Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1979-20170101

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1979/2006 2006 m. gruodžio 22 d. nustatantis iš trečiųjų šalių importuotų konservuotų grybų tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1979/2017-01-01

02006R1979 — LT — 01.01.2017 — 003.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1979/2006

2006 m. gruodžio 22 d.

nustatantis iš trečiųjų šalių importuotų konservuotų grybų tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą

(OL L 368 2006.12.23, p. 91)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 113/2008 2008 m. vasario 6 d.

  L 33

5

7.2.2008

 M2

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 637/2014 2014 m. birželio 13 d.

  L 175

20

14.6.2014

►M3

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/2244 2016 m. gruodžio 13 d.

  L 339

4

14.12.2016
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1979/2006

2006 m. gruodžio 22 d.

nustatantis iš trečiųjų šalių importuotų konservuotų grybų tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą1 straipsnis

Tarifinių kvotų atidarymas ir taikomi muitai

1.  Tarifinės kvotos į Bendriją importuojamiems konservuotiems Agaricus spp. genties grybams, kurių KN kodai yra 0711 51 00 , 2003 10 20 ir 2003 10 30 , (toliau – konservuoti grybai) yra pradedamos taikyti šiame reglamente nustatytomis sąlygomis. Kiekvienos tarifinės kvotos dydis, eilės numeris ir jos taikymo laikotarpis nurodyti I priede.

2.  Produktams, kurių KN kodas yra 0711 51 00 , taikomo muito norma yra 12 % ad valorem, o produktams, kurių KN kodai yra 2003 10 20 ir 2003 10 30 – 23 %.

2 straipsnis

Reglamentų (EB) Nr. 1291/2000 ir (EB) Nr. 1301/2006 taikymas

Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikomi Reglamentai (EB) Nr. 1291/2000 ir (EB) Nr. 1301/2006.

3 straipnis

Apibrėžtys

1.  Šiame reglamente „kompetentingos institucijos“ – tai institucija ar institucijos, kurios valstybės narės nurodymu įgyvendina šį reglamentą.

2.  Šiame reglamente „referencinis kiekis“ – tai maksimalus konservuotų grybų kiekis (sausas svoris neto), kurį tradicinis importuotojas įvežė per vienerius iš trejų praėjusių kalendorinių metų.

Į referencinį kiekį neįtraukiami iš 2006 m. gruodžio 31 d. sudėties Bendrijos valstybių narių arba Bulgarijos ir Rumunijos kilmės importuoti konservuoti grybai.

Į konservuotų grybų kiekius, kuriems taikomos 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos tarifinės kvotos ir kurie importo tarifinės kvotos laikotarpiu negalėjo būti importuoti dėl force majeure aplinkybių, taip pat atsižvelgiama apskaičiuojant referencinius kiekius.

4 straipsnis

Importuotojų kategorijos

1.  Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnio nuostatų, „tradiciniai importuotojai“ – tai importuotojai, kurie gali įrodyti, kad:

a) į Bendriją importavo konservuotus grybus mažiausiai dvejus iš trejų praėjusių kalendorinių metų;

b) per metus prieš pateikiant paraišką į Bendriją importavo ne mažiau kaip 100 tonų perdirbtų vaisių ir daržovių produktų, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2201/96 1 straipsnio 2 dalyje.

2.  Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnio nuostatų, „nauji importuotojai“ – tai kiti nei šio straipsnio 1 dalyje apibrėžti importuotojai, kurie kiekvienais metais per dvejus praėjusius kalendorinius metus importavo į Bendriją ne mažiau kaip 50 tonų iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2201/96 1 straipsnio 2 dalyje.

3.  Tradiciniai ir nauji importuotojai, pirmą kartą teikdami paraišką, skirtą konkrečiam importo tarifinės kvotos laikotarpiui, valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę ir įregistruoti PVM mokėtojais, kompetentingoms institucijoms pateikia įrodymų, kad laikėsi 1 ir 2 dalyse išdėstytų kriterijų.

Prekyba su trečiosiomis šalimis įrodoma tik vienu būdu – pateikiant išleidimo į laisvą apyvartą muitinės dokumentus, kurie yra muitinės tinkamai patvirtinti ir kuriuose atitinkamas pareiškėjas yra nurodytas kaip gavėjas.

5 straipsnis

Paraiškos išduoti licenciją ir licencijos

1.  Importo licencijos (toliau – licencijos) įsigalioja nuo jų faktinės išdavimo datos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 2 dalyje.

2.  Užstato suma yra 40 EUR už toną (sausas svoris neto).

3.  Kilmės šalis įrašoma į paraišką išduoti licenciją ir licencijos 8 langelį, o žodis „taip“ pažymimas kryželiu. Licencija galioja tik prekėms, importuojamoms iš nurodytos kilmės šalies.

4.  Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio 1 dalies, importo licencijos suteikiamos teisės neperduodamos.

6 straipsnis

Viso kiekio paskirstymas tradiciniams ir naujiems importuotojams

1.  Visas Kinijai ir kitoms trečiosioms šalims skirtas kiekis pagal I priedą paskirstomas taip:

a) 95 % tradiciniams importuotojams;

b) 5 % naujiems importuotojams.

2.  Jeigu viena iš importuotojų kategorijų neišnaudoja Kinijai ir kitoms trečiosioms šalims paskirto kiekio, likusi dalis paskiriama kitai kategorijai.

3.  Paraiškų išduoti licenciją 20 langelyje nurodoma „tradicinis importuotojas“ arba „naujas importuotojas“.

7 straipsnis

Paraiškoms taikomi apribojimai

1.  Tradicinio importuotojo pateiktose paraiškose išduoti licenciją importuoti į Bendriją konservuotus grybus nurodytas visas kiekis (sausas svoris neto) negali viršyti 150 % referencinio kiekio.

2.  Tam tikros kilmės naujo importuotojo pateiktose paraiškose išduoti licenciją importuoti į Bendriją konservuotus grybus nurodytas visas kiekis (sausas svoris neto) negali viršyti 1 % I priede tai kilmės šaliai nurodyto viso kiekio.

8 straipsnis

Importuotojų paraiškos išduoti licenciją pateikimas

1.  Importuotojai paraiškas išduoti licencijas pateikia per pirmąsias penkias sausio mėnesio darbo dienas.

2.  Jei nauji importuotojai praėjusiais kalendoriniais metais pagal Reglamentą (EB) Nr. 1864/2004 ar šį reglamentą buvo gavę licencijas, jie taip pat pateikia įrodymus, kad laisvai cirkuliuoti Bendrijoje buvo išleista mažiausiai 50 % jiems paskirto kiekio.

9 straipsnis

Pranešimas apie paraiškas išduoti licencijas

Valstybės narės praneša Komisijai apie kiekius kilogramais, kuriems buvo pateiktos paraiškos išduoti licenciją, ne vėliau kaip dešimtą sausio mėnesio darbo dieną.

Pranešimai pateikiami pagal KN kodą ir produktų kilmę, taip pat pateikiami atskiri skaičiai, dėl kokio kiekvieno produkto kiekio atitinkamai paraiškas pateikė tradiciniai ir nauji importuotojai.

10 straipsnis

Licencijų išdavimas

Valstybės narės kompetentingos institucijos licencijas išduoda septintą darbo dieną nuo 9 straipsnio 1 pastraipoje numatyto pranešimo galutinės datos.

▼M1 —————

▼B

12 straipsnis

Valstybių narių administracinis bendradarbiavimas

Tam, kad šis reglamentas būtų tinkamai taikomas, valstybės narės imasi priemonių, reikalingų užtikrinti tarpusavio administracinį bendradarbiavimą.

13 straipsnis

2007 ir 2008 m. taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės

Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų, 2007 ir 2008 metais ir tik Bulgarijoje ir Rumunijoje galioja šios apibrėžtys:

1) „tradiciniai importuotojai“ – tai importuotojai, kurie gali įrodyti, kad:

a) importavo konservuotus grybus mažiausiai dvejus iš trejų praėjusių kalendorinių metų;

b) per praėjusius kalendorinius metus jie importavo ne mažiau kaip 100 tonų perdirbtų vaisių ir daržovių produktų, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2201/96 1 straipsnio 2 dalyje;

c) a ir b punktuose nurodytas importas buvo vykdomas Bulgarijoje arba Rumunijoje, kur importuotojas turi pagrindinę buveinę;

2) „nauji importuotojai“ – tai kiti nei straipsnio 1 punkte apibrėžti importuotojai, kurie kiekvienais metais per dvejus praėjusius kalendorinius metus importavo į Bulgariją arba Rumuniją ne mažiau kaip 50 tonų perdirbtų vaisių ir daržovių produktų, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2201/96 1 straipsnio 2 dalyje.

14 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1864/2004 panaikinamas 2007 m. sausio 1 d.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

13 straipsnis taikomas tuo atveju, jei įsigalioja Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartis, nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M3
I PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalyje nurodytų tarifinių kvotų dydis tonomis (grynasis sausasis svoris), eilės numeriai ir taikymo trukmėKilmės šalis

Eilės numeriai

Kiekvienų metų sausio 1 d.–gruodžio 31 d.

Kinija

Tradiciniai importuotojai: 09.4157

30 400

Nauji importuotojai: 09.4193

Kitos trečiosios šalys

Tradiciniai importuotojai: 09.4158

5 030

Nauji importuotojai: 09.4194

▼M1 —————

Top