EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0010-20190708

Consolidated text: 2011 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/2019-07-08

02011R0010 — LT — 08.07.2019 — 013.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 10/2011

2011 m. sausio 14 d.

dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 012 2011.1.15, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 321/2011 2011 m. balandžio 1 d.

  L 87

1

2.4.2011

►M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1282/2011 2011 m. lapkričio 28 d.

  L 328

22

10.12.2011

►M3

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1183/2012 2012 m. lapkričio 30 d.

  L 338

11

12.12.2012

►M4

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 202/2014 2014 m. kovo 3 d.

  L 62

13

4.3.2014

 M5

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 865/2014 2014 m. rugpjūčio 8 d.

  L 238

1

9.8.2014

►M6

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/174 2015 m. vasario 5 d.

  L 30

2

6.2.2015

►M7

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1416 2016 m. rugpjūčio 24 d.

  L 230

22

25.8.2016

►M8

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/752 2017 m. balandžio 28 d.

  L 113

18

29.4.2017

►M9

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/79 2018 m. sausio 18 d.

  L 14

31

19.1.2018

►M10

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/213 2018 m. vasario 12 d.

  L 41

6

14.2.2018

►M11

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2018/831 2018 m. birželio 5 d.

  L 140

35

6.6.2018

►M12

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/37 2019 m. sausio 10 d.

  L 9

88

11.1.2019

 M13

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/988 2019 m. birželio 17 d.

  L 160

10

18.6.2019
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 10/2011

2011 m. sausio 14 d.

dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais

(Tekstas svarbus EEE)I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

1.  Šis reglamentas yra konkreti priemonė remiantis Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 5 straipsniu.

2.  Reglamentu nustatomi konkretūs reikalavimai dėl gamybos ir prekybos plastikiniais medžiagomis ir gaminiais, kurie:

a) skirti liestis su maistu arba

b) jau liečiasi su maistu, arba

c) galima pagrįstai tikėtis, kad jie gali liestis su maistu.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Šis reglamentas taikomas medžiagoms ir gaminiams, kurie tiekiami ES rinkai, ir yra vienos iš šių kategorijų:

a) tik iš plastikų sudarytos medžiagos ir gaminiai bei detalės;

b) daugiasluoksnės plastikinės medžiagos ir gaminiai, suklijuoti klijais ar kitomis priemonėmis;

c) a ar b punkte nurodyti medžiagos ir gaminiai, kurie yra spausdinti ir (arba) padengti danga;

d) plastikiniai sluoksniai ar plastikinės dangos, sudarantys tarpiklius gaubteliuose ir dangteliuose, kurie kartu su tais gaubteliais ir dangteliais yra sudaryti iš dviejų ar daugiau skirtingų tipų medžiagų sluoksnių;

e) daugiasluoksnių kompozitų medžiagų ir gaminių plastikiniai sluoksniai.

2.  Šis reglamentas nėra taikomas tokiems ES rinkai tiekiamiems medžiagoms ir gaminiams, kuriems bus taikomos kitos konkrečios priemonės:

a) jonitinėms dervoms;

b) kaučiukui;

c) polisiloksanams.

3.  Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant ES ar nacionalinių nuostatų, taikomų spausdinimo rašalui, klijams ar dangoms.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojami šie terminai:

1) plastikinės medžiagos ir gaminiai –

a) medžiagos ir gaminiai, nurodyti 2 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose, ir

b) plastikiniai sluoksniai, nurodyti 2 straipsnio 1 dalies d ir e punktuose;

2) plastikas (plastmasė) – tai polimeras, į kurį gali būti pridėta priedų ar kitų cheminių medžiagų ir kuris gali funkcionuoti kaip pagrindinis gatavų medžiagų ir gaminių struktūrinis komponentas;

3) polimeras – tai bet kuri makromolekulinė cheminė medžiaga, gauta

a) monomerų ir kitų pradinių medžiagų polimerizacijos būdu, pavyzdžiui, poliadicijos, polikondesacijos ar kitu panašiu būdu; arba

b) cheminiu būdu keičiant natūralias ar sintetines makromolekules; arba

c) mikrobinės fermentacijos būdu.

4) daugiasluoksnis plastikas – medžiaga ar gaminys, sudarytas iš dviejų ar daugiau plastiko sluoksnių;

5) daugiasluoksnis kompozitas – medžiaga ar gaminys, sudarytas iš dviejų ar daugiau skirtingų tipų medžiagų sluoksnių, bent vienas iš kurių yra plastiko sluoksnis;

6) monomeras ar kita pradinė medžiaga – tai:

a) cheminė medžiaga, kuri polimerizuojama siekiant gaminti polimerus; arba

b) natūrali ar sintetinė makromolekulinė medžiaga, naudojama modifikuotoms makromolekulėms gaminti; arba

c) cheminė medžiaga, naudojama esamoms natūralioms arba sintetinėms makromolekulėms modifikuoti.

7) priedas – tai cheminė medžiaga, kurios specialiai dedama į plastikus siekiant gauti fizinį ar cheminį poveikį perdirbant plastikus arba gatavoje medžiagoje ar gaminyje; jų turi būti gatavų medžiagų ar gaminių sudėtyje;

8) polimero gamybos pagalbinė medžiaga – bet kuri cheminė medžiaga, kuri naudojama tinkamai polimero ar plastiko gamybos terpei sudaryti. Jų gali būti, bet neprivalo, gatavose medžiagose ar gaminiuose ir jie neturi turėti fizinio ar cheminio poveikio gatavai medžiagai ar gaminiui;

9) netyčia patekusios medžiagos – naudotų cheminių medžiagų priemaišos, gamybos procese susidarę reakcijų tarpinės medžiagos ar irimo ar reakcijos produktai;

10) polimerizacijos pagalbinės medžiagos – cheminės medžiagos, kurios inicijuoja polimerizaciją ir (arba) padeda valdyti makromolekulinės struktūros susidarymą;

11) suminė išsiskyrimo ribinė vertė (OML) – didžiausias leidžiamas nelakių medžiagų, išskirtų iš medžiagos ar gaminio į maistinius modelinius tirpalus, kiekis;

12) maistinis modelinis tirpalas – bandomoji maisto produktą imituojanti terpė. Maistiniame modeliniame tirpale imituojamas išsiskyrimas iš su maistu besiliečiančių medžiagų;

13) konkreti išsiskyrimo ribinė vertė (SML) – didžiausias leidžiamas konkrečios cheminės medžiagos, išskirtos iš medžiagos ar gaminio į maistą ar maisto modelinius tirpalus, kiekis;

14) suminė konkretaus išsiskyrimo ribinė vertė (SML(T)) – didžiausias leidžiamas suminis konkrečių cheminių medžiagų, išskirtų į maistą ar maistinius modelinius tirpalus, kiekis, išreikštas kaip nurodytų cheminių medžiagų kiekių suma;

15) funkcinis barjeras – barjeras, sudarytas iš vieno ar daugiau bet kurio tipo medžiagų sluoksnių, kuris užtikrina, jog gatava medžiaga ar gaminys atitiktų Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnio ir šio reglamento nuostatas;

▼M7

16) neriebus maistas – maistas, išsiskyrimo į kurį bandymams gali būti naudojami tik šio reglamento III priedo 2 lentelėje nustatyti maistiniai modeliniai tirpalai, išskyrus D1 ar D2 tirpalus;

▼B

17) apribojimas – tai cheminės medžiagos naudojimo ar išsiskyrimo ribinės vertės ar cheminės medžiagos kiekio medžiagoje ar gaminyje ribojimas;

▼M7

18) specifikacija – cheminės medžiagos sudėtis, jos grynumo kriterijai, fizinės ir cheminės savybės, išsami informacija apie cheminės medžiagos gamybos procesą ar kita informacija apie išsiskyrimo ribinių verčių išraišką;

▼M7

19) karšto užpildo sąlygos – sąlygos, kuriomis į gaminį dedamas maisto produktas, kurio temperatūra tuo momentu yra ne aukštesnė kaip 100 °C, o paskui maisto produktas per 60 min. atvėsta iki žemesnės nei 50 °C temperatūros, arba per 150 minučių – iki 30 °C arba žemesnės temperatūros.

▼B

4 straipsnis

Plastikinių medžiagų ir gaminių tiekimas rinkai

Plastikinės medžiagos ir gaminiai gali būti tiekiami rinkai, tik jeigu jie:

a) atitinka Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnyje nustatytus atitinkamus reikalavimus naudojant pagal paskirtį numatomomis sąlygomis; ir

b) atitinka Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 15 straipsnyje nustatytus ženklinimo reikalavimus; ir

c) atitinka Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 17 straipsnyje nustatytus atsekamumo reikalavimus; ir

d) yra gaminami laikantis geros gamybos praktikos, kaip nustatyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 2023/2006 ( 1 ); ir

e) atitinka šio reglamento II, III ir IV skyriuose nustatytus sudėties ir deklaravimo reikalavimus.II SKYRIUS

SUDĖTIES REIKALAVIMAI1 SKIRSNIS

Leidžiamos naudoti cheminės medžiagos

5 straipsnis

Leidžiamų naudoti cheminių medžiagų Sąjungos sąrašas

1.  Tik cheminės medžiagos, įtrauktos į I priede nurodytą Sąjungos leidžiamų naudoti cheminių medžiagų sąrašą (toliau – Sąjungos sąrašas), gali būti naudojamos plastikinių medžiagų ir gaminių plastikiniams sluoksniams gaminti.

2.  Sąjungos sąraše turi būti nurodyta:

a) monomerai ar kitos pradinės medžiagos;

b) priedai, išskyrus dažiklius;

c) polimerų gamybos pagalbinės medžiagos, išskyrus tirpiklius;

d) makromolekulės, gautos mikrobinės fermentacijos būdu.

3.  Sąjungos sąrašas gali būti keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 8–12 straipsniuose nustatyta tvarka.

6 straipsnis

Nukrypti leidžiančios nuostatos dėl į Sąjungos sąrašą neįtrauktų cheminių medžiagų

1.  Nukrypstant nuo 5 straipsnio kitos į Sąjungos sąrašą neįtrauktos cheminės medžiagos gali būti naudojamos pagal nacionalinius teisės aktus kaip polimerų gamybos pagalbinės medžiagos plastikinių medžiagų ir gaminių plastikiniams sluoksniams gaminti.

2.  Nukrypstant nuo 5 straipsnio dažikliai ir tirpikliai gali būti naudojami plastikinių medžiagų ir gaminių plastikiniams sluoksniams gaminti pagal nacionalinius teisės aktus.

3.  Šios į Sąjungos sąrašą neįtrauktos medžiagos gali būti naudojamos laikantis 8, 9, 10, 11 ir 12 straipsniuose nurodytų taisyklių:

▼M7

a) visos aliuminio, amonio, bario, kalcio, kobalto, vario, geležies, ličio, magnio, mangano, kalio, natrio ir cinko druskos iš leidžiamų naudoti rūgščių, fenolių arba alkoholių;

▼B

b) mišiniai, gauti maišant leidžiamas chemines medžiagas nesant komponentų cheminės reakcijos;

c) naudojamos kaip priedai, natūralios ar sintetinės polimerinės medžiagos, kurių molekulinė masė ne mažesnė kaip 1 000 Da, išskyrus mikrobinės fermentacijos būdu gautas makromolekules, ir kurios atitinka šio reglamento reikalavimus, jei jos gali funkcionuoti kaip pagrindinis gatavų medžiagų ar gaminių struktūrinis komponentas;

d) naudojamos kaip monomerai ar kitos pradinės medžiagos, ikipolimerinės ir natūralios ar sintetinės makromolekulinės medžiagos, taip pat jų mišiniai, išskyrus mikrobinės fermentacijos būdu gautas makromolekules, jeigu jų sintezei reikalingi monomerai ar pradinės medžiagos yra įrašytos į Sąjungos sąrašą.

4.  Šios į Sąjungos sąrašą neįrašytos cheminės medžiagos gali būti naudojamos plastikinių medžiagų ar gaminių plastikiniuose sluoksniuose:

a) netyčia patekusios cheminės medžiagos;

b) polimerizacijos pagalbinės medžiagos.

5.  Nukrypstant nuo 5 straipsnio į Sąjungos sąrašą neįrašyti priedai po 2010 m. sausio 1 d. gali būti toliau naudojami pagal nacionalinius teisės aktus, kol bus priimtas sprendimas juos įrašyti arba neįrašyti į Bendrijos sąrašą, jeigu jie įtraukti į laikiną sąrašą, nurodytą 7 straipsnyje.

7 straipsnis

Laikino sąrašo sudarymas ir priežiūra

1.  Laikinas priedų, kuriuos šiuo metu vertina Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba), sąrašas, 2008 m. Komisijos viešai paskelbtas, turi būti reguliariai atnaujinamas.

2.  Priedas išbraukiamas iš laikinojo sąrašo:

a) jeigu jis yra įrašytas į I priede nurodytą Sąjungos sąrašą; arba

b) Komisijai priėmus sprendimą jo neįtraukti į Sąjungos sąrašą; arba

c) jei analizuojant duomenis Tarnyba paprašo papildomos informacijos ir ta informacija nepateikiama per Tarnybos nurodytą terminą.2 SKIRSNIS

Bendrieji reikalavimai, apribojimai ir specifikacijos

8 straipsnis

Bendrieji cheminių medžiagų reikalavimai

Cheminės medžiagos, naudojamos plastikinių medžiagų ir gaminių plastikinių sluoksnių gamybai, turi būti tokios techninės kokybės ir grynumo, kad būtų galima naudoti medžiagas ar gaminius pagal paskirtį numatytomis sąlygomis. Sudėtis turi būti žinoma cheminės medžiagos gamintojui ir pateikiama kompetentingoms institucijoms jų prašymu.

9 straipsnis

Konkretūs cheminių medžiagų reikalavimai

1.  Dėl cheminių medžiagų, naudojamų plastikinių medžiagų ir gaminių plastikiniams sluoksniams gaminti, turi būti laikomasi šių apribojimų ir specifikacijų:

a) 11 straipsnyje nustatytos konkrečios išsiskyrimo ribinės vertės;

b) 12 straipsnyje nustatytos suminės išsiskyrimo ribinės vertės;

c) I priedo 1 punkto 1 lentelės 10 skiltyje nurodytų apribojimų ir specifikacijų;

d) I priedo 4 punkte nustatytų išsamių specifikacijų.

2.  Nanoformos pavidalo chemines medžiagas galima leisti naudoti, tik jei jos išsamiai apibūdintos I priedo specifikacijose.

10 straipsnis

Bendrieji apribojimai dėl plastikinių medžiagų ir gaminių

Bendrieji apribojimai, susiję su plastikinėmis medžiagomis ir gaminiais, yra nustatyti II priede.

11 straipsnis

Konkrečios išsiskyrimo ribinės vertės

1.  Plastikinių medžiagų ir gaminių sudedamosios dalys neturi išsiskirti į maisto produktus didesniais kiekiais nei I priede nustatytos konkrečios išsiskyrimo ribinės vertės (SML). Šios konkretaus išsiskyrimo ribinės vertės (SML) išreiškiamos cheminės medžiagos miligramais kilogramui maisto (mg/kg).

▼M7 —————

▼M7

3.  Nukrypstant nuo 1 dalies, priedų, kuriuos Reglamentu (EB) Nr. 1333/2008 leidžiama naudoti ir kaip maisto priedus, arba Reglamentu (EB) Nr. 1334/2008 – kaip kvapiąsias medžiagas, į maisto produktus išskiriamas kiekis neturi daryti technologinio poveikio galutiniam maisto produktui ir neturi:

a) viršyti Reglamente (EB) Nr. 1333/2008, Reglamente (EB) Nr. 1334/2008 arba šio reglamento I priede nustatytų ribinių verčių maisto produktuose, kuriuose minėti priedai gali būti naudojami kaip maisto priedai ar kvapiosios medžiagos, arba

b) viršyti šio reglamento I priede nustatytų ribinių verčių maisto produktuose, kuriuose minėti priedai negali būti naudojami kaip maisto priedai ar kvapiosios medžiagos.

▼M7

4.  Jeigu nurodyta, kad tam tikra cheminė medžiaga išsiskirti negali, atitiktis nustatoma taikant tinkamus pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 11 straipsnį atrinktus išsiskyrimo bandymų metodus, kuriais galima patvirtinti, jog išsiskiriantis medžiagos kiekis neviršija nurodytos aptikimo vertės.

Taikant pirmą pastraipą, jeigu nebuvo nustatyta tam tikrų cheminių medžiagų ar jų grupių konkrečių aptikimo ribų, taikoma 0,01 mg/kg aptikimo riba.

▼B

12 straipsnis

Suminė išsiskyrimo ribinė vertė

1.  Į maistinius modelinius tirpalus neturi išsiskirti daugiau nei 10 miligramų plastikinių medžiagų ir gaminių sudedamųjų dalių bendro kiekio kvadratiniam decimetrui maisto produkto kontaktinio paviršiaus (mg/dm2).

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su kūdikiams ir mažiems vaikams skirtu maistu, kaip apibrėžta Komisijos direktyvose 2006/141/EB ( 2 ) ir 2006/125/EB ( 3 ), sudedamųjų dalių į maisto modelinius tirpalus neturi išsiskirti daugiau nei 60 miligramų iš viso vienam kilogramui maisto modelinio tirpalo.III SKYRIUS

SPECIALIOS NUOSTATOS DĖL TAM TIKRŲ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ

13 straipsnis

Plastikinės daugiasluoksnės medžiagos ir gaminiai

1.  Daugiasluoksnio plastiko medžiagoje arba gaminyje kiekvieno plastiko sluoksnio sudėtis turi atitikti šio reglamento reikalavimus.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies plastikinis sluoksnis, tiesiogiai nesiliečiantis su maistu ir atskirtas nuo maisto funkciniu barjeru, gali:

a) neatitikti šiame reglamente nustatytų apribojimų ir specifikacijų, išskyrus taikomus vinilchlorido monomerui, nustatytų I priede; ir (arba)

b) būti pagamintas naudojant chemines medžiagas, neįrašytas į Sąjungos sąrašą ar laikinąjį sąrašą.

▼M7

3.  Pagal 11 straipsnio 4 dalį, cheminės medžiagos, nurodytos 2 dalies b punkte, neturi išsiskirti į maistą ar maistinį modelinį tirpalą. 11 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nustatyta aptikimo riba taikoma cheminių medžiagų grupėms, jei jos yra struktūriniu ir toksikologiniu požiūriu susijusios, pvz., izomerams arba cheminėms medžiagoms su ta pačia atitinkama funkcine grupe, arba atskiroms cheminėms medžiagoms, kurios nėra susijusios, ir apima galimą jų perdavimą per ofsetą.

▼B

4.  2 dalies b punkte nurodytos cheminės medžiagos, neišvardytos Sąjungos sąraše ar laikinajame sąraše, neturi būti nei vienos iš šių kategorijų:

a) medžiagos, priskiriamos mutageninėms, kancerogeninėms ar toksiškoms reprodukcijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 ( 4 ) I priedo 3.5, 3.6 ir 3.7 skirsniuose nustatytus kriterijus;

b) cheminės medžiagos nanoformų pavidalu.

5.  Gatava plastikinė daugiasluoksnė medžiaga ar gaminys turi atitikti šio reglamento 11 straipsnyje nustatytas konkrečias išsiskyrimo ribines vertes ir 12 straipsnyje nustatytą suminę išsiskyrimo ribinę vertę.

14 straipsnis

Daugiasluoksniai kompozitai

1.  Daugiasluoksniame kompozite – medžiagoje arba gaminyje kiekvieno plastikinio sluoksnio sudėtis turi atitikti šio reglamento reikalavimus.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, daugiasluoksnio kompozito plastikinis sluoksnis, tiesiogiai nesiliečiantis su maistu ir atskirtas nuo maisto funkciniu barjeru, gali būti pagamintas naudojant ir kitas chemines medžiagas nei tos, kurios yra įrašytos į Sąjungos sąrašą ar laikinąjį sąrašą.

3.  2 dalyje nurodytos cheminės medžiagos, neišvardytos Sąjungos sąraše ar laikinajame sąraše, neturi būti nei vienos iš šių kategorijų:

a) medžiagos, priskiriamos mutageninėms, kancerogeninėms ar toksiškoms reprodukcijai pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 3.5, 3.6 ir 3.7 skirsniuose nustatytus kriterijus;

b) cheminės medžiagos nanoformų pavidalu.

4.  Nukrypstant nuo 1 dalies šio reglamento 11 ir 12 straipsniai nėra taikomi daugiasluoksnių kompozitų plastikiniams sluoksniams.

5.  Daugiasluoksnio kompozito plastikiniai sluoksniai visad turi atitikti vinilchlorido monomerui taikomus apribojimus, nustatytus šio reglamento I priede.

6.  Daugiasluoksnio kompozito – medžiagos ar gaminio plastikiniams sluoksniams ir gatavai medžiagai ar gaminiui konkrečios ir suminės išsiskyrimo ribinės vertės gali būti nustatytos nacionaliniais teisės aktais.IV SKYRIUS

ATITIKTIES DEKLARACIJA IR DOKUMENTAI

15 straipsnis

Atitikties deklaracija

1.  Rašytinė deklaracija pagal Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 16 straipsnį turi būti pateikta kartu su plastikinėmis medžiagomis ir gaminiais, jų gamybos tarpiniais produktais ir šioms medžiagoms ar gaminiams gaminti skirtomis cheminėmis medžiagomis visais prekybos etapais, išskyrus pardavimą galutiniam vartotojui.

2.  1 dalyje nurodytą deklaraciją turi išduoti verslo subjektas ir joje turi būti IV priede nustatyta informacija.

3.  Pagal rašytinę deklaraciją turi būti įmanoma lengvai identifikuoti medžiagas, gaminius ar tarpinių gamybos stadijų produktus ar chemines medžiagas, dėl kurių deklaracija yra pateikta. Ji turi būti atnaujinama, jeigu iš esmės pasikeičia sudėtis arba gamyba ir dėl šių pokyčių gali keistis išsiskyrimas iš medžiagų ar gaminių, arba gavus naujų mokslinių duomenų.

16 straipsnis

Patvirtinamieji dokumentai

1.  Nacionalinių kompetentingų valdžios institucijų reikalavimu verslo subjektas turi pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad medžiagos ir gaminiai, tarpinių gamybos stadijų produktai bei šioms medžiagoms ir gaminiams gaminti naudojamos cheminės medžiagos atitinka šio reglamento reikalavimus.

2.  Šiuose dokumentuose turi būti tyrimų sąlygos ir rezultatai, apskaičiavimai, įskaitant modeliavimą, kiti analizės duomenys ir saugos įrodymai arba atitiktį reikalavimams pagrindžiantys duomenys. Atitikties įrodymo eksperimento atlikimo taisyklės nustatytos V skyriuje.V SKYRIUS

ATITIKTIS

17 straipsnis

Išsiskyrimo tyrimo rezultatų išraiška

1.  Tikrinant atitiktį konkrečios išsiskyrimo ribinės vertės išreiškiamos mg/kg taikant realų paviršiaus ploto ir kiekio santykį naudojant faktine ar numatoma paskirtimi.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies dėl:

a) talpyklų ir kitų gaminių, kurie yra ar turėtų būti mažesni nei 500 mililitrų ar gramų arba didesni nei 10 litrų;

b) medžiagų ir gaminių, kuriems dėl jų formos nėra praktiška vertinti tokių medžiagų ar gaminių paviršiaus ploto ir su jais besiliečiančio maisto kiekio santykį;

c) lapų ir plėvelių, kurios dar nesiliečia su maistu;

d) lapų ir plėvelių, kurios talpina mažiau nei 500 miligramų ar gramų arba daugiau nei 10 litrų,

išsiskyrimo vertė išreiškiama mg/kg taikant paviršiaus ir kiekio santykį 6 dm2 kilogramui maisto.

Ši dalis nėra taikoma plastikinėms medžiagoms ir gaminiams, skirtiems liestis ar jau besiliečiančiais su kūdikiams ir mažiems vaikams skirtu maistu, kaip nustatyta Direktyvose 2006/141/EB ir 2006/125/EB.

3.  Nukrypstant nuo 1 dalies gaubtuvėliams, tarpikliams, kamščiams ir kitoms panašioms sandarinimo priemonėms konkretaus išsiskyrimo vertė išreiškiama

▼M7

a) mg/kg naudojant faktinį talpyklos, kuriai skirtas kamštis, tūrį, taikant viso kontaktinio sandarinimo gaminio ir uždarytos talpyklos paviršiaus plotą, jeigu numatoma gaminio paskirtis žinoma, atsižvelgiant ir į 2 dalies nuostatas;

▼B

b) mg/gaminiui, jei numatoma gaminių paskirtis nežinoma.

4.  Gaubtuvėliams, tarpikliams, kamščiams ir kitoms panašioms sandarinimo priemonėms suminio išsiskyrimo ribinė vertė išreiškiama

a) mg/dm2 taikant visą kontaktinio sandarinimo gaminio ir uždarytos talpyklos paviršiaus plotą, jei gaminio paskirtis žinoma;

b) mg/gaminiui, jei numatoma gaminių paskirtis nežinoma.

18 straipsnis

Atitikties išsiskyrimo ribinėms vertėms tikrinimo taisyklės

1.  Medžiagų ir gaminių, jau besiliečiančių su maistu, atitikties konkrečioms išsiskyrimo ribinėms vertėms patikra atliekama pagal V priedo 1 skyriuje nustatytas taisykles.

2.  Medžiagų ir gaminių, dar nesiliečiančių su maistu, atitikties konkrečioms išsiskyrimo ribinėms vertėms patikra atliekama maisto produktuose ar III priede nurodytuose maistiniuose modeliniuose tirpaluose pagal V priedo 2 skyriaus 2.1 skirsnyje nustatytas taisykles.

3.  Medžiagų ir gaminių, dar nesiliečiančių su maistu, atitikties konkrečioms išsiskyrimo ribinėms vertėms patikra gali būti atliekama taikant atrankinės patikros metodus pagal V priedo 2 skyriaus 2.2 skirsnyje nustatytas taisykles. Jeigu medžiaga ar gaminys neatitinka išsiskyrimo ribinių verčių taikant atrankinės patikros metodą, neatitikimo išvada turi būti patvirtinta tikrinant atitiktį pagal 2 dalies nuostatas.

▼M7

4.  Medžiagų ir gaminių, dar nesilietusių su maistu, suminių išsiskyrimo ribinių verčių atitikties patikra atliekama III priede nurodytuose maistiniuose modeliniuose tirpaluose pagal V priedo 3 skyriuje nustatytas taisykles.

▼B

5.  Medžiagų ir gaminių, dar nesiliečiančių su maistu, atitikties suminėms išsiskyrimo ribinėms vertėms patikra gali būti atliekama taikant atrankinės patikros metodus pagal V priedo 3 skyriaus 3.4 skirsnyje nustatytas taisykles. Jeigu medžiaga ar gaminys neatitinka išsiskyrimo ribinių verčių taikant atrankinės patikros metodą, neatitikimo išvada turi būti patvirtinta tikrinant atitiktį pagal 4 dalies nuostatas.

6.  Konkretaus išsiskyrimo į maisto produktą bandymo rezultatai turi būti didesni nei išsiskyrimo į maistinį modelinį tirpalą. Konkretaus išsiskyrimo į maistinį modelinį tirpalą bandymo rezultatai turi būti didesni nei rezultatai, gauti atrankinės patikros metodu.

▼M7

7.  Prieš pradedant lyginti konkretaus ir suminio išsiskyrimo bandymų rezultatus su išsiskyrimo ribinėmis vertėmis taikomi III priedo 3 punkte ir V priedo 4 skyriuje nurodyti pataisų koeficientai pagal tame punkte ir skyriuje nustatytas taisykles.

▼B

19 straipsnis

Į Sąjungos sąrašą neįtrauktų cheminių medžiagų vertinimas

Šio reglamento 6 straipsnio 1, 2, 4 ir 5 dalyse, 14 straipsnio 2 dalyje nurodytų cheminių medžiagų, kurios nėra įtrauktos į šio reglamento I priedo sąrašą, atitiktis Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsniui vertinama pagal tarptautiniu mastu pripažintus rizikos vertinimo mokslinius principus.VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20 straipsnis

ES aktų pakeitimai

Tarybos direktyvos 85/572/EEB ( 5 ) priedas pakeičiamas taip:

„Maistiniai modeliniai tirpalai, naudotini plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su vienu maisto produktu ar konkrečių grupių maisto produktais, sudedamųjų dalių išsiskyrimo bandymams, yra nurodyti Komisijos reglamento (ES) Nr. 10/2011 III priedo 3 punkte.“

21 straipsnis

ES aktų panaikinimas

Nuo 2011 m. gegužės 1 d. direktyvos 80/766/EEB, 81/432/EEB ir 2002/72/EB panaikinamos.

Nuorodos į panaikintas direktyvas laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal VI priede pateiktas atitikmenų lenteles.

22 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.  Iki 2012 m. gruodžio 31 d. 16 straipsnyje nurodyti patvirtinamieji dokumentai grindžiami Direktyvos 82/711/EEB priede nurodytomis pagrindinėmis suminio ir konkretaus išsiskyrimo bandymų taisyklėmis.

2.  Nuo 2013 m. sausio 1 d. 16 straipsnyje nurodyti patvirtinamieji dokumentai dėl medžiagų, gaminių ir cheminių medžiagų, tiekiamų rinkai iki 2015 m. gruodžio 31 d., gali būti grindžiami:

a) šio reglamento 18 straipsnyje nustatytomis išsiskyrimo tyrimo taisyklėmis arba

b) Direktyvos 82/711/EEB priede nustatytomis pagrindinėmis suminio ir konkretaus išsiskyrimo bandymų taisyklėmis.

3.  Nuo 2016 m. sausio 1 d. 16 straipsnyje nurodyti patvirtinamieji dokumentai grindžiami 18 straipsnyje nustatytomis išsiskyrimo tyrimų taisyklėmis nepažeidžiant šio straipsnio 2 dalies.

4.  Iki 2015 m. gruodžio 31 d. priedai, naudojami stiklo pluošto klijinimui stiklo pluoštu armuotuose plastikuose, kurie nėra nurodyti I priede, turi atitikti 19 straipsnyje nustatytas rizikos vertinimo nuostatas.

5.  Medžiagos ir gaminiai, kurie buvo teisėtai teikiami rinkai iki 2011 m. gegužės 1 d., gali būti tiekiami rinkai iki 2012 m. gruodžio 31 d.

23 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. gegužės 1 d.

5 straipsnio nuostata dėl priedų, išskyrus plastifikatorius, naudojimo taikoma gaubtelių ir dangtelių, nurodytų 2 straipsnio 1 dalies d punkte, plastikiniams sluoksniams ar plastikinėms dangoms nuo 2015 m. gruodžio 31 d.

5 straipsnio nuostata dėl priedų, naudojamų stiklo pluošto klijinimui stiklo pluoštu armuotuose plastikuose, taikoma nuo 2015 m. gruodžio 31 d.

18 straipsnio 2 ir 4 dalių ir 20 straipsnio nuostatos taikomos nuo 2012 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

Cheminės medžiagos

1.   Leidžiamų naudoti monomerų, kitų pradinių medžiagų, mikrobinės fermentacijos būdu gautų makromolekulių, priedų ir polimerų gamybos pagalbinių medžiagų Sąjungos sąrašas

1 lentelėje pateikta ši informacija:

1 skiltis (Cheminės medžiagos su maistu besiliečiančioje medžiagoje Nr.): unikalus cheminės medžiagos identifikacinis numeris.

2 skiltis (Nuor. Nr.): EEB pakuotės medžiagos nuorodos numeris.

3 skiltis (CAS Nr.): CAS (Chemical Abstracts Service) registro numeris.

4 skiltis (Cheminės medžiagos pavadinimas): cheminis pavadinimas.

5 skiltis (naudojama kaip priedas ar polimerų gamybos pagalbinė medžiaga (taip/ne)): nurodoma, jei cheminę medžiagą leidžiama naudoti kaip priedą ar polimerų gamybos pagalbinę medžiagą (taip) arba jei cheminės medžiagos neleidžiama naudoti kaip priedo ar polimerų gamybos pagalbinės medžiagos (ne). Jeigu cheminę medžiagą leidžiama naudoti tik kaip polimerų gamybos pagalbinę medžiagą, žymima (taip) ir specifikacijose naudojimas apribojamas leidžiant naudoti tik kaip polimerų gamybos pagalbinę medžiagą.

6 skiltis (naudojama kaip monomeras ar kita pradinė medžiaga ar mikrobinės fermentacijos būdu gauta makromolekulė (taip/ne)): nurodoma, jei cheminę medžiagą leidžiama naudoti kaip monomerą ar kitą pradinę medžiagą ar mikrobinės fermentacijos būdu gautą makromolekulę (taip) arba jei cheminės medžiagos nėra leidžiama naudoti kaip monomero ar kitos pradinės medžiagos ar mikrobinės fermentacijos būdu gautos makromolekulės (ne). Jeigu cheminę medžiagą leidžiama naudoti kaip mikrobinės fermentacijos būdu gautą makromolekulę, tai nurodoma (taip) ir specifikacijose nurodoma, kad cheminė medžiaga yra mikrobinės fermentacijos būdu gauta makromolekulė.

7 skiltis (RVMK taikomas (taip/ne)): nurodoma, jei cheminės medžiagos išsiskyrimo tyrimo rezultatai gali būti koreguojami taikant riebalų vartojimo mažinimo koeficientą (RVMK) (taip) arba jei jie negali būti koreguojami taikant RVMK (ne).

▼M7

8 skiltis (SML [mg/kg]): cheminei medžiagai taikytina konkreti išsiskyrimo ribinė vertė. Ji išreiškiama cheminės medžiagos miligramais kilogramui maisto. Nurodoma NA (neaptinkama), jei cheminė medžiaga neišsiskiria tokiais kiekiais, kurie gali būti aptinkami pagal 11 straipsnio 4 dalį.

▼B

8 skiltis (SML(T) [mg/kg] (grupinio apribojimo Nr.)): cheminių medžiagų grupės, kuriai taikomas grupinis apribojimas, nurodytas šio priedo 2 lentelės 1 skiltyje, identifikavimo numeris.

10 skiltis (Apribojimai ir (arba) specifikacijos). Įrašyti kiti apribojimai nei konkreti išsiskyrimo ribinė vertė ir su chemine medžiaga susijusios specifikacijos. Jeigu specifikacijos labai išsamios, 4 lentelėje įrašoma nuoroda.

11 skiltis (Pastabos dėl atitikties patikros): Įrašyti pastabų numeriai, kurie nurodo į šios cheminės medžiagos, įrašytos į šio priedo 3 lentelės 1 skiltį, atitikties patikrai taikomas išsamias taisykles.

Jei medžiaga, kuri į sąrašą įtraukta kaip atskiras cheminis junginys, priklauso ir bendrąjį pavadinimą turinčiai medžiagų grupei, šiai medžiagai taikomi apribojimai, kurie jai nurodyti kaip atskiram junginiui.

▼M7 —————

▼B1 lentelė

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Cheminės medžiagos su maistu besiliečiančioje medžiagoje Nr.

Nuorodos numeris

CAS Nr.

Cheminės medžiagos pavadinimas

Naudojama kaip priedas ar polimerų gamybos pagalbinė medžiaga

(taip/ne)

Naudojama kaip monomeras ar kita pradinė medžiaga ar mikrobinės fermentacijos būdu gauta makromolekulė

(taip/ne)

RMK taikomas

(taip/ne)

SML

[mg/kg]

SML (T)

[mg/kg]

(grupinio apribojimo Nr.)

Apribojimai ir specifikacijos

Pastabos dėl atitikties patikros

1

12310

0266309–43–7

albuminas

ne

taip

ne

 

 

 

 

2

12340

albuminas, koaguliuotas formaldehidu

ne

taip

ne

 

 

 

 

3

12375

alkoholiai, alifatiniai, vienhidroksiliai, sotieji, linijinės grandinės, pirminiai (C4–C22)

ne

taip

ne

 

 

 

 

4

22332

2,2,4-trimetilheksano-1,6–diizocianato (40 % m/m) ir 2,4,4–trimetilheksan-1,6–diizocianato (60 % m/m) mišinys

ne

taip

ne

 

(17)

1 mg/kg gatavame produkte, išreikštas kaip izocianato dalis

(10)

5

25360

2,3-epoksipropiltrialkil(C5–C15)acetatas

ne

taip

ne

NA

 

1 mg/kg gatavame produkte, išreikštas kaip epoksigrupė.

Molekulinė masė yra 43 Da

 

6

25380

trialkilacto rūgšties (C7–C17), vinilesteriai

ne

taip

ne

0,05

 

 

(1)

7

30370

acetilacto rūgšties druskos

taip

ne

ne

 

 

 

 

8

30401

acetilinti riebalų rūgščių mono- ir digliceridai

taip

ne

ne

 

(32)

 

 

9

30610

alifatinės (C2–C24), linijinės grandinės monokarboksirūgštys iš gamtinių aliejų bei riebalų ir jų mono-, di- bei trigliceridai (įskaitant šakotos grandinės riebalų rūgštis natūraliai pasitaikančiais kiekiais)

taip

ne

ne

 

 

 

 

10

30612

sintetinės alifatinės (C2–C24), linijinės grandinės monokarboksirūgštys ir jų mono-, di- bei trigliceridai

taip

ne

ne

 

 

 

 

11

30960

alifatinių (C6–C22) monokarboninių rūgščių ir poliglicerolio esteriai

taip

ne

ne

 

 

 

 

12

31328

riebalų rūgštys iš maistinių gyvūninių arba augalinių riebalų arba aliejų

taip

ne

ne

 

 

 

 

13

33120

alkoholiai, alifatiniai, vienhidroksiliai, sotieji, linijinės grandinės, pirminiai (C4–C24)

taip

ne

ne

 

 

 

 

14

33801

n - alkil(C10–C13) benzensulfonrūgštis

taip

ne

ne

30

 

 

 

15

34130

linijinės grandinės alkildimetilaminai, turintys lyginį anglies atomų skaičių (C12–C20)

taip

ne

taip

30

 

 

 

16

34230

alkil(C8–C22) sulfonrūgštys

taip

ne

ne

6

 

 

 

17

34281

pirminės linijinės grandinės turinčios lyginį anglies atomų skaičių alkil(C8–C22) sulfonrūgštys

taip

ne

ne

 

 

 

 

18

34475

aliuminio–kalcio hidroksido fosfito hidratas

taip

ne

ne

 

 

 

 

19

39090

N, N-bis(2-hidroksietil)alkil(C8–C18)aminas

taip

ne

ne

 

(7)

 

 

20

39120

N, N-bis(2-hidroksietil)alkil(C8–C18)aminų hidrochloridai

taip

ne

ne

 

(7)

SML(T) išreikštas atmetus HCL

 

21

42500

anglies rūgšties druskos

taip

ne

ne

 

 

 

 

22

43200

ricinos aliejaus mono- ir digliceridai

taip

ne

ne

 

 

 

 

23

43515

kokoso riešutų aliejaus riebalų rūgščių cholinesterių chloridai

taip

ne

ne

0,9

 

 

(1)

24

45280

medvilnės pluoštai

taip

ne

ne

 

 

 

 

25

45440

krezoliai, butilinti, stireninti

taip

ne

ne

12

 

 

 

26

46700

4 5,7-di-tret-butil-3-(3,4- ir 2,3-dimetilfenil)-3H-benzfuran-2-onas, kurio sudėtyje yra: a) 5,7-di-tret-butil-3-(3,4-dimetilfenil)-3H-benzfuran-2-ono (80–100 % m/m), ir b) 5,7-di-tret-butil-3-(2,3-dimetilfenil)-3H-benzfuran-2-ono (0–20 % m/m)

taip

ne

ne

5

 

 

 

27

48960

9,10-dihidroksistearino rūgštis ir jos oligomerai

taip

ne

ne

5

 

 

 

28

50160

di–n–oktilalavo bis(n–alkil(C10–C16) merkaptoacetatas)

taip

ne

ne

 

(10)

 

 

29

50360

di-n-oktilalavo bis(etilo maleatas)

taip

ne

ne

 

(10)

 

 

30

50560

di-n-oktilalavo 1,4-butandiolbis (merkaptoacetatas)

taip

ne

ne

 

(10)

 

 

31

50800

di-n-oktilalavo dimaleatas, esterifikuotas

taip

ne

ne

 

(10)

 

 

32

50880

di-n-oktilalavo dimaleatas, polimerai (n = 2–4)

taip

ne

ne

 

(10)

 

 

33

51120

di-n-oktilalavo tiobenzoato 2-etilheksilmerkaptoacetatas

taip

ne

ne

 

(10)

 

 

34

54270

etilhidroksimetilceliuliozė

taip

ne

ne

 

 

 

 

35

54280

etilhidroksipropilceliuliozė

taip

ne

ne

 

 

 

 

36

54450

maistui skirtų gyvūnų arba augalų riebalai ir aliejai

taip

ne

ne

 

 

 

 

37

54480

maistui skirtų gyvūnų arba augalų riebalai ir aliejai, hidrinti

taip

ne

ne

 

 

 

 

38

55520

stiklo pluoštas

taip

ne

ne

 

 

 

 

39

55600

stiklo mikrorutuliukai

taip

ne

ne

 

 

 

 

40

56360

acto rūgšties ir glicerolio esteriai

taip

ne

ne

 

 

 

 

41

56486

glicerolio ir alifatinių sočiųjų linijinės grandinės rūgščių, turinčių lyginį anglies atomų skaičių (C14–C18), bei alifatinių nesočiųjų linijinės grandinės rūgščių, turinčių lyginį anglies atomų skaičių (C16–C18), esteriai

taip

ne

ne

 

 

 

 

42

56487

sviesto rūgšties ir glicerolio esteriai

taip

ne

ne

 

 

 

 

43

56490

eruko rūgšties ir glicerolio esteriai

taip

ne

ne

 

 

 

 

44

56495

12-hidroksistearino rūgšties ir glicerolio esteriai

taip

ne

ne

 

 

 

 

45

56500

lauro rūgšties ir glicerolio esteriai

taip

ne

ne

 

 

 

 

46

56510

linolio rūgšties ir glicerolio esteriai

taip

ne

ne

 

 

 

 

47

56520

miristo rūgšties ir glicerolio esteriai

taip

ne

ne

 

 

 

 

48

56535

pelargono rūgšties ir glicerolio esteriai

taip

ne

ne

 

 

 

 

49

56540

oleino rūgšties ir glicerolio esteriai

taip

ne

ne

 

 

 

 

50

56550

palmitino rūgšties ir glicerolio esteriai

taip

ne

ne

 

 

 

 

51

56570

propiono rūgšties ir glicerolio esteriai

taip

ne

ne

 

 

 

 

52

56580

ricinolio rūgšties ir glicerolio esteriai

taip

ne

ne

 

 

 

 

53

56585

stearino rūgšties ir glicerolio esteriai

taip

ne

ne

 

 

 

 

54

57040

askorbo rūgšties ir glicerolmonooleato esteris

taip

ne

ne

 

 

 

 

55

57120

citrinų rūgšties ir glicerolmonooleato esteris

taip

ne

ne

 

 

 

 

56

57200

askorbo rūgšties ir glicerolmonopalmitato esteris

taip

ne

ne

 

 

 

 

57

57280

citrinų rūgšties ir glicerolmonopalmitato esteris

taip

ne

ne

 

 

 

 

58

57600

askorbo rūgšties ir glicerolmonostearato esteris

taip

ne

ne

 

 

 

 

59

57680

citrinų rūgšties ir glicerolmonostearato esteris

taip

ne

ne

 

 

 

 

60

58300

glicino druskos

taip

ne

ne

 

 

 

 

62

64500

lizino druskos

taip

ne

ne

 

 

 

 

63

65440

mangano pirofosfitas

taip

ne

ne

 

 

 

 

64

66695

metilhidroksimetilceliuliozė

taip

ne

ne

 

 

 

 

65

67155

4-(2-benzoksazolil)-4′-(5-metil-2-benzoksazolil)stilbeno, 4,4′-bis(2-benzoksazolil) stilbeno ir 4,4′-bis(5-metil-2-benzoksazolil)stilbeno) mišinys

taip

ne

ne

 

 

Ne daugiau kaip 0,05 % m/m (naudojamos medžiagos masė/preparato masė).

Mišinys gaunamas gamybos proceso metu, kai tipiškas santykis yra toks: (58–62 %):(23–27 %):(13–17 %)

 

66

67600

mono-n - oktilalavo tris(alkil(C10-C16)merkaptoacetatas)

taip

ne

ne

 

(11)

 

 

67

67840

montano rūgštys ir (arba) jų ir etilenglikolio ir (arba) 1,3-butandiolio ir (arba) glicerolio esteriai

taip

ne

ne

 

 

 

 

68

73160

fosforo rūgšties mono- ir di-n-alkil (C16 ir C18) esteriai

taip

ne

taip

0,05

 

 

 

69

74400

fosforo rūgšties tris(nonil- ir (ar) dinonilfenil) esteris

taip

ne

taip

30

 

 

 

70

76463

poliakrilo rūgšties druskos

taip

ne

ne

 

(22)

 

 

71

76730

polidimetilsiloksanas, γ-hidroksipropilintas

taip

ne

ne

6

 

 

 

72

76815

adipo rūgšties poliesteris su gliceroliu arba pentaeritritoliu, esteriai su lyginį skaičių turinčiomis nešakotosiomis C12–C22 riebalų rūgštimis

taip

ne

ne

 

(32)

Mažesnės negu 1 000 Da molekulinės masės frakcija ►M7  neturi ◄ būti didesnė kaip 5 % m/m

 

73

76866

1,2-propandiolio ir (arba) 1,3- ir (arba) 1,4-butandiolio ir (arba) polipropilenglikolio poliadipatai, galinės grupės gali sudaryti esterius su acto rūgštimi arba riebalų C12-C18 rūgštimis arba n-oktanoliu ir (arba) n-dekanoliu

taip

ne

taip

 

(31)

(32)

 

 

74

77440

polietilenglikolio diricinoleatas

taip

ne

taip

42

 

 

 

75

77702

alifatinių monokarboksirūgščių (C6–C22) ir polietilenglikolio esteriai bei jų amonio ir natrio sulfatai

taip

ne

ne

 

 

 

 

76

77732

polietilenglikolio (EO = 1–30, paprastai 5) ir butil 2-ciano 3-(4-hidroksi-3-metoksifenil) akrilato eteris

taip

ne

ne

0,05

 

Naudojama tik PET

 

77

77733

polietilenglikolio (EO = 1–30, paprastai 5) ir butil-2-ciano-3-(4-hidroksifenil) akrilato eteris

taip

ne

ne

0,05

 

Naudojama tik PET

 

78

77897

polietilenglikolio (EO = 1–50) monoalkilleterio (linijinės ir šakotosios grandinės, C8–C20) sulfatas, druskos

taip

ne

ne

5

 

 

 

79

80640

polioksialkil(C2–C4)dimetilpolisiloksanas

taip

ne

ne

 

 

 

 

80

81760

žalvario, bronzos, vario, nerūdijančio plieno, alavo, geležies ir vario, alavo ir geležies lydinių milteliai, dribsniai ir pluoštai

taip

ne

ne

 

 

 

 

81

83320

propilhidroksietilceliuliozė

taip

ne

ne

 

 

 

 

82

83325

propilhidroksimetilceliuliozė

taip

ne

ne

 

 

 

 

83

83330

propilhidroksipropilceliuliozė

taip

ne

ne

 

 

 

 

84

85601

silikatai, gamtiniai (išskyrus asbestą)

taip

ne

ne

 

 

 

 

85

85610

silikatai, gamtiniai, silanuoti (išskyrus asbestą)

taip

ne

ne

 

 

 

 

86

86000

silicio rūgštis, sililinta

taip

ne

ne

 

 

 

 

▼M7

87

86285

 

silicio dioksidas, silanuotas

taip

ne

ne

 

 

Naudojant sintetinį amorfinį silicio dioksidą, silanuotą: pirminės 1–100 nm dydžio dalelės grupuojamos į 0,1–1 μm dydžio daleles ir gali formuoti nuo 0,3 μm iki milimetro dydžio dalelių konglomeratus.

 

▼B

88

86880

natrio monoalkildialkilfenoksibenzendisulfonatas

taip

ne

ne

9

 

 

 

89

89440

stearino rūgšties ir etilenglikolio esteriai

taip

ne

ne

 

(2)

 

 

90

92195

taurino druskos

taip

ne

ne

 

 

 

 

91

92320

tetradecil-polietilenglikolio(EO = 3–8) ir glikolio rūgšties eteris

taip

ne

taip

15

 

 

 

92

93970

triciklodekanedimetanolio bis (heksahidroftalatas)

taip

ne

ne

0,05

 

 

 

93

95858

vaškai, parafininiai, rafinuoti, gauti iš naftos turinčių ir sintetinių angliavandenilio žaliavų, mažos klampos

taip

ne

ne

0,05

 

Nenaudoti gaminiuose, besiliečiančiuose su riebiais maisto produktais, kuriems yra nustatytas ►M7  modelinis tirpalas D1 ir (arba) D2 ◄ .

Vidutinė santykinė molekulinė masė ne mažesnė nei 350 Da.

Klampa, esant 100 °C temperatūrai ne mažesnė nei 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/s)

Angliavandenilių, kurių anglies atomų skaičius yra mažesnis kaip 25, kiekis ne daugiau kaip 40 % m/m

 

94

95859

vaškai, rafinuoti, gauti iš naftos arba iš sintetinių angliavandenilių žaliavos, didelės klampos

taip

ne

ne

 

 

Vidutinė santykinė molekulinė masė ne mažesnė nei 500 Da.

Klampa, esant 100 °C temperatūrai ne mažesnė nei 11 cSt (11 × 10-6 m2/s)

Mineralinių angliavandenilių, turinčių mažiau kaip 25 anglies atomus, ne daugiau kaip 5 % (m/m)

 

95

95883

baltosios mineralinės alyvos, parafininės, gautos iš naftos angliavandenilių žaliavos

taip

ne

ne

 

 

Vidutinė santykinė molekulinė masė ne mažesnė nei 480 Da.

Klampa, esant 100 °C temperatūrai ne mažesnė nei 8,5 cSt (8,5 × 10-6 m2/s)

Mineralinių angliavandenilių, turinčių mažiau kaip 25 anglies atomus, ne daugiau kaip 5 % (m/m)

 

96

95920

medžio pjuvenos ir pluoštai, neapdoroti

taip

ne

ne

 

 

 

 

97

72081/10

naftos angliavandenilių dervos (hidrintos)

taip

ne

ne

 

 

Naftos angliavandenilių dervos, hidrintos, gaminamos katalitiniu ar terminiu būdupolimerizuojant dienus ir alifatinių, aliciklinių ir (arba) monobenzenoidinių arilalkenų tipo olefinus iš distiliatų, gautų iš krekinguotų naftos žaliavų, kurių virimo temperatūra didesnė nei 220 °C, taip pat grynų monomerų, randamų šiuose distiliato srautuose, po to distiliuojant, hidrinant ir papildomai perdirbant.

Savybės:

— klampa esant 120 °C temperatūrai > 3 Pa.s,

— minkštėjimo taškas: > 95 °C nustatant ASTM metodu E 28–67,

— bromo skaičius: < 40 (ASTM D 1159),

— 50 % tirpalo toluene spalva < 11 pagal Gardnerio skalę,

— likutiniai aromatiniai monomerai ≤ 50 ppm

 

98

17260

0000050–00–0

formaldehidas

taip

taip

ne

 

(15)

 

 

54880

99

19460

0000050–21–5

pieno rūgštis

taip

taip

ne

 

 

 

 

62960

100

24490

0000050–70–4

sorbitolis

taip

taip

ne

 

 

 

 

88320

101

36000

0000050–81–7

askorbo rūgštis

taip

ne

ne

 

 

 

 

102

17530

0000050–99–7

gliukozė

ne

taip

ne

 

 

 

 

103

18100

0000056–81–5

glicerolis

taip

taip

ne

 

 

 

 

55920

104

58960

0000057–09–0

heksadeciltrimetilamonio bromidas

taip

ne

ne

6

 

 

 

105

22780

0000057–10–3

palmitino rūgštis

taip

taip

ne

 

 

 

 

70400

106

24550

0000057–11–4

stearino rūgštis

taip

taip

ne

 

 

 

 

89040

107

25960

0000057–13–6

karbamidas

ne

taip

ne

 

 

 

 

108

24880

0000057–50–1

sacharozė

ne

taip

ne

 

 

 

 

109

23740

0000057–55–6

1,2-propandiolis

taip

taip

ne

 

 

 

 

81840

110

93520

0000059–02–9

0010191–41–0

alfa tokoferolis

taip

ne

ne

 

 

 

 

111

53600

0000060–00–4

etilendiamintetraacto rūgštis

taip

ne

ne

 

 

 

 

112

64015

0000060–33–3

linolio rūgštis

taip

ne

ne

 

 

 

 

113

16780

0000064–17–5

etanolis

taip

taip

ne

 

 

 

 

52800

114

55040

0000064–18–6

skruzdžių rūgštis

taip

ne

ne

 

 

 

 

115

10090

0000064–19–7

acto rūgštis

taip

taip

ne

 

 

 

 

30000

116

13090

0000065–85–0

benzeno rūgštis

taip

taip

ne

 

 

 

 

37600

117

21550

0000067–56–1

metanolis

ne

taip

ne

 

 

 

 

118

23830

0000067–63–0

2-propanolis

taip

taip

ne

 

 

 

 

81882

119

30295

0000067–64–1

acetonas

taip

ne

ne

 

 

 

 

120

49540

0000067–68–5

dimetilsulfoksidas

taip

ne

ne

 

 

 

 

121

24270

0000069–72–7

salicilo rūgštis

taip

taip

ne

 

 

 

 

84640

122

23800

0000071–23–8

1-propanolis

ne

taip

ne

 

 

 

 

123

13840

0000071–36–3

1-butanolis

ne

taip

ne

 

 

 

 

124

22870

0000071–41–0

1-pentanolis

ne

taip

ne

 

 

 

 

125

16950

0000074–85–1

etilenas

ne

taip

ne

 

 

 

 

126

10210

0000074–86–2

acetilenas

ne

taip

ne

 

 

 

 

127

26050

0000075–01–4

vinilchloridas

ne

taip

ne

NA

 

1 mg/kg gatavame produkte

 

128

10060

0000075–07–0

acetaldehidas

ne

taip

ne

 

(1)

 

 

129

17020

0000075–21–8

etileno oksidas

ne

taip

ne

NA

 

1 mg/kg gatavame produkte

(10)

130

26110

0000075–35–4

vinildenchloridas

ne

taip

ne

NA

 

 

(1)

131

48460

0000075–37–6

1,1-difluoretanas

taip

ne

ne

 

 

 

 

132

26140

0000075–38–7

vinilidenfluoridas

ne

taip

ne

5

 

 

 

133

14380

0000075–44–5

karbonilchloridas

ne

taip

ne

NA

 

1 mg/kg gatavame produkte

(10)

23155

134

43680

0000075–45–6

chlordifluormetanas

taip

ne

ne

6

 

Chlorfluormetano koncentracija mažesnė kaip 1 mg/kg cheminės medžiagos

 

135

24010

0000075–56–9

propileno oksidas

ne

taip

ne

NA

 

1 mg/kg gatavame produkte

 

136

41680

0000076–22–2

kamparas

taip

ne

ne

 

 

 

(3)

137

66580

0000077–62–3

2,2′-metilenbis[4-metil-6-(1-metilcikloheksil) fenolis]

taip

ne

taip

 

(5)

 

 

138

93760

0000077–90–7

tri-n-butilacetilcitratas

taip

ne

ne

 

(32)

 

 

139

14680

0000077–92–9

citrinų rūgštis

taip

taip

ne

 

 

 

 

44160

140

44640

0000077–93–0

trietilcitratas

taip

ne

ne

 

(32)

 

 

141

13380

0000077–99–6

1,1,1-trimetilpropanas

taip

taip

ne

6

 

 

 

25600

94960

142

26305

0000078–08–0

viniltrietoksisilanas

ne

taip

ne

0,05

 

Naudojamas tik kaip paviršiaus apdorojimo medžiaga

►M8  (1) ◄

143

62450

0000078–78–4

izopentanas

taip

ne

ne

 

 

 

 

144

19243

0000078–79–5

2-metil-1,3-butadienas

ne

taip

ne

NA

 

1 mg/kg gatavame produkte

 

21640

145

10630

0000079–06–1

akrilamidas

ne

taip

ne

NA

 

 

 

146

23890

0000079–09–4

propiono rūgštis

taip

taip

ne

 

 

 

 

82000

147

10690

0000079–10–7

akrilo rūgštis

ne

taip

ne

 

(22)

 

 

148

14650

0000079–38–9

chlortrifluoretilenas

ne

taip

ne

NA

 

 

(1)

149

19990

0000079–39–0

metakrilamidas

ne

taip

ne

NA

 

 

 

150

20020

0000079–41–4

metakrilo rūgštis

ne

taip

ne

 

(23)

 

 

▼M10

151

13480

0000080–05–7

2,2-bis(4-hidroksifenil)propanas

ne

taip

ne

0,05

 

Nenaudoti kūdikiams (6) maitinti skirtiems polikarbonatiniams buteliukams gaminti (7).

Nenaudoti nuo skysčių išsiliejimo apsaugančių savybių turintiems ir dėl to kūdikiams (9) ir mažiems vaikams (10) skirtiems polikarbonatiniams geriamiesiems puodeliams ar buteliukams gaminti.

 

13607

▼B

152

15610

0000080–07–9

4,4’-dichlordifenilsulfonas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

153

15267

0000080–08–0

4,4’-diaminodifenilsulfonas

ne

taip

ne

5

 

 

 

154

13617

0000080–09–1

4,4′-dihidroksidifenilsulfonas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

16090

155

23470

0000080–56–8

alfa pinenas

ne

taip

ne

 

 

 

 

156

21130

0000080–62–6

metilmetakrilatas

ne

taip

ne

 

(23)

 

 

157

74880

0000084–74–2

dibutilftalatas

taip

ne

ne

0,3

(32)

Gali būti naudojamas tik kaip:

a)  plastifikatorius daugkartinio naudojimo medžiagose ir gaminiuose, besiliečiančiuose su neriebiais maisto produktais;

b)  techninė pagalbinė medžiaga poliolefinuose, kurios koncentracija ne didesnė kaip 0,05 % pagamintame produkte

(7)

158

23380

0000085–44–9

ftalio rūgšties anhidridas

taip

taip

ne

 

 

 

 

76320

159

74560

0000085–68–7

benzilbutilftalatas

taip

ne

ne

30

(32)

Gali būti naudojamas tik kaip:

a)  plastifikatorius daugkartinio naudojimo medžiagose ir gaminiuose;

b)  plastifikatorius vienkartinio naudojimo medžiagose ir gaminiuose, besiliečiančiuose su neriebiais maisto produktais, išskyrus pradinius mišinius kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinius, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/141/EB, ar perdirbtus grūdų maisto produktus ir produktus kūdikiams ir mažiems vaikams, kaip apibrėžta Direktyvoje 2006/125/EB;

c)  techninė pagalbinė medžiaga, kurios koncentracija ne didesnė kaip 0,1 % pagamintame produkte

(7)

160

84800

0000087–18–3

salicilo rūgšties 4-tret-butilfenilo esteris

taip

ne

taip

12

 

 

 

▼M6

161

92160

000087–69–4

L-(+) vyno rūgštis

taip

ne

ne

 

 

 

 

▼B

162

65520

0000087–78–5

manitolis

taip

ne

ne

 

 

 

 

163

66400

0000088–24–4

2,2’-metilen-bis(4-etil-6-tret-butilfenolis)

taip

ne

taip

 

(13)

 

 

164

34895

0000088–68–6

2-aminobenzamidas

taip

ne

ne

0,05

 

Naudoti tik vandeniui ir gėrimams skirtame PET

 

165

23200

0000088–99–3

o-ftalio rūgštis

taip

taip

ne

 

 

 

 

74480

166

24057

0000089–32–7

piromelito rūgšties anhidridas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

167

25240

0000091–08–7

2,6-toluendiizocianatas

ne

taip

ne

 

(17)

1 mg/kg gatavame produkte, išreikštas kaip izocianato dalis

(10)

168

13075

0000091–76–9

2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazinas

ne

taip

ne

5

 

 

►M8  (1) ◄

15310

169

16240

0000091–97–4

3,3’-dimetil-4,4’-diizocianatbifenilas

ne

taip

ne

 

(17)

1 mg/kg gatavame produkte, išreikštas kaip izocianato dalis

(10)

170

16000

0000092–88–6

4,4’-dihidroksibifenilas

ne

taip

ne

6

 

 

 

171

38080

0000093–58–3

metilbenzenkarboksilatas

taip

ne

ne

 

 

 

 

172

37840

0000093–89–0

etilbenzenkarboksilatas

taip

ne

ne

 

 

 

 

173

60240

0000094–13–3

propil-4-hidroksibenzenkarboksilatas

taip

ne

ne

 

 

 

 

174

14740

0000095–48–7

o-krezolis

ne

taip

ne

 

 

 

 

175

20050

0000096–05–9

alilmetakrilatas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

176

11710

0000096–33–3

metilakrilatas

ne

taip

ne

 

(22)

 

 

177

16955

0000096–49–1

etilenkarbonatas

ne

taip

ne

30

 

SML išreikštas kaip etilenglikolio.

5 mg etilenkarbonato likučių kilograme hidrogelio, ne daugiau kaip 10 g hidrogelio, besiliečiančio su 1 kg maisto produkto

 

178

92800

0000096–69–5

4,4’-tiobis(6-tret-butil-3-metilfenolis)

taip

ne

taip

0,48

 

 

 

179

48800

0000097–23–4

2,2’-dihidroksi-5,5’-dichlordifenilmetanas

taip

ne

taip

12

 

 

 

▼M3

180

17160

0000097-53-0

eugenolis

ne

taip

ne

 

(33)

 

 

▼B

181

20890

0000097–63–2

etilmetakrilatas

ne

taip

ne

 

(23)

 

 

182

19270

0000097–65–4

itakono rūgštis

ne

taip

ne

 

 

 

 

183

21010

0000097–86–9

izobutilmetakrilatas

ne

taip

ne

 

(23)

 

 

184

20110

0000097–88–1

butilmetakrilatas

ne

taip

ne

 

(23)

 

 

185

20440

0000097–90–5

etilenglikoldimetakrilatas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

186

14020

0000098–54–4

4–tret–butilfenolis

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

187

22210

0000098–83–9

α-metilstirenas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

188

19180

0000099–63–8

izoftalio rūgšties dichloridas

ne

taip

ne

 

(27)

 

 

189

60200

0000099–76–3

metil-4-hidroksibenzenkarboksilatas

taip

ne

ne

 

 

 

 

190

18880

0000099–96–7

p-hidroksibenzenkarboksirūgštis

ne

taip

ne

 

 

 

 

191

24940

0000100–20–9

tereftalio rūgšties dichloridas

ne

taip

ne

 

(28)

 

 

192

23187

ftalio rūgštis

ne

taip

ne

 

(28)

 

 

193

24610

0000100–42–5

stirenas

ne

taip

ne

 

 

 

 

194

13150

0000100–51–6

benzilalkoholis

ne

taip

ne

 

 

 

 

195

37360

0000100–52–7

benzaldehidas

taip

ne

ne

 

 

 

(3)

196

18670

0000100–97–0

heksametilentetraminas

yes

yes

no

 

(15)

 

 

59280

197

20260

0000101–43–9

cikloheksilmetakrilatas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

198

16630

0000101–68–8

difenilmetan-4,4’-diizocianatas

ne

taip

ne

 

(17)

1 mg/kg gatavame produkte, išreikštas kaip izocianato dalis

(10)

199

24073

0000101–90–6

rezorcinolio diglicidilo eteris

ne

taip

ne

NA

 

Nenaudoti gaminiuose, besiliečiančiuose su riebiais maisto produktais, kuriems yra nustatytas ►M7  modelinis tirpalas D1 ir (arba) D2 ◄ .

Tik tiesiogiai nesiliečiantis su maistu, atskirtas PET sluoksniu

(8)

200

51680

0000102–08–9

N, N′-difeniltiokarbamidas

taip

ne

taip

3

 

 

 

201

16540

0000102–09–0

difenilkarbonatas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

202

23070

0000102–39–6

(1,3-fenilendioksi)diacto rūgštis

ne

taip

ne

0,05

 

 

►M8  (1) ◄

203

13323

0000102–40–9

1,3-bis(2-hidroksietoksi)benzenas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

204

25180

0000102–60–3

N, N, N′, N′-tetrakis(2-hidroksipropil)etilendiaminas

taip

taip

ne

 

 

 

 

92640

205

25385

0000102–70–5

trialilaminas

ne

taip

ne

 

 

40 mg/kg hidrogelio, kai 1 kg maisto produkto tenka ne daugiau kaip 1,5 g hidrogelio.

Naudoti tik hidrogeliuose, skirtuose netiesiogiai liestis su maistu

 

206

11500

0000103–11–7

2-etilheksilakrilatas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

207

31920

0000103–23–1

bis (2-etilheksil) adipatas

yes

no

yes

18

(32)

 

(2)

208

18898

0000103–90–2

N-(4-hidroksifenil)acetamidas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

209

17050

0000104–76–7

2-etil-1-heksanolis

ne

taip

ne

30

 

 

 

210

13390

0000105–08–8

1,4-bis(hidroksimetil)cikloheksanas

ne

taip

ne

 

 

 

 

14880

211

23920

0000105–38–4

vinilpropionatas

ne

taip

ne

 

(1)

 

 

212

14200

0000105–60–2

kaprolaktamas

taip

taip

ne

 

(4)

 

 

41840

213

82400

0000105–62–4

1,2-propilenglikoldioleatas

taip

ne

ne

 

 

 

 

214

61840

0000106–14–9

12-hidroksistearino rūgštis

taip

ne

ne

 

 

 

 

215

14170

0000106–31–0

sviesto rūgšties anhidridas

ne

taip

ne

 

 

 

 

216

14770

0000106–44–5

p-krezolis

ne

taip

ne

 

 

 

 

217

15565

0000106–46–7

1,4-dichlorbenzenas

ne

taip

ne

12

 

 

 

218

11590

0000106–63–8

izobutilakrilatas

ne

taip

ne

 

(22)

 

 

219

14570

0000106–89–8

epichlorhidrinas

ne

taip

ne

NA

 

1 mg/kg gatavame produkte

(10)

16750

220

20590

0000106–91–2

2,3-epoksipropilmetakrilatas

ne

taip

ne

0,02

 

 

(10)

221

40570

0000106–97–8

butanas

taip

ne

ne

 

 

 

 

222

13870

0000106–98–9

1-butenas

ne

taip

ne

 

 

 

 

223

13630

0000106–99–0

butadienas

ne

taip

ne

NA

 

1 mg/kg gatavame produkte

 

224

13900

0000107–01–7

2-butenas

ne

taip

ne

 

 

 

 

225

12100

0000107–13–1

akrilonitrilas

ne

taip

ne

NA

 

 

 

226

15272

0000107–15–3

etilendiaminas

ne

taip

ne

12

 

 

 

16960

227

16990

0000107–21–1

etilenglikolis

taip

taip

ne

 

(2)

 

 

53650

228

13690

0000107–88–0

1,3-butandiolis

ne

taip

ne

 

 

 

 

229

14140

0000107–92–6

sviesto rūgštis

ne

taip

ne

 

 

 

 

230

16150

0000108–01–0

dimetilaminoetanolis

ne

taip

ne

18

 

 

 

231

10120

0000108–05–4

vinilacetatas

ne

taip

ne

12

 

 

 

232

10150

0000108–24–7

acto rūgšties anhidridas

taip

taip

ne

 

 

 

 

30280

233

24850

0000108–30–5

gintaro rūgšties anhidridas

ne

taip

ne

 

 

 

 

234

19960

0000108–31–6

maleino rūgšties anhidridas

ne

taip

ne

 

(3)

 

 

235

14710

0000108–39–4

m-krezolis

ne

taip

ne

 

 

 

 

236

23050

0000108–45–2

1,3-fenilendiaminas

ne

taip

ne

NA

 

 

 

237

15910

0000108–46–3

1,3-dihidroksibenzenas

ne

taip

ne

2,4

 

 

 

24072

238

18070

0000108–55–4

gliutaro rūgšties anhidridas

ne

taip

ne

 

 

 

 

▼M2

239

19975

0000108-78-1

2,4,6-triamino-1,3,5-triazinas

taip

taip

ne

2,5

 

 

 

25420

93720

▼B

240

45760

0000108–91–8

cikloheksilaminas

taip

ne

ne

 

 

 

 

▼M6

241

22960

0000108–95–2

fenolis

ne

taip

ne

3

 

 

 

▼B

242

85360

0000109–43–3

dibutilsebacatas

taip

ne

ne

 

(32)

 

 

243

19060

0000109–53–5

izobutilvinileteris

ne

taip

ne

0,05

 

 

(10)

244

71720

0000109–66–0

pentanas

taip

ne

ne

 

 

 

 

245

22900

0000109–67–1

1-pentenas

ne

taip

ne

5

 

 

 

246

25150

0000109–99–9

tetrahidrofuranas

ne

taip

ne

0,6

 

 

 

247

24820

0000110–15–6

gintaro rūgštis

taip

taip

ne

 

 

 

 

90960

248

19540

0000110–16–7

maleino rūgštis

taip

taip

ne

 

(3)

 

 

64800

249

17290

0000110–17–8

fumaro rūgštis

taip

taip

ne

 

 

 

 

55120

250

53520

0000110–30–5

N, N′-etilen-bis-stearamidas

taip

ne

ne

 

 

 

 

251

53360

0000110–31–6

N, N′-etilen-bis-oleamidas

taip

ne

ne

 

 

 

 

252

87200

0000110–44–1

sorbo rūgštis

taip

ne

ne

 

 

 

 

253

15250

0000110–60–1

1,4-diaminobutanas

ne

taip

ne

 

 

 

 

254

13720

0000110–63–4

1,4-butandiolis

taip

taip

ne

 

(30)

 

 

40580

255

25900

0000110–88–3

trioksanas

ne

taip

ne

5

 

 

 

256

18010

0000110–94–1

gliutaro rūgštis

taip

taip

ne

 

 

 

 

55680

▼M3

257

13550

0000110-98-5

dipropilenglikolis

taip

taip

ne

 

 

 

 

16660

0025265-71-8

51760

 

▼B

258

70480

0000111–06–8

butilpalmitatas

taip

ne

ne

 

 

 

 

259

58720

0000111–14–8

heptano rūgštis

taip

ne

ne

 

 

 

 

260

24280

0000111–20–6

sebaco rūgštis

ne

taip

ne

 

 

 

 

261

15790

0000111–40–0

dietilenetriaminas

ne

taip

ne

5

 

 

 

262

35284

0000111–41–1

N-(2-aminoetil)etanolaminas

taip

ne

ne

0,05

 

Nenaudoti gaminiuose, besiliečiančiuose su riebiais maisto produktais, kuriems yra nustatytas ►M7  modelinis tirpalas D1 ir (arba) D2 ◄ .

Tik tiesiogiai nesiliečiantis su maistu, atskirtas PET sluoksniu

 

263

13326

0000111–46–6

dietilenglikolis

taip

taip

ne

 

(2)

 

 

15760

47680

264

22660

0000111–66–0

1-oktenas

ne

taip

ne

15

 

 

 

265

22600

0000111–87–5

1-oktanolis

ne

taip

ne

 

 

 

 

266

25510

0000112–27–6

trietilenglikolis

taip

taip

ne

 

 

 

 

94320

267

15100

0000112–30–1

1-dekanolis

ne

taip

ne

 

 

 

 

268

16704

0000112–41–4

1-dodecenas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

269

25090

0000112–60–7

tetraetilenglikolis

taip

taip

ne

 

 

 

 

92350

270

22763

0000112–80–1

oleino rūgštis

taip

taip

ne

 

 

 

 

69040

271

52720

0000112–84–5

erukamidas

taip

ne

ne

 

 

 

 

272

37040

0000112–85–6

beheno rūgštis

taip

ne

ne

 

 

 

 

273

52730

0000112–86–7

eruko rūgštis

taip

ne

ne

 

 

 

 

274

22570

0000112–96–9

oktadecilizocianatas

ne

taip

ne

 

(17)

1 mg/kg gatavame produkte, išreikštas kaip izocianato dalis

(10)

275

23980

0000115–07–1

propilenas

ne

taip

ne

 

 

 

 

276

19000

0000115–11–7

izobutenas

ne

taip

ne

 

 

 

 

277

18280

0000115–27–5

heksachlorendometilentetrahidroftalio rūgšties anhidridas

ne

taip

ne

NA

 

 

 

278

18250

0000115–28–6

heksachlorendometilentetrahidroftalio rūgštis

ne

taip

ne

NA

 

 

 

279

22840

0000115–77–5

pentaeritritolis

taip

taip

ne

 

 

 

 

71600

280

73720

0000115–96–8

trichloretilfosfatas

taip

ne

ne

NA

 

 

 

281

25120

0000116–14–3

tetrafluoretilenas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

282

18430

0000116–15–4

heksafluorpropilenas

ne

taip

ne

NA

 

 

 

283

74640

0000117–81–7

ftalio rūgšties bis (2-etilheksil) esteris

taip

ne

ne

1,5

(32)

Gali būti naudojamas tik kaip:

a)  plastifikatorius daugkartinio naudojimo medžiagose ir gaminiuose, besiliečiančiuose su neriebiais maisto produktais;

b)  techninė pagalbinė medžiaga, kurios koncentracija ne didesnė kaip 0,1 % pagamintame produkte

(7)

284

84880

0000119–36–8

metilsalicilatas

taip

ne

ne

30

 

 

 

285

66480

0000119–47–1

2,2’-metilen-bis(4-metil-6-tret-butilfenolis)

taip

ne

taip

 

(13)

 

 

286

38240

0000119–61–9

benzofenonas

taip

ne

taip

0,6

 

 

 

287

60160

0000120–47–8

etil-4-hidroksibenzenkarboksilatas

taip

ne

ne

 

 

 

 

288

24970

0000120–61–6

dimetiltereftalatas

ne

taip

ne

 

 

 

 

289

15880

0000120–80–9

1,2-dihidroksibenzenas

ne

taip

ne

6

 

 

 

24051

290

55360

0000121–79–9

propilgalatas

taip

ne

ne

 

(20)

 

 

291

19150

0000121–91–5

izoftalio rūgštis

ne

taip

ne

 

(27)

 

 

292

94560

0000122–20–3

triizopropanolaminas

taip

ne

ne

5

 

 

 

293

23175

0000122–52–1

trietilfosfatas

ne

taip

ne

NA

 

1 mg/kg gatavame produkte

(1)

294

93120

0000123–28–4

tiodipropiono rūgšties didodecilo esteris

taip

ne

taip

 

(14)

 

 

295

15940

0000123–31–9

1,4-dihidroksibenzenas

taip

taip

ne

0,6

 

 

 

18867

48620

296

23860

0000123–38–6

propionaldehidas

ne

taip

ne

 

 

 

 

297

23950

0000123–62–6

propiono rūgšties anhidridas

ne

taip

ne

 

 

 

 

298

14110

0000123–72–8

sviesto rūgšties aldehidas

ne

taip

ne

 

 

 

 

299

63840

0000123–76–2

levulino rūgštis

taip

ne

ne

 

 

 

 

300

30045

0000123–86–4

butilacetatas

taip

ne

ne

 

 

 

 

301

89120

0000123–95–5

butilstearatas

taip

ne

ne

 

 

 

 

302

12820

0000123–99–9

azelaino rūgštis

ne

taip

ne

 

 

 

 

303

12130

0000124–04–9

adipo rūgštis

taip

taip

ne

 

 

 

 

31730

304

14320

0000124–07–2

kaprilo rūgštis

taip

taip

ne

 

 

 

 

41960

305

15274

0000124–09–4

heksametilendiaminas

ne

taip

ne

2,4

 

 

 

18460

306

88960

0000124–26–5

stearamidas

taip

ne

ne

 

 

 

 

307

42160

0000124–38–9

anglies dioksidas

taip

ne

ne

 

 

 

 

308

91200

0000126–13–6

sacharozės acetato izobutiratas

taip

ne

ne

 

 

 

 

309

91360

0000126–14–7

sacharozės oktaacetatas

taip

ne

ne

 

 

 

 

310

16390

0000126–30–7

2,2′-dimetil-1,3-propandiolis

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

22437

311

16480

0000126–58–9

dipentaeritritolis

taip

taip

ne

 

 

 

 

51200

312

21490

0000126–98–7

metaakrilonitrilas

ne

taip

ne

NA

 

 

 

313

16650

0000127–63–9

difenilsulfonas

taip

taip

ne

3

 

 

 

51570

314

23500

0000127–91–3

beta pinenas

ne

taip

ne

 

 

 

 

315

46640

0000128–37–0

2,6-di-tret-butil-p-krezolis

taip

ne

ne

3

 

 

 

316

23230

0000131–17–9

dialilftalatas

ne

taip

ne

NA

 

 

 

317

48880

0000131–53–3

2,2’-dihidroksi-4-metoksibenzfenonas

taip

ne

taip

 

(8)

 

 

318

48640

0000131–56–6

2,4-dihidroksibenzfenonas

taip

ne

ne

 

(8)

 

 

319

61360

0000131–57–7

2-hidroksi-4-metoksibenzfenonas

taip

ne

taip

 

(8)

 

 

320

37680

0000136–60–7

butilbenzenkarboksilatas

taip

ne

ne

 

 

 

 

321

36080

0000137–66–6

askorbo palmitatas

taip

ne

ne

 

 

 

 

322

63040

0000138–22–7

butillaktatas

taip

ne

ne

 

 

 

 

323

11470

0000140–88–5

etilakrilatas

ne

taip

ne

 

(22)

 

 

324

83700

0000141–22–0

ricinolio rūgštis

taip

ne

taip

42

 

 

 

325

10780

0000141–32–2

n – butilakrilatas

ne

taip

ne

 

(22)

 

 

326

12763

0000141–43–5

2-aminoetanolis

taip

taip

ne

0,05

 

Nenaudoti gaminiuose, besiliečiančiuose su riebiais maisto produktais, kuriems yra nustatytas ►M7  modelinis tirpalas D1 ir (arba) D2 ◄ .

Tik tiesiogiai nesiliečiantis su maistu, atskirtas PET sluoksniu

 

35170

327

30140

0000141–78–6

etilacetatas

taip

ne

ne

 

 

 

 

328

65040

0000141–82–2

malono rūgštis

taip

ne

ne

 

 

 

 

329

59360

0000142–62–1

heksano rūgštis

taip

ne

ne

 

 

 

 

330

19470

0000143–07–7

lauro rūgštis

taip

taip

ne

 

 

 

 

63280

331

22480

0000143–08–8

1-nonanolis

ne

taip

ne

 

 

 

 

332

69760

0000143–28–2

oleilalkoholis

taip

ne

ne

 

 

 

 

333

22775

0000144–62–7

oksalo rūgštis

taip

taip

ne

6

 

 

 

69920

334

17005

0000151–56–4

etileniminas

ne

taip

ne

NA

 

 

 

335

68960

0000301–02–0

oleamidas

taip

ne

ne

 

 

 

 

336

15095

0000334–48–5

n - dekano rūgštis

taip

taip

ne

 

 

 

 

45940

337

15820

0000345–92–6

4,4’-difluorbenzfenonas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

338

71020

0000373–49–9

palmitoleino rūgštis

taip

ne

ne

 

 

 

 

339

86160

0000409–21–2

silicio karbidas

taip

ne

ne

 

 

 

 

▼M4

340

47440

0000461–58–5

diciandiamidas

taip

ne

ne

60

 

 

 

▼B

341

13180

0000498–66–8

biciklo[2.2.1]hept-2-enas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

22550

342

14260

0000502–44–3

kaprolaktonas

ne

taip

ne

 

(29)

 

 

343

23770

0000504–63–2

1,3-propandiolis

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

▼M6

344

13810

0000505–65–7

1,4-butandiolformalis

ne

taip

ne

0,05

15

30

 

(21)

21821

▼B

345

35840

0000506–30–9

arachidono rūgštis

taip

ne

ne

 

 

 

 

346

10030

0000514–10–3

abieto rūgštis

ne

taip

ne

 

 

 

 

347

13050

0000528–44–9

trimelito rūgštis

ne

taip

ne

 

(21)

 

 

25540

348

22350

0000544–63–8

miristo rūgštis

taip

taip

ne

 

 

 

 

67891

349

25550

0000552–30–7

trimelito rūgšties anhidridas

ne

taip

ne

 

(21)

 

 

350

63920

0000557–59–5

lignocero rūgštis

taip

ne

ne

 

 

 

 

351

21730

0000563–45–1

3-metil-1-butenas

ne

taip

ne

NA

 

Gali būti naudojamas tik polipropilene

(1)

352

16360

0000576–26–1

2,6-dimetilfenolis

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

353

42480

0000584–09–8

rubidžio karbonatas

taip

ne

ne

12

 

 

 

354

25210

0000584–84–9

2,4-toluendiizocianatas

ne

taip

ne

 

(17)

1 mg/kg gatavame produkte, išreikštas kaip izocianato dalis

(10)

355

20170

0000585–07–9

tret-butilmetakrilatas

ne

taip

ne

 

(23)

 

 

356

18820

0000592–41–6

1-heksenas

ne

taip

ne

3

 

 

 

357

13932

0000598–32–3

3-buten-2-olis

ne

taip

ne

NA

 

Gali būti naudojamas tik kaip komonomeras polimerinio priedo paruošimui

(1)

358

14841

0000599–64–4

4-kumilfenolis

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

359

15970

0000611–99–4

4,4’ -dihidroksibenzfenonas

taip

taip

ne

 

(8)

 

 

48720

360

57920

0000620–67–7

gliceroltriheptanoatas

taip

ne

ne

 

 

 

 

361

18700

0000629–11–8

1,6–heksandiolis

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

362

14350

0000630–08–0

anglies monoksidas

ne

taip

ne

 

 

 

 

363

16450

0000646–06–0

1,3-dioksolanas

ne

taip

ne

5

 

 

 

▼M6

364

15404

0000652–67–5

1,4:3,6-dianhidrosorbitolis

ne

taip

ne

5

 

Naudojamas tik kaip:

a)  komonomeras poli(etilen-ko-izosorbido tereftalate);

b)  komonomeras poliesteriams gaminti, jei ne daugiau kaip 40 mol % diolio komponento naudojami kartu su etilenglikoliu ir (arba) 1,4-bis(hidroksimetil)cikloheksanu.

Poliesteriai, pagaminti kartu su dianhidrosorbitoliu ir 1,4-bis(hidroksimetil)cikloheksanu, nenaudojami gaminiuose, besiliečiančiuose su maisto produktais, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 15 % alkoholio.

 

▼B

365

11680

0000689–12–3

izopropilakrilatas

ne

taip

ne

 

(22)

 

 

366

22150

0000691–37–2

4-metil-1-pentenas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

367

16697

0000693–23–2

n - dodekandikarboksirūgštis

ne

taip

ne

 

 

 

 

368

93280

0000693–36–7

dioktadeciltiodipropionatas

taip

ne

taip

 

(14)

 

 

369

12761

0000693–57–2

12-aminododekano rūgštis

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

370

21460

0000760–93–0

metakrilo rūgšties anhidridas

ne

taip

ne

 

(23)

 

 

371

11510

0000818–61–1

etilenglikolmonoakrilatas

ne

taip

ne

 

(22)

 

 

11830

372

18640

0000822–06–0

heksametilendiizocianatas

ne

taip

ne

 

(17)

1 mg/kg gatavame produkte, išreikštas kaip izocianato dalis

(10)

373

22390

0000840–65–3

dimetil-2,6-naftalendikarboksilatas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

374

21190

0000868–77–9

etilenglikolmonometakrilatas

ne

taip

ne

 

(23)

 

 

375

15130

0000872–05–9

1-decenas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

▼M2

376

66905

0000872-50-4

N-metilpirolidonas

taip

ne

ne

60

 

 

 

▼B

377

12786

0000919–30–2

3-aminopropiltrietoksisilanas

ne

taip

ne

0,05

 

3-aminopropiltrietoksisilano likučių ekstrahuojamas kiekis turi būti mažesnis nei 3 mg/kg užpildo, kai naudojamas reaktyviam neorganinių užpildų paviršiaus apdorojimui.

SML = 0,05 mg/kg, kai naudojamas medžiagų ir gaminių paviršiui apdoroti

 

378

21970

0000923–02–4

N-metilolmetakrilamidas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

379

21940

0000924–42–5

N-metillakrilamidas

ne

taip

ne

NA

 

 

 

380

11980

0000925–60–0

propilakrilatas

ne

taip

ne

 

(22)

 

 

381

15030

0000931–88–4

ciklooktenas

ne

taip

ne

0,05

 

Gali būti naudojamas tik polimeruose, besiliečiančiuose su maisto produktais, kuriems nustatytas A modelinis tirpalas

 

382

19490

0000947–04–6

laurolaktamas

ne

taip

ne

5

 

 

 

383

72160

0000948–65–2

2-fenilindolas

taip

ne

taip

15

 

 

 

384

40000

0000991–84–4

2,4-bis(oktilmerkapto)-6(4-hidroksi-3,5-di-tret-butilanilin)-1,3,5-triazinas

taip

ne

taip

30

 

 

 

385

11530

0000999–61–1

2-hidroksipropilakrilatas

ne

taip

ne

0,05

 

SML išreikštas akrilo rūgšties 2-hidroksipropilesterio ir akrilo rūgšties 2-hidroksiizopropilesterio bendru kiekiu.

Sudėtyje gali būti iki 25 % (m/m) 2–2-hidroksiizopropilakrilato (CAS Nr. 002918–23–2)

(1)

386

55280

0001034–01–1

oktilgalatas

taip

ne

ne

 

(20)

 

 

387

26155

0001072–63–5

1-vinilimidazolas

ne

taip

ne

0,05

 

 

►M8  (1) ◄

388

25080

0001120–36–1

1-tetradecenas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

389

22360

0001141–38–4

2,6-naftalendikarboksirūgštis

ne

taip

ne

5

 

 

 

390

55200

0001166–52–5

dodecilgalatas

taip

ne

ne

 

(20)

 

 

▼M7

391

22932

0001187–93–5

perfluormetilperfluorvinilo eteris

ne

taip

ne

0,05

 

Naudojamas tik:

— nekimbančiose dangose;

— daugkartinio naudojimo fluorpolimeruose ir perfluorpolimeruose, kai sąlyčio santykis toks: 1 dm2 paviršiaus liečiasi su ne mažiau kaip 150 kg maisto.

 

▼B

392

72800

0001241–94–7

difenil 2-etilheksilfosfatas

taip

ne

taip

2,4

 

 

 

393

37280

0001302–78–9

bentonitas

taip

ne

ne

 

 

 

 

394

41280

0001305–62–0

kalcio hidroksidas

taip

ne

ne

 

 

 

 

395

41520

0001305–78–8

kalcio oksidas

taip

ne

ne

 

 

 

 

396

64640

0001309–42–8

magnio hidroksidas

taip

ne

ne

 

 

 

 

397

64720

0001309–48–4

magnio oksidas

taip

ne

ne

 

 

 

 

398

35760

0001309–64–4

stibio trioksidas

taip

ne

ne

0,04

 

SML išreikštas kaip stibio

(6)

399

81600

0001310–58–3

kalio hidroksidas

taip

ne

ne

 

 

 

 

400

86720

0001310–73–2

natrio hidroksidas

taip

ne

ne

 

 

 

 

401

24475

0001313–82–2

natrio sulfidas

ne

taip

ne

 

 

 

 

402

96240

0001314–13–2

cinko oksidas

taip

ne

ne

 

 

 

 

403

96320

0001314–98–3

cinko sulfidas

taip

ne

ne

 

 

 

 

404

67200

0001317–33–5

molibdeno disulfidas

taip

ne

ne

 

 

 

 

405

16690

0001321–74–0

divinilbenzenas

ne

taip

ne

NA

 

SML išreikštas kaip divinilbenzeno ir etilvinilbenzeno bendras kiekis.

Sudėtyje gali būti iki 45 % (m/m) etilvinilbenzeno

(1)

406

83300

0001323–39–3

1,2-propilenglikolmonostearatas

taip

ne

ne

 

 

 

 

407

87040

0001330–43–4

natrio tetraboratas

taip

ne

ne

 

(16)

 

 

408

82960

0001330–80–9

1,2-propilenglikolmonooleatas

taip

ne

ne

 

 

 

 

409

62240

0001332–37–2

geležies oksidas

taip

ne

ne

 

 

 

 

▼M6

410

62720

0001332–58–7

kaolinas

taip

ne

ne

 

 

Dalelės gali būti plonesnės nei 100 nm, tik jei daugiasluoksnės struktūros vidiniame sluoksnyje iš etilvinilalkoholio kopolimero (EVOH) jų yra mažiau nei 12 % m/m; su maistu tiesiogiai besiliečiantis sluoksnis yra funkcinis barjeras, neleidžiantis dalelėms išsiskirti į maistą.

 

▼B

411

42080

0001333–86–4

juodoji anglis

taip

ne

ne

 

 

Pirminės 10–300 nm dydžio dalelės grupuojamos į 100–1 200  nm dydžio daleles, kurios gali formuoti 300 nm–mm dydžio dalelių konglomeratus.

Ekstrahuojama toluenu: daugiausia 0,1 %, nustatyta pagal ISO metodą 6209

Cikloheksano ekstrakto UV spindulių sugertis, kai bangos ilgis 386 nm: < 0,02 AU 1 cm kiuvetėje arba < 0,1 AU 5 cm kiuvetėje, nustatyta visuotinai pripažintu analizės metodu.

Benzo(a)pireno kiekis: daugiausiai 0,25 mg/kg juodosios anglies.

Didžiausia naudojama juodosios anglies koncentracija polimere: 2,5 % m/m

 

412

45200

0001335–23–5

vario jodidas

taip

ne

ne

 

(6)

 

 

413

35600

0001336–21–6

amonio hidroksidas

taip

ne

ne

 

 

 

 

414

87600

0001338–39–2

sorbitanmonolauratas

taip

ne

ne

 

 

 

 

415

87840

0001338–41–6

sorbitanmonostearatas

taip

ne

ne

 

 

 

 

416

87680

0001338–43–8

sorbitanmonooleatas

taip

ne

ne

 

 

 

 

417

85680

0001343–98–2

silicio rūgštis

taip

ne

ne

 

 

 

 

418

34720

0001344–28–1

aliuminio oksidas

taip

ne

ne

 

 

 

 

419

92150

0001401–55–4

tanino rūgštys

taip

ne

ne

 

 

Pagal JEBFA specifikacijas

 

420

19210

0001459–93–4

dimetilizoftalatas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

▼M4

421

13000

0001477–55–0

1,3-benzendimetanaminas

ne

taip

ne

 

(34)

 

 

▼B

422

38515

0001533–45–5

4,4’-bis(2-benzoksazolil) stilbenas

taip

ne

taip

0,05

 

 

(2)

423

22937

0001623–05–8

perfluorpropilperfluorvinilo eteris

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

424

15070

0001647–16–1

1,9-dekadienas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

425

10840

0001663–39–4

tret -butilakrilatas

ne

taip

ne

 

(22)

 

 

426

13510

0001675–54–3

2,2-bis(4-hidroksifenil)propan-bis(2,3-epoksipropil) eteris

ne

taip

ne

 

 

Atitinka 2005 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1895/2005 (1)

 

13610

427

18896

0001679–51–2

4-(hidroksimetil)-1-cikloheksenas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

428

95200

0001709–70–2

1,3,5-trimetil-2,4,6-tris(3,5-di-tret-butil-4-hidroksibenzil)benzenas

taip

ne

ne

 

 

 

 

429

13210

0001761–71–3

bis(4-aminocikloheksil)metanas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

430

95600

0001843–03–4

1,1,3-tris(2-metil-4-hidroksi-5-tret-butilfenil) butanas

taip

ne

taip

5

 

 

 

431

61600

0001843–05–6

2-hidroksi-4-n-oktiloksibenzfenonas

taip

ne

taip

 

(8)

 

 

432

12280

0002035–75–8

adipo rūgšties anhidridas

ne

taip

ne

 

 

 

 

433

68320

0002082–79–3

oktadecil 3-(3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)propionatas

taip

ne

taip

6

 

 

 

434

20410

0002082–81–7

1,4-butandioldimetakrilatas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

435

14230

0002123–24–2

kaprolaktamo natrio druska

ne

taip

ne

 

(4)

 

 

436

19480

0002146–71–6

vinillauratas

ne

taip

ne

 

 

 

 

437

11245

0002156–97–0

dodecilakrilatas

ne

taip

ne

0,05

 

 

(2)

▼M2

438

13303

0002162-74-5

bis(2,6-diizopropilfenil) karbodiimidas

ne

taip

ne

0,05

 

Išreikštas bis(2,6-diizopropilfenil) karbodiimido ir jo hidrolizės produkto 2,6-diizopropilanilino bendru kiekiu.

 

▼B

439

21280

0002177–70–0

fenilmetakrilatas

ne

taip

ne

 

(23)

 

 

440

21340

0002210–28–8

propilmetakrilatas

ne

taip

ne

 

(23)

 

 

441

38160

0002315–68–6

propilbenzenkarboksilatas

taip

ne

ne

 

 

 

 

442

13780

0002425–79–8

1,4-butandiol-bis(2,3-epoksipropil)eteris

ne

taip

ne

NA

 

Likučių 1 mg/kg gatavame produkte, išreikštas kaip epoksigrupės.

Molekulinė masė yra 43 Da

(10)

443

12788

0002432–99–7

11-aminoundekano rūgštis

ne

taip

ne

5

 

 

 

444

61440

0002440–22–4

2-(2-hidroksi-5-metilfenil)benzotriazolas

taip

ne

ne

 

(12)

 

 

445

83440

0002466–09–3

pirofosforo rūgštis

taip

ne

ne

 

 

 

 

446

10750

0002495–35–4

benzilakrilatas

ne

taip

ne

 

(22)

 

 

447

20080

0002495–37–6

benzilmetakrilatas

ne

taip

ne

 

(23)

 

 

448

11890

0002499–59–4

n - oktilakrilatas

ne

taip

ne

 

(22)

 

 

▼M3

449

49840

0002500-88-1

dioktadecildisulfidas

taip

ne

taip

0,05

 

 

 

▼B

450

24430

0002561–88–8

sebaco rūgšties anhidridas

ne

taip

ne

 

 

 

 

451

66755

0002682–20–4

2-metil-4-izotiazol-3-onas

taip

ne

ne

0,5

 

Gali būti naudojamas tik vandeniniuose polimerų dispersiniuose tirpaluose ir emulsijose.

 

▼M2

452

38885

0002725-22-6

2,4-bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-hidroksi-4-n-oktiloksifenil)-1,3,5-triazinas

taip

ne

ne

5

 

 

 

▼B

453

26320

0002768–02–7

viniltrimetoksisilanas

ne

taip

ne

0,05

 

 

(10)

454

12670

0002855–13–2

1-amino-3-aminometil-3,5,5 trimetilcikloheksanas

ne

taip

ne

6

 

 

 

455

20530

0002867–47–2

2-(dimetilamino)etilmetakrilatas

ne

taip

ne

NA

 

 

 

456

10810

0002998–08–5

antr - butilakrilatas

ne

taip

ne

 

(22)

 

 

457

20140

0002998–18–7

antr-butilmetakrilatas

ne

taip

ne

 

(23)

 

 

458

36960

0003061–75–4

behenamidas

taip

ne

ne

 

 

 

 

459

46870

0003135–18–0

3,5-di-tret-butil-4-hidroksibenzilfosfono rūgšties dioktadecilo esteris

taip

ne

ne

 

 

 

 

460

14950

0003173–53–3

cikloheksilizocianatas

ne

taip

ne

 

(17)

1 mg/kg gatavame produkte, išreikštas kaip izocianato dalis

(10)

461

22420

0003173–72–6

1,5-naftalendiizocianatas

ne

taip

ne

 

(17)

1 mg/kg gatavame produkte, išreikštas kaip izocianato dalis

(10)

462

26170

0003195–78–6

N– vinil–N–metilacetamidas

ne

taip

ne

0,02

 

 

►M8  (1) ◄

463

25840

0003290–92–4

1,1,1-trimetilolpropantrimetakrilatas

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

464

61280

0003293–97–8

2-hidroksi-4-n-heksiloksibenzfenonas

taip

ne

taip

 

(8)

 

 

465

68040

0003333–62–8

7-[2H-nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3-fenilkumarinas

taip

ne

ne

 

 

 

 

466

50640

0003648–18–8

di-n-oktilalavo dilauratas

taip

ne

ne

 

(10)

 

 

▼M12

467

14800

3724–65–0

krotono rūgštis

taip

taip

ne

 

(35)

 

 

45600

▼B

468

71960

0003825–26–1

perfluoroktano rūgšties amonio druska

taip

ne

ne

 

 

Gali būti naudojamas tik daugkartinio naudojimo gaminiuose, sukepintuose aukštoje temperatūroje

 

469

60480

0003864–99–1

2-(2’-hidroksi-3,5 -di-tret-butilfenil)-5-chlorbenzotriazolas

taip

ne

taip

 

(12)

 

 

470

60400

0003896–11–5

2-(2’-hidroksi-3-tret-butil-5’-metilfenil)-5-chlorbenzotriazolas

taip

ne

taip

 

(12)

 

 

471

24888

0003965–55–7

dimetil-5-sulfoizoftalato mononatrio druska

ne

taip

ne

0,05

 

 

 

472

66560

0004066–02–8

2,2’-metilenbis(4-metil-6-cikloheksilfenolis)

taip

ne

taip

 

(5)

 

 

473

12265

0004074–90–2

diviniladipatas

ne

taip

ne

NA

 

5 mg/kg gatavame produkte.

Gali būti naudojamas tik kaip komonomeras

(1)

474

43600

0004080–31–3

1-(3-chloralil)- 3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano chloridas

taip

ne

ne

0,3

 

 

 

475

19110

0004098–71–9

1-izocianat-3-izocianatmetil-3,5,5-trimetilcikloheksanas

ne

taip

ne

 

(17)

1 mg/kg gatavame produkte, išreikštas kaip izocianato dalis

(10)

476

16570

0004128–73–8

difenileterio 4,4’-diizocianatas

ne

taip

ne

 

(17)

1 mg/kg gatavame produkte, išreikštas kaip izocianato dalis

(10)

477

46720

0004130–42–1

2,6-di-tret-butil-4-etilfenolis

taip

ne

taip

4,8

 

 

(1)

478

60180

0004191–73–5

izopropil-4-hidroksibenzenkarboksilatas

taip

ne

ne

 

 

 

 

479

12970

0004196–95–6

azelaino rūgšties anhidridas

ne

taip

ne

 

 

 

 

480

46790

0004221–80–1

3,5-di-tret-butil-4-hidroksibenzenkarboksirūgšties 2,4-di-tret-butilfenilesteris

taip

ne

ne

 

 

 

 

481

13060

0004422–95–1

1,3,5-benzentrikarboksirūgšties trichloridas

ne

taip

ne

0,05

 

SML išreikštas 1,3,5–benzentrikarboksirūgšties kiekiu

►M8  (1) ◄

482

21100

0004655–34–9

izopropilmetakrilatas

ne

taip

ne

 

(23)

 

 

483

68860

0004724–48–5

n-oktilfosfono rūgštis

taip

ne

ne

0,05

 

 

 

484

13395

0004767–03–7

2,2-bis (hidroksimetil) propiono rūgštis

ne

taip

ne

0,05

 

 

(1)

485

13560

0005124–30–1

dicikloheksilmetan-4,4’-diizocianatas

ne

taip

ne

 

(17)

1 mg/kg gatavame produkte, išreikštas kaip izocianato dalis

(10)

15700

486

54005

0005136–44–7

etilen-N-palmitamid-N′-stearamidas

taip

ne

ne

 

 

 

 

487

45640

0005232–99–5

etil–2-cian-3,3-difenilakrilatas

taip

ne

ne

0,05

 

 

 

488

53440

0005518–18–3

N, N′– etilen–bis–palmitamidas

taip

ne

ne

 

 

 

 

489

41040

0005743–36–2

kalcio butiratas

taip

ne

ne

 

 

 

 

490

16600

0005873–54–1

difenilmetan-2,4’-diizocianatas

ne

taip

ne

 

(17)

1 mg/kg gatavame produkte, išreikštas kaip izocianato dalis

(10)

491

82720

0006182–11–2

1,2-propilenglikoldistearatas

taip

ne

ne

 

 

 

 

492

45650

0006197–30–4

2-cian-3,3-difenilakrilo rūgšties 2-etilheksilesteris

taip

ne

ne

0,05

 

 

 

493

39200

0006200–40–4

bis(2-hidroksietil)-2-hidroksipropil-3-(dodeciloksi)metilamonio chloridas

taip

ne

ne

1,8

 

 

 

494

62140

0006303–21–5

fosfinato rūgštis

taip

ne

ne

 

 

 

 

495

35160

0006642–31–5

6-amino-1,3-dimetiluracilas

taip

ne

ne

5

 

 

 

496

71680

0006683–19–8

pentaeritritol-tetrakis[3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)propionatas]

taip

ne

ne

 

 

 

 

497

95020

0006846–50–0

2,2,4-trimetil-1,3-pentandioldiizobutiratas

taip

ne

ne

5

 

Naudojamas tik vienkartinėse pirštinėse

 

498

16210

0006864–37–5

3,3’-dimetil-4,4’-diaminodicikloheksilmetanas

ne

taip

ne

0,05

 

Naudojamas tik poliamiduose

(5)

499

19965

0006915–15–7

obuolių rūgštis

taip

taip

ne

 

 

Jeigu naudojamas kaip monomeras, tai tik kaip komonomeras alifatiniuose poliesteriuose neviršijant 1 % molinės masės

 

65020

500

38560

0007128–64–5

2,5-bis(5-tret-butil-2-benzoksazolil)tiofenas

taip

ne

taip

0,6

 

 

 

501

34480

aliuminio pluoštai, dribsniai ir milteliai

taip

ne

ne

 

 

 

 

502

22778

0007456–68–0

4,4′-oksi-bis(benzensulfonilazidas)

ne

taip

ne

0,05

 

 

►M8  (1) ◄

503

46080

0007585–39–9

beta dekstrinas

taip

ne

ne

 

 

 

 

504

86240

0007631–86–9

silicio dioksidas

taip

ne

ne

 

 

Naudojant sintetinį amorfinį silicio dioksidą: pirminės 1–100 nm dydžio dalelės grupuojamos į 0,1–1 μm dydžio daleles, kurios gali formuoti 0,3 μm-mm dydžio dalelių konglomeratus

 

505

86480

0007631–90–5

natrio bisulfitas

taip

ne

ne

 

(19)

 

 

506

86920

0007632–00–0

natrio nitritas

taip

ne

ne

0,6

 

 

 

507

59990

0007647–01–0

druskos rūgštis

taip

ne

ne

 

 

 

 

508

86560

0007647–15–6

natrio bromidas

taip

ne

ne

 

 

 

 

509

23170

0007664–38–2

fosforo rūgštis

taip

taip

ne

 

 

 

 

72640

510

12789

0007664–41–7

amoniakas

taip

taip

ne

 

 

 

 

35320

511

91920

0007664–93–9

sieros rūgštis

taip

ne

ne

 

 

 

 

512

81680

0007681–11–0

kalio jodidas

taip

ne

ne

 

(6)

 

 

513

86800

0007681–82–5

natrio jodidas

taip

ne

ne

 

(6)

 

 

514

91840

0007704–34–9

siera

taip

ne

ne

 

 

 

 

515

26360

0007732–18–5

vanduo

taip

taip

ne

 

 

Laikantis Direktyvos 98/83/EB (2)

 

95855

516

86960

0007757–83–7

natrio sulfitas

taip

ne

ne

 

(19)

 

 

517

81520

0007758–02–3

kalio bromidas

taip

ne

ne

 

 

 

 

518

35845

0007771–44–0

arachidono rūgštis

taip

ne

ne