Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R1418-20140718

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 2007 m. lapkričio 29 d. dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1418/2014-07-18

2007R1418 — LT — 18.07.2014 — 008.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1418/2007

2007 m. lapkričio 29 d.

dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 316, 4.12.2007, p.6)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 740/2008 2008 m. liepos 29 d.

  L 201

36

30.7.2008

►M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 967/2009 2009 m. spalio 15 d.

  L 271

12

16.10.2009

►M3

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 837/2010 2010 m. rugsėjo 23 d.

  L 250

1

24.9.2010

►M4

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 661/2011 2011 m. liepos 8 d.

  L 181

22

9.7.2011

►M5

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 674/2012 2012 m. liepos 23 d.

  L 196

12

24.7.2012

 M6

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 57/2013 2013 m. sausio 23 d.

  L 21

17

24.1.2013

►M7

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 519/2013 2013 m. vasario 21 d.

  L 158

74

10.6.2013

►M8

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 733/2014 2014 m. birželio 24 d.

  L 197

10

4.7.2014
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1418/2007

2007 m. lapkričio 29 d.

dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės

(Tekstas svarbus EEE)EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo ( 1 ), ypač į jo 37 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis šalimis,

kadangi:

(1)

Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 37 straipsnio 1 dalį kiekvienai šaliai, kuriai netaikomas EBPO Tarybos sprendimas C(2001) 107 (galutinis) dėl Sprendimo C(92) 39 (galutinis) dėl naudojimui skirtų atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės peržiūros, išsiuntė rašytinį prašymą raštu pateikti patvirtinimą, kad minėto reglamento III arba IIIA priede išvardytos atliekos, kurių eksportas neuždraustas pagal to reglamento 36 straipsnį, gali būti eksportuojamos iš Bendrijos naudojimui toje šalyje bei paprašė nurodyti, kokia kontrolės procedūra (jei procedūra taikoma) būtų taikoma paskirties šalyje.

(2)

Pagal minėtus prašymus kiekviena šalis turėjo nurodyti savo pasirinkimą: taikyti uždraudimą, išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūrą ar nevykdyti jokios tokių atliekų kontrolės.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 37 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą ir iki to reglamento taikymo dienos Komisija, atsižvelgdama į visus gautus atsakymus, turėjo priimti reglamentą. 2007 m. liepos 6 d. Komisija tinkamu laiku priėmė Reglamentą (EB) Nr. 801/2007 ( 2 ). Tačiau po tos dienos gauti atsakymai ir paaiškinimai leidžia geriau suprasti, kaip reikėtų atsižvelgti į paskirties šalių atsakymus.

(4)

Komisija jau gavo raštu pateiktų prašymų atsakymus iš Alžyro, Andoros, Argentinos, Baltarusijos, Bangladešo, Benino, Botsvanos, Brazilijos, Čilės, Dramblio Kaulo Kranto, Egipto, Filipinų, Gajanos, Gruzijos, Honkongo (Kinija), Indijos, Indonezijos, Izraelio, Kenijos, Kinijos, Kinijos Taipėjaus, Kirgizijos, Kosta Rikos, Kroatijos, Kubos, Libano, Lichtenšteino, Makao (Kinija), Malaizijos, Malavio, Malio, Moldovos, Maroko, Omano, Pakistano, Paragvajaus, Peru, Pietų Afrikos, Rusijos Federacijos, Seišelių, Šri Lankos, Tailando, Tuniso ir Vietnamo.

(5)

Kai kurios šalys nepateikė patvirtinimo raštu, kad atliekos gali būti eksportuojamos naudojimui iš Bendrijos naudojimui į tas šalis. Todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 37 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą tos šalys laikomos pasirinkusiomis išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūrą.

(6)

Kai kurios šalys atsakymuose nurodė, kad ketina vykdyti pagal nacionalinius teisės aktus taikomas kontrolės procedūras, kurios skiriasi nuo Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 37 straipsnio 1 dalyje numatytų procedūrų. Be to, ir pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 37 straipsnio 3 dalį, tokiam atliekų vežimui to reglamento 18 straipsnis turėtų būti taikomas mutatis mutandis, išskyrus jei atliekoms taip pat taikoma išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūra.

(7)

Reglamentą (EB) Nr. 801/2007 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti. Siekiant aiškumo ir atsižvelgiant į būtinų pakeitimų skaičių, tikslinga panaikinti minėtą reglamentą ir jį pakeisti šiuo reglamentu. Tačiau atliekos, kurios Reglamente (EB) Nr. 801/2007 klasifikuojamos kaip atliekos, kurių kontrolė paskirties šalyje nevykdoma, bet kurios šiame reglamente nurodytos kaip atliekos, kurioms įvežti reikia išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo, 60 dienų pereinamąjį laikotarpį po šio reglamento įsigaliojimo turėtų būti klasifikuojamos kaip atliekos, kurių kontrolė paskirties šalyje nevykdoma,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksportui, kuris nėra uždraustas pagal to reglamento 36 straipsnį, į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO Tarybos sprendimas C(2001) 107 (galutinis) dėl Sprendimo C(92) 39 (galutinis) dėl naudojimui skirtų atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės peržiūros, taikomos priede nustatytos procedūros.

▼M2

1a straipsnis

Atsakymai, gauti į Komisijos raštišką prašymą pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 37 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, išvardyti priede.

Kai priede nurodyta, kad šalis nedraudžia vežti tam tikrų atliekų siuntų ir joms netaiko išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūros, aprašytos to reglamento 35 straipsnyje, to reglamento 18 straipsnis tokioms siuntoms taikomas mutatis mutandis.

▼B

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 801/2007 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja keturioliktą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo įsigaliojimo dienos.

Tačiau Reglamentas (EB) Nr. 801/2007 60 dienų nuo tos dienos toliau taikomas to reglamento priedo c skiltyje išvardytoms atliekoms, kurios šio reglamento priede išvardytos b arba b ir d skiltyse.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
PRIEDAS

Šio priedo skilčių antraštės reiškia:

a)

uždraudimas;

b)

išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas, kaip aprašyta Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 35 straipsnyje;

c)

kontrolė paskirties šalyje nevykdoma;

▼M1

d)

paskirties šalyje pagal taikytinus nacionalinius teisės aktus bus laikomasi kitų kontrolės procedūrų.

▼B

Jei du kodai atskiriami brūkšneliu, reiškia aprėpiami abu kodai ir visi tarp jų esantys kodai.

Jei du kodai atskiriami kabliataškiu, reiškia aprėpiami du nurodyti kodai.

▼M8

Jeigu abu stulpeliai b ir d yra skirti tam pačiam įrašui, tai reiškia, kad be Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 35 straipsnyje išdėstytų procedūrų taikomos kontrolės procedūros paskirties šalyje.

▼M5

Jeigu konkrečios šalies įrašuose tam tikros rūšies atliekos ar mišrios atliekos nėra nurodytos, tai reiškia, kad ši šalis nepateikė pakankamai aiškaus patvirtinimo, kad šios atliekos ar mišrios atliekos, skirtos naudojimui, gali būti eksportuojamos į tą šalį ir kokia kontrolės procedūra (jei taikoma) būtų taikoma toje šalyje. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 37 straipsnio 2 dalį tokiais atvejais taikoma išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūra, aprašyta to reglamento 35 straipsnyje.Albanija

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

iš B1010:

— taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, bet ne gyvsidabris)

— volframo laužas

— molibdeno laužas

— tantalo laužas

— kobalto laužas

— titano laužas

— cirkonio laužas

— germanio laužas

— vanadžio laužas

— hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas

— torio laužas

— retųjų žemių elementų laužas

— chromo laužas

iš B1010:

— geležies ir plieno laužas

— vario laužas

— nikelio laužas

— aliuminio laužas

— cinko laužas

— alavo laužas

— magnio laužas

— bismuto laužas

— mangano laužas

 

iš B1010:

— geležies ir plieno laužas

— vario laužas

— nikelio laužas

— aliuminio laužas

— cinko laužas

— alavo laužas

— magnio laužas

— bismuto laužas

— mangano laužas

B1020–B2010

 
 
 
 

B2020–B2030

 

B2020–B2030

iš B2040:

— iš dalies išvalytas kalcio sulfatas, susidarantis sierą šalinant iš išmetamųjų dujų (FGD)

— gipso sieninių plokščių ir tinko plokščių atliekos, susidarančios griaunant pastatus

— vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

— kietoji siera

— natrio, kalio, kalcio chloridai

— sugadintas betonas

— stiklo laužas, kuriame yra ličio tantalo ir ličio niobio

iš B2040:

— kalkakmenis, gautas kalcio cianamido gamybos metu (kurio pH mažesnis nei 9)

— karborundas (silicio karbidas)

 

iš B2040:

— kalkakmenis, gautas kalcio cianamido gamybos metu (kurio pH mažesnis nei 9)

— karborundas (silicio karbidas)

B2060–B2130

 
 
 

B3010

visos kitos atliekos

B3010

— etilenas

— stirenas

— polipropilenas

 

B3010

— etilenas

— stirenas

— polipropilenas

iš B3020:

— kita, įskaitant, bet neapsiribojant:

— 

1.  sluoksniuotas statybinis kartonas;

2.  nerūšiuota makulatūra

iš B3020:

Šios medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su pavojingomis atliekomis:

popieriaus ir statybinio kartono atliekos ir makulatūra:

— nebalintas kraftpopieris ar kartonas arba gofruotas popierius ar kartonas

— kitas popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš balintos cheminės popieriaus masės, dažniausiai nedažytas

— popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš mechaninės popieriaus masės (pvz., laikraščiai, žurnalai ir kiti panašūs spausdinti leidiniai)

 

iš B3020:

Šios medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su pavojingomis atliekomis:

— popieriaus ir statybinio kartono atliekos ir makulatūra:

— nebalintas kraftpopieris ar kartonas arba gofruotas popierius ar kartonas

— kitas popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš balintos cheminės popieriaus masės, dažniausiai nedažytas

— popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš mechaninės popieriaus masės (pvz., laikraščiai, žurnalai ir kiti panašūs spausdinti leidiniai)

 

B3030–B3035

 

B3030–B3035

B3040

 
 
 
 

B3050

 

B3050

B3060–B3065

 
 
 

iš B3070:

— šiaudų atliekos

— penicilino gamybos nukenksminta grybiena, kad ją būtų galima naudoti kaip gyvūnų pašarą

iš B3070:

— žmogaus plaukų atliekos

 

iš B3070:

— žmogaus plaukų atliekos

B3080–B4030

 
 
 
 

GB040 – GC010

 

GB040 – GC010

GC020

 
 
 
 

GC030

 

GC030

GC050

 
 
 
 

GE020 – GG030

 

GE020 – GG030

GG040

 
 
 
 

GH013

 

GH013

GN010–GN030

 
 
 

Mišrios atliekos

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8Alžyras

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 
 
 

B1010–B1020

B1030

 
 
 
 
 
 

B1031

B1040

 
 
 
 
 
 

B1050

B1070–B1220

 
 
 
 
 
 

B1230–B1240

B1250–B2020

 
 
 

iš B2030:

— kitur neapibrėžtas ir neįtrauktas pluoštas iš keramikos

 
 

iš B2030:

— kermeto atliekos ir laužas (metalo keramikos mišiniai)

B2040–B2130

 
 
 

iš B3010:

— nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas, įskaitant toliau išvardytas medžiagas, bet jomis neapsiribojant:

— 

— etilenas

— stirenas

— polipropilenas

— polietileno tereftalatas

— akrilnitrilas

— butadienas

— poliacetalis

— poliamidai

— polietileno tereftalatas

— polibutileno tereftalatas

— polieteriai

— polifenileno sulfidai

— akrilo polimerai

— C10–C13 alkanai (plastifikatorius)

— polisiloksanai

— polimetilmetakrilatas

— kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

— šios fluorintosios polimerų atliekos:

— 

— perfluoroetilenas/propilenas (FEP)

— perfluoralkoksialkanas

— tetrafluoretilenas/perfluorvinilo eteris (PFA)

— tetrafluoretilenas/perfluormetilvinilo eteris (MFA)

— polivinilfluoridas (PVF)

— polivinildenefluoridas (PVDF)

 
 

iš B3010:

— poliuretano (kuriame nėra CFC) plastiko atliekos

B3020

 
 
 
 
 
 

B3030–B3035

B3040–B3065

 
 
 

B3080

 
 
 

B3100–B4030

 
 
 

GB040–GC050

 
 
 
 
 
 

GF010

GG030

 
 
 
 
 
 

GG040

GH013–GN010

 
 
 

GN030

 
 
 

Mišrios atliekos

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 Andora

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 

▼M8Angilija

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8Argentina

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 
 
 

B1010

B1020

 
 
 
 
 
 

B1030–B1050

B1060

 
 
 
 
 
 

B1070–B1090

iš B1100:

— kietasis cinko lydmetalis

— nuodegos, kuriose yra cinko

— 

— cinko galvaninių plokščių viršutinės nuodegos (> 90 % Zn)

— cinko galvaninių plokščių apatinės nuodegos (> 92 %Zn)

— cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn)

— karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (vežimas) (> 92 % Zn)

— degios lengvosios cinko frakcijos

 
 

iš B1100:

— degios lengvosios aliuminio frakcijos (arba šlakas), išskyrus druskų šlaką

— ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

— tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

— tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

 
 
 

B1115–B1130

B1140

 
 
 
 
 
 

B1150–B1230

B1240

 
 
 
 
 
 

B1250–B2110

B2120–B2130

 
 
 

iš B3010:

— kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

— šios fluorintosios polimerų atliekos:

— 

— perfluoroetilenas/propilenas (FEP)

— perfluoralkoksialkanas

— tetrafluoretilenas/perfluorvinilo eteris (PFA)

— tetrafluoretilenas/perfluormetilvinilo eteris (MFA)

— polivinilfluoridas (PVF)

— polivinildenefluoridas (PVDF)

 
 

iš B3010:

— nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

iš B3020:

— nerūšiuotas laužas

 
 

iš B3020:

— visos kitos atliekos

 
 
 

B3030–B3120

B3130–B4030

 
 
 
 
 
 

GB040–GC010

GC020

 
 
 
 
 
 

GC030–GF010

GG030–GH013

 
 
 
 
 
 

GN010–GN030

Mišrios atliekos

 
 
 

B1010 ir B1050 mišinys

 
 
 

B1010 ir B1070 mišinys

 
 
 

B3040 ir B3080 mišinys

 
 
 

B1010 mišinys

 
 
 

B2010 mišinys

 
 
 

B2030 mišinys

 
 
 

B3010 mišinys Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

B3010 mišinys Kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 
 
 

B3010 mišinys Perfluoralkoksialkanas

 
 
 

iš B3020 mišinio:

— nerūšiuotas laužas

 
 

iš B3020 mišinio:

— visos kitos mišrios atliekos

 
 
 

B3030 mišinys

 
 
 

B3040 mišinys

 
 
 

B3050 mišinys

▼M8Armėnija

Vienarūšių atliekų įrašai

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos

 
 

Mišrios atliekos

B3040 mišinys

 
 
 
 

Visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 

▼M8Azerbaidžanas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

iš B1010:

— visos kitos atliekos

 

iš B1010:

— alavo laužas

— retųjų žemių elementų laužas

 

B1020–B1120

 
 
 
 
 

B1130

 

B1140–B1250

 
 
 

iš B2010:

— skalūnų atliekos, grubiai aplygintos ar neaplygintos arba tik suskaldytos pjaunant arba kitu būdu

— žėručio atliekos

— leucito, nefelino ir nefelininio sienito atliekos

— fluorito atliekos

 

iš B2010:

— gamtinio grafito atliekos

— putnago (lauko špato) atliekos

— kietosios kvarco atliekos, išskyrus naudojamas liejimo operacijose

 
 
 

B2020–B2030

 

iš B2040:

— iš dalies išvalytas kalcio sulfatas, susidarantis sierą šalinant iš išmetamųjų dujų (FGD)

— vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

— kietoji siera

— natrio, kalio, kalcio chloridai

— stiklo laužas, kuriame yra ličio tantalo ir ličio niobio

 

iš B2040:

— gipso sieninių plokščių ir tinko plokščių atliekos, susidarančios griaunant pastatus

— kalkakmenis, gautas kalcio cianamido gamybos metu (kurio pH mažesnis nei 9)

— karborundas (silicio karbidas)

— sugadintas betonas

 

B2060–B2070

 
 
 
 
 

B2080

 

B2090–B2100

 
 
 
 
 

B2110

 

B2120

 
 
 
 
 

B2130

 

B3010

 
 
 
 
 

B3020–B3035

 

B3040

 
 
 
 
 

B3050

 

iš B3060:

— vyno nuosėdos

 

iš B3060:

— visos kitos atliekos

 
 
 

B3065–B3120

 

B3130–B4030

 
 
 

GB040–GC050

 
 
 
 
 

GE020–GG040

 

GH013

 
 
 
 
 

GN010–GN030

▼M8Bahreinas

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 

▼M8Baltarusija

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 
 

B1010–B1160

 
 

B1170–B1210

 
 
 
 

B1220

 
 

B1230–B1240

 
 
 
 

B1250–B3035

 

iš B3040:

— kietojo kaučiuko (pvz., ebonito) atliekos ir likučiai

iš B3040:

— visos kitos atliekos

 
 
 
 

B3050

 
 

iš B3060:

— vyno nuosėdos

iš B3060:

— visos kitos atliekos

 
 
 

B3065–B3070

 
 

B3080

 
 
 
 

B3090–B3130

 
 

B3140

 
 
 
 

B4010–B4030

 
 
 

GB040–GG030

 
 

GG040

 
 
 
 

GH013–GN030

 

Mišrios atliekos

 
 

B1010 ir B1050 mišinys

 
 
 

B1010 ir B1070 mišinys

 
 

B3040 ir B3080 mišinys

 
 
 
 

B1010 mišinys

 
 
 

B2010 mišinys

 
 
 

B2030 mišinys

 
 
 

B3010 mišinys Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

 
 
 

B3010 mišinys Kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 
 
 

B3010 mišinys Perfluoralkoksialkanas

 
 
 

B3020 mišinys

 
 
 

B3030 mišinys

 
 

B3040 mišinys

 
 
 
 

B3050 mišinys

 Bangladešas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

iš B1010:

— visos kitos atliekos

 
 

iš B1010:

— geležies ir plieno laužas

— aliuminio laužas

B1020–B1115

 
 
 

iš B1120:

— visos kitos atliekos

 
 

iš B1120:

— panaudoti katalizatoriai, išskyrus skysčius, naudotus kaip katalizatoriai, kuriuose yra chromo

B1130–B2010

 
 
 
 
 
 

B2020

B2030–B3010

 
 
 

iš B3020:

— visos kitos atliekos

 
 

iš B3020:

— nebalinto popieriaus ar kartono arba gofruoto popieriaus ar kartono atliekos ir liekanos

iš B3030:

— visos kitos atliekos

 
 

iš B3030:

— dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės dirbiniai

B3035–B4030

 
 
 

GB040–GN030

 
 
 

Mišrios atliekos

B1010 ir B1050 mišinys

 
 
 

B1010 ir B1070 mišinys

 
 
 

B3040 ir B3080 mišinys

 
 
 

B1010 mišinys

 
 
 

B2010 mišinys

 
 
 

B2030 mišinys

 
 
 
 
 
 

B3010 mišinys Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

B3010 mišinys Kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 
 
 

B3010 mišinys Perfluoralkoksialkanas

 
 
 

iš B3020 mišinio:

— visos kitos mišrios atliekos

 
 

iš B3020 mišinio:

— mišiniai, įskaitant popierių ir kartoną

B3030 mišinys

 
 
 

B3040 mišinys

 
 
 

B3050 mišinys

 
 
 

▼BBeninas

a)

b)

c)

d)

visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos

 
 
 

▼M8Beninas

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 

▼M8Bermuda

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 Bolivija

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

▼M4Bosnija ir Hercegovina

a)

b)

c)

d)

 
 
 

Iš B1010:

— geležies ir plieno laužas

— vario laužas

— aliuminio laužas

— cinko laužas

— alavo laužas

 
 
 

Iš B1020:

— švino laužas (išskyrus švino baterijas)

 
 
 

B1050

 
 
 

B1090

 
 
 

B1100:

— tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

 
 
 

Iš B1120:

— pereinamosios grupės metalai, išskyrus A sąraše nurodytas katalizatorių atliekas (panaudoti katalizatoriai, panaudoti skysti ar kiti katalizatoriai)

— 

skandis

vanadis

manganas

kobaltas

varis

itris

niobis

hafnis

volframas

titanas

chromas

geležis

nikelis

cinkas

cirkonis

molibdenas

tantalas

renis

 
 
 

B1130

 
 
 

B2020

 
 
 

B3010

 
 
 

B3020

 
 
 

B3050

 
 
 

B3065

 
 
 

B3140

 
 
 

GC 020

▼BBotsvana

a)

b)

c)

d)

 

visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos

 
 

▼M8Brazilija

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 
 

iš B1010:

— taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, bet ne gyvsidabris)

— geležies ir plieno laužas

— vario laužas

— aliuminio laužas

— alavo laužas

— titano laužas

iš B1010:

— nikelio laužas

— cinko laužas

— volframo laužas

— molibdeno laužas

— tantalo laužas

— magnio laužas

— kobalto laužas

— bismuto laužas

— cirkonio laužas

— mangano laužas

— germanio laužas

— vanadžio laužas

— hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas

— torio laužas

— retųjų žemių elementų laužas

— chromo laužas

 

B1020

 
 
 
 

B1030

 
 

B1031–B1040

 

B1031–B1040

 
 

B1050

 
 

B1060

 
 
 
 

B1070

 
 

B1080–B1090

 

B1080–B1090

 

iš B1100:

— nuodegos, kuriose yra cinko:

— 

— cinko galvaninių plokščių viršutinės nuodegos (> 90 % Zn)

— cinko galvaninių plokščių apatinės nuodegos (> 92 % Zn)

— cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn)

— karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (vežimas) (> 92 %)

— degios lengvosios cinko frakcijos

— ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

— tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

— tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

iš B1100:

— kietasis cinko lydmetalis

— degios lengvosios aliuminio frakcijos, išskyrus druskų šlaką

iš B1100:

— nuodegos, kuriose yra cinko:

— 

— cinko galvaninių plokščių viršutinės nuodegos (> 90 % Zn)

— cinko galvaninių plokščių apatinės nuodegos (> 92 % Zn)

— cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn)

— karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (vežimas) (> 92 %)

— degios lengvosios cinko frakcijos

— ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

— tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

— tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

 
 

B1115

 
 

B1120

 

B1120

 
 

B1130

 
 

B1140

 

B1140

 
 

B1150

 
 

B1160–B1220

 

B1160–B1220

 
 

B1230–B2020

 
 

B2030

 

B2030

 
 

B2040–B3050

 

B3060–B3070

 
 
 
 
 

B3080–B3130

 

B3140

 
 
 
 
 

B4010–B4030

 
 
 
 

GB040–GC020

 

GC030–GC050

 

GC030–GC050

 
 

GE020–GF010

 
 

GG030–GG040

 

GG030–GG040

 
 

GH013

 

GN010–GN030

 
 
 

Mišrios atliekos

 
 
 

B1010 ir B1050 mišinys

 
 
 

B1010 ir B1070 mišinys

 
 

B3040 ir B3080 mišinys

 
 
 
 

B1010 mišinys

 
 

B2010 mišinys

 
 
 

B2030 mišinys

 
 
 

B3010 mišinys Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

 
 
 

B3010 mišinys Kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 
 
 

B3010 mišinys Perfluoralkoksialkanas

 
 
 

B3020 mišinys

 
 
 

B3030 mišinys

 
 
 

B3040 mišinys

 
 
 

B3050 mišinys

 Burkina Fasas

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 

▼M5Burundis

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 

▼M5Čadas

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 

▼M8Čilė

a

b

c

d

 
 
 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

▼M8Dominikos Respublika

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8Dramblio Kaulo Krantas

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 

▼M1 —————

▼M8Ekvadoras

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8Egiptas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

B1010–B1070

 
 

B1080–B4030

 
 
 

GB040–GN030

 
 
 

Mišrios atliekos

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8Etiopija

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8Filipinai

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

iš B1010:

— kobalto laužas

— chromo laužas

 
 

iš B1010:

— visos kitos atliekos

B1020–B1030

 
 
 
 

B1031–B1050

 
 

B1060

 
 
 
 

B1070–B1080

 
 

B1090

 
 
 
 

B1100–B1120

 
 

B1130–B1140

 
 
 
 

B1150–B1240

 
 
 
 

B1250

 

B2010

 
 
 
 
 

B2020–B2030

 

iš B2040:

— visos kitos atliekos

iš B2040:

— vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

 
 

B2060–B2130

 
 
 
 
 
 

B3010

 
 

B3020

 

B3030

 
 
 
 
 

B3035

 

B3040

 
 
 
 
 

B3050

 

B3060–B4030

 
 
 
 

GB040–GC030

 
 

GC050

 
 
 
 
 

GE020–GF010

 

GG030

 
 
 
 

GG040

 
 
 
 
 

GH013

GN010–GN030

 
 
 

Mišrios atliekos

iš B1010 ir B1050 mišinio:

— mišiniai su kobalto laužu

 
 

iš B1010 ir B1050 mišinio:

— visos kitos mišrios atliekos

iš B1010 ir B1070 mišinio:

— mišiniai su kobalto laužu

 
 

iš B1010 ir B1070 mišinio:

— visos kitos mišrios atliekos

B3040 ir B3080 mišinys

 
 
 

iš B1010 mišinio:

— mišiniai su kobalto laužu

 
 

iš B1010 mišinio:

— visos kitos mišrios atliekos

B2010 mišinys

 
 
 

B2030 mišinys

 
 
 
 
 
 

B3010 mišinys Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

 
 
 

B3010 mišinys Kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 
 
 

B3010 mišinys Perfluoralkoksialkanas

 
 

B3020 mišinys

 
 
 

B3030 mišinys

 

B3040 mišinys

 
 
 
 
 

B3050 mišinys

 

▼M5Gabonas

a

b

c

d

Mišrios atliekos

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8Gajana

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8Gambija

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekosGana

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M5Gruzija

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 
 
 

B1010 – B1030

B1031 – B1040

 
 
 
 
 
 

B1050 – B1070

B1080 – B1190

 
 
 
 
 
 

B1200

B1210 – B2010

 
 
 
 
 
 

B2020

B2030 – B2130

 
 
 
 
 
 

B3010 – B3035

B3040

 
 
 
 
 
 

B3050

B3060 – B4030

 
 
 

GB040 – GE020

 
 
 
 
 
 

GF010

GG030 – GG040

 
 
 
 
 
 

GH013 – GN010

GN020 – GN030

 
 
 

Mišrios atliekos

 
 
 

B1010 ir B1050 mišinys

 
 
 

B1010 ir B1070 mišinys

B3040 ir B3080 mišinys

 
 
 
 
 
 

B1010 mišinys

B2010 mišinys

 
 
 

B2030 mišinys

 
 
 
 
 
 

B3010 mišinys

Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

 
 
 

B3010 mišinys

Kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 
 
 

B3010 mišinys

Perfluoralkoksialkanas

 
 
 

B3020 mišinys

 
 
 

B3030 mišinys

B3040 mišinys

 
 
 
 
 
 

B3050 mišinys

▼M8Gvatemala

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 

▼M8Gvinėja (Gvinėjos Respublika)

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8Hondūras

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 Honkongas (Kinija)

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 
 
 

B1010–B1020

B1030–B1031

 
 
 
 
 
 

B1040–B1050

B1060–B1090

 
 
 

iš B1100:

— ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

 
 

iš B1100:

— kietasis cinko lydmetalis

— nuodegos, kuriose yra cinko:

— 

— cinko galvaninių plokščių viršutinės nuodegos (> 90 % Zn)

— cinko galvaninių plokščių apatinės nuodegos (> 92 % Zn)

— cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn)

— karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (vežimas) (> 92 % Zn)

— degios lengvosios cinko frakcijos

— degios lengvosios aliuminio frakcijos (arba šlakas), išskyrus druskų šlaką

— tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

— tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

 
 
 

B1115–B1130

B1140–B1190

 
 
 
 
 
 

B1200

B1210–B1240

 
 
 
 
 
 

B1250–B2060

B2070–B2080

 
 
 
 
 
 

B2090

B2100–B2130

 
 
 
 
 
 

B3010–B3030

B3035

 
 
 
 
 
 

B3040–B3060

B3065

 
 
 
 
 
 

B3070–B3090

B3100–B3130

 
 
 
 
 
 

B3140

B4010–B4030

 
 
 
 
 
 

GB040–GN030

Mišrios atliekos

B1010 ir B1070 mišinys

 
 
 
 
 
 

Visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

▼M3Indija

(a)

(b)

(c)

(d)

 
 
 

visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos

▼M2Indonezija

a)

b)

c)

d)

 
 
 

B3010

 
 
 

B3030

 
 
 

B3035

 
 
 

B3130

 
 
 

Kietos plastikinės atliekos

GH013 391530 Vinilchlorido polimerai

ex39 04 10–40

▼M1Iranas (Irano Islamo Respublika)

a)

b)

c)

d)

 

B1010–B1090

 
 

iš B1100:

— nuodegos, kuriose yra cinko:

— 

— karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (vežimas) (> 92 % Zn)

— degios lengvosios cinko frakcijos

— degios lengvosios aliuminio frakcijos (arba šlakas), išskyrus druskų šlaką

— ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

— tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

— tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

iš B1100:

— kietasis cinko lydmetalis

— nuodegos, kuriose yra cinko:

— 

— cinko galvaninių plokščių viršutinės nuodegos (> 90 % Zn)

— cinko galvaninių plokščių apatinės nuodegos (> 92 % Zn)

— cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn)

 
 

B1115

 
 
 
 

B1120–B1150

 
 

B1160–B1210

 
 
 
 

B1220–B2010

 
 

B2020–B2130

 
 
 
 

B3010–B3020

 
 

B3030–B3040

 
 
 

iš B3050:

— kamštienos atliekos: susmulkinta, granuliuota arba sumalta kamštiena

iš B3050:

— medienos atliekos ir likučiai: aglomeruoti arba neaglomeruoti, rąstų, briketų, granulių ar panašios formos pavidalo

 
 

B3060–B3070

 
 
 
 

B3080

 
 

B3090–B3130

 
 
 
 

B3140

 
 

B4010–B4030

 
 
 
 

GB040 7112

2620 302620 90
 
 

GC010

 
 
 

GC020

 
 
 

GC030

 
 
 

GC050

 
 
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 
 
 

GF010

 
 
 

GG030

 
 
 

GG040

 
 
 

GH013 3915 30

ex39 04 10–40
 
 
 

GN010

 
 
 

GN020

 
 
 

GN030

 
 
 

▼M8 —————

▼M5Jungtiniai Arabų Emyratai

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8Juodkalnija

a

b

c

d

 
 
 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

▼M8Kambodža

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

iš B1010:

— vario laužas

— nikelio laužas

— cinko laužas

— alavo laužas

— kobalto laužas

— titano laužas

— vanadžio laužas

— chromo laužas

iš B1010:

— taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, bet ne gyvsidabris)

— geležies ir plieno laužas

— aliuminio laužas

— volframo laužas

— molibdeno laužas

— tantalo laužas

— magnio laužas

— bismuto laužas

— cirkonio laužas

— mangano laužas

— germanio laužas

— hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas

— torio laužas

— retųjų žemių elementų laužas

 

iš B1010:

— taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, bet ne gyvsidabris)

— geležies ir plieno laužas

— aliuminio laužas

— volframo laužas

— molibdeno laužas

— tantalo laužas

— magnio laužas

— bismuto laužas

— cirkonio laužas

— mangano laužas

— germanio laužas

— hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas

— torio laužas

— retųjų žemių elementų laužas

iš B1020:

— stibio laužas

— berilio laužas

— seleno laužas

— telūro laužas

iš B1020:

— kadmio laužas

— švino laužas (išskyrus švino baterijas)

 

iš B1020:

— kadmio laužas

— švino laužas (išskyrus švino baterijas)

 

B1030–B1080

 

B1030–B1080

B1090

 
 
 
 

B1100–B1140

 

B1100–B1140

B1150

 
 
 
 

B1160–B2100

 

B1160–B2100

B2110–B2130

 
 
 
 

B3010

 

B3010

B3020

 
 
 
 

B3030–B3035

 

B3030–B3035

B3040

 
 
 
 

B3050–B3060

 

B3050–B3060

B3065

 
 
 
 

B3070–B4030

 

B3070–B4030

 

GB040–GF010

 

GB040–GF010

GG030–GG040

 
 
 
 

GH013–GN030

 

GH013–GN030

Mišrios atliekos

B1010 ir B1050 mišinys

 
 
 

B1010 ir B1070 mišinys

 
 
 

B3040 ir B3080 mišinys

 
 
 

B1010 mišinys

 
 
 
 

B2010 mišinys

 

B2010 mišinys

 

B2030 mišinys

 

B2030 mišinys

B3010 mišinys Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

 
 
 

B3010 mišinys Kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 
 
 

B3010 mišinys Perfluoralkoksialkanas

 
 
 

B3020 mišinys

 
 
 

B3030 mišinys

 
 
 

B3040 mišinys

 
 
 
 

B3050 mišinys

 

B3050 mišinys

▼M5Kataras

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 Kazachstanas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

B1010 – B1160

 
 
 

B1170 – B1240

 

B1170 – B1240

 

B1250 –B3035

 
 
 

iš B3040:

— kietojo kaučiuko (pvz., ebonito) atliekos ir likučiai

 

iš B3040:

— kitos gumos atliekos (išskyrus kitur apibrėžtas tokias atliekas)

 

B3050

 
 
 

B3060

Žemės ūkio ir maisto pramonės atliekos, jeigu jos neužkrečiamos, išskyrus vyno nuosėdas

 

B3060

tik vyno nuosėdos

 

B3065 – B3070

 
 
 

B3080

 

B3080

 

B3090 – B3130

 
 
 

B3140

 

B3140

 

B4010 – B4030

 
 
 

GB040 – GG030

 
 
 

GG040

 

GG040

 

GH013 – GN030

 
 

Mišrios atliekos

 

B1010 ir B1050 mišinys

 
 
 

B1010 ir B1070 mišinys

 
 
 

B3040 ir B3080 mišinys

 

B3040 ir B3080 mišinys

 

B1010 mišinys

 
 
 

B2010 mišinys

 
 
 

B2030 mišinys

 
 
 

B3010 mišinys

Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

 
 
 

B3010 mišinys

Kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 
 
 

B3010 mišinys

Perfluoralkoksialkanas

 
 
 

B3020 mišinys

 
 
 

B3030 mišinys

 
 

B3040 mišinys

 
 
 
 

B3050 mišinys

 
 

▼M5Kenija

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 Kinija

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

iš B1010:

— taurieji metalai – sidabras, bet ne gyvsidabris)

— molibdeno laužas

— kobalto laužas

— mangano laužas

— indžio laužas

— torio laužas

— retųjų žemių elementų laužas

— chromo laužas

 
 

iš B1010:

— taurieji metalai (tik auksas ir platinos grupė, bet ne gyvsidabris)

— geležies ir plieno laužas

— vario laužas

— nikelio laužas

— aliuminio laužas

— cinko laužas

— alavo laužas

— volframo laužas

— tantalo laužas

— magnio laužas

— bismuto laužas

— titano laužas

— cirkonio laužas

— germanio laužas

— vanadžio laužas

— hafnio, niobio, renio ir galio laužas

B1020 – B1040

 
 
 
 
 
 

B1050

B1060

 
 
 
 
 
 

B1070

B1080 – B1100

 
 
 
 
 
 

B1115

iš B1120:

— pereinamieji metalai (išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 % V2O5), išskyrus A sąraše nurodytas katalizatorių atliekas (panaudoti katalizatoriai, skysčiai, naudojami kaip katalizatoriai, ar kiti katalizatoriai)

— lantanidai (retųjų žemių metalai)

 
 

iš B1120:

pereinamieji metalai (tik tie, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 % V2O5), išskyrus A sąraše nurodytas katalizatorių atliekas (panaudoti katalizatoriai, skysčiai, naudojami kaip katalizatoriai, ar kiti katalizatoriai)

B1130 – B1200

 
 
 
 
 
 

B1210

B1220

 
 
 
 
 
 

B1230

B1240

 
 
 
 
 
 

B1250

B2010

išskyrus žėručio atliekas

 
 

B2010

tik žėručio atliekos

B2020

 
 
 

iš B2030:

— kermeto atliekos ir laužas (išskyrus volframo karbidų laužą)

— kitur neapibrėžtas ir neįtrauktas pluoštas iš keramikos

 
 

iš B2030:

— kermeto atliekos ir laužas (tik volframo karbidų laužas)

B2040 – B2130

 
 
 

iš B3010:

— kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos (išskyrus fenolio formaldehido dervas ir poliamidus)

 
 

iš B3010:

— nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas (visas)

— kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos (tik fenolio formaldehido dervos ir poliamidai)

— šios fluorintosios polimerų atliekos:

— 

— perfluoroetilenas/propilenas (FEP)

— perfluoralkoksialkanas

— tetrafluoretilenas/perfluorvinilo eteris (PFA)

— tetrafluoretilenas/perfluormetilvinilo eteris (MFA)

— polivinilfluoridas (PVF)

— polivinildenefluoridas (PVDF)

 
 
 

B3020

iš B3030

Tokios medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su kitomis atliekomis ir yra paruoštos pagal specifikaciją:

— šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— nekarštos ir nešukuotos

— kitos

— linų pakulos ir atliekos

— sėjamųjų kanapių (Canabis sativa L.) pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— džiuto ir kitų tekstilės plaušų pluošto (išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę) pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— sizalio ir kito agavų genties tekstilės pluošto pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— kokoso pluošto pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— abakos (manilinės kanapės arba Musa textilis Nee) pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— ramės ir kitų augalinio tekstilės pluoštų pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą), kitur neapibrėžtos arba neįtrauktos

— dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės dirbiniai

— naudotų skudurų, špagato, virvių, lynų ir trosų likučiai ir susidėvėjęs tekstilinis špagatas, virvės, lynai ar trosai

— rūšiuoti

— kiti

 
 

iš B3030:

Tokios medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su kitomis atliekomis ir yra paruoštos pagal specifikaciją:

— vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet neįskaitant išplaušintos žaliavos

— vilnos arba gyvūnų švelnių plaukų pašukos

— kitos vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų atliekos

— gyvūnų šiurkščių plaukų atliekos

— medvilnės atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— verpalų atliekos (įskaitant siūlų atliekas)

— išplaušinta žaliava

— kita

— atliekos (įskaitant pašukas, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— sintetinio pluošto

— dirbtinio pluošto

B3035

 
 
 

B3040

išskyrus nevulkanizuotą gumą

 
 

B3040

tik nevulkanizuota guma

 
 
 

B3050

B3060 – B3070

 
 
 

B3080

išskyrus nevulkanizuotą gumą

 
 

B3080

tik nevulkanizuota guma

B3090 – B4030

 
 
 

GB040

išskyrus keitiklio šlaką iš vario lydalo, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 % vario

 
 

GB040

tik keitiklio šlakas iš vario lydalo, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 % vario

 
 
 

GC010

GC020

išskyrus kabelių ir vielos atliekas, elektrinių variklių laužą

 
 

GC020

tik kabelių ir vielos atliekos, elektrinių variklių laužas

 
 
 

GC030

GC050 – GG040

 
 
 
 
 
 

GH013

GN010 – GN030

 
 
 

Mišrios atliekos

B1010 ir B1050 mišinys

jeigu kai kurių sudėtyje esančių nepavojingų atliekų neleidžiama importuoti

 
 

B1010 ir B1050 mišinys

jeigu visas sudėtyje esančias nepavojingas atliekas leidžiama importuoti

B1010 ir B1070 mišinys

jeigu kai kurių sudėtyje esančių nepavojingų atliekų neleidžiama importuoti

 
 

B1010 ir B1070 mišinys

jeigu visas sudėtyje esančias nepavojingas atliekas leidžiama importuoti

B3040 ir B3080 mišinys

jeigu kai kurių sudėtyje esančių nepavojingų atliekų neleidžiama importuoti

 
 

B3040 ir B3080 mišinys

jeigu visas sudėtyje esančias nepavojingas atliekas leidžiama importuoti

B1010 mišinys

jeigu kai kurių sudėtyje esančių nepavojingų atliekų neleidžiama importuoti

 
 

B1010 mišinys

jeigu visas sudėtyje esančias nepavojingas atliekas leidžiama importuoti

B2010 mišinys

 
 
 

B2030 mišinys

 
 
 

B3010 mišinys Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

jeigu kai kurių sudėtyje esančių nepavojingų atliekų neleidžiama importuoti

 
 

B3010 mišinys Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

jeigu visas sudėtyje esančias nepavojingas atliekas leidžiama importuoti

B3010 mišinys Kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 
 
 

B3010 mišinys Perfluoralkoksialkanas

jeigu kai kurių sudėtyje esančių nepavojingų atliekų neleidžiama importuoti

 
 

B3010 mišinys Perfluoralkoksialkanas

jeigu visas sudėtyje esančias nepavojingas atliekas leidžiama importuoti

 
 
 

B3020 mišinys

B3030 mišinys

jeigu kai kurių sudėtyje esančių nepavojingų atliekų neleidžiama importuoti

 
 

B3030 mišinys

jeigu visas sudėtyje esančias nepavojingas atliekas leidžiama importuoti

B3040 mišinys

 
 
 
 
 
 

B3050 mišinys

▼M8Kinijos Taipėjus

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

iš B1010:

— taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, bet ne gyvsidabris)

— molibdeno laužas

— tantalo laužas

— kobalto laužas

— bismuto laužas

— cirkonio laužas

— mangano laužas

— vanadžio laužas

— hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas

— torio laužas

— retųjų žemių elementų laužas

— chromo laužas

 

iš B1010:

— geležies ir plieno laužas

— vario laužas

— nikelio laužas

— aliuminio laužas

— cinko laužas

— alavo laužas

— volframo laužas

— magnio laužas

— titano laužas

— germanio laužas

iš B1020:

— kadmio laužas

— švino laužas (išskyrus švino baterijas)

— seleno laužas

iš B1020:

— stibio laužas

— berilio laužas

— telūro laužas

 
 
 

B1030–B1031

 
 

B1040

 
 
 
 

B1050

 
 

B1060

 
 
 
 

B1070–B1090

 
 
 

iš B1100:

— degios lengvosios aliuminio frakcijos (arba šlakas), išskyrus druskų šlaką

— ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

— tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

— tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

 

iš B1100:

— kietasis cinko lydmetalis

— nuodegos, kuriose yra cinko:

— 

— cinko galvaninių plokščių viršutinės nuodegos (> 90 % Zn)

— cinko galvaninių plokščių apatinės nuodegos (> 92 % Zn)

— cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn)

— karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (vežimas) (> 92 % Zn)

— degios lengvosios cinko frakcijos

 

B1115–B1150

 
 

B1160

 
 
 
 

B1170–B1240

 
 

B1250

 
 
 
 

B2010–B2030

 
 
 

iš B2040:

— visos kitos atliekos

 

iš B2040:

— vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

 

B2060–B2130

 
 
 

iš B3010:

— poliuretano (kuriame nėra CFC) plastiko atliekos

— kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 

iš B3010:

— nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas, išskyrus poliuretaną (kuriame nėra CFC)

— šios fluorintosios polimerų atliekos:

— 

— perfluoroetilenas/propilenas (FEP)

— perfluoralkoksialkanas

— tetrafluoretilenas/perfluorvinilo eteris (PFA)

— tetrafluoretilenas/perfluormetilvinilo eteris (MFA)

— polivinilfluoridas (PVF)

— polivinildenefluoridas (PVDF)

 
 
 

B3020

 

B3030–B3035

 
 
 
 
 

B3040–B3050

 

B3060–B3070

 
 
 
 
 

B3080

B3090–B3100

 
 
 
 

B3110–B4030

 
 

GB040–GC030

 
 
 
 

GC050

 
 
 
 
 

GEO20

 

GF010–GG040

 
 
 
 
 

GH013

GN010

 
 
 
 

GN020–GN030

 
 

Mišrios atliekos

 

B1010 ir B1050 mišinys

 
 
 

B1010 ir B1070 mišinys

 
 
 

B3040 ir B3080 mišinys

 
 
 

B1010 mišinys

 
 
 

B2010 mišinys

 
 
 

B2030 mišinys

 
 
 
 
 

B3010 mišinys Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

 

B3010 mišinys Kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 
 
 

B3010 mišinys Perfluoralkoksialkanas

 
 
 
 
 

B3020 mišinys

 

B3030 mišinys

 
 
 
 
 

B3040 mišinys

 
 
 

B3050 mišinysKirgizija

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

iš B1010:

— torio laužas

 
 

iš B1010:

visos kitos atliekos

B1020–B1115

 
 
 

iš B1120:

— visi lantanidai (retųjų žemių metalai)

 
 

iš B1120:

— visi pereinamosios grupės metalai, išskyrus A sąraše nurodytas katalizatorių atliekas (panaudoti katalizatoriai, panaudoti skysti ar kiti katalizatoriai)

 
 
 

B1130

B1140

 
 
 
 
 
 

B1150

B1160–B1240

 
 
 
 
 
 

B1250

B2010

 
 
 
 
 
 

B2020

iš B2030:

— kitur neapibrėžtas ir neįtrauktas pluoštas iš keramikos

 
 

iš B2030:

— kermeto atliekos ir laužas (metalo keramikos mišiniai)

B2040–B2130

 
 
 

iš B3010:

— kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

— šios fluorintosios polimerų atliekos:

— 

— perfluoroetilenas/propilenas (FEP)

— perfluoralkoksialkanas

— tetrafluoretilenas/perfluorvinilo eteris (PFA)

— tetrafluoretilenas/perfluormetilvinilo eteris (MFA)

— polivinilfluoridas (PVF)

— polivinildenefluoridas (PVDF)

 
 

iš B3010:

— nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

 
 
 

B3020

iš B3030:

— linų pakulos ir atliekos

— sėjamųjų kanapių (Canabis sativa L.) pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

 
 

iš B3030:

— visos kitos atliekos

B3035–B3040

 
 
 
 
 
 

B3050

iš B3060:

— visos kitos atliekos

 
 

iš B3060:

— išdžiovintos ir sterilizuotos daržovių atliekos, likučiai ir šalutiniai produktai, granulėmis ar ne, arba kai jie naudojami gyvūnų mitybai, kitur neapibrėžtos arba neįtrauktos

 
 
 

B3065

B3070–B4030

 
 
 

GB040–GN030

 
 
 

Mišrios atliekos

 
 
 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

▼M5Kiurasao

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

B1010–B3020

 
 

iš B3030:

— dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės dirbiniai

— naudotų skudurų, špagato, virvių, lynų ir trosų likučiai ir susidėvėjęs tekstilinis špagatas, virvės, lynai ar trosai

iš B3030:

visos kitos atliekos

 
 

B3035

 
 
 
 

B3040 – B3065

 
 

B3070

 
 
 
 

B3080 – B4030

 
 
 

GB040 – GF010

 
 

GG030 – GG040

 
 
 
 

GH013

 
 

GN010 – GN030

 
 
 

Mišrios atliekos

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 

▼M8Kolumbija

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 
 

B1010–B1070

 
 
 
 

B1080

 
 

B1090

 
 
 

iš B1100:

— ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

— tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

iš B1100:

— kietasis cinko lydmetalis

— nuodegos, kuriose yra cinko

— 

— cinko galvaninių plokščių viršutinės nuodegos (> 90 % Zn)

— cinko galvaninių plokščių apatinės nuodegos (> 92 % Zn)

— cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn)

— karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (vežimas) (> 92 % Zn)

— degios lengvosios cinko frakcijos

— degios lengvosios aliuminio frakcijos (arba šlakas), išskyrus druskų šlaką

— tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

 
 

B1115–B1150

 
 
 
 

B1160

 
 

B1170–B1190

 
 
 
 

B1200

 
 

B1210

 
 
 
 

B1220

 
 

B1230–B1250

 
 
 

iš B2010:

— visos kitos atliekos

iš B2010:

— žėručio atliekos

 
 

B2020–B2030

 
 
 

iš B2040:

— visos kitos atliekos

iš B2040:

— vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

 
 

B2060–B3020

 
 
 

iš B3030:

— šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą):

— 

— nekarštos ir nešukuotos

— kita

— vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet neįskaitant išplaušintos žaliavos:

— 

— vilnos arba gyvūnų švelniavilnių gyvūnų plaukų pašukos

— kitos vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų atliekos

— šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos

— medvilnės atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą):

— 

— verpalų atliekos (įskaitant siūlų atliekas)

— išplaušinta žaliava

— kita

— linų pakulos ir atliekos

— džiuto ir kitų tekstilės plaušų pluošto (išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę) pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— dirbtinio pluošto atliekos (įskaitant pašukas, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą):

— 

— sintetinio pluošto

— dirbtinio pluošto

— dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės dirbiniai

— naudotų skudurų, špagato, virvių, lynų ir trosų likučiai ir susidėvėjęs tekstilinis špagatas, virvės, lynai ar trosai:

— 

— rūšiuoti

— kita

iš B3030:

— sėjamųjų kanapių (Canabis sativa L.) pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— sizalio ir kito agavų genties tekstilės pluošto pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— kokoso pluošto pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— abakos (manilinės kanapės arba Musa textilis Nee) pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— ramės ir kitų augalinių tekstilės pluoštų pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą), kitur neapibrėžtos arba neįtrauktos

 
 

B3035–B3040

 
 
 

iš B3050:

— kamštienos atliekos: trupinta, granuliuota arba malta kamštiena

iš B3050:

— medienos atliekos ir likučiai: aglomeruoti arba neaglomeruoti, rąstų, briketų, granulių ar panašios formos pavidalo

 
 

iš B3060:

— vyno nuosėdos

— kitos žemės ūkio maisto pramonės atliekos, išskyrus šalutinius produktus, kurie atitinka nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus bei standartus, taikomus žmonių vartojamiems arba gyvūnams skirtiems produktams

iš B3060:

— visos kitos atliekos

 
 
 

B3065

 
 

iš B3070:

žmogaus plaukų atliekos

šiaudų atliekos

iš B3070:

penicilino gamybos nukenksminta grybiena, kad ją būtų galima naudoti kaip gyvūnų pašarą

 
 

B3080

 
 
 
 

B3090–B3100

 
 

B3110–B3130

 
 
 
 

B3140–B4010

 
 

B4020–B4030

 
 
 

GB040–GC010

 
 
 
 

GC020

 
 

GC030–GF010

 
 
 
 

GG030–GG040

 
 

GH013

 
 
 
 

GN010–GN030

Mišrios atliekos

 
 
 

B1010 ir B1070 mišinys

 
 

Visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 Kongo Demokratinė Respublika

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 Kosta Rika

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

B1010–B3050

 

B1010–B3050

B3060–B3070

 
 
 
 

B3080

 

B3080

B3090–B3110

 
 
 
 

B3120–B4030

 

B3120–B4030

 

GB040–GH013

 

GB040–GH013

GN010–GN030

 
 
 

Mišrios atliekos

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

▼M7 —————

▼BKuba

a)

b)

c)

d)

 
 

visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos

 

▼M8Kuveitas

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼BLibanas

a)

b)

c)

d)

iš B1010:

— chromo laužas

iš B1010:

visos kitos atliekos

 

B1010

B1020-B1090

 
 

B1020-B1090

iš B1100:

— degios lengvosios cinko frakcijos

— degios lengvosios aliuminio frakcijos (arba šlakas), išskyrus druskų šlaką

iš B1100:

— kietasis cinko lydmetalis

— nuodegos, kuriose yra cinko

— 

— cinko galvaninių plokščių viršutinės nuodegos (> 90 % Zn)

— cinko galvaninių plokščių apatinės nuodegos (> 92 % Zn)

— cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn)

— karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (maišinys) (> 92 % Zn)

— ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

— tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

— tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

 

B1100

 

B1115

 

B1115

B1120-B1140

 
 

B1120-B1140

 

B1150-B2030

 

B1150-B2030

iš B2040:

visos kitos atliekos

iš B2040:

— vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

 

B2040

B2060-B2130

 
 

B2060-B2130

iš B3010:

— šių nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas:

— 

— polivinilalkoholis

— polivinilbutirlis

— polivinilacetatas

— kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

— šios fluorintosios polimerų atliekos (1):

— 

— perfluoroetilenas/propilenas (FEP)

— perfluoralkoksialkanas

— tetraflouretilenas/perfluorvinilo eteris (PFA)

— tetrafluoretilenas/perfluormetilvinilo eteris (MFA)

— polivinilfluoridas (PVF)

— polivinildenefluoridas (PVDF)

iš B3010:

— šių nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas:

— 

— etilenas

— stirenas

— polipropilenas

— polyetilenas terephthalate

— akrilonitrilas

— butadienas

— poliacetalis

— poliamidai

— polibutileno tereftalatas

— polikarbonatai

— polieteriai

— polifenileno sulfidai

— akrilo polimerai

— C10-C13 (plastifikatorius)

— poliuretanas (kuriame nėra CFC)

— polisiloksanai

— polimetilmetakrilatas

 

B3010:

 

B3020-B3130

 

B3020-B3130

B3140

 
 

B3140

 

B4010-B4030

 

B4010-B4030

 

GB040 7112

2620 302620 90
 

GB040 7112

2620 302620 90
 

GC010

 

GC010

 

GC020

 

GC020

GC030

 
 

GC030

GC050

 
 

GC050

 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 

GE020 ex70 01

ex70 19 39
 

GF010

 

GF010

 

GG030

 

GG030

 

GG040

 

GG040

 

GH013 3915 30

ex39 04 10-40
 

GH013 3915 30

ex39 04 10-40
 

GN010

 

GN010

 

GN020

 

GN020

 

GN030

 

GN030

(1)   Žr. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 išnašą 64 p. (OL L 190, 2006 7 12, p. 1).

▼M8Liberija

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 

▼M1 —————

▼M8Madagaskaras

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 Makao (Kinija)

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 Malaizija

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 
 
 

B1010–B1070

 

B1080

 
 
 
 
 

B1090

 

iš B1100:

— nuodegos, kuriose yra cinko:

— 

— cinko galvaninių plokščių viršutinės nuodegos (> 90 % Zn)

— cinko galvaninių plokščių apatinės nuodegos (> 92 % Zn)

— cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn)

— karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (vežimas) (> 92 % Zn)

— tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

— tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

 

iš B1100:

— kietasis cinko lydmetalis

— nuodegos, kuriose yra cinko:

— 

— degios lengvosios cinko frakcijos

— degios lengvosios aliuminio frakcijos (arba šlakas), išskyrus druskų šlaką

— ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

 
 
 

B1115

 

B1120–B1190

 
 
 
 
 

B1200–B2030

iš B2040:

— gipso sieninių plokščių ir tinko plokščių atliekos, susidarančios griaunant pastatus

— sugadintas betonas

iš B2040:

— vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

 

iš B2040:

— iš dalies išvalytas kalcio sulfatas, susidarantis sierą šalinant iš išmetamųjų dujų (FGD)

— kietoji siera

— kalkakmenis, gautas kalcio cianamido gamybos metu (kurio pH mažesnis nei 9)

— natrio, kalio, kalcio chloridai

— karborundas (silicio karbidas)

— stiklo laužas, kuriame yra ličio tantalo ir ličio niobio

B2060–B2130

 
 
 
 
 
 

B3010–B3020

iš B3030:

— sėjamųjų kanapių (Canabis sativa L.) pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

iš B3030:

— vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet neįskaitant išplaušintos žaliavos:

— 

— vilnos arba gyvūnų švelnių plaukų pašukos

— kitos vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų atliekos

— gyvūnų šiurkščių plaukų atliekos

 

iš B3030:

— visos kitos atliekos

 
 
 

B3035–B3050

 

iš B3060:

— išdžiovintos ir sterilizuotos daržovių atliekos, likučiai ir šalutiniai produktai, granulėmis ar ne, arba kai jie naudojami gyvūnų mitybai, kitur neapibrėžtos arba neįtrauktos

— degra: riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos

— kaulų ir ragų šerdžių atliekos, neapdorotos, be riebalų, paprastai paruoštos (bet nesukapotos pagal tam tikrą formą), apdorotos rūgštimis arba be želatinos

— kitos žemės ūkio maisto pramonės atliekos, išskyrus šalutinius produktus, kurie atitinka nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus bei standartus, taikomus žmonių vartojamiems arba gyvūnams skirtiems produktams

 

iš B3060:

— vyno nuosėdos

— žuvų atliekos

— kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos atliekos

 

B3065

 
 

iš B3070:

— penicilino gamybos nukenksminta grybiena, kad ją būtų galima naudoti kaip gyvūnų pašarą

 
 

iš B3070:

— žmonių plaukų atliekos

— šiaudų atliekos

 
 
 

B3080–B3140

 

B4010–B4020

 
 

B4030

 
 
 

GB040–GG040

 
 
 
 
 
 

GH013

 

GN010–GN030

 
 

Mišrios atliekos

 
 
 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekosMalavis

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8Maldyvai

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8Malis

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 Mauricijus (Mauricijaus Respublika)

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 Marokas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

iš B1010:

— taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, bet ne gyvsidabris)

 

iš B1010:

— visos kitos atliekos

 

iš B1020:

— seleno laužas

— telūro laužas

 

iš B1020:

— visos kitos atliekos

 

B1030–B1240

 
 
 

B1250

 

B1250

 
 

B2010–B2020

 
 

B2030

 
 
 

iš B2040:

— iš dalies išvalytas kalcio sulfatas, susidarantis sierą šalinant iš išmetamųjų dujų (FGD)

— gipso sieninių plokščių ir tinko plokščių atliekos, susidarančios griaunant pastatus

— vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

— sugadintas betonas

— stiklo laužas, kuriame yra ličio tantalo ir ličio niobio

iš B2040:

— kietoji siera

— kalkakmenis, gautas kalcio cianamido gamybos metu (kurio pH mažesnis nei 9)

— natrio, kalio, kalcio chloridai

— karborundas (silicio karbidas)

 
 

B2060–B2130

 
 
 

iš B3010:

— kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

— šios fluorintosios polimerų atliekos:

— 

— perfluoralkoksialkanas

— tetraflouretilenas/perfluorvinilo eteris (PFA)

— tetrafluoretilenas/perfluormetilvinilo eteris (MFA)

— polivinilfluoridas (PVF)

— polivinildenefluoridas (PVDF)

iš B3010:

— nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

— šios fluorintosios polimerų atliekos:

— 

— perfluoroetilenas/propilenas (FEP)

 
 
 

B3020

 
 
 

iš B3030:

— visos kitos atliekos

iš B3030:

— dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės dirbiniai

 
 

B3035

 
 

B3040

 
 
 
 

B3050

 
 

B3060–B3130

 
 
 

B3140

 

B3140

 

B4010–B4030

 
 
 

GB040–GN030

 
 

Mišrios atliekos

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 Moldova (Moldovos Respublika)

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

iš B1010:

— visos kitos atliekos

 
 

iš B1010:

— geležies ir plieno laužas

B1020–B2010

 
 
 
 
 
 

B2020

B2030–B3010

 
 
 
 
 
 

B3020

B3030–B4030

 
 
 

GB040–GN030

 
 
 

Mišrios atliekos

 
 
 

B3020 mišinys

Visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8Montseratas

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 Namibija

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8 —————

▼M8Nepalas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

iš B1010:

— cinko laužas

— magnio laužas

— bismuto laužas

— titano laužas

— cirkonio laužas

— mangano laužas

— germanio laužas

— vanadžio laužas

— hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas

— torio laužas

— retųjų žemių elementų laužas

iš B1010:

— nikelio laužas

— volframo laužas

— molibdeno laužas

— tantalo laužas

— kobalto laužas

— chromo laužas

iš B1010:

— taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, bet ne gyvsidabris)

— geležies ir plieno laužas

— aliuminio laužas

— alavo laužas

iš B1010:

— vario laužas

B1020–B1190

 
 
 
 

B1200

 
 

B1210–B2040

 
 
 
 

B2060

 
 

B2070–B3010

 
 
 

iš B3020:

Popieriaus ir statybinio kartono atliekos ir makulatūra:

— kita, įskaitant, bet neapsiribojant:

— 

1.  sluoksniuotas statybinis kartonas

2.  nerūšiuota makulatūra

iš B3020:

Popieriaus ir statybinio kartono atliekos ir makulatūra:

— nebalintas popierius ar kartonas arba gofruotas popierius ar kartonas

— kitas popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš balintos cheminės popieriaus masės, dažniausiai nedažytas

— popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš mechaninės popieriaus masės (pvz., laikraščiai, žurnalai ir kiti panašūs spausdinti leidiniai)

 
 

B3030–B4030

 
 
 

GB040–GF010

 
 
 
 

GG030–GG040

 
 

GH013–GN030

 
 
 

Mišrios atliekos

 

B3020 mišinys

 
 

Visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8Nigeris

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

B1010–B1240

 
 
 
 

B1250

 

B1250

B2010–B3010

 
 
 
 

B3020–B3030

 

B3020–B3030

B3035

 
 
 

iš B3040:

— kitos gumos atliekos (išskyrus kitur apibrėžtas tokias atliekas)

iš B3040:

— kietojo kaučiuko (pvz., ebonito) atliekos ir likučiai

 

iš B3040:

— kietojo kaučiuko (pvz., ebonito) atliekos ir likučiai

 

B3050

 

B3050

B3060–B3130

 
 
 
 

B3140

 

B3140

B4010–B4030

 
 
 

GB040–GN030

 
 
 

Mišrios atliekos

 

B1010 ir B1050 mišinys

 

B1010 ir B1050 mišinys

 

B1010 ir B1070 mišinys

 

B1010 ir B1070 mišinys

B3040 ir B3080 mišinys

 
 
 
 

B1010 mišinys

 

B1010 mišinys

B2010 mišinys

 
 
 
 

B2030 mišinys

 

B2030 mišinys

B3010 mišinys Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

 
 
 

B3010 mišinys Kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 
 
 
 

B3010 mišinys Perfluoralkoksialkanas

 

B3010 mišinys Perfluoralkoksialkanas

 

B3020 mišinys

 

B3020 mišinys

 

B3030 mišinys

 

B3030 mišinys

 

B3040 mišinys

 

B3040 mišinys

 

B3050 mišinys

 

B3050 mišinys

▼BOmanas

a)

b)

c)

d)

iš B1010:

visos kitos atliekos

iš B1010:

— geležies ir plieno laužas

 
 

visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos

 
 
 

▼M8Pakistanas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 
 

B1010–B1080

 
 
 
 

B1090

 
 

B1100

 
 
 
 

B1115

 
 

B1120–B2130

 
 
 
 

B3010

 
 

B3020–B3035

 
 
 
 

B3040

 
 

B3050

 

iš B3060:

— vyno nuosėdos

— degra: riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos

— kaulų ir ragų šerdžių atliekos, neapdorotos, be riebalų, paprastai paruoštos (bet nesukapotos pagal tam tikrą formą), apdorotos rūgštimis arba be želatinos

— kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos atliekos

 

iš B3060:

— išdžiovintos ir sterilizuotos daržovių atliekos, likučiai ir šalutiniai produktai, granulėmis ar ne, arba kai jie naudojami gyvūnų mitybai, kitur neapibrėžtos arba neįtrauktos

iš B3060:

— žuvų atliekos

— kitos žemės ūkio maisto pramonės atliekos, išskyrus šalutinius produktus, kurie atitinka nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus bei standartus, taikomus žmonių vartojamiems arba gyvūnams skirtiems produktams

B3065

 
 
 
 
 

B3070

 
 
 
 

B3080

 
 

B3090–B3130

 
 
 
 

B3140

 
 

B4010–B4020

 

B4030

 
 
 
 
 

GB040–GC010

 

GC020–GC030

 
 
 
 
 

GC050–GG040

 
 
 
 

GH013

GN010

 
 
 
 
 
 

GN020–GN030

Mišrios atliekos

 
 

B1010 ir B1050 mišinys

 
 
 

B1010 ir B1070 mišinys

 
 

B3040 ir B3080 mišinys

 

B3040 ir B3080 mišinys

 
 

B1010 mišinys

 
 
 

B2010 mišinys

 
 
 

B2030 mišinys

 
 
 
 

B3010 mišinys Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

 
 
 

B3010 mišinys Kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 
 
 

B3010 mišinys Perfluoralkoksialkanas

 
 

B3020 mišinys

 
 
 

B3030 mišinys

 
 
 
 

B3040 mišinys

 
 

B3050 mišinys

 

▼M8Papua Naujoji Gvinėja

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8Paragvajus

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 Peru

a

b

c

d

 
 
 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

▼BPietų Afrika

a)

b)

c)

d)

 

visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos

 
 

▼M8Prancūzijos Polinezija

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8Rusija (Rusijos Federacija)

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 
 
 

B1010–B1031

 
 
 

B1050–B1160

 

B1170–B1200

 
 
 

B1220

 
 
 
 
 

B1230

 

B1240

 
 
 
 
 

B1250–B3010

 
 
 

B3030–B3035

B3040

 
 
 
 
 
 

B3050

 

B3060

 
 
 
 
 

B3065–B3110

B3140

 
 
 
 
 
 

B4010–B4030

 
 
 

GB040–GC050

GE020

 
 
 
 

GG030–GG040

 
 
 
 
 

GH013–GN030Ruanda

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8Salvadoras

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

▼M8Senegalas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

B1010–B3020

 
 
 

iš B3030:

— visos kitos atliekos

iš B3030:

— dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės dirbiniai

 
 

B3035–B3130

 
 
 
 

B3140

 
 

B4010–B4030

 
 
 

GB040–GN030

 
 
 

Mišrios atliekos

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8Sent Lusija

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 Sent Vinsentas ir Grenadinai

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8Seišeliai

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

B1010–B3040

 
 
 

iš B3050:

— medienos atliekos ir likučiai: aglomeruoti arba neaglomeruoti, rąstų, briketų, granulių ar panašios formos pavidalo

 
 

iš B3050:

— kamštienos atliekos: trupinta, granuliuota arba malta kamštiena

iš B3060:

— visos kitos atliekos

 
 

iš B3060:

— išdžiovintos ir sterilizuotos daržovių atliekos, likučiai ir šalutiniai produktai, granulėmis ar ne, arba kai jie naudojami gyvūnų mitybai, kitur neapibrėžtos arba neįtrauktos

B3065–B4030

 
 
 

GB040–GE020

 
 
 
 
 
 

GF010

GG030–GN030

 
 
 

Mišrios atliekos

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 Serbija

a

b

c

d

 
 
 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekosSingapūras

a

b

c

d

 
 
 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

▼BŠri Lanka

a)

b)

c)

d)

 

visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos

 
 

▼M8Tadžikistanas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

B1010–B1150

 
 

B1160–B1200

 
 
 
 

B1210–B1240

 
 

B1250

 
 
 
 

B2010–B2030

 
 

iš B2040:

— sugadintas betonas

iš B2040:

— visos kitos atliekos

 
 
 

B2060–B2110

 
 

B2120–B2130

 
 
 
 

B3010–B3020

 
 

iš B3030:

— šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą):

— 

— nekarštos ir nešukuotos

— kita

— vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet neįskaitant išplaušintos žaliavos:

— 

— vilnos arba gyvūnų švelnių plaukų pašukos

— kitos vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų atliekos

— šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos

— linų pakulos ir atliekos

— sėjamųjų kanapių (Canabis sativa L.) pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— džiuto ir kitų tekstilės plaušų pluošto (išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę) pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— sizalio ir kito agavų genties tekstilės pluošto pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— kokoso pluošto pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— abakos (manilinės kanapės arba Musa textilis Nee) pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— ramės ir kitų augalinių tekstilės pluoštų pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą), kitur neapibrėžtos arba neįtrauktos

iš B3030:

— medvilnės atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą):

— 

— verpalų atliekos (įskaitant siūlų atliekas)

— išplaušinta žaliava

— kita

— dirbtinio pluošto atliekos (įskaitant pašukas, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą):

— 

— sintetinio pluošto

— dirbtinio pluošto

— dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės dirbiniai

— naudotų skudurų, špagato, virvių, lynų ir trosų likučiai ir susidėvėjęs tekstilinis špagatas, virvės, lynai ar trosai:

— 

— rūšiuoti

— kita

 
 
 

B3035–B3040

 
 

B3050

 
 
 

iš B3060:

— vyno nuosėdos

— išdžiovintos ir sterilizuotos daržovių atliekos, likučiai ir šalutiniai produktai, granulėmis ar ne, arba kai jie naudojami gyvūnų mitybai, kitur neapibrėžtos arba neįtrauktos

— degra: riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos

iš B3060:

— kaulų ir ragų šerdžių atliekos, neapdorotos, be riebalų, paprastai paruoštos (bet nesukapotos pagal tam tikrą formą), apdorotos rūgštimis arba be želatinos

— žuvų atliekos

— kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos atliekos

— kitos žemės ūkio maisto pramonės atliekos, išskyrus šalutinius produktus, kurie atitinka nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus bei standartus, taikomus žmonių vartojamiems arba gyvūnams skirtiems produktams

 
 
 

B3065

 
 

B3070

 
 
 
 

B3080

 
 

B3090–B3120

 
 
 
 

B3130–B3140

 
 

B4010–B4020

 
 
 
 

B4030

 
 
 

GB040–GC020

 
 

GC030

 
 
 
 

GC050–GF010

 
 

GG030–GG040

 
 
 
 

GH013

 
 

GN010–GN030

 
 
 

Mišrios atliekos

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 Tailandas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 
 

B1010–B1100

 
 

B1115

 
 
 
 

B1120–B1150

 
 

B1160

 
 
 
 

B1170–B2040

 
 

B2060

 
 
 
 

B2070

 
 

B2080

 
 
 
 

B2090–B2110

 
 

B2120–B2130

 
 
 

B3010

 

B3010

 
 

B3020–B3035

 

iš B3040:

— panaudotos padangos

 

iš B3040:

— visos kitos atliekos

 
 
 

B3050–B3070

 

iš B3080:

— panaudotos padangos

 

iš B3080:

— visos kitos atliekos

 
 
 

B3090–B3130

 

iš B3140:

— panaudotos padangos

 

iš B3140:

— visos kitos atliekos

 
 
 

B4010–B4020

 
 
 
 

B4030

 
 

GB040

 
 

GC010–GC020

 
 

GC030

 
 
 
 
 

GC050–GF010

 
 

GG030–GG040

 
 
 

GH013

 

GH013

 
 
 

GN010–GN030

Mišrios atliekos

 
 

B1010 ir B1050 mišinys

 
 
 

B1010 ir B1070 mišinys

 

iš B3040 ir B3080 mišinio:

— mišiniai su naudotomis padangomis

 

iš B3040 ir B3080 mišinio:

— visos kitos mišrios atliekos

 
 
 

B1010 mišinys

 
 
 

B2010 mišinys

 
 
 

B2030 mišinys

 
 

B3010 mišinys Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

 
 
 

B3010 mišinys Kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 
 
 

B3010 mišinys Perfluoralkoksialkanas

 
 
 
 

B3020 mišinys

 
 
 

B3030 mišinys

 

iš B3040 mišinio:

— mišiniai su naudotomis padangomis

 

iš B3040 mišinio:

— visos kitos mišrios atliekos

 
 
 

B3050 mišinys

 

▼M5Tanzanija

a

b

c

d

Mišrios atliekos

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8Togas

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8Trinidadas ir Tobagas

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8Tunisas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

B1010

 

B1010

B1020–B1220

 
 
 
 

B1230–B1240

 

B1230–B1240

B1250–B3010

 
 
 

iš B3020:

Popieriaus ir statybinio kartono atliekos ir makulatūra:

— kita, įskaitant, bet neapsiribojant:

— 

1.  sluoksniuotas statybinis kartonas

2.  nerūšiuota makulatūra

iš B3020:

Popieriaus ir statybinio kartono atliekos ir makulatūra:

— nebalintas popierius ar kartonas arba gofruotas popierius ar kartonas

— kitas popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš balintos cheminės popieriaus masės, dažniausiai nedažytas

— popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš mechaninės popieriaus masės (pvz., laikraščiai, žurnalai ir kiti panašūs spausdinti leidiniai)

 

iš B3020:

Popieriaus ir statybinio kartono atliekos ir makulatūra:

— nebalintas popierius ar kartonas arba gofruotas popierius ar kartonas

— kitas popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš balintos cheminės popieriaus masės, dažniausiai nedažytas

— popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš mechaninės popieriaus masės (pvz., laikraščiai, žurnalai ir kiti panašūs spausdinti leidiniai)

 

iš B3030:

— visos kitos atliekos

iš B3030:

— dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės dirbiniai

iš B3030:

— visos kitos atliekos

 

B3035–B3065

 

B3035–B3065

iš B3070:

— penicilino gamybos nukenksminta grybiena, kad ją būtų galima naudoti kaip gyvūnų pašarą

iš B3070:

— žmonių plaukų atliekos

— šiaudų atliekos

 

iš B3070:

— žmogaus plaukų atliekos

— šiaudų atliekos

 

B3080

 

B3080

B3090–B4030

 
 
 

GB040–GN030

 
 
 

Mišrios atliekos

B1010 ir B1050 mišinys

 
 
 

B1010 ir B1070 mišinys

 
 
 
 

B3040 ir B3080 mišinys

 

B3040 ir B3080 mišinys

 

B1010 mišinys

 

B1010 mišinys

B2010 mišinys

 
 
 

B2030 mišinys

 
 
 
 

B3010 mišinys Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

 

B3010 mišinys Nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

B3010 mišinys Kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 
 
 

B3010 mišinys Perfluoralkoksialkanas

 
 
 
 

B3020 mišinys

 

B3020 mišinys

 

B3030 mišinys

 

B3030 mišinys

 

B3040 mišinys

 

B3040 mišinys

 

B3050 mišinys

 

B3050 mišinys

▼M2Ukraina

a)

b)

c)

d)

 
 

B1010, išskyrus:

chromo laužą

 
 
 

B1020–B1030

 
 
 

B1040–B1090

 
 
 

B1100, išskyrus:

vario apdorojimo, ruošiant jį tolesniam perdirbimui arba rafinavimui, šlaką, kuriame arseno, švino arba kadmio nėra tiek, kad jis turėtų III priede nurodytas pavojingas savybes

 
 
 

B1120–B1130

 
 
 

B1150–B1240

 
 
 

B2010–B2040

 
 
 

B2060–B2120

 
 
 

B3010, išskyrus:

— tetraflouretileną/perfluorvinilo eterį (PFA)

— tetrafluoretileną/perfluormetilvinilo eterį (MFA)

 
 
 

B3020–B3030

 
 
 

B3040–B3060

 
 
 

B3070-B3130

 
 

B3140

 
 
 
 

B4010-B4030

 

▼M8Uzbekistanas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 
 
 

iš B1010:

— visos atliekos išskyrus tauriuosius metalus (auksą, sidabrą, platinos grupę, bet ne gyvsidabrį)

 
 
 

B1020

 
 
 

B1031

 
 
 

B1050–B1090

 
 
 

iš B1100:

— visos atliekos, išskyrus tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlaką

 
 
 

B1115–B1120

 
 
 

B1140

 
 
 

B1200–B2030

 
 
 

iš B2040:

— visos atliekos, išskyrus iš dalies išvalytą kalcio sulfatą, susidarantį sierą šalinant iš išmetamųjų dujų (FGD)

 
 
 

B2060–B3060

 
 
 

B3070–B3090

 
 
 

B3120–B4030

 
 
 

GB040–GC030

 
 
 

GE020

 
 
 

GG030–GN030

Mišrios atliekos

 
 
 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

▼M8Vietnamas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

iš B1010:

— taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, bet ne gyvsidabris)

— tantalo laužas

— kobalto laužas

— bismuto laužas

— germanio laužas

— vanadžio laužas

— hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas

— torio laužas

— retųjų žemių elementų laužas

 
 

iš B1010:

— geležies ir plieno laužas

— vario laužas

— nikelio laužas

— aliuminio laužas

— cinko laužas

— alavo laužas

— volframo laužas

— molibdeno laužas

— magnio laužas

— titano laužas

— cirkonio laužas

— mangano laužas

— chromo laužas

iš B1020:

— visos kitos atliekos

 
 

iš B1020:

— stibio laužas

B1030–B1060

 
 
 
 
 
 

B1070

B1080–B1180

 
 
 
 
 
 

B1190–B1220

B1230–B2010

 
 
 
 
 
 

B2020

B2030–B2070

 
 
 
 
 
 

B2080

B2090–B2130

 
 
 
 
 
 

B3010–B3020

iš B3030:

— visos kitos atliekos

 
 

iš B3030:

— šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą):

— 

— nekarštos ir nešukuotos

— kita

B3035

 
 
 
 
 
 

B3040

B3050–B3070

 
 
 
 
 
 

B3080

B3090–B3130

 
 
 
 
 
 

B3140

B4010–B4030

 
 
 

GB040

 
 
 
 
 
 

GC010–GC020

GC030–GC050

 
 
 
 
 
 

GE020

GF010–GG040

 
 
 
 
 
 

GH013

GN010–GN030

 
 
 

Mišrios atliekos

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8Volisas ir Futūna

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M5Žaliasis Kyšulys

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 Zambija

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir šio reglamento IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 

▼M8Zimbabvė

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 
 
 ( 1 ) OL L 190, 2006 7 12, p. 1.

( 2 ) OL L 179, 2007 7 7, p. 6.

Top