EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010D0029(01)-20200201

Consolidated text: 2010 m. gruodžio 13 d. Europos Centrinio Banko sprendimas dėl eurų banknotų emisijos (nauja redakcija) (ECB/2010/29) (2011/67/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/67(1)/2020-02-01

02010D0029(01) — LT — 01.02.2020 — 005.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2010 m. gruodžio 13 d.

dėl eurų banknotų emisijos

(nauja redakcija)

(ECB/2010/29)

(2011/67/ES)

(OL L 035 2011.2.9, p. 26)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2013/358/ES 2013 m. birželio 21 d.

  L 187

13

6.7.2013

 M2

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2014/29/ES 2013 m. rugpjūčio 29 d.

  L 16

51

21.1.2014

 M3

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2015/286 2014 m. lapkričio 27 d.

  L 50

42

21.2.2015

 M4

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2019/47 2018 m. lapkričio 29 d.

  L 9

194

11.1.2019

►M5

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2020/141 2020 m. sausio 22 d.

  L 27I

21

1.2.2020
▼B

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2010 m. gruodžio 13 d.

dėl eurų banknotų emisijos

(nauja redakcija)

(ECB/2010/29)

(2011/67/ES)1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime:

a)

NCB – valstybės narės, kurios valiuta yra euro, nacionalinis centrinis bankas;

b)

eurų banknotai – tie banknotai, kurie atitinka Sprendimo ECB/2003/4 reikalavimus ir Valdančiosios tarybos nustatytas technines specifikacijas;

c)

pasirašyto kapitalo raktas – NCB dalys (išreikštos procentinėmis dalimis) ECB pasirašytame kapitale, gautos taikant nacionaliniams centriniams bankams ECBS statuto 29 straipsnio 1 dalyje nurodytus indeksus rakte ir taikomos atitinkamais finansiniais metais;

d)

banknotų paskirstymo raktas – procentinės dalys, gaunamos atsižvelgiant į ECB dalį visoje eurų banknotų emisijoje ir taikant pasirašyto kapitalo raktą (suapvalinant iki artimiausio 0,0005 procentinio punkto kartotinio) NCB daliai šioje visoje eurų banknotų emisijoje. Jei gautos procentinės dalys nesudaro 100 %, skirtumas išlyginamas i) jei visa suma yra mažesnė už 100 %, prie mažiausios dalies (-ių) didėjančia tvarka pridedant 0,0005 procentinio punkto, kol gaunama tiksliai 100 %, arba ii) jei visa suma yra didesnė už 100 %, iš didžiausios dalies (-ių) mažėjančia tvarka atimant 0,0005 procentinio punkto, kol gaunama tiksliai 100 %. ►M5  Šio sprendimo I priedas nurodo nuo 2020 m. vasario 1 d. taikomą banknotų paskirstymo raktą. ◄

2 straipsnis

Eurų banknotų emisija

Eurų banknotus leidžia ECB ir NCB.

3 straipsnis

Emitentų pareigos

1.  NCB išleidžia eurų banknotus į apyvartą ir išima juos iš apyvartos bei atlieka bet kokį fizinį visų eurų banknotų, įskaitant tuos, kuriuos išleido ECB, tvarkymą.

2.  Eurų banknotų turėtojų prašymu NCB keičia visus eurų banknotus į kitus tos pačios vertės eurų banknotus, arba, jei to prašo sąskaitos turėtojas, kredituoja juos į sąskaitas, laikomas priimančiame NCB.

3.  Visus priimtus eurų banknotus NCB laiko įsipareigojimais ir tvarko juos identiškai.

4.  NCB neperveda jų priimtų eurų banknotų kitiems NCB ir saugo tuos eurų banknotus kitai emisijai. Išimties tvarka, ir vadovaudamiesi bet kokiomis ECB valdančiosios tarybos nustatytomis taisyklėmis:

a) 

priimantis NCB gali sunaikinti deformuotus, sugadintus, susidėvėjusius arba iš apyvartos išimtus eurų banknotus; ir

b) 

NCB laikomi eurų banknotai dėl logistinių priežasčių gali būti urmu perskirstyti Eurosistemoje.

4 straipsnis

Eurų banknotų paskirstymas Eurosistemoje

1.  Bendra apyvartoje esančių eurų banknotų vertė paskirstoma Eurosistemos nariams taikant banknotų paskirstymo raktą.

2.  Dėl skirtumo tarp eurų banknotų, paskirstytų kiekvienam NCB pagal banknotų paskirstymo raktą, vertės ir to NCB į apyvartą išleistų eurų banknotų vertės atsiranda vidiniai Eurosistemos likučiai. ECB turi vidines Eurosistemos pretenzijas nacionaliniams centriniams bankams, proporcingas jų dalims pasirašyto kapitalo rakte, lygias jo leidžiamų euro banknotų dalies vertei.

5 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas ECB/2001/15 panaikinamas. Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

▼M5
I PRIEDAS

BANKNOTŲ PASKIRSTYMO RAKTAS NUO 2020 M. VASARIO 1 D.%

Europos Centrinis Bankas

8,0000

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,3520

Deutsche Bundesbank

24,2525

Eesti Pank

0,2590

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,5580

Bank of Greece

2,2755

Banco de España

10,9705

Banque de France

18,7905

Banca d’Italia

15,6295

Central Bank of Cyprus

0,1980

Latvijas Banka

0,3585

Lietuvos bankas

0,5325

Banque centrale du Luxembourg

0,3030

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0965

De Nederlandsche Bank

5,3915

Oesterreichische Nationalbank

2,6925

Banco de Portugal

2,1535

Banka Slovenije

0,4430

Národná banka Slovenska

1,0535

Suomen Pankki

1,6900

IŠ VISO

100,0000

▼B
II PRIEDASPANAIKINTAS SPRENDIMAS IR VĖLESNI JO PAKEITIMAI

Sprendimas ECB/2001/15

OL L 337, 2001 12 20, p. 52.

Sprendimas ECB/2003/23

OL L 9, 2004 1 15, p. 40.

Sprendimas ECB/2004/9

OL L 205, 2004 6 9, p. 17.

Sprendimas ECB/2006/25

OL L 24, 2007 1 31, p. 13.

Sprendimas ECB/2007/19

OL L 1, 2008 1 4, p. 7.

Sprendimas ECB/2008/26

OL L 21, 2009 1 24, p. 75.

Top