EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004D0003(01)-20150329

Consolidated text: Europos centrinio banko sprendimas 2004 m. kovo 4 d. dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos centrinio banko dokumentais (ECB/2004/3) (2004/258/EB)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/258/2015-03-29

2004D0003 — LT — 29.03.2015 — 002.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2004 m. kovo 4 d.

dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos centrinio banko dokumentais

(ECB/2004/3)

(2004/258/EB)

(OL L 080, 18.3.2004, p.42)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2011 m. gegužės 9 d.

  L 158

37

16.6.2011

►M2

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2015/529 2015 m. sausio 21 d.

  L 84

64

28.3.2015
▼B

EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2004 m. kovo 4 d.

dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos centrinio banko dokumentais

(ECB/2004/3)

(2004/258/EB)EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 12.3 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos centrinio banko darbo tvarkos taisykles ( 1 ), ypač į jų 23 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos sutarties 1 straipsnio antrojoje pastraipoje įtvirtinta atvirumo sąvoka, nurodant, kad Sutartis ženklina naują glaudesnės Europos tautų sąjungos kūrimo etapą, kai sprendimai priimami kuo atviriau ir kuo labiau priartinant juos prie piliečio. Atvirumas didina valdymo teisėtumą, veiksmingumą ir atskaitomybę, tuo stiprindamas demokratijos principus.

(2)

Bendra deklaracija ( 2 ) dėl 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais ( 3 ) Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija prašo kitas Sąjungos institucijas ir organus priimti vidaus taisykles dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais, kurios atsižvelgia į reglamentu nustatytus principus ir ribas. 1998 m. lapkričio 3 d. Sprendimu ECB/1998/12 dėl visuomenės galimybės susipažinti su Europos centrinio banko dokumentais ir archyvais ( 4 ) nustatytas visuomenės galimybės susipažinti su ECB dokumentais režimas turėtų būti atitinkamai peržiūrėtas.

(3)

Platesnė susipažinimo su ECB dokumentais galimybė turėtų būti numatyta, tačiau tuo pačiu išsaugant Sutarties 108 straipsniu ir Statuto 7 straipsniu nustatytą ECB ir nacionalinių centrinių bankų (NCB) nepriklausomumą ir tam tikrų ECB uždaviniams atlikti būdingų klausimų konfidencialumą. Siekiant išsaugoti jo sprendimų priėmimo proceso veiksmingumą, įskaitant jo vidaus konsultacijas ir svarstymus, ECB sprendimus priimančių organų posėdžiai yra konfidencialūs, nebent atitinkamas organas nuspręstų viešai paskelbti savo svarstymų rezultatus.

(4)

Tačiau išimties tvarka turėtų būti apsaugomi tam tikri visuomenės ir asmeniniai interesai. Be to, ECB turi apsaugoti euro banknotų, kaip mokėjimo priemonių, vientisumą, be apribojimų įskaitant apsaugos požymius prieš padirbinėjimą, technines gaminimo specifikacijas, fizinį atsargų saugumą ir euro banknotų transportavimą.

(5)

Kai NCB vykdo paraiškas dėl jų žinioje esančių ECB dokumentų, jie turėtų konsultuotis su ECB, siekdami užtikrinti visapusišką šio sprendimo taikymą, nebent būtų akivaizdu, kad dokumentas gali arba negali būti atskleistas.

(6)

Siekiant didesnio atvirumo, ECB turėtų sudaryti galimybę susipažinti ne tiktai su jo parengtais dokumentais, bet taip pat ir su jo gautais dokumentais, tuo pačiu metu išsaugodamas susijusių trečiųjų šalių teisę išreikšti savo nuomonę dėl galimybės susipažinti su dokumentais, kilusiais iš tų šalių.

(7)

Siekdamas užtikrinti gerą administracinę praktiką, ECB turėtų taikyti dviejų lygių administracinę procedūrą,

NUSPRENDĖ:1 straipsnis

Tikslas

Šio sprendimo tikslas yra nustatyti sąlygas ir apribojimus, pagal kuriuos ECB suteikia galimybę visuomenei susipažinti su ECB dokumentais, ir skatinti gerą administracinę patirtį, susijusią su galimybe visuomenei susipažinti su tokiais dokumentais.

2 straipsnis

Naudos gavėjai ir taikymo sritis

1.  Bet kuris Sąjungos pilietis ir bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, gyvenantis ar turintis registruotą buveinę valstybėje narėje, turi teisę, laikydamasis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir apribojimų, susipažinti su ECB dokumentais.

2.  ECB gali, laikydamasis tų pačių sąlygų ir apribojimų, leisti bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, negyvenančiam arba neturinčiam registruotos buveinės valstybėje narėje, susipažinti su ECB dokumentais.

3.  Šis sprendimas nepažeidžia teisės visuomenei susipažinti su ECB dokumentais, kurie gali būti parengti pagal tarptautinės teisės dokumentus arba juos įgyvendinančius aktus.

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame sprendime:

a) „dokumentas“ ir „ECB dokumentas“ – tai ECB parengtas ar turimas bet kuria forma (parašytas ant popieriaus, elektroninėje laikmenoje arba garso, vaizdo ar audiovizualiniame įraše) pateiktas turinys ir susijęs su į ECB atsakomybės sferą įeinančia politika, veikla ar sprendimais, taip pat iš Europos pinigų instituto (EPI) ir Europos ekonominės bendrijos valstybių narių centrinių bankų valdytojų komiteto (Valdytojų komitetas) kilę dokumentai;

b) „trečioji šalis“ – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba kitas subjektas, nepriklausantis ECB;

▼M2

c) „nacionalinė kompetentinga institucija“ (NKI) ir „nacionalinė paskirtoji institucija“ (NPI) vartojamos Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 ( 5 ) joms suteikta prasme;

d) „kitos atitinkamos institucijos ir įstaigos“ – tai atitinkamos nacionalinės institucijos ir organai, Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai, atitinkamos tarptautinės organizacijos, priežiūros institucijos ir trečiųjų šalių administracijos.

▼B

4 straipsnis

Išimtys

1.  ECB nesuteikia galimybės susipažinti su dokumentais, dėl kurių atskleidimo nukentėtų apsauga:

a) visuomenės intereso, susijusio su:

▼M2

 ECB sprendimus priimančių organų, Priežiūros valdybos ar kitų organų, įsteigtų pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, posėdžių konfidencialumu,

▼B

  ►M1  Sąjungos ◄ arba valstybės narės finansine, pinigų ar ekonomine politika,

 ECB arba nacionalinių centrinių bankų vidaus finansais,

 euro banknotų vientisumo apsauga,

 visuomenės saugumu,

 tarptautiniais finansiniais, pinigų ar ekonominiais santykiais,

▼M1

 Sąjungos arba valstybės narės finansinės sistemos stabilumu,

▼M2

 Sąjungos ar valstybės narės politika, susijusia su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų ir kitų finansinių institucijų priežiūra,

 priežiūros patikrinimų tikslais,

 finansų rinkos infrastruktūros, mokėjimo schemų ar mokėjimo paslaugų teikėjų saugumu ir patikimumu;

▼B

b) individo privatumo ir neliečiamumo, ypač pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius ►M1  Sąjungos ◄ teisės aktus.

c) informacijos, kuri pagal ►M1  Sąjungos ◄ teisę saugoma kaip tokia, konfidencialumo.

2.  ECB nesuteikia galimybės susipažinti su dokumentais, dėl kurių atskleidimo nukentėtų apsauga:

 komercinių fizinių arba juridinių asmenų interesų, įskaitant intelektinę nuosavybę,

 teismo proceso ir teisinės pagalbos,

 inspekcijų, tyrimo ir audito tikslų,

nebent atskleidimo reikalautų viršesnis viešasis interesas.

▼M2

3.  Galimybė susipažinti su ECB parengtu ar gautu dokumentu, skirtu svarstymams ir preliminarioms konsultacijoms ECB viduje, taip pat ECB keičiantis nuomomis su NCB, NKI ar NPI nesuteikiama netgi po to, kai sprendimas jau yra priimtas, nebent atskleidimo reikalautų viršesnis viešasis interesas.

Galimybė susipažinti su dokumentais, atskleidžiančiais ECB pasikeitimą nuomonėmis su kitomis atitinkamomis institucijomis ir organais, nesuteikiama netgi po to, kai sprendimas jau yra priimtas, jei dėl dokumento atskleidimo smarkiai nukentėtų ECB vykdomų uždavinių veiksmingumas, nebent atskleidimo reikalautų viršesnis viešasis interesas.

▼B

4.  Kalbant apie trečiųjų šalių dokumentus, ECB konsultuojasi su trečiąja susijusia šalimi, siekdamas nustatyti, ar taikytina šiame straipsnyje nustatyta išimtis, nebent būtų akivaizdu, kad dokumentas gali arba negali būti atskleistas.

▼M1

Prašymams susipažinti su Europos sisteminės rizikos valdybos dokumentais taikomas 2011 m. birželio 3 d. Europos sisteminės rizikos valdybos sprendimas ESRV/2011/5 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos sisteminės rizikos valdybos dokumentais ( 6 ), priimtas remiantis 2010 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1096/2010, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla ( 7 ), 7 straipsniu.

▼B

5.  Jei kuri nors iš išimčių yra taikoma tiktai kai kurioms dokumento dalims, likusios dokumento dalys yra išduodamos.

6.  Šiame straipsnyje nustatytos išimtys yra taikomos tiktai tokiam laikotarpiui, kai toks draudimas yra pateisinamas, atsižvelgiant į dokumento turinį. Išimtys gali galioti ne ilgiau kaip 30 metų, nebent tam tikrais atvejais ECB Valdančioji taryba nustatytų kitaip. Kalbant apie dokumentus, kuriems išimtys galioja dėl privatumo ar komercinių interesų, išimtys gali būti taikomos ir pasibaigus šiam laikotarpiui.

5 straipsnis

Dokumentai nacionaliniuose centriniuose bankuose

NCB gali atskleisti savo turimus ECB parengtus arba iš EPI ar Valdytojų komiteto kilusius dokumentus tik prieš tai pasikonsultavę su ECB dėl susipažinimo apimties, nebent būtų akivaizdu, kad dokumentas gali arba negali būti atskleistas.

Arba NCB gali nukreipti paraišką į ECB.

6 straipsnis

Paraiškos

1.  Paraiška dėl galimybės susipažinti su dokumentu pateikiama ECB ( 8 ) bet kuria raštiška forma, įskaitant elektroninę, viena iš oficialių Sąjungos kalbų, bei pakankamai tiksliai nurodant dokumentą, kad ECB galėtų jį identifikuoti. Pareiškėjas nebūtinai turi nurodyti paraiškos pateikimo priežastį.

2.  Jei paraiška nėra pakankamai konkreti, ECB kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų paraišką, bei padeda jam tai padaryti.

3.  Tuo atveju, kai paraiškoje prašoma labai ilgo dokumento, arba ji susijusi su labai dideliu dokumentų skaičiumi, ECB gali neformaliai pasitarti su pareiškėju, kad būtų surastas teisingas sprendimas.

7 straipsnis

Pirminių paraiškų tvarkymas

1.  Paraiška dėl galimybės susipažinti su dokumentais yra vykdoma nedelsiant. Pareiškėjui išsiunčiamas patvirtinimas apie paraiškos gavimą. Per 20 darbo dienų nuo paraiškos gavimo arba gavus pagal 6 straipsnio 2 dalį prašomus patikslinimus, ►M2  Sekretoriato generalinį direktorių ◄ arba duoda leidimą susipažinti su dokumentu ir suteikia tokią galimybę pagal 9 straipsnį, arba pareiškėjui raštu nurodo visiško arba dalinio atsisakymo priežastį bei informuoja pareiškėją apie jo teisę pateikti kartotinę paraišką pagal 2 dalį.

2.  Visiško arba dalinio atsisakymo atveju pareiškėjas gali per 20 darbo dienų nuo ECB atsakymo gavimo pateikti kartotinę paraišką, prašydamas, kad ECB Vykdomoji valdyba dar kartą peržiūrėtų ECB poziciją. Be to, jei ECB per nurodytą pirminės paraiškos vykdymo 20 darbo dienų laikotarpį neatsiunčia atsakymo, pareiškėjas turi teisę pateikti kartotinę paraišką.

3.  Ypatingais atvejais, pavyzdžiui, jei prašoma labai ilgo dokumento arba paraiška susijusi su labai dideliu dokumentų skaičiumi, arba jei reikia pasikonsultuoti su trečiąja šalimi, ECB gali 20 darbo dienų pratęsti straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, su sąlyga, kad pareiškėjui pranešama iš anksto ir nurodomos konkrečios priežastys.

4.  1 dalis netaikoma perdėtiems ar neprotingiems prašymams, ypač jeigu jie yra pasikartojančio pobūdžio.

8 straipsnis

Kartotinių paraiškų tvarkymas

1.  Kartotinė paraiška yra vykdoma nedelsiant. Per 20 darbo dienų nuo tokios paraiškos gavimo Vykdomoji valdyba arba duoda leidimą susipažinti su dokumentu ir suteikia tokią galimybę pagal 9 straipsnį, arba pareiškėjui raštu nurodo visiško arba dalinio atsisakymo priežastį. Visiško arba dalinio atsisakymo atveju ECB informuoja pareiškėją apie tai, kokiomis priemonėmis jie gali ginti savo teises pagal Sutarties ►M1  263 ir 228 ◄  straipsnius.

2.  Ypatingais atvejais, pavyzdžiui, jei prašoma labai ilgo dokumento arba paraiška susijusi su labai dideliu dokumentų skaičiumi, ECB gali 20 darbo dienų pratęsti straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, su sąlyga, kad pareiškėjui pranešama iš anksto ir nurodomos konkrečios priežastys.

3.  Jei ECB per nurodytą laikotarpį neatsiunčia atsakymo, tai laikoma neigiamu atsakymu, ir pareiškėjas turi teisę pradėti teisminį procesą ir (arba) pateikti skundą Ombudsmenui atitinkamai pagal Sutarties ►M1  263 ir 228 ◄  straipsnius.

9 straipsnis

Galimybės susipažinti su dokumentais realizavimas pateikus paraišką

1.  Dokumentus, su kuriais ECB suteikė galimybę susipažinti, pareiškėjai gali peržiūrėti ECB patalpose arba atsiunčiant kopiją, įskaitant, jei įmanoma, elektroninę kopiją. Kopijų gamybos ir siuntimo išlaidos gali būti pateikiamos apmokėti pareiškėjui. Šis mokestis neturi viršyti realių kopijų gamybos ir siuntimo išlaidų. Susipažinimas su dokumentu vietoje, su mažiau nei 20 puslapių A4 formato kopijų ir tiesioginis priėjimas prie dokumentų elektroniniu būdu yra nemokami.

2.  Jei dokumentas jau yra ECB išduotas ir lengvai prieinamas, ECB gali įvykdyti savo pareigą duoti leidimą susipažinti su dokumentu informuodamas pareiškėją kaip gauti prašomą dokumentą.

3.  Dokumentai pateikiami esamu pavidalu ir forma (įskaitant elektroniniu būdu arba alternatyviu formatu) pagal pareiškėjo pageidavimą.

10 straipsnis

Dokumentų atkūrimas

1.  Pagal šį sprendimą išduoti dokumentai negali būti atkuriami arba naudojami komerciniais tikslais be išankstinio aiškaus ECB leidimo. ECB gali sulaikyti tokį leidimą nenurodydamas priežasčių.

2.  Šiuo sprendimu nepažeidžiamos jokios galiojančios autorinių teisių normos, kurios gali riboti trečiosios šalies teisę atkurti arba naudoti išduotus dokumentus.

11 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Sprendimas ECB/1998/12 panaikinamas.( 1 ) 2004 m. vasario 19 d. Sprendimas ECB/2004/2 dėl Europos centrinio banko darbo reglamento patvirtinimo (OL L 80, 2004 3 18, p. 33).

( 2 ) OL L 173, 2001 6 27, p. 5.

( 3 ) OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

( 4 ) OL L 110, 1999 4 28, p. 30.

( 5 ) 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).

( 6 ) OL C 176, 2011 6 16, p. 3.

( 7 ) OL L 331, 2010 12 15, p. 162.

( 8 ) Siunčiama Europos centrinio banko Sekretoriatui, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurtas prie Maino. Faks: + 49 (69) 1344 6170. El. paštas: ecb.secretariat@ecb.int

Top