Help Print this page 

Document 02004R0809-20130828

Title and reference
Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 809/2004 2004 m. balandžio 29 d. įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šių prospektų formato įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos skleidimo (Tekstas svarbus EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/809/2013-08-28
Multilingual display
Text

2004R0809 — LT — 28.08.2013 — 008.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 809/2004

2004 m. balandžio 29 d.

įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šių prospektų formato įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos skleidimo

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 149, 30.4.2004, p.3)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1787/2006 2006 m. gruodžio 4 d.

  L 337

17

5.12.2006

►M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 211/2007 2007 m. vasario 27 d.

  L 61

24

28.2.2007

►M3

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1289/2008 2008 m. gruodžio 12 d.

  L 340

17

19.12.2008

►M4

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 311/2012 2011 m. gruodžio 21 d.

  L 103

13

13.4.2012

►M5

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 486/2012 2012 m. kovo 30 d.

  L 150

1

9.6.2012

►M6

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 862/2012 2012 m. birželio 4 d.

  L 256

4

22.9.2012

 M7

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 621/2013 2013 m. kovo 21 d.

  L 177

14

28.6.2013

►M8

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 759/2013 2013 m. balandžio 30 d.

  L 213

1

8.8.2013
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 809/2004

2004 m. balandžio 29 d.

įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šių prospektų formato įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos skleidimo

(Tekstas svarbus EEE)EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančią Direktyvą 2001/34/EB ( 1 ), ypač į jos 5 straipsnio 5 dalį, 7 straipsnį, 10 straipsnio 4 dalį, 11 straipsnio 3 dalį, 14 straipsnio 8 dalį ir 15 straipsnio 7 dalį,

techniniais klausimais pasitarusi su Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetu (CESR) ( 2 ),

kadangi:

(1)

Direktyva 2003/71 nustato principus, kurių reikia laikytis sudarant prospektus. Šiuos principus būtina papildyti nurodant juose pateikiamą informaciją, prospektų formatą ir paskelbimo aspektus, kaip nuorodą į prospektą įtraukiamą informaciją bei reklamos skleidimo tvarką.

(2)

Atsižvelgiant į emitento ir vertybinių popierių tipą, reikia nustatyti tipinius būtinos informacijos reikalavimus, kurie atitiktų dažniausiai naudojamus aprašus. Aprašai turėtų būti sudaromi pagal pateiktinos informacijos punktus, nurodytus IOSCO informacijos apie tarptautinius siūlymus bei pirminį įtraukimą į prekybos sąrašus atskleidimo standartuose (I dalyje), ir pagal 2001 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/34/EB dėl vertybinių popierių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą ir dėl informacijos, kuri turi būti skelbiama apie tuos vertybinius popierius ( 3 ), pateiktus aprašus.

(3)

Informacijai, kurią emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, turi pateikti pagal šį reglamentą, turi būti taikomos Europos Sąjungos nuostatos dėl duomenų apsaugos.

(4)

Tais atvejais, kai prospektą sudaro atskiri dokumentai, reikia siekti, kad informacija nesikartotų; tam tikslui reikia nustatyti išsamius registracijos dokumentų ir vertybinių popierių raštų aprašus, pritaikytus konkrečiam emitento ir vertybinių popierių tipui,, kad būtų apimami visų tipų vertybiniai popieriai.

(5)

Emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti vertybinius popierius į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, turi teisę į prospektą ar bazinį prospektą įtraukti papildomą informaciją, kuri būtų platesnė nei nurodoma aprašuose arba informaciniuose prieduose išvardytuose punktuose. Bet kuri pateikiama papildoma informacija turi atitikti kiekvieną vertybinių popierių tipą arba emitento pobūdį.

(6)

Daugeliu atvejų dėl emitentų įvairovės, vertybinių popierių tipų, taip pat atsižvelgiant į tai, ar dalyvauja ar nedalyvauja trečioji šalis kaip garantijos davėja, ir į tai, ar vertybiniai popieriai įtraukti ar neįtraukti į prekybos sąrašus, ir pan., vien tik aprašas negali pateikti tiek informacijos, kad investuotojas galėtų priimti sprendimą investuoti. Todėl reikėtų leisti naudoti įvairius aprašų derinius. Siekiant padėti emitentams rengti prospektų projektus, reikia sudaryti išsamią derinių lentelę, nustatančią įvairius galimus planų bei informacinių priedų derinius daugumai skirtingų vertybinių popierių tipų.

(7)

Akcijų registracijos dokumento aprašas turėtų būti taikomas akcijoms ir kitiems lygiaverčiams perleidžiamiesiems vertybiniams popieriams, taip pat kitiems vertybiniams popieriams, kurie konvertavimo ar mainų būdu suteikia galimybę naudotis emitento kapitalu. Pastaruoju atveju šis aprašas netaikytinas, kai numatomos pateikti bazinės akcijos jau buvo išleistos prieš išleidžiant vertybinius popierius, suteikiančius galimybę naudotis emitento kapitalu; tačiau šis aprašas turėtų būti taikomas, kai numatomos išleisti bazinės akcijos jau buvo išleistos, tačiau dar neįtrauktos į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus.

(8)

Savanoriškos pelno prognozės akcijų registracijos dokumente turi būti pateikiamos nuosekliai ir taip, kad jas būtų galima palyginti, kartu pateikiant nepriklausomų apskaitininkų ar auditorių ataskaitą. Ši informacija neturėtų būti painiojama su žinomų tendencijų ar kitų faktinių duomenų, turinčių esminės reikšmės emitentų prospektams, atskleidimu. Be to, papildant projektą ar rengiant naujo prospekto projektą šioje informacijoje turi būti paaiškinti visi pelno prognozių atskleidimo politikos pokyčiai.

(9)

Formali finansinė informacija yra reikalinga esant dideliam bendrajam pokyčiui, t. y. tada, kai dėl konkretaus sandorio vienas ar daugiau emitento verslo dydį apibūdinančių rodiklių pasikeičia daugiau kaip 25 %, išskyrus atvejus, kai reikalaujama sudaryti susijungimo apskaitą.

(10)

Akcijų vertybinių popierių rašto aprašas turėtų būti taikomas bet kurios klasės akcijoms, nes jame pateikiama informacija apie vertybinių popierių suteikiamas teises bei naudojimosi visomis vertybinių popierių suteikiamomis teisėmis tvarką.

(11)

Kai kurie skolos vertybiniai popieriai, pavyzdžiui, struktūrizuotos obligacijos, turi tam tikrų išvestiniams vertybiniams popieriams būdingų elementų, todėl skolos vertybinių popierių rašte turi būti numatomi papildomi informacijos atskleidimo reikalavimai, susiję su mokamų palūkanų išvestiniu elementu.

(12)

Papildomas informacinis priedas, kuriame pateikiama informacija apie garantiją, turėtų būti taikomas bet kuriam įsipareigojimui, susijusiam su bet kurio tipo vertybiniais popieriais.

(13)

Turtu padengtų vertybinių popierių registracijos dokumentas neturėtų būti taikomas hipotekinėms obligacijoms, kaip nustatyta Direktyvos 2003/71/EB 5 straipsnio 4 dalies b punkte, taip pat kitoms padengtoms obligacijoms. Ši nuostata taip pat turėtų būti taikoma turtu padengtų obligacijų papildomam informaciniam priedui, kuris turi būti suderintas su skolos vertybinių popierių raštu.

(14)

Didmeniniams investuotojams turi būti sudaryta galimybė priimti sprendimus investuoti, remiantis kitais kriterijais nei tie, į kuriuos atsižvelgia mažmeniniai investuotojai. Todėl būtina, kad skolos ir išvestinių vertybinių popierių prospektų, skirtų investuotojams, įsigyjantiems skolos ar išvestinių vertybinių popierių, kurių vienetas yra ne mažesnės kaip 50 000 eurų nominalios vertės, ar vertybinių popierių kita valiuta, kurių vienetas, konvertavus į eurus, yra ne mažesnės kaip 50 000 eurų nominalios vertės, turinys skirtųsi.

(15)

Kai yra išleidžiami depozitoriumo pakvitavimai, turi būti akcentuojamas atitinkamų akcijų, kurių pagrindu tokie pakvitavimai yra išleidžiami, emitentas, o ne depozitoriumo pakvitavimo emitentas. Jeigu yra numatyta atgręžtinio reikalavimo teisė depozitoriumui, pažeidusiam ar viršijusiam patikėtinio ar atstovo pareigas, prospekto rizikos veiksnių skirsnyje reikia pateikti išsamią informaciją apie šį faktą bei apie tokio reikalavimo taikymo aplinkybes. Kai prospekto projektas parengtas kaip trijų dalių dokumentas (t. y. registracijos dokumentas, vertybinių popierių raštas ir santraukos raštas), registracijos dokumente reikia pateikti tik informaciją apie depozitoriumą.

(16)

Bankų registracijos dokumentų aprašas turėtų būti taikomas trečiųjų šalių bankams, kuriems netaikomas kredito institucijos apibrėžimas, pateiktas 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/12/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo ( 4 ) 1 straipsnio 1 dalies a punkte, tačiau kurių registruota buveinė yra šalyje, EBPO narėje.

(17)

Kai specialiosios paskirties įmonė išleidžia paskolos ir išvestinius vertybinius popierius su banko garantija, ji negali naudoti bankų registracijos dokumento aprašo.

(18)

„Išvestinių vertybinių popierių rašto“ aprašas turėtų būti taikomas tiems vertybiniams popieriams, kurių neapima tie aprašai ir informaciniai priedai. Šio aprašo apimtis nustatoma pagal kitas dvi akcijų ir skolos vertybinių popierių bendras kategorijas. Siekiant pateikti aiškų ir išsamų paaiškinimą, kad investuotojai lengviau suprastų, jog jų investicijų vertė priklauso nuo bazinių vertybinių popierių vertės, reikia sudaryti galimybę emitentams savanoriškai naudoti atitinkamus pavyzdžius. Pavyzdžiui, paaiškinti kai kurių sudėtingų išvestinių vertybinių popierių pobūdį geriausia naudojant pavyzdžius.

(19)

Pagal išleidžiamų vertybinių popierių pobūdį skolos vertybinių popierių rašte turėtų būti numatomas papildomas informacinis priedas, kuriame nurodomos kai kurių nuosavybės vertybinių popierių bazinės akcijos, arba toks priedas gali pakeisti išvestinių vertybinių popierių rašto aprašo punktą „informacija, kurią būtina pateikti apie vertybinius popierius“.

(20)

Direktyva 2003/71/EB netaikoma valstybėms narėms ir jų regioninės ar vietos valdžios institucijoms. Tačiau jos gali nuspręsti parengti prospektą pagal šią direktyvą. Trečiųjų šalių suvereniems emitentams ir jų regioninės ar vietos valdžios institucijoms Direktyva 2003/71/EB taikoma, todėl norėdamos viešai siūlyti vertybinius popierius Bendrijoje ar norėdamos, kad jų vertybiniais popieriais būtų leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, jos turi parengti prospektą. Tokiais atvejais valstybių, jų regioninės ar vietos valdžios ar tarptautinių institucijų išleidžiamiems vertybiniams popieriams turėtų būti taikomi atskiri aprašai.

(21)

Baziniame prospekte ir jo galutinėse sąlygose turi būti pateikta ta pati informacija, kaip ir prospekte. Visi prospektui taikomi bendrieji principai galioja ir galutinėms sąlygoms. Nepaisant to, kai galutinės sąlygos nėra įtraukiamos į bazinį prospektą, jos neprivalo būti patvirtintos kompetentingų s institucijų.

(22)

Iš kai kurių kategorijų emitentų dėl išskirtinio jų veiklos pobūdžio kompetentinga institucija turėtų turėti teisę reikalauti pateikti pritaikytą informaciją, platesnę už įtrauktąją į aprašus ar informacinius priedus. Būtina sudaryti tikslų ir išsamų emitentų, kurių gali būti reikalaujama pateikti tokią pritaikytą informaciją, sąrašą. Kiekvienos į tą sąrašą įtrauktos kategorijos emitentams nustatyti pritaikytos informacijos reikalavimai turi būti proporcingi ir atitikti jų veiklos pobūdį. Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas turi aktyviai siekti, kad Bendrijoje būtų suvienodinti šie informacijos reikalavimai. Naujos informacijos kategorijos į šį sąrašą turėtų būti įtraukiamos tik tinkamai pagrįstais atvejais.

(23)

Emitentui, išleidžiančiam visai naujų tipų vertybinius popierius, kurie neįtraukti į galiojančius aprašus ar jų derinius, vis tiek turi būti sudaryta galimybė prašyti leisti parengti prospektą. Tokiais atvejais jam turi būti sudaryta galimybė aptarti informacijos, kuri bus pateikiama, turinį su kompetentinga institucija. Tokiomis aplinkybėmis kompetentingos institucijos patvirtintam prospektui gali būti išduodamas Direktyvoje 2003/71/EB numatytas bendras pasas. Kompetentinga institucija visada turi stengtis ieškoti panašumų ir kiek įmanoma naudoti esamus aprašus. Visi papildomi informacijos reikalavimai turi būti proporcingi bei atitikti vertybinių popierių tipą.

(24)

Kai kurie informacijos punktai, įtraukti į aprašus ar į informacinius priedus, arba lygiaverčiai informacijos punktai netaikomi konkretiems vertybiniams popieriams, todėl tam tikrais konkrečiais atvejais jų įtraukti nereikia; šiais atvejais emitentui reikia suteikti galimybę tokią informaciją praleisti.

(25)

Bazinio prospekto ir jo galutinių sąlygų formuluotės yra gerokai lankstesnės nei atskiros emisijos prospekto, tačiau tai neturėtų kliudyti investuotojams nesunkiai gauti svarbiausią informaciją.

(26)

Turi būti aiškiai nurodyta, kokią informaciją reikės įtraukti į galutines bazinio prospekto sąlygas. Reikia, kad šį reikalavimą būtų galima įvykdyti keliais skirtingais būdais, pavyzdžiui, baziniame prospekte gali būti palikta tuščių vietų, skirtų informacijai, kuri bus įtraukta į galutines sąlygas, arba su baziniu prospektu gali būti pateikiamas trūkstamos informacijos sąrašas.

(27)

Kai bendrą dokumentą sudaro daugiau kaip vienas bazinis prospektas ir kai kiekvieną bazinį prospektą turi patvirtinti kita buveinės kompetentinga institucija, atitinkamos kompetentingos institucijos veikia bendrai ir tam tikrais atvejais perduoda prospekto patvirtinimą pagal Direktyvos 2003/71/EB 13 straipsnio 5 dalį, kad vienos kompetentingos institucijos patvirtinimo pakaktų visam dokumentui patvirtinti.

(28)

Istorinė finansinė informacija, kurią reikia pateikti aprašuose, iš esmės turi būti pateikiama pagal 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo ( 5 ) arba pagal valstybių narių apskaitos standartus. Tačiau trečiųjų šalių emitentams reikia nustatyti atskirus reikalavimus.

(29)

Skelbiant Direktyvos 2003/71/EB 10 straipsnyje nurodytą dokumentą, emitentams turi būti leidžiama pasirinkti vieną iš tos direktyvos 14 straipsnyje išvardytų paskelbimo būdų, kuris, jų manymu, yra tinkamas. Rinkdamiesi paskelbimo būdą, jie turi atsižvelgti į dokumento paskirtį ir į tai, kad toks paskelbimo būdas turi sudaryti galimybę investuotojams greitai ir be didelių sąnaudų gauti tą informaciją.

(30)

Įtraukimo nuorodos būdu, kaip nustatyta Direktyvos 2003/71/EB 11 straipsnyje, tikslas – supaprastinti prospekto projekto rengimą ir sumažinti su tuo susijusias sąnaudas; tačiau šis tikslas negali būti įgyvendinamas pažeidžiant kitus interesus, kuriuos siekiama apsaugoti išleidžiant prospektą. Pavyzdžiui, reikia taip pat atsižvelgti į tai, kad natūralu, jog būtina informacija turi būti pateikiama būtent prospekte, ir į tai, kad ji turi būti pateikiama aiškia ir suprantama forma. Ypatingą dėmesį reikia skirti nuorodos būdu įtraukiamos informacijos kalbai ir į tai, ar ji dera su pačiu prospektu. Informacija, įtraukiama nuorodos būdu, gali būti susijusi su istoriniais duomenimis, tačiau kai įvykus esminiams pokyčiams ši informacija tampa neaktuali, tai reikia aiškiai pažymėti prospekte bei pateikti atnaujintą informaciją.

(31)

Kai prospektas skelbiamas elektronine forma, būtina imtis papildomų geros praktikos priemonių, palyginti su tomis, kurios taikomos skelbiant įprastais būdais, kad būtų užtikrintas informacijos vientisumas, užkirstas kelias teisės neturintiems asmenims manipuliuoti informacija ar pakeisti ją mažiau suprantama, ir išvengta pasekmių, kurios atsiranda dėl vertybinių popierių siūlymo visuomenei trečiosiose šalyse traktavimo skirtumų.

(32)

Laikraštis, pasirinktas prospektui paskelbti, turi būti platinamas didelėje teritorijoje ir turėti didelį tiražą.

(33)

Buveinės valstybei narei reikia suteikti galimybę reikalauti paskelbti pranešimą, nurodantį būdą, kuriuo prospektas buvo paskelbtas, ir vietą, kur visuomenė gali gauti tą prospektą. Kai buveinės valstybė narė reikalavimą paskelbti pranešimus yra nustačiusi savo įstatymais, šio pranešimo turinį turi sudaryti tik būtini punktai, kad būtų išvengta santraukoje pateiktos informacijos pasikartojimo. Šios buveinės valstybės narės taip pat gali reikalauti paskelbti papildomą pranešimą dėl bazinio prospekto galutinių sąlygų.

(34)

Siekiant investuotojams labiau centralizuotai teikti naudingą informaciją, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos tinklalapyje paskelbtame patvirtintų prospektų sąraše reikia nurodyti prospekto paskelbimo būdą ir vietą, kur tą prospektą galima gauti.

(35)

Valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų veiksmingai laikomasi viešųjų siūlymų ir leidimo prekiauti reguliuojamoje rinkoje reklamos taisyklių. Reikia pasiekti, kad kompetentingos institucijos tinkamai bendradarbiautų priimdamos tarpvalstybinius pasiūlymus ar įtraukdamos vertybinius popierius į prekybos sąrašus kitoje valstybėje.

(36)

Atsižvelgiant į laikotarpį nuo Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 įsigaliojimo iki tam tikro jo poveikio atsiradimo, reikia priimti tam tikrus pereinamojo laikotarpio sprendimus dėl to, kokia istorinė finansinė informacija turi būti įtraukiama į prospektus siekiant apsaugoti emitentus nuo per didelės darbo apimties bei sudaryti jiems galimybę per pagrįstą laiką nuo Direktyvos 2003/71/EB įsigaliojimo pritaikyti jų naudojamą istorinės finansinės informacijos parengimo ir pateikimo būdą.

(37)

Prievolė prospekte pakartotinai pateikti istorinę finansinę informaciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 netaikoma vertybiniams popieriams, kurių vieneto nominali vertė yra ne mažesnė negu 50 000 eurų; taigi šiems vertybiniams popieriams pereinamojo laikotarpio susitarimai netaikomi.

(38)

Laikantis nuoseklumo tikslinga, kad šis reglamentas būtų taikomas nuo Direktyvos 2003/71/EB perkėlimo į nacionalinę teisę dienos.

(39)

Kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos vertybinių popierių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:1 SKYRIUS

OBJEKTAS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

1 straipsnis

Objektas

Šis reglamentas nustato:

1) Direktyvos 2003/71/EB 5 straipsnyje nurodyto prospekto formatą;

2) būtiniausią informaciją, kurią reikia pateikti Direktyvos 2003/71/EB 7 straipsnyje nurodytame prospekte;

▼M5 —————

▼B

4) sąlygas, kuriomis nuorodos būdu galima įtraukti informaciją į Direktyvos 2003/71/EB 11 straipsnyje nurodytą prospektą;

5) prospekto paskelbimo būdus, užtikrinančius, kad prospektas būtų prieinamas visuomenei pagal Direktyvos 2003/71/EB 14 straipsnį;

6) Direktyvos 2003/71/EB 15 straipsnyje nurodytos reklamos skleidimo būdus.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Be Direktyvoje 2003/71/EB pateiktų apibrėžimų, šiame reglamente taikomi tokie apibrėžimai:

1) „aprašas“ – tai būtiniausių informacijos reikalavimų sąrašas, sudarytas atsižvelgiant į įvairių tipų emitentų ir (arba) įvairių vertybinių popierių pobūdį;

2) „informacinis priedas“ – tai sąrašas papildomų informacijos reikalavimų, neįtrauktų į vieną iš aprašų, kuriuos tam tikrais atvejais reikia įtraukti į vieną ar daugiau aprašų, atsižvelgiant į priemonės ir (arba) sandorio, kuriam yra sudaromas prospektas arba bazinis prospektas, tipą;

3) „rizikos veiksniai“ – tai rizikos rūšių, susijusių su emitento ir (arba) vertybinių popierių padėtimi, ir turinčių esminės reikšmės, priimant investicinius sprendimus, sąrašas;

4) „specialiosios paskirties įmonė“ – tai emitentas, kurio tikslas ir paskirtis pirmiausia yra vertybinių popierių emisija;

5) „turtu garantuoti vertybiniai popieriai“ – tai vertybiniai popieriai:

a) suteikiantys turtinių teisių į turtą, įskaitant bet kurias turto turėtojo teises gauti arba gauti nustatytu laiku už tokį turtą mokamas sumas; arba

b) garantuoti turtu, o jų sąlygos nustato išmokas, susijusias su mokėjimais ar pagrįstomis prognozėmis dėl išmokų, apskaičiuotomis atsižvelgiant į nustatytą arba galimą nustatyti turtą;

6) „sudėtinis kolektyvinio investavimo subjektas“ – tai kolektyvinio investavimo subjektas, investavęs į vieną ar daugiau kolektyvinio investavimo subjektų, kurių turtą sudaro skirtingos klasės (skirtingų klasių) ar pavadinimo (pavadinimų) vertybiniai popieriai;

7) „turto kolektyvinio investavimo subjektas“ – tai kolektyvinio investavimo subjektas, kurio investavimo tikslas yra ilgalaikis turto valdymas;

8) „viešoji tarptautinė institucija“ – tai viešo pobūdžio juridinis asmuo, įsteigtas suverenių valstybių tarptautine sutartimi, kurią yra pasirašiusi viena arba daugiau valstybių narių;

9) „reklama“ – tai pranešimai:

a) dėl konkretaus vertybinių popierių siūlymo visuomenei arba dėl leidimo prekiauti registruotoje rinkoje; ir

b) kuriais konkrečiai siekiama skatinti galimą vertybinių popierių pasirašymą arba įsigijimą;

10) „pelno prognozė“ – tai formuluotė, tiksliai apibrėžianti arba netiesiogiai nurodanti einamojo finansinio laikotarpio ir (arba) po to laikotarpio einančių finansinių laikotarpių tikėtino pelno ar nuostolių dydį arba didžiausią ar mažiausią skaičių, arba pateikianti duomenų, kuriais remiantis galima apskaičiuoti šį būsimo pelno ar nuostolių dydį, įskaitant atvejus, kai konkretus skaičius neminimas ir kai žodis „pelnas“ nevartojamas;

11) „preliminarus pelnas“ – tai pasibaigusio finansinio laikotarpio, kurio rezultatai dar nepaskelbti, pelno prognozė;

12) „reguliuojamoji informacija“ – tai visa informacija, kurią emitentas arba bet kuris asmuo, padavęs paraišką be emitento sutikimo įtraukti vertybinius popierius į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, turi atskleisti pagal Direktyvą 2001/34/EB arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/6/EB 6 straipsnį ( 6 );

▼M5

13) „teisių emisija“ – teisės aktais nustatytų ir tik esamiems akcininkams suteikiamų pirmumo teisių, leidžiančių pasirašyti naujas akcijas, emisija. Teisių emisija taip pat apima emisiją, kai tokios teisės aktais nustatytos pirmumo teisės negalioja ir yra pakeistos priemone ar nuostata, esamiems akcininkams suteikiančia beveik tokias pačias teises, kai tos teisės atitinka tokias sąlygas:

a) akcininkams teisės pasiūlomos nemokamai;

b) akcininkai turi teisę įsigyti naujų akcijų proporcingai savo turimoms akcijoms arba – kitų vertybinių popierių, suteikiančių teisę dalyvauti akcijų emisijoje, atveju – proporcingai savo teisėms į bazines akcijas;

c) dėl teisių pasirašyti akcijas gali būti susitariama ir jos gali būti perleidžiamos, priešingu atveju susijusios su teisėmis akcijos yra parduodamos pasibaigus siūlymo laikotarpiui akcininkų, nepasinaudojusių šiomis teisėmis, naudai;

d) emitentas b punkte nurodytų teisių atžvilgiu gali taikyti apribojimus, suvaržymus arba išimtis ir nustatyti, emitento manymu, deramą tvarką, taikomą iždo akcijoms ir dalinėms teisėms bei reikalavimams, nustatytiems kurios nors šalies ar teritorijos teisėje arba kurios nors šalies ar teritorijos reguliavimo institucijos;

e) trumpiausias laikotarpis, per kurį reikia įsigyti akcijas, yra toks pat kaip laikotarpis, per kurį reikia pasinaudoti teisės aktais nustatyta pirmumo teise, kaip nustatyta Tarybos direktyvos 77/91/EEB ( 7 ) 29 straipsnio 3 dalyje;

f) teisės nustoja galioti pasibaigus galiojimo laikotarpiui.

2a straipsnis

Baziniame prospekte ir galutinėse sąlygose pateikiamos informacijos kategorijos

1.  Pagal XX priede pateiktas kategorijas nustatomas informacijos pateikimo baziniame prospekte arba galutinėse sąlygose lankstumas. Nustatytos šios kategorijos:

a) „A kategorija“ reiškia atitinkamą informaciją, kuri turi būti įtraukta į bazinį prospektą. Ši informacija negali būti įrašyta vėliau galutinėse sąlygose;

b) „B kategorija“ reiškia, kad baziniame prospekte turi būti pateikti visi bendrieji principai, susiję su privaloma pateikti informacija, o bazinio prospekto patvirtinimo metu nežinomi pavieniai duomenys gali būti įrašyti vėliau galutinėse sąlygose;

c) „C kategorija“ reiškia, kad baziniame prospekte gali būti palikta vieta informacijai, kai bazinio prospekto patvirtinimo metu ši informacija nežinoma. Tokia informacija įrašoma į galutines sąlygas.

2.  Jei tenkinamos Direktyvos 2003/71/EB 16 straipsnio 1 dalies sąlygos, parengiamas priedas.

Jei tos salygos netenkinamos, emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, paskelbia pranešimą dėl pakeitimo.

▼BII SKYRIUS

BŪTINIAUSIA INFORMACIJA

▼M5

3 straipsnis

Būtiniausia informacija, kurią reikia pateikti prospekte

Prospektas sudaromas naudojant vieną iš šiame reglamente nurodytų aprašų ar informacinių priedų arba jų derinį.

▼M6

Atsižvelgiant į emitento arba susijusių emisijų ir vertybinių popierių tipą, prospekte pateikiami I–XVII ir XX–XXX prieduose nurodyti informacijos punktai. Atsižvelgiant į 4a straipsnio 1 dalį, kompetentinga institucija nereikalauja, kad prospekte būtų pateikiami informacijos punktai, neįtraukti į I–XVII arba XX-XXX priedus.

▼M5

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Direktyvos 2003/71/EB 5 straipsnio 1 dalyje nustatyto įpareigojimo, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, patvirtindama prospektą pagal tos direktyvos 13 straipsnį, kiekvienu atveju gali reikalauti, kad emitentas, siūlytojas ar asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, užpildytų kiekvieną informacijos punktą.

Kai reikalaujama, kad emitentas, siūlytojas ar asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, laikydamasis Direktyvos 2003/71/EB 5 straipsnio 2 dalyje nustatyto įpareigojimo, į prospektą įtrauktų santrauką, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, tvirtindama prospektą pagal tos direktyvos 13 straipsnį, kiekvienu atveju gali reikalauti, kad prospekte pateikta informacija būtų įtraukta ir į santrauką.

▼B

4 straipsnis

Akcijų registracijos dokumento aprašas

1. Akcijų registracijos dokumento informacija pateikiama pagal I priede pateiktą aprašą.

2. 1 dalyje nurodytas aprašas taikomas:

1) akcijoms ir kitiems lygiaverčiams perleidžiamiems vertybiniams popieriams;

2) kitiems vertybiniams popieriams, atitinkantiems šias sąlygas:

a) kuriuos emitento arba investuotojo nuožiūra arba laikantis emisijos metu nustatytų sąlygų galima konvertuoti ar mainyti į kitas akcijas arba kitus perleidžiamus vertybinius popierius, lygiaverčius akcijoms, arba kurie bet kuriuo kitu būdu suteikia galimybę įsigyti akcijų ar kitų perleidžiamų vertybinių popierių, lygiaverčių akcijoms;

ir

b) su sąlyga, jei tas akcijas arba kitus perleidžiamus vertybinius popierius, lygiaverčius akcijoms, išleidžia arba išleis tų vertybinių popierių emitentas, tačiau tų vertybinių popierių prospekto tvirtinimo metu jomis dar neprekiaujama reguliuojamoje rinkoje arba už Bendrijos ribų esančioje lygiavertėje rinkoje, ir jei tas akcijas arba kitus perleidžiamus vertybinius popierius, lygiaverčius akcijoms, galima pateikti atsiskaitant už juos fiziškai.

▼M2

4a straipsnis

Akcijų registracijos dokumento aprašas sudėtingos finansinės istorijos ar svarbaus finansinio įsipareigojimo atveju

1.  Kai vertybinių popierių, kuriems galioja 4 straipsnio 2 dalis, emitento finansinė istorija yra sudėtinga arba jis turi svarbų finansinį įsipareigojimą, todėl siekiant įvykdyti Direktyvos 2003/71/EB 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą registracijos dokumente reikia pateikti tam tikrą finansinę informaciją ne tik apie emitentą, bet ir apie kitą subjektą, laikoma, kad ta finansinė informacija yra susijusi su emitentu. Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija tokiais atvejais reikalauja emitento, siūlytojo ar asmens, prašančio įtraukti vertybinius popierius į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pateikti šią informaciją registracijos dokumente.

Į šią finansinę informaciją gali būti įtraukiama formali informacija, parengta pagal II priedą. Tokiomis aplinkybėmis, jei emitentas yra prisiėmęs svarbų finansinį įsipareigojimą, bet kokia formali informacija turi atskleisti numatomus sandorio, kurį emitentas susitarė sudaryti, rezultatus, o II priede pateikiamos nuorodos į „sandorį“ suprantamos atitinkamai.

2.   ►M5  Kiekvieną kartą reikalaudama pateikti informaciją pagal 1 dalies pirmą pastraipą, kompetentinga institucija remiasi I priedo 20.1 punkte, XXIII priedo 15.1 punkte, XXV priedo 20.1 punkte, XXVII priedo 11.1 punkte ir XXVIII priedo 20.1 punkte pateiktais finansinės informacijos turinio ir taikytinų apskaitos bei audito principų reikalavimais, kurie gali būti keičiami deramai atsižvelgiant į šiuos veiksnius: ◄

a) vertybinių popierių pobūdį;

b) prospekte jau pateiktos informacijos pobūdį ir apimtį, taip pat finansinės informacijos apie tam tikrą subjektą, kuris nėra emitentas, egzistavimą tokia forma, kuria be pakeitimų ją galima būtų įtraukti į prospektą;

c) konkretaus atvejo faktus, įskaitant sandorio, kuriuo emitentas įsigijo ar perleido verslo įmonę ar jos dalį, ekonominį turinį ir specifinį tos įmonės pobūdį;

d) emitento galimybes pagrįstomis pastangomis gauti finansinę informaciją apie kitą subjektą.

Kai tam tikru konkrečiu atveju Direktyvos 2003/71/EB 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą galima įvykdyti daugiau nei vienu būdu, pirmenybė teikiama pigesniam ar mažiau sudėtingam būdui.

3.  1 dalis neturi poveikio asmenų, įskaitant Direktyvos 2003/71/EB 6 straipsnio 1 dalyje minimus asmenis, atsakomybei už prospekte pateikiamą informaciją pagal nacionalinius įstatymus. Visų pirma šie asmenys atsako už tai, kad į registracijos dokumentą būtų įtraukta visa informacija, kurios kompetentinga institucija reikalauja pagal 1 dalį.

4.  Taikant 1 dalį, emitento finansinė istorija laikoma sudėtinga, kai emitentas atitinka visas toliau nurodytas sąlygas:

▼M5

a) prospekto rengimo metu visa jo įmonės veikla nėra tiksliai atspindėta istorinėje finansinėje informacijoje, kurią emitentas turi pateikti pagal I priedo 20.1 punktą, XXIII priedo 15.1 punktą, XXV priedo 20.1 punktą, XXVII priedo 11.1 punktą ir XXVIII priedo 20.1 punktą;

▼M2

b) toks netikslumas turės įtakos investuotojo gebėjimui motyvuotai įvertinti padėtį, kaip nurodyta Direktyvos 2003/71/EB 5 straipsnio 1 dalyje;

c) informacija apie jo įmonės veiklą, reikalinga tam, kad investuotojas galėtų motyvuotai įvertinti padėtį, įtraukta į finansinę informaciją, susijusią su kitu subjektu.

5.  Taikant 1 dalį, kad emitentas prisiėmė svarbų finansinį įsipareigojimą laikoma tuomet, kai jis sudarė teisiškai įpareigojantį susitarimą įvykdyti sandorį, kuris, jį užbaigus, lemtų svarbius bendruosius pokyčius.

Šiomis aplinkybėmis faktas, kad susitarimu nustatyta, jog sandorio sudarymas priklauso nuo tam tikrų sąlygų, įskaitant reguliavimo institucijos patvirtinimą, netrukdo laikyti to susitarimo teisiškai įpareigojančiu, jei pagrįstai aišku, kad tos sąlygos bus įvykdytos.

Visų pirma susitarimas laikomas teisiškai įpareigojančiu, kai juo nustatoma, kad sandorio sudarymas priklauso nuo vertybinių popierių, apie kuriuos informacija pateikiama prospekte, siūlymo rezultatų, arba siūlomo perėmimo atveju, jei vertybinių popierių, apie kuriuos informacija pateikiama prospekte, siūlymu siekiama finansuoti tą perėmimą.

▼M5

6.  Šio straipsnio 5 dalyje ir I priedo 20.2 punkte, XXIII priedo 15.2 punkte ir XXV priedo 20.2 punkte didelis bendrasis pokytis reiškia vieno ar daugiau rodiklių, kurie apibūdina emitento verslo dydį, pasikeitimą daugiau kaip 25 %.

▼B

5 straipsnis

Formalios finansinės informacijos informacinis priedas

Formali finansinė informacija pateikiama pagal II priede pateiktą informacinį priedą.

Prieš formalią finansinę informaciją pateikiama įžanginė paaiškinamoji pastraipa, aiškiai nurodanti priežastį, dėl kurios ši informacija įtraukta į prospektą.

6 straipsnis

Akcijų vertybinių popierių rašto aprašas

1. Akcijų vertybinių popierių rašte informacija turi būti pateikiama pagal III priede pateiktą aprašą.

2. Tas aprašas taikomas akcijoms ir kitiems perleidžiamiems vertybiniams popieriams, lygiaverčiams akcijoms.

▼M8

3. Jei akcijos su garantija suteikia teisę įsigyti emitento akcijų, o tos akcijos nėra įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, taip pat pateikiama informacija, kurios reikalaujama XII priede pateiktame apraše, išskyrus 4.2.2 punktą.

▼B

7 straipsnis

Skolos ar išvestinių vertybinių popierių registracijos dokumento aprašas, kai vertybinių popierių vieneto nominali vertė yra mažesnė negu ►M5  100 000 ◄ eurų

Skolos ir išvestinių vertybinių popierių, kuriems netaikomas 4 straipsnis ir kurių vieneto nominali vertė yra mažesnė negu ►M5  100 000 ◄ eurų, arba, kai atskiroji nominali vertė nenustatyta, kurių vienetą emisijos metu galima įsigyti tik už mažiau kaip ►M5  100 000 ◄ eurų, registracijos dokumente informacija pateikiama pagal IV priede pateiktą aprašą.

8 straipsnis

Skolos vertybinių popierių, kurių vieneto nominali vertė yra mažesnė negu ►M5  100 000 ◄ eurų, rašto aprašas

1. Vertybinių popierių, kurių vieneto nominali vertė yra mažesnė negu ►M5  100 000 ◄ eurų, rašte informacija pateikiama pagal V priede pateiktą aprašą.

2. Šis aprašas taikomas skoloms, kai emisijos metu atsiranda emitento prievolė sumokėti investuotojui 100 % nominalios emisijos vertės, be ateityje mokėtinų palūkanų.

▼M8

3. Jei skolos vertybiniai popieriai yra keičiami arba konvertuojami į akcijas, kurios jau įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, taip pat pateikiama informacija, kurios reikalaujama XII priede pateikto aprašo 4.2.2 punkte.

4. Jei skolos vertybiniai popieriai yra keičiami arba konvertuojami į akcijas, kurias išleido arba išleis tų vertybinių popierių emitentas arba jo grupei priklausantis subjektas, o tos bazinės akcijos dar nėra įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, taip pat pateikiama informacija apie bazinių akcijų emitentą pagal III priede pateikto aprašo arba prireikus XXIV priede pateikto proporcingo aprašo 3.1 ir 3.2 punktus.

5. Jei skolos vertybiniai popieriai su garantija suteikia teisę įsigyti emitento akcijų, o tos akcijos nėra įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, taip pat pateikiama informacija, kurios reikalaujama XII priede pateiktame apraše, išskyrus 4.2.2 punktą.

▼B

9 straipsnis

Garantijų informacinis priedas

Informacija apie garantijas pateikiama pagal VI priede pateiktą informacinį priedą.

▼M5

VI priedo 3 punktas netaikomas tais atvejais, kai garanto funkcijas atlieka valstybė narė.

▼B

10 straipsnis

Turtu garantuotų vertybinių popierių registracijos dokumento aprašas

Turtu garantuotų vertybinių popierių registracijos dokumente informacija pateikiama pagal VII priede pateiktą aprašą.

11 straipsnis

Turtu garantuotų vertybinių popierių informacinis priedas

Turtu garantuotų vertybinių popierių rašto papildomos informacijos informaciniame priede informacija pateikiama pagal VIII priede pateiktą informacinį priedą.

12 straipsnis

Skolos ir išvestinių vertybinių popierių, kurių nominali vertė yra ne mažesnė negu ►M5  100 000 ◄ eurų, registracijos dokumento aprašas

Skolos ir išvestinių vertybinių popierių, kuriems netaikomas 4 straipsnis ir kurių vieneto nominali vertė yra ne mažesnė negu ►M5  100 000 ◄ eurų, arba, kai atskiroji nominali vertė nenustatyta, kurių vienetą emisijos metu galima įsigyti tik ne mažiau kaip už ►M5  100 000 ◄ eurų, registracijos dokumente informacija pateikiama pagal IX priede pateiktą aprašą.

13 straipsnis

Depozitoriumo pakvitavimų aprašas

Apie akcijų pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus informacija pateikiama pagal X priede pateiktą aprašą.

14 straipsnis

Bankų registracijos dokumento planas

1. Bankų išleidžiamų skolos ir išvestinių vertybinių popierių bei vertybinių popierių, kuriems netaikomas 4 straipsnis, registracijos dokumente informacija pateikiama pagal XI priede pateiktą aprašą.

2. 1 dalyje nurodytas aprašas taikomas kredito institucijoms, apibrėžtoms Direktyvos 2000/12/EB 1 straipsnio 1 dalyje, taip pat trečiųjų šalių kredito institucijoms, kurioms netaikomas tas apibrėžimas, tačiau kurių registruota buveinė yra šalyje, EBPO narėje.

Šie subjektai taip pat gali naudotis 7 ir 12 straipsniuose nurodytais registracijos dokumentų aprašais.

15 straipsnis

Išvestinių vertybinių popierių rašto aprašas

1. Išvestinių vertybinių popierių rašte informacija pateikiama pagal XII priede pateiktą aprašą.

▼M8

2. Šis aprašas taikomas tiems vertybiniams popieriams, kuriems netaikomi kitų vertybinių popierių rašto aprašai, nurodyti 6, 8 ir 16 straipsniuose, išskyrus atvejus, nurodytus 6 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnio 3 bei 5 dalyse ir 16 straipsnio 3 bei 5 dalyse. Šis aprašas taikomas tam tikriems vertybiniams popieriams, kai mokėjimo ir (arba) pristatymo įsipareigojimai yra susieti su bazine priemone.

▼B

16 straipsnis

Skolos vertybinių popierių, kurių vieneto nominali vertė yra ne mažesnė negu ►M5  100 000 ◄ eurų, rašto aprašas

1. Skolos vertybinių popierių, kurių vieneto nominali vertė yra ne mažesnė negu ►M5  100 000 ◄ eurų, rašte informacija pateikiama pagal XIII priede pateiktą aprašą.

2. Šis aprašas taikomas skoloms, kai emisijos metu atsiranda emitento prievolė sumokėti investuotojui 100 % nominalios emisijos vertės, be ateityje mokėtinų palūkanų.

▼M8

3. Jei skolos vertybiniai popieriai yra keičiami arba konvertuojami į akcijas, kurios jau įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, taip pat pateikiama informacija, kurios reikalaujama XII priede pateikto aprašo 4.2.2 punkte.

4. Jei skolos vertybiniai popieriai yra keičiami arba konvertuojami į akcijas, kurias išleido arba išleis tų vertybinių popierių emitentas arba jo grupei priklausantis subjektas, o tos bazinės akcijos dar nėra įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, taip pat pateikiama informacija apie bazinių akcijų emitentą pagal III priede pateikto aprašo arba prireikus XXIV priede pateikto proporcingo aprašo 3.1 ir 3.2 punktus.

5. Jei skolos vertybiniai popieriai su garantija suteikia teisę įsigyti emitento akcijų, o tos akcijos nėra įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, taip pat pateikiama informacija, kurios reikalaujama XII priede pateiktame apraše, išskyrus 4.2.2 punktą.

▼B

17 straipsnis

Papildomas informacinis priedas apie bazines akcijas

1. Pateikiant papildomą informaciją apie bazines akcijas, bazinių akcijų aprašymas pateikiamas pagal XIV priedo informacinį priedą

Be to, kai pagrindinių akcijų emitentas yra tai pačiai grupei priklausantis subjektas, apie tą emitentą reikia pateikti 4 straipsnyje minimame apraše nurodytą informaciją.

2. 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą papildomą informaciją būtina pateikti tik apie tuos vertybinius popierius, kurie atitinka abi šias sąlygas:

1) kuriuos emitento arba investuotojo nuožiūra arba laikantis išleidimo metu nustatytų sąlygų galima konvertuoti ar mainyti į kitas akcijas arba kitus perleidžiamus vertybinius popierius, lygiaverčius akcijoms, arba kurie bet kuriuo kitu būdu suteikia galimybę įsigyti akcijų ar kitų perleidžiamų vertybinių popierių, lygiaverčių akcijoms;

ir

▼M8

2) su sąlyga, kad tas akcijas arba kitus perleidžiamus vertybinius popierius, lygiaverčius akcijoms, išleidžia arba išleis tų vertybinių popierių emitentas, to emitento grupei priklausantis subjektas arba trečioji šalis, tačiau tų vertybinių popierių prospekto išleidimo metu jomis dar nevyksta prekyba reguliuojamoje rinkoje arba už Sąjungos ribų esančioje lygiavertėje rinkoje, ir kad bazines akcijas arba kitus perleidžiamus vertybinius popierius, lygiaverčius akcijoms, galima pateikti už jas atsiskaitant fiziškai.

▼B

18 straipsnis

Uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektų registracijos dokumento aprašas

1. Be informacijos, kurią reikia pateikti pagal I priedo 1, 2, 3, 4, 5.1, 7, 9.1, 9.2.1, 9.2.3, 10.4, 13, 14, 15, 16, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 punktus, uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektų išleidžiamų vertybinių popierių registracijos dokumentuose informacija pateikiama pagal XV priede pateiktą aprašą.

2. Šis aprašas taikomas uždarojo tipo kolektyviniams investavimo subjektams, valdantiems turto portfelį investuotojų vardu, kurie:

1) pagal valstybės narės, kurioje jie įsteigti, nacionalinius įstatymus pripažįstami uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektais;

2) nesiekia bet kurių emitentų, į kurių vertybinius popierius jie investuoja, teisinės ar valdymo kontrolės. Šiuo atveju vertybinių popierių emitento (-ų) teisinis valdymas ir (arba) dalyvavimas jo administravimo, valdymo ar priežiūros organuose yra galimas, kai šie veiksmai yra susiję su pagrindiniu investicijos tikslu ir kai jie yra būtini siekiant apsaugoti akcininkus, ir tik esant aplinkybėms, kai kolektyvinio investavimo subjektas neįgyja atitinkamų vertybinių popierių emitento (-ų) valdymo veiklos kontrolės.

19 straipsnis

Valstybių narių, trečiųjų šalių ir jų regioninės ar vietos valdžios institucijų naudojamas registracijos dokumento aprašas

1. Vertybinių popierių, kuriuos išleidžia valstybės narės, trečiosios šalys ir jų regioninės ar vietos valdžios institucijos, registracijos dokumentuose informacija pateikiama pagal XVI priede pateiktą aprašą.

2. Šis aprašas taikomas visų tipų vertybiniams popieriams, kuriuos išleidžia valstybės narės, trečiosios šalys ir jų regioninės ar vietos valdžios institucijos.

20 straipsnis

Viešųjų tarptautinių institucijų ir EBPO valstybės narės garantuotų skolos vertybinių popierių emitentų registracijos dokumentas

1. Vertybinių popierių, kuriuos išleidžia viešosios tarptautinės institucijos, taip pat vertybinių popierių, kuriuos nacionalinės teisės pagrindu besąlygiškai ir neatšaukiamai garantuoja EBPO valstybė narė, registracijos dokumentuose informacija pateikiama pagal XVII priede pateiktą aprašą.

2. Šis aprašas taikomas:

 visų tipų vertybiniams popieriams, kuriuos išleidžia viešosios tarptautinės institucijos;

 skolos vertybiniams popieriams, kuriuos nacionalinės teisės pagrindu besąlygiškai ir neatšaukiamai garantuoja EBPO valstybė narė.

▼M6

20a straipsnis

Papildomas informacinis priedas duodant sutikimą pagal Direktyvos 2003/71/EB 3 straipsnio 2 dalį

1.  Taikant Direktyvos 2003/71/EB 3 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą, prospekte pateikiama:

a) XXX priedo 1 ir 2A skirsniuose nustatyta papildoma informacija, kai sutikimas duodamas vienam ar keliems nurodytiems finansiniams tarpininkams;

b) XXX priedo 1 ir 2B skirsniuose nustatyta papildoma informacija, kai emitentas arba už prospekto parengimą atsakingas asmuo nusprendžia duoti sutikimą visiems finansiniams tarpininkams.

2.  Kai finansinis tarpininkas neatitinka prospekte nurodytų sutikimo sąlygų, vadovaujantis Direktyvos 2003/71/EB 3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa, reikia parengti naują prospektą.

▼B

21 straipsnis

Aprašų ir informacinių priedų derinys

1. XVIII priede pateiktoje lentelėje nurodytus derinius būtina naudoti sudarant prospektus tų tipų vertybinių popierių, kuriems tokie deriniai gali būti taikomi pagal tą lentelę.

Tačiau kai šie deriniai netaikomi kuriems nors vertybiniams popieriams, galima naudoti kitus derinius.

2. Plačiausios apimties ir griežčiausios formos registracijos dokumento aprašą, t. y. reikalaujantį nurodyti daugiausia ir didžiausios apimties informacijos, visada galima naudoti išleidžiant vertybinius popierius, kuriems reikalaujama pateikti ne tokį platų ar griežtą registracijos dokumento aprašą; šiuo atveju taikoma tokia aprašų eilės tvarka pagal svarbą:

1) akcijų registracijos dokumento aprašas;

2) skolos ir išvestinių vertybinių popierių, kurių vieneto nominali vertė yra mažesnė kaip ►M5  100 000 ◄ eurų, registracijos dokumento aprašas;

3) skolos ir išvestinių vertybinių popierių, kurių vieneto nominali vertė yra ne mažesnė kaip ►M5  100 000 ◄ eurų, registracijos dokumento aprašas.

▼M5

3. Emitentas, siūlytojas ir asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, gali nuspręsti rengti prospektą pagal proporcingus aprašus, pateiktus XXIII–XXIX prieduose, užuot rėmęsis aprašais, pateiktais I, III, IV, IX, X ir XI prieduose, kaip aprašyta antroje pastraipoje, jei įvykdomos atitinkamos 26a, 26b ir 26c straipsniuose nurodytos sąlygos.

Kai emitentas, siūlytojas ir asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, priima tokį sprendimą:

a) XVIII priede pateikta nuoroda į I priedą suprantama kaip nuoroda į XXIII arba XXV priedą;

b) XVIII priede pateikta nuoroda į III priedą suprantama kaip nuoroda į XXIV priedą;

c) XVIII priede pateikta nuoroda į IV priedą suprantama kaip nuoroda į XXVI priedą;

d) XVIII priede pateikta nuoroda į IX priedą suprantama kaip nuoroda į XXVII priedą;

e) XVIII priede pateikta nuoroda į X priedą suprantama kaip nuoroda į XXVIII priedą;

f) XVIII priede pateikta nuoroda į XI priedą suprantama kaip nuoroda į XXIX priedą.

▼B

22 straipsnis

Būtiniausia informacija, pateikiama baziniame prospekte ir su juo susijusiose galutinėse sąlygose

▼M5

1. Bazinis prospektas sudaromas naudojant kurį nors iš šiame reglamente nurodytų aprašų ir informacinių priedų arba XVIII priedo lentelėje pateiktus jų derinius, sudaromus pagal įvairių tipų vertybinius popierius.

Atsižvelgiant į emitento arba susijusių vertybinių popierių tipą, baziniame prospekte pateikiami I–XVII, XX ir XXIII–XXX prieduose nurodyti informacijos punktai. Kompetentinga institucija nereikalauja, kad baziniame prospekte būtų pateikti informacijos punktai, neįtraukti į I–XVII, XX ar XXIII–XXX priedus.

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Direktyvos 2003/71/EB 5 straipsnio 1 dalyje nustatyto įpareigojimo, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, patvirtindama bazinį prospektą pagal tos direktyvos 13 straipsnį, kiekvienu atveju gali reikalauti, kad emitentas, siūlytojas ar asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, užpildytų kiekvieną informacijos punktą.

Kai reikalaujama, kad emitentas, siūlytojas ar asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, laikydamasis Direktyvos 2003/71/EB 5 straipsnio 2 dalyje nustatyto įpareigojimo, į bazinį prospektą įtrauktų santrauką, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, tvirtindama bazinį prospektą pagal tos direktyvos 13 straipsnį, kiekvienu atveju gali reikalauti, kad baziniame prospekte pateikta informacija būtų taip pat įtraukta į santrauką.

▼M5

1a. Baziniame prospekte galima pateikti A, B ir C kategorijų informacijos, privalomos pagal atitinkamus vertybinių popierių raštų aprašus ir informacinius priedus ir nurodytos XX priede, variantus. Galutinėse sąlygose nurodoma, kurie iš šių informacijos variantų tinka atskirai emisijai, pateikiant nuorodą į atitinkamus bazinio prospekto punktus arba pakartojant tokią informaciją.

▼B

2. Emitentas, siūlytojas ar asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, gali praleisti tuos informacijos punktus, kurie bazinio prospekto patvirtinimo metu yra nežinomi ir gali būti nustatyti tik atskiros emisijos metu.

3. XVIII priede pateiktoje lentelėje nurodytus derinius būtina naudoti sudarant tų tipų vertybinių popierių, kuriuos tie deriniai atitinka pagal tą lentelę, bazinius prospektus.

Tačiau kai kuriems nors vertybiniams popieriams šie deriniai netaikomi, galima naudoti kitus derinius.

▼M5

4. Į bazinio prospekto priede pateiktas galutines sąlygas galima įtraukti tik:

a) į skirtingų vertybinių popierių raštų aprašus, kuriais remiantis sudarytas tas bazinis prospektas, įeinančius B ir C kategorijų informacijos punktus, nurodytus XX priede. Kai prospekto punktas nebeaktualus, šis punktas skelbiamas galutinėse sąlygose su prierašu „netaikoma“;

b) savanoriškai pateikiamą „papildomą informaciją“, nustatytą XXI priede;

c) baziniame prospekte jau pateiktų informacijos variantų, taikomų atskirai emisijai, pakartojimą arba nuorodą į juos.

Galutinėse sąlygose negali būti tikslinama ar keičiama bet kokia baziniame prospekte pateikta informacija.

▼B

5. Be 4–20 straipsniuose nustatytų aprašų ir informacijos blokų, į bazinį prospektą įtraukiama ši informacija:

1) nuoroda į informaciją, kuri bus įtraukta į galutines sąlygas;

▼M5

1a) skirsnis, kuriame pateikiamas „galutinių sąlygų formos“ šablonas, kurį reikia užpildyti kiekvienai atskirai emisijai;

▼B

2) galutinių sąlygų paskelbimo būdas; kai emitentas prospekto patvirtinimo metu negali nustatyti galutinių sąlygų paskelbimo būdo, nurodoma, kaip ketinama visuomenei pranešti apie galutinių sąlygų paskelbimo būdą;

3) išleidžiant ne kapitalo vertybinius popierius pagal Direktyvos 2003/71/EB 5 straipsnio 4 dalies a punktą, pateikiamas bendras programos aprašymas.

6. Baziniame prospekte ir su juo susijusiose galutinėse sąlygose, reglamentuojančiuose įvairių tipų vertybinių popierių emisijas, galima pateikti tik šių kategorijų vertybinius popierius:

1) turtu garantuotus vertybinius popierius;

2) garantijas, kurioms taikomas 17 straipsnis;

3) ne kapitalo vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2003/71/EB 5 straipsnio 4 dalies b punkte;

4) visus kitus ne kapitalo vertybinius popierius, įskaitant garantijas, išskyrus nurodytąsias 2 punkte.

Emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, sudarydamas bazinį prospektą, turi aiškiai išskirti tikslią informaciją apie kiekvienai šiai kategorijai priskiriamus vertybinius popierius.

7. Kai per laikotarpį nuo bazinio prospekto patvirtinimo iki kiekvienos pagal bazinį prospektą išleidžiamos vertybinių popierių emisijos platinimo termino pabaigos arba, tam tikrais atvejais, iki prekybos šiais vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje pradžios atsiranda Direktyvos 2003/71/EB 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas veiksnys, emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, prieš platinimo termino pabaigą arba prieš leidžiant platinti tuos vertybinius popierius paskelbia priedą.

Kai emitentui reikia parengti priedą dėl baziniame prospekte pateiktos informacijos, susijusios tik su viena ar keliomis konkrečiomis emisijomis, Direktyvos 2003/71/EB 16 straipsnio 2 dalyje nurodyta teisė atsiimti sutikimą galioja tik atitinkamoms emisijoms, bet ne kitoms vertybinių popierių emisijoms pagal tą bazinį prospektą.

23 straipsnis

Prospektuose ir baziniuose prospektuose pateiktos būtiniausios informacijos pritaikymas

1. Nepaisant to, kas pasakyta 3 straipsnio 2 pastraipoje ir 22 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, kai emitento veikla priskiriama vienai iš XIX priede nurodytų kategorijų, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija, atsižvelgdama į atitinkamos veiklos ypatingą pobūdį ir siekdama laikytis Direktyvos 2003/71/EB 5 straipsnio 1 dalyje nustatyto įsipareigojimo, gali paprašyti pateikti ne tik informacijos punktus, įtrauktus į 4–20 straipsniuose nurodytus aprašus ir informacinius priedus, bet ir pritaikytą informaciją, tam tikrais atvejais įskaitant emitento turto įvertinimą ar kito eksperto ataskaitą apie jo turtą. Kompetentinga institucija nedelsdama apie tai praneša Komisijai.

Siekdama į XIX priedą įtraukti naują kategoriją, valstybė narė šį prašymą pateikia Komisijai. Komisija šį sąrašą atnaujina, laikydamasi Direktyvos 2003/71/EB 24 straipsnyje nustatytos komiteto procedūros.

2. Nukrypstant nuo 3–22 straipsnių, kai emitentas, siūlytojas ar asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, prašo patvirtinti vertybinių popierių, kurie neatitinka XVIII priedo derinių lentelėje nurodytų įvairių vertybinių popierių tipų, tačiau yra į juos panašūs, prospektą ar bazinį prospektą, emitentas, siūlytojas ar asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pagrindinį pasirinktą vertybinių popierių rašto aprašą papildo atitinkamais informacijos punktais iš kito vertybinių popierių rašto aprašo, nustatyto 4 -–20 straipsniuose. Toks papildymas daromas atsižvelgiant į visuomenei siūlomų ar įtraukiamų į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą vertybinių popierių pagrindines savybes.

3. Nukrypstant nuo 3–22 straipsnių, kai emitentas, siūlytojas ar asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, prašo patvirtinti naujo tipo vertybinių popierių prospektą ar bazinį prospektą, emitentas, siūlytojas ar asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, prospekto ar bazinio prospekto projektą pateikia buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai.

Pasitarusi su emitentu arba asmeniu, prašančiu įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, kompetentinga institucija nusprendžia, kurią informaciją reikia įtraukti į prospektą arba bazinį prospektą, kad būtų laikomasi Direktyvos 2003/71/EB 5 straipsnio 1 dalyje nustatyto įsipareigojimo. Kompetentinga institucija nedelsdama apie tai praneša Komisijai.

Pirmoje pastraipoje pateikta leidžianti nukrypti nuostata taikoma tik naujų tipų vertybiniams popieriams, kurių savybės visiškai skiriasi nuo tų, kuriomis pasižymi XVIII priede išvardyti tipai, kai šio naujo tipo vertybinių popierių savybės yra tokios, kad negalima naudoti įvairių informacijos punktų, įtrauktų į 4–20 straipsniuose išvardytus planus ir sudedamąsias dalis, derinio.

4. Nukrypstant nuo 3–22 straipsnių, tais atvejais, kai kuris nors informacijos punktas, įtrauktas į vieną iš 4–20 straipsniuose nurodytų aprašų ar informacinių priedų, arba lygiavertė informacija nėra susijusi su emitentu, siūlytoju arba su vertybiniais popieriais, įtrauktais į prospektą, ta informacija gali būti praleidžiama.

▼M5

24 straipsnis

Prospekto, bazinio prospekto ir atskiros emisijos santraukos turinys

1.  Emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, nustato Direktyvos 2003/71/EB 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos santraukos išsamų turinį pagal šį straipsnį.

Santraukoje nurodomi pagrindinės informacijos punktai pagal XXII priedą. Kai prospekto punktas nebeaktualus, toks punktas skelbiamas santraukoje su prierašu „netaikoma“. Santraukos apimtis priklauso nuo emitento ir jo siūlomų vertybinių popierių sudėtingumo, tačiau negali viršyti 7 % prospekto apimties arba 15 puslapių priklausomai nuo to, kuris ilgesnis. Joje neturi būti kryžminių nuorodų į kitas prospekto dalis.

XXII priedo skirsnių ir punktų tvarka yra privaloma. Santrauka parengiama aiškia kalba ir pagrindinė informacija joje pateikiama patogiai ir lengvai suprantamu būdu. Kai emitentas nėra įpareigotas į prospektą įtraukti santraukos pagal Direktyvos 2003/71/EB 5 straipsnio 2 dalies reikalavimus, tačiau prospekte pateikia apžvalgos skirsnį, šio skirsnio pavadinimas negali būti „Santrauka“, išskyrus atvejus, kai emitentas laikosi visų santraukoms taikomų informacijos atskleidimo reikalavimų, nustatytų šiame straipsnyje ir XXII priede.

2.  Bazinio prospekto santraukoje gali būti pateikta tokia informacija:

a) į bazinį prospektą įtraukta informacija;

b) informacijos, privalomos pagal vertybinių popierių rašto aprašą ir jo informacinį (-ius) priedą (-us), variantai;

c) informacija, privaloma pagal vertybinių popierių rašto aprašą ir jo informacinį (-ius) priedą (-us), kuri vėliau įrašoma galutinėse sąlygose.

3.  Atskiros emisijos santraukoje pateikiama pagrindinė informacija iš bazinio prospekto santraukos kartu su atitinkamomis galutinių sąlygų dalimis. Atskiros emisijos santraukoje skelbiama:

a) bazinio prospekto santraukos informacija, susijusi tik su atskira emisija;

b) baziniame prospekte pateikti informacijos variantai, susiję tik su atskira emisija, kaip nurodyta galutinėse sąlygose;

c) galutinėse sąlygose pateikta atitinkama informacija, neįrašyta į bazinį prospektą.

Kai galutinės sąlygos taikomos keliems vertybiniams popieriams, kurie skiriasi labai nedaug, pavyzdžiui, emisijos kaina arba išpirkimo data, prie visų šių vertybinių popierių galima pridėti vieną bendrą atskiros emisijos santrauką, jeigu skirtingų vertybinių popierių informacija joje aiškiai atskirta.

Atskiros emisijos santraukai taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir galutinėms sąlygoms, prie kurių ši santrauka pridedama.

▼BIII SKYRIUS

PROSPEKTO, BAZINIO PROSPEKTO IR PRIEDŲ FORMATAS

25 straipsnis

Prospekto formatas

1. Kai emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pagal Direktyvos 2003/71/EB 5 straipsnio 3 dalį nusprendžia sudaryti prospektą kaip vieną dokumentą, prospektą sudaro šios dalys, pateikiamos tokia eilės tvarka:

1) aiškus ir išsamus turinys;

2) Direktyvos 2003/71/EB 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta santrauka;

3) su emitentu ir išleidžiamų vertybinių popierių tipu susiję rizikos veiksniai;

4) kiti informacijos punktai, įtraukti į aprašus ir informacinius priedus-, kurių pagrindu prospektas yra sudarytas.

2. Kai emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pagal Direktyvos 2003/71/EB 5 straipsnio 3 dalį nusprendžia sudaryti prospektą, sudarytą iš atskirų dokumentų, vertybinių popierių pranešimą ir registracijos dokumentą sudaro šios dalys, pateikiamos tokia eilės tvarka:

1) aiškus ir išsamus turinys;

2) pagal aplinkybes – su emitentu ir išleidžiamų vertybinių popierių tipu susiję rizikos veiksniai;

3) kiti informacijos punktai, įtraukti į aprašus ir informacinius priedus, kurių pagrindu prospektas yra sudarytas.

3. 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti vertybinius popierius į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, gali laisvai nustatyti eilės tvarką, pagal kurią pateikiami būtinieji informacijos punktai, įtraukti į tuos aprašus ir informacinius priedus, kurių pagrindu sudaromas prospektas.

4. Kai punktų eiliškumas nesutampa su informacijos pateikimo eiliškumu, nustatytu aprašuose ir informaciniuose priedus, kurių pagrindu sudaromas prospektas, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali paprašyti, kad emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pateiktų dalinių nuorodų sąrašą, sudarantį galimybę patikrinti prospektą prieš jį patvirtinant. Šiame sąraše nurodomi prospekto puslapiai, kuriuose pateiktas kiekvienas punktas.

5. Kai prospekto santrauka gali būti papildoma pagal Direktyvos 2003/71/EB 16 straipsnio 1 dalį, emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, kiekvienu konkrečiu atveju nusprendžia, ar nauja informacija į pirminę santrauką bus įtraukta sudarant naują santrauką, ar parengiant santraukos priedą.

Kai naujoji informacija yra įtraukiama į pirminę santrauką, emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, užtikrina, kad investuotojai galėtų lengvai atskirti pakeitimus, ypač pagal išnašas.

Jokiais atvejais siūlymams, teiktiems iki naujos santraukos arba santraukos priedo parengimo, nereikalaujama iš naujo teikti atskiros emisijos galutinių sąlygų ir prie jų pridėtos santraukos.

26 straipsnis

Bazinio prospekto ir su juo susijusių galutinių sąlygų formatas

1. Kai emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pagal Direktyvos 2003/71/EB 5 straipsnio 4 dalį nusprendžia sudaryti bazinį prospektą, tą bazinį prospektą sudaro šios dalys, pateikiamos tokia eilės tvarka:

1) aiškus ir išsamus turinys;

2) Direktyvos 2003/71/EB 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta santrauka;

3) su emitentu ir išleidžiamų vertybinių popierių tipu susiję rizikos veiksniai;

4) kiti informacijos punktai, įtraukti į aprašus ir informacinius priedus, kurių pagrindu prospektas yra sudarytas.

2. Nepaisant to, kas nustatyta 1 dalyje, emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, gali laisvai nustatyti eilės tvarką, pagal kurią pateikiami būtinieji informacijos punktai, įtraukti į tuos aprašus ir informacinius priedus, kurių pagrindu sudaromas prospektas. Baziniame prospekte pateikta informacija apie skirtingus vertybinius popierius turi būti aiškiai išskirta.

3. Kai punktų eiliškumas nesutampa su informacijos pateikimo eiliškumu, nustatytu aprašuose ir informaciniuose prieduose, pagal kuriuos sudaromas prospektas, buveinės kompetentinga institucija gali paprašyti, kad emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pateiktų dalinių nuorodų sąrašą, sudarantį galimybę patikrinti prospektą prieš jį patvirtinant. Šiame sąraše nurodomi prospekto puslapiai, kuriuose pateiktas kiekvienas punktas.

4. Kai emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, anksčiau yra padavęs tam tikro tipo vertybinių popierių registracijos dokumentą, o vėliau nusprendžia sudaryti bazinį prospektą pagal Direktyvos 2003/71/EB 5 straipsnio 4 dalies a ir b punktuose nustatytas sąlygas, baziniame prospekte pateikiama:

1) informacija, pateikta anksčiau arba tuo pat metu paduotame ir patvirtintame registracijos dokumente, kuris įtraukiamas nuorodos būdu, laikantis šio reglamento 28 straipsnyje nustatytų sąlygų;

2) informacija, kuri kitu atveju būtų pateikta atitinkamame vertybinių popierių rašte, išskyrus galutines sąlygas, kai jos neįtrauktos į bazinį prospektą.

▼M5

5. Galutinės sąlygos pateikiamos atskiru dokumentu arba įtraukiamos į bazinį prospektą. Galutinės sąlygos parengiamos lengvai analizuojama ir suprantama forma.

Atitinkamo vertybinių popierių rašto aprašo ir jo informacinių priedų punktai, įtraukti į bazinį prospektą, nekartojami galutinėse sąlygose.

Emitentas, siūlytojas ar asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, gali galutinėse sąlygose pateikti bet kurios papildomos informacijos, nustatytos XXI priede.

Galutinių sąlygų matomoje vietoje aiškiai nurodoma:

a) kad galutinės sąlygos parengtos Direktyvos 2003/71/EB 5 straipsnio 4 dalyje numatytu tikslu ir turi būti skaitomos kartu su baziniu prospektu ir jo priedu (-ais);

b) kur pagal Direktyvos 2003/71/EB 14 straipsnį skelbiami bazinis prospektas ir jo priedas (-ai);

c) kad siekiant gauti išsamios informacijos reikia skaityti bazinį prospektą kartu su galutinėmis sąlygomis;

d) kad atskiros emisijos santrauką galima rasti galutinių sąlygų priede.

Galutinės sąlygos gali būti pasirašytos emitento arba asmens, atsakingo už prospektą pagal atitinkamos šalies teisę, teisinio atstovo arba abiejų.

5a. Galutinės sąlygos ir atskiros emisijos santrauka parengiami atitinkamai ta pačia kalba, kaip patvirtinta bazinio prospekto galutinių sąlygų formos versija ir bazinio prospekto santrauka.

Kai pagal Direktyvos 2003/71/EB 5 straipsnio 4 dalį galutinės sąlygos pateikiamos priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai arba, jei yra daugiau nei viena priimančioji valstybė narė, priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, galutinėms sąlygoms ir prie jų pridėtai santraukai taikomos šios kalbos taisyklės:

a) kai bazinio prospekto santrauką reikia išversti pagal Direktyvos 2003/71/EB 19 straipsnį, galutinių sąlygų priede pateiktai atskiros emisijos santraukai taikomi tie patys vertimo reikalavimai, kaip ir bazinio prospekto santraukai;

b) kai bazinį prospektą reikia išversti pagal Direktyvos 2003/71/EB 19 straipsnį, galutinėms sąlygoms ir prie jų pridėtai atskiros emisijos santraukai taikomi tie patys vertimo reikalavimai, kaip ir baziniam prospektui.

Emitentas šiuos vertimus kartu su galutinėmis sąlygomis pateikia priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai arba, jei yra daugiau nei viena priimančioji valstybė narė, priimančiųjų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

▼B

6. Kai bazinis prospektas sudaromas keliems vertybiniams popieriams, emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, baziniame prospekte pateikia visų vertybinių popierių bendrą santrauką. Tačiau informacija apie skirtingus vertybinius popierius, įtrauktus į prospektą, turi būti aiškiai atskirta.

7. Kai bazinio prospekto santrauką reikia papildyti pagal Direktyvos 2003/71/EB 16 straipsnio 1 dalį, emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, kiekvienu konkrečiu atveju nusprendžia, ar naują informaciją į pirminę santrauką įtraukti sudarant naują santrauką, ar parengiant santraukos priedą.

Kai naujoji informacija įtraukiama į bazinio prospekto pirminę santrauką, emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, užtikrina, kad investuotojai galėtų lengvai atskirti pakeitimus, ypač pagal išnašas.

8. Emitentai, siūlytojai arba asmenys, prašantys įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, viename dokumente gali pateikti du arba daugiau bazinių prospektų.

▼M5IIIa

SKYRIUS

PROPORCINGA INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO TVARKA

26a straipsnis

Teisių emisijų proporcingas aprašas

1.  XXIII–XXIV prieduose pateikti proporcingi aprašai taikomi teisių emisijoms, jeigu emitento išleistos tos pačios klasės akcijos jau yra įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalės prekybos sistemos, apibrėžtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB ( 8 ) 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte, sąrašą.

2.  Emitentai, kurių tos pačios klasės akcijos jau yra įtrauktos į prekybos daugiašalės prekybos sistemoje sąrašus, gali naudotis XXIII ir XXIV prieduose pateiktu aprašu tik tada, kai tos daugiašalės prekybos sistemos taisyklėse numatytos šios nuostatos:

a) nuostatos, kuriomis emitentai įpareigojami skelbti metines finansines ataskaitas ir audito ataskaitas per šešis mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos, pusmečio finansines ataskaitas per keturis mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pirmo pusmečio pabaigos ir paskelbti Direktyvos 2003/6/EB 1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkte apibrėžtą viešai neatskleistą informaciją pagal tos direktyvos 6 straipsnio nuostatas;

b) nuostatos, kuriomis emitentai įpareigojami viešai skelbti a punkte nurodytas ataskaitas ir informaciją savo interneto svetainėse;

c) nuostatos, kuriomis pagal Direktyvą 2003/6/EB draudžiama prekyba vertybiniais popieriais, naudojantis viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimas rinka.

3.  Prospekto pradžioje pateiktame pareiškime aiškiai nurodoma, kad teisių emisija yra skirta emitento akcininkams ir kad prospekte atskleidžiama tiek informacijos, kiek privaloma pagal tos emisijos tipą.

26b straipsnis

Proporcingi aprašai, skirti mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonėms

XXV–XXVIII prieduose pateikti proporcingi aprašai taikomi tada, kai mažųjų ir vidutinių įmonių ir mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonių išleisti vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje, esančioje arba veikiančioje valstybėje narėje, sąrašą.

Tačiau mažosios ir vidutinės įmonės bei mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonės gali nuspręsti rengti prospektą pagal aprašus, nurodytus I–XVII ir XX–XXIV prieduose.

26c straipsnis

Proporcingi reikalavimai, taikomi kredito įstaigų emisijoms, nurodytoms Direktyvos 2003/71/EB 1 straipsnio 2 dalies j punkte

Kredito įstaigos, leidžiančios vertybinius popierius, nurodytus Direktyvos 2003/71/EB 1 straipsnio 2 dalies j punkte, ir rengiančios prospektą pagal tos direktyvos 1 straipsnio 3 dalį, gali nuspręsti į savo prospektą įtraukti tik praėjusių finansinių metų arba trumpesnio laikotarpio, kuriuo emitentas vykdė veiklą, istorinę finansinę informaciją pagal šio reglamento XXIX priedą.

▼BIV SKYRIUS

INFORMACIJA IR ĮTRAUKIMAS NUORODOS BŪDU

▼M5 —————

▼B

28 straipsnis

Įtraukimo nuorodos būdu tvarka

1. Informaciją galima įtraukti į prospektą ar bazinį prospektą nuorodos būdu, ypač kai ji pateikta viename iš toliau išvardytų dokumentų:

1) metinėje ar tarpinėje finansinėje atskaitomybėje;

2) konkrečiam sandoriui, tokiam, kaip įmonių susijungimas ar atsiskyrimas, specialiai parengtuose dokumentuose;

3) audito ataskaitose ir finansinėse ataskaitose;

4) memorandume ir įstatuose;

5) anksčiau patvirtintuose ir paskelbtuose prospektuose ir (arba) baziniuose prospektuose;

6) reguliuojamojoje informacijoje;

7) vertybinių popierių savininkams skirtuose aplinkraščiuose.

2. Dokumentai, kuriuose pateikiama informacija, į prospektą ar bazinį prospektą arba į jį sudarančius dokumentus įtraukiama nuorodos būdu, sudaromi pagal Direktyvos 2003/71/EB 19 straipsnio nuostatas.

3. Kai dokumente, kurį galima įtraukti nuorodos būdu, pateikta informacija yra iš esmės pasikeitusi, ši aplinkybė aiškiai pažymima prospekte arba baziniame prospekte, ir pateikiama atnaujinta informacija.

4. Emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, gali įtraukti informaciją į prospektą ar bazinį prospektą, darydamas nuorodą tik į tam tikras dokumento dalis, su sąlyga, jei jis pažymi, kad neįtrauktosios dalys yra nereikšmingos investuotojui arba prospekte pateiktos kitoje vietoje.

5. Įtraukdami informaciją nuorodos būdu, emitentai, siūlytojai arba asmenys, prašantys įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, užtikrindami informacijos suprantamumą ir pasiekiamumą, siekia, kad dėl to nesumažėtų investuotojų apsauga.V SKYRIUS

REKLAMOS SKELBIMAS IR SKLEIDIMAS

29 straipsnis

Paskelbimas elektronine forma

1. Paskelbiant prospektą arba bazinį prospektą elektronine forma pagal Direktyvos 2003/71/EB 14 straipsnio 2 dalies c, d ir e punktus arba šią formą panaudojant kaip papildomą paskelbimo būdą, taikomi šie reikalavimai:

1) patekus į tinklavietę, prospektas arba bazinis prospektas turi būti lengvai pasiekiamas;

2) Prospekto arba bazinio prospekto formatas turi būti toks, kad jo nebūtų galima pakeisti;

3) prospekte arba baziniame prospekte neturi būti nuorodų į tinklalapį, išskyrus elektroninius adresus, kuriais pateikta nuorodos būdu įtraukta informacija;

4) investuotojams turi būti sudaryta galimybė parsisiųsti ir išsispausdinti prospektą arba bazinį prospektą.

Pirmos dalies 3 punkte nurodyta išimtis taikoma tik nuorodos būdu įtrauktiems dokumentams; šie dokumentai turi būti pateikiami paprastomis ir tiesioginėmis techninėmis priemonėmis.

2. Kai prospektas arba bazinis prospektas, siūlantis visuomenei vertybinių popierių, paskelbiamas emitentų, finansinių tarpininkų arba reguliuojamų rinkų tinklalapiuose, būtina imtis priemonių, kad juose pateikiama informacija nebūtų orientuota į valstybių narių arba trečiųjų šalių, kuriose vertybiniai popieriai nėra siūlomi, gyventojus, pavyzdžiui, įtraukiant pastabą, nurodančią, kam skirtas pasiūlymas.

30 straipsnis

Paskelbimas laikraščiuose

1. Siekiant, kad būtų laikomasi Direktyvos 2003/71/EB 14 straipsnio 2 dalies a punkto, prospektas arba bazinis prospektas skelbiamas nacionaliniuose ar keliuose regionuose platinamuose bendruose arba finansinės informacijos laikraščiuose.

2. Kai kompetentingos valdžios institucijos nuomone paskelbti pasirinktas laikraštis neatitinka 1 dalyje nustatytų reikalavimų, ji nurodo laikraštį, kurio tiražas yra tinkamas šiam tikslui, visų pirma atsižvelgdama į kiekvienos valstybės narės geografinę teritoriją, gyventojų skaičių ir skaitymo įpročius.

31 straipsnis

Pranešimo paskelbimas

1. Kai valstybė narė nusprendžia pasinaudoti Direktyvos 2003/71/EB 14 straipsnio 3 dalyje numatyta galimybe reikalauti paskelbti pranešimą, nurodantį, kaip prospektas pateiktas visuomenei ir kur jį galima gauti, tas pranešimas paskelbiamas laikraštyje, kuris atitinka prospektams skelbti taikomus reikalavimus, pateiktus šio reglamento 30 straipsnyje.

Kai pranešimas susijęs su prospektu arba baziniu prospektu, kuris paskelbtas siekiant vienintelio tikslo – įtraukti vertybinius popierius į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, kai tos pačios klasės vertybiniai popieriai jau yra įtraukti į tą sąrašą, jį taip pat galima paskelbti tos reguliuojamos rinkos žurnale, nepaisant, ar tas žurnalas išspausdintas popieriuje ar yra elektroninio formato.

2. Pranešimas paskelbiamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prospekto arba bazinio prospekto paskelbimo pagal Direktyvos 2003/71/EB 14 straipsnio 1 dalį.

3. Pranešime nurodoma ši informacija:

1) emitentą identifikuojanti informacija;

2) vertybinių popierių, kuriuos planuojama pasiūlyti ir (arba) kuriuos prašoma įtraukti į prekybos sąrašą, tipas, klasė ir skaičius, jeigu tik ši informacija yra žinoma pranešimo paskelbimo metu;

3) planuojamas siūlymo arba įtraukimo į prekybos sąrašą grafikas;

4) pareiškimas, pažymintis, kad prospektas arba bazinis prospektas buvo paskelbtas, ir nurodantis, kur jį galima gauti;

5) jei prospektas arba bazinis prospektas buvo paskelbtas išspausdintas – adresai, kuriais visuomenė gali gauti tuos išspausdintus dokumentus, ir laikotarpis, per kurį juos galima gauti;

6) jei prospektas arba bazinis prospektas buvo paskelbtas elektronine forma – adresai, kuriais turi kreiptis investuotojai, norintys gauti popieriuje išspausdintą kopiją;

7) pranešimo data.

32 straipsnis

Patvirtintų prospektų sąrašas

Patvirtintų prospektų ir bazinių prospektų sąraše, kuris skelbiamas kompetentingos valdžios institucijos tinklalapyje pagal Direktyvos 2003/71/EB 14 straipsnio 4 dalį, nurodoma, kokiu būdu tokie prospektai buvo paskelbti ir kur juos galima gauti.

33 straipsnis

Prospektų galutinių sąlygų paskelbimas

Bazinio prospekto galutinių sąlygų paskelbimo būdas nebūtinai turi sutapti su bazinio prospekto paskelbimo būdu, jei tik naudojamas vienas iš Direktyvos 2003/71/EB 14 straipsnyje nurodytų paskelbimo būdų.

34 straipsnis

Reklamos skleidimas

Suinteresuotos šalys, t. y. emitentas, siūlytojas ar asmuo, prašantis įtraukti į sąrašus, finansų tarpininkai, dalyvaujantys platinant ir (arba) pasirašant vertybinius popierius, kai garantuojamas jų išplatinimas, su vertybinių popierių pasiūlymu visuomenei arba su įtraukimu į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą susijusią reklamą visuomenei gali skleisti vienu iš šių ryšio būdų:

1) spausdintinė medžiaga, nurodant adresatą arba jo nenurodant;

2) elektroniniai pranešimai ar reklama, siunčiami į mobilųjį telefoną ar pranešimų gaviklį;

3) standartinis laiškas;

4) reklama spaudoje, pateikiant užsakymo formą arba jos nepateikiant;

5) katalogas;

6) telefonas, žmogui dalyvaujant arba nedalyvaujant,

7) seminarai ir pristatymai;

8) radijas;

9) vaizdo telefonai;

10) vaizdo tekstas;

11) elektroninis paštas;

12) faksimilinio ryšio priemonės (telefaksas);

13) televizija;

14) pranešimas;

15) skelbimas;

16) plakatas;

17) brošiūra;

18) reklama internete, įskaitant interneto kaičiąją reklamą.

▼M5

Kai prospektas pagal Direktyvą 2003/71/EB neprivalomas, visose reklamose tai atitinkamai nurodoma, išskyrus atvejus, kai emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, nusprendžia skelbti prospektą, atitinkantį Direktyvos 2003/71/EB ir šio reglamento nuostatas.

▼BVI SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35 straipsnis

Istorinė finansinė informacija

1. Bendrijos emitentų prievolė prospekte pakartotinai pateikti istorinę finansinę informaciją, nurodytą I priedo 20.1 punkte, IV priedo 13.1 punkte, VII priedo 8.2 punkte, X priedo 20.1 punkte ir XI priedo 11.1 punkte, nustatyta pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, netaikoma bet kuriam laikotarpiui iki 2004 m. sausio 1 d. arba, kai emitento vertybiniai popieriai įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą 2005 m. liepos 1 d. – kol tas emitentas pagal Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 nuostatas paskelbia savo pirmą konsoliduotąją finansinę atskaitomybę.

2. Kai Bendrijos emitentui taikomos nacionalinės pereinamojo laikotarpio nuostatos, priimtos pagal Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 9 straipsnį, prievolė prospekte pakartotinai pateikti istorinę finansinę informaciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 netaikoma bet kuriam laikotarpiui iki 2006 m. sausio 1 d. arba, kai emitento vertybiniai popieriai buvo įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą 2005 m. liepos 1 d. – kol tas emitentas pagal Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 nuostatas paskelbia savo pirmą konsoliduotąją finansinę atskaitomybę.

3. Iki 2007 m. sausio 1 d. I priedo 20.1 punkte, IV priedo 13.1 punkte, VII priedo 8.2 punkte, X priedo 20.1 punkte ir XI priedo 11.1 punkte nustatyta Bendrijos emitentų prievolė prospekte pakartotinai pateikti istorinę finansinę informaciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 netaikoma trečiųjų šalių emitentams:

1) kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą 2007 m. sausio 1 d.;

ir

2) kurie yra pateikę ir parengę istorinę finansinę informaciją pagal trečiosios šalies nacionalinius apskaitos standartus.

Kai prospekte pateikta finansinė informacija neatskleidžia tikro ir teisingo vaizdo apie emitento turtą ir įsipareigojimus, finansinę padėtį bei pelną ir nuostolius, kartu su istorine finansine informacija pateikiama išsamesnė ir (arba) papildoma informacija.

4. Trečiųjų šalių emitentai, istorinę finansinę informaciją parengę pagal tarptautiniu mastu pripažintus standartus, kaip pažymėta Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 9 straipsnyje, tą informaciją gali naudoti bet kuriame prospekte, kuris pateikiamas iki 2007 m. sausio 1 d.; šiuo atveju prievolė pakartotinai pateikti informaciją jiems netaikoma.

▼M3

5. Nuo 2009 m. sausio 1 d. trečiųjų šalių emitentai pateikia ankstesnių laikotarpių (istorinę) finansinę informaciją, parengtą pagal bet kuriuos iš šių apskaitos standartų:

a) tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai, priimti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002;

b) tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai, su sąlyga, kad audituotų finansinių ataskaitų paaiškinimuose, sudarančiuose ankstesnių laikotarpių finansinės informacijos dalį, būtų aiškus ir besąlyginis pareiškimas, kad šios finansinės ataskaitos atitinka tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus pagal 1-ąjį TAS Finansinių ataskaitų pateikimas;

c) Japonijos bendrieji apskaitos principai;

d) Jungtinių Amerikos Valstijų bendrieji apskaitos principai.

Be standartų, nurodytų pirmoje pastraipoje, nuo 2012 m. sausio 1 d. trečiųjų šalių emitentai gali pateikti ankstesnių laikotarpių finansinę informaciją pagal šiuos standartus:

a) Kinijos Liaudies Respublikos bendruosius apskaitos principus;

b) Kanados bendruosius apskaitos principus;

c) Korėjos Respublikos bendruosius apskaitos principus.

▼M5

5a. Trečiųjų šalių emitentams netaikomas nei reikalavimas pagal I priedo 20.1 punktą, IV priedo 13.1 punktą, VII priedo 8.2 punktą, X priedo 20.1 punktą, XI priedo 11.1 punktą, XXIII priedo 15.1 punktą, XXV priedo 20.1 punktą, XXVI priedo 13.1 punktą, XXVIII priedo 20.1 punktą arba XXIX priedo 11 punktą iš naujo pateikti istorinę finansinę informaciją, įtrauktą į prospektą ir susijusią su finansiniais metais prieš finansinius metus, prasidėjusius 2015 m. sausio 1 d. arba vėliau, nei reikalavimas pagal VII priedo 8.2.a punktą, IX priedo 11.1 punktą, X priedo 20.1.a punktą, XXVII priedo 11.1 punktą arba XXVIII priedo 20.1 punktą pateikti tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, priimtų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, ir apskaitos principų, pagal kuriuos tokia informacija, susijusi su finansiniais metais prieš finansinius metus, prasidėjusius 2015 m. sausio 1 d. arba vėliau, yra parengta, skirtumų aprašymą, su sąlyga, kad istorinė finansinė informacija būtų parengta pagal Indijos Respublikos bendruosius apskaitos principus.

▼M3 —————

▼B

6. Šio straipsnio nuostatos taip pat taikomos VI priedo 3 punktui.

36 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas valstybėse narėse įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
PRIEDAI

I — XVII priedai: Aprašai ir informaciniai priedai

XVIII priedas: Aprašų ir informacinių priedų derinių lentelė

XIX priedas: Specializuotų emitentų sąrašas
I PRIEDAS

Būtiniausi akcijų registravimo dokumento informacijos atskleidimo reikalavimai (aprašas)1.

ATSAKINGI ASMENYS

1.1.

Visi asmenys, atsakingi už registracijos dokumente pateiktą informaciją, arba tam tikrais atvejais, už tam tikrose jo dalyse pateiktą informaciją, pastaruoju atveju nurodant tas dalis. Nurodyti fizinių asmenų, įskaitant emitento administravimo, valdymo ar priežiūros organų narių vardą, pavardę ir pareigas; juridinių asmenų pavadinimą ir buveinės registracijos vietą.

1.2.

Už registracijos dokumentą atsakingų asmenų pareiškimas, kad registracijos dokumente pateikta informacija, kiek jiems yra žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti. Tam tikrais atvejais, už tam tikras registracijos dokumento dalis atsakingų asmenų pareiškimas, kad informacija, pateikta registracijos dokumento dalyje, už kurią jie yra atsakingi, kiek jiems žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti.

2.

ATESTUOTI AUDITORIAI

2.1.

Emitento auditorių, atlikusių istorinės finansinės informacijos auditą, vardai ir adresai (nurodant, kokiai profesinei įstaigai jie priklauso).

2.2.

Kai per laikotarpį, už kurį pateikiama istorinė finansinė informacija, auditoriai atsistatydino, buvo pašalinti arba iš naujo nepaskirti, pateikiama išsami informacija (jei ji turi esminės reikšmės).

3.

ATRINKTA FINANSINĖ INFORMACIJA

3.1.

Atrinkta istorinė finansinė informacija apie emitentą, pateikta apie kiekvienus finansinės istorinės informacijos laikotarpio finansinius metus, ir apie bet kurį paskesnį tarpinį finansinį laikotarpį, išreikšta ta pačia valiuta, kuri pateikiama toje finansinėje informacijoje.

Atrinktoje istorinėje finansinėje informacijoje turi būti pateikti pagrindiniai skaičiai, apibendrinantys emitento finansinę padėtį.

3.2.

Kai pateikiama atrinkta finansinė informacija apie tarpinius laikotarpius, reikia pateikti praėjusių finansinių metų to paties laikotarpio palyginamuosius duomenis, tačiau reikalavimas pateikti palyginamąjį balansą įvykdomas pateikus metų pabaigos balanso informaciją.

4.

RIZIKOS VEIKSNIAI

Emitentui arba jo verslo šakai būdingų rizikos veiksnių aiškus atskleidimas pateikiamas skirsnyje „Rizikos veiksniai“.

5.

INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

5.1.

Emitento istorija ir raida

5.1.1.

Emitento teisinis ir komercinis pavadinimas.

5.1.2.

Emitento registracijos vieta ir registracijos numeris.

5.1.3.

Emitento įsisteigimo data ir veiklos laikotarpis, išskyrus atvejus, kai jis įsisteigęs neribotam laikotarpiui.

5.1.4.

Emitento buveinės vieta, teisinė forma ir teisė, pagal kurią veikia emitentas, įsisteigimo šalis, registruotos buveinės (arba kitos pagrindinės buveinės, jei skiriasi nuo registruotos buveinės) adresas ir telefono numeris.

5.1.5.

Reikšmingi emitento verslo raidos įvykiai.

5.2.

Investicijos

5.2.1.

Iki registracijos dokumento datos kiekvienais istorinės finansinės informacijos laikotarpio finansiniais metais emitento padarytų pagrindinių investicijų apibūdinimas (įskaitant dydį).

5.2.2.

Pagrindinių emitento daromų investicijų apibūdinimas, įskaitant informaciją apie tų investicijų geografinį pasiskirstymą (buveinės šalyje ir užsienyje) ir finansavimo metodą (vidaus ar išorinis).

5.2.3.

Informacija apie emitento pagrindines būsimas investicijas, kurias jo vadovybė jau įsipareigojo padaryti.

6.

VERSLO APŽVALGA

6.1.

Pagrindinė veikla

6.1.1.

Emitento veiklos ir pagrindinių jos rūšių bei su jomis susijusių pagrindinių veiksnių apibūdinimas pažymint kiekvienais istorinės finansinės informacijos laikotarpio finansiniais metais parduotų gaminių ir (arba) suteiktų paslaugų pagrindines kategorijas.

6.1.2.

Informacija apie bet kuriuos svarbius naujus produktus ir (arba) paslaugas ir, tiek, kiek informacija apie naujų produktų ir paslaugų kūrimą buvo viešai paskelbta, informacija apie pasiektą jų kūrimo pažangą.

6.2.

Pagrindinės rinkos

Pagrindinių rinkų, kuriose konkuruoja emitentas, apibūdinimas, įskaitant bendrųjų pajamų išskaidymą pagal veiklos kategorijas ir geografines rinkas kiekvienais istorinės finansinės informacijos laikotarpio finansiniais metais.

6.3.

Kai pagal 6.1 ir 6.2 punktus pateiktai informacijai turėjo įtakos ypatingi veiksniai, tą faktą reikia paminėti.

6.4.

Jeigu tai turi esminės reikšmės emitento verslui ar pelningumui, pateikiama glausta informacija apie tai, kiek emitentas priklauso nuo patentų arba licencijų, pramonės, prekybos ar finansinių sutarčių ar naujų gamybos procesų.

6.5.

Bet kurių emitento teiginių apie jo konkurencinę padėtį pagrindimas.

7.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

7.1.

Kai emitentas priklauso grupei, pateikiamas tos grupės ir emitento padėties toje grupėje apibūdinimas.

7.2.

Svarbiausių emitento pavaldžiųjų bendrovių sąrašas, nurodant pavadinimą, įsisteigimo ar buveinės šalį, nuosavybės teisių procentinę dalį ir turimų balsų procentinę dalį (jei skiriasi).

8.

TURTAS, ĮRENGINIAI IR ĮRANGA

8.1.

Informacija apie bet kurį esamą ar planuojamą ilgalaikį materialųjį turtą, įskaitant nuomos būdu įsigytą turtą, ir tokiam turtui nustatytus pagrindinius nuosavybės teisės suvaržymus.

8.2.

Aplinkosauginių veiksnių, kurie gali turėti įtakos emitento galimybei naudoti ilgalaikį materialųjį turtą, apibūdinimas.

9.

VEIKLOS IR FINANSINĖ APŽVALGA

9.1.

Finansinė padėtis

Jeigu tokia informacija nepateikta kituose registracijos dokumento punktuose, nurodoma emitento finansinė padėtis, finansinės padėties pasikeitimai ir kiekvienų metų bei tarpinio laikotarpio, apie kuriuos reikia pateikti istorinę finansinę informaciją, veiklos rezultatai, įskaitant skirtingų metų finansinės informacijos reikšmingesnių pokyčių priežastis (tiek, kiek tai būtina norint suprasti emitento verslo visumą).

9.2.

Veiklos rezultatai

9.2.1.

Informacija apie reikšmingus veiksnius, įskaitant neįprastus ar retus įvykius arba naujas aplinkybes, turinčias esminės reikšmės emitento pajamoms iš veiklos, ir tokio poveikio masto apibūdinimas.

9.2.2.

Kai finansinės ataskaitos rodo, kad labai pasikeitė grynieji pardavimai arba pajamos, pateikiamas šiuos pokyčius sukėlusių priežasčių apibūdinimas.

9.2.3.

Informacija apie bet kurią vyriausybės, ekonominę, finansinę, pinigų ar politinę strategiją ar veiksnius, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai turi arba gali turėti reikšmingos įtakos emitento veiklai.

10.

KAPITALO IŠTEKLIAI

10.1.

Informacija apie emitento kapitalo išteklius (ilgalaikius ir trumpalaikius).

10.2.

Emitento pinigų srautų šaltinių ir apimčių paaiškinimas bei apibūdinimas.

10.3.

Informacija apie emitento skolinimosi poreikius ir finansavimo struktūrą.

10.4.

Informacija apie bet kuriuos kapitalo išteklių naudojimo apribojimus, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai turi arba gali turėti reikšmingos įtakos emitento veiklai.

10.5.

Informacija apie numatomus lėšų, reikalingų 5.2.3 ir 8.1 punktuose nustatytiems įsipareigojimams įvykdyti, šaltinius.

11.

TYRIMAI IR PLĖTRA, PATENTAI IR LICENCIJOS

Kai ta informacija yra reikšminga, pateikiamas tyrimų ir plėtros politikos, kurią emitentas taikė kiekvienais istorinės finansinės informacijos laikotarpio finansiniais metais, apibūdinimas, įskaitant informaciją apie lėšas, skirtas emitento remiamai tyrimų ir plėtros veiklai.

12.

INFORMACIJA APIE TENDENCIJAS

12.1.

Svarbiausios pastarojo meto gamybos, pardavimų ir atsargų, taip pat išlaidų ir pardavimo kainos tendencijos nuo paskutinių finansinių metų pabaigos iki registracijos dokumento datos.

12.2.

Informacija apie bet kurias žinomas tendencijas, netikrumus, reikalavimus, įsipareigojimus ar įvykius, kurie pagrįstai gali turėti didelės įtakos emitento perspektyvai mažiausiai einamaisiais finansiniais metais.

13.

PELNO PROGNOZĖS ARBA PRELIMINARUS PELNAS

Kai emitentas nusprendžia nurodyti pelno prognozę arba pateikti duomenis apie preliminarų pelną, registracijos dokumente būtina pateikti 13.1 ir 13.2 punktuose nurodytą informaciją:

13.1.

Pagrindinės prielaidos, kuriomis emitentas grindžia savo prognozę arba preliminarų pelną.

Būtina aiškiai atskirti prielaidas dėl veiksnių, kuriems įtakos gali turėti administravimo, valdymo ar priežiūros organų nariai, ir veiksnių kurie visiškai nepriklauso nuo administravimo, valdymo ar priežiūros organų narių; prielaidos turi būti aiškiai suprantamos investuotojams, jos turi būti konkrečios ir tikslios bei nebūti susijusios su preliminaraus pelno, kuriuo grindžiama prognozė, tikslumu.

▼M6

13.2.

Nepriklausomų apskaitininkų arba auditorių parengta ataskaita, kurioje nurodyta, kad, nepriklausomų apskaitininkų arba auditorių nuomone, prognozė arba preliminarus pelnas sudaryti tinkamai remiantis nurodytu pagrindu ir kad apskaitos pagrindas, kuriuo naudotasi sudarant pelno prognozę arba preliminarų pelną, atitinka emitento apskaitos politiką.

Kai teikiama praėjusių finansinių metų finansinė informacija, kurią sudaro tik teisingi skaičiai, iš esmės atitinkantys galutinius skaičius, kurie bus skelbiami kitose praėjusių finansinių metų metinėse audituotose finansinėse ataskaitose, bei paaiškinimai, reikalingi tiems skaičiams įvertinti, ataskaitos teikti neprivaloma, jeigu prospekte patvirtinami visi šie dalykai:

a)  už šią finansinę informaciją atsakingas asmuo – jei tai kitas nei apskritai už prospektą atsakingas asmuo – patvirtina šią informaciją;

b)  nepriklausomi apskaitininkai arba auditoriai sutiko, kad ši informacija iš esmės atitinka galutinius skaičius, kurie bus skelbiami kitose metinėse audituotose finansinėse ataskaitose;

c)  šios finansinės informacijos auditas neatliktas.

▼B

13.3.

Pelno prognozė arba preliminarus pelnas turi būti parengti palyginamumo su istorine informacija pagrindu.

13.4.

Kai paskelbtame prospekte pateikta pelno prognozė dar neįgyvendinta, nurodoma, ar registracijos dokumento pateikimo metu prognozė vis dar yra teisinga, o jei ši prognozė nebegalioja – paaiškinamos negaliojimo priežastys.

14.

ADMINISTRAVIMO, VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANAI IR VADOVYBĖ

14.1.

Toliau nurodytų asmenų vardai, pavardės, darbovietės adresai ir pareigos emitento įmonėje bei informacija apie pagrindinę veiklą, kuria jie verčiasi už emitento įmonės ribų, kai jų veikla turi didelės reikšmės atitinkamam emitentui:

a)  administravimo, valdymo ir priežiūros organų narių;

b)  neribotos atsakomybės partnerių, kai emitento įmonė yra ribotos atsakomybės bendrija, turinti akcinį kapitalą;

c)  steigėjų, kai emitentas įsteigtas mažiau kaip prieš penkerius metus;

ir

d)  bet kurio kito vadovo, kai su juo susijusi informacija yra svarbi, nustatant, ar atitinkamas emitentas turi reikiamos kompetencijos ir profesinės patirties valdyti emitento verslą.

Šių asmenų tarpusavio šeimyninių ryšių pobūdis.

Apie kiekvieną emitento administravimo, valdymo ar priežiūros organų narį ir kiekvieną pirmos pastraipos b ir d punktuose nurodytą asmenį pateikiama išsami informacija apie to asmens reikšmingą valdymo kompetenciją ir patirtį, taip pat ši informacija:

a)  visų bendrovių ir bendrijų, kurių administravimo, valdymo ar priežiūros organų nariais ar partneriais šie asmenys yra buvę bet kuriuo metu per pastarųjų penkerių metų laikotarpį, pavadinimai, pažymint, ar tas asmuo tebėra administravimo, valdymo ar priežiūros organų narys ar partneris. Nereikalaujama išvardyti visų emitento pavaldžiųjų bendrovių, kurių administravimo, valdymo ar priežiūros organų narys jis taip pat yra;

b)  bet kuris teistumas už klastojimo nusikaltimus bent per pastaruosius penkerius metus;

c)  išsami informacija apie bankroto, likvidavimo administravimo ir (arba) sankcijų atvejus, su kuriais mažiausiai per pastaruosius penkerius metus buvo susijęs pirmos pastraipos a ir d punktuose apibūdintas asmuo, veikęs asmens, einančio bet kurias iš pirmos pastraipos a ir d punktuose išvardytas pareigas, teisėmis;

d)  išsami informacija apie bet kuriuos atvejus, kai mažiausiai per pastaruosius penkerius metus reguliavimo institucijos (įskaitant paskirtąsias profesines įstaigas) tam asmeniui pateikė oficialius viešus kaltinimus arba pritaikė sankcijas, bei informacija apie tai, ar tam asmeniui teismas yra kada nors uždraudęs eiti emitento įmonės administravimo, valdymo ar priežiūros organų nario pareigas arba eiti vadovaujamas pareigas arba tvarkyti bet kurio emitento reikalus.

Kai šio pobūdžio informacijos, kurią reikia paskelbti, nėra, tai atitinkamai nurodoma.

14.2.

Administravimo, valdymo ir priežiūros organų ir vadovybės interesų konfliktai

Turi būti aiškiai įvardyti galimi 14.1 punkte nurodytų asmenų interesų konfliktai tarp pareigų emitentui ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų. Kai tokių konfliktų nėra, tai atitinkamai nurodoma.

Bet kuris susitarimas su stambiaisiais akcininkais, klientais, tiekėjais ar kitais asmenimis, pagal kurį bet kuris 14.1 punkte nurodytas asmuo buvo paskirtas administravimo, valdymo ar priežiūros organų arba vadovybės nariu.

Išsami informacija apie bet kuriuos apribojimus, su kuriais sutiko 14.1 punkte nurodyti asmenys, taikomus perleidžiant turimus emitento vertybinius popierius per tam tikrą laikotarpį.

15.

ATLYGINIMAS IR SKATINIMO PRIEMONĖS

Apie asmenis, nurodytus 14.1 punkto pirmos pastraipos a ir d punktuose, pateikiami šie visų paskutinių finansinių metų duomenys:

15.1.

Emitento ir jo pavaldžiųjų bendrovių tiems asmenims sumokėto atlyginimo (įskaitant bet kurias nenumatytas arba atidėtas kompensacijas) ir natūrinių paskatų dydis už paslaugas, kurias bet kuris asmuo, veikiantis bet kuriomis teisėmis, suteikė emitentui arba jo pavaldžiosioms bendrovėms.

Ši informacija pateikiama atskirai apie kiekvieną asmenį, jei tik emitento buveinės valstybėje nereikalaujama šią informaciją paskelbti atskirai apie kiekvieną asmenį arba jei emitentas tos informacijos neatskleidžia kitais būdais.

15.2.

Bendra emitento ir jo pavaldžiųjų bendrovių atidėjimų suma, skirta pensijos, senatvės ar panašių išmokų lėšoms sukaupti.

16.

VALDYBOS PRAKTIKA

Už paskutinius pasibaigusius emitento finansinius metus ir, jei nenustatyta kitaip, apie asmenis, nurodytus 14.1 punkto pirmos pastraipos a punkte, pateikiami šie duomenys:

16.1.

Kai taikoma, dabartinės kadencijos pabaiga ir laikotarpis, per kurį asmuo ėjo tas pareigas.

16.2.

Informacija apie su emitentu ar bet kuria jo pavaldžiąja įmone sudarytas sutartis dėl darbo administravimo, valdymo ar priežiūros organuose, nustatytas išmokas darbo sutarčiai pasibaigus, arba atitinkamas paneigiantis teiginys.

16.3.

Informacija apie emitento audito komitetą ir atlyginimų komitetą, įskaitant komiteto narių pavardes ir komiteto darbo reglamento santrauką.

16.4.

Pareiškimas apie tai, ar emitentas laikosi jo įsisteigimo šalyje nustatyto bendrovių valdymo kodekso. Kai emitentas nesilaiko tokio kodekso, pateikiamas atitinkamas tai pažymintis pareiškimas bei paaiškinimas, kodėl šio kodekso nesilaikoma.

17.

DARBUOTOJAI

17.1.

Nurodomas darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje arba vidutinis darbuotojų skaičius kiekvienais metais, kurių istorinė finansinė informacija teikiama iki pat registracijos dokumento dienos (taip pat informacija apie šio skaičiaus pasikeitimus, jei jie reikšmingi), ir, jei tai įmanoma ir svarbu, darbuotojų pasiskirstymas pagal pagrindines veiklos rūšis ir geografinę vietovę. Kai emitentas samdo daug laikinų darbuotojų, pateikiama informacija apie vidutinį laikinųjų darbuotojų skaičių per paskutinius finansinius metus.

17.2.

Akcijų paketai ir akcijų sandoriai

Apie asmenis, nurodytus 14.1 punkto pirmos pastraipos a ir d punktuose, pateikiama naujausia turima informacija ir informacija apie jų turėtas emitento akcijas ir bet kuriuos tų akcijų sandorius.

17.3.

Visų susitarimų dėl darbuotojų dalyvavimo emitento kapitale aprašymas.

18.

STAMBIEJI AKCININKAI

18.1.

Kiek tai žinoma emitentui, pavardė bet kurio asmens, kuris nėra administravimo, valdymo ar priežiūros organų narys, turinčio emitento kapitalo dalį ar balsavimo teisių dalį, apie kurią reikia pranešti pagal emitento nacionalinius įstatymus, ir informacija apie kiekvieno tokio asmens turimą kapitalo dalį; kai tokių asmenų nėra, pateikiamas atitinkamas paneigiantis teiginys.

18.2.

Informacija apie tai, ar emitento stambieji akcininkai turi skirtingas balsavimo teises arba atitinkamas paneigiantis teiginys.

18.3.

Kiek tai žinoma emitentui, nurodyti ar emitentas tiesiogiai arba netiesiogiai kam nors priklauso, ar yra kieno nors kontroliuojamas, tos kontrolės pobūdžio apibūdinimas, taip pat apibūdinimas priemonių, skirtų užtikrinti, kad šia kontrole nebūtų piktnaudžiaujama.

18.4.

Bet kurių emitentui žinomų susitarimų, dėl kurių vėliau gali pasikeisti emitento kontrolė, apibūdinimas.

19.

SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

Išsami informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis (tai sandoriai, nustatyti pagal Reglamente (EB) Nr. 1606/2002 priimtus standartus), kuriuos emitentas sudarė per istorinės finansinės informacijos laikotarpį iki pat dokumento registracijos datos, pateikiama pagal atitinkamą standartą, priimtą remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1606/2002 (kai taikoma).

Kai tokie standartai emitentui netaikomi, reikia pateikti šią informaciją:

a)  bet kurių sandorių, kurie kiekvienas atskirai arba visi kartu yra reikšmingi emitentui, pobūdis ir apimtis. Kai šie sandoriai su susijusiomis šalimis sudaromi netiesiogiai, reikia paaiškinti priežastis, kodėl šie sandoriai nebuvo sudaryti tiesiogiai. Kai yra negrąžintų paskolų, dėl kurių buvo išduotos kokios nors garantijos, nurodomas grąžintinos sumos dydis;

b)  sandorių su susijusiomis šalimis apimtis arba procentinė dalis, palyginti su bendra emitento apyvarta.

20.

FINANSINĖ INFORMACIJA APIE EMITENTO TURTĄ IR ĮSIPAREIGOJIMUS, FINANSINĘ PADĖTĮ BEI PELNĄ IR NUOSTOLIUS

20.1.

Istorinė finansinė informacija

Audituota finansinė informacija, apimanti paskiausius 3 finansinius metus (arba trumpesnį laikotarpį, kurį veikia emitentas) ir kiekvienų metų audito ataskaita. ►M2  Jei emitentas pakeitė savo finansinės atskaitomybės datą tuo laikotarpiu, už kurį reikia pateikti istorinę finansinę informaciją, audito patikrinta istorinė informacija turi apimti bent 36 mėnesius arba visą emitento veiklos laikotarpį, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų yra trumpesnis. ◄ Ši finansinė informacija turi būti parengta pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, o kai jis netaikomas – pagal valstybės narės nacionalinius apskaitos standartus, kurie taikomi Bendrijoje veikiantiems emitentams. Trečiųjų šalių emitentai šią informaciją turi parengti pagal Reglamento (EB) 1606/2002 3 straipsnyje nustatyta tvarka priimtus tarptautinius apskaitos standartus arba pagal lygiaverčius trečiosios šalies nacionalinius apskaitos standartus. Kai informacija nėra lygiavertė tiems standartams, ji pateikiama perdarytoje finansinėje atskaitomybėje.

Paskutinių dvejų metų audituota istorinė finansinė informacija pateikiama ir parengiama tokia forma, kokia bus skelbiama kitų metų finansinė atskaitomybė, atsižvelgiant į tokiai finansinei atskaitomybei taikomus standartus ir procedūras bei teisės aktų nuostatas.

Kai dabartine ūkine veikla emitentas verčiasi mažiau kaip vienerius metus, to laikotarpio audituota istorinė finansinė informacija rengiama pagal Reglamentu (EB) Nr. 1606/2002 nustatytus metinei finansinei atskaitomybei taikomus standartus, o kai jie netaikomi – pagal valstybės narės nacionalinius apskaitos standartus, jeigu emitentas yra Bendrijoje veikiantis emitentas. Trečiųjų šalių emitentai šią informaciją turi parengti pagal Reglamento (EB) 1606/2002 3 straipsnyje nustatyta tvarka priimtus tarptautinius apskaitos standartus arba pagal juos atitinkančius trečiosios šalies nacionalinius apskaitos standartus. Ši istorinė finansinė informacija turi būti audituota.

Kai audituotoji finansinė informacija rengiama laikantis nacionalinių apskaitos standartų, pagal šią antraštę teikiamą finansinę informaciją sudaro:

a)  balansas;

b)  pelno (nuostolio) ataskaita;

c)  visų nuosavybės pokyčių arba nuosavybės pokyčių, išskyrus atsiradusius dėl kapitalo sandorių su savininkais, ir paskirstymo savininkams ataskaita;

d)  pinigų srautų ataskaita;

e)  apskaitos tvarka ir paaiškinamasis raštas.

Siekiant nustatyti, ar įtraukta į registracijos dokumentą istorinė metinė finansinė informacija atskleidžia tikrą ir teisingą vaizdą, šią informaciją turi patikrinti arba įvertinti nepriklausomi auditoriai; patikrinimas atliekamas arba ataskaita sudaroma, laikantis valstybėje narėje taikomų arba lygiaverčių audito standartų.

20.2.

Formali finansinė informacija

Jeigu įvyko didelių bendrų pokyčių, apibūdinama, kaip atitinkamas sandoris galėjo paveikti emitento turtą ir įsipareigojimus bei jo pajamas, jei jis būtų sudarytas ataskaitinio laikotarpio pradžioje arba ataskaitos sudarymo dieną.

Paprastai šis reikalavimas įvykdomas įtraukiant formalią finansinę informaciją.

Tokia formali informacija pateikiama II priede nustatytu būdu, pateikiant tame priede nurodytą informaciją.

Kartu su formalia finansine informacija pateikiama nepriklausomų auditorių arba apskaitininkų parengta ataskaita.

20.3.

Finansinė atskaitomybė

Kai emitentas rengia savo ir konsoliduotąją metinę finansinę atskaitomybę, į registracijos dokumentą reikia įtraukti nors konsoliduotąją metinę finansinę atskaitomybę.

20.4.

Istorinės metinės finansinės informacijos auditas

20.4.1.

Pareiškimas, pažymintis, kad buvo atliktas istorinės finansinės informacijos auditas. Kai atestuoti auditoriai atsisako patvirtinti istorinės finansinės informacijos audito ataskaitas, arba kai tokiose ataskaitose yra nurodomos išlygos, arba atsisakymas pareikšti nuomonę apie šias išlygas ar atsisakymus, reikia pateikti išsamią informaciją ir paaiškinti priežastis.

20.4.2.

Nurodoma, kuri kita registracijos dokumente pateikta informacija buvo audituota.

20.4.3.

Kai registracijos dokumente pateikti finansiniai duomenys paimti ne iš emitento audituotos finansinės atskaitomybės, nurodomas duomenų šaltinis ir pažymima, kad tie duomenys neaudituoti.

20.5.

Vėliausiosios finansinės informacijos senumas

20.5.1.

Paskutinių metų audituotoji finansinė informacija negali būti senesnė negu viena iš šių:

a)  kai emitentas į registracijos dokumentą įtraukia audituotos tarpinės finansinės atskaitomybės duomenis – 18 mėnesių nuo registracijos dokumento datos; arba

b)  kai emitentas į registracijos dokumentą įtraukia neaudituotos tarpinės finansinės atskaitomybės duomenis – 15 mėnesių nuo registracijos dokumento datos.

20.6.

Tarpinė ir kita finansinė informacija

20.6.1.

Kai per laikotarpį nuo jo paskutinės audituotosios finansinės atskaitomybės paskelbimo emitentas yra paskelbęs ketvirčio arba pusmečio finansinę informaciją, šią informaciją reikia įtraukti į registracijos dokumentą. Kai ketvirčio arba pusmečio finansinė informacija yra peržiūrėta arba audituota, taip pat pateikiama peržiūros arba audito ataskaita. Kai ketvirčio arba pusmečio finansinė informacija nebuvo audituota arba peržiūrėta, šį faktą reikia pažymėti.

20.6.2.

Kai registracijos dokumentas sudaromas praėjus daugiau kaip devyniems mėnesiams nuo paskutinių audituotų finansinių metų, jame reikia pateikti tarpinę finansinę informaciją, kuri gali būti neaudituota (šiuo atveju tokį faktą reikia nurodyti); ši informacija turi apimti mažiausiai šešis pirmuosius tų finansinių metų mėnesius.

Tarpinėje finansinėje ataskaitoje reikia pateikti ankstesnių finansinių metų to paties laikotarpio palyginamąsias ataskaitas; reikalavimas pateikti palyginamąjį balansą įvykdomas pateikus metų pabaigos balansą.

20.7.

Dividendų mokėjimo tvarka

Pateikiamas emitento dividendų paskirstymo ir bet kurių tokio paskirstymo apribojimų politikos apibūdinimas.

20.7.1.

Informacija apie dividendus už vieną akciją kiekvienais istorinės finansinės informacijos laikotarpio finansiniais metais pasikeitus emitento akcijų skaičiui pakoreguota taip, kad ją būtų galima palyginti.

20.8.

Teisiniai ir arbitražo procesai

Informacija apie bet kuriuos vyriausybinius, teisinius ar arbitražo procesus (įskaitant bet kuriuos emitentui žinomus nebaigtus nagrinėti arba būtinus nagrinėti procesus) per ne trumpesnį kaip 12 pastarųjų mėnesių laikotarpį, kurie daro arba neseniai padarė didelį poveikį emitento ir (arba) grupės finansinei padėčiai arba pelningumui arba atitinkamas paneigiantis teiginys.

20.9.

Reikšmingi emitento finansinės ar verslo padėties pokyčiai

Pateikiamas bet kurių didelių grupės finansinės ar verslo padėties pokyčių po paskutinio finansinio laikotarpio, kurio audituotoji finansinė informacija arba tarpinė finansinė informacija buvo paskelbta, apibūdinimas arba atitinkamas paneigiantis teiginys.

21.

PAPILDOMA INFORMACIJA

21.1.

Akcinis kapitalas

Istorinė finansinė informacija apima toliau nurodytą informaciją, pateikiamą remiantis paskutinio patvirtinto balanso duomenimis:

21.1.1.

Išleisto kapitalo dydis ir informacija apie kapitalo sudėtį pagal akcijų klases:

a)  patvirtintų akcijų skaičius;

b)  išleistų ir visiškai apmokėtų, taip pat išleistų, bet ne visiškai apmokėtų akcijų skaičius;

c)  vienos akcijos nominali vertė arba teiginys, kad akcijos neturi nominalios vertės;

ir

d)  laisvai cirkuliuojančių akcijų skaičiaus metų pradžioje ir pabaigoje palyginimas. Jei per istorinės finansinės informacijos laikotarpį daugiau kaip 10 proc. kapitalo buvo apmokėta kitu nei pinigai, turtu, šį faktą reikia pažymėti.

21.1.2.

Jeigu yra akcijų, nereiškiančių dalyvavimo įstatiniame kapitale, nurodyti šių akcijų skaičių ir pagrindines savybes.

21.1.3.

Emitento akcijų, kurias valdo pats emitentas arba kurios valdomos jo vardu, arba kurias valdo pavaldžiosios emitento bendrovės, skaičius, balansinė ir nominalioji vertė.

21.1.4.

Bet kurių konvertuojamųjų vertybinių popierių, keičiamųjų vertybinių popierių arba garantuotųjų vertybinių popierių skaičius, nurodant konvertavimo, keitimo arba pasirašymo procedūras reglamentuojančias sąlygas.

21.1.5.

Informacija apie bet kurias pasirašymo teises ir įsipareigojimus pagal patvirtintą, tačiau dar neišleistą kapitalą ir (arba) įsipareigojimus padidinti kapitalą, ir šias teises bei įsipareigojimus reglamentuojančias sąlygas.

21.1.6.

Informacija apie bet kurio grupės nario bet kurį kapitalą, kuris bus pritrauktas įvykdžius pasirinkimo sandorius, arba dėl kurio yra susitarta įvykdyti sąlygišką arba besąlygišką pasirinkimo sandorį bei išsami informacija apie pasirinkimo sandorius, įskaitant informaciją apie asmenis, kuriems tas pasirinkimo sandoris yra skirtas.

21.1.7.

Akcinio kapitalo susiformavimo per laikotarpį raida, atskleidžianti informaciją apie bet kuriuos pokyčius.

21.2.

Memorandumas ir įstatai

21.2.1.

Emitento tikslų apibūdinimas nurodant, kur juos galima rasti steigimo sutartyje ar kur jie yra apibrėžti įstatuose.

21.2.2.

Bet kurių emitento įstatų, statuto arba steigimo akto nuostatų, susijusių su administravimo, valdymo ir priežiūros organų nariais, santrauka.

21.2.3.

Kiekvienos esamos akcijų klasės suteikiamos teisės ir pirmumo teisės bei joms nustatyti apribojimai.

21.2.4.

Veiksmų, kurių būtina imtis norint pakeisti akcijų savininkų teises, apibūdinimas pažymint atvejus, kai šios sąlygos yra griežtesnės už nustatytąsias įstatyme.

21.2.5.

Sąlygų, reglamentuojančių akcininkų visuotinių metinių susirinkimų ir neeilinių visuotinių susirinkimų šaukimo tvarką, apibūdinimas nurodant dalyvavimo juose sąlygas.

21.2.6.

Bet kurių emitento įstatų, statuto arba steigimo akto nuostatų, pagal kurias būtų atidedamas emitento kontrolės pasikeitimas arba užkertamas tokiam atidėjimui kelias.

21.2.7.

Jei taikoma, informacija apie įstatų, statuto arba steigimo akto nuostatas, reglamentuojančias didžiausią nuosavybės ribą, kurią viršijus akcininko nuosavybę būtina atskleisti.

21.2.8.

Memorandumu arba įstatais, statutu arba steigimo aktu nustatytų sąlygų, reglamentuojančių kapitalo pokyčius, apibūdinimas, jei šios sąlygos yra griežtesnės už nustatytąsias įstatymu.

22.

REIKŠMINGOS SUTARTYS

Per dvejus metus iki registracijos dokumento paskelbimo sudarytų bet kurių reikšmingų emitento arba bet kurio jo grupės nario sudarytų sutarčių, išskyrus sudarytų plėtojant verslą įprasta tvarka, santrauka.

Bet kurios kitos sutarties (išskyrus sudarytas plėtojant verslą įprasta tvarka), kurią sudarė bet kuris grupės narys ir kurioje pateikta nuostata, pagal kurią bet kuris grupės narys prisiėmė įsipareigojimus ar įgijo teisių, kurios registracijos dokumento dieną yra reikšmingos grupei, santrauka.

23.

TREČIOSIOS ŠALIES INFORMACIJA IR EKSPERTŲ ATASKAITA BEI BET KURIŲ INTERESŲ PAREIŠKIMAS

23.1.

Kai į registracijos dokumentą įtraukiamas eksperto teisėmis veikiančio asmens pareiškimas ar ataskaita, nurodomas šio asmens vardas, pavardė, darbovietės adresas, kvalifikacijos sritys ir su emitentu susiję reikšmingi turtiniai interesai. Kai ataskaita parengta emitento prašymu, nurodoma, kad šis pareiškimas arba ataskaita tokia forma ir tokiame kontekste buvo panaudoti gavus asmens, patvirtinusio atitinkamos registracijos dokumento dalies turinį, sutikimą.

23.2.

Kai informacijos šaltinis yra trečioji šalis, pateikiamas patvirtinimas, kad informacija buvo perkelta tiksliai, ir kad, remiantis emitento turimomis žiniomis ir tiek, kiek jis galėjo nustatyti iš tos trečiosios šalies paskelbtos informacijos, nebuvo praleista jokių faktų, dėl kurių perkeltoji informacija taptų netiksli ar klaidinanti. Be to, nurodomas informacijos šaltinis (-iai).

24.

VIEŠIEJI DOKUMENTAI

Pareiškimas, kad per visą registracijos dokumento galiojimo laikotarpį, kai tai taikoma, galima susipažinti su šiais dokumentais (arba jų kopijomis):

a)  emitento steigimo sutartimi ir įstatais;

b)  visomis ataskaitomis, raštais ir kitais dokumentais, istorine finansine informacija, emitento prašymu ekspertų parengtais įvertinimais ir ataskaitomis, kurių bet kuri dalis įtraukta arba įtraukta nuorodos būdu į registracijos dokumentą;

c)  emitento istorine finansine informacija arba, kai tai grupė, emitento ir jo pavaldžiųjų bendrovių istorine finansine informacija apie kiekvienus dvejus finansinius metus iki registracijos dokumento paskelbimo.

Informacija apie tai, kur galima susipažinti su šiais dokumentais fiziškai arba elektroninėmis priemonėmis.

25.

INFORMACIJA APIE TURIMAS AKCIJAS

 

Informacija apie įmones, kurių kapitalo dalis priklauso emitentui, kai ta kapitalo dalis gali turėti didelės įtakos vertinant jo nuosavą turtą ir įsipareigojimus, finansinę padėtį, pelną ir nuostolius.
II PRIEDAS

Formalios finansinės informacijos priedas1.

Formalioje informacijoje pateikiamas sandorio, jame dalyvaujančių įmonių ar subjektų bei laikotarpio, kurią ji apima, apibūdinimas; būtina aiškiai pažymėti:

a)  parengimo tikslą;

b)  faktą, kad ji parengta vien tik dėl aiškumo;

c)  faktą, kad dėl savo pobūdžio formali finansinė informacija atspindi hipotetinę situaciją, o ne faktinę bendrovės padėtį ar rezultatus.

2.

Pateikiant formalią finansinę informaciją, atsižvelgiant į aplinkybes galima įtraukti balansą bei pelno ir nuostolių ataskaitą ir paaiškinamuosius raštus.

3.

Formali finansinė informacija paprastai pateikiama skiltyse, kurias sudaro:

a)  istorinė nepakoreguota informacija;

b)  formalus koregavimas ; ir

c)  paskutinėje skiltyje pateikiama formali galutinė finansinė informacija.

Prospekte būtina nurodyti formalios finansinės informacijos šaltinius ir, kai taikoma – įtraukti įsigytų verslo įmonių arba subjektų finansines atskaitomybes.

4.

Formali informacija turi būti parengta laikantis apskaitos politikos, kurią emitentas taikė, sudarydamas paskutinę arba kitą finansinę atskaitomybę, ir apimti tokią informaciją:

a)  pagrindas, kuriuo ji parengta;

b)  kiekvieno informacijos punkto ar jo koregavimo šaltinis.

5.

Galima skelbti formalią informaciją tik:

a)  einamojo finansinio laikotarpio;

b)  paskutinio ankstesnio finansinio laikotarpio; ir (arba)

c)  paskutinio tarpinio laikotarpio, kurio atitinkama nepakoreguota informacija buvo arba bus paskelbta arba yra skelbiama tame pačiame dokumente.

6.

Formalus koregavimas, susijęs su formalia finansine informacija, tai:

a)  aiškus parodymas ir paaiškinimas;

b)  tiesioginis priskirtinumas atitinkamam sandoriui;

c)  pagrindimas faktais.

Be to, kai koregavimas susijęs su formalia pelno ir nuostolių arba pinigų srautų ataskaita, aiškiai pažymima, kurie iš jų, manoma, turės ilgalaikį poveikį emitentui ir kurie neturės poveikio.

7.

Nepriklausomų apskaitininkų arba auditorių parengtoje ataskaitoje turi būti pažymėta, kad, jų manymu:

a)  formali finansinė informacija buvo tinkamai parengta, remiantis deklaruotu pagrindu;

b)  kad tas pagrindas atitinka emitento apskaitos politiką.
III PRIEDAS

Būtiniausi akcijų vertybinių popierių rašto informacijos atskelbimo reikalavimai (aprašo)1.

ATSAKINGI ASMENYS

1.1.

Visi asmenys, atsakingi už prospekte pateiktą informaciją arba, tam tikrais atvejais, už pateiktą tam tikrose jo dalyse, pastaruoju atveju nurodant tas dalis. Kai tai fiziniai asmenys, įskaitant emitento administravimo, valdymo ar priežiūros organų narius, nurodomas asmens vardas, pavardė ir pareigos; kai tai juridinis asmuo, nurodomas pavadinimas ir buveinės registracijos vieta.

1.2.

Už prospektą atsakingų asmenų patvirtinimas, kad prospekte pateikta informacija, kiek jiems yra žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti. Tam tikrais atvejais, už tam tikras prospekto dalis atsakingų asmenų patvirtinimas, kad informacija, pateikta prospekto dalyje, už kurią jie yra atsakingi, kiek jiems žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti.

2.

RIZIKOS VEIKSNIAI

 

Aiškus rizikos veiksnių, kurie turi esminės reikšmės siūlomiems ir (arba) į prekybos sąrašą įtraukiamiems vertybiniams popieriams, apibūdinimas siekiant skirsnyje „Rizikos veiksniai“ įvertinti su tais vertybiniais popieriais susijusią rinkos riziką.

▼M6

3.

ESMINĖ INFORMACIJA

▼B

3.1.

Pareiškimas dėl apyvartinio kapitalo

Emitento pareiškimas, kad, jo manymu, apyvartinis kapitalas yra pakankamas esamiems emitento reikalavimams patenkinti, o jei ne, emitento pasiūlymas, kaip suformuoti papildomą apyvartinį kapitalą.

3.2.

Kapitalizacija ir įsiskolinimas

Kapitalizacijos ir įsiskolinimų (atskirai nurodant garantuotuosius ir negarantuotuosius bei užtikrintuosius ir neužtikrintuosius įsiskolinimus) ataskaita, parodanti padėtį, buvusią ne daugiau kaip 90 dienų iki dokumento parengimo datos. Nurodant įsiskolinimus, taip pat nurodomi netiesioginiai ir nenumatytieji įsiskolinimai.

3.3.

Su emisija (siūlymu) susijusių fizinių ir juridinių asmenų interesai

Bet kurių emisijai (siūlymui) reikšmingų interesų, įskaitant konfliktinius, apibūdinimas, pateikiant išsamią informaciją apie suinteresuotuosius asmenis ir šių interesų pobūdį.

3.4.

Siūlymo priežastys ir pajamų panaudojimas

Siūlymo priežastys ir, kai taikoma, planuojama bendra pajamų suma pagal atskiras jų panaudojimo kryptis išdėstant pagal svarbą. Kai emitentui žinoma, kad planuojamos pajamos nebus pakankamos visoms numatytoms kryptims finansuoti, nurodoma trūkstama suma ir jos finansavimo šaltiniai. Būtina pateikti išsamią informaciją apie pajamų panaudojimą, ypač kai jos naudojamos turtui įsigyti sudarant sandorius, kurie nėra įprasti verslo sandoriai, paskelbtajam kitų verslo įmonių įsigijimui finansuoti arba panaikinti, sumažinti ar išpirkti įsiskolinimus.

4.

INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS, KURIUOS NUMATYTA SIŪLYTI (ĮTRAUKTI Į PREKYBOS SĄRAŠĄ)

4.1.

Siūlomų ir (arba) į prekybos sąrašą įtraukiamų vertybinių popierių tipo ir klasės apibūdinimas, įskaitant ISIN (Tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį) ar kitą panašų vertybinių popierių identifikavimo kodą.

4.2.

Teisės aktai, kuriais remiantis vertybiniai popieriai buvo sudaryti.

4.3.

Nurodoma, ar vertybiniai popieriai yra vardiniai ar pareikštiniai, taip pat, ar šie vertybiniai popieriai yra materialūs ar nematerialūs. Pastaruoju atveju nurodomas už įrašų tvarkymą atsakingo subjekto pavadinimas ir adresas.

4.4.

Vertybinių popierių emisijos valiuta.

4.5.

Vertybinių popierių suteikiamų teisių, įskaitant bet kuriuos šių teisių apribojimus, apibūdinimas; naudojimosi šiomis teisėmis tvarkos apibūdinimas.

Teisė gauti dividendus:

— fiksuota data (–os), kada atsiranda ši teisė;

— galutinis terminas, po kurio teisė gauti dividendus pasibaigia, ir informacija apie asmenį, kurio naudai ši teisė pasibaigia,

— dividendų apribojimai ir tvarka, taikoma akcininkams nerezidentams,

— dividendo norma arba jos apskaičiavimo metodas, išmokų periodiškumas ir kaupiamasis arba nekaupiamasis pobūdis.

— Balsavimo teisės.

— Pirmumo teisė paskelbus pasiūlymą pasirašyti tos pačios klasės vertybinius popierius.

— Teisė gauti dalį emitento pelno.

— Teisė gauti bet kurį perviršį likvidavimo atveju.

— Išpirkimo nuostatos.

— Konvertavimo nuostatos.

4.6.

Išleidžiant naujas emisijas, pateikiama informacija apie sprendimus, įgaliojimus ir patvirtinimus, kurių pagrindu vertybiniai popieriai buvo arba bus sudaryti ir (arba) išleisti.

4.7.

Išleidžiant naujas emisijas, nurodoma numatoma tų vertybinių popierių išleidimo data.

4.8.

Bet kurių apribojimų laisvai perleisti vertybinius popierius apibūdinimas.

4.9.

Informacija apie tai, ar šiems vertybiniams popieriams yra taikomos privalomojo oficialaus pasiūlymo arba privalomojo pirkimo ar pardavimo taisyklės.

4.10.

Informacija apie viešuosius pasiūlymus perimti emitento akcinį kapitalą, kuriuos per paskutinius finansinius metus ir einamuosius finansinius metus pateikė trečiosios šalys. Būtina nurodyti šiuose pasiūlymuose pateiktą kainą arba pakeitimo sąlygas bei tokių sandorių rezultatus.

4.11.

Apie emitento buveinės registracijos vietos valstybę bei apie šalį (–is), kurioje paskelbiamas pasiūlymas arba siekiama įtraukti į prekybos sąrašą, pateikiama:

— informacija apie mokesčius, atskaitomus išmokant už vertybinius popierius gautas pajamas,

— pažymima, ar emitentas prisiima atsakomybę išskaičiuoti mokesčius išmokant.

5.

SIŪLYMO SĄLYGOS

5.1.

Sąlygos, siūlymo statistika, numatomas grafikas ir siūlymo paraiškos pateikimo tvarka

5.1.1.

Siūlymo sąlygos.

5.1.2.

Bendra emisijos (siūlymo) suma, atskiriant siūlomus parduoti ir siūlomus pasirašyti vertybinius popierius; kai suma neapibrėžta, pateikiamas priemonių ir būdo, kuriuo bus viešai paskelbta apie siūlymo galutinę sumą, apibūdinimas ir nurodomas paskelbimo laikas.

5.1.3.

Nurodomas siūlymo galiojimo laikotarpis, įskaitant galimus pakeitimus, ir nurodoma paraiškų padavimo tvarka.

5.1.4.

Pažymima, kada ir kokiomis aplinkybėmis galima atšaukti arba sustabdyti siūlymą ir ar jį galima atšaukti prasidėjus prekybai.

5.1.5.

Galimybių sumažinti pasirašytų vertybinių popierių skaičių ir permokų grąžinimo pareiškėjams aprašymas.

5.1.6.

Išsami informacija apie mažiausią ir (arba) didžiausią paraiškoje nurodytą sumą (išreikštą kaip vertybinių popierių skaičius arba bendra investicijos suma).

5.1.7.

Informacija apie laikotarpį, per kurį galima atsiimti paraišką, su sąlyga, jei investuotojams leidžiama atšaukti pasirašymą.

5.1.8.

Vertybinių popierių apmokėjimo ir jų pateikimo būdas ir terminas.

5.1.9.

Siūlymo rezultatų viešo paskelbimo būdo išsamus apibūdinimas ir data.

5.1.10.

Pasinaudojimo pirmumo teise tvarka, pasirašymo teisių pirkimo galimybė ir nepasinaudojimo jomis traktavimas.

5.2.

Platinimo ir paskirstymo planas

5.2.1.

Informacija apie įvairias kategorijas galimų investuotojų, kuriems siūlomi vertybiniai popieriai. Kai siūlymas vienu metu pateikiamas dviejose ar daugiau šalių ir kai tam tikroms šalims buvo arba yra rezervuota emisijos dalis, būtina nurodyti tą išmokėjimo dalį.

5.2.2.

Kiek emitentui žinoma, pateikiama informacija apie tai, ar emitento stambesnieji akcininkai arba jo valdymo, priežiūros ar administravimo organų nariai rengiasi dalyvauti pasirašant siūlymą, taip pat apie tai, ar kuris nors asmuo planuoja pasirašyti daugiau kaip penkis procentus siūlomų vertybinių popierių.

5.2.3.

Paskelbimas apie išankstinį paskirstymą:

a)  siūlymo padalijimas į dalis, įskaitant institucijų, mažmeninės prekybos ir emitento darbuotojų dalis, taip pat bet kurias kitas dalis;

b)  sąlygos, kuriomis galima panaudoti susigrąžinimą, didžiausia tokio susigrąžinimo suma ir atskiroms dalims nustatyta mažiausia procentinė dalis;

c)  paskirstymo metodas arba metodai, kurie bus taikomi mažmeninei ir emitento darbuotojų išmokėjimo dalims tuo atveju, jei bus pasirašyta per daug tų dalių vertybinių popierių;

d)  bet kurios iš anksto apibrėžtos lengvatinės suteikimo tvarkos, kuri bus taikoma tam tikros klasės investuotojams arba tam tikroms artimų asmenų grupėms (įskaitant draugams ir šeimos nariams skirtas programas), apibūdinimas, pasiūlymo procentinė dalis, palikta šiai lengvatai įgyvendinti ir įtraukimo į šias klases arba grupes kriterijai;

e)  informacija apie tai, ar nustatytos dalies pasirašymo ar siūlymo pasirašyti tvarka priklauso nuo to, kuri įmonė pasirašo arba siūlo;

f)  tikslinė mažiausia platinamos dalies atskira suteiktoji dalis, kai ji yra nustatyta;

g)  siūlymo galiojimo pabaigos sąlygos bei data, nuo kurios pasiūlymo galiojimas gali anksčiausiai baigtis;

h)  Informacija apie tai, ar galimi sudėtiniai pasirašymai; kai šie pasirašymai negalimi, nurodoma, kaip bus elgiamasi su sudėtiniais pasirašymais.

5.2.4.

Tvarka, pagal kurią paraiškas padavusiems subjektams pranešama apie jiems paskirtą dalį ir informacija apie tai, ar galima pradėti prekybą prieš pateikiant pranešimą.

5.2.5.

„green shoe“ Paskirstymo perviršis ir „žaliojo bato“ pasirinkimas:

a)  bet kurios paskirstymo perviršio galimybės ir (arba) „žaliojo bato“ pasirinkimo egzistavimas ir dydis,„green shoe“

b)  paskirstymo perviršio galimybės ir (arba) „žaliojo bato“ pasirinkimo egzistavimo laikotarpis,„green shoe“

c)  „green shoe“ bet kurios sąlygos, kuriomis panaudojama paskirstymo perviršio galimybė arba įgyvendinamas „žaliojo bato“ pasirinkimas.

5.3.

Kainos nustatymas

5.3.1.

Nurodoma kaina, už kurią bus siūloma įsigyti vertybinių popierių. Kai kaina nenustatyta arba kai nėra sukurtos ir (arba) likvidžios atitinkamų vertybinių popierių rinkos, pateikiamas metodas, kuriuo remiantis nustatytas kainos pasiūlymas, įskaitant paaiškinimą apie tai, kas nustatė kriterijus arba yra formaliai atsakingas už kainos nustatymą. Nurodomas pasirašančiajam subjektui arba pirkėjui tenkančių bet kurių išlaidų ir mokesčių dydis.

5.3.2.

Siūlymo kainos paskelbimo tvarka.

5.3.3.

Kai emitento akcininkai turi pirmumo teisę įsigyti vertybinių popierių ir ši teisė apribojama arba panaikinama, pateikiamas emisijos kainos nustatymo pagrindas (kai vertybinių popierių emisija platinama už pinigus) ir nurodomos apribojimo arba atšaukimo priežastys ir šalys, kurioms apribojimas arba atšaukimas yra naudingas.

5.3.4.

Kai viešojo siūlymo kaina ir galiojanti pinigais išreikšta vertybinių popierių kaina, už kurią per pastaruosius metus sudarytų sandorių metu jų įsigijo (arba turėjo teisę įsigyti) administravimo, valdymo ar priežiūros organų nariai ar aukščiausieji vadovai arba prisijungę subjektai, smarkiai skiriasi, pateikiamas viešojo platinimo metu gautų lėšų ir iš tų asmenų gautų lėšų palyginimas.

5.4.

Platinimas ir garantavimas

5.4.1.

Viso siūlymo ir atskirų siūlymo dalių koordinatoriaus (–ių) pavadinimas ir adresas ir, kiek žinoma emitentui arba siūlytojui, informacija apie platintojus, veikiančius įvairiose šalyse, kuriose galioja siūlymas.

5.4.2.

Kiekvienoje šalyje veikiančių atsiskaitymo tarpininkų ir depozitoriumo tarpininkų pavadinimai ir adresai.

5.4.3.

Subjektų, kurie sutinka garantuoti emisiją tvirto įsipareigojimo pagrindu, pavadinimai ir adresai, taip pat subjektų, kurie sutinka išplatinti emisiją nepateikdami tvirto įsipareigojimo arba pagal „didžiausių pastangų“ susitarimą, pavadinimai ir adresai. Informacija apie svarbius šių susitarimų požymius, įskaitant kvotas. Kai garantuojama ne visa emisija, nurodoma, kuriai emisijos daliai garantija netaikoma. Informacija apie bendrą platinimo ir garantavimo komisinių mokesčių sumą.

5.4.4.

Informacija apie tai, kada sudaryta arba kada bus sudaryta garantavimo ir platinimo sutartis.

6.

ĮTRAUKIMAS Į PREKYBOS SĄRAŠĄ IR PLATINIMO TVARKA

6.1.

Pažymima, ar siūlomi vertybiniai popieriai yra arba bus paraiškos įtraukti į prekybos sąrašą objektas siekiant juos platinti reguliuojamoje rinkoje arba kitose lygiavertėse rinkose, konkrečiai nurodant tas rinkas. Ši aplinkybė turi būti paminėta nesudarant įspūdžio, kad vertybiniai popieriai tikrai bus įtraukti į prekybos sąrašą. Kai žinoma, informacija apie tai, kada greičiausiai vertybiniai popieriai bus įtraukti į prekybos sąrašą.

6.2.

Nurodomos visos reguliuojamos rinkos arba lygiavertės rinkos, kuriose, kiek žinoma emitentui, į prekybos sąrašą jau yra įtraukti tos pačios klasės vertybiniai popieriai, kaip ir tie, kuriuos siekiama platinti arba įtraukti į prekybos sąrašą.

6.3.

Kai tuo pat metu arba beveik tuo pat metu, kai sukuriami vertybiniai popieriai, kuriuos siekiama įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, vyksta tos pačios klasės vertybinių popierių pasirašymas arba uždaras platinimas, arba sukuriami kitos klasės vertybiniai popieriai, skirti viešam ar uždaram platinimui, pateikiama išsami informacija apie šių operacijų pobūdį bei apie vertybinių popierių, su kuriais jos atliekamos, skaičių ir savybes.

6.4.

Išsami informacija apie subjektus, kurie yra tvirtai įsipareigoję veikti antrinės prekybos tarpininkų teisėmis ir užtikrinti likvidumą siūlymo kainomis bei jų įsipareigojimo pagrindinių sąlygų apibūdinimas.

6.5.

Stabilizavimas: kai emitentas arba vertybinius popierius parduodantis akcininkas yra numatęs galimybę vykdyti paskirstymas perviršio pasirinkimo sandorį arba kai kitais būdais siūloma leisti taikyti pasiūlymo kainų stabilizavimo priemones:

6.5.1.

pažymimas faktas, kad galima imtis stabilizavimo ir kad nėra garantuota, jog bus imtasi stabilizavimo ir kad jį galima nutraukti bet kuriuo metu,

6.5.2.

laikotarpio, per kurį gali vykti stabilizavimas, pradžia ir pabaiga,

6.5.3.

kiekvienos atitinkamos jurisdikcijos stabilizavimo valdytojo tapatybė (jei paskelbimo metu ji žinoma),

6.5.4.

pažymimas faktas, kad dėl stabilizavimo sandorių rinkos kaina gali tapti aukštesnė už tą, kuri nusistovėtų, jei nebūtų stabilizavimo.

7.

PARDUODAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ SAVININKAI

7.1.

Asmens arba subjekto, siūlančio parduoti vertybinius popierius, vardas (pavadinimas) ir buveinės adresas, informacija apie vertybinius popierius parduodančių asmenų einamas pareigas emitento įmonėje, bet kurioje jos pirmtakėje ar prisijungusioje įmonėje arba kitus svarbius ryšius per pastaruosius trejus metus.

7.2.

Kiekvieno vertybinių popierių pardavėjo siūlomų vertybinių popierių skaičius ir klasė.

7.3.

Susitarimai dėl kapitalo įšaldymo.

Dalyvaujančios šalys.

Susitarimo turinys ir jame numatytos išimtys.

Kapitalo įšaldymo laikotarpis.

8.

EMITENTO (SIŪLYTOJO) IŠLAIDOS

8.1.

Bendros grynosios pajamos ir emisijos (siūlymo) išlaidų sąmata.

9.

SILPNINIMAS

9.1.

Dėl emisijos atsirandančio tiesioginio silpninimo apimtis ir procentinė dalis.

9.2.

Kai siūlymas pasirašyti pateikiamas esamiems kapitalo savininkams, nurodoma tiesioginio silpninimo procentinė dalis, jei jie nepasirašys naujo siūlymo.

10.

PAPILDOMA INFORMACIJA

10.1.

Kai vertybinių popierių rašte minimi su emisija susiję patarėjai, pažymima, kokiomis teisėmis jie veikė.

10.2.

Nurodoma, kurią kitą vertybinių popierių rašte pateiktą informaciją patikrino arba peržiūrėjo atestuoti auditoriai, ir pažymima, ar auditoriai parengė ataskaitą. Pateikiama ta ataskaita arba, gavus kompetentingos valdžios institucijos leidimą, tos ataskaitos santrauka.

10.3.

Kai į vertybinių popierių raštą įtraukiamas eksperto teisėmis veikiančio asmens pareiškimas ar ataskaita, nurodomas šio asmens vardas, pavardė, darbovietės adresas, kvalifikacijos sritys ir su emitentu susiję reikšmingi turtiniai interesai. Kai ataskaita parengta emitento prašymu, nurodoma, kad šis pareiškimas arba ataskaita tokia forma ir tokiame kontekste buvo panaudoti gavus to asmens sutikimą, ir kad tas asmuo patvirtino atitinkamos vertybinių popierių pranešimo dalies turinį.

10.4.

Kai informacijos šaltinis yra trečioji šalis, pateikiamas patvirtinimas, kad informacija buvo perkelta tiksliai, ir kad, remiantis emitento turimomis žiniomis ir tiek, kiek jis galėjo nustatyti iš tos trečiosios šalies paskelbtos informacijos, nebuvo praleista jokių faktų, dėl kurių perkeltoji informacija taptų netiksli ar klaidinanti. Be to, nurodomas informacijos šaltinis (-iai).
IV PRIEDAS

Būtiniausi skolos ir išvestinių vertybinių popierių registravimo dokumento informacijos atskleidimo reikalavimai (aprašas)

(Skolos ir išvestiniai vertybiniai popieriai, kurių vieneto nominali vertė yra mažesnė negu ►M5  100 000 ◄ eurų)1.

ATSAKINGI ASMENYS

1.1.

Visi asmenys, atsakingi už registracijos dokumente pateiktą informaciją arba tam tikrais atvejais tam tikrose jo dalyse pateiktą informaciją, pastaruoju atveju nurodant tas dalis. Nurodyti fizinių asmenų, įskaitant emitento administravimo, valdymo ar priežiūros organų narių vardą, pavardę ir pareigas; juridinių asmenų pavadinimą ir buveinės registracijos vietą.

1.2.

Už registracijos dokumentą atsakingų asmenų pareiškimas, kad registracijos dokumente pateikta informacija, kiek jiems žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti. Tam tikrais atvejais už tam tikras registracijos dokumento dalis atsakingų asmenų pareiškimas, kad informacija, pateikta registracijos dokumento dalyje, už kurią jie yra atsakingi, kiek jiems žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti.

2.

ATESTUOTI AUDITORIAI

2.1.

Emitento auditorių, atlikusių istorinės finansinės informacijos auditą, vardai ir adresai (nurodant, kokiai profesinei įstaigai jie priklauso).

2.2.

Kai per laikotarpį, už kurį pateikiama istorinė finansinė informacija, auditoriai atsistatydino, buvo pašalinti arba iš naujo nepaskirti, pateikiama išsami informacija (jei ji turi esminės reikšmės).

3.

ATRINKTA FINANSINĖ INFORMACIJA

3.1.

Atrinkta istorinė finansinė informacija apie emitentą, pateikta apie kiekvienus finansinės istorinės informacijos laikotarpio finansinius metus, ir apie bet kurį paskesnį tarpinį finansinį laikotarpį, išreikšta ta pačia valiuta, kaip ir pateikiant finansinę informaciją.

Atrinktoje istorinėje finansinėje informacijoje turi būti pateikti pagrindiniai skaičiai, apibendrinantys emitento finansinę padėtį.

3.2.

Kai pateikiama atrinkta finansinė informacija apie tarpinius laikotarpius, reikia pateikti praėjusių finansinių metų to paties laikotarpio palyginamuosius duomenis, tačiau reikalavimas pateikti palyginamąjį balansą įvykdomas pateikus metų pabaigos balanso informaciją.

4.

RIZIKOS VEIKSNIAI

Rizikos veiksniai, kurie gali paveikti emitento galimybes įvykdyti su vertybiniais popieriais susijusius įsipareigojimus investuotojams, aiškiai apibrėžti skirsnyje „Rizikos veiksniai“.

5.

INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

5.1.

Emitento istorija ir raida:

5.1.1.

emitento teisinis ir komercinis pavadinimas;

5.1.2.

emitento registracijos vieta ir registracijos numeris;

5.1.3.

emitento įsisteigimo data ir veiklos laikotarpis, išskyrus atvejus, kai jis įsteigtas neribotam laikotarpiui;

5.1.4.

emitento buveinės vieta, teisinė forma ir teisė, pagal kurią veikia emitentas, įsisteigimo šalis, registruotos buveinės (arba kitos pagrindinės buveinės, jei skiriasi nuo registruotos buveinės) adresas ir telefono numeris;

5.1.5.

informacija apie bet kuriuos pastarojo meto įvykius, susijusius su emitentu ir turinčius esminės reikšmės vertinant emitento mokumą.

5.2.

Investicijos

5.2.1.

Nuo paskutinių finansinių ataskaitų paskelbimo dienos padarytų pagrindinių investicijų apibūdinimas.

5.2.2.

Informacija apie emitento pagrindines būsimas investicijas, kurias jo vadovybė jau įsipareigojo padaryti.

5.2.3.

Informacija apie planuojamus finansavimo šaltinius, kurie reikalingi 5.2.2 punkte nurodytiems įsipareigojimams įgyvendinti.

6.

VERSLO APŽVALGA

6.1.

Pagrindinė veikla:

6.1.1.

pagrindinių emitento veiklos rūšių apibūdinimas pažymint parduotų gaminių ir (arba) suteiktų paslaugų pagrindines kategorijas;

6.1.2.

pateikiama informacija apie bet kuriuos svarbius naujus produktus ir (arba) veiklos rūšis.

6.2.

Pagrindinės rinkos

Trumpas pagrindinių rinkų, kuriose konkuruoja emitentas, apibūdinimas.

6.3.

Bet kurių emitento teiginių dėl jo konkurencinės padėties pagrindimas.

7.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

7.1.

Kai emitentas priklauso grupei, pateikiamas tos grupės ir emitento padėties toje grupėje apibūdinimas.

7.2.

Kai emitentas yra pavaldus kitiems tos grupės subjektams, būtina tai aiškiai pažymėti ir paaiškinti šio pavaldumo pobūdį.

8.

INFORMACIJA APIE TENDENCIJAS

8.1.

Pažymima, kad nuo paskutinės audituotos finansinės atskaitomybės paskelbimo dienos neįvyko jokių reikšmingų neigiamų pokyčių, susijusių su emitento perspektyva.

Kai emitentas negali to patvirtinti, pateikiamas išsamus tokio reikšmingo neigiamo pokyčio apibūdinimas.

8.2.

Informacija apie bet kurias žinomas tendencijas, netikrumą, reikalavimus, įsipareigojimus ar įvykius, kurie pagrįstai gali turėti didelės įtakos emitento perspektyvai bent einamaisiais finansiniais metais.

9.

PELNO PROGNOZĖS ARBA PRELIMINARUS PELNAS

Kai emitentas nusprendžia nurodyti pelno prognozę arba duomenis apie preliminarų pelną, registracijos dokumente būtina pateikti 9.1 ir 9.2 punktuose nurodytą informaciją:

9.1.

Pareiškimą, apibrėžiantį pagrindines prielaidas, kuriomis emitentas grindžia savo prognozę arba preliminarų pelną.

Būtina aiškiai atskirti prielaidas, susijusias su veiksniais, kuriems įtaką gali turėti administravimo, valdymo ar priežiūros organų nariai, ir susijusias su veiksniais, kurie visiškai nepriklauso nuo administravimo, valdymo ar priežiūros organų narių; prielaidos turi būti aiškiai suprantamos investuotojams, jos turi būti konkrečios ir tikslios ir neturi priklausyti nuo įvertinimų, kuriais grindžiama prognozė, bendro tikslumo.

▼M6

9.2.

Nepriklausomų apskaitininkų arba auditorių parengta ataskaita, kurioje nurodyta, kad, nepriklausomų apskaitininkų arba auditorių nuomone, prognozė arba preliminarus pelnas sudaryti tinkamai remiantis nurodytu pagrindu ir kad apskaitos pagrindas, kuriuo naudotasi sudarant pelno prognozę arba preliminarų pelną, atitinka emitento apskaitos politiką.

Kai teikiama praėjusių finansinių metų finansinė informacija, kurią sudaro tik teisingi skaičiai, iš esmės atitinkantys galutinius skaičius, kurie bus skelbiami kitose praėjusių finansinių metų metinėse audituotose finansinėse ataskaitose, bei paaiškinimai, reikalingi tiems skaičiams įvertinti, ataskaitos teikti neprivaloma, jeigu prospekte patvirtinami visi šie dalykai:

a)  už šią finansinę informaciją atsakingas asmuo – jei tai kitas nei apskritai už prospektą atsakingas asmuo – patvirtina šią informaciją;

b)  nepriklausomi apskaitininkai arba auditoriai sutiko, kad ši informacija iš esmės atitinka galutinius skaičius, kurie bus skelbiami kitose metinėse audituotose finansinėse ataskaitose;

c)  šios finansinės informacijos auditas neatliktas.

▼B

9.3.

Pelno prognozė arba preliminarus pelnas turi būti parengti palyginamumo su istorine informacija principu.

10.

ADMINISTRAVIMO, VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANAI

10.1.

Toliau nurodytų asmenų vardai, pavardės, darbovietės adresai ir pareigos emitento įmonėje bei informacija apie pagrindinę veiklą, kuria jie verčiasi už emitento įmonės ribų, kai jų veikla turi didelės reikšmės atitinkamam emitentui:

a)  administravimo, valdymo ir priežiūros organų narių;

b)  neribotos atsakomybės partnerių, kai emitento įmonė yra ribotos atsakomybės bendrija, turinti akcinį kapitalą.

10.2.

Administravimo , valdymo ir priežiūros organų interesų konfliktai

Turi būti aiškiai įvardyti galimi 10.1 punkte nurodytų asmenų interesų konfliktai tarp pareigų emitentui ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų. Kai tokių konfliktų nėra, tai atitinkamai nurodoma.

11.

VALDYBOS PRAKTIKA

11.1.

Išsami informacija apie emitento audito komitetą, įskaitant komiteto narių pavardes ir komiteto darbo reglamento santrauką.

11.2.

Pareiškimas apie tai, ar emitentas laikosi jo įsisteigimo šalyje nustatyto bendrovių valdymo kodekso. Kai emitentas nesilaiko tokio kodekso, pateikiamas atitinkamas tai pažymintis pareiškimas bei paaiškinimas, kodėl šio kodekso nesilaikoma.

12.

STAMBIEJI AKCININKAI

12.1.

Kiek tai žinoma emitentui, nurodyti ar emitentas tiesiogiai arba netiesiogiai kam nors priklauso, ar yra kieno nors kontroliuojamas, tos kontrolės pobūdžio apibūdinimas, taip pat apibūdinimas priemonių, skirtų užtikrinti, kad šia kontrole nebūtų piktnaudžiaujama.

12.2.

Bet kurių emitentui žinomų susitarimų, dėl kurių vėliau gali pasikeisti emitento kontrolė, apibūdinimas.

13.

FINANSINĖ INFORMACIJA APIE EMITENTO TURTĄ IR ĮSIPAREIGOJIMUS, FINANSINĘ PADĖTĮ BEI PELNĄ IR NUOSTOLIUS

13.1.

Istorinė finansinė informacija

Audituota finansinė informacija, apimanti paskiausius 2 finansinius metus (arba trumpesnį laikotarpį, kurį veikia emitentas) ir kiekvienų metų audito atskaita. ►M2  Jei emitentas pakeitė savo finansinės atskaitomybės datą tuo laikotarpiu, už kurį reikia pateikti istorinę finansinę informaciją, audito patikrinta istorinė informacija turi apimti bent 24 mėnesius arba visą emitento veiklos laikotarpį, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų yra trumpesnis. ◄ Ši finansinė informacija turi būti parengta pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, o kai jis netaikomas – pagal valstybės narės nacionalinius apskaitos standartus, kurie taikomi Bendrijoje veikiantiems emitentams. Trečiųjų šalių emitentai šią informaciją turi parengti pagal Reglamento (EB) 1606/2002 3 straipsnyje nustatyta tvarka priimtus tarptautinius apskaitos standartus arba pagal lygiaverčius trečiosios šalies nacionalinius apskaitos standartus. Kai informacija nėra lygiavertė tiems standartams, ji pateikiama perdarytoje finansinėje atskaitomybėje.

Vėliausių metų audituota istorinė finansinė informacija pateikiama ir parengiama tokia forma, kokia bus skelbiama kitų metų finansinė atskaitomybė, atsižvelgiant į tokiai finansinei atskaitomybei taikomus standartus ir procedūras bei teisės aktų nuostatas.

Kai dabartine ūkine veikla emitentas verčiasi mažiau kaip vienerius metus, to laikotarpio audituota istorinė finansinė informacija rengiama pagal Reglamentu (EB) Nr. 1606/2002 nustatytus metinėms finansinėms atskaitomybėms taikomus standartus, o kai jie netaikomi – pagal valstybės narės nacionalinius apskaitos standartus, jeigu emitentas yra Bendrijoje veikiantis emitentas. Trečiųjų šalių emitentai šią informaciją turi parengti pagal Reglamento (EB) 1606/2002 3 straipsnyje nustatyta tvarka priimtus tarptautinius apskaitos standartus arba pagal juos atitinkančius trečiosios šalies nacionalinius apskaitos standartus. Ši istorinė finansinė informacija turi būti audituota.

Kai audituotoji finansinė informacija rengiama laikantis nacionalinių apskaitos standartų, pagal šią antraštę teikiamą finansinę informaciją sudaro:

a)  balansas;

b)  pelno ir nuostolio ataskaita;

c)  pinigų srautų ataskaita; ir

d)  apskaitos tvarkos aprašas ir paaiškinamasis raštas .

Siekiant nustatyti, ar įtraukta į registracijos dokumentą istorinė metinė finansinė informacija atskleidžia tikrą ir teisingą vaizdą, šią informaciją turi patikrinti arba įvertinti nepriklausomi auditoriai; patikrinimas atliekamas arba ataskaita sudaroma laikantis valstybėje narėje taikomų arba lygiaverčių audito standartų.

13.2.

Finansinė atskaitomybė

Kai emitentas rengia savo ir konsoliduotąją metinę finansinę atskaitomybę, į registracijos dokumentą reikia įtraukti nors konsoliduotąją metinę finansinę atskaitomybę.

13.3.

Istorinės metinės finansinės informacijos auditas

13.3.1.

Pareiškimas, pažymintis, kad buvo atliktas istorinės finansinės informacijos auditas. Kai atestuoti auditoriai atsisako patvirtinti istorinės finansinės informacijos audito ataskaitas arba kai tokiose ataskaitose yra nurodomos išlygos, arba atsisakymas pareikšti nuomonę apie šias išlygas ar atsisakymus, reikia pateikti išsamią informaciją ir paaiškinti priežastis.

13.3.2.

Nurodoma, kuri kita registracijos dokumente pateikta informacija buvo audituota.

13.3.3.

Kai registracijos dokumente pateikti finansiniai duomenys paimti ne iš emitento audituotos finansinės atskaitomybės, nurodomas duomenų šaltinis ir pažymima, kad tie duomenys neaudituoti.

13.4.

Paskiausios finansinės informacijos senumas

13.4.1

Paskutinių metų audituotoji finansinė informacija negali būti senesnė negu 18 mėnesių nuo registracijos dokumento datos.

13.5.

Tarpinė ir kita finansinė informacija

13.5.1.

Kai per laikotarpį nuo jo paskutinės audituotos finansinės atskaitomybės paskelbimo emitentas yra paskelbęs ketvirčio arba pusmečio finansinę informaciją, šią informaciją reikia įtraukti į registracijos dokumentą. Kai ketvirčio arba pusmečio finansinė informacija yra peržiūrėta arba audituota, taip pat pateikiama peržiūros arba audito ataskaita. Kai ketvirčio arba pusmečio finansinė informacija nebuvo audituota arba peržiūrėta, šį faktą reikia pažymėti.

13.5.2.

Kai registracijos dokumentas sudaromas praėjus daugiau kaip devyniems mėnesiams nuo paskutinių audituotų metų, jame reikia pateikti tarpinę finansinę informaciją, apimančią mažiausiai pirmuosius šešis tų finansinių metų mėnesius. Kai tarpinė finansinė informacija neaudituota, šį faktą reikia pažymėti.

Tarpinėje finansinėje ataskaitoje reikia pateikti ankstesnių finansinių metų to paties laikotarpio palyginamąsias ataskaitas; reikalavimas pateikti palyginamąjį balansą įvykdomas pateikus metų pabaigos balansą.

13.6.

Teisiniai ir arbitražo procesai

Informacija apie bet kuriuos vyriausybinius, teisinius ar arbitražo procesus (įskaitant bet kuriuos emitentui žinomus nebaigtus nagrinėti arba gresiančius procesus) per ne trumpesnį kaip 12 pastarųjų mėnesių laikotarpį, kurie daro arba neseniai padarė didelį poveikį emitento ir (arba) grupės finansinei padėčiai arba pelningumui, arba atitinkamas paneigiantis teiginys.

13.7.

Reikšmingi emitento finansinės ar verslo padėties pokyčiai

Pateikiamas bet kurių didelių grupės finansinės ar verslo padėties pokyčių, įvykusių po paskutinio finansinio laikotarpio, kurio audituotoji finansinė informacija arba tarpinė finansinė informacija buvo paskelbta, apibūdinimas arba atitinkamas paneigiantis teiginys.

14.

PAPILDOMA INFORMACIJA

14.1.

Akcinis kapitalas

14.1.1.

Išleisto kapitalo dydis ir informacija apie kapitalo sudėtį pagal akcijų klases, apibūdinant pagrindines jų ypatybes, išleisto akcinio kapitalo neapmokėtą dalį, nurodant nepamokėtų akcijų skaičių arba bendrą nominalią vertę bei rūšį, jeigu galima, juos suklasifikavus pagal kiekvienos klasės akcijų apmokėtą dalį.

14.2.

Steigimo sutartis ir įstatai

14.2.1.

Įmonių registras ir įrašo tame registre numeris (kai taikoma) bei emitento veiklos tikslų apibūdinimas nurodant, kur steigimo sutartyje ar įstatuose jie yra nurodyti.

15.

REIKŠMINGOS SUTARTYS

Trumpa visų reikšmingų sutarčių, išskyrus sudarytas plėtojant verslą įprasta tvarka, pagal kurias gali atsirasti bet kurio grupės nario įsipareigojimas arba teisė, galintys smarkiai paveikti emitento galimybes įvykdyti su išleidžiamais vertybiniais popieriais susijusius įsipareigojimus vertybinių popierių savininkams, santrauka.

16.

TREČIOSIOS ŠALIES INFORMACIJA IR EKSPERTŲ ATASKAITA BEI BET KURIŲ INTERESŲ PAREIŠKIMAS

16.1.

Kai į registracijos dokumentą įtraukiamas eksperto teisėmis veikiančio asmens pareiškimas ar ataskaita, nurodomas šio asmens vardas, pavardė, darbovietės adresas, kvalifikacijos sritys ir su emitentu susiję reikšmingi turtiniai interesai. Kai ataskaita parengta emitento prašymu, nurodoma, kad šis pareiškimas arba ataskaita tokia forma ir tokiam kontekste buvo panaudoti gavus asmens , patvirtinusio atitinkamos registracijos dokumento dalies turinį, sutikimą.

16.2.

Kai informacijos šaltinis yra trečioji šalis, pateikiamas patvirtinimas, kad informacija buvo perkelta tiksliai, ir kad, remiantis emitento turimomis žiniomis ir tiek, kiek jis galėjo nustatyti iš tos trečiosios šalies paskelbtos informacijos, nebuvo praleista jokių faktų, dėl kurių perkeltoji informacija taptų netiksli ar klaidinanti. Be to, nurodomas informacijos šaltinis (-iai).

17.

VIEŠIEJI DOKUMENTAI

Pareiškimas, kad per visą registracijos dokumento galiojimo laikotarpį, kai tai taikoma, galima susipažinti su šiais dokumentais (arba jų kopijomis):

a)  emitento steigimo sutartimi ir įstatais;

b)  visomis ataskaitomis, raštais ir kitais dokumentais, istorine finansine informacija, emitento prašymu ekspertų parengtais įvertinimais ir ataskaitomis, kurių bet kuri dalis įtraukta arba įtraukta nuorodos būdu į registracijos dokumentą;

c)  emitento istorine finansine informacija arba, kai tai grupė, emitento ir jo pavaldžiųjų bendrovių istorine finansine informacija apie kiekvienus dvejus finansinius metus iki registracijos dokumento paskelbimo.

Informacija apie tai, kur galima susipažinti su šiais dokumentais fiziškai arba elektroninėmis priemonėmis.
V PRIEDAS

Būtiniausi skolos vertybinių popierių rašto informacijos atskleidimo reikalavimai (aprašas)

(Skolos vertybiniai popieriai, kurių vieneto nominali vertė yra mažesnė negu ►M5  100 000 ◄ eurų)1.

ATSAKINGI ASMENYS

1.1.

Visi asmenys, atsakingi už registracijos dokumente pateiktą informaciją, arba tam tikrais atvejais, už tam tikrose jo dalyse pateiktą informaciją, pastaruoju atveju nurodant tas dalis. Nurodyti fizinių asmenų, įskaitant emitento administravimo, valdymo ar priežiūros organų narių vardą, pavardę ir pareigas; juridinių asmenų pavadinimą ir buveinės registracijos vietą.

1.2.

Už prospektą atsakingų asmenų pareiškimas, kad registracijos dokumente pateikta informacija, kiek jiems yra žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti. Tam tikrais atvejais, už tam tikras prospekto dalis atsakingų asmenų pareiškimas, kad informacija, pateikta prospekto dalyje, už kurią jie yra atsakingi, kiek jiems žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti.

2.

RIZIKOS VEIKSNIAI

2.1

Rizikos veiksnių, kurie gali paveikti emitento galimybes įvykdyti su vertybiniais popieriais susijusius įsipareigojimus investuotojams, aiškus apibrėžimas skirsnyje „Rizikos veiksniai“.

▼M6

3.

ESMINĖ INFORMACIJA

▼B

3.1.

Su emisija (siūlymu) susijusių fizinių ir juridinių asmenų interesai

Bet kurių emisijai (siūlymui) reikšmingų interesų, įskaitant konfliktinių, apibūdinimas, pateikiant išsamią informaciją apie suinteresuotuosius asmenis ir šių interesų pobūdį.

3.2.

Siūlymo priežastys ir pajamų panaudojimas

Siūlymo priežastys, jei siūlymas skelbiamas ne siekiant uždirbti pelną ir (arba) apsisaugoti nuo tam tikrų rizikos rūšių, o kitais tikslais. Kai taikoma, numatyta bendra emisijos (siūlymo) išlaidų ir pajamų sąmata. Šias išlaidas ir pajamas reikia suskirstyti pagal atskiras jų panaudojimo kryptis išdėstant pagal svarbą. Kai emitentui žinoma, kad planuojamų pajamų neužteks finansuoti pagal visas siūlomas paskirtis, nurodomas trūkstamos sumos dydis ir jos finansavimo šaltiniai.

4.

INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS, KURIUOS NUMATYTA SIŪLYTI (ĮTRAUKTI Į PREKYBOS SĄRAŠĄ)

4.1.

Siūlomų ir (arba) į prekybos sąrašą įtraukiamų vertybinių popierių tipo ir klasės apibūdinimas, įskaitant ISIN (Tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį) ar kitą panašų vertybinių popierių identifikavimo kodą.

4.2.

Teisės aktai, kuriais remiantis vertybiniai popieriai buvo sudaryti.

4.3.

Nurodoma, ar vertybiniai popieriai yra vardiniai ar pareikštiniai, taip pat ar šie vertybiniai popieriai yra materialūs ar nematerialūs. Pastaruoju atveju nurodomas už įrašų tvarkymą atsakingo subjekto pavadinimas ir adresas.

4.4.

Vertybinių popierių emisijos valiuta.

4.5.

Vertybinių popierių, kuriuos siūloma įsigyti arba kuriuos siekiama įtraukti į prekybos sąrašą, suskirstymas į kategorijas, kartu pateikiant bet kurias nuostatas, kurios turi įtakos nustatant vertybinių popierių kategoriją arba susiejant vertybinius popierius su bet kokiais esamais ar būsimais emitento įsipareigojimais.

4.6.

Vertybinių popierių suteikiamų teisių, įskaitant bet kuriuos šių teisių apribojimus, apibūdinimas; naudojimosi šiomis teisėmis tvarkos apibūdinimas.

▼M5

4.7.

Nominali palūkanų norma ir palūkanų mokėjimo nuostatos:

— data, nuo kurios skaičiuojamos palūkanos, ir palūkanų mokėjimo terminai,

— reikalavimų sumokėti palūkanas ir grąžinti pagrindinę investiciją galiojimo terminas.

Kai palūkanų norma nenustatyta, nurodomas bazinių priemonių tipas ir pateikiamas bazinių priemonių, kuriomis grindžiama palūkanų norma, apibūdinimas ir bazinių priemonių bei palūkanų normos susiejimo metodas ir nurodoma, kur galima gauti informacijos apie ankstesnį ir tolesnį bazinių priemonių pelningumą ir jo kitimą.

— visų bazinėms priemonėms reikšmingų rinkos arba atsiskaitymo trikdžių apibūdinimas,

— su bazinėmis priemonėmis susijusių įvykių atveju taikomos koregavimo taisyklės,

— skaičiavimus atliekančio tarpininko pavadinimas.

Kai vertybiniai popieriai turi palūkanų mokėjimo išvestinį komponentą, pateikiamas aiškus ir išsamus paaiškinimas, padedantis investuotojams suprasti, kaip jų investicijos vertė priklauso nuo bazinės (-ių) priemonės (-ių) vertės, ypač kai rizika yra ypač akivaizdi.

▼B

4.8.

Išpirkimo data ir paskolos amortizavimo tvarka, įskaitant grąžinimo tvarkos apibūdinimą. Kai išankstinė amortizacija numatyta emitento arba savininko iniciatyva, pateikiamas jos apibūdinimas nurodant amortizacijos terminus ir sąlygas.

4.9.

Informacija apie pelningumą. Trumpai apibūdinamas pelningumo skaičiavimo metodas.

4.10.

Atstovavimo skolos vertybinių popierių savininkams tvarka, įskaitant informaciją apie investuotojams atstovaujančias organizacijas ir atstovavimo tvarką reglamentuojančias nuostatas. Pažymima, ar visuomenė gali susipažinti su šių formų atstovavimą reglamentuojančiomis sutartimis.

4.11.

Išleidžiant naujas emisijas, pateikiama informacija apie sprendimus, įgaliojimus ir patvirtinimus, kurių pagrindu vertybiniai popieriai buvo arba bus sudaryti ir (arba) išleisti.

4.12.

Išleidžiant naujas emisijas, nurodoma numatoma tų vertybinių popierių išleidimo data.

4.13.

Bet kurių apribojimų laisvai perleisti vertybinius popierius apibūdinimas.

4.14.

Apie emitento buveinės registracijos vietos valstybę bei apie šalį (-is), kurioje paskelbiamas siūlymas arba siekiama įtraukti į prekybos sąrašą, pateikiama:

— informacija apie mokesčius, atskaitomus išmokant už vertybinius popierius gautas pajamas;

— pažymima, ar emitentas prisiima atsakomybę išskaičiuoti mokesčius išmokant.

5.

SIŪLYMO SĄLYGOS

5.1.

Sąlygos, siūlymo statistika, numatomas grafikas ir atsiliepimo į siūlymą bei pasirašymo tvarka

5.1.1.

Siūlymo sąlygos.

5.1.2.

Bendra emisijos (siūlymo) suma; kai suma neapibrėžta, pateikiamas priemonių ir būdo, kuriuo bus viešai paskelbta apie siūlymo galutinę sumą, apibūdinimas ir nurodomas paskelbimo laikas.

5.1.3.

Nurodomas siūlymo galiojimo laikotarpis, įskaitant galimus pakeitimus, ir nurodoma paraiškų padavimo tvarka.

5.1.4.

Galimybių sumažinti pasirašytų vertybinių popierių skaičių ir permokų grąžinimo paraiškas padavusiems subjektams tvarka.

5.1.5.

Išsami informacija apie mažiausią ir (arba) didžiausią paraiškoje nurodytą sumą (išreikšta kaip vertybinių popierių skaičius arba bendra investicijos suma).

5.1.6.

Vertybinių popierių apmokėjimo ir jų pateikimo būdas ir terminas.

5.1.7.

Siūlymo rezultatų viešo paskelbimo būdo išsamus apibūdinimas ir data.

5.1.8.

Pasinaudojimo pirmumo teise tvarka, pasirašymo teisių pirkimo galimybė ir nepasinaudojimo jomis traktavimas.

5.2.

Platinimo ir paskirstymo planas

5.2.1.

Informacija apie įvairias kategorijas galimų investuotojų, kuriems siūlomi vertybiniai popieriai. Kai siūlymas vienu metu pateikiamas dviejose ar daugiau šalių ir kai tam tikroms šalims buvo arba yra rezervuota emisijos dalis, būtina nurodyti tą emisijos dalį.

5.2.2.

Tvarka, pagal kurią paraiškas padavusiems subjektams pranešama apie jiems paskirtą dalį bei informacija apie tai, ar galima pradėti prekybą prieš pateikiant pranešimą.

5.3.

Kainos nustatymas

5.3.1.

Nurodoma kaina, už kurią tikimasi siūlyti įsigyti vertybinių popierių arba tos kainos nustatymo metodo ir jo paskelbimo tvarkos apibūdinimas. Nurodomas pasirašančiajam subjektui arba pirkėjui tenkančių bet kurių išlaidų ir mokesčių dydis.

5.4.

Platinimas ir garantavimas

5.4.1.

Viso siūlymo ir atskirų siūlymo dalių koordinatoriaus (-ių) pavadinimas ir adresas ir, kiek žinoma emitentui arba siūlytojui, informacija apie platintojus, veikiančius įvairiose šalyse, kuriose galioja siūlymas.

5.4.2.

Kiekvienoje šalyje veikiančių atsiskaitymo tarpininkų ir depozitoriumo tarpininkų pavadinimai ir adresai.

5.4.3.

Subjektų, kurie sutinka garantuoti emisiją tvirto įsipareigojimo pagrindu, pavadinimai ir adresai, taip pat subjektų, kurie sutinka išplatinti emisiją, nepateikdami tvirto įsipareigojimo, arba pagal „didžiausių pastangų“ susitarimą, pavadinimai ir adresai. Informacija apie svarbius šių susitarimų požymius, įskaitant kvotas. Kai garantuojama ne visa emisija, nurodoma, kuriai emisijos daliai garantija netaikoma. Informacija apie bendrą platinimo ir garantavimo komisinių mokesčių sumą.

5.4.4.

Informacija apie tai, kada sudaryta arba kada bus sudaryta garantavimo sutartis.

6.

ĮTRAUKIMAS Į PREKYBOS SĄRAŠĄ IR PLATINIMO TVARKA

6.1.

Pažymima, ar siūlomi vertybiniai popieriai yra arba bus paraiškos įtraukti į prekybos sąrašą objektas siekiant juos platinti reguliuojamoje rinkoje arba kitose lygiavertėse rinkose, konkrečiai nurodant tas rinkas. Ši aplinkybė turi būti paminėta nesudarant įspūdžio, kad vertybiniai popieriai tikrai bus įtraukti į prekybos sąrašą. Kai žinoma, informacija apie tai, kada greičiausiai vertybiniai popieriai bus įtraukti į prekybos sąrašą.

6.2.

Nurodomos visos reguliuojamos rinkos arba lygiavertės rinkos, kuriose, kiek žinoma emitentui, į prekybos sąrašą jau yra įtraukti tos pačios klasės vertybiniai popieriai, kaip ir tie, kuriuos siekiama platinti arba įtraukti į prekybos sąrašą.

6.3.

Subjektų, kurie yra tvirtai įsipareigoję veikti antrinės prekybos tarpininkų teisėmis ir užtikrinti likvidumą siūlomomis kainomis, pavadinimai ir adresai bei tų subjektų įsipareigojimo pagrindinių sąlygų apibūdinimas.

7.

PAPILDOMA INFORMACIJA

7.1.

Kai vertybinių popierių rašte minimi su emisija susiję patarėjai, pažymima, kokiomis teisėmis jie veikė.

7.2.

Nurodoma, kurią kitą vertybinių popierių pranešime pateiktą informaciją patikrino arba peržiūrėjo atestuoti auditoriai, ir pažymima, ar auditoriai parengė ataskaitą. Pateikiama ta ataskaita arba, gavus kompetentingos valdžios institucijos leidimą, tos ataskaitos santrauka.

7.3.

Kai į vertybinių popierių raštą įtraukiamas eksperto teisėmis veikiančio asmens pareiškimas ar ataskaita, nurodomas šio asmens vardas, pavardė, darbovietės adresas, kvalifikacijos sritys ir su emitentu susiję reikšmingi turtiniai interesai. Kai ataskaita parengta emitento prašymu, nurodoma, kad šis pareiškimas arba ataskaita tokia forma ir tokiame kontekste buvo panaudoti gavus to asmens sutikimą, ir kad tas asmuo patvirtino atitinkamos vertybinių popierių pranešimo dalies turinį.

7.4.

Kai informacijos šaltinis yra trečioji šalis, pateikiamas patvirtinimas, kad informacija buvo perkelta tiksliai, ir kad, remiantis emitento turimomis žiniomis ir tiek, kiek jis galėjo nustatyti iš tos trečiosios šalies paskelbtos informacijos, nebuvo praleista jokių faktų, dėl kurių perkeltoji informacija taptų netiksli ar klaidinanti. Be to, nurodomas informacijos šaltinis (-iai).

7.5.

Emitento ar jo skolos vertybinių popierių kredito reitingai, nustatyti emitento prašymu arba emitentui dalyvaujant reitingavimo procese. Kai reitingus nustatęs subjektas anksčiau yra paskelbęs reitingų paaiškinimus, pateikiamas trumpas jų prasmės paaiškinimas.
VI PRIEDAS

Būtiniausi garantijos informacijos atskleidimo reikalavimai

(Papildomas informacinis priedas)1.

Garantijos pobūdis

Apibūdinami bet kurie susitarimai, kuriais siekiama užtikrinti, kad bet kurie įsipareigojimai, turintys esminės reikšmės emisijai, būtų tinkamai vykdomi taikant garantiją, laidavimą, susitarimus dėl pavaldžiųjų bendrovių mokumo ir finansinio palaikymo užtikrinimo, vienos draudimo rūšies draudimo sutartis ar kitus lygiaverčius įsipareigojimus (kad būtų patogiau, toliau jie vadinami „garantijomis“, o jų davėjai – „garantais“).

Nepažeidžiant bendro pirmiau pateiktos pastraipos pobūdžio, šie susitarimai apima įsipareigojimus užtikrinti į skolos vertybinius popierius investuotų lėšų grąžinimo ir (arba) palūkanų mokėjimo prievolės vykdymą; pateikiamas aprašymas, kaip ši tvarka leis užtikrinti, kad garantuotieji atsiskaitymai bus tinkamai atlikti.

2.

Garantijos taikymo sritis

Paskelbiama išsami informacija apie garantijos taikymą ir sąlygas. Nepažeidžiant bendro pirmiau pateiktos pastraipos pobūdžio, šioje išsamioje informacijoje turi būti apibūdintos garantijos taikymo sąlygos tais atvejais, kai nevykdomi įsipareigojimai pagal garantiją ir vienos draudimo rūšies draudimo sutarčių bei emitento ir garanto susitarimų dėl pavaldžiųjų bendrovių mokumo ir finansinio palaikymo užtikrinimo esminės sąlygos. Taip pat pateikiama išsami informacija apie garantui suteiktą veto teisę, susijusią su vertybinių popierių savininkų teisių , kurios dažnai įtraukiamos į vienos draudimo rūšies draudimo sutartis, pakeitimais.

3.

Informacija apie garantą, kurią būtina paskelbti

Garantas turi paskelbti informaciją apie save, tarsi jis būtų to paties tipo vertybinių popierių, kurie yra garantijos objektas, emitentas.

4.

Viešieji dokumentai

Nurodomos vietos, kur visuomenė gali susipažinti su svarbiausiomis sutartimis ir kitais su garantija susijusiais dokumentais.
VII PRIEDAS

Būtiniausi turtu garantuotų vertybinių popierių registracijos dokumento informacijos atskleidimo reikalavimai (aprašas)1.

ATSAKINGI ASMENYS

1.1.

Visi asmenys, atsakingi už registracijos dokumente pateiktą informaciją, arba tam tikrais atvejais, už tam tikrose jo dalyse pateiktą informaciją, pastaruoju atveju nurodant tas dalis. Nurodyti fizinių asmenų, įskaitant emitento administravimo, valdymo ar priežiūros organų narių vardą, pavardę ir pareigas; juridinių asmenų pavadinimą ir buveinės registracijos vietą.

1.2.

Už registracijos dokumentą atsakingų asmenų pareiškimas, kad registracijos dokumente pateikta informacija, kiek jiems yra žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti. Tam tikrais atvejais, už tam tikras registracijos dokumento dalis atsakingų asmenų pareiškimas, kad informacija, pateikta registracijos dokumento dalyje, už kurią jie yra atsakingi, kiek jiems žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti.

2.

ATESTUOTI AUDITORIAI

2.1.

Emitento auditorių, atlikusių istorinės finansinės informacijos auditą vardai ir adresai (nurodyti, kokiai profesinei įstaigai jie priklauso).

3.

RIZIKOS VEIKSNIAI

3.1.

Dokumento skirsnyje „Rizikos veiksniai“ būtina aiškiai atskleisti su emitentu ar jo veiklos sritimi susijusius rizikos veiksnius.

4.

INFORMACIJA APIE EMITENTĄ:

4.1.

pažymima, ar emitentas buvo įsteigtas kaip specialiosios paskirties įmonė ar kaip subjektas, siekiant, kad būtų išleisti turtu garantuoti vertybiniai popieriai;

4.2.

emitento teisinis ir komercinis pavadinimas;

4.3.

emitento registracijos vieta ir registracijos numeris;

4.4.

emitento įsisteigimo data ir veiklos laikotarpis, išskyrus atvejus, kai jis įsisteigęs neribotam laikotarpiui;

4.5.

emitento buveinės vieta, teisinė forma ir teisė, pagal kurią veikia emitentas, įsisteigimo šalis, registruotos buveinės (arba kitos pagrindinės buveinės, jei skiriasi nuo registruotos buveinės) adresas ir telefono numeris;

4.6.

Informacija apie emitento įstatinio kapitalo ir išleistojo kapitalo dydį nurodant, kiek ir kokio kapitalo buvo susitarta išleisti, jį sudarančių vertybinių popierių skaičius ir klasės.

5.

VERSLO APŽVALGA

5.1.

Trumpas pagrindinių emitento veiklos rūšių apibūdinimas.

5.2.

Skolos pavertimo vertybiniais popieriais programoje dalyvaujančių šalių bendra apžvalga, įskaitant informaciją apie šių šalių tarpusavio santykius, susijusius su tiesiogine ar netiesiogine nuosavybe ar valdymu.

6.

ADMINISTRAVIMO, VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANAI

6.1.

Toliau nurodytų asmenų vardai, pavardės, darbovietės adresai ir pareigos emitento įmonėje bei informacija apie pagrindinę veiklą, kuria jie verčiasi už emitento įmonės ribų, kai jų veikla turi didelės reikšmės atitinkamam emitentui:

a)  administravimo, valdymo ir priežiūros organų narių;

b)  neribotos atsakomybės partnerių, kai emitento įmonė yra ribotos atsakomybės bendrija, turinti akcinį kapitalą.

7.

STAMBIEJI AKCININKAI

7.1.

Kiek tai žinoma emitentui, nurodyti ar emitentas tiesiogiai arba netiesiogiai kam nors priklauso, ar yra kieno nors kontroliuojamas, tos kontrolės pobūdžio apibūdinimas, taip pat apibūdinimas priemonių, skirtų užtikrinti, kad šia kontrole nebūtų piktnaudžiaujama.

8.

FINANSINĖ INFORMACIJA APIE EMITENTO TURTĄ IR ĮSIPAREIGOJIMUS, FINANSINĘ PADĖTĮ BEI PELNĄ IR NUOSTOLIUS

8.1.

Jei po įsisteigimo dienos emitentas nepradėjo veiklos ir iki registracijos dokumento datos neparengta jokios finansinės atskaitomybės, registracijos dokumente tai atitinkamai nurodoma.

8.2.

Istorinė finansinė informacija

Kai po įsisteigimo dienos emitentas pradėjo veiklą ir iki registracijos dokumento datos yra parengta finansinė atskaitomybė, registracijos dokumente būtina pateikti audituotą finansinę informaciją, apimančią paskiausius 2 finansinius metus (arba trumpesnį laikotarpį, kurį veikia emitentas) ir kiekvienų metų audito ataskaita. ►M2  Jei emitentas pakeitė savo finansinės atskaitomybės datą tuo laikotarpiu, už kurį reikia pateikti istorinę finansinę informaciją, audito patikrinta istorinė informacija turi apimti bent 24 mėnesius arba visą emitento veiklos laikotarpį, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų yra trumpesnis. ◄ Ši finansinė informacija turi būti parengta pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, o kai jis netaikomas – pagal valstybės narės nacionalinius apskaitos standartus, kurie taikomi Bendrijoje veikiantiems emitentams. Trečiųjų šalių emitentai šią informaciją turi parengti pagal Reglamento (EB) 1606/2002 3 straipsnyje nustatyta tvarka priimtus tarptautinius apskaitos standartus arba pagal lygiaverčius trečiosios šalies nacionalinis apskaitos standartus. Kai ši finansinė informacija nėra lygiavertė tiems standartams, ji pateikiama perdarytoje finansinėje atskaitomybėje

Paskutinių dvejų metų audituota istorinė finansinė informacija pateikiama ir parengiama tokia forma, kokia bus skelbiama kitų metų finansinė atskaitomybė, atsižvelgiant į tokiai finansinei atskaitomybei taikomus standartus ir procedūras bei teisės aktų nuostatas.

Kai dabartine ūkine veikla emitentas verčiasi mažiau kaip vienerius metus, to laikotarpio audituota istorinė finansinė informacija rengiama pagal Reglamentu (EB) Nr. 1606/2002 nustatytus metinėms finansinėms atskaitomybėms taikomus standartus, o kai jie netaikomi – pagal valstybės narės nacionalinius apskaitos standartus, jeigu emitentas yra Bendrijoje veikiantis emitentas. Trečiųjų šalių emitentai šią informaciją turi parengti pagal Reglamento (EB) 1606/2002 3 straipsnyje nustatyta tvarka priimtus tarptautinius apskaitos standartus arba pagal juos atitinkančius trečiosios šalies nacionalinius apskaitos standartus. Ši istorinė finansinė informacija turi būti audituota.

 

Kai audituotoji finansinė informacija rengiama laikantis nacionalinių apskaitos standartų, pagal šią antraštę teikiamą finansinę informaciją sudaro:

a)  balansas;

b)  pelno (nuostolio) ataskaita;

c)  apskaitos tvarkos aprašas ir paaiškinamasis raštas.

Siekiant nustatyti, ar įtraukta į registracijos dokumentą istorinė metinė finansinė informacija atskleidžia tikrą ir teisingą vaizdą, šią informaciją turi patikrinti arba įvertinti nepriklausomi auditoriai; patikrinimas atliekamas arba ataskaita sudaroma, laikantis valstybėje narėje taikomų arba lygiaverčių audito standartų.

8.2 bis

Šią pastraipą galima taikyti tik išleidžiant turtu garantuotus vertybinius popierius, kurių vieneto nominali vertė yra ne mažesnė negu ►M5  100 000 ◄ eurų.

Kai po įsisteigimo dienos emitentas pradėjo veiklą ir iki registracijos dokumento datos yra parengta finansinė atskaitomybė, registracijos dokumente būtina pateikti audituotą finansinę informaciją, apimančią paskiausius 2 finansinius metus (arba trumpesnį laikotarpį, kurį veikia emitentas) ir kiekvienų metų audito ataskaitą. ►M2  Jei emitentas pakeitė savo finansinės atskaitomybės datą tuo laikotarpiu, už kurį reikia pateikti istorinę finansinę informaciją, audito patikrinta istorinė informacija turi apimti bent 24 mėnesius arba visą emitento veiklos laikotarpį, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų yra trumpesnis. ◄ Ši finansinė informacija turi būti parengta pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, o kai jis netaikomas – pagal valstybės narės nacionalinius apskaitos standartus, kurie taikomi Bendrijoje veikiantiems emitentams. Trečiųjų šalių emitentai šią informaciją turi parengti pagal Reglamento (EB) 1606/2002 3 straipsnyje nustatyta tvarka priimtus tarptautinius apskaitos standartus arba pagal lygiaverčius trečiosios šalies nacionalinius apskaitos standartus. Kai ši finansinė informacija nėra lygiavertė tiems standartams, ji pateikiama perdarytoje finansinėje atskaitomybėje. Kitais atvejais registracijos dokumente pateikiama ši informacija:

a)  aiškus teiginys, kad registracijos dokumente pateikta finansinė informacija parengta ne pagal Reglamento (EB) 1606/2002 3 straipsnyje nustatyta tvarka priimtus tarptautinius apskaitos standartus arba pagal lygiaverčius trečiosios šalies nacionalinius apskaitos standartus, ir kad finansinė informacija galėtų smarkiai skirtis, jei istorinė finansinė informacija būtų parengta pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002;

b)  iškart po istorinės finansinės informacijos pateikiamas aprašomasis skirtumų tarp Reglamento (EB) 1606/2002 3 straipsnyje nustatyta tvarka priimtų tarptautinių apskaitos standartų ir apskaitos principų, kuriais rėmėsi emitentas sudarydamas savo metinę finansinę atskaitomybę, apibūdinimas.

Paskutinių metų istorinė finansinė informacija parengiama ir pateikiama tokia forma, kuri atitinka patvirtintąją kitoje emitento paskelbtoje metinėje finansinėje atskaitomybėje, atsižvelgiant į apskaitos standartus ir tvarką bei tokiai metinei finansinei atskaitomybei taikomų teisės aktų reikalavimus.

 

Kai audituotoji finansinė informacija rengiama laikantis nacionalinių apskaitos standartų, pagal šią antraštę teikiamą finansinę informaciją sudaro:

a)  balansas;

b)  pelno (nuostolio) ataskaita;

c)  apskaitos tvarkos aprašas ir paaiškinamasis raštas .

Siekiant nustatyti, ar įtraukta į registracijos dokumentą istorinė metinė finansinė informacija atskleidžia tikrą ir teisingą vaizdą, šią informaciją turi patikrinti arba įvertinti nepriklausomi auditoriai; patikrinimas atliekamas arba ataskaita sudaroma laikantis valstybėje narėje taikomų arba lygiaverčių audito standartų. Kitais atvejais registracijos dokumente pateikiama ši informacija:

a)  aiškus teiginys, pažymintis, kurie audito standartai buvo taikomi;

b)  esminių nukrypimų nuo tarptautinių audito standartų paaiškinimai.

8.3.

Teisiniai ir arbitražo procesai

Informacija apie bet kuriuos vyriausybinius, teisinius ar arbitražo procesus (įskaitant bet kuriuos emitentui žinomus nebaigtus nagrinėti arba būtinus nagrinėti procesus) per ne trumpesnį kaip 12 pastarųjų mėnesių laikotarpį, kurie daro arba neseniai padarė didelį poveikį emitento ir (arba) grupės finansinei padėčiai arba pelningumui, arba atitinkamas paneigiantis teiginys.

8.4.

Esminiai neigiami emitento finansinės padėties pokyčiai

Kai emitentas yra parengęs finansinę atskaitomybę, pateikiamas teiginys, kad per laikotarpį nuo jo paskutinės audituotos finansinės atskaitomybės paskelbimo neįvyko jokių didelių esminių emitento finansinės padėties ar finansinių perspektyvų pokyčių. Jei tokie esminiai neigiami pokyčiai įvyko, apie tai reikia pažymėti registracijos dokumente.

9.

TREČIOSIOS ŠALIES INFORMACIJA IR EKSPERTŲ ATASKAITA BEI BET KURIŲ INTERESŲ PAREIŠKIMAS

9.1.

Kai į registracijos dokumentą įtraukiamas eksperto teisėmis veikiančio asmens pareiškimas ar ataskaita, nurodomas šio asmens vardas, pavardė, darbovietės adresas, kvalifikacijos sritys ir su emitentu susiję reikšmingi turtiniai interesai. Kai ataskaita parengta emitento prašymu, nurodoma, kad šis pareiškimas arba ataskaita tokia forma ir tokiame kontekste buvo panaudoti gavus asmens, patvirtinusio atitinkamos registracijos dokumento dalies turinį, sutikimą.

9.2.

Kai informacijos šaltinis yra trečioji šalis, pateikiamas patvirtinimas, kad informacija buvo perkelta tiksliai, ir kad, remiantis emitento turimomis žiniomis ir tiek, kiek jis galėjo nustatyti iš tos trečiosios šalies paskelbtos informacijos, nebuvo praleista jokių faktų, dėl kurių perkeltoji informacija taptų netiksli ar klaidinanti. Be to, nurodomas informacijos šaltinis (-iai).

10.

VIEŠIEJI DOKUMENTAI

10.1.

Pareiškimas, kad per visą registracijos dokumento galiojimo laikotarpį, kai tai taikoma, galima susipažinti su šiais dokumentais (arba jų kopijomis):

a)  emitento steigimo sutartimi ir įstatais;

b)  visomis ataskaitomis, raštais ir kitais dokumentais, istorine finansine informacija, emitento prašymu ekspertų parengtais įvertinimais ir ataskaitomis, kurių bet kuri dalis įtraukta arba įtraukta nuorodos būdu į registracijos dokumentą;

 

c)  emitento istorine finansine informacija arba, kai tai grupė, emitento ir jo pavaldžiųjų bendrovių istorine finansine informacija apie kiekvienus dvejus finansinius metus iki registracijos dokumento paskelbimo.

Informacija apie tai, kur galima susipažinti su šiais dokumentais fiziškai arba elektroninėmis priemonėmis.
VIII PRIEDAS

Būtiniausi turtu garantuotų vertybinių popierių papildomo informacinio priedo informacijos atskleidimo reikalavimai1.

VERTYBINIAI POPIERIAI

1.1.

Minimali emisijos nominalioji vertė.

1.2.

Kai skelbiama informacija apie subjektą (įsipareigojantį asmenį), kuris nėra susijęs su atitinkama emisija, pateikiamas patvirtinimas, kad informacija apie subjektą (įsipareigojantį asmenį) buvo tiksliai perkelta iš to subjekto (įsipareigojančio asmens) paskelbtos informacijos. Tiek, kiek tai žinoma emitentui, ir tiek, kiek jis gali tai tvirtinti, remdamasis atitinkamo subjekto (įsipareigojančio asmens) paskelbta informacija, pažymima, kad nebuvo praleista jokių faktų, dėl kurių perkeltoji informacija taptų netikslia ar klaidinančia.

Be to, nurodomas iš atitinkamo subjekto (įsipareigojančio asmens) paskelbtos informacijos paimtos ir vertybinių popierių pranešime pateiktos informacijos šaltinis (-iai).

2.

PAGRINDINIS TURTAS

2.1.

Patvirtinimas, kad turtas, užtikrinantis vertybinius popierius, kurių emisija išleidžiama , turi savybių, rodančių jo galimybes sukaupti pakankamai lėšų bet kuriems su vertybiniais popieriais susijusiems mokėjimams atlikti.

2.2.

Apie turtą, užtikrinantį atskiras emisijos dalis, pateikiama ši informacija:

2.2.1.

Turto fondui taikoma jurisdikcija:

2.2.2.

a)  kai lengvai identifikuojamų įsipareigojančių asmenų yra nedaug, pateikiamas kiekvieno įsipareigojančio asmens bendras apibūdinimas;

b)  visais kitais atvejais pateikiama ši informacija: bendros įsipareigojančių asmenų ypatybės ir ekonominė aplinka, taip pat bendri statistiniai duomenys apie turtu užtikrintus vertybinius popierius.

2.2.3.

turto teisinė prigimtis;

2.2.4.

turto galiojimo arba grąžinimo termino data (-os);

2.2.5.

turto suma;

2.2.6.

paskolos ir vertės santykis arba užtikrinimo įkeistu turtu laipsnis;

2.2.7.

turto kilmės arba sukūrimo metodas; pateikiant informaciją apie paskolos ir kredito sutartis, nurodomi pagrindiniai skolinimo kriterijai bei pažymima, ar yra šių kriterijų neatitinkančių paskolų ir bet kurių teisių arba įsipareigojimų, susijusių su tolesniais išankstiniais mokėjimais;

2.2.8.

informacija apie emitentui pateiktus reikšmingus pareiškimus arba užstatus, susijusius su tuo turtu;

2.2.9.

bet kurių teisių pakeisti turtą kitu, taip pat pakeitimo būdo bei vertybinių popierių, kuriuos galima mainyti, tipo apibūdinimas; kai yra galimybių turtą pakeisti į kitos klasės ar kokybės turtą, pateikiamas atitinkamas tai pažymintis teiginys ir apibūdinamas šio iškeitimo poveikis;

2.2.10.

bet kurių su turtu susijusių reikšmingų draudimo sutarčių apibūdinimas. Jeigu sutartys sudarytos daugiausiai su vienu draudiku,ir tai turi įtakos, apie tokį sutelkimą reikia paskelbti.

2.2.11.

Kai turtą sudaro 5 arba mažiau įsipareigojančių asmenų, kurie yra juridiniai asmenys, įsipareigojimai, arba kai įsipareigojančiam asmeniui tenka 20 proc. arba daugiau turto, arba kai įsipareigojančiam asmeniui tenka didelė turto dalis, kiek emitentas žino ir (arba) gali tvirtinti remdamasis įsipareigojančio asmens (įsipareigojančių asmenų) paskelbta informacija, pateikiama šiuose punktuose nurodyta informacija:

a)  informacija apie kiekvieną įsipareigojantį asmenį, taip pat, jeigu jis būtų emitentas, rengiantis skolos ir išvestinių vertybinių popierių, kurių vieneto nominali vertė yra bent ►M5  100 000 ◄ eurų, registracijos dokumento projektą;

b)  kai įsipareigojančio asmens arba garanto vertybiniai popieriai jau įtraukti į prekybos reguliuojamoje arba lygiavertėje rinkoje sąrašą, arba kai įsipareigojimus yra garantavęs subjektas, įtrauktas į prekybos reguliuojamoje arba lygiavertėje rinkoje sąrašą, nurodoma ši informacija: pavadinimas, adresas, įsisteigimo šalis, verslo pobūdis ir rinkos, į kurios prekybos sąrašą jo vertybiniai popieriai yra įtraukti, pavadinimas.

2.2.12.

Kai egzistuoja emitento, garanto ir įsipareigojančio asmens santykiai, kurie turi didelę reikšmę emisijai, pateikiama informacija apie šiuos santykius ir nurodomos jų pagrindinės sąlygos.

2.2.13.

Kai turtas apima įsipareigojimus, kuriais neprekiaujama reguliuojamoje arba lygiavertėje rinkoje, pateikiamas šių įsipareigojimų pagrindinių sąlygų apibūdinimas.

2.2.14.

Kai turto sudėtyje yra kapitalo vertybinių popierių, kurie įtraukti į prekybos reguliuojamoje arba lygiavertėje rinkoje sąrašą, pateikiama ši informacija:

a)  vertybinių popierių apibūdinimas;

b)  rinkos, kurioje jais prekiaujama, apibūdinimas, įskaitant jos įsisteigimo datą, informaciją apie kainos paskelbimo būdą, informaciją apie dienos prekybos apimtis, informaciją apie rinkos padėtį šalyje bei rinkos reguliavimo institucijos pavadinimą;

c)  atitinkamų vertybinių popierių kainų paskelbimo periodiškumas.

2.2.15.

Kai daugiau kaip 10 proc. turto sudaro kapitalo vertybiniai popieriai, kuriais neprekiaujama reguliuojamoje arba lygiavertėje rinkoje, pateikiamas šių kapitalo vertybinių popierių apibūdinimas bei informacija, apie kiekvieną tų vertybinių popierių emitentą, lygiavertė pateiktajai akcijų registracijos dokumento apraše.

2.2.16.

Kai didelė dalis turto yra garantuota arba užtikrinta nekilnojamuoju turtu, pateikiama to turto įvertinimo ataskaita, kurią sudaro informacija apie turto įvertinimą ir pinigų srautus (pajamų srautus).

Reikalavimo paskelbti šią informaciją galima nesilaikyti, kai emisijos metu išleidžiami vertybiniai popieriai yra garantuoti hipotekinėmis paskolomis, o garantija pateikta turtu, kai emisijos tikslais nebuvo perkainotas turtas, ir kai yra aiškiai pažymėta, kad nurodytas pirminės hipotekos paskolos išdavimo dieną nustatytas įvertinimas

2.3.

Apie emisiją pagrindžiantį turto fondą pateikiama ši informacija:

2.3.2.

parametrai, pagal kuriuos gali būti daromos investicijos, už šį valdymą atsakingo subjekto pavadinimas ir apibūdinimas, įskaitant to subjekto žinių ir patirties apibūdinimą, šio subjekto paskyrimo nutraukimą ir kito valdymo subjekto paskyrimą reglamentuojančių nuostatų santrauką bei to subjekto santykių su kitais emisijos dalyviais apibūdinimą.

2.4.

Kai emitentas siūlo išleisti naujus vertybinius popierius, garantuotus tuo pačiu turtu, pateikiamas aiškus tai pažymintis teiginys; jei šie nauji vertybiniai popieriai tokie patys, kaip jau anksčiau išleistoji skola arba yra priklausomi nuo esamos klasės skolos, nurodoma, kaip numatyta informuoti tos klasės vertybinių popierių savininkus.

3.

STRUKTŪRA IR PINIGŲ SRAUTAI

3.1.

Sandorio struktūros apibūdinimas, tam tikrais atvejais pateikiant struktūros schemą.

3.2.

Emisijoje dalyvaujančių subjektų ir jų atliekamų funkcijų apibūdinimas.

3.3.

Turto arba bet kurių su turtu susijusių teisių ir (arba) įsipareigojimų pardavimo, perleidimo, novacijos ar paskyrimo metodo apibūdinimas ir data, arba, tam tikrais atvejais, būdas ir laikotarpis, per kurį emitentas baigs investuoti emisijos metu sukauptas lėšas.

3.4.

Pinigų srauto paaiškinimas, įskaitant:

3.4.1.

būdo, kuriuo turto sukurti pinigų srautai leis įgyvendinti emitento įsipareigojimus vertybinių popierių savininkams, apibūdinimas, tam tikrais atvejais pateikiant finansinių paslaugų lentelę bei prielaidų, kuriomis remiantis ji buvo sudaryta, apibūdinimą;

3.4.2.

informacija apie bet kuriuos kredito padidinimus, informacija apie tai, ar galimas didelis likvidumo deficitas, bei apie tai, ar yra likvidumo palaikymo priemonių; informacija apie nuostatas, skirtas išvengti palūkanoms mokėti (paskolai grąžinti) reikalingų lėšų trūkumo rizikos;

3.4.3.

nepažeidžiant 3.4.2 punkto nuostatų, išsami informacija apie bet kurių subordinuotųjų paskolų finansavimą;

3.4.4.

informacija apie bet kuriuos investavimo parametrus, taikomus investuojant laikinai laisvas lėšas, bei už šį investavimą atsakingų šalių apibūdinimas;

3.4.5.

informacija apie su turtu susijusių išmokų surinkimo būdą;

3.4.6.

eilės tvarka, pagal kurią emitentas atlieka mokėjimus atitinkamos klasės vertybinių popierių savininkams;

3.4.7.

informacija apie bet kuriuos kitus susitarimus, nuo kurių priklauso palūkanų ir paskolos grąžinimo išmokos investuotojams.

3.5.

Vertybinius popierius užtikrinančio turto savininkų pavadinimas, buveinės adresas ir pagrindinė veikla.

3.6.

Kai vertybinių popierių grąžinimas arba išpirkimas yra susietas su kito turto, kuris nepriklauso emitentui, pelningumu arba suteikimu, būtina pateikti 2.2 ir 2.3 punktuose nurodytą informaciją.

3.7.

Administratoriaus, skaičiavimų tarpininko arba lygiaverčio asmens pavardė, adresas ir pagrindinė veikla, taip pat administratoriaus (skaičiavimų tarpininko) atsakomybės sričių santrauka, jo santykių su turto sukūrėju apibūdinimas bei nuostatų, reglamentuojančių administratoriaus (skaičiavimo tarpininko) paskyrimo ir kito administratoriaus (skaičiavimų tarpininko) paskyrimo tvarką, santrauka.

3.8.

Šių subjektų pavadinimai, adresai ir trumpas apibūdinimas:

a)  bet kurių besimainančių šalių ir bet kurių kitų tiekėjų, kurie suteikia kitos materialios formos likvidumą gerinančių priemonių kreditus;

b)  bankų, kuriuose atidarytos su sandoriu susijusios pagrindinės sąskaitos.

4.

ATASKAITOS IŠPLATINUS EMISIJĄ

4.1.

Prospekte pažymima, ar baigus emisijos platinimo sandorį numatoma teikti informaciją apie vertybinius popierius, kurie bus įtraukti į prekybos sąrašą ir apie jų pagrindinį užstatą. Kai emitentas nurodo, kad jis ketina paskelbti šią informaciją, prospekte reikia nurodyti, kuri informacija bus skelbiama, kur šią informaciją galima gauti ir šios informacijos skelbimo periodiškumą.
IX PRIEDAS

Būtiniausi skolos ir išvestinių vertybinių popierių registracijos dokumento (aprašo) informacijos atskleidimo reikalavimai

(Skolos ir išvestiniai vertybiniai popieriai, kurių vieneto nominali vertė yra ne mažesnė negu ►M5  100 000 ◄ eurų)1.

ATSAKINGI ASMENYS

1.1.

Visi asmenys, atsakingi už registracijos dokumente pateiktą informaciją, arba tam tikrais atvejais, už tam tikrose jo dalyse pateiktą informaciją, pastaruoju atveju nurodant tas dalis. Nurodyti fizinių asmenų, įskaitant emitento administravimo, valdymo ar priežiūros organų narių vardą, pavardę ir pareigas; juridinių asmenų pavadinimą ir buveinės registracijos vietą.

1.2.

Už registracijos dokumentą atsakingų asmenų pareiškimas, kad registracijos dokumente pateikta informacija, kiek jiems yra žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti. Tam tikrais atvejais, už tam tikras registracijos dokumento dalis atsakingų asmenų pareiškimas, kad informacija, pateikta registracijos dokumento dalyje, už kurią jie yra atsakingi, kiek jiems žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti.

2.

ATESTUOTI AUDITORIAI

2.1.

Emitento auditorių, atlikusių istorinės finansinės informacijos auditą, vardai ir adresai (nurodant, kokiai profesinei įstaigai jie priklauso).

2.2.

Kai per laikotarpį, už kurį pateikiama istorinė finansinė informacija, auditoriai atsistatydino, buvo pašalinti arba iš naujo nepaskirti, pateikiama išsami informacija (jei ji turi esminės reikšmės).

3.

RIZIKOS VEIKSNIAI

3.1.

Rizikos veiksnių, kurie gali paveikti emitento galimybes įvykdyti su vertybiniais popieriais susijusius įsipareigojimus investuotojams, aiškus paskelbimas skirsnyje „Rizikos veiksniai“.

4.

INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

4.1.

Emitento istorija ir raida:

4.1.1.

emitento teisinis ir komercinis pavadinimas;

4.1.2.

emitento registracijos vieta ir registracijos numeris;

4.1.3.

emitento įsisteigimo data ir veiklos laikotarpis, išskyrus atvejus, kai jis įsteigtas neribotam laikotarpiui;

4.1.4.

emitento buveinės vieta, teisinė forma ir teisė, pagal kurią veikia emitentas, įsisteigimo šalis, registruotos buveinės (arba kitos pagrindinės buveinės, jei skiriasi nuo registruotos buveinės) adresas ir telefono numeris;

4.1.5.

informacija apie bet kuriuos pastarojo meto įvykius, susijusius su emitentu, kurie turi esminės reikšmės vertinant emitento mokumą.

5.

VERSLO APŽVALGA

5.1.

Pagrindinė veikla:

5.1.1.

trumpas pagrindinių emitento veiklos rūšių apibūdinimas pažymint parduotų gaminių ir (arba) suteiktų paslaugų pagrindines kategorijas;

5.1.2.

bet kurių registracijos dokumente emitento pateiktų teiginių apie jo konkurencinę padėtį pagrindas.

6.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

6.1.

Kai emitentas priklauso grupei, pateikiamas tos grupės ir emitento padėties toje grupėje apibūdinimas.

6.2.

Kai emitentas yra pavaldus kitiems tos grupės subjektams, tai būtina aiškiai pažymėti paaiškinant šio pavaldumo pobūdį.

7.

INFORMACIJA APIE TENDENCIJAS

7.1.

Pažymima, kad nuo paskutinės audituotos finansinės atskaitomybės paskelbimo dienos neįvyko jokių reikšmingų pokyčių, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos emitento perspektyvoms.

Kai emitentas negali įtraukti šio teiginio, pateikiamas išsamus šio reikšmingo neigiamo pokyčio apibūdinimas.

8.

PELNO PROGNOZĖS ARBA PRELIMINARUS PELNAS

Kai emitentas nusprendžia įtraukti pelno prognozę arba preliminarų pelną, registracijos dokumente būtina pateikti 8.1 ir 8.2 punktuose nurodytą informaciją:

8.1.

Pagrindinės prielaidos, kuriomis emitentas grindžia savo prognozę arba preliminarų pelną.

Būtina aiškiai atskirti prielaidas dėl veiksnių, kuriems įtakos gali turėti administravimo, valdymo ar priežiūros organų nariai, ir veiksnių kurie visiškai nepriklauso nuo administravimo, valdymo ar priežiūros organų narių; prielaidos turi būti aiškiai suprantamos investuotojams, jos turi būti konkrečios ir tikslios bei nebūti susijusios su preliminaraus pelno, kuriuo grindžiama prognozė, tikslumu.

8.2.

Kartu su registracijos dokumente pateikiamomis bet kuriomis pelno prognozėmis būtina pateikti teiginį, patvirtinantį, kad minėta prognozė sudaryta tinkamai, remiantis nurodytu pagrindu, ir kad apskaitos pagrindas atitinka emitento apskaitos politiką.

8.3.

Pelno prognozė arba preliminarus pelnas turi būti parengti palyginamumo su istorine informacija pagrindu.

9.

ADMINISTRAVIMO, VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANAI

9.1.

Toliau nurodytų asmenų vardai, pavardės, darbovietės adresai ir pareigos emitento įmonėje bei informacija apie pagrindinę veiklą, kuria jie verčiasi už emitento įmonės ribų, kai jų veikla turi didelės reikšmės atitinkamam emitentui:

a)  administravimo, valdymo ir priežiūros organų narių;

b)  neribotos atsakomybės partnerių, kai emitento įmonė yra ribotos atsakomybės bendrija, turinti akcinį kapitalą.

9.2.

Administravimo, valdymo ir priežiūros organų interesų konfliktai

Turi būti aiškiai įvardyti galimi 9.1 punkte nurodytų asmenų interesų konfliktai tarp pareigų emitentui ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų. Kai tokių konfliktų nėra, tai atitinkamai nurodoma.

10.

STAMBIEJI AKCININKAI

10.1.

Kiek tai žinoma emitentui, nurodyti ar emitentas tiesiogiai arba netiesiogiai kam nors priklauso, ar yra kieno nors kontroliuojamas, tos kontrolės pobūdžio apibūdinimas, taip pat apibūdinimas priemonių, skirtų užtikrinti, kad šia kontrole nebūtų piktnaudžiaujama.

10.2.

Bet kurių emitentui žinomų susitarimų, dėl kurių vėliau gali pasikeisti emitento kontrolė, apibūdinimas.

11.

FINANSINĖ INFORMACIJA APIE EMITENTO TURTĄ IR ĮSIPAREIGOJIMUS, FINANSINĘ PADĖTĮ BEI PELNĄ IR NUOSTOLIUS

11.1.

Istorinė finansinė informacija

Audituota finansinė informacija, apimanti paskiausius dvejus finansinius metus (arba trumpesnį laikotarpį, kurį veikia emitentas), ir kiekvienų metų audito ataskaita. ►M2  Jei emitentas pakeitė savo finansinės atskaitomybės datą tuo laikotarpiu, už kurį reikia pateikti istorinę finansinę informaciją, audito patikrinta istorinė informacija turi apimti bent 24 mėnesius arba visą emitento veiklos laikotarpį, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų yra trumpesnis. ◄ Ši finansinė informacija turi būti parengta pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, o kai jis netaikomas – pagal valstybės narės nacionalinius apskaitos standartus, kurie taikomi Bendrijoje veikiantiems emitentams. Trečiųjų šalių emitentai šią informaciją turi parengti pagal Reglamento (EB) 1606/2002 3 straipsnyje nustatyta tvarka priimtus tarptautinius apskaitos standartus arba pagal lygiaverčius trečiosios šalies nacionalinius apskaitos standartus. Kitais atvejais registracijos dokumente pateikiama ši informacija:

a)  aiškus teiginys, kad registracijos dokumente pateikta finansinė informacija parengta ne pagal Reglamento (EB) 1606/2002 3 straipsnyje nustatyta tvarka priimtus tarptautinius apskaitos standartus arba pagal lygiaverčius trečiosios šalies nacionalinius apskaitos standartus, ir kad finansinė informacija galėtų smarkiai skirtis, jei istorinė finansinė informacija būtų parengta pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002;

b)  iškart po istorinės finansinės informacijos pateikiamas Reglamento (EB) 1606/2002 3 straipsnyje nustatyta tvarka priimtų tarptautinių apskaitos standartų ir apskaitos principų, kuriais rėmėsi emitentas, sudarydamas savo metinę finansinę atskaitomybę, aprašomasis apibūdinimas.

Vėliausių metų audituota istorinė finansinė informacija pateikiama ir parengiama tokia forma, kokia bus skelbiama kitų metų finansinė atskaitomybė, atsižvelgiant į tokiai finansinei atskaitomybei taikomus standartus ir procedūras bei teisės aktų nuostatas.

Kai audituotoji finansinė informacija rengiama laikantis nacionalinių apskaitos standartų, pagal šią antraštę teikiamą finansinę informaciją sudaro:

a)  balansas;

b)  pelno(nuostolio) ataskaita;

c)  apskaitos tvarkos aprašas ir paaiškinamasis raštas.

Siekiant nustatyti, ar įtraukta į registracijos dokumentą istorinė metinė finansinė informacija atskleidžia tikrą ir teisingą vaizdą, šią informaciją turi patikrinti arba įvertinti nepriklausomi auditoriai; patikrinimas atliekamas arba ataskaita sudaroma, laikantis valstybėje narėje taikomų arba lygiaverčių audito standartų. Kitais atvejais registracijos dokumente pateikiama ši informacija:

a)  aiškus teiginys, pažymintis, kokie audito standartai buvo taikomi;

b)  esminių nukrypimų nuo tarptautinių audito standartų paaiškinimai.

11.2.

Finansinė atskaitomybė

Kai emitentas parengia nuosavą ir konsoliduotą finansinę atskaitomybę, į registracijos dokumentą reikia įtraukti bent konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

11.3.

Istorinės metinės finansinės informacijos auditas

11.3.1.

Pareiškimas, pažymintis, kad buvo atliktas istorinės finansinės informacijos auditas. Kai atestuoti auditoriai atsisako patvirtinti istorinės finansinės informacijos audito ataskaitas, arba kai tokiose ataskaitose yra nurodomos išlygos, arba atsisakymas pareikšti nuomonę apie šias išlygas ar atsisakymus, reikia pateikti išsamią informaciją ir paaiškinti priežastis.

11.3.2.

Nurodoma, kuri kita registracijos dokumente pateikta informacija buvo audituota.

11.3.3.

Kai registracijos dokumente pateikti finansiniai duomenys paimti ne iš emitento audituotos finansinės atskaitomybės, nurodomas duomenų šaltinis ir pažymima, kad tie duomenys neaudituoti.

11.4.

Vėliausiosios finansinės informacijos senumas

11.4.1.

Paskutinių metų audituotoji finansinė informacija negali būti senesnė negu 18 mėnesių nuo registracijos dokumento datos.

11.5.

Teisiniai ir arbitražo procesai

Informacija apie bet kuriuos vyriausybinius, teisinius ar arbitražo procesus (įskaitant bet kuriuos emitentui žinomus nebaigtus nagrinėti arba būtinus nagrinėti procesus) per ne trumpesnį kaip 12 pastarųjų mėnesių laikotarpį, kurie daro arba neseniai padarė didelį poveikį emitento ir (arba) grupės finansinei padėčiai arba pelningumui, arba atitinkamas paneigiantis teiginys.

11.6.

Reikšmingi emitento finansinės ar verslo padėties pokyčiai

Pateikiamas bet kurių didelių grupės finansinės ar verslo padėties pokyčių po paskutinio finansinio laikotarpio, kurio audituotoji finansinė informacija arba tarpinė finansinė informacija buvo paskelbta, apibūdinimas arba atitinkamas paneigiantis teiginys.

12.

REIKŠMINGOS SUTARTYS

Trumpa santrauka visų reikšmingų sutarčių, išskyrus sudarytas plėtojant verslą įprasta tvarka, pagal kurias gali atsirasti bet kurio grupės nario įsipareigojimas arba teisė, galintys smarkiai paveikti emitento galimybes įvykdyti su išleidžiamais vertybiniais popieriais susijusius įsipareigojimus vertybinių popierių savininkams.

13.

TREČIOSIOS ŠALIES INFORMACIJA IR EKSPERTŲ ATASKAITA BEI BET KURIŲ INTERESŲ PAREIŠKIMAS

13.1.

Kai į registracijos dokumentą įtraukiamas eksperto teisėmis veikiančio asmens pareiškimas ar ataskaita, nurodomas šio asmens vardas, pavardė, darbovietės adresas, kvalifikacijos sritys ir jo turima emitento kapitalo dalis. Kai ataskaita parengta emitento prašymu, nurodoma, kad šis pareiškimas arba ataskaita tokia forma ir tokiame kontekste buvo panaudoti gavus asmens, patvirtinusio atitinkamos registracijos dokumento dalies turinį, sutikimą.

13.2.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ INFORMACIJA

Kai informacijos šaltinis yra trečioji šalis, pateikiamas patvirtinimas, kad informacija buvo perkelta tiksliai, ir kad, remiantis emitento turimomis žiniomis ir tiek, kiek jis galėjo nustatyti iš tos trečiosios šalies paskelbtos informacijos, nebuvo praleista jokių faktų, dėl kurių perkeltoji informacija taptų netikslia ar klaidinančia. Be to, nurodomas informacijos šaltinis (-iai).

14.

VIEŠIEJI DOKUMENTAI

Pareiškimas, kad per visą registracijos dokumento galiojimo laikotarpį, kai tai taikoma, galima susipažinti su šiais dokumentais (arba jų kopijomis):

a)  emitento steigimo sutartimi ir įstatais;

b)  visomis ataskaitomis, raštais ir kitais dokumentais, istorine finansine informacija, emitento prašymu ekspertų parengtais įvertinimais ir ataskaitomis, kurių bet kuri dalis įtraukta arba įtraukta nuorodos būdu į registracijos dokumentą;

c)  emitento istorine finansine informacija arba, kai tai grupė, emitento ir jo pavaldžiųjų bendrovių istorine finansine informacija apie kiekvienus dvejus finansinius metus iki registracijos dokumento paskelbimo.

Informacija apie tai, kur galima susipažinti su šiais dokumentais fiziškai arba elektroninėmis priemonėmis.
X PRIEDAS

Būtiniausi akcijų depozitoriumo pakvitavimų informacijos atskleidimo reikalavimai (aprašas) 

INFORMACIJA APIE BAZINIŲ AKCIJŲ EMITENTĄ

1.

ATSAKINGI ASMENYS

1.1.

Visi asmenys, atsakingi už registracijos dokumente pateiktą informaciją, arba tam tikrais atvejais, už tam tikrose jo dalyse pateiktą informaciją, pastaruoju atveju nurodant tas dalis. Nurodyti fizinių asmenų, įskaitant emitento administravimo, valdymo ar priežiūros organų narių vardą, pavardę ir pareigas; juridinių asmenų pavadinimą ir buveinės registracijos vietą.

1.2.

Už prospektą atsakingų asmenų pareiškimas, kad prospekte pateikta informacija, kiek jiems yra žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti. Tam tikrais atvejais, už tam tikras prospekto dalis atsakingų asmenų pareiškimas, kad informacija, pateikta prospekto dalyje, už kurią jie yra atsakingi, kiek jiems žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti.

2.

ATESTUOTI AUDITORIAI

2.1.

Emitento auditorių, atlikusių istorinės finansinės informacijos auditą, vardai ir adresai (nurodant, kokiai profesinei įstaigai jie priklauso).

2.2.

Kai per laikotarpį, už kurį pateikiama istorinė finansinė informacija, auditoriai atsistatydino, buvo pašalinti arba iš naujo nepaskirti, pateikiama išsami informacija (jei ji turi esminės reikšmės).

3.

ATRINKTA FINANSINĖ INFORMACIJA

3.1.

Atrinkta istorinė finansinė informacija apie emitentą, pateikta apie kiekvienus finansinės istorinės informacijos laikotarpio finansinius metus, ir apie bet kurį paskesnį tarpinį finansinį laikotarpį, išreikšta ta pačia valiuta, kuri pateikiama toje finansinėje informacijoje.

3.2.

Kai pateikiama atrinkta finansinė informacija apie tarpinius laikotarpius, taip pat reikia pateikti praėjusių finansinių metų to paties laikotarpio palyginamuosius duomenis, tačiau reikalavimas pateikti palyginamąjį balansą įvykdomas pateikus metų pabaigos balanso informaciją.

4.

RIZIKOS VEIKSNIAI

Emitentui arba jo verslo šakai būdingų rizikos veiksnių aiškus atskleidimas pateikiamas skirsnyje „Rizikos veiksniai“.

5.

INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

5.1.

Emitento istorija ir raida

5.1.1.

emitento teisinis ir komercinis pavadinimas;

5.1.2.

emitento registracijos vieta ir registracijos numeris;

5.1.3.

emitento įsisteigimo data ir veiklos laikotarpis, išskyrus atvejus, kai jis įsteigtas neribotam laikotarpiui;

5.1.4.

emitento buveinės vieta, teisinė forma ir teisė, pagal kurią veika emitentas, šalis, kurioje jis įsisteigęs, registruotos buveinės (arba kitos pagrindinės buveinės, jei skiriasi nuo registruotos buveinės) adresas ir telefono numeris;

5.1.5.

reikšmingi emitento verslo raidos įvykiai.

5.2.

Investicijos

5.2.1.

Iki prospekto datos kiekvienais istorinės finansinės informacijos laikotarpio finansiniais metais emitento padarytų pagrindinių investicijų apibūdinimas (įskaitant dydį).

5.2.2.

Pagrindinių emitento daromų investicijų apibūdinimas, įskaitant informaciją apie tų investicijų geografinį pasiskirstymą (buveinės šalyje ir užsienyje) bei finansavimo metodą (vidaus ar išorinis).

5.2.3.

Informacija apie emitento pagrindines būsimas investicijas, kurias jo vadovybė jau įsipareigojo padaryti.

6.

VERSLO APŽVALGA

6.1.

Pagrindinė veikla

6.1.1.

Emitento veiklos ir pagrindinių jos rūšių bei su jomis susijusių pagrindinių veiksnių apibūdinimas, pažymint kiekvienais istorinės finansinės informacijos laikotarpio finansiniais metais parduotų gaminių ir (arba) suteiktų paslaugų pagrindines kategorijas.

6.1.2.

Pateikiama informacija apie bet kuriuos svarbius naujus produktus ir (arba) paslaugas ir, tiek, kiek informacija apie naujų produktų ir paslaugų kūrimą buvo viešai paskelbta – informacija apie pasiektą jų kūrimo pažangą.

6.2.

Pagrindinės rinkos

Pagrindinių rinkų, kuriose konkuruoja emitentas, apibūdinimas, įskaitant bendrųjų pajamų išskaidymą pagal veiklos kategorijas ir geografines rinkas kiekvienais istorinės finansinės informacijos laikotarpio finansiniais metais.

6.3.

Kai pagal 6.1 ir 6.2 punktus pateiktai informacijai turėjo įtakos ypatingi veiksniai, tą faktą reikia pažymėti.

6.4.

Jeigu tai turi esminės reikšmės emitento verslui ar pelningumui, pateikiama glausta informacija, apie tai, kiek emitentas priklauso nuo patentų arba licencijų, pramonės, prekybos ar finansinių sutarčių ar naujų gamybos procesų.

6.5.

Bet kurių emitento teiginių apie jo konkurencinę padėtį pagrindimas.

7.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

7.1.

Kai emitentas priklauso grupei, pateikiamas tos grupės ir emitento padėties toje grupėje trumpas apibūdinimas.

7.2.

Svarbiausių emitento pavaldžiųjų bendrovių sąrašas, nurodant pavadinimą, įsisteigimo ar buveinės šalį, nuosavybės teisių procentinę dalį ir turimų balsų procentinę dalį (jei skiriasi).

8.

TURTAS, ĮRENGINIAI IR ĮRANGA

8.1.

Informacija apie bet kurį esamą ar planuojamą ilgalaikį materialų turtą, įskaitant nuomos būdu įsigytą turtą, ir tokiam turtui nustatytus pagrindinius nuosavybės teisės suvaržymus.

8.2.

Aplinkosauginių veiksnių, kurie gali turėti įtakos emitento galimybei naudoti ilgalaikį materialų turtą, apibūdinimas.

9.

VEIKLOS IR FINANSINĖ APŽVALGA

9.1.

Finansinė padėtis

Jeigu tokia informacija nepateikta kituose registracijos dokumento punktuose, nurodoma emitento finansinė padėtis, finansinės padėties pasikeitimai ir kiekvienų metų bei tarpinio laikotarpio, apie kuriuos reikia pateikti istorinę finansinę informaciją, veiklos rezultatai , įskaitant skirtingų metų finansinės informacijos reikšmingesnių pokyčių priežastis (tiek, kiek tai būtina norint suprasti emitento verslo visumą).

9.2.

Veiklos rezultatai

9.2.1.

Informacija apie reikšmingus veiksnius, įskaitant neįprastus ar retus įvykius arba naujas aplinkybes, turinčias esminės reikšmės emitento pajamoms iš veiklos, ir tokio poveikio masto apibūdinimas.

9.2.2.

Kai finansinės ataskaitos rodo, kad smarkiai pasikeitė grynieji pardavimai arba pajamos, pateikiamas šiuos pokyčius sukėlusių priežasčių apibūdinimas.

9.2.3.

Informacija apie bet kurią vyriausybės, ekonominę, finansinę, pinigų ar politinę strategiją ar veiksnius, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai turi arba gali turėti reikšmingos įtakos emitento veiklai.

10.

KAPITALO IŠTEKLIAI

10.1.

Informacija apie emitento kapitalo išteklius (ilgalaikius ir trumpalaikius).

10.2.

Emitento pinigų srautų šaltinių ir apimčių paaiškinimas bei apibūdinimas.

10.3.

Informacija apie emitento skolinimosi poreikius ir finansavimo struktūrą.

10.4.

Informacija apie bet kuriuos kapitalo išteklių naudojimo apribojimus, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai turi arba gali turėti reikšmingos įtakos emitento veiklai.

10.5.

Informacija apie numatomus lėšų, reikalingų 5.2.3 ir 8.1 punktuose nustatytiems įsipareigojimams įvykdyti, šaltinius.

11.

TYRIMAI IR PLĖTRA, PATENTAI IR LICENCIJOS

Kai ta informacija yra reikšminga, pateikiamas tyrimų ir plėtros politikos, kurią emitentas taikė kiekvienais istorinės finansinės informacijos laikotarpio finansiniais metais, apibūdinimas, įskaitant informaciją apie lėšas, skirtas emitento remiamai tyrimų ir plėtros veiklai.

12.

INFORMACIJA APIE TENDENCIJAS

12.1.

Svarbiausios pastarojo meto gamybos, pardavimų ir atsargų, taip pat išlaidų ir pardavimo kainos tendencijos nuo paskutinių finansinių metų pabaigos iki prospekto datos.

12.2.

Informacija apie bet kurias žinomas tendencijas, netikrumus, reikalavimus, įsipareigojimus ar įvykius, kurie pagrįstai gali turėti didelės įtakos emitento perspektyvai mažiausiai einamaisiais finansiniais metais.

13.

PELNO PROGNOZĖS ARBA PRELIMINARUS PELNAS

Kai emitentas nusprendžia nurodyti pelno prognozę arba pateikti duomenis apie preliminarų pelną, registracijos dokumente būtina pateikti 13.1 ir 13.2 punktuose nurodytą informaciją.

13.1.

Pagrindinės emitento pelno prognozės ir preliminaraus pelno prielaidos.

Būtina aiškiai atskirti prielaidas dėl veiksnių, kuriems įtakos gali turėti administravimo, valdymo ar priežiūros organų nariai, ir veiksnių kurie visiškai nepriklauso nuo administravimo, valdymo ar priežiūros organų narių; prielaidos turi būti aiškiai suprantamos investuotojams, jos turi būti konkrečios ir tikslios bei nebūti susijusios su preliminaraus pelno, kuriuo grindžiama prognozė, , tikslumu.

▼M6

13.2.

Nepriklausomų apskaitininkų arba auditorių parengta ataskaita, kurioje nurodyta, kad, nepriklausomų apskaitininkų arba auditorių nuomone, prognozė arba preliminarus pelnas sudaryti tinkamai remiantis nurodytu pagrindu ir kad apskaitos pagrindas, kuriuo naudotasi sudarant pelno prognozę arba preliminarų pelną, atitinka emitento apskaitos politiką.

Kai teikiama praėjusių finansinių metų finansinė informacija, kurią sudaro tik teisingi skaičiai, iš esmės atitinkantys galutinius skaičius, kurie bus skelbiami kitose praėjusių finansinių metų metinėse audituotose finansinėse ataskaitose, bei paaiškinimai, reikalingi tiems skaičiams įvertinti, ataskaitos teikti neprivaloma, jeigu prospekte patvirtinami visi šie dalykai:

a)  už šią finansinę informaciją atsakingas asmuo – jei tai kitas nei apskritai už prospektą atsakingas asmuo – patvirtina šią informaciją;

b)  nepriklausomi apskaitininkai arba auditoriai sutiko, kad ši informacija iš esmės atitinka galutinius skaičius, kurie bus skelbiami kitose metinėse audituotose finansinėse ataskaitose;

c)  šios finansinės informacijos auditas neatliktas.

▼B

13.3.

Pelno prognozė arba preliminarus pelnas turi būti parengti palyginamumo su istorine informacija pagrindu.

13.4.

Kai paskelbtame prospekte pateikta pelno prognozė dar neįgyvendinta, nurodoma, ar registracijos dokumento pateikimo metu prognozė vis dar yra teisinga, o jei ši prognozė nebegalioja – paaiškinamos negaliojimo priežastys.

14.

ADMINISTRAVIMO, VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANAI IR VADOVYBĖ

14.1.

Toliau nurodytų asmenų vardai, pavardės, darbovietės adresai ir pareigos emitento įmonėje bei informacija apie pagrindinę veiklą, kuria jie verčiasi už emitento įmonės ribų, kai jų veikla turi didelės reikšmės atitinkamam emitentui:

a)  administravimo, valdymo ir priežiūros organų narių;

b)  neribotos atsakomybės partnerių, kai emitento įmonė yra ribotos atsakomybės bendrija, turinti akcinį kapitalą;

c)  steigėjų, kai emitentas įsteigtas mažiau kaip prieš penkerius metus;

d)  bet kurio kito vadovo, kai su juo susijusi informacija yra svarbi, nustatant, ar atitinkamas emitentas turi reikiamos kompetencijos ir profesinės patirties valdyti emitento verslą.

Šių asmenų tarpusavio šeimyninių ryšių pobūdis.

Apie kiekvieną emitento administravimo, valdymo ar priežiūros organų narį ir kiekvieną pirmos pastraipos b ir d punktuose nurodytą asmenį pateikiama išsami informacija apie to asmens reikšmingą valdymo kompetenciją ir patirtį bei ši informacija:

a)  visų bendrovių ir bendrijų, kurių administravimo, valdymo ar priežiūros organų nariais ar partneriais šie asmenys yra buvę bet kuriuo metu per pastarųjų penkerių metų laikotarpį, pavadinimai, pažymint, ar tas asmuo tebėra administravimo valdymo ar priežiūros organų narys ar partneris. Nereikalaujama išvardyti visų emitento pavaldžiųjų bendrovių, kurių administravimo, valdymo ar priežiūros organų narys jis taip pat yra;

b)  bet kuris teistumas už klastojimo nusikaltimus mažiausiai per pastaruosius penkerius metus;

c)  išsami informacija apie bankroto, likvidavimo administravimo ir (arba) sankcijų atvejus, su kuriais mažiausiai per pastaruosius penkerius metus buvo susijęs pirmos pastraipos a ir d punktuose apibūdintas asmuo, veikęs asmens, einančio bet kurias iš pirmos pastraipos a ir d punktuose išvardytas pareigas, teisėmis;

d)  išsami informacija apie bet kuriuos atvejus, kai mažiausiai per pastaruosius penkerius metus reguliavimo institucijos (įskaitant paskirtąsias profesines įstaigas) tam asmeniui pateikė oficialius viešus kaltinimus arba pritaikė sankcijas, bei informacija apie tai, ar tam asmeniui teismas yra kada nors uždraudęs eiti emitento įmonės administravimo, valdymo ar priežiūros organų nario pareigas arba eiti vadovaujančias pareigas arba tvarkyti bet kurio emitento reikalus.

Kai šio pobūdžio informacijos, kurią reikia paskelbti, nėra, tai atitinkamai nurodoma.

14.2.

Administravimo, valdymo ir priežiūros organų ir vadovybės interesų konfliktai

Turi būti aiškiai įvardyti galimi 14.1 punkte nurodytų asmenų interesų konfliktai tarp pareigų emitentui ir jų privačių interesų ir (arba) kitų pareigų . Kai tokių konfliktų nėra, tai atitinkamai nurodoma.

Bet kuris susitarimas su stambiaisiais akcininkais, klientais, tiekėjais ar kitais asmenimis, pagal kurį bet kuris 14.1 punkte nurodytas asmuo buvo paskirtas administravimo, valdymo ar priežiūros organų arba vadovybės nariu.

15.

ATLYGINIMAS IR SKATINIMO PRIEMONĖS

Apie asmenis, nurodytus 14.1 punkto pirmos pastraipos a ir d punktuose, pateikiami šie visų paskutinių finansinių metų duomenys:

15.1.

Emitento ir jo pavaldžiųjų bendrovių tiems asmenims sumokėto atlyginimo (įskaitant bet kurias nenumatytas arba atidėtas kompensacijas) ir natūrinių paskatų dydis už paslaugas, kurias bet kuris asmuo, veikiantis bet kuriomis teisėmis, suteikė emitentui arba jo pavaldžiosioms bendrovėms.

Ši informacija pateikiama atskirai apie kiekvieną asmenį, jei tik emitento buveinės valstybėje nereikalaujama šią informaciją paskelbti atskirai apie kiekvieną asmenį arba jei emitentas tos informacijos viešai neatskleidžia kitais būdais.

15.2.

Bendra emitento ir jo pavaldžiųjų bendrovių atidėjimų suma, skirta pensijos, senatvės ar panašių išmokų lėšoms sukaupti.

16.

VALDYBOS PRAKTIKA

Pateikiami šie paskutinių pasibaigusių emitento finansinių metų ir, jei nenustatyta kitaip, asmenų, nurodytų 14.1 punkto pirmos pastraipos a punkte, duomenys:

16.1.

Kai taikoma, dabartinės kadencijos pabaiga ir laikotarpis, per kurį asmuo ėjo tas pareigas;

16.2.

informacija apie su emitentu ar bet kuria jo pavaldžiąja įmone sudarytas sutartis dėl darbo administravimo, valdymo ar priežiūros organuose, nustatytas išmokas darbo sutarčiai pasibaigus, arba atitinkamas paneigiantis teiginys;

16.3.

Informacija apie emitento audito komitetą ir atlyginimų komitetą, įskaitant komiteto narių pavardes ir komiteto darbo reglamento santrauką;

16.4.

pareiškimas apie tai, ar emitentas laikosi jo įsisteigimo šalyje nustatyto bendrovių valdymo kodekso. Kai emitentas nesilaiko tokio kodekso, pateikiamas atitinkamas tai pažymintis pareiškimas bei paaiškinimas, kodėl šio kodekso nesilaikoma.

17.

DARBUOTOJAI

17.1.

Nurodomas darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje arba vidutinis darbuotojų skaičius kiekvienais metais, kurių istorinė finansinė informacija teikiama iki pat registracijos dokumento dienos (taip pat informacija apie šio skaičiaus pasikeitimus, jei jie reikšmingi), ir, jei tai įmanoma ir svarbu, darbuotojų pasiskirstymas pagal pagrindines veiklos rūšis ir geografinę vietovę. Kai emitentas samdo daug laikinų darbuotojų, pateikiama informacija apie vidutinį laikinųjų darbuotojų skaičių per paskutinius finansinius metus.

17.2.

Akcijų paketai ir akcijų sandoriai

Apie asmenis, nurodytus 14.1 punkto pirmos pastraipos a ir d punktuose, pateikiama naujausia turima informacija ir informacija apie jų turėtas emitento akcijas ir bet kuriuos tų akcijų sandorius.

17.3.

Visų susitarimų dėl darbuotojų dalyvavimo emitento kapitale aprašymas.

18.

STAMBIEJI AKCININKAI

18.1.

Kiek tai žinoma emitentui, pavardė bet kurio asmens, kuris nėra administravimo, valdymo ar priežiūros organų narys, turinčio emitento kapitalo dalį ar balsavimo teisių dalį, apie kurią reikia pranešti pagal emitento nacionalinius įstatymus, ir informacija apie kiekvieno tokio asmens turimą kapitalo dalį; kai tokių asmenų nėra, pateikiamas atitinkamas paneigiantis teiginys.

18.2.

Informacija apie tai, ar emitento stambieji akcininkai turi skirtingas balsavimo teises arba atitinkamas paneigiantis teiginys.

18.3.

Kiek tai žinoma emitentui, nurodyti ar emitentas tiesiogiai arba netiesiogiai kam nors priklauso, ar yra kieno nors kontroliuojamas, tos kontrolės pobūdžio apibūdinimas, taip pat apibūdinimas priemonių, skirtų užtikrinti, kad šia kontrole nebūtų piktnaudžiaujama.

18.4.

Bet kurių emitentui žinomų susitarimų, dėl kurių vėliau gali pasikeisti emitento kontrolė, apibūdinimas.

19.

SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

Išsami informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis ( tai sandoriai, nustatyti pagal Reglamente (EB) Nr. 1606/2002 priimtus standartus), kuriuos emitentas sudarė per istorinės finansinės informacijos laikotarpį iki pat prospekto datos; ši informacija pateikiama pagal atitinkamą standartą, priimtą remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1606/2002 (kai taikoma).

Kai tokie standartai emitentui netaikomi, reikia pateikti šią informaciją:

a)  bet kurių sandorių, kurie kiekvienas atskirai arba visi kartu yra reikšmingi emitentui, pobūdis ir apimtis. Kai šie sandoriai su susijusiomis šalimis sudaromi netiesiogiai, reikia paaiškinti priežastis, kodėl šie sandoriai nebuvo sudaryti tiesiogiai. Kai yra negrąžintų paskolų, dėl kurių buvo išduotos kokios nors garantijos, nurodomas grąžintinos sumos dydis;

b)  sandorių su susijusiomis šalimis apimtis arba procentinė dalis, palyginti su bendra emitento apyvarta.

20.

FINANSINĖ INFORMACIJA APIE EMITENTO TURTĄ IR ĮSIPAREIGOJIMUS, FINANSINĘ PADĖTĮ BEI PELNĄ IR NUOSTOLIUS

20.1.

Istorinė finansinė informacija

Audituota finansinė informacija, apimanti paskiausius 3 finansinius metus (arba trumpesnį laikotarpį, kurį veikia emitentas) ir kiekvienų metų audito atskaita. ►M2  Jei emitentas pakeitė savo finansinės atskaitomybės datą tuo laikotarpiu, už kurį reikia pateikti istorinę finansinę informaciją, audito patikrinta istorinė informacija turi apimti bent 36 mėnesius arba visą emitento veiklos laikotarpį, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų yra trumpesnis. ◄ Ši finansinė informacija turi būti parengta pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, o kai jis netaikomas – pagal valstybės narės nacionalinius apskaitos standartus, kurie taikomi Bendrijoje veikiantiems emitentams. Trečiųjų šalių emitentai šią informaciją turi parengti pagal Reglamento (EB) 1606/2002 3 straipsnyje nustatyta tvarka priimtus tarptautinius apskaitos standartus arba pagal lygiaverčius trečiosios šalies nacionalinius apskaitos standartus. Kai informacija nėra lygiavertė tiems standartams, ji pateikiama perdarytoje finansinėje atskaitomybėje.

Paskutinių dvejų metų audituota istorinė finansinė informacija pateikiama ir parengiama tokia forma, kokia bus skelbiama kitų metų finansinė atskaitomybė, atsižvelgiant į tokiai finansinei atskaitomybei taikomus standartus ir procedūras bei teisės aktų nuostatas.

Kai dabartine ūkine veikla emitentas verčiasi mažiau kaip vienerius metus, to laikotarpio audituota istorinė finansinė informacija rengiama pagal Reglamentu (EB) Nr. 1606/2002 nustatytus metinėms finansinėms atskaitomybėms taikomus standartus, o kai jie netaikomi – pagal valstybės narės nacionalinius apskaitos standartus, jeigu emitentas yra Bendrijoje veikiantis emitentas. Trečiųjų šalių emitentai šią informaciją turi parengti pagal Reglamento (EB) 1606/2002 3 straipsnyje nustatyta tvarka priimtus tarptautinius apskaitos standartus arba pagal juos atitinkančius trečiosios šalies nacionalinius apskaitos standartus. Ši istorinė finansinė informacija turi būti audituota.

 

Kai dabartine ūkine veikla emitentas verčiasi mažiau kaip vienerius metus, to laikotarpio audituota istorinė finansinė informacija rengiama pagal Reglamentu (EB) Nr. 1606/2002 nustatytus metinėms finansinėms atskaitomybėms taikomus standartus, o kai jie netaikomi – pagal valstybės narės nacionalinius apskaitos standartus, jeigu emitentas yra Bendrijoje veikiantis emitentas. Trečiųjų šalių emitentai šią informaciją turi parengti pagal Reglamento (EB) 1606/2002 3 straipsnyje nustatyta tvarka priimtus tarptautinius apskaitos standartus arba pagal juos atitinkančius trečiosios šalies nacionalinius apskaitos standartus. Ši istorinė finansinė informacija turi būti audituota. Kai audituotoji finansinė informacija rengiama laikantis nacionalinių apskaitos standartų, pagal šią antraštę teikiamą finansinę informaciją sudaro:

a)  balansas;

b)  pelno (nuostolio) ataskaita;

c)  visų nuosavybės pokyčių arba nuosavybės pokyčių, išskyrus atsiradusius dėl kapitalo sandorių su savininkais, ir paskirstymo savininkams ataskaita;

d)  pinigų srautų ataskaita;

e)  apskaitos tvarka ir paaiškinamasis raštas.

Siekiant nustatyti, ar įtraukta į registracijos dokumentą istorinė metinė finansinė informacija atskleidžia tikrą ir teisingą vaizdą, šią informaciją turi patikrinti arba įvertinti nepriklausomi auditoriai; patikrinimas atliekamas arba ataskaita sudaroma, laikantis valstybėje narėje taikomų arba lygiaverčių audito standartų.

20.1 bis

Ši dalis taikoma tik išleistiems depozitoriumo pakvitavimams , kurių vieneto nominali vertė yra ne mažesnė negu ►M5  100 000 ◄ eurų.

Pateikiama audituota finansinė informacija, apimanti bent trejus pastaruosius finansinius metus (arba trumpesnį laikotarpį, kurį veikia emitentas) ir kiekvienų metų audito atskaita. ►M2  Jei emitentas pakeitė savo finansinės atskaitomybės datą tuo laikotarpiu, už kurį reikia pateikti istorinę finansinę informaciją, audito patikrinta istorinė informacija turi apimti bent 36 mėnesius arba visą emitento veiklos laikotarpį, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų yra trumpesnis. ◄ Ši finansinė informacija turi būti parengta pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, o kai jis netaikomas – pagal valstybės narės nacionalinius apskaitos standartus, kurie taikomi Bendrijoje veikiantiems emitentams. Trečiųjų šalių emitentai šią informaciją turi parengti pagal Reglamento (EB) 1606/2002 3 straipsnyje nustatyta tvarka priimtus tarptautinius apskaitos standartus arba pagal lygiaverčius trečiosios šalies nacionalinius apskaitos standartus. Kitais atvejais registracijos dokumente pateikiama ši informacija:

a)  aiškus teiginys, kad registracijos dokumente pateikta finansinė informacija parengta ne pagal Reglamento (EB) 1606/2002 3 straipsnyje nustatyta tvarka priimtus tarptautinius apskaitos standartus arba pagal lygiaverčius trečiosios šalies nacionalinius apskaitos standartus, ir kad finansinė informacija galėtų smarkiai skirtis, jei istorinė finansinė informacija būtų parengta pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002;

b)  iškart po istorinės finansinės informacijos pateikiamas paaiškinimas, kuo skiriasi Reglamento (EB) 1606/2002 3 straipsnyje nustatyta tvarka priimti tarptautiniai apskaitos standartai ir apskaitos principai, kuriais rėmėsi emitentas, sudarydamas savo metinę finansinę atskaitomybę.

Paskutinių dvejų metų audituotoji istorinė finansinė informacija pateikiama ir parengiama tokia forma, kuri atitinka patvirtintąją kitoje emitento paskelbtoje metinėje finansinėje ataskaitoje dėl apskaitos standartų ir procedūrų, bei šioms metinėms finansinėms ataskaitoms taikomų teisės aktų reikalavimus.

Kai audituotoji finansinė informacija rengiama laikantis nacionalinių apskaitos standartų, pagal šią antraštę teikiamą finansinę informaciją sudaro:

a)  balansas;

b)  pelno (nuostolio) ataskaita;

c)  ataskaita, parodanti visus turto pokyčius arba turto pokyčius, išskyrus atsiradusius dėl kapitalo sandorių su savininkais ir paskirstymų savininkams;

d)  pinigų srauto ataskaita;

e)  apskaitos tvarka ir paaiškinamosios pastabos.

Siekiant nustatyti, ar įtraukta į registracijos dokumentą istorinė metinė finansinė informacija atskleidžia tikrą ir teisingą vaizdą, šią informaciją turi patikrinti arba įvertinti nepriklausomi auditoriai; patikrinimas atliekamas arba ataskaita sudaroma laikantis valstybėje narėje taikomų arba lygiaverčių audito standartų. Kitais atvejais registracijos dokumente pateikiama ši informacija:

a)  aiškus teiginys, pažymintis, kurie audito standartai buvo taikomi;

b)  esminių nukrypimų nuo tarptautinių audito standartų paaiškinimai.

20.2.

Finansinė atskaitomybė

Kai emitentas rengia savo ir konsoliduotąją finansinę atskaitomybę, į prospektą reikia įtraukti nors konsoliduotąją

20.3.

Istorinės metinės finansinės informacijos auditas

20.3.1.

Pareiškimas, pažymintis, kad buvo atliktas istorinės finansinės informacijos auditas. Kai atestuoti auditoriai atsisako patvirtinti istorinės finansinės informacijos audito ataskaitas, arba kai tokiose ataskaitose yra nurodomos išlygos, arba atsisakymas pareikšti nuomonę apie šias išlygas ar atsisakymus, reikia pateikti išsamią informaciją ir paaiškinti priežastis.

20.3.2.

Nurodoma, kuri kita registracijos dokumente pateiktą informaciją taip pat patikrino auditoriai.

20.3.3.

Kai prospekte pateikti finansiniai duomenys paimti ne iš emitento audituotos finansinės atskaitomybės, nurodomas duomenų šaltinis ir pažymima, kad tie duomenys neaudituoti.

20.4.

Vėliausiosios finansinės informacijos senumas

20.4.1.

Paskutinių metų audituotoji finansinė informacija negali būti senesnė negu viena iš šių:

a)  kai emitentas į prospektą įtraukia audituotos tarpinės finansinės atskaitomybės duomenis – 18 mėnesių nuo prospekto parengimo datos; arba

b)  kai emitentas į prospektą įtraukia audituotos tarpinės finansinės atskaitomybės duomenis – 15 mėnesių nuo prospekto datos.

20.5.

Tarpinė ir kita finansinė informacija

20.5.1.

Kai per laikotarpį nuo jo paskutinės audituotosios finansinės atskaitomybės paskelbimo emitentas yra paskelbęs ketvirčio arba pusmečio finansinę informaciją, šią informaciją reikia įtraukti į prospektą. Kai ketvirčio arba pusmečio finansinė informacija yra peržiūrėta arba audituota , taip pat pateikiama peržiūros arba audito ataskaita. Kai ketvirčio arba pusmečio finansinė informacija nebuvo audituota arba peržiūrėta, šį faktą reikia pažymėti.

20.5.2.

Kai prospektas sudaromas praėjus daugiau kaip devyniems mėnesiams nuo paskutinių audituotų finansinių metų, jame reikia pateikti tarpinę finansinę informaciją, kuri gali būti neaudituota (šiuo atveju tokį faktą reikia nurodyti); ši informacija turi apimti mažiausiai šešis pirmuosius tų finansinių metų mėnesius.

Tarpinėje finansinėje ataskaitoje reikia pateikti ankstesnių finansinių metų to paties laikotarpio palyginamąsias ataskaitas; reikalavimas pateikti palyginamąjį balansą įvykdomas pateikus metų pabaigos balansą.

20.6.

Dividendų mokėjimo tvarka

Pateikiamas emitento dividendų paskirstymo ir bet kurių tokio paskirstymo apribojimų politikos apibūdinimas.

20.6.1.

Informacija apie dividendus už vieną akciją kiekvienais istorinės finansinės informacijos laikotarpio finansiniais metais pasikeitus emitento akcijų skaičiui pakoreguota taip, kad ją būtų galima palyginti.

20.7.

Teisiniai ir arbitražo procesai

Informacija apie bet kuriuos vyriausybinius, teisinius ar arbitražo procesus (įskaitant bet kuriuos emitentui žinomus nebaigtus nagrinėti arba būtinus nagrinėti procesus) per ne trumpesnį kaip 12 pastarųjų mėnesių laikotarpį, kurie daro arba neseniai padarė didelį poveikį emitento ir (arba) grupės finansinei padėčiai arba pelningumui, arba atitinkamas paneigiantis teiginys.

20.8.

Reikšmingi emitento finansinės ar verslo padėties pokyčiai

Pateikiamas bet kurių didelių grupės finansinės ar verslo padėties pokyčių po paskutinio finansinio laikotarpio, kurio audituotoji finansinė informacija arba tarpinė finansinė informacija buvo paskelbta, apibūdinimas arba atitinkamas paneigiantis teiginys.

21.

PAPILDOMA INFORMACIJA

21.1.

Akcinis kapitalas

Istorinė finansinė informacija apima toliau nurodytą informaciją, pateikiamą remiantis paskutinio patvirtinto balanso duomenimis:

21.1.1.

Išleisto kapitalo kiekis pagal kiekvieną akcinio kapitalo klasę:

a)  patvirtintų akcijų skaičius;

b)  išleistų ir visiškai apmokėtų, taip pat išleistų, bet ne visiškai apmokėtų akcijų skaičius;

c)  vienos akcijos nominali vertė arba teiginys, kad akcijos neturi nominalios vertės;

d)  laisvai cirkuliuojančių akcijų skaičiaus metų pradžioje ir pabaigoje palyginimas. Jei per istorinės finansinės informacijos laikotarpį daugiau kaip 10 proc. kapitalo buvo apmokėta kitu nei pinigai, turtu, šį faktą reikia pažymėti.

21.1.2.

Jeigu yra akcijų, nereiškiančių dalyvavimo įstatiniame kapitale, nurodyti šių akcijų skaičių ir pagrindines savybes.

21.1.3.

Emitento akcijų, kurias valdo pats emitentas arba kurios valdomos jo vardu, arba kurias valdo pavaldžiosios emitento bendrovės, skaičius, balansinė ir nominalioji vertė.

21.1.4.

Bet kurių konvertuojamųjų vertybinių popierių, keičiamųjų vertybinių popierių arba garantuotųjų vertybinių popierių skaičius, nurodant konvertavimo, keitimo arba pasirašymo procedūras reglamentuojančias sąlygas.

21.1.5.

Informacija apie bet kurias pasirašymo teises ir įsipareigojimus pagal patvirtintą, tačiau dar neišleistą kapitalą ir (arba) įsipareigojimus padidinti kapitalą, ir šias teises bei įsipareigojimus reglamentuojančias sąlygas.

21.1.6.

Informacija apie bet kurio grupės nario bet kurį kapitalą, kuris bus pritrauktas įvykdžius pasirinkimo sandorius, arba dėl kurio yra susitarta įvykdyti sąlygišką arba besąlygišką pasirinkimo sandorį bei išsami informacija apie pasirinkimo sandorius, įskaitant informaciją apie asmenis, kuriems tas pasirinkimo sandoris yra skirtas.

21.1.7.

Akcinio kapitalo susiformavimo per laikotarpį raida, atskleidžianti informaciją apie bet kuriuos pokyčius.

21.2.

Steigimo sutartis ir įstatai

21.2.1.

Emitento tikslų apibūdinimas nurodant, kur juos galima rasti steigimo sutartyje ar kur jie yra apibrėžti įstatuose.

21.2.2.

Bet kurių emitento įstatų, statuto arba steigimo akto nuostatų, susijusių su administravimo, valdymo ir priežiūros organų nariais, santrauka.

21.2.3.

Kiekvienos esamos akcijų klasės suteikiamos teisės ir pirmumo teisės bei joms nustatyti apribojimai.

21.2.4.

Veiksmų, kurių būtina imtis, norint pakeisti akcijų savininkų teises, apibūdinimas, pažymint atvejus, kai šios sąlygos yra griežtesnės už nustatytąsias įstatyme.

21.2.5.

Sąlygų, reglamentuojančių akcininkų visuotinių metinių susirinkimų ir neeilinių visuotinių susirinkimų šaukimo tvarką, apibūdinimas, nurodant dalyvavimo juose sąlygas.

21.2.6.

Bet kurių emitento įstatų, statuto arba steigimo akto nuostatų, pagal kurias būtų atidedamas emitento kontrolės pasikeitimas arba užkertamas tokiam atidėjimui kelias.

21.2.7.

Jei taikoma, informacija apie įstatų, statuto arba steigimo akto nuostatas, reglamentuojančias didžiausią nuosavybės ribą, kurią viršijus akcininko nuosavybę būtina atskleisti.

21.2.8.

Memorandumu arba įstatais, statutu arba steigimo aktu nustatytų sąlygų, reglamentuojančių kapitalo pokyčius, apibūdinimas, jei šios sąlygos yra griežtesnės už nustatytąsias įstatymu.

22.

REIKŠMINGOS SUTARTYS

Per dvejus metus iki registracijos dokumento paskelbimo sudarytų bet kurių reikšmingų emitento arba bet kurio jo grupės nario sudarytų sutarčių, išskyrus sudarytų plėtojant verslą įprasta tvarka, santrauka.

Bet kurios kitos sutarties (išskyrus sudarytas plėtojant verslą įprasta tvarka), kurią sudarė bet kuris grupės narys ir kurioje pateikta nuostata, pagal kurią bet kuris grupės narys prisiėmė įsipareigojimus ar įgijo teisių, kurios prospekto dieną yra reikšmingos grupei, santrauka.

23.

TREČIOSIOS ŠALIES INFORMACIJA IR EKSPERTŲ ATASKAITA BEI BET KURIŲ INTERESŲ PAREIŠKIMAS

23.1.

Kai į protokolą įtraukiamas eksperto teisėmis veikiančio asmens pareiškimas ar ataskaita, nurodomas šio asmens vardas, pavardė, darbovietės adresas, kvalifikacijos sritys ir jo turima emitento kapitalo dalis. Kai ataskaita parengta emitento prašymu, nurodoma, kad šis pareiškimas arba ataskaita tokia forma buvo panaudoti gavus asmens, patvirtinusio atitinkamos registracijos dokumento dalies turinį, sutikimą.

23.2.

Kai informacijos šaltinis yra trečioji šalis, pateikiamas patvirtinimas, kad informacija buvo perkelta tiksliai, ir kad, remiantis emitento turimomis žiniomis ir tiek, kiek jis galėjo nustatyti iš tos trečiosios šalies paskelbtos informacijos, nebuvo praleista jokių faktų, dėl kurių perkeltoji informacija taptų netiksli ar klaidinanti. Be to, nurodomas informacijos šaltinis (-iai).

24.

VIEŠIEJI DOKUMENTAI

Pareiškimas, kad per visą registracijos dokumento galiojimo laikotarpį, kai tai taikoma, galima susipažinti su šiais dokumentais (arba jų kopijomis):

a)  emitento steigimo sutartimi ir įstatais;

b)  visomis ataskaitomis, raštais ir kitais dokumentais, istorine finansine informacija, emitento prašymu ekspertų parengtais įvertinimais ir ataskaitomis, kurių bet kuri dalis įtraukta arba įtraukta nuorodos būdu į registracijos dokumentą;

c)  emitento istorine finansine informacija arba, kai tai grupė, emitento ir jo pavaldžiųjų bendrovių istorine finansine informacija apie kiekvienus dvejus finansinius metus iki registracijos dokumento paskelbimo.

Informacija apie tai, kur galima susipažinti su šiais dokumentais fiziškai arba elektroninėmis priemonėmis.

25.

INFORMACIJA APIE TURIMAS AKCIJAS

25.1

Informacija apie įmones, kurių kapitalo dalis priklauso emitentui, kai ta kapitalo dalis gali turėti didelės įtakos vertinant jo nuosavą turtą ir įsipareigojimus, finansinę padėtį, pelną ir nuostolius.

26.

INFORMACIJA APIE DEPOZITORIUMO PAKVITAVIMŲ EMITENTĄ

26.1.

Pavadinimas, buveinės registracijos vieta ir administracijos būstinės vieta, kai skiriasi nuo buveinės registracijos vietos.

26.2.

Emitento įsisteigimo data ir veiklos laikotarpis , išskyrus kai jis įsisteigęs neribotam laikotarpiui.

26.3.

Teisė, pagal kurią veika emitentas, bei pagal tą teisę emitentui suteikta teisinė forma.

27.

INFORMACIJA APIE BAZINES AKCIJAS

27.1.

Bazinių akcijų tipo ir klasės apibūdinimas, ISIN (Tarptautinį vertybinių popierių identifikacinį numerį) ar kitas panašus vertybinių popierių identifikacinis kodas.

27.2.

Teisės aktai, pagal kuriuos buvo sukurtos bazinės akcijos.

27.3.

Nurodoma, ar bazinės akcijos yra vardinės ar pareikštinės taip pat ar jos yra materialios ar nematerialios. Pastaruoju atveju nurodomas už įrašų tvarkymą atsakingo subjekto pavadinimas ir adresas.

27.4.

Bazinių akcijų valiuta.

27.5.

Bazinių akcijų suteikiamų teisių, įskaitant bet kuriuos šių teisių apribojimus, apibūdinimas; naudojimosi šiomis teisėmis tvarkos apibūdinimas.

27.6.

Teisė gauti dividendus:

a)  fiksuota teisės gauti dividendus atsiradimo data;

b)  terminas, kuriam suėjus, teisė gauti dividendus pasibaigia, bei informacija apie asmenį, kurio naudai ši teisė pasibaigia;

c)  dividendų apribojimai ir tvarka, taikoma akcininkams nerezidentams;

d)  dividendo norma arba jos apskaičiavimo metodas, išmokų periodiškumas ir kaupiamasis arba nekaupiamasis dividendų pobūdis.

27.7.

Balsavimo teisės

Pirmumo teisė, paskelbus siūlymą pasirašyti tos pačios klasės vertybinių popierių.

Teisė gauti dalį emitento pelno.

Teisė gauti bet kurį perviršį likvidavimo atveju.

Skolos grąžinimo nuostatos.

Konvertavimo nuostatos.

27.8.

Kai naujos bazinės akcijos sukuriamos, kad būtų galima išleisti depozitoriumo pakvitavimus, o depozitoriumo pakvitavimų išleidimo metu jos neegzistuoja, nurodoma naujų bazinių akcijų emisijų data.

27.9.

Kai naujos bazinės akcijos sukuriamos kad būtų galima išleisti depozitoriumo pakvitavimus, reikia nurodyti sprendimus, įgaliojimus ir patvirtinimus, kuriais remiantis naujosios pagrindinės akcijos buvo arba bus sukurtos ir (arba) išleistos.

27.10.

Bet kokių bazinių akcijų perleidimų apribojimo apibūdinimas.

27.11.

Apie emitento buveinės registracijos vietos valstybę bei apie šalį (-is), kurioje paskelbiamas siūlymas arba siekiama įtraukti į prekybos sąrašą, pateikiama:

a)  informacija apie mokesčius, atskaitomus išmokant už bazines akcijas s gautas pajamas,

b)  pažymima, ar emitentas prisiima atsakomybę išskaičiuoti mokesčius išmokant.

27.12.

Informacija apie tai, ar šių vertybinių popierių atžvilgiu yra taikomos privalomojo oficialaus pasiūlymo arba privalomojo pirkimo ar pardavimo taisyklės.

27.13.

Informacija apie viešuosius pasiūlymus perimti emitento akcinį kapitalą, kuriuos per paskutinius finansinius metus ir einamuosius finansinius metus pateikė trečiosios šalys. Būtina nurodyti šiuose pasiūlymuose pateiktą kainą, vertybinių popierių mainų kainą, bei tokio pasiūlymo įgyvendinimo rezultatus.

27.14.

Susitarimai dėl kapitalo įšaldymo:

— dalyvaujančios šalys,

— susitarimo turinys ir jame numatytos išimtys,

— kapitalo įšaldymo laikotarpis.

27.15.

Informacija apie akcijas parduodančius akcininkus (kai yra)

27.15.1.

Asmens arba subjekto, siūlančio pirkti bazinių akcijų, vardas (pavadinimas) ir buveinės adresas, informacija apie pagrindines akcijas parduodančių asmenų einamas pareigas emitento įmonėje, bet kurioje jos pirmtakėje ar prisijungusioje įmonėje arba kitus svarbius ryšius per pastaruosius trejus metus.

27.16.

Silpninimas

27.16.1.

Dėl depozitoriumo pakvitavimų siūlymo atsirandančio tiesioginio silpninimo apimtis ir procentinė dalis.

27.16.2.

Kai siūlymas pasirašyti depozitoriumo pakvitavimų pateikiamas esamiems akcininkams, nurodoma tiesioginio silpninimo procentinė dalis, jei jie nepasirašys siūlomų depozitoriumo pakvitavimų.

27.17.

Papildoma informacija, pateikiama, kai tuo pat metu arba beveik tuo pat metu paskelbiamas siūlymas įsigyti tai pačiai klasei priklausančių bazinių akcijų, kaip ir tos, kurių depozitoriumo pakvitavimai yra išleidžiami

27.17.1.

Kai tuo pat metu arba beveik tuo pat metu, kai patvirtinami depozitoriumo pakvitavimai, kuriuos siekiama įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, vyksta bazinių akcijų, priklausančių tai pačiai klasei, kaip ir tos, kurių depozitoriumo pakvitavimai yra išleidžiami, pasirašymas arba uždaras platinimas, pateikiama išsami informacija apie šių operacijų pobūdį bei apie atitinkamų akcijų skaičių ir savybes.

27.17.2.

Paskelbiama išsami informacija apie visas reguliuojamas arba lygiavertes rinkas, kuriose, remiantis depozitoriumo pakvitavimų emitento turima informacija, siūloma įsigyti bazinių akcijų, priklausančių tai pačiai klasei, kaip ir tos, kurių depozitoriumo pakvitavimai yra išleidžiami, arba jas siekiama įtraukti į prekybos sąrašą.

27.17.3.

Kiek depozitoriumo pakvitavimų emitentui yra žinoma, informacija apie tai, ar emitento stambesnieji akcininkai arba jo valdymo, priežiūros ar administravimo organų nariai ruošiasi dalyvauti pasirašant siūlymą, taip pat apie tai, ar kuris nors asmuo planuoja pasirašyti daugiau kaip penkis procentus siūlymo.

28.

INFORMACIJA APIE DEPOZITORIUMO PAKVITAVIMUS

28.1.

Depozitoriumo pakvitavimų, kuriuos siūloma įsigyti ir (arba) kurie yra įtraukiami į prekybos sąrašą, aprašymas.

28.2.

Depozitoriumo pakvitavimų teisinis pagrindas.

28.3.

Nurodoma, ar depozitoriumo pakvitavimai yra vardiniai ar pareikštiniai, taip pat ar šie depozitoriumo pakvitavimai yra materialūs ar nematerialūs (pagal įrašą). Pastaruoju atveju nurodomas už įrašų tvarkymą atsakingo subjekto pavadinimas ir adresas.

28.4.

Depozitoriumo pakvitavimų valiuta.

28.5.

Depozitoriumo pakvitavimų suteikiamų teisių, įskaitant bet kuriuos šių teisių apribojimus, apibūdinimas; naudojimosi šiomis teisėmis tvarkos apibūdinimas (kai ši tvarka nustatyta).

28.6.

Kai depozitoriumo pakvitavimų suteikiamos teisės gauti dividendus skiriasi nuo tų, kurias suteikia pagrindinės akcijos, apie teisę gauti dividendus paskelbiama ši informacija:

a)  fiksuota data (-os), kada atsiranda ši teisė;

b)  galutinis terminas, po kurio teisė gauti dividendus pasibaigia, ir informacija apie asmenį, kurio naudai ši teisė pasibaigi

c)  dividendų apribojimai ir tvarka, taikoma akcininkams nerezidentams;

d)  dividendo norma arba jos apskaičiavimo metodas, išmokų periodiškumas ir kaupiamasis arba nekaupiamasis pobūdis.

28.7.

Kai depozitoriumo pakvitavimų suteikiamos balsavimo teisės skiriasi nuo tų, kurias suteikia pagrindinės akcijos, apie balsavimo teises paskelbiama ši informacija:

— Balsavimo teisės.

— Pirmumo teisė paskelbus pasiūlymą pasirašyti tos pačios klasės vertybinius popierius.

— Teisė gauti dalį emitento pelno.

— Likviduojant įmonę, teisė gauti akcijų priedų dalį.

— Nuostatos dėl išpirkimo.

— Konvertavimo nuostatos.

28.8.

Apibūdinti teises, kurias suteikia bazinės akcijos, ypač balsavimo teises, naudojimosi tomis teisėmis tvarką ir sąlygas, bei apie numatytas priemones depozitoriumo pakvitavimų savininkų nurodymams gauti, taip pat apie teisę gauti pelno dalį ir akcijų priedų dalį (likvidavimo atveju), kuri nebuvo perduota depozitoriumo pakvitavimo savininkui.

28.9.

Numatoma depozitoriumo pakvitavimų išleidimo data.

28.10.

Bet kurių apribojimų laisvai perleisti depozitoriumo pakvitavimus apibūdinimas.

28.11.

Apie emitento buveinės registracijos vietos valstybę bei apie šalį (-is), kurioje paskelbiamas siūlymas arba siekiama įtraukti į prekybos sąrašą, pateikiama:

a)  informacija apie mokesčius, atskaitomus išmokant už depozitoriumo pakvitavimus gautas pajamas,

b)  pažymima, ar emitentas prisiima atsakomybę išskaičiuoti mokesčius išmokant.

28.12.

Banko ar kitos su depozitoriumo pakvitavimais išduotos garantijos, skirtos garantuoti, kad būtų įvykdyti emitento įsipareigojimai.

28.13.

Galimybė konvertuoti depozitoriumo pakvitavimus į pirmines akcijas ir šio sandorio tvarka.

29.

INFORMACIJA APIE DEPOZITORIUMO PAKVITAVIMŲ SIŪLYMO SĄLYGAS

29.1.

Sąlygos, siūlymo statistika, numatomas grafikas ir siūlymo paraiškos pateikimo tvarka

29.1.1.

Bendra emisijos (pasiūlymo) suma, atskiriant parduoti ir pasirašyti skirtus vertybinius popierius; kai suma neapibrėžta, pateikiamas priemonių ir būdo, kuriuo bus viešai paskelbta apie siūlymo galutinę sumą, apibūdinimas ir nurodomas paskelbimo laikas.

29.1.2.

Nurodomas siūlymo galiojimo laikotarpis, įskaitant galimus pakeitimus, ir paraiškų padavimo tvarka.

29.1.3.

Pažymima, kada ir kokiomis aplinkybėmis galima atšaukti arba sustabdyti siūlymą ir ar jį galima atšaukti prasidėjus prekybai.

29.1.4.

Galimybių sumažinti pasirašytų vertybinių popierių skaičių ir permokų grąžinimo pareiškėjams aprašymas.

29.1.5.

Išsami informacija apie mažiausią ir (arba) didžiausią paraiškoje nurodytą sumą (išreikštą kaip vertybinių popierių skaičius arba bendra investicijos suma).

29.1.6.

Informacija apie laikotarpį, per kurį galima atsiimti paraišką, su sąlyga, jei investuotojams leidžiama atsiimti paraiškas.

29.1.7.

Vertybinių popierių apmokėjimo ir jų pateikimo būdas ir terminas.

29.1.8.

Siūlymo rezultatų viešo paskelbimo būdo išsamus apibūdinimas ir data.

29.1.9.

Pasinaudojimo pirmumo teise tvarka, pasirašymo teisių pirkimo galimybė ir nepasinaudojimo jomis traktavimas.

29.2.

Platinimo ir paskirstymo planas

29.2.1.

Informacija apie įvairias kategorijas galimų investuotojų, kuriems siūlomi vertybiniai popieriai. Kai siūlymas vienu metu pateikiamas dviejose ar daugiau šalių ir kai tam tikroms šalims buvo arba yra rezervuota emisijos dalis, būtina nurodyti tą išmokėjimo dalį.

29.2.2.

Kiek emitentui žinoma, pateikiama informacija apie tai, ar emitento stambesnieji akcininkai arba jo valdymo, priežiūros ar administravimo organų nariai rengiasi dalyvauti pasirašant siūlymą, taip pat apie tai, ar kuris nors asmuo planuoja pasirašyti daugiau kaip penkis procentus siūlomų vertybinių popierių.

29.2.3.

Paskelbimas apie išankstinį paskirstymą:

29.2.3.1.

Siūlymo padalijimas į dalis, įskaitant dalis, skirtas institucijoms, mažmeninei prekybai ir emitento darbuotojams, taip pat bet kurias kitas išmokėjimo dalis.

29.2.3.2.

Sąlygos, kuriomis galima susigrąžinti, didžiausia tokio susigrąžinimo suma ir atskiroms siūlymo dalims nustatyta mažiausia procentinė dalis.

29.2.3.3.

Paskyrimo metodas arba metodai, taikomi ir mažmeninei, ir emitento darbuotojų išmokėjimo daliai tuo atveju, jei bus pasirašytas per daug tų dalių vertybinių popierių.

29.2.3.4.

Bet kurios iš anksto nustatytos lengvatinės tvarkos, kuri bus taikoma tam tikros klasės investuotojams arba tam tikroms artimų asmenų grupėms (įskaitant draugams ir šeimos nariams skirtas programas), apibūdinimas, procentinė siūlymo dalis, skiriama pagal tokią lengvatinę taikymo tvarką ir įtraukimo į šias klases arba grupes kriterijai.

29.2.3.5.

Informacija apie tai, ar pasirašymas arba pasiūlymai pasirašyti paskirtą dalį yra traktuojami skirtingai, atsižvelgiant į tai, kuri firma, pasirašo arba pateikia siūlymą.

29.2.3.6.

Mažiausia tikslinė mažmeninės išmokėjimo dalies atskira paskirta dalis, kai ji yra nustatyta.

29.2.3.7.

Siūlymo galiojimo pabaigos sąlygos ir data, kada anksčiausiai galiojimas gali baigtis.

29.2.3.8.

Informacija apie tai, ar bus galimi sudėtiniai pasirašymai; kai tokie pasirašymai negalimi, nurodoma, kaip bus elgiamasi sudėtinių pasirašymų atvejais.

29.2.3.9.

Nurodyti, kaip paraiškas padavusiems subjektams pranešti apie jiems paskirtą dalį , taip pat ar galima pradėti prekybą prieš pateikiant tokį pranešimą.

29.2.4.

Paskirstymo perviršis ir „žaliojo bato pasirinkimas“:

29.2.4.1.

Bet kurios paskirstymo perviršio galimybės ir (arba) „žaliojo bato pasirinkimo“ egzistavimas ir dydis.

29.2.4.2.

Paskirstymo perviršio galimybės ir (arba) „žaliojo bato pasirinkimo“ egzistavimo laikotarpis.

29.2.4.3.

Bet kurios sąlygos, kuriomis taikoma paskirstymo perviršio galimybė arba įgyvendinamas „žaliojo bato pasirinkimas“ .

29.3.

Kainos nustatymas

29.3.1.

Nurodoma siūloma vertybinių popierių kaina. Kai kaina nenustatyta arba kai nėra sukurtos ir (arba) likvidžios atitinkamų vertybinių popierių rinkos, nurodomas siūlymo kainos nustatymo metodas, įskaitant pareiškimą apie tai, kas nustatė kriterijus arba yra formaliai atsakingas už kainos nustatymą. Nurodomas pasirašančiajam subjektui arba pirkėjui taikomų bet kurių išlaidų ir mokesčių dydis.

29.3.2.

Siūlymo kainos paskelbimo tvarka.

29.3.3.

Kai viešojo siūlymo kaina ir galiojanti pinigais išreikšta vertybinių popierių kaina, už kurią per pastaruosius metus sudarytų sandorių metu jų įsigijo (arba turėjo teisę įsigyti) administravimo, valdymo ar priežiūros organų nariai ar aukščiausieji vadovai arba susiję subjektai, smarkiai skiriasi arba gali skirtis, pateikiamas viešojo platinimo metu gautų lėšų ir iš tų asmenų gautų lėšų palyginimas.

29.4.

Platinimas ir garantavimas

29.4.1.

Viso siūlymo ir atskirų pasiūlymo dalių koordinatoriaus (–ių) pavadinimas ir adresas ir, kiek emitentui žinoma, – informacija apie platintojus, veikiančius įvairiose šalyse, kuriose galioja siūlymas.

29.4.2.

Kiekvienoje šalyje veikiančių atsiskaitymo tarpininkų ir deponavimo tarpininkų pavadinimai ir adresai.

29.4.3.

Subjektų, kurie sutinka garantuoti emisiją tvirto įsipareigojimo pagrindu, pavadinimai ir adresai, taip pat subjektų, kurie sutinka paskirstyti emisiją tvirtai neįsipareigodami arba „didžiausių pastangų“ susitarimo pagrindu, pavadinimai ir adresai. Informacija apie pagrindines tokių susitarimų sąlygas, įskaitant kvotas. Kai garantuojama ne visa emisija, nurodoma, kuriai emisijos daliai garantija netaikoma. Informacija apie bendrą platinimo ir garantavimo komisinių mokesčių sumą.

29.4.4.

Informacija apie tai, kada sudaryta arba kada bus sudaryta garantavimo sutartis.

30.

DEPOZITORIUMO PAKVITAVIMŲ ĮTRAUKIMAS Į PREKYBOS SĄRAŠĄ IR PLATINIMO TVARKA

30.1.

Pažymima, ar siūlomus vertybinius popierius bus prašoma įtraukti į prekybos sąrašą, siekiant juos platinti reguliuojamoje rinkoje arba kitose lygiavertėse rinkose, konkrečiai nurodant tas rinkas. Ši aplinkybė turi būti paminėta, nesudarant įspūdžio, kad vertybiniai popieriai tikrai bus įtraukti į prekybos sąrašą. Kai žinoma, informacija apie anksčiausias datas, nuo kurių vertybiniai popieriai bus įtraukti į prekybos sąrašą.

30.2.

Nurodomos visos reguliuojamos rinkos arba lygiavertės rinkos, kuriose emitento žiniomis į prekybos sąrašą jau yra įtraukti tos pačios klasės vertybiniai popieriai, kaip ir tie, kuriuos siekiama platinti arba įtraukti į prekybos sąrašą.

30.3.

Kai tuo pat metu arba beveik tuo pat metu, kai sukuriami vertybiniai popieriai, kuriuos siekiama įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, vyksta tos pačios klasės vertybinių popierių pasirašymas arba uždaras platinimas, arba sukuriami kitos klasės vertybiniai popieriai, skirti platinti viešai arba privačiai, pateikiama išsami informacija apie šių operacijų pobūdį bei apie vertybinių popierių, su kuriais jos atliekamos, skaičių ir savybes.

30.4.

Pavadinimai ir adresai subjektų, kurie yra tvirtai įsipareigoję veikti kaip antrinės apyvartos tarpininkai ir užtikrinti likvidumą taikant pasiūlymo kainas, taip pat jų įsipareigojimo pagrindinių sąlygų apibūdinimas.

30.5.

Stabilizavimas: kai emitentas arba vertybinius popierius parduodantis akcininkas yra numatęs paskirstymo perviršio galimybę arba kai kitais būdais siūloma leisti taikyti kainų stabilizavimo priemones, susijusias su pasiūlymu:

30.6.

pažymima, kad galima imtis stabilizavimo, kad nėra garantuota, jog bus imtasi stabilizavimo ir kad stabilizavimą galima nutraukti bet kuriuo metu,

30.7.

laikotarpio, per kurį gali vykti stabilizavimas, pradžia ir pabaiga,

30.8.

kiekvienos atitinkamos jurisdikcijos stabilizavimo valdytojo tapatybė (jei paskelbimo metu ji žinoma),

30.9.

pažymima, kad dėl stabilizavimo sandorių rinkos kaina gali tapti aukštesne už tą, kuri nusistovėtų, jei nebūtų stabilizavimo.

▼M6

31.

ESMINĖ INFORMACIJA APIE DEPOZITORIUMO PAKVITAVIMŲ EMISIJĄ

▼B

31.1.

Pasiūlymo priežastys ir pajamų naudojimas

31.1.1.

Pasiūlymo priežastys ir, kai taikoma, planuojama bendra pajamų suma pagal kiekvieną pagrindinę numatytą paskirtį ir svarbą. Kai emitentui žinoma, kad planuojamų pajamų neužteks visoms siūlomoms paskirtims finansuoti, nurodomas trūkstamos sumos dydis ir jos finansavimo šaltiniai. Būtina pateikti išsamią informaciją apie pajamų panaudojimą, ypač kai jos naudojamos turtui įsigyti sudarant sandorius, kurie nėra įprasti verslo sandoriai, paskelbtam kitų verslo įmonių įsigijimui finansuoti arba panaikinti, sumažinti ar išpirkti įsiskolinimus.

31.2.

Su emisija (siūlymu) susijusių fizinių ir juridinių asmenų interesai

31.2.1.

Bet kurių emisijai (siūlymui) reikšmingų interesų, įskaitant konfliktinius, apibūdinimas pateikiant išsamią informaciją apie suinteresuotus asmenis ir šių interesų pobūdį.

31.3.

Rizikos veiksniai

31.3.1.

Aiškus rizikos veiksnių, kurie turi esminės reikšmės siūlomiems ir (arba) į prekybos sąrašą įtraukiamiems vertybiniams popieriams, apibūdinimas siekiant skirsnyje „Rizikos veiksniai“ įvertinti su tais vertybiniais popieriais susijusią rinkos riziką.

32.

DEPOZITORIUMO PAKVITAVIMŲ EMISIJOS / SIŪLYMO IŠLAIDOS

32.1.

Bendros grynosios pajamos ir emisijos/siūlymo išlaidų sąmata.
XI PRIEDAS

Būtiniausi bankų registracijos dokumentų informacijos atskleidimo reikalavimai(aprašas)1.

ATSAKINGI ASMENYS

1.1.

Visi asmenys, atsakingi už registracijos dokumente pateiktą informaciją, arba tam tikrais atvejais, už tam tikrose jo dalyse pateiktą informaciją, pastaruoju atveju nurodant tas dalis. Nurodyti fizinių asmenų, įskaitant emitento administravimo, valdymo ar priežiūros organų narių vardą, pavardę ir pareigas; juridinių asmenų pavadinimą ir buveinės registracijos vietą.

1.2.

Už registracijos dokumentą atsakingų asmenų pareiškimas, kad registracijos dokumente pateikta informacija, kiek jiems yra žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti. Tam tikrais atvejais, už tam tikras registracijos dokumento dalis atsakingų asmenų pareiškimas, kad informacija, pateikta registracijos dokumento dalyje, už kurią jie yra atsakingi, kiek jiems žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti.

2.

ATESTUOTI AUDITORIAI

2.1.

Emitento auditorių, atlikusių istorinės finansinės informacijos auditą vardai ir adresai (nurodant, kokiai profesinei įstaigai jie priklauso).

2.2.

Kai per laikotarpį, už kurį pateikiama istorinė finansinė informacija, auditoriai atsistatydino, buvo pašalinti arba iš naujo nepaskirti, pateikiama išsami informacija (jei ji turi esminės reikšmės).

3.

RIZIKOS VEIKSNIAI

3.1.

Aiškus rizikos veiksnių, kurie turi gali paveikti emitento galimybes įvykdyti su vertybiniais popieriais susijusius įsipareigojimus investuotojams, paskelbimas skirsnyje „Rizikos veiksniai“.

4.

INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

4.1.

Emitento istorija ir raida:

4.1.1.

emitento teisinis ir komercinis pavadinimas;

4.1.2.

emitento registracijos vieta ir registracijos numeris;

4.1.3.

emitento įsisteigimo data ir veiklos laikotarpis laikas, išskyrus kai jis įsteigtas neribotam laikotarpiui;

4.1.4.

emitento buveinės vieta, teisinė forma ir teisė, pagal kurią veika emitentas, šalis, kurioje jis įsteigtas, registruotos buveinės (arba kitos pagrindinės buveinės, jei skiriasi nuo registruotos buveinės) adresas ir telefono numeris;

4.1.5.

informacija apie bet kuriuos pastarojo meto įvykius, susijusius su emitentu, kurie turi esminės reikšmės vertinant emitento mokumą.

5.

VERSLO APŽVALGA

5.1.

Pagrindinė veikla:

5.1.1.

Trumpas emitento pagrindinės veiklos apibūdinimas, pažymint parduotų gaminių ir (arba) suteiktų paslaugų pagrindines kategorijas;

5.1.2.

Pateikiama informacija apie bet kuriuos svarbius naujus produktus ir (arba) paslaugas.

5.1.3.

Pagrindinės rinkos

Trumpas pagrindinių rinkų, kuriose konkuruoja emitentas, apibūdinimas.

5.1.4.

Bet kurių emitento teiginių apie jo konkurencinę ės padėtį pagrindimas.

6.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

6.1.

Kai emitentas priklauso grupei, pateikiamas tos grupės ir emitento padėties toje grupėje apibūdinimas.

6.2.

Kai emitentas yra pavaldus kitiems tos grupės subjektams, tai būtina aiškiai pažymėti, paaiškinant šio pavaldumo pobūdį.

7.

INFORMACIJA APIE TENDENCIJAS

7.1.

Pažymima, kad nuo paskutinės audituotos finansinė atskaitomybės paskelbimo dienos neįvyko jokių reikšmingų neigiamų emitento perspektyvos pokyčių.

Kai emitentas to teigti negali, pateikiamas išsamus šio reikšmingo neigiamo pokyčio apibūdinimas.

7.2.

Informacija apie bet kurias žinomas tendencijas, netikrumus, reikalavimus, įsipareigojimus ar įvykius, kurie pagrįstai gali turėti didelės įtakos emitento perspektyvai mažiausia einamaisiais finansiniais metais.

8.

PELNO PROGNOZĖS ARBA PRELIMINARUS PELNAS

Kai emitentas nusprendžia nurodyti pelno prognozę arba pateikti duomenis apie preliminarų pelną, registracijos dokumente būtina pateikti 8.1 ir 8.2 punktuose nurodytą informaciją:

8.1.

Pareiškimą, apibrėžiantį pagrindines prielaidas, kuriomis emitentas grindžia savo prognozę arba preliminaraus pelno apskaičiavimą pagrindžiančios prielaidos.

Būtina aiškiai atskirti prielaidas dėl veiksnių, kuriems įtakos gali turėti administravimo, valdymo ar priežiūros organų nariai, ir veiksnių kurie visiškai nepriklauso nuo administravimo, valdymo ar priežiūros organų narių; prielaidos turi būti aiškiai suprantamos investuotojams, jos turi būti konkrečios ir tikslios bei nebūti susijusios su preliminaraus pelno, kuriuo grindžiama prognozė, tikslumu.

▼M6

8.2.

Nepriklausomų apskaitininkų arba auditorių parengta ataskaita, kurioje nurodyta, kad, nepriklausomų apskaitininkų arba auditorių nuomone, prognozė arba preliminarus pelnas sudaryti tinkamai remiantis nurodytu pagrindu ir kad apskaitos pagrindas, kuriuo naudotasi sudarant pelno prognozę arba preliminarų pelną, atitinka emitento apskaitos politiką.

Kai teikiama praėjusių finansinių metų finansinė informacija, kurią sudaro tik teisingi skaičiai, iš esmės atitinkantys galutinius skaičius, kurie bus skelbiami kitose praėjusių finansinių metų metinėse audituotose finansinėse ataskaitose, bei paaiškinimai, reikalingi tiems skaičiams įvertinti, ataskaitos teikti neprivaloma, jeigu prospekte patvirtinami visi šie dalykai:

a)  už šią finansinę informaciją atsakingas asmuo – jei tai kitas nei apskritai už prospektą atsakingas asmuo – patvirtina šią informaciją;

b)  nepriklausomi apskaitininkai arba auditoriai sutiko, kad ši informacija iš esmės atitinka galutinius skaičius, kurie bus skelbiami kitose metinėse audituotose finansinėse ataskaitose;

c)  šios finansinės informacijos auditas neatliktas.

▼B

8.3.

Pelno prognozė arba preliminarus pelnas turi būti parengti palyginamumo su istorine informacija pagrindu.

9.

ADMINISTRAVIMO, VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANAI IR VADOVYBĖ

9.1.

Toliau nurodytų asmenų vardai, pavardės, darbovietės adresai ir pareigos emitento įmonėje bei informacija apie pagrindinę veiklą, kuria jie verčiasi už emitento įmonės ribų, kai jų veikla turi didelės reikšmės atitinkamam emitentui:

a)  administravimo , valdymo ir priežiūros organų nariai;

b)  neribotos atsakomybės partneriai, kai emitento įmonė yra ribotos atsakomybės bendrija, turinti akcinį kapitalą.

9.2.

Administravimo, valdymo ir priežiūros organų ir vadovybės interesų konfliktai

Turi būti aiškiai įvardyti galimi su 9.1 punkte nurodytų asmenų pareigomis emitentui ir jų privačiais interesais ir (arba) kitomis pareigomis susiję interesų konfliktai. Kai šių konfliktų nėra, apie tai įrašomas atitinkamas teiginys. Kai tokių konfliktų nėra, tai atitinkamai nurodoma.

10.

STAMBIEJI AKCININKAI

10.1.

Kiek tai žinoma emitentui, nurodyti ar emitentas tiesiogiai arba netiesiogiai kam nors priklauso, ar yra kieno nors kontroliuojamas, tos kontrolės pobūdžio apibūdinimas, taip pat apibūdinimas priemonių, skirtų užtikrinti, kad šia kontrole nebūtų piktnaudžiaujama.

10.2.

Bet kurių emitentui žinomų susitarimų, dėl kurių vėliau gali pasikeisti emitento kontrolė, apibūdinimas.

11.

FINANSINĖ INFORMACIJA APIE EMITENTO TURTĄ IR ĮSIPAREIGOJIMUS, FINANSINĘ PADĖTĮ BEI PELNĄ IR NUOSTOLIUS

11.1.

Istorinė finansinė informacija

Audituota finansinė informacija, apimanti paskiausius dvejus finansinius metus (arba trumpesnį laikotarpį, kurį veikia emitentas) ir kiekvienų metų audito ataskaita. ►M2  Jei emitentas pakeitė savo finansinės atskaitomybės datą tuo laikotarpiu, už kurį reikia pateikti istorinę finansinę informaciją, audito patikrinta istorinė informacija turi apimti bent 24 mėnesius arba visą emitento veiklos laikotarpį, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų yra trumpesnis. ◄ Ši finansinė informacija turi būti parengta pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, o kai jis netaikomas – pagal valstybės narės nacionalinius apskaitos standartus, kurie taikomi Bendrijoje veikiantiems emitentams. Trečiųjų šalių emitentai šią informaciją turi parengti pagal Reglamento (EB) 1606/2002 3 straipsnyje nustatyta tvarka priimtus tarptautinius apskaitos standartus arba pagal lygiaverčius trečiosios šalies nacionalinius apskaitos standartus.Kai informacija nėra lygiavertė tiems standartams, ji pateikiama perdarytoje finansinėje atskaitomybėje.

Paskutinių metų audituota istorinė finansinė informacija pateikiama ir parengiama tokia forma, kuri atitinka patvirtintąją kitame emitento paskelbtame metiniame finansiniame pareiškime, susijusiame su apskaitos standartais ir procedūromis, bei šiems metiniams finansiniams pareiškimams taikomų teisės aktų reikalavimus. Paskutinių dviejų metų audituota istorinė finansinė informacija pateikiama ir parengiama tokia forma, kokia bus skelbiama kitų metų finansinė atskaitomybė, atsižvelgiant į tokiai finansinei atskaitomybei taikomus standartus ir procedūras bei teisės aktų nuostatas.

Kai dabartine ūkine veikla emitentas verčiasi mažiau kaip vienerius metus, to laikotarpio audituota istorinė finansinė informacija rengiama pagal Reglamentu (EB) Nr. 1606/2002 nustatytus metinei finansinei atskaitomybei taikomus standartus, o kai jie netaikomi – pagal valstybės narės nacionalinius apskaitos standartus, jeigu emitentas yra Bendrijoje veikiantis emitentas. Trečiųjų šalių emitentai šią informaciją turi parengti pagal Reglamento (EB) 1606/2002 3 straipsnyje nustatyta tvarka priimtus tarptautinius apskaitos standartus arba pagal juos atitinkančius trečiosios šalies nacionalinius apskaitos standartus. Ši istorinė finansinė informacija turi būti audituota.

Kai audituotoji finansinė informacija rengiama laikantis nacionalinių apskaitos standartų, pagal šią antraštę teikiamą finansinę informaciją sudaro:

a)  balansas;

b)  pelno (nuostolio) ataskaita;

c)  kai vertybiniai popieriai įtraukiami tik į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą – pinigų srautų ataskaita;

e)  apskaitos tvarka ir paaiškinamasis raštas.

Siekiant nustatyti, ar įtraukta į registracijos dokumentą istorinė metinė finansinė informacija atskleidžia tikrą ir teisingą vaizdą, šią informaciją turi patikrinti arba įvertinti nepriklausomi auditoriai; patikrinimas atliekamas arba ataskaita sudaroma, laikantis valstybėje narėje taikomų arba lygiaverčių audito standartų.

11.2.

Finansinė atskaitomybė

Kai emitentas rengia savo ir konsoliduotąją metinę finansinę atskaitomybę, į registracijos dokumentą reikia įtraukti nors konsoliduotąją metinę finansinę atskaitomybę.

11.3.

Istorinės metinės finansinės informacijos auditas

11.3.1.

Pareiškimas, pažymintis, kad buvo atliktas istorinės finansinės informacijos auditas. Kai atestuoti auditoriai atsisako patvirtinti istorinės finansinės informacijos audito ataskaitas, arba kai tokiose ataskaitose yra nurodomos išlygos, arba atsisakymas pareikšti nuomonę apie šias išlygas ar atsisakymus, reikia pateikti išsamią informaciją ir paaiškinti priežastis.

11.3.2.

Nurodoma, kuri kita registracijos dokumente pateikta informacija buvo audituota.

11.3.3.

Kai registracijos dokumente pateikti finansiniai duomenys paimti ne iš emitento audituotos finansinės atskaitomybės, nurodomas duomenų šaltinis ir pažymima, kad tie duomenys neaudituoti.

11.4.

Paskutinės finansinės informacijos senumas

11.4.1.

Paskutinių metų audituotoji finansinė informacija negali būti senesnė negu 18 mėnesių nuo registracijos dokumento datos.

11.5.

Tarpinė ir kita finansinė informacija

11.5.1.

Kai per laikotarpį nuo jo paskutinės audituotosios finansinės atskaitomybės paskelbimo emitentas yra paskelbęs ketvirčio arba pusmečio finansinę informaciją, šią informaciją reikia įtraukti į registracijos dokumentą. Kai ketvirčio arba pusmečio finansinė informacija yra peržiūrėta arba audituota, taip pat pateikiama peržiūros arba audito ataskaita. Kai ketvirčio arba pusmečio finansinė informacija nebuvo audituota arba peržiūrėta, šį faktą reikia pažymėti.

11.5.2.

Kai registracijos dokumentas sudaromas praėjus daugiau kaip devyniems mėnesiams nuo paskutinių audituotų finansinių metų, jame reikia pateikti tarpinę finansinę informaciją, kuri gali būti neaudituota (šiuo atveju tokį faktą reikia nurodyti); ši informacija turi apimti mažiausiai šešis pirmuosius tų finansinių metų mėnesius.

Tarpinėje finansinėje ataskaitoje reikia pateikti ankstesnių finansinių metų to paties laikotarpio palyginamąsias ataskaitas; reikalavimas pateikti palyginamąjį balansą įvykdomas, pateikus metų pabaigos balansą.

11.6.

Teisiniai ir arbitražo procesai

Informacija apie bet kuriuos vyriausybinius, teisinius ar arbitražo procesus (įskaitant bet kuriuos emitentui žinomus nebaigtus nagrinėti arba būtinus nagrinėti procesus) per ne trumpesnį kaip 12 pastarųjų mėnesių laikotarpį, kurie daro arba neseniai padarė didelį poveikį emitento ir (arba) grupės finansinei padėčiai arba pelningumui, arba atitinkamas paneigiantis teiginys.

11.7.

Reikšmingi i emitento finansinės padėties pokyčiai

Pateikiamas bet kurių didelių grupės finansinės ar verslo padėties pokyčių po paskutinio finansinio laikotarpio, kurio audituotoji finansinė informacija arba tarpinė finansinė informacija buvo paskelbta, apibūdinimas arba atitinkamas paneigiantis teiginys.

12.

SVARBIAUSIOS SUTARTYS

Trumpa visų reikšmingų sutarčių, išskyrus sudarytąsias emitentui plėtojant verslą įprasta tvarka, pagal kurias bet kuris grupės narys prisiėmė įsipareigojimų ar įgijo teisių, darančių didelį poveikį emitento galimybėms įvykdyti su išleidžiamais vertybiniais popieriais susijusius įsipareigojimus investuotojams, santrauka.

13.

TREČIOSIOS ŠALIES INFORMACIJA IR EKSPERTŲ ATASKAITA BEI BET KURIŲ INTERESŲ PAREIŠKIMAS

13.1.

Kai į registracijos dokumentą įtraukiamas eksperto teisėmis veikiančio asmens pareiškimas ar ataskaita, nurodomas šio asmens vardas, pavardė, darbovietės adresas, kvalifikacijos sritys ir jo turima emitento kapitalo dalis. Kai ataskaita parengta emitento prašymu, nurodoma, kad šis pareiškimas arba ataskaita tokia forma ir tokiame kontekste buvo panaudoti gavus asmens, patvirtinusio atitinkamos registracijos dokumento dalies turinį, sutikimą.

13.2.

Kai informacijos šaltinis yra trečioji šalis, pateikiamas patvirtinimas, kad informacija buvo perkelta tiksliai, ir kad, remiantis emitento turimomis žiniomis ir tiek, kiek jis galėjo nustatyti iš tos trečiosios šalies paskelbtos informacijos, nebuvo praleista jokių faktų, dėl kurių perkeltoji informacija taptų netiksli ar klaidinanti. Be to, nurodomas informacijos šaltinis (-iai).

14.

VIEŠIEJI DOKUMENTAI

Pareiškimas, kad per visą registracijos dokumento galiojimo laikotarpį, kai tai taikoma, galima susipažinti su šiais dokumentais (arba jų kopijomis):

a)  emitento steigimo sutartimi ir įstatais;

b)  visomis ataskaitomis, raštais ir kitais dokumentais, istorine finansine informacija, emitento prašymu ekspertų parengtais įvertinimais ir ataskaitomis, kurių bet kuri dalis įtraukta arba įtraukta nuorodos būdu į registracijos dokumentą;

c)  emitento istorine finansine informacija arba, kai tai grupė, emitento ir jo pavaldžiųjų bendrovių istorine finansine informacija apie kiekvienus dvejus finansinius metus iki registracijos dokumento paskelbimo.

Informacija apie tai, kur galima susipažinti su šiais dokumentais fiziškai arba elektroninėmis priemonėmis.
XII PRIEDAS

Būtiniausi išvestinių vertybinių popierių rašto informacijos atskleidimo reikalavimai (aprašas)1.

ATSAKINGI ASMENYS

1.1.

Visi asmenys, atsakingi už registracijos dokumente pateiktą informaciją, arba tam tikrais atvejais, už tam tikrose jo dalyse pateiktą informaciją, pastaruoju atveju nurodant tas dalis. Nurodyti fizinių asmenų, įskaitant emitento administravimo, valdymo ar priežiūros organų narių vardą, pavardę ir pareigas; juridinių asmenų pavadinimą ir buveinės registracijos vietą.

1.2.

Už prospektą atsakingų asmenų pareiškimas, kad prospekte pateikta informacija, kiek jiems yra žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti. Tam tikrais atvejais, už tam tikras prospekto dalis atsakingų asmenų pareiškimas, kad informacija, pateikta prospekto dalyje, už kurią jie yra atsakingi, kiek jiems žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti.

2.

RIZIKOS VEIKSNIAI

 

Aiškus rizikos veiksnių, kurie turi esminės reikšmės siūlomiems ir (arba) į prekybos sąrašą įtraukiamiems vertybiniams popieriams, paskelbimas, siekiant įvertinti su tais vertybiniais popieriais susijusią rinkos riziką, pateikiamas skirsnyje „Rizikos veiksniai“. Būtinai pateikiamas įspėjimas, kad tam tikrais atvejais investuotojai gali netekti visos investicijos sumos arba jos dalies, ir (arba), kai investuotojo atsakomybė neapsiriboja investicijos verte, atitinkamas tą faktą pažymintis teiginys bei aplinkybių, kuriomis atsiranda ta papildoma atsakomybė, ir galimo jų finansinio poveikio apibūdinimas.

▼M6

3.

ESMINĖ INFORMACIJA

▼B

3.1.

Su emisija (siūlymu) susijusių fizinių ir juridinių asmenų interesai

Bet kurių interesų, įskaitant konfliktinių, kurie yra reikšmingi, atsižvelgiant į emisiją (siūlymą), apibūdinimas, pateikiant išsamią informaciją apie suinteresuotuosius asmenis ir šių interesų pobūdį. Bet kurių emisijai (siūlymui) reikšmingų interesų, įskaitant konfliktinių, apibūdinimas, pateikiant išsamią informaciją apie suinteresuotuosius asmenis ir šių interesų pobūdį.

3.2.

Siūlymo priežastys ir pajamų naudojimas, siūlymas skelbiamas ne siekiant uždirbti pelno ir (arba) perdraudžiant rizikas

Kai informacija apie pasiūlymo priežastis ir pajamų panaudojimą yra paskelbta, nurodoma grynųjų pajamų bendra suma ir su emisija (siūlymu) susijusių išlaidų bendra suma.

4.

INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS, KURIUOS NUMATYTA SIŪLYTI (ĮTRAUKTI Į PREKYBOS SĄRAŠĄ)

4.1.

Informacija apie vertybinius popierius

4.1.1.

Siūlomų ir (arba) į prekybos sąrašą įtraukiamų vertybinių popierių tipo ir klasės apibūdinimas, įskaitant ISIN (Tarptautinį vertybinių popierių identifikacinį numerį) ar kitą panašų vertybinių popierių identifikacinį kodą.

4.1.2.

Aiškus ir suprantamas paaiškinimas, padedantis investuotojams suprasti, kaip jų investicijos vertė priklauso nuo pagrindinių vertybinių popierių vertės, ypač esant aplinkybėms, kai rizika yra labiausiai akivaizdi, nebent vertybinių popierių vieneto nominali vertė yra ne mažesnė negu ►M5  100 000 ◄ eurų arba kai jų vienetą galima įsigyti tik ne mažesnė negu ►M5  100 000 ◄ eurų.

4.1.3.

Teisės aktai, kuriais remiantis vertybiniai popieriai buvo sudaryti.

4.1.4.

Nurodoma, ar vertybiniai popieriai yra vardiniai ar pareikštiniai, taip pat, ar šie vertybiniai popieriai yra materialūs ar nematerialūs. Pastaruoju atveju nurodomas už įrašų tvarkymą atsakingo subjekto pavadinimas ir adresas.

4.1.5.

Vertybinių popierių emisijos valiuta.

4.1.6.

Vertybinių popierių, kurių siūloma įsigyti ir (arba) kuriuos siekiama įtraukti į prekybos sąrašą, išdėstymas pagal svarbą, apibūdinant nuostatas, turinčias reikšmės vertybinių popierių svarbumui, arba dėl kurių vp yra siejami su kokiais nors esamais ar būsimais emitento įsipareigojimais.

4.1.7.

Vertybinių popierių suteikiamų teisių, įskaitant bet kuriuos šių teisių apribojimus, apibūdinimas; naudojimosi šiomis teisėmis tvarkos apibūdinimas.

4.1.8.

Išleidžiant naujas emisijas, pateikiama informacija apie sprendimus, įgaliojimus ir patvirtinimus, kurių pagrindu vertybiniai popieriai buvo arba bus sukurti ir (arba) išleisti.

4.1.9.

Vertybinių popierių išleidimo data.

4.1.10.

Bet kurių apribojimų laisvai perleisti vertybinius popierius apibūdinimas.

4.1.11.

— Išvestinių vertybinių popierių galiojimo termino pabaigos data.

— Galutinės atskaitos datos įsigaliojimo terminas.

4.1.12.

Atsiskaitymo už išvestinius vertybinius popierius tvarka

4.1.13.

Pajamos iš išvestinių vertybinių popierių, jų išmokėjimo tvarka ir apskaičiavimo metodas.

4.1.14.

Apie emitento buveinės registracijos vietos valstybę bei apie šalį (–is), kurioje paskelbiamas siūlymas arba siekiama įtraukti į prekybos sąrašą, pateikiama:

a)  informacija apie mokesčius, atskaitomus išmokant už vertybinius popierius gautas pajamas,

b)  pažymima, ar emitentas prisiima atsakomybę išskaičiuoti mokesčius išmokant lėšas.

4.2.

Informacija apie bazines priemones

4.2.1.

Bazinių priemonių įvykdymo kaina ir galutinė atsiskaitymo kaina.

4.2.2.

Teiginys, pažymintis pagrindinių priemonių tipą bei nurodantis, kur galima gauti informacijos apie pagrindines priemones:

— pažymima, kur galima gauti informacijos apie ankstesnį ir būsimą bazinių priemonių pelningumą, bei jo kitimą,

— kai bazinės priemonės yra vertybiniai popieriai:

— 

— vertybinių popierių emitento pavadinimas,

— ISIN (Tarptautinis vertybinių popierių identifikacinis numeris) arba kitas panašus vertybinių popierių identifikavimo kodas,

►M6  

— kai bazinė priemonė yra indeksas:

— 

— indekso pavadinimas,

— indekso aprašymas, jei indeksą sudarė emitentas arba tai pačiai grupei kaip emitentas priklausantis juridinis asmuo,

— indekso aprašymas, jei indeksą pateikė emitento vardu ar kartu su juo veikiantis juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus atvejus, kai prospekte yra nurodyta, kad:

— 

— išsamus indekso taisyklių rinkinys ir informacija apie indekso rezultatus nemokamai pasiekiami emitento arba indekso teikėjo interneto svetainėje

— ir

— indekso valdymo taisyklės (įskaitant indekso metodiką, pagal kurią atrenkami ir iš naujo subalansuojami indekso komponentai, rinkos sutrikimo įvykių aprašymą ir koregavimo taisykles) yra grindžiamos iš anksto nustatytais ir objektyviais kriterijais.

— Kai indeksą sudaro ne emitentas, o kitas subjektas, nurodoma, kur galima gauti informacijos apie tą indeksą.

 ◄

— kai bazinė priemonė yra palūkanų norma:

— — 

—  pateikiamas tos palūkanų normos apibūdinimas,

— kita:

— Kai bazinė priemonė nepriskirta nė vienai iš pirmiau išvardytų kategorijų, vertybinių popierių pranešime pateikiama lygiavertė informacija.

— kai bazinė priemonė yra bazinių priemonių krepšelis,

— 

— paskelbiama kiekvienos krepšelį sudarančios priemonės svarba krepšelyje.

4.2.3.

Bet kurių su tomis bazinėmis priemonėmis susijusių rinkos arba atsiskaitymo trikdžių apibūdinimas.

4.2.4.

Tokių su bazinėmis priemonėmis susijusių įvykių atveju taikomos koregavimo taisyklės.

5.

SIŪLYMO SĄLYGOS

5.1.

Sąlygos, siūlymo statistika, numatomas grafikas ir atsiliepimo į siūlymą bei pasirašymo tvarka

5.1.1.

Siūlymo sąlygos.

5.1.2.

Bendra emisijos (siūlymo) suma, atskiriant siūlomus parduoti ir siūlomus pasirašyti vertybinius popierius; kai suma neapibrėžta, pateikiamas priemonių ir būdo, kuriuo bus viešai paskelbta apie siūlymo galutinę sumą, apibūdinimas ir nurodomas paskelbimo laikas.

5.1.3.

Nurodomas siūlymo galiojimo laikotarpis, įskaitant galimus pakeitimus, ir nurodoma paraiškų padavimo tvarka.

5.1.4.

Išsami informacija apie mažiausią ir (arba) didžiausią paraiškoje nurodytą sumą (išreikšta kaip vertybinių popierių skaičius arba bendra investicijos suma).

5.1.5.

Vertybinių popierių apmokėjimo ir jų pateikimo būdas ir terminas.

5.1.6.

Siūlymo rezultatų viešo paskelbimo būdo išsamus apibūdinimas ir data.

5.2.

Išplatinimo ir paskirstymo planas

5.2.1.

Informacija apie įvairias kategorijas galimų investuotojų, kuriems siūlomi vertybiniai popieriai. Kai siūlymas vienu metu pateikiamas dviejose ar daugiau šalių ir kai tam tikroms iš tų šalių buvo arba yra rezervuota emisijos dalis, būtina nurodyti tą išmokėjimo dalį.

5.2.2.

Tvarka, pagal kurią paraiškas padavusiems subjektams pranešama apie jiems paskirtą dalį bei informacija apie tai, ar galima pradėti prekybą prieš pateikiant pranešimą.

5.3.

Kainos nustatymas

 

Nurodoma kaina, už kurią bus siūloma įsigyti vertybinių popierių, arba pateikiamas tos kainos nustatymo metodas ir jos paskelbimo tvarka. Nurodomas pasirašančiajam subjektui arba pirkėjui tenkančių bet kurių išlaidų ir mokesčių dydis.

5.4.

Platinimas ir garantavimas

5.4.1.

Viso siūlymo ir atskirų siūlymo dalių koordinatoriaus (–ių) pavadinimas ir adresas ir, kiek žinoma emitentui arba siūlytojui, informacija apie platintojus, veikiančius įvairiose šalyse, kuriose galioja siūlymas.

5.4.2.

Kiekvienoje šalyje veikiančių mokėjimo agentų ir depozitoriumo tarpininkų pavadinimai ir adresai.

5.4.3.

Subjektų, kurie sutinka garantuoti emisiją tvirto įsipareigojimo pagrindu, pavadinimai ir adresai, taip pat subjektų, kurie sutinka išplatinti emisiją nepateikiant tvirto įsipareigojimo arba pagal „didžiausių pastangų“ susitarimą, pavadinimai ir adresai. Informacija apie svarbius šių susitarimų požymius,įskaitant kvotas. Kai garantuojama ne visa emisija, nurodoma, kuriai emisijos daliai garantija netaikoma. Informacija apie bendrą platinimo ir garantavimo komisinių mokesčių sumą.

5.4.4.

Informacija apie tai, kada sudaryta arba kada bus sudaryta garantavimo sutartis.

5.4.5.

Skaičiavimų tarpininko pavadinimas ir adresas.

6.

ĮTRAUKIMAS Į PREKYBOS SĄRAŠĄ IR PLATINIMO TVARKA

6.1.

Pažymima, ar siūlomi vertybiniai popieriai yra įtraukti, ar juos bus siekiama įtraukti į prekybos sąrašą, siekiant juos platinti reguliuojamoje rinkoje arba kitose lygiavertėse rinkose, konkrečiai nurodant tas rinkas. Ši aplinkybė turi būti paminėta nesudarant įspūdžio, kad vertybiniai popieriai tikrai bus įtraukti į prekybos sąrašą. Kai žinoma, informacija apie tai, kada greičiausiai vertybiniai popieriai bus įtraukti į prekybos sąrašą.

6.2.

Nurodomos visos reguliuojamos rinkos arba lygiavertės rinkos, kuriose, kiek žinoma emitentui, į prekybos sąrašą jau yra įtraukti tos pačios klasės vertybiniai popieriai, kaip ir tie, kuriuos siekiama platinti arba įtraukti į prekybos sąrašą.

6.3.

Išsami informacija apie subjektus, kurie yra tvirtai įsipareigoję veikti antrinės prekybos tarpininkų teisėmis ir užtikrinti likvidumą siūlymo kainomis bei jų įsipareigojimo pagrindinių sąlygų apibūdinimas.

7.

PAPILDOMA INFORMACIJA

7.1.

Kai vertybinių popierių rašte minimi su emisija susiję patarėjai, pažymima, kokiomis teisėmis jie veikė.

7.2.

Nurodoma, kurią kitą vertybinių popierių rašte pateiktą informaciją patikrino arba peržiūrėjo atestuoti auditoriai, ir pažymima, ar auditoriai parengė ataskaitą. Pateikiama ta ataskaita arba, gavus kompetentingos valdžios institucijos leidimą, tos ataskaitos santrauka.

7.3.

Kai į vertybinių popierių raštą įtraukiamas eksperto teisėmis veikiančio asmens pareiškimas ar ataskaita,, nurodomas šio asmens vardas, pavardė, darbovietės adresas, kvalifikacijos sritys ir su emitentu susiję reikšmingi turtiniai interesai. Kai ataskaita parengta emitento prašymu, nurodoma, kad šis pareiškimas arba ataskaita tokia forma ir tokiame kontekste buvo panaudoti gavus to asmens sutikimą, ir kad tas asmuo patvirtino atitinkamos vertybinių popierių pranešimo dalies turinį.

7.4.

Kai informacijos šaltinis yra trečioji šalis, pateikiamas patvirtinimas, kad informacija buvo perkelta tiksliai, ir kad, remiantis emitento turimomis žiniomis ir tiek, kiek jis galėjo nustatyti iš tos trečiosios šalies paskelbtos informacijos, nebuvo praleista jokių faktų, dėl kurių perkeltoji informacija taptų netiksli ar klaidinanti. Be to, nurodomas informacijos šaltinis (-iai).

7.5.

Prospekte pažymima, ar išplatinus emisiją numatoma teikti informaciją apie vertybinius popierius. Kai emitentas nurodo, kad jis ketina paskelbti šią informaciją, prospekte reikia nurodyti, kuri informacija bus skelbiama, kur šią informaciją galima gauti ir šios informacijos skelbimo periodiškumą.
XIII PRIEDAS

Būtiniausi vertybinių popierių, kurių vieneto nominali vertė yra ne mažesnė negu ►M5  100 000 ◄ eurų, rašto informacijos atskleidimo reikalavimai (aprašas)1.

ATSAKINGI ASMENYS

1.1.

Visi asmenys, atsakingi už registracijos dokumente pateiktą informaciją, arba tam tikrais atvejais, už tam tikrose jo dalyse pateiktą informaciją, pastaruoju atveju nurodant tas dalis. Nurodyti fizinių asmenų, įskaitant emitento administravimo, valdymo ar priežiūros organų narių vardą, pavardę ir pareigas; juridinių asmenų pavadinimą ir buveinės registracijos vietą.

1.2.

Už prospektą atsakingų asmenų pareiškimas, kad prospekte pateikta informacija, kiek jiems yra žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti. Tam tikrais atvejais, už tam tikras prospekto dalis atsakingų asmenų pareiškimas, kad informacija, pateikta prospekto dalyje, už kurią jie yra atsakingi, kiek jiems žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti.

2.

RIZIKOS VEIKSNIAI

 

Rizikos veiksniai, kurie gali paveikti emitento galimybes įvykdyti su vertybiniais popieriais susijusius įsipareigojimus investuotojams, aiškiai apibrėžti skirsnyje „Rizikos veiksniai“.

▼M6

3.

ESMINĖ INFORMACIJA

▼B

 

Su emisija susijusių fizinių ir juridinių asmenų interesai

Bet kurių emisijai reikšmingų interesų, įskaitant konfliktinių, apibūdinimas, pateikiant išsamią informaciją apie suinteresuotuosius asmenis ir šių interesų pobūdį.

4.

INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS, KURIUOS NUMATYTA ĮTRAUKTI Į PREKYBOS SĄRAŠĄ

4.1.

Į prekybos sąrašus įtraukiamų vertybinių popierių bendras skaičius.

4.2.

Į prekybos sąrašą įtraukiamų vertybinių popierių tipo ir klasės apibūdinimas, įskaitant ISIN (Tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį) arba kitą panašų vertybinių popierių identifikavimo kodą.

4.3.

Teisės aktai, kuriais remiantis vertybiniai popieriai buvo sudaryti.

4.4.

Nurodoma, ar vertybiniai popieriai yra vardiniai ar pareikštiniai, taip pat, ar šie vertybiniai popieriai yra materialūs ar nematerialūs. Pastaruoju atveju nurodomas už įrašų tvarkymą atsakingo subjekto pavadinimas ir adresas.

4.5.

Vertybinių popierių emisijos valiuta.

4.6.

Vertybinių popierių, kurių siūloma įsigyti ir (arba) kuriuos siekiama įtraukti į prekybos sąrašą, išdėstymas pagal svarbą, apibūdinant nuostatas, turinčias reikšmės vertybinių popierių svarbumui, arba vertybinių popierių išdėstymas pagal esamus ar būsimus emitento įsipareigojimus.

4.7.

Vertybinių popierių suteikiamų teisių, įskaitant bet kuriuos šių teisių apribojimus, apibūdinimas; naudojimosi šiomis teisėmis tvarkos apibūdinimas.

▼M5

4.8.

Nominali palūkanų norma ir palūkanų mokėjimo nuostatos:

— data, nuo kurios skaičiuojamos palūkanos, ir palūkanų mokėjimo terminai,

— reikalavimų sumokėti palūkanas ir grąžinti pagrindinę investiciją galiojimo terminas.

Kai palūkanų norma nenustatyta, nurodomas bazinių priemonių tipas ir pateikiamas bazinių priemonių, kuriomis grindžiama palūkanų norma, apibūdinimas ir bazinių priemonių bei palūkanų normos susiejimo metodas.

— visų bazinėms priemonėms reikšmingų rinkos arba atsiskaitymo trikdžių apibūdinimas,

— su bazinėmis priemonėmis susijusių įvykių atveju taikomos koregavimo taisyklės,

— skaičiavimus atliekančio tarpininko pavadinimas.

▼B

4.9.

Išpirkimo data ir paskolos amortizavimo tvarka, įskaitant grąžinimo tvarkos apibūdinimą. Kai išankstinė amortizacija numatyta emitento arba savininko iniciatyva, pateikiamas jos apibūdinimas nurodant amortizacijos terminus ir sąlygas.

4.10.

Informacija apie pelningumą.

4.11.

Atstovavimo skolos vertybinių popierių savininkams tvarka, įskaitant informaciją apie investuotojams atstovaujančias organizacijas ir atstovavimo tvarką reglamentuojančias nuostatas. Pažymima, ar investuotojai gali susipažinti su šių formų atstovavimą reglamentuojančiomis sutartimis.

4.12.

Pateikiama informacija apie sprendimus, įgaliojimus ir patvirtinimus, kurių pagrindu vertybiniai popieriai buvo sukurti ir (arba) išleisti.

4.13.

Vertybinių popierių išleidimo data.

4.14.

Bet kurių apribojimų laisvai perleisti vertybinius popierius apibūdinimas.

5.

ĮTRAUKIMAS Į PREKYBOS SĄRAŠĄ IR PREKYBOS VERTYBINIAIS POPIERIAIS TVARKA

5.1.

Nurodoma, kurioje rinkoje vyks prekyba vertybiniais popieriais, kurių prospektas buvo paskelbtas. Kai žinoma, nurodoma informacija, kada greičiausiai vertybiniai popieriai bus įtraukti į prekybos sąrašą.

5.2.

Kiekvienoje šalyje veikiančių mokėjimo agentų ir depozitoriumo pavadinimai ir adresai.

6.

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ĮTRAUKIMU Į PREKYBOS SĄRAŠĄ

 

Išlaidų, susijusių su įtraukimu į prekybos sąrašą, bendra sąmata.

7.

PAPILDOMA INFORMACIJA

7.1.

Kai vertybinių popierių rašte minimi konsultantai, pažymima, kokiomis teisėmis jie veikė.

7.2.

Nurodoma, kurią kitą vertybinių popierių rašte pateiktą informaciją patikrino arba peržiūrėjo atestuoti auditoriai, ir pažymima ar auditoriai parengė ataskaitą. Pateikiama ta ataskaita arba, gavus kompetentingos valdžios institucijos leidimą, tos ataskaitos santrauka.

7.3.

Kai į vertybinių popierių raštą įtraukiamas eksperto teisėmis veikiančio asmens pareiškimas ar ataskaita, nurodomas šio asmens vardas, pavardė, darbovietės adresas, kvalifikacijos sritys ir su emitentu susiję reikšmingi turtiniai interesai. Kai ataskaita parengta emitento prašymu, nurodoma, kad šis pareiškimas arba ataskaita tokia forma ir tokiame kontekste buvo panaudoti gavus to asmens sutikimą, ir kad tas asmuo patvirtino atitinkamos vertybinių popierių pranešimo dalies turinį.

7.4.

Kai informacijos šaltinis yra trečioji šalis, pateikiamas patvirtinimas, kad informacija buvo perkelta tiksliai, ir kad, remiantis emitento turimomis žiniomis ir tiek, kiek jis galėjo nustatyti iš tos trečiosios šalies paskelbtos informacijos, nebuvo praleista jokių faktų, dėl kurių perkeltoji informacija taptų netiksli ar klaidinanti. Be to, nurodomas informacijos šaltinis (-iai).

7.5.

Emitento ar jo skolos vertybinių popierių kredito reitingai, nustatyti emitento prašymu arba emitentui dalyvaujant reitingavimo procese.
XIV PRIEDAS

▼M8

Papildomas informacinis priedas apie bazines akcijas

▼B

1. Bazinių akcijų apibūdinimas.

1.1. Akcijų tipo ir klasės apibūdinimas.

1.2. Teisės aktai, remiantis kuriais akcijos buvo arba bus sudarytos.

1.3. Nurodoma, ar bazinės akcijos yra vardinės ar pareikštinės, taip pat, ar jos yra materialios ar nematerialios. Pastaruoju atveju nurodomas už įrašų tvarkymą atsakingo subjekto pavadinimas ir adresas.

1.4. Vertybinių popierių emisijos valiuta.

1.5. Vertybinių popierių suteikiamų teisių, įskaitant bet kuriuos šių teisių apribojimus, apibūdinimas; naudojimosi šiomis teisėmis tvarkos apibūdinimas.

 Teisė gauti dividendus:

 

 fiksuota data (-os), kada atsiranda ši teisė,

 galutinis terminas, po kurio teisė gauti dividendus pasibaigia, ir informacija apie asmenį, kurio naudai ši teisė pasibaigi,

 dividendų apribojimai ir tvarka, taikoma akcininkams nerezidentams,

 dividendo norma arba jos apskaičiavimo metodas, išmokų periodiškumas ir kaupiamasis arba nekaupiamasis pobūdis.

 Balsavimo teisės.

 Pirmumo teisė, paskelbus pasiūlymą pasirašyti tos pačios klasės vertybinius popierius.

 Teisė gauti dalį emitento pelno.

 Teisė gauti bet kurį perviršį likvidavimo atveju.

 Išpirkimo nuostatos.

 Konvertavimo nuostatos.

1.6. Išleidžiant naujas emisijas, pateikiama informacija apie sprendimus, įgaliojimus ir patvirtinimus, kurių pagrindu akcijos buvo arba bus sudarytos ir (arba) išleistos, taip pat nurodoma emisijos data.

1.7. Informacija apie tai, kada ir kur akcijos buvo arba bus įtrauktos į prekybos sąrašą.

1.8. Bet kurių apribojimų laisvai perleisti akcijas apibūdinimas.

1.9. Informacija apie tai, ar šioms akcijoms yra taikomos privalomojo oficialaus pasiūlymo arba privalomojo pirkimo ar pardavimo taisyklės.

1.10. Informacija apie viešus oficialius pasiūlymus perimti emitento akcinį kapitalą, kuriuos per paskutinius finansinius metus ir einamuosius finansinius metus pateikė trečiosios šalys. Būtina nurodyti šių pasiūlymų kainą arba mainų sąlygas.

1.11. Pasinaudojimo šia teise poveikis pagrindinių akcijų emitentui ir galimas silpninimo poveikis akcininkams.

2. Kai bazinių vertybinių popierių emitentas priklauso tai pačiai grupei, apie šį emitentą pateikiama informacija, kurią būtina pateikti pagal tų akcijų registracijos dokumento aprašą.
XV PRIEDAS

Būtiniausi vertybinių popierių, kuriuos išleidžia uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektai, registracijos dokumento informacijos atskleidimo reikalavimai (aprašas) 

Be informacijos, kurią reikalaujama pateikti pagal šį aprašą, kolektyvinio investavimo subjektas turi pateikti šią informaciją, kaip nustatyta I priedo (Būtiniausi akcijų registravimo dokumento informacijos atskleidimo reikalavimai) 1, 2, 3, 4, 5.1, 7, 9.1, 9.2.1, 92.3, 10.4, 13, 14, 15, 16, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ir 25 pastraipose ir punktuose.

1.

Investicijos tikslas ir politika

1.1.

Investicijos tikslo ir politikos, kurios ketina laikytis kolektyvinio investavimo subjektas, išsamus apibūdinimas, bei aprašymas, kaip investicijos tikslai ir politika gali pasikeisti, nurodant aplinkybes, kurioms esant šiems pokyčiams būtinas investuotojų pritarimas. Visų metodų ir priemonių, kurias galima taikyti valdant kolektyvinio investavimo subjektą, apibūdinimas.

1.2.

Kolektyvinio investavimo subjektui nustatyti skolinimosi ir (arba) skolinimo apribojimai. Kai tokie apribojimai nenustatyti, pateikiamas atitinkamas tai pažymintis teiginys.

1.3.

Kolektyvinio investavimo subjekto reglamentavimas ir įsisteigimo šalyje veikiančios priežiūros institucijos pavadinimas.

1.4.

Informacija apie tipinį investuotoją, kuriam skirtas kolektyvinio investavimo subjektas.

2.

Investavimo apribojimai

2.1.

Pažymima, kurie investavimo apribojimai yra taikomi kolektyvinio investavimo subjektui (kai taikomi), ir pateikiama informacija apie tai, kaip vertybinių popierių savininkams bus pranešama apie investicijos valdytojo veiksmus pažeidimo atveju.

2.2.

Kai daugiau kaip 20 proc. bet kurio kolektyvinio investavimo subjekto bendro turto (išskyrus atvejus, kai taikomos 2.3 arba 2.5 punktų nuostatos) gali būti:

a)  investuota (tiesiogiai arba netiesiogiai) į vienintelį pagrindinį emitentą (įskaitant pagrindinio emitento pavaldžiąsias bendroves arba filialus) arba jam paskolinta;

b)  investuota į vieną ar kelis kolektyvinio investavimo subjektus, galinčius investuoti daugiau kaip 20 proc. jų bendro turto į kitus kolektyvinio investavimo subjektus (atvirojo ir (arba) uždarojo tipo);

c)  gali priklausyti nuo bet kurių partnerių (įskaitant pavaldžiąsias bendroves arba filialus) kreditingumo ar mokumo;

būtina paskelbti šią informaciją:

(i)  informaciją apie kiekvieną pagrindinį emitentą arba kolektyvinio investavimo subjektą arba partnerį, tarsi jie būtų emitentas, kuriam taikomi būtiniausi akcijų registracijos dokumento aprašo informacijos atskleidimo reikalavimai (a punkte nurodytu atveju), arba uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjekto išleidžiamų vertybinių popierių būtiniausi registracijos dokumento aprašo informacijos atskleidimo reikalavimai (b punkte nurodytu atveju) arba skolos ir išvestinių vertybinių popierių, kurių vieneto nominali vertė yra ne mažesnė negu ►M5  100 000 ◄ eurų, būtiniausi registracijos dokumento aprašo informacijos atskleidimo reikalavimai (c punkte nurodytu atveju);

 

(ii)  kai pagrindinio emitento arba kolektyvinio investavimo subjekto arba partnerio išleisti vertybiniai popieriai jau yra įtraukti į prekybos reguliuojamoje arba lygiavertėje rinkoje sąrašą arba kai įsipareigojimus yra garantavęs subjektas, įtrauktas į prekybos reguliuojamoje arba lygiavertėje rinkoje sąrašą, nurodyti pavadinimą, adresą, įsteigimo šalį, verslo pobūdį ir rinkos, į kurios prekybos sąrašą vertybiniai popieriai yra įtraukti, pavadinimą.

Šis reikalavimas netaikomas, kai 20 proc. dalis viršijama dėl vertės padidėjimo arba sumažėjimo, valiutų keitimo kursų pasikeitimų arba įgijus teisių ar gavus premijas kaip kapitalą arba lengvatas, taip pat dėl kitų veiksmų, darančių poveikį visiems tos investicijos savininkams, su sąlyga, jei investicijos valdytojas, svarstydamas investicijų portfelio pokyčius, atsižvelgia į nustatytą apribojimą.

2.3.

Kai kolektyvinio investavimo subjektas gali investuoti daugiau kaip 20 proc. savo bendro turto į kitus kolektyvinio investavimo subjektus (atvirojo arba uždarojo tipo), apibūdinamas šių investicijų rizikos paskirstymas. Be to, jo pagrindinės investicijos sumai bendrai taikomos 2.2 punkto nuostatos, tarsi tos investicijos būtų padarytos tiesiogiai.

2.4.

Atsižvelgiant į 2.2 punkto c papunktį, kai iš anksto pateikiamas užstatas padengti rizikai, susijusiai su bet kuriuo vienu partneriu, kuri viršija kolektyvinės investicinės įmonės 20 proc. grynojo turto ribą, pateikiama išsami informacija apie susitarimus dėl šio užstato.

2.5.

Kai kolektyvinio investavimo subjektas gali investuoti daugiau kaip 40 proc. savo bendro turto į kitą kolektyvinio investavimo subjektą, būtina paskelbti tokią informaciją:

a)  informaciją apie kiekvieną pagrindinį kolektyvinio investavimo subjektą, tarsi jis būtų emitentas, kuriam taikomi uždarojo tipo kolektyvinių investicinių įmonių išleidžiamų vertybinių popierių registracijos dokumento apraše nustatyti reikalavimai;

b)  pavadinimą, adresą, įsisteigimo šalį, verslo pobūdį ir rinkos, į kurios prekybos sąrašą vertybiniai popieriai yra įtraukti, pavadinimą, kai pagrindinio kolektyvinio investavimo subjekto išleisti vertybiniai popieriai jau buvo įtraukti į prekybos reguliuojamoje ar lygiavertėje rinkoje sąrašą arba kai įsipareigojimus yra garantavęs subjektas, įtrauktas į prekybos reguliuojamoje arba lygiavertėje rinkoje sąrašą.

2.6.

Fizinės prekės

Kai kolektyvinio investavimo subjektas investuoja tiesiogiai į fizines prekes, šį faktą būtina paskelbti ir nurodyti šiuo būdu investuojamų lėšų procentinę dalį.

2.7.

Kolektyvinio investavimo subjektai, investuojantys į nekilnojamąjį turtą

Kai kolektyvinio investavimo subjektas investuoja į nekilnojamąjį turtą, šį faktą būtina paskelbti nurodant portfelio dalį, kurią numatyta investuoti į nekilnojamąjį turtą, taip pat pateikti to turto aprašymą ir nurodyti pagrindines išlaidas, susijusias su to turto įsigijimu ir disponavimu juo. Taip pat reikia pateikti to turto įvertinimo ataskaitą.

4.1 punkte nustatyti informacijos paskelbimo reikalavimai taikomi:

a)  įvertinimą atliekančiam subjektui;

b)  bet kuriam kitam subjektui, atsakingam už turto administravimą.

2.8.

Išvestinės finansinės priemonės, pinigų rinkos priemonės, valiutos

Kai kolektyvinio investavimo subjektas investuoja į išvestines finansines priemones, pinigų rinkos priemones arba valiutas kitais nei veiksmingo portfelio valdymo tikslais (t.y. tik siekdama sumažinti, perkelti arba pašalinti kolektyvinio investavimo subjekto pagrindinių investicijų riziką, įskaitant bet kuriuos metodus, kurie naudojami siekiant apsidrausti nuo valiutų keitimo kursų ar kredito rizikos), nurodyti, ar šios investicijos naudojamos siekiant apsisaugoti ar investavimo tikslais, taip pat apibūdinti rizikos išskaidymo būdą.

2.9.

2.2 punktas netaikomas investicijoms į vertybinius popierius, kuriuos išleidžia arba garantuoja bet kurios valstybės narės vyriausybė, vyriausybinė agentūra arba tarpininkaujanti institucija, valstybės narės regioninės ar vietos valdžios institucijos arba EBPO valstybė narė.

▼M6

2.10.

2.2 punkto a papunktis netaikomas kolektyvinio investavimo subjektams, kurių tikslas yra investuoti laikantis plačiai pagrįsto ir pripažinto paskelbto indekso, labai jo nepakeičiant. Tiksliai nurodoma, kur gauti informacijos apie tą indeksą.

▼B

3.

Paraiškas padavusių subjektų paslaugų teikėjai

3.1.

Visų mokesčių, kuriuos kolektyvinio investavimo subjektai tiesiogiai arba netiesiogiai sumoka už bet kurias paslaugas, teikiamas pagal registracijos dokumento dieną arba anksčiau sudarytus susitarimus, faktinė arba numatoma didžiausia suma ir šių mokesčių dydžio apskaičiavimo būdas.

3.2.

Bet kurių mokesčių, kuriuos tiesiogiai arba netiesiogiai sumoka kolektyvinio investavimo subjektas ir kurių suma negali būti nurodyta pagal 3.1 punktą, tačiau yra arba gali būti reikšminga, aprašymas.

3.3.

Kai bet kuris kolektyvinio investavimo subjektui paslaugas teikiantis subjektas, teikdamas bet kokias paslaugas, gauna naudos iš trečiųjų šalių (išskyrus kolektyvinio investavimo subjektus) ir tokia nauda negali būti perduota kolektyvinio investavimo subjektui, pateikiamas atitinkamas tai pažymintis teiginys, nurodomas tos trečiosios šalies pavadinimas (kai yra) ir apibūdinamas tos naudos pobūdis.

3.4.

Paslaugų teikėjo, atsakingo už kolektyvinio investavimo subjekto turto grynosios vertės nustatymą ir apskaičiavimą, pavadinimas.

3.5.

Kolektyvinio investavimo subjektui paslaugas teikiančio subjekto bet kurių esminių galimų interesų konfliktų tarp jo pareigų kolektyvinio investavimo subjektui ir jo pareigų trečiosioms šalims bei kitų interesų apibūdinimas. Bet kurių galiojančių susitarimų, skirtų šiems galimiems konfliktams spręsti, apibūdinimas.

4.

Investicijų valdytojai (konsultantai)

4.1.

Apie investicijų valdytoją pateikiama informacija, kurią būtina paskelbti pagal I priedo 5.1.1 – 5.1.4 punktus, ir, kai informacija yra reikšminga, pagal 5.1.5 punktą, kartu pateikiant informaciją apie jo kontrolės ar priežiūros funkcijas ir patirtį.

4.2.

Bet kurio subjekto, konsultuojančio kolektyvinio investavimo subjektą turto investavimo klausimais, pavadinimas ir trumpas aprašymas.

5.

Saugojimas

5.1.

Išsamiai apibūdinti, kaip bus valdomas kolektyvinio investavimo subjekto turtas, kas jį valdys, kokie yra kolektyvinio investavimo subjekto ir trečiosios šalies tarpusavio pasitikėjimu grindžiami ar panašūs santykiai, susiję su saugojimu:

kai paskiriamas saugotojas, patikėtinis ar kitas patikėtinio teisėmis veikiantis asmuo:

a)  pateikiama informacija, kurią būtina paskelbti pagal I priedo 5.1.1 – 5.1.4 punktus, ir, kai informacija yra reikšminga, pagal 5.1.5 punktą;

b)  pateikiamas tos šalies įsipareigojimų pagal saugojimo arba panašią sutartį, apibūdinimas;

c)  pateikiama informacija apie susitarimus dėl teisės saugoti perdavimo;

d)  pateikiama informacija apie tos šalies ir subjektų, kuriems deleguota saugojimo teisė, kontrolės ar priežiūros funkcijas.

5.2.

Kai kolektyvinio investavimo turtą saugo kiti, nei 5.12 punkte nurodyti subjektai, apibūdinama, kaip turtas yra valdomas ir nurodoma papildoma rizika.

6.

Turto vertinimas

6.1.

Pateikiama informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto grynojo turto vertinimo periodiškumą, turto vertinimo principus ir metodą, kurie taikomi skirtingoms investicijų kategorijoms, taip pat nurodoma, kaip investuotojams bus pranešama apie tokią grynąją turto vertę.

6.2.

Pateikiama išsami informacija apie visas aplinkybes, kurioms esant vertinimus galima sustabdyti, ir nurodoma, kaip investuotojams bus pranešama apie šį sustabdymą.

7.

Mišrūs įsipareigojimai

7.1.

Sudėtinių kolektyvinio investavimo subjektų atvejais turi būti nurodomi bet kurie mišrūs įsipareigojimai, kurie gali atsirasti tarp klasių ar investicijų į į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, ir pateikiama informacija apie bet kurias priemones, kuriomis siekiama apriboti šiuos įsipareigojimus.

8.

Finansinė informacija

8.1.

Jei po įsisteigimo dienos kolektyvinio investavimo subjektas nepradėjo veiklos ir iki registracijos dokumento datos neteikė jokios finansinės atskaitomybės, tai nurodoma registracijos dokumente.

Jei kolektyvinio investavimo subjektas pradėjo veiklą, taikomi I priedo, nustatančio būtiniausius akcijų registracijos dokumento informacijos atskleidimo reikalavimus, 20 punkto reikalavimai.

8.2.

Pateikiama kolektyvinio investavimo subjekto portfelio išsami analizė (jei duomenys neaudituoti, šį faktą reikia aiškiai pažymėti).

8.3.

Vertybinių popierių apraše turi būti pateikta naujausia informacija apie vertybinių popierių vieneto grynojo turto vertę (jei duomenys neaudituoti, šį faktą reikia aiškiai pažymėti).
XVI PRIEDAS

Būtiniausi valstybių narių, trečiųjų šalių ir jų regioninės ar vietos valdžios institucijų išleidžiamų vertybinių popierių registracijos dokumento informacijos atskleidimo reikalavimai (aprašas)1.

ATSAKINGI ASMENYS

1.1.

Visi asmenys, atsakingi už registracijos dokumente pateiktą informaciją, arba tam tikrais atvejais, už tam tikrose jo dalyse pateiktą informaciją, pastaruoju atveju nurodant tas dalis. Nurodyti fizinių asmenų, įskaitant emitento administravimo, valdymo ar priežiūros organų narių vardą, pavardę ir pareigas; juridinių asmenų pavadinimą ir buveinės registracijos vietą.

1.2.

Už registracijos dokumentą atsakingų asmenų pareiškimas, kad registracijos dokumente pateikta informacija, kiek jiems yra žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti. Tam tikrais atvejais, už tam tikras registracijos dokumento dalis atsakingų asmenų pareiškimas, kad informacija, pateikta registracijos dokumento dalyje, už kurią jie yra atsakingi, kiek jiems žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti.

2.

RIZIKOS VEIKSNIAI

Rizikos veiksniai, kurie gali paveikti emitento galimybes įvykdyti su vertybiniais popieriais susijusius įsipareigojimus investuotojams, aiškiai apibrėžti skirsnyje „Rizikos veiksniai“.

3.

INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

3.1.

Emitento juridinis pavadinimas ir trumpas emitento padėties nacionalinėje vyriausybinėje sistemoje apibūdinimas.

3.2.

Emitento registracijos vieta arba geografinė vieta, jo teisinė forma ir kontaktinis adresas bei telefono numeris.

3.3.

Informacija apie bet kuriuos pastarojo meto įvykius, turinčius įtakos emitento mokumo įvertinimui.

3.4.

Emitentas ekonomikos apibūdinimas, nurodant:

a)  informaciją apie ekonomikos struktūrą bei išsamią informaciją apie svarbiausias ūkio šakas;

b)  informaciją apie bendrąjį nacionalinį produktą, įskaitant dvejų pastarųjų finansinių metų duomenis apie atskiras ūkio šakas.

3.5.

Emitento politinės ir valdymo sistemos bendras apibūdinimas, įskaitant išsamią informaciją apie emitento veiklą reglamentuojančią instituciją.

4.

VALSTYBĖS FINANSAI IR PREKYBA

Pateikiama ši informacija, apimanti dvejus finansinius metus iki registracijos dokumento datos:

a)  mokesčių ir biudžeto sistema;

b)  bendra valstybės skola, trumpas jos apibūdinimas, grąžintinos skolos grąžinimo terminų struktūra (ypač atkreipiant dėmesį į skolas, kurių grąžinimo terminas baigiasi anksčiau kaip po vienerių metų) ir skolos grąžinimo istoriniai duomenys, taip pat informacija apie skolos dalis emitento vidaus valiuta ir užsienio valiutomis;

c)  užsienio prekyba ir mokėjimų balansas;

d)  užsienio valiutos rezervai, įskaitant bet kuriuos galimus apribojimus vykdyti išankstines sutartis ar taikyti išvestines priemones;

e)  finansinė padėtis ir ištekliai, įskaitant turimus likvidžius indėlius nacionaline valiuta;

f)  pajamų ir išlaidų sumos.

Emitento apskaitos audito arba nepriklausomų patikrinimų tvarkos apibūdinimas.

5.

REIKŠMINGI POKYČIAI

5.1.

Išsami informacija apie bet kuriuos pagal 4 punktą nurodytos informacijos reikšmingus pokyčius, įvykusius per laikotarpį nuo paskutinių finansinių metų pabaigos, arba atitinkamas paneigiantis teiginys.

6.

TEISINIAI IR ARBITRAŽO PROCESAI

6.1

Informacija apie bet kuriuos vyriausybinius, teisinius ar arbitražo procesus (įskaitant bet kuriuos emitentui žinomus nebaigtus nagrinėti arba gresiančius procesus) per ne trumpesnį kaip 12 pastarųjų mėnesių laikotarpį, kurie daro arba neseniai padarė didelį poveikį emitento finansinei padėčiai arba pelningumui, arba atitinkamas paneigiantis teiginys.

6.2.

Informacija apie bet kurias sąlygas, neleidžiančias prieš emitentą vykdyti teisinių procesų.

7.

EKSPERTŲ ATASKAITA IR BET KURIŲ INTERESŲ PAREIŠKIMAS

Kai į registracijos dokumentą įtraukiamas eksperto teisėmis veikiančio asmens pareiškimas ar ataskaita, nurodomas šio asmens vardas, pavardė, darbovietės adresas, kvalifikacijos sritys. Kai atskaita parengta emitento prašymu, nurodoma, kad šis pareiškimas arba ataskaita tokia forma ir tokiam kontekste buvo panaudoti gavus asmens, patvirtinusio atitinkamos registracijos dokumento dalies turinį, sutikimą.

Kiek emitentui žinoma, informacija apie bet kuriuos su tuo ekspertu susijusius interesus, kurie gali turėti įtakos eksperto nepriklausomumui rengiant ataskaitą.

8.

VIEŠIEJI DOKUMENTAI

Pareiškimas, kad per visą registracijos dokumento galiojimo laikotarpį, kai tai taikoma, galima susipažinti su šiais dokumentais (arba jų kopijomis):

a)  emitento steigimo sutartimi ir įstatais;

b)  visomis ataskaitomis, raštais ir kitais dokumentais, istorine finansine informacija, emitento prašymu ekspertų parengtais įvertinimais ir ataskaitomis, kurių bet kuri dalis įtraukta arba įtraukta nuorodos būdu į registracijos dokumentą;

c)  emitento istorine finansine informacija arba, kai tai grupė, emitento ir jo pavaldžiųjų bendrovių istorine finansine informacija apie kiekvienus dvejus finansinius metus iki registracijos dokumento paskelbimo.

Informacija apie tai, kur galima susipažinti su šiais dokumentais fiziškai arba elektroninėmis priemonėmis.
XVII PRIEDAS

Būtiniausi viešųjų tarptautinių institucijų išleidžiamų vertybinių popierių ir EBPO valstybės narės garantuotų skolos vertybinių popierių registracijos dokumento informacijos atskleidimo reikalavimai (aprašas)1.

ATSAKINGI ASMENYS

1.1.

Visi asmenys, atsakingi už registracijos dokumente pateiktą informaciją, arba tam tikrais atvejais, už tam tikrose jo dalyse pateiktą informaciją, pastaruoju atveju nurodant tas dalis. Nurodyti fizinių asmenų, įskaitant emitento administravimo, valdymo ar priežiūros organų narių vardą, pavardę ir pareigas; juridinių asmenų pavadinimą ir buveinės registracijos vietą.

1.2.

Už registracijos dokumentą atsakingų asmenų pareiškimas, kad registracijos dokumente pateikta informacija, kiek jiems yra žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti. Tam tikrais atvejais, už tam tikras registracijos dokumento dalis atsakingų asmenų pareiškimas, kad informacija, pateikta registracijos dokumento dalyje, už kurią jie yra atsakingi, kiek jiems žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti.

2.

RIZIKOS VEIKSNIAI

 

Rizikos veiksniai, kurie gali paveikti emitento galimybes įvykdyti su vertybiniais popieriais susijusius įsipareigojimus investuotojams, aiškiai apibrėžti skirsnyje „Rizikos veiksniai“.

3.

INFORMACIJA APIE EMITENTĄ

3.1.

Emitento teisinis pavadinimas ir emitento teisinio statuso trumpas apibūdinimas.

3.2.

Emitento pagrindinės buveinės vieta, jo teisinė forma, kontaktinis adresas ir telefono numeris.

3.3.

Informacija apie emitento valdymo organą bei valdymo susitarimų apibūdinimas (kai yra).

3.4.

Emitento tikslų ir funkcijų trumpas apibūdinimas.

3.5.

Finansavimo šaltiniai, garantijos ir kiti narių įsipareigojimai emitentui.

3.6.

Informacija apie bet kuriuos pastarojo meto įvykius, turinčius įtakos emitento mokumo įvertinimui.

3.7.

Emitento narių sąrašas.

4.

FINANSINĖ INFORMACIJA

4.1.

Dvi paskutinės paskelbtos audituotos metinės finansinės atskaitomybės, parengtos laikantis emitento patvirtintų apskaitos ir audito principų, bei šių apskaitos ir audito principų trumpas apibūdinimas.

Bet kurių reikšmingų emitento finansinės padėties pokyčių, įvykusių po paskutinės audituotos metinės finansinės atskaitomybės paskelbimo, apibūdinimas arba atitinkamas paneigiantis teiginys.

5.

TEISINIAI IR ARBITRAŽO PROCESAI

5.1.

Informacija apie bet kuriuos vyriausybinius, teisinius ar arbitražo procesus (įskaitant bet kuriuos emitentui žinomus nebaigtus nagrinėti arba gresiančius procesus) per ne trumpesnį kaip 12 pastarųjų mėnesių laikotarpį, kurie daro arba neseniai padarė didelį poveikį emitento finansinei padėčiai arba pelningumui, arba atitinkamas paneigiantis teiginys.

5.2.

Informacija apie bet kurias sąlygas, neleidžiančias prieš emitentą vykdyti teisinių procesų pagal jo steigimo dokumentus.

6.

EKSPERTŲ ATASKAITA IR BET KURIŲ INTERESŲ PAREIŠKIMAS

 

Kai į registracijos dokumentą įtraukiamas eksperto teisėmis veikiančio asmens pareiškimas ar ataskaita, nurodomas šio asmens vardas, pavardė, darbovietės adresas, kvalifikacijos sritys. Kai atskaita parengta emitento prašymu, nurodoma, kad šis pareiškimas arba ataskaita tokia forma ir tokiam kontekste buvo panaudoti gavus asmens, patvirtinusio atitinkamos registracijos dokumento dalies turinį, sutikimą.

Kiek emitentui žinoma, informacija apie bet kuriuos su tuo ekspertu susijusius interesus, kurie gali turėti įtakos eksperto nepriklausomumui rengiant ataskaitą.

7.

VIEŠIEJI DOKUMENTAI

 

Pareiškimas, kad per visą registracijos dokumento galiojimo laikotarpį, kai tai taikoma, galima susipažinti su šiais dokumentais (arba jų kopijomis):

a)  emitento steigimo sutartimi ir įstatais;

b)  visomis ataskaitomis, raštais ir kitais dokumentais, istorine finansine informacija, emitento prašymu ekspertų parengtais įvertinimais ir ataskaitomis, kurių bet kuri dalis įtraukta arba įtraukta nuorodos būdu į registracijos dokumentą;

c)  emitento istorine finansine informacija arba, kai tai grupė, emitento ir jo pavaldžiųjų bendrovių istorine finansine informacija apie kiekvienus dvejus finansinius metus iki registracijos dokumento paskelbimo.

Informacija apie tai, kur galima susipažinti su šiais dokumentais fiziškai arba elektroninėmis priemonėmis.

▼M8
XVIII PRIEDAS

DALIS

Derinių lentelėNr.

XVIII PRIEDAS

I dalis

REGISTRACIJOS DOKUMENTAS

APRAŠAI

INFORMACINIS PRIEDAS

APRAŠAI

VERTYBINIŲ POPIERIŲ TIPAI

Akcijos

Skolos ir išvestiniai vertybiniai popieriai

(< 100 000 eurų)

Skolos ir išvestiniai vertybiniai popieriai

(> arba = 100 000 eurų)

Turtu garantuoti vertybiniai popieriai

Bankų skolos ir išvestiniai vertybiniai popieriai

Formalioji informacija

(jei taikytina)

Uždaro tipo kolektyvinio investavimo subjektas

Valstybės ir jų regioninės ir vietos valdžios institucijos

Viešosios tarptautinės institucijos, skolos vertybiniai popieriai, garantuoti EBPO valstybės narės

1

Akcijos (privilegijuotosios akcijos, išperkamosios akcijos, akcijos su privilegijuotomis pasirašymo teisėmis, kt.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

Skolos vertybiniai popieriai (paprastieji skolos vertybiniai popieriai, pajamų skolos vertybiniai popieriai, struktūrizuotieji skolos vertybiniai popieriai, kt.), kurių nominali vertė yra mažesnė negu 100 000 eurų

 

ARBA

 
 

ARBA

 
 
 
 

3

Skolos vertybiniai popieriai (paprastieji skolos vertybiniai popieriai, pajamų skolos vertybiniai popieriai, struktūrizuotieji skolos vertybiniai popieriai, kt.), kurių nominali vertė yra ne mažesnė negu 100 000 eurų

 
 

ARBA

 

ARBA

 
 
 
 

4

Trečiosios šalies garantuoti skolos vertybiniai popieriai

 

ARBA

ARBA

 

ARBA

 
 
 
 

5

Trečiosios šalies garantuoti išvestiniai vertybiniai popieriai

 

ARBA

ARBA

 

ARBA

 
 
 
 

6

Turtu garantuoti vertybiniai popieriai

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7

Skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į trečiųjų šalių akcijas arba emitento ar grupės akcijas, kurios įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 

ARBA

ARBA

 

ARBA

 
 
 
 

8

Skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į trečiųjų šalių akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

Keičiamųjų arba konvertuojamųjų skolos vertybinių popierių emitentas

 

ARBA

ARBA

 

ARBA

 
 
 
 

(Bazinių) akcijų emitentas

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9

Skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į emitento akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10

Skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į grupės akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

Keičiamųjų arba konvertuojamųjų skolos vertybinių popierių emitentas

 

ARBA

ARBA

 

ARBA

 
 
 
 

(Bazinių) akcijų emitentas

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11

Skolos vertybiniai popieriai su garantija įsigyti emitento akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12

Akcijos su garantija įsigyti emitento akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13

Išvestiniai vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę pasirašyti arba įsigyti emitento akcijų, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14

Išvestiniai vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę įsigyti grupės akcijų, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 

ARBA

ARBA

 

ARBA

 
 
 
 

15

Išvestiniai vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę pasirašyti arba įsigyti emitento arba grupės akcijų, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir išvestiniai vertybiniai popieriai, susieti su bet kuria kita bazine priemone, išskyrus emitento arba grupės akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą (įskaitant bet kuriuos išvestinius vertybinius popierius, suteikiančius teisę gauti apmokėjimą pinigais)

 

ARBA

ARBA

 

ARBA

 
 
 
 Nr.

XVIII PRIEDAS

I dalis

VERTYBINIŲ POPIERIŲ RAŠTAS

APRAŠAI

PAPILDOMI INFORMACINIAI PRIEDAI

VERTYBINIŲ POPIERIŲ TIPAI

Akcijos

Skolos vertybiniai popieriai

(< 100 000 eurų)

Skolos vertybiniai popieriai

(> arba = 100 000 eurų)

Išvestiniai vertybiniai popieriai

Garantijos

Turtu garantuoti vertybiniai popieriai

Bazinės akcijos

1

Akcijos (privilegijuotosios akcijos, išperkamosios akcijos, akcijos su privilegijuotomis pasirašymo teisėmis, kt.)

 
 
 
 
 
 
 

2

Skolos vertybiniai popieriai (paprastieji skolos vertybiniai popieriai, pajamų skolos vertybiniai popieriai, struktūrizuotieji skolos vertybiniai popieriai, kt.), kurių nominali vertė yra mažesnė negu 100 000 eurų

 
 
 
 
 
 
 

3

Skolos vertybiniai popieriai (paprastieji skolos vertybiniai popieriai, pajamų skolos vertybiniai popieriai, struktūrizuotieji skolos vertybiniai popieriai, kt.), kurių nominali vertė yra ne mažesnė negu 100 000 eurų

 
 
 
 
 
 
 

4

Trečiosios šalies garantuoti skolos vertybiniai popieriai

 

ARBA

ARBA

 
 
 
 

5

Trečiosios šalies garantuoti išvestiniai vertybiniai popieriai

 
 
 
 
 
 
 

6

Turtu garantuoti vertybiniai popieriai

 

ARBA

ARBA

 
 
 
 

7

Skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į trečiųjų šalių akcijas arba emitento ar grupės akcijas, kurios įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 

ARBA

ARBA

IR tik 4.2.2 punktas

 
 
 

8

Skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į trečiųjų šalių akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

Keičiamieji arba konvertuojamieji skolos vertybiniai popieriai

 

ARBA

ARBA

 
 
 
 

(Bazinės) akcijos

 
 
 
 
 
 

IR išskyrus 2 punktą

9

Skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į emitento akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

IR tik 3.1 ir 3.2 punktai

ARBA

ARBA

 
 
 
 

10

Skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į grupės akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

Keičiamieji arba konvertuojamieji skolos vertybiniai popieriai

 

ARBA

ARBA

 
 
 
 

(Bazinės) akcijos

IR tik 3.1 ir 3.2 punktai

 
 
 
 
 
 

11

Skolos vertybiniai popieriai su garantija įsigyti emitento akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 

ARBA

ARBA

IR išskyrus 4.2.2 punktą

 
 
 

12

Akcijos su garantija įsigyti emitento akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 
 
 

IR išskyrus 4.2.2 punktą

 
 
 

13

Išvestiniai vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę pasirašyti arba įsigyti emitento akcijų, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 
 
 

IR išskyrus 4.2.2 punktą

 
 
 

14

Išvestiniai vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę įsigyti grupės akcijų, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 
 
 

IR išskyrus 4.2.2 punktą

 
 
 

15

Išvestiniai vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę pasirašyti arba įsigyti emitento arba grupės akcijų, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir išvestiniai vertybiniai popieriai, susieti su bet kuria kita bazine priemone, išskyrus emitento arba grupės akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą (įskaitant bet kuriuos išvestinius vertybinius popierius, suteikiančius teisę gauti apmokėjimą pinigais)

 
 
 
 
 
 
 

DALIS

Derinių, susijusių su skolos vertybinių popierių, konvertuojamų arba keičiamų į emitento akcijas, teisių emisijomis ir skolos vertybiniais popieriais, konvertuojamais arba keičiamais į emitento akcijas, jei tokias teisių emisijas ir skolos vertybinius popierius išleido mažosios bei vidutinės įmonės (MVĮ) arba mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonės, lentelė (proporcinga informacijos atskleidimo tvarka)

Vis dėlto emitentai gali nuspręsti prospektą sudaryti pagal įprastinę informacijos atskleidimo tvarką.Nr.

XVIII PRIEDAS

II dalis. Proporcinga informacijos atskleidimo tvarka

REGISTRACIJOS DOKUMENTAS

APRAŠAI

INFORMACINIS PRIEDAS

APRAŠAI

VERTYBINIŲ POPIERIŲ TIPAI

Akcijos

Skolos ir išvestiniai vertybiniai popieriai

(< 100 000 eurų)

Skolos ir išvestiniai vertybiniai popieriai

(> arba = 100 000 eurų)

Turtu garantuoti vertybiniai popieriai

Bankų skolos ir išvestiniai vertybiniai popieriai

Formalioji informacija

(jei taikytina)

Uždaro tipo kolektyvinio investavimo subjektas

Valstybės ir jų regioninės ir vietos valdžios institucijos

Viešosios tarptautinės institucijos, skolos vertybiniai popieriai, garantuoti EBPO valstybės narės

1

Skolos vertybinių popierių, konvertuojamų arba keičiamų į emitento akcijas, teisių emisijos, kai to emitento tos pačios klasės akcijos jau įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje sąrašą, jei vykdomos 26a straipsnio 2 dalies sąlygos

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

MVĮ ir mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonių skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į trečiųjų šalių akcijas arba emitento ar grupės akcijas, kurios įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 

ARBA

ARBA

 

ARBA

 
 
 
 

3

MVĮ ir mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonių skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į trečiųjų šalių akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

Keičiamieji arba konvertuojamieji skolos vertybiniai popieriai

 

ARBA

ARBA

 

ARBA

 
 
 
 

(Bazinės) akcijos

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4

MVĮ ir mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonių skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į emitento akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5

MVĮ ir mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonių skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į grupės akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

Keičiamieji arba konvertuojamieji skolos vertybiniai popieriai

 

ARBA

ARBA

 

ARBA

 
 
 
 

(Bazinės) akcijos

 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr.

XVIII PRIEDAS

II dalis. Proporcinga informacijos atskleidimo tvarka

VERTYBINIŲ POPIERIŲ RAŠTAS

APRAŠAI

PAPILDOMI INFORMACINIAI PRIEDAI

VERTYBINIŲ POPIERIŲ TIPAI

Akcijos

Skolos vertybiniai popieriai

(< 100 000 eurų)

Skolos vertybiniai popieriai

(> arba = 100 000 eurų)

Išvestiniai vertybiniai popieriai

Garantijos

Turtu garantuoti vertybiniai popieriai

Bazinės akcijos

1

Skolos vertybinių popierių, konvertuojamų arba keičiamų į emitento akcijas, teisių emisijos, kai to emitento tos pačios klasės akcijos jau įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje sąrašą, jei vykdomos 26a straipsnio 2 dalies sąlygos

IR tik 3.1 ir 3.2 punktai

ARBA

ARBA

 
 
 

IR išskyrus 2 punktą

2

MVĮ ir mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonių skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į trečiųjų šalių akcijas arba emitento ar grupės akcijas, kurios įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

 

ARBA

ARBA

IR tik 4.2.2 punktas

 
 
 

3

MVĮ ir mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonių skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į trečiųjų šalių akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

Keičiamieji arba konvertuojamieji skolos vertybiniai popieriai

 

ARBA

ARBA

 
 
 
 

(Bazinės) akcijos

 
 
 
 
 
 

IR išskyrus 2 punktą

4

MVĮ ir mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonių skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į emitento akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

IR tik 3.1 ir 3.2 punktai

ARBA

ARBA

 
 
 
 

5

MVĮ ir mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonių skolos vertybiniai popieriai, keičiami arba konvertuojami į grupės akcijas, kurios neįtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą

Skolos vertybiniai popieriai

 

ARBA

ARBA

 
 
 
 

(Bazinės) akcijos

IR tik 3.1 ir 3.2 punktai

 
 
 
 
 
 

▼B
XIX PRIEDAS

Specializuotų emitentų sąrašas

 Nekilnojamojo turto įmonės

 Mineralų gavybos įmonės

 Investicinės įmonės

 Mokslinių tyrimų įmonės

 Įmonės, veikiančios mažiau negu trejus metus (pradedančiosios įmonės)

 Laivybos įmonės.

▼M5
XX PRIEDASVertybinių popierių raštų aprašų ir informacinių priedų sąrašas

 

V Priedas

Nurodymai

1.

ATSAKINGI ASMENYS

 

1.1.

Visi asmenys, atsakingi už prospekte pateiktą informaciją arba tam tikrais atvejais už tam tikrose jo dalyse pateiktą informaciją, pastaruoju atveju nurodant tas dalis. Nurodyti fizinių asmenų (įskaitant emitento administravimo, valdymo ar priežiūros organų narius) vardą, pavardę ir pareigas; juridinių asmenų pavadinimą ir registruotąją būstinę.

A kategorija

1.2.

Už prospektą atsakingų asmenų pareiškimas, kad prospekte pateikta informacija, kiek jiems yra žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei, ir kad jie ėmėsi visų pagrįstų priemonių tam užtikrinti. Tam tikrais atvejais už tam tikras prospekto dalis atsakingų asmenų pareiškimas, kad informacija, pateikta prospekto dalyje, už kurią jie yra atsakingi, kiek jiems žinoma, atitinka faktus ir kad joje nėra praleista nieko, kas gali turėti įtakos jos prasmei.

A kategorija

2.

RIZIKOS VEIKSNIAI

 

2.1.

Skirsnyje „Rizikos veiksniai“ aiškiai nurodomi rizikos veiksniai, kurie turi esminės reikšmės siūlomiems ir (arba) į prekybos sąrašą įtraukiamiems vertybiniams popieriams, siekiant įvertinti su tais vertybiniais popieriais susijusią rinkos riziką.

A kategorija

▼M6

3.

ESMINĖ INFORMACIJA

 

▼M5

3.1.

Su emisija (siūlymu) susijusių fizinių ir juridinių asmenų interesai

 

Bet kurių interesų, įskaitant konfliktinių, kurie yra reikšmingi, atsižvelgiant į emisiją (siūlymą), apibūdinimas, pateikiant išsamią informaciją apie suinteresuotuosius asmenis ir šių interesų pobūdį.

C kategorija

3.2.

Siūlymo priežastys ir pajamų naudojimas

 

Siūlymo priežastys, jei siūlymas skelbiamas ne siekiant uždirbti pelno ir (arba) apsidrausti nuo tam tikros rizikos. Kai taikoma, nurodoma numatoma emisijos (siūlymo) bendra išlaidų suma ir numatoma grynoji pajamų suma. Šios išlaidos ir pajamos suskirstomos pagal atskiras jų panaudojimo kryptis išdėstant pagal svarbą. Kai emitentui žinoma, kad numatomų pajamų neužteks visoms siūlomoms paskirtims finansuoti, nurodomas trūkstamos sumos dydis ir jos finansavimo šaltiniai.

C kategorija

4.

INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS, KURIUOS NUMATYTA SIŪLYTI (ĮTRAUKTI Į PREKYBOS SĄRAŠĄ)

 

4.1.

i)  Siūlomų ir (arba) į prekybos sąrašą įtraukiamų vertybinių popierių tipo ir klasės apibūdinimas;

B kategorija

ii)  ISIN (Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris) ar kitas panašus vertybinių popierių identifikavimo kodas.

C kategorija

4.2.

Teisės aktai, kuriais remiantis vertybiniai popieriai buvo sudaryti.

A kategorija

4.3.

i)  Nurodoma, ar vertybiniai popieriai yra vardiniai ar pareikštiniai ir ar šie vertybiniai popieriai yra materialūs ar nematerialūs;

A kategorija

ii)  pastaruoju atveju nurodomas už įrašų tvarkymą atsakingo subjekto pavadinimas ir adresas.

C kategorija

4.4.

Vertybinių popierių emisijos valiuta.

C kategorija

4.5.

Vertybinių popierių, kurių siūloma įsigyti ir (arba) kuriuos siekiama įtraukti į prekybos sąrašą, išdėstymas pagal svarbą, trumpai apibūdinant nuostatas, kurios turi reikšmės vertybinių popierių eiliškumui arba dėl kurių vertybiniai popieriai yra siejami su kokiais nors esamais ar būsimais emitento įsipareigojimais.

A kategorija

4.6.

Vertybinių popierių suteikiamų teisių, įskaitant bet kokius šių teisių apribojimus, apibūdinimas; naudojimosi šiomis teisėmis tvarkos apibūdinimas.

B kategorija

4.7.

i)  Nominali palūkanų norma;

C kategorija

ii)  nuostatos dėl mokėtinų palūkanų;

B kategorija

iii)  data, nuo kurios skaičiuojamos palūkanos;

C kategorija

iv)  palūkanų mokėjimo terminai;

C kategorija

v)  reikalavimų sumokėti palūkanas ir grąžinti pagrindinę investiciją galiojimo terminas.

B kategorija

Kai palūkanų norma nefiksuota:

 

vi)  nurodomas bazinių priemonių tipas;

A kategorija

vii)  bazinių priemonių, kuriomis grindžiama palūkanų norma, apibūdinimas;

C kategorija

viii)  šių dviejų veiksnių susiejimo metodas;

B kategorija

ix)  nurodoma, kur galima gauti informacijos apie ankstesnį ir būsimą bazinių priemonių pelningumą ir jo kitimą;

C kategorija

x)  visų bazinėms priemonėms reikšmingų rinkos arba atsiskaitymo trikdžių apibūdinimas;

B kategorija

xi)  su bazinėmis priemonėmis susijusių įvykių atveju taikomos koregavimo taisyklės;