EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1089-20141231

Consolidated text: Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1089/2010 2010 m. lapkričio 23 d. kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089/2014-12-31

2010R1089 — LT — 31.12.2014 — 003.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1089/2010

2010 m. lapkričio 23 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo

(OL L 323 2010.12.8, p. 11)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 102/2011 2011 m. vasario 4 d.

  L 31

13

5.2.2011

►M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1253/2013 2013 m. spalio 21 d.

  L 331

1

10.12.2013

►M3

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1312/2014 2014 m. gruodžio 10 d.

  L 354

8

11.12.2014
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1089/2010

2010 m. lapkričio 23 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumoEUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/2/EB, sukuriančią Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) ( 1 ), ypač į jos 7 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2007/2/EB nustatytos Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūros sukūrimo bendrosios taisyklės. Šioje infrastruktūroje valstybės narės turi teikti duomenų rinkinius, susijusius su vienu ar keliais Direktyvos 2007/2/EB priedais, ir atitinkamas erdvinių duomenų paslaugas, laikantis techninių priemonių erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumui ir, jei tai įmanoma, suderinimui užtikrinti.

(2)

Techninėse priemonėse atsižvelgiama į atitinkamus naudotojų reikalavimus, kurie buvo išaiškinti pagal suinteresuotųjų šalių atsakymus atlikus naudotojų reikalavimų tyrimą ir išnagrinėjus pateiktas informacines medžiagas bei atitinkamas Europos Sąjungos aplinkos politikos priemones ir politikos priemones ar veiklos rūšis, kurios gali daryti poveikį aplinkai.

(3)

Komisija išnagrinėjo techninių priemonių ekonominį pagrįstumą ir jų proporcingumą galimų išlaidų ir naudos atžvilgiu, remdamasi suinteresuotųjų šalių pateiktais tyrimo rezultatais, valstybių narių per nacionalinius asmenis ryšiams pateiktais atsakymais į prašymą pateikti informaciją apie išlaidų ir naudos sumetimus ir valstybių narių atliktų erdvinių duomenų infrastruktūrų išlaidų ir naudos regionų lygmeniu tyrimų duomenimis.

(4)

Valstybių narių atstovams, taip pat kitiems erdviniais duomenimis besidomintiems fiziniams ar juridiniams asmenims, įskaitant naudotojus, gamintojus, pridėtinę vertę turinčių paslaugų teikėjus ir visas koordinuojančias įstaigas, buvo suteikta galimybė dalyvauti rengiant technines priemones (jų rengime dalyvavo pasiūlyti ekspertai) ir įvertinti įgyvendinimo taisyklių projektą per konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis ir tyrimą.

(5)

Siekiant užtikrinti sąveikumą ir pasinaudoti naudotojų ir gamintojų bendruomenių pastangomis, į Direktyvos 2007/2/EB I, II arba III priede išvardytų erdvinių duomenų temų elementų sąvokas ir apibrėžtis, jei tinkama, įtraukti tarptautiniai standartai.

(6)

Siekiant užtikrinti visų erdvinių duomenų temų sąveikumą ir suderinimą, valstybės narės turėtų atitikti reikalavimus dėl bendrųjų duomenų tipų, erdvinių objektų identifikavimo, sąveikumui reikalingų metaduomenų, bendrojo tinklo modelio ir kitas sąvokas bei taisykles, taikomas visoms erdvinių duomenų temoms.

(7)

Siekiant užtikrinti sąveikumą ir suderinimą vienoje erdvinių duomenų temoje, valstybės narės turėtų taikyti erdvinių objektų klasifikacijas ir apibrėžtis, jų pagrindinius požymius ir susiejimo elementus, duomenų tipus, reikšmių sritis ir specialiąsias atskirai erdvinių duomenų temai taikomas taisykles.

(8)

Šiam reglamentui įgyvendinti reikalingos kodų sąrašų reikšmės į šį reglamentą neįtrauktos, tad šis reglamentas turėtų būti pradėtas taikyti tik patvirtinus tas reikšmes atskiru teisės aktu. Todėl tikslinga atidėti šio reglamento taikymą.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2007/2/EB 22 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:▼M3

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šiuo reglamentu nustatomi erdvinių duomenų rinkinių ir erdvinių duomenų paslaugų, atitinkančių Direktyvos 2007/2/EB I, II ir III prieduose išvardytas temas, sąveikumo ir, jei tai įmanoma, derinimo techninių priemonių reikalavimai.

2.  Šis reglamentas netaikomas tinklo paslaugoms, kurios patenka į Komisijos Reglamento (EB) Nr. 976/2009 ( 2 ) taikymo sritį.

▼B

2 straipsnis

Apibrėžtys

▼M2

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys yra šios apibrėžtys ir prieduose pateiktos teminės apibrėžtys:

▼B

1.

abstraktusis tipas (abstract type) – tipas, kurio objekto atitikmuo negali būti sukurtas, bet kuris gali turėti požymių ir susiejimo elementų;

2.

susiejimo elementas (association role) – reikšmė arba objektas, su kuriuo tipą sieja tarpusavio ryšys, kaip nurodyta Direktyvos 2007/2/EB 8 straipsnio 2 dalies b punkte;

3.

požymis (attribute) – tipui būdinga savybė, kaip nurodyta Direktyvos 2007/2/EB 8 straipsnio 2 dalies c punkte;

▼M2 —————

▼B

5.

kodų sąrašas (code list) – atvira reikšmių aibė, kurią galima išplėsti;

6.

duomenų tipas (data type) – atskirai neidentifikuojamų reikšmių rinkinio aprašas, kaip nurodyta standarte ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ ;

7.

reikšmių aibė (enumeration) – duomenų tipas, kurio elementai sudaro nekintamą įvardytų tikslių reikšmių seką. Reikšmių aibės požymiai gali būti tik iš aibėje nurodytų reikšmių;

8.

išorinis objekto identifikatorius (external object identifier) – atsakingos įstaigos skelbiamas unikalus objekto identifikatorius, kuris gali būti naudojamas išorinėse taikomosiose programose nuorodai į erdvinį objektą pateikti;

9.

identifikatorius (identifier) – lingvistiškai nepriklausoma ženklų seka, gebanti unikaliai ir nuolat identifikuoti tai, su kuo ji yra susieta, kaip apibrėžta standarte ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ ;

10.

sukurti objekto atitikmenį (instantiate) – sukurti objektą, atitinkantį atitikmens tipui nustatytus apibrėžtį, požymius, susiejimo elementus ir apribojimus;

11.

duomenų sluoksnis (layer) – pagrindinis geografinės informacijos, kurios pagal standartą ►M2  EN ISO 19128:2008 ◄ gali būti prašoma teikiant serveriui žemėlapio užklausą, vienetas;

12.

gyvavimo ciklo informacija (life-cycle information) – erdvinio objekto savybių, kurios apibūdina erdvinio objekto versijų laiko požymius ar versijų pokyčius, rinkinys;

13.

metaduomenų elementas (metadata element) – metaduomenų vienetas, kaip nustatyta standarte ►M2  EN ISO 19115:2005/AC:2008 ◄ ;

14.

paketas (package) – bendros paskirties priemonė elementams į grupes suskirstyti;

15.

registras (register) – rinkmenų, į kurias įtraukti objektams priskirti identifikatoriai kartu su susijusiais apibūdinimais, rinkinys, kaip apibrėžta standarte ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ ;

16.

erdvinių objektų tipas (spatial object type) – erdvinių objektų klasifikacijos požymis;

17.

stilius (style) – žemėlapių vaizdavimas pagal erdvinių objektų tipus ir jų savybes bei apribojimus, taikant žemėlapiams rengti naudojamus parametrizuotus simbolius;

18.

potipis (sub-type of) – konkretesnio tipo ir bendresnio tipo santykis, kai konkretesnis tipas visiškai dera su bendresniu tipu ir apima papildomą informaciją, kaip nustatyta standartu ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ ;

19.

tipas (type) – erdvinių objektų tipas arba duomenų tipas;

20.

voidable (laisvai pasirenkama reikšmė) – jeigu valstybių narių turimuose erdvinių duomenų rinkiniuose nėra atitinkamos požymio arba susiejimo elemento reikšmės arba atitinkama reikšmė negali būti pagrįstomis sąnaudomis nustatyta pagal esamas reikšmes, požymio arba susiejimo elemento reikšmė gali būti nurodoma „void“. Jeigu požymio arba susiejimo elemento reikšmė nėra laisvai pasirenkama, lentelės langelis, kuriame nurodoma jo voidability, paliekamas tuščias;

▼M2

21.

savybė (property) – požymio arba sąsajos reikšmė;

22.

jungties tipas (union type) – tipas, sudarytas iš vienos ir tik vienos iš kelių alternatyvų (išvardytų kaip elementų požymiai) pagal ISO/TS 19103:2005;

23.

sąsajos klasė (association class) – klasė, kuria modeliuojamas ryšys tarp dviejų kitų klasių, turintis papildomų savybių;

24.

dengtis (coverage) – erdvinis objektas, veikiantis kaip funkcija, kurios reikšmė kiekviename 0 tiesiogiai nurodytame taške yra iš atitinkamos erdvės, laiko arba erdvės ir laiko reikšmių srities, pagal ISO 19123:2007;

25.

reikšmių sritis (domain) – tiksliai apibrėžta reikšmių aibė pagal ISO/TS 19103:2005;

26.

intervalas (range) – geografinio objekto požymio reikšmių, kurias funkcija sieja su dengties reikšmėmis, rinkinys pagal EN ISO 19123:2007;

27.

pataisytasis tinklelis (rectified grid) – tinklelis su afinine tinklelio koordinačių ir atraminės koordinačių sistemos koordinačių transformacija pagal EN ISO 19123:2007;

28.

susiejamasis tinklelis (referenceable grid) – tinklelis, susietas per transformaciją, kurią pritaikius tinklelio koordinačių reikšmes galima konvertuoti į susiejamosios atraminės koordinačių sistemos reikšmes, pagal EN ISO 19123:2007;

29.

mozaika (tessellation) – erdvės skaidinys į bendras ribas turinčių tokio pat matmenų skaičiaus poerdvių aibę. 2D erdvės mozaika yra sudaryta iš nepersidengiančių daugiakampių, visiškai dengiančių pasirinktą regioną, rinkinio;

30.

siauresnė reikšmė (narrower value) – su bendresne giminine reikšme hierarchiniu ryšiu susieta reikšmė;

▼M3

31.

galinis taškas – interneto adresas, naudojamas erdvinių duomenų paslaugos operacijai tiesiogiai inicijuoti,

32.

prieigos taškas – interneto adresas, kuriuo galima pasiekti išsamų erdvinių duomenų paslaugos aprašą, įskaitant galinių taškų, reikalingų tai paslaugai vykdyti, sąrašą,

33.

aktyvuojamoji erdvinių duomenų paslauga –

visi toliau nurodyti dalykai:

a) erdvinių duomenų paslauga, kuriai vykdyti naudojami metaduomenys atitinka Komisijos reglamento (EB) Nr. 1205/2008 ( 3 ) reikalavimus,

b) erdvinių duomenų paslauga, kuriai vykdyti naudojamas bent vienas ištekliaus adresas yra prieigos taškas,

c) erdvinių duomenų paslauga, atitinkanti dokumentuotas ir viešai prieinamas technines specifikacijas, kuriose nurodyta jai įvykdyti būtina informacija,

34.

sąveikioji erdvinių duomenų paslauga – aktyvuojamoji erdvinių duomenų paslauga, atitinkanti VI priedo reikalavimus,

35.

suderintoji erdvinių duomenų paslauga – sąveikioji erdvinių duomenų paslauga, atitinkanti VII priedo reikalavimus,

36.

reikalavimus atitinkantis erdvinių duomenų rinkinys – erdvinių duomenų rinkinys, kuris atitinka šio reglamento reikalavimus,

37.

Operacija – erdvinių duomenų paslaugos palaikomas veiksmas,

38.

Sąsaja – vardą turinti operacijų aibė, apibūdinanti objekto elgseną, kaip apibrėžta ISO 19119:2005.

▼B

3 straipsnis

Bendrieji tipai

Tipai, kurie yra bendri kelioms iš Direktyvos 2007/2/EB I, II ir III prieduose išvardytų temų, atitinka apibrėžtis bei apribojimus ir apima I priede nustatytus požymius ir susiejimo elementus.

4 straipsnis

Tipai keitimuisi duomenimis apie erdvinius objektus ir jų klasifikavimui

▼M2

1.  Keisdamosi ir klasifikuodamos erdvinių duomenų rinkinių, atitinkančių Direktyvos 2007/2/EB 4 straipsnyje nustatytas sąlygas, erdvinius objektus, valstybės narės naudoja erdvinių objektų tipus ir susijusius duomenų tipus, reikšmių aibes ir kodų sąrašus, kurie yra apibrėžti II, III ir IV prieduose atitinkamoms erdvinių duomenų rinkinių temoms.

▼B

2.  Erdvinių objektų tipai ir duomenų tipai atitinka apibrėžtis bei apribojimus ir apima ►M2  prieduose ◄ nustatytus požymius ir susiejimo elementus.

▼M1

3.  Erdvinių objektų tipų ar duomenų tipų požymių ar susiejimo elementų reikšmių aibės ir kodų sąrašai turi atitikti ►M2  prieduose ◄ pateiktas apibrėžtis ir apimti nurodytas reikšmes. ►M2  Reikšmių aibes ir kodų sąrašų reikšmes unikaliai identifikuoja visoms kalboms vienodi mnemoniniai kompiuteriniai kodai. Prie reikšmių gali būti priskiriamas pavadinimas tam tikra kalba, kuris naudojamas žmogaus sąveikai. ◄

▼M1 —————

▼B

5 straipsnis

Tipai

1.  Visiems šiame reglamente apibrėžtiems tipams skirsnio, kuriame nurodomi atitinkamam tipui keliami reikalavimai, pavadinime lenktiniuose skliaustuose pateikiamas kompiuteriams skirtas kalbos atžvilgiu neutralus to tipo pavadinimas. Šis kalbos atžvilgiu neutralus pavadinimas naudojamas atitinkamam tipui požymio ar susiejimo elemento apibrėžtyje nurodyti.

2.  Tipai, kurie yra kito tipo potipis, taip pat apima visus šio tipo požymius ir susiejimo elementus.

3.  Abstrakčiųjų tipų objektų atitikmenys nekuriami.

▼M2 —————

▼M2

6 straipsnis

▼M3

Kodų sąrašai ir reikšmių aibės erdvinių duomenų rinkiniams

▼M2

1.   ►M3  Kodų sąrašai yra vieno iš toliau nurodytų tipų, kaip nustatyta I–IV prieduose: ◄

(a) kodų sąrašai, kurių leistinos reikšmės yra tik šiame reglamente nustatytos reikšmės;

(b) kodų sąrašai, kurių leistinos reikšmės yra šiame reglamente nustatytos reikšmės ir duomenų teikėjų apibrėžtos siauresnės reikšmės;

(c) kodų sąrašai, kurių leistinos reikšmės yra šiame reglamente nustatytos reikšmės ir duomenų teikėjų apibrėžtos papildomos bet kurio lygmens reikšmės;

(d) kodų sąrašai, kurių leistinos reikšmės yra duomenų teikėjų apibrėžtos reikšmės.

Taikydami b, c ir d punktus, duomenų teikėjai, be leistinų reikšmių, gali naudoti reikšmes, nustatytas INSPIRE techninių gairių (INSPIRE Technical Guidance) dokumente, kuris paskelbtas Jungtinio tyrimų centro interneto svetainėje INSPIRE.

2.  Kodų sąrašai gali būti hierarchiniai. Hierarchinių kodų sąrašų reikšmės gali turėti bendresnę giminingą reikšmę. Jei šio reglamento lentelėje yra nustatytos leistinos hierarchinio kodų sąrašo reikšmės, giminingos reikšmės yra išvardytos paskutinėje skiltyje.

3.  Jei duomenų teikėjo pateikta požymio, kurio tipas yra 1 dalies b, c arba d punktuose nurodytas kodų sąrašas, reikšmė šiame reglamente nenustatyta, ši reikšmė ir jos apibrėžtis pateikiamos registre.

4.  Erdvinių objektų tipų ar duomenų tipų požymių arba susiejimo elementų, kurių tipas yra kodų sąrašas, reikšmės gali būti tik pagal kodų sąrašo specifikaciją galiojančios reikšmės.

5.  Erdvinių objektų tipų ar duomenų tipų požymių arba susiejimo elementų, kuriems taikomas reikšmių aibės tipas, reikšmės gali būti tik tam reikšmių aibės tipui nustatytuose sąrašuose nustatytos reikšmės.

▼B

7 straipsnis

Kodavimas

1.  Visos koduojant erdvinius duomenis taikomos kodavimo taisyklės atitinka standartą EN ISO 19118. Visų pirma nurodomos sistemos konvertavimo taisyklės, taikomos visiems erdvinių objektų tipams ir visiems požymiams bei susiejimo elementams, ir naudojama duomenų išvedimo struktūra.

2.  Pateikiamos visos koduojant erdvinius duomenis taikomos kodavimo taisyklės.

8 straipsnis

Naujinimas

1.  Valstybės narės reguliariai pateikia atnaujintus duomenis.

2.  Visi naujinimai atliekami ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šaltinio duomenų rinkinio keitimo, nebent ►M2  prieduose ◄ konkrečiai erdvinių duomenų temai būtų nustatytas kitoks terminas.

▼M3

3.  Duomenų atnaujinimas pateikiamas visoms susijusioms erdvinių duomenų paslaugoms iki 2 dalyje nurodyto termino.

▼B

9 straipsnis

Identifikatorių tvarkymas

1.  I priedo 2.1 skirsnyje apibrėžtas duomenų tipas Identifier taikomas kaip erdvinio objekto išorinio objekto identifikatoriaus tipas.

2.  Unikaliam erdvinių objektų identifikavimui taikomas išorinis objekto identifikatorius per erdvinio objekto gyvavimo ciklą nekeičiamas.

10 straipsnis

Erdvinių objektų gyvavimo ciklas

1.  Įvairios to paties erdvinio objekto versijos visais atvejais yra to paties erdvinio objekto tipo atitikmenys.

2.  Įvairių erdvinio objekto versijų namespace ir išorinio objekto identifikatoriaus localId požymiai lieka tie patys.

3.  Jeigu naudojami požymiai beginLifespanVersion ir endLifespanVersion, požymio endLifespanVersion reikšmė nėra ankstesnė data nei požymio beginLifespanVersion reikšmė.

11 straipsnis

Laiko skaičiavimo sistemos

1.  Taikoma Komisijos reglamento (EB) Nr. 1205/2008 ( 4 ) priedo B dalies 5 punkte nurodyta numatytoji laiko skaičiavimo sistema, nebent ►M2  prieduose ◄ konkrečiai erdvinių duomenų temai būtų nustatytos kitokios laiko skaičiavimo sistemos.

2.  Jeigu taikomos kitos laiko skaičiavimo sistemos, jos nurodomos duomenų rinkinio metaduomenyse.

12 straipsnis

Kiti reikalavimai ir taisyklės

▼M2

1.  Šiame reglamente apibrėžtų erdvinių savybių reikšmių sritis apribojama erdvine sistema Simple Feature, kaip apibrėžta Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011, nebent konkrečiai erdvinių duomenų temai ar tipui būtų nustatyta kitaip.

▼B

2.  Visos matavimo reikšmės išreiškiamos taikant ►M2  Tarptautinės vienetų sistemos vienetus arba kitokius nei Tarptautinės vienetų sistemos vienetus, tinkamus naudoti su Tarptautine vienetų sistema ◄ , nebent konkrečiai erdvinių duomenų temai ar tipui būtų nustatyta kitaip.

3.  Jeigu naudojami požymiai validFrom ir validTo, požymio validFrom reikšmė nėra ankstesnė data nei požymio validTo reikšmė.

4.  Be to, taikomi visi II priede nustatyti specialieji su temomis susiję reikalavimai.

13 straipsnis

Sąveikumui reikalingi metaduomenys

Erdvinių duomenų rinkinį apibūdinantys metaduomenys apima šiuos sąveikumui reikalingus metaduomenų elementus:

1.

Koordinačių atskaitos sistema : duomenų rinkinyje naudojamos (-ų) koordinačių atskaitos sistemos (-ų) apibūdinimas.

2.

Laiko skaičiavimo sistema :

duomenų rinkinyje naudojamos (-ų) laiko skaičiavimo sistemos (-ų) apibūdinimas.

Šis elementas privalomas tik tuo atveju, jeigu į erdvinių duomenų rinkinį įtraukta laiko informacija, kuri nėra susijusi su numatytąja laiko skaičiavimo sistema.

3.

Kodavimas : kompiuterinės kalbos konstrukto (-ų), nurodančio (-ių) duomenų objektų atvaizdavimą įraše, rinkmenoje, pranešime, laikmenoje ar perdavimo kanale, apibūdinimas.

4.

Topologinis nuoseklumas :

aiškiai koduotų duomenų rinkinio topologinių charakteristikų tikslumas, apibūdintas apimtimi.

Šis elementas privalomas tik tuo atveju, jeigu į duomenų rinkinį įtraukti bendrojo tinklo modelio (Generic Network Model) tipai ir tinklui nėra užtikrinta vidurio linijų topologija (vidurio linijų sujungiamumas).

5.

Ženklų kodavimas :

duomenų rinkinyje naudojamas ženklų kodavimas.

Šis elementas privalomas tik tuo atveju, jeigu naudojamas kitoks nei UTF-8 pagrįstas kodavimas.

▼M2

6.

Erdvinio atvaizdavimo tipas : metodas naudojamas erdviniam geografinės informacijos atvaizdavimui.

▼B

14 straipsnis

Pateiktis

1.  Erdvinių duomenų rinkinių pateikčiai taikant Komisijos reglamente Nr. 976/2009 ( 5 ) nustatytą peržiūros tinklo paslaugą reikalingi:

(a) temai ar temoms, su kuriomis duomenų rinkinys yra susijęs, II priede nustatyti duomenų sluoksniai;

(b) bent numatytasis kiekvieno duomenų sluoksnio pateikties stilius, pateikiant bent susijusį pavadinimą ir unikalų identifikatorių.

2.  Kiekvienam duomenų sluoksniui II priede apibrėžiama:

(a) suprantama forma parengtas duomenų sluoksnio pavadinimas, skirtas vaizdavimui naudotojo sąsajoje;

▼M2

(b) duomenų sluoksnio turinį sudarantis (-ys) erdvinių objektų tipas (-ai) arba jo (jų) variantas.

▼M2

3.  Erdvinių objektų tipams, kurių objektus galima toliau klasifikuoti pagal požymius, kuriems priskirtos kodų sąrašo reikšmės, galima priskirti kelis sluoksnius. Kiekviename iš šių sluoksnių yra vieną konkrečią kodų sąrašo reikšmę atitinkantys erdviniai objektai. Apibrėžiant visus tokius II, III ir IV priedų rinkinių sluoksnius, laikomasi šių reikalavimų:

(a) vietaženklis <CodeListValue> reiškia aktualaus kodų sąrašo reikšmes, pirmoji raidė – didžioji;

(b) vietaženklis <human-readable name> reiškia kodų sąrašo reikšmių žmogui suprantamos formos pavadinimą;

(c) prie erdvinių objektų tipo skliausteliuose įrašytas reikiamas požymis ir kodų sąrašas;

(d) pateikiamas vienas sluoksnio pavyzdys.

▼M3

14a straipsnis

Reikalavimai, skirti aktyvuojamosioms erdvinių duomenų paslaugoms

Ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 10 d. valstybės narės pateikia aktyvuojamųjų erdvinių duomenų paslaugų metaduomenis, atitinkančius V priede nustatytus reikalavimus.

14b straipsnis

Aktyvuojamųjų erdvinių duomenų paslaugų sąveikumo ir derinimo reikalavimai

Aktyvuojamosios erdvinių duomenų paslaugos, susijusios su duomenimis, įtrauktais bent į vieną reikalavimus atitinkantį erdvinių duomenų rinkinį, turi atitikti V ir VI prieduose nustatytus sąveikumo reikalavimus ir, jei įmanoma, VII priede nustatytus derinimo reikalavimus.

▼B

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja [dvidešimtą] dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 m. gruodžio 15 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

▼M2

BENDRIEJI TIPAI, APIBRĖŽTYS IR REIKALAVIMAI

1.   EUROPOS IR TARPTAUTINIUOSE STANDARTUOSE APIBRĖŽTI TIPAI

Bendrieji tipai, naudojami erdvinių objektų tipų arba duomenų tipų požymiams arba susiejimo elementams, apibrėžiami taip:

(1) Tipams Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Velocity ir Volume taikomos standarte ISO/TS 19103:2005 pateiktos apibrėžtys.

(2) Tipams DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface ir GM_Tin taikomos standarte EN ISO 19107:2005 pateiktos apibrėžtys.

(3) Tipams TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period ir TM_Position taikomos standarte EN ISO 19108:2005/AC:2008 pateiktos apibrėžtys.

(4) Tipui GF_PropertyType taikoma standarte EN ISO 19109:2006 pateikta apibrėžtis.

(5) Tipams CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, MD_Resolution ir URL taikomos standarte EN ISO 19115:2005/AC:2008 pateiktos apibrėžtys.

(6) Tipui CV_SequenceRule taikoma standarte EN ISO 19123:2007 pateikta apibrėžtis.

(7) Tipams AbstractFeature, Quantity ir Sign taikomos standarte EN ISO 19136:2009 pateiktos apibrėžtys.

(8) Tipams LocalisedCharacterString, PT_FreeText ir URI taikomos standarte CEN ISO/TS 19139:2009 pateiktos apibrėžtys.

(9) Tipui LC_LandCoverClassificationSystem taikoma standarte ISO 19144-2:2012 pateikta apibrėžtis.

(10) Tipams GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverageObservation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface ir SF_SpatialSamplingFeature taikomos standarte ISO 19156:2011 pateiktos apibrėžtys.

(11) Tipams Category, Quantity, QuantityRange ir Time taikomos Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium (2011) pateiktos apibrėžtys.

(12) Tipams TimeValuePair ir Timeseries taikomos Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium (2012) pateiktos apibrėžtys.

(13) Tipams CGI_LinearOrientation ir CGI_PlanarOrientation taikomos CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences (2011) pateiktos apibrėžtys.

▼B

2.   BENDRIEJI DUOMENŲ TIPAI

2.1.    Identifikatorius (Identifier)

Atsakingos įstaigos paskelbtas išorinis unikalusis objekto identifikatorius, kuris gali būti naudojamas išorinėse taikomosiose programose nuorodai į erdvinį objektą pateikti.

Duomenų tipo Identifier požymiaiPožymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

localId

Duomenų teikėjo priskirtas vietos identifikatorius. Vardų srityje nurodytas vietos identifikatorius yra unikalus, t. y. jokiam kitam erdviniam objektui nesuteiktas toks pat unikalus identifikatorius.

CharacterString

 

namespace

Vardų sritis, kurioje unikaliai identifikuojamas erdvinio objekto duomenų šaltinis.

CharacterString

 

versionId

Ne daugiau kaip 25 ženklų konkrečios erdvinio objekto versijos identifikatorius. Jeigu į išorinį objekto identifikatorių turinčio erdvinio objekto tipo specifikaciją įtraukta gyvavimo ciklo informacija, atskiroms erdvinio objekto versijoms atskirti naudojamas versijos identifikatorius. Visų erdvinio objekto versijų rinkinyje versijos identifikatorius yra unikalus.

CharacterString

voidable

▼M2 —————

▼M2

2.2.    Susijusi šalis (RelatedParty)

Organizacija arba asmuo, turintys su ištekliumi susijusią funkciją.

Duomenų tipo RelatedParty požymiaiPožymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

individualName

Susijusio asmens vardas ir pavardė

PT_FreeText

voidable

organisationName

Susijusios organizacijos pavadinimas

PT_FreeText

voidable

positionName

Pareigos, kurias šalis turi ištekliaus atžvilgiu, pvz., skyriaus vadovas

PT_FreeText

voidable

contact

Susijusios šalies informacija ryšiams

Contact

voidable

role

Šalies funkcijos ištekliaus atžvilgiu, pavyzdžiui, valdytojas

PartyRoleValue

voidable

Duomenų tipo RelatedParty apribojimai

Nurodomas bent asmuo, organizacija arba pareigų pavadinimas.

2.3.    Ryšiai (Contact)

Ryšių kanalai, kuriais galima gauti prieigą prie asmens arba dalyko.

Duomenų tipo Contact požymiaiPožymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

address

Paprastas adreso tekstas

AddressRepresentation

voidable

contactInstructions

Papildomi nurodymai, kaip ir kada susiekti su asmeniu arba organizacija

PT_FreeText

voidable

electronicMailAddress

Organizacijos arba asmens e. pašto adresas

CharacterString

voidable

hoursOfService

Laikotarpiai, kuriais galima susisiekti su organizacija arba asmeniu

PT_FreeText

voidable

telephoneFacsimile

Organizacijos arba asmens fakso numeris

CharacterString

voidable

telephoneVoice

Organizacijos arba asmens telefono numeris

CharacterString

voidable

website

Žiniatinklyje pateikti organizacijos arba asmens puslapiai

URL

voidable

2.4.    Nuoroda į dokumentą (DocumentCitation)

Nuoroda, kad būtų aišku, kuriuo dokumentu remiamasi.

Duomenų tipo DocumentCitation požymiaiPožymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

name

Dokumento pavadinimas

CharacterString

 

shortName

Trumpas arba kitoks dokumento pavadinimas

CharacterString

voidable

date

Dokumento parengimo, paskelbimo arba redakcijos diena

CI_Date

voidable

link

Nuoroda į elektroninę dokumento versiją

URL

voidable

specificReference

Nuoroda į tam tikrą dokumento dalį

CharacterString

voidable

2.5.    Nuoroda į teisės aktą (LegislationCitation)

Nuoroda, kad būtų aišku, kuriuo teisės aktu arba kuria jo dalimi remiamasi.

Šis tipas yra tipo DocumentCitation potipis.

Duomenų tipo LegislationCitation požymiaiPožymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

identificationNumber

Teisinės priemonės identifikavimo kodas

CharacterString

 

officialDocumentNumber

Oficialus dokumento numeris, kuriuo unikaliai identifikuojama teisinės priemonė

CharacterString

 

dateEnteredIntoForce

Teisinės priemonės įsigaliojimo diena

TM_Position

 

dateRepealed

Teisinės priemonės panaikinimo diena

TM_Position

 

level

Teisinės priemonės priėmimo lygmuo

LegislationLevelValue

 

journalCitation

Nuoroda į Oficialųjį leidinį, kuriame teisinės priemonė paskelbta

OfficialJournalInformation

 

Duomenų tipo LegislationCitation apribojimai

Jei nuorodos požymis yra neužpildytas (void), pateikiama nuoroda į oficialųjį leidinį.

2.6.    Oficialiojo leidinio informacija (OfficialJournalInformation)

Visa nuoroda į teisinės priemonės vietą oficialiajame leidinyje

Duomenų tipo OfficialJournalInformation požymiaiPožymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

officialJournalIdentification

Nuoroda į teisinės priemonės paskelbimo vietą oficialiajame leidinyje. Ši nuoroda turi tris dalis:

— oficialiojo leidinio pavadinimas,

— tomas ir (arba) serijos numeris,

— puslapio (-ių) numeris (-iai).

CharacterString

 

ISSN

Tarptautinis standartinis serijos numeris (ISSN) – periodinio leidinio, kuriame paskelbta teisinės priemonė, aštuonių skaitmenų identifikavimo numeris

CharacterString

 

ISBN

Tarptautinis standartinis knygos numeris (ISBN) – knygos, kurioje paskelbta teisinės priemonė, devynių skaitmenų unikalus identifikavimo numeris

CharacterString

 

linkToJournal

Nuoroda į elektroninę oficialiojo leidinio versiją

URL

 

2.7.    Teminis identifikatorius (ThematicIdentifier)

Teminis identifikatorius, kuriuo unikaliai identifikuojamas erdvinis objektas

Duomenų tipo ThematicIdentifier požymiaiPožymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

identifier

Unikalus identifikatorius, naudojamas erdviniam objektui identifikuoti nustatytoje identifikavimo sistemoje

CharacterString

 

identifierScheme

Identifikatoriui priskirti naudojamos sistemos identifikatorius

CharacterString

 

▼B

3.   BENDROSIOS REIKŠMIŲ AIBĖS

3.1.    Vertikalioji padėtis (VerticalPositionValue)

Santykinė vertikalioji erdvinio objekto padėtis.Leistinos reikšmių aibės VerticalPositionValue reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

onGroundSurface

Erdvinis objektas yra žemės lygyje.

suspendedOrElevated

Erdvinis objektas pakabintas arba iškeltas.

underground

Erdvinis objektas yra po žeme.

4.   BENDRIEJI KODŲ SĄRAŠAI

▼M2

4.1.    Infrastruktūros objekto būklė (ConditionOfFacilityValue)

Infrastruktūros elemento būsena jo užbaigtumo ir naudojimo atžvilgiu.

Prie šio kodų sąrašo leistinų reikšmių priskiriamos toliau pateiktoje lentelėje nurodytos reikšmės ir duomenų teikėjų apibrėžtos siauresnės reikšmės.

Kodų sąrašo ConditionOfFacilityValue reikšmėsReikšmė

Vardas

Apibrėžtis

functional

Veikiantis

Infrastruktūros objektas veikia

projected

Projektuojamas

Infrastruktūros objektas projektuojamas. Statyba dar neprasidėjo

underConstruction

Statomas

Infrastruktūros objektas statomas ir dar neveikia. Taikoma tik pradinei infrastruktūros objekto statybai, o ne remonto darbams

disused

Nenaudojamas

Infrastruktūros objektas nenaudojamas, tačiau jo eksploatavimo nutraukimas nepradėtas

decommissioned

Eksploatavimas nutrauktas

Infrastruktūros objektas nenaudojamas ir jo eksploatavimas nutraukiamas arba nutrauktas

▼B

4.2.    Šalies kodas (CountryCode)

Šalies kodas, kaip apibrėžta Europos Sąjungos leidinių biuro paskelbtame Tarpinstituciniame stiliaus vadove.

▼M2 —————

▼M1

Šio kodų sąrašo leistinos reikšmės yra dviejų raidžių šalių kodai, išvardyti tarpinstitucinio stiliaus gairėse, kurias išleido Europos Sąjungos leidinių biuras.

▼M2

4.3.    Teisės akto lygmuo (LegislationLevelValue)

Lygmuo, kuriuo priimtas teisės aktas arba konvencija

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės apima visas duomenų teikėjų apibrėžtas reikšmes.

Duomenų teikėjai gali naudoti vertes, nurodytas INSPIRE techninių gairių dokumente bendrojo INSPIRE koncepcinio modelio (INSPIRE Generic Conceptual Model) klausimais.

4.4.    Šalies funkcija (PartyRoleValue)

Su ištekliumi susijusios arba už jį atsakingos šalies funkcijos

Prie šio kodų sąrašo leistinų reikšmių priskiriamos toliau pateiktų, taip pat duomenų teikėjų nurodytų kitų kodų sąrašų reikšmės:

 funkcijos kodas (CI_RoleCode) – atsakingosios šalies vykdomos funkcijos, nustatytos EN ISO 19115:2005/AC:2008,

 susijusios šalies funkcija (RelatedPartyRoleValue) – susijusios šalies funkcijų klasifikacija, nustatyta toliau pateiktoje lentelėje.

Kodų sąrašo RelatedPartyRoleValue reikšmėsReikšmė

Vardas

Apibrėžtis

authority

Institucija

išteklių ir (arba) su ištekliumi susijusias šalis prižiūrėti teisiškai įgaliota šalis

operator

Naudotojas

Išteklių naudojanti šalis

owner

Savininkas

Šalis, kuriai išteklius priklauso, t. y. kuriai išteklius priklauso teisiškai

4.5.    Standartiniai klimato ir prognozės terminai (CFStandardNamesValue)

Stebimų meteorologinių ir okeanografinių reiškinių apibrėžtys

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės apima visas duomenų teikėjų apibrėžtas reikšmes.

Duomenų teikėjai gali naudoti reikšmes, nurodytas INSPIRE techninių gairių dokumente bendrojo INSPIRE koncepcinio modelio klausimais.

4.6.    Lytis (GenderValue)

Asmens arba asmenų grupės lytis.

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik išvardytosios toliau pateiktoje lentelėje.

Kodų sąrašo GenderValue reikšmėsReikšmė

Vardas

Apibrėžtis

female

Moteriškoji

Moteriškosios lyties asmuo arba asmenų grupė

male

Vyriškoji

Vyriškosios lyties asmuo arba asmenų grupė

unknown

Nežinoma

Asmens arba asmenų grupės lytis nežinoma

▼B

5.   BENDRASIS TINKLO MODELIS (GENERIC NETWORK MODEL)

5.1.    Erdvinių objektų tipai

5.1.1.    Kryžminė nuoroda (CrossReference)

Nuoroda tarp dviejų to paties tinklo elementų.Erdvinių objektų tipo CrossReference susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

element

Kryžmine nuoroda susieti elementai.

NetworkElement

 

5.1.2.    Apibendrintoji sąsaja (GeneralisedLink)

Abstraktusis bazinis tipas, žymintis linijinį tinklo elementą, kuris gali būti naudojamas kaip tikslas linijinio pririšimo sistemoje.

Šis tipas yra tipo NetworkElement potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

5.1.3.    Persidengiantys elementai (GradeSeparatedCrossing)

Rodiklis, rodantis, kuris (-ie) iš dviejų ar daugiau susikertančių elementų yra žemiau ir kuris (-ie) yra aukščiau; taikomas, jeigu nėra aukščio koordinačių arba jomis negalima pasikliauti.

Šis tipas yra tipo NetworkElement potipis.Erdvinių objektų tipo GradeSeparatedCrossing susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

element

Susikertančių sąsajų seka. Tvarka rodo jų aukštį; pirmoji yra žemiau esanti sąsaja.

Link

 

5.1.4.    Sąsaja (Link)

Kreivalinijinis tinklo elementas, sujungiantis dvi pozicijas ir žymintis vienodą trajektoriją tinkle. Sujungtos pozicijos gali būti žymimos kaip mazgai.

Šis tipas yra tipo GeneralisedLink potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.Erdvinių objektų tipo Link požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

centrelineGeometry

Geometrija, žyminti sąsajos vidurio liniją.

GM_Curve

 

fictitious

Rodiklis, rodantis, kad sąsajos vidurio linijos geometrija yra tiesioji linija be tarpinių kontrolės taškų – nebent tiesioji linija tinkamai atvaizduotų geografiją duomenų rinkinio skiriamojoje geboje.

Boolean

 Erdvinių objektų tipo Link susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

endNode

Laisvai pasirenkamas galinis šios sąsajos mazgas. Galinis mazgas gali būti tas pats elementas, kaip ir pradinis mazgas.

Node

 

startNode

Laisvai pasirenkamas pradinis šios sąsajos mazgas.

Node

 

5.1.5.    Sąsajų seka (LinkSequence)

Tinklo elementas, žymintis nenutrūkstamą trajektoriją tinkle be jokių atšakų. Elementas turi apibrėžtą pradžią ir galą, o kiekviena vieta sąsajų sekoje gali būti identifikuota taikant vieną vienintelį parametrą, kaip antai ilgis.

Šis tipas yra tipo GeneralisedLink potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.Erdvinių objektų tipo LinkSequence požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

link

Tam tikra tvarka išdėstyta kryptinių sąsajų, kurios sudaro sąsajų seką, sankaupa.

DirectedLink

 

5.1.6.    Sąsajų rinkinys (LinkSet)

Sąsajų sekų ir (arba) atskirų sąsajų sankaupa, tinkle atliekanti specialiąją funkciją arba svarbų vaidmenį.

Šis tipas yra tipo NetworkElement potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.Erdvinių objektų tipo LinkSet susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

link

Sąsajų ir sąsajų sekų rinkinys, sudarantis sąsajų rinkinį.

GeneralisedLink

 

5.1.7.    Tinklas (Network)

Tinklas – tai tinklo elementų sankaupa.Erdvinių objektų tipo Network požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

GeographicalName

Šio tinklo geografinis pavadinimas.

GeographicalName

VoidableErdvinių duomenų tipo „Tinklas“ (angl. Network) susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

elements

Tinklą sudaranti elementų sankaupa.

NetworkElement

 

5.1.8.    Tinklo zona (NetworkArea)

Dvimatis tinklo elementas.

Šis tipas yra tipo NetworkElement potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.Erdvinių objektų tipo NetworkArea požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

geometry

Geometrinės zonos savybės.

GM_Surface

 

5.1.9.    Tinklų ryšys (NetworkConnection)

Loginis ryšys tarp dviejų ar daugiau įvairių tinklų tinklo elementų.

Šis tipas yra tipo NetworkElement potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

type

Tinklų ryšių suskirstymas į kategorijas.

ConnectionTypeValue

VoidableSusiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

element

Skirtingų tinklų tinklo elementai.

NetworkElement

 

Visi elementai turi būti skirtinguose tinkluose.

5.1.10.    Tinklo elementas (NetworkElement)

Abstraktusis bazinis elementas, žymintis tinklo elementą. Kiekvienas tinkle esantis elementas teikia tam tikrą tinklui svarbią funkciją.

Šis tipas yra abstraktusis.Erdvinių duomenų tipo NetworkElement požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 Erdvinių duomenų tipo NetworkElement susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

inNetwork

Tinklai, kurių narys yra tinklo elementas.

Network

Voidable

5.1.11.    Tinklo savybė (NetworkProperty)

Abstraktusis bazinis elementas, žymintis tinklo elemente arba palei jį esančius reiškinius. Pagal šį bazinį tipą pateikiamos bendrosios savybės, pagal kurį su tinklu susiję reiškiniai (tinklo savybės) susiejami su tinklo elementais.

Šis tipas yra abstraktusis.Erdvinių objektų tipo NetworkProperty požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

networkRef

Erdvinė su tinklu susijusios savybės nuoroda.

NetworkReference

Voidable

5.1.12.    Mazgas (Node)

Žymi svarbią tinklo poziciją, kuri visada yra sąsajos pradžioje arba gale.

Šis tipas yra tipo NetworkElement potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.Erdvinių objektų tipo Node požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

geometry

Mazgo buvimo vieta.

GM_Point

 Erdvinių objektų tipo Node susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

spokeEnd

Sąsajos, įeinančios į mazgą.

Link

Voidable

spokeStart

Sąsajos, išeinančios iš mazgo.

Link

Voidable

5.2.    Duomenų tipai

5.2.1.    Kryptinė sąsaja (DirectedLink)

Sąsaja teigiamąja arba neigiamąja kryptimi.Duomenų tipo DirectedLink požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

direction

Nurodo, ar kryptinė sąsaja atitinka (teigiamoji) arba neatitinka (neigiamoji) teigiamosios sąsajos krypties.

Sign

 Duomenų tipo DirectedLink susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

link

Sąsaja

Link

 

5.2.2.    Sąsajos nuoroda (LinkReference)

Tinklo nuoroda į linijinį tinklo elementą.

Šis tipas yra tipo NetworkReference potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

applicableDirection

Apibendrintosios sąsajos, kuriai taikoma nuoroda, kryptys. Jeigu savybė netaikoma krypčiai palei sąsają, bet žymi palei sąsają esantį reiškinį, požymiu „inDirection“ nurodoma sąsajos krypties dešinioji pusė.

LinkDirectionValue

Voidable

Linijinės nuorodos tikslai turi būti linijiniai tinklo elementai. Tai yra, jeigu taikomas linijinis pririšimas arba svarbi kryptis, tinklo nuorodos tikslas turi būti sąsaja arba sąsajų seka.

5.2.3.    Tinklo nuoroda (NetworkReference)

Nuoroda į tinklo elementą.Duomenų tipo NetworkReference susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

element

Tinklo elementas, į kurį pateikta nuoroda.

NetworkElement

 

5.2.4.    Paprastoji linijinė nuoroda (SimpleLinearReference)

Tinklo nuoroda, apribota linijinio tinklo elemento dalimi. Ši dalis yra tinklo elemento dalis tarp tinklo elementų fromPosition ir toPosition.

Šis tipas yra tipo LinkReference potipis.Duomenų tipo SimpleLinearReference požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

fromPosition

Linijinio elemento pradžios pozicija, išreikšta kaip atstumas nuo linijinio tinklo elemento pradžios palei jo kreivės geometriją.

Length

 

offset

Poslinkis nuo apibendrintosios sąsajos vidurio linijos geometrijos, jeigu taikoma; teigiamasis poslinkis yra į dešinę pusę sąsajos kryptimi, o neigiamasis – į kairę pusę.

Length

Voidable

toPosition

Linijinio elemento pabaigos pozicija, išreikšta kaip atstumas nuo linijinio tinklo elemento pradžios palei jo kreivės geometriją.

Length

 

5.2.5.    Paprastoji taško nuoroda (SimplePointReference)

Tinklo nuoroda, apribota linijinio tinklo elemento tašku. Taškas – tai vieta ant tinklo elemento konkrečioje tinklo pozicijoje atPosition.

Šis tipas yra tipo LinkReference potipis.Duomenų tipo SimplePointReference požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

atPosition

Taško pozicija, išreikšta kaip atstumas nuo linijinio tinklo elemento pradžios palei jo kreivės geometriją.

Length

 

offset

Poslinkis nuo apibendrintosios sąsajos vidurio linijos geometrijos, jeigu taikoma; teigiamasis poslinkis yra į dešinę pusę sąsajos kryptimi, o neigiamasis – į kairę pusę.

Length

Voidable

5.3.    Kodų sąrašai

5.3.1.    Ryšio tipas (ConnectionTypeValue)

Ryšių tarp skirtingų tinklų tipai.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ ConnectionTypeValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

crossBorderConnected

Jungtis tarp dviejų tinklo elementų yra skirtinguose to paties tipo tinkluose, bet gretimose srityse. Tinklo elementai, į kuriuos pateikta nuoroda, žymi skirtingus, bet erdviškai sujungtus realiojo pasaulio reiškinius.

crossBorderIdentical

Jungtis tarp dviejų tinklo elementų yra skirtinguose to paties tipo tinkluose, bet gretimose srityse. Tinklo elementai, į kuriuos pateikta nuoroda, žymi tokius pačius realiojo pasaulio reiškinius.

intermodal

Jungtis tarp dviejų tinklo elementų skirtinguose transporto tinkluose, kuriuose naudojamos skirtingos transporto rūšys. Jungtis žymi galimybę vežamiesiems (žmonėms, kroviniams ir kt.) vieną transporto rūšį pakeisti kita.

▼B

5.3.2.    Sąsajos kryptis (LinkDirectionValue)

Su sąsaja susijusių krypčių reikšmių sąrašas.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ LinkDirectionValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

bothDirections

Abiem kryptimis.

inDirection

Sąsajos kryptimi.

inOppositeDirection

Sąsajai priešinga kryptimi.

▼M2

6.   DENGTIES MODELIS (COVERAGE MODEL)

INSPIRE dengties modelis sudarytas iš šių paketų:

 Dengtis – pagrindas (Coverages (Base))

 Dengtis (reikšmių sritis ir intervalas) (Coverages (Domain And Range))

6.1.    Dengtis – pagrindas

6.1.1.    Erdvinių objektų tipai

Rinkinyje „Dengtis – pagrindas“ yra erdvinių objektų tipas „Dengtis“.

6.1.1.1.   Dengtis (Coverage)

Erdvinis objektas veikia kaip funkcija, kuria jo intervalo reikšmės bet kuriai tiesioginei padėčiai gaunamos iš jo erdvės, laiko arba erdvės ir laiko reikšmių srities.

Šis tipas yra abstraktusis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

metadata

Nuo taikymo priklausomi dengties metaduomenys

Any

 

rangeType

Intervalo reikšmių struktūros aprašymas

RecordType

 

6.2.    Dengtis (reikšmių sritis ir intervalas) (Coverages (Domain And Range))

6.2.1.    Erdvinių objektų tipai

Rinkinyje „Dengtis (reikšmių sritis ir intervalas)“ yra šie erdvinių objektų tipai:

 Dengtis (reikšmių srities ir intervalo vaizdas) (Coverage (Domain And Range Representation))

 Pataisytojo tinklelio dengtis (Rectified Grid Coverage)

 Susiejamojo tinklelio dengtis (Referenceable Grid Coverage)

6.2.1.1.   Dengtis (reikšmių srities ir intervalo vaizdas) (CoverageByDomainAndRange)

Dengtis, kuria reikšmių sritis ir intervalas pateikiami kaip skirtingi požymiai

Šis tipas yra tipo Coverage potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

coverageFunction

Aprašymas, kaip gauti intervalo reikšmes dengties reikšmių srities vietose

CoverageFunction

 

domainSet

Dengties reikšmių srities konfigūracija, aprašyta koordinatėmis

Any

 

rangeSet

Reikšmių rinkinys, kurį funkcija sieja su dengties reikšmių srities elementais

Any

 

Tinklelio funkcija galioja tik toms sritims, kurios yra tinkleliai.

6.2.1.2.   Pataisytojo tinklelio dengtis (RectifiedGridCoverage)

Dengtis, kurios sritis sudaryta iš pataisytojo tinklelio

Šis tipas yra tipo CoverageByDomainAndRange potipis.

Sritis yra pataisytasis tinklelis.

Visais skiriamosios gebos lygiais RectifiedGridCoverage tinklelio taškai sutampa su geografinio tinklelio gardelių, apibrėžtų II priedo 2.2 skirsnyje, centrais.

6.2.1.3.   Susiejamojo tinklelio dengtis (ReferenceableGridCoverage)

Dengtis, kurios sritis sudaryta iš susiejamojo tinklelio

Šis tipas yra tipo CoverageByDomainAndRange potipis.

Sritis yra susiejamasis tinklelis.

6.2.2.    Duomenų tipai

6.2.2.1.   Dengties funkcija (CoverageFunction)

Aprašymas, kaip gauti intervalo reikšmes dengties reikšmių srities vietose

Šis tipas yra jungties (Union) tipas.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

ruleDefinition

Formalaus arba neformalaus dengties funkcijos aprašymo tekstas

CharacterString

 

ruleReference

Nuoroda į formalų arba neformalų dengties funkcijos aprašymą

URI

 

gridFunction

Kartografavimo taisyklės geometriniams tinklelio elementams

GridFunction

 

6.2.2.2.   Tinklelio funkcija (GridFunction)

Aiški kartografavimo taisyklė geometriniams tinklelio elementamsPožymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

sequenceRule

Aprašymas, kaip rikiuojami tinklelio taškai, kad būtų susieti su reikšmių, esančių dengties intervalo aibėje, elementais

CV_SequenceRule

 

startPoint

Tinklelio taškas, kuris susiejamas su pirmu dengties intervalo aibės įrašu

Integer

 

7.   STEBĖJIMO DUOMENŲ MODELIS (OBSERVATIONS MODEL)

INSPIRE stebėjimo duomenų modelis sudarytas iš šių paketų:

 Stebėjimo duomenų nuorodos

 Procesai

 Stebimos savybės

 Specialieji stebėjimo duomenys

7.1.    Stebėjimo duomenų nuorodos

7.1.1.    Erdvinių objektų tipai

Rinkinyje „Stebėjimo duomenų nuorodos“ yra erdvinių objektų tipas Observation Set.

7.1.1.1.   Stebėjimo rinkinys (ObservationSet)

Sujungia stebėjimo duomenų rinkiniusPožymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

inspireId

Erdvinio objekto išorinis identifikatorius

Identifier

 

extent

Informacija apie erdvės ir laiko aprėptį

EX_Extent

 Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

member

Vienas ObservationSet narys

OM_Observation

 

7.2.    Procesai

7.2.1.    Erdvinių objektų tipai

Rinkinyje „Procesai“ yra erdvinių objektų tipas Process.

7.2.1.1.   Procesas (Process)

Stebėjimo proceso aprašymas

Šis tipas yra tipo OM_Process potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

inspireId

Erdvinio objekto išorinis identifikatorius

Identifier

voidable

name

Proceso pavadinimas

CharacterString

voidable

type

Proceso tipas

CharacterString

voidable

documentation

Papildoma su procesu susijusi informacija (elektroninė / neelektroninė)

DocumentCitation

voidable

processParameter

Parametrai, nuo kurių priklauso proceso taikymas, todėl ir proceso rezultatas

ProcessParameter

voidable

responsibleParty

Su procesu susijęs asmuo arba organizacija

RelatedParty

voidable

7.2.2.    Duomenų tipai

7.2.2.1.   Proceso parametras (ProcessParameter)

Nurodyto parametro aprašymasPožymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

name

Proceso parametro pavadinimas

ProcessParameterNameValue

 

description

Proceso parametro aprašymas

CharacterString

 

7.2.3.    Kodų sąrašai

7.2.3.1.   Proceso parametro pavadinimas (ProcessParameterNameValue)

Proceso parametrų pavadinimų kodų sąrašas

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės apima visas duomenų teikėjų apibrėžtas reikšmes.

7.3.    Stebimos savybės

7.3.1.    Duomenų tipai

7.3.1.1.   Apribojimas (Constraint)

Tam tikros savybės apribojimas, pavyzdžiui, bangos ilgis = 200 nm.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

constrainedProperty

Apribota savybė, pavyzdžiui, spalva, jei apribojimas yra spalva = mėlyna

PhenomenonTypeValue

 

label

Viso apribojimo pavadinimas žmogui suprantama forma

CharacterString

 

7.3.1.2.   Kategorijos apribojimas (CategoryConstraint)

Kuria nors kokybine kategorija grindžiamas apribojimas, pavyzdžiui, spalva = raudona.

Šis tipas yra tipo Constraint potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

comparison

Palyginimo operatorius. Kategorijos apribojimo atveju, jis turėtų būti equalTo arba notEqualTo

ComparisonOperatorValue

 

value

Apribotos savybės reikšmė, pavyzdžiui, „mėlyna“, jei apribota savybė yra spalva

CharacterString

 

7.3.1.3.   Reikšmių intervalo apribojimas (RangeConstraint)

Skaitinis tam tikros savybės reikšmių intervalo apribojimas, pavyzdžiui, bangos ilgis ≥ 300 nm ir bangos ilgis ≤ 600 nm

Šis tipas yra tipo Constraint potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

value

Apribotos savybės skaitinių verčių intervalas

RangeBounds

 

uom

Apribojimui naudojami matavimo vienetai

UnitOfMeasure

 

7.3.1.4.   Intervalo rėžiai (RangeBounds)

Ribinės skaitinio intervalo pradžios ir pabaigos reikšmės, pavyzdžiui, pradžia ≥ 50, pabaiga ≤ 99Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

startComparison

Apatiniam rėžiui nustatyti naudojamas palyginimo operatorius, pavyzdžiui, greaterThanOrEqualTo

ComparisonOperatorValue

 

rangeStart

Apatinis rėžis

Real

 

endComparison

Viršutiniam rėžiui nustatyti naudojamas palyginimo operatorius, pavyzdžiui, lessThan

ComparisonOperatorValue

 

rangeEnd

Viršutinis rėžis

Real

 

7.3.1.5.   Skaliarinis apribojimas (ScalarConstraint)

Tam tikrai savybei taikomas skaitinis skaliarinis apribojimas, pavyzdžiui, ilgis ≥ 1 m

Šis tipas yra tipo Constraint potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

value

Apribotos savybės skaitinė reikšmė

Real

 

comparison

Su apribojimu naudojamas palyginimo operatorius, pavyzdžiui, greaterThan

ComparisonOperatorValue

 

uom

Apribojimui naudojami matavimo vienetai

UnitOfMeasure

 

7.3.1.6.   Kitas apribojimas (OtherConstraint)

Apribojimas nesuformuluotas struktūriškai, tačiau gali būti aprašytas paprastu požymio Description tekstu

Šis tipas yra tipo Constraint potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

description

Apribojimo aprašymas

CharacterString

 

7.3.1.7.   Statistinis matavimas (StatisticalMeasure)

Statistinio matavimo aprašymas, pavyzdžiui, „paros maksimumas“Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

label

Statistinio matavimo pavadinimas žmogui suprantama forma

CharacterString

 

statisticalFunction

Statistinė funkcija, pavyzdžiui, vidurkis

StatisticalFunctionTypeValue

 

aggregationTimePeriod

Laikotarpis, per kurį apskaičiuota statistinis rodiklis, pavyzdžiui, diena, valanda

TM_Duration

 

aggregationLength

Vienmatis erdvinis intervalas, kuriuo remiantis apskaičiuotas statistinis rodiklis, pavyzdžiui, vienas metras

Length

 

aggregationArea

Dvimatė erdvinė aprėptis, kurioje remiantis apskaičiuotas statistinis rodiklis, pavyzdžiui, vienas kvadratinis metras

Area

 

aggregationVolume

Trimatė erdvinė aprėptis, kurioje apskaičiuotas statistinis rodiklis, pavyzdžiui, vienas kubinis metras

Volume

 

otherAggregation

Bet kurio kito tipo sankaupa

Any

 Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

derivedFrom

Vienas statistinis matavimas gali būti išvestas iš kito, pavyzdžiui, aukščiausia mėnesio temperatūra gali būti išvesta iš vidutinių paros temperatūrų

StatisticalMeasure

 

7.3.2.    Reikšmių aibės

7.3.2.1.   Palyginimo operatorius (ComparisonOperatorValue)

Palyginimo operatorių, pavyzdžiui, „daugiau už“, aibėReikšmė

Apibrėžtis

equalTo

tiksliai lygu

notEqualTo

nėra tiksliai lygu

lessThan

mažiau

greaterThan

daugiau

lessThanOrEqualTo

mažiau arba tiksliai lygu

greaterThanOrEqualTo

daugiau arba tiksliai lygu

7.3.3.    Kodų sąrašai

7.3.3.1.   Reiškinio tipas (PhenomenonTypeValue)

Reiškinių (pavyzdžiui, temperatūra, vėjo greitis) kodų sąrašas

Prie šio kodų sąrašo leistinų reikšmių priskiriamos toliau pateiktų, taip pat duomenų teikėjų apibrėžtų kitų kodų sąrašų reikšmės:

 Standartiniai klimato ir prognozės terminai (CFStandardNamesValue). Stebimų meteorologinių ir okeanografinių reiškinių apibrėžtys, kaip nustatyta šio priedo 4.5 punkte.

 Profilio elemento parametro pavadinimas (ProfileElementParameterNameValue). Savybės, kurias galima stebėti siekiant apibūdinti profilio elementą, kaip nustatyta IV priedo 3.3.8 punkte.

 Išvestinio dirvožemio objekto parametro pavadinimas (SoilDerivedObjectParameterNameValue). Su dirvožemiu susijusios savybės, kurias galima išvesti iš dirvožemio ir kitų duomenų, kaip nustatyta IV priedo 3.3.9 punkte.

 Dirvožemio profilio parametro pavadinimas (SoilProfileParameterNameValue). Savybės, kurias galima stebėti siekiant apibūdinti dirvožemio profilį, kaip nustatyta IV priedo 3.3.12 punkte.

 Dirvožemio vietos parametro pavadinimas (SoilSiteParameterNameValue). Savybės, kurias galima stebėti siekiant apibūdinti dirvožemio vietą, kaip nustatyta IV priedo 3.3.13 punkte.

 ES oro kokybės nuorodos sudedamoji dalis (EU_AirQualityReferenceComponentValue). Pagal Sąjungos teisės aktus teikiamoms ataskaitoms svarbių reiškinių, susijusių su oro kokybe, apibrėžtys, kaip nustatyta IV priedo 13.2.1.1 punkte.

 WMO GRIB kodas ir 4.2 gairelių lentelė (GRIB_CodeTable4_2Value). Stebimų meteorologinių reiškinių apibrėžtys, kaip nustatyta IV priedo 13.2.1.2 punkte.

 BODC P01 parametro naudojimas (BODC_P01ParameterUsageValue). Stebimų okeanografinių reiškinių apibrėžtys, kaip nustatyta IV priedo 14.2.1.1 punkte.

7.3.3.2.   Statistinės funkcijos tipas (StatisticalFunctionTypeValue)

Statistinių funkcijų, pavyzdžiui, maksimumas, minimumas, vidurkis, kodų sąrašas

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės apima visas duomenų teikėjų apibrėžtas reikšmes.

7.4.    Specialieji stebėjimo duomenys

7.4.1.    Erdvinių objektų tipai

Rinkinyje „Specialieji stebėjimo duomenys“ yra šie erdvinio objekto tipai:

 Tinklelio stebėjimo duomenys

 Tinklelio serijos stebėjimo duomenys

 Taško stebėjimo duomenys

 Taško stebėjimo duomenų rinkinys

 Daugelio taškų stebėjimo duomenys

 Taško laiko serijos stebėjimo duomenys

 Profilio stebėjimo duomenys

 Trajektorijos stebėjimo duomenys.

7.4.1.1.   Tinklelio stebėjimo duomenys (GridObservation)

Stebėjimo duomenys, kuriais atvaizduotas laukas su tinkleliu tam tikru laiko momentu

Šis tipas yra tipo SamplingCoverageObservation potipis.

featureOfInterest yra SF_SamplingSolid arba SF_SamplingSurface.

phenomenonTime yra TM_Instant.

result yra RectifiedGridCoverage arba RefererencableGridCoverage.

7.4.1.2.   Tinklelio serijos stebėjimo duomenys (GridSeriesObservation)

Stebėjimo duomenys, kuriais atvaizduojamas kintantis laukas su tinkleliu tam tikra laiko momentų seka.

Šis tipas yra tipo SamplingCoverageObservation potipis.

featureOfInterest yra SF_SamplingSolid.

phenomenonTime yra TM_Period.

result yra RectifiedGridCoverage arba ReferenceableGridCoverage.

7.4.1.3.   Taško stebėjimo duomenys (PointObservation)

Stebėjimo duomenys – savybės matavimas tam tikru laiko momentu ir tam tikrame erdvės taške.

Šis tipas yra tipo SamplingCoverageObservation potipis.

featureOfInterest yra SF_SamplingPoint.

phenomenonTime yra TM_Instant.

7.4.1.4.   Taško stebėjimo duomenų rinkinys (PointObservationCollection)

Taško stebėjimo duomenų rinkinys.

Šis tipas yra tipo ObservationSet potipis.

Kiekvienas narys yra PointObservation.

7.4.1.5.   Daugelio taškų stebėjimo duomenys (MultiPointObservation)

Stebėjimo duomenys – tiksliai tuo pačiu metu tačiau skirtingose vietose atlikto matavimo rezultatų rinkinys.

Šis tipas yra tipo SamplingCoverageObservation potipis.

featureOfInterest yra SF_SamplingCurve, SF_SamplingSurface arba SF_SamplingSolid.

phenomenonTime yra TM_Instant.

result yra MultiPointCoverage.

7.4.1.6.   Taško laiko serijos stebėjimo duomenys (PointTimeSeriesObservation)

Stebėjimo duomenys – savybės fiksuotoje erdvės vietoje matavimo, atlikto tam tikrame taške, laiko serijos rezultatai.

Šis tipas yra tipo SamplingCoverageObservation potipis.

featureOfInterest yra SF_SamplingPoint.

phenomenonTime yra TM_Period.

result yra Timeseries.

7.4.1.7.   Profilio stebėjimo duomenys (ProfileObservation)

Stebėjimo duomenys – savybės matavimas išilgai vertikaliojo erdvės profilio tam tikru laiko momentu.

Šis tipas yra tipo SamplingCoverageObservation potipis.

featureOfInterest yra SF_SamplingCurve.

phenomenonTime yra TM_Instant.

result yra ReferenceableGridCoverage arba RectifiedGridCoverage.

Erdvinė rezultato reikšmių sritis turi vieną vertikalią ašį.

7.4.1.8.   Trajektorijos stebėjimo duomenys (TrajectoryObservation)

Stebėjimo duomenys – savybės matavimas išilgai vingiuotos laiko ir erdvės kreivės.

Šis tipas yra tipo SamplingCoverageObservation potipis.

phenomenonTime yra TM_Period.

result yra Timeseries.

Kiekvienas result taškas yra TimeLocationValueTriple.

featureOfInterest yra SF_Sampling Curve.

7.4.2.    Duomenų tipai

7.4.2.1.   Laiko, vietos, reikšmės tripletas (TimeLocationValueTriple)

Trijų dalių – laiko, vietos ir reikšmės (matavimo) – rinkinys. Pavyzdžiui, tam tikrame taške išilgai trajektorijos.

Šis tipas yra tipo TimeValuePair potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

location

Geografinė vietovė, kurioje galioja reikšmė

GM_Position

 

7.5.    Stebėjimo duomenų reikalavimai

Jei duomenims gauti naudojamas tipas OM_Observation arba bet kuris jo potipis, taikomi šie reikalavimai:

(1) tipas Process naudojamas nurodyti, kokia procedūra naudojama tam tikrame OM_Observation;

(2) jei iš OM_Observation daroma nuoroda į EnvironmentalMonitoringFacility, pateikiamas požymis Parametre, kurio požymis Name yra relatedMonitoringFeature ir kurio požymio Value tipas yra AbstractMonitoringFeature;

(3) visam rezultatui OM_Observation arba jo daliai naudojamai koduotei yra tinkama vieša programų sąsaja (API) koduotoms rinkmenoms skaityti. Naudojant API galima parodyti informaciją, kurios reikia erdviniams INSPIRE objektams realizuoti;

(4) jei objekto OM_Observation savybė Procedure turi požymį processParameter, jo reikšmė (pavadinimas) įtraukiama į objekto OM_Observation požymį Parameter.

8.   VEIKLOS KOMPLEKSO MODELIS

INSPIRE veiklos komplekso modelyje yra paketas „Veiklos kompleksas“ (Activity Complex).

8.1.    Veiklos kompleksas

8.1.1.    Erdvinių objektų tipai

Rinkinyje „Veiklos kompleksas“ yra erdvinių objektų tipas „Veiklos kompleksas“.

8.1.1.1.   Veiklos kompleksas (ActivityComplex)

Techniniu ir ūkio atžvilgiais atskiras vienetas, kurio administracinį valdymą vykdo juridinis asmuo (naudotojas) ir kuris aprėpia veiklos rūšis, išvardytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1893/2006 ( 6 ) nustatytame Eurostato statistiniame ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje NACE. Veiklos kompleksas turi aprėpti visą tos pačios arba skirtingų geografinių vietovių sritį, kurią valdo tas pats naudotojas, įskaitant visą infrastruktūrą, įrangą ir medžiagas.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

inspireId

Erdvinio objekto išorinis identifikatorius

Identifier

 

thematicId

Veiklos komplekso teminis identifikatorius

ThematicIdentifier

 

geometry

Veiklos komplekso aprėpčiai arba padėčiai apibrėžti taikoma geometrija

GM_Object

 

function

Veiklos komplekso vykdoma veikla. Funkcija aprašoma veikla ir gali būti papildyta informacija apie sąnaudas ir iš jos gautus rezultatus.

Function

 

name

Aprašomasis veiklos komplekso pavadinimas

CharacterString

voidable

validFrom

Laikas, nuo kada veiklos kompleksas egzistuoja realiajame pasaulyje

DateTime

voidable

validTo

Laikas, nuo kada veiklos kompleksas neegzistuoja realiajame pasaulyje

DateTime

voidable

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo jame data ir laikas

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos panaikinimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

voidable

8.1.2.    Duomenų tipai

8.1.2.1.   Funkcija (Function)

Kažko, kas išreikšta veikla ir pasirinktinai įvesties bei išvesties parametrais, funkcijaPožymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

activity

Pelno siekiančio arba nesiekiančio viešojo arba privačiojo ūkio vieneto vykdomo pavienio proceso arba organizuoto techniškai susijusių tokių procesų rinkinio kategorizuojamasis aprašymas

EconomicActivityValue

 

input

Techniniam arba ūkio vienetui, atsižvelgiant į jo funkciją, tiekiama klasifikuotoji arba registruotoji medžiaga

InputOutputValue

voidable

output

Iš techninio arba ūkio vieneto, atsižvelgiant į jo funkciją, gaunama klasifikuotoji arba registruotoji medžiaga

InputOutputValue

voidable

description

Išsamesnis funkcijos aprašymas

PT_FreeText

voidable

8.1.2.2.   Pajėgumas (Capacity)

Faktinės arba potencialios galimybės vykdyti veiklą kiekybinė išraiška, kuri paprastai nekinta, nekinta dažnai arba nekinta labai žymiai.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

activity

Pelno siekiančio arba nesiekiančio viešojo arba privačiojo ūkio vieneto vykdomo pavienio proceso arba organizuoto techniškai susijusių tokių procesų rinkinio kategorizuojamasis aprašymas

EconomicActivityValue

 

input

Išmatuojama informacija apie techniniam arba ūkio vienetui, atsižvelgiant į jo funkciją, tiekiamą klasifikuotąją arba registruotąją medžiagą

InputOutputAmount

 

output

Išmatuojama informacija apie iš techninio arba ūkio vieneto, atsižvelgiant į jo funkciją, gaunamą klasifikuotąją arba registruotąją medžiagą

InputOutputAmount

 

time

Trukmė, su kuria susijęs nurodytas pajėgumas, pavyzdžiui, jei pajėgumas metinis, vieneri metai

TM_Duration

 

description

Pajėgumo aprašymas

PT_FreeText

voidable

8.1.2.3.   Sąnaudų ir rezultato kiekis (InputOutputAmount)

Techniniam arba ūkio vienetui tiekiamos arba iš jo gaunamos klasifikuotosios arba registruotosios medžiagos tipas ir, jei yra, išmatuojamas kiekisPožymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

inputOutput

Techniniam arba ūkio vienetui, atsižvelgiant į jo funkciją, tiekiama arba iš jo gaunama klasifikuotoji arba registruotoji medžiaga

InputOutputValue

 

amount

Techniniam arba ūkio vienetui tiekiamos arba iš jo gaunamos klasifikuotosios arba registruotosios medžiagos kiekis, pavyzdžiui, tūris arba masė

Measure

voidable

8.1.2.4.   Leidimas (Permission)

Oficialus sprendimas (oficialaus sutikimas), kuriuo įgaliojimas naudoti visą veiklos kompleksą arba jo dalį duodamas nustačius tam tikras sąlygas siekiant užtikrinti, kad toje pačioje teritorijoje to paties naudotojo įrenginiai arba įrenginių dalys atitiktų kompetentingos institucijos nustatytus reikalavimus. Leidimas gali apimti vieną arba daugiau funkcijų, ir juo gali būti nustatomi pajėgumo parametrai. Priklausomai nuo taikymo srities terminas galėtų būti vartojamas kitų rūšių sertifikatams arba specialaus taikymo dokumentams, pavyzdžiui, ISO, EMAS, nacionaliniams kokybės standartams ir t. t.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

id

Leidimo identifikavimo nuoroda

ThematicIdentifier

 

relatedParty

Su veiklos kompleksui išduotu leidimu susijusios šalys gali turėti daug įvairių funkcijų, be kitų dalykų, jos gali būti kompetentingos institucijos arba įmonės

RelatedParty

voidable

decisionDate

Laiko nuoroda, kuria papildoma leidimo apibrėžtis

DateTime

voidable

dateFrom

Diena, nuo kurios taikomas ir galioja leidimas

DateTime

voidable

dateTo

Diena, iki kurios taikomas ir galioja leidimas

DateTime

voidable

description

Leidimo aprašymas

PT_FreeText

voidable

permittedFunction

Funkcija (-os), kuriai (-ioms) duotas leidimas

Function

voidable

permittedCapacity

Leidimu nustatyti didžiausi veiklos sąnaudų ir (arba) rezultatų kiekiai

Capacity

voidable

8.1.2.5.   Veiklos komplekso aprašymas (ActivityComplexDescription)

Papildoma informacija apie veiklos kompleksą, įskaitant jo aprašymą, adresą, duomenis ryšiams ir susijusias šalisSusiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

description

Papildoma „Veiklos komplekso“ apibrėžtis ir jo požymiai

PT_FreeText

voidable

address

Veiklos komplekso adresas, t. y. adresas, kuriuo vykdoma veikla

AddressRepresentation

voidable

contact

Veiklos komplekso informacija ryšiams

Contact

voidable

relatedParty

Informacija apie šalis, susijusias su veiklos kompleksu. Čia pateikiama informacija apie daug įvairių funkcijų, pavyzdžiui, apie savininkus arba kompetentingas institucijas

RelatedParty

voidable

8.1.3.    Kodų sąrašai

8.1.3.1.   Ekonominė veikla (EconomicActivityValue)

Ekonominės veiklos klasifikavimas

Prie šio kodų sąrašo leistinų reikšmių priskiriamos toliau pateiktų, taip pat duomenų teikėjų nurodytų kitų kodų sąrašų reikšmės:

 ES ekonominės veiklos klasifikatorius (EconomicActivityNACEValue), ekonominės veiklos rūšys pagal Eurostato statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1893/2006 ( 7 ).

 ES atliekų statistikos ekonominės veiklos klasifikatorius (EconomicActivityWasteStatisticsValue), ekonominės veiklos klasifikavimas pagal Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 ( 8 ) I priedo 8 skyrių.

 ES atliekų naudojimo ir šalinimo klasifikatorius (WasteRecoveryDisposalValue), atliekų naudojimo ir šalinimo veiklos klasifikavimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB ( 9 ) I ir II priedus.

8.1.3.2.   Sąnaudos ir rezultatas (InputOutputValue)

Sąnaudų ir rezultato klasifikavimas

Prie šio kodų sąrašo leistinų reikšmių priskiriamos toliau pateiktų, taip pat duomenų teikėjų nurodytų kitų kodų sąrašų reikšmės:

 ES produktų klasifikatorius (ProductCPAValue), ekonominės veiklos produktų klasifikavimas pagal veiklos rūšis, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 451/2008 ( 10 ).

 ES atliekų klasifikatorius (WasteValue), atliekų klasifikavimas pagal Sprendimą 2000/532/EB ( 11 ).

8.2.    Veiklos kompleksų reikalavimai

Jei duomenų teikėjas naudoja duomenų tipo ActivityComplex potipį tam, kad pateiktų duomenis apie statusą, fizinį pajėgumą, leidimus ir (arba) papildomą informaciją, naudojami į paketą Activity Complex įtraukti atitinkami kodų sąrašai ir duomenų tipai (ConditionOfFacilityValue, Capacity, Permission, ActivityComplexDescription).

▼B
II PRIEDAS

DIREKTYVOS 2007/2/EB I PRIEDE IŠVARDYTOMS ERDVINIŲ DUOMENŲ TEMOMS KELIAMI REIKALAVIMAI

1.   KOORDINAČIŲ ATSKAITOS SISTEMOS

1.1.    Apibrėžtys

Be 2 straipsnyje nustatytų apibrėžčių, taikomos šios apibrėžtys:

nulinė atskaita – parametras ar parametrų rinkinys, apibūdinantis koordinačių sistemos pradžios vietą, mastelį ir orientavimą, kaip apibrėžta standarte EN ISO 19111;

geodezinė atskaita – nulinė atskaita, apibūdinanti koordinačių sistemos santykį su Žeme, kaip apibrėžta standarte EN ISO 19111;

koordinačių sistema – matematinių taisyklių, kaip taškams turi būti priskirtos koordinatės, sąvadas, kaip apibrėžta standarte EN ISO 19111;

koordinačių atskaitos sistema – koordinačių sistema, susijusi su realiuoju pasauliu per nulinę atskaitą, kaip apibrėžta standarte EN ISO 19111. Ši apibrėžtis apima koordinačių sistemas, pagrįstas geodezinėmis arba Dekarto koordinatėmis, ir koordinačių sistemas, pagrįstas žemėlapių projekcijomis;

žemėlapio projekcija – vienreikšmiu sąryšiu pagrįstas koordinačių pakeitimas iš geodezinės koordinačių sistemos į plokštumą, remiantis ta pačia nuline atskaita, kaip apibrėžta standarte EN ISO 19111;

sudėtinė koordinačių atskaitos sistema – koordinačių atskaitos sistema, kurioje padėčiai apibūdinti naudojamos dvi kitos nepriklausomos koordinačių atskaitos sistemos – viena horizontaliajam komponentui, o kita – vertikaliajam komponentui, kaip apibrėžta standarte EN ISO 19111;

geodezinė koordinačių sistema – koordinačių sistema, kurioje padėtis nurodoma geodezine platuma, geodezine ilguma ir (trimatės pateikties atveju) elipsoidiniu aukščiu, kaip apibrėžta standarte EN ISO 19111;

▼M2

vidutinis jūros lygis (Mean Sea Level, MSL) – vidutinis jūros paviršiaus lygis per 19 metų visais potvynio etapais prie potvynių matavimo stoties, paprastai apskaičiuojamas pagal valandinius lygio matavimo rodmenis, gautus fiksuotame iš anksto nustatytame atskaitos lygyje (matavimo stoties grafiko nulis);

žemiausias astronominis potvynis (Lowest Astronomical Tide, LAT) – žemiausias potvynio lygis, kurį galima prognozuoti pagal vidutines meteorologines sąlygas ir pagal bet kokį astronominių sąlygų derinį.

▼B

1.2.    Trimačių ir dvimačių koordinačių atskaitos sistemų atskaitos duomenys

Trimačių ir dvimačių koordinačių atskaitos sistemų ir sudėtinių koordinačių atskaitos sistemų, naudojamų erdvinių duomenų rinkinių pateikčiai, horizontaliojo komponento nulinė atskaita Europos koordinačių sistemos (ETRS89) geografinėje taikymo srityje esančiose vietovėse turi būti tos sistemos nulinė atskaita, o vietovėse, kurios nepatenka į ETRS89 geografinę taikymo sritį, – Tarptautinės žemės koordinačių sistemos (angl. ITRS) arba kitų su ITRS derančių geodezinių koordinačių atskaitos sistemų nulinė atskaita. Derėjimas su ITRS reiškia, kad sistemos apibrėžtis pagrįsta ITRS apibrėžtimi ir abiejų sistemų santykis tinkamai patvirtintas dokumentais, kaip apibrėžta standarte EN ISO 19111.

1.3.    Koordinačių atskaitos sistemos

Erdvinių duomenų rinkiniai turi būti pateikiami pasitelkiant bent vieną iš 1.3.1, 1.3.2 ir 1.3.3 skirsniuose nurodytų koordinačių atskaitos sistemų, nebent galiotų kuri nors iš 1.3.4 skirsnyje nurodytų sąlygų.

1.3.1.    Trimatės koordinačių atskaitos sistemos

 Trimatės Dekarto koordinatės, kurios pagrįstos 1.2 punkte nurodyta nuline atskaita ir kurioms taikomi 1980 m. geodezinės atskaitos sistemos (angl. GRS80) elipsoido parametrai.

 Trimatės geodezinės koordinatės (platuma, ilguma ir elipsoidinis aukštis), kurios pagrįstos 1.2 punkte nurodyta nuline atskaita ir kurioms taikomi GRS80 elipsoido parametrai.

1.3.2.    Dvimatės koordinačių atskaitos sistemos

 Dvimatės geodezinės koordinatės (platuma ir ilguma), kurios pagrįstos 1.2 punkte nurodyta nuline atskaita ir kurioms taikomi GRS80 elipsoido parametrai.

 Plokštuminės koordinatės taikant ETRS89 lygiaplotę azimutinę Lamberto koordinačių atskaitos sistemą.

 Plokštuminės koordinatės taikant ETRS89 konforminę kūginę Lamberto koordinačių atskaitos sistemą.

 Plokštuminės koordinatės taikant ETRS89 skersinę Merkatoriaus koordinačių atskaitos sistemą.

1.3.3.    Sudėtinės koordinačių atskaitos sistemos

1. Sudėtinės koordinačių atskaitos sistemos horizontaliajam komponentui turi būti taikoma viena iš 1.3.2 skirsnyje nurodytų koordinačių atskaitos sistemų.

2. Vertikaliajam komponentui turi būti taikoma viena iš šių koordinačių atskaitos sistemų:

 Ant žemės esančio vertikaliojo komponento atveju gravitaciniams aukščiams išreikšti turi būti taikoma Europos aukščių atskaitos sistema (angl. EVRS), jeigu komponentas yra tos sistemos geografinėje taikymo srityje. Vietovėse, kurios nepatenka į EVRS taikymo sritį, gravitaciniams aukščiams išreikšti turi būti taikomos kitos su Žemės gravitaciniu lauku susijusios aukščio atskaitos sistemos.

▼M2

 Laisvosios atmosferos vertikaliojo komponento atveju naudojamas barometrinis slėgis, konvertuotas į aukštį taikant standartą ISO 2533:1975 „Standartinė atmosfera“, arba naudojamos linijinės ar parametrinės atskaitos sistemos. Jei naudojamos kitos parametrinės atskaitos sistemos, jos aprašomos prieinamame šaltinyje taikant EN ISO 19111-2:2012.

▼M2

 Jūros zonų, kurių potvynio ir atoslūgio lygių skirtumas (potvynio vandens lygis) reikšmingas, vertikaliojo komponento atveju atskaitos paviršiui naudojamas žemiausias astronominis potvynis (LAT).

 Jūros zonų, kurių potvynio ir atoslūgio lygių skirtumas nereikšmingas, taip pat atvirų vandenynų ir faktiškai vandenų, kurių gylis didesnis kaip 200 metrų, vertikaliojo komponento atveju atskaitos paviršiui naudojamas vidutinis jūros lygis (MSL) arba gerai apibrėžtas atskaitos lygis, artimas MSL.

▼B

1.3.4.    Kitos koordinačių atskaitos sistemos

Kitokios nei išvardyta 1.3.1, 1.3.2 ar 1.3.3 punktuose koordinačių atskaitos sistemos gali būti taikomos šiais išimtiniais atvejais:

1. šiame priede konkrečioms erdvinių duomenų temoms gali būti nurodytos kitos koordinačių atskaitos sistemos;

2. ne Europos žemyne esantiems regionams tinkamas koordinačių atskaitos sistemas gali apibrėžti valstybės narės.

Geodeziniai kodai ir parametrai, reikalingi šioms koordinačių atskaitos sistemoms apibūdinti ir sudaryti galimybę atlikti konvertavimo bei transformavimo operacijas, turi būti patvirtinti dokumentais ir turi būti nustatytas identifikatorius, kaip apibrėžta standartuose EN ISO 19111 ir ISO 19127.

1.4.    Peržiūros tinklo paslaugoje naudojamos koordinačių atskaitos sistemos

Erdvinių duomenų rinkinių pateikčiai taikant peržiūros tinklo paslaugą, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 976/2009, turi būti galima naudotis koordinačių atskaitos sistemomis, skirtomis bent dvimatėms geodezinėms koordinatėms (platumai, ilgumai).

1.5.    Koordinačių atskaitos sistemos identifikatoriai

1. Koordinačių atskaitos sistemų parametrai ir identifikatoriai turi būti tvarkomi viename ar keliuose bendruosiuose koordinačių atskaitos sistemų registruose.

2. Nuorodai į šiame skirsnyje išvardytas koordinačių atskaitos sistemas pateikti turi būti naudojami tik bendrajame registre nustatyti identifikatoriai.

2.   GEOGRAFINIO TINKLELIO SISTEMOS

2.1.    Apibrėžtys

Be 2 straipsnyje nustatytų apibrėžčių, taikomos šios apibrėžtys:

tinklelis – tinklas, sudarytas iš dviejų ar daugiau kreivių rinkinių, kurio kiekvieno rinkinio kreivės algoritmiškai kertasi su kitų rinkinių kreivėmis;

tinklelio gardelė – tinklelio kreivių apibrėžta gardelė;

tinklelio taškas – taškas dviejų ar daugiau kreivių sankirtos tinklelyje vietoje.

2.2.    Tinkleliai

▼M2

Kad rasterizuoti duomenys būtų pateikti INSPIRE, orientavimo geografinėje erdvėje sistemai naudojamas bet kuris iš 2.2.1 ir 2.2.2 skirsniuose apibrėžtų tinklelių su nekintamomis ir vienareikšmiškai apibrėžtomis padėtimis, nebent galiotų kuri nors iš šių sąlygų:

(1) Kiti tinkleliai konkrečioms erdvinių duomenų temoms gali būti nurodyti II–IV prieduose. Tokiu atveju keičiantis duomenimis ir taikant tokį konkrečiai temai skirtą tinklelį turi būti naudojami standartai, kuriuose tinklelio apibrėžtis pateikiama kartu su duomenimis arba susieta nuoroda;

(2) susiejimui su tinkleliu nekontinentiniuose Europos regionuose valstybės narės gali apibrėžti savo tinklelį, kuris būtų pagrįstas su ITRS ir su lygiaplote azimutine Lamberto projekcija derančia geodezine koordinačių atskaitos sistema, ir būtų laikomasi tokių pat principų, kokie nustatyti 2.2.1 skirsnyje nurodytam tinkleliui. Tokiu atveju turi būti sukurtas koordinačių atskaitos sistemos identifikatorius.

▼B

2.2.1.    ►M2  Lygiaplotis tinklelis  ◄

▼M2 —————

▼B

Tinklelis pagrįstas ETRS89 lygiaplote azimutine Lamberto (angl. ETRS89-LAEA) koordinačių atskaitos sistema; projekcijos centras yra taške 52° N, 10° E, ilgumos poslinkis: x0 = 4 321 000 m, platumos poslinkis: y0 = 3 210 000 m.

Tinklelio pradžia sutampa su ETRS89-LAEA koordinačių atskaitos sistemos santykiniu atskaitos tašku (x=0, y=0).

ETRS89-LAEA pagrįstų tinklelių tinklelio taškai turi sutapti su šiame skirsnyje apibrėžto tinklelio taškais.

Tinklelis yra hierarchinis; skiriamosios gebos yra 1, 10, 100, 1 000 , 1 000 ir 100 000 m.

Tinklelio orientacija yra pietūs-šiaurė, vakarai-rytai.

Tinklelis žymimas kaip „Grid_ETRS89-LAEA“. Atskiram skiriamosios gebos lygiui nustatyti pridedamas gardelės dydis metrais.

▼M2 —————

▼B

Siekiant užtikrinti vienareikšmišką pririšimą ir tinklelio gardelės identifikavimą, turi būti naudojamas gardelės kodas, kurį sudaro gardelės dydžio reikšmė ir jos apatinio kairiojo kampo koordinatės ETRS89-LAEA sistemoje. Gardelės dydis turi būti nurodytas metrais („m“), jeigu gardelės dydis neviršija 100 m, arba kilometrais („km“), jeigu gardelės dydis sudaro arba viršija 1 000 m. Šiaurės-pietų ir rytų-vakarų koordinačių reikšmės turi būti padalytos iš 10n, kur n – tai nulių skaičius gardelės dydžio reikšmės dešinėje.

▼M2

2.2.2.    Į zonas suskirstytas geografinis tinklelis

1. Jei rasterizuoti duomenys pateikiami naudojant geodezines koordinates, kaip nurodyta šio priedo 1.3 skirsnyje, šiame skirsnyje apibrėžtas kintamos skiriamosios gebos tinklelis gali būti naudojamas kaip orientavimo geografinėje erdvėje sistema.

2. Skiriamosios gebos lygiai apibrėžti 1 lentelėje.

3. Tinklelis grindžiamas geodezine koordinačių atskaitos sistema ETRS89-GRS80.

4. Tinklelio pradžia sutampa su pusiaujo ir Grinvičo dienovidinio sankirtos tašku (GRS80 platuma φ=0; GRS80 ilguma λ=0).

5. Tinklelio orientacija yra pietūs-šiaurė, vakarai-rytai pagal elipsoido GRS80 dienovidinių ir lygiagrečių tinklą.

6. susiejimui su tinkleliu nekontinentiniuose Europos regionuose duomenų teikėjai gali apibrėžti savo tinklelį, kuris būtų pagrįstas su ITRS derančia geodezine koordinačių atskaitos sistema, ir būtų laikomasi tokių pačių principų, kokie nustatyti Europos tinkleliui Grid_ETRS89-GRS80zn. Tokiu atveju turi būti sukurtas koordinačių atskaitos sistemos identifikatorius ir atitinkamas tinklelio identifikatorius.

7. Šis tinklelis padalijamas į zonas. Tinklelio pietų-šiaurės skiriamoji geba yra vienodo kampinio intervalo. Tinklelio vakarų-rytų skiriamoji geba gaunama kampinį intervalą padauginus iš 1 lentelėje nustatyto zonos daugiklio.

8. Tinklelio pavadinimas – Grid_ETRS89-GRS80zn_res, čia n – zonos numeris, res – gardelės dydis kampiniuose vienetuose, kaip nustatyta 1 lentelėje.1  lentelė.

Bendrasis tinklelis Grid_ETRS89-GRS80. Kiekvienos zonos platumos intervalas (skiriamosios gebos lygis) ir ilgumos intervalas

Skiriamosios gebos lygiai

PLATUMOS INTERVALAS

(Lanko sekundės)

ILGUMOS INTERVALAS (Lanko sekundės)

Gardelės dydis

1 zona

(Platuma 0°–50°)

2 zona

(Platuma 50°–70°)

3 zona

(Platuma 70°–75°)

4 zona

(Platuma 75°–80°)

5 zona

(Platuma 80°–90°)

0 LYGIS

3 600

3 600

7 200

10 800

14 400

21 600

1 D

1 LYGIS

3 000

3 000

6 000

9 000

12 000

18 000

50 M

2 LYGIS

1 800

1 800

3 600

5 400

7 200

10 800

30 M

3 LYGIS

1 200

1 200

2 400

3 600

4 800

7 200

20 M

4 LYGIS

600

600

1 200

1 800

2 400

3 600

10 M

5 LYGIS

300

300

600

900

1 200

1 800

5 M

6 LYGIS

120

120

240

360

480

720

2 M

7 LYGIS

60

60

120

180

240

360

1 M

8 LYGIS

30

30

60

90

120

180

30 S

9 LYGIS

15

15

30

45

60

90

15 S

10 LYGIS

5

5

10

15

20

30

5 S

11 LYGIS

3

3

6

9

12

18

3 S

12 LYGIS

1,5

1,5

3

4,5

6

9

1 500 MS

13 LYGIS

1

1

2

3

4

6

1 000 MS

14 LYGIS

0,75

0,75

1,5

2,25

3

4,5

750 MS

15 LYGIS

0,5

0,5

1

1,5

2

3

500 MS

16 LYGIS

0,3

0,3

0,6

0,9

1,2

1,8

300 MS

17 LYGIS

0,15

0,15

0,3

0,45

0,6

0,9

150 MS

18 LYGIS

0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

100 MS

19 LYGIS

0,075

0,075

0,15

0,225

0,3

0,45

75 MS

20 LYGIS

0,03

0,03

0,06

0,09

0,12

0,18

30 MS

21 LYGIS

0,015

0,015

0,03

0,045

0,06

0,09

15 MS

22 LYGIS

0,01

0,01

0,02

0,03

0,04

0,06

10 MS

23 LYGIS

0,0075

0,0075

0,015

0,0225

0,03

0,045

7 500 MMS

24 LYGIS

0,003

0,003

0,006

0,009

0,012

0,018

3 000 MMS

DAUGIKLIS

1

2

3

4

6

▼B

3.   GEOGRAFINIAI PAVADINIMAI

3.1.    Erdvinių objektų tipai

Keitimuisi informacija apie duomenų rinkiniams, kurie susiję su erdvinių duomenų tema „Geografiniai pavadinimai“, priklausančius erdvinius objektus ir tiems erdviniams objektams klasifikuoti turi būti naudojami šie erdvinių objektų tipai:

 Pavadintoji vieta

3.1.1.    Pavadintoji vieta (NamedPlace)

Bet koks realiojo pasaulio vienetas, kuriam nurodyti vartojamas vienas ar keli tikriniai daiktavardžiai.Erdvinių objektų tipo NamedPlace požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

geometry

Geometrija, susijusi su pavadintąja vieta. Pagal šią duomenų specifikaciją geometrijos tipai neribojami.

GM_Object

 

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

leastDetailedViewingResolution

Skiriamoji geba, išreikšta kaip konkretaus orientacinio mastelio arba atstumo vietovėje reikšmės atvirkštinis dydis, kurį viršijant pavadintoji vieta ir su ja susijęs (-ę) pavadinimas (-ai) nebeturėtų būti atvaizduojami pagal bazinę peržiūros paslaugą.

MD_Resolution

Voidable

localType

Geografiniu (-iais) pavadinimu (-ais) pažymėto vieneto pobūdžio apibūdinimas, kaip apibrėžta duomenų teikėjo, pateiktas bent viena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

LocalisedCharacterString

Voidable

mostDetailedViewingResolution

Skiriamoji geba, išreikšta kaip konkretaus orientacinio mastelio arba atstumo vietovėje reikšmės atvirkštinis dydis, žemiau kurio pavadintoji vieta ir su ja susijęs (-ę) pavadinimas (-ai) nebeturėtų būti atvaizduojami pagal bazinę peržiūros paslaugą.

MD_Resolution

Voidable

name

Pavadintosios vietos vardas.

GeographicalName

 

relatedSpatialObject

Erdvinio objekto, žyminčio tą patį vienetą, bet pateikiamo kitose INSPIRE temose (jeigu yra), identifikatorius.

Identifier

Voidable

type

Geografiniu (-iais) pavadinimu (-ais) pažymėto vieneto pobūdžio apibūdinimas.

NamedPlaceTypeValue

Voidable

3.2.    Duomenų tipai

3.2.1.    Geografinis pavadinimas (GeographicalName)

Realiojo pasaulio vienetui taikomas tikrinis daiktavardis.Duomenų tipo GeographicalName požymiaI

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

grammaticalGender

Daiktavardžių klasės, atsispindinčios susijusių žodžių funkcionavime.

GrammaticalGenderValue

Voidable

grammaticalNumber

Gramatinė daiktavardžių kategorija, parodanti skaičiaus skirtumus.

GrammaticalNumberValue

Voidable

language

Vardo kalba, nurodyta triraidžiu kodu pagal standartą ISO 639-3 arba ISO 639-5.

CharacterString

Voidable

nameStatus

Kokybinė informacija, leidžianti nustatyti, kokį įvertinimą reikėtų skirti vardui atsižvelgiant į jo sunorminimą ir (arba) svarbą.

NameStatusValue

Voidable

nativeness

Informacija, leidžianti patvirtinti, ar vardas yra būtent tas, kuris yra (buvo) vartojamas vietovėje, kurioje yra erdvinis objektas, tuo momentu, kai vardas yra (buvo) vartotas.

NativenessValue

Voidable

pronunciation

Tinkamas, tikslus arba standartinis (standartinis atitinkamoje kalbinėje bendruomenėje) geografinio pavadinimo tarimas.

PronunciationOfName

Voidable

sourceOfName

Pirminis duomenų šaltinis, iš kurio geografinis pavadinimas paimtas ir integruotas į duomenų rinkinį, kuriame jis teikiamas (skelbiamas). Kai kurių pavadintųjų erdvinių objektų atveju tai ir vėl gali būti susiję su skelbiamu duomenų rinkiniu, jeigu nėra jokios kitos informacijos.

CharacterString

Voidable

Spelling

Tinkamas geografinio pavadinimo rašymo būdas.

SpellingOfName

 

3.2.2.    Vardo tarimas (PronunciationOfName)

Tinkamas, tikslus arba standartinis (standartinis atitinkamoje kalbinėje bendruomenėje) vardo tarimas.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

pronunciationIPA

Tinkamas, tikslus arba standartinis (standartinis atitinkamoje kalbinėje bendruomenėje) vardo tarimas pagal tarptautinę fonetinę abėcėlę (International Phonetic Alphabet, IPA).

CharacterString

Voidable

pronunciationSoundLink

Tinkamas, tikslus arba standartinis (standartinis atitinkamoje kalbinėje bendruomenėje) vardo tarimas, išreikštas sąsaja su kuria nors garso rinkmena.

URI

Voidable

Bent vieno iš dviejų požymių pronunciationSoundLink ir pronunciationIPA – reikšmė neturi būti laisvai pasirenkama (void).

3.2.3.    Vardo rašyba (SpellingOfName)

Tinkamas vardo rašymo būdas.Duomenų tipo SpellingOfName požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

script

Grafinių simbolių rinkinys (pvz., abėcėlė), naudojama vardo rašyboje, jei taikoma, išreikštas keturraidžiais kodais, apibrėžtais standarte ISO 15924.

CharacterString

Voidable

text

Vardo rašymo būdas.

CharacterString

 

transliterationScheme

Vardams perrašyti pagal įvairias rašto sistemas taikomas metodas.

CharacterString

Voidable

3.3.    Kodų sąrašai

3.3.1.    Gramatinė giminė (GrammaticalGenderValue)

Geografinio pavadinimo gramatinė giminė.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ GrammaticalGenderValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

common

Bendroji gramatinė giminė (vyriškosios ir moteriškosios samplaika).

feminine

Moteriškoji gramatinė giminė.

masculine

Vyriškoji gramatinė giminė.

neuter

Neutralioji gramatinė giminė.

▼B

3.3.2.    Gramatinis skaičius (GrammaticalNumberValue)

Geografinio pavadinimo gramatinis skaičius.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ GrammaticalNumberValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

dual

Dviskaita.

plural

Daugiskaita.

singular

Vienaskaita.

▼B

3.3.3.    Vardo statusas (NameStatusValue)

Geografinio pavadinimo statusas, t. y. informacija, leidžianti nustatyti, kokį įvertinimą reikėtų skirti vardui atsižvelgiant į jo sunorminimą ir (arba) svarbą.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ NameStatusValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

historical

Nebenaudojamas istorinis pavadinimas.

official

Šiuo metu naudojamas ir oficialiai patvirtintas arba teisės aktais įteisintas pavadinimas.

other

Naudojamas, bet neoficialus ir nepatvirtintas pavadinimas.

standardised

Šiuo metu naudojamas ir pripažintas arba rekomenduojamas patariamąją funkciją atliekančios ir (arba) sprendimo teisę toponimikos srityje turinčios institucijos.

▼B

3.3.4.    Pavadintosios vietos tipas (NamedPlaceTypeValue)

Pavadintosios vietos tipas.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ NamedPlaceTypeValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

administrativeUnit

Administraciniai vienetai, skiriantys sritis, kuriose valstybės narės turi ir (arba) naudojasi vietinio, regioninio ar nacionalinio valdymo jurisdikcijos teisėmis, atskirti administracinėmis sienomis.

building

Geografinė pastatų vieta.

hydrography

Hidrografiniai elementai, įskaitant jūrines sritis ir visus kitus vandens telkinius ir su jais susijusius objektus, įskaitant upių baseinus ir pobaseinius.

landcover

Fizinė ir biologinė žemės paviršiaus danga, įskaitant dirbtinius paviršius, žemės ūkio sritis, miškus, (pusiau) gamtines sritis, pelkes.

landform

Geomorfologinis vietovės darinys.

other

Erdvinis objektas, neįtrauktas į kitus kodų sąrašo tipus.

populatedPlace

Žmonių gyvenama vieta.

protectedSite

Sritis, pažymėta arba valdoma pagal tarptautinius, Bendrijos ir valstybių narių teisės aktus, siekiant konkrečių gamtosauginių tikslų.

transportNetwork

Kelių, geležinkelio, oro, vandens ir lyninio transporto tinklai ir su jais susijusi infrastruktūra. Apima ir skirtingų tinklų sąsajas.

▼B

3.3.5.    Vietiškumas (NativenessValue)

Geografinio pavadinimo vietiškumas.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ NativenessValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

endonym

Geografinio darinio pavadinimas oficialiąja arba paplitusia kalba toje teritorijoje, kurioje tas darinys yra.

exonym

Geografinio darinio pavadinimas tam tikra kalba, paplitusia ne toje teritorijoje, kurioje tas darinys yra, ir besiskiriantis savo forma nuo atitinkamo endonimo (endonimų), vartojamų teritorijoje, kurioje tas darinys yra.

▼B

3.4.    Duomenų sluoksniaiErdvinių duomenų temos „Geografiniai pavadinimai“ duomenų sluoksnis

Sluoksnio vardas

Sluoksnio pavadinimas

Erdvinių objektų tipas

GN.GeographicalNames

Geografiniai pavadinimai

NamedPlace

▼M2

4.   ADMINISTRACINIAI VIENETAI (ADMINISTRATIVE UNITS)

4.1.    Erdvinių duomenų temos „Administraciniai vienetai“ struktūra

Erdvinių duomenų temos „Administraciniai vienetai“ tipai susisteminti šiuose paketuose:

 Administraciniai vienetai (Administrative Units)

 Jūriniai vienetai (Maritime Units)

4.2.    Administraciniai vienetai

4.2.1.    Erdvinių objektų tipai

Rinkinyje „Administraciniai vienetai“ yra šie erdvinių objektų tipai:

 Administracinė riba

 Administracinis vienetas

 Kondominiumas

4.2.1.1.   Administracinė riba (AdministrativeBoundary)

Skiriamoji linija tarp administracinių vienetųPožymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo jame data ir laikas

DateTime

voidable

country

Dviraidis šalies kodas pagal Europos Sąjungos leidinių biuro paskelbtą Tarpinstitucinį stiliaus vadovą

CountryCode

 

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos panaikinimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas

DateTime

voidable

geometry

Geometrinis ribos linijos vaizdas

GM_Curve

 

inspireId

Erdvinio objekto išorinis identifikatorius

Identifier

 

legalStatus

Šios administracinės ribos teisinis statusas

LegalStatusValue

voidable

nationalLevel

Visų gretimų administracinių vienetų, kurių dalis yra ši riba, hierarchijos lygmenys

AdministrativeHierarchyLevel

 

technicalStatus

Techninis administracinės ribos statusas

TechnicalStatusValue

voidableSusiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

admUnit

Šia administracine riba skiriami administraciniai vienetai

AdministrativeUnit

voidable

4.2.1.2.   Administracinis vienetas (AdministrativeUnit)

Vietos, regionų ir nacionalinės valdžios administracinis vienetas, kuris priklauso kurios nors valstybės narės jurisdikcijai ir (arba) kuriame ji vykdo jurisdikcijąPožymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo jame data ir laikas

DateTime

voidable

country

Dviraidis šalies kodas pagal Europos Sąjungos leidinių biuro paskelbtą Tarpinstitucinį stiliaus vadovą

CountryCode

 

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos panaikinimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas

DateTime

voidable

geometry

Šio administracinio vieneto užimamo erdvinio ploto geometrinis vaizdas

GM_MultiSurface

 

inspireId

Erdvinio objekto išorinis identifikatorius

Identifier

 

name

Oficialus nacionalinis administracinio vieneto geografinis pavadinimas, jei būtina, nurodytas keliomis kalbomis.

GeographicalName

 

nationalCode

Teminis identifikatorius, atitinkantis kiekvienoje šalyje apibrėžtus nacionalinius administracinius kodus

CharacterString

 

nationalLevel

Nacionalinės administracinės hierarchijos lygmuo, kuriame nustatytas administracinis vienetas

AdministrativeHierarchyLevel

 

nationalLevelName

Nacionalinės administracinės hierarchijos lygmens, kuriame nustatytas administracinis vienetas, pavadinimas

LocalisedCharacterString

voidable

residenceOfAuthority

Nacionalinės arba vietos administracijos centras

ResidenceOfAuthority

voidableSusiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

administeredBy

To paties nacionalinės administracinės hierarchijos lygmens administracinis vienetas, kuris administruoja šį administracinį vienetą

AdministrativeUnit

voidable

boundary

Administracinės ribos tarp šio administracinio vieneto ir visų gretimų jo vienetų

AdministrativeBoundary

voidable

coAdminister

To paties nacionalinės administracinės hierarchijos lygmens administracinis vienetas, kurį bendrai administruoja šis administracinis vienetas

AdministrativeUnit

voidable

condominium

Šio administracinio vieneto administruojamas kondominiumas

Condominium

voidable

lowerLevelUnit

Žemesnio nacionalinės administracijos hierarchijos lygmens nustatyti vienetai, kuriuos administruoja administracinis vienetas

AdministrativeUnit

voidable

upperLevelUnit

Vienetas, nustatytas aukštesniu nacionalinės administracinės hierarchijos lygmeniu nei tas, kuriuo administruoja šis administracinis vienetas

AdministrativeUnit

voidable

Susiejimo elementas Condominium taikomas tik administraciniams vienetams, kurių nationalLevel yra 1-o lygio (šalies lygmuo).

Nė vienas žemiausio lygmens vienetas negali būti susietas su žemesnio lygmens vienetais.

Nė vienas aukščiausio lygmens vienetas negali būti susietas su aukštesnio lygmens vienetais.

4.2.1.3.   Kondominiumas (Condominium)

Neatsižvelgiant į jokį nacionalinį administracinį teritorijos padalijimą nustatyta administracinė sritis, kurią administruoja dvi arba daugiau šaliųPožymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo jame data ir laikas

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos panaikinimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas

DateTime

voidable

geometry

Šio kondominiumo užimamo erdvinio ploto geometrinis vaizdas

GM_MultiSurface

 

inspireId

Erdvinio objekto išorinis identifikatorius

Identifier

 

name

Oficialus šio kondominiumo geografinis pavadinimas, jei būtina, nurodytas keliomis kalbomis

GeographicalName

voidableSusiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

admUnit

Kondominiumą administruojantis administracinis vienetas

AdministrativeUnit

voidable

4.2.2.    Duomenų tipai

4.2.2.1.   Valdžios institucijos buveinė (ResidenceOfAuthority)

Duomenų tipas, žymintis valdžios institucijos buveinės pavadinimą ir padėtįPožymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

geometry

Valdžios institucijos buveinės padėtis

GM_Point

voidable

name

Valdžios institucijos buveinės pavadinimas

GeographicalName

 

4.2.3.    Reikšmių aibės

4.2.3.1.   Teisinis statusas (LegalStatusValue)

Administracinių ribų teisinio statuso apibūdinimasReikšmė

Apibrėžtis

agreed

Kaimyninių administracinių vienetų suderinta riba su suderintais kraštais, kuri dabar yra pastovi

notAgreed

Geometriškai suderinta riba, kurios kaimyniniai administraciniai vienetai dar nesuderino ir kuri gali būti pakeista

4.2.3.2.   Techninis statusas (TechnicalStatusValue)

Administracinių ribų techninio statuso apibūdinimasReikšmė

Apibrėžtis

edgeMatched

Tokį pat koordinačių derinį turinčios kaimyninių administracinių vienetų ribos

notEdgeMatched

Kaimyninių administracinių vienetų ribos, neturinčios tokio pat koordinačių derinio

4.2.4.    Kodų sąrašai

4.2.4.1.   Administracinės hierarchijos lygmuo (AdministrativeHierarchyLevel)

Nacionalinės administracinės hierarchijos administravimo lygmenys. Šis kodų sąrašas parodo lygmenį hierarchinėje administracinių struktūrų piramidėje, kuri pagrįsta geometrine teritorijų visuma ir nebūtinai apibūdina susijusių administracinių valdžios institucijų pavaldumą.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

4.3.    Jūriniai vienetai

4.3.1.    Erdvinių objektų tipai

Rinkinyje „Jūriniai vienetai“ yra šie erdvinių objektų tipai:

 Bazinė linija

 Jūrinė riba

 Jūrinė zona

4.3.1.1.   Bazinė linija (Baseline)

Linija, pagal kurią matuojama išorinė teritorinės jūros riba ir kai kurios kitos išorinės ribosPožymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

inspireId

Erdvinio objekto išorinis identifikatorius

Identifier

 

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo jame data ir laikas

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos panaikinimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas

DateTime

voidableSusiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

segment

Bazinės linijos segmentas

BaselineSegment

 

4.3.1.2.   Jūrinė riba (MaritimeBoundary)

Linija, kuria vaizduojamas bet kuris jūrinės jurisdikcijos atskyrimo tipasPožymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

inspireId

Erdvinio objekto išorinis identifikatorius

Identifier

 

geometry

Geometrinis jūrinės ribos vaizdas

GM_Curve

 

country

Šalis, kuriai priklauso ši jūrinė riba

CountryCode

 

legalStatus

Šios jūrinės ribos teisinis statusas

LegalStatusValue

voidable

technicalStatus

Techninis jūrinės ribos statusas

TechnicalStatusValue

voidable

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo jame data ir laikas

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos panaikinimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas

DateTime

voidable

4.3.1.3.   Jūrinė zona (MaritimeZone)

Tarptautinėse sutartyse ir konvencijose nustatyta jūros juosta, kurioje pakrantės valstybė vykdo jurisdikcijąPožymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

inspireId

Erdvinio objekto išorinis identifikatorius

Identifier

 

geometry

Šio jūrinės zonos užimamo erdvinio ploto geometrinis vaizdas

GM_MultiSurface

 

zoneType

Jūrinės zonos tipas

MaritimeZoneTypeValue

 

country

Šalis, kuriai priklauso ši jūrinė zona

CountryCode

 

name

Jūrinės zonos pavadinimas (-ai)

GeographicalName

voidable

beginLifeSpanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo jame data ir laikas

DateTime

voidable

endLifepanVersion

Šios erdvinio objekto versijos panaikinimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas

DateTime

voidableSusiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

baseline

Bazinė linija arba bazinės linijos, pagal kurias brėžiama ši jūrinė zona

Baseline

voidable

boundary

Šios jūrinės zonos riba arba ribos

MaritimeBoundary

voidable

4.3.2.    Duomenų tipai

4.3.2.1.   Bazinės linijos segmentas (BaselineSegment)

Bazinės linijos segmentas, pagal kurį matuojama išorinė teritorinės jūros riba ir kai kurios kitos išorinės ribosPožymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

geometry

Geometrinis bazinės linijos segmento vaizdas

GM_Curve

 

segmentType

Šiam segmentui naudojamos bazinės linijos tipas

BaselineSegmentTypeValue

 

4.3.3.    Kodų sąrašai

4.3.3.1.   Bazinės linijos segmento tipas (BaselineSegmentTypeValue)

Bazinės linijos tipai, naudojami teritorinės jūros pločiui matuoti

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik išvardytosios toliau pateiktoje lentelėje.Reikšmė

Vardas

Apibrėžtis

normal

Įprasta

Įrasta bazinė linija, pagal kurią matuojamas teritorinės jūros plotis, yra palei krantą einanti atoslūgio linija, pažymėta didelio mastelio jūrlapiuose, kuriuos oficialiai pripažino pakrantės valstybė

straight

Tiesi

Bazinė linija, pagal kurią matuojamas teritorinės jūros plotis, yra tiesi bazinė linija, nubrėžta sujungiant du atitinkamus taškus

archipelagic

Archipelago

Bazinė linija, pagal kurią matuojamas teritorinės jūros plotis, yra tiesi bazinė linija, jungianti daugiausia nutolusius tolimiausių archipelago salų ir per atoslūgį išnyrančių rifų taškus

4.3.3.2.   Jūrinės zonos tipas (MaritimeZoneTypeValue)

Jūrinės zonos tipas

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik išvardytosios toliau pateiktoje lentelėje.Reikšmė

Vardas

Apibrėžtis

internalWaters

Vidaus vandenys

Vandenys į sausumos pusę nuo pakrantės valstybės teritorinės jūros bazinių linijų

territorialSea

Teritorinė jūra

Jūros juosta, kurios apibrėžtas plotis ne didesnis kaip 12 jūrmylių matuojant nuo bazinių linijų, nustatytų pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją

contiguousZone

Gretima zona

Zona prie pakrantės valstybės teritorinės jūros, kuri negali tęstis daugiau kaip 24 jūrmyles nuo bazinių linijų, pagal kurias matuojamas teritorinės jūros plotis

exclusiveEconomicZone

Išskirtinė ekonominė zona

Gretutinė teritorija už pakrantės valstybės teritorinės jūros, kurioje galioja konkreti teisinė tvarka, pagal kurią pakrantės valstybės teisėms ir jurisdikcijai, taip pat kitų valstybių teisėms ir laisvėms taikomos atitinkamos Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos nuostatos

continentalShelf

Kontinentinis šelfas

Gretutinė jūrinė zona už pakrantės valstybės teritorinės jūros; šios zonos išorinė riba nustatoma pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 76 straipsnį

4.4.    Specialieji su tema susiję reikalavimai

1. Kiekvienas erdvinių objektų tipo AdministrativeUnit atitikmuo, išskyrus šalies lygmens vienetą, kuris žymi valstybę narę, ir bendrai administruojamus vienetus, turi būti tiksliai susietas su vienu aukštesnio administracinės hierarchijos lygmens vienetu. Ši atitiktis turi būti išreikšta pasitelkiant erdvinių objektų tipo AdministrativeUnit susiejimo elementą upperLevelUnit.

2. Kiekvienas erdvinių objektų tipo AdministrativeUnit atitikmuo, išskyrus žemiausio lygmens vienetus, turi būti susietas su jo atitinkamais žemesnio lygmens vienetais. Ši atitiktis turi būti išreikšta pasitelkiant erdvinių objektų tipo AdministrativeUnit susiejimo elementą lowerLevelUnit.

3. Jeigu administracinis vienetas yra bendrai administruojamas dviejų ar daugiau kitų administracinių vienetų, turi būti naudojamas susiejimo elementas administeredBy. Šį vienetą bendrai administruojantiems vienetams turi būti taikomas atvirkštinis elementas coAdminister.

4. To paties administracinės hierarchijos lygmens administraciniai vienetai neturi iš esmės dalytis bendromis vietovėmis.

5. Erdvinių objektų tipo AdministrativeBoundary atitikmenys turi atitikti kraštus išsamios (įskaitant visus lygmenis) ribos diagramos topologinėje struktūroje.

6. Kondominiumo erdvinis mastas negali būti administracinio vieneto erdvinį mastą atvaizduojančios geometrijos dalis.

7. Kondominiumus gali administruoti tik šalies lygmens administraciniai vienetai.

4.5.    Duomenų sluoksniai

Erdvinių duomenų temos „Administraciniai vienetai“ duomenų sluoksniaiSluoksnio vardas

Sluoksnio pavadinimas

Erdvinių objektų tipas

AU.AdministrativeUnit

Administracinis vienetas

AdministrativeUnit

AU.AdministrativeBoundary

Administracinė riba

AdministrativeBoundary

AU.Condominium

Kondominiumas

Condominium

AU.Baseline

Bazinė linija

Baseline

AU.<CodeListValue> (1)

Pavyzdžiui, AU.ContiguousZone

<vardas žmogui suprantama forma>

Pavyzdžiui, gretima zona

MaritimeZone (zoneType: MaritimeZoneTypeValue)

AU.MaritimeBoundary

Jūrinė riba

MaritimeBoundary

(1)   Pagal 14 straipsnio 3 dalį kiekvienai kodų sąrašo reikšmei suteikiamas vienas sluoksnis.

▼B

5.   ADRESAI

5.1.    Apibrėžtys

Be 2 straipsnyje nustatytų apibrėžčių, taikomos šios apibrėžtys:

Adresuojamasis objektas – erdvinis objektas, su kuriuo prasminga susieti adresus.

5.2.    Erdvinių objektų tipai

Keitimuisi informacija apie duomenų rinkiniams, kurie susiję su erdvinių duomenų tema „Adresai“, priklausančius erdvinius objektus ir tiems erdviniams objektams klasifikuoti turi būti naudojami šie erdvinių objektų tipai:

 Adresas

 Adreso vietovės pavadinimas

 Adreso sudedamoji dalis

 Administracinio vieneto pavadinimas

 Pašto deskriptorius

 Praeigos pavadinimas

5.2.1.    Adresas (Address)

Fiksuotos nuosavybės vietos identifikavimas pasitelkiant struktūrizuotą geografinių pavadinimų ir identifikatorių derinį.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

alternativeIdentifier

Išorinis teminis erdvinio objekto adreso identifikatorius, užtikrinantis sąveikumą su esamomis paveldėtomis sistemomis arba taikomosiomis programomis.

CharacterString

Voidable

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

locator

Suprantama forma parengtas žymuo ar pavadinimas.

AddressLocator

 

position

Tipiško taško, žyminčio adreso vietą pagal tam tikrą specifikaciją, padėtis, įskaitant informaciją apie padėties kilmę.

GeographicPosition

 

status

Adreso galiojimas per erdvinio objekto adreso gyvavimo ciklą (versiją).

StatusValue

Voidable

validFrom

Data ir laikas, nuo kurio ši adreso versija galiojo arba galios realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

validTo

Data ir laikas, kuriuo ši adreso versija nustojo arba nustos egzistavusi realiajame pasaulyje.

DateTime

VoidableSusiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

building

Pastatas, kuriam priskirtas adresas arba su kuriuo jis susietas.

Tipas turi būti nurodytas erdvinių duomenų temoje „Pastatai“ (angl. Buildings)

Voidable

component

Parodo, kad adreso sudedamoji dalis įtraukta į adresą kaip jo dalis.

AddressComponent

 

parcel

Kadastro sklypas, kuriam priskirtas šis adresas arba su kuriuo jis susietas.

CadastralParcel

Voidable

parentAddress

Pagrindinis (pirminis) adresas, su kuriuo šis (poadresis) adresas yra glaudžiai susijęs

Address

Voidable

Adresas turi turėti administracinį vienetą žyminčią adreso sudedamąją dalį, kuri yra 1-ojo lygmens erdvinis objektas (šalis).

Adresas turi turėti tiksliai vieną numatytąją geografinę padėtį (erdvinio objekto GeographicPosition požymio „default“ reikšmė turi būti „true“).

5.2.2.    Adreso vietovės pavadinimas (AddressAreaName)

Adreso sudedamoji dalis, žyminti geografinės vietovės arba rajono, kuriame adresavimo tikslais sugrupuoti keletas adresuotinų objektų ir kuris nėra administracinis vienetas, pavadinimą.

Šis tipas yra tipo AddressComponent potipis.Erdvinių objektų tipo AddressAreaName požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

name

Adreso vietovei taikomas tikrinis daiktavardis.

GeographicalName

 Erdvinių objektų tipo AddressAreaName susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

namedPlace

Pavadintoji vieta, kurią žymi šis adreso vietovės pavadinimas.

NamedPlace

Voidable

5.2.3.    Adreso sudedamoji dalis (AddressComponent)

Konkrečios geografinės vietovės, vietos arba kito erdvinio objekto, kuris apibrėžia adreso apimtį, identifikatorius arba geografinis pavadinimas.

Šis tipas yra abstraktusis.Erdvinių objektų tipo AddressComponent požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

alternativeIdentifier

Išorinis teminis erdvinio objekto adreso sudedamosios dalies identifikatorius, užtikrinantis sąveikumą su esamomis paveldėtomis sistemomis arba taikomosiomis programomis.

CharacterString

Voidable

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

Status

Adreso sudedamosios dalies galiojimas per adreso sudedamosios dalies erdvinio objekto gyvavimo ciklą (versiją).

StatusValue

Voidable

validFrom

Data ir laikas, nuo kurio ši adreso sudedamosios dalies versija galiojo arba galios realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

validTo

Data ir laikas, kuriuo adreso sudedamoji dalis nustojo arba nustos egzistavusi realiajame pasaulyje.

DateTime

VoidableErdvinių objektų tipo AddressComponent susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

situatedWithin

Kita adreso sudedamoji dalis, kurios teritorijoje yra šios adreso sudedamosios dalies žymimas erdvinis objektas.

AddressComponent

Voidable

5.2.4.    Administracinio vieneto pavadinimas (AdminUnitName)

Adreso sudedamoji dalis, žyminti vietos, regionų ir nacionalinės valdžios administracinio vieneto, kuris priklauso valstybės narės jurisdikcijai ir (arba) kuriame ji vykdo jurisdikciją, pavadinimą.

Šis tipas yra tipo AddressComponent potipis.Erdvinių objektų tipo AdminUnitName požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

level

Administravimo lygmuo nacionalinėje administracinėje hierarchijoje.

AdministrativeHierarchyLevel

 

name

Oficialus administracinio vieneto geografinis pavadinimas, jeigu būtina, nurodytas įvairiomis kalbomis.

GeographicalName

 Erdvinių objektų tipo AdminUnitName susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

adminUnit

Administracinis vienetas, kuris yra administracinio vieneto pavadinimo turinio šaltinis.

AdministrativeUnit

Voidable

5.2.5.    Pašto deskriptorius (PostalDescriptor)

Adreso sudedamoji dalis, žyminti pašto tikslais identifikuotą adresų ir pašto pristatymo taškų padalinį šalyje, regione ar mieste.

Šis tipas yra tipo AddressComponent potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

postCode

Pašto tikslais nustatytas ir taikomas indeksas, skirtas adresų ir pašto pristatymo taškų padaliniui identifikuoti.

CharacterString

 

postName

Vienas ar daugiau pašto tikslais nustatytų ir taikomų pavadinimų, skirtų adresų ir pašto pristatymo taškų padaliniui identifikuoti.

GeographicalName

 

Jeigu pašto indekso nėra, būtinas pašto pavadinimas.

Jeigu nėra pašto pavadinimo, būtinas pašto indeksas.

5.2.6.    Praeigos pavadinimas (ThoroughfareName)

Adreso sudedamoji dalis, žyminti perėjimo ar perėjos iš vienos vietos į kitą pavadinimą.

Šis tipas yra tipo AddressComponent potipis.Erdvinių objektų tipo ThoroughfareName požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

name

Praeigos pavadinimas.

ThoroughfareNameValue

 Erdvinių objektų tipo ThoroughfareName susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

transportLink

Viena ar kelios transporto tinklo sąsajos, kurioms nustatytas praeigos pavadinimo erdvinis objektas.

TransportLink

Voidable

5.3.    Duomenų tipai

5.3.1.    Adreso vietos rodiklis (AddressLocator)

Suprantama forma nustatytas žymuo arba pavadinimas, leidžiantis naudotojui arba taikomajai programai nurodyti adresą ir atskirti jį nuo kaimyninių adresų praeigos pavadinimo, adreso vietovės pavadinimo, administracinio vieneto pavadinimo ar pašto deskriptoriaus taikymo srityje, kuriai tas adresas priklauso.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

designator

Skaičius arba ženklų seka, unikaliai identifikuojanti vietos rodiklį atitinkamoje (-ose) srityje (-yse).

LocatorDesignator

 

level

Lygmuo, kurį nurodo vietos rodiklis.

LocatorLevelValue

 

name

Geografinis pavadinimas arba aprašomasis tekstas, susijęs su vietos rodiklio identifikuojama nuosavybe.

LocatorName

 Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

withinScopeOf

Adreso sudedamoji dalis, apibrėžianti sritį, kurioje paskirtas adreso vietos rodiklis pagal nedviprasmiškumą užtikrinančias taisykles.

AddressComponent

Voidable

Jeigu nėra žymens, būtinas pavadinimas.

Jeigu nėra pavadinimo, būtinas žymuo.

5.3.2.    Adreso pateikimas (AddressRepresentation)

Adreso erdvinio objekto pateikimas, skirtas naudoti išorinėse taikomosiose sistemose, kuriose turi būti įskaitomai pateikiama pagrindinė adreso informacija.Duomenų tipo AddressRepresentation požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

addressArea

Geografinės vietovės arba rajono, kuriame adresavimo tikslais sugrupuoti keletas adresuotinų objektų ir kuris nėra administracinis vienetas, pavadinimas ar pavadinimai.

GeographicalName

Voidable

adminUnit

Vietos, regionų ir nacionalinės valdžios administracinio vieneto, kuris priklauso valstybės narės jurisdikcijai ir (arba) kuriame ji vykdo jurisdikciją, pavadinimas ar pavadinimai.

GeographicalName

 

locatorDesignator

Skaičius ar ženklų seka, leidžianti naudotojui ar taikomajai programai aiškinti, gramatiškai nagrinėti ir formatuoti vietos rodiklį atitinkamoje taikymo srityje. Vienam vietos rodikliui gali būti nustatyta daugiau vietos rodiklio žymenų.

CharacterString

 

locatorName

Realiojo pasaulio vienetui, kurį identifikuoja vietos rodiklis, taikomas (-i) tikrinis (-iai) daiktavardis (daiktavardžiai).

GeographicalName

 

postCode

Pašto tikslais nustatytas ir taikomas indeksas, skirtas adresų ir pašto pristatymo taškų padaliniui identifikuoti.

CharacterString

Voidable

postName

Vienas ar daugiau pašto tikslais nustatytų ir taikomų pavadinimų, skirtų adresų ir pašto pristatymo taškų padaliniui identifikuoti.

GeographicalName

Voidable

thoroughfare

Perėjimo ar perėjos iš vienos vietos į kitą, kaip antai kelias ar vandens kelias, pavadinimas ar pavadinimai.

GeographicalName

VoidableDuomenų tipo AddressRepresentation susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

addressFeature

Nuoroda į adreso erdvinį objektą.

Address

Voidable

5.3.3.    Geografinė padėtis (GeographicPosition)

Tipiško taško, žyminčio adreso vietą pagal tam tikrą specifikaciją, padėtis, įskaitant informaciją apie padėties kilmę.Duomenų tipo GeographicPosition požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

default

Nurodoma, ar ši padėtis turėtų būti laikoma numatytąja, ar ne.

Boolean

 

geometry

Taško padėtis, išreikšta koordinatėmis pasirinktoje erdvinėje koordinačių atskaitos sistemoje.

GM_Point

 

method

Aprašymas, kaip buvo sukurta ar išvesta adreso geografinė padėtis ir kas tai atliko.

GeometryMethodValue

Voidable

specification

Informacija, apibrėžianti specifikaciją, kuri taikyta šiai adreso geografinei padėčiai sukurti ar išvesti.

GeometrySpecificationValue

Voidable

5.3.4.    Vietos rodiklio žymuo (LocatorDesignator)

Skaičius ar ženklų seka, unikaliai identifikuojanti vietos rodiklį atitinkamoje (-ose) taikymo srityje (-yse). Vietos rodiklio išsami identifikacija gali apimti vieną ar daugiau vietos rodiklio žymenų.Duomenų tipo LocatorDesignator požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

designator

Vietos rodiklio žymens identifikuojanti dalis, sudaryta iš vieno ar daugiau skaitmenų ar kitokių ženklų.

CharacterString

 

type

Vietos rodiklio reikšmės tipas, leidžiantis taikomajai programai jį aiškinti, gramatiškai nagrinėti ar formatuoti pagal tam tikras taisykles.

LocatorDesignatorTypeValue

 

5.3.5.    Vietos rodiklio pavadinimas (LocatorName)

Realiojo pasaulio vienetui, kurį identifikuoja vietos rodiklis, taikomas tikrinis daiktavardis.Duomenų tipo LocatorName požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

name

Vietos rodiklio pavadinimo identifikuojanti dalis.

GeographicalName

 

type

Vietos rodiklio reikšmės tipas, leidžiantis taikomajai programai jį aiškinti, gramatiškai nagrinėti ar formatuoti pagal tam tikras taisykles.

LocatorNameTypeValue

 

5.3.6.    Pavadinimo dalis (PartOfName)

Išsamaus pavadinimo dalis, nustatyta padalijus praeigos pavadinimą į atskiras semantines dalis, taikant tokią pat kaip išsamaus praeigos pavadinimo kalbą ir raštą.Duomenų tipo PartOfName požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

part

Ženklų eilutė, išreiškianti atskirą pavadinimo dalį, taikant tokią pat kaip išsamaus praeigos pavadinimo kalbą ir raštą.

CharacterString

 

type

Pavadinimo dalies klasifikavimas pagal jo semantiką (prasmę) išsamiame praeigos pavadinime.

PartTypeValue

 

5.3.7.    Praeigos pavadinimo reikšmė (ThoroughfareNameValue)

Praeigai taikomas tikrinis daiktavardis; neprivalomai gali būti nurodytas pavadinimo padalijimas į dalis.Duomenų tipo ThoroughfareNameValue požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

name

Praeigai taikomas tikrinis daiktavardis.

GeographicalName

 

nameParts

Viena ar kelios dalys, į kurias gali būti padalytas praeigos pavadinimas.

PartOfName

Voidable

5.4.    Kodų sąrašai

5.4.1.    Geometrijos metodas (GeometryMethodValue)

Aprašymas, kaip sukurta ar išvesta ši adreso geografinė padėtis ir kas tai atliko.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ GeometryMethodValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

byAdministrator

Nuspręsta ir rankiniu būdu užregistruota oficialios institucijos, atsakingos už adreso priskyrimą, arba duomenų rinkinio kuratoriaus.

byOtherParty

Nuspręsta ir rankiniu būdu užregistruota kitos šalies.

fromFeature

Automatiškai nustatyta pagal kitą INSPIRE erdvinį objektą, susijusį su tuo adresu ar adreso sudedamąja dalimi.

▼B

5.4.2.    Geometrijos specifikacija (GeometrySpecificationValue)

Informacija, apibrėžianti specifikaciją, kuri taikyta šiai adreso geografinei padėčiai sukurti ar išvesti.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ GeometrySpecificationValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

addressArea

Padėtis, nustatyta pagal susijusią adreso sritį.

adminUnit1stOrder

Padėtis, nustatyta pagal 1-osios eilės administracinį vienetą.

adminUnit2ndOrder

Padėtis, nustatyta pagal 2-osios eilės administracinį vienetą.

adminUnit3rdOrder

Padėtis, nustatyta pagal 3-iosios eilės administracinį vienetą.

adminUnit4thOrder

Padėtis, nustatyta pagal 4-osios eilės administracinį vienetą.

adminUnit5thOrder

Padėtis, nustatyta pagal 5-osios eilės administracinį vienetą.

adminUnit6thOrder

Padėtis, nustatyta pagal 6-osios eilės administracinį vienetą.

building

Padėtimi siekiama nurodyti susijusio pastato padėtį.

entrance

Siekiama nurodyti įėjimo durų arba vartų padėtį.

parcel

Padėtimi siekiama nustatyti susijusį žemės sklypą.

postalDelivery

Padėtimi siekiama nustatyti pašto pristatymo punktą.

postalDescriptor

Padėtis, nustatyta pagal susijusią pašto kodo sritį.

segment

Padėtis, nustatyta pagal susijusį gatvės segmentą.

thoroughfareAccess

Siekiama nurodyti įėjimo prieigos taško padėtį pagal gatvę.

utilityService

Siekiama nurodyti komunalinių paslaugų taško padėtį.

▼B

5.4.3.    Vietos rodiklio žymens tipas (LocatorDesignatorTypeValue)

Vietos rodiklio žymens semantikos aprašymas.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ LocatorDesignatorTypeValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

addressIdentifierGeneral

Adreso identifikatorius, sudarytas iš skaičių ir (arba) simbolių.

addressNumber

Adreso identifikatorius, sudarytas tik iš skaičių.

addressNumber2ndExtension

Adreso numerio antrasis plėtinys.

addressNumberExtension

Adreso numerio plėtinys.

buildingIdentifier

Pastato identifikatorius, sudarytas iš skaičių ir (arba) simbolių.

buildingIdentifierPrefix

Pastato numerio prefiksas.

cornerAddress1stIdentifier

Adreso identifikatorius, susijęs su pagrindinės gatvės pavadinimu kampinio pastato adrese.

cornerAddress2ndIdentifier

Adreso identifikatorius, susijęs su antrinės gatvės pavadinimu kampinio pastato adrese.

entranceDoorIdentifier

Įėjimo durų, vartų ar dengtos įeigos identifikatorius.

floorIdentifier

Pastato aukšto ar lygio identifikatorius.

kilometrePoint

Kelio ženklas, kurio numeris nurodo atstumą tarp kelio pradžios taško ir to ženklo, matuojant išilgai kelio.

postalDeliveryIdentifier

Pašto pristatymo taško identifikatorius.

staircaseIdentifier

Laiptinės, paprastai pastato viduje, identifikatorius.

unitIdentifier

Pastate esančių durų, buto, apartamentų ar kambario identifikatorius.

▼B

5.4.4.    Vietos rodiklio lygmuo (LocatorLevelValue)

Lygmuo, kurį nurodo vietos rodiklis.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ LocatorLevelValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

accessLevel

Šis vietos rodiklis nurodo konkrečią prieigą prie žemės sklypo, pastato ar pan. įėjimo numeriu ar panašiu identifikatoriumi.

postalDeliveryPoint

Šis vietos rodiklis nurodo pašto pristatymo tašką.

siteLevel

Šis vietos rodiklis nurodo konkretų žemės sklypą, pastatą ar panašų nuosavą objektą naudojant adreso numerį, pastato numerį, pastato ar objekto pavadinimą.

unitLevel

Šis vietos rodiklis nurodo konkrečią pastato dalį.

▼B

5.4.5.    Vietos rodiklio pavadinimo tipas (LocatorNameTypeValue)

Vietos rodiklio pavadinimo semantikos aprašymas.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ LocatorNameTypeValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

buildingName

Pastato ar jo dalies pavadinimas.

descriptiveLocator

Vietos ar adresą turinčio objekto trumpas tekstinis aprašas.

roomName

Pastate esančio buto, apartamentų ar kambario identifikatorius.

siteName

Nekilnojamojo turto objekto, pastatų komplekso ar teritorijos pavadinimas.

▼B

5.4.6.    Dalies tipas (PartTypeValue)

Pavadinimo dalies klasifikavimas pagal jo semantiką išsamiame praeigos pavadinime.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ PartTypeValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

name

Pavadinimo dalis, sudaranti gatvės pavadinimo šaknį ar pagrindą.

namePrefix

Pavadinimo dalis, naudojama jungiamiesiems žodžiams atskirti neišrūšiuojant svarbos pagal gatvės pavadinimo šaknį.

qualifier

Pavadinimo dalis, apibūdinanti gatvės pavadinimą.

type

Pavadinimo dalis, nurodanti gatvės kategoriją ar tipą.

▼B

5.4.7.    Statusas (StatusValue)

Einamasis realiojo pasaulio objekto adreso ar adreso sudedamosios dalies galiojimas.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ StatusValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

alternative

Įprastai naudojamas adresas arba jo sudedamoji dalis, kurie skiriasi nuo pagrindinio adreso ar jo sudedamosios dalies, nustatytų už adresų priskyrimą atsakingos oficialios institucijos ar duomenų rinkinio kuratoriaus.

current

Dabartinis ir galiojantis adresas arba jo sudedamoji dalis, kuriuos už adresų priskyrimą atsakinga oficiali institucija arba duomenų rinkinio kuratorius laiko tinkamiausiu, visuotinai naudojamu adresu.

proposed

Adresas arba jo sudedamoji dalis, kuriuos turi patvirtinti duomenų rinkinio kuratorius arba už adresų priskyrimą atsakinga oficiali institucija.

reserved

Adresas arba jo sudedamoji dalis, patvirtinti už adresų priskyrimą atsakingos oficialios institucijos ar duomenų rinkinio kuratoriaus, tačiau dar neįsigalioję.

retired

Adresas arba jo sudedamoji dalis, kurie daugiau nebenaudojami arba panaikinti už adresų priskyrimą atsakingos oficialios institucijos ar duomenų rinkinio kuratoriaus.

▼B

5.5.    Specialieji su tema susiję reikalavimai

5.5.1.    Adreso padėtis

1. Duomenų rinkinyje adreso padėtis turi būti pažymėta faktinės vietos koordinatėmis, kurios turi būti kuo tiksliausios. Tai bus tiksliausios tiesiogiai užfiksuotos koordinatės arba, jei tokių nėra, koordinatės, nustatytos pagal vieną iš adreso sudedamųjų dalių, teikiant pirmenybę sudedamajai daliai, kuri leidžia tiksliausiai nustatyti padėtį.

2. Jeigu adresas turi daugiau nei vieną padėtį, specification požymyje kiekvienai iš šių padėčių turi būti nurodyta atskira reikšmė.

5.5.2.    Susiejimo elementai

1. Turi būti nurodytas visų vietos rodiklių, nustatytų pagal taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti konkretaus adreso komponento (t. y. praeigos pavadinimo, adreso vietovės pavadinimo, pašto deskriptoriaus arba administracinio vieneto pavadinimo) nedviprasmiškumą, susiejimo elementas withinScopeOf.

2. Turi būti nurodytas visų adresų, kurie susiję su pirminiu (arba pagrindiniu) adresu, susiejimo elementas parentAddress.

3. Turi būti pateikta adreso sąsaja su šalies, kurioje jis yra, pavadinimu. Be to, turi būti pateiktos adreso sąsajos su papildomais adreso komponentais, kurie reikalingi adresui nedviprasmiškai identifikuoti ir jo vietai nustatyti.

5.6.    Duomenų sluoksniaiErdvinių duomenų temos „Adresai“ duomenų sluoksnis

Sluoksnio vardas

Sluoksnio pavadinimas

Erdvinių objektų tipas

AD.Address

Adresai

Address

6.   KADASTRO SKLYPAI

6.1.    Erdvinių objektų tipai

Keitimuisi informacija apie duomenų rinkiniams, kurie susiję su erdvinių duomenų tema „Kadastro sklypai“, priklausančius erdvinius objektus ir tiems erdviniams objektams klasifikuoti turi būti naudojami šie erdvinių objektų tipai:

 Pagrindinis nuosavybės vienetas

 Kadastro sklypo riba

 Kadastro sklypas

 Kadastrinės zonos

Kadastro sklypų duomenys turi būti pateikiami visais atvejais.

Valstybės narės pateikia pagrindinių nuosavybės vienetų duomenis, jeigu pateikiamos tik pagrindinių nuosavybės vienetų, o ne sklypų unikalios kadastro nuorodos.

Valstybės narės pateikia duomenis apie kadastro sklypų ribas, jeigu įregistruota informacija apie absoliutų tokių ribų padėties tikslumą.

6.1.1.    Pagrindinis nuosavybės vienetas (BasicPropertyUnit)

Pagrindinis nuosavybės vienetas, registruotas žemės knygose, žemės registruose ar lygiaverčiuose registruose. Jis pasižymi unikalia nuosavybe ir vienarūšėmis teisėmis į nekilnojamąjį turtą ir jį gali sudaryti vienas arba daugiau gretimų arba geografiškai atskirų sklypų.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

areaValue

Registruotas teritorijos dydis, skaičiais išreiškiantis į horizontalią plokštumą projektuotą kadastro sklypų, kurie sudaro pagrindinį nuosavybės vienetą, teritoriją.

Area

Voidable

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

nationalCadastralReference

Teminis nacionalinio lygmens identifikatorius, paprastai išsamus pagrindinio nuosavybės vieneto nacionalinis kodas. Būtina užtikrinti sąsają su nacionaliniu kadastro registru arba lygiaverčiu registru.

CharacterString

 

validFrom

Oficiali data ir laikas, kai pagrindinis nuosavybės vienetas buvo (bus) teisiškai nustatytas.

DateTime

Voidable

validTo

Data ir laikas, nuo kurio pagrindinis nuosavybės vienetas teisiškai nustojo (nustos) būti naudojamas.

DateTime

VoidableSusiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

administrativeUnit

Žemiausio administracinio lygmens administracinis vienetas, kuriam priklauso šis pagrindinis nuosavybės vienetas.

AdministrativeUnit

Voidable

Teritorijos dydžio vertė turi būti nurodyta kvadratiniais metrais.

6.1.2.    Kadastro sklypo riba (CadastralBoundary)

Kadastro sklypo kontūro dalis. Du gretimi kadastro sklypai gali turėti vieną kadastro sklypo ribą.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

estimatedAccuracy

Apskaičiuotas kadastro sklypo ribos absoliutusis padėties tikslumas naudojamoje INSPIRE koordinačių atskaitos sistemoje. Absoliutusis padėties tikslumas – tai padėčių rinkinio padėčių paklaidų vidurkis, kur padėčių paklaidos – tai atstumas tarp išmatuotos padėties ir padėties, kuri laikoma atitinkama tikrąja padėtimi.

Length

Voidable

geometry

Kadastro sklypo ribos geometrija.

GM_Curve

 

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

validFrom

Oficiali data ir laikas, kai kadastro sklypo riba buvo (bus) teisiškai nustatyta.

DateTime

Voidable

validTo

Data ir laikas, nuo kurio kadastro sklypo riba teisiškai nustojo (nustos) būti naudojama.

DateTime

VoidableSusiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

parcel

Kadastro sklypas (-ai), kurio (-ių) kontūrą apibrėžia ši kadastro sklypo riba. Kadastro sklypo riba gali apibrėžti vieno arba dviejų kadastro sklypų kontūrą.

CadastralParcel

Voidable

Apskaičiuoto tikslumo reikšmė turi būti nurodyta metrais.

6.1.3.    Kadastro sklypas (CadastralParcel)

Kadastro registruose arba lygiaverčiuose dokumentuose apibrėžtos teritorijos.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

areaValue

Registruotas teritorijos dydis, skaičiais išreiškiantis į horizontalią plokštumą projektuotą kadastro sklypo teritoriją.

Area

Voidable

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

geometry

Kadastro sklypo geometrija.

GM_Object

 

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

label

Tekstas, paprastai naudojamas kadastro sklypo identifikaciniams duomenims nurodyti.

CharacterString

 

nationalCadastralReference

Teminis nacionalinio lygmens identifikatorius, paprastai išsamus kadastro sklypo nacionalinis kodas. Būtina užtikrinti sąsają su nacionaliniu kadastro registru arba lygiaverčiu registru.

CharacterString

 

referencePoint

Taškas kadastro sklype.

GM_Point

Voidable

validFrom

Oficiali data ir laikas, kai kadastro sklypas buvo (bus) teisiškai nustatytas.

DateTime

Voidable

validTo

Data ir laikas, nuo kurio kadastro sklypas teisiškai nustojo (nustos) būti naudojamas.

DateTime

VoidableSusiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

administrativeUnit

Žemiausio administracinio lygmens administracinis vienetas, kuriam priklauso šis kadastro sklypas.

AdministrativeUnit

Voidable

basicPropertyUnit

Pagrindinis (-iai) nuosavybės vienetas (-ai), kuriam (-iems) priklauso šis kadastro sklypas.

BasicPropertyUnit

Voidable

Zoning

Žemiausio lygmens kadastrinė (-ės) zona (-os), kuriai (-ioms) priklauso šis kadastro sklypas.

CadastralZoning

Voidable

areaValue vertė turi būti nurodyta kvadratiniais metrais.

Geometrijos tipas turi būti GM_Surface arba GM_MultiSurface.

6.1.4.    Kadastrinės zonos (CadastralZoning)

Tarpinės teritorijos, naudojamos siekiant padalyti nacionalinę teritoriją į kadastro sklypus.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

estimatedAccuracy

Apskaičiuotas kadastro sklypų absoliutusis padėties kadastrinėje zonoje tikslumas naudojamoje INSPIRE koordinačių atskaitos sistemoje. Absoliutusis padėties tikslumas – tai padėčių rinkinio padėčių paklaidų vidurkis, kur padėčių paklaidos – tai atstumas tarp išmatuotos padėties ir padėties, kuri laikoma atitinkama tikrąja padėtimi.

Length

Voidable

geometry

Kadastrinių zonų geometrija.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

label

Tekstas, paprastai naudojamas kadastrinės zonos identifikaciniams duomenims nurodyti.

CharacterString

 

level

Kadastrinės zonos lygmuo nacionalinio kadastro hierarchijoje.

CadastralZoningLevelValue

Voidable

levelName

Kadastrinės zonos lygmens nacionalinio kadastro hierarchijoje pavadinimas bent viena oficialia Europos Sąjungos kalba.

LocalisedCharacterString

Voidable

name

Kadastrinės zonos pavadinimas.

GeographicalName

Voidable

nationalCadastalZoningReference

Teminis nacionalinio lygmens identifikatorius, paprastai išsamus kadastrinės zonos nacionalinis kodas.

CharacterString

 

originalMapScaleDenominator

Originalaus popierinio žemėlapio, į kurį patenka kadastrinė zona, (jeigu yra) mastelio vardiklis.

Integer

Voidable

referencePoint

Taškas kadastrinėje zonoje.

GM_Point

Voidable

validFrom

Oficiali data ir laikas, kai kadastrinė zona buvo (bus) teisiškai nustatyta.

DateTime

Voidable

validTo

Data ir laikas, nuo kurio kadastrinė zona teisiškai nustojo (nustos) būti naudojama.

DateTime

VoidableSusiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

upperLevelUnit

Kitas aukštesnis kadastrinių zonų lygmuo, kuriam priklauso ši kadastrinė zona.

CadastralZoning

Voidable

estimatedAccuracy reikšmė turi būti nurodyta metrais.

Žemesnio lygmens kadastrinė zona turi būti aukštesnio lygmens zonos dalis.

6.2.    Kodų sąrašai

6.2.1.    Kadastrinių zonų lygmenys (CadastralZoningLevelValue)

Kadastrinių zonų hierarchijos lygmenys.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ CadastralZoningLevelValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

1stOrder

Kadastrinio skirstymo į sritis aukščiausias lygis (didžiausios sritys), lygus arba prilygintas savivaldybėms.

2ndOrder

Kadastrinio skirstymo į sritis antrasis lygis.

3rdOrder

Kadastrinio skirstymo į sritis trečiasis lygis.

▼B

6.3.    Specialieji su tema susiję reikalavimai

6.3.1.    Geometrinis atvaizdavimas

1. Šiame skirsnyje apibrėžtų erdvinių savybių reikšmių sritis neapsiriboja paprastųjų savybių erdvine sistema, kaip apibrėžta standarte EN ISO 19125-1.

2. Jeigu nurodytos kadastro sklypų ribos, kadastro sklypo kontūrą atitinkančios kadastro sklypo ribos turi formuoti uždarą žiedą.

6.3.2.    Objektų sąsajų modeliavimas

Visų erdvinių objektų tipo CadastralParcel atitikmenų teminis identifikatorius turi būti nationalCadastralReference požymis. Šis požymis turi leisti naudotojams rasti informaciją apie teises, savininkus ir kitą kadastro informaciją nacionaliniuose kadastro registruose arba lygiaverčiuose dokumentuose.

6.3.3.    Koordinačių atskaitos sistemos

Jeigu su erdvinių duomenų tema „Kadastro sklypai“ susiję duomenys pateikiami plokštuminių koordinačių sistemoje pasitelkiant Lambert Conformal Conic projekciją, jie taip pat turi būti pateikti bent vienoje kitoje koordinačių atskaitos sistemoje, nurodytoje 1.3.1, 1.3.2 ir 1.3.3 skirsniuose.

6.4.    Pateikties taisyklės

6.4.1.    Duomenų sluoksniaiErdvinių duomenų temos „Kadastro sklypai“ duomenų sluoksniai

Sluoksnio vardas

Sluoksnio pavadinimas

Erdvinių objektų tipas

CP.CadastralParcel

Kadastro sklypas

CadastralParcel

CP.CadastralZoning

Kadastrinės zonos

CadastralZoning

CP.CadastralBoundary

Kadastro sklypo riba

CadastralBoundary

7.   TRANSPORTO TINKLAI

7.1.    Apibrėžtys

Be 2 straipsnyje nustatytų apibrėžčių, taikomos šios apibrėžtys:

aerodromo kontrolės taškas – nustatyta aerodromo geografinė padėtis, esanti šalia pradinio arba planuojamo geometrinio aerodromo centro ir paprastai liekanti pradinėje nustatytoje vietoje;

oro uostas (sraigtasparnių oro uostas) – nustatytas žemės arba vandens paviršius (įskaitant visus statinius, įrenginius ir prietaisus), visas arba iš dalies skirtas orlaiviams (sraigtasparniams) atskristi, išskristi ir judėti paviršiumi;

giliavandenis maršrutas – maršrutas nustatytoje teritorijoje apibrėžtose ribose, kuris tiksliai ištirtas jūros dugno išvalymo ir panardintų kliūčių atžvilgiu iki būtiniausio nurodytojo vandens gylio;

įvairiarūšio transporto jungtis – jungtis tarp dviejų elementų skirtinguose transporto tinkluose, kuriuose naudojama skirtinga transporto priemonių rūšis, suteikianti galimybę perkelti vežamą terpę (žmones, prekes ir kt.) iš vienos rūšies transporto į kitą;

linijinis elementas – vienmatis objektas, naudojamas kaip ašis, išilgai kurios atliekamas linijinis pririšimas;

linijinis pririšimas – buvimo vietos nustatymas vienmačio objekto atžvilgiu, nurodant atitinkamą matmenį palei tą elementą (ir galbūt poslinkį nuo to elemento);

navigacijos įranga – ant Žemės paviršiaus įrengta fizinė navigacijos įranga, kaip antai Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), kurso radijo švyturys, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) ir kt., kuri padeda saugiai valdyti orlaivių eismą esamais oro maršrutais;

objekto pririšimas – objekto erdvinio masto nurodymas, susiejant jį su esamu erdviniu objektu arba erdvinių objektų visuma;

rūšiavimo (manevravimo) stotis – zona, kurią kerta keletas tarpusavyje sujungtų lygiagrečių bėgių kelių (paprastai daugiau nei du), kurie naudojami traukiniams sustabdyti ir kroviniams pakrauti (iškrauti) netrikdant eismo pagrindine geležinkelio linija;

reikšmingas taškas – nustatyta geografinė vieta, naudojama Air Traffic Service (ATS) maršrutui apibrėžti, orlaivio skrydžio keliui apibrėžti arba kitais navigacijos/ATS tikslais;

▼M1

srities navigacija (RNAV) – navigacijos metodas, pagal kurį orlaiviai gali skristi bet kuriuo pageidaujamu skrydžio maršrutu, kuris patenka į stotims priskiriamų pagalbinių navigacijos priemonių aprėptį arba savarankiškų pagalbinių priemonių veikimo ribas, arba į jų derinio sritį;

TACAN navigacija – navigacijos metodas, pagal kurį orlaiviai gali skristi bet kuriuo pageidaujamu skrydžio maršrutu, kuris patenka į stotims priskiriamų Taktinio oro navigacijos švyturio (TACAN) pagalbinių navigacijos priemonių aprėptį.

▼B

7.2.    Erdvinių duomenų temos „Transporto tinklai“ struktūra

Erdvinių duomenų temai „Transporto tinklai“ nurodyti tipai susisteminti šiuose paketuose:

 Bendrieji transporto elementai

 Oro transporto tinklas

 Lyninio transporto tinklas

 Geležinkelių transporto tinklas

 Kelių transporto tinklas

 Vandens transporto tinklas

7.3.    Bendrieji transporto elementai

7.3.1.    Erdvinių objektų tipai

Keitimuisi informacija apie erdvinius objektus, susijusius su paketu „Bendrieji transporto elementai“, ir tiems erdviniams objektams klasifikuoti turi būti naudojami šie erdvinių objektų tipai:

 Prieigos ribojimas

 Infrastruktūros objekto būklė

 Priežiūros institucija

 Atstumo ženklas

 Institucija valdytoja

 Apribojimas transporto priemonėms

 Eismo srauto kryptis

 Transporto zona

 Transporto sąsaja

 Transporto sąsajų seka

 Transporto sąsajų rinkinys

 Transporto tinklas

 Transporto mazgas

 Transporto objektas

 Transporto taškas

 Transporto savybė

 Vertikalioji padėtis

7.3.1.1.   Prieigos ribojimas (AccessRestriction)

Galimybių patekti į transporto elementą ribojimas.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.Erdvinių objektų tipo AccessRestriction požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

restriction

Prieigos ribojimo pobūdis.

AccessRestrictionValue

 

7.3.1.2.   Infrastruktūros objekto būklė (ConditionOfFacility)

Transporto tinklo elemento būklė jo užbaigtumo ir naudojimo atžvilgiu.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.Erdvinių objektų tipo ConditionOfFacility požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

currentStatus

Einamojo transporto tinklo elemento statuso jo užbaigtumo ir naudojimo atžvilgiu reikšmė.

ConditionOfFacilityValue

 

7.3.1.3.   Priežiūros institucija (MaintenanceAuthority)

Už transporto elemento priežiūrą atsakinga institucija.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.Erdvinių objektų tipo MaintenanceAuthority požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

authority

Priežiūros institucijos identifikavimas.

CI_Citation

 

7.3.1.4.   Atstumo ženklas (MarkerPost)

Nuorodos ženklas, įrengtas palei maršrutą transporto tinkle, dažniausiai reguliariais intervalais, rodantis atstumą nuo maršruto pradžios arba nuo kokio nors kito atskaitos taško iki taško, kuriame įrengtas ženklas.

Šis tipas yra tipo TransportPoint potipis.Erdvinių objektų tipo MarkerPost požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

location

Atstumas nuo maršruto pradžios arba nuo kokio nors kito atskaitos taško iki taško, kuriame įrengtas ženklas.

Distance

 Erdvinių objektų tipo MarkerPost susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

route

Transporto tinklo maršrutas, palei kurį įrengtas ženklas.

TransportLinkSet

Voidable

7.3.1.5.   Institucija valdytoja (OwnerAuthority)

Institucija, valdanti transporto elementą.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.Erdvinių objektų tipo OwnerAuthority požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

authority

Elementą valdančios institucijos identifikavimas.

CI_Citation

 

7.3.1.6.   Apribojimas transporto priemonėms (RestrictionForVehicles)

Transporto priemonėms transporto elemente taikomas apribojimas.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.Erdvinių objektų tipo RestrictionForVehicles požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

measure

Apribojimo matmuo.

Measure

 

restrictionType

Apribojimo tipas.

RestrictionTypeValue

 

7.3.1.7.   Eismo srauto kryptis (TrafficFlowDirection)

Nurodo eismo srauto kryptį transporto sąsajos vektoriaus krypties atžvilgiu.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

direction

Nurodo eismo srauto kryptį.

LinkDirectionValue

 

Ši savybė gali būti susieta tik su Link arba LinkSequence tipo erdviniu objektu.

7.3.1.8.   Transporto zona (TransportArea)

Paviršius, žymintis transporto tinklo elemento erdvinį mastą.

Šis tipas yra tipo NetworkArea potipis.

Šis tipas yra tipo TransportObject potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

validFrom

Laikas, nuo kurio transporto zona egzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

validTo

Laikas, nuo kurio transporto zona nebeegzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

Visos transporto zonos turi išorinį objekto identifikatorių.

7.3.1.9.   Transporto sąsaja (TransportLink)

Linijinis erdvinis objektas, apibūdinantis transporto tinklo geometriją ir dviejų tinklo taškų sujungiamumą.

Šis tipas yra tipo Link potipis.

Šis tipas yra tipo TransportObject potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

validFrom

Laikas, nuo kurio transporto sąsaja egzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

validTo

Laikas, nuo kurio transporto sąsaja nebeegzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

Visos transporto sąsajos turi išorinį objekto identifikatorių.

7.3.1.10.   Transporto sąsajų seka (TransportLinkSequence)

Linijinis erdvinis objektas, sudarytas iš tam tikra tvarka išdėstytų transporto sąsajų visumos, žymintis nenutrūkstamą trajektoriją transporto tinkle be jokių atšakų. Elementas turi apibrėžtą pradžią ir galą ir kiekviena transporto sąsajų sekos pozicija gali būti identifikuota pagal vieną vienintelį parametrą, kaip antai ilgis. Ji apibūdina transporto tinklo elementą, kuriam būdingas vienas ar daugiau teminių identifikatorių ir (arba) savybių.

Šis tipas yra tipo LinkSequence potipis.

Šis tipas yra tipo TransportObject potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

validFrom

Laikas, nuo kurio transporto sąsajų seka egzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

validTo

Laikas, nuo kurio transporto sąsajų seka nebeegzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

Transporto sąsajų seka turi būti sudaryta iš transporto sąsajų, kurios visos priklauso tam pačiam transporto tinklui.

Visos transporto sąsajų sekos turi išorinį objekto identifikatorių.

7.3.1.11.   Transporto sąsajų rinkinys (TransportLinkSet)

Transporto sąsajų sekų ir (arba) atskirų transporto sąsajų sankaupa, transporto tinkle atliekantis specialiąją funkciją arba svarbų vaidmenį.

Šis tipas yra tipo LinkSet potipis.

Šis tipas yra tipo TransportObject potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

validFrom

Laikas, nuo kurio transporto sąsajų rinkinys egzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

validTo

Laikas, nuo kurio transporto sąsajų rinkinys nebeegzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

VoidableSusiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

post

Atstumo ženklas palei maršrutą transporto tinkle.

MarkerPost

Voidable

Transporto sąsajų rinkinys turi būti sudarytas iš transporto sąsajų ir (arba) transporto sąsajų sekų, kurios visos priklauso tam pačiam transporto tinklui.

Visi transporto sąsajų rinkiniai turi išorinį objekto identifikatorių.

7.3.1.12.   Transporto tinklas (TransportNetwork)

Tinklo elementų, kurie priklauso vienai transporto rūšiai, sankaupa.

Šis tipas yra tipo Network potipis.Erdvinių objektų tipo TransportNetwork požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

typeOfTransport

Transporto tinklo tipas, paremtas infrastruktūros, kurią naudoja tinklas, tipu.

TransportTypeValue

 

7.3.1.13.   Transporto mazgas (TransportNode)

Taškinis erdvinis objektas, naudojamas sujungiamumui pažymėti.

Šis tipas yra tipo Node potipis.

Šis tipas yra tipo TransportObject potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

validFrom

Laikas, nuo kurio transporto mazgas egzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

validTo

Laikas, nuo kurio transporto mazgas nebeegzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

Visi transporto mazgai turi išorinį objekto identifikatorių.

7.3.1.14.   Transporto objektas (TransportObject)

Transporto tinklo objektų tapatybės bazė realiajame pasaulyje.

Šis tipas yra abstraktusis.Erdvinių objektų tipo TransportObject požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

geographicalName

Geografinis pavadinimas, naudojamas transporto tinklo objektui realiajame pasaulyje identifikuoti. Jis duoda „raktą“ netiesioginiam įvairių objekto atvaizdavimų susiejimui.

GeographicalName

Voidable

7.3.1.15.   Transporto taškas (TransportPoint)

Taškinis erdvinis objektas (kuris nėra mazgas), žymintis transporto tinklo elemento padėtį.

Šis tipas yra tipo NetworkElement potipis.

Šis tipas yra tipo TransportObject potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

geometry

Transporto taško buvimo vieta.

GM_Point

 

validFrom

Laikas, nuo kurio transporto taškas egzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

validTo

Laikas, nuo kurio transporto taškas nebeegzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

Visi transporto taškai turi išorinį objekto identifikatorių.

7.3.1.16.   Transporto savybė (TransportProperty)

Nuoroda į savybę, kuri pasireiškia tinkle. Ši savybė gali būti taikoma visam tinklo elementui, su kuriuo ji susieta, arba – linijinių erdvinių objektų atveju – gali būti apibūdinta pasitelkiant linijinį pririšimą.

Šis tipas yra tipo NetworkProperty potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

validFrom

Laikas, nuo kurio transporto savybė egzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

validTo

Laikas, nuo kurio transporto savybė nebeegzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

Visos transporto savybės turi išorinį objekto identifikatorių.

7.3.1.17.   Vertikalioji padėtis (VerticalPosition)

Vertikalusis lygmuo kitų transporto tinklo elementų atžvilgiu.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.Erdvinių objektų tipo VerticalPosition požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

verticalPosition

Santykinė vertikalioji transporto elemento padėtis.

VerticalPositionValue

 

7.3.2.    Reikšmių aibės

7.3.2.1.   Transporto tipas (TransportTypeValue)

Galimi transporto tinklų tipai.Leistinos reikšmių aibės TransportTypeValue reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

Oras (angl. air)

Transporto tinklą sudaro oro transportas.

Lynas (angl. cable)

Transporto tinklą sudaro lyninis transportas.

Geležinkelis (angl. rail)

Transporto tinklą sudaro geležinkelių transportas.

Kelias (angl. road)

Transporto tinklą sudaro kelių transportas.

Vanduo (angl. water)

Transporto tinklą sudaro vandens transportas.

7.3.3.    Kodų sąrašai

7.3.3.1.   Prieigos ribojimas (AccessRestrictionValue)

Transporto elementui taikomų prieigos apribojimų tipai.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ AccessRestrictionValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

forbiddenLegally

Transporto elemento prieiga draudžiama teisės aktu.

physicallyImpossible

Transporto elemento prieiga fiziškai neįmanoma dėl užtvarų ar kitų fizinių kliūčių.

private

Transporto elemento prieiga apribota dėl to, kad jis yra privati nuosavybė.

publicAccess

Transporto elementas viešai prieinamas.

seasonal

Transporto elemento prieiga priklauso nuo sezono.

toll

Transporto elemento prieiga apmokestinama.

▼B

7.3.3.2.   Apribojimo tipas (RestrictionTypeValue)

Galimi apribojimai, taikomi transporto priemonėms, kurios gali patekti į transporto elementą.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ RestrictionTypeValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

maximumDoubleAxleWeight

Didžiausioji transporto elemente leidžiama dviejų transporto priemonės tiltų masė.

maximumDraught

Didžiausioji transporto elemente leidžiama transporto priemonės trauka.

maximumFlightLevel

Aukščiausiasis transporto elemente leidžiamas transporto priemonės skrydžio lygis.

maximumHeight

Didžiausiasis aukštis, kurį siekianti transporto priemonė gali tilpti po kitu objektu.

maximumLength

Didžiausiasis transporto elemente leidžiamas transporto priemonės ilgis.

maximumSingleAxleWeight

Didžiausioji transporto elemente leidžiama vieno transporto priemonės tilto masė.

maximumTotalWeight

Didžiausioji transporto elemente leidžiama bendra transporto priemonės masė.

maximumTripleAxleWeight

Didžiausioji transporto elemente leidžiama trijų transporto priemonės tiltų masė.

maximumWidth

Didžiausiasis transporto elemente leidžiamas transporto priemonės plotis.

minimumFlightLevel

Žemiausiasis transporto elemente leidžiamas transporto priemonės skrydžio lygis.

▼B

7.4.    Oro transporto tinklas

7.4.1.    Erdvinių objektų tipai

Keitimuisi informacija apie erdvinius objektus, susijusius su paketu „Oro transporto tinklas“, ir tiems erdviniams objektams klasifikuoti turi būti naudojami šie erdvinių objektų tipai:

 Aerodromo zona

 Aerodromo kategorija

 Aerodromo mazgas

 Aerodromo tipas

 Oro sąsaja

 Oro sąsajų seka

 Oro mazgas

 Oro maršrutas

 Oro maršruto sąsaja

 Oro erdvės zona

 Perono zona

 Oro infrastruktūros objekto būklė

 Nustatytasis taškas

 Elemento ilgis

 Elemento plotis

 Lauko aukštis

 Artėjimo tūpti pagal prietaisus procedūra

 Apatinė absoliučiojo aukščio riba

 Navigacijos įranga

 Procedūros sąsaja

 Kilimo ir tūpimo tako zona

 Kilimo ir tūpimo tako vidurio linijos taškas

 Standartinis atvykimas pagal prietaisus

 Standartinis išvykimas pagal prietaisus

 Paviršiaus sudėtis

 Riedėjimo tako zona

 Sraigtasparnių nutūpimo ir pakilimo zona

 Viršutinė absoliučiojo aukščio riba

 Naudojimo apribojimas

7.4.1.1.   Aerodromo zona (AerodromeArea)

Nustatytas žemės arba vandens plotas (įskaitant visus statinius, įrengimus ir įrangą), visas arba iš dalies skirtas orlaiviams ir (arba) sraigtasparniams atskristi, išskristi ir judėti paviršiumi.

Šis tipas yra tipo TransportArea potipis.

7.4.1.2.   Aerodromo kategorija (AerodromeCategory)

Aerodromo kategorija, išvykstant iš jo ar atvykstant į jį siūlomų oro eismo paslaugų apimties ir svarbos atžvilgiu.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

aerodromeCategory

Reikšmė, nurodanti aerodromo kategoriją.

AerodromeCategoryValue

 

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra aerodromo mazgas arba aerodromo zona.

7.4.1.3.   Aerodromo mazgas (AerodromeNode)

Oro uosto (sraigtasparnių oro uosto) aerodromo kontrolės taške esantis mazgas, kuris naudojamas aerodromui supaprastintu būdu pažymėti.

Šis tipas yra tipo AirNode potipis.Erdvinių objektų tipo AerodromeNode požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

designatorIATA

IATA aerodromo (oro uosto (sraigtasparnių oro uosto)) trijų raidžių žymuo.

CharacterString

Voidable

locationIndicatorICAO

ICAO aerodromo (oro uosto (sraigtasparnių oro uosto)) buvimo vietos keturių raidžių rodiklis, kaip nurodyta ICAO dokumente Nr. 7910.

CharacterString

VoidableErdvinių objektų tipo AerodromeNode susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

controlTowers

Aerodromui (oro uostui (sraigtasparnių oro uostui)) priklausančių skrydžių valdymo bokštų komplektas.

Tipas turi būti nurodytas erdvinių duomenų temoje „Pastatai“ (angl. Buildings)

Voidable

7.4.1.4.   Aerodromo tipas (AerodromeType)

Kodas, nurodantis aerodromo tipą.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

aerodromeType

Aerodromo tipas.

AerodromeTypeValue

 

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra aerodromo mazgas arba aerodromo zona.

7.4.1.5.   Oro sąsaja (AirLink)

Linijinis erdvinis objektas, apibūdinantis oro tinklo geometriją ir dviejų tinklo taškų sujungiamumą.

Šis tipas yra tipo TransportLink potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

7.4.1.6.   Oro sąsajų seka (AirLinkSequence)

Linijinis erdvinis objektas, sudarytas iš tam tikra tvarka išdėstytų oro sąsajų sankaupos, žymintis nenutrūkstamą trajektoriją oro tinkle be jokių atšakų.

Šis tipas yra tipo TransportLinkSequence potipis.

7.4.1.7.   Oro mazgas (AirNode)

Mazgas, suformuotas oro tinkle.

Šis tipas yra tipo TransportNode potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.Erdvinių objektų tipo AirNode požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

significantPoint

Požymis, nurodantis, ar oro mazgas yra reikšmingas taškas, ar nėra.

Boolean

 

7.4.1.8.   Oro maršrutas (AirRoute)

Nustatytas maršrutas, skirtas eismo srautui nukreipti, kaip būtina siekiant teikti oro eismo paslaugas, nuo pakilimo ir pradinio kilimo etapo pabaigos iki artėjimo ir artėjimo ir tūpimo etapo pradžios.

Šis tipas yra tipo TransportLinkSet potipis.Erdvinių objektų tipo AirRoute požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

airRouteType

Maršruto klasifikacija.

AirRouteTypeValue

Voidable

designator

Oro maršrutą identifikuojantis kodas arba žymuo.

CharacterString

Voidable

7.4.1.9.   Oro maršruto sąsaja (AirRouteLink)

Maršruto dalis, kuria paprastai skraidinama be tarpinio sustojimo, apibrėžta dviem iš eilės einančiais reikšmingais taškais.

Šis tipas yra tipo AirLink potipis.Erdvinių objektų tipo AirRouteLink požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

airRouteLinkClass

Oro maršruto sąsajos klasė arba tipas.

AirRouteLinkClassValue

Voidable

7.4.1.10.   Oro erdvės zona (AirspaceArea)

Apibrėžta oro apimtis, apibūdinta kaip horizontali projekcija su vertikaliomis ribomis.

Šis tipas yra tipo TransportArea potipis.Erdvinių objektų tipo AirspaceArea požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

AirspaceAreaType

Kodas, nurodantis bendrą konkrečios oro erdvės struktūrą arba charakteristikas.

AirspaceAreaTypeValue

 

7.4.1.11.   Perono zona (ApronArea)

Apibrėžta ant sausumos esančio aerodromo (sraigtasparnių oro uosto) zona, skirta talpinti orlaivius (sraigtasparnius) įlaipinant ir išlaipinant keleivius, pakraunant arba iškraunant paštą ar krovinius, degalų pylimo, stovėjimo arba techninės priežiūros tikslais.

Šis tipas yra tipo TransportArea potipis.

7.4.1.12.   Oro infrastruktūros objekto būklė (ConditionOfAirFacility)

Oro transporto tinklo elemento būklė jo užbaigtumo ir naudojimo atžvilgiu.

Šis tipas yra tipo ConditionOfFacility potipis.

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra aerodromo mazgas, aerodromo zona arba kilimo ir tūpimo tako zona.

7.4.1.13.   Nustatytasis taškas (DesignatedPoint)

Radijo navigacijos įrangos įrengimo vieta nepažymėta geografinė vieta, naudojama apibrėžiant ATS maršrutą ar orlaivio skrydžio kelią arba kitais navigacijos ar ATS tikslais.

Šis tipas yra tipo AirNode potipis.Erdvinių objektų tipo DesignatedPoint požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

designator

Koduotas taško žymuo.

CharacterString

Voidable

7.4.1.14.   Elemento ilgis (ElementLength)

Fizinis elemento ilgis.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

length

Fizinis elemento ilgis.

Measure

 

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra kilimo ir tūpimo tako zona, riedėjimo tako zona arba sraigtasparnių nutūpimo ir pakilimo zona.

7.4.1.15.   Elemento plotis (ElementWidth)

Fizinis elemento plotis.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

width

Fizinis elemento plotis.

Measure

 

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra kilimo ir tūpimo tako zona, riedėjimo tako zona arba sraigtasparnių nutūpimo ir pakilimo zona.

7.4.1.16.   Lauko aukštis (FieldElevation)

Aerodromo aukštis kaip vertikalus atstumas tarp aukščiausio aerodromo tūpimo zonos taško ir vidutinio jūros lygio.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

altitude

Lauko absoliučiojo aukščio reikšmė.

Measure

 

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra aerodromo mazgas arba aerodromo zona.

7.4.1.17.   Artėjimo tūpti pagal prietaisus procedūra (InstrumentApproachProcedure)

Iš anksto nustatytų manevrų, kurie atliekami remiantis skrydžio prietaisais, serija su nustatyta apsauga nuo kliūčių nuo pradinio artėjimo tūpti kontrolinio taško arba, jeigu taikoma, nuo apibrėžto atvykimo maršruto pradžios iki taško, nuo kurio tūpimas gali būti užbaigtas ir toliau, jeigu tūpimas neužbaigiamas, iki padėties, kurioje taikomi laukimo (skrendant) arba kliūties perskridimo maršrute kriterijai.

Šis tipas yra tipo ProcedureLink potipis.

7.4.1.18.   Apatinė absoliučiojo aukščio riba (LowerAltitudeLimit)

Absoliutusis aukštis, apibrėžiantis apatinę oro transporto tinklo objekto ribą.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

altitude

Absoliučiojo aukščio ribos reikšmė.

Measure

 

Ši savybė gali būti susieta tik su erdviniu objektu, kuris yra oro maršruto sąsaja arba oro erdvės zona.

7.4.1.19.   Navigacijos įranga (Navaid)

Vienas ar daugiau navigacijos įrenginių, teikiančių navigacijos paslaugas.

Šis tipas yra tipo AirNode potipis.Erdvinių objektų tipo Navaid požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

designator

Navigacijos įrangos sistemai skirtas koduotas identifikatorius.

CharacterString

Voidable

navaidType

Navigacijos įrangos teikiamos paslaugos tipas.

NavaidTypeValue

Voidable

7.4.1.20.   Procedūros sąsaja (ProcedureLink)

Iš anksto nustatytų manevrų serija su nustatyta apsauga nuo kliūčių.

Šis tipas yra tipo AirLink potipis.

7.4.1.21.   Kilimo ir tūpimo tako zona (RunwayArea)

Apibrėžta stačiakampė ant sausumos esančio aerodromo (sraigtasparnių oro uosto) zona, parengta orlaivių tūpimui ir kilimui.

Šis tipas yra tipo TransportArea potipis.Erdvinių objektų tipo RunwayArea požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

designator

Išsamus kilimo ir tūpimo tako tekstinis žymuo, naudojamas unikaliam tako identifikavimui aerodrome (sraigtasparnių oro uoste), kuriame yra daugiau nei vienas kilimo ir tūpimo takas.

CharacterString

Voidable

runwayType

Kilimo ir tūpimo tako tipas – lėktuvų kilimo ir tūpimo takas arba sraigtasparnių priartėjimo tūpti bei kilimo ir tūpimo zona (angl. FATO).

RunwayTypeValue

Voidable

7.4.1.22.   Kilimo ir tūpimo tako vidurio linijos taškas (RunwayCentrelinePoint)

Naudojimo atžvilgiu reikšminga padėtis ant kilimo ir tūpimo krypties vidurio linijos.

Šis tipas yra tipo AirNode potipis.Erdvinių objektų tipo RunwayCentrelinePoint požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

pointRole

Išilgai kilimo ir tūpimo krypties vidurio linijos esančio taško funkcija.

PointRoleValue

 

7.4.1.23.   Standartinis atvykimas pagal prietaisus (StandardInstrumentArrival)

Atvykimo maršrutui, kuris sujungia reikšmingą tašką (paprastai ATS maršrute) su tašku, nuo kurio gali būti pradėta paskelbta artėjimo tūpti pagal prietaisus procedūra, nustatyta skrydžių pagal prietaisus taisyklė (angl. IFR).

Šis tipas yra tipo ProcedureLink potipis.Erdvinių objektų tipo StandardInstrumentArrival požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

designator

Standartinio atvykimo pagal prietaisus tekstinis žymuo.

CharacterString

Voidable

7.4.1.24.   Standartinis išvykimas pagal prietaisus (StandardInstrumentDeparture)

Išvykimo maršrutui, kuris sujungia aerodromą arba konkretų aerodromo kilimo ir tūpimo taką su nustatytu reikšmingu tašku (paprastai nustatytame ATS maršrute), kuriame prasideda maršrutinio skrydžio etapas, nustatyta skrydžių pagal prietaisus taisyklė (angl. IFR).

Šis tipas yra tipo ProcedureLink potipis.Erdvinių objektų tipo StandardInstrumentDeparture požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

designator

Išsamus standartinio išvykimo pagal prietaisus tekstinis žymuo.

CharacterString

Voidable

7.4.1.25.   Paviršiaus sudėtis (SurfaceComposition)

Su aerodromu (sraigtasparnių oro uostu) susijusio paviršiaus sudėtis.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

surfaceComposition

Kodas, nurodantis su aerodromu (sraigtasparnių oro uostu) susijusio paviršiaus sudėtį.

SurfaceCompositionValue

 

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra kilimo ir tūpimo tako zona, riedėjimo tako zona, perono zona arba sraigtasparnių nutūpimo ir pakilimo zona.

7.4.1.26.   Riedėjimo tako zona (TaxiwayArea)

Aerodrome (sraigtasparnių oro uoste) apibrėžtas takas, nustatytas orlaivių (sraigtasparnių) riedėjimui ir skirtas užtikrinti sąsają tarp vienos aerodromo dalies ir kitos.

Šis tipas yra tipo TransportArea potipis.Erdvinių objektų tipo TaxiwayArea požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

designator

Riedėjimo tako tekstinis žymuo.

CharacterString

Voidable

7.4.1.27.   Sraigtasparnių nutūpimo ir pakilimo zona (TouchDownLiftOff)

Krūvį laikanti zona, kurioje sraigtasparnis gali nutūpti arba pakilti.

Šis tipas yra tipo AirNode potipis.Erdvinių objektų tipo TouchDownLiftOff požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

designator

Sraigtasparnių nutūpimo ir pakilimo zonos tekstinis žymuo.

CharacterString

Voidable

7.4.1.28.   Viršutinė absoliučiojo aukščio riba (UpperAltitudeLimit)

Absoliutusis aukštis, apibrėžiantis viršutinę oro transporto tinklo objekto ribą.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

altitude

Absoliučiojo aukščio ribos reikšmė.

Measure

 

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra oro maršruto sąsaja arba oro erdvės zona.

7.4.1.29.   Naudojimo apribojimai (UseRestriction)

Oro tinklo objekto naudojimo apribojimai.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

restriction

Oro tinklo objekto naudojimo apribojimo tipas.

AirUseRestrictionValue

 

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra oro maršrutas, oro sąsaja (arba specializuotoji oro sąsaja), oro mazgas (arba specializuotasis oro mazgas) arba aerodromo zona.

7.4.2.    Kodų sąrašas

7.4.2.1.   Aerodromo kategorija (AerodromeCategoryValue)

Galimos aerodromo kategorijos išvykstant iš jo ar atvykstant į jį siūlomų oro eismo paslaugų apimties ir svarbos atžvilgiu.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ AerodromeCategoryValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

domesticNational

Vietines nacionalines oro eismo paslaugas teikiantis oro uostas.

domesticRegional

Vietines regionines oro eismo paslaugas teikiantis oro uostas.

international

Tarptautines oro eismo paslaugas teikiantis oro uostas.

▼B

7.4.2.2.   Aerodromo tipas (AerodromeTypeValue)

Kodas, nurodantis, ar konkretus vienetas yra aerodromas arba sraigtasparnių oro uostas.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ AerodromeTypeValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

aerodromeHeliport

Oro uostas su sraigtasparniams skirta zona.

aerodromeOnly

Tik orlaivių oro uostas.

heliportOnly

Tik sraigtasparnių oro uostas.

landingSite

Nusileidimo aikštelė.

▼B

7.4.2.3.   Oro maršruto sąsajos klasė (AirRouteLinkClassValue)

Maršruto tipas navigacijos požiūriu.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ AirRouteLinkClassValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

conventional

Įprastinis navigacijos maršrutas: oro maršrutas, kaip oro eismo paslaugų nenaudojantis nei srities navigacijos, nei TACAN navigacijos.

RNAV

Srities navigacijos maršrutas: oro maršrutas, kaip oro eismo paslaugas naudojantis srities navigaciją (RNAV)

TACAN

TACAN maršrutas: oro maršrutas, kaip oro eismo paslaugas naudojantis TACAN navigaciją

▼B

7.4.2.4.   Oro maršruto tipas (AirRouteTypeValue)

Maršruto klasifikavimas kaip ATS maršruto arba navigacijos kelių per Šiaurės Atlantą.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ AirRouteTypeValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

ATS

ATS maršrutas, aprašytas ICAO 11 priede.

NAT

Šiaurės Atlanto maršrutas (Organizuotosios maršrutų sistemos dalis).

▼B

7.4.2.5.   Oro tinklo objekto naudojimo apribojimas (AirUseRestrictionValue)

Oro tinklo objekto naudojimo apribojimai.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ AirUseRestrictionValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

reservedForMilitary

Tik karinės paskirties oro tinklo objektas.

temporalRestrictions

Oro tinklo objekto naudojimui taikomi laikini apribojimai.

▼B

7.4.2.6.   Oro erdvės zonos tipas (AirspaceAreaTypeValue)

Pripažintieji oro erdvės tipai.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ AirspaceAreaTypeValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

ATZ

Oro uosto eismo zona. Nustatytų matmenų oro erdvė aplink oro uostą, skirta oro uosto eismui apsaugoti.

CTA

Kontrolės sritis. Kontroliuojama oro erdvė į viršų nuo nustatytos ribos virš žemės.

CTR

Kontrolės zona. Kontroliuojama oro erdvė į viršų nuo žemės iki nustatytos viršutinės ribos.

D

Pavojaus sritis. Nustatytų matmenų oro erdvė, kurioje nustatytu metu gali būti vykdoma orlaivio skrydžiui pavojinga veikla.

FIR

Skrydžio informacijos regionas. Nustatytų matmenų oro erdvė, kurioje teikiamos skrydžio informacijos ir įspėjimo paslaugos. Gali būti naudojama, pvz., jei paslaugas teikia daugiau kaip vienas subjektas.

P

Draudžiamoji sritis. Nustatytų matmenų oro erdvė virš valstybės, kurioje orlaivių skrydžiai uždrausti, žemės plotų ar teritorinių vandenų.

R

Ribojamoji sritis. Nustatytų matmenų oro erdvė virš valstybės, kurioje orlaivių skrydžiai ribojami pagal tam tikras nustatytas sąlygas, žemės plotų ar teritorinių vandenų.

TMA

Terminalų kontrolės sritis. Kontrolės sritis, paprastai nustatyta ties ATS maršrutų sankirtomis netoli vieno ar kelių stambių oro uostų. Daugiausia naudojama Europoje pagal lankstaus oro erdvės naudojimo sąvoką.

UIR

Aukštutinis skrydžio informacijos regionas (UIR). Nustatytų matmenų aukštutinė oro erdvė, kurioje teikiamos skrydžio informacijos ir įspėjimo paslaugos. Kiekviena valstybė nustato nuosavą aukštutinės oro erdvės apibrėžtį.

▼B

7.4.2.7.   Navigacijos įrangos tipas (NavaidTypeValue)

Navigacijos paslaugų tipai.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ NavaidTypeValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

DME

Atstumo matavimo įranga.

ILS

Leidimosi pagal prietaisus sistema.

ILS-DME

Vienoje vietoje esančios ILS ir DME.

LOC

Kurso radijo švyturys.

LOC-DME

Vienoje vietoje esantys LOC ir DME.

MKR

Žymimasis švyturys.

MLS

Mikrobanginė leidimosi sistema.

MLS-DME

Vienoje vietoje esantys MLS ir DME.

NDB

Nekryptinis radijo švyturys.

NDB-DME

Vienoje vietoje esantys NDB ir DME.

NDB-MKR

Nekryptinis radijo švyturys ir žymimasis švyturys.

TACAN

Taktinis oro navigacijos švyturys.

TLS

Atsakiklinė leidimosi sistema.

VOR

VHF bekryptis kurso radijo švyturys.

VOR-DME

Vienoje vietoje esantys VOR ir DME.

VORTAC

Vienoje vietoje esantys VOR ir TACAN.

▼B

7.4.2.8.   Taško funkcija (PointRoleValue)

Kilimo ir tūpimo tako vidurio linijos taško funkcija.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ PointRoleValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

end

Kilimo ir tūpimo tako fizinė pabaiga ta kryptimi.

mid

Kilimo ir tūpimo tako vidurys.

start

Kilimo ir tūpimo tako fizinė pradžia ta kryptimi.

threshold

Leidimuisi tinkamos kilimo ir tūpimo tako dalies pradžia.

▼B

7.4.2.9.   Kilimo ir tūpimo tako tipas (RunwayTypeValue)

Kodas, pagal kurį atskiriami lėktuvų kilimo ir tūpimo takai ir sraigtasparnių priartėjimo tūpti bei kilimo ir tūpimo zona (angl. FATO).

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ RunwayTypeValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

FATO

Galutinis priartėjimas prie sraigtasparnių kilimo zonos.

runway

Lėktuvų kilimo ir tūpimo takas.

▼B

7.4.2.10.   Paviršiaus sudėtis (SurfaceCompositionValue)

Kodas, nurodantis paviršiaus sudėtį.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ SurfaceCompositionValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

asphalt

Asfalto sluoksniu padengtas paviršius.

concrete

Betono sluoksniu padengtas paviršius.

grass

Žolės paviršiaus takas.

▼B

7.5.    Lyninio transporto tinklas

7.5.1.    Erdvinių objektų tipai

Keitimuisi informacija apie erdvinius objektus, susijusius su paketu „Lyninio transporto tinklas“, ir tiems erdviniams objektams klasifikuoti turi būti naudojami šie erdvinių objektų tipai:

 Lynų kelio sąsaja

 Lynų kelio sąsajų seka

 Lynų kelio sąsajų rinkinys

 Lynų kelio mazgas

7.5.1.1.   Lynų kelio sąsaja (CablewayLink)

Linijinis erdvinis objektas, apibūdinantis lyninio tinklo geometriją ir dviejų lynų kelių transporto tinklo taškų sujungiamumą.

Šis tipas yra tipo TransportLink potipis.Erdvinių objektų tipo CablewayLink požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

cablewayType

Lynų kelių transporto tipas.

CablewayTypeValue

Voidable

7.5.1.2.   Lynų kelio sąsajų seka (CablewayLinkSequence)

Tam tikra tvarka išdėstytų lynų kelio sąsajų, kurioms būdingas vienas ar daugiau teminių identifikatorių ir (arba) savybių, sankaupa.

Šis tipas yra tipo TransportLinkSequence potipis.

7.5.1.3.   Lynų kelio sąsajų rinkinys (CablewayLinkSet)

Lynų kelio sąsajų sekų ir (arba) atskirų lynų kelių sąsajų sankaupa, lyninio transporto tinkle atliekantis specialiąją funkciją arba svarbų vaidmenį.

Šis tipas yra tipo TransportLinkSet potipis.

7.5.1.4.   Lynų kelio mazgas (CablewayNode)

Taškinis erdvinis objektas, naudojamas dviejų iš eilės einančių lynų kelio sąsajų sujungiamumui pažymėti.

Šis tipas yra tipo TransportNode potipis.

7.5.2.    Kodų sąrašai

7.5.2.1.   Lynų kelio tipas (CablewayTypeValue)

Galimi lynų kelių transporto tipai.

▼M2

Leistinos šio kodų sąrašo reikšmės yra tik tos, kurios išvardytos toliau pateiktoje lentelėje.

▼M1►M2  Kodų sąrašo ◄ CablewayTypeValue ►M2  reikšmės ◄

Reikšmė

Apibrėžtis

cabinCableCar

Lyninis transportas, kurio transporto priemonės yra kabamosios kabinos, skirtos žmonių grupėms ir (arba) kroviniams kabinoje pervežti.

chairLift

Lyninis transportas, kurio transporto priemonės yra kabamieji krėslai, skirti pavieniams žmonėms arba jų grupėms pervežti plieniniu lynu ar virve, iš kurio(s) sudaryta kilpa tarp dviejų taškų.

skiTow

Lyninis transportas, skirtas slidininkams ir snieglentininkams į kalną tempti.

▼B

7.6.    Geležinkelių transporto tinklas

7.6.1.    Erdvinių objektų tipai

Keitimuisi informacija apie erdvinius objektus, susijusius su paketu „Geležinkelių transporto tinklas“, ir tiems erdviniams objektams klasifikuoti turi būti naudojami šie erdvinių objektų tipai:

 Projektinis greitis

 Nominalusis geležinkelio kelio vėžės plotis

 Bėgių kelių skaičius

 Geležinkelio zona

 Geležinkelio elektrifikavimas

 Geležinkelio linija

 Geležinkelio sąsaja

 Geležinkelio sąsajų seka

 Geležinkelio mazgas

 Geležinkelio stoties zona

 Geležinkelio stoties kodas

 Geležinkelio stoties mazgas

 Geležinkelio tipas

 Geležinkelio naudojimas

 Rūšiavimo (manevravimo) stoties zona

 Rūšiavimo (manevravimo) stoties mazgas

7.6.1.1.   Projektinis greitis (DesignSpeed)

Didžiausio greičio, kuriam suprojektuota geležinkelio linija, specifikacija.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

speed

Didžiausio greičio, kuriam suprojektuota geležinkelio linija, specifikacija.

Velocity

 

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra geležinkelių transporto tinklo dalis.

7.6.1.2.   Nominalusis geležinkelio kelio vėžės plotis (NominalTrackGauge)

Nominalusis atstumas tarp dviejų išorinių bėgių kelio bėgių (vėžės plotis).

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

nominalGauge

Atskira reikšmė, identifikuojanti bėgių kelio vėžės plotį.

Measure

Voidable

nominalGaugeCategory

Bėgių kelio vėžės pločio nurodymas kaip neapibrėžtos kategorijos Europos standartinio nominaliojo vėžės pločio atžvilgiu.

TrackGaugeCategoryValue

Voidable

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra geležinkelių transporto tinklo dalis.

7.6.1.3.   Bėgių kelių skaičius (NumberOfTracks)

Bėgių kelių skaičius geležinkelio ruože.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

minMaxNumberOfTracks

Nurodoma, ar suskaičiuotas bėgių kelių skaičius yra mažiausia arba didžiausia vertė.

MinMaxTrackValue

Voidable

numberOfTracks

Esamų bėgių kelių skaičius.

Integer

 

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra geležinkelių transporto tinklo dalis.

7.6.1.4.   Geležinkelio zona (RailwayArea)

Bėgių kelio, įskaitant balastą, užimamas paviršius.

Šis tipas yra tipo TransportArea potipis.

7.6.1.5.   Geležinkelio elektrifikavimas (RailwayElectrification)

Nuoroda, ar geležinkelyje įrengta elektros sistema, skirta juo judančioms transporto priemonėms varyti.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

electrified

Nurodo, ar geležinkelyje įrengta elektros sistema, skirta juo judančioms transporto priemonėms varyti.

Boolean

 

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra geležinkelių transporto tinklo dalis.

7.6.1.6.   Geležinkelio linija (RailwayLine)

Geležinkelio sąsajų sekų ir (arba) atskirų geležinkelio sąsajų, kurioms būdingas vienas ar daugiau teminių identifikatorių ir (arba) savybių, sankaupa.

Šis tipas yra tipo TransportLinkSet potipis.Erdvinių objektų tipo RailwayLine požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

railwayLineCode

Geležinkelio linijai skirtas kodas, kuris valstybėje narėje yra unikalus.

CharacterString

Voidable

7.6.1.7.   Geležinkelio sąsaja (RailwayLink)

Linijinis erdvinis objektas, apibūdinantis geležinkelio tinklo geometriją ir dviejų tinklo taškų sujungiamumą.

Šis tipas yra tipo TransportLink potipis.Erdvinių objektų tipo RailwayLink požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

fictitious

Geležinkelio sąsaja neatvaizduoja tikrojo ir esamo bėgių kelio, o yra fiktyvi trajektorija.

Boolean

Voidable

7.6.1.8.   Geležinkelio sąsajų seka (RailwayLinkSequence)

Linijinis erdvinis objektas, sudarytas iš tam tikra tvarka išdėstytų geležinkelio sąsajų sankaupos, žymintis nenutrūkstamą trajektoriją geležinkelio tinkle be jokių atšakų. Elementas turi nustatytą pradžią ir galą ir kiekviena geležinkelio sąsajų sekos pozicija gali būti identifikuota pagal vieną vienintelį parametrą, kaip antai ilgis. Ji apibūdina geležinkelio tinklo elementą, kuriam būdingas vienas ar daugiau teminių identifikatorių ir (arba) savybių.

Šis tipas yra tipo TransportLinkSequence potipis.

7.6.1.9.   Geležinkelio mazgas (RailwayNode)

Taškinis erdvinis objektas, žymintis reikšmingą tašką geležinkelio tinkle arba apibrėžiantis bėgių kelių sankirtą, naudojamą tinklo sujungiamumui apibūdinti.

Šis tipas yra tipo TransportNode potipis.Erdvinių objektų tipo RailwayNode požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

formOfNode

Geležinkelio mazgo funkcija geležinkelio tinkle.

FormOfRailwayNodeValue

Voidable

7.6.1.10.   Geležinkelio stoties zona (RailwayStationArea)

Zonos erdvinis objektas, naudojamas geležinkelio stoties infrastruktūros (pastatų, rūšiavimo (manevravimo) stočių, įrenginių ir prietaisų), kuri skirta geležinkelio stoties operacijoms atlikti, topografinėms riboms pažymėti.

Šis tipas yra tipo TransportArea potipis.

7.6.1.11.   Geležinkelio stoties kodas (RailwayStationCode)

Geležinkelio stočiai priskirtas unikalus kodas.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

stationCode

Geležinkelio stočiai priskirtas unikalus kodas.

CharacterString

 

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra geležinkelių transporto tinklo dalis.

7.6.1.12.   Geležinkelio stoties mazgas (RailwayStationNode)

Geležinkelio mazgas, žymintis geležinkelio stoties buvimo vietą geležinkelio tinkle.

Šis tipas yra tipo RailwayNode potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

numberOfPlatforms

Reikšmė, rodanti geležinkelio stotyje esančių platformų skaičių.

Integer

Voidable

Geležinkelio stoties mazgo atveju formOfNode požymio reikšmė visais atvejais turi būti RailwayStop.

7.6.1.13.   Geležinkelio tipas (RailwayType)

Geležinkelio transporto tipas, kuriam skirta linija.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

type

Geležinkelio transporto tipas, kuriam skirta linija.

RailwayTypeValue

 

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra geležinkelių transporto tinklo dalis.

7.6.1.14.   Geležinkelio naudojimas (RailwayUse)

Dabartinis geležinkelio naudojimas.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

use

Dabartinis geležinkelio naudojimas.

RailwayUseValue

 

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra geležinkelių transporto tinklo dalis.

7.6.1.15.   Rūšiavimo (manevravimo) stoties zona (RailwayYardArea)

Zoninis erdvinis objektas, naudojamas rūšiavimo (manevravimo) stoties topografinėms riboms pažymėti.

Šis tipas yra tipo TransportArea potipis.

7.6.1.16.   Rūšiavimo (manevravimo) stoties mazgas (RailwayYardNode)

Geležinkelio mazgas, suformuotas rūšiavimo (manevravimo) stoties zonoje.

Šis tipas yra tipo RailwayNode potipis.

Rūšiavimo (manevravimo) stoties mazgo atveju formOfNode požymio reikšmė visais atvejais turi būti RailwayStop.

7.6.2.    Reikšmių aibės

7.6.2.1.   Mažiausias arba didžiausias bėgių kelių skaičius (MinMaxTrackValue)

Reikšmės, rodančios, ar suskaičiuotas bėgių kelių skaičius yra didžiausias, mažiausias skaičius arba vidurkis.Leistinos reikšmių aibės MinMaxTrackValue reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

average

Bėgių kelių skaičius yra vidurkis tam tikroje geležinkelių tinklo dalyje.

maximum

Bėgių kelių skaičius yra didžiausias bėgių kelių skaičius tam tikroje geležinkelių tinklo dalyje.

minimum

Bėgių kelių skaičius yra mažiausias bėgių kelių skaičius tam tikroje geležinkelių tinklo dalyje.

7.6.2.2.   Bėgių kelio vėžės pločio kategorija (TrackGaugeCategoryValue)

Galimos geležinkelio kategorijos jo nominaliojo bėgių