Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011L0065-20171211

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES 2011 m. birželio 8 d. dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (nauja redakcija) (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/65/2017-12-11

02011L0065 — LT — 11.12.2017 — 007.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2011/65/ES

2011 m. birželio 8 d.

dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo

(nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 174 2011.7.1, p. 88)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2012/50/ES Tekstas svarbus EEE 2012 m. spalio 10 d.

  L 348

16

18.12.2012

►M2

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2012/51/ES Tekstas svarbus EEE 2012 m. spalio 10 d.

  L 348

18

18.12.2012

►M3

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/1/ES Tekstas svarbus EEE 2013 m. spalio 18 d.

  L 4

45

9.1.2014

►M4

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/2/ES Tekstas svarbus EEE 2013 m. spalio 18 d.

  L 4

47

9.1.2014

►M5

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/3/ES Tekstas svarbus EEE 2013 m. spalio 18 d.

  L 4

49

9.1.2014

►M6

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/4/ES Tekstas svarbus EEE 2013 m. spalio 18 d.

  L 4

51

9.1.2014

 M7

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/5/ES Tekstas svarbus EEE 2013 m. spalio 18 d.

  L 4

53

9.1.2014

►M8

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/6/ES Tekstas svarbus EEE 2013 m. spalio 18 d.

  L 4

55

9.1.2014

►M9

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/7/ES Tekstas svarbus EEE 2013 m. spalio 18 d.

  L 4

57

9.1.2014

►M10

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/8/ES Tekstas svarbus EEE 2013 m. spalio 18 d.

  L 4

59

9.1.2014

►M11

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/9/ES Tekstas svarbus EEE 2013 m. spalio 18 d.

  L 4

61

9.1.2014

►M12

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/10/ES Tekstas svarbus EEE 2013 m. spalio 18 d.

  L 4

63

9.1.2014

►M13

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/11/ES Tekstas svarbus EEE 2013 m. spalio 18 d.

  L 4

65

9.1.2014

►M14

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/12/ES Tekstas svarbus EEE 2013 m. spalio 18 d.

  L 4

67

9.1.2014

►M15

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/13/ES Tekstas svarbus EEE 2013 m. spalio 18 d.

  L 4

69

9.1.2014

►M16

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/14/ES Tekstas svarbus EEE 2013 m. spalio 18 d.

  L 4

71

9.1.2014

 M17

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/15/ES Tekstas svarbus EEE 2013 m. spalio 18 d.

  L 4

73

9.1.2014

►M18

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/16/ES Tekstas svarbus EEE 2013 m. spalio 18 d.

  L 4

75

9.1.2014

►M19

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/69/ES Tekstas svarbus EEE 2014 m. kovo 13 d.

  L 148

72

20.5.2014

►M20

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/70/ES Tekstas svarbus EEE 2014 m. kovo 13 d.

  L 148

74

20.5.2014

►M21

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/71/ES Tekstas svarbus EEE 2014 m. kovo 13 d.

  L 148

76

20.5.2014

►M22

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/72/ES Tekstas svarbus EEE 2014 m. kovo 13 d.

  L 148

78

20.5.2014

►M23

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/73/ES Tekstas svarbus EEE 2014 m. kovo 13 d.

  L 148

80

20.5.2014

►M24

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/74/ES Tekstas svarbus EEE 2014 m. kovo 13 d.

  L 148

82

20.5.2014

►M25

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/75/ES Tekstas svarbus EEE 2014 m. kovo 13 d.

  L 148

84

20.5.2014

►M26

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA 2014/76/ES Tekstas svarbus EEE 2014 m. kovo 13 d.

  L 148

86

20.5.2014

►M27

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA (ES) 2015/573 Tekstas svarbus EEE 2015 m. sausio 30 d.

  L 94

4

10.4.2015

►M28

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA (ES) 2015/574 Tekstas svarbus EEE 2015 m. sausio 30 d.

  L 94

6

10.4.2015

►M29

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA (ES) 2016/585 Tekstas svarbus EEE 2016 m. vasario 12 d.

  L 101

12

16.4.2016

►M30

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA (ES) 2016/1028 Tekstas svarbus EEE 2016 m. balandžio 19 d.

  L 168

13

25.6.2016

►M31

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA (ES) 2016/1029 Tekstas svarbus EEE 2016 m. balandžio 19 d.

  L 168

15

25.6.2016

►M32

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2017/2102 Tekstas svarbus EEE 2017 m. lapkričio 15 d.

  L 305

8

21.11.2017


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 044, 14.2.2014, p.  55 (2011/65/ES)
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2011/65/ES

2011 m. birželio 8 d.

dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo

(nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas

Šioje direktyvoje nustatomos pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje (EEĮ) ribojimo taisyklės, siekiant prisidėti prie žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos, numatant aplinkos apsaugai priimtiną EEĮ atliekų naudojimą ir šalinimą.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Atsižvelgiant į 2 dalį, ši direktyva taikoma EEĮ, priskiriamai I priede nustatytoms kategorijoms.

▼M32 —————

▼B

3.  Ši direktyva taikoma nedarant poveikio Sąjungos teisės aktams dėl saugos, sveikatos ir cheminių medžiagų, visų pirma Reglamentui (EB) Nr. 1907/2006, bei specialių Sąjungos atliekų tvarkymo teisės aktų reikalavimams.

4.  Ši direktyva netaikoma:

a) įrangai, kuri būtina valstybių narių saugumo pagrindinių interesų apsaugai, įskaitant ginklus, amuniciją ir karo reikmenis, skirtus išskirtinai kariniams tikslams;

b) įrangai, suprojektuotai siųsti į kosmosą;

c) įrangai, kuri išskirtinai suprojektuota ir turi būti instaliuota kaip kitos rūšies įrangos, kuriai netaikoma ši direktyva arba kuri nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, dalis ir kuri gali veikti tik kaip tos įrangos dalis ir kuri gali būti pakeista tik tokia pačia išskirtinai suprojektuota įranga;

d) dideliems stacionariems pramoniniams prietaisams;

e) dideliems stacionariems įrenginiams;

f) keleivinio ar krovininio transporto priemonėms, išskyrus elektrines du ratus turinčias transporto priemones, kurių tipas nepatvirtintas;

g) ne keliais judantiems mechanizmams, tiekiamiems tik profesionaliems naudotojams;

h) aktyviesiems implantuojamiems medicinos prietaisams;

i) fotovoltinėms plokštėms, skirtoms naudoti sistemoje, kuri sukurta, sumontuota ir įrengta profesionalų tam tikroje vietoje, kad būtų nuolat naudojama gaminti energiją iš saulės šviesos viešosioms, komercinėms, pramoninėms ir gyventojų reikmėms;

j) įrangai, specialiai suprojektuotai išimtinai tyrimų ir taikomosios veiklos tikslais, kuri teikiama tik remiantis principu „verslas verslui“;

▼M32

k) vamzdiniams vargonams.

▼B

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų sąvokų apibrėžtys:

1)

elektros ir elektroninė įranga arba EEĮ – įranga, kuriai tinkamai veikti reikalinga elektros srovė arba elektromagnetiniai laukai, ir tokios srovės bei laukų generavimo, perdavimo ir matavimo įranga, skirta naudoti esant ne didesnei kaip 1 000 V kintamosios srovės įtampai ir ne didesnei kaip 1 500 V nuolatinės srovės įtampai;

2)

1 punkto prasme tinkamai veikti reikalinga elektros srovė arba elektromagnetiniai laukai – elektros srovės arba elektromagnetinių laukų reikmė tam, kad galima būtų atlikti bent vieną iš numatytų funkcijų;

3)

dideli stacionarūs pramoniniai prietaisai – mašinų, įrangos ir (arba) sudedamųjų dalių didelės apimties komplektas, veikiantis kartu konkrečioje naudojimo srityje, profesionalų sumontuojamas ir išmontuojamas tam tikroje vietoje ir naudojamas bei aptarnaujamas profesionalų pramoniniame gamybos įrenginyje arba mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos įstaigoje;

4)

didelis stacionarus įrengimas – keleto tipų aparatų ir, tam tikrais atvejais, kitų prietaisų didelės apimties derinys, kuris sumontuojamas ir įrengiamas profesionalų, skirtas nuolatos naudoti iš anksto nustatytoje ir tam skirtoje vietoje, ir išmontuojamas profesionalų;

5)

kabeliai – visi kabeliai, kurių vardinė įtampa mažesnė negu 250 V, kurie naudojami kaip jungtis arba kaip ilgintuvai, sujungiant EEĮ su elektros lizdu arba sujungiant vieną su kita dvi ar daugiau EEĮ;

6)

gamintojas – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, gaminantis EEĮ arba užsakantis suprojektuoti arba pagaminti EEĮ ir ja prekiaujantis savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą;

7)

įgaliotasis atstovas – bet kuris Sąjungoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, gavęs raštišką gamintojo įgaliojimą vykdyti nustatytas užduotis pastarojo vardu;

8)

platintojas – bet kuris tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, kuris tiekia EEĮ rinkai ir nėra nei gamintojas, nei importuotojas;

9)

importuotojas – bet kuris Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, pateikiantis Sąjungos rinkai EEĮ iš trečiosios šalies;

10)

ūkinės veiklos vykdytojai – gamintojas, įgaliotasis atstovas, importuotojas ir platintojas;

11)

tiekimas rinkai – EEĮ, skirtos platinti ar naudoti Sąjungos rinkoje, bet kuris tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygį arba be jo;

12)

pateikimas rinkai – EEĮ tiekimas Sąjungos rinkai pirmą kartą;

13)

darnusis standartas – Komisijai pareikalavus pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus bei informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką ( 1 ), 6 straipsnį vienos iš Direktyvos 98/34/EB I priede išvardytų Europos standartizacijos institucijų priimtas standartas;

14)

techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatomi techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti gaminys, procesas arba paslauga;

15)

CE ženklas – ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, kad gaminys atitinka reikalavimus, nurodytus derinamuosiuose Sąjungos teisės aktuose, kuriuose numatytas ženklinimas šiuo ženklu;

16)

atitikties vertinimas – nustatymo, ar įvykdyti su EEĮ susiję šios direktyvos reikalavimai, procesas;

17)

rinkos priežiūra – valstybės institucijų atliekama veikla ir priemonės, kurių jos imasi, kad užtikrintų, jog EEĮ atitinka šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus ir nekelia pavojaus sveikatai, saugai ar kitiems visuomenės interesams;

18)

susigrąžinimas – bet kuri priemonė, kuria siekiama užtikrinti, kad galutiniam naudotojui jau pateiktas gaminys bus grąžintas;

19)

pašalinimas – bet kuri priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią tiekimo grandinėje esantį gaminį pateikti rinkai;

20)

homogeninė medžiaga – arba vienalytės sudėties medžiaga, arba medžiaga, sudaryta iš medžiagų derinio, kuri negali būti išskaidyta arba atskirta į skirtingas medžiagas mechaniniais veiksmais kaip atsukimas, pjovimas, traiškymas, malimas ar šlifavimas;

21)

medicinos prietaisas – kaip apibrėžta Direktyvos 93/42/EEB 1 straipsnio 2 dalies a punkte ir kuris taip pat yra EEĮ;

22)

prietaisas, naudojamas in vitro diagnozei – kaip apibrėžta Direktyvos 98/79/EB 1 straipsnio 2 dalies b punkte;

23)

aktyvusis implantuojamas medicinos prietaisas – bet kuris implantuojamas medicinos prietaisas kaip apibrėžta 1990 m. birželio 20 d. Tarybos direktyvos 90/385/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių aktyviuosius implantuojamus medicinos prietaisus, suderinimo ( 2 ) 1 straipsnio 2 dalies c punkte.

24)

pramoniniai stebėjimo ir kontrolės prietaisai – stebėjimo ir kontrolės prietaisai, skirti naudoti tik pramonėje arba profesionaliems naudotojams;

25)

pakaitalo prieinamumas – pakaitalas gali būti pagamintas ir pristatytas per pagrįstą laikotarpį, palyginus su II priede išvardytų medžiagų gaminimui ir pristatymui reikalingu laikotarpiu;

26)

pakaitalo patikimumas – tikimybė, kad EEĮ, kurioje naudojamas pakaitalas, nustatytomis sąlygomis nustatytu laikotarpiu sėkmingai atliks reikiamas funkcijas;

27)

atsarginė dalis – atskira EEĮ dalis, kuri gali pakeisti EEĮ dalį. Be šios EEĮ dalies EEĮ negali funkcionuoti kaip numatyta. EEĮ funkcionalumas atgaminamas arba yra pagerinamas, jei dalis pakeičiama atsargine dalimi;

▼M32

28)

ne keliais judantys mechanizmai, tiekiami tik profesionaliems naudotojams, – mechanizmai, turintys integruotą energijos šaltinį arba išorinį energijos šaltinį turinčią traukos pavarą, kurių veikimui reikalingas mobilumas ar nuolatinis arba pusiau nuolatinis perkėlinėjimas iš vienos stacionarios darbo vietos į kitą ir kurie tiekiami tik profesionaliems naudotojams.

▼B

4 straipsnis

Prevencija

1.  Valstybės narės užtikrina, kad rinkai pateikiamoje EEĮ, įskaitant jos remontui, jos pakartotiniam naudojimui, funkcijų tobulinimui ar galingumo stiprinimui skirtose atsarginėse dalyse ir kabeliuose nebūtų II priede dalyje išvardytų medžiagų.

2.  Šios direktyvos taikymo tikslais leistina didžiausia koncentracijos vertė, nurodyta kaip homogeninės medžiagos masės procentinė dalis, yra tokia, kaip nustatyta II priede. Priimdama deleguotuosius aktus pagal 20 straipsnį ir atsižvelgdama į 21 ir 22 straipsniuose nustatytas sąlygas, Komisija patvirtina išsamias taisykles dėl didžiausių koncentracijos verčių laikymosi turėdama omenyje, inter alia, paviršiaus dangą.

▼M32

3.  1 dalis taikoma medicinos priemonėms ir stebėjimo bei kontrolės prietaisams, pateikiamiems rinkai nuo 2014 m. liepos 22 d., in vitro diagnostinėms medicinos priemonėms, pateikiamoms rinkai nuo 2016 m. liepos 22 d., pramoniniams stebėjimo bei kontrolės prietaisams, pateikiamiems rinkai nuo 2017 m. liepos 22 d., ir visai kitai EEĮ, kuri nepateko į Direktyvos 2002/95/EB taikymo sritį ir kuri pateikiama rinkai nuo 2019 m. liepos 22 d.

▼B

4.  1 dalis netaikoma kabeliams ar atsarginėms dalims, skirtiems toliau išvardytos įrangos remontui, pakartotiniam naudojimui, funkcijų tobulinimui arba galingumo stiprinimui:

a) EEĮ, pateiktos rinkai iki 2006 m. liepos 1 d.;

b) medicinos prietaisams, pateiktiems rinkai iki 2014 m. liepos 22 d.;

c)  in vitro medicinos prietaisams, pateiktiems rinkai iki 2016 m. liepos 22 d.;

d) stebėjimo ir kontrolės prietaisams, pateiktiems rinkai iki 2014 m. liepos 22 d.;

e) pramoniniams stebėjimo ir kontrolės prietaisams, pateiktiems rinkai iki 2017 m. liepos 22 d.;

▼M32

ea) visai kitai EEĮ, kuri nepateko į Direktyvos 2002/95/EB taikymo sritį ir kuri pateikiama rinkai iki 2019 m. liepos 22 d.;

▼B

f) specialios išimties atveju EEĮ, dėl kurios buvo padaryta išimtis ir kuri buvo pateikta rinkai tos išimties galiojimo laikotarpiu.

▼M32

5.  Jei pakartotinis naudojimas vyksta uždaros patikrinamos grandinės principu veikiančioje „verslas verslui“ surinkimo sistemoje ir jei vartotojas informuojamas apie pakartotinį atsarginių dalių naudojimą, 1 dalis netaikoma pakartotinai naudotoms atsarginėms dalims:

a) paimtoms iš EEĮ, pateiktos rinkai iki 2006 m. liepos 1 d., ir naudojamoms EEĮ, pateiktai rinkai iki 2016 m. liepos 1 d.;

b) paimtoms iš medicinos priemonių arba stebėjimo bei kontrolės prietaisų, pateiktų rinkai iki 2014 m. liepos 22 d., ir naudojamų EEĮ, pateiktai rinkai iki 2024 m. liepos 22 d.;

c) paimtoms iš in vitro diagnostinių medicinos priemonių, pateiktų rinkai iki 2016 m. liepos 22 d., ir naudojamų EEĮ, pateiktai rinkai iki 2026 m. liepos 22 d.;

d) paimtoms iš pramoninių stebėjimo bei kontrolės prietaisų, pateiktų rinkai iki 2017 m. liepos 22 d., ir naudojamų EEĮ, pateiktai rinkai iki 2027 m. liepos 22 d.;

e) paimtoms iš visos kitos EEĮ, kuriai nebuvo taikoma Direktyva 2002/95/EB ir kuri pateikta rinkai iki 2019 m. liepos 22 d., ir naudojamoms EEĮ, pateiktai rinkai iki 2029 m. liepos 22 d.

▼B

6.  1 dalis netaikoma III ir IV prieduose išvardyta paskirtimi naudojamoms medžiagoms.

5 straipsnis

Priedų derinimas su mokslo ir technikos pažanga

1.  Siekdama III ir IV priedus suderinti su mokslo ir technikos pažanga ir 1 straipsnyje nustatytų tikslų, Komisija, priimdama atskirus deleguotuosius aktus pagal 20 straipsnį ir laikydamasi 21 ir 22 straipsnyje nustatytų sąlygų, patvirtina tokias priemones:

a) į III ir IV priedų specialaus naudojimo sąrašus įtraukia EEĮ medžiagas ir sudedamąsias dalis, jei jų įtraukimas neturi neigiamos įtakos aplinkos ir sveikatos apsaugos lygiui, numatytam Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 ir jei įvykdoma bent viena iš toliau nurodytų sąlygų:

 jų eliminavimas ar konstrukcijos pakeitimas arba medžiagų arba sudedamųjų dalių, kuriems nereikia II priede nurodytų medžiagų, naudojimas jose yra techniškai ar moksliškai neįmanomas,

 pakaitalų patikimumas nėra užtikrintas,

 dėl pakeitimo atsiradęs bendras neigiamas poveikis aplinkai, sveikatai ir vartotojų saugai galėtų nusverti pakeitimo bendrą teigiamą poveikį aplinkai, sveikatai ir vartotojų saugai.

Sprendimuose dėl EEĮ medžiagų ir sudedamųjų dalių įtraukimo į III ir IV priedų sąrašus ir dėl bet kurių išimčių taikymo trukmės turi būti atsižvelgta į turimų pakaitalų kiekį ir pakeitimo socialinį bei ekonominį poveikį. Sprendimuose dėl bet kurių išimčių taikymo trukmės turi būti atsižvelgta į bet kokį galimą neigiamą poveikį naujovėms. Prireikus visam išimties poveikiui turi būti taikoma gyvavimo ciklo samprata;

b) EEĮ medžiagų ir sudedamųjų dalių išbraukimą iš III ir IV sąrašų, jei jie nebeatitinka a punkto sąlygų.

2.  Pagal 1 dalies a punktą patvirtintos priemonės galioja ne ilgiau kaip penkerius metus I priedo 1–7, 10 ir 11 kategorijoms ir ne ilgiau kaip septynerius metus I priedo 8 ir 9 kategorijoms. Dėl galiojimo laikotarpio kiekvienu atveju priimamas atskiras sprendimas, ir jis gali būti atnaujintas.

▼M32

III priede 2011 m. liepos 21 d. išvardytų išimčių ilgiausias galiojimo laikotarpis (nebent konkrečiai nurodytas trumpesnis laikotarpis), kuris gali būti atnaujintas, yra:

a) I priedo 1–7 kategorijoms ir 10 kategorijai – 5 metai nuo 2011 m. liepos 21 d.;

b) I priedo 8 ir 9 kategorijoms – 7 metai nuo 4 straipsnio 3 dalyje nustatytų atitinkamų datų ir

c) I priedo 11 kategorijai – 5 metai nuo 2019 m. liepos 22 d.

▼B

IV priede 2011 m. liepos 21 d. išvardytų išimčių ilgiausias galiojimo laikotarpis, kuris gali būti atnaujintas, yra septyneri metai nuo 4 straipsnio 3 dalyje nustatytų atitinkamų datų, nebent konkrečiai nurodytas trumpesnis laikotarpis.

3.  Paraiškos dėl išimties taikymo, jos atnaujinimo arba atšaukimo pateikiamos Komisijai, laikantis V priedo.

4.  Komisija:

a) gavusi prašymą, per 15 dienų raštu patvirtina, kad gavo prašymą. Patvirtinime nurodoma prašymo gavimo data;

b) apie prašymą nedelsdama informuoja valstybes nares ir joms pateikia pareiškėjo paduotą prašymą ir visą papildomą informaciją;

▼M32

ba) per 1 mėnesį po prašymo gavimo dienos pateikia pareiškėjui, valstybėms narėms ir Europos Parlamentui savo sprendimo dėl prašymo priėmimo tvarkaraštį;

▼B

c) paraiškos santrauką paskelbia viešai;

d) įvertina paraišką ir jos pagrindimą.

5.  Paraiška dėl išimties atnaujinimo pateikiama likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki išimties galiojimo pabaigos.

►M32  ————— ◄ Išimtis bet kokiu atveju ir toliau galioja, kol Komisija priima sprendimą dėl atnaujinimo paraiškos.

6.  Jei priimamas sprendimas atmesti paraišką dėl išimties atnaujinimo arba atšaukti išimtį, išimtis nustoja galioti anksčiausiai 12 mėnesių ir vėliausiai 18 mėnesių laikotarpiu nuo sprendimo priėmimo dienos.

7.  Prieš iš dalies keisdama priedus, Komisija, inter alia, konsultuojasi su ūkinės veiklos vykdytojais, perdirbėjais, apdorojimo operatoriais, aplinkosaugos organizacijomis ir darbuotojų bei vartotojų asociacijomis ir viešai paskelbia gautas pastabas.

8.  Komisija patvirtina suderintą paraiškų, nurodytų šio straipsnio 3 dalyje, formą ir išsamias tokių paraiškų teikimo gaires, atsižvelgdama į MVĮ padėtį. Tokie įgyvendinimo aktai priimami pagal nagrinėjimo procedūrą, nurodytą 19 straipsnio 2 dalyje.

6 straipsnis

II priedo ribojamų medžiagų sąrašo peržiūra ir dalinis keitimas

1.  Siekiant 1 straipsnyje numatytų tikslų ir atsižvelgiant į atsargumo principą, Komisija iki 2014 m. liepos 22 d. ir periodiškai vėliau savo iniciatyva arba valstybei narei pateikus pasiūlymą, kuriame pateikta 2 dalyje nurodyta informacija, apsvarsto II priedo ribojamų medžiagų sąrašo peržiūrą, paremtą išsamiu vertinimu, ir jo dalinį pakeitimą.

II priedo ribojamų medžiagų sąrašo peržiūra ir dalinis pakeitimas turi atitikti kitus teisės aktus, susijusius su cheminėmis medžiagomis, ypač Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, ir turi būti atsižvelgiama į, inter alia, to reglamento XIV ir XVII priedus. Atliekant peržiūrą naudojamasi viešai prieinamomis žiniomis, gaunamomis taikant tokius teisės aktus.

Peržiūrėdama ir iš dalies keisdama II priedą, Komisija ypač atsižvelgia į tai, ar medžiaga, įskaitant labai mažos dimensijos medžiagas, ar medžiagos, kurių vidinė ar paviršiaus struktūra yra mažo matmens, arba panašių medžiagų grupė:

a) galėtų turėti neigiamą poveikį EEĮ atliekų tvarkymo operacijų metu, įskaitant galimybėms parengti EEĮ atliekas pakartotiniam panaudojimui ar perdirbti EEĮ atliekų medžiagas;

b) galėtų paskatinti medžiagos nekontroliuojamą ar difuzinį patekimą į aplinką naudojimo metu, arba galėtų paskatinti jos pavojingų likučių atsiradimą, ar transformacijos produktų ar skilimo produktų, dabartinėmis veiklos sąlygomis ruošiant medžiagas iš EEĮ atliekų pakartotiniam naudojimui, jas perdirbant ar apdorojant kitais būdais, atsiradimą;

c) galėtų paskatinti nepriimtiną šių medžiagų poveikį darbuotojams, kurie renka arba apdoroja medžiagas iš EEĮ atliekų;

d) galėtų būti pakeistos pakaitalais ar alternatyviomis technologijomis, kurių neigiamas poveikis mažesnis.

Atlikdama šią peržiūrą, Komisija konsultuojasi su suinteresuotomis šalimis, įskaitant ūkinės veiklos vykdytojus, perdirbėjus, apdorojimo operatorius, aplinkosaugos organizacijas ir darbuotojų bei vartotojų asociacijas.

2.  Pasiūlymuose dėl II priedo ribojamų medžiagų ar panašių medžiagų grupės sąrašų peržiūros ir dalinio keitimo pateikiama bent ši informacija:

a) tikslus ir aiškus pasiūlyto apribojimo suformulavimas;

b) su apribojimu susiję nuorodos ir moksliniai įrodymai;

c) informacija apie medžiagos ar panašių medžiagų grupės naudojimą EEĮ;

d) informacija apie žalingą įtaką ir poveikį, ypač EEĮ atliekų tvarkymo operacijų metu;

e) informacija apie galimus pakaitalus ir kitas alternatyvas, jų prieinamumą ir patikimumą;

f) pagrindimas, kodėl apribojimas Sąjungos mastu svarstomas kaip tinkamiausia priemonė;

g) socialinis ir ekonominis vertinimas.

3.  Šiame straipsnyje nurodytas priemones patvirtina Komisija, priimdama deleguotuosius aktus pagal 20 straipsnį ir laikantis 21 ir 22 straipsniuose nurodytų sąlygų.

7 straipsnis

Gamintojų prievolės

Valstybės narės užtikrina šias sąlygas:

a) gamintojai užtikrina, kad rinkai pateikiami EEĮ gaminiai yra suprojektuoti ir pagaminti laikantis 4 straipsnio reikalavimų;

b) gamintojai parengia reikiamus techninius dokumentus ir atlieka gamybos vidaus kontrolės procedūrą, vadovaujantis Sprendimo Nr. 768/2008/EB II priedo A moduliu, arba užsako ją atlikti;

c) jeigu taikant b punkte nurodytą procedūrą įrodoma, kad EEĮ atitinka taikomus reikalavimus, gamintojai parengia ES atitikties deklaraciją ir galutinį gaminį paženklina CE ženklu. Jei pagal kitus galiojančius Sąjungos teisės aktus reikalaujama taikyti atitikties vertinimo procedūrą, kuri yra bent jau tokia pati griežta, atitiktis šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies reikalavimams gali būti įrodyta vykdant tą procedūrą. Gali būti parengtas vienas techninis dokumentas;

d) gamintojai saugo techninius dokumentus ir ES atitikties deklaraciją dešimt metų nuo EEĮ pateikimo rinkai;

e) gamintojai užtikrina reikiamų procedūrų taikymą siekiant, kad būtų išlaikyta serijinės gamybos atitiktis. Tinkamai atsižvelgiama į gaminio projektavimo ar charakteristikų pakeitimus ir darniųjų standartų ar techninių specifikacijų, kuriais remiantis deklaruojama EEĮ atitiktis, pakeitimus;

f) gamintojai registruoja reikalavimų neatitinkančius EEĮ ir susigrąžintus gaminius bei apie tai informuoja platintojus;

g) gamintojai užtikrina, kad ant jų EEĮ būtų nurodytas tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, leidžiantis nustatyti jos tapatumą, arba, jeigu dėl EEĮ dydžio ar pobūdžio to neįmanoma padaryti, užtikrina, kad reikiama informacija būtų nurodyta ant pakuotės ar prie EEĮ pridedamame dokumente;

h) gamintojai ant EEĮ, o jei tai neįmanoma – ant pakuotės ar prie EEĮ pridedamame dokumente – nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Turi būti nurodytas vienas adresas, kuriuo galima susisiekti su gamintoju. Jei kituose taikomuose Sąjungos teisės aktuose yra bent jau tokios pačios griežtos nuostatos dėl gamintojo pavadinimo ir adreso nurodymo, taikomos tos nuostatos;

i) gamintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad rinkai jų pateikta EEĮ neatitinka šios direktyvos, nedelsdami imasi reikiamų taisomųjų priemonių, siekdami užtikrinti EEĮ atitiktį, o prireikus ją pašalina iš rinkos arba susigrąžina ir nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kurių rinkai tiekta tokia EEĮ, kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taikomas taisomąsias priemones;

j) kompetentingai nacionalinei valdžios institucijai pagrįstai pareikalavus, gamintojai suteikia jai visą informaciją ir dokumentus, būtinus EEĮ atitikčiai įrodyti, tai institucijai lengvai suprantama kalba ir, tokiai institucijai pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant užtikrinti EEĮ, kurią jie pateikė rinkai, atitiktį šiai direktyvai.

8 straipsnis

Įgaliotųjų atstovų prievolės

Valstybės narės užtikrina šias sąlygas:

a) gamintojai turi galimybę rašytiniu įgaliojimu paskirti įgaliotąjį atstovą. Įgaliotasis atstovas negali būti įgaliojamas vykdyti 7 straipsnio a punkte nustatytų prievolių ir rengti techninius dokumentus;

b) įgaliotasis atstovas atlieka gamintojo išduotame įgaliojime nurodytas užduotis. Įgaliojimu suteikiama teisė įgaliotajam atstovui bent:

 10 metų po EEĮ pateikimo į rinką saugoti ES atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus, kad su jais galėtų susipažinti nacionalinės priežiūros institucijos,

 kompetentingai nacionalinei valdžios institucijai pagrįstai pareikalavus, suteikti jai visą informaciją ir dokumentus, būtinus EEĮ atitikčiai šiai direktyvai įrodyti,

 kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų prašymu bendradarbiauti su jomis imantis visų veiksmų, kuriais siekiama užtikrinti su jo įgaliojimu susijusios EEĮ atitiktį šiai direktyvai.

9 straipsnis

Importuotojų prievolės

Valstybės narės užtikrina šias sąlygas:

a) importuotojai į Sąjungos rinką pateikia tik šią direktyvą atitinkančią EEĮ;

b) importuotojai, prieš pateikdami EEĮ rinkai, įsitikina, ar gamintojas atliko atitinkamą atitikties vertinimo procedūrą, ir ar gamintojas parengė techninius dokumentus, ar EEĮ paženklinta CE ženklu ir prie jos pridedami reikiami dokumentai, ►C1  taip pat ar gamintojas laikėsi 7 straipsnio g ir h punktų reikalavimų; ◄

c) jei importuotojas mano ar turi pagrindo manyti, kad EEĮ neatitinka 4 straipsnio reikalavimų, tas importuotojas neteikia EEĮ rinkai tol, kol nėra užtikrinama jos atitiktis, ir tas importuotojas praneša apie tai gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms;

d) importuotojai ant EEĮ, o jei tai neįmanoma – ant pakuotės ar prie EEĮ pridedamame dokumente – nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Jei kituose taikomuose Sąjungos teisės aktuose yra bent jau tokios pačios griežtos nuostatos dėl importuotojo pavadinimo ir adreso nurodymo, taikomos tos nuostatos;

e) importuotojai, siekdami užtikrinti atitiktį šiai direktyvai, registruoja reikalavimų neatitinkančius ir susigrąžintus EEĮ bei apie tai informuoja platintojus;

f) importuotojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad rinkai jų pateikta EEĮ neatitinka šios direktyvos, nedelsdami imasi reikiamų taisomųjų priemonių siekdami užtikrinti EEĮ atitiktį, o prireikus ją pašalina iš rinkos arba susigrąžina ir nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kurių rinkai tiekta tokia EEĮ, kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taikomas taisomąsias priemones;

g) importuotojai 10 metų nuo tos dienos, kai EEĮ buvo pateikta rinkai, saugo ES atitikties deklaracijos kopiją, kad su ja galėtų susipažinti nacionalinės priežiūros institucijos, ir užtikrina, kad šioms institucijoms paprašius joms būtų galima pateikti techninius dokumentus;

h) kompetentingai nacionalinei valdžios institucijai pagrįstai pareikalavus, importuotojai suteikia jai visą informaciją ir dokumentus, būtinus EEĮ atitikčiai pagal šią direktyvą įrodyti, tai institucijai lengvai suprantama kalba ir, tokiai institucijai pageidaujant, jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant užtikrinti EEĮ, kurią jie pateikė rinkai, atitiktį šiai direktyvai.

10 straipsnis

Platintojų prievolės

Valstybės narės užtikrina šias sąlygas:

a) tiekdami rinkai EEĮ, platintojai rūpestingai laikosi taikomų reikalavimų, ypač tikrindami, kad EEĮ būtų paženklinta CE ženklu, kad prie jos būtų pridėti reikiami dokumentai ta kalba, kurią lengvai supranta tos valstybės narės, kurios rinkai bus tiekiama EEĮ, vartotojai ir kiti galutiniai naudotojai, ir kad gamintojas bei importuotojas įvykdė 7 straipsnio g ir h punktuose bei 9 straipsnio d punkte nustatytus reikalavimus;

b) jei platintojas mano ar turi pagrindo manyti, kad EEĮ neatitinka 4 straipsnio reikalavimų, tas platintojas netiekia EEĮ rinkai tol, kol nėra užtikrinama jos atitiktis, ir tas platintojas praneša apie tai gamintojui ar importuotojui ir tai pat rinkos priežiūros institucijoms;

c) platintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad rinkai jų pateikta EEĮ neatitinka šios direktyvos reikalavimų, imasi reikiamų taisomųjų priemonių, siekdami užtikrinti EEĮ atitiktį, o prireikus ją pašalina iš rinkos arba susigrąžina, ir jie nedelsdami apie tai praneša valstybių narių, kurių rinkai tiekta tokia EEĮ, kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms, nurodydami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taikomas taisomąsias priemones;

d) kompetentingai nacionalinei valdžios institucijai pagrįstai pareikalavus, platintojai suteikia jai visą informaciją ir dokumentus, būtinus EEĮ atitikčiai pagal šią direktyvą įrodyti, ir jie bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant užtikrinti EEĮ, kurią jie pateikė rinkai, atitiktį šiai direktyvai.

11 straipsnis

Atvejai, kai gamintojų prievolės taikomos importuotojams ir platintojams

Valstybės narės užtikrina, kad šioje direktyvoje importuotojas arba platintojas laikomas gamintoju ir kad jam taikomos 7 straipsnyje nustatytos gamintojo prievolės, jei jis pateikia EEĮ rinkai savo vardu ar naudodamas savo prekės ženklą arba rinkai jau pateiktą EEĮ pakeičia taip, kad ji gali nebeatitikti taikomų reikalavimų.

12 straipsnis

Ūkinės veiklos vykdytojų tapatybės nustatymas

Valstybės narės užtikrina, kad rinkos priežiūros institucijoms paprašius, ūkinės veiklos vykdytojai dešimt metų nuo EEĮ pateikimo rinkoje nurodo tokią informaciją:

a) kiekvieną ūkinės veiklos vykdytoją, jiems tiekiantį EEĮ;

b) kiekvieną ūkinės veiklos vykdytoją, kuriam jie tiekia EEĮ.

13 straipsnis

ES atitikties deklaracija

1.  ES atitikties deklaracijoje nurodoma, kad įrodyta, jog įvykdyti 4 straipsnyje nustatyti reikalavimai.

2.  ES atitikties deklaracijos forma atitinka nustatytą pavyzdį, joje nurodomi VI priede nustatyti elementai ir ji atnaujinama. Ji išverčiama į kalbą ar kalbas, kurias nurodo valstybė narė, kurios rinkai gaminys pateikiamas arba kurioje jis tiekiamas.

Jei pagal kitus taikomus Sąjungos teisės aktus reikalaujama taikyti atitikties vertinimo procedūrą, kuri yra bent jau tokia pati griežta, atitiktis šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies reikalavimams gali būti įrodyta vykdant tą procedūrą. Gali būti parengtas vienas techninis dokumentas.

3.  Parengęs ES atitikties deklaraciją, gamintojas prisiima atsakomybę už EEĮ atitiktį šiai direktyvai.

14 straipsnis

Bendrieji žymėjimo CE ženklu principai

CE ženklu žymima laikantis bendrųjų principų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnyje.

15 straipsnis

Ženklinimo CE ženklu taisyklės ir sąlygos

1.  Pagaminta EEĮ arba jos duomenų lentelė ženklinami CE ženklu taip, kad jis būtų matomas, įskaitomas ir negalėtų būti panaikintas. Jeigu tai neįmanoma dėl EEĮ pobūdžio ar kitų priežasčių, CE ženklu ženklinama pakuotė bei lydimieji dokumentai.

2.  EEĮ ženklinama CE ženklu prieš ją pateikiant rinkai.

3.  Valstybės narės tobulina esamas priemones siekdamos užtikrinti, kad būtų tinkamai laikomasi ženklinimą CE ženklu reglamentuojančios tvarkos, o netinkamo CE ženklinimo atveju imasi atitinkamų veiksmų. Valstybės narės taip pat numato sankcijas už pažeidimus, tarp kurių gali būti baudžiamosios sankcijos už rimtus pažeidimus. Tos sankcijos turi būti proporcingos pažeidimo rimtumui ir veiksmingai atgrasyti nuo netinkamo naudojimo.

16 straipsnis

Atitikties prielaida

1.  Jeigu nėra prieštaraujančių įrodymų, valstybės narės daro prielaidą, kad CE ženklu paženklinta EEĮ atitinka šios direktyvos reikalavimus.

2.  Medžiagos, sudėtinės dalys ir EEĮ, išbandytos ir patikrintos siekiant įrodyti atitiktį 4 straipsnio reikalavimams, arba įvertintos laikantis darniųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, laikomos atitinkančiomis šios direktyvos reikalavimus.

17 straipsnis

Darniojo standarto formalus užprotestavimas

1.  Jei valstybė narė arba Komisija mano, kad darnusis standartas nevisiškai tenkina reikalavimus, kuriems jis yra taikomas ir kurie yra nustatyti 4 straipsnyje, Komisija arba susijusi valstybė narė šį klausimą, nurodydama motyvus, perduoda svarstyti pagal Direktyvos 98/34/EB 5 straipsnį įsteigtam komitetui. Komitetas, pasikonsultavęs su atitinkamomis Europos standartizacijos įstaigomis, nedelsdamas pateikia nuomonę.

2.  Atsižvelgdama į komiteto nuomonę, Komisija nusprendžia nuorodas į atitinkamą darnųjį standartą paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jų nepaskelbti, paskelbti su apribojimais, jame palikti, palikti su apribojimais arba išbraukti.

3.  Komisija apie tai praneša atitinkamai Europos standartizacijos įstaigai ir, jei reikia, prašo patikslinti atitinkamus darniuosius standartus.

18 straipsnis

Rinkos priežiūra ir į Sąjungos rinką importuojamos EEĮ kontrolė

Valstybės narės prižiūri rinką, laikydamosi Reglamento (EB) Nr. 765/2008 15–29 straipsnių.

19 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Direktyvos 2008/98/EB 39 straipsniu įsteigtas komitetas. Tas komitetas – komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

20 straipsnis

Delegavimas

1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 4 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus 5 metų laikotarpiui nuo 2011 m. liepos 21 d. Komisija parengia ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki 5 metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų delegavimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas ar Taryba jį atšaukia pagal 21 straipsnį.

2.  Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

3.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami laikantis 21 ir 22 straipsniuose nustatytų sąlygų.

21 straipsnis

Delegavimo atšaukimas

1.  Europos Parlamentas ar Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 4 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytų įgaliojimų delegavimą.

2.  Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi informuoti kitą instituciją ir Komisiją pagrįstu laikotarpiu iki galutinio sprendimo priėmimo dienos, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis.

3.  Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą datą. Sprendimas neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

22 straipsnis

Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

1.  Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguotojo akto per du mėnesius nuo pranešimo dienos.

Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

2.  Jeigu praėjus 1 dalyje nurodytam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo akto, deleguotasis aktas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jo nuostatose nurodytą dieną.

Deleguotasis aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją, kad nepareikš prieštaravimų.

3.  Jeigu Europos Parlamentas ar Taryba pareiškia prieštaravimus dėl deleguotojo akto per 1 dalyje nurodytą laikotarpį, šis aktas neįsigalioja. Prieštaravimus pareiškusi institucija nurodo prieštaravimų dėl deleguotojo akto priežastis.

23 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato už pagal šią direktyvą priimtų nacionalinių nuostatų pažeidimus taikomų sankcijų taisykles ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės praneša Komisijai apie šias nuostatas ne vėliau kaip iki 2013 m. sausio 2 d. ir nedelsdamos praneša Komisijai apie visus vėlesnius šių nuostatų pakeitimus.

24 straipsnis

Peržiūra

1.  Ne vėliau kaip 2014 m. liepos 22 d. Komisija apsvarsto būtinybę pakeisti šios direktyvos taikymo sritį, atsižvelgiant į 2 straipsnyje nurodytą EEĮ, ir parengia ataskaitą apie tai Europos Parlamentui ir Tarybai, prireikus su pasiūlymu dėl teisės akto, dėl papildomų su ta EEĮ susijusių išimčių.

2.  Ne vėliau kaip 2021 m. liepos 22 d. Komisija atlieka bendrą šios direktyvos peržiūrą ir ataskaitą, prireikus su pasiūlymu dėl teisės akto, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

25 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.  Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2013 m. sausio 2 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šiai direktyvai įgyvendinti. Priimtų nuostatų tekstus jos nedelsdamos pateikia Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai priimtų šios direktyvos taikymo srities pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

26 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 2002/95/EB su pakeitimais, padarytais aktais, nurodytais VII priedo A dalyje, panaikinama nuo 2013 m. sausio 3 d., nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, nustatytais VII priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintus teisės aktus laikomos nuorodomis į šią direktyvą pagal VIII priede pateiktą atitikmenų lentelę.

27 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

28 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
I PRIEDAS

EEĮ, kuriai taikoma ši direktyva, kategorijos

1. Stambūs namų apyvokos prietaisai

2. Smulkūs namų apyvokos prietaisai

3. Informacinės technologijos ir telekomunikacijų įranga

4. Vartotojų įranga

5. Apšvietimo įranga

6. Elektriniai ir elektroniniai įrankiai

7. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

8. Medicinos prietaisai

9. Stebėjimo ir kontrolės prietaisai, įskaitant pramoninius stebėjimo ir kontrolės prietaisus

10. Automatiniai daiktų išdavimo aparatai

11. Kita į išvardytas kategorijas neįtraukta EEĮ.
II PRIEDAS

4 straipsnio 1 dalyje nurodytos ribojamos medžiagos ir didžiausia leidžiama jų koncentracija, išreikšta homogeninės masės procentine dalimi

Švinas (0,1 %)

Gyvsidabris (0,1 %)

Kadmis (0,01 %)

Šešiavalentis chromas (0,1 %)

Polibrominti bifenilai (PBB) (0,1 %)

Polibrominti difenileteriai (PBDE) (0,1 %)
III PRIEDAS4 straipsnio 1 dalyje nustatyto apribojimo naudoti išimtys

Išimtis

Taikymo apimtis ir datos

1

Gyvsidabris viencokolėse (kompaktinėse) liuminescencinėse lempose, kurio kiekis (viename degiklyje) ne didesnis kaip:

 

1.a

Bendrojo apšvietimo < 30 W – 5 mg

Nustoja galioti 2011 m. gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruodžio 31 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. galima naudoti 3,5 mg viename degiklyje; po 2012 m. gruodžio 31 d. naudojama 2,5 mg viename degiklyje.

1.b

Bendrojo apšvietimo ≥ 30 W, bet < 50 W – 5 mg

Nustoja galioti 2011 m. gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruodžio 31 d. galima naudoti 3,5 mg viename degiklyje.

1.c

Bendrojo apšvietimo ≥ 50 W, bet < 150 W – 5 mg

 

1.d

Bendrojo apšvietimo ≥ 150 W – 15 mg

 

1.e

Bendrojo apšvietimo kvadratinės arba apskritos formos lempose, kurių vamzdelio skersmuo ≤ 17 mm

Apribojimai netaikomi iki 2011 m. gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruodžio 31 d. galima naudoti 7 mg viename degiklyje.

1.f

Specialiosios paskirties – 5 mg

 

▼M16

1 g)

Bendrojo apšvietimo < 30 W, kurių gyvavimo trukmė 20 000 h arba ilgesnė: 3,5 mg

Nustoja galioti 2017 m. gruodžio 31 d.

▼B

2.a

Gyvsidabris dvicokolėse tiesiosiose liuminescencinėse bendrojo apšvietimo lempose, kurio kiekis (vienoje lempoje) ne didesnis kaip:

 

2.a.1

Trijuostės spinduliuotės liuminoforo įprastos gyvavimo trukmės lempose, kurių vamzdelio skersmuo < 9 mm (pvz., T2) – 5 mg

Nustoja galioti 2011 m. gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruodžio 31 d. galima naudoti 4 mg vienoje lempoje.

2.a.2

Trijuostės spinduliuotės liuminoforo įprastos gyvavimo trukmės lempose, kurių vamzdelio skersmuo ≥ 9 mm, bet ≤ 17 mm (pvz., T5) – 5 mg

Nustoja galioti 2011 m. gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruodžio 31 d. galima naudoti 3 mg vienoje lempoje.

2.a.3

Trijuostės spinduliuotės liuminoforo įprastos gyvavimo trukmės lempose, kurių vamzdelio skersmuo > 17 mm, bet ≤ 28 mm (pvz., T8) – 5 mg

Nustoja galioti 2011 m. gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruodžio 31 d. galima naudoti 3,5 mg vienoje lempoje.

2.a.4

Trijuostės spinduliuotės liuminoforo įprastos gyvavimo trukmės lempose, kurių vamzdelio skersmuo > 28 mm (pvz., T12) – 5 mg

Nustoja galioti 2012 m. gruodžio 31 d.; po 2012 m. gruodžio 31 d. galima naudoti 3,5 mg vienoje lempoje.

2.a.5

Trijuostės spinduliuotės liuminoforo ilgos gyvavimo trukmės (≥ 25 000 h) lempose – 8 mg

Nustoja galioti 2011 m. gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruodžio 31 d. galima naudoti 5 mg vienoje lempoje.

2.b

Gyvsidabris kitose liuminescencinėse lempose, kurio kiekis (vienoje lempoje) ne didesnis kaip:

 

2.b.1

Tiesiosiose halogenfosfato lempose, kurių vamzdelio skersmuo > 28 mm (pvz., T10 ir T12) – 10 mg

Nustoja galioti 2012 m. balandžio 13 d.

2.b.2

Netiesiosiose halogenfosfato lempose (bet kurio skersmens) – 15 mg

Nustoja galioti 2016 m. balandžio 13 d.

2.b.3

Netiesiosiose trijuostės spinduliuotės liuminoforo lempose, kurių vamzdelio skersmuo > 17 mm (pvz., T9)

Apribojimai netaikomi iki 2011 m. gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruodžio 31 d. galima naudoti 15 mg vienoje lempoje.

2.b.4

Kitose bendrojo apšvietimo ir specialiosios paskirties lempose (pvz., indukcinėse lempose)

Apribojimai netaikomi iki 2011 m. gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruodžio 31 d. galima naudoti 15 mg vienoje lempoje.

3

Gyvsidabris specialiosios paskirties šaltojo katodo liuminescencinėse lempose ir liuminescencinėse lempose su išoriniais elektrodais (angl. – CCFL ir EEFL), kurio kiekis (vienoje lempoje) ne didesnis kaip:

 

3.a

Trumpose (≤ 500 mm)

Apribojimai netaikomi iki 2011 m. gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruodžio 31 d. galima naudoti 3,5 mg vienoje lempoje.

3.b

Vidutinio ilgio (> 500 mm, bet ≤ 1 500 mm)

Apribojimai netaikomi iki 2011 m. gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruodžio 31 d. galima naudoti 5 mg vienoje lempoje.

3.c

Ilgose (> 1 500 mm)

Apribojimai netaikomi iki 2011 m. gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruodžio 31 d. galima naudoti 13 mg vienoje lempoje.

4.a

Gyvsidabris kitose mažaslėgėse išlydžio lempose (vienoje lempoje)

Apribojimai netaikomi iki 2011 m. gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruodžio 31 d. galima naudoti 15 mg vienoje lempoje.

4.b

Gyvsidabris didžiaslėgėse natrio (garų) bendrojo apšvietimo pagerintos spalvų atgavos (indeksas Ra > 60) lempose, kurio kiekis (viename degiklyje) ne didesnis kaip:

 

4.b-I

P ≤ 155 W

Apribojimai netaikomi iki 2011 m. gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruodžio 31 d. galima naudoti 30 mg viename degiklyje.

4.b-II

155 W < P ≤ 405 W

Apribojimai netaikomi iki 2011 m. gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruodžio 31 d. galima naudoti 40 mg viename degiklyje.

4.b-III

P > 405 W

Apribojimai netaikomi iki 2011 m. gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruodžio 31 d. galima naudoti 40 mg viename degiklyje.

4.c

Gyvsidabris kitose didžiaslėgėse natrio (garų) bendrojo apšvietimo lempose, kurio kiekis (viename degiklyje) ne didesnis kaip:

 

4.c-I

P ≤ 155 W

Apribojimai netaikomi iki 2011 m. gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruodžio 31 d. galima naudoti 25 mg viename degiklyje.

4.c-II

155 W < P ≤ 405 W

Apribojimai netaikomi iki 2011 m. gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruodžio 31 d. galima naudoti 30 mg viename degiklyje.

4.c-III

P > 405 W

Apribojimai netaikomi iki 2011 m. gruodžio 31 d.; po 2011 m. gruodžio 31 d. galima naudoti 40 mg viename degiklyje.

4.d

Gyvsidabris, esantis didžiaslėgėse gyvsidabrio (garų) (angl. – HPMV) lempose

Nustoja galioti 2015 m. balandžio 13 d.

4.e

Gyvsidabris, esantis metalo halogenidų (MH) lempose

 

4.f

Gyvsidabris, esantis kitose specialiosios paskirties išlydžio lempose, nenurodytose šiame priede

 

▼M26

4.g

Gyvsidabris rankų darbo liuminescenciniuose išlydžio vamzdžiuose, naudojamuose iškabose, dekoratyviniame ar architektūriniame ir specialiame apšvietime bei šviesos meno kūriniuose, jo kiekį apribojant taip:

a)  jei rankų darbo liuminescenciniai išlydžio vamzdžiai naudojami lauke ir patalpose, kuriose temperatūra yra žemesnė kaip 20 °C, kiekvienai elektrodų porai gali būti naudojama 20 mg + 0,3 mg kiekvienam vamzdžio ilgio centimetrui, tačiau bendras kiekis turi neviršyti 80 mg gyvsidabrio;

b)  visais kitais atvejais patalpose naudojamuose vamzdžiuose gali būti 15 mg kiekvienai elektrodų porai + 0,24 mg kiekvienam vamzdžio ilgio centimetrui, tačiau bendras kiekis turi neviršyti 80 mg gyvsidabrio.

Nustoja galioti 2018 m. gruodžio 31 d.

▼B

5.a

Švinas, esantis elektroninių vamzdžių stiklo sudėtyje

 

5.b

Švinas, esantis liuminescencinių lempų stiklo sudėtyje ir sudarantis ne daugiau kaip 0,2 % masės

 

6.a

Švinas, esantis plieno sudėtyje kaip legiruojamasis elementas apdirbimo tikslais ir cinkuoto plieno sudėtyje, sudarantis ne daugiau kaip 0,35 % masės

 

6.b

Švinas, esantis aliuminio lydiniuose kaip legiruojamasis elementas, sudarantis ne daugiau kaip 0,4 % masės

 

6.c

Vario lydinys, kuriame švinas sudaro ne daugiau kaip 4 % masės

 

7.a

Švinas, esantis aukštos lydymosi temperatūros lydmetaliuose (t. y. švino lydiniuose, kuriuose švinas sudaro 85 % masės arba daugiau)

 

7.b

Švinas, esantis serverių, laikmenų ir laikmenų masyvų sistemų, telekomunikacijų tinklų infrastruktūros perjungimo, signalizavimo, perdavimo ir tinklo valdymo įrangos lydmetaliuose

 

7.c-I

Elektriniai ir elektroninės sudedamosios dalys, kuriuose švino yra stiklo arba keramikos, išskyrus kondensatorių dielektriko keramiką, sudėtyje, pvz., pjezoelektroniniuose įtaisuose arba stiklo ar keramikos matricos kompaunde

 

7.c-II

Švinas, esantis kondensatorių, kurių vardinė įtampa 125 V kintamosios srovės arba 250 V nuolatinės srovės arba didesnė, dielektriko keramikos sudėtyje

 

7.c-III

Švinas, esantis kondensatorių, kurių vardinė įtampa mažesnė kaip 125 V kintamosios srovės arba 250 V nuolatinės srovės, dielektriko keramikos sudėtyje

Nustoja galioti 2013 m. sausio 1 d.; po tos dienos galima naudoti EEĮ, kuri pateikta rinkai iki 2013 m. sausio 1 d., atsarginėse dalyse

▼M1

7.c-IV

Švinas, esantis PZT tipo dielektriko keramikos medžiagoje, skirtoje kondensatoriams, kurie yra mikroschemų arba diskrečiųjų puslaidininkių dalis

Nustoja galioti 2016 m. liepos 21 d.

▼B

8.a

Kadmis ir jo junginiai, esantys vienkartiniuose tabletės tipo šiluminiuose saugikliuose

Nustoja galioti 2012 m. sausio 1 d.; po tos dienos galima naudoti EEĮ, kuri pateikta rinkai iki 2012 m. sausio 1 d., atsarginėse dalyse

8.b

Kadmis ir jo junginiai, esantys elektriniuose kontaktuose

 

9

Šešiavalentis chromas, naudojamas absorbcinių šaldytuvų anglinio plieno aušinimo sistemose kaip antikorozinė medžiaga, kurio yra ne daugiau kaip 0,75 % aušalo masės

 

9.b

Švinas, naudojamas šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir šaldymo (angl. – HVACR) įrenginių šaltnešio kompresorių slydimo guoliuose

 

11.a

Švinas, naudojamas su „C-Press“ suderinamose kištukinių jungčių sistemose

Galima naudoti EEĮ, kuri pateikta rinkai iki 2010 m. rugsėjo 24 d., atsarginėse dalyse

11.b

Švinas, naudojamas kitose (nei su „C-Press“ suderinamos) kištukinių jungčių sistemose

Nustoja galioti 2013 m. sausio 1 d.; po tos dienos galima naudoti EEĮ, kuri pateikta rinkai iki 2013 m. sausio 1 d., atsarginėse dalyse

12

Švinas, naudojamas kaip šilumos laidumo modulio „C“ formos žiedo danga

Galima naudoti EEĮ, kuri pateikta rinkai iki 2010 m. rugsėjo 24 d., atsarginėse dalyse

13.a

Švinas, esantis optinėje įrangoje naudojamo balto stiklo sudėtyje

 

13.b

Kadmis ir švinas, esantys filtrų stiklo ir atspindžio etalonams naudojamo stiklo sudėtyje

 

14

Švinas lydmetaliuose, kurių sudėtyje yra daugiau nei du elementai, naudojamuose kojelėms sujungti su mikroprocesoriaus korpusu, ir kuriuose švino yra daugiau kaip 80 %, bet mažiau kaip 85 % masės

Nustojo galioti 2011 m. sausio 1 d.; po tos dienos galima naudoti EEĮ, kuri pateikta rinkai iki 2011 m. sausio 1 d., atsarginėse dalyse

15

Švinas lydmetaliuose, skirtuose lusto ir padėklo kontaktams elektriškai sujungti „apversto lusto“ integriniuose grandynuose

 

16

Švinas tiesiosiose kaitinamosiose lempose, kurių vamzdis yra padengtas silikatu

Nustoja galioti 2013 m. rugsėjo 1 d.

17

Švino halogenidas, naudojamas kaip spinduliavimo medžiaga didelio intensyvumo išlydžio (HID) lempose, skirtose naudoti profesionalioje reprografijos įrangoje

 

18.a

Švinas, naudojamas išlydžio lempų liuminoforo, pvz., SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb), milteliuose kaip aktyvinimo medžiaga (švino ne daugiau kaip 1 % masės), kai tos išlydžio lempos skirtos naudoti diazokopijavimo, litografijos, fotocheminiuose ir švitinimo procesuose ar vabzdžių gaudyklėse

Nustojo galioti 2011 m. sausio 1 d.

18.b

Švinas, naudojamas išlydžio lempų liuminoforo, pvz., BSP (BaSi2O5:Pb), milteliuose kaip aktyvinimo medžiaga (švino ne daugiau kaip 1 % masės), kai tos lempos skirtos naudoti įdegiui sudaryti

 

19

PbBiSn-Hg ir PbInSn-Hg sudėtyje esantis švinas, naudojamas specialiuosiuose junginiuose kaip pagrindinė amalgama ir PbSn-Hg sudėtyje esantis švinas, naudojamas kaip pagalbinė amalgama itin kompaktiškose energiją taupančiose lempose (angl. – ESL)

Nustoja galioti 2011 m. birželio 1 d.

20

Švino oksidas, esantis stiklo, naudojamo skystųjų kristalų ekranų (angl. – LCD) plokščiųjų liuminescencinių lempų priekinei ir galinei plokštėms sujungti, sudėtyje

Nustoja galioti 2011 m. birželio 1 d.

21

Švinas ir kadmis, esantys dažų, naudojamų emaliuojant borosilikatinį ir silikatinį stiklą, sudėtyje

 

23

Švinas, esantis smulkaus žingsnio komponentų dangoje, išskyrus jungtis, kurių žingsnis 0,65 mm arba mažesnis

Galima naudoti EEĮ, kuri pateikta rinkai iki 2010 m. rugsėjo 24 d., atsarginėse dalyse

24

Švinas, esantis lydmetalių, naudojamų diskiniams ir planariniams daugiasluoksniams keramikiniams kondensatorių masyvams lituoti per juose esančias kiaurymes, sudėtyje

 

25

Švino oksidas, esantis paviršinio laidumo elektronų emiterių vaizdo ekranų (angl. – SED) konstrukcijos elementų, t. y. sandarinamojo frito ir frito žiedo, sudėtyje

 

26

Švino oksidas, esantis nematomosios spinduliuotės lempų stiklo apvalkale

Nustoja galioti 2011 m. birželio 1 d.

27

Švino lydiniai, naudojami kaip lydmetalis didelės galios garsiakalbių (skirtų naudoti keletą valandų 125 dB ir didesniu garso galios lygiu) keitikliuose

Nebegalioja nuo 2010 m. rugsėjo 24 d.

29

Švinas, esantis krištolo sudėtyje, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 69/493/EEB (1) I priede (1, 2, 3 ir 4 klasės krištolo stiklas)

 

30

Kadmio lydiniai, naudojami kaip elektrinės ir (arba) mechaninės didelės galios garsiakalbių (generuojamas garso slėgis 100 dB (A) ir daugiau) keitiklių tiesiogiai ant judamosios ritės esančių laidininkų lituojamosios jungtys

 

31

Švinas, esantis litavimo medžiagose, naudojamose begyvsidabrėse plokščiosiose liuminescencinėse lempose (kurios, pvz., naudojamos skystųjų kristalų ekranuose, dekoratyviniam ar pramoniniam apšvietimui)

 

32

Švino oksidas, esantis argono ir kriptono lazerinių vamzdžių lango mazgo sandarinamojo frito sudėtyje

 

33

Švinas, esantis lydmetaliuose, naudojamuose elektros transformatorių mažo skersmens (100 μm ir mažiau) variniams laidams lituoti

 

34

Švinas, esantis kermeto pagrindu pagamintų derinamųjų potenciometrų sudedamosiose dalyse

 

36

Gyvsidabris, naudojamas kaip katodo dulkėjimo inhibitorius nuolatinės srovės plazminiuose ekranuose, kai vieno ekrano sudedamosiose dalyse gyvsidabrio yra ne daugiau kaip 30 mg

Nebegalioja nuo 2010 m. liepos 1 d.

37

Švinas, naudojamas aukštos įtampos diodų, kurių korpusas pagamintas iš cinko borato stiklo, dengiamajame sluoksnyje

 

38

Kadmis ir kadmio oksidas, esantys storų plėvelių pastos, naudojamos ant aliuminiu surišto berilio oksido pagrindo, sudėtyje

 

39

Kadmis, esantis II–VI grupės šviesos dioduose (angl. – LED) su spalvos keitikliu (šviesą skleidžiančios srities kvadratiniame milimetre mažiau kaip 10 μg Cd), naudojamuose puslaidininkinėse apšvietimo arba vaizdavimo sistemose

Nustoja galioti 2014 m. liepos 1 d.

▼M2

40

Kadmis, esantis fotorezistoriuose, skirtuose profesionalioje garso apdorojimo įrangoje naudojamiems optronams

Nustoja galioti 2013 m. gruodžio 31 d.

▼M22

41.

Švinas uždegimo modulių ir kitų elektrinių ir elektroninių degimo variklių kontrolės sistemų, kurios dėl techninių priežasčių turi būti įtaisomos ant nešiojamųjų mašinų degimo variklių (Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/68/EB (2) SH:1, SH:2 ir SH:3 klasės) karterio ar cilindro arba juose, elektrinių ir elektroninių sudedamųjų dalių lydmetaliuose bei išvadų dangose ir spausdintinių plokščių dangose

Nustoja galioti 2018 m. gruodžio 31 d.

▼B

(1)   OL L 326, 1969 12 29, p. 36.

(2)   1997 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis, mažinančiomis vidaus degimo variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir kietųjų dalelių teršalų kiekį, suderinimo (OL L 59, 1998 2 27, p. 1).
IV PRIEDAS

4 straipsnio 1 dalyje nustatyto apribojimo naudoti išimtys, susijusios su medicinos prietaisais ir stebėjimo bei kontrolės prietaisais

Įranga, kurioje naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, arba jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo įranga

1. Švinas, kadmis ir gyvsidabris jonizuojančiosios spinduliuotės detektoriuose

2. Švino guoliai rentgeno vamzdžiuose

3. Švinas elektromagnetinės spinduliuotės stiprinimo prietaisuose: mikrokanalų plokštėje ir kapiliarinėje plokštėje

4. Švinas stiklo frite, naudojamame rentgeno vamzdžiuose bei vaizdo stiprintuvuose, ir švinas stiklo frito rišikliuose, naudojamuose surenkant dujinius lazerius, bei elektroninėse lempose, elektromagnetinę spinduliuotę paverčiančiose elektronais

5. Švinas apsauginiuose ekranuose nuo jonizuojančiosios spinduliuotės

6. Švinas rentgeno spindulių bandymo objektuose

7. Švino stearato rentgeno vamzdžių difrakcijos kristalai

8. Radioaktyvaus kadmio izotopas, naudojamas nešiojamuosiuose rentgeno fluorescenciniuose spektrometruose

Jutikliai, detektoriai ir elektrodai

1a. Švinas ir kadmis atrankiniuose jonų elektroduose, įskaitant pH elektrodų stiklą

1b. Švino anodai elektrocheminiuose deguonies jutikliuose

1c. Švinas, kadmis ir gyvsidabris infraraudonosios šviesos detektoriuose

1d. Gyvsidabris kontroliniuose elektroduose: mažachlorio gyvsidabrio chlorido, gyvsidabrio sulfato ir gyvsidabrio oksido

Kita

9. Kadmis helio-kadmio lazeriuose

10. Švinas ir kadmis atomų įgerties spektroskopinėse lempose

11. Švinas kaip superlaidininkas lydiniuose ir kaip šilumos laidininkas magnetinio rezonanso įrangoje (MRĮ)

▼M11

12. Švinas ir kadmis metalų junginiuose, sudarančiuose superlaidžias magnetines grandines MRI, SQUID, NMR (branduolinio magnetinio rezonanso) arba FTMS (Furjė transformacijos masės spektrometrų) detektoriuose. Nustoja galioti 2021 m. birželio 30 d.

▼B

13. Švinas atsvaruose

14. Švinas vienakristalėse pjezoelektrinėse ultragarso keitiklių medžiagose

15. Švinas ultragarso keitiklių jungčių lydmetaliuose

16. Gyvsidabris labai tiksliuose talpos bei nuostolių matavimo tilteliuose ir aukšto dažnio radijo dažnio jungikliuose bei stebėjimo ir kontrolės prietaisų relėse, jei gyvsidabrio kiekis kiekviename jungiklyje ar relėje yra ne didesnis kaip 20 mg

17. Švinas nešiojamųjų skubiosios pagalbos defibriliatorių lydmetaliuose

18. Švinas aukštos kokybės infraraudonųjų matymo prietaisų, kuriais vaizdą galima matyti 8–14 μm intervale, lydmetaliuose

19. Švinas skystųjų kristalų ant silicio pagrindo (LCoS) ekranuose

20. Kadmis rentgeno matavimo filtruose

▼M4

21. Kadmis rentgeno vaizdo stiprintuvų fosforo dangose iki 2019 m. gruodžio 31 d. ir rentgeno sistemų, pateiktų ES rinkai iki 2020 m. sausio 1 d., atsarginėse dalyse.

▼M5

22. Švino acetato žymeklis, skirtas naudoti kompiuterinėje tomografijoje ir magnetinio rezonanso vaizdo sudarymo procedūroje naudojamuose stereotaksiniuose galvos rėmuose ir vietos nustatymo sistemose, naudojamose gama spindulių pluošto bei dalelių terapijos įrangoje. Nustoja galioti 2021 m. birželio 30 d.

▼M3

23. Švinas lydiniuose, iš kurių gaminami medicininės įrangos guoliai ir dylantys paviršiai, veikiami jonizuojančiosios spinduliuotės. Nustoja galioti 2021 m. birželio 30 d.

▼M6

24. Švinas, skirtas rentgeno vaizdo stiprintuvų vakuuminių aliuminio ir plieno jungčių sandarumui užtikrinti. Nustoja galioti 2019 m. gruodžio 31 d.

▼M8

25. Švinas mikroschemų jungčių sistemų, kuriose turi būti naudojamos nemagnetinės ir įprastomis eksploatavimo bei saugojimo sąlygomis žemesnėje kaip – 20 °C temperatūroje ilgą laiką tinkamos naudoti jungtys, paviršiaus dangose. Nustoja galioti 2021 m. birželio 30 d.

▼M30

26. Švinas toliau nurodytuose lydmetaliuose, kurie įprastomis naudojimo ir laikymo sąlygomis nuolat naudojami žemesnėje kaip – 20 °C temperatūroje:

a) spausdintinių plokščių lydmetaliuose;

b) elektrinių bei elektroninių komponentų išvadų dangose ir spausdintinių plokščių dangose;

c) laidų ir kabelių sujungimo lydmetaliuose;

d) lydmetaliuose, naudojamuose sujungti keitliams ir jutikliams.

Švinas prietaisų, suprojektuotų periodiškai naudoti žemesnėje kaip – 150 °C temperatūroje, temperatūros jutiklių elektrinių jungčių lydmetaliuose.

Šios išimtys nustoja galioti 2021 m. birželio 30 d.

▼M9

27. Švinas

 lydmetaliuose,

 elektrinių bei elektroninių komponentų ir spausdintinių plokščių išvadų dangose,

 elektros laidų sujungimuose, ekranavimo apvalkaluose ir uždaro tipo jungtyse,

kurie naudojami:

a) magnetiniuose laukuose ne daugiau kaip 1 m spinduliu nuo magneto izocentro medicininėje magnetinio rezonanso vaizdo sudarymo įrangoje, įskaitant pacientų monitorius, skirtus naudoti minėtu atstumu, arba

b) magnetiniuose laukuose ne daugiau kaip 1 m atstumu nuo dalelių terapijoje naudojamų ciklotrono magnetų ar spindulių pluošto perdavimo ir nukreipimo kontrolės įtaiso magnetų išorės paviršiaus.

Nustoja galioti 2020 m. birželio 30 d.

▼M10

28. Švinas lydmetaliuose, kuriais kadmio telūrido ir kadmio-cinko telūrido skaitmeniniai matriciniai detektoriai tvirtinami prie spausdintinių plokščių. Nustoja galioti 2017 m. gruodžio 31 d.

▼M12

29. Švinas lydiniuose kaip superlaidininkas arba šilumos laidininkas, naudojamas kriogeninių įrenginių šaldomosiose galvutėse ir (arba) kriogeniniuose zonduose ir (arba) kriogeninėse ekvipotencialiojo sujungimo sistemose, kurie naudojami medicinos įrangoje (8 kategorija) ir (arba) pramoniniuose stebėjimo ir kontrolės prietaisuose. Nustoja galioti 2021 m. birželio 30 d.

▼M13

30. Šešiavalentis chromas šarminių metalų tiekikliuose, naudojamuose katodams rentgeno vaizdo stiprintuvuose suformuoti, iki 2019 m. gruodžio 31 d. ir rentgeno sistemų, pateiktų ES rinkai iki 2020 m. sausio 1 d., atsarginėse dalyse.

▼M29 —————

▼M29

31a. Švinas, kadmis, šešiavalentis chromas ir polibrominti difenileteriai (PBDE) iš medicinos prietaisų, įskaitant in vitro diagnostikos medicinos prietaisus, elektroninius mikroskopus ir jų priedus, paimtose ir jiems remontuoti arba atnaujinti naudojamose atsarginėse dalyse, su sąlyga, kad pakartotinis naudojimas vyksta uždaros patikrinamos grandinės principu veikiančioje „verslas verslui“ surinkimo sistemoje ir kad vartotojui visada pranešama apie dalių pakartotinį panaudojimą.

Nustoja galioti:

a) 2021 m. liepos 21 d. – dėl naudojimo kituose nei in vitro diagnostikos medicinos prietaisuose;

b) 2023 m. liepos 21 d. – dėl naudojimo in vitro diagnostikos medicinos prietaisuose;

c) 2024 m. liepos 21 d. – dėl naudojimo elektroniniuose mikroskopuose ir jų prieduose.

▼M14

32. Švinas detektorių ir duomenų surinkimo vienetų, naudojamų pozitronų emisijos tomografuose, integruotuose į magnetinio rezonanso vaizdo gavimo įrangą, spausdintinių plokščių lydmetaliuose. Nustoja galioti 2019 m. gruodžio 31 d.

▼M15

33. Švinas sumontuotųjų spausdintinių plokščių, naudojamų IIa ir IIb klasės (pagal Direktyvą 93/42/EEB) mobiliuosiuose medicinos prietaisuose, išskyrus nešiojamuosius skubiosios pagalbos defibriliatorius, lydmetaliuose. IIa klasės prietaisams nustoja galioti 2016 m. birželio 30 d., o IIb klasės prietaisams – 2020 m. gruodžio 31 d.

▼M18

34. Švinas kaip išlydžio lempų fluorescensinių miltelių aktyviklis, kai jis naudojamas ekstrakorporinės fotoferezės lempose, kuriose yra BSP (BaSi2O5:Pb) liuminoforų. Nustoja galioti 2021 m. liepos 22 d.

▼M25

35. Gyvsidabris skystakristalių monitorių foninio apšvietimo šaltojo katodo liuminescencinėse lempose (neviršijant 5 mg gyvsidabrio lempoje), kurios naudojamos iki 2017 m. liepos 22 d. rinkai pateiktuose pramoniniuose stebėjimo ir kontrolės prietaisuose.

Nustoja galioti 2024 m. liepos 21 d.

▼M24

36. Švinas, naudojamas kitose nei su „C-Press“ suderinamose kištukinių jungčių sistemose, skirtose pramoniniams stebėjimo ir kontrolės prietaisams.

Nustoja galioti 2020 m. gruodžio 31 d. Po tos dienos galima naudoti pramoninių stebėjimo ir kontrolės prietaisų, kurie rinkai pateikti iki 2021 m. sausio 1 d., atsarginėse dalyse

▼M23

37. Švinas platinuotosios platinos elektroduose, skirtuose laidumui matuoti, jei tenkinama bent viena iš toliau nurodytų sąlygų:

a) laboratorijose matuojant nežinomas koncentracijas atliekami plataus spektro matavimai, kai laidumo intervalas apima daugiau kaip 1 dydžio eilę (pvz., jo intervalas yra tarp 0,1 mS/m ir 5 mS/m);

b) matuojant tirpalus, kai reikalingas +/- 1 % bandinio srities tikslumas ir didelis elektrodo atsparumas korozijai kuriuo nors iš šių atvejų:

i) tirpalo rūgštingumas yra < pH 1;

ii) tirpalo šarmingumas yra > pH 13;

iii) matuojami koroziniai tirpalai, kuriuose yra halogenų dujų.

c) matuojant daugiau kaip 100 mS/m laidumą, kuris turi būti matuojamas kilnojamaisiais instrumentais.

Nustoja galioti 2018 m. gruodžio 31 d.

▼M21

38. Švinas didžiapločių sluoksninių lustų elementų, kurių kiekvienoje sąsajoje yra daugiau kaip 500 sujungimų ir kurie naudojami kompiuterinės tomografijos ir rentgeno sistemų rentgeno detektoriuose, vienos sąsajos lydmetaliuose

Nustoja galioti 2019 m. gruodžio 31 d. Po tos dienos galima naudoti kompiuterinės tomografijos ir rentgeno sistemų, rinkai pateiktų iki 2020 m. sausio 1 d., atsarginėse dalyse

▼M20

39. Švinas mikrokanalinėse plokštėse (MKP), naudojamose įrangoje, pasižyminčioje bent viena iš šių savybių:

a) kompaktišku elektronų ar jonų detektorių dydžiu, jeigu detektoriui skirta erdvė yra ribota – ne daugiau kaip 3 mm/MKP (detektoriaus storis ir erdvė MKP įtaisyti), iš viso ne daugiau kaip 6 mm, o alternatyvi konstrukcija, kurioje būtų daugiau erdvės detektoriui, yra moksliškai ir techniškai neįmanoma;

b) dvimate erdvine skyra elektronams ar jonams aptikti, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

i) atsako trukmė trumpesnė nei 25 ns;

ii) bandinio aptikimo zona didesnė nei 149 mm2;

iii) daugėjimo faktorius didesnis nei 1,3 × 103;

c) aptinkant elektronus ar jonus, atsako trukmė trumpesnė nei 5 ns;

d) aptinkant elektronus ar jonus, bandinio aptikimo zona didesnė nei 314 mm2;

e) daugėjimo faktorius didesnis nei 4,0 × 107.

Išimtis nustoja galioti:

a) 2021 m. liepos 21 d. – medicinos prietaisams ir stebėjimo bei kontrolės prietaisams;

b) 2023 m. liepos 21 d. – in vitro diagnostikos medicinos prietaisams;

c) 2024 m. liepos 21 d. – pramoniniams stebėjimo ir kontrolės prietaisams

▼M19

40. Švinas, esantis pramoninių stebėjimo ir kontrolės prietaisų kondensatorių, kurių vardinė įtampa mažesnė kaip 125 V kintamosios srovės arba 250 V nuolatinės srovės, dielektriko keramikos sudėtyje

Nustoja galioti 2020 m. gruodžio 31 d.; po tos dienos galima naudoti pramoninių stebėjimo ir kontrolės prietaisų, kurie rinkai pateikti iki 2021 m. sausio 1 d., atsarginėse dalyse

▼M27

41. Švinas kaip polivinilcholrido (PVC), naudojamo kaip bazinė medžiaga amperometriniuose, potenciometriniuose ir konduktometriniuose elektrocheminiuose jutikliuose, naudojamuose in vitro diagnostikos medicinos prietaisuose, skirtuose kraujo, kūno skysčių ir kūno dujų analizei, šiluminis stabilizatorius.

Nustoja galioti 2018 m. gruodžio 31 d.

▼M28

42. Gyvsidabris intravaskulinių ultragarsinio vaizdavimo sistemų, galinčių veikti aukštu dažniu (> 50 MHz), elektrinėse sukamosiose jungtyse.

Nustoja galioti 2019 m. birželio 30 d.

▼M31

43. Heršo elementų, skirtų deguonies jutikliams, kurie naudojami pramoniniuose stebėjimo ir kontrolės prietaisuose, kadmio anodai, kai būtina užtikrinti mažiau kaip 10 ppm jautrį.

Nustoja galioti 2023 m. liepos 15 d.

▼B
V PRIEDAS

Paraiškos dėl išimties taikymo, jos atnaujinimo arba atšaukimo, kaip nurodyta 5 straipsnyje

Paraiškas dėl išimties taikymo, jos atnaujinimo ar, mutatis mutandis, atšaukimo gali teikti gamintojas, gamintojo įgaliotasis atstovas ar bet kuris tiekimo grandinės ūkinės veiklos vykdytojas ir jose turi būti pateikta bent ši informacija:

a) pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), adresas ir kontaktiniai duomenys;

b) informacija apie medžiagą ar sudėtinę dalį, konkrečius elemento naudojimo medžiagoje ar sudedamoje dalyje būdus, kuriems prašoma taikyti išimtį arba ją atšaukti, ir jo ypatingas savybes;

c) patikrinamas ir pagrįstas išimties taikymo ar jos atšaukimo pagrindimas, laikantis 5 straipsnyje nustatytų sąlygų;

d) galimų alternatyvių elementų, medžiagų ar konstrukcijų analizė, pagrįsta naudojimo ciklu, taip pat, kai įmanoma, informacija apie nepriklausomus tyrimus, recenzuotas studijas, pareiškėjo vykdomą vystomąją veiklą ir tokių alternatyvų galimybės analizė;

e) informacija apie galimą medžiagų iš EEĮ atliekų ruošimą pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui, ir nuostatos dėl atitinkamo atliekų tvarkymo pagal Direktyvos 2002/96/EB II priedą;

f) kita atitinkama informacija;

g) siūlomi veiksmai siekiant vystyti galimas alternatyvas, pateikti prašymą dėl jų vystymo ir (arba) jas taikyti, įskaitant tokių pareiškėjo veiksmų tvarkaraštį;

h) atitinkamais atvejais – nurodoma nuosavybės teise saugotina laikoma informacija, pridėjus pagrindimą, kurį galima patikrinti;

i) jei teikiama paraiška dėl išimties taikymo, pasiūlymas dėl tikslios ir aiškios išimties formuluotės;

j) paraiškos santrauka.
VI PRIEDAS

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

1. Nr. … (unikalus EEĮ atpažinties numeris):

2. Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas:

3. Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo (arba montuotojo) atsakomybe:

4. Deklaracijos objektas (suteikiama EEĮ atpažintis, pagal kurią galima atsekti gaminį. Taip pat gali būti pateikiama nuotrauka):

5. Pirmiau aprašytasis deklaracijos objektas atitinka 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų elektros ir elektroninėje įrangoje naudojimo apribojimo ( *1 ):

6. Jei tinkama, taikytų darniųjų standartų nuorodos arba techninių specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis, nuorodos:

7. Papildoma informacija:

Už ką ir kieno vardu pasirašyta: …

(išdavimo data ir vieta):

(vardas ir pavardė, pareigos) (parašas):
VII PRIEDAS

A   DALISPanaikinama direktyva ir jos vėlesni pakeitimai

(nurodyta 26 straipsnyje)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/95/EB

(OL L 37, 2003 2 13, p. 19)

Komisijos sprendimas 2005/618/EB

(OL L 214, 2005 8 19, p. 65)

Komisijos sprendimas 2005/717/EB

(OL L 271, 2005 10 15, p. 48)

Komisijos sprendimas 2005/747/EB

(OL L 280, 2005 10 25, p. 18)

Komisijos sprendimas 2006/310/EB

(OL L 115, 2006 4 28, p. 38)

Komisijos sprendimas 2006/690/EB

(OL L 283, 2006 10 14, p. 47)

Komisijos sprendimas 2006/691/EB

(OL L 283, 2006 10 14, p. 48)

Komisijos sprendimas 2006/692/EB

(OL L 283, 2006 10 14, p. 50)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/35/EB

(OL L 81, 2008 3 20, p. 67)

Komisijos sprendimas 2008/385/EB

(OL L 136, 2008 5 24, p. 9)

Komisijos sprendimas 2009/428/EB

(OL L 139, 2009 6 5, p. 32)

Komisijos sprendimas 2009/443/EB

(OL L 148, 2009 6 11, p. 27)

Komisijos sprendimas 2010/122/ES

(OL L 49, 2010 2 26, p. 32)

Komisijos sprendimas 2010/571/ES

(OL L 251, 2010 9 25, p. 28)

B   DALISPerkėlimo į nacionalinę teisę terminų sąrašas

(nurodyta 26 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminas

2002/95/EB

2004 m. rugpjūčio 12 d.

2008/35/EB
VIII PRIEDASAtitikmenų lentelė

Direktyva 2002/95/EB

Ši direktyva

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalis, 2 straipsnio 2 dalis, I priedas

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 4 dalies įžanginė formuluotė

2 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio a punktas

3 straipsnio 1 ir 2 dalys

3 straipsnio b punktas

3 straipsnio 6 ir 28 dalys

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalis, II priedas

4 straipsnio 3–4 dalys

4 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 6 dalis

4 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

5 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

5 straipsnio 1 dalies a punktas

4 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 1 dalies b punktas

5 straipsnio 1 dalies a punkto pirma ir trečia įtraukos

5 straipsnio 1 dalies a punkto antra įtrauka

5 straipsnio 1 dalies a punkto paskutinė pastraipa

5 straipsnio 1 dalies c punktas

5 straipsnio 1 dalies b punktas

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 3–6 dalys

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 7 dalis

5 straipsnio 8 dalis

6 straipsnis

6 straipsnis

7–18 straipsniai

7 straipsnis

19–22 straipsniai

8 straipsnis

23 straipsnis

9 straipsnis

25 straipsnis

26 straipsnis

10 straipsnis

27 straipsnis

11 straipsnis

28 straipsnis

I–II priedai

Priedo 1–39 punktai

III priedo 1–39 punktai

IV, V, VI–VIII priedai( 1 ) OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

( 2 ) OL L 189, 1990 7 20, p. 17.

( *1 ) OL L 174, 2011 7 1, p. 88.

Top