EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R0865-20150205

Consolidated text: Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006 2006 m. gegužės 4 d. nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/2015-02-05

2006R0865 — LT — 05.02.2015 — 004.002


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) NR. 865/2006

2006 m. gegužės 4 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles

(OL L 166 2006.6.19, p. 1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 100/2008 2008 m. vasario 4 d.

  L 31

3

5.2.2008

►M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 791/2012 2012 m. rugpjūčio 23 d.

  L 242

1

7.9.2012

►M3

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 792/2012 2012 m. rugpjūčio 23 d.

  L 242

13

7.9.2012

 M4

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1283/2013 2013 m. gruodžio 10 d.

  L 332

14

11.12.2013

 M5

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/56 2015 m. sausio 15 d.

  L 10

1

16.1.2015

►M6

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/870 2015 m. birželio 5 d.

  L 142

3

6.6.2015
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) NR. 865/2006

2006 m. gegužės 4 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisyklesEUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

▼M2

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ( 1 ), ypač į jo 19 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis,

▼B

kadangi:

(1)

Būtina priimti nuostatas, reikalingas įgyvendinti Reglamentą (EB) Nr. 338/97 ir užtikrinti visišką Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) (toliau – Konvencija) laikymąsi.

(2)

Siekiant užtikrinti vienodą Reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimą, būtina nustatyti išsamius paraiškų leidimams ir sertifikatams gauti svarstymo bei šių dokumentų išdavimo, galiojimo ir naudojimo reikalavimus bei kriterijus. Todėl reikia nustatyti pavyzdžius, kuriuos turėtų atitikti minėti dokumentai.

(3)

Be to, būtina nustatyti išsamias nuostatas dėl reikalavimų ir kriterijų, taikytinų elgesiui su nelaisvėje gimusių bei užaugintų gyvūnų ir dirbtinai padaugintų augalų rūšių egzemplioriais, siekiant užtikrinti vienodą tokiems egzemplioriams taikomų nukrypti leidžiančių nuostatų įgyvendinimą.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 338/97 7 straipsnio 3 dalyje numatytiems egzemplioriams, kurie yra asmeniniai arba namų ūkio daiktai, skirtos nukrypti leidžiančios nuostatos reikalauja, kad būtų nustatytos nuostatos, užtikrinančios Konvencijos VII straipsnio 3 dalies laikymąsi.

(5)

Siekiant užtikrinti, kad būtų vienodai taikomos Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 1 dalyje nurodytos bendrosios vidaus prekybos draudimams taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos, būtina nustatyti jų apibrėžimo reikalavimus ir kriterijus.

(6)

Siekiant lengviau identifikuoti tam tikrus rūšių egzempliorius ir užtikrinti Reglamento (EB) Nr. 338/97 nuostatų įgyvendinimą, būtina nustatyti minėtų egzempliorių ženklinimo tvarką.

(7)

Turėtų būti nustatytos nuostatos dėl Reglamente (EB) Nr. 338/97 numatytų periodinių ataskaitų turinio, formos ir pateikimo.

(8)

Kad ateityje būtų galima svarstyti Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedų pakeitimus, turėtų būti prieinama visa susijusi informacija, ypač apie rūšių biologinį bei prekybinį statusą, jų naudojimą ir prekybos kontrolės metodus.

(9)

2002 m. lapkričio 3–15 dienomis Santjage (Čilė) vykusioje Konvencijos šalių konferencijos dvyliktoje sesijoje buvo priimtas tam tikras skaičius nutarimų dėl, inter alia, supaprastintų leidimų ir sertifikatų išdavimo procedūrų, specialaus sertifikato, palengvinančio tam tikrų kategorijų egzempliorių, kurie yra kilnojamosios parodos dalis, pervežimą, papildomų leidžiančių nukrypti nuostatų asmeniniams daiktams, atnaujintų ikrams skirtos taros ženklinimo reikalavimų ir kitų įprastinio bei techninio pobūdžio priemonių, įskaitant leidimuose ir sertifikatuose naudojamų kodų pakeitimus bei standartinių nuorodų, naudojamų Konvencijos priedėliuose išvardytų rūšių pavadinimams nustatyti, sąrašo papildymus, todėl reikia atsižvelgti į šiuos nutarimus.

(10)

Atsižvelgiant į administracinę naštą, susijusią su gyvų nelaisvėje gimusių bei išaugintų ir priklausančių asmenims gyvūnų, taip pat priklausančių asmenims gyvūnų, kurie buvo įvežti į Bendriją prieš pradedant taikyti Reglamentą (EB) Nr. 338/97, 1982 m. gruodžio 3 d. Tarybos reglamentą (EEB) 3626/82 dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos įgyvendinimo Bendrijoje ( 2 ) arba Konvenciją įgyvendinančius nacionalinius teisės aktus, eksporto ir importo reguliavimu, ir į tai, kad toks eksportas ir importas netrukdo laukinių gyvūnų rūšių apsaugai, šiam tikslui turėtų būti nustatytas specialus sertifikatas.

(11)

2001 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1808/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles ( 3 ), turėtų būti iš esmės pakeistas. Atsižvelgiant į šių pakeitimų apimtį ir siekiant aiškumo, minėtas reglamentas turėtų būti pakeistas visas.

(12)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:I SKYRIUS

SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente be Reglamento (EB) Nr. 338/97 2 straipsnyje pateiktų sąvokų apibrėžimų taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

▼M6

1) „įsigijimo data“ – diena, kurią egzempliorius buvo paimtas iš natūralios aplinkos, gimė nelaisvėje arba buvo dirbtinai padaugintas, arba, jei tokia diena nežinoma – anksčiausia patvirtinta diena, kurią bet kuris asmuo jį įsigijo;

▼B

2) „antrosios kartos palikuonis (F2)“ ir „vėlesnės kartos palikuonis (F3, F4 ir t. t.)“ – tai egzemplioriai, kontroliuojamoje aplinkoje gimę iš tėvų, kurie taip pat gimė kontroliuojamoje aplinkoje, skirtingai nei egzemplioriai, kontroliuojamoje aplinkoje gimę iš tėvų, kurių bent vienas buvo pradėtas natūralioje aplinkoje arba buvo iš jos paimtas (pirmosios kartos palikuonis (F1));

3) „veislinė banda“ – tai visi reprodukcijos tikslais veisimo įmonėje laikomi gyvūnai;

4) „kontroliuojama aplinka“ – tai aplinka, keičiama atsižvelgiant į tai, kokių rūšių gyvūnai joje veisiami, aptverta, kad į kontroliuojamą aplinką nepatektų arba iš jos nebūtų pašalinami gyvūnai, jų kiaušiniai arba gametos, o jos pagrindiniai požymiai apima veiklą susijusią su dirbtiniu apgyvendinimu, atliekų šalinimu, sveikatos apsauga, apsauga nuo plėšrūnų ir dirbtinai tiekiamu maistu, bet ja neapsiriboja;

▼M2

4a) „kultūriniai motininiai augalai“ – augalų, auginamų kontroliuojamomis sąlygomis ir naudojamų dauginimui, visuma; atitinkamos valstybės narės kompetentingai valdymo institucijai, kuri konsultuojasi su kompetentinga mokslo institucija, turi būti tinkamai įrodyta, kad šie augalai:

i) išvesti laikantis CITES ir atitinkamų nacionalinių įstatymų nuostatų ir tokiu būdu, kuris nedarytų žalos rūšies išlikimui natūralioje aplinkoje, ir

ii) laikomi pakankamais kiekiais dauginimui, kad juos reikėtų kuo mažiau papildyti laukinės gamtos egzemplioriais arba jų iš viso papildyti nereikėtų; toks papildymas turėtų būti atliekamas tik išimtiniais atvejais ir iš laukinės gamtos būtų paimama tik tiek egzempliorių, kiek reikia kultūrinių motininių augalų išteklių gajumui ir derlingumui palaikyti;

4b) „medžioklės trofėjus“ – visas gyvūnas arba lengvai atpažįstama jo dalis arba jo išvestinis produktas, nurodytas kartu su juo turimame CITES leidime arba sertifikate ir atitinkantis šias sąlygas:

i) jis neapdorotas, apdorotas arba pagamintas;

ii) įgytas medžiotojui teisėtai medžiojant savo asmeninėms reikmėms;

iii) importuojamas, eksportuojamas arba reeksportuojamas medžiotojo arba jo vardu, kad iš kilmės šalies galiausiai atsidurtų šalyje, kurioje yra medžiotojo nuolatinė gyvenamoji vieta;

▼B

5) „asmuo, paprastai gyvenantis Bendrijoje“ – tai asmuo, kuris kiekvienais kalendoriniais metais Bendrijoje gyvena ne mažiau kaip 185 dienas dėl savo darbo, o jei asmuo su Bendrija nesusijęs darbo ryšiais – dėl asmeninių ryšių, rodančių glaudžias jo sąsajas su vieta, kurioje jis gyvena.

▼M6

6) „kilnojamoji paroda“ – komerciniais tikslais viešai rodomas pavyzdžių rinkinys, cirkas, žvėrynas, augalų paroda, orkestras arba muziejų paroda.

▼M1

7) „operacijoms skirti sertifikatai“ – pagal 48 straipsnį išduoti sertifikatai, galiojantys tik vienai ar kelioms konkrečioms operacijoms.

▼B

8) „egzemplioriams skirti sertifikatai“ – tai pagal 48 straipsnį išduoti sertifikatai, išskyrus operacijoms skirtus sertifikatus.

▼M1

9) „pavyzdžių rinkinys“ – teisėtai įsigyti negyvi egzemplioriai, jų dalys ir išvestiniai produktai, kurie vežami per valstybių sienas eksponuoti.

10) „ikikonvencinis egzempliorius“ – egzempliorius, įsigytas iki tol, kai nagrinėjama rūšis pirmą kartą įtraukta į Konvencijos priedus.

▼BII SKYRIUS

FORMOS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

▼M3 —————

▼B

4 straipsnis

Formų pildymas

▼M2

1.  Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 ( 4 ) 2 straipsnyje nurodytos formos pildomos spausdinimo būdu.

▼M6

Tačiau paraiškos gauti importo ir eksporto leidimus, reeksporto sertifikatus, Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 8 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalies b punkte numatytus sertifikatus, asmeninės nuosavybės sertifikatus, pavyzdžių rinkinių sertifikatus, muzikos instrumentų sertifikatus ir kilnojamosios parodos sertifikatus, taip pat pranešimai apie importą, papildomi lapai ir etiketės gali būti pildomi ranka, su sąlyga, kad pildoma įskaitomai, rašalu ir didžiosiomis raidėmis.

▼M2

2.  Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 I priedo 1–4 formose, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 II priedo 1 ir 2 formose, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 III priedo 1 ir 2 formose, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 V priedo 1 ir 2 formose ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 2 straipsnio 4 dalyje nurodytuose papildomuose lapuose bei Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 2 straipsnio 6 dalyje nurodytose etiketėse negali būti jokių trynimų arba taisymų, nebent tų trynimų ar taisymų autentiškumą savo antspaudu ir parašu patvirtina dokumentus išdavusi valdymo institucija. Trynimų ar taisymų Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 2 straipsnio 2 dalyje nurodytuose pranešimuose apie importą ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 2 straipsnio 4 dalyje nurodytuose papildomuose lapuose autentiškumas taip pat gali būti patvirtintas įvežimo muitinės įstaigos antspaudu ir parašu.

▼B

5 straipsnis

Leidimų, sertifikatų ir paraiškų šiems dokumentams gauti turinys

Leidimuose, sertifikatuose ir paraiškose šiems dokumentams gauti pateikiama informacija ir nuorodos atitinka šiuos reikalavimus:

1) egzempliorių apraše, jei taip numatyta, turi būti nurodomas vienas iš VII priede pateiktų kodų;

2) kiekio ir grynosios masės matavimo vienetams nurodyti turi būti naudojami VII priede pateikti vienetai;

3) taksonų, kuriems priklauso egzemplioriai sąrašas turi būti sudarytas pagal rūšis, išskyrus tuos atvejus, kai remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedais rūšys yra suskirstytos į porūšius, arba Konvencijos šalių konferencijoje nusprendus, kad pakanka diferencijuoti aukštesniu taksonų lygmeniu;

4) moksliniams taksonų pavadinimams nurodyti turi būti naudojamos šio reglamento VIII priede pateiktos standartinės nomenklatūros nuorodos;

5) jei reikalaujama, taikant vieną iš šio reglamento IX straipsnio 1 punkte išvardytų kodų nurodomas operacijos tikslas;

6) egzempliorių šaltinis turi būti nurodomas naudojant vieną iš šio reglamento IX priedo 2 punkto kodų.

Tais atvejais, kai 6 punkte nurodytų kodų naudojimui būtina atitikti Reglamente (EB) Nr. 338/97 ar šiame reglamente nustatytus kriterijus, jie turi atitikti šiuos kriterijus.

▼M1

5a straipsnis

Augalų egzemplioriams skirtų leidimų, sertifikatų ir paraiškų juos gauti turinys

▼M2

Kai tvarkomi formalumai, susiję su augalų egzemplioriais, kuriems pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 priede pateiktas A, B, C ir D priedų aiškinimo pastabas nebegalioja Konvencijos ar to reglamento nuostatose numatyta išimtis, kurią taikant tokie egzemplioriai buvo teisėtai importuojami ir eksportuojami, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 I ir III priedų formų 15 skiltyje, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 II priedo formų 4 skiltyje ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 V priedo formų 10 skiltyje nurodytina šalis gali būti šalis, kurioje tiems egzemplioriams išimtis nebetaikoma.

▼M1

Tokiais atvejais leidimo ar sertifikato „specialių sąlygų“ skiltyje įrašoma formuluotė „Teisėtai importuotas taikant CITES nuostatų išimtis“ ir nurodoma, apie kokią išimtį kalbama.

▼M2

6 straipsnis

Formų priedai

1.  Jei prie kurios nors Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 2 straipsnyje nurodytos formos pridedamas priedas sudaro neatskiriamą jos dalį, šis faktas ir priedo puslapių skaičius aiškiai nurodomi atitinkamame leidime arba sertifikate, o kiekviename priedo puslapyje nurodoma:

a) leidimo arba sertifikato numeris bei išdavimo data;

b) leidimą ar sertifikatą išdavusios valdymo institucijos spaudas arba antspaudas ir parašas.

2.  Jei Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos formos naudojamos daugiau kaip vienai siuntoje esančiai rūšiai, pridedamas priedas, kuriame ne tik pateikiama šio straipsnio 1 dalyje reikalaujama informacija, bet ir dėl kiekvienos siuntoje esančios rūšies papildomai užpildomos atitinkamos formos 8–22 skiltys ir tuščios vietos 27 skiltyje, kur nurodoma „faktiškai importuotas arba (re)eksportuotas kiekis ir (arba) neto masė“ ir atitinkamais atvejais – „negyvų gyvūnų skaičius atvykus“.

3.  Jei Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 2 straipsnio 3 dalyje nurodytos formos naudojamos daugiau kaip vienai rūšiai, pridedamas priedas, kuriame ne tik pateikiama šio straipsnio 1 dalyje reikalaujama informacija, bet ir dėl kiekvienos rūšies papildomai užpildomos atitinkamos formos 8–18 skiltys.

4.  Jei Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 2 straipsnio 5 dalyje nurodytos formos naudojamos daugiau kaip vienai rūšiai, pridedamas priedas, kuriame ne tik pateikiama šio straipsnio 1 dalyje reikalaujama informacija, bet ir dėl kiekvienos rūšies papildomai užpildomos atitinkamos formos 4–18 skiltys.

▼B

7 straipsnis

Trečiųjų šalių išduoti leidimai ir sertifikatai

1.  4 straipsnio 1 ir 2 dalys, 5 straipsnio 3, 4 ir 5 punktai bei 6 straipsnis taikomi priimant sprendimus dėl trečiųjų šalių išduotų leidimų ir sertifikatų, skirtų egzempliorių įvežimui į Bendriją, priimtinumo.

2.  Jei 1 dalyje nurodyti leidimai ir sertifikatai yra skirti egzemplioriams, kurių rūšims taikomos savanoriškai nustatytos eksporto kvotos arba Konvencijos šalių konferencijos paskirtos eksporto kvotos, jie yra priimami, jei juose nurodytas visų tais metais eksportuotų egzempliorių skaičius, įskaitant egzempliorius, kuriems išduotas šis leidimas, ir atitinkamų rūšių kvota.

3.  Trečiųjų šalių išduoti reeksporto sertifikatai vėliau priimami, jei juose yra nurodyta kilmės šalis, atitinkamo eksporto leidimo numeris bei išdavimo data, o tais atvejais, kai taikoma – paskutiniojo reeksporto šalis ir atitinkamo reeksporto sertifikato numeris bei išdavimo data arba jei juose pateikiamas priimtinas šios informacijos nebuvimo pateisinimas.

▼M1

4.  Trečiųjų šalių išduoti leidimai ir sertifikatai, kurių šaltinio kodas „O“, priimami tik tada, jei su jais gabenami egzemplioriai, kurie atitinka 1 straipsnio 10 dalyje pateiktą ikikonvencinio egzemplioriaus apibrėžtį, ir jei juose įrašyta egzempliorių įsigijimo data arba nurodoma, kad egzemplioriai buvo įsigyti iki konkrečios datos.

▼M2

5.  Eksporto leidimuose ir reeksporto sertifikatuose yra nurodomas kiekis ir jie patvirtinami eksporto arba reeksporto šalies pareigūno parašu ir antspaudu eksporto patvirtinimui skirtoje dokumento vietoje. Jei eksporto metu eksporto dokumentas nebuvo patvirtintas, importuojančios šalies valdymo institucija turėtų susisiekti su eksportuojančios šalies valdymo institucija, kad, atsižvelgdama į švelninančias aplinkybes arba dokumentus, nuspręstų, ar dokumentas yra priimtinas.

▼M6

6.  Trečiųjų šalių išduoti eksporto leidimai ir reeksporto sertifikatai priimami tik tada, jei atitinkamos trečiosios šalies kompetentinga institucija paprašyta pateikia pakankamos informacijos, patvirtinančios kad egzemplioriai buvo įgyti laikantis atitinkamų rūšių apsaugos teisės aktų.

▼BIII SKYRIUS

DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS, NAUDOJIMAS IR GALIOJIMAS

8 straipsnis

Dokumentų išdavimas ir naudojimas

▼M2

1.  Dokumentai išduodami ir naudojami vadovaujantis šio reglamento ir Reglamento (EB) Nr. 338/97, ypač jo 11 straipsnio 1–4 dalių, nuostatomis bei laikantis juose nustatytų sąlygų. Išduodami leidimai ir sertifikatai gali būti popieriniai arba elektroniniai.

▼B

Siekiant užtikrinti šių reglamentų ir jų įgyvendinimui priimtų nacionalinių teisės aktų nuostatų laikymąsi dokumentus išduodanti valdymo institucija gali nustatyti atitinkamuose dokumentuose nurodomas išlygas, sąlygas ir reikalavimus.

2.  Dokumentai naudojami nepažeidžiant kitų formalumų, susijusių su prekių judėjimu Bendrijoje, su prekių įvežimu į Bendriją, jų eksportu arba reeksportu iš Bendrijos, ar dokumentų, naudojamų atliekant šiuos formalumus išdavimu.

3.  Sprendimą dėl leidimų ir sertifikatų išdavimo valdymo institucijos priima per mėnesį nuo išsamiai užpildytos paraiškos pateikimo dienos.

Tačiau tada, kai dokumentus išduodanti valdymo institucija tariasi su trečiosiomis šalimis, minėtas sprendimas gali būti priimtas tik šioms konsultacijoms sėkmingai pasibaigus. Kai paraiškų nagrinėjimas užtrunka ilgiau, pareiškėjams apie tai pranešama.

▼M6

9 straipsnis

Egzempliorių siuntimas

Nepažeidžiant 31, 38, 44b, 44i ir 44p straipsnių, kiekvienai egzempliorių siuntai, kuri yra sudedamoji vieno krovinio dalis, išduodamas atskiras importo leidimas, pranešimas apie importą, eksporto leidimas arba reeksporto sertifikatas.

10 straipsnis

Importo ir eksporto leidimų, reeksporto sertifikatų, kilnojamosios parodos sertifikatų, asmeninės nuosavybės sertifikatų, pavyzdžių rinkinio sertifikatų ir muzikos instrumentų sertifikatų galiojimas

▼B

1.  Remiantis 20 ir 21 straipsniais išduotų importo leidimų galiojimo laikas – ne daugiau kaip 12 mėnesių. Tačiau importo leidimas negalioja, jei nėra atitinkamo galiojančio eksporto arba reeksporto šalies dokumento.

▼M1

Iš bendrų žuvų išteklių gautų eršketinių žuvų (Acipenseriformes spp.) ikrų, kuriems taikomos eksporto kvotos ir kuriems suteikiamas eksporto leidimas, importo leidimai, nurodyti pirmoje pastraipoje, galioja tik iki paskutinės kvotos metų, kuriais ikrai buvo išgauti ir apdoroti, dienos arba iki paskutinės pirmojoje pastraipoje nurodyto 12 mėnesių laikotarpio dienos, atsižvelgiant į tai, kuri iš šių datų yra ankstesnė.

Eršketinių žuvų (Acipenseriformes spp.) ikrų, kuriems suteikiamas reeksporto sertifikatas, pirmoje pastraipoje nurodyti importo leidimai galioja tik iki paskutinės 18 mėnesių laikotarpio, kuris skaičiuojamas nuo atitinkamo pradinio eksporto leidimo išdavimo, dienos arba iki paskutinės pirmojoje pastraipoje nurodyto 12 mėnesių laikotarpio dienos, atsižvelgiant į tai, kuri iš šių datų yra ankstesnė.

▼B

2.  Remiantis 26 straipsniu išduotų eksporto leidimų ir reeksporto sertifikatų galiojimo laikas – ne daugiau kaip 6 mėnesiai.

▼M1

Iš bendrų žuvų išteklių gautų eršketinių žuvų (Acipenseriformes spp.) ikrų, kuriems taikomos eksporto kvotos, eksporto leidimai, nurodyti pirmoje pastraipoje, galioja tik iki paskutinės kvotos metų, kuriais ikrai buvo išgauti ir apdoroti, dienos arba iki paskutinės pirmojoje pastraipoje nurodyto 6 mėnesių laikotarpio dienos, atsižvelgiant į tai, kuri iš šių datų yra ankstesnė.

Eršketinių žuvų (Acipenseriformes spp.) ikrų reeksporto sertifikatai, nurodyti pirmoje pastraipoje, galioja tik iki paskutinės 18 mėnesių laikotarpio, kuris skaičiuojamas nuo atitinkamo pradinio eksporto leidimo išdavimo, dienos arba iki paskutinės pirmojoje pastraipoje nurodyto 6 mėnesių laikotarpio dienos, atsižvelgiant į tai, kuri iš šių datų yra ankstesnė.

2a.  Pagal 1 dalies antrąją pastraipą ir 2 dalies antrąją pastraipą kvotos metus nustato Konvencijos šalių konferencija.

▼M6

3.  Kilnojamosios parodos, asmeninės nuosavybės ir muzikos instrumentų sertifikatų, išduotų atitinkamai remiantis 30, 37 ir 44h straipsniais, galiojimo laikas – ne daugiau kaip 3 metai.

▼M1

3a.  Pagal 44a straipsnį išduoto pavyzdžių rinkinių sertifikato galiojimo laikotarpis neviršija 6 mėnesių. Pavyzdžių rinkinių sertifikato galiojimo pabaigos data yra ne vėlesnė nei prie jo pridedamos ATA knygelės galiojimo pabaigos data.

▼M1

4.  1, 2, 3 ir 3a dalyse minėti leidimai ir sertifikatai po jų galiojimo pabaigos laikomi negaliojančiais.

▼M6

5.  Kilnojamosios parodos sertifikatai, asmeninės nuosavybės sertifikatai arba muzikos instrumentų sertifikatai nustoja galioti pardavus, pametus, sunaikinus ar pavogus egzempliorių, kitaip perleidus egzemplioriaus nuosavybės teisę arba gyviems egzemplioriams žuvus, pabėgus arba juos paleidus į laisvę.

6.  Atitinkamo dokumento turėtojas grąžina pasibaigusį, nepanaudotą arba nebegaliojantį importo leidimo, eksporto leidimo, reeksporto sertifikato, kilnojamosios parodos sertifikato, asmeninės nuosavybės sertifikato, pavyzdžių rinkinio sertifikato arba muzikos instrumento sertifikato originalą ir visas jo kopijas nedelsdamas grąžina dokumentus išdavusiai institucijai.

▼B

11 straipsnis

Panaudotų importo leidimų ir 47, 48, 49, 60 ir 63 nurodytų straipsniuose sertifikatų galiojimas

1.  Turėtojui skirtos panaudotų importo leidimų kopijos nustoja galioti šiais atvejais:

a) gyviems juose nurodytiems egzemplioriams žuvus;

b) gyviems juose nurodytiems gyvūnams pabėgus ar juos paleidus į laisvę;

▼M6

c) pametus, sunaikinus arba pavogus juose nurodytus egzempliorius;

▼B

d) kai bent vienas iš 3, 6 ar 8 skiltyse esančių įrašų nebeatspindi tikrosios padėties.

2.  47, 48, 49 ir 63 straipsniuose nurodyti sertifikatai nustoja galioti šiais atvejais:

a) gyviems juose nurodytiems egzemplioriams žuvus;

b) gyviems juose nurodytiems gyvūnams pabėgus ar juos paleidus į laisvę;

▼M6

c) pametus, sunaikinus arba pavogus juose nurodytus egzempliorius;

▼B

d) kai bent vienas iš 2–4 skiltyse esančių įrašų nebeatspindi tikrosios padėties;

▼M1

e) kai nebevykdoma bent viena iš 20 skiltyje nurodytų sąlygų.

▼M2

3.  Pagal 48 ir 63 straipsnį išduoti sertifikatai yra operacijoms skirti sertifikatai, nebent egzemplioriai, dėl kurių išduotas sertifikatas, turi individualią ilgalaikę žymę arba, neįmanomų pažymėti negyvų egzempliorių atveju, jie yra identifikuojami kitomis priemonėmis.

▼B

Be to, valstybės narės, kurioje yra egzempliorius, valdymo institucija, pasikonsultavusi su atitinkama mokslo institucija, operacijoms skirtus sertifikatus gali nuspręsti išduoti remdamasi tuo, kad yra kitų veiksnių, susijusių su rūšių išsaugojimu ir kliudančių išduoti egzemplioriams skirtą sertifikatą.

▼M1

Kai operacijoms skirtas sertifikatas išduodamas keletui operacijų, jis galioja tik jį išdavusios valstybės narės teritorijoje. Kai operacijoms skirtus sertifikatus ketinama naudoti valstybėje narėje, kuri nėra leidimą išdavusi valstybė narė, sertifikatai išduodami tik vienai operacijai, o jų galiojimas baigiasi atlikus tą operaciją. 20 skiltyje nurodoma, ar sertifikatas skirtas vienai, ar daugiau operacijų, ir valstybė(-s) narė(-s), kurios(-ių) teritorijoje jis galioja.

▼B

4.  48 straipsnio 1 dalies d punkte ir 60 straipsnyje nurodyti sertifikatai nustoja galioti, kai 1 skiltyje esantis įrašas nebeatspindi tikrosios padėties.

▼M1

5.  Dokumentai, kurie nustoja galioti pagal šį straipsnį, neatidėliojant grąžinami juos išdavusiai institucijai, kuri prireikus gali išduoti sertifikatą, kuriame atsispindi pagal 51 straipsnį privalomi pakeitimai.

▼B

12 straipsnis

Dokumentų keitimas kitais

1.  Kai leidimas arba sertifikatas išduodamas vietoj panaikinto, pamesto, pavogto arba sunaikinto dokumento ar pasibaigus leidimo arba reeksporto sertifikato galiojimo laikui, skiltyje „ypatingos sąlygos“, nurodomas pakeisto dokumento numeris ir pakeitimo priežastis.

2.  Jei eksporto leidimas arba reeksporto sertifikatas buvo panaikintas, pamestas, pavogtas arba sunaikintas, jį išdavusi valdymo institucija apie tai praneša paskirties šalies valdymo institucijai ir Konvencijos sekretoriatui.

13 straipsnis

Paraiškų importo ir (re)eksporto dokumentams gauti pateikimo laikas ir muitinės procedūros taikymas

1.  Atsižvelgiant į 8 straipsnio 3 dalį, dėl importo leidimų, eksporto leidimų ir reeksporto sertifikatų kreipiamasi pakankamai anksti, kad šie būtų išduoti dar prieš įvežant egzempliorius į Bendriją arba prieš eksportuojant ar reeksportuojant iš Bendrijos.

2.  Neleidžiama egzemplioriams taikyti muitinės procedūros tol, kol nepateikti reikalingi dokumentai.

14 straipsnis

Trečiųjų šalių išduotų dokumentų galiojimas

Įvežant egzempliorius į Bendriją, būtini trečiųjų šalių dokumentai galiojančiais laikomi tik tada, kai jie buvo išduoti eksportui arba reeksportui iš tos šalies ir panaudoti šiam tikslui iki paskutinės jų galiojimo dienos, o egzempliorių įvežimui į Bendriją panaudoti nepraėjus 6 mėnesiams nuo jų išdavimo datos.

▼M6

Tačiau kilmės sertifikatai, išduoti Reglamento (EB) Nr. 338/97 C priede išvardytų rūšių egzemplioriams, gali būti naudojami egzempliorių įvežimui į Sąjungą 12 mėnesių nuo jų išdavimo datos, o kilnojamosios parodos sertifikatai, asmeninės nuosavybės sertifikatai arba muzikos instrumentų sertifikatai įvežant į Sąjungą arba kreipiantis dėl atitinkamų sertifikatų remiantis šio reglamento 30, 37 ir 44h straipsniais gali būti naudojami trejus metus nuo jų išdavimo dienos.

▼B

15 straipsnis

Tam tikrų dokumentų išdavimas atgaline data

1.  Nukrypstant nuo šio reglamento 13 straipsnio 1 dalies ir 14 straipsnio, jeigu importuotojas arba (re)eksportuotojas atvykus siuntai arba prieš ją išsiunčiant kompetentingai valdymo institucijai praneša dėl kokių priežasčių nėra būtinų dokumentų, išimties tvarka Reglamento (EB) Nr. 338/97 B arba C prieduose išvardytų rūšių egzempliorių dokumentai ir minėto reglamento A priede išvardytų ir jo 4 straipsnio 5 dalyje nurodytų rūšių egzempliorių dokumentai gali būti išduoti atgaline data.

2.  1 dalyje numatyta nukrypti leidžianti nuostata taikoma tada, kai valstybės narės kompetentinga valdymo institucija, prireikus pasitarusi su trečiosios šalies kompetentingomis institucijomis, įsitikina, kad visi pažeidimai buvo padaryti ne dėl importuotojo arba (re)eksportuotojo kaltės ir kad atitinkamų egzempliorių importas arba (re)eksportas kitais atžvilgiais atitinka Reglamentą (EB) Nr. 338/97, Konvenciją ir atitinkamus trečiosios šalies teisės aktus.

▼M1

1 dalyje numatyta nukrypti leidžianti nuostata taikoma ir tada, kai kompetentinga valstybės narės valdymo institucija, pasikonsultavusi su atitinkama vykdymo priežiūros institucija, pripažįsta įrodymus, kad paprasčiausiai įsivėlė klaida, susijusi su egzemplioriais, kurie importuojami ar (re)eksportuojami kaip asmeniniai arba namų ūkio daiktai ir kuriems taikomos XIV skyriaus nuostatos, arba su fiziniams asmenims priklausančiais gyvūnais, kurie buvo teisėtai įsigyti ir laikomi asmeninėms nekomercinėms reikmėms, kad nebuvo siekiama apgauti ir kad nagrinėjamų egzempliorių importas ar (re)eksportas atitinka Reglamento (EB) Nr. 338/97, Konvencijos ir susijusių trečiosios šalies teisės aktų nuostatas.

▼B

3.  Vadovaujantis 1 dalimi išduotuose dokumentuose turi būti aiškiai nurodyta, kad jie buvo išduoti atgaline data, ir tokio išdavimo priežastys.

Ši informacija įrašoma Bendrijos importo leidimų, Bendrijos eksporto leidimų ir Bendrijos reeksporto sertifikatų 23 skiltyje.

▼M2

3a.  Su asmeninėje nuosavybėje esančiais gyvais gyvūnais, kurie yra įgyti teisėtai, laikomi tik asmeniniams nekomerciniams tikslams ir kuriems pagal 2 dalies antrąją pastraipą išduotas importo leidimas, susijusi komercinė veikla, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 1 dalyje, yra draudžiama dvejus metus nuo leidimo išdavimo datos ir tuo laikotarpiu išimtys A priede išvardytų rūšių egzemplioriams, kaip nustatyta to reglamento 8 straipsnio 3 dalyje, nedaromos.

Importo leidimų, kurie pagal 2 dalies antrąją pastraipą išduodami dėl tų asmeninėje nuosavybėje esančių gyvų gyvūnų ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede išvardytų bei jo 4 straipsnio 5 dalies b punkte nurodytų rūšių egzempliorių, 23 skiltyje įrašoma tokia sąlyga: „nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies arba 5 dalies, komercinė veikla, kaip numatyta to reglamento 8 straipsnio 1 dalyje, draudžiama bent 2 metus nuo šio leidimo išdavimo datos“.

▼B

4.  Apie eksporto leidimus ir reeksporto sertifikatus, išduotus remiantis 1, 2 ir 3 dalimis, pranešama Konvencijos sekretoriatui.

16 straipsnis

Tranzitu per Bendriją vežami egzemplioriai

Šio reglamento 14 ir 15 straipsniai taikomi mutatis mutandis per Bendriją tranzitu vežamiems Reglamento (EB) Nr. 338/97 A ir B prieduose išvardytų rūšių egzemplioriams, jei visais kitais aspektais tranzitas atitinka minėto reglamento nuostatas.

17 straipsnis

Fitosanitariniai sertifikatai

1.  Dirbtinai padaugintų Reglamento (EB) Nr. 338/97 B ir C prieduose išvardytų rūšių augalams ir dirbtinai išvestiems hibridams, gautiems iš to paties reglamento A priede išvardytų neanotuotų rūšių taikomos šios nuostatos:

a) valstybės narės gali nuspręsti, kad vietoj eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato būtų išduodamas fitosanitarinis sertifikatas;

b) trečiųjų šalių išduoti fitosanitariniai sertifikatai yra priimami vietoj eksporto leidimų.

2.  Jei išduodamas 1 dalyje minėtas fitosanitarinis sertifikatas, jame turi būti nurodytas mokslinis rūšies pavadinimas, o jei į Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedus pagal šeimas įtrauktų taksonų mokslinių pavadinimų nurodyti neįmanoma – genties pavadinimas.

Tačiau Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priede išvardytos dirbtinai padaugintos orchidėjos ir kaktusai gali būti vadinami jų pavadinimais.

Be to, fitosanitariniuose sertifikatuose turi būti nurodyta egzempliorių rūšis bei kiekis ir uždėtas antspaudas, spaudas ar pateikta kita konkreti nuoroda, patvirtinanti, kad „egzemplioriai yra dirbtinai padauginti, kaip apibrėžta CITES“.

18 straipsnis

Tam tikrai prekybai biologiniais mėginiais taikoma supaprastinta tvarka

1.  Prekybai, kuri neturi įtakos atitinkamų rūšių išsaugojimui arba ta įtaka yra nežymi, remiantis išankstiniais leidimais ir sertifikatais gali būti taikoma supaprastinta tvarka XI priede nurodytos rūšies ir dydžio biologiniams mėginiams tais atvejais, kai jie būtų naudojami tik tame priede nurodytais tikslais ir laikantis šių reikalavimų:

a) kiekviena valstybė narė privalo sudaryti ir tvarkyti asmenų ir įstaigų, kurie turi teisę naudotis supaprastinta tvarka (toliau – registruoti asmenys ir įstaigos), o taip pat rūšių, kuriomis jie gali prekiauti pagal tokią tvarką, registrą, ir užtikrinti, kad valdymo institucijos kas penkerius metus peržiūrėtų registrą;

b) valstybės narės registruotiems asmenims ir įstaigoms privalo pateikti iš dalies užpildytus leidimus bei sertifikatus;

c) valstybės narės privalo registruotiems asmenims arba įstaigoms leisti priekinėje leidimo ar sertifikato pusėje įrašyti tam tikrą informaciją, jei atitinkamos valstybės narės institucija 23 skiltyje ar panašioje vietoje arba leidimo ar sertifikato priede numatė:

i) skilčių, kurias registruotiems asmenims arba įstaigoms leidžiama užpildyti kiekvienos siuntos atveju, sąrašą;

ii) vietą dokumentą užpildžiusio asmens parašui.

Jei c punkto i papunktyje nurodytame sąraše yra mokslinių pavadinimų, valdymo institucija priekinėje leidimo arba sertifikato pusėje arba jų priede pateikia patvirtintų rūšių aprašą.

2.  Asmenys ir įstaigos gali būti įtraukiami į registrą, skirtą konkrečiai rūšiai, tik kompetentingai mokslo institucijai remiantis Reglamento (EB) 338/97 4 straipsnio 1 dalies a punktu, 4 straipsnio 2 dalies a punktu, 5 straipsnio 2 dalies a punktu ir 5 straipsnio 4 dalimi pritarus, kad daugkartinės operacijos su šio reglamento XI priede išvardytais biologiniais pavyzdžiais nepakenks šios rūšies išsaugojimui.

3.  Ant talpyklos, kurioje siunčiami 1 dalyje nurodyti biologiniai pavyzdžiai, turi būti etiketė su užrašu „Muestras biológicas CITES“, arba „CITES Biological Samples“, arba „Echantillons biologiques CITES“ ir remiantis Konvencija išduoto dokumento numeris.

19 straipsnis

Negyvų egzempliorių eksportui ir reeksportui taikoma supaprastinta tvarka

1.  Reglamento (EB) Nr. 338/97 B ir C prieduose išvardytų rūšių negyvų egzempliorių, įskaitant visas jų dalis ir gaminius iš jų, eksportui arba reeksportui valstybės narės gali numatyti supaprastintą tvarką, remiantis išankstiniais eksporto leidimais arba reeksporto sertifikatais, jei laikomasi šių reikalavimų:

a) kompetentinga mokslo institucija turi pranešti, kad toks eksportas arba reeksportas neturės neigiamo poveikio tų rūšių išsaugojimui;

b) kiekviena valstybė narė privalo sudaryti ir tvarkyti asmenų ir įstaigų, kurie turi teisę naudotis supaprastinta tvarka (toliau – registruoti asmenys ir įstaigos), o taip pat rūšių, kuriomis jie gali prekiauti pagal tokią tvarką registrą, ir užtikrinti, kad valdymo institucijos kas penkerius metus peržiūrėtų registrą;

c) valstybės narės registruotiems asmenims ir įstaigoms privalo pateikti iš dalies užpildytus leidimus ir sertifikatus;

d) valstybės narės privalo leisti registruotiems asmenims arba įstaigoms įrašyti tam tikrą informaciją į leidimo ar sertifikato 3, 5, 8 ir 9 arba 10 skiltis, jei šie laikosi šių reikalavimų:

i) pasirašo užpildyto leidimo arba sertifikato 23 skiltyje;

ii) leidimo arba sertifikato kopiją nedelsdami išsiunčia juos išdavusiai valdymo institucijai;

iii) registruoja duomenis, kuriuos pateikia kompetentingai valdymo institucijai jos prašymu, apimančius informaciją apie parduotus egzempliorius, įskaitant rūšies pavadinimą, egzemplioriaus rūšį ir šaltinį, pardavimo datas, pirkėjų pavardes (pavadinimus) ir adresus.

2.  Kitais atvejais 1 dalyje nurodytas eksportas ar reeksportas atliekamas remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio 4 ir 5 dalimis.IV SKYRIUS

IMPORTO LEIDIMAI

20 straipsnis

Paraiškos

1.  Importo leidimo prašytojas prireikus užpildo paraiškos formos 1, 3–6 ir 8–23 skiltis ir originalo bei visų kopijų 1, 3, 4, 5 ir 8–22 skiltis. Tačiau valstybės narės gali nurodyti, kad būtų pildoma tik paraiškos forma, ir tada tokia paraiška gali būti taikoma daugiau kaip vienai siuntai.

2.  Tinkamai užpildyta forma pateikiama paskirties valstybės narės valdymo institucijai, ir joje nurodoma tokia dokumentiniais įrodymais pagrįsta informacija, kokios, tos institucijos nuomone, reikia, kad būtų galima nustatyti, ar, remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnio nuostatomis, turėtų būti išduotas leidimas.

Informacijos nepateikimas paraiškoje turi būti pateisintas.

3.  Pareiškėjas, pateikęs paraišką gauti importo leidimą egzemplioriams, dėl kurių ankstesnė paraiška buvo atmesta, apie šį faktą informuoja valdymo instituciją.

4.  Norėdamas gauti importo leidimus 64 straipsnio 1 dalies a–f punktuose nurodytiems egzemplioriams, pareiškėjas valdymo institucijai įrodo, kad buvo įvykdyti 66 straipsnyje nustatyti ženklinimo reikalavimai.

▼M1

20a straipsnis

Paraiškų gauti importo leidimus atmetimas

Valstybės narės atmeta paraiškas gauti importo leidimus, susijusias su eršketinių žuvų (Acipenseriformes spp.) ikrais ir mėsa, gautais iš bendrų išteklių, nebent eksporto kvotos šiai žuvų rūšiai nustatytos Konvencijos šalių konferencijos patvirtinta tvarka.

▼B

21 straipsnis

Į Konvencijos I priedėlį įtrauktų ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede išvardytų rūšių egzemplioriams išduodami importo leidimai

Į Konvencijos I priedėlį įtrauktų ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede išvardytų rūšių egzemplioriams išduoto importo leidimo eksportuojančiai arba reeksportuojančiai šaliai skirtas egzempliorius gali būti grąžintas pareiškėjui, kad šis pateiktų jį eksporto arba reeksporto šalies valdymo institucijai siekdamas eksporto leidimo ar reeksporto sertifikato išdavimo. Šio importo leidimo originalas remiantis minėto reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunkčiu sulaikomas tol, kol bus pateiktas atitinkamas eksporto leidimas arba reeksporto sertifikatas.

Jei eksportuojančiai arba reeksportuojančiai šaliai skirtas egzempliorius pareiškėjui negrąžinamas, jam pateikiamas rašytinis patvirtinimas, kad bus išduotas importo leidimas, ir nurodomos jo išdavimo sąlygos.

22 straipsnis

Dokumentai, kuriuos importuotojas turi pateikti muitinės įstaigai

Nepažeisdamas 53 straipsnio nuostatų, importuotojas arba jo įgaliotasis atstovas remdamasis Reglamento (EB) Nr. 338/97 12 straipsnio 1 dalimi paskirtame įvežimo į Bendriją punkte esančiai pasienio muitinės įstaigai atiduoda visus šiuos dokumentus:

1) importo leidimo originalą (forma Nr. 1);

2) „turėtojui skirtą egzempliorių“ (forma Nr. 2);

3) kai tai nurodyta importo leidime, visus dokumentus, gautus iš eksporto ir reeksporto šalies.

Jei reikia, importuotojas ar įgaliotasis jo atstovas 26 skiltyje nurodo važtaraščio arba oro transporto važtaraščio numerį.

23 straipsnis

Dokumentų tvarkymas muitinės įstaigoje

22 straipsnyje arba atitinkamais atvejais 53 straipsnio 1 dalyje nurodyta muitinės įstaiga, užpildžiusi importo leidimo originalo (forma Nr. 1) ir „turėtojui skirto egzemplioriaus“ (forma Nr. 2) 27 skiltį, grąžina pastarąjį importuotojui arba jo įgaliotajam atstovui.

Importo leidimo originalas (forma Nr. 1) ir visi iš eksportuojančios arba reeksportuojančios šalies gauti dokumentai perduodami remiantis 45 straipsniu.V SKYRIUS

PRANEŠIMAI APIE IMPORTĄ

24 straipsnis

Dokumentai, kuriuos importuotojas turi pateikti muitinės įstaigai

1.  Importuotojas arba jo įgaliotasis atstovas prireikus užpildo pranešimo apie importą originalo (forma Nr. 1) ir „importuotojui skirto egzemplioriaus“ (forma Nr. 2) 1–13 skiltis ir, nepažeisdamas 25 straipsnio, kartu su kitais iš eksporto arba reeksporto šalies gautais dokumentais, atiduoda juos pasienio muitinės įstaigai, esančiai pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 12 straipsnio 1 dalį paskirtame įvežimo į Bendriją punkte.

2.  Jei pranešimai apie importą yra susiję su Reglamento (EB) Nr. 338/97 C priede išvardytomis egzempliorių rūšimis, muitinės įstaigos prireikus gali sulaikyti šiuos egzempliorius, kol bus gautas minėto reglamento 4 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose nurodytas lydinčiųjų dokumentų galiojimo patvirtinimas.

25 straipsnis

Dokumentų tvarkymas muitinės įstaigoje

24 straipsnyje arba atitinkamais atvejais 53 straipsnio 1 dalyje nurodyta muitinės įstaiga, užpildžiusi pranešimo apie importą originalo (forma Nr. 1) ir „importuotojui skirto egzemplioriaus“ (forma Nr. 2) 14 skiltį, grąžina pastarąjį importuotojui arba jo įgaliotajam atstovui.

Pranešimo apie importą originalas (forma Nr. 1) ir visi dokumentai, gauti iš eksporto arba reeksporto šalies, perduodami remiantis 45 straipsniu.VI SKYRIUS

EKSPORTO LEIDIMAI IR REEKSPORTO SERTIFIKATAI

26 straipsnis

Paraiškos

1.  Eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato prašytojas prireikus užpildo paraiškos formos 1, 3, 4, 5 ir 8–23 skiltis ir originalo bei visų kopijų 1, 3, 4, 5 ir 8–22 skiltis. Tačiau valstybės narės gali nurodyti, kad būtų pildoma tik paraiškos forma, ir tuomet tokia paraiška gali būti taikoma daugiau nei vienai siuntai.

2.  Tinkamai užpildyta forma pateikiama valstybės narės, kurios teritorijoje yra egzemplioriai, valdymo institucijai, ir joje nurodoma tokia dokumentiniais įrodymais pagrįsta informacija, kokios, tos institucijos nuomone, reikia, kad būtų galima nustatyti, ar, remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio nuostatomis, turėtų būti išduotas leidimas (sertifikatas).

Informacijos nepateikimas paraiškoje turi būti pateisintas.

3.  Pareiškėjas, pateikęs paraišką gauti eksporto leidimą arba reeksporto sertifikatą egzemplioriams, dėl kurių ankstesnė paraiška buvo atmesta, apie šį faktą informuoja valdymo instituciją.

4.  Norėdamas gauti eksporto leidimus ir reeksporto sertifikatus 65 straipsnyje nurodytiems egzemplioriams, pareiškėjas valdymo institucijai įrodo, kad buvo įvykdyti 66 straipsnyje nustatyti ženklinimo reikalavimai.

5.  Jei kartu su paraiška reeksporto sertifikatui gauti yra pateikiamas importo leidimo „turėtojui skirtas egzempliorius“ arba pranešimo apie importą „importuotojui skirtas egzempliorius“ arba jais remiantis išduotas sertifikatas, šie dokumentai pareiškėjui grąžinami tik tada, kai ištaisomas egzempliorių, kuriems tebegalioja minimas dokumentas, skaičius.

Šis dokumentas pareiškėjui negrąžinamas, jei reeksporto sertifikatas suteikiamas bendram egzempliorių, kuriems dokumentas galioja, skaičiui arba jei dokumentas pakeičiamas taip, kaip nurodyta 51 straipsnyje.

6.  Valdymo institucija, jei reikia pasitarusi su kitos valstybės narės valdymo institucija, nustato visų patvirtinamųjų dokumentų galiojimą.

7.  5 ir 6 dalių nuostatos taikomos, kai kartu su paraiška eksporto leidimui gauti pateikiamas sertifikatas.

8.  Jei, valstybės narės valdymo institucijai prižiūrint, kiekvienas egzempliorius buvo atskirai paženklintas taip, kad galima lengvai rasti nuorodą į 5 ir 7 dalyse minėtus dokumentus, nereikalaujama, kad šie dokumentai būtų pateikti kartu su paraiška, jei paraiškoje yra nurodytas jų skaičius.

9.  Jei 5–8 dalyse nurodyti patvirtinamieji įrodymai nėra pateikti, valdymo institucija, prireikus pasitarusi su kitos valstybės narės valdymo institucija, nustato, ar (re)eksportuotinų egzempliorių įvežimas į Bendriją arba jų įsigijimas Bendrijoje yra teisėtas.

10.  Jei, taikydama 3–9 dalių nuostatas, valdymo institucija tariasi su kitos valstybės narės valdymo institucija, ši duoda atsakymą per vieną savaitę.

▼M1

26a straipsnis

Paraiškų gauti eksporto leidimus atmetimas

Valstybės narės atmeta paraiškas gauti eksporto leidimus, susijusius su eršketinių žuvų (Acipenseriformes spp.) ikrais ir mėsa, gautais iš bendrų išteklių, nebent eksporto kvotos šiai žuvų rūšiai nustatytos Konvenciją pasirašiusių šalių patvirtinta tvarka.

▼B

27 straipsnis

Dokumentai, kuriuos (re)eksportuotojas turi pateikti muitinės įstaigai

Reeksportuotojas arba jo įgaliotasis atstovas remdamasis Reglamento (EB) Nr. 338/97 12 straipsnio 1 dalimi paskirtai muitinės įstaigai atiduoda eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato originalą (forma Nr. 1), „turėtojui skirtą egzempliorių“ (forma Nr. 2) ir „išdavusiai institucijai grąžinti skirtą egzempliorių“ (forma Nr. 3).

Prireikus reeksportuotojas arba įgaliotasis jo atstovas 26 skiltyje nurodo važtaraščio arba oro transporto važtaraščio numerį.

28 straipsnis

Dokumentų tvarkymas muitinės įstaigoje

27 straipsnyje nurodyta muitinės įstaiga, užpildžiusi eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato originalo (forma Nr. 1) ir „turėtojui skirto egzemplioriaus“ (forma Nr. 2) 27 skiltį, grąžina juos (re)eksportuotojui arba jo įgaliotajam atstovui.

Eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato „išdavusiai institucijai grąžinti skirtas egzempliorius“ (forma Nr. 3) perduodamas remiantis 45 straipsniu.

29 straipsnis

Išankstiniai leidimai daigynams

Jei valstybė narė, laikydamasi Konvencijos šalių konferencijoje priimtų gairių, registruoja daigynus, kurie eksportuoja dirbtinai padaugintus Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede nurodytų rūšių egzempliorius, šiems daigynams ji gali išduoti minėto reglamento A ir B prieduose išvardytoms rūšims skirtus išankstinius eksporto leidimus.

Šių išankstinių eksporto leidimų 23 skiltyje nurodomas daigyno registracijos numeris ir įrašomas šis sakinys:

„Leidimas galioja tik dirbtinai padaugintiems augalams, kaip apibrėžta CITES rezoliucijoje Konf. 11.11 (Rev.CoP13) Jis taikomas tik šiems taksonams: ...“.VII SKYRIUS

KILNOJAMOSIOS PARODOS SERTIFIKATAI

30 straipsnis

Išdavimas

1.  Valstybės narės kilnojamosios parodos sertifikatus gali išduoti teisėtai įsigytiems kilnojamosios parodos dalį sudarantiems egzemplioriams, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

a) jie gimė ir buvo išauginti nelaisvėje remiantis 54 ir 55 straipsniais, arba dirbtinai padauginti remiantis 56 straipsniu;

b) jie buvo įsigyti Bendrijoje arba įvežti į ją prieš pradedant jiems taikyti nuostatas, susijusias su Konvencijos I, II arba III priedėlyje, Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 C priede arba Reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B ir C priede išvardytomis rūšimis.

2.  Kilnojamosios parodos sertifikatą išduodant gyviems gyvūnams, jis yra skirtas kiekvienam atskiram egzemplioriui.

3.  Prie kilnojamosios parodos sertifikato pridedamas papildomas lapas, naudojamas remiantis 35 straipsniu.

▼M2

4.  Jei kilnojamosios parodos egzemplioriai yra ne gyvi gyvūnai, valdymo institucija prie kilnojamosios parodos sertifikato prideda lapą su aprašu, kuriame, remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 III priede pateikto pavyzdžio 8–18 skiltimis, pateikiama visa reikalinga informacija apie kiekvieną egzempliorių.

▼B

31 straipsnis

Naudojimas

Kilnojamosios parodos sertifikatas gali būti naudojamas kaip:

1) importo leidimas remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsniu;

2) eksporto leidimas remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsniu;

▼M1

3) kaip sertifikatas pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalį, kuriuo leidžiamas tik viešas egzempliorių demonstravimas komerciniais tikslais.

▼B

32 straipsnis

Išduodanti institucija

1.  Kai kilnojamoji paroda suformuojama Bendrijoje, kilnojamosios parodos sertifikatą išduoda valstybės narės, kurioje suformuojama kilnojamoji paroda, valdymo institucija.

2.  Kai kilnojamoji paroda suformuojama trečiojoje šalyje, kilnojamosios parodos sertifikatą išduoda valstybės narės, į kurią pirmiausia atvyksta paroda, valdymo institucija, ir tas sertifikatas išduodamas remiantis atitinkamu tos trečiosios šalies sertifikatu.

3.  Jei gyvūnas, kuriam yra išduotas kilnojamosios parodos sertifikatas, būdamas valstybėje narėje atsiveda palikuonį, apie tai pranešama tos valstybės narės valdymo institucijai ir ši išduoda atitinkamą leidimą arba sertifikatą.

33 straipsnis

Egzemplioriams taikomi reikalavimai

1.  Įtraukus egzempliorių į kilnojamosios parodos sertifikatą, laikomasi šių reikalavimų:

a) egzempliorių turi užregistruoti sertifikatą išduodanti valdymo institucija;

b) iki pasibaigiant sertifikato galiojimo terminui egzempliorius grąžinamas į valstybę narę, kurioje jis užregistruotas;

c) egzempliorius turi būti individualiai ir visam laikui paženklintas, jei tai gyvas gyvūnas remiantis 66 straipsniu, arba kitaip atpažįstamas, kad kiekvienos valstybės narės, į kurią egzempliorius yra įvežamas, institucijos galėtų įsitikinti, jog sertifikatas išduotas būtent šiam įvežamam arba išvežamam egzemplioriui.

2.  Jei kilnojamosios parodos sertifikatas yra išduotas remiantis 32 straipsnio 2 dalimi, šio straipsnio 1 dalies a ir b punktai netaikomi. Tuomet sertifikato 20 skiltyje įrašomas šis tekstas:

„Šis sertifikatas galioja tik kartu pateikus trečiosios šalies išduotą kilnojamosios parodos sertifikato originalą“.

34 straipsnis

Paraiškos

1.  Kilnojamosios parodos sertifikato prašytojas prireikus užpildo paraiškos formos (forma Nr. 3) 3 ir 9–18 skiltis ir originalo bei visų kopijų 3 ir 9–18 skiltis.

Tačiau valstybės narės gali nurodyti, kad būtų pildoma tik paraiškos forma, ir tuomet tokia paraiška gali būti taikoma daugiau nei vienam sertifikatui gauti.

2.  Tinkamai užpildyta forma pateikiama paskirties valstybės narės, kurioje yra egzemplioriai, valdymo institucijai, o 32 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju – valstybės narės, į kurią pirmiausia atvyksta paroda, valdymo institucijai, ir joje nurodoma tokia dokumentiniais įrodymais pagrįsta informacija, kokios, tos institucijos nuomone, reikia, kad būtų galima nustatyti, ar sertifikatas turėtų būti išduotas.

Informacijos nepateikimas paraiškoje turi būti pateisintas.

3.  Pareiškėjas, pateikęs paraišką gauti sertifikatą egzemplioriams, dėl kurių ankstesnė paraiška buvo atmesta, apie šį faktą informuoja valdymo instituciją.

35 straipsnis

Dokumentai, kuriuos turėtojas turi pateikti muitinės įstaigai

1.  Jei kilnojamosios parodos sertifikatas yra išduotas remiantis 32 straipsnio 1 dalimi, turėtojas arba jo įgaliotasis atstovas pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 12 straipsnio 1 dalį paskirtai muitinės įstaigai atiduoda patikrinti to sertifikato originalą (forma Nr. 1), papildomo lapo originalą bei jo kopiją.

Muitinės įstaiga, užpildžiusi papildomą lapą, grąžina originalus turėtojui ar jo įgaliotajam atstovui, patvirtina papildomo lapo kopiją ir tą patvirtintą kopiją persiunčia atitinkamai valdymo institucijai remdamasi 45 straipsniu.

2.  Jei kilnojamosios parodos sertifikatas yra išduotas remiantis 32 straipsnio 2 dalimi, taikomos šio straipsnio 1 dalies nuostatos, be to, turėtojas arba jo įgaliotasis atstovas patikrinimui dar pateikia trečiosios šalies išduotą sertifikato originalą ir papildomą lapą.

Muitinės įstaiga, užpildžiusi abu papildomus lapus, kilnojamosios parodos sertifikatų originalus ir papildomus lapus grąžina importuotojui arba jo įgaliotajam asmeniui, o patvirtintą valstybės narės valdymo institucijos išduotą sertifikato papildomo lapo kopiją persiunčia tai institucijai remiantis 45 straipsniu.

36 straipsnis

Pakeitimas

Jei įmanoma, naujam sertifikatui suteikiamas originalo numeris ir nurodomas originalo galiojimo laikas, o jo 20 skiltyje įrašoma:

▼M1

Naujam sertifikatui suteikiamas toks pat numeris, jei įmanoma, ir nurodomas toks pat galiojimo laikas, o jo 20 skiltyje įrašoma:

„Šis sertifikatas yra tikra originalo kopija“ arba „Šiuo sertifikatu panaikinamas ir pakeičiamas xxxx xx xx išduotas originalas, kurio numeris xxxx“.

▼BVIII SKYRIUS

ASMENINĖS NUOSAVYBĖS SERTIFIKATAS

37 straipsnis

Išdavimas

▼M2

1.  Valstybės narės teisėtai įsigytų gyvų gyvūnų, laikomų asmeniniais nekomerciniais tikslais, teisėtam savininkui gali išduoti asmeninės nuosavybės sertifikatą.

▼B

2.  Asmeninės nuosavybės sertifikatas išduodamas tik vienam egzemplioriui.

3.  Prie sertifikato pridedamas papildomas lapas, naudojamas remiantis 42 straipsniu.

38 straipsnis

Naudojimas

Jei egzemplioriaus, kuriam išduotas asmeninės nuosavybės sertifikatas, teisėtas savininkas vyksta kartu, sertifikatas gali būti naudojamas:

1) kaip importo leidimas remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsniu;

2) kaip eksporto leidimas arba reeksporto sertifikatas remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsniu, jei su tuo sutinka paskirties šalis.

39 straipsnis

Išduodanti institucija

1.  Jei egzempliorius yra Bendrijos kilmės, asmeninės nuosavybės sertifikatą išduoda valstybės narės, kurioje yra egzempliorius, valdymo institucija.

2.  Jei egzempliorius yra įvežamas iš trečiosios šalies, asmeninės nuosavybės sertifikatą išduoda valstybės narės, į kurią pirmiausia atkeliauja egzempliorius, valdymo institucija, ir tas sertifikatas išduodamas remiantis atitinkamu tos trečiosios šalies išduotu sertifikatu.

3.  Asmeninės nuosavybės sertifikato 23 skiltyje arba atitinkamame sertifikato priede įrašomas šis tekstas:

„Galioja daugkartiniam pervežimui per sieną, kai egzempliorių lydi jo savininkas. Originalą saugo teisėtas savininkas.

Egzemplioriaus, kuriam išduotas šis sertifikatas, negalima parduoti ar kitaip perleisti, išskyrus Komisijos reglamento (EB) Nr. 865 43 straipsnyje numatytus atvejus. Šio sertifikato negalima perleisti. Jei egzempliorius žūsta, yra pavagiamas, sunaikinamas, pametamas, parduodamas arba jo nuosavybė kitaip perleidžiama, šį sertifikatą būtina nedelsiant grąžinti jį išdavusiai valdymo institucijai.

Šis sertifikatas galioja tik kartu pateikus papildomą lapą, kurį kiekvieną kartą kertant sieną turi antspauduoti ir pasirašyti muitinės pareigūnas.

Šis sertifikatas nepažeidžia teisės priimti griežtesnes nacionalines priemones, susijusias su gyvų gyvūnų laikymo sąlygomis ir apribojimais.“.

4.  Jei gyvūnas, kuriam yra išduotas asmeninės nuosavybės sertifikatas, būdamas valstybėje narėje, atsiveda palikuonį, apie tai tos valstybės narės valdymo institucijai pranešama, ir ji išduoda atitinkamą leidimą arba sertifikatą.

40 straipsnis

Egzemplioriams taikomi reikalavimai

1.  Išdavus egzemplioriui asmeninės nuosavybės sertifikatą, laikomasi šių reikalavimų:

a) egzempliorių turi užregistruoti valstybės narės, kurioje yra savininko įprastinė gyvenamoji vieta, valdymo institucija;

b) iki pasibaigiant sertifikatų galiojimo terminui egzempliorius turi būti grąžintas į valstybę narę, kurioje jis užregistruotas;

c) egzemplioriai negali būti naudojami komerciniai tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai taikomos 43 straipsnyje nustatytos sąlygos;

d) egzemplioriai turi būti individualiai ir visam laikui pažymėti remiantis 66 straipsniu.

2.  Jei asmeninės nuosavybės sertifikatai yra išduoti pagal 39 straipsnio 2 dalį, šio straipsnio 1 dalies a ir b punktai netaikomi.

Tuomet sertifikato 23 skiltyje įrašomas šis sakinys:

„Šis sertifikatas galioja tik kartu pateikus trečiosios šalies išduotą kilnojamosios parodos sertifikato originalą ir tik tuomet, kai egzempliorių, kuriam išduotas sertifikatas, lydi jo savininkas.“

41 straipsnis

Paraiškos

1.  Asmeninės nuosavybės sertifikato prašytojas prireikus užpildo paraiškos formos 1, 4 ir 6–23 skiltis ir originalo bei visų kopijų 1, 4 ir 6–22 skiltis.

Tačiau valstybės narės gali nurodyti, kad būtų pildoma tik paraiškos forma, ir tuomet tokia paraiška gali būti taikoma daugiau nei vienam sertifikatui gauti.

2.  Tinkamai užpildyta forma pateikiama paskirties valstybės narės, kurioje yra egzemplioriai, valdymo institucijai, o 39 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju – valstybės narės, į kurią pirmiausia atkeliauja egzempliorius, valdymo institucijai, ir joje nurodoma tokia dokumentiniais įrodymais pagrįsta informacija, kokios, tos institucijos nuomone, reikia, kad būtų galima nustatyti, ar sertifikatas turėtų būti išduotas.

Informacijos nepateikimas paraiškoje turi būti pateisintas.

Pareiškėjas, pateikęs paraišką gauti sertifikatą egzemplioriams, dėl kurių ankstesnė paraiška buvo atmesta, apie šį faktą informuoja valdymo instituciją. Informacijos nepateikimas paraiškoje turi būti pateisintas.

42 straipsnis

Dokumentai, kuriuos turėtojas turi pateikti muitinės įstaigai

1.  Jei importuojamam, eksportuojamam arba reeksportuojamam egzemplioriui asmeninės nuosavybės sertifikatas yra išduotas remiantis 39 straipsnio 1 dalimi, sertifikato turėtojas pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 12 straipsnio 1 dalį paskirtai muitinės įstaigai atiduoda patikrinti to sertifikato originalą (forma Nr. 1), papildomo lapo originalą bei jo kopiją.

Muitinės įstaiga, užpildžiusi papildomą lapą, grąžina originalus turėtojui, patvirtina papildomo lapo kopiją ir patvirtintą kopiją persiunčia atitinkamai valdymo institucijai remdamasi šio reglamento 45 straipsniu.

2.  Jei kilnojamosios parodos sertifikatas yra išduotas pagal 39 straipsnio 2 dalį, taikomos šio straipsnio 1 dalies nuostatos, be to, turėtojas arba jo įgaliotasis atstovas patikrinimui dar pateikia ir trečiosios šalies išduotą sertifikato originalą.

Muitinės įstaiga, užpildžiusi abu papildomus lapus, grąžina dokumentų originalus turėtojui, o patvirtintą valstybės narės valdymo institucijos išduotą sertifikato papildomo lapo kopiją persiunčia tai institucijai remiantis 45 straipsniu.

43 straipsnis

Egzempliorių, kuriems išduotas asmeninės nuosavybės sertifikatas, pardavimas

Jei remiantis šio reglamento 39 straipsnio 1 dalimi išduoto asmeninės nuosavybės sertifikato turėtojas nori egzempliorių parduoti, pirmiausia jis turi sertifikatą atiduoti jį išdavusiai valdymo institucijai ir, jei egzempliorius priklauso vienai iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede išvardytų rūšių, kreiptis į kompetetingą instituciją dėl sertifikato išdavimo remiantis minėto reglamento 8 straipsnio 3 dalimi.

44 straipsnis

Pakeitimas

Pamestą, pavogtą arba sunaikintą asmeninės nuosavybės sertifikatą pakeisti kitu gali tik jį išdavusi institucija.

▼M1

Jei įmanoma, naujam sertifikatui suteikiamas originalo numeris ir nurodomas originalo galiojimo laikas, o jo 23 skiltyje įrašoma:

„Šis sertifikatas yra tikra originalo kopija“ arba „Šiuo sertifikatu panaikinamas ir pakeičiamas xxxx xx xx išduotas originalas, kurio numeris xxxx“.

▼M1VIIIa

SKYRIUS

PAVYZDŽIŲ RINKINIŲ SERTIFIKATAI

44a straipsnis

Išdavimas

Valstybės narės pavyzdžių rinkiniams gali išduoti pavyzdžių rinkinių sertifikatus su sąlyga, kad rinkinys gabenamas su galiojančia ATA knygele ir kad jame yra Reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B ar C prieduose išvardytų rūšių egzempliorių, dalių ar išvestinių produktų.

Įgyvendinant pirmosios pastraipos nuostatas, A priede išvardytų rūšių egzemplioriai, dalys ar išvestiniai produktai turi atitikti šio reglamento XIII skyriaus nuostatas.

44b straipsnis

Naudojimas

Jei prie pavyzdžių rinkinio, kuriam išduotas pavyzdžių rinkinio sertifikatas, pridedama galiojanti ATA knygelė, pagal 44a straipsnį išduotas sertifikatas gali būti naudojamas:

1. kaip importo leidimas pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnį;

2. kaip eksporto leidimas arba reeksporto sertifikatas pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnį, jei paskirties šalis pripažįsta ATA knygeles ir leidžia jas naudoti;

3. kaip sertifikatas pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalį, kuriuo leidžiamas tik viešas egzempliorių demonstravimas komerciniais tikslais.

44c straipsnis

Išduodanti institucija

1.  Jei pavyzdžių rinkinys yra Bendrijos kilmės, pavyzdžių rinkinio sertifikatą išduoda valstybės narės, iš kurios kilęs pavyzdžių rinkinys, valdymo institucija.

2.  Jei egzemplioriaus kilmės šalis yra trečioji šalis, pavyzdžių rinkinio sertifikatą išduoda valstybės narės, į kurią pirmiausia atgabenamas toks egzempliorius, valdymo institucija; toks sertifikatas išduodamas pateikus atitinkamą tos trečiosios šalies išduotą dokumentą.

44d straipsnis

Reikalavimai

1.  Pavyzdžių rinkinys, kuriam išduotas pavyzdžių rinkinio sertifikatas, turi būti reimportuotas į Bendriją iki sertifikato galiojimo pabaigos.

2.  Egzemplioriai, kuriems išduotas pavyzdžių rinkinio sertifikatas, negali būti parduodami arba kitaip perduodami, kol jie yra už sertifikatą išdavusios valstybės ribų.

3.  Pavyzdžių rinkinio sertifikato negalima perleisti. Jei egzemplioriai, kuriems išduotas pavyzdžių rinkinio sertifikatas, pavagiami, sunaikinami arba prarandami, apie tai nedelsiant informuojama sertifikatus išduodanti valdymo institucija ir šalies, kurioje tai įvyko, valdymo institucija.

4.  Pavyzdžių rinkinio sertifikate nurodoma, kad dokumentas skirtas „kitam pavyzdžių rinkiniui“, o 23 skiltyje įrašomas pridedamos ATA knygelės numeris.

23 skiltyje arba atitinkamame sertifikato priede įrašomas toks tekstas:

Pavyzdžių rinkiniui, prie kurio pridedama ATA knygelė Nr. xxx

Šis sertifikatas išduotas pavyzdžių rinkiniui ir galioja tik su galiojančia ATA knygele. Šio sertifikato negalima perleisti. Egzemplioriai, kuriems išduotas šis sertifikatas, negali būti parduodami arba kitaip perduodami, kol jie yra už šį dokumentą išdavusios valstybės ribų. Šis sertifikatas gali būti naudojamas (re)eksportui iš (nurodykite (re)eksporto šalį) per (nurodykite šalis, kurias ketinama aplankyti) eksponavimo tikslais ir importui atgal į (nurodykite (re)eksporto šalį).“

5.  Jei pavyzdžių rinkinio sertifikatai išduoti pagal 44c straipsnio 2 dalį, šio straipsnio 1 ir 4 dalys netaikomos. Tokiais atvejais sertifikato 23 skiltyje įrašomas toks tekstas:

„Šis sertifikatas galioja tik pateikus pagal Konvencijos šalių konferencijos nustatytas nuostatas trečiosios šalies išduoto CITES dokumento originalą.“

44e straipsnis

Paraiškos

1.  Pavyzdžių rinkinio sertifikato prašytojas prireikus užpildo paraiškos formos 1, 3, 4 ir 7–23 skiltis ir originalo bei visų kopijų 1, 3, 4 ir 7–22 skiltis. 1 ir 3 skiltyse pateikiami duomenys turi būti vienodi. Šalių, kurias ketinama aplankyti, sąrašas turi būti nurodytas 23 skiltyje.

Tačiau valstybės narės gali nurodyti, kad reikia užpildyti tik paraiškos formą.

2.  Tinkamai užpildyta forma pateikiama valstybės narės, kurioje yra egzemplioriai, valdymo institucijai, arba, 44c straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju, – valstybės narės, į kurią pirmiausia atgabenamas egzempliorius, valdymo institucijai; taip pat pateikiama dokumentiniais įrodymais pagrįsta informacija, kurios, tos institucijos nuomone, reikia, kad būtų galima nuspręsti, ar sertifikatas turėtų būti išduotas.

Informacijos nepateikimas paraiškoje turi būti pagrįstas.

3.  Kai pateikiama paraiška gauti sertifikatą egzemplioriams, dėl kurių ankstesnė paraiška buvo atmesta, pareiškėjas apie šį faktą informuoja valdymo instituciją.

44f straipsnis

Dokumentai, kuriuos turėtojas turi pateikti muitinės įstaigai

1.  Jei pavyzdžių rinkinio sertifikatas išduotas pagal 44c straipsnio 1 dalį, sertifikato turėtojas arba jo įgaliotas atstovas pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 12 straipsnio 1 dalį paskirtai muitinės įstaigai atiduoda patikrinti to sertifikato originalą (1 forma) ir jo kopiją, ir, jei reikia, turėtojo kopiją (2 forma) ir išdavusiai institucijai grąžinamą kopiją (3 forma), taip pat galiojančios ATA knygelės originalą.

Muitinės įstaiga, sutvarkiusi ATA knygelę pagal Reglamente (EB) Nr. 2454/93 numatytas muitinės taisykles ir, jei reikia, įrašiusi pridedamos ATA knygelės numerį pavyzdžių rinkinio sertifikato originale ir kopijoje, grąžina dokumentų originalus turėtojui arba jo įgaliotam atstovui, patvirtina pavyzdžių rinkinio sertifikato kopiją ir pagal 45 straipsnį tą patvirtintą kopiją persiunčia atitinkamai valdymo institucijai.

Tačiau, pirmą kartą eksportuojant pavyzdžių rinkinį iš Bendrijos, muitinės įstaiga, užpildžiusi 27 skiltį, grąžina pavyzdžių rinkinio sertifikato originalą (1 forma) ir turėtojo kopiją (2 forma) turėtojui arba jo įgaliotam atstovui ir pagal 45 straipsnį persiunčia išdavusiai institucijai grąžinamą kopiją (3 forma).

2.  Jei pavyzdžių rinkinio sertifikatas išduotas pagal 44c straipsnio 2 dalį, taikomos šio straipsnio 1 dalies nuostatos, išskyrus tai, kad turėtojas arba jo įgaliotas atstovas pateikia patikrinti ir trečiosios šalies išduoto sertifikato originalą.

44g straipsnis

Pakeitimas

Pamestą, pavogtą arba sunaikintą pavyzdžių rinkinio sertifikatą pakeisti kitu gali tik jį išdavusi institucija.

Jei įmanoma, naujam sertifikatui suteikiamas toks pat numeris ir nurodomas toks pat kaip originalaus dokumento galiojimo laikas, o jo 23 skiltyje įrašoma:

„Šis sertifikatas yra tikra originalo kopija“ arba „Šiuo sertifikatu panaikinamas ir pakeičiamas xxxx xx xx išduotas originalas, kurio numeris xxxx“.

▼M6VIIIb SKYRIUS

MUZIKOS INSTRUMENTO SERTIFIKATAS

44h straipsnis

Išdavimas

1.  Valstybės narės gali išduoti muzikos instrumento sertifikatą muzikos instrumentams pervežti per sieną nekomerciniais tikslais, įskaitant asmeninio naudojimo, atlikimo, gamybos (įrašų), transliavimo, mokymo, eksponavimo ar konkurso tikslus, tačiau jais neapsiribojant, jei tokie instrumentai atitinka visus šiuos reikalavimus:

a) yra pagaminti iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B ar C prieduose išvardytų rūšių egzempliorių, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede išvardytų rūšių egzempliorius, įsigytų po to, kai tos rūšys buvo įtrauktos į Konvencijos priedėlius;

b) muzikos instrumento gamybai naudojamas egzempliorius buvo teisėtai įsigytas;

c) muzikos instrumentas yra tinkamai identifikuojamas.

2.  Prie sertifikato yra pridedamas papildomas lapas, naudojamas remiantis 44m straipsniu.

44i straipsnis

Naudojimas

Sertifikatas gali būti naudojamas vienu iš šių būdų:

a) kaip importo leidimas pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnį;

b) kaip eksporto leidimas arba reeksporto sertifikatas pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnį.

44j straipsnis

Išduodanti institucija

1.  Muzikos instrumento sertifikatą išduoda valstybės, kurioje yra pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta, valdymo institucija.

2.  Muzikos instrumento sertifikato 23 skiltyje arba atitinkamame sertifikato priede įrašomas šis tekstas:

„Galioja daugkartiniam pervežimui per sieną. Originalą turi saugoti savininkas.

Muzikos instrumentas, kuriam išduotas šis sertifikatas, kuriuo leidžiamas daugkartinis pervežimas per sieną, yra naudojamas nekomerciniais tikslais, įskaitant asmeninio naudojimo, atlikimo, gamybos (įrašų), transliavimo, mokymo, eksponavimo ar konkurso tikslus, tačiau jais neapsiribojant. Muzikos instrumento, kuriam išduotas šis sertifikatas, negalima parduoti ar perduoti nuosavybės teisių į jį, kol jis yra už sertifikatą išdavusios valstybės ribų.

Šį sertifikatą privaloma grąžinti sertifikatą išdavusios valstybės valdymo institucijai prieš sertifikato galiojimo pabaigos datą.

Šis sertifikatas galioja tik kartu pateikus papildomą lapą, kurį kiekvieną kartą kertant sieną turi antspauduoti ir pasirašyti muitinės pareigūnas.“

44k straipsnis

Egzemplioriams taikomi reikalavimai

Išdavus egzemplioriui muzikos instrumento sertifikatą, laikomasi šių reikalavimų:

a) muzikos instrumentą turi užregistruoti sertifikatą išduodanti valdymo institucija;

b) iki pasibaigiant sertifikato galiojimo terminui muzikos instrumentas turi būti grąžintas į valstybę narę, kurioje jis užregistruotas;

c) egzemplioriaus negalima parduoti ar perduoti nuosavybės teisių į jį, kol jis yra už pareiškėjo nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės ribų, išskyrus tuos atvejus, kai taikomos 44n straipsnyje numatytos sąlygos;

d) muzikos instrumentas turi būti tinkamai identifikuojamas.

44l straipsnis

Paraiškos

1.  Muzikos instrumento sertifikato paraiškos teikėjas pateikia informaciją, nurodytą 44h bei 44k straipsniuose ir prireikus užpildo paraiškos formos 1, 4 ir 7–23 skiltis ir sertifikato originalo bei visų kopijų 1, 4 ir 7–22 skiltis.

Valstybės narės gali nurodyti, kad reikia užpildyti tik paraiškos formą, ir tuomet tokia paraiška gali būti skirta daugiau kaip vienam sertifikatui gauti.

2.  Tinkamai užpildyta paraiškos forma pateikiama valstybės narės, kurioje yra pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta, valdymo institucijai kartu su būtina informacija bei dokumentiniais įrodymais, kurių, minėtos institucijos nuomone, reikia tam, kad ji galėtų nustatyti, ar turėtų būti išduotas sertifikatas.

Bet kokios informacijos nepateikimas paraiškoje turi būti pagrįstas.

3.  Kai pateikiama paraiška gauti sertifikatą egzemplioriams, dėl kurių paraiška anksčiau buvo atmesta, pareiškėjas apie tą faktą informuoja valdymo instituciją.

44m straipsnis

Dokumentai, kuriuos turėtojas turi pateikti muitinės įstaigai

Jei į Sąjungą įvežamam, eksportuojamam arba reeksportuojamam egzemplioriui muzikos instrumento sertifikatas yra išduotas remiantis 44j straipsniu, sertifikato turėtojas pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 12 straipsnio 1 dalį paskirtai muitinės įstaigai atiduoda patikrinti to sertifikato originalą, papildomo lapo originalą bei jo kopiją.

Muitinės įstaiga, užpildžiusi papildomą lapą, grąžina originalus turėtojui, patvirtina papildomo lapo kopiją ir patvirtintą kopiją persiunčia atitinkamai valdymo institucijai remdamasi 45 straipsniu.

44n straipsnis

Egzempliorių, kuriems išduotas muzikos instrumento sertifikatas, pardavimas

Jei pagal šio reglamento 44j straipsnį išduoto muzikos instrumento sertifikato turėtojas pageidauja egzempliorių parduoti, pirmiausia jis turi sertifikatą atiduoti jį išdavusiai valdymo institucijai ir, jei egzempliorius priklauso vienai iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede išvardytų rūšių, kreiptis į kompetentingą instituciją dėl sertifikato išdavimo remiantis minėto reglamento 8 straipsnio 3 dalimi.

44o straipsnis

Pakeitimas

Pamestą, pavogtą arba sunaikintą muzikos instrumento sertifikatą pakeisti kitu gali tik jį išdavusi institucija.

Jei įmanoma, naujam sertifikatui suteikiamas toks pat numeris ir nurodomas toks pat kaip originalaus dokumento galiojimo laikas, o jo 23 skiltyje įrašoma:

„Šis sertifikatas yra tikra originalo kopija“ arba „Šiuo sertifikatu panaikinamas ir pakeičiamas xxxx xx xx išduotas originalas, kurio numeris xxxx“.

44p straipsnis

Muzikos instrumentų įvežimas į Sąjungą su trečiųjų šalių išduotais sertifikatais

Įvežant muzikos instrumentą į Sąjungą nereikalaujama pateikti eksporto dokumento arba importo leidimo su sąlyga, kad trečioji šalis jam yra išdavusi muzikos instrumento sertifikatą panašiomis sąlygomis, kaip nustatytos 44h ir 44j straipsniuose. Reeksportuojant minėtą muzikos instrumentą nereikalaujama pateikti reeksporto sertifikato.

▼BIX SKYRIUS

MUITINĖS PROCEDŪRA

45 straipsnis

Muitinės įstaigai pateiktų dokumentų persiuntimas

1.  Muitinės įstaigos atitinkamai jų valstybės narės valdymo institucijai nedelsdamos išsiunčia visus dokumentus, kurie joms buvo pateikti remiantis Reglamentu (EB) Nr. 338/97 ir šiuo reglamentu.

▼M2

Gavusios šiuos dokumentus, valdymo institucijos atitinkamoms valdymo institucijoms nedelsdamos išsiunčia kitų valstybių narių išduotus dokumentus ir visus patvirtinamuosius dokumentus, išduotus remiantis Konvencija. Jei importuojanti šalis yra kita negu egzemplioriaus įvežimo į Sąjungą šalis, importuojančios šalies valdymo institucijoms ataskaitų teikimo tikslu nusiunčiami importo pranešimo originalai.

▼B

2.  Nukrypdamos nuo šio straipsnio 1 dalies nuostatų, muitinės įstaigos gali elektroniniu būdu patvirtinti, jog gavo jų valstybės narės valdymo institucijos išduotus dokumentus.X SKYRIUS

REGLAMENTO (EB) NR. 338/97 5 STRAIPSNIO 2 DALIES B PUNKTE, 5 STRAIPSNIO 3 IR 4 DALYSE, 8 STRAIPSNIO 3 DALYJE IR 9 STRAIPSNIO 2 DALIES B PUNKTE NURODYTI SERTIFIKATAI

46 straipsnis

Išduodančioji institucija

Valstybės narės, kurioje yra egzemplioriai, valdymo institucija, gavusi paraišką remiantis šio reglamento 50 straipsniu, gali išduoti Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 8 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalies b punkte numatytus sertifikatus.

47 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio 2 dalies b punkte, 3 ir 4 dalyse numatyti sertifikatai (sertifikatai, būtini eksportuojant ir reeksportuojant)

Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio 2 dalies b punkte, 3 ir 4 dalyse numatytuose sertifikatuose nurodoma, kuris iš šių konstatavimų taikomas egzemplioriams:

1) jie buvo paimti iš natūralios aplinkos laikantis kilmės valstybės narės teisės aktų;

2) jie buvo pamesti arba pabėgo, bet buvo susigrąžinti laikantis valstybės narės, kurioje jie buvo susigrąžinti, teisės aktų;

3) jie buvo įsigyti Bendrijoje arba įvežti į ją remiantis Reglamentu (EB) Nr. 338/97;

4) jie buvo įsigyti Bendrijoje arba įvežti į ją iki 1997 m. birželio 1 d. remiantis Reglamentu (EEB) Nr. 3626/82;

5) jie buvo įsigyti Bendrijoje arba įvežti į ją iki 1984 m. sausio 1 d. remiantis Konvencija;

6) jie buvo įsigyti valstybės narės teritorijoje arba įvežti į ją prieš tai, kol jiems arba kol toje valstybėje narėje buvo pradėti taikyti 3 arba 4 dalyse minėti reglamentai arba Konvencija.

48 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalyje numatytas sertifikatas (komercinio naudojimo sertifikatas)

1.  Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalyje minėtame sertifikate nurodoma, kad to reglamento A priede išvardytų rūšių egzemplioriams netaikomas vienas arba daugiau minėto reglamento 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų draudimų dėl vienos iš šių priežasčių:

a) jie buvo įsigyti Bendrijoje arba įvežti į ją, kai jiems nebuvo taikomos Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede, Konvencijos I priedėlyje arba Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 C1 priede išvardytoms rūšims skirtos nuostatos;

b) jie yra valstybės narės kilmės ir buvo paimti iš natūralios aplinkos laikantis tos valstybės narės teisės aktų;

c) jie yra nelaisvėje gimę ir išauginti gyvūnai, jų dalys arba iš jų išvesti gyvūnai;

d) jie yra patvirtinti naudoti vienam iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies c ir e–g punktuose numatytų tikslų.

2.  Kompetentinga valstybės narės valdymo institucija importo leidimą, gali laikyti priimtinu naudoti kaip Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalyje nurodytą sertifikatą, pateikus „turėtojui skirtą egzempliorių“ (forma Nr. 2), jeigu toje formoje nurodoma, kad, kaip numatyta to reglamento 8 straipsnio 3 dalyje, egzemplioriams netaikomas vienas ar keli minėto reglamento 8 straipsnio 1 dalyje nurodyti draudimai.

49 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 9 straipsnio 2 dalies b punkte numatytas sertifikatas (gyvų egzempliorių judėjimo sertifikatas)

Reglamento (EB) Nr. 338/97 9 straipsnio 2 dalies b punkte minėtame sertifikate nurodoma, kad to reglamento A priede išvardytų rūšių gyvus egzempliorius yra leidžiama išvežti iš importo leidime arba anksčiau išduotame sertifikate nurodytos vietos.

50 straipsnis

Paraiškos Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 8 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalies b punkte numatytiems sertifikatams gauti

1.  Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 8 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalies b punkte numatytų sertifikatų prašytojai prireikus užpildo 1, 2 bei 4–19 paraiškos formos skiltis ir 1 bei 4–18 originalo ir visų kopijų skiltis.

Tačiau valstybė narė gali nurodyti, kad būtų pildoma tik paraiškos forma, ir tuomet tokia paraiška gali būti skirta daugiau kaip vienam sertifikatui gauti.

2.  Tinkamai užpildyta forma pateikiama valstybės narės, kurioje yra egzemplioriai, valdymo institucijai kartu su būtina informacija bei dokumentiniais įrodymais, kurių, minėtos institucijos nuomone, reikia tam, kad ji galėtų nustatyti, ar turėtų būti išduotas sertifikatas.

Informacijos nepateikimas paraiškoje turi būti pateisintas.

Pareiškėjas, pateikęs paraišką gauti sertifikatą egzemplioriams, dėl kurių ankstesnė paraiška buvo atmesta, apie šį faktą informuoja valdymo instituciją.

51 straipsnis

Leidimų, pranešimų ir sertifikatų pakeitimai

1.  Jei siunta, kuriai yra išduotas importo leidimo „turėtojui skirtas egzempliorius“ (forma Nr. 2), pranešimo apie importą „importuotojui skirtas egzempliorius“ (forma Nr. 2) arba sertifikatas, yra padalinta į dalis arba jei dėl kitų priežasčių įrašai šiuose dokumentuose neatitinka tikrovės, valdymo institucija gali imtis bet kurio iš šių veiksmų:

a) remdamasi 4 straipsnio 2 dalimi gali padaryti reikiamus pakeitimus;

b) gali išduoti vieną ar daugiau atitinkamų sertifikatų 47 ir 48 straipsniuose nurodytais tikslais.

Taikydama b punktą valdymo institucija pirmiausiai nustato dokumento, kurį reikia pakeisti, galiojimą, prireikus pasitarusi su kitos valstybės narės valdymo institucija.

2.  Jei yra išduoti sertifikatai, pakeičiantys importo leidimo „turėtojui skirtą egzempliorių“ (forma Nr. 2), pranešimo apie importą „importuotojui skirtą egzempliorių“ (forma Nr. 2) arba anksčiau išduotą sertifikatą, šį dokumentą pasilieka sertifikatą išdavusi valdymo institucija.

3.  Pamestą, pavogtą arba sunaikintą sertifikatą pakeisti kitu gali tik jį išdavusi institucija.

4.  Jei, kaip numatyta 1 dalyje, valdymo institucija tariasi su kitos valstybės narės valdymo institucija, atsakymą pastaroji duoda per savaitę.XI SKYRIUS

ETIKETĖS

52 straipsnis

Etikečių naudojimas

▼M2

1.  Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 2 straipsnio 6 dalyje nurodytos etiketės naudojamos tik iš vienų tinkamai įregistruotų mokslininkų arba mokslo įstaigų pervežant kitiems nekomercinės paskirties skolinamus daiktus, dovanas ir mainams skirtus herbariumų egzempliorius, užkonservuotus, džiovintus arba įmontuotus muziejų egzempliorius ir moksliniam tyrimui skirtą gyvą augalinę medžiagą.

▼B

2.  Valstybės narės, kurioje yra įsikūrę 1 dalyje nurodyti mokslininkai bei mokslo įstaigos, valdymo institucija paskiria jiems registracijos numerius.

Registracijos numerį sudaro penki skaitmenys, kurių pirmieji du yra valstybei narei paskirtas dviejų raidžių ISO šalių kodas, o kiti trys – kompetentingos valdymo institucijos kiekvienai įstaigai paskirtas unikalus numeris.

3.  Mokslininkai ir mokslo įstaigos užpildo 1–5 etiketės skiltis ir, sugrąžinę tam tikslui numatytą etiketės dalį, tuoj pat išsamiai informuoja valdymo instituciją, kurioje jie yra įsiregistravę, apie etiketės panaudojimą.XII SKYRIUS

NUKRYPTI NUO REGLAMENTO (EB) NR. 338/97 4 STRAIPSNIO 7 DALYJE NURODYTŲ MUITINĖS PROCEDŪRŲ LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS

53 straipsnis

Muitinės įstaigos, išskyrus įvežimo vietoje esančią pasienio muitinės įstaigą

1.  Jei įvežimui į Bendriją skirta siunta į pasienio muitinės įstaigą atvežama jūra, oru arba geležinkeliu, kad toliau tuo pačiu transportavimo būdu be tarpinio saugojimo būtų pristatyta į kitą Bendrijoje esančią muitinės įstaigą, paskirtą remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 12 straipsnio 1 dalimi, patikrinimai baigiami ir importo dokumentai pateikiami šioje muitinės įstaigoje.

2.  Jei siunta buvo patikrinta remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 12 straipsnio 1 dalimi paskirtoje muitinės įstaigoje ir tolesnei muitinės procedūrai atlikti išsiųsta į kitą muitinės įstaigą, ši muitinės įstaiga reikalauja pateikti importo leidimo „turėtojui skirtą egzempliorių“ (forma Nr. 2), užpildytą remiantis šio reglamento 23 straipsniu, arba pranešimo apie importą „importuotojui skirtą egzempliorių“ (forma Nr. 2), užpildytą remiantis šio reglamento 24 straipsniu, ir gali atlikti bet kokius patikrinimus, kurie, jos nuomone, yra reikalingi tam, kad būtų laikomasi Reglamento (EB) Nr. 338/97 ir šio reglamento.XIII SKYRIUS

NELAISVĖJE GIMĘ IR IŠAUGINTI BEI DIRBTINAI PADAUGINTI EGZEMPLIORIAI

54 straipsnis

Nelaisvėje gimę ir išauginti gyvūnų egzemplioriai

Nepažeidžiant 55 straipsnio, gyvūnų egzempliorius laikomas gimusiu ir išaugintu nelaisvėje tik tuomet, kai kompetentinga valdymo institucija, pasitarusi su valstybės narės kompetentinga mokslo institucija, įsitikina, kad laikomasi šių kriterijų:

1) egzempliorius yra kontroliuojamoje aplinkoje gimęs arba kitu būdu iš kontroliuojamoje aplinkoje atsiradęs palikuonis, arba yra išvestas iš tokio palikuonio, kuris yra:

a) susiporavusių tėvų arba tėvų, kurių gametos buvo perkeltos į kontroliuojamą aplinką, palikuonis, jei dauginimasis yra lytinis,

b) tėvų, kurie buvo kontroliuojamoje aplinkoje prasidėjus palikuonio vystymuisi, palikuonis, jei dauginimasis nelytinis;

2) veislinė banda buvo suformuota pagal teisines nuostatas, taikomas ją įsigyjant, ir taip, kad minimos rūšys galėtų išlikti natūralioje aplinkoje;

3) veislinė banda yra palaikoma nepapildant jos egzemplioriais iš natūralios aplinkos, išskyrus retus atvejus, kai ji papildoma gyvūnais, kiaušiniais arba gametomis, laikantis galiojančių teisinių nuostatų taip, kad atitinkamos rūšys galėtų išlikti natūralioje aplinkoje ir išimtinai dėl vieno ar kelių šių tikslų:

a) siekiant išvengti arba palengvinti sveikatai žalingą įvaisą, tokio papildymo mastą turi nulemti naujos genetinės medžiagos poreikis;

b) realizuoti pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 16 straipsnio 3 dalį konfiskuotus gyvūnus;

c) išimties tvarka naudoti kaip veislinę bandą;

4) veislinės bandos gyvūnai patys kontroliuojamoje aplinkoje davė antros ar vėlesnių kartų palikuonių (F2, F3 ir t. t.) arba yra prižiūrimi tokiu būdu, kuris, kaip pasitvirtino, patikimai leidžia kontroliuojamoje aplinkoje atsivesti antrosios kartos palikuonių.

55 straipsnis

Protėvių nustatymas

Jei kompetentinga institucija, taikydama 54 straipsnį, 62 straipsnio 1 punktą arba 63 straipsnio 1 punktą, yra tos nuomonės, kad gyvūno protėvius būtina nustatyti tiriant jo kraują arba kitus audinius, tokie tyrimai atliekami arba reikalingi mėginiai imami tos institucijos nurodytu būdu.

56 straipsnis

Dirbtinai padauginti augalų egzemplioriai

1.  Augalų egzempliorius laikomas dirbtinai padaugintu tik tuomet, jei kompetentinga valdymo institucija, pasitarusi su valstybės narės kompetentinga mokslo institucija, įsitikina, kad laikomasi šių kriterijų:

a) egzempliorius yra išaugintas arba išvestas iš augalų, kurie buvo išauginti iš sėklos, auginių, augalų dalių, kaliaus audinių arba kitų augalo audinių, sporų arba kitų ūglių kontroliuojamomis sąlygomis;

▼M2

b) kultūriniai motininiai augalai išvesti ir prižiūrimi kaip nurodyta 1 straipsnio 4a dalies apibrėžtyje;

▼M2 —————

▼M2

d) paskiepytų augalų šakniastiebiai ir skiepai buvo dirbtinai padauginti laikantis a ir b punktų.

▼M6

Taikant a punktą kontroliuojamas sąlygas sudaro nenatūrali aplinka, kurią žmogus intensyviai keičia savo įsikišimu, apimančiu arimą, tręšimą, piktžolių naikinimą, drėkinimą arba daiginimo darbus, pavyzdžiui, sodinimą į indus, lysves ir saugojimą nuo oro poveikio, bet šiais darbais neapsiribojančiu. Agarmedžių taksonai, užauginti iš sėklų, auginių, skiepų, orinių atlankų, augalų dalių, kaliaus audinių arba kitų augalo audinių, sporų arba kitų ūglių „kontroliuojamomis sąlygomis“, reiškia medelyną, įskaitant kitą nenatūralią aplinką, kurią žmogus keičia savo įsikišimu siekdamas išauginti augalus ar augalų dalis bei išvestinius produktus.

▼M2

2.  Vienos rūšies kultūriniame medelyne užaugintų medžių mediena ir kitos medžių dalys arba gaminiai iš jų laikomi dirbtinai padaugintais pagal 1 dalį.

▼M6

3.  Agarmedžių taksonų medžiai, auginami:

a) soduose (privačiuose ir (arba) bendruomenių) ir

b) valstybiniame, privačiame arba bendruomenės kultūriniame medelyne – vienos rūšies arba mišrių rūšių, –

yra laikomi dirbtinai padaugintais pagal 1 dalį.

▼BXIV SKYRIUS

ASMENINIAI IR NAMŲ ŪKIO DAIKTAI

57 straipsnis

Asmeninių ir namų ūkio daiktų įvežimas ir pakartotinas įvežimas į Bendriją

1.  Nuo Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnio leidžianti nukrypti nuostata, numatyta to reglamento 7 straipsnio 3 dalyje, dėl asmeninių ir namų ūkio daiktų netaikoma egzemplioriams, kurie yra naudojami siekiant pasipelnyti, parduodami, demonstruojami komerciniais tikslais, laikomi pardavimui, siūlomi parduoti arba vežami parduoti.

Ši leidžianti nukrypti nuostata taikoma tik tiems egzemplioriams, įskaitant medžioklės trofėjus, kurie atitinka vieną iš šių sąlygų:

a) jie yra iš trečiosios šalies atvykstančių keliautojų asmeniniame bagaže;

b) jie yra fizinio asmens, iš trečiosios šalies persikeliančio gyventi į Bendriją, asmeninė nuosavybė;

c) jie yra keliautojo medžioklės trofėjai, kurie vėliau yra importuojami.

2.  Nuo Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnio leidžianti nukrypti nuostata, numatyta to reglamento 7 straipsnio 3 dalyje, dėl asmeninių ir namų ūkio daiktų netaikoma minėto reglamento A priede išvardytų rūšių egzemplioriams, jei asmuo, paprastai gyvenantis Bendrijoje arba beįsikuriantis joje, pirmą kartą įsiveža į Bendriją asmeninius arba namų ūkio daiktus.

3.  Kai asmuo, paprastai gyvenantis Bendrijoje, pirmą kartą įveža į Bendriją asmeninius arba namų ūkio daiktus, įskaitant medžioklės trofėjus, tarp kurių yra Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priede išvardytų rūšių egzempliorių, nereikalaujama, kad jis pateiktų muitinei importo leidimą, jei pateikiamas (re)eksporto dokumento originalas ir jo kopija.

Muitinė perduoda originalą remdamasi šio reglamento 45 straipsniu, o kopiją su antspaudu grąžina turėtojui.

▼M6

3a.  Nukrypstant nuo 3 dalies, pirmą kartą įvežant į Sąjungą medžioklės trofėjus, kurie yra Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priede ir šio reglamento XIII priede išvardytų rūšių arba populiacijų egzemplioriai, taikomas Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnis.

▼B

4.  Jei asmuo, paprastai gyvenantis Bendrijoje, pakartotinai įveža į Bendriją asmeninius arba namų ūkio daiktus, įskaitant medžioklės trofėjus, tarp kurių yra Reglamento (EB) Nr. 338/97 A arba B priede išvardytų rūšių egzempliorių, nereikalaujama, kad muitinei būtų pateiktas importo leidimas, jei pateikiamas vienas iš šių dokumentų:

a) muitinės patvirtintas anksčiau naudoto Bendrijos importo arba eksporto leidimo „turėtojui skirtas egzempliorius“ (forma Nr. 2);

b) 3 dalyje nurodyto (re)eksporto dokumento kopija;

c) įrodymas, kad egzemplioriai buvo įsigyti Bendrijoje.

▼M1

5.  Nukrypstant nuo 3 ir 4 dalių, (re)eksporto dokumento ar importo leidimo pateikti nereikia į Bendriją įvežant ar pakartotinai įvežant šiuos Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priede išvardytus egzempliorius:

a) eršketinių žuvų (Acipenseriformes spp.) ikrų – ne daugiau kaip po 125 gramus vienam asmeniui (talpyklose, kurių kiekviena paženklinta atskirai pagal 66 straipsnio 6 dalį);

b) barškučių iš kaktusų Cactaceae spp. – ne daugiau kaip po tris vienam asmeniui;

c) krokodilų Crocodylia spp. negyvų apdorotų egzempliorių (neskaitant mėsos ir medžioklės trofėjų) – ne daugiau kaip keturis vienam asmeniui;

d) didžiosios strombidės Strombus gigas kriauklių – ne daugiau kaip po tris vienam asmeniui;

e) paprastųjų jūros arkliukų Hippocampus spp. – ne daugiau kaip keturis negyvus egzempliorius vienam asmeniui;

f) tridaknų Tridacnidae spp. kriauklių – ne daugiau kaip po tris egzempliorius vienam asmeniui, kai bendras svoris neviršija trijų kilogramų; egzempliorius gali būti viena sveika kriauklė (geldelė) arba dvi sutampančios vieno moliusko geldelės;

▼M6

g) agarmedžio egzempliorių (Aquilaria spp. ir Gyrinops spp.) – ne daugiau kaip po 1 kg drožlių, 24 ml aliejaus ir du komplektus karolių arba rožinių (arba du vėrinius ar apyrankes) vienam asmeniui.

▼B

58 straipsnis

Asmeninių ir namų ūkio daiktų eksportas ir reeksportas iš Bendrijos

1.  Nuo Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio leidžianti nukrypti nuostata, numatyta to reglamento 7 straipsnio 3 dalyje, dėl asmeninių ir namų ūkio daiktų netaikoma egzemplioriams, kurie yra naudojami pasipelnyti, parduodami, demonstruojami komerciniais tikslais, laikomi pardavimui, siūlomi parduoti arba vežami parduoti.

Ši leidžianti nukrypti nuostata taikoma tik tiems egzemplioriams, kurie atitinka vieną iš šių sąlygų:

a) jie yra į trečiąją šalį vykstančių keliautojų asmeniniame bagaže;

b) jie yra fizinio asmens, iš Bendrijos persikeliančio gyventi į trečiąją šalį, asmeninė nuosavybė.

2.  Eksportuojant nuo Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio leidžianti nukrypti nuostata, numatyta to reglamento 7 straipsnio 3 dalyje, dėl asmeninių ar namų ūkio daiktų netaikoma minėto reglamento A ar B prieduose išvardytų rūšių egzemplioriams.

3.  Jei asmuo, paprastai gyvenantis Bendrijoje, reeksportuoja asmeninius arba namų ūkio daiktus, įskaitant Reglamento (EB) Nr. 338/97 A ar B priede išvardytų rūšių egzempliorius, nereikalaujama muitinei pateikti reeksporto sertifikatą, jei pateikiamas vienas iš šių dokumentų:

a) muitinės patvirtintas, anksčiau naudotas Bendrijos importo arba eksporto leidimo „turėtojui skirtas egzempliorius“ (forma Nr. 2);

b) šio reglamento 57 straipsnio 3 dalyje nurodyta (re)eksporto dokumento kopija;

c) įrodymas, kad egzemplioriai buvo įsigyti Bendrijoje.

▼M6

Ankstesnės pastraipos nuostatos negalioja raganosio ragų arba dramblio kaulo, esančių asmeniniuose arba namų ūkio daiktuose, reeksportui; šių egzempliorių atveju reikalaujama muitinei pateikti reeksporto sertifikatą.

▼M6

3a.  Jei asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Sąjungoje, reeksportuoja asmeninius arba namų ūkio daiktus, įsigytus ne toje valstybėje, kurioje yra nuolatinė jo gyvenamoji vieta, įskaitant asmeninius medžioklės trofėjus, kurie yra Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede išvardytų rūšių egzemplioriai, jis privalo muitinei pateikti reeksporto sertifikatą. Toks pat reikalavimas taikomas reeksportuojant kaip asmeninius arba namų ūkio daiktus Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priede išvardytų populiacijų raganosio ragų arba dramblio kaulo egzempliorius.

4.  Nukrypstant nuo 2 ir 3 dalių, (re)eksporto dokumento nereikia pateikti (re)eksportuojant 57 straipsnio 5 dalies a–g punktuose išvardytus egzempliorius.

▼M2

58a straipsnis

Asmeninių ir namų ūkio daiktų komercinis naudojimas Sąjungoje

▼M6

1.  Vykdyti komercinę veiklą, susijusią su Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priede nurodytų rūšių egzemplioriais, kurie į Sąjungą įvežami pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 7 straipsnio 3 dalį, valstybės narės valdymo institucija gali leisti tik tokiomis sąlygomis:

▼M2

a) pareiškėjas turi įrodyti, kad egzempliorius įvežtas į Sąjungą bent prieš dvejus metus iki jo naudojimo komerciniais tikslais pradžios, ir

b) atitinkamos valstybės narės valdymo įstaiga patikrinusi nustatė, kad tuo metu, kai aptariamas egzempliorius įvežtas į Sąjungą, jis galėjo būti importuotas komerciniais tikslais pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnio 2 dalį.

Kai šios sąlygos tenkinamos, valdymo institucija išduoda rašytinį patvirtinimą, kad egzempliorius gali būti naudojamas komerciniais tikslais.

▼M6

2.  Komercinė veikla, susijusi su Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, kurie įvežti į Sąjungą pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 7 straipsnio 3 dalį, ir su Konvencijos I priedėlyje arba Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 C1 priede nurodytų rūšių egzemplioriais, kurie įvežti į Sąjungą kaip asmeniniai ir namų ūkio daiktai, draudžiama.

▼BXV SKYRIUS

IŠIMTYS IR LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUOSTATOS

59 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalyje numatytos 8 straipsnio 1 dalies išimtys

1.  Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies a, b ir c punktuose nurodytiems egzemplioriams išimtis daroma tik tuomet, jei pareiškėjas kompetentingai valdymo institucijai įrodė, kad jis laikosi tuose punktuose bei šio reglamento 48 straipsnyje nurodytų sąlygų.

▼M2

1a.  Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalyje nurodytiems egzemplioriams išimtis daroma tik tuomet, jei pareiškėjas kompetentingai valdymo institucijai įrodo, kad tie egzemplioriai buvo paimti laikantis galiojančių laukinės faunos ir floros apsaugos teisės aktų.

▼B

2.  Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies d punkte nurodytiems egzemplioriams išimtis daroma tik tuomet, jei pareiškėjas kompetentingai valdymo institucijai, kuri tariasi su kompetentinga mokslo institucija, įrodė, kad jis laikosi šio reglamento 48 straipsnyje nurodytų sąlygų ir kad šie egzemplioriai yra gimę ir išauginti nelaisvėje arba dirbtinai padauginti remiantis šio reglamento 54, 55 ir 56 straipsniais.

3.  Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies e, f ir g punktuose nurodytiems egzemplioriams išimtis daroma tik tuomet, jei pareiškėjas kompetentingai valdymo institucijai, kuri tariasi su kompetentinga mokslo institucija, įrodė, kad jis laikosi tuose punktuose bei šio reglamento 48 straipsnyje nurodytų sąlygų.

4.  Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies h punkte nurodytiems egzemplioriams išimtis daroma tik tuomet, jei pareiškėjas kompetentingai valdymo institucijai įrodė, kad šie egzemplioriai buvo paimti iš valstybėje narėje esančios natūralios aplinkos laikantis tos valstybės narės teisės aktų.

5.  Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies h punkte numatyta išimtis gyviems stuburiniams gyvūnams daroma tik tuomet, jei pareiškėjas kompetentingai valdymo institucijai įrodė, kad jis laikosi atitinkamų šio reglamento 66 straipsnio nuostatų.

60 straipsnis

Mokslo įstaigoms taikomos nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 1 dalies leidžiančios nuostatos

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 338/97 9 straipsnio, mokslo įstaigoms, kurias patvirtino valdymo institucija, pasitarusi su mokslo institucija, gali būti taikomos nuo to reglamento 8 straipsnio 1 dalies draudimų nukrypti leidžiančios nuostatos ir išduodamas sertifikatas visiems jų kolekcijoje esantiems to reglamento A priede išvardytų rūšių egzemplioriams, kurie skirti:

1) veisimui arba dirbtiniam padauginimui nelaisvėje taip išsaugant atitinkamas rūšis;

2) mokslo ar ugdymo tikslams, susijusiems su atitinkamų rūšių apsaugojimu arba išsaugojimu.

Egzemplioriai, kuriems išduoti tokie sertifikatai, gali būti parduodami tik kitoms tokį sertifikatą turinčioms mokslo įstaigoms.

61 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 1 ir 3 dalies išimtys

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 338/97 9 straipsnio nuostatų, jo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas pirkti, siūlyti pirkti arba įsigyti minėto reglamento A priede išvardytų rūšių egzempliorius komerciniais tikslais ir minėto reglamento 8 straipsnio 3 dalies nuostata, numatanti, kad šių draudimų išimtys kiekvienu konkrečiu atveju turi būti taikomos išduodant sertifikatą netaikomi tada, kai egzemplioriai atitinka vieną iš šių kriterijų:

1) jiems išduotas vienas iš šio reglamento 48 straipsnyje numatytų egzemplioriams skirtų sertifikatų;

2) jiems taikoma viena iš šio reglamento 62 straipsnyje numatytų bendrųjų išimčių.

62 straipsnis

Bendrosios Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 1 ir 3 dalies išimtys

Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies nuostata, kad 8 straipsnio 1 dalies išimtys suteikiamos kiekvienu konkrečiu atveju išduodant sertifikatą, netaikoma ir sertifikato nereikalaujama šiais atvejais:

1) šio reglamento X priede išvardytų rūšių nelaisvėje gimusių ir išaugintų gyvūnų egzemplioriams ir jų hibridams, jei anotuotų rūšių egzemplioriai yra paženklinti remiantis šio reglamento 66 straipsnio 1 dalimi;

2) dirbtinai padaugintiems augalų egzemplioriams;

3) Reglamento (EB) Nr. 338/97 2 straipsnio w punkte apibrėžtiems perdirbtiems egzemplioriams, įgytiems daugiau kaip prieš 50 metų;

▼M2

4) negyviems į A priedą įtrauktų Crocodylia rūšių egzemplioriams, kurių šaltinio kodas yra D, jei jie pažymėti arba identifikuoti kitais šiame reglamente numatytais būdais;

5)  Acipenser brevirostrum rūšies ir jos hibridų ikrams, kurių šaltinio kodas yra D, jei jie laikomi pagal šį reglamentą pažymėtoje talpykloje.

▼B

63 straipsnis

Išankstiniai Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalyje numatyti sertifikatai

1.  Taikydama Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies d punktą, valstybė narė gali suteikti išankstinius sertifikatus augintojams, kuriuos tam tikslui patvirtino valdymo institucija, jei šie išsaugo veisimo dokumentus ir pateikia juos kompetentingai valdymo institucijai jos prašymu.

Šių sertifikatų 20 skiltyje įrašoma:

„Sertifikatas galioja tik šiam taksonui (šiems taksonams): ...“.

2.  Taikydama Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies d ir h punktus, valstybė narė valdymo institucijos patvirtintiems asmenims gali suteikti išankstinius sertifikatus, suteikiančius teisę šių sertifikatų pagrindu parduoti negyvus nelaisvėje išvestus gyvūnus ir (arba) nedidelį kiekį negyvų gyvūnų, teisėtai paimtų iš Bendrijos natūralios aplinkos, jei šie asmenys atitinka šiuos reikalavimus:

a) registruoja duomenis, kuriuos pateikia kompetentingai valdymo institucijai jos prašymu, apimančius išsamią informaciją apie parduotus egzempliorius (rūšis), jų mirties priežastį (jei ji žinoma), asmenis, iš kurių egzemplioriai buvo įsigyti, bei asmenis, kuriems jie buvo parduoti;

b) pateikia kompetentingai valdymo institucijai metinę ataskaitą su išsamia informacija apie tais metais parduotus gyvūnus, egzempliorių tipą ir skaičių, konkrečias rūšis ir egzempliorių įsigijimo būdus.

▼M2

3.  Išankstiniai sertifikatai galioja tik kai jie yra užpildyti ir pareiškėjas sertifikato kopiją perduoda išdavusiai valdymo institucijai.

▼BXVI SKYRIUS

ŽENKLINIMO REIKALAVIMAI

64 straipsnis

Importuojamų egzempliorių ženklinimas ir komercinė veikla Bendrijoje

1.  Importo leidimai toliau nurodytiems objektams išduodami tik tuomet, jei pareiškėjas kompetentingai valdymo institucijai įrodo, kad egzemplioriai yra atskirai paženklinti remiantis 66 straipsnio 6 dalimi:

a) egzemplioriai, nelaisvėje išvesti pagal Konvencijos šalių konferencijos patvirtintą procedūrą;

b) egzemplioriai, fermose išvesti pagal Konvencijos šalių konferencijos patvirtintą procedūrą;

c) iš Konvencijos I priedėlyje išvardytų rūšių populiacijų išvesti egzemplioriai, kurių eksporto kvotą patvirtino Konvencijos šalių konferencija;

d) ilgesnės kaip 20 cm ir daugiau kaip 1 kg sveriančios neapdirbtos afrikinio dramblio iltys ir jų gabalai;

e) į Bendriją eksportuojamos žalios, raugintos ir (arba) išdirbtos krokodilų odos, paslėpsniai, uodegos, gerklės, kojos, nugaros atraižos bei kitos jų dalys arba į Bendriją reeksportuojamos žalios, raugintos arba išdirbtos krokodilų odos ir paslėpsniai;

f) Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede išvardytų rūšių gyvi stuburiniai, priklausantys kilnojamajai parodai;

g) bet kokia importuojama Acipenseriformes spp. ikrų talpykla, įskaitant skardines, stiklainius arba dėžutes, į kuriuos tiesiogiai pakuojami tokie. ikrai.

2.  Taikant Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 5 dalies nuostatas, visos 1 dalies g punkte nurodytos ikrų talpyklos ženklinamos remiantis minėto reglamento 66 straipsnio 6 dalimi ir laikantis 66 straipsnio 7 dalyje numatytų papildomų reikalavimų.

65 straipsnis

Eksportuojamų ir reeksportuojamų egzempliorių ženklinimas

1.  Egzemplioriams, nurodytiems 64 straipsnio 1 dalies a–d ir f punktuose ir iš esmės nepakeistiems, reeksporto sertifikatai išduodami tik tuomet, kai pareiškėjas valdymo institucijai įrodo, kad originalūs ženklai nesugadinti.

2.  Ištisinėms žalioms, raugintoms ir (arba) išdirbtoms krokodilų odoms ir paslėpsniams reeksporto sertifikatai išduodami tik tuomet, kai pareiškėjas valdymo institucijai įrodo, kad originalios etiketės nesugadintos arba, jei originalios etiketės buvo pamestos arba nuimtos – kad egzemplioriai yra paženklinti reeksporto etikete.

3.  Bet kokioms 64 straipsnio 1 dalies g punkte nurodytoms ikrų talpykloms eksporto leidimai ir reeksporto sertifikatai išduodami tik tuomet, kai talpykla paženklinama remiantis 66 straipsnio 6 dalimi.

4.  Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede išvardytų rūšių gyviems stuburiniams eksporto leidimai išduodami tik tuomet, jei pareiškėjas kompetentingai valdymo institucijai įrodo, kad jis laikosi atitinkamų šio reglamento 66 straipsnyje nustatytų reikalavimų. ►M2  Tai netaikoma į šio reglamento X priedą įtrauktų rūšių egzemplioriams, nebent X priede yra pastaba, kad jie turi būti paženklinti. ◄

66 straipsnis

Ženklinimo būdai

1.  Taikant 33 straipsnio 1 dalį, 40 straipsnio 1 dalį, 59 straipsnio 5 dalį ir 65 straipsnio 4 dalį, taikomos šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos.

2.  Nelaisvėje gimę ir išauginti paukščiai ženklinami pagal 8 dalį, arba, jei kompetentinga valdymo institucija yra įsitikinusi, kad šis būdas dėl gyvūno fizinių ir elgesio ypatumų negali būti taikomas –ISO standartus 11784: 1996 (E) ir 11785: 1996 (E) atitinkančiomis individualiai sunumeruotomis mikroschemomis, kurių neįmanoma pakeisti.

3.  Gyvi stuburiniai, išskyrus nelaisvėje gimusius ir išaugintus paukščius, ženklinami ISO standartus 11784: 1996 (E) ir 11785: 1996 (E) atitinkančiomis individualiai sunumeruotomis, nepakeičiamomis mikroschemomis arba, jei kompetentinga valdymo institucija yra įsitikinusi, kad toks būdas dėl šių egzempliorių (rūšių) fizinių ir elgesio ypatumų negali būti taikomas, šie egzemplioriai ženklinami žiedais, juostelėmis, etiketėmis, tatuiruotėmis su unikaliais numeriais ir panašiomis priemonėmis arba jų identifikavimas užtikrinamas kitais tinkamais būdais.

4.  33 straipsnio 1 dalis, 40 straipsnio 1 dalis, 48 straipsnio 2 dalis, 59 straipsnio 5 dalis ir 65 straipsnio 4 dalis netaikomos, jei kompetentinga valdymo institucija yra įsitikinusi, kad tuo metu, kai išduodamas atitinkamas sertifikatas, atitinkamų egzempliorių fizinės savybės neleidžia saugiai taikyti nė vieno ženklinimo būdo.

Tokiu atveju atitinkama valdymo institucija išduoda operacijoms skirtus sertifikatus ir įrašo minėtą faktą sertifikato 20 skiltyje arba, jei ženklinimo būdas gali būti saugiai taikomas vėliau, nurodo jame atitinkamas sąlygas.

▼M2

Egzemplioriams skirti sertifikatai, kilnojamosios parodos sertifikatai ir asmeninės nuosavybės sertifikatai neišduodami dėl gyvų egzempliorių, kuriems taikoma ši dalis.

▼B

5.  Egzemplioriai, iki 2002 m. sausio 1 d. paženklinti kitomis nei ISO standartus 11784: 1996 (E) ir 11785: 1996 (E) atitinkančiomis individualiai sunumeruotomis mikroschemomis arba iki 1997 m. birželio 1 d. – vienu iš 3 dalyje numatytų būdų, arba, laikantis 6 dalies nuostatų, prieš įvežant juos į Bendriją, laikomi paženklintais pagal 2 ir 3 dalis.

▼M1

6.  64 ir 65 straipsniuose nurodyti egzemplioriai ženklinami naudojant Konvencijos šalių konferencijos patvirtintą arba rekomenduojamą metodą, taikytiną tokiems egzemplioriams, konkrečiai, 57 straipsnio 5 dalies a punkte 64 straipsnio 1 dalies g punkte, 64 straipsnio 2 dalyje ir 65 straipsnio 3 dalyje nurodytos ikrų talpyklos ženklinamos atskirai vienkartinio naudojimo etiketėmis, kurios pritvirtinamos prie kiekvienos pirminės talpyklos. Jei vienkartinio naudojimo etiketės nėra naudojamos pirminės talpyklos užplombavimui (atidarymo kontrolei), ikrai fasuojami taip, kad būtų matyti, ar talpykla buvo atidaryta.

▼M6

Skirtingų eršketinių žuvų (Acipenseriformes) rūšių ikrai nemaišomi į pirminę talpyklą, išskyrus presuotus ikrus (t. y. ikrus, kuriuos sudaro vienos arba kelių eršketinių ar irklanosių žuvų rūšių neapvaisinti kiaušinėliai (ikrai ir pieniai), likę apdorojus ir paruošus aukštesnės kokybės ikrus.

▼M1

7.  Teisę apdoroti, pakuoti ar perpakuoti ikrus, skirtus eksportui, reeksportui ir prekybai Bendrijoje, turi tik tos apdorojimo, pakavimo ir perpakavimo įmonės, kurioms leidimą suteikė valstybės narės valdymo institucijos.

Leidimą turinčios apdorojimo, pakavimo ir perpakavimo įmonės turi saugoti duomenis apie importuotų, eksportuotų, reeksportuotų, in situ išgautų ar saugojamų ikrų kiekius. Prireikus šie duomenys turi būti pateikiami atitinkamos valstybės narės valdymo institucijai patikrinti.

Minėta valdymo institucija kiekvienai tokiai apdorojimo, pakavimo ir perpakavimo įmonei suteikia atskirą registracijos kodą.

Pagal šią dalį leidimus gaunančių įmonių sąrašas perduodamas ir apie bet kuriuos jo pakeitimus pranešama Konvencijos sekretoriatui ir Komisijai.

Pagal šią dalį apdorojimo įmonėms priskiriamos ir akvakultūros įmonės, kuriose išgaunami ikrai.

▼B

8.  Nelaisvėje gimę ir išauginti paukščiai bei kiti kontroliuojamoje aplinkoje gimę paukščiai jau pirmosiomis jų gyvenimo dienomis ženklinami individualiai pažymėtais ištisiniais kojų žiedais.

Ištisiniai kojų žiedai reiškia apskritus nenutrūkstamus žiedus arba juosteles be siūlių arba sujungimų, jokiu būdu paukščiams netrukdančiais, tokio dydžio, kad uždėjus pirmomis paukščio gyvenimo dienomis jų nebūtų galima nuimti nuo kojos šiai galutinai užaugus, ir specialiai tam tikslui pagamintais.

67 straipsnis

Humaniški ženklinimo būdai

Jeigu Bendrijos teritorijoje reikalaujama ženklinti gyvus gyvūnus pritvirtinant prie jų etiketes, juostas, žiedus arba kitas priemones, arba paženklinti anatomines gyvūno dalis arba implantuoti mikroschemas, tai daroma humaniškai, atsižvelgiant į konkretaus egzemplioriaus gerovę ir būdingą elgesį.

68 straipsnis

Abipusis ženklinimo būdų pripažinimas

1.  Valstybių narių kompetentingos institucijos pripažįsta kitų valstybių narių kompetentingų institucijų patvirtintus ženklinimo būdus, kurie atitinka 66 straipsnio nuostatas.

2.  Leidime arba sertifikate, jei tokio dokumento reikalaujama vadovaujantis šiuo reglamentu, nurodoma išsami informacija apie ženklą.XVII SKYRIUS

ATASKAITOS IR INFORMACIJA

69 straipsnis

Importo, eksporto ir reeksporto ataskaitos

1.  Valstybės narės renka duomenis apie importą į Bendriją ir eksportą bei reeksportą iš jos, vykdytus remiantis jų valdymo institucijų išduotais leidimais bei sertifikatais, neatsižvelgdamos į tikrąją įvežimo arba (re)eksporto vietą.

Valstybės narės, laikydamosi Reglamento (EB) Nr. 338/97 15 straipsnio 4 dalies a punkto ir vadovaudamosi Konvencijos sekretoriato išleistomis Gairėmis dėl CITES metinių atskaitų rengimo ir pateikimo, kompiuterine forma pagal šio straipsnio 4 dalyje grafiką perduoda Komisijai su kalendoriniais metais susijusią informaciją apie šio reglamento A, B ir C prieduose nurodytas rūšis.

Ataskaitoje pateikiama informacija apie sulaikytas ir konfiskuotas siuntas.

2.  1 dalyje nurodyta informacija pateikiama suskirsčius ją į dvi dalis tokiu būdu:

a) dalis apie Konvencijos priedėliuose išvardytų rūšių importą, eksportą ir reeksportą;

b) dalis apie kitų Reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B ir C prieduose išvardytų rūšių egzempliorių importą, eksportą ir reeksportą bei D priede išvardytų rūšių egzempliorių įvežimą į Bendriją.

3.  Importuojant gyvų gyvūnų siuntas, valstybės narės, jei įmanoma, registruoja, kiek procentų Reglamento (EB) Nr. 338/97 A ir B prieduose išvardytų rūšių egzempliorių įvežant buvo negyvi.

4.  1, 2 ir 3 dalyse nurodyta informacija pateikiama Komisijai už kiekvienus kalendorinius metus iki kitų metų birželio 15 dienos apie kiekvieną konkrečią rūšį ir apie kiekvieną (re)eksporto šalį.

5.  Reglamento (EB) Nr. 338/97 15 straipsnio 4 dalies c punkte nurodytą informaciją sudaro išsami informacija apie teisines, normines ir administracines priemones, kurių buvo imtasi siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 338/97 ir šio reglamento nuostatas.

Be to, valstybės narės dar pateikia informaciją apie šiuos aspektus:

a) pagal šio reglamento 18 ir 19 straipsnį registruotus asmenis ir įstaigas;

b) pagal šio reglamento 60 straipsnį registruotas mokslo įstaigas;

c) pagal šio reglamento 63 straipsnį patvirtintus augintojus;

d) ikrų pakavimo ir perpakavimo įmones, kurioms pagal šio reglamento 66 straipsnio 7 dalį suteiktas leidimas;

e) pagal šio reglamento 17 straipsnį naudojamus fitosanitarinius sertifikatus;

▼M1

f) atvejus, kai eksporto leidimai ir reeksporto sertifikatai išduoti atgaline data pagal šio reglamento 15 straipsnį.

6.  5 dalyje nurodyta informacija iki kas antrų metų birželio 15 d. pateikiama kompiuterine forma, vadovaujantis Konvencijos sekretoriato išleista „Dvejų metų ataskaitos forma“ su Komisijos padarytais pakeitimais; tokia informacija yra susijusi su dvejų metų laikotarpiu, pasibaigusiu ankstesnių metų gruodžio 31 d.

▼B

70 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedų pakeitimai

1.  Valstybės narės, siekdamos parengti Reglamento (EB) Nr. 338/97 pakeitimus pagal to paties reglamento 15 straipsnio 5 dalį, Komisijai perduoda visą toliau nurodytą informaciją apie į minėto reglamento priedus jau įtrauktas arba įtrauktinas rūšis, susijusią su šiais aspektais:

a) jų biologiniu ir prekybiniu statusu;

b) šių rūšių egzempliorių numatyta paskirtimi;

c) parduodamų egzempliorių kontroliavimo būdais.

2.  Komisija, prieš pateikdama Komitetui Reglamento (EB) Nr. 338/97 B, C ir D priedų pakeitimo projektą pagal to reglamento 3 straipsnio 2 dalies c arba d punktus arba 3 straipsnio 4 dalies a punktą, minėtą projektą pateikia minėto reglamento 17 straipsnyje nurodytai Mokslinio tyrimo grupei prašydama jos patarimo.XVIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

▼M1

71 straipsnis

Paraiškų gauti importo leidimą atmetimas po to, kai nustatomi apribojimai.

▼B

1.  Vos tik nustačius apribojimą remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnio 6 dalimi ir iki to laiko, kol jis nebus panaikintas, valstybės narės atmeta paraiškas gauti importo leidimus, taikomus egzemplioriams, eksportuojamiems iš ligos apimtos kilmės šalies arba šalių.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, importo leidimas gali būti išduodamas tada, kai paraiška importo leidimui gauti buvo pateikta dar prieš įvedant apribojimą ir kai valstybės narės kompetentinga valdymo institucija yra įsitikinusi, kad yra sutartis arba užsakymas, kuris jau apmokėtas arba kuriais remiantis egzemplioriai jau yra išsiųsti.

3.  Importo leidimo, išduoto taikant 2 dalį, galiojimo laikas negali būti ilgesnis kaip vienas mėnuo.

4.  Jei nenumatyta kitaip, 1 dalyje minėti apribojimai netaikomi šiems egzemplioriams:

a) pagal 54 ir 55 straipsnius nelaisvėje gimusiems ir išaugintiems arba pagal 56 straipsnį dirbtinai padaugintiems egzemplioriams;

b) Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies e, f arba g punktuose nurodytais tikslais importuojamiems egzemplioriams;

c) gyviems arba žuvusiems egzemplioriams, kurie yra į Bendriją vykstančių įsikurti asmenų asmeniniai arba namų ūkio daiktai.

72 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.  Sertifikatai, išduoti remiantis Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 11 straipsniu ir Reglamento (EEB) Nr. 3418/83 ( 5 ) 22 straipsniu, gali būti ir toliau naudojami Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 3 dalies b, c ir d punktuose, 5 straipsnio 4 dalyje bei 8 straipsnio 3 dalies a ir d–h punktuose numatytais tikslais.

2.  Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 6 straipsnio 1 dalyje numatytiems draudimams taikomos išimtys tebegalioja iki paskutinės jų galiojimo dienos, jei ji nurodyta.

▼M6

3.  Vienus metus nuo Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/57 ( 6 ) įsigaliojimo valstybės narės gali išduoti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 I, III ir IV prieduose nustatytų formų importo ir eksporto leidimus, reeksporto sertifikatus, kilnojamosios parodos sertifikatus ir asmeninės nuosavybės sertifikatus, II priede nustatytos formos pranešimus apie importą ir V priede nustatytos formos ES sertifikatus.

▼B

73 straipsnis

Pranešimas apie įgyvendinimo nuostatas

Kiekviena valstybė narė Komisijai ir Konvencijos sekretoriatui praneša apie nuostatas, kurias ji priėmė šio reglamento taikymui, ir apie visus teisinius dokumentus, kuriais naudojosi, bei priemones, kurių ėmėsi, kad jis būtų taikomas ir vykdomas. Šią informaciją Komisija perduoda kitoms valstybėms narėms.

74 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1808/2001 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintąjį reglamentą yra laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal XII priede pateiktą atitikmenų lentelę.

75 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M3 —————

▼B
VII PRIEDAS

Kodai, kuriuos būtina nurodyti aprašant egzempliorius, ir matavimo vienetai, kurie turi būti naudojami leidimuose ir sertifikatuose pagal 5 straipsnio 1 ir 2 punktus.Aprašymas

Kodas

Siūlomi matavimo vienetai

Alternatyvūs matavimo vienetai

Paaiškinimas

Žievė

BAR

kg

 

Medžio žievė (žalia, džiovinta arba malta; neapdorota)

Kūnas

BOD

vnt.

kg

Beveik visas negyvas gyvūnas, įskaitant šviežią arba perdirbtą žuvį, vėžlių iškamšas, užkonservuotus drugelius, roplius spirite, medžioklės trofėjų iškamšas ir kt.

Kaulas

BON

kg

vnt.

Kaulai, įskaitant nasrus

Vėžlio filė

CAL

kg

 

Vėžlio dalis po apatiniu arba po viršutiniu lukštu (vėžlio kremzlė sriubai)

Šarvas

CAP

vnt.

kg

Žalias arba neapdorotas visas Testudinata rūšies šarvas

Drožiniai

CAR

kg

m3

Drožiniai (įskaitant medžio ir užbaigtus medienos produktus, tokius kaip baldai, muzikos instrumentai ir rankdarbiai). NB: yra keletas rūšių, iš kurių galima išdrožti daugiau nei vienos rūšies produktų (pvz., ragas ir kaulas); todėl atitinkamais atvejais aprašyme turi būti nurodytas produkto tipas (pvz., rago drožinys)

Ikrai

CAV

kg

 

Neapvaisinti negyvi apdoroti visų Acipenseriformes rūšių kiaušinėliai; dar vadinami ikrais

Skiedros

CHP

kg

 

Medienos, ypač Aquilaria malaccensis ir Pterocarpu santalinus, skiedros

Kojos

CLA

vnt.

kg

Kojos, pvz. Felidae, Ursidae arba Crocodylia (NB: „vėžlių kojos“ paprastai yra ne tikrosios kojos, o šarvai)

Audinys

CLO

m2

kg

Audinys; jei audinys nėra pagamintas vien iš CITES nurodytų rūšių plaukų, jei įmanoma, šių rūšių plaukų svoris registruojamas įrašant „HAI“ kodą

Koralas (žaliava)

COR

kg

vnt.

Negyvas koralas arba koralų uola (NB: prekyba turėtų būti registruojama pagal gabalų skaičių tik tuo atveju, jei koralų egzemplioriai vežami vandeniu)

Kultūra

CUL

kolbų skaičius ir pan.

 

Dirbtinai padaugintų augalų kultūros

Išvestiniai produktai

DER

kg/l

 

Išvestiniai produktai (išskyrus nurodytus kitose šios lentelės vietose)

Džiovintas augalas

DPL

vnt.

 

Džiovinti augalai, pvz., herbariumo egzemplioriai

Ausis

EAR

vnt.

 

Ausys – dažniausiai dramblio

Kiaušinis

EGG

vnt.

kg

Visas negyvybingas arba įskilęs kiaušinis (taip pat žr. „ikrai“)

Kiaušinis (gyvybingas)

EGL

vnt.

kg

Gyvybingi kiaušiniai – dažniausiai paukščių ir roplių, bet įskaitant ir žuvų bei bestuburių

Kiaušinio lukštas

SHE

g/kg

 

Žalias arba neapdorotas kiaušinio lukštas, išskyrus visą kiaušinį

Ekstraktas

EXT

kg

l

Ekstraktas – dažniausiai augalų ekstraktai

Plunksna

FEA

kg arba sparnų skaičius

vnt.

Plunksnos – kai tai yra daiktai (pvz., paveikslai), padaryti iš plunksnų, užregistruokite daiktų skaičių

Pluoštas

FIB

kg

m

Pluoštas, pvz., augalų pluoštas, bet įskaitant ir teniso rakečių tinklelį

Pelekas

FIN

kg

 

Švieži, užšaldyti arba džiovinti pelekai ir jų dalys

Žuvų jauniklis

FIG

kg

vnt.

Vienerių arba dvejų metų žuvų jaunikliai, skirti akvariumams, perykloms arba paleisti veistis laisvėje

Gėlė

FLO

kg

 

Gėlės

Gėlių vazonas

FPT

vnt.

 

Gėlių vazonai, pagaminti iš augalų dalių, pvz., papartmedžio pluošto (NB: gyvi augalai, kuriais prekiaujama „bendrijos induose“, turėtų būti registruojami kaip „gyvi augalai“, o ne gėlių vazonai)

Varlių kojelės

LEG

kg

 

Varlių kojelės

Vaisiai

FRU

kg

 

Vaisiai

Pėda

FOO

vnt.

 

Pėdos, pvz., dramblio, raganosio, hipopotamo, liūto, krokodilo ir t. t.

Tulžis

GAL

kg

 

Tulžis

Tulžies pūslė

GAB

vnt.

kg

Tulžies pūslė

Drabužis

GAR

vnt.

 

Drabužiai, įskaitant pirštines ir skrybėles, bet ne batus; įskaitant drabužių apdailą arba papuošimą

Genitalijos

GEN

kg

vnt.

Kastratai arba džiovinti peniai

Šakniastiebių skiepas

GRS

vnt.

 

Šakniastiebiai (be skiepūglių)

Plaukai

HAI

kg

g

Plaukai, įskaitant visų gyvūnų plaukus, pvz., dramblių, jakų, vikunijų, gvanakų

Ragas

HOR

vnt.

kg

Ragai, įskaitant elnio ragus

Odos dirbiniai (smulkūs)

LPS

vnt.

 

Smulkūs odos dirbiniai, pvz., diržai, petnešos, dviračių balneliai, čekių arba kredito kortelių dėklai, auskarai, rankinės, raktų žiedai, užrašų knygelės, moteriškos piniginės, tabako kapšeliai, vyriškos piniginės, laikrodžių dirželiai

Odos dirbiniai (stambūs)

LPL

vnt.

 

Stambūs odos dirbiniai, pvz., portfeliai, baldai, lagaminai, kelioniniai lagaminai

Gyvi

LIV

vnt.

 

Gyvi augalai ir gyvūnai. Vandeniu vežami gyvi koralai turėtų būti registruojami tik pagal skaičių.

Lapas

LVS

vnt.

kg

Lapai

Rąstai

LOG

m3

 

Visa rąsto pavidalo mediena, kurios žievė arba balana yra nuskusta arba nenuskusta, arba grubiai aptašyta mediena, skirta perdirbti į pjautinę medieną, medienos masę ar faneros lakštus. NB: Specialios paskirties medienos rąstais prekiaujant pagal svorį (pvz., lignum vitae, Guaiacum spp.), turėtų būti nurodomi kg.

Mėsa

MEA

kg

 

Mėsa, įskaitant žuvieną, jei ji nėra vientisa (žr. „kūnas“)

Vaistai

MED

kg/l

 

Vaistai

Muskusas

MUS

g

 

Muskusas

Aliejus

OIL

kg

l

Aliejus, pvz., vėžlių, ruonių, banginių, žuvų, įvairių augalų

Gabalas – kaulo

BOP

kg

 

Kaulo gabalai, neapdirbti

Gabalas – rago

HOP

kg

 

Rago gabalai, neapdirbti, įskaitant nuolaužas

Gabalas – dramblio kaulo

IVP

kg

 

Dramblio kaulo gabalai, neapdirbti, įskaitant nuolaužas

Skiautės

PLA

m2

 

Kailių skiautės, įskaitant kilimėlius, jei jie pagaminti iš kelių odų

Milteliai

POW

kg

 

Milteliai

Šaknis

ROO

vnt.

kg

Kailių skiautės, įskaitant kilimėlius, jei jie pagaminti iš kelių odų

Pjautinė mediena

SAW

m3

 

Išilgai perpjauta arba profiliuota mediena; paprastai daugiau kaip 6 mm storio. NB: specialios paskirties medienos rąstais prekiaujant pagal svorį (pvz., lignum vitae, Guaiacum spp.), turėtų būti nurodomi kg

Žvynai

SCA

kg

 

Žvynai – pvz., vėžlių, kitų roplių, žuvų, skujuočių

Sėklos

SEE

kg

 

Sėklos

Kiaukutas

SHE

vnt.

kg

Žali arba neapdoroti moliuskų kiaukutai

Šonas

SID

vnt.

 

Odų šonai arba paslėpsniai; neįskaitant krokodilų Tinga frames (žr. „oda“)

Griaučiai

SKE

vnt.

 

Beveik visi griaučiai

Oda

SKI

vnt.

 

Beveik visa oda, žalia arba rauginta, įskaitant krokodilų Tinga frames

Odos gabalas

SKP

vnt.

 

Odos gabalai, įskaitant skiautes, žalias arba raugintas kaukoles

Kaukolė

SKU

vnt.

 

Kaukolės

Sriuba

SOU

kg

l

Sriuba, pvz., vėžlio

Egzempliorius (mokslinės paskirties)

SPE

kg, l, ml

 

Mokslinės paskirties egzemplioriai, įskaitant kraują, audinius (pvz., inkstus, blužnį ir kt.), histologinius preparatus ir kt.

Stiebas

STE

vnt.

kg

Augalų stiebai

Plaukimo pūslė

SWI

kg

 

Hidrostatinis organas, įskaitant žuvų (eršketo) klijus

Uodega

TAI

vnt.

kg

Uodegos, pvz., kaimano (odai) arba lapės (drabužių apdailai, apykaklėms, boa ir kt.)

Dantis

TEE

vnt.

kg

Dantys, pvz., banginio, liūto, hipopotamo, krokodilo ir t. t.

Mediena

TIM

m3

kg

Žaliavinė mediena, išskyrus pjautus rąstus ir pjautinę medieną

Trofėjus

TRO

vnt.

 

Trofėjus – visos vieno gyvūno trofėjaus dalys, jei jos eksportuojamos kartu: pvz., ragai (2), kaukolė, kaklo oda, nugaros oda, uodega ir kojos (t. y. 10 egzempliorių), sudaro vieną trofėjų. Bet jei, pavyzdžiui, eksportuojama tik gyvūno kaukolė ir ragai, tada abu šie gyvūnų egzemplioriai turėtų būti nurodyti kaip vienas trofėjus. Kitu atveju jie įrašomi atskirai. Viso kūno iškamša registruojama „BOD“ kodu. Jei tai vien tik oda, ji registruojama „SKI“ kodu.

Iltis

TUS

vnt.

kg

Beveik sveikos iltys, apdirbtos arba neapdirbtos, įskaitant dramblio, hipopotamo, jūrų vėplio, narvalo iltis, bet ne kitus dantis

Apdariniai lakštai:

— rotacinė fanera

— faneros dalys

VEN

m3, m2

kg

Vienodo storio, paprastai 6 mm arba plonesni medienos sluoksniai arba lakštai, dažniausiai nušlifuoti (rotacinė fanera) arba supjaustyti (faneros dalys), naudojami gaminti klijuotą fanerą, faneruotus baldus, fanerines talpyklas ir kt.

Vaškas

WAX

kg

 

Vaškas, įskaitant pilkąją ambrą

Visas

WHO

kg

Vnt.

Visas (sveikas) gyvūnas arba augalas (gyvas arba negyvas)

Pagrindiniai matavimo vienetai (gali būti naudojami ekvivalentiški nemetrinės sistemos vienetai)

g = gramai

kg = kilogramai

l = litrai

cm3 = kubiniai centimetrai

ml = mililitrai

m = metrai

m2 = kvadratiniai metrai

m3 = kubiniai metrai

vnt. = egzempliorių skaičius

▼M6
VIII PRIEDAS

Standartinės nomenklatūros nuorodos, naudotinos pagal 5 straipsnio 4 dalį leidimuose ir sertifikatuose nurodant mokslinius rūšių pavadinimus

FAUNA

a)    MAMMALIA

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1–2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press). [dėl visų žinduolių, išskyrus dėl šių pavadinimų priskyrimo laukinėms rūšims (labiau negu naminių rūšių pavadinimų): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion; ir išskyrus toliau nurodytas rūšis]

BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365–400. [dėl Orcaella heinsohni]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. & FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. – International Journal of Primatology 29: 723–741. [dėl Cacajao ayresi, C. hosomi]

BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. – International Journal of Primatology, 25: 97–163. [dėl Trachypithecus villosus]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for „tucuxi“ (Sotalia fluviatilis) and „costero“ (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358–386 [dėl Sotalia fluviatilis ir Sotalia guianensis]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. – Science, 312: 1378–1381. [dėl Rungwecebus kipunji]

DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55–70. [dėl Aotus jorgehernandezi]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. – Primate Conservation, 25: 1–9. [dėl Callicebus caquetensis]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. – International Journal of Primatology, 31: 693–714. [dėl Mico rondoni]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – Amer. J. Primatology,73: 96–107. [dėl Rhinopithecus strykeri]

MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465–485. [dėl Tarsius lariang]

OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1–16. [dėl Cebus flavius]

RICE, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [dėl Physeter macrocephalus ir Platanista gangetica]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. – Primate Conservation, 23: 55–64. [dėl Tarsius tumpara]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. – International Journal of Primatology, 26(4): 977–989: doi:10.1007/s10764–005–5333–3. [dėl Macaca munzala]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. & ROOS, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1–12. [dėl Nomascus annamensis]

WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278–281. [dėl Balaenoptera omurai]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. & FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. – Primate Conservation, 20: 29–39. [dėl Callicebus aureipalatii]

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). [dėl Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoe ir Ovis vignei]

b)    AVES

MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp. [dėl paukščių šeimų ir būrių pavadinimų]

DICKINSON, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm). [dėl visų paukščių rūšių, išskyrus dėl toliau minimų taksonų ir dėl Lophura imperialis, kurių egzemplioriai turėtų būti traktuojami kaip L. edwardsi egzemplioriai]

DICKINSON, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (CITES interneto svetainė) [kartu su DICKINSON 2003 dėl visų paukščių rūšių, išskyrus dėl toliau minimų taksonų]

ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278–286. [dėl Pyrrhura parvifrons]

COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions). [dėl Psittacula intermedia ir Trichoglossus haematodus]

COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85–112. [dėl Garrulax taewanus]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. & WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161–170. [dėl Eriocnemis isabellae]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. & GONZAGA, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123–130. [dėl Glaucidium mooreorum]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. & HOFLING, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815–819. [dėl Pionopsitta aurantiocephala]

INDRAWAN, M. & SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160–171. [dėl Ninox burhani]

NEMESIO, A. & RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's „Guarouba“ or „Perriche jaune“: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1–16. [dėl Aratinga maculata]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. & ALBANO, C. (2005): Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. – Cotinga, 24: 77–83. [dėl Pyrrhura griseipectus]

PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. – Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242–244. [dėl Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. & PRAKASH, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665–675. [dėl Aquila hastata]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). – Auk, 126: 604–612. [dėl Phaethornis aethopyga]

PORTER, R. F. & KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116–131. [dėl Buteo socotraensis]

ROSELAAR, C. S. & MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183–196. [dėl Cacatua goffiniana]

WARAKAGODA, D. H. & RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85–105. [dėl Otus thilohoffmanni]

WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421–445. [dėl Micrastur mintoni]

c)    REPTILIA

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. & RANDRIANIRINA, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) – Herpetological Journal, 11: 53–68. [dėl Calumma vatosoa ir Calumma vencesi]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) – Zoologische Verhandelingen, 299: 706 pp. [dėl Tupinambis]

BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N., GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. & SCHMITZ, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. – Bonn zool. Bull., 57(2): 211–229. [dėl Trioceros perretti, Trioceros serratus]

BERGHOF, H.-P. & TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. – Sauria, 31 (1): 5–14. [dėl Phelsuma hoeschi]

BÖHLE, A. & SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). – Salamandra, 39(3/4): 129–138. [dėl Uroplatus pietschmanni]

BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost- Madagaskars – Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5–10. [dėl Calumma glawi]

BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) – Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1–43. [dėl Varanidae]

BRANCH, W. R. & TOLLEY, K. A. (2010): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. – Afr. J. Herpetology, 59(2): 157–172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [dėl Nadzikambia baylissi]

BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1–21. [dėl Homopus solus]

BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. & TILBURY, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2): 123–141. [dėl Bradypodion atromontanum]

BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. –African Herp News 29: 31–32. [dėl Python natalensis]

BROADLEY, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) parengta CITES nomenklatūros komiteto prašymu [dėl Cordylus]

BURTON, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana – Caribbean Journal of Science, 40(2): 198–203. [dėl Cyclura lewisi]

CEI, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa – Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [dėl Tupinambis]

COLLI, G. R., PÉRES, A. K. & DA CUNHA, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus – Herpetologica 54: 477–492. [dėl Tupinambis cerradensis]

CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. & VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. – Zootaxa, 2982: 40–48. [dėl Phelsuma gouldi]

DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [dėl Eunectes beniensis]

DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. & HEDGES, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427–432. [dėl Tropidophis xanthogaster]

ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. & QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. – Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98–113. [dėl Graptemys pearlensis]

FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. & LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894–905. [dėl Tupinambis duseni]

FRITZ, U. & HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149–368. Dresden. ISSN 1864–5755 [be priedėlio; dėl Testudines rūšių ir šeimų pavadinimų, išskyrus tai, kad išsaugomi šie pavadinimai: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J., VENCES, M. & GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. – Salamandra, 46(3): 167–179. [dėl Calumma tarzan]

GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. & GLAW, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. – Afr. J. Herpetology, 60(2): 130–154. [dėl Calumma vohibola]

GENTILE, G. & SNELL, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. – Zootaxa, 2201: 1–10. [dėl Conolophus marthae]

GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. & VENCES, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. – Salamandra, 46: 83–92. [dėl Phelsuma roesleri]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. – Zootaxa, 2195: 61–68. [dėl Phelsuma borai]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. – Zootaxa, 2269: 32–42. [dėl Furcifer timoni]

GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129–144. [dėl Uroplatus giganteus]

GLAW, F. & M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [dėl Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense]

GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. & KÖHLER, J. (1999). Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. – J. Zool. Lond. 247: 225–238. [dėl Brookesia peyrierasi, B. tuberculata]

HALLMANN, G., KRÜGER, J. & TRAUTMANN, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978–3-86659–059–5. [dėl Phelsuma spp., tačiau išsaugomas Phelsuma ocellata]

HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. & CHIPPINDALE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species – Herpetological Monographs, 14: 139–185. [dėl Morelia clastolepis, Morelia nauta ir Morelia tracyae, taip pat Morelia kinghorni suteikiamas rūšies statusas]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba – Journal of Herpetology, 33: 436–441. [dėl Tropidophis spiritus]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba – Journal of Herpetology, 36:157–161. [dėl Tropidophis hendersoni]

HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. & DIAZ, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba – Copeia 1999(2): 376–381. [dėl Tropidophis celiae]

HEDGES, B. S., GARRIDO, O. & DIAZ, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba – Journal of Herpetology, 35: 615–617. [dėl Tropidophis morenoi]

HENDERSON, R. W., PASSOS, P. & FEITOSA, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). – Copeia, 2009 (3): 572–582. [dėl Corallus batesii]

HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19–44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [dėl Iguanidae, išskyrus dėl Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense ir P. wigginsi pripažinimo esamomis rūšimis]

JACOBS, H. J., AULIYA, M. & BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. – Sauria, 31: 5–16. [dėl Python bivittatus]

JESU, R., MATTIOLI, F. & SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) – Doriana 7(311): 1–14. [dėl Furcifer nicosiai]

KEOGH, J. S., BARKER, D. G. & SHINE, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia – Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113–129. [dėl Python breitensteini ir Python brongersmai]

KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. & HARLOW, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413–3426. [dėl Brachylophus bulabula]

KLAVER, C. J. J. & BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae – Das Tierreich, 112, 85 pp. [dėl Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo ir Furcifer, išskyrus dėl Bradypodion rūšių, kurias pakeitė Kinyongia ir Nadzikambia, ir išskyrus dėl Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusi ir C. marojezense pripažinimo esamomis rūšimis]

KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. – Copeia, 1983 (no. 2): 465–475. [dėl Nactus serpensinsula]

KOCH, A., AULIYA, M. & ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zool. Bull., 57(2): 127–136. [dėl Varanidae]

KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). – Bonn Zoological Bulletin, 57: 19–29. [dėl Trioceros hanangensis]

LANZA, B. & NISTRI, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). – Tropical Zoology, 18 (1): 67–136. [dėl Eryx borrii]

LUTZMANN, N. & LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4–5 (Addendum in issue 5: 13). [dėl Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil – Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1–10. [dėl Tupinambis quadrilineatus]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil – Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295–302. [dėl Tupinambis palustris]

MARIAUX, J., LUTZMANN, N. & STIPALA, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367–391. [dėl Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

MASSARY, J.-C. DE & HOOGMOED, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353–357. [dėl Crocodilurus amazonicus]

MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. & TOURÉ, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [dėl Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae ir Viperidae, išskyrus dėl Acrantophis, Sanzinia, Calabaria ir Lichanura genčių išlaikymo ir Epicrates maurus bei Tropidophis xanthogaster pripažinimo esamomis rūšimis]

MENEGON, M.,TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL, A. R. & TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. – African Journal of Herpetology, 58(2): 59–70. [dėl Kinyongia magomberae]

MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. [dėl Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. & RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. – Zookeys, 113: 39–71. [dėl Gopherus morafkai]

NECAS, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). – Sauria, 31 (2): 41–48. [dėl Kinyongia vanheygeni]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1–12. [dėl Chamaeleo narraioca]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125–132. [dėl Chamaeleo ntunte]

NECAS, P., SINDACO, R., KOŘENÝ, L., KOPEČNÁ, J., MALONZA, P. K. & MODRY, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2028: 41–50. [dėl Kinyongia asheorum]

PASSOS, P. & FERNANDES, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). – Herpetol. Monographs, 22: 1–30. [dėl Epicrates crassus, E. assisi, E. alvarezi]

POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [dėl Sauria šeimų atribojimo]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. & FRITZ, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429–442. [dėl Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. & FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). – Zoologica Scripta, 36:301–310. [dėl Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans]

PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. & FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61–68. [dėl Batagur affinis]

PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. & FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). – Vertebrate Zoology, 61(1): 147–160. [dėl Lissemys ceylonensis]

RATSOAVINA, F.M., LOUIS JR., E.E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R.-D., GLAW, F. & VENCES, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. – Zootaxa, 3022: 39–57. [dėl Uroplatus finiavana]

RAW, L. & BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1–7. [dėl Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

RAXWORTHY, C.J. & NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711–734. [dėl Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. – In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar,: 934–949. Chicago. [dėl Uroplatus spp.]

RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO, A.J., NUSSBAUM, R.A. & INGRAM,C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423–440. [dėl Uroplatus sameiti]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. & VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). – Zootaxa, 2429: 1–28. [dėl Phelsuma dorsovittata, P. parva]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. – Journal of Herpetology, 42(4): 645–667. [dėl Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis, L. hoserae]

SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) – Herpetologica, 56: 257–270. [dėl Naja mandalayensis]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. & VAN BREUKELEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). – Hamadryad, 26(2): 283–315. [dėl Candoia paulsoni, C. superciliosa]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. & EVANS, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. – Zootaxa, 3002: 1–16. [dėl Trioceros nyirit]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia – Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293–299. [dėl Chamaeleo balebicornutus ir Chamaeleo conirostratus]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. – Zootaxa, 2226: 43–57. [dėl Bradypodion ngomeense, B. nkandlae]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2079: 57–68. [dėl Trioceros]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 1426: 68. [dėl teisingos Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis rašybos]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23–38. [dėl Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. & MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 351–365. [dėl Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. & VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. – Biol. Lett., published online 8 September 2010, doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [dėl Archaius tigris]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. – Australian Zoologist, 35(2): 432–434. [dėl Crocodylus johnstoni]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1–17. [dėl Chamaeleo necasi]

WALBRÖL, U. & WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41–44. [dėl Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense]

WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [dėl Testudines būrių pavadinimų, Crocodylia ir Rhynchocephalia]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray, 1845. – Bonner zool. Beiträge, 56(1–2): 55–99. [dėl Uromastyx, Saara]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) – Toxicon, 34: 339–406. [dėl Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix ir Naja sumatrana]

ZUG, G.R., GROTTE, S. W. & JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). – Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112–136. [dėl Python kyaiktiyo]

d)    AMPHIBIA

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, information extracted from FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 5.5 as of December 2011

in combination with BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). – Zootaxa, 3083: 1–120. [dėl visų varliagyvių rūšių]

Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed unilaterally in the Annexes of Regulation (EC) No 338/97, not included in the CITES Appendices, species information extracted from FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, an online Reference V. 5.6 (9 January 2013)

e)    ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERYGII IR SARCOPTERYGII

Taxonomic Checklist of all CITES listed Shark and Fish species (Elasmobranchii and Actinopterygii, except the genus Hippocampus), information extracted from ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), version downloaded 30 November 2011. [dėl visų ryklių ir žuvų rūšių, išskyrus Hippocampus gentį]

FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. – Zootaxa, 2613: 61–68. [dėl Hippocampus paradoxus]

GOMON, M. F. & KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37–44. [dėl Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

HORNE, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum, 53: 243–246. [dėl Hippocampus]

KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293–340. [dėl Hippocampus]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum, 55: 113–116. [dėl Hippocampus]

LOURIE, S. A. & RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies, 42: 284–291. [dėl Hippocampus]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Second edition available on CD-ROM). [dėl Hippocampus]

LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). – Zootaxa, 1963: 54–68. [dėl Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi]

PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339–349. [dėl Hippocampus patagonicus]

RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. – Smithiana Bulletin, 10: 19–21. [dėl Hippocampus tyro]

f)    ARACHNIDA

LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention – Biogeographica, 72(3): 133–143. [dėl Pandinus genties skorpionų]

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26–30. [dėl Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, Version 6.5 as of 7 April 2006 [dėl Theraphosidae]

g)    INSECTA

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347–352. [dėl Colophon endroedyi]

MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4–9900697–0-6). [dėl Ornithoptera, Trogonoptera ir Troides genčių paukščiasparnių drugių]

h)    HIRUDINOIDEA

NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3–8274–0927–6. [dėl Hirudo medicinalis ir Hirudo verbana]

i)    ANTHOZOA IR HYDROZOA

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, based on information compiled by UNEPWCMC 2012.

FLORA

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998)] (dėl visų augalų genčių pavadinimų, išvardytų Konvencijos priedėliuose, jei jų nepakeičia Konvencijos šalių konferencijos priimti etaloniniai katalogai).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press), dėl bendrinių sinonimų, nenurodytų The Plant-Book, nebent jie būtų pakeisti Konvencijos šalių konferencijos priimtuose etaloniniuose kataloguose, kaip nurodyta toliau.

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55–64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch), kaip rekomendacija darant nuorodą į Cycadaceae, Stangeriaceae ir Zamiaceae rūšių pavadinimus.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), kaip rekomendacija darant nuorodą į Cyclamen (Primulaceae), Galanthus ir Sternbergia (Liliaceae) rūšių pavadinimus.

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), kaip rekomendacija darant nuorodą į Cactaceae rūšių pavadinimus.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), kaip rekomendacija darant nuorodą į Dionaea, Nepenthes ir Sarracenia rūšių pavadinimus.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ir jo pakeitimai: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland], kaip rekomendacija darant nuorodą į Aloe ir Pachypodium rūšių pavadinimus.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) kaip rekomendacija darant nuorodą į Taxus rūšių pavadinimus.

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom), kaip rekomendacija darant nuorodą į Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione ir Sophronitis (Volume 1, 1995) ir Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula ir Encyclia (Volume 2, 1997) ir Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides ir Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda ir Vandopsis (Volume 3, 2001) ir Aerides, Coelogyne, Comparettia ir Masdevallia (Volume 4, 2006) rūšių pavadinimus.

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany), kaip rekomendacija darant nuorodą į Succulent euphorbias rūšių pavadinimus.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany), kaip rekomendacija darant nuorodą į Dicksonia rūšių pavadinimus.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150–151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, kaip rekomendacija darant nuorodą į Hoodia rūšių pavadinimus.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el género Guaiacum. Dávila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50, kaip rekomendacija darant nuorodą į Guaiacum rūšių pavadinimus.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Address of the authors: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria), kaip rekomendacija darant nuorodą į Bulbophyllum rūšių pavadinimus.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 ir jo naujos versijos), išleistas UNEP — WCMC ir gali būti naudojamas kaip neoficialus šalių konferencijoje patvirtintų ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 prieduose išvardytų mokslinių gyvūnų rūšių pavadinimų šaltinis ir kaip neoficiali CITES nomenklatūroje kartu su standartinėmis nuorodomis pateiktos informacijos santrauka.

▼B
IX PRIEDAS

1. Leidimuose ir sertifikatuose įrašomi kodai, nurodantys 5 straipsnio 5 punkte minėtų operacijų tikslus

B

Išvedimui nelaisvėje arba dirbtinai padauginti

E

Švietimo tikslais

G

Botanikos sodams

H

Kaip medžioklės trofėjai

L

Vykdant įstatymą arba teismo sprendimą

M

Medicinos tikslais (įskaitant biomedicininius tyrimus)

N

Įvedimui arba pakartoniam įvedimui į natūralią aplinką

P

Asmeniniais tikslais

▼M6

Q

Kilnojamosioms parodoms (komerciniais tikslais viešai rodomam pavyzdžių rinkiniui, cirkui, žvėrynui, augalų parodai, orkestrui arba muziejų parodai)

▼B

S

Moksliniais tikslais

T

Komerciniais tikslais

Z

Zoologijos sodams

2. 5 straipsnio 6 punkte nurodyti leidimuose ir sertifikatuose įrašomi kodai, nurodantys paminėtą egzempliorių kilmės šaltinį

W

Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos

▼M2

R

Kontroliuojamoje aplinkoje užaugintų gyvūnų, kurie iš natūralios gamtos paimti kaip kiaušiniai arba jaunikliai, nes tikimybė, kad joje jie išgyventų iki suaugusio amžiaus, yra labai maža, egzemplioriai

D

Į A priedą įtraukti gyvūnai, komerciniais tikslais išveisti nelaisvėje atliekant į CITES sekretoriato registrą įtrauktas operacijas, kaip numatyta Konf. 12.10 rezoliucijoje (Red. CoP15), ir į A priedą įtraukti augalai, komerciniais tikslais dirbtinai padauginti remiantis Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat ir jų dalys bei išvestiniai produktai

▼B

A

A priede nurodyti augalai, dirbtinai padauginti ne komerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti remiantis Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

▼M2

C

Nelaisvėje pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių išveisti gyvūnai ir jų dalys bei išvestiniai produktai

▼B

F

Nelaisvėje gimę gyvūnai, neatitinkantys Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriuje nurodytų kriterijų, taip pat ir jų dalys bei išvestiniai produktai

I

Konfiskuoti arba sulaikyti egzemplioriai ( 7 )

O

Ikikonvenciniai (7) 

U

Šaltinis nežinomas (turi būti pateisinta)

▼M6

X

Egzemplioriai, paimti iš jokios valstybės jurisdikcijai nepriklausančios jūros aplinkos.

▼M1
X PRIEDAS

62 STRAIPSNIO 1 PUNKTE NURODYTOS GYVŪNŲ RŪŠYS

Aves (Paukščiai)

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

▼M6

Lophophorus impejanus

▼M1

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

▼B
XI PRIEDAS

18 straipsnyje nurodyti biologinių mėginių tipai ir jų naudojimasMėginio tipas

Tipinis mėginio dydis

Mėginio naudojimas

Kraujas, skystas

Lašeliai arba 5 ml viso surinkto kraujo mėgintuvėlyje su antikoaguliantu; per 36 val. gali pasidaryti netinkamas

Hematologiniai ir standartiniai biocheminiai ligos nustatymo tyrimai; taksonominis tyrimas; biologinis medicininis tyrimas

Kraujas, sausas (tepinėlis)

Ant mikroskopo stiklelio paskleistas kraujo lašas, į kurį dažniausiai dedama cheminio fiksatoriaus

Statistinė kraujo analizė ir tyrimas ligos parazitams nustatyti

Kraujas, sukrešėjęs (serumas)

5 ml kraujo mėgintuvėlyje, su kraujo krešuliu arba be jo

Serologinis tyrimas ir antikūnų nustatymas ligai įrodyti, biologinis medicininis tyrimas

Audinių medžiaga, fiksuota

5 mm3 audinio gabalėlių su fiksatoriumi

Histologinis tyrimas ir elektronų mikroskopija ligos požymiams aptikti; taksonominis tyrimas; biologinis medicininis tyrimas

Šviežia audinių medžiaga (išskyrus kiaušialąstes, spermą ir gemalus)

5 mm3 audinio gabalėlių, kartais sušaldytų

Mikrobiologiniai ir toksikologiniai tyrimai organizmams ir nuodams aptikti; taksonominis tyrimas; biologinis medicininis tyrimas

Tamponai

Labai maži audinio gabalėliai mėgintuvėlyje su tamponu

Bakterijų, grybų ir kt. auginimas siekiant nustatyti ligą

Plaukai, oda, plunksnos, žvynai

Maži, kartais labai maži odos paviršiaus mėgintuvėlyje (iki 10 ml tūrio) su fiksatoriumi arba be jo

Genetiniai arba teismo medicinos tyrimai, parazitų ir patogenų nustatymas ir kiti tyrimai

Ląstelių linijos ir audinių kultūros

Mėginio dydis neribojamas

Ląstelių linijos yra dirbtiniai produktai, auginami kaip pirminės arba tolesnės ląstelių linijos, plačiai naudojamos tiriant vakcinų ar kitų vaistinių produktų gamybą, ir atliekant taksonominius tyrimus (pvz., tiriant chromosomas arba atliekant DNR ekstrakciją)

DNR

Nedideli kraujo kiekiai (iki 5 ml), plaukų, plunksnų folikulai, raumenys ir organų audinių medžiaga (pvz., kepenų, širdies ir t. t.), išgryninta DNR ir t. t.

Lyties nustatymas; identifikacija; tesimo medicinos tyrimai; taksonominis tyrimas; biologinis medicininis tyrimas

Išskyros (seilės, nuodai, pienas)

1-5 ml ampulėse

Filogenetinis tyrimas, priešnuodžio gamyba biologinis medicininis tyrimas.
XII PRIEDAS

Atitikmenų lentelėReglamentas (EB) Nr. 1808/2001

Šis reglamentas

1 straipsnio a ir b punktai

1 straipsnio 1 ir 2 punktai

1 straipsnio c punktas

1 straipsnio d, e ir f punktai

1 straipsnio 3, 4 ir 5 punktai

1 straipsnio 6, 7 ir 8 dalys

2 straipsnio 1 ir 2 dalys

2 straipsnio 1 ir 2 dalys

2 straipsnio 3 ir 4 dalys

2 straipsnio 3 ir 4 dalys

2 straipsnio 5 ir 6 dalys

3 straipsnis

3 straipsnio

4 straipsnio 1 ir 2 dalys

4 straipsnio 1 ir 2 dalys

4 straipsnio 3 dalies a ir b punktai

5 straipsnio pirmos pastraipos 1 ir 2 punktai

5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

4 straipsnio 3 dalies c, d ir e punktai

5 straipsnio pirmos pastraipos 4, 5 ir 6 punktai

4 straipsnio 4 dalis

6 straipsnis

4 straipsnio 5 dalis

7 straipsnis

5 straipsnis

8 straipsnis

6 straipsnis

9 straipsnis

7 straipsnio 1 dalis

10 straipsnis

7 straipsnio 2 dalis

11 straipsnis

7 straipsnio 3 ir 4 dalys

12 straipsnis

8 straipsnio 1 dalis

13 straipsnis

8 straipsnio 2 dalis

14 straipsnis

8 straipsnio 3 dalis

15 straipsnio 1 ir 2 dalys

8 straipsnio 4 dalis

15 straipsnio 3 ir 4 dalys

8 straipsnio 5 dalis

16 straipsnis

8 straipsnio 6 ir 7 dalys

17 straipsnis

18 ir 19 straipsniai

9 straipsnis

20 straipsnis

10 straipsnis

21 straipsnis

11 straipsnis

22 straipsnis

12 straipsnis

23 straipsnis

13 straipsnis

24 straipsnis

14 straipsnis

25 straipsnis

15 straipsnis

26 straipsnis

16 straipsnis

27 straipsnis

17 straipsnis

28 straipsnis

18 straipsnis

29 straipsnis

30–44 straipsniai

19 straipsnis

45 straipsnis

20 straipsnio 1 dalis

46 straipsnis

20 straipsnio 2 dalis

47 straipsnis

20 straipsnio 3 dalies a ir b punktai

48 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

20 straipsnio 3 dalies c punktas

20 straipsnio 3 dalies d ir e punktai

48 straipsnio 1 dalies c ir d punktai

20 straipsnio 4 dalis

49 straipsnis

20 straipsnio 5 ir 6 dalys

50 straipsnio 1 ir 2 dalys

21 straipsnis

51 straipsnis

22 straipsnis

52 straipsnis

23 straipsnis

53 straipsnis

24 straipsnis

54 straipsnis

25 straipsnis

55 straipsnis

26 straipsnis

56 straipsnis

27 straipsnio 1 dalies pirma ir antra įtraukos bei tolesnis tekstas

57 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai

27 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

57 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

27 straipsnio 5 dalies a ir b punktai

57 straipsnio 5 dalies a ir b punktai

57 straipsnio 5 dalies c ir d punktai

28 straipsnio 1 dalies pirma ir antra įtraukos

58 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

28 straipsnio 2 ir 3 dalys

58 straipsnio 2 ir 3 dalys

28 straipsnio 4 dalies a ir b punktai

58 straipsnio 4 dalis

29 straipsnis

59 straipsnis

30 straipsnis

60 straipsnis

31 straipsnis

61 straipsnis

32 straipsnis

62 straipsnis

33 straipsnis

63 straipsnis

34 straipsnis 1 dalis

34 straipsnio 2 dalies a–f punktai

64 straipsnis 1 dalies a–f punktai

34 straipsnio 2 dalies g–h punktai

64 straipsnio 2 dalis

35 straipsnio 1 dalis ir 2 dalis

65 straipsnio 1 ir 2 dalys

35 straipsnio 3 dalies a ir b punktai

65 straipsnio 3 dalis

65 straipsnio 4 dalis

36 straipsnis 1 dalis

66 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

36 straipsnis 2 dalis

66 straipsnio 4 dalis

36 straipsnis 3 ir 4 dalys

66 straipsnio 5 ir 6 dalys

66 straipsnio 7 dalis

36 straipsnis 5 dalis

66 straipsnio 8 dalis

37 straipsnis

67 straipsnis

38 straipsnis

68 straipsnis

39 straipsnis

69 straipsnis

40 straipsnis

70 straipsnis

41 straipsnis

71 straipsnis

42 straipsnis

74 straipsnis

43 straipsnis

72 straipsnis

44 straipsnis

73 straipsnio

45 straipsnis

75 straipsnis

I skyrius

I skyrius

II skyrius

II skyrius

III skyrius

IV skyrius

III skyrius

V skyrius

IV skyrius

VI skyrius

V skyrius

VII skyrius

VI skyrius

VIII skyrius

VII skyrius

IX skyrius

VIII skyrius

X skyrius

XI skyrius

XII skyrius

▼M6
XIII PRIEDAS

57 STRAIPSNIO 3a DALYJE NURODYTOS GYVŪNŲ RŪŠYS IR POPULIACIJOS

Ceratotherium simum simum

Hippopotamus amphibius

Loxodonta africana

Ovis ammon

Panthera leo

Ursus maritimus( 1 ) OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

( 2 ) OL L 384, 1982 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2727/95 (OL L 284, 1995 11 28, p. 3).

( 3 ) OL L 250, 2001 9 19, p. 1.

( 4 ) OL L 242, 2012 9 7, p. 13.

( 5 ) OL L 344, 1983 12 7, p. 1.

( 6 ) 2015 m. sausio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/57, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 nuostatos dėl leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų modelių taisyklių, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 865/2006, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisykles (OL L 10, 2015 1 16, p. 19).

( 7 ) Naudoti tik kartu su kito šaltinio kodu.

Top