Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0207-20160323

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 2009 m. vasario 26 d. dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija) (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/207/2016-03-23

02009R0207 — LT — 23.03.2016 — 002.006


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 207/2009

2009 m. vasario 26 d.

dėl ►M1  Europos Sąjungos prekių ženklo ◄

(Kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 078 2009.3.24, p. 1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/2424 2015 m. gruodžio 16 d.

  L 341

21

24.12.2015


iš dalies keičiamas:

►A1

BELGIJOS KARALYSTĖS, BULGARIJOS RESPUBLIKOS, ČEKIJOS RESPUBLIKOS, DANIJOS KARALYSTĖS, VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS, ESTIJOS RESPUBLIKOS, AIRIJOS, GRAIKIJOS RESPUBLIKOS, ISPANIJOS KARALYSTĖS, PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS, ITALIJOS RESPUBLIKOS, KIPRO RESPUBLIKOS, LATVIJOS RESPUBLIKOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS, LIUKSEMBURGO DIDŽIOSIOS HERCOGYSTĖS, VENGRIJOS RESPUBLIKOS, MALTOS RESPUBLIKOS, NYDERLANDŲ KARALYSTĖS, AUSTRIJOS RESPUBLIKOS, LENKIJOS RESPUBLIKOS, PORTUGALIJOS RESPUBLIKOS, RUMUNIJOS, SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS, SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS, SUOMIJOS RESPUBLIKOS, ŠVEDIJOS KARALYSTĖS, JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS SUTARTIS DĖL KROATIJOS RESPUBLIKOS STOJIMO Į EUROPOS SĄJUNGĄ

  L 112

21

24.4.2012


pataisytas:

 C1

Klaidų ištaisymas, OL L 071, 16.3.2016, p.  322 (2015/2424,)

►C2

Klaidų ištaisymas, OL L 267, 30.9.2016, p.  1 (2015/2424,)
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 207/2009

2009 m. vasario 26 d.

dėl ►M1  Europos Sąjungos prekių ženklo ◄

(Kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)I DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

▼M1

Europos Sąjungos prekių ženklas

▼B

1.  Prekėms arba paslaugoms skirtas prekių ženklas, įregistruotas laikantis šiame reglamente nustatytų sąlygų ir tvarkos (toliau – ►M1  „Europos Sąjungos prekių ženklas“) (toliau – ES prekių ženklas) ◄ .

2.   ►M1  ES prekių ženklas ◄ turi vieningą statusą. Jis turi vienodą galią visoje ►M1  Sąjungoje ◄ : jis gali būti registruojamas, perleidžiamas, nuo jo atsisakoma, jis gali būti savininko teises panaikinančio ar paskelbiančio negaliojančiu sprendimo dalyku, jo naudojimas gali būti uždraustas tik visos ►M1  Sąjungos ◄ mastu. Šis principas yra taikomas, jeigu šiame reglamente nenumatyta kitaip.

▼M1

2 straipsnis

Tarnyba

1.  Įsteigiama Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (toliau – Tarnyba).

2.  Visos nuorodos Sąjungos teisėje į Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) laikomos nuorodomis į Tarnybą.

▼B

3 straipsnis

Teisnumas

Taikant šį reglamentą bendrovės, firmos ir kitos teisinės organizacijos laikomos juridiniais asmenimis, jeigu jų veiklą reguliuojančių įstatymų joms leidžiama savo vardu turėti visų rūšių teises ir pareigas, sudaryti sutartis arba atlikti kitus teisinius veiksmus ir būti ieškovu bei atsakovu.II DALIS

TAISYKLĖS, SUSIJUSIOS SU PREKIŲ ŽENKLAIS1 SKYRIUS

►M1  ES prekių ženklo ◄ sąvoka ir jo įgijimo būdai

4 straipsnis

Žymenys, galintys sudaryti ►M1  ES prekių ženklą ◄

►M1  ES prekių ženklą ◄ gali sudaryti bet kokie žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai, būtent: žodžiai, tarp jų asmenų pavardės, dizainas, raidės, skaitmenys, išorinis prekių arba jų įpakavimo vaizdas, jeigu jie leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų.

5 straipsnis

►M1  ES prekių ženklų ◄ savininkais galintys būti asmenys

►M1  ES prekių ženklų ◄ savininkais gali būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, tarp jų ir pagal viešosios teisės reikalavimus įsteigtos institucijos.

6 straipsnis

►M1  ES prekių ženklo ◄ įgijimo būdai

►M1  ES prekių ženklas ◄ įgyjamas jį įregistravus.

7 straipsnis

Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai

1.  Neregistruojami šie žymenys:

a) 4 straipsnio reikalavimų neatitinkantys žymenys;

b) neturintys jokio skiriamojo požymio prekių ženklai;

c) prekių ženklai, sudaryti tiktai iš žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, vertei, geografinei kilmei arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laikui, ar kitoms prekių ar paslaugų charakteristikoms;

d) prekių ženklai, sudaryti tiktai iš tokių žymenų ar nuorodų, kurie dabartinėje kalboje arba sąžiningoje ir nusistovėjusioje prekybos praktikoje yra tapę bendriniais;

▼M1

e) žymenys, susidedantys vien tik iš:

i) formos ar kitų charakteristikų, kurias nulemia pačių prekių rūšis,

ii) prekių formos ar kitų charakteristikų, būtinų techniniam rezultatui gauti,

iii) formos ar kitų charakteristikų, kurios prekėms suteikia esminę vertę;

▼B

f) prekių ženklai, prieštaraujantys viešajai tvarkai arba nusistovėjusiems moralės principams;

g) prekių ženklai, kurie gali suklaidinti visuomenę, pavyzdžiui, dėl prekių ar paslaugų rūšies, kokybės ar geografinės kilmės;

h) prekių ženklai, kurių registruoti kompetentingos institucijos nėra davusios sutikimo ir kuriuos pagal Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės apsaugos (toliau – Paryžiaus konvencija) 6 ter straipsnį turi būti atsisakyta registruoti;

i) prekių ženklai, sudaryti iš Paryžiaus konvencijos 6 ter straipsnyje nenurodytų ir reikšmingų visuomenei turinčių ženkliukų, emblemų ir herbų, išskyrus atvejus, kai kompetentingos institucijos yra davusios sutikimą jų įregistravimui;

▼M1

j) prekių ženklai, kurie nėra registruojami pagal Sąjungos teisės aktus arba nacionalinę teisę ar tarptautinius susitarimus, kurių šalis yra Sąjunga ar atitinkama valstybė narė, kuriuose numatyta kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsauga;

k) prekių ženklai, kurie nėra registruojami pagal Sąjungos teisės aktus ar tarptautinius susitarimus, kurių šalis yra Sąjunga, kuriuose numatyta tradicinių terminų, naudojamų vynui apibūdinti, apsauga;

▼M1

l) prekių ženklai, kurie nėra registruojami pagal Sąjungos teisės aktus ar tarptautinius susitarimus, kurių šalis yra Sąjunga, kuriuose numatyta garantuotų tradicinių gaminių apsauga;

m) prekių ženklai, kurie yra sudaryti iš ankstesnio augalų veislės pavadinimo, įregistruoto pagal Sąjungos teisės aktus arba nacionalinę teisę ar tarptautinius susitarimus, kurių šalis yra Sąjunga ar atitinkama valstybė narė, kuriais numatoma augalų veislių apsauga, arba kuriuose atkartojami esminiai jų elementai, ir kurie yra susiję su tų pačių ar glaudžiai susijusių rūšių augalų veislėmis.

▼B

2.  1 dalies nuostatos taikomos, net jeigu prekių ženklo neregistravimo pagrindai galioja tiktai dalyje ►M1  Sąjungos ◄ .

3.  1 dalies b, c ir d punktų nuostatos netaikomos, jeigu dėl prekių ženklo naudojimo jis yra tapęs atskiriamu nuo tų prekių ar paslaugų, kurioms prašoma registracijos.

8 straipsnis

Santykiniai atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindai

1.  Ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas:

a) jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui, o prekės ar paslaugos, kurioms prašoma jį įregistruoti, yra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas;

b) jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas; suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.

2.  1 dalyje nurodyti „ankstesni prekių ženklai“ reiškia:

a) tokius prekių ženklus, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už ►M1  ES prekių ženklo ◄ įregistravimo paraiškos padavimo datą, prireikus atsižvelgiant į šiems prekių ženklams prašomus suteikti prioritetus:

i)  ►M1  ES prekių ženklus ◄ ;

ii) prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje, o Belgijos, Nyderlandų ar Liuksemburgo atvejais – Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje;

iii) prekių ženklus, įregistruotus pagal valstybėje narėje galiojančius tarptautinius susitarimus;

iv) pagal ►M1  Sąjungoje ◄ galiojančius tarptautinius susitarimus įregistruoti prekių ženklai;

b) a punkte nurodytos prekių ženklų paraiškos atsižvelgiant į jų įregistravimą;

c) prekių ženklai, kurie paraiškų įregistruoti ►M1  ES prekių ženklą ◄ padavimo dieną arba atitinkamais atvejais – prašymo suteikti prioritetą paraiškai įregistruoti ►M1  ES prekių ženklą ◄ pateikimo dieną Paryžiaus konvencijos 6 bis straipsnyje vartojamų žodžių „plačiai žinomi“ prasme valstybėje narėje yra plačiai žinomi.

3.  Prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas neregistruojamas, jeigu prekių ženklo savininko atstovas ar patikėtinis savo vardu be savininko sutikimo paduoda paraišką įregistruoti prekių ženklą, išskyrus atvejus, kai atstovas ar patikėtinis pagrindžia savo veiksmus.

4.  Neregistruoto prekių ženklo arba kito prekyboje naudojamo didesnę negu vietinę reikšmę turinčio žymens savininkui užprotestavus, pareikštas registruoti prekių ženklas neregistruojamas, kai ir jeigu pagal to žymens naudojimą reglamentuojančius ►M1  Sąjungos ◄ ir valstybės narės teisės aktus:

a) teisės į tą žymenį buvo įgytos iki paraiškos įregistruoti ►M1  ES prekių ženklą ◄ padavimo dienos arba iki prašymo suteikti prioritetą paraiškai įregistruoti ►M1  ES prekių ženklą ◄ pateikimo dienos;

b) tas žymuo jo savininkui suteikia teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą.

▼M1

4a.  Bet kuriam asmeniui, pagal atitinkamą teisę įgaliotam naudotis teisėmis, kurias suteikia kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda, užprotestavus, prekių ženklas, dėl kurio paduota paraiška, neregistruojamas tais atvejais ir ta apimtimi, kuria pagal Sąjungos teisės aktus ar nacionalinę teisę, numatančius kilmės vietos nuorodų ar geografinių nuorodų apsaugą:

i) paraiška dėl kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos jau buvo paduota pagal Sąjungos teisės aktus arba nacionalinę teisę iki paraiškos įregistruoti ES prekių ženklą dienos arba prašymo suteikti paraiškai prioritetą (jei registracija atliekama vėliau) datos;

ii) ta kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda suteikia teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą.

▼M1

5.  Įregistruoto ankstesnio prekių ženklo, kaip apibrėžta 2 dalyje, savininkui užprotestavus, prekių ženklas, dėl kurio paduota paraiška, neregistruojamas, jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį, nepriklausomai nuo to, ar prekės arba paslaugos, kurių atžvilgiu paduota prekių ženklo paraiška, yra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms buvo įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, yra į jas panašios ar nepanašios, jeigu ankstesnis ES prekių ženklas turi reputaciją Sąjungoje arba ankstesnis nacionalinis prekių ženklas turi reputaciją atitinkamoje valstybėje narėje ir jeigu be tinkamos priežasties naudojant prekių ženklą, dėl kurio paduota paraiška, būtų nesąžiningai pasinaudojama ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija arba kenkiama jo skiriamajam požymiui ar reputacijai.

▼B2 SKYRIUS

►M1  ES prekių ženklų ◄ veikimas

▼M1

9 straipsnis

ES prekių ženklu suteikiamos teisės

1.  ES prekių ženklo registracija suteikia savininkui išimtines teises į tą ženklą.

2.  Nedarant poveikio savininkų teisėms, įgytoms iki ES prekių ženklo paraiškos padavimo dienos arba prioriteto datos, to ES prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims, neturinčioms jo sutikimo, vykdant komercinę veiklą naudoti bet kokį žymenį prekėms ar paslaugoms žymėti, jeigu:

a) žymuo yra tapatus ES prekių ženklui ir juo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms ES prekių ženklas yra įregistruotas;

b) žymuo yra tapatus ES prekių ženklui arba į jį panašus ir juo žymimos prekės ar paslaugos yra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms įregistruotas ES prekių ženklas, arba į jas panašios, jei yra tikimybė suklaidinti visuomenę; tikimybė suklaidinti apima tikimybę susieti žymenį su prekių ženklu;

c) žymuo yra tapatus ES prekių ženklui arba į jį panašus, nepriklausomai nuo to, ar juo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms įregistruotas ES prekių ženklas, yra į jas panašios ar nepanašios, jeigu pastarasis turi reputaciją Sąjungoje ir jeigu be tinkamos priežasties naudojant tą žymenį nesąžiningai pasinaudojama ES prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija arba kenkiama jo skiriamajam požymiui ar reputacijai.

3.  Vadovaujantis 2 dalimi visų pirma galima uždrausti:

a) žymeniu žymėti prekes arba jų pakuotę;

b) siūlyti žymeniu pažymėtas prekes, pateikti jas į rinką arba šiais tikslais jas sandėliuoti, taip pat siūlyti ar teikti juo pažymėtas paslaugas;

c) importuoti arba eksportuoti žymeniu pažymėtas prekes;

d) naudoti žymenį kaip prekybinį ar bendrovės pavadinimą arba kaip prekybinio ar bendrovės pavadinimo dalį;

e) naudoti žymenį komercinės veiklos dokumentuose ir reklamoje;

f) naudoti žymenį lyginamojoje reklamoje tokiu būdu, kuris prieštarauja Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2006/114/EB ( 1 ).

4.  Nedarant poveikio savininkų teisėms, įgytoms iki ES prekių ženklo paraiškos padavimo dienos arba prioriteto datos, to ES prekių ženklo savininkas taip pat turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims vykdant komercinę veiklą įvežti į Sąjungą prekes, jų neišleidžiant į laisvą apyvartą joje, kai tokios prekės, įskaitant pakuotę, įvežamos iš trečiųjų šalių ir be leidimo yra pažymėtos prekių ženklu, kuris yra tapatus tokioms prekėms įregistruotam ES prekių ženklui arba kurio pagal esminius požymius negalima atskirti nuo to prekių ženklo.

Pagal pirmą pastraipą ES prekių ženklo savininkui suteikta teisė nustoja galioti, jei procedūros, skirtos nustatyti, ar ES prekių ženklas buvo pažeistas, inicijuotos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 608/2013 ( 2 ) dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo, metu deklarantas arba prekių turėtojas pateikia įrodymų, kad ES prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti pateikti prekes rinkai galutinės paskirties šalyje.

▼M1

9a straipsnis

Teisė uždrausti parengiamuosius veiksmus, susijusius su pakuotės ar kitų priemonių naudojimu

Kai yra rizika, kad pakuotės, etiketės, saugumo ar autentiškumo žymenys ar priemonės arba bet kurios kitos priemonės, pažymėtos ženklu, galėtų būti naudojamos prekių ar paslaugų atžvilgiu ir toks naudojimas pažeistų ES prekių ženklo savininko teises pagal 9 straipsnio 2 ir 3 dalis, to prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti šiuos veiksmus, jei jie atliekami vykdant komercinę veiklą:

a) žymėti žymeniu, kuris yra tapatus ES prekių ženklui arba į jį panašus, pakuotes, etiketes, saugumo ar autentiškumo žymenis ar priemones arba bet kurias kitas priemones, kurios gali būti pažymėtos ženklu;

b) siūlyti ar pateikti rinkai pakuotes, etiketes, saugumo ar autentiškumo žymenis ar priemones arba bet kurias kitas priemones, kurios yra pažymėtos ženklu, arba tais tikslais juos sandėliuoti arba importuoti ar eksportuoti.

9b straipsnis

Data, nuo kurios teisės turi pirmenybę trečiųjų šalių atžvilgiu

1.  ES prekių ženklu suteikiamos teisės pirmenybę trečiųjų šalių atžvilgiu turi nuo paskelbimo apie prekių ženklo registraciją dienos.

2.  Už veiksmus, atliekamus po ES prekių ženklo paraiškos paskelbimo dienos, galima reikalauti pagrįsto dydžio kompensacijos, jei tie veiksmai po paskelbimo apie prekių ženklo registraciją dėl to paskelbimo taptų draudžiami.

3.  Bylą nagrinėjantis teismas nepriima sprendimo dėl tos bylos esmės, kol nepaskelbta registracija.

▼B

10 straipsnis

►M1  ES prekių ženklo ◄ atgaminimas žodynuose

Jeigu ►M1  ES prekių ženklą ◄ atgaminus žodyne, enciklopedijoje arba kitokiame informaciniame leidinyje susidaro įspūdis, kad tai yra bendrinis prekių ar paslaugų, kurioms ženklas yra įregistruotas, pavadinimas, ►M1  ES prekių ženklo ◄ savininko prašymu leidėjas ne vėlesniame kaip kitame leidime privalo ženklą atgaminti su nuoroda, kad tai yra įregistruotas prekių ženklas.

11 straipsnis

Draudimas naudoti atstovo ar patikėtinio vardu registruotą ►M1  ES prekių ženklą ◄

Jeigu ►M1  ES prekių ženklas ◄ yra įregistruotas šio prekių ženklo savininko atstovo ar patikėtinio vardu be savininko leidimo, savininkas turi teisę prieštarauti tam, kad atstovas ar patikėtinis naudotų jo ženklą, jeigu jis nebuvo davęs sutikimo tokiam naudojimui, nebent atstovas ar patikėtinis pateisintų savo veiksmus.

▼M1

12 straipsnis

ES prekių ženklo poveikio apribojimas

1.  ES prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai vykdant komercinę veiklą naudoti:

a) trečiosios šalies vardą (pavardę) arba adresą, kai trečioji šalis yra fizinis asmuo;

b) žymenis ar nuorodas, kurie nėra skiriamieji arba kurie yra susiję su prekių ar paslaugų rūšimi, kokybe, kiekiu, paskirtimi, verte, geografine kilme, prekės pagaminimo ar paslaugos suteikimo laiku arba kitomis prekių ar paslaugų charakteristikomis;

c) ES prekių ženklą siekiant identifikuoti ar nurodyti prekes ar paslaugas kaip to prekių ženklo savininko prekes ar paslaugas, visų pirma tais atvejais, kai naudoti tą prekių ženklą būtina siekiant nurodyti prekės ar paslaugos paskirtį, visų pirma, kai jos naudojamos kaip priedai ar atsarginės dalys.

2.  1 dalis taikoma tik tuo atveju, kai trečioji šalis ženklą naudoja laikydamasi sąžiningos pramoninės ar komercinės veiklos praktikos.

▼B

13 straipsnis

►M1  ES prekių ženklo ◄ suteikiamų teisių pasibaigimas

▼M1

1.  ES prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti jį naudoti prekėms, kurios pažymėtos tuo prekių ženklu paties savininko arba su jo sutikimu buvo išleistos į Europos ekonominės erdvės rinką.

▼B

2.  1 dalies nuostatos netaikomos, jeigu dėl pagrįstų priežasčių savininkas nesutinka su tolesniu prekių komercializavimu, ypač jeigu išleidus jas į rinką pasikeitė arba pablogėjo jų kokybė.

▼M1

13a straipsnis

Vėlesnio įregistruoto prekių ženklo savininko įstojimo teisė kaip gynybos priemonė teisių pažeidimo procedūrose

1.  Teisių pažeidimo procedūrose ES prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti naudoti vėlesnį įregistruotą ES prekių ženklą, jei tas vėlesnis prekių ženklas nebūtų paskelbtas negaliojančiu pagal šio reglamento 53 straipsnio 1, 3 ar 4 dalį, 54 straipsnio 1 ar 2 dalį arba 57 straipsnio 2 dalį.

2.  Teisių pažeidimo procedūrose ES prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti naudoti vėlesnį įregistruotą nacionalinį prekių ženklą, jei tas vėlesnis įregistruotas nacionalinis prekių ženklas nebūtų paskelbtas negaliojančiu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2436 ( 3 ) 8 straipsnį arba 9 straipsnio 1 ar 2 dalį, arba 46 straipsnio 3 dalį.

3.  Tais atvejais, kai vadovaujantis 1 arba 2 dalimi ES prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti naudoti vėlesnį įregistruotą prekių ženklą, to vėlesnio įregistruoto prekių ženklo savininkas teisių pažeidimo procedūrose neturi teisės uždrausti naudoti tą ankstesnį ES prekių ženklą.

▼B

14 straipsnis

Papildomas nacionalinių įstatymų taikymas pažeidimų atvejais

1.   ►M1  ES prekių ženklo ◄ suteikiamas teises reglamentuoja tik šio reglamento nuostatos. Visais kitais atvejais ►M1  ES prekių ženklo ◄ pažeidimo klausimus X dalyje nustatyta tvarka reglamentuoja nacionalinių prekių ženklų pažeidimams skirti nacionaliniai įstatymai.

2.  Šis reglamentas nekliudo imtis valstybių narių įstatymų numatytų veiksmų prieš ►M1  ES prekių ženklą ◄ , ypač civilinės atsakomybės ir nesąžiningos konkurencijos atvejais.

3.  Taikytinos procesinės taisyklės nustatomos vadovaujantis X dalies nuostatomis.3 SKYRIUS

►M1  ES prekių ženklų ◄ naudojimas

15 straipsnis

►M1  ES prekių ženklų ◄ naudojimas

1.  Jeigu per penkerius metus nuo įregistravimo savininkas nepradėjo iš tikrųjų naudoti ►M1  ES prekių ženklo ◄ ►M1  Sąjungoje ◄ juo žymėdamas prekes arba paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, arba jeigu ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus iš eilės, ►M1  ES prekių ženklui ◄ taikomos šiame reglamente numatytos sankcijos, išskyrus atvejus, kai ženklas nebuvo naudojamas dėl tinkamų priežasčių.

▼M1

Naudojimu, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, taip pat laikoma:

a) ES prekių ženklo naudojimas tokia forma, kuri skiriasi savo elementais, jeigu dėl jų nepakinta ženklo ta forma, kuria jis buvo įregistruotas, skiriamasis požymis, nepriklausomai nuo to, ar tokios formos, kokia jis naudojamas, prekių ženklas taip pat yra įregistruotas savininko vardu;

b) prekių arba jų pakuočių žymėjimas ES prekių ženklu Sąjungoje išimtinai eksporto tikslais.

▼B

2.   ►M1  ES prekių ženklo ◄ naudojimas savininko leidimu laikomas savininko naudojimu.4 SKYRIUS

►M1  ES prekių ženklai ◄ kaip nuosavybės objektai

16 straipsnis

►M1  ES prekių ženklų ◄ vertinimas kaip nacionalinių prekių ženklų

▼M1

1.  Jeigu 17–24 straipsniuose nenumatyta kitaip, ES prekių ženklas, kaip nuosavybės objektas, yra vertinamas visa apimtimi ir visoje Sąjungos teritorijoje taip, kaip ir nacionalinis prekių ženklas, įregistruotas valstybėje narėje, kurioje, remiantis registro informacija:

▼B

a) savininkas atitinkamą dieną turi savo būstinę ar gyvenamąją vietą; arba

b) jeigu a punkto nuostatos netaikomos, savininkas atitinkamą dieną yra įsisteigęs.

2.  1 dalyje nenurodytais atvejais joje minima valstybė narė yra ta valstybė narė, kurioje yra įsikūrusi Tarnybos būstinė.

3.  Jeigu ►M1  ES prekių ženklų ◄ registre bendrasavininkiais nurodyti du ar daugiau asmenų, 1 dalies nuostatos taikomos pirmuoju nurodytam bendrasavininkiui; jeigu taip nėra, nuostatos taikomos kitiems bendrasavininkiams ta eilės tvarka, kuria jie nurodyti. Jeigu 1 dalies nuostatos negali būti pritaikytos nė vienam iš bendrasavininkių, taikomos 2 dalies nuostatos.

17 straipsnis

Perdavimas

1.   ►M1  ES prekių ženklas ◄ gali būti perduotas atskirai nuo bet kokio įmonės perdavimo visoms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo registruotas, arba jų daliai.

2.  Visos įmonės perdavimas apima ir ►M1  ES prekių ženklo ◄ perdavimą, išskyrus atvejus, kai sutinkamai su perdavimą reglamentuojančiais įstatymais yra priešingai nustatantis susitarimas arba kai aplinkybės akivaizdžiai rodo kitaip. Ši nuostata taikoma sutartiniam įsipareigojimui perduoti įmonę.

3.  Nepažeidžiant 2 dalies, ►M1  ES prekių ženklo ◄ perdavimas atliekamas raštu ir turi būti sutarties šalių pasirašytas, išskyrus atvejus, kai tai atliekama teismo sprendimu; priešingu atveju perdavimas laikomas negaliojančiu.

4.  Kai iš perdavimo dokumentų aišku, kad perdavus ►M1  ES prekių ženklą ◄ visuomenė gali būti klaidinama dėl prekių ar paslaugų, kurioms jis įregistruotas, kilmės, kokybės ar geografinės kilmės vietos, Tarnyba perdavimo neregistruoja, nebent teisių perėmėjas sutinka apriboti ►M1  ES prekių ženklo ◄ registravimą prekėms ar paslaugoms, kurios neturėtų klaidinti.

5.  Vienos iš šalių prašymu perdavimas pažymimas registre ir apie jį paskelbiama.

▼C2

5b.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma:

a) išsami prašyme įregistruoti perdavimą pateiktina informacija;

b) dokumentų, kurie reikalingi perdavimui patvirtinti, rūšys, atsižvelgiant į įregistruoto savininko ir teisių perėmėjo duotus sutikimus;

c) išsami informacija apie tai, kaip tvarkyti dalinio perdavimo prašymus užtikrinant, kad prekės ir paslaugos, kurioms tebetaikoma likusi registracija, nesutaptų su prekėmis ir paslaugomis, kurioms taikoma naujoji registracija, ir kad naujajai registracijai būtų sukurta atskira byla, įskaitant naują registracijos numerį.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B

6.  Kol registre nėra įrašo apie perdavimą, teisių perėmėjas negali remtis ►M1  ES prekių ženklo ◄ registravimu suteikiamomis teisėmis.

7.  Jeigu Tarnyba reikalauja laikytis terminų ir jau yra gavusi prašymą įregistruoti perdavimą, teisių perėmėjas gali pateikti jai atitinkamus pareiškimus.

8.  Visi dokumentai, apie kuriuos 79 straipsnyje nurodytomis sąlygomis turi būti pranešta ►M1  ES prekių ženklo ◄ savininkui, skiriami savininku registruotam asmeniui.

18 straipsnis

Atstovo vardu įregistruoto prekių ženklo perdavimas

Jeigu ►M1  ES prekių ženklas ◄ be šio ženklo savininko leidimo yra įregistruotas savininko patikėtinio arba atstovo vardu, savininkas turi teisę reikalauti minėtą registraciją perduoti jam, išskyrus atvejus, kai patikėtinis arba atstovas pateisina savo veiksmus.

19 straipsnis

Daiktinės teisės

1.  Kad ir kokia būtų įmonė, ►M1  ES prekių ženklas ◄ gali būti suteikiamas kaip užtikrinimas arba gali būti daiktinių teisių dalyku.

2.  Vienos iš šalių prašymu 1 dalyje nurodytos teisės įrašomos į registrą ir paskelbiamos.

20 straipsnis

Išieškojimai vykdymo procese

1.   ►M1  ES prekių ženklas ◄ gali būti išieškotas vykdymo metu.

2.  16 straipsnyje nurodyti teismai ir valstybių narių institucijos turi išimtinę kompetenciją ►M1  ES prekių ženklo ◄ išieškojimo vykdymo metu procese.

3.  Vienos iš šalių prašymu registre padaromas įrašas apie išieškojimą vykdymo metu ir apie tai paskelbiama.

21 straipsnis

Nemokumo procedūros

1.   ►M1  ES prekių ženklas ◄ gali būti įtraukiamas tik į toje valstybėje narėje, kurios teritorijoje yra skolininko pagrindinių interesų centras, pradėtas nemokumo procedūras.

Tačiau jei skolininkas yra draudimo įmonė arba kredito įstaiga, kaip apibrėžta atitinkamai 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/17/EB dėl draudimo įmonių reorganizavimo ir likvidavimo ( 4 ) ir 2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/24/EB dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo ( 5 ), vienintelės nemokumo procedūros, į kurias gali būti įtraukiamas ►M1  ES prekių ženklas ◄ , yra tos, kurios pradėtos toje valstybėje narėje, kur ta įmonė arba įstaiga yra įregistruota.

2.   ►M1  ES prekių ženklo ◄ bendrosios nuosavybės atveju 1 dalis taikoma bendrasavininkio daliai.

3.  Jeigu ►M1  ES prekių ženklas ◄ yra įtraukiamas į nemokumo procedūras, kompetentingos nacionalinės institucijos prašymu Registre padaromas atitinkamas įrašas ir apie tai skelbiama 89 straipsnyje minimame ►M1  ES prekių ženklų ◄ biuletenyje.

22 straipsnis

Licencijavimas

1.  Teisė naudotis ►M1  ES prekių ženklu ◄ gali būti suteikiama visoms ar daliai prekių ar paslaugų, kurioms šis ženklas yra įregistruotas, taip pat visoje ►M1  Sąjungoje ◄ arba jos dalyje. Licencija gali būti išimtinė arba neišimtinė.

2.   ►M1  ES prekių ženklo ◄ savininkas gali to prekių ženklo suteikiamas teises panaudoti prieš licenciatą, pažeidžiantį bet kurią licencinės sutarties nuostatą dėl jos:

a) trukmės;

b) registracijos leidžiamos prekių ženklo naudojimo formos;

c) prekių ar paslaugų, kurioms suteikta licencija, visumos;

d) teritorijos, kurioje galima naudoti prekių ženklą; arba

e) licenciato gaminamų prekių ar teikiamų paslaugų kokybės.

3.  Nepažeidžiant licencinės sutarties nuostatų, licenciatas tiktai gavęs savininko sutikimą gali pradėti teisminį procesą dėl teisių į  ►M1  ES prekių ženklą ◄ pažeidimo. Tačiau išimtinės licencijos savininkas gali tokį procesą pradėti, jeigu prekių ženklo savininkas, gavęs oficialų pranešimą, per atitinkamą laiką pats neiškelia bylos dėl teisių į prekių ženklą pažeidimo.

4.  Norėdamas gauti atlyginimą už jam padarytą žalą, licenciatas turi teisę įstoti į  ►M1  ES prekių ženklo ◄ savininko pradėtą teisminį procesą dėl teisių pažeidimo.

5.  Vienos iš šalių prašymu registre padaromas įrašas apie ►M1  ES prekių ženklo ◄ licencijos suteikimą arba perdavimą ir apie tai paskelbiama.

23 straipsnis

Galiojimas trečiosioms šalims

1.  17, 19 ir 22 straipsniuose nurodyti teisiniai veiksmai, susiję su ►M1  ES prekių ženklu ◄ , visoms valstybėse narėse esančioms trečiosioms šalims įsigalioja tiktai juos įrašius į registrą. Nepaisant to, šie veiksmai iki jų įrašymo į registrą galioja trečiosioms šalims, kurios teises į prekių ženklą įgijo po tokio veiksmo atlikimo dienos, tačiau teisių įgijimo dieną žinojo apie tokį veiksmą.

2.  1 dalies nuostatos netaikomos asmeniui, kuris ►M1  ES prekių ženklą ◄ arba su ►M1  ES prekių ženklu ◄ susijusią teisę įgyja perdavus visą įmonę arba kitokiu universaliu perėmimo būdu.

3.  20 straipsnyje nurodytų teisinių veiksmų galiojimą trečiosioms šalims reglamentuoja pagal 16 straipsnį nustatytos valstybės narės įstatymai.

4.  Iki bendrų valstybėms narėms taisyklių bankroto klausimais įsigaliojimo bankroto arba panašių procesų galiojimą trečiosioms šalims reglamentuoja tos valstybės narės, kurioje tokie procesai pagal nacionalinę teisę arba šioje srityje taikomas konvencijas pradedami pirmiausia.

24 straipsnis

Paraiška ►M1  ES prekių ženklui ◄ kaip nuosavybės objektui

Paraiškoms ►M1  ES prekių ženklams ◄ taikomos 16–23 straipsnių nuostatos.III DALIS

PARAIŠKA ►M1  ES PREKIŲ ŽENKLAMS ◄1 SKYRIUS

Paraiškų padavimas ir jas reglamentuojančios nuostatos

▼M1

25 straipsnis

Paraiškų padavimas

1.  ES prekių ženklo paraiška paduodama Tarnybai.

2.  Tarnyba pareiškėjui nedelsdama išduoda patvirtinimą, kuriame nurodomas bent jau paraiškai suteiktas numeris, ženklo vaizdas, aprašymas ar kitokia atpažinimo priemonė, dokumentų pobūdis bei skaičius ir jų gavimo data. Tas patvirtinimas gali būti išduotas elektroninėmis priemonėmis.

▼B

26 straipsnis

Reikalavimai, kuriuos paraiškos turi atitikti

1.  Paraiškoje ►M1  ES prekių ženklui ◄ turi būti:

a) prašymas įregistruoti ►M1  ES prekių ženklą ◄ ;

b) pareiškėją identifikuojanti informacija;

c) prekių ir paslaugų, kurioms prašoma įregistruoti ženklą, sąrašas;

d) prekių ženklo vaizdas.

▼M1

2.  Už ES prekių ženklo paraišką mokamas paraiškos mokestis, apimantis vieną prekių arba paslaugų klasę, ir atitinkamais atvejais vienos ar kelių klasių mokestis už kiekvieną papildomą prekių ir paslaugų klasę, kai paraiškoje nurodoma daugiau nei viena klasė, taip pat atitinkamais atvejais paieškos mokestis.

▼B

3.  Paraiška ►M1  ES prekių ženklui ◄ turi atitikti 162 straipsnyje minimo Įgyvendinimo reglamento (toliau – Įgyvendinimo reglamentas) reikalavimus.

▼M1

4.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma paraiškoje pateiktina išsami informacija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼M1

27 straipsnis

Padavimo data

ES prekių ženklo paraiškos padavimo data laikoma ta data, kurią pareiškėjas Tarnybai pateikia dokumentus, kuriuose yra 26 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, su sąlyga, kad per vieną mėnesį nuo tų dokumentų pateikimo sumokamas paraiškos padavimo mokestis.

28 straipsnis

Prekių ir paslaugų nurodymas ir klasifikavimas

1.  Prekės ir paslaugos, dėl kurių paduodama prekių ženklo registracijos paraiška, klasifikuojamos pagal klasifikacijos sistemą, nustatytą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartimi dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos (toliau – Nicos klasifikacija).

2.  Pareiškėjas pakankamai aiškiai ir tiksliai identifikuoja prekes ir paslaugas, kurių atžvilgiu prašoma prekių ženklu suteikiamos apsaugos, kad kompetentingos institucijos ir ekonominės veiklos vykdytojai vien tuo pagrindu galėtų nustatyti prašomos apsaugos mastą.

3.  Taikant 2 dalį gali būti naudojamos bendrosios nuorodos, pateikiamos Nicos klasifikacijos klasių antraštėse, arba kiti bendrieji terminai, jei jie atitinka būtinus aiškumo ir tikslumo standartus, nustatytus šiame straipsnyje.

4.  Tarnyba atmeta paraišką tų pavadinimų ar terminų atžvilgiu, kurie yra neaiškūs arba netikslūs, kai pareiškėjas per Tarnybos tuo tikslu nustatytą laikotarpį nepasiūlo priimtinos formuluotės.

5.  Vartojami bendrieji terminai, įskaitant bendrąsias nuorodas Nicos klasifikacijos klasių antraštėse, aiškinami kaip apimantys visas prekes ar paslaugas, kurias aiškiai žymi pažodine reikšme vartojama nuoroda ar terminas. Tokie vartojami terminai ar nuorodos nėra aiškinami kaip suteikiantys teisę į prekių ženklo apsaugą prekėms ar paslaugoms, kurios negali būti taip suprantamos.

6.  Kai pareiškėjas prašo registracijos daugiau nei vienai klasei, jis sugrupuoja prekes ir paslaugas pagal Nicos klasifikacijos klases, prieš kiekvieną grupę nurodydamas klasės, kuriai ta prekių ar paslaugų grupė priklauso, numerį, ir pateikia jas klasių eilės tvarka.

7.  Prekės ir paslaugos nelaikomos panašiomis viena į kitą remiantis tuo pagrindu, kad jos priskirtos tai pačiai klasei pagal Nicos klasifikaciją. Prekės ir paslaugos taip pat nelaikomos nepanašiomis viena į kitą remiantis tuo pagrindu, kad jos priskirtos skirtingoms klasėms pagal Nicos klasifikaciją.

8.  ES prekių ženklų, kurių paraiškos paduotos anksčiau nei 2012 m. birželio 22 d. ir kurie įregistruoti visai Nicos klasifikacijos klasės antraštei, savininkai gali pareikšti, kad paraiškos padavimo dieną ketino siekti apsaugos ne tik toms prekėms ar paslaugoms, kurias žymi pažodine reikšme vartojama tos klasės antraštė, jeigu taip nurodomos prekės ar paslaugos yra įtrauktos į Nicos klasifikacijos redakcijos, galiojusios paraiškos padavimo dieną, tos klasės abėcėlinį sąrašą.

Pareiškimas pateikiamas Tarnybai ne vėliau kaip 2016 m. rugsėjo 24 d. ir jame aiškiai, tiksliai ir konkrečiai nurodomos prekės ir paslaugos, kurių apsaugos savininkas iš pradžių ketino prašyti, išskyrus prekes ir paslaugas, kurias aiškiai žymi pažodine reikšme vartojamos klasės antraštėje pateikiamos nuorodos. Tarnyba imasi tinkamų priemonių, kad atitinkamai pataisytų registrą. Galimybė pateikti pareiškimą pagal šios dalies pirmą pastraipą nedaro poveikio 15 straipsnio, 42 straipsnio 2 dalies, 51 straipsnio 1 dalies a punkto ir 57 straipsnio 2 dalies taikymui.

Laikoma, kad ES prekių ženklai, dėl kurių per antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį nepateikiamas pareiškimas, nuo to laikotarpio pabaigos taikomi tik toms prekėms ar paslaugoms, kurias aiškiai žymi pažodine reikšme vartojamos nuorodos, pateiktos atitinkamos klasės antraštėje.

9.  Kai registre įrašomi pakeitimai, ES prekių ženklu pagal 9 straipsnį suteikiamos išimtinės teisės neužkerta kelio trečiajai šaliai toliau naudoti prekių ženklą prekėms ar paslaugoms tais atvejais, kai (ir tiek, kiek) prekių ženklo naudojimas toms prekėms ar paslaugoms:

a) buvo pradėtas anksčiau nei registre buvo įrašyti pakeitimai ir

b) nepažeidė savininko teisių, remiantis tuo metu registre buvusio įrašo apie prekes ir paslaugas pažodine reikšme.

Be to, registre įrašytų prekių ar paslaugų sąrašo pakeitimu ES prekių ženklo savininkui nesuteikiama teisė reikšti protestą dėl vėlesnio prekių ženklo arba teikti prašymą jį paskelbti negaliojančiu tais atvejais, kai (ir tiek, kiek):

a) vėlesnis prekių ženklas buvo naudojamas arba paraiška įregistruoti prekių ženklą prekėms ar paslaugoms buvo paduota anksčiau, nei registre buvo įrašyti pakeitimai, ir

b) prekių ženklo naudojimas toms prekėms ar paslaugoms nepažeidė arba nebūtų pažeidęs savininko teisių, remiantis tuo metu registre buvusio įrašo apie prekes ir paslaugas pažodine reikšme.

▼B2 SKYRIUS

Prioritetas

29 straipsnis

Teisė į prioritetą

1.  Tinkamai padavęs paraišką prekių ženklui bet kurioje ar bet kuriai valstybei, esančiai Paryžiaus konvencijos ar Pasaulinės Prekybos Organizacijos steigimo sutarties šalimi, asmuo arba jo teisių perėmėjai, paduodami paraišką ►M1  ES prekių ženklui ◄ tam pačiam prekių ženklui bei prekėms arba paslaugoms, kurios yra tapačios toms, kurioms buvo paduota paraiška, arba priskiriamos prie jų, šešis mėnesius nuo pirmosios paraiškos padavimo dienos turi teisę į prioritetą.

2.  Kiekvienas paraiškos padavimas, kuris yra tolygus normaliam nacionaliniam paraiškos padavimui pagal nacionalinius valstybės, kurioje paduota paraiška, įstatymus arba dvišales ar daugiašales sutartis, pripažįstamas suteikiančiu teisę į prioritetą.

3.  Normalus nacionalinis paraiškos padavimas – tai bet koks paraiškos padavimas, kurio pakanka paraiškos padavimo datai nustatyti, neatsižvelgiant į paraiškos padavimo rezultatą.

4.  Kiekviena vėlesnė paraiška prekių ženklui, buvusi ankstesnės pirmosios paraiškos toms pačioms prekėms ar paslaugoms subjektu ir paduota toje pačioje ar tai pačiai valstybei, siekiant nustatyti prioritetą, laikoma pirmąja paraiška, jeigu vėlesnės paraiškos padavimo dieną ankstesnė paraiška buvo atšaukta, nuo jos buvo atsisakyta arba ji buvo atmesta nesudarius visuomenei galimybių su ja susipažinti ir nepalikus jokių kitų teisių ir jeigu ja nebuvo pasinaudota kaip pagrindu prašyti suteikti teisę į prioritetą. Po to ankstesnė paraiška nebegali būti panaudota kaip pagrindas suteikti teisę į prioritetą.

5.  Jeigu pirmą kartą paraiška buvo paduota valstybėje, kuri nėra Paryžiaus konvencijos arba Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties narė, 1–4 dalių nuostatos taikomos tiktai tiek, kiek ta valstybė, sprendžiant iš paskelbtų duomenų, pirmosios paraiškos padavimo Tarnybai pagrindu ir tolygiomis šiame reglamente numatytomis sąlygomis suteikia tokį pat poveikį turinčią teisę į prioritetą.

▼M1

30 straipsnis

Prašymas pripažinti prioritetą

2.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma, kokių rūšių dokumentai turi būti pateikti prašant pripažinti ankstesnės paraiškos prioritetą pagal šio straipsnio 1 dalį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B

31 straipsnis

Teisės į prioritetą veikimas

Teisė į prioritetą reiškia, kad nustatant teisių pirmenybę prioriteto data yra laikoma ►M1  ES prekių ženklo ◄ paraiškos padavimo data.

32 straipsnis

►M1  Sąjungos ◄ ir nacionalinės paraiškos prekių ženklui lygiavertiškumas

Paraiška ►M1  ES prekių ženklui ◄ , kuriai buvo suteikta padavimo data, valstybėse narėse prilyginama įprastu būdu paduotai nacionalinei paraiškai, kur reikia – kartu su paraiškai ►M1  ES prekių ženklui ◄ prašomu prioritetu.3 SKYRIUS

Parodos prioritetas

33 straipsnis

Parodos prioritetas

1.  Jeigu pareiškėjas ►M1  ES prekių ženklui ◄ eksponavo pareikštu ženklu pažymėtas prekes ar paslaugas oficialioje arba oficialiai pripažintoje tarptautinėje parodoje, atitinkančioje 1928 m. lapkričio 22 d. Paryžiuje pasirašytos Konvencijos dėl tarptautinių parodų, paskutinį kartą pataisytos 1972 m. lapkričio 30 d., sąlygas, padavęs paraišką per šešis mėnesius nuo pirmojo pareikštu ženklu pažymėtų prekių ar paslaugų eksponavimo, ji gali prašyti nuo tos dienos suteikti 31 straipsnyje minimą teisę į prioritetą.

2.  Pareiškėjas, norintis prašyti pripažinti prioritetą pagal 1 dalį, privalo Įgyvendinimo reglamente nurodytomis sąlygomis pateikti pareikštu ženklu pažymėtų prekių ar paslaugų eksponavimo įrodymus.

3.  Valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje suteiktas parodos prioritetas nepratęsia 29 straipsnyje nurodyto prioriteto laikotarpio.

▼M1

4.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos įrodymų, kurie turi būti pateikti prašant pripažinti parodos prioritetą pagal šio straipsnio 2 dalį, rūšys ir elementai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B4 SKYRIUS

Prašymas pripažinti nacionalinio prekių ženklo pirmenybę

34 straipsnis

Prašymas pripažinti nacionalinio prekių ženklo pirmenybę

1.  Ankstesnio prekių ženklo, įregistruoto valstybėje narėje, taip pat įregistruoto ir Beniliukso šalyse, arba įregistruoto pagal valstybėje narėje galiojančius tarptautinius susitarimus, savininkas, padavęs paraišką tapatų prekių ženklą įregistruoti kaip ►M1  ES prekių ženklą ◄ tapačioms prekėms ar paslaugoms arba priskiriamoms prie tų prekių ar paslaugų, kurioms yra įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, gali prašyti ►M1  ES prekių ženklui ◄ pripažinti ankstesnio prekių ženklo pirmenybę toje valstybėje narėje, kurioje arba kuriai jis yra įregistruotas.

2.  Pagal šį reglamentą pirmenybė reiškia vien tai, kad jeigu ►M1  ES prekių ženklo ◄ savininkas atsisako nuo ankstesnio prekių ženklo arba leidžia pasibaigti jo galiojimo laikui, yra laikoma, jog jis ir toliau naudojasi tokiomis teisėmis, kokias būtų turėjęs, jeigu būtų išlikusi ankstesnio prekių ženklo registracija.

▼M1

3.  ES prekių ženklui prašoma pripažinti pirmenybė nustoja galioti, jeigu paskelbiama, kad ankstesnis prekių ženklas, kurio pirmenybę prašoma pripažinti, yra negaliojantis arba jis yra panaikinamas. Kai ankstesnis prekių ženklas panaikinamas, pirmenybė nustoja galioti, jei panaikinimas įsigalioja iki ES prekių ženklo paraiškos padavimo datos arba prioriteto datos.

▼M1

5.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma, kokios rūšies dokumentai turi būti pateikti pagal šio straipsnio 1a dalį prašant pripažinti nacionalinio prekių ženklo ar prekių ženklo, įregistruoto pagal valstybėje narėje galiojančius tarptautinius susitarimus, pirmenybę. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B

35 straipsnis

Prašymas pripažinti pirmenybę įregistravus ►M1  ES prekių ženklą ◄

1.   ►M1  ES prekių ženklo ◄ prekėms ir paslaugoms, kurios yra tapačios prekėms ir paslaugoms, kurių atžvilgiu buvo įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, arba kurios įeina į jų sudėtį, savininkas, kuris kartu yra ir ankstesnio tapataus prekių ženklo, įregistruoto valstybėje narėje, taip pat įregistruoto ir Beniliukso šalyse, arba įregistruoto pagal valstybėje narėje galiojančią tarptautinę registraciją, savininkas, gali prašyti ankstesnio prekių ženklo pirmenybę pripažinti valstybėje narėje, kurioje arba kuriai jis yra įregistruotas.

2.  Taikomos 34 straipsnio 2 ir 3 dalys.IV DALIS

REGISTRAVIMO PROCEDŪRA1 SKYRIUS

Paraiškų ekspertizė

36 straipsnis

Paraiškos padavimui keliamų reikalavimų nagrinėjimas

1.  Tarnyba patikrina, ar:

a) paraiška ►M1  ES prekių ženklui ◄ atitinka 27 straipsnyje nurodytus padavimo datos suteikimui keliamus reikalavimus;

b) paraiška ►M1  ES prekių ženklui ◄ atitinka šiame reglamente ir Įgyvendinimo reglamente įtvirtintas nuostatas;

c) jeigu reikia, per nurodytą laiką buvo sumokėti mokesčiai už prekių ir paslaugų klases.

2.  Jeigu paraiška ►M1  ES prekių ženklui ◄ neatitinka 1 dalyje nurodytų reikalavimų, Tarnyba pareikalauja, kad pareiškėjas per nurodytą laiką pašalintų trūkumus arba sumokėtų trūkstamus mokesčius.

3.  Jeigu per šį laiką nepašalinami 1 dalies a punkte nurodyti trūkumai arba nesumokėti mokesčiai, tokia paraiška nenagrinėjama kaip paraiška ►M1  ES prekių ženklui ◄ . Jeigu pareiškėjas įvykdo Tarnybos reikalavimus, ji suteikia paraiškai tokią paraiškos padavimo datą, kurią buvo pašalinti trūkumai arba sumokėti mokesčiai.

4.  Jeigu per nurodytą laiką nepašalinami 1 dalies b punkte nurodyti trūkumai, Tarnyba paraišką atmeta.

5.  Jeigu per nurodytą laiką nesumokami 1 dalies c punkte paminėti mokesčiai, paraiška laikoma atšaukta, nebent būtų aišku, kokioms prekių ar paslaugų klasėms skirta sumokėtoji pinigų suma.

6.  Jeigu nesilaikoma prašymui pripažinti prioritetą keliamų reikalavimų, paraiška netenka teisės į prašomą pripažinti prioritetą.

7.  Jeigu nesilaikoma prašymui nacionaliniam prekių ženklui suteikti pirmenybę keliamų reikalavimų, paraiška netenka šios teisės.

37 straipsnis

Absoliučių atsisakymo registruoti pagrindų nagrinėjimas

1.  Jeigu pagal 7 straipsnį negalima įregistruoti prekių ženklo kai kurioms arba visoms ►M1  ES prekių ženklo ◄ paraiškoje nurodytoms prekėms ar paslaugoms, joms skirta paraiškos dalis atmetama.

▼M1 —————

▼B

3.  Paraiška neatmetama iki pareiškėjui bus sudaryta galimybė atšaukti ar pataisyti paraišką arba pateikti savo pastabas.2 SKYRIUS

Paieška

▼M1

38 straipsnis

Paieškos ataskaita

1.  Pareiškėjo, norinčio įregistruoti ES prekių ženklą, prašymu, pateiktu paduodant paraišką, Tarnyba parengia Europos Sąjungos paieškos ataskaitą (toliau – ES paieškos ataskaita), kurioje nurodomi tie rasti ankstesni ES prekių ženklai arba ES prekių ženklų paraiškos, kuriais remiantis pagal 8 straipsnį gali būti prieštaraujama ES prekių ženklo, dėl kurio paduota paraiška, registracijai.

2.  Jei pareiškėjas, paduodamas paraišką dėl ES prekių ženklo, paprašo, kad valstybių narių centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos parengtų paieškos ataskaitą ir jei per paraiškos padavimo mokesčio mokėjimo terminą buvo sumokėtas atitinkamas paieškos mokestis, Tarnyba nedelsdama perduoda ES prekių ženklo paraiškos kopiją kiekvienos valstybės narės, kuri Tarnybai yra pranešusi apie savo sprendimą atlikti paiešką savo prekių ženklų registre pagal ES prekių ženklų paraiškas, centrinei pramoninės nuosavybės tarnybai.

3.  Kiekviena iš šio straipsnio 2 dalyje nurodytų valstybių narių centrinių pramoninės nuosavybės tarnybų perduoda paieškos ataskaitą, kurioje arba nurodomi bet kokie ankstesni nacionaliniai prekių ženklai, nacionalinių prekių ženklų paraiškos arba prekių ženklai, įregistruoti pagal tarptautinius susitarimus, galiojančius atitinkamoje valstybėje narėje arba valstybėse narėse, kurie buvo rasti ir kuriais remiantis pagal 8 straipsnį gali būti prieštaraujama ES prekių ženklo, dėl kurio paduota paraiška, įregistravimui, arba nurodoma, kad per paiešką tokių teisių neaptikta.

4.  Tarnyba, pasikonsultavusi su 124 straipsnyje numatyta Valdančiąja taryba (toliau – Valdančioji taryba), nustato ataskaitų turinį ir tvarką.

5.  Už kiekvieną pagal 3 dalį pateiktą kiekvienos centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos paieškos ataskaitą Tarnyba moka jai tam tikrą pinigų sumą. Ta suma, kuri yra vienoda kiekvienai tarnybai, nustatoma Biudžeto komiteto sprendimu, kuris priimamas trijų ketvirtadalių valstybių narių atstovų balsų dauguma.

6.  Tarnyba pareiškėjui, norinčiam įregistruoti ES prekių ženklą, perduoda prašomą ES paieškos ataskaitą ir visas gautas nacionalinės paieškos ataskaitas, kurių buvo prašyta.

7.  Paskelbus ES prekių ženklo paraišką, Tarnyba informuoja visų ankstesnių ES prekių ženklų ar ES prekių ženklų paraiškų, nurodytų ES paieškos ataskaitoje, savininkus apie tai, kad paskelbta ES prekių ženklo paraiška. Pastaroji nuostata taikoma nepriklausomai nuo to, ar pareiškėjas prašė jam pateikti ES paieškos ataskaitą, nebent ankstesnės registracijos ar paraiškos savininkas paprašo negauti pranešimo.

▼B3 SKYRIUS

Paraiškos skelbimas

39 straipsnis

Paraiškos skelbimas

▼M1

1.  Jeigu tenkinamos sąlygos, kurias turi atitikti ES prekių ženklo paraiška, 41 straipsnio tikslais paraiška paskelbiama, jeigu nebuvo atsisakyta jos registruoti pagal 37 straipsnį.

▼B

2.  Jeigu paskelbus paraišką ji atmetama 37 straipsnio pagrindu, sprendimas atmesti paraišką paskelbiamas tik tapęs galutiniu.

▼M1

5.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma išsami informacija, kuri turi būti skelbime apie paraišką. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B4 SKYRIUS

Trečiųjų šalių pastabos ir protestas

▼M1

40 straipsnis

Trečiųjų šalių pastabos

1.  Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo ir bet kuri gamintojams, paslaugų teikėjams, prekybininkams ar vartotojams atstovaujanti grupė ar įstaiga gali pateikti Tarnybai rašytines pastabas, jose paaiškindami, dėl kurių 5 ir 7 straipsniuose nurodytų pagrindų prekių ženklas neturėtų būti įregistruotas ex officio.

Pirmoje pastraipoje nurodyti asmenys ir grupės ar įstaigos negali būti Tarnybos procedūrų šalys.

2.  Trečiųjų šalių pastabos pateikiamos iki laikotarpio, per kurį galima pareikšti protestą, pabaigos arba, jei dėl prekių ženklo pareikštas protestas, prieš priimant galutinį sprendimą dėl protesto.

3.  Pastabų teikimas pagal 1 dalį nedaro poveikio Tarnybos teisei atitinkamais atvejais bet kuriuo metu iki registracijos savo iniciatyva atnaujinti absoliučių pagrindų nagrinėjimą.

4.  Apie 1 dalyje nurodytas pastabas pranešama pareiškėjui, kuris gali pateikti atsiliepimus apie jas.

▼B

41 straipsnis

Protestas

1.  Per tris mėnesius nuo paraiškos ►M1  ES prekių ženklui ◄ paskelbimo dienos, remdamiesi tuo, kad 8 straipsnio pagrindu prekių ženklas negali būti įregistruotas, šie asmenys gali paduoti protestą dėl prekių ženklo įregistravimo:

a) 8 straipsnio 2 dalyje nurodyti ankstesnių prekių ženklų savininkai, o dėl 8 straipsnio 1 ir 5 dalyse nurodytų priežasčių – ir tokių prekių ženklų savininkų leidimą turintys licenciatai;

b) 8 straipsnio 3 dalyje nurodytų prekių ženklų savininkai;

c) 8 straipsnio 4 dalyje nurodytų ankstesnių ženklų ar žymenų savininkai ir asmenys, nacionalinių įstatymų pagrindu galintys naudotis tokiomis teisėmis;

▼M1

d) asmenys, pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus ar nacionalinę teisę turintys leidimą naudotis 8 straipsnio 4a dalyje nurodytomis teisėmis.

▼B

2.  1 dalyje nurodytomis sąlygomis protestą prieš prekių ženklo registravimą taip pat galima paduoti, jeigu pagal 43 straipsnio 2 dalies antrąjį sakinį paskelbiama apie pakeistą paraišką.

▼M1

3.  Protestas pareiškiamas raštu, nurodant pagrindus, kuriais jis grindžiamas. Jis laikomas tinkamai pareikštu tik po to, kai sumokamas protesto mokestis.

▼M1

4.  Protestą pareiškęs asmuo per laikotarpį, kurį nustato Tarnyba, gali pateikti faktų, įrodymų ir argumentų savo teiginiams pagrįsti.

▼B

42 straipsnis

Protesto nagrinėjimas

1.  Nagrinėdama protestą, Tarnyba tiek kartų, kiek reikia, pasiūlo šalims per jos nustatytą laiką pateikti atsiliepimus į kitų šalių arba jos pačios pastabas.

▼M1

2.  Jei pareiškėjas paprašo, protestą pareiškęs ankstesnio ES prekių ženklo savininkas pateikia įrodymus, kad penkerius metus iki ES prekių ženklo paraiškos padavimo arba prioriteto datos ankstesnis ES prekių ženklas Sąjungoje iš tikrųjų buvo naudojamas prekių ar paslaugų, kurioms jis įregistruotas ir kurias savininkas nurodo pagrįsdamas protestą, atžvilgiu arba kad yra svarbių nenaudojimo priežasčių, su sąlyga, kad tą dieną nuo ankstesnio ES prekių ženklo registracijos yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai. Nepateikus tai patvirtinančių įrodymų, protestas atmetamas. Jeigu ankstesnis ES prekių ženklas buvo naudojamas tik dalies prekių ar paslaugų, kurioms jis yra įregistruotas, atžvilgiu, nagrinėjant protestą jis laikomas įregistruotu tik tai daliai prekių ar paslaugų.

▼B

3.  2 dalies nuostatos taikomos 8 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytiems ankstesniems nacionaliniams prekių ženklams naudojimą valstybėje narėje, kurioje ankstesnis nacionalinis prekių ženklas yra saugomas, pakeičiant naudojimu ►M1  Sąjungoje ◄ .

4.  Jeigu Tarnyba mano, kad tai yra tinkama, ji gali pasiūlyti šalims draugiškai susitarti.

5.  Jeigu nagrinėjant protestą nustatoma, kad negalima įregistruoti prekių ženklo daliai ar visoms paraiškoje ►M1  ES prekių ženklui ◄ nurodytoms prekėms ar paslaugoms, paraiška atmetama toms prekėms ar paslaugoms. Priešingu atveju protestas atmetamas.

6.  Sprendimas dėl paraiškos atmetimo paskelbiamas tuomet, kai tampa galutinis.

▼M1

42a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais išsamiai nustatoma 41 ir 42 straipsniuose nustatyto protesto pareiškimo ir nagrinėjimo procedūra.

▼B5 SKYRIUS

Paraiškos atšaukimas, apribojimas, pakeitimas ir dalijimas

43 straipsnis

Paraiškos atšaukimas, apribojimas ir pakeitimas

1.  Pareiškėjas gali bet kada atšaukti savo paraišką ►M1  ES prekių ženklui ◄ arba apriboti joje nurodytų prekių ar paslaugų sąrašą. Jeigu paraiška jau paskelbta, turi būti skelbiama apie jos atšaukimą arba apribojimą.

2.  Visais kitais atvejais pareiškėjo prašymu ►M1  ES prekių ženklo ◄ paraiška gali būti pakeista tiktai pataisant pareiškėjo pavardę ir adresą, formulavimo arba dauginimo klaidas arba akivaizdžias klaidas, jeigu dėl tokių pataisymų iš esmės nepasikeičia prekių ženklas ir nėra išplečiamas prekių ar paslaugų sąrašas. Jeigu pakeitimai turi įtakos prekių ženklo vaizdui arba prekių ar paslaugų sąrašui ir yra daromi paraišką jau paskelbus, skelbiama pakeista prekių ženklo paraiška.

▼M1

3.  Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma išsami procedūra, taikoma paraiškos keitimui.

▼B

44 straipsnis

Paraiškos dalijimas

1.  Pareiškėjas gali padalyti paraišką, pareikšdamas, kad kai kurioms į pagrindinę paraišką įtrauktoms prekėms ir paslaugoms bus pateikiamos viena arba kelios atskirosios paraiškos. Atskirojoje paraiškoje nurodytos prekės ar paslaugos negali sutapti su pagrindinėje paraiškoje paliktomis arba į kitas atskirąsias paraiškas įtrauktomis prekėmis ar paslaugomis.

2.  Pareiškimas dėl paraiškos dalijimo nepriimamas:

a) jei padavus protestą dėl pagrindinės paraiškos, tokioje atskirojoje paraiškoje atskiriamos prekės arba paslaugos, dėl kurių buvo paduotas protestas, tol, kol Protestų skyrius priima galutinį sprendimą ar kitaip užbaigiamos protesto nagrinėjimo procedūros;

b) Įgyvendinimo reglamente nustatytais laikotarpiais.

3.  Pareiškimas dėl paraiškos dalijimo turi atitikti Įgyvendinimo reglamento nuostatas.

4.  Už pareiškimo dėl paraiškos dalijimo padavimą imamas mokestis. Paraiška laikoma nepaduota, kol už ją nesumokamas nustatytas mokestis.

5.  Padalijimas įsigalioja tą dieną, kai jis įregistruojamas Tarnybos saugomose pagrindinės paraiškos bylose.

6.  Visi su pagrindine paraiška susiję prašymai ir paraiškos bei mokesčiai, paduoti ir sumokėti iki tos dienos, kai Tarnyba gavo pareiškimą dėl paraiškos dalijimo, laikomi paduotais arba sumokėtais ir atskirosios paraiškos (paraiškų) atžvilgiu. Mokesčiai už pagrindinę paraišką, sumokėti iki atskirosios paraiškos gavimo dienos, negrąžinami.

7.  Ant atskirosios paraiškos užrašoma pagrindinės paraiškos registravimo data ir visos prioriteto bei pirmenybės datos.

▼M1

9.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma:

a) išsami pareiškime dėl paraiškos padalijimo, pateiktame pagal 1 dalį, pateiktina informacija;

b) išsami informacija dėl to, kaip nagrinėti pareiškimą dėl paraiškos padalijimo, užtikrinant, kad atskirajai paraiškai būtų sukurta atskira byla, įskaitant naują paraiškos numerį;

c) išsami informacija, kuri turi būti pateikta skelbiant apie atskirąją paraišką pagal 8 dalį.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B6 SKYRIUS

Įregistravimas

▼M1

45 straipsnis

Registracija

1.  Jei paraiška atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus ir jei per 41 straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį nepareiškiamas protestas arba pareikšti protestai buvo galutinai panaikinti juos atsiėmus, atmetus ar kitu būdu, prekių ženklas ir 87 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys įrašomi į registrą. Apie registraciją paskelbiama.

2.  Tarnyba išduoda registracijos liudijimą. Tas liudijimas gali būti išduotas elektroninėmis priemonėmis. Sumokėjus mokestį, Tarnyba pateikia patvirtintas arba nepatvirtintas liudijimo kopijas, jeigu tos kopijos išduodamos ne elektroninėmis priemonėmis.

3.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma išsami informacija, pateiktina šio straipsnio 2 dalyje nurodytame registracijos liudijime ir jo forma. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼BV DALIS

►M1  ES PREKIŲ ŽENKLŲ ◄ REGISTRACIJOS PAKEITIMAS, DALIJIMAS, GALIOJIMO TRUKMĖ IR JOS PRATĘSIMAS

46 straipsnis

Registracijos galiojimo trukmė

►M1  ES prekių ženklai ◄ registruojami dešimčiai metų nuo paraiškos padavimo dienos. Vadovaujantis 47 straipsniu, registracijos galiojimas toliau gali būti pratęstas kitiems dešimties metų laikotarpiams.

▼M1

47 straipsnis

Registracijos galiojimo pratęsimas

1.  ES prekių ženklo savininko arba bet kurio jo įgalioto asmens prašymu ES prekių ženklo registracija pratęsiama, jeigu už tai sumokami mokesčiai.

2.  Tarnyba iš anksto, likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams, ES prekių ženklo savininkui ir bet kuriam turinčiam registruotas teises į ES prekių ženklą asmeniui praneša apie registracijos galiojimo pabaigą. Tarnyba nėra atsakinga už tokios informacijos nepateikimą ir jis nedaro poveikio registracijos galiojimo pasibaigimui.

3.  Prašymas pratęsti galiojimą pateikiamas per šešių mėnesių laikotarpį iki registracijos galiojimo pabaigos. Per šį laikotarpį taip pat turi būti sumokėtas pagrindinis galiojimo pratęsimo mokestis ir atitinkamais atvejais vienas ar keli klasių mokesčiai už kiekvieną papildomą prekių ar paslaugų klasę, kai prašoma galiojimą pratęsti daugiau nei vienai klasei. To neatlikus, prašymas gali būti pateiktas ir mokesčiai sumokėti per tolesnį šešių mėnesių laikotarpį po registracijos galiojimo pabaigos, su sąlyga, kad per šį tolesnį laikotarpį sumokamas papildomas mokestis už pavėluotai sumokėtą galiojimo pratęsimo mokestį ar pavėluotai pateiktą prašymą pratęsti galiojimą.

4.  Prašyme pratęsti galiojimą nurodoma:

a) pratęsti galiojimą prašančio asmens vardas, pavardė (pavadinimas);

b) ES prekių ženklo, kurio galiojimą norima pratęsti, registracijos numeris;

c) jei pratęsti galiojimą prašoma tik daliai įregistruotų prekių ir paslaugų, nurodomos tos klasės arba tos prekės ir paslaugos, kurių atžvilgiu prašoma pratęsti galiojimą, arba tos klasės arba tos prekės ir paslaugos, kurioms galiojimo pratęsti neprašoma, sugrupuotos pagal Nicos klasifikacijos klases, prieš kiekvieną grupę nurodant tos klasifikacijos klasės, kuriai ta prekių ar paslaugų grupė priklauso, numerį, ir išdėstytos tos klasifikacijos klasių eilės tvarka.

Jei 3 dalyje nurodytas mokestis sumokamas, laikoma, kad prašymas pratęsti galiojimą yra pateiktas, su sąlyga, kad nurodoma visa būtina informacija, kad būtų galima nustatyti mokėjimo paskirtį.

5.  Jeigu prašymas paduodamas arba mokesčiai sumokami tiktai už prekių ar paslaugų, kurioms ES prekių ženklas yra įregistruotas, dalį, registracijos galiojimas pratęsiamas tiktai toms prekėms ar paslaugoms. Jei sumokėtų mokesčių nepakanka visoms prekių ir paslaugų klasėms, kurioms prašoma pratęsimo, registracijos galiojimas pratęsiamas, jeigu aišku, už kurią klasę arba klases sumokėta. Kai nėra kitų kriterijų, Tarnyba į klases atsižvelgia pagal jų eilės tvarką klasifikacijoje.

6.  Galiojimo pratęsimas įsigalioja kitą dieną po esamos registracijos galiojimo pabaigos. Pratęsimas įregistruojamas.

7.  Jeigu prašymas pratęsti galiojimą pateikiamas per 3 dalyje numatytus laikotarpius, tačiau nėra tenkinamos kitos šiame straipsnyje numatytos galiojimo pratęsimui taikomos sąlygos, Tarnyba praneša pareiškėjui apie nustatytus trūkumus.

8.  Jei prašymas pratęsti galiojimą nepateikiamas arba pateikiamas pasibaigus 3 dalyje numatytam laikotarpiui, arba jei nesumokami mokesčiai arba jie sumokami tik pasibaigus atitinkamam laikotarpiui, arba jei per tą laikotarpį neištaisomi 7 dalyje nurodyti trūkumai, Tarnyba nusprendžia, kad registracijos galiojimas pasibaigė, ir atitinkamai apie tai praneša ES prekių ženklo savininkui. Jei tas sprendimas tampa galutinis, Tarnyba anuliuoja ženklo registraciją registre. Šis anuliavimas įsigalioja kitą dieną po esamos registracijos galiojimo pabaigos datos. Jei pratęsimo mokesčiai sumokami, bet registracija nepratęsiama, tie mokesčiai grąžinami.

9.  Vienas prašymas pratęsti galiojimą gali būti pateiktas dėl dviejų ar daugiau ženklų, sumokėjus reikalaujamus mokesčius už kiekvieną iš ženklų, su sąlyga, kad savininkai arba atstovai kiekvienu atveju yra tie patys.

▼B

48 straipsnis

Pakeitimas

1.  Per įregistravimo laiką arba pratęsus registracijos galiojimą nedaroma jokių registre įrašyto ►M1  ES prekių ženklo ◄ pakeitimų.

2.  Nepaisant to, jeigu ►M1  ES prekių ženkle ◄ yra nurodyta savininko vardas arba adresas, jo prašymu gali būti registruojami bet kokie pakeitimai, iš esmės nekeičiantys pradiniu pavidalu įregistruoto prekių ženklo tapatumo.

▼M1

3.  Prašyme dėl pakeitimo nurodomas keistinas ženklo elementas ir pateikiamas to elemento pakeistas variantas.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma išsami prašyme dėl pakeitimo pateiktina informacija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼M1

4.  Prašymas laikomas pateiktu tik po to, kai sumokamas reikalaujamas mokestis. Jei mokestis nesumokamas arba sumokama tik jo dalis, Tarnyba atitinkamai apie tai praneša pareiškėjui. Dėl to paties elemento to paties savininko dviejuose ar keliuose įregistruotuose ženkluose pakeitimo gali būti pateiktas vienas bendras prašymas. Reikalaujamas mokestis mokamas už kiekvieną keistiną registraciją. Jei nesilaikoma įregistruoto ženklo keitimui keliamų reikalavimų, Tarnyba praneša pareiškėjui apie trūkumus. Jei per laikotarpį, kurį Tarnyba turi nurodyti, trūkumai neištaisomi, Tarnyba prašymą atmeta.

5.  Skelbime apie pakeitimo įregistravimą pateikiamas pakeisto ES prekių ženklo vaizdas. Trečiosios šalys, kurių teisėms pakeitimas gali turėti įtakos, per tris mėnesius nuo paskelbimo gali užginčyti pakeitimo įregistravimą.

48a straipsnis

Vardo, pavardės (pavadinimo) ar adreso keitimas

1.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma išsami prašyme dėl vardo, pavardės (pavadinimo) ar adreso pakeitimo pagal šios dalies pirmą pastraipą pateiktina informacija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B

49 straipsnis

Registracijos dalijimas

1.   ►M1  ES prekių ženklo ◄ savininkas gali padalyti registraciją, pareikšdamas, kad kai kurioms į pagrindinę registraciją įtrauktoms prekėms ir paslaugoms bus taikomos viena arba kelios atskirosios registracijos. Atskirojoje registracijoje nurodytos prekės ir paslaugos negali sutapti su pagrindinėje registracijoje paliktomis arba į kitas atskirąsias registracijas įtrauktomis prekėmis ar paslaugomis.

2.  Pareiškimas dėl registracijos padalijimo nepriimamas:

a) jei padavus prašymą dėl teisių panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu, tokiu pareiškimu dėl dalijimo atskiriamos prekės arba paslaugos, dėl kurių buvo paduotas prašymas dėl teisių panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu, tol, kol Protestų skyrius priima galutinį sprendimą ar kitaip užbaigiamos procedūros;

b) jei ►M1  Europos Sąjungos prekių ženklų teismo (toliau – ES prekių ženklų teismas) ◄ nagrinėjamoje byloje iškėlus priešieškinį dėl teisių panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu, tokiu pareiškimu dėl dalijimo atskiriamos prekės arba paslaugos, kurių atžvilgiu buvo pareikštas priešieškinis, tol, kol ►M1  ES prekių ženklo ◄ teismo sprendimas įrašomas į Registrą remiantis 100 straipsnio 6 dalimi.

3.  Pareiškimas dėl dalijimo turi atitikti Įgyvendinimo reglamento nuostatas.

4.  Už pareiškimo dėl dalijimo padavimą imamas mokestis. Pareiškimas laikomas nepaduotu, kol už jį nesumokamas nustatytas mokestis.

5.  Dalijimas įsigalioja tą dieną, kai jis įrašomas į Registrą.

6.  Visi su pagrindine registracija susiję prašymai ir paraiškos bei mokesčiai, paduoti ir sumokėti iki tos dienos, kai Tarnyba gavo pareiškimą dėl registracijos dalijimo, laikomi paduotais arba sumokėtais ir atskirosios registracijos (registracijų) atžvilgiu. Mokesčiai už pagrindinę registraciją, sumokėti iki pareiškimo dėl dalijimo gavimo dienos, negrąžinami.

7.  Į atskirąją registraciją įrašoma pagrindinės registracijos data ir visos prioriteto bei pirmenybės datos.

▼M1

8.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma:

a) išsami pareiškime dėl registracijos padalijimo pagal 1 dalį pateiktina informacija;

b) išsami informacija apie tai, kaip nagrinėti pareiškimą dėl registracijos padalijimo, užtikrinant, kad atskirajai registracijai būtų sukurta atskira byla, įskaitant naują registracijos numerį.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼BVI DALIS

ATSISAKYMAS NUO TEISINĖS APSAUGOS, PANAIKINIMAS IR NEGALIOJIMAS1 SKYRIUS

Atsisakymas nuo teisinės apsaugos

50 straipsnis

Atsisakymas nuo teisinės apsaugos

1.  Galima atsisakyti nuo ►M1  ES prekių ženklo ◄ apsaugos kai kurioms arba visoms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas.

2.  Apie atsisakymą nuo teisinės apsaugos prekių ženklo savininkas Tarnybai praneša raštu. Atsisakymas neturi galios iki jo įrašymo į registrą.

3.  Apie atsisakymą nuo teisinės apsaugos į registrą įrašoma tiktai turint jame nurodyto teisių savininko sutikimą. Jeigu buvo įregistruota licencija, apie atsisakymą nuo teisinės apsaugos įrašoma tiktai prekių ženklo savininkui įrodžius, jog jis yra licenciatui pranešęs apie savo ketinimą atsisakyti nuo teisinės apsaugos. Šis įrašas padaromas pasibaigus Įgyvendinimo reglamente nurodytam laikui.

▼M1

5.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma išsami pareiškime dėl atsisakymo nuo teisinės apsaugos pagal šio straipsnio 2 dalį pateiktina informacija ir tai, kokių dokumentų reikia siekiant įrodyti trečiosios šalies sutikimą pagal šio straipsnio 3 dalį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B2 SKYRIUS

Panaikinimo pagrindai

51 straipsnis

Panaikinimo pagrindai

1.   ►M1  ES prekių ženklo ◄ savininko teisės paskelbiamos panaikintomis padavus Tarnybai prašymą arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje:

a) jeigu penkerius metus iš eilės prekių ženklas ►M1  Sąjungoje ◄ iš tikrųjų nebuvo naudojamas žymėti prekėms arba paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, ir nėra rimtų priežasčių jo nenaudoti; tačiau niekas negali reikalauti panaikinti savininko teises į  ►M1  ES prekių ženklą ◄ , jeigu laikotarpiu tarp penkerių metų laikotarpio pabaigos ir prašymo ar priešieškinio padavimo buvo pradėta arba vėl imta iš tikrųjų naudoti prekių ženklą; į naudojimo pradėjimą arba atnaujinimą neatsižvelgiama, jei tai įvyko per tris mėnesius iki prašymo arba priešieškinio padavimo dienos, prasidėjusius ne anksčiau kaip pasibaigus penkerių metų trukmės nenaudojimo laikui, jeigu buvo pasiruošimas naudojimo pradėjimui arba atnaujinimui prasidėjo tik po to, kai savininkas sužinojo, kad gali būti paduotas prašymas arba priešieškinis;

b) jeigu dėl savininko veiksmų arba neveikimo prekių ženklas tapo bendriniu pavadinimu produktų ar paslaugų, kurioms jis buvo įregistruotas, versle;

c) jeigu dėl to, kad savininkas naudojo ženklą arba su savininko sutikimu jis buvo naudojamas žymėti toms prekėms arba paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, prekių ženklas gali suklaidinti visuomenę, ypač dėl tų prekių ar paslaugų kilmės, kokybės ar geografinės kilmės vietos.

2.  Jeigu yra pagrindas panaikinti teises tiktai į tam tikras prekes ar paslaugas, kurioms ►M1  ES prekių ženklas ◄ yra įregistruotas, paskelbiama apie savininko teisių panaikinimą tiktai į tokias prekes ar paslaugas.3 SKYRIUS

Negaliojimo pagrindai

52 straipsnis

Absoliutūs negaliojimo pagrindai

1.  Padavus prašymą Tarnybai arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje, ►M1  ES prekių ženklas ◄ paskelbiamas negaliojančiu:

a) jeigu ►M1  ES prekių ženklas ◄ buvo įregistruotas nesilaikant 7 straipsnio reikalavimų;

b) jeigu pareiškėjas, paduodamas paraišką prekių ženklui, buvo nesąžiningas.

2.  Jeigu ►M1  ES prekių ženklas ◄ buvo įregistruotas pažeidžiant 7 straipsnio 1 dalies b, c arba d punktų reikalavimus, įregistravimo vis dėlto negalima paskelbti negaliojančiu, kai ženklas, naudojamas po įregistravimo, įgyja skiriamąjį požymį toms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas.

3.  Jeigu negaliojimo pagrindai yra tiktai tam tikroms prekėms ar paslaugoms, kurioms ►M1  ES prekių ženklas ◄ yra įregistruotas, prekių ženklas paskelbiamas negaliojančiu tiktai šioms prekėms ar paslaugoms.

53 straipsnis

Santykiniai negaliojimo pagrindai

1.  Padavus prašymą Tarnybai arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje, ►M1  ES prekių ženklo ◄ įregistravimas paskelbiamas negaliojančiu:

a) jeigu yra 8 straipsnio 2 dalyje minėtas ankstesnis prekių ženklas ir tenkinamos to straipsnio 1 arba 5 dalyje keliamos sąlygos;

b) jeigu yra 8 straipsnio 3 dalyje nurodytas prekių ženklas ir tenkinamos toje dalyje keliamos sąlygos;

c) jeigu yra 8 straipsnio 4 dalyje nurodytos ankstesnės teisės ir tenkinamos toje dalyje keliamos sąlygos;

▼M1

d) kai yra ankstesnė kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda, kaip nurodyta 8 straipsnio 4a dalyje, ir tenkinamos toje dalyje nustatytos sąlygos.

Visos pirmoje pastraipoje nurodytos sąlygos turi būti įvykdytos ES prekių ženklo paraiškos padavimo datą arba prioriteto datą.

▼B

2.   ►M1  ES prekių ženklas ◄ taip pat gali būti paskelbiamas negaliojančiu padavus prašymą Tarnybai arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje, jeigu tokio prekių ženklo naudojimas gali būti uždraustas vadovaujantis bet kokiomis ankstesnėmis teisėmis, vadovaujantis apsaugą reglamentuojančiais ►M1  Sąjungos ◄ arba nacionaliniais teisės aktais; prie tokių teisių priskiriamos:

a) teisė į vardą;

b) teisė į asmens atvaizdą;

c) autoriaus teisė;

d) pramoninės nuosavybės teisė.

3.   ►M1  ES prekių ženklas ◄ negali būti paskelbtas negaliojančiu, jeigu 1 arba 2 dalyje nurodytų teisių savininkas prieš paduodant prašymą pripažinti negaliojančiu arba priešieškinį aiškiai sutinka su ►M1  ES prekių ženklo ◄ įregistravimu.

4.  Jeigu vienos iš 1 ar 2 dalyje nurodytų teisių savininkas buvo anksčiau padavęs prašymą ►M1  ES prekių ženklą ◄ paskelbti negaliojančiu arba teisių pažeidimo byloje padavęs priešieškinį, jis negali paduoti naujo prašymo pripažinti negaliojančiu arba paduoti priešieškinio, remdamasis kitomis minėtomis teisėmis, kuriomis galėjo pasiremti pagrįsdamas savo pirmąjį pareiškimą ar priešieškinį.

5.  Taikomos 52 straipsnio 3 dalies nuostatos.

54 straipsnis

Apribojimai dėl neprieštaravimo pasekmės

▼M1

1.  Jeigu ES prekių ženklo savininkas penkerius metus iš eilės, žinodamas apie vėlesnio ES prekių ženklo naudojimą Sąjungoje, dėl tokio naudojimo neprieštaravo, jis nebeturi teisės remdamasis ankstesniu prekių ženklu prašyti paskelbti vėlesnį prekių ženklą negaliojančiu prekių ar paslaugų, kurioms buvo naudojamas vėlesnis prekių ženklas, atžvilgiu, nebent paraiška dėl vėlesnio ES prekių ženklo registracijos buvo paduota nesąžiningai.

2.  Jeigu 8 straipsnio 2 dalyje nurodyto ankstesnio nacionalinio prekių ženklo arba 8 straipsnio 4 dalyje nurodyto kito ankstesnio žymens savininkas penkerius metus iš eilės, žinodamas apie vėlesnio ES prekių ženklo naudojimą valstybėje narėje, kurioje ankstesnis prekių ženklas ar kitas ankstesnis žymuo yra saugomas, dėl tokio naudojimo neprieštaravo, jis nebeturi teisės remdamasis ankstesniu prekių ženklu ar kitu ankstesniu žymeniu prašyti paskelbti vėlesnį prekių ženklą negaliojančiu prekių ar paslaugų, kurioms buvo naudojamas vėlesnis prekių ženklas, atžvilgiu, nebent paraiška dėl vėlesnio ES prekių ženklo registracijos buvo paduota nesąžiningai.

▼B

3.  1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais vėlesnio ►M1  ES prekių ženklo ◄ savininkas neturi teisės protestuoti prieš naudojimąsi iš anksčiau turima teise, net jeigu pasinaudoti šia teise prieš vėlesnį ►M1  ES prekių ženklą ◄ jau negalima.4 SKYRIUS

Panaikinimo ir negaliojimo pasekmės

55 straipsnis

Panaikinimo ir negaliojimo pasekmės

1.  Laikoma, kad ►M1  ES prekių ženklas ◄ nuo prašymo panaikinti arba priešieškinio padavimo dienos neturėjo tokios šiame reglamente nurodytos savo galios dalies, kokia buvo panaikintos jo savininko teisės. Vienos iš šalių prašymu sprendime gali būti nurodyta ta ankstesnė data, kurią atsirado viena iš panaikinimo priežasčių.

2.  Laikoma, kad ►M1  ES prekių ženklas ◄ nuo pat pradžios neturėjo tokios šiame reglamente nurodytos savo galios dalies, kokia prekių ženklas buvo paskelbtas negaliojančiu.

3.  Išskyrus nacionalinių įstatymų nuostatas, susijusias arba su reikalavimais atlyginti dėl prekių ženklo savininko aplaidumo ar nesąžiningumo padarytus nuostolius, arba su neteisėtu praturtėjimu, retroaktyvus panaikinimo ar paskelbimo negaliojančiu veikimas neturi įtakos:

a) jokiems dėl teisių pažeidimų priimtiems sprendimams, įgijusiems galutinio sprendimo galią ir priverstinai įvykdytiems iki sprendimo panaikinti arba paskelbti negaliojančiu priėmimo;

b) bet kokiai sutarčiai, sudarytai iki sprendimo panaikinti arba paskelbti negaliojančiu priėmimo, jeigu iki tokio sprendimo ji buvo įvykdyta; nepaisant to, atsižvelgiant į aplinkybes, remiantis teisingumu galima reikalauti grąžinti pagal atitinkamą sutartį sumokėtų sumų dalį.5 SKYRIUS

Tarnybos procedūros, susijusios su panaikinimu ir paskelbimu negaliojančiu

56 straipsnis

Prašymas panaikinti arba paskelbti negaliojančiu

1.  Prašymą panaikinti ►M1  ES prekių ženklo ◄ savininko teises arba paskelbti prekių ženklą negaliojančiu Tarnybai gali paduoti:

a) jeigu taikytini 51 ir 52 straipsniai, kiekvienas juridinis ar fizinis asmuo arba kiekviena grupė ar organizacija, įsteigti, kad atstovautų gamintojų, paslaugų teikėjų, prekybininkų ar vartotojų interesus, kurie pagal jų veiklą reglamentuojančius įstatymus gali būti ieškovai ir atsakovai teisme;

b) jeigu taikytina 53 straipsnio 1 dalis – 41 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys;

c) jeigu taikytina 53 straipsnio 2 dalis – toje nuostatoje nurodyti ankstesnių teisių savininkai arba asmenys, ►M1  pagal Sąjungos teisės aktus arba atitinkamos valstybės narės teisę ◄ galintys naudotis šiomis teisėmis.

2.  Prašymas turi būti motyvuotas ir pateikiamas raštu. Iki mokesčio sumokėjimo jis laikomas nepaduotu.

▼M1

3.  Prašymas panaikinti prekių ženklą arba paskelbti jį negaliojančiu nepriimamas, jeigu prašymas dėl tokio pat dalyko ir tokiu pat pagrindu, dalyvaujant toms pačioms šalims, buvo išnagrinėtas iš esmės Tarnyboje arba ES prekių ženklų teisme, kaip nurodyta 95 straipsnyje, ir Tarnybos arba to teismo sprendimas dėl to prašymo įgijo galutinio sprendimo galią.

▼B

57 straipsnis

Prašymo nagrinėjimas

1.  Nagrinėdama prašymą panaikinti teises arba paskelbti negaliojančiu, Tarnyba tiek kartų, kiek reikia, pasiūlo šalims per savo nustatytą laiką pateikti atsiliepimus į kitų šalių arba jos pastabas.

▼M1

2.  Jei ES prekių ženklo savininkas to paprašo, procedūros dėl paskelbimo negaliojančiu šalimi esantis ankstesnio ES prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymus, kad penkerius metus iki prašymo paskelbti negaliojančiu padavimo dienos ankstesnis ES prekių ženklas iš tikrųjų buvo naudojamas Sąjungoje prekių ar paslaugų, kurioms jis įregistruotas, atžvilgiu (kaip to ankstesnio prekių ženklo savininkas nurodė pagrįsdamas savo prašymą) arba kad yra svarbių nenaudojimo priežasčių, su sąlyga, kad tą dieną nuo ankstesnio ES prekių ženklo registracijos yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai. Jeigu ES prekių ženklo paraiškos padavimo datą arba ES prekių ženklo paraiškos prioriteto datą nuo ankstesnio ES prekių ženklo registracijos yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai, ankstesnio ES prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymus ir dėl to, kad tą dieną buvo tenkinamos 42 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos. Nepateikus tai patvirtinančių įrodymų, prašymas paskelbti negaliojančiu atmetamas. Jeigu ankstesnis ES prekių ženklas buvo naudojamas tik dalies prekių ar paslaugų, kurioms jis įregistruotas, atžvilgiu, nagrinėjant prašymą paskelbti negaliojančiu jis laikomas įregistruotu tik tai daliai prekių ar paslaugų.

▼B

3.  2 dalies nuostatos taikomos 8 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytiems ankstesniems nacionaliniams prekių ženklams naudojimą valstybėje narėje, kurioje ankstesnis nacionalinis prekių ženklas yra saugomas, pakeičiant naudojimu ►M1  Sąjungoje ◄ .

4.  Jeigu Tarnyba mano, kad tai yra tinkama, ji gali pasiūlyti šalims draugiškai susitarti.

5.  Kai nagrinėjant prašymą panaikinti teises arba paskelbti negaliojančiu nustatoma, kad prekių ženklas neturėjo būti įregistruotas kai kurioms arba visoms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis yra įregistruotas, ►M1  ES prekių ženklo ◄ savininko teisės panaikinamos arba ženklas paskelbiamas negaliojančiu toms prekėms ar paslaugoms. Priešingu atveju prašymas panaikinti savininko teises arba pripažinti prekių ženklą negaliojančiu atmetamas.

6.  Tarnybos sprendimas dėl prašymo panaikinti teises arba dėl paskelbimo negaliojančiu įrašomas į registrą tuomet, kai tampa galutinis.

▼M1

57a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais išsamiai nustatomos procedūros, taikomos panaikinant ES prekių ženklą ir paskelbiant jį negaliojančiu, kaip nurodyta 56 ir 57 straipsniuose, taip pat perduodant atstovo vardu įregistruotą ES prekių ženklą, kaip nurodyta 18 straipsnyje.

▼BVII DALIS

APELIACIJOS

58 straipsnis

Sprendimai, kuriems galima apeliacija

▼M1

1.  Apeliacija gali būti pateikta dėl bet kurių Tarnybos sprendimų priėmimo organų, išvardytų 130 straipsnio a–d punktuose ir atitinkamais atvejais to straipsnio f punkte, sprendimų. Tie sprendimai įsigalioja tik pasibaigus 60 straipsnyje nurodytam apeliacijos laikotarpiui. Pateikus apeliaciją termino skaičiavimas sustabdomas.

▼B

2.  Paduoti apeliaciją dėl sprendimo, kuriuo nagrinėjimas vienos iš šalių atžvilgiu nėra baigiamas, galima tiktai kartu su galutiniu sprendimu, išskyrus atvejus, kai tokiame sprendime yra numatyta atskiros apeliacijos galimybė.

59 straipsnis

Asmenys, turintys teisę paduoti apeliaciją ir būti apeliacinės procedūros šalimis

Paduoti apeliaciją gali bet kuri klausimo nagrinėjime dalyvavusi šalis, kuriai priimtas sprendimas turi neigiamą reikšmę. Kiekviena klausimo nagrinėjime dalyvavusi šalis turi neatimamą teisę būti apeliacinio nagrinėjimo šalimi.

▼M1

60 straipsnis

Apeliacijos terminas ir forma

1.  Apeliacija Tarnybai pateikiama raštu per du mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą dienos. Apeliacija laikoma pateikta tik po to, kai sumokamas apeliacijos mokestis. Ji pateikiama proceso kalba, kuria buvo priimtas sprendimas, dėl kurio teikiama apeliacija. Per keturis mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą dienos pateikiamas rašytinis pareiškimas, kuriame nustatomi apeliacijos pagrindai.

2.  Procedūrose inter partes atsakovas atsakydamas gali siekti sprendimo, kuriuo ginčijamas sprendimas būtų panaikintas ar pakeistas apeliacijoje nenurodytu pagrindu. Tokie pareiškimai netenka galios, jeigu apeliantas nutraukia procedūras.

▼B

61 straipsnis

Sprendimų peržiūrėjimas ex parte bylose

1.  Jei apeliaciją padavusi šalis yra vienintelė procedūrų šalis ir jei tas skyrius, kurio sprendimas ginčijamas, mano, kad apeliacija turi būti priimta ir yra tinkamai pagrįsta, jis pataiso savo sprendimą.

2.  Jeigu per vieną mėnesį nuo dokumento, nurodančio pagrindus, gavimo dienos sprendimas nepataisomas, apeliacija nedelsiant ir neaptarinėjant jos pagrįstumo perduodama Apeliacinei tarybai.

▼M1 —————

▼B

63 straipsnis

Apeliacijų nagrinėjimas

1.  Jeigu apeliacija yra priimtina, Apeliacinė taryba patikrina jos leistinumą.

2.  Nagrinėdama apeliaciją, Apeliacinė taryba tiek kartų, kiek reikia, pasiūlo šalims per savo nustatytą laiką pateikti atsiliepimus į kitų šalių arba jos pačios pastabas.

64 straipsnis

Sprendimai dėl apeliacijų

1.  Išnagrinėjusi apeliacijos leistinumą, Apeliacinė taryba priima sprendimą dėl apeliacijos. Apeliacinė taryba gali arba pasinaudoti kokiais nors skyriaus, atsakingo už sprendimą, kuriam pateikta apeliacija, kompetencijai priklausančiais įgaliojimais, arba perduoti bylą tam skyriui nagrinėti toliau.

2.  Jeigu Apeliacinė taryba perduoda bylą nagrinėti toliau tam skyriui, kurio sprendimas buvo apskųstas, šis skyrius privalo vadovautis Apeliacinės tarybos ratio decidendi tol, kol nepasikeičia faktai.

▼M1

3.  Apeliacinės tarybos sprendimai įsigalioja tik pasibaigus 65 straipsnio 5 dalyje nurodytam laikotarpiui arba, jeigu per tą laikotarpį buvo pateiktas ieškinys Bendrajam Teismui, nuo tokio ieškinio atmetimo dienos arba nuo Teisingumo Teismui pateiktos apeliacijos dėl Bendrojo Teismo sprendimo atmetimo dienos.

▼B

65 straipsnis

Skundai Teisingumo Teismui

▼M1

1.  Apeliacinių tarybų sprendimus dėl apeliacijų galima skųsti Bendrajam Teismui.

▼B

2.  Skundą galima pateikti dėl kompetencijos stokos, dėl esminio procedūrinio reikalavimo pažeidimo, dėl Sutarties, šio reglamento arba bet kurios su jos taikymu susijusios teisės normos pažeidimo ar piktnaudžiavimo įgaliojimais.

▼M1

3.  Bendrasis Teismas turi jurisdikciją panaikinti arba pakeisti ginčijamą sprendimą.

▼B

4.  Byloje gali dalyvauti bet kuri Apeliacinėje taryboje vykusios procedūros šalis, kuriai jos sprendimas turėjo neigiamų padarinių.

▼M1

5.  Skundas Bendrajam Teismui gali būti pateiktas per du mėnesius nuo pranešimo apie Apeliacinės tarybos sprendimą dienos.

6.  Tarnyba imasi būtinų priemonių Bendrojo Teismo sprendimui, arba, jei dėl to sprendimo pateikta apeliacija, Teisingumo Teismo sprendimui vykdyti.

▼M1

65a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nustatoma:

a) 60 straipsnyje nurodytos apeliacijos turinio reikalavimai ir apeliacijos pateikimo bei nagrinėjimo procedūra;

b) 64 straipsnyje nurodytų Apeliacinės tarybos sprendimų turinio reikalavimai ir forma;

c) 60 straipsnyje nurodyto apeliacijos mokesčio grąžinimo tvarka.

▼BVIII DALIS

▼M1

EUROPOS SĄJUNGOS KOLEKTYVINIAI ŽENKLAI

▼B

66 straipsnis

▼M1

Europos Sąjungos kolektyviniai ženklai

▼B

1.   ►M1  Europos Sąjungos kolektyvinis ženklas (toliau – ES kolektyvinis ženklas) ◄ yra ►M1  ES prekių ženklas ◄ , kurio paraiškoje buvo nurodyta, kad jis yra toks, ir dėl kurio galima ženklo savininke esančios asociacijos narių prekes arba paslaugas atskirti nuo kitoms įmonėms priklausančių prekių arba paslaugų. ►M1  ES kolektyvinių ženklų ◄ paraiškas gali paduoti gamintojų, paslaugų teikėjų ar prekybininkų asociacijos, kurios pagal jų veiklą reglamentuojančius įstatymus gali savo vardu turėti visų rūšių teises ir pareigas, sudaryti sutartis arba atlikti kitus teisinius veiksmus, būti ieškovu ir atsakovu teisme, taip pat ir kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė.

2.  Nukrypstant nuo 7 straipsnio 1 dalies c punkto, pagal 1 dalį ►M1  ES kolektyviniais ženklais ◄ gali būti žymenys arba nuorodos, kuriais prekyboje galima nurodyti geografinę prekių ar paslaugų kilmės vietą. Kolektyvinis ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo prekyboje naudoti tokius ženklus arba nuorodas, jeigu jie naudojami laikantis sąžiningos pramoninės ir komercinės veiklos praktikos; konkrečiai kalbant, tokiu ženklu negalima pasinaudoti prieš trečiąją šalį, turinčią teisę vartoti geografinį pavadinimą.

3.  Šis reglamentas galioja ►M1  ES kolektyviniams ženklams ◄ tiek, kiek 67–74 straipsnių nuostatos nenustato kitaip.

67 straipsnis

Prekių ženklo naudojimą reglamentuojančios taisyklės

1.  Pareiškėjas ►M1  ES kolektyviniam ženklui ◄ privalo per nurodytą laiką pateikti jo naudojimą reglamentuojančias taisykles.

2.  Naudojimą reglamentuojančiose taisyklėse nurodomi asmenys, kuriems leidžiama naudoti ženklą, narystės asociacijoje sąlygos ir, jei jos yra, ženklo naudojimo sąlygos kartu su sankcijomis. 66 straipsnio 2 dalyje minimos prekių ženklo naudojimo taisyklės privalo leisti kiekvienam asmeniui, kurio prekės arba paslaugos yra kilusios iš aptariamos geografinės vietovės, tapti asociacijos, kuri yra ženklo savininkė, nariu.

▼M1

3.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais apibrėžiama šio straipsnio 2 dalyje nurodytose taisyklėse pateiktina išsami informacija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B

68 straipsnis

Atsisakymas registruoti paraišką

1.  Be 36 ir 37 straipsniuose nurodytų paraiškos ►M1  ES prekių ženklui ◄ atmetimo pagrindų, paraiška ►M1  ES kolektyviniam ženklui ◄ gali būti atmetama, jeigu ji neatitinka 66 arba 67 straipsnio reikalavimų arba jeigu naudojimo taisyklės prieštarauja viešajai tvarkai ar pripažintiems moralės principams.

2.  Paraiška ►M1  ES kolektyviniam ženklui ◄ taip pat atmetama tada, kai dėl jo pobūdžio ar reikšmės gali būti suklaidinta visuomenė ir ypač jeigu atrodo, kad jis gali būti palaikytas kuo nors kitu nei kolektyviniu ženklu.

3.  Paraiška neatmetama, jeigu pareiškėjas, vykdydamas 1 ir 2 dalių reikalavimus, iš dalies pakeičia naudojimą reglamentuojančias taisykles.

▼M1

69 straipsnis

Trečiųjų šalių pastabos

Kai dėl ES kolektyvinio ženklo Tarnybai pagal 40 straipsnį teikiamos rašytinės pastabos, tos pastabos taip pat gali būti pagrindžiamos konkrečiais pagrindais, dėl kurių ES kolektyvinio ženklo paraišką turėtų būti atsisakoma registruoti pagal 68 straipsnį.

▼B

70 straipsnis

Ženklų naudojimas

Kiekvienas asmuo, turintis teisę naudoti ►M1  ES kolektyvinį ženklą ◄ , privalo jį naudoti taip, kaip yra reikalaujama šiame reglamente, jeigu yra tenkinamos ir kitos šiame reglamente ►M1  ES prekių ženklų ◄ naudojimui keliamos sąlygos.

71 straipsnis

Ženklo naudojimą reglamentuojančių taisyklių pataisos

1.   ►M1  ES kolektyvinio ženklo ◄ savininkas privalo pranešti Tarnybai apie visas jo naudojimą reglamentuojančių taisyklių pataisas.

2.  Pataisa nenurodoma registre, jeigu pataisytos taisyklės neatitinka 67 straipsnyje keliamų reikalavimų arba jeigu jose yra vienas iš 68 straipsnyje nurodytų atsisakymo registruoti paraišką pagrindų.

▼M1

3.  Rašytines pastabas, pateiktas pagal 69 straipsnį, galima pateikti ir dėl iš dalies pakeistų naudojimą reglamentuojančių taisyklių.

▼B

4.  Pagal šį reglamentą ženklo naudojimą reglamentuojančios pataisytos taisyklės įsigalioja tiktai nuo pataisos įrašymo į registrą datos.

72 straipsnis

Asmenys, turintys teisę iškelti bylą dėl teisių pažeidimo

1.  22 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatos, kuriose kalbama apie licenciatų teises, taikomos kiekvienam asmeniui, turinčiam teisę naudoti ►M1  ES kolektyvinį ženklą ◄ .

2.   ►M1  ES kolektyvinio ženklo ◄ savininkas asmenų, turinčių teisę naudoti ženklą, vardu turi teisę reikalauti kompensacijos, jeigu šie asmenys dėl neteisėto ženklo naudojimo patyrė nuostolių.

73 straipsnis

Panaikinimo pagrindai

Be 51 straipsnyje nurodytų panaikinimo pagrindų, ►M1  ES kolektyvinio ženklo ◄ savininko teisės panaikinamos gavus prašymą Tarnyboje arba padavus priešieškinį teisių pažeidimo byloje, jeigu:

a) savininkas nesiima reikiamų priemonių neleisti ženklo naudoti tokiu būdu, kuris nesuderinamas su jo naudojimo sąlygomis, jeigu šios egzistuoja ir yra nurodytos naudojimą reglamentuojančiose taisyklėse, kur reikia, su registre nurodytomis pataisomis;

b) dėl savininko naudojimosi ženklu būdo visuomenė buvo pradėta klaidinti taip, kaip nurodyta 68 straipsnio 2 dalyje;

c) ženklo naudojimą reglamentuojančių taisyklių pataisos registre buvo įrašytos nesilaikant 71 straipsnio 2 dalies reikalavimų, išskyrus atvejus, kai, ženklo savininkui vėl iš dalies pakeitus ženklo naudojimą reglamentuojančias taisykles, šie reikalavimai yra įvykdomi.

74 straipsnis

Paskelbimo negaliojančiu pagrindai

Be 52 ir 53 straipsniuose nurodytų paskelbimo negaliojančiu pagrindų, ►M1  ES kolektyvinis ženklas ◄ paskelbiamas negaliojančiu gavus prašymą Tarnyboje arba padavus priešieškinį teisių pažeidimo byloje, jeigu jis įregistruotas nesilaikant 68 straipsnio reikalavimų, išskyrus atvejus, kai, ženklo savininkui iš dalies pakeitus ženklo naudojimą reglamentuojančias taisykles, šie reikalavimai yra įvykdomi.

▼M12 SKYRIUS

ES sertifikavimo ženklai

74b straipsnis

ES sertifikavimo ženklo naudojimą reglamentuojančios taisyklės

3.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma išsami šio straipsnio 2 dalyje nurodytose taisyklėse pateiktina informacija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼BIX DALIS

PROCEDŪRA1 SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

75 straipsnis

Sprendimus pagrindžiančių motyvų nurodymas

Tarnybos sprendimuose nurodomi juos pagrindžiantys motyvai. Sprendimai grindžiami tiktai tokiais motyvais ar įrodymais, apie kuriuos šalys galėjo pateikti savo atsiliepimus.

76 straipsnis

Faktų nagrinėjimas Tarnybos iniciatyva

1.  Procedūrų metu Tarnyba faktus nagrinėja savo iniciatyva; tačiau procedūros dėl atsisakymo registruoti paraiškas santykinių pagrindų atveju Tarnyba nagrinėja tiktai šalių nurodytus faktus, įrodymus bei argumentus bei siekiamą reikalavimų patenkinimo būdą. ►M1  Ženklo paskelbimo negaliojančiu procedūrose, kurių imtasi pagal 52 straipsnį, Tarnyba nagrinėja tik šalių pateiktus pagrindus ir argumentus ◄ .

2.  Tarnyba gali neatsižvelgti į faktus ar įrodymus, kurie nebuvo pateikti laiku.

77 straipsnis

Žodinis procesas

1.  Jeigu Tarnyba laiko, kad tikslingas žodinis procesas, žodžiu nagrinėjama Tarnybos reikalavimu arba kurios nors nagrinėjime dalyvaujančios šalies prašymu.

2.  Žodinis nagrinėjimas pas ekspertus, Protestų skyriuje ir Prekių ženklų administravimo ir Teisiniame skyriuje yra uždaras.

3.  Žodinis nagrinėjimas Anuliavimo skyriuje ir Apeliacinėje taryboje, taip pat ir sprendimo paskelbimas, yra vieši, jeigu tas skyrius, kuriame vyksta nagrinėjimas, nenusprendžia, kad dėl viešo posėdžio gali atsirasti didelių ir nepateisinamų sunkumų, ypač vienai iš byloje dalyvaujančių šalių.

▼M1

4.  Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma išsami žodinio proceso tvarka, įskaitant išsamią tvarką dėl kalbų vartojimo pagal 119 straipsnį.

▼B

78 straipsnis

Įrodymų pateikimas

1.  Kiekviename Tarnybos nagrinėjime įrodymų pateikimo ir gavimo priemonės yra:

a) šalių paaiškinimai;

b) prašymai pateikti informaciją;

c) dokumentų ir įrodymų pateikimas;

d) liudytojų parodymai;

e) ekspertų nuomonės;

f) pareiškimai, padaryti raštu prisiekus ar iškilmingai patvirtinus, arba turintys panašią galią pagal tos valstybės, kurioje pareiškimas padaromas, įstatymus.

2.  Atitinkamas byloje dalyvaujantis skyrius gali paskirti vieną savo atstovą pateiktiems įrodymams tirti.

3.  Jeigu Tarnyba mano, kad šalis, liudytojas ar ekspertas privalo duoti parodymus žodžiu, ji išsiunčia tokiam asmeniui šaukimą atvykti.

4.  Šalims pranešama, kad liudytojas arba ekspertas duoda parodymus Tarnyboje. Jos turi teisę dalyvauti liudytojui ar ekspertui duodant parodymus ir užduoti jiems klausimus.

▼M1

6.  Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma išsami įrodymų rinkimo tvarka.

▼M1

79 straipsnis

Pranešimas

5.  Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma išsami pranešimo tvarka.

▼M1

79b straipsnis

Informacijos pateikimas Tarnybai

2.  Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl informacijos teikimo priemonių, įskaitant elektronines informacijos teikimo priemones, kurias turi naudoti Tarnyboje vykdomų procedūrų šalys, taisyklių ir formų, kurias turi parengti Tarnyba.

79c straipsnis

Terminai

5.  Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos išsamios nuostatos dėl terminų apskaičiavimo ir trukmės.

▼B

80 straipsnis

Sprendimų panaikinimas

1.  Jei Tarnyba padarė įrašą Registre arba priėmė sprendimą, kuriuose yra akivaizdi procedūrinė klaida, priskirtina Tarnybai, ši užtikrina, kad įrašas būtų anuliuotas, o sprendimas –panaikintas. Jei yra tik viena procedūrų šalis, kurios teisėms daro poveikį įrašas arba veiksmas, šie anuliuojami arba panaikinami net jei šalis klaidos nepastebėjo.

2.  1 dalyje minimą anuliavimą arba panaikinimą ex officio arba vienos iš procedūrų šalių prašymu nustato tas skyrius, kuris padarė įrašą arba priėmė sprendimą. Anuliavimas arba panaikinimas nustatomas per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai registre buvo padarytas įrašas arba buvo priimtas sprendimas, pasitarus su procedūrų šalimis arba visais į registrą įrašytais teisių į atitinkamą Bendrijos prekių ženklą savininkais.

▼M1

3.  Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais apibrėžiama sprendimo panaikinimo arba įrašo registre anuliavimo tvarka.

▼B

81 straipsnis

Restitutio in integrum

1.  Pareiškėjo ►M1  ES prekių ženklui ◄ ar savininko arba kitos Tarnybos nagrinėjamo šalies, kuri, nors ir, atsižvelgdama į aplinkybes, ėmėsi visų reikalingų priemonių, neįstengė laikytis Tarnybos nustatytų terminų ir kuri padavė dėl to prašymą, teisės atkuriamos, jeigu dėl minimo termino nesilaikymo atsirado tiesioginių šio reglamento nuostatų sąlygojamų padarinių, susijusių su kokių nors teisių į atlyginimą ar atlyginimo praradimu.

2.  Prašymas turi būti paduotas raštu per du mėnesius nuo termino nesilaikymo priežasties pašalinimo dienos. Per šį laiką turi būti baigtas neatliktas veiksmas. Prašymas priimamas tiktai vienus metus nuo tos dienos, kai sueina nesilaikytas terminas. Nepadavus prašymo pratęsti registracijos galiojimą arba nesumokėjus mokesčio už registracijos galiojimo pratęsimą, vienų metų laikotarpis, minimas 47 straipsnio 3 dalies trečiajame sakinyje, sutrumpinamas šešiais mėnesiais.

3.  Prašyme turi būti nurodyti jo padavimo pagrindai ir jį pagrindžiantys faktai. Prašymas laikomas nepaduotu, kol nesumokamas mokestis už teisių atkūrimą.

4.  Sprendimą dėl pareiškimo priima skyrius, kompetentingas priimti sprendimą dėl neatliktų veiksmų.

5.  Šio straipsnio nuostatos netaikomos 2 dalyje, 41 straipsnio 1 ir 3 dalyse bei 82 straipsnyje minimiems terminams.

6.  Jeigu pareiškėjo ►M1  ES prekių ženklui ◄ ar savininko teisės yra atkuriamos, jis negali vis-a-vis pasinaudoti šiomis teisėmis prieš trečiąją šalį, kuri per laiką nuo teisių į paraišką arba į  ►M1  ES prekių ženklą ◄ netekimo iki paskelbimo apie šių teisių atkūrimą gera valia išleido į rinką prekes arba suteikė paslaugas, pažymėtas žymeniu, tapačiu ►M1  ES prekių ženklui ◄ arba panašiu į jį.

7.  Trečioji šalis, galinti pasinaudoti 6 dalies nuostatomis, per du mėnesius nuo paskelbimo apie šių teisių atkūrimą gali trečiosios šalies teisėmis iškelti bylą dėl sprendimo atkurti ►M1  ES prekių ženklo ◄ pareiškėjo ar savininko teises.

8.  Niekas šiame straipsnyje neapriboja valstybės narės teisės atlikti restitutio in integrum šiame reglamente numatytiems terminams ir valstybės institucijų teisės šių terminų laikytis.

82 straipsnis

Procedūrų pratęsimas

1.  Pareiškėjas ►M1  ES prekių ženklui ◄ , jo savininkas arba bet kuri kita procedūrų, nukreiptų vis-à-vis Tarnybą, šalis, kuri nesilaikė jai Tarnybos nustatyto termino, gali pateikusi prašymą pratęsti procedūras, jei prašymo padavimo metu trūkstamas veiksmas jau yra atliktas. Prašymas pratęsti procedūras priimamas tik tuomet, kai jis paduodamas per du mėnesius po nesilaikyto termino pabaigos. Prašymas laikomas nepaduotu, kol nesumokamas mokestis už procedūrų pratęsimą.

2.  Šio straipsnio nuostatos netaikomos terminams, minimiems 25 straipsnio 3 dalyje, 27 straipsnyje, 29 straipsnio 1 dalyje, 33 straipsnio 1 dalyje, 36 straipsnio 2 dalyje, 41 ir 42 straipsniuose, 47 straipsnio 3 dalyje, 60 ir 62 straipsniuose, 65 straipsnio 5 dalyje, 81 ir 112 straipsniuose arba šiame straipsnyje arba Įgyvendinimo reglamente, po paraiškos padavimo prašant pripažinti prioritetą, kaip apibrėžta 30 straipsnyje, parodos prioritetą, kaip apibrėžta 33 straipsnyje, arba pirmenybę, kaip apibrėžta 34 straipsnyje.

3.  Padalinys, kompetentingas priimti sprendimą dėl trūkstamo veiksmo, priima sprendimą ir dėl paraiškos.

▼M1

4.  Tarnybai priėmus paraišką, laikoma, kad termino nesilaikymo pasekmių neatsirado. Jei laikotarpiu nuo to termino pabaigos iki prašymo tęsti procedūras dienos buvo priimtas sprendimas, sprendimą dėl neatlikto veiksmo priimti kompetentingas departamentas peržiūri sprendimą ir, jei pakanka tik užbaigti neatliktą veiksmą, priima kitokį sprendimą. Jei po peržiūros Tarnyba padaro išvadą, kad pirminis sprendimas neturi būti keičiamas, tą sprendimą ji patvirtina raštu.

▼B

5.  Tarnybai atmetus paraišką, mokestis grąžinamas.

▼M1

82a straipsnis

Procedūrų sustabdymas

3.  Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma išsami procedūrų atnaujinimo Tarnyboje tvarka.

▼B

83 straipsnis

Nuoroda į bendruosius principus

Jeigu šiame reglamente, Įgyvendinimo reglamente, mokesčių taisyklėse arba Apeliacinės tarybos darbo tvarkos taisyklėse nėra procedūrinių nuostatų, Tarnyba atsižvelgia į valstybėse narėse visuotinai pripažintus proceso teisės principus.

84 straipsnis

Finansinių įsipareigojimų galiojimo pabaiga

1.  Tarnybos teisės į mokesčio sumokėjimą galiojimas pasibaigia praėjus ketveriems metams nuo tų kalendorinių metų, kuriais turėjo būti sumokėtas mokestis, pabaigos.

2.  Teisės reikalauti, kad Tarnyba grąžintų mokesčius arba sumokėtų mokesčių dydį viršijančias pinigų sumas, galiojimas pasibaigia praėjus ketveriems metams nuo tų kalendorinių metų, kuriais šios teisės atsirado, pabaigos.

3.  1 ir 2 dalyse nustatytas laikotarpis 1 dalyje nurodytu atveju pertraukiamas, kai paduodamas prašymas sumokėti mokesčius, o 2 dalyje nurodytu atveju – raštu pareiškus pagrįstas pretenzijas. Po pertraukimo jis vėl nedelsiant prasideda ir pasibaigia ne vėliau kaip praėjus šešeriems metams nuo tų metų, kuriais jis prasidėjo, pabaigos, išskyrus atvejus, kai tuo metu jau būna prasidėjęs teismo procesas dėl teisių įgyvendinimo; tokiu atveju šis laikotarpis pasibaigia ne anksčiau kaip po vienų metų nuo to momento, kai sprendimas tampa galutiniu.2 SKYRIUS

Išlaidos

85 straipsnis

Išlaidos

1.  Pralaimėjusi protesto, panaikinimo, paskelbimo negaliojančiu arba apeliacijos bylos šalis atlygina kitos šalies sumokėtus mokesčius ir, neatsižvelgiant į tai, nepažeidžiant 119 straipsnio 6 dalies, padengia visas kitas dėl bylos turėtas išlaidas, taip pat kelionės išlaidas, dienpinigius ir patikėtinio, konsultanto ar advokato bei atlyginimą; kiekvienos išlaidų kategorijos dydžio ribos nustatomos vadovaujantis Įgyvendinimo reglamente nurodytais reikalavimais.

▼M1

1a.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos didžiausios išlaidų, būtinų procedūroms ir kurių laimėjusi šalis faktiškai turėjo, normos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Nustatydama tokias sumas kelionės ir pragyvenimo išlaidų atžvilgiu Komisija atsižvelgia į atstumą nuo šalies, atstovo, liudytojo ar eksperto gyvenamosios ar verslo vietos iki vietos, kurioje vyksta žodinis procesas, į procedūrinį etapą, kuriame turėta išlaidų, o kalbant apie atstovavimo išlaidas, kaip apibrėžta 93 straipsnio 1 dalyje, – į poreikį užtikrinti, kad kita šalis dėl taktinių priežasčių nepiktnaudžiautų prievole padengti išlaidas. Pragyvenimo išlaidos apskaičiuojamos pagal Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygas, nustatytas Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 ( 6 ).

Pralaimėjusi šalis padengia tik vienos protestą pateikusios šalies ir atitinkamais atvejais tik vieno atstovo išlaidas.

▼B

2.  Tačiau jeigu kiekviena šalis laimi vienais, tačiau pralaimi kitais klausimais, arba jeigu to reikalauja teisingumas, Protestų skyrius, Anuliavimo skyrius arba Apeliacinė taryba priima sprendimą išlaidas paskirstyti skirtingai.

3.  Šalis, kuri nutraukia bylos nagrinėjimą, atsiimdama paraišką ►M1  ES prekių ženklui ◄ , protestą, prašymą panaikinti teises, prašymą paskelbti negaliojančiu ar apeliaciją, arba nepratęsia ►M1  ES prekių ženklo ◄ registracijos galiojimo, arba atsisako nuo teisinės ►M1  ES prekių ženklo ◄ apsaugos, turi atlyginti kitos pusės sumokėtus mokesčius ir jos patirtas išlaidas taip, kaip nurodyta 1 ir 2 dalyse.

4.  Jeigu byloje sprendimas nepriimamas, išlaidų paskirstymo klausimas sprendžiamas Protestų skyriaus, Anuliavimo skyriaus arba Apeliacinės tarybos nuožiūra.

5.  Jeigu šalys Protestų skyriuje, Anuliavimo skyriuje arba Apeliacinėje taryboje dėl išlaidų atlyginimo susitaria kitaip negu nurodyta pirmesnėse šio straipsnio dalyse, klausimą sprendžiantis skyrius į tai atsižvelgia.

6.  Protestų skyrius, Anuliavimo skyrius arba Apeliacinė taryba nustato pagal šio straipsnio pirmesnes dalis reikalingas sumokėti išlaidų atlyginimo sumas, kai šias sudaro tik Tarnybai sumokėti mokesčiai ir reprezentacinės išlaidos. Visais kitais atvejais reikalingas sumokėti išlaidų atlyginimo sumas paprašyti nustato Apeliacinės tarybos raštinė arba Protestų skyriaus ar Anuliavimo skyriaus darbuotojas. Prašymai priimami per du mėnesius po to, kai sprendimas, dėl kurio buvo paduotas prašymas nustatyti išlaidas, tapo galutinis. Per nurodytą laiką padavus prašymą, taip nustatyta suma Protestų skyriaus, Anuliavimo skyriaus arba Apeliacinės tarybos sprendimu gali būti iš naujo įvertinta.

86 straipsnis

Atlyginamų išlaidų dydį nustatančių sprendimų priverstinis vykdymas

1.  Kiekvienas galutinis atlyginamų išlaidų dydį nustatantis Tarnybos sprendimas yra privalomas vykdyti.

2.  Priverstinį sprendimo vykdymą valstybėje narėje reglamentuoja joje galiojančios civilinio proceso taisyklės. ►M1  Kiekviena valstybė narė paskiria vieną valdžios instituciją, atsakingą už 1 dalyje nurodyto sprendimo autentiškumo patvirtinimą, ir perduoda jos kontaktinius duomenis Tarnybai, Teisingumo Teismui ir Komisijai. Ta valdžios institucija prie sprendimo prideda nutartį dėl sprendimo vykdymo užtikrinimo su sprendimo autentiškumo patvirtinimu kaip vieninteliu formalumu ◄ .

3.  Atlikus šiuos formalumus dėl suinteresuotos šalies prašymo, ta šalis gali pereiti prie priverstinio vykdymo nacionalinių įstatymų nustatyta tvarka, tiesiogiai perduodama šį klausimą kompetentingai institucijai.

4.  Priverstinis sprendimo vykdymas gali būti sustabdytas tiktai Teisingumo Teismo sprendimu. Tačiau tokios valstybės teismai yra teismingi spręsti skundus dėl neteisingo priverstinio sprendimų vykdymo.3 SKYRIUS

Visuomenės ir oficialių valstybės narės institucijų informavimas

▼M1

87 straipsnis

ES prekių ženklų registras

1.  Tarnyba tvarko ES prekių ženklų registrą ir nuolat jį atnaujina.

2.  Registre pateikiami šie įrašai, susiję su ES prekių ženklų paraiškomis ir registracijomis:

a) paraiškos padavimo data;

b) paraiškai suteiktas bylos numeris;

c) paraiškos paskelbimo data;

d) pareiškėjo vardas ir pavardė (pavadinimas) bei adresas;

e) atstovo, išskyrus atstovą, kaip nurodyta 92 straipsnio 3 dalies pirmame sakinyje, vardas ir pavardė (pavadinimas) bei verslo adresas;

f) ženklo vaizdas nurodant jo rūšį; ir atitinkamais atvejais ženklo aprašas;

g) prekių ir paslaugų pavadinimų nuoroda;

h) prašymų pripažinti prioritetą pagal 30 straipsnį duomenys;

i) prašymų pripažinti parodos prioritetą pagal 33 straipsnį duomenys;

j) prašymų pripažinti įregistruoto ankstesnio prekių ženklo pirmenybę, kaip nurodyta 34 straipsnyje, duomenys;

k) pareiškimas, kad ženklas dėl jo naudojimo yra tapęs skiriamuoju, pagal 7 straipsnio 3 dalį;

l) nuoroda, kad ženklas yra kolektyvinis ženklas;

n) kalba, kuria paduota paraiška, ir antroji kalba, kurią pareiškėjas yra nurodęs paraiškoje, pagal 119 straipsnio 3 dalį;

o) ženklo registracijos registre data ir registracijos numeris;

p) pareiškimas, kad paraiška paduodama dėl tarptautinės registracijos, kurioje nurodyta Sąjunga, pakeitimo pagal šio reglamento 161 straipsnį, kartu su tarptautinės registracijos pagal Madrido protokolo 3 straipsnio 4 dalį data arba data, kurią po tarptautinės registracijos pagal Madrido protokolo 3ter straipsnio 2 dalį buvo įregistruotas teritorinis išplėtimas nurodant Sąjungą, ir, jei taikytina, tarptautinės registracijos prioriteto data.

3.  Registre taip pat pateikiami šie įrašai, prie kiekvieno įrašo nurodant tokio įrašo įrašymo datą:

a) ES prekių ženklo savininko vardo ir pavardės (pavadinimo), adreso ar pilietybės pakeitimai arba valstybės, kurioje jis turi nuolatinę gyvenamąją vietą arba verslo buveinę ar įstaigą, pakeitimai;

b) atstovo, išskyrus atstovą, kaip nurodyta 92 straipsnio 3 dalies pirmame sakinyje, vardo ir pavardės (pavadinimo) ar verslo adreso pakeitimai;

c) paskyrus naują atstovą, to atstovo vardas ir pavardė (pavadinimas) ir verslo adresas;

d) ženklo pakeitimai pagal 43 ir 48 straipsnius ir klaidų ištaisymai;

e) pranešimas apie kolektyvinio ženklo naudojimą reglamentuojančių taisyklių pakeitimus pagal 71 straipsnį;

f) prašymų pripažinti įregistruoto ankstesnio prekių ženklo, nurodyto 34 straipsnyje, pirmenybę pagal 35 straipsnį duomenys;

g) visiški arba daliniai perdavimai pagal 17 straipsnį;

h) daiktinės teisės sukūrimas arba perdavimas pagal 19 straipsnį ir daiktinės teisės pobūdis;

i) išieškojimas vykdymo procese pagal 20 straipsnį ir nemokumo procedūros pagal 21 straipsnį;

j) licencijos suteikimas arba perdavimas pagal 22 straipsnį ir atitinkamais atvejais licencijos rūšis;

k) registracijos galiojimo pratęsimas pagal 47 straipsnį, jo įsigaliojimo data ir apribojimai pagal 47 straipsnio 4 dalį;

l) registracijos galiojimo pabaigos nustatymo įrašas pagal 47 straipsnį;

m) ženklo savininko pareiškimai dėl atšaukimo ar atsisakymo nuo teisinės apsaugos atitinkamai pagal 43 ir 50 straipsnius;

n) protesto pagal 41 straipsnį arba prašymo pagal 56 straipsnį, arba priešieškinio dėl prekių ženklo panaikinimo ar paskelbimo negaliojančiu pagal 100 straipsnio 4 dalį, arba apeliacijos pagal 60 straipsnį pateikimo data ir duomenys;

o) sprendimo dėl protesto, dėl prašymo ar priešieškinio pagal 57 straipsnio 6 dalį arba 100 straipsnio 6 dalies trečią sakinį, ar dėl apeliacijos pagal 64 straipsnį data ir turinys;

p) prašymo atlikti pavertimą pagal 113 straipsnio 2 dalį gavimo įrašai;

q) atstovo, įrašyto pagal šio straipsnio 2 dalies e punktą, atšaukimas;

r) nacionalinio ženklo pirmenybės panaikinimas;

s) šios dalies h, i ir j punktuose nurodytų įrašų pakeitimas arba anuliavimas registre;

t) ES prekių ženklo pakeitimas tarptautine registracija pagal 157 straipsnį;

u) tarptautinių registracijų, grindžiamų ES prekių ženklo paraiška, kurios yra registruotos kaip ES prekių ženklas pagal 148 straipsnio 1 dalį, data ir numeris;

v) tarptautinių registracijų, grindžiamų ES prekių ženklu pagal 148 straipsnio 2 dalį, data ir numeris;

w) paraiškos padalijimas pagal 44 straipsnį ir registracijos padalijimas pagal 49 straipsnį kartu su šio straipsnio 2 dalyje nurodytais įrašais dėl atskirosios registracijos, ir pirminės registracijos prekių bei paslaugų sąrašas su pakeitimais;

x) sprendimo arba įrašo registre panaikinimas pagal 80 straipsnį, jei panaikinamas paskelbtas sprendimas arba įrašas.

4.  Vykdomasis direktorius gali nustatyti, kad registre be nurodytųjų šio straipsnio 2 ir 3 dalyse turi būti daromi ir kiti įrašai, laikantis 123 straipsnio 4 dalies.

5.  Registras gali būti tvarkomas elektronine forma. Tarnyba renka, grupuoja, skelbia ir saugo 2 ir 3 dalyse nurodytus įrašus, įskaitant asmens duomenis, 9 dalyje nustatytais tikslais. Tarnyba užtikrina, kad registras būtų lengvai prieinamas visuomenei.

6.  Apie visus pakeitimus registre pranešama ES prekių ženklo savininkui.

7.  Pateikus prašymą ir sumokėjus mokestį, Tarnyba pateikia patvirtintus arba nepatvirtintus registro išrašus.

8.  Duomenys, susiję su 2 ir 3 dalyse nurodytais įrašais, įskaitant asmens duomenis, tvarkomi siekiant:

a) administruoti paraiškas ir (arba) registracijas, kaip aprašyta šiame reglamente ir pagal jį priimtuose aktuose;

b) tvarkyti viešą registrą, skirtą valdžios institucijoms ir ekonominės veiklos vykdytojams susipažinti ir juos informuoti, kad jie galėtų naudotis šiuo reglamentu jiems suteiktomis teisėmis ir galėtų būti informuoti apie trečiosioms šalims priklausančias ankstesnes teises, ir

c) rengti ataskaitas ir statistiką, suteikiant Tarnybai galimybę optimizuoti savo veiklą ir gerinti sistemos veikimą.

9.  Visi duomenys, įskaitant asmens duomenis, susiję su 2 ir 3 dalyse nurodytais įrašais, laikomi viešojo intereso duomenimis, ir su jais gali susipažinti visos trečiosios šalys. Dėl teisinio tikrumo priežasčių įrašai registre laikomi neribotą laiką.

▼M1

87a straipsnis

Duomenų bazė

1.  Be pareigos tvarkyti registrą, kaip apibrėžta 87 straipsnyje, Tarnyba renka ir elektroninėje duomenų bazėje saugo visus pareiškėjų ar kitų procedūrų šalių pagal šį reglamentą ar pagal jį priimtus aktus pateiktus duomenis.

2.  Be asmens duomenų, įrašytų į registrą pagal 87 straipsnį, elektroninėje duomenų bazėje gali būti saugomi kiti asmens duomenys, jei tokių duomenų reikia pagal šį reglamentą arba pagal jį priimtus aktus. Tokie duomenys renkami, saugomi ir tvarkomi siekiant:

a) administruoti paraiškas ir (arba) registracijas, kaip aprašyta šiame reglamente ir pagal jį priimtuose aktuose;

b) susipažinti su informacija, kuri yra reikalinga tam, kad būtų galima lengviau ir veiksmingiau vykdyti atitinkamas procedūras;

c) teikti informaciją pareiškėjams ir kitoms procedūrų šalims;

d) rengti ataskaitas ir statistiką, suteikiant Tarnybai galimybę optimizuoti savo veiklą ir gerinti sistemos veikimą.

3.  Vykdomasis direktorius nustato prieigos prie elektroninės duomenų bazės sąlygas ir būdą, kuriuo šios duomenų bazės turinys, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus asmens duomenis, bet įskaitant 87 straipsnyje išvardytus asmens duomenis, gali būti pateiktas automatizuotai nuskaitoma forma, įskaitant rinkliavą už tokią prieigą.

4.  Prieiga prie 2 dalyje nurodytų asmens duomenų yra ribota, ir tokie duomenys viešai neskelbiami, išskyrus tuo atveju, jei atitinkama šalis davė savo aiškų sutikimą.

5.  Visi duomenys laikomi neribotą laiką. Vis dėlto atitinkama šalis gali paprašyti pašalinti visus asmens duomenis iš duomenų bazės praėjus 18 mėnesių nuo prekių ženklo galiojimo pabaigos arba atitinkamos inter partes procedūros pabaigos. Atitinkama šalis turi teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs ar klaidingi duomenys.

87b straipsnis

Internetinė prieiga prie sprendimų

1.  Siekiant skaidrumo ir nuspėjamumo, Tarnybos sprendimai skelbiami internete, kad plačioji visuomenė būtų apie juos informuojama ir galėtų su jais susipažinti. Bet kuri procedūrų, po kurių buvo priimtas sprendimas, šalis gali prašyti pašalinti iš sprendimo asmens duomenis.

2.  Tarnyba gali suteikti internetinę prieigą prie nacionalinių ir Sąjungos teismų sprendimų, susijusių su jos uždaviniais, kad būtų didinamas visuomenės informuotumas intelektinės nuosavybės klausimais ir skatinama praktikos konvergencija. Tarnyba laikosi pirminio paskelbimo sąlygų asmens duomenų atžvilgiu.

▼B

88 straipsnis

Susipažinimas su bylomis

1.  Be pareiškėjo sutikimo negalima susipažinti su dar nepaskelbtų paraiškų dėl ►M1  ES prekių ženklų ◄ bylomis.

2.  Kiekvienas asmuo, galintis įrodyti, kad pareiškėjas ►M1  ES prekių ženklai ◄ yra pareiškęs, jog įregistravus prekių ženklą registracijos suteikiamos teisės bus panaudotos prieš jį, gali susipažinti su bylomis iki tos paraiškos paskelbimo ir be pareiškėjo sutikimo.

3.  Po to, kai paraiška ►M1  ES prekių ženklui ◄ paskelbiama, padavus prašymą galima susipažinti su paraiškos ir pagal ją įregistruoto prekių ženklo bylomis.

▼M1

4.  Kai su bylomis susipažįstama pagal šio straipsnio 2 arba 3 dalį, galima neleisti susipažinti su dokumentais, susijusiais su nušalinimu arba protestu pagal 137 straipsnį, su sprendimų projektais ir nuomonėmis ir visais kitais vidiniais dokumentais, naudotais rengiant sprendimus ir nuomones, taip pat su bylos dalimis, kurių atžvilgiu atitinkama šalis parodė ypatingą suinteresuotumą išlaikyti konfidencialumą prieš pateikiant prašymą leisti susipažinti su bylomis, išskyrus atvejus, kai susipažinimas su tokiomis bylos dalimis yra pateisinamas viršesniais teisėtais susipažinimo siekiančios šalies interesais.

▼M1

5.  Susipažinti su ES prekių ženklų paraiškų ir registruotų ES prekių ženklų bylomis galima susipažįstant su dokumento originalu ar jo kopijomis arba techninėmis saugojimo priemonėmis, jei bylos saugomos tokiu būdu. Susipažinimo būdus nustato vykdomasis direktorius.

6.  Kai su bylomis susipažįstama taip, kaip numatyta 7 dalyje, prašymas susipažinti su bylomis laikomas pateiktu tik tada, kai sumokamas reikalaujamas mokestis. Mokesčio mokėti nereikia, jei su techninėmis saugojimo priemonėmis susipažįstama internetu.

7.  Su byla susipažįstama Tarnybos patalpose. Pateikus prašymą, susipažinti su byla galima išduodant bylos dokumentų kopijas. Tokios kopijos išduodamos sumokėjus mokestį. Pateikus prašymą Tarnyba už mokestį taip pat išduoda ES prekių ženklo paraiškos patvirtintas ar nepatvirtintas kopijas.

8.  Su Tarnybos tvarkomomis bylomis, susijusiomis su tarptautinėmis registracijomis, kuriose nurodyta Sąjunga, pateikus prašymą galima susipažinti nuo 152 straipsnio 1 dalyje nurodytos paskelbimo datos, laikantis šio straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytų sąlygų.

9.  Laikydamasi 4 dalyje numatytų apribojimų, Tarnyba gavusi prašymą gali pateikti informaciją iš bylos dėl ES prekių ženklo, dėl kurio paduota paraiška, ar dėl įregistruoto ES prekių ženklo, jei sumokamas mokestis. Tačiau Tarnyba gali reikalauti, kad būtų naudojamasi galimybe susipažinti su pačia byla, jei ji mano, kad tai yra tinkama atsižvelgiant į teiktinos informacijos kiekį.

88a straipsnis

Bylų tvarkymas

1.  Tarnyba tvarko visų procedūrų, susijusių su ES prekių ženklo paraiška ar ES prekių ženklo registracija, bylas. Vykdomasis direktorius nustato, kokia forma tas bylas saugoti.

2.  Kai bylos saugomos elektronine forma, elektroninės bylos ar jų atsarginės kopijos saugomos neribotą laiką. Procedūrų šalių pateikti dokumentų originalai, kurie yra tokių elektroninių bylų pagrindas, praėjus tam tikram laikotarpiui po to, kai juos gauna Tarnyba, sunaikinami; laikotarpio trukmę nustato vykdomasis direktorius.

3.  Tais atvejais, kai (ir ta apimtimi, kuria) bylos ir bylų dalys tvarkomos kita nei elektronine forma, dokumentai arba įrodymai, sudarantys tokių bylų dalį, saugomi mažiausiai penkerius metus pasibaigus metams, kuriais paraiška atmetama arba atšaukiama ar laikoma atšaukta, kuriais pagal 47 straipsnį visiškai pasibaigia ES prekių ženklo galiojimas, pagal 50 straipsnį įregistruojamas visiškas atsisakymas nuo ES prekių ženklo teisinės apsaugos arba ES prekių ženklas visiškai pašalinamas iš registro pagal 57 straipsnio 6 dalį arba 100 straipsnio 6 dalį.

▼M1

89 straipsnis

Periodiniai leidiniai

4.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nurodoma:

a) data, kuria reikia remtis kaip paskelbimo data Europos Sąjungos prekių ženklų biuletenyje;

b) kokiu būdu skelbiami su prekių ženklų registracija susiję įrašai, kuriuose nėra padaryta pakeitimų palyginti su paraiškos paskelbimu;

c) kokia forma visuomenė gali susipažinti su Tarnybos oficialiojo leidinio leidimais.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B

90 straipsnis

Administracinis bendradarbiavimas

►M1  1. ◄   Jeigu šiame reglamente arba nacionaliniuose įstatymuose nenumatyta kitaip, Tarnyba ir valstybių narių teismai arba institucijos paprašyti padeda vieni kitiems, suteikdami informaciją arba leisdami susipažinti su bylomis. Jeigu Tarnyba leidžia susipažinti su bylomis teismams, prokuroro priežiūros įstaigoms arba centrinėms pramoninės nuosavybės žinyboms, tokiam susipažinimui 88 straipsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi.

▼M1

2.  Tarnyba neima mokesčio už informacijos pateikimą ar leidimą susipažinti su bylomis.

3.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustato išsamią tvarką, kaip Tarnyba ir valstybių narių valdžios institucijos turi tarpusavyje keistis informacija ir leidžia susipažinti su bylomis, atsižvelgiant į apribojimus, kurie taikomi susipažinimui su ES prekių ženklų paraiškų ar registracijų bylomis pagal 88 straipsnį, kai susipažinti su byla leidžiama trečiosioms šalims. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B

91 straipsnis

Keitimasis leidiniais

1.  Tarnyba ir valstybių narių centrinės pramoninės nuosavybės žinybos paprašytos nemokamai siunčia viena kitai jų pačių naudojimui vieną arba daugiau atitinkamų savo leidinių egzempliorių.

2.  Tarnyba gali sudaryti sutartis dėl keitimosi arba aprūpinimo leidiniais.4 SKYRIUS

Atstovavimas

92 straipsnis

Bendrieji atstovavimo principai

1.  Pagal 2 dalies nuostatas niekas nėra verčiamas būti atstovaujamas Tarnyboje.

▼M1

2.  Nedarant poveikio šio straipsnio 3 dalies antram sakiniui, fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie neturi gyvenamosios vietos ar pagrindinės verslo vietos arba faktiškų ir veikiančių pramoninių ar komercinių padalinių Europos ekonominėje erdvėje, pagal 93 straipsnio 1 dalį yra atstovaujami Tarnyboje atliekant visas šiame reglamente numatytas procedūras, išskyrus ES prekių ženklo paraiškos padavimą.

3.  Fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie Europos ekonominėje erdvėje turi savo gyvenamąją arba pagrindinio verslo vietą, arba faktiškus ir veikiančius pramoninius ir komercinius padalinius, gali būti atstovaujami Tarnyboje darbuotojo. Juridinio asmens darbuotojas, kuriam taikoma ši dalis, gali atstovauti ir kitiems juridiniams asmenims, palaikantiems ekonominius ryšius su pirmuoju juridiniu asmeniu, net jeigu tie kiti juridiniai asmenys Europos ekonominėje erdvėje neturi nei savo gyvenamosios ar pagrindinės verslo vietos, nei faktiškų ir veikiančių pramoninių ir komercinių padalinių. Darbuotojai, kurie atstovauja asmenims, kaip apibrėžta šioje dalyje, Tarnybos prašymu arba, atitinkamais atvejais, procedūrų šalies prašymu, jai pateikia prie bylų pridedamą pasirašytą įgaliojimą.

4.  Kai kartu veikia daugiau nei vienas pareiškėjas arba daugiau nei viena trečioji šalis, paskiriamas bendras atstovas.

▼B

93 straipsnis

Profesionalūs atstovai

▼M1

1.  Atstovauti fiziniams arba juridiniams asmenims Tarnyboje gali tik:

a) praktikuojantis teisininkas, kurio kvalifikacija pripažįstama vienoje iš Europos ekonominės erdvės valstybių narių ir kuris turi savo verslo vietą Europos ekonominėje erdvėje, jei jis tokioje valstybėje narėje turi teisę būti atstovu prekių ženklų klausimais;

b) profesionalūs atstovai, kurių vardai ir pavardės įrašyti sąraše, kurį tuo tikslu tvarko Tarnyba.

Tarnyboje atstovaujantys asmenys, Tarnybai arba atitinkamais atvejais kitai procedūrų šaliai paprašius, jai pateikia prie bylų pridedamą pasirašytą įgaliojimą.

2.  Į profesionalių atstovų sąrašą gali būti įtrauktas kiekvienas fizinis asmuo, atitinkantis šias sąlygas:

a) jis yra vienos iš Europos ekonominės erdvės valstybių narių pilietis;

b) jo verslo vieta ar darbo vieta yra Europos ekonominėje erdvėje;

c) jis turi teisę atstovauti fiziniams arba juridiniams asmenims prekių ženklų klausimais Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje arba Europos ekonominės erdvės valstybės narės centrinėje pramoninės nuosavybės tarnyboje. Jeigu atitinkamoje valstybėje šios teisės suteikimui nėra būtina turėti specialią profesinę kvalifikaciją, asmenys, pareiškę norą būti įtraukti į sąrašą, vykdantys veiklą prekių ženklų klausimais Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje arba tose centrinėse pramoninės nuosavybės tarnybose, turi būti tuo nuolat vertęsi ne trumpiau kaip penkerius metus. Tačiau iš tų asmenų, kurių profesinė kvalifikacija atstovauti fiziniams arba juridiniams asmenims prekių ženklų klausimais Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje arba tose centrinėse pramoninės nuosavybės tarnybose yra oficialiai pripažįstama pagal atitinkamos valstybės nustatytus teisės aktus, profesinės veiklos patirties nereikalaujama.

▼B

3.  Į sąrašą įtraukiama, jeigu yra paduotas prašymas ir pateiktas tos valstybės narės centrinės pramoninės nuosavybės žinybos išduotas pažymėjimas, kuriame nurodyta, kad yra tenkinamos 2 dalyje nurodytos sąlygos.

▼M1

4.  Vykdomasis direktorius gali atleisti nuo:

a) 2 dalies c punkto antrame sakinyje išdėstyto reikalavimo, jeigu kandidatas pateikia įrodymų, kad jis reikalaujamą kvalifikaciją yra įgijęs kitu būdu;

b) 2 dalies a punkte nustatyto reikalavimo aukštos kvalifikacijos specialistų atveju, jei tenkinami 2 dalies b ir c punktuose nustatyti reikalavimai.

5.  Asmuo gali būti išbrauktas iš profesionalių atstovų sąrašo jam paprašius arba netekus kompetencijos atstovauti. Profesionalių atstovų sąrašo pakeitimai paskelbiami Tarnybos oficialiajame leidinyje.

▼M1

93a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nustatoma:

a) 92 straipsnio 4 dalyje nurodyto bendro atstovo skyrimo sąlygos ir tvarka;

b) sąlygos, kuriomis 92 straipsnio 3 dalyje nurodyti darbuotojai ir 93 straipsnio 1 dalyje nurodyti profesionalūs atstovai pateikia Tarnybai pasirašytą įgaliojimą, kad galėtų atstovauti, ir to įgaliojimo turinys;

c) aplinkybės, kuriomis asmuo gali būti išbrauktas iš profesionalių atstovų sąrašo, kaip nurodyta 93 straipsnio 5 dalyje.

▼BX DALIS

SU ►M1  ES PREKIŲ ŽENKLAIS ◄ SUSIJUSIŲ TEISINIŲ GINČŲ TEISMINGUMAS IR PROCESAS1 SKYRIUS

▼M1

Sąjungos taisyklių dėl jurisdikcijos taikymas ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymo užtikrinimas

▼B

94 straipsnis

▼M1

Sąjungos taisyklių dėl jurisdikcijos taikymas ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymo užtikrinimas

▼B

1.  Jeigu šiame reglamente nenurodyta kitaip, byloms dėl ►M1  ES prekių ženklų ◄ ir dėl paraiškų ►M1  ES prekių ženklams ◄ , taip pat ►M1  ES prekių ženklais ◄ ir nacionaliniais prekių ženklais grindžiamoms tuo pat metu ar vėlesniu laiku keliamoms byloms taikomas ►M1  Sąjungos taisyklės dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo užtikrinimo ◄ .

2.  Bylų, susijusių su 96 straipsnyje nurodytais ieškiniais ir pretenzijomis, atveju:

a) netaikomi Reglamento (EB) Nr. 44/2001 2, 4 straipsniai, 5 straipsnio 1, 3, 4 bei 5 punktai ir 31 straipsnis;

b) Reglamento (EB) Nr. 44/2001 23 ir 24 straipsniai taikomi atsižvelgiant į šio reglamento 97 straipsnio 4 dalyje nurodytus apribojimus;

c) Reglamento (EB) Nr. 44/2001 II skyriaus nuostatos, taikomos valstybėse narėse gyvenantiems asmenims, taikomos ir tokiems asmenims, kurie negyvena nė vienoje iš valstybių narių, tačiau yra įsisteigę joje.

▼M1

3.  Šiame reglamente nuorodos į Reglamentą (EB) Nr. 44/2001 apima atitinkamais atvejais Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimą dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, sudarytą 2005 m. spalio 19 d.

▼B2 SKYRIUS

Ginčai dėl ►M1  ES prekių ženklų ◄ pažeidimo ir galiojimo

95 straipsnis

▼M1

ES prekių ženklų teismai

▼B

1.  Valstybės narės šiame reglamente jiems numatytoms funkcijoms vykdyti paskiria kaip galima mažiau jų teritorijoje esančių pirmosios ir antrosios instancijų nacionalinių bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų (toliau – ►M1  ES prekių ženklų teismai ◄ ).

2.  Kiekviena valstybė narė per trejus metus nuo Reglamento (EB) Nr. 40/94 įsigaliojimo perduoda Komisijai ►M1  ES prekių ženklų teismų ◄ teismų sąrašą, kuriame nurodo jų pavadinimus ir teritorinį teismingumą.

3.  Apie kiekvieną po 2 dalyje nurodyto sąrašo perdavimo padarytą teismų skaičiaus, pavadinimo ar teritorinio teismingumo pasikeitimą valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai.

4.  2 ir 3 dalyse nurodytą informaciją Komisija perduoda valstybėms narėms ir paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5.  Iki valstybė narė perduoda 2 dalyje nurodytą sąrašą, visos pagal 96 straipsnyje nurodytus ieškinius iškeltos bylos, kurios pagal 97 straipsnį yra teismingos tos valstybės teismams, sprendžiamos tame konkrečios valstybės teisme, kuriam byla ratione loci ir ratione materiae būtų teisminga tuo atveju, jei byla būtų keliama dėl toje valstybėje registruoto nacionalinio prekių ženklo.

96 straipsnis

Teismingumas teisių pažeidimo ir galiojimo atvejais

Išskirtinai ►M1  ES prekių ženklų teismams ◄ teismingos:

a) visos teisių pažeidimo bylos ir, jeigu tai leidžia nacionaliniai įstatymai, gresiančio teisių į  ►M1  ES prekių ženklus ◄ pažeidimo bylos;

b) jeigu tai leidžia nacionaliniai įstatymai, bylos dėl pripažinimo, jog teisių pažeidimo nebuvo;

c) visos bylos, iškeltos dėl ►M1  9b straipsnio 2 dalyje ◄ nurodytų veiksmų;

d) priešieškiniai dėl ►M1  ES prekių ženklo ◄ panaikinimo arba jų paskelbimo negaliojančiais 100 straipsnyje nurodytomis sąlygomis.

97 straipsnis

Tarptautinis teismingumas

1.  Jeigu kitaip nenurodyta šiame reglamente, o taip pat ir bet kurioje pagal 94 straipsnį taikomo Reglamento (EB) Nr. 44/2001 nuostatoje, 96 straipsnyje nurodytos bylos ir pretenzijos keliamos tos valstybės narės, kurioje gyvena atsakovas, teismuose arba, jeigu jis negyvena nė vienoje valstybėje narėje, tos valstybės, kurioje jis yra įsisteigęs, teismuose.

2.  Jeigu atsakovas negyvena ir nėra įsisteigęs jokioje valstybėje narėje, tokios bylos keliamos valstybės narės, kurioje gyvena ieškovas, teismuose arba, jeigu jis negyvena nė vienoje valstybėje narėje, tos valstybės, kurioje jis įsisteigęs, teismuose.

3.  Jeigu nei atsakovas, nei ieškovas neturi tokios gyvenamosios vietos ar nėra taip įsisteigęs, tokios bylos nagrinėjamos valstybės narės, kurioje yra Tarnybos būstinė, teismuose.

4.  Nepaisant 1, 2 ir 3 dalių nuostatų:

a) jeigu šalys susitaria, kad ginčas teismingas kitam ►M1  ES prekių ženklų teismui ◄ , taikomas Reglamento (EB) Nr. 44/2001 23 straipsnis;

b) jeigu atsakovas praneša apie ketinimą gintis kitame ►M1  ES prekių ženklų teisme ◄ , taikomas Reglamento (EB) Nr. 44/2001 24 straipsnis.

5.  96 straipsnyje nurodytos bylos ir ieškiniai, išskyrus bylas dėl pripažinimo, kad ►M1  ES prekių ženklo ◄ teisių pažeidimo nebuvo, taip pat gali būti keliamos tos valstybės narės, kurioje įvyko ar grėsė įvykti teisių pažeidimas arba kurioje 9 straipsnio 3 dalies antrajame sakinyje numatyta prasme buvo atlikti veiksmai, teismuose.

98 straipsnis

Teismingumo apimtis

1.   ►M1  ES prekių ženklų teismams ◄ , kurių teismingumas grindžiamas 97 straipsnio 1–4 dalių reikalavimais, yra teismingos:

a) bet kurioje valstybėje narėje atlikti ar grėsę būti atlikti teisių pažeidimai;

b) 9 straipsnio 3 dalies antrajame sakinyje apibrėžti bet kurioje valstybėje narėje atlikti veiksmai.

2.   ►M1  ES prekių ženklų teismui ◄ , kurio teismingumas yra grindžiamas 97 straipsnio 5 dalies reikalavimais, yra teismingi tik tie veiksmai, kurie buvo atlikti ar grėsė būti atlikti toje valstybėje narėje, kurioje įsikūręs teismas.

99 straipsnis

Galiojimo prezumpcija – Atsakovo argumentai dėl bylos esmės

1.   ►M1  ES prekių ženklų teismai ◄ ►M1  ES prekių ženklą ◄ laiko galiojančiu, nebent atsakovas iškelia jo galiojimo klausimą, paduodamas priešieškinį dėl panaikinimo arba paskelbimo negaliojančia.

2.   ►M1  ES prekių ženklo ◄ galiojimo klausimas negali būti keliamas bylose dėl pripažinimo, kad teisių pažeidimo nebuvo.

▼M1

3.  96 straipsnio a ir c punktuose nurodytose bylose pareiškimai, susiję su ES prekių ženklo panaikinimu, pateikti ne kaip priešieškiniai, priimami tuo atveju, kai atsakovas nurodo, kad ES prekių ženklą galima panaikinti dėl to, kad ženklas nebuvo iš tikrųjų naudojamas tuo metu, kai buvo pateiktas ieškinys dėl teisių pažeidimo.

▼B

100 straipsnis

Priešieškinis

1.  Priešieškinis dėl panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu gali būti paduodamas tik remiantis šiame reglamente nurodytais panaikinimo ar paskelbimo negaliojančiu pagrindais.

2.   ►M1  ES prekių ženklų teismas ◄ atmeta priešieškinį dėl panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu, jeigu tuo pačiu pagrindu, dėl to paties dalyko ir dalyvaujant toms pačioms šalims Tarnybos priimtas sprendimas jau yra tapęs galutiniu.

3.  Jeigu priešieškinis yra pareiškiamas byloje, kurioje prekių ženklo savininkas jau nėra šalis, jam apie tai pranešama, ir jis gali nacionalinio įstatymo numatytomis sąlygomis įstoti į bylą šalies teisėmis.

▼M1

4.  ES prekių ženklų teismas, kuriame buvo pareikštas priešieškinis dėl ES prekių ženklo panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu, priešieškinio nenagrinėja, kol suinteresuota šalis arba teismas neinformuoja Tarnybos apie datą, kada buvo pareikštas priešieškinis. Tarnyba įrašo tą informaciją į registrą. Jeigu anksčiau, nei buvo pateiktas priešieškinis, Tarnybai jau buvo pateiktas prašymas panaikinti ES prekių ženklą arba paskelbti jį negaliojančiu, Tarnyba apie tai informuoja teismą ir teismas sustabdo procesinius veiksmus pagal 104 straipsnio 1 dalį, kol dėl prašymo bus priimtas galutinis sprendimas arba prašymas bus atsiimtas.

▼B

5.  Taikomos 57 straipsnio 2–5 dalys.

▼M1

6.  Jeigu ES prekių ženklų teismas dėl priešieškinio panaikinti ES prekių ženklą arba paskelbti jį negaliojančiu yra priėmęs sprendimą, kuris tapo galutiniu, teismas arba bet kuri nacionalinių procedūrų šalis sprendimo kopiją nedelsdama nusiunčia Tarnybai. Tarnyba arba bet kuri kita suinteresuota šalis gali paprašyti informacijos apie tokį persiuntimą. Tarnyba įrašo informaciją apie sprendimą į registrą ir imasi būtinų priemonių, kad įvykdytų jo rezoliucinę dalį.

▼B

7.  Priešieškinį dėl panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu nagrinėjantis ►M1  ES prekių ženklų teismas ◄ teisių į  ►M1  ES prekių ženklą ◄ savininko prašymu ir išklausęs kitas šalis gali sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pasiūlyti atsakovui per Tarnybos nustatytą laiką prašymą panaikinti arba paskelbti negaliojančiu paduoti jai. Jei per šį laiką prašymas nepaduodamas, byla nagrinėjama toliau, o priešieškinis laikomas atšauktu. Taikoma 104 straipsnio 3 dalis.

101 straipsnis

Taikoma teisė

1.   ►M1  ES prekių ženklų teismai ◄ taiko šio reglamento nuostatas.

▼M1

2.  Visiems su prekių ženklu susijusiems klausimams, kurių nereglamentuoja šis reglamentas, susijęs ES prekių ženklų teismas taiko taikytiną nacionalinę teisę.

▼B

3.  Jeigu šiame reglamente nenurodyta kitaip, ►M1  ES prekių ženklų teismas ◄ taiko tokias procesines teisės normas, kurios teismo buvimo vietos valstybėje narėje taikomos tokio pat pobūdžio byloms dėl nacionalinio prekių ženklo.

102 straipsnis

Sankcijos

1.  Jeigu ►M1  ES prekių ženklų teismas ◄ nustato, kad atsakovas pažeidė arba galėjo pažeisti teises į  ►M1  ES prekių ženklą ◄ , jis, išskyrus atvejus, kai dėl ypatingų priežasčių galima nuspręsti kitaip, priima nutarimą uždrausti atsakovui toliau atlikti teises į  ►M1  ES prekių ženklą ◄ pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus. Jis taip pat imasi savo nacionalinių įstatymų nustatytų priemonių, kurios užtikrina šio draudimo laikymąsi.

▼M1

2.  ES prekių ženklų teismas taip pat gali taikyti priemones ar priimti nutarimus pagal taikytiną teisę, kurie, jo nuomone, yra tinkami atsižvelgiant į bylos aplinkybes.

▼B

103 straipsnis

Laikinosios ir apsaugos priemonės

1.  Valstybių narių teismams, kartu ir ►M1  ES prekių ženklų teismams ◄ , galima paduoti prašymą ►M1  ES prekių ženklui ◄ ar paraiškai dėl ►M1  ES prekių ženklo ◄ pritaikyti tokias laikinąsias, tarp jų ir apsaugos, priemones, kokias pagal tos valstybės įstatymus galima taikyti nacionaliniams prekių ženklams, net jeigu šiame reglamente nustatyta, kad šio klausimo esmė yra teisminga kitos valstybės narės ►M1  ES prekių ženklų teismui ◄ .

2.   ►M1  ES prekių ženklų teismas ◄ , kurio teismingumas pagrįstas 97 straipsnio 1, 2, 3 arba 4 dalių reikalavimais, turi teisę taikyti laikinąsias, tarp jų ir apsaugos, priemones, kurios, laikantis Reglamento (EB) Nr. 44/2001 III dalyje nurodytų pripažinimui ir vykdymui privalomų procedūros reikalavimų, yra taikomos bet kurioje valstybėje narėje. Joks kitas teismas tokios teisės neturi.

104 straipsnis

Ypatingos taisyklės dėl susijusių bylų

1.   ►M1  ES prekių ženklų teismas ◄ , nagrinėjantis 96 straipsnyje minėtą bylą, išskyrus bylą dėl pripažinimo, kad teisių pažeidimo nebuvo, jeigu nėra ypatingų priežasčių toliau ją nagrinėti, išklausęs šalis savo iniciatyva arba vienos iš jų prašymu gali sustabdyti bylos nagrinėjimą, jeigu kitame ►M1  ES prekių ženklų teisme ◄ , remiantis priešieškiniu, jau yra iškeltas ►M1  ES prekių ženklo ◄ galiojimo klausimas arba jeigu prašymas panaikinti arba pripažinti negaliojančiu jau yra paduotas Tarnybai.

2.  Tarnyba, nagrinėdama prašymą panaikinti arba pripažinti negaliojančiu, jeigu nėra ypatingų priežasčių toliau nagrinėti bylą, išklausiusi šalis savo iniciatyva arba vienos iš jų prašymu gali sustabdyti jos nagrinėjimą, jeigu ►M1  ES prekių ženklų teisme ◄ , remiantis priešieškiniu, jau yra iškeltas ►M1  ES prekių ženklo ◄ galiojimo klausimas. Tačiau vienos iš ►M1  ES prekių ženklų teisme ◄ nagrinėjamoje byloje dalyvaujančių šalių prašymu teismas, išklausęs kitas dalyvaujančias šalis, gali sustabdyti bylos nagrinėjimą. Tokiu atveju Tarnyba toliau nagrinėja bylą.

3.  Jeigu ►M1  ES prekių ženklų teismas ◄ sustabdo bylos nagrinėjimą, jis gali nurodyti sustabdymo laikotarpiu taikyti laikinąsias, tarp jų ir apsaugos, priemones.

105 straipsnis

Antrosios instancijos ►M1  ES prekių ženklų teismų ◄ teismingumas – Tolesnė apeliacija

1.  Apeliacijos antrosios instancijos ►M1  ES prekių ženklų teismams ◄ paduodamos dėl pirmosios instancijos ►M1  ES prekių ženklų teismų ◄ sprendimų, priimtų nagrinėjant 96 straipsnyje nurodytas bylas bei ieškinius.

2.  Apeliacijų antrosios instancijos ►M1  ES prekių ženklų teismas ◄ pateikimo sąlygos nustatomos pagal teismo buvimo vietos valstybės narės nacionalinius įstatymus.

3.  Antrosios instancijos ►M1  ES prekių ženklų teismų ◄ priimtiems sprendimams taikomos nacionalinės tolesnes apeliacijas reglamentuojančios taisyklės.3 SKYRIUS

Kiti ginčai dėl ►M1  ES prekių ženklų ◄

106 straipsnis

Papildomos nacionalinių teismų, kurie nėra ►M1  ES prekių ženklų teismai ◄ , teismingumo nuostatos

1.  Valstybėje narėje, kurios teismai turi teismingumą pagal 94 straipsnio 1 dalį, kitos bylos, nenurodytos 96 straipsnyje, yra teismingos tiems teismams, kuriems jos būtų teismingos ratione loci ir ratione materiae pagrindu, jeigu tai būtų toje valstybėje registruotų nacionalinių prekių ženklų bylos.

2.  Bylas dėl ►M1  ES prekių ženklo ◄ , išskyrus nurodytąsias 96 straipsnyje, kurios 94 straipsnio 1 dalies ir šio straipsnio 1 dalies pagrindu nėra teismingos jokiam teismui, gali nagrinėti valstybės narės, kurioje yra Tarnybos būstinė, teismas.

107 straipsnis

Nacionalinio teismo pareiga

►M1  ES prekių ženklų ◄ bylas, išskyrus nurodytąsias 96 straipsnyje, nagrinėjantis nacionalinis teismas prekių ženklą laiko galiojančiu.

▼M1 —————

▼BXI DALIS

POVEIKIS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMAMS1 SKYRIUS

Civilinės bylos dėl daugiau nei vieno prekių ženklo

109 straipsnis

Vienu metu ir paeiliui nagrinėjamos civilinės bylos dėl ►M1  ES ◄ ir nacionalinių prekių ženklų

1.  Jeigu skirtingų valstybių narių teismuose tuo pačiu pagrindu ir tarp tų pačių šalių yra iškeltos teisių pažeidimo bylos, viena iš kurių yra iškelta dėl ►M1  ES prekių ženklo ◄ , o kita – dėl nacionalinio prekių ženklo:

a) teismas, tačiau ne tas, į kurį buvo kreiptasi pirmiausia, pats atsisako teismingumo pastarojo naudai, jeigu prekių ženklai yra tapatūs ir galioja tapačioms prekėms ar paslaugoms. Teismas, iš kurio reikalaujama atsisakyti teismingumo, gali sustabdyti savo nagrinėjamas bylas, jeigu kito teismo teismingumas yra ginčijamas;

b) teismas, tačiau ne tas, į kurį buvo kreiptasi pirmiausia, gali sustabdyti savo nagrinėjamas bylas, jeigu prekių ženklai yra tapatūs ir galioja tapačioms prekėms ar paslaugoms ir jeigu jie yra panašūs ir galioja panašioms prekėms ar paslaugoms.

2.  Teismas atsisako nagrinėti teisių į  ►M1  ES prekių ženklą ◄ pažeidimo bylą, jeigu galutinis sprendimas dėl bylos tuo pačiu pagrindu ir dalyvaujant toms pačioms šalims esmės buvo priimtas remiantis tuo, kad tapatus nacionalinis prekių ženklas galioja tapačioms prekėms ar paslaugoms.

3.  Teismas atsisako nagrinėti nacionalinio prekių ženklo teisių pažeidimo bylą, jeigu galutinis sprendimas dėl bylos tuo pačiu pagrindu ir dalyvaujant toms pačioms šalims esmės buvo priimtas remiantis tuo, kad tapatus ►M1  ES prekių ženklas ◄ galioja tapačioms prekėms arba paslaugoms.

4.  1, 2 ir 3 dalių nuostatos netaikomos laikinosioms, tarp jų ir apsaugos, priemonėms.2 SKYRIUS

Nacionalinių įstatymų taikymas siekiant uždrausti naudoti ►M1  ES prekių ženklus ◄

110 straipsnis

Draudimas naudoti ►M1  ES prekių ženklus ◄

1.  Jeigu nenumatyta kitaip, šis reglamentas neturi įtakos valstybių narių įstatymuose numatytai teisei reikšti pretenzijas dėl ankstesnių teisių pagal 8 straipsnį arba 53 straipsnio 2 dalį pažeidimo, susijusio su vėlesnio ►M1  ES prekių ženklo ◄ naudojimu. Tačiau negalima reikšti pretenzijų dėl ankstesnių teisių pagal 8 straipsnio 2 ir 4 dalis pažeidimo, jeigu ankstesnių teisių savininkas jau negali prašyti paskelbti ►M1  ES prekių ženklą ◄ negaliojančiu 54 straipsnio 2 dalyje nurodytomis sąlygomis.

2.  Jeigu nenumatyta kitaip, šis reglamentas neturi įtakos teisei iškelti bylą pagal valstybės narės civilinius, administracinius ir baudžiamuosius įstatymus arba ►M1  Sąjungos ◄ teisės aktus, kai yra siekiama uždrausti ►M1  ES prekių ženklą ◄ naudoti taip, kaip pagal tos valstybės narės įstatymus arba ►M1  Sąjungos ◄ teisės aktus būtų uždrausta naudoti nacionalinį prekių ženklą.

111 straipsnis

Konkrečiose vietovėse taikomos ankstesnės teisės

1.  Tiktai konkrečioje vietovėje galiojančių ankstesnių teisių savininkas gali protestuoti prieš ►M1  ES prekių ženklo ◄ naudojimą toje vietovėje, kurioje jo teisės yra apsaugotos, tiek, kiek tai leidžia tos valstybės narės įstatymai.

2.  1 dalies nuostatos netaikomos, jeigu ankstesnių teisių savininkas, nors apie tai ir žinojo, penkerius metus iš eilės neprieštaravo ►M1  ES prekių ženklo ◄ naudojimui toje teritorijoje, kurioje jo teisės yra apsaugotos, išskyrus atvejus, kai paraiška ►M1  ES prekių ženklui ◄ buvo paduota nesąžiningai.

3.   ►M1  ES prekių ženklo ◄ savininkas neturi teisės protestuoti prieš naudojimąsi 1 dalyje nurodyta teise, nors pasinaudoti ja prieš ►M1  ES prekių ženklą ◄ jau negalima.3 SKYRIUS

Pavertimas paraiška nacionaliniam prekių ženklui

112 straipsnis

Prašymas taikyti nacionalinę procedūrą

1.  Pareiškėjas ►M1  ES prekių ženklui ◄ arba jo savininkas gali prašyti jo paraišką ►M1  ES prekių ženklui ◄ arba ►M1  ES prekių ženklą ◄ paversti paraiška nacionaliniam prekių ženklui:

a) tokia apimtimi, kokia ►M1  ES prekių ženklo ◄ paraiška buvo atmesta, atšaukta arba laikoma atšaukta;

b) tokia apimtimi, kokia nustojo galioti ►M1  ES prekių ženklas ◄ .

2.  Viena paraiška nepaverčiama kita:

a) jeigu ►M1  ES prekių ženklo ◄ savininko teisės buvo panaikintos dėl ženklo nenaudojimo, nebent toje valstybėje narėje, kurioje prašoma tokio pavertimo, ►M1  ES prekių ženklą ◄ buvo imta naudoti taip, kad toks naudojimas pagal šios valstybės narės įstatymus yra laikomas tikru naudojimu;

b) jeigu norima apsaugą įgyti toje valstybėje narėje, kurioje Tarnybos arba nacionalinio teismo sprendimu paraiškai ►M1  ES prekių ženklui ◄ arba ►M1  ES prekių ženklui ◄ yra taikomi atsisakymo registruoti, panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu pagrindai.

3.  Paraišką ►M1  ES prekių ženklui ◄ arba ►M1  ES prekių ženklą ◄ pavertus paraiška nacionaliniam prekių ženklui, ši paraiška toje valstybėje narėje turi tos paraiškos ar to prekių ženklo padavimo arba prioriteto datą ir atitinkamais atvejais – 34 arba 35 straipsnyje nurodytą pirmenybę tos valstybės prekių ženklo atžvilgiu.

4.  Jeigu paraiška ►M1  ES prekių ženklui ◄ laikoma atsiimta, Tarnyba nusiunčia pareiškėjui pranešimą, kuriame nustato nuo tokio pranešimo dienos skaičiuojamą trijų mėnesių laikotarpį, per kurį galima paduoti prašymą atlikti pavertimą.

5.  Jeigu paraiška ►M1  ES prekių ženklui ◄ atsiimama arba, užregistravus atsisakymą arba nepratęsus ►M1  ES prekių ženklo ◄ galiojimo laiko, jis netenka galios, prašymas atlikti pavertimą turi būti paduotas per tris mėnesius po tos dienos, kurią paraiška ►M1  ES prekių ženklui ◄ atsiimama arba kurią baigiasi ►M1  ES prekių ženklo ◄ registracijos galiojimas.

6.  Jeigu paraiška ►M1  ES prekių ženklui ◄ atmetama Tarnybos sprendimu arba jei ►M1  ES prekių ženklas ◄ netenka galios Tarnybos arba ►M1  ES prekių ženklų teismo ◄ sprendimu, prašymas atlikti pavertimą turi būti paduotas per tris mėnesius po tos dienos, kai toks sprendimas įgauna galutinio sprendimo galią.

7.  Nepadavus prašymo per tam skirtą laiką, pasibaigia 32 straipsnyje nurodytas poveikis.

▼M1

113 straipsnis

Prašymo atlikti pavertimą pateikimas, paskelbimas ir perdavimas

▼B

1.  Prašymas atlikti pavertimą paduodamas Tarnybai, ir jame nurodomos valstybės narės, kuriose norima registruoti nacionalinį prekių ženklą. Iki įmokų už pavertimą sumokėjimo prašymas laikomas nepaduotu.

2.  Jeigu paraiška ►M1  ES prekių ženklui ◄ buvo paskelbta, ►M1  ES prekių ženklų ◄ registre įrašoma apie kiekvieno tokio prašymo gavimą ir prašymas atlikti pavertimą paskelbiamas.

3.  Tarnyba patikrina, ar šiame reglamente, visų pirma 112 straipsnio 1, 2, 4, 5 ir 6 dalyse ir šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis sąlygomis bei Įgyvendinimo reglamente numatytomis formaliomis sąlygomis galima prašyti atlikti pavertimą. Jeigu šių sąlygų buvo laikomasi, Tarnyba prašymą dėl pavertimo perduoda jame nurodytų valstybių narių pramoninės nuosavybės tarnyboms.

▼M1

6.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma:

a) išsami informacija, kuri turi būti pateikta prašyme atlikti ES prekių ženklo paraiškos arba registruoto ES prekių ženklo pavertimą nacionaline prekių ženklo paraiška pagal 1 dalį;

b) išsami informacija, kuri turi būti pateikta skelbiant prašymą atlikti pavertimą pagal 2 dalį.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B

114 straipsnis

Formalūs reikalavimai pavertimui

1.  Bet kuri centrinės pramoninės nuosavybės tarnyba, kuriai paduodamas prašymas dėl pavertimo, gali gauti iš Tarnybos visą papildomą informaciją, susijusią su prašymu, leidžiančią tai tarnybai priimti sprendimą dėl atlikus pavertimą atsirasiančio nacionalinio prekių ženklo.

2.  Paraiškai ►M1  ES prekių ženklui ◄ arba ►M1  ES prekių ženklui ◄ , perduotiems laikantis 113 straipsnyje nurodytų sąlygų, netaikomi nacionalinės teisės numatyti formalūs reikalavimai, kurie skiriasi nuo šiame reglamente ar Įgyvendinimo reglamente keliamų reikalavimų arba juos papildo.

3.  Kiekviena centrinė pramoninės nuosavybės tarnyba, kuriai buvo perduotas prašymas, gali pareikalauti, kad ne trumpiau kaip per du mėnesius pareiškėjas:

a) sumokėtų įmoką už nacionalinės paraiškos padavimą;

b) pristatytų prašymo ir kartu su juo paduodamų dokumentų vertimą į vieną iš valstybinių (oficialiųjų) tos valstybės kalbų;

c) nurodytų susirašinėjimui skirtą adresą toje valstybėje;

d) pristatytų tiek prekių ženklo vaizdo kopijų, kiek toje valstybėje yra reikalaujama.XII DALIS

TARNYBA1 SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

115 straipsnis

Teisinis statusas

1.   ►M1  Tarnyba yra Sąjungos agentūra ◄ . Ji yra juridinis asmuo.

2.  Kiekvienoje valstybėje narėje Tarnyba naudojasi plačiausiu jos įstatymuose juridiniams asmenims numatytu teisnumu; konkrečiai ji gali įsigyti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, juo disponuoti ir būti teismo proceso šalimi.

3.  Tarnybai atstovauja jos ►M1  vykdomasis direktorius ◄ .

116 straipsnis

Personalas

1.  Nepažeidžiant 136 straipsnio taikymo Apeliacinės tarybos nariams, Tarnybos personalui taikomi ►M1  Sąjunga ◄ pareigūnų tarnybos nuostatai (toliau – Tarnybos nuostatai) ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir šiems Pareigūnų tarnybos nuostatams ir įdarbinimo sąlygoms įgyvendinti skirtos ►M1  Sąjungos ◄ institucijų susitarimu priimtos taisyklės.

▼M1

2.  Nedarant poveikio 1 daliai, Tarnyba gali pasitelkti deleguotuosius nacionalinius ekspertus arba kitus Tarnyboje nedirbančius darbuotojus. Valdančioji taryba priima sprendimą, kuriame nustatomos nacionalinių ekspertų delegavimo į Tarnybą taisyklės.

▼B

117 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

►M1  Tarnybai ir jos darbuotojams ◄ taikomas ►M1  Sąjungos ◄ privilegijų ir imunitetų protokolas.

118 straipsnis

Atsakomybė

1.  Sutartinę Tarnybos atsakomybę reglamentuoja konkrečiai sutarčiai taikytina teisė.

2.  Teisingumo Teismas kompetentingas priimti sprendimus pagal kiekvieną Tarnybos sudarytoje sutartyje esančią arbitražinę išlygą.

3.  Esant ne sutartinei atsakomybei Tarnyba, vadovaudamasi bendraisiais pagrindiniais valstybių narių teisės principais, atlygina bet kokius savo skyrių arba tarnautojų tarnybinių pareigų atlikimo metu padarytus nuostolius.

4.  Teisingumo Teismui teismingi ginčai dėl 3 dalyje nurodytų nuostolių atlyginimo.

5.  Asmeninę tarnautojų atsakomybę Tarnybai reglamentuoja Pareigūnų tarnybos nuostatai ir jiems taikomų įdarbinimo sąlygų nuostatos.

119 straipsnis

Kalbos

1.  Paraiška ►M1  ES prekių ženklui ◄ paduodama viena iš oficialiųjų ►M1  Sąjungos ◄ kalbų.

2.  Tarnybos kalbos yra anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų kalbos.

3.  Pareiškėjas privalo nurodyti antrąją kalbą, kuri turi būti Tarnybos kalba, ir kuri jam yra tinkama kaip galima protestų, panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu bylų nagrinėjimo kalba.

Jeigu paraiška buvo paduota tokia kalba, kuri nėra viena iš Tarnybos kalbų, Tarnyba pasirūpina, kad, kaip nurodyta 26 straipsnio 1 dalyje, ji būtų išversta į pareiškėjo nurodytą kalbą.

4.  Jeigu pareiškėjas ►M1  ES prekių ženklui ◄ yra vienintelė prieš Tarnybą pradėtos bylos šalis, proceso kalba yra ta kalba, kuria buvo paduota paraiška ►M1  ES prekių ženklui ◄ . Jeigu paraiška buvo paduota tokia kalba, kuri nėra viena iš Tarnybos kalbų, Tarnyba rašytinius pranešimus pareiškėjui gali siųsti antrąja pareiškėjo paraiškoje nurodyta kalba.

5.  Pranešimas apie protestą bei prašymas panaikinti arba paskelbti negaliojančiu turi būti paduodami viena iš Tarnybos kalbų.

6.  Jeigu 5 dalyje nustatyta tvarka pasirinkta pranešimo apie protestą arba prašymo panaikinti ar paskelbti negaliojančiu kalba yra pareiškėjo prekių ženklui vartojama kalba arba paraiškos padavimo metu nurodyta antroji kalba, ta kalba yra bylų nagrinėjimo kalba.

Jeigu 5 dalyje nustatyta tvarka pasirinkta pranešimo apie protestą arba prašymo panaikinti ar paskelbti negaliojančiu kalba nėra nei paraiškoje prekių ženklui vartojama kalba, nei paraiškos padavimo metu nurodyta antroji kalba, reikalaujama, kad protestą pateikianti šalis arba panaikinimo ar paskelbimo negaliojančiu siekianti šalis savo lėšomis parengtų savo prašymo vertimą arba į paraiškoje prekių ženklui vartojamą kalbą, jeigu tai yra viena iš Tarnybos kalbų, arba į antrąją kalbą, nurodytą paduodant paraišką. Vertimas turi būti parengtas per Įgyvendinimo reglamente nurodytą laiką. Tada bylos nagrinėjimo kalba tampa ta kalba, į kurią buvo išverstas prašymas.

7.  Protesto, panaikinimo, paskelbimo negaliojančiu arba apeliacinių bylų šalys gali susitarti dėl bylos nagrinėjimo kita oficialiąja ►M1  Sąjungos ◄ kalba.

▼M1

10.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma:

a) kokia apimtimi rašytiniame procese Tarnyboje naudojamus patvirtinamuosius dokumentus galima teikti bet kuria iš Sąjungos kalbų ir kada reikia pateikti vertimą;

b) Tarnybai pateiktinų vertimų būtini standartai.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B

120 straipsnis

Paskelbimas ir įrašymas registre

1.  Paraiška ►M1  ES prekių ženklui ◄ , kaip nurodyta 26 straipsnio 1 dalyje, ir visa kita informacija, kurią paskelbti numato šis reglamentas arba Įgyvendinimo reglamentas, skelbiama visomis oficialiosiomis ►M1  Sąjungos ◄ kalbomis.

2.  Visi įrašai ►M1  ES prekių ženklų ◄ registre daromi visomis oficialiosiomis ►M1  Sąjungos ◄ kalbomis.

3.  Iškilus abejonių, autentišku laikomas tekstas Tarnyboje, kurioje buvo paduota paraiška ►M1  ES prekių ženklui ◄ , vartojama kalba parengtas tekstas. Jeigu paraiška buvo paduota viena iš oficialiųjų ►M1  Sąjungos ◄ kalbų, kuri nėra viena iš Tarnyboje vartojamų kalbų, autentišku laikomas antrąja pareiškėjo nurodyta kalba parengtas tekstas.

121 straipsnis

Tarnybos funkcionavimui reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų Vertimo centras.

▼M1 —————

▼M1

123 straipsnis

Skaidrumas

1.  Tarnybos saugomiems dokumentams taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 ( 7 ).

2.  Valdančioji taryba priima išsamias Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo taisykles.

3.  Sprendimai, kuriuos Tarnyba priima pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsnį, gali būti apskųsti Europos ombudsmenui arba dėl jų pareikštas ieškinys Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, laikantis atitinkamai Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 ir 263 straipsniuose nustatytų sąlygų.

4.  Tarnybos vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ( 8 ).

▼M1

123a straipsnis

Įslaptintos informacijos ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtos saugumo taisyklės

Tarnyba taiko saugumo principus, išdėstytus Europos Sąjungos įslaptintos informacijos (ESĮI) ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtose Komisijos saugumo taisyklėse, kaip nustatyta Komisijos sprendimuose (ES, Euratomas) 2015/443 ( 9 ) ir 2015/444 ( 10 ). Saugumo principai taikomi, inter alia, keitimosi tokia informacija, jos tvarkymo ir saugojimo nuostatoms.1a SKYRIUS

Tarnybos užduotys ir bendradarbiavimas siekiant skatinti konvergenciją

123b straipsnis

Tarnybos užduotys

1.  Tarnybai nustatomos šios užduotys:

a) šiuo reglamentu nustatytos ES prekių ženklų sistemos administravimas ir populiarinimas;

b) Tarybos reglamentu (EB) Nr. 6/2002 ( 11 ) nustatytos Europos Sąjungos dizaino sistemos administravimas ir populiarinimas;

c) prekių ženklų ir dizaino srityse taikomos praktikos ir priemonių konvergencijos skatinimas, bendradarbiaujant su valstybių narių centrinėmis pramoninės nuosavybės tarnybomis, įskaitant Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybą;

d) Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 386/2012 ( 12 ) nurodytos užduotys;

e) pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/28/ES ( 13 ) jai nustatytos užduotys.

2.  Vykdydama 1 dalyje jai priskirtas užduotis, Tarnyba bendradarbiauja su institucijomis, valdžios institucijomis, įstaigomis, pramoninės nuosavybės tarnybomis, tarptautinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

3.  Tarnyba gali teikti savanoriškas mediacijos paslaugas, kad padėtų šalims pasiekti draugišką susitarimą.

123c straipsnis

Bendradarbiavimas siekiant skatinti praktikos ir priemonių konvergenciją

1.  Tarnyba ir valstybių narių centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos bei Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyba bendradarbiauja tarpusavyje, siekdamos skatinti praktikos ir priemonių konvergenciją prekių ženklų ir dizaino srityje.

Nedarant poveikio 3 daliai, šis bendradarbiavimas visų pirma apima šias veiklos sritis:

a) bendrų ekspertizės standartų rengimą;

b) bendrų ar sujungtų duomenų bazių ir portalų, skirtų susipažinimui su informacija, jos paieškai ir klasifikacijai Sąjungos mastu, kūrimą;

c) nuolatinį duomenų ir informacijos teikimą ir keitimąsi jais, įskaitant duomenų ir informacijos teikimą b punkte nurodytoms duomenų bazėms ir portalams;

d) bendrų standartų ir praktikos nustatymą, siekiant užtikrinti procedūrų ir sistemų sąveikumą visoje Sąjungoje ir didinti jų nuoseklumą, veiksmingumą ir efektyvumą;

e) dalijimąsi informacija apie pramoninės nuosavybės teises ir procedūras, įskaitant tarpusavio paramą pagalbos tarnyboms ir informacijos centrams;

f) keitimąsi technine kompetencija ir pagalba a–e punktuose nurodytose srityse.

2.  Remdamasi vykdomojo direktoriaus pasiūlymu Valdančioji taryba apibrėžia ir koordinuoja Sąjungos ir valstybių narių interesus atitinkančius projektus 1 ir 6 dalyse nurodytose srityse ir pakviečia valstybių narių centrines pramoninės nuosavybės tarnybas ir Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybą dalyvauti tuose projektuose.

Apibrėžiant projektą nurodomos visų dalyvaujančių valstybių narių pramoninės nuosavybės tarnybų, Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybos ir Tarnybos konkrečios pareigos ir atsakomybė. Tarnyba konsultuojasi su naudotojų atstovais, visų pirma projektų apibrėžimo ir jų rezultatų įvertinimo etapais.

3.  Valstybių narių centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos ir Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyba gali pasinaudoti galimybe nedalyvauti, apriboti arba laikinai sustabdyti savo bendradarbiavimą projektuose, nurodytuose 2 dalies pirmoje pastraipoje.

Pasinaudodamos pirmoje pastraipoje numatytomis galimybėmis, valstybių narių centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos ir Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyba pateikia Tarnybai rašytinį pareiškimą, kuriame paaiškina savo sprendimo priežastis.

4.  Įsipareigojusios dalyvauti tam tikruose projektuose, valstybių narių centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos ir Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyba, nedarant poveikio 3 daliai, veiksmingai dalyvauja 2 dalyje nurodytuose projektuose, siekdamos užtikrinti, kad jie būtų rengiami, veiktų, būtų sąveikūs ir būtų atnaujinami.

5.  Tarnyba teikia finansinę paramą 2 dalyje nurodytiems projektams tiek, kiek tai būtina 4 dalies tikslais siekiant užtikrinti veiksmingą valstybių narių centrinės pramoninės nuosavybės tarnybų ir Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybos dalyvavimą tuose projektuose. Ta finansinė parama gali būti teikiama dotacijų ir nepiniginių įnašų forma. Bendra finansavimo suma neviršija 15 % Tarnybos metinių pajamų. Dotacijų gavėjai yra valstybių narių centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos ir Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyba. Dotacijos gali būti suteikiamos neskelbiant kvietimų teikti pasiūlymus laikantis Tarnybai taikomų finansinių taisyklių ir dotacijų procedūrų principų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ( 14 ) ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 1268/2012 ( 15 ).

6.  Tarnyba ir atitinkamos valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos savanoriškai tarpusavyje bendradarbiauja, siekdamos didinti informuotumą apie prekių ženklų sistemą ir kovą su klastojimu. Toks bendradarbiavimas apima projektus, kuriais siekiama visų pirma įgyvendinti pripažintus standartus bei praktiką ir organizuoti švietimo bei mokomąją veiklą. Finansinė parama tiems projektams yra 5 dalyje nurodytos bendros finansavimo sumos dalis. Mutatis mutandis taikomos 2–5 dalys.

▼M12 SKYRIUS

Valdančioji taryba

124 straipsnis

Valdančiosios tarybos funkcijos

1.  Nedarant poveikio 5 skyriuje nurodytoms Biudžeto komitetui priskirtoms funkcijoms, Valdančioji taryba vykdo šias funkcijas:

a) remdamasi vykdomojo direktoriaus pagal 128 straipsnio 4 dalies c punktą pateiktu projektu, priima Tarnybos kitų metų metinę darbo programą, atsižvelgdama į Komisijos nuomonę, ir priimtą metinę darbo programą pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai;

b) remdamasi vykdomojo direktoriaus pagal 128 straipsnio 4 dalies e punktą pateiktu projektu ir atsižvelgdama į Komisijos nuomonę, vykdomajam direktoriui ir atitinkamam Europos Parlamento komitetui pasikeitus nuomonėmis, priima Tarnybos daugiametę strateginę programą, į kurią įtraukiama Tarnybos tarptautinio bendradarbiavimo strategija, ir priimtą daugiametę strateginę programą pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai;

c) remdamasi vykdomojo direktoriaus pagal 128 straipsnio 4 dalies g punktą pateiktu projektu, priima metinę ataskaitą ir priimtą metinę ataskaitą pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams;

d) remdamasi vykdomojo direktoriaus pagal 128 straipsnio 4 dalies h punktą pateiktu projektu, priima daugiametį personalo politikos planą;

e) naudojasi įgaliojimais, kurie jai suteikti pagal 123c straipsnio 2 dalį;

f) naudojasi įgaliojimais, kurie jai suteikti pagal 139 straipsnio 5 dalį;

g) priima interesų konfliktų prevencijos ir valdymo Tarnyboje taisykles;

i) priima atitinkamas įgyvendinimo taisykles siekiant, kad įsigaliotų Tarnybos nuostatos ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, laikantis Tarnybos nuostatų 110 straipsnio;

j) sudaro 129 straipsnio 2 dalyje numatytą kandidatų sąrašą;

k) užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į vidaus ar išorės audito ataskaitų, 165a straipsnyje nurodytų vertinimų ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (toliau – OLAF) atliktų tyrimų išvadas bei rekomendacijas;

l) su ja konsultuojamasi prieš priimant Tarnyboje atliekamos ekspertizės gaires ir kitais šiame reglamente numatytais atvejais;

m) kai ji mano, kad tai būtina, teikia nuomones ir prašymus pateikti informaciją vykdomajam direktoriui ir Komisijai.

2.  Vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 110 straipsniu ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 142 straipsniu, Valdančioji taryba priima sprendimą, pagrįstą Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 dalimi ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 6 straipsniu, dėl atitinkamų paskyrimų tarnybos įgaliojimų delegavimo vykdomajam direktoriui ir apibrėžia sąlygas, kuriomis tas paskyrimų tarnybos įgaliojimų delegavimas gali būti sustabdytas.

Vykdomajam direktoriui leidžiama tuos įgaliojimus subdeleguoti.

Kai to reikia atsižvelgiant į išimtines aplinkybes, Valdančioji taryba gali priimti sprendimą laikinai sustabdyti paskyrimų tarnybos įgaliojimų delegavimą vykdomajam direktoriui bei pastarojo įvykdytą paskyrimų tarnybos įgaliojimų subdelegavimą ir jais naudotis pati arba deleguoti juos vienam iš savo narių arba personalo nariui, kuris nėra vykdomasis direktorius.

125 straipsnis

Valdančiosios tarybos sudėtis

1.  Valdančiąją tarybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą, du Komisijos atstovai, vienas Europos Parlamento atstovas ir jų atitinkami pakaitiniai nariai.

2.  Valdančiosios tarybos nariams, laikantis jos darbo tvarkos taisyklių, gali padėti patarėjai arba ekspertai.

126 straipsnis

Valdančiajai tarybai pirmininkaujantis asmuo

1.  Valdančioji taryba iš savo narių renka pirmininkaujantį asmenį ir pirmininkaujančio asmens pavaduotoją. Valdančiajai tarybai pirmininkaujančio asmens pavaduotojas ex officio pakeičia pirmininkaujantį asmenį, jeigu pastarasis negali eiti savo pareigų.

2.  Pirmininkaujančio asmens ir pirmininkaujančio asmens pavaduotojo kadencija yra ketveri metai. Kadencija gali būti vieną kartą pratęsta. Tačiau jeigu kuriuo nors savo kadencijos metu jie netenka Valdančiosios tarybos nario statuso, tą pačią dieną automatiškai baigiasi ir jų kadencija.

127 straipsnis

Posėdžiai

1.  Valdančiosios tarybos posėdžius sušaukia jai pirmininkaujantis asmuo.

2.  Vykdomasis direktorius dalyvauja svarstymuose, jeigu Valdančioji taryba nenusprendžia kitaip.

3.  Eilinis Valdančiosios tarybos posėdis rengiamas bent kartą per metus. Be to, ji į posėdį renkasi jai pirmininkaujančio asmens iniciatyva arba Komisijos ar vieno trečdalio valstybių narių prašymu.

4.  Valdančioji taryba priima darbo tvarkos taisykles.

5.  Valdančioji taryba sprendimus priima absoliučiąja savo narių balsų dauguma. Tačiau priimant sprendimus, kuriuos Valdančioji taryba įgaliota priimti pagal 124 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, 126 straipsnio 1 dalį ir 129 straipsnio 2 ir 4 dalis, reikalinga dviejų trečdalių jos narių balsų dauguma. Abiem atvejais kiekvienas narys turi po vieną balsą.

6.  Valdančioji taryba į savo posėdžius gali kviesti stebėtojus.

7.  Valdančiosios tarybos sekretoriato funkcijas vykdo Tarnyba.3 SKYRIUS

Vykdomasis direktorius

128 straipsnis

Vykdomojo direktoriaus funkcijos

1.  Tarnybai vadovauja vykdomasis direktorius. Vykdomasis direktorius yra atskaitingas Valdančiajai tarybai.

2.  Nedarant poveikio Komisijos, Valdančiosios tarybos ir Biudžeto komiteto įgaliojimams, vykdomasis direktorius savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nesiekia gauti Vyriausybės ar jokios kitos įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja.

3.  Vykdomasis direktorius yra teisinis Tarnybos atstovas.

4.  Vykdomasis direktorius visų pirma vykdo šias funkcijas, kurios gali būti deleguotos:

a) imasi visų būtinų veiksmų, įskaitant administracinių vidaus tvarkos taisyklių priėmimą ir pranešimų skelbimą, reikalingų Tarnybos veikimui užtikrinti;

b) įgyvendina Valdančiosios tarybos priimtus sprendimus;

c) rengia metinės darbo programos projektą, kuriame nurodomi numatomi kiekvienos veiklos srities žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, ir po konsultacijų su Komisija pateikia jį Valdančiajai tarybai;

d) teikia Valdančiajai tarybai pasiūlymus pagal 123c straipsnio 2 dalį;

e) rengia daugiametės strateginės programos, į kurią įtraukiama Tarnybos tarptautinio bendradarbiavimo strategija, projektą ir po konsultacijų su Komisija bei pasikeitimo nuomonėmis su atitinkamu Europos Parlamento komitetu pateikia jį Valdančiajai tarybai;

f) įgyvendina metinę darbo programą bei daugiametę strateginę programą ir jų įgyvendinimo ataskaitas teikia Valdančiajai tarybai;

g) rengia Tarnybos veiklos metinę ataskaitą ir teikia ją tvirtinti Valdančiajai tarybai;

h) rengia daugiamečio personalo politikos plano projektą ir po konsultacijų su Komisija teikia jį Valdančiajai tarybai;

i) rengia veiksmų planą, kuriame atsižvelgiama į vidaus ar išorės audito ataskaitų ir vertinimų, taip pat į OLAF atliktų tyrimų išvadas, ir du kartus per metus Komisijai bei Valdančiajai tarybai teikia padarytos pažangos ataskaitas;

j) užtikrina, kad būtų saugomi Sąjungos finansiniai interesai taikant sukčiavimo, korupcijos bei kitos neteisėtos veiklos prevencijos priemones, atliekant veiksmingus patikrinimus ir, jei nustatoma pažeidimų, susigrąžinant neteisėtai išmokėtas sumas, ir prireikus taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas administracines bei finansines sankcijas;

k) rengia Tarnybos kovos su sukčiavimu strategiją ir teikia ją tvirtinti Biudžeto komitetui;

l) kad būtų užtikrintas vienodas šio reglamento taikymas, prireikus teikia teisinius klausimus išplėstinei Apeliacinei tarybai (toliau – Didžioji taryba), visų pirma jei Apeliacinės tarybos tuo klausimu priėmė skirtingus sprendimus;

m) sudaro Tarnybos pajamų ir išlaidų sąmatas ir vykdo biudžetą.

5.  Vykdomajam direktoriui padeda vienas ar daugiau vykdomojo direktoriaus pavaduotojų. Jeigu vykdomojo direktoriaus nėra arba jis negali eiti savo pareigų, Valdančiosios tarybos nustatyta tvarka jį pakeičia vykdomojo direktoriaus pavaduotojas arba vienas iš vykdomojo direktoriaus pavaduotojų.

129 straipsnis

Vykdomojo direktoriaus paskyrimas, atleidimas iš pareigų ir kadencijos pratęsimas

1.  Vykdomasis direktorius įdarbinamas kaip Tarnybos laikinasis darbuotojas pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktą.

2.  Vykdomąjį direktorių iš Valdančiosios tarybos pasiūlytų kandidatų sąrašo taikydama viešą ir skaidrią atrankos procedūrą skiria Taryba, spręsdama paprastąja balsų dauguma. Prieš jį paskiriant, Valdančiosios tarybos atrinktas kandidatas gali būti pakviestas padaryti pareiškimą kompetentingame Europos Parlamento komitete ir atsakyti į jo narių užduotus klausimus. Sudarant sutartį su vykdomuoju direktoriumi Tarnybai atstovauja Valdančiajai tarybai pirmininkaujantis asmuo.

Vykdomasis direktorius gali būti atleistas iš pareigų tik Tarybos sprendimu, kurį ji priima remdamasi Valdančiosios tarybos pasiūlymu.

3.  Vykdomojo direktoriaus kadencija – penkeri metai. Iki to laikotarpio pabaigos Valdančioji taryba atlieka įvertinimą, kuriame atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų vertinimą ir į būsimas Tarnybos užduotis bei spręstinus klausimus.

4.  Atsižvelgdama į 3 dalyje nurodytą įvertinimą, Taryba gali vieną kartą ir ne ilgiau kaip penkeriems metams pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją.

5.  Vykdomasis direktorius, kurio kadencija buvo pratęsta, pasibaigus visai jo kadencijai nebegali dalyvauti kitoje atrankos į tas pačias pareigas procedūroje.

6.  Vykdomojo direktoriaus pavaduotojas arba vykdomojo direktoriaus pavaduotojai skiriami ir atleidžiami iš pareigų taip, kaip numatyta 2 dalyje, pasikonsultavus su vykdomuoju direktoriumi ir, kai taikoma, su išrinktuoju vykdomuoju direktoriumi. Vykdomojo direktoriaus pavaduotojo kadencija – penkeri metai. Taryba, pasikonsultavusi su vykdomuoju direktoriumi, gali ją pratęsti vieną kartą ir ne ilgiau kaip penkeriems metams.

▼B4 SKYRIUS

Procedūrų įgyvendinimas

130 straipsnis

Kompetencija

Priimti sprendimus šiame reglamente nurodytų procedūrų klausimais yra kompetentingi:

a) ekspertai;

b) Protestų skyriai;

▼M1

c) už registrą atsakingas departamentas;

▼B

d) Anuliavimo skyriai;

e) Apeliacinė taryba;

▼M1

f) bet kuris kitas tuo tikslu vykdomojo direktoriaus paskirtas padalinys ar asmuo.

▼B

131 straipsnis

Ekspertai

Ekspertas yra atsakingas už Tarnybos vardu priimamus sprendimus dėl paraiškų įregistruoti ►M1  ES prekių ženklus ◄ , tarp jų ir ►M1  36, 37, 68 ir 74c straipsniuose ◄ nurodytais klausimais, išskyrus atvejus, kai už tai yra atsakingas Protestų skyrius.

132 straipsnis

Protestų skyriai

1.  Protestų skyrius yra atsakingas už sprendimus, priimamus dėl protestų prieš ►M1  ES prekių ženklų ◄ registravimą.

2.  Protestų skyrių sprendimai priimami trijų narių grupėmis. Bent vienas iš šių narių privalo turėti teisininko kvalifikaciją. Tam tikrais konkrečiais Įgyvendinimo reglamente numatytais atvejais sprendimus priima vienas narys.

▼M1

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma, kokių tiksliai rūšių sprendimus turi priimti vienas narys. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼M1

133 straipsnis

Už registrą atsakingas departamentas

1.  Už registrą atsakingas departamentas yra atsakingas už sprendimų dėl registro įrašų priėmimą.

2.  Be to, jis yra atsakingas už 93 straipsnio 2 dalyje nurodyto profesionalių atstovų sąrašo tvarkymą.

3.  Departamento sprendimus priima vienas jo narys.

▼B

134 straipsnis

Anuliavimo skyriai

1.  Anuliavimo skyrius yra atsakingas už sprendimus, priimamus dėl prašymų panaikinti ►M1  ES prekių ženklą ◄ arba paskelbti jį negaliojančiu.

2.  Anuliavimo skyrių sprendimai priimami trijų narių grupėmis. Bent vienas iš šių narių privalo turėti teisininko kvalifikaciją. Tam tikrais konkrečiais Įgyvendinimo reglamente numatytais atvejais sprendimus priima vienas narys.

▼M1

134a straipsnis

Bendroji kompetencija

Šiuo reglamentu reikalaujamus sprendimus, kurie nepriklauso eksperto, Protestų skyriaus, Anuliavimo skyriaus arba už registrą atsakingo departamento kompetencijai, priima bet kuris vykdomojo direktoriaus tuo tikslu paskirtas pareigūnas ar padalinys.

▼B

135 straipsnis

Apeliacinės tarybos

▼M1

1.  Apeliacinės tarybos yra atsakingos už sprendimus, priimamus dėl apeliacijų, kurios paduotos dėl sprendimų, priimtų pagal 131–134a straipsnius.

▼B

2.  Apeliacinių tarybų sprendimus priima trys nariai, iš kurių bent du privalo turėti teisininko kvalifikaciją. Tam tikrais konkrečiais atvejais sprendimus priima ►M1  Didžioji taryba ◄ , kuriai pirmininkauja Apeliacinių ►M1  vykdomasis direktorius ◄ , arba vienas narys, kuris privalo turėti teisininko kvalifikaciją.

▼M1

3.  Didžiosios tarybos jurisdikcijai priklausančios specialios bylos nustatomos, atsižvelgiant į bylos teisinį sudėtingumą ar svarbą arba specifines tai pagrindžiančias aplinkybes. Tokias bylas Didžiajai tarybai gali perduoti:

a) Apeliacinių tarybų organas, nurodytas 136 straipsnio 4 dalies a punkte, arba

b) bylą nagrinėjanti taryba.

4.  Didžioji taryba taip pat yra įpareigota teikti pagrįstas nuomones dėl teisės klausimų, kuriuos jai pateikia vykdomasis direktorius pagal 128 straipsnio 4 dalies l punktą.

▼B

5.  Vieno nario kompetencijai priklausantys konkretūs atvejai nustatomi atsižvelgiant į nepakankamą iškeltų teisinių arba faktiškų klausimų sudėtingumą, nedidelę individualaus atvejo svarbą arba kitų konkrečių aplinkybių nebuvimą. Dėl bylos paskyrimo vienam nariui minėtais atvejais sprendžia bylą nagrinėjanti Taryba. ►M1  ————— ◄ .

▼M1

136 straipsnis

Apeliacinių tarybų narių nepriklausomumas

1.  Apeliacinių tarybų pirmininkas ir taryboms pirmininkaujantys asmenys skiriami penkerių metų kadencijai, laikantis 129 straipsnyje nustatytos vykdomojo direktoriaus skyrimo tvarkos. Šios kadencijos metu jie negali būti atleisti iš pareigų, nebent tam yra svarbių priežasčių ir Teisingumo Teismas juos paskyrusios institucijos teikimu priima sprendimą dėl atleidimo iš pareigų.

2.  Valdančiajai tarybai teigiamai įvertinus Apeliacinių tarybų pirmininko veiklą, jo kadencija gali būti vieną kartą pratęsta papildomam penkerių metų laikotarpiui arba iki pensinio amžiaus, jei toks amžius sukanka naujos kadencijos metu.

3.  Valdančiajai tarybai teigiamai įvertinus Apeliacinėms taryboms pirmininkaujančių asmenų veiklą ir pasikonsultavus su Apeliacinių tarybų pirmininku, jų kadencija gali būti pratęsiama papildomiems penkerių metų laikotarpiams arba iki pensinio amžiaus, jei toks amžius sukanka naujos kadencijos metu.

4.  Apeliacinių tarybų pirmininkas vykdo šias vadovaujamas ir organizacines funkcijas:

a) pirmininkauja Apeliacinių tarybų prezidiumui (toliau – prezidiumas), atsakingam už tarybų taisyklių nustatymą ir darbo organizavimą;

b) užtikrina prezidiumo sprendimų įgyvendinimą;

c) skiria bylas tarybai, remdamasis prezidiumo nustatytais objektyviais kriterijais;

d) vykdomajam direktoriui perduoda tarybų išlaidų poreikius, kad būtų galima sudaryti išlaidų sąmatas.

Apeliacinių tarybų pirmininkas pirmininkauja Didžiajai tarybai.

5.  Apeliacinių tarybų narius penkerių metų laikotarpiui skiria Valdančioji taryba. Valdančiajai tarybai teigiamai įvertinus jų veiklą ir pasikonsultavus su Apeliacinių tarybų pirmininku, jų kadencija gali būti pratęsiama papildomiems penkerių metų laikotarpiams arba iki pensinio amžiaus, jei toks amžius sukanka naujos kadencijos metu.

6.  Apeliacinių tarybų nariai negali būti atleisti iš pareigų, nebent tam yra svarbių priežasčių; sprendimą dėl atleidimo iš pareigų priima Teisingumo Teismas, kai bylą jam perduoda Valdančioji taryba, remdamasi Apeliacinių tarybų pirmininko rekomendacija ir pasikonsultavus su tarybai, kuriai priklauso atitinkamas narys, pirmininkaujančiu asmeniu.

7.  Apeliacinių tarybų pirmininkas ir Apeliacinėms taryboms pirmininkaujantys asmenys bei jų nariai yra nepriklausomi. Priimdami sprendimus jie neprivalo vykdyti jokių nurodymų.

8.  Didžiosios tarybos priimti sprendimai dėl apeliacijų ar jos nuomonės teisės klausimais, kuriuos jai pateikia vykdomasis direktorius pagal 135 straipsnį, yra privalomi 130 straipsnyje nurodytiems Tarnybos sprendimų priėmimo organams.

9.  Apeliacinių tarybų pirmininkas ir Apeliacinėms taryboms pirmininkaujantys asmenys bei jų nariai negali būti ekspertais arba Protestų skyrių, už registrą atsakingo departamento arba Anuliavimo skyrių nariais.

▼M1

136a straipsnis

Apeliacinių tarybų prezidiumas ir Didžioji taryba

1.  Prezidiumą sudaro jam pirmininkaujantis Apeliacinių tarybų pirmininkas, taryboms pirmininkaujantys asmenys ir tarybų nariai, kuriuos kiekvieniems kalendoriniams metams renka visi tarybų nariai iš visų narių sąrašo, išskyrus Apeliacinių tarybų pirmininką ir taryboms pirmininkaujančius asmenis. Tokiu būdu išrinktų tarybų narių skaičius sudaro ketvirtį tarybų narių skaičiaus, be Apeliacinių tarybų pirmininko ir taryboms pirmininkaujančių asmenų, prireikus suapvalinant tą skaičių iki artimiausio didesnio sveiko skaičiaus.

2.  135 straipsnio 2 dalyje nurodytą Didžiąją tarybą sudaro devyni nariai, įskaitant Apeliacinių tarybų pirmininką, taryboms pirmininkaujančius asmenis, prieš bylos perdavimą Didžiajai tarybai paskirtą pranešėją (jei jis buvo paskirtas) ir narius, rotacijos principu atrinktus iš sąrašo, į kurį įtraukti visi Apeliacinių tarybų nariai, išskyrus Apeliacinių tarybų pirmininką ir taryboms pirmininkaujančius asmenis.

136b straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose išsamiai apibrėžiamas Apeliacinių tarybų darbo organizavimas, įskaitant prezidiumo įsteigimą ir jo vaidmenį, Didžiosios tarybos sudėtį ir taisykles dėl kreipimosi į ją, ir apibrėžiamos sąlygos, kuriomis sprendimus turi priimti vienas narys pagal 135 straipsnio 2 ir 5 dalis.

▼B

137 straipsnis

Nušalinimas ir protestas

1.  Ekspertai ir Tarnyboje įsteigtų skyrių nariai ar Apeliacinių tarybų nariai negali dalyvauti procedūroje, jeigu yra kokiu nors būdu asmeniškai suinteresuoti jos eiga arba jeigu anksčiau yra dalyvavę procedūroje kaip vienos iš šalių atstovai. Du iš trijų Protestų skyriaus darbuotojų negali būti dalyvavę atliekant paraiškos ekspertizę. Anuliavimo skyrių darbuotojai negali dalyvauti procedūroje, jeigu jie yra dalyvavę priimant galutinį sprendimą registracijos ar protesto procedūrose. Apeliacinių tarybų nariai negali dalyvauti nagrinėjant apeliacijas, jeigu jie yra dalyvavę priimant sprendimą, kuris buvo apskųstas.

2.  Jeigu dėl vienos iš 1 dalyje nurodytų arba dėl kokių kitų priežasčių skyriaus darbuotojo arba Apeliacinės tarybos nario nuomone, jis neturėtų dalyvauti kokioje nors procedūroje, apie tai jis privalo pranešti atitinkamai skyriui arba Tarybai.

3.  Dėl kurios nors iš 1 dalyje nurodytų priežasčių arba įtarusi šališkumą bet kuri šalis gali pareikšti prieštaravimą dėl skyrių ekspertų arba Apeliacinės tarybos narių dalyvavimo. Prieštaravimas nepriimamas, jeigu šalis, nors ir žinodama jo priežastį, jau yra ėmusis procesinių priemonių. Ekspertų arba narių tautybė negali būti jokių prieštaravimų pagrindu.

4.  Skyriai ir Apeliacinės tarybos suinteresuotiems nariams nedalyvaujant nusprendžia, kokių veiksmų reikia imtis 2 ir 3 dalyse nurodytais atvejais. Priimant tokį sprendimą nusišalinęs narys arba narys, prieš kurio dalyvavimą prieštaraujama, skyriuje arba Apeliacinėje taryboje pakeičiamas jo pavaduotojo.

▼M1

137a straipsnis

MEDIAcijos centras

1.  123b straipsnio 3 dalies tikslais Tarnyba gali įsteigti MEDIAcijos centrą (toliau – Centras).

2.  Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo gali savanoriškai naudotis Centro paslaugomis, siekdamas taikiu abipusiu susitarimu išspręsti ginčus, remdamasis šiuo reglamentu ar Reglamentu (EB) Nr. 6/2002.

3.  Šalys kreipiasi dėl mediacijos pateikdamos bendrą prašymą. Prašymas laikomas pateiktu tik tada, kai sumokama atitinkama rinkliava. Vykdomasis direktorius nustato mokėtiną sumą pagal 144 straipsnio 1 dalį.

4.  Tais atvejais, kai ginčai yra nagrinėjami Protesto skyriuose, Anuliavimo skyriuose arba Tarnybos Apeliacinėse tarybose, bendras mediacijos prašymas gali būti pateiktas bet kuriuo metu po to, kai buvo pateiktas protestas, prašymas panaikinti ženklą ar prašymas paskelbti jį negaliojančiu arba apeliacija dėl Protesto skyrių ar Anuliavimo skyrių sprendimų.

5.  Atitinkamos procedūros sustabdomos, o terminų, išskyrus taikytino mokesčio sumokėjimo terminus, skaičiavimas pertraukiamas nuo bendro mediacijos prašymo pateikimo dienos. Terminai toliau skaičiuojami nuo dienos, kurią atnaujinamos procedūros.

6.  Šalių paprašoma iš 12 dalyje nurodyto sąrašo bendrai paskirti mediatorių, nurodžiusį, kad jis moka kalbą, kuria atitinkamu atveju vykdoma mediacija. Jei šalys po prašymo tai padaryti per 20 dienų mediatoriaus nepaskiria, laikoma, kad mediacija nepavyko.

7.  Šalys ir mediatorius mediacijos susitarime patvirtina išsamią mediacijos tvarką.

8.  MEDIAtorius užbaigia mediacijos procedūras tuomet, kai tik šalys pasiekia susitarimą arba viena iš šalių pareiškia, kad nori nutraukti mediacijos procedūras, arba mediatorius nustato, kad šalims tokio susitarimo pasiekti nepavyko.

9.  Užbaigus mediacijos procedūras, mediatorius apie tai iš karto informuoja šalis ir atitinkamą Tarnybos organą.

10.  MEDIAcijos metu vedamos diskusijos ir derybos visiems mediacijoje dalyvaujantiems asmenims, visų pirma mediatoriui, šalims ir jų atstovams, yra konfidencialios. Visi mediacijos metu pateikti dokumentai ir informacija laikomi atskirai nuo kitų Tarnybos nagrinėjamų bylų ir nėra tų bylų dalis.

11.  MEDIAcija vykdoma viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų, dėl kurios turi susitarti šalys. Kai mediacija yra susijusi su Tarnybos nagrinėjamais ginčais, mediacija vykdoma Tarnybos procedūrų kalba, jei šalys nesusitaria kitaip.

12.  Tarnyba sudaro mediatorių, padedančių šalims spręsti ginčus, sąrašą. MEDIAtoriai turi būti nepriklausomi ir turėti reikiamą kompetenciją bei patirtį. Į sąrašą gali būti įtraukti tiek Tarnyboje įdarbinti, tiek neįdarbinti mediatoriai.

13.  Vykdydami savo pareigas mediatoriai yra nešališki; po savo paskyrimo jie deklaruoja apie bet kokį esamą ar numanomą interesų konfliktą. 130 straipsnyje išvardytų Tarnybos sprendimų priėmimo organų nariai nedalyvauja mediacijoje dėl bylos, kurioje jie:

a) buvo anksčiau susiję su procedūromis, kurioms taikoma mediacija;

b) tose procedūrose turi asmeninių interesų arba

c) jau anksčiau dalyvavo kaip vienos iš šalių atstovai.

14.  MEDIAtoriai kaip 130 straipsnyje išvardytų Tarnybos sprendimų priėmimo organų nariai nedalyvauja procedūrose, atnaujintose nepavykus mediacijai.

15.  Tarnyba gali bendradarbiauti su kitomis pripažintomis nacionalinėmis ar tarptautinėmis įstaigomis, užsiimančiomis mediacija.

▼B5 SKYRIUS

Biudžetas ir finansų kontrolė

▼M1

138 straipsnis

Biudžeto komitetas

1.  Biudžeto komitetas atlieka jam šiame skyriuje priskirtas funkcijas.

2.  Biudžeto komitetui mutatis mutandis taikomi 125 ir 126 straipsniai bei 127 straipsnio 1–4 ir 5 dalys, kiek tai susiję su pirmininkaujančio asmens ir pirmininkaujančio asmens pavaduotojų rinkimais, bei 6 ir 7 dalys.

3.  Biudžeto komitetas sprendimus priima absoliučiąja savo narių balsų dauguma. Tačiau priimant sprendimus, kuriuos Biudžeto komitetas įgaliotas priimti pagal 140 straipsnio 3 dalį ir 143 straipsnį, reikalinga dviejų trečdalių jo narių balsų dauguma. Abiem atvejais kiekvienas narys turi po vieną balsą.

139 straipsnis

Biudžetas

1.  Visų Tarnybos pajamų ir išlaidų sąmatos rengiamos kiekvieniems finansiniams metams ir nurodomos Tarnybos biudžete. Kiekvieni finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2.  Biudžete nurodytos pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.

3.  Nedarant poveikio kitoms pajamų rūšims, pajamas sudaro visi pagal šio reglamento -I priedą mokėtini mokesčiai, visi mokesčiai, numatyti Reglamente (EB) Nr. 6/2002, visi pagal šio reglamento 145 straipsnyje nurodytą Madrido protokolą mokėtini mokesčiai už tarptautinę registraciją, kurioje nurodoma Sąjunga, ir kiti mokėjimai Madrido protokolo Susitariančiosioms Šalims, visi pagal Ženevos aktą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 6/2002 106c straipsnyje, mokėtini mokesčiai už tarptautinę registraciją, kurioje nurodoma Sąjunga, ir kiti mokėjimai Ženevos akto Susitariančiosioms Šalims, taip pat, kiek tai būtina, subsidija, įrašyta į Sąjungos bendrojo biudžeto Komisijos skirsnio specialią kategoriją.

4.  Kiekvienais metais Tarnyba kompensuoja valstybių narių centrinių pramoninės nuosavybės tarnybų, Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybos ir visų kitų atitinkamų tarnybų, kurias turi paskirti valstybės narės, išlaidas, kurių jos turėjo vykdydamos konkrečias užduotis kaip ES prekių ženklų sistemos funkcinės dalys šių paslaugų ir procedūrų kontekste:

a) valstybių narių centrinėse pramoninės nuosavybės tarnybose ir Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje vykdant protesto ir ženklo paskelbimo negaliojančiu procedūras, susijusias su ES prekių ženklais;

b) teikiant informaciją apie ES prekių ženklų sistemos veikimą per pagalbos tarnybas ir informacijos centrus;

c) užtikrinant teises į ES prekių ženklus, įskaitant veiksmus, kurių imtasi pagal 9 straipsnio 4 dalį.

5.  4 dalyje numatyta bendra išlaidų kompensavimo suma atitinka 5 % Tarnybos metinių pajamų. Nedarant poveikio šios dalies trečiai pastraipai, Tarnybos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Biudžeto komitetu Valdančioji taryba nustato paskirstymo raktą remdamasi šiais sąžiningais, nešališkais ir aktualiais kriterijais:

a) ES prekių ženklų paraiškų, kurias padavė kiekvienos valstybės narės pareiškėjai, metinis skaičius;

b) nacionalinių prekių ženklų paraiškų kiekvienoje valstybėje narėje metinis skaičius;

c) protestų ir prašymų paskelbti prekių ženklą negaliojančiu, kuriuos ES prekių ženklo savininkai pateikė kiekvienoje valstybėje narėje, metinis skaičius;

d) ES prekių ženklo teismuose, kuriuos kiekviena valstybė narė paskyrė pagal 95 straipsnį, metinis iškeltų bylų skaičius.

Siekdamos pagrįsti 4 dalyje nurodytas išlaidas, valstybės narės ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d. pateikia Tarnybai statistinius duomenis su šios dalies pirmos pastraipos a–d punktuose nurodytais skaičiais už praėjusius metus, kurie įtraukiami į Valdančiajai tarybai teiktiną pasiūlymą.

Vadovaujantis lygybės pagrindais laikoma, kad 4 dalyje nurodytos įstaigų turėtos išlaidos kiekvienoje valstybėje narėse atitinka bent 2 % bendros kompensavimo sumos, numatytos pagal šią dalį.

6.  Tarnyba turi įvykdyti prievolę kompensuoti 4 dalyje nurodytas išlaidas, turėtas konkrečiais metais, tik ta apimtimi, kuria tais metais nesusidaro biudžeto deficitas.

7.  Jeigu susidarė biudžeto perteklius, nedarant poveikio 10 daliai, Tarnybos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Biudžeto komitetu Valdančioji taryba gali padidinti 5 dalyje nustatytą procentinį dydį iki ne daugiau kaip 10 % metinių Tarnybos pajamų.

8.  Nedarant poveikio šio straipsnio 4–7 dalims ir 10 daliai bei 123b ir 123c straipsniams, jei penkerius metus iš eilės susidaro didelis perteklius, Biudžeto komitetas, remdamasis Tarnybos pasiūlymu ir vadovaudamasis 124 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytomis metine darbo programa ir daugiamete strategine programa, dviejų trečdalių narių balsų dauguma priima sprendimą dėl pertekliaus, susidariusio nuo 2016 m. kovo 23 d., pervedimo į Sąjungos biudžetą.

9.  Tarnyba du kartus per metus parengia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai skirtą savo finansinės būklės ataskaitą, įskaitant finansinių operacijų, atliktų pagal 123c straipsnio 5 ir 6 dalis bei 139 straipsnio 5 ir 7 dalis, ataskaitą. Remdamasi ta ataskaita, Komisija peržiūri Tarnybos finansinę būklę.

10.  Tarnyba numato rezervinį fondą, kurio užtektų jos vienų metų veiklos išlaidoms padengti, kad būtų užtikrintas jos veiklos tęstinumas ir jos užduočių vykdymas.

▼B

140 straipsnis

Biudžeto sudarymas

1.  Kiekvienais metais ►M1  vykdomasis direktorius ◄ parengia Tarnybos ateinančių metų pajamų ir išlaidų sąmatą ir ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d. kartu su etatų sąrašu nusiunčia ją Biudžeto komitetui.

2.  Jeigu biudžeto sąmatoje numatyta ►M1  Sąjungos ◄ subsidija, Biudžeto komitetas nedelsdamas nusiunčia sąmatą Komisijai, kuri perduoda jį ►M1  Sąjungos ◄ biudžeto institucijai. Komisija gali pridėti savo nuomonę apie sąmatą ar alternatyvią sąmatą.

3.  Biudžeto komitetas biudžetą tvirtina kartu su Tarnybos etatų sąrašu. Jeigu biudžeto sąmatoje numatyta bendrojo ►M1  Sąjungos ◄ biudžeto subsidija, Tarnybos biudžetas prireikus yra koreguojamas.

141 straipsnis

Auditas ir kontrolė

1.  Tarnyboje įsteigiama vidaus audito tarnyba, vykdanti auditą pagal atitinkamus tarptautinius standartus. ►M1  Vykdomojo direktoriaus ◄ paskirtas vidaus auditorius atsakingas jam už tinkamą Tarnybos biudžeto įgyvendinimo sistemų ir procedūrų tikrinimą.

2.  Vidaus auditorius pataria ►M1  vykdomajam direktoriui ◄ , kaip kovoti su grėsmėmis, pateikdamas nešališką nuomonę apie valdymo ir kontrolės sistemų kokybę bei pateikdamas rekomendacijas, kaip pagerinti operacijų vykdymo sąlygas bei stiprinti patikimą finansinį valdymą.

3.  Atsakomybė už jo darbui atlikti tinkamų vidaus kontrolės sistemų ir procedūrų įdiegimą tenka įgaliojimus suteikiančiam pareigūnui.

▼M1

141a straipsnis

Kova su sukčiavimu

1.  Kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ( 16 ), Tarnyba prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų ir, naudodama to susitarimo priede pateiktą šabloną, priima atitinkamas visiems Tarnybos darbuotojams taikomas nuostatas.

2.  Europos Audito Rūmai turi įgaliojimus atlikti visų dotacijų gavėjų, rangovų ir subrangovų, gavusių Sąjungos lėšų iš Tarnybos, dokumentų auditą ir auditą vietoje.

3.  OLAF, laikydamasi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Tarybos reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 ( 17 ) nuostatų ir tvarkos, gali atlikti tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, ar būta sukčiavimo, korupcijos arba kitos neteisėtos veiklos, kenkiančios Sąjungos finansiniams interesams, kiek tai susiję su Tarnybos finansuojamomis dotacijomis ar sutartimis, atvejų.

4.  Nedarant poveikio 1, 2 ir 3 dalims, į Tarnybos bendradarbiavimo susitarimus su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, sutartis, dotacijos susitarimus ir dotacijos sprendimus įtraukiamos nuostatos, kuriomis Europos Audito Rūmai ir OLAF aiškiai įgaliojami atlikti tokius auditus ir tyrimus pagal atitinkamas savo kompetencijos sritis.

5.  Biudžeto komitetas priima kovos su sukčiavimu strategiją, kuri yra proporcinga sukčiavimo rizikai atsižvelgiant į įgyvendintinų priemonių sąnaudų ir naudos santykį.

▼B

142 straipsnis

Ataskaitų auditas

1.  Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 31 d.  ►M1  vykdomasis direktorius ◄ Komisijai, Europos Parlamentui, Biudžeto komitetui ir Audito Rūmams perduoda praėjusių finansinių metų visų Tarnybos pajamų ir išlaidų ataskaitą. Audito Rūmai, vadovaudamiesi Sutarties 248 straipsniu, jį patikrina.

2.  Biudžeto komitetas ►M1  Tarnybos vykdomajam direktoriui ◄ patvirtina biudžeto įvykdymą.

143 straipsnis

Finansinę veiklą reglamentuojančios nuostatos

Pasikonsultavęs su ►M1  Sąjungos ◄ Audito Rūmais ir su Komisija, Biudžeto komitetas priima finansinės veiklos vidaus tvarką, joje konkrečiai nurodydamas Tarnybos biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką. Kiek tai įmanoma atsižvelgiant į Tarnybos ypatumus, finansinės veiklos tvarka grindžiama tokia pat kitų ►M1  Sąjungos ◄ institucijų naudojama tvarka.

▼M1

144 straipsnis

Mokesčiai bei rinkliavos ir mokėjimo terminas

1.  Vykdomasis direktorius nustato už visas Tarnybos teikiamas paslaugas, išskyrus tas, kurios nustatytos -I priede, mokėtinas sumas, taip pat sumas, mokėtinas už Europos Sąjungos prekių ženklų biuletenį, Tarnybos oficialųjį leidinį ir visus kitus Tarnybos leidžiamus leidinius. Rinkliavų sumos nustatomos eurais ir skelbiamos Tarnybos oficialiajame leidinyje. Kiekvienos rinkliavos suma neviršija sumos, kuri yra būtina Tarnybos teikiamos konkrečios paslaugos išlaidoms padengti.

2.  Mokesčiai ir rinkliavos, kurių mokėjimo terminas šiame reglamente nenurodytas, turi būti sumokami tą dieną, kai gaunamas prašymas suteikti paslaugą, už kurią mokamas atitinkamas mokestis ar rinkliava.

Gavęs Biudžeto komiteto sutikimą, vykdomasis direktorius gali nustatyti, kuriai iš pirmoje pastraipoje minėtų paslaugų neturi būti taikoma išankstinio atitinkamų mokesčių ar rinkliavų mokėjimo sąlyga.

▼M1

144a straipsnis

Mokesčių ir rinkliavų mokėjimas

1.  Tarnybai mokėtini mokesčiai ir rinkliavos mokami įmokant arba pervedant atitinkamą sumą į Tarnybos banko sąskaitą.

Gavęs Biudžeto komiteto sutikimą, vykdomasis direktorius gali nustatyti, kokius konkrečius mokėjimo būdus be tų, kurie nustatyti pirmoje pastraipoje, – visų pirma darant įmokas į Tarnyboje atidarytas einamąsias sąskaitas – galima naudoti.

Pagal antrą pastraipą priimti sprendimai skelbiami Tarnybos oficialiajame leidinyje.

Visi mokėjimai, be kita ko, visais kitais mokėjimo būdais, nustatytais pagal antrą pastraipą, atliekami eurais.

2.  Atliekant kiekvieną mokėjimą nurodomas mokėjimą atliekančio asmens vardas ir pavardė (pavadinimas) ir pateikiama reikiama informacija, kad Tarnyba iš karto galėtų nustatyti mokėjimo paskirtį. Visų pirma pateikiama ši informacija:

a) mokant paraiškos mokestį – mokėjimo paskirtis, būtent, „paraiškos mokestis“;

b) mokant protesto mokestį – paraiškos bylos numeris ir pareiškėjo, norinčio įregistruoti ES prekių ženklą, kurio atžvilgiu pareiškiamas protestas, pavadinimas ir mokėjimo paskirtis, būtent, „protesto mokestis“;

c) mokant panaikinimo mokestį arba paskelbimo negaliojančiu mokestį – registracijos numeris ir ES prekių ženklo, kurio atžvilgiu pateikiamas prašymas, savininko vardas ir pavardė (pavadinimas) ir mokėjimo paskirtis, būtent, „panaikinimo mokestis“ arba „paskelbimo negaliojančiu mokestis“.

3.  Jei 2 dalyje nurodyto mokėjimo paskirties neįmanoma nustatyti iš karto, Tarnyba per savo pačios nustatytą laikotarpį paprašo mokėtoją raštu jai nurodyti mokėjimo paskirtį. Jei mokėtojas laiku neįvykdo šio prašymo, mokestis laikomas nesumokėtu. Sumokėta suma grąžinama.

144b straipsnis

Data, kai mokėjimas laikomas atliktu

1.  144a straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytais atvejais data, kai mokėjimas Tarnybai laikomas atliktu, yra diena, kai mokėjimo arba pervedimo suma faktiškai patenka į Tarnybos banko sąskaitą.

2.  Kai galima naudoti 144a straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytus mokėjimo būdus, vykdomasis direktorius nustato datą, kurią laikoma, kad tokie mokėjimai yra atlikti.

3.  Kai, remiantis 1 ir 2 dalimis, mokestis laikomas sumokėtu tik pasibaigus jo mokėjimo terminui, laikoma, kad šio termino laikytasi, jeigu Tarnybai pateikiami įrodymai, kad asmenys, atlikę mokėjimą valstybėje narėje per mokėjimui nustatytą laikotarpį tinkamai nurodė banko įstaigai pervesti mokėjimo sumą ir sumokėjo atitinkamo mokesčio ar mokesčių 10 % priemoką, neviršijančią 200 EUR. Priemoka nemokama, jei atitinkamas nurodymas banko įstaigai pateiktas ne vėliau kaip likus 10 dienų iki mokėjimo termino pabaigos.

4.  Tarnyba gali prašyti asmens, kuris atliko mokėjimą, pateikti įrodymus dėl datos, kurią banko įstaigai buvo pateiktas 3 dalyje nurodytas nurodymas, ir, prireikus, sumokėti atitinkamą priemoką per jos nurodytą laikotarpį. Jei asmuo to prašymo neįvykdo ar jei nepakanka įrodymų, arba jei reikiama priemoka nesumokama laiku, laikoma, kad mokėjimo termino nesilaikyta.

144c straipsnis

Nepakankami mokėjimai ir nereikšmingų sumų grąžinimas

1.  Iš esmės laikoma, kad mokėjimo termino laikytasi tik tuo atveju, jeigu laiku buvo sumokėta visa mokesčio suma. Jeigu sumokamas ne visas mokestis, sumokėta suma grąžinama pasibaigus mokėjimo terminui.

2.  Vis dėlto Tarnyba, kiek tai įmanoma per laikotarpį, likusį iki mokėjimo termino pabaigos, gali suteikti mokėtojui galimybę sumokėti trūkstamą sumą arba, jei tai laikoma pateisinama, nekreipti dėmesio į nedideles trūkstamas sumas, užtikrinant, kad nebūtų daromas poveikis mokėtojo teisėms.

3.  Gavęs Biudžeto komiteto sutikimą, vykdomasis direktorius gali nesiimti mokėtinos sumos priverstinio išieškojimo veiksmų, jei išieškotina suma yra labai maža arba jei galimybė išieškoti tokią sumą yra pernelyg abejotina.

4.  Jeigu mokesčiui ar rinkliavai padengti įmokama per didelė suma, permoka negrąžinama, jeigu suma yra nereikšminga ir jeigu permokėjusi šalis aiškiai nepareikalavo permokos grąžinimo.

Gavęs Biudžeto komiteto sutikimą, vykdomasis direktorius gali nustatyti sumą, kurios nesiekianti per didelė suma, įmokėta kaip mokestis ar rinkliava, negrąžinama.

Nustatymai pagal antrą pastraipą skelbiami Tarnybos oficialiajame leidinyje.

▼BXIII ANTRAŠTINĖ DALIS

TARPTAUTINĖ ŽENKLŲ REGISTRACIJA1 SKIRSNIS

Bendrosios nuostatos

145 straipsnis

Nuostatų taikymas

Jei kitaip nenurodyta šioje antraštinėje dalyje, šis reglamentas ir jo įgyvendinimo reglamentai taikomi paraiškoms dėl tarptautinės registracijos, vykdomos pagal 1989 m. birželio 27 d. priimto Madrido susitarimo dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą (toliau atitinkamai – Tarptautinės paraiškos ir Madrido protokolas) remiantis paraiška dėl ►M1  ES prekių ženklo ◄ arba ►M1  ES prekių ženklu ◄ ; jie taip pat taikomi registruojant ►M1  Sąjungos ◄ teritorijos ženklus tarptautiniame registre, kurį tvarko Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos tarptautinis biuras (toliau, atitinkamai, – Tarptautinė registracija ir Tarptautinis biuras).2 SKIRSNIS

Tarptautinė registracija remiantis paraiškomis dėl ►M1  ES prekių ženklo ◄ ir ►M1  ES prekių ženklais ◄

146 straipsnis

Tarptautinės paraiškos pateikimas

1.  Madrido protokolo 3 straipsnyje numatytos tarptautinės paraiškos, paremtos paraiška dėl ►M1  ES prekių ženklo ◄ arba ►M1  ES prekių ženklu ◄ , pateikiamos Tarnyboje.

2.  Kai tarptautinė paraiška pateikiama prieš įregistruojant ►M1  ES prekių ženklu ◄ tą ženklą, kurio pagrindu bus vykdoma tarptautinė registracija, tarptautinės registracijos pareiškėjas privalo nurodyti, ar tarptautinė registracija bus grindžiama paraiška dėl ►M1  ES prekių ženklo ◄ ar registracija. Kai numatoma, kad tarptautinė registracija bus grindžiama ►M1  ES prekių ženklu ◄ jį įregistravus, laikoma, kad tarptautinę paraišką Tarnyba gavo ►M1  ES prekių ženklo ◄ registracijos dieną.

147 straipsnis

Tarptautinės paraiškos forma ir turinys

1.  Tarptautinė paraiška pateikiama viena iš oficialiųjų ►M1  Sąjungos ◄ kalbų pagal Tarnybos nustatytą formą. Jei pareiškėjas pateikdamas tarptautinę paraišką toje formoje nenurodo kitaip, Tarnyba susirašinėja su pareiškėju paraiškos pateikimo kalba standartine forma.

2.  Jei tarptautinė paraiška pateikiama ne viena iš tų kalbų, kurias leidžia naudoti Madrido protokolas, pareiškėjas turi nurodyti antrąją iš minėtųjų kalbų. Tai yra ta kalba, kuria Tarnyba pateikia tarptautinę paraišką Tarptautiniam biurui.

3.  Jei tarptautinė paraiška pateikiama ne viena iš tų kalbų, kurias leidžia naudoti Madrido protokolas pildant tarptautines paraiškas, pareiškėjas gali pateikti prekių ir paslaugų sąrašą, išverstą į tą kalbą, kuria tarptautinė paraiška bus pateikta Tarptautiniam biurui, kaip numatyta 2 dalyje.

4.  Tarnyba kuo greičiau perduoda tarptautinę paraišką Tarptautiniam biurui.

5.  Už tarptautinės paraiškos padavimą Tarnybai sumokamas mokestis. 146 straipsnio 2 dalies antrame sakinyje nurodytais atvejais, mokestis turi būti sumokamas ►M1  ES prekių ženklo ◄ registracijos dieną. Laikoma, kad paraiška nepateikta tol, kol nesumokamas nustatytas mokestis.

6.  Tarptautinė paraiška turi atitikti atitinkamas sąlygas, išdėstytas Įgyvendinimo reglamente.

▼M1

9.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma tiksli tarptautinei paraiškai pagal 1 dalį paduoti naudotina forma, įskaitant jos elementus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B

148 straipsnis

Įrašymas į bylas ir į registrą

1.  Remiantis paraiška dėl ►M1  ES prekių ženklo ◄ vykdomos tarptautinės ženklų registracijos data ir numeris įrašomi į tos paraiškos bylas. Kai pagal paraišką įforminamas ►M1  ES prekių ženklas ◄ , tarptautinės registracijos data ir numeris įvedami į registrą.

2.  Remiantis ►M1  ES prekių ženklu ◄ vykdomos tarptautinės registracijos data ir numeris įvedami į registrą.

▼M1

148a straipsnis

Pranešimas apie pagrindinės paraiškos ar registracijos negaliojimą

2.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi atskiri faktai ir sprendimai, apie kuriuos privaloma pranešti pagal Madrido protokolo 6 straipsnio 3 dalį, taip pat atitinkamas tokių pranešimų pateikimo laikas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼M1

149 straipsnis

Prašymas išplėsti teritorinį galiojimą atlikus tarptautinę registraciją

2.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais išsamiai nustatomi teritorinio išplėtimo prašymui pagal šio straipsnio 1 dalį taikomi reikalavimai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B

150 straipsnis

Tarptautiniai mokesčiai

Visi Madrido protokolu nustatyti Tarptautiniam biurui mokėtini mokesčiai sumokami tiesiogiai Tarptautiniam biurui.3 SKIRSNIS

Tarptautinė ženklų registracija nurodant ►M1  Sąjungos ◄ teritoriją

151 straipsnis

Tarptautinės ženklų registracijos nurodant ►M1  Sąjungos ◄ teritoriją galiojimas

1.  Tarptautinė ženklų registracija nurodant ►M1  Sąjungos ◄ teritoriją nuo jų registravimo dienos, kaip nurodyta Madrido protokolo 3 straipsnio 4 dalyje, arba nuo vėlesnio ►M1  Sąjungos ◄ nurodymo dienos, kaip nurodyta Madrido protokolo 3 ter straipsnio 2 dalyje, turi tokią pačią galią kaip ir paraiška dėl ►M1  ES prekių ženklo ◄ .

2.  Jei pagal Madrido protokolo 5 straipsnio 1 ir 2 dalis nebuvo pranešta apie atsisakymą registruoti arba jei bet kokie tokio pobūdžio atsisakymai buvo atšaukti, tarptautinė ženklų registracija nurodant ►M1  Sąjungos ◄ teritoriją nuo 1 dalyje nurodytos datos turi tokią pačią galią kaip ir ženklo, įregistruoto ►M1  ES prekių ženklu ◄ , registracija.

3.  Taikant 9 straipsnio 3 dalį, pagal 152 straipsnio 1 dalį tarptautinės ženklų registracijos nurodant ►M1  Sąjungos ◄ teritoriją išsamūs duomenys skelbiami vietoj paraiškos dėl ►M1  ES prekių ženklo ◄ , o pagal 152 straipsnio 2 dalį, jie skelbiami vietoj įregistruoto ►M1  ES prekių ženklo ◄ .

152 straipsnis

Paskelbimas

1.  Tarnyba skelbia ženklo, nurodančio ►M1  Sąjungos ◄ teritoriją, registracijos datą, kaip numatyta Madrido protokolo 3 straipsnio 4 dalyje, arba vėlesnio ►M1  Sąjungos ◄ nurodymo datą, kaip numatyta Madrido protokolo 3 ter straipsnio 2 dalyje, tarptautinės paraiškos pateikimo kalbą ir antrąją pareiškėjo nurodytą kalbą, tarptautinės registracijos numerį ir tokios registracijos paskelbimo datą Tarptautinio biuro leidžiamame oficialiame leidinyje, ženklo atvaizdą ir prekių ir paslaugų klasių, kurių atžvilgiu reikalaujama apsaugos, numerius.

2.  Jei pagal Madrido protokolo 5 straipsnio 1 ir 2 dalis nebuvo pranešta apie atsisakymą suteikti tarptautiniu mastu įregistruoto ženklo nurodant ►M1  Sąjungos ◄ teritoriją apsaugą arba jei bet kokie tokio pobūdžio atsisakymai buvo atšaukti, Tarnyba paskelbia šį faktą kartu su tarptautinės registracijos numeriu ir, atitinkamais atvejais, šios registracijos paskelbimo datą Tarptautinio biuro leidžiamame oficialiajame leidinyje.

153 straipsnis

Viršenybė

1.  Ženklo tarptautinės registracijos nurodant ►M1  Sąjungos ◄ teritoriją pareiškėjas tarptautinėje paraiškoje gali reikalauti viršenybės ankstesniojo valstybėje narėje įregistruoto prekės ženklo atžvilgiu, taip pat Beniliukso šalyse įregistruoto prekės ženklo arba prekės ženklo, įregistruoto pagal tarptautinius valstybėje narėje galiojančius susitarimus, kaip numatyta 34 straipsnyje, atžvilgiu.

2.  Tarptautiniu mastu įregistruoto ženklo nurodant ►M1  Sąjungos ◄ teritoriją savininkas nuo šios registracijos įsigaliojimo paskelbimo datos pagal 152 straipsnio 2 dalį gali reikalauti Tarnyboje viršenybės ankstesniojo valstybėje narėje įregistruoto prekės ženklo atžvilgiu, taip pat Beniliukso šalyse įregistruoto prekės ženklo arba prekės ženklo, įregistruoto pagal tarptautinius valstybėje narėje galiojančius susitarimus, kaip numatyta 35 straipsnyje, atžvilgiu. Tarnyba atitinkamai informuoja Tarptautinį biurą.

▼M1

153a straipsnis

Tarnybai pateiktas pirmenybės prašymas

6.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma išsami pirmenybės prašyme pateiktina informacija pagal šio straipsnio 1 dalį ir informacijos, kuri turi būti pateikta pagal šio straipsnio 5 dalį, elementai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼M1

154 straipsnis

Prekių ir paslaugų nurodymas ir absoliučių atsisakymo registruoti pagrindų nagrinėjimas

1.  Tarptautinės registracijos, kurioje nurodoma Sąjunga, atitiktis 28 straipsnio 2–4 dalims ir absoliutiems atsisakymo registruoti pagrindams nagrinėjama taip pat kaip ES prekių ženklų paraiškų.

2.  Tais atvejais, kai, remiantis šio reglamento 28 straipsnio 4 dalimi arba 37 straipsnio 1 dalimi, nustatoma, kad apsauga, kurią garantuotų tarptautinė registracija, kurioje nurodoma Sąjunga, negali būti suteikiama visoms prekėms ir paslaugoms, kurių atžvilgiu Tarptautinis biuras atliko tokią registraciją, ar jų daliai, Tarnyba pateikia ex officio preliminarų pranešimą apie atsisakymą registruoti Tarptautiniam biurui pagal Madrido protokolo 5 straipsnio 1 ir 2 dalis.

3.  Kai tarptautinės registracijos savininkui turi būti atstovaujama Tarnyboje pagal 92 straipsnio 2 dalį, šio straipsnio 2 dalyje nurodytame pranešime paraginama paskirti atstovą, kaip apibrėžta 93 straipsnio 1 dalyje.

4.  Preliminaraus atsisakymo registruoti pranešime nurodomos priežastys, kuriomis jis grindžiamas, ir terminas, per kurį tarptautinės registracijos savininkas gali pateikti savo pastabas ir, prireikus, paskiria atstovą. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai Tarnyba paskelbia apie preliminarų atsisakymą registruoti.

5.  Tarnybai nustačius, kad tarptautinėje paraiškoje, kurioje nurodoma Sąjunga, nenurodyta antroji kalba pagal šio reglamento 161b straipsnį, Tarnyba Tarptautiniam biurui pateikia ex officio preliminarų pranešimą apie atsisakymą registruoti pagal Madrido protokolo 5 straipsnio 1 ir 2 dalis.

6.  Tuo atveju, kai tarptautinės registracijos savininkas per nustatytą terminą nepanaikina priežasties, dėl kurios apsauga nesuteikiama, arba, kai taikytina, nepaskiria atstovo arba nenurodo antrosios kalbos, Tarnyba nesuteikia apsaugos visoms prekėms ar paslaugoms, kurių atžvilgiu atlikta tarptautinė registracija, arba jų daliai. Atsisakymas suteikti apsaugą pakeičia atsisakymą registruoti ES prekių ženklo paraišką. Šį sprendimą apeliacine tvarka galima apskųsti pagal 58–65 straipsnius.

7.  Tais atvejais, kai nuo protesto pareiškimo laikotarpio, nurodyto 156 straipsnio 2 dalyje, pradžios Tarnyba nepateikia ex officio preliminaraus pranešimo apie atsisakymą registruoti pagal šio straipsnio 2 dalį, ji Tarptautiniam biurui išsiunčia pareiškimą, kuriame nurodo, kad absoliučių atsisakymo registruoti pagrindų nagrinėjimas pagal 37 straipsnį yra baigtas, bet trečiosios šalys dėl tarptautinės registracijos vis dar gali pareikšti protestus ar pastabas. Šis tarpinis pareiškimas nedaro poveikio Tarnybos teisei vėl pradėti absoliučių pagrindų nagrinėjimą savo iniciatyva bet kuriuo metu iki galutinio pranešimo dėl apsaugos suteikimo pateikimo.

8.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatoma išsami informacija, pateiktina pranešime apie ex officio preliminarų atsisakymą suteikti apsaugą, kuris turi būti išsiųstas Tarptautiniam biurui, ir galutiniuose pranešimuose dėl galutinio apsaugos suteikimo ar atsisakymo ją suteikti, kurie turi būti išsiųsti Tarptautiniam biurui. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼M1

154a straipsnis

Kolektyviniai ir sertifikavimo ženklai

3.  Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais išsamiai nustatoma tarptautinės registracijos atvejų, grindžiamų pagrindine paraiška arba pagrindine registracija, susijusia su kolektyviniu ženklu, sertifikavimo ženklu arba garantiniu ženklu, procedūra.

▼B

155 straipsnis

Paieška

1.  Kai Tarnyba gauna pranešimą apie tarptautinę ženklo registraciją nurodant ►M1  Sąjungos ◄ teritoriją, Tarnyba parengia 38 straipsnio 1 dalyje nurodytą ►M1  Sąjungos ◄ paieškos ataskaitą ►M1  jeigu paieškos ataskaitos prašymas pagal 38 straipsnio 1 dalį Tarnybai buvo pateiktas per vieną mėnesį nuo pranešimo dienos ◄ .

2.  Gavusi pranešimą apie tarptautinę ženklo registraciją nurodant ►M1  Sąjungos ◄ teritoriją, Tarnyba perduoda šio pranešimo kopiją kiekvienos valstybės narės, kuri informavo Tarnybą apie sprendimą vykdyti paiešką savo prekių ženklų registre, centrinei pramoninės nuosavybės tarnybai, kaip numatyta 38 straipsnio 2 dalyje ►M1  jeigu paieškos ataskaitos prašymas pagal 38 straipsnio 2 dalį Tarnybai buvo pateiktas per vieną mėnesį nuo pranešimo dienos ir per tą patį laikotarpį buvo sumokėtas paieškos mokestis ◄ .

3.  Mutatis mutandis taikomos 38 straipsnio 3–6 dalys.

4.  Tarnyba informuoja visų ankstesniųjų ►M1  Sąjungos ◄ prekių ženklų arba paraiškų dėl ►M1  ES prekių ženklų ◄ savininkus, nurodytus ►M1  Sąjungos ◄ paieškos ataskaitoje, apie tarptautinės ženklų registracijos nurodant ►M1  Sąjungos ◄ teritoriją paskelbimą, kaip numatyta 152 straipsnio 1 dalyje. ►M1  Tai taikoma nepriklausomai nuo to, ar tarptautinės registracijos savininkas prašė ES paieškos ataskaitos, nebent ankstesnės registracijos ar paraiškos savininkas paprašo negauti pranešimo ◄ .

156 straipsnis

Protestas

1.  Protestas prieš tarptautinę ženklų registraciją nurodant ►M1  Sąjungos ◄ teritoriją pateikiamas taip pat kaip ir paskelbtoms ►M1  ES prekių ženklo ◄ paraiškoms.

▼M1

2.  Protestas pareiškiamas per tris mėnesius, kurie pradedami skaičiuoti praėjus mėnesiui nuo paskelbimo pagal 152 straipsnio 1 dalį dienos. Protestas nelaikomas tinkamai pareikštu, kol nesumokamas protesto mokestis.

▼B

3.  Atsisakymą patenkinti paraišką dėl ►M1  ES prekių ženklo ◄ pakeičia atsisakymas suteikti apsaugą.

▼M1

4.  Komisijai pagal 163a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma protesto pareiškimo ir nagrinėjimo procedūra, įskaitant reikiamus pranešimus, kurie turi būti pateikti Tarptautiniam biurui.

▼B

157 straipsnis

►M1  ES prekių ženklo ◄ pakeitimas tarptautine registracija

Gavusi prašymą Tarnyba padaro registre įrašą apie tai, jog ►M1  ES prekių ženklas ◄ laikomas pakeistu tarptautine registracija pagal Madrido protokolo 4 bis straipsnį.

158 straipsnis

Tarptautinės ženklo registracijos paskelbimas netekusiu galios

1.  Tarptautinė ženklo registracija nurodant ►M1  Sąjungos ◄ teritoriją gali būti paskelbta netekusia galios.

2.  51 straipsnyje numatytą paraišką dėl paskelbimo apie registracijos atšaukimą arba 52 ir 53 straipsniuose numatytą pripažinimą netekus galios pakeičia paraiška dėl tarptautinės ženklo registracijos nurodant ►M1  Sąjungos ◄ teritoriją paskelbimo negaliojančia.

▼M1

4.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma išsami pranešime, kuris turi būti pateiktas Tarptautiniam biurui pagal šio straipsnio 3 dalį, pateiktina informacija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B

159 straipsnis

Atliekant tarptautinę registraciją nuorodos į  ►M1  Sąjungą ◄ pakeitimas paraiška nacionaliniam prekės ženklui arba nuoroda į valstybes nares

1.  Kai atliekant tarptautinę ženklo registraciją buvo atsisakyta nurodyti ►M1  Sąjungą ◄ arba kai nuoroda nustoja galioti, tarptautiniu mastu įregistruoto ženklo savininkas gali prašyti pakeisti nuorodą į  ►M1  Sąjungos ◄ teritoriją:

a) į nacionalinio prekės ženklo paraišką, kaip numatyta 112–114 straipsniuose; arba

▼M1

b) į nuorodą į valstybę narę, kuri yra Madrido protokolo šalis, jei tą dieną, kai buvo kreiptasi su prašymu atlikti pavertimą, tą valstybę narę buvo galima tiesiogiai nurodyti pagal Madrido protokolą. Taikomi šio reglamento 112, 113 ir 114 straipsniai.

2.  Nacionalinei prekių ženklo paraiškai arba nuorodai į valstybę narę, kuri yra Madrido protokolo šalis, paverstoms iš nuorodos į Sąjungą atliekant tarptautinę registraciją, atitinkamoje valstybėje narėje taikoma tarptautinės registracijos data pagal Madrido protokolo 3 straipsnio 4 dalį arba teritorinio išplėtimo apimant Sąjungą data pagal Madrido protokolo 3ter straipsnio 2 dalį, jei jis atliktas po tarptautinės registracijos, arba tos registracijos prioriteto data ir, atitinkamais atvejais, toje valstybėje įregistruoto prekių ženklo pirmenybė, kurios reikalaujama pagal šio reglamento 153 straipsnį.

▼B

3.  Prašymas dėl pakeitimo skelbiamas.

▼M1

10.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma:

a) išsami informacija, kuri turi būti pateikta 4 ir 7 dalyse nurodytuose prašymuose atlikti pavertimą;

b) išsami informacija, kuri turi būti pateikta skelbiant prašymus atlikti pavertimą pagal 3 dalį.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼B

160 straipsnis

Tarptautinės registracijos ženklo naudojimas

Taikant 15 straipsnio 1 dalį, 42 straipsnio 2 dalį, 51 straipsnio 1 dalies a punktą ir 57 straipsnio 2 dalį, vietoj registracijos datos taikoma 152 straipsnio 2 dalyje nurodyta paskelbimo data siekiant nustatyti datą, nuo kurios tarptautiniu mastu įregistruotas ženklas nurodant ►M1  Sąjungą ◄ turi būti pradėtas autentiškai vartoti ►M1  Sąjungoje ◄ .

161 straipsnis

Transformavimas

1.  Pagal 2 dalį paraiškoms dėl ►M1  ES prekių ženklo ◄ taikomos nuostatos taikomos mutatis mutandis paraiškoms dėl tarptautinės registracijos pakeitimo į  ►M1  ES prekių ženklo ◄ paraišką pagal Madrido protokolo 9 quinquies straipsnį.

2.  Kai paraiška dėl pakeitimo skirta tarptautinei ženklų registracijai nurodant ►M1  Sąjungos ◄ teritoriją, kurios išsamūs duomenys buvo paskelbti pagal 152 straipsnio 2 dalį, 37–42 straipsniai netaikomi.

▼M1

6.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma išsami informacija, kuri turi būti pateikta paraiškoje dėl pakeitimo pagal šio straipsnio 3 dalį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 163 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

▼BXIV DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

▼M1 —————

▼M1

163 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Įgyvendinimo taisyklių komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011 ( 18 ).

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

▼M1

163a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  42a straipsnyje, 43 straipsnio 3 dalyje, 57a straipsnyje, 65a straipsnyje, 77 straipsnio 4 dalyje, 78 straipsnio 6 dalyje, 79 straipsnio 5 dalyje, 79b straipsnio 2 dalyje, 79c straipsnio 5 dalyje, 80 straipsnio 3 dalyje, 82a straipsnio 3 dalyje, 93a straipsnyje, 136b straipsnyje, 154a straipsnio 3 dalyje ir 156 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 2016 m. kovo 23 d. Ypač svarbu, kad Komisija vadovautųsi savo įprasta praktika ir prieš priimdama tuos deleguotuosius aktus konsultuotųsi su ekspertais, įskaitant valstybių narių ekspertus.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Pagal 42a straipsnį, 43 straipsnio 3 dalį, 57a straipsnį, 65a straipsnį, 77 straipsnio 4 dalį, 78 straipsnio 6 dalį, 79 straipsnio 5 dalį, 79b straipsnio 2 dalį, 79c straipsnio 5 dalį, 80 straipsnio 3 dalį, 82a straipsnio 3 dalį, 93a straipsnį, 136b straipsnį, 154a straipsnio 3 dalį ir 156 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

▼M1 —————

▼B

165 straipsnis

Nuostatos, susijusios su ►M1  Sąjungos ◄ plėtra

▼A1

1.  Nuo Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Kroatijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Rumunijos, Slovėnijos ir Slovakijos (toliau – naujoji (-sios) valstybė (-ės) narė (-ės)) įstojimo dienos ►M1  ES prekių ženklo ◄ , įregistruoto arba dėl kurio paraiška buvo paduota pagal šį reglamentą iki atitinkamos jų įstojimo dienos, galiojimas išplečiamas tų valstybių narių teritorijos atžvilgiu, siekiant užtikrinti vienodą galiojimą visoje ►M1  Sąjungoje ◄ .

▼B

2.   ►M1  ES prekių ženklo ◄ , kuris taikomas nuo įstojimo dienos, negalima atsisakyti registruoti remiantis nė vienu iš 7 straipsnio 1 dalyje išvardytų absoliučių atsisakymo pagrindų, jei šie pagrindai taikomi tik dėl naujosios valstybės narės įstojimo.

3.  Jei paraiška registruoti ►M1  ES prekių ženklą ◄ pateikta per šešerius mėnesius iki nuo įstojimo dienos, gali būti paduotas protestas pagal 41 straipsnį, jei ankstesnis prekių ženklas ar kita ankstesnė teisė pagal 8 straipsnį buvo įgyta naujojoje valstybėje narėje iki įstojimo dienos, su sąlyga, kad ji buvo įgyta sąžiningai ir kad ankstesnio prekių ženklo ar kitos ankstesnės teisės naujojoje valstybėje narėje padavimo ar, atitinkamais atvejais, prioriteto data ar įgijimo data yra ankstesnė nei prašomo ►M1  ES prekių ženklo ◄ padavimo ar, atitinkamais atvejais, prioriteto data.

4.  1 dalyje nurodytas ►M1  ES prekių ženklas ◄ negali būti paskelbtas negaliojančiu:

a) pagal 52 straipsnį, jei paskelbimo negaliojančiu pagrindai taikomi tik dėl naujosios valstybės narės įstojimo;

b) pagal 53 straipsnio 1 ir 2 dalį, jei ankstesnė nacionalinė teisė buvo registruota, taikoma ar įgyta naujojoje valstybėje narėje iki įstojimo dienos.

5.  1 dalyje nurodyto ►M1  ES prekių ženklo ◄ naudojimas gali būti uždraustas pagal 110 ir 111 straipsnius, jei ankstesnis prekių ženklas ar kita ankstesnė teisė buvo registruota, taikoma ar įgyta naujojoje valstybėje narėje sąžiningai iki tos valstybės įstojimo dienos ar, atitinkamais atvejais, prioriteto data yra ankstesnė nei tos valstybės įstojimo data.

▼M1

165a straipsnis

Vertinimas ir peržiūra

1.  Ne vėliau kaip 2021 m. kovo 24 d., o vėliau kas penkerius metus, Komisija įvertina šio reglamento įgyvendinimą.

2.  Atliekant vertinimą peržiūrima Tarnybos, valstybių narių centrinių pramoninės nuosavybės tarnybų ir Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybos bendradarbiavimo teisinė sistema, ypatingą dėmesį skiriant finansavimo mechanizmui, nustatytam 123c straipsnyje. Taip pat įvertinamas Tarnybos ir jos darbo praktikos poveikis, veiksmingumas ir efektyvumas. Visų pirma įvertinamas galimas poreikis keisti Tarnybos įgaliojimus ir tai, kokios būtų visų tokių pakeitimų finansinės pasekmės.

3.  Įvertinimo ataskaitą kartu su tos ataskaitos pagrindu padarytomis savo išvadomis Komisija perduoda Europos Parlamentui, Tarybai ir Valdančiajai tarybai. Įvertinimo išvados skelbiamos viešai.

4.  Kas antro vertinimo metu įvertinami Tarnybos pasiekti rezultatai atsižvelgiant į jos tikslus, įgaliojimus ir užduotis.

▼B

166 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 40/94, su pakeitimais, padarytais I priede nurodytais teisės aktais, panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal II priede pateiktą koreliacijos lentelę.

167 straipsnis

Įsigaliojimas

1.  Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Oficialiajame leidinyje dienos.

2.  Valstybės narės per trejus metus nuo Reglamento (EB) Nr. 40/94 įsigaliojimo imasi priemonių, reikalingų 95 ir 114 straipsniams įgyvendinti.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M1
I PRIEDAS

MOKESČIŲ DYDIS

A. Pagal šį reglamentą Tarnybai mokėtini mokesčiai yra tokie (sumos EUR):

1. Pagrindinis individualaus ES prekių ženklo paraiškos mokestis (26 straipsnio 2 dalis):

1 000 EUR

2. Pagrindinis individualaus ES prekių ženklo paraiškos, paduotos elektroninėmis priemonėmis, mokestis (26 straipsnio 2 dalis):

850 EUR

3. Antros prekių ir paslaugų klasės, kuri nurodoma individualaus ES prekių ženklo paraiškoje, mokestis (26 straipsnio 2 dalis):

50 EUR

4. Kiekvienos papildomos prekių ir paslaugų klasės, kai individualaus ES prekių ženklo paraiškoje nurodomos daugiau nei dvi klasės, mokestis (26 straipsnio 2 dalis):

150 EUR

5. Pagrindinis ES kolektyvinio ženklo arba ES sertifikavimo ženklo paraiškos mokestis (26 straipsnio 2 dalis ir 66 straipsnio 3 dalis arba 74a straipsnio 3 dalis):

1 800 EUR

6. Pagrindinis ES kolektyvinio ženklo arba ES sertifikavimo ženklo paraiškos, pateiktos elektroninėmis priemonėmis, mokestis (26 straipsnio 2 dalis ir 66 straipsnio 3 dalis arba 74a straipsnio 3 dalis):

1 500 EUR

7. Antros prekių ir paslaugų klasės, kuri nurodoma ES kolektyvinio prekių ženklo arba ES sertifikavimo ženklo paraiškoje, mokestis (26 straipsnio 2 dalis ir 66 straipsnio 3 dalis arba 74a straipsnio 3 dalis):

50 EUR

8. Kiekvienos papildomos prekių ir paslaugų klasės, kai ES kolektyvinio ženklo arba ES sertifikavimo ženklo paraiškoje nurodomos daugiau nei dvi klasės, mokestis (26 straipsnio 2 dalis ir 66 straipsnio 3 dalis arba 74a straipsnio 3 dalis):

150 EUR

9. Paieškos mokestis, susijęs su ES prekių ženklo paraiška (38 straipsnio 2 dalis) arba su tarptautine registracija nurodant Sąjungą (38 straipsnio 2 dalis ir 155 straipsnio 2 dalis): 12 EUR, padaugintų iš 38 straipsnio 2 dalyje nurodytų centrinių pramoninės nuosavybės tarnybų skaičiaus; tą sumą ir vėlesnius pakeitimus Tarnyba skelbia Tarnybos oficialiajame leidinyje.

10. Protesto mokestis (41 straipsnio 3 dalis):

320 EUR

11. Pagrindinis individualaus ES prekių ženklo galiojimo pratęsimo mokestis (47 straipsnio 3 dalis):

1 000 EUR

12. Pagrindinis individualaus ES prekių ženklo galiojimo pratęsimo, kai prašymas pateiktas elektroninėmis priemonėmis, mokestis (47 straipsnio 3 dalis):

850 EUR

13. Individualaus ES prekių ženklo antros prekių ir paslaugų klasės galiojimo pratęsimo mokestis (47 straipsnio 3 dalis):

50 EUR

14. Individualaus ES prekių ženklo kiekvienos prekių ir paslaugų klasės, kai yra daugiau nei dvi, galiojimo pratęsimo mokestis (47 straipsnio 3 dalis):

150 EUR

15. Pagrindinis ES kolektyvinio ženklo arba ES sertifikavimo ženklo galiojimo pratęsimo mokestis (47 straipsnio 3 dalis ir 66 straipsnio 3 dalis arba 74a straipsnio 3 dalis):

1 800 EUR

16. Pagrindinis ES kolektyvinio ženklo arba ES sertifikavimo ženklo galiojimo pratęsimo, kai prašymas pateiktas elektroninėmis priemonėmis, mokestis (47 straipsnio 3 dalis ir 66 straipsnio 3 dalis arba 74a straipsnio 3 dalis):

1 500 EUR

17. Antros prekių ir paslaugų klasės, kuri nurodoma ES kolektyvinio ženklo arba ES sertifikavimo ženklo paraiškoje, galiojimo pratęsimo mokestis (47 straipsnio 3 dalis ir 66 straipsnio 3 dalis arba 74a straipsnio 3 dalis):

50 EUR

18. Kiekvienos papildomos prekių ir paslaugų klasės, kai ES kolektyvinio ženklo arba ES sertifikavimo ženklo paraiškoje nurodomos daugiau nei dvi klasės, galiojimo pratęsimo mokestis (47 straipsnio 3 dalis ir 66 straipsnio 3 dalis arba 74a straipsnio 3 dalis):

150 EUR

19. Papildomas mokestis už pavėluotai sumokėtą galiojimo pratęsimo mokestį arba pavėluotai pateiktą prašymą pratęsti galiojimą (47 straipsnio 3 dalis): 25 % galiojimo pratęsimo mokesčio, kurį vėluojama sumokėti, bet ne daugiau kaip 1 500 EUR

20. Prašymo panaikinti arba paskelbti negaliojančiu mokestis (56 straipsnio 2 dalis):

630 EUR

21. Apeliacijos mokestis (60 straipsnio 1 dalis):

720 EUR

22. Paraiškos dėl restitutio in integrum mokestis (81 straipsnio 3 dalis):

200 EUR

23. Mokestis už prašymą paversti ES prekių ženklo paraišką arba ES prekių ženklą (113 straipsnio 1 dalis, taip pat kartu su 159 straipsnio 1 dalimi):

a) į nacionalinę prekių ženklo paraišką,

b) į nuorodą į valstybes nares pagal Madrido protokolą:

200 EUR

24. Procedūrų pratęsimo mokestis (82 straipsnio 1 dalis):

400 EUR

25. Pareiškimo dėl įregistruoto ES prekių ženklo padalijimo (49 straipsnio 4 dalis) arba ES prekių ženklo paraiškos (44 straipsnio 4 dalis) padalijimo mokestis:

250 EUR

26. Prašymo įregistruoti licenciją ar kitą teisę įregistruoto ES prekių ženklo atžvilgiu (anksčiau nei 2017 m. spalio 1 d. – Reglamento (EB) Nr. 2868/95 33 taisyklės 2 dalis, o nuo tos datos – 22a straipsnio 2 dalis) arba ES prekių ženklo paraiškos atžvilgiu (anksčiau nei 2017 m. spalio 1 d. – Reglamento (EB) Nr. 2868/95 33 taisyklės 2 dalis, o nuo tos datos – 22a straipsnio 2 dalis) mokestis už:

a) licencijos suteikimą;

b) licencijos perdavimą;

c) daiktinės teisės sukūrimą;

d) daiktinės teisės perdavimą;

e) išieškojimą vykdymo procese:

200 EUR už vieną įregistravimą, tačiau tuo atveju, kai tame pačiame prašyme arba tuo pačiu metu pateikiami keli prašymai – neviršijant bendros 1 000 EUR sumos

27. Licencijos ar kitos teisės registracijos anuliavimo mokestis (anksčiau nei 2017 m. spalio 1 d. – Reglamento (EB) Nr. 2868/95 35 taisyklės 3 dalis, o nuo tos datos – 24a straipsnio 3 dalis): 200 EUR už vieną anuliavimą, tačiau tuo atveju, kai toje pačioje paraiškoje arba tuo pačiu metu pateikiami keli prašymai – neviršijant bendros 1 000 EUR sumos

28. Įregistruoto ES prekių ženklo pakeitimo mokestis (48 straipsnio 4 dalis):

200 EUR

29. ES prekių ženklo paraiškos kopijos (88 straipsnio 7 dalis), registracijos liudijimo kopijos (45 straipsnio 2 dalis) arba registro išrašo (87 straipsnio 7 dalis) išdavimo mokestis:

a) nepatvirtinta kopija arba išrašas:

10 EUR

b) patvirtinta kopija arba išrašas:

30 EUR

30. Susipažinimo su bylomis mokestis (88 straipsnio 6 dalis):

30 EUR

31. Bylose esančių dokumentų kopijų išdavimo mokestis (88 straipsnio 7 dalis):

a) nepavirtinta kopija:

10 EUR

b) patvirtinta kopija:

30 EUR

papildomai už kiekvieną puslapį, kai jų skaičius viršija 10

1 EUR

32. Byloje esančios informacijos suteikimo mokestis (88 straipsnio 9 dalis):

10 EUR

33. Sprendimų atlyginti procesinių veiksmų išlaidas peržiūrėjimo mokestis (anksčiau nei 2017 m. spalio 1 d. – Reglamento (EB) Nr. 2868/95 94 taisyklės 4 dalis, o nuo tos datos – 85 straipsnio 7 dalis):

100 EUR

34. Tarptautinės paraiškos padavimo Tarnyboje mokestis (anksčiau nei 2017 m. spalio 1 d. – 147 straipsnio 5 dalis, o nuo tos datos – 147 straipsnio 4 dalis):

300 EUR

B. Tarptautiniam biurui mokėtini mokesčiai

I.   Individualus tarptautinės registracijos nurodant Sąjungą mokestis

1. Tarptautinės registracijos nurodant Sąjungą pareiškėjas Tarptautiniam biurui turi sumokėti individualų Sąjungos nurodymo mokestį pagal Madrido protokolo 8 straipsnio 7 dalį.

2. Tarptautinės registracijos savininkas, kuris, atlikus tarptautinę registraciją, pateikia prašymą išplėsti teritorinį galiojimą, nurodant Sąjungą, Tarptautiniam biurui turi sumokėti individualų Sąjungos nurodymo mokestį pagal Madrido protokolo 8 straipsnio 7 dalį.

3. B.I.1 arba B.I.2 punkte nurodyto mokesčio dydis atitinka toliau nurodytų sumų ekvivalentą Šveicarijos frankais, kaip nustato PINO Generalinis direktorius, remdamasis bendrųjų nuostatų pagal Madrido susitarimą ir protokolą 35 taisyklės 2 dalimi:

a) individualaus prekių ženklo atveju: 820 EUR, atitinkamais atvejais pridėjus 50 EUR už antrą prekių ir paslaugų klasę ir po 150 EUR už kiekvieną papildomą prekių ir paslaugų klasę, kai tarptautinės registracijos paraiškoje nurodomos daugiau nei dvi klasės;

b) kolektyvinio ženklo arba sertifikavimo ženklo atveju: 1 400 EUR, atitinkamais atvejais pridėjus 50 EUR už antrą prekių ir paslaugų klasę ir po 150 EUR už kiekvieną papildomą prekių ir paslaugų klasę, kai paraiškoje nurodomos daugiau nei dvi klasės.

II.   Individualus tarptautinės registracijos nurodant Sąjungą galiojimo pratęsimo mokestis

1. Tarptautinės registracijos nurodant Sąjungą savininkas kaip tarptautinės registracijos galiojimo pratęsimo mokesčių dalį Tarptautiniam biurui turi sumokėti individualų Sąjungos nurodymo mokestį pagal Madrido protokolo 8 straipsnio 7 dalį.

2. B.II.1 punkte nurodyto mokesčio dydis atitinka toliau nurodytų sumų ekvivalentą Šveicarijos frankais, kaip nustato PINO Generalinis direktorius, remdamasis bendrųjų nuostatų pagal Madrido susitarimą ir protokolą 35 taisyklės 2 dalimi:

a) individualaus prekių ženklo atveju: 820 EUR, atitinkamais atvejais pridėjus 50 EUR už antrą prekių ir paslaugų klasę ir po 150 EUR už kiekvieną papildomą prekių ir paslaugų klasę, kai tarptautinės registracijos paraiškoje nurodomos daugiau nei dvi klasės;

b) kolektyvinio ženklo arba sertifikavimo ženklo atveju: 1 400 EUR, atitinkamais atvejais pridėjus 50 EUR už antrą prekių ir paslaugų klasę ir po 150 EUR už kiekvieną papildomą prekių ir paslaugų klasę, kai tarptautinės registracijos paraiškoje nurodomos daugiau nei dvi klasės.

▼B
I PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas su vėlesniais pakeitimais

(nurodytas 166 straipsnyje)Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94

(OL L 11, 1994 1 14, p. 1).

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3288/94

(OL L 349, 1994 12 31, p. 83).

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 807/2003

(OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

Tik III priedo 48 punktas

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1653/2003

(OL L 245,.2003 9 29, p. 36)

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1992/2003

(OL L 296, 2003 11 14, p. 1).

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 422/2004

(OL L 70, 2004 3 9, p. 1).

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1891/2006

(OL L 386, 2006 12 29, p. 14).

Tik 1 straipsnis

2003 m. Stojimo akto II priedo 4 C I dalis

(OL L 236, 2003 9 23, p. 342).

 

2005 m. Stojimo akto III priedo 1.I punktas

(OL L 157, 2005 6 21, p. 231).

 
II PRIEDAS

Atitikmenų lentelėReglamentas (EB) Nr. 40/94

Šis reglamentas

1–14 straipsniai

1–14 straipsniai

15 straipsnio 1 dalis

15 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

15 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

15 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginiai žodžiai

15 straipsnio 2 dalies a punktas

15 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

15 straipsnio 2 dalies b punktas

15 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

15 straipsnio 3 dalis

15 straipsnio 2 dalis

16–36 straipsniai

16–36 straipsniai

37 straipsnis

38 straipsnis

37 straipsnis

39 straipsnis

38 straipsnis

40 straipsnis

39 straipsnis

41 straipsnis

40 straipsnis

42 straipsnis

41 straipsnis

43 straipsnis

42 straipsnis

44 straipsnis

43 straipsnis

44a straipsnis

44 straipsnis

45–48 straipsniai

45–48 straipsniai

48a straipsnis

49 straipsnis

49 straipsnis

50 straipsnis

50 straipsnis

51 straipsnis

51 straipsnis

52 straipsnis

52 straipsnis

53 straipsnis

53 straipsnis

54 straipsnis

54 straipsnis

55 straipsnis

55 straipsnis

56 straipsnis

56 straipsnis

57 straipsnis

57 straipsnis

58 straipsnis

58 straipsnis

59 straipsnis

59 straipsnis

60 straipsnis

60 straipsnis

61 straipsnis

60a straipsnis

62 straipsnis

61 straipsnis

63 straipsnis

62 straipsnis

64 straipsnis

63 straipsnis

65 straipsnis

64 straipsnis

66 straipsnis

65 straipsnis

67 straipsnis

66 straipsnis

68 straipsnis

67 straipsnis

69 straipsnis

68 straipsnis

70 straipsnis

69 straipsnis

71 straipsnis

70 straipsnis

72 straipsnis

71 straipsnis

73 straipsnis

72 straipsnis

74 straipsnis

73 straipsnis

75 straipsnis

74 straipsnis

76 straipsnis

75 straipsnis

77 straipsnis

76 straipsnis

78 straipsnis

77 straipsnis

79 straipsnis

77a straipsnis

80 straipsnis

78 straipsnis

81 straipsnis

78a straipsnis

82 straipsnis

79 straipsnis

83 straipsnis

80 straipsnis

84 straipsnis

81 straipsnis

85 straipsnis

82 straipsnis

86 straipsnis

83 straipsnis

87 straipsnis

84 straipsnis

88 straipsnis

85 straipsnis

89 straipsnis

86 straipsnis

90 straipsnis

87 straipsnis

91 straipsnis

88 straipsnis

92 straipsnis

89 straipsnis

93 straipsnis

90 straipsnis

94 straipsnis

91 straipsnis

95 straipsnis

92 straipsnis

96 straipsnis

93 straipsnis

97 straipsnis

94 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

98 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

94 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

98 straipsnio 1 dalies a punktas

94 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

98 straipsnio 1 dalies b punktas

94 straipsnio 2 dalis

98 straipsnio 2 dalis

95 straipsnis

99 straipsnis

96 straipsnis

100 straipsnis

97 straipsnis

101 straipsnis

98 straipsnis

102 straipsnis

99 straipsnis

103 straipsnis

100 straipsnis

104 straipsnis

101 straipsnis

105 straipsnis

102 straipsnis

106 straipsnis

103 straipsnis

107 straipsnis

104 straipsnis

108 straipsnis

105 straipsnis

109 straipsnis

106 straipsnis

110 straipsnis

107 straipsnis

111 straipsnis

108 straipsnis

112 straipsnis

109 straipsnis

113 straipsnis

110 straipsnis

114 straipsnis

111 straipsnis

115 straipsnis

112 straipsnis

116 straipsnis

113 straipsnis

117 straipsnis

114 straipsnis

118 straipsnis

115 straipsnis

119 straipsnis

116 straipsnis

120 straipsnis

117 straipsnis

121 straipsnis

118 straipsnis

122 straipsnis

118a straipsnis

123 straipsnis

119 straipsnis

124 straipsnis

120 straipsnis

125 straipsnis

121 straipsnio 1 ir 2 dalys

126 straipsnio 1 ir 2 dalys

121 straipsnio 3 dalis

121 straipsnio 4 dalis

126 straipsnio 3 dalis

121 straipsnio 5 dalis

126 straipsnio 4 dalis

121 straipsnio 6 dalis

126 straipsnio 5 dalis

122 straipsnis

127 straipsnis

123 straipsnis

128 straipsnis

124 straipsnis

129 straipsnis

125 straipsnis

130 straipsnis

126 straipsnis

131 straipsnis

127 straipsnis

132 straipsnis

128 straipsnis

133 straipsnis

129 straipsnis

134 straipsnis

130 straipsnis

135 straipsnis

131 straipsnis

136 straipsnis

132 straipsnis

137 straipsnis

133 straipsnis

138 straipsnis

134 straipsnis

139 straipsnis

135 straipsnis

140 straipsnis

136 straipsnis

141 straipsnis

137 straipsnis

142 straipsnis

138 straipsnis

143 straipsnis

139 straipsnis

144 straipsnis

140 straipsnis

145 straipsnis

141 straipsnis

146 straipsnis

142 straipsnis

147 straipsnis

143 straipsnis

148 straipsnis

144 straipsnis

149 straipsnis

145 straipsnis

150 straipsnis

146 straipsnis

151 straipsnis

147 straipsnis

152 straipsnis

148 straipsnis

153 straipsnis

149 straipsnis

154 straipsnis

150 straipsnis

155 straipsnis

151 straipsnis

156 straipsnis

152 straipsnis

157 straipsnis

153 straipsnis

158 straipsnis

154 straipsnis

159 straipsnis

155 straipsnis

160 straipsnis

156 straipsnis

161 straipsnis

157 straipsnio 1 dalis

162 straipsnio 1 dalis

157 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

162 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

157 straipsnio 2 dalies 2 punktas

162 straipsnio 2 dalies a punktas

157 straipsnio 2 dalies 3 punktas

162 straipsnio 2 dalies b punktas

157 straipsnio 2 dalies 5 punktas

162 straipsnio 2 dalies c punktas

157 straipsnio 2 dalies 6 punktas

162 straipsnio 2 dalies d punktas

157 straipsnio 2 dalies 7 punktas

162 straipsnio 2 dalies e punktas

157 straipsnio 2 dalies 8 punktas

162 straipsnio 2 dalies f punktas

157 straipsnio 2 dalies 9 punktas

162 straipsnio 2 dalies g punktas

157 straipsnio 2 dalies 10 punktas

162 straipsnio 2 dalies h punktas

157 straipsnio 2 dalies 11 punktas

162 straipsnio 2 dalies i punktas

157 straipsnio 2 dalies 12 punktas

162 straipsnio 2 dalies j punktas

157 straipsnio 2 dalies 13 punktas

162 straipsnio 2 dalies k punktas

157 straipsnio 2 dalies 14 punktas

162 straipsnio 2 dalies l punktas

157 straipsnio 3 dalis

162 straipsnio 3 dalis

158 straipsnis

163 straipsnis

159 straipsnis

164 straipsnis

159a straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

165 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

159a straipsnio 4 dalies įžanginiai žodžiai

165 straipsnio 4 dalies įžanginiai žodžiai

159a straipsnio 4 dalies pirma įtrauka

165 straipsnio 4 dalies a punktas

159a straipsnio 4 dalies antra įtrauka

165 straipsnio 4 dalies b punktas

159a straipsnio 5 dalis

165 straipsnio 5 dalis

166 straipsnis

160 straipsnio 1 dalis

167 straipsnio 1 dalis

160 straipsnio 2 dalis

167 straipsnio 2 dalis

160 straipsnio 3 ir 4 dalys

I priedas

II priedas( 1 ) 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (OL L 376, 2006 12 27, p. 21).

( 2 ) 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 (OL L 181, 2013 6 29, p. 15).

( 3 ) 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti ( OL L 336, 2015 12 23, p. 1)

( 3 ) OL L 110, 2001 4 20, p. 28.

( 3 ) OL L 125, 2001 5 5, p. 15.

( 4 ) OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

( 5 ) 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

( 6 ) 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

( 7 ) 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/443 dėl saugumo Komisijoje (OL L 72, 2015 3 17, p. 41).

( 8 ) 2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 72, 2015 3 17, p. 53).

( 9 ) 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (OL L 3, 2002 1 5, p. 1).

( 10 ) 2012 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 386/2012 dėl su intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimu susijusių užduočių pavedimo Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainas), įskaitant Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centro sudarymą iš viešojo ir privačiojo sektorių atstovų (OL L 129, 2012 5 16, p. 1).

( 11 ) 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/28/ES dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo (OL L 299, 2012 10 27, p. 5).

( 12 ) 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

( 13 ) 2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012 12 31, p. 1).

( 14 ) 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

( 15 ) 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

( 16 ) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Top