EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011D0235-20120323

Consolidated text: Tarybos sprendimas 2011/235/BUSP 2011 m. balandžio 12 d. dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/235/2012-03-23

2011D0235 — LT — 23.03.2012 — 002.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/235/BUSP

2011 m. balandžio 12 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane

(OL L 100, 14.4.2011, p.51)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2011/670/BUSP 2011 m. spalio 10 d.

  L 267

13

12.10.2011

►M2

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/168/BUSP 2012 m. kovo 23 d.

  L 87

85

24.3.2012
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/235/BUSP

2011 m. balandžio 12 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį IraneEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2011 m. kovo 21 d. Taryba pakartojo esanti labai susirūpinusi dėl blogėjančios žmogaus teisių padėties Irane.

(2)

Taryba visų pirma pažymėjo, kad pastaraisiais mėnesiais itin padaugėjo egzekucijų atvejų ir sistemingai vykdomos represijos prieš Irano piliečius, kurie bauginami ir suimami dėl to, kad naudojasi savo teisėtomis teisėmis į saviraiškos laisvę ir rinktis į taikius susirinkimus. Sąjunga taip pat pakartojo griežtai smerkianti kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį.

(3)

Todėl Taryba dar kartą patvirtino savo pasiryžimą toliau kelti žmogaus teisių pažeidimų Irane klausimus ir pareiškė esanti pasirengusi nustatyti ribojamąsias priemones tiems asmenims ir subjektams, kurie yra atsakingi už sunkius žmogaus teisių pažeidimus Irane.

(4)

Ribojamosios priemonės turėtų būti taikomos asmenims, prisidėjusiems prie nurodymo vykdyti sunkius žmogaus teisių pažeidimus arba prie jų vykdymo, arba atsakingiems už nurodymą juos vykdyti arba už jų vykdymą imantis smurtinių veiksmų prieš taikius demonstrantus, žurnalistus, žmogaus teisių gynėjus, studentus ar kitus asmenis, kurie atvirai gina savo teisėtas teises, įskaitant saviraiškos laisvę, bei asmenims, prisidėjusiems prie nurodymo vykdyti sunkius teisės į tinkamą teisinį procesą pažeidimus, kankinimą, žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį arba chaotišką, neproporcingą ir vis dažnesnį mirties bausmės taikymą, įskaitant viešas egzekucijas, užmėtymą akmenimis, pakorimą arba nepilnamečių nusikaltėlių egzekucijas, arba prie jų vykdymo, arba atsakingiems už nurodymą juos vykdyti arba už jų vykdymą pažeidžiant Irano tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių srityje.

(5)

Tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikia tolesnių Sąjungos veiksmų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad priede išvardytiems asmenims, kurie yra atsakingi už sunkius žmogaus teisių pažeidimus Irane, bei su jais susijusiems asmenims nebūtų leidžiama atvykti į jų teritorijas ar vykti per jas tranzitu.

2.  1 dalimi valstybė narė neįpareigojama atsisakyti įleisti į savo teritoriją savo piliečių.

3.  1 dalis nedaro poveikio tiems atvejams, kai valstybė narė turi laikytis įsipareigojimo pagal tarptautinę teisę, būtent:

a) kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančioji šalis;

b) kaip Jungtinių Tautų rengiamos ar globojamos tarptautinės konferencijos priimančioji šalis;

c) pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų suteikimo; arba

d) pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos sudarytą Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

4.  3 dalis taikoma ir tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) priimančioji šalis.

5.  Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė taiko išimtį pagal 3 arba 4 dalį.

6.  Valstybės narės gali leisti taikyti pagal 1 dalį nustatytų priemonių išimtis, kai kelionė yra pateisinama dėl skubaus humanitarinio poreikio arba dėl dalyvavimo tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant tuos, kuriuos remia Sąjunga arba kurių priimančioji šalis yra ESBO pirmininkaujanti valstybė narė, kuriuose vyksta politinis dialogas, kuriuo tiesiogiai propaguojami demokratija, žmogaus teisės ir teisinės valstybės principai Irane.

7.  Valstybė narė, ketinanti leisti taikyti 6 dalyje nurodytas išimtis, apie tai Tarybai praneša raštu. Laikoma, kad išimtį leidžiama taikyti, jeigu viena ar daugiau Tarybos narių per dvi darbo dienas nuo tada, kai buvo gautas pranešimas apie siūlomą išimtį, raštu nepareiškia prieštaravimo. Jeigu viena ar kelios Tarybos narės pareikštų prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma visgi gali nuspręsti leisti taikyti siūlomą išimtį.

8.  Tais atvejais, kai pagal 3, 4, 6 arba 7 dalis valstybė narė leidžia priede išvardytiems asmenims atvykti į savo teritoriją arba vykti per ją tranzitu, leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis buvo suteiktas, ir tik tiems asmenims, kuriems jis suteiktas.

2 straipsnis

1.  Įšaldomos visos priede išvardytiems už sunkius žmogaus teisių pažeidimus Irane atsakingiems asmenims priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai, taip pat visos su jais susijusiems asmenims ir subjektams priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.  Priede išvardytiems asmenims ir subjektams ar jų naudai nesudaroma galimybė nei tiesiogiai, nei netiesiogiai naudotis jokiomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.  Valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurios, jos nuomone, yra tinkamos, nustačiusi, kad atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) būtini priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą ar hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c) skirti išimtinai mokesčiams ar aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti; arba

d) būtini nenumatytoms išlaidoms padengti, su sąlyga, kad kompetentinga institucija apie priežastis, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas, kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai pranešė ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal šią dalį suteiktus leidimus.

4.  Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) lėšos arba ekonominiai ištekliai yra teismo, administracine ar arbitražo tvarka suvaržyti iki tos dienos, kai 1 dalyje nurodytas asmuo arba subjektas buvo įtraukti į priede esantį sąrašą, arba jei tos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra teismo, administracinio ar arbitražo sprendimo, priimto iki tos dienos, objektas;

b) lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu turto suvaržymu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus keliančių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c) toks suvaržymas arba sprendimas nėra naudingas priede išvardytiems asmenims ar subjektams; ir

d) tokio suvaržymo ar sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal šią dalį suteiktus leidimus.

5.  1 dalis neužkerta kelio tam, kad į sąrašą įtrauktas asmuo ar subjektas pervestų mokėtiną sumą pagal sutartį, sudarytą iki tokio asmens ar subjekto įtraukimo į priede pateiktą sąrašą, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 dalyje nurodytas asmuo arba subjektas.

6.  2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamiems:

a) palūkanoms arba kitoms su tomis sąskaitomis susijusioms pajamoms; arba

b) mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki datos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti 1 ir 2 dalyse numatytos priemonės,

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikomos 1 dalyje numatytos priemonės.

▼M2

2a straipsnis

Draudžiama parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti įrangą ar programinę įrangą, skirtą visų pirma naudoti Irano režimo ar jo pavedimu vykdomiems judriojo ar fiksuoto ryšio tinkluose internetu arba telefonu perduodamos informacijos stebėsenai ir perėmimui, ir teikti pagalbą, skirtą tokiai įrangai ar programinei įrangai diegti, eksploatuoti ar atnaujinti.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikomas šis straipsnis, nustatyti.

2b straipsnis

1.  Valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojant jų jurisdikcijai priklausančius laivus arba orlaivius draudžiama parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti į Iraną įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, neatsižvelgiant į tai, ar valstybių narių teritorija yra tos įrangos kilmės vieta.

2.  Taip pat draudžiama:

a) fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Irane arba naudojimui Irane tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ar kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytais objektais arba susijusias su tokių objektų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu;

b) fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Irane arba naudojimui Irane tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su 1 dalyje nurodytais objektais, įskaitant visų pirma negrąžinamas paskolas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti tokiems objektams parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti, arba su jais susijusios techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų ar kitų paslaugų teikimu.

▼B

3 straipsnis

1.  Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba sudaro priede pateiktą sąrašą ir jį iš dalies keičia.

2.  Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam asmeniui arba subjektui praneša apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, taip suteikdama tokiam asmeniui ar subjektui galimybę pateikti savo pastabas.

3.  Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai informuoja atitinkamą asmenį arba subjektą.

4 straipsnis

1.  Priede nurodomos atitinkamų asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą priežastys.

2.  Be to, priede pateikiama informacija, jei turima, būtina atitinkamų asmenų ar subjektų tapatybei nustatyti. Teikiant informaciją apie asmenis gali būti nurodomas vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, taip pat pareigos ar profesija. Teikiant informaciją apie subjektus gali būti nurodomas pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta.

▼M2

4a straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama 2a ir 2b straipsniuose nurodytų priemonių.

▼B

5 straipsnis

Kad šiame sprendime numatytų priemonių poveikis būtų kuo didesnis, Sąjunga skatina trečiąsias valstybes patvirtinti panašias ribojamąsias priemones.

▼M2

6 straipsnis

1.  Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

2.  Šis sprendimas taikomas iki 2013 m. balandžio 13 d. Jis nuolat peržiūrimas. Prireikus jis atnaujinamas arba iš dalies keičiamas, jeigu Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.

▼B
PRIEDAS

1 ir 2 straipsniuose nurodytų asmenų ir subjektų sąrašasAsmenys

 

Pavardė, vardas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Gimimo vieta: Teheranas, Iranas Gimimo data: 1961 m.

Irano nacionalinės policijos vadovas. Jo vadovaujamos pajėgos vykdė žiaurius išpuolius taikių protestų metu ir smurtinį naktinį išpuolį Teherano universiteto studentų bendrabučiuose 2009 m. birželio 15 d.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Ansar-e Hezbollah vadas ir Islamo revoliucijos gvardijos pulkininkas. Jis yra vienas iš Ansar-e Hezbollah įkūrėjų. Šios sukarintos pajėgos buvo atsakingos už itin žiaurų smurtą, kai buvo imtasi represinių priemonių prieš studentus ir universitetus 1999 m., 2002 m. ir 2009 m.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Islamo revoliucijos gvardijos sausumos pajėgų vado pavaduotojas.

Jis yra tiesiogiai ir asmeniškai atsakingas už represines priemones protestų metu visą 2009 m. vasarą.

 

4.

FAZLI Ali

 

Basij vado pavaduotojas, buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Seyyed al-Shohada korpuso Teherano provincijoje vadas (iki 2010 m. vasario mėn.). Seyyed al-Shohada korpusas atsako už saugumą Teherano provincijoje ir atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų per žiaurias represijas prieš protestų dalyvius 2009 m.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Islamo revoliucijos gvardijos Rassoulollah korpuso vadas, atsakingas už Teherano metropolio teritoriją nuo 2009 m. lapkričio mėn. Rassoulollah korpusas atsako už saugumą Teherano metropolio teritorijoje ir atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų per žiaurų protestų malšinimą 2009 m. Atsakingas už represijas protestų metu per Ašūros renginius (2009 m. gruodžio mėn.) ir vėliau.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(dar žinomas kaip Aziz Jafari)

Gimimo vieta: Yazd (Iranas) Gimimo data: 1957 9 1

Generolas, Islamo revoliucijos gvardijos vadas. Generolo Aziz Jafari vadovaujama Islamo revoliucijos gvardija ir Sarollah bazė atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų neteisėtai įsikišdama į 2009 m. prezidento rinkimus, areštuodama ir sulaikydama politinius veikėjus, taip pat susiremdama su protestų dalyviais gatvėse.

 

7.

KHALILI Ali

 

Islamo revoliucijos gvardijos generolas, Sarollah bazės medicinos padalinio vadovas. Ji pasirašė Sveikatos ministerijai 2009 m. birželio 26 d. nusiųstą laišką, kuriuo uždraudžiama teikti dokumentus ar medicininius duomenis visiems per įvykius po rinkimų sužeistiems ar į ligoninę paguldytiems asmenims.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Islamo revoliucijos gvardijos Seyyed al-Shohada korpuso Teherano provincijoje vadas. Seyyed al-Shohada korpusas atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų organizuojant represijas protestų metu.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Gimimo vieta: Najaf (Irakas) Gimimo data: apie 1952 m.

Basij vadas. Islamo revoliucijos gvardijos Basij pajėgų vadas Naqdi buvo atsakingas už Basij prievartos veiksmus 2009 m. pabaigoje, įskaitant smurtinį atsaką į Ašūros dienos protestus 2009 m. gruodžio mėn., kurių metu žuvo iki 15 asmenų ir buvo areštuota šimtai protesto dalyvių, arba prie jų prisidėjo.

Iki paskyrimo Basij vadu 2009 m. spalio mėn. Naqdi vadovavo Basij žvalgybos padaliniui, kuis buvo atsakingas už asmenų, areštuotų per susidorojimą po rinkimų, kvotą.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Gimimo vieta: Isfahan (Iranas) Gimimo data: 1963 m.

Irano nacionalinės policijos vadovo pavaduotojas. Nuo 2008 m. eidamas Irano nacionalinės policijos vadovo pavaduotojo pareigas Radan buvo atsakingas už policijos pajėgų įvykdytą protestų dalyvių mušimą, žudymą, savavališkus areštus ir sulaikymą.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Buvęs Teherano policijos vadovas (iki 2010 m. sausio mėn.) Teherano metropolio teisėsaugos pajėgų vadas Azizollah Rajabzadeh yra aukščiausio rango pareigūnas, kaltinamas dėl prievartos veiksmų Kahrizak įkalinimo įstaigoje.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Teherano policijos vadas, buvęs Irano nacionalinės policijos vado pavaduotojas, atsakingas už policijos operacijas. Ji atsakingas už represinių operacijų Irano sostinėje koordinavimą Vidaus ministerijos vardu.

 

13.

TAEB Hossein

Gimimo vieta: Teheranas Gimimo data: 1963 m.

Buvęs Basij vadas (iki 2009 m. spalio mėn.). Dabartinis Islamo revoliucijos gvardijos vado pavaduotojas žvalgybos klausimams. Jo vadovaujamos pajėgos dalyvavo masiniame taikių protestų dalyvių mušime, žudyme, sulaikyme ir kankinime.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Mashhad teismų vadovas. Jam prižiūrint teismo procesai vyko skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių ir remiantis spaudimu ir kankinimu išgautais prisipažinimais. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Gimimo vieta: Najafabad (Iranas) Gimimo data: 1945 m.

Buvęs Irano generalinis prokuroras (iki 2009 m. rugsėjo mėn.) (buvęs žvalgybos ministras Khatami prezidentavimo metu) Eidamas Irano generalinio prokuroro pareigas jis nurodė vykdyti parodomuosius teismo procesus po pirmųjų porinkiminių protestų, kurių metu kaltinamieji negalėjo pasinaudoti savo teisėmis, advokato paslaugomis, ir juos prižiūrėjo. Be to, jis atsakingas už Kahrizak prievartos veiksmus.

 

16.

HADDAD Hassan

(kitas vardas – Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Teherano revoliucinio teismo (26 poskyris) teisėjas. Jis buvo atsakingas už sulaikytųjų bylas, susijusias su porinkiminėmis krizėmis, ir nuolat grasino sulaikytųjų šeimoms, kad jos tylėtų. Jis padėjo išduoti sulaikymo orderius Kahrizak įkalinimo įstaigai.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Mashhad revoliucinio teismo teisėjas. Jo jurisdikcijos teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Teherano revoliucinio teismo teisėjas. Jis dalyvavo teisiant protestų dalyvius. Teisėjai jį apklausė dėl Kahrizak prievartos veiksmų. Jis padėjo išduoti sulaikymo orderius, kad sulaikytieji būtų išsiųsti į Kahrizak įkalinimo įstaigą.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Teherano generalinis prokuroras nuo 2009 m. rugpjūčio mėn. Dolatabadi prokuratūra apkaltino daug protestų dalyvių, įskaitant 2009 m. gruodžio mėn. Ašūros dienos protestų dalyvius. Jis įsakė uždaryti Karroubi biurą 2009 m. rugsėjo mėn., areštuoti kelis reformistinių pažiūrų politikus ir uždraudė dvi reformistines politines partijas 2010 m. birželio mėn. Jo prokuratūra apkaltino protestų dalyvius Muharebeh nusikaltimu arba priešiškumu Dievui (už šį nusikaltimą skiriama mirties bausmė) ir neleido tinkamai teisti mirčiai pasmerktų asmenų. Jo prokuratūra taip pat veikė prieš reformistus, žmogaus teisių aktyvistus ir žiniasklaidos atstovus ir juos areštavo dalyvaudama platesniame susidorojimo su politine opozicija procese.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(dar žinomas kaip NASSERIAN)

 

Teherano revoliucinio teismo (28 poskyris) teisėjas. Jis atsakingas už porinkimines bylas. Jis skyrė ilgalaikio įkalinimo bausmes per neteisingą socialiniams, politiniams aktyvistams ir žurnalistams iškeltų bylų nagrinėjimą ir kelias mirties bausmes protestų dalyviams ir socialiniams bei politiniams aktyvistams.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Gimimo vieta: Ejiyeh Gimimo data: apie 1956 m.

Irano generalinis prokuroras nuo 2009 m. rugsėjo mėn. ir teismų atstovas spaudai (buvęs žvalgybos ministras, t. y. per 2009 m. rinkimus). Rinkimų metu jam einant žvalgybos ministro pareigas jo vadovaujami žvalgybos agentai buvo atsakingi už šimtų aktyvistų, žurnalistų, disidentų ir reformistinių pažiūrų politikų sulaikymą, kankinimą ir melagingų prisipažinimų išgavimą darant spaudimą. Be to, politiniai asmenys buvo priversti melagingai prisipažinti per nepakeliamas kvotas, kurių metu buvo kankinama, naudojama prievarta, šantažas ir grasinama šeimos nariams.

 

22.

MORTAZAVI Said

Gimimo vieta: Meybod, Yazd (Iranas) Gimimo data: 1967 m.

Irano kovos su kontrabanda specialiojo padalinio vadovas, buvęs Teherano generalinis prokuroras (iki 2009 m. rugpjūčio mėn.) Eidamas Teherano generalinio prokuroro pareigas išdavė bendrąjį orderį šimtams aktyvistų, žurnalistų ir studentų sulaikyti. Jis buvo nušalintas nuo šių pareigų 2010 m. rugpjūčio mėn. Irano teisėjams atlikus tyrimą, koks buvo jo vaidmuo, susijęs su trijų vyrų, po rinkimų sulaikytų pagal jo orderius, mirtimi.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Teherano revoliucinis teismas (26 ir 28 poskyris). Jis atsakingas už porinkimines bylas, skyrė ilgalaikes įkalinimo bausmes neteisingai nagrinėjant žmogaus teisių aktyvistams iškeltas bylas ir kelias mirties bausmes protestų dalyviams.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Mashhad prokuroro pavaduotojas. Jo kaltinimu teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Teherano revoliucinio teismo (15 poskyris) teisėjas. Būdamas atsakingas už porinkimines bylas šis teisėjas pirmininkavo parodomiesiems teismo procesams 2009 m. vasarą; jis pasmerkė mirčiai į parodomąjį teismo procesą atvykusius monarchistus. Jis nuteisė daugiau kaip šimtą politinių kalinių, žmogaus teisių aktyvistų ir demonstracijų dalyvių skirdamas ilgalaikes įkalinimo bausmes.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Rytų Azerbaidžano teisėjų vadovas. Jis buvo atsakingas už Sakineh Mohammadi-Ashtiani teismo procesą.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Teherano apeliacinio teismo (36 poskyris) teisėjas. Jis patvirtino ilgalaikio įkalinimo orderius ir mirties orderius protestų dalyviams.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Mashhad revoliucinio teismo teisėjas. Jo jurisdikcijos teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant pagrindinių kaltinamųjų teisių. Sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami masiškai, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Evin kalėjimo 350 kameros vadas. Ne vieną kartą naudojo pernelyg didelį smurtą prieš kalinius.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Irano kalėjimų organizacijos vadovas. Eidamas šias pareigas jis prisidėjo prie politinių protestų dalyvių masinio sulaikymo ir padėjo nuslėpti prievartos veiksmus įkalinimo sistemoje.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Teherano Generalinės kalėjimų administracijos sekretoriaus pavaduotojas, buvęs Evin kalėjimo (Teheranas) vadovas (iki 2010 m. spalio mėn., kai buvo vykdomas kankinimas). Jis buvo prižiūrėtojas; dažnai grasino ir darė spaudimą kaliniams.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Eidamas Irano kalėjimų organizacijos vadovo pavaduotojo pareigas, buvo atsakingas už prievartos veiksmus ir teisių atėmimą įkalinimo įstaigoje. Jis įsakė daug kalinių perkelti į vienutę.

 

▼M1

33.

ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud

 

Vidaus reikalų ministerijos politinis direktorius.

Politinių partijų ir grupių veiklos įstatymo 10 straipsnio komiteto vadovas, todėl atsakingas už leidimų rengti demonstracijas ir kitus viešus renginius išdavimą ir politinių partijų registravimą.

2010 m. sustabdė dviejų su Mousavi susijusių reformistinių politinių partijų – Islamiškojo Irano dalyvavimo fronto ir Islamo revoliucijos mudžahedinų organizacijos – veiklą.

Nuo 2009 m. nuosekliai ir nuolat draudė visus nevyriausybinius susibūrimus, taigi neleido naudotis konstitucine teise protestuoti; todėl, pažeidžiant teisę į susirinkimų laisvę, buvo suimta daug taikių demonstrantų.

2009 m. jis taip pat uždraudė opozicijai surengti gedulo ceremoniją asmenims, žuvusiems protestų dėl prezidento rinkimų metu, paminėti.

10.10.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Teherano policijos vadas.

Jo vadovaujamos policijos pajėgos atsakingos už be teismo vykdomą smurtą prieš įtariamuosius jų suėmimo ir ikiteisminio kalinimo metu, apie kurį organizacijai Human Rights Watch pranešė po rinkimų įvykusio susidorojimo liudininkai.

2009 m. birželio mėn. Teherano policija dalyvavo reiduose prieš Teherano universiteto bendrabučius, kurių metu Irano Parlamento (Majlis) komisijos duomenimis, policija ir Basij pajėgos sužeidė daugiau nei 100 studentų.

10.10.2011

35.

AKHARIAN Hassan

 

Radžaišaro kalėjimo (Karadžas) 1 bloko viršininkas.

Keletas buvusių kalinių pranešė, kad jis naudoja kankinimus, taip pat davė nurodymus, kad kaliniai negalėtų gauti medicininės pagalbos. Vieno Radžaišaro kalėjimo kalinio apklausos duomenimis, visi kalėjimo prižiūrėtojai jį smarkiai mušė ir H. Akharian apie tai buvo žinoma.

Taip pat žinoma apie bent vieno kalinamojo (Mohsen Beikvand) mirtį H. Akharian vadovavimo laikotarpiu.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (dar žinomas kaip: AVAEE Seyyed Alireza)

 

Teherano teismų pirmininkas.

Būdamas Teherano teismų pirmininku, atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus, savavališkus areštus, draudimą kaliniams naudotis savo teisėmis ir išaugusį egzekucijų skaičių.

10.10.2011

37.

BANESHI Jaber

 

Širazo prokuroras.

Atsakingas už neproporcingą ir vis dažnesnį mirties bausmės skyrimą, nes yra paskyręs dešimtis mirties bausmių. 2008 m. buvo prokuroru sprogdinimų Širaze byloje, kuria režimas pasinaudojo tam, kad nuteistų mirties bausme keletą režimo oponentų.

10.10.2011

38.

FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan (dar žinomas kaip: FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan)

Gimimo vieta: Machhadas

g. d.: 1951 2 3

Irano jungtinių ginkluotųjų pajėgų štabo vadas.

Taip pat Aukščiausiosios nacionalinės saugumo tarybos narys. Vyriausiasis karo vadas, atsakingas už vadovavimą visiems kariniams daliniams ir politikai, įskaitant Islamo revoliucijos gvardiją ir policiją. Jam oficialiai pavaldžios pajėgos vykdė žiaurias represijas prieš taikius protestuotojus, taip pat masinius sulaikymus.

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Komo generalinis prokuroras.

Atsakingas už dešimčių pažeidėjų savavališką sulaikymą Kome ir blogą elgesį su jais. Prisidėjo prie sunkaus teisės į teisingą teismo procesą pažeidimo ir prie neproporcingo ir vis dažnesnio mirties bausmės naudojimo, dėl kurio nuo šių metų pradžios labai padaugėjo egzekucijų.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Isfahano prokuroro pavaduotojas.

Prisidėjo prie procesų, kuriuose atsakovams buvo neleista pasinaudoti teise į teisingą bylos nagrinėjimą, pvz., Abdollah Fathi, kurio teismo metu 2010 m. kovo mėn. M. R. Habibi neatsižvelgė į jo teisę būti išklausytam ir į jo psichinės sveikatos problemas, o 2011 m. gegužės mėn. jam buvo įvykdyta mirties bausmė.

Todėl jis prisidėjo prie sunkaus teisės į teisingą teismo procesą pažeidimo ir prie neproporcingo bei vis dažnesnio mirties bausmės naudojimo, dėl kurio nuo šių metų pradžios labai padaugėjo egzekucijų.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Gimimo vieta: Ispahanas

g. d.: 1956 m.

Islamo revoliucijos gvardijos Sarollah korpuso Teherane vadas, buvęs Basij pajėgų vadas.

Sarollah korpusui teko svarbus vaidmuo po rinkimų įvykusio susidorojimo metu.

Mohammad HEJAZI parengė 2009 m. birželio 26 d. Sveikatos ministerijai nusiųstą laišką, kuriame uždraudžiama atskleisti visų asmenų, kurie buvo sužeisti ar hospitalizuoti po rinkimų įvykusių įvykių metu, dokumentus ar medicininius duomenis; galima numanyti, kad taip slepiama tiesa.

10.10.2011

42.

HEYDARI Nabiollah

 

Irano oro uosto policijos vadas.

Nuo 2009 m. birželio mėn. prisidėjo prie iraniečių protestuotojų, kurie bandė išvykti iš šalies prasidėjus susidorojimui, suėmimo Imamo Chomeinio tarptautiniame oro uoste, be kita ko, tarptautinėje zonoje.

10.10.2011

43.

JAVANI Yadollah

 

Irano revoliucijos gvardijos politinio biuro vadovas.

Jis buvo vienas iš pirmųjų aukšto rango pareigūnų, kurie prašė suimti Moussavi, Karroubi ir Khatami. Ne kartą pritarė smurto ir grubios apklausos taktikos naudojimui prieš po rinkimų vykusių protestų dalyvius (tai įrodo televizijos nufilmuoti prisipažinimai), be kita ko, davė nurodymus dėl teismo nesankcionuoto blogo elgesio su disidentais Irano revoliucijos gvardijai ir Basij pajėgoms išplatintuose leidiniuose.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud

 

Irano jungtinių karinių pajėgų štabo vado pavaduotojas, atsakingas už kultūros reikalus (vadinamasis Valstybės gynybos viešųjų reikalų štabas).

Būdamas štabo vado pavaduotoju, aktyviai prisidėjo vykdant represijas. Laikraščiui „Kayhan“ duotame interviu įspėjo, kad daugelio Irane ir už jo ribų esančių protestuotojų tapatybė yra nustatyta ir tinkamu laiku prieš juos bus imtasi veiksmų. Jis atvirai ragino imtis represijų prieš tuos, kas teikia duomenis užsienio žiniasklaidai, ir prieš Irano opoziciją. 2010 m. paprašė vyriausybės priimti griežtesnius įstatymus prieš iraniečius, kurie bendradarbiauja su užsienio žiniasklaidos šaltiniais.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad Saleh

 

Studentų Basij pajėgų vadas.

Eidamas šias pareigas, jis aktyviai dalyvavo malšinant protestus mokyklose bei universitetuose ir be teismo suimant aktyvistus bei žurnalistus.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz

Gimimo vieta: Teheranas

g. d.: 1983 m.

Su Irano islamo gvardija susijusios „Ashiyaneh“ kibernetinės grupuotės vadovas.

Behrouz Kamalian įsteigta „Ashiyaneh“ Digital Security grupuotė atsakinga už intensyvų elektroninį susidorojimą su vidaus oponentais bei reformistais ir užsienio institucijomis. 2009 m. birželio 21 d. Revoliucijos gvardijos kibernetinės gynybos 32 komanda savo svetainėje paskelbė asmenų, kurie, kaip įtariama, buvo suimti per po rinkimų įvykusias demonstracijas, veidų nuotraukas. Kartu buvo paskelbtas raginimas iraniečiams „nustatyti riaušininkų tapatybę“.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (dar žinomas kaip: KHALILOLLAHI Mousa)

 

Tebrizo prokuroras.

Dalyvauja Sakineh Mohammadi-Ashtiani byloje ir keletą kartų prieštaravo jos paleidimui; prisidėjo prie sunkių teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimų.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (dar žinomas kaip: MAHSULI, Sadeq)

Gimimo vieta: Orumija (Iranas)

g. d.: 1959–1960 m.

Iki 2009 m. rugpjūčio mėn. ėjo vidaus reikalų ministro pareigas.

Būdamas vidaus reikalų ministru, S. Mahsouli vadovavo visoms policijos pajėgoms, Vidaus reikalų ministerijos saugumo agentams ir civiliai apsirengusiems agentams. Jo vadovaujamos pajėgos buvo atsakingos už Teherano universiteto bendrabučių užpuolimą 2009 m. birželio 14 d. ir studentų kankinimą ministerijos rūsyje (pagarsėjusiame 4 rūsio aukšte). Kiti protestuotojai patyrė smurtą Karizako kalinimo centre, kurį valdo S. Mahsouli vadovaujamos policijos pajėgos.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

 

Kermanšacho prokuroras.

Atsakingas už dramatišką mirties bausmės skyrimo atvejų padaugėjimą, įskaitant septynis pakorimo atvejus tą pačią dieną, 2010 m. sausio 3 d. Kermanšacho centriniame kalėjime, teisėjui Maleki paskelbus kaltinamąją išvadą. Todėl jis atsakingas už neproporcingą ir vis dažnesnį mirties bausmės naudojimą.

10.10.2011

50.

OMIDI Mehrdad

 

Irano policijos elektroninių nusikaltimų skyriaus vadovas.

Jis atsakingas už tūkstančius tyrimų ir kaltinimų pareiškimų reformistams ir politiniams oponentams dėl naudojimosi internetu. Taigi, jis atsakingas už vadovavimą sunkiems žmogaus teisių pažeidimams prieš asmenis, atvirai ginančius teisėtas savo teises, įskaitant saviraiškos laisvę.

10.10.2011

51.

SALARKIA Mahmoud

 

Teherano generalinio prokuroro pavaduotojas kalėjimų reikalams.

Tiesiogiai atsakingas už daugelį arešto orderių prieš nekaltus taikius protestuotojus ir aktyvistus. Iš daugelio žmogaus teisių gynėjų pranešimų matyti, kad beveik visi sulaikytieji įvairios trukmės laikotarpius jo nurodymu buvo laikomi be teisės susirašinėti, negalėjo susisiekti su savo advokatais ar šeimos nariais ir nepareiškiant jiems kaltinimų, dažnai tokiomis sąlygomis, kurios prilygintinos prievartiniam dingimui. Jų šeimoms dažnai nebuvo pranešama apie sulaikymą.

10.10.2011

52.

SOURI Hojatollah

 

Evino kalėjimo vadovas, atsakingas už sunkius žmogaus teisių pažeidimus jo vadovaujamajame kalėjime, pavyzdžiui, mušimą, psichinę ir lytinę prievartą.

Remiantis nuoseklia informacija iš įvairių šaltinių, kankinimas yra įprasta praktika Evino kalėjime. 209 bloke daugelis aktyvistų laikomi už taikią pasipriešinimo valdančiajai vyriausybei veiklą.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (dar žinomas kaip: TALA Hosseyn)

Irano tabako bendrovės vadovas

Iki 2010 m. rugsėjo mėn. – Teherano provincijos generalgubernatoriaus (Farmandar) pavaduotojas, visų pirma atsakingas už policijos pajėgų įsikišimą ir už represijas prieš demonstrantus.

2010 m. gruodžio mėn. gavo apdovanojimą už savo vaidmenį po rinkimų vykusiose represijose.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (dar žinomas kaip: TAMADON Morteza)

Gimimo vieta: Shahr Kord-Ispahanas

g. d.: 1959 m.

Irano revoliucijos gvardijos Teherano provincijos generalgubernatorius, Teherano provincijos Viešojo saugumo tarybos vadovas.

Būdamas gubernatoriumi ir Teherano provincijos Viešojo saugumo tarybos vadovu, yra bendrai atsakingas už visą represinę veiklą, įskaitant susidorojimą su taikiais protestuotojais nuo 2009 m. birželio mėn. Žinoma, kad jis asmeniškai dalyvavo persekiojant opozicijos lyderius Karroubi ir Moussavi.

10.10.2011

55.

ZEBHI Hossein

 

Irano generalinio prokuroro pavaduotojas.

Jam pavestos kelios teismo bylos, susijusios su po rinkimų vykusiais protestais.

10.10.2011

56.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

 

Ginkluotųjų pajėgų teisminio padalinio vadovas.

Prisidėjo prie represijų prieš taikius demonstrantus.

10.10.2011

57.

HAJMOHAMMADI Aziz

 

Buvęs Evino teismo pirmojo skyriaus teisėjas, šiuo metu Teherano provincijos baudžiamojo teismo 71 padalinio teisėjas.

Sprendė keletą bylų prieš demonstrantus, visų pirma Abdol-Reza Ghanbari, 2010 m. sausio mėn. suimto ir už savo politinę veiklą mirties bausme nuteisto mokytojo bylą. Evino pirmosios instancijos teismas neseniai įkurtas Evino kalėjimo teritorijoje, o jo įkūrimą 2010 m. kovo mėn. gynė Jafari Dolatabadi. Šiame kalėjime kai kurie kaltinamieji yra izoliuoti, su jais blogai elgiamasi ir jie verčiami daryti melagingus pareiškimus.

10.10.2011

58.

BAGHERI Mohammad-Bagher

 

Pietų Chorasano provincijos teismų administracijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už nusikaltimų prevenciją.

Jis 2011 m. birželio mėn. pripažino, kad 2010 m. kovo mėn. – 2011 m. kovo mėn. mirties bausmės įvykdyta 140 asmenų, tačiau įtariama, kad tą patį laikotarpį toje pačioje Pietų Chorasano provincijoje buvo dar šimtas kitų atvejų, apie kuriuos nepranešta nei šeimoms, nei advokatams.

Todėl jis prisidėjo prie sunkaus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimo, taigi prie neproporcingo bei vis dažnesnio mirties bausmės naudojimo.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Gimimo vieta: Mašadas (Iranas)

g. d.: 1952 m.

Teisingumo ministras, buvęs Isfahano generalgubernatorius ir Valstybės kalėjimų organizacijos direktorius (iki 2004 m. birželio mėn.).

Būdamas teisingumo ministru, vaidinio itin svarbų vaidmenį bauginant ir persekiojant Irano diasporą, nes pranešė apie specialaus teismo, kuriam pavesta nagrinėti už šalies ribų gyvenančių iraniečių bylas, sukūrimą. Padedant Teherano prokurorui, dviem pirmojo ir apeliacinio teismo padaliniams ir keletui magistratų teismo padalinių bus pavesta spręsti ekspatriantų bylas.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (dar žinomas kaip: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed and Sayyid)

Gimimo vieta: Rafsandžanas, Kermanas

g. d.: 1961 m.

Nuo 2009 m. rugsėjo mėn. kultūros ir islamiškojo mokymo ministras.

Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos narys, prisidėjo prie represijų prieš žurnalistus.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar (dar žinomas kaip: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Gimimo vieta: Isfahanas (Iranas)

g. d.: 1956 m.

Žvalgybos ministras.

Jam vadovaujant Žvalgybos ministerija toliau vykdė dažnus savavališkus protestuotojų ir disidentų sulaikymus ir persekiojimą. Žvalgybos ministerija toliau valdo Evino kalėjimo 209 bloką, kuriame už taikią pasipriešinimo valdančiajai vyriausybei veiklą kalinami daugelis aktyvistų. Žvalgybos ministerijos tardytojai 209 bloke kalinamus asmenis muša ir prieš juos naudoja psichinę bei lytinę prievartą. Būdamas žvalgybos ministru, H. Moslehi atsakingas už nuolatinį šiurkštų elgesį.

10.10.2011

▼M2

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

 

Eidamas Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) vadovo pareigas, jis yra atsakingas už visus programų sudarymo sprendimus. 2009 m. rugpjūčio mėn. ir 2011 m. gruodžio mėn. IRIB transliavo prievarta išgautus kalinių prisipažinimus ir kelis „parodomuosius procesus“. Tokie veiksmai akivaizdžiai pažeidžia tarptautines nuostatas dėl teisingo teismo proceso ir teisę į tinkamą teisinį procesą.

2012 3 23

63.

TAGHIPOUR Reza

Gimimo vieta: Maragė (Iranas)

Gimimo data: 1957 m.

Informacijos ir ryšių ministras. Eidamas informacijos ministro pareigas, jis yra vienas iš aukščiausių pareigūnų, atsakingų už cenzūrą, taip pat už veiklos internete ir visų rūšių ryšių palaikymo (ypač mobiliaisiais telefonais) kontrolę. Apklausdami politinius kalinius, tardytojai naudoja jų asmens duomenis, el. laiškus ir ryšių palaikymo informaciją.

Kelis kartus po paskutinių prezidento rinkimų ir vykstant gatvės demonstracijoms, buvo atjungtos mobiliojo ryšio linijos ir užblokuotas tekstinių pranešimų siuntimas, slopinami palydovinės televizijos kanalai, sustabdytas arba bent jau sulėtintas interneto ryšio tiekimas vietose.

2012 3 23

64.

KAZEMI Toraj

 

Technologijų ir ryšių policijos pulkininkas; neseniai paskelbė vyriausybei dirbančių įsilaužėlių verbavimo kampaniją, kad būtų geriau kontroliuojama internete skleidžiama informacija ir trikdomas „kenksmingų“ interneto svetainių veikimas.

2012 3 23

65.

LARIJANI Sadeq

Gimimo vieta: Nadžafas (Irakas)

Gimimo data: 1960 m. arba 1961 m. rugpjūčio mėn.

Teisminių institucijų vadovas. Teisminių institucijų vadovas turi patvirtinti ir pasirašyti visas qisas (atpildo bausmes), hodoud (bausmes už nusikaltimus Dievui) ir ta'zirat (bausmes už nusikaltimus valstybei). Tai, be kita ko, apima nuosprendžius, kuriais skiriama mirties bausmė, plakimas ar galūnių nupjovimas. Eidamas šias pareigas, jis asmeniškai pasirašė daug mirties nuosprendžių, prieštaraujančių tarptautiniams standartams, įskaitant nuosprendžius dėl užmėtymo akmenimis (šiuo metu 16 asmenų yra skirti nuosprendžiai užmėtyti akmenimis), dėl mirties bausmės įvykdymo pakariant ir pasmaugiant, dėl mirties bausmės vykdymo nepilnamečiams ir dėl viešo mirties bausmių vykdymo, pvz., dėl kalinių pakorimo ant tiltų tūkstantinių minių akivaizdoje. Jis taip pat leido vykdyti nuosprendžius dėl fizinių bausmių, pvz., nupjauti galūnes ir lašinti rūgštį į nuteistųjų akis. Sadeq Larijani pradėjus eiti pareigas, itin padidėjo politinių kalinių, žmogus teisių gynėjų ir mažumų atstovų savavališkų sulaikymų skaičius. Nuo 2009 m. taip pat labai padidėjo įvykdytų mirties bausmių skaičius. Sadeq Larijani taip pat yra atsakingas už sistemingus teisės į teisingą teismo procesą pažeidimus Irano teisminiame procese.

2012 3 23

66.

MIRHEJAZI Ali

 

Aukščiausiojo Vadovo administracijos vadovo pavaduotojas ir saugumo viršininkas. Priklauso Aukščiausiojo Vadovo artimiausių asmenų ratui, atsakingas už protestų malšinimo, vykdomo nuo 2009 m., planavimą.

2012 3 23

67.

SAEEDI Ali

 

Visą laiką tarnavęs Islamo revoliucijos gvardijoje (tiksliau – jos žvalgybos tarnyboje), nuo 1995 m. yra Aukščiausiojo Vadovo atstovas Islamo revoliucijos gvardijoje. Eidamas šias oficialias pareigas, jis yra itin svarbus asmuo, siejantis iš Aukščiausiojo Vadovo administracijos perduodamus įsakymus ir Islamo revoliucijos gvardijos represinį mechanizmą.

2012 3 23

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Gimimo vieta: Dezfulas (Iranas)

Gimimo data: 1954 m.

Iki 2010 m. gruodžio mėn. ėjo už spaudą atsakingo viceministro pareigas, todėl buvo pagrindinis už cenzūrą atsakingas asmuo; tiesiogiai atsakingas už daugelio reformas remiančių spaudos leidinių (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh ir kt.) uždarymą, nepriklausomos spaudos profesinės sąjungos uždarymą, žurnalistų bauginimą arba suėmimus.

2012 3 23

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Gimimo vieta: Meibodas (Iranas)

Gimimo data: 1967 m.

Vidaus reikalų viceministras, atsakingas už politinius reikalus. Atsakingas už vadovavimą represijoms prieš asmenis, ginančius savo teisėtas teises, įskaitant žodžio laisvę.

2012 3 23

70.

REZVANI Gholomani

 

Rašto gubernatoriaus pavaduotojas. Atsakingas už sunkius teisės į tinkamą teismo procesą pažeidimus.

2012 3 23

71.

SHARIFI Malek Ajdar

 

Rytų Azerbaidžano teisminių institucijų vadovas. Atsakingas už sunkius teisės į tinkamą teismo procesą pažeidimus.

2012 3 23

72.

ELAHI Mousa Khalil

 

Tebrizo prokuroras. Atsakingas už tai, kad vadovavo vykdant sunkius žmogaus teisių pažeidimus, susijusius su teise į tinkamą teismo procesą.

2012 3 23

73.

FAHRADI Ali

 

Karadžo prokuroras. Atsakingas už sunkų žmogaus teisių pažeidimą, nes reikalavo mirties bausmės nepilnamečiui.

2012 3 23

74.

REZVANMANESH Ali

 

Prokuroras. Atsakingas už sunkų žmogaus teisių pažeidimą, nes reikalavo mirties bausmės nepilnamečiui.

2012 3 23

75.

RAMEZANI Gholamhosein

 

Islamo revoliucijos gvardijos žvalgybos vadas. Atsakingas už asmenų, ginančių savo teisėtas teises, įskaitant žodžio laisvę, sunkius žmogaus teisių pažeidimus. Vadovauja departamentui, atsakingam už tinklaraštininkų / žurnalistų suėmimus ir kankinimus.

2012 3 23

76.

SADEGHI Mohamed

 

Pulkininkas, Islamo revoliucijos gvardijos techninės ir kibernetinės žvalgybos vado pavaduotojas. Atsakingas už tinklaraštininkų / žurnalistų suėmimus ir kankinimus.

2012 3 23

77.

JAFARI Reza

 

Specialios persekiojimo už kibernetinius nusikaltimus tarnybos vadovas. Vadovauja tinklaraštininkų bei žurnalistų suėmimams, sulaikymams ir persekiojimui.

2012 3 23

78.

RESHTE-AHMADI Bahram

 

Teherano prokuroro pavaduotojas. Vadovauja Evino baudžiamojo persekiojimo centrui. Atsakingas už tai, kad žmogaus teisių gynėjams ir politiniams kaliniams neleidžiama naudotis savo teisėmis, įskaitant lankymo teisę bei kitas kalinių teises.

2012 3 23

Top