Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R1060-20190101

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1060/2019-01-01

02009R1060 — LT — 01.01.2019 — 006.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1060/2009

2009 m. rugsėjo 16 d.

dėl kredito reitingų agentūrų

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 302 2009.11.17, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 513/2011 2011 m. gegužės 11 d.

  L 145

30

31.5.2011

 M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2011/61/ES Tekstas svarbus EEE 2011 m. birželio 8 d.

  L 174

1

1.7.2011

►M3

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 462/2013 2013 m. gegužės 21 d.

  L 146

1

31.5.2013

►M4

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2014/51/ES 2014 m. balandžio 16 d.

  L 153

1

22.5.2014

►M5

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/2402 2017 m. gruodžio 12 d.

  L 347

35

28.12.2017


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 350, 29.12.2009, p.  59 (1060/2009)
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1060/2009

2009 m. rugsėjo 16 d.

dėl kredito reitingų agentūrų

(Tekstas svarbus EEE)I ANTRAŠTINĖ DALIS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

▼M3

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomas bendras su reguliavimu susijęs požiūris į kredito reitingavimo veiklos sąžiningumo, skaidrumo, atsakingumo, gero valdymo ir nepriklausomumo didinimą gerinant Sąjungoje suteiktų kredito reitingų kokybę ir sklandų vidaus rinkos veikimą, kartu siekiant aukšto vartotojų ir investuotojų apsaugos lygio. Juo nustatomos kredito reitingų suteikimo sąlygos ir kredito reitingų agentūrų, įskaitant jų akcininkus ir narius, organizavimo bei veiklos taisyklės, siekiant skatinti kredito reitingų agentūrų nepriklausomumą, išvengti interesų konfliktų ir padidinti vartotojų ir investuotojų apsaugą.

▼M5

Šiuo reglamentu taip pat nustatomos Sąjungoje įsteigtų emitentų ir susijusių trečiųjų šalių prievolės dėl pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių.

▼B

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Šis reglamentas taikomas kredito reitingams, kuriuos suteikė ►M3  Sąjungoje ◄ registruotos kredito reitingų agentūros ir kurie viešai skelbiami ar platinami abonentams.

2.  Šis reglamentas netaikomas:

a) privatiems kredito reitingams, parengtiems pagal individualius užsakymus ir teikiamiems tik juos užsakiusiam asmeniui, bei kurie nėra skirti viešam atskleidimui ar platinimui abonentams;

b) kreditų vertinimo balai, kreditų vertinimo balų sistemos ir panašūs įvertinimai, susiję su vartotojų, prekybos ar gamybos santykių įsipareigojimais;

c) eksporto kredito agentūrų parengtiems kredito reitingams, kaip nurodyta Direktyvos 2006/48/EB VI priedo 1 dalies 1.3 punkte, arba

d) centrinių bankų parengtiems kredito reitingams, kurie:

i) nėra apmokėti reitinguojamo subjekto;

ii) nėra skelbiami viešai;

iii) parengti pagal tinkamą kredito reitingavimo veiklos sąžiningumą ir nepriklausomumą, kaip numatyta šiame reglamente, užtikrinančius principus, standartus ir procedūras; ir

iv) nėra susiję su valstybių narių atitinkamų centrinių bankų parengtomis finansinėmis priemonėmis.

▼M4 —————

▼B

4.  Siekdama užtikrinti vienodą 2 dalies d punkto taikymą, Komisija, valstybei narei pateikus prašymą, pagal 38 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą ir remdamasi šio straipsnio 2 dalies d punkte nurodytais kriterijais gali priimti sprendimą, kuriame nurodyta, kad minėtas punktas taikomas centriniam bankui ir kad todėl jo suteiktiems kredito reitingams šis reglamentas netaikomas.

Komisija savo interneto svetainėje skelbia centrinių bankų, kuriems taikomas šio straipsnio 2 dalies d punktas, sąrašą.

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

1.  Šiame reglamente taikomos šios sąvokų apibrėžtys:

a) kredito reitingas – nuomonė apie subjekto, skolos ar finansinio įsipareigojimo, skolos vertybinių popierių, privilegijuotųjų akcijų ar kitų finansinių priemonių arba tokios skolos ar finansinio įsipareigojimo, skolos vertybinių popierių, privilegijuotųjų akcijų ar kitų finansinių priemonių emitento kreditingumą, pateikta naudojant nustatytą ir apibrėžtą reitingo kategorijų vertinimo skalę;

b) kredito reitingų agentūra – juridinis asmuo, kurio veikla apima profesionalų kredito reitingų teikimą;

c) buveinės valstybė narė – valstybė narė, kurioje įsisteigusi kredito reitingų agentūros registruotoji buveinė;

d) reitingų analitikas – asmuo, kuris atlieka analitines užduotis, būtinas suteikti kredito reitingą;

e) pagrindinis reitingų analitikas – asmuo, visų pirma atsakingas už kredito reitingo rengimą ar ryšius su emitentu dėl konkretaus kredito reitingo ar bendrai dėl to emitento teikiamos finansinės priemonės reitingo ir, prireikus, už rekomendacijų dėl tokio reitingo reitingų komitetui rengimą;

f) reitinguojamas subjektas – juridinis asmuo, kurio kreditingumas tiesiogiai arba netiesiogiai vertinamas suteikiant kredito reitingą, neatsižvelgiant į tai, ar jis prašė šio kredito reitingo, ar ne, taip pat ar pateikė informaciją šiam kredito reitingui nustatyti, ar jos nepateikė;

▼M3

g) reguliavimo tikslai – kredito reitingų naudojimas konkrečiam tikslui, t. y. siekiant laikytis Sąjungos teisės arba Sąjungos teisės, kuri įgyvendinama valstybių narių nacionalinės teisės aktais;

▼B

h) reitingo kategorija – reitingo simbolis, pvz., raidinis arba skaitmeninis simbolis, kurį gali papildyti pridėtiniai ženklai, naudojamas nustatant kredito reitingą siekiant pateikti santykinį rizikos matą, kad būtų galima atskirti skirtingas reitinguojamų subjektų, emitentų ir finansinių priemonių ar kito turto tipų rizikos charakteristikas;

i) susijusi trečioji šalis – užsakovas, organizatorius, rėmėjas, valdymo įmonė ar bet kuri kita šalis, bendraujanti su kredito reitingų agentūra reitinguojamo subjekto vardu, įskaitant bet kokį asmenį, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusį su reitinguojamu subjektu kontrolės ryšiais;

j) kontrolė – patronuojančiosios ir patronuojamosios įmonės santykiai, kaip apibūdinta 1983 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvos 83/349/EEB dėl konsoliduotos atskaitomybės ( 1 ) 1 straipsnyje, arba glaudus bet kurio fizinio ar juridinio asmens ir įmonės ryšys;

k) finansinės priemonės – 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų ( 2 ) I priedo C skirsnyje išvardytos priemonės;

▼M5

l) pakeitimo vertybiniais popieriais priemonė – finansinė priemonė ar kitas turtas, atsiradę dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio arba schemos, nurodytų Reglamento (ES) 2017/2402 [Pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentas] 2 straipsnio 1 dalyje;

▼B

m) kredito reitingų agentūrų grupė – ►M3  Sąjungoje ◄ įsisteigusių įmonių grupė, sudaryta iš patronuojančiosios ir patronuojamųjų įmonių, kaip apibrėžta Direktyvos 83/349/EEB 1 ir 2 straipsniuose, bei įmonių, susijusių tarpusavyje kaip apibrėžta Direktyvos 83/349/EEB 12 straipsnio 1 dalyje, ir kurių veikla apima kredito reitingų teikimą. 4 straipsnio 4 dalies a punkto tikslais kredito reitingo agentūrų grupė taip pat apima trečiosiose valstybėse įsisteigusias kredito reitingų agentūras;

n) vyresnioji vadovybė – asmuo ar asmenys, veiksmingai vadovaujantys kredito reitingų agentūros veiklai, ir jos administracinės valdybos ar stebėtojų tarybos narys ar nariai;

o) kredito reitingavimo veikla – duomenų ir informacijos analizė bei vertinimas, patvirtinimas, kredito reitingų suteikimas ir peržiūra;

▼M1

p) kompetentingos institucijos – institucijos, kurias kiekviena valstybė narė paskiria pagal 22 straipsnį;

▼M3

pa) kredito įstaiga – kredito įstaiga, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 1 punkte;

pb) investicinė įmonė – investicinė įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

pc) draudimo įmonė – draudimo įmonė, kaip apibrėžta 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) ( 3 ) 13 straipsnio 1 punkte;

pd) perdraudimo įmonė – perdraudimo įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 4 punkte;

pe) įstaiga, atsakinga už profesinių pensijų skyrimą – įstaiga, atsakinga už profesinių pensijų skyrimą, kaip apibrėžta Direktyvos 2003/41/EB 6 straipsnio a punkte;

pf) valdymo įmonė – valdymo įmonė, kaip apibrėžta 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVS), derinimo ( 4 ) 2 straipsnio 1 dalies b punkte;

pg) investicinė bendrovė – investicinė bendrovė, kuriai išduotas leidimas laikantis Direktyvos 2009/65/EB;

ph) alternatyvaus investavimo fondų valdytojas – AIFV, kaip apibrėžta 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų ( 5 ) 4 straipsnio 1 dalies b punkte;

pi) pagrindinė sandorio šalis – pagrindinė sandorio šalis, kaip apibrėžta 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų ( 6 ) 2 straipsnio 1 punkte ir įgaliota pagal to reglamento 14 straipsnį;

pj) prospektas – prospektas, paskelbtas pagal Direktyvą 2003/71/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 809/2004;

▼M3

q) sektorių teisės aktai – pa–pj punktuose nurodyti Sąjungos teisėkūros procedūra priimami aktai;

r) sektorių kompetentingos institucijos – nacionalinės kompetentingos institucijos, pagal atitinkamus sektorių teisės aktus paskirtos prižiūrėti kredito įstaigas, investicines įmones, draudimo įmones, perdraudimo įmones, įstaigas, atsakingas už profesinių pensijų skyrimą, valdymo įmones, investicines bendroves, alternatyvaus investavimo fondų valdytojus, pagrindines sandorio šalis ir prospektus;

▼M3

s) emitentas – emitentas, kaip apibrėžta Direktyvos 2003/71/EB 2 straipsnio 1 dalies h punkte;

t) iniciatorius – iniciatorius, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 41 punkte;

u) rėmėjas – rėmėjas, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 42 punkte;

v) valstybės reitingas yra:

i) kredito reitingas, kai reitinguojamas subjektas yra valstybė arba valstybės regioninė ar vietos valdžios institucija;

ii) kredito reitingas, kai skolos arba finansinio įsipareigojimo, skolos vertybinių popierių arba kitų finansinių priemonių emitentas yra valstybė arba valstybės regioninė ar vietos valdžios institucija, arba valstybės arba regioninės ar vietos valdžios institucijos specialiosios paskirties įmonė;

iii) kredito reitingas, kai emitentas yra dviejų arba daugiau valstybių įsteigta tarptautinė finansų įstaiga, kurios tikslas – teikti finansavimą ir teikti finansinę paramą tos tarptautinės finansų įstaigos nariams, kurie patiria didelių finansinių problemų arba kuriems jos gresia;

w) reitingo perspektyva – nuomonė apie tikėtiną kredito reitingo kitimo kryptį artimiausiu, vidutinės trukmės laikotarpiu arba abiem laikotarpiais;

x) neužsakytas kredito reitingas ir neužsakytas valstybės reitingas – atitinkamai kredito reitingas arba valstybės reitingas, kurį kredito reitingų agentūra nustato negavusi atitinkamo prašymo;

y) kreditų vertinimo balas – kreditingumo matas, gautas apibendrinus ir išreiškus duomenis remiantis vien iš anksto nustatyta statistine sistema arba modeliu, nenaudojant reitingų analitiko pateiktų papildomų esminių specifinių reitingavimo analitinių duomenų;

z) reguliuojama rinka – reguliuojama rinka, kuri įsteigta Sąjungoje, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 14 punkte;

aa) pakartotinis pakeitimas vertybiniais popieriais – pakartotinis pakeitimas vertybiniais popieriais, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 40a punkte.

▼B

2.  Taikant 1 dalies a punktą kredito reitingais nelaikoma:

a) rekomendacijos, kaip apibrėžta Komisijos direktyvos 2003/125/EB ( 7 ) 1 straipsnio 3 dalyje;

b) investicinis tyrimas, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/73/EB ( 8 ) 24 straipsnio 1 dalyje, ir kitų rūšių bendros rekomendacijos, pavyzdžiui „pirkti“, „parduoti“ ar „laikyti“, susijusios su finansinių priemonių sandoriais ar finansiniais įsipareigojimais; arba

c) nuomonės apie finansinio įsipareigojimo arba finansinės priemonės vertę.

▼M3

3.  Šio reglamento tikslais terminas „akcininkas“ apima tikruosius savininkus, kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui ( 9 ) 3 straipsnio 6 punkte.

▼B

4 straipsnis

Kredito reitingų naudojimas

▼M3

1.  Kredito įstaigos, investicinės įmonės, draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą, valdymo įmonės, investicinės bendrovės, alternatyvaus investavimo fondų valdytojai ir pagrindinės sandorio šalys reguliavimo tikslais gali naudotis kredito reitingais tik tuo atveju, jeigu juos suteikė Sąjungoje įsisteigusios ir pagal šį reglamentą įregistruotos kredito reitingų agentūros.

Kai prospekte pateikiama nuoroda į kredito reitingą ar kredito reitingus, emitentas, siūlytojas ar asmuo, prašantis būti įtrauktu į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, užtikrina, kad prospekte taip pat būtų pateikiama informacija, kuria aiškiai ir pastebimai nurodoma, ar tokius kredito reitingus suteikė Sąjungoje įsisteigusi ir laikantis šio reglamento įregistruota kredito reitingų agentūra.

▼B

2.  Laikoma, kad ►M3  Sąjungoje ◄ įsteigta ir pagal šį reglamentą registruota kredito reitingų agentūra suteikė kredito reitingą, kai kredito reitingas yra paskelbtas kredito reitingų agentūros interneto svetainėje ar kitomis priemonėmis, arba išplatintas abonentams ir pateiktas bei atskleistas vykdant 10 straipsnyje nustatytas pareigas, aiškiai nurodant, kad kredito reitingas yra patvirtintas pagal šio straipsnio 3 dalį.

3.   ►M3  Sąjungoje ◄ įsteigta ir pagal šį reglamentą įregistruota kredito reitingų agentūra gali patvirtinti trečiojoje valstybėje suteiktą kredito reitingą tik tuo atveju, jei kredito reitingavimo veikla, kuri užbaigiama tokio kredito reitingo suteikimu, atitinka šiuos reikalavimus:

a) kredito reitingavimo veiklą, kuri užbaigiama kredito reitingo, kuris turi būti patvirtintas, suteikimu, iš dalies ar visiškai vykdo tvirtinančioji kredito reitingų agentūra ar tai pačiai grupei priklausančios kredito reitingų agentūros;

▼M3

b) kredito reitingų agentūra patikrino ir bet kuriuo metu Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI)), įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 ( 10 ), gali įrodyti, kad trečiosios valstybės kredito reitingų agentūros vykdoma kredito reitingavimo veikla, kurios rezultatas – kredito reitingo, kuris turi būti patvirtintas, suteikimas, atitinka reikalavimus, kurie yra bent tokie pat griežti, kaip nustatytieji 6–12 straipsniuose ir I priede, išskyrus 6a, 6b, 8a, ►M5  ————— ◄ 8c ir 11a straipsnius, I priedo B skirsnio 3 punkto ba papunktį ir 3a ir 3b punktus;

▼M1

c) EVPRI gebėjimas vertinti ir stebėti, ar trečiojoje valstybėje įsteigta kredito reitingų agentūra laikosi b punkte nurodytų reikalavimų, yra nevaržomas;

d) EVPRI prašymu kredito reitingų agentūra pateikia visą informaciją, kurios reikia EVPRI siekiant nuolat stebėti, kaip laikomasi šio reglamento reikalavimų;

▼B

e) esama objektyvios priežasties, kodėl kredito reitingas turėtų būti rengiamas trečiojoje valstybėje;

f) trečiojoje valstybėje įsisteigusi kredito reitingų agentūra turi jos išduotą leidimą ar yra joje registruota, taip pat jai taikoma šios valstybės priežiūra;

g) reguliavimo sistema toje trečiojoje valstybėje užkertamas kelias tos valstybės kompetentingoms institucijoms ir kitoms viešosios valdžios institucijoms kištis į kredito reitingų turinį ir metodus; ir

▼M1

h) EVPRI ir atitinkama trečiojoje valstybėje įsisteigusi kredito reitingų agentūros priežiūros institucija yra sudariusios tinkamą susitarimą dėl bendradarbiavimo. EVPRI užtikrina, kad tokiame susitarime dėl bendradarbiavimo būtų numatytas bent:

i) EVPRI ir atitinkamos trečiojoje valstybėje įsisteigusios kredito reitingų agentūros priežiūros institucijos keitimosi informacija mechanizmas; ir

ii) priežiūros veiklos koordinavimo procedūros, kad EVPRI galėtų nuolat stebėti kredito reitingų nustatymo veiklą, kurios rezultatas – patvirtinto kredito reitingo suteikimas.

▼B

4.  Pagal 3 dalį patvirtintas kredito reitingas laikomas kredito reitingu, išduotu agentūros, kuri yra įsisteigusi ►M3  Sąjungoje ◄ ir įregistruota laikantis šio reglamento.

►M3  Sąjungos ◄ teritorijoje įsisteigusi ir laikantis šio reglamento įregistruota kredito reitingo agentūra negali naudotis tokiu patvirtinimu siekdama nesilaikyti šio reglamento reikalavimų.

5.  Kredito reitingų agentūra, kuri patvirtino trečiojoje valstybėje suteiktą kredito reitingą pagal 3 dalį, visapusiškai atsako už tą kredito reitingą ir toje dalyje išdėstytų reikalavimų vykdymą.

6.  Kai Komisija pagal 5 straipsnio 6 dalį pripažįsta, kad trečiosios valstybės teisės ir priežiūros sistema atitinka šio reglamento reikalavimus ir kai veikia 5 straipsnio 7 dalyje nurodyti bendradarbiavimo susitarimai, daugiau nebereikalaujama, kad kredito reitingų agentūra, tvirtinanti toje trečiojoje valstybėje suteiktus kredito reitingus, prireikus tikrintų ar įrodytų, kad įvykdyta šio straipsnio 3 dalies g punkte nustatyta sąlyga.

5 straipsnis

Lygiavertiškumas ir juo grindžiamas sertifikavimas

1.  Kredito reitingai, kurie susiję su trečiosiose valstybėse įsisteigusiais subjektais ar suteiktomis finansinėmis priemonėmis ir kuriuos suteikė trečiojoje valstybėje įsisteigusi kredito reitingų agentūra, pagal 4 straipsnio 1 dalį gali būti naudojami ►M3  Sąjungoje ◄ jų nepatvirtinus vadovaujantis 4 straipsnio 3 dalimi, jeigu:

a) trečiojoje valstybėje įsisteigusi kredito reitingų agentūra turi leidimą ar yra registruota, taip pat ji yra prižiūrima šioje valstybėje;

b) Komisija pagal šio straipsnio 6 dalį priėmė lygiavertiškumo sprendimą, pagal kurį pripažįstama, kad šios trečiosios valstybės teisės ir priežiūros sistema atitinka šio reglamento reikalavimus;

c) veikia šio straipsnio 7 dalyje nurodyti bendradarbiavimo susitarimai;

d) kredito reitingų agentūros suteikti reitingai ir jos reitingavimo veikla nėra nuolat svarbūs vienos ar kelių valstybių narių finansiniam stabilumui ar finansų rinkų vientisumui; ir

e) kredito reitingų agentūrai yra išduotas sertifikatas pagal šio straipsnio 2 dalį.

▼M1

2.  1 dalyje nurodyta kredito reitingų agentūra gali pateikti sertifikavimo paraišką. Paraiška pagal atitinkamas 15 straipsnio nuostatas teikiama EVPRI.

3.  EVPRI nagrinėja sertifikavimo paraišką ir priima sprendimą dėl jos pagal 16 straipsnyje nustatytą procedūrą. Sprendimas dėl sertifikavimo grindžiamas šio straipsnio 1 dalies a–d punktuose nustatytais kriterijais.

▼B

Apie sprendimą dėl sertifikavimo pranešama ir jis skelbiamas pagal 18 straipsnį.

▼M1

4.  1 dalyje nurodyta kredito reitingų agentūra taip pat gali pateikti paraišką taikyti išimtį nuo:

a) atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį – kai kurių ar visų I priedo A skirsnyje ir 7 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų, jei kredito reitingų agentūra gali įrodyti, kad, atsižvelgiant į jos veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą, taip pat į kredito reitingų teikimo pobūdį ir įvairovę, šie reikalavimai yra neproporcingi;

b) reikalavimo dėl fizinio buvimo Sąjungoje, jei toks reikalavimas sudarytų pernelyg didelę naštą ir, atsižvelgiant į jos veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą, taip pat į kredito reitingų teikimo pobūdį ir įvairovę, būtų neproporcingas.

Paraišką dėl išimties pagal pirmos pastraipos a arba b punktą kredito reitingų agentūra teikia kartu su sertifikavimo paraiška. Vertindama tokią paraišką EVPRI atsižvelgia į 1 dalyje nurodytos kredito reitingų agentūros dydį, jos veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą bei jos vykdomo kredito reitingų suteikimo pobūdį ir įvairovę, o taip pat į kredito reitingų agentūros suteiktų kredito reitingų poveikį vienos ar daugiau valstybių narių finansų rinkų finansiniam stabilumui ir vientisumui. Remdamasi tais pagrindais, EVPRI gali suteikti 1 dalyje nurodytai kredito reitingų agentūrai tokią išimtį.

▼M1 —————

▼B

6.  Komisija gali priimti lygiavertiškumo sprendimą pagal 38 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą, nurodydama, kad pagal trečiosios valstybė teisės ir priežiūros sistemą užtikrinama, kad toje trečiojoje valstybėje turinčios leidimą ar registruotos įmonės atitiktų teisiškai privalomus reikalavimus, prilygstančius šio reglamento reikalavimams ir kurių laikymasis ir taikymas toje trečiojoje valstybėje yra veiksmingai prižiūrimi.

Galima pripažinti, kad trečiosios valstybės teisės ir priežiūros sistema lygiavertė šiam reglamentui, jei trečiosios valstybės sistema įvykdomos bent šios sąlygos:

a) kredito reitingų agentūros turi turėti šios trečiosios valstybės leidimą ar būti joje registruotos, joms nuolat veiksmingai taikoma priežiūra ir jos privalo laikytis taisyklių;

▼M3

b) tos trečiosios valstybės kredito reitingų agentūroms taikomos teisiškai privalomos taisyklės, lygiavertės nustatytosioms 6–12 straipsniuose ir I priede, išskyrus 6a, 6b, 8a, ►M5  ————— ◄ 8c ir 11a straipsnius, I priedo B skirsnio 3 punkto ba papunktį ir 3a ir 3b punktus, ir

▼B

c) reguliavimo sistema toje trečiojoje valstybėje užkertamas kelias šios trečiosios valstybės priežiūros institucijoms ir kitoms viešosios valdžios institucijoms kištis į kredito reitingų turinį ir metodus.

▼M1

Siekdama atsižvelgti į pokyčius finansų rinkose Komisija pasinaudodama teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 38a straipsnį ir laikydamasi 38b ir 38c straipsniuose nustatytų sąlygų patvirtina priemones dėl šios dalies antros pastraipos a, b ir c punktuose nustatytų kriterijų tolesnio tikslinimo arba dalinio pakeitimo.

7.  EVPRI sudaro susitarimus dėl bendradarbiavimo su atitinkamomis trečiųjų valstybių, kurių teisės ir priežiūros sistemos pagal 6 dalį pripažintos lygiavertėmis šiam reglamentui, priežiūros institucijomis. Tokiuose susitarimuose numatoma bent ši informacija:

a) EVPRI ir atitinkamomis trečiųjų valstybių priežiūros institucijų keitimosi informacija mechanizmas; ir

b) procedūros, susijusios su priežiūros veiklos koordinavimu.

▼M3

8.  20, 23b ir 24 straipsniai taikomi pagal 5 straipsnio 3 dalį sertifikuotoms kredito reitingų agentūroms ir jų suteiktiems kredito reitingams.

▼M3

5a straipsnis

Finansų įstaigų per didelis kliovimasis kredito reitingais

1.  4 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodyti subjektai vertindami subjekto arba finansinės priemonės kreditingumą patys atlieka kredito rizikos vertinimą ir išimtinai ar mechaniškai nesikliauja kredito reitingais.

2.  Sektorių kompetentingos institucijos, atsakingos už 4 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų subjektų priežiūrą, atsižvelgdamos į jų veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą, stebi jų kredito rizikos vertinimo procesų tinkamumą, vertina, kaip jie naudojasi sutartinėmis nuorodomis į kredito reitingus, ir prireikus juos skatina mažinti tokių nuorodų daromą įtaką, siekdamos, kad būtų mažiau išimtinai ir mechaniškai pasikliaunama kredito reitingais vadovaujantis specifiniais sektorių teisės aktais.

5b straipsnis

Europos priežiūros institucijų ir Europos sisteminės rizikos valdybos kliovimasis kredito reitingais

1.  Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija (toliau – EBI)), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010 ( 11 ), Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (toliau – EDPPI)), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/2010 ( 12 ), ir EVPRI savo gairėse, rekomendacijose ir techninių standartų projektuose nedaro nuorodų į kredito reitingus, kai tokios nuorodos gali paskatinti kompetentingas institucijas, sektorių kompetentingas institucijas, 4 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytus subjektus ar kitus finansų rinkos dalyvius išimtinai ar mechaniškai kliautis kredito reitingais. Atitinkamai ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d. EBI, EDPPI ir EVPRI peržiūri visas tokias nuorodas į kredito reitingus esamose gairėse bei rekomendacijose ir prireikus jas išbraukia.

2.  Europos sisteminės rizikos valdyba (toliau – ESRV), įsteigta 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo ( 13 ), savo įspėjimuose ir rekomendacijose nedaro nuorodų į kredito reitingus, kai tokios nuorodos gali paskatinti išimtinai ar mechaniškai kliautis kredito reitingais.

5c straipsnis

Per didelis kliovimasis kredito reitingais Sąjungos teisėje

Nedarant poveikio Komisijos turimai iniciatyvos teisei, ji toliau peržiūri, ar Sąjungos teisėje esančios nuorodos į kredito reitingus skatina kompetentingas institucijas, sektorių kompetentingas institucijas, 4 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytus subjektus ar kitus finansų rinkos dalyvius išimtinai ar mechaniškai kliautis kredito reitingais arba gali jas paskatinti tą daryti, siekdama ne vėliau kaip 2020 m. sausio 1 d. išbraukti visas Sąjungos teisėje esančias nuorodas į kredito reitingus reguliavimo tikslais, jei bus nustatytas ir įgyvendintas tinkamas alternatyvus kredito rizikos vertinimas.

▼BII ANTRAŠTINĖ DALIS

KREDITO REITINGŲ SUTEIKIMAS

6 straipsnis

Nepriklausomumas ir interesų konfliktų vengimas

▼M3

1.  Kredito reitingų agentūra imasi visų būtinų veiksmų siekdama užtikrinti, kad kredito reitingo ar reitingo perspektyvos suteikimui neturėtų įtakos jokie esami ar galimi interesų konfliktai ar komerciniai santykiai, kurių dalyviai yra kredito reitingą ar reitingo perspektyvą suteikianti kredito reitingų agentūra, jos akcininkai, valdytojai, reitingų analitikai, darbuotojai ar visi kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis naudojasi ar kurių paslaugas kontroliuoja kredito reitingų agentūra, arba kiti asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai su ja susiję kontrolės ryšiais.

▼B

2.  Siekiant užtikrinti 1 dalies laikymąsi, kredito reitingų agentūra laikosi visų I priedo A ir B skirsniuose išdėstytų reikalavimų.

▼M3

3.  Kredito reitingų agentūros prašymu EVPRI gali atleisti kredito reitingų agentūrą nuo I priedo A skirsnio 2, 5, 6 ir 9 punktuose bei 7 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų laikymosi, jei kredito reitingų agentūra gali įrodyti, kad dėl jos veiklos pobūdžio, masto ir sudėtingumo bei dėl kredito reitingų suteikimo pobūdžio ir įvairovės, tie reikalavimai yra neproporcingi ir kad:

▼B

a) kredito reitingų agentūroje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų;

b) kredito reitingų agentūra įgyvendino priemones ir procedūras, visų pirma vidaus kontrolės mechanizmus, ataskaitų teikimo priemones ir priemones, užtikrinančias reitingavimo analitikų bei kredito reitingus tvirtinančių asmenų nepriklausomumą, kuriomis užtikrinamas veiksmingas šio reglamento tikslų įgyvendinimas; ir

c) kredito reitingų agentūros dydis nenustatytas taip, kad kredito reitingų agentūra ar kredito reitingų agentūrų grupė išvengtų šio reglamento reikalavimų laikymosi.

▼M1

EVPRI užtikrina, kad kredito reitingų agentūrų grupės atveju bent viena iš grupei priklausančių kredito reitingų agentūrų nebūtų atleista nuo I priedo A skirsnio 2, 5 ir 6 punktuose bei 7 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų vykdymo.

▼M3

4.  Kredito reitingų agentūros sukuria, palaiko, įgyvendina ir patvirtina dokumentais veiksmingą vidaus kontrolės sistemą, skirtą politikos kryptims ir procedūroms įgyvendinti, siekiant išvengti galimų interesų konfliktų ir juos švelninti bei užtikrinti kredito reitingų, reitingų analitikų ir reitingų nustatymo grupių nepriklausomumą akcininkų, administracijos ir valdymo organų bei pardavimo ir rinkodaros veiklos atžvilgiu. Kredito reitingų agentūros nustato standartines veiklos procedūras (toliau - SVP), taikomas bendrovių valdymui, veiklos organizavimui ir interesų konfliktų valdymui. Jos periodiškai stebi ir peržiūri tas SVP, siekdamos įvertinti jų veiksmingumą ir nustatyti, ar nereikėtų jų atnaujinti.

6a straipsnis

Interesų konfliktai dėl investicijų į kredito reitingų agentūras

1.  Kredito reitingų agentūros akcininkui arba nariui, turinčiam bent 5 % tos kredito reitingų agentūros arba bendrovės, kuri turi įgaliojimus kontroliuoti tą kredito reitingų agentūrą ar daryti jai lemiamą įtaką, kapitalo arba balsavimo teisių, draudžiama:

a) turėti 5 % arba daugiau kitos kredito reitingų agentūros kapitalo;

b) turėti teisę arba įgaliojimus kitoje kredito reitingų agentūroje naudotis 5 % arba daugiau balsavimo teisių;

c) turėti teisę arba įgaliojimus skirti arba atleisti kitos kredito reitingų agentūros administracinio organo arba stebėtojų tarybos narius;

d) būti kitos kredito reitingų agentūros administracinio organo arba stebėtojų tarybos nariu;

e) kontroliuoti bet kurią kitą kredito reitingų agentūrą ar daryti jai lemiamą įtaką arba turėti įgaliojimų jai daryti lemiamą įtaką ar ją kontroliuoti.

Pirmos pastraipos a punkte nurodytas draudimas netaikomas investicijoms į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas, įskaitant valdomus fondus, kaip antai pensijų fondus ar gyvybės draudimą, jeigu dėl investicijų į tokias schemas akcininkas ar kredito reitingų agentūros narys neįgyja galimybės daryti reikšmingą įtaką tų schemų verslo veiklai.

2.  Šis straipsnis netaikomas investicijoms į kitas kredito reitingų agentūras, priklausančias tai pačiai kredito reitingų agentūrų grupei.

6b straipsnis

Ilgiausias sutartinių santykių su kredito reitingų agentūra laikotarpis

1.  Kai kredito reitingų agentūra sudaro sutartį dėl pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais kredito reitingų suteikimo, ji daugiau negu ketverius metus neteikia naujų pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais, kurių pagrindas – to paties iniciatoriaus turtas, kredito reitingų.

2.  Kai kredito reitingų agentūra sudaro sutartį dėl pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais reitingavimo, ji prašo, kad emitentas:

a) nustatytų kredito reitingų agentūrų, kurias sieja sutartiniai santykiai dėl pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais, padengtų to paties iniciatoriaus pagrindiniu turtu, kredito reitingų suteikimo, skaičių;

b) apskaičiuotų visų apyvartoje esančių reitinguotų pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais, kurių pagrindas – to paties iniciatoriaus turtas ir kurių kredito reitingą nustato kiekviena kredito reitingo agentūra atskirai, procentinę dalį.

Kai bent kaip keturios kredito reitingų agentūros atskirai nustato daugiau nei 10 % visų apyvartoje esančių reitinguotų pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais reitingą, 1 dalyje nustatyti apribojimai netaikomi.

Antroje pastraipoje nustatyta išimtis toliau taikoma bent iki tol, kol kredito reitingų agentūra sudarys naują sutartį dėl pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais, kurių pagrindas – to paties iniciatoriaus turtas, reitingavimo. Jei sudarant tokią sutartį antroje pastraipoje nustatyti kriterijai neįvykdyti, 1 dalyje nurodytas laikotarpis skaičiuojamas nuo naujos sutarties sudarymo dienos.

3.  Baigus galioti sutarčiai pagal 1 dalį, kredito reitingų agentūra nesudaro naujos sutarties dėl pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais, kurių pagrindas – to paties iniciatoriaus turtas, kredito reitingų laikotarpiui, kuris prilygsta pasibaigusios sutarties trukmei, tačiau neviršija ketverių metų.

Pirma pastraipa taip pat taikoma:

a) kredito reitingų agentūrai, priklausančiai tai pačiai kredito reitingų agentūrų grupei, kaip 1 dalyje nurodyta kredito reitingų agentūra;

b) kredito reitingų agentūrai, kuri yra 1 dalyje nurodytos kredito reitingų agentūros akcininkė arba narė;

c) kredito reitingų agentūrai, kurios akcininkė arba narė yra 1 dalyje nurodyta kredito reitingų agentūra.

4.  Neatsižvelgiant į 1 dalį, kai pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais kredito reitingas suteikiamas nepasibaigus 1 dalyje nurodytam ilgiausiam sutartinių santykių laikotarpiui, kredito reitingų agentūra, pateikus prašymą, gali toliau stebėti ir atnaujinti tuos kredito reitingus visą pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais galiojimo laikotarpį.

5.  Šis straipsnis netaikomas kredito reitingų agentūroms, kurios turi mažiau kaip 50 darbuotojų, kurie dalyvauja kredito reitingavimo veikloje grupės lygiu, arba kurių metinė apyvarta iš kredito reitingavimo veiklos yra mažesnė kaip 10 mln. EUR grupės lygiu.

6.  Jei kredito reitingų agentūra sudaro sutartį dėl pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais kredito reitingų suteikimo anksčiau nei 2013 m. birželio 20 d., 1 dalyje nurodytas laikotarpis skaičiuojamas nuo tos datos.

▼B

7 straipsnis

Reitingų analitikai, darbuotojai ir kiti suteikiant kredito reitingus dalyvaujantys asmenys

1.  Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad kredito reitingų agentūros reitingų analitikai, darbuotojai ir visi kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis jos naudojasi arba kurių paslaugas jos kontroliuoja, ir kurie tiesiogiai dalyvauja kredito reitingavimo veikloje, turėtų atitinkamų žinių ir patirties vykdyti pavestas pareigas.

2.  Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad 1 dalyje nurodytiems asmenims nebūtų leidžiama pradėti derybų dėl mokesčio ar atlygio su bet kokiu reitinguojamu subjektu, susijusia trečiąja šalimi ar bet kokiu asmeniu, tiesiogiai ar netiesiogiai kontrolės ryšiais susijusiu su reitinguojamu subjektu, arba jose dalyvauti.

3.  Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad 1 dalyje nurodyti asmenys atitiktų I priedo C skirsnyje išdėstytus reikalavimus.

4.  Kredito reitingų agentūra numato reitingų analitikų ir asmenų, tvirtinančių kredito reitingus, atitinkamą laipsniškos rotacijos mechanizmą, kaip apibrėžta I priedo C skirsnyje. Šis rotacijos mechanizmas turi vykti etapais, keičiantis atskiriems asmenims, o ne iškart visai grupei.

▼M3

5.  Kredito reitingų suteikimo ar reitingų perspektyvų tvirtinimo veikloje dalyvaujančių darbuotojų ir kredito reitingus arba reitingų perspektyvas tvirtinančių asmenų atlyginimas ir veiklos vertinimas nepriklauso nuo pajamų, kurias kredito reitingų agentūra gauna iš reitinguojamų subjektų ar susijusių trečiųjų šalių, dydžio.

▼B

8 straipsnis

Metodai, modeliai ir pagrindinės reitingavimo prielaidos

1.  Kredito reitingų agentūra viešai skelbia metodus, modelius ir pagrindines reitingavimo prielaidas, kuriais ji remiasi vykdydama kredito reitingavimo veiklą, kaip apibrėžta I priedo E skirsnio I dalies 5 punkte.

▼M3

2.  Kredito reitingų agentūra priima, įgyvendina ir taiko tinkamas priemones, siekdama užtikrinti, kad jos suteikti kredito reitingai ir reitingų perspektyvos būtų pagrįsti išsamia visos jai prieinamos informacijos, kuri laikoma reikšminga pagal jos taikomus reitingavimo metodus, analize. Ji imasi visų būtinų priemonių, kad kredito reitingų ir reitingų perspektyvų nustatymui naudojama informacija būtų pakankamos kokybės ir gauta iš patikimų šaltinių. Kredito reitingų agentūra suteikia kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, kuriose nurodo, kad reitingas yra agentūros nuomonė, ir kad ja turėtų būti pasikliaujama tam tikru lygiu.

2a.  Kredito reitingai keičiami remiantis kredito reitingų agentūros paskelbtais reitingavimo metodais.

▼B

3.  Kredito reitingų agentūra taiko griežtus, sistemingus bei vientisus metodus, kurie tikrinami remiantis ankstesne patirtimi, įskaitant grįžtamąjį patikrinimą.

4.  Kai kredito reitingų agentūra naudojasi esamu kitos kredito reitingų agentūros parengtu pagrindinio turto ar ►M5  pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ◄ kredito reitingu, ji negali atsisakyti suteikti subjekto ar finansinės priemonės kredito reitingo dėl to, kad kita kredito reitingų agentūra yra anksčiau suteikusi reitingą šio subjekto ar finansinės priemonės daliai.

Kredito reitingų agentūra registruoja visus atvejus, kai suteikdama kredito reitingus ji nesilaikė esamų kitos kredito reitingų agentūros parengtų pagrindinio turto ar ►M5  pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ◄ reitingų, pagrįsdama tokį nevienodą vertinimą.

5.  Kredito reitingų agentūra stebi kredito reitingus ir nuolat bei mažiausiai kartą per metus peržiūri savo suteiktus kredito reitingus ir metodus, ypač kai padaromi reikšmingi pakeitimai, kurie gali daryti poveikį kredito reitingui. Kredito reitingų agentūra nustato vidaus tvarką, skirtą stebėti, kokį poveikį makroekonominių arba finansų rinkų sąlygų pokyčiai turi kredito reitingams.

▼M3

Valstybės reitingai peržiūrimi bent kas šešis mėnesius.

5a.  Kredito reitingų agentūra, ketinanti iš esmės keisti esamus arba taikyti naujus reitingavimo metodus, modelius arba pagrindines reitingavimo prielaidas, kurie galėtų turėti įtakos kredito reitingui, siūlomus esminius pakeitimus arba siūlomus naujus reitingavimo metodus skelbia savo interneto svetainėje kartu su išsamiais siūlomų esminių pakeitimų ar siūlomų naujų reitingavimo metodų priežasčių ir pasekmių paaiškinimais ir kviečia suinteresuotuosius subjektus per vieną mėnesį teikti pastabas.

▼M3

6.  Kai pagal 14 straipsnio 3 dalį pakeičiami kredito reitingavimo veikloje naudojami reitingavimo metodai, modeliai ar pagrindinės reitingavimo prielaidos, kredito reitingų agentūra:

▼B

a) nedelsdama informuoja apie numatomą kredito reitingų, kuriems tai turės įtakos, mastą, naudodamasi tomis pačiomis komunikacijų priemonėmis, kurios buvo naudojamos skelbiant tuos kredito reitingus;

▼M3

aa) nedelsdama praneša EVPRI ir savo interneto svetainėje skelbia konsultacijų rezultatus ir naujus reitingavimo metodus kartu su išsamiu jų paaiškinimu, taip pat jų taikymo pradžios datą;

ab) savo interneto svetainėje nedelsdama skelbia atsakymus, gautus per 5a dalyje nurodytas konsultacijas, išskyrus atvejus, kai konsultacijų respondentas prašo laikytis konfidencialumo;

▼B

b) kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo pasikeitimo, peržiūri kredito reitingus, kuriems tai turėjo įtakos, ir tuo tarpu stebi šiuos reitingus; ir

c) iš naujo suteikia visus kredito reitingus, kurie buvo pagrįsti tais metodais, modeliais ar pagrindinėmis reitingavimo prielaidomis, jei atlikus peržiūrą paaiškėja, kad šie pasikeitimai turi bendrą jungtinį poveikį šiems kredito reitingams.

▼M3

7.  Sužinojusi apie savo reitingavimo metodų arba jų taikymo klaidas, kredito reitingų agentūra nedelsdama:

a) apie tas klaidas praneša EVPRI ir visiems paveiktiems reitinguojamiems subjektams, paaiškindama poveikį savo reitingams, įskaitant poreikį atlikti suteiktų reitingų peržiūrą;

b) jei klaidos daro poveikį jos kredito reitingams, skelbia tas klaidas savo interneto svetainėje;

c) ištaiso tas reitingavimo metodų klaidas ir

d) taiko 6 dalies a, b ir c punktuose nurodytas priemones.

8a straipsnis

Valstybės reitingai

1.  Valstybės reitingai nustatomi tokiu būdu, kuris užtikrina, kad būtų išanalizuotos atitinkamos valstybės narės individualios ypatybės. Pareiškimas, kuriuo pranešama apie tam tikros valstybių grupės reitingų pakeitimą, draudžiamas, jei kartu su juo nepateikiamos atskirų valstybių ataskaitos. Tokios ataskaitos skelbiamos viešai.

2.  Su galimais valstybės reitingų pakeitimais susiję vieši skelbimai, kurie nėra kredito reitingai, reitingų perspektyvos ar pridedami pranešimai spaudai ar ataskaitos, kaip nurodyta I priedo D skirsnio I dalies 5 punkte, neturi būti grindžiami reitinguojamo subjekto sferoje esančia informacija, kuri buvo atskleista be reitinguojamo subjekto sutikimo, nebent ją galima gauti naudojantis bendrai prieinamais šaltiniais arba jei nėra teisėtų priežasčių, dėl kurių reitinguojamas subjektas galėtų neduoti savo sutikimo atskleisti informaciją.

3.  Kredito reitingų agentūra, atsižvelgdama į 8 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą, laikydamasi I priedo D skirsnio III dalies 3 punkto, kiekvienų metų gruodžio mėn. pabaigoje savo interneto svetainėje skelbia ir teikia EVPRI kitų 12 mėnesių tvarkaraštį, kuriame nurodomos ne daugiau kaip trys neužsakytų valstybės reitingų ir susijusių reitingų perspektyvų paskelbimo datos ir nurodomos užsakytų valstybės reitingų ir susijusių reitingų perspektyvų paskelbimo datos. Tokios datos turi būti penktadieniai.

4.  Nukrypti nuo valstybės reitingų ar susijusių reitingų perspektyvų tvarkaraščio skelbimo galima tik kai tai yra būtina, kad kredito reitingų agentūra įvykdytų savo pareigas pagal 8 straipsnio 2 dalį, 10 straipsnio 1 dalį ir 11 straipsnio 1 dalį, kartu pateikiant išsamų nukrypimo nuo paskelbto tvarkaraščio priežasčių paaiškinimą.

▼M5 —————

▼M3

8c straipsnis

Dvigubi ►M5  pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ◄ reitingai

1.  Kai emitentas arba susijusi trečioji šalis ketina prašyti suteikti ►M5  pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės ◄ kredito reitingą, ji paskiria bent dvi kredito reitingų agentūras pateikti kredito reitingus nepriklausomai vienai nuo kitos.

2.  1 dalyje nurodytas emitentas arba susijusi trečioji šalis užtikrina, kad jų paskirtos kredito reitingų agentūros atitiktų šias sąlygas:

a) jos nepriklauso tai pačiai kredito reitingų agentūrų grupei;

b) jos nėra jokios kitos kredito reitingų agentūros akcininkės arba narės;

c) jos neturi teisės arba įgaliojimų jokioje kitoje kredito reitingų agentūroje naudotis balsavimo teisėmis;

d) jos neturi teisės arba įgaliojimų paskirti jokios kitos kredito reitingų agentūros administracinio organo arba stebėtojų tarybos narius arba juos atleisti;

e) nė vienas iš jų administracinio organo arba stebėtojų tarybos narių nėra jokios kitos kredito reitingų agentūros administracinio organo arba stebėtojų tarybos narys;

f) jos nekontroliuoja jokios kitos kredito reitingų agentūros ar nedaro jai lemiamos įtakos arba neturi įgaliojimų daryti lemiamą įtaką bet kokiai kitai kredito reitingų agentūrai ar ją kontroliuoti.

8d straipsnis

Kelių kredito reitingų agentūrų naudojimas

1.  Kai emitentas ar susijusi trečioji šalis ketina paskirti bent dvi kredito reitingų agentūras nustatyti tos pačios emisijos ar subjekto kredito reitingus, emitentas ar susijusi trečioji šalis turi apsvarstyti galimybę paskirti bent vieną kredito reitingo agentūrą, kuriai tenka ne didesnė nei 10 % bendra rinkos dalis, kurią emitentas ar susijusi trečioji šalis gali įvertinti kaip galinčią reitinguoti atitinkamą emisiją ar subjektą, jeigu, remiantis 2 dalyje nurodytu EVPRI sąrašu, esama tokios kredito reitingų agentūros, kuri galėtų reitinguoti konkrečią emisiją ar subjektą. Kai emitentas ar susijusi trečioji šalis nepaskiria bent vienos kredito reitingų agentūros, kuriai tenka ne didesnė nei 10 % bendra rinkos dalis, tai turi būti patvirtinta dokumentais.

2.  Siekdama palengvinti emitento ar susijusios trečiosios šalies pagal 1 dalį vykdomą vertinimą, EVPRI savo interneto svetainėje kasmet paskelbia registruotų kredito reitingų agentūrų sąrašą, kuriame nurodo joms tenkančią bendrą rinkos dalį ir suteikiamų kredito reitingų tipus, ir kuriuo emitentas gali naudotis pradėdamas vykdyti vertinimą.

3.  Šio straipsnio tikslais bendra rinkos dalis matuojama darant nuorodą į metinę apyvartą, susidariusia vykdant kredito reitingavimo veiklą ir teikiant papildomas paslaugas grupės lygiu.

▼M1

9 straipsnis

Užsakomosios paslaugos

Užsakomosios paslaugos, susijusios su svarbiomis veiklos funkcijomis, neturi būti vykdomos taip, kad iš esmės pablogėtų kredito reitingų agentūros vidaus kontrolės kokybė ir EVPRI gebėjimas prižiūrėti, ar kredito reitingų agentūros vykdo pareigas pagal šį reglamentą.

▼B

10 straipsnis

Kredito reitingų atskleidimas ir pateikimas

▼M3

1.  Kredito reitingų agentūra be atrankos ir laiku atskleidžia bet kokį kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, taip pat bet kokį sprendimą nebevykdyti kredito reitingavimo. Priėmus sprendimą nutraukti kredito reitingavimą, atskleistoje informacijoje turi būti nurodytos visos sprendimo priėmimo priežastys.

Pirma pastraipa taip pat taikoma kredito reitingams, kurie platinami abonentams.

2.  Kredito reitingų agentūros užtikrina, kad kredito reitingai ir reitingų perspektyvos būtų pateikiami ir tvarkomi laikantis I priedo D skirsnyje nustatytų reikalavimų ir kad nebūtų pateikiama su kredito reitingais nesusijusių veiksnių.

2a.  Kol viešai neatskleidžiami kredito reitingai, reitingų perspektyvos ir su jais susijusi informacija, jie laikomi viešai neatskleista informacija kaip apibrėžta Direktyvoje 2003/6/EB bei laikantis jos nuostatų.

Tos direktyvos 6 straipsnio 3 dalis taikoma mutatis mutandis kredito reitingų agentūroms jų konfidencialumo pareigos ir jų pareigos turėti asmenų, kurie turi prieigą prie jų kredito reitingų, reitingų perspektyvų ar susijusios informacijos prieš jos atskleidimą, sąrašą klausimais.

Asmenų, kuriems kredito reitingai, reitingų perspektyvos ir su jais susijusi informacija pranešami prieš juos atskleidžiant, sąrašas apsiriboja asmenimis, kuriuos tuo tikslu nurodo kiekvienas reitinguojamas subjektas.

▼B

3.  Kai kredito reitingų agentūra suteikia kredito reitingus ►M5  pakeitimo vertybiniais popieriais priemonėms ◄ , ji užtikrina, kad kredito reitingų kategorijos, kurios priskiriamos ►M5  pakeitimo vertybiniais popieriais priemonėms ◄ , aiškiai išsiskirtų naudojant papildomą simbolį, jas atskiriantį nuo reitingų kategorijų, naudojamų bet kokiems kitiems subjektams, finansinėms priemonėms ar finansiniams įpareigojimams vertinti;

4.  Kredito reitingų agentūra atskleidžia savo politiką ir procedūras, susijusias su neužsakytais kredito reitingais.

▼M3

5.  Kai kredito reitingų agentūra suteikia neužsakytą kredito reitingą, ji, naudodama aiškiai atskiriamą įvairių spalvų kodą kredito reitingų kategorijoms žymėti, kredito reitinge aiškiai nurodo, ar reitinguojamas subjektas ar susijusi trečioji šalis dalyvavo kredito reitingavimo procese ir ar kredito reitingų agentūra turėjo prieigą prie reitinguojamo subjekto ar susijusios trečiosios šalies sąskaitų, valdymo ir kitų svarbių vidaus dokumentų.

▼B

Neužsakyti kredito reitingai pažymimi atitinkama kategorija.

▼M1

6.  Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad EVPRI arba bet kurios kitos kompetentingos institucijos pavadinimas nebūtų vartojamas taip, kad būtų nurodoma ar daroma užuomina apie tai, kad EVPRI ar bet kuri kompetentinga institucija patvirtina kredito reitingų agentūros kredito reitingus ar kredito reitingų nustatymo veiklą arba jiems pritaria.

▼B

11 straipsnis

Bendras ir periodinis informacijos skelbimas

1.  Kredito reitingų agentūra išsamiai skelbia visuomenei ir nedelsdama atnaujina informaciją, susijusią su I priedo E skirsnio I dalies klausimais.

▼M3

2.  Registruota ar sertifikuota kredito reitingų agentūra pateikia EVPRI įsteigtai centrinei duomenų saugyklai informaciją apie ankstesnius savo veiklos rezultatus, įskaitant reitingų kitimo dažnumą, ir informaciją apie anksčiau suteiktus kredito reitingus ir jų pokyčius. Tokia kredito reitingų agentūra informaciją tai saugyklai teikia standartine forma, kaip nurodo EVPRI. EVPRI viešai paskelbia tą informaciją ir kasmet skelbia informacijos apie pagrindinius pastebėtus pokyčius santrauką.

▼M1

3.  Kredito reitingų agentūra kasmet ne vėliau kaip kovo 31 d. pateikia EVPRI informaciją, susijusią su I priedo E skirsnio II dalies 2 punkto klausimais.

▼M3

11a straipsnis

Europos reitingų platforma

1.  Registruota ar sertifikuota kredito reitingų agentūra, suteikdama kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, EVPRI pateikia reitingų informaciją, įskaitant reitinguojamos priemonės kredito reitingą ir reitingo perspektyvą, informaciją apie kredito reitingo tipą, reitingavimo veiksmo tipą ir reitingo skelbimo datą bei valandą.

2.  EVPRI svetainėje („Europos reitingų platforma“) skelbia atskirus kredito reitingus, kurie jai pateikti pagal 1 dalį.

11 straipsnio 2 dalyje nurodyta centrinė duomenų saugykla turi būti įtraukta į Europos reitingų platformą.

3.  Šis straipsnis netaikomas kredito reitingams arba reitingų perspektyvoms, kurie už mokestį rengiami ir atskleidžiami tik investuotojams.

▼B

12 straipsnis

Veiklos skaidrumo ataskaita

Kredito reitingų agentūra kasmet skelbia skaidrumo ataskaitą, kurioje pateikiama informacija, susijusi su I priedo E skirsnio III dalies klausimais. Kredito reitingų agentūra paskelbia skaidrumo ataskaitą ne vėliau kaip per tris mėnesius po kiekvienų finansinių metų pabaigos ir užtikrina, kad ji būtų prieinama agentūros interneto svetainėje ne trumpiau kaip penkerius metus.

13 straipsnis

Mokesčiai už viešą informacijos skelbimą

Kredito reitingų agentūra neima mokesčio už pagal 8–12 straipsnius pateiktą informaciją.III ANTRAŠTINĖ DALIS

KREDITO REITINGAVIMO VEIKLOS PRIEŽIŪRAI SKYRIUS

Registracijos procedūra

14 straipsnis

Registracijos reikalavimai

1.  Kredito reitingų agentūra kreipiasi dėl registracijos pagal 2 straipsnio 1 dalį, su sąlyga, kad ji yra ►M3  Sąjungoje ◄ įsteigtas juridinis asmuo.

▼M1

2.  Registracija galioja visoje Sąjungos teritorijoje, kai įsigalioja pagal 16 straipsnio 3 dalį arba 17 straipsnio 3 dalį EVPRI priimtas sprendimas dėl kredito reitingų agentūros registracijos.

▼B

3.  Registruota kredito reitingų agentūra visada turi atitikti pradinei registracijai nustatytas sąlygas.

▼M1

Kredito reitingų agentūra nedelsdama informuoja EVPRI apie visus reikšmingus pradinės registracijos sąlygų pasikeitimus, taip pat apie bet kokį Sąjungoje atidarytą arba uždarytą filialą.

▼M3

Nedarant poveikio antrai pastraipai, kredito reitingų agentūra, pagal 8 straipsnio 5a dalį savo interneto svetainėje paskelbusi siūlomus atlikti esminius reitingavimo metodų pakeitimus arba siūlomus naujus reitingavimo metodus, modelius arba pagrindines reitingavimo prielaidas, apie numatomus pakeitimus ir siūlomus naujus reitingavimo metodus, modelius arba pagrindines reitingavimo prielaidas praneša EVPRI. Pasibaigus konsultacijų laikotarpiui kredito reitingų agentūra EVPRI praneša apie visus dėl konsultacijų įvykdytus pakeitimus.

▼M1

4.  Nepažeidžiant 16 arba 17 straipsnio, EVPRI registruoja kredito reitingų agentūrą, jei, remdamasi paraiškos išnagrinėjimo rezultatais ir atsižvelgdama į 4 ir 6 straipsnius, ji padaro išvadą, jog kredito reitingų agentūra atitinka šiame reglamente nustatytas kredito reitingų suteikimo sąlygas.

5.  EVPRI negali nustatyti registracijos reikalavimų, kurie nenumatyti šiame reglamente.

15 straipsnis

Registracijos paraiška

1.  Kredito reitingų agentūra pateikia registracijos paraišką EVPRI. Toje paraiškoje pateikiama informacija apie II priede išdėstytus klausimus.

2.  Kai registracijos paraišką teikia kredito reitingų agentūrų grupė, grupės nariai įgalioja vieną iš grupės narių grupės vardu pateikti EVPRI visas registracijos paraiškas. Įgaliotoji kredito reitingų agentūra pateikia informaciją apie II priede išdėstytus klausimus apie kiekvieną grupės narį.

3.  Kredito reitingų agentūra pateikia paraišką bet kuria oficialiąja Sąjungos institucijų kalba. 1958 m. balandžio 15 d. Reglamento Nr. 1, nustatančio kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje ( 14 ), nuostatos mutatis mutandis taikomos palaikant bet kokius EVPRI ir kredito reitingų agentūrų bei jų darbuotojų ryšius.

4.  Per 20 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos EVPRI įvertina, ar paraiška yra visiškai užpildyta. Jei paraiška yra nevisiškai užpildyta, EVPRI nustato terminą, iki kurio kredito reitingų agentūra turi pateikti papildomą informaciją.

Nustačiusi, kad paraiška yra visiškai užpildyta, EVPRI apie tai praneša atitinkamai kredito reitingų agentūrai.

16 straipsnis

EVPRI atliekamas kredito reitingų agentūros registracijos paraiškos nagrinėjimas

1.  EVPRI per 45 darbo dienas nuo 15 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo dienos išnagrinėja kredito reitingų agentūros registracijos paraišką, atsižvelgdama į tai, ar kredito reitingų agentūra atitinka šiame reglamente nustatytas sąlygas.

2.  EVPRI gali pratęsti paraiškos nagrinėjimo laikotarpį 15 darbo dienų, visų pirma tais atvejais, kai kredito reitingų agentūra:

a) numato patvirtinti kredito reitingus, nurodytus 4 straipsnio 4 dalyje;

b) numato pasinaudoti užsakomosiomis paslaugomis; arba

c) prašo taikyti išimtį nuo reikalavimų vykdymo vadovaujantis 6 straipsnio 3 dalimi.

3.  EVPRI visapusiškai pagrįstą sprendimą registruoti arba atsisakyti registruoti priima per 45 darbo dienas nuo 15 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo gavimo dienos arba per 60 darbo dienų nuo tokio pranešimo gavimo dienos tais atvejais, kai taikoma šio straipsnio 2 dalis.

4.  EVPRI pagal 3 dalį priimtas sprendimas įsigalioja penktą darbo dieną po jo priėmimo.

17 straipsnis

EVPRI atliekamas kredito reitingų agentūrų grupės registracijos paraiškų nagrinėjimas

1.  EVPRI per 55 darbo dienas nuo 15 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo dienos išnagrinėja kredito reitingų agentūrų grupės registracijos paraiškas, atsižvelgdama į tai, ar šios kredito reitingų agentūros atitinka šiame reglamente nustatytas sąlygas.

2.  EVPRI gali pratęsti paraiškos nagrinėjimo laikotarpį 15 darbo dienų, visų pirma tais atvejais, kai kuri nors iš kredito reitingų agentūrų grupės narių:

a) numato patvirtinti kredito reitingus, nurodytus 4 straipsnio 4 dalyje;

b) numato pasinaudoti užsakomosiomis paslaugomis; arba

c) prašo taikyti išimtį nuo reikalavimų vykdymo vadovaujantis 6 straipsnio 3 dalimi.

3.  EVPRI visapusiškai pagrįstą individualų sprendimą registruoti ar atsisakyti registruoti kiekvienos grupei priklausančios kredito reitingo agentūros atžvilgiu priima per 55 darbo dienas nuo 15 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo dienos arba per 70 darbo dienų nuo tokio pranešimo dienos tais atvejais, kai taikoma šio straipsnio 2 dalis.

4.  EVPRI pagal 3 dalį priimtas sprendimas įsigalioja penktą darbo dieną po jo priėmimo.

18 straipsnis

Pranešimas apie sprendimą registruoti arba atsisakyti registruoti ir įregistruotų kredito reitingų agentūrų sąrašo paskelbimas

1.  EVPRI atitinkamai kredito reitingų agentūrai apie savo sprendimą praneša per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pagal 16, 17 arba 20 straipsnius dienos. Kai EVPRI atsisako registruoti kredito reitingų agentūrą arba panaikina kredito reitingų agentūros registraciją, savo sprendime ji nurodo visas priežastis.

▼M3

2.  EVPRI Komisijai, EBI ir EDPPI, kompetentingoms institucijoms ir sektoriaus kompetentingoms institucijoms praneša apie bet kokius sprendimus, priimtus pagal 16, 17 arba 20 straipsnį.

▼M1

3.  EVPRI savo svetainėje skelbia pagal šį reglamentą įregistruotų kredito reitingų agentūrų sąrašą. Tas sąrašas atnaujinamas per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pagal 16, 17 arba 20 straipsnius dienos. Atnaujintą sąrašą Komisija per 30 dienų nuo tokio atnaujinimo skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

19 straipsnis

Registracijos ir priežiūros mokesčiai

▼M3

1.  EVPRI kredito reitingų agentūroms taiko mokesčius pagal šį reglamentą ir pagal 2 dalyje nurodytą Komisijos reglamentą. Tais mokesčiais visiškai padengiamos EVPRI būtinos išlaidos, susijusios su kredito reitingų agentūrų registracija, sertifikavimu bei priežiūra, ir kompensuojamos išlaidos, kurių gali susidaryti kompetentingoms institucijoms atliekant darbą pagal šį reglamentą, visų pirma susijusios su bet kokių užduočių pavedimu pagal 30 straipsnį.

▼M1

2.  Komisija priima reglamentą dėl mokesčių. Tuo reglamentu visų pirma nustatomos mokesčių rūšys ir už ką jie turi būti mokami, tų mokesčių dydžiai, jų mokėjimo tvarka ir EVPRI kompensavimo kompetentingoms institucijoms už išlaidas, kurių gali kilti joms atliekant darbą pagal šį reglamentą, visų pirma susijusią su bet kurių užduočių pavedimu pagal 30 straipsnį, tvarka.

Kredito reitingų agentūros mokėtino mokesčio dydis turi padengti visas administracines išlaidas ir būti proporcingas atitinkamos kredito reitingų agentūros apyvartai.

Komisija pirmoje pastraipoje nurodytą reglamentą priima pasinaudodama teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 38a straipsnį bei laikydamasi 38b ir 38c straipsniuose nustatytų sąlygų.

20 straipsnis

Registracijos panaikinimas

1.  Nepažeisdama 24 straipsnio EVPRI panaikina kredito reitingų agentūros registraciją, kai kredito reitingų agentūra:

a) aiškiai atsisako registracijos arba nepateikia jokių kredito reitingų per paskutinius šešis mėnesius;

b) yra įregistruota pateikus melagingą informaciją arba pasinaudodama kitomis neteisėtomis priemonėmis; arba

c) nebeatitinka tų sąlygų, pagal kurias ji buvo registruota.

2.  Valstybės narės, kurioje naudojami atitinkamos kredito reitingų agentūros suteikti kredito reitingai, kompetentinga institucija, kuri mano, kad įvykdytą viena iš 1 dalyje nurodytų sąlygų, gali paprašyti EVPRI išsiaiškinti, ar yra sąlygų panaikinti atitinkamos kredito reitingų agentūros registraciją. Jei EVPRI nusprendžia nepanaikinti atitinkamos kredito reitingų agentūros registracijos, ji pateikia dėl to išsamias priežastis.

3.  Sprendimas dėl registracijos panaikinimo nedelsiant įsigalioja visoje Sąjungoje, taikant 24 straipsnio 4 dalyje nurodytą pereinamąjį laikotarpį dėl kredito reitingų naudojimo.II SKYRIUS

EVPRI vykdoma priežiūra

21 straipsnis

EVPRI

1.  Nepažeisdama 25a straipsnio, EVPRI užtikrina, kad būtų taikomas šis reglamentas.

2.  Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsniu, EVPRI skelbia ir atnaujina gaires dėl EVPRI, kompetentingų institucijų ir sektorių kompetentingų institucijų bendradarbiavimo įgyvendinant šį reglamentą ir atitinkamus sektorių teisės aktus, įskaitant procedūras ir išsamias sąlygas, susijusias su užduočių pavedimu.

3.  Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 16 straipsniu, EVPRI ne vėliau kaip 2011 m. birželio 7 d., bendradarbiaudama su EBI ir EDPPI, paskelbia arba atnaujina patvirtinimo tvarkos pagal šio reglamento 4 straipsnio 3 dalį taikymo gaires.

▼M3

4.  EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus dėl:

▼M1

a) informacijos, kurią kredito reitingų agentūra turi pateikti savo registracijos paraiškoje, kaip nurodyta II priede;

b) informacijos, kurią kredito reitingų agentūra turi pateikti kartu su sertifikavimo paraiška ir dėl sisteminės svarbos finansiniam stabilumui ar finansų rinkų vientisumui įvertinimo, kaip nurodyta 5 straipsnyje;

c) informacijos, kurią kredito reitingų agentūros atskleidžia pagal 11 straipsnio 2 dalį ir I priedo E skirsnio II dalies 1 punktą, pateikimo, įskaitant jos struktūrą, formatą, metodą ir laikotarpį;

d) kredito reitingų metodų atitikties 8 straipsnio 3 dalyje nurodytiems reikalavimams įvertinimo;

▼M3

e) reitingų duomenų, kuriuos registruotos ir sertifikuotos kredito reitingų agentūros turi periodiškai teikti EVPRI nuolatinei priežiūrai vykdyti, turinio ir formos.

▼M3

Ne vėliau kaip 2014 m. birželio 21 d. EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

4a.  EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir juose nurodo:

a) informacijos, kurią kredito reitingų agentūros turi atskleisti EVPRI pagal 11a straipsnio 1 dalį, turinį ir pateikimo standartus, įskaitant struktūrą, formą, metodą ir pranešimo laiką, ir

b) kredito reitingų agentūrų taikomų mokesčių duomenis, kuriuos kredito reitingų agentūros turi periodiškai teikti EVPRI nuolatinei priežiūrai vykdyti, turinį ir formą.

Ne vėliau kaip 2014 m. birželio 21 d. EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

4b.  EVPRI ataskaitoje nurodo, ar yra galimybė sudaryti vieną ar daugiau pagal 11a straipsnio 1 dalį pateiktų kredito reitingų priskyrimų sistemų, ir tą ataskaitą pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2015 m. birželio 21 d. Toje ataskaitoje visų pirma vertinami:

a) vienos ar daugiau priskyrimų sistemų sudarymo galimybė, sąnaudos ir nauda;

b) galimybė taip sudaryti vieną ar daugiau priskyrimų sistemų, kad atsižvelgiant į skirtingus kredito reitingavimo metodus reitingai nebūtų iškraipomi;

c) poveikis, kurį priskyrimo sistemos galėtų turėti pagal 21 straipsnio 4a dalies a ir b punktus jau parengtiems techniniams reguliavimo standartams.

EVPRI pirmos pastraipos a ir b punktų klausimais konsultuojasi su EBI ir EDPPI.

▼M3

5.  EVPRI skelbia metinę šio reglamento taikymo ataskaitą. Toje ataskaitoje, visų pirma, vertinama, kaip pagal šį reglamentą įregistruotos kredito reitingų agentūros įgyvendina I priedą ir kaip taikomas 4 straipsnio 3 dalyje nurodytas patvirtinimo mechanizmas.

▼M1

6.  EVPRI kasmet Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai teikia ataskaitą apie EVPRI priimtas priežiūros priemones ir paskirtas sankcijas, įskaitant, baudas ir periodiškai mokamas baudas.

7.  Vykdydama savo užduotis EVPRI bendradarbiauja su EBI ir EPI EDPPI, taip pat prieš skelbdama bei atnaujindama 2, 3 ir 4 dalyse nurodytas gaires ir pateikdama techninių reguliavimo standartų projektus konsultuojasi su EBI ir EDPPI.

▼B

22 straipsnis

Kompetentingos institucijos

1.  Iki 2010 m. birželio 7 d. kiekviena valstybė narė šiam reglamentui įgyvendinti paskiria kompetentingą instituciją.

2.  Kompetentingos institucijos turi būti tinkamai aprūpintos gebėjimų ir patirties turinčiais darbuotojais, kad galėtų taikyti šį reglamentą.

▼M1

22a straipsnis

▼M3

Atitikties reikalavimams, kurie keliami metodams, nagrinėjimas

▼M1

1.  Vykdydama nuolatinę pagal šį reglamentą registruotų kredito reitingų agentūrų priežiūrą EVPRI reguliariai nagrinėja, ar laikomasi 8 straipsnio 3 dalies.

2.  Nepažeidžiant 23 straipsnio, atlikdama 1 dalyje nurodytą nagrinėjimą EVPRI:

a) tikrina, ar kredito reitingo agentūros vykdo grįžtamąjį patikrinimą;

b) analizuoja to grįžtamojo patikrinimo rezultatus; ir

c) tikrina, ar kredito reitingų agentūros yra nustačiusios procesus, pagal kuriuos jų reitingo metodologijose būtų atsižvelgiama į grįžtamojo patikrinimo rezultatus.

▼M1

23 straipsnis

Nesikišimas į reitingų turinį ar metodus

Vykdydamos pareigas pagal šį reglamentą, EVPRI, Komisija ar valstybių narių valdžios institucijos nesikiša į kredito reitingų turinį ar metodus.

23a straipsnis

Naudojimasis 23b–23d straipsniuose nurodytais įgaliojimais

Pagal 23b–23d straipsnius EVPRI ar EVPRI bet kuriam jos pareigūnui ar kitam EVRPI įgaliotam asmeniui suteiktais įgaliojimais negalima naudotis reikalaujant atskleisti informaciją ar dokumentus, kuriems taikomas profesinės paslapties reikalavimas.

23b straipsnis

Prašymai suteikti informaciją

1.  EVPRI pateiktu prašymu ar priimtu sprendimu gali reikalauti, kad kredito reitingų agentūros, kredito reitingavimo veikloje dalyvaujantys asmenys, reitinguojami subjektai ir susijusios trečiosios šalys, taip pat trečiosios šalys, kurioms kredito reitingų agentūros pateikė užsakymą vykdyti veiklos funkcijas ar veiklą, ir asmenys, kitaip glaudžiai ir iš esmės susiję su kredito reitingų agentūromis ar kredito reitingavimo veikla, pateiktų visą informaciją, būtiną jai vykdyti pareigas pagal šį reglamentą.

2.  Siųsdama prašymą suteikti informaciją pagal 1 dalį EVPRI:

a) nurodo šį straipsnį kaip prašymo teisinį pagrindą;

b) nurodo prašymo tikslą;

c) nurodo, kokios informacijos yra prašoma;

d) nustato informacijos pateikimo terminą;

e) informuoja asmenį, kurio prašoma informacijos, kad jis neprivalo pateikti šios informacijos, tačiau bet koks atsakymas į prašymą suteikti informaciją neturi būti neteisingas ar klaidinantis;

f) nurodo 36a straipsnyje, skaitomame kartu su III priedo II skirsnio 7 punktu, numatytą baudą, jei atsakymai į užduotus klausimus yra neteisingi ar klaidinantys.

3.  Prašydama pateikti informaciją remdamasi sprendimu pagal 1 dalį EVPRI:

a) nurodo šį straipsnį kaip prašymo teisinį pagrindą;

b) nurodo prašymo tikslą;

c) nurodo reikalaujamą informaciją;

d) nustato informacijos pateikimo terminą;

e) nurodo 36b straipsnyje numatytas periodiškai mokamas baudas, jei pateikiama ne visa prašoma informacija;

f) nurodo 36a straipsnyje, skaitomame kartu su III priedo II skirsnio 7 punktu, numatytą baudą, jei atsakymai į užduotus klausimus yra neteisingi ar klaidinantys; ir

g) nurodo teisę apskųsti sprendimą Apeliacijų taryboje ir prašyti, kad jis būtų peržiūrėtas Teisingumo Teisme pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 60 ir 61 straipsnius.

4.  Prašomą suteikti informaciją teikia 1 dalyje nurodyti asmenys ar jų atstovai, o juridinių asmenų arba asociacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, atveju – asmenys, įgalioti jiems atstovauti pagal įstatymus ar įstatus. Tinkamai įgalioti teisininkai gali teikti šią informaciją savo klientų vardu. Visa atsakomybė už informacijos išsamumą, teisingumą ir tikrumą tenka pastariesiems.

5.  EVPRI nedelsdama perduoda prašymo arba savo sprendimo kopiją valstybės narės, kurios teritorijoje gyvena ar yra įsisteigę 1 dalyje nurodyti asmenys susiję su prašymu suteikti informaciją, kompetentingai institucijai.

23c straipsnis

Bendrieji tyrimai

1.  Siekdama vykdyti šiame reglamente nustatytas pareigas, EVPRI gali vykdyti visus būtinus su 23b straipsnio 1 dalyje nurodytais asmenimis susijusius tyrimus. Tuo tikslu EVPRI įgalioti pareigūnai ir kiti asmenys turi įgaliojimus:

a) nagrinėti visus dokumentus, duomenis, procedūras ir kitą medžiagą, susijusią su jos užduočių vykdymu, neatsižvelgiant į laikmenas, kuriose jie saugomi;

b) daryti ar gauti šių dokumentų, duomenų, procedūrų ir kitos medžiagos patvirtintas kopijas ar išrašus iš jų;

c) pakviesti bet kurį 23b straipsnio 1 dalyje nurodytą asmenį arba jo atstovus ar darbuotojus, kad jie pateiktų paaiškinimus žodžiu arba raštu dėl faktų ar dokumentų, susijusių su patikrinimo dalyku, ir užrašyti atsakymus;

d) apklausti visus kitus fizinius ar juridinius asmenis, kurie sutinka būti apklausti, siekiant gauti informacijos, susijusios su tyrimo dalyku;

e) reikalauti telefono ir duomenų srauto duomenų.

2.  EVRPI įgalioti pareigūnai ir kiti asmenys, EVPRI 1 dalyje nurodytiems tyrimams atlikti, savo įgaliojimais naudojasi pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas. Tame įgaliojime taip pat nurodomos 36b straipsnyje nustatytos periodiškai mokamos baudos, taikomos tais atvejais, jei pateikiami ne visi reikalingi dokumentai, duomenys, procedūros arba bet kokia kita medžiaga, arba atsakymai į klausimus, užduotus 23b straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, arba jie yra neišsamūs, bei nurodomos 36a straipsnyje, skaitomame kartu su III priedo II skirsnio 8 punktu, nustatytos baudos, jei atsakymai į klausimus, užduotus 23b straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, yra neteisingi ar klaidinantys.

3.  23b straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys turi leisti atlikti EVPRI sprendimu pradėtus tyrimus. Sprendime nurodomas tyrimo dalykas ir tikslas, 36b straipsnyje nustatytos periodiškai mokamos baudos, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 taikomos teisių gynimo priemonės bei teisė prašyti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme.

4.  Likus pakankamai laiko iki tyrimo, EVPRI praneša valstybės narės, kurios teritorijoje turi būti atliekamas tyrimas, kompetentingai institucijai apie tyrimą ir nurodo įgaliotų asmenų pavardes. Atitinkamos kompetentingos institucijos pareigūnai EVPRI prašymu padeda tiems įgaliotiems asmenims atlikti pareigas. Atitinkamos kompetentingos institucijos pareigūnai pateikę prašymą taip pat gali dalyvauti tyrime.

5.  Jeigu pagal nacionalines taisykles reikia gauti teisminės institucijos leidimą norint reikalauti 1 dalies e punkte nurodytų telefoninių pokalbių ir duomenų srauto duomenų, tokiam leidimui gauti pateikiamas prašymas. Prašymas išduoti tokį leidimą taip pat gali būti pateikiamas kaip atsargumo priemonė.

6.  Jei pateikiamas prašymas 5 dalyje nurodytam leidimui gauti, nacionalinė teisminė institucija patikrina, ar EVPRI sprendimas yra autentiškas ir ar numatytos prievartos priemonės nėra savavališkos ar pernelyg didelės atsižvelgiant į tyrimo dalyką. Tikrindama prievartos priemonių proporcingumą, nacionalinė teisminė institucija gali paprašyti EVPRI pateikti išsamių paaiškinimų. Toks išsamių paaiškinimų prašymas visų pirma gali būti susijęs su pagrindu, kuriuo remdamasi EVPRI įtaria esant šio reglamento pažeidimų, taip pat su įtariamo pažeidimo sunkumu ir asmens, kurio atžvilgiu bus taikomos prievartos priemonės, dalyvavimo pobūdžiu. Vis dėlto nacionalinė teisminė institucija negali tikrinti paties tyrimo būtinumo ar reikalauti, kad jai būtų pateikta EVPRI byloje esanti informacija. EVPRI sprendimo teisėtumą gali peržiūrėti tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismas laikantis Reglamente (ES) Nr. 1095/2010 nustatytos procedūros.

23d straipsnis

Patikrinimai vietoje

1.  Siekdama vykdyti šiame reglamente nustatytas pareigas, EVPRI gali atlikti visus būtinus patikrinimus vietoje 23b straipsnio 1 dalyje nurodytų juridinių asmenų verslo patalpose. Kai to reikia dėl tinkamo patikrinimų atlikimo ir veiksmingumo, EVPRI gali atlikti patikrinimus vietoje be išankstinio perspėjimo.

2.  EVPRI įgalioti pareigūnai ir kiti asmenys, patikrinimui vietoje atlikti, gali patekti į visas juridinių asmenų, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, verslo patalpas bei teritoriją pagal EVPRI sprendimą ir turi visus 23c straipsnio 1 dalyje išvardytus įgaliojimus. Jie taip pat įgalioti užplombuoti bet kurias verslo patalpas ir knygas ar dokumentus tokiam laikotarpiui ir tiek, kiek tai yra būtina patikrinimui atlikti.

3.  EVPRI įgalioti pareigūnai ir kiti asmenys, patikrinimui vietoje atlikti, savo įgaliojimais naudojasi pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame tiksliai nurodomas patikrinimo dalykas ir tikslas bei 36b straipsnyje nustatytos periodiškai mokamos baudos, kurios taikomos jei atitinkami asmenys neleidžia atlikti patikrinimo. Likus pakankamai laiko iki patikrinimo, EVPRI praneša apie patikrinimą valstybės narės, kurioje jis turi būti atliekamas, kompetentingai institucijai.

4.  23b straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys turi leisti atlikti EVPRI sprendimu nurodytus patikrinimus vietoje. Sprendime nurodomas patikrinimo dalykas ir tikslas, nustatoma data, kada jis turi prasidėti, ir nurodomos 36b straipsnyje nustatytos periodiškai mokamos baudos, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010 taikomos teisių gynimo priemonės bei teisė prašyti, kad sprendimas būtų peržiūrėtas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme. EVPRI priima tokius sprendimus pasikonsultavusi su valstybės narės, kurioje atliekamas patikrinimas, kompetentinga institucija.

5.  Valstybės narės, kurioje bus atliekamas patikrinimas, kompetentingos institucijos pareigūnai bei tos institucijos įgalioti ar paskirti pareigūnai EVPRI prašymu aktyviai padeda EVPRI įgaliotiems pareigūnams ir kitiems asmenims. Tuo tikslu jiems suteikiami 2 dalyje nustatyti įgaliojimai. Atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos pareigūnai pateikę prašymą taip pat gali dalyvauti patikrinimuose vietoje.

6.  EVPRI taip pat gali prašyti kompetentingų institucijų jos vardu atlikti specifines tiriamojo pobūdžio užduotis ir patikrinimus vietoje, kaip numatyta šiame straipsnyje ir 23c straipsnio 1 dalyje. Tuo tikslu kompetentingos institucijos naudojasi tokiais pačiais įgaliojimais kaip EVPRI, kaip nustatyta šiame straipsnyje ir 23c straipsnio 1 dalyje.

7.  Jei EVPRI įgalioti pareigūnai ir kiti lydintieji asmenys nustato, kad asmuo priešinasi pagal šį straipsnį nurodytam atlikti patikrinimui, atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija suteikia jiems būtiną paramą, prireikus prašydama policijos ar kitos lygiavertės teisėsaugos institucijos pagalbos, kad jie galėtų atlikti patikrinimą vietoje.

8.  Jei 1 dalyje numatytam patikrinimui vietoje atlikti arba 7 dalyje numatytai paramai suteikti pagal nacionalines taisykles reikia teisminės institucijos leidimo, tokiam leidimui gauti pateikiamas prašymas. Prašymas išduoti tokį leidimą taip pat gali būti pateikiamas kaip atsargumo priemonė.

9.  Jei pateikiamas prašymas dėl 8 dalyje nurodyto leidimo, nacionalinė teisminė institucija patikrina, ar EVPRI sprendimas yra autentiškas ir ar numatytos prievartos priemonės nėra savavališkos ar pernelyg didelės atsižvelgiant į patikrinimo dalyką. Tikrindama prievartos priemonių proporcingumą, nacionalinė teisminė institucija gali paprašyti EVPRI pateikti išsamių paaiškinimų. Toks išsamių paaiškinimų prašymas visų pirma gali būti susijęs su pagrindu, kuriuo remdamasi EVPRI įtaria esant šio reglamento pažeidimų, ir su įtariamo pažeidimo sunkumu ir asmens, kurio atžvilgiu bus taikomos prievartos priemonės, dalyvavimo pobūdžiu. Vis dėlto nacionalinė teisminė institucija negali tikrinti paties patikrinimo būtinumo ar reikalauti, kad jai būtų pateikta EVPRI byloje esanti informacija. EVPRI sprendimo teisėtumą gali peržiūrėti tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismas laikantis Reglamente (ES) Nr. 1095/2010 nustatytos procedūros.

23e straipsnis

Priežiūros priemonių taikymo ir baudų skyrimo procedūros taisyklės

1.  Jei, vykdydama pagal šį reglamentą nustatytas pareigas, EVPRI nustato, kad yra pagrįstų įrodymų, jog gali egzistuoti faktų, kurie gali būti priskirti vienam ar daugiau III priede išvardytų pažeidimų, EVPRI paskiria nepriklausomą už tyrimą atsakingą pareigūną ištirti šį atvejį. Už tyrimą atsakingas pareigūnas nedalyvauja ar nedalyvavo atliekant tiesioginę ar netiesioginę atitinkamos kredito reitingų agentūros priežiūrą ar registraciją ir savo funkcijas vykdo nepriklausomai nuo EVPRI priežiūros tarybos.

2.  Už tyrimą atsakingas pareigūnas tiria tariamus pažeidimus, atsižvelgdamas į asmenų, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, pastabas, ir pateikia EVPRI priežiūros tarybai išsamią bylą su išvadomis.

Siekdamas vykdyti savo užduotis, už tyrimą atsakingas pareigūnas gali pasinaudoti teise reikalauti suteikti informaciją pagal 23b straipsnį ir atlikti tyrimus bei patikrinimus vietoje pagal 23c ir 23d straipsnius. Naudodamasis tokiomis teisėmis, už tyrimą atsakingas pareigūnas laikosi 23a straipsnio.

Už tyrimą atsakingas pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, turi turėti galimybę susipažinti su visais dokumentais ir informacija, kurią surinko EVPRI vykdydama priežiūros veiklą.

3.  Užbaigęs tyrimą ir prieš pateikdamas EVPRI priežiūros tarybai bylą su išvadomis, už tyrimą atsakingas pareigūnas asmenims, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, suteikia galimybę būti išklausytiems tais klausimais, dėl kurių atliekamas tyrimas. Už tyrimą atsakingas pareigūnas savo išvadas grindžia tik tais faktais, dėl kurių asmuo, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, galėjo pateikti pastabų.

Atliekant pagal šį straipsnį tyrimą turi būti visapusiškai gerbiamos atitinkamų asmenų teisės į gynybą.

4.  Už tyrimą atsakingas pareigūnas EVPRI priežiūros tarybai pateikdamas bylą su savo išvadomis apie tai praneša asmenims, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas. Asmenys, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, turi teisę susipažinti su byla, atsižvelgiant į kitų asmenų teisėtą interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai, kuri daro poveikį trečiosioms šalims.

5.  Remdamasi byla, kurioje pateiktos už tyrimą atsakingo pareigūno išvados, ir, atitinkamiems asmenims paprašius, išklausiusi asmenis, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, pagal 25 ir 36c straipsnius, EVPRI priežiūros taryba priima sprendimą, ar asmenys, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, padarė vieną ar daugiau III priede išvardytų pažeidimų, ir tokiu atveju taiko priežiūros priemonę pagal 24 straipsnį bei skiria baudą pagal 36a straipsnį.

6.  Už tyrimą atsakingas pareigūnas nedalyvauja EVPRI priežiūros tarybos svarstymuose ir niekaip kitaip nesikiša į EVPRI priežiūros tarybos sprendimų priėmimo procesą.

7.  Komisija priima papildomas naudojimosi teise paskirti baudas ar periodiškai mokamas baudas taisykles, įskaitant teisių į gynybą nuostatas, pereinamojo laikotarpio nuostatas ir baudų ar periodiškai mokamų baudų surinkimą, bei priima išsamias taisykles dėl baudų skyrimo ir jų mokėjimo užtikrinimo senaties terminų.

Pirmoje pastraipoje nurodytos taisyklės patvirtinamos pasinaudojant teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 38a straipsnį bei laikantis 38b ir 38c straipsniuose nustatytų sąlygų.

8.  EVPRI, vykdydama šiame reglamente nustatytas pareigas, nustačiusi pagrįstų įrodymų, jog gali egzistuoti faktų, kurie gali būti priskirti baudžiamajai veikai, baudžiamosios atsakomybės klausimus perduoda spręsti atitinkamoms nacionalinėms institucijoms. Be to, EVPRI neskiria baudų ar periodiškai mokamų baudų tais atvejais, kai ankstesnis išteisinamasis ar apkaltinamasis nuosprendis, yra priimtas dėl tų pačių faktų arba iš esmės tokių pačių faktų, ir, pasibaigus pagal nacionalinę teisę vykdomam baudžiamajam procesui, yra įgijęs res judicata galią.

24 straipsnis

EVPRI taikomos priežiūros priemonės

1.  Kai EVPRI priežiūros taryba pagal 23e straipsnio 5 punktą padaro išvadą, kad kredito reitingų agentūra padarė vieną iš III priede išvardytų pažeidimų, ji priima vieną ar daugiau iš toliau išvardytų sprendimų:

a) panaikinti tos kredito reitingų agentūros registraciją;

b) įvesti laikiną visoje Sąjungoje galiojantį draudimą tai kredito reitingų agentūrai teikti kredito reitingus iki bus nutrauktas pažeidimas;

c) sustabdyti tos kredito reitingų agentūros suteiktų kredito reitingų naudojimą reguliavimo tikslais visoje Sąjungoje iki bus nutrauktas pažeidimas;

d) reikalauti kredito reitingų agentūros nutraukti pažeidimą;

e) viešai paskelbti pranešimus.

2.  EVPRI priežiūros taryba, priimdama 1 dalyje nurodytus sprendimus, atsižvelgia į pažeidimo pobūdį ir sunkumą, įskaitant šiuos kriterijus:

a) pažeidimo trukmę ir dažnumą;

b) tai, ar dėl pažeidimo paaiškėjo dideli ar sisteminiai įmonės procedūrų arba jos valdymo sistemų ar vidaus kontrolės trūkumai;

c) tai, ar dėl pažeidimo buvo lengviau padaryti finansinį nusikaltimą, pažeidimas buvo finansinio nusikaltimo priežastimi arba finansinis nusikaltimas kitaip sietinas su pažeidimu;

d) tai, ar pažeidimas padarytas tyčia ar dėl aplaidumo.

3.  EVPRI priežiūros taryba, prieš priimdama 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytus sprendimus, apie tai informuoja EBI ir EDPPI.

4.  Priėmus 1 dalies a ir c punktuose nurodytus sprendimus, kredito reitingai gali būti toliau naudojami reguliavimo tikslais laikotarpiu, kuris neviršija:

a) dešimties darbo dienų nuo tos dienos, kai EVPRI viešai paskelbė sprendimą pagal 5 dalį, jei kitos pagal šį reglamentą įregistruotos kredito reitingų agentūros yra suteikusios tos pačios finansinės priemonės arba to paties subjekto kredito reitingus; arba

b) trijų mėnesių nuo tos dienos, kai EVPRI viešai paskelbė sprendimą pagal 5 dalį, jei kitos pagal šį reglamentą įregistruotos kredito reitingų agentūros nėra suteikusios tos pačios finansinės priemonės arba to paties subjekto kredito reitingų.

EVPRI priežiūros taryba išimtinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su galimu rinkos sutrikimu ar finansiniu nestabilumu, įskaitant, EBI ar EDPPI pateikus prašymą, gali pratęsti pirmos pastraipos b punkte nurodytą laikotarpį trims mėnesiams.

5.  EVPRI priežiūros taryba nepagrįstai nedelsdama praneša atitinkamai kredito reitingų agentūrai apie pagal 1 dalį priimtą sprendimą, ir perduoda tokį sprendimą kompetentingoms institucijoms bei sektorių kompetentingoms institucijoms, Komisijai, EBI ir EDPPI. Ji tokį sprendimą viešai paskelbia savo svetainėje per 10 darbo dienų nuo jo priėmimo dienos.

Viešai paskelbdama sprendimą, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, EVPRI priežiūros taryba taip pat viešai paskelbia atitinkamos kredito reitingų agentūros teisę apskųsti sprendimą, taip pat tai, kad atitinkamais atvejais toks apeliacinis skundas jau pateiktas, nurodydama, kad toks apeliacinis skundas neturi stabdomojo poveikio, bei tai, kad priežiūros taryba gali sustabdyti ginčijamo sprendimo taikymą pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 60 straipsnio 3 dalį.

25 straipsnis

Atitinkamų asmenų išklausymas

1.  EVPRI priežiūros taryba, prieš priimdama 24 straipsnio 1 dalyje numatytus sprendimus, asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, suteikia galimybę būti išklausytiems tais klausimais, dėl kurių EVPRI padarė išvadas. EVPRI priežiūros taryba grindžia savo sprendimus tik tomis išvadomis, dėl kurių asmenys, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, turėjo galimybę pateikti pastabų.

Pirmoji pastraipa netaikoma, jei būtina imtis skubių veiksmų, kad nebūtų padaryta didelė ir neišvengiama žala finansų sistemai. Tokiu atveju EVPRI priežiūros taryba gali priimti laikiną sprendimą ir turi suteikti atitinkamiems asmenims galimybę būti išklausytiems kuo greičiau po sprendimo priėmimo.

2.  Procedūros metu visapusiškai gerbiamos asmenų, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, teisės į gynybą. Jie turi teisę susipažinti su EVPRI bylos medžiaga, atsižvelgiant į teisėtą kitų asmenų interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai.

▼M3

25a straipsnis

Sektorių kompetentingos institucijos, atsakingos už 4 straipsnio 1 dalies ir 5a, ►M5  ————— ◄ 8c ir 8d straipsnių taikymo priežiūrą ir įvykdymo užtikrinimą

Sektorių kompetentingos institucijos atsako už 4 straipsnio 1 dalies ir 5a, ►M5  ————— ◄ 8c ir 8d straipsnių taikymo priežiūrą ir įvykdymo užtikrinimą pagal atitinkamus sektorių teisės aktus.

▼M1III SKYRIUS

EVPRI, kompetentingų institucijų ir sektorių kompetentingų institucijų bendradarbiavimas

26 straipsnis

Pareiga bendradarbiauti

EVPRI, EBI, EDPPI, kompetentingos institucijos ir sektorių kompetentingos institucijos bendradarbiauja, kai to reikia šio reglamento ir atitinkamų sektorių teisės aktų tikslams įgyvendinti.

27 straipsnis

Keitimasis informacija

1.  EVPRI, kompetentingos institucijos ir sektorių kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos vienos kitoms pateikia informaciją, būtiną jų pareigoms vykdyti pagal šį reglamentą ir pagal atitinkamus sektorių teisės aktus.

2.  EVPRI gali centriniams bankams, Europos centrinių bankų sistemai ir Europos centriniam bankui, atsižvelgdama į jų, kaip pinigų politiką įgyvendinančių institucijų, funkcijas, Europos sisteminės rizikos valdybai ir tam tikrais atvejais kitoms viešosios valdžios institucijoms, atsakingoms už mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų priežiūrą, perduoti jų užduotims vykdyti skirtą konfidencialią informaciją. Be to, tokioms institucijoms ar įstaigoms neužkertamas kelias perduoti EVPRI informaciją, kurios jai gali prireikti vykdant savo pareigas pagal šį reglamentą.

▼M1 —————

▼M1

30 straipsnis

EVPRI užduočių pavedimas kompetentingoms institucijoms

1.  EVPRI gali pavesti specifines priežiūros užduotis valstybės narės kompetentingai institucijai, atsižvelgiant į EVPRI paskelbtas gaires pagal 21 straipsnio 2 dalį, kai tai yra būtina, kad priežiūros užduotis būtų tinkamai atlikta. Tos specifinės priežiūros užduotys visų pirma gali apimti teisę pateikti prašymus suteikti informaciją pagal 23b straipsnį ir atlikti tyrimus bei patikrinimus vietoje pagal 23d straipsnio 6 dalį.

2.  Prieš pavesdama užduotį, EVPRI konsultuojasi su atitinkama kompetentinga institucija. Tokia konsultacija susijusi su šiais klausimais:

a) pavedamos užduoties mastu;

b) pavestos užduoties atlikimo terminais; ir

c) būtina informacija, kurią turi perduoti EVPRI ir kuri turi būti jai perduota.

3.  Vadovaudamasi pagal 19 straipsnio 2 dalį Komisijos priimtu reglamentu dėl mokesčių, EVPRI kompensuoja kompetentingai institucijai vykdant pavestas užduotis patirtas išlaidas.

4.  EVPRI periodiškai peržiūri 1 dalyje nurodytą pavedimą. Užduočių pavedimą galima bet kuriuo metu atšaukti.

Užduočių pavedimas nedaro poveikio EVPRI atsakomybei ir neapriboja EVPRI gebėjimo vadovauti pavestos užduoties vykdymui bei prižiūrėti, kaip ji atliekama. Atsakomybė už priežiūrą pagal šį reglamentą, įskaitant sprendimus dėl registracijos, galutinį vertinimą ir tolesnius sprendimus dėl pažeidimų, neperduodama.

31 straipsnis

Kompetentingų institucijų pranešimai ir laikino sustabdymo prašymai

1.  Jei valstybės narės kompetentinga institucija nustato, kad jos teritorijoje arba kitos valstybės narės teritorijoje yra vykdomi arba buvo įvykdyti veiksmai, prieštaraujantys šio reglamento nuostatoms, ji apie tą faktą kuo aiškiau praneša EVPRI. Kompetentinga institucija taip pat gali pasiūlyti EVPRI, kad ji įvertintų poreikį pasinaudoti 23b ir 23c straipsniuose įtvirtintomis teisėmis tuose veiksmuose dalyvaujančios kredito reitingų agentūros atžvilgiu, jei ji mano, kad tai yra tinkama tyrimo tikslais.

EVPRI imasi tinkamų veiksmų. Ji turi informuoti pranešančią kompetentingą instituciją apie rezultatus ir, kiek tai įmanoma, apie svarbius laikinus pokyčius.

2.  Nedarant poveikio 1 dalyje nurodytai pareigai pranešti, jei valstybės narės pranešančioji kompetentinga institucija mano, kad įregistruota kredito reitingų agentūra, kurios reitingai naudojami tos valstybės narės teritorijoje, pažeidžia pareigas pagal šį reglamentą, o pažeidimai yra pakankamai sunkūs ir tęstiniai ir todėl gali turėti didelį poveikį investuotojų apsaugai arba tos valstybės narės finansų sistemos stabilumui, pranešančioji kompetentinga institucija gali prašyti EVPRI sustabdyti 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų finansų įstaigų ir kitų subjektų naudojimąsi atitinkamos kredito reitingų agentūros suteiktais kredito reitingais reguliavimo tikslais. Pranešančioji kompetentinga institucija pateikia EVPRI visas savo prašymo priežastis.

Jei EVPRI mano, kad prašymas nepagrįstas, ji raštu nurodydama priežastis informuoja pranešančiąją kompetentingą instituciją. Jei EVPRI mano, kad prašymas pagrįstas, ji imasi tinkamų priemonių šiam klausimui išspręsti.

32 straipsnis

Profesinė paslaptis

1.  Pareiga saugoti profesinę paslaptį taikoma EVPRI, kompetentingoms institucijoms ir visiems asmenims, kurie dirba ar dirbo EVPRI, kompetentingose institucijose arba kitam asmeniui, kuriam EVPRI pavedė savo užduotis, įskaitant auditorius ir EVPRI samdomus ekspertus. Profesine paslaptimi laikoma informacija neatskleidžiama jokiam kitam asmeniui ar institucijai, nebent jos atskleidimas yra būtinas teismo procesui.

2.  Visa informacija, kurią pagal šį reglamentą gauna ar tarpusavyje keičiasi EVPRI, kompetentingos institucijos, sektorių kompetentingos institucijos ir kitos institucijos bei įstaigos, nurodytos 27 straipsnio 2 dalyje, laikoma konfidencialia, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos perdavimo metu EVPRI arba kompetentinga institucija, arba kita atitinkama institucija ar įstaiga nurodo, kad ši informacija gali būti atskleidžiama, arba jei jos atskleidimas yra būtinas teismo procesui.

▼M1 —————

▼BIV SKYRIUS

Bendradarbiavimas su trečiosiomis valstybėmis

▼M1

34 straipsnis

Susitarimas dėl keitimosi informacija

EVPRI gali sudaryti susitarimus dėl bendradarbiavimo dėl keitimosi informacija su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis, tik jeigu atskleidžiamai informacijai taikomos profesinės paslapties garantijos yra ne mažesnės už nustatytąsias 32 straipsnyje.

Toks keitimasis informacija skirtas tų priežiūros institucijų užduotims vykdyti.

Perduodama asmens duomenis trečiajai valstybei, EVPRI taiko 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo ( 15 ).

35 straipsnis

Trečiųjų valstybių pateiktos informacijos atskleidimas

EVPRI gali atskleisti informaciją, gautą iš trečiųjų valstybių priežiūros institucijų tik jei EVPRI arba tos institucijos yra gavusios aiškų informaciją perdavusios kompetentingos institucijos sutikimą ir, prireikus, informacija atskleidžiama tik tais tikslais, kuriems ta kompetentinga institucija yra davusi sutikimą, arba jei toks atskleidimas būtinas teismo procesui.

▼M3IIIA

ANTRAŠTINĖ DALIS

KREDITO REITINGŲ AGENTŪRŲ CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ

35a straipsnis

Civilinė atsakomybė

1.  Kai kredito reitingų agentūra tyčia arba dėl didelio aplaidumo padaro kurį nors iš III priede išvardytų pažeidimų, turintį poveikį kredito reitingui, investuotojas ar emitentas gali pareikalauti, kad kredito reitingų agentūra atlygintų žalą, kurią jis patyrė dėl to pažeidimo.

Investuotojas gali reikalauti atlyginti žalą pagal šį straipsnį, jei jis įrodo, kad priimdamas sprendimą investuoti į finansinę priemonę, kuriai taikomas tas kredito reitingas, ją laikyti arba jos atsisakyti, pagrįstai kliovėsi tuo kredito reitingu pagal 5a straipsnio 1 dalį arba kitaip deramai atsargiai elgdamasis.

Emitentas gali reikalauti atlyginti žalą pagal šį straipsnį, jei jis įrodo, kad tas kredito reitingas taikomas jam ar jo finansinei priemonei ir kad pažeidimas įvyko ne dėl emitento kredito reitingų agentūrai tiesiogiai ar naudojantis viešai prieinama informacija pateiktos klaidinančios ir netikslios informacijos.

2.  Investuotojui ar emitentui tenka atsakomybė pateikti tikslią ir išsamią informaciją, iš kurios galima suprasti, kad kredito reitingų agentūra padarė šio reglamento pažeidimą ir kad tas pažeidimas turėjo poveikį suteiktam kredito reitingui.

Kompetentingas nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į tai, kad investuotojas ar emitentas gali neturėti prieigos prie informacijos, kuri yra tik kredito reitingų agentūros sferoje, įvertina, kas yra tiksli ir išsami informacija.

3.  1 dalyje nurodyta kredito reitingų agentūros civilinė atsakomybė iš anksto ribojama tik tuo atveju, jei tas ribojimas:

a) yra pagrįstas ir proporcingas ir

b) leidžiamas pagal taikytiną nacionalinę teisę, kaip nustatyta 4 dalyje.

Bet koks civilinės atsakomybės ribojimas, kuris neatitinka pirmos pastraipos, ar bet koks panaikinimas neturi teisinės galios.

4.  Šiame straipsnyje vartojami, tačiau neapibrėžti terminai „žala“, „ketinimas“, „didelis aplaidumas“, „pagrįstas kliovimasis“, „deramas atsargumas“, „poveikis“, „pagrįstas“ ir „proporcingas“ aiškinami ir taikomi laikantis taikytinos nacionalinės teisės, kaip nustatyta atitinkamose tarptautinės privatinės teisės taisyklėse. Su kredito reitingų agentūros civiline atsakomybe susiję klausimai, kuriems šis reglamentas netaikomas, reglamentuojami pagal taikytiną nacionalinę teisę, kaip nustatyta atitinkamose tarptautinės privatinės teisės taisyklėse. Teismas, turintis kompetenciją priimti sprendimą dėl investuotojo ar emitento pareikšto ieškinio dėl civilinės atsakomybės, nustatomas pagal atitinkamas tarptautinės privatinės teisės taisykles.

5.  Šis straipsnis nedraudžia pagal nacionalinę teisę pareikšti kitų ieškinių dėl civilinės atsakomybės.

6.  Šiame straipsnyje nustatyta teisė į žalos atlyginimą netrukdo EVPRI visapusiškai vykdyti savo įgaliojimų, nustatytų 36a straipsnyje.

▼BIV ANTRAŠTINĖ DALIS

SANKCIJOS, KOMITETO PROCEDŪRA, ATASKAITOS PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOSI SKYRIUS

▼M1

Sankcijos, baudos, periodiškai mokamos baudos, komiteto procedūra, deleguoti įgaliojimai ir ataskaitų teikimas

▼B

36 straipsnis

Sankcijos

▼M1

Valstybės narės nustato sankcijas už 4 straipsnio 1 dalies pažeidimus reglamentuojančias taisykles ir imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti jų įgyvendinimą. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Valstybės narės užtikrina, kad sektoriaus kompetentinga institucija atskleistų kiekvieną sankciją, kuri buvo taikoma už 4 straipsnio 1 dalies pažeidimus, išskyrus atvejus, kai toks atskleidimas sukeltų rimtą pavojų finansų rinkoms arba pernelyg pakenktų dalyvaujančioms šalims.

▼B

Valstybės narės iki 2010 m. gruodžio 7 d. perduoda pirmoje pastraipoje minimas taisykles Komisijai. Jos nedelsdamos Komisijai praneša apie visus su tuo susijusius vėlesnius pakeitimus.

▼M1

36a straipsnis

Baudos

1.  Kai EVPRI priežiūros taryba pagal 23e straipsnio 5 dalį padaro išvadą, kad kredito reitingų agentūra tyčia ar dėl aplaidumo padarė vieną iš III priede išvardytų pažeidimų, ji priima sprendimą dėl baudos skyrimo pagal 2 dalį.

Kredito reitingų agentūros pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jei EVPRI nustatė objektyvius faktorius, patvirtinančius, kad kredito reitingų agentūra arba jos vyresnioji vadovybė veikė sąmoningai darydama pažeidimą.

2.  1 dalyje nurodytų baudų bazinių dydžių ribos:

▼M3

a) už III priedo I skirsnio 1–5, 11–15, 19, 20, 23, 26a–26d, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50, 51 ir 55–62 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 500 000 EUR ir ne didesnės kaip 750 000 EUR baudos;

b) už III priedo I skirsnio 6, 7, 8, 16, 17, 18, 21, 22, 22a, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 37–40, 42, 42a, 42b, 45–49a, 52, 53 ir 54 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 300 000 EUR ir ne didesnės kaip 450 000 EUR baudos;

▼M1

c) už III priedo I skirsnio 9, 10, 26, 36, 44 ir 53 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 100 000 EUR ir ne didesnės kaip 200 000 EUR baudos;

▼M3

d) už III priedo II skirsnio 1, 6, 7, 8 ir 9 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 50 000 EUR ir ne didesnės kaip 150 000 EUR baudos;

e) už III priedo II skirsnio 2, 3a–5 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 25 000 EUR ir ne didesnės kaip 75 000 EUR baudos;

▼M1

f) už III priedo II skirsnio 3 punkte nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 10 000 EUR ir ne didesnės kaip 50 000 EUR baudos;

g) už III priedo III skirsnio 1–3 ir 11 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 150 000 EUR ir ne didesnės kaip 300 000 EUR baudos;

▼M3

h) už III priedo I skirsnio 20a punkto, III priedo III skirsnio 4–4c, 6, 8 ir 10 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 90 000 EUR ir ne didesnės kaip 200 000 EUR baudos;

▼M1

i) už III priedo III skirsnio 5, 7 ir 9 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 40 000 EUR ir ne didesnės kaip 100 000 EUR baudos.

Kad nuspręstų, kokį bazinį baudų dydį – mažesnį, vidutinį ar didesnį – taikyti, atsižvelgiant į pirmoje pastraipoje nurodytas ribas, EVPRI atsižvelgia į atitinkamos kredito reitingų agentūros praėjusių ūkinių metų metinę apyvartą. Mažesnis bazinis baudų dydis taikomas kredito reitingų agentūroms, kurių metinė apyvarta mažesnė kaip 10 mln. EUR, vidutinis – kredito reitingų agentūroms, kurių metinė apyvarta yra nuo 10 mln. iki 50 mln. EUR, ir didesnis bazinis baudų dydis taikomas kredito reitingų agentūroms, kurių metinė apyvarta didesnė kaip 50 mln. EUR.

3.  Prireikus, remiantis 2 dalyje nustatytomis ribomis nustatyti baziniai dydžiai koreguojami atsižvelgiant į sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes, taikant IV priede nustatytus atitinkamus koeficientus.

Atitinkamas sunkinančių aplinkybių koeficientas iš eilės taikomas baziniam baudų dydžiui. Jei taikomi keli sunkinančių aplinkybių koeficientai, skirtumas tarp bazinio baudų dydžio ir baudų dydžio, gaunamo pritaikius kiekvieną atskirą sunkinančių aplinkybių koeficientą, pridedamas prie bazinio baudų dydžio.

Atitinkamas lengvinančių aplinkybių koeficientas iš eilės taikomas baziniam baudų dydžiui. Jei taikomi keli lengvinančių aplinkybių koeficientai, skirtumas tarp bazinio baudų dydžio ir baudų dydžio, gaunamo pritaikius kiekvieną atskirą lengvinančių aplinkybių koeficientą, atimamas iš bazinio baudų dydžio.

4.  Nepaisant 2 ir 3 dalių, baudos dydis neviršija atitinkamos kredito reitingų agentūros praėjusių ūkinių metų 20 % metinės apyvartos, o tais atvejais, kai kredito reitingų agentūra dėl pažeidimo tiesiogiai arba netiesiogiai gavo finansinės naudos, baudos dydis neturi būti mažesnis už gautą naudą.

Jei dėl kredito reitingų agentūros veiksmo ar neveikimo padaryti keli III priede nurodyti pažeidimai, taikoma tik su vienu iš tų pažeidimų susijusi didžiausia bauda, kuri apskaičiuojama pagal 2 ir 3 dalis.

36b straipsnis

Periodiškai mokamos baudos

1.  EVPRI priežiūros taryba sprendimu skiria periodiškai mokamas baudas, kad priverstų:

a) kredito reitingų agentūrą nutraukti pažeidimą pagal sprendimą, priimtą laikantis 24 straipsnio 1 dalies d punkto;

b) 23b straipsnio 1 dalyje nurodytą asmenį pateikti visą informaciją, kurios reikalauta pagal 23b straipsnį priimtu sprendimu;

c) 23b straipsnio 1 dalyje nurodytą asmenį sutikti, kad būtų atliktas tyrimas, ir visų pirma pateikti išsamius dokumentus, duomenis, procedūras arba bet kokią kitą reikalingą medžiagą, taip pat papildyti ir pataisyti kitą informaciją, pateiktą atliekant tyrimą, kuris pradėtas remiantis pagal 23c straipsnį priimtu sprendimu;

d) 23b straipsnio 1 dalyje nurodytą asmenį sutikti, kad būtų atliktas patikrinimas vietoje, nurodytas atlikti pagal 23d straipsnį priimtu sprendimu.

2.  Periodiškai mokamos baudos turi būti veiksmingos ir proporcingos. Periodiškai mokama bauda taikoma už kiekvieną uždelstą dieną iki kredito reitingų agentūra arba atitinkamas asmuo neįvykdo atitinkamo 1 dalyje nurodyto sprendimo.

3.  Nepaisant 2 dalies, periodiškai mokamų baudų dydis yra 3 % praėjusių ūkinių metų vidutinės dienos apyvartos arba fizinių asmenų atveju – atitinkamai 2 % praėjusių kalendorinių metų vidutinių dienos pajamų. Jos apskaičiuojamos nuo sprendime dėl periodiškai mokamos baudos skyrimo nustatytos dienos.

4.  Periodiškai mokamos baudos gali būti skiriamos ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui nuo pranešimo apie EVPRI sprendimą.

36c straipsnis

Asmenų, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, išklausymas

1.  EVPRI priežiūros taryba, prieš priimdama sprendimą dėl baudos ir (arba) periodiškai mokamos baudos skyrimo pagal 36a straipsnį ir 36b straipsnio 1 dalies a–d punktus, asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, suteikia galimybę būti išklausytiems tais klausimais, dėl kurių EVPRI pateikė išvadas. EVPRI priežiūros taryba grindžia savo sprendimus tik tomis išvadomis, dėl kurių asmenys, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, turėjo galimybę pareikšti pastabų.

2.  Procedūros metu visapusiškai gerbiamos asmenų, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, teisės į gynybą. Jie turi teisę susipažinti su EVPRI bylos medžiaga, atsižvelgiant į teisėtą kitų asmenų interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su bylos medžiaga negalioja konfidencialiai informacijai ir EVPRI vidaus parengiamiesiems dokumentams.

36d straipsnis

Baudų ir periodiškai mokamų baudų paskelbimas, pobūdis, mokėjimo užtikrinimas ir paskirstymas

1.  EVPRI viešai paskelbia apie kiekvieną baudą ir periodiškai mokamą baudą, paskirtą pagal 36a ir 36b straipsnius, išskyrus atvejus, kai toks viešas paskelbimas sukeltų rimtą pavojų finansų rinkoms arba pernelyg pakenktų dalyvaujančioms šalims.

2.  Pagal 36a ir 36b straipsnius nustatytos baudos ir periodiškai mokamos baudos yra administracinio pobūdžio.

3.  Pagal 36a ir 36b straipsnius paskirtos baudos ir periodiškai mokamos baudos turi būti vykdomos.

Vykdymą reglamentuoja civilinio proceso taisyklės, galiojančios toje valstybėje, kurioje jis vykdomas. Vykdomąjį raštą neatliekant jokių formalumų, tik patikrinus sprendimo autentiškumą, prie sprendimo prideda institucija, kurią šiam tikslui paskiria kiekvienos valstybės narės vyriausybė ir apie kurią praneša EVPRI ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

Suinteresuotos šalies prašymu atlikus šiuos formalumus, ji gali pradėti vykdymo procedūrą pagal nacionalinę teisę kreipdamasi tiesiogiai į kompetentingą organą.

Vykdymą galima sustabdyti tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu. Tačiau sprendimų vykdymo teisėtumo kontrolė priklauso atitinkamos valstybės narės teismų jurisdikcijai.

4.  Baudų ir periodiškai mokamų baudų sumos skiriamos į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą.

36e straipsnis

Sprendimų peržiūra Europos Sąjungos Teisingumo Teisme

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti sprendimus, kuriais EVPRI yra skyrusi baudą arba nustačiusi periodiškai mokamą baudą. Jis gali panaikinti, sumažinti ar padidinti paskirtą baudą arba periodiškai mokamą baudą.

▼M1

37 straipsnis

Priedų pakeitimai

Komisija gali patvirtinti priemones, kuriomis iš dalies keičiami priedai, išskyrus III priedą, pasinaudodama teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 38a straipsnį bei laikydamasi 38b ir 38c straipsnių sąlygų, kad būtų atsižvelgta į pasikeitimus finansų rinkose, įskaitant pasikeitimus tarptautiniu lygiu, visų pirma susijusius su naujomis finansinėmis priemonėmis.

▼B

38 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Europos vertybinių popierių komitetas, įsteigtas Komisijos sprendimu 2001/528/EB ( 16 ).

▼M1 —————

▼B

3.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

▼M1

38a straipsnis

Delegavimas

1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 5 straipsnio 6 dalies trečioje pastraipoje, 19 straipsnio 2 dalyje, 23e straipsnio 7 dalyje ir 37 straipsnyje nurodytus deleguotus teisės aktus ketverių metų laikotarpiui nuo 2011 m. birželio 1 d. Komisija pateikia ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki ketverių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų delegavimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas ar Taryba jį atšaukia pagal 38b straipsnį.

2.  Kai tik Komisija priima deleguotą teisės aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

3.  Įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 38b ir 38c straipsniuose nustatytų sąlygų.

38b straipsnis

Delegavimo atšaukimas

1.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 5 straipsnio 6 dalies trečioje pastraipoje, 19 straipsnio 2 dalyje, 23e straipsnio 7 dalyje ir 37 straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

2.  Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi informuoti kitą instituciją ir Komisiją per protingą terminą iki galutinio sprendimo priėmimo dienos, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti.

3.  Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą datą. Sprendimas neturi poveikio jau galiojančių deleguotų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

38c straipsnis

Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

1.  Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto per tris mėnesius nuo pranešimo dienos.

Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

2.  Jeigu praėjus 1 dalyje nurodytam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, deleguotas teisės aktas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jo nuostatose nurodytą dieną.

Deleguotas teisės aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją, kad nepareikš prieštaravimų.

3.  Jeigu Europos Parlamentas ar Taryba per 1 dalyje nurodytą laikotarpį pareiškia prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, šis aktas neįsigalioja. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 296 straipsnio nuostatas prieštaravimus pareiškusi institucija nurodo prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto priežastis.

▼B

39 straipsnis

Ataskaitos

▼M3 —————

▼M1 —————

▼M3 —————

▼M3

4.  Komisija, gavusi EVPRI technines rekomendacijas, peržiūri ►M5  pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ◄ padėtį kredito reitingų rinkoje, visų pirma pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais kredito reitingų rinkoje. Po tos peržiūros Komisija ne vėliau kaip 2016 m. liepos 1 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prireikus kartu su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kurioje visų pirma įvertinama:

a) pakankamo pasirinkimo galimybė siekiant laikytis 6b ir 8c straipsniuose nustatytų reikalavimų;

b) ar tikslinga sutrumpinti ar prailginti 6b straipsnio 1 dalyje nurodytą ilgiausią sutartinių santykių trukmę ir 6b straipsnio 3 dalyje nurodytą trumpiausią laikotarpį, po kurio kredito reitingų agentūra vėl gali sudaryti sutartį su emitentu arba susijusia trečiąja šalimi, dėl pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais kredito reitingų suteikimo;

c) ar tikslinga iš dalies keisti 6b straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytą išimtį.

5.  Komisija, gavusi EVPRI technines rekomendacijas, peržiūri padėtį kredito reitingų rinkoje. Po tos peržiūros Komisija ne vėliau kaip 2016 m. sausio 1 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, prireikus kartu su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kurioje visų pirma įvertinama:

a) ar yra poreikis išplėsti 8b straipsnyje nurodytų pareigų taikymo sritį, kad ji apimtų visus kitus finansinius kredito produktus;

b) ar 6, 6a ir 7 straipsniuose nurodytais reikalavimais pakankamai sumažinti interesų konfliktai;

c) ar 6b straipsnyje nurodyto rotacijos mechanizmo taikymo sritis turėtų būti išplėsta, kad apimtų kitas turto klases, ir ar tikslinga skirtingų klasių turtui taikyti diferencijuotos trukmės laikotarpius;

d) naudojamų ir alternatyvių atlygio modelių tinkamumas;

e) ar yra poreikis įgyvendinti kitas konkurenciją kredito reitingų rinkoje skatinančias priemones;

f) papildomų iniciatyvų, skirtų konkurencijai kredito reitingų rinkoje skatinti, tinkamumas sektoriaus struktūros raidos sąlygomis;

g) ar yra poreikis siūlyti priemones, skirtas sutartinio pernelyg didelio kliovimosi kreditų reitingais klausimui spręsti;

h) rinkos koncentracijos lygiai, rizika, kylanti dėl didelės koncentracijos, ir poveikis bendram finansų sektoriaus stabilumui.

6.  Komisija bent kartą per metus Europos Parlamentui ir Tarybai praneša apie visus naujus 5 straipsnio 6 dalyje nurodytus sprendimus dėl lygiavertiškumo, kurie buvo priimti ataskaitiniu laikotarpiu.

▼M3

39a straipsnis

EVPRI personalas ir ištekliai

Ne vėliau kaip 2014 m. birželio 21 d. EVPRI įvertina savo personalo ir išteklių poreikius, atsiradusius dėl pagal šį reglamentą prisiimtų įgaliojimų ir pareigų, ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

▼M3

39b straipsnis

Ataskaitų teikimo pareigos

1.  Ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie:

a) veiksmus, kurių imtasi siekiant išbraukti nuorodas į kredito reitingus, kuriomis skatinama arba gali būti skatinama išimtinai ar mechaniškai jais kliautis, ir

b) alternatyvias priemones, kurios investuotojams suteikia galimybę atlikti savarankišką emitentų ir finansinių priemonių kredito rizikos vertinimą,

siekdama ne vėliau kaip 2020 m. sausio 1 d. išbraukti visas Sąjungos teisėje esančias nuorodas į kredito reitingus reguliavimo tikslais, jei bus nustatytos ir įgyvendintos atitinkamos alternatyvos. Pagal šios dalies nuostatas EVPRI teikia Komisijai technines rekomendacijas.

2.  Komisija, atsižvelgdama į padėtį rinkoje, ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl Europos valstybių skolos kreditingumo vertinimo sukūrimo tinkamumo.

Komisija, atsižvelgdama į pirmoje pastraipoje nurodytoje ataskaitoje pateiktus duomenis ir padėtį rinkoje, ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl Europos kredito reitingų agentūros, skirtos valstybių narių valstybės skolos kreditingumui įvertinti, ir (arba) Europos kredito reitingų fondo, skirto visiems kitiems kredito reitingams nustatyti, įsteigimo tinkamumo ir įgyvendinamumo.

3.  Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl galimybės įsteigti mažesnių kredito reitingų agentūrų tinklą, siekiant padidinti konkurenciją rinkoje. Toje ataskaitoje įvertinama finansinės ir nefinansinės paramos tokio tinklo steigimui galimybė, atsižvelgiant į interesų konfliktus, kurie galėtų kilti dėl tokio viešojo finansavimo. Komisija, atsižvelgdama į toje ataskaitoje pateikiamus duomenis ir į EVPRI technines rekomendacijas, gali iš naujo įvertinti ir pasiūlyti iš dalies pakeisti 8d straipsnį.

▼BII SKYRIUS

Pereinamojo laikotarpio ir baigiamosios nuostatos

40 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Kredito reitingų agentūros, veikusios Bendrijoje iki 2010 m. birželio 7 d. (egzistuojančios kredito reitingų agentūros), kurios ketina pateikti registracijos paraišką pagal šį reglamentą, imasi visų šio reglamento nuostatoms vykdyti reikalingų priemonių iki 2010 m. rugpjūčio 20 d.

Kredito reitingų agentūros pateikia savo registracijos paraiškas ne anksčiau kaip 2010 m. birželio 7 d. Egzistuojančios kredito reitingų agentūros pateikia savo registracijos paraiškas iki 2010 m. rugsėjo 7 d..

▼M1

Egzistuojančios kredito reitingų agentūros gali toliau teikti kredito reitingus, kuriuos reguliavimo tikslais gali naudoti 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos finansų įstaigos ir kiti subjektai, jeigu neatsisakoma jų registruoti. Atsisakymo registruoti atveju taikomos 24 straipsnio 4 ir 5 dalys.

▼M1

40a straipsnis

Su EVPRI susijusios pereinamojo laikotarpio priemonės

1.  Visos su priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veikla kredito reitingų agentūrų srityje susijusios funkcijos ir pareigos, kurios buvo pavestos kompetentingoms institucijoms, nepriklausomai nuo to, ar jos veikė kaip buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, ar ne, ir priežiūros institucijų kolegijoms, jei jos buvo įsteigtos, nustoja galioti 2011 m. liepos 1 d.

Vis dėlto registracijos paraiška, kurią buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos arba atitinkama kolegija gavo ne vėliau kaip 2010 m. rugsėjo 7d., EVPRI neperduodama, ir sprendimą registruoti arba atsisakyti registruoti priima tos institucijos arba atitinkama kolegija.

2.  Nepažeidžiant 1 dalies antros pastraipos, 1 dalyje nurodytą dieną EVPRI perima visas bylas ir darbinius dokumentus, susijusius su priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veikla kredito reitingų agentūrų srityje, įskaitant bet kokį vykdomą nagrinėjimą ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiksmus, arba jų patvirtintas kopijas.

3.  1 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos ir kolegijos užtikrina, kad visi turimi dokumentai ir darbiniai dokumentai arba jų patvirtintos kopijos kuo skubiau ir ne vėliau kaip 2011 m. liepos 1 d. būtų perduoti EVPRI. Tos kompetentingos institucijos ir kolegijos taip pat teikia EVPRI visą būtiną pagalbą ir patarimus, siekdamos palengvinti efektyvų ir veiksmingą priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiklos kredito reitingų agentūrų srityje perdavimą ir perėmimą.

4.  EVPRI veikia kaip teisėta 1 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų ir kolegijų teisių perėmėja bet kokiame administraciniame arba teismo procese dėl tų kompetentingų institucijų ir kolegijų vykdytos priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiklos, susijusios su klausimais, kuriems taikomas šis reglamentas.

5.  Perdavus įgaliojimus EVPRI, bet kokia kredito reitingų agentūros registracija, kurią pagal III antraštinės dalies I skyrių atliko šio straipsnio 1 dalyje nurodyta kompetentinga institucija, lieka galioti.

6.  Ne vėliau kaip 2014 m. liepos 1 d. EVPRI vykdydama savo nuolatinę priežiūrą atlieka bent vieną kiekvienos jos priežiūros įgaliojimams priskirtos kredito reitingų agentūros patikrinimą.

▼B

41 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo jo įsigaliojimo dienos. Tačiau:

 4 straipsnio 1 dalis taikoma nuo 2010 m. gruodžio 7 d., ir

 4 straipsnio 3 dalies f, g ir h punktai taikomi nuo 2011 m. birželio 7 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

NEPRIKLAUSOMUMAS IR INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMAS

A skirsnis

Organizaciniai reikalavimai

1.

Kredito reitingų agentūra turi turėti administracinį organą ar stebėtojų tarybą. Jos vyresnioji vadovybė užtikrina, kad:

a) kredito reitingavimo veikla būtų nepriklausoma, įskaitant nepriklausomumą nuo bet kokios politinės ir ekonominės įtakos ar suvaržymų;

b) būtų tinkamai nustatyti, valdomi ir atskleisti interesų konfliktai;

c) kredito reitingų agentūra laikytųsi likusių šio reglamento reikalavimų.

2.

Kredito reitingų agentūros veikla organizuojama taip, kad būtų užtikrinta, jog jos komerciniai interesai nekenktų kredito reitingavimo veiklos nepriklausomumui ar tikslumui.

Kredito reitingų agentūros vyresnioji vadovybė turi būti geros reputacijos ir turėti pakankamai įgūdžių bei patirties, taip pat užtikrinti patikimą ir protingą vadovavimą kredito reitingų agentūrai.

Ne mažiau kaip trečdalis kredito reitingų agentūros administracinio organo ar stebėtojų tarybos narių (tačiau ne mažiau kaip du nariai) turi būti nepriklausomi nariai, tiesiogiai nedalyvaujantys kredito reitingavimo veikloje.

Nepriklausomų administracinio organo ar stebėtojų tarybos narių atlyginimas nesiejamas su kredito reitingų agentūros veiklos rezultatais ir nustatomas taip, kad būtų užtikrintas jų sprendimų nešališkumas. Nepriklausomų administracinio organo ar stebėtojų tarybos narių kadencija turi būti iš anksto nustatyta ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui ir negali būti atnaujinama. Atleisti nepriklausomus administracinio organo ar stebėtojų tarybos narius galima tik dėl aplaidumo arba nekompetentingumo.

Didžioji dalis administracinio organo ar stebėtojų tarybos narių, įskaitant visus nepriklausomus narius, turi turėti pakankamai patirties finansinių paslaugų srityje. Jeigu kredito reitingų agentūra teikia ►M5  pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ◄ kredito reitingus, bent vienas nepriklausomas tarybos narys ir dar vienas narys turi turėti gilių žinių ir vadovaujamo darbo patirties ►M5  pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ◄ rinkų srityje.

Kartu su bendra tarybos atsakomybe nepriklausomiems administracinio organo ar stebėtojų tarybos nariams tenka konkreti užduotis stebėti:

a) kredito reitingų politikos ir metodų, kuriuos kredito reitingų agentūra naudoja vykdydama kredito reitingavimo veiklą, raidą;

b) kredito reitingų agentūros vidaus kokybės kontrolės sistemos veiksmingumą vykdant kredito reitingavimo veiklą;

c) priemonių ir procedūrų, įtvirtintų siekiant užtikrinti, kad visi interesų konfliktai būtų nustatomi, šalinami arba valdomi ir atskleidžiami, veiksmingumą; ir

d) atitikties užtikrinimo bei valdymo procesus, įskaitant šio skirsnio 9 punkte nurodytos peržiūros funkcijos veiksmingumą.

▼M1

Nepriklausomų administracinės arba priežiūros tarybos narių nuomonės klausimais, minimais a–d punktuose, periodiškai pateikiamos tarybai ir perduodamos EVPRI, jai to paprašius.

▼B

3.

Kredito reitingų agentūra nustato tinkamą politiką ir procedūras, užtikrinančias, kad būtų vykdomi įsipareigojimai pagal šį reglamentą.

4.

Kredito reitingų agentūra turi tinkamas administracines bei apskaitos procedūras, vidaus kontrolės mechanizmus, efektyvias rizikos vertinimo procedūras bei efektyvias informacinių sistemų kontrolės ir apsaugos priemones.

Turi būti sukurti šie vidaus kontrolės mechanizmai, skirti užtikrinti, kad visuose kredito reitingų agentūros lygiuose būtų laikomasi sprendimų ir procedūrų.

Kredito reitingų agentūra įgyvendina ir išsaugo sprendimų priėmimo procedūras ir organizacinę struktūras, kurios būtų įformintos dokumentais ir kuriose būtų aiškiai nurodytas pavaldumas bei paskirtos funkcijos ir pareigos.

5.

Kredito reitingų agentūra įsteigia ir palaiko nuolat veikiantį ir veiksmingą atitikties užtikrinimo funkcijos departamentą (atitikties užtikrinimo funkcija), kuris veikia savarankiškai. Atitikties užtikrinimo funkcijos tikslas – stebėti ir teikti ataskaitas apie tai, kaip kredito reitingų agentūra ir jos darbuotojai laikosi kredito reitingų agentūros įsipareigojimų pagal šį reglamentą. Atitikties užtikrinimo funkcija apima:

a) stebėjimą ir nuolatinį vertinimą pagal 3 punktą nustatytų priemonių bei procedūrų ir veiksmų, kurių imtasi siekiant pašalinti trūkumus, atsiradusius kredito reitingų agentūrai vykdant įsipareigojimus, tinkamumą ir veiksmingumą;

b) konsultacijų teikimą ir padėjimą vadovams, reitingų analitikams, darbuotojams ir kitiems fiziniams asmenims, kurių paslaugomis naudojasi arba kurių paslaugas kontroliuoja kredito reitingų agentūra, ar asmenims, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiems su ja kontrolės ryšiais, kurie yra atsakingi už kredito reitingavimo veiklos vykdymą, laikytis kredito reitingų agentūros įsipareigojimų pagal šį reglamentą.

6.

Kad būtų galima tinkamai ir nepriklausomai vykdyti atitikties užtikrinimo funkciją, kredito reitingų agentūra užtikrina, kad būtų įvykdytos šios sąlygos:

a) atitikties užtikrinimo funkcijai suteikti reikiami įgaliojimai, ištekliai, patirtis ir galimybė naudotis visa susijusia informacija;

b) paskirtas atitikties užtikrinimo pareigūnas, atsakingas už atitikties užtikrinimo funkciją ir su atitikties užtikrinimu susijusios informacijos pateikimą, kaip nurodyta 3 punkte;

c) vadovai, reitingų analitikai, darbuotojai ir kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis naudojasi arba kurių paslaugas kontroliuoja kredito reitingų agentūra, ar asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su ja kontrolės ryšiais, vykdantys atitikties užtikrinimo funkciją, nedalyvauja kredito reitingavimo veikloje, kurią jie stebi;

d) atitikties užtikrinimo pareigūno atlyginimas nesiejamas su kredito reitingų agentūros veiklos rezultatais ir nustatomas taip, kad būtų užtikrintas jo vertinimo nepriklausomumas.

Atitikties užtikrinimo pareigūnas užtikrina, kad būtų tinkamai nustatyti ir pašalinti bet kokie interesų konfliktai, kilę tarp atitikties užtikrinimo funkciją vykdančių asmenų.

Atitikties užtikrinimo pareigūnas nuolatos praneša apie pareigų vykdymą vyresniajai vadovybei ir nepriklausomiems administracinio organo ar stebėtojų tarybos nariams.

7.

Kredito reitingų agentūra sudaro tinkamus ir veiksmingus organizacinius ir administracinius susitarimus, skirtus visiems B skirsnio 1 punkte minimiems interesų konfliktams išvengti, nustatyti, šalinti arba juos valdyti ir atskleisti. Ji taip pat turėtų imtis priemonių, kad būtų registruojamos visos reikšmingos grėsmės, kylančios kredito reitingavimo veiklos nepriklausomumui, įskaitant grėsmes C skirsnyje išdėstytų taisyklių dėl reitingų analitikų taikymui, ir apsaugos priemones, taikomas šioms grėsmėms sumažinti.

8.

Kredito reitingų agentūra naudoja atitinkamas sistemas, išteklius ir procedūras, skirtus kredito reitingavimo veiklos tęstinumui ir teisėtumui užtikrinti.

9.

Kredito reitingų agentūra nustato peržiūros funkciją, skirtą periodiškai peržiūrėti jos metodus, modelius ir pagrindines reitingavimo prielaidas, kaip antai matematinės arba koreliacinės prielaidos, ir visus reikšmingus jų pasikeitimus, taip pat šių metodų, modelių ir pagrindinių reitingavimo prielaidų tinkamumą, jei jos naudojamos ar jas siūloma naudoti naujų finansinių priemonių vertinimui.

Ši peržiūros funkcija nepriklauso nuo tarnybų, kurios atsakingos už kredito reitingavimo veiklą ir atsiskaito šio skirsnio 2 punkte minimiems administracinio organo arba stebėtojų tarybos nariams.

10.

Kredito reitingų agentūra stebi ir vertina savo sistemų, vidaus kontrolės mechanizmų ir pagal šį reglamentą vykdomų veiksmų tinkamumą ir veiksmingumą, ir imasi atitinkamų priemonių šiems trūkumams šalinti.

B skirsnis

Veiklai taikomi reikalavimai

▼M3

1.

Kredito reitingų agentūra nustato, šalina arba valdo ir aiškiai bei akivaizdžiai atskleidžia esamus arba galimus interesų konfliktus, kurie gali turėti įtakos jos reitingų analitikų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, kurių paslaugomis naudojasi arba kurių paslaugas kontroliuoja kredito reitingų agentūra ir kurie tiesiogiai dalyvauja kredito reitingavimo veikloje, ir asmenų, tvirtinančių kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, analizei ir vertinimams.

▼B

2.

Kredito reitingų agentūra viešai skelbia reitinguojamų subjektų arba susijusių trečiųjų šalių, iš kurių ji gauna daugiau negu 5 % savo metinių pajamų, pavadinimus.

3.

▼M3

Kredito reitingų agentūra nesuteikia kredito reitingo arba reitingo perspektyvos toliau išdėstytomis aplinkybėmis arba nedelsdama atskleidžia, jei kredito reitingas arba reitingo perspektyva jau egzistuoja, kai kredito reitingo arba reitingo perspektyvos suteikimui buvo daroma įtaka:

▼B

a) kredito reitingų agentūrai arba 1 punkte nurodytiems asmenims tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso reitinguojamo subjekto ar susijusios trečiosios šalies finansinės priemonės arba jie tiesiogiai ar netiesiogiai turi kitas to subjekto ar šalies turtines teises, išskyrus investicijas į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas, įskaitant valdomas lėšas, kaip antai pensijų fondus ir gyvybės draudimą;

▼M3

aa) kredito reitingų agentūros akcininkui arba nariui, tiesiogiai arba netiesiogiai turinčiam 10 % arba daugiau tos kredito reitingų agentūros kapitalo arba balsavimo teisių arba galinčiam kitaip daryti reikšmingą įtaką kredito reitingų agentūros verslo veiklai, priklauso 10 % ar daugiau reitinguojamo subjekto, susijusios trečiosios šalies kapitalo arba balsavimo teisių ar kitų to reitinguojamo subjekto ar trečiosios šalies turtinių teisių, išskyrus investicijas į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas ir valdomas lėšas, kaip antai pensijų fondus ar gyvybės draudimą, dėl kurių jis neturi galimybės daryti reikšmingos įtakos schemos verslo veiklai;

▼B

b) kredito reitingas yra suteiktas reitinguojamam subjektui arba susijusiai trečiajai šaliai, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai yra susiję kontrolės ryšiais su kredito reitingų agentūra;

▼M3

ba) kredito reitingas yra suteiktas reitinguojamam subjektui arba susijusiai trečiajai šaliai, kurie turi 10 % arba daugiau tos kredito reitingų agentūros kapitalo arba balsavimo teisių;

▼B

c) 1 punkte nurodytas asmuo yra reitinguojamo subjekto arba susijusios trečiosios šalies administracinio organo ar stebėtojų tarybos narys; arba

▼M3

ca) kredito reitingų agentūros akcininkas arba narys, kuris turi 10 % arba daugiau tos kredito reitingų agentūros kapitalo arba balsavimo teisių arba gali kitaip daryti reikšmingą įtaką kredito reitingų agentūros verslo veiklai, yra reitinguojamo subjekto arba susijusios trečiosios šalies administracinio organo arba stebėtojų tarybos narys;

▼B

d) analitikas, kuris dalyvavo nustatant kredito reitingą, arba asmuo, kuris tvirtino kredito reitingus, buvo susijęs su reitinguojamu subjektu arba su susijusia trečiąja šalimi, kurie galėtų sukelti interesų konfliktą.

▼M3

Kredito reitingų agentūra taip pat nedelsdama įvertina, ar yra priežasčių suteikti naują arba panaikinti jau esamą kredito reitingą arba kredito reitingo perspektyvą.

▼M3

3a.

Kredito reitingų agentūra paskelbia, kai esamam kredito reitingui arba reitingo perspektyvai įtakos galėjo daryti bet kuri iš šių aplinkybių:

a) kredito reitingų agentūros akcininkui arba nariui, kuris turi 5 % arba daugiau tos kredito reitingų agentūros kapitalo arba balsavimo teisių arba galinčiam kitaip daryti reikšmingą įtaką kredito reitingų agentūros verslo veiklai, priklauso 5 % ar daugiau reitinguojamo subjekto, susijusios trečiosios šalies kapitalo arba balsavimo teisių ar kitų to reitinguojamo subjekto ar trečiosios šalies turtinių teisių. Tai neapima investicijų į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas ir valdomas lėšas, kaip antai pensijų fondai ar gyvybės draudimas, dėl kurių jis neturi galimybės daryti reikšmingos įtakos schemos verslo veiklai;

b) kredito reitingų agentūros akcininkas arba narys, kuris turi 5 % arba daugiau tos kredito reitingų agentūros kapitalo arba balsavimo teisių arba gali kitaip daryti reikšmingą įtaką kredito reitingų agentūros verslo veiklai, yra reitinguojamo subjekto arba susijusios trečiosios šalies administracinio organo arba stebėtojų tarybos narys.

3b.

Su sąlyga, kad kredito reitingų agentūra žino ar turėjo žinoti šią informaciją, 3 punkto aa, ba ir ca papunkčiuose ir 3a punkte nustatytos pareigos taip pat susijusios su:

a) netiesioginiais akcininkais, kuriems taikomas Direktyvos 2004/109/EB 10 straipsnis, ir

b) bendrovėmis, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja ar daro lemiamą įtaką kredito reitingų agentūrai, ir kurioms taikomas Direktyvos 2004/109/EB 10 straipsnis.

3c.

Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad jos klientams taikomi mokesčiai už reitingavimo ir papildomas paslaugas būtų nediskriminaciniai ir grindžiami faktinėmis išlaidomis. Mokesčiai už reitingavimo paslaugas nepriklauso nuo kredito reitingų agentūros suteikto kredito reitingo lygio arba bet kokio kito atlikto darbo rezultato arba baigties.

4.

▼M3

Nei kredito reitingų agentūra, nei joks asmuo, tiesiogiai arba netiesiogiai turintis bent 5 % kredito reitingų agentūros kapitalo ar balsavimo teisių arba turintis galimybę kitaip daryti reikšmingą įtaką kredito reitingų agentūros verslo veiklai, neteikia reitinguojamam subjektui arba susijusiai trečiajai šaliai konsultacinių ar patariamųjų paslaugų, susijusių su to reitinguojamo subjekto arba susijusios trečiosios šalies organizacine arba teisine struktūra, turtu, įsipareigojimais arba veikla.

▼B

Kredito reitingų agentūra gali teikti kitas paslaugas nei kredito reitingų teikimas (pagalbinės paslaugos). Pagalbinės paslaugos reiškia kitą nei kredito reitingavimo veiklą, ir apima rinkos prognozes, ekonomikos tendencijų vertinimus, kainų nustatymo analizę ir kitų bendrų duomenų analizę, o taip pat susijusias platinimo paslaugas.

Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad teikiant pagalbines paslaugas nekiltų interesų konfliktas su kredito reitingavimo veikla ir galutinėse reitingavimo ataskaitose praneša apie visas pagalbines paslaugas, kurias ji teikė reitinguojamam subjektui arba susijusiai trečiajai šaliai.

5.

Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad analitikai arba reitingus tvirtinantys asmenys neteiktų oficialių ar neoficialių pasiūlymų ir rekomendacijų, susijusių su ►M5  pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ◄ , kurioms kredito reitingų agentūra turi suteikti kredito reitingą, kūrimu.

6.

Kredito reitingų agentūra sukuria savo ataskaitų ir komunikacijos kanalus, kad užtikrintų 1 punkte nurodytų asmenų nepriklausomumą nuo kitos kredito reitingų agentūros veiklos, vykdomos komerciniu pagrindu.

7.

Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad būtų vedama tinkama jos kredito reitingavimo veiklos apskaita ir, prireikus, audito seka. Šią apskaitą sudaro:

▼M3

a) kiekvieno sprendimo dėl kredito reitingo ir reitingo perspektyvos suteikimo duomenys apie kredito analitikų, kurie dalyvavo suteikiant kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, tapatybę, duomenys apie asmenų, kurie patvirtino kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, tapatybę, informacija apie tai, ar kredito reitingo buvo prašyta, ar ne, ir data, kada atlikta kredito reitingavimo veikla;

▼B

b) apskaitos duomenys, susiję su mokesčiais, gautais iš bet kurios reitinguojamo subjekto arba susijusios trečiosios šalies arba bet kurio reitingų naudotojo;

c) kiekvieno kredito reitingų ar susijusių paslaugų abonento apskaitos dokumentai;

▼M3

d) dokumentai, pagrindžiantys nustatytas procedūras ir reitingavimo metodus, kuriais remiasi kredito reitingų agentūra, nustatydama kredito reitingus ir reitingų perspektyvas;

e) vidaus dokumentai ir bylos, įskaitant neviešą informaciją ir darbo dokumentus, kuriais grindžiami bet kurie priimami sprendimai dėl kredito reitingo ir reitingo perspektyvos;

▼B

f) kredito tyrimų ataskaitos, kredito vertinimo ataskaitos ir privačių kredito reitingų ataskaitos bei vidaus dokumentai, įskaitant neviešą informaciją ir darbo dokumentus, kuriais grindžiamos šiose ataskaitose teikiamos nuomonės;

g) procedūrų ir priemonių, kurias taiko kredito reitingų agentūra, siekdama užtikrinti atitiktį šio reglamento nuostatoms, aprašas; ir

h) kredito reitingų agentūros ir jos darbuotojų išsiųstų arba gautų vidaus ir išorės komunikacijos dokumentų, įskaitant elektroniniu būdu perduodamą informaciją, susijusių su kredito reitingavimo veikla, kopijos.

▼M1

8.

7 punkte minimos apskaitos ir audito sekos dokumentai laikomi registruotos kredito reitingų agentūros patalpose ne mažiau kaip penkerius metus ir pateikiami EVPRI, jai to paprašius.

▼B

Kai kredito reitingų agentūros registracija panaikinama, dokumentai laikomi papildomai ne mažiau kaip trejus metus.

9.

Dokumentai, kuriuose išdėstomos atitinkamos kredito reitingų agentūros ir reitinguojamo subjekto arba susijusių trečiųjų šalių teisės ir pareigos pagal susitarimą teikti kredito reitingavimo paslaugas, laikomi bent jau tol, kol trunka santykiai su šiuo reitinguojamu subjektu arba susijusiomis trečiosiomis šalimis.

C skirsnis

Taisyklės, taikytinos reitingų analitikams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems kredito reitingavimo veikloje

1.

Reitingų analitikai ir kredito reitingų agentūros darbuotojai ir kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis naudojasi arba kurių paslaugas kontroliuoja kredito reitingų agentūra ir kurie tiesiogiai dalyvauja kredito reitingavimo veikloje, bei glaudžiai su jais susiję asmenys, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/72/EB ( 17 ) 1 straipsnio 2 dalyje, negali pirkti ar parduoti finansinių priemonių, kurias išleido, už kurias garantuoja ar kitaip remia bet kuris iš reitinguojamų subjektų, kurie įeina į tų asmenų pirminės atsakomybės už analizę sritį, išskyrus investicijas į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas, įskaitant valdomas lėšas, kaip antai pensijų fondus ir gyvybės draudimą, arba dalyvauti su tokiomis priemonėmis susijusiuose sandoriuose.

2.

▼M3

1 punkte nurodyti asmenys negali dalyvauti ar kitaip daryti įtakos nustatant bet kurio reitinguojamo subjekto kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, jei tas asmuo:

▼B

a) turi reitinguojamo subjekto finansinių priemonių, išskyrus investicijas į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas;

b) turi bet kurio subjekto, susijusio su reitinguojamu subjektu, finansinių priemonių, kurių nuosavybė gali sukelti interesų konfliktą arba gali būti suvokiama, kaip sukelianti tokį konfliktą, išskyrus investicijas į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas;

c) neseniai buvo susijęs darbo, profesiniais arba kitokiais santykiais su reitinguojamu subjektu, kurie gali sukelti interesų konfliktą arba gali būti suvokiami, kaip sukeliantys tokį konfliktą.

3.

Kredito reitingų agentūros užtikrina, kad 1 punkte nurodyti asmenys:

a) imtųsi visų pagrįstų priemonių, kad apsaugotų kredito reitingų agentūrai priklausantį turtą ir dokumentus nuo sukčiavimo, vagystės ar piktnaudžiavimo, atsižvelgdami į jų veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą ir į jų vykdomos kredito reitingavimo veiklos pobūdį ir įvairovę;

▼M3

b) neteiktų jokios informacijos apie kredito reitingų agentūros kredito reitingus, galimus kredito reitingus ateityje arba reitingų perspektyvas, išskyrus reitinguojamam subjektui ar susijusiai trečiajai šaliai;

▼B

c) nesidalintų kredito reitingų agentūrai patikėta konfidencialia informacija su jokio subjekto, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusio su ja kontrolės ryšiais, reitingų analitikais ir darbuotojais, taip pat kitais fiziniais asmenimis, kurių paslaugomis naudojasi arba kurių paslaugas kontroliuoja subjektas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su agentūra kontrolės ryšiais, ►C1  ir kurie tiesiogiai nedalyvauja kredito reitingavimo veikloje; ir ◄

d) nesinaudotų ir nesidalintų konfidencialia informacija prekybos finansinėmis priemonėmis tikslu ar bet kuriuo kitu tikslu, išskyrus kredito reitingavimo veiklos vykdymą.

4.

1 punkte nurodyti asmenys negali prašyti ar priimti pinigų, dovanų ar paslaugų iš nė vieno asmens, su kuriuo kredito reitingų agentūra yra susijusi profesiniais ryšiais.

5.

Jeigu 1 punkte nurodytas asmuo mano, kad bet kuris kitas toks asmuo dalyvavo veikloje, kurią jis laiko neteisėta, jis nedelsdamas perduoda šią informaciją atitikties užtikrinimo pareigūnui, o informaciją pranešusiam asmeniui neturi kilti jokių neigiamų padarinių.

6.

Reitingų analitikui išėjus iš darbo ir perėjus dirbti į reitinguojamą subjektą, kurio kredito reitingavimo procese analitikas anksčiau dalyvavo, arba į finansų įmonę, su kuria reitingų analitikas buvo susijęs profesiniais ryšiais vykdydamas savo pareigas kredito reitingų agentūroje, kredito reitingų agentūra peržiūri atitinkamus šio analitiko darbus per paskutinius dvejus metus iki jo išėjimo.

▼M3

7.

1 punkte nurodytas asmuo negali užimti pagrindinių vadovaujamų pareigų reitinguojamame subjekte arba susijusioje trečiojoje šalyje šešis mėnesius nuo kredito reitingo arba reitingo perspektyvos suteikimo dienos.

8.

Taikant 7 straipsnio 4 dalį:

a) kredito reitingų agentūros užtikrina, kad pagrindiniai reitingų analitikai dalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuo pačiu reitinguojamu subjektu arba susijusia trečiąja šalimi, ne ilgiau kaip ketverius metus;

b) kredito reitingų agentūros, nepaskirtos emitento arba susijusios trečiosios šalies, ir visos kredito reitingų agentūros, suteikiančios valstybės reitingus, užtikrina, kad:

i) reitingų analitikai dalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuo pačiu reitinguojamu subjektu arba susijusia trečiąja šalimi, ne ilgiau kaip penkerius metus;

ii) kredito reitingus tvirtinantys asmenys dalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuo pačiu reitinguojamu subjektu arba susijusia trečiąja šalimi, ne ilgiau kaip septynerius metus.

Pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodyti asmenys negali dalyvauti nurodytoje kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su reitinguojamu subjektu arba susijusia trečiąja šalimi, dvejus metus pasibaigus tuose punktuose nustatytiems laikotarpiams.

▼B

D skirsnis

▼M3

Kredito reitingų ir reitingų perspektyvų teikimo taisyklės

▼B

I.   Bendrosios pareigos

▼M3

1.

Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad kredito reitinge ir reitingo perspektyvoje būtų aiškiai ir akivaizdžiai nurodytas pagrindinio reitingų analitiko, vykdančio atitinkamą kredito reitingavimo veiklą, vardas, pavardė ir pareigos bei asmens, kuris buvo visų pirma atsakingas už kredito reitingo arba reitingo perspektyvos patvirtinimą, vardas, pavardė ir pareigos.

▼B

2.

Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad bent:

▼M3

a) būtų nurodyti visi rengiant kredito reitingą arba reitingo perspektyvą naudoti turinio prasme svarbūs šaltiniai, įskaitant reitinguojamą subjektą arba atitinkamais atvejais susijusią trečiąją šalį, kartu nurodant, ar kredito reitingas arba reitingo perspektyva atskleisti tam reitinguojamam subjektui ar susijusiai trečiajai šaliai ir ar po šio atskleidimo jie buvo pakeisti prieš juos paskelbiant;

▼B

b) būtų aiškiai įvardinti pagrindiniai metodai ar metodų variantas, naudoti nustatant reitingą, pateikiant nuorodą į jų išsamų aprašymą; kai kredito reitingas pagrįstas daugiau nei vienu metodu, arba kai dėl nuorodos tik į pagrindinį metodą investuotojai gali nepastebėti kitų svarbių kredito reitingavimo aspektų, įskaitant visus reikšmingus pakeitimus ir nukrypimus, kredito reitingų agentūra paaiškina šį faktą kredito reitinge ir nurodo, kaip suteikiant kredito reitingą atsižvelgiama į skirtingus metodus ar šiuos kitus aspektus;

c) būtų paaiškinta kiekvienos reitingų kategorijos reikšmė, įsipareigojimų nevykdymo ir išieškojimo apibrėžtis ir bet koks tinkamas įspėjimas apie riziką, įskaitant svarbių pagrindinių reitingavimo prielaidų, kaip antai matematinės arba koreliacinės prielaidos, jautrumo analizę, pateikiamas kartu su nepalankiausiais ir palankiausiais kredito reitingų atvejais;

▼M3

d) būtų aiškiai ir akivaizdžiai nurodyta data, kurią kredito reitingas, įskaitant bet kokią reitingo perspektyvą, pirmą kartą buvo paskelbtas ir kada paskutinį kartą buvo atnaujintas;

e) suteikiama informacija apie tai, ar kredito reitingas susijęs su naujai priimtomis finansinėmis priemonėmis ir ar kredito reitingų agentūra finansines priemones reitinguoja pirmą kartą, ir

f) reitingo perspektyvos atveju būtų pateikiamas laikotarpis, kuriuo tikimasi kredito reitingo pokyčio.

Kredito reitingų agentūros, skelbdamos kredito reitingus ar reitingo perspektyvą, pateikia taip pat ir informaciją apie ankstesnius įsipareigojimų nevykdymo lygius, paskelbtus EVPRI pagal 11 straipsnio 2 dalį, kartu su šių įsipareigojimų nevykdymo lygių paaiškinimu.

▼M3

2a.

Kredito reitingų agentūra, atskleisdama reitingavimo metodus, modelius ir pagrindines reitingavimo prielaidas, kartu pateikia gaires, kuriose paaiškinamos prielaidos, parametrai, ribos ir neaiškumai, susiję su modeliais ir reitingavimo metodais, naudojamais kredito reitingams nustatyti, įskaitant nepalankiausių sąlygų atvejus, pagal kuriuos kredito reitingų agentūra nustato kredito reitingus, kredito reitingų informaciją apie pinigų srautų analizę, kurią ji atliko arba kuria vadovaujasi, ir, jei taikoma, tikėtiną kredito reitingo pokytį. Tokios gairės yra aiškios ir lengvai suprantamos.

▼M3

3.

Kredito reitingų agentūra informuoja reitinguojamą subjektą reitinguojamo subjekto darbo valandomis ir bent prieš visą darbo dieną iki kredito reitingo arba reitingo perspektyvos paskelbimo. Ta informacija apima pagrindines priežastis, kuriomis pagrįstas kredito reitingas arba reitingo perspektyva, siekiant reitinguojamam subjektui suteikti galimybę atkreipti kredito reitingų agentūros dėmesį į bet kokias faktines klaidas.

4.

Atskleisdama kredito reitingus arba reitingų perspektyvas, kredito reitingų agentūra aiškiai ir akivaizdžiai nurodo visus kredito reitingo arba reitingo perspektyvos požymius ir ribas. Atskleisdama bet kokį kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, visų pirma kredito reitingų agentūra aiškiai nurodo, ar, jos nuomone, turimos informacijos apie reitinguojamą subjektą kokybė yra pakankama ir kokiu mastu ji patikrino reitinguojamo subjekto arba susijusios trečiosios šalies jai pateiktą informaciją. Jei kredito reitingas arba reitingo perspektyva suteikiami subjektui arba finansinei priemonei, apie kuriuos turima nedaug ankstesnių duomenų, kredito reitingų agentūra matomoje vietoje aiškiai nurodo tokias ribas.

▼B

Tuo atveju, kai trūksta patikimų duomenų arba naujo tipo finansinės priemonės struktūra yra sudėtinga, arba turimos informacijos kokybė yra nepakankama ar sukelia rimtų klausimų dėl to, ar kredito reitingų agentūra gali suteikti patikimą kredito reitingą, kredito reitingų agentūra susilaiko nuo kredito reitingo suteikimo arba panaikina jau suteiktą reitingą.

5.

▼M3

Skelbdama kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, kredito reitingų agentūra savo pranešimuose spaudai arba ataskaitose paaiškina esminius kredito reitingą arba reitingo perspektyvą grindžiančius veiksnius.

▼B

Jeigu 1, 2 ir 4 punktuose nurodyta informacija būtų neproporcinga palyginti su platinamos ataskaitos apimtimi, pakanka pačioje ataskaitoje pateikti aiškią ir akivaizdžią nuorodą, kur galima tiesiogiai ir lengvai rasti šią informaciją, įskaitant tiesioginę internetinę nuorodą į informaciją atitinkamoje kredito reitingų agentūros interneto svetainėje.

▼M3

6.

Savo interneto svetainėje kredito reitingų agentūra nuolat skelbia informaciją apie visus subjektus arba skolos priemones, pateiktus jų pirminei peržiūrai arba preliminariam reitingui, ir praneša EVPRI. Ši informacija atskleidžiama neatsižvelgiant į tai, ar emitentai sudaro sutartį su kredito reitingų agentūra dėl galutinio reitingo, ar nesudaro.

▼B

II.   Papildomos pareigos, susijusios su ►M5  pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ◄ kredito reitingais

1.

Kai kredito reitingų agentūra suteikia reitingą ►M5  pakeitimo vertybiniais popieriais priemonei ◄ , kredito reitinge ji pateikia visą informaciją apie nuostolių ir pinigų srautų analizę, kurią ji atliko arba kuria ji vadovaujasi, ir nurodo tikėtiną kredito reitingo pokytį.

2.

Kredito reitingų agentūra nurodo, kokio lygio vertinimą ji atliko pagrindinių finansinių priemonių ar kitų ►M5  pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ◄ pagrindinio turto lygiu atliktų išsamių patikrinimų atžvilgiu. Kredito reitingų agentūra atskleidžia, ar ji pati atliko tokių išsamių patikrinimų įvertinimą, ar pasitikėjo trečiosios šalies vertinimu, nurodydama, kokią įtaką kredito reitingui daro tokio vertinimo rezultatai.

▼M3 —————

▼M3

III.   Papildomos pareigos, susijusios su valstybės reitingais

1. Kai kredito reitingų agentūra suteikia valstybės reitingą arba susijusią reitingo perspektyvą, prie kredito reitingo arba reitingo perspektyvos ji prideda išsamią tyrimo ataskaitą, kurioje paaiškina visas prielaidas, parametrus, ribas ir neaiškumus ir pateikia bet kokią kitą informaciją, į kurią atsižvelgė nustatydama tą valstybės reitingą arba reitingo perspektyvą. Ta ataskaita yra viešai prieinama, aiški ir lengvai suprantama.

2. Į viešai prieinamą tyrimo ataskaitą, pridedamą keičiant ankstesnį valstybės reitingą arba susijusią reitingo perspektyvą, įtraukiama bent ši informacija:

a) išsamus kiekybinės prielaidos, kuria pagrindžiamos reitingo keitimo priežastys ir jų santykinis svoris, pakeitimų vertinimas. Į išsamų vertinimą turėtų būti įtraukiamas šis aprašas: pajamos vienam gyventojui, BVP augimas, infliacija, fiskalinis balansas, išorės balansas, išorės skola, ekonominės raidos rodiklis, įsipareigojimų neįvykdymo rodiklis ir bet koks kitas taikytinas veiksnys, į kurį atsižvelgta. Šie duomenys turėtų būti papildomi santykiniu kiekvieno veiksnio svoriu;

b) išsamus kokybinės prielaidos, kuria pagrindžiamos reitingo keitimo priežastys ir jų santykinis svoris, pakeitimų vertinimas;

c) išsamus su reitingo keitimu susijusios rizikos, ribų ir neaiškumų aprašas ir

d) reitingų komiteto posėdžio, kuriame nuspręsta keisti reitingą, protokolo santrauka.

3. Nedarant poveikio I priedo D skirsnio I dalies 3 punktui, kai kredito reitingų agentūra suteikia valstybės reitingus arba susijusias reitingų perspektyvas, ji pagal 8a straipsnį juos paskelbia pasibaigus reguliuojamų rinkų darbo dienai ir likus bent valandai iki jų atidarymo.

4. Nedarant poveikio I priedo D skirsnio I dalies 5 punktui, pagal kurį kredito reitingų agentūra, skelbdama kredito reitingą, savo pranešimuose spaudai arba ataskaitose turi paaiškinti esminius kredito reitingą grindžiančius veiksnius, ir nors nacionalinė politika gali būti veiksnys, kuriuo grindžiami valstybės reitingai, į valstybės reitingus arba reitingų perspektyvas neturi būti įtrauktos politikos rekomendacijos, nurodymai ar gairės reitinguojamiems subjektams, įskaitant valstybes ar valstybių regionines ar vietos institucijas.

▼B

E skirsnis

Atskleidimas

I.   Bendras atskleidimas

Kredito reitingų agentūra paprastai atskleidžia tai, kad ji įregistruota pagal šio reglamento nuostatas, bei šią informaciją:

1.

visi esami ir galimi interesų konfliktai, minimi B skirsnio 1 punkte;

2.

jos pagalbinių paslaugų sąrašas;

▼M3

3.

kredito reitingų agentūros politika dėl kredito reitingų skelbimo ir kitos susijusios informacijos, įskaitant reitingų perspektyvas, teikimo;

▼B

4.

bendras jos atlyginimų politikos pobūdis;

5.

metodai, modelių aprašai ir pagrindinės reitingavimo prielaidos, kaip antai matematinės arba koreliacinės prielaidos, naudojamos jos kredito reitingavimo veikloje, bei esminiai jų pakeitimai;

6.

bet kokie esminiai sistemų, išteklių arba procedūrų pakeitimai; ir

7.

prireikus, savo elgesio kodeksą.

II.   Periodinis atskleidimas

Kredito reitingų agentūra periodiškai atskleidžia tokią informaciją:

1.

kas šešis mėnesius – duomenis apie savo reitingų kategorijų ankstesnius įsipareigojimų nevykdymo rodiklius, atskirdami pagrindines emitentų geografines sritis, ir apie tai, ar šių kategorijų įsipareigojimų nevykdymo rodikliai pasikeitė bėgant laikui;

▼M1

2.

kasmet – šią informaciją:

▼M3

a) mokesčių, kurie taikomi kiekvienam klientui už atskirus kredito reitingus ir bet kokią papildomą paslaugą, sąrašą;

aa) savo kainodaros politiką, įskaitant mokesčių struktūrą ir kainodaros kriterijus, taikomus įvairių klasių turto kredito reitingams;

▼M1

b) tų kredito reitingų agentūros klientų, kurių indėlis į kredito reitingų agentūros pajamų gavimo augimą per ankstesnius finansinius metus viršijo bendrą kredito reitingų agentūros pajamų augimą tais metais daugiau negu 1,5 karto, sąrašą. Kiekvienas toks klientas įtraukiamas į sąrašą tik tuo atveju, jei tais metais iš jo gautos pajamos sudarė daugiau negu 0,25 % visų kredito reitingų agentūros pajamų pasauliniu lygiu; ir

c) per metus suteiktų kredito reitingų sąrašas, kuriame nurodoma, kokia jų dalis buvo neužsakyti kredito reitingai.

▼B

Šio punkto tikslais „klientas“ reiškia subjektą, jos filialus ir asocijuotuosius subjektus, kuriuose subjektas turi daugiau negu 20 % akcijų, taip pat kitus subjektus, kurių atžvilgiu jis kliento vardu derėjosi dėl skolos priemonės emisijos struktūros, ir kai kredito reitingų agentūrai buvo tiesiogiai arba netiesiogiai sumokėtas mokestis už tos skolos priemonės emisijos kredito reitingą.

III.   Veiklos skaidrumo ataskaita

Kredito reitingų agentūra kasmet atskleidžia šią informaciją:

1.

išsamią informaciją apie kredito reitingų agentūros teisinę struktūrą ir nuosavybę, įskaitant informaciją apie akcijų paketus, kaip apibrėžta 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo ( 18 ) 9 ir 10 straipsniuose;

2.

jos kredito reitingavimo veiklos kokybę užtikrinančio vidaus kontrolės mechanizmo aprašymą;

▼M3

3.

jos darbuotojų paskirstymo naujų kredito reitingų teikimui, kredito reitingų peržiūroms, metodų ar modelių vertinimui ir priskyrimo vyresniajai vadovybei, taip pat darbuotojų paskirstymo reitingavimo veiklai, susijusiai su įvairiomis turto klasėmis (įmonės, struktūrizuotų finansinių priemonių arba valstybės), statistiką;

▼B

4.

jos duomenų saugojimo politikos aprašymą;

5.

metinės vidaus kontrolės tikrinant, ar jos atitikties užtikrinimo funkcija yra nepriklausoma, rezultatus;

6.

jos vadovų ir reitingavimo analitikų rotacijos politikos aprašymą;

▼M3

7.

finansinę informaciją apie kredito reitingų agentūros pajamas, įskaitant bendrą apyvartą, suskirstytas į mokesčius už kredito reitingavimą ir papildomas paslaugas, išsamiai aprašant kiekvieną iš jų, taip pat įskaitant pajamas, gautas iš kredito reitingavimo paslaugų klientams suteiktų papildomų paslaugų, ir mokesčių paskirstymą pagal įvairių turto klasių kredito reitingus. Informacija apie bendrą apyvartą taip pat turi apimti tos apyvartos geografinį paskirstymą į pajamas, gautas Sąjungoje, ir pajamas, gautas pasaulio mastu;

▼B

8.

valdymo ataskaitą, kaip apibrėžta 1978 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvos 78/660/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių ( 19 ) 46a straipsnio 1 dalyje. Tos ataskaitos tikslais kredito reitingų agentūra pateikia tos direktyvos 46a straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą informaciją, neatsižvelgdama į tai, ar jai taikoma 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų ( 20 ).
II PRIEDAS

REGISTRACIJOS PARAIŠKOJE PATEIKIAMA INFORMACIJA

1.

Visas kredito reitingų agentūros pavadinimas, registruotos buveinės ►M3  Sąjungoje ◄ adresas.

2.

Asmens kontaktams ir atitikties užtikrinimo pareigūno pavardė ir kontaktiniai duomenys.

3.

Teisinis statusas.

4.

Kredito reitingų klasė, dėl kurios kredito reitingų agentūra teikia registracijos paraišką.

5.

Nuosavybės struktūra.

6.

Organizacinė struktūra ir įmonės valdymas.

7.

Finansiniai ištekliai, skirti kredito reitingavimo veiklai vykdyti.

8.

Kredito reitingų agentūros darbuotojai ir jų patirtis.

9.

Informacija apie kredito reitingų agentūros patronuojamąsias įmones.

10.

Kredito reitingams teikti ir peržiūrėti naudojamų procedūrų ir metodų aprašymas.

11.

Interesų konfliktams nustatyti, valdyti ir atskleisti skirta politika ir procedūros.

12.

Informacija apie reitingų analitikus.

13.

Atlyginimų ir veiklos vertinimo politika.

14.

Kitos nei kredito reitingavimo veikla paslaugos, kurias ketina teikti kredito reitingų agentūra.

15.

Veiksmų programa, įskaitant informaciją apie tai, kur tikimasi tęsti pagrindinę profesinę veiklą, kur ketinama steigti filialus ir kokios rūšies veikla numatoma.

16.

Dokumentai ir išsami informacija, susiję su numanomu patvirtinimo naudojimu.

17.

Dokumentai ir išsami informacija, susiję su numanomais užsakomųjų paslaugų susitarimais, įskaitant informaciją apie subjektus, kurie imasi vykdyti užsakytas atlikti funkcijas.

▼M1
III PRIEDAS

24 straipsnio 1 dalyje ir 36a straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų sąrašas

I.    Pažeidimai, susiję su interesų konfliktais, organizaciniais ar veiklos reikalavimais

1. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 4 straipsnio 3 dalį, patvirtindama trečiojoje valstybėje suteiktą kredito reitingą nesilaikydama toje dalyje nustatytų sąlygų, išskyrus atvejus, kai tas pažeidimas įvykdomas dėl priežasties, kurios kredito reitingų agentūra negali žinoti ar kontroliuoti.

2. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 4 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą, panaudodama trečiojoje valstybėje suteikto kredito reitingo patvirtinimą, siekdama išvengti šio reglamento reikalavimų vykdymo.

3. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 1 punktu, nesudarydama administracinės arba priežiūros tarybos.

4. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 2 punkto pirma pastraipa, neužtikrindama, kad jos komerciniai interesai nepakenktų kredito reitingavimo veiklos nepriklausomumui ar tikslumui.

5. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 2 dalies antra pastraipa, paskirdama vyresniąją vadovybę, kuri neturi geros reputacijos ar neturi pakankamai įgūdžių arba patirties ar negali užtikrinti patikimo ir protingo vadovavimo kredito reitingų agentūrai.

6. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 2 punkto trečia pastraipa, nepaskirdama reikiamo nepriklausomų administracinės arba priežiūros tarybos narių skaičiaus.

7. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 2 punkto ketvirta pastraipa, nustatydama su kredito reitingų agentūros veiklos rezultatais susietą nepriklausomų jos administracinės arba priežiūros tarybos narių atlyginimo sistemą ar kuri nėra taip nustatyta, jog užtikrintų jų nepriklausomumą, arba nustatydama ilgesnę kaip penkerių metų nepriklausomų jos administracinės arba priežiūros tarybos narių kadenciją ar atnaujinamą kadenciją; arba atleisdama nepriklausomą administracinės arba priežiūros tarybos narį kitu nei netinkamo elgesio ar profesinio nekompetentingumo atveju.

8. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 2 punkto penkta pastraipa, paskirdama administracinės arba priežiūros tarybos narius, kurie neturi pakankamų žinių finansinių paslaugų srityje; arba kai kredito reitingų agentūra pateikia ►M5  pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ◄ kreditų vertinimo reitingus, nepaskirdama bent vieno nepriklausomo nario ir vieno kito vyresniojo lygio valdybos nario, kuris turi išsamių žinių ir patirties ►M5  pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ◄ rinkoje

9. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 2 punkto šešta pastraipa, neužtikrindama, kad nepriklausomi administracinės arba priežiūros tarybos nariai atliktų užduotis atlikti to punkto šeštoje pastraipoje nurodytų bet kurių klausimų stebėseną.

10. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 2 punkto septinta pastraipa, neužtikrindama, kad nepriklausomi administracinės arba priežiūros tarybos nariai savo nuomones klausimais, nurodytais to punkto šeštoje pastraipoje, pateiktų tarybai periodiškai ar pateiktų tas nuomones EVPRI, jai to paprašius.

11. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 3 punktu, nenustatydama tinkamos politikos ar procedūrų, užtikrinančių, kad būtų vykdomos jos pareigos pagal šį reglamentą.

12. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 4 punktu, neturėdama patikimų administracinių ar apskaitos procedūrų, vidaus kontrolės priemonių, efektyvių rizikos vertinimo procedūrų arba efektyvių informacinių sistemų kontrolės ar apsaugos priemonių; ar neįgyvendindama ar neišlaikydama sprendimų priėmimo procedūrų ar organizacinių struktūrų, kaip reikalaujama pagal tą punktą.

13. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 5 punktu, neįsteigdama ar nepalaikydama nuolatinio ir veiksmingo atitikties užtikrinimo funkcijos padalinio (atitikties užtikrinimo funkcija), kuris veiktų savarankiškai.

14. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, siejant ją su I priedo A skirsnio 6 punkto pirma pastraipa, neužtikrindama, kad būtų įvykdytos to punkto pirmoje pastraipoje nustatytos sąlygos, leidžiančios tinkamai ir nepriklausomai vykdyti atitikties užtikrinimo funkciją.

15. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 7 punktu, nesudarydama tinkamų ir veiksmingų organizacinių ar administracinių susitarimų, skirtų visiems I priedo B skirsnio 1 punkte nurodytiems interesų konfliktams išvengti, nustatyti, šalinti arba juos valdyti ir atskleisti, arba nesiimdama priemonių, kad būtų registruojamos visos svarbios grėsmės, kylančios kredito reitingavimo veiklos nepriklausomumui, įskaitant grėsmes I priedo C skirsnyje nurodytų taisyklių, taikytinų reitingų analitikams, taikymui, ir apsaugos priemones, taikomas šioms grėsmėms sumažinti.

16. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 8 punktu, nenaudodama atitinkamų sistemų, išteklių ar procedūrų, skirtų jos kredito reitingavimo veiklos tęstinumui ir teisėtumui užtikrinti.

17. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 9 punktu, nenustatydama peržiūros funkcijos:

a) skirtos jos metodams, pavyzdžiams ir pagrindinėms reitingavimo prielaidoms arba jų svarbiems pokyčiams arba pakeitimams arba tų metodų, pavyzdžių ir pagrindinių reitingavimo prielaidų, kai jie yra naudojami arba juos ketinama naudoti naujų finansinių priemonių vertinimui, tinkamumui periodiškai peržiūrėti;

b) nepriklausomos nuo verslo padalinių, kurie atsakingi už kredito reitingavimo veiklą; arba

c) kuria būtų teikiamos ataskaitos administracinei ar priežiūros tarybai.

18. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo A skirsnio 10 punktu, nestebėdama ar nevertindama savo sistemų, vidaus kontrolės priemonių ir pagal šį reglamentą sudarytų susitarimų tinkamumo ir veiksmingumo ar nesiimdama atitinkamų priemonių šiems trūkumams šalinti.

▼M3

19. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 1 punktu, nenustatydama, nešalindama arba nevaldydama ir aiškiai ar akivaizdžiai neatskleisdama esamų arba galimų interesų konfliktų, kurie gali turėti įtakos jos reitingų analitikų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, kurių paslaugomis naudojasi arba kurių paslaugas kontroliuoja kredito reitingų agentūra ir kurie tiesiogiai dalyvauja kredito reitingų veikloje, ar asmenų, tvirtinančių kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, analizei ar vertinimams.

20. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 3 punkto pirma pastraipa, suteikdama kredito reitingą arba reitingo perspektyvą bet kuriomis aplinkybėmis, nustatytomis to punkto pirmoje pastraipoje, arba, jeigu jau yra kredito reitingas arba reitingo perspektyva, nedelsiant nepaskelbdama, kad kredito reitingo arba reitingo perspektyvos suteikimui galėjo būti daroma įtaka tomis aplinkybėmis.

20a. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 3a punktu, neatskleisdama, kad esamam kredito reitingui arba reitingo perspektyvai galėjo būti daroma įtaka bet kuria iš to punkto a ir b papunkčiuose nustatyta aplinkybe.

21. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 3 punkto antra pastraipa, nedelsiant neįvertindama, ar yra priežasčių suteikti naują arba panaikinti jau esamą kredito reitingą arba reitingo perspektyvą.

22. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 4 punkto pirma pastraipa, reitinguodama subjektus, kai pati kredito reitingo agentūra ar bet kuris asmuo, tiesiogiai arba netiesiogiai turintis bent 5 % kredito reitingų agentūros kapitalo ar balsavimo teisių arba turintis galimybę kitaip daryti reikšmingą įtaką kredito reitingų agentūros verslo veiklai, teikia tam reitinguojamam subjektui arba susijusiai trečiajai šaliai konsultacines ar patariamąsias paslaugas, susijusias su to reitinguojamo subjekto arba susijusios trečiosios šalies organizacine arba teisine struktūra, turtu, įsipareigojimais arba veikla.

▼M3

22a. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6a straipsnio 1 dalį, kai vienas iš jos akcininkų ar narių, turinčių bent 5 % tos kredito reitingų agentūros ar įmonės, turinčios įgaliojimus vykdyti kontrolę ar turinčios lemiamą įtaką tai kredito reitingų agentūrai, kapitalo ar balsavimo teisių, pažeidžia vieną iš tos dalies a–e punktuose nustatytų draudimų, išskyrus a punkte nustatytą draudimą, taikomą investicijoms į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas, įskaitant valdomus fondus, kaip antai pensijų fondus ar gyvybės draudimą, jeigu dėl investicijų į tokias schemas kredito reitingų agentūros akcininkas ar narys neįgyja galimybės daryti reikšmingą įtaką tų schemų verslo veiklai.

▼M1

23. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 4 punkto trečios pastraipos pirma dalimi, neužtikrindama, kad teikiant pagalbines paslaugas nekiltų interesų konfliktas su kredito reitingavimo veikla.

24. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 5 punktu, neužtikrindama, kad reitingų analitikai arba reitingus tvirtinantys asmenys neteiktų pasiūlymų ar rekomendacijų, susijusių su ►M5  pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ◄ , kurioms kredito reitingų agentūra turi suteikti kredito reitingą, kūrimu.

25. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 6 punktu, nesukurdama savo ataskaitų teikimo ar komunikacijos kanalų, kad užtikrintų B skirsnio 1 punkte nurodytų asmenų nepriklausomumą nuo kitos kredito reitingų agentūros veiklos, vykdomos komerciniu pagrindu.

26. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 8 punkto antra pastraipa, nelaikydama dokumentų ne mažiau kaip trejus metus, kai jos registracija buvo panaikinta.

▼M3

26a. Kredito reitingų agentūra, kuri sudaro sutartį dėl pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais kredito reitingų suteikimo, pažeidžia 6b straipsnio 1 dalį, suteikdama kredito reitingus dėl naujų pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais, kurių pagrindas – to paties iniciatoriaus turtas, ilgesniam nei ketverių metų laikotarpiui.

26b. Kredito reitingų agentūra, kuri sudarė sutartį dėl pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais kredito reitingų suteikimo, pažeidžia 6b straipsnio 3 dalį, sudarydama naują sutartį dėl pakartotinių pakeitimų vertybiniais popieriais, kurių pagrindas – to paties iniciatoriaus turtas, kredito reitingų suteikimo laikotarpiui, prilygstančiam 6b straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytai pasibaigusios sutarties trukmei, bet neviršijančiam ketverių metų.

▼M1

27. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 1 dalį, neužtikrindama, kad reitingų analitikai, jos darbuotojai ar visi kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis ji naudojasi arba kurių paslaugas ji kontroliuoja, ir kurie tiesiogiai dalyvauja kredito reitingavimo veikloje, turėtų tinkamų žinių ir patirties vykdyti pavestas pareigas.

28. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 2 dalį, neužtikrindama, kad 7 straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo nepradėtų derybų dėl mokesčio ar atlygio su bet kokiu reitinguojamu subjektu, susijusia trečiąja šalimi ar bet kokiu asmeniu, tiesiogiai ar netiesiogiai kontrolės ryšiais susijusiu su reitinguojamu subjektu, arba jose nedalyvautų.

29. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 3 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 3 punkto a papunkčiu, neužtikrindama, kad to skirsnio 1 punkte nurodytas asmuo imtųsi visų pagrįstų priemonių, kad apsaugotų kredito reitingų agentūrai priklausantį turtą ar dokumentus nuo sukčiavimo, vagystės ar piktnaudžiavimo, atsižvelgdamas į jų veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą ir į jų vykdomos kredito reitingavimo veiklos pobūdį ir įvairovę.

30. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 3 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 5 punktu, sukeldama neigiamų padarinių to skirsnio 1 punkte nurodytam asmeniui, kai tas asmuo praneša informaciją atitikties užtikrinimo pareigūnui apie tai, kad kitas asmuo, nurodytas to skirsnio 1 punkte, dalyvavo veikloje, kurią jis laiko neteisėta.

31. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 3 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 6 punktu, neperžiūrėdama atitinkamų reitingų analitiko darbų per paskutinius dvejus metus iki jo išėjimo iš darbo, reitingų analitikui išėjus iš darbo ir perėjus dirbti į reitinguojamą subjektą, kurio kredito reitingavimo procese analitikas anksčiau dalyvavo, arba į finansų įmonę, su kuria reitingų analitikas turėjo ryšių vykdydamas savo pareigas kredito reitingų agentūroje.

32. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 3 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 1 punktu, neužtikrindama, kad tame punkte nurodytas asmuo nepirktų, neparduotų bet kurių tame punkte nurodytų finansinių priemonių arba nedalyvautų su tokiomis priemonėmis susijusiuose sandoriuose.

▼M3

33. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 3 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 2 punktu, neužtikrindama, kad to skirsnio 1 punkte nurodytas asmuo nedalyvautų ir kitaip nedarytų įtakos nustatant kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, kaip nustatyta to skirsnio 2 punkte.

▼M1

34. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 3 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 3 punkto b, c ir d papunkčiais, neužtikrindama, kad to skirsnio 1 punkte nurodytas asmuo neatskleistų ar nenaudotų informacijos arba tokia informacija nesidalintų, kaip nurodyta tuose punktuose.

35. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 3 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 4 punktu, neužtikrindama, kad to skirsnio 1 punkte nurodytas asmuo neprašytų arba nepriimtų pinigų, dovanų ar paslaugų iš bet kurio asmens, su kuriuo kredito reitingų agentūra yra susijusi komerciniais ryšiais.

▼M3

36. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 3 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 7 punktu, neužtikrindama, kad to skirsnio 1 punkte nurodytas asmuo neužimtų pagrindinių vadovaujamų pareigų reitinguojamame subjekte arba susijusioje trečiojoje šalyje šešis mėnesius nuo kredito reitingo arba reitingo perspektyvos suteikimo dienos.

▼M1

37. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 4 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 8 punkto a papunkčio pirma pastraipa, neužtikrindama, kad pagrindinis reitingų analitikas dalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuo pačiu reitinguojamu subjektu arba susijusiomis trečiosiomis šalimis, ne ilgiau kaip ketverius metus.

▼M3

38. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 4 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 8 punkto pirmos pastraipos b punkto i papunkčiu, neužtikrindama, kad, jai teikiant neužsakytus kredito reitingus arba valstybės reitingus, reitingų analitikas dalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuo pačiu reitinguojamu subjektu arba susijusia trečiąja šalimi, ne ilgiau kaip penkerius metus.

39. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 4 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 8 punkto pirmos pastraipos b punkto ii papunkčiu, neužtikrindama, kad, jai teikiant neužsakytus kredito reitingus arba valstybės reitingus, kredito reitingus tvirtinantis asmuo dalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuo pačiu reitinguojamu subjektu arba susijusia trečiąja šalimi, ne ilgiau kaip septynerius metus.

40. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 4 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 8 punkto antra pastraipa, neužtikrindama, kad to punkto pirmos pastraipos a ir b papunkčiuose nurodytas asmuo nedalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuose punktuose nurodytais reitinguojamu subjektu arba susijusia trečiąja šalimi, dvejus metus nuo tuose papunkčiuose nustatytų laikotarpių pabaigos.

▼M1

41. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 5 dalį, nustatydama nuo pajamų, kurias kredito reitingų agentūra gauna iš reitinguojamų subjektų ar susijusių trečiųjų šalių, dydžio priklausomą atlyginimą ar veiklos vertinimą.

▼M3

42. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 2 dalį, nepriimdama arba neįgyvendindama tinkamų priemonių, kad užtikrintų, jog jos suteikiami kredito reitingai ir reitingų perspektyvos būtų pagrįsti išsamia visos jai prieinamos informacijos, kuri laikoma reikšminga jos analizei pagal taikomus reitingavimo metodus, analize, taip pat neužtikrindama šių priemonių vykdymo.

▼M3

42a. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 2 dalį naudodama informaciją, kuriai netaikoma 8 straipsnio 2 dalis.

42b. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 2a dalį suteikdama kredito reitingų pakeitimus, kurie neatitinka jos paskelbtų reitingavimo metodų.

▼M1

43. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 3 dalį, netaikydama griežtų, sistemingų bei vientisų metodų, kurie tikrinami remiantis ankstesne patirtimi, įskaitant grįžtamąjį patikrinimą.

44. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą, atsisakydama kredito reitingą suteikti subjektui ar finansinei priemonei dėl to, kad kita kredito reitingų agentūra yra anksčiau suteikusi reitingą šio subjekto ar finansinės priemonės daliai.

45. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą, neregistruodama visų atvejų, kai suteikdama kredito reitingus ji nesilaikė esamų kitos kredito reitingų agentūros parengtų pagrindinio turto ar ►M5  pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ◄ reitingų ir nepagrįsdama tokio nevienodo vertinimo.

▼M3

46. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos pirmą sakinį, nestebėdama savo kredito reitingų, išskyrus valstybės reitingus, ar nuolat arba bent kartą per metus neperžiūrėdama savo kredito reitingų, išskyrus valstybės reitingus arba reitingavimo metodus.

▼M3

46a. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą, skaitomą kartu su 8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu, nestebėdama savo valstybės reitingų ar nuolat arba bent kartą per šešis mėnesius neperžiūrėdama savo valstybės reitingų.

▼M1

47. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 5 dalies antrą sakinį, nenustatydama vidaus tvarkos, skirtos stebėti, kokį poveikį makroekonominių arba finansų rinkų sąlygų pokyčiai daro kredito reitingams.

48. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 6 dalies b punktą, kai yra pasikeitę kredito reitingavimo veikloje naudojami metodai, modeliai ar pagrindinės reitingavimo prielaidos, neperžiūrėdama kredito reitingų pagal tą punktą arba tuo metu nestebėdama tų reitingų.

49. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 6 dalies c punktą, iš naujo nesuteikdama kredito reitingo, kuris buvo pagrįstas metodais, modeliais ar pagrindinėms reitingavimo prielaidomis, kurie buvo pakeisti ir šie pasikeitimai turi bendrą jungtinį poveikį tam kredito reitingui.

▼M3

49a. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 6 dalies c punktą, skaitomą kartu su 8 straipsnio 7 dalies c punktu, iš naujo nesuteikdama kredito reitingo, kai reitingavimo metodų arba jų taikymo klaidos turi įtakos tam kredito reitingui.

▼M1

50. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 9 straipsnį užsakydama atlikti svarbias veiklos funkcijas taip, kad dideliu mastu pakenkiama kredito reitingų agentūros vidaus kontrolės kokybei ir EVPRI gebėjimui prižiūrėti, kaip kredito reitingų agentūra vykdo pareigas pagal šį reglamentą.

51. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo D skirsnio I dalies 4 punkto antra pastraipa, suteikdama kredito reitingą arba nepanaikindama jau suteikto kredito reitingo tuo atveju, kai trūksta patikimų duomenų arba naujo tipo finansinės priemonės struktūra yra sudėtinga, arba turimos informacijos kokybė yra nepakankama ar kelia rimtų klausimų dėl to, ar kredito reitingų agentūra gali suteikti patikimą kredito reitingą.

52. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 6 dalį, naudodama EVPRI arba kitos kompetentingos institucijos pavadinimą taip, kad būtų nurodoma ar daroma užuomina apie tai, kad EVPRI arba kita kompetentinga institucija patvirtina kredito reitingų agentūros kredito reitingus ar kredito reitingavimo veiklą arba jiems pritaria.

53. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 13 straipsnį, imdama mokestį už pagal 8-12 straipsnius pateiktą informaciją.

54. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 14 straipsnio 1 dalį, nesikreipdama dėl registracijos pagal 2 straipsnio 1 dalį, jei ji yra Sąjungoje įsteigtas juridinis asmuo.

▼M3

55. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8a straipsnio 3 dalį, jei pagal I priedo D skirsnio III dalies 3 punkto reikalavimus, kiekvienų metų gruodžio mėn. pabaigoje savo interneto svetainėje nepaskelbia ar nepateikia EVPRI kitų 12 mėnesių tvarkaraščio, kuriame nurodomos ne daugiau kaip trys neužsakytų valstybės reitingų ir susijusių kredito reitingų perspektyvų paskelbimo datos, kurios būtinai yra penktadieniai, taip pat nurodomos užsakytų valstybės reitingų ir susijusių kredito reitingų perspektyvų paskelbimo datos.

56. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8a straipsnio 4 dalį, nesilaikydama paskelbto tvarkaraščio, kai to nereikia siekiant vykdyti savo pareigas pagal 8 straipsnio 2 dalį, 10 straipsnio 1 dalį arba 11 straipsnio 1 dalį, arba nepateikdama išsamaus nukrypimo nuo paskelbto tvarkaraščio priežasčių paaiškinimo.

57. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo D skirsnio III dalies 3 punktu, paskelbdama valstybių reitingą ar susijusią reitingo perspektyvą, susijusią su valstybės reitingais, reguliuojamų rinkų darbo valandomis arba likus mažiau kaip valandai iki jų atidarymo.

58. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo D skirsnio III dalies 4 punktu, pateikdama, kaip valstybės reitingų arba susijusios reitingo perspektyvos dalį, politikos rekomendacijas, nurodymus ar gaires reitinguojamiems subjektams, įskaitant valstybes ar valstybių regionines ar vietos valdžios institucijas.

59. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8a straipsnio 2 dalį, savo viešus skelbimus, kurie susiję su valstybės reitingų pakeitimais ir kurie nėra kredito reitingai, reitingų perspektyvos ar pridedami pranešimai spaudai, kaip nurodyta I priedo D skirsnio I dalies 5 punkte, pagrįsdama reitinguojamo subjekto sferoje esančia informacija, jei tokia informacija buvo atskleista be reitinguojamo subjekto sutikimo, nebent ją galima gauti naudojantis bendrai prieinamais šaltiniais arba jei nėra teisėtų priežasčių, dėl kurių reitinguojamas subjektas galėtų neduoti savo sutikimo atskleisti šią informaciją.

60. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8a straipsnio 1 dalį, neparengdama viešai prieinamų atskirų šalių ataskaitų, kai praneša apie tam tikros šalių grupės tikrinimą.

61. Kredito reitingų agentūra pažeidžia I priedo D skirsnio III dalies 1 punktą, suteikdama valstybės reitingą arba susijusią reitingo perspektyvą, kartu nepateikdama išsamios tyrimo ataskaitos, kurioje paaiškinamos visos prielaidos, parametrai, ribos ir neaiškumai, taip pat bet kokia kita informacija, į kurią atsižvelgta nustatant tą valstybės reitingą arba reitingo perspektyvą, arba neužtikrindama, kad ta ataskaita būtų viešai prieinama, aiški ir lengvai suprantama.

62. Kredito reitingų agentūra pažeidžia I priedo D skirsnio III dalies 2 punktą, neparengdama viešai prieinamos tyrimo ataskaitos, pridedamos keičiant ankstesnį valstybės reitingą arba susijusią reitingo perspektyvą, arba neįtraukdama į tą ataskaitą bent informacijos, nurodytos I priedo D skirsnio III dalies 2 punkto a–d papunkčiuose.

▼M1

II.    Pažeidimai, susiję su priežiūros veiklos kliūtimis

1. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 7 punktu, neužtikrindama, kad būtų vedama jos kredito reitingavimo veiklos apskaita arba audito seka, kaip reikalaujama pagal tas nuostatas.

2. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 8 punkto pirma pastraipa, nelaikydama to skirsnio 7 punkte nurodytų apskaitos ar audito sekos dokumentų bent penkerius metus arba jų nepateikdama EVPRI.

3. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 9 punktu, nelaikydama dokumentų, kuriuose išdėstomos atitinkamos kredito reitingų agentūros ir reitinguojamo subjekto arba susijusių trečiųjų šalių teisės ir pareigos pagal susitarimą teikti kredito reitingavimo paslaugas, tol, kol trunka santykiai su tuo reitinguojamu subjektu arba susijusia trečiąja šalimi.

▼M3

3a. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 14 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą, nepranešdama EVPRI apie numatomus esamų reitingavimo metodų, modelių arba pagrindinių reitingavimo prielaidų esminius pasikeitimus arba siūlomus naujus reitingavimo metodus, modelius arba pagrindines reitingavimo prielaidas, kai ji paskelbia reitingavimo metodus pagal 8 straipsnio 5a dalį savo interneto svetainėje.

3b. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 5a dalies pirmą pastraipą nepaskelbdama savo interneto svetainėje siūlomų naujų reitingavimo metodų ar siūlomų reitingavimo metodų esminių pakeitimų, kurie galėtų turėti įtakos kredito reitingams, kartu su pakeitimų priežasčių ir pasekmių paaiškinimu.

3c. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 7 dalies a punktą, nepranešdama EVPRI apie aptiktas savo reitingavimo metodų arba jų taikymo klaidas arba nepaaiškindama jų poveikio savo kredito reitingams, įskaitant poreikį peržiūrėti suteiktus kredito reitingus.

▼M1

4. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 11 straipsnio 2 dalį nesudarydama galimybės gauti reikalingą informaciją arba nepateikdama tos informacijos reikalaujama forma, kaip nurodyta toje dalyje.

▼M3

4a. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 11a straipsnio 1 dalį, nesuteikdama galimybės gauti reikalingą informaciją arba nepateikdama tos informacijos reikalaujama forma, kaip nurodyta toje dalyje.

▼M1

5. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 11 straipsnio 3 dalį, skaitomą kartu su I priedo E skirsnio II dalies 2 punktu, nepateikdama EVPRI savo pagalbinių paslaugų sąrašo.

6. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 14 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, neinformuodama arba ne laiku informuodama EVPRI apie visus reikšmingus pradinės registracijos sąlygų pasikeitimus.

▼M3

7. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 23b straipsnio 1 dalį, nepateikdama informacijos atsakant į sprendimą, kuriuo reikalaujama pateikti informaciją pagal 23b straipsnio 3 dalį, arba pateikdama neteisingą arba klaidinančią informaciją atsakant į paprastą informacijos prašymą arba sprendimą.

8. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 23c straipsnio 1 dalies c punktą, nepateikdama paaiškinimo arba pateikdama neteisingus arba klaidinančius paaiškinimus apie faktus ar dokumentus, susijusius su patikrinimo dalyku ir tikslu.

▼M1

III.    Pažeidimai, susiję su atskleidimo nuostatomis

1. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 2 punktu, viešai neatskleisdama reitinguojamų subjektų arba susijusių trečiųjų šalių, iš kurių ji gauna daugiau negu 5 % savo metinių pajamų, pavadinimų.

2. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 4 punkto trečios pastraipos antra dalimi, galutinėje reitingavimo ataskaitoje nepranešdama apie pagalbinę paslaugą, suteiktą reitinguojamam subjektui arba susijusiai trečiajai šaliai.

3. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 1 dalį, viešai neskelbdama metodų, pavyzdžių ir pagrindinių reitingavimo prielaidų, kuriais ji remiasi vykdydama kredito reitingavimo veiklą, kaip apibūdinta I priedo E skirsnio I dalies 5 punkte.

4. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 6 dalies a punktą, jei pasikeitus metodams, modeliams ar pagrindinėms reitingavimo prielaidoms nedelsdama nepraneša apie numatomą kredito reitingų, kuriems tai turės įtakos, mastą.

▼M3

4a. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 6 dalies aa punktą, kai ketina naudoti naujus reitingavimo metodus, neinformuodama EVPRI arba savo interneto svetainėje iškart nepaskelbdama konsultacijų rezultatų ir tų naujų reitingavimo metodų kartu su išsamiu jų paaiškinimu, taip pat jų taikymo pradžios datos.

4b. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 7 dalies a punktą, nepranešdama poveikį patyrusiems reitinguojamiems subjektams apie aptiktas savo reitingavimo metodų arba jų taikymo klaidas arba nepaaiškindama jų poveikio savo kredito reitingams, įskaitant poreikį peržiūrėti suteiktus kredito reitingus.

4c. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 7 dalies b punktą, savo interneto svetainėje neskelbdama apie aptiktas savo reitingavimo metodų arba jų taikymo klaidas, kai tokios klaidos turi poveikį kredito reitingų agentūros kredito reitingams.

▼M1

5. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 1 dalį, neatskleisdama sprendimų nutraukti kredito reitingavimą, įskaitant visas sprendimo priėmimo priežastis.

▼M3

6. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo D skirsnio I dalies 1 ar 2 punktu, 4 punkto pirma pastraipa arba 5 ar 6 punktu arba su I priedo D skirsnio II arba III dalimi, nepateikdama informacijos, kurios pagal tas nuostatas reikalaujama pateikiant kredito reitingą arba reitingo perspektyvą.

7. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo D skirsnio I dalies 3 punktu, neinformuodama reitinguojamo subjekto jo darbo valandomis ir bent prieš visą darbo dieną iki kredito reitingo arba reitingo perspektyvos paskelbimo.

▼M1

8. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 3 dalį, neužtikrindama, kad kredito reitingų kategorijos, kurios priskiriamos ►M5  pakeitimo vertybiniais popieriais priemonėms ◄ , aiškiai išsiskirtų naudojant papildomą simbolį, jas atskiriantį nuo reitingų kategorijų, naudojamų bet kokiems kitiems subjektams, finansinėms priemonėms ar finansinėms pareigoms vertinti.

9. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 4 dalį, neatskleisdama savo politikos ir procedūrų, susijusių su neužsakytais kredito reitingais.

10. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 5 dalį, nepateikdama pagal tą dalį reikalaujamos informacijos, suteikdama neužsakytą kredito reitingą arba nepažymėdama neužsakyto kredito reitingo kaip neužsakyto.

11. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 11 straipsnio 1 dalį, neatskleisdama visos informacijos arba nedelsdama neatnaujindama informacijos, susijusios su I priedo E skirsnio I dalies klausimais.
IV PRIEDAS

Koeficientų, susijusių su sunkinančiomis ir lengvinančiomis aplinkybėmis taikant 36a straipsnio 3 dalį, sąrašas

36a straipsnio 2 dalyje nurodytiems baziniams dydžiams sumuojant, remiantis kiekviena iš šių sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių, taikomi šie koeficientai:

I.    Korekciniai koeficientai, susiję su sunkinančiomis aplinkybėmis

1. Jei pažeidimas padarytas pakartotinai, už kiekvieną jo pakartojimą taikomas papildomas koeficientas yra 1,1.

2. Jei pažeidimas buvo vykdomas ilgiau nei šešis mėnesius, taikomas koeficientas yra 1,5.

3. Jei pažeidimas atskleidė sisteminius kredito reitingų agentūros veiklos organizavimo, ypač jos procedūrų, valdymo sistemų ar vidaus kontrolės, trūkumus, taikomas koeficientas yra 2,2.

4. Jei pažeidimas turi neigiamą poveikį atitinkamos kredito reitingų agentūros suteikiamų reitingų kokybei, taikomas koeficientas yra 1,5.

5. Jei pažeidimas padarytas tyčia, taikomas koeficientas yra 2.

6. Jei nustačius pažeidimą nesiimta veiksmų jam ištaisyti, taikomas koeficientas yra 1,7.

7. Jei kredito reitingų agentūros vyresnioji vadovybė nebendradarbiavo su EVPRI šiai atliekant tyrimus, taikomas koeficientas yra 1,5.

II.    Korekciniai koeficientai, susiję su lengvinančiomis aplinkybėmis:

1. Jei pažeidimas susijęs su III priedo II ir III skirsniuose išvardytais pažeidimais ir buvo vykdomas trumpiau nei 10 darbo dienų, taikomas koeficientas yra 0,9.

2. Jei kredito reitingų agentūros vyresnioji vadovybė gali įrodyti, kad ji ėmėsi visų būtinų veiksmų pažeidimui išvengti, taikomas koeficientas yra 0,7.

3. Jei kredito reitingų agentūra skubiai, veiksmingai ir visapusiškai informavo EVPRI apie pažeidimą, taikomas koeficientas yra 0,4.

4. Jei kredito reitingų agentūra savanoriškai ėmėsi priemonių, kad užtikrintų, jog ateityje nebebūtų galima padaryti panašaus pažeidimo, taikomas koeficientas yra 0,6.( 1 ) OL L 193, 1983 7 18, p. 1.

( 2 ) OL L 145, 2004 4 30, p. 1.

( 3 ) OL L 335, 2009 12 17, p. 1.

( 4 ) OL L 302, 2009 11 17, p. 32.

( 5 ) OL L 174, 2011 7 1, p. 1.

( 6 ) OL L 201, 2012 7 27, p. 1.

( 7 ) OL L 339, 2003 12 24, p. 73.

( 8 ) 2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos direktyva 2006/73/EB, kuria įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų ir veiklos sąlygų bei toje direktyvoje apibrėžti terminai (OL L 241, 2006 9 2, p. 26).

( 9 ) OL L 309, 2005 11 25, p. 15.

( 10 ) OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

( 11 ) OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

( 12 ) OL L 331, 2010 12 15, p. 48.

( 13 ) OL L 331, 2010 12 15, p. 1.

( 14 ) OL 17, 1958 10 6, p. 385.

( 15 ) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

( 16 ) OL L 191, 2001 7 13, p. 45.

( 17 ) 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos direktyva 2004/72/EB, įgyvendinanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/6/EB nuostatas dėl priimtos rinkos praktikos, viešai neatskleistos informacijos, susijusios su biržos prekių išvestinėmis priemonėmis, organizacijai priklausančių asmenų sąrašo sudarymo, pranešimų apie vadovų sandorius ir apie įtartinus sandorius (OL L 162, 2004 4 30, p. 70).

( 18 ) OL L 390, 2004 12 31, p. 38.

( 19 ) OL L 222, 1978 8 14, p. 11.

( 20 ) OL L 142, 2004 4 30, p. 12.

Top