Help Print this page 

Document 02010D0231-20150303

Title and reference
Tarybos sprendimas 2010/231/BUSP 2010 m. balandžio 26 d. dėl ribojamųjų priemonių Somaliui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2009/138/BUSP

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/231/2015-03-03
Multilingual display
Text

2010D0231 — LT — 03.03.2015 — 008.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2010/231/BUSP

2010 m. balandžio 26 d.

dėl ribojamųjų priemonių Somaliui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2009/138/BUSP

(OL L 105, 27.4.2010, p.17)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/635/BUSP 2011 m. rugsėjo 26 d.

  L 249

12

27.9.2011

►M2

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/388/BUSP 2012 m. liepos 16 d.

  L 187

38

17.7.2012

►M3

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/633/BUSP 2012 m. spalio 15 d.

  L 282

47

16.10.2012

►M4

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/201/BUSP 2013 m. balandžio 25 d.

  L 116

10

26.4.2013

►M5

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/659/BUSP 2013 m. lapkričio 15 d.

  L 306

15

16.11.2013

►M6

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/270/BUSP 2014 m. gegužės 12 d.

  L 138

106

13.5.2014

►M7

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/729/BUSP 2014 m. spalio 20 d.

  L 301

34

21.10.2014

►M8

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/335 2015 m. kovo 2 d.

  L 58

77

3.3.2015

►M9

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2015/337 2015 m. kovo 2 d.

  L 58

81

3.3.2015
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2010/231/BUSP

2010 m. balandžio 26 d.

dėl ribojamųjų priemonių Somaliui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2009/138/BUSPEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) rezoliucijas 733 (1992), 1356 (2001) ir 1425 (2002), susijusias su ginklų embargu Somaliui, Taryba 2002 m. gruodžio 10 d. priėmė Bendrąją poziciją 2002/960/BUSP dėl ribojančių priemonių Somaliui ( 1 ).

(2)

2009 m. vasario 16 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2009/138/BUSP dėl ribojančių priemonių Somaliui, kuria panaikinama Bendroji pozicija 2002/960/BUSP ( 2 ), kuria įgyvendinama JT ST rezoliucija 1844 (2008) ir nustatomos ribojamosios priemonės tiems, kurie siekia užkirsti kelią ar sutrukdyti taikiam politiniam procesui, arba tiems, kurie pasitelkę jėgą grasina Somalio pereinamojo laikotarpio federalinėms institucijoms ar Afrikos Sąjungos misijai Somalyje (AMISOM), ar imasi veiksmų, kenkiančių stabilumui Somalyje ar regione.

(3)

2010 m. kovo 1 d. Taryba priėmė Tarybos sprendimą 2010/126/BUSP, iš dalies keičiantį Bendrąją poziciją 2009/138/BUSP ( 3 ), kuriuo įgyvendinama JT ST rezoliucija 1907 (2009), kurioje visos valstybės raginamos, derinant veiksmus su nacionalinės valdžios institucijomis, laikantis nacionalinės teisės aktų ir atsižvelgiant į tarptautinę teisę, savo teritorijoje, įskaitant jūrų uostus ir oro uostus, tikrinti visus į Somalį ir iš jo gabenamus krovinius, jei atitinkama valstybė turi patikimos informacijos manyti, kad krovinyje yra prekių, kurias pagal bendrą ir visišką Somaliui taikomą ginklų embargą, nustatytą JT ST rezoliucijos 733 (1992) 5 punktu ir patikslintą bei iš dalies pakeistą vėlesnėmis rezoliucijomis, draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti.

(4)

2010 m. kovo 19 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (toliau – Saugumo Taryba) priėmė JT ST rezoliuciją 1916 (2010), kuria, inter alia, buvo pratęsta JT ST rezoliucijos 1558 (2004) 3 punkte nurodytos stebėsenos grupės įgaliojimų trukmė ir buvo nuspręsta sušvelninti tam tikrus apribojimus ir įpareigojimus pagal sankcijų režimą, kad tarptautinės, regioninės ir subregioninės organizacijos galėtų tiekti įrangą ir teikti techninę pagalbą bei būtų užtikrinta, jog Jungtinės Tautos (toliau – JT) laiku suteiktų skubiai reikalingą humanitarinę pagalbą.

(5)

2010 m. balandžio 12 d. Sankcijų komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliucijos 751 (1992) dėl Somalio 11 punktą (toliau – Sankcijų komitetas), patvirtino asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą.

(6)

Siekiant aiškumo, Bendrąja pozicija 2009/138/BUSP, iš dalies pakeista Tarybos sprendimu 2010/126/BUSP, nustatytos priemonės ir JT ST rezoliucijoje 1916 (210) numatytos išimtys turėtų būti integruotos į vieną teisinį dokumentą.

(7)

Todėl Bendroji pozicija 2009/138/BUSP turėtų būti panaikinta.

(8)

Šiuo sprendimu nepažeidžiamos pagrindinės teisės ir principai, pripažįstami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ( 4 ), pirmiausia teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, teisė į nuosavybę ir teisė į asmens duomenų apsaugą. Šis sprendimas turėtų būti taikomas gerbiant tas teises ir laikantis tų principų.

(9)

Šiuo sprendimu taip pat niekaip nepažeidžiami valstybių narių įsipareigojimai pagal Jungtinių Tautų chartiją bei nedaroma jokia įtaka teisiškai privalomam Saugumo Tarybos rezoliucijų pobūdžiui.

(10)

Pagal tvarką, reglamentuojančią šio sprendimo ►M4   I priede ◄ pateikto sąrašo pakeitimų darymą, turėtų būti numatyta į sąrašą įtrauktiems asmenims ir subjektams pateikti jų įtraukimo į sąrašą motyvus, kuriuos perdavė Sankcijų komitetas, kad jie galėtų pateikti savo pastabas. Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba turėtų peržiūrėti savo sprendimą atsižvelgdama į tas pastabas ir atitinkamai informuoti tą asmenį ar subjektą.

(11)

Reikia tolesnių Sąjungos veiksmų tam tikroms priemonėms įgyvendinti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

1.  Valstybių narių nacionaliniams subjektams ar iš valstybių narių teritorijų draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai tiekti, parduoti arba perduoti Somaliui visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei šios technikos atsargines dalis, nepaisant to, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.

2.  Valstybių narių nacionaliniams subjektams ar iš valstybių narių teritorijų draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti Somaliui su karine veikla susijusias technines konsultacijas, finansinę paramą bei kitokią pagalbą ir mokymą, įskaitant visų pirma techninį mokymą ir pagalbą, susijusią su 1 dalyje minėtų objektų tiekimu, gamyba, priežiūra ar naudojimu.

▼M5

3.  1 ir 2 dalys netaikomos:

a) tiekiant, parduodant arba perduodant visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą ir tiesiogiai ar netiesiogiai teikiant su karine veikla susijusias technines konsultacijas, finansinę paramą bei kitokią pagalbą ir mokymą, skirtus tik Jungtinių Tautų personalui, įskaitant Jungtinių Tautų pagalbos misiją Somalyje (UNSOM), remti arba jų reikmėms naudoti;

b) tiekiant, parduodant arba perduodant visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą bei tiesiogiai ar netiesiogiai teikiant su karine veikla susijusias technines konsultacijas, finansinę paramą bei kitokią pagalbą ir mokymą, skirtus tik Afrikos Sąjungos misijai Somalyje (AMISOM) remti arba jos reikmėms naudoti;

c) tiekiant, parduodant arba perduodant visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą ir tiesiogiai ar netiesiogiai teikiant technines konsultacijas, finansinę paramą bei kitokią pagalbą, skirtas tik pagal 2012 m. sausio 5 d. Afrikos Sąjungos strateginę koncepciją (arba vėlesnes AS strategines koncepcijas) veiklą vykdantiems AMISOM strateginiams partneriams remti arba jų reikmėms naudoti, bendradarbiaujant ir derinant veiksmus su AMISOM;

d) tiekiant, parduodant arba perduodant visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą bei tiesiogiai ar netiesiogiai teikiant su karine veikla susijusias technines konsultacijas, finansinę paramą bei kitokią pagalbą ir mokymą, skirtus tik Europos Sąjungos mokymo misijai Somalyje (EUTM) remti arba jos reikmėms naudoti;

e) tiekiant, parduodant arba perduodant visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą, taip pat tiesiogiai ar netiesiogiai teikiant technines konsultacijas, finansinę paramą bei kitokią pagalbą, skirtus tik valstybių narių arba tarptautinių, regioninių ir subregioninių organizacijų, kurios imasi priemonių, kad sustabdytų piratavimo veiksmus ir ginkluotus plėšimus jūroje prie Somalio krantų, reikmėms, Somalio federalinės Vyriausybės prašymu, apie kurį ji pranešė Generaliniam sekretoriui, su sąlyga, kad priemonės, kurių imamasi, būtų suderinamos su taikytina tarptautine humanitarine ir žmogaus teisių teise;

▼M6

f) tiekiant, parduodant arba perduodant visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą bei tiesiogiai ar netiesiogiai teikiant su karine veikla susijusias technines konsultacijas, finansinę paramą bei kitokią pagalbą ir mokymą, skirtus tik Somalio federalinės Vyriausybės saugumo pajėgoms kurti, Somalio gyventojų saugumui užtikrinti, išskyrus, kiek tai susiję su II priede nurodytų objektų tiekimu, jeigu pranešimas Sankcijų komitetui buvo pateiktas taip, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje;

g) tiekiant, parduodant arba perduodant II priede nurodytus visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą Somalio federalinei Vyriausybei, kiekvienu konkrečiu atveju iš anksto patvirtinus Sankcijų komitetui, kaip nustatyta šio straipsnio 4a dalyje;

▼M5

h) tiekiant, parduodant arba perduodant apsauginius drabužius, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos laikinai į Somalį tik asmeniniam naudojimui įveža Jungtinių Tautų personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę bei vystomąją pagalbą teikiantys darbuotojai bei su jais susijęs personalas;

i) tiekiant, parduodant arba perduodant žudyti neskirtą karinę įrangą, skirtą tik humanitariniams tikslams ar apsaugai, apie kurią tik informavimo tikslais Sankcijų komitetui prieš penkias dienas pranešė tiekiančioji valstybė, tarptautinė, regioninė ar subregioninė organizacija;

j) tiekiant, parduodant arba perduodant visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą bei valstybėms narėms arba tarptautinėms, regioninėms ir subregioninėms organizacijoms tiesiogiai ar netiesiogiai teikiant su karine veikla susijusias technines konsultacijas, finansinę paramą bei kitokią pagalbą ir mokymą, kurių vienintelis tikslas – padėti kurti Somalio saugumo sektoriaus institucijas, Komitetui per penkias darbo dienas nuo tiekiančiosios valstybės narės, tarptautinės, regioninės ar subregioninės organizacijos pranešimo apie tokią paramą gavimo nepriėmus neigiamo sprendimo.

▼M6

4.  Somalio federalinei Vyriausybei tenka pagrindinė atsakomybė iš anksto pranešti Sankcijų komitetui apie ginklų, šaudmenų ar karinės įrangos tiekimą arba konsultacijų, paramos ar mokymo teikimą jos saugumo pajėgoms, kaip nustatyta 3 dalies f punkte. Alternatyviu atveju paramą teikiančios valstybės narės, konsultuodamosi su Somalio federaline Vyriausybe, gali ne vėliau kaip prieš penkias dienas pateikti pranešimą Sankcijų komitetui, vadovaudamosi JT ST rezoliucijos 2142 (2014) 3 ir 4 punktais. Jeigu valstybė narė nusprendžia pateikti pranešimą Sankcijų komitetui, toks pranešimas apima: išsamią informaciją apie ginklų ir šaudmenų gamintoją ir tiekėją, ginklų ir šaudmenų aprašymą, įskaitant rūšį, kalibrą ir kiekį, siūlomą pristatymo datą bei vietą ir visą svarbią informaciją, susijusią su numatomu Somalio nacionalinių saugumo pajėgų paskirties padaliniu arba numatoma saugojimo vieta. Ginklus ar šaudmenis tiekianti valstybė narė gali, bendradarbiaudama su Somalio federaline Vyriausybe, ne vėliau kaip praėjus 30 dienų po tokių objektų pristatymo pateikti Sankcijų komitetui raštišką patvirtinimą, kad tiekimas yra užbaigtas, įskaitant pristatytų ginklų ir šaudmenų serijos numerius, informaciją apie gabenimą, konosamentą, krovinio deklaracijas ar pakuočių sąrašus ir konkrečią saugojimo vietą.

▼M6

4a.  Somalio federalinei Vyriausybei tenka pagrindinė atsakomybė prašyti, kad Sankcijų komitetas iš anksto patvirtintų II priede nurodytų objektų tiekimą, kaip nustatyta 3 dalies g punkte. Alternatyviu atveju valstybės narės, konsultuodamosi su Somalio federaline Vyriausybe, gali prašyti, kad Sankcijų komitetas suteiktų išankstinį patvirtinimą, vadovaudamosi JT ST rezoliucijos 2142 (2014) 3 punktu.

▼M4

5.  Bet kuriam asmeniui arba subjektui, netarnaujančiam Somalio federalinės Vyriausybės saugumo pajėgose, draudžiama tiekti, perparduoti, perduoti arba suteikti naudotis bet kokius ginklus ar karinę įrangą, parduotą arba patiektą tik Somalio federalinės Vyriausybės saugumo pajėgoms kurti.

▼M2

1a straipsnis

1.  Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai importuoti, pirkti ar įvežti medžio anglį iš Somalio, nepriklausomai nuo to, ar tokios medžio anglies kilmės šalis yra Somalis.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši nuostata, nustatyti.

2.  Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę pagalbą, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su medžio anglies importavimu, pirkimu ar įvežimu iš Somalio.

▼M4

1b straipsnis

Valstybės narės raginamos išlaikyti budrumą tiesiogiai ar netiesiogiai tiekiant, parduodant arba perduodant Somaliui objektus, kuriems netaikomos 1 straipsnio 1 dalyje nustatytos priemonės, ir tiesiogiai ar netiesiogiai teikiant Somaliui technines konsultacijas, finansinę paramą bei kitokią pagalbą ir mokymą, susijusius su karine veikla, kuri yra susijusi su tais objektais.

▼M4

2 straipsnis

3 straipsnyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnio 1 bei 2 dalyse nustatytos ribojamosios priemonės taikomos Sankcijų komiteto nurodytiems asmenims ir subjektams:

 kurie dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Somalyje, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę taikos ir susitaikymo Somalyje proceso įgyvendinimui, arba kurie pasitelkę jėgą kelia grėsmę Somalio federalinei Vyriausybei ar AMISOM, arba kurie tokius veiksmus remia,

 kurie savo veiksmais pažeidė ginklų embargą arba nesilaikė ginklų perpardavimo ir perdavimo apribojimų ar nesilaikė draudimo teikti susijusią pagalbą, kaip nurodyta 1 straipsnyje,

 kurie trukdo teikti Somaliui humanitarinę pagalbą, ją gauti arba platinti Somalyje,

 kurie yra politiniai arba kariniai lyderiai, verbuojantys vaikus dalyvauti ginkluotuose konfliktuose ar juos naudojantys tokiuose ginkluotuose konfliktuose Somalyje, pažeidžiant taikomą tarptautinę teisę,

 kurie yra atsakingi už taikomos tarptautinės teisės pažeidimus Somalyje, už ginkluotų konfliktų naudojimą prieš civilius gyventojus, be kita ko, vaikus ir moteris, įskaitant jų žudymą ir žalojimą, seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties, išpuolius prieš mokyklas ir ligonines, grobimą ir priverstinį perkėlimą.

Atitinkami asmenys ir subjektai išvardyti I priede.

▼B

3 straipsnis

Valstybės narės imasi būtinų priemonių tam, kad nebūtų leidžiama tiesiogiai ar netiesiogiai tiekti, parduoti arba perduoti ginklus ir karinę įrangą ir tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su karine veikla arba su ginklų ir karinės įrangos tiekimu, pardavinėjimu, perdavimu, gamyba, priežiūra ar naudojimu susijusią techninę pagalbą ar mokymą, finansinę paramą bei kitokią pagalbą, įskaitant investicijas, tarpininkavimą ar kitas finansines paslaugas, 2 straipsnyje nurodytiems asmenims ar subjektams.

4 straipsnis

1.  Valstybės narės, derindamos veiksmus su nacionalinės valdžios institucijomis, laikydamosi nacionalinės teisės aktų ir atsižvelgdamos į tarptautinę teisę, savo teritorijose, įskaitant jūrų uostus ir oro uostus, tikrina visus į Somalį ir iš jo gabenamus krovinius, jei jos turi patikimos informacijos manyti, kad krovinyje yra prekių, kurias pagal 3 straipsnį draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti.

2.  Orlaiviams ir laivams, gabenantiems krovinius į Somalį ir iš jo, taikomas reikalavimas iki atvykstant arba iki išvykstant pateikti papildomą informaciją apie visas prekes, atgabentas į valstybę narę arba iš jos išgabentas.

3.  Valstybės narės, aptikusios prekių, kurias pagal 3 straipsnį draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti, jas konfiskuoja ir pašalina (sunaikindamos ar padarydamos netinkamomis naudoti).

▼M8

4a straipsnis

1.  Pagal JT ST rezoliucijos 2182 (2014) 15 ir 21 punktus, veikdamos nacionaliniu lygiu ar savanoriškai sudarydamos daugiašales karinių jūrų pajėgų partnerystes, tokias kaip „Jungtinės karinės jūrų pajėgos“, valstybės narės, bendradarbiaudamos su Somalio federaline Vyriausybe, gali Somalio teritoriniuose vandenyse ir atviroje jūroje prie Somalio krantų, iki Arabijos jūros ir Persijos įlankos bei jose, tikrinti į Somalį ar iš Somalio vykstančius laivus, kai jos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad:

i) pažeidžiant medžio anglių draudimą jais iš Somalio gabenamos medžio anglys;

ii) pažeidžiant ginklų embargą Somaliui jais tiesiogiai ar netiesiogiai į Somalį gabenami ginklai ar karinė įranga;

iii) jais gabenami ginklai ar karinė įranga Sankcijų komiteto į sąrašą įtrauktiems asmenims ar subjektams.

2.  Atlikdamos 1 dalyje nurodytą patikrinimą valstybės narės deda pastangas gera valia prieš pradėdamos patikrinimą pirma prašyti laivo vėliavos valstybės sutikimo.

3.  Atlikdamos 1 dalyje nurodytą patikrinimą valstybės narės gali naudoti visas reikalingas konkrečioms aplinkybėms proporcingas priemones, visapusiškai laikydamosi taikytinos tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės ir dėdamos visas įmanomas pastangas, kad būtų išvengta netinkamo delsimo ar netinkamo trukdymo laiku pasinaudoti teise taikiai plaukti ar laivybos laisve.

4.  Valstybės narės, radusios objektų, kurių tiekimas, importas ar eksportas yra draudžiamas pagal ginklų embargą Somaliui ar medžio anglių draudimą, gali konfiskuoti ir pašalinti (pavyzdžiui, juos sunaikinant, juos padarant netinkamais naudoti ar nepritaikomais, sandėliuojant arba juos perduodant kitai valstybei nei kilmės ar paskirties valstybės pašalinti) tokius objektus. Patikrinimo metu valstybės narės gali rinkti įrodymus, tiesiogiai susijusius su tokių prekių gabenimu. Valstybės narės gali pašalinti konfiskuotas medžio anglis jas perparduodamos; šį procesą stebi Somalio ir Eritrėjos stebėsenos grupė (SESG). Pašalinimas turėtų būti atliekamas atsakingai aplinkosaugos požiūriu. Valstybės narės gali leisti laivams ir jų įguloms vykti į tinkamą uostą, kad būtų palengvintas toks pašalinimas, esant uosto valstybės sutikimui. Tokių objektų šalinimo procese bendradarbiaujanti valstybė narė ne vėliau nei per 30 dienų po to, kai tokie objektai atsiduria jos teritorijoje, pateikia Sankcijų komitetui ataskaitą raštu apie veiksmus, kurių imtasi jiems pašalinti ar sunaikinti.

5.  Valstybės narės nedelsdamos informuoja Sankcijų komitetą apie visus 1 dalyje nurodytus patikrinimus, įskaitant pateikiamą ataskaitą apie patikrinimą, kurioje nurodoma visa aktuali informacija, taip pat paaiškinimai apie patikrinimo pagrindą ir rezultatus bei, jei įmanoma, laivo vėliava, laivo pavadinimas, laivo kapitono vardas ir pavardė ir identifikuojamoji informacija, laivo savininkas, pirmasis krovinio pardavėjas ir veiksmai, kurių buvo imtasi siekiant gauti laivo vėliavos valstybės sutikimą.

6.  1 dalimi nedaromas poveikis valstybių narių teisėms, pareigoms ar atsakomybei pagal tarptautinę teisę, įskaitant teises ar pareigas pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją, įskaitant bendrąjį išimtinės vėliavos valstybės jurisdikcijos principą jos laivų atviroje jūroje atžvilgiu visose kitose situacijose, išskyrus pirmoje dalyje nurodytąją.

▼B

5 straipsnis

1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių tam, kad nebūtų leidžiama įvažiuoti į jų teritoriją ar vykti per ją tranzitu 2 straipsnyje nurodytiems asmenims.

2.  1 dalis neįpareigoja valstybės narės neleisti savo piliečiams atvykti į jos teritoriją.

3.  1 dalis netaikoma tais atvejais, kai Sankcijų komitetas:

a) spręsdamas kiekvienu konkrečiu atveju, nustato, kad toks įvažiavimas ar vykimas tranzitu yra pateisinamas dėl humanitarinio poreikio, įskaitant religines pareigas;

b) spręsdamas kiekvienu konkrečiu atveju, nustato, kad taikant išimtį būtų prisidėta siekiant taikos ir nacionalinio susitaikymo Somalyje bei stabilumo regione.

4.  Tais atvejais, kai pagal 3 dalį valstybė narė leidžia Sankcijų komiteto nurodytiems asmenims įvažiuoti į jos teritoriją ar vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis suteiktas, ir tik tiems asmenims, kuriems jis suteiktas.

6 straipsnis

1.  Visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie nuosavybės teise priklauso 2 straipsnyje nurodytiems asmenims ar subjektams arba yra jų tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami, ar kuriuos turi subjektai, kurie nuosavybės teise priklauso šiems asmenims bei subjektams arba yra tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami šių asmenų ar subjektų arba bet kokių asmenų ar subjektų, veikiančių 2 straipsnyje nurodytų asmenų ar subjektų vardu arba jų nurodymu, kaip nurodyta Sankcijų komiteto, yra įšaldomi. Atitinkami asmenys ir subjektai nurodyti ►M4  I priede ◄ .

2.  1 dalyje nurodytiems asmenims ar subjektams arba jų naudai draudžiama leisti tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.  Valstybės narės gali išimties tvarka leisti netaikyti 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių, kai lėšos ir ekonominiai ištekliai:

a) reikalingi pagrindinėms išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai apmokėti pagrįstus honorarus ir kompensuoti patirtas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų teikimu;

c) skirti išimtinai apmokėti mokesčius arba paslaugų mokesčius pagal nacionalinius įstatymus už kasdieninį įšaldytų lėšų ir ekonominių išteklių laikymą ar aptarnavimą;

d) būtini ypatingoms išlaidoms padengti, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Sankcijų komitetui ir gavus jo pritarimą;

e) yra teismo, administracine ar arbitražo tvarka suvaržyti ar yra teismo sprendimo objektas; šiuo atveju lėšos ir ekonominiai ištekliai gali būti naudojami to suvaržymo ar teismo sprendimo vykdymui, jeigu toks suvaržymas arba teismo sprendimas buvo priimti prieš Sankcijų komitetui priimant sprendimą dėl atitinkamo asmens ar subjekto ir nėra 2 straipsnyje nurodyto asmens ar subjekto naudai, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Sankcijų komitetui.

4.  3 dalies a, b ir c punktuose nurodytos išimtys gali būti taikomos po to, kai atitinkama valstybė narė Sankcijų komitetui praneša apie savo ketinimą atitinkamu atveju leisti naudotis tokiomis lėšomis ir ekonominiais ištekliais, o Sankcijų komitetas per tris darbo dienas nuo tokio pranešimo nepriima neigiamo sprendimo.

5.  2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamoms:

a) palūkanoms iš šių sąskaitų arba kitoms dėl šių sąskaitų atsirandančioms pajamoms; arba

b) mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, sudarytus arba prisiimtus iki tos datos, nuo kurios šioms sąskaitoms pradedamos taikyti ribojančios priemonės,

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams yra toliau taikoma 1 dalis.

▼M1

6.  1 ir 2 dalys netaikomos teikimui lėšų, kito finansinio turto arba ekonominių išteklių, būtinų siekiant užtikrinti, kad Somaliui būtų laiku suteikta skubiai reikalinga humanitarinė pagalba, kurią teikia Jungtinės Tautos, jų specializuotos agentūros arba kuri teikiama pagal JT programas, taip pat pagalba, kurią teikia humanitarinės organizacijos, turinčios stebėtojo statusą Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje, arba jų įgyvendinantieji partneriai, įskaitant dvišalį ar daugiašalį finansavimą gaunančias nevyriausybines organizacijas, dalyvaujančias vykdant JT konsoliduotą pagalbos Somaliui prašymą.

▼B

7 straipsnis

Taryba sudaro ►M4  I priede ◄ pateikiamą sąrašą ir daro jo pakeitimus remdamasi tuo, ką nustato Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas.

8 straipsnis

1.  Jeigu Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas nusprendžia į sąrašą įtraukti asmenį ar subjektą ir pateikia tokio sprendimo motyvų pareiškimą, Taryba įtraukia tą asmenį ar subjektą į ►M4  I priedą ◄ . Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba netiesiogiai, t. y. viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam asmeniui ar subjektui praneša apie savo sprendimą ir jo motyvų pareiškimą, taip suteikdama jiems galimybę pateikti savo pastabas.

2.  Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja asmenį ar subjektą.

9 straipsnis

►M4  I Priede ◄ pateikiama Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto suteikta informacija, jeigu ji turima, kurios reikia atitinkamiems asmenis ar subjektams identifikuoti. Dėl asmenų gali būti pateikiama tokia informacija: vardas, pavardė, įskaitant slapyvardžius, informacija apie gimimo datą ir vietą, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, bei pareigos ar profesija. Dėl subjektų gali būti pateikta tokia informacija: pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta. ►M4  I Priede ◄ taip pat nurodoma Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto sprendimo įtraukti į sąrašą data.

10 straipsnis

Vadovaujantis atitinkamais Saugumo Tarybos sprendimais, šis sprendimas prireikus peržiūrimas, iš dalies keičiamas arba panaikinamas.

11 straipsnis

Bendroji pozicija 2009/138/BUSP panaikinama.

12 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

▼M1
►M4  I PRIEDAS ◄

2 STRAIPSNYJE NURODYTŲ ASMENŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

I.    Asmenys

1. Yasin Ali Baynah (dar žinomas kaip: a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax)

Gimimo data: 1965 m. gruodžio 24 d. Pilietybė: Somalio. Kita pilietybė: Švedijos. Buvimo vieta: Rinkeby, Stokholmas, Švedija; Mogadišas, Somalis. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 m. balandžio 12 d.

Yasin Ali Baynah ragino vykdyti išpuolius prieš Pereinamojo laikotarpio federalinę Vyriausybę (PLFV) ir Afrikos Sąjungos misiją Somalyje (AMISOM). Jis taip pat telkė paramą ir rinko lėšas Somalio Pakartotinio Išlaisvinimo Aljanso ir Hisbul Islam vardu; abi šios organizacijos aktyviai dalyvavo vykdant išpuolius, keliančius grėsmę taikai ir saugumui Somalyje, įskaitant Džibučio susitarimo atsisakymą, ir išpuolius prieš PLFV bei AMISOM pajėgas Mogadiše.

2. Hassan Dahir Aweys (dar žinomas kaip: a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) „Hassan, Sheikh“)

Gimimo data: 1935 m. Pilietis: Somalio. Pilietybė: Somalio. Buvimo vieta: Somalis. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 m. balandžio 12 d.

Hassan Dahir Aweys buvo ir tebėra vienas iš vyriausiųjų politinių ir ideologinių įvairių ginkluotų opozicijos grupuočių, atsakingų už nuolat vykdomus bendro ir visiško ginklų embargo pažeidimus ir (arba) išpuolius, keliančius grėsmę Džibučio taikos susitarimui, Pereinamojo laikotarpio federalinės Vyriausybės (PLFV) ir Afrikos Sąjungos misijos Somalyje (AMISOM) pajėgoms, lyderių. 2006 m. birželio mėn.–2007 m. rugsėjo mėn. H. D. AWEYS buvo Islamo teismų sąjungos centrinio komiteto pirmininkas, 2008 m. liepos mėn. jis pasiskelbė Somalio Pakartotinio Išlaisvinimo Aljanso Asmara sparno pirmininku, o 2009 m. gegužės mėn. jis buvo paskirtas PLFV besipriešinančių grupuočių aljanso Hisbul Islam pirmininku. Eidamas visas šias pareigas H. D. AWEYS skelbė pareiškimus ir vykdė veiksmus, kuriais aiškiai ir nuolat siekė išardyti PLFV ir jėga išstumti AMISOM iš Somalio.

3. Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (dar žinomas kaip: a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle)

Gimimo data: apie 1944 m. Gimimo vieta: Ogadeno regionas, Etiopija. Pilietybė: Somalio. Buvimo vieta: Somalis. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 m. balandžio 12 d.

Nuo paskutiniojo XX a. dešimtmečio vidurio Hassan Abdullah Hersi Al-Turki buvo vienas iš vyriausiųjų vienos iš ginkluotų kovinių grupuočių lyderių ir dalyvavo įvykdant daugelį ginklų embargo pažeidimų. 2006 m. al-Turki pajėgos padėjo Islamo teismų sąjungai užimti Mogadišą ir jis tapo al-Shabaab palaikančios grupuotės kariniu lyderiu. Nuo 2006 m. al-Turki kontroliuoja teritoriją, kurioje įvairios ginkluotos opozicijos grupuotės, įskaitant al-Shabaab, rengia mokymus. 2007 m. rugsėjo mėn. al-Jazeera naujienų video reportaže parodyta, kaip al-Turki vadovauja kovinių grupuočių mokymams.

4. Ahmed Abdi aw-Mohamed (dar žinomas kaip: a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) „Godane“, f) „Godani“, g) „Mukhtar, Shaykh“, h) „Zubeyr, Abu“)

Gimimo data: 1977 m. liepos 10 d. Gimimo vieta: Hargeysa, Somalis. Pilietybė: Somalio. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 m. balandžio 12 d.

Ahmed Abdi Aw-Mohamed yra vienas iš al-Shabaab vyriausiųjų lyderių; 2007 m. gruodžio mėn. jis viešai paskelbtas šios organizacijos emyru. Jis vadovauja al-Shabaab operacijoms visame Somalyje. Aw-Mohamed paskelbė negaliojančiu Džibučio taikos procesą, pavadindamas jį užsienio vykdoma konspiracija, o 2009 m. gegužės mėn. Somalio žiniasklaidai skirtame garso įraše pripažino, kad jo pajėgos dalyvavo neseniai įvykusiuose mūšiuose Mogadiše.

5. Fuad Mohamed Khalaf (dar žinomas kaip: a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole)

Pilietybė: Somalio. Buvimo vieta: Mogadišas, Somalis. Kita buvimo vieta: Somalis. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 m. balandžio 12 d.

Fuad Mohamed Khalaf padėjo al-Shabaab gauti finansinę paramą; 2008 m. gegužės mėn. Kismaayo mečetėse Somalyje du kartus organizavo lėšų al-Shabaab rinkimą. 2008 m. balandžio mėn. Khalaf ir keletas kitų asmenų vadovavo transporto priemonių susprogdinimams Etiopijos bazėse ir Somalio Pereinamojo laikotarpio federalinės Vyriausybės padaliniuose Mogadiše (Somalyje). 2008 m. gegužės mėn. Khalaf ir kovotojų grupė užpuolė ir užėmė policijos postą Mogadiše, nužudė ir sužeidė keletą kareivių.

6. Bashir Mohamed Mahamoud (dar žinomas kaip: a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) „Abu Muscab“, i) „Qorgab“)

Gimimo data: apie 1979–1982 m. Kita galima gimimo data: 1982 m. Pilietybė: Somalio. Buvimo vieta: Mogadišas, Somalis. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 m. balandžio 12 d.

Bashir Mohamed Mahamoud yra vienas iš al-Shabaab karinių vadų. Be to, 2008 m. pabaigoje Mahamoud buvo vienas iš maždaug iš dešimties narių sudarytos al-Shabaab lyderių tarybos narių. Mahamoud ir vienas iš jo bendrininkų yra atsakingi už 2009 m. birželio 10 d. įvykdytus Somalio Pereinamojo laikotarpio federalinės Vyriausybės Mogadiše apšaudymus iš mortyrų.

▼M9 —————

▼M1

8. Fares Mohammed Mana’a (dar žinomas kaip: a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa)

Gimimo data: 1965 m. vasario 8 d. Gimimo vieta: Sadah, Jemenas. Paso Nr.: 00514146; išdavimo vieta: Sanaa, Jemenas. Tapatybės kortelės Nr.: 1417576; išdavimo vieta: Al-Amana, Jemenas; išdavimo data: 1996 m. sausio 7 d. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 m. balandžio 12 d.

Fares Mohammed Mana’a, pažeisdamas ginklų embargą, tiesiogiai ar netiesiogiai tiekė, pardavė ar perdavė į Somalį ginklus ir su jais susijusią įrangą. Mana’a yra žinomas kontrabandinių ginklų prekeivis. Jemeno Vyriausybė, siekdama sustabdyti šaunamųjų ginklų srautą, plūstantį į šalį, kurioje, kaip pranešama, ginklų suskaičiuojama daugiau nei gyventojų, 2009 m. spalio mėn. paskelbė ginklų prekeivių juodąjį sąrašą, kurio viršuje figūruoja Mana’a. 2009 m. birželio mėn. reportaže JAV žurnalistas, komentuojantis Jemeno klausimais, parašęs pastarajai šaliai skirtą pusmečio ataskaitą bei prisidėjęs prie Jane’s Intelligence Group veiklos, pranešė: „Faris Manaa yra vienas stambiausių kontrabandinių šaunamųjų ginklų prekeivių, ir tai yra gerai žinomas faktas“. 2007 m. gruodžio mėn. Yemen Times paskelbtame straipsnyje jis minimas kaip „ginklų prekeivis šeichas Fares Mohammed Mana’a“. 2008 m. sausio mėn. Yemen Times paskelbtame straipsnyje jis minimas kaip „prekiautojas ginklais šeichas Faris Mana’a“.

Nuo 2008 m. vidurio Jemenas vis dar yra vienas iš svarbiausių taškų, iš kurių į Afrikos Kyšulį keliauja neteisėtų ginklų siuntos, o visų pirma – į Somalį laivais gabenamos ginklų siuntos. Nepatvirtintais duomenimis, Faris Mana’a dalyvavo išsiunčiant daugelį siuntų į Somalį. 2004 m. Mana dalyvavo sudarant sutartis dėl šaunamųjų ginklų iš Rytų Europos, kai šaunamieji ginklai tariamai buvo parduoti Somalio kovotojams. Nepaisant to, kad Somalyje nuo 1992 m. galioja JT ginklų embargas, turima duomenų, kad veiklą, susijusią su neteisėtu ginklų gabenimu į Somalį, Mana’a vykdo bent jau nuo 2003 m. 2003 m. Mana’a pateikė pasiūlymą Rytų Europoje nupirkti tūkstančius ginklų ir nurodė, kad kai kuriuos tų ginklų planuoja parduoti Somalyje.

9. Hassan Mahat Omar (dar žinomas kaip: a) Hassaan Hussein Adam, b) Hassane Mahad Omar, c) Xassaan Xuseen Adan, d) Asan Mahad Cumar, e) Abu Salman, f) Abu Salmaan, g) Sheikh Hassaan Hussein).

Gimimo data: 1979 m. balandžio 10 d. Gimimo vieta: Garissa, Kenija. Pilietybė: gali būti Etiopijos. Paso Nr.: A 1180173, Kenija, galioja iki 2017 m. rugpjūčio 20 d. Tapatybės kortelės Nr.: 23446085. Buvimo vieta: Nairobis, Kenija. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 m. liepos 28 d.

Hassan Mahat Omar dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Somalyje. Jis yra imamas ir vienas iš Masjid-ul-Axmar – prie Al-Shabaab prisijungusio neformalaus Nairobyje veikiančio judėjimo centro – lyderių. Jis taip pat verbuoja naujus narius ir renka lėšas Al-Shabaab remti; be kita ko, lėšos renkamos internetu su Al-Shabaab judėjimu susijusioje svetainėje alqimmah.net.

Be to, Al-Shabaab pokalbių internetu svetainėje jis yra paskelbęs fatvų, kuriose raginama rengti atakas prieš Pereinamojo laikotarpio federalinę Vyriausybę (PLFV).

10. Omar Hammami (dar žinomas kaip: a) Abu Maansuur Al-Amriki, b) Abu Mansour Al-Amriki, c) Abu Mansuur Al-Amriki, d) Umar Hammami, e) Abu Mansur Al-Amriki).

Gimimo data: 1984 m. gegužės 6 d. Gimimo vieta: Alabama, Jungtinės Amerikos Valstijos. Pilietybė: Jungtinių Amerikos Valstijų. Taip pat manoma, kad turi Sirijos pilietybę.

Paso Nr.: 403062567 (JAV). Socialinio draudimo pažymėjimo Nr.: 423–31–3021 (JAV). Buvimo vieta: Somalis. Kita informacija: vedęs somalietę. 2005 m. gyveno Egipte; 2009 m. persikėlė į Somalį. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2011 m. liepos 28 d.

Omar Hammami dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Somalyje. Jis priklauso Al-Shabaab vyresnybei. Jis dalyvauja verbuojant į Somalį kovotojus iš užsienio, finansuojant šią veiklą ir mokant tokiems kovotojams atlyginimą. Jis apibūdinamas kaip sprogmenų ir apskritai karo srities žinovas. Nuo 2007 m. apie jį pranešama televizijos reportažuose, jis taip pat filmuojamas propagandiniuose Al-Shabaab vaizdo įrašuose. Omar Hammami rodomas Al-Shabaab kovotojams rengti skirtame vaizdo įraše. Jis taip pat rodomas vaizdo įrašuose ir svetainėse, kuriuose raginama, kad daugiau kovotojų stotų į Al-Shabaab.

▼M3

11. Jim’ale, Ali Ahmed Nur (dar žinomas kaip a) Jim’ale, Ahmed Ali, b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali, c) Jim’ale, Sheikh Ahmed, d) Jim’ale, Ahmad Ali, e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur).

Gimimo data: 1954 m. Gimimo vieta: Eilburas, Somalis. Pilietybė: Somalio. Kita pilietybė: Džibučio. Pasas: A0181988 (Somalis), galiojimas baigėsi 2011 m. sausio 23 d. Buvimo vieta: Džibutis, Džibučio Respublika. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. vasario 17 d.

Ali Ahmed Nur Jim’ale (Jim’ale) atliko vadovaujamas funkcijas buvusiojoje Somalio Islamo teismų taryboje, dar žinomoje kaip Somalio Islamo teismų sąjunga, kuri buvo radikalus islamistinis organas. Radikaliausi Somalio Islamo teismų sąjungos elementai galiausiai susijungė į grupę, žinomą kaip „Al-Shabaab“. Pagal Rezoliucijas 751 (1992) ir 1907 (2009) dėl Somalio ir Eritrėjos įsteigtas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas (Somalio/Eritrėjos sankcijų komitetas) 2010 m. balandžio mėn. įtraukė „Al-Shabaab“ į subjektų, kuriems taikomos tikslinės sankcijos, sąrašus. Komitetas įtraukė „Al-Shabaab“ grupę į sąrašus kaip subjektą, dalyvavusį veiksmuose, tiesiogiai ar netiesiogiai keliančiuose grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Somalyje, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę Somalio pereinamojo laikotarpio federalinei Vyriausybei, tačiau neapsiribojant vien jais.

Somalio/Eritrėjos sankcijų komiteto stebėsenos grupės 2011 m. liepos 18 d. ataskaitoje (S/2011/433) nurodoma, kad Jim’ale yra žinomas verslininkas ir subjektas, dalyvaujantis „Al-Shabaab“ medžio anglies-cukraus prekybos cikle ir gaunantis naudą iš privilegijuotų santykių su „Al-Shabaab“.

Jim’ale nurodomas kaip vienas iš „Al-Shabaab“ pagrindinių finansuotojų ir laikosi tokio paties ideologinio požiūrio kaip „Al-Shabaab“. Jim’ale teikė svarbią finansinę bei politinę paramą Hassan Dahir Aweys („Aweys“), kurį Somalio/Eritrėjos sankcijų komitetas taip pat įtraukė į sąrašus. Buvęs „Al-Shabaab“ vadovo pavaduotojas Emir Muktar Robow, kaip pranešama, ir toliau dalyvavo nustatant „Al-Shabaab“ organizacijos politiką 2011 m. viduryje. Robow įtraukė „Aweys“ ir Jim’ale į veiksmus siekiant jų bendrų tikslų ir siekiant sutvirtinti jų bendrą poziciją esant nesutarimams dėl vadovavimo „Al-Shabaab“.

Nuo 2007 m. rudens Jim’ale kaip priedangą ekstremistinei veiklai įkūrė bendrovę Džibutyje, kuri vadinasi „Investors Group“. Trumpalaikis grupės tikslas buvo finansuojant ekstremistinę veiklą ir ginklų pirkimą destabilizuoti Somalilandą. Grupė teikė paramą kontrabanda gabenant šaulių ginklus iš Eritrėjos per Džibutį į 5-ąjį Etiopijos regioną, kur siuntą gaudavo ekstremistai. Nuo 2008 m. vidurio Jim’ale toliau valdė „Investors Group“.

Nuo 2010 m. rugsėjo mėn. pabaigos Jim’ale įkūrė ZAAD – pinigų pervedimo mobiliojo ryšio telefonais įmonę – ir sudarė sandorį su „Al-Shabaab“, kad pinigų pervedimai būtų anonimiškesni panaikinant reikalavimą atskleisti tapatybę.

Nuo 2009 m. pabaigos Jim’ale turėjo žinomą hawala (nebankinės pinigų pervedimo sistemos) fondą, kuriame jis rinko zakat (pinigus labdaringiems tikslams); šie pinigai buvo teikiami „Al-Shabaab“.

Nuo 2011 m. gruodžio mėn. nenustatyti paramos teikėjai iš Artimųjų Rytų nuolat pervesdavo pinigus Jim’ale, kuris savo ruožtu naudojosi finansiniais tarpininkais, kad nusiųstų pinigus „Al-Shabaab“.

2009 m. Jim’ale dirbo su kitais bendraminčiais, kad pakenktų Somalio PLFV neprisidėdami prie Somalio taikinimo pastangų. Nuo 2011 m. pabaigos Jim’ale aktyviai rėmė „Al-Shabaab“ nemokamai suteikdamas ryšių priemones, galimybę naudotis transporto priemonėmis, pagalbą maistu bei politines konsultacijas ir per įvairias verslo grupes organizavo „Al-Shabaab“ skirtų lėšų rinkimą.

▼M3

12. Aboud Rogo Mohammed (dar žinomas kaip a) Aboud Mohammad Rogo, b) Aboud Seif Rogo, c) Aboud Mohammed Rogo, d) Sheikh Aboud Rogo, e) Aboud Rogo Muhammad, f) Aboud Rogo Mohamed).

Gimimo data: 1960 m. lapkričio 11 d. Kitos gimimo datos: a) 1967 m. lapkričio 11 d., b) 1969 m. lapkričio 11 d., c) 1969 m. sausio 1 d. Gimimo vieta: Lamu sala, Kenija. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. liepos 25 d.

Kenijoje gyvenantis ekstremistas Aboud Rogo Mohammed kėlė grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Somalyje teikdamas finansinę, materialinę, logistinę ar techninę paramą „Al-Shabaab“, subjektui, įtrauktam į JT ST komiteto, įsteigto pagal Rezoliuciją 751 (1992) dėl Somalio ir Rezoliuciją 1907 (2009) dėl Eritrėjos, sąrašą už dalyvavimą veiksmuose, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai kelia grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Somalyje.

Aboud Rogo Mohammed yra Kenijoje gyvenantis ekstremistas, islamo dvasininkas. Jis toliau daro įtaką ekstremistų grupuotėms Rytų Afrikoje, o tai yra jo vykdomos smurto skatinimo visoje Rytų Afrikoje kampanijos dalis. Aboud Rogo veikla apima „Al-Shabaab“ skirtų lėšų rinkimą.

Aboud Rogo Mohammed, kaip vienas iš pagrindinių Al Hijra, anksčiau žinomo kaip Musulmonų jaunimo centras, ideologinių lyderių, ekstremistų grupuote naudojosi kaip radikalizmo skatinimo ir daugiausia svahilių kalba kalbančių afrikiečių verbavimo priemone siekdamas vykdyti smurtinę karinę veiklą Somalyje. 2009 m. vasario mėn.–2012 m. vasario mėn. laikotarpiu daugelį kartų sakydamas įkvepiančius pamokslus Aboud nuolat ragino naudojant smurtą nepripažinti Somalio taikos proceso. Sakydamas pamokslus Rogo ne kartą ragino naudoti smurtą prieš Jungtinių Tautų ir Afrikos Sąjungos misijos Somalyje (AMISOM) pajėgas ir primygtinai ragino savo klausytojus vykti į Somalį ir prisijungti prie „Al-Shabaab“ siekiant kovoti su Kenijos Vyriausybe.

Be to, Aboud Rogo Mohammed teikia patarimus, kaip prie „Al-Shabaab“ prisijungiantys Kenijos rekrutai gali išvengti Kenijos valdžios institucijų vykdomo sekimo, ir kokiais maršrutais keliauti iš Mombasos ir (arba) Lamu į „Al-Shabaab“ stovyklas Somalyje, ypač Kismajuje. Jis padėjo daugeliui Kenijos rekrutų keliauti į Somalį, kad jie prisijungtų prie „Al-Shabaab“.

2011 m. rugsėjo mėn. Rogo verbavo asmenis Mombasoje (Kenija), kad jie vyktų į Somalį, greičiausiai vykdyti teroristines operacijas. 2008 m. rugsėjo mėn. Rogo surengė lėšų rinkimo susitikimą Mombasoje, kad padėtų finansuoti „Al-Shabaab“ veiklą Somalyje.

13. Abubaker Shariff Ahmed (dar žinomas kaip a) Makaburi, b) Sheikh Abubakar Ahmed, c) Abubaker Shariff Ahmed, d) Abu Makaburi Shariff, e) Abubaker Shariff, f) Abubakar Ahmed).

Gimimo data: 1962 m. Kita gimimo data: 1967 m. Gimimo vieta: Kenija. Buvimo vieta: Majengo sritis, Mombasa, Kenija. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2012 m. rugpjūčio 23 d.

Abubaker Shariff Ahmed yra vienas iš pagrindinių tarpininkų bei jaunuosius Kenijos musulmonus Somalyje vykdomai smurtinei karinei veiklai verbuojančių asmenų ir artimas Aboud Rogo sąjungininkas. Jis teikia materialinę paramą ekstremistų grupuotėms Kenijoje (ir kitur Rytų Afrikoje). Dažnai vykdamas į „Al-Shabaab“ stovyklas Somalyje, įskaitant Kismajų, jis galėjo palaikyti tvirtus ryšius su „Al-Shabaab“ vyresnybe.

Be to, Abubaker Shariff Ahmed dalyvauja telkiant ir valdant „Al-Shabaab“, subjektui, įtrauktam į JT ST komiteto, įsteigto pagal Rezoliuciją 751 (1992) dėl Somalio ir Rezoliuciją 1907 (2009) dėl Eritrėjos, sąrašą už dalyvavimą veiksmuose, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai kelia grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Somalyje, skirtas lėšas.

Abubaker Shariff Ahmed pamokslavo Mombasos mečetėse ir ragino jaunuolius vykti į Somalį, vykdyti ekstremistinius veiksmus, kovoti už „Al Kaidą“ ir žudyti JAV piliečius.

2010 m. gruodžio mėn. pabaigoje Abubaker Shariff Ahmed suėmė Kenijos valdžios institucijos įtardamos, kad jis dalyvavo sprogdinant Nairobio autobusų stotį. Be to, Abubaker Shariff Ahmed yra Kenijoje įsteigtos ir Mombasoje veikiančios jaunimo organizacijos, kuri palaiko ryšius su „Al-Shabaab“, vadovas.

Nuo 2010 m. Abubaker Shariff Ahmed veikė kaip „Al-Shabaab“ naujokus verbuojantis asmuo ir tarpininkas Majengo srityje (Mombasa, Kenija).

▼M7

14. Maalim Salman (dar žinomas kaip: a) Mu'alim Salman, b) Mualem Suleiman, c) Ameer Salman, d) Ma'alim Suleiman, e) Maalim Salman Ali, f) Maalim Selman Ali, g) Ma'alim Selman, h) Ma'alin Sulayman)

Gimimo data: apie 1979 m. Gimimo vieta: Nairobis, Kenija. Buvimo vieta: Somalis. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 m. rugsėjo 23 d.

Al-Shabaab lyderis Ahmed Abdi aw-Mohamed (dar žinomas kaip Godane) pasirinko Maalim Salman Al-Shabaab Afrikos užsienio kovotojų vadovu. Jis rengė užsienio piliečius, kurie siekė prisijungti prie Al-Shabbab kaip Afrikos užsienio kovotojai, ir dalyvavo Afrikoje prieš turistus, pramogų įstaigas ir bažnyčias nukreiptose operacijose.

Nors daugiausia dėmesio skyrė operacijoms už Somalio ribų, žinoma, kad M. Salman gyvena Somalyje ir rengia užsienio kovotojus Somalyje prieš išsiunčiant juos kitur. Kai kurie iš Al-Shabaab užsienio kovotojų taip pat veikia ir Somalyje. Pavyzdžiui, M. Salman nurodė Al-Shabaab užsienio kovotojams keliauti į pietų Somalį atsakant į Afrikos Sąjungos misijos Somalyje (AMISOM) ataką.

Be kitų teroro aktų Al-Shabaab yra atsakinga už išpuolį „Westgate“ prekybos centre Nairobyje (Kenija), įvykdytą 2013 m. rugsėjo mėn., per kurį žuvo ne mažiau kaip 67 žmonės. Pastaruoju metu Al-Shabaab prisiėmė atsakomybę už 2014 m. rugpjūčio 31 d. įvykdytą išpuolį prieš Nacionalinės žvalgybos ir saugumo agentūros kalėjimą Mogadiše, per kurį buvo nužudyti trys apsaugos pareigūnai ir du civiliai asmenys, o dar 15 – sužeisti.

15. Ahmed Diriye (dar žinomas kaip: a) Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah, b) Sheikh Omar Abu Ubaidaha, c) Sheikh Ahmed Umar, d) Sheikh Mahad Omar Abdikarim, e) Abu Ubaidah, f) Abu Diriye)

Gimimo data: apie 1972 m. Gimimo vieta: Somalis. Buvimo vieta: Somalis. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 m. rugsėjo 24 d.

Ahmed Diriye buvo paskirtas naujuoju Al-Shabaab emyru po ankstesnio lyderio Ahmed Abdi aw-Mohamed (asmuo, Saugumo Tarybos komiteto įtrauktas į sąrašą pagal rezoliucijas 751 (1992) ir 1907 (2009)) mirties. Apie tai 2014 m. rugsėjo 6 d. viešai paskelbė Al-Shabaab atstovas Sheikh Ali Dheere. A. Diriye priklausė Al-Shabaab vyresnybei ir užimdamas emyro pareigas vadovauja Al-Shabaab operacijoms. Jis bus tiesiogiai atsakingas už Al-Shabaab veiklą, kuri tebekelia grėsmę taikai, saugumui ir stabilumui Somalyje. A. Diriye vėliau pasivadino arabišku vardu Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah.

▼M1

II.    Subjektai

Al-Shabaab (kiti pavadinimai: a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement)

Buveinės vieta: Somalis. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2010 m. balandžio 12 d.

Al-Shabaab dalyvauja veiksmuose, tiesiogiai ar netiesiogiai keliančiuose grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Somalyje, įskaitant, bet ne tik: veiksmus, kurie kelia grėsmę 2008 m. rugpjūčio 18 d. Džibučio susitarimo ar politinio proceso įgyvendinimui, ir veiksmus, dėl kurių kyla grėsmė Pereinamojo laikotarpio federalinėms institucijoms (PLFI), Afrikos Sąjungos misijai Somalyje (AMISOM) ar kitoms su Somaliu susijusioms tarptautinėms taikos palaikymo operacijoms.

Be to, Al-Shabaab trukdo atgabenti į Somalį humanitarinę pagalbą arba ją gauti ar platinti Somalyje.

Pranešime, kurį 2009 m. liepos 29 d. Saugumo Tarybai pateikė Saugumo Tarybos komiteto, įsteigto pagal Rezoliuciją 751 (1992) dėl Somalio, pirmininkas, nurodoma, kad tiek Al-Shabaab, tiek Hisb'ul Islam judėjimai viešai ir nuolat prisiima atsakomybę už pajėgų rengiamas atakas prieš Pereinamojo laikotarpio federalinę Vyriausybę (PLFV) ir AMISOM. Al-Shabaab taip pat prisiėmė atsakomybę už PLFV pareigūnų nužudymą, o 2009 m. liepos 19 d. užpuolė Bay ir Bakool regione veikusius Jungtinių Tautų projektų paslaugų biuro (UNOPS), Jungtinių Tautų saugos ir saugumo klausimų (UNDSS) ir Jungtinių Tautų vystymo programos (JTVP) filialus ir nutraukė jų veiklą, taip pažeisdamas Rezoliucijos 1844 (2008) c dalį. Be to, Al-Shabaab nuolat trukdo gauti ar platinti humanitarinę pagalbą Somalyje.

Al-Shabaab veikla Somalyje aprašoma šiose 2009 m. liepos 20 d. Generalinio sekretoriaus pateiktos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos ataskaitos dėl padėties Somalyje pastraipose:

Įtariama, kad sukilėlių grupuotės, pavyzdžiui, al-Shabaab, prievarta išgauna pinigų iš privačių bendrovių ir verbuoja jaunimą, be kita ko, ir vaikus kareivius, stoti į kovą su Mogadiše veikiančia Vyriausybe. Al-Shabaab patvirtino, kad jo gretose yra užsieniečių kovotojų ir atvirai pareiškė Mogadiše bendradarbiaujanti su „Al Kaida“, kad būtų nuversta Somalio Vyriausybė. Užsienio kovotojai, kurių daugelis, turimomis žiniomis, kilę iš Pakistano ir Afganistano, atrodo, yra gerai parengti ir turi kovos patirtį. Jie buvo pastebėti dėvintys veidą dengiančius gaubtus ir rengiantys agresyvias atakas prieš Vyriausybės pajėgas Mogadiše ir kaimyniniuose regionuose.

Al-Shabaab suaktyvino savo strateginę veiklą, siekdamas daryti spaudimą Somalio gyventojams ir juos įbauginti: kruopščiai pasirenkant žudomi itin svarbūs asmenys, sulaikomi genčių vyresnieji, kai kurie iš jų nužudomi. 2009 m. birželio 19 d. Beletwyne savižudžio valdomame automobilyje sprogus galingam sprogmeniui žuvo nacionalinio saugumo ministras Omar Hashi Aden. Per šį antpuolį dar žuvo daugiau nei 30 žmonių; jį griežtai pasmerkė tarptautinė bendruomenė ir daugelio įvairių Somalio visuomenės grupių atstovai.

2008 m. gruodžio mėn. pateiktoje JT Saugumo Tarybos Somalio stebėsenos grupės (Rezoliucija 2008/769) ataskaitoje nurodoma, kad al-Shabaab atsakingas už daugybę Somalyje per keletą pastarųjų metų įvykdytų antpuolių, be kita ko:

 kaip pranešta, 2008 m. rugsėjo mėn. įvykdytą somaliečio vairuotojo, dirbusio Pasaulio maisto programos įstaigoje, nužudymą ir galvos nukirsdinimą;

 2008 m. vasario 6 d. Puntlande surengtą prekyvietės sprogdinimą, kuriame žuvo 20 ir buvo sužeista daugiau kaip 100 žmonių;

 Somalilande surengtą sprogdinimų ir tikslinių žudymų kampaniją, kuria buvo siekiama sužlugdyti 2006 m. Parlamento rinkimus;

 2003 m. ir 2004 m. įvykdytus keleto užsienio pagalbą teikiančiose organizacijose dirbusių darbuotojų nužudymus.

Kaip teigiama pranešimuose, 2009 m. liepos 20 d.al-Shabaab užpuolė Jungtinių Tautų padalinius Somalyje ir paskelbė dekretą, kuriuo trims Jungtinių Tautų agentūroms uždraudė veikti al-Shabaab kontroliuojamose Somalio teritorijose. Be to, 2009 m. liepos 11–12 d. Somalio pereinamojo laikotarpio federalinės Vyriausybės pajėgos susikovė su al-Shabaab ir Hizbul Islam sukilėliais; žuvo daugiau kaip 60 žmonių. 2009 m. liepos 11 d. vykusio mūšio metu al-Shabaab Villa Somalia mieste numetė keturis minosvaidžio sviedinius; dėl šios atakos žuvo trys ir buvo sužeisti dar aštuoni Afrikos Sąjungos misijos Somalyje (AMISOM) kariai.

Kaip teigiama straipsnyje, kurį 2009 m. vasario 22 d. paskelbė British Broadcasting Corporation, al-Shabaab prisiėmė atsakomybę už Mogadiše esančios Afrikos Sąjungos karinės bazės antpuolį, įvykdytą susprogdinus savižudžio valdomą automobilį. Pasak šio straipsnio, Afrikos Sąjunga patvirtino, kad žuvo 11 ir nukentėjo dar 15 Afrikos Sąjungos taikdarių.

Kaip teigiama 2009 m. liepos 14 d.Reuters paskelbtame straipsnyje, al-Shabaab kovotojai 2009 m. pasiekė laimėjimų, surengę partizaninio karo pobūdžio atakas prieš Somalio ir Afrikos Sąjungos pajėgas.

Straipsnyje, kurį 2009 m. liepos 10 d. paskelbė Voice of America, teigiama, kad al-Shabaab dalyvavo 2009 m. gegužės mėn. surengtoje atakoje prieš Somalio Vyriausybines pajėgas.

2009 m. vasario 27 d. Užsienio santykių tarybos svetainėje paskelbtame straipsnyje teigiama, kad nuo 2006 m. al-Shabaab vykdo sukilimo kampaniją prieš Somalio pereinamojo laikotarpio Vyriausybę ir jos rėmėjus Etiopijoje. Jame nurodoma, kad nuo to laiko, kai buvo dislokuoti AS taikdariai, prieš juos surengtoje kruvinoje atakoje al-Shabaab nužudė vienuolika Burundžio karių, ir teigiama, kad al-Shabaab Mogadiše įsitraukė į intensyvų mūšį, kuriame žuvo ne mažiau kaip penkiolika žmonių.

▼M4
II PRIEDAS

▼M5

1 straipsnio 3 dalies f–g punktuose nurodytų objektų sąrašas

▼M4

1. Raketos „žemė–oras“, įskaitant nešiojamąsias priešlėktuvines ginklų sistemas.

2. Didesnio kaip 12,7 mm kalibro pabūklai, haubicos, patrankos ir specialiai jiems sukurti šaudmenys bei komponentai. (Tai neapima nuo peties šaudomų prieštankinių raketų paleidiklių, pvz., reaktyvinių granatsvaidžių, lengvųjų prieštankinių ginklų, šautuvinių granatsvaidžių, granatsvaidžių).

3. Didesnio kaip 82 mm kalibro minosvaidžiai.

4. Prieštankiniai valdomieji ginklai, įskaitant prieštankines valdomąsias raketas, ir specialiai jiems sukurti šaudmenys bei komponentai.

5. Kariniams tikslams numatyti sprogstamieji užtaisai ir įtaisai, kuriuose yra energetinių medžiagų; minos ir susijusios medžiagos.

6. Ginklų optiniai taikikliai su naktinio matymo galimybe.( 1 ) OL L 334, 2002 12 11, p. 1.

( 2 ) OL L 46, 2009 2 17, p. 73.

( 3 ) OL L 51, 2010 3 2, p. 18.

( 4 ) OL C 364, 2000 12 18, p. 1.

Top