EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011D0061-20161217

Consolidated text: Komisijos sprendimas 2011 m. sausio 31 d. dėl Izraelio Valstybės užtikrinamos tinkamos asmens duomenų apsaugos automatizuoto asmens duomenų tvarkymo srityje pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 332) (Tekstas svarbus EEE) (2011/61/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/61(1)/2016-12-17

02011D0061 — LT — 17.12.2016 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. sausio 31 d.

dėl Izraelio Valstybės užtikrinamos tinkamos asmens duomenų apsaugos automatizuoto asmens duomenų tvarkymo srityje pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 332)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/61/ES)

(OL L 027 2011.2.1, p. 39)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/2295 Tekstas svarbus EEE 2016 m. gruodžio 16 d.

  L 344

83

17.12.2016
▼B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. sausio 31 d.

dėl Izraelio Valstybės užtikrinamos tinkamos asmens duomenų apsaugos automatizuoto asmens duomenų tvarkymo srityje pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 332)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/61/ES)1 straipsnis

1.  Remiantis Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 2 dalimi, Izraelio Valstybė užtikrina tinkamą iš Europos Sąjungos perduodamų asmens duomenų apsaugos lygį, kai vykdomas automatizuotas tarptautinis asmens duomenų perdavimas iš Europos Sąjungos į Izraelio Valstybę arba kai Izraelio Valstybėje asmens duomenys toliau tvarkomi automatizuotu būdu, jei jų perdavimas yra neautomatizuotas.

2.  Duomenų apsaugos teisės standartų laikymąsi užtikrinti Izraelio Valstybėje kompetentinga Izraelio Valstybės priežiūros institucija yra Izraelio teisės, informacijos ir technologijos tarnyba (ILITA), nurodyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

1.  Šis sprendimas susijęs tik su duomenų apsaugos tinkamumu Izraelio Valstybėje, kaip apibrėžta pagal tarptautinę teisę, siekiant atitikti Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 1 dalies reikalavimus, ir neturi įtakos kitoms sąlygoms ar apribojimams, kuriais įgyvendinamos kitos šios direktyvos nuostatos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu valstybėse narėse.

2.  Šis sprendimas taikomas laikantis tarptautinės teisės reikalavimų. Juo nepažeidžiamas Golano aukštumų, Gazos Ruožo, Vakarų Kranto (įskaitant Rytų Jeruzalę) statusas pagal tarptautinę teisę.

▼M1

3 straipsnis

Kai valstybių narių kompetentingos institucijos naudojasi savo įgaliojimais pagal Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnio 3 dalį ir dėl šios priežasties sustabdomi arba neribotam laikui uždraudžiami duomenų srautai į Izraelio Valstybę, kad būtų apsaugoti asmenys atsižvelgiant į jų asmens duomenų tvarkymą, susijusi valstybė narė nedelsdama informuoja Komisiją, o ji perduoda informaciją kitoms valstybėms narėms.

4 straipsnis

1.  Siekdama įvertinti, ar Izraelio Valstybė toliau užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį, Komisija nuolat stebi Izraelio teisinės sistemos pokyčius, kurie galėtų daryti poveikį šio sprendimo veikimui, įskaitant pokyčius, susijusius su valdžios institucijų prieiga prie asmens duomenų.

2.  Valstybės narės ir Komisija praneša viena kitai apie atvejus, kai institucijos, privalančios užtikrinti, kad Izraelio Valstybėje būtų laikomasi apsaugos standartų, savo veiksmais tokio laikymosi neužtikrina.

3.  Valstybės narės ir Komisija informuoja viena kitą apie bet kokius požymius, iš kurių matyti, kad Izraelio valdžios institucijos, atsakingos už nacionalinį saugumą, teisėsaugą ar kitus viešuosius interesus, riboja asmenų teises į jų asmens duomenų apsaugą daugiau, nei griežtai būtina, ir kad nėra jokių veiksmingų teisinių apsaugos nuo tokio ribojimo priemonių.

4.  Jeigu yra įrodymų, kad tinkamas apsaugos lygis nebeužtikrinamas, įskaitant šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus atvejus, Komisija informuoja kompetentingą Izraelio instituciją ir prireikus Direktyvos 95/46/EB 31 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka pateikia priemonių projektą, skirtą šiam sprendimui panaikinti ar laikinai sustabdyti arba jo taikymo sričiai apriboti.

▼B

5 straipsnis

Komisija stebi, kaip vykdomas šis sprendimas, ir pateikia visas būtinas išvadas pagal Direktyvos 95/46/EB 31 straipsnį įsteigtam komitetui, įskaitant visus įrodymus, kurie galėtų turėti įtakos šio sprendimo 1 straipsnyje nurodytai išvadai, kad apsauga Izraelio Valstybėje yra tinkama, kaip nurodyta Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnyje, ir visus įrodymus, kad šis sprendimas yra įgyvendinamas diskriminuojamai. Visų pirma ji stebi asmens duomenų tvarkymą rankiniu būdu tvarkomose duomenų bazėse.

6 straipsnis

Per tris mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą dienos valstybės narės imasi visų šiam sprendimui įgyvendinti būtinų priemonių.

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.
PRIEDAS

Šio sprendimo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta kompetentinga priežiūros institucija:

Izraelio teisės, informacijos ir technologijos tarnyba (ILITA)

The Government Campus

9th floor

125 Begin Rd.

Tel Aviv

Israel

Pašto adresas

P.O. Box 7360

Tel Aviv, 61072

Tel. + 972 376 34 050

Faksas + 972 264 67 064

El. pašto adresas ILITA@justice.gov.il

Interneto svetainė http://www.justice.gov.il/MOJEng/RashutTech/default.htm

Top