EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007L0043-20191214

Consolidated text: 2007 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 2007/43/EB, nustatanti būtiniausias broilerių apsaugos taisykles (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/43/2019-12-14

02007L0043 — LT — 14.12.2019 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS DIREKTYVA 2007/43/EB

2007 m. birželio 28 d.

nustatanti būtiniausias broilerių apsaugos taisykles

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 182 2007.7.12, p. 19)

Iš dalies keičiama:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/625 2017 m. kovo 15 d.

  L 95

1

7.4.2017


Pataisyta:

 C1

Klaidų ištaisymas, OL L 058, 1.3.2013, p.  15 (2007/43/EB,)

►C2

Klaidų ištaisymas, OL L 278, 20.9.2014, p.  24 (2007/43/EB,)

►C3

Klaidų ištaisymas, OL L 137, 24.5.2017, p.  40 (2017/625)
▼B

TARYBOS DIREKTYVA 2007/43/EB

2007 m. birželio 28 d.

nustatanti būtiniausias broilerių apsaugos taisykles

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Ši direktyva taikoma broileriams.

Tačiau ji netaikoma:

a) laikymo vietoms, kuriose laikoma mažiau nei 500 broilerių;

b) laikymo vietoms, kuriose laikomi tik veisliniai broileriai;

c) perykloms;

d) paukštidėse ekstensyviai auginamiems broileriams ir laisvai auginamiems broileriams, kaip nurodyta 1991 m. birželio 5 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1538/91, nustatančio išsamias Reglamento (EEB) Nr. 1906/90 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisykles ( 1 ), IV priedo b, c, d ir e punktuose, ir

e) ekologiškai auginamiems broileriams pagal 1991 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų ( 2 ).

2.  Direktyva taikoma auginimo pulkams laikymo vietose, kuriose laikomi ir veisliniai, ir auginimo pulkai.

Valstybės narės gali imtis griežtesnių priemonių šios direktyvos reglamentuojamoje srityje.

Pagrindinė atsakomybė už broilerių gerovę tenka broilerių savininkui arba laikytojui.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

1.  Šioje direktyvoje taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

a) savininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso laikymo vieta, kurioje laikomi broileriai;

b) laikytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris pagal sutartį ar teisės aktą yra nuolatos arba laikinai atsakingas už broilerius;

▼M1

c) kompetentingos institucijos – kompetentingos institucijos, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento ►C3  (ES) 2017/625 ◄  ( 3 ) 3 straipsnio 3 punkte;

d) valstybinis veterinarijos gydytojas – valstybinis veterinarijos gydytojas, kaip apibrėžta Reglamento ►C3  (ES) 2017/625 ◄ 3 straipsnio 32 punkte;

▼B

e) broileris- Gallus gallus rūšies gyvūnas, auginamas mėsai;

f) laikymo vieta – auginimo vieta, kurioje laikomi broileriai;

g) paukštidė – laikymo vietoje esantis pastatas, kuriame laikomas broilerių pulkas;

h) naudojamas plotas – pakratais dengtas plotas, kuriuo broileriai gali naudotis bet kuriuo metu;

i) broilerių tankumas – broilerių, esančių paukštidėje vienu metu, bendras gyvasis svoris naudojamo ploto kvadratiniame metre;

j) pulkas – broilerių, kurie yra patalpinami paukštidėje ir esantys toje paukštidėje vienu metu, grupė;

k) gaištamumo per dieną procentas – nugaišusių, įskaitant nužudytus dėl ligos ar kitų priežasčių, broilerių skaičius, padalintas iš paukštidėje tą pačią dieną esančių broilerių skaičiaus ir padaugintas iš 100;

l) kaupiamasis gaištamumo per dieną procentas – gaištamumo per dieną procentų suma.

2.  1 dalies h punkte pateiktas „naudojamo ploto“ sąvokos apibrėžimas gali būti papildytas 11 straipsnyje nurodyta tvarka įtraukiant nepakreiktus plotus, gavus Europos maisto saugos tarnybos mokslinės nuomonės dėl nepakreiktų plotų įtakos broilerių gerovei rezultatus.

3 straipsnis

Broilerių auginimo reikalavimai

1.  Valstybės narės užtikrina, kad:

a) visos paukštidės atitiktų I priede nustatytus reikalavimus;

b) kompetentinga institucija arba oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas vykdytų reikalaujamus patikrinimus, stebėseną ir tolesnę veiklą, įskaitant III priede nustatytą veiklą.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad didžiausias broilerių tankumas laikymo vietoje arba laikymo vietos paukštidėje niekada neviršytų 33 kg/m2.

3.  Nukrypstant nuo 2 dalies, valstybės narės gali numatyti, kad laikomų broilerių tankumas būtų didesnis, jeigu savininkas arba laikytojas be I priede nustatytų reikalavimų laikosi ir II priede nustatytų reikalavimų.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad, kai pagal 3 dalį suteikiama nukrypti leidžianti nuostata, didžiausias broilerių tankumas laikymo vietoje arba laikymo vietos paukštidėje niekada neviršytų 39 kg/m2.

5.  Kai tenkinami V priede nustatyti kriterijai, valstybės narės gali leisti, kad didžiausias broilerių tankumas, nurodytas 4 dalyje, būtų padidintas daugiausia 3 kg/m2.

4 straipsnis

Broilerius prižiūrinčių asmenų mokymas ir konsultavimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad laikytojai, kurie yra fiziniai asmenys, būtų pakankamai mokomi atlikti savo užduotis ir kad būtų organizuojami tinkami mokymo kursai.

2.  1 dalyje nurodytuose mokymo kursuose dėmesys sutelkiamas į gerovės aspektus ir jie visų pirma rengiami IV priede išvardytais klausimais.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų sukurta mokymo kursų kontrolės ir patvirtinimo sistema. Broilerių laikytojas turi turėti atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos pripažintą pažymėjimą, patvirtinantį tokių mokymo kursų baigimą arba tokiam mokymui lygiavertės patirties įgijimą.

4.  Valstybės narės gali pripažinti patirtį, įgytą iki 2010 m. birželio 30 d., lygiaverte dalyvavimui tokiuose mokymo kursuose ir išduoda tokį lygiavertiškumą patvirtinančius pažymėjimus.

5.  Valstybės narės gali numatyti, kad 1–4 dalyse nustatyti reikalavimai taip pat būtų taikomi ir savininkams.

6.  Savininkas arba laikytojas parengia broileriams prižiūrėti, jiems sugauti arba pakrauti įdarbintiems arba pasamdytiems asmenims skirtus nurodymus ir rekomendacijas dėl atitinkamų broilerių gerovės reikalavimų, įskaitant laikymo vietose taikomus žudymo metodus.

5 straipsnis

Vištienos ženklinimas

Ne vėliau kaip 2009 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą apie galimą specialios suderintos privalomos ženklinimo sistemos, pagrįstos gyvūnų gerovės reikalavimų laikymusi ir taikomos vištienai, vištienos gaminiams ir pusgaminiams, įvedimą.

Pranešime nagrinėjami galimi socialiniai ir ekonominiai padariniai, poveikis Bendrijos ekonominiams partneriams ir tokios ženklinimo sistemos atitiktis Pasaulio prekybos organizacijos taisyklėms.

Kartu su pranešimu pateikiami atitinkami pasiūlymai dėl teisės aktų, atsižvelgiant į tokius svarstymus ir valstybių narių įgytą patirtį taikant neprivalomas ženklinimo sistemas.

6 straipsnis

Komisijos pranešimas Europos Parlamentui ir Tarybai

1.  Remdamasi moksline Europos maisto saugos tarnybos nuomone, Komisija ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą apie genetinių kriterijų įtaką nustatytiems trūkumams, kenkiantiems broilerių gerovei. Prireikus kartu su pranešimu gali būti pateikti atitinkami pasiūlymai dėl teisės aktų.

2.  Valstybės narės Komisijai pateikia duomenų rinkimo, grindžiamo pulkų, paskerstų per minimalų vienerių metų laikotarpį, tipinio pavyzdžio stebėsena, rezultatus. Kad būtų galima atlikti atitinkamą analizę, tipinio mėginio atrinkimo ir duomenų reikalavimai, kaip nurodyta III priede, turėtų būti moksliškai pagrįsti, objektyvūs, palyginami ir nustatyti laikantis 11 straipsnyje nurodytos tvarkos.

Valstybėms narėms duomenų rinkimui šios direktyvos tikslais gali reikėti Bendrijos finansinės paramos.

3.  Remdamasi turimais duomenimis ir atsižvelgdama į naujus mokslinius įrodymus, Komisija ne vėliau kaip 2012 m. birželio 30 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą dėl šios direktyvos taikymo, jos poveikio broilerių gerovei ir gerovės rodiklių pokyčių. Pranešime atsižvelgiama į skirtingas gamybos sąlygas ir metodus. Komisija taip pat atsižvelgia į socialinius ir ekonominius bei administracinius šios direktyvos padarinius, įskaitant regioninius aspektus.

7 straipsnis

Tikrinimas

▼M1 —————

▼M1

2.  Valstybės narės ne vėliau kaip kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. pateikia Komisijai metinę praėjusiųjų metų kompetentingos institucijos atliktų patikrų, kaip laikomasi šios direktyvos reikalavimų, ataskaitą. Kartu su ataskaita pateikiama rimčiausių nesilaikymo atvejų analizė ir nacionalinis veiksmų planas, kuriuo siekiama ateinančiais metais išvengti šių nesilaikymo atvejų arba sumažinti jų skaičių. Komisija pateikia valstybėms narėms šių ataskaitų santraukas.

▼B

8 straipsnis

Geros vadybos praktikos vadovai

Valstybės narės skatina rengti geros vadybos praktikos vadovus, į kuriuos įtraukiamos šios direktyvos laikymosi rekomendacijos. Skatinama skleisti ir naudoti tokius vadovus.

9 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus, ir imasi visų priemonių, būtinų jų įgyvendinimui užtikrinti. Sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės ne vėliau kaip 2010 m. birželio 30 d. praneša Komisijai apie šias nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius susijusius pakeitimus.

10 straipsnis

Įgyvendinimo įgaliojimai

11 straipsnyje nurodyta tvarka gali būti priimtos priemonės, būtinos užtikrinti vienodą šios direktyvos įgyvendinimą.

11 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda pagal 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras ( 4 ), įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas (toliau – Komitetas).

2.  Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

12 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 30 d., įgyvendina šią direktyvą.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

14 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
I PRIEDAS

LAIKYMO VIETOMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

Be kitų susijusių Bendrijos teisės aktų atitinkamų nuostatų taikomi šie reikalavimai:

Girdyklos

1. Girdyklos įrengiamos ir prižiūrimos taip, kad būtų sumažinta išsiliejimo galimybė.

Lesinimas

2. Lesalai tiekiami nuolat arba tam tikrais laiko tarpais, ir broilerių negalima palikti be lesalų likus daugiau nei 12 valandų iki numatyto skerdimo laiko.

Pakratai

3. Visiems broileriams nuolatos prieinami paviršiuje sausi ir purūs pakratai.

Ventiliacija ir šildymas

4. Ventiliacija yra pakankama, kad būtų išvengta perkaitimo ir, jei reikia, ji derinama su šildymo sistemomis drėgmės pertekliui pašalinti.

Triukšmas

5. Garso lygis turi būti sumažintas iki minimalaus. Ventiliatoriai, šėrimo įrenginiai arba kita įranga projektuojami, įrengiami, eksploatuojami ir prižiūrimi taip, kad keltų kuo mažiau triukšmo.

Šviesa

6. Visose paukštidėse šviesiuoju laikotarpiu yra ne mažesnis kaip 20 liuksų apšvietimo intensyvumas, matuojamas broilerio akies lygyje ir apšviečiantis ne mažiau kaip 80 % naudojamo ploto. Jei būtina, veterinarijos gydytojui patarus gali būti leista laikinai sumažinti apšvietimo lygį.

▼C2

7. Praėjus septynioms dienoms nuo broilerių patalpinimo paukštidėje ir iki tol, kol lieka trys dienos iki numatyto skerdimo dienos, paukštidės turi būti apšviečiamos laikantis 24 valandų ritmo, įtraukiant iš viso bent 6 valandas trunkančius tamsiuosius laikotarpius, iš kurių bent vienas nepertraukiamas tamsusis laikotarpis būtų ne trumpesnis kaip 4 valandos, neįskaitant užtemdytos šviesos laikotarpių.

▼B

Tikrinimas

8. Visi laikymo vietoje laikomi broileriai privalo būti tikrinami bent du kartus per dieną. Turėtų būti atkreiptas ypatingas dėmesys į požymius, rodančius sumažėjusį broilerių gerovės ir (arba) sveikatos lygį.

9. Broileriai, kurie yra rimtai sužeisti arba turi aiškių sveikatos sutrikimo požymių, pavyzdžiui, sunkiai vaikšto, serga sunkiu ascitu arba yra stipriai išsigimę, ir greičiausiai kenčia, tinkamai gydomi arba iškart nužudomi. Prireikus kreipiamasi į veterinarijos gydytoją.

Valymas

10. Tos paukštidžių, įrangos ar reikmenų dalys, prie kurių broileriai liečiasi, kiekvieną kartą po galutinės depopuliacijos kruopščiai valomos ir dezinfekuojamos prieš į paukštides įleidžiant naują pulką. Paukštidėse atlikus galutinę depopuliaciją, turi būti pašalinami visi pakratai ir parūpinama švarių pakratų.

Duomenų registravimas

11. Savininkas arba laikytojas registruoja kiekvienos laikymo vietos paukštidės:

a) patalpintų broilerių skaičių;

b) naudojamą plotą;

c) broilerių hibridus arba veislę, jei žinoma;

d) po kiekvienos kontrolės rastų nugaišusių broilerių skaičių nurodant priežastis, jei jos žinomos, bei dėl tam tikros priežasties nužudytų paukščių skaičių;

e) po parduoti arba skersti atskirtų broilerių pulke likusių broilerių skaičių.

Šie įrašai saugomi bent trejus metus ir pateikiami kompetentingai institucijai tikrinimo metu arba kitu atveju paprašius.

Chirurginės intervencijos

12. Visos ne terapiniais ar diagnostiniais tikslais atliekamos chirurginės intervencijos, kurios žaloja jautrią kūno dalį arba kurių metu jos netenkama arba pakinta kaulų struktūra, draudžiamos.

Tačiau valstybės narės gali leisti apipjaustyti broilerių snapus tais atvejais, kai kitos priemonės siekiant užkirsti kelią plunksnų pešiojimui ir kanibalizmui yra išbandytos. Tokiais atvejais jaunesnių nei 10 dienų amžiaus broilerių apipjaustymą atlieka kvalifikuotas personalas, tik pasikonsultavus su veterinarijos gydytoju ir gavus jo rekomendaciją. Be to, valstybės narės gali leisti kastruoti broilerius. Broileriai kastruojami tik prižiūrint veterinarijos gydytojui, ir šį darbą atlieka specialų mokymą baigęs personalas.
II PRIEDAS

REIKALAVIMAI DIDESNIO BROILERIŲ TANKUMO NAUDOJIMUI

Pranešimas ir dokumentai

Taikomi šie reikalavimai:

1. Savininkas arba laikytojas praneša kompetentingai institucijai apie savo ketinimą taikyti didesnį kaip 33 kg/m2 gyvojo svorio broilerių tankumą.

Jis nurodo tikslų skaičių ir praneša kompetentingai institucijai apie visus broilerių tankumo taikymo pasikeitimus ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki pulko patalpinimo paukštidėje.

Kompetentingai institucijai paprašius, prie pranešimo pridedamas dokumentas, kuriame pateikiama 2 punkte reikalaujamuose dokumentuose esančios informacijos santrauka.

2. Savininkas arba laikytojas paukštidėje tvarko ir laiko surinktus dokumentus, kuriuose išsamiai aprašomos auginimo sistemos. Visų pirma juose pateikiama informacija apie šiuos paukštidės ir jos įrangos techninius aspektus, pavyzdžiui:

a) paukštidės planas, įskaitant broilerių užimamo paviršiaus ploto matmenis;

b) ventiliacijos ir prireikus vėsinimo ir šildymo sistemos, įskaitant jų vietą, ventiliacijos schemą, kurioje nurodyti tiksliniai oro kokybės kriterijai, pavyzdžiui, oro srautas, oro judėjimo greitis ir temperatūra;

c) lesinimo ir girdymo sistemos bei jų vieta;

d) signalizacijos sistemos ir atsarginės sistemos automatinių ar mechaninių įrengimų, svarbių broilerių sveikatai ir gerovei, gedimo atveju;

e) grindų rūšis ir paprastai naudojami pakratai.

Dokumentai pateikiami kompetentingai institucijai paprašius ir turi būti atnaujinami. Visų pirma registruojami ventiliacijos ir signalizacijos sistemų techniniai patikrinimai.

Savininkas arba laikytojas nepagrįstai nedelsdamas praneša kompetentingai institucijai apie visus apibūdintos paukštidės, įrangos arba tvarkos pakeitimus, kurie gali turėti įtakos broilerių gerovei.

Reikalavimai laikymo vietoms – aplinkos kriterijų kontrolė

3. Savininkas arba laikytojas užtikrina, kad visose laikymo vietos paukštidėse būtų įrengtos ventiliacijos ir prireikus šildymo ir vėsinimo sistemos, kurios suprojektuotos, įrengtos ir eksploatuojamos tokiu būdu, kad:

a) broilerių galvų lygyje išmatuota amoniako (NH3) koncentracija neviršytų 20 ppm, o anglies dioksido (CO2) koncentracija neviršytų 3 000  ppm;

b) kai šešėlyje išmatuota lauko temperatūra yra didesnė nei 30 °C, paukštidės vidaus temperatūra neviršija šios lauko temperatūros daugiau nei 3 °C;

c) vidutinis santykinis oro drėgnumas paukštidėje per 48 valandas neviršytų 70 %, kai lauko temperatūra yra žemesnė nei 10 °C.
III PRIEDAS

SKERDYKLOS STEBĖSENA IR TOLESNĖ VEIKLA

(kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalyje)

1.   Gaištamumas

1.1. Kai broilerių tankumas viršija 33 kg/m2, pulko dokumentuose pateikiamas gaištamumo per dieną procentas ir kaupiamasis gaištamumo per dieną procentas, kuriuos apskaičiavo savininkas arba laikytojas, bei broilerių hibridai ir veislės.

1.2. Prižiūrint oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui šie duomenys ir nugaišusių broilerių skaičius, užfiksuotas atvežimo metu, registruojami nurodant laikymo vietą ir laikymo vietos paukštidę. Duomenų patikimumas ir kaupiamasis gaištamumo per dieną procentas tikrinami atsižvelgiant į paskerstų broilerių skaičių ir į skerdyklą atvežtų nugaišusių broilerių skaičių.

2.   Tikrinimas post-mortem (po skerdimo)

Vykdydamas kontroles pagal Reglamentą (EB) Nr. 854/2004, oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas vertina po skerdimo atlikto patikrinimo rezultatus, kad laikymo vietoje arba laikymo vietos paukštidėje nustatytų kitus galimus netinkamų gerovės sąlygų požymius, pavyzdžiui, neįprastus kontaktinio dermatito, parazitizmo bei sisteminių ligų lygius.

3.   Pranešimas apie rezultatus

Jei 1 dalyje nurodytas gaištamumo procentas arba 2 dalyje nurodyti po skerdimo atlikto patikrinimo rezultatai atitinka netinkamas gyvūnų gerovės sąlygas, oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas pateikia duomenis broilerių savininkui arba laikytojui ir kompetentingai institucijai. Broilerių savininkas arba laikytojas ir kompetentinga institucija imasi atitinkamų veiksmų.
IV PRIEDAS

MOKYMAS

4 straipsnio 2 dalyje nurodyti mokymo kursai apima bent Bendrijos teisės aktus dėl broilerių apsaugos, o pirmiausia šiuos klausimus:

a) I ir II priedus;

b) fiziologiją, ypač girdymo ir lesinimo poreikius, broilerių elgesį ir streso sąvoką;

c) praktinius broilerių atidžios priežiūros aspektus, įskaitant gaudymą, krovimą ir vežimą;

d) neatidėliotiną broilerių priežiūrą, priverstinį skerdimą ir žudymą;

e) prevencines biologinio saugumo priemones.
V PRIEDAS

DIDESNIO BROILERIŲ TANKUMO TAIKYMO KRITERIJAI

(kaip nurodyta 3 straipsnio 5 dalyje)

1.   Kriterijai

a) kompetentingai institucijai pastaruosius 2 metus vykdant laikymo vietos stebėseną nenustatyta šios direktyvos reikalavimus pažeidžiančių trūkumų, ir

b) laikymo vietos savininkas arba laikytojas vykdo stebėseną naudodamasis 8 straipsnyje nurodytais geros vadybos praktikos vadovais, ir

c) bent septyniuose iš eilės paukštidėse laikomuose ir vėliau tikrintuose pulkuose kaupiamasis gaištamumo per dieną procentas buvo mažesnis nei 1 % + 0,06 % šį skaičių padauginus iš pulko amžiaus dienomis, kuriam suėjus jis skerdžiamas.

Jei kompetentinga institucija per pastaruosius dvejus metus nevykdė laikymo vietos stebėsenos, turi būti įvykdyta bent viena stebėsena siekiant patikrinti, ar įvykdytas a punkte nustatytas reikalavimas.

2.   Išimtinės aplinkybės

Nukrypstant nuo 1 dalies c punkto, kompetentinga institucija gali nuspręsti padidinti broilerių tankumą, kai savininkas arba laikytojas pateikia pakankamą paaiškinimą dėl didesnio kaupiamojo gaištamumo per dieną procento išskirtinio pobūdžio arba įrodo, kad negali kontroliuoti jo priežasčių.( 1 ) OL L 143, 1991 6 7, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2029/2006 (OL L 414, 2006 12 30, p. 29).

( 2 ) OL L 198, 1991 7 22, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 394/2007 (OL L 98, 2007 4 13, p. 3).

( 3 ) 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas ►C3  (ES) 2017/625 ◄ dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) ( ►C3  OL L 95, 2017 4 7, p. 1 ◄ ).

( 4 ) OL L 31, 2002 2 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3).

Top