EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0428-20181215

Consolidated text: 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009,, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (Nauja redakcija)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/428/2018-12-15

02009R0428 — LT — 15.12.2018 — 008.002


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 428/2009,

2009 m. gegužės 5 d.

nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą

(Nauja redakcija)

(OL L 134 2009.5.29, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1232/2011 2011 m. lapkričio 16 d.

  L 326

26

8.12.2011

 M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 388/2012 2012 m. balandžio 19 d.

  L 129

12

16.5.2012

►M3

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 599/2014 2014 m. balandžio 16 d.

  L 173

79

12.6.2014

 M4

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1382/2014 2014 m. spalio 22 d.

  L 371

1

30.12.2014

 M5

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/2420 2015 m. spalio 12 d.

  L 340

1

24.12.2015

 M6

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1969 2016 m. rugsėjo 12 d.

  L 307

1

15.11.2016

 M7

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/2268 2017 m. rugsėjo 26 d.

  L 334

1

15.12.2017

►M8

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/1922 2018 m. spalio 10 d.

  L 319

1

14.12.2018


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 224, 27.8.2009, p.  21 (428/2009,)

►C2

Klaidų ištaisymas, OL L 257, 25.9.2012, p.  22 (1232/2011,)

►C3

Klaidų ištaisymas, OL L 275, 20.10.2015, p.  68 (428/2009,)

 C4

Klaidų ištaisymas, OL L 060, 5.3.2016, p.  93 (2015/2420,)

 C5

Klaidų ištaisymas, OL L 025, 31.1.2017, p.  36 (2016/1969,)

 C6

Klaidų ištaisymas, OL L 012, 17.1.2018, p.  62 (2017/2268,)

►C7

Klaidų ištaisymas, OL L 105, 16.4.2019, p.  67 (2018/1922,)
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 428/2009,

2009 m. gegužės 5 d.

nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą

(Nauja redakcija)I SKYRIUS

REGLAMENTO OBJEKTAS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Šis reglamentas nustato Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą.

2 straipsnis

Šiame reglamente:

1) dvejopo naudojimo prekės – prekės, įskaitant programinę įrangą ir technologijas, kurios gali būti naudojamos ir civiliniams, ir kariniams tikslams, taip pat visos prekės, kurios gali būti ir neskirtos sprogdinti, ir gali kokiu nors būdu būti susijusios su branduolinių ginklų ar kitokių branduolinių sprogstamųjų įtaisų gamyba;

2) eksportas:

i) eksporto procedūra, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2913/1992 (Bendrijos muitinės kodekso) 161 straipsnyje;

ii) reeksportas, kaip apibrėžta to kodekso 182 straipsnyje, išskyrus tranzitu pervežamas prekes; ir

iii) programinės įrangos ar technologijų perdavimas elektroninėmis priemonėmis, tarp jų telefaksu, telefonu, elektroniniu paštu arba bet kokiomis kitomis elektroninėmis priemonėmis, į paskirties vietą už Europos bendrijos ribų; tai apima elektroninį programinės įrangos ir technologijų tiekimą juridiniams ir fiziniams asmenims ir bendrijoms už Bendrijos ribų. Eksportu taip pat laikomas technologijų perdavimas žodžiu tais atvejais, kai tos technologijos yra apibūdinamos telefonu;

3) „eksportuotojas“ bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba bendrija:

i) kurio vardu užpildoma eksporto deklaracija, t. y. asmuo, kuris priimant deklaraciją yra sudaręs sutartį su prekių gavėju trečiojoje šalyje ir gali nuspręsti išsiųsti prekę iš Bendrijos muitų teritorijos. Jei nėra sudaryta eksporto sutartis arba jei sutarties turėtojas veikia ne savo vardu, eksportuotojas yra asmuo, galintis nuspręsti išsiųsti prekę iš Bendrijos muitų teritorijos;

ii) kuris nusprendžia elektroninėmis priemonėmis, įskaitant faksu, telefonu, elektroniniu paštu arba bet kokiomis kitomis elektroninėmis priemonėmis perduoti arba tiekti programinę įrangą ar technologijas į paskirties vietą už Bendrijos ribų.

Jei teisės parduoti dvejopo naudojimo prekę nauda pagal sutartį, kuria grindžiamas eksportas, priklauso ne Bendrijoje įsisteigusiam asmeniui, eksportuotojas yra laikomas Bendrijoje įsisteigusia sutarties šalimi.

4) eksporto deklaracija – aktas, kuriuo asmuo nustatyta forma ir būdu nurodo ketinimą pateikti dvejopo naudojimo prekes eksporto procedūrai;

5) tarpininkavimo paslaugos:

 derybos dėl dvejopo naudojimo prekių pirkimo, pardavimo arba tiekimo iš vienos trečiosios šalies į bet kurią kitą trečiąją šalį sandorių, arba tokių sandorių organizavimas, arba

▼C1

 dvejopo naudojimo prekių, esančių trečiosiose šalyse, pardavimas arba pirkimas siekiant jas persiųsti į kitą trečiąją šalį.

▼B

Šiame reglamente į šią apibrėžtį neįtraukiamos tik pagalbinės paslaugos. Pagalbinės paslaugos – transportavimas, finansinės paslaugos, draudimas ar perdraudimas arba bendra reklamos ar skatinimo veikla;

▼C1

6) tarpininkas – Bendrijos valstybėje narėje gyvenantis fizinis ar įsisteigęs juridinis asmuo ar bendrija, kurie teikia 2 straipsnio 5 punkte nurodytas paslaugas iš Bendrijos į trečiosios šalies teritoriją;

▼B

7) tranzitas – ne Bendrijos dvejopo naudojimo prekių gabenimas į Bendrijos muitų teritoriją ir vežimas per ją į paskirties vietą už Bendrijos ribų;

8) atskirasis eksporto leidimas – leidimas, suteiktas vienam konkrečiam eksportuotojui vienai arba kelioms dvejopo naudojimo prekėms eksportuoti vienam galutiniam naudotojui ar gavėjui trečiojoje šalyje;

▼M1

9) sąjungos bendrasis eksporto leidimas – leidimas eksportuoti į tam tikras paskirties šalis, kurį gali gauti visi eksportuotojai, kurie laikosi IIa-IIf prieduose išdėstytų naudojimosi juo sąlygų ir reikalavimų;

▼B

10) visuotinis eksporto leidimas – leidimas, suteikiamas vienam konkrečiam eksportuotojui, kurį turėdamas jis gali eksportuoti tam tikros rūšies ar kategorijos dvejopo naudojimo prekę vienam ar keliems konkretiems galutiniams naudotojams ir (arba) vienoje ar keliose konkrečiose trečiosiose šalyse;

11) bendrasis nacionalinis eksporto leidimas – eksporto leidimas, suteiktas remiantis 9 straipsnio 2 dalimi ir apibrėžtas nacionalinėje teisėje remiantis 9 straipsniu ir IIIc priedu;

12) Europos Sąjungos muitų teritorija – teritorija, kaip apibrėžta Bendrijos muitinės kodekso 3 straipsnyje;

13) ne Bendrijos dvejopo naudojimo prekės – prekės, kurioms taikomas ne Bendrijos prekių statusas, kaip apibrėžta Bendrijos muitinės kodekso 4 straipsnio 8 dalyje.II SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS

3 straipsnis

1.  I priede išvardytoms dvejopo naudojimo prekėms eksportuoti reikia leidimo.

2.  Laikantis 4 arba 8 straipsnio, leidimo taip pat gali reikėti tam tikrų I priede neišvardytų dvejopo naudojimo prekių eksportui į visas arba tam tikras paskirties vietas.

4 straipsnis

1.  I priede neišvardytoms dvejopo naudojimo prekėms eksportuoti reikia leidimo, jei valstybės narės, kurioje eksportuotojas yra įsisteigęs, kompetentingos institucijos yra informavusios jį, kad atitinkamos prekės, visos arba iš dalies, yra arba gali būti skirtos naudoti kuriant, gaminant, tvarkant, naudojant, prižiūrint, laikant, susekant, atpažįstant ar platinant cheminius, biologinius arba branduolinius ginklus ar kitus branduolinius sprogdinimo įtaisus arba kuriant, gaminant, prižiūrint ar laikant tokius ginklus galinčias skraidinti raketas.

2.  I priede neišvardytoms dvejopo naudojimo prekėms eksportuoti taip pat reikia leidimo, jei perkančiajai šaliai arba paskirties vietos šaliai yra taikomas ginklų embargas, ►M1   ►C2  nustatytas Tarybos priimtu sprendimu ar bendrąja pozicija ◄  ◄ arba Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) sprendimu, arba ginklų embargas, nustatytas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos privaloma rezoliucija, ir jei 1 dalyje nurodytos institucijos yra informavusios eksportuotoją, kad atitinkamos prekės, visos arba iš dalies, yra arba gali būti skirtos galutiniam kariniam naudojimui. Šioje straipsnio dalyje „galutinis karinis naudojimas“ reiškia:

a) įtaisymą į karines prekes, išvardytas valstybių narių kariniuose sąrašuose;

b) naudojimą gamybos, bandymų ar analitinei įrangai ir jos sudedamosioms dalims kuriant, gaminant ar prižiūrint karines prekes, išvardytas pirmiau minėtame sąraše;

c) bet kurių nebaigtų gaminių naudojimą gamykloje gaminant karines prekes, išvardytas pirmiau minėtame sąraše.

3.  I priede neišvardytoms dvejopo naudojimo prekėms eksportuoti taip pat reikia leidimo, jei 1 dalyje nurodytos institucijos yra informavusios eksportuotoją, kad atitinkamos prekės, visos arba iš dalies, yra arba gali būti skirtos naudoti kaip nacionaliniame kariniame sąraše išvardytų karinių prekių dalys ar sudedamosios dalys, kurios buvo eksportuotos iš tos valstybės narės teritorijos be leidimo arba pažeidžiant tos valstybės narės įstatymais nustatytą leidimų tvarką.

4.  Jei eksportuotojas žino, kad jo siūlomos eksportuoti I priede neišvardytos dvejopo naudojimo prekės, visos arba iš dalies, yra skirtos kuriam nors iš 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų naudojimo tikslų, jis turi pranešti šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms institucijoms, kurios nuspręs, ar tikslinga atitinkamam eksportui reikalauti leidimo.

5.  Valstybė narė gali priimti arba ir toliau taikyti nacionalinius įstatymus, nustatančius I priede neišvardytų dvejopo naudojimo prekių eksportui leidimų reikalavimą, jei eksportuotojas turi pagrindą įtarti, kad tos prekės, visos arba iš dalies, yra arba gali būti skirtos šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems naudojimo tikslams.

6.  Valstybė narė, nustatanti leidimo reikalavimą, I priede neišvardytų dvejopo naudojimo prekių eksportui taikydama šio straipsnio 1–5 dalis, prireikus informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją. Kitos valstybės narės deramai atsižvelgia į šią informaciją ir informuoja apie tai savo muitinės administraciją ir kitas atitinkamas nacionalines institucijas.

7.  13 straipsnio 1, 2 ir 5–7 dalių nuostatos taikomos su I priede neišvardytomis dvejopo naudojimo prekėmis susijusiais atvejais.

8.  Šis reglamentas neturi poveikio valstybių narių teisei imtis nacionalinių priemonių pagal Reglamento (EEB) Nr. 2603/69 11 straipsnį.

5 straipsnis

1.  Su I priede išvardytomis dvejopo naudojimo prekėmis susijusioms tarpininkavimo paslaugoms vykdyti reikalingas leidimas, jeigu valstybės narės, kurioje tarpininkas gyvena ar yra įsisteigęs, kompetentingos institucijos tarpininkui praneša, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti skirtos bet kuriam iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimo tikslų. Jeigu tarpininkui žinoma, kad I priede išvardytos dvejopo naudojimo prekės, dėl kurių jis siūlo savo tarpininkavimo paslaugas, yra, visos arba iš dalies, skirtos bet kuriam iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimo tikslų, jis privalo apie tai pranešti kompetentingoms institucijoms, kurios nuspręs ar derėtų nustatyti, kad tokioms tarpininkavimo paslaugoms vykdyti reikalingas leidimas.

▼C1

2.  Valstybė narė gali išplėsti 1 dalies taikymą – ją taikyti į sąrašą neįtrauktoms dvejopo naudojimo prekėms, skirtoms 4 straipsnio 1 dalyje išvardytiems naudojimo tikslams ir dvejopo naudojimo prekėms, skirtoms 4 straipsnio 2 dalyje nurodytam kariniam naudojimui ir paskirčiai.

▼B

3.  Valstybė narė gali priimti arba toliau taikyti nacionalinės teisės aktus, kuriais nustatomas reikalavimas gauti leidimą tarpininkavimo paslaugoms dėl dvejopo naudojimo prekių teikti, jeigu tarpininkas turi priežasčių įtarti, kad šios prekės yra arba gali būti skirtos bet kuriam iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimo tikslų.

4.  8 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių nuostatos taikomos nacionalinėms priemonėms, nurodytoms šio straipsnio 2 ir 3 dalyse.

6 straipsnis

1.   ►C1  I priede išvardytų ne Bendrijos dvejopo naudojimo prekių tranzitą gali uždrausti tranzito valstybės narės kompetentingos institucijos, tais atvejais, kai visos ar dalis prekių yra arba gali būti skirtos 4 straipsnio 1 dalyje nurodytiems naudojimo tikslams. ◄ Spręsdamos dėl šio draudimo valstybės narės atsižvelgia į savo pareigas ir įsipareigojimus, kuriuos jos prisiėmė kaip tarptautinių sutarčių Šalys arba tarptautinių neplatinimo režimų narės.

2.  Prieš nuspręsdama dėl tranzito uždraudimo valstybė narė gali nustatyti, kad jos kompetentingos institucijos gali atskirais atvejais taikyti reikalavimą gauti leidimą konkrečiais I priede išvardytų dvejopo naudojimo prekių tranzito atvejais, jeigu prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti skirtos 4 straipsnio 1 dalyje nurodytiems naudojimo tikslams.

▼C1

3.  Valstybė narė gali 1 dalies taikymą išplėsti – taikyti į sąrašą neįtrauktoms dvejopo naudojimo prekėms, skirtoms 4 straipsnio 1 dalyje nurodytiems naudojimo tikslams, ir taikyti dvejopo naudojimo prekėms, skirtoms 4 straipsnio 2 dalyje nurodytam kariniam naudojimui ir paskirčiai.

▼B

4.  8 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių nuostatos taikomos šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytoms nacionalinėms priemonėms.

7 straipsnis

Šis reglamentas netaikomas paslaugų teikimui arba technologijų perdavimui, jei tas tiekimas arba perdavimas yra susijęs su asmenų sienų kirtimu.

8 straipsnis

1.  Valstybė narė gali uždrausti I priede neišvardytų dvejopo naudojimo prekių eksportą arba jam taikyti leidimų reikalavimą visuomenės saugumo arba žmogaus teisių apsaugos sumetimais.

2.  Apie priemones, kurios buvo patvirtintos pagal 1 dalį, valstybės narės tuojau po jų patvirtinimo praneša Komisijai ir tiksliai nurodo tų priemonių motyvus.

3.  Valstybės narės taip pat nedelsdamos praneša Komisijai apie bet kuriuos priemonių, patvirtintų pagal 1 dalį, pakeitimus.

4.  Priemones, apie kurias buvo pranešta pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalis, Komisija skelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.III SKYRIUS

EKSPORTO LEIDIMAS IR TARPININKAVIMO PASLAUGŲ LEIDIMAS

9 straipsnis

▼M1

1.  Šiuo reglamentu tam tikroms IIa–IIf prieduose nurodytoms eksportuojamoms prekėms nustatomas Sąjungos bendrasis eksporto leidimas.

Valstybės narės, kurioje įsisteigęs eksportuotojas, kompetentingos institucijos gali uždrausti eksportuotojui naudotis tais leidimais, jei yra pagrįstas įtarimas, kad eksportuotojas nesugebės laikytis tokio leidimo sąlygų ar eksporto kontrolės teisės aktų nuostatų.

Valstybių narių kompetentingos institucijos keičiasi informacija apie eksportuotojus, kuriems atimta teisė naudotis Sąjungos bendruoju eksporto leidimu, nebent jos nustato, kad eksportuotojas nemėgins eksportuoti dvejopo naudojimo prekių pasinaudodamas kita valstybe nare. Šiuo tikslu naudojama 19 straipsnio 4 dalyje nurodyta sistema.

▼M3

Siekiant užtikrinti, kad IIa–IIf prieduose pateikti Sąjungos bendrieji eksporto leidimai būtų taikomi tik mažos rizikos sandoriams, Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 23a straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais tuose Sąjungos bendruosiuose eksporto leidimuose išbraukiamos paskirties šalys, jei toms paskirties šalims imamas taikyti ginklų embargas, kaip nurodyta 4 straipsnio 2 dalyje.

Tokių ginklų embargų atvejais, kai dėl neišvengiamų skubos priežasčių Sąjungos bendrajame eksporto leidime būtina išbraukti konkrečias paskirties šalis, pagal šią dalį priimamiems deleguotiesiems aktams taikoma 23b straipsnyje numatyta procedūra.

▼B

2.  Visoms kitoms eksporto prekėms, kurioms pagal šį reglamentą reikalaujama leidimo, tokį leidimą išduoda valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs eksportuotojas, kompetentingos institucijos. Atsižvelgiant į 4 dalyje nurodytus apribojimus šis leidimas gali būti atskirasis, visuotinis arba bendrasis.

Visi leidimai galioja visoje Bendrijoje.

Eksportuotojai kompetentingoms institucijoms pateikia visą informaciją, būtiną jų paraiškoms dėl atskirųjų ir bendrųjų eksporto leidimų, kad nacionalinėms kompetentingoms institucijoms būtų pateikta išsami informacija, būtent apie galutinius naudotojus, paskirties šalį, ir eksportuojamos prekės galutinio naudojimo tikslus. Leidimas prireikus gali būti siejamas su galutinio naudojimo paaiškinimu.

3.  Valstybės narės išnagrinėja prašymus dėl atskirųjų ir bendrųjų leidimų per laikotarpį, kuris nustatomas vadovaujantis nacionaliniais įstatymais ir praktika.

4.  Bendrieji nacionaliniai eksporto leidimai:

▼M1

a) netaikomi IIg priede išvardytoms prekėms;

▼B

b) nustatomi pagal nacionalinę teisę ar praktiką. Jais gali naudotis visi tokius leidimus išduodančioje valstybėje narėje įsisteigę ar gyvenantys eksportuotojai, jeigu jie atitinka šio reglamento ir papildomų nacionalinės teisės aktų reikalavimus. Šie leidimai išduodami laikantis IIIc priede nustatytų sąlygų. Jie išduodami vadovaujantis nacionaline teise ar praktika.

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie visus išduotus ar pakeistus bendruosius nacionalinius eksporto leidimus. Komisija skelbia šiuos pranešimus Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje;

c) negali būti naudojami, jei eksportuotojo valdžios institucijos yra informavusios jį, kad atitinkamos prekės, visos arba iš dalies, yra arba gali būti skirtos 4 straipsnio 1 ir 3 dalyse arba 4 straipsnio 2 dalyje nurodytiems naudojimo tikslams šalyje, kuriai taikomas ginklų embargas, ►M1   ►C2  nustatytas Tarybos priimtu sprendimu ar bendrąja pozicija ◄  ◄ arba ESBO sprendimu, arba Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos privalomąja rezoliucija nustatytas ginklų embargas, arba jei eksportuotojas žino, kad šios prekės yra skirtos pirmiau minėtiems naudojimo tikslams.

▼C1

5.  Valstybės narės ir toliau išlaiko arba nustato savo atitinkamuose nacionaliniuose įstatymuose galimybę suteikti konkrečiam eksportuotojui visuotinį eksporto leidimą.

▼B

6.  Valstybės narės pateikia Komisijai sąrašą institucijų, įgaliotų:

a) suteikti dvejopo naudojimo prekių eksporto leidimus;

b) nuspręsti uždrausti ne Bendrijos dvejopo naudojimo prekių tranzitą pagal šį reglamentą.

Šių institucijų sąrašą Komisija skelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

10 straipsnis

1.  Leidimą teikti tarpininkavimo paslaugas pagal šį reglamentą suteikia valstybės narės, kurioje tarpininkas gyvena arba kurioje yra įsisteigęs, kompetentingos institucijos. Šie leidimai turi būti suteikiamai nustatytam konkrečių prekių, kurios vežamos iš vienos trečiosios šalies į kitą arba kelias kitas trečiąsias šalis, kiekiui. Būtina tiksliai nurodyti prekių buvimo vietą kilmės trečiojoje šalyje, galutinį naudotoją ir jo buvimo vietą. Šie leidimai galioja visoje Bendrijoje.

2.  Tarpininkai kompetentingoms valdžios institucijoms pateikia visą informaciją, kuri yra privaloma taikant šį reglamentą pateikiant paraišką dėl leidimo teikti tarpininkavimo paslaugas, visų pirma nurodoma prekių buvimo vieta kilmės trečiojoje šalyje, pateikiamas aiškus prekių apibūdinimas ir nurodomas jų kiekis, nurodomi sandoryje dalyvaujantys tretieji asmenys, paskirties trečioji šalis, toje šalyje esantis galutinis naudotojas ir tiksli jo buvimo vieta.

3.  Valstybės narės išnagrinėja prašymus dėl tarpininkavimo paslaugų leidimų per laikotarpį, kuris nustatomas vadovaujantis nacionalinės teisės aktais ar praktika.

4.  Valstybės narės Komisijai pateikia institucijų, turinčių įgaliojimus išduoti leidimus pagal šį reglamentą tarpininkavimo paslaugoms teikti. Komisija skelbia šių institucijų sąrašą Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

11 straipsnis

1.  Jei dvejopo naudojimo prekės, dėl kurių yra paduota paraiška gauti atskirąjį eksporto į ►M1  IIa priede ◄ neišvardytą paskirties vietą arba į bet kurią IV priede išvardytų dvejopo naudojimo prekių paskirties vietą leidimą, yra ar bus vienoje ar keliose valstybėse narėse, bet ne toje, kurioje yra pateikta paraiška, tas faktas yra nurodomas paraiškoje. Valstybės narės, kuriai yra pateikta paraiška leidimui gauti, kompetentingos institucijos nedelsdamos konsultuojasi su atitinkamos valstybės narės arba atitinkamų valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir suteikia atitinkamą informaciją. Valstybė narė arba valstybės narės, su kuriomis konsultuojamasi, per 10 darbo dienų praneša bet kuriuos prieštaravimus, kuriuos ji arba jos gali pareikšti dėl tokio leidimo suteikimo, o valstybė narė, kurioje ta paraiška buvo pateikta, privalo jų paisyti.

Jei per 10 darbo dienų prieštaravimai nepateikiami, laikoma, kad valstybė narė ar valstybės narės, su kuriomis konsultuojamasi, prieštaravimų neturi.

Išimtiniais atvejais bet kuri valstybė narė, su kuria konsultuojamasi, gali prašyti pratęsti tą 10 dienų laikotarpį. Tačiau pratęsimas negali viršyti 30 darbo dienų.

2.  Jei koks nors eksportas gali pažeisti valstybės narės svarbius saugumo interesus, ji gali prašyti kitos valstybės narės nesuteikti eksporto leidimo arba, jei toks leidimas jau suteiktas, prašyti jį panaikinti, sustabdyti, pakeisti arba atšaukti. Valstybė narė, gaunanti tokį prašymą, nedelsdama pradeda su prašančiąja valstybe nare neprivalomo pobūdžio konsultacijas, kurios yra užbaigiamos per 10 darbo dienų. Jeigu valstybė narė, į kurią kreipiamasi, nusprendžia suteikti leidimą, ji turėtų apie tai pranešti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms naudodamasi 13 straipsnio 6 dalyje nurodyta elektronine sistema.

12 straipsnis

1.  Spręsdamos, ar suteikti atskirąjį ar visuotinį eksporto leidimą arba suteikti leidimą teikti tarpininkavimo paslaugas pagal šį reglamentą, valstybės narės atsižvelgia į visas svarbias aplinkybes, įskaitant:

a) pareigas ir įsipareigojimus, kuriuos kiekviena yra prisiėmusi kaip atitinkamų tarptautinių neplatinimo režimų ir eksporto kontrolės susitarimų dalyvė arba ratifikuodama atitinkamas tarptautines sutartis;

b) savo pareigas pagal sankcijas, taikomas pagal Tarybos priimtą ►M1  sprendimą ar bendrąją poziciją ◄ arba pagal ESBO sprendimą ar Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos privalomą rezoliuciją;

c) nacionalinės užsienio ir saugumo politikos aplinkybes, įskaitant tas, kurioms yra taikomas 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/944/BUSP, nustatanti bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę ( 1 );

d) aplinkybes, susijusias su numatomu galutiniu naudojimu ir nukreipimo rizika.

2.  Vertindamos paraišką suteikti bendrąjį eksporto leidimą arba valstybės narės be 1 dalyje išdėstytų kriterijų atsižvelgia dar ir į tai, ar eksportuotojas taiko proporcingas bei adekvačias priemones ir procedūras, skirtas užtikrinti atitiktį šio reglamento nuostatoms ir tikslams bei leidimo naudojimo sąlygoms.

13 straipsnis

1.  Valstybių narių kompetentingos institucijos, vadovaudamosi šiuo reglamentu, gali atsisakyti suteikti eksporto leidimą arba ir gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti ar atšaukti eksporto leidimą, kurį jos jau yra suteikusios. ►C1  Atsisakydamos suteikti eksporto leidimą, jį panaikindamos, sustabdydamos, ženkliai apribodamos ar atšaukdamos, arba nustačiusios, kad eksportas neturi būti leidžiamas, jos apie tai praneša kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai bei su jomis keičiasi informacija. ◄ Jeigu valstybės narės kompetentingos institucijos yra sustabdžiusios eksporto leidimo galiojimą, pasibaigus leidimo galiojimo sustabdymo laikui valstybėms narėms ir Komisijai pranešamas galutinis įvertinimas.

2.  Valstybės narės persvarsto atsisakymus suteikti leidimą, apie kuriuos pranešama pagal 1 dalį, per trejus metus nuo tokio pranešimo ir tą atsisakymą atšaukia, iš dalies pakeičia arba atnaujina. Valstybės narės kompetentingos institucijos kuo skubiau praneš persvarstymo rezultatus kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai. Neatšauktas atsisakymas galioja toliau.

3.  Valstybių narių kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša valstybėms narėms ir Komisijai apie vadovaujantis 6 straipsniu priimtus sprendimus uždrausti I priede išvardytų dvejopo naudojimo prekių tranzitą. Į šiuos pranešimus turi būti įtraukta visa reikiama informacija, be kita ko, prekės klasifikacija, techniniai parametrai, paskirties šalis ir galutinis naudotojas.

4.  1 ir 2 dalių nuostatos taip pat taikomos tarpininkavimo paslaugų leidimams.

5.   ►C1  Valstybės narės kompetentingos institucijos prieš pagal šį reglamentą suteikdamos eksporto leidimą arba leidimą teikti tarpininkavimo paslaugas, arba priimdamos sprendimą dėl tranzito išnagrinėja visus pagal šį reglamentą pateiktus atsisakymus suteikti leidimą arba priimtus sprendimus uždrausti I priede išvardytų dvejopo naudojimo prekių tranzitą, kad patikrintų, ar kitų valstybių narių kompetentingos institucijos, kurį iš esmės tapačiam sandoriui (t. y. tapačių parametrų ar techninių charakteristikų prekei, tam pačiam galutiniam naudotojui arba gavėjui) atsisakė suteikti leidimą ar uždraudė atitinkamą tranzitą. ◄ Jos pirmiausia konsultuojasi su valstybės narės ar valstybių narių kompetentingomis institucijomis, atsisakiusiomis jį suteikti tokį leidimą (ar leidimus) arba priėmusiomis sprendimą uždrausti tranzitą, kaip numatyta 1 ir 3 dalyse. Jei po tokios konsultacijos tos valstybės narės kompetentingos institucijos nusprendžia suteikti leidimą arba leisti vežti tranzitu, jos apie tai informuoja kitų valstybių narių kompetentingas institucijas ir Komisiją, pateikdamos visą reikalingą informaciją, paaiškinančią tą sprendimą.

▼M1

6.  Visi pagal šį straipsnį pateiktini pranešimai perduodami naudojant saugias elektronines priemones, įskaitant 19 straipsnio 4 dalyje nurodytą sistemą.

▼B

7.  Visa informacija, kuria dalinamasi pagal šio straipsnio nuostatas, turi atitikti 19 straipsnio 3, 4 ir 6 dalių nuostatas, susijusias su tokios informacijos konfidencialumu.

14 straipsnis

▼C1

1.  Visi atskirieji ir visuotiniai eksporto leidimai bei leidimai teikti tarpininkavimo paslaugas yra išduodami raštu ar elektroninėmis priemonėmis, naudojant formas, kuriose turi būti pateikti bent visi IIIa ir IIIb prieduose esančių pavyzdinių formų elementai, tose pavyzdinėse formose nurodyta seka.

▼B

2.  Eksportuotojų prašymu visuotiniai eksporto leidimai, turintys kiekybinių apribojimų, yra dalijami į dalis.IV SKYRIUS

DVEJOPO NAUDOJIMO PREKIŲ SĄRAŠO ATNAUJINIMAS

15 straipsnis

1.  I priede nustatytas dvejopo naudojimo prekių sąrašas yra atnaujinamas vadovaujantis atitinkamomis pareigomis ir įsipareigojimais bei bet kuriais jų pakeitimais, kuriuos valstybės narės yra prisiėmusios kaip tarptautinių neplatinimo režimų ir eksporto kontrolės susitarimų dalyvės arba ratifikuodamos atitinkamas tarptautines sutartis.

2.  IV priedas, kuris yra I priedo dalis, turi būti atnaujintas atsižvelgiant į Europos bendrijos steigimo sutarties 30 straipsnį, visų pirma į valstybių narių viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo interesus.

▼M3

3.  Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 23a straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl I priede pateikto dvejopo naudojimo prekių sąrašo atnaujinimo. I priedo atnaujinimas atliekamas neviršijant šio straipsnio 1 dalyje nurodytos apimties. Kai I priedo atnaujinimas susijęs su dvejopo naudojimo prekėmis, išvardytomis ir IIa–IIg arba IV prieduose, tie priedai atitinkamai iš dalies pakeičiami.

▼BV SKYRIUS

MUITINĖS PROCEDŪROS

16 straipsnis

1.  Atlikdamas dvejopo naudojimo prekių eksporto formalumus muitinėje, atsakingoje už eksporto deklaracijos tvarkymą, eksportuotojas pateikia įrodymus, kad yra gautas reikalingas eksporto leidimas.

2.  Pateikiant eksporto deklaraciją iš eksportuotojo gali būti reikalaujama pateikti bet kurių kaip įrodymo pateiktų dokumentų vertimą į valstybės narės oficialią kalbą.

3.  Nedarant poveikio valstybei narei pagal Bendrijos muitinės kodeksą ar juo vadovaujantis suteiktiems įgaliojimams, valstybė narė taip pat gali laikotarpiui, ne ilgesniam kaip 4 dalyje nurodyti laikotarpiai, sustabdyti eksportą iš savo teritorijos arba prireikus kitaip neleisti I priede išvardytų dvejopo naudojimo prekių, kurioms suteiktas galiojantis eksporto leidimas, išgabenti iš Bendrijos per savo teritoriją, jei turi pagrindą įtarti, kad:

a) suteikiant tą leidimą nebuvo atsižvelgta į svarbią informaciją; arba

b) nuo leidimo suteikimo dienos iš esmės pasikeitė aplinkybės.

4.  3 dalyje nurodytu atveju nedelsiant konsultuojamasi su valstybės narės, kuri suteikė tą eksporto leidimą, kompetentingomis institucijomis, kad jos imtųsi veiksmų vadovaudamosi 13 straipsnio 1 dalimi. Jei tokios institucijos nusprendžia išlaikyti leidimą, jos atsako per 10 darbo dienų laikotarpį, kuris jų prašymu išimtinėmis aplinkybėmis gali būti pratęstas iki 30 darbo dienų. Tokiu atveju arba jeigu per 10 ar 30 dienų negaunama jokio atsakymo, dvejopo naudojimo prekės nedelsiant išleidžiamos. Valstybė narė, kuri suteikė leidimą, informuoja kitas valstybes ir Komisiją.

17 straipsnis

1.  Valstybės narės gali nustatyti, kad muitinės formalumai dvejopo naudojimo prekių eksportui gali būti atlikti tik tuo tikslu įgaliotose muitinėse.

2.  Valstybės narės, pasinaudojusios 1 dalyje nustatyta galimybe, praneša Komisijai apie tas atitinkamai įgaliotas muitines. Komisija tą informaciją paskelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

18 straipsnis

Apribojimams, susijusiems su dvejopo naudojimo prekių, kurių eksportui pagal šį reglamentą reikia leidimo, eksportu, reeksportu ir išvežimu iš muitų teritorijos, taikomos Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 843 ir 912a–912g straipsnių nuostatos.VI SKYRIUS

ADMINISTRACINIS BENDRADARBIAVIMAS

19 straipsnis

1.  Bendradarbiaudamos su Komisija, valstybės narės imasi visų tinkamų priemonių, kad nustatytų kompetentingų institucijų tiesioginį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarp jų, ypač siekdamos išvengti pavojaus, kad dėl galimų skirtumų taikant eksporto kontrolės priemones dvejopo naudojimo prekėms neatsirastų prekybos nukreipimas, kuris vienai ar daugiau valstybių narių sukeltų sunkumų.

2.  Valstybės narės imasi visų tinkamų priemonių, kad užtikrintų kompetentingų institucijų tiesioginį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarp jų siekiant sustiprinti Bendrijos eksporto kontrolės režimo veiksmingumą. Tokia informacija gali apimti:

a) duomenis apie eksportuotojus, kuriems pritaikius nacionalines sankcijas buvo atimta teisė naudoti nacionalinius bendruosius eksporto leidimus arba ►M1  Sąjungos bendruosius eksporto leidimus ◄ ;

b) duomenis apie problemiškus galutinius vartotojus, subjektus, kurie vykdo įtartinus pirkimus, ir, kai tai žinoma, pasirinktus maršrutus.

3.  Nedarant poveikio šio reglamento 23 straipsnio taikymui, mutantis mutandis taikomas 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių valdymo institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti tinkamą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą ( 2 ), ir ypač nuostatos dėl informacijos konfidencialumo.

▼M1

4.  Konsultuodamasi su pagal 23 straipsnį įsteigta Dvejopo naudojimo koordinavimo grupe, Komisija sukuria saugią, šifruotą informacijos mainų tarp valstybių narių ir, prireikus, Komisijos sistemą. Europos Parlamentas informuojamas apie sistemos biudžetą, kūrimą, preliminarų ir galutinį įdiegimą bei veikimą, taip pat apie tinklo sąnaudas.

▼B

5.  Valstybės narės atsako už gairių teikimą eksportuotojams ir tarpininkams, kurie jose gyvena ar yra įsisteigę. Komisija ir Taryba taip pat gali parengti gaires ir (arba) rekomendacijas dėl geriausios praktikos šiame reglamente nurodytiems subjektams.

6.  Tvarkant asmens duomenis laikomasi 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ( 3 ) ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo ( 4 ) nustatytų taisyklių.VII SKYRIUS

KONTROLĖS PRIEMONĖS

20 straipsnis

1.  Dvejopo naudojimo prekių eksportuotojai pagal nacionalinę teisę arba atitinkamose valstybėse narėse galiojančią praktiką tvarko išsamius savo eksportuotų prekių registrus ar dokumentus. Tokius registrus ar dokumentus visų pirma sudaro tokie komerciniai dokumentai kaip sąskaitos faktūros, krovinio deklaracijos, transporto ir kiti išsiuntimo dokumentai, kuriuose yra pakankamai informacijos, leidžiančios nustatyti šiuos dalykus:

a) dvejopo naudojimo prekių aprašymą;

b) dvejopo naudojimo prekių kiekį;

c) eksportuotojo ir prekių gavėjo pavadinimus ir adresus;

d) jei žinoma, dvejopo naudojimo prekių galutinį naudojimą ir galutinį naudotoją.

▼C3

2.  Pagal nacionalinę teisę arba atitinkamose valstybėse narėse galiojančią praktiką tarpininkai tvarko tarpininkavimo paslaugų, kurios patenka į 5 straipsnio taikymo sritį, registrus ar dokumentus, kad paprašius jie galėtų pateikti įrodymų dėl dvejopo naudojimo prekių apibūdinimo, laikotarpio, per kurį dėl tų prekių buvo teikiamos tokios paslaugos, jų paskirties vietos ir su tomis tarpininkavimo paslaugomis susijusių šalių.

▼B

3.  1 ir 2 dalyje nurodyti registrai ar dokumentai yra laikomi mažiausiai trejus metus nuo kalendorinių metų, kuriais vyko, pabaigos. Paprašius jie pateikiami valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs arba gyvena eksportuotojas arba tarpininkas, kompetentingoms institucijoms.

21 straipsnis

Siekdama užtikrinti tinkamą šio reglamento taikymą, kiekviena valstybė narė imasi visų reikalingų priemonių, kad leistų savo kompetentingoms institucijoms:

a) rinkti informaciją apie bet kurį su dvejopo naudojimo prekėmis susijusį užsakymą ar sandorį;

b) nustatyti, kad eksporto kontrolės priemonės yra tinkamai taikomos, o tai gali visų pirma reikšti įgaliojimą patekti į asmens, turinčio interesą eksporto sandoriui, arba tarpininko, teikiančio tarpininkavimo paslaugas 5 straipsnyje nustatytomis aplinkybėmis, patalpas.VIII SKYRIUS

KITOS NUOSTATOS IR TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

22 straipsnis

1.  IV priede išvardytoms dvejopo naudojimo prekėms persiųsti Bendrijos viduje reikalingas leidimas. IV priedo 2 dalyje išvardytoms prekėms netaikomas bendrasis leidimas.

2.  Valstybė narė gali nustatyti reikalavimą gauti leidimą siekiant siųsti kitas dvejopo naudojimo prekes iš jos teritorijos į kitą valstybę narę tais atvejais, jeigu siuntimo metu:

 veiklos vykdytojui žinoma, kad galutinė atitinkamų prekių paskirties vieta yra už Bendrijos ribų,

 tų prekių eksportui į tą galutinę paskirties vietą šalyje, iš kurios prekės siunčiamos, reikalingas leidimas pagal 3, 4 arba 8 straipsnius, ir toks tiesioginis eksportas iš jos teritorijos nėra leidžiamas pagal bendrąjį leidimą arba visuotinį leidimą,

 valstybėje narėje, į kurią prekes ketinama siųsti, tos prekės nebus apdorojamos ar perdirbamos, kaip nurodyta Bendrijos muitų kodekso 24 straipsnyje.

3.  Valstybėje narėje, iš kurios dvejopo naudojimo prekės bus persiunčiamos, reikia pateikti paraišką persiuntimo leidimui gauti.

▼C1

4.  Tais atvejais, kai valstybė narė, iš kurios tos prekės turi būti persiųstos, po 11 straipsnyje nustatytų konsultavimosi procedūrų paskesniam dvejopo naudojimo prekių eksportui jau yra pritarusi, veiklos vykdytojui nedelsiant išduodamas persiuntimo leidimas, jeigu aplinkybės nėra iš esmės pasikeitusios.

▼B

5.  Valstybė narė, kuri priima teisės aktus, nustatančius tokį reikalavimą, apie priemones, kurių ji ėmėsi, praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Komisija šią informaciją paskelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

6.  Priemonės, kurių imamasi pagal 1 ir 2 dalis, nėra susijusios su vidaus sienų kontrolės taikymu Bendrijoje, o tėra tik kontrolės priemonės, vykdomos kaip normalios kontrolės procedūrų, nediskriminaciniu būdu taikomų visoje Bendrijos teritorijoje, dalis.

7.  Dėl priemonių pagal 1 ir 2 dalis taikymo prekėms persiųsti iš vienos valstybės narės į kitą negali būti taikomos griežtesnės sąlygos negu tos, kurios yra nustatytos tų prekių eksportui į trečiąsias šalis.

8.  I priede išvardytų dvejopo naudojimo prekių persiuntimo Bendrijos viduje dokumentai ir registravimo įrašai yra saugomi bent trejus metus nuo kalendorinių metų, kuriais įvyko persiuntimas, pabaigos ir paprašius pateikiami valstybės narės, iš kurios šios prekės buvo persiųstos, kompetentingoms institucijoms.

9.  Remdamasi savo nacionalinės teisės aktais, valstybė narė gali reikalauti, kad Bendrijos viduje iš tos valstybės narės atliekant bet kurį I priedo 2 dalies 5 kategorijoje išvardytų prekių, kurios nėra išvardytos IV priede, persiuntimą apie tas prekes tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms būtų teikiama papildoma informacija.

10.  Svarbūs komerciniai dokumentai, susiję su I priede išvardytų dvejopo naudojimo prekių persiuntimu Bendrijos viduje, aiškiai rodo, kad toms prekėms jas eksportuojant iš Bendrijos taikomos kontrolės priemonės. Svarbius komercinius dokumentus visų pirma sudaro pardavimo sutartis, užsakymo patvirtinimas, sąskaita faktūra arba išsiuntimo pranešimas.

23 straipsnis

1.  Įsteigiama Komisijos atstovo pirmininkaujama Dvejopo naudojimo koordinavimo grupė. Kiekviena valstybė narė į šią grupę paskiria savo atstovą.

Ji nagrinėja visus su šio reglamento taikymu susijusius klausimus, kuriuos gali iškelti pirmininkas arba valstybės narės atstovas.

2.  Dvejopo naudojimo koordinavimo grupės pirmininkas ar koordinavimo grupė, kada tik jie mano, kad reikia, konsultuojasi su eksportuotojais, tarpininkais ir kitais svarbiais suinteresuotaisiais asmenimis, kuriems taikomas šis reglamentas.

▼M1

3.  Komisija teikia Europos Parlamentui kasmetinę ataskaitą apie Dvejopo naudojimo koordinavimo grupės veiklą, tyrimus ir konsultacijas; šiai ataskaitai taikomas 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais ( 5 ) 4 straipsnis.

▼M3

23a straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  9 straipsnio 1 dalyje ir 15 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2014 m. liepos 2 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9 straipsnio 1 dalyje ir 15 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Pagal 9 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

23b straipsnis

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 23a straipsnio 5 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi pranešimą apie Europos Parlamento arba Tarybos sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

▼B

24 straipsnis

Kiekviena valstybė narė imasi tinkamų priemonių, kad užtikrintų deramą visų šio reglamento nuostatų vykdymą. Visų pirma ji nustato sankcijas, taikomas už šio reglamento nuostatų ar jam įgyvendinti priimtų nuostatų pažeidimus. Tos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

▼M1

25 straipsnis

1.  Kiekviena valstybė narė informuoja Komisiją apie įstatymus ir kitus teisės aktus, priimtus įgyvendinant šį reglamentą, įskaitant 24 straipsnyje nurodytas priemones. Komisija persiunčia šią informaciją kitoms valstybėms narėms.

2.  Kas trejus metus Komisija vertina, kaip įgyvendinamas šis reglamentas, ir teikia Europos Parlamentui ir Tarybai išsamią įgyvendinimo ir poveikio vertinimo ataskaitą, į kurią gali būti įtraukta pasiūlymų dėl jo dalinių pakeitimų. Valstybės narės teikia Komisijai visą informaciją, kuri būtina šiai ataskaitai parengti.

3.  Atskiruose ataskaitos skirsniuose pateikiama informacija apie:

a) Dvejopo naudojimo koordinavimo grupę ir jos veiklą. Komisijos pateikiama informacija apie Dvejopo naudojimo koordinavimo grupės tyrimus ir konsultacijas laikoma konfidencialia pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnį. Informacija bet kuriuo atveju laikoma konfidencialia, jei tikėtina, kad jos atskleidimas gali turėti didelių neigiamų pasekmių tokios informacijos teikėjui ar šaltiniui;

b) 19 straipsnio 4 dalies įgyvendinimą; taip pat pranešama apie saugios šifruotos informacijos mainų tarp valstybių narių ir Komisijos sistemos kūrimo pasiektą etapą;

c) 15 straipsnio 1 dalies įgyvendinimą;

d) 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimą;

e) išsami informacija apie priemones, kurių valstybės narės ėmėsi pagal 24 straipsnį ir apie kurias pranešta Komisijai pagal šio straipsnio 1 dalį.

4.  Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje įvertinamas šio reglamento įgyvendinimas ir skiriamas specialus dėmesys IIb priedo įgyvendinimui, Sąjungos bendrajam eksporto leidimui Nr. EU002, ir, prireikus, prideda prie jos, teisėkūros pasiūlymą dėl šio reglamento dalinio pakeitimo, visų pirma mažos vertės krovinių klausimu.

▼M1

25a straipsnis

Nedarant poveikio Sąjungos ir trečiųjų šalių muitinių savitarpio administracinės pagalbos susitarimų ar protokolų nuostatoms, Taryba gali suteikti leidimą Komisijai derėtis su trečiosiomis šalimis dėl susitarimų, kuriais nustatomas dvejopo naudojimo prekių, kurioms taikomas šis reglamentas, eksporto kontrolės tarpusavio pripažinimas, visų pirma siekiant panaikinti leidimo reikalavimą, kai prekės reeksportuojamos Sąjungos teritorijoje. Tos derybos vykdomos laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 3 dalyje ir, atitinkamais atvejais, Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartyje nustatytos tvarkos.

▼B

26 straipsnis

Šis reglamentas neturi poveikio:

 Europos bendrijos steigimo sutarties 296 straipsnio taikymui,

 Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties taikymui.

27 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1334/2000 panaikinamas nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d.

Tačiau eksporto leidimo paraiškoms, pateiktoms anksčiau nei 2009 m. rugpjūčio 27 d., ir toliau taikomos atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 1334/2000 nuostatos.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir aiškinamos pagal VI priede pateiktą koreliacijos lentelę.

28 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja devyniasdešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M8
I PRIEDAS

DVEJOPO NAUDOJIMO PREKIŲ SĄRAŠAS

(nurodytas šio reglamento 3 straipsnyje)

Šiuo sąrašu įgyvendinama tarptautiniu mastu sutarta dvejopo naudojimo prekių kontrolė, apimanti Vasenaro susitarimą ( 6 ), Raketų technologijų kontrolės režimą ( 7 ), Branduolinių tiekėjų grupę ( 8 ), Australijos grupę ( 9 ) ir Cheminio ginklo uždraudimo konvenciją.

TURINYS

Pastabos

Akronimai ir santrumpos

Sąvokų apibrėžtys

0 kategorija

Branduolinės medžiagos, įrenginiai ir įranga

1 kategorija

Specialiosios medžiagos ir susijusi įranga

2 kategorija

Medžiagų perdirbimas

3 kategorija

Elektronika

4 kategorija

Kompiuteriai

5 kategorija

Telekomunikacijos ir „informacijos saugumas“

6 kategorija

Jutikliai ir lazeriai

7 kategorija

Navigacija ir avionika

8 kategorija

Jūrininkystė

9 kategorija

Oro erdvė ir varomoji jėga

I PRIEDO BENDROSIOS PASTABOS

1. Dėl prekių, kurios yra suprojektuotos arba modifikuotos kariniam naudojimui, kontrolės žr. atskirų valstybių narių patvirtintą (-us) atitinkamą (-us) kontrolės sąrašą (-us). Šio priedo nuorodos „TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ“ nurodo į minėtus sąrašus.

2. Šiame priede nurodytų prekių kontrolė neturėtų būti panaikinta, jeigu eksportuojamos bet kurios kitos nekontroliuojamos prekės (įskaitant agregatus), kurių sudėtyje yra vienas ar daugiau kontroliuojamų komponentų, kai kontroliuojamas komponentas ar komponentai yra prekės pagrindinis elementas, ir jį galima atskirti arba panaudoti kitais tikslais.

NB.   Nusprendžiant, ar kontroliuojamas komponentas ar komponentai gali būti laikomi pagrindiniu elementu, būtina įvertinti kiekio, vertės ir technologinės pažangos veiksnius ir kitas specialias aplinkybes, kurių pagrindu kontroliuojamas komponentas ar komponentai gali būti laikomas (-i) pagrindiniu perkamų prekių elementu.

3. Šiame priede nurodytos prekės apima tiek naujas, tiek naudotas prekes.

4. Kai kuriais atvejais cheminės medžiagos sąraše yra nurodytos pagal pavadinimą ir Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (angl. Chemical Abstracts Service) (toliau – CAS) registracijos numerį. Šis sąrašas taikomas tos pačios struktūrinės formulės cheminėms medžiagoms (įskaitant hidratus) neatsižvelgiant į pavadinimą ar CAS numerį. CAS numeriai pateikiami tam, kad būtų lengviau nustatyti tam tikrus chemikalus arba jų mišinius, neatsižvelgiant į nomenklatūrą. CAS numeriai negali būti naudojami kaip unikalūs identifikatoriai, nes į sąrašą įtrauktos tam tikro pavidalo cheminės medžiagos ir tokių medžiagų turintys mišiniai gali turėti skirtingus CAS numerius.

BRANDUOLINĖS TECHNOLOGIJOS PASTABA (NTN)

(Turi būti skaitoma kartu su 0 kategorijos E skirsniu.)

„Technologija“, tiesiogiai susijusi su bet kokiomis prekėmis, kontroliuojamomis pagal 0 kategoriją, yra kontroliuojama pagal 0 kategorijos nuostatas.

„Technologija“, skirta „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ kontroliuojamas prekes, išlieka kontroliuojama netgi tada, kai ji taikoma nekontroliuojamoms prekėms.

Prekių eksporto patvirtinimas taip pat leidžia eksportuoti tam pačiam galutiniam vartotojui būtiniausią „technologiją“, reikalingą prekių įrengimui, veikimui, eksploatacijai ir taisymui.

„Technologijos“ perdavimo kontrolė netaikoma „viešųjų sričių“ informacijai arba „pagrindiniams moksliniams tyrimams“.

BENDROJI TECHNOLOGIJOS PASTABA (GTN)

(Turi būti skaitoma kartu su 1–9 kategorijų E skirsniu.)

„Technologijos“, kuri „reikalinga“ prekėms, kontroliuojamoms pagal 1–9 kategorijas, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“, eksportas yra kontroliuojamas pagal 1–9 kategorijų nuostatas.

„Technologija“, kuri „reikalinga“„kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ kontroliuojamas prekes, išlieka kontroliuojama netgi tada, kai ji taikoma nekontroliuojamoms prekėms.

Kontrolė netaikoma tai „technologijai“, kuri yra būtina įrengimui, veikimui, eksploatavimui (tikrinimui) arba taisymui tų prekių, kurios nėra kontroliuojamos arba kurias buvo leista eksportuoti.

Pastaba.   Tai netaikoma „technologijai“, nurodytai 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a ir 8E002.b.

„Technologijos“ perdavimo kontrolė netaikoma „viešųjų sričių“ informacijai, „pagrindiniams moksliniams tyrimams“ arba būtiniausiai informacijai, skirtai patentų taikymui.

BRANDUOLINĖS PROGRAMINĖS ĮRANGOS PASTABA (NSN)

(Ši pastaba yra svarbesnė nei bet kuri kontrolė 0 kategorijos D skirsnyje.)

Šio sąrašo 0 kategorijos D skirsnis netaikomas „programinei įrangai“ – „galutinei programai“, kuri yra būtina įrengimui, veikimui, eksploatavimui (tikrinimui) arba taisymui tų prekių, kurias buvo leista eksportuoti.

Prekių eksporto patvirtinimas taip pat leidžia eksportuoti tam pačiam galutiniam vartotojui „galutinę programą“, kuri yra būtina prekių įrengimui, veikimui, eksploatacijai (tikrinimui) arba taisymui.

Pastaba.   Branduolinės programinės įrangos pastaba netaikoma "programinei įrangai", nurodytai 5 kategorijos 2–oje dalyje ("Informacijos saugumas").

BENDROJI PROGRAMINĖS ĮRANGOS PASTABA (GSN)

(Ši pastaba yra svarbesnė nei bet kuri kontrolė 1–9 kategorijų D skirsnyje.)

Šio sąrašo 1–9 kategorijos netaikomos „programinei įrangai“, kuri turi bet kurią iš šių savybių:

a. paprastai viešai prieinama, kadangi yra:

1. parduodama be apribojimų iš atsargų mažmeniniuose pardavimo punktuose vienu iš šių būdų:

a. ne biržos sandoriais;

b. pardavimo paštu sandoriais;

c. pardavimo sandoriais elektroninėmis priemonėmis arba

d. pardavimo telefonu sandoriais; ir

2. suprojektuota įsirengti vartotojui be tolesnės esminės tiekėjo paramos;

Pastaba.   Bendrosios programinės įrangos pastabos a punktas netaikomas „programinei įrangai“, nurodytai 5 kategorijos 2-oje dalyje („Informacijos saugumas“).

b. „viešojo naudojimo srityse“arba

c. „galutinė programa“, kuri yra būtina įrengimui, veikimui, eksploatavimui (tikrinimui) arba taisymui tų prekių, kurias buvo leista eksportuoti.

Pastaba.   Bendrosios programinės įrangos pastabos c punktas netaikomas „programinei įrangai“, nurodytai 5 kategorijos 2-oje dalyje („Informacijos saugumas“).

BENDROJI „INFORMACIJOS SAUGUMO“ PASTABA (GISN)

„Informacijos saugumo“ prekės ar funkcijos turėtų būti nagrinėjamos atsižvelgiant į 5 kategorijos 2 dalies nuostatas, net jeigu jos yra komponentai, „programinė įranga“ arba kitų prekių funkcijos.

EUROPOS SĄJUNGOS OFICIALIOJO LEIDINIO REDAKCINĖ PRAKTIKA

Pagal taisykles, nustatytas Institucijų leidinių rengimo vadovo (2015 m. leidimas) 6.5 skirsnyje (108 puslapis), tekstuose anglų kalba, spausdinamuose Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje:

 sveikajam skaičiui nuo dešimtainių ir šimtainių atskirti naudojamas kablelis;

 sveiki skaičiai užrašomi po tris, kiekvieną grupę atskiriant nedideliu tarpu. Šios praktikos laikomasi ir šiame priede pateiktame tekste.

ŠIAME PRIEDE VARTOJAMI AKRONIMAI IR SANTRUMPOS

Akronimas arba santrumpa, kai jie vartojami kaip apibrėžti terminai, pateikti „Šiame priede vartojamų terminų apibrėžtyse“.Akronimai arba santrumpos

ABEC

Žiedinių guolių inžinierių komitetas

ADC

Skaitmeninis analogo keitiklis

AGMA

Amerikos prietaisų gamintojų asociacija

AHRS

Erdvinės padėties ir kurso rodymo pamatinės sistemos

AISI

Amerikos geležies ir plieno institutas

ALE

Atominių sluoksnių epitaksija

ALU

Aritmetinis-loginis įtaisas

ANSI

Amerikos nacionalinis standartų institutas

APP

Koreguota didžiausia sparta

APU

Pagalbinė jėgainė

ASTM

Amerikos bandymų ir medžiagų draugija

ATC

Skrydžių valdymas

BJT

Dvipoliai sandūriniai tranzistoriai

BPP

Pluošto skėsties ir pluošto diametro sąsmaukoje sandauga

BSC

Bazinės stoties valdiklis

CAD

Automatizuotas projektavimas

CAS

Chemijos santraukų parengimo tarnyba

CCD

Krūvio sąsajos įtaisas

CDU

Valdymo ir displėjaus blokas

CEP

Tikimoji apskritiminė paklaida

CMM

Koordinatinės matavimo staklės

CMOS

Jungtinis metalo oksido puslaidininkis

CNTD

Šiluminis nusodinimas, esant valdomam užuomazgų susidarymui

CPLD

Sudėtingieji programuojamieji loginiai įtaisai

CPU

Centrinis procesorius

CVD

Cheminis garinis nusodinimas

CW

Cheminis karas

CW (lazeriams)

Nesilpstančioji banga

DAC

Analoginių skaitmenų keitiklis

DANL

Skiriamosios gebos juostos plotis

DBRN

Duomenų bazėmis pagrįsta navigacijos sistema

DDS

Tiesioginis skaitmeninis sintezatorius

DMA

Dinaminė mechaninė analizė

DME

Nuotolio matavimo įranga

DMOSFET

Difuzijos metalo-oksido-puslaidininkio lauko tranzistorius

DS

Kryptingai kristalizuotas

EB

Sprogstamasis tiltelis

EB-PVD

Elektronpluoštis fizinis garinis nusodinimas

EBW

Sprogstamoji tiltelinė viela

ECM

Elektrocheminis apdirbimas

EDM

Elektrinio išlydžio generatoriai

EEPROMS

Programuojamoji pastovioji elektra trinama atmintinė

EFI

Sprogstamosios folijos paleidikliai

EIRP

Ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia

ERF

Elektrorheologinė apdaila

ERP

Efektyvioji spinduliuotės galia

ETO

Emiterinis uždaromasis tiristorius

ETT

Elektra įjungiamas tiristorius

FADEC

Visiškai nepriklausomas skaitmeninis variklio režimų reguliatorius

FFT

Sparčioji Furjė transformacija

FPGA

Vartotojo programuojama loginių elementų matrica

FPIC

Vartotojo programuojama vidinė sąsaja

FPLA

Vartotojo programuojama loginių elementų matrica

FPO

Slankiojo kablelio operacija

FWHM

Spektrinis juostos pusplotis

GSM

Pasaulinė judriojo ryšio sistema

GLONASS

Pasaulinė palydovinės navigacijos sistema

GPS

Globalinė padėties nustatymo sistema

GNSS

Pasaulinė palydovinės navigacijos sistema

GTO

Uždaromasis tiristorius

HBT

Įvairiatarpiai dvipoliai tranzistoriai

HEMT

Didelio elektronų judrio tranzistoriai

ICAO

Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija

IEC

Tarptautinė elektrotechnikos komisija

IED

Savadarbis sprogstamasis užtaisas

IEEE

Elektrotechnikos ir elektronikos inžinierių institutas

IFOV

Akimirkinė žvalgos zona

IGBT

Dvipolis tranzistorius su izoliuota užtūra

IGCT

Integruotas užtūros komutuojamas tiristorius

IHO

Tarptautinė hidrografijos organizacija

ILS

Prietaisinė tūpimo sistema

IMU

Inercinio matavimo elementas

INS

Inercinė navigacijos sistema

IP

Interneto protokolas

IRS

Inercinė atskaitos sistema

IRU

Inercinis perdavimo įtaisas

ISA

Tarptautinė standartinė atmosfera

ISAR

Apgrąžinės sintezuotosios apertūros radaras

ISO

Tarptautinė standartizacijos organizacija

ITU

Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga

JT

Džaulio ir Tomsono

LIDAR

Šviesos aptikimo ir nuotolio nustatymo įrenginys

LIDT

Lazerio sukeltas ribinis pažeidimas

LOA

Bendras ilgis

LRU

Pakeičiamasis linijos įtaisas

MLS

Mikrobanginės tūpimo sistemos

MMIC

Monolitinis mikrobangų integrinis grandynas

MOCVD

Cheminis garinis metaloorganinio junginio nusodinimas

MOSFET

Metalo-oksido-puslaidininkio lauko tranzistorius

MPM

Mikrobanginis galios modulis

MRAM

Magnetinė laisvosios kreipties atmintinė

MRF

Magnetorheologinė apdaila

MRF

Mažiausias išskiriamo topologinio elemento matmuo

MRI

Magnetinis rezonansinis vizualizavimas

MTBF

Vidutinė trukmė tarp gedimų

MTTF

Vidutinė trukmė iki gedimo

NA

Skaitmeninė apertūra

NDT

Neardomasis bandymas

NEQ

Grynasis sprogmenų kiekis

OAM

Operacijos, administravimas ar aptarnavimas

OSI

Atvirųjų sistemų tarpusavio ryšys

PAI

Poliamidimidai

PAR

Tiksliojo tūpimo radaras

PCL

Pasyvioji koherentiška vieta

PIN

Asmens atpažinties numeris

PMR

Asmeninio naudojimo judrusis radijo ryšys

PVD

Fizikinis garinis nusodinimas

ppm

milijonoji dalis

QAM

Kvadratūrinė amplitudės moduliacija

RAP

Reaktyvioji atomų plazma

RF

Radijo dažnis

RNC

Radijo tinklo valdiklis

RNSS

Regioninė palydovinės navigacijos sistema

S-FIL

Žingsninė litografija

SAR

Sintezuotosios apertūros radaras

SAS

Sintezuotosios apertūros sonaras

SC

Monokristalas

SCR

Valdomasis silicio lygintuvas

SFDR

Dinaminis diapazonas be parazitinių priemaišų

SHPL

Ypač didelės galios lazeris

SLAR

Šoninės žvalgos orlaivio radaras

SOI

Silicio darinys ant dielektriko

SQUID

Superlaidusis kvantinis interferometras

SRA

Dirbtuvėje pakeičiamas mazgas

SRAM

Statinė laisvosios kreipties atmintinė

SSB

Vienašalė juosta

SSR

Pagalbinis žvalgos radaras

SSS

Šoninio skenavimo sonaras

TIR

Visuminis rodmenų skaitymas

TVR

Perdavimo įtampos atsakas

u

Atominiai masės vienetai

UPR

Vienakrypčio padėties nustatymo pakartojamumas

UV

Ultravioletas

UTS

Ribinis atsparumas tempimui

VJFET

Statusis sandūrinis lauko tranzistorius

VOR

Labai aukštų dažnių įvairiakryptis (radaro) siekis

WLAN

Belaidis vietinis tinklas

ŠIAME PRIEDE VARTOJAMŲ TERMINŲ APIBRĖŽTYS

Terminų tarp ,viengubų kabučių‘ apibrėžtys pateikiamos techninėje pastaboje atitinkamam dalykui.

Terminų tarp „dvigubų kabučių“ apibrėžtys išvardytos toliau:

NB.   Kategorijų nuorodos yra pateikiamos skliaustuose po apibrėžiamo termino.

„Akimirkinis dažnių juostos plotis“ (3 5 7) – dažnių juostos plotis, kurio intervale išėjimo galia išlieka 3 dB tikslumu pastovi, nederinant kitų veikimo parametrų.

„Aktyviosios skrydžio valdymo sistemos“ (7) – sistemos, kurių funkcija yra išvengti nepageidaujamų „orlaivio“ ar raketos judesių arba konstrukcinių apkrovų autonomiškai apdorojant daugelio jutiklių siunčiamus signalus ir po to vykdant būtinas prevencines automatinio valdymo komandas.

„Aktyvusis vaizdo elementas“ (6) – mažiausias (pavienis) kietojo kūno matricos, atliekančios fotoelektrinio keitimo funkciją, esant šviesos (elektromagnetinės) spinduliuotės poveikiui, elementas.

„Anksčiau išskirtas“ (1) apibūdina bet kokio proceso taikymą, norint padidinti kontroliuojamojo izotopo koncentraciją.

„Antgalio gaubtas“ (9) – stacionarus žiedo komponentas (vientisas arba iš atskirų dalių), pritvirtintas prie turbininio variklio gaubto vidinio paviršiaus, arba turbinos mentės išorinio antgalio dalis, kuri pirmiausia užtikrina, kad tarp stacionarių ir sukamųjų komponentų nepatektų dujos.

„Asimetrinis algoritmas“ (5) – kriptografinis algoritmas, kai šifravimui ir iššifravimui naudojami įvairūs matematiškai susieti raktai.

NB.   Bendras „asimetrinio algoritmo“ naudojimas – tai raktų paskirstymas.

„Asmeninis tinklas“ (5) – duomenų perdavimo sistema, turinti visas toliau išvardytas charakteristikas:

a. leidžianti bet kokiam nepriklausomų ar tarpusavyje sujungtų „duomenų perdavimo įtaisų“ kiekiui turėti tiesioginius tarpusavio ryšius ir

b. galimi tik įtaisų, kurie yra netoli atskiro asmens ar įtaisų kontrolieriaus (pavyzdžiui, viename kambaryje, biure ar automobilyje ir juos supančioje artimoje aplinkoje), ryšiai.

Techninė pastaba   „Duomenų perdavimo įtaisas“ – įrenginys, galintis perduoti ir priimti skaitmeninės informacijos sekas.

„Atpažinimas“ (5) – naudotojo, proceso ar įtaiso tapatybės nustatymas dažnai būna būtina prielaida užtikrinant prieigą prie informacijos sistemos išteklių. Šiuo atveju tikrinama pranešimo ar kitos informacijos kilmė arba turinys ir visi prieigos kontrolės atžvilgiai, jeigu rinkmenos arba tekstas nėra šifruojamas, išskyrus tai, kas yra tiesiogiai susiję su slaptažodžių, asmens atpažinimo kodų (PIN) ar panašių duomenų apsauga, kad būtų išvengta neteisėtos prieigos.

„Besisukančios masės giroskopai“ (7) – tokie giroskopai, kuriuose kampiniam judėjimui nustatyti naudojama nuolat besisukanti masė.

„Biblioteka“ (1) (parametrinė techninė duomenų bazė) – techninės informacijos rinkinys, kuris gali pagerinti susijusių sistemų, įrangos ar komponentų veikimą.

„Biologiniai agentai“ (1) yra patogenai arba toksinai, selekcionuoti arba modifikuoti (pvz., keičianti grynumą, galiojimo laiką, kenksmingumą, pasklidimo charakteristikas arba atsparumą ultravioletinei spinduliuotei), kad padidintų žmonėms ar gyvūnams sukeliamos pažaidos efektyvumą, blogintų įrangos charakteristikas arba padarytų derliaus nuostolius ar pakenktų aplinkai.

„Branduolinis reaktorius“ (0) – sukomplektuotas reaktorius, galintis veikti palaikydamas valdomą savaiminę grandininę dalijimosi reakciją. „Branduolinis reaktorius“ apima visus objektus, esančius arba tiesiogiai įdedamus į reaktoriaus korpusą, įrenginį, kuris valdo galios lygį aktyviojoje srityje, ir komponentus, kurie paprastai tiesiogiai liečiasi su aktyviąja branduolinio reaktoriaus sritimi arba valdo pirminį reaktoriaus aušalą.

„Cheminis lazeris“ (6) – „lazeris“, kuriame sužadintus elementus sukuria cheminės reakcijos metu išsiskirianti energija.

„Cheminis mišinys“ (1) – kietas, skystas ar dujinis produktas, sudarytas iš dviejų ar daugiau komponentų, kurie tarpusavyje nesąveikauja esant toms sąlygoms, kuriomis saugomas jų mišinys.

„Civilinis orlaivis“ (1 3 4 7) – „orlaivis“, vienos ar daugiau ES valstybių narių arba Vasenaro susitarime dalyvaujančių valstybių civilinės aviacijos institucijų civilinės aviacijos įgaliotųjų atstovų įrašytas pagal paskirtį į paskelbtus tinkamų skrydžiams orlaivių sąrašus, skirtas skraidyti komerciniais civiliniais vidaus ir tarptautiniais maršrutais arba naudoti teisėtais civiliniais, asmeniniais arba verslo tikslais.

NB.   Taip pat žr. „orlaivis“.

„Darbo pasidalijimo skaitmeniniai analogo keitikliai“ (ADC) (3) – prietaisai, kuriuose yra keli skaitmeniniai analogo keitikliai, kurie tą patį analoginės įvesties signalą diskretizuoja skirtingu metu ir kai galutinis rezultatas susumuojamas, analoginė įvestis yra veiksmingai diskretizuojama ir konvertuojama didesne diskretizavimo sparta.

„Daugialustis integrinis grandynas“ (3) – du ar daugiau „monolitinių integrinių grandynų“, sumontuotų ant bendro „padėklo“.

„Daugiaspektriai vizualizavimo jutikliai“ (6) – įtaisai, galintys surinkti vizualizavimo duomenis iš dviejų ir daugiau diskrečiųjų spektro juostų. Jutikliai, turintys daugiau kaip dvidešimt diskrečiųjų spektro juostų, nurodomi kaip ypač daugiaspektriai vizualizavimo jutikliai.

„Dalinis dažnių juostos plotis“ (3 5) – „akimirkinis dažnių juostos plotis“, padalytas iš centrinio dažnio, išreikštas procentais.

„Dalyvaujanti valstybė“ (7 9) – valstybė, esanti Vasenaro susitarimo narė. (Žr. www.wassenaar.org)

„Daugelio kanalų skaitmeniniai analogo keitikliai“ (ADC) (3) – prietaisai, kuriuose yra daugiau nei vienas skaitmeninis analogo keitiklis, suprojektuoti taip, kad kiekvienas skaitmeninis analogo keitiklis turėtų atskirą analoginę įvestį.

„Dažnio perjungimo trukmė“ (3) – signalo trukmė (t. y. vėlinimas), kai pradinis nustatytas išėjimo dažnis perjungiamas siekiant visiškai arba tam tikru tikslumu pereiti prie vieno iš toliau nurodytų:

a. ± 100 Hz galutinio nustatyto išėjimo dažnio, mažesnio nei 1 GHz arba

b. galutinio nustatyto išėjimo dažnio, lygaus arba didesnio nei 1 GHz, ± 0,1 milijonoji dalis.

„Derinamas“ (6) – „lazerio“ geba nuolat generuoti išėjimo galią, esant visiems bangų ilgiams visoje kelių lazerinių šuolių srityje. Atrankinės linijos „lazeris“ generuoja pastovųjį bangos ilgį vienoje lazerinio šuolio srityje ir nelaikomas „derinamu“.

„Didžiausiasis kampinis padėties nuokrypis“ (2) – didžiausias skirtumas tarp kampinės padėties ir tikrosios, labai tiksliai išmatuotos kampinės padėties po to, kai ruošinio stalo laikiklis buvo pasuktas iš pradinės padėties.

„Didžiausioji galia“ (6) – per „impulso trukmę“ pasiekta didžiausia galia.

„Difuzinis suvirinimas“ (1 2 9) – mažiausiai dviejų atskirų metalų kietosios fazės molekulinis susijungimas į vieną gabalą, susidarant sujungimo stipriui, lygiaverčiam silpnesnės sujungimo medžiagos stipriui.

„Dirižablis“ (9) – variklio varoma oro transporto priemonė, kurioje pakilimui naudojamos už orą lengvesnės dujos (dažniausiai helis, anksčiau – vandenilis).

„Diskretizavimo sparta“ skaitmeniniams analogo keitikliams (ADC) – maksimalus skaičius atskaitų, išmatuojamų prie analoginės įvesties per vieną sekundę, išskyrus perdiskretizavimo skaitmeniniams analogo keitikliams. Perdiskretizavimo skaitmeniniams analogo keitikliams „diskretizavimo sparta“ nustatoma kaip žodžių išvesties sparta. „Diskretizavimo sparta“ taip pat gali būti vadinama diskretizavimo dažniu, paprastai nurodomu megaatskaitomis per sekundę (MSPS) arba gigaatskaitomis per sekundę (GSPS), arba keitimo sparta, paprastai nurodoma hercais (Hz).

„Duomenų bazėmis pagrįstos („DBNR“) (7) navigacijos sistemos“ – sistemos, naudojančios įvairius iš anksto išmatuotų kartografinių duomenų integruotus šaltinius, siekiant dinaminėmis sąlygomis teikti tikslią navigacijos informaciją. Šiems duomenų šaltiniams priskiriami batimetriniai jūrlapiai, žvaigždėlapiai, gravimetriniai žemėlapiai, magnetometriniai žemėlapiai arba trimačiai skaitmeniniai topografiniai žemėlapiai.

„Efektyvusis gramas“ (0 1) naudojamas apibūdinti „specialiąją daliąją medžiagą“:

a. plutonio izotopų ir urano-233 atveju – tai izotopų svoris, išreikštas gramais;

b. urano, sodrinto 1 procentu ar daugiau urano-235 izotopu, atveju – tai elemento svoris, išreikštas gramais ir padaugintas iš sodrinimo, išreikšto dešimtosiomis svorio dalimis, kvadrato;

c. urano, sodrinto mažiau kaip 1 procentu urano-235 izotopu, atveju – tai elemento svoris, išreikštas gramais ir padaugintas iš 0,0001.

„Ekvivalentinis tankis“ (6) – visuminė šviesa, tenkanti vienetiniam optiniam plotui, projektuojamam į optinį paviršių.

„Elektroninis mazgas“ (2 3 4) – tam tikro kiekio elektroninių komponentų (pvz., „grandinės elementų“,„diskrečiųjų komponentų“, integrinių grandynų ir kt.) junginys, skirtas atlikti specialias funkcijas; jis yra pakeičiamas kaip objektas ir paprastai jį galima išmontuoti.

NB.1.   „Grandinės elementas“ – pavienė aktyvioji arba pasyvioji funkcinė elektroninės grandinės dalis, tokia kaip vienas diodas, vienas tranzistorius, vienas rezistorius, vienas kondensatorius ir kt.

NB.2.   „Diskretusis komponentas“ – korpusinis „grandinės elementas“, turintis išorinius išvadus.

„Erdvėlaivis“ (9) – aktyvieji ir pasyvieji palydovai arba kosminiai zondai.

„Erdvėlaivio konstrukcija“ (9) – įranga, naudojama kaip atraminė „erdvėlaivio“ infrastruktūra ir vieta, kurioje išdėstomas „erdvėlaivio naudingasis krovinys“.

„Erdvėlaivio naudingasis krovinys“ (9) – prie „erdvėlaivio konstrukcijos“ pritvirtinta įranga, naudojama atliekant užduotis kosmose (pvz., ryšiui užtikrinti, stebėjimui, mokslinėms užduotims vykdyti).

„Energetinės medžiagos“ (1) – medžiagos ar mišiniai, kurie chemiškai reaguoja išskirdami energiją, reikalingą taikant juos pagal paskirtį. „Sprogmenys“, „pirotechnika“ ir „raketinis kuras“ yra energetinių medžiagų poklasiai.

„FADEC sistemos“ (9) – visiškai nepriklausomų skaitmeninių variklio režimų reguliatorių sistemos – skaitmeninė elektroninė dujų turbinų variklio valdymo sistema, kuri gali savarankiškai valdyti variklį visoje jo veikimo srityje pradedant nurodymu užvesti variklį ir baigiant nurodymu sustabdyti variklį tiek normaliomis, tiek gedimo sąlygomis.

„Galiniai vykdymo įtaisai“ (2) – griebtuvai „aktyvieji įrankiniai įtaisai“ ir bet kurios kitos įrankinės priemonės, kurios yra įdedamos į „roboto“ manipuliatoriaus rankos laikiklinį antgalį.

NB.   „Aktyvusis įrankinis įtaisas“ – įtaisas, naudojamas suteikti ruošiniui judesio jėgą, apdorojimo energiją arba krypčiai nustatyti.

„Galutinė programa“ (GSN) – įrenginio vykdomo vieno ar daugiau procesų („pirminės programos“ (pirminės kalbos)), kurie yra sudaryti programinės sistemos, patogiai išreikšta darbinė forma.

„Gamyba“ (GTN NTN All) – visos gamybos stadijos, pvz.: konstravimas, gamybos technologija, gaminimas, sujungimas, surinkimas (montavimas), tikrinimas, bandymas, kokybės laidavimas.

„Gamybos įranga“ (1 7 9) – įrankiai, šablonai, stendai, formos, štampai, prispaudimo priemonės, tapatinimo įtaisai, bandymo įranga, kitos mašinos ir joms skirti komponentai, apsiribojant tais, kurie specialiai suprojektuoti arba modifikuoti ir yra skirti „kūrimui“ arba vienai ar daugiau „gamybos“ stadijų.

„Gamybos priemonės“ (7 9) – „gamybos įrenginiai“ ir specialiai jiems suprojektuota programinė įranga, kurie yra įrengti įrangoje, skirtoje „kūrimui“ arba vienai ar daugiau „gamybos“ stadijų.

„Gamtinis (natūralusis) uranas“ (0) – uranas, turintis izotopų mišinį, aptinkamą gamtoje.

„Grįžtė“ (1) – beveik lygiagrečių „viengijų siūlų“ pluoštas.

„Hibridinis integrinis grandynas“ (3) – bet koks integrinių grandynų derinys arba integrinis grandynas kartu sujungtas su „grandinės elementais“ arba „diskrečiaisiais komponentais“, norint atlikti specialią (-ias) funkciją (-as), ir turintis visas toliau išvardytas charakteristikas:

a. turintis mažiausiai vieną bekorpusį įtaisą;

b. sujungtas kartu naudojant tipinius integrinių grandynų (IC) gamybos būdus;

c. pakeičiamas kaip objektas ir

d. paprastai jo negalima išmontuoti.

NB.1.   „Grandinės elementas“ – pavienė aktyvioji arba pasyvioji funkcinė elektroninės grandinės dalis, tokia kaip vienas diodas, vienas tranzistorius, vienas rezistorius, vienas kondensatorius ir kt.

NB.2.   „Diskretusis komponentas“ – korpusinis „grandinės elementas“, turintis išorinius išvadus.

„Imunotoksinas [antitoksinas]“ (1) – jungtinis vienaląstis specialusis monokloninis antikūnas ir „toksinas“ arba „toksino sandas“, kuris selektyviai paveikia pažeistas ląsteles.

„Integriniai mikroprocesorių grandynai“ (3) – „monolitiniai integriniai grandynai“ arba „daugialusčiai integriniai grandynai“, turintys aritmetinį-loginį įtaisą (ALU), galintį atlikti daugelį bendrosios paskirties išorinės atmintinės komandų.

NB.1.   „Integriniai mikroprocesorių grandynai“ paprastai neturi visos būtinos vartotojui prieinamos atmintinės, tačiau luste esanti atmintinė gali būti panaudota loginėms funkcijoms atlikti.

NB.2.   Jie apima lustų rinkinius, kurie yra skirti veikti kartu atliekant „integrinio mikroprocesoriaus grandynų“ funkciją.

„Integriniai mikrokompiuterių grandynai“ (3) – „monolitiniai integriniai grandynai“ arba „daugialusčiai integriniai grandynai“, turintys aritmetinį-loginį įtaisą (ALU), galintį atlikti daugelį bendrosios paskirties vidinės atmintinės komandų su duomenimis, esančiais vidinėje atmintinėje.

NB.   Vidinė atmintinė gali būti papildyta išorine atmintine.

„Impulsinis lazeris“ (6) – „lazeris“, kurio „impulso trukmė“ yra mažesnė ar lygi 0,25 sekundės.

„Impulso spūda“ (6) – radaro signalo ilgo impulso apdorojimas ir kodavimas, norint jį pakeisti trumpu impulsu, išsaugant ilgo impulso didelės energijos privalumus.

„Impulso trukmė“ (6) – „lazerio“ impulso trukmė, reiškianti laiką tarp atskiro impulso priekinio ir užpakalinio frontų pusės galios taškų.

„Informacijos saugumas“ (GSN GISN 5) – visos priemonės ir funkcijos, garantuojančios informacijos arba ryšių prieinamumą, slaptumą arba vientisumą, išskyrus priemones ir funkcijas, skirtas apsaugai nuo trykių. Tai apima „kriptografiją“, „kriptografinį aktyvavimą“, „kriptoanalizę“, apsaugą nuo kompromisinės spinduliuotės ir kompiuterinį saugumą.

Techninė pastaba:

„Kriptoanalizė“ – kriptografinės sistemos arba jos įėjimo ir išėjimo signalų analizė, norint gauti slaptus kintamuosius arba pažeidžiamus duomenis, įskaitant atvirąjį tekstą.

„Izoliacija“ (9) – medžiaga, taikoma raketų variklių komponentams, t. y. korpusui, tūtai, įvadinėms angoms, korpuso sklendėms izoliuoti, ji apima sukietėjusią arba pusiau sukietėjusią kaučiuko mišinio lakšto žaliavą, turinčią izoliacinės arba ugniai atsparios medžiagos. Ji taip pat gali būti įterpta kaip įtempį mažinantys apvalkalai arba užsklandos.

„Izoliuotieji veiklieji mikroorganizmai“ (1) – veiklieji mikroorganizmai, esantys neveiklios būsenos ir išdžiovintų preparatų pavidalu.

„Izostatiniai presai“ (2) – įranga, galinti sudaryti slėgį uždarojoje ertmėje, kurioje panaudojamos įvairios terpės (dujos, skystis, kietosios dalelės ir kt.), norint visomis kryptimis sukurti vienodą slėgį ertmėje, kurioje yra ruošinys arba medžiaga.

„Izotopais 235 arba 233 sodrintas uranas“ (0) – uranas, turintis izotopų 235 arba 233, arba jų abiejų tiek, kad šių izotopų sumos ir izotopo 238 santykinis kiekis yra didesnis nei izotopo 235 ir izotopo 238 santykinis kiekis, randamas gamtoje (izotopinis santykis lygus 0,71 procento).

„Įsilaužimo programinė įranga“ (4) – „programinė įranga“, kuri specialiai suprojektuota ar modifikuota tam, kad „stebėsenos priemonėmis“ nebūtų galima aptikti kompiuterio ar tinkle galinčio veikti įrenginio, arba siekiant, kad būtų įveiktos jų „apsauginės reagavimo priemonės“, ir kuri gali atlikti bet kurią iš šių funkcijų:

a. rinkti kompiuteryje ar tinkle galinčiame veikti įrenginyje saugomus duomenis ar informaciją arba pakeisti sistemos ar naudotojo duomenis arba

b. pakeisti standartinį programos ar proceso vykdymo kelią, kad būtų vykdomos iš išorės duodamos instrukcijos.

Pastabos.

1.   „Įsilaužimo programinė įranga“ neapima:

a.   hipervizorių, derintuvių ar programinės įrangos apgrąžos inžinerijos (SRE) priemonių;

b.   skaitmeninių teisių valdymo (DRM) „programinės įrangos“arba

c.   „programinės įrangos“, suprojektuotos gamintojams, administratoriams ar naudotojams instaliuoti turto sekimo ar išieškojimo tikslais.

2.   Tinkle galintiems veikti įrenginiams priskiriami mobilieji įrenginiai ir pažangieji skaitikliai.

Techninės pastabos

1.   „Stebėsenos priemonės“ – „programinė įranga“ arba aparatinės įrangos įrenginiai sistemos veikimui ar įrenginio procesams stebėti. Jos apima antivirusinės (AV) programinės įrangos gaminius, galinio punkto apsaugos gaminius, asmens apsaugos gaminius (PSP), įsilaužimo aptikimo sistemas (IDS), įsilaužimo prevencijos sistemas (IPS) arba užkardas.

2.   „Apsauginės reagavimo priemonės“ – technika, suprojektuota užtikrinti saugų kodo vykdymą, kaip antai duomenų vykdymo prevencija (DEP), adresų erdvės išdėstymo randomizacija (ASLR) ar smėlio dėžės efektas.

„Ypač atsparūs lydiniai“ (2 9) – nikelio, kobalto ar geležies lydiniai, kurių atsparumas geresnis nei bet kokių serijos AISI 300 lydinių, esant temperatūroms, viršijančioms 922 K (649 °C), ir esant nepalankioms aplinkos ir veikimo sąlygoms.

„Ypač didelės galios lazeris“ („SHPL“) (6) – lazeris, galintis sukurti išėjimo energiją (visą ar bet kokią jos dalį), viršijančią 1 kJ per 50 ms, arba turintis vidutinę arba nesilpstančiosios bangos galią, didesnę kaip 20 kW.

„Jautrumas švitinimui“ (6) – jautrumas švitinimui (mA/W) = 0,807 × (bangos ilgis, nm) × kvantinis našumas.

Techninė pastaba

Kvantinis našumas paprastai yra išreikštas procentine dalimi; tačiau šioje formulėje kvantinis našumas yra išreikštas mažesniu nei vienetas dešimtainiu skaičiumi, pvz., 78 % yra 0,78.

„Juosta“ (1) – medžiaga, sudaryta iš supintų ar ištisinių „viengijų siūlų“, „vijų“, „pusverpalių“, „grįžčių“ arba „verpalų“ ir kt., dažniausiai impregnuotų derva.

NB.   ,Vija‘ yra beveik lygiagrečių „viengijų siūlų“ (dažniausiai virš 200) pluoštas.

„Kampinis atsitiktinis dreifas“ (7) – kampinis paklaidų didėjimas per laiką, sukeltą baltojo triukšmo kampiniu greičiu. (IEEE STD 528–2001)

„KDS“ (4) – „koreguota didžiausia sparta“.

„Kilnojimasis“ (2) – ašinis perkėlimas vienu pagrindinio suklio sūkiu, matuojamas plokštumoje, statmenoje suklio plokštumai, prie suklio plokštumos išorinio taško (žr. ISO 230/1 1986, 5.63 punktą).

„Kompensavimo sistemas“ (6) sudaro pirminis skaliarinis jutiklis, vienas ar daugiau referencinių jutiklių (pvz., vektorinių „magnetometrų“) bei programinė įranga, leidžiantys sumažinti platformos kieto kūno sukimosi triukšmą.

„Kompozitas“ (1 2 6 8 9) – „rišiklis“ ir papildomoji fazė arba papildomosios fazės, kurias sudaro dalelės, siūlai, plaušai ar specialiai suprojektuotas kitas junginys, naudojamas specialiam tikslui ar tikslams.

„Kontūrinis valdymas“ (2) – skaitmeninis dviejų ar daugiau judesių valdymas, atliekamas pagal komandas, kurios nurodo kitą reikiamą padėtį ir reikiamus pastūmos į tą padėtį greičius. Šie pastūmos greičiai yra keičiami atsižvelgiant į tai, kad būtų sukuriamas norimas kontūras (žr. ISO/DIS 2806–1980).

„Koreguota didžiausia sparta“ (4) – koreguota didžiausia sparta, kuria „skaitmeniniai kompiuteriai“ atlieka 64 bitų ar didesnes slankiojo kablelio sudėties ir daugybos operacijas ir išreiškiama svertiniais teraflopais (WT), kai vienetas yra 1012 koreguotų slankiojo kablelio operacijų per sekundę.

NB.   Žr. 4 kategorijos techninę pastabą.

„Kriptografija“ (5) – mokslo ir technikos sritis, pateikianti principus, priemones ir metodus, kaip pakeisti duomenis, siekiant paslėpti jų informacijos turinį, sutrukdyti keisti neiššifruotus duomenis ar neleistinai jais naudotis. „Kriptografijoje“ leidžiama keisti informaciją tik naudojant vieną ar daugiau „slaptųjų parametrų“ (pvz., kriptografinius kintamuosius) arba susietąjį raktų paskirstymą.

Pastaba.   „Kriptografija“ neapima ,fiksuotų‘ duomenų spūdos ir kodavimo technikos.

Techninės pastabos

1.   ,Slaptasis parametras‘: pastovusis dydis arba raktas, laikomas slaptai nuo kitų arba žinomas tik tam tikrai grupei.

2.   ,Fiksuotas [pastovus]‘ – kodavimo ir spūdos algoritmas negali priimti iš išorės teikiamų parametrų (pvz., kriptografinių ir raktų kintamųjų) ir jo negali modifikuoti vartotojas.

„Kriptografinis aktyvavimas“ (5) – kriptografinio funkcionalumo konkretaus aktyvavimo arba leidimo jam veikti naudojant mechanizmą, kurį į prekę įdiegė gamintojas, būdai; šis mechanizmas yra vienareikšmiškai susietas su bet kuriuo iš šių aspektų:

1. vienu prekės pavyzdžiu arba

2. vienu klientu, jeigu yra daugiau prekės pavyzdžių.

Techninės pastabos

1.   „Kriptografinio aktyvavimo“ būdai ir mechanizmai gali būti įdiegiami kaip aparatinė įranga, „programinė įranga“ arba „technologija“.

2.   „Kriptografinio aktyvavimo“ mechanizmai gali būti, pvz., serijos numeriu grindžiami licencijos raktai arba tokios atpažinimo priemonės kaip skaitmeniškai pasirašyti pažymėjimai.

„Krizinė temperatūra“ (1 3 5) (kartais nurodoma kaip fazinio virsmo temperatūra) – savitoji „superlaidžiosios“ medžiagos temperatūra, kuriai esant išnyksta medžiagos nuolatinės srovės varža.

„Kuro elementas“ (8) – elektrocheminis prietaisas, kuris paverčia cheminę energiją tiesiogiai nuolatine elektros srove, naudodamas kurą iš išorėje esančio šaltinio.

„Kūrimas“ (GTN NTN All) yra susijęs su visais darbų etapais iki serijinės gamybos, tokiais kaip: projektavimas, projekto tyrimas, projekto analizė, projekto koncepcijos, prototipų surinkimas ir bandymai, bandomosios gamybos schemos, projektavimo duomenys, projektavimo duomenų transformavimo į gaminį procesas, konfigūracijos projektavimas, tarpusavio funkciškumo projektavimas, išdėstymas.

„Kvantinė kriptografija“ (5) – „kriptografijai“ skirto žinomo rakto sukūrimo metodų sistema, matuojant fizikinės sistemos (įskaitant tas fizikines savybes, kurios aiškiai priklauso kvantinės optikos, kvantinės lauko teorijos ar kvantinės elektrodinamikos sritims) kvantinės mechanikos savybes.

„III/V junginiai“ (3 6) – polikristaliniai, dvisandžiai ar sudėtiniai monokristaliniai produktai, sudaryti iš IIIA ir VA grupių Mendelejevo periodinės lentelės elementų (pvz., galio arsenidas, galio-aliuminio arsenidas, indžio fosfidas).

„Lazeris“ (0 1 2 3 5 6 7 8 9) – prekė, sukurianti šviesą, kuriai būdingas erdvinis ir laikinis koherentiškumas, naudodama sustiprintą priverstinę spinduliuotę.

NB.  

Taip pat žr.:

„cheminis lazeris“,

„nesilpstančiosios bangos (CW) lazeris“;

„impulsinis lazeris“;

„ypač didelės galios lazeris“.

„Lydusis“ (1) – galintis toliau jungtis į tinklines struktūras ar polimerizuotis (kietėti) apdorojant termiškai, radiacija, naudojant katalizatorius ir t. t. arba kurį galima lydyti be pirolizės.

„Magnetiniai gradientometrai“ (6) – matuokliai, skirti aptikti išorinių matuoklio atžvilgiu šaltinių magnetinių laukų erdvinius kitimus. Matuoklį sudaro daugelis „magnetometrų“ ir su jais susiję elektroniniai įtaisai, kurių išėjimas yra magnetinio lauko gradiento matas.

NB.   Taip pat žr. „savasis magnetinis gradientometras“.

„Magnetometrai“ (6) – matuokliai, skirti aptikti išorinių matuoklio atžvilgiu šaltinių magnetinių laukų erdvinius kitimus. Magnetometrą sudaro pavienis magnetinio lauko jutiklis ir su juo susijęs elektroninis įtaisas, kurio išėjimas yra magnetinio lauko matas.

„Matavimo neapibrėžtis“ (2) – būdingasis parametras, nurodantis, kokiame intervale išėjimo vertės atžvilgiu yra tikroji matuojamojo kintamojo vertė, esant 95 % patikimumui. Ji apima nepataisytus sisteminguosius nuokrypius, nepataisytus slinkius ir atsitiktinius nuokrypius (žr. ISO 10360–2).

„Medžiagos riaušėms malšinti“ (1) – medžiagos, kurios, numatomomis sąlygomis naudojant riaušėms malšinti, žmonėms greitai sukelia jutiminį suerzinimą arba pasižymi neutralizuojančiu fiziniu poveikiu, kuris baigiasi netrukus po to, kai baigiasi tų medžiagų poveikis.

Techninė pastaba

Ašarinės dujos yra„medžiagų riaušėms malšinti“ pogrupis.

„Mikroorganizmai“ (1 2) – bakterijos, virusai, mikoplazmos, riketsijos, chlamidijos arba grybeliai, natūralūs, sustiprinti arba modifikuoti, arba „izoliuotųjų natūraliųjų kultūrų“ pavidalu, arba kaip medžiagos, turinčios gyvųjų organizmų medžiagų, kurios buvo specialiai įterptos arba užterštos tokiomis kultūromis.

„Monolitinis integrinis grandynas“ (3) – pasyviųjų arba aktyviųjų „grandinės elementų“ arba jų abiejų junginys, kuris:

a. difuzija, implantacija ar garinimu yra formuojamas viename (arba ant vieno) puslaidininkinės medžiagos gabale, vadinamu „lustu“;

b. gali būti laikomas kaip neatskiriamai susijęs ir

c. atlieka grandinės funkciją (-as).

NB.   „Grandinės elementas“ – pavienė aktyvioji arba pasyvioji funkcinė elektroninės grandinės dalis, tokia kaip vienas diodas, vienas tranzistorius, vienas rezistorius, vienas kondensatorius ir kt.

„Monolitinis mikrobangų integrinis grandynas“ („MMIC“) (3 5) – mikrobangų ar milimetrinių bangų dažniais veikiantis monolitinis mikrobangų integrinis grandynas.

„Naudojimas“ (GTN NTN All) – veikimas, įrengimas (įskaitant įrengimą vietoje), palaikymas (tikrinimas), taisymas, kapitalinis remontas ir atnaujinimas.

„Nepilotuojamas orlaivis“ („UAV“) (9) – bet koks orlaivis, galintis pradėti skrydį bei tęsti kontroliuojamą skrydį ir navigaciją, orlaivyje nesant žmogui.

„Nesilpstančiosios bangos (CW) lazeris“ (6) – „lazeris“, kuris ilgiau nei 0,25 sekundės palaiko nominaliai pastovią išėjimo energiją.

„Nusistovėjęs režimas“ (9) apibrėžia tokias variklio veikimo sąlygas, kai variklio parametrai, pavyzdžiui, trauka / galingumas, sūkiai per minutę ir kiti, nepasižymi pastebimomis fliuktuacijomis, esant pastoviai aplinkos oro temperatūrai ir pastoviam slėgiui variklio įsiurbimo sistemoje.

„Nusodrintasis uranas“ (0) – uranas, kuriame izotopo 235 yra mažiau nei gamtiniame urane.

„Operacijos, administravimas ar aptarnavimas“ („OAA“) (5) – vienos arba kelių iš šių užduočių atlikimas:

a. nustatymas ar valdymas:

1. naudotojų ar administratorių paskyrų ar privilegijų;

2. prekės nustatymų arba arba

3. atpažinimo duomenų, kuriais patvirtinamos a.1 arba a.2 punktuose aprašytos užduotys;

b. prekės veiklos sąlygos ar veikimo stebėsena arba valdymas arba

c. įrašų ar audito duomenų valdymas siekiant paremti bet kurią iš a arba b punktuose aprašytų užduočių.

Pastaba.   „OAA“ neapima nei vienos iš toliau nurodytų užduočių arba su jomis susijusių pagrindinių valdymo funkcijų:

a.   su atpažinimo duomenų nustatymu ar valdymu tiesiogiai nesusijusio bet kokio kriptografinio funkcionalumo užtikrinimo ar atnaujinimo siekiant sudaryti sąlygas pirmiau a.1 arba a.2 punktuose aprašytoms užduotims vykdyti arba

b.   bet kokio kriptografinio funkcionalumo užtikrinimo perduodant duomenis arba prekės duomenų plokštumoje.

„Optinis integrinis grandynas“ (3) – „monolitinis integrinis grandynas“ arba „hibridinis integrinis grandynas“, turintis vieną ar daugiau dalių, suprojektuotų veikti kaip fotojutiklis ar fotospinduliuotuvas arba skirtų atlikti optinę (-es) ar elektrooptinę (-es) funkciją (-as).

„Optinis perjungimas“ (5) – optinių signalų, jų nekeičiant į elektrinius signalus, perjungimas arba jų sklidimo trasos sudarymas.

„Orlaivis“ (1 6 7 9) – oro transporto priemonė su fiksuotaisiais arba su pasukamaisiais sparnais, sukasparnė (sraigtasparnis) arba su pasviruoju sraigtu arba pasviraisiais sparnais.

NB.   Taip pat žr. „civilinis orlaivis“.

„Oro cirkuliacija valdomo sukimosi šalinimo arba krypties valdymo sistemos“ (7) – sistemos, kuriose naudojamas oro pūtimas virš aerodinaminių paviršių, norint padidinti arba valdyti jėgas, kurias sukuria paviršiai.

„Padėklas“ (3) – pagrindinės medžiagos plokštelė su arba be vidinių sujungimų. Ant jos arba joje gali būti išdėstyti „diskretieji elementai“ arba integriniai grandynai, arba abu tipai kartu.

NB.1.   „Diskretusis komponentas“ – korpusinis „grandinės elementas“, turintis išorinius išvadus.

NB.2.   „Grandinės elementas“ – pavienė aktyvioji arba pasyvioji funkcinė elektroninės grandinės dalis, tokia kaip vienas diodas, vienas tranzistorius, vienas rezistorius, vienas kondensatorius ir kt.

„Padėklų ruošiniai“ (3 6) – monolitiniai junginiai, kurių matmenys yra tinkami optinių elementų, tokių kaip veidrodžiai arba optiniai langai, gamybai.

„Pagrindinio loginio elemento signalo perdavimo vėlinimo trukmė“ (3) – signalo sklidimo vėlinimo trukmė, tenkanti „monolitinio integrinio grandyno“ pagrindiniam loginiam elementui. „Monolitinių integrinių grandynų“„šeimai“ šis dydis gali būti nurodomas arba kaip signalo perdavimo vėlinimo trukmė, tenkanti tipiniam nurodytosios „šeimos“ loginiam elementui, arba kaip tipiška signalo perdavimo vėlinimo trukmė, tenkanti nurodytosios „šeimos“ loginiam elementui.

NB.1.   „Pagrindinio loginio elemento signalo perdavimo vėlinimo trukmė“ neturi būti painiojama su sudėtinio „monolitinio integrinio grandyno“ signalo vėlinimo tarp įėjimo ir išėjimo trukme.

NB.2.   „Šeimą“ sudaro visi integriniai grandynai, kuriems taikoma visa toliau išvardyta jų gamybos metodologija ir techninės sąlygos, išskyrus atitinkamas jų funkcijas:

a.   vienoda aparatinės ir programinės įrangos architektūra;

b.   vienodas projektavimas ir gamybos technologija ir

c.   vienodos pagrindinės charakteristikos.

„Pagrindinis elementas“ (4) (kaip jis taikomas 4 kategorijoje) – „pagrindinis elementas“, kurio pakeitimo vertė sudaro daugiau kaip 35 % visos sistemos, kuriai priklauso šis elementas, visuminės vertės. Elemento vertė – tai jo kaina, kurią už elementą sumoka sistemos gamintojas arba sistemos surinkėjas. Visuminė vertė yra lygi įprastai tarptautinei pardavimo kainai, taikomai nesusijusiems subjektams, galiojančiai gamybos vietoje arba prekių parengimo išsiuntimui vietoje.

„Pagrindinis mokslinis tyrimas“ (GTN NTN) – eksperimentinis arba teorinis darbas, pirmiausia skirtas naujoms žinioms apie esminius reiškinių principus arba stebimus faktus įgyti, nebūtinai pirmiausia nukreiptus specialiems praktiniams tikslams ir uždaviniams spręsti.

„Pakartojamumas“ (7) – to paties kintamojo pakartotinių matavimų tomis pačiomis veikimo sąlygomis rezultatų panašumas, kai tarp matavimo laikotarpių pasikeičia sąlygos ar būna neveikimo laikotarpių. (Nuoroda: IEEE STD 528–2001 (1 sigmos intervale standartinis nuokrypis)).

„Palenkiamasis suklys“ (2) – įrankį laikantis suklys, kuris mašininio apdirbimo metu gali keisti savo centrinės linijos kampinę padėtį bet kokios kitos ašies atžvilgiu.

„Pasibaigimas“ (2) (pasibaigęs tinkamas veikimas) – spindulinis pagrindinio suklio perkėlimas vienu sūkiu, matuojamas plokštumoje, statmenoje suklio ašiai bandomo besisukančio išorinio ar vidinio paviršiaus taške (nuoroda: ISO 230/1 1986, 5.61 punktas).

„Paskirstytas ITU“ (3 5) reiškia dažnio diapazonų paskirstymą pagal ITU (Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos) Radijo nuostatų dabartinę redakciją pirminėms, sankcionuotoms ir antrinėms paslaugoms.

NB.   Papildomi ir alternatyvūs paskirstymai nėra įtraukti.

„Pastovumas“ [stabilumas] (7) – tam tikro parametro kitimo standartinis nuokrypis (1 sigma intervale) nuo jo kalibruotosios vertės, išmatuotos esant stabilioms temperatūros sąlygoms. Jis gali būti išreikštas laiko funkcija.

„(Giroskopo arba akselerometro) perskaičiavimo faktorius“ (7) – išėjimo ir įėjimo pokyčio, kurį norima išmatuoti, santykis. Perskaičiavimo faktorius dažniausiai yra įvertinamas kaip tiesės, kuri mažiausių kvadratų metodu gali būti sutapatinama su įėjimo ir išėjimo duomenimis, gautais cikliškai keičiant įėjimą jo kitimo srityje, polinkis.

„Plėstinis radaro spektras“ (6) – signalo spektras esant bet kokiam moduliacijos būdui, kai naudojamas atsitiktinis arba pseudoatsitiktinis kodavimas ir kuris yra skirtas išskirstyti siaurajuosčio signalo sukuriamą energiją gerokai platesnėje dažnių juostoje.

„Plėstinis spektras“ (5) – spektras, gaunamas išskirstant siaurajuosčio ryšio kanalo energiją gerokai platesniame energijų intervale.

„Plėstinio spektro“ radaras (6) – žr. „Plėstinis radaro spektras“.

„Plonasluoksniai integriniai grandynai“ (3) – „grandinės elementų“ grupė ir metaliniai jų tarpusavio sujungimai, suformuoti užgarinant storus arba plonus sluoksnius ant izoliacinio „padėklo“.

NB.   „Grandinės elementas“ – pavienė aktyvioji arba pasyvioji funkcinė elektroninės grandinės dalis, tokia kaip vienas diodas, vienas tranzistorius, vienas rezistorius, vienas kondensatorius ir kt.

„Pluoštinės arba gijinės medžiagos“ (0 1 8 9) apima:

a. tolydžiuosius „viengijus siūlus“;

b. tolydžiuosius „verpalus“ ir „pusverpalius“;

c. „juostas“, audinius, atsitiktinai išsidėsčiusius plaušus ir kaspinus;

d. smulkintą pluoštą, štapelinį pluoštą ir koherentines pluoštines dangas;

e. monokristalinius arba polikristalinius bet kokio ilgio adatinius darinius;

f. aromatinę poliamidinę celiuliozę.

(Akselerometro rodmenų) „poslinkis“ (7) – per konkretų laiką ir esant konkrečioms veikimo sąlygoms akselerometro išėjimo rodmens vidurkis, nesusietas su įėjimo akseleracija arba rotacija. „Poslinkis“ išreiškiamas g arba metrais per sekundę kvadratu (g arba m/s2). (IEEE Std 528–2001) (Mikro g lygus 1 × 10–6 g).

(Giroskopo rodmenų) „poslinkis“ (7) – per konkretų laiką ir esant konkrečioms veikimo sąlygoms giroskopo išėjimo rodmens vidurkis, nesusietas su įėjimo rotacija arba akseleracija. „Poslinkis“ paprastai išreiškiamas laipsniais per valandą. (IEEE Std 528–2001).

„Pradinė programa“ (arba pirminė kalba) (6 7 9) – patogi vieno ar daugiau procesų išraiškos forma, kuri programavimo sistemos gali būti pakeičiama į įrenginiui vykdyti reikiamą pavidalą („galutinę programą“ (arba objektinę kalbą)).

„Prietaisinė sritis“ (6) – nurodytoji radaro vienareikšmio atvaizdavimo sritis.

„Programa“ (2 6) – komandų seka, skirta pateikti arba pakeisti procesą pavidalu, tinkamu elektroniniam kompiuteriui vykdyti.

„Programinė įranga“ (GSN All) – vienos ar daugiau „programų“ arba „mikroprogramų“ rinkinys, įrašytas bet kokioje laikmenoje.

NB.   „Mikroprograma“ – elementariųjų komandų seka, laikoma specialioje atmintinėje, kurių vykdymas yra pradedamas įvedant atskaitos komandą į komandų registrą.

„Pusverpaliai“ (1) – beveik lygiagrečių „vijų“ (paprastai apie 12–120) pluoštas.

NB.   ,Vija‘ yra beveik lygiagrečių „viengijų siūlų“ (dažniausiai virš 200) pluoštas.

„Raketos“ (1 3 6 7 9) – visiškai užbaigtos raketų sistemos ir automatinės oro transporto priemonių sistemos, galinčios gabenti mažiausiai 500 kg krovinį ne mažiau kaip 300 km nuotoliu.

„Registracijos nusistovėjimo trukmė“ (6) (taip pat vadinama gravimetro reagavimo trukme) yra laikas, per kurį sumažinamas platformos sukeltų pagreičių (aukšto dažnio triukšmo) poveikis.

„Reikalingas“ (GTN 5 6 7 9) (kaip tai taikoma „technologijai“) apibūdina tik tą „technologijos“ dalį, kuri yra ypač svarbi norint pasiekti ir išplėsti valdomo vykdymo lygį, charakteristikas arba funkcijas. Tokia „reikalinga“„technologija“ gali būti naudojama skirtinguose produktuose.

„Rišiklis“, „rišamoji medžiaga“ (1 2 8 9) – visiškai tolydi medžiagos fazė, kuria užpildoma erdvė tarp dalelių, adatinių darinių ar plaušų.

„Ryšių kanalo valdiklis“ (4) – sietuvas, valdantis sinchroninės ar asinchroninės skaitmeninės informacijos srautą. Valdiklis – tai elektroninis ryšių prieigą laiduojantis mazgas, kuris gali būti įstatytas į kompiuterį arba į telekomunikacinį įrenginį.

„Robotas“ (2 8) – manipuliavimo mechanizmas, kuris gali judėti tolygia trajektorija arba šuoliais iš vienos vietos į daugybę kitų vietų ir kuriame gali būti naudojami jutikliai; jis turi visas toliau išvardytas charakteristikas:

a. yra daugiafunkcinis;

b. judėdamas trimatėje erdvėje gali išdėlioti ar orientuoti medžiagas, dalis, įrankius arba specialius prietaisus;

c. jungia tris ar daugiau uždarojo ar atvirojo kontūro valdomuosius įtaisus, kurie gali turėti žingsninius variklius ir

d. turi „vartotojui prieinamą programuojamumą“, naudojant mokymo ir (arba) atkūrimo būdą arba elektroninį kompiuterį, kuriuo gali būti programuojamasis loginis valdiklis, t. y. be mechaninio įsikišimo.

NB.   Ši apibrėžtis neapima toliau išvardytų prietaisų:

1.   manipuliavimo mechanizmų, kurie yra valdomi tik rankiniu būdu ar nuotolinio operatoriaus;

2.   fiksuotosios sekos manipuliavimo mechanizmų, kurie yra automatiniai judamieji įtaisai, veikiantys pagal mechaniškai fiksuotus programuotus judesius. Programa yra mechaniškai apribota fiksuotais stabdymo įtaisais, pavyzdžiui, kaiščiais arba krumpliaračiais. Judesių seka ir trajektorijų ar kampų pasirinkimas nėra valdomi ar keičiami mechaninėmis, elektroninėmis ar elektrinėmis priemonėmis;

3.   mechaniškai valdomų kintamosios sekos manipuliavimo mechanizmų, kurie yra automatiniai judamieji įtaisai, veikiantys pagal mechaniškai fiksuotus programuotus judesius. Programa yra mechaniškai apribota fiksuotais, bet derinamais stabdymo įtaisais, pavyzdžiui, kaiščiais arba krumpliaračiais. Judesių seka ir trajektorijų ar kampų pasirinkimas yra keičiami pagal fiksuotos programos trafaretą. Programos trafareto keitimai arba modifikacijos (pvz., kaiščių ar krumpliaračių keitimai) viena ar daugiau judesio ašių yra atliekami tik naudojant mechanines operacijas;

4.   nuotoliniu būdu nevaldomų kintamosios sekos manipuliavimo mechanizmų, kurie yra automatiniai judamieji įtaisai, veikiantys pagal mechaniškai fiksuotus programuotus judesius. Programa yra keičiama, tačiau seka yra vykdoma tik dvipoliais signalais iš mechaniškai fiksuotų elektrinių dvipolių prietaisų arba derinamų stabdymo įtaisų;

5.   krovimo į rietuvą kranų, apibrėžtų kaip stačiakampių koordinačių manipuliatorių sistemos, pagamintų kaip ištisinė stačioji kaiščių laikiklių įrenginio dalis ir suprojektuotų parinkti šių kaiščių išdėstymą, kuris yra išsaugomas arba jį galima naujai pasirinkti.

„Savasis magnetinis gradientometras“ (6) – pavienis magnetinio lauko gradiento jutiklis ir su juo susijęs elektroninis įtaisas, kurio išėjimas yra magnetinio lauko gradiento matas.

NB.   Taip pat žr. „magnetinis gradientometras“.

„Savitasis tampros modulis“ (0 1 9) – Jungo (Young) modulis [Pa arba N/m2], padalytas iš savitojo svorio [N/m3], išmatuotas esant temperatūrai (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) ir santykinei drėgmei (50 ± 5) %.

„Savitasis tempiamasis įtempis“ (0 1 9) – ribinis tempiamasis įtempis [Pa arba N/m2], padalytas iš savitojo svorio [N/m3], išmatuotas esant temperatūrai (296 + 2) K ((23 + 2) °C) ir santykinei drėgmei (50 + 5) %.

„Signalų analizatoriai“ (3) – prietaisai, kuriais galima išmatuoti ir pavaizduoti daugiadažnio signalo pavienių dažnių sandų pagrindines savybes.

„Signalų apdorojimas“ (3 4 5 6) – iš išorės gaunamų ir informaciją turinčių signalų apdorojimas algoritmais, tokiais kaip atskirų sričių laikinė spūda, filtravimas, išskyrimas, atranka, koreliacija, sąsūka arba transformacijos (pvz., sparčioji Furjė transformacija arba Walsh’o transformacija).

„Simetrinis algoritmas“ (5) – kriptografinis algoritmas, kuriam naudojami vienodi raktai tiek užšifruojant, tiek ir iššifruojant.

NB.   „Simetrinis algoritmas“ dažniausiai naudojamas duomenų slaptumui užtikrinti.

„Skaitmeninis kompiuteris“ (4 5) – įrenginys, kuriuo, naudojant vieną ar kelis diskrečiuosius kintamuosius, galima atlikti visas toliau išvardytas operacijas:

a. priimti duomenis;

b. saugoti duomenis arba komandas pastoviosiose arba keičiamosiose (įrašomosiose) atmintinėse;

c. apdoroti duomenis pagal saugomas ir modifikuojamas komandų sekas ir

d. užtikrinti duomenų išvedimą.

NB.   Saugomų komandų sekų modifikavimas apima pastoviųjų atmintinių pakeitimą, tačiau ne fizinį montažo ar tarpusavio sujungimų keitimą.

„Skaitmeninio persiuntimo (perdavimo) sparta“ (def) – tiesioginio informacijos perdavimo į bet kokią laikmeną visuminė bitų sparta.

NB.   Taip pat žr. „visuminė skaitmeninio persiuntimo [perdavimo] sparta“.

„Skaitmeninis valdymas“ (2) – įtaiso, kuriame naudojami skaitmeniniai duomenys, dažniausiai įvedami jau prasidėjus veikimui, atliekamo proceso automatinis valdymas (žr. ISO 2382).

„Skyra, skiriamoji geba“ (2) – mažiausiasis matuoklio [matavimo įtaiso] rodmens padidėjimas; skaitmeninių matuoklių atveju – tai mažiausiasis reikšminis bitas (žr. ANSI B-89.1.12).

„Skrydžio pagal radijo ryšį sistema“ (7) – pirminė skaitmeninė skrydžių valdymo sistema, naudojanti grįžtamąjį ryšį valdant skrendantį orlaivį, kai komandos valdymo įtaisams / vykdymo įtaisams perduodamos elektros signalais.

„Skrydžio pagal šviesos signalus sistema“ (7) – pirminė skaitmeninė skrydžių valdymo sistema, naudojanti grįžtamąjį ryšį valdant skrendantį orlaivį, kai komandos valdymo įtaisams / vykdymo įtaisams perduodamos optiniais signalais.

„(Giroskopo) slinkio sparta“ (7) – nuo įvedimo sukimo funkciškai nepriklausanti giroskopo rezultato dalis. Ji išreiškiama kampiniu dydžiu. (IEEE STD 528–2001).

„Spartusis radaro dažnio perderinimas“ (6) – dažnio perderinimas, kai pseudoatsitiktiniu būdu keičiamas impulsinio radaro siųstuvo impulsų arba impulsų grupių nešlio dažnis taip, kad šis pokytis būtų lygus arba didesnis nei impulso dažnių juostos plotis.

„Speciali dalioji medžiaga“ (0) – plutonis-239, uranas-233, „sodrintas izotopais 235 arba 233 uranas“ ir bet kuri medžiaga, turinti minėtų medžiagų.

„Sprogmenys“ (1) – kietos, skystos ar dujinės medžiagos arba medžiagų mišiniai, kurie naudojant juos kovinėse galvutėse, naikinimo ir kitose priemonėse kaip inicijuojančius užtaisus, tarpinius detonatorius arba pagrindinius užtaisus, turi detonuoti.

„Superlaidus“ (1 3 5 6 8) – medžiagos, t. y. metalai, lydiniai arba junginiai, kurių varža gali išnykti, t. y. kurių savitasis elektrinis laidis gali tapti begalinis ir kuriuo gali tekėti labai didelės srovės, nesukurdamos Džaulio (Joule) šilumos.

NB.   Bet kokios medžiagos „superlaidžioji“ būsena apibūdinama „krizine temperatūra“, kriziniu magnetiniu lauku, kuris priklauso nuo temperatūros, ir kriziniu srovės tankiu, kuris priklauso ir nuo magnetinio lauko, ir nuo temperatūros.

„Superplastinis formavimas“ (1 2) – metalų, paprastai turinčių mažas santykinio pailgėjimo vertes (mažesnes kaip 20 %) nutrūkimo taške, kai jos nustatomos kambario temperatūroje įprastiniais atsparumo tempimui bandymais, deformacijos procesas kaitinant, norint gauti tokio proceso metu mažiausiai 2 kartus didesnes santykinio pailgėjimo vertes nei įprastiniu būdu.

„Šuolinis dažnio perderinimas“ (5 6) – pavienio ryšių kanalo perdavimo dažnio keitimas pagal diskrečiąsias atsitiktines arba pseudoatsitiktines sekas, siekiant sukurti „plėstinio spektro“ pavidalą.

„Technologija“ (GTN NTN All) – speciali informacija, reikalinga prekėms „kurti“, „gaminti“ ir „naudoti“. Ši informacija gali būti pateikiama kaip „techniniai duomenys“ ir kaip „techninė pagalba“.

NB.1.   „Techninė pagalba“ gali remtis instrukcijomis, gebėjimais, mokymu, darbo žiniomis, konsultacinėmis paslaugomis ir gali apimti „techninių duomenų“ perdavimą.

NB.2.   „Techniniai duomenys“ gali turėti tokias formas: peršviečiamosios kopijos, planai, diagramos, modeliai, formulės, lentelės, techniniai projektai ir techninės sąlygos, vadovai ir instrukcijos, parašytos ar įrašytos į laikmenas ir įtaisus, tokius kaip diskai, juostos, pastoviosios atmintinės.

„Tikimoji apskritiminė paklaida“ („CEP“) (7) – apskritiminio normaliojo pasiskirstymo atveju – tai apskritimo plotas, apimantis 50 % visų padarytų atskirų matavimų rezultatų, arba apskritimo plotas, apimantis 50 % aptikimo tikimybę.

„Tikralaikis apdorojimas“ (6) – duomenų apdorojimas kompiuterine sistema, kuri, reaguodama į išorinį poveikį, priklausomai nuo turimų išteklių ir nepriklausomai nuo sistemos apkrovos užtikrina reikiamą paslaugų lygį garantuojamu reagavimo greičiu.

„Tikslumas“ (2 3 6 7 8) dažniausiai pateikiamas kaip netikslumas (paklaida), išreiškiamas didžiausiu teigiamu ar neigiamu rodmens nuokrypiu nuo priimtos standartinės arba tikrosios vertės.

„Tinkamas naudoti kosmose“ (3 6 7) – suprojektuotas, pagamintas arba atlikus sėkmingus bandymus pripažintas tinkamu eksploatuoti didesniame nei 100 km aukštyje virš Žemės paviršiaus.

NB.   Nustatymas, kad gaminys yra „tinkamas naudoti kosmose“ atlikus bandymus nereiškia, kad kiti tos pačios gamybos linijos ar serijos gaminiai yra „tinkami naudoti kosmose“, jeigu jie nebuvo atskirai išbandyti.

„Tinklo prieigos valdiklis“ (4) – skirstomojo perjungiamojo tinklo sietuvas. Jame naudojama bendroji informacinė terpė, kuri visur veikia ta pačia „skaitmenine perdavimo sparta“, kai naudojamasi perdavimo leidimu (pvz., priėjimo teise arba nešlio kontrole). Nepriklausomai nuo visų kitų įtaisų jis atrenka duomenų paketus arba duomenų grupes (pvz., IEEE 802), adresuojamas jam. Valdiklis – tai elektroninis ryšių prieigą laiduojantis mazgas, kuris gali būti įstatytas į kompiuterį arba į telekomunikacinį įrenginį.

„Toksinai“ (1 2) – toksinai, esantys specialiai izoliuotų preparatų ar mikstūrų pavidalu, nepriklausomai nuo to, kaip jie yra pagaminti; išskyrus toksinus, kurie yra tam tikrų objektų, pavyzdžiui, patologinių mėginių, derliaus, maisto produktų ar „mikroorganizmų“ pasėlių teršalai.

„Toksino elementas“ (1) – struktūriniu ir funkciniu požiūriu atskiras „toksino“ sandas.

„Trimatis integrinis grandynas“ (3) – rinkinys puslaidininkinių lustų ar aktyviųjų įtaiso sluoksnių, kurie integruoti tarpusavyje ir kuriuose kiauryminės jungtys visiškai pereina per tarpinę plokštelę, posluoksnį, lustą ar sluoksnį tam, kad būtų sudarytos įtaiso sluoksnių tarpusavio sąsajos. Tarpinės plokštelė – tai elektrines jungtis užtikrinanti sąsaja.

„(Vyksmo) trukmės konstanta“ (6) – laiko tarpas nuo šviesos poveikio pradžios iki srovės prieaugis įgis (1–1/e) dalį galutinės vertės (t. y. 63 % galutinės vertės).

„UF6 koroziniam poveikiui atsparios medžiagos“ (0) – be kita ko, vario lydiniai, nerūdijantis plienas, aliuminis, aliuminio oksidas, aliuminio lydiniai, nikelis arba jo lydiniai, kuriuose nikelis sudaro ne mažiau kaip 60 % masės, ir fluorinuotieji angliavandenilių polimerai.

„Už orą lengvesnės transporto priemonės“ (9) – balionai ir „orlaiviai“, kuriuose pakilimui naudojamas karštas oras ar kitos lengvesnės už orą dujos, pavyzdžiui, helis ar vandenilis.

„Vaizdo kokybės gerinimas“ (4) – iš išorės gaunamos vaizdinės informacijos apdorojimas algoritmais, tokiais kaip atskirų sričių laikinė spūda, filtravimas, išskyrimas, atranka, koreliacija, sąsūka arba transformacijos (pvz., sparčioji Furjė transformacija arba Walsh’o transformacija). Tai neapima algoritmų, kuriuose naudojamos tiktai pavienio vaizdo linijinės ir sukamosios transformacijos, tokios kaip transliacija, požymių išskyrimas, įrašymas arba klaidingas spalvinimas.

„Vakcina“ (1) – vaistinis produktas farmaciniame junginyje, licencijuotas šalies, kurioje jis pagamintas arba naudojamas, reguliavimo institucijos arba jam yra išduotas tokios institucijos leidimas prekiauti ar naudoti klinikiniams tyrimams, skirtas skatinti apsauginį imunologinį žmonių ar gyvūnų pasipriešinimą ligai.

„Valstybės, (n)esančios Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalimis“ (1) – tos valstybės, kurioms (ne)įsigaliojo Konvencija dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo. (Žr. www.opcw.org)

„Vartotojui prieinamas programuojamumas“ (6) – galimybė, leidžianti vartotojui papildyti, modifikuoti arba pakeisti „programas“ visomis priemonėmis, išskyrus tas, kurios išvardytos toliau:

a. fizinis montažo ar vidinių sujungimų keitimas arba

b. funkcinių reguliatorių nustatymas, įskaitant parametrų įvedimą.

„Vedantysis [nutaikymo] įrenginys“ (7) – sistemos, kurios susieja skraidymo priemonių padėties ir greičio (t. y. navigacijos) matavimo ir skaičiavimo procesus ir siunčia komandas į skraidymo priemonių skrydžių valdymo sistemas, kad būtų pakoreguota skrydžio trajektorija.

„Verpalai“ (1) – susuktųjų „vijų“ pluoštas.

NB.   ,Vija‘ yra beveik lygiagrečių „viengijų siūlų“ (dažniausiai virš 200) pluoštas.

„Vidinis grunto sluoksnis“ (9) – sluoksnis, taikomas skiriamojoje riboje tarp kietųjų svaidomųjų medžiagų ir korpuso arba izoliacinio įdėklo. Paprastai tai skystasis polimeras, kurio pagrindą sudaro dispersinė ugniai atsparios ar izoliacinės medžiagos emulsija, pvz., anglimi prisotintas hidroksilo terminuojantysis polibutadienas (HTPB) arba kitas polimeras su kietiklių priedais, kuriuo išpurkštas arba išteptas korpuso vidus.

„Vidutinė išėjimo galia“ (6) – visa „lazerio“ išėjimo energija džauliais, padalinta iš nuoseklios impulsų serijos skleidimo trukmės sekundėmis. Vienodais laiko tarpais skleidžiamų impulsų serijos atveju ji yra lygi visai „lazerio“ išėjimo galiai viename impulse džauliais, padauginus iš „lazerio“ impulsų dažnio hercais.

„Vienakrypčio padėties nustatymo pakartojamumas“ (2) – tai pavienių staklių ašies mažesnės vertės už R↑ ir R↓ (į priekį ir atgal), kaip apibrėžta standarto ISO 230-2:2014 3.21 dalyje arba lygiaverčiuose nacionaliniuose standartuose.

„Viengijis siūlas“ (1) arba gija – smulkiausia plaušo dalis, dažniausiai kelių mikrometrų skersmens.

„Vienspektriai vizualizavimo jutikliai“ (6) – įtaisai, galintys surinkti vizualizavimo duomenis iš vienos diskrečiosios spektro juostos.

„Viešai naudojama“ (GTN NTN GSN) (kaip taikoma šiame reglamente) apibūdina „technologiją“ arba „programinę įrangą“, kuri yra prieinama be apribojimų dėl jos tolesnio platinimo (autorinių teisių apribojimai neapsaugo „technologijos“ ir „programinės įrangos“ nuo jos „viešo naudojimo“).

„Vietinis tinklas“ (4 5) – duomenų perdavimo sistema, turinti visas toliau išvardytas charakteristikas:

a. leidžianti bet kokiam nepriklausomų „duomenų perdavimo įtaisų“ kiekiui turėti tiesioginius tarpusavio ryšius ir

b. yra apribota vidutinio dydžio teritorija (pvz., įstaigos pastatas, gamykla, universiteto teritorija, sandėlis).

NB.   „Duomenų perdavimo įtaisas“ – įrenginys, galintis perduoti ir priimti skaitmeninės informacijos sekas.

„Visiškasis skrydžio valdymas“ (7) – automatinis „orlaivio“ būsenos kintamųjų ir skrydžio trajektorijos atitikties vykdomos užduočių programos valdymas, atsižvelgiant į tikralaikius duomenų pasikeitimus užduočių, pavojų ar kito „orlaivio“ atžvilgiu.

„Visos prieinamos pataisos“ (2) reiškia, kad siekiant iki minimumo sumažinti visas tam tikro staklių modelio sistemingąsias padėties nustatymo paklaidas arba tam tikrų koordinatinių matavimo staklių matavimo paklaidas buvo atsižvelgta į visas gamintojui prieinamas priemones.

„Visuminė skaitmeninio persiuntimo [perdavimo] sparta“ (5) – bitų skaičius, kuriame įskaitytas apybrėžos kodavimas, signaliniai ir kt. bitai, persiunčiamas tarp atitinkamų skaitmeninės perdavimo sistemos įrenginių per laiko vienetą.

NB.   Taip pat žr. „skaitmeninio perdavimo sparta“.

„Visuminis srovės tankis“ (3) – visuminis ritės ampervijų skaičius (t. y. atskirų apvijų vijų skaičiaus, padauginto iš kiekvienos apvijos vijų didžiausiosios srovės, suma), padalytas iš ritės (apimančios superlaidžiuosius siūlus, metalinius rišiklius, į kuriuos yra įdėti superlaidieji siūlai, sandarinimo medžiagas, bet kokius aušinimo kanalus ir kt.) pilnutinio skerspjūvio ploto.

„Židinio plokštumos matrica“ (6 8) – atskirų detektorinių elementų, esančių židinio plokštumoje, linijinis arba dvimatis plokščiasis sluoksnis arba plokščiųjų sluoksnių derinys su elektroniniu skaitymo įtaisu arba be jo.

NB.   Tai neapima pavienių detektorinių elementų stulpelio arba dviejų, trijų ar keturių detektorinių elementų, jei tik su šiais elementais neatliekamas vėlinimas ir integravimas.“

0 KATEGORIJA. BRANDUOLINĖS MEDŽIAGOS, ĮRENGINIAI IR ĮRANGA

0ASistemos, įranga ir komponentai

0A001„Branduoliniai reaktoriai“ ir jiems specialiai suprojektuota arba paruošta įranga ir komponentai:

a. „branduoliniai reaktoriai“;

b. metaliniai indai arba jų pagrindinės ceche pagamintos dalys, įskaitant reaktoriaus slėginių indų viršutines plokštes, specialiai suprojektuotos arba paruoštos „branduolinio reaktoriaus“ aktyviajai zonai įrengti;

c. manipuliavimo įranga, specialiai sukurta arba pritaikyta pakrauti arba iškrauti kurą iš „branduolinio reaktoriaus“;

d. specialiai suprojektuoti arba paruošti valdantieji strypai dalijimosi procesui „branduoliniame reaktoriuje“ valdyti, jų atraminės ar kabamosios konstrukcijos, strypų įkišimo ir ištraukimo mechanizmai ir strypus kreipiantys vamzdžiai;

e. slėginiai vamzdžiai, specialiai suprojektuoti arba paruošti kuro elementams ir pirmojo kontūro šilumnešiui laikyti „branduoliniame reaktoriuje“;

f. cirkonio metalo vamzdžiai arba cirkonio lydinių vamzdžiai (arba vamzdžių sąrankos), specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti kaip kuro apvalkai „branduoliniuose reaktoriuose“ ir sunkesni nei 10 kg;

NB.   Dėl cirkonio slėginių vamzdžių žr. 0A001.e, dėl kalandrijos vamzdžių – 0A001.h.

g. aušinimo siurbliai arba cirkuliatoriai, specialiai suprojektuoti arba paruošti pirmojo kontūro šilumnešio cirkuliacijai „branduoliniuose reaktoriuose“ palaikyti;

h. „branduolinio reaktoriaus vidinės konstrukcinės dalys“, specialiai suprojektuotos arba paruoštos naudoti „branduoliniuose reaktoriuose“, įskaitant atramines aktyviosios zonos kolonas, kuro kanalus, kalandrijos vamzdžius, šiluminės saugos ekranus, reflektorines pertvaras, aktyviosios zonos tinklelines plokštes ir difuzoriaus plokštes;

Techninė pastaba

0A001.h vartojama „branduolinio reaktoriaus vidinių konstrukcinių dalių“ sąvoka nurodo bet kurį pagrindinį reaktoriaus darinį, kuris turi vieną ar daugiau iš toliau išvardytų funkcijų: palaiko aktyviosios zonos darbą, reguliuoja kuro pasiskirstymą, nukreipia pirmojo kontūro šilumnešio srautą, ekranuoja reaktoriaus korpuso (bako) spinduliavimą ir nukreipia aktyviosios zonos matavimo priemones.

i. šilumokaičiai (garo generatoriai):

1. garo generatoriai, specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti „branduolinio reaktoriaus“ pirmojo arba viduriniojo kontūro šilumnešio grandinėje;

2. kiti šilumokaičiai, specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti „branduolinio reaktoriaus“ pirmojo kontūro šilumnešio grandinėje;

Pastaba.   0A001.i. netaikomas reaktoriaus pagalbinių sistemų, pvz., avarinio aušinimo sistemos ar radioaktyviojo skilimo šilumos aušinimo sistemos, šilumokaičiams.

j. neutronų detektoriai, specialiai suprojektuoti arba paruošti neutronų srauto lygiui nustatyti „branduolinio reaktoriaus“ aktyviojoje zonoje.

k. „išoriniai šiluminės apsaugos ekranai“, specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti „branduoliniame reaktoriuje“ šilumos praradimui mažinti ir apsauginiam indui apsaugoti.

Techninė pastaba.

0A001.k.„išoriniai šiluminės apsaugos ekranai“ – virš reaktoriaus indo dedamos pagrindinės konstrukcinės dalys, skirtos reaktoriaus šilumos nuostoliams ir temperatūrai apsauginiame inde mažinti.

0BBandymo, tikrinimo ir gamybos įranga

0B001Įrenginiai „gamtinio (natūraliojo) urano“, „nusodrintojo urano“ arba „specialiųjų daliųjų medžiagų“ izotopams atskirti ir specialiai suprojektuota ar paruošta jų įranga ir komponentai:

a. įrenginiai, specialiai suprojektuoti „gamtinio (natūraliojo) urano“, „nusodrintojo urano“ ir „specialiųjų daliųjų medžiagų“ izotopams atskirti, išvardyti toliau:

1. dujų centrifuginio atskyrimo įrenginiai;

2. dujų difuzijos atskyrimo įrenginiai;

3. aerodinaminio atskyrimo įrenginiai;

4. cheminių mainų atskyrimo įrenginiai;

5. jonų cheminių mainų atskyrimo įrenginiai;

6. izotopų atskyrimo atominiu „lazeriu“ įrenginiai;

7. izotopų atskyrimo molekuliniu „lazeriu“ įrenginiai;

8. plazminio atskyrimo įrenginiai;

9. elektromagnetinio atskyrimo įrenginiai;

b. dujų centrifugos ir sąrankos bei komponentai, specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti dujų centrifuginio atskyrimo technologijoje, išvardyti toliau:

Techninė pastaba.

0B001.b. vartojama „didelio stiprio ir tankio santykio medžiagos“ sąvoka reiškia kurią nors iš šių charakteristikų:

1.   martensitiškai senėjantį plieną, kurio tempiamojo įtempio riba ne mažesnė kaip 1,95 GPa;

2.   aliuminio lydinius, kurių didžiausias tempiamasis stipris yra ne mažesnis kaip 0,46 GPa; arba

3.   „pluoštines ar gijines medžiagas“, kurių „savitasis tampros modulis“ didesnis kaip 3,18 × 106 m, o „savitasis tempiamasis įtempis“ didesnis kaip 7,62 × 104 m.

1. dujų centrifugos;

2. sukomplektuotos rotorių sąrankos;

3. rotorių vamzdžių cilindrai, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 12 mm, o skersmuo 75–650 mm, pagaminti iš „medžiagos, kuriai būdingas didelis stiprio ir tankio santykis“;

4. žiedai arba silfonai, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 3 mm, o skersmuo – nuo 75 mm iki 650 mm, pagaminti iš „medžiagos, kuriai būdingas didelis stiprio ir tankio santykis“, ir skirti sudaryti vietinę rotorių vamzdžių atramą arba keliems vamzdžiams sujungti;

5. reflektorinės pertvaros, kurių skersmuo 75–650 mm, skirtos įstatyti centrifugos rotoriaus vamzdžio viduje, pagamintos iš „medžiagos, kuriai būdingas didelis stiprio ir tankio santykis“;

6. viršutiniai ir apatiniai dangteliai, kurių skersmuo 75–650 mm, tiksliai atitinkantys rotoriaus vamzdžio galus, pagaminti iš „medžiagos, kuriai būdingas didelis stiprio ir tankio santykis“;

7. guoliai su magnetine pakaba:

a. guolių sąrankos, sudarytos iš žiedinio magneto, pakabinto apkaboje, pagamintoje iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengtoje. Apkaboje yra smūgius sugerianti terpė. Magnetas sujungiamas su poliniu antgaliu arba kitu magnetu, pritvirtintu prie rotoriaus viršutinio dangtelio;

b. aktyvieji magnetiniai guoliai, specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti dujų centrifugose;

8. specialiai paruošti, ant slopintuvo sumontuoti guoliai su pusrutulinės ašies ir sandarinimo žiedo sąranka;

9. molekuliniai siurbliai, sudaryti iš cilindrų su viduje ištekintais arba išspaustais sraigtiniais grioveliais ir viduje išgręžtomis angomis;

10. žiedo pavidalo variklių statoriai, skirti daugiafaziams histereziniams (arba magnetinės varžos) kintamosios srovės elektros varikliams, sinchroniškai veikiantiems vakuume, esant ne mažesniam kaip 600 Hz dažniui ir ne mažesnei kaip 40 VA galiai;

11. centrifugų apgaubai (rezervuarai), skirti dujų centrifugos rotoriaus vamzdžio sąrankai laikyti. Tai standus cilindras, kurio sienelių storis ne didesnis kaip 30 mm, su labai tiksliai apdirbtais galais, kurie yra lygiagretūs vienas kitam ir statmeni cilindro išilginei ašiai, kai paklaida 0,05 laipsnio arba mažiau;

12. vamzdiniai semtuvai – specialiai suprojektuoti arba paruošti vamzdžiai, kurie skirti UF6 dujoms išsiurbti iš centrifugos rotoriaus vamzdžio Pito (visuminio slėgio) vamzdelio principu ir kurie gali būti pritvirtinti prie centrinės dujų išsiurbimo sistemos;

13. dažnio keitikliai (konverteriai ar inverteriai), specialiai suprojektuoti arba pritaikyti maitinti dujų centrifuginio sodrinimo variklių statorius, turintys visas išvardytas charakteristikas, ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai:

a. 600 Hz arba didesnis daugiafazio dažnio išėjimas ir

b. didelis stabilumas (geresnis negu 0,2 % dažnio stabilumas);

14. šie uždaromieji ir reguliavimo vožtuvai:

a. uždaromieji vožtuvai, specialiai suprojektuoti arba paruošti darbui atskiros dujų centrifugos UF6 dujų srauto tiekimo, produktų ar atliekų sistemose;

b. silfoniniai 10–160 mm skersmens vožtuvai, uždaromieji arba reguliavimo, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti, kurie specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti dujų centrifuginio sodrinimo įrenginių pagrindinėse arba pagalbinėse sistemose;

c. specialiai suprojektuota arba paruošta dujų difuzinio sodrinimo įranga ir komponentai:

1. dujų difuzijos barjerai, pagaminti iš akytųjų metalinių, polimerinių, ar keraminių „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“, kurių akučių skersmuo nuo 10 iki 100 nm, storis ne didesnis kaip 5 mm, o vamzdelių skersmuo ne didesnis kaip 25 mm;

2. dujinių difuzorių korpusai, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti;

3. kompresoriai arba dujų pūstuvai, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti, kurių UF6 įsiurbimo našumas ne mažesnis kaip 1 m3/min, išėjimo slėgis – iki 500 kPa, o slėgio santykis – ne didesnis kaip 10:1;

4. sukiųjų velenų sandarikliai 0B001.c.3 nurodytiems kompresoriams ar dujų pūstuvams, skirti užtikrinti mažesnę kaip 1 000  cm3/min. tarpinių dujų įtekėjimo spartą;

5. šilumokaičiai, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti ir suprojektuoti taip, kad slėgio mažėjimo sparta dėl nuotėkio būtų mažesnė kaip 10 Pa per valandą esant 100 kPa slėgių skirtumui;

6. rankiniai arba automatiniai silfoniniai vožtuvai, uždaromieji arba reguliavimo, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti;

d. specialiai suprojektuota arba paruošta aerodinaminio atskyrimo įranga ir jos komponentai, išvardyti toliau:

1. atskyrimo tūtos, sudarytos iš UF6 poveikiui atsparių plyšio pavidalo kreivų kanalų, kurių kreivumo spindulys mažesnis kaip 1 mm, ir viduje turinčios peilio pavidalo briauną, dalijančią dujų srautą į dvi dalis;

2. cilindriniai arba kūgiški vamzdžiai (sūkuriniai vamzdžiai), turintys vieną arba daugiau tangentinių įėjimo tūtų, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti;

3. kompresoriai arba dujų pūstuvai, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti, taip pat jų sukiųjų velenų sandarikliai;

4. šilumokaičiai, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti;

5. atskyrimo elementų korpusai, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti. Juose montuojami sūkuriniai vamzdžiai arba atskyrimo tūtos;

6. rankiniai arba automatiniai silfoniniai vožtuvai, uždaromieji arba reguliavimo, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 40 mm, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti;

7. atskyrimo sistemos UF6 nuo nešančiųjų dujų (vandenilio arba helio) atskirti, kai dujose yra ne daugiau kaip 1 milijonoji UF6 dalis, įskaitant:

a. kriogeninius šilumokaičius arba krioseparatorius, galinčius sukurti ne aukštesnę kaip 153 K (– 120 °C) temperatūrą;

b. kriogeninius šaldymo įrenginius, galinčius veikti ne aukštesnėje kaip 153 K (– 120 °C) temperatūroje;

c. atskyrimo tūtas ar sūkurinius vamzdelius UF6 nuo nešančiųjų dujų atskirti;

d. UF6 šaldomąsias gaudykles, galinčias užšaldyti UF6;

e. įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar paruošti cheminių mainų atskyrimo technologijai, išvardyti toliau:

1. skysčio-skysčio sparčiųjų mainų pulsuojančiojo srauto kolonos, pasižyminčios ne didesne kaip 30 s buvimo pakopoje trukme ir atsparios koncentruotai druskos rūgščiai (pvz., pagamintos iš tinkamo plastiko medžiagų, tokių kaip fluoro polimerai ar stiklas, arba tokiomis medžiagomis padengtos);

2. skysčio-skysčio sparčiųjų mainų pulsuojančiojo srauto kolonos, pasižyminčios ne didesne kaip 30 s buvimo pakopoje trukme ir atsparios koncentruotai druskos rūgščiai (pvz., pagamintos iš tinkamo plastiko medžiagų, tokių kaip fluoro polimerai ar stiklas, arba tokiomis medžiagomis padengtos);

3. elektrocheminės redukcijos kameros, atsparios koncentruotos druskos rūgšties tirpalams, skirtos redukuoti uraną iš vienos valentinės būsenos į kitą;

4. elektrocheminės redukcijos kamerų tiekimo įranga U+4 išskirti iš organinio srauto ir su technologiniu srautu kontaktuojančios šios įrangos dalys, pagamintos iš tam tinkamų medžiagų (pvz., stiklo, fluoro polimerų, polifenilsulfatų, polieterio sulfono ir derva impregnuoto grafito) arba jomis padengtos;

5. žaliavos ruošimo sistemos, gaminančios ypač gryną urano chlorido tirpalą, susidedančios iš tirpdymo, tirpiklio išskyrimo ir (arba) jonų mainų įrangos, skirtos gryninimui, ir elektrolitinių kamerų U+6 ar U+4 redukuoti į U+3;

6. urano oksidavimo sistemos U+3 oksiduoti į U+4;

f. įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar paruošti jonų mainų atskyrimo technologijai, išvardyti toliau:

1. sparčiųjų jonų mainų reaktingosios dervos, plėvelinės arba akytosios tinklinės dervos, kuriose aktyviosios cheminių mainų grupės yra tik ant neaktyviojo akytojo pagrindo darinio paviršiaus, ir kiti kompozitų dariniai bet kuriuo tinkamu pavidalu, įskaitant daleles ar skaidulas, kurių skersmuo ne didesnis kaip 0,2 mm ir kurios yra atsparios koncentruotai druskos rūgščiai bei yra suprojektuotos jonų mainams, kurių spartos pusperiodis mažesnis nei 10 s, galinčios veikti nuo 373 K (100 °C) iki 473 K (200 °C) temperatūroje;

2. jonų mainų cilindrinės kolonos, kurių skersmuo didesnis kaip 1 000  mm, pagamintos iš medžiagų, atsparių koncentruotai druskos rūgščiai (pvz., titano ar fluoro plastiko) ir galinčių veikti nuo 373 K (100 °C) iki 473 K (200 °C) temperatūroje ir didesniame negu 0,7 MPa slėgyje, arba jomis padengtos;

3. jonų mainų drėkinamosios sistemos (cheminės arba elektrocheminės oksidacijos ar redukcijos sistemos), skirtos regeneruoti cheminės redukcijos ar oksidacijos agentus, naudojamos jonų mainų sodrinimo pakopose;

g. įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar parengti lazeriniams atskyrimo procesams, kuriems naudojamas izotopų atskyrimas atomų garų lazeriu:

1. urano metalo garinimo sistemos, skirtos pasiekti ne mažesnę kaip 1 kW galią ir naudojamos lazeriniam sodrinimui;

2. skysto arba išgarinto urano metalo apdorojimo sistemos, specialiai suprojektuotos arba paruoštos išlydyto urano, urano lydinių ar išgarinto urano metalo apdorojimui lazerinio sodrinimo sistemose, taip pat joms specialiai suprojektuoti komponentai;

NB.   TAIP PAT ŽR. 2A225.

3. skysto arba kieto pavidalo urano metalui skirtos produktų ir atliekų surinkimo sąrankos, pagamintos iš karščiui ir garų ar skystosios būsenos metalinio urano sukeliamai korozijai atsparių medžiagų, tokių kaip itriu padengtas grafitas ar tantalas, arba jomis padengtos;

4. separatorių modulių korpusai (cilindriniai ar stačiakampiai indai), viduje turintys urano metalo garų šaltinį, elektronpluoštį prožektorių ir produktų ar atliekų kolektorius;

5. specialiai sukonstruoti arba paruošti ilgalaikio veikimo urano izotopų atskyrimo „lazeriai“ ar „lazerių“ sistemos su dažniniu spektro stabilizavimu;

NB.   TAIP PAT ŽR. 6A005 IR 6A205.

h. įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar parengti lazeriniams atskyrimo procesams, kuriems naudojamas izotopų atskyrimas molekuliniu lazeriu:

1. viršgarsinės platėjančios tūtos, skirtos UF6 ir nešančiųjų dujų atšaldymui iki 150 K (– 123 °C) arba žemesnės temperatūros, kurios pagamintos iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“;

2. produktų ar atliekų surinkimo įrenginių komponentai ar įtaisai, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“, specialiai suprojektuoti arba paruošti rinkti urano medžiagai ar urano atliekoms po apšvitinimo lazerio šviesa;

3. kompresoriai, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti, taip pat jų sukiųjų velenų sandarikliai;

4. įranga, skirta (kietojo) UF5 fluorinimui į (dujinį) UF6;

5. technologinės sistemos UF6 atskirti nuo nešančiųjų dujų (pvz., azoto, argono ar kitų dujų), įskaitant:

a. kriogeninius šilumokaičius arba krioseparatorius, galinčius sukurti ne aukštesnę kaip 153 K (– 120 °C) temperatūrą;

b. kriogeninius šaldymo įrenginius, galinčius veikti ne aukštesnėje kaip 153 K (– 120 °C) temperatūroje;

c. UF6 šaldomąsias gaudykles, galinčias užšaldyti UF6;

6. specialiai sukonstruoti arba paruošti ilgalaikio veikimo urano izotopų atskyrimo „lazeriai“ ar „lazerių“ sistemos su dažniniu spektro stabilizavimu;

NB.   TAIP PAT ŽR. 6A005 IR 6A205.

i. įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar paruošti plazmos atskyrimo procesui, išvardyti toliau:

1. mikrobanginiai galios šaltiniai ir mikrobanginės antenos jonams kurti arba greitinti, kurių išėjimo dažnis yra didesnis nei 30 GHz, o vidutinė išėjimo galia didesnė kaip 50 kW;

2. aukštadažnės jonų sužadinimo ritės, veikiančios didesniu kaip 100 kHz dažniu ir galinčios valdyti didesnę kaip 40 kW vidutinę galią;

3. urano plazmos generavimo sistemos;

4. nenaudojama;

5. kieto pavidalo urano metalui skirtos produktų ir atliekų surinktuvų sąrankos, pagamintos iš karščiui ir urano garams atsparių medžiagų, tokių kaip itriu padengtas grafitas ar tantalas, arba tokiomis medžiagomis padengtos;

6. separatorių modulių (cilindriniai) korpusai, skirti urano plazmos šaltiniui, aukštadažnei sužadinimo ritei, produktų ir atliekų kolektoriams laikyti, ir pagaminti iš tam tinkamų nemagnetinių medžiagų (pvz., nerūdijančiojo plieno);

j. įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar paruošti elektromagnetinio atskyrimo procesui, išvardyti toliau:

1. paprasti ar sudėtiniai jonų šaltiniai, sudaryti iš garų šaltinio, jonizatoriaus ir pluošto greitintuvo, pagaminti iš tinkamų nemagnetinių medžiagų (pvz., grafito, nerūdijančiojo plieno arba vario) ir galintys užtikrinti ne mažesnę kaip 50 mA visuminę jonų pluošto srovę;

2. jonų kolektorių plokštės sodrintojo ar nusodrintojo urano jonų pluoštui surinkti, sudarytos iš dviejų arba daugiau plyšių ir kišenių ir pagamintos iš tinkamų nemagnetinių medžiagų (pvz., grafito arba nerūdijančiojo plieno);

3. vakuuminiai urano elektromagnetinio atskyrimo įrenginių korpusai, pagaminti iš nemagnetinių medžiagų (pvz., nerūdijančiojo plieno) ir gebantys veikti esant ne didesniam kaip 0,1 Pa slėgiui;

4. elektromagneto polių antgaliai, kurių skersmuo didesnis kaip 2 m;

5. jonų šaltinių aukštosios įtampos maitinimo šaltiniai, turintys visas išvardytas charakteristikas:

a. galintys nepertraukiamai veikti;

b. išėjimo įtampa 20 000  V ar didesnė;

c. išėjimo srovė 1 A ar didesnė ir

d. įtampos nestabilumas geresnis kaip 0,01 % per 8 valandas;

NB.   TAIP PAT ŽR. 3A227.

6. elektromagnetų maitinimo šaltiniai (didelės galios, nuolatinės srovės), turintys visas išvardytas charakteristikas:

a. galintys nepertraukiamai veikti, kai išėjimo srovė ne mažesnė kaip 500 A, o išėjimo įtampa ne mažesnė kaip 100 V, ir

b. srovės ar įtampos nestabilumas geresnis kaip 0,01 % per 8 valandas.

NB.   TAIP PAT ŽR. 3A226.

0B002Specialiai suprojektuotos arba paruoštos pagalbinės sistemos, įranga ir komponentai, skirti 0B001 nurodytiems izotopų atskyrimo įrenginiams ir pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti:

a. tiekimo autoklavai, krosnys ar sistemos, naudojamos UF6 įleisti į sodrinimo įrenginius;

b. desublimatoriai arba šaldomosios gaudyklės, naudojamos UF6 išleisti iš sodrinimo įrenginių tam, kad po to šios dujos patektų į kaitintuvus;

c. produktų ir atliekų stotys UF6 perpumpuoti į rezervuarus;

d. skystinimo arba kietinimo stotys, naudojamos UF6 išleisti iš sodrinimo įrenginių UF6 suspaudžiant, atšaldant ar paverčiant skysčiu ar kietąja medžiaga;

e. vamzdynai ir surenkamosios sistemos, specialiai suprojektuotos ar paruoštos UF6 transportuoti dujų difuzijos, centrifugų ar aerodinaminėse pakopose;

f. vakuuminės sistemos ir vakuuminiai siurbliai:

1. vakuuminiai kolektoriai, vakuuminiai rinktuvai ar vakuuminiai siurbliai, kurių siurbimo našumas ne mažesnis kaip 5 m3/min;

2. vakuuminiai siurbliai, specialiai suprojektuoti naudoti UF6 turinčiose atmosferose, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti, arba

3. vakuuminės sistemos, kurias sudaro vakuuminiai kolektoriai, vakuuminiai rinktuvai ir vakuuminiai siurbliai, suprojektuotos naudoti UF6 turinčiose atmosferose;

g. UF6 masės spektrometrai / jonų šaltiniai, galintys imti operatyviosios kontrolės pavyzdžius iš UF6 dujų srauto ir turintys visas išvardytas charakteristikas:

1. gali matuoti jonų masę, ne mažesnę kaip 320 atominių masės vienetų, ir turintys skiriamąją gebą, geresnę kaip 1 dalis iš 320;

2. jonų šaltinius, pagamintus iš nikelio, nikelio ir vario lydinių, kuriuose nikelis sudaro ne mažiau kaip 60 % masės, arba nikelio ir chromo lydinių, arba tokiomis medžiagomis padengtus;

3. elektronais apšaudomus jonizacijos šaltinius ir

4. turi kolektorinę sistemą, tinkamą izotopinei analizei.

0B003Specialiai suprojektuoti arba paruošti urano transformavimo įrenginiai ir įranga, išvardyti toliau:

a. sistemos urano rūdos koncentratams paversti urano trioksidu;

b. sistemos urano trioksidui paversti urano heksafluoridu;

c. sistemos urano trioksidui paversti urano dioksidu;

d. sistemos urano dioksidui paversti urano tetrafluoridu;

e. sistemos urano tetrafluoridui paversti urano heksafluoridu;

f. sistemos urano tetrafluoridui paversti metaliniu uranu;

g. sistemos urano heksafluoridui paversti urano dioksidu;

h. sistemos urano heksafluoridui paversti urano tetrafluoridu;

i. sistemos urano dioksidui paversti urano tetrachloridu.

0B004Įrenginiai sunkiajam vandeniui, deuteriui ir junginiams su deuteriu gaminti ar koncentruoti bei jiems specialiai suprojektuota arba parengta įranga ir komponentai:

a. sunkiojo vandens, deuterio ar deuterio junginių gaminimo įrenginiai:

1. vandens ir sieros vandenilio mainų įrenginiai;

2. amoniako ir vandenilio mainų įrenginiai;

b. įranga ir jos komponentai:

1. vandens ir sieros vandenilio mainų kolonos, kurių skersmuo 1,5 m arba didesnis, galinčios veikti esant ne mažesniam kaip 2 MPa slėgiui;

2. vienos pakopos mažaslėgiai (t. y. 0,2 MPa) išcentriniai pūstuvai arba kompresoriai vandenilio sulfido dujų (pvz., dujų, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 70 % H2S) cirkuliacijai užtikrinti, kurių pralaidumas ne mažesnis kaip 56 m3/s dirbant 1,8 MPa ar didesniame siurbimo slėgyje ir turintys atsparius plovimui H2S tirpalu sandariklius;

3. amoniako ir vandenilio mainų kolonos, kurių aukštis ne mažesnis kaip 35 m, skersmuo 1,5–2,5 m, galinčios veikti esant didesniam kaip 15 MPa slėgiui;

4. kolonų vidinės dalys, įskaitant pakopinius kontaktorius ir pakopinius siurblius (įskaitant ir panardinamuosius), skirti sunkiojo vandens gamybai naudojant amoniako ir vandenilio mainų technologiją;

5. amoniako disociatoriai, eksploatuojami esant ne mažesniam kaip 3 MPa slėgiui, skirti sunkiojo vandens gamybai naudojant amoniako ir vandenilio mainų technologiją;

6. infraraudonosios spinduliuotės sugerties analizatoriai, galintys atlikti operatyviąją vandenilio ir deuterio santykio analizę, kai deuterio koncentracija ne mažesnė kaip 90 %;

7. katalizinės krosnys, skirtos sodrintosioms deuterio dujoms paversti sunkiuoju vandeniu naudojant amoniako ir vandenilio mainų technologiją;

8. sunkiojo vandens atnaujinimo sistemos ar šių sistemų kolonos, skirtos atnaujinti sunkųjį vandenį iki reaktoriuje naudoti tinkamos deuterio koncentracijos;

9. amoniaką sintezuojantys konverteriai arba blokai, specialiai suprojektuoti arba paruošti sunkiojo vandens gamybai naudojant amoniako ir vandenilio mainų technologiją.

0B005Įrenginiai, specialiai suprojektuoti gaminti „branduolinių reaktorių“ kuro elementus, ir specialiai jiems suprojektuota arba parengta įranga.

Techninė pastaba.

„Branduolinių reaktorių“ kuro elementų gamybai specialiai suprojektuoti arba parengti įrenginiai apima įrenginius, kurie:

1.   paprastai tiesiogiai kontaktuoja su arba tiesiogiai apdoroja ar valdo gamybinį branduolinių medžiagų srautą;

2.   hermetizuoja branduolines medžiagas apvalkale;

3.   tikrina apvalko ar hermetizavimo vientisumą;

4.   tikrina galutinį kietojo kuro apdorojimą arba

5.   naudojama reaktoriaus elementams surinkti.

0B006„Branduolinių reaktorių“ apšvitintų kuro elementų perdirbimo įrenginiai ir tam specialiai suprojektuota arba parengta įranga ir komponentai.

Pastaba.   0B006 apima:

a.   „branduolinių reaktorių“ apšvitintų kuro elementų perdirbimo įrenginius ir komponentus, kurie paprastai tiesiogiai kontaktuoja su apšvitintu kuru ir tiesiogiai valdo apšvitinto branduolinio kuro ir pagrindinių branduolinių medžiagų bei dalijimosi produktų technologinius srautus;

b.   kuro elementų kapojimo ar smulkinimo mašinas, pvz., nuotolinio valdymo mašinas, skirtas pjaustyti, kapoti arba smulkinti apšvitinto „branduolinių reaktorių“ kuro sąrankas, paketus arba strypus;

c.   tirpinimo įrenginius, kritiškai saugius rezervuarus (pvz., mažo skersmens, žiedinius arba plokščiuosius rezervuarus), atsparius karštiems, stiprią koroziją sukeliantiems skysčiams, specialiai suprojektuotus arba paruoštus apšvitintam „branduolinių reaktorių“ kurui tirpdyti, kuriuos galima pakrauti bei eksploatuoti nuotoliniu būdu;

d.   tirpiklių ekstraktorius, pvz., įkrautines arba impulsines kolonas, maišytuvus nusodintuvus ar centrifuginius kontraktorius, atsparius azoto rūgšties koroziniam poveikiui, specialiai suprojektuotus ar paruoštus naudoti įrenginiuose, skirtuose apšvitintam „gamtiniam uranui“, „nusodrintajam uranui“ ar „specialiosioms daliosioms medžiagoms“ perdirbti;

e.   indus (rezervuarus) medžiagoms laikyti ar saugoti, specialiai suprojektuotus būti kritiškai saugiais ir atspariais azoto rūgšties poveikiui;

Techninė pastaba.

Indai (rezervuarai) medžiagoms laikyti ir saugoti gali turėti toliau išvardytas charakteristikas:

1.   sienelių arba vidinių konstrukcijų boro ekvivalentą (apskaičiuotą sudėtinėms dalims, kaip apibrėžta 0C004 pastaboje) ne mažesnį kaip 2 %;

2.   cilindrinių indų (rezervuarų) didžiausią vidinį skersmenį – 175 mm arba

3.   žiedinių arba plokščiųjų indų (rezervuarų) didžiausią vidinį plotį – 75 mm.

f.   neutronų matavimo sistemas, specialiai suprojektuotas arba paruoštas naudoti su automatizuotomis procesų valdymo sistemomis įrenginiuose, skirtuose apšvitintam „gamtiniam uranui“, „nusodrintajam uranui“ ar „specialiosioms daliosioms medžiagoms“ perdirbti.

0B007Plutonio transformavimui skirti įrenginiai ir jiems specialiai suprojektuota ar paruošta įranga, išvardyti toliau:

a. sistemos, skirtos plutonio nitratui paversti plutonio oksidu;

b. sistemos, skirtos metaliniam plutoniui gaminti.

0CMedžiagos

0C001„Gamtiniam uranui“ arba „nusodrintajam uranui“ ar toriui, metalų, lydinių, cheminių junginių ar koncentratų pavidalu ir bet kurios kitos medžiagos, kurių sudėtyje yra viena ar kelios pirmiau minėtos medžiagos.

Pastaba.   0C001 nenurodo išvardytų toliau:

a.   matavimo prietaisų jautriuosiuose komponentuose esančio „gamtinio (natūraliojo) urano“ ar „nusodrintojo urano“, kai jo kiekis ne didesnis kaip keturi gramai;

b.   „nusodrintojo urano“, specialiai pagaminto toliau išvardytiems civiliniams nebranduoliniams tikslams:

1.   ekranams;

2.   pakuotėms;

3.   balastams, kurių masė ne didesnė kaip 100 kg;

4.   atsvarams, kurių masė ne didesnė kaip 100 kg;

c.   lydinių, turinčių mažiau kaip 5 % torio;

d.   nebranduoliniams tikslams pagamintų keramikos gaminių, turinčių torio.

0C002„Specialiosios daliosios medžiagos“

Pastaba.   0C002 netaikomas matavimo prietaisų jautriuosiuose komponentuose esančioms medžiagoms, kai jų kiekis ne didesnis kaip keturi „efektyvieji gramai“.

0C003Deuteris, sunkusis vanduo (deuterio oksidas) ir kiti deuterio junginiai bei deuterio turintys mišiniai bei tirpalai, kuriuose deuterio ir vandenilio santykis didesnis nei 1:5 000.

0C004Grafitas, kurio grynumas didesnis nei 5 milijonosios „boro ekvivalento“ dalys ir kurio tankis didesnis nei 1,50 g/cm3, skirtas naudoti „branduoliniuose reaktoriuose“, kai jo kiekis didesnis nei 1 kg.

NB.   TAIP PAT ŽR. 1C107.

1 pastaba:   Eksporto kontrolės tikslais tai, ar minėtas specifikacijas atitinkantis eksportuojamas grafitas yra skirtas naudoti „branduoliniame reaktoriuje“, ar ne, nustatys eksportuotojo įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos.

2 pastaba:   0C004 vartojama „boro ekvivalento“ (BE) sąvoka apibrėžiama kaip priemaišų (neįskaitant BEanglis, kai anglis nelaikoma priemaiša) BEz suma, įskaitant borą, čia:

BEZ (milijonosiomis dalimis) = CF (Z elemento koncentracijos × ,išreikštos milijonosiomis dalimis, keitimo faktorius)

image

o σB ir σZ – atitinkamai natūraliai atsirandančio boro ir elemento Z terminės neutrono pagavos skerspjūviai (barnais); AB ir AZ – atitinkamai natūraliai atsirandančio boro ir elemento Z atominės masės.

0C005Specialiai paruošti junginiai arba milteliai, skirti dujų difuzijos barjerams gaminti, atsparūs UF6 poveikiui (pvz., nikelis arba lydiniai, kuriuose nikelio yra ne mažiau kaip 60 % pagal masę aliuminio oksido ar visiškai fluoruotų angliavandenilinių polimerų), kurių grynumas ne mažesnis kaip 99,9 % masės, vidutinis dalelės matmuo, išmatuotas pagal ASTM standartą B330, yra mažesnis nei 10 μm ir dalelės yra daugiausiai vienodo dydžio.

0DPrograminė įranga

0D001Specialiai suprojektuota ar modifikuota „programinė įranga“, skirta „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ šioje kategorijoje nurodytas prekes.

0ETechnologijos

0E001Pagal Branduolinės technologijos pastabą „technologija“, skirta „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ prekes, nurodytas šioje kategorijoje.

1 KATEGORIJA. SPECIALIOSIOS MEDŽIAGOS IR SUSIJUSI ĮRANGA

1ASistemos, įranga ir komponentai

1A001Komponentai, pagaminti iš fluorintų junginių:

a. riebokšliai, tarpikliai, sandarikliai ar degalų rezervuarai, specialiai suprojektuoti „orlaiviams“ ar kosmoso technikai, pagaminti iš daugiau kaip 50 % bet kurios medžiagos, nurodytos 1C009.b ar 1C009.c;

b. nenaudojama;

c. nenaudojama.

1A002„Kompozitiniai“ dariniai ar sluoksniuotosios medžiagos (laminatai):

NB.   TAIP PAT ŽR. 1A202, 9A010 ir 9A110.

a. pagaminti iš kurios nors iš išvardytų medžiagų:

1. organinio „rišiklio“ ir 1C010.c ar 1C010.d nurodytų „pluoštinių ar gijinių medžiagų“arba

2. 1C010.e nurodytų prepregų ar ruošinių;

b. pagaminti iš metalo ar anglies „rišiklio“ ir toliau išvardytų medžiagų:

1. anglies „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios abi šias charakteristikas:

a. „savitasis tampros modulis“ didesnis kaip 10,15 × 106 m ir

b. „savitasis tempiamasis įtempis“ didesnis kaip 17,7 × 104 m arba

2. medžiagų, nurodytų 1C010.c.

1 pastaba.   1A002 netaikomas „kompozitiniams“ dariniams ar sluoksniuotosioms medžiagoms, pagamintoms iš epoksidinėje dervoje įmirkytų „pluoštinių ar gijinių medžiagų“, skirtų „civilinių orlaivių“ konstrukcijoms remontuoti, arba sluoksniuotosioms medžiagoms, turinčioms visas toliau išvardytas charakteristikas:

a.   plotas neviršija 1 m2;

b.   ilgis neviršija 2,5 m ir

c.   plotis viršija 15 mm.

2 pastaba.   1A002 netaikomas pusgaminiams, specialiai suprojektuotiems tik civiliniams tikslams:

a.   sporto prekėms;

b.   automobilių pramonei;

c.   staklių gamybai;

d.   medicinos tikslams.

3 pastaba.   1A002.b.1 netaikomas pusgaminiams, kuriuose yra daugiausia dviejų matmenų supintų pluoštų, specialiai suprojektuotiems naudoti:

a.   metalinėse terminio apdorojimo krosnyse metalams grūdinti;

b.   silicio liejinių gamybos įrangoje.

4 pastaba.   1A002 netaikomas gaminiams, specialiai suprojektuotiems konkrečiam tikslui.

1A003Plėvelių, lakštų, juostų ar juostelių pavidalo „nelydieji“ aromatinių poliamidų dirbiniai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a. yra didesnio kaip 0,254 mm storio arba

b. yra padengti arba laminuoti anglimi, grafitu, metalais arba magnetinėmis medžiagomis.

Pastaba.   1A003 netaikomas padengtiems arba laminuotiems variu gaminiams, suprojektuotiems elektroninių spausdintinių plokščių gamybai.

NB.   Bet kurio pavidalo „lydieji“ aromatiniai poliimidai – žr. 1C008.a.3.

1A004Specialiai kariniam naudojimui nesuprojektuota saugos ir aptikimo įranga bei jos komponentai, išvardyti toliau:

NB.   TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ, 2B351 IR 2B352.

a. visą veidą dengiančios dujokaukės, filtrų kapsulės, dezaktyvacijos įranga bei specialiai jai suprojektuoti komponentai, suprojektuoti ar modifikuoti apsisaugoti nuo toliau išvardytų medžiagų. Šios medžiagos:

Pastaba.   1A004.a priskiriami generatoriniai oro valymo respiratoriai (PAPR), suprojektuoti arba modifikuoti apsisaugoti nuo 1A004.a išvardytų dalelių ar medžiagų.

Techninė pastaba

1A004.a medžiagos yra:

1.   visą veidą dengiančios kaukės dar vadinamos dujokaukėmis;

2.   filtrų kapsulės apima filtrų tūtas.

1. „biologiniai agentai“;

2. „radioaktyviosios medžiagos“;

3. kovinės nuodingosios cheminės medžiagos (CW) arba

4. „medžiagos riaušėms malšinti“, kurioms priklauso ir:

a. α-brombenzenacetonitrilas, (Brombenzilcianidas) (CA) (CAS 5798-79-8);

b. [(2-chlorfenil) metilenas] propandinitrilas, (o-chlorbenzilidenmalononitrilas (CS) (CAS 2698-41-1);

c. 2-chloro-1-feniletanonas, Fenilacilchloridas (ω-chloroacetofenonas (CN) (CAS 532-27-4);

d. dibenz-(b, f)-1,4-oksazapinas, (CR) (CAS 257-07-8);

e. 10-chloro-5,10-dihidrofenarsazinas (Fenarsazino chloridas), (Adamsitas), (DM) (CAS 578-94-9);

f. N-nonanoilmorfolinas (MPA) (CAS 5299-64-9);

b. apsauginiai kostiumai, pirštinės ir batai, specialiai suprojektuoti ar modifikuoti apsisaugoti nuo:

1. „biologinių agentų“;

2. „radioaktyviųjų medžiagų“arba

3. kovinių nuodingųjų cheminių medžiagų (CW);

c. aptikimo sistemos ir specialiai joms suprojektuoti komponentai, specialiai suprojektuoti ar modifikuoti aptikti ar atpažinti:

1. „biologinius agentus“;

2. „radioaktyviąsias medžiagas“arba

3. kovines nuodingąsias chemines medžiagas (CW);

d. elektroninė įranga, suprojektuota automatiškai aptikti ar nustatyti „sprogmenų“ likučius ir naudojanti „pėdsakų aptikimo“ techniką (pavyzdžiui, paviršinę akustinę bangą, jonų judrio spektrometriją, diferencinę judrumo spektrometriją, masės spektrometriją).

Techninė pastaba

„Pėdsakų aptikimas“ – gebėjimas aptikti mažiau nei 1 ppm garų arba 1 mg kieto ar skysto pavidalo medžiagos.

1 pastaba.   1A004.d netaikomas įrangai, specialiai suprojektuotai naudoti laboratorijose.

2 pastaba.   1A004.d netaikomas bekontakčiams praeinamiesiems apsaugos vartams.

Pastaba.   1A004 netaikomas:

a.   asmeniniams radiacijos lygio stebėjimo dozimetrams;

b.   profesinės sveikatos ar saugos įrangai, dėl kurios konstrukcijos ar funkcijos ją galima naudoti tik apsaugai nuo kenksmingo poveikio gyventojų saugumui ar civilinei pramonei, įskaitant:

1.   kasybą,

2.   karjerų eksploatavimą,

3.   žemės ūkį,

4.   farmaciją,

5.   mediciną,

6.   veterinariją,

7.   aplinkosaugą,

8.   atliekų tvarkymą,

9.   maisto pramonę.

Techninės pastabos

1.   1A004 apima įrangą ir komponentus, kurie buvo identifikuoti ir sėkmingai išbandyti pagal nacionalinius standartus arba kitaip įrodytas jų veiksmingumas aptinkant „radioaktyviąsias medžiagas“, „biologinius agentus“, kovines nuodingąsias chemines medžiagas, „imitacines priemones“ arba „priemones riaušėms malšinti“ ir nuo jų apsaugant, net jeigu ši įranga arba komponentai yra naudojami civilinėje pramonėje, pavyzdžiui, kasyboje, karjerų eksploatavime, žemės ūkyje, farmacijoje, medicinoje, veterinarijoje, aplinkosaugoje, atliekų tvarkyboje ar maisto pramonėje.

2.   ,Imitacinė priemonė‘ – medžiaga, kuri mokymuose, moksliniuose tyrimuose, bandymuose ar atliekant vertinimą naudojama vietoje toksinės medžiagos (cheminės ar biologinės).

3.   Taikant 1A004 „radioaktyviosios medžiagos“ yra medžiagos, kurios buvo atrinktos arba modifikuotos, kad padidintų žmonėms ar gyvūnams sukeliamos pažaidos efektyvumą, blogintų įrangos charakteristikas arba padarytų derliaus nuostolių ar pakenktų aplinkai.

1A005Neperšaunamos liemenės ir jų komponentai:

NB.   TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

a. minkštos neperšaunamos liemenės, išskyrus pagal karinius standartus ar techninių sąlygų aprašus arba juos atitinkančius ekvivalentus pagamintas liemenes, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai;

b. kietos neperšaunamų liemenių plokštės, kuriomis užtikrinama balistinė apsauga, lygiavertė IIIA lygio (2008 m. liepos mėn. NIJ 0101.06) ar nacionalinių ekvivalentų lygio apsaugai, arba mažesnė.

NB.   „Pluoštinių ar gijinių medžiagų“, naudojamų neperšaunamų liemenių gamyboje, apibrėžimą žr. 1C010.

1 pastaba.   1A005 netaikomas neperšaunamoms liemenėms, pateikiamoms jų vartotojui ir skirtoms vartotojų asmeninėms reikmėms.

2 pastaba.   1A005 netaikomas neperšaunamoms liemenėms, suprojektuotoms apsaugoti asmenį nuo skeveldrų ar sprogimo bangų, atsirandančių po nekariniams tikslams skirtų sprogstamųjų įtaisų sprogimo.

3 pastaba.   1A005 netaikomas neperšaunamoms liemenėms, suprojektuotoms apsaugoti asmenį tik nuo traumų, kurias gali sukelti peilio, aštraus daikto, adatos dūris ar smūgis buku daiktu.

1A006Įranga, specialiai suprojektuota ar modifikuota savadarbiams sprogstamiesiems užtaisams naikinti, ir specialiai suprojektuoti komponentai ir pagalbiniai reikmenys:

NB.   TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

a. nuotolinio valdymo transporto priemonės;

b. „sprogmenų nukenksminimo priemonės“.

Techninė pastaba

,sprogmenų nukenksminimo priemonės‘ – tai priemonės, specialiai suprojektuotos užkirsti kelią sprogstamųjų užtaisų veikimui iššaunant skystą, kietą ar subyrantį sviedinį.

Pastaba.   1A006 netaikoma įrangai, pateikiamai jos operatoriui.

1A007Įranga ir įtaisai, specialiai suprojektuoti naudojant elektros srovę detonuoti užtaisus ir įjungti įtaisus, kuriuose yra „energetinių medžiagų“:

NB.   TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ, 3A229 IR 3A232.

a. sprogstamųjų detonatorių uždegimo įtaisai, suprojektuoti įjungti sprogstamuosius detonatorius, nurodytus 1A007.b;

b. elektra įjungiami sprogmenų detonatoriai, išvardyti toliau:

1. sprogstamasis tiltelis (EB);

2. sprogstamoji tiltelinė viela (EBW);

3. daužiklis;

4. sprogstamosios folijos paleidikliai (EFI).

Techninės pastabos

1.   Vietoje žodžio detonatorius kartais vartojamas žodis paleidiklis arba uždegiklis.

2.   Visiems detonatoriams, nurodytiems 1A007.b, naudojamas trumpas elektrinis laidelis (tiltelis, tiltelinė viela arba folija), kuris labai staigiai išgaruoja, kai pro jį prateka trumpas labai didelės srovės impulsas. Tuo atveju, kai nenaudojamas daužiklis, sprogstamasis laidelis įjungia cheminę detonaciją, kuri tiesiogiai sąveikauja su labai sprogia medžiaga, tokia kaip PETN (pentaeritritolio tetranitratas). Detonatoriuose su daužikliais elektrinio laidelio sprogusis išgaravimas paleidžia skriejiklį arba daužiklį per plyšį ir daužiklio smūgis į sprogmenis įjungia cheminę detonaciją. Kai kuriose konstrukcijose daužiklis yra įjungiamas magnetine jėga. Terminas sprogstamosios folijos detonatorius gali reikšti arba sprogstamąjį tiltelį (EB), arba daužiklinį detonatorių.

1A008Šie užtaisai, įtaisai ir komponentai:

a. „kumuliaciniai užtaisai“, turintys visas šias charakteristikas:

1. grynasis sprogmenų kiekis (NEQ) didesnis nei 90 g ir

2. išorinio gaubto diametras ne mažesnis kaip 75 mm;

b. linijiniai perkertantieji kumuliaciniai užtaisai, turintys visas išvardytas charakteristikas, ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai:

1. sprogstamoji masė didesnė kaip 40 g/m ir

2. plotis 10 mm arba daugiau;

c. detonuojamosios virvutės sprogstamoji šerdies masė didesnė kaip 64 g/m;

d. 1A008.b nenurodyti perkertantieji užtaisai ir skeliamieji įrankiai, kurių grynasis sprogmenų kiekis (NEQ) yra didesnis kaip 3,5 kg.

Techninė pastaba

,Kumuliaciniai užtaisai‘ – sprogstamieji užtaisai, skirti sprogimo poveikiui sukoncentruoti.

1A102Pakartotinai įmirkyti pirolizuoti anglis-anglis komponentai, suprojektuoti 9A004 nurodytoms nešančiosioms raketoms, arba 9A104 nurodytoms zondavimo (meteorologinėms) raketoms.

1A202Kiti 1A002 nenurodyti vamzdiniai gaminiai iš kompozitinių darinių, turintys abi išvardytas charakteristikas:

NB.   TAIP PAT ŽR. 9A010 ir 9A110.

a. vidinis skersmuo nuo 75 mm iki 400 mm ir

b. pagaminti naudojant bet kurias 1C010.a ar b arba 1C210.a nurodytas „pluoštines ar gijines medžiagas“ arba anglies prepregus, nurodytus 1C210.c.

1A225Platina padengti katalizatoriai, specialiai suprojektuoti arba paruošti vandenilio izotopo mainų reakcijai tarp vandenilio ir vandens paspartinti, išgaunant tritį iš sunkiojo vandens arba naudoti sunkiojo vandens gamybai.

1A226Specializuotosios kolonų įkrovos sunkiajam vandeniui atskirti nuo paprastojo vandens, turinčios abi toliau išvardytas charakteristikas:

a. pagamintos iš fosforinės bronzos tinklelio, chemiškai apdoroto taip, kad padidėtų drėkinimas, ir

b. suprojektuotos naudoti vakuuminėse distiliavimo kolonose.

1A227Didelio tankio (švino turintis stiklas ar kita) nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apsaugantys stebėjimo langeliai, turintys visas išvardytas charakteristikas, ir jiems specialiai suprojektuoti rėmeliai:

a. didesnę kaip 0,09 m2„neradioaktyviąją zoną“;

b. didesnį nei 3 g/cm3 tankį; ir

c. 100 mm ar didesnį storį.

Techninė pastaba

1A227 vartojama „neradioaktyviosios zonos“ sąvoka reiškia langelio žiūrėjimo plotą, kurį veikia projekte numatyta mažiausio lygio jonizuojančioji spinduliuotė.

1BBandymo, tikrinimo ir gamybos įranga

1B001Įranga, skirta 1A002 nurodytiems „kompozitiniams“ dariniams ar sluoksniuotosioms medžiagoms arba 1C010 nurodytoms „pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms“ gaminti, kuri išvardyta toliau, ir specialiai jai suprojektuoti komponentai bei pagalbiniai reikmenys:

NB.   TAIP PAT ŽR. 1B101 IR 1B201.

a. gijų vyniojimo mašinos, kuriose pluošto pozicionavimo, pakavimo ir vyniojimo mechanizmai yra koordinuoti ir programuojami pagal tris ar daugiau „pirminio servopozicionavimo“ ašių, specialiai suprojektuotos „kompozitiniams“ dariniams ar sluoksniuotosioms medžiagoms gaminti iš „pluoštinių ar gijinių medžiagų“;

b. ,juostelių išdėstymo mašinos‘, kuriose juostelių pozicionavimo ir išdėstymo mechanizmai yra koordinuoti ir programuojami pagal penkias ir daugiau „pirminio servopozicionavimo“ ašių, specialiai suprojektuotos orlaivių sklandmenims arba „raketų“ konstrukcijoms iš „kompozitų“ gaminti;

Pastaba.   1B001.b pateikta „raketos“ sąvoka reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas.

Techninė pastaba

Taikant 1B001.b, ,juostelių išdėstymo mašinos‘, kuriomis galima tiesti vieną arba daugiau ne siauresnių nei 25,4 mm ir ne platesnių nei 304,8 mm ,kaitinamųjų juostų‘ ir kuriomis tiesimo proceso metu galima pjaustyti ir iš naujo pradėti tiesti atskiras ,kaitinamųjų juostų‘ linijas.

c. daugiakryptės, daugiamatės audimo ar pynimo mašinos, įskaitant adapterius ir modifikavimo įtaisus, specialiai suprojektuotus ar modifikuotus „kompozitiniams“ dariniams vartojamiems pluoštams austi, megzti ar pinti;

Techninė pastaba

1B001.c atveju pynimas apima ir mezgimą.

d. įranga, specialiai suprojektuota ar pritaikyta sustiprintiems (armuotiesiems) pluoštams gaminti, išvardyta toliau:

1. polimerinio pluošto (tokio kaip poliakrilnitrilas, viskozė, pikis ar polikarbosilanas) pavertimo anglies ar silicio karbido pluoštu įranga, įskaitant specialiąją įrangą pluoštui tempti kaitinimo metu;

2. įranga elementų ar junginių cheminiam nusodinimui iš garų fazės ant kaitinamo gijinio padėklo, skirta silicio karbido pluoštams gaminti;

3. įranga ugniai atspariai keramikai (tokiai kaip aliuminio oksidas) šlapiojo centrifugavimo būdu suformuoti;

4. įranga aliuminio turinčiam pluoštui kaitinimo būdu paversti aliuminio pluoštu;

e. įranga 1C010.e nurodytiems kontroliuojamiems prepregams gaminti karštojo lydymo metodu;

f. neardomojo tikrinimo įranga, specialiai suprojektuota šioms „kompozicinėms“ medžiagoms:

1. rentgeno tomografo sistemos, skirtos defektų tikrinimui trimis ašimis;

2. skaitmeninio valdymo ultragarsinio tikrinimo mašinos, kurių siųstuvų arba imtuvų pozicionavimo judesiai vienu metu yra koordinuojami ir programuojami keturiose ar daugiau ašių, sekant trimatį tiriamo komponento kontūrą;

g. pluošto „grįžčių išdėstymo mašinos“, kuriose grįžtelių pozicionavimo ir išdėstymo mechanizmai yra koordinuoti ir programuojami pagal dvi ir daugiau „pirminio servopozicionavimo“ ašių, specialiai suprojektuotos orlaivių sklandmenims arba „raketų“ konstrukcijoms iš „kompozitų“ gaminti.

Techninė pastaba

Taikant 1B001.g, ,grįžčių išdėstymo mašinos‘, kuriomis galima išdėstyti vieną arba daugiau ne platesnių nei 25,4 mm ,kaitinamųjų juostų‘ ir kuriomis išdėstymo proceso metu galima pjaustyti ir iš naujo pradėti tiesti atskiras ,kaitinamųjų juostų‘ linijas.

Techninės pastabos

1.   Taikant 1B001, „pirminio servopozicionavimo“ ašys pagal kompiuterinės programos nurodymus valdo galinio vykdymo įtaiso (t. y. galvutės) poziciją erdvėje prie ruošinio, kad ji būtų tinkamos orientacijos ir krypties norimam procesui įgyvendinti.

2.   Taikant 1B001, ,kaitinamoji juosta‘ – viena tęstinio pločio visiškai ar iš dalies derva impregnuota juosta, grįžtė ar pluoštas. Visiškai ar iš dalies derva impregnuotos „kaitinamosios juostos“ yra sausais milteliais, kurie kaitinami prilimpa, padengtos juostos.

1B002Įranga metalų lydiniams, metalų lydinių milteliams arba iš lydinių pagamintoms medžiagoms, specialiai suprojektuota išvengti užteršimo ir skirta naudoti viename iš 1C002.c.2 nurodytų procesų.

NB.   TAIP PAT ŽR. 1B102.

1B003Įrankiai, štampai, liejimo formos ar tvirtikliai titano, aliuminio ar jų lydinių „superplastiniam formavimui“ ar „difuziniam suvirinimui“, specialiai suprojektuoti gaminti bent vieną šių gaminių:

a. orlaivių sklandmenis ar kosminių aparatų konstrukcijas;

b. „orlaivių“ ar kosminių aparatų variklius arba

c. komponentus, specialiai suprojektuotus 1B003.a nurodytoms konstrukcijoms ar 1B003.b nurodytiems varikliams.

1B101Įranga, išskyrus nurodytą 1B001, skirta konstrukciniams kompozitams „gaminti“; ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai bei pagalbiniai reikmenys:

NB.   TAIP PAT ŽR. 1B201.

Pastaba.   Komponentai ir pagalbiniai reikmenys, nurodyti 1B101, apima liejimo formas, įtvarus, štampus, tvirtiklius ir įrankius, skirtus kompozitiniams dariniams, sluoksniuotosioms medžiagoms ir gaminiams iš jų štampuoti, kietinti, lieti, sukepinti arba sujungti.

a. gijų vyniojimo mašinos ar pluošto išdėstymo mašinos, kuriose pluošto pozicionavimo, pakavimo ir vyniojimo mechanizmai yra koordinuoti ir programuojami pagal tris ar daugiau ašių, specialiai suprojektuotos kompozitiniams dariniams ar sluoksniuotosioms medžiagoms gaminti iš pluoštinių ar gijinių medžiagų;

b. juostos klojimo įrenginiai, kurių judesius – juostos ir lakštų paskirstymą ir klojimą – galima koordinuoti ir programuoti pagal dvi ar daugiau ašių, suprojektuoti gaminti kompozitinius orlaivių sklandmenis ir „raketų“ konstrukcijas;

c. įranga, suprojektuota arba modifikuota „pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms“„gaminti“, tokia kaip:

1. polimerinių pluoštų (tokių kaip poliakrilnitrilas, viskozė ar polikarboksilanas) konversijos įranga, kurioje numatytos specialios sąlygos kaitinimo būdu įtempti pluoštą;

2. įranga, skirta elementams arba jų sudedamosioms dalims nusodinti garais kaitinant gijinį padėklą;

3. įranga ugniai atspariai keramikai (tokiai kaip aliuminio oksidas) šlapiojo centrifugavimo būdu suformuoti;

d. įranga, suprojektuota arba modifikuota specialiam pluošto paviršiaus apdorojimui arba prepregų ar ruošinių gamybai, nurodyta 9C110.

Pastaba.   1B101.d apibūdinta įranga apima vyniojimo įrangą, tempiklius, dengimo, kirpimo ir štampavimo įrangą.

1B102Metalo miltelių „gamybos įranga“, kita nei nurodyta 1B002, ir komponentai, išvardyti toliau:

NB.   TAIP PAT ŽR. 1B115.b.

a. metalo miltelių „gamybos įranga“, valdomoje aplinkoje naudojama „gaminti“ sferinio, rutulinio ar miltelių pavidalo medžiagas, nurodytas 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2 arba dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

b. „gamybos įrangai“ specialiai suprojektuoti komponentai, nurodyti 1B002 arba 1B102.a.

Pastaba.   1B102 apima:

a.   plazminius generatorius (aukštojo dažnio lankinio išlydžio), tinkamus naudoti dulkių pavidalo ar sferiniams metalo milteliams aptikti, vykdant procesą argono ir vandens terpėje;

b.   elektrinio impulso įrangą, naudojamą dulkių pavidalo ar sferiniams metalo milteliams aptikti, vykdant procesą argono ir vandens terpėje;

c.   įrangą, naudojamą sferinių aliuminio miltelių „gamybai“, formuojant miltelius iš lydalo inertinėje (pavyzdžiui, azoto) aplinkoje.

1B115Kitokia 1B002 arba 1B102 neapibūdinta svaidomųjų medžiagų ar jo sudėtinių dalių gamybos įranga ir jai specialiai suprojektuoti komponentai:

a. „gamybos įranga“, skirta skystųjų svaidomųjų medžiagų ar jų sudėtinių dalių, nurodytų 1C011.a, 1C011.b, 1C111 ar dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ, „gamybai“, transportavimui ar priėmimo kontrolei;

b. „gamybos įranga“, skirta kietųjų svaidomųjų medžiagų ar jų sudėtinių dalių, nurodytų 1C011.a, 1C011.b, 1C111 ar dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ, „gamybai“, transportavimui, sumaišymui, kietinamajam formavimui, liejimui, presavimui, mechaniniam apdorojimui, ekstruzijai ar priėmimo kontrolei.

Pastaba.   1B115.b netaikomas periodiniams maišytuvams, ištisinio veikimo maišytuvams ir skysčių bei dujų energija varomiems smulkintuvams. Apie periodinių maišytuvų, ištisinio veikimo maišytuvų ir skysčių bei dujų energija varomų smulkintuvų kontrolę žr. 1B117, 1B118 ir 1B119.

1 pastaba.   Įrangai, specialiai suprojektuotai karinėms prekėms gaminti, žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

2 pastaba.   1B115 netaikomas įrangai, skirtai boro karbido „gamybai“, tvarkymui ir tinkamumo tikrinimui.

1B116Specialiai suprojektuotos tūtos, skirtos pirolizės būdu išgauti medžiagas (nusodinti jas ant formų, įtvarų ar kitokių padėklų iš pirminių dujų, kurios suyra temperatūroje nuo 1 573  K (1 300  °C) iki 3 173  K (2 900  °C), esant 130 Pa – 20 kPa slėgiui.

1B117Periodiniai maišytuvai, turintys visas išvardytas charakteristikas, ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai:

a. suprojektuoti ar modifikuoti maišyti vakuume, kurio slėgis nuo 0 iki 13,326 kPa;

b. galintys kontroliuoti maišymo kameros temperatūrą;

c. 110 litrų arba didesnę bendrą tūrinę talpą ir

d. bent vieną necentriškai įmontuotą „maišymo (minkymo) veleną“.

Pastaba.   1B117.d pateikta „maišymo (minkymo) veleno“ sąvoka nesusijusi su deaglomeratoriais ar peilio velenais.

1B118Ištisinio veikimo maišytuvai, turintys visas išvardytas charakteristikas, ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai:

a. suprojektuoti ar modifikuoti maišyti vakuume, kurio slėgis nuo 0 iki 13,326 kPa;

b. galintys kontroliuoti maišymo kameros temperatūrą;

c. turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1. du ar daugiau maišymo (minkymo) velenų arba

2. turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:

a. vieną sukamąjį ir vibracinį veleną su minkymo krumpliais ir (arba) kaiščiais ir

b. minkymo krumpliai ir (arba) kaiščiai maišymo kameros gaubto viduje.

1B119Skysčių ir dujų energija varomi smulkintuvai, naudojami 1C011.a, 1C011.b, 1C111 arba dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ nurodytų medžiagų šlifavimui ar malimui ir specialiai suprojektuoti komponentai.

1B201Kiti 1B001 ar 1B101 nenurodyti izostatiniai presai ir su jais susijusi įranga, išvardyti toliau:

a. gijų vyniojimo mašinos, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

1. galinčios pluoštą paskirstyti, sukti ir vynioti, judesius koordinuojant ir programuojant ne mažiau kaip pagal dvi ašis;

2. specialiai suprojektuotos kompozitiniams dariniams ar sluoksniuotosioms medžiagoms gaminti iš „pluoštinių ar gijinių medžiagų“ir

3. galinčios vynioti ant cilindrinių vamzdžių, kurių vidinis skersmuo 75–650 mm, o ilgis ne mažesnis kaip 300 mm;

b. koordinatinio poslinkio ir programavimo valdymo įtaisai gijų vyniojimo mašinoms, nurodytoms 1B201.a;

c. preciziniai įtvarai gijų vyniojimo mašinoms, nurodytoms 1B201.a.

1B225Fluoro gamybos elektrolitinės celės, kurių našumas didesnis negu 250 g fluoro per valandą.

1B226Elektromagnetiniai izotopų separatoriai, suprojektuoti vienam ar keliems jonų šaltiniams arba turintys vieną ar kelis jonų šaltinius, galintys tiekti 50 mA ar didesnę suminę jonų pluošto srovę.

Pastaba.   1B226 apima separatorius:

a.   galinčius praturtinti stabiliaisiais izotopais;

b.   turinčius jonų šaltinių ir kolektorių, esančių magnetiniame lauke arba už jo ribų.

1B228Vandenilinės kriogeninės distiliavimo kolonos, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

a. suprojektuotos veikti esant vidinei temperatūrai ne aukštesnei kaip 35 K (– 238 °C);

b. suprojektuotos veikti esant vidiniam slėgiui nuo 0,5 iki 5 MPa;

c. pagamintos iš vienos iš šių medžiagų:

1. Tarptautinės automobilių inžinierių draugijos (SAE) nerūdijančiojo 300 serijos plieno su mažu sieros kiekiu ir su austenitinio plieno ASTM (ar ekvivalentiško standarto) nustatytais grūdeliais, kurių matmenų numeris ne mažesnis kaip 5, arba

2. iš kitų ekvivalenčių kriogeninių medžiagų, suderinamų su vandeniliu (H2), ir

d. kurių vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 30 cm, o „efektyvusis ilgis“ ne mažesnis kaip 4 m.

Techninė pastaba

1B228 vartojama „efektyviojo ilgio“ sąvoka reiškia pakavimo medžiagos aktyvų aukštį įkrautinėje kolonoje arba vidinių kontaktinių filtrų aktyvų aukštį lėkštinėje kolonoje.

1B230Siurbliai, galintys perpumpuoti koncentruoto arba atskiesto kalio amido katalizatoriaus tirpalą skystame amoniake (KNH2/NH3), turintys visas išvardytas charakteristikas:

a. hermetiški (t. y. hermetiškai uždaryti);

b. našumas – didesnis kaip 8,5 m3/h ir

c. turintys vieną iš išvardytų charakteristikų:

1. skirtų koncentruoto kalio amido tirpalams (1 % ar stipresniems), darbinis slėgis 1,5–60 MPa, arba

2. skirtų atskiesto kalio amido tirpalams (mažiau kaip 1 %), darbinis slėgis 20–60 MPa.

1B231Tričio gamybos priemonės ar įrenginiai ir jų įranga:

a. tričio gamybos, regeneravimo, išgavimo, koncentravimo ar transportavimo priemonės arba įrenginiai;

b. tričio gamybos priemonių ar įrenginių įranga:

1. vandenilio arba helio šaldymo blokai, galintys atšaldyti iki 23 K (– 250 °C) ar mažesnės temperatūros, kai atšaldymo geba didesnė nei 150 W;

2. vandenilio izotopų laikymo ar gryninimo sistemos, kuriose kaip laikymo arba gryninimo terpė naudojami metalų hidridai.

1B232Turbininiai detanderiai arba turbininiai detanderiai–kompresoriai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

a. suprojektuoti veikti esant ne aukštesnei kaip 35 K (– 238 °C) išėjimo temperatūrai ir

b. suprojektuoti 1 000  kg/h arba didesniam vandenilio dujų našumui.

1B233Ličio izotopų atskyrimo priemonės ar įrenginiai ir jų sistemos bei įranga, išvardyti toliau:

a. ličio izotopų atskyrimo priemonės ir įrenginiai;

b. ličio izotopų atskyrimo, grindžiamo ličio ir gyvsidabrio amalgamų technologija, įranga, išvardyta toliau:

1. įkrautinės skysčio – skysčio mainų kolonos, specialiai suprojektuotos ličio amalgamoms gauti;

2. gyvsidabrio arba ličio amalgamų siurbliai;

3. ličio amalgamų elektrolizės kameros;

4. koncentruoto ličio hidroksido tirpalo garintuvai;

c. jonų mainų sistemos, specialiai suprojektuotos ličio izotopų atskyrimui ir specialiai joms suprojektuoti komponentai;

d. cheminių mainų sistemos (kuriose naudojami cikliniai eteriai, kriptandai arba lariato eteriai), specialiai suprojektuotos ličio izotopų atskyrimui, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai.

1B234Brizantinių sprogstamųjų medžiagų saugojimo talpos, kameros, konteineriai ir panašūs saugojimo įtaisai, skirti bandymams su brizantiniais sprogmenimis ar sprogstamaisiais užtaisais ir turintys abi toliau išvardytas charakteristikas:

NB.   TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

a. suprojektuoti taip, kad jų faktinės sprogimo galios ekvivalentas būtų ne mažesnis kaip 2 kg trinitrotolueno (TNT), ir

b. turintys projektinių elementų arba pasižymintys savybėmis, dėl kurių realiuoju laiku ar vėliau galima perduoti diagnostikos ar matavimo informaciją.

1B235Tričio gamybos tikslinės sąrankos ir komponentai:

a. tikslinės sąrankos, pagamintos iš arba kurių sudėtyje yra ličio-6 izotopu sodrinto ličio, specialiai suprojektuotos tričiui gaminti švitinant, įskaitant įterpimą į branduolinį reaktorių;

b. komponentai, specialiai suprojektuoti 1B235.a nurodytoms tikslinėms sąrankoms.

Techninė pastaba

Komponentuose, kurie yra specialiai suprojektuoti tikslinėms sąrankoms tričiui gaminti, gali būti ličio pelečių, tričio geterių ir specialiai dengto apvalko.

1CMedžiagos

Techninė pastaba

Metalai ir metalų lydiniai:

jeigu nėra nurodyta kitaip, žodžiai „metalai“ ir „lydiniai“ nuo 1C001 iki 1C012 apima toliau išvardytas žaliavas ir pusgaminius:

žaliavos:

anodai, rutuliai, strypai (įskaitant strypus su įpjovomis ir vielos ruošinius), luiteliai, blokai, bliumai, briketai, plytelės, katodai, kristalai, kubai, plokštelės, grūdeliai, granulės, luitai, gabalai, tabletės, žvyneliai, milteliai, apskritos plokštelės, šratai, plokštės, strypeliai, kempinės, virbalai;

pusgaminiai (dengti ar nedengti, padengti valcuojant, gręžti ar perforuoti):

a.   kaliosios ar apdorotos medžiagos, pagamintos valcuojant, ištempiant, išspaudžiant paprastosios ar smūginės ekstruzijos būdu, kalant, presuojant, granuliuojant, atomizuojant ar smulkinant, t. y.: kampuočiai, loviniai profiliuočiai, skrituliai, diskai, dulkės, kruopelytės, folijos, lakštai, kalti pusgaminiai, plokštės, milteliai, presuoti ir štampuoti pusgaminiai, juostelės, žiedai, strypai (įskaitant neglaistytus suvirinimo elektrodus, vielos ruošinius ir valcuotąją vielą), profiliuočiai, fasoninės detalės, skarda, juostos, vamzdžiai ir vamzdeliai (įskaitant vamzdžius, kvadratinio skerspjūvio ruošinius ir tuščiavidurius ruošinius), tempta arba išspausta viela;

b.   liejamasis metalas, gautas liejant į smėlį, ant matricų, metalo, gipso ar kitų tipų liejimo formų, įskaitant liejimą aukštu spaudimu, sukepinimą ir formas, gautas taikant miltelinę metalurgiją.

Draudimas turėtų būti taikomas ir tuo atveju, kai eksportuojami į sąrašą neįtraukti produktai teigiant, kad jie yra baigti produktai, tačiau kurie iš tiesų yra žaliavos arba pusgaminiai.

1C001Medžiagos, specialiai sukurtos elektromagnetinėms bangoms sugerti, arba tūryje laidūs polimerai, išvardyti toliau:

NB.   TAIP PAT ŽR. 1C101.

a. medžiagos, sugeriančios bangas, kurių dažniai viršija 2 × 108 Hz, bet mažesni kaip 3 × 1012 Hz;

1 pastaba.   1C001.a netaikomas:

a.   plaukeliniams absorberiams, pagamintiems naudojant natūraliuosius ar sintetinius pluoštus, kuriuose sugėrimą užtikrina nemagnetinė įkrova;

b.   absorberiams, kuriuose nėra magnetinių nuostolių ir kurių sugeriantis paviršius yra neplokščias, įskaitant piramidinius, kūginius, pleištinius ir spiralinius paviršius;

c.   plokštiesiems absorberiams, turintiems visas išvardytas charakteristikas:

1.   pagaminti iš kurios nors iš išvardytų medžiagų:

a.   putų plastikų (lanksčiųjų ar nelanksčiųjų) su anglies užpildu arba organinių medžiagų, įskaitant rišiklius, kurios, lyginant su metalais, užtikrina didesnį kaip 5 % aidą dažnių juostoje, ± 15 % platesnėje už centrinį krintančiosios energijos dažnį, ir kurios neišlaiko aukštesnės kaip 450 K (177 °C) temperatūros, arba

b.   Keraminių medžiagų, užtikrinančių, lyginant su metalais, didesnį kaip 20 % aidą dažnių juostoje, ± 15 % platesnėje už centrinį krintančiosios energijos dažnį, ir kurios neišlaiko aukštesnės kaip 800 K (527 °C) temperatūros;

Techninė pastaba

Sugerties matavimo bandiniai, skirti 1C001.a. Pastaba. 1.c.1 numatytiems tyrimams, turėtų būti kvadratinės formos (kraštinės ilgis ne mažesnis kaip 5 centrinį dažnį atitinkantys bangos ilgiai) ir išdėstyti tolimojoje spinduliuojančiojo šaltinio lauko zonoje.

2.   kurių tempiamasis įtempis mažesnis kaip 7 × 106 N/m2 ir

3.   kurių gniuždomasis įtempis mažesnis kaip 14 × 106 N/m2;

d.   plokštieji absorberiai, turintys visas išvardytas charakteristikas:

1.   savitasis sunkis didesnis kaip 4,4 ir

2.   didžiausia veikimo temperatūra 548 K (275 °C).

2 pastaba.   1C001.a dalies 1 pastaba nepanaikinama sugertį užtikrinančių magnetinių medžiagų, kai jos yra sudėtinė dažų dalis, kontrolė.

b. nepraleidžiančios regimosios šviesos medžiagos, specialiai sukurtos artimiesiems infraraudoniesiems spinduliams sugerti, kurių bangos ilgis yra didesnis nei 810 nm, bet mažesnis nei 2 000  nm (kurių dažniai viršija 150 THz, bet yra mažesni nei 370 THz);

Pastaba.   1C001.b. netaikomas medžiagoms, specialiai suprojektuotoms ar paruoštoms kuriam nors iš šių naudojimo būdų:

a.   „lazeriniam“ polimerų ženklinimui arba

b.   „lazeriniam“ polimerų suvirinimui.

c. tūryje laidžios polimerinės medžiagos, kurių „tūrinis savitasis elektrinis laidis“ viršija 10 000 S/m (simensų metrui) arba „paviršinė savitoji varža“ mažesnė kaip 100 omų kvadratui ir kurių pagrindinis komponentas yra kuris nors iš šių polimerų:

1. polianilinas;

2. polipirolas;

3. politiofenas;

4. polifenilenas – vinilenas arba

5. politienilenas – vinilenas.

Pastaba.   1C001.c netaikomas medžiagoms, kurių pavidalas skystas.

Techninė pastaba

„Tūrinis savitasis elektrinis laidis“ ir ,paviršinė savitoji lakšto varža‘ turi būti nustatoma naudojant ASTM D–257 standartą arba jo nacionalinį ekvivalentą.

1C002Metalų lydiniai, metalų lydinių milteliai arba iš lydinių pagamintos medžiagos, išvardytos toliau:

NB.   TAIP PAT ŽR. 1C202.

Pastaba.   1C002 netaikomas metalų lydiniams, metalų lydinių milteliams ir iš lydinių pagamintoms medžiagoms, specialiai sukurtoms dengimo tikslais.

Techninės pastabos

1.   1C002 nurodyti metalų lydiniai yra tie, kurie turi didesnį nurodyto metalo svorio procentą negu bet kurio kito elemento.

2.   „Ardomojo įtempio trukmė“ turi būti išmatuota remiantis ASTM E-139 standartu ar jo nacionaliniu ekvivalentu.

3.   „Trumpasis ciklinis tvarumas“ turi būti išmatuotas remiantis ASTM E-606 standartu „Praktinės rekomendacijos trumpajam cikliniam tvarumui, esant pastoviai amplitudei, matuoti“ arba jo nacionaliniu ekvivalentu. Bandymas turi būti atliekamas išilgai ašies, vidutinis įtempių santykis ir įtempių koncentracijos faktorius (Kt) turi būti lygūs 1. Vidutinis įtempis yra apibrėžiamas kaip maksimalus įtempis minus minimalus įtempis padalinti iš maksimalaus įtempio.

a. aliuminidai, išvardyti toliau:

1. nikelio aliuminidai, turintys nuo 15 % iki 38 % masės aliuminio ir bent vieną papildomą lydinio elementą;

2. titano aliuminidai, turintys 10 % ar daugiau masės aliuminio ir bent vieną papildomą lydinio elementą;

b. metalų lydiniai, išvardyti toliau, pagaminti iš miltelių ar kietųjų dalelių medžiagų, nurodytų 1C002.c.:

1. nikelio lydiniai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a. „ardomojo įtempio trukmė“10 000 valandų ar didesnė 923 K (650 °C) temperatūroje, o įtempis 676 MPa arba

b. „trumpasis ciklinis tvarumas“10 000 ciklų ar didesnis 823 K (550 °C) temperatūroje, kai didžiausias įtempis lygus 1 095 MPa;

2. niobio lydiniai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a. „ardomojo įtempio trukmė“10 000 valandų ar didesnė 1 073  K (800 °C) temperatūroje, o įtempis 400 MPa arba

b. „trumpasis ciklinis tvarumas“10 000 ciklų ar didesnis 973 K (700 °C) temperatūroje, kai didžiausias įtempis lygus 700 MPa;

3. titano lydiniai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a. „ardomojo įtempio trukmė“10 000 valandų ar didesnė 723 K (450 °C) temperatūroje, o įtempis 200 MPa arba

b. „trumpasis ciklinis tvarumas“10 000 ciklų ar didesnis 723 K (450 °C) temperatūroje, kai didžiausias įtempis lygus 400 MPa;

4. aliuminio lydiniai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a. tempiamasis įtempis 240 MPa ar didesnis 473 K (200 °C) temperatūroje arba

b. tempiamasis įtempis 415 MPa ar didesnis 298 K (25 °C) temperatūroje

5. magnio lydiniai, turintys visas šias charakteristikas:

a. tempiamasis įtempis 345 MPa ar didesnis ir

b. korozijos 3 % natrio chlorido vandeniniame tirpale sparta yra mažesnė kaip 1 mm/metams, išmatuota remiantis ASTM standartu G-31 ar jo nacionaliniais ekvivalentais;

c. metalų lydinių milteliai ar kietųjų dalelių medžiagos, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

1. sudaryti iš bet kurių toliau nurodytų sudėtinių sistemų:

Techninė pastaba

X toliau atitinka vieną ar daugiau lydinio elementų.

a. nikelio lydinių (Ni–Al–X, Ni–X–Al), skirtų turbininių variklių dalims ar komponentams gaminti, t. y. su mažiau kaip 3 nemetalinėmis didesnėmis kaip 100 μm dalelėmis (patekusiomis į lydinį gamybos metu) tarp 109 lydinio dalelių;

b. niobio lydinių (Nb–Al–X ar Nb–X–Al, Nb–Si–X ar Nb–X–Si, Nb–Ti–X ar Nb-X-Ti);

c. titano lydinių (Ti–Al–X ar Ti–X–Al);

d. aliuminio lydinių (Al–Mg–X arba Al–X–Mg, Al–Zn–X ar Al–X–Zn, Al–Fe–X ar Al–X–Fe) arba

e. magnio lydinių (Mg–Al–X ar Mg–X–Al);

2. pagamintos valdomojoje aplinkoje, kai naudojamas kuris nors iš nurodytų procesų:

a. ,vakuuminis išpurškimas‘;

b. ,dujinis išpurškimas‘;

c. ,išcentrinis išpurškimas‘;

d. ,purškiamasis aušinimas‘;

e. ,lydalo išsukimas‘ ir ,smulkinimas‘;

f. ,lydalo ištraukimas‘ ir ,smulkinimas‘;

g. ,mechaninis sulydymas‘ arba

h. ,plazminis išpurškimas‘; ir

3. formuojančios medžiagas, nurodytas 1C002.a arba 1C002.b;

d. iš lydinių pagamintos medžiagos, turinčios visas toliau išvardytas charakteristikas:

1. sudarytos iš bet kurių 1C002.c.1 nurodytų sudėtinių sistemų;

2. nesusmulkintų dribsnių, juostelių ar plonų lazdelių pavidalo ir

3. pagamintos valdomojoje aplinkoje, kai naudojamas kuris nors iš nurodytų procesų:

a. ,purškiamasis aušinimas‘;

b. ,lydalo išsukimas‘ arba

c. ,lydalo ištraukimas‘.

Techninės pastabos

1.   ,Vakuuminis išpurškimas‘ – procesas, skirtas suskaidyti išlydyto metalo lydinio srautą į 500 μm ar mažesnio skersmens lašelius, naudojant labai spartų sugertų dujų išsiskyrimą vakuume.

2.   ,Dujinis išpurškimas‘ – procesas, skirtas didelio slėgio dujų srautu susmulkinti išlydyto metalinio lydinio srautą į 500 μm ar mažesnio skersmens lašelius.

3.   ,Išcentrinis išpurškimas‘ – procesas, skirtas išskaidyti išlydyto metalo srautą arba vonioje esantį metalą į 500 μm ar mažesnio skersmens lašelius, naudojant išcentrinę jėgą.

4.   ,Rišiklis‘, ,rišamoji medžiaga‘ – visiškai tolydi medžiagos fazė, kuria užpildoma erdvė tarp dalelių, adatinių darinių ar plaušų.

5.   ,Lydalo išsukimas‘ – išlydyto metalo srauto, veikiamo besisukančiu atšaldytu bloku „sparčiojo kietėjimo“ procesas formuojant plokštelės, juostos ar strypo pavidalo gaminius.

6.   ,Smulkinimas‘ – medžiagos skaidymas trinant arba malant.

7.   ,Lydalo ištraukimas‘ – „sparčiojo kietėjimo procesas“, kai į metalo lydalo vonią įstatomas besisukančio atšaldyto bloko trumpas segmentas ir ištraukiami juostų pavidalo lydiniai.

8.   ,Mechaninis sulydymas‘ – lydymo procesas, susidarantis susijungiant, skeldėjant ir persitvarkant elementinio ir pagrindinio lydinio milteliams juos mechaniškai smūgiuojant. Pridedant atitinkamų miltelių, į lydinį gali būti įterpta nemetalinių dalelių.

9.   ,Plazminis išpurškimas‘ – procesas, skirtas susmulkinti išlydyto metalinio lydinio srautą arba kietą metalą į 500 μm ar mažesnio skersmens lašelius, naudojant plazmą formuojančius prožektorius inertinių dujų aplinkoje.

10.   „Sparčiojo kietėjimo procesas“ – procesas, per kurį išlydyta medžiaga kietėja esant šaldymo spartai, viršijančiai 1 000  K/s.

1C003Visų tipų bet kokio pavidalo magnetiniai metalai, turintys kurią nors iš išvardytų charakteristikų:

a. pradinė santykinė magnetinė skvarba lygi ar didesnė už 120 000 , o storis 0,05 mm ar mažesnis;

Techninė pastaba

Pradinės santykinės magnetinės skvarbos matavimai turi būti atlikti tik su visiškai atkaitintomis medžiagomis.

b. magnetostrikciniai lydiniai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1. magnetostrikcinę sotį, didesnę kaip 5 × 10–4, arba

2. magnetomechaninio ryšio koeficientą (k), didesnį kaip 0,8, arba

c. amorfinių arba „nanokristalinių“ lydinių juostos, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

1. sudėtyje yra ne mažiau kaip 75 % masės geležies, kobalto ar nikelio;

2. soties magnetinė indukcija (Bs) 1,6 T ar didesnė ir

3. bet kuri iš šių charakteristikų:

a. juostos storis 0,02 mm ar mažesnis arba

b. savitoji elektrinė varža 2 × 10–4 Ω cm ar didesnė.

Techninė pastaba

1C003.c nurodytos „nanokristalinės“ medžiagos yra tos medžiagos, kurių kristalitų matmenys, nustatyti rentgeno spinduliuotės difrakcijos būdu, ne didesni kaip 50 nm.

1C004Urano-titano lydiniai arba volframo lydiniai su geležies, nikelio ar vario „rišikliu“, turintys visas išvardytas charakteristikas:

a. didesnį nei 17,5 g/cm3 tankį;

b. tamprumo riba viršija 880 MPa;

c. ribinis tempiamasis įtempis viršija 1 270 MPa ir

d. santykinis pailgėjimas viršija 8 %.

1C005„Superlaidieji“„kompozitiniai“ laidininkai, kurių ilgis viršija 100 m ar kurių masė didesnė kaip 100 g, išvardyti toliau:

a. „superlaidieji“„kompozitiniai“ laidininkai, susidedantys iš vienos ar daugiau niobio-titano „gijų“, turintys visas šias charakteristikas:

1. įtvirtinti kitokiame negu variniame ar vario pagrindo mišriame „rišiklyje“ir

2. tokie, kurių skerspjūvio plotas mažesnis kaip 0,28 × 10–4 mm2 (6 μm skersmens, jei „gijos“ skerspjūvis apvalus);

b. „superlaidieji“„kompozitiniai“ laidininkai, susidedantys iš vienos ar daugiau „superlaidžiųjų“„gijų“, kitų nei niobio-titano „gijos“, turintys visas išvardytas charakteristikas:

1. „krizinė temperatūra“, esant nulinei magnetinei indukcijai, didesnė kaip 9,85 K (– 263,31 °C), ir

2. „superlaidžioji“ būsena išlieka 4,2 K (– 268,96 °C) temperatūroje, veikiant magnetiniam laukui, kuris atsuktas bet kuria laidininko išilginei ašiai statmena kryptimi ir kurio magnetinė indukcija lygi 12 T, o krizinis srovės tankis visame laidininko skerspjūvio plote viršija 1 750  A/mm2;

c. „superlaidieji“„kompozitiniai“ laidininkai, susidedantys iš vienos ar daugiau „superlaidžiųjų“„gijų“, kurie išlieka „superlaidūs“ esant daugiau nei 115 K (– 158,16 °C).

Techninė pastaba

1C005 nurodytos „gijos“ gali būti vielos, cilindro, plėvelės, juostos ar juostelės formos.

1C006Skysčiai ir tepalinės medžiagos, išvardytos toliau:

a. nenaudojama;

b. tepalinės medžiagos, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra bet kurie iš toliau išvardytų junginių ar medžiagų:

1. fenilen- ar alkilfenileneteriai ar tioeteriai arba jų mišiniai, turintys daugiau kaip dvi eterines ar tioeterines grupes arba jų mišinį, arba

2. floruotos silikoninės alyvos, kurių kinematinė klampa 298 K (25 °C) temperatūroje mažesnė kaip 5 000  mm2/s (5 000 centistoksų);

c. vilgymo ar flotavimo skysčiai, turintys visas išvardytas charakteristikas:

1. didesnį kaip 99,8 % grynumą;

2. 100 ml tūryje 200 μm ar didesnių matmenų dalelių yra mažiau kaip 25 ir

3. sudėtyje yra ne mažiau kaip 85 % bet kurios iš šių medžiagų:

a. dibromtetrafluoretano (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b. polichlortrifluoretileno (tik alyvos bei vaško tipo modifikacijų) arba

c. polibromtrifluoretileno;

d. elektroniniai anglies fluorido šaldymo skysčiai, turintys visas išvardytas charakteristikas:

1. masės sudėtyje yra 85 % ar daugiau šių medžiagų ar jų mišinių:

a. perfluoropolialkileterio triazino ar perfluoroalifatinių eterių monomerinių formų;

b. perfluoroalkilaminų;

c. perfluorocikloalkanų arba

d. perfluoroalkanų;

2. tankis, esant 298 K (25 °C) temperatūrai, yra ne mažesnis kaip 1,5 g/ml;

3. lydymosi temperatūra 273 K (0 °C) ir

4. masės sudėtyje yra ne mažiau kaip 60 % fluoro.

Pastaba.   1C006.d netaikomas medžiagoms, nurodytoms ir supakuotoms kaip medicinos prekės.

1C007Keramikos milteliai, keraminio „rišiklio“„kompozicinės“ medžiagos ir ,pirmtakų medžiagos‘, tokios kaip:

NB.   TAIP PAT ŽR. 1C107.

a. keramikos milteliai iš titano diborido (TiB2) (CAS 12045-63-5), kuriame bendras metalinių priemaišų kiekis (išskyrus specialius priedus) yra mažesnis kaip 5 000  ppm (milijonųjų dalių), vidutiniai priemaišų dalių matmenys lygūs ar mažesni kaip 5 μm, o didesnių kaip 10 μm dalelių gali būti ne daugiau kaip 10 %;

b. nenaudojama;

c. keraminio „rišiklio“„kompozicinės“ medžiagos, tokios kaip:

1. keramika–keramikos „kompozicinės“ medžiagos su stiklo ar oksidų „rišikliu“, armuotos bet kuria iš šių medžiagų:

a. pluoštu, pagamintu iš kurios nors iš išvardytų medžiagų:

1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); arba

2. Si-C-N arba

Pastaba.   1C007.c.1.a netaikomas „kompozitams“, turintiems pluoštų iš tų junginių, kurių tempiamasis įtempis 1 273  K (1 000  °C) temperatūroje yra ne didesnis kaip 700 MPa arba pluošto atsparumas tempiamajam valkšnumui yra didesnis kaip 1 % valkšnumo deformacijos, kai 100 MPa apkrova 1 273  K (1 000  °C) temperatūroje veikia 100 valandų.

b. pluoštu, turinčiu visas šias charakteristikas:

1. pagamintu iš kurios nors iš išvardytų medžiagų:

a. Si-N;

b. Si-C;

c. Si-Al-O-N arba

d. Si-O-N ir

2. jo „savitasis tempiamasis įtempis“ didesnis kaip 12,7 × 103 m;

2. keraminio „rišiklio“„kompozicinės“ medžiagos su „rišikliu“, suformuotu iš silicio, cirkonio ar boro karbidų ar nitridų;

d. nenaudojama;

e. ,pirmtakų medžiagos‘, specialiai sukurtos kurioms nors iš 1C007.c nurodytoms medžiagoms „gaminti“:

1. polidiorganosilanai;

2. polisilazanai;

3. polikarbosilazanai;

Techninė pastaba

1C007 ,pirmtakų medžiagos‘ – tai specialios paskirties polimerinės ar metaloorganinės medžiagos, skirtos silicio karbidui, silicio nitridui ar keramikai su siliciu, anglimi ar azotu „gaminti“.

f. nenaudojama.

1C008Befluorės polimerinės medžiagos, tokios kaip:

a. imidai:

1. bismaleimidai;

2. aromatiniai poliamidimidai (PAI), kurių „stiklėjimo temperatūra (Tg)“ viršija 563 K (290 °C);

3. aromatiniai poliimidai, kurių „stiklėjimo temperatūra (Tg)“ viršija 505 K (232 °C);

4. aromatiniai polieterimidai, kurių „stiklėjimo temperatūra (Tg)“ viršija 563 K (290 °C);

Pastaba.   1C008.a taikomas medžiagoms, kurios yra skysto ar kieto „lydaus“ pavidalo, įskaitant dervos, miltelių, plėvelės, juostos ar juostelės pavidalus.

NB.   Plėvelių, lakštų, juostų ar juostelių pavidalo "nelydieji" aromatiniai poliimidai – žr. 1A003.

b. nenaudojama;

c. nenaudojama;

d. poliarilenketonai;

e. poliarilensulfidai, kuriuose arilen– grupė yra bifenilen–, trifenilen– ar jų derinys;

f. polibifenileno eteriniai sulfonai, kurių „stiklėjimo temperatūra (Tg)“ viršija 563 K (290 °C).

Techninės pastabos

1.   „Stiklėjimo temperatūra (Tg)“ 1C008.a.2 nurodytoms termoplastinėms medžiagoms, 1C008.a.4 nurodytoms medžiagoms ir 1C008.f nurodytoms medžiagoms matuojama ISO 11357-2 (1999) arba atitinkamuose nacionaliniuose standartuose aprašytu metodu.

2.   „Stiklėjimo temperatūra (Tg)“ 1C008.a.2 nurodytoms termoreaktyviosioms medžiagoms ir 1C008.a.3 nurodytoms medžiagoms matuojama ASTM D 7028-07 arba atitinkamuose nacionaliniuose standartuose aprašytu lenkimo trijuose taškuose metodu. Bandymas atliekamas naudojant sausą bandinį, kurio kietėjimas yra ne mažesnis kaip 90 %, kaip nurodyta ASTM E 2160–04 arba lygiaverčiame nacionaliniame standarte, ir kuris buvo kietinamas kartu naudojant ir standartinius, ir po kietinimo vykstančius procesus, po kurių gaunama didžiausia Tg vertė.

1C009Neperdirbti fluorinti junginiai, išvardyti toliau:

a. nenaudojama;

b. fluorinti poliimidai, masės sudėtyje turintys 10 % ar daugiau sujungtojo fluoro;

c. fluorinti fosfazeno elastomerai, masės sudėtyje turintys 30 % ar daugiau sujungtojo fluoro.

1C010„Pluoštinės ar gijinės medžiagos“, išvardytos toliau:

NB.   TAIP PAT ŽR. 1C210 IR 9C110.

Techninės pastabos

1.   Apskaičiuojant 1C010.a, 1C010.b, 1C010.c ar 1C010.e.1.b. nurodytų „pluoštinių ar gijinių medžiagų“„savitąjį tempiamąjį įtempį“, „savitąjį tampros modulį“ arba savitąją masę, tempiamasis įtempis ir tampros modulis turėtų būti apskaičiuojami ISO 10618 (2004) ar jam lygiaverčiame nacionaliniame standarte aprašytu metodu.

2.   Nustatant 1C010 nurodytų neištisinių „pluoštinių ar gijinių medžiagų“ (pvz., audinių, atsitiktinai išsidėsčiusių plaušų ar kaspinų) „savitąjį tempiamąjį įtempį“, „savitąjį tampros modulį“ arba savitąją masę remiamasi mechaninėmis juos sudarančių ištisinių viengijų siūlų (pvz., viengijų siūlų, verpalų, pusverpalių ar grįžčių) savybėmis, buvusiomis iki perdirbimo į neištisines „pluoštines ar gijines medžiagas“.

a. organinės „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios visas šias charakteristikas:

1. „savitasis tampros modulis“ didesnis kaip 12,7 × 106 m ir

2. „savitasis tempiamasis įtempis“ didesnis kaip 23,5 × 104 m

Pastaba.   1C010.a netaikomas polietilenui.

b. anglies „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios abi šias charakteristikas:

1. „savitasis tampros modulis“ didesnis kaip 14,65 × 106 m ir

2. „savitasis tempiamasis įtempis“ didesnis kaip 26,82 × 104 m

Pastaba.   1C010.b netaikomas:

a.   „pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms“, skirtoms „civilinių orlaivių“ konstrukcijoms remontuoti, arba sluoksniuotosioms medžiagoms, turinčioms visas toliau išvardytas charakteristikas:

1.   plotas neviršija 1 m2;

2.   ilgis neviršija 2,5 m ir

3.   plotis viršija 15 mm.

b.   mechaniniu būdu susmulkintoms, sumaltoms ar supjaustytoms anglies „pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms“ iki ne daugiau kaip 25,0 mm ilgio.

c. neorganinės „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios visas šias charakteristikas:

1. „savitasis tampros modulis“ didesnis kaip 2,54 × 106 m ir

2. lydymosi, minkštėjimo, skilimo ar sublimavimosi temperatūra inertinėje aplinkoje didesnė kaip 1 922  K (1 649  °C);

Pastaba.   1C010.c netaikomas:

a.   netolydiesiems, daugiafaziams, polikristaliniams aliuminio pluoštams štapeliniuose pluoštuose ar neorientuotuose dembliuose, turintiems 3 % masės ar daugiau kvarco ir „savitąjį tampros modulį“, mažesnį kaip 10 × 106 m;

b.   molibdeno ir molibdeno lydinių pluoštams;

c.   boro pluoštams;

d.   netolydiesiems keraminiams pluoštams, kurių lydymosi, minkštėjimo, skilimo ar sublimavimosi temperatūra inertinėje aplinkoje mažesnė kaip 2 043  K (1 770  °C).

d. „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1. sudarytos iš bet kurio žemiau nurodyto junginio:

a. polieterimidų, nurodytų 1C008.a arba

b. medžiagų, nurodytų 1C008.d–1C008.f, arba

2. sudarytos iš medžiagų, nurodytų 1C010.d.1.a arba 1C010.d.1.b ir ,sumaišytų‘ su kitais pluoštais, nurodytais 1C010.a, 1C010.b ar 1C010.c;

Techninė pastaba

,Sumaišytas‘ – termoplastinių ir sustiprintųjų plaušinių gijų sumaišymas, norint pagaminti plaušiniu sustiprintą „rišiklio“ mišinį galutinei plaušinei formai.

e. visiškai arba iš dalies derva arba pikiu impregnuotos „pluoštinės ar gijinės medžiagos“ (prepregai), metalu arba anglimi padengtos „pluoštinės ar gijinės medžiagos“ (ruošiniai) arba ,anglies pluošto ruošiniai‘, turintys visas šias charakteristikas:

1. turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a. neorganinės „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, nurodytos 1C010.c arba

b. organinės arba anglies „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios visas šias charakteristikas:

1. „savitasis tampros modulis“ didesnis kaip 10,15 × 106 m ir

2. „savitasis tempiamasis įtempis“ didesnis kaip 17,7 × 104 m ir

2. turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a. derva arba pikis, nurodyti 1C008 arba 1C009.b;

b. „dinaminės mechaninės analizės stiklėjimo temperatūra (DMA Tg)“ lygi 453 K (180 °C) arba didesnė ir su fenoline derva arba

c. „dinaminės mechaninės analizės stiklėjimo temperatūra (DMA Tg)“ lygi 505 K (232 °C) arba didesnė ir su derva arba pikiu, kurie nenurodyti 1C008 ar 1C009.b, ir kurie nėra fenolinė derva;

1 pastaba.   Metalu ar anglimi padengtos „pluoštinės arba gijinės medžiagos“ (ruošiniai) ar ,anglies pluošto ruošiniai‘, neimpregnuoti derva ar pikiu, nurodyti kaip „pluoštinės ar gijinės medžiagos“ 1C010.a, 1C010.b arba 1C010.c.

2 pastaba.   1C010.e netaikomas:

a.   epoksidinės dervos „rišikliu“ impregnuotoms anglies „pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms“ (prepregams), skirtoms „civilinių orlaivių“ konstrukcijoms taisyti, arba sluoksniuotosioms medžiagoms, turinčioms visas išvardytas charakteristikas:

1.   plotas neviršija 1 m2;

2.   ilgis neviršija 2,5 m ir

3.   plotis viršija 15 mm.

b.   visiškai ar iš dalies derva arba pikiu impregnuotoms, mechaniniu būdu susmulkintoms, sumaltoms ar supjaustytoms anglies „pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms“ iki ne daugiau kaip 25,0 mm ilgio, naudojant kitą dervą arba pikį nei nurodyta 1C008 arba 1C009.b.

Techninės pastabos

1.   ,Anglies pluošto ruošiniai‘ – tvarkingas dengtų ar nedengtų plaušų išdėstymas, norint sudaryti karkasą, kol bus įpiltas „rišiklis“„kompozitui“ formuoti.

2.   1C010.e nurodytų medžiagų „dinaminės mechaninės analizės stiklėjimo temperatūra (DMA Tg)“ matuojama ASTM D 7028–07 dokumente aprašytu metodu arba taikant lygiavertį nacionalinį standartą, naudojant sausą bandinį. Termoreaktyviųjų medžiagų atveju sauso bandinio kietėjimas yra ne mažesnis kaip 90 %, kaip apibrėžta ASTM E 2160–04 arba lygiaverčiu nacionaliniu standartu.

1C011Metalai ir jų junginiai, išvardyti toliau:

NB.   TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ ir 1C111.

a. mažesnės nei 60 μm metalų dalelės, gautos iš medžiagų, turinčių ne mažiau kaip 99 % cirkonio, magnio ar jų lydinio, kurios yra sferinio, dulkinio, rutulinio, drožlinio ar miltelių pavidalo;

Techninė pastaba

Natūraliai cirkonyje esantis hafnio kiekis (tipiškai nuo 2 % iki 7 %) skaičiuojamas kaip cirkonis.

Pastaba.   1C011.a nurodyti metalai ar jų lydiniai yra kontroliuojami neatsižvelgiant į tai, ar jie yra aplieti aliuminiu, magniu, cirkoniu ar beriliu.

b. boras arba boro lydiniai, kurių dalelės yra 60 μm arba mažesnės, išvardyti toliau:

1. 85 % ar didesnio grynumo pagal masę boras;

2. boro lydiniai, kuriuose yra 85 % ar daugiau boro (pagal masę);

Pastaba.   1C011.a nurodyti metalai ar jų lydiniai yra kontroliuojami neatsižvelgiant į tai, ar jie yra aplieti aliuminiu, magniu, cirkoniu ar beriliu.

c. guanidino nitratas (CAS 506-93-4);

d. nitroguanidinas (NQ) (CAS 556-88-7).

NB.   Apie metalo miltelius, kurie sumaišyti su kitoms medžiagomis, kad sudarytų specialiai kariniams tikslams paruoštą mišinį, taip pat žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

1C012Medžiagos, išvardytos toliau:

Techninė pastaba

Šios medžiagos paprastai yra naudojamos branduoliniams šilumos šaltiniams.

a. bet kokio pavidalo plutonis, turintis daugiau kaip 50 % (pagal masę) plutonio izotopo 238;

Pastaba.   1C012.a netaikomas:

a.   kroviniams, turintiems ne daugiau kaip 1 g plutonio;

b.   kroviniams su plutoniu, naudojamu matavimo prietaisų jautriuosiuose elementuose, jeigu jo kiekis ne didesnis kaip 3 „efektyvieji gramai“;

b. „pirmiau išskirtas“ bet kokio pavidalo neptūnio izotopas 237.

Pastaba.   1C012.b netaikomas kroviniams, turintiems ne daugiau kaip 1 g neptūnio izotopo 237.

1C101Kitos 1C001 nenurodytos „raketose“ ir „raketų“ posistemiuose ar 9A012 ar 9A112.a nurodytuose nepilotuojamuose orlaiviuose naudojamos medžiagos arba įtaisai, skirti sunkiau aptinkamiems stebimiems parametrams, tokiems kaip taikinio atspindžio geba, ultravioletinės / infraraudonosios spinduliuotės ir akustinės bangos spektriniai požymiai, aptikti.

1 pastaba.   1C101 apima:

a.   konstrukcines medžiagas ir dangas, specialiai sukurtas sumažintai taikinio atspindžio gebai aptikti;

b.   dangas, įskaitant dažus, specialiai sukurtas elektromagnetinio spektro mikrobangų, infraraudonojoje ar ultravioletinėje srityse sumažintai ar apibrėžtos vertės atspindžio ar spinduliavimo gebai gauti.

2 pastaba.   1C101 neapima dangų, specialiai skirtų šiluminiam palydovų valdymui.

Techninė pastaba

1C101 vartojama „raketos“ sąvoka reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnį kaip 300 km nuotolį.

1C102Pakartotinai įmirkytos pirolizuotos anglis-anglis medžiagos, sukurtos 9A104 nurodytoms nešančiosioms raketoms, arba 9A104 nurodytoms zondavimo (meteorologinėms raketoms).

1C107Kitos 1C007 nenurodytos grafitinės ir keraminės medžiagos, išvardytos toliau:

a. smulkiagrūdžiai grafitai, kurių tūrinis tankis ne mažesnis kaip 1,72 g/cm3, esant 288 K (15 °C) temperatūrai, ir kurių grūdo matmuo 100 μm arba mažesnis, naudojami raketų tūtose ir grįžtamųjų dalių antgaliuose, kurie gali būti naudojami bet kuriame iš šių gaminių:

1. cilindrai, kurių skersmuo 120 mm ar didesnis, o ilgis 50 mm ar didesnis;

2. vamzdžiai, kurių vidinis skersmuo 65 mm ar didesnis, sienelės storis 25 mm ar didesnis, o ilgis 50 mm ar didesnis, arba

3. luiteliai, kurių dydis 120 mm × 120 mm × 50 mm ar didesnis;

NB.   Taip pat žr. 0C004.

b. pirolitiniai arba pluoštiniai sustiprinti grafitai, naudojami raketų tūtose ir grįžtamųjų dalių antgaliuose, kurie gali būti naudojami „raketose“, 9A004 nurodytose nešančiosiose raketose arba 9A104 nurodytose zondavimo raketose;

NB.   Taip pat žr. 0C004.

c. kompozicinės keraminės medžiagos (kurių dielektrinė konstanta mažesnė negu 6 esant 100 MHz–100 GHz dažniui), naudojamos aptakams, kurie gali būti naudojami „raketose“, 9A004 nurodytose nešančiosiose raketose arba 9A104 nurodytose zondavimo raketose;

d. nedegia keramika sustiprintas didelių gabaritų silicio karbidas, kuris naudojamas priekio antgaliuose, kurie gali būti naudojami „raketose“, 9A004 nurodytose nešančiosiose raketose arba 9A104 nurodytose zondavimo raketose;

e. sustiprintos silicio karbido kompozicinės keraminės medžiagos, kurios naudojamas priekio antgaliuose, grįžtamosiose dalyse, tūtos užsparniuose, kurie gali būti naudojami „raketose“, 9A004 nurodytose nešančiosiose raketose arba 9A104 nurodytose zondavimo raketose.

f. didelių gabaritų keramikos kompozicinės medžiagos, sudarytos iš ,Ultraaukštos temperatūros keraminio (UHTC)‘ rišiklio, kurio lydymosi temperatūra ne mažesnė kaip 3 000  °C, armuotos pluoštais ar gijomis, naudojamos raketų komponentuose (pvz., priekio antgaliuose, grįžtamosiose dalyse, priekiniuose kraštuose, srovės nukreipimo mentėse, valdymo paviršiuose ar raketinio variklio tūtos kritinio pjūvio įdėkluose) „raketose“, 9A004 nurodytose nešančiosiose raketose, 9A104 nurodytose zondavimo raketose ar ,raketose‘.

Pastaba.   1C107.f netaikomas ,Ultraaukštos temperatūros keraminėms (UHTC)‘ nekompozicinėms medžiagoms.

1 techninė pastaba

1C107.f vartojama ,raketos‘ sąvoka reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnį kaip 300 km nuotolį.

2 techninė pastaba

,Ultraaukštos temperatūros keramika (UHTC)‘ yra:

1.   titano diboridas (TiB2);

2.   cirkonio diboridas (ZrB2);

3.   niobio diboridas (NbB2);

4.   hafnio diboridas (HfB2);

5.   tantalo diboridas (TaB2);

6.   titano karbidas (TiC);

7.   cirkonio karbidas (ZrC);

8.   niobio karbidas (NbC);

9.   hafnio karbidas (HfC);

10.   tantalo karbidas (TaC).

1C111Kitos 1C011 nenurodytos svaidomosios medžiagos ir svaidomųjų medžiagų sudėtinės cheminės medžiagos, išvardytos toliau:

a. reaktyvinės medžiagos:

1. kiti dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ nenurodyti sferiniai arba rutuliniai mažesnio nei 200 μm skersmens aliuminio milteliai, turintys ne mažiau kaip 97 % aliuminio (pagal masę), jeigu ne mažiau kaip 10 % šios medžiagos yra pagaminta iš dalelių, mažesnių nei 63 μm, remiantis ISO 2591-1:1988 standartu arba jį atitinkančiais nacionaliniais standartais;

Techninė pastaba

Dalelių matmenys 63 μm (ISO R-565) atitinka 250 sieto numerį (Tyler) arba 230 sieto numerį (ASTM standartas E-11).

2. kiti dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ nenurodyti metalo milteliai, išvardyti toliau:

a. cirkonio, berilio ar magnio metalo milteliai arba šių metalų lydiniai, jei ne mažiau kaip 90 % visų dalelių (pagal dalelių kiekį ar masę) sudaryta iš ne didesnių kaip 60 μm (nustatoma taikant matavimo metodus, pavyzdžiui, naudojant sietelį, lazerinę difrakciją arba optinį skenavimą) sferinio, dulkinio, rutulinio, drožlinio ar miltelių pavidalo dalelių, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 97 % (pagal masę):

1. cirkonio;

2. berilio arba

3. magnio;

Techninė pastaba

Natūraliai cirkonyje esantis hafnio kiekis (tipiškai nuo 2 % iki 7 %) skaičiuojamas kaip cirkonis.

b. boro arba boro lydinių metalo milteliai, turintys ne mažiau kaip 85 % boro (pagal masę), jei ne mažiau kaip 90 % visų dalelių (pagal dalelių kiekį ar masę) sudaryta iš ne didesnių nei 60 μm (nustatoma taikant matavimo metodus, pavyzdžiui, naudojant sietelį, lazerinę difrakciją arba optinį skenavimą) sferinio, dulkinio, rutulinio, drožlinio ar miltelių pavidalo dalelių;

Pastaba.   1C111a.2.a ir 1C111a.2.b taikomi miltelių mišiniams, kuriems būdingas daugiarūšis dalelių pasiskirstymas (pvz., įvairaus grūdėtumo mišiniams), jeigu kontroliuojama viena ar daugiau rūšių.

3. šios oksiduojančios medžiagos, kurios gali būti naudojamos raketų varikliams skirtose skystosiose svaidomosiose medžiagose:

a. diazoto trioksidas (CAS 10544-73-7);

b. azoto dioksidas (CAS 10102-44-0) / diazoto tetroksidas (CAS 10544-72-6);

c. diazoto pentoksidas (CAS 10102-03-1);

d. sumaišyti azoto oksidai (MON);

Techninė pastaba

Sumaišyti azoto oksidai (MON) yra azoto oksido tirpalas diazoto tetrokside / azoto diokside (N2O4/NO2), kuris gali būti naudojamas raketų sistemose. Pagal sudėtį mišiniai gali būti žymimi MONi arba MONij, kur i ir j yra sveikieji skaičiai, rodantys azoto oksido procentą mišinyje (pvz., MON3 yra 3 % azoto oksido, MON25 – 25 % azoto oksido. Didžiausias yra MON40, masės sudėtyje turintis 40 % azoto oksido).

e. apie inhibiduotą raudonąją rūkstančiąją azoto rūgštį (IRFNA) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

f. apie junginius, sudarytus iš fluoro ir vieno ar kelių kitų halogenų, deguonies ar azoto žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ IR 1C238;

4. hidrazino dariniai:

NB.   TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

a. trimetilhidrazinas (CAS 1741-01-1);

b. tetrametilhidrazinas (CAS 6415-12-9);

c. N,N dialihidrazinas (CAS 5164-11-4);

d. alilhidrazinas (CAS 7422-78-8);

e. etilendihidrazinas (CAS 6068-98-0);

f. monometilhidrazino dinitratas;

g. nesimetrinis dimetihidrazino nitratas;

h. hidrazino azidas (CAS 14546-44-2);

i. 1,1-dimetilhidrazino azidas (CAS 227955-52-4) / 1,2-dimetilidrazino azidas (CAS 299177-50-7);

j. hidrazino dinitratas (CAS 13464-98-7);

k. diimido oksalo rūgšties dihidrazinas (CAS 3457-37-2);

l. 2-hidroksietilhidrazino nitratas (HEHN);

m. apie hidrazino perchloratą žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

n. hidrazino diperchloratas (CAS 13812-39-0);

o. metilhidrazino nitratas (MHN) (CAS 29674-96-2);

p. 1,1-dietilhidrazino nitratas (DEHN) / 1,2-dietilhidrazino nitratas (DEHN) (CAS 363453-17-2);

q. 3,6-dihidrazino tetrazino nitratas (1,4-dihidrazino nitratas) (DHTN);

5. medžiagos, kurių aukštas energijos tankis, nenurodytos dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ, tinkamos naudoti 'raketose' ar 9A102 arba 9A112.a nurodytuose nepilotuojamuose orlaiviuose;

a. mišrus kuras, kuriame yra ir kietojo, ir skystojo kuro, pavyzdžiui, boro suspensija, kurio mase grindžiamas energijos tankis yra 40 × 106 J/kg arba didesnis;

b. kitas kuras ir kuro priedai, kurių aukštas energijos tankis (pvz., kubanas, joniniai tirpalai, JP-10), kurių tūriu grindžiamas energijos tankis yra 37,5 × 109 J/m3 arba didesnis, matuojamas prie 20 °C ir vienos atmosferos (101,325 kPa) slėgio;

Pastaba.   1C111.a.5.b netaikomas iškastiniam perdirbtam kurui ir iš augalų pagamintam biokurui, įskaitant varikliams, sertifikuotiems naudoti civilinėje aviacijoje, skirtą kurą, išskyrus atvejus, kai jis specialiai sukurtas 'raketoms' arba nepilotuojamiems orlaiviams, nurodytiems 9A012 arba 9A112.a.

Techninė pastaba

1C111.a.5 vartojama ,raketos‘ sąvoka reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnį kaip 300 km nuotolį.

6. hidraziną pakeičiantys degalai:

a. 2-dimetilaminoetilazidas (DMAZ) (CAS 86147-04-8).

b. polimerinės medžiagos:

1. karbotermijos būdu gautas polibutadienas (įskaitant karboksilotermijos būdu gautą polibutadieną) (CTPB);

2. hidrotermijos būdu gautas polibutadienas (įskaitant hidroksilotermijos būdu gautą polibutadieną (HTPB) (CAS 69102-90-5), kuris skiriasi nuo apibrėžtojo dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

3. polibutadienas-akrilo rūgštis (PBAA);

4. polibutadienas-akrilo rūgštis-akrilonitrilas (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9);

5. politetrahidrofurano polietilenglikolis (TPEG);

Techninė pastaba

Politetrahidrofurano polietilenglikolis (TPEG) yra poli 1,4-butandiolio (CAS 110-63-4) ir polietilenglikolio (PEG) (CAS 25322-68-3) blokinis kopolimeras.

6. poliglicidilo nitratas (PGN arba poly-GLYN) (CAS 27814-48-8);

c. kiti svaidomųjų medžiagų priedai ir agentai:

1. apie karboranus, dekarboranus, pentaboraną ir jų darinius žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

2. trietilenglikolio dinitratas (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3. 2-nitrodifenilaminas (CAS 119-75-5);

4. trimetiloletantrinitratas (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5. dietilenglikolio dinitratas (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6. feroceno dariniai:

a. apie katoceną žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

b. apie etilferoceną žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

c. apie propilferoceną žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

d. apie n–butilferoceną žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

e. apie pentilferoceną žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

f. apie diciklopentilferoceną žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

g. apie dicikloheksilferoceną žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

h. apie dietilferoceną žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

i. apie dipropilferoceną žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

j. apie dibutilferoceną žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

k. apie diheksilferoceną žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

l. apie acetilferoceną / 1,1’-diacetilferoceną žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

m. apie feroceno karboksirūgštis žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

n. apie butaceną žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

o. kiti dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ nenurodyti feroceno dariniai, naudojami kaip raketinių svaidomųjų medžiagų degimo greičio modifikatoriai.

Pastaba.   1C111.c.6.o netaikomas feroceno dariniams, kuriuose yra šešių atomų anglies aromatinė funkcinė grupė, prisijungusi prie feroceno molekulės.

7. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazolas (ISO-DAMTR), išskyrus nurodytąjį dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

d. ,gelinis kuras‘, išskyrus nurodytąjį dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ, specialiai sukurtas naudoti ,raketose‘.

Techninės pastabos

1.   1C111.d. nurodytas ,gelinis kuras‘ – degalai ar oksiduojantysis mišinys, kurio sudėtyje yra gelį sudarančios medžiagos, pvz., silikatų, kaolino (molio), anglies ar bet kokios polimerinės gelį sudarančios medžiagos.

2.   1C1111.d vartojama ,raketos‘ sąvoka reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnį kaip 300 km nuotolį.

Pastaba.   Apie svaidomąsias medžiagas ir jų sudėtines dalis, neapibūdintas 1C111, žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

1C116Martensitiškai senėjantis plienas, kuris gali būti naudojamas „raketose“, turintis visas toliau išvardytas charakteristikas:

NB.   TAIP PAT ŽR. 1C216.

a. tempiamojo įtempio riba, išmatuota esant 293 K (20 °C), ne mažesnė kaip:

1. 0,9 GPa tirpalo atkaitinimo etape arba

2. 1,5 GPa nuosėdų sukietinimo etape ir

b. bet kurios iš šių formų:

1. lakštų, plokščių ar vamzdžių pavidalo, kurių sienelių ar lakštų storis ne didesnis kaip 5,0 mm;

2. vamzdžių pavidalo, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 50 mm, o vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 270 mm.

1 techninė pastaba

Martensitiškai senėjantis plienas yra plieno lydinys,

1.   turintis daug nikelio ir labai mažai anglies, kurio dispersiniam kietėjimui panaudoti pakaitiniai elementai ar nusodikliai, ir

2.   kuriam taikomi terminio apdorojimo ciklai, siekiant palengvinti martensitinės transformacijos procesą (tirpalo atkaitinimo stadijoje), o vėliau brandinant sukietinama (nuosėdų sukietinimo stadijoje).

2 techninė pastaba

1C116 vartojama „raketos“ sąvoka reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnį kaip 300 km nuotolį.

1C117„Raketų“ komponentams gaminti skirtos medžiagos:

a. volframas ir tam tikros formos lydiniai, kurių 97 % arba daugiau masės sudaro volframas, o dalelės yra 50 × 10–6 m (50 μm) arba mažesnės;

b. molibdenas ir tam tikros formos lydiniai, kurių 97 % arba daugiau masės sudaro molibdenas, o dalelės yra 50 × 10–6 m (50 μm) arba mažesnės;

c. volframo medžiagos kieta forma, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

1. bet kuris iš šių medžiagų derinių:

a. volframas ir lydiniai, kurių 97 % arba daugiau masės sudaro volframas;

b. volframas su įterptu variu, kurio 80 % arba daugiau masės sudaro volframas, arba

c. volframas su įterptu sidabru, kurio 80 % arba daugiau masės sudaro volframas, ir

2. kurias galima apdirbti ir gauti bet kurį iš šių produktų:

a. cilindrus, kurių skersmuo 120 mm ar didesnis, o ilgis 50 mm ar didesnis;

b. vamzdžius, kurių vidinis skersmuo 65 mm ar didesnis, sienelės storis 25 mm ar didesnis, o ilgis 50 mm ar didesnis, arba

c. luitelius, kurių dydis 120 mm × 120 mm × 50 mm ar didesnis.

Techninė pastaba

1C117 vartojama „raketos“ sąvoka reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnį kaip 300 km nuotolį.

1C118Titanu stabilizuotas dvigubojo lydymo nerūdijantysis plienas (Ti-DSS):

a. turintis visas išvardytas charakteristikas:

1. turintis nuo 17,0 % iki 23,0 % chromo ir nuo 4,5 % iki 7,0 % nikelio (pagal masę);

2. turintis titano daugiau nei 0,10 % (pagal masę) ir

3. turintis feritinę-austenitinę mikrosandarą (taip pat vadinamą dvifaze mikrosandara), kurioje yra mažiausiai 10 % pagal tūrį austenito (pagal ASTM E-1181-87 ar jį atitinkančius nacionalinius standartus); ir

b. turintis bet kurią iš išvardytų formų:

1. luitų ar strypų, kurių kiekvienas matmuo yra ne mažesnis kaip 100 mm;

2. plokščių, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, o storis – ne didesnis kaip 3 mm, arba

3. vamzdžių, kurių išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 600 mm, o sienelės storis ne didesnis kaip 3 mm.

1C202Kiti 1C002.b.3 arba b.4 nenurodyti lydiniai, išvardyti toliau:

a. aliuminio lydiniai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

1. ribinis tempiamasis įtempis esant 293 K (20 °C) temperatūrai „gali būti“ 460 MPa arba didesnis ir

2. vamzdžių arba vientisų cilindrų pavidalo (įskaitant štampuotąsias detales), kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 75 mm;

b. titano lydiniai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

1. ribinis tempiamasis įtempis esant 293 K (20 °C) temperatūrai „gali būti“ 900 MPa arba didesnis ir

2. vamzdžių arba vientisų cilindrų pavidalo (įskaitant štampuotąsias detales), kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 75 mm;

Techninė pastaba

Čia kalbama apie lydinių tempiamąjį stiprį prieš arba po terminio apdorojimo.

1C210Kitos 1C010.a, b ar e nenurodytos „pluoštinės ar gijinės medžiagos“ ar prepregai:

a. anglies „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1. kurių „savitasis tampros modulis“ yra 12,7 × 106 m ar didesnis arba

2. kurių „savitasis tempiamasis įtempis“ yra 23,5 × 104 m ar didesnis;

Pastaba.   1C210.a netaikomas aramidinėms „pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms“, kuriose yra pluošto paviršiaus esterinio modifikatoriaus, sudarančio ne mažiau kaip 0,25 % jų masės.

b. stiklinės „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios abi išvardytas charakteristikas:

1. kurių „savitasis tampros modulis“ yra 3,18 × 106 m ar didesnis ir

2. kurių „savitasis tempiamasis įtempis“ yra 7,62 × 104 m ar didesnis;

c. termoreaktingosiomis dervomis impregnuoti ištisiniai „verpalai“, „pusverpaliai“, „grįžtės“ arba „juostos“, kurių plotis ne didesnis kaip 15 mm (prepregai), pagaminti iš anglinių arba stiklinių, „pluoštinių ar gijinių medžiagų“, nurodytų 1C210.a arba b.

Techninė pastaba

Derva sudaro kompozito rišiklį.

Pastaba.   1C210 apibrėžtos „pluoštinės ar gijinės medžiagos“ yra ribojamos tik ištisiniams „viengijams siūlams“, „pusverpaliams“, „grįžtėms“ arba „juostoms“.

1C216Kitas nei 1C116 nurodytas martensitiškai senėjantis plienas, kurio ribinis tempiamasis įtempis „gali būti“ ne mažesnis kaip 1 950 MPa esant 293 K (20 °C) temperatūrai.

Pastaba.   1C216 netaikomas gaminiams, kurių kiekvienas matmuo yra ne didesnis kaip 75 mm.

Techninė pastaba

Čia kalbama apie martensitiškai senėjantį plieną prieš arba po terminio apdorojimo.

1C225Boro 10 (10B) izotopais prisodrintas natūralaus izotopų pertekliaus (kiekio) boras: atominis boras, lydiniai, junginiai arba mišiniai, kuriuose yra boro, gaminiai iš jų, ir bet kurių anksčiau paminėtų medžiagų atliekos ar laužas.

Pastaba.   1C225 nurodyti mišiniai apima boru įsodrintas medžiagas.

Techninė pastaba

Natūralus boro izotopo 10 (10B) paplitimas yra apie 18,5 % (pagal masę) (20 atomprocentų).

1C226Volframas, volframo karbidas ir lydiniai su volframu, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 90 % volframo (pagal masę), išskyrus nurodytus 1C117, turintys abi išvardytas charakteristikas:

a. tuščiavidurės, cilindrinės simetrijos detalės (įskaitant cilindrinius segmentus), kurių vidinis skersmuo yra nuo 100 mm iki 300 mm, ir

b. masė yra didesnė kaip 20 kg.

Pastaba.   1C226 netaikomas gaminiams, specialiai suprojektuotiems naudoti svarsčiams arba gama spinduliuotės kolimatoriuose.

1C227Kalcis, turintis abi išvardytas charakteristikas:

a. metalinių priemaišų, išskyrus magnį, yra mažiau negu 1 000  ppm (pagal masę) ir

b. boro yra mažiau kaip 10 ppm (pagal masę).

1C228Magnis, turintis abi išvardytas charakteristikas:

a. metalinių priemaišų, išskyrus kalcį, yra mažiau negu 200 ppm (pagal masę) ir

b. boro yra mažiau kaip 10 ppm (pagal masę).

1C229Bismutas, turintis abi išvardytas charakteristikas:

a. 99,99 % arba didesnio grynumo (pagal masę) ir

b. sidabro yra mažiau kaip 10 ppm (pagal masę).

1C230Berilio metalas, lydiniai, kuriuose yra daugiau kaip 50 % berilio (pagal masę), junginiai, gaminiai iš jų ir bet kurių anksčiau paminėtų medžiagų atliekos ar laužas, kitos nei nurodyta dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

NB.   TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

Pastaba.   1C230 netaikomas:

a.   metaliniams rentgeno aparatų langeliams arba gręžinių karotažo įtaisams;

b.   berilio oksido profiliniams gaminiams arba pusgaminiams, specialiai suprojektuotiems elektronikos komponentų dalims arba elektroninių grandynų padėklams;

c.   smaragdų arba akvamarinų pavidalo beriliui (berilio ir aliuminio silikatui).

1C231Metalinis hafnis, lydiniai, kuriuose yra daugiau kaip 60 % hafnio (pagal masę), junginiai, kuriuos sudaro daugiau nei 60 % hafnio (pagal masę), gaminiai iš jų ir bet kurių anksčiau paminėtų medžiagų atliekos ar laužas.

1C232Helis-3 (3He), mišiniai su heliu-3 ir gaminiai arba įtaisai, kuriuose yra minėtų medžiagų.

Pastaba.   1C232 netaikomas gaminiams ar įtaisams, kuriuose yra mažiau kaip 1 g helio-3.

1C233Ličio-6 (6Li) izotopu iki didesnių negu natūraliojo izotopo paplitimas verčių sodrintas litis ir sodrintojo ličio turintys produktai ar įtaisai: atominis litis, lydiniai, junginiai arba mišiniai, kuriuose yra ličio, gaminiai iš jų, ir bet kurių anksčiau paminėtų medžiagų atliekos ar laužas.

Pastaba.   1C233 netaikomas termoliuminescenciniams dozimetrams.

Techninė pastaba

Natūralus ličio izotopo-6 paplitimas yra apie 6,5 % pagal masę (7,5 atomprocentai).

1C234Cirkonis, kuriame hafnio ir cirkonio santykis yra mažesnis nei 1:500 (pagal masę), tai: metalas, lydiniai, kuriuose yra daugiau kaip 50 % cirkonio (pagal masę), junginiai, gaminiai iš jų ir bet kurių anksčiau paminėtų medžiagų atliekos ar laužas, išskyrus nurodytus 0A001.f.

Pastaba.   1C234 netaikomas cirkonio folijai, kurios storis ne didesnis kaip 0,10 mm.

1C235Tritis, tričio junginiai, mišiniai, turintys tričio, kuriuose tričio ir vandenilio atomų santykis yra didesnis kaip 1:1 000 , ir gaminiai ar įtaisai, kuriuose yra pirmiau įvardytų medžiagų.

Pastaba.   1C235 netaikomas produktams ar įtaisams, kuriuose yra mažiau nei 1,48 × 103 GBq (40 Ci) tričio.

1C236„Radionuklidai“, kurie tinkami gaminti neutronų šaltinius remiantis alfa-n reakcija, išskyrus nurodytus 0C001 ir 1C012.a, kurie turi toliau išvardytus pavidalus:

a. atominį;

b. junginių, kurių visuminis aktyvumas yra ne mažesnis kaip 37 GBq kilogramui (1 Ci/kg);

c. mišinių, kurių visuminis aktyvumas yra ne mažesnis kaip 37 GBq kilogramui (1 Ci/kg);

d. anksčiau aprašytų aktyviųjų radionuklidų turintys produktai ir įtaisai.

Pastaba.   1C236 netaikomas produktams ir įtaisams, kurių aktyvumas mažesnis kaip 3,7 GBq (100 milikiurio).

Techninė pastaba

1C236 „radionuklidai“ yra bet kuri iš medžiagų:

  aktinis-225 (225Ac)

  aktinis-227 (227Ac)

  kalifornis-253 (253Cf)

  kiuris-240 (240Cm)

  kiuris-241 (241Cm)

  kiuris-242 (242Cm)

  kiuris-243 (243Cm)

  kiuris-244 (244Cm)

  einšteinis-253 (253Es)

  einšteinis-254 (254Es)

  gadolinis-148 (148Gd)

  plutonis-236 (236Pu)

  plutonis-238 (238Pu)

  polonis-208 (208Po)

  polonis-209 (209Po)

  polonis-210 (210Po)

  radis-223 (223Ra)

  toris-227 (227Th)

  toris-228 (228Th)

  uranas-230 (230U)

  uranas-232 (232U)

1C237Radžio-226 izotopai (226Ra), radžio-226 lydiniai, radžio-226 junginiai, mišiniai, kuriuose yra radžio-226, gaminiai iš jų ir produktai ar įtaisai, turintys anksčiau paminėtų medžiagų.

Pastaba.   1C237 netaikomas:

a.   medicininiams uždedamiesiems elektrodams (aplikatoriams);

b.   produktams ar įtaisams, kuriuose yra ne daugiau 0,37 GBq (10 milikiurio) radžio-226.

1C238Chloro trifluoridas (ClF3).

1C239Kitos dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ nenurodytos brizantinės sprogstamosios medžiagos arba medžiagos ar mišiniai, kuriuose yra daugiau kaip 2 % (pagal masę) sprogstamosios medžiagos, kurios kristalinis tankis didesnis nei 1,8 g/cm3, o detonacijos greitis – didesnis nei 8 000  m/s.

1C240Kiti 0C005 nenurodyti nikelio milteliai ir akytasis nikelio metalas, išvardyti toliau:

a. nikelio milteliai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

1. 99,0 % arba didesnio nikelio grynumo (pagal masę) ir

2. vidutinis dalelių matmuo mažesnis nei 10 μm (išmatuotas pagal ASTM B330 standartą);

b. akytasis nikelio metalas, išgautas iš 1C240.a nurodytų medžiagų.

Pastaba.   1C240 netaikomas:

a.   gijinio nikelio milteliams;

b.   pavieniams akytojo nikelio lakštams, kurių kiekvieno plotas ne didesnis kaip 1 000  cm2.

Techninė pastaba

1C240.b nurodo akytąjį metalą, gautą presuojant ir sukepinant 1C240.a nurodytas medžiagas, kol gaunamas metalinis darinys su tarpusavyje sujungtomis smulkiomis akutėmis (poromis).

1C241Renis ir lydiniai, kuriuose renis sudaro ne mažiau kaip 90 % masės ir kiti 1C226 nenurodyti renio ir volframo lydiniai, kuriuose renis ir volframas bet kokiu santykiu sudaro ne mažiau kaip 90 % masės, turintys abi toliau išvardytas charakteristikas:

a. tuščiavidurės, cilindrinės simetrijos detalės (įskaitant cilindrinius segmentus), kurių vidinis skersmuo yra nuo 100 mm iki 300 mm, ir

b. masė yra didesnė kaip 20 kg.

1C350Chemikalai, kurie gali būti naudojami kaip pirmtakai toksiniams cheminiams agentams gaminti, ir toliau išvardyti vieną jų ar kelis turintys „cheminiai mišiniai“:

NB.   TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ ir 1C450.

1. tiodiglikolis (111-48-8);

2. fosforo oksichloridas (10025-87-3);

3. dimetil-metilfosfonatas (756-79-6);

4. apie metilfosfonilo difluoridą (676-99-3) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

5. metilfosfonilo dichloridas (676-97-1);

6. dimetilfosfitas (DMP) (868-85-9);

7. fosforo trichloridas (7719-12-2);

8. trimetilfosfitas (TMP) (121-45-9);

9. tionilchloridas (7719-09-7);

10. 3-hidroksi1-metilpiperidinas (3554-74-3);

11. N,N-diizopropil-(beta)-aminoetilo chloridas (96-79-7);

12. N,N-diizopropil-(beta)-aminoetantiolis (5842-07-9);

13. 3-hidroksi1-metilpiperidinas (1619-34-7)

14. kalio fluoridas (7789-23-3);

15. 2-chloretanolis (107-07-3);

16. dimetilaminas (124-40-3);

17. dietiletilfosfonatas (78-38-6);

18. dietil-N,N-dimetilfosforo amidatas (2404-03-7);

19. dietilfosfitas (762-04-9);

20. dimetilamino hidrochloridas (506-59-2);

21. etilfosfinilo dichloridas (1498-40-4);

22. etilfosfonilo dichloridas (1066-50-8);

23. apie etilfosfonilo difluoridą (753-98-0) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

24. vandenilio fluoridas (7664-39-3);

25. metilbenzilatas (76-89-1);

26. metilfosfinilo dichloridas (676-83-5);

27. N,N-diizopropil-(beta)-aminoetanolis (96-80-0);

28. pinakolilo alkoholis (464-07-3);

29. apie O-etil-O-2-diizopropilaminoetilmetilfosfonitą (QL) (57856-11-8) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

30. trietilfosfitas (122-52-1);

31. arseno trichloridas (7784-34-1);

32. benzilo rūgštis (76-93-7);

33. dietilmetilfosfonitas (15715-41-0);

34. dimetil-metilfosfonatas (6163-75-3);

35. etilfosfinilo difluoridas (430-78-4);

36. metilfosfinilo difluoridas (metilfosforo difluoridas) (753-59-3);

37. 3-chinuklidonas (3731-38-2)

38. fosforo pentachloridas (10026-13-8);

39. pinakolonas (75-97-8);

40. kalio cianidas (151-50-8);

41. kalio bifluoridas (7789-29-9);

42. amonio vandenilio fluoridas arba amonio vandenilio difluoridas (1341-49-7);

43. natrio fluoridas (7681-49-4);

44. natrio bifluoridas (1333-83-1);

45. natrio cianidas (143-33-9);

46. trietanolaminas (102-71-6);

47. fosforo pentasulfidas (1314-80-3);

48. diizopropilaminas (108-18-9);

49. dietilaminoetanolis (100-37-8);

50. natrio sulfidas (1313-82-2);

51. sieros monochloridas (10025-67-9);

52. sieros dichloridas (10545-99-0);

53. trietanolamino hidrochloridas (637-39-8);

54. N,N-diizopropil-(Beta)-aminoetil chlorido hidrochloridas (4261-68-1);

55. metilfosfono rūgštis (993-13-5);

56. dietilmetilfosfonatas (683-08-9);

57. N,N-dimetilaminofosforildichloridas (677-43-0);

58. triizopropilfosfitas (116-17-6);

59. etildietanolaminas (139-87-7);

60. O,O-dietilfosforotioatas (2465-65-8);

61. O,O-dietilfosforoditioatas (298-06-6);

62. natrio heksafluorosilikatas (16893-85-9);

63. metilfosfonotiodichloridas (676-98-2);

64. dietilaminas (109-89-7);

65. N,N-diizopropilaminoetantiolio hidrochloridas (41480-75-5);

1 pastaba.   Eksportuojant į „valstybes, kurios nėra Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalys“, 1C350 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57, .63 ir .65 ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 10 % mišinio masės.

2 pastaba.   Eksportuojant į „valstybes, kurios yra Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalys“, 1C350 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57, 63 ir .65 ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 30 % mišinio masės.

3 pastaba.   1C350 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C350 .2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61, .62 ir .64 ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 30 % mišinio masės.

4 pastaba.   1C350 netaikomas produktams, identifikuotiems kaip plataus vartojimo prekės, supakuotos mažmeninėje prekyboje asmeniniam naudojimui arba supakuotos individualiam naudojimui.

1C351Žmogaus ir gyvūnų patogenai ir „toksinai“:

a. natūralūs, sustiprinti arba modifikuoti virusai „izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų“ ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu:

1. afrikinės arklių ligos virusas;

2. afrikinio kiaulių maro virusas;

3. andų virusas (Andes virus);

4. paukščių gripo virusas (Avian influenza virus), kurie:

a. neapibūdinti arba

b. Direktyvos 2005/94/EB (OL L 10, 2006 1 14, p. 16) I priedo 2 dalyje apibrėžti kaip didelio patogeniškumo virusai:

1. A tipo virusai, kurių IVPI (intraveninis patogeniškumo indeksas) 6 savaičių viščiukams didesnis nei 1,2, arba

2. A tipo H5 ar H7 potipių virusai, kurių genomo sekos koduoja daugelį pagrindinių aminorūgščių hemagliutinino molekulės skilimo vietoje, panašių į nustatytas kituose DPPG virusuose; tai rodo, kad hemagliutinino molekulę gali skaldyti visame viruso nešiotojo organizme esanti proteazė;

5. mėlynojo liežuvio virusas (Bluetongue virus);

6. Chapare virusas (Chapare virus);

7. čikungunija virusas (Togaviridae. Chikungunya virus);

8. Choclo virusas (Choclo virus);

9. Krymo-Kongo hemoraginės karštligės virusas (Bunyaviridae. Nairovirus. Crimean-Congo hemorrhagic fever virus);

10. nenaudojama;

11. Dobravos-Belgrado virusas (Dobrava-Belgrade virus);

12. Rytų arklinio encefalito virusas (Togaviridae. Eastern equine encephalitis virus);

13. Ebolos virusas (Filoviridae. Ebola virus): visos Ebolos viruso genties rūšys;

14. snukio ir nagų ligos virusas;

15. ožkų raupų virusas (Goatpox virus);

16. Guanarito virusas (Guanarito virus);

17. hanta virusas (Bunyaviridae. Hantavirus. Hantaan virus);

18. Hendra virusas (Equine morbillivirus. Hendra virus);

19. pseudopasiutligės virusas (Suid herpesvirus 1 / Pseudorabies virus) (Auješkio liga);

20. klasikinio kiaulių maro virusas (Hog cholera virus (syn. Classical swine fever virus));

21. japoniškojo encefalito virusas (Flaviviridae. Japanese encephalitis virus);

22. Chunin virusas (Arenaviridae. Junin virus);

23. Kyasanur miško ligos virusas (Kyasanur Forest disease virus);

24. Laguna Negra virusas (Laguna Negra virus);

25. Laso virusas (Arenaviridae. Lassa virus);

26. Louping ill virusas (Louping ill virus);

27. Lujo virusas (Lujo virus);

28. žvynelinės ligos virusas (Lumpy skin disease virus);

29. limfocitinio choriomeningito virusas (Arenaviridae. Lymphocytic choriomeningitis virus);

30. Mačupo karštligės virusas (Arenviridae. machupo virus);

31. Marburgo virusas (Filoviridae. Marburgvirus): visos Marburgo viruso genties rūšys;

32. beždžionių raupų virusas (Poxviridae. monkeypox virus);

33. Australijos encefalito virusas (Murray Valley encephalitis virus);

34. Niukastlio ligos virusas (Newcastle disease virus);

35. Nipah virusas (Nipah virus).

36. Omsko hemoraginės karštligės virusas (Omsk haemorrhagic fever virus);

37. Oropouche virusas (Oropouche virus);

38. mažųjų atrajotojų maro virusas (Peste-des-petits ruminants virus);

39. kiaulių vezikulinės ligos virusas (Swine vesicular disease virus);

40. Powassan virusas (Powassan virus);

41. pasiutligės virusas ir visos kitos lisaviruso genties rūšys;

42. Rifto slėnio karštligės virusas (Bunyaviridae. Plebovirus. Rift Valley fever virus);

43. galvijų maro virusas (Rinderpest virus);

44. Rocio virusas (Rocio virus);

45. Sabia virusas (Sabia virus);

46. Seulo virusas (Seoul virus);

47. avių raupų virusas (Sheeppox virus);

48. Sin Nombre virusas (Sin Nombre virus);

49. St. Louis encefalito virusas (St. Louis encephalitis virus);

50. kiaulių Tešeno ligos virusas (Porcine Teschovirus);

51. Erkinio encefalito virusas (Flaviviridae. Tick-borne encephalitis virus) (Tolimųjų rytų potipis);

52. žmogaus raupų virusas (Poxviridae. Variola virus);

53. Venesuelos arklinio encefalito virusas (Togaviridae. Venezuelan equine encephalitis virus);

54. vezikulinio stomatito virusas (Vesicular stomatitis virus);

55. Vakarų arklinio encefalito virusas (Togaviridae. Western equine encephalitis virus);

56. geltonosios karštligės virusas (Flaviviridae. Yellow fever virus);

57. su sunkiu ūmiu respiraciniu sindromu susijęs koronavirusas (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus (SARS-related coronavirus))

58. atkurtasis 1918 m. gripo virusas.

b. nenaudojama;

c. natūralios, sustiprintos arba modifikuotos bakterijos „izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų“ ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu:

1. juodligės bacila (Bacillus anthracis);

2. galvijų brucelė (Brucella abortus);

3. Maltos brucelė (Brucella melitensis);

4. kiaulių brucelė (Brucella suis);

5. įnosių pseudomona (Pseudomonas mallei);

6. melioidozės pseudomona (Pseudomonas pseudomallei);

7.  Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci);

8.  Clostridium argentinense (anksčiau vadinta G tipo botulizmo klostridija), botulino neurotoksiną gaminančios padermės;

9.  Clostridium baratii, botulino neurotoksiną gaminančios padermės;

10. botulizmo klostridija (Clostridium botulinum);

11.  Clostridium butyricum, botulino neurotoksiną gaminančios padermės;

12. lūžinės klostridijos tipai, gaminantys epsilon toksiną (Clostridium perfringens epsilon toxin);

13. Barneto koksielė (Coxiella burnetii);

14. tuliaremijos franciselė (Francisella tularensis);

15.  Mycoplasma capricolum porūšis capripneumoniae (padermė F38);

16.  Mycoplasma mycoides porūšis mycoides SC (maža kolonija);

17. Provazeko riketsija (Rickettsiae prowasecki);

18.  Salmonella enterica, enterica serovar Typhi (Salmonella typhi) porūšis;

19. šiga toksiną gaminančios Escherichia coli (STEC) iš O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 serologinių grupių ir kitų Šigos toksiną gaminančių serologinių grupių;

Pastaba.   Šiga toksiną gaminančios Escherichia coli (STEC), be kita ko, apima enterohemoragines E. coli (EHEC), verotoksiną gaminančias E. coli (VTEC) ar verocitoksiną gaminančias E. coli (VTEC).

20. dizenterijos šigelė (Shigella dysenteriae);

21. choleros vibrionas (Vibrio cholerae (Vibrio El-Tor));

22. maro jersinija (Yersinia pestis);

d. „toksinai“ ir „toksinų elementai“:

1. botulino toksinai (Botulinum toxins);

2. lūžinės klostridijos tipai, gaminantys alfa, beta 1, beta 2, epsilon ir jota toksinus;

3. konotoksinai;

4. ricinas;

5. saksitoksinas;

6. Šiga toksinai (į šigą panašūs toksinai, verotoksinai ir verocitoksinai);

7.  Staphylococcus aureus enterotoksinai, hemolizino alfa toksinas ir toksinio šoko sindromo toksinas (anksčiau vadinta Staphylococcus enterotoxin F);

8. tetrodotoksinas;

9. nenaudojama;

10. mikrocistinai (Cyanginosins);

11. aflatoksinai;

12. abrinas;

13. choleros toksinas;

14. diacetoksiskirpenolis;

15. T-2 toksinas;

16. HT-2 toksinas;

17. modeksinas;

18. volkensinas;

19. viskuminas (viscum album lectinas 1);

Pastaba.   1C351.d netaikomas botulino toksinų ar konotoksinų produktams, kuriems būdingi visi toliau išvardyti kriterijai:

1.   jie yra farmaciniai junginiai, skirti žmonėms gydyti;

2.   jie yra sufasuoti ir skirti naudoti medicininėms reikmėms;

3.   yra valstybinių institucijų išduotas leidimas juos parduoti kaip medicinos prekes.

e. Natūralūs, sustiprinti arba modifikuoti grybeliai „izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų“ ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu:

1.  Coccidioides immitis;

2.  Coccidioides posadasii.

Pastaba.   1C351 netaikomas „vakcinoms“ ir „imunotoksinams“ (antitoksinams).

1C353,Genetiniai elementai‘ ir ,genetiškai modifikuoti organizmai‘:

a. bet kuris „genetiškai modifikuotas organizmas“, turintis, arba ,genetinis elementas‘, koduojantis:

1. bet kokį geną ar genus, būdingus bet kuriam virusui, nurodytam 1C351.a. arba 1C354.a.

2. bet kokį geną ar genus, būdingus bakterijoms, nurodytoms 1C351.c. arba 1C354.b., arba grybeliams, nurodytiems 1C351.e. arba 1C354.c., ir kurie:

a. patys arba jų transponuoti ar perkelti produktai kelia didelį pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai arba

b. gali ,sukelti arba sustiprinti patogeniškumą‘; arba

3. bet kokius 1C351.d nurodytus „toksinus“, ar jų „toksinų elementus“.

Techninės pastabos

1.   ,Genetiškai modifikuoti organizmai‘ apima organizmus, kuriuose nukleorūgščių sekos buvo sukurtos ar pakeistos atliekant apgalvotą molekulinę manipuliaciją.

2.   ,Genetiniai elementai‘ apima, inter alia, chromosomas, genomus, plazmides, transpozonus, vektorius ir inaktyvintus organizmus, turinčius atgautinų nukleorūgščių fragmentų, kurie yra visiškai arba iš dalies genetiškai modifikuoti arba chemiškai susintetinti, taip pat jeigu jie nemodifikuoti ir nesintetinti. Siekiant užtikrinti genetinių elementų kontrolę inaktyvinto organizmo, viruso ar ėminio nukleino rūgštys laikomos atgautinomis, jei medžiagos inaktyvinimas ar paruošimas yra skirtas nukleorūgštims išskirti, gryninti, amplifikuoti, aptikti ar itentifikuoti arba žinoma, kad tai palengvina šiuos procesus.

3.   ,Sukelti arba sustiprinti patogeniškumą‘ – kai nukleorūgšties sekos ar sekų įterpimas ar integravimas tikėtina leidžia organizmui recipientui arba padidina jo gebėjimą būti naudojamu tyčia sukelti ligą ar mirtį. Tai gali apimti pakeitimus, inter alia: virulentiškumo, plitumo, stabilumo, infekcijos patekimo būdo, šeimininkų grupės, atkuriamumo, gebėjimo apeiti ar slopinti šeimininko imunitetą, atsparumo medicininėms reagavimo priemonėms ar aptinkamumo.

Pastaba.   1C353 netaikomas Šiga toksiną gaminančios Escherichia coli iš O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 serologinių grupių ir kitų Šigos toksiną gaminančių serologinių grupių, išskyrus tuos genetinius elementus, kurie koduoja Šiga toksiną ar jo elementus, nukleorūgščių sekoms.

1C354Augalų patogenai:

a. natūralūs, sustiprinti arba modifikuoti virusai „izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų“ ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu:

1. Andų latentinis bulvių virusas (Potato Andean latent tymovirus) (bulvių Andų latentinis virusas (Potato Andean latent tymovirus));

2. bulvių gumbų verpstiškumo viroidas (Potato spindle tuber viroid);

b. natūralios, sustiprintos arba modifikuotos bakterijos „izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų“ ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu:

1.  Xanthonomas albilineans;

2.  Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri A) [Xanthomonas campestris pv. citri];

3.  Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae);

4.  Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. sepedonicum arba Corynebacterium sepedonicum);

5.  Ralstonia solanacearum, 3 rasė, 2 biovaritetas;

c. natūralūs, sustiprinti arba modifikuoti grybeliai „izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų“ ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu:

1. kavamedinis deguliagrybis (Colletotrichum coffeanum var. virulans);

2. geltonoji rūdė (Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3. kaučiukmedinis juodgrybis (Microcyclus ulei (sin. Dothidella ulei);

4. juodoji rūdė (Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis / Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia graminis [sin. Puccinia graminis f. sp. tritici]);

5. ryžinis dryžgrybis (Puccinia striiformis (sin. Puccinia glumarum));

6. ryžinis deguliagrybis (Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae));

7.  Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);

8.  Sclerophthora rayssiae var. zeae;

9.  Synchytrium endobioticium;

10.  Tilletia indica;

11.  Thecaphora solani.

1C450Toksiškos cheminės medžiagos ir toksiškų chemikalų pirmtakai, išvardyti toliau, ir vieną jų ar daugiau turintys „cheminiai mišiniai“:

NB.   TAIP PAT ŽR. 1C350, 1C351.d ir DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

a. toksiškos cheminės medžiagos:

1. amitonas: O,O-Dietil S-[2-(dietilamino) etilo] fosfontiolatai (78-53-5) ir atitinkamos bazinės ar protonuotos druskos;

2. PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluormetil)-1-propenas (382-21-8);

3. apie 3-chinuklidinilo benzilatą (6581-06-2) (BZ) ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

4. fosgenas: karbonildichloridas (75-44-5);

5. chlorcianas (506-77-4);

6. cianido rūgštis (74-90-8);

7. chloropikrinas: trichloronitrometanas (76-06-2);

1 pastaba.   Eksportuojant į „valstybes, kurios nėra Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalys“, 1C450 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C450.a.1 ir .a.2, ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 1 % mišinio masės.

2 pastaba.   Eksportuojant į „valstybes, kurios yra Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalys“, 1C450 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C450.a.1 ir .a.2, ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 30 % mišinio masės.

3 pastaba.   1C450 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra vienas ar daugiau chemikalų, nurodytų 1C450.a.4, .a.5, .a.6 ir .a.7, ir kuriuose joks atskirai nurodytas chemikalas nesudaro daugiau nei 30 % mišinio masės.

4 pastaba.   1C450 netaikomas produktams, identifikuotiems kaip plataus vartojimo prekės, supakuotos mažmeninėje prekyboje asmeniniam naudojimui arba supakuotos individualiam naudojimui.

b. toksiškų medžiagų pirmtakai, išvardyti toliau:

1. kiti dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ arba 1C350 nenurodyti chemikalai, turintys fosforo atomų, prie kurių prijungta viena (paprastoji arba izo) metilo, etilo arba propilo grupė, bet ne papildomi anglies atomai;

Pastaba.   1C450.b.1 netaikomas fonofosui: O-Etil S-fenil etilfosfonotiolotionatui (944-22-9);

2. N,N-dialkil [-metil, -etil arba -propil (paprastojo arba izo)] fosforamido digalidai, išskyrus N,N-dimetilaminofosforildichloridą;

NB.   Dėl N,N-dimetilaminofosforildichlorido žr. 1C350.57.

3. dialkil [-metil, -etil arba -propil (paprastojo arba izo)] N,N-dialkil [-metil, -etil arba -propil (paprastojo arba izo)] fosforamidatai, kiti nei 1C350 nurodyti dietil-N,N-dimetilfosforamidatai;

4. N,N-dialkil [-metil, -etil arba -propil (paprastojo arba izo)] aminoetil-2-chloridai ir atitinkamai protonuotos druskos, kitos nei N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil chloridas arba N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil chlorido hidrochloridas, nurodyti 1C350;

5. N,N-dialkil [-metil, -etil arba -propil (paprastojo arba izo)] aminoetanoliai2 ir atitinkamai protonuotos druskos, kitos nei N,N-diisopropil-(beta)-aminoetanolis (96-80-0) ir N,N-dietilaminoetanolis (100-37-8), nurodyti 1C350;

Pastaba.   1C450.b.5 netaikomas:

a.   N,N-dimetilaminoetanoliui (108-01-0) ir atitinkamai protonuotoms druskoms;

b.   N,N-dimetilaminoetanolio protonuotoms druskoms (100-37-8);

6. N,N-dialkil [-metil, -etil arba -propil (paprastojo arba izo)] aminoetan-2-tioliai ir atitinkamai protonuotos druskos, išskyrus N,N-diizopropil-(beta)-aminoetano tiolį (5842-07-9) ir N,N-diizopropilaminoetantiolio hidrochloridą (41480-75-5), kurie nurodyti 1C350;

7. žr. 1C350 etildietanolaminas (139-87-7);

8. metildietanolaminas (105-59-9).

1 pastaba.   Eksportuojant į „valstybes, kurios nėra Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalys“, 1C450 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 ir .b.6, ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 10 % mišinio masės.

2 pastaba.   Eksportuojant į „valstybes, kurios yra Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalys“, 1C450 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 ir .b.6, ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 30 % mišinio masės.

3 pastaba.   1C450 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra vienas ar daugiau chemikalų, nurodytų 1C450.b.8, ir kuriuose joks atskirai nurodytas chemikalas nesudaro daugiau nei 30 % mišinio masės.

4 pastaba.   1C450 netaikomas produktams, identifikuotiems kaip plataus vartojimo prekės, supakuotos mažmeninėje prekyboje asmeniniam naudojimui arba supakuotos individualiam naudojimui.

1DPrograminė įranga

1D001„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota ar modifikuota „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ 1B001–1B003 nurodytą įrangą.

1D002„Programinė įranga“ sluoksniuotųjų medžiagų ar „kompozitų“ organiniams, metaliniams ar anglies „rišikliams“„kurti“.

1D003„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota tam, kad įranga galėtų atlikti 1A004.c arba 1A004.d nurodytos įrangos funkcijas.

1D101„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota eksploatuoti ar prižiūrėti prekėms, nurodytoms 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 ar 1B119.

1D103„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota sunkiau aptinkamiems stebimiems parametrams, pvz., taikinio atspindžio gebai, ultravioletinei / infraraudonajai spinduliuotei ir akustinės bangos spektriniams požymiams, analizuoti.

1D201„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota „naudoti“ 1B201 nurodytas prekes.

1ETechnologijos

1E001„Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos „kurti“, arba „gaminti“ įrangą arba medžiagas, nurodytas 1A002–1A005, 1A006.b, 1A007, 1B ar 1C.

1E002Kitos „technologijos“, išvardytos toliau:

a. „technologija“ polibenztiazoliams ar polibenzoksazoliams „kurti“ ar „gaminti“;

b. floroelastomerinių junginių, turinčių bent vieną vinileterio tipo monomerą, „kūrimo“ ir „gamybos“„technologija“;

c. toliau išvardytų keramikos miltelių ar „nekompozicinių“ keraminių medžiagų projektavimo ar „gamybos“„technologija“:

1. keramikos milteliai, turintys visas išvardytas charakteristikas:

a. bet kuris iš šių derinių:

1. paprasti ar kompleksiniai cirkonio oksidai ir kompleksiniai silicio ar aliuminio oksidai;

2. paprasti (kubinių kristalų pavidalo) boro nitridai;

3. paprasti ar kompleksiniai silicio ar boro karbidai arba

4. paprasti ar kompleksiniai silicio nitridai;

b. bendras metalinių priemaišų (išskyrus tikslinius priedus) kiekis:

1. mažiau kaip 1 000 milijonųjų dalių paprastiems oksidams ar karbidams arba

2. mažiau kaip 5 000 milijonųjų dalių kompleksiniams junginiams ar paprastiems nitridams ir

c. viena iš šių medžiagų:

1. cirkonis (CAS 1314-23-4), kurio vidutiniai dalelių matmenys lygūs 1 μm ar mažesni ir yra ne daugiau kaip 10 % didesnių negu 5 μm dalelių arba

2. kiti keraminiai milteliai, kurių vidutiniai dalelių matmenys lygūs 5 μm ar mažesni ir yra ne daugiau kaip 10 % didesnių negu 10 μm dalelių,

2. „nekompozicinių“ keraminių medžiagų, sudarytų iš 1E002.c.1 nurodytų medžiagų;

Pastaba.   1E002.c.2 netaikomas abrazyvų „technologijoms“.

d. nenaudojama.

e. 1C001 nurodytų medžiagų įrengimo, priežiūros ar atkūrimo „technologija“;

f. 1A002 arba 1C007.c nurodytų „kompozicinių“ darinių, sluoksniuotųjų medžiagų ar kitokių medžiagų atkūrimo „technologija“.

Pastaba.   1E002.f netaikomas „technologijai“, skirtai „civilinių orlaivių“ konstrukcijų remontui, naudojant anglies „pluoštines ar gijines medžiagas“ ir epoksidines dervas, aprašytas „orlaivių“ gamintojų eksploatavimo vadovuose.

g. „bibliotekos“, specialiai suprojektuotos arba modifikuotos tam, kad įranga galėtų atlikti 1A004.c arba 1A004.d nurodytos įrangos funkcijas.

1E101„Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos „naudoti“ prekes, nurodytas 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115–1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111–1C118, 1D101 ar 1D103.

1E102„Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos „kurti“„programinę įrangą“, nurodytą 1D001, 1D101 ar 1D103.

1E103„Technologija“, skirta temperatūrai, slėgiui ar atmosferai autoklavuose arba hidroklavuose, „gaminant“„kompozitus“ ar iš dalies apdorotus „kompozitus“, reguliuoti.

1E104„Technologija“, susijusi su pirolizės būdu gaunamų medžiagų „gamyba“, formuojant jas ant presformų, įtvarų ar kitokių padėklų iš pirminių dujų, kurios suyra temperatūroje nuo 1 573  K (1 300  °C) iki 3 173  K (2 900  °C), esant 130 Pa–20 kPa slėgiui.

Pastaba.   1E104 apima „technologiją“, kuri taikoma pirminių dujų mišiniams, tėkmės spartai ir proceso valdymo tvarkaraščiams bei parametrams gauti.

1E201„Technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta „naudoti“ prekes, nurodytas 1A002, 1A007, 1A202, 1A225–1A227, 1B201, 1B225–1B234, 1C002.b.3 ar .b.4, 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, 1C225–1C241 ar 1D201.

1E202„Technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta „kurti“, arba „gaminti“ prekes, nurodytas 1A007, 1A202 ar 1A225–1A227.

1E203„Technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta „kurti“„programinę įrangą“, nurodytą 1D201.

2 KATEGORIJA. MEDŽIAGŲ PERDIRBIMAS

2ASistemos, įranga ir komponentai

NB.   Apie tyliai dirbančius guolius žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

2A001Antifrikciniai guoliai, guolių sistemos ir jų komponentai, išvardyti toliau:

NB.   TAIP PAT ŽR. 2A101.

Pastaba.   2A001 netaikomas rutuliniams guoliams, kurių gamintojo nustatytos leidžiamosios nuokrypos (tolerancijos) atitinka ISO 3290 standarto (arba atitinkamų nacionalinių standartų) 5-ąją ar žemesnę klasę.

a. rutuliniai ir kietieji ritininiai guoliai, kurių gamintojo nustatytos visos leidžiamosios nuokrypos (tolerancijos) atitinka ISO 492 tolerancijos standarto 4-ąją ar aukštesnę klasę (ar atitinkamus nacionalinius standartus) ir kurių ,žiedai‘ ir ,riedėjimo elementai‘ pagaminti iš monelmetalo (nikelio, vario ir aliuminio lydinių) ar berilio;

Pastaba.   2A001.a netaikomas kūgiškiesiems ritininiams guoliams.

Techninės pastabos.

1.   ,Žiedas‘ – radialinio riedėjimo guolio žiedinės formos dalis su vienu ar keliais riedėjimo grioveliais (ISO 5593:1997).

2.   ,Riedėjimo elementas‘ – riedėjimo grioveliu riedantis rutuliukas ar ritinėlis (ISO 5593:1997).

b. nenaudojama;

c. aktyviosios magnetinių guolių sistemos, kuriose naudojama:

1. medžiagos, turinčios srauto tankius, ne mažesnius kaip 2,0 T, ir kurių takumo įtempis ne mažesnis kaip 414 MPa;

2. visiškai elektromagnetinės trimatės homeopolinės postūmio solenoidų konstrukcijos arba

3. aukštos temperatūros (450 K (177 °C) ir didesnės) vietos jutikliai.

2A101Radialiniai rutuliniai guoliai, išskyrus nurodytus 2A001, kurių nustatytos visos leidžiamosios nuokrypos (tolerancijos) atitinka ISO 492 tolerancijos standarto 2-ąją ar aukštesnę klasę (ar ANSI/ABMA Std 20 tolerancijos standartą ABEC-9 ar atitinkamus nacionalinius standartus), turintys visas išvardytas charakteristikas:

a. vidinio žiedo išgrąžos skersmuo – 12–50 mm;

b. išorinio žiedo išorinis skersmuo – 25–100 mm ir

c. plotis – 10–20 mm.

2A225Tigliai, pagaminti iš skystų aktinidinių metalų poveikiui atsparių medžiagų, išvardyti toliau:

a. tigliai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

1. tūris nuo 150 cm3 iki 8 000  cm3 ir

2. pagaminti iš toliau išvardytų medžiagų, kurių bendras priemaišinis lygmuo sudaro ne daugiau kaip 2 % masės, ar iš tokių medžiagų derinių arba tokiomis medžiagomis ar jų deriniais padengti:

a. kalcio fluoridu (CaF2);

b. kalcio cirkonatu (metacirkonatu) (CaZrO3);

c. cerio sulfidu (Ce2S3);

d. erbio oksidu (erbiu) (Er2O3);

e. hafnio oksidu (hafniu) (HfO2);

f. magnio oksidu (MgO);

g. niobio, titano ir volframo azotiniu lydiniu (maždaug 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

h. itrio oksidu (itriu) (Y2O3) arba

i. cirkonio oksidu (cirkoniu) (ZrO2);

b. tigliai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

1. tūris nuo 50 cm3 iki 2 000  cm3 ir

2. pagaminti iš tantalo arba iškloti tantalu, kurio grynumas (pagal masę) 99,9 % arba didesnis;

c. tigliai, turintys visas išvardytas charakteristikas:

1. tūris nuo 50 cm3 iki 2 000  cm3;

2. pagaminti iš tantalo arba iškloti tantalu, kurio grynumas (pagal masę) 98 % arba didesnis; ir

3. padengti tantalo karbidu, nitridu, boridu arba bet kokiu jų deriniu.

2A226Vožtuvai, turintys visas išvardytas charakteristikas:

a. ne mažesnio kaip 5 mm „vardinio skersmens“;

b. turintys silfoninių sandariklių ir

c. visiškai pagaminti iš aliuminio, aliuminio lydinių, nikelio arba nikelio lydinių, kuriuose yra daugiau kaip 60 % nikelio (pagal masę), arba iškloti šiomis medžiagomis.

Techninė pastaba

Skirtingus įėjimo ir išėjimo skersmenis turinčių vožtuvų atveju 2A226 vartojama „vardinio skersmens“ sąvoka taikoma mažesniajam skersmeniui.

2BBandymo, tikrinimo ir gamybos įranga

Techninės pastabos.

1.   Antrinės lygiagrečiosios kontūrų sudarymo ašys (pvz., W ašis horizontaliojo ištekinimo staklėse ar antrinė sukimosi ašis, kurios centro linija lygiagreti pirminei sukimosi ašiai) neįskaičiuojamos į bendrą kontūrą sudarančių ašių skaičių. Sukimo ašių negalima sukti daugiau kaip 360o. Sukimosi ašis gali būti varoma linijiniu įtaisu (pvz., sraigtine ar krumpliastiebio – krumpliaračio pavara).

2.   Skaičius ašių, apie kurias kalbama 2B ir kurios, esant „kontūriniam valdymui“, gali būti derinamos vienu metu, yra skaičius ašių, palei kurias arba aplink kurias ruošinio apdorojimo metu atliekami vienalaikiai arba susiję judesiai tarp ruošinio ir įrankio. Šis skaičius neapima jokių papildomų ašių, palei kurias ar aplink kurias vyksta santykinis judėjimas mechanizme. Šios ašys yra:

a.   krumplinės apdailos sistemos šlifavimo staklėse;

b.   lygiagrečiosios sukimo ašys, skirtos atskirus ruošinius įtvirtinti laikiklyje;

c.   kolinijinės sukimo ašys, skirtos tais ruošiniais manipuliuoti, laikant juos laikiklyje už skirtingų galų.

3.   Ašių nomenklatūrą nustato tarptautinis standartas ISO 841:2001 (Pramoninio automatizavimo sistemos ir integracija. Skaitmeninio valdymo mašinos. Ašių ir judesių nomenklatūra).

4.   2B001 –2B009 nurodytais atvejais „palenkiamasis suklys“ laikomas sukimosi ašimi.

5.   Kiekvieno staklių modelio atveju „nurodytasis vienakrypčio padėties nustatymo pakartojamumas“ gali būti taikomas kaip alternatyva konkrečių staklių bandymui. Jis nustatomas taip:

a.   vertinimui parenkamos penkios to paties modelio staklės;

b.   remiantis standartu ISO 230-2:2014 išmatuojamas tiesinių ašių pakartojamumas (R↑, R↓) ir įvertinamas kiekvienos iš penkerių staklių „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“;

c.   nustatoma „vienakrypčio padėties nustatymo pakartojamumo“ aritmetinio vidurkio vertė – visoms penkerioms staklėms nustatomos visų ašių vertės. Šios „vienakrypčio padėties nustatymo pakartojamumo“ (
image ) aritmetinio vidurkio vertės tampa modelio nurodytąja verte kiekvienai ašiai (
image ,
image …);

d.   kadangi 2 kategorijos sąrašas nurodo kiekvieną tiesinę ašį, „nurodytųjų vienakrypčio padėties nustatymo pakartojamumo“ verčių skaičius atitiks tiesinių ašių skaičių;

e.   jeigu kuriai nors staklių modelio, nenurodyto 2B001.a–2B001.c, ašių taikomas „nurodytasis vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ kiekvienam staklių modeliui yra lygus nurodytajam „vienakrypčiam padėties nustatymo pakartojamumui“ arba už jį mažesnis pridėjus 0,7 μm, gamintojas privalo pakartotinai patvirtinti tikslumo lygį ne rečiau kaip kartą per aštuoniolika mėnesių.

6.   Taikant 2B001.a–2B001.c, į staklių „vienakrypčio padėties nustatymo pakartojamumo“ tikslumo matavimo neapibrėžtį, kaip apibrėžta tarptautiniame standarte ISO 230-2:2014 arba lygiaverčiuose nacionaliniuose standartuose, neatsižvelgiama.

7.   Taikant 2B001.a–2B001.c, ašių matavimas atliekamas pagal standarto ISO 230-2:2014 5.3.2 dalyje nurodytas bandymo procedūras. Atliekant bandymus su ilgesnėmis kaip 2 m ašimis, naudojami ilgesni kaip 2 m segmentai. Su ilgesnėmis kaip 4 m ašimis atliekami daugkartiniai bandymai (pvz., du bandymai su ilgesnėmis kaip 4 m ašimis, tačiau ne ilgesnėmis negu 8 m, trys bandymai su ilgesnėmis kaip 8 m ašimis, tačiau ne ilgesnėmis negu 12 m), kiekviena ilgesnė kaip 2 m segmentas ir suskirstyta vienodais intervalais per visą ašies ilgį. Bandomieji segmentai tolygiai paskirstomi per visą ašies ilgį, o bet koks perteklinis ilgis vienodai paskirstomas pradžioje, tarp segmentų ir bandomųjų segmentų pabaigoje. Turi būti nurodoma visų bandomųjų segmentų mažiausia „vienakrypčio padėties nustatymo pakartojamumo“ vertė.

2B001Staklės metalui, keramikai, „kompozicinėms medžiagoms“ ar kokiam nors jų deriniui pašalinti (arba nupjauti), kurios pagal gamintojo technines sąlygas gali turėti „skaitmeninio valdymo“ elektroninius įtaisus, išvardytos toliau:

NB.   TAIP PAT ŽR. 2B201.

1 pastaba.   2B001 netaikomas specialios paskirties staklėms, skirtoms tik krumpliaračių gamybai. Dėl tokių staklių žr. 2B003.

2 pastaba.   2B001 netaikomas specialios paskirties staklėms, apribotoms bet kurios iš šių dalių gamyba:

a.   alkūninių velenų ar kumštelinių velenų;

b.   įrankių ar pjoviklių;

c.   presavimo sliekinių sraigtų;

d.   graviruotų ar fasetuotų papuošalų dalių arba

e.   dantų protezų.

3 pastaba.   Kiekviename taikomame įraše 2B001.a, b ar c turi būti įvertintos staklės, turinčios bent dvi iš šių trijų galimybių – tekinimo, frezavimo ar šlifavimo (pvz., tekinimo staklės su frezavimo galimybe).

NB.   Dėl optinių apdailos staklių žr. 2B002.

a. tekinimo staklės, turinčios dvi ar daugiau ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“, ir turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1. „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 0,9 μm ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis mažesnis kaip 1,0 m arba

2. „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 1,1 μm ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis – 1,0 m ar didesnis;

1 pastaba.   2B001.a netaikomas tekinimo staklėms, specialiai suprojektuotoms sąlytiniams (kontaktiniams) lęšiams gaminti, turinčioms visas šias charakteristikas:

a.   staklių valdymo įrenginys, kuriame programų dalių duomenų įvesčiai naudojama tik oftalminio pagrindo programinė įranga, ir

b.   nėra vakuuminio griebtuvo.

2 pastaba.   2B001.a netaikomas strypų tekinimo staklėms (Swissturn), skirtoms tik tiekiamiems strypams apdirbti, jei didžiausias strypų skersmuo ne didesnis kaip 42 mm ir nėra galimybių įtaisyti laikiklių. Staklės taip pat gali būti naudojamos mažesnio nei 42 mm skersmens dalims apdirbti jas gręžiant arba frezuojant.

b. frezavimo staklės, turinčios bet kurią iš išvardytų charakteristikų:

1. tris tiesines ašis ir vieną sukimosi ašį, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

a. „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 0,9 μm ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis mažesnis kaip 1,0 m arba

b. „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 1,1 μm ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis – 1,0 m ar didesnis;

2. penkios ar daugiau ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“, turinčios bet kurią iš nurodytų charakteristikų:

a. „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 0,9 μm ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis mažesnis kaip 1,0 m;

b. „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 1,4 μm ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis yra 1 m arba didesnis, tačiau mažesnis kaip 4 m; arba

c. „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 6,0 μm ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis – 4 m arba didesnis

3. „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 1,1 μm ar mažesnis (geresnis) arba

4. užuolaidų pjaustymo mašinos, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

a. veleno „susidėvėjimas“ ir „kilnojimasis“ mažesnis (geresnis) nei 0,0004 mm TIR ir

b. kampinis slydimo judesio nuokrypis (vingiavimas, išilginis ir šoninis supimasis) mažesnis (geresnis) nei 2 kampo sekundės 300 mm poslinkiui;

c. frezavimo staklės, turinčios kurią nors iš išvardytų charakteristikų:

1. turi visas šias charakteristikas:

a. „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 1,1 μm ar mažesnis (geresnis) ir

b. tris ar keturias ašis, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“, arba

2. penkios ar daugiau ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“, turinčios bet kurią iš nurodytų charakteristikų:

a. „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 1,1 μm ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis mažesnis kaip 1 m;

b. „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 1,4 μm ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis yra 1 m arba didesnis, tačiau mažesnis kaip 4 m arba

c. „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 6,0 μm ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis – 4 m arba didesnis.

Pastaba.   2B001.c netaikomas toliau išvardytoms šlifavimo staklėms:

a.   cilindrinėms išorinio, vidinio ar išorinio-vidinio šlifavimo staklėms, turinčioms visas išvardytas charakteristikas:

1.   skirtoms tik cilindriniam šlifavimui ir

2.   skirtoms didžiausiam išoriniam ruošinio skersmeniui ar ilgiui, lygiam 150 mm;

b.   specialiai suprojektuotoms koordinatinėms šlifavimo staklėms, neturinčioms z ir w ašių, kurių „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ mažesnis (geresnis) kaip 1,1 μm;

c.   paviršiaus šlifuotuvams.

d. nevielinio elektrodo tipo elektroerozinės staklės, turinčios dvi ar daugiau pasukimo ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“;

e. staklės metalui, keramikai ar „kompozicinėms medžiagoms“ pašalinti, turinčios visas toliau išvardytas charakteristikas:

1. medžiagos šalinamos naudojant tokius būdus:

a. vandens ar kitų skysčių čiurkšlę, įskaitant turinčią abrazyvo priedų;

b. elektronų pluoštą arba

c. „lazerio“ pluoštą ir

2. turinčios bent dvi pasukimo ašis ir visas šias charakteristikas:

a. vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“ir

b. padėties nustatymo „tikslumas“ mažesnis (geresnis) nei 0,003o;

f. gilių kiaurymių gręžimo staklės ir tekinimo staklės, modifikuotos gręžti gilias kiaurymes, kurių didžiausia gręžimo gylis yra didesnis nei 5 m.

2B002Skaitmeninio valdymo optinės apdailos staklės, turinčios įrangą, leidžiančią selektyviai pašalinti medžiagas ir sukurti nesferinius optinius paviršius, kurios turi visas išvardytas charakteristikas:

a. formos apdaila – mažesnė (geresnė) kaip 1,0 μm;

b. atliekant apdailą pasiekiamas mažesnis (geresnis) kaip 100 nm vidutinės kvadratinės vertės šiurkštumas;

c. keturios ar daugiau ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“, ir

d. kuriose vykdomi bet kurie iš šių procesų:

1. magnetorheologinė apdaila („MRF“);

2. elektrorheologinė apdaila („ERF“);

3. „energijos dalelių pluošto apdaila“;

4. „pripučiamos membranos staklių apdaila“arba

5. „skysčio čiurkšlės apdaila“.

Techninės pastabos.

2B002 nurodytoms medžiagoms:

1.   „MRF“ – pašalinimo procesas, kai naudojamas abrazyvinis skystis, kurio klampumas kontroliuojamas magnetiniu lauku;

2.   „ERF“ – pašalinimo procesas, kai naudojamas abrazyvinis skystis, kurio klampumas kontroliuojamas elektriniu lauku;

3.   „energijos dalelių pluošto apdaila“ – procesas, kuriame selektyviai medžiagoms pašalinti naudojamos reaktyvios atomų plazmos (RAP) arba jonų pluoštai;

4.   „pripučiamos membranos staklių apdaila“ – procesas, kurio metu naudojamasi suslėgta membrana, kuri deformuojasi, kad susiliestų su mažu ruošinio plotu;

5.   „skysčio čiurkšlės apdaila“ – medžiagoms pašalinti naudojama skysčio čiurkšlė.

2B003„Skaitmeninio valdymo“ ar rankinio valdymo staklės ir specialiai joms suprojektuoti komponentai, valdikliai bei jų pagalbiniai reikmenys, specialiai suprojektuoti skusti, išbaigti, šlifuoti ar honinguoti tiesiakrumpliams, sraigtiniams ir eglutiniams grūdintiems (Rc = 40 ar daugiau) krumpliaračiams, kurių dalijimo skersmuo viršija 1 250  mm, o vainiko plotis lygus 15 % dalijamojo skersmens arba didesnis, išbaigtiems iki kokybės AGMA 14 ar geresnės (tapačios ISO 1328 3 klasei).

2B004Karštieji „izostatiniai presai“, kurie turi visas išvardytas charakteristikas, ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai bei jų pagalbiniai reikmenys:

NB.   TAIP PAT ŽR. 2B104 ir 2B204.

a. turintys valdomą šiluminę aplinką uždaroje ertmėje ir 406 mm ar didesnio vidinio skersmens kameros ertmę ir

b. turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1. didžiausią darbinį slėgį, viršijantį 207 MPa;

2. valdomą šiluminę aplinką, viršijančią 1 773  K (1 500  °C), arba

3. priemones angliavandeniliniam įmirkymui ir susidarančių dujų skilimo produktų pašalinimui.

Techninė pastaba

Vidiniais kameros matmenimis yra laikomi matmenys kameros, kurioje kartu pasiekiama darbinė temperatūra ir darbinis slėgis, neįskaitant vidinių tvirtiklių. Šie matmenys bus mažesni už vidinį slėgio kameros skersmenį arba už vidinį izoliuotosios krosnies kameros skersmenį, atsižvelgiant į tai, kuri kamera yra kitos viduje.

NB.   Apie specialiai suprojektuotas liejimo formas ir įrankius žr. 1B003, 9B009 ir dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

2B005Įranga, skirta lentelės, pateiktos po 2E003.f, 2 stulpelyje nurodytiems padėklams, specialiai suprojektuota neorganinėms dangoms nusodinti, apdoroti ir gamybos metu kontroliuoti, sluoksniams ir paviršiams modifikuoti, naudojant 1 stulpelyje nurodytus procesus, ir specialiai jai suprojektuoti automatizuotojo perkėlimo, pozicionavimo, manipuliavimo ir kontrolės komponentai:

a. gamybos įranga, skirta cheminiam garų nusodinimui (CVD), turinti visas išvardytas charakteristikas:

NB.   TAIP PAT ŽR. 2B105.

1. procesas, modifikuotas vienam iš išvardytųjų toliau:

a. pulsuojančiajam cheminiam garų nusodinimui;

b. valdomajam susidarančių kristalo užuomazgų šiluminiam (terminiam) nusodinimui (CNTD) arba

c. plazma sustiprintam ar plazma skatinamam cheminiam garų nusodinimui ir

2. turinti bet kurią iš šių charakteristikų:

a. turinti didelio vakuumo (0,01 Pa ar mažesnio) besisukančius sandariklius arba

b. naudojama dangos storio kontrolė gamybos metu;

b. jonų implantavimo gamybos įranga su 5 mA ar didesne pluošto srove;

c. elektronpluoštė fizikinio garų nusodinimo (EB-PVD) gamybos įranga su galios sistema, kurios vardinė galia didesnė kaip 80 kW, turinti bet kurią iš šių charakteristikų:

1. skysčio lygio vonioje „lazerinę“ kontrolės sistemą, kuri tiksliai reguliuoja luitų padavimo greitį, arba

2. kompiuteriu valdomos spartos kontrolinį matavimo įrenginį, veikiantį išgarintojo pluošto jonizuotų atomų fotoliuminescencijos principu, siekiant valdyti dangos, susidedančios iš dviejų ar daugiau elementų, nusodinimo spartą;

d. plazminio pulverizavimo gamybos įranga, turinti bet kurią iš šių charakteristikų:

1. veikianti sumažinto slėgio (10 kPa arba mažesnio, išmatuoto 300 mm ir didesniame nuotolyje nuo pulverizatoriaus purkštuko išėjimo) valdomosios atmosferos vakuuminėje kameroje, kurioje slėgį galima sumažinti iki 0,01 Pa prieš išpurškimo procesą, arba

2. naudojama dangos storio kontrolė gamybos metu;

e. dulkinamojo nusodinimo gamybos įranga, kurios srovės tankis gali būti 0,1 mA/mm2 ar didesnis, kai nusodinimo sparta 15 μm/h ar didesnė;

f. katodinio lankinio nusodinimo gamybos įranga, turinti elektromagnetų tinklelį lanko dėmei katode valdyti;

g. joninio nusodinimo gamybos įranga, kuria galima gamybos vietoje išmatuoti bet kurią iš šių charakteristikų:

1. dangos storį ant padėklo ir kontroliuoti dengimo spartą arba

2. optines charakteristikas.

Pastaba.   2B005 netaikomas cheminio nusodinimo iš garų fazės (CVD), katodinio lankinio, dulkinamojo nusodinimo, joninio nusodinimo ar jonų implantacijos įrangai, specialiai suprojektuotai pjovimo ar apdirbimo įrankiams.

2B006Matmenų tikrinimo ar matavimo sistemos, įranga, blokai su grįžtamuoju ryšiu ir „elektroniniai mazgai“, išvardyti toliau:

a. kompiuteriais valdomos ar „skaitmeninio valdymo“ koordinatinės matavimo staklės, bet kuriame veikimo diapazono taške turinčios trimatę (tūrinę) leistiną ilgio matavimo paklaidą (E0,MPE), lygią (1,7 + L/1 000) μm (L yra matuojamas ilgis milimetrais) ar mažesnę (geresnę), pagal ISO 10360-2:2009;

Techninė pastaba

Gamintojo nurodytas koordinatinių matavimo staklių tiksliausios konfigūracijos E0,MPE (pvz., geriausia iš toliau išvardytų charakteristikų: zondas, adatos ilgis, judesio parametrai, aplinka), įskaitant „visas prieinamas pataisas“, palyginamas su 1,7 + L/1 000 μm ribine verte.

NB.   TAIP PAT ŽR. 2B206.

b. Linijinio poslinkio matavimo įrankiai ar sistemos, įranga, blokai su grįžtamuoju ryšiu pagal tiesinę padėtį ir „elektroniniai mazgai“, išvardyti toliau:

Pastaba.   Interferometrų ir optinio kodavimo įrenginių matavimo sistemos, turinčios „lazerį“, nurodytos tik 2B006.b.3 ir 2B206.c.

1. ,nesąlytinės matavimo sistemos‘, kurių „skiriamoji geba“ yra 0,2 μm ar mažesnė (geresnė) matavimo srityje iki 0,2 mm;

Techninė pastaba

Taikant 2B006.b.1 ,nesąlytinės matavimo sistemos‘ yra sukurtos išmatuoti atstumą tarp zondo ir matuojamo objekto išilgai vienintelio vektoriaus, kai zondas ar matuojamas objektas juda.

2. blokai su grįžtamuoju ryšiu pagal tiesinę padėtį, specialiai suprojektuoti staklėms ir turintys mažesnį (geresnį) kaip (800 + (600 × L/1 000 )) nm visuminį „tikslumą“ (L – efektyvusis ilgis milimetrais);

3. matavimo sistemos, turinčios visas šias charakteristikas:

a. turinčios „lazerį“;

b. „skiriamoji geba“ visoje jų skalėje, lygi 0,200 nm arba mažesnė (geresnė), ir

c. galinčios bet kuriame matavimo intervalo taške pasiekti lygią (1,6 + L/2 000) μm ar mažesnę (geresnę) „matavimo neapibrėžtį“ (L – išmatuotas ilgis mm), kompensuojant oro lūžio rodikliui, matuojant per 30 sekundžių laikotarpį ir esant 20 ± 0,01 °C temperatūrai, arba

4. „elektroniniai mazgai“, specialiai suprojektuoti suteikti grįžtamojo ryšio pajėgumus 2B006.b.3 nurodytose sistemose;

c. blokai su grįžtamuoju ryšiu pagal posūkio padėtį, specialiai suprojektuoti staklėms ar kampinio poslinkio matavimo įrankiams, kurių kampinės padėties „tikslumas“ lygus ar mažesnis (gerenis) kaip 0,9 kampo sekundės;

Pastaba.   2B006.c netaikomas optiniams įtaisams (tokiems kaip autokolimatoriai), kuriuose naudojama kolimuota šviesa (pvz., „lazerio“ šviesa) kampiniam veidrodžio poslinkiui aptikti.

d. įranga paviršiaus šiurkščiui (įskaitant paviršiaus defektus) matuoti, matuojant optinę sklaidą; įrangos jautrumas 0,5 nm ar mažesnis (geresnis).

Pastaba.   2B006 apima stakles, išskyrus nurodytas 2B001, kurias galima naudoti kaip matavimo įrenginius, jeigu jos atitinka ar viršija kriterijus, nurodytus matavimo mašinų funkcijose.

2B007„Robotai“, turintys kurią nors iš išvardytų charakteristikų, ir jiems specialiai suprojektuoti valdikliai ir jų „galiniai vykdymo įtaisai“:

NB.   TAIP PAT ŽR. 2B207.

a. nenaudojama;

b. remiantis nacionaliniais saugos standartais specialiai suprojektuoti robotai, naudojami potencialiai sprogiosios amunicijos aplinkose;

Pastaba.   2B007.b netaikomas „robotams“, specialiai suprojektuotiems dažų purškimo kabinoms.

c. specialiai suprojektuoti ar laikomi atspariais spinduliuotei (radiacijai) ir gebantys atlaikyti didesnę nei 5 × 103 Gy (siliciui) spinduliuotę nesumažėjant darbinėms charakteristikoms arba

Techninė pastaba

Žymuo Gy (Si) nurodo sugeriamą energiją (J), tenkančią vieno kilogramo neekranuotam silicio bandiniui, kai jis yra veikiamas jonizuojančiąja spinduliuote.

d. specialiai suprojektuoti naudoti daugiau kaip 30 000 metrų aukštyje.

2B008,Kryžminiai sukamieji stalai‘ ir „palenkiamieji sukliai“, specialiai suprojektuoti staklėms, išvardyti toliau:

a. nenaudojama;

b. nenaudojama;

c. ,kryžminiai sukamieji stalai‘, turintys visas šias charakteristikas:

1. suprojektuoti staklėms, skirtoms tekinimui, frezavimui ar šlifavimui, ir

2. turintys dvi pasukimo ašis, suprojektuotas taip, kad vienu metu būtų suderintos „kontūriniam valdymui“;

Techninė pastaba

,Kryžminis sukamasis stalas‘ – stalas, leidžiantis sukti ir palenkti ruošinį apie dvi nelygiagrečias ašis.

d. „palenkiamieji sukliai“, turintys visas šias charakteristikas:

1. suprojektuoti staklėms, skirtoms tekinimui, frezavimui ar šlifavimui, ir

2. suprojektuoti taip, kad vienu metu būtų suderinti „kontūriniam valdymui“.

2B009Sukimosi ir srauto formavimo mašinos, kurios pagal gamintojo techninę specifikaciją gali būti su „skaitmeninio valdymo“ blokais ar valdomos kompiuteriu, ir turinčios visas šias charakteristikas:

NB.   TAIP PAT ŽR. 2B109 IR 2B209.

a. tris ar daugiau ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“, ir

b. vyniojimo jėgą, didesnę nei 60 kN.

Techninė pastaba

Sukimosi formavimo ir srauto formavimo funkcijas suderinančios mašinos 2B009 traktuojamos kaip srauto formavimo mašinos.

2B104Kiti 2B004 nenurodyti „izostatiniai presai“, turintys visas šias charakteristikas:

NB.   TAIP PAT ŽR. 2B204.

a. didžiausiasis darbinis slėgis ne mažesnis kaip 69 MPa;

b. suprojektuoti pasiekti ir palaikyti ne mažesnę kaip 873 K (600 °C) kontroliuojamą aplinkos temperatūrą ir

c. turintys 254 mm ar didesnio vidinio skersmens kameros ertmę.

2B105Kitos 2B005.a nenurodytos cheminio nusodinimo iš garų fazės (CVD) krosnys, suprojektuotos ar modifikuotos tankinti anglis-anglis kompozitines medžiagas.

2B109Kitos 2B009 nenurodytos srauto formavimo mašinos, naudotinos raketinių jėgainių komponentams ir įrangai (pvz., variklių korpusams ir tarpupakopiams) „gaminti“„raketoms“, ir specialiai suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

NB.   TAIP PAT ŽR. 2B209.

a. srauto formavimo mašinos, turinčios visas šias charakteristikas:

1. turi arba pagal gamintojo technines charakteristikas gali turėti „skaitmeninio valdymo“ blokus ar būti valdomos kompiuteriu; ir

2. turi daugiau nei dvi valdomas ašis, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“;

b. specialiai suprojektuoti komponentai srauto formavimo mašinoms, nurodytoms 2B009 ar 2B109.a.

Techninė pastaba

Sukimosi formavimo ir srauto formavimo funkcijas suderinančios mašinos 2B109 laikomos srauto formavimo mašinomis.

2B116Vibracijos bandymo sistemos, įranga ir jų komponentai, išvardyti toliau:

a. vibracijos bandymo sistemos su skaitmeniniais valdikliais, kuriose taikoma grįžtamojo ryšio arba uždarosios kilpos technika, galinčios dirbti 10 g ar didesnės vid. kv. vertės vibracijos pagreičio ir 20 Hz–2 kHz dažnio sąlygomis, esant 50 kN ar didesnei perdavimo galiai (matuojant „ant pliko stalo“);

b. skaitmeniniai valdikliai kartu su specialiai suprojektuota vibracijos bandymo programine įranga „turintys didesnį negu 5 kHz, tikralaikį kontrolinį dažnių juostos plotį“, suprojektuoti naudoti 2B116.a nurodytose vibracijos bandymo sistemose;

Techninė pastaba

2B116.b „tikralaikis kontrolinis dažnių juostos plotis“ – maksimali sparta, kuria valdiklis gali atlikti užbaigtus diskretizavimo, duomenų apdorojimo ir valdymo signalų perdavimo ciklus.

c. vibraciniai įrenginiai (vibracijų generatoriai) su stiprintuvais ar be stiprintuvų, galintys sukurti 50 kN arba didesnę galią (matuojant „ant pliko stalo“) ir tinkami naudoti 2B116.a nurodytose vibracijos bandymo sistemose;

d. pagalbinės bandinio struktūros ir elektroniniai blokai, suprojektuoti siekiant sujungti vibracinius įrenginius į vibracinį stendą, galintį užtikrinti 50 kN arba didesnę bendrą efektyviąją galią, matuojant „ant pliko stalo“, ir tinkami naudoti 2B116.a nurodytose vibracijos sistemose.

Techninė pastaba

2B116 „ant pliko stalo“ – ant plokščio stalo ar kitos plokštumos be jokių tvirtinimo įtaisų ar elementų.

2B117Kita 2B004, 2B005.a, 2B104 ar 2B105 nenurodyta įranga ir proceso valdikliai, suprojektuoti ar modifikuoti struktūrinių kompozitinių raketų tūtų ir raketų grįžtamųjų dalių antgalių tankinimui ir pirolizei.

2B119Balansavimo mašinos ir su jomis susijusi įranga, išvardyta toliau:

NB.   TAIP PAT ŽR. 2B219.

a. balansavimo mašinos, turinčios visas šias charakteristikas:

1. nebalansuojančius rotorius ar sąrankas, sveriančius daugiau nei 3 kg;

2. didesniu nei 12 500 sūkių per minutę greičiu balansuojančius rotorius ar sąrankas;

3. galinčios ištaisyti disbalansą dviejose ar daugiau plokštumų ir

4. galinčios subalansuoti iki 0,2 g mm liekamojo specifinio disbalanso vienam rotoriaus masės kilogramui;

Pastaba.   2B119.a netaikomas balansavimo mašinoms, suprojektuotoms ar modifikuotoms stomatologinei ar kitai medicininei įrangai.

b. indikatorių galvutės, suprojektuotos ar modifikuotos naudoti 2B119.a nurodytose mašinose.

Techninė pastaba

Kartais indikatorių galvutės yra vadinamos balansavimo darbo įrankiais.

2B120Judesio imitatoriai ar greičio plokštės, turintys visas išvardytas charakteristikas:

a. turi dvi ar daugiau ašių;

b. suprojektuoti arba modifikuoti įmontuojant kontaktinius žiedus ar integruotuosius bekontakčius įtaisus, galinčius perduoti elektros energiją, signalo informaciją arba ir viena, ir kita, ir

c. turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1. judesys kiekviena ašimi pasižymi:

a. sparta ne mažesne kaip 400 laipsnių per sekundę arba ne didesne kaip 30 laipsnių per sekundę ir

b. spartos skiriamąja geba, lygia ar mažesne kaip 6 laipsniai per sekundę, ir tikslumu, kuris yra lygus 0,6 laipsnio per sekundę ar mažesnis;

2. blogiausio atvejo spartos pastovumas yra lygus ± 0,05 % ar geresnis (mažesnis), vidurkintas 10 ar daugiau laipsnių intervale, arba

3. padėties nustatymo „tikslumas“ lygus 5 kampo sekundėms ar mažesnis (geresnis).

1 pastaba.   2B120 netaikomas sukamiesiems stalams, suprojektuotiems ar modifikuotiems naudoti staklėse ar medicininėje įrangoje. Dėl staklių sukamųjų stalų kontrolės žr. 2B008.

2 pastaba.   2B120 nurodyti judesio imitatoriai arba sukamieji stalai išlieka valdomi nepriklausomai nuo to, ar eksporto metu yra įrengti kontaktiniai žiedai arba integruotieji bekontakčiai įtaisai, ar ne.

2B121Kiti padėties nustatymo stalai, nenurodyti 2B120 (įranga, kuria galima tiksliai nustatyti pasukimo padėtį pagal bet kurią ašį), turintys visas šias charakteristikas:

a. turi dvi ar daugiau ašių; ir

b. padėties nustatymo „tikslumas“ lygus 5 kampo sekundėms ar mažesnis (geresnis).

Pastaba.   2B121 netaikomas sukamiesiems stalams, suprojektuotiems ar modifikuotiems naudoti staklėse ar medicininėje įrangoje. Dėl staklių sukamųjų stalų kontrolės žr. 2B008.

2B122Centrifugos, galinčios suteikti didesnius nei 100 g pagreičius ir suprojektuotos arba modifikuotos įmontuojant kontaktinius žiedus ar integruotuosius bekontakčius įtaisus, galinčius perduoti elektros energiją, signalo informaciją arba ir viena, ir kita.

Pastaba.   2B122 nurodytos centrifugos išlieka valdomos nepriklausomai nuo to, ar eksporto metu yra įrengti kontaktiniai žiedai arba integruotieji bekontakčiai įtaisai, ar ne.

2B201Kitos 2B001 nenurodytos metalų, keramikos arba „kompozicinių medžiagų“ pašalinimo arba apdirbimo pjovimu staklės ar jų deriniai, kurios pagal gamintojo technines charakteristikas gali turėti elektroninius vienalaikio „kontūrinio valdymo“ pagal dvi arba daugiau ašių prietaisus:

Techninė pastaba

Nurodytuosius padėties nustatymo tikslumo lygius, apskaičiuotus taikant nurodytas procedūras, kurioms naudojami pagal standartą ISO 230-2:1988 ( 10 )arba nacionalinius lygiaverčius standartus atliktų matavimų duomenys, vietoj pavienių staklių bandymų galima naudoti kiekvienam staklių modeliui, jeigu jie pateikti nacionalinėms institucijoms ir jos juos patvirtino. Nurodytojo padėties nustatymo tikslumo nustatymas:

a.   vertinimui parenkamos penkios to paties modelio staklės;

b.   tiesinių ašių tikslumas išmatuojamas remiantis ISO 230-2:1988 (10) ;

c.   kiekvienoms staklėms nustatomos visų ašių tikslumo vertės (A). Metodas tikslumo vertei apskaičiuoti yra aprašytas ISO 230-2:1988 (10)  standarte;

d.   nustatoma kiekvienos ašies vidutinė tikslumo vertė. Vidutinė vertė tampa kiekvienos modelio ašies nurodytuoju padėties nustatymo tikslumu (Âx Ây…);

e.   kadangi 2B201 nurodo kiekvieną tiesinę ašį, nurodytųjų padėties nustatymo tikslumo verčių skaičius atitiks tiesinių ašių skaičių;

f.   jeigu kuriai nors staklių, nenurodytų 2B001.a., 2B001.b. arba 2B201.c., ašių pagal standartą ISO 230-2:1988 (10)  taikomas nurodytasis 6 μm ar geresnis (mažesnis) padėties nustatymo tikslumas, jeigu tai yra šlifavimo staklės, ir 8 μm ar geresnis (mažesnis), jeigu tai yra frezavimo ir tekinimo staklės, gamintojas privalo pakartotinai patvirtinti tikslumo lygį ne rečiau kaip kartą per aštuoniolika mėnesių.

a. Frezavimo staklės, turinčios kurią nors iš išvardytų charakteristikų:

1. pagal ISO 230-2:1988 (10)  standartą ar atitinkamus nacionalinius standartus įvertintas padėties nustatymo tikslumas su „visomis prieinamomis pataisomis“ išilgai bet kurios tiesinės ašies yra lygus 6 μm ar mažesnis (geresnis);

2. dvi ar daugiau kontūrinių pasukimo ašių; arba

3. penkios ar daugiau ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“;

Pastaba.   2B201.a netaikomas frezavimo staklėms, turinčioms toliau išvardytas charakteristikas:

a.   X ašies darbinė eiga didesnė nei 2 m ir

b.   visuminis padėties nustatymo tikslumas X ašyje didesnis (blogesnis) kaip 30 μm.

b. šlifavimo staklės, turinčios kurią nors iš išvardytų charakteristikų:

1. pagal ISO 230-2:1988 (10)  standartą ar atitinkamus nacionalinius standartus įvertintas padėties nustatymo tikslumas su „visomis prieinamomis pataisomis“ išilgai bet kurios tiesinės ašies yra lygus 4 μm ar mažesnis (geresnis);

2. dvi ar daugiau kontūrinių pasukimo ašių; arba

3. penkios ar daugiau ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“;

Pastaba.   2B201.b netaikomas toliau išvardytoms šlifavimo staklėms:

a.   cilindrinėms išorinio, vidinio ar išorinio-vidinio šlifavimo staklėms, turinčioms visas šias charakteristikas:

1.   skirtoms didžiausiam išoriniam ruošinio skersmeniui ar ilgiui, lygiam 150 mm, ir

2.   ašys apribotos x, z ir c ašimis;

b.   koordinatinio šlifavimo staklėms, neturinčioms z ir w ašių, kurių bendras padėties nustatymo tikslumas yra mažesnis (geresnis) kaip 4 μm pagal ISO 230-2:1988 (10)  arba atitinkamus nacionalinius standartus.

c. tekinimo staklės, kurių padėties nustatymo tikslumas su „visomis prieinamomis pataisomis“ pagal standartą ISO 230-2:1988 (10)  išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra geresnis (mažesnis) kaip 6 μm (visuminis padėties nustatymas), jeigu tai yra staklės, gebančios apdirbti didesnius kaip 35 mm skersmenis;

Pastaba.   2B201.c netaikomas strypų tekinimo staklėms (Swissturn), skirtoms tik tiekiamiems strypams apdirbti, jeigu didžiausias strypų skersmuo yra 42 mm arba mažesnis ir nėra galimybių įtaisyti laikiklių. Staklės taip pat gali būti naudojamos mažesnio nei 42 mm skersmens dalims apdirbti jas gręžiant ir (arba) frezuojant.

1 pastaba.   2B201 netaikomas specialioms staklėms, kurios naudojamos tik bet kurios iš šių dalių gamybai:

a.   krumpliaračių;

b.   alkūninių velenų ar kumštelinių velenų;

c.   įrankių ar pjoviklių;

d.   presavimo sliekinių sraigtų.

2 pastaba.   Kiekviename taikomame įraše 2B201.a, b ar c turi būti įvertintos staklės, turinčios bent dvi iš šių trijų galimybių – tekinimo, frezavimo ar šlifavimo (pvz., tekinimo staklės su frezavimo galimybe).

3 pastaba.   2B201.a.3 ir 2B201.b.3 apima stakles, grindžiamas paraleline linijine kinematine konstrukcija (pvz., heksapodus), turinčias 5 ar daugiau ašių, iš kurių nė viena nėra sukimosi ašis.

2B204Kiti 2B004 ar 2B104 nenurodyti „izostatiniai presai“ ir su jais susijusi įranga, išvardyta toliau:

a. „izostatiniai presai“, turintys abi išvardytas charakteristikas:

1. galintys sudaryti 69 MPa ar didesnį darbinį slėgį ir

2. turintys didesnio nei 152 mm vidinio skersmens kamerą;

b. štampai, liejimo formos ir valdikliai, specialiai suprojektuoti „izostatiniams presams“, nurodytiems 2B204.a.

Techninė pastaba

2B204 vidiniai kameros matmenys – matmenys kameros, kurioje kartu pasiekiama darbinė temperatūra ir darbinis slėgis, neįskaitant vidinių tvirtiklių. Šie matmenys bus mažesni už vidinį slėgio kameros skersmenį arba už vidinį izoliuotosios krosnies kameros skersmenį, atsižvelgiant į tai, kuri kamera yra kitos viduje.

2B206Kitos 2B006 nenurodytos matmenų tikrinimo mašinos, matavimo įrankiai ar sistemos, išvardytos toliau:

a. kompiuteriu ar skaitmeniniu būdu valdomos koordinatinės matavimo staklės, turinčios bet kurią iš išvardytų charakteristikų:

1. tik dvi ašis ir maksimalią leistiną ilgio matavimo paklaidą išilgai bet kurios ašies (vienos dimensijos), identifikuojamą kaip bet kurią E0x,MPE, E0y,MPE, ar E0z,MPE kombinaciją, lygią (1,25 + L/1 000) μm ar mažesnę (geresnę) (kai L – išmatuotas ilgis milimetrais) bet kuriame staklių veikimo diapazono taške (t. y. išilgai ašies) pagal ISO 10360–2(2009), arba arba

2. tris ar daugiau ašių ir trimatę (tūrinę) maksimalią leistiną ilgio matavimo paklaidą (E0,MPE), lygią (1,7 + L/800) μm ar mažesnę (geresnę) (kai L – išmatuotas ilgis milimetrais) bet kuriame staklių veikimo diapazono taške (t. y. išilgai ašies) pagal ISO 10360-2(2009);

Techninė pastaba

Gamintojo pagal ISO 10360-2:2009 nurodytas koordinatinių matavimo staklių tiksliausios konfigūracijos E0,MPE (pvz., geriausia iš toliau išvardytų charakteristikų: zondas, adatos ilgis, judesio parametrai, aplinka), įskaitant „visas prieinamas pataisas“, palyginamas su 1,7 + L/800 μm ribine verte.

b. sistemos skirtos linijiniam ir kampiniam pusapvalkalių tikrinimui vienu metu, turinčios abi išvardytas charakteristikas:

1. „matavimo neapibrėžtis“ išilgai bet kurios ašies yra 3,5 μm/5 mm ar mažesnė (geresnė) ir

2. „didžiausiasis kampinės padėties nuokrypis“ yra 0,02o ar mažesnis.

c. „linijinio poslinkio“ matavimo sistemos, turinčios visas šias charakteristikas:

Techninė pastaba

Taikant 2B206.c 'linijinis poslinkis' – atstumo tarp matavimo zondo ir matuojamo objekto pasikeitimas.

1. turinčios „lazerį“; ir

2. galinčios temperatūros diapazone ± 1 K (± 1°C), palyginti su standartine temperatūra, ir esant standartiniam slėgiui, mažiausiai 12 valandų išlaikyti visas šias charakteristikas:

a. „skiriamąją gebą“ visoje jų skalėje, lygią 0,1 μm arba geresnę, ir

b. lygią (0,2 + L/2 000) μm ar geresnę (mažesnę) „matavimo neapibrėžtį“ (L yra matuojamas ilgis milimetrais);

Pastaba.   2B206.c netaikomas matavimo interferometrų sistemoms be uždarosios ar atvirosios kilpos grįžtamojo ryšio, turinčioms lazerį staklių slydimo judesio nuokrypiams matuoti, matmenų tikrinimo mašinoms ar panašiai įrangai.

d. linijinės kintamo diferencialo transformatorių (LVDT) sistemos, turinčios abi išvardytas charakteristikas:

Techninė pastaba

Taikant 2B206.d 'linijinis poslinkis' – atstumo tarp matavimo zondo ir matuojamo objekto pasikeitimas.

1. turinti bet kurią iš šių charakteristikų:

a. „tiesiškumą“, lygų 0,1 % ar mažesnį (geresnį), matuojant nuo 0 per visą veikimo sritį, kai tai LVDT, kurių veikimo sritis ne didesnė kaip 5 mm, arba

b. „tiesiškumą“, lygų 0,1 % ar mažesnį (geresnį), matuojant nuo 0 iki 5 mm, kai tai LVDT, kurių veikimo sritis didesnė kaip 5 mm, ir

2. kaitumą (dreifą), lygų 0,1 % per dieną arba mažesnį (geresnį), kai temperatūra lygi standartu numatytai bandymų patalpos aplinkos temperatūrai ± 1 K (± 1°C).

1 pastaba.   Staklės, kurios gali būti naudojamos kaip matavimo mašinos, yra kontroliuojamos, jeigu jos atitinka arba viršija kriterijus, nurodytas staklių ar matavimo mašinų funkcijose.

2 pastaba.   2B206 nurodytos mašinos yra kontroliuojamos, jeigu jos viršija kontrolės slenkstį, kuriame nors savo eksploatavimo intervale.

Techninės pastabos.

Visi matavimo duomenų parametrai, nurodyti 2B206, teikiami plius arba minus, t. y. teikiama ne visa verčių sritis.

2B207Kiti 2B007 nenurodyti „robotai“, „galiniai vykdymo įtaisai“ ir valdymo blokai, išvardyti toliau:

a. remiantis nacionaliniais saugos standartais, specialiai suprojektuoti „robotai“ ar „galiniai vykdymo įtaisai“, naudojami dirbti su brizantinėmis sprogiosiomis medžiagomis (pvz., atitinkantys apsaugos nuo elektros reikalavimus, keliamus brizantinėms sprogiosioms medžiagoms);

b. valdymo blokai, specialiai suprojektuoti bet kuriems „robotams“ ar „galiniams vykdymo įtaisams“, nurodytiems 2B207.a.

2B209Kitos 2B009 ar 2B109 nenurodytos srauto formavimo mašinos ir sukimosi formavimo mašinos, turinčios srauto formavimo funkcijas, ir įtvarai, išvardyti toliau:

a. mašinos, turinčios abi išvardytas charakteristikas:

1. tris ar daugiau ritinių (aktyviųjų ar kreipiančiųjų) ir

2. kurios pagal gamintojo technines charakteristikas gali turėti „skaitmeninio valdymo“ blokus ar būti valdomos kompiuteriu;

b. rotorius formuojantys įtvarai, suprojektuoti formuoti cilindrinius rotorius, kurių vidinis skersmuo nuo 75 mm iki 400 mm.

Pastaba.   2B209.a apima mašinas, turinčias tik vieną valco ritinį, suprojektuotą metalui deformuoti, ir dar du pagalbinius valco ritinius, kurie atremia įtvarą, tačiau tiesiogiai nedalyvauja deformacijos procese.

2B219Stacionarios ar portatyvinės, horizontaliosios ar vertikaliosios išcentrinės daugiaplokštuminės balansavimo mašinos, išvardytos toliau:

a. išcentrinės balansavimo mašinos, suprojektuotos balansuoti lanksčiuosius rotorius, kurių ilgis ne mažesnis kaip 600 mm, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

1. mosto arba kakliuko skersmuo didesnis kaip 75 mm;

2. galinčios balansuoti nuo 0,9 iki 23 kg ir

3. galinčios balansuoti didesniu kaip 5 000 sūkių per minutę greičiu;

b. išcentrinės balansavimo mašinos, suprojektuotos balansuoti tuščiavidurių cilindrinių rotorių komponentus ir turinčios visas išvardytas charakteristikas:

1. kakliuko skersmuo didesnis kaip 75 mm;

2. galinčios balansuoti nuo 0,9 iki 23 kg;

3. mažiausias užtikrinamas liekamasis savitasis disbalansas plokštei lygus 10 g mm/kg ar mažesnis ir

4. diržinės pavaros tipo.

2B225Nuotoliniai manipuliatoriai, kurie gali būti naudojami atlikti nuotolinius veiksmus per radiocheminio atskyrimo operacijas ar karštosiose kamerose, turintys vieną iš toliau išvardytų savybių:

a. geba prasiskverbti per 0,6 m ar storesnę karštosios kameros sieną (valdymas per sieną) arba

b. geba manipuliuoti per 0,6 m ar storesnės karštosios kameros sienos viršų (valdymas per sienos viršų).

Techninė pastaba

Nuotoliniai manipuliatoriai, kurie gali būti naudojami atlikti nuotolinius veiksmus per radiocheminio atskyrimo operacijas ar karštosiose kamerose. Jie gali būti „valdančiojo / pavaldžiojo“ tipo ar valdomi vairasvirte ar klaviatūra.

2B226Kitos 9B001 ir 3B001 nenurodytos kontroliuojamos aplinkos (vakuuminės ar inertinių dujų) indukcinės krosnys ir jų maitinimo šaltiniai, išvardyti toliau:

NB.   TAIP PAT ŽR. 3B001 ir 9B001.

a. krosnys, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

1. galinčios veikti esant 1 123  K (850 °C) ir didesnei temperatūrai;

2. turinčios indukcinių ričių, kurių skersmuo ne didesnis kaip 600 mm, ir

3. suprojektuotos ne mažesnei kaip 5 kW įėjimo galiai;

Pastaba.   2B226.a netaikomas krosnims, suprojektuotoms puslaidininkinių plokštelių apdorojimui.

b. maitinimo šaltiniai, kurių galia ne mažesnė kaip 5 kW, specialiai suprojektuoti 2B226.a nurodytoms krosnims.

2B227Vakuuminės ar kitos kontroliuojamos aplinkos metalurginės lydymo ir liejimo krosnys bei su jomis susijusi įranga, išvardyta toliau:

a. perlydymo elektros lanku krosnys, lydymo elektros lanku krosnys ir lydymo elektros lanku ir liejimo krosnys, turinčios abi išvardytas charakteristikas:

1. sudegančiųjų elektrodų talpa nuo 1 000  cm3 iki 20 000  cm3 ir

2. galinčios veikti esant didesnei nei 1 973  K (1 700  °C) lydymo temperatūrai;

b. lydymo elektronų spinduliais krosnys, plazminio dulkinimo krosnys ir plazminio lydymo krosnys, turinčios abi išvardytas charakteristikas:

1. galia ne mažesnė kaip 50 kW ir

2. galinčios veikti esant didesnei nei 1 473  K (1 200  °C) lydymo temperatūrai;

c. kompiuterinio valdymo ir kontrolės sistemos, specialiai sukonfigūruotos 2B227.a ar 2B227.b nurodytoms krosnims;

d. plazmą formuojantys prožektoriai, specialiai suprojektuoti 2B227.b nurodytoms krosnims, turinčioms abi išvardytas charakteristikas:

1. didesnė kaip 50 kW eksploatacinė galia ir

2. galinčios veikti esant didesnei nei 1 473  K (1 200  °C) temperatūrai;

e. elektronpluoščiai prožektoriai, specialiai sukonstruoti 2B227.b nurodytoms krosnims, veikiančioms didesne kaip 50 kW eksploatacine galia.

2B228Rotorių gamybos ar surinkimo įranga, rotorių balansavimo įranga, silfonų formavimo įtvarai ir štampai, išvardyti toliau:

a. rotorių surinkimo įranga, skirta surinkti dujų centrifugų rotorių vamzdines dalis, pertvaras ir galinius dangtelius;

Pastaba.   2B228.a apima tiksliuosius įtvarus, tvirtinimo detales ir karštojo suleidimo mašinas.

b. rotorių balansavimo įranga, skirta išcentruoti dujų centrifugos rotoriaus vamzdines dalis, sutapatinant su bendrąja ašimi;

Techninė pastaba

2B228.b nurodoma įranga paprastai susideda iš tikslumo matavimo zondų, prijungtų prie kompiuterio, nuosekliai kontroliuojančio, pvz., rotoriaus vamzdinių dalių balansavimui naudojamų pneumatinių tvoklių, veikimą.

c. silfonų formavimo įtvarai ir štampai, skirti gaminti viengubos sąsūkos silfonus.

Techninė pastaba

2B228.c nurodyti silfonai turi visas išvardytas charakteristikas:

1.   vidinis skersmuo nuo 75 mm iki 400 mm;

2.   ilgis ne mažesnis kaip 12,7 mm;

3.   viengubos sąsūkos gylis didesnis negu 2 mm ir

4.   pagaminti iš didelio stiprio aliuminio lydinių, martensitiškai senėjančio plieno ar didelio stiprio „pluoštinių ar gijinių medžiagų“.

2B230Visų rūšių „slėgio keitliai“, galintys matuoti absoliutųjį slėgį ir turintys visas išvardytas charakteristikas:

a. slėgio jutikliai, pagaminti iš ar apsaugoti aliuminiu, aliuminio lydiniu, aliuminio oksidu (aliuminio oksidu arba safyru), nikeliu, nikelio lydiniu, turinčiu daugiau kaip 60 % nikelio pagal masę, arba visiškai fluoruotų angliavandenilinių polimerų;

b. jei yra, sandarikliai, būtini slėgio jutikliui užsandarinti ir tiesiogiai susiliečiantys su technologine terpe, pagaminti iš ar apsaugoti aliuminiu, aliuminio lydiniu, aliuminio oksidu (aliuminio oksidu ar safyru), nikeliu, nikelio lydiniu, turinčiu 60 % nikelio pagal masę, arba visiškai fluoruotais angliavandeniliniais polimerais, ir

c. turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1. visa matavimo skalė mažesnė kaip 13 kPa, o „tikslumas“ geresnis nei 1 % visos skalės atžvilgiu arba

2. visa matavimo skalė ne mažesnė kaip 13 kPa, o „tikslumas“ geresnis nei 130 Pa, kai matuojama esant 13 kPa slėgiui.

Techninės pastabos.

1.   2B230 „slėgio keitlis“ – įtaisas, slėgio matavimo duomenis pakeičiantis signalu.

2.   2B230 tikslais ,tikslumo‘ sąvoka apima netiesiškumą, histerezę ir pakartojamumą aplinkos temperatūroje.

2B231Vakuuminiai siurbliai, turintys visas išvardytas charakteristikas:

a. įėjimo angos matmuo ne mažesnis kaip 380 mm;

b. siurbimo greitis ne mažesnis kaip 15 m3/s ir

c. galintys sukurti ribinį vakuumą, geresnį kaip 13 mPa.

Techninės pastabos.

1.   Siurbimo greitis nustatomas matavimo taške su azoto dujomis ar oru.

2.   Ribinis vakuumas nustatomas siurblio įėjime jį užtvėrus.

2B232Daugiapakopės šviečiančiųjų dujų patrankos arba kitos greitaveikių patrankų sistemos (ritinės, elektromagnetinės, elektroterminės ir kitos pažangios sistemos), galinčios akseleruoti sviedinį iki 1,5 km/s arba daugiau.

NB.   TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

2B233Silfoniniai sraigtinio tipo kompresoriai ir silfoniniai sraigtinio tipo vakuuminiai siurbliai, turintys visas šias charakteristikas:

NB.   TAIP PAT ŽR. 2B350.i.

a. įleidimo tūrio srautas 50 m3/h arba didesnis;

b. slėgio santykis 2:1 ar didesnis ir

c. visi paviršiai, susiliečiantys su technologinėmis dujomis, pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

1. aliuminio arba aliuminio medžiagų;

2. aliuminio oksido;

3. nerūdijančiojo plieno;

4. nikelio arba nikelio lydinių;

5. fosforinės bronzos arba

6. fluorpolimerų.

2B350Cheminės gamybos įrenginiai, įranga ir komponentai, išvardyti toliau:

a. reakcijos indai ar reaktoriai su maišytuvais arba be maišytuvų, kurių vidinis (geometrinis) tūris didesnis kaip 0,1 m3 (100 litrų), bet mažesnis kaip 20 m3 (20 000 litrų) ir kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) arba talpinama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

NB.   Dėl surenkamųjų taisymo sąrankų žr. 2B350.k.

1. „lydinių“, turinčių daugiau kaip 25 % nikelio ir 20 % chromo pagal masę;

2. fluoropolimerų (polimerinės ar elastomerinės medžiagos, kuriose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % produkto masės);

3. stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

4. nikelio ar „lydinių“, turinčių daugiau nei 40 % nikelio pagal masę;

5. tantalo ar tantalo „lydinių“;

6. titano ar titano „lydinių“;

7. cirkonio ar cirkonio „lydinių“arba

8. niobio (kolumbio) ar niobio „lydinių“;

b. maišytuvai, skirti naudoti reakcijos induose ar reaktoriuose, nurodytuose 2B350.a; ir šiems maišytuvams suprojektuoti rotoriai, mentės ar velenai, kai visi maišytuvo paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) arba talpinama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

1. „lydinių“, turinčių daugiau kaip 25 % nikelio ir 20 % chromo pagal masę;

2. fluoropolimerų (polimerinės ar elastomerinės medžiagos, kuriose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % produkto masės);

3. stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

4. nikelio ar „lydinių“, turinčių daugiau nei 40 % nikelio pagal masę;

5. tantalo ar tantalo „lydinių“;

6. titano ar titano „lydinių“;

7. cirkonio ar cirkonio „lydinių“arba

8. niobio (kolumbio) ar niobio „lydinių“;

c. saugojimo talpos, konteineriai ar priimtuvai, kurių vidinis (geometrinis) tūris didesnis kaip 0,1 m3 (100 litrų) ir kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) arba talpinama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

NB.   Dėl surenkamųjų taisymo sąrankų žr. 2B350.k.

1. „lydinių“, turinčių daugiau kaip 25 % nikelio ir 20 % chromo pagal masę;

2. fluoropolimerų (polimerinės ar elastomerinės medžiagos, kuriose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % produkto masės);

3. stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

4. nikelio ar „lydinių“, turinčių daugiau nei 40 % nikelio pagal masę;

5. tantalo ar tantalo „lydinių“;

6. titano ar titano „lydinių“;

7. cirkonio ar cirkonio „lydinių“arba

8. niobio (kolumbio) ar niobio „lydinių“;

d. šilumokaičiai ar kondensatoriai, kurių šilumos perdavimo paviršiaus plotas didesnis nei 0,15 m2, bet mažesnis nei 20 m2; ir šiems šilumokaičiams ar kondensatoriams suprojektuoti vamzdžiai, plokštės, ritės ar blokai, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojamomis cheminėmis medžiagomis, yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

1. „lydinių“, turinčių daugiau kaip 25 % nikelio ir 20 % chromo pagal masę;

2. fluoropolimerų (polimerinės ar elastomerinės medžiagos, kuriose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % produkto masės);

3. stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

4. grafito ar „anglies grafito“;

5. nikelio ar „lydinių“, turinčių daugiau nei 40 % nikelio pagal masę;

6. tantalo ar tantalo „lydinių“;

7. titano ar titano „lydinių“;

8. cirkonio ar cirkonio „lydinių“;

9. silicio karbido;

10. titano karbido arba

11. niobio (kolumbio) ar niobio „lydinių“;

e. distiliavimo ar absorbcijos kolonos, kurių vidinis skersmuo didesnis kaip 0,1 m; ir šioms distiliavimo ar absorbcijos kolonoms suprojektuoti skysčio ar garų skirstytuvai ar skysčių surinkėjai, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojamomis cheminėmis medžiagomis, yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

1. „lydinių“, turinčių daugiau kaip 25 % nikelio ir 20 % chromo pagal masę;

2. fluoropolimerų (polimerinės ar elastomerinės medžiagos, kuriose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % produkto masės);

3. stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

4. grafito ar „anglies grafito“;

5. nikelio ar „lydinių“, turinčių daugiau nei 40 % nikelio pagal masę;

6. tantalo ar tantalo „lydinių“;

7. titano ar titano „lydinių“;

8. cirkonio ar cirkonio „lydinių“arba

9. niobio (kolumbio) ar niobio „lydinių“;

f. nuotoliniu būdu valdoma užpildymo įranga, kurios visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojamomis cheminėmis medžiagomis, yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

1. „lydinių“, turinčių daugiau kaip 25 % nikelio ir 20 % chromo pagal masę, arba

2. nikelio ar „lydinių“, turinčių daugiau nei 40 % nikelio pagal masę;

g. vožtuvai ir jų komponentai:

1. vožtuvai, turintys abi šias charakteristikas:

a. didesnio kaip 10 mm (3/8″) „vardinio skersmens“ir

b. visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis), perdirbama (-omis) arba talpinama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš „atsparių korozijai medžiagų“;

2. kiti 2B350.g.1 nenurodyti vožtuvai, turintys visas šias charakteristikas:

a. ne mažesnio kaip 25,4 mm (1″) „vardinio skersmens“ ir ne ilgesni kaip 101,6 mm (4″);

b. turintys korpusus (vožtuvų futliarus) ar iš anksto suformuotus korpusų įdėklus;

c. turintys pakeičiamąjį uždorį, suprojektuotą taip, kad būtų galima jį pakeisti, ir

d. visi korpusų (vožtuvų futliarų) ar iš anksto suformuotų korpusų įdėklų paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis), perdirbama (-omis) arba talpinama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš „atsparių korozijai medžiagų“;

3. komponentai, suprojektuoti 2B350.g.1 arba 2B350.g.2 nurodytiems vožtuvams, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis), perdirbama (-omis) arba talpinama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš „atsparių korozijai medžiagų“:

a. korpusai (vožtuvų futliarai);

b. iš anksto suformuoti korpusų įdėklai;

Techninės pastabos.

1.   2B350.g „atsparios korozijai medžiagos“ – bet kuri iš šių medžiagų:

a.   nikelis ar jo lydiniai, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 40 % masės;

b.   lydiniai, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 25 % masės, o chromas – 20 % masės;

c.   fluoropolimerai (polimerinės ar elastomerinės medžiagos, kuriose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % produkto masės);

d.   stiklas arba emalis (įskaitant stiklėjantį ar emalinio dengimo);

e.   tantalas ar tantalo lydiniai;

f.   titanas ar titano lydiniai;

g.   cirkonis ar cirkonio lydiniai;

h.   niobis (kolumbis) ar niobio „lydiniai“arba

i.   keraminės medžiagos, išvardytos toliau:

1.   80 % ar didesnio grynumo pagal masę silicio karbidas;

2.   99,9 % ar didesnio grynumo pagal masę aliuminio oksidas (alumina);

3.   cirkonio oksidas (cirkonis).

2.   „vardinis skersmuo“ apibrėžiamas kaip mažesnis iš įėjimo ir išėjimo skersmenų.

h. daugiasieniai vamzdynai, turintys nuotėkio aptikimo kanalą, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) arba talpinama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

1. „lydinių“, turinčių daugiau kaip 25 % nikelio ir 20 % chromo pagal masę,

2. fluoropolimerų (polimerinės ar elastomerinės medžiagos, kuriose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % produkto masės);

3. stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

4. grafito ar „anglies grafito“;

5. nikelio ar „lydinių“, turinčių daugiau nei 40 % nikelio pagal masę;

6. tantalo ar tantalo „lydinių“;

7. titano ar titano „lydinių“;

8. cirkonio ar cirkonio „lydinių“arba

9. niobio (kolumbio) ar niobio „lydinių“;

i. daugialypiai sandarikliai ir siurbliai be sandariklių, kuriems gamintojas nurodo didesnę nei 0,6 m3/val. maksimalią tėkmės spartą, ar vakuuminiai siurbliai, kuriems gamintojas nurodo didesnę nei 5 m3/val. maksimalią tėkmės spartą esant normalios temperatūros (273 K (0 °C)) ir slėgio (101,3 kPa) sąlygoms, išskyrus nurodytus 2B233; ir korpusai (siurblių futliarai), iš anksto tokiems siurbliams suformuoti korpusų įdėklai, sparnuotės, rotoriai ar srautinės siurblių tūtos, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojamomis cheminėmis medžiagomis, yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

1. „lydinių“, turinčių daugiau kaip 25 % nikelio ir 20 % chromo pagal masę,

2. keramikos;

3. ferosilicio (geležies su dideliu kiekiu silicio lydinių);

4. fluoropolimerų (polimerinės ar elastomerinės medžiagos, kuriose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % produkto masės);

5. stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

6. grafito ar „anglies grafito“;

7. nikelio ar „lydinių“, turinčių daugiau nei 40 % nikelio pagal masę;

8. tantalo ar tantalo „lydinių“;

9. titano ar titano „lydinių“;

10. cirkonio ar cirkonio „lydinių“ arba

11. niobio (kolumbio) ar niobio „lydinių“;

Techninė pastaba

2B350.i pateikiama „sandariklio“ sąvoka vartojama tik tais atvejais, kai kalbama apie sandariklius, kurie tiesiogiai liečiasi su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis) (arba yra tam suprojektuoti), taip pat užtikrina sandarumą tose vietose, kur rotaciniu arba grįžtamai slenkamuoju būdu judantis pavaros velenas pereina per siurblio korpusą.

j. deginimo krosnys, suprojektuotos sunaikinti 1C350 nurodytoms cheminėms medžiagoms, turinčios specialiai suprojektuotas atliekų padavimo sistemas, specialias tvarkymo priemones ir didesnę kaip 1 273  K (1 000  °C) vidutinę degimo kameros temperatūrą, kurių visi atliekų padavimo sistemos paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojamomis cheminėmis medžiagomis, yra pagaminti iš ar iškloti bet kuria iš šių medžiagų:

1. „lydinių“, turinčių daugiau kaip 25 % nikelio ir 20 % chromo pagal masę,

2. keramikos arba

3. nikelio ar „lydinių“, turinčių daugiau nei 40 % nikelio pagal masę;

k. surenkamosios taisymo sąrankos metaliniais paviršiais, kurios tiesiogiai liečiasi su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis) ir kurios yra pagamintos iš tantalo ar tantalo lydinių, išvardytos toliau, ir specialiai suprojektuoti jų komponentai:

1. suprojektuoti mechaniniam prijungimui prie 2B350.a nurodytų emalio reakcijos indų ar reaktorių arba

2. suprojektuoti mechaniniam prijungimui prie 2B350.c nurodytų emalio saugojimo talpų, konteinerių ar priimtuvų.

Pastaba.   Taikant 2B350, medžiagos, naudojamos tarpikliams, pakuotėms, sandarikliams, varžtams, poveržlėms, arba kitos sandarinimui skirtos medžiagos neturi įtakos kontrolės statusui, jeigu šie komponentai suprojektuoti taip, kad būtų galima juos pakeisti.

Techninės pastabos.

1.   „Anglies grafitas“ yra amorfiškos anglies ir grafito darinys, kuriame grafito kiekis sudaro ne mažiau kaip 8 % masės.

2.   Pirmesniuose įrašuose išvardytų medžiagų atveju terminas „lydinys“, kai nenurodyta konkreti pagrindinė koncentracija, suprantamas kaip nurodantis tuos lydinius, kuriuose identifikuotas metalas sudaro didesnę procentinę dalį pagal masę nei bet kuris kitas elementas.

2B351Toksinių dujų monitoriai ir kontroliavimo sistemos ir jiems skirti detektoriniai komponentai, išskyrus nurodytus 1A004, išvardyti toliau; ir detektoriai; jutiklių prietaisai ir keičiamos jutiklių kasetės:

a. suprojektuoti veikti nepertraukiamai ir naudojami 1C350 nurodytoms cheminio ginklo aktyviosioms medžiagoms ar chemikalams, kurių koncentracijos mažesnės nei 0,3 mg/m3, aptikti arba

b. suprojektuoti cholinesterazių-inhibitorių aktyvumui aptikti.

2B352Biologinės gamybos ir tvarkymo įranga, išvardyta toliau:

a. toliau nurodytos saugojimo priemonės ir susijusi įranga:

1. visiškai sukomplektuotos saugojimo priemonės, atitinkančios Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) Laboratorijų biologinės saugos vadove (2004 m., Ženeva, 3-as leidimas) nurodytų P3 arba P4 (BL3, BL4, L3, L4) hermetiškumo klasių kriterijus;

2. toliau nurodyta įranga, suprojektuota stacionariai montuoti2B352.a nurodytose saugojimo priemonėse:

a. dvejų durų koridorius per nukenksminimo autoklavus;

b. nukenksminimo dušai, kuriuose naudojami kvėpuojamojo oro kombinezonai;

c. perėjimo durys su mechaniniais ar pripučiamaisiais sandarikliais;

b. fermentacijos įrenginiai ir jų komponentai:

1. fermentacijos įrenginiai, galintys be aerozolinės sklidos kultivuoti „mikroorganizmus“ arba gyvas ląsteles virusams ar toksinams gaminti ir turintys 20 litrų ar didesnį vidinį tūrį;

2. 2B352.b.1 nurodytiems fermentacijos įrenginiams suprojektuoti komponentai:

a. kultivavimo kameros, suprojektuotos taip, kad jas galima sterilizuoti ir dezinfekuoti vietoje;

b. kultivavimo kamerų laikymo įtaisai;

c. proceso valdymo įtaisai, leidžiantys vienu metu stebėti ir valdyti du ar daugiau fermentavimo sistemos parametrus (pvz., temperatūrą, pH, maisto medžiagas, suplakimą, ištirpusį deguonį, oro srautą, putojimą);

Techninė pastaba

2B352.b fermentacijos įrenginiams priskiriami bioreaktoriai, vienkartinio naudojimo (išmetamieji) bioreaktoriai, chemostatai ir nepertraukiamojo srauto sistemos.

c. centrifuginiai separatoriai, galintys nepertraukiamai separuoti be aerozolinės sklidos, turintys visas išvardytas charakteristikas:

1. srautą, didesnį nei 100 litrų per valandą;

2. komponentai pagaminti iš poliruoto nerūdijančio plieno ar titano;

3. garų talpykloje yra viena ar daugiau hermetizavimo jungčių ir

4. galima sterilizacija vietoje (gamybos metu) uždaros ertmės sąlygomis;

Techninė pastaba

Prie centrifuginių separatorių priskiriami dekantiratoriai (nupylimo įrenginiai).

d. kryžminio srauto filtravimo įranga ir komponentai, išvardyti toliau:

1. kryžminio srauto filtravimo įranga, galinti skirti „mikroorganizmus“, virusus, toksinus ar ląstelių kultūras ir turinti visas išvardytas charakteristikas:

a. visą filtravimo plotą, lygų 1 m2 ar didesnį, ir

b. turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1. gali sterilizuoti ar dezinfekuoti vietoje arba

2. naudoja trumpalaikio arba vienkartinio naudojimo filtravimo komponentus;

Techninė pastaba

2B352.d.1.b sterilizuoti reiškia iš įrangos pašalinti visus gyvybingus mikrobus, naudojant fizinius (pvz., garus) ar cheminius agentus. Dezinfekuoti reiškia įrangoje panaikinti potencinį mikrobinį užkrečiamumą, naudojant cheminius agentus su baktericidiniu poveikiu. Dezinfekciją ir sterilizaciją reikia skirti nuo sanitarijos, kuri siejasi su valymo procedūromis, skirtomis sumažinti mikrobų kiekį įrangoje, bet nebūtinai visiškai pašalinti mikrobinį užkrečiamumą ar gyvybingumą.

Pastaba.   2B352.d netaikomas gamintojo nustatytai atvirkštinio osmoso ir hemodializės įrangai.

2. kryžminio srauto filtravimo komponentai (pvz., moduliai, elementai, kasetės, tūtelės, įtaisai ar plokštelės), kurių filtravimo plotas kiekvienam komponentui yra 0,2 m2 ar didesnis ir kurie skirti naudoti 2B352.d nurodytoje kryžminio srauto filtravimo įrangoje; e.

e. sterilizavimo vandens garais, dujomis arba kitais garais džiovinant šaltyje įranga, kurios kondensavimo pajėgumas 10 kg ledo per 24 valandas arba didesnis, bet mažesnis nei 1 000  kg ledo per 24 valandas;

f. apsaugos ir saugojimo įranga, išvardyta toliau:

1. apsauginiai ištisiniai ar daliniai kostiumai ar gaubtai, priklausantys nuo riboto oro tiekimo iš išorės ir veikiantys esant teigiamam slėgiui;

Pastaba.   2B352.f.1 netaikomas kostiumams, skirtiems nešioti su automatiniais kvėpavimo aparatais.

2. biologinio izoliavimo kameros, izoliatoriai ar biologinės saugos spintos, turinčios visas šias charakteristikas įprastiniam veikimui užtikrinti:

a. visapusiškai uždarą darbo vietą, kurioje operatorius atskirtas nuo darbo objekto fizine užtvara;

b. gali veikti esant neigiamajam slėgiui;

c. turi priemones, kuriomis galima saugiai manipuliuoti objektais darbo vietoje;

d. į darbo vietą paduodamas ir iš jos išmetamas oras išvalomas naudojant HEPA filtrus;

1 pastaba.   2B352.f.2 apima III klasės biologinės saugos spintas, apibūdintas naujausioje Pasaulinės sveikatos organizacijos (WHO) „Laboratorijos biosaugos vadovo“ redakcijoje, arba sukonstruotas vadovaujantis nacionaliniais standartais, taisyklėmis ar gairėmis.

2 pastaba.   2B352.f.2 neapima izoliatorių, specialiai suprojektuotų barjerinei slaugai arba užsikrėtusių pacientų pervežimui.

g. aerozolinė inhaliacinė įranga, suprojektuota aerozolio poveikio bandymams naudojant „mikroorganizmus“, virusus ar „toksinus“, nurodyta toliau:

1. visą kūną veikiančios kameros, kurių tūris 1 m3 arba daugiau;

2. tik nosį veikiantis aparatas, naudojantis kryptinę aerozolio srovę ir turintis bet kurį iš šių veikimo pajėgumų:

a. 12 ar daugiau graužikų arba

b. 2 ar daugiau kitų gyvūnų (ne graužikų);

3. uždari gyvūnų judesius ribojantys vamzdeliai, suprojektuoti naudoti su tik nosį veikiančiais aparatais, naudojančiais kryptinė aerozolio srovę;

h. purškalo džiovinimo įranga, galinti išdžiovinti toksinus ar patogeninius „mikroorganizmus“, turinti visas šias charakteristikas:

1. vandens išgarinimo pajėgumas ≥ 0,4 kg/h – ≤ 400 kg/h;

2. gebėjimas generuoti tipišką vidutinį produktą, kurio dalelių dydis ≤ 10 μm, su esamomis jungiamosiomis detalėmis arba minimaliai modifikuojant purkštuvą-džiovintuvą su dulkinimo purkštukais, leidžiančiais generuoti reikiamo dydžio daleles, ir

3. galima sterilizuoti ar dezinfekuoti vietoje;

i. nukleorūgščių surinktuvai ir sintezatoriai, iš dalies arba visiškai automatizuoti, suprojektuoti generuoti ištisines nukleorūgštis, kurių ilgis didesnis nei 1,5 kilobazės, o paklaidos norma mažesnė nei 5 % per vieną bandymą.

2CMedžiagos

Nėra.

2DPrograminė įranga

2D001Kita nei 2D002 nurodyta „programinė įranga“:

a. „programinė įranga“, specialiai suprojektuota ar modifikuota „kurti“ ar „gaminti“ 2A001 arba 2B001 nurodytą įrangą;

b. „programinė įranga“, specialiai suprojektuota ar modifikuota „naudoti“ 2A001.c, 2B001 arba 2B003–2B009 nurodytą įrangą;

Pastaba.   2D001 netaikoma programos dalių „programinei įrangai“, generuojančiai „skaitmeninio valdymo“ kodus įvairioms dalims mechaniškai apdirbti.

2D002Elektroniniams įrenginiams (net kai jie yra elektroninio įrenginio ar sistemos viduje) skirta „programinė įranga“, leidžianti tokiems įrenginiams ar sistemoms veikti kaip „skaitmeninio valdymo“ blokui, kuris „kontūriniam valdymui“ gali vienu metu suderinti daugiau kaip keturias ašis.

1 pastaba.   2D002 netaikomas „programinei įrangai“, specialiai suprojektuotai ar modifikuotai valdyti įrenginius, nekontroliuojamus pagal 2 kategoriją.

2 pastaba.   2D002 netaikomas „programinei įrangai“, kuri skirta 2B002 nurodytoms prekėms. Dėl „programinės įrangos“, kuri skirta 2B002 nurodytoms prekėms, žr. 2D001 ir 2D003.

3 pastaba.   2D002 netaikomas „programinei įrangai“, kuri eksportuojama su 2 kategorijoje nenurodytomis prekėmis ir kuri yra būtina jų veikimui.

2D003„Programinė įranga“, suprojektuota arba modifikuota veikti 2B002 nurodytoje įrangoje, kuri pakeičia optinį dizainą, detalių matmenis ir medžiagų pašalinimo funkcijas į „skaitmeninio valdymo“ komandas norimai detalės formai gauti.

2D101„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota „naudoti“ įrangai, nurodytai 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 arba 2B119–2B122.

NB.   TAIP PAT ŽR. 9D004.

2D201„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota „naudoti“ įrangą, nurodytą 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 arba 2B227.

2D202„Programinė įranga“, specialiai suprojektuota ar modifikuota „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ įrangą, nurodytą 2B201.

Pastaba.   2D202 netaikoma programos dalių „programinei įrangai“, kuri generuoja „skaitmeninio valdymo“ komandinius kodus, bet neleidžia tiesiogiai naudoti įrangos įvairioms dalims mechaniškai apdirbti.

2D351Kita 1D003 nenurodyta „programinė įranga“, specialiai suprojektuota „naudoti“ 2B351 nurodytoje įrangoje.

2ETechnologijos

2E001„Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos „kurti“ įrangą arba „programinę įrangą“, nurodytas 2A, 2B arba 2D.

Pastaba.   2E001 apima „technologiją“, kuri skirta integruoti zondų sistemas į koordinatines matavimo stakles, nurodytas 2B006.a.

2E002„Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos „gaminti“ įrangą, nurodytą 2A ar 2B.

2E003Kitos „technologijos“, išvardytos toliau:

a. nenaudojama;

b. metalo apdirbimo „technologijos“ išvardytos toliau:

1. įrankių, štampų ar tvirtiklių (tvirtinimo įtaisų), specialiai suprojektuotų toliau išvardytiems procesams atlikti, projektavimo „technologija“:

a. „superplastiniam formavimui“;

b. „difuziniam suvirinimui“arba

c. ,tiesioginiam hidrauliniam presavimui‘;

2. techniniai duomenys, susiję su procesų realizavimo metodais ar parametrais, naudojami valdyti toliau išvardytuosius:

a. aliuminio lydinių, titano lydinių ar „ypač atsparių lydinių“„superplastinį formavimą“:

1. paviršių paruošimą;

2. įtempių vertes;

3. temperatūrą;

4. slėgį;

b. „ypač atsparių lydinių“ ar titano lydinių „difuzinį suvirinimą“:

1. paviršių paruošimą;

2. temperatūrą;

3. slėgį;

c. aliuminio ar titano lydinių ,tiesioginį hidraulinį presavimą‘:

1. slėgį;

2. ciklo trukmę;

d. titano lydinių, aliuminio lydinių ar „ypač atsparių lydinių“ ,karštąjį izostatinį tankinimą‘:

1. temperatūrą;

2. slėgį;

3. ciklo trukmę;

Techninės pastabos.

1.   ,Tiesioginis hidraulinis presavimas‘ – deformacijos procesas, kai naudojamas skysčiu užpildytas lankstusis balionas, tiesiogiai liečiantis ruošinį.

2.   ,Karštasis izostatinis tankinimas‘ – slėginis liejimo procesas uždarojoje ertmėje, slėgį sukuriant įvairiomis terpėmis (dujomis, skysčiais, kietosiomis dalelėmis ir kt.), esant temperatūroms, viršijančioms 375 K (102 °C), visomis kryptimis sukuriant vienodą jėgą, kad būtų sumažintos arba pašalintos vidinės ertmės liejinyje.

c. „technologija“ hidraulinėms štampavimo mašinoms ir jų štampams, skirtiems skraidymo aparatų konstrukcijoms, „kurti“ ar „gaminti“;

d. nenaudojama;

e. „technologija“, skirta integravimo „programinei įrangai“„kurti“, kad būtų įvesta į ekspertines sistemas užtikrinant tobulesnio sprendimo paramą cecho operacijų „skaitmeninio valdymo“ blokuose;

f. „technologija“, skirta neorganinių sluoksnių dangoms ar neorganinių paviršių pakeitimo dangoms (nurodytoms lentelės „Dengimo technika“ 3-iame stulpelyje) dengti ant neelektroninių padėklų (nurodytų lentelės „Dengimo technika“ 2-ame stulpelyje), naudojant procesus, nurodytus lentelės „Dengimo technika“ 1-ame stulpelyje ir apibrėžtus techninėje pastaboje.

Pastaba.   Lentelė ir techninė pastaba pateikiamos po 2E301.

NB.   Šioje lentelėje nustatoma tam tikram dengimo procesui taikoma „technologija“ tik tuo atveju, kai 3 stulpelyje nurodyta danga yra pateikta pastraipoje, kuri išdėstyta tiesiai priešais atitinkamą padėklą, nurodytą 2 stulpelyje. Pavyzdžiui, cheminio nusodinimo iš garų fazės dengimo proceso techniniai duomenys nurodyti silicidų dėjimo ant „kompozitų“ su anglis-anglis, keramikiniu ir metaliniu „rišikliu“ padėklų atvejui, bet nenurodyti silicidų dėjimo ant „cementuoto volframo karbido“ (16), „silicio karbido“ (18) padėklų atvejui. Pastaruoju atveju danga nėra įrašyta į 3 stulpelio pastraipą, išdėstytą tiesiai priešais tą 2 stulpelio pastraipą, kurioje nurodyta „cementuotas volframo karbidas“ (16), „silicio karbidas“ (18).

2E101„Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos „naudoti“ įrangą ar „programinę įrangą“, nurodytas 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119–2B122 ar 2D101.

2E201„Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos „naudoti“ įrangą ar „programinę įrangą“, nurodytas 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b, 2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225–2B233, 2D201 ar 2D202.

2E301„Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos „naudoti“ prekes, nurodytas 2B350–2B352.Lentelė

Nusodinimo technika

1.  Dengimo procesas (1) (1)

2.  Dangos padėklas

3.  Danga

A.  Cheminis nusodinimas iš garų fazės (CVD)

„Ypač atsparūs lydiniai“

Aliuminidai vidiniams kanalams

 

Keramika (19) ir mažai plėtrūs stiklai (14)

Silicidai

Karbidai

Dielektriniai sluoksniai (15)

Deimantai

Deimantiškoji anglis (17)

 

Anglis-anglis, keramika ir metalo „rišiklių“„kompozitai“

Silicidai

Karbidai

Sunkialydžiai metalai

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

Dielektriniai sluoksniai (15)

Aliuminidai

Aliuminidų lydiniai (2)

Boro nitridai

 

Cementuotas volframo karbidas (16), Silicio karbidas (18)

Karbidai

Volframas

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Molibdenas ir molibdeno lydiniai

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Berilis ir berilio lydiniai

Dielektriniai sluoksniai (15)

Deimantai

Deimantiškoji anglis (17)

 

Jutiklių langelių medžiagos (9)

Dielektriniai sluoksniai (15)

Deimantai

Deimantiškoji anglis (17)

Šiluminis (terminis) garinimas iš garų fazės (TE-PVD)

 

 

B.1.  Fizikinis nusodinimas iš garų fazės (PVD): elektronpluoštis (EB-PVD)

„Ypač atsparūs lydiniai“

Silicidų lydiniai

Aliuminidų lydiniai (2)

MCrAlX (5)

Modifikuotasis cirkonis (12)

Silicidai

Aliuminidai

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

 

Keramika (19) ir mažai plėtrūs stiklai (14)

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Korozijai atsparus plienas (7)

MCrAlX (5)

Modifikuotasis cirkonis (12)

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

 

Anglis-anglis, keramika ir metalo „rišiklių“„kompozitai“

Silicidai

Karbidai

Sunkialydžiai metalai

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

Dielektriniai sluoksniai (15)

Boro nitridai

 

Cementuotas volframo karbidas (16), Silicio karbidas (18)

Karbidai

Volframas

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Molibdenas ir molibdeno lydiniai

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Berilis ir berilio lydiniai

Dielektriniai sluoksniai (15)

Boridai

Berilis

 

Jutiklių langelių medžiagos (9)

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Titano lydiniai (13)

Boridai

Nitridai

B.2.  Varžinio kaitinimo fizikinis nusodinimas iš garų fazės (PVD): (joninis nusodinimas)

Keramika (19) ir mažai plėtrūs stiklai

Dielektriniai sluoksniai (15)

Deimantiškoji anglis (17)

 

Anglis-anglis, keramika ir metalo „rišiklių“„kompozitai“

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Cementuotas volframo karbidas (16), Silicio karbidas

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Molibdenas ir molibdeno lydiniai

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Berilis ir berilio lydiniai

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Jutiklių langelių medžiagos (9)

Dielektriniai sluoksniai (15)

Deimantiškoji anglis (17)

B.3.  Fizikinis nusodinimas iš garų fazės (PVD): „lazerinio“ garinimo metodas

Keramika (19) ir mažai plėtrūs stiklai (14)

Silicidai

Dielektriniai sluoksniai (15)

Deimantiškoji anglis (17)

 

Anglis-anglis, keramika ir metalo „rišiklių“„kompozitai“

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Cementuotas volframo karbidas (16), Silicio karbidas

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Molibdenas ir molibdeno lydiniai

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Berilis ir berilio lydiniai

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Jutiklių langelių medžiagos (9)

Dielektriniai sluoksniai (15)

Deimantiškoji anglis (17)

B.4.  Fizikinis nusodinimas iš garų fazės (PVD): katodinio lankinio išlydžio metodas

„Ypač atsparūs lydiniai“

Silicidų lydiniai

Aliuminidų lydiniai (2)

MCrAlX (5)

 

Polimerai (11) ir organinių „rišiklių“„kompozitai“

Boridai

Karbidai

Nitridai

Deimantiškoji anglis (17)

C.  Paketinis cementavimas (žr. A punktą dėl nepaketinio cementavimo) (10)

Anglis-anglis, keramika ir metalo „rišiklių“„kompozitai“

Silicidai

Karbidai

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

 

Titano lydiniai (13)

Silicidai

Aliuminidai

Aliuminidų lydiniai (2)

 

Sunkialydžiai metalai ir lydiniai (8)

Silicidai

Oksidai

D.  Plazminis užpurškimas

„Ypač atsparūs lydiniai“

MCrAlX (5)

Modifikuotasis cirkonis (12)

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

Dilus nikelis-grafitas

Dilios medžiagos, kuriose yra Ni-Cr-Al

Dilus Al-Si poliesteris

Aliuminidų lydiniai (2)

 

Aliuminio lydiniai (6)

MCrAlX (5)

Modifikuotasis cirkonis (12)

Silicidai

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

 

Sunkialydžiai metalai ir lydiniai (8)

Aliuminidai

Silicidai

Karbidai

 

Korozijai atsparus plienas (7)

MCrAlX (5)

Modifikuotasis cirkonis (12)

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

 

Titano lydiniai (13)

Karbidai

Aliuminidai

Silicidai

Aliuminidų lydiniai (2)

Dilus nikelis-grafitas

Dilios medžiagos, kuriose yra Ni-Cr-Al

Dilus Al-Si poliesteris

E.  Suspensinis nusodinimas

Sunkialydžiai metalai ir lydiniai (8)

Aplydyti silicidai

Aplydyti aliuminidai, išskyrus tuos, kurie naudojami varžiniams kaitinimo elementams

 

Anglis-anglis, keramika ir metalo „rišiklių“„kompozitai“

Silicidai

Karbidai

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

F.  Dulkinamasis nusodinimas

„Ypač atsparūs lydiniai“

Silicidų lydiniai

Aliuminidų lydiniai (2)

Tauriuoju metalu modifikuoti aliuminidai (3)

MCrAlX (5)

Modifikuotasis cirkonis (12)

Platina

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

 

Keramika ir mažai plėtrūs stiklai (14)

Silicidai

Platina

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

Dielektriniai sluoksniai (15)

Deimantiškoji anglis (17)

 

Titano lydiniai (13)

Boridai

Nitridai

Oksidai

Silicidai

Aliuminidai

Aliuminidų lydiniai (2)

Karbidai

 

Anglis-anglis, keramika ir metalo „rišiklių“„kompozitai“

Silicidai

Karbidai

Sunkialydžiai metalai

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

Dielektriniai sluoksniai (15)

Boro nitridai

 

Cementuotas volframo karbidas (16), Silicio karbidas (18)

Karbidai

Volframas

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

Dielektriniai sluoksniai (15)

Boro nitridai

 

Molibdenas ir molibdeno lydiniai

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Berilis ir berilio lydiniai

Boridai

Dielektriniai sluoksniai (15)

Berilis

 

Jutiklių langelių medžiagos (9)

Dielektriniai sluoksniai (15)

Deimantiškoji anglis (17)

 

Sunkialydžiai metalai ir lydiniai (8)

Aliuminidai

Silicidai

Oksidai

Karbidai

G.  Jonų implantavimas

Aukštą temperatūrą atlaikantis plienas

Priedai: chromas tantalas arba niobis (kolumbis)

 

Titano lydiniai (13)

Boridai

Nitridai

 

Berilis ir berilio lydiniai

Boridai

 

Cementuotas volframo karbidas (16)

Karbidai

Nitridai

(1)   Skaičiais skliaustuose nurodomos po šia lentele esančios pastabos.

LENTELĖ. NUSODINIMO TECHNIKA. PASTABOS

1. Terminas „dengimo procesas“ apima įprastinį (pirmąjį) dengimą, taip pat dangos defektų šalinimą ir kartotinę apdailą.

2. Terminas „aliuminido lydinio dengimas“ apima vienpakopį ar daugiapakopį dengimą, kurio metu elementas ar elementai yra nusodinami prieš aliuminido dangos sudarymą ar jo metu, netgi jei tie elementai nusodinami kito dengimo proceso metu. Tačiau šis terminas neapima vienpakopio paketinio cementavimo daugkartinio kartojimo procesų, kurių tikslas – gauti aliuminidų lydinius.

3. Terminas „tauriuoju metalu modifikuotas aliuminidinis dengimas“ apima daugiapakopį dengimą, kurio metu taurusis metalas ar taurieji metalai yra nusodinami kuriuo nors kitu dengimo būdu prieš taikant aliuminidinį dengimą.

4. Terminas „jų mišiniai“ apima įterptąsias (infiltruotąsias) medžiagas, įvairios sudėties kompozicijas, sąsėdas bei daugiasluoksnes nuosėdas. Jie yra gaunami atliekant vieną ar kelis lentelėje nurodytus dengimo procesus.

5. Terminas „MCrAlX“ nurodo dangos lydinį, kuriame M reiškia kobaltą, geležį, nikelį ar jų derinius, o X reiškia įvairius hafnio, itrio, silicio, tantalo kiekius arba daugiau kaip 0,01 % masės kitų iš anksto numatytų priedų, kurių proporcijos ir deriniai gali būti įvairūs, išskyrus:

a. CoCrAlY dangas, kurios turi mažiau kaip 22 % masės chromo, mažiau kaip 7 % masės aliuminio ir mažiau kaip 2 % masės itrio;

b. CoCrAlY dangas, kurios turi 22–24 % masės chromo, 10–12 % masės aliuminio ir 0,5–0,7 % masės itrio, arba

c. NiCrAlY dangas, kurios turi 21–23 % masės chromo, 10–12 % masės aliuminio ir 0,9–1,1 % masės itrio;

6. Terminas „aliuminio lydiniai“ apibūdina lydinius, kurių tempiamasis įtempis, išmatuotas 293 K (20 °C) temperatūroje, yra 190 MPa ar daugiau.

7. Terminas „atsparus korozijai plienas“ apibūdina plieną, tenkinantį AISI (Amerikos geležies ir plieno instituto) 300 serijos arba tapataus nacionalinio standarto reikalavimus.

8. „Sunkialydžiams metalams ir lydiniams“ priskiriami toliau išvardyti metalai ir jų lydiniai: niobis (kolumbis), molibdenas, volframas ir tantalas.

9. „Jutiklių langelių medžiagos“ yra: aliuminis, silicis, germanis, cinko sulfidas, cinko selenidas, galio arsenidas, deimantai, galio fosfidas, safyrai ir toliau išvardyti metalų halogenidai: kai jutiklių langelių medžiagų skersmuo didesnis kaip 40 mm – cirkonio fluoridas ir hafnio fluoridas.

10. 2 kategorija neapima vienpakopio paketinio cementavimo „technologijų“, skirtų kietiesiems aerodinaminiams paviršiams.

11. „Polimerai“ yra: poliimidas, poliesteris, polisulfidas, polikarbonatai ir poliuretanai.

12. „Modifikuotasis cirkonis“ – cirkonio oksidas su kitų metalų oksidų (pavyzdžiui, kalcio, magnio, itrio, hafnio, retųjų žemės oksidų) priedais, skirtas stabilizuoti tam tikras kristalografines fazes bei fazių kompozicijas. Nekontroliuojamos šiluminiam barjerui skirtos cirkonio dangos, lydymo ar maišymo būdu modifikuotos kalcio ar magnio oksidais.

13. „Titano lydiniai“ šiuo atveju yra tik kosminėje technikoje naudojami lydiniai, kurių 293 K (20 °C) temperatūroje išmatuotas didžiausias tempiamasis įtempis yra 900 MPa ar didesnis.

14. „Mažai plėtrūs stiklai“ yra stiklai, kurių šiluminės plėtros koeficientas, išmatuotas 293 K (20 °C) temperatūroje, yra 1 × 10–7 K–1 ar mažesnis.

15. „Dielektriniais sluoksniais“ laikomos dangos, sudarytos iš kelių sluoksnių izoliacinių medžiagų. Šių skirtingą lūžio rodiklį turinčių medžiagų interferencinės savybės yra panaudojamos įvairaus ilgio bangoms atspindėti, perduoti ar sugerti. Dielektriniai sluoksniai reiškia daugiau kaip keturis dielektrinius sluoksnius ar dielektrinius / metalo „kompozitinius“ sluoksnius.

16. „Cementuoti volframo karbidai“ neapima pjovimo ir formavimo įrankių medžiagų, kurių sudėtis: volframo karbidas (ar kobaltas, nikelis), titano karbidas (ar kobaltas, nikelis), chromo karbidas ar nikelis–chromas ir chromo karbidas ar nikelis.

17. Nekontroliuojamos „technologijos“, suprojektuotos deimantiškosios anglies dangoms dengti ant:

magnetinių diskų pavarų ir galvučių, dengimui tinkamų padėkliukų gamybai skirtos įrangos, čiaupams skirtų vožtuvų, akustinių garsiakalbių diafragmų, automobilių variklių dalių, pjaustymo įrankių, iškirtimo-presavimo štampų, biurų automatinės įrangos, mikrofonų ar medicininių prietaisų arba liejimo formų, skirtų plastiko liejimui ar formavimui, pagamintų iš lydinių, kuriuose yra mažiau kaip 5 % berilio.

18. „Silicio karbidas“ neapima pjovimo ir formavimo įrankių.

19. Šiame skyriuje nurodyti keraminiai dangų padėklai neapima keraminių medžiagų, turinčių ne mažiau kaip 5 % pagal masę molio ar cemento, nepaisant to, ar molis ir cementas yra atskiros sudėtinės dalys, ar jų derinys.

LENTELĖ. NUSODINIMO TECHNIKA. TECHNINĖ PASTABA

Pirmajame lentelės stulpelyje nurodyti procesai apibūdinami taip:

a. cheminis nusodinimas iš garų fazės (CVD) yra viršutinio sluoksnio sudarymo ar paviršiaus pakeitimo (modifikavimo) dengimo procesas, kurio metu metalas, lydinys, „kompozitas“, dielektrikas ar keramika yra nusodinami ant įkaitinto padėklo. Dujiniai reagentai skyla ar jungiasi prie pat padėklo paviršiaus, ir ant jo nusėda norimas elementas, lydinys ar junginys. Šiam skilimui ar cheminei reakcijai reikiamą energiją duoda įkaitintas padėklas, rusenantysis plazmos išlydis ar švitinimas „lazeriu“;

N.B.1   CVD apima tokius procesus: kryptingą dujų srauto nepaketinį nusodinimą, impulsinį CVD, valdomąjį kristalo užuomazgų šiluminį (terminį) nusodinimą (CNTD), CVD procesus, kuriuos sukelia ar skatina plazma.

N.B.2   Paketas reiškia į miltelių mišinį panardintą padėklą.

N.B.3   Dujiniai reagentai, naudojami ištisiniam (nepaketiniam) padengimui, yra gaunami naudojant tas pačias pagrindines reakcijas ir parametrus, kaip ir per paketinės cementacijos procesą, išskyrus tai, kad dengiamas padėklas nesiliečia su miltelių mišiniu.

b. šiluminis (terminis) garinimas – fizikinis nusodinimas iš garų fazės (TE-PVD) – tai viršutinio sluoksnio susidarymo procesas, vykstantis vakuume, kurio slėgis mažesnis kaip 0,1 Pa, o dengiančiajai medžiagai išgarinti naudojamas šiluminis energijos šaltinis. Šio proceso rezultatas yra išgarintos medžiagos kondensavimasis (arba nusodinimas) ant atitinkamai pozicionuotų padėklų.

Dujų įleidimas į vakuuminę kamerą, siekiant dangą sudarantį junginį susintetinti dengimo metu, yra įprasta proceso atmaina.

Jonų ar elektronų pluošto ar plazmos panaudojimas dangai nusodinti, suaktyvinti ar skatinti yra taip pat būdinga šios technikos atmaina. Monitorių panaudojimas, leidžiantis proceso metu matuoti optines dangų charakteristikas ir storį, taip pat gali būti būdingas šių procesų bruožas.

Savitieji TE-PVD procesai yra tokie:

1. elektronpluoštis PVD, kai dangos medžiagai įkaitinti ir išgarinti naudojamas elektronų pluoštas;

2. PVD jonizuojant varžiniu kaitinimu, kai naudojami elektrinio varžinio kaitinimo šaltiniai, leidžiantys kurti valdomus ir vienalyčius dengiančiosios medžiagos garų srautus;

3. „lazerinis“ garinimas, kai dangos medžiagai įkaitinti naudojamas impulsinio arba nuolatinės veikos „lazerio“ pluoštas;

4. katodinis lankinis nusodinimas, kai eroduojamas katodas iš dengiančiosios medžiagos, o ant katodo paviršiaus įtaisytas lankinis iškroviklis akimirksnį kontaktuoja su įžemintu paleidimo įtaisu (trigeriu). Valdomojo judesio lankinio išlydžio katodo erozija sukuria smarkiai jonizuotą plazmą. Anodas gali būti arba kūgis, įtvirtintas prie išorinės katodo dalies per izoliatorių, arba pati kamera. Netiesiniam nusodinimui valdyti naudojamas padėklo priešįtampis;

NB.   Ši apibrėžtis neapima atsitiktinio katodinio lankinio nusodinimo, kai padėklas neturi priešįtampio.

5. joninis nusodinimas – speciali bendrojo TE-PVD proceso atmaina, kai dengimo medžiagai jonizuoti naudojamas plazmos ar jonų šaltinis, o neigiamasis padėklo priešįtampis padeda paimti iš plazmos nusodintus komponentus. Reaktingųjų medžiagų įdėjimas, kietųjų medžiagų išgarinimas dengimo kameroje, monitorių naudojimas optiniams dangų parametrams ir storiui matuoti dengimo metu yra įprastos šio proceso modifikacijos;

c. paketinis cementavimas yra paviršiaus modifikavimo dangos ar viršutinio sluoksnio sudarymo procesas, kurio metu padėklas yra panardintas į miltelių mišinį (paketą), sudarytą iš:

1. nusodinamo metalo miltelių (paprastai aliuminio, chromo, silicio ar jų mišinių);

2. aktyvatoriaus (paprastai halogenido druskos) ir

3. inertinių miltelių (dažniausiai aliuminio oksido).

Padėklas ir miltelių mišinys sudedami į kamerą, kuri kaitinama 1 030  K (757 °C) 1 375  K (1 102  °C) temperatūroje tiek laiko, kiek reikia dangai susidaryti;

d. plazminis purškimas yra viršutinio sluoksnio sudarymo procesas, kai plazmą formuojantis ir valdantis prožektorius priima miltelių ar vielos pavidalo dengiančiąsias medžiagas, jas išlydo ir stumia prie padėklo, ant kurio formuojama gerai surišta danga. Plazminis purškimas gali būti mažo slėgio plazminis purškimas arba didelio greičio plazminis purškimas;

N.B.1   Mažas slėgis reiškia mažesnį kaip atmosferos slėgį.

N.B.2   Didelis greitis reiškia, kad iš prožektoriaus tūtos išeinančių dujų greitis esant 293 K (20 °C) temperatūrai ir 0,1 MPa slėgiui yra didesnis kaip 750 m/s.

e. suspensinis dengimas yra paviršiaus pakeitimo arba viršutinio sluoksnio sudarymo procesas, kurio metu skystyje suspenduotas metalo ar keramikos miltelių ir organinio rišiklio mišinys patenka ant padėklo purškimo, panardinimo ar užtepimo būdu. Gautas sluoksnis džiovinamas ore ar džiovinimo spintoje ir kaitinamas, kol susidaro norima danga;

f. dulkinamasis nusodinimas yra viršutinio sluoksnio sudarymo procesas, pagrįstas judesio kiekio perdavimo reiškiniu: teigiamųjų jonų judėjimą link taikinio (dengiamosios medžiagos) paviršiaus pagreitina elektrinis laukas. Smūgiuojančių jonų kinetinės energijos užtenka taikinio paviršiaus atomams išmušti ir nusodinti ant tinkamai įtvirtinto padėklo;

N.B.1   Lentelėje pateikiami tik duomenys apie triodinį, magnetroninį ar reaktyvinį dulkinamąjį nusodinimą, kuris naudojamas dangos adhezijai padidinti ir nusėdimo spartai pagreitinti, ir apie radijo dažnių (RF) suintensyvintą dulkinamąjį nusodinimą, naudojamą nemetalinėms dengimo medžiagoms išgarinti.

N.B.2   Nusėdimui suaktyvinti gali būti panaudoti mažos (mažesnės kaip 5 keV) energijos jonų pluoštai.

g. jonų implantavimas yra paviršių keičiantis dengimas arba viršutinio sluoksnio sudarymo procesas, kurio metu įlydomasis elementas yra jonizuojamas, jonų judėjimas įgreitinamas potencialiniame lauke, o jonai implantuojami į padėklo paviršinę sritį. Tai apima procesus, kurių metu jonų implantavimas vykdomas kartu su elektronų pluošto fizikiniu nusodinimu iš garų fazės ar dulkinamuoju nusodinimu.

3 KATEGORIJA. ELEKTRONIKA

3ASistemos, įranga ir komponentai

1 pastaba.   Įrangos ir komponentų, aprašytų 3A001 arba 3A002, išskyrus aprašytus 3A001.a.3–3A001.a.10 arba 3A001.a.12–3A001.a.14, kurie specialiai yra tuo tikslu suprojektuoti arba kurie turi tas pačias funkcines charakteristikas kaip ir kita įranga, kontrolės statusas nustatomas pagal kitos įrangos kontrolės statusą.

2 pastaba.   Integrinių grandynų, aprašytų 3A001.a.3–3A001.a.9 arba 3A001.a.12–3A001.a.14, kuriuose naudojamos pastoviosios programos arba kurie yra suprojektuoti kitos įrangos savitoms funkcijoms atlikti, kontrolės statusas nustatomas pagal kitos įrangos kontrolės statusą.

NB.   Kai gamintojas ar vartotojas negali nustatyti kitos įrangos kontrolės statuso, integrinių grandynų kontrolės statusas yra nustatomas pagal 3A001.a.3–3A001.a.9 ir 3A001.a.12–3A001.a.14.

3A001Elektroniniai prietaisai, išvardyti toliau:

a. bendrosios paskirties integriniai grandynai, išvardyti toliau:

1 pastaba.   (Baigtų arba pusiau baigtų) puslaidininkinių plokštelių, kurių funkcijos yra apibrėžtos, kontrolės statusas yra įvertinamas pagal 3A001.a parametrus.

2 pastaba.   Integriniams grandynams priskiriami:

  „monolitiniai integriniai grandynai“;

  „hibridiniai integriniai grandynai“;

  „daugialusčiai integriniai grandynai“;

  „sluoksniniai integriniai grandynai“, įskaitant silicio ant safyro integrinius grandynus;

  „optiniai integriniai grandynai“;

  „trimačiai integriniai grandynai“.

  „monolitiniai mikrobangų integriniai grandynai“(„MMIC“).

1. integriniai grandynai, suprojektuoti ar įvardyti kaip atsparūs jonizuojančiajai spinduliuotei ir atlaikantys bet kurią iš šių verčių:

a. suminę spinduliuotės dozę 5 × 103 Gy (Si) ar didesnę;

b. pažaidos dozės galią 5 × 106 Gy (Si)/s ar didesnę arba

c. neutronų įtėkis (suminis srautas) (1 MeV ekvivalentas) į silicį, lygus 5 × 1013 n/cm2 arba didesnis, ar jo ekvivalentas kitoms medžiagoms;

Pastaba.   3A001.a.1.c netaikomas metaliniams izoliaciniams puslaidininkiams (MIS).

2. „Integriniai mikroprocesorių grandynai“, „integriniai mikrokompiuterių grandynai“, integriniai mikrovaldiklių grandynai, integriniai atmintinės grandynai, pagaminti iš sudėtinių puslaidininkių, skaitmeniniai analogo keitikliai, integriniai grandynai su skaitmeniniais analogo keitikliais, saugantys ar apdorojantys skaitmeninius duomenis, analoginiai skaitmenų keitikliai, elektrooptiniai arba „optiniai integriniai grandynai“, suprojektuoti „signalams apdoroti“, vartotojo programuojami loginiai įtaisai, užsakomieji integriniai grandynai, kurių arba funkcijos nėra žinomos, arba įrangos, kurioje bus naudojami integriniai grandynai, kontrolės statusas yra nežinomas, sparčiosios Furjė transformacijos (FFT) procesoriai, statinės laisvosios kreipties atmintinės (SRAM) arba ,liekamosios atmintinės‘, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a. skirti veikti aplinkos temperatūroje, didesnėje kaip 398 K (125 °C);

<