EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012D0535-20180423

Consolidated text: Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012 m. rugsėjo 26 d. dėl neatidėliotinų priemonių pušinių stiebinių nematodų Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. plitimui Sąjungoje užkirsti (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 6543) (2012/535/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/535/2018-04-23

02012D0535 — LT — 23.04.2018 — 003.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. rugsėjo 26 d.

dėl neatidėliotinų priemonių pušinių stiebinių nematodų Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. plitimui Sąjungoje užkirsti

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 6543)

(2012/535/ES)

(OL L 266 2012.10.2, p. 42)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/226 pranešta dokumentu Nr. C(2015 2015 m. vasario 11 d.

  L 37

21

13.2.2015

►M2

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/427 pranešta dokumentu Nr. C(2017 2017 m. kovo 8 d.

  L 64

109

10.3.2017

►M3

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/618 pranešta dokumentu Nr. C(2018 2018 m. balandžio 19 d.

  L 102

17

23.4.2018
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2012 m. rugsėjo 26 d.

dėl neatidėliotinų priemonių pušinių stiebinių nematodų Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. plitimui Sąjungoje užkirsti

(pranešta dokumentu Nr. C(2012) 6543)

(2012/535/ES)1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

neatsparūs augalai – tai Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. ir Tsuga Carr. augalai (išskyrus vaisius ir sėklas);

▼M1

b)

neatspari mediena –

tai spygliuočių (Coniferales) mediena, kuri priskiriama prie vieno iš šių punktų:

i) mediena, kaip apibrėžta Direktyvos 2000/29/EB 2 straipsnio 2 dalyje;

ii) mediena, kuri nebėra natūralios apvaliosios medienos formos;

iii) avilių ir paukščių inkilų pavidalo mediena.

Neatspari mediena – tai nėra Taxus L. ir Thuja L. pjautinė mediena ir rąstai, taip pat mediena, kuri perdirbta tokiu būdu, kuriuo pašalinama rizika, susijusi su PSN buvimu augale šeimininke;

▼B

c)

neatspari žievė – tai spygliuočių (Coniferales) žievė;

d)

gamybos vieta – tai bet kokios patalpos, naudojamos kaip vienas gamybos padalinys. Jam gali priklausyti gamybos vietos, kurios fitosanitariniais tikslais administruojamos atskirai;

e)

užkrato pernešėjas – tai genties Monochamus Megerle in Dejean, 1821 m., vabalas;

f)

užkrato pernešėjų skraidymo sezonas – tai laikotarpis nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d., išskyrus atvejus, kai techniškai ir moksliškai pagrindžiama kitokia užkrato pernešėjų skraidymo sezono trukmė, atsižvelgiant į keturių papildomų savaičių prieš numatomo skraidymo sezono pradžią ir po jo pabaigos saugos laikotarpį;

g)

medinė pakavimo medžiaga – tai mediena ar medienos gaminiai, naudojami prekėms paremti, apsaugoti arba gabenti – pakavimo dėžės, dėžutės, apkalos, statinės ir panaši tara, padėklai, dėžių padėklai ir kitų krovimo skydai, padėklų apvadai ir paklotai po kroviniu, faktiškai naudojami arba nenaudojami gabenant objektus. Šis terminas neapima perdirbtos medienos, pagamintos apdorojant klijais, karščiu, slėgiu arba jų deriniu, ir tik iš medienos pagamintos pakavimo medžiagos, kurios storis yra 6 mm arba mažesnis;

▼M2

h)

gaisro arba audros paveiktas augalas – bet kuris neatsparus augalas, dėl gaisro arba audros nukentėjęs taip, kad susidaro sąlygos užkrato pernešėjui daugintis.

▼B

2 straipsnis

Tyrimai zonose, kuriose PSN neaptikta

1.  Valstybės narės, siekdamos nustatyti, ar jų teritorijoje tose zonose, kuriose pušinių stiebinių nematodų (toliau – PSN) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. pirmiau neaptikta, yra PSN buvimo įrodymų, kasmet atlieka neatsparių augalų, neatsparios medienos, žievės ir užkrato pernešėjo tyrimus.

Tie tyrimai apima neatsparių augalų, neatsparios medienos, žievės ir užkrato pernešėjų mėginių rinkimą ir laboratorinius tyrimus. Mėginių skaičius nustatomas vadovaujantis aiškiais mokslo ir technikos principais.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai 1 dalyje nurodytų tyrimų aprašymą: nurodo tyrimo vietų skaičių, teritorijas, kurias numatoma patikrinti ir mėginių, kuriuos ketinama kasmet ištirti laboratorijoje, skaičių. Tame aprašyme privalo atsispindėti mokslo ir technikos principai, kuriais tyrimai yra pagrįsti.

Toks aprašymas Komisijai pateikiamas iki tų metų, kuriais tyrimai turi būti atlikti, kovo 1 d.

3.  Kiekviena valstybė narė praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms 1 dalyje nurodytų tais metais atliktų tyrimų rezultatus iki kitų metų kovo 1 d.

3 straipsnis

Laboratorinis tyrimas

Laboratorinis tyrimas PSN neatspariuose augaluose, neatsparioje medienoje, žievėje ir užkrato pernešėjuose nustatyti atliekamas vadovaujantis Europos ir Viduržemio jūros regiono augalų apsaugos organizacijos (toliau – EPPO) PM7/4(2) standarto Bursaphelenchus xylophilus diagnostikos protokolu ( 1 ). Tame standarte numatytus metodus galima papildyti arba pakeisti moksliškai patvirtintais molekulinės diagnostikos metodais, kurie savo jautrumu ir patikimumu nenusileidžia EPPO standarte nurodytiems metodams.

4 straipsnis

Nenumatytų atvejų planai

1.  Kiekviena valstybė narė iki 2013 m. gruodžio 31 d. parengia planą, kuriame būtų nustatyti veiksmai, kurių būtų imamasi pagal 5–16 straipsnius, jos teritorijoje patvirtinus arba įtarus PSN (toliau – nenumatytų atvejų planas).

▼M2

2.  Nenumatytų atvejų plane nustatoma:

a) specialus skirsnis, kuriame apibendrinama informacija apie PSN rizikos vertinimą atitinkamoje valstybėje narėje, be kita ko, bendra informacija apie PSN biologines savybes, tikėtinus simptomus ir PSN paveiktus augalus šeimininkus, taip pat aptikimo metodus, pagrindinius patekimo ir išplitimo būdus, įskaitant rekomendacijas, kaip galima sumažinti patekimo, įsitvirtinimo ir plitimo pavojų;

b) įstaigų, dalyvaujančių įgyvendinant planą, kai oficialiai patvirtinamas arba įtariamas PSN buvimas, užduotys ir atsakomybė, vadovavimo tvarka ir veiksmų, kurių turi imtis atsakingos oficialios įstaigos, kitos valdžios institucijos, įgaliotosios įstaigos arba fiziniai asmenys, laboratorijos ir subjektai, koordinavimo procedūros;

c) sąlygos, kuriomis atsakingos oficialios įstaigos gali patekti į subjektų ir kitų asmenų patalpas;

d) sąlygos, kuriomis atsakingos oficialios įstaigos prireikus gali patekti į laboratorijas, apžiūrėti įrangą, susisiekti su darbuotojais bei išorės ekspertais ir gauti informacijos apie išteklius, kurių reikia siekiant greitai ir veiksmingai sunaikinti arba, atitinkamais atvejais, izoliuoti PSN;

e) priemonės, kurių reikia imtis, kad būtų teikiama informacija Komisijai, kitoms valstybėms narėms, susijusiems subjektams ir visuomenei, dėl PSN buvimo ir kovos su PSN priemonių, jeigu oficialiai patvirtinamas arba įtariamas PSN buvimas;

f) nustatytų PSN atvejų registravimo tvarka;

g) apžiūros, mėginių ėmimo ir jų ištyrimo laboratorijoje metodų protokolai;

h) asmenys, atsakingi už veiksmų koordinavimą su kaimyninėmis valstybėmis narėmis ir, kai taikoma, kaimyninėmis trečiosiomis šalimis, ir atitinkamos procedūros.

Nenumatytų atvejų plane atsižvelgiama į nurodyto organizmo keliamą pavojų atitinkamai valstybei narei.

▼B

3.  Valstybės narės pateikia savo nenumatytų atvejų planus vertinimui ir peržiūrai.

4.  Komisijai pageidaujant, valstybės narės pateikia jai savo nenumatytų atvejų planus.

5 straipsnis

Demarkacinės teritorijos

1.  Jei metinio tyrimo, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalyje, rezultatai rodo, kad PSN aptikta neatspariame augale valstybės narės teritorijos dalyje, kurioje jų pirmiau neaptikta, arba jei yra kitokių PSN buvimo įrodymų, atitinkama valstybė narė nedelsdama nustato demarkacinę teritoriją pagal 2 dalį.

Jei PSN aptinkama užkrato pernešėjuose arba neatsparios medienos, neatsparios žievės arba medinės pakavimo medžiagos kroviniuose, atitinkama valstybė narė atlieka tyrimą šalia tos vietos, kurioje užkrato pernešėjai buvo pagauti arba šalia tos vietos, kurioje neatspari mediena, neatspari žievė arba medinė pakavimo medžiaga buvo nustatant PSN. Jei tyrimo rezultatai rodo, kad PSN aptikta neatspariame augale, taip pat taikoma 1 pastraipa.

2.  Demarkacinę teritoriją sudaro zona, kurioje PSN buvo aptikta (toliau – užkrėsta zona) ir zona aplink užkrėstą zoną (toliau – buferinė zona). Buferinės zonos plotis turi būti ne mažesnis nei 20 km.

Jei taikomos naikinimo priemonės pagal 6 straipsnį, atitinkama valstybė narė gali nuspręsti sumažinti buferinės zonos plotį iki 6 km, jei dėl tokio sumažinimo sunaikinimas netampa neįmanomu.

3.  Jei PSN aptikta buferinėje zonoje, nedelsiant pagal 1 dalį ir atsižvelgiant į aptikimą nustatoma nauja demarkacinė teritorija.

Užuot nustačius naują, gali būti keičiama esama demarkacinė teritorija, jei joje taikomos naikinimo priemonės pagal 6 straipsnį.

Apie bet kokį PSN buvimo buferinėje zonoje įrodymą nedelsiant pranešama Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

4.  Jei PSN aptikta valstybės narės teritorijoje, o demarkacinė teritorija apimtų vienos ar kelių kitų valstybių narių teritoriją, kita valstybė narė ar kitos valstybės narės, laikydamosi 1 dalies, nustato demarkacinę teritoriją arba demarkacines teritorijas, kurios papildo buferinę zoną kita buferine zona arba buferinėmis zonomis, kurių plotis atitinka buferinės zonos toje valstybėje narėje, kurioje PSN buvo aptikta, plotį.

5.  Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie demarkacinių teritorijų savo teritorijoje nustatymą per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai atitinkamoje teritorijoje buvo aptikta PSN.

Tokiame pranešime aprašomos demarkacinės teritorijos, jų vieta, su demarkacija susijusių administracinių subjektų pavadinimai, pridedamas žemėlapis, kuriame pažymėtos demarkacinės teritorijos, užkrėstos zonos ir buferinės zonos.

Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie demarkacinių teritorijų savo teritorijoje pakeitimus per vieną mėnesį nuo tokio pakeitimo.

6.  Jei atlikus metinius neatsparių augalų ir užkrato pernešėjų tyrimus, kaip nurodyta I priedo 6 dalyje, atitinkamoje demarkacinėje teritorijoje PSN neaptikta pastaruosius ketverius metus, atitinkama valstybė narė gali nuspręsti, kad ta teritorija daugiau nebėra demarkacinė. Valstybė narė, kurios padėtis atitinka nurodytąją I priedo 5 dalyje, gali nuspręsti, kad teritorija daugiau nebėra demarkacinė, kai PSN neaptikta toje zonoje paėmus mėginių ir atlikus analizę kaip nustatyta to priedo 7 dalyje.

Valstybė narė praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie tokį sprendimą per vieną mėnesį.

7.  Komisija sudaro demarkacinių teritorijų sąrašą ir jį perduoda valstybėms narėms.

Sąrašas atnaujinamas atsižvelgiant į Komisijos gautus pranešimus pagal 5 ir 6 dalis.

6 straipsnis

Naikinimas

1.  Valstybės narės imasi priemonių, kaip nustatyta I priede, išnaikinti PSN savo teritorijoje esančiose demarkacinėse teritorijose.

Laikoma, kad PSN yra išnaikinti, jei atlikus neatsparių augalų ir užkrato pernešėjų metinius tyrimus kaip nustatyta I priedo 6 dalyje nustatoma, kad atitinkamoje demarkacinėje teritorijoje PSN nenustatyta per pastaruosius ketverius metus, arba jei PSN nebuvimas patvirtinamas paėmus mėginių ir atlikus analizę kaip, nurodyta I priedo 7 dalies trečioje pastraipoje.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nustatytas priemones taikytų techniškai kvalifikuotas atsakingų oficialių įstaigų personalas arba kiti techninę kvalifikaciją turintys asmenys, kurių priežiūrą vykdo atsakingos oficialios įstaigos.

7 straipsnis

Izoliavimas

1.  Jei atlikus neatsparių augalų ir užkrato pernešėjų metinius tyrimus, kaip nustatyta I priedo 6 dalyje, nustatoma, kad demarkacinėje teritorijoje mažiausiai ketverius metus paeiliui aptinkama PSN ir, remiantis patirtimi, esant tokiai padėčiai toje zonoje PSN išnaikinti neįmanoma, atitinkama valstybė narė gali nuspręsti PSN toje zonoje izoliuoti.

Vis dėlto, atitinkama valstybė narė dar tam laikotarpiui nepasibaigus gali nuspręsti PSN ne naikinti, o izoliuoti, jei užkrėstos zonos diametras viršija 20 km ir jei yra įrodymų, kad PSN aptikta visoje užkrėstoje zonoje ir, remiantis patirtimi, esant tokiai padėčiai toje zonoje PSN išnaikinti neįmanoma.

Izoliavimo priemonių imamasi kaip nurodyta II priede.

2.  Jei valstybė narė nusprendžia taikyti izoliavimo priemones vietoj naikinimo priemonių kaip nustatyta 1 dalyje, ji praneša apie tokį sprendimą Komisijai ir nurodo jo priežastis.

Jei taikoma 1 dalies antroji pastraipa, Komisija toje valstybėje narėje atlieka tyrimus, siekiant įvertinti, ar įvykdytos toje pastraipoje nurodytos sąlygos.

3.  Demarkacinės teritorijos, kuriose taikomos izoliavimo priemonės pagal 1 dalį, ženklinamos taip kaip tos, kurios yra 5 straipsnio 7 dalyje minėtame sąraše. Valstybės narės gali taikyti izoliavimo priemones tik tose demarkacinėse teritorijose, kurios buvo paženklintos tame sąraše kaip zonos, kuriose taikomos PSN izoliavimo priemonės.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nustatytas priemones taikytų techniškai kvalifikuotas atsakingų oficialių įstaigų personalas arba kiti techninę kvalifikaciją turintys asmenys, kurių priežiūrą vykdo atsakingos oficialios įstaigos.

8 straipsnis

Susijusių subjektų ir visuomenės informavimas

Jei taikomos naikinimo priemonės pagal 6 straipsnį arba izoliavimo priemonės pagal 7 straipsnį, atitinkamos valstybės narės praneša susijusiems subjektams ir visuomenei apie taikomas priemones.

9 straipsnis

Pranešimas apie nacionalines priemones

1.  Valstybės narės per vieną mėnesį nuo pranešimo pagal Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą apie tai, kad jų teritorijos dalyje, kurioje PSN anksčiau nebuvo aptikta, nustatyta PSN, praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie priemones, kurių jos ėmėsi ir kurių jos nusprendė imtis naikinti PSN pagal 6 straipsnį.

2.  Jei valstybė narė imasi priemonių naikinti PSN pagal 6 straipsnį, 1 dalyje minėtas pranešimas apie priemones apima priemones, susijusias su neatsparių augalų kirtimu, mėginių ėmimu, analizės atlikimu, pašalinimu ir sunaikinimu, pagal I priedo 2, 3, 4, 5, 7, 8 ir 9 dalis bei tyrimų rengimą ir organizavimą, įskaitant patikrinimų, imtinų mėginių ir atliktinų laboratorinių tyrimų skaičių pagal I priedo 6 dalį.

Jei valstybė narė imasi priemonių izoliuoti PSN pagal 7 straipsnį, 1 dalyje minėtas pranešimas apie priemones apima priemones, susijusias su neatsparių augalų kirtimu, mėginių ėmimu, analizės atlikimu, pašalinimu ir sunaikinimu, bei tyrimų rengimą ir organizavimą, įskaitant patikrinimų, imtinų mėginių ir atliktinų laboratorinių tyrimų skaičių pagal II priedo 2 ir 3 dalis.

Tame pranešime apie priemones taip pat pateikiamos susijusių subjektų ir visuomenės informavimo priemonės pagal 8 straipsnį, ir pagal 11 straipsnio 1 dalį atliktinų patikrinimų aprašymas.

▼M2

3.  Valstybės narės iki kiekvienų metų balandžio 30 d. pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms ataskaitą apie priemonių, kurių pagal 6 ir 7 straipsnius buvo imtasi nuo praėjusių metų balandžio 1 d. iki einamųjų metų kovo 31 d., rezultatus.

Ataskaita turėtų apimti visus toliau nurodytus aspektus:

a) nustatytų PSN atvejų skaičius ir vietos, įskaitant užkrėstos zonos ir buferinės zonos žemėlapius;

b) nustatytų negyvų augalų, sergančių augalų arba gaisro ar audros paveiktų augalų skaičius, nurodant augalų, kuriuos visiškai sunaikino miškų gaisrai ar audros, skaičių;

c) negyvų augalų, sergančių augalų arba gaisro ar audros paveiktų augalų, iš kurių buvo imti mėginiai, skaičius;

d) negyvų augalų, sergančių augalų arba gaisro ar audros paveiktų augalų, iš kurių buvo imti mėginiai ir tikrinama, ar yra PSN, skaičius;

e) mėginių, kuriuose aptikta PSN, skaičius;

f) negyvų augalų, sergančių augalų arba gaisro ar audros paveiktų augalų, kurie buvo pašalinti, skaičius, nurodant augalų, nustatytų iki atitinkamo laikotarpio, skaičių;

g) gaudyklių skaičius ir vieta, stebėsenos laikotarpis, į gaudykles patekusių užkrato pernešėjų skaičius, paveiktos rūšys, išanalizuotų užkrato pernešėjų, siekiant nustatyti, ar yra PSN, skaičius, mėginių, kurie tirti siekiant aptikti PSN atitinkamai buferinėje ir užkrėstoje zonoje, skaičius, įskaitant mėginių, kuriuose aptikta PSN, skaičius.

Valstybės narės b ir f punktuose nurodytą informaciją renka toliau nurodytais laikotarpiais: nuo praėjusių metų sausio 1 d. iki kovo 31 d., nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. ir nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 d. ir nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki kovo 31 d.

Pranešdamos šią informaciją valstybės narės pateikia nuorodą į atitinkamą rinkimo laikotarpį.

▼B

4.  Valstybės narės iki kiekvienų metų kovo 1 d. po to, kai pateikiamas 1 dalyje minėtas pranešimas, praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms, kokių priemonių jos nusprendė imtis tais metais dėl PSN naikinimo pagal 6 straipsnį.

5.  Jei valstybė narė nusprendžia izoliuoti PSN demarkacinėje teritorijoje pagal 7 straipsnio 1 dalį, ji nedelsdama pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms atitinkamai peržiūrėtą pranešimą apie 1 dalyje nurodytas priemones.

Tas pranešimas apie priemones gali apimti iki 5 metų laikotarpį, jei demarkacinėje teritorijoje taikomos izoliavimo priemonės pagal 7 straipsnį. Jei pranešimas apima ilgesnį nei vienų metų laikotarpį, atitinkamos valstybės narės pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms peržiūrėtą pranešimą apie priemones iki tų metų, kuriais tas laikotarpis pasibaigia, spalio 31 d.

Jei nusprendžiama gerokai keisti izoliavimo priemones, pranešimas apie priemones peržiūrimas ir nedelsiant pateikiamas Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

10 straipsnis

Neatsparių augalų ir neatsparios medienos bei žievės vežimas Sąjungoje

1.  Neatsparūs augalai ir neatspari mediena bei žievė vežami iš demarkacinių teritorijų į kitas teritorijas nei demarkacinės teritorijos ir iš užkrėstų zonų į buferines zonas tik tuo atveju, jei laikomasi III priedo 1 skirsnyje nurodytų sąlygų.

2.  Neatsparūs augalai ir neatspari mediena bei žievė užkrėstose zonose vežami tik tuomet, jei jose taikomos naikinimo priemonės ir jei laikomasi III priedo 2 skirsnyje nurodytų sąlygų.

3.  Valstybės narės gali apriboti neatsparių augalų ir neatsparios medienos bei žievės vežimą užkrėstose zonose, kuriose taikomos izoliavimo priemonės.

11 straipsnis

Vežimo iš demarkacinių teritorijų į kitas teritorijas nei demarkacinės teritorijos ir vežimo iš užkrėstų zonų į buferines zonas patikrinimai

1.  Valstybės narės atlieka dažnus atsitiktinius neatsparių augalų ir neatsparios medienos bei žievės, vežamų iš demarkacinių teritorijų, esančių jų teritorijoje, į kitas teritorijas nei demarkacinės teritorijos ir iš užkrėstų zonų, esančių jų teritorijoje, į buferines zonas, patikrinimus.

Konkrečiu atveju spręsdamos, kur atlikti patikrinimus, valstybės narės sprendimą grindžia rizika, kad tikrintinuose augaluose, medienoje arba žievėje yra gyvų PSN, atsižvelgdamos į krovinio kilmę, susijusių augalų ir medienos bei žievės neatsparumo laipsnį ir į tai, kaip už vežimą atsakingas subjektas iki tol vykdė šio sprendimo ir Sprendimo 2006/133/EB reikalavimus.

Neatsparių augalų ir neatsparios medienos bei žievės patikrinimai atliekami šiose vietose:

a) vežimo iš užkrėstų zonų į buferines zonas punktuose;

b) vežimo iš užkrėstų zonų į nedermarkacines teritorijas punktuose;

c) jų paskirties vietoje buferinėje zonoje ir

d) jų kilmės vietoje užkrėstoje zonoje, pavyzdžiui, lentpjūvėse, iš kurių jie išvežami iš užkrėstos zonos.

Valstybės narės gali nuspręsti atlikti papildomus patikrinimus kitose vietose nei numatytosios a–d punktuose.

Tokie patikrinimai apima dokumentų patikrinimą dėl III priedo 1 skirsnyje nurodytų reikalavimų laikymosi, tapatumo patikrinimą ir, jei šių reikalavimų nesilaikoma arba jei įtariama, kad jų nesilaikoma, augalų sveikatos patikrinimą, įskaitant jų tyrimą, siekiant nustatyti, ar yra PSN.

2.  Valstybės narės atlieka atsitiktinius neatsparių augalų ir neatsparios medienos bei žievės, vežamų iš demarkacinių teritorijų, esančių ne jų teritorijoje, į jų teritorijoje esančias kitas zonas nei demarkacinės teritorijos, patikrinimus.

Tokie patikrinimai apima dokumentų patikrinimą dėl III priedo 1 skirsnyje nurodytų reikalavimų laikymosi, tapatumo patikrinimą ir augalų sveikatos patikrinimą, įskaitant jų tyrimą, siekiant nustatyti, ar yra PSN.

▼M2

3.  Valstybės narės iki kiekvienų metų balandžio 30 d. kitoms valstybėms narėms ir Komisijai pateikia per praėjusius metus atliktų 1 ir 2 dalyse nurodytų patikrinimų laiką ir rezultatus.

▼B

Jei atliekant tokius patikrinimus neatspariuose augaluose arba neatsparioje medienoje ar žievėje aptinkama PSN, valstybė narė apie tai nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

12 straipsnis

Priemonės, kurios taikomos, jei nesilaikoma 10 straipsnio

Jei atliekant 11 straipsnyje nurodytus patikrinimus nustatoma, kad nesilaikoma III priedo 1 arba 2 skirsnio reikalavimų, tuos patikrinimus atlikusi valstybė narė nedelsdama taiko reikalavimų neatitinkančiai medžiagai vieną iš toliau nurodytų priemonių:

a) sunaikinimas;

b) oficialiai prižiūrimas vežimas į tam tikslui patvirtintą apdorojimo įmonę, kurioje medžiaga apdorojama karščiu, kad bent 30 minučių visose neatsparios medienos ir žievės vietose būtų pasiekta ne mažesnė nei 56 °C temperatūra, ir taip užtikrinama, kad neliktų gyvų PSN ir gyvų užkrato pernešėjų;

c) jei reikalavimų neatitinkanti medžiaga yra faktiškai bet kokių objektų gabenimui naudojama medinė pakavimo medžiaga, nepažeidžiant III priedo, oficialiai prižiūrint ji grąžinama į išsiuntimo vietą arba į vietą, esančią netoli sulaikymo vietos, kad tie objektai būtų perpakuoti, o medinė pakavimo medžiaga sunaikinta, kad būtų išvengta bet kokios PSN plitimo rizikos.

13 straipsnis

Leidimų suteikimas apdorojimo įmonėms

1.  Valstybės narės, kurių teritorijoje yra demarkacinė teritorija, suteikia leidimus tinkamą įrangą turinčioms apdorojimo įmonėms atlikti vieną ar daugiau užduočių, kaip nurodyta III priede:

a) apdoroti neatsparią medieną ir žievę, kaip nustatyta to priedo 1 skirsnio 2 dalies a punkte ir to priedo 2 skirsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkte;

b) išduoti augalų pasus, nurodytus Komisijos direktyvoje 92/105/EEB ( 2 ), neatspariai medienai ir žievei, apdorotai atitinkamos apdorojimo įmonės pagal šios dalies a punktą, kaip nustatyta III priedo 1 skirsnio 2 dalies b punkte ir to priedo 2 skirsnio 2 dalies antros pastraipos b punkte;

c) apdoroti medinę pakavimo medžiagą, kaip nustatyta to priedo 1 skirsnio 3 dalies a punkte ir to priedo 2 skirsnio 3 dalyje, ir

▼M1

d) ženklinti avilius, paukščių inkilus ir medinę pakavimo medžiagą, apdorotą atitinkamos apdorojimo įmonės atitinkamai pagal a ir c punktus laikantis Maisto ir žemės organizacijos (toliau – FAO) Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 II priedo, kaip nustatyta III priedo 1 skirsnio 2 dalies b punkte ir 3 dalies b punkte ir to priedo 2 skirsnio 3 dalyje.

▼B

Šios įmonės toliau vadinamos patvirtintomis apdorojimo įmonėmis.

2.  Patvirtintos apdorojimo įmonės užtikrina apdorotos neatsparios medienos, žievės ir medinės pakavimo medžiagos atsekamumą.

14 straipsnis

Leidimas ženklinti

▼M1

1.  Valstybės narės, kurių teritorijoje yra demarkacinė teritorija, tinkamą įrangą turintiems medinės pakavimo medžiagos, avilių ir paukščių inkilų gamintojams suteikia leidimą pagal FAO Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 II priedą ženklinti medinę pakavimo medžiagą, avilius ir paukščių inkilus, kuriuos jie surenka iš medienos, apdorotos patvirtintoje apdorojimo įmonėje, ir prie kurių pridedamas augalo pasas, nurodytas Direktyvoje 92/105/EEB.

Tokie gamintojai toliau vadinami patvirtintais medinės pakavimo medžiagos gamintojais.

▼B

2.  Patvirtinti medinės pakavimo medžiagos gamintojai medinės pakavimo medžiagos gamybai naudoja medieną vien tik iš specialiai šiam tikslui patvirtintų apdorojimo įmonių, prie kurios pridedamas augalo pasas, nurodytas Direktyvoje 92/105/EEB, ir užtikrina, kad pagal šiam tikslui panaudotą medieną būtų galima atsekti ją apdorojusias įmones.

15 straipsnis

Patvirtintų apdorojimo įmonių ir patvirtintų medinės pakavimo medžiagos gamintojų priežiūra

Valstybės narės prižiūri patvirtintas apdorojimo įmones ir patvirtintus medinės pakavimo medžiagos gamintojus, kad būtų užtikrintas tinkamas jų veiklos vykdymas, kaip nustatyta juos patvirtinant.

Valstybės narės užtikrina, kad priežiūrą atliktų techniškai kvalifikuotas atsakingų oficialių įstaigų personalas arba kiti atsakingų oficialių įstaigų prižiūrimi techninę kvalifikaciją turintys asmenys.

16 straipsnis

Patvirtintų apdorojimo įmonių ir patvirtintų medinės pakavimo medžiagos gamintojų leidimų panaikinimas

1.  Jei leidimą suteikusi valstybė narė gauna informacijos, kad patvirtintos apdorojimo įmonės apdorotoje neatsparioje medienoje, žievėje arba medinėje pakavimo medžiagoje aptikta PSN, ji nedelsdama panaikina suteiktą leidimą.

Jei leidimą suteikusi valstybė narė gauna informacijos, kad patvirtinto medinės pakavimo medžiagos gamintojo paženklintoje pakavimo medžiagoje iš neatsparios medienos aptikta PSN, ji nedelsdama panaikina suteiktą leidimą.

2.  Nepažeidžiant 1 dalies, jei leidimą suteikusi valstybė narė gauna informacijos, kad patvirtinta apdorojimo įmonė arba patvirtintas medinės pakavimo medžiagos gamintojas netinkamai atlieka savo užduotis pagal jiems suteiktą leidimą, valstybė narė imasi būtinų priemonių, skirtų užtikrinti 13 ir 14 straipsnių laikymąsi.

17 straipsnis

Patvirtintų apdorojimo įmonių ir patvirtintų medinės pakavimo medžiagos gamintojų sąrašas

1.  Valstybės narės praneša Komisijai, kai jos suteikia leidimą apdorojimo įmonei pagal 13 straipsnį arba medinės pakavimo medžiagos gamintojui pagal 14 straipsnį, arba jei jos tokį suteiktą leidimą panaikina.

2.  Komisija sudaro patvirtintų apdorojimo įmonių ir patvirtintų medinės pakavimo medžiagos gamintojų sąrašą ir jį perduoda valstybėms narėms. Sąrašo A dalyje išvardijamos patvirtintos apdorojimo įmonės. Sąrašo B dalyje išvardijami patvirtinti medinės pakavimo medžiagos gamintojai. Šis sąrašas atnaujinamas atsižvelgiant į valstybių narių perduodamą informaciją.

18 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2006/133/EB panaikinamas.

19 straipsnis

Peržiūra

Šis sprendimas peržiūrimas ne vėliau kaip 2015 m. liepos 31 d.

20 straipsnis

Taikymo data

III priedo 1 skirsnio 2 dalies a punkto antras sakinys ir to priedo 2 skirsnio 2 dalies c punkto antras sakinys taikomi nuo 2013 m. sausio 1 d.

21 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.
I PRIEDAS

6 straipsnyje numatytos naikinimo priemonės

1. Pagal 6 straipsnį valstybės narės imasi priemonių demarkacinėse teritorijose PSN naikinti, kaip nustatyta 2–10 dalyse.

Valstybės narės prie pranešimo, nurodyto 9 straipsnio 1 dalyje, prideda išsamų tų priemonių aprašymą.

2. Nustatydama demarkacinę teritoriją, atitinkama valstybė narė toje teritorijoje nedelsdama nustato ne mažesnio kaip 500 m spindulio zoną apie kiekvieną neatsparų augalą, kuriame buvo aptikta PSN (toliau – plyno kirtimo zona). Faktinis tos zonos spindulys nustatomas kiekvienam neatspariam augalui, kuriame aptikta PSN, atsižvelgiant į riziką perduoti PSN per užkrato pernešėjus tolesniu nei 500 m atstumu nuo to neatsparaus augalo.

Plyno kirtimo zonoje visi neatsparūs augalai nukertami, pašalinami ir sunaikinami. Tokie augalai kertami ir naikinami pradedant nuo tokios zonos išorės centro link. Imamasi visų reikalingų atsargumo priemonių, kad būtų išvengta PSN ir jų užkrato pernešėjo plitimo kertant augalus.

▼M2

Nukirtus augalus imami visų negyvų arba sergančių augalų ir kelių sveikai atrodančių augalų, atrinktų remiantis PSN plitimo rizika konkrečiu atveju, mėginiai. Mėginiai imami iš kelių kiekvieno augalo dalių, įskaitant jo lają, visų pirma iš tų dalių, kuriose aptikta užkratą pernešančių vabzdžių veiklos požymių. Mėginiai taip pat imami iš nupjautų kamienų, nuopjovų ir natūraliai susidarančių atplaišų, kuriuose aptikta užkratą pernešančių vabzdžių veiklos požymių ir kurie yra demarkacinės teritorijos dalyse, kur neatsparių augalų PSN simptomų tikimybė maža arba tikėtina, kad jie pasireikš vėliau. Šiuose mėginiuose tikrinamas PSN buvimas.

3. Jei valstybė narė padaro išvadą, kad 500 m spindulio plyno kirtimo zona, kaip nurodyta 2 dalyje, daro nepriimtiną socialinį ar aplinkosauginį poveikį, plyno kirtimo zonos spindulį galima sumažinti iki ne mažiau kaip 100 m aplink kiekvieną neatsparų augalą, kuriame aptikta PSN.

Išimtiniais tam tikrų atskirų augalų, augančių plyno kirtimo zonoje, atvejais, jei valstybė narė padaro išvadą, kad tuos augalus kirsti netikslinga, tik tiems augalams gali būti taikoma alternatyvi naikinimo priemonė, vienodai apsauganti nuo PSN plitimo. Tokios išvados priežastis ir tos priemonės aprašymas pateikiamas Komisijai pranešime, nurodytame 9 straipsnio 1 dalyje;

▼M2

4. Jei taikoma 3 dalis, kiekvienas neatsparus augalas, kurio nenumatyta kirsti ir kuris auga 100–500 m atstumu nuo neatsparių augalų, kuriuose aptikta PSN, tikrinamas prieš užkrato pernešėjų skraidymo sezoną, jo metu ir po jo, siekiant aptikti PSN buvimo požymių ar simptomų.

Jeigu aptinkama tokių požymių ar simptomų, iš augalo imamas mėginys ir tikrinama, ar yra PSN. Mėginiai imami iš kelių neatsparių augalų dalių, įskaitant jų lają. Atitinkama valstybė narė per užkrato pernešėjų skraidymo sezoną atlieka intensyvius jų tyrimus imdama mėginius ir tikrindama, ar yra PSN.

Šios priemonės taikomos iki tol, kol užbaigiamas 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas naikinimas arba kol patvirtinamos 7 straipsnio 1 dalyje nurodytos izoliavimo priemonės.

5. Jei valstybė narė, remdamasi per pastaruosius trejus metus atliktais užkrato pernešėjų buvimo jos teritorijoje tyrimais pagal FAO Tarptautinį fitosanitarijos priemonių standartą Nr. 4 ( 3 ), turi įrodymų, kad užkrato pernešėjų jos teritorijoje nėra, atsižvelgiant į užkrato pernešėjų plitimo galimybes, plyno kirtimo zonoje spindulys aplink kiekvieną neatsparų augalą, kuriame aptikta PSN, turi būti nemažesnis kaip 100 m.

Tie įrodymai pateikiami pagal 9 straipsnio 1 dalį pateikiamame pranešime.

6. Prieš užkrato pernešėjų skraidymo sezoną, jo metu ir po jo valstybės narės atlieka neatsparių augalų tyrimus demarkacinėse teritorijose – jos atlieka tokių augalų ir užkrato pernešėjų apžiūrą, ima mėginius ir atlieka jų analizę, siekdamos nustatyti, ar yra PSN. Jos taip pat atlieka PSN užkrato pernešėjų tyrimus per jų skraidymo sezoną. Atliekant tokius tyrimus daugiausia dėmesio skiriama negyviems, sergantiems neatspariems augalams arba gaisro arba audros paveiktiems augalams. Mėginiai imami iš kelių kiekvieno neatsparaus augalo dalių, įskaitant lają. Taip pat tiriami nupjauti kamienai, nuopjovos ir natūraliai susidariusios atplaišos, kuriuose aptikta užkratą pernešančių vabzdžių veiklos požymių ir kurie yra demarkacinės teritorijos dalyse, kur neatsparių augalų PSN simptomų tikimybė maža arba tikėtina, kad jie pasireikš vėliau. Tyrimai 3 000  m spinduliu aplink kiekvieną neatsparų augalą, kuriame aptikta PSN, privalo būti bent keturis kartus intensyvesni nei zonoje, esančioje nuo 3 000  m nuo to augalo iki buferinės zonos išorinės ribos.

7. Valstybės narės visoje demarkacinėje teritorijoje nustato ir nukerta visus neatsparius augalus, kuriuose aptikta PSN, bei negyvus, sergančius arba gaisro ar audros paveiktus augalus. Jos pašalina ir sunaikina nukirstus augalus ir medienos ruošos likučius, imdamosi visų reikalingų atsargumo priemonių, kad būtų išvengta PSN ir jų užkrato pernešėjų plitimo iki kirtimo pabaigos. Jos privalo laikytis toliau nurodytų sąlygų:

a) neatsparūs augalai, nustatyti užkrato pernešėjų neskraidymo sezonu, nukertami ir arba sunaikinami vietoje, arba pašalinami iki kito skraidymo sezono, o jų mediena ir žievė apdorojama, kaip nustatyta III priedo 1 skirsnio 2 dalies a punkte, arba perdirbama, kaip nustatyta III priedo 2 skirsnio 2 dalies b punkte;

b) neatsparūs augalai, nustatyti užkrato pernešėjų skraidymo sezonu, nedelsiant nukertami ir arba sunaikinami vietoje, arba pašalinami, o jų mediena ir žievė apdorojama, kaip nustatyta III priedo 1 skirsnio 2 dalies a punkte, arba perdirbama, kaip nustatyta III priedo 2 skirsnio 2 dalies b punkte.

Iš nukirstų neatsparių augalų, kuriuose PSN nebuvo aptikta, imami mėginiai ir tikrinamas PSN buvimas naudojant mėginių ėmimo schemą, pagal kurią galimas 99 % patikimumo patvirtinimas, kad PSN lygis tuose neatspariuose augaluose yra mažesnis kaip 0,1 %.

Jei taikoma 5 dalis, valstybės narės vis dėlto gali nuspręsti imti pirmoje pastraipoje nurodytų neatsparių augalų mėginius ir atlikti analizę dėl PSN buvimo jų nenukertant, naudojant mėginių ėmimo schemą, pagal kurią galimas 99 % patikimumo patvirtinimas, kad PSN lygis tuose neatspariuose augaluose yra mažesnis kaip 0,1 %. Pirmas sakinys netaikomas neatspariems augalams, kuriuose aptikta PSN.

8. Jei demarkacinėje teritorijoje neatspari mediena nustatoma užkrato pernešėjų skraidymo sezonu, kaip nurodyta 7 dalies b punkte, valstybės narės nuskuta nukirstų neatsparių augalų rąstų žievę arba apdoroja tuos rąstus insekticidu, kuris, kaip žinoma, veiksmingai naikina užkrato pernešėjus, arba juos nedelsiant apdengia tokiame insekticide išmirkytu tinklu nuo vabzdžių. Nuskutus žievę, apdorojus arba apdengus neatsparią medieną, oficialiai prižiūrint ji nedelsiant vežama į sandėliavimo vietą arba į patvirtintą apdorojimo įmonę. Mediena, kurios žievė nenuskusta, jos sandėliavimo vietoje arba patvirtintoje apdorojimo įmonėje nedelsiant dar kartą apdorojama insekticidu, kuris, kaip žinoma, veiksmingai naikina užkrato pernešėjus, arba apdengiama tokiame insekticide išmirkytu tinklu nuo vabzdžių.

▼M2

Kai valstybė narė prieina prie išvados, kad nulupti žievę, apdoroti insekticidu, kuris, kaip žinoma, veiksmingai naikina užkrato pernešėjus, ir padengti tokiame insekticide išmirkytu tinklu nuo vabzdžių, netikslinga, mediena, nuo kurios nenulupta žievė, nedelsiant sunaikinama vietoje.

Medienos atliekos, kurios susidaro kertant neatsparius augalus ir kurios paliekamos vietoje, ir mediena, nuo kurios nenulupama žievė, ir kuri naikinama vietoje, susmulkinamos į mažesnius nei 3 cm storio ir pločio gabaliukus.

▼M2

8a. Nukrypstant nuo 7 punkto b papunkčio, kai valstybė narė padaro išvadą, kad kirsti ir šalinti gaisro arba audros paveiktus neatsparius augalus užkrato pernešėjų skraidymo sezonu netikslinga, atitinkama valstybė narė gali nuspręsti juos kirsti ir šalinti prieš prasidedant kitam skraidymo sezonui.

Nepažeidžiant 6 punkto nuostatų, atitinkama valstybė narė užkrato pernešėjų skraidymo sezonu nuo gaisro ar audros paveiktose teritorijose atlieka nuodugnius tyrimus imdama mėginius ir atlikdama jų analizę, siekdama nustatyti, ar yra PSN, ir jeigu PSN yra, atlieka neatsparių augalų, esančių gretimose zonose, tyrimus atlikdama, augalų, turinčių PSN ar užkrato pernešėjo požymių ar simptomų, apžiūrą, imdama mėginius ir atlikdama jų analizę.

▼B

9. Valstybės narės pašalina ir sunaikina visus neatsparius augalus, augintus gamybos vietose, kuriose auginami sodinimui skirti augalai, jei juose PSN aptikti prasidėjus paskutiniam viso augimo ciklui, imdamosi visų reikalingų atsargumo priemonių, kad tai atliekant būtų išvengta PSN ir jų užkrato pernešėjų plitimo.

▼M1

9a. Valstybės narės visoje buferinėje zonoje nustato nukirstus neatsparius augalus, kuriems netaikomi 7, 8 ir 9 punktai. Jos pašalina tuos augalus ir jų medienos ruošos likučius, imdamosi visų reikalingų atsargumo priemonių, kad jie nebūtų PSN ir jų užkrato pernešėjų atraktantai.

▼B

10. Valstybės narės pateikia visų transporto priemonių, kuriomis gabenami miško produktai ir įrangos, kuria apdorojami miško produktai, higienos protokolą, kad būtų užtikrinama, kad PSN negalėtų plisti per tas transporto priemones ir įrangą.
II PRIEDAS

7 straipsnyje numatytos izoliavimo priemonės

1. Valstybės narės pagal 7 straipsnį imasi priemonių demarkacinėse teritorijose, kurių buferinės zonos plotis privalo būti ne mažiau kaip 20 km, kad būtų izoliuoti PSN, kaip nustatyta 2 ir 3 dalyse.

Valstybės narės tas priemones išsamiai aprašo pagal pranešimą, pateikiamą 9 straipsnio 1 dalyje.

▼M2

2. Valstybės narės atlieka neatsparių augalų ir užkrato pernešėjo metinius tyrimus užkrėstose zonose – jos atlieka tokių augalų ir užkrato pernešėjų apžiūrą, ima mėginius ir atlieka jų analizę, siekdamos nustatyti, ar yra PSN. Atliekant tokius tyrimus daugiausia dėmesio skiriama negyviems, sergantiems neatspariems augalams arba gaisro ar audros paveiktiems augalams. Tyrimai daugiausia atliekami tose užkrėstos zonos dalyse, kurios yra greta buferinių zonų, siekiant jas apsaugoti. Valstybės narės nukerta visus neatsparius augalus, kuriuose aptikta PSN, bei pašalina ir sunaikina tuos augalus ir medienos ruošos likučius, imdamosi visų reikalingų atsargumo priemonių, kad būtų išvengta PSN ir jo užkrato pernešėjų plitimo.

3. Valstybės narės buferinėse zonose imasi tokių priemonių:

a) prieš užkrato pernešėjų skraidymo sezoną, jo metu ir po jo valstybės narės atlieka neatsparių augalų tyrimus buferinėse zonose – jos atlieka tokių augalų ir užkrato pernešėjų apžiūrą, ima mėginius ir atlieka jų analizę, siekdamos nustatyti, ar yra PSN. Jos taip pat atlieka PSN užkrato pernešėjų tyrimus per jų skraidymo sezoną. Atliekant tokius tyrimus daugiausia dėmesio skiriama negyviems, sergantiems neatspariems augalams arba gaisro ar audros paveiktiems augalams, taip pat užkrato pernešėjams, esantiems zonose, kur yra PSN buvimo tikimybė arba tikėtina, kad simptomai pasireikš vėliau. Mėginiai imami iš kelių kiekvieno neatsparaus augalo dalių, įskaitant lają. Taip pat tiriami nupjauti kamienai, nuopjovos ir natūraliai susidarančios atplaišos, kuriuose aptikta užkratą pernešančių vabzdžių veiklos požymių ir kurie yra demarkacinės teritorijos dalyse, kuriose neatsparių augalų PSN simptomų tikimybė maža;

▼M3

b) valstybės narės visose susijusiose buferinėse zonose nustato ir iškerta visus neatsparius augalus, kurie yra negyvi, sergantys arba paveikti gaisro ar audros. Jos pašalina ir sunaikina nukirstus augalus ir medienos ruošos likučius, imdamosi visų reikalingų atsargumo priemonių, kad būtų išvengta PSN ir jų užkrato pernešėjų plitimo iki kirtimo, kertant ir iki nukirstų augalų ir medienos ruošos likučių sunaikinimo, laikydamosi toliau nurodytų sąlygų:

i) neatsparūs augalai, nustatyti užkrato pernešėjų neskraidymo sezonu, iki kito skraidymo sezono nukertami ir sunaikinami vietoje, vykdant oficialią priežiūrą išvežami į užkrėstą zoną arba pašalinami. Pastaruoju atveju tokių augalų mediena ir žievė apdorojama, kaip nustatyta III priedo 1 skirsnio 2 dalies a punkte, arba perdirbama, kaip nustatyta III priedo 2 skirsnio 2 dalies b punkte;

ii) neatsparūs augalai, nustatyti užkrato pernešėjų skraidymo sezonu, nedelsiant nukertami ir sunaikinami vietoje, vykdant oficialią priežiūrą išvežami į užkrėstą zoną arba pašalinami. Pastaruoju atveju tokių augalų mediena ir žievė apdorojama, kaip nustatyta III priedo 1 skirsnio 2 dalies a punkte, arba perdirbama, kaip nustatyta III priedo 2 skirsnio 2 dalies b punkte.

Kai valstybė narė prieina prie išvados, kad kirsti, šalinti ir sunaikinti gaisro arba audros paveiktus neatsparius augalus užkrato pernešėjų skraidymo sezonu netikslinga, atitinkama valstybė narė gali nuspręsti juos kirsti, šalinti ir sunaikinti prieš prasidedant kitam skraidymo sezonui. Kertant ir šalinant neatsparius augalus, jie sunaikinami vietoje arba pašalinami, o jų mediena ir žievė apdorojama, kaip nustatyta III priedo 1 skirsnio 2 dalies a punkte, arba perdirbama, kaip nustatyta III priedo 2 skirsnio 2 dalies b punkte. Kai taikoma ši nukrypti leidžianti nuostata ir nepažeidžiant a punkto nuostatų, atitinkama valstybė narė užkrato pernešėjų skraidymo sezonu nuo gaisro ar audros paveiktose teritorijose atlieka nuodugnius tyrimus imdama mėginius ir atlikdama jų analizę, siekdama nustatyti, ar yra PSN, ir jeigu PSN aptinkama, atlieka nuodugnius neatsparių augalų, esančių gretimose zonose, tyrimus atlikdama augalų, turinčių PSN ar užkrato pernešėjo požymių ar simptomų, apžiūrą, imdama mėginius ir atlikdama jų analizę.

Nukrypdama nuo i ir ii punktų, Portugalija gali nuspręsti ilgesnį laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 31 d. kirsti, šalinti ir naikinti neatsparius augalus, kurie, kaip oficialiai nustatė atsakinga oficiali įstaiga, yra paveikti 2017 m. gaisro. Kertant, šalinant ir naikinant augalus per tą ilgesnį laikotarpį pirmenybė teikiama neatspariems augalams, esantiems šiose teritorijose:

 teritorijose šalia užkrėstos zonos;

 teritorijose, kuriose matyti užkratą pernešančių vabzdžių veiklos požymių;

 teritorijose, kuriose medžiai pažeidžiami sparčiau, ir tai rodo, kad jose gali būti PSN;

 visose kitose teritorijose, kuriose yra didesnė užkrėtimo PSN rizika.

Tie neatsparūs augalai nukertami ir sunaikinami vietoje, vykdant oficialią kontrolę išvežami į užkrėstą zoną arba pašalinami. Tuo atveju tokių augalų mediena ir žievė apdorojama, kaip nustatyta III priedo 1 skirsnio 2 dalies a punkte, arba perdirbama, kaip nustatyta III priedo 2 skirsnio 2 dalies b punkte. Neatsparūs augalai, kuriais užkratą pernešantys vabzdžiai negali naudotis, kad užbaigtų savo gyvavimo ciklą, gali būti paliekami vietoje ir nenaikinami.

Portugalija ne vėliau kaip iki 2018 m. gegužės 31 d. Komisijai ir valstybėms narėms pateikia veiksmų planą, kuriame būtų žemėlapiai, nurodantys gaisro paveiktų augalų buferinėje zonoje vietą ir antroje pastraipoje nurodytų teritorijų vietą, taip pat tokio nurodymo pagrindimas, priemonės, kurios turi būti įgyvendintos siekiant sumažinti užkrėtimo PSN riziką kol bus nukirsti, pašalinti ir sunaikinti tie augalai, įskaitant intensyvesnę neatsparių augalų ir užkrato pernešėjų stebėjimo veiklą, kad PSN būtų aptiktas anksti, reikalingi ištekliai ir atitinkami šių priemonių įgyvendinimo terminai. Portugalija ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 31 d. Portugalija pateikia dar vieną tokio paties turinio veiksmų planą.

Šių augalų keliamo rizikos lygis vertinamas kasmet, o veiksmų planas turi būti atitinkamai atnaujintas. Rengiant 9 straipsnyje nurodytą bendrą veiksmų planą, atsižvelgiama į minėtame veiksmų plane numatytas priemones.

Portugalija pateikia Komisijai ir valstybėms narėms metinių rezultatų, įskaitant intensyvaus užkrato pernešėjų stebėjimo rezultatus, ataskaitą ir iki metų, einančių po susijusių metų, balandžio 30 d. atnaujina tą veiksmų planą.

Imami nukirstų neatsparių augalų, išskyrus augalus, kuriuos visiškai sunaikino miškų gaisrai, mėginiai ir tikrinama, ar yra PSN, naudojant mėginių ėmimo schemą, pagal kurią galimas 99 proc. patikimumo patvirtinimas, kad PSN buvimo lygis tuose neatspariuose augaluose yra mažesnis kaip 0,02 proc;

▼M2

c) jei buferinėje zonoje neatspari mediena nustatoma pernešėjų skraidymo sezonu, kaip nurodyta b punkte, valstybės narės nulupa nukirstų neatsparių augalų rąstų žievę arba apdoroja tuos rąstus insekticidu, kuris, kaip žinoma, veiksmingai naikina užkrato pernešėjus, arba nukirstus rąstus nedelsdama apdengia tokiame insekticide išmirkytu tinklu nuo vabzdžių.

Nulupus žievę, apdorojus arba apdengus neatsparią medieną, oficialiai prižiūrint ji nedelsiant vežama į sandėliavimo vietą arba į patvirtintą apdorojimo įmonę. Mediena, kurios žievė nenulupta, jos sandėliavimo vietoje arba patvirtintoje apdorojimo įmonėje nedelsiant dar kartą apdorojama insekticidu, kuris, kaip žinoma, veiksmingai naikina užkrato pernešėjus, arba apdengiama tokiame insekticide išmirkytu tinklu nuo vabzdžių.

Medienos atliekos, susidariusios kertant neatsparius augalus, kurios paliekamos vietoje, susmulkinamos į mažesnius nei 3 cm storio ir pločio gabaliukus.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, kai valstybė narė prieina prie išvados, kad nulupti žievę, apdoroti insekticidu, kuris, kaip žinoma, veiksmingai naikina užkrato pernešėjus, ir padengti tokiame insekticide išmirkytu tinklu nuo vabzdžių, nėra tikslinga, mediena, nuo kurios nenulupta žievė, nedelsiant sunaikinama vietoje. Kai taikoma ši nukrypti leidžianti nuostata, medienos atliekos, kurios susidaro kertant neatsparius augalus ir kurios paliekamos vietoje, ir mediena, nuo kurios nenulupama žievė ir kuri naikinama vietoje, susmulkinamos į mažesnius nei 3 cm storio ir pločio gabaliukus.

▼M1

3a. Valstybės narės visose buferinėse zonose taip pat nustatyto nukirstus neatsparius augalus, išskyrus nurodytuosius 3 dalies b punkte. Jos pašalina tuos augalus ir jų medienos ruošos likučius, imdamosi visų reikalingų atsargumo priemonių, kad jie nebūtų PSN ir jų užkrato pernešėjų atraktantai.

▼B

4. Valstybės narės pateikia visų transporto priemonių, kuriomis gabenami miško produktai ir įrangos, kuria apdorojami miško produktai, higienos protokolą, kad būtų užtikrinama, kad PSN negalėtų plisti per tas transporto priemones ir įrangą.
III PRIEDAS

Neatsparių augalų ir neatsparios medienos bei žievės vežimo Sąjungoje sąlygos, numatytos 10 straipsnyje

1   SKIRSNIS

Neatsparių augalų ir neatsparios medienos bei žievės vežimo iš demarkacinių teritorijų į kitas zonas nei demarkacinės teritorijos ir iš užkrėstų zonų į buferines zonas sąlygos

1. Neatsparūs augalai gali būti vežami, jei jie atitinka tokias sąlygas:

a) jie buvo užauginti gamybos vietose, kuriose PSN arba jų simptomų nebuvo aptikta nuo paskutinio viso augimo ciklo pradžios;

b) augalai visą augimo laikotarpį buvo fiziškai visiškai apsaugoti nuo užkrato pernešėjų;

c) jie buvo oficialiai patikrinti, ištirti ir juose neaptikta nei PSN, nei užkrato pernešėjų;

d) prie jų pridedamas augalo pasas, parengtas ir išduotas remiantis Direktyva 92/105/EEB, jei paskirties vieta yra Sąjungoje;

e) jie gabenami užkrato pernešėjų neskraidymo sezonu arba uždaruose konteineriuose ar pakuotėse, taip užtikrinant, kad jie nebūtų užkrėsti PSN arba kad ant jų nepatektų užkrato pernešėjų.

2. Neatspari mediena ir žievė, išskyrus medinę pakavimo medžiagą, gali būti vežama, jei tokia mediena ar žievė atitinka šiuos reikalavimus:

a) ji buvo tinkamai apdorota karščiu patvirtintoje apdorojimo įmonėje, kad bent 30 minučių visose neatsparios medienos ir žievės vietose būtų pasiekta ne mažesnė nei 56 °C temperatūra, ir taip buvo užtikrinta, kad medienoje ir žievėje neliko gyvų PSN ir gyvų užkrato pernešėjų. Apdorojant karščiu kompostavimo būdu, kompostavimas atliekamas laikantis apdorojimo procedūros, patvirtintos laikantis Direktyvos 2000/29/EB 18 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos;

▼M1

b) prie jos pridedamas patvirtintos apdorojimo įmonės išduotas augalo pasas, nurodytas Direktyvoje 92/105/EEB; prie neatsparios avilių ir paukščių inkilų pavidalo medienos pridedamas augalo pasas arba ji ženklinama pagal FAO Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 II priedą;

c) Jei mediena yra su žieve, ji vežama užkrato pernešėjų neskraidymo sezonu arba apdengus apsaugine danga, taip užtikrinant, kad ji nebūtų apkrėsta PSN arba kad ant jos nepatektų užkrato pernešėjų.

▼B

3. Neatspari mediena medinės pakavimo medžiagos pavidalu gali būti vežama, jei medinė pakavimo medžiaga atitinka šias sąlygas:

a) ji buvo apdorota patvirtintoje apdorojimo įmonėje vienu iš patvirtintų būdų, nurodytų FAO Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 „Medinės pakavimo medžiagos reguliavimo tarptautinėje prekyboje gairės“ ( 4 ) I priede, kuriais užtikrinama, kad joje nebūtų gyvų PSN ir gyvų užkrato pernešėjų;

b) ji yra paženklinta pagal to tarptautinio standarto II priedą.

4. Nukrypstant nuo 2 ir 3 dalių, neatspari mediena gali būti vežama iš demarkacinės teritorijos arba iš užkrėstos zonos į buferinėje zonoje esančią patvirtintą apdorojimo įmonę, esančią arčiausiai demarkacinės teritorijos arba užkrėstos zonos, kad ji būtų nedelsiant apdorota, jei toje zonoje nėra tinkamos apdorojimo įmonės.

Nukrypti leidžianti nuostata taikoma tik įvykdžius šias sąlygas:

a) nukirsti neatsparūs augalai tvarkomi, apdorojami, sandėliuojami ir gabenami pagal I priedo 8 ir 10 dalis ir II priedo 3 dalies c punktą ir 4 dalį ir yra užtikrinama, kad užkrato pernešėjų juose nėra arba kad jie negali plisti nuo tos medienos;

b) vežama užkrato pernešėjų neskraidymo sezonu arba apdengus apsaugine danga, taip užtikrinant, kad kiti augalai, mediena ar žievė nebūtų apkrėsti PSN arba kad ant jų nepatektų užkrato pernešėjų;

c) vežamą neatsparią medieną vietoje reguliariai tikrina kompetentingos institucijos.

5. Nukrypstant nuo 2 ir 3 dalių, neatspari mediena ir žievė, susmulkinta į mažesnius nei 3 cm storio ir pločio gabaliukus, gali būti vežama iš demarkacinės teritorijos į patvirtintą apdorojimo įmonę, esančią arčiausiai tos zonos, arba iš užkrėstos zonos į buferinę zoną, jei ji skirta naudoti kaip kuras, jei laikomasi 4 dalies antros pastraipos b ir c punktų.

2   SKIRSNIS

Neatsparių augalų ir neatsparios medienos bei žievės vežimo sąlygos užkrėstose zonose, kuriose taikomos naikinimo priemonės

1. Sodinti skirti neatsparūs augalai gali būti vežami, jei jie atitinka 1 skirsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

2. Neatsparią medieną ir žievę galima vežti, jei ta mediena ar žievė bus apdorota vienų iš šių būdų:

a) sudeginta tam tikslui skirtoje netoli esančioje vietoje, priklausiančioje demarkacinei teritorijai;

b) panaudota perdirbimo įmonėje kaip kuras arba kitaip sunaikinta, užtikrinant, kad joje neliktų gyvų PSN ir gyvų užkrato pernešėjų;

c) skirta tinkamai apdoroti karščiu patvirtintoje apdorojimo įmonėje, kad bent 30 minučių visose neatsparios medienos ir žievės vietose būtų pasiekta ne mažesnė nei 56 °C temperatūra, ir taip užtikrinama, kad medienoje ir žievėje neliktų gyvų PSN ir gyvų užkrato pernešėjų. Apdorojant karščiu kompostavimo būdu, kompostavimas atliekamas laikantis apdorojimo procedūros, patvirtintos laikantis Direktyvos 2000/29/EB 18 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos.

Tokiam vežimui taikomos šios sąlygos:

a) mediena arba žievė turi būti vežama oficialiai prižiūrint ir užkrato pernešėjų neskraidymo sezonu arba apdengus apsaugine danga, taip užtikrinant, kad kiti augalai, mediena ar žievė nebūtų apkrėsti PSN arba kad ant jų nepatektų užkrato pernešėjų, arba

b) mediena arba žievė, apdorota antros pastraipos c punkte nurodytu būdu, gali būti vežama, jei prie jos pridedamas patvirtintos apdorojimo įmonės išduotas augalo pasas.

Ši dalis netaikoma nei medinei pakavimo medžiagai, nei neatspariai medienai iš augalų, kurie buvo individualiai patikrinti ir juose neaptikta PSN.

3. Neatspari mediena medinės pakavimo medžiagos pavidalu gali būti pervežama, jei ji atitinka 1 skirsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas.( 1 ) EPPO biuletenis 39(3):344–353 p.

( 2 ) OL L 4, 1993 1 8, p. 22.

( 3 ) Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos sekretoriatas (1995 m.), Tarptautinis fitosanitarijos priemonių standartas Nr. 4. Reikalavimai dėl kenksmingaisiais organizmais neužkrėstų teritorijų nustatymo.

( 4 ) Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos sekretoriatas (2009 m.), Tarptautinis fitosanitarijos priemonių standartas Nr. 15 „Medinės pakavimo medžiagos reguliavimo tarptautinėje prekyboje gairės“.

Top