EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0333-20200224

Consolidated text: 2010 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 333/2010 dėl leidimo naudoti Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) pagal naują paskirtį kaip atjunkytų paršelių pašarų priedą (leidimo turėtojas – Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, kuriam Europos Sąjungoje atstovauja Pen & Tec Consulting S.L.U.) (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/333/2020-02-24

02010R0333 — LT — 24.02.2020 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 333/2010

2010 m. balandžio 22 d.

dėl leidimo naudoti Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) pagal naują paskirtį kaip atjunkytų paršelių pašarų priedą (leidimo turėtojas – ►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, kuriam Europos Sąjungoje atstovauja Pen & Tec Consulting S.L.U.  ◄ )

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 102 2010.4.23, p. 19)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/897 2016 m. birželio 8 d.

  L 152

7

9.6.2016

►M2

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/146 2020 m. vasario 3 d.

  L 31

3

4.2.2020
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 333/2010

2010 m. balandžio 22 d.

dėl leidimo naudoti Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) pagal naują paskirtį kaip atjunkytų paršelių pašarų priedą (leidimo turėtojas – ►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, kuriam Europos Sąjungoje atstovauja Pen & Tec Consulting S.L.U.  ◄ )

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
PRIEDASPriedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo trukmė

KSV/kg visaverčio 12 % drėgnio pašaro

Kategorija „zootechniniai priedai“. Funkcinė grupė „žarnyno floros stabilizatoriai“

4b1820

►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, kuriam Europos Sąjungoje atstovauja Pen & Tec Consulting S.L.U.  ◄

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Priedo sudėtis:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), turintis bent 1,0 × 1010 KSV/g

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Gyvybingos Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) sporos (CFU)

Analizės metodas (1):

Skaičiavimas: taikant paskleidimo ant plokštelės metodą, naudojant triptono sojos agarą visose tam tikslui naudojamose matricose (EN 15874:2009)

Identifikacija: pulsuojančio lauko gelio elektroforezė (PFGE).

Paršeliai (atjunkyti)

3 × 108

1.  Priedo, premikso ir kombinuotųjų pašarų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.  Naudoti atjunkytiems paršeliams maždaug iki 35 kg svorio.

3.  Sauga: tvarkant produktą reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonę, saugos akinius ir pirštines.

2020 m. gegužės 13 d.

(1)   Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Bendrijos etaloninės laboratorijos svetainėje www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives

Top