EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0312-20080417

Consolidated text: Komisijos sprendimas 2008 m. kovo 5 d. dėl Tarybos direktyvoje 2006/117/Euratomas numatyto radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės tipinio dokumento parengimo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 793) (2008/312/Euratomas)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/312/2008-04-17

2008D0312 — LT — 17.04.2008 — 000.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. kovo 5 d.

dėl Tarybos direktyvoje 2006/117/Euratomas numatyto radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės tipinio dokumento parengimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 793)

(2008/312/Euratomas)

(OL L 107, 17.4.2008, p.32)


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 343, 23.12.2011, p. 149  (312/2008)
▼B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. kovo 5 d.

dėl Tarybos direktyvoje 2006/117/Euratomas numatyto radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės tipinio dokumento parengimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 793)

(2008/312/Euratomas)EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyvą 2006/117/Euratomas dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės ( 1 ), ypač jos 17 straipsnio 2 dalį,

gavusi 21 straipsnyje nustatyta tvarka įsteigto patariamojo komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

Komisija turi parengti naują tipinį dokumentą, naudotiną radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimui, kaip nustatyta Direktyvoje 2006/117/Euratomas.

(2)

Naujasis tipinis dokumentas turi būti taikomas ir radioaktyviųjų atliekų, ir panaudoto branduolinio kuro vežimui iš vienos valstybės narės į kitą ir tokias radioaktyviąsias atliekas (panaudotą branduolinį kurą) importuojant Bendriją ir eksportuojant iš Bendrijos, taip pat vežant tranzitu per Bendriją iš vienos trečiosios šalies į kitą trečiąją šalį.

(3)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka 21 straipsnyje nustatyta tvarka įsteigto patariamojo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

Priede nustatytas tipinis dokumentas naudojamas bet kokiam radioaktyviųjų atliekų ar panaudoto branduolinio kuro vežimui iš vienos valstybės narės į kitą arba įvežimui į Bendriją, išvežimui iš jos ar vežimui per ją, kaip nustatyta Direktyvoje 2006/117/Euratomas.

2 straipsnis

Tipinis dokumentas pateikiamas elektronine forma Komisijos nustatytu formatu.

3 straipsnis

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad šio sprendimo būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2008 m. gruodžio 25 d.

4 straipsnis

Komisijos sprendimas 93/552/Euratomas ( 2 ) panaikinamas.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.
PRIEDAS

Tipinis radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės dokumentas

(Tarybos direktyva 2006/117/Euratomas)

Bendrosios pastabos

A-1–A-6 skirsniai pildomi vežant radioaktyviąsias atliekas.

B-1–B-6 skirsniai pildomi panaudoto branduolinio kuro (įskaitant panaudotą branduolinį kurą, skirtą laidojimui, todėl priskiriamą atliekų kategorijai) vežimui.

A-1 arba B-1 skirsnį (Paraiška gauti leidimą vežti) pildo pareiškėjas, jis, atsižvelgiant į vežimo tipą, gali būti:

 turėtojas, kai vežama iš vienos valstybės narės į kitą (MM tipas) arba eksportuojama iš Bendrijos į trečiąją šalį (ME tipas),

 gavėjas, kai importuojama į Bendriją iš trečiosios šalies (IM tipas),

 asmuo, atsakingas už vežimą valstybėje narėje, per kurią radioaktyviosios atliekos arba panaudotas branduolinis kuras įvežamas į Bendriją, kai vežama tranzitu per Bendriją (TT tipas).

A-2 arba B-2 skirsnį (Paraiškos gavimo patvirtinimas) pildo susijusios atitinkamos kompetentingos institucijos, kurios, atsižvelgiant į vežimo tipą, yra

 kilmės šalies, kai vežimo tipas yra MM arba ME,

 paskirties šalies, kai vežimo tipas yra IM,

 šalies, per kurią siunta įvežama į Bendriją, kai vežimo tipas yra TT,

kompetentingos institucijos ir visos tranzito valstybių narių, jei yra, kompetentingos institucijos.

A-3 arba B-3 skirsnį (Atsisakymas arba sutikimas) pildo visos susijusios kompetentingos institucijos.

A-4a/A-4b arba B-4a/B-4b skirsnius (Leidimas vežti arba atsisakymas leisti vežti) pildo kompetentinga institucija, atsakinga už leidimo išdavimą, kuri, atsižvelgiant į vežimo tipą, yra

 kilmės valstybės narės, kai vežimo tipas yra MM ir ME,

 paskirties valstybės narės, kai vežimo tipas yra IM, arba

 pirmosios tranzito valstybės narės, per kurią siunta įvežama į Bendriją, kai vežimo tipas yra TT, kompetentinga institucija.

A-5 arba B-5 skirsnį (Siuntos apibūdinimas/Pakuočių sąrašas) pildo pareiškėjas, nurodytas A-1 arba B-1 skirsnyje.

A-6 arba B-6 skirsnį (Siuntos gavimo patvirtinimas) pildo gavėjas (MM ir IM vežimo atveju) arba turėtojas (ME vežimo atveju), arba už vežimą atsakingas asmuo (TT vežimo atveju).

Registracijos Nr.:(Pildo kompetentinga institucija, atsakinga už leidimų vežti išdavimą)A-1 SKIRSNISParaiška gauti leidimą vežti radioaktyviąsias atliekas1.Vežimo tipas (pažymėti atitinkamą langelį):MM tipas: vežimas iš vienos valstybės narės į kitą (per vieną ar kelias valstybes nares arba trečiąsias šalis)IM tipas: importas į BendrijąME tipas: eksportas iš BendrijosTT tipas: tranzitas per Bendrijos šalis2.Paraiška gauti leidimą (pažymėti atitinkamą langelį):vienam vežimuiPlanuojamas darbų atlikimo laikotarpis:vežimui kelis kartus: skaičius (planuojamas)Planuojamas darbų atlikimo laikotarpis:3.Netaikoma.MM tipo vežimas (vežimas kelis kartus) per vieną ar daugiau trečiųjų šalių:Išvažiavimo iš Bendrijos pasienio postas (*):Įvažiavimo į trečiąją šalį pasienio postas (*) (pirmoji pervažiuojama šalis):Išvažiavimo iš trečiosios šalies pasienio postas (*) (paskutinė pervažiuojama šalis):Sugrįžimo į Bendriją pasienio postas (*):(*) Šie pasienio postai turi būti tie patys kiekvienam vežimui, dėl kurio pateikiama paraiška, jeigu kompetentingos institucijos nesusitaria kitaip.4.Pareiškėjas (įmonės pavadinimas):Turėtojas (MM, ME tipams)Gavėjas (IM tipui)Kita (TT tipui), nurodytiAdresas:Pašto indeksas:Miestas:Šalis:Tel.:Faksas:E. paštas:Asmuo pasiteirauti: ponas (ponia)5.Radioaktyviųjų atliekų buvimo vieta prieš vežimą (įmonės pavadinimas):Adresas:Pašto indeksas:Miestas:Šalis:Tel.:Faksas:E. paštas:Asmuo pasiteirauti: ponas (ponia)6.Gavėjas (įmonės pavadinimas):Adresas:Pašto indeksas:Miestas:Šalis:Tel.:Faksas:E. paštas:Asmuo pasiteirauti: ponas (ponia)7.Radioaktyviųjų atliekų buvimo vieta po vežimo:Adresas:Pašto indeksas:Miestas:Šalis:Tel.:Faksas:E. paštas:Asmuo pasiteirauti: ponas (ponia)

8.Radioaktyviųjų atliekų pobūdis:Fizinės ir cheminės savybės (pažymėti tinkamą):kietosios, skystos, dujinės, kitos (pvz., daliosios, mažo dispersiškumo ir kt.), nurodytiPagrindiniai radionuklidai:Didžiausias alfa aktyvumas: vienam vežimui (GBq) pakuotėje (GBq)Didžiausias beta/gama aktyvumas: vienam vežimui (GBq) pakuotėje (GBq)Bendras alfa aktyvumas (GBq):Bendras beta/gama aktyvumas (GBq):(Šios vertės susumuojamos, jeigu paraiška teikiama kelioms siuntoms)9.Bendras pakuočių skaičius:Bendras grynasis siuntos svoris (kg):Bendras bendrasis siuntos svoris (kg):(Šios vertės susumuojamos, jeigu paraiška teikiama kelioms siuntoms)Siuntos apibūdinimas:plastikiniai maišai, metaliniai cilindrai (m3): , ISO pervežimo konteineris (m3): , kita, nurodytiPakuotės tipas (1) (jei žinomas):Pakuočių atpažinimo priemonės (jeigu ženklinama etiketėmis, pridėti jų pavyzdžius):(1) Pagal Saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisykles, 2005 m. redakcija, Saugos reikalavimai Nr. TS–R–1, TATENA, Viena, 2005 m.10.Veiklos, kurią vykdant susidaro radioaktyviųjų atliekų, rūšis (pažymėti tinkamą):medicina, moksliniai tyrimai, (nebranduolinė) pramonė, branduolinė pramonė, kita veikla (nurodyti):11.Vežimo tikslas:radioaktyviųjų atliekų grąžinimas po (pakartotinio) panaudoto branduolinio kuro apdorojimo ar perdirbimo,radioaktyviųjų atliekų grąžinimas po jų apdorojimo,apdorojimas, pvz., (pakartotinis) pakavimas, galutinis apdorojimas, tūrio mažinimas,laikinas saugojimas,grąžinimas po laikino saugojimo,laidojimas,kitas tikslas (nurodyti):

13.Su vežimu susijusių šalių sekos sąrašas (pirmoji šalis yra ta, iš kurios radioaktyviosios atliekos yra išvežamos, o paskutinė – paskirties šalis)1.3.5.7.2.4.6.8.14.Pagal Direktyvos 2006/117/Euratomas nuostatas aš, pareiškėjas:1. kreipiuosi leidimo vežti pirmiau apibūdintas radioaktyviąsias atliekas,ir2. patvirtinu, kad pirmiau pateikta informacija, kiek man žinoma, yra teisinga, ir atliekos bus vežamos laikantis visų atitinkamų įstatymuose numatytų nuostatų,ir3. (*) (kai vežimas yra MM arba ME tipo) įsipareigoju atsiimti radioaktyviąsias atliekas, jeigu jų nebus galima vežti arba jeigu nepavyks įvykdyti vežimo sąlygų,arba(*) (kai vežimas yra IM arba TT tipo) pridedu įrodymus, kad gavėjas su trečiojoje šalyje įsisteigusiu radioaktyviųjų atliekų turėtoju sudarė tos trečiosios šalies kompetentingos institucijos pripažintą susitarimą, pagal kurį turėtojas trečiojoje šalyje atsiims radioaktyviąsias atliekas, jeigu jų nebus galima vežti arba jeigu nepavyks įvykdyti vežimo sąlygų, nebent būtų galima susitarti dėl saugaus vežimo kitaip.(Data ir vieta)(Antspaudas)(Parašas)(*) Gali būti taikomas tik vienas žvaigždute pažymėtas teiginys, nereikalingus išbraukti.

Registracijos Nr.:(Pildo kompetentinga institucija, atsakinga už leidimų vežti išdavimą)A-2 SKIRSNISParaiškos gauti leidimą vežti radioaktyviąsias atliekas patvirtinimas. Prašymas pateikti trūkstamą informaciją15.Kompetentingos institucijos, atsakingos už leidimo išdavimą, pavadinimas:Valstybė narė:kilmės (1), paskirties (2), per kurią siunta įvežama į Bendriją (3)Adresas:Pašto indeksas:Miestas:Šalis:Tel.:Faksas:E. paštas:Asmuo pasiteirauti: ponas (ponia)Gavimo (įregistravimo) data: (metai/mėnuo/diena)(1) MM ar ME tipo vežimo atveju.(2) IM tipo vežimo atveju.(3) TT tipo vežimo atveju.16.Susijusios kompetentingos institucijos pavadinimas:Valstybė narė arba (pažymėti tinkamą) paskirties, tranzito, per kurią siunta įvežama į Bendriją arba kilmės (1) šalis:Adresas:Pašto indeksas:Miestas:Šalis:Tel.:Faksas:E. paštas:Asmuo pasiteirauti: ponas (ponia)(1) Direktyva nereikalaujama. TT ir IM tipo vežimo atveju konsultuotis su kilmės šalimi galima savanoriškai.17.Pagal Direktyvos 2006/117/Euratomas nuostatas manau, kad (metai/mėnuo/diena), paraiška, gauta (metai/mėnuo/diena)a) (*) nėra tinkamai užpildyta ir prašau pateikti šią trūkstamą informaciją:(pridėti išsamų trūkstamos informacijos (punktų) sąrašą, jeigu neužtenka vietos)(Data ir vieta)(Antspaudas)(Parašas)b) (*) tinkamai užpildyta ir patvirtinu jos gavimą.(Data ir vieta)(Antspaudas)(Parašas)(*) Gali būti taikomas tik vienas žvaigždute pažymėtas teiginys, nereikalingus išbraukti.

Registracijos Nr.:(Pildo kompetentinga institucija, atsakinga už leidimų vežti išdavimą)A-3 SKIRSNISSusijusių kompetentingų institucijų atsisakymas arba sutikimas leisti vežti radioaktyvias atliekas18.Susijusios kompetentingos institucijos pavadinimas:Valstybė narė arba viena iš šių šalių (pažymėti ir užpildyti tinkamą):kilmės (1), paskirties (2), tranzito (3)Adresas:Pašto indeksas:Miestas:Šalis:Tel.:Faksas:E. paštas:Asmuo pasiteirauti: ponas (ponia)(1) Direktyva nereikalaujama. TT ir IM tipo vežimo atveju konsultuotis su kilmės šalimi galima savanoriškai.(2) MM arba ME tipo vežimo atveju.(3) Kai atliekamas MM, IM, ME arba TT tipo vežimas, jeigu susijusi viena ar daugiau tranzito valstybių narių.19.(*) Bendrasis automatiško patvirtinimo terminas (metai/mėnuo/diena)(*) Prašymas dėl papildomo ne ilgesnio kaip vieno mėnesio laikotarpio, pratęstas automatiško patvirtinimo terminas: (metai/mėnuo/diena)(Data ir vieta)(Antspaudas)(Parašas)(*) Gali būti taikomas tik vienas žvaigždute pažymėtas teiginys, nereikalingus išbraukti.20.Pagal Direktyvos 2006/117/Euratomas nuostatas:(*) atsisakau pritarti dėl šių priežasčių (pridėti išsamų priežasčių sąrašą, jeigu neužtenka vietos):(Data ir vieta)(Antspaudas)(Parašas)(*) duodu sutikimą šiomis sąlygomis (pridėti išsamų sąrašą, jeigu neužtenka vietos):(Data ir vieta)(Antspaudas)(Parašas)(*) Gali būti taikomas tik vienas žvaigždute pažymėtas teiginys, nereikalingus išbraukti.

Registracijos Nr.:(Pildo kompetentinga institucija, atsakinga už leidimų vežti išdavimą)A-4a SKIRSNISLeidimas vežti radioaktyviąsias atliekas21.Kompetentingos institucijos, atsakingos už leidimo vežti išdavimą, pavadinimas:Valstybė narė (užpildyti ir pažymėti tinkamą):kilmės, paskirties arba per kurią atliekos įvežamos į BendrijąAdresas:Pašto indeksas:Miestas:Šalis:Tel.:Faksas:E. paštas:Asmuo pasiteirauti: ponas (ponia)22.Šalių, susijusių su vežimu, sutikimų ir (arba) atsisakymų sekos sąrašasValstybė narė/trečioji šalisAr duotas sutikimas?Sutikimo sąlygų, jei yra, sąrašasNuoroda į pridedamus dokumentus1.TAIP/NE (*)2.TAIP/NE (*)3.TAIP/NE (*)4.TAIP/NE (*)5.TAIP/NE (*)6.TAIP/NE (*)7.TAIP/NE (*)8.TAIP/NE (*)(*) Gali būti taikomas tik vienas žvaigždute pažymėtas teiginys, nereikalingus išbraukti.23.Priimtas ir šiame skirsnyje pateiktas sprendimas buvo priimtas pagal Direktyvos 2006/117/Euratomas nuostatas (1).Susijusių šalių kompetentingoms institucijoms pranešta, kad buvovežti vieną A-1 skirsnyje apibūdintų radioaktyviųjų atliekų siuntą (*)vežti kelias A-1 skirsnyje apibūdintų radioaktyviųjų atliekų siuntas (*).LEISTALeidimas galioja iki: (metai/mėnuo/diena)(Data ir vieta)(Antspaudas)(Parašas)(*) Gali būti taikomas tik vienas žvaigždute pažymėtas teiginys, nereikalingus išbraukti.(1) Šis leidimas jokiu būdu nesumažina turėtojo, vežėjo, savininko, gavėjo ar bet kurio kito su vežimu susijusio fizinio ar juridinio asmens atsakomybės.

Registracijos Nr.:(Pildo kompetentinga institucija, atsakinga už leidimų vežti išdavimą)A-4b SKIRSNISAtsisakymas leisti vežti radioaktyviąsias atliekas24.Kompetentingos institucijos, atsakingos už atsisakymą leisti vežti, pavadinimas:Valstybė narė (užpildyti ir pažymėti tinkamą):kilmės paskirties, tranzito arba per kurią atliekos įvežamos į BendrijąAdresas:Pašto indeksas:Miestas:Šalis:Tel.:Faksas:E. paštas:Asmuo pasiteirauti: ponas (ponia)25.Susijusių šalių sutikimų ir (arba) atsisakymų sekos sąrašasValstybė narė/trečioji šalisAr duotas sutikimas?Sutikimo sąlygų, jei yra, arba atsisakymo priežasčių sąrašasNuoroda į pridedamus dokumentus1.TAIP/NE (*)2.TAIP/NE (*)3.TAIP/NE (*)4.TAIP/NE (*)5.TAIP/NE (*)6.TAIP/NE (*)7.TAIP/NE (*)8.TAIP/NE (*)Priimtas ir šiame skirsnyje pateiktas sprendimas buvo priimtas pagal Direktyvos 2006/117/Euratomas nuostatas.Susijusių šalių kompetentingoms institucijoms pranešta, kad buvovežti vieną A-1 skirsnyje apibūdintų radioaktyviųjų atliekų siuntą (*)vežti kelias A-1 skirsnyje apibūdintų radioaktyviųjų atliekų siuntas (*).ATSISAKYTA LEISTI(Data ir vieta)(Antspaudas)(Parašas)(*) Gali būti taikomas tik vienas žvaigždute pažymėtas teiginys, nereikalingus išbraukti.

Registracijos Nr.:(Pildo kompetentinga institucija, atsakinga už leidimų vežti išdavimą)A-5 SKIRSNISRadioaktyviųjų atliekų siuntos apibūdinimas ir pakuočių sąrašas26.Pareiškėjas (įmonės pavadinimas):turėtojas, gavėjas, kita, nurodytiAdresas:Pašto indeksas:Miestas:Šalis:Tel.:Faksas:E. paštas:Asmuo pasiteirauti: ponas (ponia)27.Leidimas galioja iki (metai/mėnuo/diena) duotasvienam vežimui arbavežimui kelis kartus, serijinis siuntos numeris:28.Radioaktyviųjų atliekų pobūdisFizinės ir cheminės savybės (pažymėti tinkamą):kietosios,skystos,dujinės,kitos (pvz., daliosios, mažo dispersiškumo), nurodyti:Pagrindiniai radionuklidai:Didžiausias alfa aktyvumas pakuotėje (GBq):Didžiausias beta/gama aktyvumas pakuotėje (GBq):Bendras alfa aktyvumas (GBq):Bendras beta/gama aktyvumas (GBq):29.(*) Atpažinimo numeris(*) Tipas (1)(*) Bendrasis svoris(kg)(*) Grynasis svoris(kg)(*) Aktyvumas (GBq)Iš viso pakuočių:Iš viso tipui:Iš viso:Iš viso:Iš viso:(*) Pildoma kiekvienai pakuotei, pridėti atskirą sąrašą, jeigu neužtenka vietos!(1) Pagal Saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisykles, 2005 m. redakcija, Saugos reikalavimai Nr. TS-R-1, TATENA, Viena, 2005 m.30.Siuntos išsiuntimo data: (metai/mėnuo/diena)Patvirtinu, kad šiame skirsnyje (ir pridedamame sąraše arba dokumentuose) pateikta informacija, kiek man žinoma, yra teisinga.(Data ir vieta)(Antspaudas)(Parašas)

Registracijos Nr.:(Pildo kompetentinga institucija, atsakinga už leidimų vežti išdavimą)A-6 SKIRSNISRadioaktyviųjų atliekų gavimo patvirtinimas31.Gavėjas (įmonės pavadinimas):Adresas:Pašto indeksas:Miestas:Šalis:Tel.:Faksas:E. paštas:Asmuo pasiteirauti: ponas (ponia)32.Radioaktyviųjų atliekų laikymo po vežimo vieta:Adresas:Pašto indeksas:Miestas:Šalis:Tel.:Faksas:E. paštas:Asmuo pasiteirauti: ponas (ponia)33.Leidimas duotas (pažymėti tinkamą):vienam MM arba IM tipo vežimui,vienam ME arba TT tipo vežimui,MM arba IM tipo vežimui kelis kartus, serijinis siuntos numeris: Paskutinis vežimas, kuriam duotas šis leidimas: taip neME arba TT tipo vežimui kelis kartus, serijinis siuntos numeris: Paskutinis vežimas, kuriam duotas šis leidimas: taip ne34.Netaikoma.ME arba TT tipo vežimas (šis punktas gali būti pakeistas atskiru pareiškimu, pateikti nuorodą į pridedamą dokumentą):Įvažiavimo į paskirties ar tranzito trečiąją šalį pasienio postas:Trečioji šalis:Pasienio postas:35.Atsižvelgiant į vežimo tipą, gavėjas kartu su A–5 skirsniu turi išsiųsti gavimo patvirtinimą:MM arba IM tipo atveju: paskirties valstybės narės kompetentingai institucijai,ME arba TT tipo atveju: pareiškėjui (ME tipo atveju – turėtojui, TT tipo atveju – asmeniui, atsakingam už vežimą valstybėje narėje, per kurią atliekos įvežamos į Bendriją), nurodytam 4 punkte (A-1 skirsnyje).Radioaktyviųjų atliekų gavimo data: (metai/mėnuo/diena)Gavimo patvirtinimo išsiuntimo data: (metai/mėnuo/diena)Aš, gavėjas, patvirtinu, kad šiame skirsnyje (ir pridedamame sąraše) pateikta informacija, kiek man žinoma, yra teisinga.(Data ir vieta)(Antspaudas)(Parašas)

36.Netaikoma.ME arba TT tipo vežimas: pareiškėjas persiunčia gavimo patvirtinimą ir prireikus gavėjo pareiškimą leidimą išdavusiai institucijai.1. Gavėjas, esantis ne Europos Sąjungos teritorijoje, gali patvirtinti, kad radioaktyviosios atliekos gautos, pareiškimu arba pažymėjimu, kuriame pateikiama bent 31–36 punktuose numatyta informacija.2. Gavimo patvirtinimo originalą gaunanti kompetentinga institucija turi išsiųsti jo kopijas kitoms kompetentingoms institucijoms.3. A-5 ir A-6 skirsnių originalai galiausiai turi būti nusiųsti leidimą išdavusiai kompetentingai institucijai.4. Vežant iš vienos valstybės narės į kitą, kilmės valstybės narės arba valstybės narės, per kurią siunta įvežama į Bendriją, kompetentinga institucija turi išsiųsti gavimo patvirtinimo kopiją turėtojui.Gavimo patvirtinimo persiuntimo data (kartu su A-5 skirsniu): (metai/mėnuo/diena)Išvažiavimo iš Bendrijos pasienio postas:Šalis:Pasienio postas:(Data ir vieta)(Antspaudas)(Pareiškėjo parašas)

Registracijos Nr.:(Pildo kompetentinga institucija, atsakinga už leidimų vežti išdavimą)B-1 SKIRSNISParaiška gauti leidimą vežti panaudotą branduolinį kurą1.Vežimo tipas (pažymėti atitinkamą langelį):MM tipas: vežimas iš vienos valstybės narės į kitą (per vieną ar kelias valstybes nares arba trečiąsias šalis)IM tipas: importas į BendrijąME tipas: eksportas iš BendrijosTT tipas: tranzitas per Bendrijos šalis2.Paraiška gauti leidimą (pažymėti atitinkamą langelį):vienam vežimuiPlanuojamas darbų atlikimo laikotarpis:vežimui kelis kartus: skaičius (planuojamas)Planuojamas darbų atlikimo laikotarpis:3.Netaikoma.MM tipo vežimas (vežimas kelis kartus) per vieną ar daugiau trečiųjų šalių:Išvažiavimo iš Bendrijos pasienio postas (*):Įvažiavimo į trečiąją šalį pasienio postas (*) (pirmoji pervažiuojama šalis):Išvažiavimo iš trečiosios šalies pasienio postas (*) (paskutinė pervažiuojama šalis):Sugrįžimo į Bendriją pasienio postas (*):(*) Šie pasienio postai turi būti tie patys kiekvienam vežimui, dėl kurio pateikiama paraiška, jeigu kompetentingos institucijos nesusitaria kitaip.4.Pareiškėjas (įmonės pavadinimas):Turėtojas (MM, ME tipams),Gavėjas (IM tipui),Kita (TT tipui), nurodytiAdresas:Pašto indeksasMiestas:Šalis:Tel.:Faksas:E. paštas:Asmuo pasiteirauti: ponas (ponia)5.Panaudoto branduolinio kuro buvimo vieta prieš vežimą (įmonės pavadinimas):Adresas:Pašto indeksasMiestas:Šalis:Tel.:Faksas:E. paštas:Asmuo pasiteirauti: ponas (ponia)6.Gavėjas (įmonės pavadinimas):Adresas:Pašto indeksasMiestas:Šalis:Tel.:Faksas:E. paštas:Asmuo pasiteirauti: ponas (ponia)7.Panaudoto branduolinio kuro buvimo vieta po vežimo:Adresas:Pašto indeksasMiestas:Šalis:Tel.:Faksas:E. paštas:Asmuo pasiteirauti: ponas (ponia)

8.Panaudoto branduolinio kuro tipas:urano metalas,urano dioksidas,mišrusis oksidas (MOX),kita, nurodytiPradinis daliųjų medžiagų kiekis:uranas-235 (didžiausias įsodrinimas %)MOX (vardinis urano įsodrinimas %)(didžiausias plutonio kiekis %)kita, nurodytiBranduolinio kuro išdegimas (vidutinis arba tipiškas intervalas): MW paros tonai sunkiojo metalo9.Bendras pakuočių (pvz., konteinerių, …) skaičius:Bendras kuro rinklių/pluoštų/elementų/strypų (nurodyti) skaičius:Bendras grynasis svoris (kg):Bendras svoris (kg):(Šios vertės susumuojamos, jeigu paraiška teikiama kelioms siuntoms.)Siuntos apibūdinimas (pvz., konteineriai):Pakuotės tipas (1) (jei žinomas):Didžiausias panaudoto branduolinio kuro kiekis pakuotėje (kg):Pakuočių atpažinimo priemonės (jeigu ženklinama etiketėmis, pridėti jų pavyzdžius):(1) Pagal Saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisykles, 2005 m. redakcija, Saugos reikalavimai Nr. TS-R-1, TATENA, Viena, 2005 m.10.Veiklos, kurią vykdant gaunamas panaudotas branduolinis kuras, rūšis (pažymėti tinkamą):moksliniai tyrimai, komercinė atominė energija, kita veikla (nurodyti):11.Panaudoto branduolinio kuro vežimo tikslas:(pakartotinis) apdorojimas arba perdirbimas,laikinas saugojimas,grąžinimas po laikino saugojimo,laidojimas,kitas tikslas (nurodyti):

13.Su panaudoto branduolinio kuro vežimu susijusių šalių sekos sąrašas (pirmoji šalis yra ta, iš kurios išvežamas panaudotas branduolinis kuras, o paskutinė – paskirties šalis)1.3.5.7.2.4.6.8.14.Pagal Direktyvos 2006/117/Euratomas nuostatas aš, pareiškėjas:1. kreipiuosi leidimo vežti pirmiau apibūdintą panaudotą branduolinį kurą,ir2. patvirtinu, kad pirmiau pateikta informacija, kiek man žinoma, yra teisinga, ir panaudotas branduolinis kuras bus vežamas laikantis visų atitinkamų įstatymų numatytų nuostatų,ir3. (*) (kai vežimas yra MM arba ME tipo) įsipareigoju atsiimti panaudotą branduolinį kurą, jeigu jo nebus galima vežti arba jeigu nepavyks įvykdyti vežimo sąlygų,arba(*) (kai vežimas yra IM arba TT tipo) pridedu įrodymus, kad gavėjas su trečiojoje šalyje įsisteigusiu panaudoto branduolinio kuro turėtoju sudarė tos trečiosios šalies kompetentingos institucijos pripažintą susitarimą, pagal kurį turėtojas trečiojoje šalyje atsiims panaudotą branduolinį kurą, jeigu jo nebus galima vežti arba jeigu nepavyks įvykdyti vežimo sąlygų.(Data ir vieta)(Antspaudas)(Parašas)(*) Gali būti taikomas tik vienas žvaigždute pažymėtas teiginys, nereikalingus išbraukti.

Registracijos Nr.:(Pildo kompetentinga institucija, atsakinga už leidimų vežti išdavimą)B-2 SKIRSNISParaiškos gauti leidimą vežti panaudotą branduolinį kurą patvirtinimas. Prašymas pateikti trūkstamą informaciją15.Kompetentingos institucijos, atsakingos už leidimo išdavimą, pavadinimas:Valstybė narė:kilmės (1), paskirties (2), arba per kurią panaudotas branduolinis kuras įvežamas į Bendriją pirmiausia (3)Adresas:Pašto indeksas:Miestas:Šalis:Tel.:Faksas:E. paštas:Asmuo pasiteirauti: ponas (ponia)Gavimo (įregistravimo) data: (metai/mėnuo/diena)(1) MM arba ME tipo vežimo atveju.(2) IM tipo vežimo atveju.(3) IM arba TT tipo vežimo atveju.16.Susijusios kompetentingos institucijos pavadinimas:Valstybė narė arba (pažymėti tinkamą) paskirties, tranzito, per kurią siunta įvežama į Bendriją pirmiausia arba kilmės (1) šalis:Adresas:Pašto indeksas:Miestas:Šalis:Tel.:Faksas:E. paštas:Asmuo pasiteirauti: ponas (ponia)(1) Direktyva nereikalaujama. TT ir IM tipo vežimo atveju konsultuotis su kilmės šalimi galima savanoriškai.17.Pagal Direktyvos 2006/117/Euratomas nuostatas manau, kad (metai/mėnuo/diena), paraiška, gauta (metai/mėnuo/diena)a) (*) nėra tinkamai užpildyta ir prašau pateikti šią trūkstamą informaciją:(pridėti išsamų trūkstamos informacijos (punktų) sąrašą, jeigu neužtenka vietos)(Data ir vieta)(Antspaudas)(Parašas)b) (*) tinkamai užpildyta ir patvirtinu jos gavimą.(Data ir vieta)(Antspaudas)(Parašas)(*) Gali būti taikomas tik vienas žvaigždute pažymėtas teiginys, nereikalingus išbraukti.

Registracijos Nr.:(Pildo kompetentinga institucija, atsakinga už leidimų vežti išdavimą)B-3 SKIRSNISSusijusių kompetentingų institucijų atsisakymas arba sutikimas leisti vežti panaudotą branduolinį kurą18.Susijusios kompetentingos institucijos pavadinimas:Valstybė narė arba viena iš šių šalių (pažymėti ir užpildyti tinkamą):kilmės (1), paskirties (2), tranzito (3)Adresas:Pašto indeksas:Miestas:Šalis:Tel.:Faksas:E. paštas:Asmuo pasiteirauti: ponas (ponia)(1) Direktyva nereikalaujama. TT ir IM tipo vežimo atveju konsultuotis su kilmės šalimi galima savanoriškai.(2) MM arba ME tipo vežimo atveju.(3) Kai per vieną arba daugiau tranzito valstybių narių vykdomas MM, IM, ME arba TT tipo vežimas.19.(*) Bendrasis automatiško patvirtinimo terminas: (metai/mėnuo/diena)(*) Prašymas dėl papildomo ne ilgesnio kaip vieno mėnesio laikotarpio, pratęstas automatiško patvirtinimo terminas: (metai/mėnuo/diena)(Data ir vieta)(Antspaudas)(Parašas)(*) Gali būti taikomas tik vienas žvaigždute pažymėtas teiginys, nereikalingus išbraukti.20.Pagal Direktyvos 2006/117/Euratomas nuostatas(*) atsisakau pritarti dėl šių priežasčių (pridėti išsamų priežasčių sąrašą, jeigu neužtenka vietos):(Data ir vieta)(Antspaudas)(Parašas)(*) duodu sutikimą šiomis sąlygomis (pridėti išsamų sąrašą, jeigu neužtenka vietos):(Data ir vieta)(Antspaudas)(Parašas)(*) Gali būti taikomas tik vienas žvaigždute pažymėtas teiginys, nereikalingus išbraukti.

Registracijos Nr.:(Pildo kompetentinga institucija, atsakinga už leidimų vežti išdavimą)B-4a SKIRSNISLeidimas vežti panaudotą branduolinį kurą21.Kompetentingos institucijos, atsakingos už leidimo vežti išdavimą, pavadinimas:Valstybė narė (užpildyti ir pažymėti tinkamą):kilmės, paskirties, tranzito arba per kurią panaudotas branduolinis kuras įvežamas į BendrijąAdresas:Pašto indeksas:Miestas:Šalis:Tel.:Faksas:E. paštas:Asmuo pasiteirauti: ponas (ponia)22.Šalių, susijusių su vežimu, sutikimų ir (arba) atsisakymų sekos sąrašasValstybė narė arba trečioji šalisAr duotas sutikimas?Sutikimo sąlygų, jei yra, sąrašasNuoroda į pridedamus dokumentus1.TAIP/NE (*)2.TAIP/NE (*)3.TAIP/NE (*)4.TAIP/NE (*)5.TAIP/NE (*)6.TAIP/NE (*)7.TAIP/NE (*)8.TAIP/NE (*)(*) Gali būti taikomas tik vienas žvaigždute pažymėtas teiginys, nereikalingus išbraukti.23.Priimtas ir šiame skirsnyje pateiktas sprendimas buvo priimtas pagal Direktyvos 2006/117/Euratomas nuostatas (1).Susijusių šalių kompetentingoms institucijoms pranešta, kad buvovežti vieną B-1 skirsnyje apibūdinto panaudoto branduolinio kuro siuntą (*)vežti kelias B-1 skirsnyje apibūdinto panaudoto branduolinio kuro siuntas (*).LEISTALeidimas galioja iki: (metai/mėnuo/diena)(Data ir vieta)(Antspaudas)(Parašas)(*) Gali būti taikomas tik vienas žvaigždute pažymėtas teiginys, nereikalingus išbraukti.(1) Šis leidimas jokiu būdu nesumažina turėtojo, vežėjo, savininko, gavėjo ar bet kurio kito su vežimu susijusio fizinio ar juridinio asmens atsakomybės.

Registracijos Nr.:(Pildo kompetentinga institucija, atsakinga už leidimų vežti išdavimą)B-4b SKIRSNISAtsisakymas leisti vežti panaudotą branduolinį kurą24.Kompetentingos institucijos, atsakingos už atsisakymą leisti vežti, pavadinimas:Valstybė narė (užpildyti ir pažymėti tinkamą):kilmės, paskirties, tranzito arba per kurią panaudotas branduolinis kuras įvežamas į BendrijąAdresas:Pašto indeksas:Miestas:Šalis:Tel.:Faksas:E. paštas:Asmuo pasiteirauti: ponas (ponia)25.Susijusių šalių sutikimų ir (arba) atsisakymų sekos sąrašasValstybė narė/trečioji šalisAr duotas sutikimas?Sutikimo sąlygų, jei yra, arba atsisakymo priežasčių sąrašasNuoroda į pridedamus dokumentus1.TAIP/NE (*)2.TAIP/NE (*)3.TAIP/NE (*)4.TAIP/NE (*)5.TAIP/NE (*)6.TAIP/NE (*)7.TAIP/NE (*)8.TAIP/NE (*)Priimtas ir šiame skirsnyje pateiktas sprendimas buvo priimtas pagal Direktyvos 2006/117/Euratomas nuostatas.Susijusių šalių kompetentingoms institucijoms pranešta, kad buvovežti vieną B-1 skirsnyje apibūdinto panaudoto branduolinio kuro siuntą (*)vežti kelias B-1 skirsnyje apibūdinto panaudoto branduolinio kuro siuntas (*).ATSISAKYTA LEISTI(Data ir vieta)(Antspaudas)(Parašas)(*) Gali būti taikomas tik vienas žvaigždute pažymėtas teiginys, nereikalingus išbraukti.

Registracijos Nr.:(Pildo kompetentinga institucija, atsakinga už leidimų vežti išdavimą)B-5 SKIRSNISPanaudoto branduolinio kuro siuntos apibūdinimas ir pakuočių sąrašas26.Pareiškėjas (įmonės pavadinimas):turėtojas, gavėjas, kita, nurodytiAdresas:Pašto indeksas:Miestas:Šalis:Tel.:Faksas:E. paštas:Asmuo pasiteirauti: ponas (ponia)27.Leidimas galioja iki (metai/mėnuo/diena), duotasvienam vežimui,vežimui kelis kartus, serijinis siuntos numeris:28.Panaudoto branduolinio kuro tipas:urano metalas,urano dioksidas,mišrusis oksidas (MOX),kita, nurodytiPradinis daliųjų medžiagų kiekis:uranas-235 (didžiausias įsodrinimas %)MOX (vardinis urano įsodrinimas %)(didžiausias plutonio kiekis %)kita, nurodytiBranduolinio kuro išdegimas (vidutinis arba tipiškas intervalas): MW paros tonai sunkiojo metaloBendras kuro rinklių/pluoštų/elementų/strypų (nurodyti) skaičius:Didžiausias panaudoto branduolinio kuro kiekis pakuotėje (kg):29.(*) Atpažinimo numeris(*) Tipas (1)(*) Bendrasis svoris(kg)(*) Grynasis svoris(kg)(*) Aktyvumas (GBq)Iš viso:Iš viso tipui:Iš viso:Iš viso:Iš viso:(*) Pildoma kiekvienai pakuotei, pridėti atskirą lapą, jeigu neužtenka vietos!(1) Pagal Saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisykles, 2005 m. redakcija, Saugos reikalavimai Nr. TS-R-1, TATENA, Viena, 2005 m.30.Siuntos išsiuntimo data: (metai/mėnuo/diena)Patvirtinu, kad šiame skirsnyje (ir pridedamame sąraše arba dokumentuose) pateikta informacija, kiek man žinoma, yra teisinga.(Data ir vieta)(Antspaudas)(Parašas)

Registracijos Nr.:(Pildo kompetentinga institucija, atsakinga už leidimų vežti išdavimą)B-6 SKIRSNISPanaudoto branduolinio kuro gavimo patvirtinimas31.Gavėjas (įmonės pavadinimas):Adresas:Pašto indeksas:Miestas:Šalis:Tel.:Faksas:E. paštas:Asmuo pasiteirauti: ponas (ponia)32.Panaudoto branduolinio kuro laikymo po vežimo vieta (įmonės pavadinimas):Adresas:Pašto indeksas:Miestas:Šalis:Tel.:Faksas:E. paštas:Asmuo pasiteirauti: ponas (ponia)33.Leidimas duotas (pažymėti tinkamą):vienam MM arba IM tipo vežimui,vienam ME arba TT tipo vežimui,MM arba IM tipo vežimui kelis kartus, serijinis siuntos numeris: Paskutinis vežimas, kuriam duotas šis leidimas: taip neME arba TT tipo vežimui kelis kartus, serijinis siuntos numeris: Paskutinis vežimas, kuriam duotas šis leidimas: taip ne34.Netaikoma.ME arba TT tipo vežimas (šis punktas gali būti pakeistas atskiru pareiškimu, pateikti nuorodą į pridedamą dokumentą):Įvažiavimo į paskirties ar tranzito trečiąją šalį pasienio postas:Trečioji šalis:Pasienio postas:35.Atsižvelgiant į vežimo tipą, gavėjas turi išsiųsti gavimo patvirtinimą kartu su B-5 skirsniu:(MM arba IM tipo atveju) paskirties valstybės narės kompetentingai institucijai,(ME arba TT tipo atveju) pareiškėjui (ME tipo atveju – turėtojui, TT tipo atveju – asmeniui, atsakingam už vežimą valstybėje narėje, per kurią panaudotas branduolinis kuras įvežamas į Bendriją), nurodytam 4 punkte (B-1 skirsnyje).Panaudoto branduolinio kuro gavimo data: (metai/mėnuo/diena)Gavimo patvirtinimo išsiuntimo data: (metai/mėnuo/diena)Aš, gavėjas, patvirtinu, kad šiame skirsnyje (ir pridedamame sąraše) pateikta informacija, kiek man žinoma, yra teisinga.(Data ir vieta)(Antspaudas)(Parašas)

36.Netaikoma.ME arba TT tipo vežimas: pareiškėjas persiunčia gavimo patvirtinimą ir prireikus gavėjo pareiškimą leidimą išdavusiai institucijai.1. Gavėjas, esantis ne Europos Bendrijų teritorijoje, gali patvirtinti, kad panaudotas branduolinis kuras gautas, pareiškimu arba pažymėjimu, kuriame pateikiama bent 31–36 punktuose numatyta informacija.2. Gavimo patvirtinimo originalą gaunanti kompetentinga institucija turi išsiųsti jo kopijas kitoms kompetentingoms institucijoms.3. B-5 ir B-6 skirsnių originalai galiausiai turi būti nusiųsti leidimą išdavusiai kompetentingai institucijai.4. Vežant iš vienos valstybės narės į kitą, kilmės valstybės narės arba valstybės narės, per kurią siunta įvežama į Bendriją, kompetentinga institucija turi išsiųsti gavimo patvirtinimo kopiją turėtojui.Gavimo patvirtinimo persiuntimo data (kartu su B-5 skirsniu): (metai/mėnuo/diena)Išvažiavimo iš Bendrijos pasienio postas:Šalis:Pasienio postas:(Data ir vieta)(Antspaudas)(Pareiškėjo parašas)

Aiškinamosios pastabos kiekvienam tipinio dokumento A-1–A-6 ir B-1–B-6 skirsnių punktui

Tinkamai užpildytos paraiškos apibrėžtis: Paraiška gauti leidimą vežti radioaktyviąsias atliekas arba panaudotą branduolinį kurą tinkamai užpildyta pagal Direktyvą 2006/117/Euratomas, jeigu, kai vežamos radioaktyviosios atliekos, kiekviename A–1 skirsnio punkte arba, kai vežamas panaudotas branduolinis kuras, kiekviename B–1 skirsnio punkte pateikta reikalinga informacija pažymint atitinkamą langelį, išbraukiant netaikytiną galimybę arba įrašant atitinkamus duomenis ir vertes. Jeigu teikiama paraiška gauti leidimą vežti kelis kartus, 8 ir 9 punktuose gali būti pateikti apytikriai apskaičiavimai.

1. Pareiškėjas turi tinkamai užpildyti visus 1–14 punktus. 1 punkte žymimas vienas iš langelių, taikytinų vežimo tipui apibrėžti, ir įrašomi atitinkami pasienio postai, jeigu su vežimu yra susijusios trečiosios šalys:

a) pažymėti langelį MM tipas, jeigu vežama iš vienos valstybės narės į kitą ir galiausiai vežama per vieną ar daugiau kitų valstybių narių arba trečiųjų šalių;

b) pažymėti langelį IM tipas, jeigu vežama iš trečiosios šalies į valstybę narę (t. y. importas į Bendriją), atmenant, jog paraiškoje turi būti pateikta įrodymų, kad gavėjas sudarė su trečiojoje šalyje įsisteigusiu turėtoju susitarimą, kurį pripažino tos trečiosios šalies kompetentinga institucija ir pagal kurį tas turėtojas įpareigotas atsiimti radioaktyviąsias atliekas arba panaudotą branduolinį kurą, jeigu vežimas negali būti arba gali nebūti užbaigtas;

c) pažymėti langelį ME tipas, jeigu vežama iš valstybės narės į trečiąją šalį (t. y. eksportuojama iš Bendrijos), arba

d) pažymėti langelį TT tipas, jeigu vežama iš vienos trečiosios šalies į kitą trečiąją šalį per vieną ar daugiau valstybių narių, atmenant, jog paraiškoje turi būti pateikta įrodymų, kad gavėjas sudarė su trečiojoje šalyje įsisteigusiu turėtoju susitarimą, kurį pripažino tos trečiosios šalies kompetentinga institucija ir pagal kurį tas turėtojas įpareigotas atsiimti radioaktyviąsias atliekas arba panaudotą branduolinį kurą, jeigu vežimas negali būti arba gali nebūti užbaigtas.

2. Žymėdamas atitinkamą langelį, pareiškėjas turi aiškiai nurodyti, ar paraiška susijusi tik su vienu vežimu per tam tikrą laikotarpį (pvz., 2010 m. gegužės mėn., 2009 m. arba 2010–2011 m.), ar paraiška susijusi su vežimu daugiau nei vieną kartą per tam tikrą laikotarpį, bet ne ilgiau kaip per trejus metus nuo leidimo išdavimo datos. Viena paraiška gali būti siunčiama dėl daugiau nei vieno vežimo, jeigu atitinkamos šios Direktyvos 2006/117/Euratomas 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos:

a) ji skirta iš esmės tų pačių fizinių, cheminių ir radioaktyviųjų savybių radioaktyviosioms atliekoms arba panaudotam branduoliniam kurui; ir

b) vežama iš to paties turėtojo tam pačiam gavėjui, ir įtraukiamos tos pačios kompetentingos institucijos; ir

c) jei vežama tranzitu per trečiąsias šalis, toks tranzitas vykdomas per tą patį įvažiavimo ir (arba) išvažiavimo iš Bendrijos pasienio postą ir per tą (tuos) patį(-čius) susijusios trečiosios šalies ar šalių pasienio postą(-us), išskyrus atvejus, kai susijusios kompetentingos institucijos susitaria kitaip.

3. Pareiškėjas turi įrašyti atitinkamus pasienio postus, jeigu su vežimu yra susijusi viena ar daugiau trečiųjų šalių. Šie pasienio postai turi būti tokie pat visiems vežimams, dėl kurių teikiama paraiška, jeigu kompetentingos institucijos nesusitaria kitaip.

4. Pareiškėjas turi įrašyti savo įmonės pavadinimą, adresą ir duomenis ryšiams. Įmonės pavadinimas, taip pat žinomas kaip prekybinis pavadinimas arba verslo pavadinimas, – tai pavadinimas, kurį įmonė naudoja komerciniais tikslais, nors registruotas juridinis pavadinimas, naudojamas sutartims ir kitais oficialiais atvejais, gali būti kitoks. Pareiškėjas turi pažymėti atitinkamą langelį ir apibrėžti savo funkciją, kuri, atsižvelgiant į vežimo tipą, gali būti tokia:

a) turėtojas, jeigu vežama iš vienos valstybės narės į kitą (MM tipas) arba eksportuojama iš Bendrijos į trečiąją šalį (ME tipas);

b) gavėjas, jeigu importuojama į Bendriją iš trečiosios šalies (IM tipas);

c) asmuo, atsakingas už vežimą valstybėje narėje, per kurią radioaktyviosios atliekos arba panaudotas branduolinis kuras įvežamas į Bendriją, kai vežama tranzitu per Bendriją (TT tipas).

5. Pareiškėjas turi įrašyti vietos, kurioje prieš vežimą laikomos radioaktyviosios atliekos arba panaudotas branduolinis kuras ir kuri gali skirtis nuo pareiškėjo adreso, įmonės pavadinimą, adresą ir duomenis ryšiams.

6. Pareiškėjas turi įrašyti gavėjo įmonės pavadinimą, adresą ir duomenis ryšiams. Jeigu vežimo tipas IM, ši informacija sutampa su nurodytąja 4 punkte.

7. Pareiškėjas turi įrašyti vietos, kurioje radioaktyviosios atliekos arba panaudotas branduolinis kuras bus laikomas po vežimo ir kuri gali skirtis nuo gavėjo adreso, įmonės pavadinimą, adresą ir duomenis ryšiams.

8. Pareiškėjas turi užpildyti visus laukus žymėdamas atitinkamą langelį (galima pasirinkti daugiau kaip vieną atsakymą) arba įrašyti konkrečias radioaktyviųjų atliekų arba panaudoto branduolinio kuro savybes ir vertes. Jei vežama kelis kartus, šios vertės gali būti susumuotos.

9. Pareiškėjas turi užpildyti 9 punktą, vertės gali būti susumuotos.

10. Pareiškėjas turi pažymėti ir apibrėžti veiklos, kurią vykdant gaunamos radioaktyviosios atliekos arba panaudotas branduolinis kuras, tipą ir pažymėti atitinkamą(-us) langelį(-ius) arba nurodyti kitą veiklą. Galima pasirinkti daugiau kaip vieną atsakymą.

11. Pareiškėjas turi apibrėžti vežimo tikslą ir pažymėti atitinkamą langelį (galimas tik vienas atsakymas) arba nurodyti kitą tikslą.

12. Pareiškėjas turi išvardyti planuojamus įvairius numatytus vežimo būdus (keliais, geležinkeliu, jūra, oru, vidaus vandens keliais) ir atitinkamai įrašyti atitinkamą išvykimo vietą, atvykimo vietą ir planuojamą vežėją (jei jau žinoma). Vėliau, įgyvendinant paraiškos procedūrą, šis tvarkaraštis gali būti pakeistas, ir apie pakeitimus reikėtų pranešti kompetentingoms institucijoms, tačiau pakeitimams patvirtinti naujos paraiškos teikti nereikia.

13. Pareiškėjas turi išvardyti visas su vežimu susijusias šalis, pradedant nuo pirmosios valstybės narės ar trečiosios šalies, kurioje laikomos radioaktyviosios atliekos arba panaudotas branduolinis kuras, ir baigiant paskutine valstybe nare arba trečiąja šalimi, kurioje atliekos arba kuras bus laikomas užbaigus vežimą. Jeigu pareiškėjas nori pakeisti šalių sekos sąrašą, būtina pateikti naują paraišką.

14. Pareiškėjas turi nurodyti, kas atsiima radioaktyviąsias atliekas arba panaudotą branduolinį kurą, jeigu vežimas(-ai) negali būti atliktas(-i) arba jeigu vežimo sąlygos negali būti įvykdytos. Jeigu vežimas yra IM arba TT tipo, pareiškėjas prie paraiškos turi pridėti įrodymų, kad gavėjas paskirties valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje ir radioaktyviųjų atliekų arba panaudoto branduolinio kuro turėtojas trečiojoje šalyje sudarė susitarimą, kurį patvirtino tos trečiosios šalies kompetentingos institucijos.

Užpildęs 1–14 punktus, pareiškėjas turi nusiųsti 1-ąjį tipinio dokumento skirsnį kompetentingai institucijai, atsakingai už leidimo vežti išdavimą.

Kompetentinga institucija, atsakinga už leidimo vežti išdavimą arba atsisakymą jį išduoti, atsižvelgiant į vežimo tipą, yra viena iš šių:

 kilmės valstybės narės kompetentinga institucija, jeigu vežama iš vienos valstybės narės į kitą (MM tipas) ir išvežama iš Bendrijos (ME tipas),

 paskirties valstybės narės kompetentinga institucija, jeigu įvežama į Bendriją (IM tipas),

 pirmosios tranzito valstybės narės, per kurią siunta įvežama į Bendriją, kompetentinga institucija, kai vežama tranzitu per Bendriją (TT tipas).

 Atitinkamus duomenis ryšiams galima gauti iš Komisijos nustatytos ir prižiūrimos elektroninės ryšių sistemos arba paskelbto kompetentingų institucijų sąrašo.

15. Vos gavusi paraišką, kompetentinga institucija, atsakinga už leidimo išdavimą, turi:

a) įrašyti registracijos numerį kiekvieno tipinio dokumento skirsnio viršutinėje dalyje, pradėdama nuo 1 skirsnio;

b) patikrinti, ar pareiškėjas tinkamai užpildė visus 1 skirsnio punktus;

c) užpildyti 2 skirsnio 15 punktą ir padaryti pakankamai 1, 2 ir 3 skirsnio kopijų kiekvienai susijusiai valstybei narei ar trečiajai šaliai. Su tranzito trečiosiomis šalimis tariamasi tik dėl informacijos.

16. Už leidimo išdavimą atsakinga kompetentinga institucija turi:

a) atitinkamai užpildyti 2 skirsnio 16 punktą (ir 3 skirsnio 18 punktą) kiekvienai 13 punkte išvardytai susijusios valstybės narės ar trečiosios šalies kompetentingai institucijai, kurios pritarimas yra būtinas vežimui, kuriam prašoma leidimo; ir

b) kartu su 2 skirsniu nedelsdama išsiųsti tinkamai užpildytą paraišką (1 skirsnį) kiekvienos 16 punkte nurodytos kompetentingos institucijos sutikimui gauti.

17. 17 punktą pildo kompetentinga susijusios(-ių) valstybės(-ių) narės(-ių) institucija. Paraiškos ir gavimo datos turi būti nurodytos vos gavus paraišką. Per 20 dienų po gavimo datos susijusių valstybių narių kompetentinga institucija turi patvirtinti, ar paraiška tinkamai užpildyta (turi būti užpildyti visi 1–14 punktai ir negali trūkti jokios informacijos; tam tikros vertės gali būti apytikriai apskaičiuotos). Gali būti taikomas tik 17 punkto a arba b papunktis, nereikalingą išbraukti.

a) Jeigu tranzito valstybės(-ių) narės(-ių), jei yra, arba paskirties valstybės narės kompetentinga institucija mano, kad paraiška nėra tinkamai užpildyta, ji turi užpildyti 17 punkto a papunktį, išbraukti 17 punkto b papunktį ir pranešti apie prašymą pateikti trūkstamą informaciją už leidimo išdavimą atsakingai kompetentingai institucijai (minėtai 15 punkte). Ji turi aiškiai nurodyti, kokios informacijos trūksta (užpildyti arba pridėti dokumentą). Kompetentinga institucija paprašo trūkstamos informacijos ir turi išsiųsti 2 skirsnio kopijas visoms kitoms 13 punkte minėtoms susijusių valstybių narių kompetentingoms institucijoms per 20 dienų nuo paraiškos gavimo datos. Atitinkamus duomenis ryšiams galima gauti iš Komisijos nustatytos ir prižiūrimos elektroninės ryšių sistemos arba paskelbto kompetentingų institucijų sąrašo. Jeigu viena iš susijusių valstybių narių mano, kad paraiška nėra tinkamai užpildyta, procedūra sustabdoma. Šiuo atveju, net jei paskirties valstybės narės kompetentinga institucija mano, kad paraiška tinkamai užpildyta, ji negali išsiųsti gavimo patvirtinimo, kol bus gauta prašoma informacija ir, ją gavus, per 10 dienų nebus išsiųsta jokio papildomo prašymo. Ši procedūra gali būti kartojama, kol bus gauta visa trūkstama informacija ir nebus išsiųsta jokių papildomų prašymų dėl trūkstamos informacijos.

Jeigu per 20 dienų negauta jokių prašymų pateikti trūkstamos informacijos ir jeigu manoma, kad paraiška yra tinkamai užpildyta, minėta kompetentinga institucija turi ne vėliau kaip po 10 dienų, pasibaigus 20 dienų terminui po paraiškos gavimo dienos, išsiųsti 2 skirsnį 15 punkte minėtai už leidimo išdavimą atsakingai kompetentingai institucijai ir jo kopijas visoms kitoms 13 punkte minėtų susijusių valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Atitinkamus duomenis ryšiams galima gauti iš Komisijos nustatytos ir prižiūrimos elektroninės ryšių sistemos arba paskelbto kompetentingų institucijų sąrašo.

Visos susijusių valstybių narių kompetentingos institucijos gali susitarti dėl trumpesnių laikotarpių.

b) Paskirties valstybės narės kompetentinga institucija neturi išduoti savo gavimo patvirtinimo prieš pasibaigiant 20 dienų terminui, kad kompetentingos institucijos galėtų paprašyti trūkstamos informacijos per 20 dienų laikotarpį gavus paraišką. Pasibaigus 20 dienų terminui, jeigu paskirties valstybės narės kompetentinga institucija mano, kad paraiška yra tinkamai užpildyta ir jeigu su ja nėra susijusi jokia kita valstybė narė arba jokia kita susijusi kompetentinga institucija nepaprašė trūkstamos informacijos, paskirties valstybės narės kompetentinga institucija turi užpildyti 17 punkto b papunktį.

18. Vos gavusi paskirties valstybės narės kompetentingos institucijos patvirtinimą apie tinkamai užpildytos paraiškos gavimą už leidimo išdavimą atsakinga kompetentinga institucija turi patikrinti, ar laikomasi visų terminų, ir užpildyti 3 skirsnio 18 punktą kiekvienai 13 punkte išvardytai susijusiai valstybei narei, kurios sutikimas yra būtinas vežimui(-ams), kuriuos prašoma leisti.

Susijusi kompetentinga institucija turi padaryti būtinus papildomus įrašus 18 punkte.

19. Kompetentinga institucija, atsakinga už leidimo išdavimą, turi įrašyti visoms susijusioms valstybėms narėms taikomą bendrąjį automatiško patvirtinimo terminą. Šis terminas paprastai yra du mėnesiai po 17 punkto b papunktyje minėtos paskirties valstybės narės gavimo patvirtinimo datos. Paskui minėta kompetentinga institucija turi išsiųsti visoms susijusioms valstybėms narėms arba trečiosioms šalims 3 skirsnį dėl sutikimo arba atsisakymo.

Vos gavusi 3 skirsnį, bet kuri susijusi kompetentinga institucija turi nuspręsti, ar reikia papildomo laiko nuspręsti, ar atsisakyti leisti vežti, ar pritarti vežimui. Galima paprašyti papildomo ne ilgesnio kaip vieno mėnesio laikotarpio išbraukiant 19 punkte nurodytą bendrą terminą, įrašant naują terminą ir apie pratęstą terminą pranešant visoms susijusioms kompetentingoms institucijoms.

20. Susijusi kompetentinga institucija turi tinkamai išnagrinėti paraišką. Ne vėliau kaip pasibaigus automatiško patvirtinimo terminui susijusi kompetentinga institucija turi užpildyti 20 punktą ir grąžinti 3 skirsnio originalą (nuskaitytą originalo kopiją, jeigu siunčiama elektroniniu paštu) už leidimo išdavimą atsakingai kompetentingai institucijai (minėtai 15 punkte). Jeigu atsisakoma duoti sutikimą, turi būti nurodytos priežastys, kurios turi būti pagrįstos (tranzito valstybių narių atveju) atitinkamais radioaktyviųjų medžiagų vežimui taikytinais nacionaliniais, Bendrijos arba tarptautiniais teisės aktais arba, paskirties valstybės narės atveju, – atitinkamais teisės aktais, taikomais radioaktyviųjų atliekų arba panaudoto branduolinio kuro tvarkymui, arba atitinkamais nacionaliniais, Bendrijos arba tarptautiniais teisės aktais, taikytinais radioaktyviųjų atliekų vežimui. Bet kokios nustatytos sąlygos neturi būti griežtesnės negu nustatytosios panašiems vežimams iš vienos valstybės narės į kitą. Jeigu tipinis dokumentas neužpildomas ir nepateikiamas tinkamu laiku, pagal Direktyvos 2006/117/Euratomas 9 straipsnio 2 dalį laikoma, kad prašomam vežimui duotas sutikimas.

21. Visoms susijusioms kompetentingoms institucijoms davus visus vežimui būtinus sutikimus, kompetentinga institucija, atsakinga už leidimo vežti išdavimą, turi užpildyti 21–23 punktus, atmindama, jog laikoma, kad tylus sutikimas duotas tik jei:

a) gautas (bent) paskirties valstybės narės (minėtos 17 punkto b papunktyje) kompetentingos institucijos gavimo patvirtinimas; ir

b) neliko nė vieno prašymo dėl trūkstamos informacijos, į kurį nebuvo atsakyta; ir

c) per 19 punkte minėtus taikytinus terminus nebuvo gauta jokio susijusių kompetentingų institucijų atsakymo (nei sutikimo, nei atsisakymo).

22. Kompetentinga institucija, minėta 21 punkte, turi išvardyti visus gautus visų susijusių kompetentingų institucijų sutikimus (įskaitant sąlygas) ir atsisakymus (įskaitant priežastis), jei yra, arba, jeigu neužtenka vietos, pridėti jų sąrašą.

23. Kompetentinga institucija, minėta 21 punkte, turi

a) užpildyti 23 punktą, atmindama, kad ilgiausias leidimo galiojimo terminas – treji metai ir kad vienas leidimas gali būti taikomas daugiau nei vienam vežimui, jeigu laikomasi Direktyvos 2006/117/Euratomas 6 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų;

b) išsiųsti 4a skirsnio originalą pareiškėjui kartu su 1, 4a, 5 ir 6 skirsniais; ir

c) išsiųsti 4a skirsnio kopijas visoms kitoms susijusioms kompetentingoms institucijoms.

24. Kompetentinga institucija, atsakinga už leidimo vežti išdavimą, turi užpildyti 24 ir 25 punktus, jei bent viena iš susijusių kompetentingų institucijų nedavė sutikimo vežimui.

25. Kompetentinga institucija, minėta 24 punkte, turi išvardyti arba pridėti visus gautus sutikimus arba atsisakymus, įskaitant visas sąlygas ir atsisakymo priežastis, ir išsiųsti 4b skirsnio originalą pareiškėjui, o šio skirsnio kopijas – visoms kitoms susijusioms kompetentingoms institucijoms.

26. Jeigu buvo leista vežti ir pareiškėjas gavo 4a, 5 ir 6 skirsnius, jis (ji) turi tinkamai užpildyti 26 punktą. Jeigu paraiška teikiama dėl vežimo kelis kartus, jis (ji) turi padaryti 5 skirsnio kopijas kiekvienam vežimui.

27. Pareiškėjas turi pažymėti atitinkamą langelį ir nurodyti, ar leidimas susijęs su vienu vežimu, ar su vežimu kelis kartus. Jeigu vežama kelis kartus, būtina įrašyti atitinkamą serijinį numerį.

28. Prieš kiekvieną vežimą pareiškėjas turi tinkamai užpildyti 28–30 punktus (net jei leidimas susijęs su vežimu kelis kartus). Šiame skirsnyje vertės negali būti apskaičiuotos apytikriai!

29. Pareiškėjas turi tinkamai užpildyti 29 punktą (pakuočių sąrašas) ir apačioje nurodyti bendrą pakuočių skaičių, bendrą kiekvieno pakuotės tipo skaičių, bendrą visų pakuočių grynąjį svorį, bendrąjį svorį ir bendrą aktyvumą (GBq). Jeigu dokumente numatytos vietos neužtenka, pridėti atskirą prašomos informacijos sąrašą.

30. Pareiškėjas turi užpildyti 30 punktą (išsiuntimo data ir pareiškimas) prieš kiekvieną radioaktyviųjų atliekų arba panaudoto branduolinio kuro vežimą (net jei leidimas išduotas vežimui kelis kartus). Kartu su 1 ir 4a skirsniais, 5 skirsnis lydi vežamas radioaktyviąsias atliekas arba panaudotą branduolinį kurą. Paskui prie 6 skirsnio (gavimo patvirtinimas) pridedamas siuntos apibūdinimas ir pakuočių sąrašas (5 skirsnis).

31. Gavėjas (MM ir IM tipo vežimo atveju), turėtojas (ME tipo vežimo atveju) arba asmuo, atsakingas už vežimą (TT tipo vežimo atveju), turi tinkamai užpildyti 31–35 punktus (jeigu taikoma, 36 punktą); visą būtiną papildomą informaciją įrašo pareiškėjas. Tačiau ne Europos bendrijos teritorijoje esantis gavėjas gali patvirtinti, kad radioaktyviosios atliekos arba panaudotas branduolinis kuras buvo gautas, pareiškimu, teikiamu atskirai nuo tipinio dokumento.

32. Gavėjas turi tinkamai įrašyti vietos, kurioje radioaktyviosios atliekos arba panaudotas branduolinis kuras laikomas po vežimo, pavadinimą, adresą ir duomenis ryšiams.

33. Gavėjas turi užpildyti 33 punktą (kaip minėta 23 punkte) ir nurodyti, ar gauta siunta yra paskutinė siunta, kuriai išduotas leidimas.

a) Jeigu leidimas išduotas vienam MM arba IM tipo vežimui, gavėjas turi užpildyti 6 skirsnį per 15 dienų po radioaktyviųjų atliekų arba panaudoto branduolinio kuro gavimo dienos ir pateikti 5 ir 6 skirsnius paskirties valstybės narės kompetentingai institucijai. Po to paskirties valstybės narės kompetentinga institucija persiunčia 5 ir 6 skirsnių kopijas kitoms susijusioms kompetentingoms institucijoms (ir tam tikrais atvejais šių dviejų skirsnių originalus leidimą išdavusiai kompetentingai institucijai). MM tipo vežimo atveju kilmės valstybės narės kompetentinga institucija turi išsiųsti turėtojui gavimo patvirtinimo kopiją.

b) Jeigu leidimas išduotas vienam ME arba TT tipo vežimui, pareiškėjas turi pasirūpinti, kad ne Europos Bendrijų teritorijoje esantis gavėjas atsiųstų jam tinkamai užpildytus 5 ir 6 skirsnius vos gavęs radioaktyviąsias atliekas arba panaudotą branduolinį kurą. 6 skirsnį gali atstoti gavėjo pareiškimas, kuriame teikiama bent 31–36 punktuose numatyta informacija. Per 15 dienų po radioaktyviųjų atliekų arba panaudoto branduolinio kuro gavimo pareiškėjas turi persiųsti 5 skirsnį, 6 skirsnį (jeigu gavėjas nenaudojo 6 skirsnio, jį turi užpildyti pareiškėjas) ir, jei taikoma, gavėjo pareiškimą leidimą išdavusiai kompetentingai institucijai. Po to ši institucija turi išsiųsti 5 ir 6 skirsnių kopijas ir, jei taikoma, gavėjo pareiškimą kitoms susijusioms kompetentingoms institucijoms.

c) Jeigu leidimas išduotas MM arba IM tipo vežimui kelis kartus, gavėjas turi užpildyti 6 skirsnį po kiekvieno vežimo (tam tikslui padaręs kelias neužpildyto 6 skirsnio kopijas) ►C1  ir tiesiogiai pateikti šį skirsnį paskirties valstybės narės kompetentingai institucijai. ◄ Gavėjas prideda su tuo pačiu vežimu susijusį 5 skirsnį.

d) Jeigu leidimas išduotas ME arba TT tipo vežimui kelis kartus, pareiškėjas turi pasirūpinti, kad ne Europos Bendrijų teritorijoje esantis gavėjas po kiekvieno vežimo užpildytų (tuščią) 6 skirsnio kopiją kiekvienam vežimui ir grąžintų ją kartu atitinkamu 5 skirsniu.

34. Gavėjas turi pažymėti langelį „netaikoma“ arba užpildyti 34 punktą, jei vežimas yra ME arba TT tipo, arba pridėti atskirą pareiškimą ir pateikti nuorodą į pridedamą dokumentą.

35. Gavėjas turi užpildyti 35 punktą, jei buvo atliktas vienas ar visi leidime numatyti vežimai. Jeigu leidimas susijęs su vežimu kelis kartus, galutinis gavimo patvirtinimas užpildomas ir pateikiamas, tarsi leidimas galiotų vienam vežimui, išskyrus atvejus, kai:

a) 6 skirsnio 30 punkte nurodyta, kad aptariamas vežimas yra paskutinis vežimas, kuriam išduotas leidimas;

b) ne Europos Bendrijų teritorijoje esančio gavėjo pateiktame pareiškime nurodyta, kad visos leidime vežti numatytos radioaktyviosios atliekos arba panaudotas branduolinis kuras iš tiesų buvo atvežtas.

Gavėjas turi išsiųsti 6 skirsnį (gavimo patvirtinimą) ir, atsižvelgiant į vežimo rūšį, 5 skirsnį paskirties valstybės narės kompetentingai institucijai, jeigu vežimas yra MM arba IM tipo, arba 5 punkte (1 skirsnio) minėtam pareiškėjui, jeigu vežimas yra ME arba TT tipo. Bendram supratimui prie galutinio gavimo patvirtinimo turi būti pridėtas kiekvienam vežimui, kuriam išduotas leidimas, užpildytas 6 skirsnis.

36. Gavėjas turi pažymėti langelį „netaikoma“ arba užpildyti 36 punktą, jei vežimas yra ME arba TT tipo, arba pakeisti jį atskiru pareiškimu ir pateikti nuorodą į pridedamą dokumentą. Pareiškėjas turi persiųsti 5 ir 6 skirsnius leidimą išdavusiai institucijai. Bendram supratimui prie galutinio gavimo patvirtinimo turi būti pridėtas kiekvienam vežimui, kuriam išduotas leidimas, užpildytas 6 skirsnis.( 1 ) OL L 337, 2006 12 5, p. 21.

( 2 ) OL L 268, 1993 10 29, p. 83.

Top