EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007D0884-20140101

Consolidated text: Tarybos sprendimas 2007 m. gruodžio 20 d. leidžiantis Jungtinei Karalystei ir toliau taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 26 straipsnio 1 dalies a punkto, 168 ir 169 straipsnių (2007/884/EB)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/884/2014-01-01

2007D0884 — LT — 01.01.2014 — 002.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. gruodžio 20 d.

leidžiantis Jungtinei Karalystei ir toliau taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 26 straipsnio 1 dalies a punkto, 168 ir 169 straipsnių

(2007/884/EB)

(OL L 346, 29.12.2007, p.21)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2011 m. sausio 18 d.

  L 19

11

22.1.2011

►M2

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2013 m. lapkričio 15 d.

  L 316

41

27.11.2013
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. gruodžio 20 d.

leidžiantis Jungtinei Karalystei ir toliau taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 26 straipsnio 1 dalies a punkto, 168 ir 169 straipsnių

(2007/884/EB)EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) bendros sistemos ( 1 ), ypač į jos 395 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sprendimu 95/252/EB ( 2 ) ir po to Sprendimu 98/198/EB ( 3 ) Taryba leido Jungtinei Karalystei iki 50 % apriboti nuomininko arba išperkamuoju būdu nuomojančio asmens teisę į pirkimo PVM, apskaičiuoto nuo lengvųjų automobilių nuomos ar išperkamosios nuomos įmokų, atskaitą, jeigu automobiliai naudojami ne tik verslo tikslais. Jungtinei Karalystei taip pat leista apmokestinamojo asmens verslo tikslais išsinuomoto automobilio naudojimo asmeniniais tikslais nepripažinti paslaugų teikimu už atlygį. Ši supaprastinimo priemonė panaikino būtinybę nuomininkui ar išperkamuoju būdu nuomojančiam asmeniui fiksuoti automobilių, išsinuomotų verslo tikslais, asmeniniais tikslais nuvažiuoto atstumo įrašus ir apskaičiuoti mokestį už asmeniniais tikslais kiekvienu automobiliu nuvažiuotą atstumą.

(2)

2007 m. vasario 5 d. Komisijos Generaliniame sekretoriate užregistruotu raštu Jungtinė Karalystė paprašė pratęsti tos nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimo laikotarpį, kuris baigiasi 2007 m. gruodžio 31 d.

(3)

Vadovaudamasi Direktyvos 2006/112/EB 395 straipsnio 2 dalimi, Komisija 2007 m. spalio 15 d. raštu informavo kitas valstybes nares apie Jungtinės Karalystės prašymą. 2007 m. spalio 17 d. raštu Komisija pranešė Jungtinei Karalystei, kad turi visą prašymui apsvarstyti būtiną informaciją.

(4)

Teisinės ir faktinės aplinkybės, kuriomis buvo pagrįstas leidimo taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą suteikimas, nepasikeitė ir tebegalioja.

(5)

2004 m. spalio 29 d. Komisija pateikė Tarybos direktyvos, kuria keičiama Direktyva 77/388/EEB (dabar – Direktyva 2006/112/EB), pasiūlymą, kuriame įtrauktos išlaidų kategorijų, kurioms valstybės narės gali taikyti teisės į mokesčių atskaitą išimtis, suvienodinimo nuostatos. Pagal šį pasiūlymą teisės į mokesčių atskaitą išimtys gali būti taikomos motorinėms kelių transporto priemonėms. Dėl to leidimo galiojimo laikotarpį tikslinga pratęsti iki tos direktyvos įsigaliojimo. Tačiau bet kuriuo atveju leidimas nustos galioti vėliausiai 2010 m. gruodžio 31 d., jeigu iki tos datos ta direktyva neįsigalios, kad būtų galima įvertinti, ar šis sprendimas būtinas atsižvelgiant į bendrą pasidalijimo tarp naudojimo verslui ir naudojimo asmeniniais tikslais santykį.

(6)

Nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimo pratęsimas neturės jokio neigiamo poveikio Europos Bendrijų nuosaviems ištekliams, gaunamiems surinkus PVM.

(7)

Atsižvelgiant į klausimo skubumą, svarbu suteikti išimtį šešių savaičių terminui, nurodytam Protokolo dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties bei Europos Bendrijų steigimo sutarties, I dalies 3 punkte,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 168 ir 169 straipsnių, Jungtinei Karalystei leidžiama iki 50 % apriboti nuomininko arba išperkamuoju būdu nuomojančio asmens teisę į pirkimo PVM, apskaičiuoto nuo automobilių nuomos arba išperkamosios nuomos išlaidų, atskaitą, jeigu automobiliai naudojami ne tik verslo tikslais.

2 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 26 straipsnio 1 dalies a punkto, Jungtinei Karalystei leidžiama apmokestinamojo asmens išsinuomoto ar išperkamuoju būdu išsinuomoto įmonės automobilio naudojimo asmeniniais tikslais nepripažinti paslaugų teikimu už atlygį.

▼M2

3 straipsnis

Šis sprendimas nustoja galioti tą dieną, kai įsigalioja Sąjungos taisyklės, kuriomis nustatomos su variklinėmis kelių transporto priemonėmis susijusios išlaidos, kurios negali būti įtrauktos į visą PVM atskaitą, arba 2016 m. gruodžio 31 d., atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė.

Prie prašymo pratęsti šiame sprendime numatytų priemonių taikymą pridedama ataskaita, pateikiama Komisijai ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 1 d., į kurią įtraukta teisei į PVM, mokėtino už ne vien verslo tikslais naudojamų automobilių nuomą arba išperkamąją nuomą, atskaitą taikomo procentinio apribojimo peržiūra.

▼B

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.( 1 ) OL L 347, 2006 12 11, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/138/EB (OL L 384, 2006 12 29, p. 92).

( 2 ) OL L 159, 1995 7 11, p. 19.

( 3 ) OL L 76, 1998 3 13, p. 31. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/855/EB (OL L 369, 2004 12 16, p. 61).

Top