EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0479-20140901

Consolidated text: Tarybos reglamentas (EB) Nr. 479/2009 2009 m. gegužės 25 d. dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo (kodifikuota redakcija)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/479/2014-09-01

2009R0479 — LT — 01.09.2014 — 002.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 479/2009

2009 m. gegužės 25 d.

dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo

(kodifikuota redakcija)

(OL L 145, 10.6.2009, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 679/2010 2010 m. liepos 26 d.

  L 198

1

30.7.2010

►M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 220/2014 2014 m. kovo 7 d.

  L 69

101

8.3.2014
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 479/2009

2009 m. gegužės 25 d.

dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo

(kodifikuota redakcija)EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 104 straipsnio 14 dalies trečią pastraipą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę ( 1 ),

atsižvelgdama į Europos centrinio banko nuomonę ( 2 ),

kadangi:

(1)

1993 m. lapkričio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3605/93 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo ( 3 ) buvo keletą kartų iš esmės keičiamas ( 4 ). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Protokole dėl perviršinio deficito procedūros yra pateikti „valdžios sektoriaus“, „deficito“ ir „investicijų“ sąvokų apibrėžimai pagal Europos integruotų ekonominių sąskaitų sistemą (ESS), kurią pakeitė Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema Bendrijoje (patvirtinta 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje (toliau – ►M2  „2010 m. ESS“ ◄ ) ( 5 ). Reikia tiksliai apibrėžti ►M2  2010 m. ESS ◄ klasifikavimo kodus. Privalomai derinant nacionalinius statistinius duomenis arba dėl kitų priežasčių šių sąvokų apibrėžimus gali prireikti peržiūrėti ir pataisyti. Taryba nuspręs dėl bet kokio ESS peržiūrėjimo pagal Sutartyje nustatytas taisykles dėl kompetencijos ir procedūros.

(3)

Pagal ►M2  2010 m. ESS ◄ palūkanų srautai pagal apsikeitimo sandorių susitarimus ir išankstinius palūkanų normos sandorius turi būti klasifikuojami prie finansinių sąskaitų ir reikalauja specialaus duomenų, perduodamų pagal perviršinio deficito procedūrą, tvarkymo.

(4)

„Skolos“ sąvokos apibrėžimas, pateiktas Protokole dėl perviršinio deficito procedūros, turi būti papildytas nurodant ►M2  2010 m. ESS ◄ klasifikavimo kodus.

(5)

►M2  2010 m. ESS ◄ apibrėžtos išvestinės finansinės priemonės neturi kitų finansinių priemonių turimos nominalios vertės. Todėl būtina numatyti, kad taikant Protokolą dėl perviršinio deficito procedūros finansinės išvestinės priemonės nebūtų įtrauktos į įsipareigojimus, sudarančius valdžios sektoriaus skolą. Kalbant apie įsipareigojimus, kuriems taikomi valiutų kursus nustatantys susitarimai, į šiuos valiutų kursus turėtų būti atsižvelgiama konvertuojant į nacionalinę valiutą.

(6)

►M2  2010 m. ESS ◄ pateikiamas detalus bendrojo vidaus produkto esamomis rinkos kainomis apibrėžimas, taikomas skaičiuojant Sutarties 104 straipsnyje nurodytą valdžios sektoriaus deficito santykį su bendruoju vidaus produktu bei valdžios sektoriaus skolos santykį su bendruoju vidaus produktu.

(7)

Konsoliduotos valstybės išlaidos palūkanoms mokėti yra svarbus biudžeto situacijos valstybėse narėse stebėjimo rodiklis. Išlaidos palūkanoms mokėti susidaro nuo valdžios sektoriaus skolos. Valdžios sektoriaus skola, apie kurią valstybės narės turi pranešti Komisijai, turi būti konsoliduota valdžios sektoriuje. Valdžios sektoriaus skolos ir palūkanų išlaidų dydžiai turi būti tarpusavyje susiję. ►M2  2010 m. ESS ◄ metodikoje (1.58 punktas) pripažįstama, kad atliekant tam tikrą analizę, konsoliduoti suvestiniai duomenys yra svarbesni už absoliučius bendruosius skaičius.

(8)

Pagal Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros sąlygas Komisija turi pateikti statistinius duomenis, kurie turi būti panaudojami taikant minėtą tvarką.

(9)

Komisijos, kaip statistikos institucijos, vaidmenį šiuo klausimu konkrečiai atlieka Komisijos vardu veikiantis Eurostatas. Eurostatas, kaip Komisijos departamentas, atsakingas už Komisijai pavestas Bendrijos statistinių duomenų rengimo užduotis, turi jas atlikti vadovaudamasis 1997 m. balandžio 21 d. Komisijos sprendime 97/281/EB dėl Eurostato vaidmens rengiant Bendrijos statistinius duomenis ( 6 ) nustatytais bešališkumo, patikimumo, tinkamumo, ekonominio efektyvumo, statistinių duomenų konfidencialumo ir skaidrumo principais. Nacionalinėms ir Bendrijos statistikos institucijoms įgyvendinus 2005 m. gegužės 25 d. Komisijos rekomendaciją dėl nacionalinių ir Bendrijos statistikos institucijų nepriklausomumo, vientisumo ir atskaitomybės, turėtų būti sustiprintas profesinio nepriklausomumo principas, šaltinių tinkamumas ir statistinių duomenų kokybė.

(10)

Eurostatas yra atsakingas už Komisijos vardu vykdomą duomenų kokybės įvertinimą ir duomenų, naudotinų taikant perviršinio deficito procedūrą, pateikimą pagal Komisijos sprendimą 97/281/EB.

(11)

Tarp Komisijos ir valstybių narių statistikos institucijų turėtų būti užmegztas nuolatinis dialogas, siekiant užtikrinti valstybių narių pateiktų faktinių duomenų ir valdžios sektoriaus pagal ►M2  2010 m. ESS ◄ parengtų sąskaitų, kuriomis paremti pateikti duomenys, kokybę.

(12)

Būtina parengti išsamias taisykles, reglamentuojančias greito ir sistemingo valstybių narių ataskaitų apie numatomą ir faktinį deficitą ir jų skolos lygius pateikimo Komisijai (Eurostatui) organizavimą.

(13)

Pagal Sutarties 104c straipsnio 2 ir 3 dalis Komisija turi stebėti biudžeto padėties ir valdžios sektoriaus skolos valstybėse narėse pokyčius, ir tirti, kaip laikomasi biudžetinės drausmės remiantis kriterijais, susijusiais su valdžios sektoriaus deficitu bei valdžios sektoriaus skola. Jeigu valstybė narė nevykdo reikalavimų pagal vieną ar abu kriterijus, Komisija privalo atsižvelgti į visus susijusius veiksnius. Komisija turi išnagrinėti, ar egzistuoja perviršinio deficito valstybėje narėje grėsmė,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:I

SKYRIUS

SĄVOKOS

1 straipsnis

1.   ►M2  Protokole dėl perviršinio deficito procedūros ir šiame reglamente sąvokų, išvardytų 2–6 dalyse, apibrėžtys atitinka 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje (toliau – 2010 m. ESS). Skliaustuose įrašyti kodai atitinka 2010 m. ESS. ◄

2.  „Valdžios sektorius“ yra valdžios sektorius (S.13), kuris susideda iš centrinės valdžios (S.1311), regioninės valdžios (S.1312), vietinės valdžios (S.1313) ir socialinės apsaugos fondų (S.1314) subsektorių, išskyrus ►M2  2010 m. ESS ◄ nurodytas komercines operacijas.

Tai, kad neįtraukiamos komercinės operacijos, reiškia, jog valdžios sektorių (S.13) sudaro tik tie instituciniai vienetai, kurių pagrindinė veikla – ne rinkos paslaugų teikimas.

3.  „Valdžios sektoriaus deficitas (perteklius)“ yra valdžios sektoriaus (S.13) grynasis skolinimasis (grynasis skolinimas) ( ►M2  B.9 ◄ ) pagal ►M2  2010 m. ESS ◄ . Valdžios sektoriaus deficitui priklausančias palūkanas sudaro palūkanų ( ►M2  D.41 ◄ ) suma pagal ►M2  2010 m. ESS ◄ .

4.  „Valdžios sektoriaus investicijos“ yra valdžios sektoriaus (S.13) bendrasis pagrindinio kapitalo formavimas (P.51) pagal ►M2  2010 m. ESS ◄ .

5.  „Valdžios sektoriaus skola“ yra valdžios sektoriaus (S.13) visa bendra negrąžinta skola nominaliąja verte metų pabaigoje, išskyrus tuos įsipareigojimus, kuriuos atitinka finansinis turtas, priklausantis valdžios sektoriui (S.13).

▼M2

Valdžios sektoriaus skola yra valdžios sektoriaus įsipareigojimai, priskiriami šioms kategorijoms: pinigai ir indėliai (AF.2), skolos vertybiniai popieriai (AF.3) ir paskolos (AF.4), kaip apibrėžta 2010 m. ESS.

▼B

Metų pabaigoje neįvykdyto įsipareigojimo vertė yra jo nominali vertė.

Su indeksu susieto įsipareigojimo nominalioji vertė atitinka jo nominaliąją vertę, patikslintą pagal metų pabaigoje susikaupusį su indeksu susietą skolos pasikeitimą.

Įsipareigojimai, išreikšti užsienio valiuta, ar pagal sutartis keičiami iš vienos užsienio valiutos į vieną ar daugiau kitų užsienio valiutų, į kitas užsienio valiutas keičiami tose sutartyse numatytu kursu ir perskaičiuojami nacionaline valiuta pagal kiekvienų metų paskutinę darbo dieną nustatytą atitinkamą rinkos valiutos keitimo kursą.

Nacionaline valiuta išreikšti ir pagal sutartis į užsienio valiutą keičiami finansiniai įsipareigojimai į užsienio valiutą keičiami tose sutartyse numatytu kursu ir perskaičiuojami nacionaline valiuta pagal kiekvienų metų paskutinę darbo dieną nustatytą atitinkamą rinkos valiutos keitimo kursą.

Užsienio valiuta išreikšti ar pagal sutartis į nacionalinę valiutą keičiami finansiniai įsipareigojimai į nacionalinę valiutą keičiami tose sutartyse numatytu kursu.

6.  „Bendrasis vidaus produktas“ yra bendrasis vidaus produktas galiojusiomis rinkos kainomis (BVP rk) (B.1*g) pagal ►M2  2010 m. ESS ◄ .

2 straipsnis

1.  Duomenys apie numatomą valdžios sektoriaus deficitą ir valdžios sektoriaus skolos lygį – tai valstybių narių nustatyti einamųjų metų duomenys. Tai yra naujausios oficialios prognozės, atsižvelgiant į naujausius sprendimus dėl biudžeto, ekonominius pokyčius ir perspektyvas. Šie duomenys turėtų būti parengti kiek įmanoma prieš pat duomenų pateikimo terminą.

2.  Duomenys apie faktinį valdžios sektoriaus deficitą ir valdžios sektoriaus skolos lygį – tai įvertinti, išankstiniai, negalutiniai arba galutiniai praėjusių metų rezultatai. Kiek tai susiję su apibrėžimais ir sąvokomis, numatomi duomenys kartu su faktiniais duomenimis turi sudaryti nuoseklias laiko eilutes.

▼M1

2a straipsnis

„Galimybė susipažinti“ – atitinkami dokumentai ir kita informacija paprašius turi būti pateikti nedelsiant arba kuo skubiau per tiek laiko, kiek reikia prašomai informacijai surinkti.

▼B2

SKYRIUS

ATASKAITŲ RENGIMO TAISYKLĖS IR JŲ TURINYS

3 straipsnis

1.  Valstybės narės du kartus per metus pateikia Komisijai (Eurostatui) ataskaitas apie savo numatomą ir faktinį valdžios sektoriaus deficitą bei valdžios sektoriaus skolos lygį – pirmą kartą iki einamųjų metų (n metų) balandžio 1 d., o antrą kartą iki n metų spalio 1 d.

Valstybės narės informuoja Komisiją (Eurostatą), kurios nacionalinės institucijos yra atsakingos už duomenų, susijusių su perviršinio deficito procedūra, pateikimą.

2.  Iki n metų balandžio 1 d. valstybės narės:

a) pateikia Komisijai (Eurostatui) ataskaitas apie n metams numatytą valdžios sektoriaus deficitą, naujausią n-1 metų faktinio valdžios sektoriaus deficito įvertinimą ir faktinį n-2, n-3 ir n-4 metų valdžios sektoriaus deficitą;

b) kartu pateikia Komisijai (Eurostatui) numatomus duomenis apie n metų ir faktinius duomenis apie n-1, n-2, n-3 ir n-4 metų savo atitinkamų viešųjų sąskaitų biudžeto deficitą pagal dažniausiai nacionaliniu lygiu vartojamą šios sąvokos apibrėžimą, taip pat duomenis, paaiškinančius perėjimą nuo viešųjų sąskaitų biudžeto deficito prie valdžios sektoriaus deficito subsektoriuje S.1311;

c) kartu pateikia Komisijai (Eurostatui) faktinius savo veiklos balansų atitinkamus n-1, n-2, n-3 ir n-4 metų duomenis bei duomenis, paaiškinančius perėjimą nuo kiekvieno valdžios sektoriaus subsektoriaus veiklos balanso prie valdžios sektoriaus deficito S.1312, S.1313 ir S.1314 subsektoriuose;

d) praneša Komisijai (Eurostatui) apie savo numatomą valdžios sektoriaus skolos lygį n metų pabaigoje ir savo valdžios sektoriaus faktinės skolos lygius n-1, n-2, n-3 ir n-4 metų pabaigoje;

e) kartu pateikia Komisijai (Eurostatui) n-1, n-2, n-3 ir n-4 metų duomenis, paaiškinančius valdžios sektoriaus deficito ir kitų svarbių veiksnių įtaką jų valdžios sektoriaus subsektorių skolos lygio dinamikai.

3.  Iki n metų spalio 1 d. valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) ataskaitas apie jų:

a) n metų patikslintą numatomą valdžios sektoriaus deficitą ir n-1, n-2, n-3 ir n-4 metų faktinį valdžios sektoriaus deficitą pagal 2 dalies b ir c punktų reikalavimus;

b) patikslintą numatomą valdžios sektoriaus skolos lygį n metų pabaigoje ir faktinės valdžios sektoriaus skolos lygius n-1, n-2, n-3 ir n-4 metų pabaigoje pagal 2 dalies e punkto reikalavimus.

4.  Pagal 2 ir 3 dalis Komisijai (Eurostatui) pateikiamose ataskaitose nurodyti duomenys apie numatomą valdžios sektoriaus deficitą yra išreiškiami nacionaline valiuta ir suskirstomi pagal biudžetinius metus.

Pagal 2 ir 3 dalis Komisijai (Eurostatui) pateikiamose ataskaitose nurodyti duomenys apie faktinį valdžios sektoriaus deficitą ir faktinės valdžios sektoriaus skolos lygį yra išreiškiami nacionaline valiuta ir suskirstomi pagal kalendorinius metus, išskyrus patikslintus duomenis n-1 metams, kurie gali būti pateikiami pagal biudžetinius metus.

Jeigu biudžetiniai ir kalendoriniai metai nesutampa, valstybės narės taip pat pateikia Komisijai (Eurostatui) savo duomenis apie dvejų biudžetinių metų iki einamųjų biudžetinių metų faktinį valdžios sektoriaus deficitą ir faktinės valdžios sektoriaus skolos lygį pagal biudžetinius metus.

4 straipsnis

Valstybės narės 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka pateikia Komisijai (Eurostatui) duomenis apie savo valdžios sektoriaus investicijų išlaidas ir palūkanų išlaidas (konsoliduotas).

5 straipsnis

Valstybės narės tokiu pat periodiškumu kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalyje pateikia Komisijai (Eurostatui) savo bendrojo vidaus produkto prognozes n metams ir faktinį n-1, n-2, n-3 ir n-4 metų bendrojo vidaus produkto dydį.

6 straipsnis

1.  Valstybės narės informuoja Komisiją (Eurostatą) apie visus svarbius jau pateiktų duomenų apie faktinį ir numatomą jų valdžios sektoriaus deficitą bei skolą patikslinimus iš karto, kai tik tie patikslinimai atliekami.

2.  Svarbūs jau pateiktų duomenų apie faktinį deficitą ir skolą patikslinimai pagrindžiami tinkamais dokumentais. Bet kuriuo atveju apie patikslinimus, dėl kurių viršijamos nustatytos vertės, nurodytos Protokole dėl perviršinio deficito procedūros, arba apie patikslinimus, kurie reiškia, kad valstybės narės duomenys nebeviršija nustatytų verčių, pranešama ir jie pagrindžiami tinkamais dokumentais.

7 straipsnis

Valstybės narės viešai paskelbia duomenis apie faktinį deficitą ir skolą, taip pat kitus per pastaruosius metus pagal 3–6 straipsnius Komisijai (Eurostatui) perduotus duomenis.III

SKYRIUS

DUOMENŲ KOKYBĖ

8 straipsnis

1.  Komisija (Eurostatas) reguliariai įvertina valstybių narių pateiktų faktinių duomenų ir juos pagrindžiančių pagal ►M2  2010 m. ESS ◄ parengtų valdžios sektoriaus sąskaitų (toliau – valdžios sektoriaus sąskaitos) kokybę. Faktinių duomenų kokybė reiškia apskaitos taisyklių laikymąsi, išsamumą, patikimumą, statistinių duomenų nuoseklumą ir jų pateikimą laiku. Vertinant didžiausias dėmesys bus skiriamas tokioms valstybių narių aprašuose nurodytoms sritims: valdžios sektoriaus atskyrimas, valdžios sektoriaus sandorių bei įsipareigojimų klasifikavimas ir registravimo laikas.

▼M1

2.  Valstybės narės kuo skubiau pateikia Komisijai (Eurostatui) atitinkamą statistinę informaciją, kurios prašoma duomenų kokybei įvertinti, nedarant poveikio 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos ( 7 ) nuostatoms, susijusioms su statistinių duomenų konfidencialumu.

Pirmoje pastraipoje nurodyta „statistinė informacija“ apima tik informaciją, būtiną siekiant patikrinti, ar laikomasi Europos integruotų ekonominių sąskaitų sistemos (ESS) taisyklių. Visų pirma statistinė informacija yra:

a) nacionalinių sąskaitų duomenys;

b) aprašai;

c) pranešimų pagal PDP lentelės;

d) su pranešimais susiję papildomi klausimynai ir paaiškinimai.

Klausimynų formatą nustato Komisija (Eurostatas), pasikonsultavusi su Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komitetu (toliau – PFBK).

▼B

3.  Komisija (Eurostatas) reguliariai teikia pranešimus Europos Parlamentui ir Tarybai apie valstybių narių pateiktų faktinių duomenų kokybę. Pranešime bendrai įvertinami valstybių narių pateikti faktiniai duomenys atsižvelgiant į apskaitos taisyklių laikymąsi, išsamumą, patikimumą, statistinių duomenų nuoseklumą ir jų pateikimą laiku.

9 straipsnis

1.  Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) išsamius metodų, procedūrų ir šaltinių, naudotų rengiant duomenis apie faktinį deficitą ir skolą, aprašus bei tuos duomenis pagrindžiančias valdžios sektoriaus sąskaitas.

2.  Aprašai parengiami laikantis gairių, kurias Komisija (Eurostatas) priėmė pasikonsultavusi su PFBK.

3.  Aprašai nuolat atnaujinami valstybėms narėms patikslinus patvirtintus statistinių duomenų rengimo metodus, procedūras ir šaltinius.

4.  Valstybės narės viešai paskelbia savo aprašus.

5.  1, 2 ir 3 dalyje nurodyti aspektai gali būti aptarti 11 straipsnyje minimuose vizituose.

10 straipsnis

1.  Iškilus abejonėms dėl ►M2  2010 m. ESS ◄ apskaitos taisyklių teisingo įgyvendinimo, atitinkama valstybė narė paprašo Komisijos (Eurostato) pateikti išaiškinimą. Komisija (Eurostatas) nedelsdama išnagrinėja šį klausimą ir pateikia išaiškinimą atitinkamai valstybei narei ir prireikus PFBK.

2.  Komisijos ar atitinkamos valstybės narės nuomone sudėtingais arba bendro intereso atvejais Komisija (Eurostatas) priima sprendimą pasikonsultavusi su PFBK. Komisija (Eurostatas) savo sprendimus ir PFBK nuomonę paskelbia viešai, nepažeisdama Reglamento (EB) Nr. 322/97 nuostatų dėl statistinių duomenų konfidencialumo.

▼M1

11 straipsnis

1.  Komisija (Eurostatas) užtikrina nuolatinį dialogą su valstybių narių statistikos institucijomis. Šiuo tikslu Komisija (Eurostatas) visose valstybėse narėse rengia reguliarius vizitus dialogo tikslais, taip pat galimus vizitus metodologijos tikslais.

2.  Rengdama vizitus dialogo ir metodologijos tikslais, Komisija (Eurostatas) perduoda savo preliminarias išvadas atitinkamoms valstybėms narėms, kad jos pateiktų pastabas.

▼M1

11a straipsnis

Vizitų dialogo tikslais tikslas – peržiūrėti faktinius duomenis, pateiktus pagal 8 straipsnį, nagrinėti metodologijos klausimus, aptarti aprašuose aprašytus statistikos procesus bei duomenų šaltinius ir įvertinti, ar laikomasi apskaitos taisyklių. Vizitai dialogo tikslais rengiami siekiant nustatyti pavojų ar galimas problemas dėl pranešamų duomenų kokybės.

11b straipsnis

1.  Vizitų metodologijos tikslais tikslas – stebėti procesus ir tikrinti sąskaitas, kuriomis pagrindžiami pranešami duomenys, ir padaryti išsamias išvadas dėl pranešamų duomenų kokybės, kaip apibūdinta 8 straipsnio 1 dalyje.

2.  Vizitai metodologijos tikslais rengiami tik išimtiniais atvejais, kai aiškiai nustatytas didelis pavojus ar problemos dėl duomenų kokybės.

3.  Taikant šį reglamentą galėtų būti laikoma, kad yra didelis pavojus ar problemų dėl valstybės narės praneštų duomenų kokybės tokiais atvejais, kai:

a) atlikti dažni ir dideli deficito ar skolos patikslinimai, kurie nėra aiškiai ir tinkamai paaiškinti;

b) atitinkama valstybė narė nenusiunčia Komisijai (Eurostatui) visos statistinės informacijos, prašomos pranešimų pagal PDP paaiškinimų teikimo etapais arba po vizito dialogo tikslais, per jų tarpusavyje sutartą laikotarpį ir nėra aiškiai bei tinkamai paaiškinusi uždelsimo arba neatsakymo priežasties;

c) atitinkama valstybė narė vienašališkai ir aiškiai nepaaiškinusi pakeičia apraše išdėstytus duomenų šaltinius ir valdžios sektoriaus deficito bei skolų apskaičiavimo metodus, ir dėl to iš esmės pasikeičia apskaičiavimai;

d) yra likusių valstybės narės ir Komisijos (Eurostato) neišspręstų metodologijos klausimų, kurie gali daryti esminį poveikį skolos ar deficito statistikai, kilusių paaiškinimų teikimo etapais arba per ankstesnius vizitus dialogo tikslais, dėl kurių Komisija (Eurostatas) pateikia išlygas dviejuose vėlesniuose pranešimuose pagal PDP;

e) atlikti nuolatiniai, neįprastai dideli atsargų ir srautų koregavimai, kurie nėra aiškiai paaiškinti.

4.  Daugiausia atsižvelgdama į 3 dalyje minėtus kriterijus, Komisija (Eurostatas), informavusi PFBK, nusprendžia surengti vizitą metodologijos tikslais.

5.  Komisija turėtų pateikti Ekonomikos ir finansų komitetui visą informaciją apie priežastis, dėl kurių surengiami vizitai metodologijos tikslais.

▼B

12 straipsnis

▼M1

1.  Valstybės narės turėtų Komisijos (Eurostato) prašymu ir savanoriškai suteikti jai nacionalinės apskaitos ekspertų pagalbą, be kita ko, siekiant pasirengti vizitams metodologijos tikslais ir juos surengti. Atlikdami savo pareigas šie ekspertai pateikia nepriklausomą nuomonę. Šių nacionalinės apskaitos ekspertų sąrašas sudaromas remiantis nacionalinių institucijų, atsakingų už pranešimų apie perviršinį deficitą teikimą, Komisijai (Eurostatui) siunčiamais pasiūlymais.

Komisija nustato taisykles ir procedūras, susijusias su ekspertų atranka, atsižvelgdama į tinkamą ekspertų pasiskirstymą valstybėse narėse ir tinkamą ekspertų rotaciją tarp valstybių narių, jų darbo ir finansines sąlygas. Komisija pasidalins su valstybėmis narėmis visas valstybių narių patirtas jų nacionalinių ekspertų pagalbos teikimo išlaidas.

2.  Vizitų metodologijos tikslais metu Komisija (Eurostatas) turi teisę susipažinti su visų centrinės, valstybinės, vietinės ir socialinės apsaugos valdžios sektoriaus vienetų sąskaitomis, įskaitant teisę gauti esamą pagrindžiančią išsamią apskaitos ir biudžetinę informaciją.

Šiuo atveju apskaitos ir biudžetinė informacija apima:

 sandorius ir balansus,

 atitinkamus valdžios sektoriaus statistinius tyrimus ir klausimynus bei tolesnę susijusią informaciją, pavyzdžiui, analitinius dokumentus,

 informaciją iš atitinkamų nacionalinių, regioninių ir vietos institucijų apie visų valdžios sektoriaus dalių biudžeto įvykdymą,

 nebiudžetinių įstaigų, įmonių ir pelno nesiekiančių institucijų bei kitų panašių įstaigų, priklausančių valdžios sektoriui nacionalinių sąskaitų sistemoje, sąskaitas,

 socialinės apsaugos fondų sąskaitas.

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, reikalingų sudaryti palankesnes sąlygas vizitams metodologijos tikslais. Šie vizitai gali būti rengiami nacionalinėse institucijose, kurios dalyvauja pranešant duomenis pagal PDP, ir visose tarnybose, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su valdžios sektoriaus sąskaitų ir duomenų, susijusių su valdžios sektoriaus skola, rengimu. Abiem atvejais nacionaliniai statistikos institutai, kaip nacionaliniai koordinatoriai pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 5 straipsnio 1 dalį, teikia Komisijai (Eurostatui) paramą rengiant ir koordinuojant vizitus. Valstybės narės užtikrina, kad tos nacionalinės institucijos bei tarnybos ir, prireikus, jų nacionalinės institucijos, atsakingos už viešųjų sąskaitų kontrolę, suteiktų Komisijos pareigūnams ar kitiems 1 dalyje nurodytiems ekspertams pagalbą, reikalingą jų pareigoms atlikti, be kita ko, pateikiant turimus dokumentus, siekiant pagrįsti praneštus duomenis apie faktinį deficitą ir skolą bei tuos duomenis pagrindžiančias valdžios sektoriaus sąskaitas. Konfidencialūs nacionalinės statistikos sistemos įrašai ir kiti konfidencialūs duomenys Komisijai (Eurostatui) pateikiami tik siekiant įvertinti jų kokybę. Nacionalinės apskaitos ekspertai, padedantys Komisijai (Eurostatui) rengti vizitus metodologijos tikslais, prieš susipažindami su tais konfidencialiais įrašais ar duomenimis, pasirašo, kad įsipareigoja laikytis konfidencialumo.

▼B

3.  Komisija (Eurostatas) užtikrina, kad šiuose vizituose dalyvaujantys pareigūnai ir ekspertai atitiktų visas techninės kompetencijos, profesinio nepriklausomumo ir konfidencialumo garantijas.

13 straipsnis

Komisija (Eurostatas) praneša Ekonomikos ir finansų komitetui vizitų dialogo ir metodologijos tikslais išvadas, įskaitant atitinkamos valstybės narės pastabas dėl šių išvadų. Perdavus tuos pranešimus kartu su atitinkamos valstybės narės pastabomis Ekonomikos ir finansų komitetui, jie paskelbiami viešai, nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 322/97 nuostatų dėl statistinių duomenų konfidencialumo.IV

SKYRIUS

KOMISIJOS (EUROSTATO) PATEIKIAMI DUOMENYS

14 straipsnis

1.  Per tris savaites po to, kai suėjo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenų pateikimo terminai arba kai buvo atlikti 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenų patikslinimai, Komisija (Eurostatas), pateikia faktinius duomenis apie valdžios sektoriaus deficitą ir skolą, kad būtų taikomas Protokolas dėl perviršinio deficito procedūros. Duomenys pateikiami juos paskelbiant viešai.

2.  Jei kuri nors valstybė narė nėra pateikusi savo duomenų, Komisija (Eurostatas) neatideda faktinių duomenų apie valstybių narių valdžios sektoriaus deficitą ir skolą pateikimo.

15 straipsnis

1.  Komisija (Eurostatas) gali pareikšti išlygą dėl valstybių narių pateiktų faktinių duomenų kokybės. Ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki planuojamos viešo paskelbimo dienos, Komisija (Eurostatas) praneša atitinkamai valstybei narei bei Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkui apie abejones, kurias ji ketina pareikšti ir viešai paskelbti. Jei klausimas išsprendžiamas po to, kai buvo viešai paskelbti duomenys ir išlyga, apie išlygos atšaukimą viešai paskelbiama nedelsiant.

2.  Komisija (Eurostatas) gali pataisyti valstybių narių pateiktus faktinius duomenis ir pateikti pataisytus duomenis bei pataisymo pagrindimą, jei yra įrodymų, kad valstybių narių pateikti faktiniai duomenys neatitinka 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki planuojamos viešo paskelbimo dienos, Komisija (Eurostatas) praneša atitinkamai valstybei narei bei Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkui apie pataisytus duomenis ir pataisymų pagrindimą.V

SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

▼M1

16 straipsnis

1.  Valstybės narės užtikrina, kad Komisijai (Eurostatui) pranešami faktiniai duomenys būtų teikiami laikantis Reglamento (EB) Nr. 223/2009 2 straipsnyje nustatytų principų. Šiuo atžvilgiu nacionalinės statistikos institucijos yra atsakingos už tai, kad teikiant pranešamus duomenis būtų laikomasi šio reglamento 1 straipsnio ir pamatinių ►M2  2010 m. ESS ◄ apskaitos taisyklių. Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinėms statistikos institucijoms būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa atitinkama informacija, būtina šioms užduotims atlikti.

2.  Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad užtikrintų, jog institucijos ir pareigūnai, atsakingi už faktinių duomenų pateikimą Komisijai (Eurostatui) ir už duomenis pagrindžiančias valdžios sektoriaus sąskaitas, būtų atskaitingi ir veiktų laikydamiesi Reglamento (EB) Nr. 223/2009 2 straipsnyje nustatytų principų.

▼B

17 straipsnis

Jeigu Europos Parlamentas ir Taryba arba Komisija, vadovaudamiesi Sutartyje ir Reglamente (EB) Nr. 2223/96 nustatytomis kompetencijos ir procedūros taisyklėmis, nusprendžia patikslinti ►M2  2010 m. ESS ◄ arba iš dalies pakeisti jos metodologiją, Komisija šio reglamento 1 ir 3 straipsnius papildo naujomis nuorodomis į ►M2  2010 m. ESS ◄ .

18 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 3605/93 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

19 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDASPanaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3605/93

(OL L 332, 1993 12 31, p. 7).

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 475/2000

(OL L 58, 2000 3 3, p. 1).

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 351/2002

(OL L 55, 2002 2 26, p. 23).

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2103/2005

(OL L 337, 2005 12 22, p. 1).
II PRIEDASATITIKMENŲ LENTELĖ

Reglamentas (EB) Nr. 3605/93

Šis reglamentas

1 skirsnis

I skyrius

1 straipsnio 1–5 dalys

1 straipsnio 1–5 dalys

2 straipsnis

1 straipsnio 6 dalis

3 straipsnis

2 straipsnis

2 skirsnis

II skyrius

4 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 2 dalies pirma–penkta įtraukos

3 straipsnio 2 dalies a–e punktai

4 straipsnio 3 dalies pirma ir antra įtraukos

3 straipsnio 3 dalies a ir b punktai

4 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio 4 dalis

5 straipsnis

4 straipsnis

6 straipsnis

5 straipsnis

7 straipsnis

6 straipsnis

8 straipsnis

7 straipsnis

2a skirsnis

III skyrius

8a straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 1 dalis

8a straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

8a straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirma–ketvirta įtraukos

8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a–d punktai

8a straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

8 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

8a straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 3 dalis

8b straipsnis

9 straipsnis

8c straipsnis

10 straipsnis

8d straipsnio pirmos pastraipos pirmas ir antras sakiniai

11 straipsnio 1 dalis

8d straipsnio pirmos pastraipos trečias sakinys

11 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

8d straipsnio antros pastraipos pirmas ir antras sakiniai

11 straipsnio 2 dalis

8d straipsnio antros pastraipos trečias sakinys

11 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

8d straipsnio antros pastraipos ketvirtas ir penktas sakiniai

11 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

8d straipsnio trečia pastraipa

11 straipsnio 4 dalis

8e straipsnis

12 straipsnis

8f straipsnis

13 straipsnis

2b skirsnis

IV skyrius

8g straipsnis

14 straipsnis

8h straipsnis

15 straipsnis

2c skirsnis

V skyrius

8i straipsnis

16 straipsnis

8j straipsnis

17 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnis

I priedas

II priedas( 1 ) 2008 m. spalio 21 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

( 2 ) OL C 88, 2008 4 9, p. 1.

( 3 ) OL L 332, 1993 12 31, p. 7.

( 4 ) Žr. I priedą.

( 5 ) OL L 310, 1996 11 30, p. 1.

( 6 ) OL L 112, 1997 4 29, p. 56.

( 7 ) OL L 87, 2009 3 31, p. 164.

Top