EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0589-20130701

Consolidated text: Komisijos reglamentas (EB) Nr. 589/2008 2008 m. birželio 23 d. kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos kiaušiniais standartų

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/589/2013-07-01

2008R0589 — LT — 01.07.2013 — 005.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 589/2008

2008 m. birželio 23 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos kiaušiniais standartų

(OL L 163, 24.6.2008, p.6)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 598/2008 2008 m. birželio 24 d.

  L 164

14

25.6.2008

►M2

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 557/2010 2010 m. birželio 24 d.

  L 159

13

25.6.2010

►M3

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 342/2013 2013 m. balandžio 16 d.

  L 107

4

17.4.2013

►M4

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 458/2013 2013 m. gegužės 16 d.

  L 133

17

17.5.2013

►M5

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 519/2013 2013 m. vasario 21 d.

  L 158

74

10.6.2013
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 589/2008

2008 m. birželio 23 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos kiaušiniais standartųEUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) ( 1 ), ypač į jo 121 straipsnio d punktą, kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

2006 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1028/2006 dėl prekybos kiaušiniais standartų ( 2 ) panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 nuo 2008 m. liepos 1 d.

(2)

Tam tikros Reglamente (EB) Nr. 1028/2006 nustatytos nuostatos ir įpareigojimai, neįtraukti į Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007.

(3)

Todėl tam tikros atitinkamos nuostatos ir įpareigojimai turi būti nustatyti reglamente, nustatančiame išsamias Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisykles, siekiant užtikrinti bendro rinkos organizavimo tęstinumą bei gerą veikimą ir visų pirma prekybos standartus.

(4)

Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 nustatyti pagrindiniai prekybos Bendrijoje reikalavimai, kuriuos kiaušiniai turi atitikti. Siekiant aiškumo, turėtų būti nustatytos naujos išsamios šių reikalavimų įgyvendinimo taisyklės. Todėl turėtų būti panaikintas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 557/2007 ( 3 ), nustatantis išsamias Reglamento (EB) Nr. 1028/2006 taikymo taisykles, ir pakeistas nauju reglamentu.

(5)

Reikėtų, kad kiaušiniams būtų taikomos 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos ( 4 ) ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus ( 5 ), nuostatos. Todėl turėtų būti kiek įmanoma daromos nuorodos į šiuos horizontalius reglamentus.

(6)

Turėtų būti nustatytos A klasės kiaušinių kokybės charakteristikos, kad būtų užtikrinta aukšta kiaušinių, kurie bus tiesiogiai tiekiami galutiniam vartotojui, kokybė ir būtų nustatyti kriterijai, kuriuos galėtų tikrinti kontrolės tarnybos. Tokios kokybės charakteristikos turėtų būti pagrįstos Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) standartu Nr. 42 dėl prekybos kiaušiniais su lukštu ir jų komercinės kokybės kontrolės vykdant tarptautinę prekybą tarp JTEEK šalių narių ir į šias šalis.

(7)

Ant kambario temperatūroje laikomų šaltų kiaušinių gali susidaryti kondensatas, dėl kurio ant lukšto gali pradėti augti bakterijos, galinčios patekti į kiaušinio vidų. Todėl pageidautina, kad kiaušiniai būtų laikomi ir vežami pastovioje temperatūroje ir apskritai prieš parduodant galutiniam vartotojui jie neturėtų būti šaldomi.

(8)

Apskritai kiaušiniai neturėtų būti plaunami ar valomi, nes taip gali būti pažeistas kiaušinio lukštas, kuris neleidžia bakterijoms patekti į kiaušinio vidų ir veiksmingai saugo kiaušinį nuo įvairių mikrobų. Tačiau kai kurie veiksmai, pavyzdžiui, kiaušinių apdorojimas ultravioletiniais spinduliais, neturėtų būti laikomi valymu. Be to, A klasės kiaušiniai neturėtų būti plaunami dėl galimo fizinių apsauginių medžiagų, pavyzdžiui, odelės, pažeidimo plaunant ar po plovimo. Dėl tokio pažeidimo į kiaušinio vidų gali patekti bakterijų ir sumažėti drėgmės kiekis, todėl padidėtų pavojus vartotojams, ypač jei paskesnės džiovinimo ir laikymo sąlygos nėra optimalios.

(9)

Kita vertus, kai kuriose valstybėse narėse sėkmingai naudojamos kiaušinių plovimo sistemos, kurioms reikia gauti leidimus ir kurios veikia griežtai kontroliuojamomis sąlygomis. Remiantis 2005 m. rugsėjo 7 d. priimta Europos maisto saugos tarnybos Mokslinės biologinių pavojų komisijos nuomone dėl valgymui skirtų kiaušinių plovimo mikrobiologinių pavojų ( 6 ), higienos požiūriu tam tikruose pakavimo centruose atliekamas kiaušinių plovimas gali būti vykdomas toliau, jei bus parengti kiaušinių plovimo sistemų veikimo reikalavimai.

(10)

A klasės kiaušiniai turėtų būti rūšiuojami pagal svorį ir turėtų būti nustatytas tam tikras svorio kategorijų skaičius bei atitinkami tikslūs terminai kaip būtiniausi ženklinimo reikalavimai, kurie leidžia savanoriškai naudoti papildomą ženklinimą, jei vykdomi 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo ( 7 ) reikalavimai.

(11)

Tik įmonės, kurių patalpos ir techninė įranga yra tinkamos pagal jų veiklos apimtį bei rūšį ir kuriose dėl to galima tinkamai tvarkyti kiaušinius, turėtų gauti leidimą kaip pakavimo centrai rūšiuoti kiaušinius pagal kokybę ir svorį.

(12)

Būtina nustatyti ilgiausius kiaušinių rūšiavimo, ženklinimo ir pakavimo bei pakuočių ženklinimo terminus.

(13)

Be bendrojo įsipareigojimo užtikrinti maisto produkto, pašaro, maistinių gyvulių arba bet kurios kitos medžiagos, kuri turėjo arba galėjo būti įdėta į maistą ar pašarą, atsekamumą visuose gamybos, perdirbimo ir platinimo etapuose pagal 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras ( 8 ), turėtų būti apibrėžta tam tikra patikrinimams atlikti reikalinga informacija, nurodoma ant kiaušinių vežimo pakuočių ir važtos dokumentuose.

(14)

Kiaušinius būtina gamybos vietoje ženklinti gamintojo kodu, jei jie tiekiami į kitą valstybę narę. Visų pirma kalbant apie B klasės kiaušinius, turėtų būti aiškiai nurodyta, kad jei gamintojo kodo nepakanka kokybės klasėms aiškiai atskirti, B klasės kiaušiniai turėtų būti ženklinami kita nuoroda.

(15)

Turėtų būti nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo A dalies III punkto 1 dalyje nurodyto gamintojo kodo sudėtis. Be to, turėtų būti nurodyta, kad reikalavimas ženklinti gamintojo kodu gali būti netaikomas, jei technine kiaušinių ženklinimo įranga neįmanoma ženklinti įskilusių arba nešvarių kiaušinių.

(16)

Turėtų būti apibrėžtos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo, A, III, 1 punkto antroje pastraipoje nurodytos kitos galimos B klasės kiaušinių ženklinimo charakteristikos.

(17)

Jei kiaušiniai tiesiogiai pristatyti perdirbti maisto pramonės įmonėms ir yra pakankamos jų galutinės paskirties garantijos, valstybės narės gali leisti netaikyti ženklinimo reikalavimų pagal ūkio subjektų prašymą.

(18)

Direktyva 2000/13/EB nustatomos bendro pobūdžio taisyklės, taikytinos visiems rinkai pateikiamiems maisto produktams. Tačiau pakuotėms turėtų būti nustatyti kai kurie specialūs ženklinimo reikalavimai.

(19)

Direktyvos 2000/13/EB 9 straipsnyje nustatyta, kad maisto produkto tinkamumo vartoti trumpiausias terminas yra data, iki kurios tinkamai laikomas maisto produktas išsaugo savo specifines savybes. Siekiant aiškumo, reikėtų nustatyti, kad šis terminas yra ne ilgesnis negu 28 dienos nuo kiaušinių padėjimo dienos.

(20)

Gali būti prekiaujama kiaušiniais su konkrečia nuoroda apie jų šviežumą. Todėl turėtų būti nustatytas ilgiausias terminas tiksliai apibrėžiant tokių nuorodų naudojimą.

(21)

Gali būti prekiaujama kiaušiniais su nuoroda apie vištoms dedeklėms naudotą konkrečią lesalų sudėtį. Reikia nustatyti būtiniausius tokių nuorodų reikalavimus.

(22)

Kai kiaušiniai parduodami nesupakuoti, įprastai ant pakuotės nurodomą informaciją vartotojas turėtų gauti kitokiu būdu.

(23)

Be bendrųjų maisto produktų vyniojimo ir pakavimo higienos reikalavimų, turėtų būti nustatyti kai kurie papildomi reikalavimai, kad būtų sumažintas kiaušinių kokybės suprastėjimo arba jų užkrėtimo pavojus laikymo ir vežimo metu. Tokie standartai turėtų būti pagrįsti JTEEK standartu Nr. 42.

(24)

Pramoniniai kiaušiniai netinkami žmonių maistui. Todėl tikslinga reikalauti specialių juostelių arba etikečių, kad ši paskirtis būtų aiškiai pažymėta ant tokių kiaušinių pakuotės.

(25)

Tik pakavimo centrai turi kiaušiniams perpakuoti tinkamas patalpas ir techninę įrangą. Todėl perpakavimo veikla leistina tik pakavimo centruose.

(26)

Maisto verslo ūkio subjektai privalo užtikrinti atsekamumą pagal Reglamentą (EB) Nr. 178/2002. Gamintojai, surinkėjai ir pakavimo centrai turėtų būti įpareigoti registruoti tam tikrus papildomus duomenis, kad kontrolės tarnybos galėtų patikrinti prekybos standartų atitiktį.

(27)

Turėtų būti nustatyti tikrinimų metodai ir kriterijai.

(28)

Reikėtų tikrinti visos siuntos prekybos standartų atitiktį, o nustačius, kad siunta jų neatitinka, turėtų būti uždrausta prekiauti ja, nebent jos atitiktis būtų įrodyta.

(29)

Tikrinant prekybos standartų atitiktį turėtų būti nustatyti tam tikri leistini nuokrypiai. Tokie nuokrypiai turėtų skirtis pagal skirtingus reikalavimus ir prekybos etapus.

(30)

Trečiosios šalys gali taikyti reikalavimus, kurie skiriasi nuo Bendrijos nustatytų prekybos kiaušiniais standartų. Norint palengvinti eksportą, reikėtų, kad eksportui skirti supakuoti kiaušiniai tokius reikalavimus atitiktų.

(31)

Turėtų būti išsamiai apibrėžtas trečiųjų šalių prekybos standartų ir Bendrijos teisės aktų lygiavertiškumo vertinimas, kurį trečiųjų šalių prašymu atlieka Komisija. Taip pat turėtų būti nustatyti tam tikri žymėjimo ir ženklinimo reikalavimai iš trečiųjų šalių importuojamiems kiaušiniams.

(32)

Komisijai naudinga turėti duomenis apie vištas dedekles laikančių registruotų įmonių skaičių.

(33)

Valstybės narės turėtų pranešti apie sunkius prekybos standartų pažeidimus, kad būtų galima tinkamai įspėti kitas valstybes nares, kurioms jie gali pakenkti.

(34)

Kiaušinių tiekimas mažmeninei prekybai Prancūzijos užjūrio departamentuose iš dalies priklauso nuo kiaušinių tiekimo iš Europos žemyno. Atsižvelgiant į vežimo trukmę ir klimato sąlygas, vežant kiaušinius į Prancūzijos užjūrio departamentus reikia vykdyti specialias tiekimo sąlygas, įskaitant galimybę vežti atšaldytus kiaušinius. Šios specialios sąlygos gali būti pagrįstos tuo, kad nepakanka vietos kiaušinių gamybos pajėgumų. Kol bus pakankamai vietos gamybos pajėgumų, šios išskirtinės sąlygos turėtų būti toliau taikomos reikiamą laikotarpį.

(35)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo A dalies I punkto 2 dalį valstybės narės gali netaikyti šio reglamento reikalavimo tam tikrais atvejais, kai gamintojas tiesiogiai parduoda kiaušinius galutiniam vartotojui. Norint atsižvelgti į specifines prekybos kiaušiniais sąlygas kai kuriuose Suomijos regionuose, tuose regionuose gamintojui iš gamybos vietos vežant kiaušinius į mažmeninės prekybos vietas neturėtų būti taikomi šio reglamento ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 reikalavimai.

(36)

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad pagal Tarybos direktyvos 1999/74/EB, nustatančios būtiniausius dedeklių vištų apsaugos standartus ( 9 ), 5 straipsnio 2 dalį nuo 2012 m. sausio 1 d. dedekles vištas būtų draudžiama auginti nepagerintų narvų sistemose. Todėl Komisija iki tos datos turėtų įvertinti pagerintiems narvams numatytas savanoriško ženklinimo nuostatas ir nustatyti, ar toks ženklinimas neturėtų būti privalomas.

(37)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Apibrėžtys

Reglamento (EB) Nr. 852/2004 2 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 5 ir 7.3 punktuose pateiktos apibrėžtys taikomos atitinkamai.

Šiame reglamente taip pat taikomos šios apibrėžtys:

a) pakuotė – A arba B klasės kiaušinių pakuotė, išskyrus vežimo pakuotę ir pramoninių kiaušinių talpyklas;

b) prekyba nesupakuotais kiaušiniais – pasiūlymas parduoti kiaušinius mažmeninės prekybos būdu galutiniam vartotojui ne pakuotėse;

c) surinkėjas – bet kuri pagal Reglamento (EB) Nr. 852/2004 6 straipsnį įregistruota įmonė, surenkanti kiaušinius iš gamintojo ir pristatanti juos į pakavimo centrą, į rinką, kurioje parduodama tik didmenininkams, kurių įmonės yra patvirtintos kaip pakavimo centrai, arba maisto ir ne maisto pramonei;

d) galutinis pardavimo terminas – ilgiausias laikotarpis, per kurį kiaušiniai turi būti pristatyti galutiniam vartotojui pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo X skirsnio I skyriaus 3 punktą;

e) maisto pramonė – bet kuri įmonė, gaminanti žmonių maistui skirtus kiaušinių gaminius, išskyrus viešojo maitinimo įstaigas;

f) ne maisto pramonė – bet kuri įmonė, gaminanti kiaušinių gaminius, kurie nėra skirti žmonių maistui;

g) viešojo maitinimo įstaigos – Direktyvos 2000/13/EB 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos įstaigos;

h) pramoniniai kiaušiniai – kiaušiniai, kurie nėra skirti žmonių maistui;

▼M4

i) siunta – kiaušiniai pakuotėse arba nesupakuoti kiaušiniai iš tos pačios gamybos vietos arba pakavimo centro, esančių vienoje vietoje, ant kurių nurodyta tokia pat padėjimo data, toks pats tinkamumo vartoti trumpiausias terminas arba tokia pat pakavimo data, toks pat auginimo būdas ir, jei kiaušiniai yra rūšiuoti, ta pati kokybės klasė ir svorio kategorija;

▼B

j) perpakavimas – fizinis kiaušinių perkėlimas į kitą pakuotę arba kiaušinių pakuotės ženklinimas iš naujo;

k) kiaušiniai – Galus galus rūšies vištų kiaušiniai su lukštu, kurie yra tinkami tiesiogiai vartoti žmonių maistui arba kiaušinių gaminiams ruošti, išskyrus sudužusius, perintus arba virtus kiaušinius;

l) sudužę kiaušiniai – kiaušiniai, kurių lukštas įskilęs, o polukštinė plėvelė įtrūkusi ir matomas kiaušinio turinys;

m) perinti kiaušiniai – kiaušiniai nuo jų padėjimo į inkubatorių;

n) prekyba – kiaušinių laikymas pardavimui, įskaitant siūlymą parduoti, sandėliavimą, pakavimą, ženklinimą, pristatymą ar bet kokią kitą mokamą ar nemokamą perdavimo formą;

o) ūkio subjektas – gamintojas ar bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, besiverčiantis prekyba kiaušiniais;

p) gamybos vieta – įmonė, kurioje laikomos vištos dedeklės ir kuri įregistruota pagal Komisijos direktyvą 2002/4/EB ( 10 );

q) pakavimo centras – pakavimo centras kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 853/2004, kuriam pagal šio reglamento 5 straipsnio 2 dalį suteiktas leidimas ir kuriame pagal kokybę ir svorį rūšiuojami kiaušiniai;

r) galutinis vartotojas – galutinis maisto produkto vartotojas, kuris jo nevartos kokiai nors su maisto verslu susijusiai operacijai atlikti ar veiklai vykdyti;

s) gamintojo kodas – skiriamasis gamybos vietos numeris pagal Direktyvos 2002/4/EB priedo 2 punktą.

2 straipsnis

Kiaušinių kokybės charakteristikos

1.  A klasės kiaušiniai atitinka šias kokybės charakteristikas:

a) lukštas ir odelė – švarūs, nepažeisti, normalūs;

b) oro tarpas – ne didesnis kaip 6 mm aukščio, nejudantis, tačiau kiaušinių, skirtų parduoti kaip „ekstra“ klasės kiaušiniai, oro tarpas negali būti didesnis kaip 4 mm;

c) trynys – peršviečiant matomas tik neryškių kontūrų šešėlis, sukant šiek tiek paslankus ir krypsta į kiaušinio centrą;

d) baltymas – švarus ir skaidrus;

e) gemalo ląstelė – beveik neišsivysčiusi;

f) pašalinės medžiagos – neleistinos;

g) pašalinis kvapas – neleistinas.

2.  A klasės kiaušiniai prieš rūšiavimą ar po jo neplaunami ir nevalomi, išskyrus 3 straipsnyje numatytus atvejus.

3.  A klasės kiaušiniai nekonservuojami ir neatšaldomi patalpose arba įrenginiuose, kur dirbtinai palaikoma žemesnė kaip + 5 °C temperatūra. Tačiau jei žemesnėje kaip + 5 °C temperatūroje kiaušiniai pervežami ne daugiau kaip 24 valandas arba laikomi mažmeninės prekybos patalpose ne daugiau kaip 72 valandas, tai nelaikoma, kad kiaušiniai yra atšaldyti.

4.  B klasės kiaušiniai – tai kiaušiniai, neatitinkantys 1 dalyje nurodytų kokybės charakteristikų. A klasės kiaušinių, kurie nebeturi tokių savybių, rūšis gali būti pažeminta iki B klasės.

3 straipsnis

Plauti kiaušiniai

1.  Valstybės narės, kurios 2003 m. birželio 1 d. išdavė pakavimo centrams leidimus plauti kiaušinius, gali toliau išduoti leidimus pakavimo centrams plauti kiaušinius, jei šie centrai veikia pagal nacionalines kiaušinių plovimo sistemų gaires. Plautais kiaušiniais gali būti prekiaujama tiktai tose valstybėse narėse, kuriose buvo išduoti tokie leidimai.

2.  1 dalyje minėtos valstybės narės skatina maisto verslo ūkio subjektus rengti nacionalines kiaušinių plovimo sistemų geros praktikos gaires pagal Reglamento (EB) Nr. 852/2004 8 straipsnį.

4 straipsnis

A klasės kiaušinių rūšiavimas pagal svorį

1.  A klasės kiaušiniai pagal svorį rūšiuojami taip:

a) XL – labai dideli: svoris ≥ 73 g;

b) L – dideli: svoris ≥ 63 g ir < 73 g;

c) M – vidutiniai: svoris ≥ 53 g ir < 63 g;

d) S – maži: svoris < 53 g.

2.  Svorio kategorija nurodoma atitinkamomis raidėmis arba terminais, kurie apibrėžti 1 dalyje, arba ir raidėmis, ir terminais, su kuriais kartu gali būti nurodomi atitinkami svorio intervalai. Gali būti naudojamos kitos papildomos nuorodos, jei jos negali būti klaidingai suprastos kaip 1 dalyje apibrėžtos raidės arba terminai ir atitinka Direktyvą 2000/13/EB.

3.  Nukrypstant nuo 1 dalies, kai į vieną pakuotę pakuojami skirtingų dydžių A klasės kiaušiniai, minimalus grynasis kiaušinių svoris nurodomas gramais, o ant pakuotės užrašoma nuoroda „skirtingų dydžių kiaušiniai“ arba lygiaverčiai žodžiai.

5 straipsnis

Pakavimo centrai

1.  Kiaušiniai rūšiuojami ir pakuojami bei jų pakuotės ženklinamos tik pakavimo centruose.

Pakavimo centro leidimas suteikiamas tik įmonėms, atitinkančioms šiame straipsnyje nustatytas sąlygas.

2.  Kompetentinga institucija pakavimo centrams suteikia leidimą rūšiuoti kiaušinius ir bet kuriam ūkio subjektui, kurio patalpos ir techninė įranga yra tinkama kiaušiniams rūšiuoti pagal kokybę ir svorį, skiria pakavimo centro kodą. Nereikalaujama, kad pakavimo centrai, dirbantys išimtinai maisto ir ne maisto pramonės įmonėms, turėtų tinkamą techninę įrangą kiaušiniams rūšiuoti pagal svorį.

Kompetentinga institucija pakavimo centrui skiria pakavimo centro kodą, kurio pirmieji skaičiai žymi valstybę narę, kaip nurodyta Direktyvos 2002/4/EB priedo 2.2 punkte.

3.  Pakavimo centrai turi reikiamą techninę įrangą tinkamam kiaušinių tvarkymui užtikrinti. Šią įrangą turėtų atitinkamai sudaryti:

a) tinkama kiaušinių tikrinimo šviesoje įranga, automatinė arba nuolat valdoma darbuotojų, leidžianti atskirai patikrinti kiekvieno kiaušinio kokybę, arba kita tinkama įranga;

b) oro tarpo aukščio matavimo prietaisas;

c) kiaušinių rūšiavimo pagal svorį įranga;

d) vienerios arba daugiau patvirtintų svarstyklių kiaušiniams sverti;

e) kiaušinių ženklinimo įranga.

4.  1 ir 2 dalyje nurodytas leidimas bet kuriuo metu gali būti panaikintas, jei nesilaikoma šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

6 straipsnis

Kiaušinių rūšiavimo, ženklinimo, pakavimo ir pakuočių ženklinimo terminai

1.  Kiaušiniai surūšiuojami, paženklinami ir supakuojami per dešimt dienų nuo padėjimo dienos.

2.  Kiaušiniai, kuriais prekiaujama pagal 14 straipsnį, surūšiuojami, paženklinami ir supakuojami per keturias dienas nuo padėjimo dienos.

3.  12 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas tinkamumo vartoti trumpiausias terminas nurodomas pakuojant pagal Direktyvos 2000/13/EB 9 straipsnio 2 dalį.

7 straipsnis

Ant vežimo pakuotės nurodoma informacija

1.  Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 178/2002 18 straipsnio, gamybos vietoje visos kiaušinių vežimo pakuotės ženklinamos pagal gamintoją nurodant:

a) gamintojo pavadinimą ir adresą;

b) gamintojo kodą;

c) kiaušinių skaičių ir (arba) jų svorį;

d) kiaušinių padėjimo datą arba laikotarpį;

e) išsiuntimo datą.

Jei nesupakuoti kiaušiniai tiekiami pakavimo centrams iš toje pačioje vietovėje esančių nuosavų gamybos padalinių, vežimo pakuotes leidžiama ženklinti pakavimo centre.

2.  1 dalyje nurodyta informacija žymima ant vežimo pakuotės ir nurodoma važtos dokumentuose. Šių dokumentų kopiją turi tarpinis ūkio subjektas, kuriam tiekiami kiaušiniai. Šių dokumentų originalus saugo kiaušinius rūšiuojantis pakavimo centras.

Jei surinkėjo gaunamos siuntos paskirstomos tiekti daugiau nei vienam ūkio subjektui, važtos dokumentai gali būti pakeisti atitinkamomis vežimo talpyklų etiketėmis, jei jose yra 1 dalyje nurodyta informacija.

3.  Ant vežimo pakuotės pažymėta 1 dalyje nurodyta informacija nekeičiama ir lieka ant vežimo pakuotės iki kiaušinių išvežimo skubiam rūšiavimui, ženklinimui, pakavimui ar tolesniam perdirbimui.

8 straipsnis

Į kitą valstybę tiekiamų kiaušinių ženklinimas

1.  Kiaušiniai, kurie iš gamybos vietos tiekiami kitoje valstybėje narėje įsikūrusiam surinkėjui, pakavimo centrui arba ne maisto pramonei, prieš išvežant iš gamybos vietos ženklinami gamintojo kodu.

2.  Valstybė narė, kurios teritorijoje yra gamybos vieta, gali leisti netaikyti 1 dalyje nustatyto reikalavimo, jei gamintojas pasirašė tiekimo sutartį su kitos valstybės narės pakavimo centru, pagal kurią ženklinimas turi būti atliekamas remiantis šiuo reglamentu. Toks reikalavimas gali būti netaikomas tik abiejų atitinkamų ūkio subjektų prašymu ir gavus išankstinį rašytinį valstybės narės, kurioje įsikūręs pakavimo centras, sutikimą. Tokiais atvejais prie siuntos pridedama tiekimo sutarties kopija.

3.  2 dalyje nurodytos tiekimo sutarties trumpiausias terminas yra ne mažiau kaip vienas mėnuo.

4.  24 straipsnyje nurodytos atitinkamų valstybių narių bei visų tranzito valstybių narių kontrolės tarnybos informuojamos iki išimties suteikimo pagal šio straipsnio 2 dalį.

5.  B klasės kiaušiniai, kuriais prekiaujama kitoje valstybėje narėje, ženklinami pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo A dalies III punkto 1 dalies antrą pastraipą, o prireikus ant jų pateikiama šio reglamento 10 straipsnyje minima nuoroda, kad juos būtų galima lengvai atskirti nuo A klasės kiaušinių.

9 straipsnis

Gamintojo kodas

1.  Gamintojo kodą sudaro Direktyvos 2002/4/EB priedo 2 punkte nurodyti kodai ir raidės. Jis yra aiškiai matomas ir lengvai įskaitomas, jo aukštis ne mažesnis kaip 2 mm.

2.  Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo A dalies III punkto 1 dalies, kai dėl techninių priežasčių neįmanoma ženklinti įskilusių arba nešvarių kiaušinių, ženklinimas gamintojo kodu neprivalomas.

10 straipsnis

Nuorodos ant B kategorijos kiaušinių

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo A dalies III punkto 1 dalyje minėta nuoroda – ne mažesnis kaip 12 mm skersmens apskritimas su ne mažesne kaip 5 mm aukščio „B“ raide arba aiškiai matomas, ne mažesnis kaip 5 mm skersmens spalvotas skritulys.

▼M1

11 straipsnis

Maisto pramonės įmonei tiesiogiai tiekiamų kiaušinių ženklinimas

1.  Jei su higienos reikalavimais susijusiuose teisės aktuose nenumatyta kitaip, operatoriams paprašius, valstybės narės gali jiems leisti nesilaikyti ženklinimo įsipareigojimų, numatytų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo A dalies III skyriaus 1 punkte ir XIV priedo A dalies IV skyriaus 3 punkte, jei kiaušiniai iš gamybos vietos tiesiogiai tiekiami maisto pramonei.

2.  Pirmoje dalyje nurodytais atvejais:

a) valstybės narės, kuriose nustatyta gamybos vieta, atitinkamai praneša suinteresuotų valstybių narių kompetentingoms institucijoms apie leidimą netaikyti ženklinimo reikalavimo prieš tiekiant kiaušinius;

b) kai reikalavimo leidžiama netaikyti tiekėjui, kurio buveinė yra trečiojoje šalyje, kiaušiniai pramonei tiekiami tik tada, kai leidimą netaikyti reikalavimo duodančios valstybės narės kompetentingos institucijos patikrina, kokia jų galutinė paskirtis, atsižvelgdamos į tai, kad jie perdirbami;

c) už pristatymą visiškai atsako maisto pramonės operatorius, kuris atitinkamai įsipareigoja kiaušinius naudoti tik perdirbimui.

▼B

12 straipsnis

Pakuočių ženklinimas

1.  Ant A klasės kiaušinių pakuočių aiškiai matomai ir lengvai įskaitomai nurodoma:

a) pakavimo centro kodas;

b) kokybės klasė; ant pakuočių nurodomi arba tik žodžiai „A klasė“ arba „A“ raidė, arba jie nurodomi kartu su žodžiu „švieži“;

c) svorio kategorija pagal šio reglamento 4 straipsnio 2 dalį;

d) tinkamumo vartoti trumpiausias terminas pagal šio reglamento 13 straipsnį;

e) žodžiai „plauti kiaušiniai“ kiaušiniams, kurie plaunami pagal šio reglamento 3 straipsnį;

f) kaip speciali sandėliavimo sąlyga pagal Direktyvos 2000/13/EB 3 straipsnio 1 dalies 6 punktą – nuoroda vartotojams nupirktus kiaušinius laikyti šaltai.

2.  Be 1 dalyje nustatytų reikalavimų, ant A klasės kiaušinių pakuočių yra aiškiai matoma ir lengvai įskaitoma nuoroda apie auginimo būdą.

Nurodant auginimo būdą vartojami tik šie terminai:

a) įprastam auginimo būdui – I priedo A dalyje nurodyti terminai ir tik jeigu vykdomi II priede nustatyti reikalavimai;

b) ekologinei žemės ūkio produktų gamybai – Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 ( 11 ) 2 straipsnyje nurodyti terminai.

Gamintojo kodo reikšmė paaiškinama ant pakuotės arba jos viduje.

Kai dedeklės vištos gamybos sistemose laikomos pagal Direktyvos 1999/74/EB III skyriuje pateiktus reikalavimus, auginimo būdo apibūdinimas gali būti papildytas viena iš šio reglamento I priedo B dalyje pateiktų nuorodų.

3.  2 dalis taikoma nepažeidžiant nacionalinių techninių priemonių, kurios viršija II priede apibrėžtus būtiniausius reikalavimus ir gali būti taikomos tik tam tikros valstybės narės gamintojams, jei tik neprieštarauja Bendrijos teisės aktams.

4.  Ant B klasės kiaušinių pakuočių nurodomi aiškiai matomi ir lengvai įskaitomi:

a) pakavimo centro kodas;

b) kokybės klasė; ant pakuočių nurodomi arba žodžiai „B klasė“, arba „B“ raidė;

c) pakavimo data.

5.  Valstybės narės gali reikalauti, kad etiketės ant jų teritorijoje pagamintų kiaušinių pakuočių būtų tvirtinamos tokiu būdu, kad atidarant pakuotes jos būtų nuplėšiamos.

13 straipsnis

Tinkamumo vartoti trumpiausio termino nuoroda

Direktyvos 2000/13/EB 3 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytas tinkamumo vartoti trumpiausias terminas yra ne ilgesnis kaip 28 dienos po kiaušinių padėjimo. Kai nurodomas padėjimo laikotarpis, tinkamumo vartoti trumpiausias terminas nustatomas nuo pirmos to laikotarpio dienos.

14 straipsnis

Pakuotės, paženklintos kaip „ekstra“ pakuotės

1.  Žodžiai „ekstra“ arba „ekstra švieži“ gali būti vartojami kaip papildoma kokybės nuoroda ant A klasės kiaušinių pakuočių iki devintos dienos po kiaušinių padėjimo.

2.  Jei naudojamos 1 dalyje minėtos nuorodos, padėjimo data ir devynių dienų terminas ant pakuotės nurodomi taip, kad būtų aiškiai matomi ir lengvai įskaitomi.

15 straipsnis

Nuoroda apie dedeklių vištų lesinimą

Jei įrašoma dedeklių vištų lesinimo būdo nuoroda, taikomi šie būtiniausi reikalavimai:

a) nuorodą apie grūdus kaip sudedamąją lesalo dalį galima daryti tik tuo atveju, jei jie sudaro ne mažiau kaip 60 % svorio naudotame lesale ir jeigu toje dalyje šalutiniai grūdų produktai sudaro ne daugiau kaip 15 %;

b) nepažeidžiant a punkte minėto mažiausio 60 % kiekio reikalavimo, jei nurodoma konkreti grūdų rūšis, ji turi sudaryti ne mažiau kaip 30 % naudotos sudėties lesalo. Jei daroma nuoroda apie kelias grūdų rūšis – kiekviena rūšis turi sudaryti ne mažiau kaip 5 %.

16 straipsnis

Informacija, kuri turi būti nurodyta prekiaujant nesupakuotais kiaušiniais

Prekiaujant nesupakuotais kiaušiniais toliau nurodyta informacija pateikiama taip, kad vartotojui būtų aiškiai matoma ir lengvai įskaitoma:

a) kokybės klasė;

b) svorio kategorija pagal 4 straipsnį;

c) auginimo būdo, kuris yra lygiavertis 12 straipsnio 2 dalyje apibrėžtam auginimo būdui, nuoroda;

d) gamintojo kodo reikšmės paaiškinimas;

e) tinkamumo vartoti trumpiausias terminas.

17 straipsnis

Pakuočių kokybė

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo X skyriuje nustatytų reikalavimų, pakuotės turi būti atsparios smūgiams, sausos, švarios ir tvarkingos, pagamintos iš medžiagų, apsaugančių kiaušinius nuo pašalinių kvapų ir neleidžiančių suprastėti jų kokybei.

18 straipsnis

Pramoniniai kiaušiniai

Pramoniniais kiaušiniais prekiaujama supakuotais talpyklose su raudona juostele arba etikete.

Ant šių juostelių ar etikečių nurodomi:

a) ūkio subjekto, kuriam kiaušiniai yra skirti, pavadinimas ir adresas;

b) kiaušinius išsiuntusio ūkio subjekto pavadinimas ir adresas;

c) žodžiai „pramoniniai kiaušiniai“ 2 cm aukščio didžiosiomis raidėmis ir žodžiai „netinkami žmonių maistui“ ne mažesnėmis kaip 8 mm aukščio raidėmis.

19 straipsnis

Perpakavimas

Supakuotus A klasės kiaušinius gali perpakuoti tik pakavimo centrai. Į vieną pakuotę dedami tik tos pačios siuntos kiaušiniai.

20 straipsnis

Gamintojo registruojami duomenys

1.  Gamintojai registruoja informaciją apie auginimo būdus, apie kiekvieną taikytą auginimo būdą nurodydami:

a) vištų dedeklių patalpinimo vištidėje dieną, jų amžių patalpinimo metu ir vištų dedeklių skaičių;

b) išbrokavimo datą ir išbrokuotų vištų skaičių;

c) per dieną padėtų kiaušinių skaičių;

d) per dieną parduotų arba pristatytų kitais būdais kiaušinių skaičių ir (arba) svorį;

e) pirkėjų pavadinimus ir adresus.

2.  Jei lesinimo būdas nurodomas pagal šio reglamento 15 straipsnį, gamintojai, nepažeisdami Reglamento (EB) Nr. 852/2004 I priedo A dalies III punkte nustatytų reikalavimų, registruoja tokią informaciją apie kiekvieną naudotą lesinimo būdą:

a) tiekiamo arba vietoje sumaišyto lesalo kiekį ir rūšį;

b) lesalo pristatymo datą.

3.  Jei gamintojas vienoje gamybos vietoje naudoja skirtingus auginimo būdus, 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija išskaidoma pagal vištides.

4.  Pagal šį straipsnį užuot registravę duomenis apie pardavimo ir tiekimo operacijas, gamintojai gali saugoti sąskaitų ir važtaraščių bylas, kuriose yra 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys.

21 straipsnis

Surinkėjų registruojami duomenys

1.  Surinkėjai pagal auginimo būdą ir datą atskirai registruoja:

a) surinktų kiaušinių kiekį, išskaidytą pagal gamintojus, nurodant gamintojo pavadinimą, adresą ir kodą bei kiaušinių padėjimo datą ar laikotarpį;

b) kitiems pakavimo centrams pristatytų kiaušinių kiekį, išskaidytą pagal gamintojus, nurodant šių centrų pavadinimą, adresą, kodą ir kiaušinių padėjimo datą ar laikotarpį.

2.  Pagal šį straipsnį užuot registravę duomenis apie pardavimo ir tiekimo operacijas, surinkėjai gali saugoti sąskaitų ir važtaraščių bylas, kuriose yra 1 dalyje nurodyti duomenys.

22 straipsnis

Pakavimo centrų registruojami duomenys

1.  Pakavimo centrai pagal auginimo būdą ir datą atskirai registruoja:

a) nerūšiuotų gautų kiaušinių kiekį, išskaidytą pagal gamintojus, nurodydami gamintojo pavadinimą, adresą ir kodą bei kiaušinių padėjimo datą ar laikotarpį;

b) rūšiuotų kiaušinių kiekį pagal kokybės klases ir svorio kategorijas;

c) iš kitų pakavimo centrų gautų rūšiuotų kiaušinių kiekį, nurodant šių centrų kodą ir tinkamumo vartoti trumpiausią terminą;

d) kitiems pakavimo centrams pristatytų nerūšiuotų kiaušinių kiekį, išskaidytą pagal gamintojus, nurodant šių centrų kodą bei kiaušinių padėjimo datą ar laikotarpį;

e) pristatytų kiaušinių kiekį ir (arba) svorį, išskaidytą pagal kokybės klases ir svorio kategorijas, pakavimo datą (B klasės kiaušiniams) arba tinkamumo vartoti trumpiausio termino datą (A klasės kiaušiniams), taip pat pagal pirkėjus, nurodant jų pavadinimą ir adresą.

Pakavimo centrai kiekvieną savaitę atnaujina įrašus apie jų turimas fizines atsargas.

2.  Jei A klasės kiaušiniai ir jų pakuotės turi nuorodą apie vištų dedeklių lesinimo būdą, pateiktą pagal 15 straipsnį, tokias nuorodas naudojantys pakavimo centrai atskirai registruoja duomenis pagal šio straipsnio 1 dalį.

3.  Pagal šį straipsnį užuot registravę duomenis apie pardavimo ir tiekimo operacijas, pakavimo centrai gali saugoti sąskaitų ir važtaraščių bylas, kuriose yra 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys.

23 straipsnis

Duomenų saugojimo terminai

7 straipsnio 2 dalyje ir 20, 21 ir 22 straipsniuose nurodyti įrašai ir bylos saugomi ne trumpiau kaip dvylika mėnesių nuo jų sukūrimo datos.

24 straipsnis

Patikrinimai

1.  Valstybės narės skiria kontrolės tarnybas tikrinti, ar laikomasi šio reglamento reikalavimų.

▼M3

2.  1 dalyje nurodytos kontrolės tarnybos tikrina produktus, kuriems taikomas šis reglamentas, įvairiais atitinkamais prekybos etapais. Be atsitiktinės mėginių atrankos, patikrinimai vykdomi remiantis rizikos analize, atsižvelgiant į atitinkamos įmonės tipą ir apyvartą bei į tai, kaip ūkio subjektas anksčiau laikėsi prekybos kiaušiniais standartų.

▼B

3.  Iš trečiųjų šalių importuojami A klasės kiaušiniai tikrinami, kaip nurodyta 2 dalyje, atliekant muitinės formalumus ir prieš išleidžiant į laisvą apyvartą.

Iš trečiųjų šalių importuojami B klasės kiaušiniai išleidžiami į laisvą apyvartą tik tuo atveju, kai atlikus muitinės formalumus nustatoma, kad jų galutinė paskirtis yra perdirbimo pramonė.

4.  Be atsitiktinės atrankos, ūkio subjektai tikrinami tokiu dažnumu, kurį kontrolės tarnybos nustato remdamosi 2 dalyje nurodyta rizikos analize, atsižvelgdamos bent į:

a) pirmesnių tikrinimų rezultatus;

b) prekybos kiaušiniais grandžių sudėtingumą;

c) gamybos arba pakavimo įmonės suskaidymo lygį;

d) pagaminamų arba supakuojamų kiaušinių kiekį;

e) bet kuriuos esminius pokyčius, palyginti su ankstesniais metais, susijusius su pagaminamų arba perdirbamų kiaušinių rūšimi arba prekybos būdu.

5.  Patikrinimai atliekami reguliariai ir nepranešus apie juos iš anksto. Kontrolės tarnybų prašymu iškart pateikiami 20, 21 ir 22 straipsniuose nurodyti duomenys.

25 straipsnis

Sprendimai dėl reikalavimų nevykdymo

1.  Atlikusios 24 straipsnyje nurodytus patikrinimus, per kuriuos buvo nustatytas šio reglamento reikalavimų neatitikimas, kontrolės tarnybos gali priimti sprendimus tik dėl visos patikrintos siuntos.

2.  Tuo atveju, jei nustatyta, kad patikrinta siunta neatitinka šio reglamento, atitinkama kontrolės tarnyba uždraudžia ja prekiauti arba ją importuoti, jei siunta gauta iš trečiosios šalies, išskyrus atvejus jei ir kol gaunami įrodymai, kad buvo užtikrinta jos atitiktis šiam reglamentui.

3.  Patikrinimą atlikusi kontrolės tarnyba tikrina, ar buvo užtikrinta arba ar užtikrinama, kad atmesta siunta atitiktų šį reglamentą.

26 straipsnis

Leistini kokybės nuokrypiai

1.  Tikrinant A klasės kiaušinių siuntas leistini tokie nuokrypiai:

a) pakavimo centre, prieš pat išsiunčiant: 5 % kiaušinių su kokybės defektais;

b) kituose prekybos etapuose: 7 % kiaušinių su kokybės defektais.

2.  Kiaušiniams, kurie parduodami su nuorodomis „ekstra“ arba „labai švieži“, pakavimo arba importavimo metu neleidžiami jokie oro tarpo aukščio nuokrypiai.

3.  Jei tikrinamoje siuntoje yra mažiau kaip 180 kiaušinių, šio straipsnio 1 dalyje nurodytos procentinės išraiškos dvigubinamos.

27 straipsnis

Leistini kiaušinių svorio nuokrypiai

1.  Tikrinant A klasės kiaušinių siuntas leidžiamas kiaušinių svorio nuokrypis, išskyrus 4 straipsnio 3 dalyje numatytą atvejį. Tokiose siuntose gali būti ne daugiau kaip 10 % kiaušinių, priskiriamų prie gretimos, aukštesnės nei nurodyta ant pakuotės, svorio kategorijos, bet ne daugiau kaip 5 % žemesnės svorio kategorijos kiaušinių.

2.  Jei tikrinamoje siuntoje yra mažiau kaip 180 kiaušinių, 1 dalyje minėtos procentinės išraiškos dvigubinamos.

28 straipsnis

Leistini kiaušinių ženklinimo nuokrypiai

Tikrinant siuntas ir pakuotes leidžiamas ženklinimo nuokrypis – 20 % kiaušinių, ant kurių pažymėti ženklai yra neįskaitomi.

29 straipsnis

Į trečiąsias šalis eksportuojami kiaušiniai

Supakuotiems ir eksportuoti skirtiems kiaušiniams galima taikyti reikalavimus, kurie skiriasi nuo Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priede ir šiame reglamente nustatytų kokybės, žymėjimo ir ženklinimo reikalavimų, arba papildomus reikalavimus.

30 straipsnis

Importuojami kiaušiniai

1.  Bet kurį Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo A dalies IV punkto 1 dalyje nurodyto lygiavertiškumo vertinimą sudaro vertinimas, ar trečiosios šalies ūkio subjektai vykdo šio reglamento reikalavimus. Šis vertinimas reguliariai atnaujinamas.

Komisija vertinimo rezultatus skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Ant kiaušinių, kurie importuojami iš trečiųjų šalių, aiškiai ir įskaitomai nurodoma kilmės šalis taikant ISO 3166 šalies kodą.

3.  Kai kiaušiniai importuojami iš atitinkamų šalių, kurios nesuteikia pakankamai garantijų dėl Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo A dalies IV punkto 3 dalyje nurodytų taisyklių lygiavertiškumo, ant pakuotės išorės aiškiai matomai ir lengvai įskaitomai nurodoma:

a) kilmės šalis;

b) auginimo būdas, kuris yra „ne EB standartas“.

31 straipsnis

Informacijos pranešimas

Iki kiekvienų metų balandžio 1 d. visos valstybės narės elektroniniu būdu pateikia Komisijai informaciją apie gamybos vietų skaičių, išskaidytą pagal auginimo būdus, įskaitant didžiausią įmonės gamybos apimtį, išreikštą vienu metu laikomų paukščių skaičiumi.

32 straipsnis

Pranešimas apie pažeidimus

Valstybės narės per penkias darbo dienas elektroniniu būdu praneša Komisijai apie visus kontrolės tarnybų nustatytus pažeidimus arba bet kokį rimtą įtarimą, kurie gali pakenkti Bendrijos vidaus prekybai kiaušiniais. Laikoma, kad Bendrijos vidaus prekybai yra ypač pakenkta, jei didelių pažeidimų padaro ūkio subjektai, kurie kiaušinius gamina arba jais prekiauja kitoje valstybėje narėje.

33 straipsnis

Prancūzijos užjūrio departamentams taikomos išimtys

1.  Nukrypstant nuo 2 straipsnio 3 dalies, mažmeninei prekybai Prancūzijos užjūrio departamentuose skirti kiaušiniai gali būti siunčiami į šiuos departamentus atšaldyti. Šiuo atveju galutinis pardavimo terminas gali būti pratęstas iki 33 dienų.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju, be 12 ir 16 straipsniuose nustatytų reikalavimų, ant pakuotės išorės užrašomi žodžiai „atšaldyti kiaušiniai“ ir duomenys apie atšaldymą.

„Atšaldytų kiaušinių“ skiriamasis ženklas yra lygiakraštis trikampis, kurio kraštinės ne trumpesnės kaip 10 mm.

34 straipsnis

Kai kuriems Suomijos regionams taikomos išimtys

Kiaušiniams, kuriuos gamintojas tiesiogiai parduoda mažmeninės prekybos įmonėms III priede išvardytuose regionuose, netaikomi Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo ir šio reglamento reikalavimai. Tačiau auginimo būdas turi būti tinkamai nurodytas pagal šio reglamento 12 straipsnio 2 dalį ir 16 straipsnio c punktą.

35 straipsnis

Savanoriško ženklinimo įvertinimas

Ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d. Komisija įvertina savanorišką ženklinimą pagal 12 straipsnio 2 dalies paskutinę pastraipą ir nustato, ar toks ženklinimas neturėtų būti privalomas.

36 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų pažeidus šio reglamento nuostatas, ir imasi visų būtinų priemonių, užtikrinančių jų įgyvendinimą. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

▼M2

37 straipsnis

Pranešimai

1.  Komisijai paprašius, valstybės narės Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia informaciją, reikalingą šiam reglamentui taikyti.

2.  Šiame reglamente nurodyti pranešimai Komisijai teikiami remiantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 792/2009 ( 12 ).

▼B

38 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 557/2007 panaikinamas nuo 2008 m. liepos 1 d.

Nuorodos į panaikintą reglamentą ir į Reglamentą (EB) Nr. 1028/2006 laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal IV priede pateiktą atitikties lentelę.

39 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. liepos 1 d.

33 straipsnis taikomas iki 2009 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDASA DALIS

12 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punkte nurodyti terminai

Kalbų kodai

1

2

3

BG

„Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито“

„Яйца от кокошки – подово отглеждане“

„Яйца от кокошки – клетъчно отглеждане“

ES

„Huevos de gallinas camperas“

„Huevos de gallinas criadas en el suelo“

„Huevos de gallinas criadas en jaula“

CS

„Vejce nosnic ve volném výběhu“

„Vejce nosnic v halách“

„Vejce nosnic v klecích“

DA

„Frilandsæg“

„Skrabeæg“

„Buræg“

DE

„Eier aus Freilandhaltung“

„Eier aus Bodenhaltung“

„Eier aus Käfighaltung“

ET

„Vabalt peetavate kanade munad“

„Õrrekanade munad“

„Puuris peetavate kanade munad“

EL

„Αυγά ελεύθερης βοσκής“

„Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής“

„Αυγά κλωβοστοιχίας“

EN

„Free range eggs“

„Barn eggs“

„Eggs from caged hens“

FR

„Œufs de poules élevées en plein air“

„Œufs de poules élevées au sol“

„Œufs de poules élevées en cage“

▼M5

HR

„Jaja iz slobodnog uzgoja“

„Jaja iz štalskog (podnog) uzgoja“

„Jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja“

▼B

GA

„Uibheacha saor-raoin“

„Uibheacha sciobóil“

„Uibheacha ó chearca chúbarnaí“

IT

„Uova da allevamento all'aperto“

„Uova da allevamento a terra“

„Uova da allevamento in gabbie“

LV

„Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas“

„Kūtī dētas olas“

„Sprostos dētas olas“

LT

„Laisvai laikomų vištų kiaušiniai“

„Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai“

„Narvuose laikomų vištų kiaušiniai“

HU

„Szabad tartásban termelt tojás“

„Alternatív tartásban termelt tojás“

„Ketreces tartásból származó tojás“

MT

„Bajd tat-tiġieg imrobbija barra“

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art“

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-ġaġeġ“

NL

„Eieren van hennen met vrije uitloop“

„Scharreleieren“

„Kooieieren“

PL

„Jaja z chowu na wolnym wybiegu“

„Jaja z chowu ściółkowego“

„Jaja z chowu klatkowego“

PT

„Ovos de galinhas criadas ao ar livre“

„Ovos de galinhas criadas no solo“

„Ovos de galinhas criadas em gaiolas“

RO

„Ouă de găini crescute în aer liber“

„Ouă de găini crescute în hale la sol“

„Ouă de găini crescute în baterii“

SK

„Vajcia z chovu na voľnom výbehu“

„Vajcia z podostieľkového chovu“

„Vajcia z klietkového chovu“

SL

„Jajca iz proste reje“

„Jajca iz hlevske reje“

„Jajca iz baterijske reje“

FI

„Ulkokanojen munia“

„Lattiakanojen munia“

„Häkkikanojen munia“

SV

„Ägg från utehöns“

„Ägg från frigående höns inomhus“

„Ägg från burhöns“B DALIS

12 straipsnio 2 dalies ketvirtoje pastraipoje nurodyti terminai

Kalbų kodai

 

BG

„Уголемени клетки“

ES

„Jaulas acondicionadas“

CS

„Obohacené klece“

DA

„Stimulusberigede bure“

DE

„ausgestalteter Käfig“

ET

„Täiustatud puurid“

EL

„Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί“

EN

„Enriched cages“

FR

„Cages aménagées“

▼M5

HR

„Obogaćeni kavezi“

▼B

GA

„Cásanna Saibhrithe“

IT

„Gabbie attrezzate“

LV

„Uzlaboti būri“

LT

„Pagerinti narveliai“

HU

„Feljavított ketrecek“

MT

„Gaġeg arrikkiti“

NL

„Aangepaste kooi“ of „Verrijkte kooi“

PL

„Klatki ulepszone“

PT

„Gaiolas melhoradas“

RO

„Cuști îmbunătățite“

SK

„Obohatené klietky“

SL

„Obogatene kletke“

FI

„Varustellut häkit“

SV

„Inredd bur“
II PRIEDAS

BŪtiniausi gamybos sistemŲ reikalavimai Įvairiems viŠtŲ laikymo bŪdams

1. „Laisvai laikomų vištų kiaušiniai“ turi būti gaminami gamybos sistemose, kurios atitinka bent Tarybos direktyvos 1999/74/EB 4 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

Visų pirma turi būti vykdomi šie reikalavimai:

a) vištoms turi būti sudarytos sąlygos visą dieną būti lauko aptvaruose. Tačiau šis reikalavimas nedraudžia gamintojui tam tikrą laikotarpį rytais riboti vištų laikymą tokiuose aptvaruose pagal įprastą gero ūkininkavimo praktiką, įskaitant gerą paukštininkystės praktiką;

jei taikomi kiti apribojimai, įskaitant veterinarinius apribojimus, priimtus pagal Bendrijos teisės aktus siekiant apsaugoti visuomenės ir gyvūnų sveikatą, nustatantys vištų laikymo lauko aptvaruose apribojimus, apribojimų laikotarpiu kiaušiniai gali būti toliau ženklinami kaip „laisvai laikomų vištų kiaušiniai“, bet jokiu būdu ne ilgiau kaip dvylika savaičių;

b) lauko aptvarai, kuriuose laikomos vištos, turi būti didžiąja dalimi apaugę augmenija ir nenaudojami kitais tikslais, išskyrus sodams, miškingoms vietovėms ir naminių gyvulių ganykloms, jeigu pastarąsias leidžia kompetentingos institucijos;

c) lauko aptvaruose viename hektare vištoms prieinamo žemės ploto visą laiką yra ne daugiau kaip 2 500 vištų arba vienai vištai tenka 4 m2 ploto. Tačiau jei vienai vištai tenka ne mažiau kaip 10 m2 ploto ir jei vykdoma rotacija, o vištos visą pulko gyvavimo laiką tolygiai naudojasi visu žemės plotu, būtina užtikrinti, kad vienai vištai visą laiką tektų ne mažiau kaip 2,5 m2 naudojamo aptvaro ploto;

d) lauko aptvarų ribos yra ne toliau kaip už 150 m nuo artimiausios landos, tačiau atstumas iki artimiausios landos gali būti iki 350 m, jeigu Direktyvos 1999/74/EB 4 straipsnio 1 dalies 3 skirsnio b punkto ii papunktyje nurodytas pakankamas pastogių skaičius, kurios yra tolygiai išdėstytos visame lauko aptvare, viename hektare – ne mažiau kaip keturios pastogės.

2. „Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai“ turi būti gaminami gamybos sistemose, kurios atitinka bent Direktyvos 1999/74/EB 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

3. „Narvuose laikomų vištų kiaušiniai“ turi būti gaminami gamybos sistemose, kurios atitinka bent:

a) Direktyvos 1999/74/EB 5 straipsnyje nurodytus reikalavimus iki 2011 m. gruodžio 31 d. arba

b) Direktyvos 1999/74/EB 6 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

4. Mažiau kaip 350 dedeklių vištų laikančioms arba veislines dedekles vištas auginančioms įmonėms valstybės narės gali patvirtinti nuo šio priedo 1 ir 2 punktų leidžiančias nukrypti nuostatas, susijusias su įsipareigojimais, nurodytais Direktyvos 1999/74/EB 4 straipsnio 1 dalies 1 skirsnio d punkto antrame sakinyje ir 4 straipsnio 1 dalies 1 skirsnio e punkte, 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte, 4 straipsnio 1 dalies 3 skirsnio a punkto i papunktyje ir 4 straipsnio 1 dalies 3 skirsnio b punkto i papunktyje.
III PRIEDAS

34 straipsnyje minėti Suomijos regionai

Provincijos:

 Lapija,

 Oulu,

 Rytų Suomijos provincijos Šiaurės Karelijos ir Šiaurės Sauvo regionai,

 Alandai.
IV PRIEDAS38 straipsnyje nurodyta atitikties lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1028/2006

Reglamentas (EB) Nr. 557/2007

Šis reglamentas

1 straipsnio pirma pastraipa

1 straipsnio pirma pastraipa

1 straipsnio antra pastraipa, įžanginis sakinys

1 straipsnio antra pastraipa, įžanginis sakinys

1 straipsnio antros pastraipos a–j punktai

1 straipsnio antros pastraipos a–j punktai

2 straipsnio 1–9 punktai

1 straipsnio antros pastraipos k–s punktai

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 4 dalis

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnio 2 dalis

11 straipsnis

12 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

15 straipsnis

16 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

17 straipsnis

18 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnis

19 straipsnis

20 straipsnis

20 straipsnis

21 straipsnis

21 straipsnis

22 straipsnis

22 straipsnis

23 straipsnis

23 straipsnis

7 straipsnis

24 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

24 straipsnis

24 straipsnio 4 ir 5 dalys

25 straipsnis

25 straipsnis

26 straipsnis

26 straipsnis

27 straipsnis

27 straipsnis

28 straipsnis

28 straipsnis

29 straipsnis

29 straipsnis

30 straipsnis

30 straipsnis

31 straipsnis

31 straipsnis

32 straipsnis

32 straipsnis

33 straipsnis

33 straipsnis

34 straipsnis

34 straipsnis

35 straipsnis

35 straipsnis

8 straipsnis

36 straipsnis

9 straipsnis

37 straipsnis

36 straipsnis

38 straipsnis

37 straipsnis

39 straipsnis

I PRIEDAS

I PRIEDAS

II PRIEDAS

II PRIEDAS

III PRIEDAS

III PRIEDAS

IV PRIEDAS

IV PRIEDAS

V PRIEDAS( 1 ) OL L 299, 2007 11 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 510/2008 (OL L 149, 2008 6 7, p. 61).

( 2 ) OL L 186, 2006 7 7, p. 1.

( 3 ) OL L 132, 2007 5 24, p. 5. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1336/2007 (OL L 298, 2007 11 16, p. 3).

( 4 ) OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

( 5 ) OL L 139, 2004 4 30, p. 55. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1243/2007 (OL L 281, 2007 10 25, p. 8).

( 6 EMST leidinys (2005) 269, p. 1.

( 7 ) OL L 109, 2000 5 6, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/68/EB (OL L 310, 2007 11 28, p. 11).

( 8 ) OL L 31, 2002 2 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 202/2008 (OL L 60, 2008 3 5, p. 17).

( 9 ) OL L 203, 1999 8 3, p. 53. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

( 10 ) OL L 30, 2002 1 31, p. 44.

( 11 ) OL L 198, 1991 7 22, p. 1.

( 12 ) OL L 228, 2009 9 1, p. 3.

Top