EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0715-20181224

Consolidated text: 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/715/2018-12-24

02009R0715 — LT — 24.12.2018 — 005.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 715/2009

2009 m. liepos 13 d.

dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 211 2009.8.14, p. 36)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS SPRENDIMAS 2010/685/ES 2010 m. lapkričio 10 d.

  L 293

67

11.11.2010

►M2

KOMISIJOS SPRENDIMAS 2012/490/ES 2012 m. rugpjūčio 24 d.

  L 231

16

28.8.2012

►M3

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 347/2013 2013 m. balandžio 17 d.

  L 115

39

25.4.2013

►M4

KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2015/715 Tekstas svarbus EEE 2015 m. balandžio 30 d.

  L 114

9

5.5.2015

►M5

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1999 2018 m. gruodžio 11 d.

  L 328

1

21.12.2018


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 229, 1.9.2009, p.  29 (715/2009)

►C2

Klaidų ištaisymas, OL L 309, 24.11.2009, p.  87 (715/2009)

►C3

Klaidų ištaisymas, OL L 249, 25.9.2015, p.  30 (715/2009)
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 715/2009

2009 m. liepos 13 d.

dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu siekiama:

a) nustatyti nediskriminacines taisykles, reglamentuojančias teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo sistemomis sąlygas, atsižvelgiant į nacionalinių ir regioninių rinkų savitumą ir siekiant užtikrinti tinkamą dujų vidaus rinkos veikimą;

b) nustatyti nediskriminacines taisykles, reglamentuojančias teisės naudotis SGD įrenginiais ir saugyklomis sąlygas, atsižvelgiant į nacionalinių ir regioninių rinkų savitumą; ir

c) palengvinti gerai veikiančios ir skaidrios didmeninės rinkos sukūrimą užtikrinant aukštą dujų tiekimo saugumo lygį ir numatyti prieigos prie tinklo taisyklių derinimo priemones, kad būtų įmanoma vykdyti tarpvalstybinius dujų mainus.

Pirmoje pastraipoje nurodyti tikslai apima: tarifų arba jų skaičiavimo metodikų, galimybės naudotis tinklu, bet ne saugyklomis, suderintų principų nustatymą, galimybės naudotis tinklu suteikimo trečiajai šaliai paslaugų nustatymą ir pajėgumų paskirstymo bei perkrovos valdymo suderintus principus, skaidrumo reikalavimų, balansavimo taisyklių bei disbalanso mokesčių nustatymą ir prekybos pajėgumais palengvinimą.

Šis reglamentas, išskyrus 19 straipsnio 4 dalį, taikomas tik toms saugykloms, kurioms taikoma Direktyvos 2009/73/EB 33 straipsnio 3 arba 4 dalis.

Valstybės narės pagal Direktyvą 2009/73/EB gali įsteigti subjektą arba įstaigą, kuri vykdytų vieną ar kelias funkcijas, kurios paprastai priskiriamos perdavimo sistemos operatoriui, ir kuriai būtų taikomi šio reglamento reikalavimai. Tam subjektui arba įstaigai taikoma sertifikavimo tvarka pagal šio reglamento 3 straipsnį ir paskyrimo tvarka pagal Direktyvos 2009/73/EB 10 straipsnį.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

1.  Šiame reglamente taikomos tokios sąvokų apibrėžtys:

1) „perdavimas“ – gamtinių dujų transportavimas tinklu, kurį daugiausia sudaro aukšto slėgio vamzdynai, išskyrus gavybos proceso vamzdynų tinklą ir aukšto slėgio vamzdynų dalį, iš esmės naudojamą gamtinių dujų vietiniam skirstymui, siekiant pristatyti jas vartotojams, išskyrus tiekimą;

2) „transportavimo sutartis“ – perdavimo sistemos operatoriaus ir tinklo naudotojo sudaryta sutartis siekiant vykdyti perdavimą;

3) „pajėgumai“ – didžiausias srautas, išreikštas įprastais kubiniais metrais per laiko vienetą arba energijos vienetu per laiko vienetą, kuriuo tinklo naudotojas turi teisę naudotis pagal transportavimo sutarties nuostatas;

4) „nepanaudoti pajėgumai“ – nuolatiniai pajėgumai, kuriuos tinklo naudotojas įgijo pagal transportavimo sutartį, tačiau kurių tas naudotojas dar nepaskyrė iki sutartyje nustatyto termino;

5) „perkrovos valdymas“ – perdavimo sistemos operatoriaus pajėgumų visumos valdymas siekiant optimaliai ir maksimaliai išnaudoti techninius pajėgumus ir laiku nustatyti būsimos perkrovos ir perpildymo vietas;

6) „antrinė rinka“ – ne pirminėje rinkoje parduodamų pajėgumų rinka;

▼C3

7) „kiekio paraiška“ – tinklo naudotojo išankstinis pranešimas perdavimo sistemos operatoriui apie numatomą srautą, kurį tinklo naudotojas nori įleisti į sistemą arba išleisti iš jos;

8) „patikslinta kiekio paraiška“ – vėlesnis pranešimas apie patikslintą kiekio paraišką;

▼B

9) „sistemos vientisumas“ – tokia perdavimo tinklo, įskaitant reikiamus perdavimo įrenginius, padėtis, kai gamtinių dujų slėgis ir kokybė neviršija perdavimo sistemos operatoriaus nustatytų mažiausių ir didžiausių ribų, kad techniniu požiūriu būtų garantuotas gamtinių dujų perdavimas;

10) „balansavimo laikotarpis“ – laikotarpis, kuriuo kiekvienas tinklo naudotojas privalo subalansuoti energijos vienetais išreikštą išleistą gamtinių dujų kiekį, tokį patį gamtinių dujų kiekį įleisdamas į perdavimo tinklą pagal transportavimo sutartį ar tinklo kodeksą;

11) „tinklo naudotojas“ – perdavimo sistemos operatoriaus klientas ar potencialus klientas bei patys perdavimo sistemos operatoriai tiek, kiek jiems tai būtina jų perdavimo funkcijoms vykdyti;

12) „pertraukiamosios paslaugos“ – paslaugos, siūlomos perdavimo sistemos operatoriaus remiantis pertraukiamaisiais pajėgumais;

13) „pertraukiamieji pajėgumai“ – dujų perdavimo pajėgumai, kurių veikimą gali nutraukti perdavimo sistemos operatorius transportavimo sutartyje numatytomis sąlygomis;

14) „ilgalaikės paslaugos“ – perdavimo sistemos operatoriaus siūlomos vienerius metus ar ilgiau teikiamos paslaugos;

15) „trumpalaikės paslaugos“ – perdavimo sistemos operatoriaus siūlomos trumpiau nei vienerius metus teikiamos paslaugos;

16) „nuolatiniai pajėgumai“ – dujų perdavimo pajėgumai, kurių nepertraukiamumą perdavimo sistemos operatorius garantuoja sutartimi;

17) „nuolatinės paslaugos“ – paslaugos, siūlomos perdavimo sistemos operatoriaus remiantis nuolatiniais pajėgumais;

18) „techniniai pajėgumai“ – didžiausi nuolatiniai pajėgumai, kuriuos perdavimo sistemos operatorius gali siūlyti tinklo naudotojams atsižvelgdamas į sistemos vientisumą ir perdavimo tinklo eksploatacijos reikalavimus;

19) „sutartyje numatyti pajėgumai“ – pajėgumai, kuriuos perdavimo sistemos operatorius transportavimo sutartimi paskyrė tinklo naudotojui;

20) „turimi pajėgumai“ – techninių pajėgumų dalis, kuri nėra paskirta ir tuo metu vis dar priklauso sistemai;

21) „sutartinė perkrova“ – padėtis, kai nuolatinių pajėgumų paklausos lygis viršija techninius pajėgumus;

22) „pirminė rinka“ – perdavimo sistemos operatoriaus tiesiogiai parduodamų pajėgumų rinka;

23) „fizinė perkrova“ – padėtis, kai faktinio tiekimo paklausos lygis tam tikru metu viršija techninius pajėgumus;

24) „SGD įrenginio pajėgumas“ – SGD terminalo pajėgumas gamtinėms dujoms skystinti arba SGD importuoti, priimti, papildomoms paslaugoms teikti, laikinai laikyti ir vėl joms dujinti;

25) „talpa“ – saugyklos tūris, kurį saugyklos naudotojas gali naudoti dujoms laikyti;

26) „išleidimo pajėgumas“ – saugyklos naudotojui nustatyta dujų išleidimo iš saugyklos norma;

27) „įleidimo pajėgumas“ – saugyklos naudotojui nustatyta dujų įleidimo į saugyklą norma;

28) „laikymo pajėgumas“ – talpos, įleidimo pajėgumo ir išleidimo pajėgumo derinys.

2.  Nepažeidžiant šio straipsnio 1 dalyje pateiktų sąvokų apibrėžčių, taip pat taikomos Direktyvos 2009/73/EB 2 straipsnyje pateiktos sąvokų apibrėžtys, aktualios taikant šį reglamentą, išskyrus to straipsnio 3 punkte pateiktą perdavimo apibrėžtį.

Šio straipsnio 1 dalies 3–23 punktuose pateiktos sąvokų apibrėžtys, susijusios su perdavimu, pagal analogiją taikomos saugykloms ir SGD įrenginiams.

3 straipsnis

Perdavimo sistemos operatorių sertifikavimas

1.  Gavusi pranešimą dėl perdavimo sistemos operatoriaus sertifikavimo, Komisija nedelsdama jį išnagrinėja, kaip nustatyta Direktyvos 2009/73/EB 10 straipsnio 6 dalyje. Per du mėnesius nuo tokio pranešimo gavimo dienos Komisija atitinkamai nacionalinei reguliavimo institucijai pateikia nuomonę dėl jo suderinamumo su Direktyvos 2009/73/EB 10 straipsnio 2 dalies arba 11 straipsnio, ir 9 straipsnio nuostatomis.

Rengdama pirmoje pastraipoje nurodytą nuomonę Komisija gali prašyti Agentūros pateikti nuomonę dėl nacionalinės reguliavimo institucijos sprendimo. Tokiu atveju pirmoje pastraipoje nurodytas dviejų mėnesių laikotarpis pratęsiamas dar dviem mėnesiais.

Jei per pirmoje ir antroje pastraipose nurodytus laikotarpius Komisija nepateikia nuomonės, laikoma, kad ji neprieštarauja reguliavimo institucijos sprendimui.

2.  Per du mėnesius nuo Komisijos nuomonės gavimo, kuo labiau į ją atsižvelgdama nacionalinė reguliavimo institucija priima galutinį sprendimą dėl perdavimo sistemos operatoriaus sertifikavimo. Reguliavimo institucijos sprendimas ir Komisijos nuomonė skelbiami kartu.

3.  Bet kuriuo procedūros metu reguliavimo institucijos ir (arba) Komisija gali prašyti, kad perdavimo sistemos operatorius ir (arba) įmonė, atliekanti kurią nors iš gavybos ar tiekimo funkcijų, pateiktų visą informaciją, svarbią šiame straipsnyje nustatytoms jų užduotims atlikti.

4.  Reguliavimo institucijos ir Komisija išsaugo komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos konfidencialumą.

5.  Komisija gali priimti gaires, nustatančias išsamią tvarką, kurios reikia laikytis taikant šio straipsnio 1 ir 2 dalis. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, tvirtinamos pagal 28 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

6.  Gavusi pranešimą dėl perdavimo sistemos operatoriaus sertifikavimo, kaip nustatyta Direktyvos Nr. 2009/73/EB 9 straipsnio 10 dalyje, Komisija priima sprendimą dėl sertifikavimo. Reguliavimo institucija vykdo Komisijos sprendimą.

4 straipsnis

Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas

Visi perdavimo sistemos operatoriai Bendrijos lygmeniu bendradarbiauja per ENTSO-G, kad būtų skatinamas gamtinių dujų vidaus rinkos sukūrimas ir veikla, bei tarpvalstybinė prekyba ir užtikrintas optimalus gamtinių dujų perdavimo tinklo valdymas, koordinuota veikla ir tinkama techninė raida.

5 straipsnis

ENTSO-G įsteigimas

1.  Ne vėliau kaip 2011 m. kovo 3 d. dujų perdavimo sistemos operatoriai Komisijai ir Agentūrai pateikia įsteigiamo ENTSO-G įstatų projektą, narių sąrašą ir darbo tvarkos taisyklių projektą, įskaitant konsultavimosi su kitais suinteresuotaisiais subjektais tvarką.

2.  Per du mėnesius nuo gavimo dienos Agentūra, oficialiai pasikonsultavusi su visus suinteresuotuosius subjektus atstovaujančiomis organizacijomis, ypač sistemos naudotojais, įskaitant vartotojus, pateikia Komisijai nuomonę apie įstatų projektą, narių sąrašą ir darbo tvarkos taisyklių projektą.

3.  Komisija, atsižvelgdama į pagal 2 dalį pateiktą Agentūros nuomonę, per tris mėnesius nuo Agentūros nuomonės gavimo dienos pateikia nuomonę apie įstatų projektą, narių sąrašą ir darbo tvarkos taisyklių projektą.

4.  Per tris mėnesius nuo Komisijos nuomonės gavimo dienos perdavimo sistemos operatoriai įsteigia ENTSO-G, priima ir paskelbia jo įstatus bei darbo tvarkos taisykles.

6 straipsnis

Tinklo kodeksų priėmimas

1.  Komisija, pasikonsultavusi su Agentūra, ENTSO-G ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, parengia metinį prioritetų sąrašą, kuriame įvardijamos 8 straipsnio 6 dalyje nustatytos sritys, įtrauktinos į rengiamus tinklo kodeksus.

2.  Komisija prašo Agentūros per pagrįstą – ne ilgesnį nei šešių mėnesių – laikotarpį jai pateikti neprivalomas bendras rekomendacijas (bendros rekomendacijos), kuriose pagal 8 straipsnio 7 dalį būtų išdėstyti aiškūs ir objektyvūs tinklo kodeksų, susijusių su prioritetų sąraše nustatytomis sritimis, rengimo principai. Bet kokiomis bendromis rekomendacijomis prisidedama užtikrinant nediskriminacines sąlygas, veiksmingą konkurenciją ir veiksmingą rinkos veikimą. Gavusi pagrįstą Agentūros prašymą, Komisija tą laikotarpį gali pratęsti.

3.  Agentūra ne trumpesnį nei dviejų mėnesių laikotarpį oficialiai, atvirai ir skaidriai konsultuojasi su ENTSO-G ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais dėl bendrų rekomendacijų.

4.  Jei Komisija mano, kad bendromis rekomendacijomis neprisidedama prie nediskriminacinių sąlygų, veiksmingos konkurencijos ir veiksmingo rinkos veikimo užtikrinimo, ji gali prašyti Agentūros per pagrįstą laikotarpį peržiūrėti bendras rekomendacijas ir jas dar kartą pateikti Komisijai.

5.  Agentūrai nepateikus ar dar kartą nepateikus bendrų rekomendacijų per laikotarpį, kurį Komisija yra nustačiusi pagal 2 ar 4 dalis, Komisija pati parengia konkrečias bendras rekomendacijas.

6.  Komisija prašo ENTSO-G per pagrįstą – ne ilgesnį nei 12 mėnesių – laikotarpį pateikti Agentūrai tinklo kodeksą, kuris atitinka atitinkamas bendras rekomendacijas.

7.  Per trijų mėnesių laikotarpį nuo tinklo kodekso gavimo dienos (šiuo laikotarpiu Agentūra gali oficialiai konsultuotis su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais) Agentūra pateikia ENTSO-G pagrįstą nuomonę dėl tinklo kodekso.

8.  Atsižvelgdamas į Agentūros nuomonę, ENTSO-G gali iš dalies keisti tinklo kodeksą ir jį dar kartą pateikti Agentūrai.

9.  Kai tik Agentūra įsitikina, kad tinklo kodeksas atitinka atitinkamas bendras rekomendacijas, Agentūra pateikia tinklo kodeksą Komisijai ir gali rekomenduoti per tinkamą laikotarpį jį priimti. Jeigu Komisija nepriima to tinklo kodekso, ji nurodo priežastis, kodėl jis nebuvo priimtas.

10.  ENTSO-G neparengus tinklo kodekso per Komisijos pagal 6 dalį nustatytą laikotarpį, Komisija gali prašyti Agentūros parengti tinklo kodekso projektą remiantis atitinkamomis bendromis rekomendacijomis. Rengdama tinklo kodekso projektą pagal šią dalį Agentūra gali konsultuotis papildomai. Agentūra pateikia Komisijai pagal šią dalį parengtą tinklo kodekso projektą ir gali rekomenduoti jį priimti.

11.  Jei ENTSO-G neparengia tinklo kodekso ar Agentūra neparengia tinklo kodekso projekto, kaip nurodyta šio straipsnio 10 dalyje, ar Agentūrai rekomendavus pagal šio straipsnio 9 dalį, Komisija savo iniciatyva gali priimti vieną ar kelis tinklo kodeksus 8 straipsnio 6 dalyje nustatytose srityse.

Jei Komisija siūlo priimti tinklo kodeksą savo iniciatyva, bent du mėnesius Komisija dėl tinklo kodekso projekto konsultuojasi su Agentūra, ENTSO-G ir visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, tvirtinamos pagal 28 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

12.  Šio straipsnio nuostatos neturi įtakos Komisijos teisei priimti ir iš dalies keisti gaires, kaip nustatyta 23 straipsnyje.

7 straipsnis

Tinklo kodeksų keitimas

1.  Bet kurio pagal 6 straipsnį priimto tinklo kodekso pakeitimų projektus Agentūrai gali siūlyti asmenys, kurie tikriausiai yra suinteresuoti tuo tinklo kodeksu, be kita ko, ENTSO-G, perdavimo sistemos operatoriai, tinklo naudotojai ir vartotojai. Be to, Agentūra gali pati inicijuoti pakeitimus.

2.  Agentūra konsultuojasi su visais suinteresuotaisiais subjektais pagal Reglamento Nr. 713/2009 10 straipsnį. Taikydama šią procedūrą, Agentūra gali teikti Komisijai pagrįstus pasiūlymus dėl pakeitimų, paaiškindama, kaip tokie pasiūlymai yra suderinami su šio reglamento 6 straipsnio 2 dalyje nustatytais tinklo kodeksų tikslais.

3.  Atsižvelgdama į Agentūros pasiūlymus, Komisija gali priimti bet kurio pagal 6 straipsnį priimto tinklo kodekso pakeitimus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, tvirtinamos pagal 28 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

4.  Taikant 28 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą pasiūlytų pakeitimų svarstymas apsiriboja aspektais, susijusiais su pasiūlytu pakeitimu. Šie pasiūlyti pakeitimai nekliudo priimti kitų pakeitimų, kuriuos gali pasiūlyti Komisija.

8 straipsnis

ENTSO-G užduotys

1.  ENTSO-G parengia tinklo kodeksus šio straipsnio 6 dalyje nurodytose srityse, Komisijai paprašius pagal 6 straipsnio 6 dalį.

2.  ENTSO-G, siekdama 4 straipsnyje nustatytų tikslų, gali parengti tinklo kodeksus 6 dalyje nustatytose srityse, jei tie tinklo kodeksai nesusiję su sritimis, kurios nurodytos jam skirtame Komisijos prašyme. Tie tinklo kodeksai pateikiami Agentūrai, kad ji pateiktų nuomonę. ENTSO-G tinkamai atsižvelgia į tą nuomonę.

3.  ENTSO-G priima:

a) bendras tinklo eksploatavimo priemones, kuriomis siekiama užtikrinti tinklo eksploatacijos koordinavimą įprastomis ir avarinėmis sąlygomis, įskaitant bendro pobūdžio incidentų klasifikavimo skalę, ir mokslinių tyrimų planus;

b) kas dvejus metus rengiamą neprivalomą visos Bendrijos dešimties metų tinklo plėtros planą (visos Bendrijos tinklo plėtros planas), įskaitant Europos tiekimo adekvatumo prognozę;

c) Bendrijos perdavimo sistemos operatorių techninio bendradarbiavimo su trečiųjų šalių perdavimo sistemų operatoriais koordinavimo rekomendacijas;

d) metinę veiklos programą;

e) metinę ataskaitą;

f) metines tiekimo prognozes vasaros ir žiemos mėnesiais.

4.  3 dalies b punkte nurodyta Europos tiekimo adekvatumo prognozė apima duomenis apie bendrą dujų sistemos pajėgumų atitiktį dabartiniams ir prognozuojamiems dujų poreikiams kitus penkerius metus ir laikotarpiu nuo penkerių iki 10 metų nuo tos prognozės pateikimo datos. Europos tiekimo adekvatumo prognozė grindžiama nacionalinėmis tiekimo prognozėmis, kurias parengia kiekvienas perdavimo sistemos operatorius.

5.  Į 3 dalies d punkte nurodytą metinę veiklos programą įtraukiamas tinklo kodeksų, kuriuos reikia parengti, sąrašas bei aprašymas, tinklo eksploatavimo koordinavimo planas, mokslinių tyrimų ir plėtros veikla, kurią reikia įgyvendinti tais metais, ir preliminarus tvarkaraštis.

6.  1 ir 2 dalyse nurodyti tinklo kodeksai rengiami šiose srityse, prireikus atsižvelgiant į regionines ypatingas charakteristikas:

a) tinklo saugumo ir patikimumo taisyklės;

b) tinklų sujungimo taisyklės;

c) galimybės naudotis tinklu suteikimo trečiajai šaliai taisyklės;

d) duomenų mainų ir atsiskaitymo taisyklės;

e) sąveikos taisyklės;

f) eksploatavimo procedūros avarijos atveju;

g) pajėgumų paskirstymo ir perkrovos valdymo taisyklės;

h) prekybos taisyklės, susijusios su techniniu ir eksploataciniu teisės naudotis tinklu suteikimo paslaugų teikimu ir sistemos balansavimu;

i) skaidrumo taisyklės;

j) balansavimo taisyklės, įskaitant su tinklu susijusias paskyrimų procedūros taisykles, disbalanso mokesčių taisykles ir perdavimo sistemos operatorių sistemų eksploatacinio balansavimo taisykles;

k) suderintojo perdavimo tarifo sudedamųjų dalių taisyklės; ir

l) dujų tinklų energijos vartojimo efektyvumas.

7.  Tinklo kodeksai rengiami dėl tarpvalstybinių tinklų klausimų ir rinkos integracijos klausimų ir neturi įtakos valstybių narių teisei priimti nacionalinius tinklo kodeksus, kurie neturi poveikio tarpvalstybinei prekybai.

8.  ENTSO-G stebi ir analizuoja tinklo kodeksų ir pagal 6 straipsnio 11 dalį Komisijos priimtų gairių įgyvendinimą bei jų poveikį taikytinų taisyklių, kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas rinkos integracijai, suderinimui. ENTSO-G teikia išvadas Agentūrai, o analizės rezultatus įtraukia į šio straipsnio 3 dalies e punkte nurodytą metinę ataskaitą.

9.  ENTSO-G pateikia visą informaciją, kurios Agentūra prašo savo užduotims pagal 9 straipsnio 1 dalį įvykdyti.

10.  ENTSO-G kas dvejus metus priima ir paskelbia 3 dalies b punkte nurodytą visos Bendrijos tinklo plėtros planą. Visos Bendrijos tinklo plėtros plane aprašomas integruoto tinklo modeliavimas, pateikiamas veiksmų prognozuojamais atvejais aprašas, Europos tiekimo adekvatumo prognozė ir sistemos atsparumo įvertinimas.

Visos Bendrijos tinklo plėtros planas visų pirma:

▼M3

a) grindžiamas nacionaliniais investavimo planais, atsižvelgiant į 12 straipsnio 1 dalyje nurodytus regioninius investavimo planus, ir, jei reikia, Sąjungos lygmens su tinklo planavimu susijusius aspektus, kaip nurodyta 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių ( 1 ); atliekama sąnaudų ir naudos analizė taikant to reglamento 11 straipsnyje nustatytą metodiką;

▼B

b) tarpvalstybinių jungiamųjų linijų atžvilgiu taip pat grindžiamas įvairių tinklo naudotojų pagrįstais poreikiais ir apima Direktyvos 2009/73/EB 14 ir 22 straipsniuose nurodytų investuotojų ilgalaikius įsipareigojimus; ir

c) parodo investicijų, visų pirma į tarpvalstybinius pajėgumus, trūkumus.

Atsižvelgiant į antros pastraipos c punktą, prie visos Bendrijos tinklo plėtros plano gali būti pridedama kliūčių, kurios trukdo didinti tarpvalstybinius tinklų pajėgumus ir kurios atsiranda dėl skirtingų patvirtinimo procedūrų arba praktikos, apžvalga.

11.  Agentūra peržiūri nacionalinius dešimties metų tinklo plėtros planus, siekdama įvertinti jų atitiktį visos Bendrijos tinklo plėtros planui. Jeigu Agentūra nustato, kad nacionalinis dešimties metų tinklo plėtros planas neatitinka visos Bendrijos tinklo plėtros plano, ji atitinkamai rekomenduoja iš dalies pakeisti nacionalinį dešimties metų tinklo plėtros planą arba visos Bendrijos tinklo plėtros planą. Jei toks nacionalinis dešimties metų tinklo plėtros planas parengtas vadovaujantis Direktyvos 2009/73/EB 22 straipsniu, Agentūra kompetentingai nacionalinei reguliavimo institucijai rekomenduoja iš dalies pakeisti nacionalinį dešimties metų tinklo plėtros planą, kaip numatyta tos direktyvos 22 straipsnio 7 dalyje, ir apie tai informuoti Komisiją.

12.  Komisijos prašymu ENTSO-G pateikia nuomonę Komisijai dėl 23 straipsnyje nustatytų gairių priėmimo.

9 straipsnis

Agentūros vykdoma stebėsena

1.  Agentūra stebi, kaip vykdomos 8 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytos ENTSO-G užduotys ir teikia ataskaitą Komisijai.

Agentūra stebi, kaip ENTSO-G vykdo pagal 8 straipsnio 2 dalį parengtus tinklo kodeksus bei laikantis 6 straipsnio 1–10 dalių parengtus tinklo kodeksus, kurių Komisija nepriėmė pagal 6 straipsnio 11 dalį. Jeigu ENTSO-G nesilaiko kurio nors iš tokių tinklo kodeksų, Agentūra prašo ENTSO-G pateikti tinkamai pagrįstą paaiškinimą, kodėl, jis jų nesilaikė. Agentūra informuoja Komisiją apie tą paaiškinimą ir pateikia savo nuomonę tuo klausimu.

Agentūra stebi ir analizuoja, kaip įgyvendinami tinklo kodeksai ir pagal 6 straipsnio 11 dalį Komisijos priimtos gairės, ir kokį poveikį jie turi taikytinų taisyklių, kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas rinkos integracijai bei užtikrinti nediskriminacines sąlygas, veiksmingą konkurenciją ir veiksmingą rinkos veikimą, suderinimui, bei teikia ataskaitą Komisijai.

2.  ENTSO-G pateikia visos Bendrijos tinklo plėtros plano projektą, metinės veiklos programos projektą, įskaitant informaciją apie konsultacijų procesą ir kitus 8 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, Agentūrai, kad ji pateiktų nuomonę.

Per du mėnesius nuo gavimo dienos Agentūra pateikia ENTSO-G ir Komisijai tinkamai pagrįstą nuomonę ir rekomendacijas, jei ji mano, kad metinės veiklos programos projektas ar visos Bendrijos tinklo plėtros plano projektas, kuriuos pateikė ENTSO-G, neužtikrina nediskriminacinių sąlygų, veiksmingos konkurencijos ir veiksmingo rinkos veikimo ar pakankamo trečiųjų šalių naudojimui atvirų tarpvalstybinių jungiamųjų linijų lygio.

10 straipsnis

Konsultacijos

1.  Rengdamas 8 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytus tinklo kodeksus, visos Bendrijos tinklo plėtros plano projektą ir metinę veiklos programą, vadovaudamasis 5 straipsnio 1 dalyje nurodytomis darbo tvarkos taisyklėmis, ENTSO-G ankstyvame etape išsamiai, atvirai ir skaidriai konsultuojasi su visais atitinkamais rinkos dalyviais, visų pirma su visus suinteresuotuosius subjektus atstovaujančiomis organizacijomis. Be kita ko, konsultuojamasi su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir kitomis nacionalinėmis institucijomis, tiekimo ir gavybos įmonėmis, tinklo naudotojais, įskaitant vartotojus, skirstymo sistemos operatoriais, įskaitant atitinkamas sektoriaus asociacijas, technines įstaigas ir suinteresuotųjų subjektų forumus. Konsultuojantis siekiama sužinoti visų atitinkamų sprendimų priėmimo procese dalyvaujančių atitinkamų šalių nuomonę ir pasiūlymus.

2.  Visi su 1 dalyje nurodytomis konsultacijomis susiję dokumentai ir susitikimų protokolai skelbiami viešai.

3.  Prieš priimdamas metinę veiklos programą ir tinklo kodeksus, nurodytus 8 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, ENTSO-G nurodo, kokiu būdu buvo atsižvelgta į konsultacijų metu gautas pastabas. Tais atvejais, kai į pastabas nebuvo atsižvelgta, jis nurodo neatsižvelgimo priežastis.

▼M3

11 straipsnis

Sąnaudos

Šio reglamento 4–12 straipsniuose ir Reglamento (ES) Nr. 347/2013 11 straipsnyje nurodytos veiklos, kurią vykdo ENTSO-G, sąnaudas padengia PSO ir į jas atsižvelgiama apskaičiuojant tarifus. Reguliavimo institucijos patvirtina tas sąnaudas tik tuo atveju, jei jos pagrįstos ir tinkamos.

▼B

12 straipsnis

Perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimas regioniniu lygiu

1.  Siekdami padėti įgyvendinti 8 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytas užduotis, perdavimo sistemos operatoriai regiono mastu bendradarbiauja dalyvaudami ENTSO-G veikloje. Visų pirma jie kas dvejus metus skelbia regioninį investavimo planą ir juo remdamiesi gali priimti sprendimus dėl investavimo.

2.  Perdavimo sistemos operatoriai skatina veiklos priemones tinkamiausiam tinklo valdymui užtikrinti ir skatina energijos mainų vystymą, koordinuotą tarpvalstybinių pajėgumų paskirstymą taikant rinkos priemonėmis grindžiamus nediskriminacinius sprendimo būdus ir atkreipiant dėmesį į konkrečius trumpalaikio paskirstymo netiesioginių aukcionų privalumus ir balansavimo mechanizmų integravimą.

3.  Siekdama įgyvendinti 1 ir 2 dalyse nustatytus tikslus ir atsižvelgdama į esamas regioninio bendradarbiavimo struktūras, Komisija gali apibrėžti kiekvienos regioninio bendradarbiavimo struktūros geografinį veiklos regioną. Kiekvienai valstybei narei leidžiama skatinti bendradarbiavimą daugiau nei viename geografiniame veiklos regione. Pirmame sakinyje nurodyta priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, tvirtinama pagal 28 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Tuo tikslu Komisija konsultuojasi su Agentūra ir ENTSO-G.

13 straipsnis

Naudojimosi tinklais tarifai

1.  Perdavimo sistemos operatorių taikomi ir pagal Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 6 dalį reguliavimo institucijų patvirtinti tarifai arba jiems apskaičiuoti naudojamos metodikos bei pagal tos direktyvos 32 straipsnio 1 dalį paskelbti tarifai yra skaidrūs, juose atsižvelgiama į sistemos vientisumo būtinybę ir jos gerinimą bei atspindimos faktinės sąnaudos tiek, kiek tokios sąnaudos atitinka rentabilaus ir struktūriškai palyginamo tinklo operatoriaus sąnaudas ir yra skaidrios, įskaitant atitinkamą investicijų grąžą ir prireikus atsižvelgiant į reguliavimo institucijų atliekamą lyginamąją tarifų analizę. Tarifai arba jiems apskaičiuoti naudojamos metodikos taikomi nediskriminuojant.

Valstybės narės gali nuspręsti, kad tarifus taip pat būtų galima nustatyti rinka grindžiamomis priemonėmis, pvz. aukcionuose, jei tokios priemonės ir dėl jų atsirandančios pajamos yra patvirtintos reguliavimo institucijos.

Tarifai arba jiems apskaičiuoti naudojamos metodikos palengvina veiksmingą prekybą dujomis ir konkurenciją, tuo pat metu išvengiant tinklo naudotojų kryžminio subsidijavimo ir numatant paskatas investicijoms bei išlaikant arba sukuriant perdavimo tinklų sąveiką.

Tarifai tinklo naudotojams nustatomi nediskriminaciniai ir atskirai kiekvienam dujų įleidimo į perdavimo sistemą arba išleidimo iš perdavimo sistemos taškui. Sąnaudų paskirstymo mechanizmus ir tarifų nustatymo metodiką, susijusius su įleidimo ir išleidimo taškais, tvirtina nacionalinės reguliavimo institucijos. Valstybės narės užtikrina, kad pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, ne vėliau kaip 2011 m. rugsėjo 3 d., tinklo mokesčiai nebus skaičiuojami atsižvelgiant į sutartyse numatytus maršrutus.

2.  Naudojimosi tinklu tarifai neriboja rinkos likvidumo ir neiškraipo tarpvalstybinės prekybos naudojant skirtingas perdavimo sistemas. Jei tarifų struktūros ar balansavimo mechanizmų skirtumai kliudytų prekybai naudojant perdavimo sistemas ir nepaisant Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 6 dalies, perdavimo sistemos operatoriai, glaudžiai bendradarbiaudami su atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis, aktyviai siekia tarifų struktūros ir apmokestinimo principų, įskaitant susijusius su balansavimu, konvergencijos.

14 straipsnis

Teisės naudotis tinklu suteikimo trečiajai šaliai paslaugos, susijusios su perdavimo sistemos operatoriais

1.  Perdavimo sistemos operatoriai:

a) užtikrina, kad visiems tinklo naudotojams paslaugos būtų siūlomos jų nediskriminuojant;

b) teikia tiek nuolatines, tiek pertraukiamąsias teisės naudotis tinklu suteikimo trečiajai šaliai paslaugas. Pertraukiamųjų pajėgumų kaina atspindi nutraukimo tikimybę;

c) tinklo naudotojams siūlo tiek ilgalaikes, tiek trumpalaikes paslaugas.

Atsižvelgiant į pirmos pastraipos a punktą, tais atvejais, kai perdavimo sistemos operatorius tą pačią paslaugą siūlo skirtingiems vartotojams, jis tai daro tokiomis pat sutarties sąlygomis, sudarydamas suderintas transportavimo sutartis arba bendrą tinklo kodeksą, patvirtintą kompetentingos institucijos Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnyje nustatyta tvarka.

2.  Transportavimo sutartyse, pasirašytose nurodant nestandartines pradžios datas arba trumpesnę nei standartinės metinės transportavimo sutarties trukmę, nenumatomi savavališkai didesni ar mažesni tarifai, kurie neatspindi paslaugos rinkos vertės pagal 13 straipsnio 1 dalyje nustatytus principus.

3.  Atitinkamais atvejais teisės naudotis tinklu suteikimo trečiajai šaliai paslaugos gali būti suteikiamos iš tinklo naudotojų gavus tinkamas garantijas dėl tokių naudotojų kreditinio patikimumo. Tokios garantijos nesudaro nepagrįstų kliūčių patekti į rinką ir turi būti nediskriminacinės, skaidrios ir proporcingos.

15 straipsnis

Teisės naudotis saugyklomis ir SGD įrenginiais suteikimo trečiajai šaliai paslaugos

1.  SGD ir laikymo sistemos operatoriai:

a) nediskriminuodami siūlo paslaugas, atitinkančias paklausą rinkoje, visiems tinklo naudotojams; visų pirma, jei SGD ar laikymo sistemos operatorius tą pačią paslaugą siūlo skirtingiems vartotojams, jis taiko lygiavertes sutarčių sąlygas;

b) siūlo paslaugas, kurios yra suderinamos su jungtinių dujų transportavimo sistemų naudojimu, ir sudaro palankesnes teisės naudotis tinklu suteikimo sąlygas bendradarbiaudami su perdavimo sistemos operatoriumi; ir

c) per laikotarpį, atitinkantį pagrįstus SGD įrenginių ar saugyklų naudotojų komercinius poreikius, viešai paskelbia svarbią informaciją, pirmiausia informaciją apie prieinamas paslaugas ir naudojimąsi jomis; nacionalinė reguliavimo institucija atlieka tokio paskelbimo stebėseną.

2.  Kiekvienas laikymo sistemos operatorius:

a) teikia tiek nuolatines, tiek pertraukiamąsias teisės naudotis saugyklomis suteikimo trečiosioms šalims paslaugas; pertraukiamųjų pajėgumų kaina atspindi nutraukimo tikimybę;

b) saugyklų naudotojams siūlo tiek ilgalaikes, tiek trumpalaikes paslaugas; ir

c) saugyklų naudotojams siūlo tiek neatskirtas, tiek atskirtas naudojimosi dujų laikymo talpa, įleidimo pajėgumais ir išleidimo pajėgumais paslaugas.

3.  Sutartyse dėl SGD įrenginių ir saugyklų nenumatomi savavališkai didesni tarifai tais atvejais, kai jos pasirašomos:

a) ne įprastais gamtinių dujų metais nurodant nestandartines pradžios datas; arba

b) nurodant trumpesnę trukmę nei standartinė kasmet pasirašomos sutarties dėl SGD įrenginių ir saugyklų trukmė.

4.  Atitinkamais atvejais teisės naudotis paslaugos trečiajai šaliai gali būti suteikiamos iš tinklo naudotojų gavus tinkamas garantijas dėl tokių naudotojų kreditinio patikimumo. Tokios garantijos nesudaro nepagrįstų kliūčių patekti į rinką ir yra nediskriminacinės, skaidrios ir proporcingos.

5.  Sutartyse numatyti apribojimai, susiję su reikalaujamais būtiniausiais SGD įrenginio ir saugyklos pajėgumais, turi būti pagrįsti techninio pobūdžio apribojimais ir turi sudaryti sąlygas mažesnių laikymo pajėgumų naudotojams gauti teisę naudotis laikymo paslaugomis.

16 straipsnis

Perdavimo sistemos operatorių pajėgumų paskirstymo mechanizmų principai ir perkrovos valdymo tvarka

1.  Rinkos dalyviams leidžiama naudotis didžiausiais pajėgumais visuose atitinkamuose 18 straipsnio 3 dalyje nurodytuose taškuose atsižvelgiant į sistemos vientisumą ir veiksmingą tinklo eksploatavimą.

2.  Perdavimo sistemos operatorius įgyvendina ir paskelbia nediskriminacinius ir skaidrius pajėgumų paskirstymo mechanizmus, kurie:

a) duoda reikiamų ekonominių ženklų veiksmingam ir maksimaliam techninių pajėgumų naudojimui, sudaro palankesnes sąlygas investicijoms į naują infrastruktūrą ir palengvina tarpvalstybinius gamtinių dujų mainus;

b) yra suderinami su rinkos mechanizmais, įskaitant neatidėliotinų sandorių rinkas ir prekybos centrus, ir tuo pat metu yra lankstūs ir lengvai pritaikomi prie besikeičiančių rinkos aplinkybių; ir

c) yra suderinami su valstybių narių teisės naudotis tinklu suteikimo sistemomis.

3.  Perdavimo sistemos operatorius įgyvendina ir paskelbia nediskriminacinę ir skaidrią perkrovos valdymo tvarką, kuri palengvina tarpvalstybinius gamtinių dujų mainus nediskriminaciniais pagrindais ir kuri grindžiama šiais principais:

a) sutartinės perkrovos atveju perdavimo sistemos operatorius nepanaudotus pajėgumus bent prieš dieną siūlo pirminėje rinkoje ir jie yra pertraukiamieji; ir

b) tinklo naudotojai, norintys perparduoti arba pernuomoti nepanaudotus sutartyje numatytus pajėgumus antrinėje rinkoje, turi teisę tai daryti.

Atsižvelgiant į pirmos pastraipos b punktą, valstybė narė gali reikalauti, kad tinklo naudotojai pateiktų pranešimą ar informaciją perdavimo sistemos operatoriui.

4.  Tuo atveju, jei įvyksta fizinė perkrova, perdavimo sistemos operatorius arba tam tikrais atvejais reguliavimo institucijos taiko nediskriminacinius, skaidrius pajėgumų paskirstymo mechanizmus.

5.  Perdavimo sistemos operatoriai reguliariai įvertina naujų investicijų poreikį rinkoje. Planuodami naujas investicijas perdavimo sistemos operatoriai įvertina paklausą rinkoje ir atsižvelgia į tiekimo saugumą.

17 straipsnis

Su saugyklomis ir SGD įrenginiais susiję pajėgumų paskirstymo mechanizmų principai ir perkrovos valdymo tvarka

1.  Rinkos dalyviams sudaromos galimybės naudotis didžiausiais saugyklos ir SGD įrenginio pajėgumais, atsižvelgiant į sistemos vientisumą ir veikimą.

2.  SGD sistemos ir laikymo sistemos operatoriai įgyvendina ir paskelbia nediskriminacinius ir skaidrius pajėgumų paskirstymo mechanizmus, kurie:

a) duoda reikiamų ekonominių ženklų veiksmingam ir maksimaliam techninių pajėgumų naudojimui ir sudaro palankesnes sąlygas investicijoms į naują infrastruktūrą;

b) yra suderinami su rinkos mechanizmais, įskaitant neatidėliotinų sandorių rinkas ir prekybos centrus, ir tuo pat metu yra lankstūs ir lengvai pritaikomi prie besikeičiančių rinkos aplinkybių; ir

c) yra suderinami su jungtinėmis teisės naudotis tinklu suteikimo sistemomis.

3.  Sutartyse dėl SGD įrenginių ir saugyklų numatomos priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią nenaudojamų pajėgumų kaupimui, atsižvelgiant į toliau nurodytus principus, taikomus sutartinės perkrovos atvejais:

a) sistemos operatorius nepanaudotus SGD įrenginio ir saugyklos pajėgumus nedelsiant turi siūlyti pirminėje rinkoje; saugyklų atveju pajėgumai turi būti siūlomi bent prieš dieną ir yra pertraukiamieji;

b) SGD įrenginio ir saugyklos naudotojai, norintys perparduoti sutartyje numatytus pajėgumus antrinėje rinkoje, turi turėti teisę tai daryti.

18 straipsnis

Skaidrumo reikalavimai, susiję su perdavimo sistemos operatoriais

1.  Perdavimo sistemos operatorius viešai skelbia išsamią informaciją apie jo siūlomas paslaugas ir taikomas atitinkamas sąlygas, bei techninę informaciją, būtiną tam, kad tinklo naudotojai įgytų veiksmingą teisę naudotis tinklu.

2.  Siekdami užtikrinti skaidrius, objektyvius ir nediskriminacinius tarifus bei palengvinti veiksmingą dujų tinklo panaudojimą, perdavimo sistemos operatoriai arba atitinkamos nacionalinės institucijos skelbia pagrįstai ir pakankamai išsamią informaciją apie tarifų apskaičiavimą, metodiką ir struktūrą.

3.  Kiekvienas perdavimo sistemos operatorius reguliariai ir nuolat atnaujindamas duomenis viešai skelbia patogią naudoti ir standartine forma pateikiamą kiekybinę informaciją apie suteiktų paslaugų techninius, sutartyse numatytus ir turimus pajėgumus visuose atitinkamuose taškuose, įskaitant dujų įleidimo ir išleidimo taškus.

4.  Atitinkamus perdavimo sistemos taškus, apie kuriuos informacija turi būti viešai skelbiama, patvirtina kompetentingos institucijos pasikonsultavusios su tinklo naudotojais.

5.  Perdavimo sistemos operatorius visada atskleidžia pagal šį reglamentą privalomą informaciją suprantamu, kiekybiškai aiškiu, lengvai prieinamu ir nediskriminaciniu būdu.

►C3  6.  Remdamasis kiekio paraiškomis, dujų srautų į sistemą ir iš jos prognozėmis bei faktiniais srautų duomenimis, ◄ perdavimo sistemos operatorius viešai paskelbia ex-ante ir ex-post informaciją apie pasiūlą ir paklausą. Nacionalinė reguliavimo institucija užtikrina, kad visa tokia informacija būtų skelbiama viešai. Skelbiama informacija yra tokia pat išsami, kaip ir perdavimo sistemos operatoriaus turima informacija.

Perdavimo sistemos operatorius paskelbia informaciją apie priemones, kurių ėmėsi sistemai subalansuoti, taip pat apie dėl to patirtas sąnaudas bei gautas pajamas.

Atitinkami rinkos dalyviai teikia perdavimo sistemos operatoriui šiame straipsnyje nurodytus duomenis.

19 straipsnis

Skaidrumo reikalavimai, susiję su saugyklomis ir SGD įrenginiais

1.  SGD sistemos ir laikymo sistemos operatoriai paskelbia išsamią informaciją apie jo siūlomas paslaugas ir taikomas atitinkamas sąlygas, taip pat techninę informaciją, būtiną tam, kad SGD įrenginių ir saugyklų naudotojai galėtų įgyti veiksmingą teisę naudotis SGD įrenginiais ir saugyklomis.

2.  Paslaugas teikiantys SGD sistemos ir laikymo sistemos operatoriai reguliariai ir nuolat atnaujindami duomenis viešai skelbia patogią naudoti ir standartizuotą kiekybinę informaciją apie sutartyse numatytus ir turimus saugyklų ir SGD įrenginių pajėgumus.

3.  SGD sistemos ir laikymo sistemos operatoriai visada atskleidžia pagal šį reglamentą privalomą informaciją suprantamu, kiekybiškai aiškiu, lengvai prieinamu ir nediskriminaciniu būdu.

4.  SGD sistemos ir laikymo sistemos operatoriai viešai paskelbia kiekvienoje saugykloje ar SGD įrenginyje arba saugyklų grupėje, jei būtent tokiu būdu sistemos naudotojams suteikiama teisė jais naudotis, turimą dujų kiekį, įleidžiamą bei išleidžiamą kiekį ir turimus saugyklų bei SGD įrenginių pajėgumus, įskaitant tuos įrenginius, kuriais neturi teisės naudotis trečiosios šalys. Ši informacija taip pat teikiama perdavimo sistemos operatoriui, kuris ją skelbia visos sistemos ar posistemės, apibrėžiamos pagal atitinkamus taškus, lygiu. Informacija atnaujinama bent kartą per dieną.

Tais atvejais, kai laikymo sistemos naudotojas yra vienintelis saugyklos naudotojas, jis gali nacionalinei reguliavimo institucijai pateikti pagrįstą prašymą užtikrinti pirmoje pastraipoje nurodytų duomenų naudojimo konfidencialumą. Jei nacionalinė reguliavimo institucija, visų pirma atsižvelgdama į poreikį užtikrinti siekio teisėtai apsaugoti verslo paslaptis, kurių atskleidimas turėtų neigiamos įtakos visai saugyklos naudotojo komercinei strategijai, ir tikslo sukurti konkurencingą dujų vidaus rinką pusiausvyrą, nustato, kad toks prašymas yra pagrįstas, ji gali leisti laikymo sistemos operatoriui viešai neskelbti pirmoje pastraipoje nurodytų duomenų trumpesnį nei vieneri metai laikotarpį.

Antra pastraipa taikoma nepažeidžiant pirmoje pastraipoje nurodytų perdavimo sistemos operatoriaus teikimo ir paskelbimo įpareigojimų, išskyrus tuos atvejus, kai apibendrinti duomenys sutampa su konkrečios laikymo sistemos duomenimis, dėl kurių nacionalinė reguliavimo institucija priėmė sprendimą neskelbti viešai.

5.  Siekdami užtikrinti skaidrius, objektyvius ir nediskriminuojančius tarifus bei palengvinti veiksmingą infrastruktūrų naudojimą, SGD ir laikymo įrenginių operatoriai arba atitinkamos reguliavimo institucijos skelbia pakankamai išsamią informaciją apie tarifų apskaičiavimą, metodiką ir trečiųjų šalių naudojamos, taikant reguliavimą, infrastruktūros tarifų struktūrą.

20 straipsnis

Sistemos operatorių atliekamas duomenų saugojimas

Perdavimo sistemos operatoriai, laikymo sistemos operatoriai ir SGD sistemos operatoriai užtikrina, kad nacionalinės institucijos, įskaitant nacionalinę reguliavimo instituciją, nacionalinę konkurencijos instituciją ir Komisiją, galėtų penkerius metus naudotis visa 18 bei 19 straipsniuose ir I priedo 3 dalyje nurodyta informacija.

21 straipsnis

Balansavimo taisyklės ir mokesčiai už disbalansą

1.  Balansavimo taisyklės sudaromos sąžiningai, nediskriminuojant ir skaidriai bei remiantis objektyviais kriterijais. Balansavimo taisyklės atspindi tikras sistemos reikmes, jomis atsižvelgiama į perdavimo sistemos operatoriaus turimus išteklius. Balansavimo taisyklės grindžiamos rinkos principais.

2.  Kad tinklo naudotojai galėtų laiku imtis taisomųjų veiksmų, perdavimo sistemos operatorius laiku pasitelkdamas internetą pateikia pakankamą ir patikimą informaciją apie tinklo naudotojų padėtį balansavimo atžvilgiu.

Suteiktos informacijos lygis atitinka perdavimo sistemos operatoriaus turimos informacijos lygį ir atsiskaitymo laikotarpį, už kurį skaičiuojami mokesčiai už disbalansą.

Informacija pagal šią dalį teikiama nemokamai.

3.  Mokesčiuose už disbalansą kiek įmanoma labiau atspindimos išlaidos, numatant atitinkamas skatinimo priemones tinklo naudotojams, kad jie subalansuotų pristatomų ir paimamų dujų kiekius. Šiais mokesčiais vengiama tinklo naudotojų kryžminio subsidijavimo ir jie netrukdo naujiems rinkos dalyviams patekti į rinką.

Mokesčių už disbalansą apskaičiavimo metodiką ir galutinius tarifus viešai skelbia atitinkamai kompetentingos institucijos arba perdavimo sistemos operatorius.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad, siekiant palengvinti prekybą dujomis, perdavimo sistemos operatoriai stengtųsi suderinti balansavimo tvarką ir balansavimo mokesčių struktūrą bei dydžius.

22 straipsnis

Prekyba teisėmis naudotis pajėgumais

Kiekvienas perdavimo sistemos, laikymo sistemos ir SGD sistemos operatorius imasi pagrįstų veiksmų, kad būtų sudarytos sąlygos laisvai prekybai teisėmis naudotis pajėgumais ir būtų palengvinta tokia prekyba skaidriu ir nediskriminaciniu būdu. Kiekvienas toks operatorius parengia suderintas sutartis dėl transportavimo, SGD įrenginių bei saugyklų ir pirminėje rinkoje taikomas procedūras, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos antrinei prekybai pajėgumais, ir pripažįsta pirminių teisių naudotis pajėgumais perdavimą, kai apie jį praneša sistemos naudotojai.

Apie suderintas sutartis dėl transportavimo, SGD įrenginių bei saugyklų ir procedūras pranešama reguliavimo institucijoms.

23 straipsnis

Gairės

1.  Tam tikrais atvejais gairėse, kuriomis užtikrinamas šio reglamento tikslams pasiekti reikalingas būtiniausias suderinimo lygis, nurodoma:

a) išsami informacija apie teisės naudotis sistema suteikimo trečiosioms šalims paslaugas, įskaitant tų paslaugų pobūdį, trukmę ir kitus reikalavimus pagal 14 ir 15 straipsnius;

b) išsami informacija apie pajėgumų paskirstymo mechanizmų principus ir perkrovos valdymo tvarkos taikymą sutartinės perkrovos atveju pagal 16 ir 17 straipsnius;

c) išsami informacija apie informacijos teikimą, techninės informacijos, būtinos tinklo naudotojams, kad jie galėtų įgyti veiksmingą teisę naudotis tinklu, apibrėžimą ir visų atitinkamų taškų, kuriems galioja skaidrumo reikalavimai, apibrėžimą, įskaitant informaciją, kuri turi būti skelbiama visuose atitinkamuose taškuose, bei tos informacijos skelbimo tvarkaraštį pagal 18 ir 19 straipsnius;

d) išsami informacija apie tarifų nustatymo metodiką, susijusi su tarpvalstybine prekyba gamtinėmis dujomis, pagal 13 straipsnį;

e) išsami informacija, susijusi su 8 straipsnio 6 dalyje išvardytomis sritimis.

Tuo tikslu Komisija konsultuojasi su Agentūra ir ENTSO-G.

2.  Su 1 dalies a, b ir c punktuose išvardytais klausimais susijusios gairės, skirtos perdavimo sistemos operatoriams, pateikiamos I priede.

Komisija gali priimti gaires dėl šio straipsnio 1 dalyje išvardytų klausimų ir iš dalies pakeisti jos a, b ir c punktuose nurodytas gaires. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, tvirtinamos pagal 28 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3.  Pagal šį reglamentą priimtų gairių taikymas ir dalinis keitimas atspindi nacionalinių dujų sistemų skirtumus, todėl Bendrijos lygmeniu nėra būtina nustatyti vienodas išsamias teisės naudotis tinklu suteikimo trečiosioms šalims sąlygas. Vis dėlto gali būti nustatyti būtiniausi reikalavimai, kurie turi būti tenkinami siekiant nediskriminacinių ir skaidrių teisės naudotis tinklu sąlygų, būtinų gamtinių dujų vidaus rinkai, kurie tuomet galėtų būti taikomi atsižvelgiant į nacionalinių dujų sistemų skirtumus.

24 straipsnis

Reguliavimo institucijos

Vykdydamos savo pareigas pagal šį reglamentą, reguliavimo institucijos užtikrina šio reglamento ir pagal 23 straipsnį priimtų gairių laikymąsi.

Prireikus jos bendradarbiauja tarpusavyje, su Komisija ir su Agentūra laikydamosi Direktyvos 2009/73/EB VIII skyriaus nuostatų.

25 straipsnis

Informacijos teikimas

Valstybės narės ir reguliavimo institucijos Komisijos prašymu pateikia jai visą informaciją, būtiną 23 straipsniui taikyti.

Komisija nustato pagrįstą terminą, per kurį informacija turi būti pateikta, atsižvelgdama į reikalaujamos informacijos sudėtingumą ir jos poreikio skubumą.

26 straipsnis

Valstybių narių teisė numatyti išsamesnes priemones

Šis reglamentas neriboja valstybių narių teisės toliau taikyti arba nustatyti priemones, kurių nuostatos yra išsamesnės už nustatytas šiame reglamente arba 23 straipsnyje nurodytose gairėse.

27 straipsnis

Sankcijos

1.  Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų pažeidus šio reglamento nuostatas, ir imasi visų būtinų priemonių, kuriomis užtikrinamas tų nuostatų įgyvendinimas. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios. Valstybės narės apie šias taisykles, atitinkančias Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 nuostatas, praneša Komisijai ne vėliau kaip 2006 m. liepos 1 d. ir nedelsdamos informuoja Komisiją apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius tų nuostatų dalinius pakeitimus. ►C2  Jos praneša Komisijai apie taisykles, neatitinkančias Reglamento (EB) Nr. 1775/2005 nuostatų, ne vėliau kaip 2011 m. kovo 3 d. ir nedelsdamos informuoja Komisiją apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius tų nuostatų dalinius pakeitimus. ◄

2.  Pagal 1 dalį numatytos sankcijos nėra baudžiamosios teisės pobūdžio.

28 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda pagal Direktyvos 2009/73/EB 51 straipsnį įsteigtas komitetas.

2.  Jei yra nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

▼M5 —————

▼B

30 straipsnis

Leidžiančios nukrypti nuostatos ir išimtys

Šis reglamentas netaikomas:

a) valstybėse narėse esančioms gamtinių dujų perdavimo sistemoms tol, kol galioja pagal Direktyvos 2009/73/EB 49 straipsnį pritaikytos leidžiančios nukrypti nuostatos;

b) stambiai naujai infrastruktūrai, t.y. jungiamiesiems vamzdynams, SGD įrenginiams bei saugykloms, taip pat didelio esamos infrastruktūros pajėgumų padidėjimo atvejais bei pertvarkius tokią infrastruktūrą tokiu būdu, kuriuo sudaromos sąlygos naudoti naujus dujų tiekimo šaltinius, nurodytus Direktyvos 2009/73/EB 36 straipsnio 1 ir 2 dalyse, kuriems netaikomos tos direktyvos 9, 14, 32, 33, 34 straipsnių ar 41 straipsnio 6, 8 ir 10 dalių nuostatos, kol jiems netaikomos šioje pastraipoje nurodytos nuostatos, išskyrus šio reglamento 19 straipsnio 4 dalį; arba

c) gamtinių dujų perdavimo sistemoms, kurioms pagal Direktyvos 2009/73/EB 48 straipsnį buvo pritaikytos leidžiančios nukrypti nuostatos.

Atsižvelgiant į pirmos pastraipos a punktą, valstybės narės, kurioms pagal Direktyvos 2009/73/EB 49 straipsnį pritaikytos leidžiančios nukrypti nuostatos, gali kreiptis į Komisiją dėl leidimo laikinai netaikyti šio reglamento ne ilgesnį nei dvejų metų laikotarpį nuo tame punkte nurodytos nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimo pabaigos.

31 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005 panaikinamas nuo 2011 m. kovo 3 d. Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir aiškinamos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

32 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

▼C1

Jis taikomas nuo 2011 m. kovo 3 d.

▼B

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

GAIRĖS DĖL

1.   Teisės naudotis tinklu suteikimo trečiajai šaliai paslaugų, susijusių su perdavimo sistemos operatoriais

1.

Perdavimo sistemos operatoriai siūlo teikti nuolatines ir pertraukiamąsias paslaugas ne trumpiau nei vieną dieną.

2.

Suderintos transportavimo sutartys ir bendri tinklo kodeksai rengiami siekiant tinklo naudotojams sudaryti palankesnes sąlygas prekybai sutartyse numatytais pajėgumais ir pakartotinam jų panaudojimui, nekliudant išleisti pajėgumus.

3.

Perdavimo sistemos operatoriai parengia tinklo kodeksus ir suderintas sutartis deramai pasikonsultavę su tinklo naudotojais.

▼C3

4.

Perdavimo sistemos operatoriai įdiegia standartizuotą kiekio paraiškos ir patikslintos kiekio paraiškos teikimo tvarką. Jie sukuria informacines sistemas ir elektronines ryšių priemones, kuriomis būtų teikiami atitinkami duomenys tinklo naudotojams ir būtų supaprastinami sandoriai, pvz., kiekio paraiškos, pajėgumų numatymas sutartimi ir pajėgumų teisių perdavimas tarp tinklo naudotojų.

5.

Perdavimo sistemos operatoriai suderina nustatytą prašymų pateikimo tvarką ir atsakymo pateikimo laikotarpį atsižvelgdami į geriausią pramonės praktiką tam, kad būtų sutrumpintas atsakymo pateikimo laikotarpis. Ne vėliau kaip 2006 m. liepos 1 d., po konsultacijos su atitinkamais tinklo naudotojais, jie numato internetinio pajėgumų užsakymo ir patvirtinimo sistemas ir kiekio paraiškos bei patikslintos kiekio paraiškos teikimo tvarką.

▼B

6.

Perdavimo sistemos operatoriai atskirai neapmokestina tinklo naudotojų už paduodamus prašymus pateikti informaciją ir sandorius, susijusius su jų transportavimo sutartimis, kurie vykdomi pagal standartines taisykles ir tvarką.

7.

Už prašymus suteikti informaciją, kuriems reikia ypatingų ar per didelių išlaidų, pvz., galimybių studijų, gali būti imami atskiri mokesčiai, jei tokie mokesčiai gali būti tinkamai pagrįsti.

8.

Perdavimo sistemos operatoriai bendradarbiauja su kitais perdavimo sistemos operatoriais koordinuodami atitinkamų jų tinklų priežiūrą tam, kad būtų kiek įmanoma mažiau trikdomas perdavimo paslaugų teikimas tinklo naudotojams ir perdavimo sistemos operatoriams kitose teritorijose ir užtikrinta vienoda saugaus tiekimo, įskaitant tranzitinį, teikiama nauda.

9.

Perdavimo sistemos operatoriai ne rečiau nei kartą per metus iki iš anksto nustatyto galutinio termino paskelbia visus planuojamus techninės priežiūros laikotarpius, kurie gali turėti įtakos transportavimo sutartyse numatytoms tinklo naudotojų teisėms, bei iš anksto pateikia atitinkamą eksploatavimo informaciją. Tai apima paskelbimą laiku ir nediskriminuojant apie visus planuojamų techninės priežiūros laikotarpių pakeitimus ir pranešimą apie neplanuotą techninę priežiūrą, kai tik tokią informaciją gauna perdavimo sistemos operatorius. Vykstant techninei priežiūrai perdavimo sistemos operatoriai reguliariai skelbia atnaujintus išsamius duomenis apie techninę priežiūrą, numatomą jos trukmę bei poveikį.

10.

Perdavimo sistemos operatoriai kasdien tvarko ir kompetentingos institucijos prašymu jai pateikia faktinės techninės priežiūros ir srauto sutrikdymo atvejų žurnalą. Pateikę prašymą su informacija taip pat gali susipažinti tie asmenys, kuriems bet koks sutrikdymas turėjo poveikį.

2.   Perdavimo sistemos operatoriams skirtų pajėgumų paskirstymo mechanizmų principų ir perkrovos valdymo tvarkos bei jų taikymo sutartinės perkrovos atveju

2.1.   Perdavimo sistemos operatoriams skirti pajėgumų paskirstymo mechanizmų principai ir perkrovos valdymo tvarka

1.

Pajėgumų paskirstymo mechanizmai ir perkrovos valdymo tvarka sudaro palankesnes sąlygas konkurencijos raidai ir likvidžiai pajėgumų prekybai bei yra suderinami su rinkos mechanizmais, įskaitant išankstinių sandorių rinkas bei prekybos centrus. Jie yra lankstūs ir gali prisitaikyti prie besivystančių rinkos aplinkybių.

2.

Tuose mechanizmuose ir tvarkoje atsižvelgiama į konkrečios sistemos vientisumą bei tiekimo saugumą.

3.

Tie mechanizmai ir tvarka netrukdo naujiems rinkos dalyviams patekti į rinką ir nesukuria nepagrįstų kliūčių patekti į rinką. Jie neužkerta kelio rinkos dalyviams, įskaitant naujus rinkos dalyvius ir nedidelę rinkos dalį užimančias bendroves, veiksmingai konkuruoti.

4.

Tie mechanizmai ir tvarka teikia reikiamus ekonominius ženklus veiksmingam ir maksimaliam techninių pajėgumų naudojimui bei sudaro palankesnes sąlygas investicijoms į naują infrastruktūrą.

5.

Tinklo naudotojai informuojami apie aplinkybių, kurios galėtų turėti įtakos sutartyje nustatytų pajėgumų turėjimui, pobūdį. Informacijos apie nutraukimą lygis turėtų atitikti perdavimo sistemos operatoriaus turimos informacijos lygį.

6.

Jei dėl sistemos vientisumo priežasčių kiltų sunkumų vykdant sutartinius skirstymo įsipareigojimus, perdavimo sistemos operatoriai turėtų apie tai pranešti tinklo naudotojams ir nedelsdami ieškoti nediskriminacinio sprendimo.

Prieš pradėdami įgyvendinti tvarką, perdavimo sistemos operatoriai dėl jos konsultuojasi su tinklo naudotojais ir ją suderina su reguliavimo institucija.

▼M2

2.2.    Perkrovos valdymo tvarka sutartinės perkrovos atveju

2.2.1.    Bendrosios nuostatos

1. 2 skyriaus 2 dalies nuostatos taikomos gretimų įleidimo ir išleidimo sistemų sujungimo taškams (fiziniams ar virtualiems) tarp dviejų ar daugiau valstybių narių arba toje pačioje valstybėje narėje, jei tuose taškuose naudotojai gali užsakyti pajėgumus. Tos nuostatos taip pat gali būti taikomos įleidimo iš trečiųjų šalių ir išleidimo į jas taškams, remiantis atitinkamos nacionalinės reguliavimo institucijos priimtu sprendimu. 2 skyriaus 2 dalies nuostatos netaikomos išleidimo galutiniams vartotojams ir išleidimo į paskirstymo tinklus taškams, įleidimo iš suskystintų gamtinių dujų terminalų ir gamybos įrenginių taškams, taip pat įleidimo iš saugojimo įrenginių ir išleidimo į juos taškams.

▼M4

2. Remdamasi pagal šio priedo 3 skyrių perdavimo sistemos operatorių paskelbta ir, kai tinkama, nacionalinių reguliavimo institucijų patvirtinta informacija, iki kiekvienų metų birželio 1 d. (nuo 2015 m.) Agentūra, kuo labiau atsižvelgdama į prekybą pajėgumais antrinėje rinkoje ir pertraukiamųjų pajėgumų naudojimą, paskelbia stebėsenos ataskaitą, kurioje aptariama sujungimo taškuose susidariusi perkrova, susijusi su ankstesniais metais parduotais nuolatinių pajėgumų produktais.

▼M2

3. Visus papildomus pajėgumus, atsiradusius taikant vieną iš 2 skyriaus 2 dalies 2 skirsnyje, 2 skyriaus 2 dalies 3 skirsnyje, 2 skyriaus 2 dalies 4 skirsnyje ir 2 skyriaus 2 dalies 5 skirsnyje numatytų perkrovos valdymo tvarkų, atitinkamas (-i) perdavimo sistemos operatorius (-iai) suteikia pagal reguliaraus pajėgumų paskirstymo procesą.

4. 2 skyriaus 2 dalies 2 skirsnyje, 2 skyriaus 2 dalies 4 skirsnyje ir 2 skyriaus 2 dalies 5 skirsnyje numatytos priemonės įgyvendinamos nuo 2013 m. spalio 1 d. 2 skyriaus 2 dalies 3 skirsnio 1–5 punktai taikomi nuo 2016 m. liepos 1 d.

2.2.2.    Pajėgumų padidėjimas dėl perviršinio rezervavimo ir išpirkimo sistemos taikymo

1. Kad galėtų nuolatos siūlyti papildomų pajėgumų, perdavimo sistemos operatoriai pasiūlo ir, gavę nacionalinės reguliavimo institucijos patvirtinimą, įgyvendina paskatomis grindžiamą perviršinio rezervavimo ir išpirkimo sistemą. Prieš įgyvendinimą nacionalinė reguliavimo institucija konsultuojasi su kaimyninių valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir atsižvelgia į jų nuomonę. Papildomi pajėgumai apibrėžiami kaip nuolatiniai pajėgumai, papildantys sujungimo taško techninius pajėgumus, apskaičiuojamus pagal šio reglamento 16 straipsnio 1 dalį.

2. Perviršinio rezervavimo ir išpirkimo sistema suteikia perdavimo sistemos operatoriams paskatų skirti papildomų pajėgumų, atsižvelgiant į technines sąlygas, pavyzdžiui, šilumingumą, temperatūrą, prognozuojamą vartojimą atitinkamoje įleidimo ir išleidimo sistemoje bei gretimuose tinkluose turimus pajėgumus. Perdavimo sistemos operatoriai įleidimo ir išleidimo sistemos techninių arba papildomų pajėgumų perskaičiavimui taiko dinaminį metodą.

3. Perviršinio rezervavimo ir išpirkimo sistema grindžiama paskatų sistema, kuri atspindi perdavimo sistemos operatorių riziką, susijusią su papildomų pajėgumų siūlymu. Sistemos struktūra nustatoma taip, kad pardavus papildomus pajėgumus gautas pajamas ir išpirkimo sistemos arba 6 punkte numatytų priemonių išlaidas dalytųsi perdavimo sistemos operatoriai ir tinklo naudotojai. Nacionalinės reguliavimo institucijos sprendžia dėl pajamų ir išlaidų paskirstymo tarp perdavimo sistemos operatoriaus ir tinklo naudotojo.

4. Apskaičiuojant perdavimo sistemos operatorių pajamas, laikoma, kad techniniai pajėgumai, visų pirma perleisti pajėgumai ir, kai tinkama, pajėgumai, atsiradę taikant prieš dieną pasiūlytų nuolatinių pajėgumų ir ilgalaikių pajėgumų mechanizmus „naudokis arba prarask“, paskirstomi anksčiau nei papildomi pajėgumai.

5. Apskaičiuodamas papildomus pajėgumus perdavimo sistemos operatorius atsižvelgia į statistinius scenarijus dėl tikėtino pajėgumų, kurie sujungimo taškuose konkrečiu metu bus fiziškai nepanaudoti, kiekio. Jis taip pat atsižvelgia į rizikos, susijusios su papildomų pajėgumų pasiūla, profilį, dėl kurio neatsiranda pernelyg didelio įpareigojimo išpirkti pajėgumus. Taikant perviršinio rezervavimo ir išpirkimo sistemą taip pat įvertinama pajėgumų išpirkimo rinkoje tikimybė ir su tuo susijusios išlaidos, ir į šiuos du veiksnius atsižvelgiama nustatant suteiktinų papildomų pajėgumų kiekį.

6. Kai būtina užtikrinti sistemos vientisumą, perdavimo sistemos operatoriai taiko rinka grindžiamą išpirkimo procedūrą, pagal kurią tinklo naudotojai gali siūlyti pajėgumų. Tinklo naudotojai informuojami apie taikytiną išpirkimo procedūrą. Taikant išpirkimo procedūrą nedaromas poveikis taikytinoms skubioms priemonėms.

7. Prieš taikydami išpirkimo procedūrą perdavimo sistemos operatoriai patikrina, ar alternatyviomis techninėmis ir komercinėmis priemonėmis galima užtikrinti sistemos vientisumą sąnaudų atžvilgiu efektyvesniais būdais.

8. Kartu su perviršinio rezervavimo ir išpirkimo sistemos pasiūlymu perdavimo sistemos operatoriai nacionalinei reguliavimo institucijai suteikia visus reikiamus duomenis, sąmatas ir modelius, kad ji galėtų įvertinti sistemą. Perdavimo sistemos operatoriai nacionalinei reguliavimo institucijai reguliariai teikia sistemos veikimo ataskaitas, o jei nacionalinė reguliavimo institucija paprašo – suteikia visus reikiamus duomenis. Nacionalinė reguliavimo institucija gali paprašyti perdavimo sistemos operatoriaus persvarstyti sistemą.

2.2.3.    Prieš dieną pasiūlytų nuolatinių pajėgumų mechanizmas „naudokis arba prarask“

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos reikalauja, kad tais atvejais, kai keičiamas pradinis paskyrimas, perdavimo sistemos operatoriai kiekvienam tinklo naudotojui sujungimo taškuose taikytų bent 3 punkte nustatytas taisykles, jei remiantis pagal 2 skyriaus 2 dalies 1 skirsnio 2 punktą parengta metine agentūros stebėsenos ataskaita įrodyta, kad tais metais, kurių stebėsenos ataskaita pateikta, taikant pajėgumų paskirstymo procedūras, sujungimo taškuose paklausa viršijo pasiūlą (aukcionų organizavimo atveju atsižvelgiama į rezervinę kainą), susijusią su produktais, skirtais naudoti arba tais metais, arba bet kuriais iš paskesnių dvejų metų:

a) bent su trimis nuolatinių pajėgumų produktais, kurių galiojimo trukmė yra vienas mėnuo, arba

b) bent su dviem nuolatinių pajėgumų produktais, kurių galiojimo trukmė yra vienas ketvirtis, arba

c) bent su vienu nuolatinių pajėgumų produktu, kurio galiojimo trukmė yra vieni metai ar daugiau, arba

d) kai nepasiūlytas nė vienas nuolatinių pajėgumų produktas, kurio galiojimo trukmė yra vienas mėnuo arba daugiau.

2. Jei remiantis metine stebėsenos ataskaita įrodyta, kad 1 punkte apibūdinta padėtis nepasikartos per ateinančius trejus metus, nes, pavyzdžiui, dėl fizinės tinklo plėtros arba pasibaigusio ilgalaikių sutarčių galiojimo atsiras pajėgumų, atitinkamos nacionalinės reguliavimo institucijos gali nuspręsti nutraukti prieš dieną pasiūlytų nuolatinių pajėgumų mechanizmo „naudokis arba prarask“ taikymą.

3. Leistinos pakartotinio nuolatinio paskyrimo ribos – ne daugiau kaip 90 % ir ne mažiau kaip 10 % tinklo naudotojo sutartinių pajėgumų sujungimo taške. Tačiau, jei paskirtas pajėgumų kiekis viršija 80 % sutartinių pajėgumų, pusė nepaskirto kiekio gali būti pakartotinai paskirta padidinant kiekį. Jei paskirtas pajėgumų kiekis neviršija 20 % sutartinių pajėgumų, pusė paskirto kiekio gali būti pakartotinai paskirta sumažinant kiekį. Šio punkto taikymas nedaro poveikio taikytinoms skubioms priemonėms.

4. Pirminis sutartinių pajėgumų turėtojas gali savo sutartinių nuolatinių pajėgumų apribotą dalį pertraukiamuoju pagrindu paskirti pakartotinai.

5. 3 punktas netaikomas tinklo naudotojams (asmenims ar įmonėms ir jų kontroliuojamoms įmonėms pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 3 straipsnį), turintiems mažiau kaip 10 % vidutinių techninių pajėgumų ankstesniais metais sujungimo taške.

6. Sujungimo taškuose, kuriuose pagal 3 punktą taikomas prieš dieną pasiūlytų nuolatinių pajėgumų mechanizmas „naudokis arba prarask“, nacionalinė reguliavimo institucija įvertina ryšį su 2 skyriaus 2 dalies 2 skirsnyje numatyta perviršinio rezervavimo ir išpirkimo sistema, ir po tokio vertinimo nacionalinė reguliavimo institucija gali nuspręsti netaikyti 2 skyriaus 2 dalies 2 skirsnio nuostatų tuose sujungimo taškuose. Apie tokį sprendimą nedelsiant pranešama agentūrai ir Komisijai.

7. Nacionalinė reguliavimo institucija gali nuspręsti sujungimo taške pagal 3 punktą įgyvendinti prieš dieną pasiūlytų nuolatinių pajėgumų mechanizmą „naudokis arba prarask“. Prieš priimdama sprendimą nacionalinė reguliavimo institucija konsultuojasi su kaimyninių valstybių narių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis. Priimdama sprendimą nacionalinė reguliavimo institucija atsižvelgia į kaimyninių valstybių narių nacionalinių reguliavimo institucijų nuomones.

2.2.4.    Sutartinių pajėgumų perleidimas

Perdavimo sistemos operatoriai priima visus perleidžiamus nuolatinius pajėgumus, kuriuos tinklo naudotojas užsakė sujungimo taške, išskyrus pajėgumų produktus, kurių galiojimo trukmė yra viena diena arba trumpesnis laikotarpis. Tinklo naudotojas pagal pajėgumų sutartį išlaiko savo teises ir pareigas, kol perdavimo sistemos operatorius perskirstys pajėgumus ir tokia apimtimi, kokia perdavimo sistemos operatorius yra neperskirstęs pajėgumų. Perleisti pajėgumai laikomi perskirstytais tik paskirsčius visus turimus pajėgumus. Perdavimo sistemos operatorius nedelsdamas praneša tinklo naudotojui apie visus jo perleistų pajėgumų perskirstymo atvejus. Konkrečioms pajėgumų perleidimo sąlygoms, visų pirma, tais atvejais, kai keli tinklo naudotojai perleidžia savo pajėgumus, turi pritarti nacionalinė reguliavimo institucija.

2.2.5.    Ilgalaikių pajėgumų mechanizmas „naudokis arba prarask“

1. Nacionalinės reguliavimo institucijos reikalauja, kad perdavimo sistemos operatoriai iš dalies arba visiškai atsiimtų tinklo naudotojo sistemingai nepakankamai išnaudojamus sutartinius pajėgumus sujungimo taške, jei tinklo naudotojas nepardavė ar nepasiūlė priimtinomis sąlygomis savo nepanaudotų pajėgumų ir jei kiti tinklo naudotojai prašo nuolatinių pajėgumų. Laikoma, kad sutartiniai pajėgumai sistemingai nepakankamai panaudojami visų pirma, jei:

a) nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d. ir nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d. tinklo naudotojas panaudoja vidutiniškai mažiau kaip 80 % savo sutartinių pajėgumų, dėl kurių sudaryta sutartis faktiškai galioja ilgiau kaip vienus metus, ir negali pateikti jokių tinkamų pateisinamųjų priežasčių, arba

b) tinklo naudotojas sistemingai paskiria beveik 100 % savo sutartinių pajėgumų ir pakartotinai paskiria sumažindamas pajėgumų kiekį, kad apeitų 2 skyriaus 2 dalies 3 skirsnio 3 punkte nustatytas taisykles.

2. Prieš dieną pasiūlytų nuolatinių pajėgumų mechanizmo „naudokis arba prarask“ taikymas nelaikomas pateisinamąja priežastimi, dėl kurios galėtų būti netaikoma 1 dalis.

3. Atsiėmus pajėgumus, tinklo naudotojas konkrečiu laikotarpiu arba likusį faktinį sutarties galiojimo laikotarpį praranda visus savo sutartinius pajėgumus arba jų dalį. Tinklo naudotojas pagal pajėgumų sutartį išlaiko savo teises ir pareigas, kol perdavimo sistemos operatorius perskirstys pajėgumus ir tokia apimtimi, kokia perdavimo sistemos operatorius yra neperskirstęs pajėgumų.

4. Perdavimo sistemos operatoriai nacionalinėms reguliavimo institucijoms reguliariai teikia visus duomenis, būtinus norint kontroliuoti, kiek panaudojama sutartinių pajėgumų, dėl kurių sudaryta sutartis galioja ilgiau kaip vienus metus arba pasikartojančiais ketvirčiais bent dvejų metų laikotarpį.

▼M1

3.    Techninės informacijos, būtinos tinklo naudotojams siekiant įgyti veiksmingą teisę naudotis sistema, ir visų su skaidrumo reikalavimais susijusių taškų apibrėžimas, visuose atitinkamuose taškuose skelbtina informacija ir šios informacijos skelbimo tvarkaraštis

3.1.    Techninės informacijos, būtinos tinklo naudotojams siekiant įgyti veiksmingą teisę naudotis sistema, apibrėžimas

3.1.1.    Paskelbimo forma

(1) Perdavimo sistemos operatoriai visą 3 skyriaus 1 dalies 2 skirsnyje ir 3 skyriaus 3 dalies 1–5 punktuose nurodytą informaciją pateikia:

a) viešoje nemokamai prieinamoje interneto svetainėje, kurioje nereikalaujama registruotis ar kitaip nurodyti savo tapatybę perdavimo sistemos operatoriui;

b) reguliariai ir (arba) nuolat atnaujindami duomenis; atnaujinimo dažnis turi atitikti vykstančius pasikeitimus ir paslaugos teikimo trukmę;

c) patogia naudoti forma;

d) aiškiai, nediskriminuojamai ir taip, kad ji būtų kiekybiškai įvertinama ir lengvai prieinama;

▼M2

e) tinkama parsisiųsti forma, dėl kurios, remdamiesi agentūros teikiama nuomone dėl suderinto formato, susitarė perdavimo sistemos operatoriai ir nacionalinės reguliavimo institucijos; ji taip pat suteikia galimybę atlikti kiekybinę analizę;

▼M1

f) nuosekliais matavimo vienetais, t. y. energijos vertės nurodomos kWh (esant normaliajai degimo temperatūrai 298,15 K), o tūrio vertės – m3 (esant 273,15 K temperatūrai ir 1,01325 baro slėgiui). Turi būti nurodomas pastovus konvertavimo į energijos vertes koeficientas. Be nurodytos formos, duomenys gali būti papildomai skelbiami ir kitais vienetais;

g) valstybės narės valstybine (-ėmis) kalba (-omis) ir anglų kalba;

▼M2

h) visi duomenys nuo 2013 m. spalio 1 d. pateikiami centrinėje Sąjungos platformoje, kurią Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas sukuria, laikydamasis sąnaudų efektyvumo principo.

▼M1

(2) Perdavimo sistemų operatoriai laiku ir kuo greičiau pateikia gautus duomenis apie faktinius visos 3 skyriaus 1 dalies 2 skirsnyje ir 3 skyriaus 3 dalies 1–5 punktuose nurodytos informacijos pasikeitimus.

3.1.2.    Skelbiamos informacijos turinys

Perdavimo sistemų operatoriai skelbia bent šią informaciją apie savo sistemas ir paslaugas:

a) smulkų ir išsamų įvairių siūlomų paslaugų ir mokesčių už jas aprašymą;

b) įvairias šioms paslaugoms teikti sudaromų transportavimo sutarčių rūšis;

c) tinklo kodeksą ir (arba) standartines sąlygas, kuriose nurodytos visų tinklo naudotojų teisės ir pareigos, įskaitant:

1. suderintas transportavimo sutartis ir kitus susijusius dokumentus;

2. jei reikia siekiant užtikrinti teisę naudotis sistema – visų šio priedo 3 skyriaus 2 dalyje apibrėžtų atitinkamų taškų dujų kokybės atitinkamų parametrų vertes, įskaitant bent bendrąją šilumingumo vertę ir Wobbe indeksą, taip pat atsakomybę arba konversijos sąnaudas tinklo naudotojams, jei dujų parametrai neatitinka nurodytų verčių;

3. jei reikia siekiant užtikrinti teisę naudotis sistema – informaciją apie slėgio reikalavimus, susijusius su visais atitinkamais taškais;

4. pertraukiamojo pajėgumo nutraukimo tvarką, įskaitant, jei taikytina, atskirų nutraukimų laiką, mastą ir eiliškumą (pvz., nutraukiama proporcingai arba pirmiausiai paskirtas pajėgumas nutraukiamas vėliausiai);

d) suderintą perdavimo sistemos naudojimo tvarką, įskaitant pagrindinių sąvokų apibrėžtis;

e) nuostatas dėl pajėgumų paskirstymo, perkrovos valdymo, draudimo kaupti atsargas ir pakartotinio naudojimo tvarką;

f) prekybos pajėgumais antrinėje rinkoje taisykles perdavimo sistemos operatoriaus atžvilgiu;

g) balansavimo taisykles ir mokesčių už disbalansą apskaičiavimo metodiką;

h) jei taikoma, lankstumą ir paklaidas, įskaitomas į transportavimo ir kitas paslaugas jų atskirai neapmokestinant, taip pat papildomą lankstumą ir susijusius mokesčius;

i) išsamų perdavimo sistemos operatoriaus dujų sistemos aprašymą ir šio priedo 3 skyriaus 2 dalyje apibrėžtus atitinkamus tos sistemos sujungimo taškus, taip pat sujungtų sistemų ar įrenginių operatorių pavadinimus;

j) prisijungimo prie perdavimo sistemos operatoriaus eksploatuojamos sistemos taisykles;

k) informaciją apie avarinius mechanizmus, kiek tai yra perdavimo sistemos operatoriaus atsakomybė, pvz., priemones, kurias vykdant gali būti atjungtos vartotojų grupės, taip pat kitas perdavimo sistemos operatoriui taikomas bendrosios atsakomybės taisykles;

l) perdavimo sistemų operatorių suderintas sujungimo taškuose taikomas su tinklo naudotojų prieiga prie nagrinėjamų perdavimo sistemų ir tinklo sąveika susijusias procedūras, sutartas paskyrimo ir suderinimo procedūras, taip pat kitas sutartas procedūras, kuriomis nustatomos dujų srautų paskirstymo ir balansavimo sąlygos, įskaitant naudojamus metodus;

m) perdavimo sistemų operatoriai skelbia išsamų metodų ir procesų aprašymą, įskaitant informaciją apie naudojamus parametrus ir svarbiausias prielaidas, daromas skaičiuojant techninį pajėgumą.

3.2.    Visų su skaidrumo reikalavimais susijusių taškų apibrėžimas

(1) Su skaidrumo reikalavimais susiję bent šie taškai:

a) visi dujų įleidimo į perdavimo sistemos operatoriaus naudojamą perdavimo tinklą taškai ir visi išleidimo iš jo taškai, išskyrus išleidimo taškus, prijungtus prie pavienio galutinio vartotojo, ir įleidimo taškus, tiesiogiai sujungtus su ES esančia vieno gamintojo gamybos įmone;

b) visi perdavimo sistemos operatorių balansavimo zonas jungiantys dujų įleidimo ir išleidimo taškai;

c) visi taškai, kuriuose perdavimo sistemos operatoriaus tinklas sujungtas su SGD terminalu, fiziniais dujų skirstytuvais, saugyklomis ir gamybos įrenginiais, išskyrus, kai šiems gamybos įrenginiams tai netaikoma pagal a punktą;

d) visi taškai, kuriuose konkretaus perdavimo sistemos operatoriaus tinklas sujungtas su infrastruktūra, reikalinga Direktyvos 2009/73/EB 2 straipsnio 14 dalyje apibrėžtoms papildomoms paslaugoms teikti.

(2) Pavieniams galutiniams vartotojams ir gamybos įmonėms, kuriems netaikoma 3 skyriaus 2 dalies 1 skirsnio a punkte pateikta atitinkamų taškų apibrėžtis, bendra forma skelbiama bent kiekvienos balansavimo zonos informacija. Taikant šio priedo nuostatas pavienių galutinių vartotojų ir gamybos įmonių, kuriems netaikoma 3 skyriaus 2 dalies 1 skirsnio a punkte pateikta atitinkamų taškų apibrėžtis, grupė laikoma vienu atitinkamu tašku.

(3) Kai taškus tarp dviejų arba daugiau perdavimo operatorių valdo tik atitinkami perdavimo operatoriai, o sistemos naudotojai nesusiję nei pagal sutartis, nei veiklos požiūriu, arba kai perdavimo sistema taškuose sujungta su skirstymo sistema ir tuose taškuose nėra sutartinės perkrovos, perdavimo sistemos operatoriams netaikomas įpareigojimas skelbti su tais taškais susijusius reikalavimus pagal šio priedo 3 skyriaus 3 dalį. Nacionalinė reguliavimo institucija gali reikalauti, kad perdavimo sistemų operatoriai skelbtų reikalavimus pagal šio priedo 3 skyriaus 3 dalį, susijusius su taškų, kuriems taikoma išimtis, grupėmis arba visais tais taškais. Tokiu atveju bendra forma ir reikšmingu lygmeniu skelbiama bent kiekvienos balansavimo zonos informacija, jei ta informacija prieinama PSO. Taikant šio priedo nuostatas tokių taškų grupė laikoma vienu atitinkamu tašku.

3.3.    Visuose atitinkamuose taškuose skelbtina informacija ir jos skelbimo tvarkaraštis

(1) Visuose atitinkamuose taškuose perdavimo sistemų operatoriai skelbia a–g punktuose nurodytą informaciją apie visas teikiamas pagrindines ir papildomas paslaugas (ypač maišymo, inertinių dujų įmaišymo ir konversijos informaciją). Ši skaitinė informacija skelbiama kasdien arba kas valandą: jos skelbimo periodas atitinka trumpiausią pajėgumų užsakymo ir (pakartotinio) paskyrimo atskaitos laikotarpį arba trumpiausią atsiskaitymo laikotarpį, už kurį skaičiuojami mokesčiai už disbalansą. Jei trumpiausias atskaitos laikotarpis yra ne viena diena, punktuose a–g nurodyta informacija pateikiama ir kasdien. Ši informacija skelbiama ir atnaujinama iškart, kai sistemos operatorius ją gauna (beveik realiuoju laiku):

a) techninius srautų pajėgumus abiem kryptimis;

b) bendrą sutartyse numatytą nuolatinį ir pertraukiamąjį pajėgumą abiem kryptimis;

c) paskyrimus ir pakartotinus paskyrimus abiem kryptimis;

d) turimą nuolatinį ir pertraukiamąjį pajėgumą abiem kryptimis;

e) faktinius fizinius srautus;

f) informaciją apie pertraukiamojo pajėgumo planinį ir faktinį nutraukimą;

g) informaciją apie planinius ir neplaninius nuolatinių paslaugų teikimo nutraukimus ir tų paslaugų atkūrimą (sistemos techninę priežiūrą ir su ja susijusio nutraukimo tikėtiną trukmę ir kt.). Apie planinį nutraukimą paskelbiama bent prieš 42 dienas;

▼M2

h) atvejus, kai teisėti prašymai dėl nuolatinių pajėgumų produktų, kurių galiojimo trukmė yra vienas mėnuo arba ilgesnė, buvo atmesti (įskaitant atmestų prašymų skaičių ir atitinkamą pajėgumų kiekį); ir

i) aukcionų atveju, kur ir kada nuolatinių pajėgumų produktų, kurių galiojimo trukmė yra vienas mėnuo arba ilgesnė, pardavimo kainos viršijo rezervinę kainą;

j) kur ir kada pagal reguliaraus paskirstymo procedūrą nepasiūlytas nė vienas nuolatinių pajėgumų produktas, kurio galiojimo trukmė yra vienas mėnuo arba ilgesnė;

k) bendrus pajėgumus, suteiktus taikant 2 skyriaus 2 dalies 2 skirsnyje, 2 skyriaus 2 dalies 3 skirsnyje, 2 skyriaus 2 dalies 4 skirsnyje ir 2 skyriaus 2 dalies 5 skirsnyje nustatytas perkrovos valdymo tvarkas (pagal kiekvieną taikytą perkrovos valdymo tvarką),

l) h–k papunkčiai taikomi nuo 2013 m. spalio 1 d.

▼M4

(2) Visuose atitinkamuose taškuose 3 skyriaus 3 dalies 1 skirsnio a, b ir d punktuose nurodyta informacija skelbiama ne trumpesniam kaip ateinančių 24 mėnesių laikotarpiui.

▼M1

(3) Visuose atitinkamuose taškuose perdavimo sistemų operatoriai skelbia nuolat atnaujinamą pastarųjų penkerių metų informaciją, nurodytą 3 skyriaus 3 dalies 1 skirsnio a–g punktuose.

(4) Perdavimo sistemų operatoriai kasdien skelbia išmatuotas bendrojo šilumingumo arba Wobbe indekso vertes visuose atitinkamuose taškuose. Preliminarūs duomenys paskelbiami ne vėliau kaip per tris dienas nuo atitinkamos dujų tiekimo dienos. Galutiniai duomenys paskelbiami per tris mėnesius nuo atitinkamo mėnesio pabaigos.

(5) Perdavimo sistemų operatoriai kasmet skelbia visų atitinkamų taškų turimus, užsakytus ir techninius pajėgumus per visus pajėgumo teikimo pagal sutartį metus ir dar vienerius metus, ir ne trumpiau kaip ateinantiems 10 metų. Ši informacija atnaujinama ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį; atnaujinama dažniau, jei gaunama naujos informacijos. Skelbiama informacija turi atspindėti laikotarpį, kuriam pajėgumas siūlomas rinkoje.

3.4.    Su perdavimo sistema susijusi skelbtina informacija ir jos skelbimo tvarkaraštis

(1) Perdavimo sistemų operatoriai užtikrina, kad kasdien būtų skelbiama ir atnaujinama bendrojo antrinėje rinkoje (t. y. kai vienas tinklo naudotojas parduoda kitam tinklo naudotojui) siūlomo ir pagal sutartis teikiamo pajėgumo informacija, jei ta informacija prieinama PSO. Turi būti pateikiami šie duomenys:

a) sujungimo taškas, kuriame parduodamas pajėgumas;

b) pajėgumo tipas, t. y. įleidimo, išleidimo, nuolatinis, pertraukiamasis;

c) kiek pajėgumo naudojimo teisių suteikta ir šių teisių galiojimo trukmė;

d) pardavimo tipas, pvz., perdavimas arba paskyrimas;

e) bendras pardavimo ir (arba) perdavimo sandorių skaičius;

f) kitos perdavimo sistemos operatoriui žinomos sąlygos, kaip nurodyta 3 skyriaus 3 dalyje.

Tiek, kiek tokią informaciją teikia trečioji šalis, perdavimo sistemų operatoriams ši nuostata netaikoma.

(2) Perdavimo sistemų operatoriai skelbia suderintas sąlygas, pagal kurias jie patvirtina pajėgumų sandorius (pvz., perdavimo ir paskyrimo). Šiose sąlygose turi būti nurodyti bent šie reikalavimai:

a) standartizuotų produktų, kuriuos galima parduoti antrinėje rinkoje, apibūdinimas;

b) pasirengimo laikas antrinės rinkos prekybos sandoriams įgyvendinti, patvirtinti ir (arba) registruoti. Jei vėluojama atlikti šiuos veiksmus, turi būti paskelbtos vėlavimo priežastys;

c) pranešimas, kurį pardavėjas arba 3 skyriaus 4 dalies 1 punkte nurodyta trečioji šalis pateikia perdavimo sistemos operatoriui ir kuriame nurodomi pardavėjas, pirkėjas ir pajėgumo duomenys, nurodyti 3 skyriaus 4 dalies 1 punkte.

Tiek, kiek tokią informaciją teikia trečioji šalis, perdavimo sistemų operatoriams ši nuostata netaikoma.

(3) Kiekvienas perdavimo sistemos operatorius už kiekvieną balansavimo laikotarpį kiekvienam tinklo naudotojui pateikia konkrečius preliminarius disbalanso dydžius ir individualaus tinklo naudotojo sąnaudų duomenis ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo balansavimo laikotarpio pabaigos. Galutiniai vartotojų duomenys taikant standartizuotus apkrovos profilius turi būti pateikiami per 14 mėnesių. Tiek, kiek tokią informaciją teikia trečioji šalis, perdavimo sistemų operatoriams ši nuostata netaikoma. Ši informacija pateikiama išsaugant komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos konfidencialumą.

(4) Jei lankstaus dujų tiekimo paslaugos, išskyrus leistinąsias nuokrypas, teikiamos trečiosioms šalims, perdavimo sistemų operatoriai kasdien skelbia kitą dujų tiekimo dieną numatytą didžiausią lankstumą, užsakytą lankstumą ir rinkoje teikiamą lankstumą. Kiekvienos dujų tiekimo dienos pabaigoje perdavimo sistemos operatorius taip pat skelbia bendro kiekvienos lankstaus tiekimo paslaugos naudojimo ex-post informaciją. Jei nacionalinė reguliavimo institucija yra įsitikinusi, kad tokia informacija tinklo naudotojams galėtų suteikti galimybę piktnaudžiauti, ji gali nuspręsti netaikyti perdavimo sistemos operatoriui šio įpareigojimo.

(5) Perdavimo sistemų operatoriai skelbia kiekvienos balansavimo zonos kiekvienos dujų tiekimo dienos pradžioje perdavimo sistemoje esantį dujų kiekį ir numatomą kiekvienos dujų tiekimo dienos pabaigoje perdavimo sistemoje būsiantį dujų kiekį. Duomenys apie numatytą dujų tiekimo dienos pabaigoje būsiantį dujų kiekį atnaujinami kas valandą visą dujų tiekimo dieną. Jei mokesčiai už disbalansą skaičiuojami už valandą, perdavimo sistemos operatorius perdavimo sistemoje esantį dujų kiekį skelbia kas valandą. Kaip alternatyvą perdavimo sistemų operatoriai skelbia kiekvienos balansavimo zonos kiekvieno balansavimo laikotarpio pradžioje esantį bendrą visų vartotojų disbalansą ir kiekvienos dujų tiekimo dienos pabaigoje numatomą bendrą visų vartotojų disbalansą. Jei nacionalinė reguliavimo institucija yra įsitikinusi, kad tokia informacija tinklo naudotojams galėtų suteikti galimybę piktnaudžiauti, ji gali nuspręsti netaikyti perdavimo sistemos operatoriui šio įpareigojimo.

(6) Perdavimo sistemų operatoriai pateikia patogias naudoti tarifų apskaičiavimo priemones.

(7) Perdavimo sistemų operatoriai bent penkerius metus saugo tikruosius visų pajėgumų sutarčių dokumentus ir kitą informaciją, susijusią su turimų pajėgumų apskaičiavimu ir teisės naudotis suteikimu, ypač konkrečiais paskyrimais ir nutraukimais, ir užtikrina, kad atitinkamos nacionalinės institucijos galėtų susipažinti su šiais dokumentais ir informacija. Perdavimo sistemų operatoriai privalo bent penkerius metus saugoti su 3 skyriaus 3 dalies 4 ir 5 punktuose nurodyta informacija susijusius dokumentus ir, reguliavimo institucijai pareikalavus, užtikrinti jai galimybę su jais susipažinti. Abi šalys laikosi komercinio konfidencialumo principo.

▼B
II PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖReglamentas (EB) Nr. 1775/2005

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

3 straipsnis

13 straipsnis

4 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

5 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

6 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnis

20 straipsnis

7 straipsnis

21 straipsnis

8 straipsnis

22 straipsnis

9 straipsnis

23 straipsnis

10 straipsnis

24 straipsnis

11 straipsnis

25 straipsnis

12 straipsnis

26 straipsnis

13 straipsnis

27 straipsnis

14 straipsnis

28 straipsnis

15 straipsnis

29 straipsnis

16 straipsnis

30 straipsnis

31 straipsnis

17 straipsnis

32 straipsnis

Priedas

I priedas( 1 ) OL L 115, 2013 4 25, p. 39.

Top