Help Print this page 

Document 02007D0756-20140101

Title and reference
Komisijos sprendimas 2007 m. lapkričio 9 d. kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija, kaip numatyta Direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB 14 straipsnio 4 ir 5 dalyse (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5357) (2007/756/EB)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/2014-01-01
Multilingual display
Text

2007D0756 — LT — 01.01.2014 — 003.003


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 9 d.

kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija, kaip numatyta Direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB 14 straipsnio 4 ir 5 dalyse

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5357)

(2007/756/EB)

(OL L 305 2007.11.23, p. 30)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS SPRENDIMAS 2011 m. vasario 10 d.

  L 43

33

17.2.2011

►M2

KOMISIJOS SPRENDIMAS 2012 m. lapkričio 14 d.

  L 345

1

15.12.2012

►M3

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 519/2013 2013 m. vasario 21 d.

  L 158

74

10.6.2013


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 101, 4.4.2014, p.  15 (2012/757/ES)
▼B

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 9 d.

kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija, kaip numatyta Direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB 14 straipsnio 4 ir 5 dalyse

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5357)

(2007/756/EB)EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvą 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos ( 1 ), ypač į jos 14 straipsnio 4 ir 5 dalis,

atsižvelgdama į 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos ( 2 ), ypač į jos 14 straipsnio 4 ir 5 dalis,

kadangi:

(1)

kai valstybės narės išduoda leidimą eksploatuoti geležinkelių riedmenis, jos turi užtikrinti, kad kiekvienam atskiram geležinkelių riedmeniui būtų suteiktas identifikacinis kodas. Šis kodas turėtų būtų įtraukiamas į nacionalinį geležinkelių riedmenų registrą (toliau – NGRR). Šis registras turi būti prieinamas kompetentingų institucijų ir tarpininkų įgaliotiesiems atstovams. Skirtingi nacionaliniai registrai turi būti nuoseklūs duomenų turinio ir jų formatavimo požiūriu. Siekiant tai užtikrinti, registrus reikia kurti pagal bendrus techninius eksploatavimo ir techninius reikalavimus.

(2)

Bendrieji NGRR techniniai reikalavimai turėtų būti priimti remiantis Europos geležinkelių agentūros parengtais projektiniais techniniais reikalavimais (toliau – Agentūra). Į šiuos projektinius reikalavimus visų pirma turi būti įtraukta: turinio, funkcinės ir techninės struktūros, duomenų formato, naudojimo režimų, įskaitant duomenų įvedimo taisykles ir konsultacijas, apibrėžtys.

(3)

Šis sprendimas parengtas remiantis Agentūros rekomendacija n° ERA/REC/INT/01–2006, 2006 m. liepos 28 d.

Į valstybės narės NGRR turėtų būti įrašyti visi toje valstybėje narėje patvirtinti geležinkelių riedmenys. Tačiau krovininiai vagonai ir keleiviniai vagonai turėtų būti įregistruojami valstybės narės NGRR prieš pradedant juos eksploatuoti.

(4)

Geležinkelių riedmenims registruoti, patvirtinti registraciją, pakeisti registracijos punktą (-us) ir patvirtinti pakeitimą (-us) turėtų būti naudojamas standartinis blankas.

(5)

Kiekviena valstybė narė turėtų sukurti kompiuterinį NGRR. Visi NGRR turėtų būti susieti su centriniu Virtualiuoju geležinkelių riedmenų registru (toliau – VGRR), kurį tvarko Agentūra, kad būtų sukurtas dokumentų registras dėl sąveikos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2004 ( 3 ) 19 straipsnyje. VGRR turėtų suteikti galimybę vartotojams atlikti paiešką visuose NGRR, naudojantis vienu portalu, ir leisti keistis nacionalinių NGRR duomenimis. Tačiau dėl techninių priežasčių sąsaja su VGRR negali būti sukurta iš karto. Todėl iš valstybių narių turėtų būti tik reikalaujama prijungti savo NGRR prie centrinio VGRR, kai įrodoma, jog VGRR veikia efektyviai. Tuo tikslu Agentūra vykdys bandomąjį projektą.

(6)

Pagal Reguliavimo komiteto, įkurto remiantis Direktyvos 2001/16/EB 21 straipsniu, susirinkimo Nr. 40 protokolo straipsnį Nr. 8, visi eksploatuojami geležinkelių riedmenys turėtų būti įregistruojami valstybės narės, kurioje įregistruoti anksčiau, NGRR. Perkeliant duomenis turėtų būti atsižvelgiama į pakankamą pereinamąjį laikotarpį ir tų duomenų prieinamumą.

(7)

Pagal Direktyvos 96/48/EB 14 straipsnio 4 dalies b punktą ir Direktyvos 2001/16/EB 14 straipsnio 4 dalies b punktą NGRR turėtų prižiūrėti ir atnaujinti nuo jokios geležinkelio įmonės nepriklausanti institucija. Valstybės narės turėtų informuoti Komisiją ir kitas valstybes nares apie instituciją, kurią jos paskiria prižiūrėti NGRR, inter alia, kad tos institucijos galėtų lengviau keistis informacija.

(8)

Kai kurios valstybės narės gerokai išplėtojo 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinklą, kuris tinka Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) šalyse eksploatuojamiems vagonams. Todėl bendra registracijos sistema yra svarbus 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinklo sąveikos ir saugos elementas. Į šią savitą padėtį turėtų būti atsižvelgiama ir sukurtos specialios taisyklės, kad būtų išvengta ES ir NVS šalių įsipareigojimų to paties geležinkelių riedmens atžvilgiu nesuderinamumo.

(9)

TSI P priede išdėstytos taisyklės dėl geležinkelių eismo organizavimo ir valdymo taikomos atsižvelgiant į geležinkelių riedmenų numeravimo sistemą, taikomą dėl registravimo NGRR. Agentūra sukurs darnaus šių taisyklių taikymo vadovą.

(10)

Šiame sprendime pateiktos priemonės yra suderintos su komiteto, įkurto pagal Direktyvos 96/48/EB 21 straipsnį, nuomone,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnis

Šiuo dokumentu priimami bendrieji Nacionalinio geležinkelių riedmenų registro techniniai reikalavimai pagal Direktyvos 96/48/EB 14 straipsnio 5 dalį ir Direktyvos 2001/16/EB 14 straipsnio 5 dalį, kaip nustatyta priede.

▼M2

1a straipsnis

Šio sprendimo priedo 6 priedėlis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

▼B

2 straipsnis

Registruodamos geležinkelių riedmenis po šio sprendimo įsigaliojimo, valstybės narės turi taikyti priede nustatytus bendruosius techninius reikalavimus.

3 straipsnis

Valstybės narės turi įregistruoti egzistuojančius geležinkelių riedmenis, kaip pateikta priedo 4 dalyje.

4 straipsnis

1.  Pagal Direktyvos 96/48/EB 14 straipsnio 4 dalies b punktą ir Direktyvos 2001/16/EB 14 straipsnio 4 dalies b punktą valstybės narės turi paskirti nacionalinę instituciją, kuri būtų atsakinga už Nacionalinio geležinkelių riedmenų registro priežiūrą ir atnaujinimą. Ši institucija gali būti tam tikros valstybės narės nacionalinė saugos institucija. Valstybės narės turi užtikrinti, kad šios institucijos bendradarbiautų ir keistųsi informacija ir kad apie duomenų pakeitimus būtų pranešama laiku.

2.  Valstybės narės per vienerius metus nuo šio sprendimo įsigaliojimo datos turi informuoti Komisiją ir kitas valstybes nares apie instituciją, paskirtą pagal 1 pastraipą.

5 straipsnis

1.  Estijoje, Latvijoje arba Lietuvoje pirmą kartą pradedami eksploatuoti riedmenys, kuriuos ketinama naudoti už Europos Sąjungos ribų kaip bendros 1 520 mm pločio vėžės geležinkelio sistemos vagonus, turi būti įregistruojami ir Nepriklausomų valstybių sandraugos NGRR, ir Geležinkelio transporto tarybos informacinėje duomenų bazėje. Šiuo atveju gali būti taikoma ne priede nustatyta numeravimo sistema, o 8 skaitmenų numeravimo sistema.

2.  Trečiojoje šalyje pirmą kartą pradedami eksploatuoti riedmenys, kuriuos ketinama naudoti Europos Sąjungoje kaip bendros 1 520 mm pločio vėžės geležinkelio sistemos vagonus, neturi būti įregistruojami NGRR. Tačiau pagal Direktyvos 2001/16/EB 14 straipsnio 4 dalį iš NVS geležinkelio transporto tarybos informacinės duomenų bazės turi būti įmanoma gauti 14 straipsnio 5 dalies c, d ir e punktuose nurodytą informaciją.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

▼M1
PRIEDAS

1.   DUOMENYS

Nacionalinio geležinkelių riedmenų registro (toliau – NGRR) duomenų formatas yra toks, kaip aprašyta toliau.

Punktai numeruojami pagal 4 priedėlyje nurodytą siūlomą standartinį registracijos blanką.

Be to, galima įtraukti laukelį (-ius) pastaboms, geležinkelių riedmenų, dėl kurių pradėtas tyrimas, identifikavimo duomenims (žr. 3.4 dalį) ir t. t.1.

►M2  6 priedėlyje apibrėžtas skaitinis atpažinimo kodas ◄

Privaloma

Turinys

Skaitinis atpažinimo kodas, kaip apibrėžta techninės sąveikos specifikacijos „Traukinių eismo organizavimas ir valdymas“ (toliau – OPE TSS) (1) P priede.

 

Formatas

1.1.  Numeris

12 skaitmenų

1.2.  Ankstesnis numeris (jei taikoma – kai keičiamas geležinkelių riedmens numeris)

 

2.

Valstybė narė ir nacionalinė saugos institucija

Privaloma

Turinys

Nurodoma valstybė narė, kurioje geležinkelių riedmuo užregistruotas, ir leidimą tą riedmenį eksploatuoti išdavusi nacionalinė saugos institucija (toliau – NSI).

 

Formatas

2.1.   ►M2  6 priedėlio 4 dalyje apibrėžtas valstybės narės skaitinis kodas ◄

2 skaitmenų kodas

2.2.  NSI pavadinimas

Tekstas

3.

Pagaminimo metai

Privaloma

Turinys

Metai, kuriais geležinkelių riedmuo išsiųstas iš gamyklos

 

Formatas

3.  Pagaminimo metai

YYYY

4.

EB nuoroda

Privaloma (jei yra)

Turinys

Nuorodos į EB patikros deklaraciją ir ją parengusį subjektą (pareiškėją)

 

Formatas

4.1.  Deklaracijos parengimo data

Data

4.2.  EB nuoroda

Tekstas

4.3.  Parengusio subjekto (pareiškėjo) pavadinimas

Tekstas

4.4.  Registruotas įmonės kodas

Tekstas

4.5.  Organizacijos adresas – gatvė ir numeris

Tekstas

4.6.  Miestas

Tekstas

4.7.  Šalies kodas

ISO (žr. 2 priedėlį)

4.8.  Pašto kodas

Raidinis ir skaitinis kodas

5.

Nuoroda į Europos patvirtintų transporto priemonių tipų registrą (ERATV)

Privaloma (2)

Turinys

Nuoroda, suteikianti galimybę gauti svarbius techninius duomenis iš ERATV (3). Nuoroda privaloma, jei tipas yra apibrėžtas ERATV

 

Formatas

5.  Nuoroda, suteikianti galimybę gauti svarbius techninius duomenis iš ERATV

Raidinis ir skaitinis kodas (-ai)

5a

Serija

Papildoma

Turinys

Nurodoma serija, jei riedmuo yra serijos dalis

 

5a  Serija

Tekstas

6.

Apribojimai

Privaloma

Turinys

Geležinkelių riedmens naudojimo apribojimai

 

Formatas

6.1.  Koduoti apribojimai

(žr. 1 priedėlį)

Kodas

6.2  Nekoduoti apribojimai

Tekstas

7.

Savininkas

Privaloma

Turinys

Nurodomas geležinkelių riedmens savininkas

 

Formatas

7.1.  Organizacijos pavadinimas

Tekstas

7.2.  Registruotas įmonės kodas

Tekstas

7.3.  Organizacijos adresas – gatvė ir numeris

Tekstas

7.4.  Miestas

Tekstas

7.5.  Šalies kodas

ISO (žr. 2 priedėlį)

7.6.  Pašto kodas

Raidinis ir skaitinis kodas

8.

Valdytojas

Privaloma

Turinys

Nurodomas geležinkelių riedmens valdytojas

 

Formatas

8.1.  Organizacijos pavadinimas

Tekstas

8.2.  Registruotas įmonės kodas

Tekstas

8.3.  Organizacijos adresas – gatvė ir numeris

Tekstas

8.4.  Miestas

Tekstas

8.5.  Šalies kodas

ISO (žr. 2 priedėlį)

8.6.  Pašto kodas

Raidinis ir skaitinis kodas

8.7.  VKM (jei yra)

Raidinis ir skaitinis kodas

9.

Už priežiūrą atsakingas subjektas

Privaloma

Turinys

Nuoroda į subjektą, kuris atsakingas už techninę priežiūrą

 

Formatas

9.1.  Už priežiūrą atsakingas subjektas

Tekstas

9.2.  Registruotas įmonės kodas

Tekstas

9.3.  Subjekto adresas – gatvė ir numeris

Tekstas

9.4.  Miestas

Tekstas

9.5.  Šalies kodas

ISO

9.6.  Pašto kodas

Raidinis ir skaitinis kodas

9.7.  El. pašto adresas

El. pašto adresas

10.

Panaikinimas

Privaloma, kai taikoma

Turinys

Oficialaus atidavimo į metalo laužą ir (arba) kitokio utilizavimo data ir panaikinimo būdo kodas

 

Formatas

10.1.  Utilizavimo būdas

(žr. 3 priedėlį)

2 skaitmenų kodas

10.2.  Panaikinimo data

Data

11.

Valstybės narės, kuriose leidžiama naudoti geležinkelių riedmenį

Privaloma

Turinys

Valstybių narių, kuriose leidžiama naudoti geležinkelių riedmenį, sąrašas

 

Formatas

11.   ►M2  6 priedėlio 4 dalyje apibrėžtas valstybės narės skaitinis kodas ◄

Sąrašas

12.

Leidimo numeris

Privaloma

Turinys

Suderintas leidimo eksploatuoti numeris, kurį sukuria nacionalinė saugos institucija

 

Formatas

12.  Leidimo numeris

Esamų geležinkelių riedmenų – tekstas

Naujų geležinkelių riedmenų – pagal EIN sudarytas raidinis ir skaitinis kodas, žr. 2 priedėlį

13.

Leidimas eksploatuoti

Privaloma

Turinys

Leidimo eksploatuoti geležinkelių riedmenį išdavimo data (4) ir jo galiojimas

 

Formatas

13.1.  Leidimo išdavimo data

Data (YYYYMMDD)

13.2.  Leidimas galioja iki (jei nurodyta)

Data (YYYYMMDD)

13.3.  Leidimo galiojimo sustabdymas

Taip/Ne

(1)   Nenaudojama.

(2)   Riedmenų, kurių tipas patvirtintas pagal Direktyvos 2008/57/EB 26 straipsnį.

(3)   Registras, numatytas Direktyvos 2008/57/EB 34 straipsnyje.

(4)   Leidimas, išduotas pagal Direktyvos 2008/57/EB V skyrių, arba leidimas, išduotas laikantis leidimų išdavimo tvarkos, galiojusios prieš perkeliant Direktyvos 2008/57/EB nuostatas į nacionalinės teisės aktus.

2.   STRUKTŪRA

2.1.    Ryšys su kitais registrais

Steigiami keli registrai; viena iš priežasčių, dėl kurių jie steigiami, yra naujas ES kontrolės režimas. Toliau pateiktoje lentelėje apibendrinama, kurie registrai ir duomenų bazės, kai jie bus įsteigti, gali turėti ryšių su NGRR.Registras arba duomenų bazė

Atsakingas subjektas

Kiti prieigą turintys subjektai

NGRR

(Sąveikos direktyva)

Registracijos subjektas (RE) (1)/NSI

Kitos NSI/RE/RU/IM/IB/RB/valdytojas/savininkas/ERA/OTIF

ERATV

(Sąveikos direktyva)

ERA

Viešas

RSRD

(TAF TSS ir SEDP)

Valdytojas

RU/IM/NSI/ERA/valdytojas/dirbtuvės

WIMO

(TAF TSS ir SEDP)

Dar nenuspręsta

RU/IM/NSI/ERA/valdytojas/dirbtuvės/naudotojas

Geležinkelių riedmenų registras (2) (Keiptauno konvencija)

Registratorius

Viešas

OTIF registras

(COTIF 99 – ATMF)

OTIF

Kompetentingos institucijos/RU/IM/IB/RB/valdytojas/savininkas/ERA/OTIF Sec.

(1)   Registracijos subjektas (RE) yra valstybės narės paskirtas subjektas, kuris prižiūri ir atnaujina NGRR, kaip nurodyta Direktyvos 2008/57/EB 33 straipsnio 1 dalies b punkte.

(2)   Kaip numatyta Konvencijos dėl tarptautinių interesų, susijusių su mobiliąja įranga, Liuksemburgo protokole dėl su geležinkelių riedmenimis susijusių dalykų, pasirašytame 2007 m. vasario 23 d. Liuksemburge.

Negalima laukti, kol bus įsteigti visi registrai, ir tik po to įgyvendinti NGRR. Todėl NGRR specifikacijoje turi būti suteikta galimybė vėliau užtikrinti sąsają su tais registrais. Tuo tikslu:

 ERATV – į jį NGRR pateikiama nuoroda, nurodant geležinkelių riedmens tipą. Abiejų registrų susiejimo raktas yra 5 punktas;

 RSRD – jame yra keletas administracinių NGRR elementų. Pagal TAF TSS SEDP specifikaciją. SEDP turi būti atsižvelgiama į NGRR specifikaciją;

 WIMO – jame yra duomenų iš RSRD ir priežiūros duomenų. Ryšio su NGRR nenumatyta;

▼M2

 VKMR – šį registrą bendrai tvarko ERA ir OTIF (ERA – ES, o OTIF – visoms ne ES OTIF valstybėms narėms). Valdytojas įrašomas į NGRR. 6 priedėlyje nurodyti kiti visuotiniai centriniai registrai (pvz., geležinkelių riedmenų tipo kodų, sąveikos kodų, šalių kodų ir kt.), kuriuos turėtų valdyti centrinė institucija, įsteigta bendradarbiaujant ERA ir OTIF;

▼M1

 geležinkelių riedmenų registras (Keiptauno konvencija, Liuksemburgo protokolas) – tai su mobiliąja įranga susijusios finansinės informacijos registras. Jis dar nesukurtas. Galimas ryšys, nes UNIDROIT registrui reikalinga informacija apie geležinkelių riedmens numerį ir savininką. Abiejų registrų susiejimo raktas yra pirmas geležinkelių riedmeniui suteiktas EVN;

 OTIF registrai – OTIF registrai steigiami atsižvelgiant į ES geležinkelių riedmenų registrus.

Visos sistemos struktūra, taip pat NGRR ir kitų registrų ryšiai, bus apibrėžti taip, kad prireikus būtų galima gauti reikalingą informaciją.

2.2.    Visuotinė ES NGRR struktūra

NGRR registrai bus įgyvendinami decentralizuotu sprendimu. Tikslas – įdiegti paskirstytųjų duomenų ieškos modulį, kuriame būtų naudojama bendra taikomoji programa, kad vartotojai galėtų gauti duomenis iš visų valstybėse narėse esančių vietinių registrų (toliau – VR).

NGRR duomenys bus saugomi nacionaliniu lygmeniu ir prieinami naudojant žiniatinklio taikomąją programą (kuri turės savo interneto adresą).

Europos centralizuotas virtualusis geležinkelių riedmenų registras (EC VGRR) bus sudarytas iš dviejų posistemių:

 Virtualiojo geležinkelių riedmenų registro (VGRR), kuris yra ERA centrinis ieškos modulis;

 Nacionalinio geležinkelių riedmenų registro (-ų) (NGRR), kuris (-ie) yra valstybės narės VR. Valstybės narės gali naudoti Agentūros sukurtą standartinį NGRR (sNGRR) arba sukurti savo taikomąsias programas, atitinkančias šią specifikaciją. Pastaruoju atveju NGRR ryšiui su VGRR užtikrinti valstybės narės naudos Agentūros sukurtą vertimo modulį (toliau – VM).

1    pvz.

EC VGRR struktūra

image

Ši struktūra grindžiama dviem vienas kitą papildančiais posistemiais ir suteikia galimybę ieškoti duomenų, saugomų vietoje visose valstybėse narėse. Ji suteiks galimybę:

 sukurti kompiuterinius registrus nacionaliniu lygmeniu ir juose vykdyti kryžminę informacijos paiešką,

 pakeisti popierinius registrus kompiuteriniais įrašais ir taip valstybėms narėms suteikti galimybę tvarkyti informaciją ir keistis ja su kitomis valstybėmis narėmis,

 palaikyti ryšius tarp NGRR ir VGRR, taikant bendrus standartus ir terminiją.

Pagrindiniai šios struktūros principai:

 visi NGRR bus kompiuterinės tinklų sistemos dalis,

 visos sistema besinaudojančios valstybės narės naudosis bendrais duomenimis,

 sukūrus VGRR, bus išvengta dvigubo duomenų registravimo ir galimų susijusių klaidų,

 bus pateikiami naujausi duomenys.

Kad registracijos subjektai galėtų įsteigti sNGRR ir VM ir sujungti juos su centriniu VGRR, Agentūra jiems pateiks toliau išvardytas diegimo rinkmenas ir dokumentus.

 Diegimo rinkmenos:

 

 sNVR_Installation_Files (sNGRR diegimo rinkmenos);

 TE_Installation_Files (VM diegimo rinkmenos).

 Dokumentai:

 

 Administrator_Guide_sNVR (sNGRR administratoriaus vadovas);

 CSV_export (.csv rinkmenų eksportavimas);

 CSV_import (.csv rinkmenų importavimas);

 sNVR_Deployment_Guide (sNGRR diegimo vadovas);

 User_Guide_sNVR (sNGRR naudotojo vadovas);

 NVR-TE_Deployment_Guide (NGRR ir VM diegimo vadovas);

 NVR-TE_Integration_Guide (NGRR ir VM integravimo vadovas);

 User_Guide_VVR (VGRR naudotojo vadovas).

3.   VEIKIMO BŪDAS

3.1.    NGRR naudojimas

NGRR turi būti naudojamas šiais tikslais:

 leidimų registravimas,

 geležinkelių riedmenims paskirtų EVN registravimas,

 glaustos informacijos (Europos mastu) apie tam tikrus geležinkelių riedmenis paieška,

 teisinių aspektų, pvz., įsipareigojimų ir teisinės informacijos, kontrolė,

 informacijos, daugiausia susijusios su sauga ir priežiūra, gavimas patikrai atlikti,

 galimybė susisiekti su savininku ir valdytoju,

 kai kurių saugos reikalavimų kryžminė patikra prieš išduodant saugos sertifikatus,

 tam tikrų geležinkelių riedmenų kontrolė.

3.2.    Paraiškų blankai

3.2.1.    Registracijos paraiška

Blankas, kurį reikia naudoti, pateiktas 4 priedėlyje.

Subjektas, pateikiantis prašymą registruoti geležinkelių riedmenį, pažymi langelį „Nauja registracija“. Tada jis nurodo visą reikalingą informaciją pagal pirmosios blanko dalies 2–9 ir 11 punktus ir užpildytą blanką pateikia:

 valstybės narės, kurioje norima užregistruoti geležinkelių riedmenį, registracijos subjektui,

 pirmosios valstybės narės, kurioje ketinama naudoti iš trečiosios šalies gautą geležinkelių riedmenį, registracijos subjektui.

3.2.2.    Geležinkelių riedmenų registravimas ir Europos geležinkelių riedmens numerio (EVN) suteikimas

Pirmosios registracijos atveju tam tikras registracijos subjektas suteikia Europos geležinkelių riedmens numerį.

Galima kiekvienam geležinkelių riedmeniui naudoti atskirą registracijos blanką arba visiems tos pačios serijos arba užsakymo geležinkelių riedmenims naudoti bendrą blanką su pridėtu geležinkelių riedmenų numerių sąrašu.

Registracijos subjektas turi imtis pagrįstų veiksmų, kad užtikrintų, jog duomenys, kuriuos jis įveda į NGRR, būtų tikslūs. Tuo tikslu registracijos subjektas gali prašyti informacijos iš kitų registracijos subjektų, visų pirma kai subjektas, prašantis valstybėje narėje registruoti geležinkelių riedmenis, nėra įsisteigęs toje valstybėje narėje.

3.2.3.    Informacijos pagal vieną arba daugiau registracijos punktų pakeitimas

Subjektas, prašantis pakeisti geležinkelių riedmens informaciją pagal registracijos punktą (-us):

 pažymi langelį „Pakeitimas“,

 įrašo esamą EVN (0 punktas),

 pažymi to (tų) punkto (-ų), kurio (-ų) informacija keičiama, langelį (-ius),

 nurodo naują pakeisto (-ų) punkto (-ų) informaciją ir pateikia užpildytą blanką visų valstybių narių, kuriose geležinkelių riedmuo užregistruotas, registracijos subjektams.

Kai kuriais atvejais standartinio blanko gali nepakakti. Jei reikia, tam tikras registracijos subjektas gali pateikti papildomus popierinius arba elektroninius dokumentus.

Jei registracijos dokumentuose nenurodyta kitaip, geležinkelių riedmens valdytojas laikomas registracijos turėtoju pagal Direktyvos 2008/57/EB 33 straipsnio 3 dalį.

Jei valdytojas keičiasi, esamas registruotas valdytojas turi informuoti registracijos subjektą, o šis turi pranešti naujajam valdytojui apie registracijos pasikeitimą. Ankstesnis valdytojas pašalinamas iš NGRR ir atleidžiamas nuo įpareigojimų tik tada, kai naujasis valdytojas patvirtina pripažįstąs valdytojo statusą. Jei esamo registruoto valdytojo išregistravimo dieną nėra valdytojo statusą pripažįstančio naujo valdytojo, geležinkelių riedmens registracija sustabdoma.

Tai atvejais, kai pagal OPE TSS dėl techninių pakeitimų geležinkelių riedmeniui turi būti paskirtas naujas EVN, registracijos turėtojas apie šiuos pakeitimus ir, jei taikytina, apie naują leidimą eksploatuoti informuoja valstybės narės, kurioje registruotas geležinkelių riedmuo, registracijos subjektą. Šis registracijos subjektas paskiria geležinkelių riedmeniui naują EVN.

3.2.4.    Registracijos panaikinimas

Subjektas, pateikiantis prašymą panaikinti geležinkelių riedmens registraciją, pažymi langelį „Panaikinimas“. Tada jis užpildo 10 punktą ir pateikia blanką visų valstybių narių, kuriose geležinkelių riedmuo registruotas, registracijos subjektams.

Registracijos subjektas panaikina registraciją, t. y. įrašo registracijos panaikinimo datą ir patvirtina, kad registracija panaikinta.

3.2.5.    Leidimas naudoti geležinkelių riedmenį keliose valstybėse narėse

1. Jei leidimas naudoti geležinkelių riedmenį su mašinisto kabina, kurį eksploatuoti jau išduotas leidimas ir kuris jau užregistruotas vienoje valstybėje narėje, išduodamas kitoje valstybėje narėje, tas geležinkelių riedmuo turi būti užregistruojamas pastarosios valstybės narės NGRR. Tačiau šiuo atveju turi būti įrašomi tik duomenys pagal 1, 2, 6, 11, 12 ir 13 punktus ir, jei taikoma, duomenys, susiję su pastarosios valstybės narės į NGRR papildomai įtrauktais laukais, nes tik šie duomenys yra susiję su ta valstybe nare.

Ši nuostata taikoma tol, kol VGRR ir ryšiai su visais susijusiais NGRR veikia ne visiškai, ir šį laikotarpį atitinkami registracijos subjektai keisis informacija, kad būtų užtikrinta, jog duomenys, susiję su tuo pačiu geležinkelių riedmeniu, būtų nuoseklūs.

2. Geležinkelių riedmenys be mašinisto kabinos, pvz., krovininiai vagonai, keleiviniai vagonai ir tam tikri specialieji geležinkelių riedmenys, registruojami tik tos valstybės narės, kurioje pirmą kartą buvo pradėti eksploatuoti, NGRR.

3. NGRR, kuriame geležinkelių riedmuo užregistruotas pirmą kartą, yra kiekvieno geležinkelių riedmens duomenys pagal 2, 6, 12 ir 13 punktus, užregistruoti kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje suteiktas leidimas eksploatuoti tą geležinkelių riedmenį.

3.3.    Prieigos teisės

Prieigos prie NGRR duomenų iš tam tikros valstybės narės „XX“ teisės išvardytos toliau pateiktoje lentelėje, kurioje prieigos kodai apibrėžiami taip:Prieigos kodas

Prieigos tipas

0.

Nėra prieigos

1.

Ribota informacijos paieška (sąlygos stulpelyje „Skaitymo teisės“)

2.

Neribota informacijos paieška

3.

Ribota informacijos paieška ir naujinimas

4.

Neribota informacijos paieška ir naujinimasSubjektas

Apibrėžimas

Skaitymo teisės

Naujinimo teisės

7 punktas

Visi kiti punktai

RE/NSI„XX“

Valstybėje narėje „XX“ esantis registracijos subjektas arba NSI

Visi duomenys

Visi duomenys

4

4

Kita NSI/RE

Kitos NSI ir (arba) kiti registracijos subjektai

Visi duomenys

Nėra

2

2

ERA

Europos geležinkelio agentūra

Visi duomenys

Nėra

2

2

Valdytojai

Geležinkelių riedmens valdytojas

Visi valdytojo geležinkelių riedmenų duomenys

Nėra

1

1

Riedmenų parko valdytojai

Valdytojo paskirtas geležinkelių riedmenų parko valdytojas

Geležinkelių riedmenų, kuriuos valdyti paskyrė valdytojas, duomenys

Nėra

1

1

Savininkai

Geležinkelių riedmens savininkas

Visi savininko geležinkelių riedmenų duomenys

Nėra

1

1

RU

Traukinio eksploatuotojas

Visi duomenys pagal geležinkelių riedmens numerį

Nėra

0

1

IM

Infrastruktūros valdytojas

Visi duomenys pagal geležinkelių riedmens numerį

Nėra

0

1

IB ir RB

Valstybių narių paskelbtosios tikrinimo ir audito įstaigos

Visi geležinkelių riedmenų, kurie tikrinami arba kurių auditas atliekamas, duomenys

Nėra

2

2

Kiti teisėti naudotojai

Visi NSI arba ERA pripažįstami nenuolatiniai naudotojai

Bus apibrėžti prireikus, trukmė gali būti ribota

Nėra

0

1

3.4.    Ankstesni įrašai

Visi NGRR duomenys turi būti saugomi 10 metų po geležinkelių riedmens registracijos panaikinimo. Bent pirmuosius trejus metus duomenys turi būti prieinami internetu. Praėjus trejiems metams duomenys gali būti saugomi skaitmeninėse laikmenose, spausdinti arba kitaip archyvuojami. Jei per 10 metų laikotarpį pradedamas tyrimas dėl geležinkelių riedmens ar riedmenų, su jais susiję duomenys prireikus turi būti saugomi ilgiau kaip 10 metų.

Panaikinus geležinkelių riedmens registraciją, nė vienas iš jam paskirtų registracijos numerių 100 metų neturi būti paskirtas jokiam kitam geležinkelių riedmeniui.

Visi NGRR pakeitimai turėtų būti registruojami. Ankstesnių pakeitimų tvarkymo klausimai gali būti sprendžiami taikant IT sprendimus.

4.   ESAMI GELEŽINKELIŲ RIEDMENYS

4.1.    Duomenų turinys

Toliau išvardyta 13 punktų, kurių duomenis reikia saugoti, ir nurodyta, ar tie punktai privalomi.

4.1.1.    1 punktas. Europos geležinkelių riedmens numeris (privalomas)

a)   Geležinkelių riedmenys, kuriems jau paskirtas 12 skaitmenų numeris.

Šalys, kuriose naudojamas vienintelis šalies kodas.

Turėtų būti išsaugotas esamas šių geležinkelių riedmenų numeris. 12 skaitmenų numeris turėtų būti registruojamas be pakeitimų.

Šalys, kuriose naudojamas pagrindinis šalies kodas ir anksčiau paskirtas specialusis kodas:

 Vokietijos pagrindinis šalies kodas yra 80, o specialusis AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn) kodas 68;

 Šveicarijos pagrindinis šalies kodas yra 85, o specialusis BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn) kodas 63;

 Italijos pagrindinis šalies kodas yra 83, o specialusis FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio) kodas 64;

 Vengrijos pagrindinis šalies kodas yra 55, o specialusis GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn) kodas 43.

Turėtų būti išsaugotas esamas šių geležinkelių riedmenų numeris. 12 skaitmenų numeris turėtų būti registruojamas be pakeitimų ( 4 ).

IT sistemoje abu kodai (pagrindinis šalies kodas ir specialusis kodas) turi būti siejami su ta pačia šalimi.

b)   Geležinkelių riedmenys be 12 skaitmenų numerio.

Taikoma dviejų etapų procedūra:

 NGRR paskiriamas 12 skaitmenų numeris (pagal OPE TSS), nustatomas atsižvelgiant į geležinkelių riedmens charakteristikas. IT sistemoje šis užregistruotas numeris turėtų būti susietas su dabartiniu geležinkelių riedmens numeriu;

 tarptautiniame eisme naudojami geležinkelių riedmenys, išskyrus tuos, kurie naudojami tik istoriniais tikslais, fiziškai paženklinami 12 skaitmenų numeriu per 6 metus po to, kai numeris paskiriamas NGRR. Šalies viduje naudojamų geležinkelių riedmenų ir geležinkelių riedmenų, kurie naudojami tik istoriniais tikslais, fizinis ženklinimas 12 skaitmenų numeriu yra savanoriškas.

4.1.2.    2 punktas. Valstybė narė ir NSI (privalomas)

Punkte „valstybė narė“ visada turi būti nurodoma valstybė narė, kurios NGRR užregistruotas geležinkelių riedmuo. Nurodant geležinkelių riedmenų iš trečiųjų šalių duomenis, pagal šį punktą nurodoma valstybė narė, kurioje pirmą kartą išduotas leidimas eksploatuoti riedmenį Europos Sąjungos geležinkelių tinkle. Punkte „NSI“ nurodomas leidimą eksploatuoti geležinkelių riedmenį išdavęs subjektas.

4.1.3.    3 punktas. Pagaminimo metai

Kai pagaminimo metai nėra tiksliai žinomi, metus reikėtų nurodyti apytiksliai.

4.1.4.    4 punktas. EB nuoroda

Paprastai tokios esamų geležinkelių riedmenų nuorodos nėra, išskyrus nedidelį skaičių greitųjų geležinkelių riedmenų. Registruojama tik tuo atveju, jei yra.

4.1.5.    5 punktas. Nuoroda į ERATV

Registruojama tik tuo atveju, jei yra.

Kol bus įsteigtas ERATV, gali būti pateikiama nuoroda į geležinkelių riedmenų registrą (nurodytą Tarybos direktyvos 96/48/EB ( 5 ) 22a straipsnyje ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/16/EB 24 ( 6 ) straipsnyje).

4.1.6.    6 punktas. Apribojimai

Registruojami tik tuo atveju, jei yra.

4.1.7.    7 punktas. Savininkas (privalomas)

Privalomas ir paprastai yra.

4.1.8.    8 punktas. Valdytojas (privalomas)

Privalomas ir paprastai yra. Turi būti nurodomas VKM (unikalus kodas, nurodytas VKM registre), jei valdytojas jį turi.

4.1.9.    9 punktas. Už priežiūrą atsakingas subjektas (privalomas)

Šis punktas yra privalomas.

4.1.10.    10 punktas. Panaikinimas

Taikomas prireikus.

4.1.11.    11 punktas. Valstybės narės, kuriose leidžiama eksploatuoti geležinkelių riedmenį

Paprastai RIV vagonai, RIC kupė vagonai ir geležinkelių riedmenys registruojami pagal dvišalius arba daugiašalius susitarimus. Jeigu šią informaciją įmanoma gauti, ji turėtų būti atitinkamai registruojama.

4.1.12.    12 punktas. Leidimo numeris

Registruojamas tik tuo atveju, jei yra.

4.1.13.    13 punktas. Leidimas eksploatuoti (privalomas)

Kai leidimo eksploatuoti išdavimo data nėra tiksliai žinoma, metai turėtų būti nurodomi apytiksliai.

4.2.    Tvarka

Subjektas, kuris anksčiau buvo atsakingas už geležinkelių riedmens registraciją, turi savo šalies nacionalinei saugos institucijai arba registracijos subjektui atskleisti visą turimą informaciją.

Esami krovininiai ir keleiviniai vagonai turi būti registruojami tik tos valstybės narės, kurioje yra ankstesniosios registracijos subjektas, NGRR.

Jei leidimas eksploatuoti esamą geležinkelių riedmenį buvo išduotas keliose valstybės narėse, šį geležinkelių riedmenį registruojantis registracijos subjektas susijusius duomenis nusiunčia kitų susijusių valstybių narių registracijos subjektams.

Nacionalinė saugos institucija arba registracijos subjektas informaciją įtraukia į savo NGRR.

Baigus perkelti informaciją, nacionalinė saugos institucija arba registracijos subjektas informuoja visas susijusias šalis. Turi būti informuojami bent šie subjektai:

 subjektas, kuris anksčiau buvo atsakingas už geležinkelių riedmens registraciją,

 valdytojas,

 ERA.
1 priedėlis

APRIBOJIMŲ KODAVIMAS

1.   PRINCIPAI

Apribojimų (techninių charakteristikų), kurie jau įrašyti kituose nacionalinei saugos institucijai prieinamuose registruose, NGRR kartoti nereikia.

Tarptautiniame eisme pripažinimas pagrįstas:

 geležinkelių riedmens numeryje užkoduota informacija,

 abėcėliniu kodu ir

 geležinkelių riedmens ženklinimu.

Todėl tokios informacijos kartoti NGRR nereikia.

2.   STRUKTŪRA

Kodų struktūra yra trijų lygių:

 1-as lygis – apribojimo kategorija,

 2 lygis – apribojimo tipas,

 3-as lygis – vertė arba specifikacija.Apribojimų kodavimas

Kat.

Tipas

Vertė

Pavadinimas

1

 

 

Su konstrukcija susijęs techninis apribojimas

 

1

Skaitinė (3)

Mažiausias kreivės spindulys metrais

 

2

Bėgių grandinės apribojimai

 

3

Skaitinė (3)

Greičio apribojimai km/h (žymimi ant vagonų ir kupė vagonų, bet nežymimi ant lokomotyvų)

2

 

 

Geografinis apribojimas

 

1

Raidinė ir skaitinė (3)

Kinematinis gabaritas (kodavimas WAG TSS C priedas)

 

2

Koduotas sąrašas

Aširačio vėžė

 

 

1

Kintama vėžė 1435/1520

 

 

2

Kintama vėžė 1435/1668

 

3

Geležinkelių riedmuo be CCS

 

4

Geležinkelių riedmuo su ERTMS A

 

5

Skaitinė (3)

Geležinkelių riedmuo su B sistema (1)

3

 

 

Su aplinka susiję apribojimai

 

1

Koduotas sąrašas

Klimato juosta EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Į leidimą eksploatuoti įtraukti naudojimo apribojimai

 

1

Taikomas laiko kriterijus

 

2

Taikomas būklės kriterijus (rida, nusidėvėjimas ir t. t.)

(1)   Jei geležinkelių riedmenyje įrengta daugiau kaip viena B sistema, turi būti atskirai nurodytas kiekvienos sistemos kodas. — 1xx naudojamas geležinkelių riedmeniui su signalizacijos sistema, — 2xx naudojamas geležinkelių riedmeniui su radiju,
2 priedėlis

EIN STRUKTŪRA IR TURINYS

Saugos sertifikatų ir kitų dokumentų suderintos numeravimo sistemos kodas, vadinamasis Europos identifikacinis numeris (EIN)

PavyzdysI

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Šalies kodas

(2 raidės)

Dokumento rūšis

(2 skaitmenys)

Išdavimo metai

(4 skaitmenys)

Eilės nr.

(4 skaitmenys)

1 skiltis

2 skiltis

3 skiltis

4 skiltis

1 SKILTIS.   ŠALIES KODAS (2 RAIDĖS)

▼M3

Naudojami Europos Sąjungos interneto svetainėje oficialiai paskelbti ir atnaujinami kodai, nurodyti Institucijų leidinių rengimo vadove (http://publications.eu.int/code/en/en-5000600.htm).VALSTYBĖ

KODAS

Austrija

AT

Belgija

BE

Bulgarija

BG

Kroatija

HR

Kipras

CY

Čekijos Respublika

CZ

Danija

DK

Estija

EE

Suomija

FI

Prancūzija

FR

Vokietija

DE

Graikija

EL

Vengrija

HU

Islandija

IS

Airija

IE

Italija

IT

Latvija

LV

Lichtenšteinas

LI

Lietuva

LT

Liuksemburgas

LU

Norvegija

NO

Мalta

MT

Nyderlandai

NL

Lenkija

PL

Portugalija

PT

Rumunija

RO

Slovakijos Respublika

SK

Slovėnija

SI

Ispanija

ES

Švedija

SE

Šveicarija

CH

Jungtinė Karalystė

UK

Tarptautinių saugos institucijų kodas turėtų būti sudarytas tuo pačiu būdu. Dabar yra tik viena institucija – Lamanšo tunelio saugos institucija. Siūloma naudoti tokį kodą:TARPTAUTINĖ SAUGOS INSTITUCIJA

KODAS

Lamanšo tunelio saugos institucija

CT

▼M1

2 SKILTIS.   DOKUMENTO RŪŠIS (DVIŽENKLIS NUMERIS)

Dokumento rūšį galima atpažinti pagal du skaitmenis:

 pirmasis skaitmuo nurodo bendrą dokumento klasifikaciją,

 antrasis skaitmuo nurodo dokumento porūšį.

Jei reikia daugiau kodų, šią numeravimo sistemą galima išplėsti. Toliau pateikiamas siūlomas iš dviejų skaitmenų derinių sudarytų žinomų galimų numerių sąrašas, papildytas geležinkelių riedmenų eksploatavimo leidimų kodais:2 skilties skaitmenys

Dokumento rūšis

Dokumento porūšis

[0 1]

Licencijos

RU licencijos

[0 x]

Licencijos

Kitos

[1 1]

Saugos sertifikatas

A dalis

[1 2]

Saugos sertifikatas

B dalis

[1 x]

Rezervuota

Rezervuota

[2 1]

Saugos leidimas

 

[2 2]

Rezervuota

Rezervuota

[2 x]

Rezervuota

Rezervuota

[3 x]

Rezervuota, pvz., geležinkelių riedmenų techninei priežiūrai, infrastruktūrai arba kt.

 

[4 x]

Rezervuota paskelbtosioms įstaigoms

Pvz., skirtingų rūšių paskelbtosios įstaigos

[5 1] ir [5 5] (1)

Leidimas eksploatuoti

Traukos riedmenys

[5 2] ir [5 6] (1)

Leidimas eksploatuoti

Traukiami keleiviniai vagonai

[5 3] ir [5 7] (1)

Leidimas eksploatuoti

Vagonai

[5 4] ir [5 8] (1)

Leidimas eksploatuoti

Specialieji riedmenys

[5 9] (2)

Transporto priemonės tipo patvirtinimas

 

[6 0]

Leidimas eksploatuoti

Infrastruktūros, energijos ir kelio kontrolės, valdymo ir signalizavimo posistemiai

[6 1]

Leidimas eksploatuoti

Infrastruktūros posistemis

[6 2]

Leidimas eksploatuoti

Energijos posistemis

[6 3]

Leidimas eksploatuoti

Kelio kontrolės, valdymo ir signalizavimo posistemis

[7 1]

Traukinio mašinisto pažymėjimas

Serijos numeris iki 9 999 imtinai

[7 2]

Traukinio mašinisto pažymėjimas

Serijos numeris nuo 10 000 iki 19 000 imtinai

[7 3]

Traukinio mašinisto pažymėjimas

Serijos numeris nuo 20 000 iki 29 000 imtinai

(1)   Jei numatyti 4 skilties „Eilės nr.“ 4 skaitmenys visiškai išnaudojami per metus, 2 skilties pirmieji du skaitmenys pakeičiami taip: — traukos riedmenų skaitmenys [5 1] pakeičiami į [5 5], — traukiamų keleivinių vagonų skaitmenys [5 2] pakeičiami į [5 6], — vagonų skaitmenys [5 3] pakeičiami į [5 7], — specialiųjų geležinkelių riedmenų skaitmenys [5 4] pakeičiami į [5 8].

(2)   4 laukelyje nurodyti skaičiai atitinka: — nuo 1 000 iki 1 999 – traukos riedmenys, — nuo 2 000 iki 2 999 – traukiami keleiviniai riedmenys, — nuo 3 000 iki 3 999 – vagonai, — nuo 4 000 iki 4 999 – specialieji riedmenys.

3 SKILTIS.   IŠDAVIMO METAI (KETURŽENKLIS NUMERIS)

Šioje skiltyje nurodomi metai (nurodytu formatu yyyy, t. y. 4 skaitmenimis), kuriais buvo išduotas leidimas.

4 SKILTIS.   EILĖS NR.

Eilės Nr. yra progresinis numeris, padidinamas vienetu kiekvieną kartą išduodant dokumentą, nepaisant to, ar išduodamas naujas ar atnaujintas (iš dalies pakeistas) leidimas. NET kai sertifikatas panaikinamas arba leidimo galiojimas sustabdomas, jo numeris negali būti naudojamas dar kartą.

Kiekvienas metais eilės Nr. pradedamas nuo nulio.
3 priedėlis

PANAIKINIMO KODAVIMASKodas

Panaikinimo būdas

Apibūdinimas

00

Nėra

Geležinkelių riedmens registracija galioja.

10

Registracija sustabdyta

Priežastis nenurodyta

Geležinkelių riedmens registracija sustabdyta savininkui ar valdytojui paprašius arba nacionalinės saugos institucijos ar registracijos subjekto sprendimu.

11

Registracija sustabdyta

Geležinkelių riedmenį numatyta laikyti parengtą naudoti, kaip neaktyvų arba strateginį rezervą.

20

Registracija perkelta

Žinoma, kad geležinkelių riedmuo bus perregistruotas kitu numeriu arba kitame NGRR, kad jį būtų galima toliau naudoti Europos geležinkelių tinkle (visame tinkle arba jo dalyje).

30

Panaikinimas

Priežastis nenurodyta

Geležinkelių riedmens registracija jį naudoti Europos geležinkelių tinkle nustojo galioti ir, turimais duomenimis, geležinkelių riedmuo nebuvo perregistruotas.

31

Panaikinimas

Geležinkelių riedmenį numatyta toliau naudoti kaip riedmenį ne Europos geležinkelių tinkle.

32

Panaikinimas

Geležinkelių riedmenį numatyta utilizuoti panaudojant pagrindines sąveikiąsias sudedamąsias dalis, modulius ar atsargines dalis arba rekonstruoti

33

Panaikinimas

Geležinkelių riedmenį numatyta atiduoti į metalo laužą ir perdirbti medžiagas (įskaitant pagrindines atsargines dalis).

34

Panaikinimas

Geležinkelių riedmenį numatyta naudoti kaip istorinį saugotiną riedmenį atskirame tinkle arba demonstruoti nejudamą, ne Europos geležinkelių tinkle.

Kodų naudojimas

 Jei panaikinimo priežastis nenurodyta, registracijos būsenos pasikeitimui nurodyti turi būti naudojami kodai 10, 20 ir 30.

 Jei panaikinimo priežastis žinoma, NGRR duomenų bazėje galima naudoti kodus 11, 31, 32, 33 ir 34. Šie kodai nustatomi remiantis tik informacija, kurią registracijos subjektui pateikia valdytojas arba savininkas.

Registracijos klausimai

 Geležinkelių riedmuo, kurio registracija sustabdyta arba panaikinta, negali būti naudojamas Europos geležinkelių tinkle pagal buvusią registraciją.

 Sustabdyta registracija atnaujinama tik registracijos subjektui patikrinus, ar sąlygos, dėl kurių registracija buvo sustabdyta, nebegalioja.

 Registracijos perkėlimo pagal Komisijos sprendimo 2006/920/EB ( 7 ) 1b straipsnyje ir Komisijos sprendimo 2008/231/EB ( 8 ) 1b straipsnyje, su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2010/640/ES ( 9 ), nurodytas sąlygas procedūrą sudaro nauja geležinkelių riedmens registracija ir po jos atliekamas senosios registracijos panaikinimas.
4 priedėlis

STANDARTINIS REGISTRACIJOS BLANKAS

image

image

image
5 priedėlisŽODYNĖLIS

Santrumpa

Apibrėžtis

CCS

Kontrolės ir valdymo sistema

NVS

Nepriklausomų valstybių sandrauga

COTIF

Konvencija dėl tarptautinio vežimo geležinkeliais

CR

Paprastasis geležinkelis (sistema)

DB

Duomenų bazė

EK

Europos Komisija

EC VGRR

Europos centralizuotas virtualusis geležinkelių riedmenų registras

EIN

Europos identifikacinis numeris

EN

Europos standartas (Europos norma)

EVN

Europos geležinkelių riedmens numeris

ERA

Europos geležinkelio agentūra, taip pat vadinama Agentūra

ERATV

Europos patvirtintų tipų transporto priemonių registras

ERTMS

Europos geležinkelių eismo valdymo sistema

ES

Europos Sąjunga

HS

Greitasis geležinkelis (sistema)

IB

Tyrimą atliekanti institucija

ISO

Tarptautinė standartizacijos organizacija

IM

Infrastruktūros valdytojas

INF

Infrastruktūra

IT

Informacinės technologijos

VR

Vietinis registras

NoBo

Paskelbtoji įstaiga

NSI

Nacionalinė saugos institucija

NGRR

Nacionalinis geležinkelių riedmenų registras

OPE (TSS)

Traukinių eismo organizavimas ir valdymas (TSS)

OTIF

Tarpvyriausybinė tarptautinio vežimo geležinkeliais organizacija

RE

Registracijos subjektas, t. y. už NGRR priežiūrą ir naujinimą atsakinga institucija

RB

Kontrolės institucija

RIC

Taisyklės, reglamentuojančios keleivinių vagonų ir stabdomųjų vagonų naudojimą abipusiškumo pagrindais tarptautiniam eismui

RIV

Taisyklės, reglamentuojančios vagonų naudojimą abipusiškumo pagrindais tarptautiniam eismui

RS arba RST

Geležinkelių riedmenys

RSRD (TAF)

Informacinė geležinkelių riedmenų duomenų bazė (TAF)

RU

Geležinkelio įmonė

SEDP (TAF)

Strateginis diegimo Europoje planas (TAF)

TAF (TSS)

Telematikos priemonės krovininių vežimo paslaugoms (TSS)

TSS

Techninė sąveikos specifikacija

VKM

Geležinkelių riedmens valdytojo ženklas

VKMR

Geležinkelių riedmenų valdytojų ženklų registras

VGRR

Virtualusis geležinkelių riedmenų registras

WAG (TSS)

Vagonai (TSS)

WIMO (TAF)

Vagonų ir įvairiarūšio transporto eksploatacinių duomenų bazė (TAF)

▼M2
6 priedėlis

0 DALIS.    GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ IDENTIFIKAVIMAS

Bendrosios pastabos

Šiame priedėlyje aprašomas Europos transporto priemonės numeris ir susiję ženklai, naudojami matomoje geležinkelių riedmens vietoje, kad eksploatuojamus geležinkelių riedmenis būtų galima unikaliai ir nekintamai identifikuoti. Jame neaprašomi kiti numeriai arba ženklai, kurie įspaudžiami arba visam laikui pritvirtinami ant gaminamo geležinkelių riedmens važiuoklės arba pagrindinių sudedamųjų dalių.

Europos transporto priemonės numeris ir susijusios santrumpos

Kiekvienam geležinkelių riedmeniui suteikiamas 12 skaitmenų Europos transporto priemonės numeris, kurio struktūra tokia:Geležinkelių riedmenų grupė

Sąveikos galimybės ir geležinkelių riedmenų rūšis [du skaitmenys]

Šalis

kurioje riedmuo užregistruotas

[du skaitmenys]

Techninės charakteristikos

[keturi skaitmenys]

Serijos numeris

[trys skaitmenys]

Kontrolinis skaitmuo

[vienas skaitmuo]

Vagonai

00–09

10–19

20–29

30–39

40–49

80–89

[išsamesnė informacija pateikta 6 dalyje]

01–99

[išsamesnė informacija pateikta 4 dalyje]

0000–9999

[išsamesnė informacija pateikta 9 dalyje]

000–999

0–9

[išsamesnė informacija pateikta 3 dalyje]

Traukiami keleiviniai vagonai

50–59

60–69

70–79

[išsamesnė informacija pateikta 7 dalyje]

0000–9999

[išsamesnė informacija pateikta 10 dalyje]

000–999

Traukos riedmenys ir nuolatiniai arba iš anksto suformuoti traukinio sąstato riedmenys

90–99

[išsamesnė informacija pateikta 8 dalyje]

0000000–8999999

[šių skaitmenų reikšmę apibrėžia valstybės narės dvišalėmis arba daugiašalėmis sutartimis]

Specialieji riedmenys

9000–9999

[išsamesnė informacija pateikta 11 dalyje]

000–999

Tam tikroje šalyje 7 skaitmenų techninių charakteristikų ir serijos numerio pakanka identifikuoti geležinkelių riedmenį kiekvienoje vagonų, traukiamų keleivinių vagonų, traukos riedmenų ir specialių riedmenų grupėje ( 10 ).

Numeris užbaigiamas raidiniu ženklinimu:

a) šalies, kurioje riedmuo užregistruotas, santrumpa (išsamesnė informacija pateikta 4 dalyje);

b) geležinkelių riedmens valdytojo ženklu (išsamesnė informacija pateikta 1 dalyje);

c) techninių charakteristikų santrumpomis (išsamesnė informacija apie vagonus pateikta 12 dalyje, apie traukiamus keleivinius vagonus13 dalyje).

Europos transporto priemonės numeris keičiamas, kai jis, atlikus techninius geležinkelių riedmens pakeitimus, neteisingai nurodo sąveikos galimybes arba technines charakteristikas, kaip nustatyta šiame priedėlyje. Dėl minėtų techninių pakeitimų gali reikėti naujo leidimo pradėti eksploatuoti, kaip nustatyta Direktyvos 2008/57/EB 20–25 straipsniuose.

1 DALIS.   GELEŽINKELIŲ RIEDMENS VALDYTOJO ŽENKLAS

1.    Geležinkelių riedmens valdytojo ženklo apibrėžtis

Geležinkelių riedmens valdytojo ženklas (GRVŽ) yra raidinis kodas, sudarytas iš 2–5 raidžių ( 11 ). GRVŽ užrašomas ant kiekvieno geležinkelių riedmens, prie Europos transporto priemonės numerio. GRVŽ įvardija geležinkelių riedmens valdytoją, užregistruotą nacionaliniame riedmenų registre.

GRVŽ yra unikalus ir galioja visose šalyse, kuriose taikoma ši TSS, bei šalyse, pasirašiusiose susitarimą, pagal kurį turi taikyti geležinkelių riedmenų numeravimo ir geležinkelių riedmenų valdytojų ženklinimo sistemą, kaip aprašyta šioje TSS.

2.    Geležinkelių riedmens valdytojo ženklo formatas

GRVŽ yra geležinkelių riedmens valdytojo visas vardas (pavadinimas) arba jo santrumpa, jeigu įmanoma, pateikiama atpažįstamu būdu. Gali būti naudojamos visos 26 lotyniškosios abėcėlės raidės. GRVŽ rašomas didžiosiomis raidėmis. Raidės, kurios nėra pirmosios valdytojo pavadinimą sudarančių žodžių raidės, gali būti mažosios. Tikrinant unikalumą mažosios raidės prilyginamos didžiosioms raidėms.

Raidės gali būti su diakritiniais ženklais ( 12 ). Su šiomis raidėms vartojami diakritiniai ženklai, tikrinant unikalumą, yra ignoruojami.

Jeigu valdytojas įsikūręs šalyje, kurioje nevartojama lotyniškoji abėcėlė, ant geležinkelių riedmenų po GRVŽ, atskyrus pasviruoju brūkšniu (/), GRVŽ gali būti užrašomas savo abėcėlės raidėmis. Toks išverstas GRVŽ, apdorojant duomenis, yra ignoruojamas.

3.    Geležinkelių riedmenų valdytojo ženklų suteikimo nuostatos

Geležinkelių riedmenų valdytojui gali būti suteiktas daugiau kaip vienas GRVŽ, jeigu:

 geležinkelių riedmens valdytojo oficialus pavadinimas įregistruotas daugiau kaip viena kalba,

 geležinkelių riedmens valdytojas pagrįstai nori atskirti tam tikras organizacijoje naudojamų geležinkelių riedmenų grupes.

Bendras GRVŽ gali būti išduotas įmonių grupei:

 kuri priklauso vienai korporacinei struktūrai (pvz., kontroliuojančiajai (holdingo) struktūrai),

 kuri priklauso vienai korporacinei struktūrai, paskyrusiai ir įgaliojusiai vieną tai struktūrai priklausančią organizaciją spręsti visus klausimus visų kitų vardu,

 kuri įgaliojo vieną konkretų juridinį asmenį spręsti visus klausimus jų vardu; tokiu atveju šis juridinis asmuo yra valdytojas.

4.    Geležinkelių riedmenų valdytojo ženklų registras ir suteikimo tvarka

GRVŽ registras yra viešas ir atnaujinamas realiu laiku.

Prašymas suteikti GRVŽ pateikiamas pareiškėjo kompetentingai nacionalinei institucijai ir perduodamas ERA. GRVŽ gali būti naudojamas tik tada, kai jį paskelbia ERA.

GRVŽ savininkas turi informuoti kompetentingą nacionalinę instituciją, kai nustoja naudoti GRVŽ, o kompetentinga nacionalinė institucija perduoda šią informaciją ERA. GRVŽ bus panaikintas, kai valdytojas įrodys, kad pakeisti visų susijusių geležinkelių riedmenų ženklai. Jis nebus pakartotinai išduodamas 10 metų, išskyrus atvejus, kai jis pakartotinai išduodamas pradiniam savininkui arba to savininko prašymu – kitam savininkui.

GRVŽ gali būti perduotas kitam savininkui, kuris yra teisėtas pradinio savininko teisių perėmėjas. GRVŽ lieka galioti, kai jo savininkas pakeičia savo pavadinimą pavadinimu, kuris nėra panašus į GRVŽ.

Jei GRVŽ keičiamas pasikeitus savininkui, susiję riedmenys nauju GRVŽ privalo būti paženklinti per tris mėnesius nuo dienos, kurią savininko pakeitimas užregistruotas nacionaliniame riedmenų registre. Jei ant riedmens užrašytas GRVŽ ir nacionalinio riedmenų registro duomenys nesutampa, teisingais laikomi nacionalinio riedmenų registro duomenys.

2   DALIS

Nenaudojama

3 DALIS.   KONTROLINIO (DVYLIKTOJO) SKAITMENS NUSTATYMO TAISYKLĖS

Kontrolinis skaitmuo nustatomas taip:

 atrenkami lyginėse padėtyse esantys pagrindinio skaičiaus skaitmenys (žiūrint iš dešinės pusės) ir kiekvienas iš jų padauginamas iš vieno;

 atrenkami nelyginėse padėtyse esantys pagrindinio skaičiaus skaitmenys (žiūrint iš dešinės pusės) ir kiekvienas iš jų padauginamas iš dviejų;

 visi lyginėse padėtyse esantys skaitmenys ir visi skaičių, gautų nelyginėse padėtyse esančius skaičius padauginus iš dviejų, skaitmenys sudedami;

 įsimenamas šios sumos paskutinis skaitmuo;

 skaitmuo, kurį pridėjus prie minėto skaitmens būtų gauta 10, yra kontrolinis skaičius; jeigu minėtasis antrasis skaitmuo yra nulis, tai kontrolinis skaičius taip pat yra nulis.

Pavyzdžiai:

1 -

 Tarkime, kad pagrindinis numeris yra toks:

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Daugybos koeficientas:

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Suma: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Šios sumos paskutinis skaitmuo yra 2.

Taigi kontrolinis skaičius yra 8, o pagrindinis numeris tampa registracijos numeriu 33 84 4796 100–8.

2 -

 Tarkime, kad pagrindinis numeris yra toks:

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Daugybos koeficientas:

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Suma: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Šios sumos paskutinis skaitmuo yra 0.

Taigi kontrolinis skaičius yra 0, o pagrindinis numeris tampa registracijos numeriu 31 51 3320 198–0.

4 DALIS.   GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ REGISTRACIJOS ŠALIŲ KODAVIMAS (3-IASIS IR 4-ASIS SKAITMENYS IR SANTRUMPA)

Su trečiosiomis šalimis susijusi informacija pateikiama tik informaciniais tikslais.Šalis

Raidinis šalies kodas (1)

Skaitinis šalies kodas

Albanija

AL

41

Alžyras

DZ

92

Armėnija

AM

58

Austrija

A

81

Azerbaidžanas

AZ

57

Baltarusija

BY

21

Belgija

B

88

Bosnija ir Hercegovina

BIH

49

Bulgarija

BG

52

Kinija

RC

33

Kroatija

HR

78

Kuba

CU (1)

40

Kipras

CY

 

Čekija

CZ

54

Danija

DK

86

Egiptas

ET

90

Estija

EST

26

Suomija

FIN

10

Prancūzija

F

87

Gruzija

GE

28

Vokietija

D

80

Graikija

GR

73

Vengrija

H

55

Iranas

IR

96

Irakas

IRQ (1)

99

Airija

IRL

60

Izraelis

IL

95

Italija

I

83

Japonija

J

42

Kazachstanas

KZ

27

Kirgizstanas

KS

59

Latvija

LV

25

Libanas

RL

98

Lichtenšteinas

FL

 

Lietuva

LT

24

Liuksemburgas

L

82

Makedonija

MK

65

Malta

M

 

Moldova

MD (1)

23

Monakas

MC

 

Mongolija

MGL

31

Juodkalnija

MNE

62

Marokas

MA

93

Nyderlandai

NL

84

Šiaurės Korėja

PRK (1)

30

Norvegija

N

76

Lenkija

PL

51

Portugalija

P

94

Rumunija

RO

53

Rusija

RUS

20

Serbija

SRB

72

Slovakija

SK

56

Slovėnija

SLO

79

Pietų Korėja

ROK

61

Ispanija

E

71

▼C1

Švedija

S

74

▼M2

Šveicarija

CH

85

Sirija

SYR

97

Tadžikistanas

TJ

66

Tunisas

TN

91

Turkija

TR

75

Turkmėnistanas

TM

67

Ukraina

UA

22

Jungtinė Karalystė

GB

70

Uzbekistanas

UZ

29

Vietnamas

VN (1)

32

(1)   Pagal raidinę kodavimo sistemą, aprašytą 1949 m. konvencijos 4 priedėlyje ir 1968 m. konvencijos dėl kelių eismo 45 straipsnio 4 dalyje.

5   DALIS

Nenaudojama

6 DALIS.   VAGONŲ SĄVEIKOS KODAI (1-ASIS IR 2-ASIS SKAITMENYS) 

2-asis skaitmuo1-asis skaitmuo

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2-asis skaitmuo1-asis skaitmuo

 

 

Vėžės plotis

Nekintamas arba kintamas

Nekintamas

Kintamas

Nekintamas

Kintamas

Nekintamas

Kintamas

Nekintamas

Kintamas

Nekintamas arba kintamas

Vėžės plotis

 

Vagonai atitinka vagonų TSS (), įskaitant 7.1.2 punktą, ir visas C priedėlyje nustatytas sąlygas

0

Su ašimis

Nenaudotina

Vagonai

Nenaudotina ()

PPV/PPW vagonai

(kintamo vėžės pločio)

Su ašimis

0

1

Su vežimėliais

Su vežimėliais

1

2

Su ašimis

Vagonai

PPV/PPW vagonai

(nekintamo vėžės pločio)

Su ašimis

2

3

Su vežimėliais

Su vežimėliais

3

Kiti vagonai

4

Su ašimis ()

Techninės priežiūros vagonai

Kiti vagonai

Vagonai su specialiu techninių charakteristikų numeravimu, neišleisti eksploatuoti ES

Su ašimis ()

4

8

Su vežimėliais ()

Su vežimėliais ()

8

 

 

 

 

 

 

 

1-asis skaitmuo2-asis skaitmuo

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1-asis skaitmuo2-asis skaitmuo

(1)   Komisijos reglamentas [vagonų TSS, priimta po persvarstymo]

(2)   Nekintamas arba kintamas vežės plotis.

(3)   Išskyrus I kategorijos vagonus (vagonus, kuriuose kontroliuojama temperatūra); nenaudotina naujiems vagonams, kuriems išduotas leidimas pradėti eksploatuoti.

7 DALIS.   TRAUKIAMŲ KELEIVINIŲ GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ TINKAMUMO TARPTAUTINIAM EISMUI KODAI (1-ASIS IR 2-ASIS SKAITMENYS) 

Vidaus eismas

TEN () ir (arba) COTIF () ir (arba) PPV/PPW

Vidaus eismas arba tarptautinis eismas pagal specialų susitarimą

TEN () ir (arba) COTIF ()

PPV/PPW

2-asis skaitmuo1-asis skaitmuo

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Vidaus eismui naudojami geležinkelių riedmenys

Nekintamo vėžės pločio geležinkelių riedmenys be oro kondicionavimo sistemos (įskaitant geležinkelių riedmenis, kuriais vežami automobiliai)

Reguliuojamo vėžės pločio (1435/1520) geležinkelių riedmenys be oro kondicionavimo sistemos

Nenaudotina

Reguliuojamo vėžės pločio (1435/1668) geležinkelių riedmenys be oro kondicionavimo sistemos

Geležinkelių riedmenys, kurie yra istorinio paveldo objektas

Nenaudotina ()

Nekintamo vėžės pločio geležinkelių riedmenys

Reguliuojamo vėžės pločio (1435/1520) geležinkelių riedmenys su keičiamaisiais vežimėliais

Reguliuojamo vėžės pločio (1435/1520) geležinkelių riedmenys su reguliuojamo vėžės pločio ašimis

6

Pagalbiniai geležinkelių riedmenys

Nekintamo vėžės pločio geležinkelių riedmenys su oro kondicionavimo sistema

Reguliuojamo vėžės pločio (1435/1520) geležinkelių riedmenys su oro kondicionavimo sistema

Pagalbiniai geležinkelių riedmenys

Reguliuojamo vėžės pločio (1435/1668) geležinkelių riedmenys su oro kondicionavimo sistema

Vagonai, skirti automobiliams vežti

Nenaudotina ()

7

Geležinkelių riedmenys su oro kondicionavimo sistema, hermetiški geležinkelių riedmenys

Nenaudotina

Nenaudotina

Hermetiški nekintamo vėžės pločio geležinkelių riedmenys su oro kondicionavimo sistema

Nenaudotina

Kiti geležinkelių riedmenys

Nenaudotina

Nenaudotina

Nenaudotina

Nenaudotina

(1)   Atitiktis taikomoms TSS; žr. P priedėlio 5 dalį.

(2)   Įskaitant geležinkelių riedmenis, kurie pagal galiojančias taisykles paženklinti šioje lentelėje nustatytais skaitmenimis. COTIF – eksploatacijos pradžioje galiojančias COTIF taisykles atitinkantis riedmuo.

(3)   Išskyrus jau eksploatuojamus nekintamo (56) ir reguliuojamo (66) vėžės pločio kupė vagonus; nenaudotina naujiems geležinkelių riedmenims.

8 DALIS.   TRAUKOS RIEDMENŲ IR PASTOVIOS SUDĖTIES ARBA IŠ ANKSTO SUFORMUOTO TRAUKINIO SĄSTATO RIEDMENŲ TIPAI (1-ASIS IR 2-ASIS SKAITMENYS)

Pirmasis skaitmuo – 9.

Jeigu antrasis skaitmuo nurodo traukos riedmenų tipą, privaloma naudoti šiuos kodus:Kodas

Bendrasis geležinkelių riedmens tipas

0

Kita

1

Elektrovežis

2

Šilumvežis

3

Elektrinių traukinių grupė (didelio greičio) [variklinis vagonas arba prikabinamasis vagonas]

4

Elektrinių traukinių grupė (išskyrus didelio greičio) [variklinis vagonas arba prikabinamasis vagonas]

5

Dyzelinių traukinių grupė [variklinis vagonas arba prikabinamasis vagonas]

6

Specialios paskirties prikabinamasis vagonas

7

Manevrinis elektrovežis

8

Manevrinis šilumvežis

9

Specialusis geležinkelių riedmuo

9 DALIS.   STANDARTINIS SKAITINIS VAGONŲ ŽENKLINIMAS (NUO 5-OJO IKI 8-OJO SKAITMENS)

9 dalyje nurodytas skaitinis ženklinimas, susijęs su vagono pagrindinėmis techninėmis charakteristikomis; jis skelbiamas ERA interneto svetainėje (www.era.europa.eu).

Paraiška dėl naujo kodo teikiama registravimo tarnybai (kaip nurodyta Sprendime 2007/756/EB) ir perduodama ERA. Naujas kodas gali būti naudojamas tik tada, kai jį paskelbia ERA.

10 DALIS.   TRAUKIAMŲ KELEIVINIŲ GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ TECHNINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KODAI (5-ASIS IR 6-ASIS SKAITMENYS)

10 dalis paskelbta ERA interneto svetainėje (www.era.europa.eu).

Paraiška dėl naujo kodo teikiama registravimo tarnybai (kaip nurodyta Sprendime 2007/756/EB) ir perduodama ERA. Naujas kodas gali būti naudojamas tik tada, kai jį paskelbia ERA.

11 DALIS.   SPECIALIŲ GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ TECHNINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KODAI (NUO 6-OJO IKI 8-OJO SKAITMENS)

11 dalis paskelbta ERA interneto svetainėje (www.era.europa.eu).

Paraiška dėl naujo kodo teikiama registravimo tarnybai (kaip nurodyta Sprendime 2007/756/EB) ir perduodama ERA. Naujas kodas gali būti naudojamas tik tada, kai jį paskelbia ERA.

12 DALIS.   VAGONŲ, IŠSKYRUS SUJUNGTUS IR SUDĖTINIUS VAGONUS, RAIDINIS ŽENKLINIMAS

12 dalis paskelbta ERA interneto svetainėje (www.era.europa.eu).

Paraiška dėl naujo kodo teikiama registravimo tarnybai (kaip nurodyta Sprendime 2007/756/EB) ir perduodama ERA. Naujas kodas gali būti naudojamas tik tada, kai jį paskelbia ERA.

13 DALIS.   TRAUKIAMŲ KELEIVINIŲ GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ RAIDINIS ŽENKLINIMAS

13 dalis paskelbta ERA interneto svetainėje (www.era.europa.eu).

Paraiška dėl naujo kodo teikiama registravimo tarnybai (kaip nurodyta Sprendime 2007/756/EB) ir perduodama ERA. Naujas kodas gali būti naudojamas tik tada, kai jį paskelbia ERA.( 1 ) OL L 235, 1996 9 17, p. 6. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/32/EB (OL L 141, 2007 6 2, p. 63).

( 2 ) OL L 110, 2001 4 20, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/32/EB.

( 3 ) OL L 164, 2004 4 30, p. 1.

( 4 ) Tačiau visiems naujiems geležinkelių riedmenims, pradėtiems eksploatuoti AAE, BLS, FNME ir GySEV/ROeEE, turi būti paskirtas standartinis šalies kodas.

( 5 ) OL L 235, 1996 9 17, p. 6.

( 6 ) OL L 110, 2001 4 20, p. 1.

( 7 ) OL L 359, 2006 12 18, p. 1.

( 8 ) OL L 84, 2008 3 26, p. 1.

( 9 ) OL L 280, 2010 10 26, p. 29.

( 10 ) Specialiųjų riedmenų numeris konkrečioje šalyje turi būti unikalus pirmojo skaitmens ir penkių paskutiniųjų techninių charakteristikų bei serijos numerio skaitmenų atžvilgiu.

( 11 ) NMBS/SNCB gali toliau naudoti raidę B ovale.

( 12 ) Diakritiniai ženklai yra „tarsenos ženklai“, pvz., À, Ç, Ö, Č, Ž, Å ir t. t. Specialios raidės, pvz., Ø ir Æ, pateikiamos viena raide; tikrinant unikalumą, raidė Ø laikoma raide O, raidė Æ – raide A.

Top