EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010L0043-20220801

Consolidated text: 2010 m. liepos 1 d. Komisijos direktyva 2010/43/ES, kuria įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl organizacinių reikalavimų, interesų konfliktų, veiklos vykdymo, rizikos valdymo ir dėl depozitoriumo ir valdymo įmonės susitarimo turinio (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/43/2022-08-01

02010L0043 — LT — 01.08.2022 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS DIREKTYVA 2010/43/ES

2010 m. liepos 1 d.

kuria įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl organizacinių reikalavimų, interesų konfliktų, veiklos vykdymo, rizikos valdymo ir dėl depozitoriumo ir valdymo įmonės susitarimo turinio

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 176 2010.7.10, p. 42)

Iš dalies keičiama:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA (ES) 2021/1270 2021 m. balandžio 21 d.

  L 277

141

2.8.2021
▼B

KOMISIJOS DIREKTYVA 2010/43/ES

2010 m. liepos 1 d.

kuria įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl organizacinių reikalavimų, interesų konfliktų, veiklos vykdymo, rizikos valdymo ir dėl depozitoriumo ir valdymo įmonės susitarimo turinio

(Tekstas svarbus EEE)I SKYRIUS

OBJEKTAS, TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Objektas

Šia direktyva nustatomos Direktyvos 2009/65/EB įgyvendinimo taisyklės:

1) 

kuriomis nustatomos procedūros ir tvarka, kaip nurodyta 12 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkte, ir struktūros bei organizaciniai reikalavimai kiek įmanoma sumažinti interesų konfliktus, kaip nurodyta 12 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punkte;

2) 

kuriomis nustatomi kriterijai, kaip veikti dorai ir sąžiningai, profesionaliai, apdairiai ir stropiai KIPVPS naudai, ir interesų konfliktų tipų nustatymo kriterijai, nurodant principus, reikalingus užtikrinti, kad ištekliai būtų panaudojami efektyviai, nurodant veiksmus, kurių reikėtų imtis siekiant 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytiems interesų konfliktams nustatyti, išvengti, valdyti arba atskleisti;

3) 

susijusios su duomenimis, kurie turi būti įtraukti į depozitoriumo ir valdymo įmonės susitarimus pagal 23 straipsnio 5 dalį ir 33 straipsnio 5 dalį; ir

4) 

susijusios su rizikos valdymo procesu, nurodytu 51 straipsnio 1 dalyje, visų pirma valdymo įmonės taikomo rizikos valdymo proceso susitarimų tinkamumo vertinimo kriterijai ir rizikos valdymo politika bei procesai ir rizikos vertinimo ir valdymo susitarimai, procesai ir metodai, susiję su tais kriterijais.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.  

Ši direktyva taikoma valdymo įmonėms, užsiimančioms kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) valdymo veikla, kaip nurodyta Direktyvos 2009/65/EB 6 straipsnio 2 dalyje.

Šios direktyvos V skyrius taip pat taikomas depozitoriumams, vykdantiems savo funkcijas pagal Direktyvos 2009/65/EB IV skyriaus ir V skyriaus 3 skirsnio nuostatas.

2.  

Šio skyriaus, II skyriaus 12 straipsnio ir III, IV ir VI skyrių nuostatos mutatis mutandis taikomos investicinėms bendrovėms, kurios nepaskyrė valdymo įmonės, turinčios leidimą pagal Direktyvą 2009/65/EB.

Tais atvejais „valdymo įmonė“ reiškia „investicinė bendrovė“.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šioje direktyvoje kartu su Direktyvoje 2009/65/EB pateiktomis apibrėžtimis, naudojamos šios apibrėžtys:

1) 

klientas – bet koks fizinis ar juridinis asmuo arba bet koks kitas subjektas, taip pat ir KIPVPS, kuriam valdymo įmonė teikia kolektyvinio portfelio valdymo paslaugą arba paslaugas pagal Direktyvos 2009/65/EB 6 straipsnio 3 dalį;

2) 

investicinių vienetų savininkas – bet koks fizinis ar juridinis asmuo, turintis vieną ar daugiau KIPVPS investicinių vienetų;

3) 

susijęs asmuo – kai kalbama apie valdymo įmonę, bet kuris iš šių asmenų:

a) 

valdymo įmonės direktorius, partneris ar jam prilygstantis asmuo arba vadovas;

b) 

valdymo įmonės darbuotojas, taip pat bet koks kitas fizinis asmuo, kurio paslaugomis gali naudotis arba kurias kontroliuoja valdymo įmonė ir kuris dalyvauja valdymo įmonei teikiant kolektyvinio portfelio valdymo paslaugas;

c) 

fizinis asmuo, kuris tiesiogiai dalyvauja teikiant paslaugas valdymo įmonei pagal funkcijų delegavimo trečiosioms šalims susitarimą, kad valdymo įmonė galėtų teikti kolektyvinio portfelio valdymo paslaugas;

4) 

vyresnioji vadovybė – asmuo ar asmenys, kurie veiksmingai vadovauja valdymo įmonei pagal Direktyvos 2009/65/EB 7 straipsnio 1 dalies b punktą;

5) 

direktorių valdyba – valdymo įmonės direktorių valdyba;

6) 

priežiūros funkciją vykdantys asmenys – atitinkamas asmuo arba organas ar organai, atsakingi už vyresniosios vadovybės priežiūrą ir už rizikos valdymo proceso ir politikos, susitarimų ir procedūrų, sukurtų, kad būtų laikomasi įpareigojimų pagal Direktyvą 2009/65/EB, tinkamumo ir veiksmingumo įvertinimą ir periodišką peržiūrą;

7) 

sandorio šalies rizika – rizika, kad KIPVPS patirs nuostolių dėl to, kad sandorio šalis gali nesilaikyti įsipareigojimų prieš galutinį atsiskaitymą už sandorį;

8) 

likvidumo rizika – rizika, kad KIPVPS portfelio pozicijos bus neįmanoma parduoti, likviduoti arba uždaryti ribotomis sąnaudomis per pagrįstai trumpą laiką ir kad dėl to kils pavojus, jog KIPVPS nepavyks visą laiką laikytis Direktyvos 2009/65/EB 84 straipsnio 1 dalies nuostatų;

9) 

rinkos rizika – rizika, kad KIPVPS patirs nuostolių dėl KIPVPS portfelio pozicijų rinkos vertės svyravimo, susijusio su tokių rinkos kintamųjų, kaip palūkanų normos, valiutų kursai, nuosavybės vertybinių popierių ir biržos prekių kainos arba emitento kreditingumas, pokyčiais;

10) 

operacinė rizika – rizika, kad KIPVPS patirs nuostolių dėl netinkamų vidaus procesų ir nesėkmių, susijusių su valdymo įmonės žmonėmis ir sistemomis, arba dėl išorės įvykių, kuri apima teisinę ir dokumentacijos riziką bei riziką, kylančią dėl KIPVPS vardu vykdomų prekybos, atsiskaitymo ir vertinimo procedūrų;

▼M1

11) 

tvarumo rizika – tvarumo rizika, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/2088 ( 1 ) 2 straipsnio 22 punkte;

12) 

tvarumo veiksniai – tvarumo veiksniai, apibrėžti Reglamento (ES) 2019/2088 2 straipsnio 24 punkte.

▼B

Pirmos pastraipos 5 punkte apibrėžta sąvoka „direktorių valdyba“ neapima stebėtojų tarybos, kai valdymo įmonės turi dvigubą struktūrą, kurią sudaro direktorių valdyba ir stebėtojų taryba.II SKYRIUS

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS IR KONTROLĖS MECHANIZMAS

(Direktyvos 2009/65/EB 12 straipsnio 1 dalies a punktas ir 14 straipsnio 1 dalies c punktas)1 SKIRSNIS

Bendrieji principai

4 straipsnis

Bendrieji procedūrų ir organizacinės struktūros reikalavimai

1.  

Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės laikytųsi šių reikalavimų:

a) 

parengti, įgyvendinti ir palaikyti sprendimų priėmimo procedūras bei organizacinę struktūrą, kurios būtų įformintos dokumentais ir kuriose būtų aiškiai ir išsamiai nurodyta pavaldumo struktūra bei paskirtos funkcijos ir pareigos;

b) 

užtikrinti, kad jų susiję asmenys žinotų, kokių procedūrų jie turi laikytis, kad tinkamai vykdytų savo pareigas;

c) 

parengti, įgyvendinti ir palaikyti tinkamą vidaus kontrolės mechanizmą, skirtą užtikrinti, kad visoje valdymo įmonėje būtų laikomasi sprendimų ir procedūrų;

d) 

parengti, įgyvendinti ir palaikyti veiksmingą vidaus atskaitomybės ir informacijos perdavimo procesą visuose susijusiuose valdymo įmonės lygmenyse bei veiksmingus informacijos mainus su visomis susijusiomis trečiosiomis šalimis;

e) 

tinkamai ir tvarkingai registruoti duomenis apie savo veiklą ir vidaus organizacinę struktūrą.

Valstybės narės užtikrina, kad valdymo įmonės atsižvelgtų į savo veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą bei paslaugų ir veiksmų, kurių buvo imtasi vykdant tą veiklą, pobūdį ir įvairovę.

▼M1

Valstybės narės užtikrina, kad valdymo įmonės, laikydamosi pirmoje pastraipoje nustatytų reikalavimų, atsižvelgtų į tvarumo riziką.

▼B

2.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės sukurtų, įdiegtų ir palaikytų atitinkamas sistemas ir procedūras, kuriomis būtų užtikrinama informacijos apsauga, vientisumas ir konfidencialumas, atsižvelgiant į tos informacijos pobūdį.
3.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės parengtų, įgyvendintų ir palaikytų tinkamą veiklos tęstinumo politiką, kurios tikslas – užtikrinti, kad tuo atveju, jeigu sutriktų įmonės sistemos ir procedūros, būtų išsaugoti esminiai duomenys ir funkcijos bei būtų toliau teikiamos paslaugos ir vykdoma veikla arba, kai tai neįmanoma, būtų laiku atkurti tokie duomenys ir funkcijos bei laiku atnaujintas paslaugų teikimas ir veikla.
4.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės parengtų, įgyvendintų ir palaikytų apskaitos politiką ir procedūras, pagal kurias jos, kompetentingai institucijai paprašius, galėtų laiku pateikti kompetentingai institucijai finansines ataskaitas, kuriose pateikiama tikra ir teisinga jų finansinė padėtis ir kurios atitinka visus galiojančius apskaitos standartus ir taisykles.
5.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės stebėtų ir reguliariai vertintų savo sistemų, vidaus kontrolės mechanizmų ir susitarimų, numatytų 1–4 dalyse, tinkamumą ir veiksmingumą bei imtųsi tinkamų priemonių bet kokiems trūkumams pašalinti.

5 straipsnis

Ištekliai

1.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės samdytų darbuotojus, turinčius jiems paskirtoms funkcijoms vykdyti būtinų įgūdžių, žinių ir patirties.
2.  
Valstybės narės užtikrina, kad valdymo įmonės turėtų reikiamų išteklių ir žinių, kad galėtų veiksmingai stebėti pagal susitarimą su valdymo įmone trečiųjų šalių vykdomą veiklą, visų pirma, su šiais susitarimais susijusios rizikos valdymo atžvilgiu.
3.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės užtikrintų, kad jei susiję asmenys atlieka daug funkcijų, tai netrukdytų (ir būtų tikėtina, kad netrukdys) tiems asmenims patikimai, sąžiningai ir profesionaliai atlikti bet kokią konkrečią funkciją.
4.  
Valstybės narės užtikrina, kad 1, 2 ir 3 dalyse nurodytais tikslais valdymo įmonės atsižvelgtų į valdymo įmonės veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą bei paslaugų ir veiksmų, kurių buvo imtasi vykdant tą veiklą, pobūdį ir įvairovę.

▼M1

5.  
Valstybės narės užtikrina, kad 1, 2 ir 3 dalyse nurodytais tikslais valdymo įmonės turėtų reikiamų išteklių ir žinių, kad galėtų veiksmingai integruoti tvarumo riziką.

5a straipsnis

Investicinių bendrovių įpareigojimas integruoti tvarumo riziką į KIPVPS valdymą

Valstybės narės užtikrina, kad, atsižvelgiant į investicinių bendrovių veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą, investicinės bendrovės integruotų tvarumo riziką į KIPVPS valdymą.

▼B2 SKIRSNIS

Administracinės ir apskaitos procedūros

6 straipsnis

Skundų nagrinėjimas

1.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės parengtų, įgyvendintų ir palaikytų veiksmingas ir skaidrias procedūras, kad iš investuotojų gauti skundai būtų nagrinėjami tinkamai ir greitai.
2.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės užtikrintų, kad būtų užregistruotas kiekvienas skundas ir priemonės, kurių imtasi jam spręsti.
3.  
Investuotojai turi galimybę pateikti skundus nemokamai. Informaciją apie 1 dalyje nurodytas procedūras investuotojai gauna nemokamai.

7 straipsnis

Elektroninių duomenų apdorojimas

1.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės deramai pasirūpintų tinkamomis elektroninėmis sistemomis, kad būtų galima laiku ir tinkamai užregistruoti kiekvieną portfelio sandorį, pasirašymo arba išpirkimo pavedimą, kad būtų galima laikytis 14 ir 15 straipsnių.
2.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės užtikrintų aukštą saugumo lygį apdorojant elektroninius duomenis bei prireikus užregistruotos informacijos vientisumą ir konfidencialumą.

8 straipsnis

Apskaitos procedūros

1.  

Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės užtikrintų apskaitos politikos ir procedūrų taikymą, kaip nurodyta 4 straipsnio 4 dalyje, kad būtų apsaugoti investicinių vienetų savininkai.

KIPVPS apskaita vedama taip, kad bet kuriuo metu būtų galima tiesiogiai nustatyti visą KIPVPS turtą ir įsipareigojimus.

Jei KIPVPS turi skirtingus investicinius padalinius, šių investicinių padalinių sąskaitos turi būti atskiros.

2.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės turėtų apskaitos politiką ir procedūras, parengtas, įdiegtas ir palaikomas pagal KIPVPS buveinės valstybės narės apskaitos taisykles, kad būtų užtikrinta, kad kiekvieno KIPVPS grynojo turto vertė būtų tiksliai apskaičiuota apskaitos pagrindu ir kad pasirašymo ir išpirkimo pavedimai galėtų būti tinkamai vykdomi ta grynojo turto verte.
3.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės parengtų tinkamas procedūras, skirtas užtikrinti, kad KIPVPS turtas ir įsipareigojimai būtų tinkamai ir tiksliai įvertinti, laikantis galiojančių taisyklių, nurodytų Direktyvos 2009/65/EB 85 straipsnyje.3 SKIRSNIS

Vidaus kontrolės mechanizmai

9 straipsnis

Vyresniosios vadovybės vykdoma kontrolė ir priežiūros funkcija

1.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės, viduje paskirstydamos funkcijas, užtikrintų, kad vyresnioji vadovybė ir, kai tai aktualu, priežiūros funkciją vykdantys asmenys būtų atsakingi už tai, kad valdymo įmonė laikytųsi savo įpareigojimų pagal Direktyvą 2009/65/EB.
2.  

Valdymo įmonė užtikrina, kad jos vyresnioji vadovybė:

a) 

būtų atsakinga už kiekvieno valdomo KIPVPS bendros investicijų politikos įgyvendinimą, kaip apibrėžta, kai tai aktualu, prospekte, fondo taisyklėse arba investicinės bendrovės steigimo dokumentuose;

b) 

prižiūrėtų kiekvieno valdomo KIPVPS investavimo strategijos patvirtinimą;

c) 

būtų atsakinga už tai, kad valdymo įmonė turėtų nuolatinę ir veiksmingą atitikties užtikrinimo funkciją, kaip nurodyta 10 straipsnyje, net jeigu šią funkciją atlieka trečioji šalis;

d) 

užtikrintų ir periodiškai tikrintų, kad būtų tinkamai ir veiksmingai įgyvendinama kiekvieno valdomo KIPVPS bendra investavimo politika ir laikomasi investavimo strategijos ir rizikos ribų, net jei rizikos valdymo funkciją atlieka trečiosios šalys;

e) 

patvirtintų ir periodiškai peržiūrėtų kiekvieno valdomo KIPVPS investavimo sprendimų priėmimo vidaus procedūrų tinkamumą, kad užtikrintų tokių sprendimų atitiktį patvirtintoms investavimo strategijoms;

f) 

patvirtintų ir periodiškai peržiūrėtų rizikos valdymo politiką ir tai politikai įgyvendinti skirtus susitarimus, procesus ir metodus, kaip nurodyta 38 straipsnyje, įskaitant kiekvieno valdomo KIPVPS rizikos ribojimo sistemą;

▼M1

g) 

būtų atsakinga už tvarumo rizikos integravimą į a–f punktuose nurodytą veiklą.

▼B

3.  

Valdymo įmonė taip pat užtikrina, kad jos vyresnioji vadovybė ir, kai tinka, priežiūros funkciją vykdantys asmenys:

a) 

vertintų ir periodiškai peržiūrėtų politikos, susitarimų ir procedūrų, skirtų laikytis įpareigojimų pagal Direktyvą 2009/65/EB, veiksmingumą;

b) 

imtųsi tinkamų priemonių bet kokiems trūkumams šalinti.

4.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės užtikrintų, jog jų vyresniajai vadovybei būtų dažnai ir ne rečiau kaip kartą per metus teikiamos rašytinės atitikties, vidaus audito ir rizikos valdymo ataskaitos, kuriose visų pirma būtų nurodyta, ar buvo imtasi tinkamų priemonių bet kokiems trūkumams pašalinti.
5.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės užtikrintų, kad jų vyresniajai vadovybei būtų reguliariai teikiamos investavimo strategijų ir investavimo sprendimų priėmimo vidaus procedūrų, nurodytų 2 dalies b–e punktuose, įgyvendinimo ataskaitos.
6.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės užtikrintų, kad priežiūros funkciją, jeigu tokia yra, vykdantiems asmenims būtų reguliariai teikiamos 4 dalyje nurodytos rašytinės ataskaitos.

10 straipsnis

Nuolatinė atitikties užtikrinimo funkcija

1.  

Valstybės narės užtikrina, kad valdymo įmonės parengtų, įgyvendintų ir palaikytų tinkamą politiką ir procedūras, kurių tikslas – nustatyti bet kokią riziką, kad valdymo įmonė gali nesilaikyti Direktyvoje 2009/65/EB numatytų įpareigojimų, bei susijusią riziką ir nustatyti tinkamas priemones ir procedūras, skirtas tokiai rizikai mažinti bei suteikti galimybę kompetentingoms institucijoms veiksmingai vykdyti savo įgaliojimus pagal tą direktyvą.

Valstybės narės užtikrina, kad valdymo įmonės atsižvelgtų į savo veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą ir į paslaugų ir veiksmų, kurių buvo imtasi vykdant tą veiklą, pobūdį ir įvairovę.

2.  

Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės sukurtų ir palaikytų nuolatinę ir veiksmingą atitikties užtikrinimo funkciją, kurią vykdantys asmenys veiktų nepriklausomai ir prisiimtų šias pareigas:

a) 

stebėti ir reguliariai vertinti pagal 1 dalį nustatytų priemonių, politikos bei procedūrų ir veiksmų, kurių imtasi siekiant pašalinti trūkumus, atsiradusius valdymo įmonei vykdant įpareigojimus, tinkamumą ir veiksmingumą;

b) 

teikti konsultacijas ir padėti susijusiems asmenims, atsakingiems už paslaugų teikimą ir veiklos vykdymą, laikytis valdymo įmonės įpareigojimų pagal Direktyvą 2009/65/EB.

3.  

Kad būtų galima tinkamai ir nepriklausomai vykdyti 2 dalyje nurodytą atitikties užtikrinimo funkciją, valdymo įmonės užtikrina, kad būtų įvykdytos šios sąlygos:

a) 

atitikties užtikrinimo funkcijai vykdyti būtų turimi reikiami įgaliojimai, ištekliai, žinios ir galimybė susipažinti su visa susijusia informacija;

b) 

turi būti paskirtas atitikties užtikrinimo pareigūnas, kuris turi būti atsakingas už atitikties užtikrinimo funkciją ir už dažną, mažiausiai kartą per metus, bet kokių ataskaitų atitikties užtikrinimo klausimais teikimą vyresniajai vadovybei, visų pirma nurodant, ar buvo imtasi tinkamų priemonių bet kokiems trūkumams pašalinti;

c) 

susiję asmenys, vykdantys atitikties užtikrinimo funkciją, negali dalyvauti teikiant paslaugas arba vykdant veiklą, kurią jie prižiūri;

d) 

atitikties užtikrinimo funkciją vykdančių susijusių asmenų atlyginimo nustatymo metodas neturi kelti (ir neturi būti tikėtina, kad kels) grėsmės jų objektyvumui.

Tačiau nereikalaujama, kad valdymo įmonė laikytųsi pirmos pastraipos c arba d punktų, jeigu ji gali įrodyti, kad, atsižvelgiant į jos veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą ir į jos paslaugų ir veiklos pobūdį ir įvairovę, reikalavimas yra neproporcingas ir kad jos atitikties užtikrinimo funkcija ir toliau yra veiksminga.

11 straipsnis

Nuolatinė vidaus audito funkcija

1.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės, prireikus ir proporcingai savo veiklos pobūdžiui, apimčiai ir sudėtingumui, taip pat kolektyvinio portfelio valdymo veiksmų, kurių buvo imtasi vykdant tą veiklą, pobūdžiui ir įvairovei, nustatytų ir palaikytų vidaus audito funkciją, kuri būtų atskirta ir nepriklausoma nuo kitų valdymo įmonės funkcijų ir veiklos.
2.  

1 dalyje nurodytą vidaus audito funkciją vykdantiems asmenims tenka šios pareigos:

a) 

parengti, įgyvendinti ir palaikyti audito planą valdymo įmonės sistemų, vidaus kontrolės mechanizmų ir susitarimų tinkamumui ir veiksmingumui patikrinti ir įvertinti;

b) 

teikti rekomendacijas, remiantis rezultatais, gautais dirbant pagal a punktą;

c) 

tikrinti, kaip laikomasi b punkte nurodytų rekomendacijų;

d) 

teikti su vidaus audito klausimais susijusias ataskaitas pagal 9 straipsnio 4 dalį.

12 straipsnis

Nuolatinė rizikos valdymo funkcija

1.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės sukurtų ir palaikytų nuolatinę rizikos valdymo funkciją.
2.  

1 dalyje nurodyta rizikos valdymo funkcija hierarchiškai ir funkcionaliai nepriklauso nuo veiklos padalinių.

Tačiau valstybės narės gali leisti valdymo įmonėms nukrypti nuo šio įpareigojimo, jei toks nukrypimas yra tinkamas ir proporcingas, atsižvelgiant į valdymo įmonės ir jos valdomų KIPVPS veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

Valdymo įmonė turi būti pajėgi įrodyti, kad ji yra priėmusi tinkamas apsaugos nuo interesų konfliktų priemones, siekdama nepriklausomai vykdyti rizikos valdymo veiklą, ir kad jos rizikos valdymo procesas atitinka Direktyvos 2009/65/EB 51 straipsnio reikalavimus.

3.  

Nuolatinę rizikos valdymo funkciją vykdantys asmenys:

a) 

įgyvendina rizikos valdymo politiką ir procedūras;

b) 

užtikrina atitiktį KIPVPS rizikos ribojimo sistemai, įskaitant teisės aktais numatytus apribojimus, susijusius su bendra pozicija ir sandorio šalies rizika pagal 41, 42 ir 43 straipsnius;

c) 

teikia konsultacijas direktorių valdybai dėl kiekvieno valdomo KIPVPS rizikos pobūdžio nustatymo;

d) 

reguliariai teikia tokias ataskaitas direktorių valdybai ir, kur ji egzistuoja, priežiūros funkciją vykdantiems asmenims dėl:

i) 

kiekvieno valdomo KIPVPS šiuo metu patiriamos rizikos lygio atitikties suderintam to KIPVPS rizikos pobūdžiui;

ii) 

kiekvieno valdomo KIPVPS atitikties atitinkamoms rizikos ribojimo sistemoms;

iii) 

rizikos valdymo proceso tinkamumo ir veiksmingumo, visų pirma nurodant, ar buvo imtasi tinkamų priemonių bet kokiems trūkumams pašalinti;

e) 

reguliariai teikia ataskaitas vyresniajai vadovybei, kuriose bendrai apibūdinamas kiekvieno valdomo KIPVPS šiuo metu patiriamos rizikos lygis ir bet kokie esami arba numatomi jų ribų pažeidimai, siekiant užtikrinti, kad galima būti greitai imtis tinkamų veiksmų;

f) 

peržiūri ir, kai reikia, paremia nebiržinių išvestinių finansinių priemonių vertinimo susitarimus ir procedūras, kaip nurodyta 44 straipsnyje.

4.  
Nuolatinę rizikos valdymo funkciją vykdantiems asmenims suteikiami reikiami įgaliojimai ir galimybė susipažinti su visa susijusia svarbia informacija, reikalingi 3 dalyje nurodytoms užduotims įgyvendinti.

13 straipsnis

Asmeniniai sandoriai

1.  

Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės parengtų, įgyvendintų ir palaikytų tinkamus susitarimus, kurių tikslas – užkirsti kelią toliau nurodytiems veiksmams, jeigu kuris nors susijęs asmuo, dalyvaujantis veikloje, dėl kurios gali kilti interesų konfliktas, arba kuris turi galimybę pasinaudoti viešai neatskleista informacija, kaip apibrėžta Direktyvos 2003/6/EB 1 straipsnio 1 dalyje, arba kita konfidencialia informacija, susijusia su KIPVPS arba sandoriais su KIPVPS arba jų vardu vykdomais sandoriais, valdymo įmonės vardu vykdydamas veiklą:

a) 

sudaro asmeninį sandorį, kuris atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

i) 

tam asmeniui draudžiama sudaryti tokį asmeninį sandorį, kaip apibrėžta Direktyvoje 2003/6/EB;

ii) 

jis susijęs su netinkamu konfidencialios informacijos naudojimu arba atskleidimu;

iii) 

jis prieštarauja (arba tikėtina, kad prieštaraus) valdymo įmonės įpareigojimams pagal Direktyvą 2009/65/EB arba pagal Direktyvą 2004/39/EB;

b) 

išskyrus atvejus, kai jis tinkamai atlieka savo darbą arba laikosi paslaugų sutarties, teikia konsultacijas arba padeda bet kuriam kitam asmeniui sudaryti finansinių priemonių sandorį, kuriam, jeigu tai būtų asmeninis susijusio asmens sandoris, būtų taikomas šios dalies a punktas arba Direktyvos 2006/73/EB 25 straipsnio 2 dalies a arba b punktas, arba kuris kitu atveju būtų neteisėtas su dar neįvykdytais pavedimais susijusios informacijos panaudojimas;

c) 

išskyrus tuos atvejus, kai jis atlieka įprastą savo darbą arba laikosi paslaugų sutarties ir nepažeidžia Direktyvos 2003/6/EB 3 straipsnio a punkto, atskleidžia bet kokią informaciją arba pareiškia nuomonę bet kuriam kitam asmeniui, jeigu susijęs asmuo žino arba pagrįstai turėtų žinoti, kad perdavus tokią informaciją, tas kitas asmuo imsis arba tikriausiai imtųsi kurio nors iš šių veiksmų:

i) 

sudaryti finansinių priemonių sandorį, kuriam, jeigu tai būtų asmeninis susijusio asmens sandoris, būtų taikomas šios dalies a punktas arba Direktyvos 2006/73/EB 25 straipsnio 2 dalies a arba b punktas, arba kuris kitu atveju būtų neteisėtas su dar neįvykdytais pavedimais susijusios informacijos panaudojimas;

ii) 

teikti konsultacijas arba padėti kitam asmeniui sudaryti tokį sandorį.

2.  

Šiais susitarimais, kurių reikalaujama 1 dalyje, visų pirma užtikrinama, kad:

a) 

kiekvienam susijusiam asmeniui, kuriam taikoma 1 dalis, būtų žinomi asmeniniams sandoriams taikomi apribojimai ir priemonės, kurias valdymo įmonė nustatė asmeniniams sandoriams ir atskleidžiamai informacijai pagal 1 dalį;

b) 

valdymo įmonė būtų nedelsiant informuojama apie bet kurį asmeninį susijusio asmens sudarytą sandorį, jai pranešant apie tą sandorį arba kitaip sudarant galimybę valdymo įmonei nustatyti tokius sandorius;

c) 

būtų užregistruojamas asmeninis sandoris, apie kurį pranešta valdymo įmonei arba kurį ji pati nustatė, taip pat bet koks su tokiu sandoriu susijęs įgaliojimas arba draudimas.

Pirmos pastraipos b punkto tikslais, kai tam tikrą veiklą vykdo trečiosios šalys, valdymo įmonė užtikrina, kad veiklą vykdantis subjektas registruotų bet kurio susijusio asmens sudarytus asmeninius sandorius ir nedelsdamas suteiktų šią informaciją valdymo įmonei jai to paprašius.

3.  

1 ir 2 dalys netaikomos šioms asmeninių sandorių rūšims:

a) 

asmeniniams sandoriams, įvykdytiems remiantis portfelio valdymo paslauga, kai sprendimai priimami savo nuožiūra, kai portfelio valdytojas ir susijęs asmuo arba kitas asmuo, kurio sąskaita vykdomas sandoris, iš anksto nebuvo taręsi dėl šio sandorio;

b) 

asmeniniams sandoriams, susijusiems su KIPVPS arba investiciniais vienetais kolektyvinio investavimo subjektuose, kurie prižiūrimi pagal valstybės narės teisę, kuriems numatomas atitinkamas jų turto rizikos paskirstymo lygis, kai susijęs asmuo ir bet kuris kitas asmuo, kurio sąskaita vykdomi sandoriai, nedalyvauja to subjekto valdyme.

4.  
Šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse „asmeninis sandoris“ reiškia tą patį ką ir Direktyvos 2006/73/EB 11 straipsnyje.

14 straipsnis

Portfelio sandorių registravimas

1.  
Valstybė narės reikalauja, kad valdymo įmonės užtikrintų, kad nedelsiant būtų parengtas kiekvieno su KIPVPS susijusio portfelio sandorio įrašas su informacija, kurios pakanka išsamiems pavedimo ir įvykdyto sandorio duomenims atkurti.
2.  

1 dalyje nurodytas įrašas apima:

a) 

KIPVPS pavadinimą arba kitą žymenį ir KIPVPS vardu veikiančio asmens vardą ir pavardę;

b) 

informaciją, reikalingą konkrečiai finansinei priemonei nustatyti;

c) 

kiekį;

d) 

pavedimo arba sandorio tipą;

e) 

kainą;

f) 

pavedimų atveju – pavedimo perdavimo datą ir tikslų laiką ir asmens, kuriam buvo perduotas pavedimas, vardą ir pavardę arba kitą žymenį, arba sandorių atveju – sprendimo prekiauti ir sandorio įvykdymo datą ir tikslų laiką;

g) 

asmens, perduodančio pavedimą arba vykdančio sandorį, vardą ir pavardę;

h) 

kai taikoma, pavedimo atšaukimo priežastis;

i) 

įvykdytų sandorių atveju – sandorio šalį ir įvykdymo vietą.

Pirmos pastraipos i punkte „įvykdymo vieta“ reiškia reguliuojamą rinką, kaip nurodyta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 14 dalyje, daugiašalę prekybos sistemą, kaip nurodyta tos direktyvos 4 straipsnio 15 dalyje, finansinį tarpininką, nuolat vykdantį klientų pavedimus iš savo nuosavo finansinio turto, kaip nurodyta tos direktyvos 4 straipsnio 7 dalyje, arba rinkos formuotoją, kitą likvidumą palaikantį subjektą arba subjektą, kuris trečiojoje šalyje atlieka funkciją, panašią į bet kurio iš pirmiau minėtų vykdomas funkcijas.

15 straipsnis

Pasirašymo ir išpirkimo pavedimų registravimas

1.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės imtųsi visų pagrįstų veiksmų, kad užtikrintų, kad gauti KIPVPS pasirašymo ir išpirkimo pavedimai būtų centralizuoti ir užregistruoti iš karto po tokio pavedimo gavimo.
2.  

Šiuose įrašuose turi būti pateikta informacija apie:

a) 

atitinkamą KIPVPS;

b) 

pavedimą teikiantį arba perduodantį asmenį;

c) 

pavedimą priimantį asmenį;

d) 

pavedimo datą ir laiką;

e) 

mokėjimo sąlygas ir būdus;

f) 

pavedimo tipą;

g) 

pavedimo įvykdymo datą;

h) 

pasirašytų arba išpirktų investicinių vienetų skaičių;

i) 

kiekvieno investicinio vieneto pasirašymo arba išpirkimo kainą;

j) 

visą investicinių vienetų pasirašymo arba išpirkimo vertę;

k) 

bendrąją pavedimo vertę, įskaitant pasirašymo mokesčius, arba sumą atėmus mokesčius už išpirkimą.

16 straipsnis

Įrašų saugojimo reikalavimai

1.  

Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės užtikrintų, kad 14 ir 15 straipsniuose nurodyti įrašai būtų saugomi ne mažiau kaip penkerius metus.

Tačiau išskirtinėmis aplinkybėmis kompetentingos institucijos gali pareikalauti, kad valdymo įmonės saugotų kuriuos nors arba visus šiuos įrašus ilgesnį laikotarpį, atsižvelgiant į priemonės arba portfelio sandorio pobūdį, jeigu tai būtina, kad ta institucija galėtų vykdyti priežiūros funkcijas pagal Direktyvą 2009/65/EB.

2.  

Panaikinus valdymo įmonės leidimą, valstybės narės arba kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad valdymo įmonė saugotų 1 dalyje nurodytus įrašus likusią penkerių metų laikotarpio dalį.

Kai valdymo įmonė perduoda savo pareigas, susijusias su KIPVPS, kitai valdymo įmonei, valstybės narės arba kompetentingos institucijos gali reikalauti pasirūpinti, kad tai įmonei būtų prieinami tokie paskutinių penkerių metų įrašai.

3.  

Informacija saugoma tokioje laikmenoje, kad kompetentingai institucijai ši informacija būtų prieinama ateityje, ir tokia forma ir taip, kad būtų tenkinamos šios sąlygos:

a) 

kompetentinga institucija turi turėti galimybę nesunkiai gauti ir atkurti kiekvieną pagrindinį kiekvieno portfelio sandorio apdorojimo etapą;

b) 

turi būti galima lengvai nustatyti bet kokius pataisymus arba kitokius pakeitimus ir įrašų turinį iki tokių pataisymų arba pakeitimų;

c) 

neturi būti galima kitaip manipuliuoti įrašais ar juos keisti.III SKYRIUS

INTERESŲ KONFLIKTAS

(Direktyvos 2009/65/EB 12 straipsnio 1 dalies b punktas ir 14 straipsnio 1 dalies d punktas ir 2 dalies c punktas)

17 straipsnis

Interesų konfliktų nustatymo kriterijai

1.  

Valstybės narės užtikrina, kad, siekdamos nustatyti interesų konfliktų, kurie kyla teikiant paslaugas ir vykdant veiklą ir kurių egzistavimas gali pakenkti KIPVPS interesams, tipus, valdymo įmonės, taikydamos minimalius kriterijus, atsižvelgtų į klausimą, ar valdymo įmonei arba susijusiam asmeniui ar asmeniui, su valdymo įmone tiesiogiai arba netiesiogiai susijusiam per kontrolės funkciją, taikytina viena iš šių situacijų, tikėtinų dėl kolektyvinio portfelio valdymo paslaugų teikimo ar kitos veiklos:

a) 

tikėtina, kad valdymo įmonė arba tas asmuo turės finansinės naudos arba išvengs finansinio nuostolio KIPVPS sąskaita;

b) 

valdymo įmonė arba tas asmuo yra suinteresuotas KIPVPS arba kitam klientui teikiamos paslaugos arba vykdomos veiklos arba KIPVPS arba kito kliento vardu vykdomo sandorio rezultatu kitaip, negu KIPVPS yra suinteresuotas tuo rezultatu;

c) 

valdymo įmonė arba tas asmuo yra finansiškai arba kitaip skatinamas teikti pirmenybę kito kliento arba klientų grupės interesams, o ne KIPVPS interesams;

d) 

valdymo įmonė arba tas asmuo vykdo tokią pačią veiklą KIPVPS ir kito kliento arba klientų, kurie nėra KIPVPS, naudai;

e) 

valdymo įmonė arba tas asmuo iš kito asmens, o ne KIPVPS, už KIPVPS naudai vykdomą kolektyvinio portfelio valdymo veiklą, be standartinio komisinio arba mokesčio už tą paslaugą, yra arba bus skatinamas pinigais, prekėmis arba paslaugomis.

2.  

Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės, nustatydamos interesų konfliktų tipus, atsižvelgtų į:

a) 

valdymo įmonės interesus, įskaitant interesus, susijusius su jos priklausymu grupei arba su paslaugų teikimu ir veiklos vykdymu, klientų interesus ir valdymo įmonės pareigas KIPVPS atžvilgiu;

b) 

dviejų arba daugiau valdomų KIPVPS interesus.

▼M1

3.  
Valstybės narės užtikrina, kad valdymo įmonės, nustatydamos interesų konfliktų, kurie gali pakenkti KIPVPS interesams, tipus, įtrauktų tų tipų interesų konfliktus, kurių gali kilti dėl tvarumo rizikos integravimo į jų procesus, sistemas ir vidaus kontrolės priemones.

▼B

18 straipsnis

Interesų konfliktų politika

1.  

Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės parengtų, įgyvendintų ir palaikytų veiksmingą interesų konfliktų politiką. Ši politika tvirtinama raštu ir turi atitikti valdymo įmonės dydį, struktūrą, veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

Kai valdymo įmonė yra grupės narė, šia politika taip pat atsižvelgiama į bet kokias aplinkybes, kurios įmonei yra arba turėtų būti žinomos ir kurios gali sukelti interesų konfliktą dėl kitų grupės narių struktūros ir veiklos.

2.  

Interesų konfliktų politikoje, parengtoje vadovaujantis 1 dalimi:

a) 

atsižvelgiant į kolektyvinio portfelio valdymo veiklą, kurią vykdo pati valdymo įmonė arba kuri vykdoma valdymo įmonės vardu, nustatomos aplinkybės, kurios sudaro arba gali sukelti interesų konfliktą, dėl kurio gali kilti didelis pavojus KIPVPS arba vieno ar daugiau klientų interesams;

b) 

pateikiamos procedūros, kurių reikia laikytis, ir priemonės, kurias reikia priimti, kad būtų galima valdyti tokius konfliktus.

19 straipsnis

Nepriklausomas konfliktų valdymas

1.  
Valstybės narės užtikrina, kad 18 straipsnio 2 dalies b punkte numatytos procedūros ir priemonės yra skirtos tam, kad būtų užtikrinta, jog susiję asmenys, dalyvaujantys įvairių rūšių veikloje, kuri susijusi su interesų konfliktu, vykdytų tą veiklą tiek nepriklausomai, kiek tai tinkama atsižvelgiant į valdymo įmonės ir grupės, kuriai ji priklauso, dydį ir veiklą ir į pavojaus, kad kliento interesams bus padaryta žala, rimtumą.
2.  

Procedūros, kurių reikia laikytis, ir priemonės, kurias reikia priimti, kaip numatyta 18 straipsnio 2 dalies b punkte, kai jos reikalingos ir tinkamos valdymo įmonei, kad ši užtikrintų reikiamą nepriklausomybės laipsnį, apima:

a) 

veiksmingas procedūras, kad būtų galima užkirsti kelią arba kontroliuoti susijusių asmenų, dalyvaujančių su interesų konfliktų rizika susijusioje kolektyvinio portfelio valdymo veikloje, keitimąsi informacija, kai keitimasis ta informacija gali pakenkti vieno arba daugiau klientų interesams;

b) 

atskirą susijusių asmenų, kurių pagrindinės funkcijos apima kolektyvinio portfelio valdymo veiklos vykdymą klientų vardu arba paslaugų teikimą klientams arba investuotojams, kurių interesai gali prieštarauti vieni kitiems, arba kurie kitaip atstovauja skirtingiems interesams, įskaitant valdymo įmonės interesus, kurie gali prieštarauti vieni kitiems, priežiūrą;

c) 

bet kokio tiesioginio ryšio tarp susijusių asmenų, kurie daugiausia vykdo vienos rūšies veiklą, atlyginimo ir skirtingų susijusių asmenų, kurie daugiausia vykdo kitokią veiklą, atlyginimo arba jų uždirbtų pajamų, kai dėl šių veiklos rūšių gali kilti interesų konfliktas, panaikinimą;

d) 

priemones, skirtas užkirsti kelią arba apriboti bet kurio asmens netinkamą įtaką tam, kaip susijęs asmuo vykdo kolektyvinio portfelio valdymo veiklą;

e) 

priemones, skirtas užkirsti kelią arba kontroliuoti, kaip susijęs asmuo tuo pačiu metu arba paeiliui dalyvauja vykdant atskirą kolektyvinio portfelio valdymo veiklą, kai dėl tokio dalyvavimo gali pablogėti tinkamas interesų konfliktų valdymas.

Jeigu priėmus arba taikant vieną arba kelias tokias priemones ir procedūras neužtikrinamas reikiamas nepriklausomybės lygis, valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės imtųsi alternatyvių arba papildomų priemonių ir procedūrų, kurios yra reikalingos ir tinkamos šiems tikslams įvykdyti.

20 straipsnis

Veiklos, sukeliančios žalingą interesų konfliktą, valdymas

1.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės saugotų ir reguliariai atnaujintų informaciją apie kolektyvinio portfelio valdymo veiklos, kurią vykdo pati valdymo įmonė arba kuri vykdoma tos įmonės vardu, kurioje iškilo arba nuolatinio kolektyvinio portfelio valdymo veiklos atveju gali kilti interesų konfliktas, dėl kurio gali kilti didelis pavojus, kad bus pažeisti vieno arba daugiau KIPVPS arba kitų klientų interesai, tipus.
2.  
Valstybės narės reikalauja, kad tuomet, kai valdymo įmonės organizacinių ar administracinių susitarimų dėl interesų konfliktų valdymo nepakanka, kad būtų pakankamai patikimai užtikrinta, kad bus išvengta KIPVPS arba jo investicinių vienetų savininkų interesų pažeidimo rizikos, vyresnioji vadovybė ar kitas kompetentingas valdymo įmonės vidaus organas būtų nedelsiant informuotas, kad galėtų priimti bet kokį reikalingą sprendimą, kuriuo užtikrintų, kad valdymo įmonė bet kuriuo atveju veiktų atsižvelgdama į KIPVPS ir jo investicinių vienetų savininkų interesus.
3.  
Valdymo įmonė informuoja investuotojus apie 2 dalyje nurodytas situacijas, naudodama bet kokias tinkamas patvariąsias laikmenas ir pateikia savo sprendimo priežastis.

21 straipsnis

Naudojimosi balsavimo teisėmis strategijos

1.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės sukurtų tinkamas ir veiksmingas strategijas, kaip nustatyti, kada ir kaip reikia pasinaudoti balsavimo teisėmis, susijusiomis su valdomuose portfeliuose turimomis priemonėmis išimtinai susijusio KIPVPS naudai.
2.  

1 dalyje nurodyta strategija lemia priemones ir procedūras, skirtas:

a) 

svarbiems įmonės įvykiams stebėti;

b) 

užtikrinti, kad balsavimo teisėmis naudojamasi laikantis atitinkamo KIPVPS investicinių tikslų ir politikos;

c) 

interesų konfliktams, kylantiems dėl naudojimosi balsavimo teisėmis, išvengti arba valdyti.

3.  

Investuotojams parengiamas glaustas 1 dalyje nurodytų strategijų aprašas.

Veiksmų, kurių imtasi remiantis šiomis strategijomis, išsamus aprašas nemokamai pateikiamas investicinių vienetų savininkams, jiems to paprašius.IV SKYRIUS

VEIKLOS TAISYKLĖS

(Direktyvos 2009/65/EB 14 straipsnio 1 dalies a ir b punktai ir 2 dalies a ir b punktai)1 SKIRSNIS

Bendrieji principai

22 straipsnis

Pareiga veikti atsižvelgiant į KIPVPS ir jų investicinių vienetų savininkų interesus

1.  

Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės užtikrintų, kad su jų valdomų KIPVPS investicinių vienetų savininkais būtų elgiamasi sąžiningai.

Valdymo įmonės negali iškelti kokios nors investicinių vienetų savininkų grupės interesų aukščiau už kokios nors kitos investicinių vienetų savininkų grupės interesus.

2.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės taikytų tinkamą politiką ir procedūras, kad išvengtų piktnaudžiavimo, kuris, kaip pagrįstai galima tikėtis, turėtų įtakos rinkos stabilumui ir vientisumui.
3.  
Nepažeisdamos nacionalinės teisės reikalavimų, valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės užtikrintų, kad jų valdomuose KIPVPS būtų taikomi sąžiningi, teisingi ir skaidrūs kainų nustatymo modeliai ir vertinimo sistemos, siekiant laikytis prievolės veikti atsižvelgiant į investicinių vienetų savininkų interesus. Valdymo įmonės privalo sugebėti įrodyti, kad KIPVPS portfeliai yra tiksliai įvertinti.
4.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės veiktų taip, kad KIPVPS ir jo investicinių vienetų savininkai nepatirtų nepagrįstų išlaidų.

23 straipsnis

Išsamaus patikrinimo reikalavimai

1.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės užtikrintų didelį dėmesingumą atrenkant ir nuolat stebint investicijas KIPVPS ir rinkos vientisumo labui.
2.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės užtikrintų, kad jos turėtų tinkamų žinių ir supratimą apie turtą, į kurį investuoja KIPVPS.
3.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės raštu nustatytų išsamaus patikrinimo politiką ir procedūras ir įgyvendintų veiksmingus susitarimus, skirtus užtikrinti, kad KIPVPS vardu priimami investiciniai sprendimai atitiktų KIPVPS tikslus, investavimo strategiją ir rizikos ribas.
4.  

Valstybės narės reikalauja, kad įgyvendindamos rizikos valdymo politiką ir, kai reikia, atsižvelgusios į numatomos investicijos pobūdį, prieš investuodamos valdymo įmonės parengtų prognozes ir atliktų analizę, susijusią su investicijos įtaka KIPVPS portfelio sudėčiai, likvidumui ir rizikos ir grąžos pobūdžiui. Analizė turi būti atliekama tik remiantis patikima ir nauja informacija, tiek kiekybės, tiek kokybės požiūriu.

Valdymo įmonės tinkamai, apdairiai ir stropiai sudaro, tvarko arba nutraukia bet kokį susitarimą su trečiosiomis šalimis, susijusį su rizikos valdymo veikla. Prieš sudarydamos tokius susitarimus valdymo įmonės imasi visų reikalingų veiksmų, kad patikrintų, ar trečioji šalis sugeba ir turi pajėgumų patikimai, profesionaliai ir veiksmingai vykdyti rizikos valdymo veiklą. Valdymo įmonė parengia nuolatinio trečiosios šalies veiklos standarto vertinimo metodus.

▼M1

5.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės, laikydamosi 1–4 dalyse nustatytų reikalavimų, atsižvelgtų į tvarumo riziką.
6.  
Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai valdymo įmonės arba, kai taikoma, investicinės bendrovės atsižvelgia į investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, kaip aprašyta Reglamento (ES) 2019/2088 4 straipsnio 1 dalies a punkte arba kaip reikalaujama to reglamento 4 straipsnio 3 arba 4 dalyje, tos valdymo įmonės arba investicinės bendrovės, laikydamosi šio straipsnio 1–4 dalyse nustatytų reikalavimų, atsižvelgtų į tokį pagrindinį neigiamą poveikį.

▼B2 SKIRSNIS

Pasirašymo ir išpirkimo pavedimų tvarkymas

24 straipsnis

Įsipareigojimai teikti pasirašymo ir išpirkimo pavedimų vykdymo pranešimus

1.  

Valstybės narės užtikrina, kad valdymo įmonės, įvykdžiusios investicinių vienetų savininko pateiktą pasirašymo arba išpirkimo pavedimą, naudodamos patvariąją laikmeną kuo greičiau, bet ne vėliau kaip pirmą darbo dieną po įvykdymo arba, kai valdymo įmonė gauna patvirtinimą iš trečiosios šalies, ne vėliau kaip pirmą darbo dieną po patvirtinimo gavimo iš trečiosios šalies informuotų investicinių vienetų savininką, patvirtindamos pavedimo įvykdymą.

Tačiau pirma pastraipa netaikoma, jeigu pranešime būtų tokia pati informacija kaip ir patvirtinimo pranešime, kurį kitas asmuo turi nedelsdamas išsiųsti investicinių vienetų savininkui.

2.  

1 dalyje nurodytame pranešime, kai taikoma, turi būti tokia informacija:

a) 

valdymo įmonės identifikavimas;

b) 

investicinių vienetų savininko pavadinimas ar kitas žymuo;

c) 

pavedimo gavimo data ir laikas ir mokėjimo būdas;

d) 

įvykdymo data;

e) 

KIPVPS identifikavimas;

f) 

pavedimo pobūdis (pasirašymo ar išpirkimo);

g) 

investicinių vienetų skaičius;

h) 

investicinio vieneto vertė, kuria pasirašomi arba išperkami investiciniai vienetai;

i) 

pamatinės vertės nustatymo data;

j) 

bendroji pavedimo vertė, įskaitant pasirašymo mokesčius, arba suma atėmus mokesčius už išpirkimą;

k) 

nustatytų komisinių ir išlaidų bendra suma ir, investuotojui pareikalavus, jos išskirstymas papunkčiui.

3.  
Kai investicinių vienetų savininko pavedimai vykdomi periodiškai, valdymo įmonės imasi 1 dalyje nurodytų veiksmų arba ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius pateikia investicinių vienetų savininkui 2 dalyje nurodytą informaciją apie tuos sandorius.
4.  
Valdymo įmonės pateikia investicinių vienetų savininkui, jam paprašius, informaciją apie jo pavedimo būklę.3 SKIRSNIS

Optimalus įvykdymas

25 straipsnis

Sprendimų prekiauti valdomo KIPVPS vardu vykdymas

1.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės, vykdydamos sprendimus prekiauti valdomo KIPVPS vardu, veiktų atsižvelgdamos į valdomų KIPVPS interesus valdydamos jų portfelius.
2.  

1 dalies tikslais valstybės narės užtikrina, kad, vykdydamos pavedimus, valdymo įmonės imtųsi visų pagrįstų veiksmų, kad pasiektų geriausių rezultatų KIPVPS naudai, atsižvelgiant į kainą, išlaidas, greitumą, įvykdymo ir apmokėjimo tikimybę, pavedimo dydį ir pobūdį ar bet kokį kitą veiksnį, susijusį su pavedimo įvykdymu. Santykinė tokių veiksnių svarba nustatoma atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

a) 

KIPVPS tikslus, investicijų politiką ir riziką, kaip nurodyta prospekte arba, priklausomai nuo situacijos, fondo taisyklėse arba KIPVPS įstatuose;

b) 

pavedimo ypatybes;

c) 

su tuo pavedimu susijusių finansinių priemonių ypatybes;

d) 

įvykdymo vietų, kurioms tas pavedimas gali būti nukreiptas, ypatybes.

3.  

Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės nustatytų ir įgyvendintų veiksmingas priemones, skirtas 2 dalyje nurodytiems įpareigojimams vykdyti. Visų pirma, valdymo įmonės parengia ir įgyvendina politiką, kuria būtų sudarytos galimybės gauti geriausius rezultatus vykdant KIPVPS pavedimus, kaip numatyta 2 dalyje.

Valdymo įmonės gauna išankstinį investicinės bendrovės pritarimą pavedimų vykdymo politikai. Valdymo įmonė sudaro galimybę investicinių vienetų savininkams gauti tinkamą informaciją apie politiką, nustatytą pagal šį straipsnį ir apie bet kokius esminius jų politikos pasikeitimus.

4.  

Valdymo įmonės reguliariai stebi savo pavedimų vykdymo priemonių ir politikos veiksmingumą, siekdamos nustatyti ir, kai reikia, pašalinti bet kokius trūkumus.

Be to, valdymo įmonės kasmet peržiūri pavedimų vykdymo politiką. Peržiūrą taip pat reikia atlikti kiekvieną kartą, kai įvyksta esminis pokytis, kuris paveikia valdymo įmonės gebėjimą toliau siekti geriausių rezultatų valdomų KIPVPS naudai.

5.  
Valdymo įmonės turi būti pajėgios įrodyti, kad jos įvykdė pavedimus KIPVPS vardu laikydamosi valdymo įmonės pavedimų vykdymo politikos.

26 straipsnis

Pavedimų prekiauti KIPVPS vardu pateikimas kitiems subjektams

1.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės, pateikdamos pavedimus prekiauti valdomo KIPVPS vardu kitiems subjektams, veiktų atsižvelgdamos į valdomų KIPVPS interesus valdydamos jų portfelius.
2.  

Valstybės narės užtikrina, kad, vykdydamos pavedimus, valdymo įmonės imtųsi visų pagrįstų veiksmų, kad pasiektų geriausių rezultatų KIPVPS naudai, atsižvelgiant į kainą, išlaidas, greitumą, įvykdymo ir apmokėjimo tikimybę, dydį, pobūdį ar bet kokį kitą veiksnį, susijusį su pavedimo įvykdymu. Santykinė tokių veiksnių svarba nustatoma pagal 25 straipsnio 2 dalį.

Todėl valdymo įmonės parengia ir įgyvendina politiką, kuri sudarytų galimybę joms vykdyti pirmoje pastraipoje nurodytą įpareigojimą. Pagal šią politiką numatoma, kuriems subjektams gali būti pateikti pavedimai kiekvienai finansinių priemonių klasei. Valdymo įmonė sudaro susitarimus dėl pavedimų vykdymo tik tuomet, kai tokie susitarimai atitinka šiame straipsnyje išdėstytus įpareigojimus. Valdymo įmonės sudaro galimybę investicinių vienetų savininkams gauti tinkamą informaciją apie politiką, nustatytą pagal šią pastraipą ir apie bet kokius esminius šios politikos pasikeitimus.

3.  

Valdymo įmonės reguliariai stebi pagal 2 dalies reikalavimus parengtos politikos veiksmingumą, ypač šioje politikoje nurodytų subjektų pavedimų vykdymo kokybę ir, kai reikia, šalina trūkumus.

Be to, valdymo įmonės kasmet peržiūri politiką. Tokią peržiūrą taip pat reikia atlikti kiekvieną kartą, kai įvyksta esminis pokytis, kuris paveikia valdymo įmonės gebėjimą toliau siekti geriausių rezultatų valdomų KIPVPS naudai.

4.  
Valdymo įmonės turi būti pajėgios įrodyti, kad jos pateikė pavedimus KIPVPS vardu laikydamosi pagal 2 dalį parengtos politikos.4 SKIRSNIS

Pavedimų tvarkymas

27 straipsnis

Bendrieji principai

1.  

Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės parengtų ir įgyvendintų procedūras ir tvarką, kuriomis būtų užtikrintas greitas, sąžiningas ir operatyvus portfelio sandorių vykdymas KIPVPS vardu.

Valdymo įmonių įgyvendinamos procedūros ir tvarka atitinka tokias sąlygas:

a) 

jomis užtikrinama, kad KIPVPS vardu įvykdyti pavedimai būtų nedelsiant ir tiksliai užregistruoti ir paskirstyti;

b) 

KIPVPS pavedimai, kurie yra panašūs, vykdomi paeiliui ir nedelsiant, išskyrus atvejus, kai dėl pavedimo ypatumų arba vyraujančių rinkos sąlygų to neįmanoma padaryti arba tai prieštarauja KIPVPS interesams.

Finansinės priemonės arba pinigų sumos, gautos kaip atsiskaitymas už atliktus pavedimus, greitai ir teisingai pervedamos į atitinkamo KIPVPS sąskaitą.

2.  
Valdymo įmonė nepiktnaudžiauja informacija, susijusia su dar neįvykdytais KIPVPS pavedimais, ir imasi visų pagrįstų veiksmų, kad nė vienas iš jos susijusių asmenų nepiktnaudžiautų tokia informacija.

28 straipsnis

Prekybos pavedimų sujungimas ir išskirstymas

1.  

Valstybės narės draudžia valdymo įmonėms vykdyti KIPVPS pavedimą bendrai su kito KIPVPS arba kito kliento pavedimu arba su jų pačių sąskaita vykdomu pavedimu, nebent tenkinamos tokios sąlygos:

a) 

nėra tikėtina, kad pavedimų sujungimas apskritai gali turėti neigiamos įtakos kuriam nors KIPVPS arba klientams, kurių pavedimą ketinama sujungti;

b) 

turi būti parengta ir įgyvendinama pavedimų išskirstymo politika, kurioje būtų pakankamai tiksliai numatytas teisingas jungtinių pavedimų išskirstymas, įskaitant tai, kaip pavedimų apimtis ir kaina lemia iš dalies įvykdyto pavedimo išskirstymą ir traktavimą.

2.  
Valstybės narės užtikrina, kad kai valdymo įmonė sujungia KIPVPS pavedimą su vienu ar keliais kitų KIPVPS arba klientų pavedimais ir yra įvykdoma tik dalis jungtinio pavedimo, ji išskirsto susijusius sandorius pagal savo pavedimų išskirstymo politiką.
3.  
Valstybės narės užtikrina, kad valdymo įmonės, sujungusios sandorius savo sąskaita su vienu ar keliais KIPVPS ar kitų klientų pavedimais, neišskirsto susijusių sandorių KIPVPS ar kitam klientui žalingu būdu.
4.  

Valstybės narės reikalauja, kad kai valdymo įmonė sujungia KIPVPS ar kito kliento pavedimą su sandoriu savo sąskaita ir yra įvykdoma tik dalis jungtinio pavedimo, ji išskirsto susijusius sandorius KIPVPS ar kitam klientui, teikdama jiems pirmenybę, palyginti su sandoriais savo sąskaita.

Tačiau jeigu valdymo įmonė gali pagrįstai įrodyti KIPVPS at kitam savo klientui, kad be šio sujungimo jai nebūtų pavykę įvykdyti šio pavedimo tokiomis palankiomis sąlygomis arba iš viso nebūtų pavykę jo įvykdyti, ji gali proporcingai išskirstyti sandorį savo sąskaita, remdamasi 1 dalies b punkte nurodyta politika.5 SKIRSNIS

Skatinimo priemonės

29 straipsnis

KIPVPS interesų apsauga

1.  

Valstybės narės užtikrina, kad nelaikoma, jog valdymo įmonės elgiasi sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, atsižvelgdamos į geriausius KIPVPS interesus, jeigu, vykdydamos investicijų valdymo ir administravimo veiklą KIPVPS naudai, jos moka arba joms mokamas mokestis ar komisinis atlygis, arba jos teikia arba joms teikiama bet kokia nepiniginė nauda, išskyrus:

a) 

mokestį, komisinius arba nepiniginę naudą, kurie mokami arba teikiami KIPVPS arba KIPVPS vardu veikiančiam asmeniui arba kuriuos moka arba teikia KIPVPS arba jo KIPVPS veikiantis asmuo;

b) 

mokestį, komisinį atlygį arba nepiniginę naudą, kurie mokami arba teikiami trečiajai šaliai arba trečiosios šalies vardu veikiančiam asmeniui arba kuriuos moka arba teikia trečioji šalis arba jos vardu veikiantis asmuo, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

i) 

KIPVPS turi būti išsamiai, tiksliai ir suprantamai pateikiama aiški informacija apie mokestį, komisinį atlygį ar naudą, jų pobūdį ir sumą arba, kai negalima nustatyti tos sumos, jos apskaičiavimo metodą, prieš suteikiant atitinkamą paslaugą;

ii) 

mokesčio arba komisinio atlygio sumokėjimas arba nepiniginės naudos suteikimas turi būti nustatomi siekiant pagerinti atitinkamos paslaugos kokybę ir nepakenkti valdymo įmonės įpareigojimo nepažeisti KIPVPS interesų vykdymui;

c) 

tinkamus mokesčius, kurie leidžia teikti arba yra būtini norint teikti atitinkamą paslaugą, įskaitant investicinių vienetų saugojimo išlaidas, atsiskaitymo ir valiutos keitimo mokesčius, su reguliavimu susijusias rinkliavas arba teisines išlaidas, ir dėl kurių pobūdžio negali atsirasti prieštaravimo valdymo įmonės pareigai veikti garbingai, sąžiningai ir profesionaliai, kiek įmanoma atsižvelgiant į KIPVPS interesus.

2.  
Valstybės narės leidžia valdymo įmonei 1 dalies b punkto i papunkčio tikslais santraukos forma atskleisti esmines susitarimų dėl atlygio, komisinio atlygio arba nepiniginės naudos sąlygas, jeigu valdymo įmonė įsipareigoja atskleisti papildomą informaciją investicinių vienetų savininko prašymu ir su sąlyga, kad ji vykdo tą įsipareigojimą.V SKYRIUS

STANDARTINIO DEPOZITORIUMO IR VALDYMO ĮMONĖS SUSITARIMO DETALĖS

(Direktyvos 2009/65/EB 23 straipsnio 5 dalis ir 33 straipsnio 5 dalis)

30 straipsnis

Elementai susiję, su procedūromis, kurių turi laikytis susitarimo šalys

Valstybės narės reikalauja, kad depozitoriumas ir valdymo įmonė, šiame skyriuje vadinami susitarimo šalimis, į rašytinį susitarimą, nurodytą Direktyvos 2009/65/EB 23 straipsnio 5 dalyje arba 33 straipsnio 5 dalyje, įtrauktų bent jau šiuos duomenis, susijusius su susitarimo šalių teikiamomis paslaugomis ir procedūromis, kurių jos turi laikytis:

a) 

kiekvienam depozitoriumui patikėto KIPVPS turto tipui patvirtintinų procedūrų, įskaitant susijusias su turto saugojimu, aprašą;

b) 

procedūrų, kurių turi būti laikomasi, kai valdymo įmonė numato KIPVPS fondo taisyklių arba prospekto pakeitimą, ir kuriomis nustatoma, kada turi būti informuotas depozitoriumas arba kada reikalingas išankstinis depozitoriumo sutikimas, norint daryti pakeitimą, aprašą;

c) 

priemonių ir procedūrų, kuriomis depozitoriumas perduos valdymo įmonei visą svarbią informaciją, kurios reikia valdymo įmonei, kad ji galėtų vykdyti savo pareigas, aprašą, įskaitant priemonių ir procedūrų, susijusių su naudojimusi finansinių priemonių suteikiamomis teisėmis, ir priemonių ir procedūrų, taikomų siekiant, kad valdymo įmonė ir KIPVPS galėtų laiku gauti tikslią informaciją, susijusią su KIPVPS sąskaitomis, aprašą;

d) 

priemonių ir procedūrų, kuriomis depozitoriumui suteikiama prieiga prie visos svarbios informacijos, reikalingos jo pareigoms atlikti, aprašą;

e) 

procedūrų, kuriomis depozitoriumui suteikiama galimybė domėtis valdymo įmonės veikla ir įvertinti perduotos informacijos kokybę, įskaitant apsilankymus vietoje, aprašą;

f) 

procedūrų, kuriomis valdymo įmonei suteikiama galimybė peržiūrėti depozitoriumo veiklą depozitoriumo sutartinių įsipareigojimų vykdymo požiūriu, aprašą.

31 straipsnis

Elementai, susiję su keitimusi informacija ir su įpareigojimais konfidencialumo bei pinigų plovimo srityse

1.  

Valstybės narės reikalauja, kad susitarimo šalys, nurodytos Direktyvos 2009/65/EB 23 straipsnio 5 dalyje arba 33 straipsnio 5 dalyje, į tą susitarimą įtrauktų bent jau šiuos elementus, susijusius su keitimusi informacija ir su įpareigojimais konfidencialumo bei pinigų plovimo srityse:

a) 

visos informacijos, susijusios su KIPVPS investicinių vienetų pasirašymu, išpirkimu, išleidimu, atšaukimu ir atpirkimu, kuria turi keistis KIPVPS, jo valdymo įmonė ir depozitoriumas, sąrašą;

b) 

konfidencialumo įpareigojimus, taikomus susitarimo šalims;

c) 

informaciją apie susitarimo šalių užduotis ir pareigas, susijusias su įpareigojimais pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos srityje, kai tai aktualu.

2.  
1 dalies b punkte nurodyti įpareigojimai suformuluojami taip, kad nepakenktų valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų arba KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų gebėjimui gauti prieigą prie svarbių dokumentų ir informacijos.

32 straipsnis

Elementai, susiję su trečiųjų šalių paskyrimu

Kai depozitoriumas arba valdymo įmonė numato paskirti trečiąsias šalis vykdyti atitinkamas jų pareigas, valstybės narės reikalauja, kad abi susitarimo šalys, nurodytos Direktyvos 2009/65/EB 23 straipsnio 5 dalyje arba 33 straipsnio 5 dalyje, įtrauktų į susitarimą bent jau tokią informaciją:

a) 

abiejų susitarimo šalių įsipareigojimą reguliariai teikti informaciją apie trečiąsias šalis, kurias depozitoriumas arba valdymo įmonė paskyrė vykdyti atitinkamas jų pareigas;

b) 

įsipareigojimą, kad vienai iš šalių paprašius kita šalis pateiks informaciją apie kriterijus, taikomus pasirenkant trečiąją šalį, ir veiksmus, kurių imtasi pasirinktos trečiosios šalies vykdomai veiklai stebėti;

c) 

pareiškimą, kad depozitoriumo atsakomybei, nurodytai Direktyvos 2009/65/EB 24 straipsnyje arba 34 straipsnyje, neturės įtakos tai, kad jis patikėjo visą arba dalį savo saugomo turto trečiajai šaliai.

33 straipsnis

Elementai, susiję su galimais susitarimo pakeitimais ir nutraukimu

Valstybės narės reikalauja, kad susitarimo šalys, nurodytos Direktyvos 2009/65/EB 23 straipsnio 5 dalyje arba 33 straipsnio 5 dalyje, į tą susitarimą įtrauktų bent jau tokią informaciją, susijusią su to susitarimo pakeitimais ir nutraukimu:

a) 

susitarimo galiojimo laikotarpį;

b) 

sąlygas, kuriomis susitarimas gali būti iš dalies keičiamas arba nutraukiamas;

c) 

sąlygas, kurios yra būtinos, kad būtų palengvintas perdavimas kitam depozitoriumui, ir tokio perdavimo atveju – kokia tvarka depozitoriumas persiunčia visą susijusią informaciją kitam depozitoriumui.

34 straipsnis

Taikytina teisė

Valstybės narės reikalauja, kad susitarimo šalys, nurodytos Direktyvos 2009/65/EB 23 straipsnio 5 dalyje arba 33 straipsnio 5 dalyje, nurodytų, kad tam susitarimui taikoma KIPVPS buveinės valstybės narės teisė.

35 straipsnis

Informacijos perdavimas elektroniniu būdu

Tais atvejais, kai susitarimo šalys, nurodytos Direktyvos 2009/65/EB 23 straipsnio 5 dalyje arba 33 straipsnio 5 dalyje, susitaria naudoti elektronines priemones daliai arba visai informacijai tarpusavyje perduoti, valstybės narės reikalauja, kad tokiame susitarime būtų nuostatos, kuriomis užtikrinama, kad tokia informacija būtų registruojama.

36 straipsnis

Susitarimo taikymo sritis

Valstybės narės gali leisti, kad Direktyvos 2009/65/EB 23 straipsnio 5 dalyje arba 33 straipsnio 5 dalyje nurodytas susitarimas būtų taikomas daugiau negu vienam valdymo įmonės valdomam KIPVPS. Tokiu atveju susitarime išvardijami KIPVPS, kuriam jis taikomas.

37 straipsnis

Susitarimas dėl paslaugų lygio

Valstybės narės leidžia susitarimo šalims įtraukti informaciją apie 30 straipsnio c ir d punktuose nurodytas priemones ir procedūras į Direktyvos 2009/65/EB 23 straipsnio 5 dalyje arba 33 straipsnio 5 dalyje nurodytą susitarimą arba į atskirą rašytinį susitarimą.VI SKYRIUS

RIZIKOS VALDYMAS

(Direktyvos 2009/65/EB 51 straipsnio 1 dalis)1 SKIRSNIS

Rizikos valdymo politika ir rizikos vertinimas

38 straipsnis

Rizikos valdymo politika

1.  

Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės parengtų, įgyvendintų ir palaikytų tinkamą ir dokumentais įtvirtintą rizikos valdymo politiką, pagal kurią būtų nustatoma rizika, kurią patiria arba gali patirti jų valdomi KIPVPS.

▼M1

Rizikos valdymo politika apima tokias procedūras, kurios yra būtinos tam, kad valdymo įmonė galėtų įvertinti kiekvieno valdomo KIPVPS patiriamą rinkos, likvidumo, tvarumo ir sandorio šalies riziką ir bet kokios kitos rūšies riziką, kurią patiria KIPVPS, įskaitant operacinę riziką, kuri gali būti reikšminga kiekvienam jos valdomam KIPVPS.

▼B

Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės, vykdydamos rizikos valdymo politiką, atsižvelgtų bent jau į šiuos elementus:

a) 

metodus, priemones ir susitarimus, kurie suteikia galimybę laikytis 40 ir 41 straipsniuose išdėstytų įpareigojimų;

b) 

su rizikos valdymu susijusių pareigų paskirstymą valdymo įmonėje.

2.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės užtikrintų, kad 1 dalyje nurodytoje rizikos valdymo politikoje būtų pateiktos 12 straipsnyje nurodytos rizikos valdymo funkcijos ataskaitų teikimo direktorių valdybai ir vyresniajai vadovybei ir, kai reikia, priežiūros funkciją vykdantiems asmenims sąlygos, jų turinys ir dažnumas.
3.  
1 ir 2 dalies tikslais valstybės narės užtikrina, kad valdymo įmonės atsižvelgtų į savo ir valdomų KIPVPS veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

39 straipsnis

Rizikos valdymo politikos vertinimas, stebėsena ir peržiūra

1.  

Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės įvertintų, stebėtų ir periodiškai peržiūrėtų:

a) 

rizikos valdymo politikos ir 40 bei 41 straipsniuose nurodytų susitarimų, procesų ir metodų tinkamumą ir veiksmingumą;

b) 

kaip valdymo įmonė laikosi rizikos valdymo politikos ir 40 bei 41 straipsniuose nurodytų susitarimų, procesų ir metodų;

c) 

priemonių, kurių imtasi bet kokiems rizikos valdymo proceso vykdymo trūkumams šalinti, tinkamumą ir veiksmingumą.

2.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės praneštų savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms apie bet kokius esminius rizikos valdymo proceso pasikeitimus.
3.  
Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje išdėstytus reikalavimus nuolat, taip pat suteikdamos leidimą, peržiūrėtų valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos.2 SKIRSNIS

Rizikos valdymo procesai, sandorio šalies rizika ir emitentų koncentracija

40 straipsnis

Rizikos vertinimas ir valdymas

1.  

Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės patvirtintų tinkamus ir veiksmingus susitarimus, procesus ir metodus, skirtus:

a) 

bet kuriuo metu įvertinti ir valdyti riziką, kurią patiria ar gali patirti jų valdomi KIPVPS;

b) 

užtikrinti, kad būtų laikomasi apribojimų, susijusių su bendra pozicija ir sandorio šalies rizika, pagal 41 ir 43 straipsnius.

Tie susitarimai, procesai ir metodai atitinka valdymo įmonių ir jų valdomų KIPVPS veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą, taip pat KIPVPS rizikos pobūdį.

2.  

1 dalies tikslais valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės imtųsi tokių veiksmų kiekvieno iš jų valdomų KIPVPS atžvilgiu:

a) 

įdiegti rizikos vertinimo susitarimus, procesus ir metodus, reikalingus siekiant užtikrinti, kad prisiimtų pozicijų rizika ir jos įtaka bendram rizikos pobūdžiui būtų tiksliai įvertintos remiantis patikimais duomenimis ir kad rizikos valdymo susitarimai, procesai ir metodai būtų tinkamai įtvirtinti dokumentais;

b) 

kai tai aktualu, siekiant peržiūrėti rizikos valdymo susitarimų pagrįstumą periodiškai vykdyti istorinių duomenų analize paremtus testus, kurie apimtų modeliu paremtas prognozes ir skaičiavimus;

c) 

kai tai aktualu, periodiškai vykdyti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir analizuoti įvairius scenarijus, siekiant mažinti riziką, kylančią dėl galimų rinkos sąlygų pokyčių, kurie gali turėti neigiamos įtakos KIPVPS;

d) 

parengti, įgyvendinti ir palaikyti dokumentais įtvirtintą vidaus apribojimų sistemą, susijusią su priemonėmis, naudojamomis susijusiai kiekvieno KIPVPS rizikai valdyti ir kontroliuoti, atsižvelgiant į visų rūšių riziką, kuri gali būti reikšminga KIPVPS, kaip nurodyta 38 straipsnyje, ir užtikrinant jos atitiktį KIPVPS rizikos pobūdžiui;

e) 

užtikrinti, kad esamas rizikos lygis atitinka kiekvieno KIPVPS rizikos ribojimo sistemą, kaip nustatyta d punkte;

f) 

parengti, įgyvendinti ir palaikyti tinkamas procedūras, dėl kurių tuo atveju, jei KIPVPS rizikos ribojimo sistema būtų pažeista arba jos pažeidimas būtų tikėtinas, būtų laikų imtasi taisomųjų veiksmų investicinių vienetų savininkų naudai.

3.  

Valstybės narės užtikrina, kad valdymo įmonės taikytų tinkamą likvidumo rizikos valdymo procesą siekdamos užtikrinti, kad kiekvienas jų valdomas KIPVPS būtų pajėgus bet kuriuo metu laikytis Direktyvos 2009/65/EB 84 straipsnio 1 dalies.

Kai tai aktualu, valdymo įmonės vykdo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kuris suteikia galimybę įvertinti KIPVPS likvidumo riziką išskirtinėmis aplinkybėmis.

4.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės užtikrintų, kad kiekvieno jų valdomo KIPVPS investicijų likvidumo pobūdis atitiktų išpirkimo politiką, išdėstytą fondo taisyklėse arba steigimo dokumentuose arba prospekte.

41 straipsnis

Bendros pozicijos apskaičiavimas

1.  

Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės apskaičiuotų valdomų KIPVPS bendrą poziciją, kaip nurodyta Direktyvos 2009/65/EB 51 straipsnio 3 dalyje, vienu iš šių būdų:

a) 

kaip valdomų KIPVPS didėjančią poziciją ir finansinį svertą, sukauptus naudojant finansines išvestines priemones, įskaitant įterptąsias išvestines priemones, pagal Direktyvos 2009/65/EB 51 straipsnio 3 dalies ketvirtą pastraipą, kurie negali viršyti bendros KIPVPS grynojo turto vertės;

b) 

kaip KIPVPS portfelio rinkos riziką.

2.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės apskaičiuotų bendrą KIPVPS poziciją bent kartą per dieną.
3.  

Valstybės narės gali leisti valdymo įmonėms apskaičiuoti bendrą poziciją taikant įsipareigojimų metodą, rizikos vertės metodą ar kitą pažangų rizikos vertinimo metodą, priklausomai nuo situacijos. Šioje nuostatoje „rizikos vertė“ reiškia maksimalių tikėtinų nuostolių esant tam tikram pasitikėjimo lygiui per tam tikrą laiko tarpą matą.

Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės užtikrintų, kad bendrai pozicijai įvertinti būtų pasirinktas tinkamas metodas, atsižvelgiant į KIPVPS investavimo strategiją, naudojamų išvestinių finansinių priemonių rūšis bei sudėtingumą ir KIPVPS portfelio dalį, kurią sudaro išvestinės finansinės priemonės.

4.  
Kai laikydamasis Direktyvos 2009/65/EB 51 straipsnio 2 dalies KIPVPS taiko metodus ir priemones, įskaitant atpirkimo sandorius arba vertybinių popierių skolinimo sandorius, siekdamas sukaupti papildomą finansinį svertą arba rinkos rizikos pozicijų, valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės atsižvelgtų į šiuos sandorius skaičiuodamos bendrą poziciją.

42 straipsnis

Įsipareigojimų metodas

1.  
Kai bendrai pozicijai apskaičiuoti naudojamas įsipareigojimų metodas, valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės taikytų šį metodą visoms išvestinių finansinių priemonių pozicijoms, įskaitant įterptąsias išvestines finansines priemones, kaip nurodyta Direktyvos 2009/65/EB 51 straipsnio 3 dalies ketvirtoje pastraipoje, ar jis būtų naudojamas kaip bendros KIPVPS investicijų politikos dalis, ar rizikos mažinimo tikslu, ar efektyvaus portfelio valdymo tikslu, kaip nurodyta tos direktyvos 51 straipsnio 2 dalyje.
2.  

Kai bendrai pozicijai apskaičiuoti naudojamas įsipareigojimų metodas, valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės perskaičiuotų kiekvieną išvestinių finansinių priemonių poziciją tos išvestinės finansinės priemonės bazinio turto lygiavertės pozicijos rinkos verte (standartinis įsipareigojimų metodas).

Valstybės narės gali leisti valdymo įmonėms taikyti kitus skaičiavimo metodus, kurie yra lygiaverčiai standartiniam įsipareigojimų metodui.

3.  
Valstybės narės gali leisti valdymo įmonėms atsižvelgti į tarpusavio užskaitos ir rizikos draudimo susitarimus skaičiuojant bendrą poziciją, jei šiais susitarimais nėra ignoruojama akivaizdi ir esminė rizika ir dėl jų aiškiai sumažėja rizikos pozicija.
4.  
Kai dėl išvestinių finansinių priemonių naudojimo nedidėja KIPVPS rizikos pozicija, pagrindinės pozicijos nereikia įraukti skaičiuojant įsipareigojimus.
5.  
Kai naudojamas įsipareigojimų metodas, laikino skolinimosi susitarimų, sudarytų KIPVPS vardu pagal Direktyvos 2009/65/EB 83 straipsnį, nereikia įtraukti skaičiuojant bendrą poziciją.

43 straipsnis

Sandorio šalies rizika ir emitentų koncentracija

1.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės užtikrintų, kad sandorio šalies rizikai, kylančiai dėl nebiržinių išvestinių finansinių priemonių, būtų taikomi apribojimai, nustatyti Direktyvos 2009/65/EB 52 straipsnyje.
2.  

Apskaičiuodamos KIPVPS sandorio šalies rizikos poziciją, atsižvelgiant į apribojimus, nurodytus Direktyvos 2009/65/EB 52 straipsnio 1 dalyje, valdymo įmonės naudoja teigiamą nebiržinių išvestinių finansinių priemonių sandorio su ta sandorio šalimi vertinimą pagal rinkos vertę.

Valdymo įmonės gali atlikti KIPVPS ir tos pačios sandorio šalies išvestinių finansinių priemonių pozicijų tarpusavio užskaitą su sąlyga, kad jos gali KIPVPS vardu teisiškai sudaryti tarpusavio užskaitos susitarimus su sandorio šalimi. Tarpusavio užskaita leistina tik nebiržinių išvestinių finansinių priemonių su ta pačia sandorio šalimi atžvilgiu, bet ne kokių nors kitų pozicijų, kurias KIPVPS gali turėti su ta pačia sandorio šalimi, atžvilgiu.

3.  
Valstybės narės gali leisti valdymo įmonėms sumažinti KIPVPS nebiržinių išvestinių finansinių priemonių sandorio šalies riziką gaudamos įkaitą. Gautas įkaitas turi būti pakankamai likvidus, kad jį būtų galima greitai parduoti už kainą, artimą prieš pardavimą nustatytai kainai.
4.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės atsižvelgtų į įkaitą skaičiuodamos sandorio šalies riziką, kaip nurodyta Direktyvos 2009/65/EB 52 straipsnio 1 dalyje, kai valdymo įmonė KIPVPS vardu perduoda įkaitą nebiržinių išvestinių finansinių priemonių sandorio šaliai. Į perduotą įkaitą galima atsižvelgti atliekant tarpusavio užskaitą tik tuo atveju, jeigu valdymo įmonė gali KIPVPS vardu teisiškai sudaryti tarpusavio užskaitos susitarimus su šia sandorio šalimi.
5.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės apskaičiuotų emitentų koncentracijos ribas, kaip nurodyta Direktyvos 2009/65/EB 52 straipsnyje, remiantis pagrindine pozicija, sukurta naudojant išvestines finansines priemones laikantis įsipareigojimų metodo.
6.  
Turimos pozicijos, atsirandančios dėl nebiržinių išvestinių finansinių priemonių sandorių, atžvilgiu, kaip nurodyta Direktyvos 2009/65/EB 52 straipsnio 2 dalyje, valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės į skaičiavimą įtrauktų bet kokią nebiržinių išvestinių finansinių priemonių sandorio šalies riziką.3 SKIRSNIS

Nebiržinių išvestinių finansinių priemonių vertinimo tvarka

44 straipsnis

Nebiržinių išvestinių finansinių priemonių vertės nustatymo tvarka

1.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės patikrintų, kad KIPVPS nebiržinių išvestinių finansinių priemonių pozicijų vertė nustatyta sąžiningai ir nepriklauso vien tik nuo nebiržinių sandorių šalių nurodytų rinkos kainų ir atitinka Direktyvos 2007/16/EB 8 straipsnio 4 dalyje išdėstytus kriterijus.
2.  

1 dalies tikslais valdymo įmonės parengia, įgyvendina ir palaiko susitarimus ir procedūras, kuriomis užtikrinamas tinkamas, skaidrus ir sąžiningas KIPVPS nebiržinių išvestinių finansinių priemonių pozicijų įvertinimas.

Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės užtikrintų, kad nebiržinių išvestinių finansinių priemonių tikroji vertė būtų nustatoma atliekant tinkamą, tikslų ir nepriklausomą įvertinimą.

Vertinimo susitarimai ir procedūros atitinka susijusių nebiržinių išvestinių finansinių priemonių pobūdį ir sudėtingumą ir yra jiems proporcingi.

Valdymo įmonės laikosi 5 straipsnio 2 dalyje ir 23 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje išdėstytų reikalavimų, kai su nebiržinių išvestinių finansinių priemonių vertinimu susiję susitarimai ir procedūros apima tam tikrą trečiųjų šalių vykdomą veiklą.

3.  
1 ir 2 dalies tikslais rizikos valdymo funkciją vykdantiems asmenims paskiriamos konkrečios pareigos ir įpareigojimai.
4.  
2 dalyje nurodyti vertinimo susitarimai ir procedūros tinkamai įtvirtinami dokumentais.4 SKIRSNIS

Informacijos apie išvestines finansines priemones perdavimas

45 straipsnis

Išvestinių finansinių priemonių ataskaitos

1.  
Valstybės narės reikalauja, kad valdymo įmonės ne rečiau kaip kartą per metus pateiktų savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms ataskaitas, kuriose būtų pateikta informacija, teisingai ir sąžiningai atspindinti kiekvieno valdomo KIPVPS naudojamų išvestinių finansinių priemonių rūšis, pagrindinę riziką, kiekybinius apribojimus ir metodus, pasirinktus su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusiai rizikai įvertinti.
2.  
Valstybės narės užtikrina, kad valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos peržiūrėtų 1 dalyje nurodytos informacijos reguliarumą ir išsamumą ir kad jos turėtų galimybę reikalui esant įsikišti.VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.  

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie reikalingi siekiant ne vėliau kaip iki 2011 m. birželio 30 d. įgyvendinti šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Priimdamos tas nuostatas, valstybės narės daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

2.  
Valstybės narės Komisijai pateikia šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinių teisės aktų nuostatų tekstus.

47 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

48 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.( 1 ) 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (OL L 317, 2019 12 9, p. 1).

Top