Help Print this page 

Document 02007R0329-20141009

Title and reference
Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 2007 m. kovo 27 d. dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/329/2014-10-09
Multilingual display
Text

2007R0329 — LT — 09.10.2014 — 013.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 329/2007

2007 m. kovo 27 d.

dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

(OL L 088, 29.3.2007, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 117/2008 2008 m. sausio 28 d.

  L 35

57

9.2.2008

 M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 389/2009 2009 m. gegužės 12 d.

  L 118

78

13.5.2009

 M3

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 689/2009 2009 m. liepos 29 d.

  L 199

3

31.7.2009

►M4

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1283/2009 2009 m. gruodžio 22 d.

  L 346

1

23.12.2009

►M5

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 567/2010 2010 m. birželio 29 d.

  L 163

15

30.6.2010

 M6

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1251/2010 2010 m. gruodžio 22 d.

  L 341

15

23.12.2010

►M7

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1355/2011 2011 m. gruodžio 20 d.

  L 338

39

21.12.2011

►M8

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 137/2013 2013 m. vasario 18 d.

  L 46

19

19.2.2013

►M9

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 296/2013 2013 m. kovo 26 d.

  L 90

4

28.3.2013

►M10

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 370/2013 2013 m. balandžio 22 d.

  L 111

43

23.4.2013

►M11

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2013 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

1

10.6.2013

►M12

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 696/2013 2013 m. liepos 22 d.

  L 198

22

23.7.2013

►M13

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 386/2014 2014 m. balandžio 14 d.

  L 111

46

15.4.2014

►M14

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1059/2014 2014 m. spalio 8 d.

  L 293

15

9.10.2014


pataisytas:

 C1

Klaidų ištaisymas, OL L 239, 6.9.2008, p. 56  (117/2008)
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 329/2007

2007 m. kovo 27 d.

dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei RespublikaiEUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 60 ir 301 straipsnius,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos bendrąją poziciją 2006/795/BUSP dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai ( 1 ),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. spalio 14 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 1718 (2006), kurioje ji pasmerkė 2006 m. spalio 9 d. Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos (toliau – Šiaurės Korėja) įvykdytą branduolinį bandymą, nustatydama aiškią grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui, bei ragindama visas Jungtinių Tautų valstybes nares taikyti ribojančias priemones.

(2)

Bendrojoje pozicijoje 2006/795/BUSP numatomas Rezoliucijoje 1718 (2006) išdėstytų ribojančių priemonių įgyvendinimas, pirmiausia draudimas eksportuoti prekes ir technologijas, kurios galėtų būti naudojamos Šiaurės Korėjos branduolinėse, su kitais masinio naikinimo ginklais ar balistinėmis raketomis susijusiose programose, ir teikti susijusias paslaugas, draudimas iš Šiaurės Korėjos pirkti prekes ir technologijas, draudimas į Šiaurės Korėją eksportuoti prabangos prekes ir minėtose Šiaurės Korėjos programose dalyvaujančių ar jas remiančių asmenų, subjektų ir organizacijų lėšų bei ekonominių išteklių įšaldymas.

(3)

Šios priemonės patenka į Europos bendrijos steigimo sutarties taikymo sritį, ir todėl pirmiausia siekiant, kad visų valstybių narių ūkio subjektai jas taikytų vienodai, būtina priimti Bendrijos teisės aktus joms įgyvendinti Bendrijos mastu.

(4)

Reglamentas nukrypsta nuo galiojančių Bendrijos teisės aktų, numatančių bendrąsias eksporto į trečiąsias šalis ir importo iš jų taisykles, pirmiausia nuo 2000 m. birželio 22 d. Reglamento (EB) Nr. 1334/2000, nustatančio Bendrijos dvejopo naudojimo objektų ir technologijų eksporto kontrolės režimą ( 2 ); daugeliui šių objektų ir technologijų turėtų būti taikomas šis reglamentas.

(5)

Reikėtų išaiškinti tvarką, kurios reikėtų laikytis siekiant gauti leidimą eksportuoti prekes ir technologijas bei teikti susijusią techninę pagalbą.

(6)

Dėl praktinių priežasčių Komisija turėtų būti įgaliota skelbti prekių ir technologijų sąrašą, kurį priimtų Sankcijų komitetas arba JT Saugumo Taryba, ir prireikus jį papildyti Kombinuotosios nomenklatūros kodais, kaip nustatyta 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo ( 3 ) I priede.

(7)

Komisija taip pat turėtų būti įgaliota prireikus keisti prabangos prekių sąrašą atsižvelgiant į Sankcijų komiteto paskelbtas bet kurias sąvokas ar gaires, kurios sudarytų palankesnes sąlygas įgyvendinti prabangos prekėms taikomus apribojimus, ir į kitos jurisdikcijos institucijų parengtus prabangos prekių sąrašus.

(8)

Dėl praktinių priežasčių Komisija taip pat turėtų būti įgaliota keisti asmenų, subjektų ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašą remiantis Sankcijų komiteto ar Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimais.

(9)

Valstybės narės turėtų nustatyti už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinas sankcijas. Numatytos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(10)

Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamos tokios sąvokos:

1) sankcijų komitetas – JT Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal JT Saugumo Tarybos Rezoliucijos 1718 (2006) 12 dalį;

2) Šiaurės Korėja – Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika;

3) techninė pagalba – bet kokia techninė pagalba, susijusi su remontu, plėtojimu, gamyba, surinkimu, bandymu, priežiūra ar kitu techniniu aptarnavimu, teikiama kaip instruktavimo, patarimų, mokymo, darbo žinių ar įgūdžių perdavimo ar konsultavimo paslaugos; įskaitant pagalbą žodžiu;

4) lėšos – finansinis turtas ir bet kokios rūšies nauda, įskaitant toliau išvardytas lėšas, tačiau jomis neapsiribojant:

a) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

b) indėlius, laikomus finansų įstaigose arba pas kitus subjektus, banko sąskaitų likučius, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

c) viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, pažymėjimus akcijoms įsigyti nustatytu laiku ir nustatyta kaina, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

d) palūkanas, dividendus arba kitas pajamas už turtą ar vertę, priskaičiuotą už turtą arba gaunamą už jį;

e) kreditą, tarpusavio reikalavimų įskaitymo teisę, garantijas, sutarties įvykdymo garantinius užstatus ar kitus finansinius įsipareigojimus;

f) akredityvus, važtaraščius, pardavimo sutartis; ir

g) dokumentus, patvirtinančius lėšų arba kitų finansinių išteklių nuosavybės teisę;

5) lėšų įšaldymas – lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo, galimybės jomis naudotis ar jų tvarkymo taip, kad dėl to pasikeistų jų kiekis, suma, buvimo vieta, nuosavybės teisė, valdymo teisė, pobūdis, paskirtis, ar atsirastų kiti pasikeitimai, kurie leistų naudotis lėšomis, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

6) ekonominiai ištekliai – bet kurios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamas arba nekilnojamas turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti;

7) ekonominių išteklių įšaldymas – draudimas ekonominius išteklius naudoti lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą, tačiau tuo neapsiribojant;

▼M4

8) „Sąjungos teritorija“ – valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę;

▼M12

9) tarpininkavimo paslaugos

i) derybos dėl prekių ir technologijų arba finansinių ir technologinių paslaugų pirkimo, pardavimo arba tiekimo, be kita ko, iš vienos trečiosios šalies į bet kurią kitą trečiąją šalį, sandorių arba tokių sandorių organizavimas; arba

ii) prekių ir technologijų arba finansinių ir technologinių paslaugų, be kita ko, esančių trečiosiose šalyse, pardavimas arba pirkimas siekiant jas persiųsti į kitą trečiąją šalį;

▼M9

2 straipsnis

1.  Draudžiama:

a) fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Šiaurės Korėjoje arba naudojimui Šiaurės Korėjoje tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti I, Ia ir Ib prieduose išvardytas Sąjungos ar kitos kilmės prekes ir technologijas, įskaitant programinę įrangą;

b) sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra apeiti a punkte minimą draudimą.

2.  I priede išvardijami visi objektai, medžiagos, įranga, prekės ir technologijos, įskaitant programinę įrangą, kurie laikomi dvejopo naudojimo prekėmis ir technologijomis, kaip apibrėžta 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 428/2009, nustatančiame Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą ( 4 ).

Ia priede išvardijami kiti objektai, medžiagos, įranga, prekės ir technologijos, kurie galėtų būti naudojami Šiaurės Korėjos branduolinėse, su kitais masinio naikinimo ginklais ar balistinėmis raketomis susijusiose programose.

Ib priede išvardijami tam tikri balistinių raketų sektoriui skirti pagrindiniai komponentai.

3.  Draudžiama iš Šiaurės Korėjos pirkti, importuoti arba transportuoti I, Ia ir Ib prieduose išvardytas prekes ir technologijas, neatsižvelgiant į tai, ar atitinkamas objektas yra Šiaurės Korėjos ar kitos kilmės.

▼B

3 straipsnis

▼M4

1.  Draudžiama:

▼M12

a) fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Šiaurės Korėjoje arba naudojimui Šiaurės Korėjoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą ir tarpininkavimo srities paslaugas, susijusias su ES bendrajame karinės įrangos sąraše ar I, Ia ir Ib prieduose išvardytomis prekėmis ir technologijomis bei su ES bendrajame karinės įrangos sąraše ar I, Ia ir Ib prieduose išvardytų prekių tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu;

▼M9

b) fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Šiaurės Korėjoje arba naudojimui Šiaurės Korėjoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę paramą, susijusią su ES bendrajame karinės įrangos sąraše ar I, Ia ir Ib prieduose išvardytomis prekėmis ir technologijomis, įskaitant visų pirma negrąžinamas paskolas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, kurie būtų skirti šių objektų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, arba susijusią su techninės pagalbos teikimu;

▼M4

c) iš fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų Šiaurės Korėjoje arba naudojimui Šiaurės Korėjoje tiesiogiai arba netiesiogiai gauti techninę pagalbą, susijusią su ES bendrajame karinės įrangos sąraše ar ►M9  I, Ia ir Ib prieduose ◄ išvardytomis prekėmis ir technologijomis bei su ES bendrajame karinės įrangos sąraše ar ►M9  I, Ia ir Ib prieduose ◄ išvardytų prekių tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu;

d) iš fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų Šiaurės Korėjoje arba naudojimui Šiaurės Korėjoje tiesiogiai arba netiesiogiai gauti finansavimą ar finansinę paramą, susijusią su ES bendrajame karinės įrangos sąraše ar ►M9  I, Ia ir Ib prieduose ◄ išvardytomis prekėmis ir technologijomis, įskaitant visų pirma negrąžinamas paskolas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti šių objektų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, arba susijusią su techninės pagalbos teikimu;

e) sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama apeiti arba dėl kurios apeinamas a, b, c ir d punktuose nurodytas draudimas.

▼B

2.  1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas ne kovinėms transporto priemonėms, pagamintoms su balistine apsauga ar su vėliau įmontuota balistine apsauga, skirtas naudoti tik ES ir jos valstybių narių personalo Šiaurės Korėjoje apsaugos tikslais.

▼M12

3a straipsnis

1.  Siekiant užkirsti kelią prekių ir technologijų, kurios įtrauktos į ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą arba kurias draudžiama tiekti, parduoti, perduoti, eksportuoti ar importuoti pagal šį reglamentą, perdavimui, kartu su prievole prieš atvykimą arba išvykimą kompetentingoms muitinės įstaigoms pateikti informaciją, kaip nustatyta atitinkamose nuostatose dėl bendrųjų prekių įvežimo bei išvežimo deklaracijų ir muitinių deklaracijų Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92 ( 5 ) ir Reglamente (EEB) Nr. 2454/93 ( 6 ), asmuo, pateikiantis šio straipsnio 2 dalyje minimą informaciją, nurodo, ar prekės yra įtrauktos į ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą ar joms taikomas šis reglamentas, ir tais atvejais, kai būtina gauti eksporto leidimą, nurodo išsamią informaciją apie suteiktą eksporto licenciją.

2.  Šiame straipsnyje nurodyti papildomi reikalaujami duomenys pagal aplinkybes pateikiami raštu arba naudojant muitinės deklaraciją.

3.  Jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad laive gali būti pagal šį reglamentą draudžiamų prekių, draudžiama priimti ar sudaryti galimybes patekti į Sąjungos teritorijoje esančius uostus:

a) laivui, kuris atsisakė patikrinimo po to, kai laivo vėliavos valstybė suteikė įgaliojimus tokį patikrinimą atlikti, arba

b) su Šiaurės Korėjos vėliava plaukiojančiam laivui, kuris atsisakė patikrinimo.

4.  3 dalyje nurodytu draudimu neribojama galimybė patekti į uostus esant ekstremaliajai situacijai.

5.  3 dalyje nurodytu draudimu neribojama galimybė patekti į uostus, kai to reikia patikrinimo tikslais.

6.  3 dalyje nurodytu draudimu neribojama galimybė su valstybės narės vėliava plaukiojančiam laivui patekti į savo vėliavos valstybės uostus.

7.  Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama apeiti 3 dalį arba dėl kurios apeinama 3 dalis.

▼M12

3b straipsnis

Draudžiama Šiaurės Korėjos laivams teikti aprūpinimo kuru ar kitomis atsargomis paslaugas arba kitas laivų aptarnavimo paslaugas, jei paslaugų teikėjai turi informacijos, įskaitant kompetentingų muitinės įstaigų pateiktą informaciją, pagrįstą 3a straipsnio 1 dalyje nurodyta prieš atvykimą ir išvykimą pateikta informacija, kuria remiantis galima pagrįstai manyti, kad tais laivais gabenamos prekės, kurias pagal šį reglamentą draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti, išskyrus atvejus, kai tokias paslaugas būtina teikti humanitariniais tikslais.

3c straipsnis

1.  Išskyrus kai tai draudžia JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1718 (2006) 8 punktas, JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1874 (2009) 9, 10 ir 23 punktai, JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2087 (2013) 9 punktas, JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2094 (2013) 7 ir 20 punktai ar atitinkamos priemonės pagal jas pakeičiančias JT Saugumo Tarybos rezoliucijas, kompetentingos institucijos gali leisti, tokiomis sąlygomis, kokias jos mano esant tinkamomis, sandorius, susijusius su šio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis arba su 3 straipsnio 1 dalyje nurodytomis pagalbos ar tarpininkavimo paslaugomis, su sąlyga, kad prekės ir technologija, pagalbos ar tarpininkavimo paslaugos yra skirtos maisto, žemės ūkio, medicinos ar kitiems humanitariniams tikslams.

2.  Atitinkama valstybė narė per keturias savaites informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie pagal šį straipsnį suteiktus leidimus.

▼B

4 straipsnis

Draudžiama:

a) Šiaurės Korėjai tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti III priede išvardytas prabangos prekes;

b) sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama apeiti arba dėl kurios apeinamas a punkte nurodytas draudimas.

▼M9

4a straipsnis

1.  Draudžiama:

a) tiesiogiai arba netiesiogiai Šiaurės Korėjos Vyriausybei, jos viešosioms įstaigoms, korporacijoms ir agentūroms, Šiaurės Korėjos centriniam bankui, bet kuriam jų vardu ar jiems vadovaujant veikiančiam asmeniui, subjektui ar organizacijai arba bet kuriam jiems nuosavybės teise priklausančiam arba jų kontroliuojamam subjektui ar organizacijai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti VII priede nurodytą Sąjungos arba kitokios kilmės auksą, tauriuosius metalus ir deimantus;

b) tiesiogiai arba netiesiogiai iš Šiaurės Korėjos Vyriausybės, jos viešųjų įstaigų, korporacijų ir agentūrų, Šiaurės Korėjos centrinio banko ir bet kurio jų vardu ar jiems vadovaujant veikiančio asmens, subjekto ar organizacijos arba bet kurio jiems nuosavybės teise priklausančio arba jų kontroliuojamo subjekto ar organizacijos pirkti, importuoti arba transportuoti VII priede nurodytą Šiaurės Korėjos arba kitokios kilmės auksą, tauriuosius metalus ir deimantus;

c) tiesiogiai arba netiesiogiai Šiaurės Korėjos Vyriausybei, jos viešosioms įstaigoms, korporacijoms ir agentūroms, Šiaurės Korėjos centriniam bankui ir bet kuriam jų vardu ar jiems vadovaujant veikiančiam asmeniui, subjektui ar organizacijai arba bet kuriam jiems nuosavybės teise priklausančiam arba jų kontroliuojamam subjektui ar organizacijai teikti techninę paramą arba tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę paramą, susijusią su a ir b punktuose nurodytomis prekėmis.

2.  Į VII priedą įtraukiamas auksas, taurieji metalai ir deimantai, kuriems taikomi 1 dalyje nurodyti draudimai.

4b straipsnis

Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, pervesti arba eksportuoti naujai atspausdintus ar neišleistus Šiaurės Korėjos valiutos banknotus ir nukaldintas monetas Šiaurės Korėjos centriniam bankui arba jo naudai.

▼B

5 straipsnis

▼M12

1.  Jei konkrečiu atveju būtina nukrypti nuo 2 straipsnio 1 dalies a punkto arba 3 straipsnio 1 dalies a ar b punktų, atitinkamas pardavėjas, tiekėjas, perduodanti šalis, eksportuotojas arba paslaugos teikėjas gali pateikti tinkamai pagrįstą prašymą valstybių narių kompetentingoms institucijoms, nurodytoms II priede išvardytose interneto svetainėse. Jei, prašymą gavusios valstybės narės nuomone, šis prašymas dėl nukrypti leidžiančios nuostatos yra pagrįstas, ji JT Saugumo Tarybai pateikia prašymą dėl konkretaus patvirtinimo.

▼B

2.  Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus prašymus dėl patvirtinimo, kurie buvo pateikti JT Saugumo Tarybai pagal 1 dalį.

3.  Valstybių narių kompetentingos institucijos, nurodytos II priede išvardytose interneto svetainėse, gali leisti parduoti, tiekti, perduoti, eksportuoti arba teikti techninę pagalbą jų manymu tinkamomis sąlygomis, jei JT Saugumo Taryba patvirtina prašymą dėl konkretaus patvirtinimo.

▼M12

4.  Kompetentingos valstybių narių valdžios institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali patvirtinti sandorį dėl III priedo 17 punkte nurodytų prekių, jei tos prekės skirtos humanitariniams arba oficialiems diplomatinių ar konsulinių įstaigų arba tarptautinių organizacijų, turinčių imunitetus pagal tarptautinę teisę, tikslams.

▼M9

5a straipsnis

1.  Kredito ir finansų įstaigoms, kurioms taikomas 16 straipsnis, draudžiama:

▼M12

a) atidaryti naują banko sąskaitą kredito arba finansų įstaigose, kurių buveinė yra Šiaurės Korėjoje, arba bet kurioje kitoje kredito arba finansų įstaigoje, nurodytoje 11a straipsnio 2 dalyje;

b) užmegzti naujus korespondentinės bankininkystės santykius su kredito arba finansų įstaigomis, kurių buveinė yra Šiaurės Korėjoje, arba su bet kuria kita kredito ar finansų įstaiga, nurodyta 11a straipsnio 2 dalyje;

▼M12

c) atidaryti naują atstovybę Šiaurės Korėjoje arba įsteigti joje naują filialą ar patronuojamąją įmonę;

d) įsteigti naują bendrą įmonę su kredito arba finansų įstaigomis, kurių buveinė yra Šiaurės Korėjoje, arba su bet kuria kita kredito ar finansų įstaiga, nurodyta 11a straipsnio 2 dalyje;

e) palaikyti korespondentinės bankininkystės santykius su kredito arba finansų įstaigomis, kurių buveinė yra Šiaurės Korėjoje, arba su bet kuria kita kredito ar finansų įstaiga, nurodyta 11a straipsnio 2 dalyje, jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad taip galėtų būti prisidedama prie Šiaurės Korėjos su branduoliniais, kitais masinio naikinimo ginklais arba balistinėmis raketomis susijusių programų arba prie kitos veiklos, draudžiamos šiuo reglamentu arba Sprendimu 2013/183/BUSP.

▼M9

2.  Draudžiama:

a) leisti Sąjungoje atidaryti kredito arba finansų įstaigų, kurių buveinė yra Šiaurės Korėjoje, arba 11a straipsnio 2 dalyje nurodytos kredito arba finansų įstaigos filialą ar patronuojamąją įmonę;

b) sudaryti susitarimus su kredito arba finansų įstaigomis, kurių buveinė yra Šiaurės Korėjoje, arba jų vardu, arba susitarimus su 11a straipsnio 2 dalyje nurodyta kredito arba finansų įstaiga arba jos vardu, kuriais numatoma Sąjungoje atidaryti atstovybę ar įsteigti filialą arba patronuojamąją įmonę;

c) suteikti leidimą pradėti arba vykdyti kredito įstaigos verslo veiklą arba bet kokią kitą verslo veiklą, kuriai vykdyti turi būti iš anksto suteiktas leidimas, kredito arba finansų įstaigų, kurių buveinė yra Šiaurės Korėjoje, atstovybėms, filialams ar patronuojamosioms įmonėms, arba 11a straipsnio 2 dalyje nurodytoms kredito arba finansų įstaigoms, jei atstovybė, filialas arba patronuojamoji įmonė anksčiau nei 2013 m. vasario 19 d. veiklos nevykdė;

d) 11a straipsnio 2 dalyje nurodytoms kredito ar finansų įstaigoms įsigyti arba padidinti kapitalo dalį arba įsigyti bet kokią kitą nuosavybės dalį kredito arba finansų įstaigoje, kuriai taikomas 16 straipsnis.

▼M4

6 straipsnis

▼M12

1.  Įšaldomos visos IV priede išvardytiems asmenims, subjektams ir įstaigoms priklausančios, jų turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai. Į IV priedą įtraukiami asmenys, subjektai ir organizacijos, kuriuos nurodė Sankcijų komitetas arba JT Saugumo Taryba pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1718 (2006) 8 dalies d punktą ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2094 (2013) 8 dalį.

2.  Įšaldomos visos V priede nurodytiems asmenims, subjektams ir organizacijoms priklausančios, jų turimos, jų valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai. Į V priedą įtraukiami IV priede neišvardyti asmenys, subjektai ir organizacijos, kuriuos pagal Sprendimo 2013/183/BUSP 15 straipsnio 1 dalies b punktą Taryba pripažino:

a) atsakingais už Šiaurės Korėjos su branduoliniais, kitais masinio naikinimo ginklais ar balistinėmis raketomis susijusias programas, be kita ko, remiančiais ar propaguojančiais šias programas, arba asmenis, subjektus ar organizacijas, veikiančias jų vardu arba pagal jų nurodymus, ir jiems priklausančius ar jų kontroliuojamus asmenis, subjektus ar organizacijas, įskaitant atvejus, kai tai daroma neteisėtomis priemonėmis;

b) teikiančiais finansines paslaugas arba užtikrinančiais finansinio ar kito turto arba išteklių, kurie galėtų būti naudojami Šiaurės Korėjos su branduoliniais, kitais masinio naikinimo ginklais ar balistinėmis raketomis susijusiose programose, perdavimą į Sąjungos teritoriją, per ją ar iš jos, arba įtraukiant į savo veiklą valstybių narių piliečius, pagal jų įstatymus veikiančius subjektus arba Sąjungos teritorijoje esančius asmenis ar finansų įstaigas, arba asmenis, subjektus ar organizacijas, veikiančias jų vardu arba pagal jų nurodymus, arba jiems priklausančius ar jų kontroliuojamus asmenis, subjektus ar organizacijas; arba

c) dalyvaujančiais, be kita ko, kai Šiaurės Korėjai teikiamos finansinės paslaugos, tiekiant į Šiaurės Korėją arba iš jos visų rūšių ginklus bei su jais susijusius reikmenis ar objektus, medžiagas, įrangą, prekes ir technologijas, kurie galėtų būti panaudoti Šiaurės Korėjos vykdomoms su branduoliniais, kitais masinio naikinimo ginklais ar balistinėmis raketomis susijusioms programoms.

V priedas peržiūrimas reguliariai, bent kas 12 mėnesių.

2a.  Įšaldomos visos Va priede nurodytiems asmenims, subjektams ar organizacijoms priklausančios, jų turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai. Į Va priedą įtraukiami asmenys, subjektai arba organizacijos, neįtrauktos į IV arba V priedus, kurie dirba asmenų, subjektų ar organizacijų, įtrauktų į IV arba V priedą, vardu arba pagal jų nurodymus, arba asmenys, padedantys išvengti sankcijų arba pažeidžiantys šio reglamento arba Sprendimo 2013/183/BUSP nuostatas.

Va priedas peržiūrimas reguliariai, bent kas 12 mėnesių.

3.  Siekiant tinkamai nustatyti atitinkamų asmenų tapatybes, į IV, V ir Va priedus įtraukiama informacija, jei ji turima, apie išvardytus fizinius asmenis.

Tokia informacija gali būti:

a) pavardė ir vardai, įskaitant, jeigu yra, slapyvardžius ir titulus;

b) gimimo data ir vieta;

c) tautybė;

d) paso ir tapatybės kortelės numeriai;

e) mokesčių mokėtojo numeris ir socialinio draudimo numeris;

f) lytis;

g) adresas arba kita su buvimo vieta susijusi informacija;

h) pareigos arba profesija;

i) įtraukimo į sąrašą data.

IV, V ir Va prieduose taip pat nurodomos įtraukimo į sąrašą priežastys, pavyzdžiui, profesija.

IV, V ir Va prieduose taip pat gali būti pateikiami šioje dalyje nustatyti identifikavimo duomenys, susiję su sąraše išvardytų asmenų šeimos nariais, jei šių duomenų reikia konkrečiu atveju, siekiant tiktai patikrinti sąraše nurodyto konkretaus fizinio asmens tapatybę.

4.  IV, V ir Va prieduose išvardytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms arba jų naudai neleidžiama nei tiesiogiai, nei netiesiogiai naudotis jokiomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

▼M4

5.  Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama tiesiogiai ar netiesiogiai apeiti arba dėl kurios apeinamos 1 ir 2 dalyse nurodytos priemonės.

▼M12

7 straipsnis

1.  Nukrypdamos nuo 6 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos, kaip nurodyta II priede pateiktuose tinklalapiuose, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis įšaldytomis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu jos nustato, kad atitinkamos lėšos arba ekonominiai ištekliai yra:

a) reikalingi IV, V arba Va priede nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų, taip pat nuo tokių fizinių asmenų priklausomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b) skirti tik pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti; arba

c) skirti išimtinai mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti; ir

d) kai leidimas susijęs su IV priede išvardytais asmenimis, subjektais ir organizacijomis, atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie šį sprendimą ir ketinimą suteikti leidimą, o Sankcijų komitetas nepareiškė prieštaravimo dėl tokių veiksmų per penkias darbo dienas po pranešimo pateikimo.

2.  Nukrypdamos nuo 6 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos, kaip nurodyta II priede pateiktuose tinklalapiuose, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis įšaldytomis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu jos nustatė, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai reikalingi ypatingosioms išlaidoms padengti su sąlyga, kad

a) jeigu leidimas susijęs su IV priede išvardytais asmenimis, subjektais arba organizacijomis, atitinkama valstybė narė pranešė apie šį sprendimą Sankcijų komitetui ir Sankcijų komitetas šį sprendimą patvirtino; ir

b) kai leidimas susijęs su V arba Va priede išvardytais asmenimis, subjektais arba organizacijomis, atitinkama valstybė narė bent prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie motyvus, kuriais grindžiamas sprendimas suteikti specialų leidimą.

3.  Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal 1 ir 2 dalis suteiktus leidimus.

▼M4

8 straipsnis

Nukrypdamos nuo 6 straipsnio, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, nurodytos II priede išvardytose tinklavietėse, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei įvykdomos šios sąlygos:

a) lėšos arba ekonominiai ištekliai minimi turto suvaržymo akte arba teismo, administraciniame ar arbitražo sprendime, priimtame iki 6 straipsnyje minėto asmens, subjekto arba organizacijos įtraukimo į sąrašą datos;

b) lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai reikalavimams, kurie buvo užtikrinti tokiu turto suvaržymu, arba pripažinti galiojančiais tokiu sprendimu, tenkinti laikantis tokių reikalavimų turinčių asmenų teises reglamentuojančiais taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytų ribų;

▼M12

c) turto suvaržymo aktas arba sprendimas nėra priimamas IV, V arba Va prieduose išvardytų asmenų, subjektų arba organizacijų naudai;

▼M4

d) turto suvaržymo arba sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai politikai; arba

e) apie IV priede išvardytų asmenų, subjektų ar organizacijų turto suvaržymo aktą arba sprendimą atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui.

9 straipsnis

1.  6 straipsnio 4 dalis nekliudo Sąjungos finansų arba kredito įstaigoms, gaunančioms trečiųjų šalių lėšas, pervedamas į sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba organizacijos sąskaitą, kredituoti įšaldytas sąskaitas, su sąlyga, kad bet kokie šių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldomi. Finansų arba kredito įstaiga apie tokius sandorius nedelsdama praneša kompetentingoms institucijoms.

2.  6 straipsnio 4 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų papildymams, kuriuos sudaro:

a) palūkanoms arba kitoms dėl šių sąskaitų atsirandančioms pajamoms; arba

b) mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, sudarytus arba nustatytus iki 6 straipsnyje minėto asmens, subjekto arba organizacijos įtraukimo į sąrašą datos;

jei tokios palūkanos, kitos pajamos bei mokėjimai įšaldyti pagal 6 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnio 2 dalį.

▼M9

9a straipsnis

Draudžiama:

a) tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti ar pirkti vyriausybines arba vyriausybės garantuojamas obligacijas, išleistas po 2013 m. vasario 19 d., kai pirkėjai arba pardavėjai yra:

i) Šiaurės Korėja arba jos Vyriausybė ir jos viešosios įstaigos, korporacijos bei agentūros;

ii) Šiaurės Korėjos centrinis bankas;

iii) kredito arba finansų įstaiga, kurios buveinė yra Šiaurės Korėjoje, arba 11a straipsnio 2 dalyje nurodyta kredito arba finansų įstaiga;

iv) fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, veikiantys i arba ii punkte nurodytų juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų vardu arba nurodymu;

v) juridiniai asmenys, subjektai arba organizacijos, kurie priklauso i, ii ar iii punkte nurodytiems asmenims, subjektams arba įstaigoms arba yra jų kontroliuojami;

b) teikti tarpininkavimo paslaugas, susijusias su vyriausybinėmis arba vyriausybės garantuojamomis obligacijomis, išleistomis po 2013 m. vasario 19 d., a punkte nurodytiems asmenims, subjektams arba įstaigoms;

c) padėti a punkte nurodytiems asmenims, subjektams arba įstaigoms išleisti vyriausybines arba vyriausybės garantuojamas obligacijas, teikiant tarpininkavimo, reklamavimo arba bet kurias kitas su šiomis obligacijomis susijusias paslaugas.

9b straipsnis

1.  Netenkinami jokie su sutartimi arba sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai dėl žalos atlyginimo arba kiti šios rūšies reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, visų pirma reikalavimai pratęsti arba apmokėti įsipareigojimą, garantiją ar žalos atlyginimo įsipareigojimą, ypač finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, neatsižvelgiant į tai, kokia būtų jų forma, pateikti:

a) IV ir V prieduose išvardytų nustatytų asmenų, subjektų arba organizacijų;

b) kitų Šiaurės Korėjos asmenų, subjektų ar organizacijų, įskaitant Šiaurės Korėjos Vyriausybę, jos viešąsias įstaigas, korporacijas ir agentūras;

c) asmenų, subjektų arba įstaigų, veikiančių a ir b punktuose nurodytų asmenų, subjektų ar įstaigų vardu arba jų naudai.

2.  Laikoma, kad šiuo reglamentu nustatytos priemonės turėjo poveikio sutarties ar sandorio vykdymui, jei reikalavimo pateikimas ar jo turinys yra tiesioginis arba netiesioginis tų priemonių rezultatas.

3.  Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimą, tenka to reikalavimo vykdymo siekiančiam asmeniui.

4.  Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ir įstaigų teisei į sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

▼B

10 straipsnis

1.  Nepažeisdami taikomų taisyklių dėl informacijos teikimo, slaptumo ir profesinės paslapties, fiziniai bei juridiniai asmenys, subjektai bei institucijos:

a) valstybių narių, kuriose jie yra įsikūrę ar turi būstinę, kompetentingoms institucijoms, nurodytoms II priede išvardytose interneto svetainėse, nedelsdami pateikia visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, pagal 2 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai arba per šias valstybes nares perduoda šią informaciją Komisijai;

b) kiekvieną kartą tikrinant šią informaciją bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis, nurodytomis II priede išvardytose interneto svetainėse.

2.  Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija pateikiama atitinkamai valstybei narei.

3.  Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

▼M4

11 straipsnis

1.  Nė vienas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba organizacija, jos direktorius ar darbuotojai, kuriems taikomas šis reglamentas, nėra atsakingi už lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą arba atsisakymą leisti jais naudotis, kai šie veiksmai atliekami sąžiningai ir laikantis šio reglamento nuostatų, nebent būtų įrodyta, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba neišmokėti dėl aplaidumo.

2.  Atitinkami fiziniai ar juridiniai asmenys arba subjektai ar organizacijos nėra atsakingi, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais pažeis 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 6 straipsnio 4 dalyje išvardytus draudimus.

▼M4

11a straipsnis

▼M12

1.  Kredito ir finansų įstaigos, kurioms taikomas 16 straipsnis, vykdydamos veiklą su kredito ir finansų įstaigomis, nurodytomis 2 dalyje, ir siekiant neleisti, kad tokia veikla būtų prisidedama prie Šiaurės Korėjos su branduoliniais, kitais masinio naikinimo ginklais ar balistinėmis raketomis susijusių programų, arba siekiant užkirsti kelią kitai veiklai, draudžiamai šiuo reglamentu arba Sprendimu 2013/183/BUSP:

a) nuolat atidžiai stebi su sąskaitomis susijusią veiklą, visų pirma vykdydamos savo klientų išsamaus patikrinimo programas ir laikydamosi įsipareigojimų, susijusių su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija;

b) reikalauja, kad būtų užpildyti visi mokėjimo pavedimo informaciniai laukeliai, susiję su atitinkamo sandorio iniciatoriumi ir lėšų gavėju, ir atsisako įvykdyti sandorį, jei tokia informacija nepateikiama;

c) penkerius metus saugo visus sandorių duomenis ir pareikalavus juos pateikia nacionalinėms valdžios institucijoms;

d) jei jos įtaria ar turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad lėšos yra susijusios su ginklų platinimo finansavimu, skubiai praneša apie savo įtarimus finansinės žvalgybos padaliniui (FŽP) ar kitai atitinkamos valstybės narės paskirtai kompetentingai valdžios institucijai, kaip nurodyta II priede išvardytose svetainėse, nepažeidžiant 3 straipsnio 1 dalies arba 6 straipsnio. FŽP arba kita atitinkama kompetentinga valdžios institucija veikia kaip nacionalinis centras, priimantis ir analizuojantis pranešimus apie įtartinus sandorius, susijusius su galimu ginklų platinimo finansavimu. FŽP arba kita atitinkama kompetentinga valdžios institucija turi turėti tiesioginę ar netiesioginę galimybę laiku pasinaudoti finansine, administracine ir teisėsaugos informacija, reikalinga šiai funkcijai tinkamai vykdyti, įskaitant įtartinų sandorių ataskaitų analizę.

▼M4

2.  1 dalyje nurodytos priemonės taikomos, kredito ir finansų įstaigoms vykdant veiklą su:

a) kredito ir finansų įstaigomis, kurių buveinė yra Šiaurės Korėjoje;

b) kredito ir finansų įstaigų, kurių buveinė yra Šiaurės Korėjoje, pavaldžiosioms įmonėmis ir filialais, patenkančiais į 16 straipsnio taikymo sritį, išvardytais VI priede;

c) kredito ir finansų įstaigų, kurių buveinė yra Šiaurės Korėjoje, pavaldžiosioms įmonėmis ir filialais, nepatenkančiais į 16 straipsnio taikymo sritį, išvardytais VI priede; arba

d) VI priede išvardytomis finansų ir kredito įstaigomis, kurių buveinė nėra Šiaurės Korėjoje ir kurios nepatenka į 16 straipsnio taikymo sritį, tačiau kurias valdo asmenys ar subjektai, turintys buveinę Šiaurės Korėjoje.

▼M12

11b straipsnis

1.  Jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad orlaiviuose gali būti objektų, kuriuos draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti pagal 2, 4 arba 4a straipsnį, orlaiviui draudžiama:

a) skristi virš Sąjungos teritorijos; arba

b) pakilti ar nutūpti Sąjungos teritorijoje.

2.  1 dalis neapriboja orlaivio avarinio tūpimo.

3.  1 dalis neapriboja valstybėse narėse registruotų orlaivių tūpimo patikrinimo dėl draudžiamų daiktų tikslais.

4.  Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama apeiti 1 dalį arba dėl kurios apeinama 1 dalis.

11c straipsnis

1.  Sąžiningas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas arba atsisakymas leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais laikantis šio reglamento neužtraukia jokios jį vykdančio fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba įstaigos, jų direktorių ar darbuotojų atsakomybės, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

2.  Šiame reglamente nustatytos priemonės neužtraukia atitinkamų fizinių arba juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų atsakomybės, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad jų veikimu pažeidžiami tie draudimai.

▼B

12 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir viena kitai teikia kitą turimą su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus ir vykdymo problemas bei nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

▼M4

13 straipsnis

1.  Komisija įgaliojama:

a) iš dalies keisti Ia priedą, remiantis Sankcijų komiteto arba JT Saugumo Tarybos priimtais sprendimais, ir prireikus papildyti jį kodais iš Kombinuotosios nomenklatūros, pateiktos Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede;

b) iš dalies keisti II priedą remiantis valstybių narių pateikta informacija;

c) iš dalies keisti III priedą, siekiant patikslinti arba adaptuoti jame pateiktą prekių sąrašą pagal Sankcijų komiteto paskelbtas apibrėžtis arba gaires arba, jeigu tai būtina ar tikslinga, papildyti jį kodais iš Kombinuotosios nomenklatūros, pateiktos Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede;

d) iš dalies keisti IV priedą remiantis Sankcijų komiteto arba JT Saugumo Tarybos sprendimais; ir

e) iš dalies keisti V ar VI priedus pagal priimtus sprendimus, susijusius su Bendrosios pozicijos 2006/795/BUSP II, III, IV ir V priedais.

2.  Vykdydama šiuo reglamentu jai pavestas užduotis, Komisija tvarko asmens duomenis, laikydamasi 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo ( 7 ).

▼B

14 straipsnis

1.  Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie šias taisykles ir apie visus vėlesnius jų pakeitimus.

15 straipsnis

1.  Valstybės narės paskiria kompetentingas institucijas, į kurias šiame reglamente daroma nuoroda, ir jas nurodo II priede išvardytose svetainėse ar per šias svetaines.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie šias kompetentingas institucijas ir apie visus vėlesnius jų pakeitimus.

▼M4

16 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Sąjungos teritorijoje;

b) visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c) visiems Sąjungos teritorijoje esantiems arba nesantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d) visiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybės narės teisę;

e) visiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms, vykdantiems visą savo ekonominę veiklą arba jos dalį Sąjungoje.

▼B

17 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M4
I PRIEDAS

2 IR 3 STRAIPSNIUOSE NURODYTOS PREKĖS IR TECHNOLOGIJOS

Visos Reglamento Nr. 428/2009 I priede išvardytos prekės ir technologijos.

▼M5
Ia PRIEDAS

2 ir 3 straipsniuose nurodytos prekės ir technologijos

Kiti objektai, medžiagos, įranga, prekės ir technologijos, kurie galėtų būti naudojami Šiaurės Korėjos branduolinėse, su kitais masinio naikinimo ginklais ar balistinėmis raketomis susijusiose programose.

1. Jeigu nenurodyta kitaip, skiltyje „Aprašymas“ naudojamais identifikavimo numeriais nurodomi dvejopo naudojimo objektų ir technologijų aprašymai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 428/2009 ( 8 ) I priede.

2. Identifikavimo numeris skiltyje „Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede“ reiškia, kad skiltyje „Aprašymas“ apibūdinto objekto charakteristikos neatitinka dvejopo naudojimo objekto, į kurį daroma nuoroda, aprašyme nustatytų parametrų.

3. Viengubose kabutėse rašomų terminų apibrėžtys pateikiamos techninėje pastaboje dėl atitinkamo punkto.

4. Dvigubose kabutėse rašomų terminų apibrėžtys pateikiamos Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede.

BENDROSIOS PASTABOS

1. Šiame priede nurodytų prekių draudimas negali būti panaikintas eksportuojant bet kurias kitas nedraudžiamas prekes (įskaitant agregatus), turinčias vieną ar daugiau draudžiamų komponentų, kai draudžiamas komponentas ar komponentai yra pagrindinis prekės elementas, kurį įmanoma pašalinti arba panaudoti kitais tikslais.

Pastaba: Sprendžiant, ar draudžiamas komponentas ar komponentai gali būti laikomi pagrindiniu elementu, būtina įvertinti kiekio, vertės ir technologinės pažangos veiksnius ir kitas specialias aplinkybes, kurioms esant būtų galima nustatyti, kad draudžiamas komponentas ar komponentai yra pagrindinis perkamų prekių elementas.

2. Šiame priede nurodytas prekes sudaro tiek naujos, tiek naudotos prekės.

BENDROJI PASTABA DĖL TECHNOLOGIJŲ

(Turi būti skaitoma kartu su C dalimi)

1. „Technologijų“, „reikalingų“ prekėms, kurių pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas draudžiamas toliau pateiktoje A dalyje (Prekės), „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“, pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas draudžiamas pagal B dalies nuostatas.

2. „Technologijos“, „reikalingos“ draudžiamoms prekėms „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“, išlieka draudžiamos netgi tada, kai jos taikomos nedraudžiamoms prekėms.

3. Draudimai netaikomi tokioms „technologijoms“, kurios yra būtiniausios tokioms prekėms, kurios nėra uždraustos, įrengti, eksploatuoti, prižiūrėti (tikrinti) ir taisyti.

4. „Technologijų“ perdavimo draudimai netaikomi „viešųjų sričių“ informacijai, „pagrindiniams moksliniams tyrimams“ arba patentų paraiškoms būtiniausiai informacijai.

A.    PREKĖS

BRANDUOLINĖS MEDŽIAGOS, ĮRENGINIAI IR ĮRANGAI.A0.  Prekės

Nr.

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede

I.A0.001

Toliau išvardytos lempos su tuščiaviduriu katodu:

a.  Lempos su jodo tuščiaviduriu katodu, su gryno silicio ar kvarciniais langeliais;

b.  Lempos su urano tuščiaviduriu katodu.

 

I.A0.002

Faradėjaus izoliatoriai, veikiantys 500–650 nm bangos ilgio diapazone.

 

I.A0.003

Optinės gardelės, veikiančios 500–650 nm bangos ilgio diapazone.

 

I.A0.004

Optinės skaidulos, veikiančios 500–650 nm bangos ilgio diapazone, padengtos antirefleksiniais sluoksniais, veikiančiais

500–650 nm bangos ilgio diapazone; optinių skaidulų šerdies skersmuo didesnis nei 0,4 mm, bet neviršija 2 mm.

 

I.A0.005

0A001 nenurodyti branduolinio reaktoriaus korpuso komponentai ir bandymo įranga, išvardyti toliau:

a.  Riebokšliai;

b.  Vidaus komponentai;

c.  Sandarinimo, bandymo ir matavimo įranga.

0A001

I.A0.006

Branduolinės aptikimo sistemos, išskyrus nurodytas 0A001.j arba 1A004.c punktuose, skirtos aptikti, atpažinti ar kiekybiškai įvertinti radioaktyviąsias medžiagas bei jonizuojančiąją spinduliuotę, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai.

Pastaba: Asmeninė įranga nurodyta prie I.A1.004.

0A001.j.

1A004.c.

I.A0.007

Iš aliuminio lydinio arba nerūdijančio plieno (plieno tipas 304, 304L arba 316L) pagaminti silfoniniai vožtuvai, išskyrus nurodytus 0B001.c.6, 2A226 arba 2B350.

0B001.c.6.

2A226

2B350

I.A0.008

Lazerių veidrodžiai, išskyrus nurodytus 6A005.e, kurių pagrindo šiluminės kaitos koeficientas (20°C) yra 10-6 K-1 arba mažesnis (pvz., lydytasis silicio dioksidas arba safyras).

Pastaba:

Šis punktas netaikomas optinėms sistemoms, specialiai sukurtoms astronomijos tikslais, išskyrus veidrodžius su lydytuoju silicio dioksidu.

0B001.g.5.

6A005.e.

I.A0.009

Lazerių lęšiai, išskyrus nurodytus 6A005.e.2 punkte, kurių pagrindo šiluminės kaitos koeficientas (20°C) yra 10-6 K-1 arba mažesnis (pvz., lydytasis silicio dioksidas).

0B001.g.

6A005.e.2.

I.A0.010

Vamzdžiai, vamzdynai, flanšai, tvirtinimo elementai, pagaminti iš nikelio arba nikelio lydinio, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 40 % nikelio pagal masę, arba juo padengti, išskyrus nurodytus 2B350.h.1 punkte.

2B350

I.A0.011

Vakuuminiai siurbliai, išskyrus nurodytus 0B002.f.2 arba 2B231 punktuose, išvardyti toliau:

a.  Turbomolekuliniai siurbliai, kurių srautas 400 l/s arba didesnis;

b.  Rūtso tipo pirminio išretinimo vakuuminiai siurbliai, kurių tūrinis siurbimo veikimo greitis didesnis negu 200 m3/h;

c.  Silfoninio tipo sraigtiniai su bealyviais kompresoriais ir silfoninio tipo sraigtiniai bealyviai vakuuminiai siurbliai.

0B002.f.2.

2B231

I.A0.012

Ekranuoti apgaubai, skirti radioaktyviosioms medžiagoms manipuliuoti, laikyti ir tvarkyti (karštosios kameros).

0B006

I.A0.013

„Gamtinis uranas“ arba „nusodrintasis uranas“ ar toris metalų, lydinių, cheminių junginių ar koncentratų pavidalu ir bet kurios kitos medžiagos, kurių sudėtyje yra vienos ar kelių pirmiau minėtų medžiagų, išskyrus nurodytas 0C001 punkte.

0C001

I.A0.014

Detonacijos kameros, kurių sprogimo sugerties pajėgumas didesnis negu 2,5 kg trinitrotoleno (TNT) ekvivalento.

 

SPECIALIOSIOS MEDŽIAGOS IR SUSIJUSI ĮRANGAI.A1.  Prekės

Nr.

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede

I.A1.001

Bet kurio kiekio bi(2-etilheksil) fosfato rūgšties (HDEHP ar D2HPA) (cheminių medžiagų santrumpų numeris (CAS): [CAS 298-07-7]) tirpiklis, kurio grynumas didesnis nei 90 %.

 

I.A1.002

Fluoro dujos (CAS: [7782-41-4]), kurių grynumas ne mažesnis nei 95 %.

 

I.A1.003

Žiedo formos riebokšliai ir tarpikliai, kurių vidinis skersmuo ne didesnis nei 400 mm, pagaminti iš bet kurios iš išvardytų medžiagų:

a.  Netemptieji vinilidenfluorido kopolimerai, turintys 75 % ar didesnę beta kristalinės sandaros dalį;

b.  Fluorinti poliimidai, masės sudėtyje turintys 10 % ar daugiau sujungtojo fluoro;

c.  Fluorinti fosfazeno elastomerai, masės sudėtyje turintys 30 % ar daugiau sujungtojo fluoro;

d.  Polichlortrifluoretilenas (PCTFE, pvz., Kel-F ®);

e.  Fluoro elastomerai (pvz., Viton ®, Tecnoflon ®);

f.  Politetrafluoretilenas (PTFE).

1A001

I.A1.004

Asmeninė įranga branduolinei spinduliuotei aptikti, išskyrus nurodytą 1A004.c punkte, įskaitant asmeninius dozimetrus.

1A004.c.

I.A1.005

Fluoro gamybos elektrolitinės celės, išskyrus nurodytas 1B225 punkte, kurių našumas didesnis nei 100 g fluoro per valandą.

1B225

I.A1.006

Katalizatoriai, išskyrus nurodytus 1A225 ar 1B231 punkte, turintys platinos, paladžio arba rodžio, naudojami vandenilio izotopo mainų reakcijai tarp vandenilio ir vandens paspartinti, išgaunant tritį iš sunkiojo vandens, arba sunkiojo vandens gamybai.

1A225

1B231

I.A1.007

Aliuminis ir jo lydiniai, išskyrus nurodytus 1C002b.4 arba 1C202.a punkte, žaliavų ar pusgaminių pavidalo, turintys bet kurią iš išvardytų charakteristikų:

a.  Ribinis tempiamasis įtempis esant 293 K (20°C) temperatūrai yra 460 MPa arba didesnis; arba

b.  Tempiamasis įtempis esant 298 K (25°C) temperatūrai yra 415 MPa arba didesnis.

Techninė pastaba:

Čia kalbama apie lydinių tempiamąjį įtempį prieš arba po terminio apdorojimo.

1C002.b.4.

1C202.a.

I.A1.008

Visų tipų bet kokio pavidalo magnetiniai metalai, išskyrus nurodytus 1C003.a punkte, kurių pradinė santykinė magnetinė skvarba yra 120 000 arba didesnė, o storis – 0,05–0,1 mm.

Techninė pastaba:

Pradinės santykinės magnetinės skvarbos matavimai turi būti atliekami tik su visiškai atkaitintomis medžiagomis.

1C003.a.

I.A1.009

„Pluoštinės ar gijinės medžiagos“ ar prepregai, išskyrus nurodytus 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a arba 1C210.e punktuose:

a.  Aramidinės „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  „Savitasis tampros modulis“, didesnis kaip 10 × 106 m; arba

2.  „Savitasis tempiamasis įtempis“, didesnis kaip 17 × 104 m;

b.  Stiklinės „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  „Savitasis tampros modulis“, didesnis kaip 3,18 × 106 m; arba

2.  „Savitasis tempiamasis įtempis“, didesnis kaip 76,2 × 103 m;

c.  Termoreaktingosiomis dervomis impregnuoti ištisiniai „verpalai“, „pusverpaliai“, „grįžtės“ arba „juostos“, kurių plotis ne didesnis kaip 15 mm (prepregai), pagaminti iš stiklinių „pluoštinių ar gijinių medžiagų“, išskyrus nurodytas I.A1.010.a punkte;

d.  Anglies „pluoštinės ar gijinės medžiagos“;

e.  Termoreaktingosiomis dervomis impregnuoti ištisiniai „verpalai“, „pusverpaliai“, „grįžtės“ arba „juostos“, pagaminti iš anglies „pluoštinių ar gijinių medžiagų“;

f.  Poliakrilnitrilo (PAN) ištisiniai „verpalai“, „pusverparpaliai“, „grįžtės“ arba „juostos“;

g.  Para-aramidinės „pluoštinės arba gijinės medžiagos“ (Kevlar® ir kiti Kevlar® tipo pluoštai).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

I.A1.010

Derva arba pikiu impregnuoti pluoštai (prepregai), metalu ar anglimi padengti pluoštai (ruošiniai) ar „anglies pluošto ruošiniai“, išvardyti toliau:

a.  Pagaminti iš „pluoštinių ar gijinių medžiagų“, kaip nurodyta I.A1.009;

b.  Epoksidinės dervos „rišikliu“ impregnuotos anglies „pluoštinės ar gijinės medžiagos“ (prepregai), nurodytos 1C010.a, 1C010.b arba 1C010.c punktuose, skirtos orlaivių konstrukcijoms taisyti arba sluoksniuotosioms medžiagoms, kurių kiekvieno lakšto matmenys ne didesni kaip 50 × 90 cm;

c.  1C010.a, 1C010.b arba 1C010.c punktuose nurodyti prepregai, impregnuoti fenoline ar epoksidine derva, kurių stiklėjimo temperatūra (Tg) yra mažesnė nei 433 K (160 °C) ir kurių kietėjimo temperatūra yra žemesnė nei stiklėjimo temperatūra.

1C010

1C210

I.A1.011

Sustiprintos silicio karbido kompozicinės keraminės medžiagos, naudojamos antgaliuose, daugkartinio naudojimo skraidymo aparatuose, tūtos užsklandose, naudojamos „raketose“, išskyrus nurodytas 1C107 punkte.

1C107

I.A1.012

Nenaudojama.

 

I.A1.013

Tantalas, tantalo karbidas, volframas, volframo karbidas ir lydiniai su volframu ir tantalu, išskyrus nurodytus 1C226 punkte, turintys abi išvardytas charakteristikas:

a.  Tuščiavidurio ritinio arba sferos simetrijos formos (įskaitant ritininius segmentus), kurių vidinis skersmuo yra 50–300 mm; ir

b.  Masė yra didesnė kaip 5 kg.

1C226

I.A1.014

Kobalto, neodimio arba samario „elementiniai milteliai“ arba jų lydiniai ar mišiniai, kurių bent 20 % masės sudaro kobaltas, neodimis arba samaris, kurių dalelių dydis mažesnis nei 200 μm.

Techninė pastaba:

„Elementiniai milteliai“ – ypač gryni vieno elemento milteliai.

 

I.A1.015

Grynasis tributilfosfatas (TBP) [CAS Nr. 126-73-8] arba bet koks mišinys, kurio daugiau kaip 5 % masės sudaro TBP.

 

I.A1.016

Martensitiškai senėjantis plienas, išskyrus nurodytą 1C116 ar 1C216 punkte.

Techninės pastabos:

1.  Čia kalbama apie martensitiškai senėjantį plieną prieš arba po terminio apdorojimo.

2.  Martensitiškai senėjantis plienas yra plieno lydinys, turintis daug nikelio ir labai mažai anglies, kurio dispersiniam kietėjimui panaudoti pakaitiniai elementai ar nusodikliai.

1C116

1C216

I.A1.017

Metalai, metalo milteliai ir medžiagos, nurodyti toliau:

a.  Volframas ir volframo junginiai, išskyrus nurodytus 1C117 punkte, turintys vienodų sferinių arba dulkinių dalelių, kurių skersmuo ne didesnis kaip 500 μm (mikrometrų) ir kurių 97 % arba daugiau masės sudaro volframas;

b.  Molibdenas ir molibdeno junginiai, išskyrus nurodytus 1C117 punkte, turintys vienodų sferinių arba dulkinių dalelių, kurių skersmuo ne didesnis kaip 500 μm ir kurių 97 % arba daugiau masės sudaro molibdenas;

c.  Kieto pavidalo volframo medžiagos, išskyrus nurodytas 1C226 punkte, kurių medžiagų sudėtis tokia:

1.  Volframas ir lydiniai, kurių 97 % arba daugiau masės sudaro volframas;

2.  Volframas su įterptu variu, kurio 80 % arba daugiau masės sudaro volframas; arba

3.  Volframas su įterptu sidabru, kurio 80 % arba daugiau masės sudaro volframas.

1C117

1C226

I.A1.018

Minkšti magnetiniai lydiniai, išskyrus nurodytus 1C003 punkte, kurių cheminė sudėtis tokia:

a.  Geležies 30–60 %; ir

b.  Kobalto 40–60 %.

1C003

I.A1.019

Nenaudojama.

 

I.A1.020

Grafitas, išskyrus nurodytą 0C004 arba 1C107.a punktuose, sukurtas arba skirtas naudoti elektroerozinėse staklėse.

0C004

1C107.a.

▼M9

I.A1.021

Plieno lydinių lakštai ar plokštės, turinčios vieną iš išvardytų charakteristikų:

a)  plieno lydiniai, kurių didžiausias tempiamasis stipris esant 293 K (20 °C) temperatūrai „gali būti“1 200 MPa arba didesnis; arba

b)  azotu stabilizuotas dvigubojo lydymo nerūdijantysis plienas.

Pastaba. Frazė „lydiniai, kurių […] gali būti“ apima lydinius prieš ar po terminio apdorojimo.

Techninė pastaba. „Azotu stabilizuotas dvigubojo lydymo nerūdijantysis plienas“ turi dvifazę mikrosandarą, kurią sudaro feritinio ir austenitinio plieno granulės, pridedant azoto mikrosandarai stabilizuoti.

1C116

1C216

I.A1.022

Anglis ir sudėtinė anglies medžiaga.

1A002.b.1

I.A1.023

Žaliavų ar pusgaminių pavidalo nikelio lydiniai, kurių 60 % ar daugiau masės sudaro nikelis.

1C002.c.1.a

I.A1.024

Titano lydinių lakštai ar plokštės, kurių didžiausias tempiamasis stipris esant 293 K (20 °C) temperatūrai „gali būti“ 900 MPa arba didesnis.

Pastaba. Frazė „lydiniai, kurių […] gali būti“ apima lydinius prieš ar po terminio apdorojimo.

1C002.b.3

▼M12

I.A1.025

Titano lydiniai, išskyrus nurodytus 1C002 ir 1C202 punktuose.

1C002

 
 

1C202

I.A1.026

Cirkonis ir cirkonio lydiniai, išskyrus nurodytus 1C011, 1C111 ir 1C234 punktuose.

1C011

 
 

1C111

 
 

1C234

I.A1.027

Sprogstamosios medžiagos, išskyrus nurodytas 1C239 punkte karinės įrangos sąraše, arba medžiagos arba mišiniai, kurių sudėtyje daugiau negu 2 % sudaro tokios sprogstamosios medžiagos, kurių kristalinis tankis yra didesnis nei 1,5 g/cm3, o detonacijos greitis didesnis nei 5 000 m/s.

1C239

▼M5

MEDŽIAGŲ PERDIRBIMASI.A2.  Prekės

Nr.

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede

I.A2.001

Vibracijos bandymo sistemos, įranga ir jų komponentai, išskyrus nurodytus 2B116 punkte:

a.  Vibracijos bandymo sistemos su skaitmeniniais valdikliais, kuriose taikoma grįžtamojo ryšio arba uždarosios kilpos technika, galinčios dirbti 0,1 g ar didesnės vid. kv. vertės vibracijos pagreičio ir 0,1 Hz–2 kHz dažnio sąlygomis, esant 50 kN ar didesnei perdavimo galiai (matuojant „ant pliko stalo“);

b.  Skaitmeniniai valdikliai kartu su specialiai sukurta vibracijos bandymo „programine įranga“, turintys didesnį negu 5 kHz „tikralaikį dažnių juostos plotį“, sukurti naudoti a punkte nurodytose vibracijos bandymo sistemose;

Techninė pastaba:

Tikralaikis kontrolinis dažnių juostos plotis“ – maksimali sparta, kuria valdiklis gali atlikti užbaigtus diskretizavimo, duomenų apdorojimo ir valdymo signalų perdavimo ciklus.

c.  Vibraciniai įrenginiai (kratytuvai) su stiprintuvais ar be stiprintuvų, galintys sukurti 50 kN arba didesnę galią (matuojant „ant pliko stalo“) ir tinkami naudoti a punkte nurodytose vibracijos bandymo sistemose;

d.  Pagalbinės bandinio struktūros ir elektroniniai blokai, sukurti siekiant sujungti vibratorius į vibracinį stendą, galintį užtikrinti 50 kN arba didesnę bendrą efektyviąją galią (matuojant „ant pliko stalo“), ir tinkami naudoti a punkte nurodytose vibracijos sistemose.

Techninė pastaba:

Ant pliko stalo“ reiškia plokščią stalą ar kitą plokštumą be jokių tvirtinimo įtaisų ar elementų.

2B116

▼M12

I.A2.002

Staklės, išskyrus nurodytas 2B001 arba 2B201 punktuose, ir jų deriniai metalams, keramikai arba „kompozicinėms medžiagoms“ pašalinti (arba nupjauti), kuriose pagal gamintojo technines specifikacijas gali būti įrengti „skaitmeninio valdymo“ elektroniniai įtaisai, kurių pagal ISO 230/2 (1988) (1) standartą ar atitinkamus nacionalinius standartus įvertintas padėties nustatymo tikslumas išilgai bet kurios tiesinės ašies yra lygus 30 μm arba mažesnis (geresnis).

2B001

 
 

2B201

▼M5

I.A2.002a

Komponentai ir skaitmeninio valdymo įtaisai, specialiai suprojektuoti pirmiau minėto sąrašo 2B001, 2B201 ar I.A2.002 punktuose nurodytoms staklėms.

 

I.A2.003

Balansavimo mašinos ir susijusi įranga, išvardyta toliau:

a.  Stomatologinei arba kitai medicininei įrangai skirtos arba pritaikytos balansavimo mašinos, kurioms būdingos visos šios charakteristikos:

1.  Nepritaikytos balansuoti didesnės nei 3 kg masės rotorių ir (arba) sąrankų;

2.  Tinkamos didesniu nei 12 500 sūkių per minutę greičiu balansuoti rotorius ir (arba) sąrankas;

3.  Tinkamos ištaisyti nebalansą dviejose ar daugiau plokštumų; ir

4.  Galinčios subalansuoti iki 0,2 g × mm liekamojo specifinio disbalanso vienam rotoriaus masės kilogramui;

b.  „Indikatorių galvutės“, skirtos arba pritaikytos naudoti a punkte nurodytose mašinose.

Techninė pastaba:

Kartais „indikatorių galvutės“ yra vadinamos balansavimo darbo įrankiais.

2B119

I.A2.004

Nuotoliniai manipuliatoriai, kurie gali būti naudojami atlikti nuotolinius veiksmus per radiocheminio atskyrimo operacijas ar karštosiose kamerose, išskyrus nurodytas 2B225 punkte, turintys vieną iš toliau išvardytų charakteristikų:

a.  Geba prasiskverbti per 0,3 m ar storesnę karštosios kameros sieną (valdymas per sieną) arba

b.  Geba manipuliuoti per 0,3 m ar storesnės karštosios kameros sienos viršų (valdymas per sienos viršų).

Techninė pastaba:

Nuotoliniai manipuliatoriai, kuriais žmogaus operatoriaus veiksmai perkeliami į nuotolinę valdymo rankeną ir galinę įrangą. Jie gali būti valdančiojo / pavaldžiojo tipo ar valdomi vairasvirte ar klaviatūra.

2B225

I.A2.005

Kontroliuojamos aplinkos terminio apdorojimo krosnys arba oksidavimo krosnys, galinčios veikti esant didesnei kaip 400°C temperatūrai.

Pastaba:

Šis punktas netaikomas tunelinėms krosnims, kuriose medžiagos tiekiamos ritininiais konvejeriais arba vežimėliais, tunelinėms krosnims su juostiniu konvejeriu, stumtuvinėms krosnims ir šaudyklinėms krosnims, specialiai suprojektuotoms stiklui, keraminiams stalo reikmenims arba statybiniams keramikos dirbiniams gaminti.

2B226

2B227

I.A2.006

Nenaudojama.

 

I.A2.007

„Slėgio keitliai“, išskyrus nurodytus 2B230 punkte, galintys matuoti absoliutųjį slėgį bet kuriame 0–200 kPa intervalo taške ir turintys abi išvardytas charakteristikas:

a.  Slėgio jutikliai, pagaminti iš „urano heksafluorido (UF6) korozijai atsparių medžiagų“ ar jomis apsaugoti; ir

b.  Turintys vieną iš išvardytų charakteristikų:

1.  Visa matavimo skalė mažesnė kaip 200 kPa, o „tikslumas“ geresnis kaip ± 1 % visos skalės atžvilgiu; arba

2.  Visa matavimo skalė ne mažesnė kaip 200 kPa, o „tikslumas“ geresnis kaip ± 2 kPa.

Techninė pastaba:

2B230 tikslams vartojama „tikslumo“ sąvoka apima netiesiškumą, histerezę ir pakartojamumą aplinkos temperatūroje.

2B230

I.A2.008

Skysčių maišymo įranga (maišytuvai-nusodintuvai, impulsinės kolonos, plokštelių kolonos, išcentriniai maišytuvai) ir šiai įrangai suprojektuoti skysčio ar garų skirstytuvai ar skysčių surinkėjai, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

a.  Lydinių, kurių daugiau kaip 25 % masės sudaro nikelis ir 20 % – chromas;

b.  Fluoropolimerų;

c.  Stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

d.  Grafito ar „anglies grafito“;

e.  Nikelio ar lydinių, kurių daugiau nei 40 % masės sudaro nikelis;

f.  Tantalo ar tantalo lydinių;

g.  Titano ar titano lydinių;

h.  Cirkonio ar cirkonio lydinių; arba

i.  Nerūdijančio plieno.

Techninė pastaba:

Anglies grafitas“ – amorfiškos anglies ir grafito darinys, kuriame grafito kiekis sudaro ne mažiau kaip 8 % masės.

2B350.e.

I.A2.009

Pramoninė įranga ir komponentai, išskyrus nurodytus 2B350.d punkte, išvardyti toliau:

Šilumokaičiai ar kondensatoriai, kurių šilumos perdavimo paviršiaus plotas didesnis nei 0,05 m2, bet mažesnis nei 30 m2; ir šiems šilumokaičiams ar kondensatoriams suprojektuoti vamzdžiai, plokštės, ritės ar blokai, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su skysčiu (-ais), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

a.  Lydinių, kurių daugiau nei 25 % masės sudaro nikelis ir 20 % – chromas;

b.  Fluoropolimerų;

c.  Stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

d.  Grafito ar „anglies grafito“;

e.  Nikelio ar lydinių, kurių daugiau nei 40 % masės sudaro nikelis;

f.  Tantalo ar tantalo lydinių;

g.  Titano ar titano lydinių;

h.  Cirkonio ar cirkonio lydinių;

i.  Silicio karbido;

j.  Titano karbido; arba

k.  Nerūdijančio plieno.

Pastaba:

Šis punktas netaikomas transporto priemonių radiatoriams.

Techninė pastaba:

Šilumokaičio kontrolės statusas nenustatomas pagal medžiagas, naudojamas tarpikliams ir riebokšliams, taip pat kitoms tvirtinimo ar sandarinimo priemonėms.

2B350.d.

I.A2.010

Siurbliai su daugialypiais sandarikliais ir be sandariklių, išskyrus nurodytus 2B350.i punkte, tinkami koroziją sukeliantiems skysčiams, ar vakuuminiai siurbliai ir korpusai (siurblių futliarai), iš anksto tokiems siurbliams suformuoti korpusų įdėklai, sparnuotės, rotoriai ar srautinės siurblių tūtos, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

a.  Lydinių, kurių daugiau kaip 25 % masės sudaro nikelis ir 20 % – chromas;

b.  Keramikos;

c.  Ferosilicio;

d.  Fluoropolimerų;

e.  Stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

f.  Grafito ar „anglies grafito“;

g.  Nikelio ar lydinių, kurių daugiau nei 40 % masės sudaro nikelis;

h.  Tantalo ar tantalo lydinių;

i.  Titano ar titano lydinių;

j.  Cirkonio ar cirkonio lydinių;

k.  Niobio (kolumbio) ar niobio lydinių;

l.  Nerūdijančio plieno;

m.  Aliuminio lydinių; arba

n.  Kaučiuko.

Techninės pastabos:

Siurblio kontrolės statusas nenustatomas pagal medžiagas, naudojamas tarpikliams ir riebokšliams, taip pat kitoms tvirtinimo ar sandarinimo priemonėms.

Terminas „kaučiukas“ reiškia visų rūšių natūralųjį ir sintetinį kaučiuką.

2B350.i.

I.A2.011

„Centrifuginiai separatoriai“, išskyrus nurodytus 2B352.c punkte, gebantys nepertraukiamai separuoti be aerozolinės sklidos ir pagaminti iš:

a.  Lydinių, kurių daugiau nei 25 % masės sudaro nikelis ir 20 % – chromas;

b.  Fluoropolimerų;

c.  Stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

d.  Nikelio ar lydinių, kurių daugiau nei 40 % masės sudaro nikelis;

e.  Tantalo ar tantalo lydinių;

f.  Titano ar titano lydinių; arba

g.  Cirkonio ar cirkonio lydinių.

Techninė pastaba:

Prie „centrifuginių separatorių“ priskiriami dekantiratoriai (nupylimo įrenginiai).

2B352.c.

I.A2.012

Sukepinto metalo filtrai, išskyrus nurodytus 2B352.d punkte, pagaminti iš nikelio arba nikelio lydinio, kurio daugiau kaip 40 % masės sudaro nikelis.

2B352.d.

I.A2.013

Sukimosi formavimo mašinos ir srauto formavimo mašinos, išskyrus nurodytas 2B009, 2B109 arba 2B209 punktuose, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai.

Techninė pastaba:

Sukimosi formavimo ir srauto formavimo funkcijas suderinančios mašinos šiame punkte laikomos srauto formavimo mašinomis.

2B009

2B109

2B209

I.A2.014

Įranga ir reagentai, išskyrus nurodytus 2B350 arba 2B352 punktuose, išvardyti toliau:

a.  Fermentacijos įrenginiai, gebantys be aerozolinės sklidos kultivuoti patogeninius „mikroorganizmus“ arba virusus, ar tinkantys gaminti toksinus ir turintys 10 litrų ar didesnę bendrąją talpą;

b.  Maišytuvai a punkte nurodytiems fermentacijos įrenginiams;

Techninė pastaba:

Prie fermentacijos įrenginių priskiriami bioreaktoriai, chemostatai ir nepertraukiamojo srauto sistemos.

c.  Laboratorinė įranga, išvardyta toliau:

1.  Polimerazės grandininės reakcijos (PGR) įranga;

2.  DNR sekos nustatymo įranga;

3.  DNR sintezatoriai;

4.  Elektroporacijos įranga;

5.  Specialūs reagentai, susiję su I.A2.014.c punkto 1–4 papunkčiuose nurodyta įranga;

d.  Filtrai, mikrofiltrai, nanofiltrai arba ultrafiltrai, naudojami pramoninėje arba laboratorinėje biologijoje nuolatiniam filtravimui, išskyrus filtrus, kurie specialiai skirti arba pritaikyti medicininiams arba skaidraus vandens gamybos tikslams ir kurie naudotini ES arba JT oficialiai remiamuose projektuose;

e.  Ultracentrifugos, rotoriai ir ultracentrifugų adapteriai;

f.  Džiovinimo šaltyje įranga.

2B350

2B352

I.A2.015

Įranga, išskyrus nurodytą 2B005, 2B105 arba 3B001.d punktuose, skirta metalinės dangos nusodinimui, ir specialiai jai skirti komponentai ir priedai:

a.  Gamybos įranga, skirta cheminiam gariniam nusodinimui (angl. CVD);

b.  Gamybos įranga, skirta fiziniam gariniam nusodinimui (angl. PVD);

c.  Gamybos įranga, skirta nusodinimui indukciniu arba varžinio kaitinimo būdu.

2B005

2B105

3B001.d.

I.A2.016

Atviri rezervuarai arba konteineriai su maišytuvais ar be jų, kurių vidinis (geometrinis) tūris didesnis kaip 0,5 m3 (500 litrų) ir kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojamomis arba talpinamomis cheminėmis medžiagomis, yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

a.  Lydinių, kurių daugiau kaip 25 % masės sudaro nikelis ir 20 % – chromas;

b.  Fluoropolimerų;

c.  Stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

d.  Nikelio ar lydinių, kurių daugiau nei 40 % masės sudaro nikelis;

e.  Tantalo ar tantalo lydinių;

f.  Titano ar titano lydinių;

g.  Cirkonio ar cirkonio lydinių;

h.  Niobio (kolumbio) ar niobio lydinių;

i.  Nerūdijančio plieno;

j.  Medienos; arba

k.  Kaučiuko.

Techninė pastaba:

Terminas „kaučiukas“ reiškia visų rūšių natūralųjį ir sintetinį kaučiuką.

2B350

(1)   Gamintojai, apskaičiuojantys padėties nustatymo tikslumą pagal ISO 230/2 (1997), turėtų konsultuotis su kompetentingomis valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę, institucijomis.

ELEKTRONIKAI.A3.  Prekės

Nr.

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede

I.A3.001

Aukštosios įtampos nuolatinės srovės maitinimo šaltiniai, išskyrus nurodytus 0B001.j.5 arba 3A227 punktuose, turintys abi šias charakteristikas:

a.  Galintys nuolat 8 valandas tiekti 10 kV arba didesnę įtampą esant 5 kW arba didesnei išėjimo galiai, su švytavimu arba be jo; taip pat

b.  Srovės arba įtampos nepastovumą per 4 valandas, mažesnį kaip 0,1 %.

0B001.j.5.

3A227

I.A3.002

Masių spektrometrai, išvardyti toliau, išskyrus nurodytus 0B002.g arba 3A233 punktuose, galintys matuoti jonų masę, lygią arba didesnę kaip 200 atominių masės vienetų, ir turintys skiriamąją gebą, geresnę kaip 2 dalys iš 200, ir jiems skirtų jonų šaltinių:

a.  Induktyviuoju būdu išlaikomos plazmos masės spektrometrai (ICP/MS);

b.  Rusenančiojo išlydžio masės spektrometrai (GDMS);

c.  Šiluminio jonizavimo masių spektrometrai (TIMS);

d.  Elektronpluoščiai masių spektrometrai, kurių šaltinio kamera pagaminta iš „urano heksafluorido (UF6) korozijai atsparių medžiagų“, jomis iš vidaus apkalta arba padengta;

e.  Molekulpluoščiai masių spektrometrai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  Iš vidaus apkaltą arba padengtą nerūdijančiu plienu arba molibdenu šaltinio kamerą, kurioje įrengta šaldomoji gaudyklė, galinti atšaldyti iki 193 K (–80 °C) ir žemesnės temperatūros; arba

2.  Šaltinio kamera, aptaisyta arba dengta medžiagomis, atspariomis UF6;

f.  Masių spektrometrai su įrengtu mikrofluorinamų jonų šaltiniu, skirtu aktinidams arba aktinidų fluoridams.

0B002.g.

3A233

I.A3.003

Dažnio keitikliai arba generatoriai, išskyrus nurodytus 0B001.b.13 arba 3A225 punktuose, turintys visas išvardytas charakteristikas, ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai ir programinė įranga:

a.  Daugiafaziai išėjimai, galintys tiekti 40 W ar didesnę galią;

b.  Gebantys veikti 600–2 000 Hz dažnių intervale; ir

c.  Dažnių valdymo paklaida, mažesnė kaip 0,1 %.

Techninės pastabos:

1.  Dažnio keitikliai taip pat vadinami konverteriais, inverteriais, generatoriais, elektronine bandymo įranga, AC maitinimo šaltiniais, kintamojo greičio motorinėmis pavaromis arba dažninėmis pavaromis.

2.  Šiame punkte nurodytas funkcijas gali atlikti tam tikri įrenginiai, kurie parduodami kaip: elektroninė bandymo įranga, AC maitinimo šaltiniai, kintamojo greičio motorinės pavaros arba dažninės pavaros.

0B001.b.13.

3A225

I.A3.004

Spektometrai ir difraktometrai, skirti metalų arba lydinių elementinės sudėties nustatymo bandymui arba kiekybinei analizei atlikti chemiškai neskaidant medžiagos.

 

JUTIKLIAI IR LAZERIAII.A6.  Prekės

Nr.

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede

I.A6.001

Itrio aliuminio granato strypai.

 

I.A6.002

Optinė įranga ir komponentai, išskyrus nurodytus 6A002 arba 6A004.b punktuose, išvardyti toliau:

Infraraudonųjų spindulių optika, veikianti 9–17 μm bangos ilgio diapazone, ir jos komponentai, įskaitant komponentus iš kadmio teliūrido (CdTe).

6A002

6A004.b.

I.A6.003

Bangos fronto koregavimo sistemos, išskyrus veidrodžius, nurodytus 6A004.a, 6A005.e arba 6A005.f punktuose, skirtos naudoti su lazerio spinduliu, kurio skersmuo viršija 4 mm, ir specialiai suprojektuoti jų komponentai, įskaitant kontrolės sistemas, fazinio fronto jutiklius ir „deformuojamuosius veidrodžius“, įskaitant bimorfinius veidrodžius.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

I.A6.004

Argono jonų „lazeriai“, išskyrus nurodytus 0B001.g.5, 6A005.a.6 ir (arba) 6A205.a punktuose, kurių vidutinė išėjimo galia yra 5 W arba didesnė.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

I.A6.005

Puslaidininkiniai „lazeriai“, išskyrus nurodytus 0B001.g.5, 0B001.h.6 arba 6A005.b punktuose, ir jų komponentai, išvardyti toliau:

a.  Atskiri puslaidininkiniai „lazeriai“, kurių kiekvieno išėjimo galia yra didesnė kaip 200 mW, didesniais kiekiais nei 100;

b.  Puslaidininkinių „lazerių“ matricos, kurių išėjimo galia yra didesnė kaip 20 W.

Pastabos:

1.  Puslaidininkiniai „lazeriai“ dažnai vadinami „lazeriniais“ diodais.

2.  Šis punktas netaikomas „lazeriniams“ diodams, kurių bangos ilgis yra 1,2–2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

I.A6.006

Derinami puslaidininkiniai „lazeriai“ ir derinamų puslaidininkinių „lazerių“ matricos, išskyrus nurodytus 0B001.h.6 arba 6A005.b punktuose, kurių bangos ilgis yra 9–17 μm, taip pat puslaidininkinių „lazerių“ matricų paketai, kuriuose yra bent viena tokio bangos ilgio derinama puslaidininkinių „lazerių“ matrica.

Pastaba:

Puslaidininkiniai „lazeriai“ dažnai vadinami „lazeriniais“ diodais.

0B001.h.6.

6A005.b.

I.A6.007

Kietojo kūno „derinami“„lazeriai“, išskyrus nurodytus 0B001.g.5, 0B001.h.6 arba 6A005.c.1 punktuose, ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

a.  Titano ir safyro lazeriai;

b.  Aleksandrito lazeriai.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

I.A6.008

Neodimiu legiruoti (kitokie nei stiklo) „lazeriai“, išskyrus nurodytus 6A005.c.2.b punkte, kurių išėjimo bangos ilgis didesnis kaip 1,0 μm, bet neviršija 1,1 μm, o išėjimo vieno impulso energija viršija 10 J.

6A005.c.2.b.

I.A6.009

Akustooptinių prietaisų komponentai, išvardyti toliau:

a.  Kadravimo vamzdžiai ir kietojo kūno vizualizavimo įtaisai, kurių pasikartojimo dažnis lygus 1 kHz arba didesnis;

b.  Pasikartojimo dažnio šaltiniai;

c.  Pokelso ląstelės.

6A203.b.4.

I.A6.010

Jonizuojančiajai spinduliuotei atsparios kameros arba joms skirti lęšiai, išskyrus nurodytus 6A203.c punkte, specialiai sukurti arba klasifikuojami kaip jonizuojančiajai spinduliuotei atsparūs ir skirti išlaikyti visuminę spinduliuotės dozę, didesnę kaip 50 × 103 Gy (Si) (5 × 106 rad (Si)) be jokio veikimo pablogėjimo.

Techninė pastaba:

Žymuo Gy (Si) nurodo sugeriamą energiją (J), tenkančią vieno kilogramo neekranuotam silicio bandiniui, kai jis yra veikiamas jonizuojančiąja spinduliuote.

6A203.c.

I.A6.011

Derinamieji impulsiniai dažiklio lazeriniai stiprintuvai ir generatoriai, išskyrus nurodytus 0B001.g.5, 6A005 ir (arba) 6A205.c punktuose, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:

a.  Darbinis bangos ilgis yra 300–800 nm;

b.  Vidutinė išėjimo galia didesnė kaip 10 W, bet neviršija 30 W;

c.  Impulsų pasikartojimo dažnis didesnis kaip 1 kHz; taip pat

d.  Impulsų trukmė mažesnė nei 100 ns.

Pastaba:

Šis punktas netaikomas vienmodžiams osciliatoriams.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

I.A6.012

Impulsiniai anglies dioksido „lazeriai“, išskyrus nurodytus 0B001.h.6, 6A005.d arba 6A205.d punktuose, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:

a.  Darbinis bangos ilgis yra 9–11 μm;

b.  Impulsų pasikartojimo dažnis didesnis kaip 250 Hz;

c.  Vidutinė išėjimo galia didesnė kaip 100 W, bet neviršija 500 W; ir

d.  Impulsų trukmė mažesnė nei 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

▼M12

I.A6.013

Lazeriai, išskyrus nurodytus 6A005 arba 6A205 punkte.

6A005

 
 

6A205

▼M5

NAVIGACIJA IR AVIONIKAI.A7.  Prekės

Nr.

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede

I.A7.001

Inercinės navigacijos sistemos ir specialiai joms sukurti komponentai, išvardyti toliau:

a.  Inercinės navigacijos sistemos, kurios yra Vasenaro susitarime dalyvaujančių valstybių civilinių institucijų patvirtintos naudoti „civiliniuose orlaiviuose“, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

1.  Inercinės (kardaninės ar beplatformės) navigacijos sistemos (INS) ir inercinė įranga, skirtos „orlaivių“, antžeminių transporto priemonių, laivų (antvandeninių arba povandeninių) ar „erdvėlaivių“ erdvinei padėčiai išlaikyti, jiems vesti ar valdyti, turinčios kurią nors iš išvardytų charakteristikų, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai:

a.  Kurių navigacinė paklaida (neskaitant inertiškumo) lygi 0,8 jūrmylės per valandą (nm/h) „tikimajai apskritiminei paklaidai“ (CEP) ar mažesnė (geresnė), normaliai suderinus; arba

b.  Skirti veikti esant linijinio pagreičio lygiams, didesniems kaip 10 g;

2.  Mišriosios inercinės navigacijos sistemos, kuriose yra įmontuota viena ar kelios pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) arba viena ar kelios „Duomenų bazėmis pagrįstos navigacijos sistemos“ („DBRN“), kūno erdvinei padėčiai nustatyti, valdyti arba kontroliuoti, normaliai suderinus, esant navigacijos padėties tikslumui INS, atitinkančiam mažesnę kaip 10 metrų „tikimąją apskritiminę paklaidą“ (CEP), kai ne daugiau kaip 4 minutėms prarandama GNSS arba „DBRN“;

3.  Inercinė įranga, skirta azimutui, kursui ar šiaurei nustatyti, turinti kurią nors iš išvardytų charakteristikų, ir specialiai jai suprojektuoti komponentai:

a.  Suprojektuoti taip, kad azimuto, kurso ar šiaurės krypties tikslumas būtų ne blogesnis kaip 6 kampo minutės (vidutinė kvadratinė vertė) ties 45o platumos; arba

b.  Suprojektuoti taip, kad nedarbiniu režimu atlaikytų ne mažesnius kaip 900 g ir ne trumpesnius kaip 1 ms smūgius.

b.  Fototeodolitinės sistemos, apimančios inercinę įrangą, specialiai suprojektuotos civilinio žvalgymo tikslais taip, kad azimuto, kurso ar šiaurės krypties tikslumas būtų ne blogesnis kaip 6 kampo minutės (vidutinė kvadratinė vertė) ties 45o platumos, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai.

c.  Inercinė ar kita įranga, kurioje naudojami 7A001 arba 7A101 punktuose nurodyti akselerometrai, kai tokie akselerometrai yra specialiai suprojektuoti ir sukurti kaip MWD (matavimo gręžiant) jutikliai, naudojami eksploatuojant gręžinius.

Pastaba:

a.1 ir a.2 punktuose įvardyti parametrai taikomi esant bet kuriai iš šių aplinkos sąlygų:

1.  Atsitiktinė vibracija įėjime turi visuminę 7,7 g vidutinę kvadratinę vertę per pirmąjį pusvalandį, o visa bandymo trukmė yra pusantros valandos kiekvienai ašiai iš trijų tarpusavyje statmenų ašių, kai atsitiktinė vibracija apibūdinama taip:

a.  Pastovus 0,04 g2/Hz galios spektrinis tankis 15–1 000 Hz dažnių diapazone; ir

b.  Galios spektrinis tankis silpsta nuo 0,04 g2/Hz iki 0,01 g2/Hz dažniui kintant nuo 1 000 iki 2 000 Hz;

2.  Posvyrio ir kampinio nuokrypio sparta ne mažesnė kaip +2,62 rad/s (150 laipsnių/s); arba

3.  Pagal 1 ar 2 punktams tapačius šalies standartus.

Techninės pastabos:

1.  a.2 punkte nurodytos sistemos, kuriose INS ir kitos nepriklausomos navigacijos pagalbinės priemonės yra įmontuotos į vieną įrenginį, kad būtų pagerintas jo veikimas.

2.  „Tikimoji apskritiminė paklaida“ apskritiminio normaliojo pasiskirstymo atveju – tai apskritimo plotas, apimantis 50 % visų padarytų atskirų matavimų rezultatų, arba apskritimo plotas, apimantis 50 % aptikimo tikimybę.

7A001

7A003

7A101

7A103

ORO ERDVĖ IR VAROMOJI JĖGAI.A9.  Prekės

Nr.

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede

I.A9.001

Sprogstamieji varžtai.

 

I.A9.002

Vidaus degimo varikliai (t. y. ašiniai stūmokliniai arba rotoriniai stūmokliniai), skirti arba pritaikyti propeleriniams „orlaiviams“ arba „už orą lengvesniems skraidomiesiems aparatams“, ir specialiai jiems skirti komponentai.

 

I.A9.003

Sunkvežimiai, išskyrus nurodytus 9A115 punkte, turintys daugiau nei vieną varomąją ašį ir kurių naudingoji apkrova didesnė nei 5 tonos.

Pastaba:

Šis punktas taikomas platformoms, puspriekabėms ir kitoms priekaboms.

9A115

B.    PROGRAMINĖ ĮRANGANr.

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede

I.B.001

Programinė įranga, kurią reikia naudoti projektuojant, gaminant arba naudojant A dalyje (Prekės) nurodytas prekes.

 

C.    TECHNOLOGIJOSNr.

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede

I.C.001

Technologijos, kurias reikia naudoti projektuojant, gaminant arba naudojant A dalyje (Prekės) nurodytas prekes.

 

▼M9
Ib PRIEDAS2 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje nurodytos prekės

7601

Neapdorotas aliuminis

7602

Aliuminio atliekos ir laužas

7603

Aliuminio milteliai ir žvyneliai

7604

Aliuminio strypai, juostos ir profiliai

7605

Aliumininė viela

7606

Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis didesnis kaip 0,2 mm

7608

Aliuminio vamzdžiai ir vamzdeliai

7609

Aliumininės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) (pavyzdžiui, alkūnės, movos)

7614

Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs aliuminio dirbiniai be elektros izoliacijos

▼M8
II PRIEDAS

Tinklavietės, kuriose galima sužinoti 5, 7, 8, 10 ir 15 straipsniuose nurodytas kompetentingas valdžios institucijas, ir adresas, kuriuo turėtų būti siunčiami pranešimai Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M11

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M8

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresas, kuriuo turėtų būti siunčiami pranešimai Europos Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B
III PRIEDAS

4 straipsnyje nurodytos prabangos prekės

1. Grynaveisliai arkliai

2. Ikrai ir ikrų pakaitalai

3. Trumai ir jų ruošiniai

4. Rūšiniai vynai (įskaitant putojančius vynus), spiritai ir spiritiniai gėrimai

5. Aukštos kokybės cigarai ir cigarilės

6. Prabangūs kvepalai, tualetiniai vandenys ir kosmetikos gaminiai, įskaitant gražinimosi arba makiažo produktus

7. Aukštos kokybės oda, pakinktai ir kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai

8. Aukštos kokybės drabužiai, drabužių priedai ir batai (neatsižvelgiant į medžiagą, iš kurios jie pagaminti)

9. Rištiniai rankų darbo kilimai, rankomis austi kilimėliai ir gobelenai

10. Perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, gaminiai iš perlų, bižuterija, aukso arba sidabro dailieji dirbiniai

11. Monetos ir banknotai, nenaudojami teisėtoje apyvartoje

12. Stalo įrankiai iš tauriųjų metalų arba padengti ar plakiruoti tauriaisiais metalais

13. Aukštos kokybės porcelianiniai, kiniškojo porceliano, akmens keramikos, fajansiniai arba dailiosios keramikos indai

14. Aukštos kokybės švino krištolo dirbiniai

15. Ypač aukštos kokybės buitiniai elektronikos prietaisai

16. Ypač aukštos kokybės elektros (elektroniniai) arba optiniai garso ir vaizdo įrašymo ir atkūrimo aparatai

17. Prabangios antžeminio, oro, vandens transporto priemonės, skirtos žmonėms vežti, taip pat jų reikmenys ir dalys

18. Prabangūs laikrodžiai ir jų dalys

19. Aukštos kokybės muzikos instrumentai

20. Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai

21. Slidinėjimo, golfo, nardymo ir vandens sporto reikmenys ir įranga

22. Biliardo, automatinių kėglių takų, kazino ir kitų stalo žaidimų, pradedamų žaisti įmetus monetą ar banknotą, reikmenys ir įrenginiai

▼M4
IV PRIEDAS

6 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas

A. Fiziniai asmenys

1)  Han Yu-ro. Pareigos: „Korea Ryongaksan General Trading Corporation“ direktorius. Kita informacija: dalyvauja Šiaurės Korėjos balistinių raketų programoje. Įtraukimo į sąrašą data: 2009-07-16.

2)  Hwang Sok-hwa. Pareigos: Generalinio atominės energijos biuro (GBAE) direktorius. Kita informacija: dalyvauja Šiaurės Korėjos branduolinėje programoje kaip GBAE Mokslinių konsultacijų biuro vadovas, dirbo Jungtinio branduolinių mokslinių tyrimų instituto Mokslo komitete. Įtraukimo į sąrašą data: 2009-07-16.

3)  Ri Hong-sop. Gimimo metai: 1940 m. Pareigos: buvęs Yongbyon branduolinių mokslinių tyrimų centro direktorius. Kita informacija: prižiūrėjo tris pagrindinius objektus, kurie naudojami ginklams naudojamo plutonio gamyboje: kuro gamybos įrengimus, branduolinį reaktorių ir perdirbimo įmonę. Įtraukimo į sąrašą data: 2009-07-16.

4)  ►M14  Ri Je-son (alias Ri Che-son). Gimimo data: 1938. Pareigos: nuo 2014 m. balandžio mėn. eina Atominės energijos pramonės ministro pareigas. Atominės energijos generalinio biuro (GBAE) – vyriausiosios agentūros, vadovaujančios KLDR branduolinei programai – buvęs direktorius. Kita informacija: tarpininkauja keliais branduolinės srities klausimais, įskaitant GBAE vykdomą Yongbyon branduolinių tyrimų centro ir „Namchongang Trading Corporation“ valdymą. Įtraukimo į sąrašą data: 2009 07 16. ◄

5)  Yun Ho-jin (dar žinomas kaip Yun Ho-chin). Gimimo data 1944-10-13. Pareigos: „Namchongang Trading Corporation“ direktorius. Kita informacija: prižiūri urano sodrinimo programai reikalingų gaminių importą. Įtraukimo į sąrašą data: 2009-07-16.

▼M8

6)  Paek Chang-Ho (dar žinomas kaip a) Pak Chang-Ho; b) Paek Ch’ang-Ho). Pareigos: Korėjos kosmoso technologijų komiteto palydovų kontrolės centro vyriausiasis pareigūnas ir vadovas. Paso duomenys: 381420754 (išduotas 2011 12 07, galioja iki 2016 12 07). Gimimo data: 1964 06 18. Gimimo vieta: Kaesongas, KLDR. Įtraukimo į sąrašą data: 2013 01 22.

7)  ►M14  Chang Myong-Chin (alias Jang Myong-Jin). Pareigos: Sohae palydovų paleidimo stoties generalinis direktorius ir paleidimo centro, iš kurio 2012 m. balandžio 13 d. ir gruodžio 12 d. buvo paleistos raketos, vadovas. Gimimo data: a) 1968 02 19, b) 1965 m., c) 1966 m. Kita informacija: lytis – vyras. Įtraukimo į sąrašą data: 2013 01 22. ◄

8)  ►M14  Ra Ky'ong-Su (alias Ra Kyung-Su). Pareigos: „Tanchon Commercial Bank“ (TCB) pareigūnas. Gimimo data: 1954 06 04. Paso Nr.: 645120196. Kita informacija: lytis – vyras. Įtraukimo į sąrašą data: 2013 01 22. ◄

9)  ►M14  Kim Kwang-il. Pareigos: „Tanchon Commercial Bank“ (TCB) pareigūnas. Gimimo data: 1969 09 01. Paso Nr.: PS381420397. Kita informacija: lytis – vyras. Įtraukimo į sąrašą data: 2013 01 22. ◄

▼M10

10)  Yo’n Cho’ng Nam. Pareigos: „Korea Mining Development Trading Corporation“ (KOMID) vyriausiasis atstovas. Įtraukimo į sąrašą data: 2013 03 07.

11)  Ko Ch’o’l-Chae. Pareigos: „Korea Mining Development Trading Corporation“ (KOMID) vyriausiojo atstovo pavaduotojas. Įtraukimo į sąrašą data: 2013 03 07.

12)  Mun Cho’ng-Ch’o’l. Pareigos: TCB pareigūnas. Įtraukimo į sąrašą data: 2013 03 07.

▼M4

B. Juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos

▼M14

1)  Korea Mining Development Trading Corporation (dar žinoma kaip a) CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; b) EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; c) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; d) „KOMID“). Adresas: Central District, Pchenjanas, KLDR. Kita informacija: pagrindinė prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė. Įtraukimo į sąrašą data: 2009 04 24.

▼M4

2) Korea Ryonbong General Corporation“ (dar žinoma kaip: a) KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; b) LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION). Adresas: Pot’onggang District, Pyongyang, KLDR; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika. Kita informacija: gynybos pramonės konglomeratas, specializacija – KLDR gynybos sektoriui reikalingų prekių įsigijimas ir parama vykdant šios šalies karinės įrangos pardavimus. Įtraukimo į sąrašą data: 2009-04-24.

3) Tanchon Commercial Bank“ (dar žinomas kaip: a) CHANGGWANG CREDIT BANK; b) KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK). Adresas: Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika. Kita informacija: pagrindinė už įprastinės ginkluotės, balistinių raketų ir su tokių ginklų surinkimu ir gamyba susijusių prekių pardavimą atsakinga KLDR finansų įstaiga. Įtraukimo į sąrašą data: 2009-04-24.

4) General Bureau of Atomic Energy“ (GBAE, Atominės energetikos generalinis biuras) (dar žinomas kaip „General Department of Atomic Energy“, GDAE). Adresas: Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, KLDR. Kita informacija: GBAE atsako už Šiaurės Korėjos branduolinę programą, kuri apima Yongbyon branduolinių mokslinių tyrimų centrą ir jo 5 MWe (25 MWt) plutonio gamybos mokslinių tyrimų reaktorių bei kuro gamybos ir perdirbimo objektus. GBAE rengė susitikimus ir diskusijas branduoliniais klausimais su Tarptautine atominės energijos agentūra. GBAE yra pagrindinė Šiaurės Korėjos organizacija, vadovaujanti branduolinėms programoms, įskaitant Yongbyon branduolinių mokslinių tyrimų centro veiklą. Įtraukimo į sąrašą data: 2009-07-16.

5) Hong Kong Electronics“ (dar žinoma kaip „Hong Kong Electronics Kish Co.“). Adresas: Sanaee St., Kish Island, Iranas. Kita informacija: a) priklauso „Tanchon Commercial Bank“ ir KOMID arba yra jų valdoma, arba veikia ar tvirtina veikianti jų naudai arba jų vardu; b) nuo 2007 m. „Tanchon Commercial Bank“ ir KOMID (abi įmonės 2009 m. balandžio mėn. įtrauktos į JT Sankcijų komiteto sąrašą) vardu pervedė milijonines dolerių sumas, susijusias su ginklų platinimu. „Hong Kong Electronics“ padėjo KOMID vardu pervesti pinigus iš Irano Šiaurės Korėjai. Įtraukimo į sąrašą data: 2009-07-16.

6) Korea Hyoksin Trading Corporation“ (dar žinoma kaip „Korea Hyoksin Export And Import Corporation“). Adresas: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika. Kita informacija: a) vieta: Pyongyang, KLDR; b) Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos įmonė, pavaldi įmonei „Korea Ryonbong General Corporation“ (2009 m. balandžio mėn. įtrauktai į JT Sankcijų komiteto sąrašą), dalyvauja masinio naikinimo ginklų kūrime. Įtraukimo į sąrašą data: 2009-07-16.

7) Korean Tangun Trading Corporation“. Kita informacija: a) vieta: Pyongyang, KLDR; b) „Korea Tangun Trading Corporation“ yra pavaldi KLDR Antrajai gamtos mokslų akademijai ir yra visų pirma atsakinga už prekių ir technologijų, skirtų Šiaurės Korėjos gynybos sektoriaus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programoms, pirkimą, įskaitant, bet neapsiribojant masinio naikinimo ginklų ir tiekimo sistemų programomis ir pirkimais, įskaitant medžiagas, kurios yra kontroliuojamos arba draudžiamos pagal atitinkamus daugiašalius kontrolės režimus. Įtraukimo į sąrašą data: 2009-07-16.

8) Namchongang Trading Corporation“ (dar žinoma kaip: a) NCG, b) „Namchongang Trading“, c) „Nam Chon Gang Corporation“, d) „Nomchongang Trading Co.“, e) „Nam Chong Gan Trading Corporation“). Kita informacija: a) vieta: Pyongyang, KLDR; b) „Namchongang“ yra Šiaurės Korėjos prekybos įmonė, pavaldi Generaliniam atominės energijos biurui (GBAE). „Namchongang“ dalyvavo Japonijos kilmės vakuuminių siurblių, identifikuotų viename iš Šiaurės Korėjos branduolinių objektų, pirkime, o taip pat su Vokietijos piliečiu siejamuose pirkimuose, susijusiuose su branduoline programa. Be to, nuo dešimtojo dešimtmečio pabaigos ji dalyvavo perkant aliuminio vamzdžius ir kitą įrangą, aiškiai tinkančią urano sodrinimo programai. Jos atstovas yra buvęs diplomatas, atstovavęs Šiaurės Korėjai, kai Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) 2007 m. inspektavo Yongbyon branduolinius objektus. Turint galvoje Šiaurės Korėjos ankstesnę ginklų platinimo veiklą, „Namchongang“ dalyvavimas šioje veikloje kelia didelį susirūpinimą. Įtraukimo į sąrašą data: 2009-07-16.

▼M14

9) Amroggang Development Banking Corporation“ (dar žinoma kaip a) AMROGGANG Development Bank; b) Amnokkang Development Bank). Adresas: Tongan-dong, Pchenjanas, KLDR. Kita informacija: 2006 m. įsteigta „Amroggang“ korporacija yra su „Tanchon Commercial Bank“ susijusi bendrovė, kurią valdo „Tanchon“ pareigūnai. „Tanchon“ dalyvauja finansuojant KOMID vykdomą balistinių raketų pardavimą, taip pat dalyvavo su balistinėmis raketomis susijusiuose KOMID ir „Irano Shahid Hemmat Industrial“ Group (SHIG) sandoriuose. 2009 m. balandžio mėn. Sankcijų komitetas įtraukė „Tanchon Commercial Bank“ į sąrašą kaip pagrindinį KLDR finansinį subjektą, atsakingą už įprastinės ginkluotės, balistinių raketų ir su tokių ginklų surinkimu ir gamyba susijusių prekių pardavimą. Sankcijų komitetas įmonę KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDR prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė. Saugumo Taryba įtraukė SHIG į JT ST rezoliucijoje 1737 (2006) pateiktą sąrašą kaip subjektą, dalyvaujantį Irano balistinių raketų programoje. Įtraukimo į sąrašą data: 2012 05 02.

10) Green Pine Associated Corporation“ (dar žinoma kaip a) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY; b) CHONGSONG YONHAP; c) CH'O'NGSONG YO'NHAP; d) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA; e) JINDALLAE; f) KU'MHAERYONG COMPANY LTD; g) NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION; h) SAEINGP'IL COMPANY). Adresas: a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pchenjanas, Šiaurės Korėja, b) Nungrado, Pchenjanas, KLDR. Kita informacija: įmonė „Green Pine Associated Corporation“ („Green Pine“) perėmė didelę dalį įmonės „Korea Mining Development Trading Corporation“ (KOMID) vykdytos veiklos. Komitetas įmonę KOMID sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDR prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė. „Green Pine“ taip pat atsakinga už maždaug pusės KLDR eksportuojamų ginklų ir susijusių reikmenų eksportą. „Green Pine“ įtraukta į sąrašą dėl sankcijų už ginklų ar susijusių reikmenų eksportą iš Šiaurės Korėjos. „Green Pine“ specializacija – karinių jūrų laivų ir ginkluotės, pavyzdžiui, povandeninių laivų, karinių laivų ir raketinių sistemų, gamyba; „Green Pine“ eksportavo torpedas ir teikė techninę pagalbą su gynyba susijusioms Irano įmonėmis. Įtraukimo į sąrašą data: 2012 05 02.

11) Korea Heungjin Trading Company“ (dar žinoma kaip a) HUNJIN TRADING CO.; b) KOREA HENJIN TRADING CO.; c) KOREA HENGJIN TRADING COMPANY). Adresas: Pchenjanas, KLDR. Kita informacija: KOMID naudojasi bendrove „Korea Heungjin Trading Company“ prekybos tikslais. Įtariama, kad ši bendrovė dalyvavo tiekiant su raketomis susijusias prekes Irano „Shahid Hemmat Industrial Group“ (SHIG). „Heungjin“ siejama su KOMID ir, konkrečiau, su KOMID viešųjų pirkimų tarnyba. „Heungjin“ buvo naudojama siekiant įsigyti pažangųjį skaitmeninį valdiklį, naudojamą kuriant raketas. Sankcijų komitetas įmonę KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDR prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė. Saugumo Taryba įtraukė SHIG į JT ST rezoliucijoje 1737 (2006) pateiktą sąrašą kaip subjektą, dalyvaujantį Irano balistinių raketų programoje. Įtraukimo į sąrašą data: 2012 05 02.

12) Korean Committee for Space Technology“ (dar žinomas kaip a) DPRK Committee for Space Technology; b) Department of Space Technology of the DPRK; c) Committee for Space Technology; d) KCST). Adresas: Pchenjanas, KLDR. Kita informacija: „Korean Committee for Space Technology“ (Korėjos kosmoso technologijų komitetas) (KCST) per palydovų kontrolės centrą ir Sohae paleidimų centrą organizavo KLDR vykdytus raketų paleidimus 2012 m. balandžio 13 d. ir 2012 m. gruodžio 12 d. Įtraukimo į sąrašą data: 2013 01 22.

13) Bank of East Land“ (dar žinomas kaip a) Dongbang BANK; b) TONGBANG U'NHAENG; c) TONGBANG BANK). Adresas: P.O. P.O. Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pchenjanas, KLDR. Kita informacija: KLDR finansų įstaiga „Bank of East Land“ tarpininkauja ginklų gamybos ir eksporto įmonei „Green Pine Associated Corporation“ („Green Pine“) sudarant su ginklais susijusius sandorius ir teikia jai kitą paramą. „Banko of East Land“ aktyviai bendradarbiauja su „Green Pine“, kad lėšos būtų pervedamos išvengiant sankcijų. 2007 m. ir 2008 m. „Bank of East Land“ tarpininkavo sudarant sandorius, kuriuose dalyvavo „Green Pine“ ir Irano finansų įstaigos, įskaitant „Bank Melli“ ir „Bank Sepah“. Saugumo Taryba įtraukė „Bank Sepah“ į JT ST rezoliucijoje 1747 (2007) pateiktą sąrašą kaip paramą Irano balistinių raketų programai teikiantį subjektą. Įmonė „Green Pine“ Saugumo komiteto sprendimu į sąrašą įtraukta 2012 m. balandžio mėn. Įtraukimo į sąrašą data: 2013 01 22.

14) Korea Kumryong Trading Corporation“. Kita informacija: naudodamasi šiuo alias, įmonė „Korea Mining Development Trading Corporation“ (KOMID) vykdo viešųjų pirkimų veiklą. Sankcijų komitetas įmonę KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDR prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė. Įtraukimo į sąrašą data: 2013 01 22.

15)  Tosong Technology Trading Corporation. Adresas: Pchenjanas, KLDR. Kita informacija: įmonė „Korea Mining Development Corporation“ (KOMID) yra įmonės „Tosong Technology Trading Corporation“ patronuojančioji įmonė. Sankcijų komitetas įmonę KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDR prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė. Įtraukimo į sąrašą data: 2013 1 22.

16) Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation“ (dar žinoma kaip a) Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; b) Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; c) Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; d) Ryonha Machinery Corporation; e) Ryonha Machinery; f) Ryonha Machine Tool; g) Ryonha Machine Tool Corporation; h) Ryonha Machinery Corp; i) Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; j) Ryonhwa Machinery JV; k) Huichon Ryonha Machinery General Plant; l) Unsan; m) Unsan Solid Tools ir n) Millim Technology Company). Adresas: a) Tongan-dong, Central District, Pchenjanas, KLDR; b) Mangungdae-gu, Pchenjanas, KLDR; c) Mangyongdae District, Pchenjanas, KLDR. Kita informacija: e. paštas: a) ryonha@silibank.com; b) sjc-117@hotmail.com; c) millim@silibank.com. Tel.: a) 850-2-18111; b) 850-2-18111-8642; c) 850-2-18111-381-8642. Faks. 850-2-381-4410. Įmonė „Korea Ryonbong General Corporation“ yra įmonės „Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation“ patronuojančioji įmonė. Sankcijų komitetas įmonę „Korea Ryonbong General Corporation“ į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; tai gynybos pramonės konglomeratas, kurio specializacija – KLDR gynybos pramonei skirtų prekių įsigijimas ir minėtos šalies karinės prekybos rėmimas. Įtraukimo į sąrašą data: 2013 01 22.

17) Leader (Hong Kong) International“ (dar žinomas kaip a) Leader International Trading Limited; b) Leader (Hong Kong) International Trading Limited). Adresas: LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Honkongas, Kinija. Kita informacija: a) Honkongo įmonės registracijos numeris: 1177053; b) įmonės „Korea Mining Development Trading Corporation“ (KOMID) vardu tarpininkauja vežant krovinius. Sankcijų komitetas įmonę KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio mėn.; KOMID yra pagrindinė KLDR prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė. Įtraukimo į sąrašą data: 2013 01 22.

18) Second Academy of Natural Sciences“ (dar žinoma a) 2nd Academy of Natural Sciences; b) Che 2 Chayon Kwahakwon; c) Academy of Natural Sciences; d) Chayon Kwahak-Won; e) National Defense Academy; f) Kukpang Kwahak-Won; g) Second Academy of Natural Sciences Research Institute; h) Sansri). Adresas: Pchenjanas, KLDR. Kita informacija: „Second Academy of Natural Sciences“ (Antroji gamtos mokslų akademija) yra nacionalinio lygio organizacija, atsakinga už mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, susijusią su KLDR pažangiosiomis ginklų sistemomis, įskaitant raketas ir, turbūt, branduolinį ginklą. „Second Academy of Natural Sciences“ naudojasi keliomis pavaldžiomis organizacijomis, įskaitant „Tangun Trading Corporation“, kad gautų technologijų, įrangos ir informacijos iš užsienio, siekiant jas panaudoti KLDR raketų ir, turbūt, branduolinio ginklo programose. Sankcijų komitetas įmonę „Tangun Trading Corporation“ į sąrašą įtraukė 2009 m. liepos mėn. ir ji pirmiausia atsakinga už KLDR gynybos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programoms reikalingų prekių ir technologijų viešuosius pirkimus, įskaitant masinio naikinimo ginklų ir siuntimo į taikinį sistemų programas ir viešuosius pirkimus, be kita ko, medžiagų, kurios kontroliuojamos arba draudžiamos pagal atitinkamus daugiašalius kontrolės režimus, tačiau tuo neapsiribojant. Įtraukimo į sąrašą data: 2013 03 07.

19) Korea Complex Equipment Import Corporation“. Adresas: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchenjanas, KLDR. Kita informacija: „Korea Ryonbong General Corporation“ yra įmonės „Korea Complex Equipment Import Corporation“ patronuojančioji įmonė ir gynybos pramonės konglomeratas, kurio specializacija – KLDR gynybos pramonei skirtų prekių įsigijimas ir minėtos šalies karinės prekybos rėmimas. Įtraukimo į sąrašą data: 2013 03 07.

▼M14

20) Ocean Maritime Management Company“, Limited (OMM) (dar žinoma kaip OMM). Adresas: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pchenjanas, KLDR; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pchenjanas, KLDR. Kita informacija: a) Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) numeris: 1790183; b) „Ocean Maritime Management Company, Limited“ yra laivo „Chong Chon Gang“ operatorius/valdytojas. 2013 m. liepos mėn. ši įmonė atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų organizuojant paslėpto ginklų ir susijusių reikmenų krovinio gabenimą iš Kubos į KLDR. Iš esmės įmonė „Ocean Maritime Management Company“, Limited prisidėjo prie veiklos, draudžiamos rezoliucijomis, visų pirma Rezoliucija 1718 (2006) su pakeitimais, padarytais Rezoliucija 1874 (2009), nustatyto ginklų embargo, ir prisidėjo vengiant vykdyti šiomis rezoliucijomis nustatytas priemones. Įtraukimo į sąrašą data: 2014 07 30.

▼M7
V PRIEDAS

6 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašasA.  6 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyti fiziniai asmenys

#

Vardas, pavardė (ir galimi slapyvardžiai)

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

▼M13 —————

▼M7

2.

CHON Chi Bu

 

Atominės energijos generalinio biuro narys, „buvęs Yongbyon“ techninis direktorius.

3.

CHU Kyu-Chang (dar vadinamas JU Kyu-Chang)

Gimimo data: apie 1928–1933 m.

Gynybos pramonės departamento (balistinė programa) pirmasis direktoriaus pavaduotojas, Korėjos darbininkų partijos narys, Nacionalinės gynybos komisijos narys.

4.

HYON Chol-hae

Gimimo data: 1934 m. (Mandžiūrija, Kinija)

Liaudies ginkluotųjų pajėgų bendros politikos departamento direktoriaus pavaduotojas (Kim Jong Il karinis patarėjas).

▼M14 —————

▼M7

6.

Generolas leitenantas KIM Yong Chol

(dar vadinamas: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Gimimo data: 1946 m.

(Pchenjan-Pukto, Šiaurės Korėja)

Žvalgybos generalinio štabo vadas.

7.

KIM Yong-chun (dar vadinamas Young-chun)

Gimimo data: 1935 m. kovo 4 d.

Paso numeris: 554410660

Nacionalinės gynybos komisijos pirmininko pavaduotojas, Liaudies ginkluotųjų pajėgų ministras, specialusis Kim Jong-Il patarėjas branduolinės strategijos klausimais.

8.

O Kuk-Ryol

Gimimo data: 1931 m.

(Dzilino provincija, Kinija)

Nacionalinės gynybos komisijos pirmininko pavaduotojas, kuriam pavesta branduolinėms ir balistinėms programoms skirtų pažangiosios technologijos pirkimo užsienyje priežiūra.

9.

PAEK Se-bong

Gimimo data 1946 m.

Korėjos darbininkų partijos Centrinio komiteto Antrojo ekonomikos komiteto (atsakingo už balistinę programą) pirmininkas. Nacionalinės gynybos komisijos narys.

10.

PAK Jae-gyong (dar vadinamas Chae-Kyong)

Gimimo data: 1933 m.

Paso numeris: 554410661

Liaudies ginkluotųjų pajėgų bendros politikos departamento direktoriaus pavaduotojas ir Liaudies ginkluotųjų pajėgų logistikos biuro direktoriaus pavaduotojas (Kim Jong-Il karinis patarėjas).

11.

PAK To-Chun

Gimimo data: 1944 m. kovo 9 d.

(Jagang, Rangrim)

Nacionalinės saugumo tarybos narys. Atsakingas už ginklų pramonę; pranešama, kad jis vadovauja branduolinės energijos biurui. Ši institucija labai svarbi KLDR branduolinei ir nešančiųjų raketų programai.

12.

PYON Yong Rip (dar vadinamas Yong-Nip)

Gimimo data: 1929 m. rugsėjo 20 d.

Paso numeris: 645310121 (išduotas 2005 m. rugsėjo 13 d.).

Mokslų akademijos, kuri dalyvauja su masinio naikinimo ginklais susijusiuose biologiniuose moksliniuose tyrimuose, rektorius.

13.

RYOM Yong

 

Atominės energijos generalinio biuro (subjektas, kurį nurodė Jungtinės Tautos) direktorius, atsakingas už tarptautinius santykius.

14.

SO Sang-kuk

Gimimo data: apie 1932–1938 m.

Kim Il Sung universiteto branduolinės fizikos katedros vedėjas.B.  6 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyti juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos

 

Pavadinimas (ir galimi slapyvardžiai)

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

▼M8 —————

▼M7

2.

Hesong Trading Corporation

Buvimo vieta: Pchenjanas

Kontroliuojama „Korea Mining Development Corporation“ (KOMID) (Jungtinės Tautos šį subjektą į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio 24 d.). Pagrindinė prekybos ginklais ir su balistinėmis raketomis bei įprastine ginkluote susijusių prekių ir įrangos eksporto įmonė.

„Hesong Trading Corporation“ dalyvauja tiekiant medžiagas, kurios gali būti naudojamos balistinių raketų programoje.

▼M10 —————

▼M8 —————

▼M7

5.

Korea International Chemical Joint Venture Company

(dar vadinama: Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Buvimo vieta: Hamhungas, Pietų Hamgiongo provincija; Man gyongdae-kuyok, Pchenjanas; Mangyungdae-gu, Pchenjanas

„Kontroliuojama Korea Ryongbong General Corporation“ (Jungtinės Tautos šį subjektą į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio 24 d.). Gynybos konglomeratas, kurio specializacija – Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos gynybos pramonei reikalingų prekių įsigijimas ir tos šalies karinės prekybos rėmimas.

6.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Buvimo vieta: Rakwon-dong, Pothonggang rajonas, Pchenjanas

Kontroliuojama „Korea Ryongbong General Corporation“ (Jungtinės Tautos šį subjektą į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio 24 d.). Gynybos konglomeratas, kurio specializacija – Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos gynybos pramonei reikalingų prekių įsigijimas ir tos šalies karinės prekybos rėmimas.

7.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

„Korea Ryongbong General Corporation“ (Jungtinės Tautos šį subjektą į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio 24 d.) patronuojamoji įmonė. Valdo gamyklas, gaminančias aliuminio miltelius, kurie gali būti naudojami raketų srityje.

▼M8 —————

▼M7

9.

Korea Taesong Trading Company

Buvimo vieta: Pchenjanas

Pchenjane įsisteigęs subjektas, kuriuo „Korea Mining Development Trading Corporation“ (KOMID) naudojasi prekybos tikslais (Jungtinės Tautos KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio 24 d.). „Korea Taesong Trading Company“ KOMID vardu vykdė sandorius su Sirija.

10.

Šaudmenų pramonės departamentas

(dar vadinamas: Military Supplies Industry Department)

Buvimo vieta: Pchenjanas

Atsakingas už Šiaurės Korėjos karinės pramonės veiklos, įskaitant Antrojo ekonomikos komiteto ir KOMID veiklą, priežiūrą. Jis, be kita ko, prižiūri Šiaurės Korėjos balistinių raketų ir branduolinių programų plėtojimą.

Dar neseniai Šaudmenų pramonės departamentui vadovavo Jon Pyong Ho. Iš turimos informacijos galima spręsti, kad šiuo metu Šaudmenų pramonės departamentui vadovauja buvęs pirmasis šio departamento direktoriaus pavaduotojas Chu Kyu-ch’ang (Ju Gyu-chang); oficialus šio departamento pavadinimas Mašinų gamybos pramonės departamentas. Chu atliko bendrą Šiaurės Korėjos raketų kūrimo priežiūrą, be kita ko, 2009 m. balandžio 5 d. Taepo Dong-2 (TD-2) raketų paleidimą ir nepavykusį TD-2 paleidimą 2006 m. liepos mėn.

11.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang rajonas, Pchenjanas, Šiaurės Korėja

„Korea Ryongbong General Corporation“ (Jungtinės Tautos šį subjektą į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio 24 d.) patronuojamoji įmonė.

12.

Žvalgybos generalinis biuras

(dar vadinamas: Chongch’al Ch’ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Buvimo vieta: Hyongjesan-Guyok, Pchenjanas, Šiaurės Korėja; Nungrado, Pchenjanas, Šiaurės Korėja

Žvalgybos generalinis biuras – pagrindinė Šiaurės Korėjos žvalgybos organizacija, įsteigta 2009 m. pradžioje sujungus veikusias Korėjos darbininkų partijos, Veiklos departamento bei 35 biuro žvalgybos organizacijas ir Korėjos liaudies armijos žvalgybos biurą. Šis biuras tiesiogiai pavaldus Gynybos ministerijai ir pirmiausia atsakingas už karinės žvalgybinės informacijos rinkimą. Žvalgybos generalinis biuras vykdo įprastinių ginklų prekybą ir kontroliuoja Šiaurės Korėjos įprastinių ginklų įmonę „Green Pine Associated Corporation“ (Green Pine).

▼M10

13.

Antrasis ekonomikos komitetas

 

Antrasis ekonomikos komitetas dalyvauja veikloje, susijusioje su pagrindiniais Šiaurės Korėjos raketų programos aspektais. Antrasis ekonomikos komitetas atsakingas už Šiaurės Korėjos balistinių raketų gamybos priežiūrą. Jis taip pat vadovauja KOMID (Jungtinės Tautos KOMID į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio 24 d.) veiklai. Tai nacionalinio lygmens organizacija, atsakinga už Šiaurės Korėjos pažangiųjų ginklų sistemų, įskaitant raketas ir, greičiausiai, branduolinius ginklus, mokslinius tyrimus ir šių sistemų plėtojimą. Jis naudojasi daugeliu pavaldžių organizacijų, įskaitant, „Korea Tangun Trading Corporation“, siekdamas iš užsienio gauti technologijas, įrangą ir informaciją, kurios naudojamos Šiaurės Korėjos raketų ir, greičiausiai, branduolinių ginklų programoms.

▼M7

14.

Sobaeku United Corp (dar vadinama: Sobaeksu United Corp)

 

Valstybinė įmonė, dalyvaujanti su pavojingais produktais ar įranga susijusiuose moksliniuose tyrimuose ar jų pirkime. Jai priklauso nemažai gamtinio grafito telkinių, iš kurių tiekiama žaliava dviem perdirbimo gamykloms, gaminančioms, be kita ko, grafito luitus, kurie gali būti naudojami raketose.

▼M8 —————

▼M7

16.

Yongbyon Nuclear Research Centre

 

Mokslinių tyrimų centras, dalyvavęs ginklams naudojamo plutonio gamyboje. Atominės energijos generaliniam biurui (Jungtinės Tautos šį subjektą į sąrašą įtraukė 2009 m. liepos 16 d.) priklausantis centras.C.  6 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyti fiziniai asmenys

#

Vardas, pavardė (ir galimi slapyvardžiai)

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

1.

JON Il-chun

Gimimo data:1941 m. rugpjūčio 24 d.

2010 m. vasario mėn. KIM Tong-un buvo atleistas iš 39 biuro, kuris, be kita ko, atsakingas už prekių pirkimą nesilaikant sankcijų iš KLDR diplomatinių atstovybių, direktoriaus pareigų. Vietoj jo paskirtas JON Il-chun. Taip pat manoma, kad JON Il-chun yra vienas iš svarbiausių Valstybinio vystymo banko veikėjų.

2.

KIM Tong-un

 

Buvęs Darbininkų partijos Centrinio komiteto 39 biuro, kuris prisideda prie ginklų platinimo finansavimo, direktorius.

3.

KIM Tong-Myo'ng

(dar vadinamas Kim Chin-so'k)

Gimimo data: 1964 m.

Pilietybė: Šiaurės Korėjos

Kim Tong-Myo'ng veikia „Tanchon Commercial Ban“k vardu (Jungtinių Tautų 2009 m. balandžio 24 d. į sąrašą įtrauktas subjektas).

Ne vėliau kaip nuo 2002 m. Kim Dong Myong ėjo įvairias pareigas „Tanchon“ ir šiuo metu yra „Tanchon“ pirmininkas. Jis taip pat dalyvavo tvarkant „Amroggang“ (kuri priklauso „Tanchon Commercial Bank“ ir yra jo kontroliuojama) reikalus naudodamasis Kim Chin-so'k slapyvardžiu.D.  6 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyti juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos

#

Vardas, pavardė (ir galimi slapyvardžiai)

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

▼M8 —————

▼M7

3.

Korea Daesong Bank

(dar vadinamas: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Adresas: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, PyongyangTel. 850 2 381 8221Tel. 850 2 18111 papildomas tel. 8221Faks. 850 2 381 4576

Šiaurės Korėjos finansų institucija, kuri tiesiogiai pavaldi 39 biurui ir padeda vykdyti Šiaurės Korėjos ginklų platinimo finansavimo projektus.

4.

Korea Daesong General Trading Corporation

(dar vadinamas Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Adresas: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, PyongyangTel. 850 2 18111 papildomas tel. 8204/8208Tel. 850 2 381 8208/4188Faks. 850 2 381 4431/4432

39 biurui pavaldi įmonė, kuri padeda atlikti užsienio sandorius 39 biuro vardu.

39 biuro direktorius Kim Tong-un įtrauktas į Tarybos reglamento (ES) Nr. 329/2007 V priedo sąrašą.

5.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(dar vadinamas: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Adresas: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang

„Korea Ryonbong General Corporation“ (Jungtinių Tautų 2009 m. balandžio 24 d. į sąrašą įtrauktas subjektas) pavaldus, jos vardu arba pavedimu veikiantis ar jos kontroliuojamas filialas.

Teikia finansines paslaugas tiek „Tanchon Commercial Bank“ (Jungtinių Tautų 2009 m. balandžio 24 d. į sąrašą įtrauktas subjektas), tiek „Korea Hyoksin Trading Corporation“ (Jungtinių Tautų 2009 m. liepos 16 d. į sąrašą įtrauktas subjektas).

Nuo 2008 m. „Tanchon Commercial Bank“ naudojosi KKBC, kuris padėjo pervesti milijonus dolerių siekiančias sumas, įskaitant su „Korea Mining Development Trading Corporation“ (KOMID) (Jungtinės Tautos šį subjektą į sąrašą įtraukė 2009 m. balandžio 24 d.) susijusių lėšų pervedimus iš Burmos į Kiniją (2009 m.).

Be to, „Hyoksin“, kurį JT apibūdina kaip dalyvaujantį kuriant masinio naikinimo ginklus, siekė pasinaudoti KKBC paslaugomis, susijusiomis su dvejopos paskirties įrangos pirkimu 2008 m. KKBC turi mažiausiai vieną filialą užsienyje – Dandonge, Kinija.

6.

Korėjos darbininkų partijos 39 biuras

(dar vadinamas: Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Centriniu komitetu; Third Floor Division 39.)

Adresas: Second KWP Government Building (Korean: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), Chung Ward, Pyongyang; Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang; Changgwang Street, Pyongyang

Korėjos darbininkų partijos 39 biuras dalyvauja vykdant neteisėtą ekonominę veiklą, siekdamas remti Šiaurės Korėjos Vyriausybę. Visoje šalyje veikia jo skyriai, kurie renka ir valdo lėšas, jis taip pat atsakingas už užsienio valiutos, kuri skirta Šiaurės Korėjos darbininkų partijos vyriausiajai vadovybei, gavimą vykdant neteisėtą veiklą, pvz., prekybą narkotinėmis medžiagomis. 39 biuras kontroliuoja daugelį subjektų Šiaurės Korėjoje ir užsienyje, per kuriuos jis vykdo įvairią neteisėtą veiklą, įskaitant narkotinių medžiagų gamybą, kontrabandą ir platinimą. 39 biuras taip pat susijęs su ketinimais dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir perduoti prabangos prekes į Šiaurės Korėją.

39 biuras yra viena iš svarbiausių organizacijų, kuriai pavesta įsigyti valiutą ir prekes. Teigiama, kad šis subjektas tiesiogiai pavaldus KIM Jong-il. Jis kontroliuoja kelias prekybos įmones, įskaitant „Daesong General Bureau“, kuris yra „Daesong group“ – šalies didžiausios įmonių grupės – dalis, kurių kai kurios vykdo neteisėtą veiklą. Kai kurių šaltinių duomenimis, 39 biuras įsteigęs atstovybes Romoje, Pekine, Bankoke, Singapūre, Honkonge ir Dubajuje. Viešumoje 39 biuras reguliariai keičia pavadinimą ir pavidalą. 39 biuro direktorius JON Il-chun jau įtrauktas į ES sankcijų sąrašą.

39 biuras gamino metamfetaminą Sangwone, Pietų Pchenjano provincija, taip pat dalyvavo platinant metamfetaminą smulkiesiems Šiaurės Korėjos kontrabandininkams, skirtą platinti Kinijoje ir Pietų Korėjoje. 39 biuras taip pat valdo aguonų fermas Šiaurės Hamhiono provincijoje ir Šiaurės Pchenjano provincijoje ir gamina opijų bei heroiną Hamhu’ng ir Nachin.

2009 m. 39 biuras nesėkmingai bandė įsigyti ir per Kiniją į Šiaurės Korėją eksportuoti dvi Italijoje pagamintas prabangias jachtas, kurių vertė didesnė nei 15 mln. USD. Kim Jong-il skirtas jachtas, kurias bandyta eksportuoti, sulaikė Italijos valdžios institucijos, nes tokiu eksportu būtų pažeistos Jungtinių Tautų sankcijos Šiaurės Korėjai, nustatytos pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1718, kuria valstybės narės įpareigojamosužtikrinti prabangos prekių tiekimo, pardavimo arba perdavimo Šiaurės Korėjai prevenciją.

Anksčiau 39 biuras neteisėtoms pajamoms plauti naudojosi „Banco Delta Asia“ banku. 2005 m. rugsėjo mėn. Iždo departamentas, vadovaudamasis JAV patriotinio įstatymo 311 skirsniu, pareiškė, kad „Banco Delta Asia“ kelia „susirūpinimą dėl pinigų plovimo“, nes šis bankas kėlė nepriimtiną riziką, susijusią su pinigų plovimu ir kitais finansiniais nusikaltimais.

▼M12
Va PRIEDAS

6 STRAIPSNIO 2a DALYJE NURODYTŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS

▼M4
VI PRIEDAS

11A STRAIPSNYJE NURODYTŲ KREDITO IR FINANSŲ ĮSTAIGŲ, PAVALDŽIŲ ĮMONIŲ IR FILIALŲ SĄRAŠAS

▼M9
VII PRIEDAS4a straipsnyje nurodytų aukso, tauriųjų metalų ir deimantų sąrašas

SS kodas

Aprašymas

7102

Deimantai, apdoroti arba neapdoroti, tačiau neaptaisyti arba neįtvirtinti

7106

Sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba miltelių pavidalo

7108

Auksas (įskaitant auksą, padengtą platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba miltelių pavidalo

7109

Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

7110

Neapdirbta, pusiau apdirbta ar miltelių pavidalo platina

7111

Netaurieji metalai, sidabras arba auksas, plakiruoti platina, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

7112

Tauriojo metalo arba metalo, plakiruoto tauriuoju metalu, atliekos ir laužas; kitos atliekos ir laužas, kurių sudėtyje yra tauriojo metalo arba tauriojo metalo junginių, dažniausiai naudojami tauriajam metalui regeneruoti( 1 ) OL L 322, 2006 11 22, p. 32.

( 2 ) OL L 159, 2000 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 394/2006 (OL L 74, 2006 3 13, p. 1).

( 3 ) OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 129/2007 (OL L 56, 2007 2 23, p. 1).

( 4 ) OL L 134, 2009 5 29, p. 1.

( 5 ) OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

( 6 ) OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

( 7 ) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

( 8 ) 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (OL L 134, 2009 5 29, p. 1).

Top