EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0100-20161006

Consolidated text: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/100/EB 2009 m. rugsėjo 16 d. dėl vidaus vandenų laivų tinkamumo plaukioti liudijimų abipusio pripažinimo (kodifikuota redakcija) (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/100/2016-10-06

02009L0100 — LT — 06.10.2016 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/100/EB

2009 m. rugsėjo 16 d.

dėl vidaus vandenų laivų tinkamumo plaukioti liudijimų abipusio pripažinimo

(kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 259 2009.10.2, p. 8)

Iš dalies keičiama:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2016/1629 2016 m. rugsėjo 14 d.

  L 252

118

16.9.2016
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/100/EB

2009 m. rugsėjo 16 d.

dėl vidaus vandenų laivų tinkamumo plaukioti liudijimų abipusio pripažinimo

(kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)▼M1

1 straipsnis

Ši direktyva taikoma vidaus vandenų laivams, naudojamiems prekėms vežti, kurių bendras dedveitas yra 20 ar daugiau metrinių tonų:

a) kurių ilgis yra mažesnis nei 20 metrų ir

b) kurių ilgio (L), pločio (B) ir grimzlės (T) sandauga yra mažesnė nei 100 kubinių metrų.

Šia direktyva nedaromas poveikis Reinu plaukiojančių laivų tikrinimo taisyklėms ir Europos susitarimui dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais (ADN).

▼B

2 straipsnis

1.  Valstybės narės nustato reikalingas privalomas procedūras išduodant laivo tinkamumo plaukioti liudijimus.

Tačiau valstybė narė šios direktyvos gali netaikyti laivams, kurie neišplaukia iš jos teritorijos vidaus vandenyse esančių kelių.

2.  Laivo tinkamumo plaukioti liudijimus išduoda valstybė narė, kurioje laivas yra įregistruotas arba kurioje yra laivo įregistravimo uostas, o jei aplinkybės yra kitos – valstybė narė, kurioje yra laivo savininko nuolatinė gyvenamoji vieta. Kiekviena valstybė narė gali prašyti kitos valstybės narės išduoti tinkamumo plaukioti liudijimus laivams, kuriuos naudoja pirmosios valstybės narės nacionaliniai subjektai. Valstybės narės savo įgaliojimus gali perduoti patvirtintoms institucijoms.

3.  Laivo tinkamumo plaukioti liudijimai turi būti užpildomi viena iš oficialių Europos Sąjungos institucijų kalbų; juose turi būti pateikiama bent jau I priede nurodyta informacija bei naudojama šiame priede nurodyta numeravimo sistema.

3 straipsnis

1.  Pagal 3–6 dalis kiekviena valstybė narė pripažįsta nacionalinių vandenų kelių laivybai laivų tinkamumo plaukioti liudijimus, išduotus kitos valstybės narės pagal 2 straipsnį tuo pačiu pagrindu, tarsi liudijimus būtų išdavusi pati valstybė narė.

2.  1 dalis taikoma tik tuomet, jeigu liudijimas buvo išduotas arba paskutinį kartą prieš tai pratęstas ne vėliau kaip prieš 5 metus ir jo galiojimo laikas nepasibaigęs.

Liudijimas, išduotas pagal reglamentą dėl laivybos Reino upe tikrinimo, laikomas įrodymu, kaip apibrėžta 3 ir 5 dalyse per visą liudijimo galiojimo trukmę.

3.  Valstybės narės gali reikalauti, kad būtų laikomasi reglamente dėl laivybos Reino upe išdėstytų techninių sąlygų. Jos gali reikalauti 2 dalies antroje pastraipoje nurodyto liudijimo kaip įrodymo, kad laikomasi techninių sąlygų.

▼M1

4.  Valstybės narės gali reikalauti, kad laivai, vežantys pavojingus krovinius, kaip apibrėžta ADN, atitiktų reikalavimus, išdėstytus tame susitarime. Kaip įrodymo, kad šių reikalavimų yra laikomasi, jos gali reikalauti, jog būtų pateiktas tame susitarime numatytas leidimas.

▼B

5.  Laivams, atitinkantiems reikalavimus, išdėstytus reglamente dėl laivybos Reino upe tikrinimo, turi būti leidžiama plaukioti visais Bendrijos vidaus vandenų keliais. Įrodymu, patvirtinančiu, kad šių reikalavimų yra laikomasi, gali būti 2 dalies antroje pastraipoje nurodytas liudijimas.

▼M1

Pavojingų krovinių vežimo ypatingų sąlygų laikomasi visuose Bendrijos vandenų keliuose, jeigu laivai atitinka ADN reikalavimus. Įrodymą, kad laikomasi tų reikalavimų, gali atstoti 4 dalyje numatytas leidimas.

▼B

6.  Valstybės narės gali reikalauti, kad jūrų keliuose būtų laikomasi papildomų sąlygų, lygiaverčių toms, kurios keliamos pačių valstybių narių laivams. Valstybės narės Komisijai praneša apie savo jūrų kelius, kurių sąrašą parengia Komisija, remdamasi informacija, kurią Komisijai pateikia valstybės narės.

4 straipsnis

1.  Kiekviena valstybė narė gali panaikinti laivo tinkamumo plaukioti liudijimą, kurį buvo išdavusi.

2.  Kiekviena valstybė narė gali neleisti laivui plaukti toliau, jeigu patikrinus nustatoma, kad laivo būklė akivaizdžiai kelia pavojų jo aplinkai, kol defektai nebus pašalinti. Ši valstybė narė gali tai padaryti ir tuomet, jeigu patikrinus nustatoma, kad laivas arba laivo įrengimai neatitinka laivo tinkamumo plaukioti liudijimo arba kitų dokumentų, nurodytų 3 straipsnyje, reikalavimų.

3.  Kiekviena valstybė narė, neleidusi laivui plaukti toliau ar pareiškusi, kad ketina taip padaryti, jeigu defektai nebus pašalinti, praneša valstybės narės, kurioje buvo išduotas laivo tinkamumo plaukioti liudijimas ar kitas 3 straipsnyje nurodytas dokumentas, kompetentingoms institucijoms apie priežastis, kuriomis grindžia priimtą sprendimą ar ketina jį priimti.

4.  Dėl kiekvieno sprendimo, priimto laikantis nuostatų, priimtų įgyvendinant šią direktyvą, neleisti laivui plaukti toliau nurodomos išsamios priežastys, kuriomis tokie sprendimai buvo grindžiami. Apie sprendimą turi būti pranešama suinteresuotai šaliai, kartu nurodant apie teisių gynimo priemonių galimybes, kuriomis suinteresuota šalis gali naudotis pagal valstybėje narėje galiojančius įstatymus, bei apie nustatytą laiko tarpą, skirtą tomis teisių gynimo priemonėmis pasinaudoti.

5 straipsnis

Direktyva 76/135/EEB su pakeitimais, padarytais direktyva, nurodyta II priedo A dalyje, yra panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais II priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

6 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

7 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
I PRIEDAS

MINIMALI INFORMACIJA, PATEIKTINA LIUDIJIMUOSE

(nurodyta 2 straipsnio 3 dalyje)

Informacija skirstoma į tris kategorijas:

Privalomoji

:

be specialaus ženklo

Reikalaujamoji, jeigu taikytina

:

(x)

Naudinga, tačiau neprivaloma

:

(+)

1. Valdžios įstaigos ar patvirtintos institucijos, išduodančios dokumentą, pavadinimas.

2.

 

a) Dokumento pavadinimas

b) (+) Dokumento numeris

3. Valstybė, išduodanti dokumentą

4. Laivo savininko vardas, pavardė ar pavadinimas ir jo nuolatinė buvimo vieta arba juridinis adresas

5. Laivo pavadinimas

6. (x) Laivo registravimo vieta ir registravimo numeris

7. (x) Uostas, kuriame laivas įregistruotas

8. (+) Laivo konstrukcijos tipas

9. (+) Laivo panaudojimas

10. Pagrindinės techninės laivo charakteristikos:

a) gabaritinis ilgis (metrais)

b) gabaritinis plotis (metrais)

c) laivo korpuso dalis, esanti žemiau vaterlinijos, kai laivo grimzlė didžiausia (metrais)

11. (x) Dedveitas (metrinėmis tonomis) arba tūrio vandentalpa (kubiniais metrais), kai laivo grimzlė yra didžiausia

12. (x) Nugrimzdimo markės parodymai

13. (x) Didžiausias leistinas keleivių skaičius

14. (x) Bendra pagrindinių variklių galia (KW arba AJ)

15. Mažiausias antvandeninio borto aukštis (centimetrais)

16.

 

a) Deklaracija: pirmiau nurodytas laivas yra pripažįstamas tinkamu laivybai

b) (x) Esant šioms sąlygoms

c) (x) Nurodymai dėl laivybos apribojimų

17.

 

a) Data, kada liudijimas nustoja galioti

b) Data, kada liudijimas išduotas

18. Valdžios įstaigos ar patvirtintos institucijos, išdavusios liudijimą, antspaudas ir parašas.
II PRIEDAS

A DALISPanaikinama direktyva ir jos pakeitimas

(nurodyta 5 straipsnyje)

Tarybos direktyva 76/135/EEB

(OL L 21, 1976 1 29, p. 10).

Tarybos direktyva 78/1016/EEB

(OL L 349, 1978 12 13, p. 31).

B DALISPerkėlimo į nacionalinę teisę terminų sąrašas

(nurodytas 5 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

76/135/EEB

1977 m. sausio 19 d.

78/1016/EEB
III PRIEDASAtitikmenų lentelė

Direktyva 76/135/EEB

Ši direktyva

1 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė formuluotė ir a punktas

1 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė formuluotė

1 straipsnio b punktas

1 straipsnio pirmos pastraipos a ir b punktai

1 straipsnio antra pastraipa

1 straipsnio antra pastraipa

2–4 straipsniai

2–4 straipsniai

5 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

8 straipsnis

7 straipsnis

Priedas

I priedas

II priedas

III priedas

Top