Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R1235-20150708

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1235/2008 2008 m. gruodžio 8 d. kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1235/2015-07-08

2008R1235 — LT — 08.07.2015 — 016.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1235/2008

2008 m. gruodžio 8 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių

(OL L 334 2008.12.12, p. 25)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 537/2009 2009 m. birželio 19 d.

  L 159

6

20.6.2009

 M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 471/2010 2010 m. gegužės 31 d.

  L 134

1

1.6.2010

 M3

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 590/2011 2011 m. birželio 20 d.

  L 161

9

21.6.2011

 M4

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1084/2011 2011 m. spalio 27 d.

  L 281

3

28.10.2011

►M5

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1267/2011 2011 m. gruodžio 6 d.

  L 324

9

7.12.2011

 M6

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 126/2012 2012 m. vasario 14 d.

  L 41

5

15.2.2012

►M7

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 508/2012 2012 m. birželio 20 d.

  L 162

1

21.6.2012

 M8

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 751/2012 2012 m. rugpjūčio 16 d.

  L 222

5

18.8.2012

►M9

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 125/2013 2013 m. vasario 13 d.

  L 43

1

14.2.2013

 M10

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 519/2013 2013 m. vasario 21 d.

  L 158

74

10.6.2013

►M11

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 567/2013 2013 m. birželio 18 d.

  L 167

30

19.6.2013

►M12

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 586/2013 2013 m. birželio 20 d.

  L 169

51

21.6.2013

►M13

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 355/2014 2014 m. balandžio 8 d.

  L 106

15

9.4.2014

►M14

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 442/2014 2014 m. balandžio 30 d.

  L 130

39

1.5.2014

►M15

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 644/2014 2014 m. birželio 16 d.

  L 177

42

17.6.2014

►M16

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 829/2014 2014 m. liepos 30 d.

  L 228

9

31.7.2014

►M17

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1287/2014 2014 m. lapkričio 28 d.

  L 348

1

4.12.2014

►M18

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/131 2015 m. sausio 23 d.

  L 23

1

29.1.2015

►M19

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/931 2015 m. birželio 17 d.

  L 151

1

18.6.2015


pataisytas:

 C1

Klaidų ištaisymas, OL L 324, 7.12.2011, p.  38 (590/2011,)

►C2

Klaidų ištaisymas, OL L 028, 4.2.2015, p.  48 (1287/2014,)
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1235/2008

2008 m. gruodžio 8 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šaliųEUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 ( 1 ), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalį, 38 straipsnio d dalį ir 40 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 ir 33 straipsniuose nustatytos bendrosios ekologiškų produktų importo nuostatos o siekiant garantuoti teisingą ir vienodą šių nuostatų taikymą, reikia nustatyti išsamias jų taikymo taisykles ir tvarką.

(2)

Nuo 1992 m. įgyta daug patirties importuojant produktus, kuriems suteikiamos lygiavertės garantijos, kontrolės įstaigoms ir institucijoms turėtų būti suteikiamas santykinai trumpas laikotarpis pateikti prašymus įtraukti į sąrašą lygiavertiškumo nustatymo pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnį tikslais. Tačiau patirties tiesioginio Bendrijos ekologiškos produkcijos ir ekologiškų produktų ženklinimo taisyklių taikymo už Bendrijos ribų patirties neturima, todėl kontrolės įstaigoms ir institucijoms, pageidaujančioms pateikti prašymus dėl jų įtraukimo į sąrašą atitikimo reikalavimams nustatymo pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 straipsnį tikslais, turėtų būti suteikiama daugiau laiko. Todėl turėtų būti suteikiamas ilgesnis laikotarpis prašymams pateikti ir išnagrinėti.

(3)

Susiję ūkio subjektai turi sugebėti pateikti produktų, importuotų pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 straipsnį, patvirtinamuosius dokumentus. Reikia nustatyti tokių patvirtinamųjų dokumentų pavyzdžius. Importuojant produktus pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnį, reikia pateikti patikrinimo sertifikatą. Todėl reikia nustatyti išsamias tokio sertifikato išdavimo taisykles. Be to, turėtų būti nustatyta tvarka, kurios laikantis Bendrijos lygmeniu turėtų būti koordinuojami tam tikri iš trečiųjų šalių importuotų produktų, kuriuos Bendrijoje ketinama pardavinėti kaip ekologiškus produktus, patikrinimai.

(4)

Seniau Argentina, Australija, Kosta Rika, Indija, Izraelis, Naujoji Zelandija ir Šveicarija buvo įtrauktos į sąrašą trečiųjų šalių, iš kurių importuoti produktai galėjo būti parduodami Bendrijoje kaip ekologiški produktai pagal 2008 m. balandžio 17 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 345/2008, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų numatytos importo iš trečiųjų šalių tvarkos įgyvendinimo taisykles ( 2 ). Komisija dar kartą peržiūrėjo situaciją tose šalyse pagal Reglamente (EB) Nr. 834/2007 nustatytus kriterijus, atsižvelgdama į taikomas gamybos taisykles ir patirtį, įgytą importuojant ekologiškus produktus iš tų trečiųjų šalių, kurios buvo seniau įtrauktos į sąrašą pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 11 straipsnio 1 dalį. Tuo remiantis daroma išvada, kad sąlygos dėl Argentinos, Australijos, Kosta Rikos, Indijos, Izraelio ir Naujosios Zelandijos įtraukimo į trečiųjų šalių sąrašą produktų lygiavertiškumo nustatymo tikslais pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 1 dalį, yra tenkinamos.

(5)

Europos bendrija ir Šveicarijos Konfederacija sudarė Susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais ( 3 ), kuris buvo patvirtintas Tarybos ir Komisijos sprendimu 2002/309/EB ( 4 ). To susitarimo 9 priede aptariami ekologiškai gaminami žemės ūkio produktai bei maisto produktai ir nustatoma, kad šalys turi imtis būtinų priemonių, kad būtų galima importuoti ir parduoti kitos susitarimo šalies įstatymus ir taisykles atitinkančius ekologiškus produktus. Siekiant aiškumo, Šveicarija taip pat turi būti įtraukta į lygiavertiškumo nustatymo tikslais pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 1 dalį sudarytą trečiųjų šalių produktų sąrašą.

(6)

Valstybių narių institucijos įgijo daug patirties ir kompetencijos išduodamos ekologiškų produktų importo į Bendrijos teritoriją leidimus. Šia patirtimi reikėtų pasinaudoti sudarant ir tvarkant trečiųjų šalių ir kontrolės įstaigų bei kontrolės institucijų sąrašus, o Komisija turėtų atsižvelgti į valstybių narių ir kitų ekspertų ataskaitas. Susijusios užduotys turėtų būti paskirstytos teisingai ir proporcingai.

(7)

Taip pat turėtų būti numatyta nuostata dėl pereinamųjų priemonių, taikytinų trečiųjų šalių prašymams, kuriuos jos pateikė Komisijai iki 2009 m. sausio 1 d., t. y. prieš pradedant taikyti Reglamentą (EB) Nr. 834/2007.

(8)

Siekiant išvengti tarptautinės prekybos trikdžių ir palengvinti perėjimą nuo Reglamentu (EEB) Nr. 2092/91 nustatytų taisyklių taikymo prie Reglamentu (EB) Nr. 834/2007 nustatytų taisyklių taikymo, iki tol, kol bus įgyvendintos naujų importo taisyklių taikymui reikalingos priemonės, visų pirma dėl Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 3 dalyje nurodytų kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų pripažinimo, valstybėms narėms reikia suteikti daugiau galimybių išnagrinėjus kiekvieną atvejį atskirai importuotojams toliau teikti produktų pateikimo į Bendrijos rinką leidimus. Sudarius tame straipsnyje nurodytų kontrolės įstaigų sąrašą, ši galimybė turėtų būti pamažu naikinama.

(9)

Siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą ir garantuoti šio reglamento taikymą, reikėtų numatyti Komisijos, valstybių narių, trečiųjų šalių ir kontrolės įstaigų bei kontrolės institucijų informacijos mainų elektroninę sistemą.

(10)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 345/2008 taisyklės ir 2008 m. birželio 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 605/2008, nustatančio išsamias nuostatų, susijusių su iš trečiųjų šalių įvežamų produktų patikrinimo sertifikatu pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų 11 straipsnį, įgyvendinimo taisyklės ( 5 ) pakeičiamos šiame reglamente pateiktomis išsamiomis taisyklėmis. Todėl minėti reglamentai turėtų būti panaikinti ir pakeisti nauju reglamentu.

(11)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Ekologinės gamybos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:I

ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮVADINĖS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos išsamios reikalavimus atitinkančių produktų importo ir produktų, kuriems suteikiamos lygiavertės garantijos, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 ir 33 straipsniuose, importo taisyklės.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente:

1) patikrinimo sertifikatas – vienai siuntai galiojantis patikrinimo sertifikatas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 1 dalies d punkte;

2) patvirtinamasis dokumentas – Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008 ( 6 ) 68 straipsnyje ir šio reglamento 6 straipsnyje nurodytas dokumentas, kurio pavyzdys pateiktas šio reglamento II priede;

3) siunta – vienu ar keliais Kombinuotosios nomenklatūros kodais ženklinamų produktų kiekis, kuriam išduotas vienas patikrinimo sertifikatas ir kuris gabenamas ta pačia transporto priemone iš tos pačios trečiosios šalies;

4) pirmasis gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 889/2008 2 straipsnio d dalyje;

5) siuntos patikra – atitinkamų valstybių narių institucijų atliekama patikrinimo sertifikato, kuris turi atitikti šio reglamento 13 straipsnį, ir, kai šios institucijos mano, kad tai yra būtina, produktų, kurie turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 889/2008 ir šio reglamento reikalavimus, patikra;

6) atitinkamos valstybių narių institucijos – muitinės įstaigos arba kitos valstybių narių paskirtos institucijos;

7) vertinimo ataskaita – nepriklausomos trečiosios šalies, atitinkančios ISO standartą 17011, arba atitinkamos kompetentingos institucijos sudaryta Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 straipsnio 2 dalyje ir 33 straipsnio 3 dalyje nurodyta vertinimo ataskaita, į kurią įtraukta informacija apie dokumentų peržiūras, įskaitant šio reglamento 4 straipsnio 3 dalies b punkte ir 11 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytus apibūdinimus, apie įstaigų patikrinimus, įskaitant labai svarbių vietų patikrinimus ir tiesioginio stebėjimo būdu vykdomus patikrinimus reprezentatyviose trečiosiose šalyse.II

ANTRAŠTINĖ DALIS

REIKALAVIMUS ATITINKANČIŲ PRODUKTŲ IMPORTASI

SKYRIUS

Pripažintų tikrinti atitikimą reikalavimams kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašas

3 straipsnis

Pripažintų tikrinti atitikimą reikalavimams kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašo sudarymas ir turinys

1.  Komisija sudaro kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų, kurios pripažįstamos tinkamomis tikrinti atitikimą reikalavimams pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 straipsnio 2 dalį, sąrašą. Sąrašas pateiktas šio reglamento I priede. Sąrašo sudarymo ir keitimo tvarka nustatyta šio reglamento 4, 16 ir 17 straipsniuose. Sąrašas skelbiamas internete remiantis šio reglamento 16 straipsnio 4 dalimi ir 17 straipsniu.

2.  Sąraše pateikiama visa būtina informacija apie kiekvieną kontrolės įstaigą ar instituciją, kad būtų galima patikrinti, ar produktai, pateikti į Bendrijos rinką, buvo patikrinti pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 straipsnio 2 dalį pripažintos kontrolės įstaigos ar institucijos, visų pirma:

a) kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos pavadinimas ir adresas, įskaitant e. pašto bei interneto adresą ir jos kodo numerį;

b) susijusios trečiosios šalys, kurios yra ir produkto kilmės šalys;

c) kiekvienos trečiosios šalies susijusios produktų kategorijos;

d) buvimo sąraše laikotarpis;

e) interneto adresas, kuriuo galima rasti pagal taikomas kontrolės sistemas suskirstytų ūkio subjektų sąrašą, kuriame nurodytas jų sertifikavimo statusas, susijusios produktų kategorijos, taip pat ūkio subjektai ir produktai, kurie buvo išbraukti iš sąrašo arba kurių sertifikatas buvo panaikintas.

4 straipsnis

Prašymo įtraukti į pripažintų tikrinti atitikimą reikalavimams kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašą pateikimo tvarka

▼M19

1.  Komisija, gavusi susijusios kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos atstovo prašymą, parengtą pagal Komisijos vadovaujantis 17 straipsnio 2 dalimi pateiktą prašymo pavyzdį, svarsto, ar reikėtų kontrolės įstaigą arba kontrolės instituciją pripažinti ir įtraukti į 3 straipsnyje nurodytą sąrašą. Sudarant pirmąjį sąrašą atsižvelgiama tik į tinkamai parengtus prašymus, gautus iki 2016 m. spalio 31 d.

▼B

2.  Prašymą gali pateikti Bendrijoje arba trečiojoje šalyje įsisteigusios kontrolės įstaigos arba kontrolės institucijos.

3.  Prašymą sudaro techninių dokumentų rinkinys, kuriame pateikiama visa informacija, kurios reikia Komisijai, kad įsitikintų, jog visi į Bendriją ketinami eksportuoti ekologiški produktai atitinka Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas sąlygas, konkrečiai pateikiami:

a) susijusios trečiosios šalies ar šalių kontrolės įstaigos arba kontrolės institucijos veiklos apžvalga, kurioje nurodomas tokioje veikloje dalyvaujančių ūkio subjektų skaičius ir numatomi eksportuoti į Bendriją pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas taisykles susijusios trečiosios šalies ar šalių žemės ūkio produktų ir maisto produktų rūšis ir kiekiai;

b) išsamus aprašymas, kaip trečiojoje šalyje arba kiekvienoje iš susijusių trečiųjų šalių buvo įgyvendintos Reglamento (EB) Nr. 834/2007 II, III ir IV antraštinės dalies, taip pat Reglamento (EB) Nr. 889/2008 nuostatos.

c) vertinimo ataskaitos, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 straipsnio 2 dalies ketvirtoje pastraipoje, kopija, kuria:

i) įrodoma, kad buvo teigiamai įvertintas kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos sugebėjimas laikytis Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų sąlygų;

ii) garantuojamas Reglamento (EB) Nr. 834/2007 27 straipsnio 2, 3, 5, 6 ir 12 dalyse nurodytų reikalavimų vykdymas;

iii) užtikrinama, kad kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija laikosi Reglamento (EB) Nr. 889/2008 IV antraštinėje dalyje nurodytų reikalavimų ir atsargumo priemonių; ir

iv) patvirtinama, kad ji, laikydamasi šių sąlygų ir reikalavimų, veiksmingai įgyvendino kontrolės priemones;

d) įrodymas, kad kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija pranešė apie savo veiklą susijusios trečiosios šalies institucijoms ir įsipareigojo laikytis susijusios trečiosios šalies institucijų jai taikomų teisinių įsipareigojimų;

e) interneto svetainės adresas, kuriuo galima rasti pagal taikomas kontrolės sistemas suskirstytų ūkio subjektų sąrašą, taip pat informacijos centro, kuriame iškart galima gauti informaciją apie ūkio subjektų sertifikavimą, duomenis, susijusias produktų kategorijas, taip pat informaciją apie ūkio subjektus ir produktus, kurie buvo išbraukti iš sąrašo arba kurių sertifikatas buvo panaikintas;

f) įsipareigojimas laikytis šio reglamento 5 straipsnio nuostatų;

g) visa kita susijusios kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos ar Komisijos požiūriu svarbi informacija.

4.  Nagrinėdama kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos prašymą įtraukti ją į kontrolės įstaigų ar kontrolės institucijų sąrašą ir vėliau, kai ji jau yra įtraukta į sąrašą, Komisija gali prašyti papildomos informacijos, įskaitant vieną ar daugiau nepriklausomų ekspertų atliktų patikrinimo vietoje ataskaitų. Be to, remdamasi rizikos vertinimu ir įtariamų pažeidimų atvejais, Komisija gali organizuoti pačios paskirtų ekspertų vykdomą patikrinimą vietoje.

5.  Komisija vertina, ar 3 dalyje nurodytas techninių dokumentų rinkinys ir 4 dalyje nurodyta informacija yra teisingi, ir atitinkamai gali nuspręsti pripažinti kontrolės įstaigą ar kontrolės organizaciją ir ją įtraukti į sąrašą. Sprendimas priimamas Reglamento (EB) Nr. 834/2007 37 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

5 straipsnis

Pripažintų tikrinti atitikimą reikalavimams kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašo tvarkymas ir atnaujinimas

1.  Kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija gali būti įtraukta į 3 straipsnyje nurodytą sąrašą tik tada, jei ji įvykdo šiuos įsipareigojimus:

a) jei po to, kai kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija buvo įtraukta į sąrašą, kaip nors pakeičiamos jos taikomos priemonės, ir apie tokius pakeitimus ji praneša Komisijai; Komisijai taip pat pranešama apie prašymus pakeisti informaciją apie 3 straipsnio 2 dalyje nurodytą kontrolės įstaigą arba kontrolės instituciją;

b) į sąrašą įtraukta kontrolės įstaiga arba kontrolės institucija laiko ir gavusį prašymą iškart pateikia visą su jos kontrolės veikla trečiojoje šalyje susijusią informaciją; ji Komisijos skirtiems ekspertams leidžia naudotis savo biurais ir priemonėmis;

c) iki kiekvienų metų kovo 31 d. kontrolės įstaiga arba kontrolės institucija nusiunčia Komisijai glaustą metinę ataskaitą; metinėje ataskaitoje atnaujinama 4 straipsnio 3 dalyje nurodyto techninių dokumentų rinkinio informacija; ataskaitoje visų pirma apibūdinama kontrolės įstaigos arba kontrolės institucijos trečiosiose šalyse praeitais metais vykdyta kontrolė, aptariami gauti rezultatai, pastebėti netikslumai ir pažeidimai bei taikytos taisomosios priemonės; be to, joje pateikiama naujausia vertinimo ataskaita arba atnaujinta ataskaita, kurioje pateikiami reguliarių vertinimų vietoje, stebėjimo ir daugiamečio pakartotinio vertinimo, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 834/2007, rezultatai; Komisija gali prašyti kitos, jos nuomone, reikalingos informacijos;

d) atsižvelgdama į gautą informaciją, Komisija gali bet kuriuo laiku keisti su kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija susijusias specifikacijas ir sustabdyti tokios įstaigos ar institucijos įtraukimą į 3 straipsnyje nurodytą sąrašą; toks pat sprendimas gali būti priimtas, jei kontrolės įstaiga ar institucija nepateikia prašytos informacijos arba atsisakė leisti vykdyti patikrinimą vietoje;

e) kontrolės įstaiga arba kontrolės institucija suinteresuotoms šalims interneto svetainėje skelbia nuolat atnaujinamą ūkio subjektų ir patvirtintų ekologiškų produktų sąrašą.

2.  Jei Komisijai pareikalavus kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija neatsiunčia 1 dalies c punkte nurodytos metinės ataskaitos, nelaiko arba neperduoda visos su jos techninių dokumentų rinkiniu, kontrolės sistema arba atnaujintu ūkio subjektų ir patvirtintų ekologiškų produktų sąrašu susijusios informacijos arba nesutinka leisti atlikti patikrinimo vietoje per laikotarpį, kurį Komisija nustato atsižvelgdama į problemos rimtumą (paprastai laikotarpis negali būti trumpesnis nei 30 dienų), kontrolės įstaiga arba kontrolės institucija gali būti pašalinta iš kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašo Reglamento (EB) Nr. 834/2007 37 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Jei kontrolės įstaiga arba kontrolės institucija laiku nesiima tinkamų taisomųjų veiksmų, Komisija ją iš sąrašo išbraukia nedelsdama.2

SKYRIUS

Patvirtinamieji dokumentai, pateikiami importuojant reikalavimus atitinkančius produktus

6 straipsnis

Patvirtinamieji dokumentai

1.  Patvirtinamieji dokumentai, kuriuos reikalaujama pateikti importuojant Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus reikalavimus atitinkančius produktus, išduodami remiantis šio reglamento 17 straipsnio 2 dalimi pagal šio reglamento II priede pateiktą pavyzdį; juose turi būti pateiktos mažų mažiausiai visos pavyzdyje nurodytos sudėtinės dalys.

2.  Patvirtinamųjų dokumentų originalus išduoda kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga, jei 4 straipsnyje nurodytu sprendimu patvirtinta, kad ji gali išduoti tokius patvirtinamuosius dokumentus.

3.  Patvirtinamuosius dokumentus išduodanti institucija arba įstaiga laikosi pagal 17 straipsnio 2 dalį nustatytų taisyklių, ir Komisijos pavyzdžių, pastabų ir rekomendacijų, gaunamų kompiuterine sistema, skirta elektroniniams mainams 17 straipsnio 1 dalyje nurodytais dokumentais.III

ANTRAŠTINĖ DALIS

PRODUKTŲ, KURIEMS SUTEIKIAMOS LYGIAVERTĖS GARANTIJOS, IMPORTAS1

SKYRIUS

Pripažintų trečiųjų šalių sąrašas

7 straipsnis

Trečiųjų šalių sąrašo sudarymas ir turinys

1.  Remdamasi Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 dalimi, Komisija nustato pripažintų trečiųjų šalių sąrašą. Pripažintų šalių sąrašas pateiktas šio reglamento III priede. Sąrašo sudarymo ir keitimo tvarka nustatyta šio reglamento 8 ir 16 straipsniuose. Apie sąrašo pakeitimus skelbiama internete remiantis šio reglamento 16 straipsnio 4 dalimi ir 17 straipsniu.

2.  Sąraše pateikiama visa būtina informacija apie kiekvieną trečiąją šalį, kad būtų galima patikrinti, ar produktai, pateikti į Bendrijos rinką, buvo patikrinti taikant pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 dalį pripažintos trečiosios šalies kontrolės sistemą, visų pirma:

a) susijusios produktų kategorijos;

b) produktų kilmė;

c) nuoroda į trečiojoje šalyje taikomus gamybos standartus;

d) trečiosios šalies kompetentinga institucija, atsakinga už kontrolės sistemos taikymą, jos adresas, įskaitant e. pašto ir interneto adresus;

▼M7

e) kontrolės institucijos ar institucijų arba kontrolės įstaigos ar įstaigų, kurias d punkte nurodyta kompetentinga institucija yra pripažinusi tinkamomis vykdyti kontrolę, pavadinimai ir interneto adresai;

f) institucijos ar institucijų arba kontrolės įstaigos ar įstaigų, kurioms pavesta trečiojoje šalyje išduoti importui į Sąjungą būtinus sertifikatus, pavadinimai, interneto adresai ir kodai;

▼B

g) buvimo sąraše laikotarpis.

8 straipsnis

Prašymo įtraukti į trečiųjų šalių sąrašą pateikimo tvarka

▼M14

1.  Gavusi susijusios trečiosios šalies atstovo prašymą dėl įtraukimo, Komisija svarsto, ar įtraukti trečiąją šalį į 7 straipsnyje nurodytą sąrašą, su sąlyga, kad toks prašymas pateiktas iki 2014 m. liepos 1 d.

▼B

2.  Komisija nagrinėja prašymą įtraukti į sąrašą tik tada, jei jis atitinka toliau nurodytas išankstines sąlygas.

Prašymą įtraukti į sąrašą sudaro techninių dokumentų rinkinys, kuriame pateikiama visa informacija, kurios reikia Komisijai, kad įsitikintų, jog visi į Bendriją ketinami eksportuoti produktai atitinka Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, konkrečiai jame:

a) pateikta bendroji informacija apie ekologinės gamybos plėtrą trečiojoje šalyje, gaminamus produktus, dirbamą plotą, gamybos regionus, gamintojų skaičių, vykdomą maisto perdirbimą;

b) nurodoma, kokios rūšies ekologiškus žemės ūkio produktus bei maisto produktus ir kokius jų kiekius ketinama eksportuoti į Bendriją;

c) apibūdinami trečiojoje šalyje taikomi gamybos standartai, pateikiamas jų atitikimo Bendrijos standartams vertinimas;

d) apibūdinama trečiojoje šalyje taikoma kontrolės sistema, įskaitant trečiųjų šalių kompetentingų institucijų vykdomą stebėjimo ir priežiūros veiklą, taip pat įvertinamas jos veiksmingumas lyginant su Bendrijoje taikoma kontrolės sistema;

e) nurodytas interneto arba kitas adresas, kuriuo skelbiamas pagal taikomas kontrolės sistemas suskirstytų ūkio subjektų sąrašas, taip pat informacijos centras, kuriame iškart galima gauti informacijos apie ūkio subjektų sertifikavimo statusą, ir susijusios produktų kategorijos;

f) pateikiama informacija, kurią trečioji šalis ketina įtraukti į 7 straipsnyje nurodytą sąrašą;

g) įsipareigojama laikytis 9 straipsnio nuostatų;

h) pateikiama visa kita trečiosios šalies ar Komisijos požiūriu svarbi informacija.

3.  Nagrinėdama šalies prašymą įtraukti ją į pripažintų trečiųjų šalių sąrašą ir vėliau, kai šalis į tokį sąrašą jau įtraukta, Komisija gali prašyti papildomos informacijos, įskaitant vieną ar daugiau nepriklausomų ekspertų atliktų patikrinimo vietoje ataskaitų. Be to, remdamasi rizikos vertinimu ir įtariamų pažeidimų atvejais, Komisija gali organizuoti pačios paskirtų ekspertų vykdomą patikrinimą vietoje.

▼M9

Komisija gali pakviesti kitų pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 dalį pripažintų trečiųjų šalių ekspertus dalyvauti patikrinime vietoje stebėtojų teisėmis.

▼M7

4.  Komisija vertina, ar 2 dalyje nurodytas techninių dokumentų rinkinys ir 3 dalyje nurodyta informacija tenkina reikalavimus, ir atitinkamai gali nuspręsti pripažinti trečiąją šalį ir įtraukti ją į sąrašą trejų metų laikotarpiui. Jeigu Komisija mano, kad Reglamente (EB) Nr. 834/2007 ir šiame reglamente nustatytos sąlygos tebetenkinamos, po to trejų metų laikotarpio ji gali nuspręsti pratęsti trečiosios šalies įtraukimo į sąrašą laikotarpį.

Pirmoje pastraipoje nurodyti sprendimai priimami laikantis Reglamento (EB) Nr. 834/2007 37 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos.

▼B

9 straipsnis

Trečiųjų šalių sąrašo priežiūra ir atnaujinimas

1.  Komisija nagrinėja prašymą įtraukti į sąrašą tik tada, jei trečioji šalis įsipareigoja laikytis šių sąlygų:

a) jei po to, kai trečioji šalis buvo įtraukta į priede nurodytą sąrašą, kaip nors pakeičiamos joje galiojančios priemonės arba jų įgyvendinimas, ypač šalies kontrolės sistema, ta trečioji šalis apie tai praneša Komisijai; Komisijai taip pat pranešama apie prašymus pakeisti informaciją apie 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą trečiąją šalį;

b) Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 dalyje nurodytoje metinėje ataskaitoje atnaujinama informacija apie šio reglamento 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą techninį dokumentų rinkinį; joje visų pirma apibūdinama trečiosios šalies kompetentingos institucijos vykdoma stebėjimo ir priežiūros veikla, pasiekti rezultatai ir taikyti taisomieji veiksmai;

c) atsižvelgdama į gautą informaciją, Komisija gali bet kuriuo laiku keisti su trečiąja šalimi susijusias specifikacijas ir sustabdyti tokios šalies įtraukimą į 7 straipsnyje nurodytą sąrašą; toks pat sprendimas gali būti priimtas, jei trečioji šalis nepateikė prašytos informacijos arba nesutiko, kad būtų vykdomas patikrinimas vietoje.

2.  Jei Komisijai pareikalavus trečioji šalis nepateikia Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos metinės ataskaitos, nelaiko arba neperduoda visos su jos techninių dokumentų rinkiniu arba kontrolės sistema susijusios informacijos arba Komisijai pareikalavus atlikti patikrinimą vietoje, ji nesutinka, kad tai būtų daroma, per laikotarpį, kurį Komisija nustato atsižvelgdama į problemos rimtumą (paprastai laikotarpis neturi būti trumpesnis nei 30 dienų), toji trečioji šalis gali būti išbraukta iš sąrašo Reglamento (EB) Nr. 834/2007 37 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.2

SKYRIUS

Pripažintų lygiavertiškumo nustatymo tikslais kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašas

10 straipsnis

Pripažintų lygiavertiškumo nustatymo tikslais kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašo sudarymas ir turinys

1.  Komisija sudaro kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų, pripažintų lygiavertiškumo nustatymo tikslais pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 3 dalį, sąrašą. Sąrašas pateiktas šio reglamento IV priede. Sąrašo sudarymo ir keitimo tvarka nustatyta šio reglamento 11, 16 ir 17 straipsniuose. Sąrašas skelbiamas internete remiantis šio reglamento 16 straipsnio 4 dalimi ir 17 straipsniu.

2.  Sąraše pateikiama visa būtina informacija apie kiekvieną kontrolės įstaigą ar instituciją, kad būtų galima patikrinti, ar produktai, pateikti į Bendrijos rinką, buvo patikrinti pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 3 dalį pripažintos kontrolės įstaigos ar institucijos, visų pirma:

a) kontrolės įstaigos ar institucijos pavadinimas, adresas, kodas, įskaitant, jei reikalinga, e. pašto ir interneto adresą;

b) į 7 straipsnyje numatytą sąrašą neįtrauktos trečiosios šalys, iš kurių kilę produktai;

c) su kiekviena trečiąja šalimi susijusios produktų kategorijos;

d) buvimo sąraše laikotarpis; ir

▼M12

e) interneto svetainės, kurioje pateikiamas atnaujintas pagal taikomas kontrolės sistemas suskirstytų ūkio subjektų sąrašas, kuriame nurodomas tų ūkio subjektų sertifikavimo statusas ir susijusios produktų kategorijos, adresas, taip pat informacijos centro, kuriame galima gauti informacijos apie ūkio subjektus ir produktus, kurie buvo išbraukti iš sąrašo arba kurių sertifikatas buvo panaikintas, duomenys; ir

▼M12

f) interneto svetainės, kurioje išsamiai pristatomas kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos trečiojoje šalyje taikomas gamybos standartas ir kontrolės priemonės, adresas.

▼B

3.  Nukrypstant nuo 2 dalies b punkto, iš trečiųjų šalių, kurios įtrauktos į 7 straipsnyje nurodytą pripažintų trečiųjų šalių sąrašą, kilę produktai, priklausantys tame sąraše nenurodytai kategorijai, gali būti išvardyti šiame straipsnyje numatytame sąraše.

11 straipsnis

Prašymo įtraukti į pripažintų lygiavertiškumo nustatymo tikslais kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašą pateikimo tvarka

▼M19

1.  Komisija, gavusi susijusios kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos atstovo prašymą, parengtą pagal Komisijos vadovaujantis 17 straipsnio 2 dalimi pateiktą prašymo pavyzdį, svarsto, ar reikėtų kontrolės įstaigą arba kontrolės instituciją įtraukti į 10 straipsnyje nurodytą sąrašą. Atnaujinant sąrašą atsižvelgiama tik į tinkamai parengtus prašymus.

▼B

2.  Prašymą gali pateikti Bendrijoje arba trečiojoje šalyje įsisteigusios kontrolės įstaigos arba kontrolės institucijos.

3.  Prašymą įtraukti į sąrašą sudaro techninių dokumentų rinkinys, kuriame pateikiama visa informacija, kurios reikia Komisijai, kad įsitikintų, jog visi į Bendriją ketinami eksportuoti produktai atitinka Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 3 dalyje nurodytas sąlygas, konkrečiai:

a) trečiosios šalies ar trečiųjų šalių kontrolės įstaigos arba kontrolės institucijos veiklos apžvalga, kurioje nurodomas tokioje veikloje dalyvaujančių ūkio subjektų skaičius ir numatomi eksportuoti į Bendriją pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytas taisykles žemės ūkio produktų ir maisto produktų rūšys ir kiekiai;

b) trečiojoje šalyje taikomų gamybos standartų ir kontrolės priemonių apibūdinimas, įskaitant šių standartų ir priemonių lygiavertiškumo vertinimą remiantis Reglamento (EB) Nr. 834/2007 III, IV ir V antraštinėmis dalimis ir Reglamentu (EB) Nr. 889/2008 nustatytomis susijusiomis įgyvendinimo taisyklėmis;

c) vertinimo ataskaitos, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 3 dalyje, kopija, kuria:

i) įrodoma, kad buvo sėkmingai įvertintas kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos sugebėjimas laikytis Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytų sąlygų;

ii) patvirtinama, kad kontrolės įstaiga arba kontrolės institucija, laikydamasi šių sąlygų ir reikalavimų, veiksmingai įgyvendino kontrolės priemones; ir

iii) įrodomas ir patvirtinamas šios dalies b pastraipoje nurodytų gamybos standartų ir kontrolės priemonių lygiavertiškumas;

d) įrodymas, kad kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija pranešė apie savo veiklą kiekvienos susijusios trečiosios šalies institucijoms ir įsipareigojo laikytis kiekvienos susijusios trečiosios šalies institucijų jai taikomų teisinių įsipareigojimų;

e) interneto svetainės adresas, kuriuo galima rasti pagal taikomas kontrolės sistemas suskirstytų ūkio subjektų sąrašą, informacijos centro, kuriame iškart galima gauti informaciją apie kontrolės įstaigos ar institucijos sertifikavimo statusą, duomenys, susijusios produktų kategorijos, taip pat informacija apie ūkio subjektus ir produktus, kurie buvo išbraukti iš sąrašo arba kurių sertifikatas buvo panaikintas;

f) įsipareigojama laikytis 12 straipsnio nuostatų;

g) pateikiama visa kita susijusios kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos ar Komisijos požiūriu svarbi informacija.

4.  Nagrinėdama kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos prašymą įtraukti ją į sąrašą ir vėliau, kai ji jau yra įtraukta į sąrašą, Komisija gali prašyti papildomos informacijos, įskaitant vieną ar daugiau nepriklausomų ekspertų atliktų patikrinimo vietoje ataskaitų. Be to, remdamasi rizikos vertinimu ir įtariamų pažeidimų atvejais, Komisija gali organizuoti pačios paskirtų ekspertų vykdomą patikrinimą vietoje.

5.  Komisija vertina, ar 2 dalyje nurodytas techninių dokumentų rinkinys ir 3 dalyje nurodyta informacija yra teisingi, ir atitinkamai gali nuspręsti pripažinti kontrolės įstaigą ar kontrolės organizaciją ir ją įtraukti į sąrašą. Sprendimas priimamas Reglamento (EB) Nr. 834/2007 37 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

12 straipsnis

Lygiavertiškumo nustatymo tikslais pripažintų kontrolės įstaigų ir kontrolės institucijų sąrašo tvarkymas ir atnaujinimas

1.  Kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija gali būti įtraukta į 10 straipsnyje nurodytą sąrašą tik tada, jei ji įvykdo šiuos įsipareigojimus:

a) jei po to, kai kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija buvo įtraukta į sąrašą, kaip nors pakeičiamos jų taikomos priemonės, ir apie tokius pakeitimus ji praneša Komisijai; Komisijai taip pat pranešama apie prašymus pakeisti informaciją apie 10 straipsnio 2 dalyje nurodytą kontrolės įstaigą arba kontrolės instituciją;

b) iki kiekvienų metų ►M12  vasario 28 d. ◄ kontrolės įstaiga arba kontrolės institucija siunčia Komisijai glaustą metinę ataskaitą. Metinėje ataskaitoje atnaujinama 11 straipsnio 3 dalyje nurodyto techninių dokumentų rinkinio informacija; joje visų pirma apibūdinama trečiosios šalies kontrolės įstaigos arba kontrolės institucijos praėjusiais metais vykdyta kontrolė, aptariami gauti rezultatai, pastebėti netikslumai bei pažeidimai ir taikytos taisomosios priemonės; joje taip pat pateikiama naujausia vertinimo ataskaita arba atnaujinta ataskaita, kurioje pateikiami reguliarių vertinimų vietoje, stebėjimo ir daugiamečio pakartotinio vertinimo, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 3 dalyje, rezultatai; Komisija gali prašyti kitos jos nuomone reikalingos informacijos;

c) atsižvelgdama į gautą informaciją, Komisija gali bet kuriuo laiku keisti su kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija susijusias specifikacijas ir sustabdyti tokios įstaigos ar institucijos įtraukimą į 10 straipsnyje nurodytą sąrašą; panašus sprendimas gali būti priimtas, jei kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija nepateikia prašytos informacijos arba atsisakė leisti vykdyti patikrinimą vietoje;

d) kontrolės įstaiga arba kontrolės institucija elektroniniu būdu suinteresuotoms šalims pateikia nuolat atnaujinamą ūkio subjektų ir patvirtintų ekologiškų produktų sąrašą.

▼M5

2.  Pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 37 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija arba nuoroda į konkrečią produktų kategoriją ar į konkrečią trečiąją šalį, susijusią su ta kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija, iš šio reglamento 10 straipsnyje nurodyto sąrašo gali būti pašalinta toliau išvardytais atvejais:

a) jei jos 1 dalies b punkte nurodytos metinės ataskaitos Komisija negavo iki ►M12  vasario 28 d. ◄ ;

b) jei ji Komisijai laiku nepraneša apie savo techninių dokumentų rinkinio pakeitimus;

c) jei ji nepateikia Komisijai informacijos tiriant pažeidimo atvejį;

d) jei ji dėl pastebėtų netikslumų ir pažeidimų nesiima tinkamų taisomųjų priemonių;

e) jei ji atsisako leisti vykdyti Komisijos reikalaujamą patikrinimą vietoje arba jei patikrinimo vietoje rezultatas yra neigiamas dėl sistemingai netinkamai veikiančių kontrolės priemonių;

f) bet kuriomis kitomis aplinkybėmis, dėl kurių kyla pavojus, kad vartotojas gali būti suklaidintas dėl kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos patvirtintų produktų tikrojo pobūdžio.

Jei Komisijai pareikalavus kontrolės įstaiga arba kontrolės institucija laiku nesiima tinkamų taisomųjų veiksmų laikotarpiu, kurį Komisija nustato atsižvelgdama į problemos rimtumą (paprastai laikotarpis negali būti trumpesnis nei 30 dienų), Komisija nedelsdama ją pašalina iš sąrašo Reglamento (EB) Nr. 834/2007 37 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. Tas sprendimas dėl pašalinimo skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Pakeistą sąrašą Komisija kuo greičiau paskelbia viešai naudodamasi atitinkamomis techninėmis priemonėmis, įskaitant paskelbimą internete.

▼B3

SKYRIUS

Pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnį importuotų produktų išleidimas į laisvą apyvartą

13 straipsnis

Patikrinimo sertifikatas

1.  Reglamento (EB) Nr. 834/2007 1 straipsnio 2 dalyje minimi ir pagal to reglamento 33 straipsnį importuoti produktai gali būti išleisti į laisvą apyvartą Bendrijoje, jei:

a) atitinkamoms valstybių narių institucijoms pateikiamas patikrinimo sertifikato originalas; ir

b) atitinkamos valstybių narių institucijos patikrina siuntą ir patvirtina patikrinimo sertifikatą pagal šio straipsnio 8 dalį.

2.  Patikrinimo sertifikato originalas išduodamas pagal V priede pateiktą pavyzdį ir pastabas, laikantis 17 straipsnio 2 dalies ir šio straipsnio 3–7 dalių nuostatų. Pavyzdį, su juo pateikiamas pastabas ir 17 straipsnio 2 dalyje nurodytas rekomendacijas pateikia Komisija, pasinaudodama kompiuterine elektroninių dokumentų apsikeitimo sistema, kaip nurodyta 17 straipsnyje.

3.  Kad būtų pripažintas, patikrinimo sertifikatas turi būti išduotas:

a) pagal 8 straipsnio 4 dalį pripažintos trečiosios šalies kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos, kuri pripažinta turinti teisę išduoti patikrinimo sertifikatą, kaip nurodyta 7 straipsnio 2 dalyje; arba

b) trečiosios šalies kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos, nurodytos pagal 11 straipsnio 5 dalį pripažintų susijusių trečiųjų šalių sąraše.

4.  Patikrinimo sertifikatą išduodanti institucija ar įstaiga jį išduoda ir patvirtina sertifikato 15 langelyje pateiktą pareiškimą tik po to, kai ji:

a) patikrino dokumentus, remdamasi visais susijusiais patikrinimo dokumentais, visų pirma įskaitant susijusių produktų gamybos planą, transporto ir komercinius dokumentus;

b) atliko siuntos fizinį patikrinimą arba gavo tikslią eksportuotojo deklaraciją, kurioje deklaruojama, kad susijusi siunta pagaminta ir (arba) paruošta pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnį; ji atlieka šios deklaracijos rizika pagrįstą vertinimą; ir

▼M9

c) kontrolės įstaigų, pripažintų pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 3 dalį, atveju patikrino, kad sertifikate nurodytus produktus ir, jei tai maistui arba pašarui skirti perdirbti žemės ūkio produktai, visas ekologiškas tokių produktų sudedamąsias dalis, sertifikavo trečioji šalis, pripažinta pagal to reglamento 33 straipsnio 2 dalį, arba kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga, pripažinta pagal to reglamento 33 straipsnio 3 dalį, arba jie yra pagaminti ir sertifikuoti Sąjungoje pagal tą reglamentą. Komisijai arba valstybės narės kompetentingai institucijai paprašius ji nedelsdama pateikia visų ekologinės gamybos grandinės ūkio subjektų ir kompetentingų institucijų arba kontrolės įstaigų, kurios kontroliavo šių subjektų veiklą, sąrašą.

▼B

Be to, kiekvienam išduodamam sertifikatui ji suteikia eilės numerį ir chronologine tvarka veda išduotų sertifikatų registrą.

5.  Patikrinimo sertifikatas sudaromas viena iš oficialių Bendrijos kalbų ir pildomas (išskyrus antspaudus ir parašus) tik didžiosiomis raidėmis arba spausdinamas.

Patikrinimo sertifikatas sudaromas viena iš valstybės narės gavėjos valstybinių kalbų. Kai reikia, atitinkamos valstybės narės institucijos gali paprašyti patikrinimo sertifikato vertimo į vieną iš savo valstybinių kalbų.

Sertifikatas negalioja, jeigu jame yra padaryta nesankcionuotų pakeitimų arba jeigu jo tekstas buvo keistas trinant.

6.  Patikrinimo sertifikatą sudaro vienas originalas.

Pirmasis gavėjas arba, kai tinka, importuotojas gali pasidaryti kopiją, kad galėtų informuoti kontrolės institucijas arba kontrolės įstaigas pagal Reglamento (EB) Nr. 889/2008 83 straipsnį. Ant visų tokių kopijų atspausdinama arba uždedamas spaudas „KOPIJA“ arba „DUBLIKATAS“.

7.  Jei produktai importuoti pagal šio reglamento 19 straipsnyje nurodytas pereinamojo laikotarpio taisykles, taikomos šios nuostatos:

a) pagal 1 dalį pateikiant 3 dalies b punkte nurodytą patikrinimo sertifikatą, 16 langelyje įrašomas valstybės narės kompetentingos institucijos, išdavusios leidimą pagal 19 straipsnyje numatytą tvarką, pareiškimas;

b) leidimą išdavusios valstybės narės kompetentinga institucija gali, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 834/2007 V antraštinėje dalyje nustatytomis kontrolės priemonėmis, perduoti įgaliojimus, kad pareiškimą į 16 langelį įrašytų kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga, tikrinanti importuotoją, arba institucijos, kurias tuo tikslu paskiria valstybės narės.

c) 16 langelyje pateikti pareiškimo nereikalaujama:

i) jei importuotojas pateikia dokumento originalą, kurį išdavė valstybės narės kompetentinga institucija, išdavusi leidimą pagal šio reglamento 19 straipsnį, ir kuriuo įrodoma, kad minėtasis leidimas galioja siuntai; arba

ii) jei 19 straipsnyje nustatytą leidimą išdavusi valstybės narės institucija už siuntos patikrą atsakingai institucijai tiesiogiai pateikė pakankamą įrodymą, kad minėtasis leidimas galioja siuntai; ši tiesioginio informavimo tvarka nėra privaloma leidimą išdavusiai valstybei narei;

d) dokumente, kuriuo pateikiamas c punkto i dalyje ir ii dalyje reikalaujamas įrodymas, nurodoma:

i) importo leidimo nuorodos numeris ir data, iki kurios galioja leidimas;

ii) importuotojo pavardė (pavadinimas) ir adresas;

iii) trečioji kilmės šalis;

iv) informacija apie išdavusią įstaigą arba instituciją ir, jei tai nėra ta pati įstaiga arba institucija, informacija apie trečiosios šalies kontrolės įstaigą arba instituciją;

v) atitinkamų produktų pavadinimai.

8.  Atliekant siuntos patikrą, atitinkamos valstybės narės institucijos 17 langelyje patvirtina patikrinimo sertifikato originalą ir jį grąžina sertifikatą pateikusiam asmeniui.

9.  Gavęs siuntą, pirmasis gavėjas užpildo patikrinimo sertifikato originalo 18 langelį, tuo patvirtindamas, kad siuntos priėmimas buvo atliktas Reglamento (EB) Nr. 889/2008 34 straipsnyje nustatyta tvarka.

Tada pirmasis gavėjas, laikydamasis Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodyto reikalavimo, siunčia sertifikato originalą 11 langelyje nurodytam importuotojui, nebent reikėtų, kad sertifikatas toliau būtų gabenamas su šio straipsnio 1 dalyje nurodyta siunta.

10.  Patikrinimo sertifikatas gali būti sudaromas elektroniniu būdu; tokiu atveju naudojamas metodas, kurį kontrolės institucijoms arba kontrolės įstaigoms pateikia susijusi valstybė narė. Kompetentingos valstybių narių institucijos gali reikalauti, kad elektroninis patikrinimo sertifikatas būtų pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/93/EB ( 7 ) 2 straipsnio 2 dalyje. Visais kitais atvejais kompetentingos institucijos reikalauja elektroninio parašo, kuriuo užtikrinamas lygiavertis parašo funkcionalumas, taikant tokias pačias taisykles ir sąlygas, kaip apibrėžta Komisijos nuostatose dėl elektroninių ir skaitmeninių dokumentų, kurios nustatytos Komisijos sprendimu 2004/563/EB, Euratomas ( 8 ).

14 straipsnis

Specialios muitinės procedūros

1.  Jei iš trečiosios šalies gabenama siunta turi būti sandėliuojama muitinės sandėlyje arba yra laikinai įvežama perdirbti taikant prekių sulaikymo tvarką, kaip nustatyta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92 ( 9 ), ir jei minėtoji siunta yra vieną arba kelis kartus ruošiama, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 834/2007 2 straipsnio i dalyje, tuomet siuntai, prieš įvykdant pirmąjį jos paruošimą, taikomos šio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje minimos priemonės.

Ruošimas gali apimti šiuos veiksmus:

a) pakavimą arba perpakavimą; arba

b) ženklinimą etiketėmis, kuriose informuojama apie naudotą ekologinės gamybos metodą.

Atlikus šį paruošimą, patvirtintas patikrinimo sertifikato originalas pridedamas prie siuntos ir pateikiamas atitinkamai valstybės narės institucijai, kuri patikrina, ar siuntą galimą pateikti į laisvą apyvartą.

Tai atlikus, patikrinimo sertifikato originalas, jei būtina, grąžinamas sertifikato 11 langelyje nurodytam siuntos importuotojui, taip įvykdant Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje pateiktą reikalavimą.

2.  Jei taikant prekių sulaikymo tvarką pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2913/92 iš trečiosios šalies gabenama siunta iki jos pateikimo į laisvą apyvartą Bendrijoje valstybėje narėje suskirstoma į kelias partijas, prieš atliekant tokį suskirstymą jai taikomos šio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje minimos priemonės.

Atlikus minėtą siuntos suskirstymą į partijas, atitinkamai valstybės narės institucijai pateikiama patikrinimo sertifikato ištrauka, remiantis VI priede pateiktu pavyzdžiu ir pastabomis. Atitinkamos valstybių narių institucijos patvirtina patikrinimo sertifikato ištrauką 14 langelyje.

Kiekvienos patvirtintos patikrinimo sertifikato ištraukos kopiją kartu su patikrinimo sertifikato originalu saugo asmuo, įvardytas kaip pirmasis siuntos importuotojas ir nurodytas patikrinimo sertifikato 11 langelyje. Ant visų tokių kopijų atspausdinama arba uždedamas spaudas „KOPIJA“ arba „DUBLIKATAS“.

Siuntą suskirsčius į partijas, patvirtintas kiekvienos patvirtinimo sertifikato ištraukos originalas pridedamas prie atitinkamos partijos ir pateikiamas atitinkamai valstybės narės institucijai, kuri patikrina, ar atitinkamą partiją galima pateikti į laisvą apyvartą.

Gavęs partiją, gavėjas užpildo patikrinimo sertifikato ištraukos originalo 15 langelį ir tuo patvirtina, kad partijos priėmimas buvo atliktas taip, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 889/2008 34 straipsnyje.

Partijos gavėjas saugo patikrinimo sertifikato ištrauką ne trumpiau nei dvejus metus, kad prireikus ją galėtų patikrinti patikrinimo įstaigos ir (arba) patikrinimo institucijos.

3.  1 ir 2 dalyje nurodytos siuntos paruošimo ir suskirstymo į partijas operacijos atliekamos laikantis Reglamento (EB) Nr. 834/2007 V antraštinėje dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 889/2008 IV antraštinėje dalyje pateiktų susijusių nuostatų.

▼M5

15 straipsnis

Reikalavimų neatitinkantys produktai

1.  Nepažeidžiant jokių priemonių arba veiksmų, kurių imamasi pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 30 straipsnį ir (arba) Reglamentą (EB) Nr. 889/2008, Reglamento (EB) Nr. 834/2007 reikalavimų neatitinkantys produktai išleidžiami į laisvą apyvartą Sąjungoje su sąlyga, kad iš etikečių, reklamos ir lydraščių būtų išbrauktos visos nuorodos apie ekologinę gamybą.

2.   ►M9  Nepažeidžiant jokių priemonių ar veiksmų, kurių reikia imtis pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 30 straipsnį, įtarus, kad yra su iš trečiųjų šalių, pripažintų pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 dalį, importuotų ekologiškų produktų arba importuotų ekologiškų produktų, kuriuos kontroliuoja pagal to reglamento 33 straipsnio 3 dalį pripažintos kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos, atitiktimi tame reglamente nustatytiems reikalavimams susijusių pažeidimų, importuotojas imasi visų reikiamų veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 889/2008 91 straipsnio 1 dalį. ◄

Importuotojas ir kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga, išdavusi šio reglamento 13 straipsnyje nurodytą patikrinimo sertifikatą, nedelsdami informuoja atitinkamų valstybių narių ir trečiųjų šalių kontrolės įstaigas, kontrolės institucijas ir kompetentingas institucijas, dalyvaujančias ekologinėje aptariamųjų produktų gamyboje, ir prireikus – Komisiją. Kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga gali reikalauti, kad produktas nebūtų pateiktas rinkai su nuorodomis į ekologinės gamybos metodą tol, kol ji, remdamasi iš ūkio subjekto arba kitų šaltinių gauta informacija, neįsitikina, kad tai nebekelia abejonių.

▼M9

3.  Nepažeidžiant jokių priemonių ar veiksmų, kurių reikia imtis pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 30 straipsnį, jei valstybės narės arba trečiosios šalies kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga pagrįstai įtaria, kad yra su iš trečiųjų šalių, pripažintų pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 dalį, importuotų ekologiškų produktų arba importuotų ekologiškų produktų, kuriuos kontroliuoja pagal to reglamento 33 straipsnio 3 dalį pripažintos kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos, atitiktimi tame reglamente nustatytiems reikalavimams susijusių pažeidimų, ji imasi visų reikiamų veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 889/2008 91 straipsnio 2 dalį ir nedelsdama informuoja susijusių valstybių narių kontrolės įstaigas ir kontrolės institucijas, trečiųjų šalių, susijusių su tų produktų ekologine gamyba, kompetentingas institucijas ir Komisiją.

▼M9

4.  Jei Komisija, gavusi valstybės narės pranešimą, kuriame informuojama apie pagrįstus įtarimus dėl pažeidimo, susijusio su importuotų ekologiškų produktų atitiktimi Reglamente (EB) Nr. 834/2007 arba šiame reglamente išdėstytiems reikalavimams, apie tai praneša pagal to reglamento 33 straipsnio 2 dalį pripažintos trečiosios šalies kompetentinga institucijai arba pagal to reglamento 33 straipsnio 3 dalį pripažintai kontrolės institucijai arba kontrolės įstaigai, ši nedelsdama ištiria įtariamo pažeidimo kilmę ir informuoja Komisiją ir pradinį pranešimą siuntusią valstybę narę apie tyrimo rezultatus ir veiksmus, kurių imtasi. Minėta informacija atsiunčiama per 30 kalendorinių dienų nuo pradinio Komisijos pranešimo atsiuntimo.

Prireikus pradinį pranešimą atsiuntusi valstybė narė gali paprašyti Komisijos paprašyti papildomos informacijos, kuri atsiunčiama Komisijai ir susijusiai valstybei narei. Gavusi atsakymą arba papildomą informaciją pradinį pranešimą atsiuntusi valstybė narė bet kuriuo atveju atlieka reikiamus įrašus ir atnaujinimus Reglamento (EB) Nr. 889/2008 94 straipsnio 1 dalyje nurodytoje kompiuterinėje sistemoje.

▼BIV

ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS TAISYKLĖS

16 straipsnis

Prašymų vertinimas ir sąrašų skelbimas

1.  Komisija kartu su Ekologinės gamybos komitetu, nurodytu Reglamento (EB) Nr. 834/2007 37 straipsnio 1 dalyje (toliau – komitetas), nagrinėja prašymus, gautus pagal 4, 8 ir 11 straipsnius. Šiais tikslais komitetas nustato specialias vidaus tvarkos taisykles.

Siekdama pagalbos nagrinėjant prašymus ir tvarkant bei atnaujinant sąrašus, Komisija iš Vyriausybės ir privačių ekspertų sudaro ekspertų grupę.

2.  Komisija, gavusi prašymą ir po atitinkamų pagal specialias vidaus tvarkos taisykles surengtų konsultacijų su valstybėmis narėmis, skiria dvi valstybes nares bendrai atlikti kiekvieno gauto prašymo referento funkcijas. Prašymus valstybėms narėms Komisija paskirsto proporcingai, atsižvelgdama į kiekvienos valstybės narės balsų skaičių Ekologinės gamybos komitete. Valstybės narės, bendrai atliekančios referento funkcijas, išnagrinėja dokumentus ir informaciją, kaip nurodyta su prašymais susijusiais straipsniuose 4, 8 ir 11, ir parengia ataskaitą. Tvarkydamos ir peržiūrėdamos sąrašus, jos taip pat nagrinėja metines ataskaitas ir visą kitą su įtraukimu į sąrašus susijusią informaciją, nurodytą 5, 9 ir 12 straipsniuose.

3.  Remdamasi bendrai referento funkcijas atliekančių valstybių narių nagrinėtų prašymų rezultatais ir taikydama Reglamento (EB) Nr. 834/2007 37 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką, Komisija nusprendžia, ar pripažinti trečiąsias šalis, kontrolės įstaigas ar kontrolės institucijas, ar jas įtraukti į sąrašus arba atlikti pakeitimus sąrašuose, ar joms suteikti kodus. Sprendimai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4.  Sąrašus Komisija, pasitelkdama tinkamas technines priemones, skelbia viešai, įskaitant skelbimą internete.

17 straipsnis

Bendravimas

1.  Trečiųjų šalių kompetentingos institucijos, kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos, Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 ir 33 straipsniuose ir šiame reglamente nurodytą informaciją Komisijai perduoda elektroniniu būdu. Tais atvejais, kai Komisija arba valstybės narės suteikia galimybę naudotis specialiomis informacijos perdavimo sistemomis, pirmiau minėtos institucijos jomis naudojasi. Komisija ir valstybės narės, siekdamos pateikti viena kitai susijusius dokumentus, taip pat naudojasi šiomis sistemomis.

2.  Prireikus, Komisija parengia ir šio straipsnio 1 dalyje nurodytoje kompiuterinėje sistemoje pateikia rekomendacijas, pavyzdžius ir klausimynus dėl Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 ir 33 straipsniuose ir šiame reglamente nurodytų dokumentų ir informacijos formos ir turinio. Tokias rekomendacijas, pavyzdžius ir klausimynus Komisija pritaiko ir atnaujina prieš tai atitinkamai informavusi valstybes nares ir trečiųjų šalių kompetentingas institucijas, taip pat pagal šį reglamentą pripažintas kontrolės institucijas ir kontrolės įstaigas.

3.  1 dalyje nurodyta kompiuterine sistema prireikus galima naudotis šiame reglamente nurodytiems prašymams, dokumentams ir informacijai, įskaitant pagal 19 straipsnį išduotus leidimus, kaupti.

4.  Mažiausiai trejus metus po patikrinimo arba po patikrinimo sertifikatų ar patvirtinamųjų dokumentų išdavimo trečiųjų šalių kompetentingos institucijos, kontrolės institucijos ir kontrolės įstaigos Komisijai ir valstybėms narėms sudaro sąlygas susipažinti su Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 ir 33 straipsniuose ir šiame reglamente, visų pirma 4, 8 ir 11 straipsniuose, nurodytais patvirtinamaisiais dokumentais.

5.  Kai Reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 ir 33 straipsniuose arba jo išsamiose taikymo taisyklėse numatytam dokumentui ar tvarkai patvirtinti reikia įgalioto asmens parašo arba sutikimo viename arba keliuose tos tvarkos taikymo etapų, įdiegtos kompiuterinės tokių dokumentų mainų sistemos turi sudaryti galimybę nedviprasmiškai identifikuoti kiekvieną asmenį ir suteikti pakankamas garantijas, kad dokumentų turinys, įskaitant nuostatas dėl atskirų nustatytos tvarkos taikymo etapų, nebus pakeistas, laikantis Bendrijos teisės aktų, visų pirma Komisijos sprendimo 2004/563/EB, Euratomas.V

ANTRAŠTINĖ DALIS

GALUTINĖS IR PEREINAMOJO LAIKOTARPIO TAISYKLĖS

18 straipsnis

Trečiųjų šalių sąrašui taikomos pereinamojo laikotarpio taisyklės

Iki 2009 m. sausio 1 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 345/2008 2 straipsnį pateikti trečiųjų šalių prašymai įtraukti į sąrašą laikomi prašymais pagal šio reglamento 8 straipsnį.

Į pirmąjį pripažintų šalių sąrašą įtraukiamos Argentina, Australija, Kosta Rika, Indija, Izraelis, Naujoji Zelandija ir Šveicarija. Jame nenurodomi šio reglamento 7 straipsnio 2 dalies f punkte nurodyti kodai. Šie kodai įtraukiami iki 2010 m. liepos 1 d., atnaujinus sąrašą pagal 17 straipsnio 2 dalį.

19 straipsnis

Produktų, kurių kilmės šalis nėra nurodyta trečiųjų šalių sąraše, lygiaverčiam importui taikomos pereinamojo laikotarpio taisyklės

1.  Remdamasi Reglamento (EB) Nr. 834/2007 40 straipsniu, valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti tos valstybės narės importuotojams, pranešusiems apie savo veiklą pagal to reglamento 28 straipsnį, rinkai pateikti produktus, importuotus iš trečiųjų šalių, neįtrauktų į to reglamento 33 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąrašą, su sąlyga, kad tokie importuotojai pateikia tinkamą įrodymą, jog įvykdytos to reglamento 33 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytos sąlygos. ►M7  Valstybės narės kompetentinga institucija taip pat gali analogiškomis sąlygomis išduoti tokius leidimus importuoti produktus iš trečiosios šalies, įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąrašą, jei tie importuojami produktai yra prekės, nepriskirtos tai šaliai nurodytoms kategorijoms ir (arba) kilmei. ◄

Jei tokiems importuotojams ar kokiam kitam susijusiam asmeniui pateikus tokius įrodymus valstybė narė mano, kad tokios sąlygos nebėra tenkinamos, ji leidimą panaikina.

▼M5

Leidimai galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių po jų išdavimo, išskyrus išduotus ilgesniam laikotarpiui iki 2012 m. liepos 1 d. ►M7  Leidimų, išduotų prieš 2012 m. liepos 1 d., galiojimas baigiasi ne vėliau kaip 2014 m. liepos 1 d. ◄

▼B

Kartu su importuojamu produktu pateikiamas 13 straipsnyje nurodytas patikrinimo sertifikatas, išduotas kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos, kuriai leidimą išduodančiosios valstybės narės kompetentinga institucija leido išduoti patikrinimo sertifikatą. Sertifikato originalas gabenamas kartu su prekėmis iki pirmojo gavėjo. Po to importuotojas privalo saugoti šį sertifikatą ne trumpiau kaip dvejus metus, kad prireikus galėtų jį pateikti kontrolės įstaigai ar tam tikrais atvejais kontrolės institucijai.

▼M9

2.  Kiekviena valstybė narė per 15 dienų nuo leidimo išdavimo datos praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie leidimus, išduotus remiantis šiuo straipsniu, įskaitant informaciją apie susijusius gamybos standartus ir kontrolės tvarką.

▼B

3.  Valstybės narės prašymu arba Komisijos iniciatyva pagal šį straipsnį išduotą leidimą išnagrinėja Ekologinės gamybos komitetas. Jeigu nagrinėjant leidimą paaiškėja, kad nesilaikoma Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytų sąlygų, Komisija reikalauja, kad leidimą išdavusi valstybė narė jį panaikintų.

▼M5

4.  Nuo 2013 m. liepos 1 d. valstybės narės nebeišduoda šio straipsnio 1 dalyje nurodytų leidimų, nebent:

 aptariamieji importuojami produktai yra prekės, kurių ekologinę gamybą trečiojoje šalyje kontroliavo į sąrašą, sudarytą remiantis 10 straipsniu, neįtraukta kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija arba

 aptariamieji importuojami produktai yra prekės, kurių ekologinę gamybą trečiojoje šalyje kontroliavo į sąrašą, sudarytą remiantis 10 straipsniu, įtraukta kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija, bet prekės nepriklauso nei vienai su toje trečiojoje šalyje veiklą vykdančia kontrolės įstaiga ar kontrolės institucija susijusiai IV priede nurodytai produktų kategorijai.

▼B

5.  Nuo ►M5  2014 m. liepos 1 d. ◄ valstybės narės 1 dalyje nurodytų leidimų nebeišduoda.

▼M7 —————

▼B

20 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentai (EB) Nr. 345/2008 ir (EB) Nr. 605/2008 panaikinami.

Nuorodos į panaikintus reglamentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal VII priede pateiktą atitikmenų lentelę.

21 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

ATITIKIMĄ REIKALAVIMAMS TIKRINANČIŲ KONTROLĖS ĮSTAIGŲ IR KONTROLĖS INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS IR SUSIJUSIOS SPECIFIKACIJOS, NURODYTOS 3 STRAIPSNYJE
II PRIEDAS

image

▼M7
III PRIEDAS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS IR 7 STRAIPSNYJE NURODYTOS SUSIJUSIOS SPECIFIKACIJOS

ARGENTINA

1.

Produkto kategorijos :Produktų kategorija

Kategorijos pavadinimas, kaip nurodyta IV priede

Apribojimai

Neperdirbti augalininkystės produktai (1)

A

 

Gyvi gyvūnai ar neperdirbti gyvūniniai produktai

B

Išskyrus gyvūnus ir gyvulininkystės produktus, kurie paženklinti arba kuriuos ketinama paženklinti nuorodomis dėl pertvarkymo laikotarpio

Maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai (2)

D

Išskyrus gyvulininkystės produktus, kurie paženklinti arba kuriuos ketinama paženklinti nuorodomis dėl pertvarkymo laikotarpio

Augalinė dauginamoji medžiaga ir auginimui skirtos sėklos

F

 

(1)   Jūros dumbliai neįtraukti.

(2)   Vynas ir mielės neįtraukti.

2.

Kilmė : Argentinoje pagaminti A, B bei F kategorijų produktai ir ekologiški D kategorijos produktų ingredientai.

3.

Gamybos standartas : Ley 25 127 sobre „Producción ecológica, biológica y orgánica“.

4.

Kompetentinga institucija : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar.

5.

Kontrolės įstaigos :Kodas

Pavadinimas

Interneto adresas

AR-BIO-001

Food SAFEty SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert)

www.argencert.com

AR-BIO-003

Letis SA

www.letis.com.ar

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

www.oia.com.ar

6.

Sertifikatus išduodančios įstaigos : kaip nurodyta 5 punkte.

7.

Įtraukimo laikotarpis : nenurodytas.

AUSTRALIJA

1.

Produkto kategorijos :Produktų kategorija

Kategorijos pavadinimas, kaip nurodyta IV priede

Apribojimai

Neperdirbti augalininkystės produktai (1)

A

 

Maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai (2)

D

kurių sudėtyje iš esmės yra vienas ar daugiau augalinės kilmės ingredientų

Augalinė dauginamoji medžiaga ir auginimui skirtos sėklos

F

 

(1)   Jūros dumbliai neįtraukti.

(2)   Vynas ir mielės neįtraukti.

2.

Kilmė : Australijoje išauginti A bei F kategorijų produktai ir ekologiški D kategorijos produktų ingredientai.

3.

Gamybos standartas : National standard for organic and bio-dynamic produce.

▼M19

4.

Kompetentinga institucija : Department of Agriculture, www.agriculture.gov.au/biosecurity/export/organic-bio-dynamic

▼M7

5.

Kontrolės įstaigos :Kodas

Pavadinimas

Interneto adresas

AU-BIO-001

Australian Certified Organic Pty. Ltd

www.australianorganic.com.au

AU-BIO-002

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)

www.aqis.gov.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic (NCO)

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

6.

Sertifikatus išduodančios įstaigos : kaip nurodyta 5 punkte.

7.

Įtraukimo laikotarpis : nenurodytas.

KANADA

1.

Produkto kategorijos :Produktų kategorija

Kategorijos pavadinimas, kaip nurodyta IV priede

Apribojimai

Neperdirbti augalininkystės produktai

A

 

Gyvi gyvūnai ar neperdirbti gyvūniniai produktai

B

 

Maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai (1)

D

 

Pašarams skirti perdirbti žemės ūkio produktai

E

 

Augalinė dauginamoji medžiaga ir auginimui skirtos sėklos

F

 

(1)   Vynas neįtrauktas.

2.

Kilmė : Kanadoje išauginti A, B bei F kategorijų produktai ir ekologiški D bei E kategorijų produktų ingredientai.

3.

Gamybos standartas : Organic Products Regulation.

4.

Kompetentinga institucija : Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.

Kontrolės įstaigos :Kodas

Pavadinimas

Interneto adresas

CA-ORG-001

Atlantic Certified Organic Cooperative Limited (ACO)

www.atlanticcertifiedorganic.ca

▼M11

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

▼M7

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-008

Global Organic Alliance

www.goa-online.org

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS SA

www.letis.com.ar

CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://tilth.org

CA-ORG-012

Organic Certifiers

www.organiccertifiers.com

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

www.quebecvrai.org

CA-ORG-020

SAI Global Certification Services Limited

www.saiglobal.com

6.

Sertifikatus išduodančios įstaigos : kaip nurodyta 5 punkte.

▼M15

7.

Įtraukimo laikotarpis : nenurodytas.

▼M7

KOSTA RIKA

1.

Produkto kategorijos :Produktų kategorija

Kategorijos pavadinimas, kaip nurodyta IV priede

Apribojimai

Neperdirbti augalininkystės produktai (1)

A

 

Maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai (2)

D

Tik perdirbti augalininkystės produktai

Augalinė dauginamoji medžiaga ir auginimui skirtos sėklos

F

 

(1)   Jūros dumbliai neįtraukti.

(2)   Vynas ir mielės neįtraukti.

2.

Kilmė : Kosta Rikoje pagaminti A bei F kategorijų produktai ir ekologiški D kategorijos produktų ingredientai.

3.

Gamybos standartas : Reglamento sobre la agricultura orgánica.

▼M11

4.

Kompetentinga institucija : Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr.

▼M7

5.

Kontrolės įstaigos :Kodas

Pavadinimas

Interneto adresas

CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

CR-BIO-002

BCS Oko-Garantie

www.bcs-oeko.com

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-004

Control Union Certifications

www.cuperu.com

CR-BIO-006

Primus Labs. Esta

www.primuslabs.com

6.

Sertifikatus išduodančios įstaigos : Ministerio de Agricultura y Ganadería.

7.

Įtraukimo laikotarpis : nenurodytas.

▼M9

INDIJA

1.

Produktų kategorijos :Produktų kategorija

Kategorijos pavadinimas, kaip nurodyta IV priede

Apribojimai

Neperdirbti augalininkystės produktai (1)

A

 

Augalinė dauginamoji medžiaga ir auginimui skirtos sėklos

F

 

(1)   Jūros dumbliai neįtraukti.

2.

Kilmė : Indijoje užauginti A ir F kategorijų produktai.

▼M7

3.

Gamybos standartas : National Programme for Organic Production.

▼M11

4.

Kompetentinga institucija : Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

▼M7

5.

Kontrolės įstaigos :Kodas

Pavadinimas

Interneto adresas

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

Control Union Certifications

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT India Private Limited

www.ecocert.in

IN-ORG-006

Food Cert India Pvt. Ltd

www.foodcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imo.ch

IN-ORG-008

Indian Organic Certification Agency (Indocert)

www.indocert.org

▼M11

IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.org

▼M7

IN-ORG-010

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

www.laconindia.com

▼M15

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

▼M7

IN-ORG-012

OneCert Asia Agri Certification private Limited

www.onecertasia.in

▼M15 —————

▼M7

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency

www.organicuttarakhand.org/certification.html

IN-ORG-015

Vedic Organic certification Agency

www.vediccertification.com

▼M11

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

▼M7

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

▼M11

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in

▼M7

IN-ORG-020

Intertek India Pvt. Ltd

www.intertek.com

▼M11

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpkrishi.org

▼M7

IN-ORG-022

Biocert India Pvt. Ltd, Indore

www.biocertindia.com

▼M15

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

▼M7

6.

Sertifikatus išduodančios įstaigos : kaip nurodyta 5 punkte.

7.

Įtraukimo laikotarpis : nenurodytas.

IZRAELIS

1.

Produkto kategorijos :Produktų kategorija

Kategorijos pavadinimas, kaip nurodyta IV priede

Apribojimai

Neperdirbti augalininkystės produktai (1)

A

 

Maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai (2)

D

kurių sudėtyje iš esmės yra vienas ar daugiau augalinės kilmės ingredientų

Augalinė dauginamoji medžiaga ir auginimui skirtos sėklos

F

 

(1)   Jūros dumbliai neįtraukti.

(2)   Vynas ir mielės neįtraukti.

2.

Kilmė :

A bei F kategorijų produktai ir ekologiški D kategorijos produktų ingredientai, pagaminti Izraelyje arba į Izraelį importuoti:

 iš Sąjungos

 arba iš trečiosios šalies, laikantis tvarkos, kuri pripažinta lygiaverte pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 dalies nuostatas.

▼M17

3.

Gamybos standartai : Ekologinę gamybą reglamentuojantis įstatymas, 5765–2005, ir su juo susiję reglamentai.

▼M7

4.

Kompetentinga institucija : Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.

Kontrolės įstaigos :Kodas

Pavadinimas

Interneto adresas

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

▼M17 —————

▼M7

6.

Sertifikatus išduodančios įstaigos : kaip nurodyta 5 punkte.

7.

Įtraukimo laikotarpis : nenurodytas.

JAPONIJA

1.

Produkto kategorijos :Produktų kategorija

Kategorijos pavadinimas, kaip nurodyta IV priede

Apribojimai

Neperdirbti augalininkystės produktai (1)

A

 

Maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai (2)

D

kurių sudėtyje iš esmės yra vienas ar daugiau augalinės kilmės ingredientų

Augalinė dauginamoji medžiaga ir auginimui skirtos sėklos

F

 

(1)   Jūros dumbliai neįtraukti.

(2)   Vynas neįtrauktas.

▼M9

2.

Kilmė :

A bei F kategorijų produktai ir ekologiški D kategorijos produktų ingredientai, užauginti Japonijoje arba importuoti į Japoniją iš:

 Sąjungos

 arba iš trečiosios šalies, kurią Japonija pripažino kaip trečiąją šalį, kurioje produktai buvo pagaminti ir tikrinami pagal taisykles, lygiavertes Japonijos teisės aktuose nurodytoms taisyklėms.

▼M7

3.

Gamybos standartai : Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 1606 of MAFF of October 27, 2005).

4.

Kompetentingos institucijos : Labelling and Standards Division, Food SAFEty and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html ir Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp.

5.

Kontrolės įstaigos :Kodas

Pavadinimas

Interneto adresas

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd.

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

▼M11

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

▼M15

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited

www.ecocert.co.jp

▼M19

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan, Inc.

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

▼M7

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

▼M19

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

▼M7

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

▼M19

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org

▼M7

JP-BIO-019

Japan Eco-system Farming Association

www.npo-jefa.com

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

JP-BIO-021

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability

www.accis.jp

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

▼M15

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

www.inasaku.or.tv

▼M7

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-026

Association of Certified Organic Hokkaido

http://www.acohorg.org/

▼M12

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-030

LIFE Co., Ltd.

http://www.life-silver.com/jas/

▼M15

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

www.vaw.ne.jp/aso/woca

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-033

The Mushroom Research Institute of Japan

www.kinoko.or.jp

JP-BIO-034

International Nature Farming Researech Center

www.infrc.or.jp

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

▼M7

6.

Sertifikatus išduodančios įstaigos : kaip nurodyta 5 punkte.

▼M12

7.

Įtraukimo laikotarpis : nenurodytas.

▼M7

ŠVEICARIJA

1.

Produkto kategorijos :Produktų kategorija

Kategorijos pavadinimas, kaip nurodyta IV priede

Apribojimai

Neperdirbti augalininkystės produktai (1)

A

Išskyrus pertvarkymo laikotarpiu pagamintus produktus

Gyvi gyvūnai ir neperdirbti gyvūniniai produktai

B

Išskyrus pertvarkymo laikotarpiu pagamintus produktus

Maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai

D

Išskyrus produktus, kurių sudėtyje yra pertvarkymo laikotarpiu pagaminto žemės ūkio kilmės ingrediento

Pašarams skirti perdirbti žemės ūkio produktai

E

Išskyrus produktus, kurių sudėtyje yra pertvarkymo laikotarpiu pagaminto žemės ūkio kilmės ingrediento

Augalinė dauginamoji medžiaga ir auginimui skirtos sėklos

F

 

(1)   Jūros dumbliai neįtraukti.

2.

Kilmė :

A bei F kategorijų produktai ir ekologiški D bei E kategorijų produktų ingredientai, pagaminti Šveicarijoje arba į ją importuoti:

 iš Sąjungos

 arba iš trečiosios šalies, kurią Šveicarija pripažino kaip trečiąją šalį, kurioje produktai buvo pagaminti ir tikrinami pagal taisykles, lygiavertes Šveicarijos teisės aktuose nustatytoms taisyklėms.

3.

Gamybos standartas : Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced plant products and foodstuffs.

4.

Kompetentinga institucija : Federal Office for Agriculture FOAG, Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en.

5.

Kontrolės įstaigos :Kodas

Pavadinimas

Interneto adresas

CH-BIO-004

Institut für Marktökologie (IMO)

www.imo.ch

CH-BIO-006

bio.inspecta AG

www.bio-inspecta.ch

CH-BIO-038

ProCert SAFEty AG

www.procert.ch

CH-BIO-086

Bio Test Agro (BTA)

www.bio-test-agro.ch

6.

Sertifikatus išduodančios įstaigos : kaip nurodyta 5 punkte.

7.

Įtraukimo laikotarpis : nenurodytas.

TUNISAS

1.

Produkto kategorijos :Produktų kategorija

Kategorijos pavadinimas, kaip nurodyta IV priede

Apribojimai

Neperdirbti augalininkystės produktai (1)

A

 

Maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai (2)

D

kurių sudėtyje iš esmės yra vienas ar daugiau augalinės kilmės ingredientų

Augalinė dauginamoji medžiaga ir auginimui skirtos sėklos

F

 

(1)   Jūros dumbliai neįtraukti.

(2)   Vynas ir mielės neįtraukti.

2.

Kilmė : Tunise išauginti A bei F kategorijų produktai ir ekologiški D kategorijos produktų ingredientai.

3.

Gamybos standartai : Law No 99–30 of 5 April 1999 relating to Organic farming; Decree of the Minister for Agriculture of 28 February 2001, approving the standard specifications of the crop production according to the organic method.

4.

Kompetentinga institucija : Direction Générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement); www.agriportail.tn.

▼M17

5.

Kontrolės įstaigos :Kodas

Pavadinimas

Interneto adresas

TN-BIO-001

Ecocert SA en Tunisie

www.ecocert.com

TN-BIO-003

BCS

www.bcs-oeko.com

TN-BIO-006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-007

Suolo e Salute

www.suoloesalute.it

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

▼M7

6.

Sertifikatus išduodančios įstaigos : kaip nurodyta 5 punkte.

▼M19

7.

Įtraukimo į sąrašą laikotarpis : nenurodytas

▼M7

JUNGTINĖS VALSTIJOS

1.

Produkto kategorijos :Produktų kategorija

Kategorijos pavadinimas, kaip nurodyta IV priede

Apribojimai

Neperdirbti augalininkystės produktai

A

Importuojant obuolius ir kriaušes reikia pateikti specialią atitinkamos kontrolės įstaigos ar institucijos išduotą pažymą, liudijančią, kad auginant nebuvo naudojami bakterinei degligei suvaldyti skirti antibiotikai (pavyzdžiui, tetraciklinas ir streptomicinas)

Gyvi gyvūnai ar neperdirbti gyvūniniai produktai

B

 

Maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai (1)

D

Importuojant perdirbtus obuolius ir kriaušes reikia pateikti specialią atitinkamos kontrolės įstaigos ar institucijos išduotą pažymą, liudijančią, kad auginant nebuvo naudojami bakterinei degligei suvaldyti skirti antibiotikai (pavyzdžiui, tetraciklinas ir streptomicinas)

Pašarams skirti perdirbti žemės ūkio produktai

E

 

Augalinė dauginamoji medžiaga ir auginimui skirtos sėklos

F

 

(1)   Vynas įtraukiamas nuo 2012 m. rugpjūčio 21 d.

▼M12

2.

Kilmė :

A, B ir F kategorijų produktai ir ekologiškai užaugintos D ir E kategorijų produktų sudedamosios dalys, kurie:

 buvo užauginti Jungtinėse Valstijoje arba

 buvo laikantis JAV teisės aktų importuoti į Jungtines Valstijas ir čia perdirbti arba supakuoti.

▼M7

3.

Gamybos standartai : Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.

Kompetentinga institucija : United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov.

5.

Kontrolės įstaigos :Kodas

Pavadinimas

Interneto adresas

US-ORG-001

A Bee Organic

www.abeeorganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

BCS – Oko Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com/en_index.html

▼M11

US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

▼M7

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certifications

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification

US-ORG-010

Ecocert S.A.

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc.

www.certifiedseed.org

US-ORG-012

Global Culture

www.globalculture.us

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-014

Global Organic Certification Services

www.globalorganicservices.com

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Indiana Certified Organic LLC

www.indianacertifiedorganic.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

www.agriculture.state.ia.us

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin County

www.co.marin.ca.us/depts/ag/main/moca.cfm

▼M11

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

▼M7

US-ORG-024

Mayacert S.A.

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

▼M11

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

▼M7

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-032

Nevada State Department of Agriculture

http://www.agri.state.nv.us

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services,

http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.state.nj.us/agriculture/

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

US-ORG-036

NOFA — New York Certified Organic, LLC

http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

OIA North America, LLC

www.oianorth.com

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-045

Organic National & International Certifiers (ON&IC)

http://www.on-ic.com

US-ORG-046

Organizacion Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primuslabs.com

www.primuslabs.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

Scientific Certification Systems

www.SCScertified.com

US-ORG-054

Stellar Certification Services, Inc.

http://demeter-usa.org/

▼M11

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

▼M7

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

▼M12

US-ORG-060

Institute for Marketecology (IMO)

http://imo.ch/

▼M7

6.

Sertifikatus išduodančios įstaigos : kaip nurodyta 5 punkte.

▼M19

7.

Įtraukimo į sąrašą laikotarpis : nenurodytas.

▼M7

NAUJOJI ZELANDIJA

1.

Produkto kategorijos :Produktų kategorija

Kategorijos pavadinimas, kaip nurodyta IV priede

Apribojimai

Neperdirbti augalininkystės produktai (1)

A

 

Gyvi gyvūnai ar neperdirbti gyvūniniai produktai

B

Išskyrus gyvūnus ir gyvulininkystės produktus, kurie paženklinti arba kuriuos ketinama paženklinti nuorodomis dėl pertvarkymo laikotarpio

Maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai (2)

D

Išskyrus gyvulininkystės produktus, kurie paženklinti arba kuriuos ketinama paženklinti nuorodomis dėl pertvarkymo laikotarpio

Augalinė dauginamoji medžiaga ir auginimui skirtos sėklos

F

 

(1)   Jūros dumbliai neįtraukti.

(2)   Mielės neįtrauktos.

2.

Kilmė :

A, B bei F kategorijų produktai ir ekologiški D kategorijos produktų ingredientai, išauginti Naujojoje Zelandijoje arba į ją importuoti:

 iš Sąjungos

 arba iš trečiosios šalies, laikantis tvarkos, kuri pripažinta lygiaverte pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 dalies nuostatas,

 arba iš trečiosios šalies, kurios gamybos ir patikrinimų taisyklės, remiantis šios šalies kompetentingos institucijos pagal MAF nustatytas nuostatas pateiktomis garantijomis ir informacija, pripažintos lygiavertėmis MAF Oficialiai ekologiško maisto garantijų programai, su sąlyga, kad importuojami tik ekologiški ingredientai, kuriuos ketinama įtraukti į Naujojoje Zelandijoje paruoštų D kategorijos produktų sudėtį, neviršijant 5 % importuotų žemės ūkio kilmės produktų ribos.

3.

Gamybos standartas : MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

▼M16

4.

Kompetentinga institucija :

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

5.

Kontrolės įstaigos :Kodas

Pavadinimas

Interneto adresas

▼M16

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

www.organiccertification.co.nz

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand

www.biogro.co.nz

6.

►M16  Sertifikatus išduodančios įstaigos : Ministry for Primary Industries (MPI) ◄

7.

Įtraukimo laikotarpis : nenurodytas.

▼M18

KORĖJOS RESPUBLIKA

1.

Produkto kategorijos

:Produktų kategorija

Kategorijos pavadinimas, kaip nurodyta IV priede

Apribojimai

Maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai

D

 

2.

Kilmė

:

ekologiškai išauginti ingredientai D kategorijos produktuose, kurie išauginti Korėjos Respublikoje arba į ją importuoti:

 iš Sąjungos

 arba iš trečiosios šalies, kurią Korėjos Respublika pripažino kaip trečiąją šalį, kurioje produktai buvo pagaminti ir tikrinami pagal taisykles, lygiavertes Korėjos Respublikos teisės aktuose nustatytoms taisyklėms.

3.

Gamybos standartai : Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food.

▼M19

4.

Kompetentinga institucija : Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

▼M18

5.

Kontrolės įstaigos

:Kodas

Pavadinimas

Interneto adresas

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO(Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS(BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co.,Ltd.

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

6.

Sertifikatus išduodančios įstaigos ir institucijos : kaip nurodyta 5 punkte.

7.

Įtraukimo laikotarpis : iki 2018 m. sausio 31 d.

▼M7
IV PRIEDAS

LYGIAVERTIŠKUMO NUSTATYMO TIKSLAIS SUDARYTAS KONTROLĖS ĮSTAIGŲ IR KONTROLĖS INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS BEI SUSIJUSIOS SPECIFIKACIJOS, NURODYTOS 10 STRAIPSNYJE

Šiame priede produktų kategorijoms priskiriami šie kodai:

A – neperdirbti augalininkystės produktai

B – gyvi gyvūnai ar neperdirbti gyvūniniai produktai

C – akvakultūros produktai ir jūros dumbliai

D – maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai ( 10 )

E – pašarams skirti perdirbti žemės ūkio produktai (10) 

F – augalinė dauginamoji medžiaga ir auginimui skirtos sėklos

Jei nenurodyta kitaip, 10 straipsnio 2 dalies e punkte minimą interneto svetainę, kurioje galima rasti ūkio subjektų, kuriems taikoma kontrolės sistema, sąrašą, informacijos centro, kuriame iš karto galima gauti informacijos apie ūkio subjekto sertifikavimo statusą, duomenis, susijusias produktų kategorijas, taip pat informacijos apie ūkio subjektus ir produktus, kurie buvo išbraukti iš sąrašo arba kurių sertifikatas buvo panaikintas, galima rasti 2 punkte nurodytu kiekvienos kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos interneto adresu.

▼M9

Abcert AG

1. Adresas: Martinstraße 42–44, 73728 Esslingen am Neckar, Germany

2. Interneto adresas: http://www.abcert.de

▼M13

3. Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

▼M19

Albanija

AL-BIO-137

x

x

Armėnija

AM-BIO-137

x

x

▼M13

Azerbaidžanas

AZ-BIO-137

x

x

Baltarusija

BY-BIO-137

x

x

▼M19

Bosnija ir Hercegovina

BY-BIO-137

x

x

▼M13

Gruzija

GE-BIO-137

x

x

Iranas

IR-BIO-137

x

x

Kazachstanas

KZ-BIO-137

x

▼M19

Kosovas (1)

XK-BIO-137

x

x

Kirgizija

KG-BIO-137

x

x

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

MK-BIO-137

x

x

▼M16

Moldova

MD-BIO-137

x

►M19  x ◄

▼M19

Juodkalnija

ME-BIO-137

x

x

▼M13

Rusija

RU-BIO-137

x

x

x

▼M19

Serbija

RS-BIO-137

x

x

Tadžikistanas

TJ-BIO-137

x

x

Turkmėnistanas

TM-BIO-137

x

x

▼M13

Ukraina

UA-BIO-137

x

x

▼M19

Uzbekistanas

UZ-BIO-137

x

x

(1)   Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

▼M9

4. Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai, vynas

▼M19

5. Įtraukimo į sąrašą laikotarpis: iki 2018 m. birželio 30 d.

▼M9

Afrisco Certified Organic, CC

▼M13

1. Adresas: 39A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, South Africa

▼M9

2. Interneto adresas: http://www.afrisco.net

▼M13

3. Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Angola

AO-BIO-155

x

Botsvana

BW-BIO-155

x

Lesotas

LS-BIO-155

x

 

Malavis

MW-BIO-155

x

 

Mozambikas

MZ-BIO-155

x

x

Namibija

NA-BIO-155

x

►M19  x ◄

Pietų Afrika

ZA-BIO-155

x

►M19  x ◄

x

Svazilandas

SZ-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

x

 

 

Zambija

ZM-BIO-155

x

►M19  x ◄

Zimbabvė

ZW-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

 

 

 

▼M15

4. Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai.

▼M9

5. Įtraukimo laikotarpis – iki 2016 m. birželio 30 d.

▼M7

„Agreco R.F. Göderz GmbH“

1. Adresas: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen.

2. Interneto adresas: http://agrecogmbh.de

▼M13

3. Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbaidžanas

AZ-BIO-151

x

x

▼M19

Bolivija

BO-BIO-151

x

Bosnija ir Hercegovina

BA-BIO-151

x

Burkina Fasas

BF-BIO-151

x

x

Kambodža

KH-BIO-151

x

▼M13

Kamerūnas

CM-BIO-151

x

x

▼M19

Žaliasis Kyšulys

CV-BIO-151

x

Kolumbija

CO-BIO-151

x

x

Kuba

CU-BIO-151

x

x

Dominikos Respublika

DO-BIO-151

x

Ekvadoras

EC-BIO-151

x

Egiptas

EG-BIO-151

x

Etiopija

ET-BIO-151

x

x

Fidžis

FJ-BIO-151

x

Gruzija

GE-BIO-151

x

▼M13

Gana

GH-BIO-151

x

x

▼M19

Gvatemala

GT-BIO-151

x

x

Hondūras

HN-BIO-151

x

x

Indonezija

ID-BIO-151

x

Iranas

IR-BIO-151

x

Kazachstanas

KZ-BIO-151

x

Kenija

KE-BIO-151

x

x

Kirgizija

KG-BIO-151

x

Madagaskaras

MG-BIO-151

x

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

MK-BIO-151

x

Malis

ML-BIO-151

x

x

Meksika

MX-BIO-151

x

▼M13

Moldova

MD-BIO-151

x

x

▼M19

Juodkalnija

ME-BIO-151

x

▼M13

Marokas

MA-BIO-151

x

x

▼M19

Nepalas

NP-BIO-151

x

x

Nikaragva

NI-BIO-151

x

x

Nigerija

NG-BIO-151

x

x

Papua Naujoji Gvinėja

PG-BIO-151

x

x

Paragvajus

PY-BIO-151

x

x

Peru

PE-BIO-151

x

Filipinai

PH-BIO-151

x

x

Salvadoras

SV-BIO-151

x

Samoa

WS-BIO-151

x

Senegalas

SN-BIO-151

x

x

Serbija

RS-BIO-151

x

Saliamono Salos

SB-BIO-151

x

Pietų Afrika

ZA-BIO-151

x

x

Šri Lanka

LK-BIO-151

x

x

Surinamas

SR-BIO-151

x

x

Tanzanija

TZ-BIO-151

x

Tailandas

TH-BIO-151

x

Togas

TG-BIO-151

x

Tonga

TO-BIO-151

x

Turkmėnistanas

TM-BIO-151

x

Tuvalu

TV-BIO-151

x

x

Uganda

UG-BIO-151

x

x

▼M13

Ukraina

UA-BIO-151

x

x

▼M19

Urugvajus

UY-BIO-151

x

Uzbekistanas

UZ-BIO-151

x

Venesuela

VE-BIO-151

x

Vietnamas

VN-BIO-151

x

x

▼M7

4. Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai, vynas.

▼M19

5. Įtraukimo į sąrašą laikotarpis: iki 2018 m. birželio 30 d.

▼M12

Albinspekt

1. Adresas: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, Albania.

2. Interneto adresas: http://www.albinspekt.com.

3. Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanija

AL-BIO-139

x

x

x

Kosovas (1)

XK-BIO-139

x

x

x

(1)   Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

4. Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai, vynas.

▼M19

5. Įtraukimo į sąrašą laikotarpis: iki 2018 m. birželio 30 d.

▼M12

ARGENCERT SA

1. Adresas: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso „B“, C1072AAT Buenos Aires, Argentina.

2. Interneto adresas: www.argencert.com.ar.

▼M15

3. Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentina

AR-BIO-138

x

Čilė

CL-BIO-138

x

x

Paragvajus

PY-BIO-138

x

x

Urugvajus

UY-BIO-138

x

x

4. Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai ir produktai, įtraukti į III priedą.

▼M19

5. Įtraukimo į sąrašą laikotarpis: iki 2018 m. birželio 30 d.

▼M12

AsureQuality Limited

1. Adresas: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, New Zealand.

2. Interneto adresas: http://www.organiccertification.co.nz.

3. Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Naujoji Zelandija

NZ-BIO-156

x

x

Kuko salos

CK-BIO-156

x

4. Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai, vynas ir produktai, įtraukti į III priedą.

5. Įtraukimo į sąrašą laikotarpis: iki 2016 m. birželio 30 d.

▼M9

Australian Certified Organic

▼M13

1. Adresas: PO Box 810–18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australia

2. Interneto adresas: http://www.aco.net.au}

▼M17

3. Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Australija

AU-BIO-107

x

x

x

Kinija

CN-BIO-107

x

x

Kuko Salos

CK-BIO-107

x

Fidžis

FJ-BIO-107

x

x

Folklando Salos

FK-BIO-107

x

Honkongas

HK-BIO-107

x

x

Indonezija

ID-BIO-107

x

x

▼M18 —————

▼M17

Madagaskaras

MG-BIO-107

x

x

Mianmaras/Birma

MM-BIO-107

x

x

Malaizija

MY-BIO-107

x

x

Papua Naujoji Gvinėja

PG-BIO-107

x

x

Singapūras

SG-BIO-107

x

x

Taivanas

TW-BIO-107

x

x

Tailandas

TH-BIO-107

x

x

Tonga

TO-BIO-107

x

x

Vanuatu

VU-BIO-107

x

x

▼M9

4. Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai ir produktai, įtraukti į III priedą

▼M19

5. Įtraukimo į sąrašą laikotarpis: iki 2018 m. birželio 30 d.

▼M19 —————

▼M9

Balkan Biocert Skopje

▼M13

1. Adresas: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, the former Yugoslav Republic of Macedonia

▼M9

2. Interneto adresas: http://www.balkanbiocert.mk

3. Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

MK-BIO-157

x

x

x

4. Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai, vynas

5. Įtraukimo laikotarpis – iki 2016 m. birželio 30 d.

▼M19 —————

▼M9

Bio Latina Certificadora

▼M17

1. Adresas: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima-Peru

▼M9

2. Interneto adresas: http://www.biolatina.com

▼M17

3. Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolivija

BO-BIO-118

x

x

x

Kolumbija

CO-BIO-118

x

x

Gvatemala

GT-BIO-118

x

x

Hondūras

HN-BIO-118

x

x

Meksika

MX-BIO-118

x

x

Nikaragva

NI-BIO-118

►M19  x ◄

x

x

Panama

PA-BIO-118

x

x

Peru

PE-BIO-118

►M19  x ◄

x

►M19  x ◄

x

Salvadoras

SV-BIO-118

x

x

Venesuela

VE-BIO-118

x

x

▼M9

4. Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai, vynas

▼M19

5. Įtraukimo į sąrašą laikotarpis: iki 2018 m. birželio 30 d.

▼M9

Bioagricert S.r.l.

1. Adresas: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bolognia, Italy

▼M12

2. Interneto adresas: http://www.biogro.co.nz

▼M17

3. Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Brazilija

BR-BIO-132

x

x

Kambodža

KH-BIO-132

x

x

Kinija

CN-BIO-132

x

x

Ekvadoras

EC-BIO-132

x

x

Prancūzijos Polinezija

PF-BIO-132

x

x

Indija

IN-BIO-132

x

▼M19

Iranas

IR-BIO-132

x

x

▼M17

Laosas

LA-BIO-132

x

x

Nepalas

NP-BIO-132

x

x

Meksika

MX-BIO-132

x

x

x

Marokas

MA-BIO-132

x

x

Mianmaras/Birma

MM-BIO-132

x

x

San Marinas

SM-BIO-132

x

Serbija

RS-BIO-132

x

x

►M18  Ko-rėjos Respublika ◄

KR-BIO-132

x

►M18  x ◄

Tailandas

TH-BIO-132

x

x

x

Togas

TG-BIO-132

x

x

Turkija

TR-BIO-132

x

x

Ukraina

UA-BIO-132

x

x

▼M19

Vietnamas

VN-BIO-132

x

x

▼M13

4. Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai, vynas ir produktai, įtraukti į III priedą

▼M19

5. Įtraukimo į sąrašą laikotarpis: iki 2018 m. birželio 30 d.

▼M9

BioGro New Zealand Limited

1. Adresas: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, New Zealand

2. Interneto adresas: http://www.biogro.co.nz

▼M13

3. Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Fidžis

FJ-BIO-130

x

x

Malaizija

MY-BIO-130

x

Niujė

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

▼M9

4. Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai, vynas

▼M19

5. Įtraukimo į sąrašą laikotarpis: iki 2018 m. birželio 30 d.

▼M9

Bio.inspecta AG

1. Adresas: Ackerstrasse, 5070 Frick, Switzerland

2. Interneto adresas: http://www.bio-inspecta.ch

▼M13

3. Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Armėnija

AM-BIO-161

x

x

Albanija

AL-BIO-161

x

x

Azerbaidžanas

AZ-BIO-161

x

x

Beninas

BJ-BIO-161

x

Brazilija

BR-BIO-161

x

x

Burkina Fasas

BF-BIO-161

x

Kuba

CU-BIO-161

x

x

Dominikos Respublika

DO-BIO-161

x

x

Etiopija

ET-BIO-161

x

x

Gruzija

GE-BIO-161

x

x

Gana

GH-BIO-161

x

x

Indonezija

ID-BIO-161

x

x

Iranas

IR-BIO-161

x

x

Kazachstanas

KZ-BIO-161

x

x

Kenija

KE-BIO-161

x

x

Kosovas (1)

XK-BIO-161

x

x

Kirgizija

KZ-BIO-161

x

x

Libanas

LB-BIO-161

x

x

Moldova

MD-BIO-161

x

x

Filipinai

PH-BIO-161

x

x

Rusija

RU-BIO-161

x

x

Senegalas

SN-BIO-161

x

x

Pietų Afrika

ZA-BIO-161

x

x

►M18  Ko-rėjos Respublika; ◄

KR-BIO-161

x

►M18  x ◄

Tanzanija

TZ-BIO-161

x

x

Tadžikistanas

TJ-BIO-161

x

x

Turkija

TR-BIO-161

x

x

Ukraina

UA-BIO-161

x

x

Uzbekistanas

UZ-BIO-161

x

x

Vietnamas

VN-BIO-161

x

x

(1)   Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

▼M9

4. Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai, vynas

5. Įtraukimo laikotarpis – iki 2016 m. birželio 30 d.

▼M7

„Bolicert Ltd.“

1. Adresas: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia.

2. Interneto adresas: http://www.bolicert.org.

3. Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolivija

BO-BIO-126

x

x

4. Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai, vynas.

▼M19

5. Įtraukimo į sąrašą laikotarpis: iki 2018 m. birželio 30 d.

▼M7

„Caucacert Ltd“

▼M15

1. Adresas: 2, Marshal Gelovani Street, 5th flour, Suite 410, Tbilisi 0159, Gruzija.

▼M7

2. Interneto adresas: http://www.caucascert.ge.

3. Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Gruzija

GE-BIO-117

x

►M19  x ◄

x

►M19  x ◄

▼M15

4. Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai.

▼M19

5. Įtraukimo į sąrašą laikotarpis: iki 2018 m. birželio 30 d.

▼M7

„CCOF Certification Services“

1. Adresas: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, USA.

2. Interneto adresas: http://www.ccof.org.

3. Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Kanada

CA-BIO-105

x

x

Meksika

MX-BIO-105

x

x

x

4. Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai, vynas ir produktai, įtraukti į III priedą.

▼M19

5. Įtraukimo į sąrašą laikotarpis: iki 2018 m. birželio 30 d.

▼M7

„CCPB Srl“

▼M19

1. Adresas: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italy.

▼M7

2. Interneto adresas: http://www.ccpb.it.

▼M17

3. Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Kinija

CN-BIO-102

x

x

Egiptas

EG-BIO-102

x

x

x

Irakas

IQ-BIO-102

x

x

Libanas

LB-BIO-102

x

x

x

▼M19

Malis

ML-BIO-102

x

x

▼M17

Marokas

MA-BIO-102

x

x

x

Filipinai

PH-BIO-102

x

x

San Marinas

SM-BIO-102

x

x

x

Sirija

SY-BIO-102

x

x

Tunisas

TN-BIO-102

x

Turkija

TR-BIO-102

x

x

x

▼M16

4. Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai, vynas ir produktai, įtraukti į III priedą

▼M19

5. Įtraukimo į sąrašą laikotarpis: iki 2018 m. birželio 30 d.

▼M13 —————

▼M9

CERES Certification of Environmental Standards GmbH

1. Adresas: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Germany

2. Interneto adresas: http://www.ceres-cert.com

▼M17

3. Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanija

AL-BIO-140

x

x

x

Azerbaidžanas

AZ-BIO-140

x

x

Beninas

BJ-BIO-140

x

x

Bolivija

BO-BIO-140

x

x

x

Burkina Fasas

BF-BIO-140

x

x

Butanas

BT-BIO-140

x

x

Brazilija

BR-BIO-140

x

x

x

▼M19

Kambodža

KH-BIO-140

x

x

▼M17

Čilė

CL-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Kinija

CN-BIO-140

x

x

x

Kolumbija

CO-BIO-140

x

x

x

Dominikos Respublika

DO-BIO-140

x

x

x

Ekvadoras

EC-BIO-140

x

x

x

Egiptas

EG-BIO-140

x

x

x

Etiopija

ET-BIO-140

x

x

x

Gana

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

▼M19

Gvatemala

GT-BIO-140

x

x

Hondūras

HN-BIO-140

x

x

▼M17

Indonezija

ID-BIO-140

x

x

x

Iranas

IR-BIO-140

x

x

Jamaika

JM-BIO-140

x

x

x

Kazachstanas

KZ-BIO-140

x

x

Kenija

KE-BIO-140

x

x

x

Kirgizija

KG-BIO-140

x

x

▼M19

Laosas

LA-BIO-140

x

x

▼M17

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

MK-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

▼M19

Madagaskaras

MG-BIO-140

x

x

Malaizija

MY-BIO-140

x

x

▼M17

Malis

ML-BIO-140

x

x

Meksika

MX-BIO-140

x

x

x

Moldova

MD-BIO-140

x

x

x

Marokas

MA-BIO-140

x

x

x

▼M19

Mozambikas

MZ-BIO-140

x

x

Mianmaras/Birma

MM-BIO-140

x

x

x

Namibija

NA-BIO-140

x

x

Nikaragva

NI-BIO-140

x

x

Panama

PA-BIO-140

x

x

▼M17

Papua Naujoji Gvinėja

PG-BIO-140

x

x

x

Paragvajus

PY-BIO-140

x

x

x

Peru

PE-BIO-140

x

x

x

Filipinai

PH-BIO-140

x

x

x

Rusija

RU-BIO-140

x

x

x

Ruanda

RW-BIO-140

x

x

x

▼M19

Salvadoras

SV-BIO-140

x

x

Samoa

WS-BIO-140

x

x

▼M17

Saudo Arabija

SA-BIO-140

x

x

x

Senegalas

SN-BIO-140

x

x

Serbija

RS-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Singapūras

SG-BIO-140

x

x

x

Pietų Afrika

ZA-BIO-140

x

x

x

Sent Lusija

LC-BIO-140

x

x

x

Taivanas

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzanija

TZ-BIO-140

x

x

x

Tailandas

TH-BIO-140

x

x

x

▼M19

Rytų Timoras

TL-BIO-140

x

x

▼M17

Turkija

TR-BIO-140

x

x

x

Togas

TG-BIO-140

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-140

x

x

x

▼M19

Jungtiniai Arabų Emyratai

AE-BIO-140

x

Urugvajus

UY-BIO-140

x

x

x

▼M17

Uzbekistanas

UZ-BIO-140

x

x

x

▼M19

Venesuela

VE-BIO-140

x

x

▼M17

Vietnamas

VN-BIO-140

x

x

x

▼M19

Zimbabvė

ZW-BIO-140

x

x

▼M15

4. Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai.

▼M19

5. Įtraukimo į sąrašą laikotarpis: iki 2018 m. birželio 30 d.

▼M12

Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.

1. Adresas: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexico, C.P. 68026.

2. Interneto adresas: http://www.certimexsc.com.

3. Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

▼M19

Kolumbija

CO-BIO-104

x

▼M12

Dominikos Respublika

DO-BIO-104

x

Gvatemala

GT-BIO-104

x

Meksika

MX-BIO-104

x

x

x

Salvadoras

SV-BIO-104

x

4. Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai, vynas.

▼M19

5. Įtraukimo į sąrašą laikotarpis: iki 2018 m. birželio 30 d.

▼M7

„Certisys“

1. Adresas: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgium.

2. Interneto adresas: http://www.certisys.eu

▼M13

3. Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Beninas

BJ-BIO-128

x

x

Burkina Fasas

BF-BIO-128

x

x

Dramblio Kaulo Krantas

CI-BIO-128

x

x

Gana

GH-BIO-128

x

x

Malis

ML-BIO-128

x

x

Senegalas

SN-BIO-128

x

x

Vietnamas

VN-BIO-128

x

x

Togas

TG-BIO-128

x

x

▼M7

4. Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai, vynas.

▼M19

5. Įtraukimo į sąrašą laikotarpis: iki 2018 m. birželio 30 d.

▼M13

„Company of Organic Agriculture in Palestine“

1. Adresas: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestine

2. Interneto adresas: http://coap.org.ps

3. Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Okupuotoji Palestinos Teritorija

PS-BIO-163

x

x

4. Išimtys: pertvarkymo laikotarpio produktai, vynas

5. Įtraukimo laikotarpis – iki 2018 m. birželio 30 d.

▼M7

„Control Union Certifications“

1. Adresas: Meeuwenlaan 4–6, 8011 BZ, Zwolle, The Netherlands.

2. Interneto adresas: http://certification.controlunion.com

▼M17

3. Trečiosios šalys, kodai ir atitinkamos produktų kategorijos:Trečioji šalis

Kodas

Produktų kategorija

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistanas

AF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Albanija

AL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Alžyras

DZ-BIO-149

x

x

x

Azerbaidžanas

AZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M17

Bermuda

BM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Butanas

BT-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Bolivija

BO-BIO-149

x

x

x

▼M17

Brazilija

BR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Burkina Fasas

BF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kambodža

KH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kanada

CA-BIO-149

x

▼M19

Čilė

CL-BIO-149

x

x

x

▼M17

Kinija

CN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kolumbija

CO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kosta Rika

CR-BIO-149

x

x

x

Dramblio Kaulo Krantas

CI-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Dominikos Respublika

DO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ekvadoras

EC-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Egiptas

EG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Etiopija

ET-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Gambija

GM-BIO-149

x

x

x

▼M17

Gana

GH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Gvatemala

GT-BIO-149

x

x

x

▼M17

Gvinėja

GN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Hondūras

HN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Honkongas

HK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Indija

IN-BIO-149

x

x

x

x

Indonezija

ID-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Iranas

IR-BIO-149

x

x

x

x

x

x