EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007L0002-20190626

Consolidated text: 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/2/2019-06-26

02007L0002 — LT — 26.06.2019 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2007/2/EB

2007 m. kovo 14 d.

sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE)

(OL L 108 2007.4.25, p. 1)

Iš dalies keičiama:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1010 2019 m. birželio 5 d.

  L 170

115

25.6.2019
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2007/2/EB

2007 m. kovo 14 d.

sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE)I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

1.  Šios direktyvos tikslas – nustatyti bendrąsias taisykles, skirtas Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūros (toliau – INSPIRE) sukūrimui, Bendrijos aplinkos politikos ir kitos įtakos aplinkai galinčios turėti politikos ar veiklos tikslais.

2.  INSPIRE grindžiama valstybių narių sukurtomis ir valdomomis erdvinės informacijos infrastruktūromis.

2 straipsnis

1.  Ši direktyva nepažeidžia Direktyvų 2003/4/EB ir 2003/98/EB.

2.  Ši direktyva neįtakoja valdžios institucijų intelektinės nuosavybės teisių buvimo ar jų turėjimo.

3 straipsnis

Šioje direktyvoje vartojami tokie sąvokų apibrėžimai:

1) erdvinės informacijos infrastruktūra – tai metaduomenys, erdvinių duomenų rinkiniai ir erdvinių duomenų paslaugos; tinklo paslaugos ir technologijos; susitarimai dėl keitimosi, prieigos ir naudojimosi; bei koordinavimo ir stebėsenos mechanizmai, procesai ir procedūros, kurie yra sukurti, valdomi ar pateikti naudoti vadovaujantis šia direktyva;

2) erdviniai duomenys – tai duomenys, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai apibūdina konkrečią vietą arba geografinę vietovę;

3) erdvinių duomenų rinkinys – tai pripažįstama erdvinių duomenų sankaupa;

4) erdvinių duomenų paslaugos – tai operacijos, kurias galima atlikti su erdvinių duomenų rinkiniuose esančiais erdviniais duomenimis arba su susijusiais metaduomenimis, naudojant kompiuterinę programą;

5) erdvinis objektas – tai realaus pasaulio fenomeno, susijusio su konkrečia vieta ar geografine vietove, abstraktus atvaizdas;

6) metaduomenys – tai erdvinių duomenų rinkinius ir erdvinių duomenų paslaugas apibūdinanti informacija, skirta jas surasti, įvertinti ir naudoti;

7) tarpusavio sąveika – tai galimybė be daugkartinio žmogaus įsikišimo sujungti erdvinių duomenų rinkinius ir tarpusavyje suderinti paslaugas taip, kad būtų gautas darnus rezultatas ir padidėtų duomenų rinkinių ir paslaugų pridėtinė vertė;

8) INSPIRE geoportalas – tai interneto svetainė arba jos atitikmuo, suteikianti galimybę naudotis 11 straipsnio 1 dalyje nurodytomis paslaugomis;

9) valdžios institucija – tai:

a) bet kokia vyriausybės arba kita viešoji administracija, įskaitant nacionalinio, regioninio ar vietos lygių viešąsias patariamąsias įstaigas;

b) fizinis ar juridinis asmuo, pagal nacionalinę teisę vykdantis viešojo administravimo funkcijas, įskaitant konkrečias su aplinka susijusias pareigas, veiksmus ar paslaugas; ir

c) a arba b punktuose nurodytai įstaigai ar asmeniui pavaldus fizinis arba juridinis asmuo, turintis viešųjų pareigų arba funkcijų, arba teikiantis viešąsias paslaugas, susijusias su aplinka.

Valstybės narės gali numatyti, kad įstaigoms ar institucijoms atliekant teismines ar įstatymų leidybos funkcijas, šios direktyvos tikslais jos nelaikomos valdžios institucijomis;

10) trečioji šalis – tai fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra valdžios institucija.

4 straipsnis

1.  Ši direktyva taikoma erdvinių duomenų rinkiniams, kurie atitinka šias sąlygas:

a) jie susiję su teritorija, kuri priklauso valstybės narės jurisdikcijai ir (arba) kurioje ji vykdo jurisdikciją;

b) jie saugomi elektronine forma;

c) juos turi vienas iš šių subjektų arba jie turimi jo vardu:

i) valdžios institucija – valdžios institucijos sukurti ar gauti arba jos tvarkomi ar atnaujinami bei priklausantys jos viešojo pobūdžio užduočių sričiai;

ii) trečioji šalis, kuriai pagal 12 straipsnį suteikta teisė naudotis tinklu;

d) jie susiję su viena ar keliomis I, II ar III priede išvardytomis temomis.

2.  Tais atvejais, kai tų pačių erdvinių duomenų rinkinių kopijos yra disponuojamos įvairių valdžios institucijų arba jų vardu, ši direktyva taikoma pagrindinei versijai, iš kurios yra padarytos kopijos.

3.  Ši direktyva taip pat taikoma erdvinių duomenų paslaugoms, susijusioms su 1 dalyje nurodytų erdvinių duomenų rinkiniuose esančiais duomenimis.

4.  Šioje direktyvoje nereikalaujama kaupti naujų erdvinių duomenų.

5.  Jei erdvinių duomenų rinkiniai atitinka 1 dalies c punkto sąlygas, bet intelektinės nuosavybės teisės į jas priklauso trečiajai šaliai, valdžios institucija gali imtis šioje direktyvoje numatytų veiksmų tik gavusi tos trečiosios šalies sutikimą.

6.  Nukrypstant nuo 1 dalies, ši direktyva aprėpia erdvinių duomenų rinkinius, disponuojamus žemiausio valstybės narės valdžios lygmens valdžios institucijų arba jų vardu, tik jeigu valstybė narė yra priėmusi įstatymus ar kitus teisės aktus, kuriais reikalaujama juos rinkti ar platinti.

7.  Siekiant atsižvelgti į vis didėjantį erdvinių duomenų poreikį remiant Bendrijos politikos kryptis, turinčias įtakos aplinkai, I, II ir III prieduose nurodytų esamų erdvinių duomenų temų aprašymas gali būti patvirtintas pagal 22 straipsnio 3 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.II SKYRIUS

METADUOMENYS

5 straipsnis

1.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų sukurti I, II ir III prieduose išvardytas temas atitinkančių erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų metaduomenys ir kad jie būtų nuolat atnaujinami.

2.  Metaduomenys apima šią informaciją:

a) erdvinių duomenų rinkinių atitiktį 7 straipsnio 1 dalyje nurodytoms įgyvendinimo taisyklėms;

b) sąlygas dėl prieigos ir naudojimosi erdvinių duomenų rinkiniais bei paslaugomis ir, kur taikoma, atitinkami mokesčiai;

c) erdvinių duomenų rinkinių kokybę ir patvirtinimu;

d) valdžios institucijas, atsakingas už erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sukūrimą, valdymą, priežiūrą ir platinimą;

e) visuomenės teisės naudotis duomenimis apribojimus ir tokių apribojimų priežastis pagal 13 straipsnį.

3.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad metaduomenys būtų išsamūs ir pakankamai kokybiški 3 straipsnio 6 punkte išdėstytos paskirties atitikimui.

4.  Šio straipsnio įgyvendinimo taisyklės priimamos laikantis 22 straipsnio 2 dalyje numatytos reguliavimo procedūros iki 2008 m. gegužės 15 d. Šiose taisyklėse atsižvelgiama į atitinkamus egzistuojančius tarptautinius standartus ir naudotojų reikalavimus, pirmiausiai susijusius su metaduomenų patvirtinimu.

6 straipsnis

Valstybės narės sukuria 5 straipsnyje nurodytus metaduomenis, laikydamosi tokių terminų:

a) ne vėliau kaip per 2 metus nuo įgyvendinimo taisyklių priėmimo pagal 5 straipsnio 4 dalį dienos I ir II prieduose išvardytas temas atitinkantiems erdvinių duomenų rinkiniams;

b) ne vėliau kaip per 5 metus nuo įgyvendinimo taisyklių priėmimo pagal 5 straipsnio 4 dalį dienos III priede išvardytas temas atitinkantiems erdvinių duomenų rinkiniams.III SKYRIUS

ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIŲ IR PASLAUGŲ TARPUSAVIO SĄVEIKA

7 straipsnis

1.  Įgyvendinimo taisyklės, nustatančios erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų interoperabilumo technines priemones ir, kur tikslinga, erdvinių duomenų rinkinių suderinamumą, skirtos iš dalies pakeisti neesminius šios direktyvos elementus ją papildant, priimamos laikantis 22 straipsnio 3 dalyje numatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Rengiant įgyvendinimo taisykles atsižvelgiama į atitinkamus naudotojų reikalavimus, esamas iniciatyvas ir tarptautinius standartus, skirtus erdvinių duomenų rinkinių suderinamumui užtikrinti, taip pat turi būti atsižvelgta į pagrįstumo ir kaštų bei naudos veiksnius. Kai pagal tarptautinės teisės normas įsteigtos organizacijos yra priėmusios atitinkamus standartus, užtikrinančius erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų tarpusavio sąveiką ir suderinimą, šie standartai prireikus integruojami į šioje dalyje minėtas įgyvendinimo taisykles ir jose nurodomos esamos techninės priemonės.

2.  Rengdama 1 dalyje nurodytas įgyvendinimo taisykles, Komisija atlieka analizę, siekdama užtikrinti, kad taisyklės būtų pagrįstos ir proporcingos atsižvelgiant į numatomus kaštus ir naudą, ir supažindinti su tokios analizės rezultatais 22 straipsnio 1 dalyje nurodytą komitetą. Valstybės narės, jų paprašius, pateikia Komisijai šiai analizei atlikti reikalingą informaciją.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad visi naujai sukaupti ir iš esmės restruktūrizuoti erdvinių duomenų rinkiniai ir atitinkamos erdvinių duomenų paslaugos turi būti prieinami, laikantis 1 dalyje nurodytų įgyvendinimo taisyklių, per dvejus metus nuo jų priėmimo, o kiti vis dar naudojami erdvinių duomenų rinkiniai ir paslaugos būtų prieinami, laikantis įgyvendinimo taisyklių, per septynerius metus nuo jų priėmimo. Erdvinių duomenų rinkiniai padaromi prieinamais pritaikant esamus erdvinių duomenų rinkinius arba atliekant 11 straipsnio 1 dalies d punkte numatytas transformavimo paslaugas.

4.  1 dalyje nurodytos įgyvendinimo taisyklės apima erdvinių objektų, susijusių su atitinkamais erdvinių duomenų rinkiniais, pagal I, II arba III priede išvardytas temas, apibrėžimą bei klasifikavimą ir būdą, kuriuo šie erdviniai duomenys georeferenciškai susieti.

5.  Nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens valstybių narių atstovams bei kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kuriems dėl jų vaidmens erdvinės informacijos infrastruktūroje yra svarbūs atitinkami erdviniai duomenys, įskaitant naudotojus, rengėjus, pridėtinę vertę turinčių paslaugų teikėjus arba koordinavimo organus, suteikiama galimybė dalyvauti parengiamosiose diskusijose dėl 1 dalyje nurodytų įgyvendinimo taisyklių turinio prieš jas svarstant 22 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui.

8 straipsnis

1.  Erdvinių duomenų rinkinių, atitinkančių vieną ar daugiau iš I ar II priede išvardytų temų, atveju 7 straipsnio 1 dalyje numatytos įgyvendinimo taisyklės turi atitikti šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatytas sąlygas.

2.  Įgyvendinimo taisyklės apima šiuos erdvinių duomenų aspektus:

a) bendrą erdvinių objektų unikalaus identifikavimo sistemą, pagal kurią būtų galima susieti nacionalinių sistemų identifikatorius, tuo užtikrinant jų tarpusavio interoperabilumą;

b) erdvinių objektų tarpusavio ryšį;

c) pagrindinius atributinius duomenis ir atitinkamus daugiakalbius sinonimus, kurių paprastai reikia politikos kryptims, galinčioms turėti įtakos aplinkai;

d) informaciją apie duomenų laikinumo dimensiją;

e) duomenų atnaujinimus.

3.  Įgyvendinimo taisyklės parengiamos taip, kad užtikrintų informacijos apie tą pačią vietą arba informacijos apie tą patį skirtingu masteliu vaizduojamą objektą įrašų nuoseklumą.

4.  Įgyvendinimo taisyklės parengiamos taip, kad užtikrintų, jog informaciją iš įvairių erdvinių duomenų rinkinių galima būtų tarpusavyje palyginti 7 straipsnio 4 dalyje ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytais aspektais.

9 straipsnis

7 straipsnio 1 dalyje numatytos įgyvendinimo taisyklės priimamos laikantis šio tvarkaraščio:

a) kai erdvinių duomenų rinkiniai atitinka I priede išvardytas temas – ne vėliau kaip 2009 m. gegužės 15 d.;

b) kai erdvinių duomenų rinkiniai atitinka II arba III priede išvardytas temas – ne vėliau kaip 2012 m. gegužės 15 d.

10 straipsnis

1.  Valstybės narės užtikrina, kad 7 straipsnio 1 dalyje numatytų įgyvendinimo taisyklių laikymuisi reikalinga informacija, įskaitant duomenis, kodus ir technines klasifikacijas, galėtų naudotis valdžios institucijos ar trečiosios šalys tokiomis sąlygomis, kurios neribotų jos naudojimo tuo tikslu.

2.  Siekdamos užtikrinti, kad su geografinėmis savybėmis susiję erdviniai duomenys, kurie yra nustatomi abipus dviejų ar daugiau valstybių narių sienų, būtų darnūs, valstybės narės prireikus bendru sutarimu sprendžia dėl tokių bendrų elementų vaizdavimo ir pozicijos.IV SKYRIUS

TINKLO PASLAUGOS

11 straipsnis

1.  Valstybės narės sukuria ir valdo erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų, kuriems pagal šią direktyvą buvo sukurti metaduomenys, tinklą:

a) paieškos paslaugų, kad būtų galima ieškoti erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų pagal atitinkamų metaduomenų turinį ir parodyti tokių metaduomenų turinį;

b) peržiūros paslaugų, kad būtų galima bent jau parodyti, naršyti, priartinti/nutolinti, rodyti panoraminį vaizdą ar vieną ant kito uždėti peržiūrimus erdvinių duomenų rinkinius ir parodyti sutartinius ženklus bei atitinkamą metaduomenų turinį;

c) parsisiųsdinimo paslaugų, kad būtų galima parsisiųsdinti erdvinių duomenų rinkinių kopijas arba jų dalis ir, kai praktiška, turėti teisę tiesiogiai jomis naudotis;

d) transformavimo paslaugų, suteikiančių galimybę transformuoti erdvinių duomenų rinkinius siekiant užtikrinti interoperabilumą;

e) paslaugų, suteikiančių galimybę suaktyvinti erdvinių duomenų paslaugas.

Teikiant šias paslaugas atsižvelgiama į atitinkamus naudotojų reikalavimus, jomis nesudėtinga naudotis, jomis gali naudotis visuomenė bei jomis galima naudotis internetu arba kita tinkama telekomunikacijos priemone.

2.  Teikiant 1 dalies a punkte nurodytas paslaugas taikomi bent jau tokie paieškos kriterijai:

a) raktiniai žodžiai;

b) erdvinių duomenų ir paslaugų klasifikacija;

c) erdvinių duomenų rinkinių kokybė ir patvirtinimas;

d) atitikimo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytoms įgyvendinimo taisyklėms laipsnis;

e) geografinė vietovė;

f) prieigos bei naudojimo erdvinių duomenų rinkiniais bei paslaugomis sąlygos;

g) valdžios institucijos, atsakingos už erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sukūrimą, valdymą, priežiūrą ir platinimą.

3.  1 dalies d punkte nurodytos transformavimo paslaugos derinamos su kitomis toje dalyje nurodytomis paslaugomis taip, kad visos šios paslaugos galėtų būti teikiamos pagal 7 straipsnio 1 dalyje nurodytas įgyvendinimo taisykles.

12 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad valdžios institucijoms būtų sudarytos techninės galimybės prijungti jų erdvinių duomenų rinkinius ir paslaugas prie 11 straipsnio 1 dalyje nurodyto tinklo. Atsižvelgiant į prašymą, ši paslauga taip pat gali būti suteikta trečiosioms šalims, kurių erdvinių duomenų rinkiniai ir paslaugos atitinka įgyvendinimo taisykles, akcentuojant visų pirma su metaduomenimis, tinklo paslaugomis ir interoperabilumu susijusius įsipareigojimus.

13 straipsnis

1.  Nukrypstant nuo 11 straipsnio 1 dalies, valstybės narės gali riboti viešą prieigą prie erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų naudojantis 11 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytomis paslaugomis, jei tokia prieiga neigiamai paveiktų tarptautinius santykius, visuomenės saugumą ar nacionalinę gynybą.

Nukrypstant nuo 11 straipsnio 1 dalies, valstybės narės gali riboti viešą prieigą prie erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų naudojantis 11 straipsnio 1 dalies b–e punktuose nurodytomis paslaugomis arba 14 straipsnio 3 dalyje nurodytomis elektroninės prekybos paslaugomis, jei tokia prieiga neigiamai paveiktų bet kurį iš šių aspektų:

a) valdžios institucijų procedūrų konfidencialumą, kai tokį konfidencialumą numato įstatymai;

b) tarptautinius santykius, visuomenės saugumą ar nacionalinę gynybą;

c) teisingumo vykdymą, asmens galimybę būti teisiamam teisingame teismo procese arba valdžios institucijos galimybę vykdyti baudžiamojo arba drausminio pobūdžio tyrimą;

d) komercinės ar pramoninės informacijos konfidencialumą, kai tokį konfidencialumą numato nacionalinės arba Bendrijos teisės aktai siekiant apsaugoti teisėtus ekonominius interesus, įskaitant visuomenės interesus išlaikyti statistikos konfidencialumą ir mokesčių paslaptį;

e) intelektinės nuosavybės teises;

f) asmens duomenų ir (arba) su fiziniu asmeniu susijusių bylų konfidencialumą, jei tas asmuo nesutiko, kad tokia informacija būtų paviešinta, ir jei tokį konfidencialumą numato nacionaliniai arba Bendrijos teisės aktai;

g) asmens, prašomą informaciją pateikusio savo noru, kuris neturi teisinio įpareigojimo arba negali būti teisiškai įpareigotas tai padaryti, interesus arba apsaugą, išskyrus atvejus, kai šis asmuo sutiko, kad atitinkama informacija būtų atskleista;

h) aplinkos, su kuria susijusi tokia informacija, pavyzdžiui, retų rūšių buvimo vietos, apsaugą.

2.  1 dalyje numatytos teisės naudotis erdvinių duomenų rinkiniais ir paslaugomis ribojimo priežastys aiškinamos apsiribojant tuo, kad konkrečiu atveju atsižvelgiama į visuomenės interesus, kurie būtų patenkinami suteikiant tokią teisę. Kiekvienu konkrečiu atveju reikia palyginti, kaip patenkinami visuomenės interesai atskleidus informaciją ir kaip jie patenkinami apribojant ją arba suteikiant teisę ja naudotis tam tikromis sąlygomis. Remdamosi 1 dalies a, d, f, g ir h punktais, valstybės narės negali apriboti teisės naudotis informacija apie į aplinką išmetamus teršalus.

3.  Atsižvelgdamos į tai ir taikydamos 1 dalies f punktą, valstybės narės užtikrina, kad būtų laikomasi Direktyvos 95/46/EB.

14 straipsnis

1.  Valstybės narės užtikrina, kad 11 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytos paslaugos būtų teikiamos visuomenei nemokamai.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės gali leisti 11 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą paslaugą teikiančiai valdžios institucijai taikyti mokesčius, jei tokie mokesčiai užtikrina erdvinių duomenų rinkinių ir atitinkamų duomenų paslaugų išlaikymą, ypač tais atvejais, kai susiduriama su labai dideliais atnaujintų duomenų kiekiai.

3.  Duomenys, pateikiami naudojantis 11 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytomis peržiūros paslaugomis, gali būti tokios formos, kuri užkirstų kelią jų pakartotinam komerciniam panaudojimui.

4.  Valdžios institucijoms nustačius mokesčius už 11 straipsnio 1 dalies b, c ar e punktuose nurodytas paslaugas, valstybės narės užtikrina elektroninės prekybos paslaugų teikimą. Tokioms paslaugoms gali būti taikoma pastaba dėl atsakomybės atsisakymo, elektroninės licencijos arba, jei būtina, licencijos.

15 straipsnis

1.  Komisija Bendrijos lygiu sukuria ir valdo INSPIRE geoportalą.

2.  Valstybės narės suteikia prieigą prie 11 straipsnio 1 dalyje nurodytų paslaugų per 1 dalyje nurodytą INSPIRE geoportalą. Valstybės narės gali suteikti prieigą prie tų paslaugų ir naudodamos savo prieigos taškus.

16 straipsnis

Įgyvendinimo taisyklės, skirtos iš dalies pakeisti neesminius šio skyriaus elementus, priimamos laikantis 22 straipsnio 3 dalyje numatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu, o jose visų pirma nustatoma:

a) 11 ir 12 straipsniuose nurodytų paslaugų techninės specifikacijos ir būtiniausi šių paslaugų funkcionalumo kriterijai, atsižvelgiant į esamus Bendrijos aplinkosaugos teisės aktais priimtus atsiskaitymo reikalavimus ir rekomendacijas, egzistuojančias elektroninės prekybos paslaugas ir technologijų pažangą;

b) 12 straipsnyje nurodyti įsipareigojimai.V SKYRIUS

DALIJIMASIS DUOMENIMIS

17 straipsnis

1.  Kiekviena valstybė narė patvirtina savo valdžios institucijų, nurodytų 3 straipsnio 9 punkto a ir b papunkčiuose, tarpusavio dalijimosi erdvinių duomenų rinkiniais ir paslaugomis priemones. Šios priemonės suteikia atitinkamoms valdžios institucijoms teisę gauti prieigą prie erdvinės informacijos duomenų rinkinių ir paslaugų, keistis ir naudotis šiais rinkiniais ir paslaugomis atliekant viešojo pobūdžio užduotis, galinčias turėti tiesioginės ar netiesioginės įtakos aplinkai.

2.  1 dalyje nustatytos priemonės užkerta kelią apribojimams, dėl kurių, naudojimosi prasme, galėtų kilti praktinių kliūčių dalytis erdvinių duomenų rinkiniais ir paslaugomis.

3.  Valstybės narės gali leisti erdvinių duomenų rinkinius ir paslaugas teikiančioms valdžios institucijoms licencijuoti ir (arba) reikalauti mokesčio iš šiais erdvinių duomenų rinkiniais ir paslaugomis besinaudojančių valdžios institucijų ir Bendrijos įstaigų. Bet kokie tokio pobūdžio mokesčiai ir licencijos privalo visiškai derėti su bendruoju tikslu – palengvinti keitimąsi erdvinių duomenų rinkiniais ir paslaugomis tarp valdžios institucijų. Kai nustatomi mokesčiai, jie turi būti ne didesni nei būtina užtikrinant reikiamą erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų kokybę ir platinimą kartu su protingo dydžio investicijų grąža, tuo pat metu, kur taikytina, nepažeidžiant erdvinių duomenų rinkinius bei paslaugas teikiančių valdžios institucijų savifinansavimo reikalavimų. Valstybių narių teikiami erdvinių duomenų rinkiniai ir paslaugos Bendrijos institucijoms, kurie reikalingi įvykdyti jų ataskaitų teikimo reikalavimus pagal Bendrijos teisės aktus, susijusius su aplinka, teikiami nemokamai.

4.  1, 2 ir 3 dalyse numatytomis dalijimosi erdvinių duomenų rinkiniais ir paslaugomis priemonėmis gali naudotis kitų valstybių narių valdžios institucijos, nurodytos 3 straipsnio 9 punkto a ir b papunkčiuose, bei Bendrijos institucijos ir organai, atlikdami viešojo pobūdžio užduotis, galinčias turėti įtakos aplinkai.

5.  1, 2 ir 3 dalyse numatytomis dalijimosi erdvinių duomenų rinkiniais ir paslaugomis priemonėmis, remiantis abipusiškumu ir lygiateisiškumu, gali naudotis tarptautiniais susitarimais, kurių šalys yra Bendrija ir valstybės narės, įsteigtos organizacijos, atlikdamos užduotis, galinčias turėti įtakos aplinkai.

6.  Jeigu 1, 2 ir 3 dalyse numatytomis dalijimosi erdvinių duomenų rinkiniais ir paslaugomis priemonėmis galima naudotis pagal 4 ir 5 dalis, šios priemonės gali būti papildytos nacionalinės teisės reikalavimais dėl naudojimosi sąlygų.

7.  Nukrypstant nuo šio straipsnio, valstybės narės gali apriboti dalijimąsi erdvinių duomenų rinkiniais ir paslaugomis, kai tai turėtų neigiamos įtakos teisingumo vykdymui, visuomenės saugumui, krašto apsaugai ar tarptautiniams santykiams.

8.  Valstybės narės Bendrijos institucijoms ir įstaigoms suteikia prieigą prie erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų laikantis suderintų sąlygų. Tas sąlygas reglamentuojančios įgyvendinimo taisyklės, skirtos iš dalies pakeisti neesminius šios direktyvos elementus ją papildant, priimamos laikantis 22 straipsnio 3 dalyje numatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Šios įgyvendinimo taisyklės turi nepažeisti 1–3 dalyse nurodytų principų.VI SKYRIUS

KOORDINAVIMAS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS

18 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatytos atitinkamos struktūros ir mechanizmai visų erdvinės informacijos infrastruktūromis suinteresuotų subjektų indėliui įvairiuose valdžios lygmenyse koordinuoti.

Šios struktūros koordinuoja, inter alia, naudotojų, rengėjų, pridėtinę vertę turinčių paslaugų teikėjų ir koordinavimo įstaigų įnašus, susijusius su atitinkamų duomenų rinkinių identifikavimu, naudotojų poreikiais, informacijos apie esamą praktiką teikimu ir informacijos apie šios direktyvos įgyvendinimą teikimu.

19 straipsnis

1.  Komisija atsako už INSPIRE, kaip nurodyta šioje direktyvoje, koordinavimą Bendrijos lygiu ir šioje srityje jai padeda atitinkamos organizacijos, ypač Europos aplinkos agentūra.

2.  Kiekviena valstybė narė nustato ryšių palaikymo punktą, paprastai valdžios instituciją, atsakingą už ryšius su Komisija šioje direktyvoje reglamentuojamais klausimais. Atsižvelgiant į įgaliojimų ir atsakomybės pasidalijimą valstybėje narėje, šiam ryšių palaikymo punktui padės koordinavimo struktūra.

20 straipsnis

Šioje direktyvoje nurodytose įgyvendinimo taisyklėse deramai atsižvelgiama į Europos standartizacijos įstaigų standartus, patvirtintus laikantis Direktyvoje 98/34/EB nustatytos tvarkos, taip pat į tarptautinius standartus.VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21 straipsnis

1.  Valstybės narės stebi erdvinių duomenų infrastruktūros įgyvendinimą ir jos naudojimą. Jos parengia stebėsenos rezultatus nuolat prieinamus Komisijai ir visuomenei.

▼M1

2.  Ne vėliau kaip kovo 31 d. kiekvienais metais valstybės narės, jei būtina, atnaujina ir paskelbia suvestinę ataskaitą. Tose ataskaitose, kurias viešai skelbia Komisijos tarnybos, padedamos Europos aplinkos agentūros, trumpai apibendrinama:

▼B

a) kaip vyksta erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų viešojo sektoriaus teikėjų ir naudotojų bei tarpininkavimo įstaigų koordinavimas, santykiai su trečiosiomis šalimis ir organizuojamas kokybės užtikrinimas;

b) valdžios institucijų ar trečiųjų šalių indėlis į erdvinės informacijos infrastruktūros funkcionalumą ir koordinavimą;

c) informacija apie erdvinės informacijos infrastruktūros naudojimą;

d) valdžios institucijų susitarimai dėl tarpusavio dalijimosi duomenimis;

e) šios direktyvos įgyvendinimo išlaidos ir nauda.

▼M1 —————

▼B

4.  Išsamios šio straipsnio įgyvendinimo taisyklės priimamos laikantis 22 straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros.

22 straipsnis

1.  Komisijai padeda komitetas.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į to sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

▼M1

23 straipsnis

Europos aplinkos agentūra skelbia ir kasmet atnaujina bendrą Sąjungos apžvalgą, parengtą remiantis metaduomenimis ir duomenimis, kuriuos, naudodamosi savo tinklo paslaugomis, pagal 21 straipsnį teikia valstybės narės. Į bendrą Sąjungos apžvalgą atitinkamai įtraukiami šia direktyva sukuriamos vertės, rezultatų ir poveikio rodikliai, bendrų Sąjungos apžvalgų žemėlapiai ir valstybių narių apžvalgų ataskaitos.

Komisija ne vėliau kaip 2022 m. sausio 1 d. ir bent kas penkerius metus po to atlieka šios direktyvos ir jos įgyvendinimo vertinimą ir paskelbia jį viešai. Tas vertinimas atliekamas remiantis, inter alia, šiais elementais:

a) įgyvendinant šią direktyvą sukaupta patirtimi;

b) valstybių narių pagal 21 straipsnį surinkta informacija ir Europos aplinkos agentūros parengtomis bendromis Sąjungos apžvalgomis;

c) aktualiais moksliniais, analitiniais duomenimis;

d) kita informacija, įskaitant aktualius mokslinius, analitinius duomenis, kurių reikalaujama pagal geresnio reglamentavimo gaires, ypač remiantis efektyvaus ir veiksmingo informacijos valdymo procesais.

▼B

24 straipsnis

1.  Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2009 m. gegužės 15 d., įgyvendina šią direktyvą.

Patvirtindamos tokias priemones, valstybės narės daro juose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma juos oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

25 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

26 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
I PRIEDAS

6 STRAIPSNIO A PUNKTE, 8 STRAIPSNIO 1 DALYJE IR 9 STRAIPSNIO A PUNKTE NURODYTOS ERDVINIŲ DUOMENŲ TEMOS

1. Koordinačių atskaitos sistemos

Vienareikšmio erdvinės informacijos nurodymo erdvėje naudojant koordinačių (x, y, z) derinį ir (arba) platumą, ilgumą bei aukštį sistemos, pagrįstos geodezinės horizontaliosios ir vertikaliosios atskaitos duomenimis.

2. Geografinio tinklelio sistemos

Suderintas kintamos skiriamosios gebos tinklelis su bendru atskaitos tašku ir standartizuota tinklelio langelių lokacija bei dydžiu.

3. Geografiniai pavadinimai

Sričių, regionų, vietovių, miestų, priemiesčių, miestelių, gyvenviečių ar kitų viešąją ar istorinę reikšmę turinčių geografinių ar topografinių elementų pavadinimai.

4. Administraciniai vienetai

Administracinėmis ribomis atskirti vietos, regionų ir nacionalinės valdžios administraciniai vienetai, į kuriuos padalijamos teritorijos, kurios priklauso valstybės narės jurisdikcijai ir (arba) kuriose ji vykdo jurisdikciją.

5. Adresai

Nuosavybės vieta pagal adreso duomenis, paprastai gatvės pavadinimą, namo numerį, pašto kodą.

6. Kadastro sklypai

Kadastrų registruose ar panašiai apibrėžti plotai.

7. Transporto tinklai

Keliai, geležinkeliai, oro ir vandens transporto tinklai bei su jais susijusi infrastruktūra. Įtraukiamos sąsajos tarp skirtingų tinklų. Taip pat apima 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamente ir Tarybos sprendime Nr. 1692/96/EB, pateikiančiame Bendrijos gaires dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros ( 1 ), ir jo vėlesniuose pakeitimuose apibrėžtą transeuropinį transporto tinklą.

8. Hidrografija

Hidrografiniai elementai, įskaitant jūros zonas ir visus kitus vandens telkinius bei su jais susijusius elementus, įskaitant upių baseinus ir pabaseinius. Kur tikslinga, pagal 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus ( 2 ), ir tinklų pavidalu.

9. Saugomos teritorijos

Teritorija, nustatyta ar tvarkoma pagal tarptautinius, Bendrijos ir valstybių narių teisės aktus, siekiant konkrečių apsaugos tikslų.
II PRIEDAS

6 STRAIPSNIO A PUNKTE, 8 STRAIPSNIO 1 DALYJE IR 9 STRAIPSNIO B PUNKTE NURODYTOS ERDVINIŲ DUOMENŲ TEMOS

1. Aukštis

Sausumos, ledo ir vandenyno paviršių skaitmeniniai aukščio modeliai. Tai apima sausumos aukštį, batimetriją ir pakrantės liniją.

2. Žemės danga

Fizinė ir biologinė žemės paviršiaus danga, įskaitant dirbtinius paviršius, žemės ūkio plotus, miškus, (pusiau) natūralius plotus, šlapžemes, vandens telkinius.

3. Ortofotografinis vaizdavimas

Georeferencinis žemės paviršiaus atvaizdas, gaunamas iš palydove arba orlaivyje esančių jutiklių.

4. Geologija

Geologija apibūdinama pagal sudėtį ir struktūrą. Tai apima pamatinę uolieną, vandeninguosius sluoksnius ir geomorfologiją.
III PRIEDAS

6 STRAIPSNIO B PUNKTE IR 9 STRAIPSNIO B PUNKTE NURODYTOS ERDVINIŲ DUOMENŲ TEMOS

1. Statistiniai vienetai

Vienetai, skirti statistinės informacijos platinimui ar panaudojimui.

2. Pastatai

Geografinė pastatų buvimo vieta.

3. Dirvožemis

Dirvožemio ir podirvio charakteristikos: gylis, granuliometrinė sudėtis, dalelių ir organinių medžiagų struktūra ir sudėtis, akmeningumas, erozija ir tam tikrais atvejais vidutinis nuolydis bei numatomas vandens sulaikymo pajėgumas.

4. Žemės naudojimas

Teritorija apibūdinama pagal jos esamą ir būsimą planuojamą funkcinę arba socialinę ir ekonominę paskirtį (pvz., gyvenamoji, pramoninė, komercinė, žemės ūkio, miškų, rekreacinė).

5. Žmonių sveikata ir sauga

Patologijų dominavimo geografinis pasiskirstymas (alergijos, vėžys, kvėpavimo takų ligos ir t. t.), informacija apie poveikį žmonių sveikatai (biomarkeriai, vaisingumo sumažėjimas, epidemijos) ar gerovei (nuovargis, stresas ir t. t.), tiesiogiai (oro tarša, cheminės medžiagos, ozono sluoksnio retėjimas, triukšmas ir t. t.) arba netiesiogiai (maistas, genetiškai modifikuoti organizmai ir t. t.) susijusi su aplinkos kokybe.

6. Komunalinės įmonės ir valstybės tarnybos

Tai apima komunalinių įmonių infrastruktūrą, pavyzdžiui, kanalizaciją, atliekų tvarkymą, elektros energijos tiekimą ir vandens tiekimą, administracines ir socialines valstybės tarnybas, pavyzdžiui, viešojo administravimo įstaigas, civilinės saugos tarnybas, mokyklas ir ligonines.

7. Aplinkos stebėsenos priemonės

Aplinkos stebėsenos priemonių vieta ir veikla, įskaitant valdžios institucijų arba jų vardu atliekamą išmetamų teršalų, aplinkos terpių būklės ir kitų ekosistemos parametrų (biologinės įvairovės, ekologinių augalijos sąlygų ir t. t.) stebėjimą ir matavimą.

8. Gamybos ir pramonės įrenginiai

Pramoninės gamybos įmonės, įskaitant įrenginius, kuriems taikoma 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ( 3 ), ir vandens ėmimo įmones, kasybos, sandėliavimo vietas.

9. Žemės ūkio ir akvakultūros infrastruktūra

Žemės ūkio įrenginiai ir gamybos infrastruktūra (įskaitant drėkinimo sistemas, šiltnamius ir tvartus).

10. Gyventojų pasiskirstymas – demografija

Geografinis žmonių pasiskirstymas, įskaitant gyventojų savybes ir aktyvumo lygius, pagal tinklelį, regioną, administracinį ar kitą analitinį vienetą.

11. Tvarkomos teritorijos, ribojamos ir reglamentuojamos zonos bei vienetai, už kuriuos atsiskaitoma

Tvarkomos/ribojamos/reglamentuojamos zonos ir vienetai, už kuriuos atsiskaitoma tarptautiniu, Europos, nacionaliniu, regioniniu arba vietos lygmeniu tvarkomos ir reglamentuojamos zonos arba zonos, apie kurias rengiamos ataskaitos. Tai apima sąvartynus, ribotos veiklos zonas aplink geriamo vandens šaltinius, nitratų pažeidžiamas zonas, reglamentuojamus jūros arba didelių vidaus vandenų farvaterius, atliekų aikšteles, zonas, kuriose ribojamas triukšmas, vietas, kuriose reikalingas leidimas žvalgybai ar kasinėjimui, upių baseinų sritis, atitinkamas vietoves, apie kurias rengiamos ataskaitos, ir pakrančių zonos tvarkymo vietoves.

12. Gamtinių pavojų zonos

Pažeidžiamos vietovės, suskirstytos pagal gamtinio pavojaus pobūdį (visi atmosferiniai, hidrologiniai, seisminiai, vulkaniniai ir savaiminių gaisrų reiškiniai, kurie dėl savo vietos, stiprumo ir dažnumo kelia didelę grėsmę visuomenei), pvz., potvyniai, nuošliaužos ir žemės nusėdimas, griūtys, miškų gaisrai, žemės drebėjimai, ugnikalnių išsiveržimai.

13. Atmosferos sąlygos

Fizinės atmosferos sąlygos. Tai apima matavimais, modeliais arba abiem būdais pagrįstus erdvinius duomenis, nurodant matavimo vietas.

14. Meteorologinės geografinės sąlygos

Oro sąlygos ir jų matavimai; krituliai, temperatūra, evapotranspiracija, vėjo greitis ir kryptis.

15. Okeanografinės geografinės sąlygos

Fizinės vandenynų charakteristikos (srovės, druskingumas, bangų aukštis ir t. t.).

16. Jūrų regionai

Jūrų ir sūrių vandens telkinių, pagal bendras charakteristikas suskirstytų į regionus ir paregionius, fizinės charakteristikos.

17. Biogeografiniai regionai

Teritorijos, kurioms būdingos palyginti homogeniškos ekologinės sąlygos ir panašios charakteristikos.

18. Buveinės ir biotopai

Geografinės teritorijos, kurioms būdingos specifinės ekologinės sąlygos, procesai, struktūra ir (gyvybės palaikymo) funkcijos, sudarančios gyvenimui tinkamas fizines sąlygas ten gyvenantiems organizmams. Tai apima visiškai natūralias ir pusiau natūralias sausumos ir vandens teritorijas, kurios turi skirtingas geografines, abiotines ir biotines sąlygas.

19. Rūšių pasiskirstymas

Geografinis gyvūnų ir augalų rūšių pasiskirstymas pagal tinklelį, regioną, administracinį ar kitą analitinį vienetą.

20. Energijos ištekliai

Energijos ištekliai, įskaitant angliavandenilius, hidroenergiją, bioenergiją, saulės ir vėjo energiją ir t. t., tam tikrais atvejais įskaitant informaciją apie išteklių apimties gylį/aukštį.

21. Naudingosios iškasenos

Naudingosios iškasenos, įskaitant metalų rūdas, pramonei naudojamas naudingąsias iškasenas ir t. t., tam tikrais atvejais įskaitant informaciją apie išteklių apimties gylį/aukštį.( ) OL L 228, 1996 9 9, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

( ) OL L 327, 2000 12 22, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 2455/2001/EB (OL L 331, 2001 12 15, p. 1).

( ) OL L 257, 1996 10 10, p. 26. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 166/2006 (OL L 33, 2006 2 4, p.1).

Top