Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0037-20190726

Consolidated text: Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/37/EB 2004 m. balandžio 29 d. dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (šeštoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/37/2019-07-26

02004L0037 — LT — 26.07.2019 — 005.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2004/37/EB

2004 m. balandžio 29 d.

dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (šeštoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

(tekstas svarbus EEE)

(OL L 158 2004.4.30, p. 50)

Iš dalies keičiama:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2014/27/ES 2014 m. vasario 26 d.

  L 65

1

5.3.2014

►M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2017/2398 Tekstas svarbus EEE 2017 m. gruodžio 12 d.

  L 345

87

27.12.2017

►M3

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2019/130 Tekstas svarbus EEE 2019 m. sausio 16 d.

  L 30

112

31.1.2019

►M4

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2019/983 Tekstas svarbus EEE 2019 m. birželio 5 d.

  L 164

23

20.6.2019

►M5

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1243 2019 m. birželio 20 d.

  L 198

241

25.7.2019
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2004/37/EB

2004 m. balandžio 29 d.

dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (šeštoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

(tekstas svarbus EEE)I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Tikslas

1.  Šios direktyvos tikslas – darbuotojų apsauga nuo jų saugai ir sveikatai gresiančio ar galinčio grėsti pavojaus dėl kancerogenų ar mutagenų poveikio, įskaitant šio pavojaus prevenciją.

Ji nustato konkrečius būtiniausius šios srities reikalavimus, įskaitant ribines vertes.

2.  Ši direktyva netaikoma darbuotojams, kuriuos veikia vien tik radiacija, kuriai taikoma Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis.

3.  Direktyva 89/391/EEB taikoma visai šio straipsnio 1 dalyje nurodytai sričiai, nepažeidžiant griežtesnių ir (arba) specialių šios direktyvos nuostatų.

▼M1

4.  Asbestui, kuris reglamentuojamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/148/EB ( 1 ), šios direktyvos nuostatos taikomos tada, kai tik jos yra palankesnės sveikatos ir saugos darbe požiūriu.

▼B

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šioje direktyvoje:

▼M1

a) „kancerogenas“:

i) medžiaga arba mišinys, atitinkantis klasifikavimo kaip 1A arba 1B kategorijos kancerogenas kriterijus, nurodytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 ( 2 ) I priede;

ii) medžiaga, mišinys arba procesas, nurodytas šios direktyvos I priede, taip pat medžiaga arba mišinys, gautas tame priede nurodyto proceso metu;

b) „mutagenas“:

medžiaga arba mišinys, atitinkantis klasifikavimo kaip 1A arba 1B kategorijos lytinių ląstelių mutagenas kriterijus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede;

▼B

c) „ribinė vertė“, jei nenurodyta kitaip – kancerogeno arba mutageno koncentracijos ore svertinio vidurkio pagal laiką didžiausia reikšmė darbuotojo kvėpavimo erdvėje per tam tikrą laikotarpį, nustatytą tos direktyvos III priede.

3 straipsnis

Taikymo sritis – rizikos nustatymas ir įvertinimas

1.  Ši direktyva taikoma tiems darbams, kurių metu darbuotojai yra arba gali būti neapsaugoti nuo poveikio su darbo metu susidariusiais kancerogenais ar mutagenais.

2.  Imantis darbų, kurių metu gali kilti poveikio su kancerogenais arba mutagenais rizika, reikia nustatyti darbuotojų poveikio pobūdį, laipsnį ir trukmę, kad būtų galima įvertinti bet kokį darbuotojų saugai ir sveikatai gresiančią riziką bei nustatyti priemones, kurių reikia imtis.

Rizikos įvertinimo rezultatai turi būti atnaujinami reguliariai ir kaskart pasikeitus sąlygoms, galinčioms turėti įtakos darbuotojų poveikiui su kancerogenais arba mutagenais.

Atsakingų institucijų prašymu darbdavys turi pateikti joms informaciją, panaudotą šiam įvertinimui atlikti.

3.  Vertinant riziką, reikia atsižvelgti į visas kitas poveikio veikimo kryptis, tokias kaip absorbcija odoje ir (arba) per odą.

4.  Atlikdami rizikos įvertinimą, darbdaviai ypač atsižvelgia į visus padarinius tų darbuotojų saugai ir sveikatai, kuriems gresia ypač didelis pavojus, ir, be kita ko, siekia neleisti šiems darbuotojams dirbti vietose, kuriose jie gali susidurti su kancerogenais ar mutagenais.II SKYRIUS

DARBDAVIŲ PAREIGOS

4 straipsnis

Sumažinimas ir pakeitimas

1.  Darbdavys mažina kancerogeno ar mutageno naudojimą darbo vietoje, visų pirma pakeisdamas juos pagal technines galimybes medžiaga, ►M1  mišiniu ◄ ar procesu, kurie pagal jų naudojimo sąlygas yra nepavojingi ar mažiau pavojingi darbuotojų saugai ir sveikatai.

2.  Atitinkamų institucijų prašymu darbdavys pateikia joms tyrimų rezultatus.

5 straipsnis

Poveikio prevencija ir sumažinimas

1.  Jei 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto įvertinimo rezultatai parodo darbuotojų saugai ir sveikatai gresiantį pavojų, būtina imtis priemonių poveikio prevencijai.

2.  Jei kancerogeno ar mutageno techniškai neįmanoma pakeisti medžiaga, ►M1  mišiniu ◄ ar procesu, kurie pagal jų naudojimo sąlygas yra nepavojingi ar mažiau pavojingi saugai ir sveikatai, darbdavys užtikrina, kiek leidžia techninės galimybės, kad kancerogenas ar mutagenas būtų gaminami ir naudojami uždaroje sistemoje.

3.  Jei naudoti uždarą sistemą techniškai neįmanoma, darbdavys užtikrina, kad darbuotojų poveikis būtų sumažintas iki techniškai įmanomo žemiausio lygio.

4.  Poveikis neviršija kancerogeno ribinės vertės, kaip nustatyta III priede.

5.  Visada, kai naudojamas kancerogenas ar mutagenas, darbdavys imasi visų šių priemonių:

a) riboja kancerogeno ar mutageno kiekį darbo vietoje;

b) kiek įmanoma sumažina darbuotojų, kurie yra ar gali būti neapsaugoti nuo poveikio, skaičių;

c) darbo procesus ir inžinerines kontrolės priemones projektuoja taip, kad būtų išvengta kancerogenų ar mutagenų patekimo į darbo vietą arba sumažintas patenkantis jų kiekis;

d) išretina kancerogenus jų susidarymo vietoje, naudoja vietinę išgavimo sistemą arba bendrąją ventiliaciją bei visus kitus tinkamus būdus, kurie atitinka visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos poreikius;

e) naudoja žinomus darbo procesus kancerogenų ar mutagenų kiekiui matuoti, ypač anksti aptikti per didelį jų kiekį, susidariusį dėl nenumatyto įvykio arba avarijos;

f) naudoja tinkamus darbo procesus ir metodus;

g) naudoja kolektyvines apsaugines priemones ir (arba), jei poveikio neįmanoma išvengti kitomis priemonėmis, asmens apsaugines priemones;

h) naudoja higienos priemones, visų pirma, reguliariai valo grindis, sienas ir kitus paviršius;

i) informuoja darbuotojams;

j) pažymi pavojingas vietas ir naudoja atitinkamus įspėjamuosius ir saugos ženklus, įskaitant ženklus „Nerūkyti“, zonose, kuriose darbuotojai yra arba gali būti neapsaugoti nuo poveikio su kancerogenais ar mutagenais;

k) sudaro planus, numatančius, kaip elgtis avarijų, kurių metu poveikis gali būti ypač stiprus, metu;

l) naudoja saugaus sandėliavimo, tvarkymo ir gabenimo priemones, o svarbiausia, naudoja plombuotas, aiškiai ir matomoje vietoje etiketėmis paženklintus konteinerius;

m) paveda darbuotojams naudoti saugias atliekų surinkimo, sandėliavimo ir šalinimo priemones, įskaitant plombuotas, aiškiai ir matomoje vietoje etiketėmis paženklintus konteinerius.

6 straipsnis

Kompetentingai institucijai skirta informacija

1. Jei 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto įvertinimo rezultatai parodo darbuotojų saugai ir sveikatai gresiantį pavojų, kompetentingos institucijos prašymu darbdaviai pateikia atitinkamą informaciją apie:

a) atliekamus darbus ir (arba) vykstančius gamybinius procesus, įskaitant kancerogenų ar mutagenų naudojimo priežastis;

b) pagamintų ar naudojamų medžiagų arba ►M1  mišinių ◄ , kuriuose yra kancerogenų ar mutagenų, kiekius;

c) veikiamų darbuotojų skaičių;

d) prevencines priemones, kurių imamasi;

e) naudojamų apsauginių priemonių tipą;

f) poveikio pobūdį ir laipsnį;

g) darbuotojų pavadavimo atvejus.

▼M2

Valstybės narės savo Komisijai pateiktose ataskaitose pagal Direktyvos 89/391/EEB 17a straipsnį atsižvelgia į šio straipsnio pirmos pastraipos a–g punktuose pateiktą informaciją.

▼B

7 straipsnis

Nenumatytas poveikis

1.  Darbdavys praneša darbuotojams apie nenumatytus įvykius ar avarijas, dėl kurių poveikis darbuotojams galėjo būti stiprus.

2.  Kol situacija bus ištaisyta ir pašalintos stipraus poveikio priežastys:

a) paveiktoje zonoje leidžiama dirbti tik tiems darbuotojams, kurių reikia remontui ir kitiems būtiniems darbams atlikti;

b) tokiems darbuotojams išduodama apsauginė apranga ir asmens kvėpavimo takų apsaugos priemonės, kuriomis jie privalo naudotis; tas poveikis negali būti nuolatinis ir privalo trukti tik labai trumpą, kiekvienam darbuotojui būtiną laiką;

c) paveiktoje zonoje draudžiama dirbti darbuotojams, neaprūpintiems apsauginėmis priemonėmis.

8 straipsnis

Numatomas poveikis

1.  Tokiems darbams, kaip techninė priežiūra, kai galima numatyti, jog darbuotojų poveikis gali ypač sustiprėti, ir kai visos kitos techninių prevencijos priemonių galimybės sumažinti darbuotojų poveikį jau yra išnaudotos, darbdavys, pasikonsultavęs su darbuotojais ir (arba) jų atstovais įmonėje ar įstaigoje, nepažeisdamas darbdavio atsakomybės, nustato priemones, kurių reikia kancerogenų poveikio darbuotojams trukmei sumažinti iki mažiausios įmanomos, bei užtikrinti šiuos darbus atliekančių darbuotojų apsaugą.

Laikantis pirmosios pastraipos, tokie darbuotojai aprūpinami apsaugine apranga ir asmens kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis, kuriomis jie privalo naudotis tol, kol trunka stiprus poveikis; tas poveikis negali būti nuolatinis ir privalo trukti tik labai trumpą, kiekvienam darbuotojui būtiną laiką.

2.  Imamasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad zonos, kuriose atliekami šio straipsnio 1 dalies pirmojoje pastraipoje nurodyti darbai, būtų aiškiai pažymėtos ir nurodytos arba pašaliniams asmenims kitomis priemonėmis būtų uždrausta patekti į šias zonas.

9 straipsnis

Patekimas į pavojingas zonas

Darbdaviai imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad į zonas, kuriose atliekami darbai, kurių metu įvertinimo, nurodyto 3 straipsnio 2 dalyje, rezultatai parodo darbuotojų saugai ir sveikatai gresiantį pavojų, galėtų patekti tik tie darbuotojai, kurie dėl darbo ar užimamų pareigų turi į jas patekti.

10 straipsnis

Higiena ir asmens apsauga

1.  Darbdaviai įpareigojami visų darbų, dėl kurių kyla užkrėtimo kancerogenais ar mutagenais rizika, metu imtis reikiamų priemonių užtikrinti, kad:

a) darbuotojai nevalgytų, negertų ar nerūkytų darbo zonose, kuriose gresia užkrėtimo kancerogenais ar mutagenais pavojus;

b) darbuotojai būtų aprūpinti atitinkama apsaugine ar kita specialia apranga;

c) būtų įrengtos atskiros vietos darbo ar apsauginei aprangai bei kasdieniams drabužiams laikyti;

d) darbuotojams būtų įrengtos atitinkamos prausyklos ir tualetai;

e) apsauginės priemonės būtų deramai laikomos aiškiai pažymėtose vietose ir būtų patikrintos ir išvalytos, jei įmanoma, prieš naudojimą ir kaskart panaudojus;

f) prieš naudojant sugedusios priemonės būtų pataisytos ar pakeistos naujomis.

2.  Darbuotojai gali būti neapmokestinami, priemonių, išdėstytų 1 straipsnio dalyje, išlaidoms padengti.

11 straipsnis

Informacija ir darbuotojų mokymas

1.  Darbdavys imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad darbuotojai ir (arba) darbuotojų atstovai įmonėje ar įstaigoje būtų visapusiškai ir tinkamai, visų pirma informuojant ir instruktuojant, mokomi remiantis visa turima informacija apie:

a) potencialų sveikatai gresiantį pavojų, įskaitant papildomą tabako keliamą riziką;

b) atsargos priemones, kurių reikia imtis poveikio prevencijai;

c) higienos reikalavimus;

d) apsauginių priemonių naudojimą ir apsauginės aprangos dėvėjimą;

e) veiksmus, kuriuos turės atlikti darbuotojai, įskaitant gelbėtojus, įvykus incidentams bei norint išvengti incidentų.

Mokymas:

pritaikomas atsižvelgiant į naują ar pakitusią riziką ir,

jei reikia, periodiškai kartojamas.

2.  Darbdaviai praneša darbuotojams apie įrenginius ir su jais susijusias talpyklas, kuriose yra kancerogenų ar mutagenų, užtikrina, kad visos talpyklos, pakuotės ar įrenginiai, kuriuose yra kancerogenų ar mutagenų, aiškiai ir įskaitomai ženklinami etiketėmis, o ant jų pritvirtinami lengvai pastebimi įspėjamieji ar pavojaus ženklai.

12 straipsnis

Informacija darbuotojams

Imamasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad:

a) darbuotojai ir (arba) jų atstovai įmonėje ar įstaigoje galėtų patikrinti, ar ši direktyva taikoma, arba galėtų dalyvauti ją taikant, ypač atsižvelgdami į:

i) parinkimo pasekmes darbuotojų saugai ir sveikatai, apsauginės aprangos ir apsauginių priemonių naudojimą, nepažeidžiant darbdavio atsakomybės nustatyti apsauginės aprangos ir priemonių efektyvumą;

ii) darbdavio nustatytas priemones, nurodytas 8 straipsnio 1 dalies pirmojoje pastraipoje, nepažeidžiant darbdavio atsakomybės dėl šių priemonių nustatymo;

b) darbuotojams ir (arba) jų atstovams įmonėje ar įstaigoje būtų nedelsiant pranešta apie stiprius poveikius, įskaitant nurodytus 8 straipsnyje, apie jų priežastis ir apie priemones, kurių buvo imtasi ar reikės imtis situacijai ištaisyti;

c) darbdavys turėtų atnaujintą darbuotojų, atliekančių darbus, kurių vertinimo, nurodyto 3 straipsnio 2 dalyje, rezultatai parodo darbuotojų saugai ir sveikatai gresiantį pavojų, sąrašą, kuriame būtų nurodytas poveikis jiems, jei tokia informacija yra prieinama;

d) gydytojas ir (arba) kompetentinga institucija bei visi kiti už darbo saugą ir sveikatą atsakingi asmenys gautų c punkte nurodytą sąrašą;

e) kiekvienas darbuotojas gautų šiame sąraše pateiktą su juo asmeniškai susijusią informaciją;

f) darbuotojai ir (arba) jų atstovai įmonėje ar įstaigoje gautų anoniminę kolektyvinę informaciją.

13 straipsnis

Konsultavimasis su darbuotojais ir jų dalyvavimas

Su darbuotojais ir (arba) jų atstovais konsultuojamasi bei jie dalyvauja sprendžiant šioje direktyvoje minimus klausimus pagal Direktyvos 89/391/EEB 11 straipsnį.

▼M3

13a straipsnis

Socialinių partnerių susitarimai

Socialinių partnerių susitarimai, galimai sudaryti šios direktyvos taikymo srityje, skelbiami Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (ES-OSHA) interneto svetainėje. Tas sąrašas nuolat atnaujinamas.

▼BIII SKYRIUS

ĮVAIRIOS NUOSTATOS

14 straipsnis

Sveikatos patikrinimai

▼M2

1.  Valstybės narės, laikydamosi nacionalinės teisės arba praktikos, nustato darbuotojų, kurių atveju 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto vertinimo rezultatai rodo riziką sveikatai ar saugai, atitinkamų sveikatos patikrinimų tvarką. Gydytojas arba institucija, atsakingi už darbuotojų sveikatos patikrinimus, gali nurodyti, kad sveikatos patikrinimai turi būti toliau vykdomi poveikiui pasibaigus tiek laiko, kiek jie mano esą būtina siekiant apsaugoti atitinkamo darbuotojo sveikatą.

▼B

2.  Imamasi tokių šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių, kad prireikus būtų tikrinama kiekvieno darbuotojo sveikata:

prieš poveikį;

reguliariai po to.

Imamasi tokių priemonių, kad būtų įmanoma tiesiogiai įgyvendinti asmens higienos ir darbo higienos priemones.

3.  Jei nustatoma, kad darbuotojo būklė sutriko dėl galimo kancerogenų ar mutagenų poveikio, gydytojas arba institucija atsakinga darbuotojų už sveikatos priežiūrą gali paprašyti kitų darbuotojų, patyrusių panašų poveikį, pasitikrinti sveikatą.

Tokiu atveju, laikantis 3 straipsnio 2 dalies, pakartotinai įvertinama poveikio rizika.

4.  Tais atvejais, kai tikrinama sveikata, į medicininę kortelę įrašomi asmens sveikatos duomenys ir gydytojas arba institucija atsakinga darbuotojų už sveikatos priežiūrą pasiūlo apsaugines ar prevencijos priemones, kurių reikia imtis kiekvieno darbuotojo atžvilgiu.

5.  Darbuotojams reikia suteikti informaciją ir duoti patarimus visais jų sveikatos priežiūros, kuri gali būti atlikta, poveikiui pasibaigus, klausimais.

6.  Remiantis nacionaliniais įstatymais ir (arba) praktika:

darbuotojai gali gauti sveikatos patikrinimo rezultatus ir

tokie darbuotojai ar darbdavys gali pareikalauti peržiūrėti sveikatos patikrinimo rezultatus.

7.  Praktinės darbuotojų sveikatos patikrinimo rekomendacijos yra išdėstytos II priede.

▼M2

8.  Kompetentingai institucijai pranešama apie visus vėžio atvejus, sukeltus, kaip nustatyta laikantis nacionalinės teisės arba praktikos, dėl su kancerogenais arba mutagenais susijusio profesinio poveikio.

Valstybės narės savo ataskaitose, pateiktose Komisijai pagal Direktyvos 89/391/EEB 17a straipsnį, atsižvelgia į šioje dalyje pateiktą informaciją.

▼B

15 straipsnis

Duomenų kaupimas

1.  12 straipsnio c punkte nurodytas sąrašas bei 14 straipsnio 4 dalyje nurodyta medicinos kortelė saugomi mažiausiai 40 metų nuo poveikio pabaigos pagal nacionalinius įstatymus ir (arba) praktiką.

2.  Atsižvelgiant į nacionalinius įstatymus ir (arba) praktiką, šie dokumentai pateikiami atsakingai institucijai, kai įmonė nutraukia veiklą.

16 straipsnis

Ribinės vertės

1.  Laikydamasi Sutarties 137 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos ir remdamasi turima informacija, įskaitant mokslo ir technikos duomenis, Taryba direktyvomis nustato visų kancerogenų ar mutagenų, kurių atveju tai įmanoma padaryti, ribines vertes ir, jei reikia, priima kitas tiesiogiai susijusias nuostatas.

2.  Ribinės vertės ir kitos tiesiogiai susijusios nuostatos yra išdėstytos III priede.

▼M5

17 straipsnis

II priedo pakeitimas

Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei naujus duomenis apie kancerogenus arba mutagenus, Komisijai pagal 17a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daromi tik techniniai II priedo pakeitimai.

Jeigu tinkamai pagrįstais ir išimtiniais atvejais, susijusiais su gresiančiais tiesioginiais ir dideliais pavojais darbuotojų ir kitų asmenų fizinei sveikatai ir saugai, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir imtis veiksmų per labai trumpą laikotarpį, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 17b straipsnyje numatyta procedūra.

▼M5

17a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2019 m. liepos 26 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 17 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ( 3 ) nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 17 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

17b straipsnis

Skubos procedūra

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 17a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

▼B

18 straipsnis

Duomenų naudojimas

Komisija gali naudotis kompetentingų nacionalinių institucijų pateikta informacija, nurodyta 14 straipsnio 8 dalyje.

▼M2

18a straipsnis

Vertinimas

Komisija, atlikdama kitą šios direktyvos įgyvendinimo vertinimą Direktyvos 89/391/EEB 17a straipsnyje nurodyto vertinimo kontekste taip pat įvertina poreikį keisti įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido dulkių ribinę vertę. Prireikus Komisija siūlo būtinus pakeitimus ir koregavimus, susijusius su ta medžiaga.

Ne vėliau kaip 2019 m. pirmą ketvirtį Komisija, atsižvelgdama į naujausius pokyčius mokslo žinių srityje, įvertina galimybę iš dalies pakeisti šios direktyvos taikymo sritį siekiant įtraukti toksiškas reprodukcijai medžiagas. Tuo remdamasi Komisija prireikus ir pasikonsultavusi su administracija bei darbuotojais pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

▼M4

Ne vėliau kaip 2022 m. liepos 11 d. Komisija įvertina galimybę iš dalies pakeisti šią direktyvą įtraukiant nuostatas dėl kadmio ir jo neorganinių junginių profesinio poveikio ribinės vertės ore ir biologinės ribinės vertės derinio.

Ne vėliau kaip 2020 m. birželio 30 d. Komisija, atsižvelgdama į naujausius mokslo žinių pokyčius ir tinkamai pasikonsultavusi su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis, visų pirma su gydytojais ir sveikatos priežiūros specialistais, įvertina galimybę iš dalies pakeisti šią direktyvą, kad būtų įtraukti pavojingi vaistai, įskaitant citotoksinius vaistus, arba būtų pasiūlyta tinkamesnė priemonė siekiant užtikrinti darbuotojų, patiriančių tokių vaistų poveikį, saugą. Tuo pagrindu Komisija, jei tikslinga, ir pasikonsultavusi su administracija ir darbuotojais, pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

▼B

19 straipsnis

Pranešimas Komisijai

Valstybės narės pateikia Komisijai nacionalinės teisės aktų, kuriuos jos priims šios direktyvos taikymo srityje, tekstus.

20 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 90/394/EEB su pakeitimais, padarytais direktyvomis, nurodytomis šios direktyvos IV priedo A dalyje, panaikinama, nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų dėl perkėlimo į nacionalinę teisę terminų, nustatytų šios direktyvos IV priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą suprantamos kaip nuorodos į šią direktyvą ir aiškinamos pagal V priede pateiktą koreliacinę lentelę.

21 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

22 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
I PRIEDAS

MEDŽIAGŲ, ►M1  MIŠINIŲ ◄ IR PROCESŲ SĄRAŠAS

(2 straipsnio a punkto iii papunktis)

1. Auramino gamyba.

2. Darbas, susijęs su policiklininių aromatinių angliavandenilių, kurių yra akmens anglies suodžiuose, dervoje, degute, dūmuose arba dulkėse, poveikiu.

3. Darbas, susijęs su dulkėmis, dūmais ir purslais, susidariusiais kaitinant ir elektriniu būdu valant vario-nikelio šteinus.

4. Stiprūs rūgštiniai izopropilo alkoholio gamybos procesai.

5. Darbas susijęs su lapuočių medienos dulkių poveikiu ( 4 ).

▼M2

6. Darbas, susijęs su darbo procese susidarančių įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido dulkių poveikiu.

▼M3

7. Darbas, susijęs su mineralinių alyvų, anksčiau naudotų vidaus degimo varikliuose siekiant sutepti ir ataušinti judančias variklio dalis, poveikiu per odą.

8. Darbas, susijęs su dyzelinių variklių išmetamųjų teršalų poveikiu.

▼B
II PRIEDAS

PRAKTINIAI PATARIMAI DĖL DARBUOTOJŲ SVEIKATOS PATIKRINIMO

(14 straipsnio 7 dalis)

1. Gydytojas ir (arba) už karcinogenų ar mutagenų veikiamų darbuotojų sveikatos patikrinimą atsakinga institucija turi susipažinti su kiekvieno darbuotojo poveikio sąlygomis arba aplinkybėmis.

2. Darbuotojo sveikatos patikrinimas turi būti atliekama laikantis profesinės medicinos principų ir praktikos; būtina taikyti bent šias priemones:

saugoti darbuotojo medicininę ir profesinės ligos istoriją;

asmeniškai apklausti darbuotojus;

jei reikia, atlikti biologinę priežiūrą bei nustatyti ankstyvąsias ir grįžtamąsias pasekmes.

Remiantis naujausiomis turimomis profesinės medicinos žiniomis, nusprendžiama, ar reikia toliau tikrinti kiekvieno darbuotojo sveikatą.

▼M3
III PRIEDAS

RIBINĖS VERTĖS IR KITOS TIESIOGIAI SUSIJUSIOS NUOSTATOS (16 STRAIPSNIS)

A.   PROFESINIO POVEIKIO RIBINĖS VERTĖSMedžiagos pavadinimas

EB Nr. (1)

CAS Nr. (2)

Ribinės vertės

Pastaba

Pereinamojo laikotarpio priemonės

8 valandos (3)

Trumpalaikis (4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml (7)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml (7)

Lapuočių medienos dulkės

(8)

Ribinė vertė 3 mg/m3, iki 2023 m. sausio 17 d.

Chromo (VI) junginiai, kurie yra kancerogenai 2 straipsnio a punkto i papunkčio prasme

(išreikšta chromu)

0,005

Ribinė vertė 0,010 mg/m3, iki 2025 m. sausio 17 d.

Ribinė vertė: 0,025 mg/m3 suvirinimo arba pjaustymo plazma procesų ar panašių darbo procesų, kurių metu susidaro dūmai, atžvilgiu iki 2025 m. sausio 17 d.

Ugniai atsparūs keraminiai pluoštai, kurie yra kancerogenai pagal 2 straipsnio a punkto i papunktį

0,3

 

Įkvepiamojo kristalinio silicio dioksido dulkės

0,1 (9)

 

Benzenas

200–753–7

71–43–2

3,25

1

oda (10)

 

Vinilchlorido monomeras

200–831–0

75–01–4

2,6

1

 

Oksiranas

200–849–9

75–21–8

1,8

1

oda (10)

 

1,2-epoksipropanas

200–879–2

75–56–9

2,4

1

 

Trichloretilenas

201–167–4

79–01–6

54,7

10

164,1

30

oda (10)

 

Akrilamidas

201–173–7

79–06–1

0,1

oda (10)

 

2-nitropropanas

201–209–1

79–46–9

18

5

 

o-toluidinas

202–429–0

95–53–4

0,5

0,1

oda (10)

 

4,4′-metilendianilinas

202–974–4

101–77–9

0,08

oda (10)

 

Epichlorhidrinas

203–439–8

106–89–8

1,9

oda (10)

 

Etileno dibromidas

203–444–5

106–93–4

0,8

0,1

oda (10)

 

1,3-butadienas

203–450–8

106–99–0

2,2

1

 

Etileno dichloridas

203–458–1

107–06–2

8,2

2

oda (10)

 

Hidrazinas

206–114–9

302–01–2

0,013

0,01

oda (10)

 

Brometilenas

209–800–6

593–60–2

4,4

1

 

Dyzelinių variklių išmetamieji teršalai

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

Ribinė vertė taikoma nuo 2023 m. vasario 21 d. Požeminės kasybos ir tunelių statybos sektoriams ribinė vertė taikoma nuo 2026 m. vasario 21 d.

Policiklinių aromatinių angliavandenilių mišiniai, visų pirma tie, kuriuose yra benz[a]pireno, kurie yra kancerogenai, kaip apibrėžta šioje direktyvoje

 

 

 

 

 

 

 

 

oda (10)

 

Mineralinės alyvos, anksčiau naudotos vidaus degimo varikliuose siekiant sutepti ir ataušinti judančias variklio dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

oda (10)

 

▼M4

Kadmis ir jo neorganiniai junginiai

0,001 (11)

 

Ribinė vertė 0,004 mg/m3 (12) iki 2027 m. liepos 11 d.

Berilis ir neorganiniai berilio junginiai

0,0002 (11)

odos ir kvėpavimo organų jautrinimas (13)

Ribinė vertė 0,0006 mg/m3 iki 2026 m. liepos 11 d.

Arseno rūgštis ir jos druskos, taip pat neorganiniai arseno junginiai

0,01 (11)

Vario lydymo sektoriuje ši ribinė vertė taikoma nuo 2023 m. liepos 11 d.

Formaldehidas

200-001-8

50-00-0

0,37

0,3

0,74

0,6

odos jautrinimas (14)

0,62 mg/m3 arba 0,5 ppm (3) ribinė vertė sveikatos priežiūros, laidotuvių ir balzamavimo sektoriams iki 2024 m. liepos 11 d.

4,4′-metilen-bis(2-chloranilinas)

202-918-9

101-14-4

0,01

oda (10)

 

▼M3

(1)   EB Nr., t. y. Einecs, ELINCS ar NLP, yra oficialus medžiagos numeris Europos Sąjungoje, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 1 dalies 1.1.1.2 skirsnyje.

(2)   CAS Nr.: Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registro numeris.

(3)   Per aštuonių valandų atskaitos laikotarpį išmatuotas ar apskaičiuotas dinaminis svertinis vidurkis (DSV).

(4)   Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV) – ribinė vertė, kurios nederėtų viršyti ir kuri nustatyta pagal 15 minučių laikotarpį, jei nenurodyta kitaip.

(5)    mg/m3 = miligramais viename kubiniame metre oro esant 20 °C temperatūrai ir 101,3 kPa atmosferos slėgiui (760 mm gyvsidabrio stulpelio).

(6)    ppm = milijoninės dalys, padalytos iš oro tūrio (ml/m3).

(7)    f/ml = pluoštų mililitre.

(8)   Įkvepiamoji frakcija: jei lapuočių medienos dulkės yra susimaišiusios su kitomis medienos dulkėmis, ribinė vertė taikoma visoms medienos dulkėms tame mišinyje.

(9)   Alveolinė frakcija.

(10)   Bendras kiekis organizme gali žymiai padidėti dėl poveikio per odą.

(11)   Įkvepiamoji frakcija.

(12)   Įkvepiamoji frakcija. Alveolinė frakcija tose valstybėse narėse, kurios šios direktyvos įsigaliojimo dieną įgyvendina biologinės stebėsenos sistemą, pagal kurią biologinė ribinė vertė neviršija 0,002 mg Cd/g kreatinino šlapime.

(13)   Medžiaga gali sukelti odos ir kvėpavimo takų jautrinimą.

(14)   Medžiaga gali sukelti odos jautrinimą.

(*1)   Matuojama kaip elementinė anglis.

B.   KITOS TIESIOGIAI SUSIJUSIOS NUOSTATOS

p.m.

▼B
IV PRIEDAS

A dalis

Panaikinta direktyva ir jos paskesni pakeitimai

(nuoroda į 20 straipsnį)Tarybos direktyva 90/394/EEB

(OL L 196, 1990 7 26, p. 1)

Tarybos direktyva 97/42/EB

(OL L 179, 1997 7 8, p. 4)

Tarybos direktyva 1999/38/EB

(OL L 138,1999 6 1, p. 66)

B dalis

Perkėlimo į nacionalinę teisę galutiniai terminai

(nuoroda į 20 straipsnį)Direktyva

Perkėlimo galutiniai terminai

90/394/EEB

1992 m. gruodžio 31 d.

97/42/EB

2000 m. birželio 27 d.

1999/38/EB

2003 m. balandžio 29 d.
V PRIEDAS

KORELIACINĖ LENTELĖDirektyva 90/394/EB

Ši direktyva

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio a punktas

2 straipsnio a punktas

2 straipsnio a punkto a papunktis

2 straipsnio b punktas

2 straipsnio b punktas

2 straipsnio c punktas

3 – 9 straipsniai

3 – 9 straipsniai

10 straipsnio 1 dalies a punktas

10 straipsnio 1 dalies a punktas

10 straipsnio 1 dalies b punkto pirmasis sakinys

10 straipsnio 1 dalies b punktas

10 straipsnio 1 dalies b punkto antrasis sakinys

10 straipsnio 1 dalies c punktas

10 straipsnio 1 dalies c punktas

10 straipsnio 1 dalies d punktas

10 straipsnio 1 dalies d punkto pirmasis ir antrasis sakiniai

10 straipsnio 1 dalies e punktas

10 straipsnio 1 dalies d punkto trečiasis sakinys

10 straipsnio 1 dalies f punktas

10 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 2 dalis

11 – 18 straipsniai

11 – 18 straipsniai

19 straipsnio 1 dalies pirmoji pastraipa

19 straipsnio 1 dalies antroji pastraipa

19 straipsnio 1 dalies trečioji pastraipa

19 straipsnio 2 dalis

19 straipsnis

20 straipsnis

21 straipsnis

20 straipsnis

22 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

II priedas

III priedas

III priedas

IV priedas

V priedas( 1 ) 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/148/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto veikimu darbe (OL L 330, 2009 12 16, p. 28).

( 2 ) 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

( 3 ) OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

( 4 ) Kai kurių lapuočių sąrašą galima rasti 1995 m. Lione Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros paskelbtame kancerogeninių rizikos veiksnių žmonėms įvertinimo aprašų 62 tome „Medienos dulkės ir formaldehidas“.

Top