Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0017-20130701

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/17/EB 2004 m. kovo 31 d. dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/17/2013-07-01

2004L0017 — LT — 01.07.2013 — 012.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2004/17/EB

2004 m. kovo 31 d.

dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo

(OL L 134, 30.4.2004, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1874/2004 2004 m. spalio 28 d.

  L 326

17

29.10.2004

►M2

KOMISIJOS DIREKTYVA 2005/51/EB Tekstas svarbus EEE 2005 m. rugsėjo 7 d.

  L 257

127

1.10.2005

 M3

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2083/2005 2005 m. gruodžio 19 d.

  L 333

28

20.12.2005

 M4

TARYBOS DIREKTYVA 2006/97/EB 2006 m. lapkričio 20 d.

  L 363

107

20.12.2006

 M5

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1422/2007 2007 m. gruodžio 4 d.

  L 317

34

5.12.2007

►M6

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 213/2008 2007 m. lapkričio 28 d.

  L 74

1

15.3.2008

►M7

KOMISIJOS SPRENDIMAS 2008 m. gruodžio 9 d.

  L 349

1

24.12.2008

►M8

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 596/2009 2009 m. birželio 18 d.

  L 188

14

18.7.2009

►M9

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/81/EB Tekstas svarbus EEE 2009 m. liepos 13 d.

  L 216

76

20.8.2009

 M10

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1177/2009 2009 m. lapkričio 30 d.

  L 314

64

1.12.2009

►M11

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1251/2011 2011 m. lapkričio 30 d.

  L 319

43

2.12.2011

►M12

TARYBOS DIREKTYVA 2013/16/ES 2013 m. gegužės 13 d.

  L 158

184

10.6.2013
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2004/17/EB

2004 m. kovo 31 d.

dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimoEUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 47 straipsnio 2 dalį, 55 ir 95 straipsnius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą ( 1 ),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ( 2 ),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę ( 3 ),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos ( 4 ), atsižvelgdami į Taikinimo komiteto 2003 m. gruodžio 9 d. patvirtintą bendrą tekstą,

kadangi:

(1)

Rengiant 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 93/38/EEB dėl subjektų, vykdančių savo veiklą vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo ( 5 ) pataisas, kurios yra būtinos, norint patenkinti perkančiųjų subjektų ir ūkio subjektų prašymus dėl supaprastinimo ir modernizavimo, kuriuos jie pateikė reaguodami į 1996 m. lapkričio 27 d. Komisijos priimtą Žaliąją knygą, ši direktyva aiškumo sumetimais turėtų būti perrašyta. Ši direktyva yra paremta Teisingumo Teismo jurisprudencija, visų pirma bylomis dėl sutarčių sudarymo kriterijų, kuri paaiškina perkančiųjų subjektų galimybes patenkinti visuomenės poreikius, įskaitant aplinkosaugos ir (arba) socialinius poreikius, su sąlyga, kad tokie kriterijai yra susiję su sutarties dalyku, perkančiajam subjektui nesuteikia neribotos pasirinkimo laisvės, yra aiškiai išvardyti ir atitinka pagrindinius principus, paminėtus Direktyvos 9 konstatuojamojoje dalyje.

(2)

Viena svarbiausių priežasčių, dėl kurios reikia nustatyti taisykles, koordinuojančias sutarčių sudarymo procedūras šiuose sektoriuose, yra tai, kad nacionalinės valdžios institucijos įvairiausiais būdais gali daryti įtaką šių subjektų elgsenai, įskaitant dalyvavimą jų kapitale ir atstovavimą tų subjektų administracinėse, valdymo ir priežiūros struktūrose.

(3)

Kita svarbi priežastis, kodėl reikia koordinuoti pirkimų procedūras, kurias taiko šiuose sektoriuose veikiantys subjektai, yra rinkų, kuriose jie veikia, uždarumas dėl to, kad egzistuoja valstybių narių suteiktos specialiosios ar išimtinės teisės tiekti tinklus, jais aprūpinti arba juos eksploatuoti, siekiant teikti susijusią paslaugą.

(4)

Bendrijos teisės aktais, visų pirma 1987 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3975/87, nustatančiu konkurencijos taisyklių taikymo oro transporto sektoriaus įmonėms tvarką ( 6 ) ir 1987 m. gruodžio 14 d. Reglamentu (EEB) Nr. 3976/87 dėl Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų grupių susitarimams ir suderintiems veiksmams oro transporto sektoriuje ( 7 ), siekiama nustatyti didesnę konkurenciją tarp vežėjų, teikiančių oro transporto paslaugas visuomenei. Todėl nėra tinkama tokius subjektus įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį. Atsižvelgiant į konkurenciją, egzistuojančią bendrijos laivybos sektoriuje, minėtame sektoriuje sudaromoms sutartims taikyti šios direktyvos taisykles taip pat būtų netinkama.

(5)

Direktyvos 98/38/EEB taikymo sritis šiuo metu apima tam tikras sutartis, kurias sudaro perkantieji subjektai, veikiantys telekomunikacijų sektoriuje. Kaip minėta 1998 m. lapkričio 25 d. Ketvirtojoje ataskaitoje dėl telekomunikacijų nuostatų įgyvendinimo, šiam sektoriui atverti yra priimta teisės aktų bazė. Viena jos pasekmių yra tai, kad šiame sektoriuje tiek de jure, tiek de facto atsirado veiksminga konkurencija. Komisija, siekdama informuoti bei atsižvelgdama į šią padėtį, paskelbė telekomunikacijų paslaugų, kurioms pagal tos direktyvos 8 straipsnį toji direktyva gali būti nebetaikoma, sąrašą ( 8 ). 2001 m. lapkričio 26 d. Septintoji ataskaita apie telekomunikacijų nuostatų įgyvendinimą patvirtino, kad yra padaryta tolesnė pažanga. Todėl nėra būtina toliau reguliuoti šiame sektoriuje veikiančių subjektų pirkimus.

(6)

Todėl nėra tikslinga ir toliau išlaikyti Telekomunikacijų sektoriaus pirkimų patariamąjį komitetą, kuris buvo įsteigtas 1990 m. rugsėjo 17 d. Tarybos direktyva 90/531/EEB dėl subjektų, veikiančių vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, pirkimų procedūrų ( 9 ).

(7)

Tačiau tikslinga ir toliau stebėti įvykius telekomunikacijų sektoriuje ir dar kartą apsvarstyti padėtį, jei bus nustatyta, kad tame sektoriuje nebėra veiksmingos konkurencijos.

(8)

Į Direktyvos 93/38/EEB taikymo sritį neįeina balso telefonijos, telekso, mobiliojo telefono, radijo ieškos ir palydovinių paslaugų pirkimai. Šios išimtys buvo numatytos, norint atsižvelgti į tai, kad šias paslaugas konkrečioje geografinėje zonoje dažnai gali teikti tik vienas paslaugų teikėjas, nes nėra veiksmingos konkurencijos ir egzistuoja specialiosios ar išimtinės teisės. Telekomunikacijų sektoriuje atsiradus veiksmingai konkurencijai, šios išimtys nebepateisinamos. Todėl būtina tokių telekomunikacijų paslaugų pirkimą įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį.

(9)

Siekiant garantuoti, kad subjektų, veikiančių vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, sudarytos viešųjų pirkimų sutartys galėtų konkuruoti, patartina parengti nuostatas, pagal kurias Bendrija koordinuotų sutartis, viršijančias tam tikrą vertę. Toks koordinavimas yra paremtas reikalavimais, kuriuos galima numanyti, remiantis EB sutarties 14, 28 ir 49 straipsniais ir Euratomo sutarties 97 straipsniu, būtent vienodo elgesio principo, kurio išraiška yra nediskriminavimo principas, abipusio pripažinimo principo, proporcingumo principo ir skaidrumo principo. Atsižvelgiant į sektorių, kuriems taikomas toks koordinavimas, pobūdį, koordinavimas turėtų sukurti geros komercinės praktikos sistemą, užtikrinti kiek įmanoma didesnį lankstumą, kartu apsaugant minėtų principų taikymą.

Kas dėl viešųjų sutarčių, kurių vertė yra mažesnė už vertę, dėl kurios turi būti taikomos Bendrijos koordinavimo nuostatos, patartina remtis Teisingumo Teismo teismine praktika, pagal kurią taikomos aukščiau minėtos Sutarčių taisyklės ir principai.

(10)

Siekiant užtikrinti, kad rinka tikrai bus atverta ir bus išlaikyta sąžininga pusiausvyra taikant pirkimų taisykles vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, subjektus, kuriems jos taikomos, būtina įvardyti ne jų teisinio statuso, o kitu pagrindu. Todėl reikėtų užtikrinti, kad nebūtų pakenkta vienodo elgesio režimui perkančiųjų subjektų, veikiančių viešajame sektoriuje bei veikiančių privačiajame sektoriuje. Taip pat būtina užtikrinti kad, vadovaujantis Sutarties 295 straipsniu, valstybėse narėse nebūtų pažeistos nuosavybės sistemą reglamentuojančios taisyklės.

(11)

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad įstaigų, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, dalyvavimas konkurse dėl sutarties sudarymo neiškraipytų konkurencijos su privačiais pareiškėjais.

(12)

Vadovaujantis Sutarties 6 straipsniu, į Bendrijos politikos ir veiklos, minėtos Sutarties 3 straipsnyje, apibrėžimą bei įgyvendinimą turėtų būti integruoti aplinkos apsaugos reikalavimai, siekiant visų pirma skatinti tvarią plėtrą. Todėl šioje direktyvoje išaiškinama, kaip perkantieji subjektai gali prisidėti prie aplinkos apsaugos ir skatinti tvarią plėtrą, kartu užsitikrindamos galimybę sudaryti sutartis pagal ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

(13)

Jokia šios direktyvos nuostata neužkerta kelio, siekiant visų pirma tvarios plėtros, taikyti ar vykdyti priemonių visuomenės moralei, viešajai tvarkai, visuomenės saugumui, sveikatai, žmonių ar gyvūnų gyvybei apsaugoti arba augalijai išsaugoti, esant sąlygai, kad tokios priemonės neprieštarauja Sutarčiai.

(14)

1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu(1986–1994 m.) ( 10 ) patvirtino PPO susitarimą dėl Vyriausybės pirkimų (toliau - „Susitarimas“), kurio tikslas – nustatyti daugiašalę subalansuotų teisių ir pareigų, susijusių su viešosiomis sutartimis, sistemą, padėsiančią liberalizuoti ir išplėsti pasaulio prekybą. Atsižvelgiant į tarptautines teises ir įsipareigojimus, perduotus Bendrijai priėmus Susitarimą, trečiųjų šalių signatarių konkurso dalyviams ir produktams taikomos Susitarime nustatytos priemonės. Susitarimas nėra taikomas tiesiogiai. Todėl perkantieji subjektai, kuriems taikomas Susitarimas ir kurios laikosi šios direktyvos ir ją taiko trečiųjų šalių, Susitarimo signatarių, ūkio subjektams, turėtų laikytis Susitarimo. Taip pat tikslinga, kad ši direktyva Bendrijos ūkio subjektams garantuotų tokias pat palankias dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose sąlygas kaip ir trečiųjų šalių, Susitarimo signatarių, ūkio subjektams.

(15)

Prieš pradedant pirkimų procedūrą, perkantieji subjektai, vesdami „techninį dialogą“, gali prašyti ar priimti patarimus, kurie gali būti naudojami rengiant specifikacijas, jei tik tokie patarimai nekliudo konkurencijai.

(16)

Atsižvelgiant į darbų pirkimo sutarčių įvairovę, perkantieji subjektai turėtų turėti galimybę numatyti, ar sutartys dėl darbų projektavimo ir atlikimo turi būti sudaromos atskirai ar kartu. Šioje direktyvoje neketinama nustatyti, ar minėtos sutartys turi būti sudaromos atskirai ar kartu. Sprendimą, ar sutartys turėtų būti sudarytos atskirai ar kartu, turėtų lemti kokybiniai ir ekonominiai kriterijai, kurie gali būti apibrėžti nacionalinėje teisėje.

Sutartis gali būti laikoma darbų pirkimo sutartimi tik tuo atveju, jei konkrečiai nurodyta, kad jos dalykas – XII priede išvardytos veiklos vykdymas, net jei sutartis numato ir kitų tokios veiklos vykdymui reikalingų paslaugų teikimą. Paslaugų sutartyse, ypač turto valdymo paslaugų sutartyse, tam tikromis aplinkybėmis gali būti numatyti darbai. Tačiau jei tokie darbai tik papildo pagrindinį sutarties dalyką ir yra jo galima pasekmė, tai, kad jie numatyti sutartyje, nėra pakankamas pagrindas laikyti sutartį darbų pirkimo sutartimi.

Apskaičiuojant numatomą darbų pirkimo sutarties vertę, tikslinga remtis pačių darbų verte ir perkančiųjų subjektų rangovams teikiamų prekių ir paslaugų, jei tokių yra, numatoma verte, jei tokios paslaugos ir prekės yra būtinos atitinkamiems darbams atlikti. Būtina suprasti, kad šioje dalyje kalbama apie atitinkamas paslaugas, kurias teikia perkantieji subjektai, panaudodami savo pačių darbuotojus. Antra vertus, paslaugų sutarčių vertė apskaičiuojama pagal taisykles, taikomas paslaugų sutartims, neatsižvelgiant į tai, ar tiekėjas jas vykdo ar jų nevykdosiekdamas vėliau atlikti darbus.

(17)

Kai taikomos šios direktyvos procedūrinės taisyklės, taip pat stebėjimo tikslais, paslaugų sritį geriausia apibrėžti, padalijant ją į kategorijas, atitinkančias tam tikras bendrosios klasifikacijos pozicijas kategorijas, ir jas visas nurodant dviejuose XVII A ir XVII B prieduose pagal joms taikomą režimą. Atitinkamos šios direktyvos nuostatos, taikomos XVII B priede nurodytoms paslaugoms, neturėtų pažeisti specialiai toms paslaugoms skirtų Bendrijos taisyklių taikymo.

(18)

Tam tikrą pereinamąjį laikotarpį ši direktyva turėtų būti išsamiai taikoma tik toms sutartims, kurių nuostatos leidžia realizuoti visą padidėjusios prekybos per valstybių sienas potencialą. Sutartis kitoms paslaugoms šiuo pereinamuoju laikotarpiu reikia stebėti prieš priimant sprendimą dėl šios direktyvos išsamaus taikymo minėtoms sutartims. Tam reikia nustatyti tokio stebėjimo mechanizmą. Toks mechanizmas suinteresuotoms šalims turėtų leisti gauti susijusią informaciją.

(19)

Turėtų būti vengiama kliūčių laisvam paslaugų teikimui. Todėl paslaugų teikėjai gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Tačiau ši direktyva neturėtų pažeisti taisyklių dėl užsiėmimo veikla ar profesija sąlygų taikymo nacionaliniu lygiu, jei pastarosios neprieštarauja Bendrijos teisei.

(20)

Nuolat kuriamos naujos elektroninių pirkimų technologijos. Tokios technologijos padeda didinti konkurenciją ir supaprastina viešuosius pirkimus visų pirma tuo, kad juos taikant, galima sutaupyti laiko ir pinigų. Perkantieji subjektai gali naudotis elektroninių pirkimų technologijomis, jei tai neprieštarauja šios direktyvos taisyklėms ir lygiateisiš kumo, nediskriminavimo bei skaidrumo principams. Todėl pasiūlymas, kurį pateikia konkurso dalyvis, ypač pagal preliminarųjį susitarimą arba tais atvejais, kai taikoma dinaminė pirkimo sistema, gali būti pateiktas to konkurso dalyvio elektroninio katalogo forma, jei pastarasis naudojasi ryšio priemonėmis, kurias perkantysis subjektas pasirinko pagal 48 straipsnį.

(21)

Atsižvelgiant į sparčią elektroninių pirkimų sistemų plėtrą, turėtų būti nustatytos atitinkamos taisyklės, kurios perkantiesiems subjektams leistų pasinaudoti visomis šių sistemų teikiamomis galimybėmis. Tokiomis aplinkybėmis būtina apibrėžti išskirtinai elektroninę dinaminę pirkimų sistemą įprastai perkamiems dalykams ir nustatyti konkrečias taisykles, kaip tokia sistema turi būti sukurta ir eksploatuojama, kad būtų užtikrintas bet kurių ūkio subjektų, kurie nori joje dalyvauti, lygiateisiškumas. Bet kuriam ūkio subjektui, kuris pateikia pirminį/tiesioginį pasiūlymą, atitinkantį specifikaciją ir atrankos kriterijus, turėtų būti leidžiama dalyvauti tokioje sistemoje. Ši pirkimų technologija, sudarant jau atrinktų pasiūlymų sąrašą ir suteikus galimybę dalyvauti naujiems konkurso dalyviams, perkančiajam subjektui leidžia gauti ypač plačią pasiūlymų įvairovę dėka to, kad yra plačiai prieinami elektroniniai įrenginiai, ir todėl, esant tokiai didelei konkurencijai, galima užtikrinti optimaliausią lėšų panaudojimą.

(22)

Kadangi tikėtina, kad elektroniniai aukcionai bus vis plačiau naudojami, jiems turėtų būti parengtas Bendrijos apibrėžimas ir taikomos specialios taisyklės, siekiant kad jie veiktų visapusiškai remiantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principais. Tuo tikslu turėtų būti numatyta, kad tokie elektroniniai aukcionai gali būti naudojami tik darbų, tiekimo ar paslaugų pirkimo sutartims, kurioms specifikacijos gali būti tiksliai nustatytos. Tai visų pirma gali būti pasikartojančios tiekimo, darbų ir paslaugų pirkimo sutartys. Tuo pačiu tikslu bet kurioje elektroninio aukciono stadijoje turėtų būti galima atitinkamai klasifikuoti konkurso dalyvius. Elektroniniai aukcionai perkantiesiems subjektams leidžia konkurso dalyvių paprašyti pateikti naujas kainas, sumažinant reikalavimus, ir po to, kai sutartis skiriama ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui, taip pat pagerinti ne tik kainas bet ir kitas pasiūlymų sudėtines dalis. Norint užtikrinti skaidrumo principo laikymąsi, elektroninių aukcionų objektu gali būti tik elementai, kuriuos galima automatiškai įvertinti elektroninėmis priemonėmis, perkančiajam subjektui nesikišant ir (arba) nevertinant, tai yra, tik tie elementai, kuriuos galima išreikšti kiekybiškai skaičiais ar procentais. Antra vertus, tie pasiūlymų aspektai, kurie vertinami ne kiekybine išraiška, neturi būti elektroninių aukcionų objektas. Taigi, tam tikros darbų pirkimo sutartys ir tam tikros paslaugų pirkimo sutartys, kurių dalykas – intelektualioji veikla, pavyzdžiui, darbų projektavimas, neturėtų būti elektroninių aukcionų objektai.

(23)

Valstybėse narėse yra sukurtos tam tikros centralizuotos pirkimų technologijos. Už perkančiųjų subjektų įsigijimus ar jų sutarčių/preliminariųjų susitarimų sudarymą yra atsakingos kelios perkančiosios institucijos. Kadangi pirkimų apimtis didelė, tokios technologijos leidžia padidinti konkurenciją ir supaprastinti viešuosius pirkimus. Todėl turėtų būti numatytas centrinių pirkimų įstaigų, kurių paslaugomis naudojasi perkantiejisubjektai, Bendrijos apibrėžimas. Taip pat būtina apibrėžti sąlygas, kurioms esant, remiantis nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principais, galima būtų teigti, kad perkantieji subjektai, kurie perka darbus, tiekiamas prekes ir (arba) paslaugas percentrines pirkimų įstaigas, galėtų būti įvardyti kaip besilaikantys šios direktyvos.

(24)

Norint atsižvelgti į įvairiose valstybėse narėse egzistuojančias aplinkybes, valstybėms narėms turėtų būti leista pasirinkti, ar perkantieji subjektai gali naudotis centrinėmis pirkimų įstaigomis, dinaminėmis pirkimo sistemomis ar elektroniniais aukcionais, kaip apibrėžta ir reglamentuojama šioje direktyvoje.

(25)

Specialiųjų ir išimtinių teisių sąvokos turi būti atitinkamai apibrėžtos. Egzistuojant tokiam apibrėžimui tai, kad subjektas, norėdamas kurti tinklus, uosto ar oro uosto įrenginius, gali pasinaudoti nekilnojamojo turto nusavinimo procedūra arba juo naudotis, arba tinklo įrangą įrengti ant, po ar virš viešosios magistralės, nebus laikoma išimtinėmis ar specialiosiomis teisėmis šios direktyvos prasme. Taip pat tai, kad subjektas tiekia vandenį, elektrą, dujas ar šilumą tinklui, kurį eksploatuoja subjektas, turintis atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos suteiktas specialiąsias ar išimtines teises, nėra laikoma išimtinėmis ar specialiosiomis teisėmis šios direktyvos prasme. Taip pat teisės, kurias valstybė narė suteikia bet kuria, taip pat ir koncesijų, forma, ribotam įmonių skaičiui, remdamasi objektyviais, proporcingais ir nediskriminuojančiais kriterijais, kurie leidžia tomis teisėmis naudotis visoms tuos kriterijus atitinkančioms suinteresuotoms šalims, negali būti laikomos specialiosiomis ar išimtinėmis teisėmis.

(26)

Tikslinga, kad perkantieji subjektai taikytų bendras pirkimų procedūras savo veiklai, susijusiai su vandeniu, ir kad tokios taisyklės būtų taikomos taip pat ir tais atvejais, kai šioje direktyvoje apibrėžti perkančiosios institucijos sudaro su jomis sutartis dėl projektų hidraulinės inžinerijos, drėkinimo, žemės sausinimo arba kanalizacijos dumblo šalinimo ir apdorojimo srityse. Tačiau pirkimų taisyklės, nustatytos prekių tiekimui, yra netinkamos vandens pirkimui, kadangi vandenį reikia pirkti iš šaltinių, esančių netoli tos vietos, kur jis bus naudojamas.

(27)

Tam tikri subjektai, teikiantys autobusų transporto paslaugas visuomenei, jau nebepatenka į Direktyvos 93/38/EEB taikymo sritį. Tokiems subjektams taip pat neturi būti taikoma ir ši direktyva. Kad būtų galima išvengti daugybės specialių priemonių, taikomų tik tam tikriems sektoriams, bendroji procedūra, leidžianti atsižvelgti į atvėrimo konkurencijai rezultatus, taip pat turėtų būti taikoma visiems subjektams, teikiantiems autobusų transporto paslaugas, kurie pagal Direktyvos 93/38/EEB 2 straipsnio 4 dalį yra įtraukti i į jos taikymo sritį.

(28)

Atsižvelgiant į tolesnį Bendrijos pašto paslaugų atvėrimą konkurencijai ir tai, kad tokios paslaugos yra teikiamos perkančiųjų subjektų, viešųjų ir kitų įmonių tinklais, sutartims, kurias sudaro pašto paslaugas teikiantys perkantieji subjektai, turėtų būti taikomos šios direktyvos taisyklės, įskaitant 30 straipsnyje nurodytas taisykles, kurios, apsaugodamos preambulės 9 konstatuojamojoje dalyje nurodytų principų taikymą, sukuria geros komercinės praktikos pagrindus ir leidžia didesnį lankstumą nei tas, kuris siūlomas 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/18/EB dėl darbų pirkimo sutarčių, viešųjų prekių pirkimo sutarčių ir viešųjų paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo procedūrų koordinavimo ( 11 ). Aptariamos veiklos apibrėžimui nustatyti būtina atsižvelgti į 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo ( 12 ) esančius apibrėžimus.

Koks bebūtų subjektų, teikiančių pašto paslaugas, juridinis statusas, jiems šiuo metu netaikomos Direktyvoje 93/38/EEB nustatytos taisyklės. Todėl tokiems subjektams sutarčių sudarymo procedūrų pritaikymas prie šios direktyvos gali trukti ilgiau nei subjektams, kuriems tokios taisyklės jau taikomos, nes pastarieji turės tik priderinti savo procedūras prie šia direktyva padarytų pataisų. Todėl turėtų būti leidžiama atidėti šios direktyvos taikymą, kad būtų suteikta papildomo laiko, reikalingo tokiam priderinimui. Valstybės narės turėtų turėti galimybę perkantiesiems subjektams, veikiantiems pašto paslaugų sektoriuje, suteikti šios direktyvos taikymui pereinamąjį laikotarpį.

(29)

Sutartys gali būti sudaromos, tenkinant kelių veiklos rūšių reikalavimus, taikant skirtingus teisinius režimus. Turėtų būti aiškiai pasakyta, kad vienos sutarties, apimančios kelias veiklos rūšis, teisiniam režimui turėtų būti taikomos tos taisyklės, kurios yra taikomos pagrindinei sutartyje numatytai veiklai. Pagrindinė sutartyje numatyta veikla gali būti nustatyta, remiantis reikalavimų, kuriuos konkreti sutartis privalo atitikti, analize, kurią perkančioji organizacija atlieka, siekdama įvertinti sutarties vertę ir parengti konkurso dokumentus. Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, perkant vieną įrangos vienetą, skirtą vykdyti veikloms, apie kurių vykdymo dažnumą nėra informacijos, gali atsitikti taip, kad bus objektyviai neįmanoma nustatyti, kuri sutarties veikla yra pagrindinė. Turėtų būti nustatytos tokiems atvejams taikytinos taisyklės.

(30)

Nepažeidžiant Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų, būtina supaprastinti šios direktyvos įgyvendinimą, visų pirma supaprastinant ribas ir visiems perkantiesiems subjektams, nesvarbu, kokiuose sektoriuose jie veiktų, taikant nuostatas dėl dalyviams teiktinos informacijos apie priimtus sprendimus dėl sutarčių sudarymo procedūrų ir jų rezultatų. Be to, Pinigų Sąjungos kontekste tokios ribos turėtų būti nustatytos eurais taip, kad šių nuostatų taikymas taptų paprastesnis, kartu užtikrinant, jog bus laikomasi Susitarime nustatytų ribų, kurios yra išreikštos Specialiosiomis skolinimosi teisėmis (SDR). Šiuo atveju taip pat būtina numatyti reguliarias eurais išreikštų ribų peržiūras, kad prireikus jas būtų galima priderinti prie galimų euro vertės svyravimų SDR atžvilgiu. Be to, ribos, taikomos projektų konkursams, turėtų būti tokios pat kaip ir ribos, taikomos paslaugų pirkimo sutartims.

(31)

Turėtų būti numatytos nuostatos, reguliuojančios atvejus, kuriais procedūrų koordinavimo priemonių galima netaikyti, remiantis valstybės saugumo ar valstybės paslapčių motyvais, arba dėl to, kad sutarčių, kylančių iš tarptautinių susitarimų dėl karinių dalinių dislokavimo, ar sutarčių, būdingų tarptautinėms organizacijoms, sudarymui turi būti taikomos specialios taisyklės.

(32)

Tikslinga šios direktyvos netaikyti tam tikroms paslaugų pirkimo, prekių tiekimo ir darbų pirkimo sutartims, sudarytoms su susijusia įmone, kurios pagrindinė veikla – teikti tokias paslaugas, prekes ar atlikti darbus grupei, kuriai ji pati priklauso, o ne siūlyti tokias paslaugas, prekes ar darbus rinkoje. Taip pat tikslinga jos netaikyti tam tikroms paslaugų pirkimo, prekių pirkimo ir darbų pirkimo sutartims, kurias perkantysis subjektas sudaro su bendra įmone, susidedančia iš kelių perkančiųjų subjektų siekiant vykdyti veiklą, kuriai taikoma ši direktyva ir kurio dalimi ji pati yra. Tačiau taip pat reikalinga užtikrinti, kad toks netaikymas neiškraipys konkurencijos įmonių ar bendrų įmonių, susijusių su perkančiaisiais subjektais, naudai; tikslinga nustatyti tinkamą taisyklių rinkinį visų pirma dėl didžiausių leistinų ribų, kurių neperžengdamos įmonės gali didinti savo apyvartos dalį iš rinkos ir kurias viršijus, jos prarastų galimybę sudaryti sutartis be konkursų, taip pat dėl bendrų įmonių sudėties ir tokių bendrų įmonių ir perkančiųjų subjektų, iš kurių tos įmonės yra sudarytos, ryšių stabilumo.

(33)

Paslaugų atveju sutartys dėl nekilnojamojo turto įsigijimo ar nuomos ar teisių į tokį turtą įsigijimo turi savitas ypatybes, dėl kurių joms taikyti viešųjų pirkimų taisykles būtų netikslinga.

(34)

Arbitražo ir taikinimo paslaugas paprastai teikia organizacijos ar asmenys, paskirti ar išrinkti tokiu būdu, kuriam negalima taikyti viešųjų pirkimų taisyklių.

(35)

Vadovaujantis Susitarimu, finansinės paslaugos, kurioms taikoma ši direktyva, neapima sutarčių dėl vertybinių popierių ar kitų finansinių priemonių emisijos, pirkimo, pardavimo ar perleidimo; visų pirma viešųjų pirkimų taisyklės netaikomos perkančiųjų organizacijų sandoriams gauti pinigų ar didinti kapitalą.

(36)

Ši direktyva turėtų būti taikoma paslaugų teikimui tik tuo atveju, jei toks teikimas yra pagrįstas sutartimis.

(37)

Vadovaujantis Sutarties 163 straipsniu, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos skatinimas yra Bendrijos pramonės mokslinio ir technologinio pagrindo stiprinimo priemonė, taigi, paslaugų pirkimo sutarčių atvėrimas prisideda prie šio tikslo. Ši direktyva neturėtų būti taikoma mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programų bendram finansavimui: todėl ši direktyva nėra taikoma sutartims dėl mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos, išskyrus sutartis, kurių naudojimo perkančiojo subjekto reikalams nauda atitenka išimtinai perkančiajam subjektui su sąlyga, kad už suteiktą paslaugą visiškai apmoka perkantysis subjektas.

(38)

Kad būtų galima išvengti daugybės specialių priemonių, taikomų tik tam tikriems sektoriams, paplitimo, dabartines specialias priemones, sukurtas Direktyvos 93/38/EEB 3 straipsniu ir 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų ( 13 ), kurios reglamentuoja subjektus, eksploatuojančius tam tikrą geografinę sritį siekiant ieškoti ar išgauti joje naftą, dujas, akmens anglį ar kitą kietąjį kurą, turėtų pakeisti bendroji procedūra, leidžianti taikyti išimtį sektoriams, kuriuos tiesiogiai veikia konkurencija. Tačiau reikia užtikrinti, kad tai nepažeistų 1993 m. gruodžio 10 d. Komisijos sprendimo 93/676/EEB, nustatančio, kad geografinių sričių eksploatavimas siekiant ieškoti ar išgauti jose naftą ar dujas, Nyderlanduose nėra laikoma veikla, kurią apibrėžia Tarybos direktyvos 90/531/EEB 2 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis, ir kad subjektai, vykdantys tokią veiklą, Nyderlanduose nelaikomi veikiančiais pagal specialiąsias ar išimtines teises, kaip jos yra apibrėžtos Direktyvos ( 14 ) 2 straipsnio 3 dalies b punkte, 1997 m. gegužės 30 d. Komisijos sprendimo 97/367/EEB, nustatančio, kad geografinių sričių eksploatavimas siekiant ieškoti ar išgauti jose naftą ar dujas Jungtinėje Karalystėje nėra laikoma veikla, apibrėžta Tarybos direktyvos 93/38/EEB 2 straipsnio 2 dalie b punkto i papunktyje ir kad subjektai, vykdantys tokią veiklą, Jungtinėje Karalystėje nėra laikomi veikiančiais pagal specialiąsias ar išimtines teises, kaip jos yra apibrėžtos Direktyvos ( 15 ) 2 straipsnio 3 dalies b punkte, 2002 m. kovo 4 d. Komisijos sprendimo 2002/205/EB, priimto po to, kai Austrija pateikė prašymą taikyti specialų režimą, numatytą Direktyvos 93/38/EEB 3 straipsnyje ( 16 ), ir Komisijos sprendimo 2004/73/EB dėl Vokietijos prašymo taikyti specialią procedūrą, numatytą Direktyvos 93/38/EEB 3 straipsnyje ( 17 ).

(39)

Užimtumas ir užsiėmimas profesine veikla yra pagrindiniai elementai, užtikrinantys lygias galimybes visiems ir prisidedantys prie integracijos į visuomenę. Taigi, globojamos darbo grupės ir globojamos užimtumo programos veiksmingai prisideda prie žmonių su negalia integracijos ir reintegracijos į darbo rinką. Tačiau tokios dirbtuvės gali neįstengti laimėti konkursų įprastinėmis konkurencijos sąlygomis. Todėl tikslinga numatyti, kad valstybės narės tokioms dirbtuvėms galėtų iš anksto suteikti teisę dalyvauti konkursuose dėl sutarčių arba skirti vykdyti sutartis pagal globojamas darbo programas.

(40)

Ši direktyva neturėtų būti taikoma nei sutartims, kuriomis siekiama leisti atlikti veiklą, minimą 3–7 straipsniuose, nei projektų konkursams, organizuojamiems tokiai veiklai vykdyti, jei valstybėje narėje, kurioje vykdoma tokia veikla, ją tiesiogiai veikia rinkose, į kurias patekti nėra apribojimų, esanti konkurencija. Todėl tikslinga nustatyti procedūrą, taikytiną visiems sektoriams, kuriuos apima ir ši direktyva, leisiančią atsižvelgti į dabartinio ar būsimo atvėrimo konkurencijai padarinius. Tokia procedūra turėtų suteikti teisinį tikrumą atitinkamiems subjektams ir numatyti atitinkamą sprendimų priėmimo procesą, per trumpą laiką užtikrinantį vieningą Bendrijos teisės taikymą šioje srityje.

(41)

Tiesioginį konkurencijos poveikį reikėtų vertinti remiantis objektyviais kriterijais, atsižvelgiant į atitinkamo sektoriaus savitas ypatybes. Laikoma, kad atitinkamų Bendrijos teisės aktų, atveriančių konkretų sektorių ar jo dalį, įgyvendinimas ir taikymas suteikia pakankamą pagrindą manyti, kad konkreti rinka yra laisvai prieinama. Tokie atitinkami teisės aktai turėtų būti nurodyti priede, kurį Komisija galėtų atnaujinti. Atnaujindama priedą, Komisija visų pirma atsižvelgia į tai, kad gali būti priimtos priemonės, įgalinančios konkurencijai atverti konkrečius sektorius, išskyrus tuos, kuriems skirti teisės aktai jau yra nurodyti XI priede, pavyzdžiui, geležinkelių transporto sektoriui. Kai laisvas patekimas į rinką egzistuoja ne dėl to, kad yra įgyvendinami atitinkami Bendrijos teisės aktai, turėtų būti įrodyta, jog toks patekimas yra laisvas tiek de jure, tiek de facto. Dėl to tai, kad valstybė narė taiko direktyvą, pavyzdžiui, Direktyvą 94/22/EB, atveriančią tam tikrą sektorių konkurencijai, kitam sektoriui, pavyzdžiui akmens anglies sektoriui, tai yra aplinkybė, į kurią reikia atsižvelgti taikant 30 straipsnį.

(42)

Pirkėjų parengtos techninės specifikacijos turėtų leisti viešuosius pirkimus atverti konkurencijai. Dėl to turėtų būti galima pateikti pasiūlymus, kuriose atsispindėtų techninių sprendimų įvairovė. Atitinkamai, turėtų būti galima parengti technines specifikacijas, nurodančias, kokias funkcijas reikia atlikti ir kokius reikalavimus įgyvendinti ir, kai nurodomas Europos Standartas arba, nesant Europos standarto, nacionalinis standartas, perkančiosios organizacijos turėtų svarstyti pasiūlymus, kurie yra paremti kitomis tolygiomis priemonėmis, kurie atitinka perkančiųjų subjektų reikalavimus ir saugos atžvilgiu yra lygiaverčiai. Pasiūlymus pateikusiems asmenims įrodinėjant lygiavertiškumą, turėtų būti leidžiama naudoti bet kurios formos įrodymus. Perkantieji subjektai turėtų pagrįsti, kodėl buvo priimtas sprendimas, teigiantis, kad konkrečiu atveju lygiavertiškumo nėra. Perkantieji subjektai, siekiantys nustatyti aplinkos apsaugos reikalavimus konkrečios sutarties techninėms specifikacijoms, gali nustatyti aplinkos apsaugos charakteristikas, tokias kaip konkretus gamybos metodas ir (arba) produktų ar paslaugų grupių konkretus poveikis aplinkai. Jos gali, bet neprivalo, naudoti atitinkamas specifikacijas, apibrėžtas ekologiniuose ženkluose, tokiose kaip Europos Ekologinis ženklas, (daugia)nacionaliniai ekologiniai ženklai ar bet kuris kitas ekologinis ženklas, jei yra parengti ir priimti reikalavimai tokiam ženklui, remiantis moksline informacija ir taikant procedūrą, kurioje gali dalyvauti suinteresuotieji asmenys, tokie kaip Vyriausybinės struktūros, vartotojai, gamintojai, platintojai ir aplinkos apsaugos organizacijos, esant sąlygai, jog etiketė yra prieinama ir ją gali gauti visos suinteresuotos šalys. Perkantieji subjektai visais įmanomais atvejais turėtų nustatyti tokias technines specifikacijas, kuriose būtų atsižvelgiama į prieinamumo žmonėms su negalia kriterijus arba į tokį projektą, kuris tinka visiems naudotojams. Techninės specifikacijos turėtų būti aiškiai nurodytos, kad visi pasiūlymus pateikę asmenys žinotų, kam perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai yra taikomi.

(43)

Siekiant skatinti smulkių ir vidutinių įmonių dalyvavimą pirkimų pagal viešąsias sutartis rinkoje, patartina numatyti nuostatas, reglamentuojančias subrangą.

(44)

Sutarties įvykdymo sąlygos neprieštarauja direktyvai, jei jos nėra nei tiesiogiai, nei netiesiogiai diskriminuojančios ir yra nurodytos skelbime, kviečiančiame dalyvauti konkurse, arba specifikacijose. Visų pirma jos gali būti skirtos skatinti profesinį rengimą darbo vietoje, žmonių, turinčių ypatingų integracijos sunkumų, užimtumą, kovą su nedarbu arba aplinkos apsaugą. Pavyzdžiui, gali būti paminėti reikalavimai, taikomi sutarties vykdymo metu, samdyti ilgai nerandančius darbo žmones arba įgyvendinti mokymo priemones bedarbiams arba jaunimui, iš esmės laikytis pagrindinių Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijų nuostatų, darant prielaidą, kad tokios nuostatos nėra įgyvendintos nacionalinėje teisėje, ir samdyti daugiau žmonių su negalia, nei yra reikalaujama pagal nacionalinius įstatymus.

(45)

Sutarties vykdymo metu taikomi galiojantys darbo sąlygų ir saugos darbe įstatymai, lydimieji įstatymų aktai ir kolektyvinės sutartys tiek nacionaliniu, tiek Bendrijos lygiu, jei tokios taisyklės ir jų taikymas neprieštarauja Bendrijos teisei. Esant situacijoms, peržengiančioms vienos valstybės sieną, kai darbuotojai iš vienos valstybės narės teikia paslaugas kitoje valstybėje narėje, siekdami vykdyti sutartį, 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje ( 18 ) nustato būtiniausias sąlygas, kurių turi laikytis priimančioji šalis tokių komandiruotų darbuotojų atžvilgiu. Jei nacionalinėje teisėje yra tam skirtos nuostatos, minėtų įsipareigojimų nevykdymas gali būti laikomas atitinkamo ūkio subjekto rimtu nusižengimu arba profesinio elgesio taisyklių pažeidimu, dėl kurio tokiam ūkio subjektui gali būti neleista dalyvauti konkurse dėl sutarties sudarymo.

(46)

Atsižvelgiant į naujus informacinės ir telekomunikacijų technologijos pasiekimus ir į tai, kaip šie gali supaprastinti sutarčių viešinimą ir pirkimų procedūrų našumą bei skaidrumą, elektroninės priemonės turėtų būti vertinamos lygiai taip pat, kaip ir tradicinės ryšių ir informacijos mainų priemonės. Parinktos priemonės ir technologija turėtų būti kiek įmanoma labiau suderinta su kitose valstybėse narėse naudojamomis technologijomis.

(47)

Elektroninių priemonių naudojimas padeda taupyti laiką. Dėl to tais atvejais, kai naudojamos elektroninės priemonės, reikėtų numatyti nuostatas dėl minimalių laikotarpių trumpinimo, tačiau laikantis sąlygos, kad josyra suderinamos su Bendrijos lygiu numatytu specifiniu perdavimo būdu. Tačiau būtina užtikrinti, kad bendras terminų trumpinimo poveikis nesąlygotų pernelyg trumpų terminų nustatymo.

(48)

1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos ( 19 ) ir 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) ( 20 ) šios direktyvos kontekste turėtų būti taikomos informacijos perdavimui elektroninėmis priemonėmis. Viešųjų pirkimų procedūros ir paslaugų konkursams taikomos taisyklės reikalauja aukštesnio saugumo ir konfidencialumo lygio negu reikalauja šios direktyvos. Atitinkamai, pasiūlymų, paraiškų dalyvauti ir planų bei projektų priėmimo elektroniniai prietaisai turėtų atitikti specialius papildomus reikalavimus. Šiuo tikslu turėtų būti kiek įmanoma labiau skatinamas elektroninių parašų, visų pirma saugių elektroninių parašų, naudojimas. Be kita ko, savanoriškų akreditacijos sistemų buvimas galėtų sudaryti palankias sąlygas šiems įrenginiams teikiamų sertifikavimo paslaugų lygiui pakelti.

(49)

Tikslinga, kad konkurso dėl sutarties sudarymo dalyviams apie sprendimus sudaryti preliminarųjį susitarimą, sudaryti sutartį, arba nutraukti procedūrą būtų pranešama per pakankamai trumpą laiką, kad prašymų dėl persvarstymo pateikimas netaptų neįmanomu; todėl ši informacija turėtų būti pateikiama kiek įmanoma greičiau, paprastai per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo.

(50)

Turėtų būti aiškiai pasakyta, kad perkantieji subjektai, kurie, taikydami atvirą procedūrą, nustato atrankos kriterijus, turėtų tai daryti, vadovaudamiesi objektyviomis taisyklėmis ir kriterijais; atrankos kriterijai, taikomi ribotų ir suderėtų procedūrų metu taip pat turėtų būti objektyvūs. Tokios objektyvios taisyklės ir kriterijai, taip pat kaip ir atrankos kriterijai, nebūtinai reiškia, kad reikia nustatyti tokių kriterijų lyginamąjį svorį.

(51)

Svarbu atsižvelgti į Teisingumo Teismo teisminę praktiką tais atvejais, kai ūkio subjektas, siekdamas atitikti atrankos kriterijus arba kvalifikacijos vertinimo sistemos kontekste norėdamas paremti savo prašymą, kad būtų įvertinta kvalifikacija, tvirtina esant kitų subjektų ekonominių, finansinių ar techninių gebėjimų, nesvarbu, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšys su tokiais subjektais. Pastaruoju atveju pats ūkio subjektas privalo įrodyti, kad tie ištekliai tikrai bus jam prieinami per visą kvalifikacijos galiojimo laiką. Todėl perkantysis subjektas gali nustatyti tokiai kvalifikacijai reikalavimų lygį, kurį reikia atitikti, ir pirmiausia tais atvejais, kai subjektas, pavyzdžiui, pareiškia pretenziją dėl kito subjekto finansinės būklės, gali būti reikalaujama, kad toks subjektas būtų atsakingas, jei reikia, solidariai ir individualiai

Kvalifikacijos vertinimo sistemos turėtų veikti pagal objektyvias taisykles ir kriterijus, kurie perkančiųjų subjektų pasirinkimu gali būti susiję su ūkio subjektų pajėgumais ir (arba) darbų, tiekiamų prekių ar paslaugų, kurioms taikoma sistema, ypatybes. Kvalifikacijos vertinimo tikslais perkantieji subjektai gali patys atlikti bandymus, skirtus įvertinti atitinkamų darbų, tiekiamų prekių ir paslaugų ypatybes, visų pirma, jų suderinamumą bei saugą.

(52)

Kai reikalingi tam tikros kvalifikacijos įrodymai, kad būtų leista dalyvauti pirkimų procedūroje arba projekto konkurse, taikomos atitinkamos Bendrijos taisyklės dėl tarpusavio diplomų, pažymėjimų ar kitų oficialių kvalifikacijos įrodymo dokumentų pripažinimo.

(53)

Atitinkamais atvejais, kai darbų ir (arba) paslaugų pobūdis pateisina aplinkosaugos vadybos priemonių ar sistemų taikymą sutarties vykdymo metu, gali būti reikalaujama, kad būtų taikomos tokios priemonės ar sistemos. Aplinkosaugos vadybos sistemos, nesvarbu, ar jos yra registruotos ar neregistruotos pagal Bendrijos dokumentus, tokius kaip Reglamentas (EB) Nr. 761/2001 (EMAS) ( 21 ), gali parodyti, kad ūkio subjektas turi techninius gebėjimus sutarčiai įvykdyti. Be to, ūkio subjekto įgyvendintų priemonių apibūdinimas, siekiant užtikrinti tokį pat aplinkos apsaugos lygį, turėtų būti pripažįstamos kaip įrodymo forma, alternatyvi aplinkosaugos vadybos registravimo sistemoms.

(54)

Turėtų būti vengiama sudaryti viešąsias sutartis su ūkio subjektais, kurie yra dalyvavę nusikalstamoje organizacijoje arba kurie buvo pripažinti kaltais dėl korupcijos ar sukčiavimo, padariusių žalą Europos Bendrijos finansiniams interesams, arba kaltais dėl pinigų plovimo. Atsižvelgiant į tai, kad perkantieji subjektai, kurie nėra perkančiosios institucijos, gali neturėti galimybės gauti neginčijamus įrodymus tuo klausimu, tikslinga tokiems perkantiesiems subjektams palikti galimybę pasirinkti taikyti ar netaikyti neįtraukimo kriterijus, išvardytus Direktyvos 2004/18/EB 45 straipsnio 1 dalyje. Todėl pareiga taikyti 45 straipsnio 1 dalį turėtų būti numatyta tik tiems perkantiesiems subjektams, kurie yra laikomi perkančiosiomis institucijomis. Atitinkamais atvejais, perkantieji subjektai turėtų prašyti pareiškėjų dėl kvalifikacijos vertinimo, kandidatų ar konkurso dalyvių pateikti atitinkamus dokumentus ir, jei jiems kyla abejonių dėl tokių ūkio subjektų individualios būklės, jos gali kreiptis dėl bendradarbiavimo su atitinkamos valstybės narės kompetentingomis institucijomis. Tokiems ūkio subjektams neleidžiama dalyvauti iš karto, kai tik perkantysis subjektas gauna žinių apie remiantis nacionaline teise priimtą ir res judicata galią turintį teismo sprendimą dėl tokių nusikaltimų.

Jei nacionalinėje teisėje yra tokios nuostatos, tai nesilaikymas aplinkos apsaugos įstatymų ar teisės aktų dėl neteisėtų susitarimų sutartyse, dėl kurių yra priimtas galutinis teismo sprendimas arba sprendimas, turintis lygiavertį poveikį, gali būti laikomas atitinkamo ūkio subjekto profesinio elgesio taisyklių pažeidimu arba rimtu nusižengimu.

Nesilaikymas nacionalinių nuostatų, įgyvendinančių Tarybos direktyvas 2000/78/EB ( 22 ) ir 76/207/EEB ( 23 ) dėl vienodo požiūrio į darbuotojus, dėl kurio yra priimta galutinis teismo sprendimas ar sprendimas, turintis lygiavertį poveikį, gali būti laikomas atitinkamo ūkio subjekto profesinio elgesio taisyklių pažeidimu arba rimtu nusižengimu.

(55)

Sutartys turi būti sudaromos, remiantis objektyviais kriterijais, kurie užtikrina, jog yra laikomasi skaidrumo, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principų, ir garantuoja, kad konkurso dalyviai yra vertinami veiksmingos konkurencijos sąlygomis. Dėl to tikslinga leisti taikyti tik du kriterijus, kuriais remiantis nusprendžiama sudaryti sutartį su atitinkamu subjektu: „žemiausios kainos“ ir „ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo“.

Siekiant užtikrinti, kad sudarant sutartis būtų laikomasi lygiateisiškumo principo, tikslinga numatyti pareigą – nustatytą teismų praktikoje – užtikrinti būtiną skaidrumą, kad visiems konkurso dalyviams būtų tinkamai pranešta apie kriterijus ir priemones, kurios bus taikomos, nustatant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Todėl sutarčių sudarymo kriterijus ir santykinį kiekvieno iš minėtų kriterijų lyginamąjį svorį, perkantysis subjektas privalo nurodyti pakankamai anksti, siekiant kad konkurso dalyviai apie juos žinotų rengdami pasiūlymus. Pateisinamais atvejais, dėl kurių jie privalo galėti nurodyti priežastis, perkantieji subjektai gali nukrypti nuo reikalavimo pranešti apie kriterijų, kuriais remiantis sudaroma sutartis, lyginamuosius svorius, kai lyginamųjų svorių iš anksto negalima nustatyti visų pirma dėl sutarties sudėtingumo. Tokiais atvejais jos privalo nurodyti kriterijų svarbą mažėjančia tvarka.

Kai perkantieji subjektai nusprendžia sudaryti sutartį su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu konkurso dalyviu, jie turėtų vertinti pasiūlymus, siekiant nustatyti, kuris iš jų siūlo geriausią kokybės ir kainos derinį. Tam jos turėtų nustatyti ekonominius ir kokybės kriterijus, kurie visi kartu perkančiajam subjektui leistų įvertinti ekonominiu atžvilgiu pranašiausią pasiūlymą. Tokių kriterijų nustatymas priklauso nuo sutarties objekto, kadangi jie turi leisti įvertinti kiekviename pasiūlyme pateikiamą sutarties įvykdymo lygį, atsižvelgiant į sutarties objektą, apibrėžtą techninėse specifikacijose, ir išmatuotiną kiekvieno pasiūlymo vertę pagal kainą. Siekiant užtikrinti lygiateisiškumą, pagal sutarties sudarymo kriterijus konkurso pasiūlymus turi būti galima palyginti ir objektyviai įvertinti. Jei tos sąlygos išpildomos, ekonominiai ir kokybiniai sutarties sudarymo kriterijai, tokie kaip aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymas, gali leisti perkančiajam subjektui patenkinti atitinkamus visuomenės poreikius, nusakytus sutarties specifikacijose. Tomis pačiomis sąlygomis perkantysis subjektas gali taikyti kriterijus, kuriais siekiama atitikti socialinius reikalavimus, visų pirma reaguojant į ypač nepalankioje padėtyje esančių žmonių grupių, kurioms priklauso asmenys, gaunantys/naudojantys darbus, tiekiamas prekes ar paslaugas, kurios yra sutarties objektas, poreikius, apibrėžtus sutarties specifikacijose.

(56)

Sutarties sudarymo kriterijai neturi paveikti nacionalinių nuostatų dėl tam tikrų paslaugų, tokių kaip architektų, inžinierių ar teisininkų teikiamų paslaugų, atlyginimo taikymo.

(57)

Terminų, nurodytų šioje direktyvoje, apskaičiavimui turėtų būti taikomas 1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatantis terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles ( 24 ).

(58)

Ši direktyva neturėtų pažeisti galiojančių Bendrijos ar valstybių narių tarptautinių įsipareigojimų ir neturėtų pažeisti Sutarties nuostatų taikymo, visų pirma jos 81 ir 86 straipsnių.

(59)

Ši direktyva neturėtų pažeisti terminų, nustatytų XXV priede, per kuriuos valstybės narės privalo perkelti į nacionalinę teisę ir pradėti taikyti Direktyvą 93/38/EEB.

(60)

Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimamos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką ( 25 ),

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:TURINYS

I ANTRAŠTINĖ DALIS

Sutartims ir projekto konkursams taikytinos bendrosios nuostatos

I skyrius

Pagrindinės sąvokos

1 straipsnis

Apibrėžimai

II skyrius

Veiklos rūšių ir subjektų, kurioms taikoma ši direktyva, apibrėžimas

1 skirsnis

Subjektai

2 straipsnis

Perkantieji subjektai

2 skirsnis

Veiklos

3 straipsnis

Dujos, šiluma ir elektra

4 straipsnis

Vanduo

5 straipsnis

Transporto paslaugos

6 straipsnis

Pašto paslaugos

7 straipsnis

Naftos, dujų, anglies ar kitokio kietojo kuro žvalgymas arba gavyba, taip pat uostai ir oro uostai

8 straipsnis

Perkančiųjų subjektų sąrašas

9 straipsnis

Sutartys, taikomos kelioms veiklos rūšims

III skyrius

Bendrieji principai

10 straipsnis

Sutarčių sudarymo principai

II ANTRAŠTINĖ DALIS

Sutartims taikytinos taisyklės

I skyrius

Bendrosios nuostatos

11 straipsnis

Ūkio subjektai

12 straipsnis

Sąlygos, susijusios su Susitarimais, sudarytais Pasaulio prekybos organizacijos sistemoje

13 straipsnis

Konfidencialumas

14 straipsnis

Preliminarieji susitarimai

15 straipsnis

Dinaminės pirkimo sistemos

II skyrius

Ribos ir netaikymo nuostatos

1 skirsnis

Ribos

16 straipsnis

Sutarties ribos

17 straipsnis

Numatomos sutarčių, preliminariųjų susitarimų ir dinaminių pirkimo sistemų vertės apskaičiavimo metodai

2 skirsnis

Sutartys ir koncesijos bei sutartys, kurioms taikomos specialios sąlygos

1 poskirsnis

18 straipsnis

Darbų ir paslaugų koncesijos

2 poskirsnis

Visiems perkantiesiems subjektams ir visų tipų sutartims taikomos išimtys

19 straipsnis

Perpardavimo arba nuomos tretiesiems asmenims sutartys

20 straipsnis

Sutartys, sudarytos vykdyti veiklai, kuriai netaikoma ši direktyva, arba trečiojoje šalyje vykdomai veiklai, kuriai taikoma ši direktyva

21 straipsnis

Konfidencialios arba specialių saugumo priemonių reikalaujančios sutartys

22 straipsnis

Sutartys, sudarytos pagal tarptautines taisykles

22a straipsnis

Pirkimai gynybos ir saugumo srityse

23 straipsnis

Sutartys, sudarytos su susijusia įmone, bendra įmone arba perkančiuoju subjektu, kuris yra bendros įmonės dalis

3 poskirsnis

Visiems perkantiesiems subjektams ir tik paslaugų pirkimo sutartims taikomos išimtys

24 straipsnis

Paslaugų pirkimo sutartys, pašalinamos iš šios direktyvos taikymo srities

25 straipsnis

Paslaugų sutartys, sudarytos remiantis išimtine teise

4 poskirsnis

Tik tam tikriems perkantiesiems subjektams taikomos išimtys

26 straipsnis

Tam tikrų perkančiųjų subjektų sudarytos sutartys vandens pirkimui ir energijos ar kuro, skirto energijos gamybai, tiekimui

5 poskirsnis

Sutartys, kurioms taikomos specialios priemonės, nuostatos dėl centrinių pirkimų įstaigų ir bendroji procedūra tiesioginės konkurencijos atveju

27 straipsnis

Sutartys, kurioms taikomos specialios priemonės

28 straipsnis

Rezervuotos sutartys

29 straipsnis

Centrinių pirkimų įstaigų sudarytos sutartys ir preliminarieji susitarimai

30 straipsnis

Nustatymo, ar konkrečią veiklą tiesiogiai veikia konkurencija, procedūra

III skyrius

Paslaugų pirkimo sutartims taikomos taisyklės

31 straipsnis

XVII A priede išvardytos paslaugų pirkimo sutartys

32 straipsnis

XVII B priede išvardytos paslaugų pirkimo sutartys

33 straipsnis

Mišrios paslaugų pirkimo sutartys, įskaitant XVII A priede ir XVII B priede išvardytas paslaugas

IV skyrius

Specialios specifikacijas ir sutarties dokumentus reglamentuojančios taisyklės

34 straipsnis

Techninės specifikacijos

35 straipsnis

Techninių specifikacijų pateikimas

36 straipsnis

Alternatyvūs pasiūlymai

37 straipsnis

Subranga

38 straipsnis

Sutarčių įvykdymo sąlygos

39 straipsnis

Prievolės, susijusios su mokesčiais, aplinkos apsauga, darbo saugos nuostatomis ir darbo sąlygomis

V skyrius

Procedūros

40 straipsnis

Atvirų, ribotų ir derybų procedūrų taikymas

VI skyrius

Viešinimo ir skaidrumo taisyklės

1 skirsnis

Skelbimų publikavimas

41 straipsnis

Reguliarūs orientaciniai skelbimai ir skelbimai apie kvalifikacijos vertinimo sistemos buvimą

42 straipsnis

Skelbimai, naudojami kaip kvietimo dalyvauti konkurse priemonė

43 straipsnis

Skelbimai apie pirkimo sutarties sudarymą

44 straipsnis

Skelbimų publikavimo forma ir būdai

2 skirsnis

Terminai

45 straipsnis

Paraiškų dalyvauti pirkime ir pasiūlymų priėmimo terminai

46 straipsnis

Atviros procedūros: specifikacijos, papildomi dokumentai ir informacija

47 straipsnis

Kvietimai pateikti pasiūlymą arba derėtis

3 skirsnis

Bendravimas ir informacija

48 straipsnis

Bendravimui taikomos taisyklės

49 straipsnis

Informacija pareiškėjams dėl kvalifikacijos, kandidatų bei konkurso dalyvių

50 straipsnis

Saugotina informacija apie sudarytas sutartis

VII skyrius

Procedūros eiga

51 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1 skirsnis

Kvalifikacinė ir kokybinė atranka

52 straipsnis

Abipusis administracinių, techninių ar finansinių sąlygų bei sertifikatų, bandymų ir įrodymų pripažinimas

53 straipsnis

Kvalifikacijos vertinimo sistemos

54 straipsnis

Kokybinės atrankos kriterijai

2 skirsnis

Sutarties sudarymas

55 straipsnis

Sutarties sudarymo kriterijai

56 straipsnis

Elektroninių aukcionų naudojimas

57 straipsnis

Labai maža pasiūlyta kaina

3 skirsnis

Pasiūlymai, apimantys trečiųjų šalių kilmės prekes ir santykius su tomis šalimis

58 straipsnis

Pasiūlymai, apimantys trečiųjų šalių kilmės prekes

59 straipsnis

Santykiai su trečiosiomis šalims, susiję su paslaugų pirkimo sutartimis

III ANTRAŠTINĖ DALIS

Projektų konkursams taikomos taisyklės

60 straipsnis

Bendrosios nuostatos

61 straipsnis

Ribos

62 straipsnis

Projektų konkursai, kuriems ši antraštinė dalis netaikoma

63 straipsnis

Skelbimų ir skaidrumo taisyklės

64 straipsnis

Bendravimo priemonės

65 straipsnis

Projektų konkursų organizavimo, dalyvių ir vertinimo komisijos (žiuri) atrankos taisyklės

66 straipsnis

Vertinimo komisijos (žiuri) sprendimai

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

Statistiniai įsipareigojimai, vykdomieji įgaliojimai ir baigiamosios nuostatos

67 straipsnis

Statistiniai įsipareigojimai

68 straipsnis

Komiteto procedūra

69 straipsnis

Ribų keitimas

70 straipsnis

Pakeitimai

71 straipsnis

Direktyvos įgyvendinimas

72 straipsnis

Stebėjimo mechanizmai

73 straipsnis

Panaikinimas

74 straipsnis

Įsigaliojimas

75 straipsnis

Adresatai

I priedas

Perkantieji subjektai, veikiantys dujų arba šilumos perdavimo ar paskirstymo sektoriuose

II priedas

Perkantieji subjektai, veikiantys elektros gamybos, perdavimo ar paskirstymo sektoriuose

III priedas

Perkantieji subjektai geriamojo vandens gamybos, perdavimo ir paskirstymo sektoriuose

IV priedas

Perkantieji subjektai, veikiantys geležinkelio paslaugų srityje

V priedas

Perkantieji subjektai, veikiantys miesto geležinkelių, tramvajų, troleibusų ar autobusų paslaugų srityje

VI priedas

Perkantieji subjektai, veikiantys pašto paslaugų sektoriuje

VII priedas

Perkantieji subjektai, veikiantys naftos arba dujų žvalgymo ir gavybos sektoriuose

VIII priedas

Perkantieji subjektai, veikiantys anglių ir kito kietojo kuro žvalgymo bei gavybos sektoriuose

IX priedas

Perkantieji subjektai, veikiantys jūrų arba vidaus vandenų uostų ar kitų terminalų infrastruktūros srityje

X priedas

Perkantieji subjektai, veikiantys oro uostų įrengimų srityje

XI priedas

Teisės aktų, minimų 30 straipsnio 3 dalyje, sąrašas

XII priedas

Profesinės veiklos rūšių, išvardintų 1 straipsnio 2 dalies b punkte, sąrašas

XIII priedas

Informacija, kuri turi būti įtraukta į skelbimus apie pirkimą:

A. Atvira procedūra

B. Ribota procedūra

C. Derybų procedūra

D. Skelbimas dėl supaprastintos procedūros, naudojamas bet kokiose dinaminėse pirkimo sistemose

XIV priedas

Informacija, kuri turi būti įtraukta į skelbimą apie kvalifikacijos vertinimo sistemos buvimą

XV A priedas

Informacija, kuri turi būti įtraukta į reguliarų orientacinį skelbimą

XV B priedas

Informacija, kuri turi būti įtraukta į skelbimą dėl reguliaraus paskelbimo apie pirkėjo duomenis publikavimo, nenaudojama kaip priemonė skelbti konkursą

XVI priedas

Informacija, kuri turi būti įtraukta į skelbimą apie pirkimo sutarties sudarymą

XVII A priedas

Paslaugos, kaip jos apibrėžiamos 31 straipsnyje

XVII B priedas

Paslaugos, kaip jos apibrėžiamos 32 straipsnyje

XVIII priedas

Informacija, kuri turi būti įtraukta į skelbimą apie projekto konkursą

XIX priedas

Informacija, kuri turi būti įtraukta į skelbimų apie projekto konkurso rezultatus

XX priedas

Paskelbimo ypatybės

XXI priedas

Tam tikrų techninių specifikacijų apibrėžimas

XXII priedas

45 straipsnyje numatytus laikotarpius apibendrinanti lentelė

XXIII priedas

Tarptautinės darbo teisės nuostatos remiantis 59 straipsnio 4 dalimi

XXIV priedas

Reikalavimai dėl pasiūlymų, paraiškų dalyvauti pirkime, paraiškų dėl kvalifikacijos bei konkursų planų bei projektų gavimo elektroniniu būdu

XXV priedas

Perkėlimo į nacionalinę teisę bei įgyvendinimo terminai

XXVI priedas

Koreliacijos lentelėI ANTRAŠTINĖ DALIS

SUTARTIMS IR PROJEKTO KONKURSAMS TAIKYTINOS BENDROSIOS NUOSTATOSI SKYRIUS

Pagrindinės sąvokos

1 straipsnis

Apirėžimai

1.  Taikant šią direktyvą, taikomi šiame straipsnyje pateikti sąvokų apibrėžimai.

2.  

a) „Prekių, darbų ir paslaugų pirkimo sutartys“ – tai sutartys, numatančios piniginį atlygį, sudarytos raštu tarp vieno ar kelių perkančiųjų subjektų, nurodytų 2 straipsnio 2 dalyje, ir vieno ar kelių rangovų, tiekėjų ar paslaugų teikėjų.

b) „darbų pirkimo sutartys“ – tai sutartys, kurių objektas – darbų arba darbo, susijusio su viena iš veiklos rūšių, apibrėžtų XII priede, atlikimas arba ir projektavimas, ir atlikimas, arba realizavimas bet kuriomis priemonėmis, atitinkančiomis perkančiojo subjekto nustatytus reikalavimus. „Darbas“ – tai statybos ar civilinės inžinerijos darbų visuminis rezultatas, kurio pakanka ekonominei ar techninei funkcijai atlikti.

c) „prekių pirkimo sutartys“ – tai sutartys, išskyrus sutartis, nurodytas b punkte, kurių objektas – pirkti, nuomoti, įsigyti produktus lizingo arba pirkimo išsimokėtinai būdu su galimybe pirkti ar be jos.

Sutartis, kurios dalykas – prekių tiekimas, ir kurį tik papildo atvežimo į vietą ir įrengimo darbai, laikoma „prekių pirkimo sutartimi“.

d) „paslaugų pirkimo sutartys“ – tai sutartys, išskyrus darbų ir prekių pirkimo sutartis, kurių objektas – paslaugų, nurodytų XVII priede, teikimas.

Sutartis, kurios objektas – tiek prekės, tiek paslaugos, apibrėžtos XVII priede, laikoma „paslaugų pirkimo sutartimi“, jei atitinkamų paslaugų vertė viršija prekių, kurioms taikoma sutartis, vertę.

Sutartis, kurios dalykas – paslaugos, apibrėžtos XVII priede, įskaitant veiklas, apibrėžtas XII priede, kurios tik papildo pagrindinį sutarties dalyką, laikoma paslaugų pirkimo sutartimi.

3.  

a) „Darbų koncesija“ – tai tokios pat rūšies kaip ir darbų pirkimo sutartis, išskyrus tai, kad atlygis už atliktus darbus – tai tik teisė eksploatuoti darbo rezultatą arba tokia teisė kartu su užmokesčiu.

b) „Paslaugų koncesija“ – tai tokios pat rūšies kaip ir paslaugų pirkimo sutartis, išskyrus tai, kad atlygis už suteiktas paslaugas – tai tik teisė eksploatuoti paslaugą arba tokia teisė kartu su užmokesčiu.

4.  „Preliminarusis susitarimas“ – tai susitarimas tarp vieno ar kelių perkančiųjų subjektų, nurodytų 2 straipsnio 2 dalyje, ir vieno ar kelių ūkio subjektų, kurios tikslas – nustatyti sudarytinų per nustatytą laikotarpį sutarčių sąlygas, visų pirma kainą ir atitinkamais atvejais numatytus kiekius.

5.  „Dinaminė pirkimo sistema“ – išskirtinai elektroninis procesas, skirtas dažniausiems pirkimams atlikti, kurių charakteristikos, įprastai esančios rinkoje, atitinka perkančiojo subjekto reikalavimus; tokio proceso trukmė yra ribota ir per visą savo galiojimo laiką jis yra prieinamas bet kuriam ūkio subjektui, kuris atitinka atrankos kriterijus ir yra pateikęs orientacinį specifikacijas atitinkantį pasiūlymą.

6.  „Elektroninis aukcionas“ – kartotinis procesas, panaudojant elektroninį prietaisą naujoms, sumažintoms kainoms pateikti, ir (arba) paskelbti tam tikras pasiūlymų elementų naujas vertes, kuris vyksta atlikus pradinį išsamų pasiūlymų įvertinimą ir leidžia juos išdėstyti eilės tvarka, taikant automatinius vertinimo metodus. Dėl to tam tikroms paslaugų pirkimo sutartims ir tam tikroms darbų pirkimo sutartims, kurių objektas – intelektinė veikla, pavyzdžiui, darbų projektavimas, negalima taikyti elektroninių aukcionų.

7.  „Rangovas“, „tiekėjas“ ar „paslaugų teikėjas“ gali būti fizinis arba juridinis asmuo, arba perkantysis subjektas, kaip yra apibrėžta 2 straipsnio 2 dalies a arba b punktuose, arba tokių asmenų ar/arba subjektų grupė, kuri rinkoje siūlo atitinkamai atlikti darbus ir (arba) darbą, suteikti paslaugas ar tiekti prekes.

Terminas „ūkio subjektas“ vienodai tinka rangovui, tiekėjui ir paslaugų teikėjui apibūdinti. Jis vartojamas tik supaprastinimo tikslais.

„Konkurso dalyvis“ – tai ūkio subjektas, kuris pateikia pasiūlymą, o „kandidatas“ – tai asmuo, siekiantis būti pakviestas dalyvauti ribotame konkurse arba derybose.

8.  „Centrinė pirkimų įstaiga“ – tai perkančioji institucija, apibrėžta 2 straipsnio 1 dalies a punkte, arba perkančioji institucija, apibrėžta Direktyvos 2004/18/EB 1 straipsnio 9 dalyje, kuri:

 įsigyja prekes ir (arba) paslaugas, skirtas perkantiesiems subjektams, arba

 sudaro viešąsias sutartis arba preliminariuosius susitarimus dėl darbų, prekių ar paslaugų, skirtų perkantiesiems subjektams.

9.  „Atviros, ribotos ir derybų procedūros“ – tai pirkimo procedūros, kurias taiko perkantieji subjektai, kai:

a) esant atviroms procedūroms, bet kuris ūkio subjektas gali pateikti pasiūlymą;

b) esant ribotoms procedūroms, bet kuris ūkio subjektas prašyti leisti jam dalyvauti ir tik perkančiojo subjekto pakviesti kandidatai gali pateikti pasiūlymą;

c) esant derybų procedūroms, perkantysis subjektas tariasi su pasirinktais ūkio subjektais ir su vienu ar keliais iš jų derasi dėl sutarties sąlygų.

10.  „Projektų konkursai“ – tai procedūros, kurios leidžia perkančiajam subjektui įsigyti planą ar projektą, dažniausiai miesto ir kaimo planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo srityje, kurį išrinko vertinimo komisija (žiuri) po to, kai jis dalyvavo konkurse, kuriame buvo ar nebuvo skiriami apdovanojimai.

11.  „Raštiškas“ arba „raštu“ reiškia rašytinę išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir po to jos turinį perduoti. Joje gali būti elektroninėmis priemonėmis perduota ir saugoma informacija.

12.  „Elektroninės priemonės“ – tai elektroninės įrangos naudojimas duomenų, perduodamų, perteikiamų ir gaunamų vieliniu ryšiu, radijo ryšiu, optinėmis priemonėmis arba kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis, apdorojimui (įskaitant skaitmeninę kompresiją) ir saugojimui.

13.  „Bendras viešųjų pirkimų žodynas (CPV)“ – pamatinė nomenklatūra, taikytina viešosioms sutartims, priimta 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl Bendro viešųjų pirkimų žodyno (CVP) ( 26 ), užtikrinant atitiktį kitoms galiojančioms nomenklatūroms.

Jei dėl galimų CPV ir NACE nomenklatūrų, išvardytų XII priede, skirtumų, arba dėl CPV ir CPC (preliminaraus varianto) nomenklatūrų, išvardytų XVII priede, skirtumų atsirastų skirtingų šios direktyvos taikymo srities išaiškinimų, viršesnė yra atitinkamai NACE arba CPC nomenklatūra.II SKYRIUS

Veiklos rūšių ir subjektų, kuriems taikoma ši direktyva, apibrėžimas1 skirsnis

Subjektai

2 straipsnis

Perkantieji subjektai

1.  Šioje direktyvoje:

a)

„Perkančiosios institucijos“

– tai valstybės, regionų ar vietos valdžios institucijos, viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos, vienos ar kelių tokių institucijų ar vienos ar kelių tokių viešosios teisės reglamentuojamų įstaigų asociacijos.

„Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga“ – tai bet kuri įstaiga:

 įsteigta specialiai tam, kad tenkintų visuotinės svarbos poreikius, neturinčius pramoninio ar komercinio pobūdžio,

 turinti juridinio asmens statusą ir

 didžiąja dalimi finansuojama valstybės, regionų ar vietos valdžios institucijų ar kitų viešosios teisės reglamentuojamų įstaigų; arba kuriai taikoma tų įstaigų valdymo priežiūra; arba kuri turi administracinį, valdymo ar priežiūros organą, kurio daugiau kaip pusė narių yra skiriami valstybės, regiono ar vietos valdžios institucijų arba kitų viešosios teisės reglamentuojamų įstaigų;

b)

„valstybės įmonė“

tai bet kuri įmonė, kuriai perkančiosios institucijos gali turėti tiesioginę ar netiesioginę lemiamą įtaką dėl turimos joje nuosavybės, finansinio dalyvavimo joje arba dėl ją reguliuojančių taisyklių.

Laikoma, kad perkančiosios institucijos turi lemiamą įtaką, kai jos įmonėje tiesiogiai ar netiesiogiai:

 valdo didžiąją įmonės pasirašyto kapitalo dalį, arba

 kontroliuoja daugumą balsų, kuriuos suteikia įmonės išleistos akcijos, arba

 gali skirti daugiau kaip pusę įmonės administracijos, valdymo ar priežiūros organų narių.

2.  Ši direktyva taikoma perkantiesiems subjektams, kurie:

a) yra perkančiosios institucijos arba valstybės įmonės ir kurios vykdo vieną iš 3–7 straipsniuose nurodytos veiklos rūšių;

b) jei jie nėra perkančiosios institucijos arba valstybės įmonės, vykdo vieną iš 3–7 straipsniuose nurodytų veiklos rūšių arba jų derinį ir veikia, remdamosi specialiosiomis arba išimtinėmis teisėmis, kurias joms suteikė kompetentinga valstybės narės institucija.

3.  Šioje direktyvoje „specialiosios ar išimtinės teisės“ – tai teisės, kurias suteikė kompetentinga valstybės narės institucija įstatymų ar kitų teisės aktų pagalba ir kurių tikslas – 3–7 straipsniuose apibrėžtas veiklos rūšis leisti vykdyti tik vienam ar keliems subjektams, ir dėl kurios iš esmės daro poveikį kitų subjektų galimybėms vykdyti tokią veiklą.2 skirsnis

Veiklos

3 straipsnis

Dujos, šiluma ir elektra

1.  Dujų ir šilumos srityje ši direktyva taikoma šioms veiklos rūšims:

a) fiksuotų tinklų, tiekimui ir eksploatavimui, kurie skirti visuomenei teikti paslaugą, susijusią su dujų ir šilumos gamyba, perdavimu ar paskirstymu; arba

b) dujų arba šilumos tiekimui tokiems tinklams.

2.  Perkančiojo subjekto, kuris nėra perkančioji institucija, dujų ar šilumos tiekimas tinklams, teikiantiems paslaugą visuomenei, nelaikomas veikla, atitinkančia šio straipsnyje 1 dalyje pateiktą apibrėžimą, kai:

a) atitinkamo subjekto pagamintos dujos ar šiluma yra neišvengiama pasekmė veiklos, kuri nėra nurodyta šio straipsnio 1 ar 3 dalyje arba 4–7 straipsniuose, vykdymo; ir

b) dujos ir šiluma tiekiamos viešiesiems tinklams ekonominiais tikslais ir sudaro ne daugiau kaip 20 % subjekto apyvartos, atsižvelgiant į trejų ankstesniųjų metų, įskaitant einamuosius metus, vidurkį.

3.  Elektros srityje ši direktyva taikoma šioms veiklos rūšims:

a) fiksuotų tinklų, skirtų visuomenei teikti paslaugą, tiekimui ir eksploatavimui, susijusiam su elektros gamyba, perdavimu ir paskirstymu; arba

b) elektros tiekimui tokiems tinklams.

4.  Perkančiojosubjekto, kuris nėra perkančioji institucija, elektros tiekimas tinklams, teikiantiems paslaugą visuomenei, nelaikomas veikla šio straipsnyje 3 dalies prasme, kai:

a) atitinkamo subjekto elektros gamyba vyksta, nes ją būtina naudoti vykdant veiklą, kuri nėra nurodyta šio straipsnio 1 ar 3 dalyje arba 4–7 straipsniuose; ir

b) tiekimas viešiesiems tinklams priklauso tik nuo paties subjekto sunaudojimo ir neviršijo 30 % visos subjekto gaminamo elektros kiekio, atsižvelgiant į trejų ankstesniųjų metų, įskaitant einamuosius metus, vidurkį.

4 straipsnis

Vanduo

1.  Ši direktyva taikoma šioms veiklos rūšims:

a) fiksuotų tinklų, skirtų visuomenei teikti paslaugą, teikimui ir eksploatavimui, susijusiam su geriamojo vandens gamyba, perdavimu ar paskirstymu; arba

b) geriamojo vandens tiekimui tokiems tinklams.

2.  Ši direktyva taip pat taikoma sutartims ar projekto konkursams, kurias sudaro arba kuriuos organizuoja subjektai, vykdantys šio straipsnio 1 dalyje minėtą veiklą ir kurie:

a) yra susiję su hidraulinės inžinerijos projektais, drėkinimu arba žemės nusausinimu su sąlyga, kad vandens kiekis, skirtas geriamojo vandens tiekimui, sudaro daugiau nei 20 % viso vandens kiekio, gaunamo pagal šiuos projektus arba įrengus drėkinimo ar nusausinimo sistemas, arba

b) yra susiję su nuotekų šalinimu arba valymu.

3.  Perkančiojo subjekto, kuris nėra perkančioji institucija, geriamojo vandens tiekimas tinklams, tiekiantiems paslaugą visuomenei, nelaikomas veikla, atitinkančia šio straipsnio 1 dalyje pateiktą apibrėžimą, kai:

a) atitinkamo subjekto geriamojo vandens gamyba vyksta, nes jį būtina naudoti vykdant veiklą, kuri nėra nurodyta 3–7 straipsniuose; ir

b) tiekimas viešajam tinklui priklauso tik nuo paties subjekto sunaudojimo ir neviršijo 30 % subjekto viso gaminamo geriamojo vandens kiekio, atsižvelgiant į trejų ankstesniųjų metų, įskaitant einamuosius metus, vidurkį.

5 straipsnis

Transporto paslaugos

1.  Ši direktyva taikoma veikloms, susijusioms su tinklų, teikiančių visuomenei paslaugas transportavimo geležinkeliais, automatinėmis sistemomis, tramvajais, troleibusais, autobusais arba perdavimo kabeliu srityje, teikimu arba eksploatavimu.

Transporto paslaugų srityje laikoma, kad tinklas egzistuoja, kai paslauga yra teikiama pagal eksploatavimo sąlygas, kurias yra nustačiusi valstybės narės kompetentinga institucija, pavyzdžiui, numatomų aptarnauti maršrutų eksploatavimo sąlygas, numatomus suteikti pajėgumus arba paslaugos teikimo dažnumą.

2.  Ši direktyva netaikoma subjektams, teikiantiems visuomenei autobusų transporto paslaugas, nepatenkančias į Direktyvos 93/38/EEB taikymo sritį pagal jos 2 straipsnio 4 dalį.

6 straipsnis

Pašto paslaugos

1.  Ši direktyva taikoma veikloms, susijusioms su pašto paslaugų teikimu, arba, esant sąlygoms, nurodytoms šio straipsnio 2 dalies c punkte, kitoms paslaugoms.

2.  Šioje direktyvoje, nepažeidžiant Direktyvos 97/67/EB:

a)

„pašto siunta“ : siunta, adresuota ir išsiuntimui paruošta siunta, neatsižvelgiant į jos svorį. Be korespondencijos siuntų, į tokias siuntas įeina, pavyzdžiui, knygos, katalogai, laikraščiai, periodiniai spaudiniai ir pašto siuntiniai su prekėmis, turinčiomis ar neturinčiomis komercinę vertę, neatsižvelgiant į svorį;

b)

„pašto paslaugos“ :

– paslaugos, į kurias įeina pašto siuntų surinkimas, rūšiavimas, maršruto parinkimas ir pristatymas. Į tokias paslaugas įeina

 „rezervuotosios pašto paslaugos“ – pašto paslaugos, kurios yra arba gali būti rezervuotos remiantis Direktyvos 97/67/EB 7 straipsniu,

 „kitos pašto paslaugos“ – pašto paslaugos, kurios negali būti rezervuotos, remiantis Direktyvos 97/67/EB 7 straipsniu, ir

c)

„kitos, ne pašto paslaugos“ :

– paslaugos, teikiamos šiose srityse

 pašto paslaugų valdymo paslaugos (paslaugos prieš ir po išsiuntimo, tokios kaip „siuntų skyriaus valdymo paslaugos“),

 pridėtinės vertės paslaugos, susijusios ir teikiamos tik elektroninėmis priemonėmis (įskaitant saugų koduotų dokumentų perdavimą elektroninėmis priemonėmis, adresų valdymo paslaugas ir registruoto elektroninio pašto perdavimą),

 paslaugos, susijusios su pašto siuntomis, kurios neįeina į šio straipsnio (a) punktą, tokios kaip tiesioginis paštas be adreso,

 finansinės paslaugos, apibrėžtos XVII A priedo 6 kategorijoje ir 24 straipsnio (c) punkte, įskaitant visų pirma pinigų siuntimą pašto perlaidomis ir pervedimus iš einamųjų pašto sąskaitų,

 filatelinės paslaugos, ir

 logistikos paslaugos (paslaugos, derinančios fizinį pristatymą ir (arba) sandėliavimą su kitomis ne pašto funkcijomis),

su sąlyga, kad tokias paslaugas teikia subjektas, taip pat teikiantis ir pašto paslaugas, apibrėžtas šio straipsnio dalies (b) punkto pirmoje arba antroje įtraukoje, ir su sąlyga, kad 30 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos nėra išpildytos tose įtraukose nurodytų paslaugų atžvilgiu.

7 straipsnis

Naftos, dujų, anglies ar kitokio kietojo kuro žvalgymas arba gavyba, taip pat uostai ir oro uostai

Ši direktyva taikoma veiklai, susijusiai su geografinės teritorijos eksploatavimu toliau išvardytais tikslais:

a) naftos, dujų, anglies arba kitokio kietojo kuro žvalgymui arba gavybai, arba

b) oro uostų ir jūrų ar vidaus uostų arba kitų terminalų patalpų suteikimas vežėjams oru, jūra arba vidaus vandenų keliais.

8 straipsnis

Perkančiųjų subjektų sąrašai

Šioje direktyvoje apibrėžtų perkančiųjų subjektų nebaigtiniai sąrašai yra pateikti I-X prieduose. Valstybės narės Komisijai reguliariai praneša apie bet kuriuos pakeitimus tuose sąrašuose.

9 straipsnis

Sutartys, apimančios kelias veiklos rūšis

1.  Sutarčiai, kuria yra siekiama apimti kelias veiklos rūšis, taikomos pagrindinei sutarties veiklai taikytinos taisyklės.

Tačiau pasirinkimo sudaryti vieną sutartį ar keletą atskirų sutarčių negali nulemtisiekis pašalinti sutartįiš šios direktyvos taikymo srities arba, atitinkamais atvejais, iš Direktyvos 2004/18/EB taikymo srities.

2.  Jei vienai iš veiklos rūšių, kuriai yra skirta sutartis, taikoma ši direktyva, o kitai veiklos rūšiai - prieš tai minėta Direktyva 2004/18/EB, ir jei objektyviai neįmanoma nustatyti, kuri veiklos rūšis yra pagrindinė tai sutarčiai, sutartis sudaroma pagal prieš tai minėtą Direktyvą 2004/18/EB.

3.  Jei vienai iš veiklos rūšių, kuriai yra skirta sutartis, taikoma ši direktyva, o kitai veiklos rūšiai netaikoma nei ši direktyva, nei prieš tai minėta Direktyva 2004/18/EB, ir jei objektyviai neįmanoma nustatyti, kuri veiklos rūšis yra pagrindinė tai sutarčiai, sutartis sudaroma remiantis šia direktyva.III SKYRIUS

Bendrieji principai

10 straipsnis

Sutarčių sudarymo principai

Perkantieji subjektai ūkio subjektams taiko vienodas sąlygas, jų nediskriminuoja ir veikia skaidriai.II ANTRAŠTINĖ DALIS

SUTARTIMS TAIKYTINOS TAISYKLĖSI SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

11 straipsnis

Ūkio subjektai

1.  Kandidatai arba konkurso dalyviai, kurie pagal valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę, įstatymus turi teisę teikti atitinkamą paslaugą, neturi būti pripažįstami netinkamais remiantis vien tuo, kad pagal valstybės narės, kurioje sudaroma sutartis, įstatymus yra reikalaujama, kad jie turi būti fiziniai arba juridiniai asmenys.

Tačiau paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių, taip pat prekių pirkimo sutarčių, į kurias įeina ir paslaugos ir (arba) vietos parinkimo ir įrengimo veiksmai, atveju iš juridinių asmenų gali būti reikalaujama pasiūlyme arba pageidavime dalyvauti nurodyti darbuotojų, atsakingų už atitinkamos sutarties vykdymą, pavardes ir atitinkamas profesines kvalifikacijas.

2.  Teikti pasiūlymus arba pasisiūlyti būti kandidatais gali ūkio subjektų grupės. Jei šios grupės nori pateikti pasiūlymą arba pageidavimą dalyvauti konkurse, perkantieji subjektai iš šių grupių neturi reikalauti, kad jos įgytų tam tikrą teisinę formą; tačiau nusprendus sudaryti sutartį su pasirinkta grupe, iš jos gali būti reikalaujama tai padaryti tokia apimtimi, kiek yra būtina sutarčiai tinkamai įvykdyti.

12 straipsnis

Sąlygos, susijusios su susitarimais, sudarytais Pasaulio prekybos organizacijos sistemoje

Perkantiesiems subjektams sudarant sutartis, valstybės narės tarpusavio santykiuose taiko tokias pat palankias sąlygas, kokias jos suteikia trečiųjų šalių ūkio subjektams, įgyvendindamos Susitarimą. Tuo tikslu valstybės narės konsultuojasi Patariamajame viešųjų sutarčių komitete dėl priemonių, kurių reikėtų imtis pagal Susitarimą.

13 straipsnis

Konfidencialumas

1.  Teikdami technines specifikacijas suinteresuotiems ūkio subjektams ir vertindami kvalifikaciją, vykdydami ūkio subjektų atranką ir sudarydami sutartis, perkantieji subjektai gali taikyti reikalavimus, kurie apsaugotų jų teikiamos informacijos konfidencialų pobūdį.

2.  Nepažeisdamas šios direktyvos nuostatų, visų pirma nuostatų dėl įsipareigojimų, susijusių su sudarytų sutarčių skelbimu ir informacijos teikimu kandidatams bei konkurso dalyviams, išdėstytų 43 ir 49 straipsniuose, ir laikydamasis perkančiajam subjektui taikytinų nacionalinių įstatymų, perkantysis subjektas neturi atskleisti ūkio subjektų jam pateiktos informacijos, kurią jie pažymėjo kaip konfidencialią; tokia informacija apima visų pirma technines ir prekybos paslaptis bei konfidencialiuosius pasiūlymų aspektus.

14 straipsnis

Preliminarieji susitarimai

1.  Perkantieji subjektai preliminarųjį susitarimą gali laikyti sutartimi, kuri yra apibrėžta 1 straipsnio 2 dalyje, ir ją sudaryti pagal šią direktyvą.

2.  Kai perkantieji subjektai yra sudarę preliminarųjį susitarimą pagal šią direktyvą, jie gali, sudarydami sutartis, pagrįstas tokiu preliminariuoju susitarimu, pasinaudoti 40 straipsnio 3 dalies i punktu.

3.  Kai preliminarusis susitarimas nėra sudarytas pagal šią direktyvą, perkantieji subjektai negali pasinaudoti 40 straipsnio 3 dalies i punktu.

4.  Perkantieji subjektai negali piktnaudžiauti preliminariuoju susitarimu, siekdami kliudyti, riboti ar iškraipyti konkurenciją.

15 straipsnis

Dinaminės pirkimo sistemos

1.  Valstybės narės gali numatyti, kad perkantieji subjektai gali naudoti dinamines pirkimo sistemas.

2.  Norėdami taikyti dinaminę pirkimo sistemą, perkantieji subjektai laikosi atviros procedūros taisyklių visuose jos etapuose iki pat sutarčių pagal šią sistemą sudarymo. Visiems konkurso dalyviams, kurie tenkina atrankos kriterijus ir yra pateikę specifikacijas atitinkantį orientacinį pasiūlymą ir galbūt papildomus dokumentus, leidžiama dalyvauti sistemoje; orientaciniai pasiūlymai gali būti patobulinti bet kuriuo metu, svarbu, kad jie ir toliau atitiktų specifikaciją. Siekdami taikyti šią sistemą ir pagal ją sudaryti sutartis, perkantieji subjektai naudojasi tik elektroninėmis priemonėmis pagal 48 straipsnio 2–5 dalis.

3.  Norėdami taikyti dinaminę pirkimo sistemą, perkantieji subjektai:

a) paskelbia skelbimą apie pirkimą, aiškiai nurodydami, kad taikoma dinaminė pirkimo sistema;

b) specifikacijoje be kita ko nurodo numatomų pirkimų pobūdį pagal tą sistemą, o taip pat ir visą būtiną informaciją apie pirkimo sistemą, naudojamą elektroninę įrangą, techninio prisijungimo priemones ir specifikacijas;

c) paskelbusios skelbimą ir iki tol, kol sistema nustos galioti, elektroninėmis priemonėmis suteikia nevaržomą, tiesioginį ir visišką priėjimą prie specifikacijos ir bet kurių papildomų dokumentų ir skelbime nurodo interneto adresą, kuriuo su tokiais dokumentais galima susipažinti.

4.  Per dinaminės pirkimo sistemos galiojimo laiką perkantieji subjektai visiems ūkio subjektams suteikia galimybę pateikti orientacinį pasiūlymą ir dalyvauti sistemoje šio straipsnio 2 dalyje nurodytomis sąlygomis. Jie užbaigia vertinimą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos. Tačiau vertinimo terminą jos gali pratęsti, jei per tą laiką nėra suteiktas kvietimas dalyvauti konkurse.

Perkantieji subjektai šio straipsnio dalies pirmoje pastraipoje minėtam konkurso dalyviui kiek įmanoma anksčiau praneša apie leidimą dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje arba apie jo orientacinio pasiūlymo atmetimą.

5.  Kiekvienai konkrečiai sutarčiai turi būti išduotas kvietimas dalyvauti konkurse. Prieš išduodami kvietimą dalyvauti konkurse, perkantieji subjektai skelbia supaprastintą skelbimą apie pirkimą, kviesdami visus suinteresuotus ūkio subjektus pagal šio straipsnio 4 dalį pateikti orientacinį pasiūlymą per nustatytą laiką, kuris negali būti trumpesnis kaip 15 dienų nuo tos dienos, kurią buvo išsiųstas supaprastintas skelbimas. Perkantieji subjektai negali tęsti konkurso, kol jie nėra užbaigę visų per tą laikotarpį gautų orientacinių pasiūlymų vertinimo.

6.  Perkantieji subjektai kviečia visus konkurso dalyvius, kuriems leista dalyvauti sistemoje, teikti pasiūlymą kiekvienai konkrečiai sutarčiai, kuri bus sudaryta pagal tą sistemą. Tuo tikslu pasiūlymų pateikimui jie nustato terminą.

Jos sudaro sutartį su konkurso dalyviu, kuris pateikė geriausią pasiūlymą, remdamosi sutarties sudarymo kriterijais, nustatytais skelbime apie pirkimą, kuriame pranešama apie dinaminės pirkimo sistemos nustatymą. Tie kriterijai, prireikus, gali būti tiksliau suformuluoti kvietime, minėtame šios straipsnio dalies pirmoje pastraipoje.

7.  Dinaminė pirkimo sistema negali trukti ilgiau kaip ketverius metus, išskyrus išimtinius tinkamai pateisinamus atvejus.

Perkantieji subjektai negali naudoti šios sistemos, siekdami užkirsti kelią konkurencijai, ją riboti ar iškraipyti.

Suinteresuotiems ūkio subjektams arba sistemos šalims negali būti pateiktos jokios mokėtinos sąskaitos.II SKYRIUS

Ribos ir netaikymo nuostatos1 skirsnis

Ribos

16 straipsnis

Sutarties ribos

Išskyrus netaikymo nuostatas, numatytas 19–26 straipsniuose arba 30 straipsnyje dėl atitinkamos veiklos vykdymo, ši direktyva taikoma sutartims, kurių numatoma apskaičiuota vertė be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) neviršija šių ribų:

a)  ►M11  400 000 EUR ◄ prekių tiekimo ir paslaugų sutartims;

b)  ►M11  5 000 000 EUR ◄ darbų sutartims.

17 straipsnis

Sutarčių, preliminariųjų susitarimų ir dinaminių pirkimo sistemų numatomos vertės apskaičiavimo metodai

1.  Numatoma sutarties vertė apskaičiuojama remiantis visa mokėtina suma be PVM, kurią yra apskaičiavęs perkantysis subjektas. Apskaičiuojant sutarties vertę, atsižvelgiama į visą numatomą sumą, įskaitant visus įmanomus variantus bei bet kokį sutarties atnaujinimą.

Kai perkantysis subjektas numato prizus arba mokėjimus kandidatams ar konkurso dalyviams, jis privalo į juos atsižvelgti apskaičiuodamas numatomą sutarties vertę.

2.  Perkantieji subjektai negali netaikyti šios direktyvos, suskaidydamos darbų projektus ar numatomą pirkti tam tikrą prekių ir (arba) paslaugų kiekį arba taikydamos specialius sutarčių numatomos vertės apskaičiavimo metodus.

3.  Preliminariųjų susitarimų ir dinaminių pirkimo sistemų atveju atsižvelgiama į didžiausią numatomą visų per visą susitarimo ar sistemos galiojimo laiką numatytų sutarčių vertę be PVM.

4.  Taikydami 16 straipsnį, perkantieji subjektai į numatomą darbų sutarties vertę įtraukia tiek darbų kainą, tiek ir visų darbams atlikti reikalingų tiektinų prekių ar paslaugų, kurias jie teikia rangovui, vertę.

5.  Prekių ar paslaugų, kurios yra nebūtinos konkrečiai darbų sutarčiai įvykdyti, vertės negalima pridėti prie darbų pirkimo sutarties vertės, jei, tą vertę pridėjus prie darbų pirkimo sutarties vertės, tokių prekių ar paslaugų pirkimas nepatektų į šios direktyvos taikymo sritį.

6.  

a) Kai siūlomam darbui ar paslaugų pirkimui tuo pačiu metu gali būti sudarytos sutartys atskiroms darbo ar paslaugų dalims, atsižvelgiama į visą tokių dalių numatomą vertę.

Kai visa dalių vertė yra lygi ar didesnė už 16 straipsnyje nustatytą ribą, ši direktyva taikoma sudarant sutartį kiekvienai daliai.

Tačiau perkantieji subjektai gali atsisakyti tokio taikymo paslaugų dalims, kurių numatoma vertė be PVM yra mažesnė nei 80 000 eurų arba darbų dalims, kurių vertė be PVM yra mažesnė nei 1 milijonas eurų, jei bendra minėtų dalių vertė neviršija 20 % visų pirkimo dalių, kaip visumos, bendros vertės.

b) Jei dėl numatomo panašių prekių įsigijimo pasiūlymo sutartys tuo pačiu metu gali būti sudarytos atskiroms dalims, atsižvelgiama, taikant 16 straipsnį, į visą numatomą tokių dalių vertę.

Kai visų dalių bendra vertė yra lygi ar didesnė už 16 straipsnyje nustatytą ribą, ši direktyva taikoma sudarant sutartį kiekvienai daliai.

Tačiau perkantieji subjektai gali atsisakyti tokio taikymo dalims, kurių numatoma vertė be PVM yra mažesnė nei 80 000 eurų, jei bendra tokių dalių kaina neviršija 20 % visų pirkimo dalių, kaip visumos, bendros vertės.

7.  Prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių, kurios yra sudaromos nuolat dėl savo pobūdžio arba kurios per tam tikrą laiką ketinamos atnaujinti, atveju numatoma sutarties vertė apskaičiuojama remiantis:

a) arba visa faktine tos pat rūšies paskesnių sutarčių, sudarytų per ankstesnį dvylikos mėnesių arba finansinių metų laikotarpį, jei įmanoma, atitinkamai pakoreguotą, atsižvelgiant į kiekio ar vertės pokyčius, kurie būtų galėję įvykti per 12 mėnesių nuo pradinės sutarties sudarymo;

b) arba visa numatyta paskesnių sutarčių, sudarytų per 12 mėnesių nuo pirmojo pristatymo arba per finansinius metus, jei šie neviršija 12 mėnesių, verte.

8.  Sutarties, apimančios prekes ir paslaugas, numatomos vertės apskaičiavimo pagrindas yra visa prekių ir paslaugų vertė, neatsižvelgiant į jų atitinkamas dalis. Apskaičiuojant įtraukiama vietos parinkimo ir įrengimo operacijų vertė.

9.  Apskaičiuojant numatomą sutarčių dėl prekių pirkimo išsimokėtinai, lizingo būdu ar dėl prekių nuomos vertę, remiamasi:

a) terminuotų sutarčių atveju, jei sutarties terminas trumpesnis ar lygus 12 mėnesių, visa sutarties laikotarpiui numatoma verte arba, jei sutarties terminas ilgesnis kaip 12 mėnesių, visa verte, įskaitant numatomą likutinę vertę;

b) neterminuotų sutarčių atveju arba jei sutarties termino neįmanoma apibrėžti, mėnesio verte, padauginta iš 48.

10.  Apskaičiuojant numatomą sutarties vertę paslaugų sutarčių atveju, kai tai yra tinkama, atsižvelgiama į šias sumas:

a) draudimo paslaugų atveju – į mokėtiną įmoką (premiją) ir kitas atlygio formas;

b) banko ir kitų finansinių paslaugų atveju – į mokesčius už paslaugas, komisinius, palūkanas ir kitokius atlygio būdus;

c) su projektavimo darbais susijusių sutarčių atveju – į mokesčius už paslaugas, mokėtinus komisinius ir kitas atlygio formas.

11.  Apskaičiuojant numatomą paslaugų pirkimo sutarties, kurioje nenurodyta visa kaina, vertę, remiamasi:

a) terminuotų sutarčių atveju, jei tas terminas yra trumpesnis arba lygus 48 mėnesiams: visa verte per visą sutarties galiojimo laiką;

b) neterminuotų sutarčių atveju arba kai sutarties galiojimo laikas ilgesnis kaip 48 mėnesiai: mėnesio verte, padauginta iš 48.2 skirsnis

Sutartys ir koncesijos bei sutartys, kurioms taikomos specialios sąlygos1 POSKIRSNIS

18 straipsnis

Darbų ir paslaugų koncesijos

Ši direktyva netaikoma darbų ir paslaugų koncesijoms, kurias suteikia perkantieji subjektai, vykdantys vieną ar kelias 3–7 straipsniuose nurodytas veiklos rūšis, kai tos koncesijos suteikiamos tokioms veiklos rūšims vykdyti.2 POSKIRSNIS

Visiems perkantiesiems subjektams ir visų rūšių sutartims taikomos išimtys

19 straipsnis

Perpardavimo arba nuomos tretiesiems asmenims tikslais sudaromos sutartys

1.  Ši direktyva netaikoma sutartims, sudaromoms perpardavimo arba nuomos tretiesiems asmenims tikslais, su sąlyga, kad perkantieji subjektai neturi specialiosios arba išimtinės teisės parduoti arba nuomoti tokių sutarčių objekto, o kiti subjektai gali jį laisvai parduoti arba nuomoti tokiomis pat sąlygomis, kaip ir perkantysis subjektas.

2.  Perkantieji subjektai Komisijos prašymu jai praneša apie visas produktų ar veiklų kategorijas, kurioms, jų nuomone, taikoma 1 dalyje numatyta išimtis. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Komisija informacijos tikslais reguliariai gali skelbti prekių ir veiklos rūšių kategorijų, kurioms, jos nuomone, taikoma ši išimtis, sąrašus. Tai darydama, Komisija atsižvelgia į visus jautrius komercinius aspektus, kuriuos, perduodami informaciją, gali nurodyti perkantieji subjektai.

20 straipsnis

Sutartys, sudaromos veiklai, kuriai netaikoma ši direktyva, vykdyti arba veiklai, kuriai taikoma ši direktyva, vykdyti trečiojoje šalyje

1.  Ši direktyva netaikoma sutartims, kurias perkantieji subjektai sudaro kitokiais tikslais, o ne savo veiklų, apibūdintų 3–7 straipsnyje, vykdymui arba tokių veiklų vykdymui trečiojoje šalyje sąlygomis, nesusijusiomis su fiziniu tinklo ar geografinės teritorijos panaudojimu Bendrijoje.

2.  Perkantieji subjektai Komisijos prašymu jai praneša apie bet kokias veiklas, kurioms, jų manymu, taikoma išimtis remiantis 1-ąja dalimi. Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje informacijos tikslais gali reguliariai skelbti veiklų kategorijų, kurioms, jos nuomone, taikoma ši išimtis, sąrašus. Tai darydama, Komisija atsižvelgia į visus jautrius komercinius aspektus, kuriuos, perduodami informaciją, gali nurodyti perkantieji subjektai.

21 straipsnis

Slaptos arba specialių saugumo priemonių reikalaujančios sutartys

Ši direktyva netaikoma sutartims, kai valstybė narė paskelbia jas slaptomis, kai jų vykdymui pagal atitinkamos valstybės narės galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus privaloma imtis specialių saugumo priemonių arba kai to reikalauja pagrindinių tos valstybės narės saugumo interesų apsauga.

22 straipsnis

Sutartys, sudarytos pagal tarptautines taisykles

Ši direktyva netaikoma sutartims, kurias reglamentuoja skirtingos procedūrinės taisyklės ir kurios yra sudaromos:

a) pagal tarptautinį susitarimą, sudarytą, vadovaujantis Sutartimi, tarp valstybės narės ir vienos ar kelių trečiųjų šalių dėl prekių, darbų, paslaugų pirkimo arba projektų konkursų, skirtų bendram jį pasirašiusių valstybių projekto įgyvendinimui ar naudojimui; apie visus susitarimus pranešama Komisijai, kuri gali konsultuotis su Patariamuoju viešųjų sutarčių komitetu, minėtu 68 straipsnyje;

b) pagal sudarytą tarptautinį susitarimą dėl karinių dalinių dislokavimo ir susijusį su valstybės narės ar trečiosios šalies įmonėmis;

c) pagal tam tikrą tarptautinės organizacijos procedūrą.

▼M9

22a straipsnis

Pirkimai gynybos ir saugumo srityse

Ši direktyva netaikoma sutartims, kurioms taikoma 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/81/EB dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias sudaro perkančiosios organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse, sudarymo tvarkos derinimo ( 27 ), ir sutartims, kurioms ta direktyva netaikoma pagal jos 8, 12 ir 13 straipsnius.

▼B

23 straipsnis

Sutartys, sudarytos su susijusia įmone, bendra įmone arba perkančiuoju subjektu, kuris yra bendros įmonės dalis

1.  Šiame straipsnyje „susijusi įmonė“ – tai įmonė, kurios metinė finansinė atskaitomybė yra konsoliduota su perkančiojo subjekto metine finansine atskaitomybe pagal 1983 m. birželio 13 d. Septintąją Tarybos direktyvą 83/349/EEB, pagrįstą Sutarties 44 straipsnio 2 dalies (g) punktu dėl konsoliduotos finansinės atskaitomybės ( 28 ) ( 29 ), arba tuo atveju, jei perkantiesiems subjektams minėtoji direktyva netaikoma, bet kuri įmonė, kuriai perkantysis subjektas gali turėti tiesioginės ar netiesioginės lemiamos įtakos, kaip apibrėžta šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalies (b) punkte, arba įmonė, kuri gali daryti lemiamą įtaką perkančiajam subjektui, arba kuriai, kartu su perkančiuoju subjektu, lemiamą įtaką gali daryti kita įmonė dėl turimos nuosavybės, finansinio dalyvavimo ar ją reglamentuojančių taisyklių.

2.  Jei šio straipsnio 3 dalyje nurodytos sąlygos yra tenkinamos, ši direktyva netaikoma sutartims, kurias sudaro:

a) Perkantysis subjektas su susijusia įmone, arba

b) bendra įmonė, susidedanti išimtinai tik iš perkančiųjų subjektų, siekianti vykdyti veiklas, apibrėžtas 3–7 straipsniuose su įmone, kuri yra susijusi su vienu iš šių perkančiųjų subjektų.

3.  Šio straipsnio 2 dalis taikoma:

a) paslaugų pirkimo sutartims, jei bent 80 % susijusios įmonės vidutinės paslaugų teikimo apyvartos per ankstesniuosius trejus metus sudarė tokių paslaugų teikimas įmonėms, su kuriomis ji yra susijusi;

b) prekių pirkimo sutartims, jei bent 80 % susijusios įmonės vidutinės prekių tiekimo apyvartos per ankstesniuosius trejus metus sudarė tokių prekių tiekimas įmonėms, su kuriomis ji yra susijusi;

c) darbų pirkimo sutartims, jei bent 80 % susijusios įmonės vidutinės darbų apyvartos per ankstesniuosius trejus metus sudarė tokių darbų atlikimas įmonėms, su kuriomis ji yra susijusi.

Kai dėl susijusios įmonės įsteigimo datos ar datos, kurią ji pradėjo veiklą, apyvartos duomenų per ankstesniuosius trejus metus nėra, tokiai įmonei pakanka įrodyti, kad (a), (b) ir (c) punktuose minėta apyvarta yra tikėtina, visų pirma atsižvelgiant į verslo planus.

Kai ne viena, o kelios su perkančiuoju subjektu susijusios įmonės teikia tas pačias ar panašias paslaugas, tiekia prekes ar darbus, nurodyti procentiniai dydžiai apskaičiuojami, atsižvelgiant į visą apyvartą, kurią sudaro atitinkamai tų susijusių įmonių paslaugų teikimas, prekių ir darbų tiekimas.

4.  Ši direktyva netaikoma sutartims, kurias sudaro:

a) bendra įmonė, susidedanti išimtinai tik iš kelių perkančiųjų subjektų, siekianti vykdyti veiklas, apibrėžtas 3–7 straipsniuose, su viena iš tokių perkančiųjų subjektų, arba

b) perkantysis subjektas su bendra įmone, kurios dalimi jis pats yra, jei bendra įmonė yra įsteigta atitinkamai veiklai vykdyti bent trejus metus ir jos steigimo dokumentuose nurodyta, kad perkantieji subjektai, kurie tą įmonę sudaro, bus jos dalimi bent jau tokios pat trukmės laikotarpiu.

5.  Perkantieji subjektai Komisijos prašymu jai praneša šią informaciją apie šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalių taikymą:

a) atitinkamų įmonių ar bendrų įmonių pavadinimus;

b) atitinkamų sutarčių pobūdį ir vertę;

c) Komisijos nuomone, būtinus įrodymus, kad įmonės ar bendros įmonės, su kuria yra sudarytos sutartys, santykis su perkančiuoju subjektu atitinka šio straipsnio reikalavimus.3 POSKIRSNIS

Visiems perkantiesiems subjektams, tačiau tik paslaugų pirkimo sutartims taikomos išimtys

24 straipsnis

Sutartys dėl tam tikrų paslaugų, kurios neįeina į šios direktyvos taikymo sritį

Ši direktyva netaikoma paslaugų pirkimo sutartims:

a) dėl žemės, esamų pastatų arba kito nekilnojamojo turto arba teisių į juos įsigijimo ar nuomos bet kokiomis finansinėmis priemonėmis; vis dėlto ši direktyva yra taikoma finansinių paslaugų sutartims, bet kuria forma sudaromoms tuo pačiu metu, prieš arba po įsigijimo bei nuomos sutarčių sudarymo;

b) dėl arbitražo ar sutaikinimo paslaugų;

c) dėl finansinių paslaugų, susijusių su vertybinių popierių ar kitų finansinių priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar perleidimu, visų pirma sandoriams, kurias perkantieji subjektai sudaro siekdami didinti lėšas ar kapitalą;

d) darbo sutartims;

e) sutartims dėl mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugų, išskyrus paslaugas, kurių nauda atitenka išimtinai perkančiajam subjektui jo paties naudojimui savo reikalams, su sąlyga, kad už suteiktą paslaugą visiškai atlygina perkantysis subjektas.

25 straipsnis

Paslaugų sutartys, sudarytos remiantis išimtine teise

Ši direktyva netaikoma paslaugų sutartims, sudarytoms su subjektu, kuris pats yra perkančioji institucija, atitinkanti 2 straipsnio 1 dalies a punkte pateiktą apibrėžimą, arba su perkančiųjų subjektų asociacija remiantis išimtine teise, joms suteikta remiantis paskelbto įstatymo ar kito teisės akto nuostata, neprieštaraujančia Sutarčiai.4 POSKIRSNIS

Tik tam tikriems perkantiesiems subjektams taikomos išimtys

26 straipsnis

Tam tikrų perkančiųjų subjektų sudarytos sutartys vandens pirkimui ir energijos ar kuro rūšių, skirtų energijos gamybai, tiekimui

Ši direktyva netaikoma:

a) sutartims dėl vandens pirkimo, jei jas sudaro perkantieji subjektai, vykdantys vieną ar abi veiklos rūšis, nurodytas 4 straipsnio 1 dalyje;

b) sutartims energijos tiekimui arba kuro rūšių, skirtų energijos gamybai, tiekimui, jei jas sudaro perkantieji subjektai, vykdantys veiklą, nurodytą 3 straipsnio 1 ir 3 dalyse arba 7 straipsnio (a) punkte.5 POSKIRSNIS

Sutartys, kurioms taikomos specialios priemonės, nuostatos dėl centrinių pirkimų įstaigų ir bendroji procedūra tiesioginės konkurencijos atveju

27 straipsnis

Sutartys, kurioms taikomos specialios priemonės

Nepažeisdamos 30 straipsnio, Nyderlandų Karalystė, Jungtinė Karalystė, Austrijos Respublika ir Vokietijos Federacinė Respublika užtikrina leidimų sąlygų pagalba ar kitomis atitinkamomis priemonėmis, kad bet kuris subjektas, veikiantis Sprendimuose 93/676/EEB, 97/367/EEB, 2002/205/EB ir 2004/73/EB nurodytuose sektoriuose:

a) sudarydamas prekių, darbų ir paslaugų pirkimo sutartis, laikytųsi nediskriminavimo ir konkurencingo pirkimo principų, visų pirma ūkio subjektams teikiamos informacijos apie savo pirkimų ketinimus, atžvilgiu;

b) Komisijai perduotų informaciją, laikydamasis sąlygų, nustatytų Komisijos sprendime 93/327/EEB, nustatančiame sąlygas, kuriomis užsakovai, eksploatuojantys geografines vietoves naftos, dujų, anglių ar kito kietojo kuro žvalgymui ar gavybai, turi pateikti Komisijai informaciją, susijusią su jų sudarytomis sutartimis ( 30 ).

28 straipsnis

Rezervuotos sutartys

Valstybės narės gali pasilikti sau teisę dalyvauti sutarčių sudarymo su globojamomis darbo grupėmis procedūrose ar numatyti, kad tokios sutartys gali būti vykdomos pagal globojamas užimtumo programas, kuriose dauguma susijusių darbuotojų yra asmenys su negalia, kurie dėl savo negalios pobūdžio ar rimtumo negali dirbti įprastomis sąlygomis.

Skelbime, kuriame kviečiama dalyvauti konkurse, turi būti nuoroda į šį straipsnį.

29 straipsnis

Centrinių pirkimų įstaigų sudarytos sutartys ir preliminarūs susitarimai

1.  Valstybės narės gali nustatyti, kad perkantieji subjektai gali pirkti darbus, prekes ir (arba) paslaugas iš centrinės pirkimų įstaigos arba per ją.

2.  Laikoma, kad perkantieji subjektai, kurie perka darbus, prekes ir (arba) paslaugas iš centrinės pirkimų įstaigos arba per ją 1 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais, yra įvykdžiusios šios direktyvos reikalavimus tiek, kiek centrinė pirkimų įstaiga yra įvykdžiusi minėtos direktyvos reikalavimus arba, kur tai yra tinkama, Direktyvos 2004/18/EB reikalavimus.

30 straipsnis

Nustatymo, ar konkrečią veiklą tiesiogiai veikia konkurencija, procedūra

1.  Sutartims, skirtoms suteikti galimybę pradėti vykdyti 3–7 straipsniuose minėtą veiklą, ši direktyva netaikoma, jei valstybėje narėje, kurioje ji yra vykdoma, tokią veiklą tiesiogiai veikia konkurencija rinkose, į kurias patekti nėra jokių apribojimų.

2.  Taikant šio straipsnio 1 dalį, sprendžiama, ar veiklą tiesiogiai veikia konkurencija, remiantis kriterijais, kurie atitinka Sutarties nuostatas dėl konkurencijos, tokiais kaip atitinkamų prekių ir paslaugų savybės, alternatyvių prekių ar paslaugų buvimas, kainos ir faktiškas ar galimas daugiau kaip vieno atitinkamų prekių ar paslaugų teikėjo buvimas.

3.  Taikant šio straipsnio 1 dalį, laikoma, kad patekti į rinką nėra apribojimų, jei valstybė narė yra įgyvendinusi ir taiko Bendrijos teisės aktų nuostatas, nurodytas XI priede.

Jei, remiantis šios straipsnio dalies pirma pastraipa, negalima daryti prielaidos, kad į rinką galima patekti nevaržomai, turi būti įrodyta, kad į atitinkamą rinką galima laisvai patekti tiek de facto, tiek de jure.

4.  Kai valstybė narė mano, kad vadovaujantis šio straipsnio 2 ir 3 dalimis, šio straipsnio 1 dalis turi būti taikoma konkrečiai veiklai, ji Komisijai praneša apie tai ir pateikia visus svarbius faktus, visų pirma informuoja apie bet kokį įstatymą, kitą teisės aktą ar susitarimą dėl 1 dalyje nurodytų sąlygų laikymosi, prireikus pateikdama nepriklausomos nacionalinės institucijos, kuri yra kompetentinga atitinkamos veiklos atžvilgiu, poziciją.

Sutartims, skirtoms suteikti galimybę pradėti vykdyti atitinkamą veiklą, ši direktyva nebetaikoma, jei Komisija:

 priima sprendimą, nustatantį, kad 1 dalis taikytina pagal 6 dalį per šioje dalyje numatytą laikotarpį, arba

 nepriima sprendimo dėl tokio taikymo per tą laikotarpį.

Tačiau, kai remiantis šio straipsnio 3 dalies pirma pastraipa, daroma prielaida, kad į atitinkamą rinką galima patekti laisvai, ir kai atitinkamos veiklos klausimais kompetentinga nepriklausoma nacionalinė institucija nustato, kad yra taikytina šio straipsnio 1 dalis, sutartims, skirtoms suteikti galimybę pradėti vykdyti atitinkamą veiklą, ši direktyva nebetaikoma, jei Komisija, priimdama sprendimą pagal 6 dalį per šioje dalyje numatytą laikotarpį, nėra nustačiusi, kad 1 dalis nėra taikoma.

5.  Kai atitinkamos valstybės narės teisės aktai tai numato, perkantieji subjektai gali prašyti Komisijos nustatyti sprendimo, priimto pagal 6 dalį, pagalba, ar 1 dalis yra taikoma konkrečiai veiklai. Tokiu atveju Komisija nedelsdama informuoja atitinkamą valstybę narę.

Toji valstybė narė, atsižvelgdama į šio straipsnio 2 ir 3 dalis, Komisijai praneša visus svarbius faktus, visų pirma apie bet kokį įstatymą ar kitą teisės aktą ar susitarimą dėl 1 dalyje nurodytų sąlygų laikymosi, prireikus kartu su nepriklausomos nacionalinės institucijos, kuri yra kompetentinga atitinkamos veiklos atžvilgiu, pozicija.

Komisija taip pat gali pradėti sprendimo, nustatančio 1 dalies taikomumą konkrečiai veiklai, priėmimo procedūrą savo iniciatyva. Tokiu atveju Komisija nedelsdama informuoja atitinkamą valstybę narę.

Jei iki 6 dalyje nustatyto laikotarpio pabaigos Komisija nepriima sprendimo dėl 1 dalies taikytinumo konkrečiai veiklai, laikoma, kad 1 dalis yra taikytina.

6.  Sprendimui pagal šį straipsnį priimti 68 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisijai skiriamas trijų mėnesių laikotarpis, skaičiuojant nuo pirmos darbo dienos po to, kai ji gauna pranešimą arba prašymą. Tačiau šį laikotarpį galima pratęsti vieną kartą ne ilgiau kaip trims mėnesiams pateisinamais atvejais, visų pirma dėl to, kad pranešime arba prašyme, arba prie jų pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra neišsami arba netiksli, arba dėl to, kad iš esmės pasikeičia pranešti faktai. Šį laikotarpį galima pratęsti ne daugiau kaip vieną mėnesį, kai konkrečios veiklos klausimais kompetentinga nepriklausoma nacionalinė institucija nustato, kad 1 dalis yra taikytina 4 dalies trečiojoje pastraipoje numatytais atvejais.

Kai konkrečioje valstybėje narėje tam tikrai veiklai jau yra taikoma procedūra vadovaujantis šiuo straipsniu, tolesni prašymai dėl tos pačios veiklos toje pačioje valstybėje narėje dar nepasibaigus pirmojo prašymo laikotarpiui nelaikomi naujomis procedūromis ir sprendžiami pirmojo prašymo kontekste.

Komisija priima išsamias taisykles dėl 4, 5 ir 6 dalių taikymo 68 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Šiose taisyklėse privaloma nustatyti:

a) kad Oficialiajame leidinyje informacijos tikslais turi būti paskelbta data, kurią prasideda pirmojoje pastraipoje nurodytas trijų mėnesių laikotarpis, o tais atvejais, kai jis pratęsiamas, - pratęsimo data ir laikotarpis, kuriam pratęsiama;

b) kad turi būti paskelbta, ar 1 dalies taikymas sprendžiamas pagal 4 dalies antrą arba trečią pastraipą ar pagal 5 dalies ketvirtą pastraipą; ir

c) tvarką, kuria vadovaujantis yra siunčiamos atitinkamos veiklos klausimais kompetentingos nepriklausomos nacionalinės institucijos pozicijos dėlklausimų, susijusių su 1 ir 2 dalimis.III SKYRIUS

Paslaugų pirkimo sutartims taikomos taisyklės

31 straipsnis

XVII A priede išvardytos paslaugų pirkimo sutartys

Sutartys, kurių objektas – XVII A priede išvardytos paslaugos, sudaromos pagal 34–59 straipsnius.

32 straipsnis

XVII B priede išvardytos paslaugų pirkimo sutartys

Sutartims, kurių objektas – XVII B priede išvardytos paslaugos, taikomi išskirtinai 34 ir 43 straipsnių reikalavimai.

33 straipsnis

Mišriosios paslaugų pirkimo sutartys, apimančios XVII A priede ir XVII B priede išvardytas paslaugas

Sutartys, kurių objektas yra tiek XVI A, tiek XVI B prieduose išvardytos paslaugos, sudaromos pagal 34–59 straipsnius, jeigu XVI A priede išvardytų paslaugų vertė yra didesnė už XVI B priede išvardytų paslaugų vertę. Kitais atvejaissutartys sudaromos pagal 34 ir 43 straipsnius.IV SKYRIUS

Specialios specifikacijas ir pirkimo dokumentus reglamentuojančios taisyklės

34 straipsnis

Techninės specifikacijos

1.  Techninės specifikacijos, apibrėžtos XXI priedo 1 punkte, nurodomos pirkimo dokumentacijoje, tokioje kaip skelbimai apie pirkimą, pirkimo dokumentai ar papildomi dokumentai. Visais įmanomais atvejais šios techninės specifikacijos turėtų būti apibrėžtos taip, kad jose būtų atsižvelgta į žmonių su negalia kriterijus arba į visiems naudotojams tinkamą projektą.

2.  Techninės specifikacijos turi suteikti vienodas sąlygas visiems konkurso dalyviams, jos neturi sukurti nepateisinamų kliūčių viešųjų pirkimų atvėrimui konkurencijai.

3.  Nepažeidžiant teisine prasme privalomų nacionalinių techninių taisyklių, tiek, kiek jos neprieštarauja Bendrijos teisei, techninės specifikacijos formuluojamos:

a) remiantis techninėmis specifikacijomis, apibrėžtomis XXI priede ir, pirmumo tvarka, nacionaliniais standartais, perkeliančiais Europos standartus, Europos techniniais liudijimais, bendromis techninėmis specifikacijomis, tarptautiniais standartais, kitomis Europos standartizacijos institucijų nustatytomis techninių normatyvų sistemomis arba, jei tokių nėra, nacionaliniais standartais, nacionaliniais techniniais liudijimais arba nacionalinėmis techninėmis specifikacijomis, susijusiomis su darbų projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu bei produktų naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiu „arba lygiavertis“;

b) arba rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų išraiška; pastarieji gali apimti aplinkosaugines charakteristikas. Tačiau tokie parametrai privalo būti pakankamai tikslūs, kad konkurso dalyviai galėtų nustatyti sutarties objektą, o perkantieji subjektai galėtų sudaryti sutartį;

c) arba rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų, minėtų b) punkte, išraiška, ir remiantis a) punkte minėtomis specifikacijomis kaip priemone daryti prielaidą, kad tokių atlikimo ir funkcinių reikalavimų yra laikomasi;

d) arba remiantis a) punkte minėtomis tam tikrų duomenų specifikacijomis ir remiantis rezultatų apibūdinimo ar funkciniais reikalavimais, minėtais 9 b) punkte kitiems duomenims.

4.  Kai perkantysis subjektas pasinaudoja galimybe remtis šio straipsnio 3 dalies a) punkte nurodytomis specifikacijomis, jis negali atmesti pasiūlymo tuo pagrindu, kad siūlomi produktai ir paslaugos neatitinka specifikacijų, kuriomis jis remiasi, jei konkurso dalyvis bet kokiomis tinkamomis priemonėmis savo pasiūlyme įrodo, kad jo siūlomi sprendimai lygiaverčiu būdu tenkina techninėse specifikacijose apibrėžtus reikalavimus, ir tokį įrodymą perkantysis subjektas laiko pakankamu.

Tinkamos priemonės gali būti techninė gamintojo pateikta dokumentacija arba pripažintos įstaigos bandymo ataskaita.

5.  Kai perkantysis subjektas naudojasi šio straipsnio 3 dalyje numatyta galimybe nustatyti rezultatų apibūdinimo ar funkcinius reikalavimus, jis negali atmesti konkurso pasiūlymo produktams, paslaugoms ar darbams, kuris atitinka nacionalinį standartą, perkeliantį Europos standartą, Europos techninį liudijimą, bendrą techninę specifikaciją, tarptautinį standartą arba Europos standartizacijos institucijos nustatytą techninių normatyvų sistemą, jei šiose specifikacijose yra nurodyti rezultatų apibūdinimo ir funkciniai reikalavimai, kuriuos ji pati yra nustačiusi.

Konkurso dalyvis savo pasiūlyme bet kuriomis tinkamomis priemonėmis pateikia perkantįjį subjektą tenkinančius įrodymus, kad atitinkantys standartą produktas, paslauga ar darbai atitinka perkančiojo subjekto nustatytus rezultatų apibūdinimo ar funkcinius reikalavimus.

Tinkamos priemonės gali būti techninė gamintojo pateikta dokumentacija arba pripažintos įstaigos bandymo ataskaita.

6.  Kai perkantieji subjektai nustato aplinkosaugines charakteristikas, nurodydami šio straipsnio 3 dalies (b) punkte minėtus rezultatų apibūdinimo ar funkcinius reikalavimus, jie gali naudoti išsamias specifikacijas arba prireikus jų dalis, apibrėžtas Europos ar (daugia-)nacionalinių ekologinių ženklų arba bet kokių kitų ekologinių ženklų, jei:

 tos specifikacijos yra tinkamos prekių ar paslaugų, kurios yra sutarties objektas, ypatybėms apibrėžti,

 ženklo reikalavimai yra parengti remiantis moksline informacija,

 ekologiniai ženklai yra patvirtinti naudojant tokią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi suinteresuoti asmenys, pavyzdžiui, valstybės įstaigos, vartotojai, gamintojai, platintojai ir aplinkos apsaugos organizacijos, ir

 jos yra prieinamos visoms suinteresuotoms šalims.

Perkantieji subjektai gali nurodyti, jog daroma prielaida, kad produktai ir paslaugos, pažymėti ekologiniais ženklais atitinka technines specifikacijas, nustatytas pirkimo dokumentuose; jie privalo priimti bet kurias kitas tinkamas įrodinėjimo priemones, tokias kaip techninė gamintojo dokumentacija arba pripažintos įstaigos bandymo ataskaita.

7.  Šiame straipsnyje „pripažintos įstaigos“ – tai bandymų ir kalibravimo laboratorijos ir sertifikavimo bei patikros įstaigos, kurios atitinka taikytinus Europos standartus.

Perkantieji subjektai privalo pripažinti kitose valstybėse narėse įsteigtų pripažintų įstaigų sertifikatus.

8.  Jei sutarties objektas to nepateisina, techninėse specifikacijose negalima nurodyti konkretaus modelio ar tiekimo šaltinio, konkretaus gamybos proceso ar prekių ženklų, patentų, rūšių ar konkrečios kilmės šalies ar gamybos taip, kad tokiu būdu tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankios sąlygos arba jie būtų pašalinami. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai sutarties objekto yra neįmanoma pakankamai tiksliai ir aiškiai apibūdinti pagal šio straipsnio 3 ir 4 dalis; toks nurodymas pateikiamas su žodžiu „arba lygiavertis“.

35 straipsnis

Techninių specifikacijų pateikimas

1.  Pasirašyti sutartį suinteresuotų ūkio subjektų prašymu perkantieji subjektai pateikia technines specifikacijas, kurias jos reguliariai nurodo savo prekių, darbų ar paslaugų pirkimo sutartyse, arba technines specifikacijas, kurias jos ketina taikyti sutartims, kurioms taikomi reguliarūs orientaciniai skelbimai, apibrėžti 41 straipsnio 1 dalyje.

2.  Kai techninės specifikacijos remiasi suinteresuotiems ūkio subjektams prieinamais dokumentais, pakanka pateikti nuorodą į tokius dokumentus.

36 straipsnis

Alternatyvūs pasiūlymai

1.  Kai sutarties sudarymo kriterijus yra ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, perkantieji subjektai gali atsižvelgti į alternatyvius pasiūlymus, kuriuos pateikia konkurso dalyvis ir kurie atitinka būtiniausius perkančiųjų subjektų nurodytus reikalavimus.

Specifikacijose perkantieji subjektai nurodo, ar jie leidžia pateikti alternatyvius pasiūlymus ir, jei leidžia, taip pat būtiniausius reikalavimus, kuriuos tokie alternatyvūs pasiūlymai turi tenkinti, ir bet kuriuos konkrečius jų pateikimo reikalavimus.

2.  Sudarydami prekių ar paslaugų pirkimo sutartis, perkantieji subjektai, kurie pagal šio straipsnio 1 dalį leidžia pateikti alternatyvius pasiūlymus, negali atmesti alternatyvaus pasiūlymo vien tik tuo pagrindu, kad, jei jis būtų pasirinktas, vietoj prekių pirkimo sutarties būtų sudaroma paslaugų pirkimo sutartis arba vietoj paslaugų pirkimo sutarties būtų sudaroma prekių pirkimo sutartis.

37 straipsnis

Subranga

Sutarties dokumentuose perkantysis subjektas gali paprašyti arba valstybė narė gali reikalauti, kad šis paprašytų konkurso dalyvio savo pasiūlyme nurodyti bet kurią sutarties dalį, kurią jis ketina subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims, ir įvardyti visus siūlomus subrangovus. Toks nurodymas neturi apriboti pagrindinio ūkio subjekto atsakomybės.

38 straipsnis

Sutarčių įvykdymo sąlygos

Perkantieji subjektai gali nustatyti specialias su sutarties įvykdymu susijusias sąlygas, jei jos atitinka Bendrijos teisės aktus ir yra nurodytos kvietime dalyvauti konkurse arba specifikacijose. Sutarties įvykdymo sąlygos visų pirma gali būti susijusios su socialinėmis ir aplinkos apsaugos reikmėmis.

39 straipsnis

Prievolės, susijusios su mokesčiais, aplinkos apsauga, darbo saugos nuostatomis ir darbo sąlygomis

1.  Perkantysis subjektas gali pats arba įpareigotas valstybės narėspirkimo dokumentuose nurodyti įstaigą ar įstaigas, iš kurių kandidatas ar konkurso dalyvis gali gauti atitinkamą informaciją apie prievoles, susijusias su mokesčiais, aplinkos apsauga, darbo saugos nuostatomis ir darbo sąlygomis, kurios galioja valstybėje narėje, regione ar vietovėje, kurioje turi būti teikiamos paslaugos, ir kurios taikomos darbams, vykdomiems vietoje, arba paslaugoms, teikiamoms sutarties vykdymo metu.

2.  Perkantysis subjektas, kuris pateikia šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, paprašo konkurso dėl sutarties sudarymo dalyvių arba kandidatų nurodyti, kad jie, rengdami savo pasiūlymą, atsižvelgė į darbo saugos nuostatas ir darbo sąlygas, galiojančias ten, kur turi būti teikiama paslauga.

Pirmoji pastraipa neturi riboti 57 straipsnio taikymo.V SKYRIUS

Procedūros

40 straipsnis

Atvirų, ribotų ir derybų procedūrų taikymas

1.  Sudarydami prekių, darbų ar paslaugų pirkimo sutartis, perkantieji subjektai taiko procedūras, suderintas su šios direktyvos tikslais.

2.  Perkantieji subjektai gali pasirinkti bet kurią procedūrą, aprašytą 1 straipsnio 9 dalies (a), (b) ar (c) punktuose, jei, atsižvelgiant į šio straipsnio 3 dalį, kvietimas dalyvauti konkurse buvo paskelbtas pagal 42 straipsnį.

3.  Perkantieji subjektai gali taikyti procedūrą be išankstinio kvietimo dalyvauti konkurse šiais atvejais:

a) kai atsiliepiant į anksčiau paskelbtą kvietimą dalyvauti konkurse nebuvo gauta pasiūlymų ar tinkamų pasiūlymų ir nebuvo pateikta paraiškų, esant sąlygai, kad pradinės sutarties sąlygos nėra iš esmės pakeistos;

b) kai sutartis sudaroma išimtinai mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar plėtros, o ne pelno užtikrinimo ar mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos sąnaudų susigrąžinimo tikslais, ir jei tokios sutarties sudarymas nepažeidžia vėlesnių sutarčių konkurencingo sudarymo, kuriomis visų pirma siekiama būtent tokių tikslų;

c) kai dėl techninių ar meninio pobūdžio priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, sutartį gali įvykdyti tik konkretus ūkio subjektas;

d) tiek, kiek yra griežtai būtina dėl ypatingos skubos, atsiradusios dėl įvykių, kurių perkantieji subjektai negalėjo numatyti, neįmanoma laikytis terminų, nustatytų atviroms, ribotoms ir derybų procedūroms iš anksto kviečiant dalyvauti konkurse;

e) prekių pirkimo sutarčių atveju, kai sutartis yra sudaroma su pirminiu tiekėju dėl papildomų prekių, skirtų iš dalies pakeisti įprastines prekes ar įrenginius arba padidinti esamus prekių kiekius ar įrenginius, tiekimo, kai pakeitus tiekėją, perkančiajam subjektui reikėtų įsigyti medžiagas, turinčias skirtingas technines charakteristikas, ir dėl to atsirastų nesuderinamumas arba pernelyg dideli techniniai eksploatacijos ir priežiūros sunkumai;

f) kai sutartys sudaromos papildomiems darbams ar paslaugoms, kurie nebuvo įtraukti į atrinktą pradinį projektą arba į pradinę sudarytą sutartį, bet kurie dėl nenumatytų aplinkybių tapo būtini sutarties vykdymui, su sąlyga, kad projektas patvirtinamas ar sutartis yra sudaroma su rangovu arba paslaugų teikėju, vykdančiu pradinę sutartį:

 kai tokie papildomi darbai ar paslaugos negali būti techniškai arba ekonomiškai atskirti nuo pradinės sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų perkantiesiems subjektams, arba

 kai tokie papildomi darbai ar paslaugos, nors jos ir gali būti atskirtos nuo pradinės sutarties, yra būtinai reikalingos sutarties vėlesniuose etapuose;

g) kai, darbų pirkimo sutarčių atveju, sudaromos sutartys naujiems darbams, kuriose numatomas panašių darbų, pavestų rangovui, su kuriuo tie patys perkantieji subjektai sudarė ankstesniąją sutartį, pakartojimas, su sąlyga, kad tokie darbai atitinka pagrindinį projektą, kurio vykdymui, paskelbus konkursą, buvo sudaryta pradinė sutartis; kai tik pirmajam projektui yra paskelbiamas konkursas, paskelbiama, kad gali būti taikoma ši procedūra, ir perkantieji subjektai, taikydami 16 ir 17 straipsnių nuostatas, atsižvelgia į bendrą numatomą vėlesnių darbų kainą;

h) kai prekės kotiruojamos ir perkamos prekių rinkoje;

i) kai sutartys sudaromos remiantis preliminariuoju susitarimu, jei yra tenkinama 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta sąlyga;

j) kai pirkimai yra vykdomi skelbiamų derybų būdu tuo atveju, kai yra įmanoma pirkti prekes, pasinaudojant ypatingai palankia galimybe, egzistuojančia labai trumpą laiką, ir kuriai esant prekes galima įsigyti daug žemesne nei įprasta rinkos kaina;

k) kai sudaromos sutartys prekių pirkimui ypač palankiomis sąlygomis iš tiekėjo, kuris galutinai likviduoja savo verslą, arba iš administratoriaus ar likvidatoriaus bankroto atveju, esant susitarimui su kreditoriais arba taikant kurią nors panašią procedūrą pagal nacionalinius įstatymus ar kitus teisės aktus;

l) kai atitinkama paslaugų pirkimo sutartis yra dalis po projekto konkurso organizuojamų veiksmų pagal šios direktyvos nuostatas ir kuri, vadovaujantis atitinkamomis taisyklėmis, turi būti sudaryta su to konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų; antruoju atveju visi laimėtojai kviečiami dalyvauti darybose.VI SKYRIUS

Skelbimo ir skaidrumo taisyklės1 skirsnis

Skelbimų publikavimas

41 straipsnis

Reguliarūs orientaciniai skelbimai ir skelbimai apie kvalifikacijos vertinimo sistemos buvimą

1.  Perkantieji subjektai bent kartą per metus Komisijos skelbiamų reguliarių orientacinių skelbimų, minėtų XV A priede, arba savo pačių „pirkėjo profilyje“, kaip aprašyta XX priedo 2 dalies b punkte, „publikuojamų skelbimų pagalba, informuoja apie:“

a) prekių pirkimo sutarčių atveju: numatomą bendrą sutarčių arba preliminariųjų susitarimų, kuriuos jos numato sudaryti per ateinančius 12 mėnesių, vertę pagal produktų panaudojimo sritis, kai visa numatoma vertė, atsižvelgiant į 16 ir 17 straipsnių nuostatas, yra lygi ar didesnė kaip 750 000 eurų.

Produktų panaudojimo sritis nustato perkantieji subjektai, remdamiesi CPV nomenklatūra:

b) paslaugų pirkimo sutarčių atveju: numatomą bendrą sutarčių arba preliminarių susitarimų, kuriuos jos numato sudaryti per ateinančius 12 mėnesių, pagal kiekvieną XVII A priede išvardytų paslaugų kategoriją, kai visa tokia vertė, atsižvelgiant į 16 ir 17 straipsnių nuostatas, yra lygi ar didesnė kaip 750 000 eurų.

c) darbų pirkimo sutarčių atveju: pagrindines darbų pirkimo sutarčių arba preliminarių susitarimų, kuriuos jos numato sudaryti per ateinančius 12 mėnesių ir kurių numatoma vertė, atsižvelgiant į 17 straipsnio nuostatas yra lygi arba didesnė už 16 straipsnyje nustatytą ribą, ypatybes.

Skelbimai, minėti (a) ir (b) punktuose, siunčiami Komisijai arba skelbiami „pirkėjo profilyje“ kiek įmanoma greičiau, prasidėjus biudžetiniams metams.

Skelbimai, minėti (c) pastraipoje, siunčiami Komisijai arba skelbiami „pirkėjo profilyje“ kiek įmanoma greičiau po to, kai priimamas sprendimas, patvirtinantis darbų pirkimo sutarčių arba preliminarių susitarimų, kuriuos perkantieji subjektai ketina sudaryti, planai.

Perkantieji subjektai, kurie skelbia reguliarius orientacinius skelbimus savo „pirkėjo profilyje“, Komisijai elektroniniu būdu perduoda pranešimą apie reguliaraus orientacinio skelbimo, paskelbto „pirkėjo profilyje“, paskelbimą, naudodamos formatą ir vadovaudamosi procedūromis, taikomomis pranešimų perdavimui elektroniniu būdu, nurodytomis XX priedo 3 punkte.

Skelbimų, minėtų (a), (b) ir (c) pastraipose, paskelbimas yra privalomas tik tais atvejais, kai perkantieji subjektai pasinaudoja galimybe sutrumpinti pasiūlymų priėmimo terminus, nustatytus 45 straipsnio 4 dalyje.

Ši straipsnio dalis netaikoma procedūroms be išankstinio kvietimo dalyvauti konkurse.

2.  Perkantieji subjektai gali visų pirma skelbti arba susitarti, kad Komisija skelbtų reguliarius orientacinius skelbimus, susijusius su didelės apimties projektais, nekartodamos informacijos, kuri jau buvo paskelbta ankstesniame reguliariame orientaciniame skelbime, su sąlyga, kad yra aiškiai nurodyta, jog šie skelbimai yra papildomi.

3.  Kai perkantieji subjektai pasirenka nustatyti kvalifikacijos vertinimo sistemą pagal 53 straipsnį, būtina skelbti skelbimą, minėtą XIV priede, nurodant kvalifikacijos vertinimo sistemos tikslą ir kaip galima susipažinti su jos veikimo taisyklėmis. Kai sistema veikia ilgiau nei trejus metus, skelbimas skelbiamas kasmet. Kai sistema veikia trumpiau, pakanka vieno pradinio skelbimo.

42 straipsnis

Skelbimai, naudojami kaip kvietimo dalyvauti konkurse priemonė

1.  Prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių atveju kvietimas dalyvauti konkurse gali būti paskelbtas:

a) kaip reguliarus orientacinis skelbimas, minėtas XV A priede; arba

b) kaip skelbimas apie kvalifikacijos vertinimo sistemos buvimą, minėtas XIV priede; arba

c) kaip skelbimas apie pirkimą, minėtas XIII A, B ir C priede.

2.  Dinaminių pirkimo sistemų atveju kvietimas dalyvauti sistemos konkurse turi būti skelbiamas skelbime apie pirkimą, minėtame šio straipsnio 1 dalies (c) punkte, tuo tarpu kvietimas dalyvauti konkurse, grindžiamame tokiomis sistemomis turi būti skelbiamas supaprastintame skelbime apie pirkimą, minėtame XIII D priede.

3.  Kai dalyvauti konkurse kviečiama reguliariame orientaciniame skelbime:

a) tokiame skelbime konkrečiai nurodomos prekės, darbai arba paslaugos, kurios bus sudaromos sutarties objektas;

b) tokiame skelbime nurodoma, kad sutartis bus sudaroma, taikant ribotą arba derybų procedūrą, neskelbiant kito kvietimo dalyvauti konkurse, o suinteresuoti ūkio subjektai kviečiami išreikšti savo susidomėjimą raštu; ir

c) tokie skelbimai turi būti paskelbti pagal XX priedą ne vėliau kaip likus 12 mėnesių iki tos dienos, kai turi būti išsiųstas kvietimas, minėtas 47 straipsnio 5 dalyje. Be to, perkantysis subjektas privalo laikytis 45 straipsnyje nustatytų terminų.

43 straipsnis

Skelbimai apie pirkimo sutarties sudarymą

1.  Perkantieji subjektai, kurie sudaro sutartį arba preliminarų susitarimą, per du mėnesius nuo sutarties arba preliminaraus susitarimo sudarymo dienos, vadovaudamosi Komisijos nustatytais reikalavimais išsiunčia skelbimą apie pirkimo sutarties sudarymą, minėtą XVI priede, 68 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Tais atvejais, kai sutartys yra sudaromos pagal preliminarų susitarimą, apibrėžtą 14 straipsnio 2 dalyje, perkantieji subjektai neprivalo siųsti skelbimo apie kiekvienos sutarties, sudarytos pagal tą susitarimą, sudarymo procedūros rezultatus.

Perkantieji subjektai skelbimą apie sutarties sudarymą pagal dinaminę pirkimo sistemą išsiunčia per du mėnesius nuo kiekvienos sutarties sudarymo dienos. Tačiau jie gali grupuoti tokius skelbimus kas ketvirtį. Tokiu atveju sugrupuotus skelbimus jie išsiunčia per du mėnesius nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos.

2.  Publikavimui skirta informacija, pateikta pagal XVI priedą, skelbiama pagal XX priedą. Šiuo atveju Komisija išsaugo jautrius komercinius aspektus dėl gautų pasiūlymų skaičiaus, ūkio subjektų tapatybės ar kainų, kuriuos perkantieji subjektai nurodo atsiųsdami šią informaciją.

3.  Kai perkantieji subjektai sudaro sutartį dėl mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugų, taikydami procedūrą be kvietimo dalyvauti konkurse pagal 40 straipsnio 3 dalies (b) punktą, informaciją apie teikiamų paslaugų pobūdį ir kiekį, kurią reikia pateikti pagal XVI priedą, jos gali apriboti nurodymu „mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos“.

Kai perkantieji subjektai sudaro MT sutartis, kurių negalima sudaryti be kvietimo dalyvauti konkurse pagal 40 straipsnio 3 dalies b punktą procedūros, jie gali, grįsdami tai komercine paslaptimi, apriboti pagal XVI teiktiną informaciją dėl teikiamų paslaugų pobūdžio ir kiekio.

Tokiais atvejais perkantieji subjektai užtikrina, kad bet kuri pagal šią straipsnio dalį paskelbta informacija yra ne mažiau išsami nei informacija, pateikiama skelbime apie kvietimą dalyvauti konkurse, skelbiamame pagal 42 straipsnio 1 dalį.

Jei perkantieji subjektai naudoja kvalifikacijos vertinimo sistemą, jie tokiais atvejais užtikrina, kad tokia informacija yra ne mažiau išsami nei kategorija, minėta kvalifikuotų paslaugų teikėjų sąraše, sudarytame pagal 53 straipsnio 7 dalį.

4.  Sutarčių, sudarytų XVII B priede išvardytoms paslaugoms, atveju perkantieji subjektai pranešime nurodo, ar jie sutinka su tokio skelbimo publikavimu.

5.  Informacija, pateikta pagal XVI priedą ir pažymėta kaip tokia, kurios neketinama skelbti, skelbiama tik supaprastinta forma statistikos tikslais pagal XX priedą.

44 straipsnis

Skelbimų publikavimo forma ir būdai

1.  Informacija, minėta XIII, XIV, XV A, XV B ir XVI prieduose bei, kur tai yra tinkama, bet kokia kita informacija, kuri, perkančiojo subjekto nuomone, yra naudinga, skelbimuose pateikiama pagal standartines Komisijos patvirtintas formas 68 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

2.  Perkantieji subjektai skelbimus Komisijai siunčia arba elektroninėmis priemonėmis, laikydamosi perdavimo formato ir procedūrų, nurodytų XX priedo 3 punkte, arba kitomis priemonėmis.

41, 42 ir 43 straipsniuose minėti skelbimai skelbiami, laikantis techninių charakteristikų, nurodytų XX priedo 1 punkto (a) ir (b) papunkčiuose.

3.  Skelbimai, parengti ir perduoti elektroninėmis priemonėmis, laikantis perdavimo formato ir procedūrų, nurodytų XX priedo 3 punkte, skelbiami ne vėliau kaip per penkias dienas nuo jų išsiuntimo.

Skelbimai, kurie yra atsiųsti ne elektroninėmis priemonėmis, laikantis perdavimo formato ir procedūrų, nurodytų XX priedo 3 punkte, skelbiami ne vėliau kaip per 12 dienų nuo jų perdavimo dienos. Tačiau išimtiniais atvejais skelbimai apie pirkimus, minėti 42 straipsnio 1 dalies (c) punkte, perkančiojo subjekto prašymu skelbiami per penkias dienas nuo tokio prašymo gavimo, jei skelbimas yra išsiųstas faksu.

4.  Skelbimų apie pirkimus tekstai skelbiami išsamiai viena iš Bendrijos oficialiųjų kalbų, kurią pasirenka perkantysis subjektas, ir tik šis tekstas originalo kalba laikomas vieninteliu autentišku tekstu. Kiekvieno skelbimo svarbių elementų santrauka skelbiama kitomis oficialiosiomis kalbomis.

Skelbimų, kuriuos skelbia Komisija, išlaidas padengia Bendrija.

5.  Skelbimai ir jų turinys negali būti skelbiami nacionaliniu lygiu anksčiau, nei jie yra išsiunčiami Komisijai.

Nacionaliniu lygiu paskelbtuose skelbimuose negali būti informacijos, kurios nėra Komisijai nusiųstuose skelbimuose arba kuri paskelbta „pirkėjo profilyje“ pagal 41 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, bet juose turi būti nurodyta skelbimo išsiuntimo Komisijai data arba skelbimo publikavimo „pirkėjo profilyje“ data.

Reguliarūs orientaciniai skelbimai negali būti skelbiami „pirkėjo profilyje“ prieš išsiunčiant Komisijai pranešimą apie jų paskelbimą tokia forma; juose turi būti nurodyta išsiuntimo data.

6.  Perkantieji subjektai užtikrina, kad jie galės įrodyti skelbimų išsiuntimo datas.

7.  Komisija perkančiajam subjektui pateikia išsiųstos informacijos paskelbimo patvirtinimą, nurodydama tokio paskelbimo datą. Toks patvirtinimas yra paskelbimo įrodymas.

8.  Pagal šio straipsnio 1–7 dalis perkantieji subjektai gali skelbti skelbimus apie pirkimus, kuriems netaikomi šioje direktyvoje nustatyti skelbimo reikalavimai.2 skirsnis

Terminai

45 straipsnis

Paraiškų dalyvauti pirkime ir pasiūlymų priėmimo terminai

1.  Nustatydami paraiškų dalyvauti pirkime ir pasiūlymų priėmimo terminus, perkantieji subjektai ypatingai atsižvelgia į sutarties sudėtingumą ir pasiūlymams parengti reikalingą laiką, nepažeisdami šiame straipsnyje nustatytų minimalių terminų.

2.  Atvirų procedūrų atveju minimalus terminas pasiūlymams priimti – 52 dienos nuo skelbimo apie pirkimą išsiuntimo dienos.

3.  Ribotų ir derybų procedūrų su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse atveju, taikomos šios nuostatos:

a) paraiškų dalyvauti pirkime priėmimo terminas, paskelbus skelbimą pagal 42 straipsnio 1 dalies (c) punktą arba perkantiesiems subjektams paskelbus kvietimą dalyvauti konkurse pagal 47 straipsnio 5 dalį, paprastai nustatomas ne trumpesnis kaip 37 dienos nuo tos dienos, kurią skelbimas arba kvietimas buvo išsiųstas ir jokiu atveju negali būti trumpesnis kaip 22 dienos, jei skelbimas yra išsiųstas paskelbimui kitomis, ne elektroninėmis priemonėmis arba faksu, ir ne trumpesnis kaip 15 dienų, jei skelbimas yra perduotas tokiomis priemonėmis;

b) terminas pasiūlymų priėmimui gali būti nustatytas abipusiu perkančiojo subjekto ir atrinktų kandidatų susitarimu, esant sąlygai, kad visiems kandidatams skiriamas toks pat laikas savo pasiūlymams parengti ir pateikti;

c) kai nėra įmanoma susitarti dėl pasiūlymų priėmimo termino, perkantysis subjektas nustato terminą, kuris paprastai yra ne trumpesnis kaip 24 dienos ir jokiu būdu negali būti trumpesnis kaip 10 dienų nuo kvietimo dalyvauti konkurse dienos.

4.  Jei perkantieji subjektai yra paskelbę reguliarų orientacinį skelbimą, minėtą 41 straipsnio 1 dalyje, pagal XX priedą, trumpiausias pasiūlymų priėmimo terminas, esant atviroms procedūroms, paprastai yra ne trumpesnis kaip 36 dienos, bet jokiu būdu negali būti trumpesnis kaip 22 dienos nuo skelbimo išsiuntimo dienos.

Tokie sutrumpinti terminai leidžiami su sąlyga, kad reguliariame orientaciniame skelbime be informacijos, kurios reikalaujama XV A priedo I dalyje, yra pateikta visa informacija, kurios reikalaujama XV A priedo II dalyje, jei pastaroji informacija yra prieinama skelbimo paskelbimo metu, ir su sąlyga, kad skelbimas yra išsiųstas paskelbimui per 52 dienas ir 12 mėnesių iki tos dienos, kai yra išsiunčiamas skelbimas apie pirkimą, minėtas 42 straipsnio 1 dalies (c) punkte.

5.  Kai skelbimai yra parengiami ir perduodami elektroninėmis priemonėmis, laikantis XX priedo 3 punkte nurodyto formato ir perdavimo procedūrų, paraiškų leisti dalyvauti priėmimo terminai, esant ribotoms ir derybų procedūroms, ir pasiūlymų priėmimo terminai, esant atviroms procedūroms, gali būti sutrumpinti septyniomis dienomis.

6.  Išskyrus atvejį, kai terminas yra nustatomas abipusiu susitarimu pagal šio straipsnio 3 dalies (b) punktą, pasiūlymų priėmimo esant atviroms, ribotoms ir derybų procedūroms, gali būti sutrumpinti dar penkiomis dienomis, kai perkantysis subjektas nuo skelbimo, naudojamo kaip kvietimas dalyvauti konkurse, paskelbimo dienos, suteikia galimybę elektroniniu būdu nevaržomai ir tiesiogiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais ir bet kuriais papildomais dokumentais pagal XX priedą. Skelbime turi būti nurodytas interneto adresas, kuriuo galima susipažinti su šia dokumentacija.

7.  Esant atviroms procedūroms, taikant 4, 5 ir 6 dalyse numatytus sutrumpinimus, bendras terminas pasiūlymams priimti jokiais atvejais negali būti trumpesnis kaip 15 dienų, skaičiuojant nuo skelbimo apie pirkimą išsiuntimo dienos.

Tačiau jei skelbimas apie pirkimą yra perduodamas ne faksu ir ne elektroninėmis priemonėmis, taikant 4, 5 ir 6 dalyse numatytus sutrumpinimus, bendras terminas pasiūlymams priimti, esant atvirai procedūrai, jokiais atvejais negali būti trumpesnis kaip 22 dienos, skaičiuojant nuo skelbimo apie pirkimą išsiuntimo dienos.

8.  Taikant 4, 5 ir 6 dalyse numatytus sutrumpinimus, paraiškų dalyvauti pirkime, siunčiamų atsakant į skelbimą, paskelbtą pagal 42 straipsnio 1 dalies (c) punktą, arba atsakant į perkančiųjų subjektų kvietimą pagal 47 straipsnio 5 dalį, bendras priėmimo terminas jokiais atvejais negali būti trumpesnis kaip 15 dienų, skaičiuojant nuo skelbimo apie pirkimą ar kvietimo išsiuntimo dienos.

Esant ribotoms ir derybų procedūroms, taikant 4, 5 ir 6 dalyse numatytus sutrumpinimus, bendras pasiūlymų priėmimo terminas jokiais atvejais, išskyrus terminus, nustatytus abipusiu susitarimu pagal šio straipsnio 3 dalies (b) punktą, negali būti trumpesnis kaip 10 dienų nuo kvietimo dalyvauti konkurse dienos.

9.  Jei dėl kokių nors priežasčių pirkimo dokumentai ir patvirtinamieji dokumentai ar papildoma informacija, nors jų paprašyta deramu laiku, nėra pateikti iki 46 ir 47 straipsniuose nustatytų terminų pabaigos, arba tais atvejais, kai pasiūlymai gali būti pateikti tik apsilankius vietoje arba vietoje patikrinus dokumentus, įrodančius pirkimo dokumentus, pasiūlymų priėmimo terminai gali būti atitinkamai pratęsti, išskyrus atvejus, kai terminas yra nustatytas abipusiu susitarimu pagal šio straipsnio 3 dalies (b) punktą, tam kad visi atitinkami ūkio subjektai žinotų, kokios informacijos reikia pasiūlymui parengti.

10.  Visus šiame straipsnyje nustatytus terminus apibendrinti lentelė pateikiama XXII priede.

46 straipsnis

Atviros procedūros: specifikacijos, papildomi dokumentai ir informacija

1.  Esant atviroms procedūroms, kai perkantieji subjektai nesuteikia galimybės nevaržomai elektroniniu būdu pagal 45 straipsnio 6 dalį tiesiogiai susipažinti su visomis specifikacijomis ir bet kuriais patvirtinamaisiais dokumentais, specifikacijos ir patvirtinamieji dokumentai ūkio subjektams išsiunčiami per šešias dienas nuo paraiškos gavimo dienos, jei paraiška yra pateikta, likus pakankamai laiko iki pasiūlymų pateikimo termino.

2.  Papildomą informaciją, susijusią su specifikacijomis, esant sąlygai, kad prašymas pateikti tokią informaciją buvo pateiktas per tinkamą terminą, perkantieji subjektai arba kompetentingi departamentai pateikia ne vėliau kaip likus šešioms dienoms iki pasiūlymų priėmimo termino pabaigos.

47 straipsnis

Kvietimai pateikti pasiūlymą arba derėtis

1.  Esant ribotoms ir derybų procedūroms, perkantieji subjektai vienu tuo pačiu metu raštu pakviečia atrinktus kandidatus pateikti savo pasiūlymus arba derėtis. Prie kvietimo kandidatams pridedama arba:

 specifikacijų ir visų patvirtinamųjų dokumentų kopija, arba

 nuoroda, kokiu būdu galima susipažinti su pirmoje įtraukoje minėtomis specifikacijomis ir patvirtinamaisiais dokumentais, kai su jais leidžiama susipažinti tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis pagal 45 straipsnio 6 dalį.

2.  Kai specifikacijas ir (arba) patvirtinamuosius dokumentus turi ne perkantysis subjektas, atsakingas už sutarties sudarymo procedūrą, o kitas subjektas, kvietime nurodomas adresas, kuriuo galima kreiptis tų specifikacijų ir dokumentų, ir atitinkamais atvejais paskutinė data, kurią tokių dokumentų galima prašyti, suma, mokėtina už tokių dokumentų gavimą ir mokėjimo procedūros. Kompetentingas departamentas atsiunčia minėtą dokumentaciją ūkio subjektui iškart po to, kai tik gauna prašymą.

3.  Perkantysis subjektas arba kompetentingas departamentas išsiunčia papildomą informaciją apie specifikacijas ir patvirtinamuosius dokumentus, likus ne mažiau kaip šešioms dienoms iki galutinės pasiūlymų priėmimui nustatytos datos, su sąlyga, kad jų yra paprašyta laiku.

4.  Be to, kvietime nurodoma bent ši informacija:

a) atitinkamais atvejais prašymams dėl papildomų dokumentų pateikimo nustatytas terminas, taip pat už tokius dokumentus mokėtina suma ir mokėjimo sąlygos;

b) galutinė pasiūlymų priėmimo data, adresas, kuriuo jie turi būti siunčiami ir kalba arba kalbos, kuriomis jie turi būti parengti;

c) nuoroda į paskelbtą skelbimą apie pirkimą;

d) nurodymas, kokie dokumentai turi būti pridėti;

e) sutarties sudarymo kriterijai, jei jie nėra nurodyti pranešime apie kvalifikacijos vertinimo sistemos buvimą, naudojamame kaip kvietimas dalyvauti konkurse;

f) sutarties skyrimo kriterijų lyginamasis svoris arba atitinkamais atvejais tokių kriterijų seka pagal svarbą, jei ši informacija nėra pateikta skelbime apie pirkimą, skelbime apie kvalifikacijos vertinimo sistemos buvimą arba specifikacijose.

5.  Kai kvietimas dalyvauti konkurse yra paskelbtas reguliariame orientaciniame skelbime, perkantieji subjektai po minėtojo paskelbimo, prieš pradėdami konkurso ar derybų dalyvių atranką, kviečia visus kandidatus patvirtinti savo suinteresuotumą, remiantis išsamia informacija apie atitinkamą sutartį.

Tokiame kvietime nurodoma bent ši informacija:

a) pobūdis ir kiekis, įskaitant visas galimybes dėl papildomų sutarčių ir, jei įmanoma, numatomas laikas, per kurį galima pasinaudoti tomis galimybėmis sutartims pratęsti, pobūdį ir kiekį ir, jei įmanoma, apytikres būsimų skelbimų apie darbų, prekių ir paslaugų konkursus, paskelbimo datas;

b) procedūros rūšis: ribota ar derybų;

c) atitinkamais atvejais, data, kada prekių pristatymas, darbų atlikimas ir paslaugų teikimas turi būti pradėtas ir užbaigtas;

d) adresas, kuriuo reikia pateikti prašymus gauti konkurso dokumentus, jų padavimo galutinė data ir kalba ar kalbos, kuriomis jos turi būti parengtos;

e) subjekto, su kuriuo bus sudaroma sutartis, adresas ir informacija, būtina specifikacijoms ir kitiems dokumentams gauti;

f) ekonominės ir techninės sąlygos, finansinės garantijos ir informacija, kurios reikalaujama iš ūkio subjektų;

g) suma, kurią reikia sumokėti už gautus dokumentus, ir jos mokėjimo procedūros;

h) sutarties, kuri yra kvietimo dalyvauti konkurse objektas, forma: pirkimas, nuoma ar pirkimas išsimokėtinai ar jų derinys; ir

i) sutarties sudarymo kriterijai bei jų lyginamieji svoriai arba atitinkamais atvejais tokių kriterijų seka pagal svarbą, jei ši informacija nėra pateikta orientaciniame skelbime arba specifikacijose, arba kvietime dalyvauti konkurse arba derybose.3 skirsnis

Bendravimas ir informacija

48 straipsnis

Bendravimui taikomos taisyklės

1.  Visoks bendravimas ir apsikeitimas informacija, minėtas šioje antraštinėje dalyje, gali vykti paštu, faksu, elektroninėmis priemonėmis, laikantis 4 ir 5 dalies nuostatų, telefonu 6 dalyje nurodytais atvejais ir aplinkybėmis arba naudojant šių priemonių derinį pagal perkančiojo subjekto pasirinkimą.

2.  Pasirinktos bendravimo priemonės turi būti visuotinai prieinamos ir nevaržyti ūkio subjektų galimybių dalyvauti pirkimo procedūroje.

3.  Bendravimas ir informacijos mainai bei jos saugojimas turi vykti taip, kad būtų galima užtikrinti duomenų vientisumą ir pasiūlymų bei paraiškų dalyvauti konfidencialumą, ir kad perkantieji subjektai susipažintų su pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti turiniu tik praėjus jų pateikimo terminui.

4.  Įrenginiai, naudotini bendravimui elektroniniu būdu, o taip pat ir jų techninės charakteristikos turi būti nediskriminacinės, visuotinai prieinamos ir sąveikaujančios su visuotinai naudojamais informacinės bei ryšių technologijos produktais.

5.  Perdavimo elektroniniu būdu ir pasiūlymų priėmimo įrangai bei paraiškų dalyvauti priėmimo elektroniniu būdu įrangai taikomos šios taisyklės:

a) suinteresuotoms šalims turi būti prieinama informacija apie specifikacijas, būtinas pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pateikimui elektroniniu būdu, įskaitant teksto apsaugą. Be to, pasiūlymų ir paraiškų leisti dalyvauti priėmimo elektroniniu būdu įranga turi atitikit XXIV priedo reikalavimus;

b) valstybės narės, vadovaudamosi Direktyvos 1999/93/EB 5 straipsniu, gali reikalauti, kad, vadovaujantis šio straipsnio 1 dalimi, kartu su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais būtų pateiktas saugus elektroninis parašas;

c) valstybės narės gali pradėti taikyti arba ir toliau taikyti savanoriškas akreditacijos sistemas, skirtas teikti aukšto lygio tokių priemonių sertifikavimo paslaugas;

d) konkurso dalyviai ar kandidatai įsipareigoja iki pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pateikimui nustatyto termino pabaigos pateikti dokumentus, sertifikatus ir deklaracijas, paminėtas 52 straipsnio 2 ir 3 dalyse bei 53 ir 54 straipsniuose, jei jie neegzistuoja elektronine forma.

6.  Paraiškų dalyvauti perdavimui taikomos šios taisyklės:

a) paraiškos dalyvauti sutarčių sudarymo procedūrose gali būti pateiktos raštu arba telefonu;

b) kai paraiškos leisti dalyvauti yra pateikiamos telefonu, turi būti atsiųstas raštiškas patvirtinimas, dar nepasibaigus jų priėmimui nustatytam terminui;

c) perkantieji subjektai gali reikalauti, kad paraiškos dalyvauti, perduotos faksu, būtų patvirtintos paštu arba elektroninėmis priemonėmis, kai tai yra reikalinga siekiant teisiškai įrodyti faktą. Visus tokius reikalavimus kartu su nustatytais patvirtinimo atsiuntimo paštu arba elektroninėmis priemonėmis terminais perkantieji subjektai turėtų nurodyti skelbime, naudojamame kaip kvietimas dalyvauti konkurse arba kvietime, minėtame 47 straipsnio 5 dalyje.

49 straipsnis

Informacija pareiškėjams dėl kvalifikacijos vertinimo, kandidatų ir konkurso dalyvių

1.  Perkantieji subjektai dalyvaujantiems ūkio subjektams kuo greičiau praneša apie priimtus sprendimus dėl preliminaraus susitarimo sudarymo, sutarties sudarymo arba leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, įskaitant priimtų sprendimų nesudaryti preliminaraus susitarimo arba nesudaryti sutarties, kuriai buvo paskelbtas konkursas arba sprendimas pradėti procedūrą iš naujo arba neįgyvendinti dinaminės pirkimo sistemos, priežastis; ši informacija turi būti pateikta raštu, jei perkančiojo subjekto to yra prašoma.

2.  Suinteresuotos šalies prašymu perkantieji subjektai kiek įmanoma greičiau praneša:

 nesėkmingam kandidatui apie priežastis, dėl kurių jo prašymas buvo atmestas,

 nesėkmingam konkurso dalyviui apie priežastis, dėl kurių jo pasiūlymas buvo atmestas, įskaitant 34 straipsnio 4 ir 5 dalyse minėtas priežastis, dėl kurių jie priėmė sprendimą dėl nelygiavertiškumo arba sprendimą, kad darbai, prekės ar paslaugos neatitinka rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų,

 bet kuriam konkurso dalyviui, kuris pateikė priimtiną pasiūlymą, apie atrinkto pasiūlymo ypatybes ir santykinius pranašumus, taip pat konkurso laimėtojo pavardę arba preliminaraus susitarimo šalis.

Terminas tokiems pranešimams pateikti jokiais atvejais negali būti ilgesnis kaip 15 dienų nuo raštiško paklausimo gavimo dienos.

Tačiau perkantieji subjektai gali nuspręsti, kad tam tikra informacija dėl sutarties sudarymo arba preliminaraus susitarimo sudarymo arba leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, minėtoje šio straipsnio 1 dalyje, gali būti neteikiama, jei tokios informacijos suteikimas kliudytų teisėsaugai arba kitokiu būdu prieštarautų viešajam interesui ar pažeistų teisėtus komercinius tam tikro viešojo ar privataus ūkio subjekto interesus, įskaitant ūkio subjekto, su kuriuo sudaryta sutartis, interesus, arba galėtų pažeisti sąžiningą konkurenciją tarp ūkio subjektų.

3.  Perkantieji subjektai, kurie kuria ir naudoja kvalifikacijos vertinimo sistemą, praneša pareiškėjams apie savo sprendimą dėl kvalifikacijos per šešis mėnesius.

Jei sprendimo priėmimas trunka ilgiau kaip keturis mėnesius nuo paraiškos pateikimo, perkantysis subjektas pareiškėjui per du mėnesius nuo prašymo dienos praneša apie priežastis, kuriomis pateisinamas toks uždelsimas, ir datą, iki kurios jo paraiška bus priimta arba atmesta.

4.  Pareiškėjams, kurių kvalifikaciniai duomenys yra netinkami, kuo greičiau, bet jokiu būdu ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos pranešama apie sprendimą ir paraiškos atmetimo priežastis. Priežastys turi būti paremtos kvalifikacinės atrankos kriterijais, nurodytais 53 straipsnio 2 dalyje.

5.  Perkantieji subjektai, kurie sukuria ir taiko kvalifikacijos vertinimo sistemą, gali panaikinti ūkio subjekto kvalifikaciją tik dėl priežasčių, pagrįstų 53 straipsnio 2 dalyje nurodytais kvalifikacijos kriterijais. Apie ketinimą panaikinti kvalifikaciją ūkio subjektas įspėjamas raštu iš anksto, likus bent 15 dienų iki tos datos, kai kvalifikacija turi būti panaikinta, kartu nurodant priežastį ar priežastis, pateisinančias siūlomą veiksmą.

50 straipsnis

Saugotina informacija apie sudarytas sutartis

1.  Perkantieji subjektai saugo atitinkamą informaciją apie kiekvieną sutartį, kurios joms pakaktų vėliau pateisinti sprendimus, priimtus dėl:

a) kvalifikacijos ir ūkio subjektų atrankos bei sutarčių sudarymo;

b) procedūrų be išankstinio konkurso paskelbimo pagal 40 straipsnio 3 dalį taikymo;

c) šios antraštinės dalies III-VI skyrių netaikymo, vadovaujantis I antraštinės dalies II skyriuje ir šios antraštinės dalies II skyriuje numatytais nukrypimais.

Perkantieji subjektai imasi atitinkamų priemonių pagrįsti dokumentais sutarčių sudarymo procedūrų, vykdomų elektroninėmis priemonėmis, eigą.

2.  Informacija saugoma bent ketverius metus nuo sutarties sudarymo, kad perkantysis subjektas per tą laiką galėtų Komisijai suteikti informaciją, jei ji to paprašytų.VII SKYRIUS

Procedūros eiga

51 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.  Renkant sutarties konkurso laimėtoją:

a) Perkantieji subjektai, pateikę konkurso dalyvių ir kandidatų atmetimo taisykles ir kriterijus pagal 54 straipsnio 1, 2 ir 4 dalis, atmeta ūkio subjektus, kurie atitinka tokias taisykles ir kriterijus;

b) jie atrenka konkurso dalyvius ir kandidatus remdamiesi objektyviomis taisyklėmis ir kriterijais, nustatytais pagal 54 straipsnį;

c) atitinkamais atvejais, esant ribotoms ir derybų procedūroms su išankstiniu konkurso paskelbimu, perkantieji subjektai, vadovaudamiesi 54 straipsniu, sumažina pagal (a) ir (b) punktus atrinktų kandidatų skaičių.

2.  Kai konkursas skelbiamas skelbimo apie kvalifikacijos vertinimo sistemos buvimą pagalba, perkantieji subjektai, siekdami atrinkti i dalyvius sudaryti konkrečioms sutartims, kurioms yra paskelbtas konkursas:

a) kvalifikuoja ūkio subjektus pagal 53 straipsnio nuostatas;

b) taip kvalifikuotiems ūkio subjektams taiko tas šio straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios tinka ribotoms arba derybų procedūroms.

3.  Perkantieji subjektai patikrina, ar atrinktų konkurso dalyvių pateikti pasiūlymai atitinka jiems taikytinas taisykles ir reikalavimus, ir sudaro sutartį, remdamiesi 55 ir 57 straipsniuose nustatytais kriterijais.1 skirsnis

Kvalifikacinė ir kokybinė atranka

52 straipsnis

Abipusis administracinių, techninių ar finansinių sąlygų bei sertifikatų, bandymų ir įrodymų pripažinimas

1.  Atrinkdami ribotos ar derybų procedūros dalyvius ir priimdami sprendimus dėl kvalifikacijos arba atnaujindami kriterijus ir taisykles, perkantieji subjektai:

a) tam tikriems ūkio subjektams netaiko administracinių, techninių ar finansinių sąlygų, kurios nebūtų taikomos kitiems;

b) nereikalauja bandymų ar įrodymų, kurie dubliuotų jau esamus objektyvius įrodymus.

2.  Reikalaudami pateikti nepriklausomų įstaigų išduotus sertifikatus, liudijančius apie tai, kad ūkio subjektas laikosi tam tikrų kokybės užtikrinimo standartų, perkantieji subjektai remiasi kokybės užtikrinimo sistemomis, paremtomis atitinkamų Europos standartų serijomis, kurias yra sertifikavusios įstaigos, atitinkančios Europos Standartų seriją dėl sertifikavimo.

Perkantieji subjektai pripažįsta lygiaverčius kitose valstybėse narėse įsisteigusių įstaigų išduotus sertifikatus. Jos taip pat pripažįsta ūkio subjektų pateiktus kitų lygiaverčių kokybės užtikrinimo priemonių įrodymus.

3.  Tik atitinkamais darbų ir paslaugų pirkimo sutarčių atvejais perkantieji subjektai, siekdami patikrinti ūkio subjekto techninius pajėgumus, gali reikalauti nurodyti aplinkosaugos vadybos priemones, kurias ūkio subjektas galės taikyti, vykdydamas sutartį. Tokiais atvejais, jei perkantieji subjektai pareikalautų pateikti nepriklausomų įstaigų išduotus sertifikatus, liudijančius apie tai, kad ūkio subjektas laikosi tam tikrų aplinkosaugos vadybos standartų, jie turi remtis EMAS arba aplinkosaugos vadybos standartais, kurie yra paremti remiantis atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais ir kuriuos yra sertifikavusios įstaigos, atitinkančios Bendrijos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius standartus dėl sertifikavimo.

Perkantieji subjektai pripažįsta lygiaverčius kitose valstybėse narėse įsisteigusių įstaigų išduotus sertifikatus. Jos taip pat priima kitus ūkio subjektų lygiaverčių aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus.

53 straipsnis

Kvalifikacijos vertinimo sistemos

1.  Perkantieji subjektai gali sudaryti ir taikyti ūkio subjektų kvalifikacijos vertinimo sistemą.

Perkantieji subjektai, kurie sudaro ir taiko kvalifikacijos vertinimo sistemą, užtikrina, kad ūkio subjektai visuomet galėtų prašyti, kad jų kvalifikacija būtų įvertinta.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytoje sistemoje gali būti kelios kvalifikacijos vertinimo pakopos.

Sistema taikoma remiantis objektyviais kvalifikacinės atrankos kriterijais ir taisyklėmis, kuriuos nustato perkantysis subjektas.

Kai tokie kriterijai ir taisyklės apima technines specifikacijas, taikomos 34 straipsnio nuostatos. Prireikus kriterijai ir taisyklės gali būti atnaujinami.

3.  Į šio straipsnio 2 dalyje minėtus kvalifikacinės atrankos kriterijus ir taisykles gali įeiti atmetimo kriterijai, išvardyti Direktyvos 2004/18/EB 45 straipsnyje, laikantis tame straipsnyje nurodytų sąlygų ir reikalavimų.

Kai perkantysis subjektas yra perkančioji institucija, kaip apibrėžta 2 straipsnio 1 dalies a punkte, į tokius kriterijus ir taisykles turi įeiti atmetimo kriterijai, išvardyti Direktyvos 2004/18/EB 45 straipsnio 1 dalyje.

4.  Kai į šio straipsnio 2 dalyje minėtas kvalifikacinės atrankos taisykles ir kriterijus įeina reikalavimai, susiję su ūkio subjekto ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, ūkio subjektas gali prireikus remtis kitų subjektų pajėgumais, nesvarbu, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su tokiais subjektais. Šiuo atveju ūkio subjektas privalo įrodyti perkančiajam subjektui, kad tie ištekliai jam bus prieinami per visą kvalifikacijos vertinimo sistemos galiojimo laiką, pateikdamas, pavyzdžiui, minėtų subjektų atitinkamą įsipareigojimą.

Tomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė, minėta 11 straipsnyje, gali remtis grupės dalyvių arba kitų subjektų pajėgumais.

5.  Kai į šio straipsnio 2 dalyje minėtas kvalifikacinės atrankos taisykles ir kriterijus įeina reikalavimai, susiję su ūkio subjekto techniniais ir (arba) profesiniais gebėjimais, ūkio subjektas gali prireikus remtis kitų subjektų pajėgumais, nesvarbu, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su tokiais subjektais. Šiuo atveju ūkio subjektas privalo įrodyti perkančiajam subjektui, kad tie ištekliai jam bus prieinami per visą kvalifikacijos vertinimo sistemos galiojimo laikotarpį, pateikdamas, pavyzdžiui, tų subjektų įsipareigojimą suteikti būtinus išteklius ūkio subjektui.

Tomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė, minėta 11 straipsnyje, gali remtis grupės dalyvių arba kitų subjektų pajėgumais.

6.  Kvalifikacinės atrankos kriterijai ir taisyklės, minėti šio straipsnio 2 dalyje, pateikiami ūkio subjektams jų prašymu. Apie tokių kriterijų ir taisyklių atnaujinimą pranešama suinteresuotiems ūkio subjektams.

Kai perkantysis subjektas mano, kad tam tikrų kitų subjektų ar įstaigų kvalifikacijos vertinimo sistema atitinka jos reikalavimus, ji suinteresuotiems ūkio subjektams praneša tokių kitų subjektų ar įstaigų pavadinimus.

7.  Sudaromas ir saugomas kvalifikuotų ūkio subjektų sąrašas; jis gali būti padalytas į kategorijas, pagal sutarties rūšį, kuriai galioja kvalifikacija.

8.  Sudarydami ir taikydami kvalifikacijos vertinimo sistemą, perkantieji subjektai visų pirma laikosi 41 straipsnio 3 dalies nuostatų dėl pranešimų apie kvalifikacijos vertinimo sistemos buvimą, 49 straipsnio 3, 4 ir 5 dalių dėl informacijos, kuri turi būti pateikta ūkio subjektams, padavusiems prašymus dėl kvalifikacijos vertinimo, 51 straipsnio 2 dalies dėl dalyvių atrankos, kai konkursas yra skelbiamas skelbimu apie kvalifikacijos vertinimo sistemos buvimą, ir 52 straipsnio nuostatų dėl abipusio administracinių, techninių ir finansinių sąlygų, sertifikatų, bandymų ir įrodymų pripažinimo.

9.  Kai konkursas yra skelbiamas skelbimu apie kvalifikacijos vertinimo sistemos buvimą, konkurso dalyviai, esant ribotai arba derybų procedūrai, pagal tokią sistemą atrenkami iš kvalifikuotų kandidatų.

54 straipsnis

Kokybinės atrankos kriterijai

1.  Perkantieji subjektai, kurie nustato atrankos kriterijus, esant atvirai procedūrai, tai daro pagal objektyvias taisykles ir kriterijus, ir su kuriais gali susipažinti suinteresuoti ūkio subjektai.

2.  Perkantieji subjektai, kurie atrenka kandidatus ribotai arba derybų procedūrai, tai daro pagal jų pačių nustatytas objektyvias taisykles ir kriterijus, ir su kuriais gali susipažinti suinteresuoti ūkio subjektai.

3.  Esant ribotai arba derybų procedūrai, kriterijai gali remtis objektyviu perkančiojo subjekto poreikiu sumažinti kandidatų skaičių tiek, kad tokį skaičiaus sumažinimą būtų galima pateisinti pusiausvyros tarp viešųjų pirkimų procedūros ypatumų ir išteklių, kurių reikia tokiai procedūrai taikyti, išlaikymu. Tačiau atrinktų kandidatų skaičius turi būti pakankamas, kad būtų galima užtikrinti pakankamą konkurenciją.

4.  Į šio straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodytus kriterijus gali įeiti atmetimo kriterijai, išvardyti Direktyvos 2004/18/EB 45 straipsnyje, laikantis ten nustatytų sąlygų ir reikalavimų.

Kai perkantysis subjektas yra perkančioji institucija, kaip apibrėžta 2 straipsnio 1 dalies (a) punkte, į tokius kriterijus ir taisykles turi įeiti atmetimo kriterijai, išvardyti Direktyvos 2004/18/EB 45 straipsnio 1 dalyje.

5.  Kai į šio straipsnio 2 dalyje minėtas kvalifikacinės atrankos taisykles ir kriterijus įeina reikalavimai, susiję su ūkio subjekto ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, ūkio subjektas gali prireikus ir dėl konkrečios sutarties remtis kitų subjektų pajėgumais, nesvarbu, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su tokiais subjektais. Šiuo atveju ūkio subjektas privalo įrodyti perkančiajam subjektui, kad reikiami ištekliai jam bus prieinami per visą kvalifikacijos vertinimo sistemos galiojimo laiką, pateikdamas, pavyzdžiui, tų subjektų atitinkamą įsipareigojimą.

Tomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė, minėta 11 straipsnyje, gali remtis grupės dalyvių arba kitų subjektų pajėgumais.

6.  Kai į šio straipsnio 1 ir 2 dalyse minėtus kriterijus įeina reikalavimai, susiję su ūkio subjekto techniniais ir (arba) profesiniais gebėjimais, ūkio subjektas gali prireikus ir dėl konkrečios sutarties remtis kitų subjektų pajėgumais, nesvarbu, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su tokiais subjektais. Šiuo atveju ūkio subjektas privalo įrodyti perkančiajam subjektui, kad, vykdant sutartį, tie ištekliai jam bus prieinami, pateikdamas, pavyzdžiui, tų subjektų įsipareigojimą ūkio subjektui suteikti būtinus išteklius.

Tomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė, minėta 11 straipsnyje, gali remtis grupės dalyvių arba kitų subjektų pajėgumais.2 skirsnis

Sutarties sudarymo kriterijai

55 straipsnis

Sutarties sudarymo kriterijai

1.  Nepažeidžiant nacionalinių įstatymų ar kitų teisės aktų dėl atlygio už tam tikras paslaugas, kriterijai, kuriais remdamiesi perkantieji subjektai grindžia sprendimą sudaryti sutartį, yra tokie:

a) kai sutartis sudaroma remiantis, perkančiojo subjekto nuomone, ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu, - tai įvairūs kriterijai susiję su atitinkamos sutarties dalyku, tokie kaip atlikimo ar užbaigimo data, eksploatacinės sąnaudos, ekonomiškumas, kokybė, estetinės ir funkcinės ypatybės, aplinkosauginės charakteristikos, techniniai privalumai, garantinis aptarnavimas ir techninė pagalba, įsipareigojimai dėl dalių, prekių tiekimo saugumo, kaina ir kita.

b) tik žemiausia kaina.

2.  Nepažeisdamas trečiosios pastraipos nuostatų, šio straipsnio 1 dalies a punkte minėtais atvejais perkantysis subjektas nurodo lyginamąjį svorį, kurį jis priskiria kiekvienam kriterijui, pagal kurį nustato ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

Tie svoriai gali būti išreiškiami nustatant intervalą, į kurį patenka kiekviena kriterijui priskiriama reikšmė.

Kai perkančiojo subjekto nuomone, lyginamųjų svorių negalima nustatyti dėl akivaizdžių priežasčių, perkantysis subjektas nustato kriterijus mažėjančios svarbos tvarka.

Lyginamieji svoriai arba svarbos eiliškumas turi būti atitinkamai nurodyti skelbime, kuriuo kviečiama dalyvauti konkurse, kvietime patvirtinti suinteresuotumą, kaip minėta 47 straipsnio 5 dalyje, kvietime pateikti pasiūlymus arba dalyvauti derybose, arba specifikacijose.

56 straipsnis

Elektroninių aukcionų naudojimas

1.  Valstybės narės gali numatyti, kad perkantieji subjektai gali naudoti elektroninius aukcionus.

2.  Esant atvirai, ribotai arba derybų procedūroms, perkantieji subjektai gali nuspręsti, kad prieš sudarant sutartį turi būti organizuojamas elektroninis aukcionas, kurio metu galima tiksliai nustatyti sutarties specifikacijas.

Tomis pačiomis aplinkybėmis elektroninis aukcionas gali būti organizuojamas, paskelbus konkursą sutartims, kurios sudarytinos pagal dinaminę pirkimo sistemą, minėtą 15 straipsnyje.

Elektroninis aukcionas grindžiamas:

a) arba vien tik kainomis, kai sutartis sudaroma su žemiausią kainą pasiūliusiu subjektu,

b) arba kainomis ir (arba) naujomis pasiūlymų ypatybių vertėmis, nurodytomis specifikacijoje, kai sutartis sudaroma su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu subjektu.

3.  Perkantieji subjektai, kurie nusprendžia surengti elektroninį aukcioną, nurodo šį faktą skelbime, kuriuo paskelbiamas kvietimas dalyvauti konkurse.

Specifikacijose, inter alia, nurodoma ši informacija:

a) ypatybės, kurių vertės bus elektroninio aukciono objektas, jei tokias ypatybes galima kiekybiškai išmatuoti ir išreikšti skaičiais arba procentais;

b) bet kurios verčių, kurios gali būti pateiktos, ribos, susijusios su sutarties dalyko specifikacijomis;

c) informacija, kuri bus pateikiama konkurso dalyviams elektroninio aukciono metu ir, atitinkamais atvejais, kada toji informacija bus jiems suteikta;

d) atitinkama informacija apie elektroninio aukciono eigą;

e) sąlygos, kuriomis konkurso dalyviai galės siūlyti kainą ir visų pirma mažiausi skirtumai, kurių, kur tai tinkama, bus reikalaujama siūlant kainą;

f) atitinkama informacija apie naudojamą elektroninę įrangą ir priemones bei technines specifikacijas prisijungimui.

4.  Prieš pradėdami elektroninį aukcioną, perkantieji subjektai atlieka išsamų pirminį pasiūlymų įvertinimą pagal nustatytą atrankos kriterijų arba kriterijus kartus su jiems nustatytais lyginamaisiais svoriais.

Visi konkurso dalyviai, kurie yra pateikę priimtinus pasiūlymus, vienu metu elektroninėmis priemonėmis kviečiami pateikti naujas kainas ir (arba) naujas vertes; kvietime nurodoma visa svarbi informacija apie naudojamą individualų prisijungimą prie elektroninės įrangos ir elektroninio aukciono pradžios data bei laikas. Elektroninis aukcionas gali vykti keliomis viena po kitos einančiomis stadijomis. Elektroninis aukcionas negali prasidėti anksčiau nei po dviejų darbo dienų nuo tos dienos, kai yra išsiuntinėti kvietimai.

5.  Kai sutartis skiriama, remiantis ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu, kartu su kvietimu pateikiami atitinkamo pasiūlymo išsamaus vertinimo, atlikto pagal 55 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje numatytus lyginamuosius svorius, rezultatai.

Kvietime taip pat nurodoma matematinė formulė, kuri bus taikoma elektroniniame aukcione naujam eiliškumui nustatyti automatiniu būdu, remiantis pateiktomis naujomis kainomis ir (arba) naujomis vertėmis. Minėtoje formulėje turi būti visų kriterijų, taikomų ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui išrinkti, eiliškumas, kaip yra nurodyta skelbime, kuriuo kviečiama dalyvauti konkurse arba specifikacijose; tačiau tam visi intervalai turi būti iš anksto susiaurinti iki konkrečios vertės.

Jei leidžiami alternatyvūs pasiūlymai, kiekvienam alternatyviam pasiūlymui nurodoma atskira formulė.

6.  Kiekvienoje elektroninio aukciono stadijoje perkantieji subjektai vienu metu visiems konkurso dalyviams praneša informaciją, kurios turi pakakti, kad jie bet kuriuo metu galėtų nustatyti savo atitinkamus eiliškumus. Jie taip pat gali suteikti ir kitokią informaciją apie pateiktas kitas kainas ar vertes, jei tik taip yra nurodyta specifikacijose. Jos taip pat bet kuriuo metu gali paskelbti dalyvių skaičių toje aukciono stadijoje. Tačiau jokiu būdu jokioje elektroninio aukciono stadijoje jie negali atskleisti konkurso dalyvių tapatybės.

7.  Perkantieji subjektai uždaro elektroninį aukcioną vienu ar keliais šiais būdais:

a) kvietime dalyvauti aukcione jie nurodo iš anksto nustatytą datą ir laiką;

b) kai jie nebegauna naujų kainų ar naujų verčių, kurios atitiktų reikalavimus dėl mažiausių skirtumų. Tuo atveju kvietime dalyvauti aukcione perkantieji subjektai nurodo laiką, kuris gali praeiti nuo paskutinio pasiūlymo iki tol, kol jie uždarys elektroninį aukcioną;

c) kai užbaigiamos visos kvietime dalyvauti nurodytos aukciono stadijos.

Kai perkantieji subjektai nusprendžia uždaryti elektroninį aukcioną pagal šios straipsnio dalies (c) punktą, kartu galbūt derindami su (b) punkte nustatytais būdais, kvietime dalyvauti aukcione nurodomas kiekvienos aukciono stadijos tvarkaraštis.

8.  Uždarę elektroninį aukcioną, perkantieji subjektai sudaro sutartį pagal 55 straipsnį, remdamiesi elektroninio aukciono rezultatais.

9.  Perkantieji subjektai negali nederamai naudotis elektroniniais aukcionais ir jų taikyti taip, kad užkirstų kelią konkurencijai, ją ribotų ar iškraipytų arba kad pakeistų sutarties dalyką, apibrėžtą skelbime, kuriuo kviečiama dalyvauti konkurse ir specifikacijose.

57 straipsnis

Pasiūlymai su neįprastai žemomis kainomis

1.  Jei kokiai nors sutarčiai pasiūlymuose nurodytos prekių, darbų ar paslaugų kainos yra neįprastai žemos, perkantysis subjektas, prieš atmesdamas tokius pasiūlymus, paprašo pateikti raštu informaciją apie pasiūlymų sudedamuosius elementus, kurie, jo nuomone, yra svarbūs.

Ši informacija gali būti susijusi visų pirma su:

a) gamybos proceso, suteiktų paslaugų ir statybos metodo ekonomika;

b) pasirinktais techniniais sprendimais ir (arba) kokiomis nors ypač palankiomis sąlygomis, kurios yra prieinamos konkurso dalyviui teikiant prekes arba paslaugas, arba vykdant darbus;

c) konkurso dalyvio siūlomu prekių, paslaugų ar darbo originalumu;

d) nuostatų dėl darbo saugos ir darbo sąlygų, galiojančių ten, kur bus atliekami darbai, teikiamos paslaugos ar tiekiamos prekės, laikymusi;

e) konkurso dalyvio galimybe gauti valstybės pagalbą.

2.  Perkantysis subjektas patikrina tokius sudedamuosius elementus, pasitarusi su konkurso dalyviu, atsižvelgdama į pateiktus įrodymus.

3.  Kai perkantysis subjektas nustato, kad pasiūlyme pateiktos kainos yra neįprastai žemos dėl to, kad konkurso dalyvis gavo valstybės pagalbą, pasiūlymas gali būti atmestas vien tik tuo pagrindu ir tik po to, kai pasitariama su konkurso dalyviu, kai per perkančiojo subjekto nustatytą pakankamą laikotarpįkonkurso dalyvis negali įrodyti, kad aptariama pagalba buvo suteikta teisėtai. Kai tokiomis aplinkybėmis perkantysis subjektas atmeta pasiūlymą, jis apie tai praneša Komisijai.3 skirsnis

Pasiūlymai, apimantys trečiųjų šalių kilmės prekes ir santykiai su tomis šalimis

58 straipsnis

Pasiūlymai, apimantys trečiųjų šalių kilmės prekes

1.  Šis straipsnis taikomas pasiūlymams, apimantiems trečiųjų šalių, su kuriomis Bendrija nėra sudariusi nei daugiašalio, nei dvišalio susitarimo, užtikrinančio Bendrijos įmonėms panašias ir veiksmingas galimybes patekti į tų šalių rinkas, kilmės prekes. Šis straipsnis taikomas nepažeidžiant Bendrijos ar jos valstybių narių įsipareigojimų trečiosioms šalims.

2.  Bet kuris pasiūlymas, pateiktas prekių pirkimo sutarčiai sudaryti, gali būti atmestas, kai trečiųjų šalių kilmės prekių dalis, nustatyta pagal 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos Muitinės Kodeksą ( 31 ), sudaro daugiau kaip 50 % viso pasiūlymo prekių vertės. Taikant šį straipsnį, programinė įranga, naudojama telekomunikacijų tinklo įrenginiuose, laikoma preke.

3.  Atsižvelgiant į šios straipsnio dalies antrą pastraipą, kai du ar daugiau pasiūlymų yra lygiaverčiai pagal sutarties sudarymo kriterijus, apibrėžtus 55 straipsnyje, pirmenybė teikiama tiems pasiūlymams, kurie negali būti atmesti pagal šio straipsnio 2 dalį. Taikant šį straipsnį, tokių pasiūlymų kainos yra laikomos lygiavertėmis, jei kainų skirtumas nėra didesnis kaip 3 %.

Tačiau pirmenybė vienam pasiūlymui kito atžvilgiu nesuteikiama pagal šios straipsnio dalies pirmą pastraipą, kai, jį priėmus, perkančiajam subjektui tektų įsigyti įrangą, kurios techninės charakteristikos skiriasi nuo turimos įrangos charakteristikų, ir dėl ko atsirastų nesuderinamumas ir techniniai eksploatacijos bei priežiūros sunkumai ar būtų patirtos pernelyg didelės sąnaudos.

4.  Taikant šį straipsnį ir nustatant trečiųjų šalių kilmės prekių dalį, minėtą šio straipsnio 2 dalyje, neatsižvelgiama į tas trečiąsias šalis, kurioms šios direktyvos palankių nuostatų taikymas praplėstas priėmus Tarybos sprendimą pagal šio straipsnio 1 dalį.

5.  Komisija Tarybai pateikia metinę ataskaitą, pradedant pirmųjų metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo antruoju pusmečiu, apie daugiašalių ar dvišalių derybų pažangą dėl Bendrijos įmonių galimybių pateikti į trečiųjų šalių rinkas šios direktyvos taikymo srityse, apie bet kokius tokių derybų pagalba galėtus pasiekti rezultatus ir apie visų sudarytų susitarimų praktinį įgyvendinimą.

Taryba, spręsdama kvalifikuota dauguma dėl Komisijos pasiūlymo ir atsižvelgdama į tokius įvykius, gali iš dalies pakeisti šio straipsnio nuostatas.

59 straipsnis

Santykiai su trečiosiomis šalims, susiję su darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutartimis

1.  Valstybės narės Komisijai praneša apie visus bendrojo pobūdžio teisinius ar praktinius sunkumus, su kuriais susiduria ir apie kuriuos praneša jų įmonės, norėdamos užtikrinti paslaugų sutarčių sudarymą trečiosiose šalyse.

2.  Iki 2005 m. gruodžio 31 d., o vėliau reguliariai Komisija Tarybai praneša apie paslaugų sutarčių padarymą prieinamomis trečiosiose šalyse ir apie derybų su tokiomis šalimis šia tema pažangą, visų pirma PPO sistemoje.

3.  Komisija, kreipdamasi į atitinkamą trečiąją šalį, stengiasi ištaisyti bet kurią padėtį, kai, remdamasi šio straipsnio 2 dalyje minėtais pranešimais arba kita informacija, ji nustato, kad, sudarant paslaugų sutartis, trečioji šalis:

a) Bendrijos įmonėms nesuteikia veiksmingos galimybės patekti į savo rinką, panašios į tą, kurią Bendrija suteikia tos šalies įmonėms; arba

b) netaiko Bendrijos įmonėms tokio nacionalinio režimo arba nesuteikia tokių pat konkurencinių galimybių, kokias ji suteikia nacionalinėms įmonėms; arba

c) kitų trečiųjų šalių įmonėms taiko palankesnį režimą nei Bendrijos įmonėms.

4.  Valstybės narės Komisijai praneša apie visus teisinius ar praktinius sunkumus, su kuriais, siekdamos sudaryti sutartis trečiosiose šalyse, susiduria ir apie kuriuos praneša jų įmonės ir kurie iškyla dėl to, kad nesilaikoma tarptautinės darbo teisės nuostatų, išvardytų XXIII priede.

5.  Esant šio straipsnio 3 ir 4 dalyse minėtoms aplinkybėms, Komisija bet kuriuo metu gali siūlyti, kad Taryba nuspręstų tam tikrą sprendime nurodytą laiką sustabdyti arba apriboti paslaugų sutarčių sudarymą su:

a) įmonėmis, veikiančiomis pagal atitinkamos trečiosios šalies įstatymus;

b) įmonėmis, susijusiomis su (a) punkte nurodytomis įmonėmis ir turinčiomis savo registruotą buveinę Bendrijoje, tačiau neturinčiomis jokių veiksmingų ir tiesioginių ryšių su jokios valstybės narės ekonomika;

c) įmonėmis, pateikiančiomis pasiūlymus, kurių objektas – atitinkamos trečiosios šalies kilmės paslaugos.

Taryba kiek įmanoma greičiau priima sprendimą kvalifikuota balsų dauguma.

Komisija gali siūlyti tokias priemones savo iniciatyva arba valstybės narės prašymu.

6.  Šis straipsnis nepažeidžia Bendrijos įsipareigojimų trečiosioms šalims pagal tarptautinius susitarimus dėl viešųjų pirkimų, visų pirma sudarytų PPO sistemoje.III ANTRAŠTINĖ DALIS

PROJEKTŲ KONKURSAMS TAIKOMOS TAISYKLĖS

60 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.  Projekto konkurso organizavimo taisyklės turi atitikti šio straipsnio 2 dalį ir 61 straipsnį bei 63–66 straipsnius, ir su jomis turi būti supažindinami visi dalyvavimu konkurse suinteresuoti asmenys.

2.  Galimybės dalyvauti projektų konkursuose neturi būti ribojamos:

a) nuorodomis į kurios nors valstybės narės teritoriją ar jos dalį;

b) remiantis tuo, kad pagal valstybės narės, kurioje organizuojamas konkursas, įstatymus dalyviai turėtų būti arba fiziniai, arba juridiniai asmenys.

61 straipsnis

Ribos

1.  Ši antraštinė dalis taikoma projektų konkursams, organizuojamiems kaip pirkimų procedūros dalis paslaugoms, kurių numatoma vertė be PVM yra lygi arba didesnė kaip ►M11  400 000 EUR ◄ . Šioje straipsnio dalyje „riba“ – tai numatoma paslaugų sutarties vertė be PVM, įskaitant visus galimus prizus ir (arba) išmokas dalyviams.

2.  Ši antraštinė dalis taikoma visiems projektų konkursams, kai visa konkurso prizų ir išmokų dalyviams suma yra lygi arba didesnė kaip ►M11  400 000 EUR ◄ .

Šioje straipsnio dalyje „riba“ – tai visų prizų ir išmokų suma, įskaitant numatomą paslaugų sutarties, kuri po to gali būti sudaryta pagal 40 straipsnio 3 dalį, vertę be PVM, jei perkantysis subjektas skelbime dėl konkurso nenurodo, kad sutartis nebus sudaroma.

62 straipsnis

Projektų konkursai, kuriems ši antraštinė dalis netaikoma

Ši antraštinė dalis netaikoma:

1) konkursams, kurie organizuojami paslaugų sutartims tais pačiais atvejais, kaip ir minėtieji 20, 21 ir 22 straipsniuose;

2) projektų konkursams, organizuojamiems atitinkamoje valstybėje narėje vykdyti veiklą, kuriai 30 straipsnio 1 dalies taikymas yra nustatytas Komisijos sprendimu arba kuriai ji taikoma pagal to straipsnio 4 dalies antrą ir trečią pastraipą arba pagal 5 dalies ketvirtą pastraipą.

63 straipsnis

Skelbimų ir skaidrumo taisyklės

1.  Perkantieji subjektai, kurie siekia organizuoti projekto konkursą, apie konkursą paskelbia pateikdami skelbimą apie konkursą. Perkantieji subjektai, kurie surengė projekto konkursą, apie rezultatus paskelbia skelbimu. Kvietime dalyvauti konkurse nurodoma informacija, minėta XVIII priede, o skelbime apie projekto konkurso rezultatus pateikiama informacija, nurodyta XIX priede, pagal standartinę formą, kurią patvirtina Komisija 68 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Skelbimas apie projekto konkurso rezultatus išsiunčiamas Komisijai per du mėnesius nuo projekto konkurso pabaigos, laikantis sąlygų, kurias nustatys Komisija 68 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. Komisija neatskleidžia jokių jautrių komercinių aspektų, kuriuos perkantieji subjektai gali nurodyti, siųsdami šią informaciją, apie gautų projektų ar planų skaičių, ūkio subjektų tapatybę ir pasiūlytas kainas.

2.  44 straipsnio 2–8 dalys taip pat taikomos skelbimams apie projektų konkursus.

64 straipsnis

Bendravimo priemonės

1.  Visais bendravimo konkursų tema atvejais taikomos 48 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys.

2.  Siunčiant skelbimus, keičiantis ir saugant informaciją, turi būti užtikrinta, kad bus išlaikytas visos konkurso dalyvių pateiktos informacijos vientisumas bei konfidencialumas, ir kad vertinimo komisija (žiuri) susipažins su planų ir projektų turiniu tik pasibaigus jų pateikimo terminui.

3.  Planų ir projektų pateikimui elektroninėmis priemonėmis taikomos šios taisyklės:

a) atitinkamoms šalims turi būti pateikta informacija, susijusi su specifikacijomis, kuri yra būtina planams ir projektams pateikti elektroniniu būdu, įskaitant teksto apsaugą. Be to,elektroniniai įtaisai planams ir projektams pateikti turi atitikti XXIV priedo reikalavimus;

b) valstybės narės gali pradėti taikyti arba toliau taikyti savanoriškas akreditacijos schemas, kuriomis siekiama teikti aukščiausio lygio tokių įtaisų sertifikavimo paslaugas.

65 straipsnis

Projektų konkursų organizavimo, dalyvių ir vertinimo komisijos (žiuri) atrankos taisyklės

1.  Organizuodami projektų konkursus, perkantieji subjektai taiko procedūras, kurios yra pritaikytos prie šios direktyvos nuostatų.

2.  Kai projektų konkursai yra apriboti tam tikru dalyvių skaičiumi, perkantieji subjektai nustato aiškius ir nediskriminacinius atrankos kriterijus. Bet kuriuo atveju pakviestų dalyvauti kandidatų skaičius turi būti pakankamas, kad būtų tikrai užtikrinta reali konkurencija.

3.  Vertinimo komisija (žiuri) susideda tik iš fizinių asmenų, kurie yra nepriklausomi nuo konkurso dalyvių. Kai konkurso dalyviai privalo turėti tam tikrą profesinę kvalifikaciją, bent trečdalis vertinimo komisijos (žiuri) narių turi turėti tokią pat arba lygiavertę kvalifikaciją.

66 straipsnis

Vertinimo komisijos (žiuri) sprendimai

1.  Priimdama sprendimus arba nuomones, vertinimo komisija (žiuri) veikia nepriklausomai.

2.  Ji išnagrinėja kandidatų pateiktus planus ir projektus anonimiškai, remdamasi tik skelbime apie konkursą nurodytais kriterijais.

3.  Vertinimo komisija (žiuri) išdėsto projektus jos narių pasirašytame protokole pagal eilę, remdamasi kiekvieno projekto privalumais, kartu pateikdama pastabas ir visus aspektus, kurie galėtų reikalauti papildomo paaiškinimo.

4.  Anonimiškumas išlaikomas iki tol, kol vertinimo komisija (žiuri) prieina nuomonės ar priima sprendimą.

5.  Prireikus, kandidatai gali būti kviečiami atsakyti į klausimus, kuriuos žiuri yra užprotokolavusi protokole, siekiant kad būtų paaiškinti tam tikri projektų aspektai.

6.  Parengiamas išsamus vertinimo komisijos (žiuri) narių ir kandidatų pokalbio protokolas.IV ANTRAŠTINĖ DALIS

STATISTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, VYKDOMIEJI ĮGALIOJIMAI IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

67 straipsnis

Statistiniai įsipareigojimai

1.  Vadovaudamosi priemonėmis, kurios turi būti nustatytos 68 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta tvarka, valstybės narės užtikrina, kad Komisija kiekvienais metais gautų statistinę ataskaitą apie sudarytų sutarčių, kurių vertė yra mažesnė už 16 straipsnyje nurodytas ribas, bet kurioms ši direktyva būtų taikoma, jei nebūtų nustatytos tos ribos, bendrą vertę, suskirstytą pagal valstybes nares ir pagal I-X prieduose nurodytas veiklos kategorijas.

2.  Veiklos kategorijų, nurodytų II, III, V, IX ir X prieduose, atveju valstybės narės užtikrina, kad Komisija gautų ankstesniųjų metų statistinę ataskaitą apie sutartis, sudarytas ne vėliau kaip iki 2004 m. spalio 31 d., o vėliau iki kiekvienų metų spalio 31 d., parengtas vadovaujantis priemonėmis, kurios turi būti nustatytos 68 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka. Statistinėje ataskaitoje turi būti informacija, kurios reikia, siekiant patikrinti, ar Susitarimas yra taikomas tinkamai.

Į informaciją, kurios reikalaujama pagal pirmą pastraipą, neįtraukiama informacija apie sutartis dėl mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugų, išvardytų XVII A priedo 8 kategorijoje, sutartis dėl telekomunikacijų paslaugų, išvardytų XVII A priedo 5 kategorijoje, kurių CPV pozicijos yra lygiavertės CPC nuorodos numeriams 7524, 7525 ir 7526, ir dėl paslaugų, išvardytų XVII B priede.

3.  Priemonės pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis nustatomos taip, kad jos užtikrintų, jog:

a) administracinio supaprastinimo tikslais mažesnės vertės sutartys nebūtų įtraukiamos, su sąlyga, kad dėl to nenukentės statistikos naudingumas;

b) būtų išlaikomas konfidencialus informacijos pobūdis.

▼M8

68 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Komitetas, įsteigtas pagal Tarybos sprendimą 71/306/EEB ( 32 ).

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys, 5 dalies b punktas ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 dalies c punkte ir 4 dalies b ir e punktuose nustatytas laikotarpis – atitinkamai keturios, dvi ir šešios savaitės.

5.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 bei 6 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

▼B

69 straipsnis

Ribų keitimas

1.   ►M8  Kas dvejus metus, pradėdama 2004 m. balandžio 30 d., Komisija patikrina pagal 16 straipsnį nustatytas ribas ir, prireikus atsižvelgdama į šios straipsnio dalies antrą pastraipą, pakeičia jas. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 68 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamos skubos priežasčių Komisija gali taikyti 68 straipsnio 5 dalyje nustatytą skubos procedūrą. ◄

Apskaičiuojant šių ribų vertę, remiamasi euro vidutine dienos verte, išreikšta SDR (Specialiosiomis skolinimo teisėmis), per 24 mėnesių laikotarpį, kuris baigiasi paskutinę rugpjūčio dieną, prieš atliekant pakeitimus, kurie įsigalioja nuo sausio 1 d. Taip pakeistų ribų vertė prireikus suapvalinama iki artimiausio tūkstančio eurų, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi SDR išreikštų Susitarime nustatytų galiojančių ribų.

2.   ►M8  Atlikdama 1 dalyje numatytus pakeitimus, Komisija suderina 61 straipsnyje (projektų konkursai) nustatytas ribas su pakeistomis ribomis, taikytinomis paslaugų sutartims. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 68 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamos skubos priežasčių Komisija gali taikyti 68 straipsnio 5 dalyje nustatytą skubos procedūrą. ◄

Ribų vertės, nustatytos remiantis šio straipsnio 1 dalimi valstybių narių, nedalyvaujančių Pinigų sąjungoje, valiuta, iš esmės persvarstomos kas dveji metai, pradedant 2004 m. sausio 1 d. Apskaičiuojant šių ribų vertę, remiamasi tų valiutų vidutinėmis dienos vertėmis, išreikštomis eurais, per 24 mėnesių laikotarpį, kuris baigiasi paskutinę rugpjūčio dieną, prieš atliekant pakeitimus, kurie įsigalioja nuo sausio 1 d.

3.  Pakeistas ribas, minėtas šio straipsnio 1 dalyje, jų vertes nacionalinėmis valiutomis ir suderintas ribas, minėtas šio straipsnio 2 dalyje, Komisija paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje lapkričio pradžioje po jų pakeitimo.

▼M8

70 straipsnis

Pakeitimai

1.  Pagal 68 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą Komisija gali iš dalies pakeisti:

a) XX priede nurodytų duomenų siuntimo ir skelbimo procedūrą, remdamasi technine pažanga arba dėl administracinių priežasčių;

b) 41, 42, 43 ir 63 straipsniuose minėtų skelbimų parengimo, perdavimo, gavimo, vertimo, rinkimo ir platinimo procedūras;

c) administracinio supaprastinimo tikslais, numatytais 67 straipsnio 3 dalyje, statistinių ataskaitų, minėtų 67 straipsnio 1 ir 2 dalyse, naudojimo, rengimo, perdavimo, priėmimo, vertimo, rinkimo ir platinimo procedūras.

2.  Komisija gali iš dalies pakeisti šias nuostatas:

a) perkančiųjų subjektų sąrašą I–X prieduose, kad jie atitiktų 2–7 straipsniuose nustatytus kriterijus;

b) konkrečių nuorodų skelbimuose į tam tikras CPV nomenklatūros pozicijas procedūras;

c) nuorodų numerius nomenklatūroje, pateiktus XVII priede, jei tai nekeičia iš esmės šios direktyvos taikymo srities, ir nuorodų skelbimuose į tam tikras priede išvardytų paslaugų kategorijų pozicijas toje nomenklatūroje pateikimo procedūras;

d) nuorodų numerius nomenklatūroje, pateiktus XII priede, jei tai nekeičia iš esmės šios direktyvos taikymo srities, ir nuorodų skelbimuose į tam tikras pozicijas toje kategorijoje pateikimo procedūras;

e) XI priedą;

f) įtaisų, nurodytų XXIV priedo a, f ir g punktuose, skirtų perduoti duomenis elektroniniu būdu, technines detales ir charakteristikas;

g) apskaičiavimo metodų, nurodytų 69 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje ir 2 dalies antroje pastraipoje, technines procedūras.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 68 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamos skubos priežasčių Komisija gali taikyti 68 straipsnio 5 dalyje nustatytą skubos procedūrą.

▼B

71 straipsnis

Direktyvos įgyvendinimas

1.  Ne vėliau kaip iki 2006 m. sausio 31 d. valstybės narės priima įstatymus, kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Pasibaigus pirmojoje pastraipoje numatytam terminui, valstybės narės gali pasinaudoti papildomu laikotarpiu iki 35 mėnesių, siekiant taikyti nuostatas, kurių reikia, kad būtų išpildyti šios direktyvos 6 straipsnio reikalavimai.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodų darymo būdus nustato valstybės narės.

30 straipsnio nuostatos taikomos nuo 2004 m. balandžio 30 d.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai pagrindinių nacionalinio įstatymo nuostatų tekstą, priimtą srityje, kurią apima ši direktyva.

72 straipsnis

Stebėjimo mechanizmai

Vadovaudamosi 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo ( 33 ), valstybės narės užtikrina šios direktyvos įgyvendinimą veiksmingais, turimais ir skaidriais mechanizmais.

Tuo tikslu jos gali be kita ko skirti arba įsteigti nepriklausomą instituciją.

73 straipsnis

Panaikinimas

Šia direktyva panaikinama Direktyva 93/38/EEB, nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų dėl perkėlimo į nacionalinę teisę terminų, nurodytų XXV priede.

Nuorodos į panaikintą direktyvą suprantamos kaip nuorodos į šią direktyvą ir skaitomos pagal XXVI priede pateiktą koreliacijos lentelę.

74 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

75 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

▼M7
I PRIEDAS

Perkantieji subjektai, veikiantys dujų arba šilumos perdavimo ar paskirstymo sektoriuose

Belgija

 Distrigaz

 Vietos valdžios institucijos ir jų asociacijos šiai jų veiklos daliai.

 Fluxys

Bulgarija

Pagal Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003) 39 straipsnio 1 dalį šilumos gamybos arba perdavimo teisę turintys subjektai:

 АЕЦ Козлодуй – ЕАД

 Брикел – ЕАД

 „Бул Еко Енергия“ ЕООД

 „ГЕРРАД“ АД

 Девен АД

 ТЕЦ „Марица 3“ – АД

 „Топлина електроенергия газ екология“ ООД

 Топлофикация Бургас – ЕАД

 Топлофикация Варна – ЕАД

 Топлофикация Велико Търново – ЕАД

 Топлофикация Враца – ЕАД

 Топлофикация Габрово – ЕАД

 Топлофикация Казанлък – ЕАД

 Топлофикация Габрово – ЕАД

 Топлофикация Перник – ЕАД

 ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

 Топлофикация Плевен – ЕАД

 Топлофикация Правец – ЕАД

 Топлофикация Разград – ЕАД

 Топлофикация Русе – ЕАД

 Топлофикация Сливен – ЕАД

 Топлофикация София – ЕАД

 Топлофикация Шумен – ЕАД

 Топлофикация Ямбол – ЕАД.

Subjektai, turintys dujų perdavimo, paskirstymo, viešojo tiekimo gyventojams teisę pagal Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003) 39 straipsnio 1 dalį.

 Булгаргаз – ЕАД

 Булгартрансгаз ЕАД

 Балкангаз 2000 АД

 Булгаргаз – ЕАД

 Варнагаз АД

 Велбъждгаз АД

 Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД

 Газинженеринг ООД

 Газоснабдяване Асеновград АД

 Газоснабдяване Бургас ЕАД

 Газоснабдяване Враца ЕАД

 Газоснабдяване Нова Загора АД

 Газоснабдяване Нови Пазар АД

 Газоснабдяване Попово АД

 Газоснабдяване Първомай АД

 Газоснабдяване Разград АД

 Газоснабдяване Русе ЕАД

 Газоснабдяване Стара Загора ООД

 Добруджа газ АД

 Дунавгаз АД

 Каварна газ ООД

 Камено-газ ЕООД

 Кнежа газ ООД

 Кожухгаз АД

 Комекес АД

 Консорциум Варна Про Енерджи ООД

 Костинбродгаз ООД

 Ловечгаз 96 АД

 Монтанагаз АД

 Овергаз Инк. АД

 Павгаз АД

 Плевенгаз АД

 Правецгаз 1 АД

 Примагаз АД

 Промишлено газоснабдяване ООД

 Раховецгаз 96 АД

 Рилагаз АД

 Севлиевогаз - 2000 АД

 Сигаз АД

 Ситигаз България АД

 Софиягаз ЕАД

 Трансгаз Енд Трейд АД

 Хебросгаз АД

 Централ газ АД

 Черноморска технологична компания АД

 Ямболгаз 92 АД

Čekija

Visi perkantieji subjektai, veikiantys sektoriuose, kuriuose teikiamos paslaugos dujų ir šilumos sektoriui, kaip nustatyta Viešųjų pirkimo įstatymo Nr. 137/2006 su pakeitimais 4 skirsnio 1 dalies a ir b punktuose.

Perkančiųjų subjektų pavyzdžiai:

 RWE Transgas Net, s.r.o.

 Pražská plynárenská, a.s.

 Severomoravská plynárenská, a.s.

 Plzeňská teplárenská, a.s.

 Plzeňská teplárenská, a.s.

Danija

 Subjektai, skirstantys dujas arba šilumą pagal leidimą remiantis lov om varmeforsyning § 4, žr. 2005 m. liepos 17 d. konsolidavimo įstatymą Nr. 347.

 Subjektai, perduodantys dujas licencijos pagrindu pagal lov om elforsyning § 10, žr. 2006 m. gegužės 8 d. konsolidavimo įstatymą Nr. 1116.

 Subjektai, perduodantys dujas pagal leidimą remiantis 2006 m. balandžio 25 d.bekendtgørelse Nr. 361 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter.

 Dujų perdavimas, vykdomas „Energinet Danmark“ arba jai priklausančių dukterinių įmonių, pagal lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 ir 3, žr. 2004 m. gruodžio 20 d. aktą Nr. 1384.

Vokietija

Vietinės valdžios institucijos, viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos arba jų asociacijos arba valstybės įmonės, tiekiančios energiją kitoms įmonėms, eksploatuojančioms energijos tiekimo tinklą arba galinčioms nuosavybės teise disponuoti energijos tiekimo tinklu pagal 1998 m. balandžio 24 d.Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) 3 straipsnio 18 dalį su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 9 d.

Estija

 Subjektai, veikiantys pagal viešųjų pirkimų teisės akto (RT I 2007 2 21, 15, 76) 10 straipsnio 3 dalį ir konkurencijos teisės akto (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį.

 AS Kohtla-Järve Soojus

 AS Kuressaare Soojus

 AS Võru Soojus.

Airija

 Bord Gáis Éireann

 Kitos įmonės, kurioms Energijos reguliavimo komisija gali išduoti licencijas gamtinių dujų paskirstymo arba perdavimo veiklai vykdyti pagal 1976–2002 m. Gas Acts.

 Įmonės, turinčios licencijas pagal 1999 m. Electricity Regulation Act, kurios, kaip „Combined Heat and Power Plants“ operatoriai vykdo šilumos paskirstymą.

Graikija

 „Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.“, kuri perduoda ir paskirsto dujas pagal įstatymą Nr. 2364/95 su pakeitimais, padarytais įstatymais Nr. 2528/97, 2593/98 ir 2773/99.

 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Ispanija

 Enagas, S.A.

 Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

 Gasoducto Al Andalus, S.A.

 Gasoducto de Extremadura, S.A.

 Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

 Regasificadora del Noroeste, S.A.

 Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

 Transportista Regional de Gas, S.A.

 Unión Fenosa de Gas, S.A.

 Bilbogas, S.A.

 Compañía Española de Gas, S.A.

 Distribución y Comercialización de Gas de Extramadura, S.A.

 Distribuidora Regional de Gas, S.A.

 Donostigas, S.A.

 Gas Alicante, S.A.

 Gas Andalucía, S.A.

 Gas Aragón, S.A.

 Gas Asturias, S.A.

 Gas Castilla – La Mancha, S.A.

 Gas Directo, S.A.

 Gas Figueres, S.A.

 Gas Galicia SDG, S.A.

 Gas Hernani, S.A.

 Gas Natural de Cantabria, S.A.

 Gas Natural de Castilla y León, S.A.

 Gas Natural SDG, S.A.

 Gas Natural de Alava, S.A.

 Gas Natural de La Coruña, S.A.

 Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

 Gas Navarra, S.A.

 Gas Pasaia, S.A.

 Gas Rioja, S.A.

 Gas y Servicios Mérida, S.L.

 Gesa Gas, S.A.

 Meridional de Gas, S.A.U.

 Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

 Tolosa Gas, S.A.

Prancūzija

  Gaz de France, sudaryta ir eksploatuojama pagal 1946 m. balandžio 8 d.Loi no 46–628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz su pakeitimais.

 GRT Gaz, dujų perdavimo tinklo valdytoja.

 Dujas paskirstančios įmonės, minimos 1946 m. balandžio 8 d.Loi no 46–628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz su pakeitimais 23 straipsnyje. (mišrios ekonomikos paskirstymo bendrovės, régies ar panašios tarnybos, sudarytos iš regioninių arba vietos institucijų). Pvz.: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg.

 Vietinės valdžios institucijos arba jų asociacijos, paskirstančios šilumą

▼M12

Kroatija

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Viešųjų pirkimų įstatymas, Oficialusis leidinys Nr. 90/11) 6 straipsnyje nurodyti perkantieji subjektai, kurie laikydamiesi specialių taisyklių užsiima fiksuotų tinklų, skirtų visuomenei teikti paslaugas, susijusias su dujų ir šiluminės energijos gamyba, perdavimu ir paskirstymu, suteikimo (tiekimo) arba valdymo veikla ir dujų arba šiluminės energijos tiekimo tokiems tinklams veikla, pavyzdžiui, subjektai, vykdantys veiklą pagal energetikos veiklos vykdymo licenciją kaip numatyta Energetikos įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 120/12).

▼M7

Italija

 SNAM Rete Gas s.p.a., SGM ir EDISON T& S, perduodančios dujas.

 Dujas paskirstančios įmonės, kurių veiklą reglamentuoja įstatymų dėl vietinės ir provincijų valdžios institucijų tiesioginės viešųjų paslaugų kontrolės prisiėmimo konsoliduotas tekstas, patvirtintas 1925 m. spalio 15 d.Regio Decreto Nr. 2578, 1986 m. spalio 4 d.D.P.R Nr. 902 ir 2000 m. gegužės 23 d.Decreto Legislativo Nr.o164 14 ir 15 straipsniais.

 Įmonės, skirstančios šilumą visuomenei, kaip nurodyta 1982 m. gegužės 29 d. įstatymo Nr. 308 – Norme sul contenimento dei consumi energitici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi – 10 straipsnyje.

 Vietinės valdžios institucijos arba jų asociacijos, skirstančios šilumą gyventojams.

  Società di trasporto regionale, kurių tarifą patvirtino Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Kipras

Latvija

 Akciju sabiedrība „Latvijas gāze“.

 Vietos valdžios viešieji subjektai, tiekiantys gyventojams šilumą.

Lietuva

 Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“

 Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 70 straipsnio 1–2 dalių reikalavimus ir užsiimantys dujų perdavimo, paskirstymo arba tiekimo veikla pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2007, Nr. 43-1626).

 Subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 70 straipsnio 1–2 dalių reikalavimus ir užsiimantys šilumos tiekimo veikla pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259).

Liuksemburgas

 Société de transport de gaz SOTEG S.A.

 Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

 Service industriel de la Ville de Dudelange.

 Service industriel de la Ville de Luxembourg.

 Vietinės valdžios institucijos arba jų sudarytos asociacijos, atsakingos už šilumos paskirstymą.

Vengrija

 Subjektai, perduodantys arba skirstantys dujas pagal 2003 m. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir pagal leidimą, išduotą remiantis 2003 m. évi XLII. törvény a földgázellátásról.

 Subjektai, perduodantys arba skirstantys šilumą pagal 2003 m. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir pagal leidimą, išduotą remiantis 2005 m. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról.

Malta

 Korporazzjoni Enemalta („Enemalta“ korporacija).

Nyderlandai

 Įmonės, išgaunančios, perduodančios arba paskirstančios dujas pagal licenciją (vergunning), kurią suteikia vietos savivaldos institucijos pagal Gemeentewet. Pavyzdžiui: NV Nederlandse Gasunie.

 Vietos savivaldos arba provincijų valdžios institucijos, perduodančios arba paskirstančios dujas pagal Gemeentewet arba Provinciewet.

 Vietinės valdžios institucijos arba jų asociacijos, paskirstančios dujas gyventojams.

Austria

 Įmonės, kurioms suteiktas leidimas perduoti arba paskirstyti dujas pagal Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, pp. 1451–1935 arba pagal Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I Nr. 121/2000 su pakeitimais.

 Įmonės, kurioms suteiktas leidimas perduoti arba paskirstyti šilumą pagal Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/199 su pakeitimais.

Lenkija

Energetikos bendrovės, kaip apibrėžta ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, įskaitant ir:

 Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu

 Europol Gaz S.A Warszawa

 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze

 Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew

 Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Warszawa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. Α., Tarnów

 OPEC Grudziądz Sp. z o.o.

 Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski

 Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o, o.

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A.

 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa

 Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o, Poznań

 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.

 Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.

 Elektrociepłownia Zabrze S.A.

 Ciepłownia Łańcut Sp. z.ο.ο.

Portugalija

Subjektai, perduodantys ir paskirstantys dujas pagal:

  Decreto-Lei no 30/2006, de 15 de Fevereiro, que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural;

  Decreto-Lei no 140/2006, de 26 de Julho, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades.

Rumunija

 „Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz – SA Mediaș“

 SC Distrigaz Sud SA

 E. ON Gaz România SA

 E.ON Gaz Distribuție SA – Societăți de distribuție locală

Slovėnija

Subjektai, tiekiantys arba paskirstantys dujas pagal Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99), ir subjektai, tiekiantys arba paskirstantys šilumą pagal savivaldybių priimtus sprendimus.Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5226406

Javno Podjetje Energetika Ljubljana D.O.O.

1000

Ljubljana

5796245

Podjetje Za Oskrbo Z Energijo Ogrevanje Piran D.O.O. Piran

6330

Piran–Pirano

5926823

Jeko – In, Javno Komunalno Podjetje, D.O.O., Jesenice

4270

Jesenice

1954288

Geoplin Plinovodi D.O.O.

1000

Ljubljana

5034477

Plinarna Maribor, Družba Za Proizvodnjo, Distribucijo Energentov, Trgovino In Storitve D.D.

2000

Maribor

5705754

Petrol Energetika D.O.O. Ravne Na Koroškem

2390

Ravne Na Koroškem

5789656

Javno Podjetje Plinovod Sevnica

8290

Sevnica

5865379

Adriaplin Podjetje Za Distribucijo Zemeljskega Plina D.O.O. Ljubljana

1000

Ljubljana

5872928

Mestni Plinovodi Distribucija Plina D.O.O.

6000

Koper – Capodistria

5914531

Energetika Celje Javno Podjetje D.O.O.

3000

Celje

5015731

Javno Komunalno Podjetje Komunala Trbovlje D.O.O.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala D.O.O. Javno Podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno Komunalno Podjetje Komunala Kočevje D.O.O.

1330

Kočevje

1574558

Oks Občinske Komunalne Storitve D.O.O. Šempeter Pri Gorici

5290

Šempeter Pri Gorici

1616846

Energetika Preddvor, Energetsko Podjetje D.O.O.

4205

Preddvor

5107199

Javno Podjetje Toplotna Oskrba, D.O.O., Maribor

2000

Maribor

5231787

Javno Podjetje Komunalna Energetika Nova Gorica D.O.O.

5000

Nova Gorica

5433215

Toplarna Železniki, Proizvodnja In Distribucija Toplotne Energije D.O.O.

4228

Železniki

5545897

Toplarna Hrastnik, Javno Podjetje Za Proizvodnjo, Distribucijo In Prodajo Toplotne Energije, D.O.O.

1430

Hrastnik

5615402

Spitt D.O.O. Zreče

3214

Zreče

5678170

Energetika Nazarje D.O.O.

3331

Nazarje

5967678

Javno Podjetje Dom Nazarje, Podjetje Za Oskrbo Z Energijo In Vodo Ter Upravljanje Z Mestnimi Napravami D.O.O.

3331

Nazarje

5075556

Loška Komunala, Oskrba Z Vodo In Plinom, D.D. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno Podjetje Velenje D.O.O. Izvajanje Komunalnih Dejavnosti D.O.O.

3320

Velenje

5072107

Javno Komunalno Podjetje Slovenj Gradec D.O.O.

2380

Slovenj Gradec

5073162

Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje Za Komunalne In Druge Storitve, D.O.O.

2310

Slovenska Bistrica

Slovakija

 Subjektai, leidimų pagrindu užtikrinantys arba vykdantys dujų gavybos, paskirstymo, perdavimo, laikymo ir tiekimo gyventojams veiklą pagal aktą Nr. 656/2004 Rink.

 Subjektai, leidimų pagrindu užtikrinantys arba vykdantys šilumos gamybos, paskirstymo ir tiekimo gyventojams veiklą pagal aktą Nr. 657/2004 Rink.

 Pavyzdžiui:

 

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Suomija

Viešieji arba kiti subjektai, eksploatuojantys dujų tinklo perdavimo sistemą ir perduodantys arba paskirstantys dujas pagal licenciją, išduotą pagal maakaasumarkkinalaki//naturgasmarknadslagen (508/2000) 3 skyriaus 1 dalį ir 6 skyriaus 1 dalį; ir savivaldybių subjektai arba valstybės įmonės, gaminančios, perduodančios arba paskirstančios šilumą arba perduodančios šilumą tinklams.

Švedija

 Įmonės, perduodančios arba paskirstančios dujas arba šilumą koncesijos pagrindu pagal lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

Jungtinė Karalystė

 Valstybinis dujų perdavėjas, kaip apibrėžta 1986 m. Gas Act 7 skirsnio 1 dalyje.

 Asmuo, pagal 1996 m. Gas (Northern Ireland) Order 8 straipsnį paskelbtas dujų tiekėju.

 Vietos valdžios institucija, kuri suteikia arba eksploatuoja fiksuotą tinklą, teikiantį arba teiksiantį visuomenei paslaugą, susijusią su šilumos gamyba, perdavimu ir paskirstymu.

 Asmuo, turįs licenciją pagal 1989 m. Electricity Act 6 skirsnio 1 dalies a punktą, kurio licencijoje yra nuostatos, nurodytos to akto 10 skirsnio 3 dalyje.
II PRIEDAS

Perkantieji subjektai, veikiantys elektros gamybos, perdavimo ar paskirstymo sektoriuose

Belgija

 Vietos valdžios institucijos ir jų asociacijos šiai jų veiklos daliai.

 Société de Production d'Electricité/Elektriciteitsproductie Maatschappij

 Electrabel/Electrabel

 Elia

Bulgarija

Pagal Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003) 39 straipsnio 1 dalį, elektros gamybos, perdavimo, paskirstymo ar tiekimo gyventojams teisę turintys subjektai.

 АЕЦ Козлодуй – ЕАД

 Болкан Енерджи АД

 Брикел – ЕАД

 Българско акционерно дружество Гранитоид АД

 Девен АД

 ЕВН България Електроразпределение АД

 ЕВН България Електроснабдяване АД

 ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1

 Енергийна компания Марица Изток III – АД

 Енерго-про България – АД

 ЕОН България Мрежи АД

 ЕОН България Продажби АД

 ЕРП Златни пясъци АД

 ЕСО ЕАД

 ЕСП „Златни пясъци“ АД

 Златни пясъци-сервиз АД

 Калиакра Уинд Пауър АД

 НЕК ЕАД

 Петрол АД

 Петрол Сторидж АД

 Пиринска Бистрица-Енергия АД

 Руно-Казанлък АД

 Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД

 Слънчев бряг АД

 ТЕЦ – Бобов Дол ЕАД

 ТЕЦ – Варна ЕАД

 ТЕЦ „Марица 3“ – АД

 ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД

 Топлофикация Габрово – ЕАД

 Топлофикация Казанлък – ЕАД

 Топлофикация Перник – ЕАД

 Топлофикация Плевен – ЕАД

 ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД

 Топлофикация Русе – ЕАД

 Топлофикация Сливен – ЕАД

 Топлофикация София – ЕАД

 Топлофикация Шумен – ЕАД

 Хидроенергострой ЕООД

 ЧЕЗ България Разпределение АД

 ЧЕЗ Електро България АД

Čekija

Visi perkantieji subjektai, veikiantys sektoriuose, kuriuose teikiamos paslaugos elektros sektoriui, kaip nustatyta Viešųjų pirkimo įstatymo Nr. 137/2006 su pakeitimais 4 skirsnio 1 pastraipos c punkte.

Perkančiųjų subjektų pavyzdžiai:

 ČEPS, a.s.

 ČEZ, a. s.

 Dalkia Česká republika, a.s.

 PREdistribuce, a.s.

 Plzeňská energetika a.s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Danija

 Subjektai, gaminantys elektrą licencijos pagrindu pagal lov om elforsyning § 10, žr. 2006 m. lapkričio 8 d. konsolidavimo įstatymą Nr. 1115.

 Subjektai, perduodantys elektrą licencijos pagrindu pagal lov om elforsyning § 19, žr. 2006 m. lapkričio 8 d. konsolidavimo įstatymą Nr. 1115.

 Elektros perdavimas, vykdomas Energinet Danmark arba dukterinių įmonių, priklausančių Energinet Danmark, pagal lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 ir 3, žr. 2004 m. gruodžio 20 d. aktą Nr. 1384.

Vokietija

Vietinės valdžios institucijos, viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos arba jų asociacijos arba valstybės įmonės, tiekiančios energiją kitoms įmonėms, eksploatuojančioms energijos tiekimo tinklą arba galinčioms nuosavybės teise disponuoti energijos tiekimo tinklu pagal 1998 m. balandžio 24 d.Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) 3 straipsnio 18 dalį su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 9 d.

Estija

 Subjektai, veikiantys pagal viešųjų pirkimų įstatymo (RT I 2007 2 21, 15, 76) 10 straipsnio 3 dalį ir konkurencijos įstatymo (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį:

 AS Eesti Energia,

 OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC);

 AS Narva Elektrijaamad;

 OÜ Põhivõrk.

Airija

 The Electricity Supply Board

 ESB Independent Energy (ESBIE – elektros tiekimas)

 Synergen Ltd. (elektros gamyba)

 Viridian Energy Supply Ltd. (elektros tiekimas)

 Huntstown Power Ltd. (elektros gamyba)

 Bord Gáis Éireann (elektros tiekimas)

 Elektros energijos tiekėjai ir gamintojai, licencijuoti pagal 1999 m. Elektros reguliavimo įstatymą.

 EirGrid plc

Graikija

„Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.“, įsteigta įstatymu Nr. 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ ir veikianti pagal įstatymą Nr. 2773/1999 ir Prezidento dekretą Nr. 333/1999.

Ispanija

 Red Eléctrica de España, S.A.

 Endesa, S.A.

 Iberdrola, S.A.

 Unión Fenosa, S.A.

 Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

 Electra del Viesgo, S.A.

 Kiti subjektai, užsiimantys elektros gamyba, perdavimu ir paskirstymu pagal Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico ir jo įgyvendinimo teisės aktus.

Prancūzija

  Électricité de France, įsteigta ir veikianti pagal 1946 m. balandžio 8 d.loi no 46–628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz su pakeitimais.

 RTE, elektros perdavimo tinklo valdytojas

 Elektrą skirstančios įmonės, minėtos 1946 m. balandžio 8 d.Loi no 46–628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz su pakeitimais 23 straipsnyje (mišrios ekonomikos paskirstymo bendrovės, régies ar panašios tarnybos, sudarytos iš regioninių arba vietos institucijų). Pvz.: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg

 Compagnie nationale du Rhône

 Electricité de Strasbourg

▼M12

Kroatija

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Viešųjų pirkimų įstatymas, Oficialusis leidinys Nr. 90/11) 6 straipsnyje nurodyti perkantieji subjektai, kurie laikydamiesi specialių taisyklių užsiima fiksuotų tinklų, skirtų visuomenei teikti paslaugas, susijusias su elektros energijos gamyba, perdavimu ir paskirstymu, suteikimo (tiekimo) arba valdymo veikla ir elektros energijos tiekimo tokiems tinklams veikla, pavyzdžiui, subjektai, vykdantys veiklą pagal energetikos veiklos vykdymo licenciją kaip numatyta Energetikos įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 120/12).

▼M7

Italija

  Gruppo Enel bendrovės, turinčios leidimą gaminti, perduoti ir paskirstyti elektrą, kaip apibrėžta 1999 m. kovo 16 d.Decreto Legislativo Nr. 79 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

 TERNA- Rete elettrica nazionale SpA

 Kitos įmonės, veikiančios koncesijų pagrindu pagal 1999 m. kovo 16 d.Decreto Legislativo Nr.o79.

Kipras

  Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, įsteigta περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171.

  Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς buvo įsteigta pagal Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003 57 straipsnį.

Kiti asmenys, subjektai ar įmonės, vykdantys veiklą, numatytą Direktyvos 2004/17/EB 3 straipsnyje, ir veikiantys pagal licenciją, išduotą pagal περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {Ν. 122(Ι)/2003} 34 straipsnį.

Latvija

VAS „Latvenergo“ ir kitos įmonės, kurios gamina, perduoda ir skirsto elektrą ir kurios vykdo pirkimus pagal įstatymą „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“.

Lietuva

 Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

 Akcinė bendrovė „Lietuvos energija“

 Akcinė bendrovė „Lietuvos elektrinė“

 Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai

 Akcinė bendrovė „VST“

 Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 70 straipsnio 1–2 dalių reikalavimus ir vykdantys elektros gamybos, perdavimo arba paskirstymo veiklą pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964) ir Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 119-2771).

Liuksemburgas

  Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), gaminanti ir paskirstanti elektrą pagal 1927 m. lapkričio 11 d.convention concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg, patvirtintą 1928 m. sausio 4 d. įstatymu.

 Vietos valdžios institucijos, atsakingos už elektros perdavimą arba paskirstymą.

 Société électrique de l'Our (SEO)

 Syndicat de communes SIDOR

Vengrija

Subjektai, gaminantys, perduodantys arba skirstantys elektros energiją pagal 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról.

Malta

Korporazzjoni Enemalta („Enemalta“ korporacija)

Nyderlandai

Įmonės, skirstančios elektrą pagal licenciją (vergunning), suteiktą provincijos valdžios institucijų pagal Provinciewet. Pavyzdžiui:

 Essent

 Nuon

Austria

Subjektai, eksploatuojantys perdavimo arba paskirstymo tinklą pagal Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I No 143/1998 su pakeitimais arba pagal devynių Länder Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze.

Lenkija

Energetikos bendrovės, kaip apibrėžta ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, įskaitant ir:

 BOT Elektrownia „Opole“ S.A., Brzezie

 BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

 BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia

 Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu

 Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO“ Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Lublin – Wrotków Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

 Elektrociepłownia Rzeszów S.A.

 Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

 Elektrownia „Kozienice“ S.A.

 Elektrownia „Stalowa Wola“ S.A.

 Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk

 Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa

 ENEA S.A., Poznań

 Energetyka Sp. z o.o, Lublin

 EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław

 ENION S.A., Kraków

 Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice

 Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk

 Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.

 Łódzki Zakład Energetyczny S.A,

 PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa

 Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice

 Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

 PSE-Operator S.A., Warszawa

 Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.

 Zakład Elektroenergetyczny „Elsen“ Sp. z o.o., Częstochowa

 Zakład Energetyczny Białystok S.A.

 Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.

 Zakład Energetyczny Toruń S.A.

 Zakład Energetyczny Warszawa-Teren

 Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

 Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo

 Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A,

 Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. Z.ο.ο.

 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

 Energetyka Południe S.A.

Portugalija

(1)   Elektros gamyba

Subjektai, gaminantys elektros energiją pagal:

  Decreto-Lei no 29/2006, de 15 de Fevereiro que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade;

  Decreto-Lei no 172/2006, de 23 de Agosto, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido.

 Subjektai, gaminantys elektros energiją specialiu režimu pagal Decreto-Lei no 189/88 de 27 de Maio, com a redacção dada pelos Decretos-Lei no 168/99, de 18 de Maio, no 313/95, de 24 de Novembro, no 538/99, de 13 de Dezembro, no 312/2001 e no 313/2001, ambos de 10 de Dezembro, Decreto-Lei no 339-C/2001, de 29 de Dezembro, Decreto-Lei no 68/2002, de 25 de Março, Decreto-Lei no 33-A/2005, de 16 de Fevereiro, Decreto-Lei no 225/2007, de 31 de Maio e Decreto-Lei no 363/2007, de 2 Novembro.

(2)   Elektros perdavimas:

Subjektai, perduodantys elektros energiją pagal:

 Decreto-Lei no29/2006, de 15 de Fevereiro e do Decreto-lei no 172/2006, de 23 de Agosto.

(3)   Elektros paskirstymas:

 Subjektai, skirstantys elektros energiją pagal Decreto-Lei no29/2006, de 15 de Fevereiro, e do Decreto-lei no 172/2006, de 23 de Agosto.

 Subjektai, skirstantys elektros energiją pagal Decreto-Lei no 184/95, de 27 de Julho, com a redacção dada pelo Decreto-Lei no 56/97, de 14 de Março e do Decreto-Lei no 344-B/82, de 1 de Setembro, com a redacção dada pelos Decreto-Lei no 297/86, de 19 de Setembro, Decreto-Lei no 341/90, de 30 de Outubro e Decreto-Lei no 17/92, de 5 de Fevereiro.

Rumunija

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica – SA București

 Societatea Națională „Nuclearelectrica“ SA

 Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica SA

 S. C. Electrocentrale Deva S.A.

 S.C. Electrocentrale București S.A.

 SC Electrocentrale Galați SA

 S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA

 SC Complexul Energetic Craiova SA

 SC Complexul Energetic Rovinari SA

 SC Complexul Energetic Turceni SA

 Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA București

 Societatea Comercială Electrica SA, București

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Muntenia Nord“ S.A

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Muntenia Nord“ S.A

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Transilvania Sud“ S.A

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Transilvania Sud“ S.A

 S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice

 „Electrica Distribuție Transilvania Nord“ S.A.

 S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice

 „Electrica Furnizare Transilvania Nord“ S.A.

 Enel Energie

 Enel Distribuție Banat

 Enel Distribuție Dobrogea

 E.ON Moldova SA

 CEZ Distribuție

Slovėnija

Subjektai, gaminantys, perduodantys arba skirstantys elektros energiją pagal Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99).Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1613383

Borzen D.O.O.

1000

Ljubljana

5175348

Elektro Gorenjska D.D.

4000

Kranj

5223067

Elektro Celje D.D.

3000

Celje

5227992

Elektro Ljubljana D.D.

1000

Ljubljana

5229839

Elektro Primorska D.D.

5000

Nova Gorica

5231698

Elektro Maribor D.D.

2000

Maribor

5427223

Elektro – Slovenija D.O.O.

1000

Ljubljana

5226406

Javno Podjetje Energetika Ljubljana, D.O.O.

1000

Ljubljana

1946510

Infra D.O.O.

8290

Sevnica

2294389

Sodo Sistemski Operater Distribucijskega Omrežja Z Električno Energijo, D.O.O.

2000

Maribor

5045932

Egs-Ri D.O.O.

2000

Maribor

Slovakija

Subjektai, leidimų pagrindu užtikrinantys elektros gamybą ir perdavimą per perdavimo tinklų sistemą, paskirstymą ir tiekimą visuomenei per paskirstymo tinklą pagal aktą Nr. 656/2004 Rink.

Pavyzdžiui:

 Slovenské elektrárne, a.s.

 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

 Západoslovenská energetika, a.s.

 Stredoslovenská energetika, a.s.

 Východoslovenská energetika, a.s.

Suomija

Savivaldybių ir valstybės įmonės, gaminančios elektrą, ir subjektai, atsakingi už elektros perdavimo arba paskirstymo tinklų priežiūrą, už elektros perdavimą arba už elektros sistemą pagal licenciją, išduotą remiantis sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (386/1995) 4 arba 16 skirsniais ir laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

Švedija

Subjektai, perduodantys arba paskirstantys elektrą koncesijos pagrindu pagal ellagen (1997:857).

Jungtinė Karalystė

 Asmuo, turintis licenciją pagal 1989 m. Electricity Act 6 skirsnį.

 Asmuo, turintis licenciją pagal 1992 m. Electricity (Northern Ireland) Order 10 straipsnio 1 dalį.

 National Grid Electricity Transmission plc

 System Operation Northern Irland Ltd

 Scottish & Southern Energy plc

 SPTransmission plc
III PRIEDAS

Perkantieji subjektai geriamojo vandens gamybos, perdavimo ir paskirstymo sektoriuose

Belgija

 Vietinės valdžios institucijos ir jų asociacijos šiai jų veiklos daliai

 Société Wallonne des Eaux

 Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Bulgarija

 „Тузлушка гора“ – ЕООД, Антоново

 „В И К – Батак“ – ЕООД, Батак

 „В и К – Белово“ – ЕООД, Белово

 „Водоснабдяване и канализация Берковица“ – ЕООД, Берковица

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Благоевград

 „В и К – Бебреш“ – ЕООД, Ботевград

 „Инфрастрой“ – ЕООД, Брацигово

 „Водоснабдяване“ – ЕООД, Брезник

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Бургас

 „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, Бургас

 „Бързийска вода“ – ЕООД, Бързия

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Варна

 „ВиК“ ООД, к.к. Златни пясъци

 „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ – ООД, Велико Търново

 „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ – ЕООД, Велинград

 „ВИК“ – ЕООД, Видин

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Враца

 „В И К“ – ООД, Габрово

 „В И К“ – ООД, Димитровград

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Добрич

 „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ – ЕООД, Дупница

 ЧПСОВ, в.с. Елени

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Исперих

 „Аспарухов вал“ ЕООД, Кнежа

 „В И К – Кресна“ – ЕООД, Кресна

 „Меден кладенец“ – ЕООД, Кубрат

 „ВИК“ – ООД, Кърджали

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Кюстендил

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Ловеч

 „В и К – Стримон“ – ЕООД, Микрево

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Исперих

 „Водоснабдяване и канализация – П“ – ЕООД, Панагюрище

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Перник

 „В И К“ – ЕООД, Петрич

 „Водоснабдяване, канализация и строителство“ – ЕООД, Пещера

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Плевен

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Благоевград

 „Водоснабдяване–Дунав“ – ЕООД, Разград

 „ВКТВ“ – ЕООД, Ракитово

 ЕТ „Ердуван Чакър“, Раковски

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Русе

 „Екопроект-С“ ООД, Русе

 „УВЕКС“ – ЕООД, Сандански

 „ВиК-Паничище“ ЕООД, Сапарева баня

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Свищов

 „Бяла“ – ЕООД, Севлиево

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Силистра

 „В и К“ – ООД, Сливен

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Смолян

 „Софийска вода“ – АД, София

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, София

 „Стамболово“ – ЕООД, Стамболово

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Стара Загора

 „Водоснабдяване и канализация-С“ – ЕООД, Стрелча

 „Водоснабдяване и канализация – Тетевен“ – ЕООД, Тетевен

 „В и К – Стенето“ – ЕООД, Троян

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Търговище

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Хасково

 „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Шумен

 „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Ямбол

Čekija

Visi perkantieji subjektai, veikiantys sektoriuose, kuriuose teikiamos paslaugos vandentvarkos pramonei, kaip nustatyta Viešųjų sutarčių įstatymo Nr. 137/2006 4 skirsnio 1 pastraipos d ir e punktuose.

Perkančiųjų subjektų pavyzdžiai:

 Veolia Voda Česká Republika, a.s.

 Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

 Severočeská vodárenská společnost a.s.

 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

 Ostravské vodárny a kanalizace a.s.Severočeská vodárenská společnost a.s.

Danija

 Subjektai, tiekiantys vandenį, kaip nustatyta lov om vandforsyning m.v. § 3(3), žr. 2007 m. sausio 17 d. Konsolidavimo įstatymą Nr. 71.

Vokietija

 Subjektai, gaminantys arba skirstantys vandenį pagal Eigenbetriebsverordnungen or Eigenbetriebsgesetze der Länder (komunalinių paslaugų įmonės).

 Subjektai, gaminantys arba skirstantys vandenį pagal Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder.

 Subjektai, gaminantys vandenį pagal 1991 m. vasario 12 d.Gesetz über Wasser- und Bodenverbände su pakeitimais, padarytais 2002 m. gegužės 15 d.

 Valstybinės įmonės, gaminančios arba skirstančios vandenį pagal Kommunalgesetze, visų pirma Gemeindeverordnungen der Länder.

 Subjektai, įsteigti pagal 1965 m. rugsėjo 6 d.Aktiengesetz su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. sausio 5 d. arba 1892 m. balandžio 20 d.GmbH-Gesetz su pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 10 d., arba turintys Kommanditgesellschaft (ribotos atsakomybės ūkinės bendrijos) teisinį statusą, gaminantys arba skirstantys vandenį pagal specialią sutartį su regioninėmis arba vietos valdžios institucijomis.

Estija

 Subjektai, veikiantys pagal viešųjų pirkimų įstatymo (RT I 2007 2 21, 15, 76) 10 straipsnio 3 dalį ir konkurencijos įstatymo (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį:

 AS Haapsalu Veevärk;

 AS Kuressaare Veevärk;

 AS Narva Vesi;

 AS Paide Vesi;

 AS Pärnu Vesi;

 AS Tartu Veevärk;

 AS Valga Vesi;

 AS Võru Vesi.

Airija

Įmonės, išgaunančios arba paskirstančios vandenį pagal Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964.

Graikija

 Įmonė „Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.“ („Ε.Υ.Δ.Α.Π.“ arba „Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.“). Įmonės teisinis statusas yra reglamentuojamas konsoliduoto įstatymo Nr. 2190/1920, įstatymo Nr. 2414/1996 nuostatomis ir papildomai įstatymo Nr. 1068/80 bei įstatymo Nr. 2744/1999 nuostatomis.

 „Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.“ („Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.“) reglamentuojama įstatymo Nr. 2937/2001 (Graikijos oficialus leidinys, 169 Α’) nuostatomis ir įstatymo Nr. 2651/1998 (Graikijos oficialus leidinys, 248 Α’) nuostatomis.

 Įmonė „Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου“ („ΔΕΥΑΜΒ“), kuri veikia pagal įstatymą Nr. 890/1979.

 „Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης“ (savivaldybių vandentiekio ir kanalizacijos įmonės), kurios gamina ir skirsto vandenį pagal 1980 m. rugpjūčio 23 d. įstatymą Nr. 1069/80.

 „Σύνδεσμοι Ύδρευσης“ (savivaldybių ir bendrijų vandentiekio asociacijos), kuri veikia pagal Prezidento dekretą Nr. 410/1995, pagal Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων.

 „Δήμοι και Κοινότητες“ (savivaldybės ir bendrijos), kurios veikia pagal Prezidento dekretą Nr. 410/1995, pagal Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων.

Ispanija

 Mancomunidad de Canales de Taibilla.

 Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales

 Canal de Isabel II

 Agencia Andaluza del Agua

 Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental

 Kiti viešieji subjektai, kurie priklauso arba yra priklausomi nuo „Comunidades Autónomas“ ir „Corporaciones locales“, ir kurie veikia geriamojo vandens skirstymo srityje.

 Kiti privatūs subjektai, kuriems „Corporaciones locales“ suteikė specialias arba išskirtines teises geriamojo vandens skirstymo srityje

Prancūzija

Regioninės arba vietos valdžios institucijos ir viešosios įstaigos, išgaunančios arba skirstančios geriamąjį vandenį:

 Régies des eaux, (pavyzdžiai: Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de l'assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles)

 Vandens perdavimo, pristatymo ir gamybos organizacijos (pavyzdžiai: Syndicat des eaux d'Ile de France, syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l'eau du Var-est, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin).

▼M12

Kroatija

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Viešųjų pirkimų įstatymas, Oficialusis leidinys Nr. 90/11) 6 straipsnyje nurodyti perkantieji subjektai, kurie laikydamiesi specialių taisyklių užsiima fiksuotų tinklų, skirtų visuomenei teikti paslaugas, susijusias su geriamojo vandens gamyba, perdavimu ir paskirstymu, suteikimo (tiekimo) arba valdymo veikla ir geriamojo vandens tiekimo tokiems tinklams veikla, pavyzdžiui, vietos savivaldos įsteigti subjektai, veikiantys kaip viešieji vandens tiekimo ir kanalizacijos paslaugų teikėjai kaip numatyta Vandens įstatyme (Oficialusis leidinys Nr. 153/09 ir 130/11).

▼M7

Italija

 Organizacijos, atsakingos už įvairių vandens paskirstymo paslaugos etapų valdymą pagal įstatymų dėl vietinės ir provincijų valdžios institucijų tiesioginės viešųjų paslaugų kontrolės prisiėmimo konsoliduotą tekstą, patvirtintą 1925 m. spalio 15 d.Regio Decreto No2578, 1986 m. spalio 4 d.D.P.R N 902 ir 2000 m. rugpjūčio 18 d. įstatymo galią turinčiu dekretu Nr. 267, nustatančiu įstatymų dėl vietos valdžios institucijų struktūros konsoliduotą tekstą, visų pirma remiantis 112–116 straipsniais

 Acquedotto Pugliese S.p.A. (D.lgs. 11.5.1999 n. 141)

  Ente acquedotti siciliani, įsteigta 1979 m. rugsėjo 4 d.Legge Regionale No2/2 ir 1980 m. rugpjūčio 9 d.Lege Regionale No81, in liquidazione con2004 m. gegužės 31 d.Legge Regionale No9 (1 str.)

 Ente sardo acquedotti e fognature, įsteigta 1963 m. liepos 5 d. įstatymu Nr. 9. Poi ESAF S.p.A. nel 2003–confluita in ABBANOA S.p.A: ente soppresso il 29.7.2005 e posto in liquidazione con L.R. 221.4.2005 no7 (art. 5, comma 1)- Legge finanziaria 2005

Kipras

 Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, skirstanti vandenį savivaldybių ir kitose teritorijose pagal περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350.

Latvija

 Viešosios ir privačiosis įmonės, kurios gamina, perduoda ir skirsto geriamąjį vandenį fiksuotoje sistemoje ir kurios vykdo pirkimus pagal įstatymą „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“.

Lietuva

 Subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 70 straipsnio 1–2 dalių reikalavimus ir užsiimantys geriamojo vandens gamybos, tiekimo arba paskirstymo veikla pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą (Žin., 2006, Nr. 82-3260).

Liuksemburgas

 Vietinės valdžios institucijų departamentai, atsakingi už vandens paskirstymą

 Vietinės valdžios institucijų asociacijos, atsakingos už vandens gamybą ar paskirstymą, įsteigtos pagal 2001 m. vasario 23 d.loi concernant la création des syndicats de communes su pakeitimais ir papildymais, padarytais 1958 m. gruodžio 23 d. įstatymu ir 1981 m. liepos 29 d. įstatymu, ir pagal 1962 m. liepos 31 d.loi ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre:

 Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la conduite d’eau du Sud-Est – SESE

 Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre – SEBES

 Syndicat intercommunal pour la distribution d’eau dans la région de l’Est – SIDERE

 Syndicat des Eaux du Sud – SES

 Syndicat des communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau à Savelborn-Freckeisen

 Syndicat pour la distribution d’eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus – SR

 Syndicat de distribution d’eau des Ardennes – DEA

 Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien d’une distribution d’eau dans les communes de Beaufort, Berdorf et Waldbillig

 Syndicat des eaux du Centre – SEC

Vengrija

 Subjektai, gaminantys, perduodantys arba skirstantys geriamąjį vandenį pagal 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról.

Malta

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma (Water Services Corporation)

 Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ Desalinazzjoni (Water Desalination Services)

Nyderlandai

Įmonės, gaminančios ir paskirstančios vandenį pagal Waterleidingwet

Austrija

Vietos valdžios institucijos ir jų asociacijos, gaminančios, perduodančios arba paskirstančios geriamąjį vandenį pagal devynių Žemių Wasserversorgungsgesetze

Lenkija

Vandens ir kanalizacijos įmonės, kaip apibrėžta ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, vykdančios ūkinę veiklą vandens tiekimo plačiajai visuomenei arba nutekamųjų vandenų šalinimo paslaugų teikimo plačiajai visuomenei srityje, įskaitant ir:

 AQUANET S.A., Poznań

 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A,

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A.

 Wodociągi Ustka Sp. z o.o.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin

Portugalija

 Tarpsavivaldybinės sistemos – įmonės, kuriose dalyvauja valstybė ar kiti viešieji subjektai, turintys didžiąją dalį akcijų paketo ir privačiosios įmonės pagal Decreto-Lei N 379/93 do 5 de Novembro 1993, alterado pelo Decreto-Lei No 176/99 do 25 de Outubro 1999, Decreto-Lei No 439-A/99 do 29 de Outubro 1999 ir Decreto-Lei No 103/2003 do 23 de Maio 2003. Leistinas tiesioginis valstybės administravimas.

 Savivaldybių sistemos – vietos valdžios institucijos, jų asociacijos, vietos valdžios tarnybos, įmonės, kuriose visas kapitalas arba jo didesnė dalis priklauso valstybei, arba privačiosios įmonės pagal Lei 53-F/2006, do 29 de Dezembro 2006 ir pagal Decreto-Lei No 379/93 do 5 de Novembro 1993 su pakeitimais, priimtais 1999 m. spalio 25 d.Decreto-Lei No 176/99, Decreto-Lei No 439-A/99 do 29 de Outubro 1999 e Decreto-Lei No 103/2003 do 23 de Maio 2003.

Rumunija

Departamente ale autorităților locale și companii care produc, transportă și distribuie apã (vietos institucijų skyriai ir įmonės, gaminančios, perduodančios ir skirstančios vandenį), pavyzdžiui:

 S.C. APA — C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba

 S.C. APA — C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia SA., Alba Iulia, Alba

 S.C. APA — C.T.T.A. S.A Filiala Blaj, Blaj, Alba

 Compania de Apă Arad

 S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeș, Argeș

 S.C. APA Canal 2000 S.A. Pitești, Argeș

 S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău

 Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor

 R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud

 S.C. APA Grup SA Botoșani, Botoșani

 Compania de Apă, Brașov, Brașov

 R.A. APA, Brăila, Brăila

 S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași

 S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca

 S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj

 Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța

 R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița

 R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj

 S.C. Apa-Canal S.A., Bailești, Dolj

 S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara

 R.A.J.A.C. Iași, Iași

 Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași

 Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM)

Slovėnija

Subjektai, gaminantys, tiekiantys ir paskirstantys geriamąjį vandenį remdamiesi koncesijos aktu, suteiktu pagal Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) ir savivaldybių priimtus sprendimus.Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

5015731

Javno Komunalno Podjetje Komunala Trbovlje D.O.O.

1420

Trbovlje

5067936

Komunala D.O.O. Javno Podjetje Murska Sobota

9000

Murska Sobota

5067804

Javno Komunalno Podjetje Komunala Kočevje D.O.O.

1330

Kočevje

5075556

Loška Komunala, Oskrba Z Vodo In Plinom, D.D. Škofja Loka

4220

Škofja Loka

5222109

Komunalno Podjetje Velenje D.O.O. Izvajanje Komunalnih Dejavnosti D.O.O.

3320

Velenje

5072107

Javno Komunalno Podjetje Slovenj Gradec D.O.O.

2380

Slovenj Gradec

1122959

Komunala Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Gornji Grad

3342

Gornji Grad

1332115

Režijski Obrat Občine Jezersko

4206

Jezersko

1332155

Režijski Obrat Občine Komenda

1218

Komenda

1357883

Režijski Obrat Občine Lovrenc Na Pohorju

2344

Lovrenc Na Pohorju

1563068

Komuna, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Beltinci

9231

Beltinci

1637177

Pindža Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Petrovci

9203

Petrovci

1683683

Javno Podjetje Edš – Ekološka Družba, D.O.O. Šentjernej

8310

Šentjernej

5015367

Javno Podjetje Kovod Postojna, Vodovod, Kanalizacija, D.O.O., Postojna

6230

Postojna

5015707

Komunalno Podjetje Vrhnika Proizvodnja In Distribucija Vode, D.D.

1360

Vrhnika

5016100

Komunalno Podjetje Ilirska Bistrica

6250

Ilirska Bistrica

5046688

Javno Podjetje Vodovod – Kanalizacija, D.O.O. Ljubljana

1000

Ljubljana

5062403

Javno Podjetje Komunala Črnomelj D.O.O.

8340

Črnomelj

5063485

Komunala Radovljica, Javno Podjetje Za Komunalno Dejavnost, D.O.O.

4240

Radovljica

5067731

Komunala Kranj, Javno Podjetje, D.O.O.

4000

Kranj

5067758

Javno Podjetje Komunala Cerknica D.O.O.

1380

Cerknica

5068002

Javno Komunalno Podjetje Radlje D.O.O. Ob Dravi

2360

Radlje Ob Dravi

5068126

Jkp, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Slovenske Konjice

3210

Slovenske Konjice

5068134

Javno Komunalno Podjetje Žalec D.O.O.

3310

Žalec

5073049

Komunalno Podjetje Ormož D.O.O.

2270

Ormož

5073103

Kop Javno Komunalno Podjetje Zagorje Ob Savi, D.O.O.

1410

Zagorje Ob Savi

5073120

Komunala Novo Mesto D.O.O., Javno Podjetje

8000

Novo Mesto

5102103

Javno Komunalno Podjetje Log D.O.O.

2390

Ravne Na Koroškem

5111501

Okp Javno Podjetje Za Komunalne Storitve Rogaška Slatina D.O.O.

3250

Rogaška Slatina

5112141

Javno Podjetje Komunalno Stanovanjsko Podjetje Litija, D.O.O.

1270

Litija

5144558

Komunalno Podjetje Kamnik D.D.

1241

Kamnik

5144574

Javno Komunalno Podjetje Grosuplje D.O.O.

1290

Grosuplje

5144728

Ksp Hrastnik Komunalno – Stanovanjsko Podjetje D.D.

1430

Hrastnik

5145023

Komunalno Podjetje Tržič D.O.O.

4290

Tržič

5157064

Komunala Metlika Javno Podjetje D.O.O.

8330

Metlika

5210461

Komunalno Stanovanjska Družba D.O.O. Ajdovščina

5270

Ajdovščina

5213258

Javno Komunalno Podjetje Dravograd

2370

Dravograd

5221897

Javno Podjetje Komunala D.O.O. Mozirje

3330

Mozirje

5227739

Javno Komunalno Podjetje Prodnik D.O.O.

1230

Domžale

5243858

Komunala Trebnje D.O.O.

8210

Trebnje

5254965

Komunala, Komunalno Podjetje D.O.O., Lendava

9220

Lendava – Lendva

5321387

Komunalno Podjetje Ptuj D.D.

2250

Ptuj

5466016

Javno Komunalno Podjetje Šentjur D.O.O.

3230

Šentjur

5475988

Javno Podjetje Komunala Radeče D.O.O.

1433

Radeče

5529522

Radenska-Ekoss, Podjetje Za Stanovanjsko, Komunalno In Ekološko Dejavnost, Radenci D.O.O.

9252

Radenci

5777372

Vit-Pro D.O.O. Vitanje; Komunala Vitanje, Javno Podjetje D.O.O.

3205

Vitanje

5827558

Komunalno Podjetje Logatec D.O.O.

1370

Logatec

5874220

Režijski Obrat Občine Osilnica

1337

Osilnica

5874700

Režijski Obrat Občine Turnišče

9224

Turnišče

5874726

Režijski Obrat Občine Črenšovci

9232

Črenšovci

5874734

Režijski Obrat Občine Kobilje

9223

Dobrovnik

5881820

Režijski Obrat Občina Kanal Ob Soči

5213

Kanal

5883067

Režijski Obrat Občina Tišina

9251

Tišina

5883148

Režijski Obrat Občina Železniki

4228

Železniki

5883342

Režijski Obrat Občine Zreče

3214

Zreče

5883415

Režijski Obrat Občina Bohinj

4264

Bohinjska Bistrica

5883679

Režijski Obrat Občina Črna Na Koroškem

2393

Črna Na Koroškem

5914540

Vodovod – Kanalizacija Javno Podjetje D.O.O. Celje

3000

Celje

5926823

Jeko – In, Javno Komunalno Podjetje, D.O.O., Jesenice

4270

Jesenice

5945151

Javno Komunalno Podjetje Brezovica D.O.O.

1352

Preserje

5156572

Kostak, Komunalno In Stavbno Podjetje D.D. Krško

8270

Krško

1162431

Vodokomunalni Sistemi Izgradnja In Vzdrževanje Vodokomunalnih Sistemov D.O.O. Velike Lašče

 

Velike Lašče

1314297

Vodovodna Zadruga Golnik, Z.O.O.

4204

Golnik

1332198

Režijski Obrat Občine Dobrovnik

9223

Dobrovnik – Dobronak

1357409

Režijski Obrat Občine Dobje

3224

Dobje Pri Planini

1491083

Pungrad, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Bodonci

9265

Bodonci

1550144

Vodovodi In Kanalizacija Nova Gorica D.D.

5000

Nova Gorica

1672860

Vodovod Murska Sobota Javno Podjetje D.O.O.

9000

Murska Sobota

5067545

Komunalno Stanovanjsko Podjetje Brežice D.D.

8250

Brežice

5067782

Javno Podjetje – Azienda Publica Rižanski Vodovod Koper D.O.O. – S.R.L.

6000

Koper – Capodistria

5067880

Mariborski Vodovod Javno Podjetje D.D.

2000

Maribor

5068088

Javno Podjetje Komunala D.O.O. Sevnica

8290

Sevnica

5072999

Kraški Vodovod Sežana Javno Podjetje D.O.O.

6210

Sežana

5073251

Hydrovod D.O.O. Kočevje

1330

Kočevje

5387647

Komunalno-Stanovanjsko Podjetje Ljutomer D.O.O.

9240

Ljutomer

5817978

Vodovodna Zadruga Preddvor, Z.B.O.

4205

Preddvor

5874505

Režijski Obrat Občina Laško

 

Laško

5880076

Režijski Obrat Občine Cerkno

5282

Cerkno

5883253

Režijski Obrat Občine Rače Fram

2327

Rače

5884624

Vodovodna Zadruga Lom, Z.O.O.

4290

Tržič

5918375

Komunala, Javno Podjetje, Kranjska Gora, D.O.O.

4280

Kranjska Gora

5939208

Vodovodna Zadruga Senično, Z.O.O.

4294

Križe

1926764

Ekoviz D.O.O.

9000

Murska Sobota

5077532

Komunala Tolmin, Javno Podjetje D.O.O.

5220

Tolmin

5880289

Občina Gornja Radgona

9250

Gornja Radgona

1274783

Wte Wassertechnik Gmbh, Podružnica Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1785966

Wte Bled D.O.O.

4260

Bled

1806599

Wte Essen

3270

Laško

5073260

Komunalno Stanovanjsko Podjetje D.D. Sežana

6210

Sežana

5227747

Javno Podjetje Centralna Čistilna Naprava Domžale – Kamnik D.O.O.

1230

Domžale

1215027

Aquasystems Gospodarjenje Z Vodami D.O.O.

2000

Maribor

1534424

Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Mežica

2392

Mežica

1639285

Čistilna Naprava Lendava D.O.O.

9220

Lendava – Lendva

5066310

Nigrad Javno Komunalno Podjetje D.D.

2000

Maribor

5072255

Javno Podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, D.O.O. – S.R.L.

6000

Koper – Capodistria

5156858

Javno Podjetje Komunala Izola, D.O.O. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L.

6310

Izola – Isola

5338271

Gop Gradbena, Organizacijska In Prodajna Dejavnost, D.O.O.

8233

Mirna

5708257

Stadij, D.O.O., Hruševje

6225

Hruševje

5144647

Komunala, Javno Komunalno Podjetje Idrija, D.O.O.

5280

Idrija

5105633

Javno Podjetje Okolje Piran

6330

Piran–Pirano

5874327

Režijski Obrat Občina Kranjska Gora

4280

Kranjska Gora

1197380

Čista Narava, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Moravske Toplice

9226

Moravske Toplice

Slovakija

 Subjektai, eksploatuojantys viešąsias vandens sistemas, susijusias su geriamojo vandens gamyba, perdavimu ar paskirstymu visuomenei, pagal prekybos licenciją ir viešųjų vandens sistemų eksploatacijos profesinės kompetencijos sertifikatą, išduotą pagal įstatymą Nr. 442/2002 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 525/2003 Rink., Nr. 364/2004 Rink., Nr. 587/2004 Rink. ir Nr. 230/2005 Rink.

 Subjektai, eksploatuojantys vandentvarkos įrenginius akte Nr. 364/2004 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 587/2004 Rink. ir Nr. 230/2005 Rink. nurodytomis sąlygomis, pagal leidimą, suteiktą remiantis aktu Nr. 135/1994 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 52/1982 Rink., Nr. 595/1990 Rink., Nr. 128/1991 Rink., Nr. 238/1993 Rink., Nr. 416/2001 Rink., Nr. 533/2001 Rink., ir tuo pačiu užtikrinantys geriamojo vandens perdavimą ir paskirstymą visuomenei pagal aktą Nr. 442/2002 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 525/2003 Rink., Nr. 364/2004 Rink., Nr. 587/2004 Rink. ir Nr. 230/2005 Rink.

Pavyzdžiui:

 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Suomija

 Vandens tiekimo institucijos, kurioms taikomas vesihuoltolakilagen om vattentjänster (119/2001) 3 skirsnis.

Švedija

Vietos valdžios institucijos ir savivaldybių įmonės, gaminančios, perduodančios arba paskirstančios geriamąjį vandenį pagal lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Jungtinė Karalystė

 Įmonė, paskirta tiekti vandenį arba rūpintis kanalizacijos tvarkymo paslaugomis pagal 1991 m. Water Industry Act.

 Vandens ar kanalizacijos tvarkymo institucija, įsteigta pagal 1994 m. Local Government etc (Scotland) Act 62 skirsnį.

 The Department for Regional Development (Northern Ireland)
IV PRIEDAS

Perkantieji subjektai, veikiantys geležinkelio paslaugų srityje

Belgija

 SNCB Holding/NMBS Holding

 Société nationale des Chemins de fer belges//Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

 Infrabel

Bulgarija

 Национална компания „Железопътна инфраструктура“

 „Български държавни железници“ ЕАД

 „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

 „БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)“ ЕООД

 „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД

 „Българска Железопътна Компания“ АД

 „Булмаркет – ДМ“ ООД

Čekija

Visi perkantieji subjektai, veikiantys sektoriuose, kuriuose teikiamos paslaugos geležinkelių sektoriui, kaip nustatyta Viešųjų pirkimo įstatymo Nr. 137/2006 Rink. su pakeitimais 4 skirsnio 1 pastraipos c punkte.

Perkančiųjų subjektų pavyzdžiai:

 ČD Cargo, a.s.

 České dráhy, a.s

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Danija

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Metroselskabet I/S

Vokietija

 Deutsche Bahn AG.

 Kitos įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas visuomenei pagal 1993 m. gruodžio 27 d.Allgemeines Eisenbahngesetz su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. vasario 26 d., 2 straipsnio 1 dalį.

Estija

 Subjektai, veikiantys pagal viešųjų pirkimų teisės akto (RT I 2007 2 21, 15, 76) 10 straipsnio 3 dalį ir konkurencijos teisės akto (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį.

 AS Eesti Raudtee;

 AS Elektriraudtee.

Airija

 Iarnród Éireann [/Irish Rail]

 Railway Procurement Agency

Graikija

 „Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.“ („Ο.Σ.Ε. Α.Ε.“), pagal įstatymą Nr. 2671/98.

 „ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.“ pagal įstatymą Nr. 2366/95.

Ispanija

 Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

 Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

 Eusko Trenbideak (Bilbao).

 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. (FGV).

 Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca).

 Ferrocarril de Soller

 Funicular de Bulnes

Prancūzija

  Société nationale des chemins de fer français ir kiti atviri visuomenei geležinkelių tinklai, nurodyti 1982 m. gruodžio 30 d.Loi d'orientation des transports intérieurs Nr. 82–1153 II antraštinės dalies 1 skyriuje.

  Réseau ferré de France, valstybės įmonė, įsteigta 1997 m. vasario 13 d.Loi Nr. 97–135.

▼M12

Kroatija

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Viešųjų pirkimų įstatymas, Oficialusis leidinys Nr. 90/11) 6 straipsnyje nurodyti perkantieji subjektai, kurie laikydamiesi specialių taisyklių užsiima tinklų, skirtų visuomenei teikti geležinkelių transporto paslaugas, teikimo arba valdymo veikla.

▼M7

Italija

 Ferrovie dello Stato S. p. A., įskaitant le Società partecipate

 Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas koncesijos pagrindu pagal 1912 m. gegužės 9 d. Karališkojo dekreto Nr. 1447, patvirtinančio įstatymų dėl le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili konsoliduotą tekstą, 10 straipsnį.

 Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas koncesijos pagrindu pagal 1949 m. birželio 4 d. įstatymo Nr. 410 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione – 4 straipsnį.

 Subjektai, bendrovės ir įmonės arba vietos valdžios institucijos, teikiančios geležinkelio paslaugas koncesijos pagrindu pagal 1952 m. rugpjūčio 2 d. įstatymo Nr. 1221–Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione – 14 straipsnį.

 Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios viešojo transporto paslaugas pagal 1997 m. lapkričio 19 d. decreto legislativo N 422 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 – su pakeitimais, padarytais 1999 m. rugsėjo 20 d. decreto legislativo N 400, – 8 ir 9 straipsnius, ir 2002 m. rugpjūčio 1 d. Legge N 166 45 straipsniu.

Kipras

Latvija

 Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš“.

 Valsts akciju sabiedrība „Vaiņodes dzelzceļš“.

Lietuva

 Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“

 Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin.,1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 70 straipsnio 1–2 dalių reikalavimus ir vykdantys geležinkelio transporto paslaugų teikimo veiklą pagal Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksą (Žin., 2004, Nr. 72-2489).

Liuksemburgas

 Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

Vengrija

 Subjektai, teikiantys geležinkelių transporto paslaugas visuomenei pagal 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről ir pagal leidimą, išduotą remiantis 45/2006. VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről.

 Pavyzdžiui:

 

 Magyar Államvasutak (MÁV)

Malta

Nyderlandai

Perkantieji subjektai geležinkelio paslaugų srityje. Pavyzdžiui:

 Nederlandse Spoorwegen

 ProRail

Austrija

 Österreichische Bundesbahn.

 Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH sowie.

 Subjektai, turintys leidimą teikti transporto paslaugas pagal Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957 su pakeitimais.

Lenkija

Subjektai, teikiantys geležinkelių transporto paslaugas, veikiantys pagal ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe“ z dnia 8 września 2000 r., įskaitant ir:

 PKP Intercity Sp. z o.o.

 PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 „Koleje Mazowieckie – KM“ Sp. z o.o.

 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο.

 PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

Portugalija

 CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., pagal Decreto-Lei No 109/77 do 23 de Março 1977.

 REFER, E.P., pagal Decreto-Lei No 104/97 do 29 de Abril 1997.

 RAVE, S.A., pagal Decreto-Lei No 323-H/2000 do 19 de Dezembro 2000.

 Fertagus, S.A., pagal Decreto-Lei No 78-B/2005 do 13 de Abril.

 Viešosios valdžios institucijos ir valstybės įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas pagal Lei No 10/90 do 17 de Março 1990.

 Privačios įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas pagal Lei No 10/90 do 17 de Março 1990, kai jos turi specialias arba išimtines teises.

Rumunija

 Compania Națională Căi Ferate – CFR

 Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR – Marfă“, – Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR – Călători“

SlovėnijaMat. Št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

5142733

Slovenske železnice, d. o. o.

1000

LJUBLJANA

Slovakija

 Subjektai, eksploatuojantys geležinkelius ir lyninius kelius bei su jais susijusią įrangą pagal aktą Nr. 258/1993 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 152/1997 Rink. ir Nr. 259/2001 Rink.,

 Subjektai, kurie yra vežėjai, teikiantys geležinkelių transporto paslaugas visuomenei pagal aktą Nr. 164/1996 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 58/1997 Rink., Nr. 260/2001 Rink., Nr. 416/2001 Rink. ir Nr. 114/2004 Rink. ir pagal 2004 m. liepos 7 d. vyriausybės įsaką Nr. 662.

Pavyzdžiui:

 Železnice Slovenskej republiky, a.s.

 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Suomija

VR OsakeyhtiöVR Aktiebolag

Švedija

 Valstybės įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas pagal järnvägslagen (2004:519) ir järnvägsförordningen (2004:526). Regioninės ir vietos valdžios įmonės, veikiančios regioninio ir vietinio geležinkelių susisiekimo srityje pagal lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

 Privatūs subjektai, teikiantys geležinkelio paslaugas pagal leidimus, suteiktus pagal förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, kai tokie leidimai atitinka šios direktyvos 2 straipsnio 3 dalį.

Jungtinė Karalystė

 Network Rail plc

 Eurotunnel plc

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Northern Ireland Railways Company Limited

 Geležinkelio paslaugų teikėjai, veikiantys pagal specialias arba išimtines teises, suteiktas Transporto departamento arba kitos kompetentingos institucijos.
V PRIEDAS

Perkantieji subjektai, veikiantys miesto geležinkelių, tramvajų, troleibusų ar autobusų paslaugų srityje

Belgija

 Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

 Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d'exploitation (TEC Liège-Verviers, TEC Namur-Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)/Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaatschappijen (TEC Liège-Verviers, TEC Namur-Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

 Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

 Privačios bendrovės, turinčios specialias arba išimtines teises

Bulgarija

 „Метрополитен“ ЕАД, София

 „Столичен електротранспорт“ ЕАД, София

 „Столичен автотранспорт“ ЕАД, София

 „Бургасбус“ ЕООД, Бургас

 „Градски транспорт“ ЕАД, Варна

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Враца

 „Общински пътнически транспорт“ ЕООД, Габрово

 „Автобусен транспорт“ ЕООД, Добрич

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Добрич

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Пазарджик

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Перник

 „Автобусни превози“ ЕАД, Плевен

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Плевен

 „Градски транспорт Пловдив“ ЕАД, Пловдив

 „Градски транспорт“ ЕООД, Русе

 „Пътнически превози“ ЕАД, Сливен

 „Автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Хасково

Čekija

Visi perkantieji subjektai, veikiantys sektoriuose, kuriuose teikiamos paslaugos miesto geležinkelių, tramvajų, troleibusų ir autobusų paslaugų sektoriui, kaip nustatyta Viešųjų pirkimo įstatymo Nr. 137/2006 Rink. su pakeitimais 4 skirsnio 1 pastraipos f punkte.

Perkančiųjų subjektų pavyzdžiai:

 Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

 Dopravní podnik města Brna, a. s.

 Dopravní podnik Ostrava a.s.

 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Danija

 DSB

 DSB S-tog A/S

 Subjektai, teikiantys autobusų paslaugas visuomenei (įprastos reguliariosios paslaugos) pagal lov om buskørsel, žr. 2003 vasario 19 d. konsolidacijos įstatymą Nr. 107.

 Metroselskabet I/S

Vokietija

Įmonės, leidimo pagrindu teikiančios trumpų maršrutų transporto paslaugas visuomenei pagal 1961 m. kovo 21 d.Personenbeförderungsgesetz su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. spalio 31 d.

Estija

 Subjektai, veikiantys pagal viešųjų pirkimų teisės akto (RT I 2007 2 21, 15, 76) 10 straipsnio 3 dalį ir konkurencijos teisės akto (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį.

 AS Tallinna Autobussikoondis;

 AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis;

 Narva Bussiveod AS;

Airija

 Iarnród Éireann [Irish Rail]

 Railway Procurement Agency

 Luas [Dublin Light Rail]

 Bus Éireann [Irish Bus]

 Bus Átha Cliath (Dublin Bus)

 Subjektai, teikiantys visuomenei transporto paslaugas pagal pakeistą 1932 m. Road Transport Act.

Graikija

 „Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς Α.Ε.“ („Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.“) (Athens-Pireaeus Trolley Buses S.A), įsteigta ir veikianti pagal įstatymo galią turintį dekretą Nr. 768/1970 (Α’273), pagal įstatymą Nr. 588/1977 (Α’148) ir įstatymą Nr. 2669/1998 (Α’283).

 „Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς“ („Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.“) (Athens-Piraeus Electric Railways), įsteigta ir veikianti pagal įstatymus Nr. 352/1976 (Α’147) ir 2669/1998 (Α’283)

 „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.“ („Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.“) (Athens Urban Transport Organization S.A), įsteigta ir veikianti pagal įstatymus Nr. 2175/1993 (Α’211) ir 2669/1998 (Α’283)

 „Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.“ („Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.“) (Company of Thermal Buses S.A.), įsteigta ir veikianti pagal įstatymus Nr. 2175/1993 (Α’211) ir 2669/1998 (Α’283)

 „Αττικό Μετρό Α.Ε.“ (Attiko Metro S.A), įsteigta ir veikianti pagal įstatymą Nr. 1955/1991

 „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης“ („Ο.Α.Σ.Θ.“), įsteigta ir veikianti pagal dekretą Nr. 3721/1957, įstatymo galią turintį dekretą Nr. 716/1970 ir įstatymus Nr. 866/79 ir Nr. 2898/2001 (Α’71).

 „Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων“ („Κ.Τ.Ε.Λ.“), veikianti pagal įstatymą Nr. 2963/2001 (Α’268).

 Subjektai „Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω“, dar žinomi kaip atitinkamai „ΡΟΔΑ“ ir „ΔΕΑΣ ΚΩ“, veikiantys pagal įstatymą Nr. 2963/2001 (Α’268).

Ispanija

 Subjektai, teikiantys miesto transporto viešąsias paslaugas pagal 1985 m. balandžio 2 d. Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local ir atitinkančius regioninius įstatymus, jei tai taikytina.

 Subjektai, teikiantys autobusų paslaugas visuomenei pagal Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres laikinąją nuostatą numeris trys.

 Pavyzdžiai:

 

 Empresa Municipal de Transportes de Madrid

 Empresa Municipal de Transportes de Málaga

 Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca

 Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona

 Empresa Municipal de Transportes de Valencia

 Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM)

 Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA)

 Entitat Metropolitana de Transport – AMB

 Eusko Trenbideak, s.a.

 Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, sa

 Transporte ferroviario de Ferrocariles de la Generalitat Valenciana

 Consorcio de Transportes de Mallorca

 Metro de Madrid

 Metro de Málaga, S.A.,

 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe)

Prancūzija

 Subjektai, teikiantys transporto paslaugas visuomenei pagal 1982 m. gruodžio 30 d.Loi d'orientation des transports intérieurs no 82–1153 7-II straipsnį.

 Régie des transports de Marseille

 RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône

 Régie départementale des transports du Jura

 RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne

 Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français ir kiti subjektai, teikiantys transporto paslaugas pagal leidimą, išduotą Syndicat des transports d'Ile-de-France pagal 1959 m. sausio 7 d. Ordonnance no 59–151 su pakeitimais ir jį įgyvendinančius potvarkius, organizuojant keleivių transportą Ile-de-France regione.

  Réseau ferré de France, valstybės įmonė, įsteigta 1997 m. vasario 13 d.Loi no 97–135.

 Regioninės ir vietos institucijos arba regioninių ir vietos institucijų grupės, kurios yra organizacinės transporto institucijos (pavyzdžiui: Communauté urbaine de Lyon).

▼M12

Kroatija

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Viešųjų pirkimų įstatymas, Oficialusis leidinys Nr. 90/11) 6 straipsnyje nurodyti perkantieji subjektai, kurie laikydamiesi specialių taisyklių užsiima tinklų, skirtų visuomenei teikti miesto geležinkelių, automatinių sistemų, tramvajų, autobusų, troleibusų ir lyninių keltuvų transporto paslaugas, suteikimo arba valdymo veikla, pavyzdžiui, subjektai, vykdantys tokią veiklą kaip viešųjų paslaugų teikėjai pagal Komunalinių paslaugų įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11).

▼M7

Italija

Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios viešojo transporto paslaugas geležinkeliais, automatizuotomis sistemomis, tramvajais, troleibusais arba autobusais, arba valdantys atitinkamas infrastruktūras nacionaliniu, regioniniu ar vietiniu lygiu

Pavyzdžiui:

 Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios viešojo transporto paslaugas pagal įgaliojimus, išduotus pagal 2006 m. gruodžio 1 d. Decreto of the Ministro dei Trasporti No316 „Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale“

 Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios transporto paslaugas visuomenei pagal 1925 m. spalio 15 d. Regio Decreto No2578 – Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province – 1 straipsnio 4 arba 15 dalis.

 Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios visuomenei transporto paslaugas pagal 1997 m. lapkričio 19 d. Decreto Legislativo No422 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, 1997 m. kovo 15 d. Legge No 59 4 straipsnio 4 dalyje nustatytomis sąlygomis – su pakeitimais, padarytais 1999 m. rugsėjo 20 d. Decreto Legislativo No400, ir 2002 m. rugpjūčio 1 d. Legge No166 45 straipsniu.

 Subjektai, bendrovės ir įmonės, teikiančios viešojo transporto paslaugas pagal vietos institucijų struktūros įstatymo, patvirtinto 2000 m. rugpjūčio 18 d. Legge No267 su pakeitimais, padarytais 2001 m. gruodžio 28 d. Legge No448 35 straipsniu, konsoliduoto teksto 113 straipsnį.

 Subjektai, bendrovės ir įmonės, veikiančios koncesijos pagrindu pagal 1912 m. gegužės 9 d. Regio Decreto N 1447, kuriuo patvirtinamas konsoliduotas legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili tekstas, 242 arba 256 straipsnius.

 Subjektai, bendrovės ir įmonės bei vietinės valdžios institucijos, veikiančios koncesijos pagrindu pagal 1949 m. birželio 4 d.Legge N 410 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione – 4 straipsnį.

 Subjektai, bendrovės ir įmonės, veikiančios koncesijos pagrindu pagal 1952 m. rugpjūčio 2 d. Legge N 1221–Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione – 14 straipsnį.

Kipras

Latvija

Viešosios ir privačiosios įmonės, kurios teikia keleivių pervežimo autobusais, troleibusais ir (arba) tramvajais paslaugas bent jau šiuose miestuose: Ryga, Jūrmala, Liepoja, Daugpilis, Jelgava, Rezeknė ir Ventspilis

Lietuva

 Akcinė bendrovė „Autrolis“

 Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus autobusai“

 Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai“

 Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus troleibusai“

 Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 70 straipsnio 1–2 dalių reikalavimus ir vykdantys miesto geležinkelių, tramvajų, troleibusų ir autobusų transporto paslaugų teikimo veiklą pagal Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksą (Žin., 1996, Nr. 119-2772).

Liuksemburgas

 Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

 Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.

 Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE).

 Autobusų paslaugų įmonės, veikiančios pagal 1978 m. vasario 3 d. règlement grand-ducal concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées.

Vengrija

 Subjektai, teikiantys maršrutinių vietinio ir tolimojo visuomeninio autobusų transporto paslaugas pagal 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről.

 Subjektai, teikiatys nacionalinio visuomeninio keleivinio geležinkelių transporto paslaugas pagal 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 2005. évi CLXXXIII. vasúti közlekedésről.

Malta

 L-Awtorita' dwar it-Trasport ta' Malta (Malta Transport Authority)

Nyderlandai

Subjektai, teikiantys visuomenei transporto paslaugas pagal Wet Personenvervoer II skyrių (Openbaar Vervoer). Pavyzdžiui:

 RET (Roterdamas)

 HTM (Haga)

 GVB (Amsterdamas)

Austria

 Subjektai, turintys leidimą teikti transporto paslaugas pagal Eisenbahngesetz, BGBl. Nr. 60/1957 su pakeitimais arba Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I Nr. 203/1999 su pakeitimais.

Lenkija

(1) Subjektai, teikiantys miesto geležinkelio paslaugas, veikiantys koncesijos pagrindu pagal ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(2) Subjektai, teikiantys miesto autobusų transporto paslaugas plačiajai visuomenei, veikiantys pagal leidimą, išduotą pagal ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ir subjektai, teikiantys miesto transporto paslaugas plačiajai visuomenei,

įskaitant ir:

 Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o, Białystok

 Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o Białystok

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o Grudziądz

 Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o w Zamościu

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. Lublin

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA., Wrocław

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο, ο., Olsztyn

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο, Wałbrzych

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Świdnicy

 Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o, Bydgoszcz

 Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa

 Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu

 Polbus – PKS Sp. z o.o., Wrocław

 Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o Zakopane

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A, Kłodzko

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA, Katowice

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. z.ο.ο

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku Białej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z.ο, ο.

 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z.ο.ο

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW“ w Sokołowie Podlaskim S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A,

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A.

 Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór“ Sp. z.o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z, o.o.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie Spółka Akcyjna

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z.o.o

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A.

 Tramwaje Śląskie S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z.ο.ο.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z.o.o

 PKS w Suwałkach S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o

 PKS Nowa Sól Sp. z.o.o

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o, w Przemyślu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp, z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp.

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.

 Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

 Tramwaje Śląskie S.A., Katowice

 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Portugalija

 Metropolitano de Lisboa, E.P., pagal Decreto-Lei No. 439/78 30 de Dezembro de 1978.

 Vietos valdžios institucijos, vietos valdžios tarnybos ir vietos valdžios įmonės pagal 1998 m. rugpjūčio 18 d.Lei Nr. 58/98, kurios teikia transporto paslaugas pagal Lei No 159/99 do 14 de Septembro 1999.

 Viešosios valdžios institucijos ir valstybės įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas pagal Lei No 10/90 do 17 de Março 1990.

 Subjektai, teikiantys viešojo transporto paslaugas pagal Regulamento de Transportes em Automóveis 98 straipsnį (Decreto No 37272 do 31 de Dezembro 1948).

 Subjektai, teikiantys viešojo transporto paslaugas pagal Lei No 688/73 do 21 de Dezembro 1973.

 Subjektai, teikiantys viešojo transporto paslaugas pagal Decreto-Lei No 38144 do 31 de Dezembro 1950.

 Metro do Porto, S.A., pagal Decreto-Lei No 394-A/98 do 15 de Dezembro 1998 su pakeitimais, padarytais Decreto-Lei No 261/2001 do 26 September 2001.

 Normetro, S.A., pagal 1998 m. gruodžio 15 d.Decreto-Lei Nr. 394-A/98 su pakeitimais, padarytais Decreto-Lei No 261/2001 do 26 de Septembro 2001.

 Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., pagal Decreto-Lei No 24/95 do 8 de Fevereiro 1995.

 Metro do Mondego, S.A., pagal Decreto-Lei No 10/2002 do 24 de Janeiro 2002.

 Metro Transportes do Sul, S.A., pagal Decreto-Lei No 337/99 do 24 de Agosto 1999.

 Vietos valdžios institucijos ar vietos valdžios institucijų įmonės, teikiančios transporto paslaugas pagal Lei No 159/99 do 14 de Septembro 1999.

Rumunija

 S.C. de Transport cu Metroul București – „Metrorex“ SA

 Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători

Slovėnija

Bendrovės, teikiančios viešojo miesto atobusų transporto paslaugas pagal Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99).Mat. Št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

1540564

AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA D.O.O. Dekani

6271

DEKANI

5065011

AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota D.D.

9000

MURSKA SOBOTA

5097053

Alpetour Potovalna Agencija

4000

Kranj

5097061

ALPETOUR, Špedicija In Transport, D.D. Škofja Loka

4220

ŠKOFJA LOKA

5107717

INTEGRAL BREBUS Brežice D.O.O.

8250

BREŽICE

5143233

IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje

3000

CELJE

5143373

AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA

5000

NOVA GORICA

5222966

JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O.

1000

LJUBLJANA

5263433

CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D.

2000

MARIBOR

5352657

I & I – Avtobusni Prevozi D.D. Koper

6000

KOPER – CAPODISTRIA

5357845

Meteor Cerklje

4207

Cerklje

5410711

KORATUR Avtobusni Promet In Turizem D.D. Prevalje

2391

PREVALJE

5465486

INTEGRAL, Avto. Promet Tržič, D.D.

4290

TRŽIČ

5544378

KAM-BUS Družba Za Prevoz Potnikov, Turizem In Vzdrževanje Vozil, D.D. Kamnik

1241

KAMNIK

5880190

MPOV Storitve In Trgovina D.O.O. Vinica

8344

VINICA

Slovakija

 Vežėjai, pagal licenciją eksploatuojantys viešąjį keleivinį tramvajų, troleibusų, specialųjį arba lyninį transportą pagal akto Nr. 164/1996 Rink. 23 straipsnį su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 58/1997 Rink., Nr. 260/2001 Rink., Nr. 416/2001 Rink. ir Nr. 114/2004 Rink.,

 Vežėjai, vydantys reguliarius viešuosius pervežimus vietinias autobusų transporto maršrutais Slovakijos Respublikos teritorijoje arba ir užsienio valstybės teritorijos dalyje, arba nustatytoje Slovakijos Respublikos teritorijos dalyje pagal leidimą vydyti pervežimą autobusais ir pagal transporto licenciją konkrečiam maršrutui, suteiktus pagal įstatymą Nr. 168/1996 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 386/1996 Rink., Nr. 58/1997 Rink., Nr. 340/2000 Rink., Nr. 416/2001 Rink., Nr. 506/2002 Rink., Nr. 534/2003 Rink. ir Nr. 114/2004 Rink.

 Pavyzdžiui:

 

 Dopravný podnik Bratislava, a.s.

 Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

 Dopravný podnik mesta Žilina, a.s.

Suomija

Subjektai, teikiantys reguliarias tarpmiestinių autobusų paslaugas pagal specialią arba išimtinę licenciją, išduotą pagal laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellälagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) ir miesto transporto įmonės ir viešosios įmonės, teikiančios viešojo transporto paslaugas autobusais, geležinkeliais arba požeminiais traukiniais arba prižiūrinčios tokių transporto paslaugų teikimo tinklą.

Švedija

 Subjektai, teikiantys geležinkelio ir tramvajų paslaugas pagal lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik ir lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

 Valstybės arba privačiosios įmonės, teikiančios troleibusų arba autobusų paslaugas pagal lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik ir yrkestrafiklagen (1998:490).

Jungtinė Karalystė

 London Regional Transport

 London Underground Limited

 Transport for London

  Transport for London dukterinė įmonė, apibrėžta 1999 m. Greater London Authority Act 424 skirsnio 1 dalyje.

 Strathclyde Passenger Transport Executive

 Greater Manchester Passenger Transport Executive

 Tyne and Wear Passenger Transport Executive

 Brighton Borough Council

 South Yorkshire Passenger Transport Executive

 South Yorkshire Supertram Limited

 Blackpool Transport Services Limited

 Conwy County Borough Council

 Asmuo, kuris teikia vietines paslaugas Londone, kaip apibrėžta 1999 m. Greater London Authority Act (autobusų paslauga) 179 skirsnio 1 dalyje, pagal susitarimą, sudarytą su Transport for London pagal to akto 156 skirsnio 2 dalį, arba pagal transporto dukterinės įmonės susitarimą, apibrėžtą to akto 169 skirsnyje

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Asmuo, turintis kelių paslaugos licenciją pagal 1967 m. Transport Act (Northern Ireland) 4 skirsnio 1 dalį, leidžiančią teikti reguliarias paslaugas, kaip apibrėžta toje licencijoje.
VI PRIEDAS

Perkantieji subjektai, veikiantys pašto paslaugų sektoriuje

Belgija

 De PostLa Poste

Bulgarija

 „Български пощи“ ЕАД

Čekija

Visi perkantieji subjektai, veikiantys sektoriuose, kuriuose teikiamos paslaugos pašto paslaugų sektoriui, kaip nustatyta Viešųjų pirkimo įstatymo Nr. 137/2006 Rink. su pakeitimais 4 skirsnio 1 pastraipos g ir h punktuose.

Perkančiųjų subjektų pavyzdžiai:

 Česká Pošta, s.p.

Danija

 Post Danmark, žr. 2002 m. birželio 6 d. aktą Nr. 409 om Post Danmark A/S.

Vokietija

Estija

 AS Eesti Post

Airija

 An Post plc

Graikija

 Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛ.ΤΑ įsteigta pagal įstatymo galią turintį dekretą Nr. 496/70 ir veikianti pagal įstatymą Nr. 2668/98 (ELTA)

Ispanija

 Correos y Telégrafos, S.A.

Prancūzija

 La Poste

 La Poste interarmées

▼M12

Kroatija

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Viešųjų pirkimų įstatymas, Oficialusis leidinys Nr. 90/11) 6 straipsnyje nurodyti perkantieji subjektai, kurie laikydamiesi specialių taisyklių užsiima pašto paslaugų ir kitų paslaugų, kurios pagal įstatymo 112 straipsnio 4 dalį neapima pašto paslaugų, teikimo veikla.

▼M7

Italija

 Poste Italiane S.p.A.

Kipras

 Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Latvija

 VAS „Latvijas Pasts“

Lietuva

 Akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“

 Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 70 straipsnio 1–2 dalių reikalavimus ir vykdantys pašto paslaugų teikimo veiklą pagal Lietuvos Respublikos pašto įstatymą (Žin., 1999, Nr. 36-1070; 2004, Nr. 60-2125).

Liuksemburgas

 Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

Vengrija

 Subjektai, teikiantys pašto paslaugas pagal 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 2003. évi CI. törvény a postáról.

 Pavyzdžiui:

 

 Magyar Posta

Malta

 Maltapost plc

Nyderlandai

 TNT

Austrija

 Österreichische Post AG

Lenkija

 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Poczta Polska“

Portugalija

 CTT – Correios de Portugal

Rumunija

 Compania Națională „Poșta Română SA“

SlovėnijaMat. Št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

5881447

Pošta Slovenije, d.o.o.

2000

Maribor

Slovakija

Subjektai, kurie turi išimtinę teisę teikti tam tikras pašto paslaugas pagal licenciją, išduotą remiantis aktu Nr. 507/2001 Rink.

Pavyzdžiui:

 Slovenská pošta, a.s.

Suomija

Itella Oyj

Švedija

 Posten Meddelande AB

 Posten Logistik AB

Jungtinė Karalystė

The Royal Mail Group Ltd.
VII PRIEDAS

Perkantieji subjektai, veikiantys naftos arba dujų žvalgymo ir gavybos sektoriuose

Belgija

Bulgarija

Subjektai, užsiimantys naftos arba dujų žvalgymu ir gavyba pagal Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) arba Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/02.05.2006):

 „Петреко-България“ – ЕООД, София

 „Петреко-България“ – ЕООД, София

 „Проучване и добив на нефт и газ“ –АД, София

 „Мерлоуз Рисорсиз“ – ООД, Люксембург

 „Мерлоуз Рисорсиз“ – САРЛ, Люксембург

 „ОМВ (България) Извънтериториално проучване“ – ООД, Виена, Австрия

 „Джей Кей Екс България Лимитид“ – Лондон, Англия,

 „Рамко България Лимитид“ – Абърдийн, Шотландия

 „Болкан Експлорърс (България) Лимитид“ – Дъблин, Ирландия

 ОАО „Башкиргеология“, Уфа, Руска федерация

 „Винтидж Петролеум България, Инк.“ – Кайманови острови.

Čekija

Visi perkantieji subjektai, veikiantys sektoriuose, kuriuose nustatyta geografinė vietovė naudojama naftos arba dujų žvalgymo arba gavybos tikslais (kaip nustatyta Viešųjų pirkimo sutarčių įstatymo Nr. 137/2006 Rink. su daliniais pakeitimais 4 skirsnio 1 pastraipos i punkte).

Perkančiųjų subjektų pavyzdžiai:

 Moravské naftové doly, a.s.

Danija

Subjektai pagal:

  Lov om Danmarks undergrund, žr. 2007 m. liepos 4 d. konsolidavimo įstatymą Nr. 889

  Lov om kontinentalsoklen, žr. 2005 m. lapkričio 18 d. konsolidavimo įstatymą Nr. 1101.

Vokietija

 Įmonės pagal 1980 m. rugpjūčio 13 d.Bundesberggesetz su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 9 d.

Estija

 Subjektai, veikiantys pagal viešųjų pirkimų teisės akto (RT I 2007 2 21, 15, 76) 10 straipsnio 3 dalį ir konkurencijos teisės akto (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį.

Airija

 Subjektai, kuriems yra suteiktas leidimas, licencija arba koncesija žvalgyti arba išgauti naftą ir dujas pagal šias teisines nuostatas:

 1968 m. Continental Shelf Act

 1960 m. Petroleum and Other Minerals Development Act

 1992 m. Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development

 1964 m. Petroleum (Production) Act (NI).

Graikija

 „Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.“, pagal įstatymą Nr. 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις.

Ispanija

 BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

 Cambria Europe, Inc.

 CNWL oil (España), S.A.

 Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

 Conoco limited.

 Eastern España, S.A.

 Enagas, S.A.

 España Canadá resources Inc.

 Fugro – Geoteam, S.A.

 Galioil, S.A.

 Hope petróleos, S.A.

 Locs oil compay of Spain, S.A.

 Medusa oil Ltd.

 Murphy Spain oil company

 Onempm España, S.A.

 Petroleum oil & gas España, S.A.

 Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

 Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

 Taurus petroleum, AN.

 Teredo oil limited

 Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

 Wintersahll, AG

 YCI España, L.C.

 Kiti subjektai, veikiantys pagal Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos ir jo įgyvendinimo teisės aktus.

Prancūzija

 Subjektai, atsakingi už naftos arba dujų žvalgymą ir gavybą pagal code minier ir jo įgyvendinimo taisykles, ypač 1995 m. balandžio 19 d.Décret no95-427 ir 2006 m. birželio 2 d.Décret no2006–648 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

▼M12

Kroatija

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Viešųjų pirkimų įstatymas, Oficialusis leidinys Nr. 90/11) 6 straipsnyje nurodyti perkantieji subjektai, kurie laikydamiesi specialių taisyklių užsiima veikla, susijusia su geografinės teritorijos eksploatavimu naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos tikslais, pavyzdžiui, subjektai, vykdantys tokią veiklą pagal Kasybos įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 75/09 ir 49/11).

▼M7

Italija

Subjektai, kuriems yra suteiktas leidimas, licencija arba koncesija žvalgyti arba išgauti naftą ir dujas arba laikyti dujas po žeme pagal šias įstatymų nuostatas:

 1953 m. vasario 10 d. įstatymas Nr. 136;

 1957 m. sausio 11 d. įstatymas Nr. 6 su pakeitimais, padarytais 1967 m. liepos 21 d. įstatymu Nr. 613;

 1991 m. sausio 9 d. įstatymas Nr. 9;

 1996 m. lapkričio 25 d. įstatymo galią turintis dekretas Nr. 625;

 1974 m. balandžio 26 d. įstatymas Nr. 170 su pakeitimais, padarytais 2000 m. gegužės 23 d. įstatymo galią turinčiu dekretu Nr. 164.

Kipras

Latvija

Visos bendrovės, gavusios atitinkamą licenciją ir pradėjusios naftos arba dujų žvalgymą arba gavybą.

Lietuva

 Akcinė bendrovė „Geonafta“

 Lietuvos ir Danijos uždaroji akcinė bendrovė „Minijos nafta“

 Bendra Lietuvos ir Švedijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė „Genčių nafta“

 Uždaroji akcinė bendrovė „Geobaltic“

 Uždaroji akcinė bendrovė „Manifoldas“

 Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 70 straipsnio 1–2 dalių reikalavimus ir vykdantys naftos arba dujų žvalgybos ar gavybos veiklą pagal Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymą (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164).

Liuksemburgas

Vengrija

 Subjektai, atliekantys naftos arba dujų žvalgybos ir gavybos darbus, remdamiesi leidimu arba koncesija pagal 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról.

Malta

  The Petroleum (Production) Act (Cap. 156) ir antrinės teisės aktai pagal šį aktą bei Continental Shelf Act (Cap. 194) ir antrinės teisės aktai pagal šį aktą.

Nyderlandai

 Subjektai pagal Mijnbouwwet (2003 m. sausio 1 d.).

Austrija

 Subjektai, kuriems leista žvalgyti ar išgauti naftą ar dujas pagal Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999 su pakeitimais.

Lenkija

Subjektai, vykdantys veiklą, susijusią su dujų, naftos ir jos gamtinių produktų, rudosios anglies, akmens anglies ar kito kietojo kuro žvalgymo, paieškos bei gavybos srityje pagal ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, įskaitant ir:

 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 Petrobaltic S.A.

 Zakład Odmetanowienia Kopalń Sp. z.o.o.

 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

Portugalija

Subjektai, turintys leidimą, licenciją arba koncesijos sutartį vykdyti naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos darbus pagal:

 Decreto-Lei no 109/94, de 26 de Abril; Declaração de rectificação no 64/94, de 94-05-31 e Portaria no 790/94, deœ 5 de Setembro;

 Despacho no 82/94 de 94-08-24 e Despacho Conjunto no A-87/94-XII, de 17 de Janeiro;

 Aviso, D.R. III, no 167, de 94-07-21 e Aviso, DR III no 60, de 02-03-12

Rumunija

 Societatea Națională „Romgaz“ S.A. Mediaș

 S.C. PETROM S.A

Slovėnija

Subjektai, užsiimantys naftos paieška ir gavyba pagal Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).Mat. št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

1328255

Nafta Lendava

9220

Lendava

Slovakija

 Subjektai, užsiimantys naftos gavyba pagal leidimą, išduotą remiantis aktu Nr. 656/2004 Rink.,

 Subjektai, užsiimantys geologiniu naftos telkinių žvalgymu ir gavyba pagal kasybos leidimą, suteiktą remiantis aktu Nr. 51/1988 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 499/1991 Rink., Nr. 154/1995 Rink., Nr. 58/1998 Rink., Nr. 533/2004 Rink. ir remiantis aktu Nr. 214/2002 Rink.

Suomija

Švedija

Subjektai, turintys koncesiją naftai ar dujoms žvalgyti ar išgauti pagal minerallagen (1991:45) arba kurioms yra suteiktas leidimas pagal lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Jungtinė Karalystė

 Asmuo, veikiantis pagal licenciją, išduotą arba turinčią tokią pat galią, jei ji būtų išduota pagal 1998 m. Petroleum Act.

 Asmuo, turintis licenciją pagal 1964 m. Petroleum (Production) Act (Northern Ireland).
VIII PRIEDAS

Perkantieji subjektai, veikiantys anglių ir kito kietojo kuro žvalgymo bei gavybos sektoriuose

Belgija

Bulgarija

Subjektai, užsiimantys anglies arba kito kietojo kuro žvalgymu ir gavyba pagal Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр.23/12.3.1999) arba Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36/2.5.2006):

 „Балкан МК“ – ЕООД,

 „Въгледобив Бобов дол“ – ЕООД,

 „Въглища Перник“ – ООД,

 „Геология и геотехника“ – ООД

 „Елшица-99“ – АД

 „Енемона“– АД

 „Карбон Инвест“ – ООД

 „Каусто-голд“ – АД

 „Мес Ко ММ5“ – ЕООД

 „Мина Балкан – 2000“ – АД

 „Мина Бели брег“ – АД

 „Мина Открит въгледобив“ – АД

 „Мина Станянци“ – АД

 „Мина Черно море – Бургас“ – ЕАД,

 „Мина Чукурово“ – АД

 „Мининвест“ – ООД

 „Мини Марица-изток“ – ЕАД

 „Минно дружество Белоградчик“ – АД

 „Рекоул“ – АД

 „Руен Холдинг“ – АД

 „Фундаментал“ – ЕООД

Čekija

Visi perkantieji subjektai, veikiantys sektoriuose, kuriuose nurodyta geografinė vietovė naudojama anglies arba kito kietojo kuro žvalgymo arba gavybos tikslais (kaip nustatyta Viešųjų pirkimo sutarčių įstatymo Nr. 137/2006 Rink. su daliniais pakeitimais 4 skirsnio 1 pastraipos i punkte).

Perkančiųjų subjektų pavyzdžiai:

 Mostecká uhelná a. s

 OKD, a.s.

 Severočeské doly a.s.

 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Danija

 Subjektai, žvalgantys ar išgaunantys anglį arba kitą kietąjį kurą pagal 2007 m. birželio 21 d, konsolidavimo įstatymą Nr. 784.

Vokietija

 Įmonės pagal 1980 m. rugpjūčio 13 d.Bundesberggesetz su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 9 d.

Estija

 AS Eesti Põlevkivi

Airija

  Bord na Mona plc., įsteigta ir veikianti pagal 1946–1998 m. Turf Development Act.

Graikija

 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού“, kuri atlieka žvalgymus ir išgauna anglis bei kitą kietąjį kurą pagal 1973 m. Angliakasybos kodeksą su pakeitimais, padarytais 1976 m. balandžio 27 d. įstatymu.

Ispanija

 Alto Bierzo, S.A.

 Antracitas de Arlanza, S.A.

 Antracitas de Gillon, S.A.

 Antracitas de La Granja, S.A.

 Antracitas de Tineo, S.A.

 Campomanes Hermanos, S.A.

 Carbones de Arlanza, S.A.

 Carbones de Linares, S.A.

 Carbones de Pedraforca, S.A.

 Carbones del Puerto, S.A.

 Carbones el Túnel, S.L.

 Carbones San Isidro y María, S.A.

 Carbonífera del Narcea, S.A.

 Compañía Minera Jove, S.A.

 Compañía General Minera de Teruel, S.A.

 Coto minero del Narcea, S.A.

 Coto minero del Sil, S.A.

 Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

 Endesa, S.A.

 González y Díez, S.A.

 Hijos de Baldomero García, S.A.

 Hullas del Coto Cortés, S.A.

 Hullera Vasco-leonesa, S.A.

 Hulleras del Norte, S.A.

 Industrial y Comercial Minera, S.A.

 La Carbonífera del Ebro, S.A.

 Lignitos de Meirama, S.A.

 Malaba, S.A.

 Mina Adelina, S.A.

 Mina Escobal, S.A.

 Mina La Camocha, S.A.

 Mina La Sierra, S.A.

 Mina Los Compadres, S.A.

 Minas de Navaleo, S.A.

 Minas del Principado, S.A.

 Minas de Valdeloso, S.A.

 Minas Escucha, S.A.

 Mina Mora primera bis, S.A.

 Minas y explotaciones industriales, S.A.

 Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

 Minera del Bajo Segre, S.A.

 Minera Martín Aznar, S.A.

 Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

 Muñoz Sole hermanos, S.A.

 Promotora de Minas de carbón, S.A.

 Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa.

 Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

 Unión Minera del Norte, S.A.

 Union Minera Ebro Segre, S.A.

 Viloria Hermanos, S.A.

 Virgilio Riesco, S.A.

 Kiti subjektai, veikiantys pagal Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas ir jo įgyvendinimo teisės aktus.

Prancūzija

 Subjektai, atsakingi už anglies ar kito kietojo kuro žvalgymą arba gavybą pagal code minier ir jo įgyvendinimo taisykles, ypač 1995 m. balandžio 19 d.Décret no95-427 ir 2006 m. birželio 2 d.Décret no2006–648 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

▼M12

Kroatija

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Viešųjų pirkimų įstatymas, Oficialusis leidinys Nr. 90/11) 6 straipsnyje nurodyti perkantieji subjektai, kurie laikydamiesi specialių taisyklių užsiima veikla, susijusia su geografinės teritorijos eksploatavimu anglių ir kito kietojo kuro žvalgymo ir gavybos tikslais, pavyzdžiui, subjektai, vykdantys tokią veiklą pagal Kasybos įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 75/09 ir 49/11).

▼M7

Italija

 Carbosulcis S.p.A.

Kipras

Latvija

Lietuva

 Subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 70 straipsnio 1–2 dalių reikalavimus ir vykdantys anglių ir kito kietojo kuro žvalgybos ar gavybos veiklą pagal Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymą (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164).

Liuksemburgas

Vengrija

 Subjektai, atliekantys anglies arba kito kietojo kuro žvalgymo ir gavybos darbus, remdamiesi leidimu arba koncesija pagal 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról.

Malta

Nyderlandai

 Subjektai pagal Mijnbouwwet (2003 m. sausio 1 d.).

Austrija

 Subjektai, kuriems leista žvalgyti ar išgauti anglį ar kitą kietąjį kurą pagal Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999 su pakeitimais.

Lenkija

Subjektai, vykdantys veiklą, susijusią su dujų, naftos ir jos gamtinių produktų, rudosios anglies, akmens anglies ar kito kietojo kuro žvalgymo, paieškos ar gavybos srityje pagal ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, įskaitant ir:

 Kompania Węglowa S.A.

 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

 Katowicki Holding Węglowy S.A,

 Kopalnia Węgla Kamiennego Sobieski Jaworzno Ш

 Lubelski Węgiel Bogdanka" S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk S.A.

 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Spółka z o.o.

 Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin“ S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa“ S.A.

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów“ S.A w Turku

 Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A,

 Południowy Koncem Węglowy S.A.

Portugalija

 Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA, nos termos dos Decretos-Lei no 90/90 e no 87/90, ambos de 16 de Março.

Rumunija

 Compania Națională a Huilei – SA Petroșani

 Societatea Națională a Lignitului Oltenia – SA

 Societatea Națională a Cărbunelui – SA Ploiești

 Societatea Comercială Minieră „Banat-Anina“ SA

 Compania Națională a Uraniului SA București

 Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele

Slovėnija

Subjektai, užsiimantys anglies paieška ir gavyba pagal Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).Mat. Št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

5920850

RTH, RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK, D.O.O.

1420

TRBOVLJE

5040361

Premogovnik Velenje

3320

VELENJE

Slovakija

Subjektai, užsiimantys geologiniu anglies klodų žvalgymu ir gavyba pagal kasybos leidimą, suteiktą remiantis aktu Nr. 51/1988 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 499/1991 Rink., Nr. 154/1995 Rink., Nr. 58/1998 Rink., Nr. 533/2004 Rink., ir remiantis aktu Nr. 214/2002 Rink.

Suomija

Subjektai, kurie naudojasi specialia kietojo kuro žvalgymo ir gavybos koncesija pagal laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta//lagn om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002).

Švedija

Subjektai, kurie naudojasi specialia anglies ar kito kietojo kuro žvalgymo ar gavybos koncesija pagal minerallagen (1991:45) arba lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, arba kuriems yra išduotas leidimas pagal lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Jungtinė Karalystė

 Bet kuris licencijuotas operatorius (apibrėžtas 1994 m. Coal Industry Act)

 The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

 Asmuo, veikiantis pagal žvalgymo licenciją, kasybos nuomą, kasybos licenciją arba kasybos leidimą, kaip apibrėžta 1969 m. Mineral Development Act (Northern Ireland) 57 skirsnio 1 dalyje.
IX PRIEDAS

Perkantieji subjektai, veikiantys jūrų arba vidaus vandenų uostų ar kitų terminalų infrastruktūros srityje

Belgija

 Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

 Havenbedrijf van Gent

 Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

 Port autonome de Charleroi

 Port autonome de Namur

 Port autonome de Liège

 Port autonome du Centre et de l'Ouest

 Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

 Waterwegen en Zeekanaal

 De Scheepvaart

Bulgarija

ДП „Пристанищна инфраструктура“

Subjektai, kurie pagal specialias arba išimtines teises naudoja uostus ar jų dalis nacionalinės svarbos viešajam transportui, išvardinti Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000) 103a straipsnio 1 priede:

 „Пристанище Варна“ ЕАД

 „Порт Балчик“ АД

 „БМ Порт“ АД

 „Пристанище Бургас“ ЕАД

 „Пристанищен комплекс – Русе“ ЕАД

 „Пристанищен комплекс – Лом“ ЕАД

 „Пристанище Видин“ ЕООД

 „Драгажен флот – Истър“ АД

 „Дунавски индустриален парк“ АД

Subjektai, kurie pagal specialias arba išimtines teises naudoja uostus ar jų dalis regioninės svarbos viešajam transportui, išvardinti Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000) 103a straipsnio 2 priede:

 „Фиш Порт“ АД

 Кораборемонтен завод „Порт – Бургас“ АД

 „Либърти металс груп“ АД

 „Трансстрой – Бургас“ АД

 „Одесос ПБМ“ АД

 „Поддържане чистотата на морските води“ АД

 „Поларис 8“ ООД

 „Лесил“ АД

 „Ромпетрол – България“ АД

 „Булмаркет – ДМ“ ООД

 „Свободна зона – Русе“ ЕАД

 „Дунавски драгажен флот“ – АД

 „Нарен“ ООД

 „ТЕЦ Свилоза“ АД

 НЕК ЕАД – клон „АЕЦ – Белене“

 „Нафтекс Петрол“ ЕООД

 „Фериботен комплекс“ АД

 „Дунавски драгажен флот Дуним“ АД

 „ОМВ България“ ЕООД

 СО МАТ АД – клон Видин

 „Свободна зона – Видин“ ЕАД

 „Дунавски драгажен флот Видин“

 „Дунав турс“ АД

 „Меком“ ООД

 „Дубъл Ве Ко“ ЕООД

Čekija

Visi perkantieji subjektai, veikiantys sektoriuose, kuriuose nustatyta geografinė vietovė naudojama jūrų arba vidaus vandenų uostų ar kitų terminalų infrastruktūrai teikti vežėjams oru, jūra arba vidaus vandenų keliais ir ją eksploatuoti (kaip nustatyta Viešųjų pirkimo sutarčių įstatymo Nr. 137/2006 Rink. su pakeitimais 4 skirsnio 1 pastraipos i punkte).

Perkančiųjų subjektų pavyzdžiai:

 České přístavy, a.s.

Danija

 Uostai, apibrėžti lov om havne 1 dalyje, žr. 1999 m. gegužės 28 d. aktą Nr. 326.

Vokietija

 Jūrų uostai, visiškai ar iš dalies priklausantys teritorinės valdžios institucijoms (Länder, Kreise, Gemeinden)

 Vidaus vandenų uostai, kuriems taikomas Hafenordnung pagal Länder Wassergesetze

Estija

 Subjektai, veikiantys pagal viešųjų pirkimų teisės akto (RT I 2007 2 21, 15, 76) 10 straipsnio 3 dalį ir konkurencijos teisės akto (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį:

 AS Saarte Liinid;

 AS Tallinna Sadam

Airija

 Uostai, veikiantys pagal 1946–2000 m. Harbours Acts.

 Rosslare Harbour uostas, veikiantis pagal 1899 m. Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts

Graikija

 „Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Β. Α.Ε.“), pagal įstatymą Nr. 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Ε. Α.Ε.“), pagal įstatymą Nr. 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.“), pagal įstatymą Nr. 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Η. Α.Ε.“), pagal įstatymą Nr. 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Κ. Α.Ε.“), pagal įstatymą Nr. 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.“), pagal įstatymą Nr. 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.“), pagal įstatymą Nr. 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Λ. Α.Ε.“), pagal įstatymą Nr. 2932/01.

 „Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Ρ. Α.Ε“), pagal įstatymą Nr. 2932/01.

 (Uosto administracija)

 Kiti uostai, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία (savivaldybių it prefektūrų uostai), reglamentuojami prezidento dekretu Nr. 649/1977, įstatymu Nr. 2987/02, prezidento dekretu Nr. 362/97 ir įstatymu Nr. 2738/99

Ispanija

 Ente público Puertos del Estado

 Autoridad Portuaria de Alicante

 Autoridad Portuaria de Almería – Motril

 Autoridad Portuaria de Avilés

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

 Autoridad Portuaria de Baleares

 Autoridad Portuaria de Barcelona

 Autoridad Portuaria de Bilbao

 Autoridad Portuaria de Cartagena

 Autoridad Portuaria de Castellón

 Autoridad Portuaria de Ceuta

 Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao

 Autoridad Portuaria de Gijón

 Autoridad Portuaria de Huelva

 Autoridad Portuaria de Las Palmas

 Autoridad Portuaria de Málaga

 Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

 Autoridad Portuaria de Melilla

 Autoridad Portuaria de Pasajes

 Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

 Autoridad Portuaria de Santander

 Autoridad Portuaria de Sevilla

 Autoridad Portuaria de Tarragona

 Autoridad Portuaria de Valencia

 Autoridad Portuaria de Vigo

 Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

 Kitos Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia uostų administracijos.

Prancūzija

 Port autonome de Paris, įsteigtas pagal 1968 m. spalio 24 d. Loi no 68-917 relative au port autonome de Paris.

 Port autonome de Strasbourg, įsteigtas pagal 1923 m. gegužės 20 d. convention entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, patvirtinta 1924 m. balandžio 26 d. įstatymu.

 Ports autonomes, veikiantys pagal code des ports maritimes L. 111–1 et seq. kaip juridiniai asmenys.

 

 Port autonome de Bordeaux

 Port autonome de Dunkerque

 Port autonome de La Rochelle

 Port autonome du Havre

 Port autonome de Marseille

 Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire

 Port autonome de Pointe-à-Pitre

 Port autonome de Rouen

 Uostai, neturintys juridinio asmens statuso, valstybės nuosavybė (2006 m. kovo 20 d. décret no2006–330 of fixant la liste des ports des départements d'outre-mer exclus du transfert prévu à l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales), kurios valdymas perduotas vietos prekybos ir pramonės rūmams:

 

 Port de Fort de France (Martinique)

 Port de Dégrad des Cannes (Guyane)

 Port-Réunion (île de la Réunion)

 Ports de Saint-Pierre et Miquelon

 Uostai, neturintys juridinio asmens statuso, kurių turtas perduotas regioninei arba vietos valdžiai, ir kurių valdymas patikėtas vietos prekybos ir pramonės rūmams (2004 m. rugpjūčio 13 d.Loi No2004–809 relative aux libertés et responsabilités locales, su pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 30 d.Loi No2006–1771, 30 straipsnis):

 

 Port de Calais

 Port de Boulogne-sur-Mer

 Port de Nice

 Port de Bastia

 Port de Sète

 Port de Lorient

 Port de Cannes

 Port de Villefranche-sur-Mer

  Voies navigables de France, valstybės institucija, veikianti pagal 1990 m. gruodžio 29 d.Loi No90-1168 su pakeitimais 124 straipsnį.

▼M12

Kroatija

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Viešųjų pirkimų įstatymas, Oficialusis leidinys Nr. 90/11) 6 straipsnyje nurodyti perkantieji subjektai, kurie laikydamiesi specialių taisyklių užsiima veikla, susijusia su geografinės teritorijos eksploatavimu jūrų uostų, upių uostų ir kitų transporto terminalų suteikimo vežėjams jūrų ar upių keliais tikslais, pavyzdžiui, subjektai, vykdantys tokią veiklą pagal Jūrų ir jūrų uostų įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 158/03, 100/04, 141/06 ir 38/09).

▼M7

Italija

 Valstybiniai uostai (Porti statali) ir kiti uostai, kuriuos valdo Capitaneria di Porto pagal Codice della navigazione, 1942 m. kovo 30 d.Regio Decreto N 327.

 Savarankiškai veikiantys uostai (enti portuali), įsteigti specialiais įstatymais pagal Codice della navigazione 19 straipsnį, 1942 m. kovo 30 d.Regio Decreto N 327.

Kipras

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, įsteigta περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973 m.

Latvija

Institucijos, vadovaujančios uostams pagal įstatymą „Likumu par ostām“:

 Rīgas brīvostas pārvalde

 Ventspils brīvostas pārvalde

 Liepājas speciālas ekonomiskās zona pārvalde

 Salacgrīvas ostas pārvalde

 Skultes ostas pārvalde

 Lielupes ostas pārvalde

 Engures ostas pārvalde

 Mērsraga ostas pārvalde

 Pāvilostas ostas pārvalde

 Rojas ostas pārvalde

Kitos institucijos, kurios vykdo pirkimus pagal įstatymą „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām“ ir kurios valdo uostus pagal įstatymą „Likumu par ostām“.

Lietuva

 Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, veikianti pagal Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą (Žin., 1996, Nr. 53-1245)

 Valstybės įmonė „Vidaus vandens kelių direkcija“, veikianti pagal Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksą (Žin., 1996, Nr. 105-2393);

 Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 70 straipsnio 1–2 dalių reikalavimus ir vykdantys vidaus vandenų uostų arba kitų terminalų paslaugų suteikimo vežėjams veiklą pagal Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksą.

Liuksemburgas

 Port de Mertert, įsteigtas ir veikiantis pagal 1963 m. liepos 22 d. loi relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle su pakeitimais.

Vengrija

 Subjektai, veikiantys pagal 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről.

Malta

 L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Malta Maritime Authority)

Nyderlandai

Perkantieji subjektai jūrų uostų ir vidaus vandenų uostų bei kitų terminalų infrastruktūros srityje. Pavyzdžiui:

 Havenbedrijf Rotterdam

Austrija

 Vidaus vandenų uostai, visiškai ar iš dalies priklausantys Länder ir (arba) Gemeinden.

Lenkija

Subjektai, įsteigti remiantis ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, įskaitant ir:

 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A,

 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.

 Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

 Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska

Portugalija

 APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., pagal Decreto-Lei N 335/98 do 3 de Novembro 1998.

 APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., pagal Decreto-Lei N 336/98 do 3 de Novembro 1998.

 APS – Administração do Porto de Lisboa, S.A., pagal Decreto-Lei N 337/98 do 3 de Novembro 1998.

 APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., pagal Decreto-Lei N 338/98 do 3 de Novembro 1998.

 APA – Administração do Porto de Aveiro, S.A., pagal Decreto-Lei No 339/98 do 3 de Novembro 1998.

 Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.), pagal Decreto-Lei No 146/2007, do 27 de Abril 2007.

Rumunija

 Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime“ SA Constanța

 Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile“ SA

 Compania Națională de Radiocomunicații Navale „RADIONAV“ SA

 Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“

 Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime“

 Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale“ SA

 Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele

Slovėnija

Jūrų uostai, visiškai arba iš dalies priklausantys valstybei, teikiantys ekonomines viešąsias paslaugas pagal Pomorski zakonik (Uradni list RS, 26/01).Mat. št.

Naziv

POŠTNA ŠT.

KRAJ

5144353

LUKA KOPER D.D.

6000

KOPER – CAPODISTRIA

5655170

Sirio d.o.o.

6000

KOPER

Slovakija

Subjektai, eksploatuojantys ne valstybinius vidaus vandenų uostus, skirtus upių transporto vežėjų naudojimui, pagal valstybinės institucijos suteiktą leidimą, arba subjektai, kuriuos įsteigė valstybinė institucija valstybiniams upių uostams eksploatuoti pagal aktą Nr. 338/2000 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 57/2001 Rink. ir Nr. 580/2003 Rink.

Suomija

 Uostai, veikiantys pagal laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/

 lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976), ir uostai, įsteigti pagal licenciją, išduotą pagal laki yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994) 3 skirsnį.

 Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal.

Švedija

Uostai ir terminalų infrastruktūros pagal lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn and förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

Jungtinė Karalystė

 Vietos valdžios institucija, kuri eksploatuoja geografinę teritoriją, teikdama jūrų ir vidaus vandenų uostų ir kitų terminalų įrenginius vežėjams jūra ir vidaus vandenų keliais.

 Uosto direkcija, kaip apibrėžta 1964 m. Harbours Act 57 skirsnyje.

 British Waterways Board.

 Uosto direkcija, kaip apibrėžta 1970 m. Harbours Act (Northern Ireland) 38 skirsnio 1 dalyje.
X PRIEDAS

Perkantieji subjektai, veikiantys oro uostų įrengimų srityje

Belgija

 Brussels International Airport Company

 Belgocontrol

 Luchthaven Antwerpen

 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

 Société Wallonne des Aéroports

 Brussels South Charleroi Airport

 Liège Airport

Bulgarija

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

ДП „Ръководство на въздушното движение“

Visuomeniniam naudojimui skirtų civilinių oro uostų naudotojai, nustatyti Ministrų Tarybos pagal Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/01.12.1972) 43 straipsnio 3 dalį:

 „Летище София“ ЕАД

 „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

 „Летище Пловдив“ ЕАД

 „Летище Русе“ ЕООД

 „Летище Горна Оряховица“ ЕАД

Čekija

Visi perkantieji subjektai, veikiantys sektoriuose, kuriuose nustatyta geografinė vietovė naudojama oro uostų suteikimo ir eksploatavimo tikslais (kaip nustatyta Viešųjų pirkimo sutarčių įstatymo Nr. 137/2006 Rink. su daliniais pakeitimais 4 skirsnio 1 pastraipos i punkte).

Perkančiųjų subjektų pavyzdžiai:

 Česká správa letišť, s.p.

 Letiště Karlovy Vary s.r.o.

 Letiště Ostrava, a.s.

 Správa Letiště Praha, s. p.

Danija

 Oro uostai, veikiantys leidimo pagrindu, išduotu pagal lov om luftfart § 55(1), žr. 2007 m. birželio 21 d. konsolidavimo įstatymą Nr. 731.

Vokietija

 Oro uostai, kaip apibrėžta 1964 m. birželio 19 d.Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. sausio 5 d., 38 straipsnio 2 dalies 1 punkte.

Estija

 Subjektai, veikiantys pagal viešųjų pirkimų teisės akto (RT I 2007 2 21, 15, 76) 10 straipsnio 3 dalį ir konkurencijos teisės akto (RT I 2001, 56 332) 14 straipsnį:

 AS Tallinna Lennujaam

 Tallinn Airport GH AS

Airija

 Dublino, Korko ir Šanono oro uostai, valdomi Aer Rianta – Irish Airports.

 Oro uostai, veikiantys pagal viešojo naudojimo licenciją, suteiktą pagal 1993 m. Irish Aviation Authority Act su pakeitimais, padarytais 1998 m. Air Navigation and Transport (Amendment) Act, ir kuriuose reguliariąsias oro susisiekimo paslaugas teikia orlaiviai, skirti keleivių, pašto ir krovinių viešajam vežimui.

Graikija

 „Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας“ („ΥΠΑ“), veikianti pagal įstatymo galią turintį dekretą Nr. 714/70 su pakeitimais, padarytais įstatymu Nr. 1340/83; bendrovės organizacinė struktūra yra nustatyta Prezidento dekretu Nr. 56/89 su vėlesniais pakeitimais.

 Bendrovė „Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών“ Spatoje, veikianti pagal dekretą Nr. 2338/95 Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, „ίδρυση της εταιρείας“ Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. „έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις“).

 „Φορείς Διαχείρισης“ pagal Prezidento dekretą Nr. 158/02 „Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης“ (Graikijos oficialus leidinys Α 137).

Ispanija

 Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Prancūzija

 Oro uostai, eksploatuojami valstybės įmonių pagal code de l'aviation civile L. 251–1, L.260–1 ir L. 270–1 straipsnius.

 Oro uostai, veikiantys pagal koncesiją, išduotą valstybės pagal code de l'aviation civile R.223–2 straipsnį.

 Oro uostai, veikiantys pagal arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire.

 Oro uostai, įsteigti viešosios valdžios institucijos, kuriems taikoma konvencija, kaip nustatyta code de l'aviation civile L. 221–1 straipsnyje.

 Oro uostai, kurių nuosavybė perduota regioninėms arba vietos institucijoms arba jų grupei pagal 2004 m. rupgjūčio 13 d.Loi no 2004–809 relative aux libertés et responsabilités locales, ypač jo 28 straipsnį:

 

 Aérodrome d'Ajaccio Campo-dell'Oro

 Aérodrome d'Avignon

 Aérodrome de Bastia-Poretta

 Aérodrome de Beauvais-Tillé

 Aérodrome de Bergerac-Roumanière

 Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne

 Aérodrome de Brest Bretagne

 Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine

 Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare

 Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo

 Aérodrome de Figari-Sud Corse

 Aérodrome de Lille-Lesquin

 Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine

 Aérodrome de Pau-Pyrénées

 Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes

 Aérodrome de Poitiers-Biard

 Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques

 Valstybei priklausantys civiliniai oro uostai, kurių valdymas perduotas chambre de commerce et d'industrie (2005 m. balandžio 21 d.Loi no2005–357 relative aux aéroports 7 straipsnis ir 2007 m vasario 23 d.Décret no2007–444 relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat).

 

 Aérodrome de Marseille-Provence

 Aérodrome d'Aix-les-Milles et Marignane-Berre

 Aérodrome de Nice Côte-d'Azur et Cannes-Mandelieu

 Aérodrome de Strasbourg-Entzheim

 Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin

 Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet

 Aérodrome de Saint-Denis-Gillot

 Kiti valstybei priklausantys oro uostai, neperduoti regioninėms ir vietos valdžios institucijoms pagal 2005 m. rugpjūčio 24 d.Décret no2005–1070 su pakeitimais

 

 Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche

 Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir

 Aéroports de Paris (2005 m. balandžio 20 d.Loi no2005–357 ir 2005 m. liepos 20 d.Décret no2005–828)

▼M12

Kroatija

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Viešųjų pirkimų įstatymas, Oficialusis leidinys Nr. 90/11) 6 straipsnyje nurodyti perkantieji subjektai, kurie laikydamiesi specialių taisyklių užsiima veikla, susijusia su geografinės teritorijos eksploatavimu oro uostų ir kitų transporto terminalų suteikimo oro transporto vežėjams tikslais, pavyzdžiui, subjektai, vykdantys tokią veiklą pagal Oro uostų įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 19/98 ir 14/11).

▼M7

Italija

 Nuo 1996 m. sausio 1 d.1995 m. lapkričio 25 d. Decreto Legislativo No497 relativo alla trasformazione dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo, keletą kartų taisytu ir vėliau tapusiu įstatymu – 1996 m. gruodžio 21 d. Legge No 665 – galiausiai buvo įtvirtintas šios įmonės reorganizavimas į akcinę bendrovę (S.p.A) nuo 2001 m. sausio 1 d.

 Valdymo subjektai, įsteigti specialiais įstatymais.

 Subjektai, eksploatuojantys oro uosto įrenginius pagal koncesiją, suteiktą pagal Codice della navigazione 694 straipsnį, 1942 m. kovo 30 d.Regio Decreto No327.

 Oro uostų įmonės, įskaitant valdymo bendroves SEA (Milanas) ir ADR (Fjumičinas).

Kipras

Latvija

 Valsts akciju sabiedrība „Latvijas gaisa satiksme“

 Valsts akciju sabiedrība „Starptautiskā lidosta „Rīga““

 SIA „Aviasabiedrība „Liepāja““

Lietuva

 Valstybės įmonė tarptautinis Vilniaus oro uostas

 Valstybės įmonė Kauno aerouostas

 Valstybės įmonė tarptautinis Palangos oro uostas

 Valstybės įmonė „Oro navigacija“

 Savivaldybės įmonė „Šiaulių oro uostas“

 Kiti subjektai, atitinkantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 70 straipsnio 1–2 dalių reikalavimus ir vykdantys oro uostų terminalų paslaugų suteikimo vežėjams veiklą pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 94-2918).

Liuksemburgas

 Aéroport du Findel.

Vengrija

 Oro uostai, veikiantys pagal 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 162–163 straipsnius ir 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről.

 Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér valdoma Budapest Airport Rt. remiantis 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről ir 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről.

Malta

 L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta (Malta International Airport)

Nyderlandai

Oro uostai, veikiantys pagal Luchtvaartwet 18 ir tolesnius straipsnius. Pavyzdžiui:

 Luchthaven Schiphol

Austrija

 Subjektai, turintys leidimą teikti oro uostų paslaugas pagal Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957 su pakeitimais.

Lenkija

 Valstybės įmonė „Porty Lotnicze“, veikianti pagal ustawa z dnia 23 października l987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze“

 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice

 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o

 Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.

 Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o. o.

 Port Lotniczy Wrocław S.A.

 Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie

 Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka

 Porty Lotnicze „Mazury- Szczytno“ Sp. z o. o. w Szczytnie

 Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost

Portugalija

 ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., įsteigtas pagal Decreto-Lei No 404/98 do 18 de Dezembro 1998.

 NAV – Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., įsteigtas pagal Decreto-Lei No 404/98 do 18 de Dezembro 1998.

 ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., įsteigtas pagal Decreto-Lei No 453/91 do 11 de Dezembro 1991.

Rumunija

 Compania Națională „Aeroporturi București“ SA

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța“

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia“-SA

 Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT“ SA

 Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale

 SC Aeroportul Arad SA

 Regia Autonomă Aeroportul Bacău

 Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca

 Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova

 Regia Autonomă Aeroportul Iași

 Regia Autonomă Aeroportul Oradea

 Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

 Regia Autonomă Aeroportul Suceava

 Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

 Regia Autonomă Aeroportul Tulcea

 Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

Slovėnija

Valstybiniai civiliniai oro uostai, veikiantys pagal Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01)Mat. Št.

Naziv

Poštna Št.

Kraj

1589423

Letalski Center Cerklje Ob Krki

8263

Cerklje Ob Krki

1913301

Kontrola Zračnega Prometa D.O.O.

1000

Ljubljana

5142768

Aerodrom Ljubljana D.D.

4210

Brnik-Aerodrom

5500494

Aerodrom Portorož, D.O.O.

6333

Sečovlje – Sicciole

Slovakija

Subjektai, eksploatuojantys oro uostus pagal valstybės institucijos suteiktą leidimą, ir subjektai, teikiantys oro telekomunikacijų paslaugas pagal aktą Nr. 143/1998 Rink. su pakeitimais, padarytais aktais Nr. 57/2001 Rink., Nr. 37/2002 Rink., Nr. 136/2004 Rink. ir Nr 544/2004 Rink.

Pavyzdžiui:

 Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava

 Letisko Poprad – Tatry, a.s.

 Letisko Košice, a.s.

Suomija

Oro uostai, kuriuos valdo Ilmailulaitos Finavia/Luftfartsverket Finavia arba savivaldybės ar valstybės įmonė pagal ilmailulaki/luftfartslagen (1242/2005) ir laki Ilmailulaitoksesta/lag om Luftfartsverket (1245/2005).

Švedija

 Valstybei priklausantys ir jos eksploatuojami oro uostai pagal luftfartslagen (1957:297)

 Privatiems subjektams priklausantys ir privačiai eksploatuojami oro uostai, turintys veiklos licenciją pagal aktą, kai toji licencija atitinka direktyvos 2 straipsnio 3 dalies kriterijus.

Jungtinė Karalystė

 Vietos valdžios institucija, kuri eksploatuoja geografinę teritoriją oro uosto ar kito terminalo paslaugoms teikti oro vežėjams

 Oro uosto naudotojas, apibrėžtas 1986 m. Airports Act, kuris valdo oro uostą taikant ekonominį reguliavimą pagal akto IV dalį.

 Highland and Islands Airports Limited.

 Oro uosto naudotojas, apibrėžtas 1994 m. Airports (Northern Ireland) Order

 BAA Ltd.

▼B
XI PRIEDAS

BENDRIJOS TEISĖS AKTŲ, MINĖTŲ 30 STRAIPSNIO 3 DALYJE, SĄRAŠAS

A.   DUJŲ AR ŠILUMOS PERDAVIMAS AR PASKIRSTYMAS

1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/30/EB dėl bendrų gamtinių dujų vidaus rinkos bendrų taisyklių ( 34 )

B.   ELEKTROS GAMYBA, PERDAVIMAS AR PASKIRSTYMAS

1996 m. gruodžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/92/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių ( 35 ).

C.   GERIAMOJO VANDENS GAVYBA, PERDAVIMAS AR PASKIRSTYMAS

D.   PERKANTIEJI SUBJEKTAI, VEIKIANTYS GELEŽINKELIO PASLAUGŲ SRITYJE

E.   PERKANTIEJI SUBJEKTAI, VEIKIANTYS MIESTŲ GELEŽINKELIŲ, TRAMVAJŲ, TROLEIBUSŲ AR MOTORINIŲ AUTOBUSŲ PASLAUGŲ SRITYJE

F.   PERKANTIEJI SUBJEKTAI, VEIKIANTYS PAŠTO PASLAUGŲ SRITYJE

1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB dėl bendrų Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo ( 36 ).

G.   NAFTOS AR DUJŲ ŽVALGYMAS IR GAVYBA

1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius žvalgymams, tyrimams ir gavybai išdavimo ir naudojimo jais sąlygų ( 37 ).

H.   ANGLIŲ IR KITO KIETOJO KURO ŽVALGYMAS IR GAVYBA

I.   PERKANTIEJI SUBJEKTAI, VEIKIANTYS JŪRŲ IR VIDAUS VANDENŲ UOSTŲ IR KITŲ TERMINALŲ ĮRANGOS SRITYJE

J.   PERKANTIEJI SUBJEKTAI, VEIKIANTYS ORO UOSTŲ ĮRENGINIŲ SRITYJE
XII PRIEDAS

1 STRAIPSNIO 2 DALIES (b) PUNKTE MINĖTŲ VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠAS ( 38 )

▼M6NACE (1)

CPV KODAS

F SEKCIJA

STATYBA

Skyrius

Grupė

Klasė

Dalykas

Pastabos

45

 
 

Statyba

Šis skyrius apima:

— naujų pastatų statybą bei darbus, atnaujinimo ir įprastus remonto darbus

45000000

 

45.1

 

Statybvietės paruošimas

 

45100000

 
 

45.11

Pastatų nugriovimas, išardymas; grunto pervežimas

Ši klasė apima:

— pastatų ir kitų statinių nugriovimą

— statybviečių tvarkymą

— grunto pervežimą: iškasimą, užkasimą, statybvietės išlyginimą, griovių kasimą, akmenų pašalinimą, sprogdinimą ir t. t.

— vietovės paruošimą kasybos darbams:

— 

— nuodangos pašalinimą ir kitokį statybviečių bei kasybos darbų plėtojimą bei ruošimą

Ši klasė taip pat apima:

— statybviečių drenažą

— žemės ir miškų ūkio paskirties naudmenų drenažą

45110000

 
 

45.12

Žvalgomasis gręžimas

Ši klasė apima:

— žvalgomąjį gręžimą ir gręžinių atrinkimą statybinėms, geofizinėms, geologinėms ar panašioms reikmėms

Ši klasė neapima:

— naftos ir gamtinių dujų pramoninės gavybos gręžinių gręžimo (žr. 11.20)

— vandens gręžinių gręžimo (žr. 45.25)

— šachtų įrengimo (žr. 45.25)

— naftos ir gamtinių dujų telkinių žvalgymo, geofizinių, geologinių ir seisminių matavimų (žr. 74.20)

45120000

 

45.2

 

Pastatų ar jų dalių statyba; civilinė inžinerija

 

45200000

 
 

45.21

Bendroji pastatų statyba ir civilinės inžinerijos darbai

Ši klasė apima:

— visų rūšių pastatų statybą

— civilinės inžinerijos statinių statybą: tiltų, įskaitant tuos, kurie skirti estakadinėms magistralėms, viadukams, tuneliams ir požeminėms perėjoms

— 

— ilgus nuotolių vamzdynus, komunikacijos ir elektros linijas

— miesto vamzdynų, miesto komunikacijų ir elektros linijas

— papildomus miesto darbus

— surenkamų statinių statymą ir įrengimą statybvietėje

Ši klasė neapima:

— paslaugų, susijusių su naftos ir gamtinių dujų gavyba (žr. 11.20)

— surenkamų statinių, kurių dalys nėra betoninės ir yra pačių pagamintos, įrengimo statybvietėje (žr. 20, 26 ir 28 skyrius)

— sporto aikštelių, stadionų, plaukimo baseinų, sporto salių ir kitų sportui skirtų įrenginių statybos darbų (išskyrus pastatų statybos darbus) (žr. 45.23)

— pastatų įrengimo (žr. 45.3)

— pastatų apdailos (žr. 45.4)

— architektūrinės ir inžinerinės veiklos (žr. 74.20)

— statybos projektų valdymo (žr. 74.20)

45210000

išskyrus:

-45213316

45220000

45231000

45232000

 
 

45.22

Stogo dangos ir stogo konstrukcijų įrengimas

Ši klasė apima:

— stogų įrengimą

— stogo dangų įrengimą

— sandarinimą

45261000

 
 

45.23

Automagistralių, kelių tiesimas, aerodromų ir sporto įrenginių statyba

Ši klasė apima:

— automagistralių, gatvių, kelių, kitų transporto ir pėsčiųjų kelių statybą

— geležinkelių statybą

— oro uosto pakilimo takų statybą

— sporto aikštelių, stadionų, plaukimo baseinų, teniso ir golfo aikštelių statybą (išskyrus pastatų statybą)

— kelių ir stovėjimo aikštelių ženklinimą

Ši klasė neapima:

— pirminio grunto pervežimo (žr. 45.11)

45212212 ir DA03

45230000

išskyrus:

-45231000

-45232000

-45234115

 
 

45.24

Vandens statinių statyba

Ši klasė apima:

— statybą:

— 

— vandens kelių, uostų ir upių darbų, poilsinių prieplaukų (valčių prieplaukų), šliuzų ir t. t.

— užtvankų ir nutekamųjų griovių dugno valymo darbų

— darbus po vandeniu

45240000

 
 

45.25

Kiti statybos darbai, įskaitant specialiuosius profesinius darbus

Ši klasė apima:

— statybos darbus, apimančius vieną konkrečią statybos sritį, kuriems atlikti reikia specialių žinių arba įrangos:

— 

— pamatų įrengimas, įskaitant polių įleidimą

— vandens šulinių gręžimas bei statyba, šachtų įrengimas

— ne savos gamybos plieno detalių montavimas

— plieno lankstymas

— mūrijimas ir grindimas

— pastolių ir darbo platformų įrengimas ir išardymas, įskaitant pastolių ir darbo platformų nuomą

— kaminų ir pramoninių krosnių įrengimas

Į šią klasę neįeina:

— pastolių nuoma be jų įrengimo ir išardymo (žr. 71.32)

45250000

45262000

 

45.3

 

Pastatų įrengimas

 

45300000

 
 

45.31

Elektros laidų ir kitokios armatūros įrengimas

Ši klasė apima:

— įrengimą pastatuose ar kituose statiniuose:

— 

— elektros laidų ir armatūros

— telekomunikacijos sistemų

— elektrinių šildymo sistemų

— radijo ir televizijos antenų (gyvenamiesiems namams)

— priešgaisrinė signalizacijos

— įsilaužimo signalizacijos sistemų

— liftų ir eskalatorių

— žaibolaidžių ir t. t.

45213316

45310000

išskyrus

-45316000

 
 

45.32

Veikla, susijusi su izoliacijos darbais

Ši klasė apima:

— šiluminės, garso arba vibracijos izoliacijos įrengimą pastatuose arba kituose statiniuose

Ši klasė neapima:

— sandarinimo darbų (žr. 45.22)

45320000

 
 

45.33

Santechnikos darbai

Ši klasė apima:

— šiuos darbus pastatuose arba kituose statiniuose:

— 

— santechnikos ir sanitarijos įrangos montavimą

— dujotiekio armatūros įrengimą

— šildymo, vėdinimo, šaldymo ar kondicionavimo įrangos bei kanalų įrengimą

— automatinių gesinimo sistemų įrengimą

Ši klasė neapima:

— elektrinių šildymo sistemų įrengimo (žr. 45.31)

45330000

 
 

45.34

Kiti pastatų įrengimo darbai

Ši klasė apima:

— kelių, geležinkelių, oro ir jūrų uostų apšvietimo ir signalų sistemų įrengimą

— armatūros ir armatūros reikmenų pastatuose ir kituose statiniuose įrengimą (niekur kitur nepriskirta)

45234115

45316000

45340000

 

45.4

 

Pastatų apdaila

 

45400000

 
 

45.41

Tinkavimas

Ši klasė apima:

— vidaus ir išorės tinkavimo ar gipso klojimo darbus pastatuose ir kituose statiniuose, įskaitant grebėstų medžiagas

45410000

 
 

45.42

Staliaus dirbinių įrengimas

Ši klasė apima:

— ne savos gamybos durų, langų, durų ir langų rėmų, sumontuojamų virtuvių, laiptinių, parduotuvių armatūros ir pan. iš medžio arba kitų medžiagų įrengimą

— vidaus apdailos darbus, pavyzdžiui, lubų, medinių sienų dangų, slenkančių pertvarų ir t. t įrengimas

Ši klasė neapima:

— parketo ir kitokių medinių grindų dangų klojimo (žr. 45.43)

45420000

 
 

45.43

Grindų ir sienų dengimas

Ši klasė apima:

— šiuos klojimo, dengimo, kabinimo arba tiesimo darbus pastatuose arba kituose statiniuose:

— 

— keraminių, betoninių arba graviruoto akmens sienų arba grindų plytelių klojimą

— parketo ir kitokių medinių grindų dangų klojimą

— kiliminių arba linoleumo dangų klojimą, įskaitant pagamintas iš gumos arba plastmasės grindų dangas

— terrazzo, marmuro, granito arba skalūno grindų arba sienų dangų įrengimą

— tapetų klijavimą

45430000

 
 

45.44

Dažymas ir stiklinimas

Ši klasė apima:

— pastatų išorės ir vidaus dažymą

— civilinės inžinerijos konstrukcijų dažymą

— stiklų, veidrodžių ir pan. įrengimą

Ši klasė neapima:

— langų montavimo (žr. 45.42)

45440000

 
 

45.45

Kiti statybos apdailos darbai

Ši klasė apima:

— privačių baseinų įrengimą

— pastatų valymo garais, smėliasraučiu ir panašius pastatų išorės darbus

— kitus pastatų apdailos ir užbaigimo darbus

Ši klasė neapima:

— pastatų ir kitų statinių vidaus valymo darbų (žr. 74.70)

45212212 ir 04

45450000

 

45.5

 

Statybos arba griovimo įrenginių kartu su operatoriumi nuoma

 

45500000

 
 

45.50

Statybos arba griovimo įrenginių kartu su operatoriumi nuoma

Ši klasė neapima:

— statybos ar griovimo mašinų ir įrenginių nuomos be operatorių (žr. 71.32)

45500000

(1)   1990 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3037/90 dėl statistinio Europos bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (OL L 293, 1990 10 24, p. 1). Reglamentas su pakeitimais, padarytais 1993 m. kovo 24 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 761/93 (OL L 83, 1993 4 3, p. 1).

▼B
XIII PRIEDAS

INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA SKELBIMUOSE APIE PIRKIMĄ

A.   ATVIROS PROCEDŪROS

1.

Perkančiojo subjekto pavadinimas, adresas, telegrafo adresas, elektroninis adresas, telefono numeris, telekso ir fakso numeris.

2.

Atitinkamais atvejais nurodykite, ar sutartis skiriama tik globojamoms darbo grupėms ar ji yra vykdoma išskirtinai pagal globojamo užimtumo programas.

3.

Sutarties pobūdis (prekių tiekimas, darbų ar paslaugų teikimas, atitinkamais atvejais nurodykite, ar tai yra preliminarusis susitarimas, ar dinaminė pirkimo sistema).

Paslaugų kategorija, apibrėžta XVII A arba XVII B prieduose ir aprašymas (nomenklatūros identifikacinis numeris (numeriai)).

Atitinkamais atvejais nurodykite, ar reikia pateikti pasiūlymus pirkimui, nuomai ar pirkimui išsimokėtinai ar tokių būdų deriniui.

4.

Prekių pristatymo arba paslaugų atlikimo vieta ar teritorija.

5.

Prekių ir darbų pirkimo sutarčių atveju:

a) Tiektinų prekių pobūdis ir kiekis (nomenklatūros identifikacinis numeris (numeriai)), įskaitant galimybes tolesniems pirkimams ir, jei įmanoma, numatomas tokių galimybių įgyvendinimo laikotarpis bei sutarties pratęsimų skaičius, jei tai numatyta. Pasikartojančių sutarčių atveju taip pat, jei įmanoma, numatomas kitų konkursų prekių pirkimui skelbimo laikas arba teiktinų paslaugų pobūdis bei mastas ir bendras darbų pobūdis (nomenklatūros identifikacinis numeris (numeriai));

b) Nurodymas, ar tiekėjai gali pateikti pasiūlymus visoms reikalingoms prekėms ir/arba kai kurioms iš jų.

Jei darbų pirkimo sutartyse numatyti darbai arba pati sutartis yra padalyta į keletą dalių, nurodomi skirtingų dalių užsakymo dydžiai ir galimybė pateikti pasiūlymus vienai, kelioms ar visoms dalims;

c) Darbų pirkimo sutarčių atveju: informacija apie darbo tikslą arba sutarties tikslą, kai į pastarąją įeina projektų rengimas.

6.

Paslaugų atveju:

a) Teiktinų paslaugų pobūdis ir kiekis, įskaitant visas galimybes tolesniems pirkimams ir, jei įmanoma, numatomas tokių galimybių įgyvendinimo laikotarpis bei sutarties pratęsimų skaičius, jei tai numatyta. Pasikartojančių sutarčių atveju taip pat, jei įmanoma, numatomas kitų konkursų paslaugų pirkimui skelbimo laikas;

b) Nurodymas, ar pagal įstatymą ar kitų teisės aktų nuostatas paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos atstovai;

c) Nuoroda į įstatymo ar kito teisės akto nuostatą;

d) Nurodymas, ar juridiniai asmenys turi nurodyti darbuotojų, kurie bus atsakingi už paslaugų atlikimą, pavardes ir profesines kvalifikacijas;

e) Nurodymas, ar paslaugų teikėjai gali pateikti pasiūlymus tik daliai atitinkamų paslaugų.

7.

Jei žinoma, nurodyti, ar yra leidimas pateikti alternatyvius pasiūlymus, ar tokio leidimo nėra.

8.

Paslaugų atlikimo, užbaigimo terminai, paslaugų sutarties trukmė ir kuo tikslesnė paslaugų teikimo pradžios data.

9.

a) Adresas, kuriuo galima kreiptis pirkimo dokumentų ir papildomų dokumentų;

b) Atitinkamais atvejais, suma, kurią reikia mokėti už tokių dokumentų įsigijimą ir mokėjimo sąlygos.

10.

a) Galutinė pasiūlymų arba orientacinių pasiūlymų, kai taikoma dinanimė pirkimo sistema, priėmimo data;

b) Adresas, kuriuo jie turi būti siunčiami;

c) Kalba arba kalbos, kuriomis jie turi būti parengti.

11.

a) Atitinkamais atvejais, asmenys, įgalioti dalyvauti atplėšiant pasiūlymus;

b) Pasiūlymų atplėšimo data, laikas ir vieta.

12.

Atitinkamais atvejais, kai tai taikytina, reikalaujamas privalomas užstatas ir garantijos.

13.

Pagrindinės finansavimo ir mokėjimo sąlygos ir/arba nuorodos į nuostatas, kuriose tai yra nurodyta.

14.

Atitinkamais atvejais ūkio subjektų grupės, su kuria bus sudaroma sutartis, teisinė forma.

15.

Būtiniausios ekonominės ir techninės sąlygos, kurių reikalaujama iš ūkio subjekto, su kuriuo sudaroma sutartis.

16.

Laikotarpis, per kurį konkurso dalyvis privalo laikyti savo pasiūlymą viešu.

17.

Atitinkamais atvejais ypatingos sąlygos, kurios taikomos sutarties vykdymui.

18.

55 straipsnyje minėti kriterijai, kurie taikomi,sudarant sutartį: „žemiausia kaina“ arba „ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas“. Turi būti nurodyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai bei atitinkamais atvejais tų kriterijų eiliškumas pagal svarbą, jei tai nėra nurodyta specifikacijose.

19.

Atitinkamais atvejais nuoroda į Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, kuriame išspausdintas reguliarus informacinis skelbimas arba pranešimas apie tokio skelbimo paskelbimą „pirkėjo profilyje“.

20.

Įstaigos, atsakingos už apeliacijų ir tarpininkavimo procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija apie apeliacijų pateikimo terminus ir prireikus skyriaus, kuriame galima gauti tokią informaciją, pavadinimas, adreas, telefono ir fakso numeris ir elektroninio pašto adresas.

21.

Perkančiojo subjekto skelbimo išsiuntimo data.

22.

Data, kurią skelbimą gavo Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras (pateikia biuras).

23.

Bet kuri kita svarbi informacija.

B.   RIBOTOS PROCEDŪROS

1.

Perkančiojo subjekto pavadinimas, adresas, telegrafo adresas, elektroninis adresas, telefono numeris, telekso ir fakso numeris.

2.

Atitinkamais atvejais nurodykite, ar sutartis skiriama tik globojamoms darbo grupėms, ar ji turi būti vykdoma išskirtinai pagal globojamo užimtumo programas.

3.

Sutarties pobūdis (prekių tiekimas, darbų ar paslaugų teikimas, atitinkamais atvejais nurodykite, ar tai yra preliminarusis susitarimas).

Paslaugų kategorija, apibrėžta XVII A arba XVII B prieduose ir aprašymas (nomenklatūros identifikacinis numeris (numeriai)).

Atitinkamais atvejais nurodykite, ar reikia pateikti pasiūlymus pirkimui, nuomai ar pirkimui išsimokėtinai ar tokių būdų deriniui.

4.

Pristatymo arba paslaugų atlikimo vieta.

5.

Prekių ir darbų pirkimo sutarčių atveju:

a) Tiektinų prekių pobūdis ir kiekis (nomenklatūros identifikacinis numeris (numeriai)), įskaitant galimybes tolesniems pirkimams ir, jei įmanoma, numatomas tokių galimybių įgyvendinimo laikotarpis bei sutarties pratęsimų skaičius, jei tai numatyta. Pasikartojančių sutarčių atveju taip pat, jei įmanoma, numatomas kitų konkursų prekių pirkimui skelbimo laikas ir teiktinų paslaugų pobūdis bei mastas ir bendras darbų pobūdis (nomenklatūros identifikacinis numeris (numeriai));

b) Nurodymas, ar tiekėjai gali paduoti pasiūlymus visoms reikalingoms prekėms ir (arba) ar tik kai kurioms iš jų.

Jei darbų sutartyse numatyti darbai arba pati sutartis yra padalyta į keletą dalių, nurodomi skirtingų dalių užsakymo dydžiai ir galimybė pateikti pasiūlymus vienai, kelioms ar visoms dalims;

c) Darbų pirkimo sutarčių atveju: informacija apie darbo tikslą arba sutarties tikslą, kai į pastarąją įeina projektų rengimas.

6.

Paslaugų atveju:

a) Teiktinų paslaugų pobūdis ir kiekis, įskaitant galimybes tolesniems pirkimams ir, jei įmanoma, numatomas tokių galimybių laikotarpis bei sutarties pratęsimų skaičius, jei tai numatyta. Pasikartojančių sutarčių atveju taip pat, jei įmanoma, numatomas kitų konkursų paslaugų pirkimui skelbimo laikas;

b) Nurodymas, ar paslaugas teikti pagal įstatymą ar kitų teisės aktų nuostatas gali teikti tik tam tikros profesijos atstovai;

c) Nuoroda į įstatymo ar kito teisės akto nuostatą;

d) Nurodymas, ar juridiniai asmenys turi nurodyti darbuotojų, atsakingų už paslaugų atlikimą, pavardes ir profesines kvalifikacijas;

e) Nurodyti, ar paslaugų teikėjai gali pateikti pasiūlymus tik daliai atitinkamų paslaugų.

7.

Jei žinoma, nurodyti, ar leidžiama, ar ne pateikti alternatyvius pasiūlymus

8.

Paslaugų atlikimo, užbaigimo terminai, paslaugų sutarties trukmė ir kuo tikslesnė paslaugų teikimo pradžios data.

9.

Atitinkamais atvejais ūkio subjektų grupės, su kuria bus sudaroma sutartis, teisinė forma.

10.

a) Paraiškų leisti dalyvauti priėmimo galutinė data;

b) Adresas, kuriuo jos turėtų būti siunčiamos;

c) Kalba arba kalbos, kuria jos turi būti parengtos.

11.

Galutinė kvietimų dalyvauti konkurse išsiuntimo data.

12.

Atitinkamais atvejais būtini užstatai ir garantijos.

13.

Pagrindinės finansavimo ir mokėjimo sąlygos ir/arba nuorodos į nuostatas, kuriose tai yra nurodyta.

14.

Informacija apie ūkio subjekto padėtį ir būtiniausios ekonominės ir techninės sąlygos, kurias jis turi tenkinti.

15.

55 straipsnyje minėti kriterijai, kurie taikomi, sudarant sutartį: „žemiausia kaina“ arba „ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas“. Turi būti nurodyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai bei atitinkamais atvejais tų kriterijų eiliškumas pagal svarbą, jei tai nėra nurodyta specifikacijose.

16.

Atitinkamais atvejais ypatingos sąlygos, kurios yra taikomos sutarties vykdymui.

17.

Atitinkamais atvejais nuoroda į Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, kuriame išspausdintas reguliarus informacinis skelbimas arba pranešimas apie tokio skelbimo paskelbimą „pirkėjo profilyje“.

18.

Įstaigos, atsakingos už apeliacijų ir tarpininkavimo procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija apie apeliacijų pateikimo terminus ir prireikus skyriaus, kuriame galima gauti tokią informaciją, pavadinimas, adreas, telefono ir fakso numeris ir elektroninio pašto adresas.

19.

Perkančiojo subjekto skelbimo išsiuntimo data.

20.

Data, kurią skelbimą gavo Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras (pateikia biuras).

21.

Bet kuri kita svarbi informacija.

C.   DERYBŲ PROCEDŪROS

1.

Perkančiojo subjekto pavadinimas, adresas, telelgrafo adresas, elektroninis adresas, telefono numeris, teleksas ir fakso numeris.

2.

Atitinkamais atvejais nurodykite, ar sutartis skiriama tik globojamoms darbo grupėms, ar ji turi būti vykdoma išskirtinai pagal globojamo užimtumo programas.

3.

Sutarties pobūdis (prekių tiekimas, darbų ar paslaugų teikimas, atitinkamais atvejais nurodykitE, ar tai yra preliminarusis susitarimas).

Paslaugų kategorija, apibrėžta XVII A arba XVII B prieduose ir aprašymas (nomenklatūros identifikacinis numeris (numeriai)).

Atitinkamais atvejais nurodykite, ar reikia pateikti pasiūlymus pirkimui, nuomai ar pirkimui išsimokėtinai ar tokių būdų deriniui.

4.

Pristatymo arba paslaugų atlikimo vieta arba teritorija.

5.

Prekių ir darbų pirkimo sutarčių atveju:

a) Tiektinų prekių pobūdis ir kiekis (nomenklatūros identifikacinis numeris (numeriai)), įskaitant galimybes tolesniems pirkimams ir, jei įmanoma, numatomas tokių galimybių laikotarpis bei sutarties pratęsimų skaičius, jei tai numatyta. Pasikartojančių sutarčių atveju taip pat, jei įmanoma, numatomas kitų konkursų prekių pirkimui skelbimo laikas ir teiktinų paslaugų pobūdis bei mastas ir bendras darbų pobūdis (nomenklatūros identifikacinis numeris (numeriai));

b) Nurodymas, ar tiekėjai gali pateikti pasiūlymus visoms reikalingoms prekėms ir (arba) tik kai kurioms iš jų.

Jei darbų sutartyse numatyti darbai arba pati sutartis yra padalyta į keletą dalių, nurodomi skirtingų dalių užsakymo dydžiai ir galimybė pateikti pasiūlymus vienai, kelioms ar visoms dalims;

c) Darbų pirkimo sutarčių atveju: informacija apie darbų tikslą arba sutarties tikslą, kai į pastarąją įeina projektų rengimas.

6.

Paslaugų pirkimui:

a) Teiktinų paslaugų pobūdis ir kiekis, įskaitant galimybes tolesniems pirkimams ir, jei įmanoma, numatomas tokių galimybių laikotarpis bei sutarties pratęsimų skaičius, jei tai numatyta. Pasikartojančių sutarčių atveju taip pat, jei įmanoma, numatomas kitų konkursų paslaugų pirkimui skelbimo laikas;

b) Nurodymas, ar pagal įstatymą ar kitų teisės aktų nuostatas paslaugas gali teikti tik tam tikros profesijos atstovai;

c) Nuoroda į įstatymo ar kito teisės akto nuostatą;

d) Nurodymas, ar juridiniai asmenys turi nurodyti darbuotojų, atsakingų už paslaugų atlikimą, pavardes ir profesines kvalifikacijas;

e) Nurodyti, ar paslaugų teikėjai gali pateikti pasiūlymus tik daliai atitinkamų paslaugų.

7.

Jei žinoma, nurodyti, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, ar ne.

8.

Paslaugos atlikimo, užbaigimo terminai, paslaugų sutarties trukmė ir kuo tikslesnė paslaugų teikimo pradžios data.

9.

Atitinkamais atvejais ūkio subjektų grupės, su kuria bus sudaroma sutartis, teisinė forma.

10.

a) Paraiškų leisti dalyvauti priėmimo galutinė data;

b) Adresas, kuriuo jos turėtų būti siunčiamos;

c) Kalba arba kalbos, kuria jos turi būti parengtos.

11.

Atitinkamais atvejais būtini užstatai ir garantijos.

12.

Pagrindinės finansavimo ir mokėjimo sąlygos ir/arba nuorodos į nuostatas, kuriose tai yra nurodyta.

13.

Informacija apie ūkio subjekto padėtį ir būtiniausios ekonominės ir techninės sąlygos, kurias jis turi tenkinti.

14.

55 straipsnyje minėti kriterijai, kurie taikomi, sudarant sutartį: „žemiausia kaina“ arba „ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas“. Turi būti nurodyti ekonomiškai naudingiausių pasiūlymų kriterijai ir jų lyginamieji svoriai bei atitinkamais atvejais tų kriterijų eiliškumas pagal svarbą, jei tai nėra nurodyta specifikacijose.

15.

Atitinkamais atvejais perkančiojo subjekto jau atrinktų ūkio subjektų pavadinimai ir adresai.

16.

Atitinkamais atvejais ankstesnių skelbimų Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje data (datos).

17.

Atitinkamais atvejais ypatingos sąlygos, taikomos sutarties vykdymui.

18.

Atitinkamais atvejais nuoroda į Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, kuriame išspausdintas reguliarus informacinis skelbimas arba pranešimas apie to skelbimo paskelbimą „pirkėjo profilyje“.

19.

Įstaigos, atsakingos už apeliacijų ir tarpininkavimo procedūras, pavadinimas ir adresas. Tiksli informacija apie apeliacijų pateikimo terminus ir prireikus skyriaus, kuriame galima gauti tokią informaciją, pavadinimas, adreas, telefono ir fakso numeris ir elektroninio pašto adresas.

20.

Perkančiojo subjekto skelbimo išsiuntimo data.

21.

Data, kurią skelbimą gavo Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras (pateikia biuras).

22.

Bet kuri kita svarbi informacija.

D.   SUPAPRASTINTAS SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ, NAUDOJAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMO SISTEMĄ ( 39 )

1.

Perkančiojo subjekto šalis.

2.

Perkančiojo subjekto elektroninio pašto adresas.

3.

Nuoroda į skelbimo apie dinaminę pirkimo sistemą paskelbimą.