EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005R2111-20190726

Consolidated text: 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį (tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2111/2019-07-26

02005R2111 — LT — 26.07.2019 — 003.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2111/2005

2005 m. gruodžio 14 d.

dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį

(tekstas svarbus EEE)

(OL L 344 2005.12.27, p. 15)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 596/2009 2009 m. birželio 18 d.

  L 188

14

18.7.2009

►M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1139 2018 m. liepos 4 d.

  L 212

1

22.8.2018

►M3

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1243 2019 m. birželio 20 d.

  L 198

241

25.7.2019
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2111/2005

2005 m. gruodžio 14 d.

dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį

(tekstas svarbus EEE)I SKYRIUS

BENDROS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

1.  Šis reglamentas nustato taisykles:

a) dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje saugos sumetimais, Bendrijos sąrašo sudarymo ir skelbimo remiantis bendrais kriterijais;

ir

b) dėl keleivių informavimo apie oro vežėjų, vykdančių skrydžius, kuriais keliauja tie keleiviai, tapatybę.

2.  Šio reglamento taikymas Gibraltaro oro uostui suprantamas kaip nepažeidžiantis Ispanijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės atitinkamų teisinių pozicijų, kurių jos laikosi ginče dėl teritorijos, kurioje yra oro uostas, suvereniteto.

3.  Šio reglamento taikymas Gibraltaro oro uostui sustabdomas iki tol, kol įsigalios susitarimai, numatyti 1987 m. gruodžio 2 d. Ispanijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministrų bendrojoje deklaracijoje. Ispanijos ir Jungtinės Karalystės Vyriausybės praneš Tarybai apie tokią įsigaliojimo datą.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente taikomi tokie sąvokų apibrėžimai:

a) oro vežėjas – oro transporto įmonė, turinti galiojančią licenciją oro susisiekimui vykdyti arba jos atitikmenį;

b) vežimo sutartis – sutartis dėl oro transporto paslaugų ar įtraukianti oro transporto paslaugas, įskaitant tokią sutartį, kai pervežimą sudaro du arba daugiau skrydžių, vykdomų to paties arba skirtingų vežėjų;

c) oro vežimo sutarties sudarytojas – oro vežėjas, su keleiviu sudarantis vežimo sutartį arba, jeigu sutartis apima paketą, turizmo kelionių organizatorius. Kiekvienas bilietų pardavėjas taip pat laikomas oro vežimo sutarties sudarytoju;

d) bilietų pardavėjas – oro transporto bilietų pardavėjas, kuris nėra oro vežėjas ar turizmo kelionių organizatorius, tarpininkaujantis sudarant vežimo sutartį su keleiviu dėl atskiro ar į kelionės paketą įeinančio skrydžio;

e) skrydį vykdantis oro vežėjas – oro vežėjas, vykdantis ar ketinantis vykdyti skrydį pagal vežimo sutartį su keleiviu arba kito juridinio ar fizinio asmens, turinčio vežimo sutartį su tuo keleiviu, vardu;

f) veiklos vykdymo įgaliojimas arba techninis leidimas – bet kuris valstybės narės teisinis ar administracinis aktas, suteikiantis oro vežėjui teisę teikti oro transporto paslaugas į ir iš valstybės narės oro uostų arba teisę vykdyti veiklą jos oro erdvėje arba naudotis skrydžių teisėmis;

g) draudimas vykdyti veiklą – atsisakymas išduoti oro vežėjo leidimą vykdyti veiklą ar techninį leidimą, jų sustabdymas, panaikinimas arba apribojimas saugos sumetimais arba bet kurios kitos lygiavertės su skrydžių teisių Bendrijoje neturinčiu oro vežėju susijusios saugos užtikrinimo priemonės, tačiau kurio orlaiviai pagal nuomos susitarimą galėtų vykdyti veiklą Bendrijoje;

h) paketas – Direktyvos 90/314/EEB 2 straipsnio 1 punkte apibrėžtos paslaugos;

i) rezervavimas – faktas, kad keleivis turi bilietą ar kitokį įrodymą, kuriame nurodyta, kad oro vežimo sutarties sudarytojas priėmė ir užregistravo registraciją;

j) atitinkami saugos standartai – tarptautiniai saugos standartai, nustatyti Čikagos konvencijoje ir jos prieduose bei, jei taikytina, atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose.II SKYRIUS

BENDRIJOS SĄRAŠAS

3 straipsnis

Bendrijos sąrašo sudarymas

1.  Siekiant stiprinti oro transporto saugą, sudaromas oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, sąrašas (toliau – Bendrijos sąrašas). Kiekviena valstybė narė savo teritorijoje taiko į Bendrijos sąrašą įtrauktus draudimus vykdyti veiklą tiems vežėjams, kuriems tie draudimai taikomi.

▼M3

2.  Oro vežėjams taikytini bendrieji draudimo vykdyti veiklą kriterijai, grindžiami atitinkamais saugos standartais, yra išdėstyti priede (toliau – Bendrieji kriterijai).

Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant padaryti Bendrųjų kriterijų pakeitimų, kad būtų atsižvelgta į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies keičiamas priedas.

▼B

3.  Pirmą kartą siekiant sudaryti Bendrijos sąrašą kiekviena valstybė narė iki. 2006 m. vasario 16 d. pateikia Komisijai oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą jos teritorijoje, tapatybę, kartu nurodydama priežastis, dėl kurių įvestas toks draudimas, ir kitą svarbią informaciją. Komisija apie šiuos veiklos vykdymo draudimus informuoja kitas valstybes nares.

4.  Per vieną mėnesį nuo valstybių narių perduotos informacijos gavimo, vadovaudamasi bendraisiais kriterijais Komisija sprendžia, ar atitinkamiems oro vežėjams uždrausti vykdyti veiklą, ir pagal 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą sudaro oro vežėjų, kuriems ji uždraudė vykdyti veiklą, Bendrijos sąrašą.

4 straipsnis

Bendrijos sąrašo atnaujinimas

1.  Bendrijos sąrašas atnaujinamas:

a) siekiant uždrausti oro vežėjui vykdyti veiklą ir šį oro vežėją įtraukti į Bendrijos sąrašą, vadovaujantis bendraisiais kriterijais;

b) siekiant išbraukti oro vežėją iš Bendrijos sąrašo, jeigu saugos trūkumas arba trūkumai, kurie sąlygojo tai, kad oro vežėjas buvo įtrauktas į Bendrijos sąrašą, buvo pašalinti, ir vadovaujantis bendraisiais kriterijais daugiau nėra priežasčių, kad oro vežėjas toliau būtų Bendrijos sąraše;

c) siekiant pakeisti į Bendrijos sąrašą įtrauktam oro vežėjui taikomo draudimo vykdyti veiklą sąlygas.

2.  Komisija, pagal 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą ir vadovaudamasi bendraisiais kriterijais, savo iniciatyva ar valstybių narių prašymu priima sprendimą dėl Bendrijos sąrašo atnaujinimo, kai tik to reikalaujama pagal 1 dalį. Bent kas tris mėnesius Komisija patikrina, ar reikia atnaujinti Bendrijos sąrašą.

3.  Kiekviena valstybė narė ir Europos aviacijos saugos agentūra perduoda Komisijai visą informaciją, kuri gali būti svarbi atnaujinant Bendrijos sąrašą. Komisija perduoda visą svarbią informaciją kitoms valstybėms narėms.

5 straipsnis

Laikinosios Bendrijos sąrašo atnaujinimo priemonės

1.  Kai tampa akivaizdu, kad tolesnė oro vežėjo veikla Bendrijoje gali kelti rimtą pavojų saugai ir kad tokio pavojaus klausimas susijusios (-ių) valstybės (-ių) narės (-ių) skubos priemonėmis nebuvo patenkinamai išspręstas pagal 6 straipsnio 1 dalį, Komisija, pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą, gali laikinai priimti 4 straipsnio 1 dalies a arba c punkte numatytas priemones.

2.  Kuo greičiau, daugiausia per 10 darbo dienų, Komisija pateikia šį klausimą 15 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui ir, pagal 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą, sprendžia, patvirtinti, pakeisti, panaikinti ar pratęsti priemonę, kurią ji priėmė pagal šio straipsnio 1 dalį.

6 straipsnis

Išimtinės priemonės

1.  Skubos atvejais šis reglamentas neužkerta kelio valstybei narei reaguoti į nenumatytą saugos problemą ir, atsižvelgiant į bendruosius kriterijus, savo teritorijoje nedelsiant įvesti draudimą vykdyti veiklą.

2.  Komisijos sprendimas neįtraukti oro vežėjo į Bendrijos sąrašą pagal 3 straipsnio 4 dalyje ar 4 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą nekliudo valstybei narei įvesti arba tęsti draudimą atitinkamam oro vežėjui vykdyti veiklą dėl saugos problemų, konkrečiai turinčių įtakos tai valstybei narei.

3.  Susidarius vienai iš 1 ir 2 dalyse numatytų situacijų, atitinkama valstybė narė nedelsiant informuoja Komisiją, o ši informuoja kitas valstybes nares. Susidarius 1 dalyje numatytai situacijai, atitinkama valstybė narė pagal 4 straipsnio 2 dalį nedelsiant pateikia Komisijai prašymą atnaujinti Bendrijos sąrašą.

7 straipsnis

Teisė į gynybą

Komisija užtikrina, kad jai priimant 3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnyje numatytus sprendimus, atitinkamam oro vežėjui būtų suteikiama galimybė būti išklausytam, tam tikrais atvejais atsižvelgiant į būtinybę taikyti skubos tvarką.

▼M3

8 straipsnis

Išsamios taisyklės

Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas išdėstant išsamias taisykles dėl šiame skyriuje nurodytų procedūrų, deramai atsižvelgiant į poreikį skubiai priimti sprendimus dėl Bendrijos sąrašo atnaujinimo.

Jeigu su pirmoje pastraipoje nurodytomis priemonėmis susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 14b straipsnyje numatyta procedūra.

▼B

9 straipsnis

Skelbimas

1.  Bendrijos sąrašas ir visi jo pakeitimai nedelsiant skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Komisija ir valstybės narės imasi reikiamų priemonių siekdamos palengvinti visuomenės prieigą prie vėliausiai atnaujinto Bendrijos sąrašo, ypač naudojant internetą.

3.  Oro vežimo sutarties sudarytojai, nacionalinės civilinės aviacijos institucijos, Europos aviacijos saugos agentūra ir valstybių narių teritorijose esantys oro uostai keleivių dėmesiui savo interneto svetainėse ir, jei reikia, savo patalpose pateikia Bendrijos sąrašą.III SKYRIUS

INFORMACIJA KELEIVIAMS

10 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Šio skyriaus nuostatos taikomos keleivius vežant oro transportu, kai skrydis yra vežimo sutarties dalis ir kai šis vežimas prasidėjo Bendrijoje, ir

a) skrydis prasideda valstybės narės teritorijoje, kurioje taikoma Sutartis, esančiame oro uoste;

arba

b) skrydis prasideda trečiojoje šalyje esančiame oro uoste ir baigiasi valstybės narės teritorijoje, kurioje taikoma Sutartis, esančiame oro uoste;

arba

c) skrydis prasideda trečiojoje šalyje esančiame oro uoste ir baigiasi kitame trečiosios šalies oro uoste.

2.  Šio skyriaus nuostatos taikomas neatsižvelgiant į tai, ar šis skrydis yra nuolatinis ar užsakomasis ir į tai, ar skrydis yra paketo dalis.

3.  Šio skyriaus nuostatos neturi įtakos keleivių teisėms pagal Direktyvą 90/314/EEB ir Reglamentą (EEB) Nr. 2299/89.

11 straipsnis

Informacija apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę

1.  Rezervavimo metu oro vežimo sutarties sudarytojas informuoja keleivį apie jo skrydžius vykdančio oro vežėjo arba oro vežėjų tapatybę, nepriklausomai nuo to, kokiomis priemonėmis atliekamas rezervavimas.

2.  Jei rezervavimo metu skrydį vykdančio oro vežėjo ar vežėjų tapatybė dar nėra žinoma, oro vežimo sutarties sudarytojas užtikrina, kad keleiviui būtų pranešamas oro vežėjo ar vežėjų, kuris ar kurie bus ar tikriausiai bus atitinkamą skrydį ar skrydžius vykdantis oro vežėjas ar vykdantys oro vežėjai, pavadinimas ar pavadinimai. Tokiu atveju oro vežimo sutarties sudarytojas užtikrina, kad keleivis būtų informuojamas apie skrydį vykdančio oro vežėjo ar vežėjų tapatybę iš karto, kai ji yra nustatoma.

3.  Nepriklausomai nuo priežasties, dėl kurios po rezervavimo pasikeičia skrydį vykdantis oro vežėjas arba oro vežėjai, oro vežimo sutarties sudarytojas nedelsdamas imasi visų reikalingų priemonių siekdamas užtikrinti, kad keleivis kuo greičiau būtų informuojamas apie pasikeitimą. Keleiviai visais atvejais informuojami registracijos metu arba įlaipinimo metu, kai skrendant su persėdimu registracijos nereikia.

4.  Priklausomai nuo situacijos, oro vežėjas arba turizmo kelionių organizatorius užtikrina, kad atitinkamas oro vežimo sutarties sudarytojas būtų nedelsiant informuojamas apie skrydį vykdančio oro vežėjo ar vežėjų tapatybę, kai ji tampa žinoma, ypač jei ši tapatybė keičiasi.

5.  Jei bilieto pardavėjas nebuvo informuotas apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę, jis neatsako už šiame straipsnyje nustatytų prievolių nesilaikymą.

6.  Oro vežimo sutarties sudarytojo prievolė informuoti keleivius apie skrydį vykdančio oro vežėjo ar vežėjų tapatybę nurodoma bendrosiose vežimo sutartims taikomosiose pardavimo sąlygose.

12 straipsnis

Teisė į kompensaciją arba vežimą kitu maršrutu

1.  Šis reglamentas neturi įtakos teisei į kompensaciją arba vežimą kitu maršrutu kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 261/2004.

2.  Tais atvejais, kai Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 netaikomas ir

a) skrydžius vykdantis oro vežėjas, apie kurį buvo informuotas keleivis, yra įtrauktas į Bendrijos sąrašą ir jam taikomas draudimas vykdyti veiklą ir dėl to buvo atšauktas tam tikras skrydis arba šis skrydis būtų atšauktas, jei jis būtų vykdomas Bendrijoje;

arba

b) skrydžius vykdantis oro vežėjas, apie kurį buvo informuotas keleivis, buvo pakeistas kitu oro vežėju, kuris yra įtrauktas į Bendrijos sąrašą ir jam taikomas draudimas vykdyti veiklą, ir dėl to buvo atšauktas tam tikras skrydis arba šis skrydis būtų atšauktas, jei jis būtų vykdomas Bendrijoje,

oro vežimo sutarties sudarytojas, kuris yra vežimo sutarties šalis, pasiūlo keleiviui teisę į kompensaciją arba vežimą kitu maršrutu, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 261/2004 8 straipsnyje, su sąlyga, kad keleivis nutarė atsisakyti šio skrydžio, kai jis nebuvo atšauktas.

3.  Šio straipsnio 2 dalis taikoma nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 261/2004 13 straipsnio.

13 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės užtikrina šiame skyriuje nustatytų taisyklių laikymąsi ir nustato sankcijas už šių taisyklių pažeidimą. Šios sankcijos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14 straipsnis

Informacija ir pakeitimai

Iki 2009 m. sausio 16 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą apie šio reglamento taikymą. Prie šio pranešimo, jei reikalinga, pridedami pasiūlymai dėl šio reglamento pakeitimų.

▼M3

14a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  3 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2019 m. liepos 26 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ( 1 ) nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 3 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per mėnesį nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas vienu mėnesiu.

14b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 14a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

▼M1

15 straipsnis

▼M2

1.  Komisijai padeda komitetas (toliau – ES skrydžių saugos komitetas). Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

3.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

▼M3 —————

▼M1

5.  Komisija gali konsultuotis su Komitetu visais kitais su šio reglamento taikymu susijusiais klausimais.

▼B

16 straipsnis

Panaikinimas

Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnis panaikinamas.

17 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

10, 11 ir 12 straipsniai taikomi nuo 2006 m. liepos 16 d., o 13 straipsnis taikomas nuo 2007 m. sausio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
PRIEDAS

Bendrieji draudimo vykdyti veiklą dėl saugos priežasčių taikymo Bendrijos lygmeniu kriterijai

Sprendimai dėl veiksmų Bendrijos lygmeniu priimami atsižvelgiant į kiekvieną atskirą atvejį. Priklausomai nuo kiekvieno atvejo aplinkybių, vežėjui ar visiems toje pačioje valstybėje leidimus gavusiems vežėjams gali būti taikomi veiksmai Bendrijos lygmeniu.

Svarstant, ar oro vežėjui turėtų būti visiškai ar iš dalies uždrausta vykdyti veiklą, įvertinama, ar oro vežėjas atitinka atitinkamus saugos standartus, atsižvelgiant į:

1. Patikrintus oro vežėjo rimtų saugos trūkumų įrodymus:

 Ataskaitas, kuriose nurodomi rimti saugos trūkumai arba tai, kad vežėjas nuolat neištaiso trūkumų, kurie buvo nustatyti pagal SAFA programą atliktų patikrinimų metu ir vežėjui anksčiau buvo apie juos pranešta.

 Rimtus saugos trūkumus, nustatytus renkant informaciją pagal Direktyvos 2004/36/EB dėl trečiosios šalies orlaivio saugos 3 straipsnio nuostatas.

 Trečiosios šalies įvestą draudimą vežėjui vykdyti veiklą dėl esminių trūkumų, susijusių su tarptautiniais saugos standartais.

 Pagrįstą su avarija susijusią informaciją arba su rimtu incidentu susijusią informaciją, atskleidžiančią nematomus sistemos saugos trūkumus.

2. Oro vežėjo gebėjimo ir (arba) pasirengimo stoka pašalinti saugos trūkumus, o tai parodo:

 Skaidrumo trūkumas arba tai, kad vežėjas tinkamai ir laiku nepateikia informacijos į valstybės narės civilinės aviacijos institucijos užklausimą dėl jo veiklos saugos.

 Netinkamas arba neveiksmingas nustatytų rimtų saugos trūkumų taisomasis veiksmų planas.

3. Už oro vežėjo priežiūrą atsakingų institucijų gebėjimo ir (arba) pasirengimo stoka pašalinti saugos trūkumus, o tai parodo:

 Kitos valstybės kompetentingų institucijų bendradarbiavimo trūkumas su valstybės narės civilinės aviacijos institucija dėl pareikšto nerimo dėl toje valstybėje licenciją ar leidimą gavusio vežėjo veiklos saugos.

 Kompetentingų institucijų, vykdančių vežėjo priežiūrą, gebėjimų įgyvendinti ir vykdyti atitinkamus saugos standartus trūkumas. Ypatingas dėmesys turėtų būti atkreiptas į:

 

a) pagal ICAO Universaliąją saugos priežiūros audito programą arba taikytiną Bendrijos teisę sudarytus auditus ir susijusius taisomuosius veiksmų planus;

b) tai, ar oro vežėjui, kurį prižiūri ta valstybė, kita valstybė yra anksčiau atsisakiusi išduoti veiklos vykdymo įgaliojimą arba techninį leidimą arba jį panaikino;

c) tai, ar oro vežėjo pažymėjimas nebuvo išduotas kompetentingos institucijos toje valstybėje, kur yra pagrindinė vežėjo komercinės veiklos vykdymo vieta.

 Valstybės, kurioje registruotas oro vežėjo orlaivis, kompetentingų institucijų nesugebėjimas prižiūrėti vežėjo naudojamą orlaivį laikantis įsipareigojimų pagal Čikagos konvenciją.( 1 ) OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Top