valstybinės valdžios institucijos, mes manome, kad [įterpti analizę ir vertinimą].

3.6.    Įkaitas [jei taikoma]

3.6.a    Teisių arba turto perleidimas dėl užtikrinimo, įkeitimo ir (arba) atpirkimo sandorių

Perleidimai dėl užtikrinimo bus galiojantys ir vykdytini pagal [jurisdikcijos] teisės aktus. Konkrečiai, įkeitimo arba atpirkimo sandorių sudarymas ir vykdymas pagal [įterpti nuorodą į atitinkamą susitarimą su CB] bus galiojantys ir vykdytini pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.6.b    Teisių perėmėjų, įkaito turėtojų ar pirkėjų atpirkimo sandoriuose interesų pirmenybė prieš kitų pareiškėjų interesus

Nemokumo arba kitos Dalyviui iškeltos bylos atveju, reikalavimų tenkinimas iš Dalyvio teisių ar turto, perleistų dėl užtikrinimo arba įkeistų [CB] ar kitiems Sistemos dalyviams, turės pirmenybę prieš visų kitų Dalyvio kreditorių reikalavimus, ir jiems nebus taikomi kreditorių, turinčių pirmumo teisę, reikalavimai.

3.6.c    Vykdymo teisių užtikrinimas

NET nemokumo arba kitos bylos, pradėtos Dalyviui, atveju, kiti Sistemos dalyviai ir [įterpti CB pavadinimą] kaip [teisių perėmėjai, įkaito turėtojai arba pirkėjai atpirkimo sandoriuose, kai taikoma] vis tiek galės pasinaudoti išieškojimo nukreipimu ir tokio Dalyvio teisių arba turto priėmimu, veikdami per [įterpti CB pavadinimą] pagal Taisykles.

3.6.d    Formos ir registravimo reikalavimai

Nėra jokių Dalyvio teisių arba turto perleidimo dėl užtikrinimo arba įkei- timo ar atpirkimo sandorių sudarymo ir vykdymo formos reikalavimų, ir nebūtina, kad [perleidimas dėl užtikrinimo, įkeitimo ar atpirkimo sandorio, kai taikoma, ar tokio perleidimo, įkeitimo ar atpirkimo sandorio bet kokia informacija] būtų registruoti ar pateikti kompetentingai [juris- dikcijos] teismo ar valdžios, teisminei ar valstybinės valdžios institucijai.

3.7.    Filialai [kiek taikytina]

3.7.a    Nuomonė taikoma veiksmams, atliekamiems per filialus

Visi pirmiau pateikti teiginiai ir išvados dėl Dalyvio pagal [jurisdikcijos] teisę taikomi vienodai galiojimo ir tikslumo požiūriu, kai Dalyvis veikia per vieną ar keletą filialų, esančių už [jurisdikcijos] ribų.

3.7.b    Atitikimas teisės aktams

Nei teisių ir pareigų pagal Sistemos dokumentus įgyvendinimas ir vykdymas, nei Dalyvio filialo mokėjimo nurodymų pateikimas, perdavimas ar gavimas jokiu atžvilgiu nepažeis [jurisdikcijos] teisės aktų.

3.7.c    Reikalingi įgaliojimai

Nei įgyvendinant ir vykdant teises ir pareigas pagal Sistemos dokumentus, nei Dalyvio filialui pateikiant, perduodant ar gaunant mokėjimo nurodymus, nereikės jokių papildomų įgaliojimų, leidimų, sutikimų, dokumentų pateikimų, registravimų, notaro ar kitų patvirtinimų iš [jurisdikcijos] kompetentingų teismo, valdžios, teisminių ar valstybinės valdžios institucijų.

Ši nuomonė sudaryta joje nurodytą dieną ir skirta tik [įterpti CB pavadinimą] ir [Dalyviui]. Jokie kiti asmenys negali remtis šia nuomone, o jos turinys negali būti atskleistas be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo jokiems kitiems asmenims, išskyrus numatytus jos gavėjus ir jų interesams atstovaujančius teisininkus, taip pat Europos Centrinį Banką ir Europos centrinių bankų sistemos nacionalinius centrinius bankus [ir [jurisdikcijos] nacionalinį centrinį banką/atitinkamas valdymo institucijas].

Pagarbiai

[parašas]




IV priedėlis

VEIKLOS TĘSTINUMO IR NENUMATYTŲ ATVEJŲ PROCEDŪROS

1.    Bendrosios nuostatos

a) Šis priedėlis nustato [įterpti CB pavadinimą] ir dalyvių arba išorinių sistemų veiksmus, jei sutrinka vienas ar daugiau BTP ar telekomunikacijų tinklo komponentų arba jie yra paveikiami neįprasto išorės įvykio, arba sutrikimas paveikia dalyvį ar išorinę sistemą.

b) Visos nuorodos į konkretų laiką šiame priedėlyje nurodo ECB buveinės vietos laiką, t. y. Vidurio Europos laiką (Central European Time, CET ( 20 )).

2.    Veiklos tęstinumo ir veikimo nenumatytais atvejais priemonės

a) Neįprasto išorės įvykio ir (arba) BTP arba telekomunikacijų tinklo sutrikimo, kuris paveikia įprastą TARGET2 veikimą, atveju, [įterpti CB pavadinimą] turi teisę naudoti veiklos tęstinumo ir veikimo nenumatytais atvejais priemones.

b) TARGET2 naudojamos šios pagrindinės veiklos tęstinumo ir veikimo nenumatytais atvejais priemonės:

i) BTP eksploatacijos perkėlimas į pakaitinį centrą;

ii) BTP veikimo valandų pakeitimas; ir

iii) atsarginio labai svarbių ir svarbių mokėjimų apdorojimo inicijavimas, kaip atitinkamai apibrėžta 6 dalies c ir d punktuose.

c) Veiklos tęstinumo ir veikimo nenumatytais atvejais priemonių atžvilgiu [įterpti CB pavadinimą] turi teisę savo nuožiūra nuspręsti, kada ir kokias priemones taikyti mokėjimo nurodymams apmokėti.

3.    Pranešimas apie incidentą

a) Informacija apie BTP sutrikimą ir (arba) neįprastą išorės įvykį dalyviams perduodama per vidinius komunikacijos kanalus, IKM ir T2IS. Pranešimai dalyviams apima būtent šią informaciją:

i) įvykio apibūdinimą;

ii) numatomą veikimo vėlavimą/atidėjimą (jei žinoma);

iii) informaciją apie priemones, kurių jau imtasi; ir

iv) patarimą dalyviams.

b) Be to, [įterpti CB pavadinimą] gali nuspręsti dalyviams pranešti apie bet kokį kitą esamą arba numatomą įvykį, kuris galėtų paveikti įprastą TARGET2 veikimą.

4.    BTP eksploatacijos perkėlimas į pakaitinį centrą

a) Jei atsitinka kuris nors iš 2 dalies a punkte nurodytų įvykių, BTP eksploatacija gali būti perkeliama į pakaitinį centrą tame pačiame arba kitame regione.

▼M4

b) Jei BTP ar T2S platformos eksploatacija perkeliama iš vieno regiono (1 regionas) į kitą regioną (2 regionas), dalyviai deda visas pastangas, kad sutikrintų savo pozicijas, buvusias iki sutrikimo pradžios arba iki neįprasto išorės įvykio atsiradimo, ir pateikia [įterpti CB pavadinimą] visą šiuo atžvilgiu svarbią informaciją.

▼M4

c) Jeigu, atliekant ►M6  likvidumo pervedimą iš MM į T2S SLS sąskaitą ◄ dalyvio MM sąskaita debetuojama BTP 1 regione, bet po sutikrinimo nerodoma kaip debetuota BTP 2 regione, CB, tvarkantis dalyvio sąskaitą, debetuoja dalyvio MM sąskaitą 2 regione, kad dalyvio MM sąskaitos balansas būtų grąžintas tokį lygį, koks buvo iki perkėlimo.

▼B

5.    Veikimo valandų pakeitimas

a) TARGET2 dienos operacijų etapas gali būti pratęstas arba naujos darbo dienos pradžia nukelta. Per pratęstą TARGET2 veikimo laiką mokėjimo nurodymai apdorojami pagal [įterpti nuorodą į Suderintas taisykles įgyvendinančias priemones] atsižvelgiant į šiame priedėlyje esančius pakeitimus.

b) Dienos operacijų etapas gali būti pratęsiamas ir uždarymo laikas nukeliamas, jei BTP sutriko dienos metu, bet buvo atstatyta iki 18.00. Toks uždarymo laiko nukėlimas įprastomis sąlygomis neviršija dviejų valandų ir apie jį dalyviams pranešama kiek įmanoma anksčiau. Jei apie tokį nukėlimą paskelbiama iki 16.50, išlieka mažiausiai vienos valandos skirtumas tarp klientų ir tarpbankinių mokėjimo nurodymų priėmimo sustabdymo laiko. Kai paskelbiama apie tokį nukėlimą, jis negali būti atšaukiamas.

c) Uždarymo laikas nukeliamas tais atvejais, kai BTP sutriko iki 18.00 ir nebuvo atstatyta iki 18.00. [Įterpti CB pavadinimą] tuoj pat praneša dalyviams apie uždarymo laiko nukėlimą.

d) Atstačius BTP, atliekami šie veiksmai:

i) [Įterpti CB pavadinimą] visus eilėje esančius mokėjimus siekia įvykdyti per vieną valandą; jei BTP sutrinka 17.30 arba vėliau (tais atvejais, kai BTP sutrikimas tebesitęsia 18.00) – šis laikas sutrumpinamas iki 30 minučių.

ii) Dalyvių galutiniai balansai nustatomi per vieną valandą; jei BTP sutrinka 17.30 arba vėliau, tais atvejais, kai BTP sutrikimas tebesitęsia 18.00 – šis laikas sutrumpinamas iki 30 minučių.

iii) Atėjus tarpbankinių mokėjimų priėmimo sustabdymo laikui, atliekama dienos pabaigos procedūra, įskaitant pasinaudojimą Eurosistemos nuolatinėmis galimybėmis.

e) Išorinės sistemos, kurioms reikia likvidumo anksti ryte, turi turėti parengtas priemones, skirtas susidoroti su atvejais, kai dienos operacijų etapas negali būti pradėtas laiku dėl BTP sutrikimo ankstesnę dieną.

6.    Atsarginis apdorojimas

▼M7

a) Jei [įterpti CB pavadinimą] laiko reikalinga, jis inicijuoja atsarginį mokėjimo nurodymų apdorojimą naudojant BTP sprendimą nenumatytais atvejais. Tokiais atvejais dalyviams ir išorinėms sistemoms teikiamas tik minimalaus lygio paslaugos. [Įterpti CB pavadinimą] bet kokiomis prieinamomis ryšio priemonėmis informuoja savo dalyvius ir išorines sistemas apie pradedamą atsarginį mokėjimo nurodymų apdorojimą.

b) Atliekant atsarginį apdorojimą, mokėjimo nurodymus pateikia dalyviai ir juos leidžia apmokėti [įterpti CB pavadinimą]. Be to, išorinės sistemos gali pateikti rinkmenas su mokėjimo nurodymais, kuriuos [įterpti CB pavadinimą] gali įkelti į sprendimą nenumatytais atvejais.

▼B

c) Šie mokėjimai laikomi labai svarbiais, ir nenumatytais atvejais [įterpti CB pavadinimą] deda visas pastangas jiems apdoroti:

▼M6

i) su CLS Bank International susiję mokėjimai, išskyrus su CLS PSŠ ir CLSNow paslaugomis susijusius mokėjimus;

▼B

ii) EURO1 dienos pabaigos atsiskaitymas; ir

iii) įkaito vertės išlaikymo prievolės pagrindinei sutarties šaliai.

▼M7

d) Mokėjimai, kuriais siekiama išvengti sisteminės rizikos, laikomi svarbiais ir dėl jų [įterpti CB pavadinimą] gali nuspręsti inicijuoti atsarginį apdorojimą.

e) Dalyviai mokėjimo nurodymus atsarginiam apdorojimui pateikia tiesiogiai per sprendimą nenumatytais atvejais, o informaciją gavėjams pateikia per [įterpti ryšio priemones]. Išorinės sistemos pateikia rinkmenas, kuriose nurodytos mokėjimo instrukcijos [įterpti CB pavadinimą], kurios turi būti įkeltos į sprendimą nenumatytais atvejais, ir kurios suteikia teisę [įterpti CB pavadinimą] tai padaryti. [Įterpti CB pavadinimą] išimtiniais atvejais gali rankiniu būdu suvesti mokėjimus dalyvių vardu. Informaciją apie sąskaitų balansus bei debeto ir kredito įrašus galima gauti iš [įterpti CB pavadinimą].

▼B

f) Mokėjimo nurodymams, kurie jau pateikti TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], bet yra eilėje, taip pat gali būti taikomas atsarginis apdorojimas. Tokiais atvejais [įterpti CB pavadinimą] stengiasi išvengti dvigubo mokėjimo nurodymų apdorojimo, tačiau riziką dėl tokio dvigubo apdorojimo, jei jis įvyksta, prisiima dalyviai.

g) Dėl mokėjimo nurodymų atsarginio apdorojimo dalyviai pateikia papildomą įkaitą. Atliekant atsarginį apdorojimą, gautini atsarginiai mokėjimai gali būti panaudoti siekiant padengti siunčiamus atsarginius mokėjimus. Atlikdamas atsarginį apdorojimą, [įterpti CB pavadinimą] gali neatsižvelgti į dalyvių naudotinas lėšas.

7.    Sutrikimai, susiję su dalyviais arba išorinėmis sistemomis

▼M7

a) Jei dalyviui kilo problema, dėl kurios jis negali apmokėti mokėjimų TARGET2, jis atsako už tos problemos išsprendimą. Konkrečiai, dalyvis gali naudoti vidaus sprendimus arba IKM funkcionalumą, t. y. pakaitinį likvidumo perskirstymą ir pakaitinius atsarginius mokėjimus (pvz., CLS, EURO1).

▼B

b) Jei dalyvis nusprendžia naudoti IKM funkcionalumą pakaitiniam likvidumo perskirstymui atlikti, [įterpti CB pavadinimą], jei dalyvis to prašo, aktyvuoja šį funkcionalumą per IKM. Jei dalyvis to prašo, [įterpti CB pavadinimą] perduoda IKM transliacinį pranešimą, informuojantį kitus dalyvius apie to dalyvio pakaitinio likvidumo perskirstymo panaudojimą. Dalyvis atsako už tokio pakaitinio likvidumo perskirstymo siuntimą išimtinai kitiems dalyviams, su kuriais jis abipusiškai susitarė dėl tokių mokėjimų naudojimo ir už kitus su tokiais mokėjimais susijusius veiksmus.

c) Jei a punkte nurodytos priemonės yra išnaudotos arba jos yra neveiksmingos, dalyvis gali [įterpti CB pavadinimą] paprašyti pagalbos.

d) Jei sutrikimas paveikia išorinę sistemą, ta išorinė sistema atsako už sutrikimo pašalinimą. Jei išorinė sistema to prašo, [įterpti CB pavadinimą] gali veikti jos vardu. [Įterpti CB pavadinimą] gali savo nuožiūra nuspręsti, kokį palaikymą teikti išorinei sistemai, įskaitant per išorinės sistemos nakties atsiskaitymus. Gali būti taikomos šios nenumatytų atvejų priemonės:

i) išorinė sistema per dalyvio sąsają inicijuoja nesusijusius mokėjimus, t. y. mokėjimus, kurie nesusiję su pirmine operacija;

ii) [įterpti CB pavadinimą] išorinės sistemos vardu sukuria ir (arba) apdoroja XML nurodymus/bylas; ir (arba)

iii) [įterpti CB pavadinimą] išorinės sistemos vardu atlieka nesusijusius mokėjimus.

e) Išorinių sistemų atžvilgiu išsamios nenumatytų atvejų priemonės įtraukiamos į [įterpti CB pavadinimą] ir atitinkamos išorinės sistemos dvišalius susitarimus.

8.    Kitos nuostatos

a) Jei dėl to, kad atsitiko 3 dalies a punkte nurodyti įvykiai, neįmanoma gauti tam tikrų duomenų, [įterpti CB pavadinimą] turi teisę pradėti arba tęsti mokėjimo nurodymų apdorojimą ir (arba) valdyti TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] paskutinių [įterpti CB pavadinimą] nustatytų prieinamų duomenų pagrindu. Jei [įterpti CB pavadinimą] to prašo, dalyviai ir išorinės sistemos pakartotinai pateikia savo FileAct ir (arba) Interact pranešimus ar imasi bet kokių kitų veiksmų, kuriuos [įterpti CB pavadinimą] laiko tinkamais.

▼M5

b) Jei įvyksta [įterpti CB pavadinimą] sutrikimas, kai kurias arba visas jo technines funkcijas, susijusias su TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], gali atlikti kiti Eurosistemos centriniai bankai arba ►M6  BTP veiklos grupė ◄ .

▼M4

c) Kai [įterpti CB pavadinimą] laiko reikalinga, jis gali reikalauti, kad dalyviai atliktų reguliarius arba ad hoc veiklos tęstinumo ir veikimo nenumatytais atvejais priemonių testus, dalyvautų mokymuose ar bet kokiuose kituose prevencinio pobūdžio pasirengimuose. Visas dėl tokių testų ar kitų pasirengimų dalyvių patirtas išlaidas padengia patys dalyviai.

▼B




V priedėlis

VEIKIMO TVARKARAŠTIS

1. TARGET2 veikia visomis dienomis, išskyrus šeštadienius, sekmadienius, Naujųjų metų dieną, Didįjį penktadienį ir Velykų pirmadienį (pagal ECB buveinėje taikomą kalendorių), gegužės 1 d., Kalėdas ir gruodžio 26 d.

2. Sistemos atskaitinis laikas yra ECB buveinės vietos laikas, t. y. CET.

3. Dabartinė darbo diena prasideda praėjusios darbo dienos vakare ir tęsiasi pagal šį tvarkaraštį:

▼M6



Laikas

Aprašymas

6.45–7.00

Pasiruošimas dienos operacijoms (1)

7.00–18.00

Dienos operacijų etapas

17.00

Klientų mokėjimų priėmimo sustabdymo laikas, t. y. mokėjimų, kai mokėtojas ir (arba) gavėjas nėra tiesioginis arba netiesioginis dalyvis, sistemoje jis identifikuojamas pagal MT 103 arba MT 103+ pranešimo naudojimą

18.00

Tarpbankinių mokėjimų, t. y. kitų nei klientų mokėjimų, priėmimo sustabdymo laikas

Likvidumo pervedimų tarp TARGET2 ir TIPS priėmimo sustabdymo laikas

Tuoj pat po 18.00

Paskutinių algoritmų įvykdymas TARGET2

Įvykdžius paskutinius algoritmus

TARGET2 siunčia pranešimą TIPS pradėti darbo dienos pakeitimą TIPS

Tuoj pat įvykdžius paskutinius algoritmus

Dienos pabaigos bylos (didžioji knyga (angl. General Ledger)), gautos iš TIPS.

18.00–18.45 (2)

Dienos pabaigos procedūra

18.15 (2)

Bendras naudojimosi nuolatinėmis galimybėmis sustabdymo laikas

(Tuoj pat po) 18.30 (3)

CB gali gauti duomenis apskaitos sistemoms atnaujinti

18.45–19.30 (3)

Dienos pradžios procedūra (nauja darbo diena)

19.00 (3)–19.30 (2)

Likvidumo pervedimas į MM sąskaitą

19.30 (3)

Procedūros pradžios pranešimas ir periodinių nurodymų pervesti likvidumą iš MM sąskaitų į subsąskaitas/techninę sąskaitą vykdymas (su išorinėmis sistemomis susijęs atsiskaitymas)

Likvidumo pervedimų tarp TARGET2 ir TIPS pradžia

19.30 (3)–22.00

Papildomų likvidumo pervedimų vykdymas per IKM realaus laiko 6-osios atsiskaitymų procedūros atveju; papildomų likvidumo pervedimų vykdymas per IKM anksčiau, nei išorinė sistema išsiunčia ciklo pradžios pranešimą per sąsają susietos 6-osios atsiskaitymų procedūros atveju; išorinės sistemos nakties operacijų vykdymo laikotarpis (tik išorinės sistemos realaus laiko 6-osios atsiskaitymų procedūros atveju ir per sąsają susietos 6-osios atsiskaitymų procedūros atveju)

22.00–1.00

Techninės priežiūros langas

1.00–7.00

Išorinės sistemos nakties operacijų atsiskaitymo procedūra (tik išorinės sistemos realaus laiko 6-osios atsiskaitymo procedūros ir per sąsają susietos 6-osios atsiskaitymų procedūros atveju)

Likvidumo pervedimai tarp TARGET2 ir TIPS

(1)    Dienos operacijos – dienos operacijų etapas ir dienos pabaigos procedūra.

(2)   Pasibaigia 15 minučių vėliau paskutinę Eurosistemos privalomųjų atsargų laikymo laikotarpio dieną.

(3)   Prasideda 15 minučių vėliau paskutinę Eurosistemos privalomųjų atsargų laikymo laikotarpio dieną.

▼B

4. IKM likvidumo pervedimams galima naudoti nuo 19.30 ( 21 ) iki kitos dienos 18.00, išskyrus techninės priežiūros laikotarpį nuo 22.00 iki 1.00.

5. Veikimo valandos gali būti pakeistos, jei pagal IV priedėlio 5 dalį taikomos veiklos tęstinumo priemonės.

▼M6

6. Atnaujinta informacija apie BTP veikimo būseną prieinama TARGET2 informacinėje sistemoje (T2IS) ECB interneto svetainėje. Informacija apie BTP veikimo būseną T2IS sistemoje ir ECB interneto svetainėje atnaujinama tik įprastinėmis darbo valandomis.

▼M3




VI priedėlis

ĮKAINIŲ SĄRAŠAS IR SĄSKAITŲ PATEIKIMAS

Įkainiai tiesioginiams dalyviams

1. Mėnesinis įkainis tiesioginiams dalyviams už mokėjimo nurodymų apdorojimą TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], atsižvelgiant į tai, kurį variantą tiesioginis dalyvis pasirinko, yra:

a) 150 eurų už MM sąskaitą ir vienodo dydžio 0,80 euro įkainis už operaciją (debeto įrašą) arba

b) 1 875 eurai už MM sąskaitą ir įkainis už operaciją (debeto įrašą), nurodytas toliau, pagrįstas operacijų kiekiu (įvykdytų operacijų skaičiumi) per mėnesį:



Grupė

Nuo

Iki

Kaina

1

1

10 000

0,60 euro

2

10 001

25 000

0,50 euro

3

25 001

50 000

0,40 euro

4

50 001

100 000

0,20 euro

5

daugiau nei 100 000

0,125 euro

Likvidumo pervedimai tarp dalyvio MM sąskaitos ir subsąskaitų yra nemokami.

▼M6

Likvidumo pervedimo iš MM į T2S SLS nurodymai arba likvidumo pervedimo iš MM į TIPS SLS nurodymai, siunčiami iš dalyvio MM sąskaitos, ir likvidumo pervedimo iš T2S SLS į MM nurodymai arba likvidumo pervedimo iš TIPS SLS į MM nurodymai, gaunami dalyvio MM sąskaitoje, apmokestinami pagal a arba b įkainių variantą, pasirinktą tai MM sąskaitai.

▼M3

2. Mėnesinis įkainis už daugiaadresę prieigą yra 80 eurų už kiekvieną 8 simbolių BIC adresą, kitokį nei tiesioginio dalyvio sąskaitos BIC.

3. Papildomas mėnesinis įkainis tiesioginiams dalyviams, kurie pageidauja, kad jų sąskaitos BIC nebūtų skelbiamas TARGET2 kataloge, yra 30 eurų už sąskaitą.

4. Mėnesinis įkainis už kiekvieną tiesioginio dalyvio TARGET2 kataloge registruotą netiesioginį dalyvį yra 20 eurų.

5. Vienkartinis įkainis už kiekvieną adresuojamojo BIC turėtojo registraciją tiesioginių ir netiesioginių dalyvių filialams, korespondentų filialams ir adresuojamojo BIC turėtojams, kurie yra tos pačios grupės nariai, kaip apibrėžta 1 straipsnyje, TARGET2 kataloge yra 5 eurai.

6. Mėnesinis įkainis už kiekvieną adresuojamojo BIC turėtojo registraciją korespondentui TARGET2 kataloge yra 5 eurai.

7. Mėnesinis įkainis tiesioginiams dalyviams, užsisakiusiems TARGET2 pridėtinės vertės paslaugas T2S, yra 50 eurų tiems dalyviams, kurie pasirinko 1 dalies a variantą, ir 625 eurai tiems dalyviams, kurie pasirinko 1 dalies b variantą.

Likvidumo sutelkimo įkainiai

8. KSI režime, mėnesinis įkainis yra 100 eurų už kiekvieną į grupę įtrauktą sąskaitą.

9. JL režime, mėnesinis įkainis yra 200 eurų už kiekvieną į JL grupę įtrauktą sąskaitą. Jei JL grupė naudoja KSI režimą, į JL režimą neįtrauktų sąskaitų turėtojai moka KSI mėnesinį 100 eurų užmokestį už sąskaitą.

10. JL režimui ir KSI režimui taikoma mažėjančių operacijų įkainių struktūra, nustatyta 1 dalies b punkto lentelėje visiems dalyvių mokėjimams grupėje, tarsi šie mokėjimai būtų išsiųsti iš vieno dalyvio sąskaitos.

11. 1 dalies b punkte nurodytą mėnesinį 1 875  eurų užmokestį moka atitinkamas grupės valdytojas, o 1 dalies a punkte nurodytą mėnesinį 150 eurų užmokestį moka visi kiti grupės nariai. Jei JL grupė yra KSI grupės dalis, o JL grupės valdytojas yra tas pats, kaip ir KSI grupės valdytojas, mėnesinis 1 875  eurų užmokestis mokamas tik vieną kartą. Jei JL grupė yra KSI grupės dalis, o KSI grupės valdytojas nėra tas pats, kaip ir JL grupės valdytojas, KSI grupės valdytojas moka papildomą mėnesinį 1 875  eurų užmokestį. Tokiais atvejais viso užmokesčio už visas KSI grupės sąskaitas (įskaitant JL grupės sąskaitas) sąskaita siunčiama KSI grupės valdytojui.

Įkainiai pagrindinės MM sąskaitos turėtojams

12. Pagrindinės MM sąskaitos turėtojams papildomai prie šiame priedėlyje nustatytų įkainių taikomas mėnesinis 250 eurų įkainis už kiekvieną susietą ►M6  T2S SLS ◄ .

13. Iž T2S paslaugas, susijusias su susietomis ►M6  T2S SLS ◄ , pagrindinės MM sąskaitos turėtojai apmokestinami toliau nurodytais įkainiais. Už šiuos straipsnius išrašomos atskiros sąskaitos.



Tarifo straipsniai

Kaina

Paaiškinimas

Atsiskaitymo paslaugos

▼M7

Likvidumo pervedimo iš T2S SLS į T2S SLS nurodymai

14,1 euro cento

Už pervedimą

Vidinis judėjimas sąskaitoje (t. y. likvidumo blokavimas, atblokavimas, rezervavimas ir t. t.)

9,4 euro cento

Už operaciją

▼M3

Informacinės paslaugos

A2A ataskaitos

0,4 euro cento

Už veiklos straipsnį bet kokioje A2A sukurtoje ataskaitoje

A2A užklausos

0,7 euro cento

Už užklaustą veiklos straipsnį bet kokioje A2A sukurtoje užklausoje

U2A užklausos

10 euro centų

Už įvykdytą paieškos funkciją

▼M6

U2A atsisiųstos užklausos

0,7 euro cento

Už užklaustą struktūrizuotą informacijos vienetą bet kokioje U2A sukurtoje ir atsisiųstoje užklausoje

▼M3

Į bylą sugrupuoti pranešimai

0,4 euro cento

Už pranešimą byloje

Perdavimai

1,2 euro cento

Už perdavimą

▼M6

Įkainiai susietos MM sąskaitos turėtojams

13a. Už TIPS paslaugą, susijusią su TIPS SLS, susietomis su ta MM sąskaita, susietos MM sąskaitos turėtojas apmokestinamas toliau nurodytais įkainiais.



Tarifo straipsniai

Kaina

Paaiškinimas

Atsiskaitymo paslaugos

Momentinio mokėjimo nurodymas

0,20 euro cento

Apmokestinama taip pat už neįvykdytą operaciją

Mokėjimo atšaukimo nurodymas

0,00

 

Atsisakymas grąžinti

0,00

 

Mokėjimo grąžinimo nurodymas

0,20 euro cento

Apmokestinamas susietos MM sąskaitos, susijusios su TIPS SLS, kuri yra kredituojama, turėtojas (taip pat neįvykdytų operacijų atveju)

13b. Pirmieji dešimt milijonų momentinio mokėjimo nurodymų ir mokėjimo grąžinimo nurodymų (kartu sudėjus), kuriuos TIPS platforma gaus iki 2019 m. pabaigos, neapmokestinami. [įterpti CB pavadinimą] apmokestina susietos MM sąskaitos turėtojus už viršijančius šį skaičių momentinio mokėjimo nurodymus ir mokėjimo grąžinimo nurodymus, gautus TIPS platformoje iki 2019 m. pabaigos, kitais metais.

▼M3

Sąskaitų pateikimas

▼M5

14. Tiesioginiams dalyviams taikomos šios sąskaitų pateikimo taisyklės. Tiesioginis dalyvis (JL grupės arba KSI grupės valdytojas, kai naudojamas JL arba KSI režimas) gauna atitinkamas sąskaitas už praėjusį mėnesį, kuriose nurodomi mokėtini užmokesčiai, ne vėliau kaip iki kito mėnesio devintos darbo dienos. ►M6  Mokėjimai atliekami ne vėliau kaip keturioliktą to mėnesio darbo dieną į [įterpti CB pavadinimą] nurodytą sąskaitą arba debetuojami iš MM sąskaitos turėtojo nurodytos sąskaitos. ◄

▼B




VII priedėlis

JUNGTINIO LIKVIDUMO SUSITARIMAS. A VARIANTAS

Susitarimo šablonas, kai JL režimą naudoja daugiau nei viena kredito įstaiga



1 straipsnis

Šio susitarimo galiojimas

Šis susitarimas ir bet kokie jo daliniai pakeitimai įsigalioja tik tada, kai vadovaujantis NCB, gavęs bet kokią informaciją arba dokumentus, kuriuos jis laiko tinkamais, raštu patvirtina, kad šis susitarimas ar jo daliniai pakeitimai atitinka atitinkamose taisyklėse dėl dalyvavimo TARGET2 komponento sistemose nustatytus reikalavimus.

2 straipsnis

Abipusis JL grupės narių ir JL nacionalinių centrinių bankų interesas

1.  JL grupės nariai aiškiai pareiškia ir pripažįsta, kad šis susitarimas sudaromas dėl jų abipusių ekonominių, socialinių ir finansinių interesų, kadangi visų JL grupės narių mokėjimo nurodymai gali būti apmokami jų atitinkamose TARGET2 komponento sistemose, iki sumos, atitinkančios naudotinas lėšas visose JL grupės narių sąskaitose, taip subalansuojant naudotinas lėšas kitose TARGET2 komponento sistemose.

2.  JL nacionaliniai centriniai bankai turi abipusį interesą teikti dienos paskolas JL grupės nariams, kadangi tai skatina bendrą mokėjimų apmokėjimo veiksmingumą TARGET2. Dienos paskola yra užtikrinama vadovaujantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 18 straipsniu, kadangi vykdant mokėjimo nurodymą atsiradęs neigiamas balansas yra užtikrinamas kitų JL grupės narių jų atitinkamuose JL nacionaliniuose centriniuose bankuose turimose MM sąskaitose esančiomis naudotinomis lėšomis, kuriomis užtikrinamas bet kurių JL grupės narių įsipareigojimų JL nacionaliniams centriniams bankams įvykdymas.

3 straipsnis

JL grupės narių teisės ir pareigos

1.  JL grupės nariai solidariai atsako visiems JL nacionaliniams centriniams bankams dėl reikalavimų, kylančių apmokant jų atitinkamoje TARGET2 komponento sistemoje bet kurio JL grupės nario mokėjimo nurodymą. JL grupės nariai neturi teisės remtis jokiais grupės vidaus susitarimais, kuriais pasiskirsto atsakomybę, kad išvengtų atsakomybės JL nacionaliniams centriniams bankams dėl visų pirmiau minėtų prievolių.

2.  Visų mokėjimo nurodymų, kuriuos JL grupės nariai apmokėjo savo MM sąskaitose, bendra vertė niekada negali viršyti visų naudotinų lėšų visose tokiose MM sąskaitose bendros sumos.

3.  JL grupės nariai turi teisę naudoti KSI režimą, kaip aprašyta [įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles].

4.  JL grupės nariai užtikrina, kad tarpusavyje yra sudarę susitarimą, kuriame, inter alia, nustatoma:

a) JL grupės vidaus organizacinės taisyklės;

b) sąlygos, pagal kurias JL grupės valdytojas įpareigojamas atsiskaityti AL grupės nariams;

c) JL režimo sąnaudos (įskaitant jų paskirstymą tarp JL grupės narių); ir

d) įkainiai, mokami tarp JL grupės narių kaip užmokestis už paslaugas pagal JL susitarimą, ir finansinio atlygio skaičiavimo taisyklės.

Išskyrus d punktą, JL grupės nariai gali nuspręsti, ar atskleisti šį vidaus susitarimą arba jo dalis JL nacionaliniams centriniams bankams. JL grupės nariai d punkte nurodytą informaciją atskleidžia JL nacionaliniams centriniams bankams.

4 straipsnis

JL nacionalinių centrinių bankų teisės ir pareigos

1.  Jei JL grupės narys savo atitinkamai TARGET2 komponento sistemai pateikia mokėjimo nurodymą, kurio suma viršija naudotinas lėšas to JL grupės nario MM sąskaitoje, jo atitinkamas JL NCB suteikia dienos paskolą, kuri yra užtikrinama JL grupės nario kitų MM sąskaitų naudotinomis lėšomis, esančiomis jo atitinkamame JL NCB, arba kitų JL grupės narių MM sąskaitų naudotinomis lėšomis, esančiomis jų atitinkamuose JL nacionaliniuose centriniuose bankuose. Tokią dienos paskolą reglamentuoja taisyklės, taikomos tokio JL NCB teikiamai dienos paskolai.

2.  Bet kurių JL grupės narių pateikti mokėjimo nurodymai, kurie viršija JL grupės narių visų MM sąskaitų naudotinas lėšas, įrašomi į eilę, kol atsiranda pakankamai lėšų.

3.  Išskyrus, kai vienam arba daugiau JL grupės narių iškeliama nemokumo byla, JL NCB gali reikalauti iš kiekvieno JL grupės nario visiško visų įsipareigojimų, kylančių apmokant bet kurio JL grupės nario mokėjimo nurodymus pastarojo TARGET2 komponento sistemoje, įvykdymo.

5 straipsnis

JL grupės valdytojo paskyrimas ir jo vaidmuo

1.  JL grupės nariai JL grupės valdytoju paskiria [nurodyti dalyvį, paskirtą JL grupės valdytoju], kuris yra dėl visų su JL grupe susijusių administracinių reikalų informaciją teikiantis asmuo.

2.  Visi JL grupės nariai savo atitinkamam JL NCB, taip pat JL grupės valdytojui teikia bet kokią informaciją, kuri gali paveikti šio susitarimo galiojimą, vykdymą ir įgyvendinimą, įskaitant (bet neapsiribojant) apie bet kokius JL grupės narių tarpusavio ryšių, būtinų laikantis grupės apibrėžimo, nustatyto [įterpti nuorodą į priemonių, įgyvendinančių Suderintas taisykles, atitinkamas nuostatas], pasikeitimus arba nutrūkimą, bet kokius nevykdomus įsipareigojimus, kaip nurodyta [įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles] arba bet kokį įvykį, kuris gali įtakoti [įterpti nuorodą į nuostatas dėl įkeitimo, baigiamojo įskaitymo sąlygos arba į bet kokias kitas susijusias priemonių, įgyvendinančių Suderintas taisykles, nuostatas] galiojimą ir (arba) vykdymą.

3.  JL grupės valdytojas vadovaujančiajam NCB tuoj pat perduoda 2 dalyje nurodytą informaciją, susijusią su juo pačiu arba bet kuriuo kitu JL grupės nariu.

4.  JL grupės valdytojas atsako už JL grupės lėšų stebėjimą dienos metu.

5.  JL grupės valdytojas turi įgaliojimus JL grupės narių MM sąskaitų atžvilgiu ir, konkrečiai, JL grupės nariams atstovauja, atlikdamas šias operacijas:

a) bet kokias IKM operacijas JL grupės narių MM sąskaitų atžvilgiu, įskaitant (bet neapsiribojant) bet kokį mokėjimo nurodymo prioriteto pakeitimą, atšaukimą, apmokėjimo laiko pakeitimą, likvidumo pervedimus (įskaitant – iš subsąskaitų ir į jas), eilėje esančių nurodymų perrikiavimą, lėšų rezervavimą JL grupei bei JL grupės limitų nustatymą ir pakeitimus;

b) visas dienos pabaigoje vykdomas likvidumo operacijas tarp JL grupės narių MM sąskaitų, užtikrindamas, kad JL grupės narių MM sąskaitų likučiai yra subalansuoti taip, jog dienos pabaigoje nei vienoje iš šių sąskaitų nėra neigiamo balanso arba, kai taikoma, neigiamo balanso, neužtikrinto tinkamu įkaitu (toliau tokia procedūra – subalansavimas);

c) bendro pobūdžio nurodymus, pagal kuriuos automatiškai vykdomas subalansavimas, t. y. nurodant JL grupės narių MM sąskaitų su naudotinomis lėšomis, kurios yra debetuojamos vykdant subalansavimą, eiliškumą;

d) JL grupės valdytojui nepateikiant jokių aiškių nurodymų, nustatytų b ir c punktuose, pradedamas vykdyti automatinis subalansavimas pradedant nuo MM sąskaitos su didžiausiu teigiamu balansu, baigiant MM sąskaita su didžiausiu neigiamu balansu.

Priverstinio vykdymo įvykio atveju, kaip apibrėžta [įterpti nuorodą į priemonių, įgyvendinančių Suderintas taisykles, atitinkamas nuostatas], naudojami tie patys kriterijai, kaip nurodyta c ir d punktuose.

6.  JL grupės nariai aiškiai atsisako bet kokių teisių, kurios gali prieštarauti JL grupės valdytojo teisėms pagal [įterpti, jei taikoma, nuorodą į atitinkamą nacionalinio teisės akto nuostatą], atsirandančių iš to valdytojo, kaip MM sąskaitos turėtojo, teisių visumos ir JL grupės nario, kaip JL grupės valdytojo, teisių visumos derinio.

6 straipsnis

Vadovaujančio NCB vaidmuo

1.  Dėl visų su JL grupe susijusių administracinių reikalų informaciją teikiantis subjektas yra vadovaujantis NCB.

2.  Visi JL nacionaliniai centriniai bankai vadovaujančiam NCB tuoj pat teikia bet kokią su jų atitinkamais JL grupės nariais susijusią informaciją, kuri gali paveikti šio susitarimo galiojimą, vykdymą ir įgyvendinimą, įskaitant (bet neapsiribojant) apie bet kokius JL grupės narių tarpusavio ryšių, būtinų laikantis grupės apibrėžimo, pasikeitimus arba nutrūkimą, bet kokius nevykdomus įsipareigojimus, kaip nurodyta [įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias) Suderintas taisykles] arba įvykius, kurie gali įtakoti [įterpti nuorodą į nuostatas dėl įkeitimo, baigiamojo įskaitymo sąlygos arba į bet kokias kitas susijusias priemonių, įgyvendinančių Suderintas taisykles, nuostatas] galiojimą ir (arba) vykdymą.

3.  Vadovaujančiam NCB prieinama visa reikalinga informacija apie JL grupės narių MM sąskaitas, įskaitant (bet neapsiribojant) informaciją apie bet kurią kredito liniją, balansą, bendrą operacijų apyvartą, apmokėtus mokėjimus, mokėjimus, esančius eilėje, bei informaciją apie JL grupės narių limitus ir lėšų rezervavimus.

7 straipsnis

Šio susitarimo trukmė ir nutraukimas

1.  Šis susitarimas yra neterminuotas.

2.  Kiekvienas JL grupės narys gali vienašališkai nutraukti savo dalyvavimą šiame susitarime prieš 14 darbo dienų pateikęs JL NCB, kurio TARGET2 komponento sistemoje jis dalyvauja, bei vadovaujančiam NCB rašytinį įspėjimą. Vadovaujantis NCB tam JL grupės nariui patvirtina jo dalyvavimo JL susitarime nutraukimo datą ir praneša tokią datą visiems JL nacionaliniams centriniams bankams, kurie atitinkamai informuoja savo JL grupės narius. Jei tas JL grupės narys buvo JL grupės valdytojas, likę JL grupės nariai tuoj pat paskiria kitą JL grupės valdytoją.

3.  Šis susitarimas arba bet kurio JL grupės nario dalyvavimas šiame susitarime nutraukiamas automatiškai tuoj pat be išankstinio įspėjimo dėl vienos (ar daugiau) iš šių priežasčių:

a) tarp visų JL grupės narių pasikeitus arba nutrūkus būtiniems laikantis grupės apibrėžimo ryšiams, kaip nustatyta [įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles] arba jei jie paveikia vieną arba daugiau JL grupės narių; ir (arba)

b) visi JL grupės nariai arba vienas iš jų (ar daugiau) nebevykdo bet kurių kitų JL režimo naudojimo reikalavimų, kaip aprašyta [įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles].

4.  Nepaisant kurio nors iš 3 dalyje aprašytų įvykių, mokėjimo nurodymas, kurį bet kuris JL grupės narys jau pateikė atitinkamai TARGET2 komponento sistemai, lieka galiojantis ir vykdytinas visų JL grupės narių ir JL nacionalinių centrinių bankų atžvilgiu. [Įterpti, jei taikoma: Be to, [įterpti nuorodą dėl įkeitimo ir (arba) baigiamojo įskaitymo sąlygos arba dėl kitos susijusios užtikrinimo priemonės] nutraukus šį susitarimą lieka galioti, kol JL grupės nariai visiškai padengia MM sąskaitų, kurių likvidumas buvo sumuojamas, debeto pozicijas.]

5.  Nepažeidžiant 3 dalies, vadovaujantis NCB, susitaręs su atitinkamu JL NCB, bet kuriuo metu iš anksto neįspėjęs gali tuoj pat nutraukti bet kurio JL grupės nario dalyvavimą šiame susitarime, jei toks JL grupės narys pažeidžia jo nuostatas. Toks sprendimas raštu pateikiamas visiems JL grupės nariams, nurodant sprendimo priežastis. Jei dalyvavimas nutraukiamas tokiu būdu, JL grupės nariai, kurių dalyvavimas šiame susitarime nėra nutrauktas, turi teisę nutraukti savo dalyvavimą šiame susitarime, jei vadovaujančiam NCB ir atitinkamam JL NCB apie tai prieš penkias darbo dienas pateikia rašytinį įspėjimą. Jei JL grupės valdytojo dalyvavimas nutraukiamas, likę JL grupės nariai tuoj pat paskiria kitą JL grupės valdytoją.

6.  Vadovaujantis NCB, susitaręs su kitais JL nacionaliniais centriniais bankais, šį susitarimą be išankstinio įspėjimo gali tuoj pat nutraukti, jei tolesnis jo laikymasis keltų grėsmę TARGET2 bendram stabilumui, patikimumui ir saugumui arba kliudytų JL nacionaliniams centriniams bankams vykdyti savo funkcijas, remiantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutu. Bet koks sprendimas dėl tokio nutraukimo JL grupės nariams pateikiamas raštu, nurodant sprendimo priežastis.

7.  Šis susitarimas galioja, kol yra bent du JL grupės nariai.

8 straipsnis

Dalinio pakeitimo procedūra

Bet koks šio susitarimo pakeitimas, įskaitant JL grupės išplėtimą, priimant kitus dalyvius, galioja ir yra vykdytinas, jei visos šalys aiškiai raštu dėl to sutiko.

9 straipsnis

Taikoma teisė

Šis susitarimas yra reglamentuojamas, aiškinamas ir įgyvendinamas vadovaujantis [įterpti nuorodą į teisę, taikomą JL grupės valdytojo MM sąskaitai vadovaujančiame NCB]. Tai nepažeidžia:

a) JL grupės nario ir jo atitinkamo JL NCB santykių, kuriems taikoma atitinkamo JL NCB jurisdikcijos teisė; ir

b) JL nacionalinių centrinių bankų tarpusavio teisių ir pareigų, kurioms taikoma to JL NCB jurisdikcijos teisė, kuris tvarko JL grupės dalyvio, kurio naudotinos lėšos naudojamos užtikrinimui, MM sąskaitą.

10 straipsnis

[Įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles] taikymas

1.  Kiekvieno JL grupės nario ir jo atitinkamo JL NCB atveju, [įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles] atitinkamos nuostatos reglamentuoja bet kokį aspektą, kuris nėra specialiai reglamentuojamas šiuo susitarimu.

2.  Laikoma, kad [Įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles] ir šis susitarimas yra tų pačių sutartinių santykių dalis.

Sudaryta tiek egzempliorių, kiek yra šalių, […data…].

JUNGTINIO LIKVIDUMO SUSITARIMAS. B VARIANTAS

Susitarimo šablonas, kai JL režimą naudoja viena kredito įstaiga



1 straipsnis

Šio susitarimo galiojimas

Šis susitarimas ir bet kokie jo daliniai pakeitimai įsigalioja tik tada, kai vadovaujantis NCB, gavęs bet kokią informaciją arba dokumentus, kuriuos jis laiko tinkamais, raštu patvirtina, kad šis susitarimas ar jo daliniai pakeitimai atitinka atitinkamose taisyklėse dėl dalyvavimo TARGET2 komponento sistemose nustatytus reikalavimus.

2 straipsnis

Abipusis JL nacionalinių centrinių bankų interesas

JL nacionaliniai centriniai bankai turi abipusį interesą teikti dienos paskolas JL grupės nariams, kadangi tai skatina bendrą mokėjimų apmokėjimo veiksmingumą TARGET2. Dienos paskola yra užtikrinama vadovaujantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 18 straipsniu, kadangi vykdant mokėjimo nurodymą atsiradęs neigiamas balansas yra užtikrinamas JL grupės narių jų atitinkamuose JL nacionaliniuose centriniuose bankuose turimose MM sąskaitose esančiomis naudotinomis lėšomis, kuriomis užtikrinamas JL grupės narių įsipareigojimų JL nacionaliniams centriniams bankams įvykdymas.

3 straipsnis

JL grupės narių teisės ir pareigos

1.  JL grupės nariai atsako visiems JL nacionaliniams centriniams bankams dėl reikalavimų, kylančių apmokant jų atitinkamose TARGET2 komponento sistemose bet kurio JL grupės nario mokėjimo nurodymus.

2.  Visų mokėjimo nurodymų, kuriuos JL grupės nariai apmokėjo savo MM sąskaitose, bendra vertė niekada negali viršyti naudotinų lėšų visose tokiose MM sąskaitose bendros sumos.

3.  JL grupės nariai turi teisę naudoti konsoliduotos sąskaitų informacijos (KSI) režimą, kaip aprašyta [įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles].

4 straipsnis

JL nacionalinių centrinių bankų teisės ir pareigos

1.  Jei JL grupės narys TARGET2 komponento sistemai pateikia mokėjimo nurodymą, kurio suma viršija naudotinas lėšas to JL grupės nario MM sąskaitoje, susijęs JL NCB suteikia dienos paskolą, kuri yra užtikrinama JL grupės nario kitų MM sąskaitų naudotinomis lėšomis, esančiomis jo atitinkamame JL NCB, arba kitų JL grupės narių MM sąskaitų naudotinomis lėšomis, esančiomis jų atitinkamuose JL nacionaliniuose centriniuose bankuose. Tokią dienos paskolą reglamentuoja taisyklės, taikomos tokių JL nacionalinių centrinių bankų teikiamai dienos paskolai.

2.  JL grupės narių pateikti mokėjimo nurodymai, kurie viršija JL grupės narių visų MM sąskaitų naudotinas lėšas, įrašomi į eilę, kol atsiranda pakankamai lėšų.

3.  Kiekvienas JL NCB gali reikalauti iš JL grupės narių visiško visų įsipareigojimų, kylančių apmokant JL grupės narių mokėjimo nurodymus TARGET2 komponento sistemose, kuriose jie turi MM sąskaitas, įvykdymo.

5 straipsnis

JL grupės valdytojo paskyrimas ir jo vaidmuo

1.  JL grupės nariai JL grupės valdytoju paskiria [nurodyti dalyvį, paskirtą JL grupės valdytoju], kuris yra dėl visų su JL grupe susijusių administracinių reikalų informaciją teikiantis asmuo.

2.  JL grupės nariai atitinkamiems JL nacionaliniams centriniams bankams teikia bet kokią informaciją, kuri gali paveikti šio susitarimo galiojimą, vykdymą ir įgyvendinimą, įskaitant (bet neatsiribojant) apie bet kokius nevykdomus įsipareigojimus, kaip nurodyta [įterpti nuorodą į atitinkamas priemonių, įgyvendinančių Suderintas taisykles, nuostatas] arba bet kokį įvykį, kuris gali įtakoti [įterpti nuorodą į nuostatas dėl įkeitimo, baigiamojo įskaitymo sąlygos arba nuorodą į bet kokias kitas susijusias priemonių, įgyvendinančių Suderintas taisykles, nuostatas] galiojimą ir (arba) vykdymą.

3.  JL grupės valdytojas vadovaujančiajam NCB tuoj pat perduoda 2 dalyje nurodytą informaciją.

4.  JL grupės valdytojas atsako už JL grupės lėšų stebėjimą dienos metu.

5.  JL grupės valdytojas turi įgaliojimus JL grupės narių visų MM sąskaitų atžvilgiu ir, konkrečiai, atlieka šias operacijas:

a) bet kokias IKM operacijas JL grupės narių MM sąskaitų atžvilgiu, įskaitant (bet neapsiribojant) bet kokį mokėjimo nurodymo prioriteto pakeitimą, atšaukimą, apmokėjimo laiko pakeitimą, likvidumo pervedimus (įskaitant – iš subsąskaitų ir į jas), eilėje esančių nurodymų perrikiavimą, lėšų rezervavimą JL grupei bei JL grupės limitų nustatymą ir pakeitimus;

b) visas dienos pabaigoje vykdomas likvidumo operacijas tarp JL grupės narių MM sąskaitų, užtikrindamas, kad JL grupės narių MM sąskaitų likučiai yra subalansuoti taip, jog dienos pabaigoje nei vienoje iš šių sąskaitų nėra neigiamo balanso arba, kai taikoma, neigiamo balanso, neužtikrinto tinkamu įkaitu (toliau tokia procedūra – subalansavimas);

c) bendro pobūdžio nurodymus, pagal kuriuos automatiškai vykdomas subalansavimas, t. y. nurodant JL grupės narių MM sąskaitų su naudotinomis lėšomis, kurios yra debetuojamos vykdant subalansavimą, eiliškumą;

d) JL grupės valdytojui nepateikiant jokių aiškių nurodymų, nustatytų b ir c punktuose, pradedamas vykdyti automatinis subalansavimas pradedant nuo MM sąskaitos su didžiausiu teigiamu balansu, baigiant MM sąskaita su didžiausiu neigiamu balansu.

Priverstinio vykdymo įvykio atveju, kaip apibrėžta [įterpti nuorodą į priemonių, įgyvendinančių Suderintas taisykles, atitinkamas nuostatas], naudojami tie patys kriterijai, kaip nurodyta c ir d punktuose.

6 straipsnis

Vadovaujančio NCB vaidmuo

1.  Dėl visų su JL grupe susijusių administracinių reikalų informaciją teikiantis subjektas yra vadovaujantis NCB.

2.  Visi JL grupės nariai vadovaujančiam NCB tuoj pat teikia bet kokią su JL grupės nariu susijusią informaciją, kuri gali paveikti šio susitarimo galiojimą, vykdymą ir įgyvendinimą, įskaitant (bet neapsiribojant) apie bet kokius nevykdomus įsipareigojimus, kaip nurodyta [įterpti nuorodą į atitinkamas priemonių, įgyvendinančių Suderintas taisykles, nuostatas] arba įvykius, kurie gali įtakoti [įterpti nuorodą į nuostatas dėl įkeitimo, baigiamojo įskaitymo sąlygos arba nuorodą į bet kokias kitas susijusias priemonių, įgyvendinančių Suderintas taisykles, nuostatas] galiojimą ir (arba) vykdymą.

3.  Vadovaujančiam NCB prieinama visa reikalinga informacija apie JL grupės narių MM sąskaitas, įskaitant (bet neapsiribojant) informaciją apie bet kurią kredito liniją, balansą, bendrą operacijų apyvartą, apmokėtus mokėjimus, mokėjimus, esančius eilėje, bei informaciją apie JL grupės narių limitus ir lėšų rezervavimus.

7 straipsnis

Šio susitarimo trukmė ir nutraukimas

1.  Šis susitarimas yra neterminuotas.

2.  Kiekvienas JL grupės narys gali vienašališkai nutraukti savo dalyvavimą šiame susitarime prieš 14 darbo dienų pateikęs JL NCB, kurio TARGET2 komponento sistemoje jis dalyvauja, bei vadovaujančiam NCB rašytinį įspėjimą. Vadovaujantis NCB JL grupės nariui patvirtina jo dalyvavimo JL susitarime nutraukimo datą ir praneša tokią datą visiems JL nacionaliniams centriniams bankams, kurie atitinkamai informuoja savo JL grupės narius. Jei tas JL grupės narys buvo JL grupės valdytojas, likę JL grupės nariai tuoj pat paskiria kitą JL grupės valdytoją.

3.  Šis susitarimas nutraukiamas automatiškai tuoj pat be išankstinio įspėjimo, jei nebevykdomi JL režimo naudojimo reikalavimai, kaip aprašyta [įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles].

4.  Nepaisant 3 dalyje aprašytų įvykių, mokėjimo nurodymas, kurį JL grupės narys jau pateikė atitinkamai TARGET2 komponento sistemai, lieka galiojantis ir vykdytinas visų JL grupės narių ir JL nacionalinių centrinių bankų atžvilgiu. [Įterpti, jei taikoma: Be to, [įterpti nuorodą dėl įkeitimo ir (arba) baigiamojo įskaitymo sąlygos arba dėl kitos susijusios užtikrinimo priemonės] nutraukus šį susitarimą lieka galioti, kol JL grupės nariai visiškai padengia MM sąskaitų, kurių likvidumas buvo sumuojamas, debeto pozicijas.]

5.  Nepažeidžiant 3 dalies, vadovaujantis NCB, susitaręs su JL nacionaliniais centriniais bankais, bet kuriuo metu gali nutraukti šį susitarimą, jei kuris nors JL grupės narys pažeidžia jo nuostatas. Toks sprendimas raštu pateikiamas visiems JL grupės nariams, nurodant sprendimo priežastis.

6.  Vadovaujantis NCB, susitaręs su kitais JL nacionaliniais centriniais bankais, gali nutraukti šį susitarimą, jei tolesnis jo laikymasis keltų grėsmę TARGET2 bendram stabilumui, patikimumui ir saugumui arba kliudytų JL nacionaliniams centriniams bankams vykdyti savo funkcijas, remiantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutu. Bet koks sprendimas dėl šio susitarimo nutraukimo JL grupės nariams pateikiamas raštu, nurodant sprendimo priežastis.

8 straipsnis

Dalinio pakeitimo procedūra

Bet koks šio susitarimo pakeitimas, įskaitant JL grupės išplėtimą, priimant kitus dalyvius, galioja ir yra vykdytinas, jei visos šalys aiškiai raštu dėl to sutiko.

9 straipsnis

Taikoma teisė

Šis susitarimas yra reglamentuojamas, aiškinamas ir įgyvendinamas vadovaujantis [įterpti nuorodą į teisę, taikomą JL grupės valdytojo MM sąskaitai]. Tai nepažeidžia:

a) JL grupės narių ir jų atitinkamų JL nacionalinių centrinių bankų santykių, kuriems taikoma atitinkamo JL NCB jurisdikcijos teisė; ir

b) JL nacionalinių centrinių bankų tarpusavio teisių ir pareigų, kurioms taikoma to JL NCB jurisdikcijos teisė, kuris tvarko MM sąskaitą, kurios naudotinos lėšos naudojamos užtikrinimui.

10 straipsnis

[Įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles] taikymas

1.  Kiekvienos JL grupės narių MM sąskaitos atveju, [įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles] atitinkamos nuostatos reglamentuoja bet kokį aspektą, kuris nėra specialiai reglamentuojamas šiuo susitarimu.

2.  Laikoma, kad [Įterpti nuorodą į priemones, įgyvendinančias Suderintas taisykles] ir šis susitarimas yra tų pačių sutartinių santykių dalis.

Sudaryta tiek egzempliorių, kiek yra šalių, […data…].

▼M3




IIA PRIEDAS

▼M6

SUDERINTOS T2S SPECIALIOSIOS LĖŠŲ SĄSKAITOS (T2S SLS) ATIDARYMO IR TVARKYMO TARGET2 TAISYKLĖS

▼M3

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiose Suderintose taisyklėse (toliau – Taisyklės) vartojami šie terminai:

▼M4

automatinis įkeitimas (auto-collateralisation) –euro zonos nacionalinio centrinio banko (NCB) suteikta dienos paskola centrinio banko pinigais, kuri inicijuojama, kai ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ neturi pakankamai lėšų apmokėti vertybinių popierių sandorių; tokia dienos paskola užtikrinama perkamais vertybiniais popieriais (srauto įkaitas) arba ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ jau turimais vertybiniais popieriais (atsargų įkaitas). Automatinio įkeitimo sandorį sudaro du atskiri sandoriai: vienas automatinio įkeitimo suteikimas, kitas – jo grąžinimas. Gali būti ir trečias sandoris, susijęs su galimu įkeitimo perkėlimu. Pagal IIa priedo 16 straipsnį visi trys sandoriai laikomi įtrauktais į sistemą ir laikomi neatšaukiamais nuo to paties momento kaip automatinio įkeitimo suteikimo sandoris.

▼M3

►M6  T2S specialioji lėšų sąskaita (T2S SLS) (T2S Dedicated Cash Account (T2S DCA)) –T2S SLS turėtojo sąskaita, atidaryta TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ir naudojama piniginiams mokėjimams, susijusiems su T2S vertybinių popierių atsiskaitymais, ◄

skubus likvidumo pervedimo nurodymas (Immediate liquidity transfer order) –nurodymas atlikti ►M6  likvidumo pervedimo iš T2S SLS į MM nurodymą ◄ , ►M6  likvidumo pervedimo iš MM į T2S SLS nurodymą ◄ arba ►M6  likvidumo pervedimo iš T2S SLS į T2S SLS nurodymą ◄ realiu laiku gavus šį nurodymą,

iš anksto nustatytas likvidumo pervedimo nurodymas (Predefined liquidity transfer order) –nurodymas pervesti nurodytą lėšų sumą iš ►M6  T2S SLS ◄ į MM sąskaitą, atliekamas tik kartą nustatytu laiku arba įvykus nustatytam įvykiui,

likvidumo koregavimas (Liquidity adjustment) –specialia tinkamai dokumentuota ir pastoviuose duomenyse registruota sutartine priemone ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ duotas leidimas savo dalyvaujančiam CVPD arba [įterpti CB pavadinimą] inicijuoti likvidumo pervedimus tarp ►M6  T2S SLS ◄ ir MM sąskaitos arba tarp dviejų ►M6  T2S SLS ◄ ,

►M6  likvidumo pervedimo iš T2S SLS į MM nurodymas ◄ (DCA to PM liquidity transfer order) –nurodymas pervesti nurodytą lėšų sumą iš ►M6  T2S SLS ◄ į MM sąskaitą,

►M6  likvidumo pervedimo iš MM į T2S SLS nurodymas ◄ (PM to DCA liquidity transfer order) –nurodymas pervesti nurodytą lėšų sumą iš MM sąskaitos į ►M6  T2S SLS ◄ ,

►M6  likvidumo pervedimo iš T2S SLS į T2S SLS nurodymas ◄ (DCA to DCA liquidity transfer order) –nurodymas pervesti nurodytą lėšų sumą i) iš ►M6  T2S SLS ◄ į ►M6  T2S SLS ◄ , kuri susieta su ta pačia pagrindine MM sąskaita, arba ii) iš ►M6  T2S SLS ◄ į ►M6  T2S SLS ◄ , kurią turi tas pats juridinis asmuo,

▼M4

pagrindinė MM sąskaita (Main PM account) –MM sąskaita, su kuria susieta ►M6  T2S SLS ◄ , ir į kurią dienos pabaigoje automatiškai grąžinami bet kokie likučiai,

▼M3

periodinis likvidumo pervedimo nurodymas (Standing liquidity transfer orderį) –nurodymas iš ►M6  T2S SLS ◄ į MM sąskaitą pervesti nurodytą pinigų sumą arba „visus pinigus“, prieinamus T2S SLS, pakartotinai atliekamas nustatytu laiku arba įvykus nustatytam įvykiui T2S apdorojimo ciklo metu iki tol, kol nurodymas panaikinamas arba baigiasi jo galiojimo laikotarpis,

pastovūs duomenys (Static Data) –kiekvieno ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ arba centrinio banko turimas individualus veiklos parametrų rinkinys T2S, kurio T2S reikalauja su tuo ►M6  T2S SLS turėtoju ◄ arba centriniu banku susijusiems operacijų duomenims apdoroti,

bendrovės identifikavimo kodas (BIC) (Business Identifier Code (BIC)) –pagal ISO standartą Nr. 9362 nustatytas kodas,

šalies ISO kodas (ISO country code) –pagal ISO standartą Nr. 3166–1 nustatytas kodas,

►M6  darbo diena arba TARGET2 darbo diena (business day arba TARGET2 business day) –bet kuri diena, kurią TARGET2 vykdo atsiskaitymus pagal mokėjimo nurodymus kaip nustatyta V priedėlyje, ◄

nuomonė dėl gebėjimų (capacity opinion) –nuomonė apie konkretų dalyvį, kuria įvertinami dalyvio teisiniai gebėjimai prisiimti ir vykdyti pagal šias Taisykles kylančius įsipareigojimus,

centriniai bankai (CB) (central banks (CBs)) –Eurosistemos CB ir prisijungę NCB,

prisijungęs NCB (connected NCB) –prie TARGET2 pagal atskirą susitarimą prisijungęs nacionalinis centrinis bankas (NCB), kuris nėra Eurosistemos CB,

kredito įstaiga (credit institution):a) kredito įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte [ir, kai tinkama, įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias Direktyvos 2013/36/ES 2 straipsnio 5 dalį], kurią prižiūri kompetentinga institucija; arba b) kita kredito įstaiga, kaip apibrėžta Sutarties 123 straipsnio 2 dalyje, kuriai taikomi panašūs į kompetentingos institucijos priežiūrą patikrinimai,

euro zonos NCB (euro area NCB) –valstybės narės, kurios valiuta yra euro, NCB,

Eurosistemos CB (Eurosystem CB) –Europos Centrinis Bankas (ECB) arba euro zonos NCB,

įsipareigojimų nevykdymas (

event of default

) –

bet koks gresiantis arba esamas įvykis, kuriam įvykus gali kilti grėsmė dėl dalyvio įsipareigojimų vykdymo pagal šias Taisykles ar bet kokias kitas taisykles, taikomas santykiams tarp to dalyvio ir [įterpti CB pavadinimą] ar bet kurio kito CB, įskaitant:

a) kai dalyvis nebeatitinka 5 straipsnyje nustatytų prisijungimo kriterijų arba 6 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje nustatytų reikalavimų;

b) kai dalyviui iškelta nemokumo byla;

c) pateikiamas prašymas dėl b punkte nurodytos bylos;

d) kai pateikiamas dalyvio rašytinis pareiškimas dėl jo negalėjimo sumokėti visų ar dalies savo skolų ar įvykdyti savo įsipareigojimų, susijusių su dienos paskola;

e) kai dalyvis su savo kreditoriais sudaro savanorišką bendrą sutartį ar susitarimą;

f) kai dalyvis yra arba CB laiko jį esant nemokiu arba negalinčiu sumokėti savo skolų;

▼M6

g) kai dalyvio MM sąskaitos arba T2S SLS ar TIPS SLS teigiamam balansui arba visam dalyvio turtui ar didžiajai jo daliai taikoma nutartis dėl įšaldymo, areštas, konfiskavimas ar bet kuri procedūra, skirta apsaugoti viešąjį interesą ar dalyvio kreditorių teises;

▼M3

h) kai dalyvio dalyvavimas kitoje TARGET2 komponento sistemoje; ir (arba) išorinėje sistemoje yra sustabdytas arba nutrauktas;

i) kai bet koks esminis pareiškimas ar kitoks ikisutartinis paskelbimas, kuris pagal taikytiną teisę dalyvio buvo pateiktas arba numanoma, kad buvo pateiktas, yra netikslus arba klaidingas;

j) kai perleidžiama visa ar didžioji dalyvio turto dalis,

nemokumo byla (insolvency proceedings) –nemokumo byla, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/26/EB 2 straipsnio j punkte ( 24 ),

TARGET2 tinklo paslaugų teikėjas (TARGET2 network service provider) –ECB valdančiosios tarybos paskirtas kompiuterizuoto tinklo ryšių, skirtų pateikti mokėjimo pranešimams TARGET2, teikėjas.

T2S tinklo paslaugų teikėjas (T2S network service provider) –įmonė, kuri sudarė licencinį susitarimą su Eurosistema ryšio paslaugoms T2S teikti,

gavėjas (payee) –išskyrus, kai vartojama šių Taisyklių 28 straipsnyje, – TARGET2 dalyvis, kurio ►M6  T2S SLS ◄ bus kredituojama apmokant mokėjimo nurodymą,

mokėtojas (payer) –išskyrus, kai vartojama šių Taisyklių 28 straipsnyje – TARGET2 dalyvis, kurio ►M6  T2S SLS ◄ bus debetuojama apmokant mokėjimo nurodymą,

mokėjimo nurodymas (payment order) – ►M6  likvidumo pervedimo iš T2S SLS į MM nurodymas ◄ , ►M6  likvidumo pervedimo iš MM į T2S SLS nurodymas ◄ arba ►M6  likvidumo pervedimo iš T2S SLS į T2S SLS nurodymas ◄ ,

mokėjimų modulis (MM) (Payments Module (PM)) –BTP modulis, kuriame apmokami TARGET2 dalyvių mokėjimai MM sąskaitose,

MM sąskaita (

PM account

) –

TARGET2 dalyvio sąskaita mokėjimų modulyje Eurosistemos CB, tokiam TARGET2 dalyviui reikalinga:

a) pateikti mokėjimo nurodymus arba gauti mokėjimus per TARGET2 ir

b) apmokėti tokius mokėjimus tame Eurosistemos CB,

bendra techninė platforma (BTP) (Single Shared Platform (SSP)) –vienos techninės platformos infrastruktūra, pateikta BTP teikiančių NCB,

TARGET2-Securities (T2S) (TARGET2-Securities (T2S)) arba T2S platforma (T2S Platform) –aparatinės įrangos, programinės įrangos ir kitų techninės infrastruktūros komponentų rinkinys, per kuriuos Eurosistema teikia paslaugas dalyvaujantiems CVPD ir Eurosistemos CB, kurios leidžia atlikti pagrindinius, neutralius ir nepaisančius sienų atsiskaitymus už vertybinių popierių sandorius vienalaikio vertybinių popierių ir piniginių lėšų pervedimo pagrindu centrinio banko pinigais,

BTP teikiantys NCB (SSP-providing NCBs) –Deutsche Bundesbank, Banque de France ir Banca d'Italia, veikiantys kaip CB, kuriantys ir eksploatuojantys BTP Eurosistemos tikslams,

4CB (4CBs) –Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d'Italia ir Banco de España veikiantys kaip CB, kuriantys ir eksploatuojantys T2S platformą Eurosistemos tikslams,

pastovių duomenų rinkimo forma (static data collection form) –[įterpti CB pavadinimą] sudaryta forma, skirta registruoti norinčius naudotis TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] paslaugomis pareiškėjus ir bet kokius pasikeitimus dėl tokių paslaugų teikimo,

sustabdymas (suspension) –laikinas dalyvio teisių ir įsipareigojimų įšaldymas [įterpti CB pavadinimą] nustatytam laikotarpiui,

T2S GVS (T2S GUI) –T2S platformos modulis, leidžiantis ►M6  T2S SLS turėtojams ◄ gauti informaciją virtualiu būdu ir suteikiantis galimybę jiems pateikti mokėjimo nurodymus,

TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] (TARGET2-[insert CB/country reference]) –[įterpti CB pavadinimą] TARGET2 komponento sistema,

TARGET2 (TARGET2) –centrinių bankų visų TARGET2 komponento sistemų visuma,

TARGET2 komponento sistema (TARGET2 component system) –bet kuri CB realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų (RLAA) sistema, kuri yra TARGET2 dalis,

TARGET2 dalyvis (TARGET2 participant) –bet kurios TARGET2 komponento sistemos bet kuris dalyvis,

►M6  dalyvis arba tiesioginis dalyvis (participant or direct participant) –subjektas, turintis bent vieną MM sąskaitą (MM sąskaitos turėtojas) ir (arba) vieną T2S specialiąją lėšų sąskaitą (T2S SLS turėtojas), ir (arba) vieną TIPS specialiąją lėšų sąskaitą (TIPS SLS turėtojas) Eurosistemos CB, ◄

techniniai TARGET2 sutrikimai (technical malfunction of TARGET2) –sunkumai, trūkumai arba gedimai TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] naudojamoje techninėje infrastruktūroje ir (arba) kompiuterių sistemose, įskaitant BTP ar T2S platformą, arba kitas įvykis, kai TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] neįmanoma apmokėti ir ►M6  tą pačią darbo dieną [užbaigti] apdoroti ◄ mokėjimų,

naudotinos lėšos (available liquidity) –teigiamas ►M6  T2S SLS ◄ balansas, sumažintas bet kokių apdorotų likvidumo rezervacijų arba blokuotų lėšų suma,

dalyvaujantis centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (participating Central Securities Depository) arba dalyvaujantis CVPD (participating CSD) –CVPD, kuris yra pasirašęs T2S bendrąjį susitarimą,

A2A (A2A) arba „programa programai“ režimas (Application-to-application) –ryšio režimas, leidžiantis ►M6  T2S SLS turėtojui ◄ apsikeisti informacija su T2S platformos programinės įrangos taikomąja programa,

U2A (U2A) arba „vartotojas programai“ režimas (User-to-application) –ryšio režimas, leidžiantis ►M6  T2S SLS turėtojui ◄ apsikeisti informacija su T2S platformos programinės įrangos taikomąja programa per grafinę vartotojo sąsają,

T2S išskirtas pavadinimas (T2S Distinguished Name) arba T2S IP (T2S DN) –T2S platformos tinklo adresas, kuris turi būti įtrauktas į visus sistemai skirtus pranešimus,

filialas (branch) –filialas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 17 punkte,

neapmokėtas mokėjimo nurodymas (non-settled payment order) –mokėjimo nurodymas, kuris nebuvo apmokėtas tą pačią darbo dieną, kurią jis buvo priimtas;

realaus laiko atskirieji atsiskaitymai (real-time gross settlement) –kiekviena mokėjimo nurodymų apdorojimo ir apmokėjimo operacija, atliekama realiuoju laiku,

▼M7

informacijos ir kontrolės modulis (IKM) (Information and Control Module, ICM)BTP modulis, leidžiantis MM sąskaitos turėtojams tiesiogiai gauti informaciją ir suteikiantis jiems galimybę pateikti likvidumo pervedimo nurodymus, valdyti likvidumą ir, jei taikytina, inicijuoti pakaitinius mokėjimo nurodymus arba nenumatytais atvejais – mokėjimo nurodymus sprendimui nenumatytais atvejais,

▼M6

IKM transliacinis pranešimas (ICM broadcast message)informacija, kuri vienu metu tampa prieinama visiems arba pasirinktai MM sąskaitos turėtojų grupei per IKM,

TARGET momentinių mokėjimų vykdymo (TIPS) paslauga (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service)momentinio mokėjimo nurodymų vykdymas atsiskaitant centrinio banko pinigais TIPS platformoje,

TIPS platforma (TIPS Platform)vienos techninės platformos infrastruktūra, pateikta TIPS platformą teikiančių NCB,

TIPS platformą teikiantys NCB (TIPS Platform-providing NCBs)Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France ir Banca d'Italia, veikiantys kaip CB, kuriantys ir eksploatuojantys TIPS platformą Eurosistemos tikslams,

TIPS specialioji lėšų sąskaita (TIPS SLS) (TIPS Dedicated Cash Account (TIPS DCA))TIPS SLS turėtojo sąskaita, atidaryta TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ir naudojama teikti momentinių mokėjimų paslaugas jo klientams,

momentinio mokėjimo nurodymas (instant payment order)pagal Europos mokėjimų tarybos SEPA momentinio kredito pervedimo (SCT Inst) schemą, mokėjimo instrukcija, kuri gali būti vykdoma 24 valandas per parą visomis kalendorinėmis metų dienomis, apdorojimą vykdant nedelsiant arba beveik nedelsiant ir apie tai pranešant mokėtojui,

mokėjimo atšaukimo nurodymas (recall request)vadovaujantis SCT Inst schema, TIPS SLS turėtojo žinutė, kuria prašoma grąžinti [lėšas] pagal įvykdytą momentinio mokėjimo nurodymą,

mokėjimo grąžinimo nurodymas (positive recall answer)vadovaujantis SCT Inst schema, mokėjimo nurodymas, kurį inicijuoja mokėjimo atšaukimo nurodymo gavėjas, atsakydamas į mokėjimo atšaukimo nurodymą, ir kuris vykdomas to mokėjimo atšaukimo nurodymosiuntėjo naudai,

likvidumo pervedimo iš MM į TIPS SLS nurodymas (PM to TIPS DCA liquidity transfer order)nurodymas pervesti nurodytą lėšų sumą iš MM sąskaitos į TIPS SLS,

likvidumo pervedimo iš TIPS SLS į MM nurodymas (TIPS DCA to PM liquidity transfer order)nurodymas pervesti nurodytą lėšų sumą iš TIPS SLS į MM sąskaitą,

▼M7

investicinė įmonė (investment firm)investicinė įmonė, kaip apibrėžta [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 1 punktą], išskyrus įstaigas, nurodytas [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias Direktyvos 2014/65/ES 2 straipsnio 1 dalį], jei ši investicinė įmonė:

a) turi veiklos leidimą ir yra prižiūrima pripažintos kompetentingos institucijos, paskirtos pagal Direktyvą 2014/65/ES; ir

b) turi teisę vykdyti veiklą, nurodytą [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias Direktyvos 2014/65/ES I priedo A skirsnio 2, 3, 6 ir 7 punktus],

sprendimas nenumatytais atvejais (Contingency Solution) –BTP funkcionalumas, apdorojantis labai svarbius ir svarbius mokėjimus nenumatytais atvejais.

▼M3

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šios Taisyklės reglamentuoja atitinkamo euro zonos NCB ir jo ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ santykius tiek, kiek tai susiję su ►M6  T2S SLS ◄ atidarymu ir tvarkymu.

3 straipsnis

Priedėliai

1.  Šių Taisyklių sudėtinė dalis yra šie priedėliai:

I priedėlis.

►M6  T2S specialiųjų lėšų sąskaitų ◄ reikalavimai – techninės specifikacijos;

II priedėlis.

TARGET2 kompensavimo schema ►M6  T2S SLS ◄ atidarymo ir tvarkymo atžvilgiu;

III priedėlis.

Nuomonių dėl gebėjimų ir šalies pavyzdinės sąlygos;

IV priedėlis.

Veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūros;

V priedėlis.

Veikimo tvarkaraštis;

VI priedėlis.

Įkainių sąrašas.

2.  Esant prieštaravimui arba neatitikimui tarp kurio nors priedėlio ir šių Taisyklių nuostatų turinio, vadovaujamasi Taisyklių nuostatomis.

▼M6

4 straipsnis

Bendras TARGET2 aprašymas

1.  TARGET2 teikia realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų paslaugą mokėjimams eurais, atsiskaitant centrinio banko pinigais per MM sąskaitas, T2S SLS vertybinių popierių sandoriams ir TIPS SLS momentiniams mokėjimams.

2.  TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] apdorojamos šios operacijos:

a) sandoriai, tiesiogiai atsirandantys iš Eurosistemos pinigų politikos operacijų arba susiję su jomis;

b) Eurosistemos užsienio valiutos keitimo operacijų atsiskaitymų eurais dalis;

c) atsiskaitymai už eurų pervedimus po atliktų operacijų tarptautinėse didelės vertės įskaitymo sistemose;

d) atsiskaitymai už eurų pervedimus po atliktų operacijų sisteminės reikšmės mažmeninių mokėjimų eurais sistemose;

e) piniginė atsiskaitymo už vertybinių popierių operacijas dalis;

f) likvidumo pervedimo iš T2S SLS į T2S SLS nurodymai, likvidumo pervedimo iš T2S SLS į MM nurodymai ir likvidumo pervedimo iš MM į T2S SLS nurodymai;

fa) momentinių mokėjimų nurodymai;

fb) mokėjimo grąžinimo nurodymai;

fc) likvidumo pervedimo iš TIPS SLS į MM nurodymai ir likvidumo pervedimo iš MM į TIPS SLS nurodymai; ir

g) bet kokios kitos TARGET2 dalyviams skirtos transakcijos eurais.

3.  TARGET2 teikia realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų paslaugą mokėjimams eurais, atsiskaitant centrinio banko pinigais per MM sąskaitas, T2S SLS ir TIPS SLS. TARGET2 yra įkurta ir veikia BTP pagrindu, per kurią mokėjimo nurodymai pateikiami, apdorojami bei galiausiai gaunami tokiu pačiu techniniu būdu. Kalbant apie technines T2S SLS operacijas, TARGET2 yra techniškai sukurta ir funkcionuoja T2S platformos pagrindu. Kalbant apie technines TIPS SLS operacijas, TARGET2 yra techniškai sukurta ir funkcionuoja TIPS platformos pagrindu. [Įterpti CB pavadinimą] yra paslaugų pagal šias Taisykles teikėjas. BTP teikiančių NCB ir 4CB veikimas ir neveikimas laikomi [įterpti CB pavadinimą] veikimu ir neveikimu, už kuriuos jis prisiima atsakomybę pagal toliau pateiktą 21 straipsnį. Pagal šias Taisykles dalyvavimas nesukuria sutartinių santykių tarp T2S SLS turėtojų ir BTP teikiančių NCB arba 4CB, kai bet kuris iš jų veikia kaip BTP teikiantys NCB arba 4CB. Nurodymai, pranešimai arba informacija, kuriuos T2S SLS turėtojas gauna iš BTP arba T2S platformos arba siunčia dėl paslaugų, teikiamų pagal šias Taisykles, laikomi gautais iš [įterpti CB pavadinimą] arba nusiųstais jam.

4.  TARGET2 teisiškai yra sudaryta kaip mokėjimo sistemų darinys, susidedantis iš visų TARGET2 komponento sistemų, kurios pagal Direktyvą 98/26/EB įgyvendinančius nacionalinės teisės aktus yra laikomos „sistemomis“. TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] yra laikoma „sistema“ pagal [įterpti atitinkamą teisinę nuostatą, įgyvendinančią Direktyvą 98/26/EB].

5.  Dalyvavimas TARGET2 vyksta dalyvaujant TARGET2 komponento sistemoje. Šios taisyklės apibrėžia TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] T2S SLS turėtojų ir [įterpti CB pavadinimą] abipuses teises ir pareigas. Mokėjimo nurodymų apdorojimo taisyklės pagal šias Taisykles (IV antraštinė dalis ir I priedėlis) taikomos visiems bet kurio T2S SLS turėtojo pateiktiems mokėjimo nurodymams arba gautiems mokėjimams.

▼M3

II ANTRAŠTINĖ DALIS

DALYVAVIMAS

5 straipsnis

Prisijungimo kriterijai

1.  Šie subjektai pateikę prašymą turi teisę tapti ►M6  T2S SLS turėtojais ◄ TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą]:

▼M6

a) Sąjungoje arba EEE įsteigtos kredito įstaigos, įskaitant, kai jos veikia per Sąjungoje arba EEE įsteigtą filialą;

b) ne EEE įsteigtos kredito įstaigos, jeigu jos veikia per Sąjungoje arba EEE įsteigtą filialą;

▼M3

c) valstybių narių NCB ir ECB,

jei a ir b punktuose nurodytiems subjektams netaikomos Europos Sąjungos Tarybos arba valstybių narių pagal Sutarties 65 straipsnio 1 dalies b punktą, 75 straipsnį arba 215 straipsnį priimtos ribojančios priemonės, kurių įgyvendinimas prieš tai pranešus ECB [įterpti CB/šalies nuorodą] nuomone yra nesuderinamas su sklandžiu TARGET2 veikimu.

2.  [Įterpti CB pavadinimą] gali, savo nuožiūra, ►M6  T2S SLS turėtojais ◄ pripažinti šiuos subjektus:

▼M7

a) valstybių narių centrinės ar regioninės valdžios iždo departamentus;

▼M3

b) valstybių narių valstybinio sektoriaus subjektus, turinčius teisę tvarkyti klientų sąskaitas;

▼M7

c)

 

i) Sąjungoje arba EEE įsteigtas investicines įmones, įskaitant, kai jos veikia per Sąjungoje arba EEE įsteigtą filialą, ir

ii) ne EEE įsteigtos investicines įmones, jeigu jos veikia per Sąjungoje arba EEE įsteigtą filialą;

▼M3

d) išorines sistemas valdančius ir kaip šių sistemų valdytojai veikiančius subjektus; ir

e) kredito įstaigas ar bet kuriuos a–d punktuose išvardytus subjektus, jei abiem atvejais jie yra įsteigti šalyje, su kuria Sąjunga yra sudariusi monetarinį susitarimą, leidžiantį bet kuriam tokiam subjektui dalyvauti Sąjungos mokėjimo sistemose pagal monetariniame susitarime nustatytas sąlygas, jei šalyje taikomas atitinkamas teisinis režimas prilygsta atitinkamiems Sąjungos teisės aktams.

3.  Elektroninių pinigų įstaigos, kaip apibrėžta [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/110/EB ( 25 ) 2 straipsnio 1 dalį], neturi teisės dalyvauti TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą].

6 straipsnis

Prašymo pateikimo procedūra

1.  Kad [įterpti CB pavadinimą] subjektui atidarytų ►M6  T2S SLS ◄ , toks subjektas turi atitikti 5 straipsnį įgyvendinančių [įterpti CB pavadinimą] nuostatų prisijungimo kriterijus ir:

a) atitikti šiuos techninius reikalavimus:

i) įrengti, valdyti, eksploatuoti ir stebėti IT infrastruktūrą, reikalingą teikti techninį ryšį BTP ir (arba) T2S platformai, ir teikti jai mokėjimo nurodymus, bei užtikrinti jos saugumą. Tam atlikti besikreipiantys dalyviai gali pasitelkti trečiąsias šalis, bet patys išlieka atsakingi. Visų pirma, tiesiogiai jungdamiesi prie T2S platformos, besikreipiantys ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ sudaro susitarimą su T2S tinklo paslaugų teikėju, kad gautų reikiamas ryšio paslaugas ir prieigą pagal I priedėlyje pateiktas technines specifikacijas, ir

ii) išlaikyti sertifikavimo bandymus ir gauti [įterpti CB pavadinimą] reikalaujamą patvirtinimą ir

b) atitikti šiuos teisinius reikalavimus:

i) pateikti nuomonę dėl gebėjimų III priedėlyje pateikta forma, jei [įterpti CB pavadinimą] dar negavo tokioje nuomonėje dėl gebėjimų pateiktinos informacijos ir pareiškimų kitomis aplinkybėmis, ir

▼M7

ii) ne Sąjungoje arba EEE įsteigtos kredito įstaigos ar investicinės įmonės, veikiančios per Sąjungoje arba EEE įsteigtą filialą – pateikti nuomonę dėl šalies III priedėlyje pateikta forma, jei [įterpti CB pavadinimą] dar negavo tokioje nuomonėje dėl šalies pateiktinos informacijos ir pareiškimų kitomis aplinkybėmis.

▼M3

2.  Subjektai, pageidaujantys atidaryti ►M6  T2S SLS ◄ , kreipiasi raštu į [įterpti CB pavadinimą] pridėdami bent šiuos dokumentus (informaciją):

a) užpildytas [įterpti CB pavadinimą] pateiktas pastovių duomenų rinkimo formas,

b) nuomonę dėl gebėjimų, jei [įterpti CB pavadinimą] reikalauja, ir

c) nuomonę dėl šalies, jei [įterpti CB pavadinimą] reikalauja.

▼M6

3.  [Įterpti CB pavadinimą] taip pat gali paprašyti bet kokios papildomos informacijos, kurią laiko būtina priimti sprendimui dėl prašymo atidaryti T2S SLS.

▼M3

4.  [Įterpti CB pavadinimą] atmeta prašymą atidaryti ►M6  T2S SLS ◄ , jei:

a) netenkinami 5 straipsnyje nurodyti prisijungimo kriterijai;

b) netenkinami vienas ar keli 1 dalyje numatyti dalyvavimo kriterijai ir (arba)

c) [įterpti CB pavadinimą] vertinimu, ►M6  T2S SLS ◄ atidarymas keltų grėsmę bendram TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ar bet kurios kitos TARGET2 komponento sistemos stabilumui, patikimumui ir saugumui arba kliudytų [įterpti CB pavadinimą] atlikti savo uždavinius, kaip apibrėžta [nurodyti atitinkamą nacionalinės teisės aktą] bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statute, arba, atsargumo sumetimais, laikomas keliančiu riziką.

▼M6

5.  [Įterpti CB pavadinimą] per vieną mėnesį nuo dienos, kai [įterpti CB pavadinimą] gavo prašymą atidaryti T2S SLS, pareiškėjui T2S SLS turėtojui raštu praneša savo sprendimą. Jei [įterpti CB pavadinimą], remdamasis 3 dalimi, prašo papildomos informacijos, [įterpti CB pavadinimą] savo sprendimą praneša per mėnesį nuo dienos, kai jis šią informaciją gavo iš pareiškėjo T2S SLS turėtojo. Bet koks neigiamas sprendimas yra pagrindžiamas.

▼M3

7 straipsnis

▼M6

T2S SLS turėtojai

▼M3

TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ►M6   T2S SLS turėtojai ◄ laikosi 6 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Jie [įterpti CB pavadinimą] turi bent vieną ►M6  T2S SLS ◄ .

8 straipsnis

Vertybinių popierių sąskaitų ir ►M6  T2S SLS ◄ jungtys

1.   ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ gali prašyti [įterpti CB pavadinimą] susieti jo ►M6  T2S SLS ◄ su viena ar daugiau vertybinių popierių sąskaitų, turimų jo paties arba jo klientų vardu, kurie turi vertybinių popierių sąskaitas viename ar daugiau dalyvaujančių CVPD.

2.   ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ , susiedami savo ►M6  T2S SLS ◄ su vertybinių popierių sąskaita (-omis) klientų vardu, kaip nustatyta 1 dalyje, yra atsakingi už susietų vertybinių popierių sąskaitų sąrašo sudarymą ir priežiūrą ir, kai taikoma, kliento užtikrinimo įkaitu parametro sukūrimą.

3.  Pateikus prašymą pagal 1 dalį laikoma, kad ►M6  T2S SLS ◄ turėtojas suteikė įgaliojimą CVPD, kuriame laikomos tokios susietos vertybinių popierių sąskaitos, debetuoti ►M6  T2S SLS ◄ sumomis, gautomis iš tose vertybinių popierių sąskaitose įvykdytų vertybinių popierių operacijų.

4.  3 dalis taikoma neatsižvelgiant į jokius ►M6  T2S SLS ◄ turėtojo susitarimus su CVPD ir (arba) vertybinių popierių sąskaitų turėtojais.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

ŠALIŲ PAREIGOS

9 straipsnis

[Įterpti CB pavadinimą] ir ►M6  T2S SLS turėtojų ◄ pareigos

1.  [Įterpti CB pavadinimą] ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ prašymu atidaro ir tvarko [vieną arba daugiau] ►M6  T2S SLS ◄ , išreikštą eurais. Jei šios Taisyklės ar teisės aktai nenumato kitaip, kad įvykdytų savo pareigas pagal šias Taisykles, [įterpti CB pavadinimą] naudoja visas pagrįstai įmanomas priemones, negarantuodamas rezultato.

2.   ►M6  T2S SLS ◄ paslaugų įkainiai nustatyti VI priedėlyje. Pagrindinės MM sąskaitos, su kuria susieta ►M6  T2S SLS ◄ , turėtojas yra atsakingas už tų užmokesčių mokėjimą.

3.   ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ užtikrina, kad jie yra prisijungę prie TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] darbo dienomis pagal V priedėlyje pateiktą veikimo tvarkaraštį.

4.   ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ [įterpti CB pavadinimą] pareiškia ir užtikrina, kad jo pareigų pagal šias Taisykles vykdymas nepažeidžia jokio jam taikomo įstatymo, reglamento ar poįstatyminio teisės akto ar kito jį įpareigojančio susitarimo.

5.   ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ užtikrina, kad likvidumas ►M6  T2S SLS ◄ sąskaitoje dienos metu būtų tinkamai valdomas. Šis įsipareigojimas apima reguliarios informacijos apie jų likvidumo padėtį gavimą, bet neapsiriboja tuo. [Įterpti CB pavadinimą] kasdien teikia sąskaitų ataskaitą kiekvienam tokią paslaugą T2S platformoje užsisakiusiam ►M6  T2S SLS turėtojui ◄ , jei ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ yra prisijungęs prie T2S platformos per T2S tinklo paslaugų teikėją.

10 straipsnis

Bendradarbiavimas ir apsikeitimas informacija

1.  Vykdydami pareigas ir naudodamiesi teisėmis pagal šias Taisykles, [įterpti CB pavadinimą] ir ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ glaudžiai bendradarbiauja, kad užtikrintų TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] stabilumą, patikimumą ir saugumą. Jie vienas kitam teikia visą informaciją ar dokumentus, susijusius su jų atitinkamų pareigų vykdymu ir su naudojimusi atitinkamomis teisėmis pagal šias Taisykles, nepažeisdami banko paslapties įsipareigojimų.

2.  [Įterpti CB pavadinimą] įkuria ir palaiko sistemos pagalbos tarnybą, skirtą padėti ►M6  T2S SLS ◄ turėtojams kilus su sistemos veikimu susijusiems sunkumams.

▼M6

3.  Atnaujinta informacija apie BTP platformos ir T2S platformos veikimo būseną prieinama atitinkamai TARGET2 informacinėje sistemoje (T2IS) ir TARGET2-Securities informacinėje sistemoje ECB interneto svetainėje. T2IS ir TARGET2 Securities informacinė sistema gali būti naudojamos norint gauti informaciją apie bet kurį įvykį, darantį poveikį normaliam atitinkamos platformos veikimui.

▼M3

4.  [Įterpti CB pavadinimą] ►M6  T2S SLS turėtojams ◄ pranešimus gali perduoti per transliacinius pranešimus ar bet kuriomis kitomis ryšio priemonėmis. ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ gali gauti informaciją per IKM, jei jie taip pat turi MM sąskaitą, arba kitu atveju – per T2S GVS.

5.   ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ yra atsakingi už esamų pastovių duomenų rinkimo formų atnaujinimą laiku ir už naujų pastovių duomenų rinkimo formų pateikimą [įterpti CB pavadinimą]. ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ yra atsakingi už su jais susijusios informacijos, kurią [įterpti CB pavadinimą] įveda į TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], tikslumo patikrinimą.

6.  [Įterpti CB pavadinimą] laikomas turinčiu teisę perduoti BTP teikiantiems NCB arba 4CB visą su ►M6  T2S SLS turėtojais ◄ susijusią informaciją, kuri BTP teikiantiems NCB arba 4CB gali būti reikalinga jiems atliekant paslaugų administratorių funkciją pagal su TARGET2 tinklo paslaugų teikėju ir (arba) T2S tinklo paslaugų teikėju sudarytą sutartį.

7.   ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ informuoja [įterpti CB pavadinimą] apie visus pasikeitimus dėl jų teisinių gebėjimų ir atitinkamų teisės aktų pakeitimus, darančius poveikį klausimams, išdėstytiems su jais susijusioje nuomonėje dėl šalies.

8.   ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ informuoja [įterpti CB pavadinimą] apie:

a) bet kokį naują vertybinių popierių sąskaitos, susietos su ►M6  T2S SLS ◄ vadovaujantis 8 straipsnio 1 dalimi, turėtoją, kurį jie priima, ir

b) bet kokius pasikeitimus, susijusius su a punkte nurodytų vertybinių popierių sąskaitų turėtojais.

▼M7

9.  T2S SLS turėtojai nedelsdami informuoja [įterpti CB pavadinimą] apie su jais susijusį įsipareigojimų nevykdymą arba jeigu jiems taikomos krizių prevencijos priemonės ar krizių valdymo priemonės, kaip numatyta Direktyvoje 2014/59/ES arba bet kuriuose lygiaverčiuose taikytinuose teisės aktuose.

▼M3

11 straipsnis

Pagrindinės MM sąskaitos paskyrimas, sustabdymas arba nutraukimas

1.   ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ paskiria pagrindinę MM sąskaitą, su kuria susieta ►M6  T2S SLS ◄ . Pagrindinė MM sąskaita gali būti laikoma kitoje nei [įterpti CB pavadinimą] TARGET2 komponento sistemoje ir gali priklausyti kitam juridiniam asmeniui nei ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ .

2.  Internetinę prieigą naudojantis dalyvis negali būti paskiriamas pagrindinės MM sąskaitos turėtoju.

3.  Jei pagrindinės MM sąskaitos turėtojas ir ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ yra skirtingi juridiniai asmenys ir jei paskirto pagrindinės MM sąskaitos turėtojo dalyvavimas yra sustabdomas arba nutraukiamas, [įterpti CB pavadinimą] ir ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ imasi visų pagrįstų ir praktiškų priemonių sumažinti bet kokią kylančią žalą ar nuostolius. ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ be nepagrįsto delsimo imasi visų reikiamų priemonių naujai pagrindinei MM sąskaitai paskirti, kuri būtų atsakinga už bet kokias neapmokėtas sąskaitas. Pagrindinės MM sąskaitos turėtojo sustabdymo arba nutraukimo dieną ir iki naujo pagrindinės MM sąskaitos turėtojo paskyrimo visos ►M6  T2S SLS ◄ likusios lėšos dienos pabaigoje perkeliamos į [įterpti CB pavadinimą] sąskaitą. Šioms lėšoms taikomos laikas nuo laiko atnaujinamos [įterpti nuorodą į Suderintų MM sąskaitos atidarymo ir tvarkymo TARGET2 taisyklių 12 straipsnio 5 dalį įgyvendinančias priemones] kompensavimo taisyklės.

4.  [Įterpti CB pavadinimą] neatsako už jokius ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ nuostolius, atsiradusius dėl pagrindinės MM sąskaitos turėtojo dalyvavimo sustabdymo arba nutraukimo.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

►M6  T2S SLS ◄ ATIDARYMAS IR TVARKYMAS BEI OPERACIJŲ APDOROJIMAS

12 straipsnis

►M6  T2S SLS ◄ atidarymas ir tvarkymas

1.  [Įterpti CB pavadinimą] kiekvienam ►M6  T2S SLS turėtojui ◄ atidaro ir tvarko bent vieną ►M6  T2S SLS ◄ . ►M6  T2S SLS ◄ identifikuojama ►M6  unikaliu iki 34 simbolių sąskaitos numeriu ◄ , kurios struktūra yra tokia:



 

Pavadinimas

Formatas

Turinys

A dalis

Sąskaitos tipas

Lygiai 1 simbolis

„L“ (angl. C) lėšų sąskaitoms

Centrinio banko šalies kodas

Lygiai 2 simboliai

ISO šalies kodas 3166–1

Valiutos kodas

Lygiai 3 simboliai

EUR

B dalis

Sąskaitos turėtojas

Lygiai 11 simbolių

BIC kodas

C dalis

Sąskaitos sub-klasifikacija

Iki 17 simbolių

►M6  T2S SLS turėtojo ◄ pateikiamas laisvas tekstas (raidės ir skaitmenys)

2.   ►M6  T2S SLS ◄ neleidžiama turėti neigiamo balanso.

3.  Per naktį ►M6  T2S SLS ◄ negali būti laikomos jokios lėšos. Darbo dienos pradžioje ir pabaigoje ►M6  T2S SLS ◄ balansai yra lygūs nuliui. Laikoma, kad darbo dienos pabaigoje ►M6  T2S SLS ◄ turėtojas nurodė [įterpti CB pavadinimą] pervesti bet kokį likutį, kaip apibrėžta V priedėlyje, į 11 straipsnio 1 dalyje nurodytą pagrindinę MM sąskaitą.

4.   ►M6  T2S SLS ◄ yra naudojama tik laikotarpiu nuo T2S dienos pradžios ir T2S dienos pabaigos, kaip apibrėžta T2S vartotojų detaliosiose funkcinėse specifikacijose (VDFS).

5.   ►M6  T2S SLS ◄ palūkanos nekaupiamos.

13 straipsnis

Operacijos, kurias galima atlikti per ►M6  T2S SLS ◄

►M6  T2S SLS turėtojui ◄ paskyrus reikalingą vertybinių popierių sąskaitą (-as), ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ savo arba savo kliento vardu per ►M6  T2S SLS ◄ gali atlikti šias operacijas:

a)  ►M6  likvidumo pervedimo iš T2S SLS į MM nurodymus ◄ ;

b)  ►M6  likvidumo pervedimo iš T2S SLS į T2S SLS nurodymus ◄ ;

c) atsiskaitymus už iš T2S platformos kylančius lėšų nurodymus, ir

d) lėšų pervedimus tarp ►M6  T2S SLS ◄ ir [įterpti CB pavadinimą] ►M6  T2S SLS ◄ IIIa priedo 8 ir 9 dalyse numatytu atveju.

14 straipsnis

Mokėjimo nurodymų priėmimas ir atmetimas

1.   ►M6  SLS turėtojų ◄ pateikti mokėjimo nurodymai yra laikomi [įterpti CB pavadinimą] priimtais, jei:

a) mokėjimo pranešimas atitinka T2S tinklo paslaugų teikėjo nustatytas taisykles;

b) mokėjimo pranešimas atitinka TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] formatavimo taisykles ir sąlygas bei yra patikrintas dėl I priedėlyje apibrėžto dvigubo įrašo ir

c) tais atvejais, kai mokėtojo arba gavėjo dalyvavimas sustabdytas, iš sustabdyto dalyvio CB yra gautas aiškus sutikimas.

2.  [Įterpti CB pavadinimą] nedelsdamas atmeta mokėjimo nurodymą, kuris neatitinka 1 dalyje nustatytų sąlygų. [Įterpti CB pavadinimą] informuoja ►M6  T2S SLS turėtoją ◄ apie kiekvieną mokėjimo nurodymo atmetimą, kaip nurodyta I priedėlyje.

▼M6

3.  T2S platforma prideda savo laiko žymą (timestamp) mokėjimo nurodymams apdoroti pagal jų gavimo seką.

▼M3

15 straipsnis

Likvidumo rezervavimas ir blokavimas

1.  Dalyviai gali rezervuoti arba blokuoti likvidumą savo ►M6  T2S SLS ◄ . Tai nereiškia atsiskaitymo garantijos bet kokios trečiosios šalies atžvilgiu.

2.  Dalyvis, prašydamas rezervuoti arba blokuoti likvidumo sumą, nurodo [įterpti CB pavadinimą] šia suma sumažinti naudotinas lėšas.

3.  Prašymas rezervuoti yra nurodymas, pagal kurį rezervacija yra apdorojama, jei naudotinų lėšų yra lygiai tiek arba daugiau nei rezervuotina suma. Jei naudotinų lėšų yra mažiau, jos yra rezervuojamos, ir trūkumas gali būti padengiamas gaunamu likvidumu tol, kol atsiranda pilna rezervacijos suma.

4.  Prašymas blokuoti yra nurodymas, pagal kurį blokavimo prašymas yra apdorojamas, jei naudotinų lėšų yra lygiai tiek arba daugiau nei blokuotina suma. Jei naudotinų lėšų yra mažiau, jokia suma nėra blokuojama ir prašymas blokuoti yra iš naujo pateikiamas tuomet, kai naudotinų lėšų pakanka visai prašymo blokuoti sumai.

5.  Bet kuriuo darbo dienos, kurią prašymas rezervuoti arba blokuoti likvidumą buvo apdorotas, metu dalyvis gali nurodyti [įterpti CB pavadinimą] atšaukti rezervavimą arba blokavimą. Dalinis atšaukimas yra neleidžiamas.

6.  Visi prašymai rezervuoti arba blokuoti likvidumą pagal šį straipsnį pasibaigia darbo dienos pabaigoje.

16 straipsnis

Įtraukimo momentas, neatšaukiamumo momentas

1.  Pagal Direktyvos 98/26/EB 3 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį ir 5 straipsnį ir [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias šiuos Direktyvos 98/26/EB straipsnius] laikoma, kad ►M6  likvidumo pervedimo iš T2S SLS į T2S SLS nurodymai ◄ arba ►M6  likvidumo pervedimo iš T2S SLS į MM nurodymai ◄ įtraukiami į TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ir tampa neatšaukiami tuo momentu, kai debetuojama atitinkamo ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ ►M6  T2S SLS ◄ . ►M6  Likvidumo pervedimo iš MM į T2S SLS nurodymus ◄ reglamentuoja Suderintos MM sąskaitos atidarymo ir tvarkymo TARGET2 taisyklės, taikytinos TARGET2 komponento sistemai, iš kurios jie kyla.

▼M6

2.  Pagal Direktyvos 98/26/EB 3 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį ir 5 straipsnį ir [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias šiuos Direktyvos 98/26/EB straipsnius], visose T2S SLS atliekamose operacijose, taikomos šios taisyklės.

a) Visose T2S SLS atliekamose operacijose, kai du atskiri pervedimo nurodymai atitinka vienas kitą, laikoma, kad tokie pervedimo nurodymai įtraukiami į TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] tuo momentu, kai jie T2S platformos paskelbiami suderinamais su T2S techninėmis taisyklėmis, ir tampa neatšaukiami tuo momentu, kai T2S platformoje operacijai suteikiamas statusas „atitinka“; arba

b) Kaip a punkto išimtis, operacijose, kuriose dalyvauja vienas dalyvaujantis CVPD, turintis atskirą atitinkantį komponentą, kai pervedimo nurodymai yra tiesiogiai siunčiami tam dalyvaujančiam CVPD, kad būtų sugretinami tame atskirame komponente, laikoma, kad pervedimo nurodymai įtraukiami į TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] tuo momentu, kai jie to dalyvaujančio CVPD paskelbiami suderinamais su T2S techninėmis taisyklėmis, ir tampa neatšaukiami tuo momentu, kai T2S platformoje operacijai suteikiamas statusas „atitinka“. CVPD, kuriems taikomos šio b punkto nuostatos, sąrašas yra pateikiamas ECB interneto svetainėje.

▼M6 —————

▼M3

V ANTRAŠTINĖ DALIS

SAUGUMO REIKALAVIMAI, NENUMATYTI ATVEJAI IR VARTOTOJŲ SĄSAJOS

17 straipsnis

Veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūros

Neįprasto išorės ar bet kokio kito įvykio atveju, kuris paveikia ►M6  T2S SLS ◄ operacijas, taikomos IV priedėlyje apibrėžtos veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūros.

18 straipsnis

Saugumo reikalavimai

1.  Kad apsaugotų savo sistemas nuo neteisėtos prieigos ir naudojimo, ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ įgyvendina atitinkamas saugumo kontrolės priemones. ►M6  T2S SLS turėtojai išimtinai patys atsako už savo sistemų konfidencialumo apsaugą, vientisumą ir prieinamumą. ◄

2.   ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ informuoja [įterpti CB pavadinimą] apie bet kokius su saugumu susijusius incidentus savo techninėse infrastruktūrose ir, tam tikrais atvejais, apie su saugumu susijusius incidentus, kurie įvyksta trečiųjų šalių paslaugų teikėjų techninėse infrastruktūrose. ►M6  [Įterpti CB pavadinimą] gali paprašyti išsamesnės informacijos apie incidentą ir paprašyti, kad T2S SLS turėtojas imtųsi tinkamų priemonių užkirsti kelią tokio įvykio pasikartojimui. ◄

▼M7

3.  [Įterpti CB pavadinimą] visiems T2S SLS turėtojams ir (arba) T2S SLS turėtojams, kuriuos [įterpti CB pavadinimą] laiko svarbiais, gali nustatyti papildomus saugumo reikalavimus, ypač dėl kibernetinio saugumo ar sukčiavimo prevencijos.

▼M3

19 straipsnis

Vartotojų sąsajos

1.   ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ arba pagrindinės MM sąskaitos turėtojas, veikdamas savo vardu, prisijungti prie tos ►M6  T2S SLS ◄ naudoja abi šias priemones arba vieną iš jų:

a) tiesioginis prisijungimas prie T2S platformos U2A arba A2A režimu, arba

b)  ►M6  IKM ◄ kartu su TARGET2 pridėtinės vertės paslaugomis T2S.

2.  Tiesioginis prisijungimas prie T2S platformos leidžia ►M6  T2S SLS turėtojams ◄ :

a) prisijungti ir, kai taikoma, iš dalies pakeisti su jų sąskaitomis susijusią informaciją;

b) valdyti likvidumą ir inicijuoti likvidumo pervedimo nurodymus iš ►M6  T2S SLS ◄ .

3.   ►M6  IKM ◄ kartu su TARGET2 pridėtinės vertės paslaugomis T2S leidžia pagrindinės MM sąskaitos turėtojui:

a) susipažinti su jų sąskaitomis susijusia informacija;

b) valdyti likvidumą ir inicijuoti likvidumo pervedimo nurodymus į ir iš ►M6  T2S SLS ◄ .

Su ►M6  IKM ◄ susijusi papildoma techninė informacija yra pateikta [įterpti nacionalines nuostatas, įgyvendinančias gairių II priedo I priedėlį].

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

KOMPENSAVIMAS, ATSAKOMYBĖS TAIKYMAS IR ĮRODYMAI

20 straipsnis

Kompensavimo schema

Tuo atveju, kai dėl techninių BTP arba T2S platformos sutrikimų lėšos lieka ►M6  T2S SLS ◄ per naktį, [įterpti CB pavadinimą], vadovaudamasis II priedėlyje nustatyta specialia procedūra, atitinkamiems dalyviams pasiūlo kompensaciją.

21 straipsnis

Atsakomybės taikymas

1.  Vykdydami savo įsipareigojimus pagal šias Taisykles, [įterpti CB pavadinimą] ir ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ vienas kito atžvilgiu yra susaistyti bendrąja pagrįsto rūpestingumo pareiga.

2.  [Įterpti CB pavadinimą] savo ►M6  T2S SLS turėtojams ◄ atsako sukčiavimo (įskaitant tyčinį nusižengimą, bet neapsiribojant juo) arba didelio neatsargumo atvejais dėl bet kokių nuostolių, atsiradusių eksploatuojant TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą]. Paprasto neatsargumo atvejais, [įterpti CB pavadinimą] atsakomybė apribojama ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ tiesioginiais nuostoliais, t. y. susijusios operacijos suma ir (arba) palūkanų už ją praradimu, išskyrus bet kokius netiesioginius nuostolius.

3.  [Įterpti CB pavadinimą] neatsako už bet kokius nuostolius, atsirandančius dėl techninės infrastruktūros (įskaitant [įterpti CB pavadinimą] kompiuterių infrastruktūros, programų, duomenų, taikomųjų programų arba tinklų, bet jais neapsiribojant) sutrikimų ar gedimų, jei tokie sutrikimai ar gedimai atsiranda nepaisant, kad [įterpti CB pavadinimą] įgyvendino tas priemones, kurios yra pagrįstai reikalingos siekiant apsaugoti tokią infrastruktūrą nuo sutrikimų ar gedimų bei pašalinti tokių sutrikimų ar gedimų pasekmes (į pastarąsias įtraukiant (bet neapsiribojant) IV priedėlyje nurodytų veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūrų inicijavimą ir įvykdymą).

4.  [Įterpti CB pavadinimą] neatsako:

a)  ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ sukeltų nuostolių dalį arba

b) jei nuostoliai atsiranda dėl [įterpti CB pavadinimą] nekontroliuojamų išorės įvykių (force majeure).

▼M6

5.  Nepaisant [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias Direktyvą (ES) 2015/2366], 1–4 dalys taikomos tokia apimtimi, jog [įterpti CB pavadinimą] atsakomybė gali būti atmetama.

▼M3

6.  [Įterpti CB pavadinimą] ir ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ imasi visų pagrįstų ir praktiškų priemonių sumažinti bet kokią šiame straipsnyje nurodytą žalą ar nuostolius.

7.  [Įterpti CB pavadinimą] kai kuriuos arba visus savo įsipareigojimus pagal šias Taisykles gali pavesti savo vardu vykdyti trečiosioms šalims, ypač telekomunikacijų ar kitų tinklų teikėjams arba kitiems subjektams, jei to reikia [įterpti CB pavadinimą] įsipareigojimams įvykdyti, arba jei tokia yra įprasta rinkos praktika. [Įterpti CB pavadinimą] įsipareigojimas apribojamas tinkamu bet kokių tokių trečiųjų šalių parinkimu ir jų įgaliojimu, ir atitinkamai apribojama [įterpti CB pavadinimą] atsakomybė. Šioje dalyje BTP teikiantys NCB ir 4CB nelaikomi trečiosiomis šalimis.

22 straipsnis

Įrodymai

1.  Jei šiose Taisyklėse nenumatyta kitaip, visi ►M6  T2S SLS ◄ mokėjimų ir su mokėjimų apdorojimu susiję pranešimai, tokie kaip debeto arba kredito patvirtinimai ar sąskaitos išrašai, tarp [įterpti CB pavadinimą] ir ►M6  T2S SLS turėtojų ◄ siunčiami per T2S tinklo paslaugų teikėjo tinklą.

2.  [Įterpti CB pavadinimą] arba T2S tinklo paslaugų teikėjo saugomi elektroniniai arba rašytiniai pranešimų įrašai priimami kaip [įterpti CB pavadinimą] apdorotų mokėjimų įrodymo priemonės. Išsaugotas elektronine forma arba atspausdintas T2S tinklo paslaugų teikėjo originalus pranešimas laikomas įrodymo priemone, neatsižvelgiant į originalaus pranešimo formą.

3.  Jei sutrinka ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ ryšys su T2S tinklo paslaugų teikėju, ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ naudoja kitas pranešimų perdavimo priemones, susitartas su [įterpti CB pavadinimą]. Tokiais atvejais, išsaugotas elektronine forma arba atspausdintas [įterpti CB pavadinimą] pateiktas pranešimas turi tokią pačią įrodomąją vertę kaip ir originalus pranešimas, neatsižvelgiant į jo formą.

4.  [Įterpti CB pavadinimą] [įterpti laikotarpį, kurio reikalaujama pagal atitinkamą nacionalinės teisės aktą] saugo visus pateiktų mokėjimo nurodymų ir ►M6  T2S SLS turėtojų ◄ gautų mokėjimų įrašus nuo tada, kai tie mokėjimo nurodymai yra pateikti ir mokėjimai gauti; bet kokio TARGET2 ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ , kuris, vadovaujantis Europos Sąjungos Tarybos arba valstybių narių priimtomis ribojančiomis priemonėmis, nuolat stebimas, atžvilgiu visi tokie įrašai turi apimti bent penkerius metus arba daugiau, jei to reikalauja specialios taisyklės.

5.  Paties [įterpti CB pavadinimą] registrai ir įrašai (išsaugoti popieriuje, mikrofilmuose, mikrokortose elektronine ar magnetine forma, bet kokia kita mechaniškai atgaminama forma ar kitaip išsaugoti) traktuojami kaip ►M6  T2S SLS turėtojų ◄ bet kokių įsipareigojimų ir bet kokių faktų bei įvykių, kuriais remiasi šalys, įrodymo priemonės.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

►M6  T2S SLS ◄ NUTRAUKIMAS IR UŽDARYMAS

23 straipsnis

►M6  T2S SLS ◄ trukmė ir paprastas nutraukimas

1.  Nepažeidžiant 24 straipsnio, ►M6  T2S SLS ◄ yra atidaryta TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] neterminuotai.

2.   ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ bet kuriuo metu gali nutraukti savo ►M6  T2S SLS ◄ TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] apie tai įspėjęs prieš 14 darbo dienų, jei su [įterpti CB pavadinimą] nesusitaria dėl trumpesnio įspėjimo laikotarpio.

3.  [Įterpti CB pavadinimą] bet kuriuo metu gali nutraukti ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ ►M6  T2S SLS ◄ TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] apie tai įspėjęs prieš tris mėnesius, jei su ►M6  T2S SLS turėtoju ◄ nesusitaria dėl kitokio įspėjimo laikotarpio.

4.  Pasibaigus ►M6  T2S SLS ◄ , 27 straipsnyje nustatyti konfidencialumo įsipareigojimai dar galioja penkerius metus nuo pabaigos dienos.

5.  Pasibaigus ►M6  T2S SLS ◄ , ji uždaroma, kaip nurodyta 25 straipsnyje.

24 straipsnis

Sustabdymas ir išimtinis dalyvavimo nutraukimas

1.   ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ dalyvavimas TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] nutraukiamas arba sustabdomas nedelsiant be išankstinio įspėjimo, jei įvyksta vienas iš šių įsipareigojimų nevykdymo įvykių:

a) iškeliama nemokumo byla ir (arba)

b)  ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ nebeatitinka 5 straipsnyje nustatytų prisijungimo kriterijų.

▼M6

Krizių prevencijos priemonių ar krizių valdymo priemonių ėmimasis, kaip tai nurodytaDirektyvoje 2014/59/ES(*), taikant šią dalį T2S SLS sąskaitos turėtojo atžvilgiu nėra automatiškai vertinamas kaip nemokumo bylos iškėlimas.

▼M3

2.  [Įterpti CB pavadinimą] gali be išankstinio įspėjimo nutraukti arba sustabdyti ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ dalyvavimą TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], jei:

a) įvyksta vienas arba daugiau įsipareigojimų nevykdymo įvykių (kitų, nei nurodyti 1 dalyje);

b)  ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ iš esmės pažeidžia šias Taisykles;

c)  ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ neįvykdo bet kurio esminio įsipareigojimo [įterpti CB pavadinimą];

d)  ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ yra pašalinamas arba kitaip nustoja būti T2S Uždaros vartotojų grupės (UVG) nariu; ir (arba)

e) įvyksta bet koks kitas su ►M6  T2S SLS turėtoju ◄ susijęs įvykis, kuris, [įterpti CB pavadinimą] vertinimu, keltų grėsmę bendram TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ar bet kurios kitos TARGET2 komponento sistemos stabilumui, patikimumui ir saugumui, arba kuris kliudytų [įterpti CB pavadinimą] atlikti savo uždavinius, kaip apibrėžta [nurodyti atitinkamą nacionalinės teisės aktą] bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statute, arba, atsargumo sumetimais, laikomas keliančiu riziką.

3.  Priimdamas sprendimą pagal 2 dalį, [įterpti CB pavadinimą] atsižvelgia, inter alia, į nevykdomų įsipareigojimų ar a–c punktuose nurodytų įvykių svarbą.

4.  

►M4  a) Tuo atveju, jei [įterpti CB pavadinimą] sustabdo arba nutraukia ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ dalyvavimą TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] pagal 1 arba 2 dalį, [įterpti CB pavadinimą] nedelsiant informuoja IKM transliaciniu pranešimu arba T2S transliaciniu pranešimu tą ►M6  T2S SLS turėtoją ◄ , kitus CB ir ►M6  T2S SLS turėtojus ◄ bei MM sąskaitos turėtojus visose TARGET2 komponento sistemose apie tokį sustabdymą arba nutraukimą. Laikoma, kad šis pranešimas pateiktas pranešimą gavusio MM sąskaitos turėtojo buveinės CB. ◄

▼M4 —————

▼M3

c) Kai dalyviai gauna tokį IKM transliacinį pranešimą (MM sąskaitos turėtojų atveju) arba T2S transliacinį pranešimą ( ►M6  T2S SLS turėtojų ◄ atveju), laikoma, kad šie dalyviai buvo informuoti apie ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ dalyvavimo TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] arba kitoje TARGET2 komponento sistemoje nutraukimą arba sustabdymą. Dalyviai padengia bet kokius nuostolius, kilusius dėl mokėjimo nurodymo pateikimo dalyviams, kurių dalyvavimas sustabdytas arba nutrauktas, jei tas mokėjimo nurodymas į TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] buvo įtrauktas gavus IKM transliacinį pranešimą arba T2S transliacinį pranešimą, atsižvelgiant į tai, kuria 19 straipsnyje numatyta technine galimybe ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ naudojasi.

5.  Nutraukus ►M6  T2S SLS ◄ turėtojo dalyvavimą, TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] nepriima jokių naujų mokėjimo nurodymų tokiam ►M6  T2S SLS turėtojui ◄ arba iš tokio ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ .

▼M5

6.  Jei ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ dalyvavimas TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] yra sustabdytas kitais pagrindais, nei nurodyti 1 dalies a punkte, visi jo gautini ir pateikti mokėjimo nurodymai yra pateikiami atsiskaitymui tik tuomet, kai juos specialiai priima sustabdytojo ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ CB.

▼M5

7.  Jei ►M6  T2S SLS sąskaitos turėtojo ◄ dalyvavimas TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] yra sustabdytas pagrindais, nurodytais 1 dalies a punkte, visi to ►M6  T2S SLS sąskaitos turėtojo ◄ pateikti mokėjimo nurodymai yra apdorojami tik remiantis jo atstovų nurodymais, įskaitant tuos atstovus, kuriuos paskyrė kompetentinga institucija arba teismas, pavyzdžiui, ►M6  T2S SLS sąskaitos turėtojo ◄ nemokumo administratorius arba remiantis vykdytinu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu, kuriame yra nurodymai, kaip mokėjimai turi būti apdorojami. Visi gautini mokėjimai apdorojami pagal 6 dalį.

▼M3

25 straipsnis

►M6  T2S SLS ◄ uždarymas

1.   ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ gali prašyti [įterpti CB pavadinimą] uždaryti jų ►M6  T2S SLS ◄ bet kuriuo metu, jei apie tai [įterpti CB pavadinimą] jie įspėja prieš 14 darbo dienų.

2.  [Įterpti CB pavadinimą], nutraukdamas dalyvavimą, remdamasis atitinkamai 23 arba 24 straipsniu, uždaro atitinkamo ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ ►M6  T2S SLS ◄ po to, kai apmokami arba grąžinami bet kokie neapmokėti mokėjimo nurodymai ir buvo pasinaudota savo teisėmis į įkeitimą ir įskaitymą, kaip nurodyta 26 straipsnyje.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26 straipsnis

[Įterpti CB pavadinimą] teisės į įkeitimą ir įskaitymą

1.  [Įterpti, jei taikoma: Užtikrinant bet kokius esamus arba būsimus reikalavimus, kylančius iš šalių teisinių santykių, ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ esami ir būsimi teigiami balansai jo ►M6  T2S SLS ◄ yra įkeičiami [įterpti CB pavadinimą].]

1a. [Įterpti, jei taikoma: ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ esami ir būsimi reikalavimai [įterpti CB pavadinimą], kylantys dėl teigiamo balanso ►M6  T2S SLS ◄ , pervedami [įterpti CB pavadinimą] kaip įkaitas užtikrinti bet kokius [įterpti CB pavadinimą] esamus ar būsimus reikalavimus dalyviui, kylančius iš [įterpti nuorodą į priemonę, įgyvendinančią šias Taisykles]. Toks įkaitas laikomas pateiktu vien esant faktui, kad lėšos buvo įrašytos į ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ ►M6  T2S SLS ◄ .]

1b. [Įterpti, jei taikoma: Užtikrinant bet kokius esamus ir būsimus reikalavimus, kylančius iš šalių teisinių santykių, ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ esami ir būsimi teigiami balansai jų ►M6  T2S SLS ◄ yra užtikrinami kintamo dydžio skolininko disponuojamu įkaitu [įterpti CB pavadinimą].]

2.  [Įterpti, jei taikoma: [Įterpti CB pavadinimą] turi 1 dalyje nurodytą teisę, net jei jo reikalavimai yra tik sąlyginiai arba dar nesuėjo jų terminas.]

3.  [Įterpti, jei taikoma: Dalyvis, veikdamas kaip ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ , patvirtina įkeitimo [įterpti CB pavadinimą], kuriame ta ►M6  T2S SLS ◄ buvo atidaryta, pateikimą; šis patvirtinimas yra įkeisto turto pateikimas [įterpti CB pavadinimą], numatytas pagal [įterpti atitinkamą šalies pavadinimą] teisę. Bet kokios sumos, sumokėtos į ►M6  T2S SLS ◄ , kurios balansas yra įkeistas, vien dėl fakto, kad yra įmokėtos, yra neatšaukiamai be jokių apribojimų įkeistos kaip užtikrinimo priemonė, kad užtikrinti įsipareigojimai būtų visiškai įvykdyti.]

4.  Įvykus:

a) įsipareigojimų nevykdymo atvejui, nurodytam 24 straipsnio 1 dalyje; arba

b) bet kuriam kitam įsipareigojimų nevykdymo atvejui arba įvykiui, nurodytam 24 straipsnio 2 dalyje, dėl kurio buvo nutrauktas arba sustabdytas ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ dalyvavimas, nepaisant bet kokios nemokumo bylos iškėlimo ►M6  T2S SLS turėtojui ◄ ir nepaisant dalyvio teisių perleidimo, teismo ar kitokio arešto arba kitokio ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ teisių pasikeitimo;

visi ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ įsipareigojimai automatiškai ir tuoj pat vykdomi prieš terminą be išankstinio įspėjimo ir nereikalaujant išankstinio jokios kompetentingos institucijos patvirtinimo. Be to, dvišaliai ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ ir [įterpti CB pavadinimą] įsipareigojimai automatiškai įskaitomi tarpusavyje, o šalis, skolinga didesnę sumą, sumoka kitai šaliai skirtumą.

5.  [Įterpti CB pavadinimą], remdamasis 4 dalimi, nedelsdamas praneša ►M6  T2S SLS turėtojui ◄ apie bet kokį įskaitymą po to, kai toks įskaitymas įvykdomas.

6.  [Įterpti CB pavadinimą] gali be išankstinio įspėjimo debetuoti bet kurią ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ ►M6  T2S SLS ◄ suma, kurią ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ yra skolingas [įterpti CB pavadinimą], atsiradusią iš teisinių ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ ir [įterpti CB pavadinimą] santykių.

27 straipsnis

Konfidencialumas

1.  [Įterpti CB pavadinimą] laiko konfidencialia visą neskelbtiną arba slaptą informaciją, įskaitant, kai tokia informacija yra susijusi su ►M6  T2S SLS turėtojui ◄ arba ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ klientams priklausančia mokėjimų, technine arba organizacine informacija, jei ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ arba jo klientas nepateikė rašytinio sutikimo atskleisti ją [įterpti šią frazę, jei taikoma pagal nacionalinius teisės aktus: arba tokį atskleidimą leidžia, arba jo reikalauja [įterpti nuorodą į šalies pavadinimą] teisė].

▼M6

1a.  Nukrypdamas nuo 1 dalies, T2S SLS turėtojas sutinka, kad informacija apie bet kokius veiksmus, kurių imtasi pagal 24 straipsnį, nelaikoma konfidencialia informacija.

▼M5

2.  Nukrypdamas nuo 1 dalies, ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ sutinka, kad [įterpti CB pavadinimą] gali atskleisti TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] veikimo metu gautą su ►M6  T2S SLS turėtoju ◄ , kitomis tos pačios grupės ►M6  T2S SLS turėtojų ◄ turimomis ►M6  T2S SLS ◄ arba ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ klientais susijusią ►M6  mokėjimas ◄ , techninę arba organizacinę informaciją a) kitiems CB arba trečiosioms šalims, kurios yra susijusios su TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] veikimu, kiek to reikia veiksmingam TARGET2 veikimui arba ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ ar jo grupės padėties stebėjimui, b) kitiems CB, siekiant vykdyti analizę, reikalingą rinkos operacijoms, pinigų politikos funkcijoms, finansiniam stabilumui arba finansinei integracijai, arba ►M7  c) valstybių narių ir Sąjungos prudencinės priežiūros, pertvarkymo ir sistemų priežiūros institucijoms, įskaitant CB, kiek to reikia jų viešųjų užduočių atlikimui, ir visais tokiais atvejais, jei atskleidimas neprieštarauja taikomai teisei. ◄ [Įterpti CB pavadinimą] neatsako už tokio atskleidimo finansines ir komercines pasekmes.

3.  Nukrypdamas nuo 1 dalies, ir jei dėl to netampa įmanoma tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti ►M6  T2S SLS turėtoją ◄ arba ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ klientus, [įterpti CB pavadinimą] gali naudoti, atskleisti arba paskelbti su ►M6  T2S SLS turėtoju ◄ arba ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ klientais susijusią mokėjimų informaciją statistikos, istoriniais, moksliniais arba kitais tikslais vykdydamas savo viešąsias funkcijas arba, kai kiti viešieji subjektai, kuriems informacija yra atskleista, vykdo savo funkcijas.

▼M3

4.  Su TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] veikimu susijusi informacija, prie kurios ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ turėjo prieigą, gali būti naudojama tik šiose Taisyklėse nustatytiems tikslams. ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ tokią informaciją laiko konfidencialia, jei [įterpti CB pavadinimą] aiškiai nepateikė rašytinio pritarimo ją atskleisti. ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ užtikrina, kad bet kurios trečiosios šalys, kurias jie samdo kaip išorės išteklius, kurioms paveda užduotis, darančias poveikį arba galinčias daryti poveikį jų įsipareigojimų vykdymui pagal šias Taisykles, arba su kuriomis tokioms užduotims atlikti sudaro rangos sutartis, yra susaistytos šio straipsnio konfidencialumo reikalavimų.

5.  Kad būtų apmokėti mokėjimo nurodymai, [įterpti CB pavadinimą] yra įgaliojamas apdoroti ir perduoti reikalingus duomenis T2S tinklo paslaugų teikėjui.

28 straipsnis

Duomenų apsauga, pinigų plovimo prevencija, administracinės ar ribojančios priemonės ir susiję klausimai

1.  Laikoma, kad ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ žino ir laikosi visų savo įsipareigojimų, susijusių su teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo, su padidinta platinimo rizika susijusios branduolinės veiklos ir branduolinių ginklų pristatymo sistemų plėtojimo prevenciją, ypač įgyvendindami atitinkamas priemones, susijusias su bet kokiais jų ►M6  T2S SLS ◄ debetuojamais arba kredituojamais ►M6  mokėjimas ◄ . Prieš sudarydami sutartinius santykius su T2S tinklo paslaugų teikėju, ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ taip pat susipažįsta su jo duomenų pakartotinio pateikimo politika.

2.  Laikoma, kad ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ įgaliojo [įterpti CB pavadinimą] gauti bet kokią su jais susijusią informaciją iš nacionalinių arba užsienio finansų ar priežiūros institucijų arba prekybos subjekto, jei tokia informacija reikalinga dėl ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ dalyvavimo TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą].

3.   ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ , veikdami kaip mokėtojo ar gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjai, laikosi reikalavimų, išplaukiančių iš jiems taikomų administracinių arba ribojančių priemonių, privalomų pagal Sutarties 75 arba 215 straipsnį, įskaitant reikalavimus pateikti pranešimus ir (arba) gauti kompetentingos institucijos sutikimą vykdyti operacijas. Be to:

a) kai [įterpti CB pavadinimą] yra ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ , kuris yra mokėtojas, mokėjimo paslaugų teikėjas:

i)  ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ pateikia reikalaujamą pranešimą arba gauna sutikimą centrinio banko, kuris pirmiausia privalo pateikti pranešimą arba gauti sutikimą, vardu ir pateikia [įterpti CB pavadinimą] įrodymus apie pateiktą pranešimą arba gautą sutikimą;

▼M6

ii) T2S SLS turėtojas neįtraukia likvidumo pervedimo iš T2S SLS į MM nurodymo arba likvidumo pervedimo iš T2S SLS į T2S SLS nurodymo, išskyrus tokius likvidumo pervedimo tarp skirtingų to paties T2S SLS turėtojo sąskaitų nurodymus, į TARGET2 tol, kol negauna patvirtinimo iš [įterpti CB pavadinimą], kad reikalaujamas pranešimas pateiktas arba gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas gavo sutikimą, arba toks sutikimas gautas to mokėjimo paslaugų teikėjo vardu;

▼M3

b) kai [įterpti CB pavadinimą] yra ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ , kuris yra gavėjas, mokėjimo paslaugų teikėjas, ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ pateikia reikalaujamą pranešimą arba gauna sutikimą centrinio banko, kuris pirmiausia privalo pateikti pranešimą arba gauti sutikimą, vardu ir pateikia [įterpti CB pavadinimą] įrodymus apie pateiktą pranešimą arba gautą sutikimą.

Šioje dalyje terminai „mokėjimo paslaugų teikėjas“, „mokėtojas“ ir „gavėjas“ vartojami taikytinose administracinėse arba ribojančiose priemonėse nustatyta prasme.

29 straipsnis

Pranešimai

1.  Išskyrus atvejus, kai šiose Taisyklėse numatyta kitaip, visi pagal šias Taisykles reikalaujami arba leidžiami pranešimai siunčiami registruotu paštu, faksimiliniu ryšiu ar kitaip raštu arba pranešimu, kurio autentiškumas patvirtintas, per T2S tinklo paslaugų teikėją. Pranešimai, skirti [įterpti CB pavadinimą], pateikiami [įterpti CB pavadinimą] [įterpti mokėjimų sistemų departamento arba atitinkamo CB padalinio pavadinimą] vadovui [įterpti atitinkamą CB adresą] arba [įterpti CB BIC adresą]. ►M6  T2S SLS turėtojui ◄ skirti pranešimai siunčiami ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ kartkartėmis [įterpti CB pavadinimą] nurodomu adresu, fakso numeriu arba BIC adresu.

2.  Įrodinėjant, kad pranešimas buvo išsiųstas, pakanka įrodyti, kad pranešimas buvo pristatytas atitinkamu adresu, arba kad pranešimo vokas buvo tinkamai adresuotas ir išsiųstas paštu.

3.  Visi pranešimai pateikiami [įterpti atitinkamą kalbą ir (arba) nuorodą į anglų kalbą].

4.   ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ yra susaistyti visų [įterpti CB pavadinimą] formų ir dokumentų, kuriuos ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ užpildė ir (arba) pasirašė, pateikė pagal 1 ir 2 dalį, ir kuriuos [įterpti CB pavadinimą] pagrįstai mano gavęs iš ►M6  T2S SLS turėtojų ◄ , jų darbuotojų ar atstovų, įskaitant (bet neapsiribojant) pastovių duomenų rinkimo formas, kaip nurodyta 6 straipsnio 2 dalies a punkte, ir 10 straipsnio 5 dalyje numatytą informaciją.

30 straipsnis

Sutartiniai santykiai su T2S tinklo paslaugų teikėju

1.  Kiekvienas ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ su T2S tinklo paslaugų teikėju gali sudaryti atskirą susitarimą dėl teiktinų paslaugų, susijusių su ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ naudojimusi ►M6  T2S SLS ◄ . Teisinius ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ ir T2S tinklo paslaugų teikėjo santykius išimtinai reglamentuoja jų atskiras susitarimas.

2.  T2S tinklo paslaugų teikėjo teiktinos paslaugos nėra [įterpti CB pavadinimą] TARGET2 atžvilgiu atliekamų paslaugų dalis.

3.  [Įterpti CB pavadinimą] neatsako už jokius T2S tinklo paslaugų teikėjo (įskaitant jo direktorių, personalo ir subrangovų) veiksmus, klaidas arba neveikimą ar už ►M6  T2S SLS turėtojų ◄ pasirinktų trečiųjų asmenų, suteikiančių prieigą prie T2S tinklo paslaugų teikėjo tinklo, veiksmus, klaidas arba neveikimą.

31 straipsnis

Dalinio pakeitimo procedūra

[Įterpti CB pavadinimą] gali bet kuriuo metu vienašališkai iš dalies pakeisti šias Taisykles, įskaitant jų priedėlius. Šių Taisyklių, įskaitant jų priedėlių, daliniai pakeitimai skelbiami [įterpti atitinkamas paskelbimo priemones]. Laikoma, kad sutinkama dėl dalinių pakeitimų, jei ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ per 14 dienų, kai sužinojo apie tokius dalinius pakeitimus, aiškiai nepareiškia prieštaravimo. Jei ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ prieštarauja daliniam pakeitimui, [įterpti CB pavadinimą] turi teisę nedelsdamas nutraukti ir uždaryti to ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ ►M6  T2S SLS ◄ TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą].

32 straipsnis

Trečiosios šalies teisės

1.   ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ be rašytinio [įterpti CB pavadinimą] sutikimo trečiajai šaliai neperleidžia, neįkeičia bei nepriskiria jokių teisių, prievolių, įsipareigojimų ir reikalavimų, kylančių iš šių Taisyklių arba susijusių su jomis.

2.  Šios Taisyklės nesukuria jokių teisių arba įsipareigojimų, susijusių su kitais subjektais nei [įterpti CB pavadinimą] ir TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ .

33 straipsnis

Taikoma teisė, jurisdikcija ir vykdymo vieta

1.  Dvišalius [įterpti CB pavadinimą] ir TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ►M6  T2S SLS turėtojų ◄ santykius reglamentuoja [įterpti nuorodą į šalies pavadinimą] teisė.

2.  Nepažeidžiant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo kompetencijos, bet kokie ginčai, kylantys dėl dalyko, susijusio su 1 dalyje nurodytais santykiais, patenka į išimtinę [įterpti CB buveinės vietą] kompetentingų teismų kompetenciją.

3.  Su teisiniais [įterpti CB pavadinimą] ir ►M6  T2S SLS turėtojų ◄ santykiais susijusio vykdymo vieta yra [įterpti CB buveinės vietą].

34 straipsnis

Atskiriamumas

Jei kuri nors šių Taisyklių nuostata yra arba tampa nebegaliojanti, tai nekliudo taikyti visas kitas šių Taisyklių nuostatas.

35 straipsnis

Įsigaliojimas ir privalomumas

1.  Šios Taisyklės įsigalioja nuo [įterpti atitinkamą datą].

2.  [Įterpti, jei tinkama pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus: besikreipiantys subjektai, prašydami ►M6  T2S SLS ◄ TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], automatiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis tarpusavyje ir [įterpti CB pavadinimą] atžvilgiu].]




I priedėlis

▼M6

T2S SPECIALIŲJŲ LĖŠŲ SĄSKAITŲ PARAMETRAI – TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

▼M3

Kartu su Taisyklėmis, sąveikai su T2S platforma taikomos šios nuostatos:

1.    Techniniai infrastruktūros, tinklo ir formato reikalavimai dalyvaujant TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą]

1. Apsikeitimui pranešimais T2S naudojasi T2S tinklo paslaugos teikėjo paslaugomis. Kiekvienas tiesioginį prisijungimą naudojantis ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ turi prisijungimą prie bent vieno T2S tinklo paslaugos teikėjo saugaus IP tinklo.

2. Kad galėtų dalyvauti TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], kiekvienas ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ privalo atlikti testus, kad įrodytų savo techninius ir operacinius gebėjimus.

3. Likvidumo pervedimo nurodymams pateikti ►M6  T2S SLS ◄ naudojamasi T2S tinklo paslaugos teikėjo paslaugomis. Likvidumo pervedimo nurodymai nukreipiami tiesiogiai T2S IP ir juose turi būti pateikiama ši informacija:

a) likvidumo pervedimų tarp dviejų ►M6  T2S SLS ◄ atveju – unikalūs ir siunčiančio, ir gaunančio ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ 34 simbolių sąskaitų numeriai arba

b) likvidumo pervedimų iš ►M6  T2S SLS ◄ į MM sąskaitą atveju – unikalus siunčiančio ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ 34 simbolių sąskaitos numeris ir gaunančios MM sąskaitos numeris.

4. Apsikeitimui informacija su T2S platforma gali būti naudojami A2A arba U2A režimai. Apsikeitimo pranešimais tarp ►M6  T2S SLS ◄ ir T2S platformos saugumas užtikrinamas naudojantis T2S tinklo paslaugos teikėjo pasiūlyta Viešojo rakto infrastruktūros (angl. k. Public Key Infrastructure, PKI) paslauga. Informacija apie PKI paslaugą yra išdėstyta tokio T2S tinklo paslaugos teikėjo pateiktuose dokumentuose.

5.  ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ laikosi ISO20022 pranešimų struktūros ir laukų užpildymo sąlygų. Visi pranešimai apima Business Application Header (BAH). Pranešimų struktūra, laukų užpildymo sąlygos ir BAH yra apibrėžti ISO dokumentuose, taikant T2S nustatytus apribojimus, kaip aprašyta T2S VDFS 3.3.3 dalyje Pinigų valdymas (angl. k. Cash Management, camt).

6. Laukų turinys patikrinamas T2S platformos lygmeniu pagal T2S VDFS reikalavimus.

2.    Pranešimų rūšys

Priklausomai nuo užsakymo, apdorojamos šios sistemos pranešimų rūšys:



Pranešimo rūšis

Aprašymas

(camt.003)

GetAccount

(camt.004)

ReturnAccount

(camt.005)

GetTransaction

(camt.006)

ReturnTransaction

(camt.009)

GetLimit

(camt.010)

ReturnLimit

(camt.011)

ModifyLimit

(camt.012)

DeleteLimit

(camt.018)

GetBusinessDayInformation

(camt.019)

ReturnBusinessDayInformation

(camt.024)

ModifyStandingOrder

(camt.025)

Receipt

(camt.050)

LiquidityCreditTransfer

(camt.051)

LiquidityDebitTransfer

(camt.052)

BankToCustomerAccountReport

(camt.053)

BankToCustomerStatement

(camt.054)

BankToCustomerDebitCreditNotification

(camt.064)

LimitUtilisationJournalQuery

(camt.065)

LimitUtilisationJournalReport

(camt.066)

IntraBalanceMovementInstruction

(camt.067)

IntraBalanceMovementStatusAdvice

(camt.068)

IntraBalanceMovementConfirmation

(camt.069)

GetStandingOrder

(camt.070)

ReturnStandingOrder

(camt.071)

DeleteStandingOrder

(camt.072)

IntraBalanceMovementModificationRequest

(camt.073)

IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice

(camt.074)

IntraBalanceMovementCancellationRequest

(camt.075)

IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice

(camt.078)

IntraBalanceMovementQuery

(camt.079)

IntraBalanceMovementQueryResponse

(camt.080)

IntraBalanceModificationQuery

(camt.081)

IntraBalanceModificationReport

(camt.082)

IntraBalanceCancellationQuery

(camt.083)

IntraBalanceCancellationReport

(camt.084)

IntraBalanceMovementPostingReport

(camt.085)

IntraBalanceMovementPendingReport

3.    Tikrinimas dėl dvigubo įrašo

1. Visi likvidumo pervedimo nurodymai patikrinami dėl dvigubo įrašo, siekiant pašalinti tuos likvidumo pervedimo nurodymus, kurie buvo pateikti daugiau negu vieną kartą.

2. Tikrinami šie parametrai:

 nurodymo nuoroda (End to End Id);

 debeto ir kredito sąskaita ( ►M6  T2S SLS ◄ arba MM sąskaita) ir

 nurodyta suma.

3. Jeigu visi 2 punkte aprašyti naujai pateikto likvidumo pervedimo nurodymo laukai sutampa su atitinkamais priimto, bet dar neapmokėto likvidumo pervedimo nurodymo arba per paskutines tris darbo dienas apmokėto likvidumo pervedimo nurodymo laukais, naujai pateiktas likvidumo pervedimo nurodymas atmetamas.

4.    Klaidų kodai

Jei likvidumo pervedimo nurodymas atmetamas dėl neatitikimo 3 dalies 2 punto laukams, ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ gauna būsenos patarimo pranešimą [camt.025], kaip aprašyta T2S VDFS 4.1 dalyje.

5.    Atsiskaitymo inicijavimas

1. Skubiems likvidumo pervedimo nurodymams specialios XML žymos nereikalaujama.

2. Iš anksto nustatyti likvidumo pervedimo nurodymai ir periodiniai likvidumo pervedimo nurodymai atsiskaitymo dieną gali būti inicijuojami tam tikru laiku arba įvykus tam tikram įvykiui:

 atsiskaitymui tam tikru laiku naudojama XML žyma „Time(/ExctnTp/Tm/)“;

 atsiskaitymui įvykus tam tikram įvykiui naudojama XML žyma „(EventType/ExctnTp/Evt/)“.

3. Periodinių likvidumo pervedimo nurodymų galiojimo periodas nustatomas tokiomis XML žymomis: „FromDate/VldtyPrd/FrDt/“ ir „ToDate/VldtyPrd/ToDt/“.

6.    Likvidumo pervedimo nurodymų apmokėjimas

Likvidumo pervedimo nurodymai nepanaikinami, neperrikiuojami (nekeičiama jų vieta eilėje) ir už juos neapmokama atliekant priešpriešinius mokėjimus.

Skirtingi likvidumo pervedimo nurodymų statusai aprašyti T2S VDFS 1.6.4 dalyje.

7.    U2A ir A2A režimų naudojimas

1. U2A ir A2A režimai gali būti naudojami informacijai gauti ir likvidumui valdyti. Apsikeitimą informacija ir kontrolės priemonių taikymą techniškai užtikrinantys komunikacijų tinklai yra T2S tinklo paslaugų teikėjų tinklai. ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ gali naudoti šiuos režimus:

a) „programa programai“ režimą (A2A)

Taikant A2A, informacija ir pranešimai perduodami tarp T2S platformos ir ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ vidaus programos. Todėl ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ turi užtikrinti tinkamos programos apsikeitimui XML pranešimais (užklausomis ir atsakymais) buvimą.

b) „vartotojas programai“ režimas (U2A)

U2A leidžia tiesioginę komunikaciją tarp ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ ir T2S GVS. Informacija pateikiama naršyklėje, veikiančioje AK sistemoje. U2A prieigai užtikrinti IT infrastruktūra turi palaikyti slapukų ir JavaScript veikimą. Išsamesnė informacija pateikiama T2S vartotojo žinyne.

2. U2A režime pastovius duomenis galima peržiūrėti. Informacija ekrane pateikiama tik anglų kalba.

3. Informacija pateikiama taikant „užklausų“ režimą, t. y. kiekvienas ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ turi paprašyti informacijos, kad ją gautų.

4. Prieigos prie U2A ir A2A režimo teisės suteikiamos naudojant T2S GVS.

5. „Kilmės neatmetimo“ (angl. k. Non Repudiation of Origin, NRO) parašas leidžia pranešimo gavėjui įrodyti, kad toks pranešimas išleistas ir nebuvo pakeistas.

6. Jei ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ turi techninių problemų ir negali pateikti jokio likvidumo pervedimo nurodymo, jis gali susisiekti su savo centriniu banku, kuris dėdamas visas pastangas veiks ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ vardu.

8.    Susiję dokumentai

Išsamesnė informacija ir pavyzdžiai, paaiškinantys šias taisykles, pateikiami T2S VDFS ir T2S vartotojo žinyne, kartkartėmis iš dalies pakeičiamame ir skelbiamame ECB interneto svetainėje anglų kalba.




II priedėlis

TARGET2 KOMPENSAVIMO, SUSIJUSIO SU ►M6  T2S SLS ◄ ATIDARYMU IR TVARKYMU, SCHEMA

1.    Bendrieji principai

a) Jei įvyksta techniniai TARGET2 sutrikimai, ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ gali pateikti kompensacijos reikalavimus pagal TARGET2 kompensavimo schemą, aprašytą šiame priedėlyje.

b) Jei ECB valdančioji taryba nenusprendė kitaip, TARGET2 kompensavimo schema netaikoma, jei techniniai TARGET2 sutrikimai atsiranda dėl išorinių įvykių, kurių atitinkami CB pagrįstai negali kontroliuoti, arba dėl trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo.

c) Kompensavimas pagal TARGET2 kompensavimo schemą yra vienintelė kompensavimo procedūra techninių TARGET2 sutrikimų atveju. Tačiau ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ , reikalaudami nuostolių atlyginimo, gali naudoti kitas teisines priemones. Jei ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ sutinka su kompensacija, siūloma pagal TARGET2 kompensavimo schemą, tai kartu reiškia ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ neatšaukiamą sutikimą atsisakyti visų reikalavimų dėl tų mokėjimo nurodymų, kurių atžvilgiu jis priima kompensaciją (įskaitant reikalavimus atlyginti netiesioginius nuostolius), kuriuos jis gali turėti bet kurio CB atžvilgiu, o atitinkamo kompensacijos mokėjimo gavimo faktas reiškia visišką ir galutinį tokių reikalavimų įvykdymą. ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ pagal TARGET2 kompensavimo schemą gautos sumos ribose užtikrina, kad atitinkami CB neturės tenkinti jokių kitų reikalavimų, kuriuos pateiks bet kuris kitas dalyvis ar bet kuris kitas trečiasis asmuo to mokėjimo nurodymo ar to mokėjimo atžvilgiu.

d) Kompensacijos pasiūlymo pateikimas nereiškia [įterpti CB pavadinimą] ar bet kurio kito CB atsakomybės dėl techninių TARGET2 sutrikimų pripažinimo.

2.    Sąlygos kompensacijos pasiūlymams

a) Mokėtojas gali pateikti administracinio mokesčio ir palūkanų kompensavimo reikalavimą, jei dėl techninių TARGET2 sutrikimų likvidumo pervedimo nurodymas nebuvo apmokėtas tą darbo dieną, kurią jis buvo priimtas.

b) Gavėjas gali pateikti administracinio mokesčio reikalavimą, jei dėl techninių TARGET2 sutrikimų jis negavo mokėjimo, kurį jis tikėjosi gauti tam tikrą darbo dieną. Gavėjas taip pat gali pateikti palūkanų kompensavimo reikalavimą, jei yra patenkintos viena ar daugiau iš šių sąlygų:

i) dalyvių, kurie gali naudotis ribinio skolinimosi galimybe, atveju: dėl techninių TARGET2 sutrikimų gavėjas naudojosi ribinio skolinimosi galimybe ir (arba)

ii) visų dalyvių atveju: buvo techniškai neįmanoma pasinaudoti pinigų rinka arba toks refinansavimas buvo neįmanomas dėl kitų objektyviai pagrįstų priežasčių.

3.    Kompensacijos apskaičiavimas

a) Kompensacijos pasiūlymo mokėtojui atveju:

i) administracinis mokestis yra 50 eurų už pirmą neapmokėtą mokėjimo nurodymą, 25 eurai už kiekvieną iš keturių paskesnių tokių mokėjimo nurodymų ir 12,50 eurų už kiekvieną kitą tokį mokėjimo nurodymą. Administracinis mokestis kiekvienam gavėjui apskaičiuojamas atskirai;

▼M4

ii) palūkanų kompensacija nustatoma taikant kiekvieną dieną nustatomą bazinę normą. Ši bazinė norma yra mažesnioji iš šių normų: euro vienos nakties palūkanų vidurkio indekso (EONIA) normos ir ribinio skolinimosi normos. Bazinė norma taikoma dėl techninių TARGET2 sutrikimų neapmokėto mokėjimo nurodymo sumai už kiekvieną laikotarpio dieną nuo faktinio arba, 2 dalies b punkto ii papunktyje nurodytų mokėjimo nurodymų atveju, planuoto mokėjimo nurodymo pateikimo dienos iki dienos, kurią mokėjimo nurodymas buvo arba galėjo būti sėkmingai apmokėtas. Palūkanos arba mokėjimai atsiradę padėjus neapmokėtų mokėjimo nurodymų lėšas kaip indėlį Eurosistemoje, iš kompensacijos sumos išskaičiuojami arba prie jos pridedami; ir

▼M3

iii) palūkanų kompensacija nemokama, jeigu ir tiek, kiek neapmokėtų mokėjimo nurodymų lėšos buvo investuotos į rinką arba panaudotos privalomųjų atsargų reikalavimams patenkinti.

b) Kompensacijos pasiūlymo gavėjui atveju:

i) administracinis mokestis yra 50 eurų už pirmą neapmokėtą mokėjimo nurodymą, 25 eurai už kiekvieną iš keturių paskesnių tokių mokėjimo nurodymų ir 12,50 euro už kiekvieną kitą tokį mokėjimo nurodymą. Administracinis mokestis kiekvienam mokėtojui apskaičiuojamas atskirai;

ii) taikomas a punkto ii papunktyje nustatytas palūkanų kompensacijos skaičiavimo metodas, tačiau mokėtinos palūkanų kompensacijos norma yra lygi skirtumui tarp ribinio skolinimosi normos ir bazinės normos, o kompensacijos dydis skaičiuojamas nuo ribinio skolinimosi galimybės sumos, panaudotos dėl techninių TARGET2 sutrikimų.

4.    Procedūrinės taisyklės

a) Kompensacijos reikalavimas pateikiamas naudojant reikalavimo formą, kurią galima rasti [įterpti CB pavadinimą] interneto svetainėje anglų kalba (žr. [įterpti nuorodą į CB interneto svetainę]). Mokėtojai pateikia atskirą reikalavimo formą kiekvieno gavėjo atžvilgiu, o gavėjai pateikia atskirą reikalavimo formą kiekvieno mokėtojo atžvilgiu. Reikalavimo formoje nurodytai informacijai patvirtinti pridedama pakankama papildoma informacija ir dokumentai. Konkretaus mokėjimo ar mokėjimo nurodymo atžvilgiu gali būti pateiktas tik vienas reikalavimas.

b) Per keturias savaites nuo techninių TARGET2 sutrikimų atsiradimo ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ pateikia savo reikalavimo formas [įterpti CB pavadinimą]. [Įterpti CB pavadinimą] prašoma papildoma informacija ir įrodymai pateikiami per dvi savaites nuo tokio prašymo pateikimo.

c) [Įterpti CB pavadinimą] peržiūri reikalavimus ir persiunčia juos ECB. Jei ECB valdančioji taryba nenusprendžia kitaip ir nepraneša ►M6  T2S SLS turėtojams ◄ , visi gauti reikalavimai vertinami ir kompensacijos pasiūlymai pateikiami ne vėliau kaip per 14 savaičių nuo techninių TARGET2 sutrikimų atsiradimo.

d) [Įterpti CB pavadinimą] apie c dalyje nurodyto vertinimo rezultatus praneša atitinkamiems ►M6  T2S SLS turėtojams ◄ . Jei, atlikus vertinimą, pateikiamas kompensacijos pasiūlymas, atitinkami ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ per keturias savaites nuo pranešimo apie tokį pasiūlymą gavimo kiekviename reikalavime nurodyto kiekvieno mokėjimo ar mokėjimo nurodymo atžvilgiu priima šį pasiūlymą arba jį atmeta, pasirašydami standartinį priėmimo raštą (naudodami formą, kurią galima rasti [įterpti CB pavadinimą] tinklavietėje (žr. [įterpti nuorodą į CB tinklavietę]). Jei [įterpti CB pavadinimą] tokio rašto negauna per keturias savaites, laikoma, kad atitinkami ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ atmetė kompensacijos pasiūlymą.

e) Gavęs ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ raštą dėl kompensacijos priėmimo, [įterpti CB pavadinimą] atlieka kompensacijos mokėjimus. Kompensacijos mokėjimų atžvilgiu palūkanos nemokamos.




III priedėlis

NUOMONIŲ DĖL GEBĖJIMŲ IR ŠALIES PAVYZDINĖS SĄLYGOS

NUOMONIŲ DĖL TARGET2 ►M6  T2S SLS TURĖTOJŲ ◄ GEBĖJIMŲ PAVYZDINĖS SĄLYGOS

[Įterpti CB pavadinimą]

[adresas]

Dalyvavimas [sistemos pavadinimas]

[vieta]

[data]

Gerb. p.

Mes, [vidaus arba nepriklausomi] teisininkai, atstovaujantys [nurodyti ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ ar ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ filialo pavadinimą] interesams, buvome paprašyti pateikti šią nuomonę dėl klausimų, kylančių dėl [jurisdikcija, kurioje ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ yra įsteigtas, toliau – jurisdikcija] teisės aktų, susijusių su [ ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ pavadinimas] (toliau – ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ ) dalyvavimu [TARGET2 komponento sistemos pavadinimas] (toliau – Sistema).

Ši nuomonė apima tuos [jurisdikcija] teisės aktus, kurie galiojo jos pateikimo momentu. Tam, kad pagrįstume šią nuomonę, nenagrinėjome jokios kitos jurisdikcijos teisės aktų, šiuo atžvilgiu nereiškiame jokių pastabų ir nedarome jokių išvadų. Visi toliau pateikti teiginiai ir išvados pagal [jurisdikcijos] teisės aktus taikomi vienodai tikslumo ir galiojimo požiūriu, nepriklausomai nuo to, ar pateikdamas likvidumo pervedimo nurodymus ir gaudamas likvidumo pervedimus ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ veikia per savo pagrindinę buveinę, ar per vieną ar daugiau filialų, įsteigtų valstybėje, kurioje taikoma [jurisdikcija], arba kitose valstybėse.

I.   IŠNAGRINĖTI DOKUMENTAI

Siekdami pagrįsti šią nuomonę, mes išnagrinėjome:

1.  ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ [nurodyti atitinkamus steigimo dokumentus], galiojančių šios nuomonės pateikimo metu, patvirtintas kopijas;

2. [jei taikoma] išrašą iš [nurodyti atitinkamą įmonių registrą] ir iš [jei taikoma] [kredito įstaigų ar atitinkamą registrą];

3. [tiek, kiek taikoma] licencijos ar kito dokumento, įrodančio ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ teisę teikti bankines, investicines, lėšų pervedimo ar kitas finansines paslaugas [jurisdikcijoje], kopiją;

4. [jei taikoma] ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ valdybos ar atitinkamo valdymo organo [įterpti datą] priimto nutarimo, įrodančio ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ sutikimą laikytis Sistemos dokumentuose numatytų nuostatų (kaip apibrėžta toliau), kopiją; ir

5. [nurodyti visus įgaliojimus ir kitus dokumentus, kuriuose nurodyta ar kurie įrodo, kad asmuo arba asmenys, kurie pasirašo atitinkamus Sistemos dokumentus (kaip apibrėžta toliau) ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ vardu, turi tam teisę];

ir visus kitus šiai nuomonei pateikti būtinus arba tinkamus dokumentus, susijusius su ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ įsteigimu, teisėmis ir įgaliojimais (toliau – ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ dokumentai).

Siekdami pagrįsti šią nuomonę, mes taip pat išnagrinėjome:

1. [įterpti datą] patvirtintas Sistemos [įterpti nuorodą į Suderintas Specialios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo TARGET2 taisykles įgyvendinančias taisykles] (toliau – Taisyklės) ir

2. […].

Taisyklės ir […] toliau vadinami Sistemos dokumentais, o kartu su ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ dokumentais – Dokumentais.

II.   PRIELAIDOS

Pateikdami šią nuomonę, darome šias prielaidas apie Dokumentus:

1. mums buvo pateikti Sistemos dokumentų originalai arba tikros kopijos;

2. Sistemos dokumentų sąlygos ir juose numatytos teisės ir pareigos yra galiojančios ir teisiškai privalomos pagal [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] teisę, kurią jie yra pasirinkę taikytina, o pasirinkimas Sistemos dokumentams taikyti [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] teisę yra galimas pagal [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] teisę;

3.  ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ dokumentai yra galiojantys ir teisėti, yra tinkamai patvirtinti, priimti ar sudaryti ir, kai būtina, pateikti atitinkamų šalių; ir

4.  ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ dokumentai yra teisiškai privalomi šalims, kurioms jie skirti, o jų sąlygos nėra pažeistos.

III.   NUOMONĖS DĖL ►M6  T2S SLS TURĖTOJO ◄

A.  ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ yra juridinis asmuo, tinkamai įsteigtas ir įregistruotas arba kitaip tinkamai įkurtas pagal [jurisdikcijos] teisę.

B.  ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ turi visus reikalingus juridinio asmens įgaliojimus įgyvendinti ir vykdyti teises ir pareigas, numatytas Sistemos dokumentuose, kurių šalimi jis yra.

C.  ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ teisių ir pareigų priėmimas ar įgyvendinimas ir vykdymas pagal Sistemos dokumentus, kurių šalimi jis yra, jokiu būdu nepažeis jokių [jurisdikcijos] teisės aktų nuostatų, taikomų ►M6  T2S SLS turėtojui ◄ ar ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ dokumentams.

D.  ►M6  T2S SLS turėtojui ◄ nereikia jokių papildomų įgaliojimų, leidimų, sutikimų, dokumentų pateikimų, registravimų, notaro ar kitų patvirtinimų iš [pagal jurisdikciją] kompetentingų teismo ar valdžios, teisinių ar valstybės institucijų dėl Sistemos dokumentų priėmimo, galiojimo arba vykdymo arba teisių ir pareigų pagal juos įgyvendinimui.

E.  ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ ėmėsi visų būtinų veiksmų ir kitų priemonių, reikalingų pagal [jurisdikcijos] teisę, kad jo pareigos pagal Sistemos dokumentus būtų teisėtos, galiojančios ir saistančios.

Ši nuomonė sudaryta joje nurodytą dieną ir skirta tik [įterpti CB pavadinimą] ir [ ►M6  T2S SLS turėtojui ◄ ]. Jokie kiti asmenys negali remtis šia nuomone, o jos turinys negali būti atskleistas be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo jokiems kitiems asmenims, išskyrus numatytus jos gavėjus ir jų interesams atstovaujančius teisininkus, taip pat Europos Centrinį Banką ir Europos centrinių bankų sistemos nacionalinius centrinius bankus [ir [jurisdikcijos] nacionalinį centrinį banką/atitinkamas valdymo institucijas].

Pagarbiai

[parašas]

NUOMONIŲ DĖL ŠALIES TARGET2 NE EEE ►M6  T2S SLS TURĖTOJAMS ◄ PAVYZDINĖS SĄLYGOS

[Įterpti CB pavadinimą]

[adresas]

[sistemos pavadinimas]

[vieta]

[data]

Gerb. p.

Mes, [nepriklausomi] teisininkai, atstovaujantys [nurodyti ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ ar ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ filialo pavadinimą] (toliau – ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ ) interesams dėl klausimų, kylančių iš [ ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ įsteigimo vietos jurisdikcijos (toliau – jurisdikcija)] teisės, buvome paprašyti pateikti šią nuomonę pagal [jurisdikcijos] teisės aktus dėl ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ dalyvavimo sistemoje, kuri yra TARGET2 sudėtinė dalis (toliau – Sistema). Nuorodos į [jurisdikcijos] teisę apima visus taikytinus [jurisdikcijos] teisės aktus. Mes pareiškiame šią nuomonę pagal [jurisdikcijos] teisę, ypač atsižvelgdami į ►M6  T2S SLS turėtoją ◄ , įsteigtą ne [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] dėl teisių ir pareigų, kylančių iš dalyvavimo Sistemoje, kaip numatyta toliau apibrėžtuose Sistemos dokumentuose.

Ši nuomonė apima tuos [jurisdikcijos] teisės aktus, kurie galiojo jos pateikimo momentu. Tam, kad pagrįstume šią nuomonę, nenagrinėjome jokios kitos jurisdikcijos teisės aktų, šiuo atžvilgiu nereiškiame jokių pastabų ir nedarome jokių išvadų. Mes darėme prielaidą, kad jokios kitos jurisdikcijos teisės aktuose nėra nieko, kas darytų įtaką šiai nuomonei.

1.   IŠNAGRINĖTI DOKUMENTAI

Siekdami pagrįsti šią nuomonę, mes išnagrinėjome toliau išvardytus ir kitus dokumentus, kuriuos laikėme reikalingais ar tinkamais:

1. [įterpti datą] patvirtintas Sistemos [įterpti nuorodą į Suderintas Specialios lėšų sąskaitos atidarymo ir tvarkymo TARGET2 taisykles įgyvendinančias taisykles] (toliau – Taisyklės) ir

2. bet kokius kitus dokumentus, taikomus Sistemai ir (arba) ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ ir kito dalyvio santykiams Sistemoje, bei dalyvių Sistemoje ir [įterpti CB pavadinimą] santykiams.

Taisyklės ir […] toliau vadinami Sistemos dokumentais.

2.   PRIELAIDOS

Pateikdami šią nuomonę, darome šias prielaidas apie Sistemos dokumentus:

1. Sistemos dokumentai yra galiojantys ir teisėti, yra tinkamai patvirtinti, priimti ar sudaryti ir, kai būtina, pateikti atitinkamų šalių;

2. Sistemos dokumentų sąlygos ir juose numatytos teisės ir pareigos yra galiojančios ir teisiškai privalomos pagal [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] teisę, kurią jie yra pasirinkę taikytina, o pasirinkimas Sistemos dokumentams taikyti [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] teisę yra galimas pagal [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] teisę;

3. dokumentai, mums pateikti kaip kopijos ar pavyzdžiai, atitinka originalus.

3.   NUOMONĖ

Remdamiesi tuo, kas išdėstyta pirmiau, ir kiekvienu atveju atsižvelgdami į tai, kas numatyta toliau, darome išvadą, kad:

3.1.    Konkrečios šalies teisiniai aspektai [kiek taikytina]

Šie [jurisdikcijos] teisės aktų požymiai atitinka ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ pareigas, kylančias iš Sistemos dokumentų, ir jokiu būdu jų nepanaikina: [konkrečios šalies teisinių aspektų sąrašas].

▼M7

3.2.    Bendrieji nemokumo ir krizių valdymo klausimai

3.2.a.  Nemokumo ir krizių valdymo bylų rūšys

Nemokumo bylų rūšys (įskaitant sureguliavimo ar sanavimo bylas), kurios šioje nuomonėje apima visas bylas dėl T2S SLS turėtojo turto arba bet kurio T2S SLS turėtojo filialo, veikiančio pagal [jurisdikciją], kurios gali būti iškeltos T2S SLS turėtojui pagal [jurisdikciją], yra tik šios: [išvardyti bylas originalo kalba su vertimu į anglų kalbą] (visos kartu toliau vadinamos „nemokumo bylomis“).

Be nemokumo bylų, T2S SLS turėtojui, bet kokiam jo turtui ar filialui, veikiančiam pagal [jurisdikciją], gali būti keliamos pagal [jurisdikciją] [išvardyti visas taikytinas moratoriumo, administravimo ar kitas bylas, dėl kurių mokėjimo nurodymai T2S SLS turėtojui ir (arba) T2SSLS turėtojo mokėjimo nurodymai gali būti sustabdyti ar apriboti, arba panašias bylas, įskaitant krizių prevencijos priemones ir krizių valdymo priemones, lygiavertes apibrėžtoms Direktyvoje 2014/59/ES, originalo kalba su vertimu į anglų kalbą] (visos kartu toliau vadinamos bylomis).

3.2.b.  Nemokumo susitarimai

[Jurisdikcija] arba tam tikri valstybiniai dariniai [jurisdikcijoje], kaip nurodyta, yra šių nemokumo susitarimų šalis (-ys): [nurodyti, jei taikoma, tuos, kurie turi arba gali turėti įtaką šiai nuomonei].

▼M3

3.3.    Sistemos dokumentų vykdymas

Atsižvelgiant į tai, kas toliau išdėstyta, visos Sistemos dokumentų nuostatos bus įpareigojančios ir vykdytinos pagal jų sąlygas pagal [jurisdikcijos] teisės aktus, ypač jei ►M6  T2S SLS turėtojui ◄ iškeliamos nemokumo bylos ar kitos bylos.

Taigi mes manome, kad:

3.3.a.    Likvidumo pervedimo nurodymų apdorojimas

Taisyklių [skyrių sąrašo] nuostatos dėl likvidumo pervedimo nurodymų apdorojimo yra galiojančios ir vykdytinos. Ypač, visi likvidumo pervedimo nurodymai, apdoroti vadovaujantis šiais skyriais, bus galiojantys, įpareigojantys ir vykdytini pagal [jurisdikcijos] teisės aktus. Taisyklių nuostata, apibrėžianti tikslų momentą, nuo kurio likvidumo pervedimo nurodymai tampa vykdytini ir neatšaukiami ([nurodyti Taisyklių skyrių]), yra galiojanti, įpareigojanti ir vykdytina pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.3.b.    [įterpti CB pavadinimą] įgaliojimas atlikti savo funkcijas

Nemokumo ar kitos bylos iškėlimas ►M6  T2S SLS turėtojui ◄ neturės įtakos iš Sistemos dokumentų kylantiems [įterpti CB pavadinimą] įgaliojimams ir teisėms. [Nurodyti [kiek taikytina], kad: ta pati nuomonė taip pat taikoma bet kurio kito subjekto, kuris ►M6  T2S SLS turėtojams ◄ tiesiogiai teikia paslaugas, būtinai reikalingas dalyvavimui Sistemoje (pvz., tinklo paslaugų teikėjai), atžvilgiu.]

3.3.c.    Teisių gynimo priemonės įsipareigojimų nevykdymo atveju

[Kai taikytina ►M6  T2S SLS turėtojui ◄ , Taisyklių [skyrių sąrašo] nuostatos dėl reikalavimų, kurių terminas dar nesuėjo, įvykdymo prieš terminą, reikalavimų įskaitymo dėl ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ lėšų naudojimo, įkeitimo realizavimo, dalyvavimo sustabdymo ir nutraukimo, reikalavimų dėl delspinigių už įsipareigojimų nevykdymą ir sutarčių bei sandorių nutraukimo ([įterpti kitas susijusias Taisyklių arba Sistemos dokumentų nuostatas)] yra galiojančios ir vykdytinos pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.]

3.3.d.    Sustabdymas ir nutraukimas

Kai taikytina ►M6  T2S SLS turėtojui ◄ , Taisyklių [skyrių sąrašo] nuostatos (dėl ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ dalyvavimo Sistemoje sustabdymo ir nutraukimo pradėjus nemokumo ar kitą bylą arba dėl įsipareigojimų nevykdymo, kaip apibrėžta Sistemos dokumentuose, arba jeigu ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ kelia bet kokią sisteminę riziką arba turi rimtų veikimo problemų) yra galiojančios ir vykdytinos pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.3.e.    Teisių ir pareigų perleidimas

►M6  T2S SLS turėtojo ◄ teisės ir pareigos negali būti perleistos, pakeistos ar kitaip ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ perduotos trečiosioms šalims be išankstinio rašytinio [įterpti CB pavadinimą] sutikimo.

3.3.f.    Taikytinos teisės ir jurisdikcijos pasirinkimas

[Taisyklių] [skyrių sąrašo] nuostatos, ypač dėl taikytinos teisės, ginčų sprendimo, teismingumo, ir teismo proceso dokumentų įteikimo, yra galiojančios ir vykdytinos pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.4.    Pirmumo teisės negaliojimas

Mes manome, kad nei vienas iš Sistemos dokumentų kylantis įsipareigojimas, jo vykdymas ar laikymasis iki bet kokios nemokumo ar kitos bylos ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ atžvilgiu pradžios jokioje tokioje byloje negali būti atmestas kaip pirmumo teisė, nuginčijamas sandoris arba kitaip pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

Ypač ir neapribojant to, kas ankščiau pasakyta, mes pareiškiame šią nuomonę dėl bet kurio dalyvio į Sistemą pateiktų pervedimo nurodymų. Ypač, mes manome, kad [Taisyklių] [skyrių sąrašo] nuostatos, reglamentuojančios pervedimo nurodymų vykdymą ir neatšaukiamumą, bus galiojančios ir vykdytinos, ir kad nei vieno dalyvio pateiktas ir apdorotas pagal Taisyklių [skyrių sąrašo] pervedimo nurodymas jokioje nemokumo ar kitoje byloje negali būti atmestas kaip pirmumo teisė, nuginčijamas sandoris arba kitaip pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.5.    Turto areštas

Jeigu ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ kreditorius reikalauja turto arešto akto (įskaitant bet kokį aktą dėl arešto, konfiskavimo ar kitokios viešosios arba privatinės teisės procedūros, skirtos apsaugoti visuomenės interesą ar ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ kreditorių teises) – toliau vadinama „areštu“ – pagal [jurisdikcijos] teisės aktus iš [jurisdikcijoje] kompetentingos teismo arba valdžios, teisminės ar valstybinės valdžios institucijos, mes manome, kad [įterpti analizę ir vertinimą].

3.6.    Įkaitas [jei taikoma]

3.6.a.    Teisių arba turto perleidimas dėl užtikrinimo, įkeitimo ir (arba) atpirkimo sandorių

Perleidimai dėl užtikrinimo bus galiojantys ir vykdytini pagal [jurisdikcijos] teisės aktus. Konkrečiai, įkeitimo arba atpirkimo sandorių sudarymas ir vykdymas pagal [įterpti nuorodą į atitinkamą susitarimą su CB] bus galiojantys ir vykdytini pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.6.b.    Teisių perėmėjų, įkaito turėtojų ar pirkėjų atpirkimo sandoriuose interesų pirmenybė prieš kitų pareiškėjų interesus

Nemokumo arba kitos ►M6  T2S SLS turėtojui ◄ iškeltos bylos atveju, reikalavimų tenkinimas iš ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ teisių ar turto, perleistų dėl užtikrinimo arba įkeistų [CB] ar kitiems Sistemos dalyviams, turės pirmenybę prieš visų kitų ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ kreditorių reikalavimus, ir jiems nebus taikomi kreditorių, turinčių pirmumo teisę, reikalavimai.

3.6.c.    Vykdymo teisių užtikrinimas

NET nemokumo arba kitos bylos, pradėtos ►M6  T2S SLS turėtojui ◄ , atveju, kiti Sistemos dalyviai ir [įterpti CB pavadinimą] kaip [teisių perėmėjai, įkaito turėtojai arba pirkėjai atpirkimo sandoriuose, kai taikoma] vis tiek galės pasinaudoti išieškojimo nukreipimu ir tokio ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ teisių arba turto priėmimu, veikdami per [įterpti CB pavadinimą] pagal Taisykles.

3.6.d.    Formos ir registravimo reikalavimai

Nėra jokių ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ teisių arba turto perleidimo dėl užtikrinimo arba įkeitimo ar atpirkimo sandorių sudarymo ir vykdymo formos reikalavimų, ir nebūtina, kad [perleidimas dėl užtikrinimo, įkeitimo ar atpirkimo sandorio, kai taikoma, ar tokio perleidimo, įkeitimo ar atpirkimo sandorio bet kokia informacija] būtų registruoti ar pateikti kompetentingai [jurisdikcijos] teismo ar valdžios, teisminei ar valstybinės valdžios institucijai.

3.7.    Filialai [kiek taikytina]

3.7.a.    Nuomonė taikoma veiksmams, atliekamiems per filialus

Visi pirmiau pateikti teiginiai ir išvados dėl ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ pagal [jurisdikcijos] teisę taikomi vienodai galiojimo ir tikslumo požiūriu, kai ►M6  T2S SLS turėtojas ◄ veikia per vieną ar keletą filialų, esančių už [jurisdikcijos] ribų.

3.7.b.    Atitikimas teisės aktams

Nei teisių ir pareigų pagal Sistemos dokumentus įgyvendinimas ir vykdymas, nei ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ filialo mokėjimo nurodymų pateikimas, perdavimas ar gavimas jokiu atžvilgiu nepažeis [jurisdikcijos] teisės aktų.

3.7.c.    Reikalingi įgaliojimai

Nei įgyvendinant ir vykdant teises ir pareigas pagal Sistemos dokumentus, nei ►M6  T2S SLS turėtojo ◄ filialui pateikiant, perduodant ar gaunant mokėjimo nurodymus, nereikės jokių papildomų įgaliojimų, leidimų, sutikimų, dokumentų pateikimų, registravimų, notaro ar kitų patvirtinimų iš [jurisdikcijos] kompetentingų teismo, valdžios, teisminių ar valstybinės valdžios institucijų.

Ši nuomonė sudaryta joje nurodytą dieną ir skirta tik [įterpti CB pavadinimą] ir [ ►M6  T2S SLS turėtojui ◄ ]. Jokie kiti asmenys negali remtis šia nuomone, o jos turinys negali būti atskleistas be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo jokiems kitiems asmenims, išskyrus numatytus jos gavėjus ir jų interesams atstovaujančius teisininkus, taip pat Europos Centrinį Banką ir Europos centrinių bankų sistemos nacionalinius centrinius bankus [ir [jurisdikcijos] nacionalinį centrinį banką/atitinkamas valdymo institucijas].

Pagarbiai

[parašas]




IV priedėlis

VEIKLOS TĘSTINUMO IR NENUMATYTŲ ATVEJŲ PROCEDŪROS

1.    Bendrosios nuostatos

a) Šis priedėlis nustato [įterpti CB pavadinimą] ir ►M6  T2S SLS turėtojų ◄ veiksmus, jei sutrinka vienas ar daugiau TARGET2 ar tinklo paslaugų teikėjo komponentų arba jie yra paveikiami neįprasto išorės įvykio, arba sutrikimas paveikia bet kurį ►M6  T2S SLS turėtoją ◄ .

b) Visos nuorodos į konkretų laiką šiame priedėlyje nurodo ECB buveinės vietos laiką, t. y. Vidurio Europos laiką (Central European Time, CET ( 26 )).

2.    Veiklos tęstinumo priemonės

a) Neįprasto išorės įvykio ir (arba) BTP, T2S platformos arba tinklo paslaugų teikėjo sutrikimo, kuris paveikia įprastą TARGET2 veikimą, atveju, [įterpti CB pavadinimą] turi teisę naudoti veiklos tęstinumo priemones.

b) BTP naudojamos šios pagrindinės veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų priemonės:

i) BTP eksploatacijos perkėlimas į pakaitinį centrą;

ii) BTP veikimo valandų pakeitimas; ir

iii) atsarginio labai svarbių ir svarbių mokėjimo nurodymų apdorojimo inicijavimas, kaip apibrėžta II priedo IV priedėlio 6 dalies c ir d punktuose.

c) T2S platformai naudojamos šios pagrindinės veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų priemonės:

i) T2S platformos eksploatacijos perkėlimas į pakaitinį centrą;

ii) T2S atsiskaitymo dienos įvykių pakeitimas.

d) Veiklos tęstinumo veikimo priemonių atžvilgiu [įterpti CB pavadinimą] turi teisę savo nuožiūra nuspręsti, kokias priemones taikyti.

3.    Pranešimas apie incidentą

a) Informacija apie TARGET2 sutrikimą ir (arba) neįprastus išorės įvykius ►M6  T2S SLS turėtojams ◄ perduodama per vidinius komunikacijos kanalus, IKM, T2S GVS ir T2S informacinę sistemą, kaip apibrėžta T2S VDFS. Pranešimai ►M6  T2S SLS turėtojams ◄ apima būtent šią informaciją:

i) įvykio apibūdinimą;

ii) numatomą apdorojimo vėlavimą/atidėjimą (jei žinoma);

iii) informaciją apie priemones, kurių jau imtasi.

b) Be to, [įterpti CB pavadinimą] gali nuspręsti ►M6  T2S SLS turėtojams ◄ pranešti apie bet kokį kitą esamą arba numatomą įvykį, kuris galėtų paveikti įprastą TARGET2 veikimą.

4.    BTP ir (arba) T2S platformos eksploatacijos perkėlimas į pakaitinį centrą

a) Jei atsitinka kuris nors iš 2 dalies a punkte nurodytų įvykių, BTP ir (arba) T2S platformos eksploatacija gali būti perkeliama į pakaitinį centrą tame pačiame arba kitame regione.

b) Jei T2S platformos eksploatacija perkeliama į kitą regioną, ►M6  T2S SLS turėtojai ◄ : i) susilaiko nuo naujų nurodymų siuntimo į T2S platformą ir ii) [įterpti CB pavadinimą] prašymu vykdo sutikrinimą ir pakartotinai pateikia visus nurodymus, kurie identifikuoti kaip trūkstami, pateiktus daugiausiai penkios minutės iki sutrikimo pradžios arba iki neįprasto išorės įvykio atsiradimo, ir pateikia [įterpti CB pavadinimą] visą šiuo atžvilgiu svarbią informaciją.

5.    Veikimo valandų pakeitimas

a) TARGET2 dienos operacijų etapas gali būti pratęstas arba naujos darbo dienos pradžia nukelta. Per pratęstą TARGET2 veikimo laiką mokėjimo nurodymai apdorojami pagal šį priedėlį.

b) TARGET2 dienos operacijų etapas gali būti pratęsiamas ir uždarymo laikas nukeliamas, jei T2S platforma arba BTP sutriko dienos metu, bet buvo atstatyta iki 18.00. Toks uždarymo laiko nukėlimas įprastomis sąlygomis neviršija dviejų valandų ir apie jį ►M6  T2S SLS turėtojams ◄ pranešama kiek įmanoma anksčiau. Kai paskelbiama apie tokį nukėlimą, jis negali būti atšaukiamas.

6.    Sutrikimai, susiję su