EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011D0030-20160727

Consolidated text: Komisijos sprendimas 2011 m. sausio 19 d. dėl tam tikrų trečiųjų šalių auditoriams ir audito subjektams taikomų viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemų lygiavertiškumo ir dėl pereinamojo tam tikrų trečiųjų šalių auditorių ir audito subjektų audito veiklos Europos Sąjungoje laikotarpio (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 117) (Tekstas svarbus EEE) (2011/30/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/30(1)/2016-07-27

2011D0030 — LT — 27.07.2016 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. sausio 19 d.

dėl tam tikrų trečiųjų šalių auditoriams ir audito subjektams taikomų viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemų lygiavertiškumo ir dėl pereinamojo tam tikrų trečiųjų šalių auditorių ir audito subjektų audito veiklos Europos Sąjungoje laikotarpio

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 117)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/30/ES)

(OL L 015 2011.1.20, p. 12)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 519/2013 2013 m. vasario 21 d.

  L 158

74

10.6.2013

►M2

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2013/288/ES 2013 m. birželio 13 d.

  L 163

26

15.6.2013

►M3

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/1223 Tekstas svarbus EEE 2016 m. liepos 25 d.

  L 201

23

27.7.2016
▼B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. sausio 19 d.

dėl tam tikrų trečiųjų šalių auditoriams ir audito subjektams taikomų viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemų lygiavertiškumo ir dėl pereinamojo tam tikrų trečiųjų šalių auditorių ir audito subjektų audito veiklos Europos Sąjungoje laikotarpio

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 117)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/30/ES)1 straipsnis

Taikant Direktyvos 2006/43/EB 46 straipsnio 1 dalį, toliau išvardytų trečiųjų šalių auditoriams ir audito subjektams taikomos viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemos laikomos lygiavertėmis valstybių narių auditoriams ir audito įmonėms taikomoms viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemoms, vykdant audito veiklą, susijusią su finansinių metų, prasidedančių nuo 2010 m. liepos 2 d., metinėmis ar konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis:

1. Australijos

2. Kanados

3. Kinijos

▼M1 —————

▼B

5. Japonijos

6. Singapūro

7. Pietų Afrikos

8. Pietų Korėjos

9. Šveicarijos

10. Jungtinių Amerikos Valstijų.

▼M2

Taikant Direktyvos 2006/43/EB 46 straipsnio 1 dalį, toliau išvardytų trečiųjų šalių ir teritorijų auditoriams ir audito subjektams taikomos viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemos laikomos lygiavertėmis valstybių narių auditoriams ir audito įmonėms taikomoms viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemoms, vykdant audito veiklą, susijusią su finansinių metų, prasidedančių nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d., metinėmis ar konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis:

1) Abu Dabis

2) Brazilija

3) Dubajaus tarptautinis finansų centras

4) Gernsis

5) Indonezija

6) Meno Sala

7) Džersis

8) Malaizija

9) Taivanas

10) Tailandas

▼M3

Taikant Direktyvos 2006/43/EB 46 straipsnio 1 dalį, toliau išvardytų trečiųjų šalių auditoriams ir audito subjektams taikomos viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemos atitinka reikalavimus, kurie laikomi lygiaverčiais tos direktyvos 29, 30 ir 32 straipsnių reikalavimams, taikomiems vykdant audito veiklą, susijusią su finansinių metų, prasidedančių nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d., metinėmis ar konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis:

1) Mauricijaus;

2) Naujosios Zelandijos;

3) Turkijos.

▼B

2 straipsnis

1.  Valstybės narės netaiko Direktyvos 2006/43/EB 45 straipsnio auditoriams ir audito subjektams, kurie teikia audito išvadas dėl įmonių, įsteigtų šio sprendimo ►M2  I priede ◄ išvardytose trečiosiose šalyse ir teritorijose, nuo 2010 m. liepos 2 d. iki 2012 m. liepos 31 d. prasidedančių finansinių metų metinių ar konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, kaip nurodyta tos direktyvos 45 straipsnio 1 dalyje, jei atitinkamas auditorius ar audito subjektas valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikia visą toliau nurodytą informaciją:

a) auditoriaus ar audito subjekto vardą ir pavardę (pavadinimą), adresą ir informaciją apie jo teisinę struktūrą;

b) tinklo aprašą, jeigu auditorius arba audito subjektas priklauso tinklui;

c) audito standartus ir nepriklausomumo reikalavimus, taikytus atitinkamo audito metu;

d) audito subjekto vidaus kokybės kontrolės sistemos aprašą;

e) ar atlikta ir kada atlikta paskutinė auditoriaus ar audito subjekto kokybės užtikrinimo peržiūra ir būtiną informaciją apie tos peržiūros rezultatus, jei šios informacijos neteikia trečiosios šalies kompetentinga institucija. Kai būtina informacija apie paskutinės kokybės užtikrinimo peržiūros rezultatus nėra viešai prieinama, valstybių narių kompetentingos institucijos tokią informaciją laiko konfidencialia.

▼M3

2.  Valstybė narė 2010 m. liepos 2 d. – 2018 m. liepos 31 d. laikotarpiu prasidedančiais finansiniais metais netaiko Direktyvos 2006/43/EB 45 straipsnio auditoriams ir audito subjektams, kurie teikia audito išvadas dėl įmonių, kurios įsteigtos šio sprendimo II priede išvardytose trečiosiose šalyse ir kurių perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti reguliuojamoje tos valstybės narės rinkoje, metinių ar konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB ( 1 ) 4 straipsnio 1 dalies 14 punkte, jei atitinkamas auditorius ar audito subjektas tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikia visą toliau nurodytą informaciją:

a) auditoriaus ar audito subjekto vardą ir pavardę (pavadinimą), adresą ir informaciją apie jo teisinę struktūrą;

b) tinklo aprašą, jeigu auditorius arba audito subjektas priklauso tinklui;

c) audito standartus ir nepriklausomumo reikalavimus, taikytus atitinkamo audito metu;

d) audito subjekto vidaus kokybės kontrolės sistemos aprašą;

e) ar atlikta ir kada atlikta paskutinė auditoriaus ar audito subjekto kokybės užtikrinimo peržiūra ir būtiną informaciją apie tos peržiūros rezultatus, jei šios informacijos neteikia trečiosios šalies kompetentinga institucija. Kai būtina informacija apie paskutinės kokybės užtikrinimo peržiūros rezultatus nėra viešai prieinama, valstybių narių kompetentingos institucijos tokią informaciją laiko konfidencialia.

▼M2

3.  Valstybės narės užtikrina, kad visuomenei būtų pateikti auditorių ir audito subjektų, kurie teikia audito išvadas dėl šio sprendimo II priede išvardytose trečiosiose šalyse įsteigtų įmonių metinių ar konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, vardai ir pavardės (pavadinimai) bei adresai ir informacija, kad tų trečiųjų šalių ir teritorijų viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemos dar nepripažintos lygiavertėmis pagal Direktyvos 2006/43/EB 46 straipsnio 2 dalį. Siekdamos tų tikslų Direktyvos 2006/43/EB 45 straipsnyje nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos taip pat gali registruoti auditorius ir audito subjektus, kurie atlieka šio sprendimo II priede išvardytose trečiosiose šalyse įsteigtų įmonių metinių ar konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą.

4.  Nepaisant 2 dalies, valstybės narės gali taikyti savo tyrimų ir sankcijų sistemas auditoriams ir audito subjektams, kurie atlieka II priede išvardytose trečiosiose šalyse įsteigtų įmonių metinių ar konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą.

▼M2

5.  2 dalis neturi įtakos bendradarbiavimo susitarimams dėl kokybės užtikrinimo peržiūros, kuriuos sudaro valstybės narės kompetentingos institucijos ir II priede nurodytos trečiosios šalies kompetentingos institucijos, jeigu tie susitarimai atitinka visus šiuos kriterijus:

a) pagal tokį susitarimą kokybės užtikrinimo peržiūra atliekama vadovaujantis lygiateisiškumo principu;

b) apie susitarimą iš anksto pranešama Komisijai;

c) susitarimas netrukdo priimti bet kokį Komisijos sprendimą pagal Direktyvos 2006/43/EB 47 straipsnį.

▼B

3 straipsnis

Komisija stebi priede išvardytų trečiųjų šalių ir teritorijų padėtį. Visų pirma Komisija stebi, ar priede išvardytų trečiųjų šalių ir teritorijų, kurios viešai įsipareigojo Komisijai įdiegti auditoriams ir audito subjektams taikomas viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemas, kompetentingos administracinės institucijos tokias sistemas įdiegė remdamosi šiais principais:

a) sistemos nepriklauso nuo auditoriaus profesijos;

b) jomis užtikrinama tinkama į biržos prekybos sąrašus įtrauktų įmonių audito priežiūra;

c) sistemos veikia skaidriai ir užtikrina, kad kokybės užtikrinimo peržiūros išvados būtų patikimos;

d) kartu su jomis veiksmingai vykdomi tyrimai ir taikomos sankcijos.

Komisija įvertina Bermudos, Kaimanų Salų, Izraelio ir Naujosios Zelandijos 2011 m. padarytą pažangą priimant teisės aktus, kuriais įdiegiama auditoriams ir audito subjektams taikoma viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistema. Jei reikia, Komisija atitinkamai iš dalies keičia šio sprendimo priedą.

▼M2

4 straipsnis

1 straipsnio pirmos dalies 10 punktas nuo 2013 m. liepos 31 d. nebetaikomas.

▼B

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

▼M2
I PRIEDAS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ IR TERITORIJŲ SĄRAŠAS

Abu Dabis

Brazilija

Dubajaus tarptautinis finansų centras

Gernsis

Honkongas

Indija

Indonezija

Meno Sala

Izraelis

Džersis

Malaizija

Taivanas

Tailandas

▼M3
II PRIEDAS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS

Bermuda

Kaimanų Salos

Egiptas

Rusija( 1 ) 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1).

Top