EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0810-20200202

Consolidated text: 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/2020-02-02

Į šį konsoliduotą tekstą gali būti neįtraukti šie pakeitimai:

Iš dalies keičiantis aktas Pakeitimo tipas Susijęs padalinys Įsigaliojimo data
32023R2667 iš dalies pakeitė straipsnis 20 28/06/2024
32023R2667 iš dalies pakeitė priedas V tekstas 28/06/2024
32023R2667 iš dalies pakeitė straipsnis 3 dalis 5 punktas (d) 28/06/2024
32023R2667 iš dalies pakeitė straipsnis 3 dalis 5 punktas (b) 28/06/2024
32023R2667 iš dalies pakeitė straipsnis 1 dalis 2 punktas (c) 28/06/2024
32023R2667 iš dalies pakeitė priedas III 28/06/2024
32023R2667 iš dalies pakeitė straipsnis 42 28/06/2024
32023R2667 iš dalies pakeitė priedas I 28/06/2024
32024R1415 iš dalies pakeitė straipsnis 16 dalis 2 11/06/2024
32024R1415 iš dalies pakeitė straipsnis 16 dalis 2a 11/06/2024
32024R1415 iš dalies pakeitė straipsnis 16 dalis 1 11/06/2024

02009R0810 — LT — 02.02.2020 — 005.003


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 810/2009

2009 m. liepos 13 d.

nustatantis Bendrijos vizų kodeksą

(Vizų kodeksas)

(OL L 243 2009.9.15, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 977/2011 2011 m. spalio 3 d.

  L 258

9

4.10.2011

 M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 154/2012 2012 m. vasario 15 d.

  L 58

3

29.2.2012

►M3

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 610/2013 2013 m. birželio 26 d.

  L 182

1

29.6.2013

►M4

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/399 2016 m. kovo 9 d.

  L 77

1

23.3.2016

►M5

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1155 2019 m. birželio 20 d.

  L 188

25

12.7.2019


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 154, 6.6.2013, p.  10 (810/2009,)

►C2

Klaidų ištaisymas, OL L 284, 12.11.2018, p.  38 (Nr. 810/2009,)

►C3

Klaidų ištaisymas, OL L 020, 24.1.2020, p.  25 (2019/1155,)
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 810/2009

2009 m. liepos 13 d.

nustatantis Bendrijos vizų kodeksą

(Vizų kodeksas)I

ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

▼M5

1.  Šiuo reglamentu nustatomos procedūros ir sąlygos, taikomos išduodant vizas numatomam buvimui valstybių narių teritorijoje, neviršijančiam 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.

▼B

2.  Šio reglamento nuostatos taikomos trečiųjų šalių piliečiams, kurie kirsdami valstybių narių išorės sienas turi turėti vizą pagal 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus ( 1 ), nepažeidžiant:

a) 

laisvo judėjimo teisių, kurias turi trečiųjų šalių piliečiai, esantys Sąjungos piliečių šeimos nariais;

b) 

lygiaverčių teisių, kurias turi trečiųjų šalių piliečiai ir jų šeimos nariai, kurie pagal Bendrijos bei jos valstybių narių ir šių trečiųjų šalių susitarimus turi laisvo judėjimo teises, lygiavertes Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisėms.

3.  Šiame reglamente taip pat išvardinamos trečiosios šalys, kurių piliečiai privalo turėti oro uosto tranzitinę vizą, taikant Čikagos tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 9 priede nustatyto laisvo tranzito principo išimtį, ir nustatomos procedūros ir sąlygos, taikomos išduodant vizas tranzito tikslu per valstybių narių oro uostų tarptautines tranzito zonas.

▼M5

4.  Taikydamos šį reglamentą, valstybės narės veikia visapusiškai laikydamosi Sąjungos teisės, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Laikantis bendrųjų Sąjungos teisės principų, sprendimai dėl prašymų pagal šį reglamentą turi būti priimami atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.

▼B

2 straipsnis

Sąvokos

Šio reglamento tikslais taikomos šios sąvokos:

1) 

trečiosios šalies pilietis – asmuo, kuris nėra Sąjungos pilietis, kaip apibrėžta Sutarties 17 straipsnio 1 dalyje;

2) 

viza – valstybės narės išduotas leidimas:

▼M5

a) 

numatomam buvimui valstybių narių teritorijoje, neviršijančiam 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, arba

▼B

b) 

vykti tranzitu per valstybių narių oro uostų tarptautines tranzito zonas;

3) 

vienoda viza – visoje valstybių narių teritorijoje galiojanti viza;

4) 

riboto teritorinio galiojimo viza – viza, galiojanti tik vienos valstybės narės arba kelių valstybių narių, bet ne visų valstybių narių, teritorijoje;

5) 

oro uosto tranzitinė viza – viza, galiojanti vykstant tranzitu per vieno ar kelių valstybių narių oro uostų tarptautines tranzito zonas;

6) 

vizos įklija – vienoda vizų forma, kaip apibrėžta 1995 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1683/95, nustatančiame vienodą vizų formą ( 2 );

▼M5

7) 

pripažįstamas kelionės dokumentas – kelionės dokumentas, kurį viena ar kelios valstybės narės pripažįsta išorės sienų kirtimo ir vizų įklijavimo tikslu pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1105/2011/ES ( 3 );

▼B

8) 

atskiras lapas vizai įklijuoti – vienodo pavyzdžio vizų įklijų forma, valstybių narių išduodama asmenims, turintiems kelionės dokumentus, kurių nepripažįsta tas įklijų formas rengianti valstybė narė, kaip apibrėžta 2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 333/2002 dėl vienodo pavyzdžio vizų įklijų formų, valstybių narių išduodamų asmenims, turintiems kelionės dokumentus, kurių nepripažįsta tas įklijų formas rengianti valstybė narė ( 4 );

9) 

konsulatas – valstybės narės diplomatinė atstovybė ar valstybės narės konsulinė įstaiga, kuri turi įgaliojimus išduoti vizas ir kuriai vadovauja karjeros konsulinis pareigūnas, kaip apibrėžta 1963 m. balandžio 24 d. Vienos konvencijoje dėl konsulinių santykių;

10) 

prašymas – prašymas išduoti vizą;

11) 

komercinis tarpininkas – privati administravimo agentūra, transporto bendrovė ar kelionių agentūra (kelionių operatorius ar mažmeninis prekybininkas);

▼M5

12) 

jūrininkas – asmuo, įdarbintas, pasamdytas atlikti ar einantis bet kokias pareigas jūrų laive arba tarptautiniuose vidaus vandenyse plaukiojančiame laive;

13) 

elektroninis parašas – elektroninis parašas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 ( 5 ) 3 straipsnio 10 punkte.

▼BII

ANTRAŠTINĖ DALIS

ORO UOSTO TRANZITINĖ VIZA

3 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečiai, kurie privalo turėti oro uosto tranzitinę vizą

1.  Trečiųjų šalių, išvardytų IV priede, piliečiai, vykdami per valstybių narių teritorijoje esančių oro uostų tarptautines tranzito zonas, privalo turėti oro uosto tranzitinę vizą.

2.  Skubiais masinio nelegalių imigrantų antplūdžio atvejais atskiros valstybės narės gali reikalauti, kad trečiųjų šalių, nenurodytų 1 dalyje, piliečiai, vykdami per jų teritorijoje esančių oro uostų tarptautines tranzito zonas, turėtų oro uosto tranzitinę vizą. Prieš įsigaliojant tokiems sprendimams valstybės narės apie juos, taip pat apie sprendimus nebetaikyti tokių vizų reikalavimo, praneša Komisijai.

3.  52 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto posėdžiuose kiekvienais metais peržiūrimi pranešimai atitinkamos trečiosios šalies perkėlimo į IV priede pateiktą sąrašą tikslu.

4.  Jei trečioji šalis neperkeliama į IV priede pateikiamą sąrašą, atitinkama valstybė narė gali toliau taikyti reikalavimą turėti oro uosto tranzitinę vizą, jei tenkinamos 2 dalyje nustatytos sąlygos, arba gali jo nebetaikyti.

5.  1 ir 2 dalyse numatytas reikalavimas turėti oro uosto tranzitinę vizą netaikomas šių kategorijų asmenims:

a) 

valstybės narės išduotos galiojančios vienodos vizos, nacionalinės ilgalaikės vizos ar leidimo gyventi turėtojams;

▼M5

b) 

trečiųjų šalių piliečiams, turintiems valstybės narės, nedalyvaujančios priimant šį reglamentą, ar valstybės narės, kol kas taikančios ne visas Šengeno acquis nuostatas, išduotą galiojantį leidimą gyventi, arba trečiųjų šalių piliečiams, turintiems vieną iš V priede nurodytų Andoros, Kanados, Japonijos, San Marino arba Jungtinių Amerikos Valstijų išduotų galiojančių leidimų gyventi, kuriuo jo turėtojui užtikrinama besąlyginė readmisija, arba turintiems galiojantį leidimą gyventi Nyderlandų Karalystei priklausančioje (-se) vienoje ar keliose užjūrio šalyse ir teritorijose (Aruboje, Kiurasao, Sint Martene, Bonere, Sint Eustatijuse ir Saboje);

▼C3

c) 

trečiųjų šalių piliečiams, turintiems valstybės narės, nedalyvaujančios priimant šį reglamentą, arba valstybės narės, kol kas taikančios ne visas Šengeno acquis nuostatas, arba Kanados, Japonijos ar Jungtinių Amerikos Valstijų išduotą galiojančią vizą, arba galiojančią Nyderlandų Karalystei priklausančios (-ių) vienos ar kelių užjūrio šalių ir teritorijų (Arubos, Kiurasao, Sint Marteno, Bonero, Sint Eustatijaus ir Sabos) vizą, kai jie vyksta į vizą išdavusią šalį ar į bet kurią kitą trečiąją šalį arba pasinaudoję viza grįžta iš ją išdavusios šalies;

▼B

d) 

Sąjungos piliečių šeimos nariams, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkte;

e) 

diplomatinių pasų turėtojams;

f) 

skrydžio įgulos nariams, kurie yra Čikagos tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos vienos iš Susitariančiųjų Šalių piliečiai.III

ANTRAŠTINĖ DALIS

VIZŲ IŠDAVIMO PROCEDŪROS IR SĄLYGOSI

SKYRIUS

Su prašymais susijusiose procedūrose dalyvaujančios valdžios institucijos

4 straipsnis

Valdžios institucijos, kompetentingos dalyvauti procedūrose, susijusiose su prašymais

1.  Konsulatai nagrinėja prašymus bei priima sprendimus dėl jų.

▼M5

1a.  Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės gali nuspręsti, kad prašymus nagrinėja ir sprendimus dėl jų priima centrinės valdžios institucijos. Valstybės narės užtikrina, kad tos institucijos turėtų pakankamai žinių apie šalies, kurioje pateikiamas prašymas, vietos aplinkybes, kad galėtų įvertinti su migracija ir saugumu susijusią riziką, taip pat kad jų darbuotojai pakankamai mokėtų kalbą, kad galėtų analizuoti dokumentus, ir kad konsulatai prireikus dalyvautų vykdant papildomą nagrinėjimą ir pokalbius.

▼B

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, prie valstybių narių išorės sienų pagal 35 ir 36 straipsnius gali nagrinėti prašymus ir priimti sprendimus dėl jų valdžios institucijos, atsakingos už asmenų patikrinimus.

3.  Valstybių narių užjūrio teritorijose, nepriklausančiose Europai, nagrinėti prašymus ir priimti sprendimus dėl jų gali atitinkamos valstybės narės paskirtos valdžios institucijos.

4.  Valstybė narė gali nustatyti reikalavimą, kad nagrinėjant prašymus ir priimant sprendimus dėl jų dalyvautų kitos valdžios institucijos nei nurodytos 1 ir 2 dalyse.

5.  Valstybė narė gali nustatyti reikalavimą, kad su ja konsultuotųsi kita valstybė narė ar reikalavimą kitos valstybės narės informaciją pagal 22 ir 31 straipsnius.

5 straipsnis

Valstybė narė, kompetentinga nagrinėti prašymą ir priimti sprendimą dėl jo

1.  Valstybė narė, kompetentinga nagrinėti prašymą išduoti vienodą vizą ir priimti sprendimą dėl jo, yra:

a) 

valstybė narė, kurios teritorija yra vienintelis kelionės (-ų) tikslas;

▼M5

b) 

jei apsilankymas apima daugiau nei vieną kelionės tikslą arba per dviejų mėnesių laikotarpį numatomi keli atskiri apsilankymai, valstybė narė, kurios teritorija yra pagrindinis apsilankymo (-ų) tikslas pagal buvimo trukmę, apskaičiuotą dienomis, arba buvimo tikslą, arba

▼B

c) 

jeigu negalima nustatyti pagrindinio kelionės tikslo, valstybės narė, kurios išorės sieną prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo ketina kirsti, kad atvyktų į valstybių narių teritoriją.

2.  Valstybė narė, kompetentinga nagrinėti prašymą išduoti vienodą vizą tranzito tikslu ir priimti sprendimą dėl jo, yra:

a) 

tranzito tik per vieną valstybę narę atveju – atitinkama valstybė narė; arba

b) 

tranzito per kelias valstybes nares atveju – valstybė narė, kurios išorės sieną prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo ketina kirsti pradėdamas vykti tranzitu.

3.  Valstybė narė, kompetentinga nagrinėti prašymą išduoti oro uosto tranzitinę vizą ir priimti sprendimą dėl jo, yra:

a) 

vienkartinio oro uosto tranzito atveju – valstybė narė, kurios teritorijoje yra tranzito oro uostas; arba

b) 

daugkartinio oro uosto tranzito atveju – valstybė narė, kurios teritorijoje yra pirmasis tranzito oro uostas.

4.  Valstybės narės bendradarbiauja siekdamos išvengti situacijų, kai prašymas negali būti nagrinėjamas ir sprendimas dėl jo negali būti priimamas todėl, kad valstybė narė, kuri yra kompetentinga pagal 1–3 dalis, neturi atstovo ir nėra atstovaujama kitos šalies trečiojoje šalyje, kurioje asmuo pateikia prašymą pagal 6 straipsnį.

6 straipsnis

Konsulatų teritorinė kompetencija

1.  Prašymą nagrinėja ir sprendimą dėl jo priima kompetentingos valstybės narės konsulatas, kurio jurisdikcijai priklauso vieta, kurioje teisėtai gyvena prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo.

2.  Kompetentingos valstybės narės konsulatas nagrinėja prašymą, kurį pateikė trečiosios šalies pilietis, teisėtai esantis, bet negyvenantis jo jurisdikcijai priklausančioje vietoje, ir priima sprendimą dėl jo, jei prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo pagrindė prašymo pateikimą tame konsulate.

7 straipsnis

Kompetencija išduoti vizas teisėtai valstybės narės teritorijoje esantiems trečiųjų šalių piliečiams

Trečiųjų šalių piliečiai, kurie teisėtai yra valstybės narės teritorijoje ir kurie privalo turėti vizą, kad galėtų atvykti į vieną ar kelias kitas valstybes nares, prašymą išduoti vizą pateikia valstybės narės, kuri yra kompetentinga pagal 5 straipsnio 1 ar 2 dalis, konsulate.

8 straipsnis

Atstovavimo tvarka

▼M5

1.  Valstybė narė gali sutikti atstovauti kitai valstybei narei, kuri yra kompetentinga pagal 5 straipsnį prašymų nagrinėjimo ir sprendimų dėl jų priėmimo tos valstybės narės vardu tikslais. Valstybė narė taip pat gali ribotai atstovauti kitai valstybei narei tik prašymų priėmimo ir biometrinių identifikatorių registravimo tikslais.

▼M5 —————

▼M5

3.  Kai atstovaujama tik pagal 1 dalies antrą sakinį, duomenys renkami ir atstovaujamajai valstybei narei perduodami laikantis atitinkamų duomenų apsaugos ir saugumo taisyklių.

4.  Atstovaujančioji valstybė narė ir atstovaujamoji valstybė narė sudaro dvišalį susitarimą. Tame susitarime:

a) 

nurodoma atstovavimo trukmė, jei jis tik laikinas, ir jo nutraukimo procedūros;

b) 

gali būti nustatyta, visų pirma tuo atveju, jei atstovaujamoji valstybė narė turi konsulatą atitinkamoje trečiojoje šalyje, kad atstovaujamoji valstybė suteiks patalpas, personalą ir atliks mokėjimus.

▼B

5.  Valstybės narės, neturinčios savo konsulato trečiojoje šalyje, stengiasi susitarti dėl atstovavimo tvarkos su valstybėmis narėmis, kurios turi konsulatus toje šalyje.

6.  Siekiant užtikrinti, kad dėl blogos transporto infrastruktūros ar didelių atstumų konkrečiame regione ar geografiniame rajone prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims nebūtų pernelyg sunku pasiekti konsulatą, valstybės narės, neturinčios konsulato tame regione ar zonoje, stengiasi sudaryti susitarimus dėl atstovavimo su valstybėmis narėmis, kurios turi konsulatus tame regione arba rajone.

▼M5

7.  Atstovaujamoji valstybė narė praneša Komisijai apie susitarimus dėl atstovavimo arba tokių susitarimų nutraukimą ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki jų įsigaliojimo arba nutraukimo, išskyrus nenugalimos jėgos (force majeure) atvejus.

8.  Atstovaujančiosios valstybės narės konsulatas tuo pat metu, kai teikiamas 7 dalyje nurodytas pranešimas, praneša kitų valstybių narių konsulatams ir Sąjungos delegacijai atitinkamoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje apie susitarimus dėl atstovavimo arba tokių susitarimų nutraukimą.

▼B

9.  Atstovaujančiosios valstybės narės konsulatui nusprendus bendradarbiauti su išorės paslaugų teikėju pagal 43 straipsnį, ar su akredituotais komerciniais tarpininkais, kaip numatyta 45 straipsnyje, toks bendradarbiavimas apima prašymus, kuriems taikomi susitarimai dėl atstovavimo. Atstovaujamosios valstybės narės centrinėms valdžios institucijoms iš anksto pranešama apie šio bendradarbiavimo sąlygas.

▼M5

10.  Jeigu valstybė narė neturi atstovo ir nėra atstovaujama trečiojoje šalyje, kurioje prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo turi pateikti prašymą, ta valstybė narė stengiasi pagal 43 straipsnį bendradarbiauti su išorės paslaugų teikėju toje trečiojoje šalyje.

11.  Jei valstybės narės konsulatas tam tikroje vietoje susiduria su ilgalaikėmis techninėmis nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis, ta valstybė narė turi siekti, kad ją toje vietoje dėl visų arba kai kurių prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų kategorijų laikinai atstovautų kita valstybė narė.

▼BII

SKYRIUS

Prašymas

9 straipsnis

Praktiniai prašymo pateikimo aspektai

▼M5

1.  Prašymai pateikiami ne anksčiau kaip prieš šešis mėnesius iki numatomo apsilankymo pradžios (jūrininkų prašymai, susiję su jų pareigų atlikimu, – ne anksčiau kaip prieš devynis mėnesius) ir paprastai ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki numatomo apsilankymo pradžios. Atskirais pagrįstais skubos atvejais konsulatas arba centrinės valdžios institucijos gali leisti pateikti prašymus vėliau nei likus 15 kalendorinių dienų iki numatomo apsilankymo pradžios.

▼B

2.  Gali būti reikalaujama, kad prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys prieš jį pateikdami susitartų dėl susitikimo. Susitikimas paprastai įvyksta per dvi savaites nuo susitikimo paprašymo dienos.

3.  Pagrįstais skubos atvejais konsulatas gali leisti prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims pateikti jį nesusitarus dėl susitikimo arba susitikimas paskiriamas nedelsiant.

▼M5

4.  Nedarant poveikio 13 straipsniui, prašymus gali pateikti:

a) 

prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo;

b) 

akredituotas komercinis tarpininkas;

c) 

profesinė, kultūros, sporto arba švietimo asociacija ar institucija savo narių vardu.

▼M5

5.  Neturi būti reikalaujama, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo asmeniškai atvyktų daugiau nei į vieną vietą, kad pateiktų prašymą.

▼B

10 straipsnis

Bendrosios prašymo pateikimo taisyklės

▼M5

1.  Prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys prašymo pateikimo tikslais asmeniškai atvyksta, kad būtų paimti jų pirštų atspaudai, kaip nurodyta 13 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir 13 straipsnio 7 dalies b punkte. Nedarant poveikio šios dalies pirmam sakiniui ir 45 straipsniui, prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys, esant galimybei, gali savo prašymus pateikti elektroniniu būdu.

▼M5 —————

▼B

3.  Prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo:

a) 

pateikia prašymo formą pagal 11 straipsnį;

b) 

pateikia kelionės dokumentą pagal 12 straipsnį;

c) 

pateikia nuotrauką, atitinkančią Reglamente (EB) Nr. 1683/95 nustatytus standartus, o tuo atveju, kai VIS veikia pagal VIS reglamento 48 straipsnį – atitinkančią šio Reglamento 13 straipsnyje išdėstytus standartus;

d) 

leidžia paimti jo pirštų atspaudus pagal 13 straipsnį, kai taikoma;

e) 

sumoka vizos mokestį pagal 16 straipsnį;

f) 

pateikia patvirtinamuosius dokumentus pagal 14 straipsnį ir II priedą;

g) 

kai taikoma, pateikia patvirtinantį dokumentą, kad yra tinkamai apsidraudęs galiojančiu sveikatos draudimu kelionės metu, kaip numatyta 15 straipsnyje.

11 straipsnis

Prašymo forma

►M5  1.  Kiekvienas prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo pateikia ranka arba elektroniniu būdu užpildytą prašymo formą, pateiktą I priede. Prašymo forma turi būti pasirašyta. Ji gali būti pasirašyta ranka arba, jeigu valstybė narė, kompetentinga nagrinėti prašymą ir priimti sprendimą dėl jo, pripažįsta elektroninį parašą, elektroniniu būdu. ◄ Asmenys, įtraukti į prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens kelionės dokumentą, pateikia atskirą prašymo formą. Nepilnamečiai pateikia prašymo formą, pasirašytą asmens, kuris turi nuolatines ar laikinas tėvų ar globėjų teises.

▼M5

1a.  Jeigu prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo prašymo formą pasirašo elektroniniu būdu, elektroninis parašas turi būti kvalifikuotas elektroninis parašas Reglamento (ES) Nr. 910/2014 3 straipsnio 12 punkto prasme.

1b.  Prašymo formos elektroninės versijos turinys, jei taikytina, turi būti toks, kaip išdėstyta I priede.

▼B

2.  Konsulatai užtikrina, kad prašymo formos būtų visiems prieinamos, o prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys galėtų lengvai jų gauti nemokamai.

▼M5

3.  Forma pateikiama bent šiomis kalbomis:

a) 

valstybės narės, kurios vizos prašoma, arba atstovaujančiosios valstybės narės, oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) ir

b) 

priimančiosios šalies oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis).

Be a punkte nurodytos (-ų) kalbos (-ų), gali būti pateikta bet kuria (-iomis) kita (-omis) Sąjungos institucijų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) parengta forma.

4.  Jei į formą nėra įtraukta priimančiosios šalies oficialioji (-iosios) kalba (-os), prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims atskirai pateikiamas vertimas į tą (tas) kalbą (-as).

▼B

5.  Prašymo formos vertimas į priimančiosios šalies oficialiąją (-iąsias) kalbą (-as) rengiamas laikantis bendradarbiavimo Šengeno klausimais vietos lygiu tvarkos, numatytos 48 straipsnyje.

6.  Konsulatas praneša prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims, kuria (-iomis) kalba (-omis) galima užpildyti prašymo formą.

12 straipsnis

Kelionės dokumentas

Prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo pateikia galiojantį kelionės dokumentą, atitinkantį šiuos kriterijus:

a) 

jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip trys mėnesiai po numatomo išvykimo iš valstybių narių teritorijos dienos arba, keleto apsilankymų atveju, po numatomo paskutinio išvykimo iš valstybių narių teritorijos dienos. Tačiau pagrįstu ypatingu atveju šio reikalavimo galima netaikyti;

b) 

jame turi būti mažiausiai du tušti puslapiai;

c) 

jis turi būti išduotas per pastaruosius dešimt metų.

13 straipsnis

Biometriniai identifikatoriai

1.  Valstybės narės iš prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens turi paimti biometrinius identifikatorius – veido nuotrauką ir dešimt jo pirštų atspaudų – laikydamosi apsaugos sąlygų, nustatytų Europos Tarybos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje bei Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje.

2.  Prašymą pirmą kartą pateikiantis asmuo turi atvykti asmeniškai. Tuomet surenkami šie prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens biometriniai identifikatoriai:

— 
nuotrauka, nuskaityta arba padaryta teikiant prašymą, ir
— 
jo dešimt tiesiai įspaustų ir skaitmeniniu būdu paimtų pirštų atspaudų.

3.  Jeigu iš prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens paimti pirštų atspaudai dėl ankstesnio prašymo buvo įvesti į VIS pirmą kartą likus mažiau nei 59 mėnesiams iki naujo prašymo pateikimo dienos, jie nukopijuojami į vėlesnį prašymą.

Tačiau jei yra pagrįstų abejonių dėl prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų tapatybės, konsulatas paima pirštų atspaudus per laikotarpį, nurodyta pirmoje pastraipoje.

Be to, jei prašymo pateikimo metu nedelsiant negali būti patvirtinta, kad pirštų atspaudai buvo paimti per pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį, prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo gali prašyti, kad jie būtų paimti.

4.  Pagal VIS reglamento 9 straipsnio 5 dalį prie kiekvieno prašymo pridėta nuotrauka patalpinama į VIS. Nereikalaujama, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo šiuo tikslu atvyktų asmeniškai.

Nuotraukai taikomi techniniai reikalavimai turi atitikti tarptautinius standartus, išdėstytus Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) dokumento 9303 6-ojo leidimo 1 dalyje.

5.  Pirštų atspaudai imami laikantis ICAO standartų ir 2006 m. rugsėjo 22 d. Komisijos sprendimo 2006/648/EB, nustatančio techninius biometrinių požymių standartų, susijusių su Vizų informacinės sistemos plėtojimu, reikalavimus ( 6 ).

6.  Biometrinius identifikatorius paima kvalifikuotas ir tinkamai įgaliotas valdžios institucijų, kompetentingų pagal 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, personalas. Prižiūrint konsulatams, biometrinius identifikatorius taip pat gali paimti kvalifikuotas ir tinkamai įgaliotas 42 straipsnyje nurodyto garbės konsulo arba 43 straipsnyje nurodyto išorės paslaugų teikėjo personalas. Tais atvejais, kai pirštų atspaudus yra paėmęs išorės paslaugų teikėjas ir kyla abejonių, atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) numato galimybę patikrinti pirštų atspaudus konsulate.

7.  Reikalavimas leisti paimti pirštų atspaudus netaikomas šiems prašymus išduoti vizą pateikiantiems asmenims:

a) 

vaikams iki 12 metų;

b) 

asmenims, kurių pirštų atspaudų neįmanoma paimti fiziškai. Jei įmanoma paimti mažiau nei dešimties pirštų atspaudus, paimamas maksimalus pirštų atspaudų skaičius. Tačiau jei pirštų atspaudų negalima fiziškai paimti tik laikinai, prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens pirštų atspaudai turi būti paimti pateikiant naują prašymą. Valdžios institucijos, kompetentingos pagal 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, turi teisę prašyti tiksliau paaiškinti, dėl kokių priežasčių pirštų atspaudų laikinai negalima paimti. Valstybės narės užtikrina, kad veiktų atitinkamos procedūros, užtikrinančios prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens orumą, tais atvejais, kai kyla registravimo sunkumų;

c) 

valstybių ar Vyriausybių vadovams ir nacionalinių Vyriausybių nariams kartu su juos lydinčiais sutuoktiniais ir jų oficialių delegacijų nariams, kurie valstybių narių Vyriausybių ar tarptautinių organizacijų kvietimu lankosi oficialiu tikslu;

d) 

monarchams ir kitiems karališkosios šeimos vyresniesiems nariams, kurie valstybių narių Vyriausybių ar tarptautinių organizacijų kvietimu lankosi oficialiu tikslu.

8.  7 dalyje nurodytais atvejais VIS sistemoje įrašoma „netaikytina“ pagal VIS reglamento 8 straipsnio 5 dalį.

14 straipsnis

Patvirtinamieji dokumentai

1.  Prašymą išduoti vienodą vizą pateikiantis asmuo pateikia:

a) 

dokumentus, nurodančius kelionės tikslą,

b) 

dokumentus, nurodančius apgyvendinimo vietą, arba pakankamų lėšų susimokėti už apgyvendinimą įrodymą;

c) 

dokumentus, pagal Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies c punktą ir 3 dalį nurodančius, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo turi pakankamai pragyvenimo lėšų, tiek numatomo buvimo laikotarpio trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas arba gali teisėtai gauti tokių lėšų;

d) 

informaciją, padedančią įvertinti, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos.

2.  Prašymą išduoti oro uostą tranzitinę vizą pateikiantis asmuo pateikia:

a) 

dokumentus, susijusius su tolimesne kelione galutiniam kelionės tikslui pasiekti po ketinamo tranzito per oro uostą;

b) 

informaciją, padedančią įvertinti, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo neketina atvykti į valstybių narių teritoriją.

▼M5

3.  Neišsamus patvirtinamųjų dokumentų, kurių galima paprašyti iš prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens siekiant patikrinti, ar tenkinamos 1 ir 2 dalyse išvardytos sąlygos, sąrašas pateikiamas II priede.

4.  Valstybės narės gali reikalauti, kad prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys pateiktų rėmimo arba asmens apgyvendinimo, arba rėmimo ir privataus apgyvendinimo įrodymą, užpildydami formą, kurią nustato kiekviena valstybė narė. Toje formoje visų pirma nurodoma:

a) 

ar jos paskirtis yra rėmimo arba privataus apgyvendinimo, arba rėmimo ir privataus apgyvendinimo įrodymas;

b) 

ar rėmėjas arba kviečiantis asmuo yra fizinis asmuo, įmonė ar organizacija;

c) 

rėmėjo arba kviečiančio asmens tapatybė ir kontaktiniai duomenys;

d) 

prašymą išduoti vizą pateikiančio (-ių) asmens (-ų) tapatybės duomenys (vardas ir pavardė, gimimo data, gimimo vieta ir pilietybė);

e) 

apgyvendinimo vietos adresas;

f) 

buvimo trukmė ir tikslas;

g) 

galimas giminystės ryšys su rėmėju arba kviečiančiu asmeniu;

h) 

informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal VIS reglamento 37 straipsnio 1 dalį.

Forma parengiama ne tik valstybės narės oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis), bet ir mažiausiai viena kita oficialiąja Sąjungos institucijų kalba. Formos pavyzdys perduodamas Komisijai.

5.  Vykdydami bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, konsulatai vertina, kaip laikomasi 1 dalyje nustatytų sąlygų, kad būtų atsižvelgiama į vietos aplinkybes ir į su migracija bei saugumu susijusią riziką.

▼M5

5a.  Kai tai būtina siekiant atsižvelgti į vietos aplinkybes, kaip nurodyta 48 straipsnyje, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamas suderintas patvirtinamųjų dokumentų sąrašas, naudotinas kiekvienoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 52 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼M5

6.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų galima netaikyti tuo atveju, kai konsulatui arba centrinėms valdžios institucijoms žinomas prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens sąžiningumas ir patikimumas, visų pirma dėl teisėto naudojimosi ankstesnėmis vizomis, jeigu neabejojama dėl to, kad kirsdamas valstybių narių išorės sienas jis atitiks Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/399 ( 7 ) 6 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

▼B

15 straipsnis

Sveikatos draudimas kelionės metu

1.  Prašymą išduoti vienodą vizą, kurią turint leidžiama atvykti vieną ar du kartus, pateikiantys asmenys įrodo, kad turi tinkamą galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu išlaidoms, galinčioms susidaryti dėl grąžinimo dėl sveikatos priežasčių, mirties atveju, skubios gydytojo apžiūros ir (arba) skubios pagalbos ligoninėje jų buvimo valstybių narių teritorijoje metu, padengti.

▼M5

2.  Prašymą išduoti daugkartinę vizą pateikiantys asmenys turi įrodyti, kad turi tinkamą ir galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu, apimantį jų pirmo numatomo apsilankymo laikotarpį.

▼B

Be to, tokie prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys pasirašo prašymo formoje pateikiamą pareiškimą, pažymėdami, kad žino, jog turi turėti sveikatos draudimą kelionės metu vėlesniems buvimo laikotarpiams.

3.  Draudimas turi galioti visoje valstybių narių teritorijoje ir visą numatomą asmens buvimo arba tranzito laikotarpį. Minimali draudimo suma yra 30 000  EUR.

Jei išduodama riboto teritorinio galiojimo viza, galiojanti daugiau nei vienos valstybės narės teritorijoje, draudimas turi galioti bent atitinkamose valstybėse narėse.

4.  Paprastai prašymą išduoti vizą pateikę asmenys apsidraudžia savo gyvenamosios vietos šalyje. Kai to padaryti neįmanoma, jie įsigyja draudimą bet kurioje kitoje šalyje.

Kai kitas asmuo sudaro draudimo sutartį prašymą išduoti vizą pateikusio asmens vardu, taikomos 3 dalyje išdėstytos sąlygos.

5.  Vertindami, ar draudimas yra tinkamas, konsulatai įsitikina, ar prašymai draudimo bendrovei atlyginti žalą būtų tenkinami valstybėje narėje.

6.  Reikalavimą turėti draudimą galima laikyti įvykdytu, jei nustatoma, kad, atsižvelgiant į prašymą išduoti leidimą pateikiančio asmens profesinę padėtį, galima numatyti draudimo lygį esant tinkamą. Išimtis dėl sveikatos draudimo kelionės metu įrodymo pateikimo gali būti taikoma tam tikroms profesinėms grupėms, pavyzdžiui, jūrininkams, kurie dėl savo profesinės veiklos jau yra apdrausti sveikatos draudimu kelionės metu.

7.  Diplomatinių pasų turėtojams netaikomas reikalavimas turėti sveikatos draudimą kelionės metu.

16 straipsnis

Vizos mokestis

▼M5

1.  Prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys moka 80 EUR vizos mokestį.

2.  Vaikams nuo šešerių iki 12 metų amžiaus vizos mokestis yra 40 EUR.

▼M5

2a.  Kai Taryba pagal 25a straipsnio 5 dalies b punktą priima įgyvendinimo sprendimą, taikomas 120 EUR arba 160 EUR vizos mokestis. Ši nuostata netaikoma vaikams iki 12 metų amžiaus.

▼M5 —————

▼B

4.  Reikalavimas mokėti vizos mokestį netaikomas prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims, priklausantiems vienai iš šių kategorijų:

a) 

vaikams iki šešerių metų;

b) 

moksleiviams, studentams, magistrantams bei doktorantams ir lydintiesiems mokytojams, vykstantiems į kelionę studijų arba pedagoginio mokymo tikslu;

▼M5

c) 

tyrėjams, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/801 ( 8 ) 3 straipsnio 2 punkte, keliaujantiems mokslinių tyrimų vykdymo arba dalyvavimo moksliniame seminare ar konferencijoje tikslais;

▼B

d) 

ne pelno organizacijų atstovams, jaunesniems nei 25 metų amžiaus, dalyvaujantiems seminaruose, konferencijose, sporto, kultūriniuose ar švietimo renginiuose, kuriuos organizuoja ne pelno organizacijos.

▼M5

5.  Reikalavimas mokėti vizos mokestį gali būti netaikomas:

a) 

vaikams nuo šešerių iki 18 metų amžiaus;

b) 

diplomatinių ir tarnybinių pasų turėtojams;

c) 

seminarų, konferencijų, sporto, kultūros ar švietimo renginių, kuriuos organizuoja ne pelno organizacijos, 25 metų amžiaus arba jaunesniems dalyviams.

6.  Atskirais atvejais mokėtinas vizos mokesčio dydis gali būti neimamas arba sumažinamas, kai taip skatinami kultūriniai ar sportiniai interesai, interesai užsienio politikos bei vystymosi politikos srityse ir kitose esminių visuomeninės svarbos interesų srityse arba dėl humanitarinių priežasčių ar tarptautinių įsipareigojimų.

▼B

7.  Vizos mokestis mokamas eurais, trečiosios šalies, kurioje pateikiamas prašymas, nacionaline valiuta arba paprastai naudojama valiuta ir nėra grąžinamas, išskyrus 18 straipsnio 2 dalyje ir 19 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais.

▼M5

Kai vizos mokestis imamas ne eurais, o kita valiuta, ta valiuta imamo mokesčio dydis nustatomas ir reguliariai peržiūrimas taikant Europos Centrinio Banko nustatytą pagrindinį euro keitimo į užsienio valiutas kursą. Imamo mokesčio dydis gali būti apvalinamas, o vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu turi būti užtikrinama, kad imami mokesčiai būtų panašūs.

▼B

8.  Prašymą išduoti vizą pateikiančiam asmeniui už sumokėtą mokestį išduodamas kvitas.

▼M5

9.  Komisija, atsižvelgdama į objektyvius kriterijus, pavyzdžiui, į Eurostato paskelbtą bendrą infliacijos visoje Sąjungoje lygį ir į valstybių narių valstybės tarnautojų darbo užmokesčio svertinį vidurkį, kas trejus metus įvertina poreikį peržiūrėti šio straipsnio 1, 2 ir 2a dalyse nustatytą vizos mokesčio dydį. Remdamasi tų įvertinimų rezultatais, Komisija, kai tikslinga, pagal 51a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos šio reglamento nuostatos dėl vizos mokesčių dydžių.

▼B

17 straipsnis

Aptarnavimo mokestis

►M5  1.  43 straipsnyje nurodytas išorės paslaugų teikėjas gali imti aptarnavimo mokestį. ◄ Aptarnavimo mokestis yra proporcingas išlaidoms, kurių išorės paslaugų teikėjas turėjo vykdydamas vieną ar daugiau 43 straipsnio 6 dalyje nurodytų užduočių.

2.  Aptarnavimo mokestis nustatomas 43 straipsnio 2 dalyje nurodytame teisiniame dokumente.

▼M5 —————

▼B

4.  Aptarnavimo mokestis neturi viršyti pusės 16 straipsnio 1 dalyje nustatytos vizos mokesčio sumos, neatsižvelgiant į galimą sumažintą vizos mokestį ar galimas vizos mokesčio taikymo išimtis, kaip numatyta 16 straipsnio 2, 4, 5 ir 6 dalyse.

▼M5

4a.  Nukrypstant nuo 4 dalies, trečiosiose šalyse, kuriose nėra kompetentingos valstybės narės konsulato, kuriame būtų galima pateikti prašymus, ir kuriose jai neatstovauja kita valstybė narė, aptarnavimo mokestis turi iš esmės neviršyti 80 EUR.

4b.  Išskirtinėmis aplinkybėmis, kai 4a dalyje nurodyto dydžio nepakanka visapusiškai paslaugai suteikti, gali būti imamas didesnis aptarnavimo mokestis, neviršijantis 120 EUR. Tokiu atveju atitinkama valstybė narė praneša Komisijai apie ketinimą leisti imti didesnį aptarnavimo mokestį ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki tokio mokesčio įgyvendinimo pradžios. Pranešime nurodomos aptarnavimo mokesčio dydžio nustatymo priežastys, visų pirma išsamiai išdėstomos sąnaudos, dėl kurių nustatomas didesnis dydis.

▼M5

5.  Atitinkama valstybė narė gali ir toliau sudaryti galimybę visiems prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims savo prašymus pateikti tiesiogiai jos konsulatuose arba valstybės narės, su kuria ji yra sudariusi susitarimą dėl atstovavimo, konsulate, laikantis 8 straipsnio.

▼BIII

SKYRIUS

Prašymo nagrinėjimas ir sprendimas dėl jo

18 straipsnis

Konsulinės kompetencijos patikrinimas

1.  Kai pateikiamas prašymas, konsulatas patikrina, ar jis yra kompetentingas nagrinėti prašymą ir priimti sprendimą dėl jo pagal 5 ir 6 straipsnių nuostatas.

2.  Jeigu konsulatas nėra kompetentingas, jis nedelsdamas grąžina prašymo formą bei dokumentus, kuriuos pateikė prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo, bei sugrąžina vizos mokestį ir nurodo, kuris konsulatas yra kompetentingas.

19 straipsnis

Priimtinumas

▼M5

1.  Kompetentingos valstybės narės kompetentingas konsulatas arba centrinės valdžios institucijos patikrina, ar:

▼B

— 
prašymas buvo pateiktas per 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį,
— 
prašyme pateikiama informacija, nurodyta 10 straipsnio 3 dalies a–c punktuose,
— 
buvo paimti prašymą išduoti vizą pateikusio asmens biometriniai duomenys, ir
— 
sumokėtas vizos mokestis.

▼M5

2.  Kai kompetentingos valstybės narės kompetentingas konsulatas arba centrinės valdžios institucijos nustato, kad įvykdytos 1 dalyje nurodytos sąlygos, prašymas yra priimtinas ir konsulatas arba centrinės valdžios institucijos:

— 
laikosi VIS reglamento 8 straipsnyje aprašytų procedūrų ir
— 
toliau nagrinėja prašymą.

▼C2

Duomenis į VIS įveda tik tinkamai įgaliotas konsulinės įstaigos personalas pagal VIS reglamento 6 straipsnio 1 dalį, 7 straipsnį ir 9 straipsnio 5 ir 6 punktus.

▼M5

3.  Kai kompetentingos valstybės narės kompetentingas konsulatas arba centrinės valdžios institucijos nustato, kad nėra įvykdytos 1 dalyje nurodytos sąlygos, prašymas yra nepriimtinas ir konsulatas arba centrinės valdžios institucijos nedelsdami:

— 
grąžina prašymo formą ir visus prašymą išduoti vizą pateikusio asmens pateiktus dokumentus,
— 
sunaikina surinktus biometrinius duomenis,
— 
grąžina vizos mokestį ir
— 
prašymo nenagrinėja.

4.  Nukrypstant nuo 3 dalies, 1 dalyje nustatytų reikalavimų neatitinkantis prašymas gali būti laikomas priimtinu dėl humanitarinių priežasčių, nacionalinių interesų arba tarptautinių įsipareigojimų.

▼B

20 straipsnis

Spaudas, rodantis, kad prašymas yra priimtinas

1.  Kai prašymas yra priimtinas, kompetentingas konsulatas prašymą išduoti vizą pateikusio asmens kelionės dokumente uždeda spaudą. ►C1  III priede nustatytas spaudo pavyzdys ir nurodoma jo dėjimo tvarka. ◄

2.  Diplomatiniuose, tarnybiniuose ir (arba) pareiginiuose bei specialiuosiuose pasuose spaudas nededamas.

3.  Šio straipsnio nuostatos taikomos valstybių narių konsulatams iki tos dienos, kurią pagal VIS reglamento 48 straipsnį visuose regionuose visiškai pradės veikti VIS.

21 straipsnis

Patikrinimas, ar tenkinamos atvykimo sąlygos, ir rizikos įvertinimas

1.  Nagrinėjant prašymą išduoti vienodą vizą, nustatoma, ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo atitinka Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies a, c, d ir e punktuose nustatytas atvykimo sąlygas, ir ypatingas dėmesys skiriamas įvertinimui, ar jis nekelia nelegalios imigracijos rizikos ar rizikos valstybių narių saugumui, ir ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos.

2.  Nagrinėjant kiekvieną prašymą informacija VIS patikrinama pagal VIS reglamento 8 straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnį. Siekdamos išvengti nepagrįsto atsisakymo ir klaidingo nustatymo, valstybės narės užtikrina, kad būtų visapusiškai pasinaudota visais paieškos kriterijais pagal VIS reglamento 15 straipsnį.

▼M5

3.  Tikrindami, ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo atitinka atvykimo sąlygas, konsulatas arba centrinės valdžios institucijos patikrina:

▼B

a) 

ar pateiktas kelionės dokumentas nėra netikras, suklastotas arba padirbtas;

b) 

prašymą išduoti vizą pateikusio asmens pateiktą numatomo buvimo tikslą ir sąlygas ir ar jis turi pakankamai pragyvenimo lėšų tiek numatomo buvimo trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį, arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas, arba gali teisėtai gauti tokių lėšų;

c) 

ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo yra asmuo, dėl kurio Šengeno informacinėje sistemoje (SIS) buvo paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti;

d) 

ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo nėra laikomas keliančiu grėsmę kurios nors valstybės narės viešajai tvarkai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai, kaip nurodyta Šengeno sienų kodekso 2 straipsnio 19 punkte, arba tarptautiniams santykiams, visų pirma kai valstybių narių nacionaliniuose registruose nebuvo paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti dėl tų pačių priežasčių;

▼M5

e) 

kai taikoma, ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo turi tinkamą ir galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu, apimantį numatomo buvimo laikotarpį arba, jeigu prašoma išduoti daugkartinę vizą, pirmo numatomo apsilankymo laikotarpį.

4.  Konsulatas arba centrinės valdžios institucijos, kai taikoma, patikrina ankstesnio ir numatomo buvimo trukmę siekdami nustatyti, ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo neviršijo didžiausios leidžiamo buvimo valstybių narių teritorijoje trukmės, neatsižvelgiant į galimus buvimo atvejus, kurie leidžiami pagal nacionalinę ilgalaikę vizą ar leidimą gyventi.

▼B

5.  Pragyvenimo lėšos, reikalingos numatomam buvimui, įvertinamos atsižvelgiant į buvimo trukmę bei tikslą ir remiantis orientacinėmis ekonomiško būsto ir maisto kainomis atitinkamoje (-ose) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse), dauginant jas iš buvimo dienų skaičiaus, remiantis valstybių narių nustatytomis orientacinėmis kainomis pagal Šengeno sienų kodekso 34 straipsnio 1 dalies c punktą. Rėmimo ir (arba) asmens apgyvendinimo įrodymas taip pat gali būti įrodymas, kad turima pakankamai pragyvenimo lėšų.

▼M5

6.  Nagrinėdami prašymą išduoti oro uosto tranzitinę vizą konsulatas arba centrinės valdžios institucijos visų pirma patikrina:

▼B

a) 

ar pateiktas kelionės dokumentas nėra netikras, suklastotas arba padirbtas;

b) 

atitinkamo trečiosios šalies piliečio išvykimo bei kelionės tikslo vietas ir tai, ar numatomą maršrutą galima susieti su tranzitu per oro uostą;

c) 

tolimesnės kelionės į galutinį kelionės tikslą įrodymą.

7.  Prašymo nagrinėjimas visų pirma grindžiamas pateiktų dokumentų autentiškumu bei patikimumu ir prašymą išduoti vizą pateikusio asmens padarytų pareiškimų tikrumu bei patikimumu.

▼M5

8.  Nagrinėdami prašymą konsulatai arba centrinės valdžios institucijos gali pagrįstais atvejais surengti pokalbį su prašymą išduoti vizą pateikusiu asmeniu ir paprašyti pateikti papildomus dokumentus.

▼B

9.  Dėl to, kad anksčiau buvo atsisakyta išduoti vizą neturi būti automatiškai atsisakoma nagrinėti naują prašymą išduoti vizą. Naujas prašymas vertinamas remiantis visa turima informacija.

22 straipsnis

Išankstinės konsultacijos su kitų valstybių narių centrinėmis valdžios institucijomis

▼M5

1.  Dėl grėsmės viešajai tvarkai, vidaus saugumui, tarptautiniams santykiams arba visuomenės sveikatai valstybė narė gali reikalauti, kad kitų valstybių narių centrinės valdžios institucijos konsultuotųsi su jos centrinės valdžios institucijomis nagrinėdamos prašymus, kuriuos pateikė konkrečių trečiųjų šalių piliečiai arba tokių piliečių konkrečioms kategorijoms priskirti asmenys. Tokios konsultacijos netaikomos prašymams išduoti oro uosto tranzitines vizas.

2.  Centrinės valdžios institucijos, su kuriomis konsultuojamasi, pateikia galutinį atsakymą kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo prašymo surengti konsultacijas dienos. Jei per šį terminą atsakymas nepateikiamas, tai reiškia, kad jos neturi pagrindo prieštarauti vizos išdavimui.

3.  Valstybės narės praneša Komisijai apie tokių išankstinių konsultacijų reikalavimo nustatymą arba panaikinimą paprastai ne vėliau kaip likus 25 kalendorinėms dienoms iki tokio sprendimo įsigaliojimo. Ta informacija taip pat teikiama vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu atitinkamoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje.

▼B

4.  Komisija informuoja valstybes nares apie tokius pranešimus.

▼M5 —————

▼B

23 straipsnis

Sprendimas dėl prašymo

1.  Sprendimas dėl prašymų priimamas per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo, kuris yra priimtinas pagal 19 straipsnį, pateikimo datos.

▼M5

2.  Atskirais atvejais, visų pirma kai prašymą reikia išnagrinėti išsamiau, šis laikotarpis gali būti pratęstas iki ne daugiau kaip 45 kalendorinių dienų.

▼M5

2a.  Atskirais pagrįstais skubos atvejais sprendimas dėl prašymų priimamas nedelsiant.

▼M5 —————

▼B

4.  Jei prašymas nepanaikinamas, priimamas sprendimas:

a) 

išduoti vienodą vizą pagal 24 straipsnį, arba

b) 

išduoti riboto teritorinio galiojimo vizą pagal 25 straipsnį, arba

▼M5

ba) 

išduoti oro uosto tranzitinę vizą pagal 26 straipsnį, arba

▼M5

c) 

atsisakyti išduoti vizą pagal 32 straipsnį.

▼M5 —————

▼B

Tai, kad fiziškai neįmanoma paimti pirštų atspaudų, pagal 13 straipsnio 7 dalies b punktą, neturi įtakos vizos suteikimui ar atsisakymui ją suteikti.IV

SKYRIUS

Vizos išdavimas

24 straipsnis

Vienodos vizos išdavimas

1.  Visos galiojimo laikotarpis ir leidžiamo buvimo trukmė grindžiami pagal 21 straipsnį atliekamu nagrinėjimu.

Viza gali būti išduodama vienam, dviem ar keletui atvykimų. Galiojimo laikotarpis negali viršyti penkerių metų.

▼M5 —————

▼M5

Nedarant poveikio 12 straipsnio a punktui, vienkartinės vizos galiojimo laikotarpis apima 15 kalendorinių dienų „pratęsiamą galiojimo laikotarpį“.

▼B

Valstybės narės gali nuspręsti nesuteikti tokio pratęsiamo galiojimo laikotarpio dėl su viešąja tvarka susijusių priežasčių arba dėl bet kurios iš valstybių narių tarptautinių santykių.

▼M5

2.  Jei prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo atitinka Reglamento (ES) 2016/399 6 straipsnio 1 dalies a ir c–e punktuose nustatytas atvykimo sąlygas, išskyrus atvejus, kai vizos galiojimo laikotarpis būtų ilgesnis už kelionės dokumento galiojimo laikotarpį, daugkartinės ilgą laikotarpį galiojančios vizos išduodamos toliau nurodytiems galiojimo laikotarpiams:

a) 

vienų metų galiojimo laikotarpiui su sąlyga, kad prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo per pastaruosius dvejus metus gavo tris vizas ir jomis teisėtai naudojosi;

b) 

dvejų metų galiojimo laikotarpiui su sąlyga, kad prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo per pastaruosius dvejus metus gavo vienus metus galiojančią daugkartinę vizą ir ja teisėtai naudojosi;

c) 

penkerių metų galiojimo laikotarpiui su sąlyga, kad prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo per pastaruosius trejus metus gavo dvejus metus galiojančią daugkartinę vizą ir ja teisėtai naudojosi.

Išduodant daugkartines vizas, neatsižvelgiama į pagal 25 straipsnio 1 dalį išduotas oro uosto tranzitines vizas ir riboto teritorinio galiojimo vizas.

▼M5

2a.  Nukrypstant nuo 2 dalies, atskirais atvejais išduotos vizos galiojimo laikotarpis gali būti sutrumpintas, jeigu kyla pagrįstų abejonių, ar atvykimo sąlygos bus tenkinamos visu galiojimo laikotarpiu.

2b.  Nukrypstant nuo 2 dalies, vykdydami bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, konsulatai vertina, ar 2 dalyje nustatytos daugkartinių vizų išdavimo taisyklės turi būti pritaikytos, kad būtų atsižvelgiama į vietos aplinkybes ir į su migracija bei saugumu susijusią riziką, siekiant priimti palankesnes arba griežtesnes taisykles pagal 2d dalį.

2c.  Nedarant poveikio 2 daliai, prašymą išduoti vizą pateikusiems asmenims, kurie įrodo būtinybę arba pagrindžia ketinimą keliauti dažnai arba reguliariai, su sąlyga, kad jie įrodo savo sąžiningumą ir patikimumą, visų pirma teisėtą naudojimąsi ankstesnėmis vizomis, savo ekonominę padėtį kilmės šalyje ir nuoširdų ketinimą išvykti iš valstybių narių teritorijos iki jų prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos, gali būti išduota daugkartinė viza, galiojanti iki penkerių metų.

2d.  Prireikus remdamasi šio straipsnio 2b dalyje nurodytu vertinimu, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais priimamos taisyklės, pagal kurias sąlygos išduoti šio straipsnio 2 dalyje nurodytas daugkartines vizas turi būti taikomos kiekvienoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje, kad būtų atsižvelgiama į vietos aplinkybes, į su migracija bei saugumu susijusią riziką ir į bendrus Sąjungos santykius su atitinkama trečiąja šalimi. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 52 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B

3.  Priėmus sprendimą dėl tokios vizos išdavimo, VIS reglamento 10 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys įvedami į VIS.

25 straipsnis

Riboto teritorinio galiojimo vizos išdavimas

1.  Riboto teritorinio galiojimo viza išduodama išimties tvarka šiais atvejais:

a) 

jei, valstybės narės manymu, dėl humanitarinių priežasčių, nacionalinių interesų arba tarptautinių įsipareigojimų būtina

i) 

nukrypti nuo principo, pagal kurį turi būti patenkintos atvykimo sąlygos, nustatytos Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies a, c, d ir e punktuose; arba

ii) 

išduoti vizą nepaisant valstybės narės, su kuria konsultuotasi pagal 22 straipsnį, prieštaravimo vienodos vizos išdavimui; arba

iii) 

išduoti vizą dėl neatidėliotinų priežasčių, nors ir nebuvo išankstinės konsultacijos pagal 22 straipsnį,

arba

▼M3

b) 

jei dėl priežasčių, kurias konsulatas laiko pagrįstomis, buvimui tam pačiam 180 dienų laikotarpiui išduodama nauja viza prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui, kuris per tą 180 dienų laikotarpį jau pasinaudojo vienoda viza arba riboto teritorinio galiojimo viza, suteikiančia galimybę būti 90 dienų.

▼B

2.  Riboto teritorinio galiojimo viza galioja vizą išduodančiosios valstybės narės teritorijoje. Išimties tvarka ji gali galioti daugiau nei vienos valstybės narės teritorijoje esant kiekvienos tokios valstybės narės pritarimui.

3.  Jei prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo turi kelionės dokumentą, kuris nėra pripažįstamas vienos ar kelių, bet ne visų valstybių narių, išduodama viza, kuri galioja valstybių narių, pripažįstančių išduotą kelionės dokumentą, teritorijoje. Jei vizą išduodančioji valstybė narė nepripažįsta prašymą išduoti vizą pateikusio asmens kelionės dokumento, išduota viza galioja tik toje valstybėje narėje.

4.  Jei riboto teritorinio galiojimo viza išduota 1 dalies a punkte nurodytais atvejais, vizą išduodančiosios valstybės narės centrinės valdžios institucijos nedelsdamos išplatina atitinkamą informaciją kitų valstybių narių centrinės valdžios institucijoms, taikydamos VIS reglamento 16 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą.

5.  Priėmus sprendimą dėl tokios vizos išdavimo, VIS reglamento 10 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys įvedami į VIS.

▼M5

25a straipsnis

Bendradarbiavimas readmisijos srityje

1.  Priklausomai nuo trečiosios šalies bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis neteisėtų migrantų readmisijos srityje lygio, kuris vertinamas remiantis tinkamais ir objektyviais duomenimis, 14 straipsnio 6 dalis, 16 straipsnio 1 dalis ir 16 straipsnio 5 dalies b punktas, 23 straipsnio 1 dalis ir 24 straipsnio 2 bei 2c dalys netaikomos prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims arba tam tikroms tokių asmenų kategorijoms priskirtiems asmenims, kurie yra trečiosios šalies, kurios bendradarbiavimas pagal šį straipsnį yra laikomas nepakankamu remiantis tinkamais ir objektyviais duomenimis, piliečiai.

2.  Komisija reguliariai, ne rečiau kaip kartą per metus, vertina bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis readmisijos srityje, visų pirma atsižvelgdama į šiuos rodiklius:

a) 

priimtų sprendimų grąžinti neteisėtai valstybių narių teritorijoje esančius atitinkamos trečiosios šalies piliečius skaičių;

b) 

faktinį priverstinai grąžintų asmenų, dėl kurių priimtas sprendimas grąžinti, skaičių, išreikštą kaip atitinkamos trečiosios šalies piliečių atžvilgiu priimtų sprendimų grąžinti skaičiaus procentinė dalis, įskaitant, kai tinkama, trečiųjų šalių piliečių, vykusių tranzitu per atitinkamos trečiosios šalies teritoriją pagal Sąjungos ar dvišalius readmisijos susitarimus, skaičių;

c) 

trečiosios šalies patenkintų readmisijos prašymų iš kiekvienos valstybės narės skaičių, išreikštą kaip tokių trečiajai šaliai pateiktų prašymų procentinė dalis;

d) 

praktinio bendradarbiavimo grąžinimo srityje lygį įvairiais grąžinimo procedūros etapais, pavyzdžiui:

i) 

pagalbą, teikiamą nustatant valstybių narių teritorijoje neteisėtai esančių asmenų tapatybę ir laiku išduodant kelionės dokumentus;

ii) 

sutikimą priimti Europos kelionės dokumentą neteisėtai esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti arba „laissez passer“;

iii) 

sutikimą dėl asmenų, kurie turi būti teisėtai grąžinti į jų šalį, readmisijos;

iv) 

sutikimą dėl grąžinimo skrydžių ir operacijų.

Toks vertinimas atliekamas remiantis patikimais valstybių narių ir Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų pateiktais duomenimis. Komisija reguliariai, bent kartą per metus, apie savo atliktą vertinimą praneša Tarybai.

3.  Valstybė narė, remdamasi tais pačiais rodikliais kaip išvardytieji 2 dalyje, taip pat gali pranešti Komisijai apie dideles ir nuolatines praktines problemas, su kuriomis ji susiduria bendradarbiaudama su trečiąja šalimi neteisėtų migrantų readmisijos srityje. Komisija apie tokį pranešimą nedelsdama informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

4.  Komisija pagal 3 dalį pateiktus pranešimus išnagrinėja per vieną mėnesį. Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie savo nagrinėjimo rezultatus.

5.  Jeigu, remdamasi 2 ir 4 dalyje nurodyta analize ir atsižvelgdama į Komisijos veiksmus siekiant užtikrinti aukštesnio lygio bendradarbiavimą su atitinkama trečiąja šalimi readmisijos srityje ir Sąjungos bendrus santykius su ta trečiąja šalimi, be kita ko, migracijos srityje, Komisija mano, kad tam tikra šalis nepakankamai bendradarbiauja ir kad dėl to reikia imtis veiksmų, arba jeigu per 12 mėnesių paprasta valstybių narių dauguma pateikė Komisijai pranešimus pagal 3 dalį, Komisija, toliau dėdama pastangas pagerinti bendradarbiavimą su atitinkama trečiąja šalimi, pateikia Tarybai pasiūlymą priimti:

a) 

įgyvendinimo sprendimą, kuriuo visiems tos trečiosios šalies piliečiams arba tam tikroms jų kategorijoms laikinai sustabdomas 14 straipsnio 6 dalies, 16 straipsnio 5 dalies b punkto, 23 straipsnio 1 dalies arba 24 straipsnio 2 ir 2c dalių, arba kelių iš šių nuostatų, taikymas;

b) 

jeigu Komisijai atlikus vertinimą priemonės, taikytos pagal šios dalies a punkte nurodytą įgyvendinimo sprendimą, laikomos neveiksmingomis – įgyvendinimo sprendimą, kuriuo visiems tos trečiosios šalies piliečiams arba tam tikroms jų kategorijoms palaipsniui pradedamas taikyti vienas iš 16 straipsnio 2a dalyje nustatytų vizos mokesčių.

6.  Komisija, remdamasi 2 dalyje nustatytais rodikliais, nuolat vertina ir praneša, ar galima teigti, kad bendradarbiavimas su atitinkama trečiąja šalimi neteisėtų migrantų readmisijos srityje realiai ir ilgam laikui pagerėjo, ir, taip pat atsižvelgdama į bendrus Sąjungos santykius su ta trečiąja šalimi, gali nuspręsti pateikti pasiūlymą Tarybai panaikinti arba iš dalies pakeisti 5 dalyje nurodytą įgyvendinimo sprendimą.

7.  Ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams po 5 dalyje nurodytų įgyvendinimo sprendimų įsigaliojimo Komisija praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie padarytą pažangą, susijusią su tos trečiosios šalies bendradarbiavimu readmisijos srityje.

8.  Jeigu Komisija, remdamasi 2 dalyje nurodyta analize ir atsižvelgusi į Sąjungos bendrus santykius su atitinkama trečiąja šalimi, ypač bendradarbiaujant readmisijos srityje, mano, kad atitinkama trečioji šalis bendradarbiauja pakankamai, ji gali pateikti Tarybai pasiūlymą priimti įgyvendinimo sprendimą dėl prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų arba tam tikroms tokių asmenų kategorijoms priskirtų asmenų, kurie yra tos trečiosios šalies piliečiai ir pateikia prašymą išduoti vizą tos trečiosios šalies teritorijoje, kuriame būtų numatyta viena ar daugiau iš toliau nurodytų priemonių:

a) 

16 straipsnio 1 dalyje nurodyto vizos mokesčio sumažinimas iki 60 EUR;

b) 

23 straipsnio 1 dalyje nurodytas laikotarpis, per kurį priimami sprendimai dėl prašymų, sutrumpinamas iki 10 dienų;

c) 

prailginamas daugkartinių vizų galiojimo laikotarpis pagal 24 straipsnio 2 dalį.

Tas įgyvendinimo sprendimas taikomas ne ilgiau kaip vienus metus. Jis gali būti atnaujintas.

▼B

26 straipsnis

Oro uosto tranzitinės vizos išdavimas

1.  Oro uosto tranzitinė viza galioja vykimui tranzitui per valstybių narių teritorijoje esančių oro uostų tarptautines tranzito zonas.

2.  Nepažeidžiant 12 straipsnio a punkto, vizos galiojimo laikotarpis apima papildomą 15 dienų „pratęsiamą galiojimo laikotarpį“.

Valstybės narės gali nuspręsti nesuteikti tokio pratęsiamo galiojimo laikotarpio dėl su viešąja tvarka susijusių priežasčių arba dėl bet kurios iš valstybių narių tarptautinių santykių.

3.  Nepažeidžiant 12 straipsnio a punkto, daugkartinės oro uosto tranzitinės vizos gali būti išduodamos daugiausiai šešių mėnesių galiojimo laikotarpiui.

4.  Priimant sprendimą išduoti daugkartines oro uosto tranzitines vizas ypač svarbūs šie kriterijai:

a) 

prašymą išduoti vizą pateikusio asmens poreikis keliauti dažnai ir (arba) reguliariai, bei

b) 

prašymą išduoti vizą pateikusio asmens sąžiningumas ir patikimumas, visų pirma teisėtas naudojimasis ankstesnėmis vienodomis vizomis, riboto teritorinio galiojimo vizomis ar oro uosto tranzitinėmis vizomis, jo ekonominė padėtis jo kilmės šalyje ir nuoširdus ketinimas dėl tolimesnės kelionės.

5.  Jei pagal 3 straipsnio 2 dalies nuostatas reikalaujama, kad prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo turėtų oro uosto tranzitinę vizą, oro uosto tranzitinė viza galioja tik vykimui tranzitu per atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) teritorijoje esančių oro uostų tarptautines tranzito zonas.

6.  Priėmus sprendimą dėl tokios vizos išdavimo, VIS reglamento 10 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys įvedami į VIS.

27 straipsnis

Vizos įklijos pildymas

▼M5

1.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamos vizos įklijos pildymo taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 52 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.  Valstybės narės gali daryti papildomus nacionalinius įrašus vizos įklijos skiltyje „Pastabos“. Tais įrašais nekartojami privalomi įrašai, nustatyti laikantis 1 dalyje nurodytos procedūros.

▼B

3.  Visi įrašai vizos įklijoje yra spausdinami, o išpausdintoje vizos įklijoje negali būti daromi pakeitimai rankiniu būdu.

▼M5

4.  Vienkartinės vizos įklija ranka gali būti pildoma tik techninės nenugalimos jėgos (force majeure) atveju. Ranka užpildytoje vizos įklijoje negali būti daroma jokių pakeitimų.

▼B

5.  Kai vizos įklija pildoma ranka pagal šio straipsnio 4 dalį, ši informacija įvedama į VIS pagal VIS reglamento 10 straipsnio 1 dalies k punktą.

28 straipsnis

Užpildytų vizų įklijų pripažinimas negaliojančiomis

1.  Jei vizos įklijoje, kuri dar neįklijuota kelionės dokumente, pastebima klaida, vizos įklija pripažįstama negaliojančia.

2.  Jei klaida pastebėta po to, kai vizos įklija buvo įklijuota kelionės dokumente, vizos įklijos galiojimas panaikinamas kryžmai perbraukiant vizos įkliją nenuplaunamu rašalu, o kitame lape įklijuojama nauja vizos įklija.

3.  Jei klaida pastebėta atitinkamus duomenis įvedus į VIS pagal VIS reglamento 10 straipsnio 1 dalį, klaida ištaisoma vadovaujantis to reglamento 24 straipsnio 1 dalimi.

29 straipsnis

Vizų įklijų klijavimas

▼M5

1.  Vizos įklija įklijuojama kelionės dokumente.

▼M5

1a.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamos išsamios vizos įklijos įklijavimo taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 52 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B

2.  Jei vizą išduodančioji valstybė narė nepripažįsta prašymą išduoti vizą pateikusio asmens kelionės dokumento, naudojamas atskiras lapas vizai įklijuoti.

3.  Jei vizos įklija įklijuojama atskirame lape vizai įklijuoti, ši informacija įvedama į VIS pagal VIS reglamento 10 straipsnio 1 dalies j punktą.

4.  Asmeninės vizos, išduotos asmenims, kurie yra įrašyti į prašymą išduoti vizą pateikusio asmens kelionės dokumentą, įklijuojamos tame kelionės dokumente.

5.  Kai vizą išduodančioji valstybė narė nepripažįsta kelionės dokumento, į kurį yra įrašyti šie asmenys, asmeninės vizos įklijos klijuojamos atskiruose lapuose vizai įklijuoti.

30 straipsnis

Išduotos vizos suteikiamos teisės

Vien tik vienodos vizos ar riboto teritorinio galiojimo vizos turėjimas automatiškai nesuteikia teisės atvykti.

31 straipsnis

Kitų valstybių narių centrinių valdžios institucijų informavimas

▼M5

1.  Valstybė narė gali reikalauti, kad jos centrinės valdžios institucijos būtų informuojamos apie vizas, kurias kitos valstybės narės išdavė konkrečių trečiųjų šalių piliečiams arba tokių piliečių konkrečioms kategorijoms, išskyrus oro uosto tranzitinių vizų atveju.

2.  Valstybės narės praneša Komisijai apie tokios informacijos reikalavimo nustatymą arba panaikinimą ne vėliau kaip likus 25 kalendorinėms dienoms iki jo įsigaliojimo. Ta informacija taip pat teikiama vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu atitinkamoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje.

▼B

3.  Komisija informuoja valstybes nares apie tokius pranešimus.

▼M5 —————

▼B

32 straipsnis

Atsisakymas išduoti vizą

1.  Nepažeidžiant 25 straipsnio 1 dalies, vizą išduoti atsisakoma:

a) 

jei prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo:

i) 

pateikia netikrą, suklastotą arba padirbtą kelionės dokumentą;

ii) 

nepagrindžia numatomo buvimo tikslo ir sąlygų;

▼M5

iia) 

nepagrindžia numatomo tranzito per oro uostą tikslo ir sąlygų;

▼B

iii) 

nepateikia įrodymų, kad turi pakankamai pragyvenimo lėšų tiek numatomo buvimo laikotarpio trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas, arba kad gali teisėtai gauti tokių lėšų;

▼M3

iv) 

valstybių narių teritorijoje jau išbuvo 90 dienų per pastarąjį 180 dienų laikotarpį turėdamas vienodą vizą arba riboto teritorinio galiojimo vizą;

▼B

v) 

yra asmuo, dėl kurio SIS buvo paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti;

vi) 

laikomas keliančiu grėsmę kurios nors valstybės narės viešajai tvarkai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai, kaip nurodyta Šengeno sienų kodekso 2 straipsnio 19 punkte, arba tarptautiniams santykiams, visų pirma, kai valstybių narių nacionaliniuose registruose buvo paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti dėl tų pačių priežasčių; arba

vii) 

nepateikia įrodymo, kad turi tinkamą galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu, kai to reikalaujama;

arba

▼C1

b) 

jei kyla pagrįstų abejonių dėl prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens patvirtinamųjų dokumentų autentiškumo arba jų turinio teisingumo, prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens pareiškimų arba jo ketinimo išvykti iš valstybių narių teritorijos iki baigiantis prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpiui patikimumo.

▼M5

2.  Apie sprendimą dėl atsisakymo ir jį pagrindžiančias priežastis prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui pranešama naudojant VI priede nustatytą standartinę formą valstybės narės, kuri priėmė galutinį sprendimą dėl prašymo, kalba ir kita Sąjungos institucijų oficialiąja kalba.

▼B

3.  Prašymą išduoti vizą pateikę asmenys, kuriems buvo atsisakyta išduoti vizą, turi teisę pateikti apeliacinį skundą. Apeliaciniai skundai pateikiami prieš valstybę narę, kuri priėmė galutinį sprendimą dėl prašymo, pagal tos valstybės narės teisę. Valstybės narės prašymą išduoti vizą pateikusiems asmenims suteikia informaciją apie apeliacinių skundų teikimo procedūrą, kaip nurodyta VI priede.

▼M5 —————

▼B

5.  Informacija apie atsisakytą išduoti vizą įvedama į VIS pagal VIS reglamento 12 straipsnį.V

SKYRIUS

Išduotos vizos keitimas

33 straipsnis

Pratęsimas

1.  Išduotos vizos galiojimo laikotarpis ir (arba) buvimo trukmė pratęsiama, jei valstybės narės kompetentinga institucija mano, kad vizos turėtojas pateikė nenugalimos jėgos (force majeure) ar humanitarinių priežasčių įrodymus, kodėl jis negali išvykti iš valstybių narių teritorijos iki vizos galiojimo laikotarpio ar vizoje nurodytos leidžiamo buvimo trukmės pabaigos. Tokiu atveju viza pratęsiama nemokamai.

2.  Išduotos vizos galiojimo laikotarpis ir (arba) buvimo trukmė gali būti pratęsta, jei vizos turėtojas pateikia svarbių asmeninių priežasčių įrodymus, pagrindžiančius vizos galiojimo laikotarpio ar buvimo trukmės pratęsimą. Tokiu atveju už vizos pratęsimą imamas 30 EUR mokestis.

3.  Jei vizą pratęsianti valdžios institucija nenusprendžia kitaip, pratęsta viza yra tokio pat teritorinio galiojimo kaip pirminė viza.

4.  Valdžios institucijos, kompetentingos pratęsti vizą, yra valstybės narės, kurios teritorijoje yra trečiosios šalies pilietis kreipimosi dėl pratęsimo metu, institucijos.

5.  Valstybės narės Komisijai praneša apie valdžios institucijas, kurios yra kompetentingos pratęsti vizas.

6.  Vizų galiojimas pratęsiamas įklijuojant vizos įkliją.

7.  Informacija apie pratęstą vizą įvedama į VIS pagal VIS reglamento 14 straipsnį.

34 straipsnis

Vizos panaikinimas ir atšaukimas

1.  Viza panaikinama, kai paaiškėja, kad tos vizos išdavimo metu nebuvo patenkintos vizos išdavimo sąlygos, visų pirma jei yra rimtų priežasčių manyti, kad viza buvo gauta nesąžiningu būdu. Paprastai vizą panaikina valstybės narės, kuri išdavė vizą, kompetentingos institucijos. Vizą gali panaikinti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos; tokiu atveju vizą išdavusios valstybės narės valdžios institucijos informuojamos apie tokį panaikinimą.

2.  Viza atšaukiama, kai paaiškėja, kad nebetenkinamos vizos išdavimo sąlygos. Iš esmės vizą paprastai atšaukia valstybės narės, kuri ją išdavė, kompetentingos institucijos. Vizą gali atšaukti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos; tokiu atveju vizą išdavusios valstybės narės valdžios institucijos informuojamos apie tokį atšaukimą.

3.  Viza gali būti atšaukta vizos turėtojo prašymu. Vizą išdavusios valstybės narės kompetentingos institucijos informuojamos apie tokį atšaukimą.

4.  Jei vizos turėtojas pasienyje nepateikia vieno ar kelių patvirtinamųjų dokumentų, nurodytų 14 straipsnio 3 dalyje, tai automatiškai nereiškia, kad bus priimtas sprendimas panaikinti ar atšaukti vizą.

5.  Jei viza panaikinama arba atšaukiama, ant jos uždedamas spaudas „PANAIKINTA“ arba „ATŠAUKTA“, o optiškai kintantis vizos įklijos elementas, latentinio vaizdo įspūdį daranti apsaugos priemonė ir žodis „viza“ padaromi negaliojančiais išbraukiant.

6.  Sprendimas dėl vizos panaikinimo ar atšaukimo, nurodant jo priežastis, prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui pranešamas naudojant VI priede nustatytą standartinę formą.

7.  Vizos turėtojai, kurių viza buvo panaikinta ar atšaukta, turi teisę pateikti apeliacinį skundą, išskyrus atvejus, kai viza buvo atšaukta vizos turėtojo prašymu pagal 3 dalį. Apeliaciniai skundai pateikiami prieš valstybę narę, kuri priėmė sprendimą dėl vizos panaikinimo arba atšaukimo, pagal tos valstybės narės teisę. Valstybės narės prašymą išduoti vizą pateikusiems asmenims suteikia informaciją apie apeliacinių skundų teikimo procedūrą, kaip nurodyta VI priede.

8.  Informacija apie panaikintą ar atšauktą vizą įvedama į VIS pagal VIS reglamento 13 straipsnį.VI

SKYRIUS

Prie išorės sienų išduodamos vizos

35 straipsnis

Vizos, dėl kurių išdavimo prašymai pateikti prie išorės sienos

1.  Išimtiniais atvejais vizos gali būti išduotos sienos perėjimo punktuose, jeigu yra įvykdytos šios sąlygos:

a) 

prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo atitinka sąlygas, nustatytas Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies a, c, d ir e punktuose;

b) 

prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo negalėjo pateikti prašymo išduoti vizą iš anksto ir prireikus pateikia patvirtinamuosius dokumentus, pagrindžiančius būtinas atvykimo priežastis, kurių negalėjo numatyti, ir

c) 

įvertinama, kad prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo tikrai sugrįš į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vyks tranzitu per valstybes, kurios nėra visapusiškai Šengeno acquis įgyvendinančios valstybės narės.

2.  Jei dėl vizos kreipiamasi prie išorės sienos, reikalavimas prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui turėti sveikatos draudimą kelionės metu gali būti netaikomas, kai nėra galimybių sudaryti sveikatos draudimo kelionės metu sutarties tame sienos perėjimo punkte arba dėl humanitarinių priežasčių.

3.  Prie išorės sienos išduodama viza turi būti vienodos formos viza, suteikianti jos turėtojui teisę būti ne ilgiau kaip 15 dienų, atsižvelgiant į numatomo buvimo tikslą ir sąlygas. Vykimo tranzitu atveju leidžiamo buvimo trukmė turi neviršyti vykimui tranzitu reikalingo laiko.

4.  Jei Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies a, c, d, ir e punktų sąlygos neįvykdytos, už vizos išdavimą pasienyje atsakingos valdžios institucijos gali pagal šio reglamento 25 straipsnio 1 dalies a punktą išduoti riboto teritorinio galiojimo vizą, galiojančią tik vizą išduodančiosios valstybės narės teritorijoje.

5.  Trečiosios šalies piliečiui, priklausiančiam asmenų, dėl kurių pagal 22 straipsnį būtinos išankstinės konsultacijos, kategorijai, viza prie išorės sienos iš esmės neišduodama.

Tačiau pagal 25 straipsnio 1 dalies a punktą išimtiniais atvejais tokiems asmenims prie išorės sienos gali būti išduota riboto teritorinio galiojimo viza, galiojanti vizą išduodančiosios valstybės narės teritorijoje.

6.  Be 32 straipsnio 1 dalyje numatytų atsisakymo išduoti vizą priežasčių, taip pat atsisakoma išduoti vizą sienos perėjimo punkte, jei nėra patenkintos šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos sąlygos.

7.  Taikomos 32 straipsnio 3 dalyje ir VI priede išdėstytos nuostatos dėl atsisakymo išduoti vizą pateisinamųjų aplinkybių ir pranešimo apie jį bei teisės pateikti apeliacinį skundą.

36 straipsnis

Vizų išdavimas prie išorės sienų, tranzitu vykstantiems jūrininkams

1.  Jūrininkui, kuris kirsdamas valstybių narių išorės sienas turi turėti vizą, tranzitinė viza gali būti išduodama pasienyje, jei:

a) 

jis atitinka 35 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, ir

b) 

jis kerta atitinkamą sieną, kad įsilaipintų ar grįžtų į laivą, kuriame jis dirbs ar dirbo jūrininku, arba iš jo išsilaipintų.

▼M5 —————

▼M5

2a.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamos vizų išdavimo pasienyje jūrininkams veiklos instrukcijos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 52 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B

3.  Šis straipsnis taikomas nepažeidžiant 35 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių.IV

ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINIS VALDYMAS IR ORGANIZAVIMAS

37 straipsnis

Vizų skyrių darbo organizavimas

1.  Valstybės narės yra atsakingos už vizų skyrių darbo organizavimą savo konsulatuose.

Siekiant, kad nesumažėtų budrumas, o personalas būtų apsaugotas nuo įtampos vietos lygiu, tam tikrais atvejais sukuriamos personalo, tiesiogiai dirbančio su prašymą išduoti vizą pateikusiais asmenimis, rotacijos sistemos. Ypač daug dėmesio skiriama aiškioms darbo struktūroms ir aiškiam pareigų paskirstymui priimant galutinius sprendimus dėl prašymų. Galimybė naudotis VIS bei SIS ir kita konfidencialia informacija suteikiama tik ribotam skaičiui tinkamai įgaliotų personalo narių. Imamasi tinkamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai prieigai prie tokių duomenų bazių.

▼M5

2.  Vizų įklijų saugojimui ir tvarkymui turi būti taikomos tinkamos saugumo priemonės, siekiant išvengti sukčiavimo arba jų praradimo. Kiekvienas konsulatas veda turimų vizų įklijų atsargų apskaitą ir registruoja kiekvienos vizos įklijos panaudojimo atvejį. Apie visus reikšmingus neužpildytų vizų įklijų praradimo atvejus pranešama Komisijai.

3.  Konsulatai ar centrinės valdžios institucijos archyvuoja prašymus popierine arba elektronine forma. Kiekvienoje asmens byloje saugoma atitinkama informacija, pagal kurią prireikus galima atkurti dėl prašymo priimto sprendimo aplinkybes.

Asmenų prašymų bylos saugomos mažiausiai vienus metus nuo sprendimo dėl prašymo priėmimo dienos, kaip nurodyta 23 straipsnio 1 dalyje, arba, apeliacinio skundo atveju, iki apeliacinio skundo nagrinėjimo procedūros pabaigos, priklausomai nuo to, kuris laikotarpis yra ilgesnis. Jei taikytina, asmenų elektroninės prašymų bylos saugomos išduotos vizos galiojimo laikotarpį.

▼B

38 straipsnis

▼M5

Prašymų nagrinėjimui ir vizos išdavimo procedūrų priežiūrai skirti ištekliai

1.  Valstybės narės konsulatams skiria pakankamą tinkamo personalo skaičių užduotims, susijusioms su prašymų nagrinėjimu, atlikti, kad būtų užtikrinta derama ir vienoda visuomenei teikiamų paslaugų kokybė.

▼M5

1a.  Valstybės narės užtikrina, kad konsulatuose visą vizų procedūrą, įskaitant prašymų pateikimą ir jų tvarkymą, vizų įklijų spausdinimą ir praktinį bendradarbiavimą su išorės paslaugų teikėjais, prižiūrėtų iš valstybės narės atvykę darbuotojai siekiant garantuoti visų procedūros etapų vientisumą.

▼B

2.  Patalpos turi atitikti tinkamus funkcinius reikalavimus ir būti pritaikytos taikyti tinkamas saugumo priemones.

▼M5

3.  Valstybių narių centrinės valdžios institucijos suteikia tinkamus mokymus iš valstybės narės atvykusiam bei vietoje įdarbintam personalui ir yra atsakingos už tai, kad jiems būtų teikiama išsami, tiksli ir atnaujinta informacija apie atitinkamą Sąjungos ir nacionalinę teisę.

▼M5

3a.  Jei prašymus nagrinėja ir dėl jų sprendžia centrinės valdžios institucijos, kaip nurodyta 4 straipsnio 1a dalyje, valstybės narės atlieka specializuotus mokymus siekdamos užtikrinti, kad tų centrinių valdžios institucijų personalas pakankamai išmanytų šaliai būdingas vietos socialines ir ekonomines aplinkybes ir būtų susipažinęs su naujausia su jomis susijusia informacija, taip pat kad jų žinios apie atitinkamą Sąjungos ir nacionalinę teisę būtų visapusiškos, tikslios ir pačios naujausios.

3b.  Valstybės narės taip pat užtikrina, kad konsulatuose dirbtų pakankamai ir tinkamai apmokytų darbuotojų, kurie padėtų centrinės valdžios institucijoms nagrinėjant prašymus ir priimant sprendimus dėl jų, visų pirma dalyvaudami bendradarbiavimo Šengeno klausimais vietos lygiu posėdžiuose, keisdamiesi informacija su kitais konsulatais ir vietos valdžios institucijomis, rinkdami aktualią informaciją vietoje apie su migracija susijusią riziką ir nesąžiningą praktiką, taip pat vykdydami pokalbius ir papildomą nagrinėjimą.

▼B

4.  Valstybių narių centrinės valdžios institucijos užtikrina dažną ir tinkamą prašymų nagrinėjimo stebėseną, o nustačiusios, kad buvo nukrypta nuo šio reglamento nuostatų, imasi taisomųjų priemonių.

▼M5

5.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatyta procedūra, pagal kurią prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys galėtų pateikti skundus dėl:

a) 

konsulatų darbuotojų ir, kai taikytina, išorės paslaugų teikėjų elgesio arba

b) 

prašymo pateikimo proceso.

Konsulatai arba centrinės valdžios institucijos registruoja skundus ir su jų nagrinėjimu susijusius veiksmus.

Valstybės narės informaciją apie šioje dalyje numatytą procedūrą skelbia viešai.

▼B

39 straipsnis

Darbuotojų elgesys

1.  Valstybių narių konsulatai užtikrina, kad prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys būtų mandagiai aptarnaujami.

▼M5

2.  Vykdydami savo pareigas konsulatų ir centrinės valdžios institucijų darbuotojai visapusiškai gerbia žmogaus orumą. Priemonės, kurių imamasi, turi būti proporcingos tikslams, kurių tokiomis priemonėmis siekiama.

3.  Atlikdami savo užduotis, konsulatų ir centrinės valdžios institucijų darbuotojai nediskriminuoja asmenų dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos.

40 straipsnis

Konsulatų darbo organizavimas ir bendradarbiavimas

1.  Kiekviena valstybė narė atsako už procedūrų, susijusių su prašymais, organizavimą.

2.  Valstybės narės:

a) 

aprūpina savo konsulatus ir už vizų išdavimą prie sienų atsakingas valdžios institucijas reikiama įranga biometriniams identifikatoriams rinkti, taip pat tokia įranga jos aprūpina savo garbės konsulų biurus, jeigu jos naudojasi jų paslaugomis biometriniams identifikatoriams rinkti pagal 42 straipsnį;

b) 

bendradarbiauja su viena ar keliomis kitomis valstybėmis narėmis pagal susitarimus dėl atstovavimo arba vykdydamos bet kokių kitokių formų konsulinį bendradarbiavimą.

3.  Valstybė narė taip pat gali bendradarbiauti su išorės paslaugų teikėju pagal 43 straipsnį.

4.  Valstybės narės praneša Komisijai apie jų konsulatų darbo organizavimą ir vykdomą bendradarbiavimą kiekvienoje konsulinėje vietovėje.

5.  Tuo atveju, jei nutraukiamas bendradarbiavimas su kitomis valstybėmis narėmis, valstybės narės siekia užtikrinti visų paslaugų tęstinumą.

▼M5 —————

▼B

42 straipsnis

Naudojimasis garbės konsulų paslaugomis

1.  Garbės konsulai taip pat gali būti įgalioti atlikti kai kurias arba visas 43 straipsnio 6 dalyje nurodytas užduotis. Turi būti imtasi atitinkamų priemonių saugumui ir duomenų apsaugai užtikrinti.

2.  Jei garbės konsulas nėra valstybės narės valstybės tarnautojas, vykdant minėtas užduotis turi būti laikomasi X priede nustatytų reikalavimų, išskyrus to priedo D punkto c papunktyje nustatytas nuostatas.

3.  Jei garbės konsulas yra valstybės narės valstybės tarnautojas, atitinkama valstybė narė užtikrina, kad būtų taikomi reikalavimai, panašūs į tuos, kurie būtų taikomi tuo atveju, jei užduotis vykdytų tos valstybės narės konsulatas.

43 straipsnis

Bendradarbiavimas su išorės paslaugų teikėjais

1.  Valstybės narės stengiasi bendradarbiauti su išorės paslaugų teikėju kartu su viena ar daugiau valstybių narių, nepažeisdamos viešųjų pirkimų ir konkurencijos taisyklių.

2.  Bendradarbiavimas su išorės paslaugų teikėju grindžiamas teisiniu dokumentu, atitinkančiu X priede nustatytus reikalavimus.

▼M5 —————

▼B

4.  Prašymus nagrinėja, atitinkamais atvejais pokalbius rengia ir, reikiamais atvejais, sprendimus dėl prašymų priima ir vizų įklijas spausdina bei įklijuoja tik konsulatas.

▼M5

5.  Išorės paslaugų teikėjams jokiomis aplinkybėmis nesuteikiama galimybė naudotis VIS. VIS gali naudotis tik tinkamai įgaliotas konsulatų arba centrinės valdžios institucijų personalas.

▼B

6.  Išorės paslaugų teikėjui gali būti patikėtas vienos ar kelių iš toliau išvardytų užduočių vykdymas:

▼M5

a) 

teikti bendrą informaciją apie vizos reikalavimus pagal 47 straipsnio 1 dalies a–c punktus ir prašymo formas;

▼B

b) 

informuoti prašymą išduoti vizą pateikiantį asmenį apie reikalaujamus patvirtinamuosius dokumentus, remiantis kontroliniu sąrašu;

▼M5

c) 

rinkti duomenis ir priimti prašymus (įskaitant biometrinių identifikatorių rinkimą) ir perduoti prašymą konsulatui arba centrinės valdžios institucijoms;

▼B

d) 

rinkti vizos mokestį;

▼M5

e) 

kai taikoma, tvarkyti prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens atvykimo į konsulatą arba išorės paslaugų teikėjo patalpas tvarkaraštį;

f) 

paimti iš konsulato arba centrinės valdžios institucijų kelionės dokumentus, įskaitant pranešimą apie atsisakymą išduoti vizą, jei taikytina, ir grąžinti juos prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui.

7.  Atrinkdama išorės paslaugų teikėją, atitinkama valstybė narė įvertina organizacijos arba įmonės patikimumą bei mokumą ir užtikrina, kad nebūtų interesų konflikto. Vertinimas apima atitinkamai būtinų licencijų, registracijos įmonių registre, bendrovės įstatų ir sutarčių su bankais tikrinimą.

▼B

8.  Atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) užtikrina, kad atrinktas išorės paslaugų teikėjas laikytųsi 2 dalyje nurodytu teisiniu dokumentu jam nustatytų sąlygų ir reikalavimų.

▼M5

9.  Valstybės narės atsako už tai, kad būtų laikomasi asmens duomenų apsaugos taisyklių, ir užtikrina, kad išorės paslaugų teikėjo veiklos stebėseną vykdytų duomenų apsaugos priežiūros institucijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnio 1 dalį ( 9 ).

▼B

10.  Atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) rengia mokymo kursus išorės paslaugų teikėjui, kuriuose suteikiama žinių, būtinų norint teikti tinkamas paslaugas ir pakankamą informaciją prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims.

11.  Atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) atidžiai stebi, kaip įgyvendinamas 2 dalyje nurodytas teisinis dokumentas, be kita ko:

▼M5

a) 

bendro pobūdžio informaciją apie prašymo išduoti vizą pateikimo kriterijus, sąlygas ir tvarką, kaip nustatyta 47 straipsnio 1 dalies a–c punktuose, taip pat informaciją apie prašymo formų turinį, kurią išorės paslaugų teikėjas teikia prašymą išduoti vizą teikiantiems asmenims;

b) 

visas technines ir organizacines saugumo priemones, būtinas apsaugoti asmens duomenis nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo ar netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar neteisėtos prieigos prie jų, ypač kai bendradarbiaujant dokumentai ir duomenys perduodami atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) konsulatui arba centrinės valdžios institucijoms, taip pat siekiant juos apsaugoti nuo visų kitų neteisėtų asmens duomenų tvarkymo būdų;

▼B

c) 

kaip renkami ir perduodami biometriniai identifikatoriai;

d) 

priemones, kurių imamasi siekiant užtikrinti nuostatų dėl duomenų apsaugos laikymąsi.

▼M5

Šiuo tikslu atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) konsulatas (-ai) arba centrinės valdžios institucijos reguliariai, bet ne rečiau kaip kas devynis mėnesius, vykdo patikrinimus vietoje išorės paslaugų teikėjo patalpose. Valstybės narės gali sutikti pasidalyti tokios reguliarios stebėsenos našta.

▼M5

11a.  Ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 1 d. valstybės narės Komisijai pateikia ataskaitą dėl jų bendradarbiavimo su išorės paslaugų teikėjais visame pasaulyje ir jų veiklos stebėsenos, kaip nurodyta X priedo C punkte.

▼B

12.  Tuo atveju, jei nutraukiamas bendradarbiavimas su išorės paslaugų teikėju, valstybės narės užtikrina visų paslaugų tęstinumą.

13.  Valstybės narės pateikia Komisijai 2 dalyje nurodyto teisinio dokumento kopiją.

▼M5

44 straipsnis

Duomenų šifravimas ir saugus perdavimas

1.  Jei valstybės narės bendradarbiauja tarpusavyje ir su išorės paslaugų teikėju ir naudojasi garbės konsulų paslaugomis, atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) užtikrina, kad elektroniniu būdu ar fiziškai elektroninėje laikmenoje perduodami duomenys būtų visiškai užšifruoti.

2.  Trečiosiose šalyse, kuriose draudžiama užšifruotus duomenis perduoti elektroniniu būdu, atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) neleidžia duomenų perduoti elektroniniu būdu.

Tokiais atvejais atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) užtikrina, kad valstybės narės konsulinis pareigūnas fiziškai perduotų elektroninėje laikmenoje užšifruotus elektroninius duomenis, arba, jei dėl tokio perdavimo reikėtų imtis neproporcingų ar nepagrįstų priemonių, kad jie būtų perduodami kitu saugiu ir patikimu būdu, pavyzdžiui, pasitelkiant įsisteigusius veiklos vykdytojus, turinčius patirties atitinkamoje trečiojoje šalyje gabenant neskelbtinus dokumentus ir duomenis.

3.  Visais atvejais perdavimo saugumo lygis nustatomas atsižvelgiant į duomenų neskelbtinumą.

▼B

45 straipsnis

Valstybių narių bendradarbiavimas su komerciniais tarpininkais

1.  Valstybės narės gali bendradarbiauti su komerciniais tarpininkais prašymų pateikimo tikslais, išskyrus biometrinių identifikatorių rinkimo tikslus.

2.  Toks bendradarbiavimas vykdomas, jei valstybių narių atitinkamos valdžios institucijos yra suteikusios akreditaciją. Akreditacija suteikiama visų pirma patikrinus šiuos aspektus:

a) 

esamo komercinio tarpininko statusą: galiojančias licencijas, registraciją įmonių registre, sutartis su bankais;

b) 

galiojančias sutartis su komerciniais partneriais, esančiais valstybėse narėse, siūlančiais apgyvendinimo ir kitas organizuotų turistinių kelionių paslaugas;

c) 

sutartis su transporto bendrovėmis, kuriose turi būti numatytas išvykimas ir garantuotas sugrįžimas nustatytu laiku.

▼M5

3.  Akredituoti komerciniai tarpininkai reguliariai stebimi atliekant patikrinimus vietoje, per kuriuos, be kita ko, vykdomi asmeniniai pokalbiai arba pokalbiai telefonu su prašymą išduoti vizą pateikusiais asmenimis, tikrinama informacija apie keliones ir apgyvendinimą ir, jeigu laikoma būtina, – tikrinami dokumentai, susiję su grupės grįžimu.

▼B

4.  Vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, keičiamasi informacija apie akredituotų komercinių tarpininkų veiklos rezultatus, nustatytus pažeidimus ir komercinių tarpininkų pateiktų prašymų atmetimą bei apie nustatytus kelionės dokumentų klastojimo būdus ir neįvykdytas planuotas keliones.

5.  Vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, keičiamasi komercinių tarpininkų, kuriems kiekvienas konsulatas suteikė akreditaciją arba kurių akreditacija buvo panaikinta, nurodant tokio panaikinimo priežastis, sąrašais.

▼M5

Kiekvienas konsulatas ir centrinės valdžios institucijos užtikrina, kad apie akredituotų komercinių tarpininkų, su kuriais jie bendradarbiauja, sąrašą būtų pranešta visuomenei, kai tai aktualu.

▼B

46 straipsnis

Statistinių duomenų rinkimas

Valstybės narės renka metinius statistinius duomenis vizų klausimais pagal XII priede pateiktą lentelę. Šie statistiniai duomenys pateikiami kiekvienais metais iki kovo 1 d., už praėjusius kalendorinius metus.

47 straipsnis

Plačiosios visuomenės informavimas

1.  Valstybių narių centrinės valdžios institucijos ir konsulatai pateikia plačiajai visuomenei visą atitinkamą informaciją, susijusią su prašymu išduoti vizą, ir visų pirma nurodo:

a) 

prašymo išduoti vizą pateikimo kriterijus, sąlygas ir tvarką;

▼M5

aa) 

kriterijus, kad prašymas būtų laikomas priimtinu, kaip numatyta 19 straipsnio 1 dalyje;

ab) 

kad biometriniai duomenys paprastai turi būti renkami kas 59 mėnesius skaičiuojant nuo pirmo surinkimo dienos;

▼B

b) 

atitinkamais atvejais būdus, kaip susitarti dėl susitikimo;

▼M5

c) 

kam prašymas gali būti pateiktas (kompetentingam konsulatui ar išorės paslaugų teikėjui);

▼B

d) 

akredituotus komercinius tarpininkus;

e) 

tai, kad 20 straipsnyje numatytas spaudas neturi teisinių padarinių;

f) 

23 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatytus prašymų nagrinėjimo terminus;

g) 

trečiąsias šalis, dėl kurių piliečių arba konkrečių tokių piliečių kategorijų taikomos išankstinio konsultavimosi arba informacijos teikimo procedūros;

h) 

kad nepalankūs sprendimai dėl prašymų turi būti pranešti prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui, kad tokiuose sprendimuose turi būti nurodytos juos pagrindžiančios priežastys ir kad prašymą išduoti vizą pateikę asmenys, kuriems buvo atsisakyta išduoti vizą, turi teisę pateikti apeliacinį skundą, nurodant informaciją dėl apeliacinio skundo pateikimo procedūros, įskaitant kompetentingą teisinę instanciją bei apeliacinio skundo pateikimo terminus;

i) 

kad vien tik vizos turėjimas automatiškai nesuteikia teisės atvykti ir kad vizos turėtojų prie išorės sienos reikalaujama pateikti įrodymų, jog jie tenkina atvykimo sąlygas, kaip numatyta Šengeno sienų kodekso 5 straipsnyje;

▼M5

j) 

informaciją apie skundų pateikimo procedūrą, kaip numatyta 38 straipsnio 5 dalyje.

▼B

2.  Atstovaujančioji valstybė narė ir atstovaujamoji valstybė narė informuoja plačiąją visuomenę apie susitarimus dėl atstovavimo tvarkos, kaip nurodyta 8 straipsnyje, prieš įsigaliojant tokiems susitarimams.V

ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRADARBIAVIMAS ŠENGENO KLAUSIMAIS VIETOS LYGIU

48 straipsnis

Valstybių narių konsulatų bendradarbiavimas Šengeno klausimais vietos lygiu

▼M5

1.  Konsulatai ir Sąjungos delegacijos bendradarbiauja kiekvienoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje, kad būtų užtikrintas suderintas bendros vizų politikos taikymas atsižvelgiant į vietos aplinkybes.

Tuo tikslu pagal Tarybos sprendimo 2010/427/ES ( 10 ) 5 straipsnio 3 dalį Komisija Sąjungos delegacijomis teikia nurodymus vykdyti atitinkamas šiame straipsnyje nurodytas koordinavimo užduotis.

Kai atitinkamoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje pateiktus prašymus nagrinėja ir sprendimus dėl jų priima centrinės valdžios institucijos, kaip nurodyta 4 straipsnio 1a dalyje, valstybės narės užtikrina aktyvų tų centrinės valdžios institucijų dalyvavimą vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu. Darbuotojai, prisidedantys vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, turi būti tinkamai apmokyti ir turi dalyvauti nagrinėjant prašymus atitinkamoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje.

▼M5

1a.  Valstybės narės ir Komisija bendradarbiauja visų pirma siekdamos:

a) 

parengti suderintą patvirtinamųjų dokumentų, kuriuos turi pateikti prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys, sąrašą, atsižvelgiant į 14 straipsnį;

b) 

parengti 24 straipsnio 2 dalies, susijusios su daugkartinių vizų išdavimu, įgyvendinimą vietos lygmeniu;

c) 

užtikrinti bendrą prašymo formos vertimą raštu, kai aktualu;

d) 

nustatyti priimančiosios šalies išduotų kelionės dokumentų sąrašą ir jį reguliariai atnaujinti;

e) 

parengti bendrą informacijos lapą, kuriame pateikiama 47 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija;

f) 

kai aktualu, stebėti 25a straipsnio 5 ir 6 dalių įgyvendinimą.

▼M5 —————

▼M5

3.  Bendradarbiaudamos Šengeno klausimais vietos lygiu, valstybės narės keičiasi šia informacija:

a) 

ketvirčio statistiniais duomenimis apie vienodas vizas, riboto teritorinio galiojimo vizas ir oro uosto tranzitines vizas, dėl kurių pateikti prašymai, kurios išduotos ir kurias atsisakyta išduoti;

b) 

atsižvelgiant į su migracija ir saugumu susijusios rizikos įvertinimą, visų pirma informacija apie:

i) 

priimančiosios šalies socioekonominę struktūrą;

ii) 

informacijos šaltinius vietos lygmeniu, įskaitant socialinės apsaugos ir sveikatos draudimo sistemas, fiskalinius registrus ir atvykimo ir išvykimo registraciją;

iii) 

netikrų, padirbtų ar suklastotų dokumentų naudojimą;

iv) 

neteisėtos imigracijos maršrutus;

v) 

nesąžiningos veiklos tendencijas;

vi) 

tendencijas, susijusias su atsisakymais išduoti vizas;

c) 

informacija apie bendradarbiavimą su išorės paslaugų teikėjais ir su transporto bendrovėmis;

d) 

informacija apie draudimo bendroves, draudžiančias tinkamu sveikatos draudimu kelionės metu, įskaitant draudimo rūšies ir galimos perteklinės sumos tikrinimą.

▼B

4.  Vykdant bendradarbiavimą Šengeno klausimais vietos lygiu, reguliariai organizuojami valstybių narių ir Komisijos atstovų posėdžiai konkretiems veiklos klausimams, susijusiems su bendros vizų politikos taikymu, spręsti. Šiuos posėdžius savo jurisdikcijos ribose sušaukia Komisija, jei Komisijos prašymu nesusitariama kitaip.

Gali būti organizuojami vienai temai skirti posėdžiai ir steigiami pogrupiai bendradarbiavimo Šengeno klausimais vietos lygiu konkretiems klausimams nagrinėti.

5.  Bendradarbiavimo Šengeno klausimais vietos lygiu posėdžių ataskaitų santraukos rengiamos sistemingai ir platinamos vietos lygiu. Komisija gali pavesti ataskaitų rengimą valstybei narei. Kiekvienos valstybės narės konsulatai jas pateikia savo šalies centrinės valdžios institucijoms.

▼M5 —————

▼B

6.  Valstybių narių, netaikančių Bendrijos acquis dėl vizų, arba trečiųjų šalių konsulatų atstovai gali būti ad hoc kviečiami dalyvauti posėdžiuose ir keistis informacija su vizomis susijusiais klausimais.

▼M5

7.  Ne vėliau kaip kiekvienų metų gruodžio 31 d. kiekvienoje jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje parengiama metinė ataskaita. Remdamasi tomis ataskaitomis, Komisija parengia metinę ataskaitą dėl bendradarbiavimo Šengeno klausimais vietos lygiu padėties ir pateikia ją Europos Parlamentui ir Tarybai.

▼BVI

ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49 straipsnis

Tvarka, taikoma olimpinių ir parolimpinių žaidynių atveju

Valstybės narės, kuriose rengiamos olimpinės ir parolimpinės žaidynės, taiko specialias procedūras ir sąlygas, kurios padeda supaprastinti vizų išdavimą, kaip nustatyta XI priede.

▼M5 —————

▼M5

51 straipsnis

Šio reglamento praktinio taikymo instrukcijos

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamos šio reglamento nuostatų praktinio taikymo veiklos instrukcijos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 52 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼M5

51a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  16 straipsnio 9 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 16 straipsnio 9 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ( 11 ) nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 16 straipsnio 9 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

▼M5

52 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda komitetas (toliau – Vizų komitetas). Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011 ( 12 ).

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

▼B

53 straipsnis

Pranešimas

1.  Valstybės narės Komisijai praneša apie:

a) 

8 straipsnyje nurodyto atstovavimo tvarką;

b) 

trečiąsias šalis, kurių piliečiai atskirų valstybių narių reikalavimu vykdami per jų teritorijoje esančių oro uostų tarptautines tranzito zonas, privalo turėti oro uosto tranzitinę vizą, kaip nurodyta 3 straipsnyje;

c) 

nacionalinę formą rėmimui ir (arba) asmens apgyvendinimui patvirtinti, nurodytą 14 straipsnio 4 dalyje, jei taikoma;

d) 

trečiųjų šalių, kurių atveju būtina 22 straipsnio 1 dalyje nurodyta išankstinio konsultavimosi procedūra, sąrašą;

e) 

trečiųjų šalių, kurių atveju būtina 31 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, sąrašą;

f) 

papildomus nacionalinius įrašus vizos įklijos skiltyje „Pastabos“, kaip nurodyta 27 straipsnio 2 dalyje;

g) 

33 straipsnio 5 dalyje nurodytas valdžios institucijas, kompetentingas pratęsti vizas;

h) 

bendradarbiavimo formas, pasirinktas pagal 40 straipsnį;

i) 

statistinius duomenis, surinktus pagal 46 straipsnį ir XII priedą.

2.  Komisija supažindina valstybes nares ir visuomenę su šia informacija skelbdama pagal 1 dalį praneštą informaciją nuolat atnaujinamame elektroniniame leidinyje.

54 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 767/2008 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 767/2008 iš dalies keičiamas taip:

1. 

4 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a) 

a punktas pakeičiamas taip:

„a) 

„vienoda viza“, kaip apibrėžta 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, įsteigiančio Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksą) ( *1 ) 2 straipsnio 3 dalyje;

b) 

b punktas išbraukiamas;

c) 

c punktas pakeičiamas taip:

„c) 

„oro uosto tranzitinė viza“, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 810/2009 2 straipsnio 5 dalyje;“;

d) 

d punktas pakeičiamas taip:

„d) 

„riboto teritorinio galiojimo viza“, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 810/2009 2 straipsnio 4 dalyje;“;

e) 

e punktas išbraukiamas.

2. 

8 straipsnio 1 dalyje žodžiai „Gavusi prašymą“ pakeičiami taip:

„Tuo atveju, kai prašymas priimtinas pagal Reglamento (EB) Nr. 810/2009 19 straipsnį“.

3. 

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Pateikus prašymą įvedami duomenys“;

b) 

▼C2

4 punktas iš dalies keičiamas taip:

▼B

i) 

a punktas pakeičiamas taip:

„a) 

pavardė, pavardė gimimo metu (ankstesnė (-ės) pavardė (-ės)), vardas (-ai); gimimo data, gimimo vieta, gimimo šalis, lytis;“;

ii) 

e punktas išbraukiamas;

iii) 

g punktas pakeičiamas taip:

„g) 

pagrindinio kelionės tikslo valstybė (-ės) narė (-ės) ir numatomo buvimo ar vykimo tranzitu trukmė;“;

iv) 

h punktas pakeičiamas taip:

„h) 

pagrindinį kelionės tikslą (-us)“;

v) 

i punktas pakeičiamas taip:

„i) 

numatoma atvykimo į Šengeno erdvę data ir numatoma išvykimo iš Šengeno erdvės data;“;

vi) 

j punktas pakeičiamas taip:

„j) 

valstybę narę, į kurią atvykstama pirmiausia;“;

vii) 

k punktas pakeičiamas taip:

„k) 

prašytojo namų adresas;“;

viii) 

l punkte žodis „mokyklos“ pakeičiamas žodžiais „švietimo įstaigos“;

ix) 

m punkte žodžiai „tėvo ir motinos“ pakeičiami žodžiais „tėvų teises turinčio asmens arba teisėto globėjo“.

4. 

10 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„k) 

jei taikoma, informaciją apie tai, kad vizos įklija užpildyta ranka.“

5. 

11 straipsnio įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„Kai kitai valstybei narei atstovaujanti vizų institucija nutraukia prašymo nagrinėjimą, ji į prašymo bylą įtraukia šiuos duomenis:“.

6. 

12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 

1 dalyje a punktas pakeičiamas taip:

„a) 

informacija apie statusą, kurioje nurodoma, kad buvo atsisakyta išduoti vizą ir tai, ar ta institucija atsisakė ją išduoti kitos valstybės narės vardu;“;

b) 

2 dalis pakeičiama taip:

„2.  Prašymo byloje taip pat nurodomas (-i) pagrindas (-ai), dėl kurio (-ių) buvo atsisakyta išduoti vizą; tai gali būti vienas ar keli iš toliau išvardytų pagrindų:

a) 

prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo:

i) 

pateikia netikrą, suklastotą arba padirbtą kelionės dokumentą;

ii) 

nepagrindžia numatomo buvimo tikslo ir sąlygų;

iii) 

nepateikia įrodymų, kad turi pakankamai pragyvenimo lėšų tiek numatomo buvimo laikotarpio trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas, arba kad gali teisėtai gauti tokių lėšų;

iv) 

valstybių narių teritorijoje jau išbuvo tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį turėdamas vienodą vizą arba riboto teritorinio galiojimo vizą;

v) 

yra asmuo, dėl kurio SIS buvo paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti;

vi) 

laikomas keliančiu grėsmę kurios nors valstybės narės viešajai tvarkai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai, kaip nurodyta Šengeno sienų kodekso 2 straipsnio 19 punkte, arba tarptautiniams santykiams, visų pirma, kai valstybių narių nacionaliniuose registruose buvo paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti dėl tų pačių priežasčių;

vii) 

nepateikia įrodymo, kad turi tinkamą galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu, kai to reikalaujama;

b) 

buvo pateikta nepatikima informacija apie numatomo buvimo tikslo ir sąlygų pagrindimą;

c) 

nebuvo galima nustatyti, kad prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki vizos galiojimo laikotarpio pabaigos;

d) 

nebuvo pateikta pakankamai įrodymų, kad prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo negalėjo pateikti prašymo išduoti vizą iš anksto ir todėl pagrįstai pateikė prašymą išduoti vizą pasienyje.“

7. 

13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnis

Panaikinus ar atšaukus vizą įvedami duomenys

1.  Priėmus sprendimą panaikinti ar atšaukti vizą, šį sprendimą priėmusi vizų institucija į prašymo bylą įveda šiuos duomenis:

a) 

informacija apie statusą, kurioje nurodoma, kad viza buvo panaikinta ar atšaukta;

b) 

vizą panaikinusi arba atšaukusi institucija, įskaitant jos buvimo vietą;

c) 

sprendimo priėmimo vieta ir data.

2.  Prašymo byloje taip pat nurodomas (-i) pagrindas (-ai), kuriuo (-iais) remiantis viza buvo panaikinta ar atšaukta:

a) 

vienas ar keli iš 12 straipsnio 2 dalyje nurodytų pagrindų;

b) 

vizos turėtojo prašymas atšaukti vizą.“

8. 

14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 

1 dalis pakeičiama taip:

i) 

Įžanginė dalis pakeičiama taip:

„1.  Priėmus sprendimą pratęsti išduotos vizos galiojimą ir (arba) buvimo pagal išduotą vizą trukmę, vizos galiojimą pratęsusi vizų institucija į prašymo bylą įveda šiuos duomenis:“;

ii) 

d punktas pakeičiamas taip:

„d) 

pratęstos vizos įklijos numerį;“;

iii) 

g punktas pakeičiamas taip:

„g) 

teritoriją, kurioje vizos turėtojas turi teisę keliauti, jei pratęstos vizos teritorinis galiojimas skiriasi nuo pirminės vizos galiojimo;“;

b) 

2 dalyje išbraukiamas c punktas.

9. 

15 straipsnio 1 dalyje žodžiai „jos galiojimo pratęsimo ar sutrumpinimo“ pakeičiami žodžiais „arba galiojimo pratęsimo“.

10. 

17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 

4 punktas pakeičiamas taip:

„4. 

valstybę narę, į kurią atvykstama pirmiausia;“;

b) 

6 punktas pakeičiamas taip:

„6. 

išduotos vizos rūšis;“;

c) 

11 punktas pakeičiamas taip:

„11. 

pagrindinį kelionės tikslą (-us);“.

11. 

18 straipsnio 4 dalies c punkte, 19 straipsnio 2 dalies c punkte, 20 straipsnio 2 dalies d punkte ir 22 straipsnio 2 dalies d punkte išbraukiami žodžiai „ar sutrumpinimą“.

12. 

23 straipsnio 1 dalies d punkte išbraukiami žodžiai „jos galiojimo laikotarpis buvo sutrumpintas“.

▼M4 —————

▼B

56 straipsnis

Panaikinimas

1.  1985 m. birželio 14 d. Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 9–17 straipsniai panaikinami.

2.  Panaikinami šie teisės aktai:

a) 

1999 m. balandžio 28 d. Šengeno vykdomojo komiteto sprendimas dėl bendrųjų konsulinių instrukcijų bendrojo vadovo (SCH/Com-ex (99) 13 (Bendrosios konsulinės instrukcijos, įskaitant priedus);

b) 

1993 m. gruodžio 14 d. Šengeno vykdomojo komiteto sprendimai Dėl vienodos formos vizos taikymo išplėtimo(SCH/Com-ex (93) 21), ir Dėl vienodos formos vizos panaikinimo, atšaukimo ar galiojimo trukmės sutrumpinimo bendrųjų principų, (SCH/Com-ex (93) 24), 1994 m. gruodžio 22 d. Šengeno vykdomojo komiteto sprendimas dėl statistikos apie išduotas vienodos formos vizas mainų (SCH/Com-ex (94) 25), 1998 m. balandžio 21 d. Šengeno vykdomojo komiteto sprendimas dėl statistikos apie išduotas vizas mainų (SCH/Com-ex (98) 12), ir 1998 m. gruodžio 16 d. Šengeno vykdomojo komiteto sprendimas dėl kvietimo, rėmimo ir apgyvendinimo įrodymo vienodos formos nustatymo (SCH/Com-ex (98) 57);

c) 

1996 m. kovo 4 d. Bendrieji veiksmai 96/197/TVR dėl oro uosto tranzito susitarimų ( 13 );

d) 

2001 m. balandžio 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 789/2001 paliekantis tarybai įgyvendinimo įgaliojimus dėl tam tikrų išsamių nuostatų ir praktinės tvarkos nagrinėjant prašymus išduoti vizą ( 14 );

e) 

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1091/2001 dėl judėjimo laisvės turint ilgalaikę vizą ( 15 );

f) 

2003 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 415/2003 dėl vizų išdavimo pasienyje, įskaitant tokių vizų išdavimą tranzitu vykstantiems jūrininkams ( 16 );

g) 

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 390/2009, iš dalies keičiančio Bendrąsias konsulines instrukcijas diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms dėl vizų, atsižvelgiant į biometrinių duomenų įdiegimą, įskaitant nuostatas dėl prašymų išduoti vizą priėmimo ir tvarkymo organizavimo ( 17 ), 2 straipsnis.

3.  Nuorodos į panaikintus dokumentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos remiantis XIII priede pateikta koreliacijos lentele.

57 straipsnis

Stebėsena ir įvertinimas

1.  Praėjus dvejiems metams nuo šio reglamento visų nuostatų taikymo Komisija pateikia jo taikymo įvertinimo ataskaitą. Bendrai vertindama Komisija apsvarsto tikslų įgyvendinimo ir šio reglamento nuostatų įgyvendinimo rezultatus, nepaisant 3 dalyje nurodytų ataskaitų.

2.  Komisija perduoda 1 dalyje nurodytą įvertinimo ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Remdamasi šiuo įvertinimu, Komisija pateikia, jei reikia, tinkamus pasiūlymus dėl šio reglamento keitimo.

3.  Praėjus trejiems metams nuo VIS veikimo pradžios, o vėliau – kas ketverius metus, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento 13, 17, 40–44 straipsnių įgyvendinimo ataskaitą, įskaitant biometrinių identifikatorių rinkimo ir naudojimo įgyvendinimą, pasirinkto ICAO standarto tinkamumą, duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi, darbo su išorės paslaugų teikėjais patirtį konkrečiai atsižvelgiant į biometrinių duomenų rinkimą, 59 mėnesių taisyklės, taikomos pirštų atspaudų kopijavimui, įgyvendinimą ir su prašymais susijusių procedūrų organizavimą. Ataskaitoje, remiantis VIS reglamento 17 straipsnio 12, 13 ir 14 dalimis bei 50 straipsnio 4 dalimi, turi būti nurodomi atvejai, kai pirštų atspaudų faktiškai nebuvo galima paimti arba nebuvo reikalaujama juos paimti dėl teisinių priežasčių, palyginti su atvejų, kai pirštų atspaudai buvo paimti, skaičiumi. Ataskaitoje nurodoma informacija apie atvejus, kai asmeniui, kurio pirštų atspaudų faktiškai nebuvo galima paimti, viza nebuvo išduota. Su ataskaita prireikus pateikiami atitinkami pasiūlymai dėl šio reglamento pakeitimų.

4.  Pirmojoje iš 3 dalyje nurodytų ataskaitų, remiantis Komisijos atsakomybe atlikto tyrimo rezultatais, taip pat nagrinėjama, ar vaikų iki 12 metų pirštų atspaudai yra tikrai patikimi tapatybės nustatymo ir patikrinimo tikslais, visų pirma kaip kintant amžiui kinta pirštų atspaudai.

58 straipsnis

Įsigaliojimas

1.  Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Jis taikomas nuo 2010 m. balandžio 5 d.

3.  52 straipsnis ir 53 straipsnio 1 dalies a–h punktai ir 2 dalis taikomi nuo 2009 m. spalio 5 d.

4.  Šengeno konsultavimosi tinklo (techninės specifikacijos) atžvilgiu 56 straipsnio 2 dalies d punktas taikomas nuo VIS reglamento 46 straipsnyje nurodytos datos.

5.  32 straipsnio 2 ir 3 dalys, 34 straipsnio 6 ir 7 dalys bei 35 straipsnio 7 dalis taikomos nuo 2011 m. balandžio 5 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

▼M5
I PRIEDAS

Suderinta prašymo forma

PRAŠYMAS IŠDUOTI ŠENGENO VIZĄ

Ši forma yra nemokama

image ( 18 )

ES, EEE arba CH piliečių šeimos nariai nepildo 21, 22, 30, 31 ir 32 laukelių (pažymėtų *).

1–3 laukeliai pildomi pagal duomenis kelionės dokumente.1.  Pavardė:

TIK OFICIALIEMS ĮRAŠAMS

Prašymo data:

Prašymo numeris:

2.  Pavardė gimimo metu (ankstesnė pavardė (-ės)):

3.  Vardas (-ai):

4.  Gimimo data (diena-mėnuo-metai):

5.  Gimimo vieta:

6.  Gimimo šalis:

7.  Dabartinė pilietybė:

Pilietybė gimimo metu, jei skiriasi:

Kitos pilietybės:

Prašymas pateiktas:

□  Ambasadoje / konsulate

□  Per paslaugų teikėją

□  Per komercinį tarpininką

8.  Lytis:

□Vyras □Moteris

9.  Civilinė būklė:

□Nesusituokęs (-usi) □Susituokęs (-usi) □Registruota partnerystė □Gyvena skyriumi □Išsituokęs (-usi) □Našlys (-ė) □Kita (nurodykite)

□  Pasienyje (pavadinimas):

□  Kita

10.  Tėvų teises turintis asmuo (nepilnamečių atveju) / teisėtas globėjas (pavardė, vardas, adresas (jei skiriasi nuo prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens adreso), telefono nr., el. pašto adresas ir pilietybė):

Dokumentus tvarko:

11.  Nacionalinis tapatybės numeris, kai taikytina:

Patvirtinamieji dokumentai:

□  Kelionės dokumentas

□  Pragyvenimo lėšos

□  Kvietimas

12.  Kelionės dokumento rūšis:

□Paprastas pasas □Diplomatinis pasas □Tarnybinis pasas □Oficialus pasas □Specialus pasas

□Kitas kelionės dokumentas (nurodykite):

13.  Kelionės dokumento numeris:

14.  Išdavimo data:

15.  Galioja iki:

16.  Dokumentą išdavė (šalis):

□  SDKM

□  Transporto priemonė

□  Kita:

Sprendimas dėl vizos:

□  Atsisakyta išduoti

□  Išduota:

□  A

□  C

□  RTG

□  Galioja:

Nuo:

Iki:

17.  ES, EEE ar CH pilietybę turinčio šeimos nario asmens duomenys, jei taikytina

Pavardė:

Vardas (-ai):

Gimimo data (diena-mėnuo-metai):

Pilietybė:

Kelionės dokumento arba tapatybės kortelės numeris:

18.  Giminystės ryšiai su ES, EEE ar CH piliečiu, jei taikytina:

□sutuoktinis (-inė) □vaikas □vaikaitis □išlaikomi tiesioginiai giminaičiai, esantys aukščiau pagal giminystės liniją

□registruota partnerystė □kita:

19.  Prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens namų adresas ir el. pašto adresas:

Telefono Nr.:

20.  Gyvena šalyje, kuri nėra dabartinės pilietybės šalis:

□Ne

□Taip. Leidimas gyventi ar lygiavertis dokumentas … Nr.: … Galioja iki …

*21.  Dabartinė profesinė veikla:

Atvykimų skaičius:

□1 □2 □Daug kartų

Dienų skaičius:

*22.  Darbdavys, darbdavio adresas ir telefono numeris. Studentams – švietimo įstaigos pavadinimas ir adresas:

23.  Kelionės tikslas (-ai):

□Turizmas □Verslas □Šeimos arba draugų lankymas □Kultūra □Sportas □Oficialus vizitas □ Gydymasis □Studijos □Tranzitas per oro uostą □Kita (patikslinkite):

24.  Papildoma informacija apie buvimo tikslą:

25.  Pagrindinio kelionės tikslo valstybė narė (ir kitos kelionės tikslo valstybės narės (jei taikytina):

26.  Valstybė narė, į kurią atvykstama pirmiausia:

27.  Prašoma leisti atvykti:

□Vieną kartą □Du kartus □Daug kartų

Numatoma pirmo numatomo buvimo atvykimo į Šengeno erdvę data:

Numatoma išvykimo iš Šengeno erdvės data po pirmo numatomo buvimo:

28.  Anksčiau prašant išduoti Šengeno vizą paimti pirštų atspaudai: □ Ne □ Taip.

Data, jei žinoma … Vizos įklijos numeris, jei žinomas …

29.  Leidimas atvykti į pagrindinio kelionės tikslo šalį, kai taikytina:

Išdavė … Galioja nuo … iki …

*30.  Kviečiančio (-ių) asmens (-ų) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse) pavardė (-ės) ir vardas (-ai). Jei netaikytina, viešbučio (-ių) arba laikino apgyvendinimo valstybėje (-ėse) narėje (-ėse) vietos (-ų) pavadinimas (-ai):

Kviečiančio asmens (-ų) / viešbučio (-ių) / laikino apgyvendinimo vietos (-ų) adresas ir el. pašto adresas:

Telefono Nr.:

*31.  Kviečiančios įmonės / organizacijos pavadinimas ir adresas:

Kontaktinio asmens įmonėje / organizacijoje pavardė, vardas, adresas, telefono Nr. ir el. pašto adresas:

Įmonės / organizacijos telefono Nr.:

*32.  Kelionės ir pragyvenimo išlaidas prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens buvimo metu padengia:

□  pats prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo

Pragyvenimo lėšos:

□  Grynieji pinigai

□  Kelionės čekiai

□  Kredito kortelė

□  Iš anksto apmokėtas apgyvendinimas

□  Iš anksto apmokėtas transportas

□  Kita (nurodykite):

□  rėmėjas (priimantis asmuo, įmonė, organizacija), nurodykite:

… □ nurodytas 30 ar 31

laukelyje … □ kita (nurodykite):

Pragyvenimo lėšos:

□  Grynieji pinigai

□  Suteikiamas apgyvendinimas

□  Padengiamos visos išlaidos buvimo metu

□  Iš anksto apmokėtas transportas

□  Kita (nurodykite):

 

Esu informuotas, kad atsisakius išduoti vizą vizos mokestis negrąžinamas.

 

Taikytina tais atvejais, kai prašoma išduoti daugkartinę vizą:

Esu informuotas, kad atvykęs pirmą kartą ir vėlesnių kelionių į valstybių narių teritoriją metu turiu būti apsidraudęs tinkamu sveikatos draudimu kelionės metu.

 

Esu susipažinęs ir sutinku su tuo, kas nurodyta toliau: tam, kad būtų nagrinėjamas mano prašymas, yra privaloma surinkti šioje prašymo formoje reikalaujamus duomenis bei mane nufotografuoti ir, jei taikytina, paimti mano pirštų atspaudus; be to, visi mano asmens duomenys, esantys prašymo formoje, mano pirštų atspaudai ir mano nuotrauka bus pateikti atitinkamoms valstybių narių valdžios institucijoms ir bus šių valdžios institucijų tvarkomi siekiant priimti sprendimą dėl mano prašymo.

Šie duomenys ir duomenys, susiję su dėl mano prašymo priimtu sprendimu arba sprendimu dėl to, ar panaikinti, atšaukti išduotą vizą arba pratęsti jos galiojimą, bus įvesti į Vizų informacinę sistemą (VIS) ir saugomi joje ne ilgiau kaip penkerius metus ir per tą laiką jais galės naudotis vizas išduodančios institucijos ir vizų patikrinimus prie išorės sienų ir valstybėse narėse atliekančios kompetentingos valdžios institucijos, valstybių narių imigracijos ir prieglobsčio institucijos, siekdamos patikrinti, ar tenkinamos teisėto atvykimo į valstybių narių teritoriją, buvimo ir gyvenimo joje sąlygos, be to, nustatyti asmenis, kurie neatitinka arba nebeatitinka šių sąlygų, nagrinėti prieglobsčio prašymus ir nustatyti, kuri šalis atsakinga už jų nagrinėjimą. Tam tikromis sąlygomis duomenimis taip pat galės naudotis valstybių narių paskirtos institucijos ir Europolas, vykdydami terorizmo nusikaltimų ir kitų sunkių nusikaltimų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą. Už duomenų tvarkymą atsakinga valstybės narės valdžios institucija: [(…)].

Esu informuotas, kad bet kurioje iš valstybių narių turiu teisę gauti pranešimą apie su manimi susijusius VIS užregistruotus duomenis bei apie duomenis į VIS perdavusią valstybę narę ir paprašyti, kad netikslūs su manimi susiję duomenys būtų ištaisyti, o neteisėtai tvarkomi su manimi susiję duomenys būtų ištrinti. Mano aiškiai pareikštu prašymu įstaiga, kuri nagrinėja mano prašymą išduoti vizą, praneš man, kokiu būdu galiu naudotis teise tikrinti savo asmens duomenis ir juos ištaisyti arba ištrinti, įskaitant su tuo susijusius teisės gynimo būdus pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinės teisės aktus. Tos valstybės narės nacionalinė priežiūros institucija [kontaktiniai duomenys: …] nagrinės su asmens duomenų apsauga susijusius skundus.

Pareiškiu, kad, kiek man žinoma, visi mano pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. Žinau, kad dėl melagingų pareiškimų mano prašymas gali būti atmestas arba jau išduota viza panaikinta, o aš pats galiu būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn pagal valstybės narės, kuri nagrinėja šį prašymą, teisės aktus.

Pasižadu, kad, jei gausiu vizą, išvyksiu iš valstybių narių teritorijos prieš pasibaigiant jos galiojimo laikui. Esu informuotas, kad vizos turėjimas yra tik viena iš išankstinių atvykimo į valstybių narių europinę teritoriją sąlygų. Tai, kad man išduota viza, nereiškia, kad turėsiu teisę gauti kompensaciją, jei nesilaikysiu atitinkamų Reglamento (ES) Nr. 2016/399 (Šengeno sienų kodeksas) 6 straipsnio 1 dalies nuostatų ir dėl to man nebus leista atvykti. Išankstinės atvykimo sąlygos vėl bus tikrinamos atvykstant į valstybių narių europinę teritoriją.

 

Vieta ir data:

Parašas:

(tėvų teises turinčio asmens / teisėto globėjo parašas, jei taikytina):

▼B
II PRIEDAS

Neišsamus patvirtinamųjų dokumentų sąrašas

14 straipsnyje nurodyti patvirtinamieji dokumentai, kuriuos turi pateikti prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys, gali būti tokie:

A. 

SU KELIONĖS TIKSLU SUSIJĘ DOKUMENTAI

1. 

verslo kelionėms:

a) 

įmonės arba valdžios institucijos kvietimas dalyvauti susitikimuose, konferencijose arba renginiuose, susijusiuose su prekyba, pramone ar darbu;

b) 

kiti dokumentai, parodantys verslo ryšius arba ryšius darbo tikslais;

c) 

tam tikrais atvejais mugių ir kongresų bilietai;

d) 

dokumentai, įrodantys įmonės verslo veiklą;

e) 

dokumentai, įrodantys prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens įdarbinimą [statusą] [padėtį] bendrovėje;

2. 

kelionėms, kurių tikslas – studijos arba kitos mokymo rūšys:

a) 

pažyma, liudijanti priėmimą į mokymo įstaigą tam, kad būtų lankomi profesinio rengimo arba teoriniai kursai pagal pagrindinio ar tolesnio mokymo programą;

b) 

studento pažymėjimai arba kursų, kuriuos ketinama lankyti, sertifikatai;

3. 

turistinėms kelionėms arba kelionėms dėl asmeninių priežasčių:

a) 

dokumentai, susiję su apgyvendinimu:

— 
priimančiojo asmens kvietimas, jei bus apsistota pas jį,
— 
dokumentas iš apgyvendinimą teikiančios įstaigos arba kitas tinkamas dokumentas, rodantis, kur numatoma apsigyventi;
b) 

dokumentai, susiję su kelionės maršrutu:

— 
organizuotos kelionės rezervacijos patvirtinimas arba kitas atitinkamas dokumentas, nurodantis numatomus kelionės planus,
— 
tranzito atveju: viza arba kitas leidimas atvykti į trečiąją šalį, į kurią vykstama; tolesnės kelionės bilietai;
4. 

kelionėms, į kurias vykstama dėl politinių, mokslo, kultūrinių, sporto arba religinių renginių arba kitų priežasčių:

— 
kvietimas, renginių bilietai, priėmimo dokumentai arba programos (jei įmanoma), nurodant priimančiosios organizacijos pavadinimą ir buvimo trukmę, ar kitas atitinkamas dokumentas, nurodantis kelionės tikslą;
5. 

oficialių delegacijų, kurios atitinkamai trečiosios šalies Vyriausybei gavus oficialių kvietimą dalyvauja posėdžiuose, konsultacijose, derybose ar mainų programose, taip pat tarpvyriausybinių organizacijų valstybės narės teritorijoje rengiamuose renginiuose, narių kelionėms:

— 
atitinkamos trečiosios šalies valdžios institucijos laiškas, patvirtinantis, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo yra oficialios delegacijos, vykstančios į valstybę narę dalyvauti pirmiau nurodytuose renginiuose, narys, kartu pateikiant oficialaus kvietimo kopiją;
6. 

kelionėms, kurių tikslas yra gydymasis:

— 
oficialus gydymo įstaigos dokumentas, patvirtinantis gydymo šioje įstaigoje būtinumą, ir pakankamų finansinių lėšų gydymui apmokėti įrodymas.
B. 

DOKUMENTAI, KURIAIS REMIANTIS ĮVERTINAMAS PRAŠYMĄ IŠDUOTI VIZĄ PATEIKIANČIO ASMENS KETINIMAS IŠVYKTI IŠ VALSTYBIŲ NARIŲ TERITORIJOS

1. 

grįžimo arba kelionės pirmyn ir atgal bilietas arba rezervacija;

2. 

finansines lėšas gyvenamosios vietos šalyje patvirtinantis dokumentas;

3. 

įdarbinimą patvirtinantis dokumentas: banko pažymos;

4. 

nekilnojamojo turto nuosavybę patvirtinantis dokumentas;

5. 

integravimąsi gyvenamosios vietos šalyje patvirtinantis dokumentas: giminystės ryšiai; profesinė padėtis.

C. 

DOKUMENTAI, SUSIJĘ SU PRAŠYMĄ IŠDUOTI VIZĄ PATEIKIANČIO ASMENS ŠEIMINE PADĖTIMI

1. 

tėvų valdžią vykdančių asmenų ar teisėtų globėjų sutikimas (jei nepilnametis keliauja be tėvų);

2. 

giminystės ryšio su priimančiu ir (arba) kviečiančiu asmeniu patvirtinimas.
III PRIEDAS

VIENODA SPAUDO, RODANČIO, KAD PRAŠYMAS IŠDUOTI VIZĄ YRA PRIIMTINAS, FORMA IR NAUDOJIMAS… viza … (1)

 

xx/xx/xxxx (2)

… (3)

Pavyzdys:

 

C visa FR

 

22.4.2009

Consulat de France

Djibout

 

(1)    ►C1  Prašymą nagrinėjančios valstybės narės kodas. Naudojami VII priedo 1.1 punkte nurodyti kodai. ◄

(2)   Prašymo data (aštuoni skaitmenys: xx diena, xx mėnuo, xxxx metai).

(3)   Prašymą išduoti vizą nagrinėjanti institucija.

Spaudas dedamas pirmame kelionės dokumento puslapyje, kuriame nėra įrašų arba spaudų.
IV PRIEDAS

Bendras trečiųjų šalių, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 539/2001 i priede, kurių piliečiai turi turėti oro uosto tranzitinę vizą kirsdami oro uostų, esančių valstybių narių teritorijoje, tarptautinę tranzitinę zoną, sąrašas

AFGANISTANAS
BANGLADEŠAS
KONGO DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA
ERITRĖJA
ETIOPIJA
GANA
IRANAS
IRAKAS
NIGERIJA
PAKISTANAS
SOMALIS
ŠRI LANKA

▼M5
V PRIEDAS

LEIDIMŲ GYVENTI, SUTEIKIANČIŲ TEISĘ JŲ TURĖTOJAMS VYKTI TRANZITU PER VALSTYBIŲ NARIŲ ORO UOSTUS BE ORO UOSTO TRANZITINĖS VIZOS, SĄRAŠAS

ANDORA:

— 
autorització temporal (laikinas leidimas imigruoti – žalios spalvos),
— 
autorització temporal per a treballadors d'empreses estrangeres (laikinas leidimas imigruoti, skirtas užsienio bendrovių darbuotojams – žalios spalvos),
— 
autorització residència i treball (leidimas gyventi ir dirbti – žalios spalvos),
— 
autorització residència i treball del personal d'ensenyament (leidimas gyventi ir dirbti, skirtas pedagoginiam personalui – žalios spalvos),
— 
autorització temporal per estudis o per recerca (laikinas leidimas imigruoti, skirtas studijoms arba moksliniams tyrimams – žalios spalvos),
— 
autorització temporal en pràctiques formatives (laikinas leidimas imigruoti, skirtas stažuotėms arba mokymui – žalios spalvos),
— 
autorització residència (leidimas gyventi – žalios spalvos).

KANADA:

— 
permanent resident (PR) card (nuolatinio gyventojo kortelė),
— 
permanent Resident Travel Document (PRTD) (nuolatinio gyventojo kelionės dokumentas).

JAPONIJA:

— 
leidimo gyventi kortelė.

SAN MARINAS:

— 
permesso di soggiorno ordinario (galioja vienus metus, atnaujinamas pasibaigus galiojimo laikui),
— 
specialieji leidimai gyventi, išduodami dėl šių priežasčių (galioja vienus metus, atnaujinami pasibaigus galiojimo laikui): universitetinės studijos, sportas, sveikatos priežiūra, religinės priežastys, išduodami asmenims, dirbantiems slaugytojais valstybinėse ligoninėse, diplomatinė veikla, bendro gyvenimo faktiniai santykiai, leidimas nepilnamečiams, humanitarinės priežastys, tėvų teises turinčio asmens leidimas,
— 
sezoninio ir laikino darbo leidimai (galioja 11 mėnesių, atnaujinami pasibaigus galiojimo laikui),
— 
asmens tapatybės kortelė, išduodama asmenims, kurių oficialioji gyvenamoji vieta („residenza“) yra San Marine (galioja 5 metus).

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS:

— 
galiojanti imigracijos viza, kurios galiojimo laikas nepasibaigęs; gali būti patvirtinama atvykimo uoste vieniems metams kaip laikinas leidimo gyventi patvirtinimas, kol gaminama I-551 kortelė,
— 
galiojanti I-551 forma, kurios galiojimo laikas nepasibaigęs (nuolatinio gyventojo kortelė); gali galioti iki 2 arba 10 metų (priklausomai nuo priėmimo klasifikacinės kategorijos); jeigu galiojimo laiko pabaiga kortelėje nenurodyta, kortelė galioja kelionėms,
— 
galiojanti I-327 forma, kurios galiojimo laikas nepasibaigęs (pakartotinio atvykimo leidimas),
— 
galiojanti I-571 forma, kurios galiojimo laikas nepasibaigęs (pabėgėlio kelionės dokumentas, patvirtinamas kaip „Užsieniečio leidimas nuolat gyventi“).
VI PRIEDAS

image ( 19 )

STANDARTINĖ PRANEŠIMO APIE ATSISAKYMO IŠDUOTI VIZĄ, VIZOS PANAIKINIMO AR ATŠAUKIMO PRIEŽASTIS FORMA

ATSISAKYMAS IŠDUOTI VIZĄ / VIZOS PANAIKINIMAS / ATŠAUKIMAS

Gerb. …,

 … ambasada / generalinis konsulatas / konsulatas / [kita kompetentinga institucija], esanti … [(atstovaujamos valstybės narės pavadinimas) vardu];

 … [kita kompetentinga institucija];

 Institucijos, atsakingos už asmenų tikrinimą …

išnagrinėjo

 jūsų prašymą;

 išnagrinėjo jūsų vizą Nr.: …, išduotą …, [diena / mėnuo / metai].□  Vizą išduoti atsisakyta

□  Viza panaikinta

□  Viza atšaukta

Šis sprendimas grindžiamas šia (šiomis) priežastimi (-imis):

1. 
□ 

buvo pateiktas netikras / suklastotas / padirbtas kelionės dokumentas

2. 
□ 

nebuvo pateiktas numatomo buvimo tikslo ir sąlygų pagrindimas

3. 
□ 

nepateikėte įrodymų, kad turite pakankamai pragyvenimo lėšų tiek numatomo buvimo laikotarpiui, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jūs tikrai būtumėte įleistas

4. 
□ 

nepateikėte įrodymų, kad galite teisėtai įgyti pakankamai pragyvenimo lėšų tiek numatomo buvimo laikotarpiui, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jūs tikrai būtumėte įleistas

5. 
□ 

per dabartinį 180 dienų laikotarpį jau esate 90 dienų išbuvęs valstybių narių teritorijoje turėdamas vienodą vizą arba riboto teritorinio galiojimo vizą

6. 
□ 

Šengeno informacinėje sistemoje (SIS) yra … (nurodyti valstybę narę) paskelbtas perspėjimas neleisti jums atvykti

7. 
□ 

viena ar kelios valstybės narės jus laiko keliančiu grėsmę viešajai tvarkai ar vidaus saugumui

8. 
□ 

viena ar kelios valstybės narės jus laiko keliančiu grėsmę visuomenės sveikatai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 2016/399 (Šengeno sienų kodeksas) 2 straipsnio 21 punkte

9. 
□ 

viena ar kelios valstybės narės jus laiko keliančiu grėsmę jų tarptautiniams santykiams

10. 
□ 

informacija, kuri buvo pateikta siekiant pagrįsti numatomo buvimo tikslus ir sąlygas, yra nepatikima

11. 
□ 

kyla pagrįstų abejonių dėl pareiškimų dėl … (nurodykite) patikimumo

12. 
□ 

kyla pagrįstų abejonių dėl pateiktų patvirtinamųjų dokumentų patikimumo ir autentiškumo arba dėl jų turinio teisingumo

13. 
□ 

kyla pagrįstų abejonių dėl jūsų ketinimo išvykti iš valstybių narių teritorijos prieš pasibaigiant vizos galiojimo laikui

14. 
□ 

nepateikta pakankamai įrodymų, kad negalėjote kreiptis dėl vizos anksčiau, kurie pateisintų prašymo išduoti vizą pateikimą pasienyje

15. 
□ 

nebuvo pateiktas numatomo tranzito per oro uostą tikslo ir sąlygų pagrindimas

16. 
□ 

nepateikėte įrodymų, kad turite tinkamą ir galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu

17. 
□ 

vizos turėtojas pateikė prašymą atšaukti vizą ( 20 ).

Papildomos pastabos:

Sprendimą atsisakyti išduoti / panaikinti / atšaukti vizą galite apskųsti.

Skundų dėl sprendimų atsisakyti išduoti / panaikinti / atšaukti vizą taisyklės išdėstytos: (nuoroda į nacionalinės teisės aktus):

Kompetentinga institucija, kuriai galite pateikti skundą: (kontaktiniai duomenys):

Informacija apie procedūrą, kurios turi būti laikomasi, pateikiama: (kontaktiniai duomenys):

Skundas turi būti pateiktas per: (nurodyti terminą):

Data ir ambasados / generalinio konsulato / konsulato / už asmenų tikrinimą atsakingos institucijos / kitos kompetentingos institucijos antspaudas:

Atitinkamo asmens parašas ( 21 ): …

▼M5 —————

▼M5
X PRIEDAS

BŪTINIAUSIŲ REIKALAVIMŲ, ĮTRAUKTINŲ Į TEISINĮ DOKUMENTĄ BENDRADARBIAVIMO SU IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAIS ATVEJAIS, SĄRAŠAS

A. 

Teisiniame dokumente:

a) 

išvardijamos užduotys, kurias turi atlikti išorės paslaugų teikėjas pagal šio reglamento 43 straipsnio 6 dalį;

b) 

nurodomos vietos, kuriose išorės paslaugų teikėjas turėtų vykdyti veiklą, ir į kurį konsulatą konkretus prašymų priėmimo centras turėtų kreiptis;

c) 

išvardijamos paslaugos, kurias apima privalomas aptarnavimo mokestis;

d) 

nurodoma išorės paslaugų teikėjui aiškiai informuoti visuomenę, kad kiti mokesčiai taikomi pasirenkamoms paslaugoms.

B. 

Vykdydamas veiklą išorės paslaugų teikėjas duomenų apsaugos tikslu:

a) 

visais atvejais užkerta kelią duomenų neleistinam skaitymui, kopijavimui, pakeitimui arba ištrynimui, visų pirma duomenis perduodant valstybės (-ių) narės (-ių), kompetentingos (-ų) tvarkyti prašymą išduoti vizą, konsulatui;

b) 

laikydamasis atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) nurodymų perduoda duomenis:

— 
elektroniniu būdu, užšifruotus, arba
— 
fiziškai, užtikrindamas saugumą;
c) 

kuo greičiau perduoda duomenis:

— 
fiziškai perduodamus duomenis – ne rečiau kaip kartą per savaitę,
— 
elektroniniu būdu perduodamus šifruotus duomenis – ne vėliau kaip dienos, kai jie buvo surinkti, pabaigoje;
d) 

užtikrina tinkamas atskirų prašymų bylų, gabenamų į konsulatą ir iš jo, stebėjimo priemones;

e) 

ištrina duomenis ne vėliau kaip praėjus septynioms dienoms po jų perdavimo ir užtikrina, kad būtų išsaugoti tik prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens vardas bei pavardė ir kontaktiniai duomenys, kurie būtų naudojami susitikimo organizavimo tikslais, taip pat paso numeris iki paso grąžinimo prašymą išduoti vizą pateikiančiam asmeniui, ir kad jie būtų ištrinti po penkių dienų;

f) 

užtikrina, kad būtų įgyvendinamos visos techninės ir organizacinės saugumo priemonės, būtinos apsaugoti asmens duomenis nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo ar netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar neteisėtos prieigos prie jų, ypač kai bendradarbiaujant dokumentai ir duomenys perduodami atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) konsulatui, taip pat siekiant juos apsaugoti nuo visų kitų neteisėtų asmens duomenų tvarkymo būdų;

g) 

tvarko duomenis tik prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų asmens duomenų tvarkymo atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) vardu tikslais;

h) 

taiko bent Reglamente (ES) 2016/679 nustatytiems reikalavimams lygiaverčius duomenų apsaugos standartus;

i) 

prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims teikia informaciją, privalomą pagal VIS reglamento 37 straipsnį.

C. 

Vykdydamas veiklą išorės paslaugų teikėjas darbuotojų elgesio atžvilgiu:

a) 

užtikrina, kad darbuotojai būtų tinkamai apmokyti;

b) 

užtikrina, kad darbuotojai vykdydami pareigas:

— 
mandagiai bendrautų su prašymą išduoti vizą pateikiančiais asmenimis,
— 
gerbtų prašymus išduoti vizą pateikiančių asmenų orumą ir neliečiamybę, nediskriminuotų asmenų dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos ir
— 
laikytųsi konfidencialumo taisyklių; tos taisyklės taip pat taikomos personalo nariams ir išėjus iš darbo arba laikinai ar visam laikui nutraukus teisinio dokumento galiojimą;
c) 

užtikrina, kad visuomet būtų žinoma išoriniam paslaugų teikėjui dirbančių darbuotojų tapatybė;

d) 

įrodo, kad darbuotojai yra neteisti ir turi reikiamos patirties.

D. 

Vykdomos veiklos tikrinimo reikmėms išorės paslaugų teikėjas:

a) 

sudaro sąlygas atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) įgaliotiems darbuotojams bet kuriuo metu ir iš anksto nepranešus patekti į išorės paslaugų teikėjo patalpas, visų pirma patikrinimo tikslais;

b) 

užtikrina nuotolinės prieigos prie susitikimų organizavimo sistemos galimybę patikrinimo tikslais;

c) 

užtikrina atitinkamų stebėsenos metodų taikymą (pvz., bandomųjų prašymų išduoti vizą pateikimas, internetinė vaizdo kamera);

d) 

užtikrina galimybę valstybės narės nacionalinei duomenų apsaugos institucijai susipažinti su dokumentais, įrodančiais duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi, įskaitant įsipareigojimus teikti informaciją, atlikti išorės auditą ir reguliarius patikrinimus vietoje;

e) 

nedelsdamas raštu praneša atitinkamai valstybei narei (-ėms) apie saugumo pažeidimus arba prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų skundus dėl netinkamo duomenų panaudojimo arba neteisėtos prieigos prie duomenų ir derina veiksmus su atitinkama (-omis) valstybe (-ėmis) nare (-ėmis), kad klausimas būtų išspręstas ir besiskundžiantiems prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims būtų nedelsiant pateiktas paaiškinimas.

E. 

Atsižvelgdamas į bendro pobūdžio reikalavimus išorės paslaugų teikėjas:

a) 

veikia laikydamasis atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių), kompetentingos (-ų) tvarkyti prašymą išduoti vizą, nurodymų;

b) 

patvirtina atitinkamas kovos su korupcija priemones (pvz., tinkamą personalo atlyginimą; bendradarbiavimą atrenkant personalo narius užduočiai vykdyti; „keturių akių“ principą; rotacijos principą);

c) 

visapusiškai vykdo teisinio dokumento nuostatas, kuriose numatyta sutarties laikino ar galutinio nutraukimo sąlyga, visų pirma pažeidus nustatytas taisykles, ir sąlyga dėl peržiūros, siekiant užtikrinti, kad teisiniame dokumente būtų atsižvelgiama į geriausios praktikos pavyzdžius.

▼B
XI PRIEDAS

SPECIALIOS PROCEDŪROS IR SĄLYGOS, SUPAPRASTINANČIOS VIZŲ IŠDAVIMĄ OLIMPIEČIAMS, DALYVAUJANTIEMS OLIMPINĖSE IR PAROLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSEI

SKYRIUS

Tikslas ir sąvokos

1 straipsnis

Tikslas

Šiomis specialiomis procedūromis ir sąlygomis supaprastinamas prašymų išduoti vizą pateikimas ir vizų išdavimas olimpiečiams olimpinių ir parolimpinių žaidynių, kurios rengiamos valstybėje narėje, metu.

Be to, taikomos atitinkamos Bendrijos acquis nuostatos dėl prašymų išduoti vizą pateikimo ir vizų išdavimo tvarkos.

2 straipsnis

Sąvokos

Šio reglamento tikslais:

1. 

Atsakingosios organizacijos, susijusios su priemonėmis, numatytomis siekiant supaprastinti prašymų išduoti vizą pateikimo ir vizų išdavimo tvarką olimpiečiams, dalyvaujantiems olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse – Olimpinėje chartijoje apibrėžtos oficialios organizacijos, įgaliotos pateikti olimpiečių sąrašus valstybės narės, priimančios olimpines ir parolimpines žaidynes, organizaciniam komitetui, kad jiems būtų išduotos žaidynių akreditacijos korteles.

2. 

Olimpiečiai – asmenys, kurie yra Tarptautinio olimpinio komiteto, Tarptautinio parolimpinio komiteto, tarptautinių federacijų, nacionalinių olimpinių ir parolimpinių komitetų, olimpinių žaidynių organizacinių komitetų ir nacionalinių asociacijų nariai, pavyzdžiui, atletai, teisėjai (arbitrai), treneriai ir kiti sporto specialistai, medicinos personalo nariai, susiję su komandomis ar atskirais sportininkais, taip pat akredituoti žurnalistai, vyresnieji pareigūnai, pagalbos teikėjai, rėmėjai ar kiti oficialūs kviestiniai svečiai, sutinkantys vadovautis Olimpine chartija ir veikti kontroliuojant bei vadovaujant Tarptautiniam olimpiniam komitetui, ir kurie yra įtraukti į atsakingųjų organizacijų parengtus sąrašus ir yra valstybės narės, priimančios olimpines ir parolimpines žaidynes, organizacinio komiteto akredituoti kaip [metai] m. olimpinių ir (arba) parolimpinių žaidynių dalyviai.

3. 

Olimpinės akreditacijos kortelės, kurias išduoda valstybės narės, priimančios olimpines ir parolimpines žaidynes, organizacinis komitetas, vadovaudamasis jos nacionalinės teisės aktais – vienas iš dviejų saugių dokumentų, kurių vienas skirtas olimpinėms žaidynėms, o kitas – parolimpinėms žaidynėms, kuriuose yra turėtojo nuotrauka, bei olimpiečio tapatybę įrodantys duomenys ir kurie suteikia leidimą patekti į patalpas, kuriose vyksta varžybos, bei į kitus žaidynių metu vykstančius renginius.

4. 

Olimpinių žaidynių ir parolimpinių žaidynių trukmė – laikotarpis, kuriuo vyksta olimpinės žaidynės, ir laikotarpis, kuriuo vyksta parolimpinės žaidynės.

5. 

Valstybės narės, priimančios olimpines ir parolimpines žaidynes, organizacinis komitetas – priimančiosios valstybės narės pagal jos nacionalinės teisės aktus įsteigtas komitetas, kuriam pavesta surengti olimpines ir parolimpines žaidynes ir kuris priima sprendimą dėl tose žaidynėse dalyvaujančių olimpiečių akreditavimo.

6. 

Už vizų išdavimą atsakingos tarnybos – olimpines ir parolimpines žaidynes priimančios valstybės narės paskirtos tarnybos, kurioms pavesta nagrinėti prašymus išduoti vizą ir išduoti vizas olimpiečiams.II

SKYRIUS

Vizų išdavimas

3 straipsnis

Sąlygos

Pagal šį reglamentą viza gali būti išduodama tik tam asmeniui:

a) 

kuris buvo paskirtas vienos iš atsakingųjų organizacijų ir valstybės narės, priimančios olimpines ir parolimpines žaidynes, organizacinio komiteto akredituotas kaip olimpinių ir (arba) parolimpinių žaidynių dalyvis;

b) 

kuris turi galiojantį kelionės dokumentą, leidžiantį kirsti išorės sienas, kaip nustatyta Šengeno sienų kodekso 5 straipsnyje;

c) 

dėl kurio nebuvo paskelbtas perspėjimas dėl draudimo atvykti;

d) 

kuris nėra laikomas keliančiu grėsmę kurios nors valstybės narės viešajai tvarkai, nacionaliniam saugumui ar tarptautiniams santykiams.

4 straipsnis

Prašymo pateikimas

1.  Kai atsakingoji organizacija sudaro asmenų, atrinktų dalyvauti olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse, sąrašą, ji gali pateikti bendrą prašymą išduoti vizas šiems atrinktiems asmenims, kurie turi turėti vizą pagal Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, kartu su prašymu išduoti olimpinės akreditacijos korteles atrinktiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tie asmenys turi valstybės narės arba Jungtinės Karalystės ar Airijos jiems išduotą leidimą gyventi pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje ( 22 ).

2.  Bendras prašymas išduoti vizas atitinkamiems asmenims perduodamas valstybės narės, priimančios olimpines ir parolimpines žaidynes, organizaciniam komitetui tuo pat metu kaip ir prašymai išduoti olimpinės akreditacijos korteles to komiteto nustatyta tvarka.

3.  Dėl kiekvieno asmens, dalyvaujančio olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse, pateikiamas atskiras prašymas išduoti vizą.

4.  Valstybės narės, priimančios olimpines ir (arba) parolimpines žaidynes, organizacinis komitetas už vizų išdavimą atsakingoms tarnyboms kuo greičiau perduoda bendrą prašymą išduoti vizą, kartu su atitinkamų asmenų prašymų išduoti olimpinės akreditacijos korteles, kuriuose nurodomas asmens vardas ir pavardė, pilietybė, lytis, gimimo data ir vieta, kelionės dokumento numeris, rūšis ir galiojimo laikas, kopijomis.

5 straipsnis

Bendrų prašymų išduoti vizą nagrinėjimas ir išduodamos vizos rūšis

1.  Vizas išduoda už vizų išdavimą atsakingos tarnybos, išnagrinėjusios, ar laikomasi 3 straipsnyje nustatytų sąlygų.

▼M3

2.  Išduodama vienodos formos daugkartinė viza, suteikianti teisę šalyje būti ne ilgiau kaip 90 dienų olimpinių ir (arba) parolimpinių žaidynių metu.

▼B

3.  Jei atitinkamas olimpietis neatitinka 3 straipsnio c arba d punktuose nustatytų sąlygų, pagal šio reglamento 25 straipsnį už vizų išdavimą atsakingos tarnybos gali išduoti riboto teritorinio galiojimo vizą.

6 straipsnis

Vizos forma

1.  Vizos forma – tai olimpinės akreditacijos kortelėje įrašomi du numeriai. Pirmasis numeris yra vizos numeris. Vienodos vizos numerį sudaro septyni (7) ženklai – šeši (6) skaitmenys, o prieš juos rašoma raidė „C“. Riboto teritorinio galiojimo vizos numerį sudaro aštuoni (8) ženklai – šeši (6) skaitmenys, o prieš juos rašomos raidės „XX“ ( 23 ). Antrasis numeris yra atitinkamo asmens kelionės dokumento numeris.

2.  Už vizų išdavimą atsakingos tarnybos vizų numerius nurodo valstybės narės, priimančios olimpines ir parolimpines žaidynes, organizaciniam komitetui, kad jis galėtų išduoti olimpinės akreditacijos korteles.

7 straipsnis

Atsisakymas imti mokesčius

Už vizų išdavimą atsakingos tarnybos už prašymų išduoti vizą nagrinėjimą ir vizų išdavimą neima jokių mokesčių.III

SKYRIUS

Bendrosios ir baigiamosios nuostatos

8 straipsnis

Vizų galiojimo panaikinimas

Jei asmenų, paskirtų dalyvauti olimpinėse ir (arba) parolimpinėse žaidynėse, sąrašas iš dalies pakeičiamas prieš prasidedant žaidynėms, atsakingosios organizacijos nedelsdamos apie tai informuoja valstybės narės, priimančios olimpines ir parolimpines žaidynes organizacinį komitetą, kad būtų galima panaikinti iš sąrašo išbrauktų asmenų olimpinės akreditacijos kortelių galiojimą. Organizacinis komitetas apie tai praneša už vizų išdavimą atsakingoms tarnyboms ir nurodo joms atitinkamų vizų numerius.

Už vizų išdavimą atsakingos tarnybos panaikina atitinkamų asmenų vizų galiojimą. Jos nedelsdamos apie tai informuoja už pasienio kontrolę atsakingas institucijas, o pastarosios nedelsdamos šią informaciją perduoda kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

9 straipsnis

Patikrinimai prie išorės sienų

1.  Kai atvykstantys olimpiečiai, turintys pagal šį reglamentą išduotą vizą, kerta valstybių narių išorės sienas, tikrinama tik jų atitiktis 3 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

2.  Olimpinių ir (arba) parolimpinių žaidynių metu:

a) 

atvykimo ir išvykimo spaudai dedami olimpiečių, kurių pasuose pagal Šengeno sienų kodekso 10 straipsnio 1 dalį turi būti dedamas toks spaudas, pirmame laisvame kelionės dokumento puslapyje Atvykstant pirmą kartą, tame pačiame puslapyje įrašomas vizos numeris;

b) 

olimpiečiui tinkamai gavus akreditaciją, Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies c punkte numatytos atvykimo sąlygos laikomos įvykdytomis.

3.  2 dalies nuostatos taikomos olimpiečiams, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, neatsižvelgiant į tai, ar jiems taikomas vizų režimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 539/2001.
XII PRIEDAS

VIENODŲ VIZŲ, RIBOTO TERITORINIO GALIOJIMO VIZŲ IR ORO UOSTO TRANZITINIŲ VIZŲ METINĖ STATISTIKA

Kiekvienos vietos, kurioje atskiros valstybės narės išduoda vizas, duomenys, kurie Komisijai turi būti pateikti per 46 straipsnyje nurodytą terminą:

— 
bendras pateiktų prašymų išduoti A vizas skaičius (įskaitant daugkartines A vizas),
— 
bendras išduotų A vizų skaičius (įskaitant daugkartines A vizas),
— 
bendras išduotų daugkartinių A vizų skaičius,
— 
bendras neišduotų A vizų skaičius (įskaitant daugkartines A vizas),
— 
bendras pateiktų prašymų išduoti C vizas skaičius (įskaitant daugkartines C vizas),
— 
bendras išduotų C vizų skaičius (įskaitant daugkartines C vizas),
— 
bendras išduotų daugkartinių C vizų skaičius,
— 
bendras neišduotų C vizų skaičius (įskaitant daugkartines C vizas),
— 
bendras išduotų RTG vizų skaičius.

Bendros duomenų pateikimo taisyklės:

— 
vsų praėjusių metų duomenys pateikiami vienoje rinkmenoje,
— 
domenys pateikiami naudojant bendrą modelį (pateiktą Komisijos),
— 
domenys pateikiami nurodant atskiras vietas, kuriose atitinkama valstybė narė išduoda vizas, ir sugrupuojami pagal trečiąsias šalis,
— 
domenys apie neišduotas vizas apima duomenis apie vizas, kurias atsisakyta išduoti, ir prašymus, kurių nagrinėjimas buvo nutrauktas (kaip numatyta 8 straipsnio 2 dalyje).

Tuo atveju, jei duomenų nėra ir jie nėra svarbūs tam tikrai kategorijos ir trečiosios šalies atžvilgiu, valstybės narės laukelio nepildo (ir neįrašo 0 (nulio), „netaikoma“ arba jokių kitų įrašų).
XIII PRIEDASKORELIACIJOS LENTELĖ

Šio reglamento nuostata

Keičiama Šengeno konvencijos (ŠK), Bendrųjų konsulinių instrukcijų (BKI) arba Šengeno vykdomojo komiteto (SCH/Com-ex) nuostata

I  ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

BKI I dalies 1 punktas. Taikymo sritis (ŠK 9 ir 10 straipsniai)

2 straipsnis

Sąvokos

1–4

1–4 dalys BKI I dalies 2 punktas. Vizų apibrėžtys ir rūšys

1–4 dalys BKI IV dalis „Teisinis pagrindas“

Teisinis pagrindas ŠK 11 straipsnio 2 dalis, 14 straipsnio 1 dalis, 15, 16 straipsniai

II  ANTRAŠTINĖ DALIS

ORO UOSTO TRANZITINĖ VIZA

3 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečiai, kurie privalo turėti oro uosto tranzitinę vizą

Bendrieji veiksmai 96/197/TVR, BKI I dalies 2.1.1 papunktis

III  ANTRAŠTINĖ DALIS

VIZŲ IŠDAVIMO PROCEDŪROS IR SĄLYGOS

I  SKYRIUS

Su prašymais susijusiose procedūrose dalyvaujančios valdžios institucijos

4 straipsnis

Valdžios institucijos, kompetentingos dalyvauti procedūrose, susijusiose su prašymais

BKI II dalies 4 punktas, ŠK 12 straipsnio 1 dalis, Reglamentas 415/2003

5 straipsnis

Valstybė narė, kompetentinga nagrinėti prašymą ir priimti sprendimą dėl jo

BKI II dalies 1.1 punkto a ir b papunkčiai, ŠK 12 straipsnio 2 dalis

6 straipsnis

Konsulatų teritorinė kompetencija

BKI II dalies 1.1 ir 3 punktai

7 straipsnis

Kompetencija išduoti vizas teisėtai valstybės narės teritorijoje esantiems trečiųjų šalių piliečiams

8 straipsnis

Atstovavimo tvarka

BKI II dalies 1.2 punktas

II  SKYRIUS

Prašymas

9 straipsnis

Praktiniai prašymo pateikimo aspektai

BKI 13 priedas, pranešimas (10 straipsnio 1 dalis)

10 straipsnis

Bendrosios prašymo pateikimo taisyklės

11 straipsnis

Prašymo forma

BKI III dalies 1,1 punkto a ir b papunkčiai, ŠK 13 straipsnio 1 ir 2 dalys

12 straipsnis

Kelionės dokumentas

BKI III dalies 2 punkto a ir b papunkčiai, ŠK 13 straipsnio 1 ir 2 dalys Šio reglamento nuostata

13 straipsnis

Biometriniai identifikatoriai

BKI III dalies 1.2 punkto a ir b papunkčiai

14 straipsnis

Patvirtinamieji dokumentai

BKI III dalies 2 punkto b papunktis ir V dalies 1.4 punktas, Com-ex (98) 57

15 straipsnis

Sveikatos draudimas kelionės metu

BKI V dalies 1.4 punktas

16 straipsnis

Vizos mokestis

BKI VII dalies 4 punktas ir12 priedas

17 straipsnis

Aptarnavimo mokestis

BKI VII dalies 1.7 punktas

III  SKYRIUS

Prašymo nagrinėjimas ir sprendimas dėl jo

18 straipsnis

Konsulinės kompetencijos patikrinimas

19 straipsnis

Priimtinumas

20 straipsnis

Spaudas, rodantis, kad prašymas yra priimtinas

BKI VIII dalies 2 punktas

21 straipsnis

Patikrinimas, ar tenkinamos atvykimo sąlygos, ir rizikos įvertinimas

BKI III dalies 4 punktas ir V dalies 1 punktas

22 straipsnis

Išankstinės konsultacijos su kitų valstybių narių centrinėmis valdžios institucijomis

BKI II dalies 2.3 punktas ir V dalies 2.3 punkto a–d papunkčiai

23 straipsnis

Sprendimas dėl prašymo

BKI V dalies 2.1 punktas (2 įtrauka), 2.2 punktas

IV  SKYRIUS

Vizos išdavimas

24 straipsnis

Vienodos vizos išdavimas

BKI V dalies 2,1 punktas

25 straipsnis

Riboto teritorinio galiojimo vizos išdavimas

BKI V dalies 3 punktas 14 priedas, ŠK 11 straipsnio 2 dalis, 14 straipsnio 1 dalis ir 16 straipsnis.

26 straipsnis

Oro uosto tranzitinės vizos išdavimas

BKI I dalies 2.1.1 papunktis, Bendrieji veiksmai 96/197/TVR

27 straipsnis

Vizos įklijos pildymas

BKI VI dalies 1, 2, 3 ir 4 punktai

28 straipsnis

Užpildytų vizų įklijų pripažinimas negaliojančiomis

BKI VI dalies 5.2 punktas

29 straipsnis

Vizų įklijų klijavimas

BKI VI dalies 5.3 punktas

30 straipsnis

Išduotos vizos suteikiamos teisės

BKI I dalies 2.1 punkto paskutinis sakinys

31 straipsnis

Kitų valstybių narių centrinių valdžios institucijų informavimas

32 straipsnis

Atsisakymas išduoti vizą

V  SKYRIUS

Išduotos vizos keitimas

33 straipsnis

Pratęsimas

Com-ex (93) 21

34 straipsnis

Vizos panaikinimas ir atšaukimas

Com-ex (93) 24 ir BKI 14 priedas

VI  SKYRIUS

Prie išorės sienų išduodamos vizos

35 straipsnis

Vizos, dėl kurių išdavimo prašymai pateikti prie išorės sienos

Reglamentas (EB) Nr. 415/2003

36 straipsnis

Vizų išdavimas prie išorės sienų, tranzitu vykstantiems jūrininkams

IV  ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINIS VALDYMAS IR ORGANIZAVIMAS

37 straipsnis

Vizų skyrių darbo organizavimas

BKI VII dalies 1–3 punktai

38 straipsnis

Prašymų nagrinėjimui ir konsulatų stebėsenai skirti ištekliai

 

BKI VII dalies 1.A punktas

39 straipsnis

Darbuotojų elgesys

BKI III dalies 5 punktas

40 straipsnis

Bendradarbiavimo formos

BKI VII dalies 1.AA punktas

41 straipsnis

Valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimas

42 straipsnis

Naudojimasis garbės konsulų paslaugomis

BKI VII dalies AB punktas

43 straipsnis

Bendradarbiavimas su išorės paslaugų teikėjais

BKI VII dalies 1.B punktas

44 straipsnis

Duomenų šifravimas ir saugus perdavimas

BKI II dalies 1.2 punktas, VII dalies 1.6 punktas, 6, 7, 8 ir 9 papunkčiai

45 straipsnis

Valstybių narių bendradarbiavimas su komerciniais tarpininkais

BKI VIII dalies 5.2 punktas

46 straipsnis

Statistinių duomenų rinkimas

SCH Com-ex (94) 25 ir (98) 12

47 straipsnis

Plačiosios visuomenės informavimas

V  ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRADARBIAVIMAS ŠENGENO KLAUSIMAIS VIETOS LYGIU

48 straipsnis

Valstybių narių konsulatų bendradarbiavimas Šengeno klausimais vietos lygiu

BKI VIII dalies 1, 3, 4 punktai

IV  ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49 straipsnis

Tvarka, taikoma olimpinių ir parolimpinių žaidynių atveju

50 straipsnis

Priedų pakeitimai

51 straipsnis

Vizų kodekso praktinio taikymo instrukcijos

52 straipsnis

Komiteto procedūra

53 straipsnis

Pranešimas

54 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 767/2008 pakeitimai

55 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 562/2008 pakeitimai

56 straipsnis

Panaikinimas

57 straipsnis

Stebėsena ir įvertinimas

58 straipsnis

Įsigaliojimas
PRIEDAII priedas

Suderinta prašymo forma

BKI 16 priedas

II priedas

Neišsamus patvirtinamųjų dokumentų sąrašas

Iš dalies BKI V dalies 1.4 punktas

III priedas

Vienoda spaudo, rodančio, kad prašymas išduoti vizą yra priimtinas, forma ir naudojimas

BKI VIII dalies 2 punktas

IV priedas

Bendras trečiųjų šalių, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 539/2001 I priede, kurių piliečiai turi turėti oro uosto tranzitinę vizą kirsdami oro uostų, esančių valstybių narių teritorijoje, tarptautinę tranzitinę zoną, sąrašas

BKI 3 priedo I dalis

V priedas

Leidimų gyventi, suteikiančių teisę juos turintiems asmenims vykti tranzitu per valstybių narių oro uostus be oro uosto tranzitinės vizos, sąrašas

BKI 3 priedo III dalis

VI priedas

Standartinė pranešimo apie atsisakymą išduoti vizą, vizos panaikinimą ar atšaukimą ir jo pagrindimo forma

VII priedas

Vizos įklijos pildymas

BKI VI dalies 1–4 punktai, 10 priedas

VIII priedas

Vizos įklijos įklijavimas

BKI VI dalies 5.3 punktas

IX priedas

Vizų išdavimo pasienyje tranzitu vykstantiems jūrininkams, kuriems taikomas vizų režimas, taisyklės

Reglamento (EB) Nr. 415/2003 I ir II priedai

X priedas

Būtiniausių reikalavimų, įtrauktinų į teisinį dokumentą bendradarbiavimo su išorės paslaugų teikėjais atvejais, sąrašas

XI priedas

Specialios procedūros ir sąlygos, supaprastinančios visų išdavimą olimpiečiams, dalyvaujantiems olimpinėse ir parolimpinėse žaidynėse

XII priedas

Vienodų vizų, riboto teritorinio galiojimo vizų ir oro uosto tranzitinių vizų metinė statistika( 1 ) OL L 81, 2001 3 21, p. 1.

( 2 ) OL L 164, 1995 7 14, p. 1.

( 3 ) 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1105/2011/ES dėl kelionės dokumentų, kurių turėtojui suteikiama teisė kirsti išorės sienas ir į kuriuos gali būti įklijuojama viza, sąrašo ir dėl šio sąrašo sudarymo mechanizmo sukūrimo (OL L 287, 2011 11 4, p. 9).

( 4 ) OL L 53, 2002 2 23, p. 4.

( 5 ) 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

( 6 ) OL L 267, 2006 9 27, p. 41.

( 7 ) 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 77, 2016 3 23, p. 1).

( 8 ) 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (OL L 132, 2016 5 21, p. 21).

( 9 ) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

( 10 ) 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas (OL L 201, 2010 8 3, p. 30).

( 11 ) OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

( 12 ) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

( *1 ) OL L 243, 2009 9 15, p. 1“;

( 13 ) OL L 63, 1996 3 13, p. 8.

( 14 ) OL L 116, 2001 4 26, p. 2.

( 15 ) OL L 150, 2001 6 6, p. 4.

( 16 ) OL L 64, 2003 3 7, p. 1.

( 17 ) OL L 131, 2009 5 28, p. 1.

( 18 ) Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino, ir Šveicarijos atveju logotipo nereikia.

( 19 ) Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino ir Šveicarijos atveju logotipo nereikia.

( 20 ) Atšaukus vizą dėl šios priežasties nebetaikoma teisė apskųsti sprendimą.

( 21 ) Jeigu reikalaujama pagal nacionalinę teisę.

( 22 ) OL L 158, 2004 4 30, p. 77.

( 23 ) Nurodomas rengiančios valstybės narės ISO kodas.

Top