EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0206-20181206

Consolidated text: 2009 m. kovo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 206/2009 dėl gyvūninių produktų asmeninių siuntų įvežimo į Bendriją, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 136/2004 (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/206/2018-12-06

02009R0206 — LT — 06.12.2018 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 206/2009

2009 m. kovo 5 d.

dėl gyvūninių produktų asmeninių siuntų įvežimo į Bendriją, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 136/2004

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 077 2009.3.24, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 467/2013 2013 m. gegužės 16 d.

  L 135

5

22.5.2013

►M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 519/2013 2013 m. vasario 21 d.

  L 158

74

10.6.2013

 M3

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1729 2018 m. lapkričio 15 d.

  L 288

4

16.11.2018
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 206/2009

2009 m. kovo 5 d.

dėl gyvūninių produktų asmeninių siuntų įvežimo į Bendriją, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 136/2004

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas

1.  Šiame reglamente išdėstomos taisyklės, susijusios su į Bendriją įvežamomis nekomercinių gyvūninių produktų siuntomis, kurios vežamos kaip keleivių bagažas arba siunčiamos nedidelėmis siuntomis privatiems asmenims, arba užsakomos nuotoliniu būdu (pvz., paštu, telefonu arba internetu) ir pristatomos vartotojui.

2.  Šis reglamentas netaikomas asmeninėms siuntoms iš Andoros, Lichtenšteino, Norvegijos, San Marino ir Šveicarijos. Be to, šis reglamentas netaikomas žuvų produktų asmeninėms siuntoms iš Farerų salų ir Islandijos. Siekiant tinkamai informuoti keleivius, visoje informacinėje medžiagoje reikėtų nurodyti, kad minėtoms trečiosioms šalims taikomos išimtys.

3.  Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant Bendrijos veterinarijos teisės aktų, ir juo siekiama kontroliuoti ir naikinti gyvūnų ligas arba nustatyti tam tikras apsaugos priemones.

4.  Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant atitinkamų sertifikavimo taisyklių, kurios numatytos Reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinančiuose teisės aktuose.

2 straipsnis

Gyvūninių produktų asmeninių siuntų įvežimo į Bendriją taisyklės

1.  Žmonėms skirtų gyvūninių produktų, nurodytų Direktyvos 97/78/EB 16 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose ir 16 straipsnio 4 dalyje, asmeninėms siuntoms netaikomos tos direktyvos I skyriuje nustatytos taisyklės, jei tie produktai priskiriami vienai ar kelioms iš šių kategorijų:

a) I priedo 1 dalyje išvardyti produktai, kurie nepatenka į Sprendimo 2007/275/EB 6 straipsnio 1 dalies taikymo sritį ir kurių bendras kiekis neviršija 0 kilogramų svorio ribos;

b) II priedo 1 dalyje išvardyti produktai, kurių bendras kiekis neviršija 2 kilogramų svorio ribos;

c) Išdorotų šviežių arba paruoštų žuvų produktai, arba pagaminti žuvų produktai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 852/2004 I priedo 3.5, 3.6 arba 7.4 punktuose, kurių bendras kiekis neviršija 20 kilogramų svorio ribos arba vienos žuvies svorio, priklausomai nuo to, kuris dydis didesnis;

d) a, b arba c punktuose arba Sprendimo 2007/275/EB 6 straipsnio 1 dalyje nenurodyti produktai, kurių bendras kiekis neviršija 2 kilogramų svorio ribos.

2.  Gyvūnams šerti skirtų gyvūninių produktų asmeninėms siuntoms netaikomos Direktyvos 97/78/EB I skyriuje nustatytos taisyklės, jei tie produktai priskiriami vienai ar kelioms iš šių kategorijų:

a) I priedo 2 dalyje išvardyti produktai, kurių bendras kiekis neviršija 0 kilogramų svorio ribos;

b) II priedo 2 dalyje išvardyti produktai, kurių bendras kiekis neviršija 2 kilogramų svorio ribos.

3.  Nukrypstant nuo 1 dalies a, b ir d punktų ir 2 dalies nuostatų, iš ►M2  ————— ◄ , Farerų salų, Grenlandijos arba Islandijos įvežamoms gyvūninių produktų asmeninėms siuntoms netaikomos tos direktyvos I skyriuje nustatytos taisyklės, jei tie produktai priskiriami vienai ar kelioms iš šių kategorijų:

a) I priede išvardyti produktai, kurie nepatenka į Sprendimo 2007/275/EB 6 straipsnio 1 dalies taikymo sritį ir kurių bendras kiekis neviršija 10 kilogramų svorio ribos;

b) II priede išvardyti produktai, kurių bendras kiekis neviršija 10 kilogramų svorio ribos;

c) šio straipsnio 1 dalies c punkte arba 3 dalies a ir b punktuose arba Sprendimo 2007/275/EB 6 straipsnio 1 dalyje nenurodyti produktai, kurių bendras kiekis neviršija 10 kilogramų svorio ribos.

3 straipsnis

Valstybių narių keleiviams ir visuomenei teiktina informacija

1.  Valstybės narės užtikrina, kad visuose įvažiavimo į Bendriją punktuose iš trečiųjų šalių atvykstantiems keliautojams būtų pranešama apie į Bendriją įvežamoms asmeninėms siuntoms taikomus veterinarinius reikalavimus.

2.  Keleiviams teikiamoje 1 dalyje nurodytoje informacijoje turi būti bent informacija, nurodyta viename iš III priede pateiktų plakatų ir ši informacija turi būti pateikta gerai pastebimuose skelbimuose, esančiuose aiškiai matomose vietose.

3.  Valstybės narės gali papildyti šią informaciją papildoma informacija, įskaitant:

a) IV priede nurodytą informaciją;

b) vietos sąlygas ir pagal Direktyvą 97/78/EB priimtas nacionalines nuostatas atitinkančią informaciją.

4.  2 ir 3 dalyse nurodyta informacija teikiama:

a) bent viena iš oficialių valstybės narės, per kurią siuntos įvežamos į Bendriją, kalbų;

b) antra, kompetentingos institucijos nurodyta kalba; antroji kalba gali būti kaimyninės šalies kalba arba, oro uostų ir uostų atveju, kalba, kurią daugiausiai vartoja atvykstantys keleiviai.

Valstybės narės užtikrina, kad visuomenei būtų pranešta apie į Bendriją įvežamiems gyvūniniams produktams, kurie yra siunčiami nedidelėmis siuntomis privatiems asmenims arba kuriuos galutiniai vartotojai užsako nuotoliniu būdu, taikomus reikalavimus.

4 straipsnis

Tarptautinių keleivinio transporto veiklos vykdytojų ir pašto paslaugų tiekėjų klientams teikiama informacija

Tarptautiniai keleivinio transporto veiklos vykdytojai, įskaitant oro uostų ir uostų veiklos vykdytojus ir kelionių agentūras, bei pašto paslaugų tiekėjai praneša klientams apie šiame reglamente nustatytas taisykles, visų pirma teikdami III ir IV prieduose nurodytą informaciją, kaip numatyta 3 straipsnyje.

5 straipsnis

Patikrinimai

1.  Kompetentinga institucija arba institucijos, bei oficialius patikrinimus vykdančios institucijos, bendradarbiaudamos su oro uostų arba uostų veiklos vykdytojais, atsakingais už kitus gyvūninių produktų asmeninių siuntų įvežimo punktus, Bendrijos pasienio kontrolės punktuose rengia veiksmingus patikrinimus.

2.  Vykdant 1 dalyje nurodytus patikrinimus siekiama aptikti gyvūninių produktų asmenines siuntas ir tikrinti, ar jos atitinka 2 straipsnyje nustatytas sąlygas.

3.  Jei tikrinamas didelis asmeninio bagažo kiekis siekiant nustatyti, ar jame yra gyvūninių produktų asmeninių siuntų, 1 dalyje nurodyti patikrinimai gali būti organizuojami taikant rizika pagrįstą metodą ir taikant, jeigu valstybės narės kompetentinga institucija mano, kad reikia, veiksmingas aptikimo priemones, pavyzdžiui, skenavimo įrenginius ir tarnybinius šunis.

6 straipsnis

Nuobaudos

1.  Kompetentinga institucija arba oficialius patikrinimus vykdančios institucijos:

a) nustato asmenines siuntas, neatitinkančias šiame reglamente nustatytų taisyklių;

b) pagal nacionalinius teisės aktus konfiskuoja ir sunaikina tokias siuntas.

2.  Kompetentinga institucija arba oficialius patikrinimus vykdančios institucijos už asmeninę siuntą, kuri neatitinka šiame reglamente nustatytų taisyklių, atsakingam asmeniui gali taikyti nuobaudas arba reikalauti apmokėti išlaidas.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad teisės aktuose, taikomuose asmeninio bagažo konfiskavimui ir sunaikinimui, būtų nurodytas fizinis arba juridinis asmuo, privalantis apmokėti tokių konfiskuojamų asmeninių siuntų sunaikinimo išlaidas.

7 straipsnis

Įsipareigojimai teikti ataskaitas

1.  Valstybės narės kiekvienais metais pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje apibendrinama informacija apie priemones, kurių buvo imtasi supažindinant su šiame reglamente nustatytomis taisyklėmis ir užtikrinant jų laikymąsi, ir pasiekti rezultatai.

2.  Ataskaita pateikiama užpildant V priede pateiktą lentelę ir pateikiama iki metų, kurie prasideda pasibaigus kiekvienam metiniam ataskaitiniam laikotarpiui, gegužės mėnesio pirmos dienos. Ataskaitinis laikotarpis — nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 dienos.

8 straipsnis

Pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 136/2004 8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Specialiosios taisyklės, taikomos produktams, kurie yra keleivių bagažo dalis arba siunčiami siuntomis privatiems asmenims

Gyvūniniai produktai, kurie yra keleivių bagažo dalis arba siunčiami nedidelėmis siuntomis privatiems asmenims, atitinka Komisijos reglamente (EB) Nr. 206/2009 ( *1 ) nustatytus reikalavimus.

9 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 745/2004 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir aiškinamos pagal VII priede pateiktą atitikmenų lentelę.

10 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Valstybės narės gali pateikti Komisijai užpildytą VI priede pateiktą lentelę (vietoje V priedo lentelės, kaip reikalaujama pagal 7 straipsnį) už visus ataskaitinius laikotarpius iki 2011 m. sausio 1 d. iki metų, kurie prasideda pasibaigus kiekvienam metiniam ataskaitiniam laikotarpiui, gegužės mėnesio pirmos dienos. Ataskaitinis laikotarpis — nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 dienos.

11 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo 2009 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS1 DALIS

2 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų gyvūninių produktų sąrašas

KN kodas

Aprašymas

Kvalifikavimas ir aiškinimas

ex 2 skirsnis

(0201 –0210 )

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai

Išskyrus varlių kojeles (KN kodas 0208 90 70 )

0401 –0406

Pieno produktai

Visi

0504 00 00

Gyvūnų (išskyrus žuvis) žarnos, pūslės ir skrandžiai, sveiki arba jų gabalai, švieži, atšaldyti, sušaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti

Visi, išskyrus žarnas

1501 00

Kiauliniai riebalai (įskaitant kiaulinius taukus) ir naminių paukščių taukai, išskyrus klasifikuojamus 0209 arba 1503 pozicijose

Visi

1502 00

Galvijų, avių arba ožkų taukai, išskyrus klasifikuojamus 1503 pozicijoje

Visi

1503 00

Kiaulinių taukų stearinas, kiaulinių taukų aliejus, oleostearinas, oleoaliejus ir lajaus aliejus, neemulsuoti, nesumaišyti arba neapdoroti kitu būdu

Visi

1506 00 00

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

Visi

1601 00

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

Visi

1602

Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo

Visi

1702 11 00

1702 19 00

Laktozė ir laktozės sirupas

Visi

ex  19 01

Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, nenurodyti kitoje vietoje; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401 –0404 pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, nenurodyti kitoje vietoje

Tik tie produktai, kurių sudėtyje yra mėsos ir (arba) pieno

ex  19 02

Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spageti, makaronai, lakštiniai, lazanja, gnocchi, ravioliai (koldūnai), cannelloni; kuskusas, paruoštas arba neparuoštas

Tik tie produktai, kurių sudėtyje yra mėsos ir (arba) pieno

ex 1905 90

Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai ir panašūs produktai

Tik tie produktai, kurių sudėtyje yra mėsos ir (arba) pieno

ex  20 04

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, sušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje

Tik tie produktai, kurių sudėtyje yra mėsos ir (arba) pieno

ex  20 05

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje

Tik tie produktai, kurių sudėtyje yra mėsos ir (arba) pieno

ex  21 03

Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios

Tik tie produktai, kurių sudėtyje yra mėsos ir (arba) pieno

ex  21 04

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai; homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai

Tik tie produktai, kurių sudėtyje yra mėsos ir (arba) pieno

ex 2105 00

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos

Tik tie produktai, kurių sudėtyje yra pieno

ex  21 06

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

Tik tie produktai, kurių sudėtyje yra mėsos ir (arba) pieno2 DALIS

2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų gyvūninių produktų sąrašas

KN kodas

Aprašymas

Kvalifikavimas ir aiškinimas

0511

Kitur nenurodyti arba neįtraukti gyvūniniai produktai; Gyvūniniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje, nugaišę gyvūnai, klasifikuojami 1 arba 3 skirsniuose, netinkami vartoti žmonių maistui

 

ex  23 09

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams

Tik naminių gyvūnėlių ėdalas, šunų kramtalai ir rupių miltų mišiniai, kurių sudėtyje yra mėsos arba pieno

Pastabos:

1. 1 skiltis. Kai veterinariniai patikrinimai turi būti taikomi tik tam tikriems bet kuriuo kodu ženklinamiems produktams, o prekių nomenklatūroje tas kodas nesuskirstytas į konkrečius poskyrius, jis žymimas „ex“ (pavyzdžiui, ex  19 01 : turi būti įtraukti tik tie produktai, kurių sudėtyje yra mėsos ir (arba) pieno).

2. 2 skiltis. Prekės aprašytos taip, kaip nustatyta Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo aprašo stulpelyje. Tolesnis paaiškinimas apie tai, kam tiksliai taikomas Bendrasis muitų tarifas, teikiamas naujausioje pataisytoje to priedo versijoje.

3. 3 skiltis. Šioje skiltyje teikiama išsami informacija apie aptariamus produktus.
II PRIEDAS

Pieno milteliai kūdikiams, kūdikių maistas ir specialus maistas, skirtas medicininiams tikslams, jei šie produktai:

i) neturi būti laikomi šaldytuve prieš juos atidarant;

ii) supakuoti patentuotu prekės ženklu paženklinti produktai, skirti tiesiogiai parduoti galutiniam vartotojui; ir

iii) nepažeista jų pakuotė, išskyrus atvejus, kai tie produktai tuo metu yra vartojami.

Specialus gyvūnų augintinių pašaras, skirtas medicininiams tikslams, jei šie produktai:

i) neturi būti laikomi šaldytuve prieš juos atidarant;

ii) supakuoti patentuotu prekės ženklu paženklinti produktai, skirti tiesiogiai parduoti galutiniam vartotojui; ir

iii) nepažeista jų pakuotė, išskyrus atvejus, kai tie produktai tuo metu yra vartojami.

▼M1
III PRIEDAS

(Pranešimus galima rasti http://ec.europa.eu/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html)

image image

image

image

▼B
IV PRIEDAS

3 ir 4 straipsniuose nurodyta informacijaimage

Neleiskite infekcinėms gyvūnų ligoms patekti į ES!

Gyvūniniuose produktuose gali pasitaikyti patogeninių medžiagų, kurios sukelia infekcines gyvūnų ligas

Dėl ligų patekimo į Europos Sąjungą (ES) pavojaus į ES įvežamiems tam tikriems gyvūniniams produktams taikomos griežtos procedūros. Šios procedūros netaikomos gyvūniniams produktams, vežamiems iš vienos ES valstybės narės į kitą, ir iš Andoros, Lichtenšteino, Norvegijos, San Marino ir Šveicarijos įvežamiems gyvūniniams produktams.

Visi gyvūniniai produktai, neatitinkantys šių taisyklių, atvykstant į ES turi būti atiduodami oficialiai sunaikinti. Asmeniui, nedeklaravusiam tokių produktų, gali būti skiriama bauda arba jis gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

1.   Nedideli mėsos ir pieno bei jų produktų kiekiai (išskyrus pieno miltelius kūdikiams, kūdikių maistą ir specialų maistą arba specialų gyvūnų augintinių pašarą, skirtą medicininiams tikslams)

Į ES galima įvežti arba atsiųsti asmenines mėsos ir pieno bei jų produktų siuntas (išskyrus pieno miltelius kūdikiams, kūdikių maistą ir specialų maistą arba specialų gyvūnų augintinių pašarą, skirtą medicininiams tikslams) tik iš ►M2  ————— ◄ , Farerų salų, Grenlandijos ar Islandijos ir jei vienam asmeniui tenkančių produktų svoris neviršija 10 kilogramų.

2.   Pieno milteliai kūdikiams, kūdikių maistas ir specialus maistas, skirtas medicininiams tikslams

Į ES galima įvežti arba atsiųsti pieno miltelių kūdikiams, kūdikių maisto ir specialaus maisto, skirto medicininiams tikslams, asmenines siuntas, tik:

  ►M2  ————— ◄ , Farerų salų, Grenlandijos ar Islandijos, jei vienam asmeniui tenkančių produktų svoris neviršija 10 kilogramų ir su sąlyga, kad:

 

 produktas neturi būti laikomas šaldytuve prieš vartojant,

 tai yra supakuotas patentuotu prekės ženklu paženklintas produktas, ir

 pakuotė nėra pažeista, išskyrus atvejus, kai tie produktai tuo metu yra vartojami,

 iš kitų šalių (išskyrus iš ►M2  ————— ◄ , Farerų salų, Grenlandijos ar Islandijos), jei vienam asmeniui tenkančių produktų svoris neviršija 2 kilogramų ir su sąlyga, kad:

 

 produktas neturi būti laikomas šaldytuve prieš vartojant,

 tai yra supakuotas patentuotu prekės ženklu paženklintas produktas, ir

 pakuotė nėra pažeista, išskyrus atvejus, kai tie produktai tuo metu yra vartojami.

3.   Specialus gyvūnų augintinių pašaras, skirtas medicininiams tikslams

Į ES galima įvežti arba atsiųsti specialaus gyvūnų augintinių pašaro, skirto medicininiams tikslams, asmenines siuntas, tik:

  ►M2  ————— ◄ , Farerų salų, Grenlandijos ar Islandijos, jei vienam asmeniui tenkančių produktų svoris neviršija 10 kilogramų ir su sąlyga, kad:

 

 produktas neturi būti laikomas šaldytuve prieš vartojant,

 tai yra supakuotas patentuotu prekės ženklu paženklintas produktas, ir

 pakuotė nėra pažeista, išskyrus atvejus, kai tie produktai tuo metu yra vartojami,

 iš kitų šalių (išskyrus iš ►M2  ————— ◄ , Farerų salų, Grenlandijos ar Islandijos), jei vienam asmeniui tenkančių produktų svoris neviršija 2 kilogramų ir su sąlyga, kad:

 

 produktas neturi būti laikomas šaldytuve prieš vartojant,

 tai yra supakuotas patentuotu prekės ženklu paženklintas produktas, ir

 pakuotė nėra pažeista, išskyrus atvejus, kai tie produktai tuo metu yra vartojami.

4.   Nedideli žuvininkystės produktų, skirtų asmeniniam vartojimui, kiekiai

Į ES galima įvežti arba atsiųsti žuvininkystės produktų (įskaitant šviežių, džiovintų, virtų, apdorotų arba rūkytų žuvų, tam tikrų vėžiagyvių, kaip antai krevečių, omarų, negyvų midijų ir austrių) asmenines siuntas, tik jei:

 šviežios žuvys yra išdorotos,

 vienam asmeniui tenkantis žuvininkystės produktų kiekis neviršija 20 kilogramų arba vienos žuvies svorio, priklausomai nuo to, kuris dydis didesnis.

Šie ribojimai netaikomo iš Farerų salų ir Islandijos įvežamiems žuvininkystės produktams.

5.   Nedideli kitų gyvūninių produktų, skirtų asmeniniam vartojimui, kiekiai

Į ES galima įvežti arba atsiųsti kitų gyvūninių produktų, kaip antai medaus, gyvų austrių, gyvų midijų ir sraigių, siuntas tik:

  ►M2  ————— ◄ , Farerų salų, Grenlandijos ar Islandijos, jei vienam asmeniui tenkančių produktų svoris neviršija 10 kilogramų,

 iš kitų šalių (išskyrus iš ►M2  ————— ◄ , Farerų salų, Grenlandijos ar Islandijos), jei vienam asmeniui tenkančių produktų svoris neviršija 2 kilogramų.

Atkreipiame dėmesį, kad galima įvežti nedidelius gyvūninių produktų, priskiriamų keletui iš išvardytų penkių kategorijų (1–5 dalis), kiekius, jei jie atitinka kiekvienoje susijusioje dalyje išdėstytas taisykles.

6.   Didesni gyvūninių produktų kiekiai

Į ES galima įvežti arba atsiųsti didesnius gyvūninių produktų kiekius, jei šie produktai atitinka komercinėms siuntoms taikomus reikalavimus, įskaitant:

 sertifikavimo reikalavimus, nustatytus atitinkamame oficialiame EB veterinarijos sertifikate,

 prekių ir tinkamų dokumentų pateikimo veterinarijos kontrolei patvirtintame ES pasienio kontrolės poste atvykus į ES reikalavimus.

7.   Gyvūniniai produktai, kuriems taikoma išimtis

Šiems produktams netaikomos pirmiau nustatytos taisyklės:

 duonai, pyragams, sausainiams, šokoladui ir konditerijos gaminiams (įskaitant saldainius), kurie nėra sumaišyti su mėsos produktais arba jais įdaryti,

 maisto papildams, supakuotiems galutiniam vartotojui,

 mėsos ekstraktams ir mėsos koncentratams,

 alyvuogėms, įdarytoms žuvimi,

 tešlos gaminiams ir makaronams, kurie nėra sumaišyti su mėsos produktais arba jais įdaryti,

 sultinių sriuboms ir priedams, supakuotiems galutiniam vartotojui,

 bet kokiems kitiems maisto produktams, kurių sudėtyje nėra šviežių arba apdorotų mėsos ar pieno produktų ir mažiau nei 50 % apdorotų kiaušinių ir žuvininkystės produktų.

8.   Iš saugomų rūšių gyvūnų pagaminti produktai

Iš tam tikrų saugomų rūšių gyvūnų pagamintiems produktams gali būti taikomi specialūs ribojimai. Pavyzdžiui, eršketų rūšies ikrams taikoma svorio riba — 125 gramai vienam asmeniui.

1 dalyje nustatyta informacija gali būti teikiama vaizdo priemonėmis, kaip antai šioje svetainėje Europos Komisijos paskelbta medžiaga:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm
V PRIEDAS

Gyvūninių produktų asmeninių siuntų įvežimo taisyklių įgyvendinimo rezultatų duomenys

image

image

image

image

Pateikiama Europos Komisijai ne vėliau kaip iki metų, kurie prasideda iš karto po to, kai pasibaigia kiekvienas metinis ataskaitinis laikotarpis, gegužės pirmos dienos.

Ataskaitinis laikotarpis — nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 dienos.

Surinkta ir apibendrinta informacija pateikiama Europos Komisijos svetainėje:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm
VI PRIEDAS

Asmeniškai importuojamiems mėsai ir pienui taikomų taisyklių įgyvendinimo rezultatų duomenys

image

image

Pateikiama Europos Komisijai ne vėliau kaip iki metų, kurie prasideda iš karto po to, kai pasibaigia kiekvienas metinis ataskaitinis laikotarpis, kovo pirmos dienos.

Ataskaitinis laikotarpis — nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 dienos.
VII PRIEDAS

Atitikmenų lentelėReglamentas (EB) Nr. 745/2004

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 1 dalies a punktas

1 straipsnio 4 dalis

1 straipsnio 2 dalis

2 straipsnis

2 straipsnio 1 dalies b punktas

2 straipsnio 3 dalies a punktas

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 ir 2 dalys

3 straipsnio 2 dalis

4 straipsnis

4 straipsnio 1 dalis

5 straipsnis

4 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 2 ir 3 dalys

5 straipsnio 1 dalis

7 straipsnis

5 straipsnio 2 dalis

V ir VI priedai

6 straipsnis

7 straipsnio 1 dalis

11 straipsnis

7 straipsnio 2 dalis

11 straipsnis

7 straipsnio 3 dalis

I priedas

II priedas

II priedas

III priedas

III priedas

IV priedas

IV priedas

V ir VI priedai

V priedas

I priedas( *1 ) OL L 77, 2009 3 24, p. 1.“.

Top